Issuu on Google+

Hako-Citymaster 1200 NOWA

SprzÄ…tanie miasta


Przykłady stosowania • Citymaster 1200 City Cleaner oznacza czyszczenie na mokro, bez kompromisów powierzchni z centrach miejskich, np. przejść, ścieŜek dla pieszych i ścieŜek rowerowych, podziemnych parkingów i placów handlowych. Citymaster 1200 City Cleaner z szerokością roboczą 1330 mm i przegubową budową sprawdza się zarówno na duŜych powierzchniach jak równieŜ wąskich, ograniczonych powierzchniach w centrach miejskich. • Trzy podwieszone szczotki adaptują się do kaŜdego rodzaju powierzchni i zapewniają największą, moŜliwą do uzyskania czystość. Po zastosowaniu opcjonalnego dozownika chemikaliów moŜna dodać środki czyszczące dodatkowo zwiększające jakość czyszczenia.

Przed

• Regulacja nacisku szczotek na podłoŜe, nastawianego z kabiny, pozwala na zastosowanie zwiększonego nacisku szczotek odpowiednio do rodzaju podłoŜa i warstwy brudu. Zaprojektowano to dla dalszego poprawienia jakości sprzątania. Ta kombinacja sposobów czyszczenia pozwala na całkowite odnowienie powierzchni i uzyskanie pełnej blasku czystości. • Co więcej, maszyna Citymaster 1200 City Cleaner moŜe być wykorzystana jako maszyna wielofunkcyjna i, po zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania, moŜe być wykorzystania, przykładowo, do prac zimowych lub pielęgnacji trawników.

Po


Przykłady stosowania • Podłogi pokryte Ŝywicą epoksydową Są często stosowane w parkingach wielopoziomowych i podziemnych • Szczotka: Sic 180 lub PPN 0.8. • Bez zwiększania nacisku • W zamkniętej przestrzeni moŜna stosować większe prędkości robocze. • Czystej wody wystarcza na czyszczenie przez 60 minut. • Przy czyszczeniu takich powierzchni dozowanie wody naleŜy tak nastawić by na podłodze powstawała jej bardzo cienka warstwa.


Przykłady stosowania • Ochrona przed kolizjami Dla ochrony maszyny City Cleaner obydwa elementy zewnętrzne maja ochronę przed kolizjami. Dzięki temu, gdy kolizja się jednak zdarzy, unika się kosztownych uszkodzeń. • Przy najechaniu na przeszkodę boki mogą się złoŜyć ale potem wracają na swoje normalne połoŜenie.

Czystość i bezpieczeństwo Maszyny Hako spełniają ostre wymagania przepisów i norm. Jakość gwarantowana przez Hako. Oferujemy takŜe serwis.

SprzedaŜ, wypoŜyczenie, leasing. Hako daje klientowi moŜliwość indywidualnego doboru sposobu inwestowania. Odnośnie do uŜytkowania maszyn proponujemy porozumienia krótko, średnio i długo terminowe.

Jesteśmy tam dzień i noc Niezawodny serwis po-sprzedaŜny i bardzo dobra logistyka gwarantują, Ŝe maszyna będzie do dyspozycji na okrągły zegar.

HAKO POLSKA Sp. z o.o. , 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63, Tel +48 12 622 16 00, Fax +48 12 622 16 22, Internet: www.hako.pl , E-mail: biuro@hako.pl

Hako nigdy nie jest daleko. Efektywna sieć sprzedaŜy i serwisu Hako oznacza, Ŝe Hako nigdy nie jest daleko od klienta. Przekonaj się sam.


Citymaster 1200 CityCleaner