Page 1

Hako-Citymaster 1200 NOWA

SprzÄ…tanie miasta


Przykłady stosowania • Citymaster 1200 City Cleaner oznacza czyszczenie na mokro, bez kompromisów powierzchni z centrach miejskich, np. przejść, ścieŜek dla pieszych i ścieŜek rowerowych, podziemnych parkingów i placów handlowych. Citymaster 1200 City Cleaner z szerokością roboczą 1330 mm i przegubową budową sprawdza się zarówno na duŜych powierzchniach jak równieŜ wąskich, ograniczonych powierzchniach w centrach miejskich. • Trzy podwieszone szczotki adaptują się do kaŜdego rodzaju powierzchni i zapewniają największą, moŜliwą do uzyskania czystość. Po zastosowaniu opcjonalnego dozownika chemikaliów moŜna dodać środki czyszczące dodatkowo zwiększające jakość czyszczenia.

Przed

• Regulacja nacisku szczotek na podłoŜe, nastawianego z kabiny, pozwala na zastosowanie zwiększonego nacisku szczotek odpowiednio do rodzaju podłoŜa i warstwy brudu. Zaprojektowano to dla dalszego poprawienia jakości sprzątania. Ta kombinacja sposobów czyszczenia pozwala na całkowite odnowienie powierzchni i uzyskanie pełnej blasku czystości. • Co więcej, maszyna Citymaster 1200 City Cleaner moŜe być wykorzystana jako maszyna wielofunkcyjna i, po zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania, moŜe być wykorzystania, przykładowo, do prac zimowych lub pielęgnacji trawników.

Po


Przykłady stosowania • Podłogi pokryte Ŝywicą epoksydową Są często stosowane w parkingach wielopoziomowych i podziemnych • Szczotka: Sic 180 lub PPN 0.8. • Bez zwiększania nacisku • W zamkniętej przestrzeni moŜna stosować większe prędkości robocze. • Czystej wody wystarcza na czyszczenie przez 60 minut. • Przy czyszczeniu takich powierzchni dozowanie wody naleŜy tak nastawić by na podłodze powstawała jej bardzo cienka warstwa.


Przykłady stosowania • Ochrona przed kolizjami Dla ochrony maszyny City Cleaner obydwa elementy zewnętrzne maja ochronę przed kolizjami. Dzięki temu, gdy kolizja się jednak zdarzy, unika się kosztownych uszkodzeń. • Przy najechaniu na przeszkodę boki mogą się złoŜyć ale potem wracają na swoje normalne połoŜenie.

Czystość i bezpieczeństwo Maszyny Hako spełniają ostre wymagania przepisów i norm. Jakość gwarantowana przez Hako. Oferujemy takŜe serwis.

SprzedaŜ, wypoŜyczenie, leasing. Hako daje klientowi moŜliwość indywidualnego doboru sposobu inwestowania. Odnośnie do uŜytkowania maszyn proponujemy porozumienia krótko, średnio i długo terminowe.

Jesteśmy tam dzień i noc Niezawodny serwis po-sprzedaŜny i bardzo dobra logistyka gwarantują, Ŝe maszyna będzie do dyspozycji na okrągły zegar.

HAKO POLSKA Sp. z o.o. , 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63, Tel +48 12 622 16 00, Fax +48 12 622 16 22, Internet: www.hako.pl , E-mail: biuro@hako.pl

Hako nigdy nie jest daleko. Efektywna sieć sprzedaŜy i serwisu Hako oznacza, Ŝe Hako nigdy nie jest daleko od klienta. Przekonaj się sam.

Citymaster 1200 CityCleaner  

ulotka Citymaster 1200 CityCleaner

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you