Page 196

1O. KONKURS GEPPERTA — CO ROBI MALARZ?

1OTH GEPPERT COMPETITION — WHAT DOES A PAINTER DO?

„Czym zajmują się malarze najmłodszego pokolenia (i czy na pewno malowaniem)? (...) Co leży w dziedzinie ich zainteresowań, fascynacji? W jaki sposób eksploatują malarskie medium? Jak sami definiują malarstwo? Odpowiedzi na rodzące się pytania poszukują chyba wszyscy (...)

“What do the painters of the youngest generation do (and is it really painting)? What are their interests and fascinations? How do they exploit the painting medium? How do they define painting? It seems that everybody is looking for good answers here (...)

Ocena wartości dzieła sztuki jest, jak powszechnie się przyjmuje, kwestią umowy społecznej – rodzajem kontraktu zawieranego między gronem specjalistów (krytyków, kuratorów, jurorów) i odbiorcami (widzami). Jego celem jest ustalenie tego, co jest w sztuce wartościowe i zasługuje na uwagę i pamięć, a co nie. Warunki takiego kontraktu negocjowane są wciąż na nowo także w ramach konkursu Gepperta.”

Assessing the value of a piece of art is generally agreed to be a matter of of social consent, a sort of contract between specialists (critics, curators, jurors) and recipients (viewers). Its aim is to establish what is valuable in art and may deserve attention, and what is not. The conditions of such a contract never cease to be negotiated, and that also pertains to the Geppert Competition.” Patrycja Sikora Wojciech Pukocz

WWW. GEPPERT. ART. PL

ISBN: 978-83-89308-74-0 ISBN: 978-83-60520-48-2

10. GEPPERT COMPETITION  
10. GEPPERT COMPETITION  

Exhibition catalogue

Advertisement