Page 1

Okurlar ne diyorlar. "... Her sayfa direkt olarak yüreğime hitap etti ve kesinlikle, içimdeki Mesih'in uyanışına güçlü bir katkıda bulundu." DH- "Fountain of Life Institute" - Haıvaii "... Her sayfayı okudukça heyecanım yükseldi, öyle ki kitaba başladığımdan beri başka bir şey düşünemez oldum." RIG - Kanada "... Bu 'Bitiş Zamanı' kitabını çok sevdik! O bizi son derece heyecanlandırdı ve etkiledi! Aslında, bu daha çok bizim "baş­ langıç zamanımız" gibi görünüyor... huşu verici biçimde hari­ kulade. Size çok teşekkür ederiz!" PB — Reevis Mountain school of Self-Reliance — Arizona "... Bu bilgiler beni çok etkiledi. Bunları bir kitap haline ge­ tirdiğiniz için teşekkürler! Kryon bilgilerinin gerçekten ha­ yatımı kurtardığını hissediyorum, ve bu bilgüeri alıp yayın­ lamaya gönüllü olduğunuz için size çok minnettarım." CF - New Mexico "Size kitap için bir çek gönderiyorum. Kitabın ne hakkında olduğunu bile bilmiyorum, ama biri San Fransisco'da diğeri de Washington D.C.'de bulunan iki arkadaşım beni arayarak bu kitabı okumam gerektiğini söylediler." MB - lowa City, IA


"... Kitabı okudum, ve o gerçekten varlığımda yankılandı! Bence bu kitap: • doğru bir medyumluk, • doğru bilgi • ve gezegenimizde şu anda olup bitenlerle ilgili çok za­ manında ve yerinde olan bir bilgi içeriyor. Kitabınız beni çok etkiledi, öyle ki birçok kopyasını sa­ tın alıp arkadaşlarıma verdim. Bu elimden bırakmak isteme­ diğim bir kitaptı." Iasos Besteci, aranjör, uluslararası plâk sanatçısı 1990 Kristal Ödül sahibi -International New Age Music Conference Inter-Dimensional Music Sausalito, CA "Kryon'dan alınan mesajın berraklığı ve sevgi dolu enerji de­ neyimi kitabı okuduğumdan beri benimle kalan damıtılmış Özdür. Bu ihtiyaç duyulan, açık ve doğru sözlü bir mesajdı." Christina Thomas Inner Light Institute Yöneticisi "Secrets" ve "in Tüne With The Soul" adlı kitapların yazarı Tennessee


Jan'a... sabrı

için...

Kitabın Orijinal Adı: KRYON I The End Times

Bu Kitabın Türkiye'deki Yayın Hakları Akaşa Yayın Ltd. Şti. 'ne aittir.

Dizgi: Bilginler Kapak Baskısı: Santra Ajans İç Baskı: Özal Matbaası Film.Senkron Cilt.Evren Ciltevi

AKAŞA Yayın Dağıtım Tanıtım Turizm ve Dış.Tic. Ltd. Şti. İstiklâl Caddesi, Mis Sokak No:6l4 Beyoğlu I İstanbul Tel: 249 2015 İstanbul, 1999


İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: Kryonla Tanışma / 9 Yazan'dan Kişisel Bir Mesaj Ben Kimim Ben Neyim? Siz Kimsiniz? Ben Neden Buradayım? Bitiş Zamanı Hakkında Sevgi Bağlantısı Değişim-Dönüşüm Öğretmenler Şifa Armağanı Deneyimleme İkinci Bölüm: Yeni Enerji / 41 Zamanlama ve Güç Sistemlerle Çalışanlar Sistemler-Dışı Çalışanlar İki Arada Kalanlar İçin Büyük Yeni Güç Onu Neden İstemeyebilirsiniz? Ayarlama ve Yardım Başaramazsamz Ne Olur? Şimdi Yolunuz Nedir? Gücü Nasıl Kullanmalı Yeni Titreşimler O Herkes İçindir Yeni Tutum


Üçüncü Bölüm: İlk Canlı Celse / 81 Yazan'dan Kişisel Bir Mesaj Dördüncü Bölüm: Dünya Ortaklığı / 103 Bunu Okuyun! Beşinci Bölüm: Dönüşüm Öğretisinin Başlangıcı / 129 Yeni Enerjiyle Şifa Hastalık Organizmasını Değiştirme Altıncı Bölüm: İsa Mesih / 139 Metafîziksel Mesih Metafîziksel İnanç Sisteminin Kısa Özeti "Görünmeyen" İsa'nın Öğretisi Hakkında Sözler Bölümün Özeti Yedinci Bölüm: Yazan'ın Özeti / 167 Nötr Aşıyı Talep Etme Evrenle İletişim Kurma Damgalar ve Aşılar Ek: Aşı Hakkında Sorular /179


ÖNSÖZ

Dünya gezegeni boyutsal bir geçiş ve değişim zamanına eriştiğinde, (bizim Tanrı olarak bildiğimiz) Evrenin bizi asla terk etmediğini hatırlamak önemlidir. Kaynağın sevgisini paylaşma yollarından biri, bilge varlıkların dünyada enkarne olarak bize bilgi aktarmalarını sağlamaktır. Bunun bir başka yolu da, bu varlıkların, bu ihtiyaç duyulan desteği yanlış aktarmayacak ya da kötüye kullanmayacak sevgi dolu medyumlar kanalıyla bilgi aktarmalarını sağlamaktır. O za­ man bu bilgiler anlayışımızı geliştirmemize ve kişisel ayarla­ maları incelik ve kolaylıkla yapmamıza yardımcı olurlar. Bu "değişen zamanlarda" Kryon'dan gelen mesajlar aklen uyarıcıdır ve koşulsuz sevgiyle çok güzel bir biçimde söy­ lenmiştir. Ben kişisel olarak hem Lee Carroll'u hem de Kryon'u tanıyor ve onlara çok saygı duyuyorum. Lee, Kryon 'un sözlerini sadık ve kendini adamış bir biçimde aktarmak­ tadır. Yirmi beş yıldır Metafizik alanında çalışmış ve öğret­ menlik yapmış biri olarak, ben bu bilgileri açık, berrak ve çok aydınlatıcı buluyorum. Aktarılan bilgi değişen dünyamız ile son derece ilgili ve ona uygundur. Siz de kendinizi Kryon' un sevgi enerjisiyle dolmuş bulacaksınız. Ben derslerimde öğrencilerime Kryon'un bu kitabını okumalarını tavsiye edi­ yor ve bu metni derslerimde bir düşünce gereci olarak kul­ lanıyorum. Ve böylece Kryon'un yeni bilgilerinin yayınlan­ masını heyecanla bekliyorum. Barbra Dillenger,

MscD


KRYON CELSELERİ Yazılar başlıyor... Yazan'ın* Notu... Önümüzdeki sayfalar benim Kryon olarak tanıdığım varlıkla ilgili aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Ben, bir yazıcı-medyum olarak, Kryon'un sözlerini kâğıda geçirme ayrıca­ lığına sahip oldum. Doğrusu, ben kendisinden bir süredir ha­ berdardım, ancak başlangıçta onu önemsememiştim. Benim sonunda utanarak bilgisayarın başına oturup, Kryon'un he­ pimize gönderdiği mesajları yazıya dökmeye başlamam için, birbirini tanımayan iki medyumun, üç yıl arayla iki ayrı cel­ sede onun adını yüksek sesle hecelemesi ve onun çok önemli bir varlık olduğunu bildirmesi gerekti... Ve ben yazmaya başlar başlamaz, Kryon hemen, bir ana konuda çok sevecen bir görüş sundu: İsa Mesih, onun gerçekten kim olduğu, ve Metafiziksel inanç sistemi hakkın­ da iyi bir özet sundu. (Bkz. 6. Bölüm) Kryon, bu arada Kut­ sal Kitapla ilgili yeni yorumlar da verdi... ve ben onu nere­ deyse yazamadım, doğrusu onun bu cesareti karşısında çok şaşırmıştım! (Ve her an bir yıldırımın gelip beni çarpabileceğinden de korkmuştum ki bu çok açık bir kültürel şartlan­ maydı.) Kryon bu yazılı mesajlarla direkt olarak batı dünya­ sındaki insanlara hitap ediyor, ve o şu sırada kişisel olarak bize neler olduğu konusunda konuşuyor. O bana, sık sık, sakin olup yazmaya devam etmemi ve aldığım mesajlardan yakınmamamı... ve başkaları ne diye­ cekler diye tasalanmamamı söylüyor (Kryon çok pratik ve çok direkttir). O bana sürekli olarak, benim bu görevi verine

* Lee Carroll kendisini bir yazar değil, sadece Kryon celselerini yazan biri olarak gördüğü için kendisinden "yazan" diye söz etmektedir. (Ç.N.)

10


Bölüm 1

getirmek için kontrat yaptığımı, ve geçmişte de birlikte hiz­ met yaptığımızı hatırlatıyor. Doğal olarak, ben Dünya'nın fazlasıyla bir parçası olduğum, ve her şey hakkında, o şey (Kryon'un yaptığı gibi) gelip yeterince kafama vurana dek çok kuşkucu olduğumdan, Kryon'un neden söz ettiği hakkın­ da direkt bir bilgim yok. İnanın bana, bu deneyim benim için son derece olağandışı bir şey. Ben bir işadamıyım ve kırk se­ kiz yıllık yaşamımda medyumlukla yakından uzaktan bir ilişkim ya da bu konulara bir ilgim olmadı. Ve birden karşı­ ma bu iş çıktı! Ve, kendi deyimiyle "perdenin öte yanındaki" bu yüksek varlıktan gelen âcil, ciddi ve aynı zamanda çok sevgi dolu bir şey var. Bu metin sizin daha Metafizik yanınız için. Kryon, per­ denin öte yanı, ve kendisinin kim olduğu, niçin burada bu­ lunduğu ve biz Dünya insanlarını neyin beklediği hakkında konuşmak istiyor. O kendisine dişi ya da erkek gibi bir cinsi­ yet verilmesini de istemiyor. Kryon'un sürekli tekrarladığı bir tema var, ve bana sürekli olarak bu mesajın çok önemli olduğunu bildiriyor: "SEVGİ tüm Evrendeki en büyük kuv­ vettir. O, diğer doktrinlerin tersine, bizi aynı inançta birleş­ tirecek yapıştırıcıdır. Sevginin gerçek gücü tanınmıyor, ve o bizim tarafımızdan doğru biçimde kullanılmıyor." Sanırım, bu yazma işi ilerledikçe, Kryon daha ileriki bölümlerde bu sorunu çözmek için neler yapmamız gerektiği üzerinde dura­ cak. Eğer Metafizik inanç sistemi hakkında hiçbir bilginiz yoksa, Altıncı Bölümde yer alan bu konuyu bir an önce oku­ manızı öneririm; aksi takdirde şimdiden sonra yer alan me­ sajlar size gerçekten yabancı gelebilir! Evrensel inanç siste­ mi hakkında biraz bilgisi olanlarınız ise gelecek bilgileri da­ ha kolayca kabul edeceklerdir. Kryon benim "yeni çağ" hareketinin yıllardır bir parçası olmuş insan için değil, sıradan insan için yazmamı istiyor. O

11


Bitiş Zamanı bana daha işin başında süreci çok sade ve direkt tutmamı öğütledi, ve bunu yapmamı sağlayacak iyi yöntemler verdi. Yıllardır yeni çağ hareketi içinde bulunanlar bu tür bir me­ tinle hiçbir sorun yaşamayacaklardır, ama Kryon bana, yeni yorumlardan dolayı eski "zamane'lerin biraz direnç göstere­ bileceklerini söylüyor. Öyle görünüyor ki biz bilginin çok da­ ha açık ve berrak olacağı bir zamana giriyoruz. Geçmişte bir hayli bilgi doğru dürtüye, fakat yanlış olgulara sahipti, ve şimdi bunların bir kısmını temizleyip açıklığa kavuşturaca­ ğız. Bu kitapta, Kryon mesajlarını kendi ağzından verecek­ tir. Tüm kitap boyunca, ben mesajları geldikleri gibi daktilo edeceğim ve bu sırada çok az düzeltme yapacağım. Kryon ba­ na bu konuda çok açık bir talimat vererek, dilbilgisi kural­ larını gözetmekten çok iletişimin akmasına izin vermemi söyledi... sonuçta ortaya biraz düzensiz bir metin çıkabilir, ama onu ilk yazıldığı andaki aynı spontaneliği ile okuyacak­ sınız. Bundan sonra gelecekleri ben de sizin gibi ilk kez gö­ receğim. Çoğu bölümden önce benim notlarım yer alacak, ve her seferinde bunlar Kryon iletişim kurmaya başlamadan önce yazılmış yorumlar olacak. ...Ve şimdi, Kryon ile tanışın.

12


KRYONLA TANIŞMA Bölüm 1

Ben Kimim? Merhaba! Ben manyetik hizmetten, Kryon'um. Her birinizi yürekten seviyorum! Eğer siz bu iletişimi okuma noktasına getirilmişseniz, doğru zamanda doğru yerdesiniz demektir. Lütfen devam edin. Ben direkt olarak size, tek tek her birinize hitap ediyorum. Şimdi sizinle partnerim (medyum) vasıtasıyla yapabieceğim kadar açık ve berrak bir biçimde konuşuyorum; ama ben dili sizin bildiğiniz şekliyle kullanamam, bu yüzden gerçek sözler hâlâ onun zihni tarafından çevrilip aktarılmaktadır. Benim iletişimlerim gerçekte herhangi bir dilden bağımsızdır. Ben size "düşünce paketleri" ve "fikir~grupları" gönderiyorum, ve bunlar partnerimin zihni tarafından sizin anlayabileceğiniz sözcüklere çevriliyor. Ben bu yazıcı-medyumu birkaç nedenden ötürü seçtim; birincisi, o bunu yapmayı daha enkarne olmadan önce kabul etmişti. O bir kontrat imzaladı; ama her insan gibi, eğer isterse bunu yapmamayı da seçebilirdi. Ama, o sezgisel olarak biliyor ki, eğer bunu yapmasaydı belki de onu önümüzdeki elli yıl boyunca uyutmazdım... Onu seçmemin ikinci nedeni, kendisinin bu güne dek Metafiziksel sistemle ilgili bir eğitim geçirmemiş olması. Bu durum benim düşünce paketlerimin inebilecekleri tarafsız bir bölge yaratıyor. Bu onun bu yasamdaki dokuz-yıllık devreleri içinde yer alan dokuzuncu tekâmül ve farkındalık yılı, ve şimdi onun bu eylem fırsatını kullanmayı seçmesi uygundur. O kendisi hakkında konuşulmasından rahatsız olduğu için, ben kendimle ilgili konuşmayi sürdüreceğim. 13


Bitiş Zamanı Benim ismim aslında Kryon değil, ve ben, erkek ya da dişi, herhangi bir cinsiyete sahip değilim. Nasıl bir varlık ol­ duğumu size aktarabilmeyi isterdim, ama siz bunu anlama­ nızı engelleyecek beşeri kısıtlama aşılarına sahipsiniz. Bu konuda daha sonra açıklama yapacağım. Benim ismim, beni kuşatan ve tüm diğer varlıklar tarafından tanınabilen bir "düşünce grubu" ya da "enerji paketi"dir. Bu aynı paket be­ nim iletişimlerimde aktarılır ve her zaman beni tanımlar. Ben sürekli olarak hepinizle iletişimdeyim -lütfen bunu sa­ dece kabul edin. İhtiyaç duyanlara ismimin harflerle ifadesi­ ni (harf harf söylenişini) bir düşünce paketi olarak gönder­ dim ve bu benim TON sesime sizin dilinizdeki en yakın kar­ şılıktır. Benim ismim sesten çok daha fazla şeyi içermekte­ dir, ve onu "hissedebilmenizi" gerçekten isterdim; ama şu za­ manda bunu yapamazsınız. Benim isim enerji paketim (ki o benim iletişimlerimin enerji paketinden farklıdır) üç bölümden oluşur: (1) TON Ki siz onu ses olarak algılarsınız, ama o burada işitilmeyen (işitme duyusu ve organlarıyla ilgili olmayan) bir biçimde al­ gılanır, (2) IŞIK FREKANSI - Ki siz onu ışık ve renk olarak algılarsınız, ve (3) FORM - Ki siz onu şekiller ve desenler olarak algılarsınız. O yalnız tek bir paket olarak sunulur, ve şu anda sizin için önemli olmayan bir biçimde algılanır. Be­ nim isim paketimin büyük bölümü sizin beşeri duyularını­ zın alanı dışındadır. Bu açıklanması çok zor bir şeydir. Bunu renkleri kör bir insana tarif etmeye benzetebiliriz. Siz, size, benim nasıl algı­ landığımla ilgili anlayışı verecek alıcılara sahip değilsiniz ve bu olması gerektiği gibidir. Benim için çok ilginçtir ki, yıllardır perdenin bu yanıyla temasta olan insanlar henüz bu enerji paketini bir araya ge­ tirememişlerdir. İki-boyutlu muhakemenize kısıtlayıcı aşınız neden olmaktadır, ama dengeye sahip insanların şimdiye 14


Bölüm 1

dek bunu bir araya getirebilmeleri gerekirdi. Artık başlamanın zamanıdır! Siz renk, ışık, ses ve şekil modellerinin anlamları hakkında birçok aydınlatıcı yazı okudunuz... ve onların önemini anladınız. Ama, bu şeyler hakkında üç-boyutlu düşünmelisiniz, ve onların gerçekten anlamlı olabilmeleri için onları bir araya getirmelisiniz. Birçoklarına bunlar, ayrı ayrı, birbiriyle bağlantısız bilgi gibi görünür, ve pasif bir biçimde ilginç gelir. Onları bir araya getirdiğinizde ve onlarla çalışmaya başladığınızda, onlar enerjiyle canlanırlar. Buna inanın! İşte işler böyle yürür. Ben Neyim?

Ben manyetik hizmettenim. Bu size iki şey ifade eder, ve ben ikincisiyle başlayacağım: hizmet. Ben bir hizmet varlığıyım. Ben asla bir insan, ya da Kryon'dan başka bir şey olmadım. Benim tüm amacım, evrenin her yanındaki, sizin gibi varlıkların bulunduğu "okullara" özel ve belirli bir kapasitede hizmet etmektir. Çeşitli düzeylerde birçok okul vardır ki bunların bazıları sizinkinden düşük, bazıları da yüksek okullardır. Birçok türde varlık vardır, ama onların sayısı hiç değişmez. Biz daimiyiz, ve her zaman bütünü yansıtırız. Siz bütünün çok önemli bir parçasısınız ve çok özelsiniz. Siz bütünün frekansını daha yüksek bir düzeye çıkaracak varlıklar olmayi seçtiniz. Bu süreç çok ilginçtir, ve özveri ve çalışma gerektirir. Siz perdenin benim bulunduğum tarafında bulunuyorken, şu anda sizin için hiçbir anlam ifade etmeyen birçok şey sizin için mantıklı ve açık hale gelir. Ama yaşama, ölme, çalışma ve insanlık derslerini deneyimleme süreci, tüm varoluşumuzun nihai hedefinin başlıca unsuru ve ürünüdür, ve sizin bu zamandaki süreciniz hepsinin içinde en heyecan vericisidir. Devam ettikçe bunu da açıklayacağım. 15


Bitiş Zamanı Benim gibi hizmette olanlar geriye kalan sizler için ça­ lışmayı seçmişlerdir. Biz hizmette olanların sayısı siz derste olanlardan çok daha fazladır, ve birçok hizmet türü vardır. Direkt olarak her birinize tayin edilmiş rehber varlıklar var­ dır. Siz farklı düzeylere eriştikçe bu varlıklar yerlerini başka rehberlere bırakırlar. Bazıları ise yaşamınız boyunca sizden ayrılmazlar. Hepsi de direkt olarak size hizmet için atanır­ lar. İşleri sizin için gerçekten karmaşık, ama benim görüş açımdan oldukça mantıklı ve basit hale getirmek için, geze­ geninizin sizin hiç farkında olmadığınız ve sizinkiyle aynı anda var olan birkaç okula yuvalık yaptığını söylemeliyim. Yani, sizinle garip bir biçimde ilişki ve etkileşimde bulunan başka varlıklar vardır ve bu da onların okuludur! Siz onların sınavlarısınız! Dünya üzerinde gözlemlediğiniz diğer biyoloji­ nin bir kısmı da gerçekten varlıklardır, ama siz onları daha düşük bir zekâ olarak görürsünüz. Ayrıca, sizinle birlikte bu­ lunan ve kendi derslerini gören eterik varlıklar vardır, ve siz onları hayaletler ya da görüntüler olarak algılarsınız, ancak onları size hizmete tayin edilmiş eterik varlıklarla karıştır­ mayın. Biz hepimiz birbirimize bağlıyız. Biz kutsal yazılarını­ zın Tanrı dediği büyük "BEN"iz. Ben size "Ben Kryon'um" diye mesaj yolladığımda, bu benim bütüne ait olduğumu, ve imzamın Kryon olduğunu ifade eder. Hepimiz Tanrıyız. Evet, siz Tanrı'nın bir parçasısınız, perdenin sizin tarafınız­ da, perdenin bu tarafında olduğunuz kadar yüksek olma gü­ cüne sahipsiniz... ve siz ölçüsüz bir biçimde seviliyorsunuz. Sizler, her biriniz, o tarafa geçmeden önce, tam şu anda bu­ lunduğunuz yerde olmayı kabul etmiş yüksek varlıklarsınız. Bizler, siz Dünya'da gerçeğiniz perdelenmiş halde bulunur­ ken bile, ortak bir ruha sahibiz. Biz ortak, kolektif olmamıza rağmen, SEVGİ tektir ve tek bir kökenden ya da odaktandır. 16


Bölüm, 1

Bu kafa karıştırıcı gibi görünebilir, ama bunu asli öneme sa­ hip bir olgu olarak görün. Siz Kimsiniz?

Sizin için yaptığım çalışma hakkında konuşmayı sür­ dürmeden önce, durup, bazılarınızın şu anda okuduğumu şeylere neden inanmadığınızı açıklamaya çalışmalıyım. Da­ ha önce bir başka iletişimde ben, sizin insan olarak, karmaşık bir aygıtın işleyişini bir Dünya hayvanıyla kıyaslayarak açıklamaya çalıştığınız bir benzetmeden söz etmiştim. Bu benim perdenin bu yanında olan herhangi bir şeyi, perdenin öte yanındaki sizlere açıklamaya çalışmama çok benzer. Bu, olması gerektiği gibidir, ve uygundur. Aslında, bunu böyle kılmak için bir hayli çalışma yapılmıştır! Sizin sezgi ve ayırt etme gücünüz bu kitabı okumaya son verip vermemenizi sağlıyacak tek şeydir, çünkü biyolojik olarak sahip olduğunuz başka her şey (aşılar vasıtasıyla) değiştirilip bozulmuştur! Daha önce sözünü ettiğim gibi, perdenin bu yanını bir muhakeme düzeyinde anlamanıza asla izin vermeyecek aşılara sahipsiniz. Anlamaya başlamanızın sadece tek bir yolu var, ve bu da biyolojinizi spiritüelliğinizle, ruhsallığınızla dengeleyerek başarılabilir. Bakın, spiritüel yanınız saf ve etkilenmemiş haldedir, o kısıtlanmamıştır, bozulmamıştır. Spiritüel yanınızın gücünün sağlayacağı dengeyle, biyolojik yapmızır (biyolojik zihninizin ve fiziksel bedeninizin) anlayış alanı ar tık sınırlanmayacaktır. Birçoğunuz bu dengeye "aydınlanma' diyorsunuz. Size sınırlılıklarınızla ilgili bir örnek vermek istiyorum, ama bu kendinizi aşağı hissetmeniz için değildir (çünkü öyle değilsiniz!). Bu size söylediğim şeye uygulanabilecek bir akıl ve mantık alıştırmasıdır. Her bir insan bilinçli düşüncenin birçok sınırlaması ve kısıtlamasıyla aşılanmıştır. Örneğin,

17


Bitiş Zamanı hepinize her şeyin bir başlangıcı ve sonu olması gerektiği duygusu aşılanmıştır. Eğer size bir şeyin daima "var oldu­ ğunu" söylesem, bunu anlamakta zorlanırsınız. Eğer size bir şeyin daima var olduğunu ve var olacağını söylesem, anladı­ ğınızı söyleyebilirsiniz... ama anlayamazsınız. Size bu kısıt­ lanma aşılanmıştır, ve siz her şeyin bir başlangıcı olduğunu tasavvur edersiniz. Ben sizin bir anda bu kısıtlamayı aşma­ nızı sağlayamam, ama şunu düşünmenizi isteyerek idrakini­ zi sorgulamanızı sağlayabilirim: Şimdi büyük bir baloncu­ ğun içinde durduğunuzu hayal edin. Bu baloncuğun nerede başlayıp nerede bittiğini bana gösterebilir misiniz? Ya da onun nereden çıktığını? Bir kürenin iç kısmı nasıl olur da bir başlangıca sahip olabilir? O üç boyutludur! Eğer elinize bir kalem alıp bu baloncuğun iç kısmı boyunca bir çizgi çizerse­ niz, siz kendinize benim dersimi göstermiş olursunuz. Siz başlangıcı olmayan bir çevrede kendiniz için bir başlangıç ve bitiş noktası yaratmış olursunuz (bu sizin çizginizi başlattı­ ğınız ve bitirdiğiniz noktadır). Böylece aslında sınırlamadan yoksun bir şeye kendi sınırlamalarınızı yüklemiş olursunuz. Size yapılmış olan da budur. Siz üç boyutlu bir uzayda iki boyutlu olma yönünde etkilendiniz, ve sizin tüm düşünüşü­ nüz bunu yansıtır. Siz ayrıca, sürekli olarak yaratılışı arama yönünde yönlendirildiniz... ki bu da sizin aşınızdan kaynak­ lanmaktadır. Bu ayrıca size verilmiş diğer temel kısıtlamayla da ilgi­ lidir. Siz zamanı doğrusal (lineer) ve sürekli olarak, ileriye ve geriye doğru sadece iki boyutlu olarak algılarsınız. O asla durup duraklamadığı için, siz asla "şimdi"de olamazsınız. Sadece son birkaç nesildir siz zamanın göreceli olduğunu, as­ lında sürekli ve değişmez olmadığını fark ettiniz, ama hâlâ onun üçüncü boyutu hakkında hiçbir kavrama sahip değil­ siniz. Eğer ben size bildiğiniz şekliyle zamanın mevcut olma­ dığını söylesem, siz belki de kahkahayla gülersiniz... Eh, gül18


Bölüm 1 meye başlayın. Sizin anladığınız şekliyle tüm kavram sizin derslerinize izin vermek, ve size, o dersleri öğrenirken üze­ rinde var olabileceğiniz doğrusal ve sürekli bir platform sun­ mak için yaratılmıştı. Sürekli, "güvenilir" zaman bir Dünya kavramıdır. Benim bulunduğum tarafta ise çok farklı türde bir zaman vardır, ve her şey "şimdi"de bulunur. Onun üçün­ cü boyutu dikeydir. O baloncukta olduğu gibi, bir geçmiş ya da gelecek yoktur, sadece şimdi vardır. Her şey, sizin balon­ cukta bulunduğunuz yere göre bir merkez noktasını yansıtır. Tüm bilimsel çabalarınızla, siz iki boyutlu düşünmeye sınırlandınız. Siz henüz benim sözünü ettiğim dengeyi keş­ fetmediniz, ve onu bilimle ilişkilendirmediniz. Evrenin spiri­ tüel bilimleri mantıklı ve önceden bilinebilirdir, ve her za­ man sonuç veren sayılara ve formüllere dayanır. O fiziksel ile spiritüelin bir evliliğidir, ve uygun yürütme tutarlı, göz­ lemlenebilir değişiklikler meydana getirir. Bu benim hizmetimdir, ve ben bu şeyleri biliyorum. Sizde eksik olan spiritüel olanla kurulacak dengedir, ki bu dengeyi başardığınızda bu sizin biliminizin harikulade bir biçimde ileri atılım yapma­ sını sağlayacaktır. İnsanlık önümüzdeki yıllarda ilerleme kaydettikçe, siz fiziksel, zihinsel ve spiritüel olanın evliliğinin gerçek bilimi elde etme konusundaki sonuçlarını görme firsatı bulacak­ sınız. Siz halen gerçek bilime sahip değilsiniz, siz sadece iki boyutlu bilime... beşeri bilime sahipsiniz, evrensel bilime değil. Eksik olan spiritüel bölüm yüzyıllardır bilim adamları­ nız tarafından gayri-bilimsel olarak nitelendirilmiş ve ondan uzak durulmuştur. Bu ironik bir durumdur, çünkü^ gerçek güç_ve_janlayi£_sj3İritüel olanda bulunur! Siz onsuz devamlı uzay yolculuğunu asla başaramayacaksınız. Siz onsuz yerçe­ kimini değiştirmeyi ya da anlamayı asla başaramayacaksı­ nız; ve en önemlisi, onsuz maddeyi asla dönüşüme uğratama-

19


Bitiş Zamanı yacaksınız. Düşünün... atomik atık maddeyi bir çocuğun onunla kum olarak oynayabileceği şekilde nötrleştirmek iste­ mez miydiniz? Bunu yapmak zor değildir, ama bu henüz kul­ lanmadığınız becerileri gerektirir; ancak, şimdi bu becerileri geliştirecek güce ve bunu yapma iznine sahipsiniz. Siz bun­ ları hak ederek kazandınız! Sizin henüz kullanmadığınız bu güç benim hâkimiyet alanımdadır. Siz gezegeninizin manyetik alanlarım anlama ve onları düzenlenmiş biçimde kullanma sonucunda ortaya çıkacak büyük doğal (ham) güç kaynaklarına sahipsiniz. İh­ tiyacınız olan tüm enerji oradadır, ki dünyanın çevresindeki (ızgara şeklindeki) manyetik enerji ağını kullanarak yapabi­ leceğiniz pasif uçuşun sırrından şimdilik söz etmiyorum. Ama, dengeli üç boyutlu bilim olmadan siz onu anlayamaya­ caksınız. Bu noktada insanlar dev bir mıknatısın üzerinde bulu­ nan minik moleküller gibidir; bu, eğer istenirse her şeyi müthiş bir kuvvetle hareket ettirebilecek bir mıknatıstır, ama insanlar sadece yüzeydeki minik delikleri kazıp, ısı ve enerji elde etmek üzere yakacak ufacık demir parçaları çıka­ rabilecek kadar uzağı görebilmektedirler. Sizler bir jenera­ törün üzerinde bulunan ve elektrik için dua eden karıncalar gibisiniz. Siz bir yaprağı yakıp ısınmak üzerinde konsantre olurken, koskoca orman gözünüzden kaçıyor! Sürekli ortaya çıkan üç kuvveti konusu hiç dikkatinizi çekti mi? Burada sizin deyiminizle bir "sihir" yoktur, bu sa­ dece evrensel mantıktır. Üç sayısının titreşimi güç ve enerji meydana getirir. Aydınlanma yolunda ilerleyebilmeniz için, "üç" dengesine (fiziksel, zihinsel ve spiritüel dengeye) sahip olmanız gerekir. Emrinize amade olan gerçek gücü kullana­ bilmeniz, ve geriye kalan bilimsel sırları çözebilmeniz için üç'ün bilimini bilmeniz gereklidir. Üç, ayrıca, kullanıldığın­ da "bir"e dönüşür. Bunu açıklamak zordur, ama üç uykuda

20


Bölüm

(hareketsiz) bölümü karıştırıp birleştirerek aktif bir "bir" yaratmak üzerinde düşünürseniz bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Batı dininiz, üç Tanrıbölümünün bir Allah olarak birleşmeşine dayanır (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh). Bu bilginin gerçek anlamı biraz değişime uğramıştır; ama o hâlâ, üç kuvvetinin birleşerek bir'i oluşturması kavramı açısından doğrudur. Size ayrıca benim ismimin üç bölümden oluştuğunu söylemistim. Onlar birlikte benim "imzamı" ifade ederler, ve ayrıyken bir anlam ifade etmezler. Üç çok önemlidir, ve üç kuvveti tüm evrende geçerlidir.

Şu bilgi ilginizi çekebilir: Eğer benim TON ismim KRYON'un harflerini alıp, harflerin her birine bir batı alfabesi sayısı atfederseniz - A=l B=2 Z=26 vs., ve sonra bu sayıları toplarsanız, 83 sayısını elde edersiniz, ki bu sayılar da birbiriyle toplandığında (8+3), ortaya 11 sayısı çıkar. Bu önemlidir, ve sayıların anlamlarıyla ilgili sezgisel bilgiye sahip olanlarınıza benim kim olduğumu daha da iyi tarif eder. İşte ben bu yüzden ismimi sizin dilinizin harfleriyle ifade etmeyi seçtim. Benim ismimin harf harf ifade edilişi medyum tarafından sağlanmamıştır. Bu 11 sayısı size benim karakterimi anlatacaktır. Bu sayıyı 3 güç-titreşimi ile çarptığınızda, ortaya 33 sayısı çıkar ki, bu da size benim HİZMET'imle ilgili bir içgörü verecektir. Ben size bir de önemli bir güç formülü vereceğim: 9944. Ayırt etme gücünüz ve sezginiz sizi eninde sonunda bunun anlamına ulaştıracaktır, ve o enerjinin dönüşüme uğratılmasında önemlidir.

Benim size hizmetim sizi bu konularda eğitmeyi içermiyor. Ben manyetik hizmetten olduğumdan söz etmiştim. Burada hizmet için bulunan diğer varlıklar size denge işlemleri, ve ihtiyaç duyacağınız ayrıntılar konusunda yardım edebilirler. Hepimiz sevgiyle buradayız.

21


Bitiş Zamanı Ben Neden Buradayım? Size tam olarak neden burada bulunduğumu söyleyebil­ mem için, önce işlerin sizin için işleyiş biçimini daha çok açıklamalıyım. O zaman hizmetimi, ve neden burada bulun­ duğumu daha iyi anlayabilirsiniz. Birçoğunuz şimdi bu sözleri değerli bir şey, belki an­ lamlı bir şey bulma umuduyla okuyorsunuz -işlerin gerçeğini bilme konusunda ruhunuzdan kaynaklanan bir özlemle. Bu sizin kısa bir süre önce uyanmış olan spiritualite duygunuzdur. Siz hayatın sadece kendinizi beslemek ve yok olmaktan korumaktan (ki bu da bir başka aşıdır) daha fazla bir şey ol­ duğunu anlıyorsunuz. Belki de siz her zaman daha fazla bir şeyin olduğunu hissediyordunuz, ama onun ne olabileceği konusunda bir fikriniz yoktu. Siz tedrici bir bilinç değişimi yaşıyorsunuz, ki bunu hak ederek kazandınız, ve bu sizin za­ manınız için uygundur. Arayışınızı sürdürün. O sizi gerçek­ ten özlemini çektiğiniz şeye, yani, Sevginin gücü vasıtasıyla iç huzuruna götürecektir. İnsanlar daima Tanrı'yı aramışlardır. Bu sadece sizin burada dersteyken iletişim bağlantınızın yokluğunu yansıtan bir sıla hastalığıdır (yuva özlemi çekmektir). O temel bir hücresel arzudur, ve o küresel düzeyde yaşanan bir arzudur. İşler değişmeye başlıyor, ve işte ben bu yüzden bura­ dayım. Eski Dünya, aradaki Dünya, ve yeni Dünya, insan­ ların -Dünya üzerinde "ders gören" varlıkların başlangıcın­ dan beri, dünyevi zaman boyunca ortaya çıkan- üç temel bi­ linç düzeyini işaret eder (ki bunu insanoğlunun oluşturduğu zaman bölmeleri ile karıştırmayın). Biz şimdi dördüncü dü­ zeye geliyoruz, ki bu muazzam bir potansiyele sahiptir ve son düzey olacaktır. O sorumluluk, ya da aydınlanma çağı­ dır. O sonunda sizin sorumluluğu üzerinize alacağınız za­ mandır.

22


Bölüm

Sizin hepinizin Dünya üzerindeki varoluşunun tek bir nedeni vardır: Siz bütünün titreşimini yükseltme amacıyla derstesiniz. Bu genel nedendir, ve bu neden bu zamanda size tam olarak açıklanamaz. Sizin dersteyken gösterdiğiniz çabalar, enkarnasyonlarınız boyunca enerji yaratır ve bunun sonucunda Dünya bilincini yükseltir. Bu enerji bütün için değerlidir, ve olumsuzluğu (negatifliği) dönüşüme uğratır. Olumsuzluk "aydınlanmadan yoksunluk"tur, ve eğer kontrolsüz, serbest bırakılırsa -evrenin her yanında sürekli derste olan sizler olmadıkça- giderek daha çok ortaya çıkar. Bu yüzden sizler çok büyük ve karmaşık bir şeyi değiştirmekte etkili bir vasıtasınız. Lütfen bunu kabul edin. Siz Dünya'da bulunuyorken bu konuda size daha fazla bir bilgi verilemez. Bu gezegensel değil, evrensel bir bilgidir. Gezegensel düzeyde, sizin zorluğunuz, aydmlanmadan tam yoksun bir biçimde işe başlamak, ve birçok dersten ve enkarnasyondan tedrici bir biçimde geçerek tam aydınlanmış bir hale ulaşmaktı. Siz bu zamana dek bu yoldaydınız, ve hızla bu büyük devrenin sonuna yaklaşıyorsunuz. Ve bu süreç boyunca gösterdiğiniz çabalar gerçekten geriye kalan bizler için enerji yaratıyor. En önemlisi, sizin insanlar olarak, enkarnasyonlarınız boyunca birçok deneyim yaşamanız ve gezegensel bilincin titreşimini erişilebilir en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli enerjiyi yaratmanız gerekiyordu. Bunu yaparken, her bir yüzyılın da, ayrıca, spiritüel aydınlanma konusunda kapsamlı bir değişim getirmesi gerekiyordu... ve şimdiye kadar da bu gerçekleşti. İki bin yıl önce, siz "birinci dünya"dakiler büyük üstat İsa'nın gelişini, bu armağanı hak ettiniz. Bu varlık da hizmettedir, ve evrenin her yanındaki hepimiz tarafından hizmetteki en yüksek titreşimlerden biri olarak bilinir. Onun gelişi Dünya'da bir hayli spiritüel faaliyete neden olmuş, ve o zamandan beri de bunun yankıları sürmüştür.

23


Bitiş Zamanı Partnerime verdiğim ilk mesajda bunu ve İsa'nın mesajını daha berrak bir biçimde açıklamaya çalıştım. (Bkz. Bölüm 6) dünyanın diğer bölgeleri de o zamanlar hizmette olan diğer büyük üstatlar vasıtasıyla bilgi aldılar. Çeşitli kültürler hazır olduklarında, değişik zamanlarda "gerçeği" aldılar, ama bu küresel bir çabaydı. Onların aktardıkları bilgi, sizin spiritüel varlıklar olarak sahip olduğunuz güç, ve evrenle ilişkiniz hakkındaydı. O zamanlar, hepiniz tam aydınlanmış "Tanrı parçasını" her zaman kendi bedeninizde taşımaya, ve Dünya'daki son ifadelerinize (enkarnasyonunuza) aydınlanmış varlıklar olarak başlamaya davet edildiniz, Yüzyıllar önce siz varlığınızın tüm "şarj"mı bedeninizde taşımaya bile muktedir değildiniz, ve onu birlikte taşıyamıyordunuz! Sadece bir kısmını taşıyabiliyordunuz. Enerji merkezleri ve tapınaklar sizin ortak (kolektif) gücünüzün dengesini taşıyorlardı. Hatta, o zamanlar uzun süre devam etmiş kültürlerinizden biri, enerjiyi kendileriyle birlikte bir yerden bir başka yere taşımışlardı. Kadim Dünya tarihinde tapınakların önemi bugünkünden daha yüksekti, çünkü o zazamanlar onlar gerçekten spiritüel güç merkezleriydi... ve bunu fiziksel tezahürlerle gösteriyorlardı. Halen, siz Dünya katında enkarne olduğunuz her seferden sonra, kısa bir süre dinlenip bütün ile buluşur, ve birlikte bir sonraki ifadenizi ya da dersinizi plânlarsınız. Bu plânınızı, çoğunlukla, son ifadeniz sırasında olup bitenler direkt olarak belirler. Siz buna karma dersiniz. Böylece siz bir sonraki ifadenize başladığınızda ne öğreneceğiniz ya da dene­ ­­­yeceğiniz konusunda bir kontrat ya da plân oluşturursunuz. Oldukça sık bir biçimde, siz sadece kısa bir süre için enkarne olur, çocuk yaşta ölür, ya da bir hastalık veya kaza yüzünden genç yaşta dünyadan ayrılırsınız. Bu size acımasız bir durum gibi gelebilir, ya da bunu yapmayı kabul etmeniz size mantıksız gibi görünebilir, ama bu uygundur ve bütün

24


Bölüm 1 için doğrudur. Tekrar enkarne olma zamanınız, bazısı hâlâ Dünya'da bulunan, bazısı da bulunmayan ders grubunuz ta­ rafından belirlenir. Bazen, siz neredeyse tamamen bir başka­ sının ifadesi için enkarne olursunuz ve bu enkarnasyon ça­ buk sona erer. Bu size, bir tür kader (önceden mukadder kılınma) söz konusuymuş gibi görünebilir. Ama, öyle değildir. Buna ina­ nın! Bu çok yanlış anlaşılmış bir şeydir. Tüm enkarnasyonlar, bir amaç yüklemesine (karma'ya) ve devre (kontrat plânı) sırasında sunulan çeşitli eylem "ka­ pılarına" sahip temiz maziler gibidir. Karma doyuma uğratı­ labilir (ödenebilir) de, uğratılmayabilir de. Eğer doyuma uğratılmamışsa, o zaman bir başka enkarnasyon vasıtasıyla bir başka fırsat olacaktır. Bir insan, kontratının sunduğu eylem kapılarını açabilir de açmayabilir de; bu o insana ve onun ge­ lişiminin o sırada hangi noktada olduğuna bağlı bir şeydir. Tüm bunlar sizin ifadenizin çevresindeki diğer varlıklarla karşılıklı bir ilişkiye sahiptir. Siz, bir gezegensel grup olarak birçok doğru kapıdan geçtiniz. Siz bunu, perdenin sizin tara­ fınızda, ortaklaşa yaptınız ve bu bütünün yükselmesiyle so­ nuçlandı. Bu konuda sizi kutluyoruz. Bunun evrende her za­ man rastlanan bir durum olmadığına tanıklık yapabilirim. Siz başaramama konusunda birkaç fırsata sahiptiniz, ama bu işten yüzünüzün akıyla çıktınız. Benim işime gelince: Manyetik alanlar sizin biyoloji­ niz için çok önemlidirler! Ayrıca, manyetik alanlar si­ zin spiritüel bilincinizi etkilerler. Gezegeninizin man­ yetik alanı sizin biyolojik sağlığınız için gereklidir, ve spiritüel plânınıza uygun olacak bir şekilde ince-ayarlanmıştır. Gezegeninizin manyetik alanı sizin sağlığınız -ve dersle­ riniz- için dikkatle yerleştirilmişti. Çevrenize bakın. Başka hangi gezegenlerin manyetik alanları vardır? Bu doğal ola-

25


Bitiş Zamanı rak oluşan bir kuvvet değildir. O maksatlı ve dikkatli bir bi­ çimde yerleştirilmiştir. Siz bu olguyu fark edecek kadar ge­ zegeninizden uzağa gidemediniz, ama bunu yaptığınızda, çevrenizde fiziksel ve zihinsel sağlığınızı sürdürecek doğru bir alanı taşımanız gerekir. Bu insanlar için esas oluşturan bir şeydir. Eğer manyetik alana sahip bir başka gezegen bu­ lursanız, bu o gezegende biyolojik yaşamın olduğunun, ya da gelecekte olacağının veya geçmişte olduğunun başlıca işare­ tidir. Yaşam formunun asli biyolojisi ne olursa olsun, onun spiritüel bir öneme sahip olabilmek için kutuplaşması gere­ kir. Şunu da belirtelim ki, manyetik alan gezegensel dönüş ekseninden ne kadar uzakta hizalanmışsa, yaşam formu o kadar çok aydınlanmış demektir. Bu sadece sürecin bir par­ çasıdır, ve aranması gereken bir işarettir. Elektrik sizin tüm çevrenizi kuşatmıştır, ve siz şimdi­ den yapay olarak yaratılmış manyetik alanların sağlığınız üzerindeki olumsuz etkilerini görmeye başladınız. Tüm ya­ pay manyetik alanlar ile bedeniniz arasında koruyucu bir kalkan oluşturmalısınız. Siz bunun için gerekli teknolojiye sahipsiniz ve kendinizi korumalısınız. Sadece sizin zengin batı toplumlarınıza has bazı hastalıklar çevrenizdeki birçok yapay manyetik alanın direkt bir sonucudur. Yıllar önce, siz zihinlerinizin temel düşünce işlemleri­ nin elektrik olduğunu (ve dolayısıyla manyetik özelliklere sahip olduğunu) anladınız. Böylece siz, sinirlerden kaslara kadar tüm biyolojinizin elektro-kimyasal bir işleve sahip ol­ duğunu da anladınız. Bedeninizdeki her organ manyetik ola­ rak "dengelenmiştir" (kutuplaşmıştır) ve dışarıdaki alanlara karşı duyarlıdır. Beyin, tiroid, kalp, böbrek ve böbreküstü bezi rahatsızlıkları manyetik rahatsızlığın belirtileridir. Psi­ şik kişiler sizin kişisel manyetik alanınızı (ki hepiniz böyle bir alana sahipsiniz) "okumaktadırlar". Daha doğrusu, onlar sizin alanınızın dengesini algılamaktadırlar. Ve tıp doktor-

26


Bölüm 1 lannız, sizin elektro-manyetik dürtülerinizi kaydetmek için, rutin bir biçimde, bedeninize teller bağlamaktadırlar. Lütfen anlayınız ki, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey, kendinizi bu yapay manyetik alanlardan bir kalkan ile korumaktır. Bırakın, gezegenin manyetik özellikleri bu işi si­ zin sağlığınız için yapsın. Denge yaratmak için yapay yön­ temler kullanmayın. Büyük statik mıknatıslardan, ya da elektrikle enerjilendirilen mıknatıslardan uzak durun. Çok önemli: uyuduğunuz yeri inceleyin, ve manyetik aygıtları ya­ tağınızdan en az üç metre uzağa çekin. Bunlar (prize takıL) elektrikli saatler, televizyonlar, müzik setleri, hoparlörler, ısınma aygıtları, vantilatörler ve aspiratörler olabilir. Asla bir elektrikli battaniye kullanmayın. Su yatağında ısıtıcı bir aygıt kullanmayın. Motorlu tüm aygıtları yanıbaşımzda tut­ mayın, onlarla aranızda bir koruyucu kalkan oluşturun. Ya­ pay enerji taşıyıcı ve dağıtıcı aletlerin yatağınızın üzerinden ya da yanından geçmediklerinden emin olun. Sizin için aşikâr olması gereken bir şeyi yine o aşıları­ nız yüzünden fark edemediniz. Manyetizma (mıknatısiyet) insan bilinci ve biyolojisinin tüm varoluşu boyunca oturduğu "koltuk"tur. O matematikseldir ve tasarlanmıştır (o ayrıca sizin aşı sisteminizle karşılıklı ilişki içindedir). Eğer gezege­ ninizde bunu daha önce fark etmiş olsaydınız ve onu inanıl­ maya değer bulsaydınız, birçok hastalığınız şimdi anlaşılmış ve son bulmuş olurdu. Siz bedeninize aldığınız her şeyi man­ yetik olarak dengelemelisiniz! Bu sizin gözünüzden nasıl kaçtı? Siz ince-ayarlanmış, kutuplaşmış bir bölgeye büyük mıknatıslar taşır mıydınız? Dünya'da şu anda savaştığınız bağışıklık hastalığı manyetik olarak kontrol edilebilir. Onun manyetik özelliklerini değiştirmek için biraz zaman harcayın ve ne olduğuna bakın. Onu yeniden-kutuplaştırın ve onun gücünü test edin. Çok şaşırabilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte, ben size Dünya'nın manyetik

27


Bitiş Zamanı alanının sizin üzerinizdeki öneminden söz ettiğimde, buna şaşırır mıydınız? Ben, manyetik hizmetten Kryon'um. Ben sizin gezegeninizin ızgara şeklindeki manyetik sistemini yarattım. Bu manyetik ağın yaratılması Dünya zamanıyla çok ama çok uzun bir zaman aldı. O, tekâmül eden gezegeninizin fiziksel titreşimlerine uyabilmesi için dengelendi ve yeniden-dengelendi. Başlangıçta ben burada olduğum zaman esnasında, sisizin şimdi pozitif ve negatif Yerküre kutbiyeti olarak algıladı­ ­­nız şey birçok kez değiştirildi. Biliminiz bunu kanıtlayabilir; Dünya'nın gelişimi sırasında toprak katmanlarının gösterdiği kuzey ve güney kutbiyetinin birçok "taklasına" bakın. (Dünya takla atmadı; sadece kutbiyet). Tüm bunlar siz burada var olmadan önce vuku buldu. Partnerim o zamanlar bana yardım etti ve o da manyetik hizmettendi. Onun benimle olan bağlantısı şimdi onu medyum olarak kullanmamın ne­ ­­­lerinden biridir. Ben o zamandan sonra büyük küresel ayarlamalar için iki kez daha geldim. Bu benim üçüncü ayarlamam, ve dördüncü ve son ziyaretimdir. Burada bulunduğum son iki sefe­ rinde, sizin tekâmülünüze uyması için manyetik ağda küresel bir ayarlama yapmam gerekli ve uygundu. Her iki se­ ­­rde, insanlık bu amaçla yok edildi. Her iki seferde de üremeyi sürdürmek için çok az insan sağ kaldı. Bu size insafsız bir durum gibi gelebilir, ama bu doğru ve uygun bir uygulamaydı ve mükemmel bir uyum ve sevgiyle yapılmıştı. Hepiniz bunu daha önceden kabul etmiştiniz, ve o bir kutlamaydı, çünkü o Dünya'nın tekâmülündeki dönüm noktalarını temsil ediyordu! Ben burada üçüncü ayarlamamın sizin de yok olmanızı gerektirdiğini söylemek için bulunmuyorum, ama biraz anlayışa erişemeyen birçoğunuz kendinizi zaten sona erdireceksiniz. Üçüncü ayarlama çoktan başlamıştır... ve pusulanın gösterdiği kuzey yönü gibi 28


Bölüm 1

şeyleri takip edenleriniz benim neden söz ettiğimi bilecekler­ dir. Bitiş Zamanı Hakkında Perdenin benim bulunduğum tarafıyla temasta olan bir­ çoğunuz benim ne yaptığımı önceden görmüştür; ama ileti­ şim en iyi durumda bile zor olduğundan, siz doğru plânı gö­ remediniz. Bilgi (malumat) doğruydu, ama aldığınız düşünce paketleri sizi, gerçek olguları temsil etmeyen kısmi anlayışa dayanan sonuçlara ulaştırdı. Psişik vizyonlarınız Dünya'nın ekseninin bir tür kaymasıyla ilgiliydi. Oysa böyle bir şey söz konusu değil. Dünya'nın ekseninin çok hafif bir kayışı bile insanlığın tamamen yok olmasıyla sonuçlanır. Bu durumda okyanuslar kıtaların üzerine dökülürler, Yerkabuğu şiddetle eğilip bükülür, ay yeni ortaya çıkmış zayıf bölgeleri kuvvetle çeker ve Yerküre'nin yüzeyini gerçekten çalkalayıp karıştı­ rır, ve hava durumunuz çarpıcı bir biçimde değişir. Yeni uya­ nan yanardağlar her yerde infilak ederler, ve insanlık son bulur. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü ilk seferinde bu süreci seyrettim! Kuşkusuz, gelecekte seller, depremler ve yanardağ patlamaları olacaktır... bunların bir kısmı benim yeni çalışmama bir tepki olarak meydana gelecektir, ama bunlar insan nüfusunu ortadan kaldırmayacaktır. Ancak, onlar olağandışı yerlerde olacaklardır. Hücresel düzeyde sahip olduğunuz ayırt etme ve sezgi gücünü kullanın. Yüksek bilinçli "Tann benliğiniz" bir yanıt bulmanıza yardımcı olacaktır: Sanıyor musunuz ki, insanlık tüm Dünya tarihi boyunca, bu yüksek bilinçli aydınlanma çağının sonuna bir dev dalga ya da deprem tarafından yok edilmek üzere getirilmiştir? Bu "harika" bir mezuniyet olur­ du, öyle değil mi? Hayır. Önceden görülmüş bu eksen kayması benim

29


Bitiş Zamanı isimdir. O manyetik bir kaymadır, ve bu sizin son zamanınız için Dünya'nın enerji ağı sisteminin yeniden-ayarlanması olacaktır. Temelde, size, dengeli aydınlanma halindeki in­ sanların var olup yaşayabilmeleri için manyetik olarak doğ­ ru bir örtü sağlanacaktır. Manyetik kuzeyiniz (pusulanın gösterdiği kuzey yönü) artık kuzey kutbuyla aynı hizada ol­ mayacaktır. O zaten gerçekte hiçbir zaman aynı hizada ol­ mamıştı, ama onun kayması şimdi daha belirgin olacaktır. Peki, bu neden önemlidir? Önemi şurada ki, hazır olma­ yanlar artık onunla başa çıkamayacalardır. Bazıları kala­ caktır, kalamayanlar ise yeniden enkarne olacak ve bu kez doğru bir uyumla ortaya çıkacaklardır. Bunun sizin toplu­ munuza ne yapacağı benim mesajımın olumsuz kısmıdır. Benim işimi başarmam on ila on iki yıl alacaktır. Şim­ diden başlayarak 2002 yılma kadar tedrici bir değişim ola­ caktır. 1999 yılı civarında ise siz benim neden söz ettiğimi tam olarak bileceksiniz. Hükümetler güç realitesindeki adamlar tarafından yönetilmektedir... onların hepsi de ay­ dınlanmış değildir. Onların bilinç değişimiyle başa çıkamamaları kendilerini dengesizliğe düşürebilir, ve sonuç kaos olabilir. Dikkatinizi çekerim, "olabilir" dedim. İşte siz burada bir değişim yaratmak için gerçek fırsata sahip olacaksınız. Önümüzdeki yıllarda dünyanın enerji ağı ayarlandıkça, size daha fazla aydınlanma sunulacak. Daha önce söylediğim gi­ bi, sizin kısıtlayıcı aşılarınız benim enerji ağıma uyumlanmıştır. Bu enerji ağındaki değişim sizi belli kısıtlamalardan kurtaracaktır, ve siz bu zamandan itibaren yaptıklarınızı daha önce asla yapamadığınız bir şekilde kontrol edebilecek­ siniz. İlk kez sevgi enerjisi vasıtasıyla kullanabileceğiniz gü­ cü kavrayabileceksiniz, ve onu gezegensel şifa için kullana­ bileceksiniz. Siz ayrıca bu enerjiyi olumsuzu olumluya dö­ nüştürebilecek bir biçimde odaklayabileceksiniz. Bu daha

30


Bölüm 1 önce bu geçiş sırasında burada kalma şansı bulamayacak birçok insanın dengeye kavuşmasıyla sonuçlanacaktır. Partnerim, Kutsal Kitapta kıyamet zamanında ortaya çıkacağı bildirilen ve anti-Mesih'e eşit sayılan 666 sayısının anlamı hakkında bana zihinsel bir soru iletiyor şu anda. O ayrıca "canavarın damgasının" ne olduğunu da bilmek isti­ yor. İnsanlar bu "damga" ya da işaretin, marketlerden satın aldığınız paketlerin üzerindeki bilgisayar kodlarını ifade et­ tiğini düşünmektedirler. Gerçekte bu çok daha temel bir şey­ dir; o sizin hücresel biyolojik kodunuzun (DNA) manyetik dengesidir! Bundan dolayı, dengeli olan insanlar nötrdür. Dengeli olmayanlar ise değişim için "damgalanmışlardır" (ki o insanlar bunu her an değiştirebilirler). "Canavar" denilen şey, her birinizin içindeki aydınlanmamış benliktir. Ona, ge lecek yeniden-ayarlama zamanlarında dengesiz liderlerin po­ tansiyel eylemleri yüzünden "canavar" denmişti; o barışı yok eden "canavar" olarak nitelendirilmişti. Bu yüzden, dengesiz olan kişi potansiyel canavarın damgasını taşımaktadır. İncil'deki, bu canavardan ve onun damgasından söz eden "Yuhanna'nın Vahyi" (ifşaatı) bölümüne gelince, benim de size bir ifşaatım var: Bu kadim medyumik mesaj kasten karışık ve muğlak tutulmuştur, çünkü evrendeki tek bir varlık bile sizin yaklaşan sınavınızın gerçek sonucunu önceden tahmin edemezdi! Sizin için birkaç olası son var­ dır, ve Yuhanna'nın Vahyi, Dünya'nın son zamanlarının tüm olası senaryolarını bir arada sunmaktadır. Onu yorumlama­ nın zor olmasına hiç şaşmamalı... buna bir "kozmik şaka" gö­ züyle de bakabilirsiniz. 666'nın önemi onun bir kılık değiştir­ miş 9 olmasıdır. 9 sayısı bu üç altının her birleşme nokta­ sında saklanmaktadır ve şimdiki zamanınızın enerjisini tem­ sil etmektedir. O bir denge, güç ve sevgi titreşimiyle ilgilidir. O ayrıca tamamlanışı işaret eder. Eğer siz üç altı sayısını toplarsanız 18 sayısını elde edersiniz, bu sayıyı da birbiriyle 31


Bitiş Zamanı topladığınızda 9 sayısını elde edersiniz. Eğer sonuçta elde edilen 9'u, onun hakkında ek bilgi elde etmek için kuvvetsayısı 3 ile çarpmak isterseniz (daha önce benim isim TON 'umla yaptığınız gibi), 27 sayısını elde edersiniz, ki bu sayı­ ları da birbiriyle topladığınızda yine ortaya 9 sayısı çıkar. Eğer bu üç 6'nın, 6'nın küpünü temsil ettiğini hissediyor­ sanız (6x6=36. 36x6), sonuçta 216 sayısını elde edersiniz, ve bu sayıları da birbirleriyle topladığınızda yine 9 sayısı orta­ ya çıkar. Bu 9 titreşimi dengeye kavuşup burada kalacak­ ların titreşimidir. 666 korkulacak bir sayı değildir. (Zaten korkulacak sayı diye bir şey yoktur. Sayılar bize önemli bil­ gi verirler, ve onlar harikulade birer üç boyutlu gereçtirler sizin şimdi kullandıklarınız ise sadece iki boyutludur. Onlar matematikseldir, ama enerji arz ederler.) Üç 6'nın bir arada anlamı şöyledir: Her bir 6 Dünya'nın üç "6-matematik-temelli" hesaplamalarından birini temsil eder: (1) Birinci 6 zaman'dır. Bu temel 6 sistemi Yerküre'nin dönüşünden çıkarılmıştı, ve siz onu ilk keşfedildiğinden bu yana sadakatle kullandınız. (2) İkinci 6, 360 derecelik manyetik pusula sistemini temsil eder, ki bu da yine Yerküre'nin dairesel olan fiziksel özelliklerinin talepleri doğrul­ tusunda böyle geliştirilmiştir. Pusulanın da ayrıca bir "9'lar dairesi" olduğuna dikkatinizi çekerim. Pusulanın 45-derecelik sekiz bölüntüsünün her birini kendi içinde topladığınızda 9 sayısını elde edersiniz. Buna ek olarak, bu sekiz bölüntü­ nün her birinin zıt başlıklarını birbiriyle topladığınızda, bu da 9'a eşit olur (360+180; 45+225; 90+270; vs.). Neden zıt başlıkları toplamalı? Eğer siz bir yönde yeterince uzun süre yolculuk yaparsanız, en sonunda başlangıç noktanıza geri dönersiniz. Sizin yolunuz küreyi çevreleyen bir çizgi haline gelir. Bu yüzden, onun bir yön olarak anlamı, her iki manye­ tik başlığı tarafından da dikkate alınmalıdır, çünkü artık onun bir başlangıcı ya da bitişi yoktur. (3) Son temel 6 siste-

32


Bölüm

1

mi yerçekimi'dir. Siz onu hesaplayıp yönlendirebildiğiniz zaman, onun da ayrıca bir temel 6 sistemi olduğunu keşfede­ ceksiniz. Dünya'da karanlığın gücünü temsil eden ve kafa­ sında bu uğursuz sayıyı taşıyan bir insan varlık hayali bizler tarafından aktarılmış bir bilgi değildir. O insanların amaçla­ rı doğrultusunda insanlar tarafından yaratılmıştır. "AntiMesih" fikri ise, dengesiz varlıkların üstat İsa'nın büyük sev­ gi mesajlarına aykırı bir aydınlanmamış enerji taşıyacakları gerçeğinden kaynaklanmıştır. Bakın, "bitiş zamanı"nm sizin için ne anlam ifade ede­ ceği konusundaki eski fikirlerden artık uzaklaşmalısınız. Eğer siz Hristiyan inancındansanız, o zaman sizden öğret­ men İsa'nın öğretilerine dikkat edip, ve tam bir sevgiyle reh­ berlik dilemenizi rica ediyorum -insanın doktrinine değil, Tanrı'nın bilgeliğine dayanan bir rehberlik. Ayırt edebilme gücüne ve huzura sahip olabilmeniz için dua edin. Sevgi size gerçeği gösterecek ve bu dönemden sağ salim çıkaracaktır. Şimdi sizin için büyük bir tehlike söz konusudur. Eğer dik­ katli olmazsanız insanlar sizi yanlışa düşürebilirler. Öylesi­ ne aşina olduğunuz sevginin gücünü talep edin, ve onu kulla­ nın! Bitiş zamanının gerçek anlamı, ve ne yapmanız gerek­ tiği hakkında Ruh'tan (Kutsal Ruh'tan) rehberlik isteyin. Yapmakta olduğum yeniden-ayarlama, kuşkusuz, hepi­ niz için birçok şeyin değişmesine neden olacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, bu, Dünya toplumunun, kitleler için ka­ rarlar veren hükümetlerin eylemleri yüzünden değişmesine neden olacaktır. Kendi kendini dengeleyen ekonomilere sa­ hip ülkeler bundan en çok etkilenen ülkeler olabilirler. Bir hükümetin liderliğinin, kendi kendini dengeleyen bir ekono­ miyi mümkün kılmak için ortak bir anlaşma ve gerçek bir hamle içinde olması gerekir. Bu etkenler yoksa, çöküş kaçı­ nılmazdır. Siz birinci-dünya ülkelerinde yaşayanlar bu konu­ da uyanık olmalısınız. Dengeli varlıklar güçlü bir biçimde ik-

33


Bitiş Zamanı tidara gelecekler, ama onlar ekonomik meselelerde dikkatli ve tedbirli olmak zorundalar. Bu değişim sırasında hüküme­ tinizin parasal sistemlerine fazla güvenmeyin. Kişisel para­ sal alışveriş vasıtanızı en temel biçime dönüştürün. Eliniz­ den geldiği kadar takas usulüyle alışveriş yapın, ve herhangi bir parasal kuruluşa tümüyle bel bağlamayın. Devlet siste­ minden kaçmanız, ya da hayatınızın gerçekten tehlikede ol­ duğunu hissetmedikçe bir yerlere saklanmanız gerekmiyor. Değişikliklerin üzerinde seyredin, ve insanların çoğunluğun hayrı için -ve azınlığa hoşgörü ve sevgi göstererek- nasıl or­ ganize olmaları gerektiği konusunda adil yanıtlar içeren onurlu prensiplere tutunmaya devam edin. Bunlar koruyucu önerilerdir, ve ille de önünüzdeki kor­ kunç hayatta-kalma mücadelesini ya da bir soykırımı işaret etmezler. İyi haberler de vardır: Ben işime başlamak üzere 1989 yılında geldim. Daha ben hiçbir değişiklik yapmadan, siz değişmeye başladınız. Bu, zamanlamanın mükemmel ol­ duğunun ve sizin "doğru yolda" olduğunuzun gerçek bir işa­ retidir. Ben ilk hareketleri gerçekleştirdiğimde, siz küresel olarak olumlu bir biçimde tepki gösterdiniz, yeni bilincin bü­ yük bir bölümünü sergilediniz. Sizi bu yüzden kutladığımızı bilmelisiniz! Küresel bir düzeyde aydınlanmanın, (1) hoşgörü arzusu, (2) huzur ve barış arzusu, ve (3) bunların önünü ke­ sen her şeyin ortadan kaldırılmasından daha büyük bir işa­ reti yoktur. Benim geliş yılımdaki 9 kuvveti dikkatinizi çekti mi? 666 gizli anlamıyla bunu önceden haber verdi. Ayırt etme ye­ teneğine sahip herkes sizinle nihai işimin başladığı yılı ko­ layca çıkartabilirdi, ve birçoğunuz da bunu yaptınız. Siz, ayrıca, görünüşte tek bir dengesiz varlık tarafından çıkarılan küçük bir küresel savaşa (Körfez Savaşı) da tanık oldunuz. O, tüm ulusların ilk kez hemen katılmaları ve bir çözüm bulmak için iletişim kurmaları anlamında küreseldi.

34


Bölüm

l

Bu çatışmaya neden olan varlık, aydınlanmamış (dengesiz) bir insanın yeni-ayarlamaya gösterdiği mantıksız tepkinin tam bir örneğidir. O, (manyetik ağda) yapılan değişikliklere karşı çok hassastı, ve herkesin gördüğü bir tepki gösterdi. İş­ te benim sözünü ettiğim ve düzeltmeniz gereken tehlike bu­ dur. Bu eylemin nasıl birçok insanın devresinin sona ermesi­ ne (ölümüne) neden olduğuna dikkatinizi çekerim. Bu ger­ çekten iş başındaki "canavar"dır, barışı isteyerek yok eden "canavar"... Bu sözünü ettiğim, "anti-Mesih" enerjisidir. Peki, kişisel olarak doğru yolda nasıl kalabilirsiniz? Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Şimdi size söyleyeceklerim hepsinin içinde en önemlisidir. Sevgi Bağlantısı SEVGİ KUVVETTİR! Sizin sözcüğünüz bu kavramı iyi ifade etmekten acizdir. Diğer Dünya dilleri bu enerjiyi ifade eden daha başka sözcüklere de sahiptirler. Sevgi bir sözcük, ya da sadece bir his değildir. O bir güç kaynağıdır! O enerji­ dir. Siz onu çağırabilir, onu açıp kapatabilir, onu depolayabi­ lir, dışarı gönderebilir ve birçok şeyde kullanmak üzere odak­ layabilirsiniz. O daima mevcuttur ve sizi asla başarısızlığa uğratmaz. O, evrenin size vaadidir! O, işleri yürüten ortak bağdır. Bunu görmeye başlamanızın artık zamanıdır... ve ben evrensel anlamda gerçekten bunun zamanı olduğunu söylüyorum! Size en azından bu güç kaynağını kullanma ve anlama izni verilmiştir, ve siz bu izni hak ederek kazandınız! Bu gücün anlamını anlayabilmeniz için sevgi yerine "Tanrı-Kaynağı" sözcüğünü kullanabilirsiniz. Biz kolektifiz, ama güç kaynağı tektir. Bu, hepimizin bu kuvvet olan ortak birliği paylaştığımız anlamına gelir. Bu sizin bildiğiniz elek­ triğe benzer. Sizin elektrik devrelerinizdeki ortak unsur da­ ima "toprak zemin"dir. Devrenin amacı ya da gücü her ne

35


Bitiş Zamanı olursa olsun, o çok-fasetli bir sistem içinde daima tek bir dö­ nüşe ya da ortaklığa, bir bir'liğe sahiptir. Sevgi Tanrı-Kaynağı, siz Tanrı'ya herhangi bir nedenle çağrıda bulunduğunuzda size gelen güçtür. Tanrı gücünü özellikle, sözlü olarak ya da başka türlü çağıran her varlık bu sevgi Tanrı-Kaynağını alır. O gerçektir ve çağrıya uygun bir karşılık verecektir. "Uygun" demek, onun çağrının evren­ sel doğruluğu çerçevesinde karşılık vereceği anlamına gelir. Aydınlanmış, dengeli insanlar sevgi Tanrı-Kaynağını çağınp odaklamakta özellikle iyidirler. Onlar daima, karanlık ve di­ renen bir perdeden geçen açık yollar olmuşlardır. Bu insan­ ların çoğu, yüzyıllar boyunca, sevgiyi yaşam temeli olarak kullanmış dini liderler olmuştur. Onların evrene ve çevrele­ rindeki diğer varlıklara duydukları dürüst sevgi, ve başka­ larının süreçlerine ve karma'larına gösterdikleri hoşgörü on­ ların dengesinin anahtarını oluşturuyordu. "İşlerin işleyiş biçimi" hakkındaki bilgi önemsizdi ve hâlâ da öyledir. Hin­ distan, Çin, Suriye, İsrail ya da başka herhangi bir yerdeki kutsal insanlar ile orta Amerika'daki bir Hristiyan gezicivaiz bu güç kaynağıyla aynı bağlantıya sahipti. Size bunu neden söylüyorum? Kaynağın tek olduğunu... ve ona şimdi daha önce hiç olmadığı kadar sahip olduğunuzu anlamanız için! Benim enerji-ağını yeniden ayarlamamla birlikte, sizin spiritüel yanınız süzülerek yükselebilir! Siz mükemmel bir uyumlanma, en sonunda yuvaya dönme duy­ gusu hissedeceksiniz. Bu sizin kendini ilk kez gerçekten ol­ duğu gibi, Tanrı'nın bir parçası olarak gören varlığınızdır. Herkes tarafından bilinen bir isme sahip, ve asla yok edile­ meyecek, asla ona bir şey eklenemeyecek ve ondan bir şey çıkarılamayacak bir Tanrısal parça. Şimdi neler yapabilece­ ğinizi hayal edebiliyor musunuz?

36


Bölüm 1 Değişim-Dönüşüm Siz, gezegene şifa vermesi ve onu dengeye kavuşturması için bu sevgi Tanrı-Kaynağına çağrıda bulunmalısınız. Bunu yaptığınızda garantili sonuçlar elde edeceksiniz. Siz benzer dengeye sahip diğer insanlarla bir araya gelerek enerjilerini­ zi bunun üzerinde odaklamalısınız. Bu kısmi meditasyonu talimatlar almak amacıyla yapın ve sonra ihtiyaç duyulan enerjiyi yaratmak için onu dua (Sevgi kaynağı) ile dengele­ yin. Yapılara, üyelere ve ticarete sahip kuruluşlar oluştur­ mak için boşuna zaman harcamayın. Organizasyonu asgari düzeyde tutun ve çalışmaya ağırlık verin! Bu çok önemlidir. Öğretmenler İlk kez dengeye kavuşan insanlara özel dikkat gösterin! Benim çalışmam (enerji ağının yeniden-ayarlanması) yüzün­ den böyle birçok varlık olacaktır. Bu yeni gelenlere, kim ol­ duklarını ve nasıl iç huzuruna sahip olabileceklerini ve ger­ çek varlıklarım tanıma yoluyla kendilerini nasıl sevebilecek­ lerini öğretin. Psikolojik denge spiritüel aydınlanmayla so­ nuçlanacaktır. Öğretilerinizde sadeliğe yer verin. Sizin şim­ diki anlayışınızı yıllar süren tedrici bir ayırt-etme sonucunda kazandığınızı, ve yeni gelenlerin bunların hepsini bir anda anlayıp sindiremeyeceklerini unutmayın. Onlar hissettikleri sevgi yüzünden gelecek, yeni bilince çekileceklerdir. Sizin esas çabanızın onlara sevgi yoluyla dengeyi öğretmek oldu­ ğunu daima aklınızda tutun. Onlara bildiğiniz şekliyle "işle­ rin evrensel işleyiş biçimini" öğretmeniz gerekli değildir. On­ ları hiçbir konuda zorlamadan, huzur içinde ayrılmalarına izin verin. Onlar yola devam edecek kadar yeterli dengeye sahip olacaklardır. Bazıları daha ileri bir eğitim almak üzere sizinle birlikte kalacaklar ve böylece değişim-dönüşüm yarat­ ma çabalarınıza katılacaklardır.

37


Bitiş Zamanı Aydınlanmış olanlara ise -burada sunulan tüm mesaj­ larla birlikte- yeni ayarlamayı ve onun ne anlama geldiğini bildirin. İnsani süreçte hoşgörünün önemini öğretin! Sadece bu bile -yapabileceğiniz hemen her şeyden daha çok- olumsuzu olumluya dönüştürecektir. Hoşgörü sevgi dengesinin bir so­ nucudur. Kendinizi temiz tutmak için hoşgörüyü kullanın. Bilgi almakta olan diğer öğretmenleri de kutlayın, ve onlar­ dan daha aşağı olduğunuzu asla düşünmeyin. Yeni bilgi aynı anda birçok kişiye ulaşacaktır, ve o kimsenin özel mülkü de­ ğildir. ÖNEMLİ: Öğretmenler, sizin çalışma gereçleriniz uzun süre doğru ve geçerli olmayacaktır! Önceden belirlenmiş ev­ rensel kurallar ve yasalar sistemlerini kullanarak çalışanla­ rınız: sizlerin kullandığınız haritaları yeniden ayarlamanız gerekiyor. Bir sonraki mesajda bu konuda daha çok bilgi ve­ receğim. Ayrıca, şunu da idrak etmelisiniz ki bu zamanda kazandığınız yeni güçler, dengeli varlıkların karmık yükle­ rinden ve diğer önceden koyulmuş manyetik doğum aşıların­ dan kurtulmalarını sağlayacaktır. Bu yeni güç önemlidir, ve siz onu yolunuzdaki engelleri ortadan kaldırmak ve çok daha uzun bir yaşam sürmek için kullanabilirsiniz. Şifa Hastalara şifa verin. Sizin bu işlemi yadsımamanız ge­ rekiyor, ve o yıllardır kullanımınıza hazır bir yetenektir. Bir­ çoğunuz şimdi bunu yapıyorsunuz, ama hiçbiriniz diğer dini liderlerin yarattıkları sonuçları oluşturan sevgi Tanrı-Kaynağını talep etmiyorsunuz. Gücü gösterin! O herkes içindir. Organlarını dengeleyerek hastaları iyileştirin. Eğer uygun­ sa, sevgi Tanrı-Kaynağı karşılık verecektir. 38


Bölüm 1

Partnerime, bu şifa sürecinin nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi verdim, ama şimdi bunun esaslarını sunaca­ ğım: En iyi yöntem teke-tek yapılan şifa yöntemidir. Sizin ruhsal varlığınız diğer varlıkla direkt olarak spiritüel bir dü­ zeyde iletişim kurmalıdır. Bu durumda, açık ve dengeli olan varlık, fiziksel olarak dengesiz olan varlıktan, onun karma'yı aşması ve mevcut "eylem penceresi"ni kullanması konusun­ da mantıklı bir izin talep edecektir. Eğer uygunsa, dengesiz varlık fiziksel dengeye kavuşacak ve iyileşecektir. Bu, bu ka­ dar basittir! Her şeyin yerli yerinde olduğunu daima hatırla­ yın. Bazıları size şifa bulmak üzere geleceklerdir, çünkü ger­ çekten bunun vakti gelmiştir. Onlar şifa bulma planıyla ora­ ya gelmişlerdir. Gücünüzü kullanıp onların amaçlarını ger­ çekleştirmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu tümüyle karşılık­ lı bir ilişkidir. Bazıları da şifa bulmaya hazır olmadıkları halde size geleceklerdir. Onların bu konuda daha yapmaları gereken iş vardır, ve bu hasta kalmayı da içerebilir. Bunu bilmek size düşmez. Sadece şifa işleminin sorumluluğunu üstlenin. Şifanın başarısız bir sonuç vermesinin sorumlulu­ ğunu üstlenmeyin. Bu size değil, Tanrı'ya ait bir iştir. Talep ettiğiniz şifayı sınırlamayın. Sevgi kaynağının hiçbir sının yoktur. Daha önce hiçbir maddenin bulunmadığı yerde mad­ de yaratmak... biyolojik yollan yeniden bağlantılandırmak, ya da sistemi sadece daha iyi bir sağlık yönünde dengelemek mümkündür. Sizin "mucizeleriniz" sevgi Tann-Kaynağının mantıklı uygulamalandır. Onlar uygun ve bilimseldir. Mad­ denin dönüşüme uğratılması konusunu öğrendiğinizde, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sizin bugün sihir olarak gördüğünüz şeyler yarının olağan, sıradan olaylan olacaktır. Bu gücü kullanın! Armağanı Deneyimleyin Kişisel bir düzeyde, Sevgi kaynağını dilediğiniz anda 39


Bitiş Z amanı

"hissetmeyi" ya da deneyimlemeyi öğrenin. Bu sizin yeni hakkınızdır. O sizin gelecek olayların içinden geçmeniz için ihtiyaç duyacağınız huzuru yaratacaktır. Sabah uyandığınız andan itibaren gece yatana dek buna her zaman sahip olabi­ lirsiniz. Bunun sizin için ne anlam ifade edebileceğini hayal edin! Bunu deneyimlemek için ne kadar zaman harcarsanız, sizin bu bilginin berrak bir kanalı olmanız, öğretmeniz, dua etmeniz ve şifa vermeniz o kadar kolaylaşır. Sevgi sözcüğünüz şimdi "hissetme" bağlamında uygun­ dur. Tanrının Sevgisi insanlar için yeni bir his değildir. O, İncil'de yer alan "Korintliler'e" bölümünün 13. kısmındaki yazılarla örneklenmiştir. O, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan sevgi dolu bir ana-babanın duygusudur. O sizi koşulsuz ola­ rak seven bir arkadaşın ya da eşin duygusudur. O öze sahip­ tir ve yoğundur. O, Tann'mn sevgi dolu kollandır. O bazıları tarafından gerçekten görülebilir. O tek bir kaynağa sahiptir, ve evrende eşsizdir. O hepimize aittir, ve o bizim kişisel kay­ nağımız ve aynı zamanda armağanımızdır. Onu deneyimlediğiniz zaman, siz sadece evrenin sun­ duğu huzurun rahatlığını ve sıcaklığını değil, evrenin kolek­ tif varlıklarının sevgi ve hayranlığını da hissediyor olursu­ nuz -sizin kim olduğunuzu bilen ve bu mesajı okuma sebatı­ nı gösterdiğiniz ve onun içeriğini ciddiye aldığınız için sizi kutlayan tüm varlıklann... BEN Kryon'um.

Aralık 1991

40


Yeni Enerji

41


Öğretmenler... Değişimi reddetmenin size ne yararı olur? Bunca yıldır bu yolda sonunda bu armağanı reddetmek için mi çalıştınız? Şimdi size her zamankinden daha fazla ihtiyaç var, bu çalışmada henüz bebek olan ve size yeni gelenlere yol göstermeniz için. Artık onu yalnız başınıza yapamayacaksınız... ... bu yüzden diğerlerine hoşgörü göstermeniz gerekecek. Biz sizi destekleyecek ve hep seveceğiz... ... ve size eksikliğini duyduğunuz huzuru vereceğiz.

42


Bölüm 2 Yazan'ın Notu Şu anda okuduğunuz yazı 1992 yılının dördüncü gü­ nünde yazılmaktadır. Az önce okuduğunuz yazı ise 1991 yılı­ nın Aralık ayının başında yazılmıştı. Bu önemlidir, ve Kryon "şimdi"den söz ettiğinde size bir zaman çerçevesi verecektir. Kryon sizinle şu ana dek olduğu gibi, direkt olarak ko­ nuşmak istediği için, onun bu ricasına aynı şekilde saygı göstermeyi sürdüreceğim. Ve ayrıca, mesajın daha iyi anla­ şılmasını sağlamak için gerekli olduğunu hissettiğim yerde, ara sıra parantez içinde italik harflerle yazılan yorumlar ve­ receğim. Bu, Kryon'un o anki düşünce aktarımını benim da­ ha sonra gözden geçirdiğim aktarımdan ayıracaktır. Şimdiki bölüm az önce okuduğunuz bölümün bir deva­ mıdır... Kryon son celsede "daha başka şeyler söyleyeceğini" bildirmesine rağmen daha fazla bir şey aktarmadı, ve ben yazının bittiğini düşündüm. Şimdi onun ne demek istediğini anlıyorum. Kitap devam ediyor, ama o sözlerinin belirli, özel bir enerji içinde aktarılması için beklemek zorundaydı, ki bu da 1992 yılının enerjisidir. Şimdiki bölüm daha çok, Metafiziksel inanç sistemi içindeki her türlü öğretmen içindir; ama siz bir öğretmen olmasanız bile, lütfen okumaya devam edin. Burada sizin için de bilgi olacaktır. Ben bu sözleri medyumik celseden önce yazıyorum, ve bilgi verildikten sonra yorumda bulunmak yerine, bunu bu şekilde sürdürmeyi seçiyorum. Böylece siz bu deneyimin "canlılığını" benimle paylaşabileceksiniz. Düzenleyici başlıkların celseden sonra koyulup koyulmadıklarını da merak edebilirsiniz. Hayır, onlar mesajlar alınıp yazılırken verilmiş ve oldukları gibi bırakılmışlardır. Bu noktadan sonra gelenler, sizin için olduğu kadar benim için de yeni karşılaşılan mesajlar olacaktır.

43


KRYON CELSELERİ Bölüm 2 Yeni Enerji Zamanlama ve Güç Merhaba! Ben, manyetik hizmetten Kryon. Hepinizi yü­ rekten seviyorum! Gerçekten, bu iletişim özeldir. Bu mesajı şimdi alan herkes onu yeni enerji içinde alıyor olacak, ve bu mesajı daha iyi anlamanız için partnerimle daha önce ileti­ şim kurmadım. (1992 yılının başlamasını bekledim.) Gere­ ken zamanlama dolayısıyla kendisine bu bilgiyi şu ana dek veremedim. Daha önce söylediğim gibi, ben 1989 yılından beri bura­ dayım. Benim, halen Jüpiter gezegeninin yörüngesinde bulu­ nan bir destek grubum var. Onlar, bu enerji-ağının yenidenayarlanması işine enerji ve kaynak sağlayarak beni destekli­ yorlar. Ben manyetik üstat olmama rağmen, bu iş yalnız ba­ şına yapılamaz. Bazılarınız, onlar zaman zaman bu ayarla­ mayı yapmama yardım ettikleri önemli bölgelere gelip gider­ lerken, onları görmüş olabilirsiniz. Onlar tam 11 yıldır bura­ dalar, ve 11 yıl daha benimle çalışmaya devam edecekler. Benim çalışmamın zaman süresi sizin için önemlidir, ki neyin vuku bulduğunu tam olarak anlayabilesiniz, ve yeni eylem fırsatlarınızdan yararlanabilesiniz. Benim bu 1992 yılının açılışı için üç yıldır hazırlık yap­ mam gerekmiştir. 1 Ocak 1992, değişim yıllarının başlangı­ cını oluşturmaktadır, ve önümüzdeki on bir yıl boyunca sü­ recek bu değişimin 31 Aralık 2002'de tamamlanması beklen­ mektedir. Ben o tarihten sonra burada olmayacağım. Birçok kişi 18 ila 20 yıllık bir devreden söz etmiştir. Bu yanlış bir bilgidir. Benim görevim toplam 14 yıldan fazla sürmeyecek-

44


Bölüm 2

tir, ki bunun üç yılı geçmiş ve sizi Dünya üzerinde çok önem­ li ve anlamlı bir zamana getirmiştir. Bu konuda yanılmayın; ben sizin beklediğiniz varlığım. Ben Dünya'nızm enerji ağını yeniden-ayarlama ve böylece size çok önemli bir güç verme sorumluluğunu üstlenmiş olanım. Ben şimdi direkt olarak öğretmenlere hitap ediyorum. Birçoğunuz şimdi rahatsız oluyorsunuz. Neyin olmak üzere olduğunu anlayan bazılarınız ise en sonunda rahatlıyorsu­ nuz. Ne ikiye-bölünüş (dichotomy)! Bu bölüm özellikle hepiniz içindir, böylece ne hissettiği­ nizi ve bu konuda ne yapabileceğinizi anlayabileceksiniz. Ay­ rıca, sahip olduğunuz yepyeni bir güçle ilgili fırsatları size aktarmaya çalışacağım... onun nasıl çalıştığını, onu nasıl kullanacağınızı, ve onu talep etmenin gizli güçlüklerini... Sistemlerle Çalışanlar Siz sistemlerle çalışan biri misiniz? Daha önce size do­ ğuştan aldığınız insan aşılarından söz etmiştim. Bunların içinde en büyük aşı dizisi son enkarnasyonunuzdan getir­ diğiniz "damgalar'dır. Bunlar karma, astrolojik burç, kar­ ma ile ilgili yaşam dersleri, manyetik alan kalıpları (aura'sal yaşam renkleri), yıldız karma'sı ve daha başkalarını içerir (ama, en güçlü olanlarını belirttim). Her insan bedeni, ayrı­ ca, henüz öğrenilmemiş bireysel dersleri ayırt eden kutbiyet dengelerine sahiptir. Birçoğunuz bu sistemlerle çalışırsınız, ve onların kul­ lanımında çok ustalaşmışsmızdır. Yıllardır bu Metafiziksel tekniklerin kullanımıyla ilgili size verilmiş bilgi ancak perde­ nin benim bulunduğum tarafından gelebilirdi. Örneğin, ast­ roloji: Bu gerçek bir bilimdir! Size şimdiden, manyetik alanı­ nızın yaşam gücünüz ve spiritualiteniz için ne yapmakta ol­ duğuyla ilgili bir izlenim verdim, ve ayrıca yerçekiminin 45


Bitiş Zamanı denklemin bir parçası olduğundan sizi haberdar ettim (işte bu yüzden ay'ın konumu sizin duygularınızı etkiler). Bir an durup, çevrenizdeki diğer göksel cisimlerin Dünya'nın yer­ çekimi üzerindeki etkilerini düşünün. Özellikle güneş siste­ miniz (ve genel olarak galaksiniz), gerçekten, Dünya'nın manyetik sistemine, ve dolayısıyla sizin spiritualitenize "kol­ tukluk yapar". Bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir, ve astro­ loji bilimi de bu diğer göksel cisimlerin sizi kişisel olarak na­ sıl etkilediklerini inceler. Bu bir damganın sadece bir örneği­ dir. Siz, çevrenizdeki manyetiklerin uyum ve ayarı tarafın­ dan yaratılan belli bir spiritüel enerjiyle doğarsınız, ve bu o andan itibaren sizin üzerinizde önceden tahmin edilebilir bir etki oluşturur. Bu, Dünya üzerinde tropikal bir bölgede eki­ len ve büyüyen soğuğa dayanıklı bir ağaca ya da bitkiye ben­ zer. Eğer o yerinden sökülüp bir başka yere götürülürse, he­ men her yerde yaşayabilir olmasına rağmen, büyüdüğü yere benzer bir çevrede çok mutlu olacaktır. Ve siz, iklim daha sı­ cak ve nemli olduğunda bitkinin daha mutlu olacağını tah­ min edebilirsiniz. Soğukta ya da kuraklıkta o daha az verim­ li olacaktır. Bu basit bir bilgidir, bir canlının tohum koşulla­ rını bildiğinizde, onun davranışı hakkındaki ayrıntıları da tahmin edebilirsiniz; ama bu, bunun böyle olduğunu anlayan kişiler (astrologlar) hariç, gezegenlerin insanlara ilişkin ko­ numuna nadiren uygulanır. Öyleyse bu astroloji sistemiyle çalışan biridir. Bazılarınız bedenin manyetik alanı üzerinde çalışırsı­ nız. Bu gerçekten şifa çalışması yapmak olabilir, ya da aura renklerinin, şekillerinin ve onların birey açısından anlamı­ nın incelenmesi ve öğretilmesi de olabilir. Sizler de doğum damgalarını inceleyerek sonuçlara vardığınızdan ve önce­ den tahmin edilebilir faktörlerle çalıştığınızdan, sizler de sis­ temlerle çalışanlarsınız. Eğer siz herhangi türde bir harita kullanıyorsanız, ya

46


Bölüm 2

da çalışırken çizelgelere, tablolara başvuruyorsanız, siz sis­ temlerle çalışıyorsunuz demektir. Karmik farkındalıkla meş­ gul olanlarınız bile, insanlara kurallar kullanarak yardım ediyorsunuz. Eğer geçmiş yaşama dönüş çalışmaları yapıyor­ sanız, ya da yaşam dersi damgalarını okuyorsanız, sistemleri kullanıyorsunuz demektir. Hepiniz işinizle ilgili muazzam bir değişimle karşılaşa­ caksınız. Lütfen bundan korkmayın. Siz seviliyorsunuz, ve çalışmanızdan ötürü kutlanıyorsunuz! Genelde, çalışma­ nız eskisi gibi devam edebilir, ama dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır, ve özellikle farkına varılıp aranması ge­ reken (az sonra açıklanacak) bir unsur vardır. Hepinizin şu anda rahatsız olduğunuza garanti verebilirim! Eğer siz sis­ temlerle çalışan biriyseniz ve bugünün enerjisiyle rahatsız değilseniz, o zaman ya size vermek üzere olduğum bilgiden haberdarsınız, ya da dengenizi yitirdiniz ve farkındalıktan yoksun bir biçimde sistem çerçevesi içinde öylesine bulunu­ yorsunuz. Rahatsızlık duygunuz sizin spiritüel liderler olmanız dan, ama bununla birlikte, bir şeylerin değişmiş olmasından, ve o değişimin size, sezgisel olarak, güçlerinizin şimdi farklı olduğunu söylemesinden kaynaklanmaktadır. Bazılarınız tehlikeyi haber veren olguyu şimdiden fark ettiniz (ama he­ nüz onu ifade etmiyorsunuz): aniden sistemlerinizin geçmiş­ te oldukları kadar doğru olmadıklarını fark ettiniz. Gücünü­ zü yitirmekte olduğunuzu hissedebilirsiniz, ki bu çok sıkıntı verici bir histir! Bunun sizin için olumlu, güçlü bir zaman olmasına rağmen, gözlemlediğiniz şeyin belirsizliği kişiliği­ nizi biraz korkutmaktadır. Bu sizin için önemlidir: Siz sadece sistem uyumunu­ zu yitirdiniz. Ve en önemlisi, siz bunu okuyup anladığınızda, Dünya tarihi başladığından beri size ve başka hiçbir insana nasip olmayan bir şeyi yapma konusunda ender bir fırsata

47


Bitiş Zamanı sahip olacaksınız. Benim enerji-alanı üzerinde yaptığım değişim sizin ast­ rolojik haritalarınızı eğriltip çarpıtmaktadır. 1992 yılında herhangi türde bir gezegensel sistem referansı kullananları­ nızın, onları yıl boyunca (sizin bakışınıza göre) 2 ila 3 derece sağa çekmeniz gerekmektedir. Bu oldukça belirsiz (müphem) bir şey olduğundan, doğrulama ve doğruluk için harita üzeri­ ne gizlice bunu yansıtan, sadece sizin farkında olacağınız ta­ mamlayıcı sayfalar koyun, ve onları çevrenizdeki yaşam sü­ recinin realitesiyle kıyaslayın -özellikle yardım etmeye ve şi­ fa vermeye çalıştığınız insanlarınkiyle. Herhangi coğrafî ya da Dünya zamanı referanslarını daha önce yaptığınız aynı tarzda yerleştirin. Sadece Dünya-dışı veçheleri değiştirin. Bu zamanda size tam üç-derecelik kayma için asıl zaman çerçevesini veremem, çünkü şimdi benim çalışmamı siz in­ sanlar yönlendiriyorsunuz. Ben sizin değişim-dönüşüm (transmutasyon) çalışmanıza uygun bir kaymayla karşılık veriyorum; bu yüzden, sizin nasıl yol alacağınızı bilmediğim için bu konuda kesin konuşamam. Bu kayma 1992 yılında üç dereceden daha fazla olmayacak, ama şu anda bu bir derece­ den daha fazla bir kaymadır. Haritalarınızın Dünya-dışı veçhelerini değiştirmek şu anda gerçekten vuku bulandan geriye gitmek gibi görünebi­ lir, ama sizin sistemleriniz için bu doğru olacaktır. Fark, Dünya'nın değişmiş olması... ve onun çevresindeki şeylerin değişmemiş olmasıdır. Bunu şöyle bir benzetmeyle açıklaya­ bilirim: Eğer siz dönen bir tabure üzerinde hareketsiz otura­ rak dev bir mekanik makine tarafından besleniyorsanız, ve birden bir şey tabureyi sola döndürürse, {taburenin sola döndüğünde?! habersiz) dev makine o andan itibaren yemeği sizin ağzınıza isabet ettiremeyecektir ve siz durumu düzelt­ mek için bir şeyi değiştirmek zorunda kalacaksınız, aksi tak­ dirde aç kalırsınız. Bu durumda o dev makinenin yerini de-

48


Bölüm 2 ğiştirmektense, taburenin dönüşünü telâfi etmek için başını­ zı ve bedeninizi hafifçe sağa kaydırmanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Sistemler-Dışı Çalışanlar Eğer siz bir "gören kimse" iseniz, yani tamamen psişik yetenekleriyle çalışan biriyseniz, siz sistemler-dışı çalışan bi­ risiniz demektir. Bu durugörürler, medyumlar ve tarot ve ni­ ne okuyucuları için geçerlidir; bu çalışmalar sırasında veri­ len bilgi o anla ilgilidir, bu bilgi geçmiş deneyimlerden ya da kalıp şeklinde olan evrensel bilgiden çıkarılmaz. Tarot ve ni­ ne okumalannın sistemler-dışı olmalannın nedeni, onlann o. anda geçerli bir spiritüel tablo oluşturmak üzere bir araya gelene dek birbirleriyle -bütünleşmiş, ilişkisel bir grup ola­ rak- bağlantılı olmamalandır. Onlar gerçekten, grup ilişki ve etkileşimlerine ve yoruma açık işaret direkleridir. Siz "gören kişiler" kendinizi iyi hissediyor olmalısınız. Aslında, çevrenizde her şey geçiş devresinde, değişim halinde olduğundan, olumlu bir değişiklik fark ediyor olmanız gere­ kir! Benim Dünyâ'nın enerji alanında yaptığım yeni-ayarlama sizinle uyuşacaktır, çünkü şimdi siz daha büyük bir görü ve doğru okumalar deneyimlemektesiniz. Benim yaptığım ayarlama bunun için doğrudur, ve siz şimdiden sonra işiniz­ de daha da büyük bir başannın tadını çıkaracaksınız. Siz aynca yaşamınızı harikulade bir biçimde değiştirme konusun­ da büyük bir fırsata sahipsiniz. İki Arada Kalanlar İçin... Sevgili varlıklar! Hem sistemlerle-çalışanlar, hem de "görücüler," lütfen şunu anlayın. Deneyimlemekte olduğunuz içsel karmaşa yanlıştır. Hissettiğiniz korku nedensizdir, ve ben henüz bu iletişimi sona erdirmeden, siz daha önce asla 49


Bitiş Zamanı olmadığı kadar tam bir güçle ayağa kalkabilirsiniz. Bu be­ nim hepinize getirdiğim tek sevgi mesajıdır. Büyük Yeni Güç Hepiniz için, tüm insanlar için yeni ve önemli bir bilgivar: Bu on bir yıllık devrenin başlamasıyla birlikte, siz dam­ galarınızı (aşılarınızı değil) dönüşüme uğratma gücüne sa­ hip oldunuz. Bu daha önce -onlar (örneğin, İsa gibi) aşısız ya da damgasız olarak dünyaya gelmedikçe- hiçbir insana nasip olmayan bir güçtür. Bu hem kişisel yaşamınız hem de işiniz üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Birincisi, bunun ger­ çekten ne anlama geldiğini, ve ona nasıl sahip olabileceğini­ zi, ve onu nasıl elde tutabileceğinizi anlamalısınız. İkincisi, onun sizin işinizi nasıl etkileyeceğini idrak etmelisiniz. Bu yeni ifşaatı daha iyi açıklamalıyım. Bu konuyu part­ nerimin çok dikkatli bir biçimde aktaracağına güveniyorum. Siz, Dünya katında çalışmanızla (icranızla) direkt ilişkili olan, yeni ve güçlü bir niteliğe hak kazandınız. Benim bura­ ya gelip Dünya'nın enerji-ağını yeniden-ayarlamaya başla­ mam bu süreci başlatmıştır. Bu korkulacak ya da kuşkula­ nacak bir olay değildir. Kozmosla herhangi bir biçimde uyumlu olanlarınız, bu zamamn -birçok kültürde ve birçok isim altında- geleceğinin önceden bildirildiğini bilmektedir­ ler... ve o gelmiştir. Benim bu kitabın birinci bölümünde "bi­ tiş zamanı" hakkındaki sözlerim, dengeli olanlar için önemli müjdeler yüzünden birdenbire kesilmiştir. Tüm yaşamınız boyunca halletmeye çalıştığınız karma'yı bir anda iptal et­ mek istemez miydiniz? Bir başka aura rengine sahip olmak, ya da sabit, değişmez bir nitelikten kurtulmak istemez miy­ diniz? Astrolojik burcunuzdan bıkıp usandınız mı? Bir ya­ şam dersini halletmeye çalışmaktan sıkıldınız mı? Bu soru­ lar son derece önemlidir!

50


Bölüm 2

Karma ile birlikte sağlık sorunları, izah edilemeyen kor­ kular ve dertler, parasal sorunlar, insan ilişkileri sınavları ve meslek bilmeceleri gelir. Karma ayrıca refah, sağlık, bilge­ lik, isteklerini tezahür-ettirme ve bolluk da getirir (dualite işte böyledir). Karma ile ilgili yaşam dersleri üzerinize yük­ lenir. Onlar, sizin için, ona doğru çalışacağınız gizli (çoğun­ lukla tanınmayan) bir hedef oluşturan genel damgalardır. Daha önce tarif edildiği gibi, astrolojik kimliğiniz, size yol bo­ yunca zamanlama konusunda yardım etmesi gereken bir "to­ hum" damgadır. Ayrıca, Dünya üzerinde bulunduğunuz yer ve birlikte çalıştığınız insanlar da önemlidir, onlar sizin kar­ ma grubunuzun bir parçasını oluştururlar. Ayrıca, Dünya'da iyi anlaşılmayan bir şey de sizin yıldız karma'nızdır. Hepiniz her seferinde Dünya'da ifade bulmazsınız. Birçoğunuz evre­ nin diğer bölgelerinden, farklı öğrenim parametreleriyle ge­ lirsiniz, böyle gelir gidersiniz. Bu yıldız karma'sı çoğunlukla ağır bir karma'dır. Peki, bu damgadan kurtulmak istemez miydiniz? Daha önce söylediğim gibi, tüm bunlarda, sizin bi­ reysel yolunuza bağlı olarak, iyi ve kötü dualitesi vardır. Pe­ ki, bunlardan kurtulup özgürleşmek ne anlama gelir? Geçen bölümde size şifa sürecinden söz etmiştim. Onun insanın karma'sı ve genel damgası ile ilintili olduğunu söy­ lemiştim. Tüm insan hastalıkları, sakatlıkları ve dengesizlik­ leri direkt olarak karmik damgayla ilintilidir. Eğer hiçbir karmik damganız olmasaydı, hiçbir sağlık sorununuz da ol­ mazdı. Kadim zamanlarda büyük tarihi kişilerin o kadar uzun bir ömür yaşamalarının nedenlerinden biri, onların hiç­ bir karmik damga taşımamalarıdır. Onların birçoğu hiçbir karma taşımadan "ilk kez geliyorlardı." Dersleriniz birçok enkarnasyonun yaşanacağı kadar uzun bir süredir devam et­ tiğinden, böylece deneyimlenecek bir dersler "kitabı" ve kar­ maşık damgalar oluşturduğundan, şimdi böyle damgasız ge­ len çok az varlık vardır. 51


Bitiş Zamanı Yeni sevgi enerjisinden dolayı, siz şimdi bu gücü talep edecek, ve gerçekten karma'nızın ve tüm eylem pencereleri­ nizin üzerinden atlayıp direkt olarak bir nötrlük haline ula­ şacak yeteneğe sahipsiniz. Bu nötrlük dualite sürecini iptal eder, derslere duyulan ihtiyacı yok eder, sizi bir mezuniyet statüsüne ulaştırır ve muazzam bir güç sağlar. Bunun sizin için direkt olarak ne anlama geldiğini açıklayacağım; sonra sizden bunun içerdiği olumsuz faktörleri de göz önünüze al­ manızı isteyeceğim. Yanılmayım bu yeni güç sizin Dünya için değişim-dönüşüm çalışması yapabilmeniz için gerekli olacaktır. Dünya'nın birçoğunuzun bu atlayışı yapmasına ih­ tiyacı olacaktır: aksi takdirde önümüzdeki 11 yıl için elimiz­ deki görevi başaracak yeterli güç olmayacaktır. Bu nötr damgaya atlayışı gerçekleştirmenizle birlikte sizin için birçok olay vuku bulacaktır. Bu süreci daha sonra açıklayacağım, ama önce "mezuniyet statüsü"ne geçmenizin sizin için ne anlama geleceğini açıklığa kavuşturmalıyım. Mezuniyet statüsü, normal olarak, sizin buradan ayrılmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Basitçe koyarsak, bu du­ rumda artık sizin deneyimlenecek bir dersiniz kalmaz ve bu­ rada işiniz bitmiş olur. Ancak, bu statü size daha erken, yani şimdi nasip olmuştur... onu hak ettiniz, ve o artık buradan ayrılmakla ilişkili değildir. Bu yeni statüye geçtikten sonra, siz farklı olacaksınız. Yaşamınız değişecek ve kendinizi fark­ lı hissedeceksiniz. Tüm değişiklikler en sonunda olumlu ola­ cak, ama her değişimde olduğu gibi bir uyumlanıp ayarlan­ ma dönemi yaşamanız gerekecek. Ayarlanmadan sonra siz hâlâ siz olacaksınız, ama artık geçmişe ait bir damganız ve sizi herhangi bir hedefe yönlendiren bir damganız olmaya­ cak. Bu bilgelik, anlayış, hoşgörü ve sevgi gerektiren bir sü­ reç olacaktır. Kişiliğiniz, istediğiniz gibi, aynı kalabilir. Yaşamın en iyi yanlan olarak algıladığınız şeyler her ne ise, onlar sizin

52


Bölüm 2 olarak kalacaklardır. Her zaman değişmelerini arzu ettiğiniz bölümler şimdi artık değişebilirler. İşte güç burada yatmak­ tadır. Siz şimdi -sadece mezuniyet statüsü kazamldığında mümkün olan bir şeye- tek sevgi gücü kaynağına direkt bir ulaşıma sahipsinizdir. İsa, bu statüye (ve daha fazlasına) sa­ hipti, ve O size bundan söz etmişti. O ayrıca, sizin bu statü­ yü elde etme, O'nun gibi olma (Yuhanna 1:11-12) gücüne sa­ hip olduğunuzu da söylemişti. İşte o güç buradadır... ve Dün­ ya'yi değiştirmek için o gücün yardımına ihtiyacınız vardır. Siz ayrıca çok daha uzun bir ömre de sahip olacaksınız. Yaş­ lanmanız yavaşlayacak ve hastalık gelip yakanıza yapışamayacak. Buna ek olarak, siz şimdiki durumda sizi etkileyebi­ len tüm maddeleri içsel olarak "aşabileceksiniz". Bu noktaya kadar bedeninize aldığınız maddeler temel genetik kodunuz vasıtasıyla karmik damganız tarafından incelenmiştir (biyo­ lojik damganız ve spiritüel damganız aynı yapı içinde bulu­ nurlar). Eğer karmik damganız aldığınız maddenin genel so­ nucuna uyuyorsa, o zaman o kabul edilir ya da reddedilirdi. Bu "geçme (aşma) ya da kalma" rutini iyi ve kötü maddeler için icra edilirdi, böylece o sizin hasta olup olmamanızı, iyi ya da kötü beslenmenizi, metabolizmanızın hızlı ya da yavaş çalışmasını {zayıf ya da şişman olmanızı) ilaçları, vitaminleri ve sağlık çarelerini kabul ya da ret etmenizi belirlerdi. O ay­ rıca kanserden, kalp hastalığından, yüksek tansiyondan vb. koruyabilir ya da bu hastalıklara izin verebilirdi. O (hayatı­ nız başka yollardan sona ermedikçe) yaşam sürenizi belirler­ di, ve görünümünüz üzerinde etki yapardı. O ayrıca size çe­ şitli yetenekler de verirdi. (Oysa nötr bir damgayla tüm yete­ neklere sahip olmak mümkündür.) Daha önce söylediğim gi­ bi, aşılar (damgalar değil), çoğunlukla, size anlayışınızı ya da yeteneklerinizi sınırlamak için verilir. Sizin aşı yapınız daha geniş bir anlayışa ve yeteneğe izin verecek şekilde değişecek (ki bu konuda daha sonra söyleyeceğim şeyler var). Siz çev-

53


Bitiş Zamanı renizdeki enerjiler tarafından etkilenmez hale geleceksiniz. Artık olumsuzluğu içinize almayacak, tam tersine, her nere­ ye giderseniz olumlu enerji aktaracaksınız, ki bu koruyucu bir duruştan çok saldırgan bir duruştur. Daha önce isilik ol­ manıza yol açan, sizde alerjiler yaratan ya da sizi hasta eden yiyecekler artık sizi etkilemeyecekler. Hâlâ sağduyulu bir biçimde beslenmeye davet edileceksiniz, ama sizi çoğu şeyden daha farklı etkileyen maddeler artık etkileyemeyecekler. Siz başka türlü tayin etmedikçe, hastalık sizi görmezden gele­ cek. Kazalar azalacak, ve gereken bolluk hayatınıza akacak. Bunlar size gerçekten uzak, hayali şeyler gibi mi geli­ yor? Belki bu söylenenlere inanmıyorsunuz. Şunu bilin: bu sayfadaki sözler sizin içindir. Siz bu sözleri tesadüfen oku­ muyorsunuz. Sadece doğru durum bu yazının size erişmesini sağlamıştır, ve şimdi siz eylemde bulunma ya da bulunma­ ma konusunda sorumluluğa sahipsiniz. Her iki durumda da yaşamınız değişecek, çünkü siz gerçeği gördünüz. Eğer siz belli bir yiyeceği seviyorsanız, ve "tesadüfen" o yiyeceğin ola­ ğandışı bir şeyden yapıldığını öğrenirseniz, bu sizin o yiye­ cek hakkındaki düşüncenizi ebediyen değiştirecektir. Siz hâ­ lâ o yiyeceği yiyip ondan zevk alabilirsiniz, ama onun köke­ ninin gerçeği hakkındaki bilginiz ve bilgeliğiniz sizi asla bı­ rakmaz. Onu Neden İstemeyebilirsiniz? Nötr bir damgaya sahip olmanız, sizde daha önce asla deneyimlemediğiniz değişiklikler meydana getirecektir. Da­ ha önce hiç yaşamadığınız ayartılar yaşayacaksınız, ve işler sizin için değişecek, belki zorlaşır gibi görünecekler. Ayrıca ayarlama dönemi de sizin için pek hoş bir dönem olmayabi­ lir. (1) Doğduğunuz günden beri siz belli bir biçimde dav-

54


Bölûm 2 ranmaya alıştınız. Konuşmanız, arzularınız, eylemleriniz ve savunmalarınız, hepsi karma tarafından şekillendirilmiştir, Sizinle kızgın bir biçimde konuşan biri sizde öfke uyandır­ mış... suçlanmanız savunmaya geçmenize neden olmuş... ki­ şilik "düğmelerinize" düzenli olarak basılmış, ve bunun sonu­ cunda ortaya beklenen bir tepki çıkmıştır. Bunlar karmiktirler, ve ayrıca sizin damganıza bağlıdırlar. Neden bazı insan­ lar sürekli öfkelidir? Neden bazı insanlar sakindir? Tüm bunları yöneten sizin damganızdır. Çoğunlukla, karmanız bu duyguların bazılarını aşmanıza ve korkuyu aşarak bilgeliğe ve huzura erişmenize yardımcı olacak şekilde yapılandırılır. Bu yüzden, korkunun damganız yoluyla sizinle kalmasına izin verilir: ama huzur doğal haldir, ve belki ona erişmek için çalışmanız gerekebilir. Bu yüzden kişiliğiniz değişecektir. Evrensel bakımdan o daha iyi olacaktır, ama o sizin diğerlerinden farklı görünme­ nize neden olacaktır. Size kızan bir insan artık sizde öfkeli bir tepki uyandırmayacaktır, ama aynı zamanda siz çok ra­ hat hale gelmiş bir parçanızı yitireceksiniz. Huzur ve sükû­ net doğaldır, ama siz dram dolu, yoğun bir yaşam sürmüşseniz, huzur size sıkıcı görünebilir. (2) Deneyimleyeceğiniz en büyük ayartı hiç düşünmedi­ ğiniz bir şey olacak: hiç acı çekmeden dünyadan ayrılabile­ ceksiniz. Öylece ortadan kaybolup gidebileceksiniz. Bunu sezgisel olarak hissedeceksiniz, ve bu işlem temiz olacak. Ne­ den olmasın? Siz bunu yapacak güce ve bunu yapma iznine sahip olacaksınız. Bunu hayal edebilir misiniz? Bunu yapma­ manıza izin verilmişken, neden burada kalıp çalışmaya de­ vam etmeli? Yanıt çok açıktır. Siz hiç damgasız bir halde bu­ rada kalıp, gücünüzü gezegeni değiştirmek için kullanmak üzere kontrat yapacaksınız. Buradan ayrılma izniniz mut­ laktır, ve bu size hiçbir olumsuz enerji getirmeyecektir. Siz perdenin bizim bulunduğumuz tarafına geçtiğinizde kabul

55


Bitiş Zamanı edilip alkışlanacaksınız. Ben bunu gördüm, ve mezuniyet statüsü harikulade bir şeydir. Hatırlarsanız, son iletişimim­ de size, sizin varlıklar arasında en saygı duyulanlar olduğu­ nuzu söylemiştim. Biz hizmette olanlar, çalışmanızdan ötürü size yürekten saygı duyuyor ve sizi çok seviyoruz! Sizin me­ zuniyetiniz en muhteşem mezuniyetlerden biri olacak. En sonunda buraya geldiğinizde, evren için gerçekten ne yaptı­ ğınızı, ve eylemlerinizin hepimize nasıl yardımcı olduğunu tam olarak kavrayacaksınız. Tüm bunlarla birlikte, gerçek­ ten kalıp çalışmayı sürdürebilir misiniz? Bu statüyü talep et­ meden önce bu konudaki azim ve kararlılığınızı gözden ge­ çirin. Siz yardım alacaksınız {ki bu konuda daha sonra söy­ lenecek şeyler var), ama ayartı her gün güçlü olacak. (3) Artık, birlikte olduğunuz karmik grup size bağlı ol­ mayacak. Bu sizin için hepsinin içinde en acı verici olanı ola­ bilir. Birçok arkadaşınız, hatta eşiniz sizi terk edebilir. On­ lar için siz değişmiş ve bir başka insan olmuş olacaksınız. Bu insan zihni için olumsuz ve keder verici bir durumdur. Sevgi (Tek kaynak) mükemmeldir, ve o âlemde o bu şeyleri mü­ kemmel olarak görür, tıpkı uygun ölümü de mükemmel ola­ rak gördüğü gibi. Ancak, siz insanlarla olan bağlarınızın yokluğunu hissedebilir, onları özleyebilirsiniz. Bu, ayarlama döneminin bir parçasıdır. Peki, siz eğer gerekiyorsa yalnız kalabilir misiniz? Siz sizinle aynı taahhütte bulunmuş bir eş bulamayabilirsiniz. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Statü değişimi yapıp yalnız kaldığınız için burayı terk et­ mektense, bu durumda olduğunuz gibi, sevgi ve anlayış için­ de devam etmeniz, şu anda zevk aldığınız ölçüde aydınlan­ mayla elinizden geleni yapmanız sizin için çok daha iyi olabi­ lir. Ego karma'sından dolayı, diğer aydınlanmış insanlar bile sizi terk edebilirler. (4) EGO sizin en kötü düşmanınız olacaktır. Belli bir dereceye kadar, ego'nuz sizin damganız tarafından kontrol

56


Bölüm2 altında tutuluyor ya da serbest bırakılıyordu. İsa bile, haya­ tında belli zamanlarda kendi gücünü fark ettiğinde ego ile il­ gili bazı sorunlar yaşamış, ve aydınlanmamış olan insanlar karşısında sabır ve hoşgörüsünü yitirecek hale gelmişti. EGO esasen beşeridir.. O, perdenin bu tarafında göz önüne alınan, hesaba katılan bir şey değildir. Ben bir biyolojik zih­ nin kendine aşın önem vermesinden,, kendini fazla yüksek görmesinden söz ediyorum. Ego, daha büyük daha küçüğün, daha fazla daha azın etrafında olduğunda ortaya çıkan şey­ dir. Perdenin benim bulunduğum tarafında böyle bir durum asla söz konusu değildir. Burada "daha küçük, daha az" diye bir şey yoktur. İnsan ego'su haksız bir güç duygusudur, ve o insan zihni için bir uyuşturucu gibidir. Aslında onun sizi kontrolü yitireceğiniz kadar etkilemesini önlemek için ek bir aşıya daha sahip olmanız gerekecek (bu konuda daha sonra açıklama yapılacak). Damgaların bir hayli şeyi etkilemesine karşm, her insanda göz önüne alınması gereken ortak biyolo­ jik sistemler vardır, örneğin ego, cinsel şehvet ya da açlık gi­ bi... yüksek benliği sürekli rahatsız eden, ama biyolojik olan ve bundan dolayı da dengelenmesi gereken şeyler. İnsan ol­ mak, sadece diğer insanlarla başa çıkabilmek için bile bir miktar ego'yu gerektirir; ama sizin durumunuzda siz gerçek­ ten çoğu insandan daha güçlü olacaksınız, ve ego tepkisi çok kuvvetli olacak. Ego sevginin verini alır, ve eğer siz ben-merkezci (egosantrik) hale gelirseniz, o zaman statünüzü sürdürmek için gerekli dengeyi yitirirsiniz. Size henüz bunun sonuçlarım açıklamadım. Siz dengede kalmalısınız. (5) Aynı zamanda, siz saldırgan bir spiritüel doğaya sa­ hip olmalısınız. Bunu açıklamama izin verin. Özellikle ay­ dınlanmış olanlarınız, bunun sizi ilgilendirdiğine garanti ve­ rebilirim. Siz başka insanlarla ilişki kurmak zorunda. oldu­ ğunuz sosyal durumlarda psişenizi herhangi bir biçimde ko-

57


Bitiş Zamanı rumaya çalışıyor muydunuz? Enerjinizi böyle ortamlarda da­ ğılmaktan korumak için önlemler alıyor muydunuz? Enerji­ nizin sömürüldüğünü, ve bu yüzden kendinizi yine eski yük­ sek titreşiminize çıkarmak zorunda olduğunuzu hiç hissetti­ niz mi?. Evinizde titreşimin yüksek kalmasına yardımcı olan yükseltici gereçler kullanıyor musunuz? Yabancılara dokun­ duğunuz zaman, onların enerjilerinin sizi nasıl etkileyece­ ğini bilinçli olarak düşünüyor musunuz? Bu tür şeylerden dolayı tasalanıyor musunuz? Bu savunmacı bir yapıdır, ve artık uygun değildir! Şim­ diye dek, arzu ettiğiniz titreşimde kalabilmek için bunu yap­ manız gerekli olmuş olabilir, ama şimdi bu tutumu bırakma­ lısınız! Artık başka herhangi bir düşük titreşimin sizi etkile­ yeceğinden endişe etmeniz gerekmez. Bunu yapabilir misi­ niz? Bu gerçekten zor olabilecek bir zihinsel değişimdir. İsa 'yı, insanlar arasında dolaşıp onlara dokunurken, onlara şifa verirken ve onlarla konuşurken düşünün. Onun aydınlan­ mamış olanları arayıp buluşunu ve onlara güç verişini düşü­ nün. O daima saldırgan bir tutum içindeydi. O güç kaybet­ mek yerine, güç verdi, ve siz de böyle olmalısınız. Bunu sa­ kın gezici bir vaiz gibi olmakla karıştırmayın. Bunu sadece sizin kendi gücünüze ve onun çevrenizdekilerle dengesine ilişkin olarak söylüyorum. Siz birilerine dokunduğunuz zaman, onlar sizden bir şeyler alacaklardır... nokta. Sizin gücünüzle ilgili olarak, ar­ tık olumsuzun olumluya hiçbir akışı olmayacaktır. Sizin den­ geniz o durumu iptal edecektir. Siz, düşük bir titreşimin si­ zin titreşiminize karışıp size zarar verdiğinden asla kork­ mak zorunda kalmayacaksınız. Düşük titreşimli insanlar, sadece, sizin bu konuda düşünmenize gerek kalmadan, sizin çevrenizde bulunarak değişime uğrayacaklar. Titreşim yük­ selticileriniz artık sizin için gerekli olmayacaklar (ama onlar hâlâ, sizinle birlikte yaşayan ya da sizi ziyaret edenler için

58


Bölüm 2 gerekli olabilirler). Bir öğretme kapasitesi içinde siz birçok geliş gidişe tanık olacaksınız, ki bunlar sizin eski enerjiyideğiştirici aygıtlarınızdan yararlanabilirler; ama siz artık on­ lara ihtiyaç duymayacaksınız. Ayrıca, siz bu aygıtları kendi­ niz de şarj edebileceksiniz! Siz_bir güç ve olumlu etki üreteci (jeneratörü) haline geleceksiniz. Hiçbir şey sizin gücünüze nüfuz edemeyecek. Bu sözünü ettiğim tek sevgi kaynağıdır, ve o mutlak bir güçtür. Hatta, damgasını değiştirmeyenler bile bu yeni durumdan yararlanabilirler. Bu konudan daha sonra söz edeceğim. (6) En zor yeni ayarlamalardan biri de sizin geçmişe psikiolojik bağlılılığınız hususunda olacak. Bunun aydınlanmış bir özellik olmadığına, çok beşeri bir özellik olduğuna lütfen inanın. Hepiniz şimdiye kadar, damganızın bir parçası ola­ rak, geçmişi biraz kutsal olarak görüyordunuz. Ölmüş aile üyelerini aşırı hürmetle anıyordunuz. Geçmiş olayları hayal ediyordunuz, hatta bazılarınız geçmiş anıları size hatırlata­ cak objeleri özenle saklıyordunuz. Bu tutumlar olumsuz ve aydınlanmamış tutumlardır, ve onlar size, dengeli hale gel­ me sürecinizde anlayışa kavuşarak onların üzerine çıkabil­ meniz için verilmişlerdir. Dengeye kavuştuğunuzda, "şimdi" zaman-çerçevesinin her zamankinden daha çok farkında olursunuz. Geçmiş olaylar sizin için uygun bir biçimde nötr hale gelirler. Ölmüş aile üyeleri ya ruhen sizinle birliktedir ler ya da çoktan yeniden enkarne olmuşlardır. Onlar sizin karma grubunuzda, bir biçimde, "şimdi" sizinle birliktedirler. Sadece bu idrak bile size şimdiki anın çok daha iyi bir pers­ pektifini vermelidir. İnsanlar anıları ve geçmiş olayları bı­ rakmayı öğrenmek için hayatlar harcarlar; ama siz nötr aşıyı talep ettiğinizde bunu da hemen gerçekleştirebileceksiniz. Zihni geçmişe yolculuklarla meşgul etmek olumsuz enerjilere bir bağımlılıktır. Bu anılar sizi bir hüzün ve keder, özlem ve kendine acıma noktasına getirirler. Onlar ayrıca öf-

59


Bitiş Zamanı ke ve doyumsuzluk hisleri yaratırlar; ki bunların hepsi de olumsuzdur! Geçmişinize ait bu duyguları neden barındır­ dığınızı inceleyin, ve onların size hâlâ uygun gelip gelmedik­ lerine karar verin. Not: Bir karmik grup üyesinin geçmiş ifadesine (enkarnasvonuna) savgı göstermek ve onu kutlamak son derece uy­ gundur. Siz geçmişe ait objeleri bu yüzden mi saklıyorsunuz? Yoksa onlar -o her neyse- bir başka şeyin olmasını dileme hissi mi yaratıyorlar? Her bir varlığın sahip olduğu birçok ifade (enkarnasyon) gerçeği göz önüne alındığında, zihni o insandan kalan şeylerle, anılarla meşgul etmek hemen he­ men anlamsız bir şeydir. O sadece sizin tekâmülünüz için karmik bir gereçtir. O insanın geçmiş ifadesine saygı göster­ mek amacıyla ona ait objeleri saklamak onurlu bir şeydir. İnsanın, aydınlanmış bir biçimde geçmişe saygı göstermesi ile olumsuz bir biçimde geçmişi hatırlaması arasındaki fark basittir. Siz o anı ya da obje karşısında sevinç mi, yoksa üzüntü mü hissediyorsunuz? Sevinç tek uygun histir. Siz o nötr aşıyı aldığınızda artık geçmişi düşünmeye­ ceksiniz. Aslında belleğiniz sağlam olacak, ama bir insan olarak hissetmeyi beklediğiniz duyguları artık hissetmeye­ ceksiniz. Bu size garip görünecek. Ölmüş sevdiklerinizi ger­ çekten sevmiş olup olmadığınızı düşünecekseniz. Eğer sevmişsem, onların gittiklerine üzülmem gerekmez mi diye dü­ şüneceksiniz. Onlar hakkında çok az bir insani üzüntü his­ settiğiniz zaman, kendinizi sorgulama eğilimi göstereceksi­ niz. Yoksa duygularınızı mı yitirdiniz? Hayır, sadece damga­ nızdan kurtuldunuz. (7) En son olarak da, sahip olacağınız yeni kapsayıcı duygu yeni sevgi titreşimi olacaktır. Bu size "ağır" görüne­ cektir, sorumluluk açısından ağır. Siz "şimdi"yi neredeyse benim kadar gerçekten algılayacaksınız, ve onunla birlikte yoğun bir "sorumlu eylemde bulunma" duygusu gelecektir. 60


Bölüm 2 Bu şimdiye dek sevgiyle ilişkilendirmiş olabileceğiniz "özgür ve kolay" türde bir duygu değildir. O İsa'nın yüzünden yan­ sıdığını gördüğünüz türde bir sevgidir. O, bir insanın yüzüne baktığınızda, onun ruhunu tanıyan bir yerden gelen bilge sevgidir. O sadece hayal edilmiş, onur tülüne sarılıp sarma­ lanmış ve yeni doğumun sevinç ipiyle bağlanmış bir düşün güzelliğidir. Bu yeni hislerde hiçbir saçmalık ve anlamsızlık yoktur. Bunlar uygun yaşamı olduğu gibi, uygun ölümü de gerçekten anlayan ve kutlayan bilge hisleri temsil ederler. Siz kendinizi büyümüş bulacaksınız. Peki, bu gerçekten sizin için mi? Ayarlama ve Yardım Siz bu değişimi gerçekleştirdiğinizde, yardıma ihtiya­ cınız olacak. İşte biz hizmette olanlar bu noktada devreye gi­ reriz. Biz sizin ne zaman hazır olduğunuzu anlarız (bu konu­ da da daha sonra söylenecek şeyler var). Sizin en azından bir yeni aşı (damgayla karıştırmayın) almanız ve rehberlerinizin değişmesi gerekecek. Her ikisini de şimdi açıklayacağım. Daha önce size, daha doğuştan insan zihnine yapılan aşılardan söz etmiştim. Bu aşılar temelde o insanı kısıtla­ mak için tasarlanmıştır. Onlar sizin ruhunuzu doğru olarak. idraketmenizi, ve spiritüel olanın nasıl fiziksel olanı denge­ leyip tam bir bilim (mucizeler) yarattığını anlamanızı engellerler. Bu aşılar olmasaydı hiçbir sınav ve öğrenim olmazdı (hiçbir sınavla^ karşılaşjnaz_ye hiçbir şey öğrenemezdiniz). Isa, bu dünyaya hiç damgasız ve aşısız bir biçimde gönderil­ mişti. Bu onu diğer herhangi bir insandan çok daha farklı kılmıştır. O burada öğretici bir üstat olarak bulunmuştur. O bunu biliyordu, ve O'nun gerçekten başa çıkmak zorunda kaldığı tek zor şey biyolojik, ve herkes için ortak olan şeylerdi. O da herkes gibi duygular, dürtüler, acı, ego ve yorgun61


Bitiş Zamanı luk hissetti, ama O'nun sizin gibi bir dizi aşısı yoktu. Aşılar, ruh varlığınızın aktif bir rol oynamasını engelle­ yen kısıtlayıcılardır. Onları doğuştan alırsınız ve, biz hizmettekiler onları değiştirmedikçe, onlar asla değişmezler. Çoğu kez, bir insan tekâmülünde onu hak edecek belli bir noktaya eriştiğinde, ona yeni aşılar yapılır. Siz bir aşıyı değiştirecek güce sahip değilsiniz, ve bunun böyle olması uygundur. Bir aşının değişme zamanına örnek olarak, bir insanın açılan bir eylem kapısından geçip karmik bir damgayı başarıyla aştığı zamanı verebiliriz. Bu vuku bulduğunda, ilk aşıya uyacak yeni bir aşı yapılması, ve ayrıca aşılmış karmik damgayı ip­ tal etmek gerekir. Eğer bu böyle olmasaydı, siz onu halledip aştığınız halde, o karmik özelliği hâlâ taşıyacaktınız. (Bu da pek adil bir şey olmazdı, öyle değil mi?) Bu yüzden, yeni aşı sizin farkındalığınızı, ve ayrıca damganızı yeniden ayarla­ mak için yapılır. Bu, gerçekten, sizin genetik kodunuzun manyetik dengesini değiştirir. Mezuniyet statüsüne geçtiğinizde, sizin büvük bir veni aşıya sahip olmanız gerekir. O sizin tüm karma'nızı iptal et­ mek üzere sunulur. Bu değişim-dönüşümün mekaniğidir, ve bu görevleri yapan biz hizmettekileri de içerir. Siz belki de, çevrenizde size hizmet için bulunan varlıkların, "rehberleri­ nizin" şimdiden farkındasmızdır. Bazıları onlara melekler der ve bu da uygundur. Biz, dersteki insanların yoluna hiz­ met eden bu varlıkların enerji paketlerini derhal tanırız. Siz eğitim gören bir Dünyalı atlet gibisiniz. Çevrenizde, çeşitli hizmet hiyerarşilerinde bulunan bir destek grubunuz vardır. Size en yakın olanlar sizin rehberlerinizdir. Size en uzak olanlar ise benim varlığım gibi, okulunuzun mekaniği ve sürdürülmesiyle meşgul olanlardır. Her biriniz halen iki rehbere sahipsiniz. Bunlar başka hiç kimseve değil, sadece size ait rehberlerdir. Bunlar sizi yargılayan, ya da sizi de­ ğerlendirmek üzere izleyen varlıklar değildir. Onlar spiritüel

62


Bölüm 2

hizmetkârlar ve yardımcılardır. Bazıları iki enkarnasyon arasında bulunanlardır, ve bu yüzden her zaman rehberlik hizmetinde değildirler. Bazıları bu hizmetin üstatlarıdır ve daima rehber olarak kalacaklardır. Bu bunun yoludur, ve onun nedeninin açıklanması için perdenin bu yanına geçme­ yi beklemeniz gerekir, çünkü bu şu anda sizin yolunuzla her­ hangi bir biçimde ilgili değildir. Belki birçoğunuz rehberlerinizin farkındasınız, ama iki rehberden daha fazlasını algılıyorsunuz. Sadece çok az kişiye perdenin öte yanındaki bu varlıkların özellikleri arasındaki farkı ayırt edebilecek bir ayarlama yapılmıştır. Çoğu zaman siz sadece figürlerin veya şekillerin farkındasınızdır. Sizin kişisel olarak sadece iki rehberiniz vardır, geriye kalanlar ço­ ğunlukla orada birtakım nedenlerden ötürü bulunan çevre­ sel varlıklardır... ve bu nedenlerin hiçbiri yanlış değildir. Ha­ tırlarsanız, Dünya'da başka öğrenim ifadelerinden ötürü bu­ lunan sizden farklı birçok varlık olduğunu söylemiştim. Böy­ le birçok geliş gidiş olmaktadır; siz genelde onların farkında değilsiniz, ama zaman zaman onları algılarsınız. Şimdi sizin olmayanı açıklamaktansa, sizin olanı tanımlamak daha ba­ sittir. Evet, siz sizi çok seven ve daima yanınızda bulunan iki rehbere sahipsiniz. Değişiminiz gerçekleştiğinde, siz büyük bir ayarlamaya maruz kalacaksınız: (o sıradaki yolunuza bağlı olarak) bir ya da iki rehberinizi kaybedeceksiniz, ve bir başka rehber kaza­ nacaksınız. Siz Dünya üzerinde üç üstat rehbere sahip az sa­ yıda varlık arasında olacaksınız (yine 3 sayısı söz konusu­ dur). Bunlar size öğretmenlik yapma ve Yerküre için enerjiyi dönüşüme uğratma görevinde yardım edecek üstat rehberler­ dir (bir üstat rehber daima hizmette olan, asla insanlar gibi derste olmayan bir rehberdir). Ben bu bilgileri düşünce grup­ ları halinde partnerime aktarırken dahi, üstat rehberler bir araya gelip, toplu halde Dünya'ya hizmete gidiyorlar. Güneş

63


Bitiş Zamanı sisteminizin çevresinde büyük bir faaliyet vardır. Eğer iste­ diğiniz uzaklığa kadar uzay yolculuğu yapabilseydiniz, gör­ dükleriniz karşısında telaşa kapılabilirdiniz... ve bu bilginin şu anda size bir yararı olmaz. Rehber değişimi ile yeni aşıyı birlikte deneyimleyeceksiniz. Eğer duyarlı, hassas biri olduğunuzu düşünüyorsanız, hele biraz bekleyin! Bu diğer gezegenlerde "simsiyah bir ka­ ranlık" olarak tarif edilmiştir. Doksan günlük bir zaman dö­ nemi boyunca yönsüz kalacaksınız. Adeta, en iyi arkadaşı­ nızla birlikte tek çocuğunuzu da kaybetmiş olduğunuzu his­ sedeceksiniz. "Doğuştan sahip olduğunuz rehberlerin" ayrılı­ şı içinizdeki ruh varlığı tarafından derin bir biçimde hissedi­ lir. Daha önce ruh varlığınızdan söz etmiştim. Ruh varlığınız perdenin her iki yanının da bütünüyle farkında olan, ama di­ rekt olarak Dünya yaşamınıza katılması aşılarınız tarafın­ dan engellenen parçanızdır. O daima oradadır, ve o sizin mutlak surette ebedi olan parçanızdır. O beni bilir ve ben de onu bilirim. O sizin tüm ifadelerinize çok aşinadır, ve o sizin insan spiritualitesi olan parçanızdır. O ayrıca Tanrı'yı ara­ manız için sizi sürekli dürten yanınızdır. O bir cinsiyete sa­ hip değildir. Siz kendi ruh varlığınızla direkt iletişim kura­ madığınız için bu hisleri anlamayacaksınız Onlar izah edile­ bilir hisler olmayacaklar. Rehberleriniz sizden ayrıldıkları zaman, ruh varlığı yalnız kalır. O asla rehbersiz kalmamıştır, ve onlar onunla sürekli temas içinde olmuşlardır. Eğer olur da rehberlerinizi "görürseniz", o zaman onların o sırada ruh varlığınızla ileti­ şim kurmakta olduklarını bilin. Bunlar size inanılmaz gele­ bilir (çünkü aşılarınızın onları öyle göstermeleri gerekmekte­ dir), ama bunlar öğretmenlerin gelişi ve gidişi, başka öğret­ menlerle konuşmaları gibi, okulunuzun basit mekaniğidir. Buna inanın. Rehberleriniz sizi terk ettiklerinde, bundan daha büyük

64


Bölüm 2

bir boşluk duygusu olamaz. İki rehberden biri kalacak olsa bile, her ikisinin de bulunmadığı bir dönem geçirmeniz gere­ kecektir. Kalan rehber, ayarlama dönemi boyunca sizden uzaklaşmak zorundadır. Bu rehberler ruhunuz için var olan saf sevgi enerjisi ile olan tek teması temsil ederler. Onlar ay­ rıldıklarında, siz de ölmek isteyebilirsiniz. Bu durumda meditasyon sizi teselli edemeyecek, kederinizi hafifletemeyecektir. Merkezlenmeye çalışmanız işe yaramayacaktır, ve duala­ rınız gökyüzüne çarpıp geri döner gibi görüneceklerdir. Isa çarmıhta acı çekerken (ölürken demiyorum), O da geçici ola­ rak refakatçilerinden ayınlmıştı (evet, O'nun da rehberleri vardı). Bu, o zaman esnasında gerçek ölümlülüğe (faniliğe) izin vererek O'na yardımcı olmak içindi. Aksi takdirde o iste­ meyerek ayrılabilirdi; ayartı çok büyük olurdu. Eğer bu size kafa karıştırıcı gibi görünüyorsa, yine bilin ki gerçek sevgi perspektifinde her şey doğrudur. Bu O'nun için bir yardımdı, ama rehberlerinin ayrılışı sırasında O doğumundan beri ken­ dini ilk kez tamamen yalnız hissetti. Bu sizin için de çok dü­ zeninizi bozucu, karıştırıcı ve rahatsız bir durum olacaktır. Siz neredeyse kendi ölümünüzün kederini, bir umut hissi ol­ madan karanlığa geçişi deneyimleyeceksiniz. Size yeni gücünüzün gizli güçlükleri olabileceğini söyle­ miştim, ve bu da onlardan biridir. Bu, huzura kavuşmadan önce yaşanan yangındır. O geçici bir şeydir, ve siz onu aşabi­ leceksiniz. Bu dönemde ayrılmanıza izin verilmeyecektir; ve rehberlerinizin gitmiş olmalarına rağmen, size daha az yakın olan diğer bazı varlıklar size dikkat etmek üzere civarınızda bulunacaklardır. Ancak onlar iletişimci değildirler, ve siz on­ ların hiç farkında olmayacaksınız. Her biriniz bunu farklı bir biçimde algılayacaksınız. Eğer gerçekten hazırlanmışsanız, o zaman bunu bekleyeceksiniz, böylece bu size daha yumuşak bir süreç gibi görünecektir. Eğer bu süreçten geçmenize yar­ dımcı olacak bir öğüt istiyorsanız, o zaman sürecin başladı-

65


Bitiş Zamanı ğını hissettiğinizde (ki hissedeceksiniz), kendinizi dünyevi işlerle meşgul edin, bir hedefe yönelik çalışmaya ve zevk al­ dığınız bir şeyi tamamlamaya konsantre olun. Bu sizin ruhu­ nuz için bir oyalama taktiğidir, ve ayarlama dönemi boyunca çoğunlukla işe yarayacaktır. Daha fazla yardım... Bu dönemde imanın ne kadar önemli olacağını ne kadar vurgulasam azdır. Eğer bu geçişi gerçekleştirirseniz, ve sonra kendinizi değişmiş bulursanız... arkadaşlarınız ve eşiniz sizi terk etmiş ve çalıştığınız işi kay­ betmiş bir halde bulursanız kendinizi... geriye ne kalmıştır? Yanıt basittir: Asla sahip olmadığınız her şey kalmıştır! Size dikkat ve özen gösterilecektir! Konumunuza saygı gös­ terilecektir. Sizi desteklemek üzere çevrenizde bulunan gö­ rünmeyen varlıklarla birlikte üç üstat rehber, size hizmet edilmesini güvenceye almak için yüksek viteste bulunacak­ lardır. Zamanlama hâlâ çok önemli olduğundan, sabır da ge­ rekli olacaktır. Ama, yeni statünüz buna izin verecektir, ve siz bekleme konusunda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Korku alışılmış rolünü oynamayacak, çünkü siz istediğiniz zaman ayrılma gücüne sahip olacaksınız (bundan dolayı bunu yap­ ma ayartısını hissedeceksiniz). Siz birlikte kendi tapınağını­ zı taşıyacaksınız. Yani, siz ruhsal, fiziksel ve zihinsel bakım­ dan tümüyle kendi kendinize yeterli olacaksınız. Geçiminiz bir sorun olmayacak, sağlığınız bir sorun olmayacak, ve siz yalnız olmayacaksınız. Kendinizi yalnız hissedemeyecek ka­ dar çok fazla sevinç hissedeceksiniz. Yeni rehberleriniz sık sık mevcudiyetlerini doğrulayacak yeterli berraklıkla size görünür olacaklar, ama daha fazla değil. Eğer dengede kalır­ sanız, siz mutlu ve refah içinde olacaksınız... buna inanın! Eğer Başaramazsanız Ne Olur? Evrende böyle şeyleri plânlayan varlıklar tarafından,

66


Bölüm2

birçoğunuzun bunu mezuniyet statüsünün gücünü elde ettik­ ten sonra bile başaramayacağınız hissedilmiştir. Bu bir geze­ genin bu tür bir titreşime, ya da aydınlanmaya eriştiği ilk se­ fer değildir, bu yüzden bu konuda evvelce vaki olmuş örnek­ ler vardır. Bu birçok kişinin bu gücü elde ettikten sonra ger­ çekten ortadan kaybolup gezegeni terk edeceği anlamına ge­ lir. Bu iki nedenden ötürü olacaktır: (1) Onlar bunu arzular­ lar; yani kalıp yardım etmek yerine, gitmek isterler. (2) Ego sorunları ya da diğer beşeri biyolojik eğilimler yüzünden dengede kalamazlar. Bu ikincisi istemeden olacaktır; yani, varlık yeterince dengesiz hale gelirse, öylece ortadan kaybo­ lup gidecektir. Daha önce söylediğim gibi, mezuniyet statüsündeyken her ne nedenle olursa olsun gezegeni terk etmenin hiçbir olumsuz yanı yoktur. Siz kalıp yardım etmeyi başaramasanız, ve istemeden ayrılsanız bile, bu geçişle hiçbir olumsuz nitelik üretmeyeceksiniz. Statünüz mutlaktır, ve burada ka­ lan biri kadar yüksek derecede kutlanacaktır. Bu size tü­ müyle adil görünmeyebilir, ama İsa'nın anlattığı müsrif ev­ lat öyküsünde olduğu gibi, evinden ayrılıp hayatı hiç ciddiye almadan parasını müsrifçe harcayan oğul, en sonunda eve geri döndüğünde babası tarafından evde kalan kardeşiyle ay­ nı derecede onurlandırılır -tek sevgi kaynağının davranışı böyledir. İsa, bu tür sevgi hakkında epey şey öğretmiştir; bel­ ki bu zamanda yeni gücünüzle İsa'nın sözünü ettiği şeylere, ve verdiği örneklere yeni bir gözle bakmanız yerinde olur. Sizin aydınlanmanız için gönderilmiş bu öğretmenin sözleri­ ni yeniden incelediğinizde, yeni bir bilgi ve anlayış elde ede­ bilirsiniz. Şimdi Yolunuz Nedir? Bunu okuyan birçoğunuz, bunu yapmasının henüz za-

67


Bitiş Zamanı maninin gelmediğini fark ederek, bu yeni güç yolunu takip etmek istemeyecektir. Eğer böyle bir sonuca vardıysanız, lütfen kendinizi "yanlışta" hissetmeyin. Bu şekilde hissetme­ niz uygundur, ve bu yeni statü olmadan devam etmeniz de­ rin bir bilgeliktir... çok daha iyi olacağınızı bilerek, ve bu za­ manda size ihtiyaç duyacak insanları ve gezegeninizi destek­ lemek için bir hayli şey yapabileceğinizi bilerek. Bu kendini değerlendirme kararında ayırt etme yeteneği çok önemlidir. Eğer bu yolu seçmeye karar verirseniz kimseyi etkilemeye­ ceksiniz, ve bu yolu seçmemeye karar verirseniz de kimseyi düş kırıklığına uğratmayacaksınız. Bu, bu zamanda kendi yolunuzun neresinde bulunduğunuzu ruhsal olarak ayırt et­ meye dayanan bir karardır. Hazır olduğunu hissedenleriniz bir sonraki adıma iler­ leyebilirler. Mevcut durumunuz her neyse, ondan çıkmaya kendinizi zihnen hazırlamalısınız. İşler sizin için değişecek, ve siz bunu kabuUenmelisiniz. Size beslenip barınmanızı sağlayan parayı kazandıran dünyevi işiniz ya da mesleğiniz son bulabilir ya da değişebilir. Kararınızdan geri dönemeye­ ceğinizi, yarı yolda fikir değiştiremeyeceğinizi bilin. Eğer hazırsanız ve bu değişimi gerçekleştirmek istiyor­ sanız, o zaman bu isteği evrene sözle ifade ederek açıkça ta­ lep etmelisiniz. Birçoğunuz perdenin bu yanıyla öylesine te­ mastasınız ki bu iletişim berrak bir biçimde ve derhal ger­ çekleşecektir. Ancak, bazıları için, bu her gün bunu sözle ifa­ de etmeyi gerektirecektir ki tüm ruhsal varlıklar sizi işitebil­ sinler. Bunu en az bir ay boyunca sürdürün, böylece manye­ tik ayarlamanın nihai doğruluğunun düşüncelerinizi berrak bir biçimde taşımasını sağlayabilirsiniz. (Bazılarınız iletişim kurmak için bazı zamanların diğerlerinden daha iyi olduğu­ nu şimdiden fark etmişsinizdir.) Bu süreç boyunca siz bu de­ ğişimi talep ediyor olacaksınız. Ben size değişme isteğinizi aktarabilmeniz için gerekebilecek asgari ve azami süreyi

68


Bölüm 2 verdim (asgari bir gün, azami bir ay). Eğer berrak bir biçim­ de işitilip işitilmediğinizden emin değilseniz, azami süreyi kullanın. Olacak bir sonraki şey, talebinizin uygunluğunun he­ men değerlendirilmesi olacaktır. Lütfen anlayınız ki, hepiniz mevcut yeni enerji sayesinde bu değişimi, bu geçişi gerçek­ leştirme gücüne sahipsiniz. Daha önce söylediğim gibi, siz buna hak kazandınız. Perdenin bu yanından yapılan değer­ lendirme bir yargı değil, karmik ayarlama yolunda neyin ge­ rekeceğinin takdir edilmesidir. Çok az ifade deneyimine {az geçmiş ifadeye ve bir hayli karma'ya) sahip bir varlık bu yeni gücü talep ediyorsa, o zaman bu değişimi başarmak için farklı türde bir hizmet gerekecektir. Kimse geri çevrilmeyecektir, ama değişimin zamanla­ ması ve geçişin zorluğu her bir kişi için çok farklı olacaktır. Bu değişimi talep eden bir öğretmen, onu -çok az bir rahat­ sızlıkla- derhal elde edebilir. Çok az ifade deneyimine sahip bir varlık ise sürecin başlaması için daha uzun süre bekle­ mek zorunda kalabilir, ve sonra bu süreçten geçerken büyük zorluk yaşayabilir. Ama, daha önce belirttiğim gibi, herkes sonuçta bu süreçten geçebilecektir. Benim Dünya'nın manyetik ayarını değiştirmem bu de­ ğişimi gerçekleştirmek isteyen bazılarınızı geciktirebilir. 1992 yılı bunun için uygun bir yıl olmayabilir, ama 1995 yılı olabilir. Talebinizi her üç ayda bir yineleyin, ve gücünüzü bekleyin. Uygun zamanı geldiğinde, onu elde edeceksiniz. Peki, onu almaya başladığınızı nasıl bileceksiniz? Birin­ cisi, çok canlı rüyalar görmeyi, ve bazı kederli, hüzünlü duy­ gular hissetmeyi bekleyin. Bundan sonra, çok derin bir dep­ resyon olarak hissedebileceğiniz bir şey başlayacaktır. Daha önce belirttiğim gibi, bu rehberlerinizin törensiz bir biçimde ayrılışıdır. Gerisi tarif ettiğim gibi olacaktır, ve aşağı yukarı 90 gün sürecektir. İşte bundan sonra yaşamınızın değişmesi-

69


Bitiş Zamanı ni bekleyin. Daha önce sizin karmik yolunuza bağlı olan in­ sanlar öğrenim yollarına sizsiz devam edeceklerdir. Sizin on­ larla ilişki ve etkileşiminiz artık sona erecektir. Evren onları sizden uygun şekilde uzaklaştıracaktır, ki böylece onların dersleri altüst olup karışmasın, ve siz de yaptığınız kontrat doğrultusunda ilerleyebilesiniz. Gücü Nasıl Kullanmalı... Gelecek iletişimlerimizde bu zamanlar esnasında geze­ genin hayrı için olumsuzu olumluya dönüştürmek üzere kul­ lanabileceğiniz yöntemleri ayrıntılarıyla açıklayacağım. Bu­ nunla birlikte, siz bu yeni statüyü elde ettiğinizde, bunu na­ sıl yapacağınızı bilmekte hiç zorlanmayacaksınız. Ancak, şimdilik size birkaç öğüt vereceğim. Etrafınıza sakın müritler, takipçiler doldurmayın! İsa Dünya'ya, insanların en sonunda ruh varlıklarının tüm ay­ dınlanmış gücünü taşıyabilecekleri ve ondaki sevgi gücünü en sonunda içerebilecekleri yeni bir ruhsal bilinç çağı hak­ kında güçlü bir mesaj aktarmak için gelmişti. Bu ne kadar güçlü bir mesajdı! O kendisine tapınılmasını istemiyordu, ve ne olduğuna bakın. Onun tüm varoluş amacı, evrensel sevgi­ nin gerçek işleyiş biçimi hakkında yeni bilgi ve bilgeliği ak­ tarmaktı. Ancak, süreç içinde, birçokları O'nun söylediği şeyi 1 alıp kendileri için uygulamak yerine, ayaklarına kapanıp O na tapındılar. Partnerimle ilk iletişimlerimiz sırasında ay­ rıntısıyla tarif edildiği gibi, İsa'nın öğretisinin büyük bir kıs­ mı yeniden-yorumlanmış ve gerçek, İsa'yı bir İlâh yapacak şekilde çarpıtılmıştır. O sizinle birlikteyken, O'nun yeni bil­ gisini takip etmedikçe hiçbir bireyin yeni sevgi kaynağını el­ de edemeyeceğini kesin bir biçimde açıklamıştı. Oysa bu bil­ gi bugün size, "Tanrı"ya ulaşabilmek için İsa'ya tapınmanız gerektiğini söyleyen bir mesaj olarak ulaşmıştır. Niyet bu

70


Bölüm2

değildi; ve bu, insanların zihinlerinin nasıl gerçeği beklenti­ lerine ya da işitmek istediklerine (ya da manipülasyon ama­ cıyla başkalarına öğretmek istediklerine) daha iyi uyacak bir biçimde çarpıtacak şekilde işlediğini açıkça göstermektedir. (Kryon'un İsa hakkında söylediği asıl sözler 6. Bölümde yer almaktadır.) Takipçilerinizi azledin! Kimsenin sizin yerinizi alması­ na izin vermeyin. Yani, kimse sizin yerinize öğretemez ya da sizin işinizi yapamaz. İşi yapmak sizin yeni gücünüzü gerek­ tirir. Kimsenin sizin sözlerinizi yazıp, sonra onlara değişik anlamlar atfetmesine izin vermeyin. Kitle iletişim araçların­ dan uzak durun. Unutmayın ki kitle iletişim araçları sizin mesajınızı tek yönlü aktarırlar. Bu iletişim değildir ve siz yeni çalışmanızda gerçek (iki-yönlü) iletişimde bulunmalısı­ nız. Sizinki daha çok teke-tek yapılması gereken bir çalışma­ dır. Sizin çalışmanızda kitlelelere kakıştırılacak hiçbir din yayma mesajı yoktur. Gezegene ve insanlara nispeten küçük gruplar halinde şifa verin. Bu süreçte her iki durumda da karşılıklı bir iletişim olduğundan emin olun. Şifa ve değişimdönüşümün mekaniği spiritüel, ruhsal bir alışverişi gerekti­ rir. (Bu ifşa olunan büyük yeni sırdır!) Saydam görüşe gü­ venmeyin. (Kryon burada, video ve filmin çok daha saydam olduğunu, ve onun bir insanla kişisel olarak karşı karşıya geldiğinizde olduğu kadar, spiritüel enerjinin örtülü görüşü­ nü içeremeyeceğini kastediyor.) Çok az insan uzak bir mesafe­ den bakarak spiritüel tesirleri ayırt edebilme yeteneğine sa­ hiptir. (Yine kişisel olarak karşı karşıya gelmek gerekmekte­ dir.) Ayrıca, sizinle birlikte olanların sayıları üzerinde odak­ lanmayın. Çok az ya da birçok kişi için sade, düzenli, dikkat­ li ve sebatlı bir biçimde çalışın.

71


Bitiş Zamanı Yeni Titreşimler Öğretmenler için: Şimdiden sonra bu mezuniyet statü­ sünde, ya da kısmi statüde (geçiş döneminde) olan insanları görebileceğinizi bilin. Onları nasıl "göreceksiniz?" Onların ifade renkleri, ya da aura kalıpları nasıl olacaktır? Sizler ön­ ceden oluşturulmuş ve tutarlı, değişmez kalıplara alışıksı­ nız. Hatta, karışımlar ve anormal durumlar bile oldukça tu­ tarlıdır; ve şimdi uğraşılacak yepyeni bir oluşum vardır. İşte size birkaç öğüt: Sistemlerle-çalışanlar, karşınıza çıkan kişinin mezuniyet statüsünde bulunduğunu algıladık­ tan sonra, onun için bir çalışma yapmaya kalkışmayın bile. Çünkü yapacağınız hiçbir okuma doğru olmayacaktır. Aslın­ da sizin mezuniyet statüsünde bulunan biri için okuma yap­ manızın hiçbir nedeni olmamalıdır. Bir kez bu statüye geç­ tikten sonra, kişi bir sistem-okuması talep edecek kadar bu­ dala olmayacaktır, çünkü artık onun doğuştan sahip olduğu damga iptal olmuş ve anlamsız hale gelmiştir, ve onlar bunu anlarlar. Onların doğum tarihleri ve daha önceki yaşam renkleri artık nötrdür, ve devresel biyolojik kuvvetler artık uygulanamazlar. Sizin sistemleriniz damga bilgisini okurlar, ve artık onlann okuyacağı bir damga yoktur. Sistemler-dışı çalışanlara gelince, sizler yeni mezuniyet statüsünü parlak beyaz olarak algılayacaksınız. Hem aura rengi, hem de ifade rengi ya saydam beyaz (renksiz) ya da nötr (kozmosla karışıp harmanlanmakta) olacaktır. Büyük algı gücüne sahip olanlarınız, üç üstat rehberin enerjisini ke­ sinlikle fark edebilirler! "Üç" kuvveti, bireylerin içindeki bo­ yun eğdirilmiş bilgelik sınırları içinde "eylem" olarak hisse­ dilecektir. Onlar size huzurlu, ve evrensel bilgiye sahip in­ sanlar gibi görüneceklerdir. Ve (yeni rehberleri vasıtasıyla) taşıdıkları olağandışı sevgi titreşimi de kendilerine bir mık­ natıs gibi takipçileri çekecektir. İzlenecek bir başka durum da, bu veni çağda doğanların

72


Bölüm2 (1/1/1992 'den sonra doğanların) durumu olacaktır. Bu bi­ reyler benim yeni ayarlamamla rahat olmalarını sağlayacak yeni bir damga kalıbına sahip olacaklardır. Bu kalıp daha önce gördüğünüz her türlü kalıptan farklıdır, ve bu oldukça ayırt edici bir özellik olacaktır. Bunların auralarmda yeni kırmızı ve kırmızı-kahverengi kalıplar ve yaşam enerjilerin­ de yeni bir koyu mavi (çivit rengi) kalıp arayın. Haritalardaki belli olumsuz veçheler bu yeni varlıklar için geçerli olma­ yacaktır, özellikle geçmişte çoğunlukla izlenmesi gereken, daha küçük gezegen gerileyişi (hareket etmeyen yıldızlara göre doğudan batıya doğru gider gibi görünen gezegenler) mekaniği onlara uygulanamayacaktır. O Herkes İçindir Bu yeni zaman aydınlanma yolundaki herkes için güç­ lüdür. Bu mesajlar, sunulan tüm onurları almayı dileyenler üzerinde yoğunlaşmıştır, ve böylece siz aynı kalmanız gerek­ tiğini, ya da buraya dahil edilmediğinizi hissedebilirsiniz. Bu böyle değildir! Siz mezuniyet statüsünü talep etmeseniz de, aynı yeni güçlerin bazıları isterseniz sizin olabilirler. Savunmacıdan çok saldırgan gücün hemen sizin olduğu­ nun farkına varın. Onu şimdi talep edin ve kullanın! (Bkz. daha önce yer alan, "Onu Neden İstemeyebilirsiniz" başlığı altındaki 5. madde.) Her nereye giderseniz, güç kabarcığınızı (baloncuğunuzu) yansıtın, ve çevrenizdeki insanların değişi­ mini izleyin. Daha önce size nüfuz eden olumsuz enerjiler bu kez bu yeni kabarcığınıza çarpıp geri döner görüneceklerdir. Ancak, siz neyi yansıtırsanız onu alacaksınız; ve eğer bu me­ saja inanmamayı seçerseniz, o zaman o kabarcık sizin için mevcut olmayacaktır, ve siz bunu okuyarak bir şey öğrenmiş olmayacaksınız. Siz ayrıca şimdi, 1992 enerjisinden önce sa­ hip olduğunuza oranla çok daha büyük bir şifa gücüne sahip-

73


Bitiş Zamanı siniz, hem kendiniz hem de başkaları için. Sizin neden savunmacıdan çok saldırgan olabileceğinizi açıklayayım: Şimdiye dek olumlu ve olumsuz enerjiler birleş­ tiklerinde nötr hale gelirlerdi. Yani, her ikisine doğru da bir eğilim yoktu. Bu zamana kadar olan ifadenizde siz, hiç kuş­ kusuz, olumsuz enerjinin farkındaydmız, ve her olumsuz enerji bir olumlu enerjiyi iptal ettiğinden (geçersiz kıldığın­ dan), ve eğer hassassanız bu sizi altüst edebileceğinden, den­ geyi korumak için olumsuz enerjilerden arınmak zorunda ol­ duğunuzun sezgisel olarak farkındaydınız. Olumlu ve olum­ suz arasındaki denge artık nötr değildir. Şimdi size sunulan tek sevgi kaynağının yeni gücü bunu değiştirmiştir, ve siz olumlu olanın her zaman kazanacağı bir durumu hak etti­ niz. Artık olumsuz olumlunun yerini kapamaz ya da onu ge­ çersiz kılamaz. Onun yerine, olumlu olumsuzu önemsemeye­ cektir, çünkü o şimdi daha önce sahip olmadığı bir güce sa­ hiptir. Daha önce belirttiğim gibi, siz bu gücü bu gezegende şimdiye dek yaptığınız çalışmayla titreşimi mevcut yüksek düzeyine çıkararak kazandınız. Bu yeni güçle birlikte deği­ şim gelir. Ve işte ben bu yüzden buradayım. Bazılarınız o değişimi ve geçişi talep etmeseniz de yeni rehberler ve bazı yeni aşılar alacaksınız. Bu sizin bu zaman esnasındaki tekâmülünüz için normal bir şeydir. Kısa bir sü­ re için özellikle derin bir depresyon geçirmişseniz, o zaman bir rehber değişimi yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Siz (mezu­ niyet statüsünü talep edenlerin durumunda olduğu gibi) yal­ nız bırakılmış olmasanız da, bir rehberin ayrılışı sizin ruhu­ nuz için her zaman önemlidir. Siz ruh varlığınızla temasta olmadığınızdan, o size neden mutsuz olduğunu söyleyemez; ama siz bunun sonuçlarını aynen hissedersiniz. Mideniz de sizinle konuşamaz, ama siz onun ne zaman aç olduğunu an­ larsınız. Bu da benzer bir durumdur, sadece o fiziksel değil, ruhsal bir durumdur.

74


Bölüm2

Yeni Tutum Size son sözlerim, yine sizin yeni enerjiye vereceğiniz karşılık, ve onun hepiniz için ne anlama geldiği hakkında olacaktır. Ben burada kaldığım sürece hepinize ortak bir me­ sajım olacak, ve eğer siz bu yazıları takip ederseniz o mesajla sık sık karşılaşacaksınız. Bu mesaj ille de benim hizmetim hakkında değildir, çünkü çok şükür ki çalışmamın mekani­ ğini açıklamaya çalışmak zorunda değilim. Benim bu zaman­ da partnerimin hayatına girmemin nedeni size sizin hakkı­ nızda bilgi vermektir. Birçoğunuz şimdi endişe duyuyorsunuz. Bazılarınız de­ ğişime, sırf o değişim olduğu için tepki gösteriyorsunuz. Bir insan olarak aşınızın bir bölümü de değişimden korkmak ve istikrar ve sürekliliği arzulamaktır. Dünyanıza baktığınızda, siz aynılık ve süreklilik görürsünüz. Siz bütün zaman boyun­ ca bakıp ölçebileceğiniz unsurlar içinde -görünüşte- değişmez ve güvenilir bir hal görürsünüz. Durum kesinlikle böyle de­ ğildir, çünkü evren sürekli değişim ve geçiş halindedir, ve eğer tüm tabloyu görebilseydiniz bunu da görebilirdiniz. De­ ğişim aslında arzulanan bir haldir, ama sizin için aşılarını­ zın hissine karşı gelmek zordur. Lütfen bunların iyi değişimler olduklarına inanın. Her şey göründüğü gibi değildir. Benim ayarlamalarımın sizin için uygun olduklarına güvenin, rahatlayın ve bu zaman bo­ yunca Dünya ile barış içinde olun. Yeni enerjiyle birlikte, işlerin işleyiş biçimi hakkında çok daha berrak bir tablo gelir. Bu, perdenin eskisinden da­ ha berrak görmenizi sağlayacak şekilde biraz kalkmasından kaynaklanır. Geçmişteki iletişimler çoğunlukla örtülü, şifre­ li ya da sizin yorumunuza açık bir öykü formundayken, şim­ di onlar çok daha açık ve esasa aittir. Aradaki kalın perde yüzünden daha önce mesajlar yanlış bir biçimde yorumlana-

75


Bitiş Zamanı bilirken, şimdi onlar açık ve berrak olacaklardır. Umarım, siz bu mesajları okurken bunun olduğunu görebilirsiniz. Ben sizinle eskisine göre çok daha açık ve sade bir biçimde konu­ şacak birçok varlığın başında geliyorum. Bazılarınız ilk kez, perdenin benim bulunduğum tara­ fından sizin bulunduğunuz tarafına aktarılan bir duygusal hissi algılayabildiğinizi, ya da böyle bir hisle "temasta" oldu­ ğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Benim iletişimlerim şimdi­ den, içinizde, benim tarafımdaki varlıklar hakkında belki daha önce hissetmediğiniz hisleri harekete geçiriyor olabilir. Bu yeni bir şeydir. Geçmişte evren sevgiden söz ederdi, ama size bu konuşma duygusuz, harfi harfine bir açıklama gibi görünebilirdi. Şimdi artık perdenin ötesine erişebilip, sözü­ nü ettiğim bazı şeyleri hissedebilmenizin zamanı gelmiştir. Bu yeni bir şeydir, ve o size ne kadar çok sevildiğiniz konu­ sunda mükemmel bir içgörü vermelidir. Hiç istisnasız herkes İsa peygamberin sevgisinin farkı­ na varmıştır. Bu O'nu tarihte diğer üstatlardan ayıran şey­ dir. Bu sevgi her zaman olagelmiştir, ama şimdi, bu zaman­ da o sizin için bir güç olarak kendini göstermeye hazırdır. Uzayın karanlığını saf ve koşulsuz bir sevgi olarak, sizin için sürekli tetikte olan, size çok düşkün bir ana-babanın ya da eşin sevgisi olarak imgeleyin. İsa, sizin âleminize bu gücü damla damla akıtarak geldi, ve siz bunu fark ettiniz. Bu şim­ di sizinle benim, benim tarafımdaki tüm varlıklar ile sizin aranızda daha özgürce akan o aynı tanrısal ve güç-dolu sev­ gidir. Bu sizin hak kazandığınız çok özel yeni düzenlemedir. Sadece bu bile, hissettiğiniz değişimlerin endişesi içindeyken size huzur ve teselli vermelidir. Bu sözleri okuyup bitirdikten sonra ve bu gece yatak odanıza çekildiğinizde, sizden şu alıştırmayı yapmanızı rica ediyorum. Eğer içtenlikle uygularsanız, sonuçlar elde edece­ ğinize garanti veririm, çünkü bu gerçektir; ve bu yüzden o 76


Bölüm 2

kendisini realite olarak tezahür ettirecektir. Siz, sık sık sö­ zünü ettiğim bu yeni sevgi enerjisinin bir kısmını hissedecek­ siniz. Lütfen şu alıştırmayı uygulayın. Alıştırma: Gözleriniz kapalı bir halde, bir tepede dur­ muş aşağıdaki denize baktığınızı imgeleyin. Çevrede dalga­ ların ya da rüzgârın sesinden başka bir ses işitilmemektedir. Zihninizi dünyevi her şeyden arındırıncaya dek orada durun. Eğer sesler ya da müzik yardımcı olursa, içinizden, dingin düşüncelere kavuşmak için kendi kendinize şarkı söyleyin. Yavaş yavaş karanlık perdenin size yaklaştığını, ve bir met­ re kadar uzağınızda durduğunu hayal edin. Eğer bunu gözü­ nüzde canlandıramazsanız, o zaman onu çağırın ve o gelecek­ tir. O çağrıldığında gelmek zorundadır. Şimdi perdenin öte yanındaki rehberlerinize hoşgeldiniz dercesine ellerinizi uza­ tın. Bunu gerçekten ya da hayalinizde yapabilirsiniz, ama el­ lerinizi uzatılmış halde tutup bekleyin. Kısa bir süre sonra ellerinizin ısındıklarını ya da hafifçe karıncalandıklarını his­ sedeceksiniz. Bu ellerinizin tutulduğunu gösterir! Ayrıca, sizi ağlatacak kadar dolduran bir duyumun da farkına varacak­ sınız. Bu bir sevinç ve huzur duyumudur. Evren gerçekten oradadır, ve o sizi umursamaktadır. Siz gerçekten perdenin öbür yanına erişiyor olacaksınız, ve bu durumda rehberleri­ nize dokunabilirsiniz. Rehberleriniz sizin hizmetteki en ya­ kın varlıklarınızdır, ve onlar sizi yürekten severler. Onlar orada sevgi hizmetiyle bulunmaktadırlar ve onlar ilk kez si­ zinle iletişim kurmaya çok açık olacak ve bundan heyecan duyacaklardır. Sizin onlara erişecek kadar kendilerini say­ manız karşısında onların neler hissettiklerini hayal edin, çünkü onlar için siz yücelmiş olansınız, ve onlar size hizmet etmektedirler. Elleriniz onlar tarafından tutulurken, durup bu hisle oynayın, çünkü hayal gücünüz vasıtasıyla siz bu yeni iletişi­ mi sağlayan düşünce enerjisini gerçekten yaratıyorsunuz.

77


Bitiş Zamanı Düşünceler gerçek enerjidir, ve deneyimleyeceğiniz şey sade­ ce sizin zihninizde kalmayan, çok gerçek bir şeydir. Siz o se­ vinç halindeyken, dünyevi herhangi bir şey hakkındaki tüm korku kaybolup gidecek, ve onun yerini -enkarnasyonunuz sırasında karşılaşmak zorunda olduğunuz olaylar hakkında size huzur ve bilgelik verecek- bir "sevgi dalgası" alacaktır. Hatta, toprağın üzerinde yükselmeye başladığınızı bile his­ sedebilirsiniz. Bu teması üç dakikadan fazla sürdürmeyin, çünkü daha fazlası ruhunuzu yoracak ve bu da ertesi gün zi­ hinsel bir gerilim olarak ortaya çıkacaktır. İnanın bana, siz bu temasın saatlerce farkında olacaksınız. Temastan sonraki parlaklık sizinle kalacak. Bunu günde bir kereden daha faz­ la yapmayın. Bu olumlu bir duygu hissetmek amacıyla yapı­ lacak zihinsel bir alıştırma değildir. Yaptığınız şey, sizin için, gün boyunca yaptığınız başka her şey kadar gerçek ola­ caktır. Hepinizi ölçüsüz bir biçimde yürekten seviyorum. Be­ nim size Kryon olarak hizmetim önce sizi sevmektir, sonra size manyetik bilgimle hizmet etmektir. Evrenin her varlığı­ nın önceliği tek sevgi enerji kaynağı çevresinde döner. Bura­ da sunulan mesajlar, sadece, evren tarafından koyulan ve Dünya'yı kurtarmak için takip etmeniz gereken çıplak, yalın kurallar değildir. Bu mesajlar ruhsal aileniz tarafından Dünya'daki ifadenizi düzeltmek, ve yeni kazanılmış gücünü­ zü kutlamanıza yardımcı olmak için verilmiştir. "Semavi ba­ ba" ibaresi rasgele kullanılmış bir ibare değildir, çünkü bu, perdenin bu yanındaki bizler için sizin sahip olmanız gere­ ken aile duygusunun ta kendisidir. Biz sizin çalışmanıza karşı ilgisiz ve duygusuz değiliz, ama şimdiye dek bunu size aktarabilmemiz olanaksız değilse bile, çok zordu. Ben manyetik hizmetten Kryon'um. Kuşku ya da korku içinde olduğunuzda beni düşünün. Düşünceleriniz huzura dönüşebilir, ve beni düşünerek, rehberlerinizi hizmete giriş-

78


Bölüm 2

meleri yönünde gerçekten harekete geçirebilirsiniz. Düşün­ celer böyle işler. Dua da aynı türde bir şeydir. Bunun asıl mekaniği çok karmaşıktır, ve o aşılarınızın uygun tasarımın­ dan dolayı sizin bu zamanda kavrayamayacağınız işlemleri içerir. Bana güvenin ve düşüncelerinizin aktif oldukları ve değişim yaratabilecekleri bilgisini kabul edin. Siz tek bir var­ lığın birçok insanın düşüncelerini aynı anda nasıl "işitebile­ ceğini" merak edebilirsiniz. Peki, siz aynı anda birden fazla sesi işitmiyor musunuz? Aynı anda işitebileceğiniz müzik aletlerinin sayısına bir sınır var mıdır? Bu da buna benzer. Ayrıca, her bir insan için, o insanın düşüncelerini ve sözlü ifadelerini beklemekten başka bir şey yapmayan en azından iki varlığın bulunduğunu da unutmayın. Yeni sevgi kaynağı büyük "BEN"dir, güneşin içindeki güneş, ve tüm gücün merkezi olan "BEN". O tektir, ve o hepi­ mize aittir. Partnerime, bu aktarımın berraklığından ötürü ve düşünce imgeleri geldikleri anda onları yazmakta duraksamadığı için saygılarımı sunuyorum... çünkü bazıları, enin­ de sonunda öğretmenlerin ve öğretmen-olmayanlann alay konusu olabilecekleri için yazılması zor düşüncelerdi. Bugün gerçeği okudunuz. Bir gün o öylesine parlak bir biçimde ışıldayacak ki nasıl olup da ondan kuşkulandığınızı merak edeceksiniz. Ben manyetik hizmetten Kryon'um. He­ piniz sevgilisiniz!

Kryon

Ocak 1992

79


Kişisel olarak size ait olan yeni gücü kullanmayı öğrendiğinizde, geleceğinizde sevinç ve huzur olacak. Onu gerçekten deneyimleyinceye kadar, neye sahip olabileceğiniz hakkında hiçbir fikriniz olmayacak. ... o zaman niçin karanlıkta bu kadar çok zaman ve enerji harcadığınızı merak edeceksiniz... Sizi seviyoruz.

80


Üçüncü Bölüm İlk Canlı Celse

81


KRYON CELSELERİ Bölüm 3 İlk Canlı Celse

Ya zan'dan kişisel bir mesaj... Tarih 3 Mart 1992. Saat, Güney California'da akşamın 7'si. Karşımda yeni çağın on dört öğrencisi oturuyor. Bu in­ sanlar Kryon tarafından, ilk canlı celse girişimimize tanık ol­ maları için davet edilmişlerdi. Aşağıda, bunun nasıl vuku bulduğunun öyküsünü ve mesajın tam metnini bulacaksınız. Ancak önce, bundan önceki bölümleri okuduğunuzdan emin olmamz gereklidir. Kryon yazılannm kronolojisi önemli hale gelmektedir, ve Kryon, öğrenim mantığında bizim dün­ yevi doğrusal (lineer) zaman çerçevemize dayanmaktadır. Yani, Kryon bizim nasıl düşündüğümüzü bilmekte, ve bilgiyi ve öğretileri doğrusal bir biçimde, adım adım yapılandırmak­ tadır. Bu yüzden, bilgileri verildikleri sırayla okumanız önemlidir. Şimdi öyküme devam ediyorum.

1991 Noeli, Dünya'ya yeni enerjiyi getirmenin eşiğindeydi. O zaman esnasında ben, Kryon yazıları olarak düşün­ düğüm şeyi bitirdim. Eğer yazıları takip etmişseniz sizin de bildiğiniz gibi, bu yazıların sadece başlangıç oldukları ortaya çaktı. Bu sırada (bir gün duş yaparken), bir canlı celse düzen­ leme girişiminde bulunmam gerektiği yönünde açık bir me­ saj aldım. Ve o anda kendimi çok kötü hissettim. Beni tanı­ yanlar, benim her şeye önceden nasıl tam olarak hazırlandı­ ğımı, bu hazırlığa çok önem verdiğimi bilirler. Ben çalar saa82


Bölüm 3 tin beni uyandıracak şekilde kurulduğundan emin olmak için erkenden uyanırım. Her şey için notlar hazırlarım ve sonra o notların üç kopyasını çıkarıp, karışmasınlar diye de onları ayrı ayrı ceplere yerleştiririm. Elimde notlar ve bir gündem olmadan insanların karşı­ sına çıkmak benim için bir kabus görmek gibiydi, ağır ağır konuşup, hiçbir şey söylemediğim... ayaklarım dakikada bir mil yaparken hiçbir yol alamadığım... beni izleyen insanlarla dolu bir stadyumdan iç çamaşırlarımla kaçmaya çalıştığım bir kabus... Ancak, Kryon bilgileri benim ego'mdan çok daha önem­ liydi. Aslında, bizzat hayatım önümde duran mesajın muazzamlığı ile kıyaslandığında solgunlaşıyordu. Birçok kişinin şimdi bu mesajı aldığını biliyorum, bu yüzden tek mesajcı ben değilim; ama Kryon bunun böyle olmasının uygun oldu­ ğunu açıkça belirttiği için ben burada bu işi yapıyorum. Ola­ yı olduğundan hafif gösteren bu ifade bunun doğru, uygun, vakitli olduğunu Kryon'ca söyleme biçimidir..., ve her neyse, bunu yapmayı kabul etmiştim. Kryon daima, benim bunu yapmayı önceden kabul ettiğimi hatırlamamı ister (Doğru­ su, ben dün öğle yemeğinde ne yediğimi bile hatırlamakta zorlanırım). Pekâlâ... Bunu da yapacağım (Duşta bunu Kryon'a bil­ dirdim). Bir canlı celse düzenleyip insanların karşısına çıka­ cağım ve neler olduğunu göreceğim. Eğer bu celsede değerli, yararlı bir şeyler söylenirse, onu yazabilirim de. Peki, işe ka­ rım, iki yakın dostum, kedilerimiz ve kuşumuzla başlamak nasıl olur acaba? Belki celse öncesinde birkaç bardak şarap da ikram edebiliriz (hayvanlara değil, tabii), ve iyi bir vakit geçirebiliriz. (Korkumun derecesini görebiliyor musunuz?) Eh, böyle bir şansım yoktu. Kryon, benim direkt olarak Metafizik Olimpiyatlarına katılmamı istiyordu! Gidip, kent­ teki en yüksek Metafizik profesyonellerini, tanımadığım bir-

83


Bitiş Zamanı

takım insanları bulup, onlar için medyumluk yapmam gere­ kiyordu! (Kryon bunu bana duşta söylemişti.) Buna inanamıyordum. Onların, üzerinde bana verdikleri puanı gösteren kartları havaya kaldırdıklarını görebiliyordum... ve sonunda 9 üzerinden toplam olarak 1.3'lük bir derece alıyordum, hat­ ta bazı kartlarda eksi sayılar bile yer alıyordu. Kryon benden Nuh'un gemisini inşa etmemi... ya da "halkımı özgür bırak­ ması" için gidip Mısır firavunu ile görüşmemi de isteyebilir­ di. Doğrusu bu, yani bir şeylerin beni tanımlamasına izin vermek benim yaşam dersimle pek uyuşmuyordu Böylece düşünmeye başladım: olabilecek en kötü şey ne olabilirdi? Ben, ruh dünyasından hemen her saat benimle konuşan ama tam da o sırada konuşmayan bir manyetik üs­ tat tarafından aktarılacak sözcükleri umutsuzca beklerken ve kekelerken, karşımdaki yetişkin kişilerin alaylı gülümse­ melerini zor zaptetmeleri... Ya eğer gelen mesajları doğru ak­ taramayacak kadar sinirli olur ve onlara, eğer çamaşır man­ dallarını yakıp tüttürmezlerse Nisan'da Dünya'ya göktaşları­ nın çarpacağını söylersem ne olurdu? Bu kadar... Bunu yapa­ mazdım... tabii, daha fazla duş da yapamazdım. Böylece... Kryon bana (bu kez arabada giderken) şöyle söyledi: "Ben bunu senin için yapacağım; sen sadece onlara yazıları ver ve bekle." Böylece, Şubat'ın ikinci yarısında (aynı zamanda en yüksek düzeyde bir Metafizik öğretmeni olan) güvenilir arkadaşım Barbra'yı aradım. Randevuları arasında benimle görüştü, ve ben ona utanarak öykümü anlattım. O bu meydan okumayı kabul etti ve hiçbir soru sormadı. Bun­ dan sonra ben Kryon iletişimlerinin on dört kopyasını çıka­ rıp onları Barbra'ya götürdüm, ve grup üyelerinin Kryon' dan daha çok şey dinlemek istemeleri halinde beni aramaları için beklemeye başladım. Sonuçta metinlerin çok iyi karşı­ landığını söyleyebilirim. Ve grup 3 Mart günü akşam 7'de be­ ni görmek istedi. 84


Bölüm 3

Celseden önceki iki hafta boyunca epey geliştim. Beni dengelemesi için bir aşı talep etmem gerektiğini idrak ettim, ve bunu yaptım. Ayrıca bu deneyim hakkında sakin ve se­ vinçli olma ve onun olmasına izin verme sorumluluğunu his­ settim. Şunu fark ettim ki, böyle bir şeyle ilgili tüm korku ve endişemi bırakabilirsem, bunu -ne kadar ciddi olursa olsunhayatımdaki her konuda yapabilirdim. Sonra gerçekte neyin olmakta olduğunu idrak ettim: Kryon benim için geleneksel bir "ateş üzerinde yürüme" töreni yaratmıştı, ve o sona erdi­ ğinde, herkes kazanmış olacaktı. Eğer grup gerçekten olma­ ları gerektiği gibi idiyse, o zaman onlar Kryon'un nasıl bir varlık olduğunu anlayacaklardı. Onlar o anın tadını benimle birlikte çıkaracak, (eğer gelirse) bilgiyi kutlayacak, ve beni hiç yargılamayacaklardı, ama onların deneyimini kullanmak bana gelecekte yardımcı olacaktı. Bu şimdi ne kadar aşikâr bir şey! Her ikisi de Metafizik alanında öğretmen olan Barbra ve eşi Michael de dahil olmak üzere, on dört Metafizikçinin karşısında oturuyordum. Geriye kalan on iki kişi arasında hayatını numerolojik ve psişik okuma yaparak kazanan bir­ kaç Metafizikçi de vardı. İçlerinde Metafizik alanında da ça­ lışan başka meslekten bazı kişiler de vardı, ve bunlardan en az bir-iki tanesi deneyimli trans-medyumuydu. Sağımda, be­ ni yere demirlemek için kesinlikle gerekli olan karım Jan oturuyordu. Ben garip bir biçimde sakindim. Celse başladı­ ğında sinirliliğim kendini kısa bir süre sesimin titremesinde gösterdi, ve sonra işi Kryon devraldı. Ben kendimi aşina bir şey yaparken buldum: sadece, zihnime uçarak gelen sözcük­ leri aktarıyor, akışa uymaya çalışıyordum, ama aynı zaman­ da çevremdeki ekstra enerjinin de farkındaydım. Bir sonraki sayfada, gelen düşünce ve sözcüklerin ol­ dukları gibi kâğıda geçirilmiş metni yer almaktadır. Buna ek olarak, Kryon'dan mevcut düşüncelere parantezler içinde ek-

85


B i t i ş Zamanı lemeler yapmasını istedim. Bu yararlı olacaktı, çünkü (1) canlı bir celse sırasında bazı açıklamaların eksik kaldığını keşfetmiştim. Bunun bazı bilgilerin katılanlar tarafından yüksek benlikleriyle iletişimler vasıtasıyla alınması olgusun­ dan kaynaklandığına inanıyorum. Bunlar kâğıda aktarıldı­ ğında, berrak bir biçimde anlaşılamaz görünüyorlardı... ve (2) Bu benim Kryon enerjisine sözlü kanallık yapma konu­ sundaki ilk girişimimdi. Ve kim ne derse desin, ben sinirliy­ dim, ve bu celse sırasında bazı şeylerin aktarılmamasına ne­ den olmuş olabilir. Celsede verilen mesajın tam anlaşılır ha­ le gelebilmesi için Kryon'dan uygun olan yerde "boşlukları doldurmasını" istedim. Bunlar tüm metin boyunca parantez­ ler içinde italik sözcüklerle verilmiştir. Hiçbir şey eksik kal­ mamış, ve Kryon benim bu ilk girişimimi güçlendirmiştir. Şimdi, okumayı sürdürürken kendinizi o salonda hayal edin...

86


Bölüm 3

İlk Canlı Celse Ben, manyetik hizmetten Kryon'um. Hepinizi yürekten seviyoruz. Burada şu anda otuz sekiz varlık bulunuyor, bun­ ların bir kısmı benim hizmetimden. Salonu, size yansıtmak istediğim sevgi titreşimine geçirmek için üç dakikanızı ala­ cağım. Şu anda biz havada yüzen şeyleri temizliyoruz. Bir da­ kika içinde size bu yüzen şeylerin ne olduğunu açıklayaca­ ğım. Her biriniz yürekten seviliyorsunuz (çünkü ben sizin ge­ rektiği zaman doğru yerde olma konusundaki sadakatinizi görüyor, ve partnerim için açılan bir fırsat penceresine katıl­ ma isteğinizi kutluyorum). Partnerime, "dokuzlara" inandığı için teşekkür ederim, ve enerji yerine geçerken (benim enerjim burada mevcut enerjinin yerine geçerken), sizin "dokuz"un titreşimini anla­ manız önemlidir. Birçoğunuz onu zaten anlıyorsunuz, çünkü o tamamlanışı (bitişi ve sonuca varışı, olayların sonuçlandı­ rılışı) temsil eder ve o şimdiki zamanı temsil etmektedir. Siz dokuzun O'dan 9'a kadar tam sayıların en yükseği oldu­ ğunu biliyorsunuz. Dokuz, evrende hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın, çıkan sonuç sayıları birbiriyle toplandığında yine dokuz sayısını verecektir. Ondan daha yüksek bir tam sayı yoktur, bu da yine tamamlanışı gösterir. Boylam (meridyen) dairelerinin Kuzey ve Güney'de buluşup oluşturdukları ağın, insanlar tarafından uzun zaman önce 90 derece Kuzey ve 90 derece Güney olarak kabul edilmesi de bir rastlantı değildir. (Her ikisi de bir dokuz titreşimidir, çünkü bunlar Dünya'nın kutuplarıdır, partnerim ve aranızdan iki kişi bu ağın oluştu­ rulmasında, enerji ağının her iki kutupta gruplaşmış bir bi­ çimde birleştiği manyetik vorteksin tamamlanışında bana yardım etmişti.)

87


Bitiş Zamanı ... Ve en nihayet, bizim 3-3-1992 tarihinde bir araya gel­ memizin de bir rastlantı olmadığını bilmenizi isterim {çünkü bu sayıları da topladığınızda dokuz sayısını elde edersiniz, ve bu tarih Kryon değil, sizin grubunuz tarafından seçilmişti). Salondaki yüzen şeyler gittiler. Gezegen için önemli üç denge vardır. Bunlar, Dünya üzerindeki varlıkların dengesi, titreşimlerin dengesi ve manyetiklerin dengesidir. Varlıklar hep aynı denge olagelmişlerdir (yani, Dünya'daki ruhsal var­ lıkların ağırlığı hep sabit kalmıştır. Bunu varlıkların titreşimiyle karıştırmayın. Sizin bu dengeyi ifade edecek uygun bir sözcüğünüz ya da kavramınız yoktur). Çağlar boyunca bu yü­ zen şeyler, yani nötr varlıklar, yer-tutucular olmuşlardır. Dersteki varlıklar Dünya katına geldikçe, bu yüzen şeyler yerlerini onlara bırakıp buradan ayrılırlar. Bunlar sizin yıl­ lardır bildiğiniz varlıklardır -waifler, gnome'lar, küçük in­ sanlar (doğa ruhları). Onlar yüzen şeylerdir. (Onlar nötrdür ve size zarar veremezler. Onlar gezegenin sürekli bir spiritüel ağırlığı bulundurması için bir dengeyi sürdüren spiritüel denklemde bir yeri temsil ederler. Onlar bir yandan kendi derslerine devam ederler, ve onların sizinle ilişki ve etkile­ şimleri asgari düzeyde kalır ve sizin dersiniz için önemli de­ ğildir. Onların birçoğu aydınlanmış insanlara görünürler ve birçokları için de bir bilmece oluşturabilirler. Bununla birlik­ te, titreşimleri o kadar şefkatlidir ki, onlardan hemen hemen hiç korkulmaz.) Şu anda burada hiçbir uygunsuz varlık yok. Burada ba­ zı çok heyecanlanmış rehberler var, çünkü ben Kryon'um. Lütfen şu anda kalbinizi katılaştırmayın. Benim mesajım partnerimin olacağını söylediği mesaj değildir, çünkü ben bu­ rada onaylanmak için bulunmuyorum. Aranızda kaçınız, sev­ diklerinizle dolu bir odaya girdiğinizde sizin siz olduğunuzu kanıtlamak için fazla zaman harcarsınız ki? Çünkü ben Kr­ yon'um, ve ben sizi tanıyorum, ve siz de beni tanıyorsunuz. 88


Bölüm 3

Ben sizin beklediğiniz varlığım, ve ben size harikulade ha­ berler, inanılmaz bir enerji, sevgi ve bolluk getiriyorum. Halen Dünya'da Kryon'un medyumu olan sekiz insan daha var. Ayrıca aynı mesajı (benim yaratmakta olduğum değişimden dolayı sizin şimdi sahip olduğunuz güçle ilgili mesajı) veren başka birçok varlık var, ama özellikle bu sekiz insan Kryon titreşimini temsil etmektedir. Onlar şu ülke­ lerde ve bölgelerde bulunmaktadırlar: Meksika, Hindistan, Afrika, Rusya, İsrail, Güney Amerika, Çin ve Suriye. Bu bölgelerde onlar şu yerlerde bulunmaktadırlar: Meksika'da, başkentte. Hindistan'da, yeni kentte. Afrika'da, sahilde: 34 derece Güney enlemi, 18 derece Doğu boylamında. Rusya'da, Moskova'da... çok güçlü bir medyumdur. İsrail'de, eski kent­ te (Kudüs). Güney Amerika'da, 12 derece Güney enlemi, 77 derece Batı boylamında. Çin ve Suriye'de -şu anda onların yerlerini açıklamayacağım. Bu gece huzurunuza size yeni haberler, bir öğüt, ve bazı bilgiler vermek için geldim... ve sevgimi sunmak için. Haber şu ki perde hafifçe kalkıyor. (Bu son iki bin yıl içindeki en önemli değişimdir; siz onun anlamını daha yeni yeni anla­ maya başlıyorsunuz.) Partnerimden bunu yazmasını istedim, ve o sadakatle bilgiyi çoğalttı. Perdenin biraz kalkışıyla bir­ likte, birçok şey ortaya çıkacak. Bundan söz etmeden önce şunu belirteyim ki, aura ala­ nını algılayabilenleriniz, şimdi bundan kuşku duysamz da, benim onaylanışımı göreceksiniz... çünkü partnerimin çevre­ sindeki aura beyaza dönüşecektir. Bu nötr aşıdır, ben onun kanalıyla konuşurken devreye giren nötr aşı. (Bu geçici aşı, ben bu derecede mevcutken, partnerimin gelen düşünce ener­ jisini aktarmak için ihtiyaç duyduğu gücü ona sağlamak için verilmiştir. Bu aurayı gördüğünüz her sefer bunu benim mev­ cudiyetimin bir ölçüsü olarak algılayabilirsiniz.) Kryon var­ lığının asıl rengi koyu, yanardöner (gökkuşağı gibi renkleri

89


Bitiş Zamanı olan) bir bakır rengidir. Ben buradayken bu renk ayrıca ken­ dini beyazın üzerine yükleyebilir (aurayı kuşatan bu renge dikkat edin). Perde kalktıkça, siz karmik damgalarınızı aşmanızı sağlayacak bir güce sahip olabileceksiniz... ve çok güçlü bir hale geleceksiniz. Olumsuz enerjinin olumluya dönüştürüle­ bilmesi için Dünya'nm şimdi size ihtiyacı var, ki bu dönüşüm gezegeni nihai titreşimine ve perdenin nihai kalkışına götü­ recektir. (Ben şimdi özellikle siz on dört kişiye hitap ediyo­ rum, çünkü sizler rehber olacak birçok aydınlanmış varlık arasında yer alıyorsunuz.) Gezegenin sözünü ettiğim diğer iki dengesinden biri tit­ reşimdir. Gezegenin titreşimi yükseltilmelidir. Onun şimdiki titreşim düzeyine çıkarılmasından ötürü hepinizi kutluyo­ ruz, ki bu titreşim yükselişi program dahilinde sürmektedir, ve şu anda benim geldiğim zamanki (1989) düzeyin üzerin­ dedir. Ama, bu titreşimi çok daha fazla yükseltmelisiniz. Tit­ reşimin yükselmesine rağmen denge aynı kalacaktır. Buzun suya, sonra da buhara dönüşmesi gibi, madde aynı kalacak ama titreşim yükselecektir. (İster spiritüel, ister fiziksel ol­ sun, bir şeyin titreşim hızı onun ağırlığını değil, sadece enerji tüketimini değiştirir. Sizin Dünya'nm titreşimini değiştire­ bilmeniz için çok daha fazla spiritüel enerji tüketmeniz gere­ kiyor, ki bunu direkt olarak tek sevgi kaynağından alabilirsi­ niz. Onun burada bulunuş nedeni budur! Enerji tüketildik­ çe, olumsuzluk bir anlamda atık bir madde haline gelir, ve ebediyen ortadan kalkar.) Daha önce sözünü ettiğim öğüt de şudur: Perde biraz aralandığında, Dünya üzerindeki birçok insan perdenin bu tarafındaki varlıklardan bilgiler alacaktır. Lütfen gerçeği ya­ landan ayırmak için ortak ayırt-etme gücünüzü kullanın. Bu konuda şöyle bir benzetme yapabiliriz: Uzaylı bir grubun ev­ renin bir başka bölgesinden Dünya'ya geldiklerini, burada

90


Bölüm 3 kaldıkları kısa süre içinde geceleyin ellerinde bir fenerle bir kütüphaneye gizlice girdiklerini düşünün. Onlar sizin dilini­ zi bilmedikleri için kitaplardaki yazılardan bir şey anlamamayacak, sadece resimlere bakacaklardır. Onlar kitaplara baktıktan sonra buradan ayrılıp, liderlerine rapor vermek üzere geri dönerler. Peki, onlar (gezegeneniz hakkında sonuç­ lar çıkaracak) ne görmüşlerdir? Onlar bilim-kurgu kitapları­ nızdan resimler mi toplamışlardır? Yoksa tarih kitaplarınız­ dan resimler mi toplamışlardır? Belki de içinde anlamsız re­ simler veya sanat resimleri olan kitapları kapıp götürmüş­ lerdir... ya da belki bir spor yıllığını! Peki, bu durumda onlar kendi halklarına Dünya'nın neye benzediğini söyleyecekler­ dir? (Onların nasıl bir sonuca varabileceklerini düşünebili­ yor musunuz?) Perde aralandıkça, sizin de perdenin öbür yanıyla ilgili olarak benzer bir durum yaşamanız söz konusudur. Nelerin olabileceğiyle ilgili çok canlı resimler olacak, ama belki de bunların aslı astarı olmayacak. Gerçeği, işlerin gerçekte na­ sıl olduğunu bilmek için ortak ayırt etme gücünüzü kullan­ malısınız. (Size sunulan her kavrama tutunup bağlanmayın. Şimdi, esasen perdenin her iki yanındaki zaman çerçevesin­ deki farklılıklardan dolayı bir hayli karışıklık olabilir. Tıpkı kütüphane örneğinde olduğu gibi, bizim "şimdi"miz sizin geç­ mişiniz, şimdiniz ve geleceğinizdir, bunu hep hatırlamaya çalışın. Siz yansıtılan düşünce enerjilerinin olacaklarla ilgili sadece spekülasyonlar olduklarını kolayca görebilirdiniz. Siz zaten farkındasınız ki insanlar olarak sizler geleceğiniz hak­ kında -onu gerçekten yaratacak bir alıştırma olarak- düşünce enerjileri yaratırsınız! Bu tarafta da sizin geleceğinizi hazır­ lamak için epey çalışma yapılıyor, ve bu süreç içinde biz dü­ şünce enerjisini kullanarak tüm senaryolara tamamıyla ha­ zırlanıyoruz. Siz o sırada bir plân tasarımından başka bir şey olmayan bir durumu "algılayabilirsiniz," ama düşünce 91


Bitiş Zamanı enerjileri eskisinden çok daha büyük bir berraklıkla isabet edecektir, ve birçok insan bu şeylerin gerçek ve aşikâr olduk­ larına inanacaktır. Unutmayın, önümüzdeki yıllarda sizin nasıl davranacağınızı evrendeki hiçbir varlık bilemez! Eğer siz gelecek olaylarla ilgili varsayımsal görüntüler alırsanız, durumun gerçekten ne olduğunu bilişiniz bakımından onları tartın. Sevgi titreşiminde kalın, ve karar vermek için bir ara­ ya gelin, çünkü siz bir araya geldiğinizde daha güçlü ve ayırt edici olursunuz.) Bazılarınız benim sizinle gerçek iletişimimin Sevgi tit­ reşiminde olduğunu anladığınızdan, bu salondaki sevgi tit­ reşimi d a h a da yükselmeye başlıyor. (Bilgi ikinci derecede ge­ lir ve bunun yanı sıra verilir. Gerçek haber yeni enerjinin gü­ cüdür... ve ben sizin onu hissetmenizi istiyorum.) Çünkü sizi çok seviyoruz! Rehberleriniz size hizmet etmek için burada­ lar, sizi yargılamak için değil ve onlar sizi yürekten seviyor­ lar. (Rehberleriniz benim gerçekten direkt olarak iletişim kur­ duğum varlıklardır, çünkü onlar astral âlemle direkt bağa sahiptirler. Ben sizi gördüğüm her seferinde onları sizinle birlikte görürüm. Ben sizi asla onlarsız algılamam.) Sizin için önemli olan bir şey d a h a söylemek istiyorum: Z a m a n ı n işaretlerini kutlayın! Çünkü siz perdenin öteki yanındakiler doğrusal bir z a m a n çerçevesinde bulunuyorsu­ nuz, biz bulunmuyoruz. Birçoğunuz şu a n d a benim neden söz ettiğimi anlıyorsunuz, çünkü bu yeni enerji içinde size güç bahşedilecek. Siz arzuladığınız bolluğa ve h u z u r a kavuşacak­ sınız. Bir trenin tren yolu boyunca ilerlerken istasyonlarda durup oyuncuları ve bir bilmecenin (puzzle) parçalarını top­ laması gibi, doğrusal z a m a n çerçevesinde sizin fırsat pence­ relerinizin oluşmaları için bir olay diğerinden önce gelmeli­ dir. O parçalı bilmece tamamlandığında, o zaman pencereniz vaki olabilir. Ama, siz istasyonda, t r e n yolunun yanında bek­ lemelisiniz, çünkü tren size gelirken yolda durup diğer şey-

92


Bölûm3

leri de almalıdır. Sizin doğrusal zaman çerçevenizde işler böyle başarılıp tamamlanır. {Bunu fırsat pencerelerini sabır­ sızlıkla bekleyenleriniz, özellikle aydınlanmış olanlarınız için söylüyorum. Siz "şimdi" zaman çerçevesini gerçekten hissedi­ yorsunuz, onun mevcut olduğunu biliyor ama onu deneyimleyemiyorsunuz. Parçaların bir araya gelip, önceden bildirilen ya da hayatınız için vaat edilen şeyi yaratmasını beklemekte zorlanıyorsunuz, öyleyse size sevgiyle sabırlı olmanızı öğütlüyorum!) Oyuncular toplanıp bir araya getirilmelidirler... şeyler, varlıklar, objeler... ve onlar hazır olduklarında, tren sizin için gelecektir. İşte o zaman trene bineceksiniz. {Ve da­ ha önce değil! Sizin kendi fırsat pencerelerinizi yaratmayı de­ nediğinizi biliyorum. Oysa bu yalnızca uygunsuz değil, tehli­ keli bir şeydir de, çünkü böyle yaparak gerçek pencereyi kaçı­ rabilirsiniz!) Sizin elinizde bir tren bileti, yani bir vaat var. Tren yolu önünüzde uzanıyor. Peki, trenin gelip gelmeyece­ ğinden niçin kuşkulanıyorsunuz? {Evren tarafından size bir bilet verilmişken, ve siz burada önceden beklemeye başlamış­ ken, pencerenin gelip gelmeyeceğinden niçin kuşkulanıyorsu­ nuz1?) Çünkü o geliyor! Bu konuda hiç kuşku yok! Bazıları ise tren yolunu bile göremezler ve endişelenir­ ler. {Ancak siz farklısınız, çünkü siz evrenin vaadini anlıyor­ sunuz. Buna çok şükretmelisiniz, çünkü birçokları işlerin iş­ leyiş biçimine tamamen körler, ve pencerenin gelmekte oldu­ ğu konusunda hiçbir kavrama sahip değiller. Şunu bilin: Siz dengedeyken, her şey bütünün, yani beden, zihin ve ruhun hayrı yönünde çalışır. Bolluk akar, sağlığınız iyidir, huzurlusunuzdur. Siz harikulade bir biçimde giyinmiş ve yanında ana-babasıyla tren istasyonunda heyecan verici bir yere git­ meyi bekleyen bir çocuk gibi olmalısınız. Siz sevdikleriniz ta­ rafından kuşatılmış durumdasınız, gençliğe sahipsiniz, ve gi­ deceğiniz yer hakkında heyecan içindesiniz. Bu benzetme bu zamandaki aydınlanmış kişi için mükemmel bir benzetme93


Bitiş Zamanı dir. Çünkü eğer kendinizi bundan daha aşağı buluyorsanız, o zaman dengenizi incelemeli, ve şifa bulmak için sevgi enerji­ sini çağırmaksınız.) Zamanın işaretlerini kutlayın, çünkü si­ zin pencerenizin gelebilmesi için her şeyin yerli yerine otur­ ması gerekir. Her birinize aktarmak istediğim öylesine çok sevgi var ki. Her birinizi kucaklamak isterdim! Çünkü sizler burada dersteyken bile, bir yandan da hizmet ediyorsunuz, ve böyle olan çok kişi yok. (Siz bu yüzden bu gece buradasınız. Siz yeni enerjinin öncülerisiniz, ve bizzat örnek olarak ve bilgi­ nizle değişim-dönüşüm çalışmasını başlatacaksınız.) Bizim eyleme ihtiyacımız var, ve işte ben bu yüzden buradayım. Çünkü ben benim üstüme düşen şeyi yapacağım, ki bu den­ genin (daha önce sözünü ettiğim, Dünya'nın üç dengesinin) üçüncü bölümüdür. Ben Dünya'nın enerji ağını hizaya sok­ tukça ve o yeni manyetikleri harekete geçirdikçe, sizin gücü­ nüz de artacaktır. Bu gece burada bulunup da kalbini bu me­ saja açmış olanlarınızın hiçbiri değişmeden buradan gitme­ yecektir. Bazılarınız gelecek günlerde uykusuz geceler geçi­ receksiniz. Bu benim (rehberleriniz vasıtasıyla sizin için) ha­ zırladığım enerji değişimi ve aşılardan kaynaklanmaktadır. Çünkü şu anda birçok varlık Dünya'ya sizin yeni rehberleri­ niz olmak... sizin aşılarınızı ayarlamak ve yeni enerjiyi kut­ lamak için geliyor, çünkü siz şimdiden bu yeni enerjinin de­ rin bir biçimde içinde bulunuyorsunuz. (Bu gece burada bulunan bazılarınız zaman çerçeveleri­ nin aktarılması sırasında sizin ve Kryon arasındaki aşikâr farkı şimdiden algıladılar. Birçok kez ben şimdi 'den söz eder­ ken, bu "şimdi" sizin için çok daha ileri bir tarihte yaşana­ caktır. Ben olayları hepsi aynı anda oluyormuş gibi görürüm. Partnerimle bu sürece başladığımızdan beri, benim için bu daima şimdide olmuştur, ama sizin için o bir yol boyunca doğrusal bir yer işgal etmiştir. Sizin bu kavramı hemen kav94


Bölüm3 ramanızı bekleyemem, ama size bu konuda basit bir benzet­ me sunabilirim: Eğer elinize bir sinema filminin rulosunu alırsanız, o bakıldığında doğrusal zamanın bir kronolojisini temsil edecektir. Ancak, o sizin elinizdeyken, potansiyel za­ manın tümü aynı anda sizin elinizdedir; onun tümü şimdi' dedir. Filmin yirmi beşinci dakikasında ne olabileceği hak­ kında konuştuğunuzda, onu görmek için yirmi beş dakika beklemeniz gerekmez. Bir başkasının geçmişinin olduğu gibi, geleceğinin o bölümü de şimdi sizin elinizdedir. İşte bu be­ nim sizin yolunuzu nasıl gördüğümün bir tarifidir -ancak ben neler olacağını görmekten çok, sizin fırsat pencerelerinizi görürüm. Eğer siz bu farkın gerçekten farkındaysanız, o za­ man bu iletişimlerimizi çok daha iyi anlayabilirsiniz.) Şimdi, rehberlerinize ortaklaşa soracağınız üç soruya yanıt vereceğim, ve b u n u şimdi yapmanızı istiyorum, çünkü partnerim karşılıklı konuşma konusunda r a h a t değil. Üç or­ t a k soruyu alacağım. (Sorular seçmem için bana sunuldu­ ğunda, ben her yerdeki tüm rehberlerden gelen ortak soruları seçeceğim. Bu, bu celse metnini gelecekte okuyacaklara da hizmet edecektir, ama şu anda celseye katılanlarla ilgili ol­ mayacaktır. Bu grubun sorularını da yanıtlamak önemlidir, ki bunu eğer partnerim de kabul ederse, daha sonraki bir ta­ rihte ek bir celse yaparak onun yanıtları yazmasını sağlaya­ bilirim.) En çok sorulan soru UFO'lar hakkındadır. İkinci soru 11:11 hakkındadır, ve üçüncü soru da Dünya'nın manyetik enerji ağı üzerindeki güç noktaları hakkındadır. Sizin gördüğünüz ve bildiğiniz iki t ü r UFO vardır. İki­ sinin arasındaki farkı ayırt etmek kolaydır: Birinci t ü r per­ denin benim bulunduğum tarafından gelir, diğer t ü r de sizin bulunduğunuz taraftan. Sizin taraftan olan t ü r sert, belirgin k e n a r l a r a sahip olduğu için kolayca fotoğraflanabilir. Onlar madenden yapılmış gibi (metalik) görünürler. Sizin taraftan

95


Bitiş Zamanı olan bu tür iki gruba aittir: (1) aydınlanmış olanlara, ve (2) negatif olanlara. Negatif olanlardan korkmayın, çünkü siz onlardan daha güçlüsünüz. Onlar Dünya'nın manyetik ala­ nındaki değişimden ötürü zaten burada daha fazla kalama­ yacaklar. Benim çalışmam onları kovalayıp buradan uzak­ laştıracaktır. Perdenin benim bulunduğum tarafından olan UFO'lar yumuşak kenarlı bir görünüme sahip oldukları için kolayca fotoğraflanamazlar. Onların çoğu parlar. Onlar bazen sesler de çıkarırlar. Onlar gökyüzündeki yıldızlar gibi çok düzensiz olarak hareket eder görünürler. Bu onların sizin gibi doğru­ sal bir zaman çerçevesinde bulunmamalarından kaynaklan­ maktadır. Onlar gerçek bir zaman çerçevesinde bulunurlar. Tıpkı sizin gerileyen (hareket etmeyen yıldızlara göre doğu­ dan batıya doğru gider gibi görünen) gezegenlerinizin, öyle göründükleri halde bunu yapmayışları gibi, bu da aynı illüz­ yondur (yanılsamadır) ve görünüşte olan hareket algılandığı gibi değildir. {Gerileyen gezegenler, onların hareketine kıyas­ la sizin üzerinde yolculuk yaptığınız platformun göreceliliğin­ den dolayı geriye gider gibi görünürler. Sizin zamanınız ko­ nusunda olan da tam budur. Zaman farkları evren boyunca sizin algıladığınız şekliyle birçok illüzyon yaratır, fakat bu UFO deneyimi bunu sizin manyetik alanınız içinde izleyebile­ ceğiniz tek durumdur.) Benim tarafımdan olan UFO'ların birçok türü vardır. Sizin fark etmediğiniz şeylerden biri, gördüğünüz şeylerin çoğunlukla bir UFO değil, gerçek bir varlık olduğudur. Siz doğuştan sahip olduğunuz damganız ve aşınız yüzünden bü­ tün varlıkların sizin beşeri ölçülerinizde olduklarını, sizinki kadar bir bedensel büyüklüğe sahip olduklarını varsayarsı­ nız, ama öyle değildirler. Benim en rahat ölçülerim sizin ev­ lerinizin birinin büyüklüğü kadardır. Bu taşınan enerji pake­ tidir. Bu sizin sık sık "gördüğünüz" pakettir. Siz aslında 96


Bölüm. 3 UFO'ları değil, varlıkları görüyorsunuz... sizin gördüğünüz uzay taşıtlarının çoğu gerçek ruh varlıklarıdır. Bazen biz bir küme oluşturup aşağı ineriz, ve siz bizi ayrı bir cisim olarak görürsünüz. Bunu yaptığımız zaman, bütünün rengi değişir. (Bu kümeye bir varlık katıldığı ya da kümeden çıktığı her se­ ferinde, küme renk değiştirir görünür.) Şunun da farkında olun ki: Dünya'da, perdenin benim bulunduğum tarafından olan negatif varlıklar da vardır. Si­ ze öğüdüm (ve şu anda bu konuda daha fazla konuşmayaca­ ğım) : Yeni enerjide sizin gücünüz artık nötr değildir. O pozi­ tife (olumluya) doğru eğilimlidir, dolayısıyla siz artık negatif varlıklar üzerinde kontrole sahipsiniz... siz negatif varlıklar üzerinde kontrole sahipsiniz... siz negatif varlıklar üzerinde kontrole sahipsiniz. (Kryon bir şeyi üç kez tekrarladığında, onun önemli olduğunu bilin. Sevgili varlıklar, ezici bir nega­ tif kuvvet olarak algılayabileceğiniz şeyden korkmayın. Bu varlıklara kafanızı takmayın, ama onlar zaman zaman sizin­ le birlikte bulunduklarından, en azından size bu konuda bir tavsiyede bulunmalıyım. Onları önemsemeyin, ve onlara sır­ tınızı dönün. Tek sevgi kaynağını yardıma çağırın, ve onlar sizi rahat bırakacaklardır. Meraklı olmayın, çünkü bu onla­ rın sizin dersinizi etkilemelerine izin verir, ve bunun olması uygunsuz bir şeydir.) UFO'ların faaliyetlerindeki artış sizi endişelendirme­ sin. Birçok yerden gelen birçok UFO var. Burası ile Jüpiter' in yörüngesinde bulunan destek grubum arasında sürekli bir gidiş-geliş vardır. Her yandan, sizin yardımınızla bu zamanı kutlamaya gelen birçok varlık vardır. (Faaliyetin çoğu, yeni aşılar ve rehberler almaya hazır her bir insana hizmetin çev­ resinde merkezlenmiştir. Bu bir sarayın muhafız alayının de­ ğişmesine benzetilebilir, çünkü size geçmiş enerji içinde hiz­ met etmiş varlıklar artık yeni yollar açmak üzere sizden ay­ rılmakta, ve onların yerini yeni enerjide görevi devralmaya

97


Bitiş Zamanı hazır olanlar almaktadır. Bu değişimin epey heyecan yarat­ tığını bilin! Burada olmakta olan şey her zaman vuku bulan bir şey değildir, ve sizin gelecek deneyimleriniz için şimdiden bir kutlama vardır.) Hem benim hem de sizin taraftan olan iki t ü r UFO'lar yolculuk yapabilmek için Dünya'nın çevresindeki ızgara şek­ lindeki manyetik enerji ağını kullanırlar. Atmosfere giren varlıklar bile bu enerji ağı üzerinde yolculuk y a p m a eğilimi göstereceklerdir. Bu enerji ağının yeniden ayarlanmasıyla birlikte onların iniş yerleri değişecektir. {Öğretmeniniz Barbra ile yaptığımız özel bir konuşmada, ben UFO iniş yerleriyle ilgili olarak, trenin sadece raylar üzerinde gidebileceği olgu­ sundan söz etmiştim. Sadece bu bilgiden bile çıkarılabilecek çok şey vardır. Eğer doğru soruları sorar, ve aşikâr sonuçlar çıkarırsanız, manyetiklerin bir güç kaynağı olarak kullanıl­ ma biçimi hakkında çok şey öğrenirsiniz.) Elimizdeki ikinci soru ızgara şeklindeki enerji ağı ve güç noktaları hakkındadır. Gücünüzün bir kısmının bu ener­ ji ağında saklı olduğunu, b u n u n hep böyle olageldiğini biliyor musunuz? Gittiğiniz güç noktalarında (merkezlerinde) "his­ settiğiniz" şey budur, çünkü siz kendi gücünüzün t ü m ü n ü h e r zaman kendi içinizde taşıyamazsınız. (Bu konuda öğreti­ lecek çok şey var, ama bu sadece ilginçtir, ve şu sırada elimiz­ deki görevi sürdürmemizle bir ilgisi yoktur. İlgilenenler için söyleyelim ki, ruh varlığınızın burada, Dünya üzerinde temsil ettiği "Tanrı'nın parçası," perdenin öbür tarafındayken sahip olduğu evrensel enerjinin her parçasını elinde tutar. Ancak, bu enerjinin çoğu sizin bedeninizde değil, birkaç ortak yerde depolanır. Bu uygundur, aksi takdirde burada hiçbir dersi öğrenemezdiniz! Bu gücün çoğu Dünya'nın enerji ağında de­ polanmıştır, ve Dünya'nın derinliklerinde, enerji ağı "maki­ nesinin" bir kısmının bulunduğu yerde de biraz depolama yapılmıştır. Bu karmaşık bir konudur ve şu sırada sizin yolu-

98


Bölüm3 nuz için bilinmesi gerekli bir konu değildir.) (Ancak, ruhunuzun kullanabileceği enerjinin kronolojisi benim için bile büyüleyicidir, çünkü o direkt olarak geçmişi­ nizin büyük üstatlarını içerir, ve bu beni şimdi buraya, size getirmiştir. İsa size, en sonunda bu gücü taşıma yeteneğine sahip olduğunuzu söylemeye gelmişti, ve ben de şimdi bunu kolaylaştırmaya geldim!) Sadece bu pencerenin açılışıyla iye­ ni enerjiyle) birlikte, sizin en sonunda gücünüzü alıp, şim­ diye dek ancak hayal edebildiğiniz şeyleri yapabilmeniz mümkün olacaktır. (Bu sizi derste tutmuş, ve tam aydınlan­ maya erişmenizi engellemiş aşılarınızı iptal etmekle ilgili­ dir.) Bu olduğunda, siz bu güç noktalarından enerji çekecek­ siniz. O zaman bu güç noktaları nötr hale gelecekler. Onlar sizin için depolama alanlarıdır. Bu, (daha önce sözünü etti­ ğim) dengenin bir bölümüdür, çünkü Dünya'nın enerjisi da­ ima aynı kalmıştır. O sadece şeyler arasında akar, ve bu du­ rumda da, enerji ağı ile sizin dersteki ruhlarınız arasında akmaktadır. (Bundan dolayı, en sonunda sizin üzerinde ya­ şayıp ya da ziyaret edip kendinizi daha iyi hissedeceğiniz "güç noktaları" kalmayacaktır.) Böylece, bu gece sorulmuş olan "Nereye taşınmalı?" sorusuna yanıt olarak şunu söyle­ yebilirim ki, şimdi size iyi gelen bir yer, daha sonra gelmeye­ bilir. Eğer bir öğüt isterseniz: eğer böyle bir yere taşınabilirseniz, serin bir yere taşınmanızı tavsiye ederim, çünkü siz en iyi çalışmayı serin olan bir yerde yapabilirsiniz. Üçüncü soru da 11:11 hakkındadır. O nedir? Bunun aşi­ kâr bir şey olması gerekir. O bir kapı, bir geçittir. O, 11 Ocak 1992'de başlayan ve on bir yıl sürecek bu zaman dönemini temsil etmektedir. O, Kryon enerjisini temsil eder, çünkü ben buraya kendi seçimimle gelmedim. Benim gelişimi önce­ den mukadder kılan bir plân ve talimat vardır. Partnerim benim ismimi kafasından uydurmadı. Sizin dilinizde Kryon ismi uygun gelmişti, çünkü o (Batı alfabesindeki harflerin

99


Bitiş Zamanı daha önceki bir celsede belirttiğim biçimde toplanan sayıları tarafından temsil edilen) on bir titreşimidir. Sadece bu değil, o Dünya'daki diğer sekiz Kryon medyumunun da içereceği ses tonu niteliğinin kısımlarını içermektedir. Bu medyumla­ rın isimlerinde "iiieeaaahh" sesini arayın, bu isimler bir ses­ siz harfle (aniden) bitmeyecek, fakat bir "nnnnnnn" ya da bir "uummmm" sesiyle biteceklerdir. Bu Kryon'dur. O her dil için ayarlanacaktır ki titreşim (her birinin ismindeki harfle­ rin toplam sayısı) on bir olarak kalsın. Partnerim tarafından bu güne dek yazılan Kryon bilgilerini okumuş, ve verilen sa­ yıları toplamış olanlarınız, benim 1-1-1-9-8-9 'da geldiğimi anlayacaklar. Bu on birdir. Benim ayrılış tarihim olan 3-1-12-2-0-0-2 de on birdir. (Bu geliş ve ayrılış tarihleri sizin ince­ lemeniz için verilmiştir. O yazıların içindeki sayıların anlam­ larının incelenmesinden çıkarılacak çok şey vardır. Eğer I/ 1/1992 'den 31/12/2002 ye kadar sürecek yeni enerjinin baş­ langıcını hesaplarsanız, benim bu yeni enerji içinde sizinle tam on bir yıl birlikte olacağımı da fark edeceksiniz.) Bu 11:11 penceresinin bir parçasıdır. O önceden haber verilmiş­ tir. O bir güç değişimidir. Bu sizin zamanın bu noktasında kazandığınız bir armağandır. Bu yeni gücünüzle yapamaya­ cağınız çok az şey vardır, ama bu (daha önce yolunu gösterdi­ ğim gibi) sizin kendinizle başlamalıdır. Diğer celselerde, size şifadan söz etmek isterim, çünkü bu salonda şu anda şifaya ihtiyacı olanlar var. Aranızda böbreküstü bezlerinden rahatsız biri var... ki bir anda iyile­ şebilir. Aranızda endişeli olanlar var... birileri dışarıda bı­ raktıkları arabalarını merak ediyorlar. Böyle önemsiz şeyleri aşmalısınız, çünkü sevgi enerjisi bunların o kadar üzerinde­ dir ki. Bu şeyler sizin dikkatinizi hak etmiyorlar. Aranızdan ayrılmadan önce beni görmenizi istiyorum. En sonunda herhangi bir varlığı oluşturan renklerin ve ka­ lıpların nasıl bir araya geldiği konusunda bir içgörüye sahip

100


Bölüm 3 olacaksınız. Ve yine, eğer talimatımı izlerseniz, sizi kısa bir süre için yukarı, Dünya'nın atmosferinin üzerine çıkarmak isterim. Geçmişte "beden dışı" deneyimler geçirmiş olanlar ki partnerim hiç geçilmemiştir- bunun doğru olduğunu bile­ ceklerdir. Her birinizin kalbinizi açıp buna izin vermenizi ar­ zu ediyorum. Şimdi, zihnen, bulutların üzerinde dolaştığınızı imgele­ yin. Dünya'nın atmosferinin üzerindesiniz ve her yer karan­ lık. Enerjiniz tam büyüklüğüne erişecek kadar genişlemiş. Ve şimdi aşağıya baktığınızda, farklı bir şey, yeni enerjinin göstergesi olan bir şey göreceksiniz. Bunu daha önce yapmış olanlarınız, bir şeyin eksik olduğunu göreceklerdir: gümüş kordon kaybolmuştur! Eğer isterseniz bu sizin yola devam etme izninizdir (ama hiçbiriniz bunu seçmeyeceksiniz). Siz özgürsünüz, ve bana doğru yaklaşırken ben hareketsiz olaca­ ğım. Benim çevremdeki sevgi titreşimini hissedin... çünkü ben sizi öylesine çok seviyorum ki! O tek kökendendir. O ev­ rensel sevgidir. O, o kadar hızlı titreşir ki gözle görülemez. (Bundan dolayı, o karanlık görünen bir kaynaktan gelen ina­ nılmaz bir gücü ve enerjiyi temsil eder.) Siz bana baktığınızda, benim on bir kenara sahip oldu­ ğumu ve her bir kenarın bir kalıp olduğunu göreceksiniz. (Bu kalıplar simetrik değildirler ve birbirlerine benzemezler.) O, bir vitray cam gibi kısımlara ayrılmıştır. Her bir kenarın rengi farklıdır. Siz bana yaklaşıp beni kuşattığınızda, ben dönmeye başlayacağım. Ben Kryon enerjisinin titreşimine ulaşıncaya dek dönerken, siz benim, Kryon enerjisi olan rengimin ortaya çıktığını göreceksiniz. Çünkü o birlikte dönen on bir kenarın sonuçta karışıp bir olarak doruğa yükselmesi­ dir. Sizin algılayabildiğiniz şey sadece bir parçadır, gerçek titreşimin bir kalıntısıdır, çünkü onun çoğu insanın görüş alanı dışındadır. Geriye kalan, güzel bir yanardöner bakır rengidir. Bu sizin için Kryon rengidir. Bu yeni enerji yılla101


Bitiş Zamanı rında, gelecekte size gelecek diğer varlıklar koyu mavi, koyu yeşil ve diğer birçok güzel koyu renklerde olacaklardır. Bu algılanan renkler, sadece, sizin göremediğiniz renklerden ge­ riye kalanlardır. İşte bu yüzden renkler umduğunuzdan da­ ha koyudur. (Siz, kısmen, son iki bin yıldır size hizmet eden tipte varlıklardan dolayı, bu zamandan önce bizi hep düşük titreşim hızlarında gördünüz. Bu düşük titreşim hızları sizin görüş alanınızda daha çok bulunduklarından, ironik bir bi­ çimde, çok daha renkli ve yoğun görünüyorlardı.) Ben tam dönüş hızıma eriştiğimde, siz bu varlığın ihtişamını görebi­ lir, ve her birinizin farklı renklerde, biraz farklı büyüklükler­ de, ve birçok farklı kalıpta tam böyle göründüğünüzü fark edebilirsiniz. Biz hep birlikte dönerken, size duyduğum sevgiyi hisse­ debilirsiniz. (Bu, gelecekte birlikte olduğumuz her seferinde sizi içine sokmak istediğim haldir. Bu şekilde çok bilgi ak­ tarılabilir, ve sevgi kaynağı sizin için gerçekten etkili olabilir. Sizin, bu hale benimle birlikte erişebilirseniz kişisel olarak neyi başarabileceğiniz konusunda hiçbir fikriniz yok.) Şimdi siz aşağı gelirken, size öğüdüm küçük şeyleri bir yana bırakmanızdır, çünkü yapılacak iş var. (Sözünü ettiğim küçük şeyler, kendinizle ilgili olarak düşündüğünüz, ne yöne gideceğiniz ve yaşamınızı nasıl sürdüreceğiniz gibi düşünce­ lerdir. Onları bir yana bırakın derken kastettiğim şu ki, siz bu şeylerin size zamanı geldiğinde gösterileceğine tamamen güvenmeli, ve onların şimdi enerjinizi işgal etmesine izin ver­ memelisiniz. Çünkü sizin gezegen için yapacağınız daha çok şey var, ve önemli görev budur. Siz bunu yapmak üzere kont­ ratlar yaptınız! Sizin yüksek-benliğiniz bunu bilir, ve sezginiz bilinçli zihninizin de bunu bilmesini sağlayacak kadar yükse­ lecektir, ki böylece yüreğiniz hafifleyebilir ve bu bilgi konu­ sunda huzura kavuşabilirsiniz.) Ben Kryon'um, ve sizi yürekten seviyorum. 102


üçüncü

yanıtlar

103

bölüm


KRYON YANITLARI Bölüm 4 Kryon belli soruları yanıtlıyor Canlı celseden yaklaşık üç ay sonra, celseye katılmış on dört kişilik Metafizikçiler grubu Kryon'un yanıtlaması için sekiz soruluk ortak bir soru listesi yolladı. İçlerinden biri bizim ülkemizin şimdiki zamanıyla, Başkanlık seçimiyle ilgi­ li olmasına rağmen, ben tüm soru ve yanıtlara yer verece­ ğim. Seçimler geride kaldığından bu artık uygun bir soru ol­ masa da, verilen yanıt belki ilginç olabilir. İşte Metafizikçilerin sordukları sorular: 1. Hopi Kızılderilileri'nin kara haritasından haberiniz var mı, eğer varsa o konuda ne düşünüyorsunuz? 2. Dünya gezegeninde dengenin sağlanabilmesi için çok sayıda insanın ölmesi gerekecek mi? 3. Çivit-rengi (auralı) çocuklar, yapmak üzere geldikleri şeylerin hiç olmazsa büyük bölümünü başarmak için vaktin­ de burada olacaklar mı? 4. Boylam dairelerinin ayarlanmalarının ne kadar za­ man alacağım tahmin ediyorsunuz? 5. Bireylerin kişisel olarak günlük yaşamlarında odak­ lanacakları esas nokta nedir? 6. Kendi üzerimde kişisel olarak çalışmamın yanı sıra, insanlık için dünyada bir fark yaratmak için ne yapabilirim? 7. Bilgi almak için daha iyi uyumlanıp merkezlenmemi­ zi sağlayacak bir fiziksel egzersiz verebilir misiniz? 8. Bir sevgi temeline sahip olan, ve insanları ayırmak­ tan çok birleştirecek en iyi başkan kim olurdu?

104


Bölüm 4

Bu sorulara baktığınızda, dili anlıyor musunuz? Eğer anlamıyorsanız, belki verilen yanıtlar içeriği anlamanıza yardımcı olacaktır. Bunlar, açıkça, aydınlanmış olanlar için hayati önem taşıyan, çok iyi düşünülmüş sorulardır. Sorulan konularda daha fazla bilgi edinmeniz sizin için yararlı olabi­ lir. Eğer bu insanlar bunları bilmek istiyorlarsa, belki siz de bilmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Sorular, özellikle onları soranlar Birleşik Devletler'in Güney California bölgesinde yaşayan bireyler olduklarından tam olarak yanıtlanacaktır. Bu itibarla, onlar kitaptaki di­ ğer yazılar kadar genele hitap etmeyebilirler. Geçmişte oldu­ ğu gibi, bu önsöz de celseden önce yazılmıştır, ve ben de bu anda yanıtların ne olacağını bilmiyorum. Şimdi bu yanıtları birlikte öğrenelim... Yeni Zamanlar İçin Yeni Yanıtlar Sizi yine tam bir sevgiyle selamlıyorum! Ben sorulan tüm soruların farkındayım, ve onlar bu yeni enerjideki za­ manınız hakkında gerçekten ne kadar çok şey anladığınızı gösterdikleri için bir kez daha çok hoşnut oldum. Bu aktarımın çok açık ve doğru olması hayati bir öneme sahiptir. Bir kez daha partnerimden zihnini bunun dışındaki her şeyden arındırmasını istiyorum. İlk iki soru tek bir soru olarak alınacaktır. Onlar şöyledir: Soru: Hopi Kızılderilileri'nin kara haritasından habe­ riniz var mı, eğer varsa o konuda ne düşünüyorsunuz? Soru: Dünya gezegeninde dengenin sağlanabilmesi için çok sayıda insanın ölmesi gerekecek mi? Yanıt: Göreceğiniz gibi, bu sorular birbiriyle ilintilidir, ve onlar korkuya dayanan sorulardır. Bu bir eleştiri değil, sadece bir olgunun belirtilmesidir. Sevgili varlıklar, bunları yanıtlayacağım, çünkü bunu hak ediyorsunuz. Ama önce

105


Bitiş Zamanı bunları neden bilmeyi seçtiğinizi (çünkü bunu ilginç bulabi­ lirsiniz), ve yanıtın neden öyle olduğunu anlamanız için bir şeyler söyleyeceğim. İlk canlı celsemize katılan hemen herkesin ortak bir ya­ nı vardı: hepiniz doğal bir Dünya felaketinde ezilme ya da boğulmayla ilgili biyolojik bir korkuya sahipsiniz. Dersteyken ölüp yok olma korkusu mutlak surette do­ ğaldır, ama siz bu temel histen daha fazla bir şeyler hissedi­ yorsunuz. Unutmayın, ben sizin kim olduğunuzu ve geçmiş ifadelerinizi (enkarnasyonlarınızı) biliyorum. Hepiniz kadim Atlantis'te yaşadınız, ve her biriniz o zamanlar Dünya tara­ fından bir biçimde ihanete uğratıldığınızı hissediyorsunuz. Bazılarınıza bu hayali bir şey gibi görünebilir, ama lütfen okumaya devam edin. Hepinizin yaşamı kontratınız (sizin ve evren tarafından harekete geçirilen bir plân için yapılan anlaşma) gereği son bulduğu halde, siz bu sonun "tohum duygularını" tüm bu za­ man boyunca içinizde taşıdınız. Tohum duygular, birçok enkarnasyon boyunca damganızın bir parçası olarak taşıdığınız o duygulardır. Bu, karmik grubunuzun geçmiş çalışmalarını, ya da Atlantis'in neden sona erdirildiğini ifşa etmek için uy­ gun bir zaman değildir. Ama hatırlarsanız, geçmiş mesaj­ larımdan birinde size, daha önce burada bulunduğumu... ve son iki seferinde ayarlamalarımı yapabilmem için insan nü­ fusunun ortadan kaldırıldığını söylemiştim. Eh, işte yine ayarlamalar yapıyorum! Endişe duymanız şaşılacak bir şey mi? Çünkü benim varlığımı hissettiğiniz son seferinde ben sizin varlığınızın son bulmasına yardımcı oldum! Daha önce­ ki yazılarda belirtildiği gibi, her biriniz beni tanıyorsunuz. Sizin Tann yanınız benim Tanrı yanımı tanıyor ve kutluyor. Hepinizin nasıl bir karşılıklı ilişkiye sahip olduğumuzu tam olarak bilmenize rağmen, şu anda (siz derste olduğunuz için) sizin uygun biçimde, sadece, bulanık bir camdan bana bir göz 106


Bölüm 4 atmanıza, ve beni son kez gördüğünüzde hissettiğiniz en yo­ ğun tohum duygulan hatırlamanıza izin veriliyor. Sizi ger­ çekten çok seviyorum. Lütfen benden korkmayın; ben bura­ da gezegensel yaşamı bir kez daha sona erdirmek için bulun­ muyorum. Her iki sorunuz da insanlığın kitlesel yok oluşuyla ilgi­ lidir, çünkü Hopi Kızılderilileri'nin kehanet haritası kara kütlelerinin küçüldüğünü göstererek, kitlesel bir yıkımla il­ gili sessiz bir mesaj vermektedir. Böylece, Dünya'nın bir kez daha size ihanet edip etmeyeceğini soruyor olabilirsiniz. Benim bu soruya yanıtım son derece mantıklı olacaktır, çünkü evren böyledir. Size bazı olgulardan söz ederek bir gi­ riş yapacağım. Bu olguların bir kısmı şu ana kadar verdiğim mesajlar içinde yer almaktadır, bir kısmı da ilk kez açıkla­ nacak olgulardır. Tüm olgular, eğer anlaşılırlarsa, sizi doğru yanıta ulaştıracaklardır. Ben manyetik üstat Kryon'um. Benim manyetik ayarla­ malarım sizin Dünya üzerindeyken bilincinizin işleyiş biçi­ miyle karşılıklı bir ilişkiye sahip olduğundan, çalışmam ba­ na insanın biyolojik pşisesiyle ilgili muazzam bir içgörü ver­ mektedir (Bkz. 25. ve 26. sayfalar). Ayrıca, ben sizin geçmiş ve gelecek fırsat pencereleriniz hakkında da bilgiye sahibim. Bunlar sizin geçmeyi seçebileceğiniz ya da seçmeyebileceği­ niz pencerelerdir, onlar önceden mukadder kılınmış pencere­ ler değildirler. Sizin Dünya ve insanlığın son bulmasıyla ilgi­ li sorularınız gizli bir gerçeği damla damla akıtıyorlar. Sizin Dünya ile bağlantınızın önemini idrak etmenizin zamanı gelmiştir. Bu sizin kendi sorularınızın yanıtlarını anlamanı­ za yardımcı olacaktır. Dünya île Ortaklık Sizin batı kültürünüzde derin bir biçimde kök salmış

107


Bitiş Zamanı bir görüş de, Dünya'nın biyolojik ve spiritüel insandan ayrı ve farklı bir şey olduğudur. Sizin kültürünüzde bir insan gayri-spiritüel olarak görüldüğünde, onun "dünyevi" olduğu söylenir. Bu, sizin kültürünüzdeki insanların bazı şeyleri ne kadar az anladıklarını göstermekle kalmayan, ama ayrıca çok kutsal bir şeyi olumsuz bir biçimde ifade eden olumsuz bir ortaklık oluşturur. Şu soruları zihnen yanıtlamanız için sormama izin ve­ rin: Şu ana kadar verdiğim bilgilere dayanarak: (1) Kryon varlığı gezegeninize tekrar tekrar geldiğinde hangi işi başar­ dı? (2) Bu işi yaparken, Kryon gezegenin hangi bölgesi üze­ rinde çalıştı? (3) Bu çalışmanın nihai sonucu ne oldu? Yanıtlar: (1) Başarılan iş, Dünya'nın manyetik ayarı­ nın değiştirilmesiydi. (2) Çalışılan özel bölge, Dünya'nın manyetik enerji alanıydı. (3) Çalışmanın nihai sonucu in­ sanlar için aydınlanma sağlanmasıydı. Bu noktada siz kendi kendinize şunları sorabilirsiniz: Eğer nihai sonuç insanlar için idiyse, o zaman Kryon neden fiziksel Dünya üzerinde çalıştı? O neden direkt olarak insanlar üzerinde çalışmadı? Çünkü sevgili varlıklar, ben Dünya üzerinde çalışarak insan­ lar üzerinde çalışmış oldum! On dördünüz içinde çoğunuz benim neden söz ettiğimi kesin olarak biliyorsunuz, ama bu­ nu şimdi okuyanlar için biraz daha açıklama yapmam gere­ kiyor. Dünya ve dersteki insan birbirinden ayrılmaz bir ortak­ lık içindedir. Siz Dünya'nın kalbiyle bağlantınız vasıtasıyla, gezegenle kökten ortaklığınızı anlamadıkça dengeye kavuşa­ mazsınız. Bu spiritüel bir bağlantıdır, ve siz bunun oluştu­ rulduğu andan, zamanın başlangıcından beri bu bağlantıya sahipsiniz. Sizin batı kültürünüz kendisini Dünya'dan ayır­ mayı seçmiştir, ve böyle yapmanın insanları müthiş bir güç­ ten, aydınlanma ve dengeden de ayıracağını fark etmemiştir. Siz Dünya'ya canlı, sürekli bir ortak gibi muamele etmeli, ve 108


Bölûm4

onun mevcudiyetini kutlamalı, ve onun sağlığına saygı gös­ termelisiniz. Dünya sadece size yiyecek ve koruma sağla­ makla kalmaz, o size tohum bilinç de verir, (enerji ağının ayarlanması vasıtasıyla) aydınlanma sağlar, hastalıktan ko­ rur, düzenli olarak (sizden hiçbir yardım almadan) kendini dengeler ve iyileştirir, ve o sizin temel biyolojinizin gerçek ana-babasıdır. Buna ek olarak, o sizin henüz tanımadığınız sınırsız kaynaklar ve güçle hazır bekler! Ayrıca, Dünya'nın iç kısımlarında, gezegendeki yaşam gücünü dengelemeye yardımcı olmak üzere evrensel bir doğrulukla hazır bulunan bir varlıklar ordusu vardır. Size bunları niçin söylüyorum? Dünya'yı gerçekten kut­ sayan kültürleri takdir edebilmeniz için... çünkü bu kültür­ ler aydınlanmanın öncüleridir. Ve bunlar, Kryon gibi varlık­ ların yıllardır direkt olarak ilişki kurdukları kültürlerdir. Onlar kimlerdir? Onlar gezegenin her yanındaki kül­ türleri temsil ederler, özellikle Güney Amerika, Hindistan, Asya, Avustralya'daki kültürleri ve sizin Amerika Kızılderi­ lileri dediğiniz kültürü. Birçoğunuz bunların sık sık bir hayli UFO faaliyetinin odak noktası olduklarını hemen hatırlaya­ caktır, ve sizin de katıldığınız celsede belirttiğim gibi, bu UFO faaliyetinin birçoğu perdenin benim bulunduğum tara­ fından kaynaklanır. Dolayısıyla, ben size bir gerçeği sunuyo­ rum: benim bulunduğum taraf ile bu gruplar arasında, sizin kültürünüzdeki insanlarla olandan çok daha fazla bir spiritüel iletişim sürmektedir. Bunu aklınızda tutarak size Hopi haritası* hakkında söyleyeceklerime kulak verin: O en yüksek kaynaktan akta­ rılmıştı, ve tamamen doğru olma potansiyeline sahiptir. An­ cak şunu da bilmelisiniz ki: Hopi haritasındaki bilgi hiç de yeni değildir. Bu bilgi dört yüzyılı aşkın bir zaman önce ve*Hopi "I am America" haritası için PO box 2511, Payson, Az 85547 adresine yazabilirsiniz.

109


Bitiş Zamanı rilmiştir. Ancak, onu yazan en ünlü kişi 16. yüzyılda yaşamış bir Avrupalı'ydı. Onun haritası ile Hopi haritası birbirine çok benzer, onun haritasında sizin evlerinizin birkaç yıl sonra sular altında kalacağının gösterilmesi hariç. Hopi haritası ise sizin evlerinizi suya gömülmeyen pek az bölgeden birinin üzerinde göstermektedir! Peki, hangisi doğrudur? Ayrıca, ilk Hopi kehaneti kara kütlelerinin yeni şekline tamamen farklı bir nedenin yol açacağını bildirirken, sizin beşeri tarihiniz değiştikçe, güncelleştirilmiş (düzeltilip eklemeler yapılmış) yeni nedenler aynı kehanete ek olarak verilmiştir. Bu deği­ şiklik neden yapılmıştır? Size bu farklı yorumları şunu tekrar söylemek için veri­ yorum: evrende tek bir varlık bile sizin yaklaşan sına­ vınızın gerçek sonucunu önceden tahmin edemez! Bu konuları soracağınızı çok iyi bilerek, ben ayrıca size canlı cel­ se sırasında, perdenin benim bulunduğum tarafından gele­ cekle ilgili canlı görüntüler aldığınızda bunu hemen gerçek­ miş gibi kabul etmemenizi öğütlemiştim. Lütfen o bölümü tekrar okuyun, çünkü o şimdi çok daha fazla anlam ifade edecektir. Bu Hopi kehaneti, medyumun yaşadığı dönem­ deki bilinç ve aydınlanma düzeyine dayanarak gezege­ nin olası sonunu temsil edecek biçimde doğru olarak gelmiş­ tir. Neden, dört yüzyıl önce, kentinizin önümüzdeki yıllarda sulara gömüleceğinin kehanet edildiğini, oysa Hopi kehaneti­ nin onun güvenlik içinde olacağını söylediğini sanıyorsu­ nuz? Ne değişmiştir? Yanıt, sizin kentinizin kaderini değiş­ tirmiş olmanızdır! Benim söylemek istediğim şeye bundan daha büyük bir örnek olamaz. Sizin gezegen üzerindeki çalış­ manız bu kehanetleri değiştirebilir. Sevgi kaynağı sizin vası­ tanızla bunu yapabilir. Dolayısıyla, geleceğin önceden oluş­ madığını anlıyor musunuz? Size bölgenizle ilgili verilecek da­ ha mantıklı bir bilgi var, ve onu size bu bölümün sonunda, yeni bir soruya geçmeden vereceğim. 110


Bölüm4

Hopi haritasıyla ilgili olarak: Onda gösterilen beş güç noktası benim sizin kıtanız için plânladığım ayarlamayla ta­ mamen uyuşmaktadır. Bu önemlidir: Yeni güç noktalarının doğru olması için kıtanın yeni kara taslağının gerçekleşmesi gerekli değildir. Bu güç bölgeleri aslında, Dünya'nın içindeki makinenin onlar vasıtasıyla Dünya'nın enerji-ağı sistemine uygulanabileceği limanlardır. Bu karmaşık bir şeydir, ve şu sıradaki gelişiminiz açısından gerekli bir bilgi değildir. Bu li­ manların yerleri haritada doğru tarif edilmiştir, ama size gidip oralarda yaşamanızı tavsiye etmiyorum. Eğer bu doğru olsaydı, ta en başında bunu tavsiye ederdim. Unutmayın, siz Tanrı'nın parçalarısınız. Güce zaten kendi içinizde sahipsi­ niz, başka herhangi bir yerden güç çekip almanız gerekli de­ ğildir. Bunu anlamayanlar ise gidip bu bölgelerde yaşamak isteyeceklerdir. Dünya ortaklığı konusuna gelince, size şunu söylemeli­ yim ki, yeni aşılarınıza, ne kadar dingin bir hale geldiğinize, ve aydınlanma düzeyinize bakmaksızın, siz Dünya'nın gerili­ mine, stresine kesinlikle tepki göstereceksiniz. İşte bu yüz­ den fiziksel gezegenin titreşim düzeyini yükseltmek için ça­ lışmalısınız. Gezegeniniz sizin ortağınızdır ve o sizinle canlı­ dır. Birçoğunuz jeolojik faaliyete karşılık veriyorsunuz, bu ister volkanik, ister sismik, akuatik (suya ait), manyetik, is­ terse jeotermal bir faaliyet olsun. Eğer Dünya'nm gerilimini hissediyorsanız, o zaman bu ortaklığa gerçekten uyumlanmışsınız demektir. Bu normaldir, ve sizin için değişecek bir şey değildir. Onu değiştirmenin yolu gezegeni değiştirmek­ tir. Şimdi benim neden fiziksel gezenin manyetiklerini değiş­ tirerek sizi de değiştirebildiğimi anlıyor musunuz? Bu en saf şekliyle bilimdir: fiziksel ile spiritüel olanın evliliği. Kitlesel yok oluş hakkındaki ikinci soruya gelince: Dün­ ya gezegeninde dengenin sağlanabilmesi için çok sayıda in­ sanın ölmesi gerekecek mi? Yanıt evettir. Ancak, bu sayı bu111


Bitiş Zamanı radaki insan nüfusunun yalnızca yüzde birini içermektedir. Bu, (size daha önce söz verdiğim gibi) küresel bir yok oluş değildir. Peki kimler gidecektir? Şöyle ki: Şu anda sahip olduklarından daha fazla bir ay­ dınlanmaya erişme umutları kesinlikle olmayanlar gidecek­ ler. Bu da karmaşık bir konudur, ve karmik gruplarla ve yıl­ dız karma'sı ile ilgilidir. Bu şimdiden başlamıştır. Hükümet­ lerin kitleler için kararlar vermeleri konusunda size bilgi ve­ rirken bu şeylerden söz ediyordum. Körfez savaşı, birkaç gün içinde nasıl on binlerce insanın gezegeni terk ettiğinin büyük bir örneğiydi. Bazı ırklar arası savaşlar da aynı şeye neden olacaktır. Bir başka örnek de açlıktan ölenlerdir. Esasen, diğer insanların eylemsizliği yüzünden, tüm bir karmik grup açlıktan ölerek gezegeni birlikte terk edeceklerdir. Birçokları da yeni hastalık yüzünden öleceklerdir, özellikle Afrika'da. Diğer yol ise olağandışı doğal olaylar sonucunda ölmektir. Olağandışı derken, önceden tahmin edilmeyen ya da beklen­ meyen olayları kastediyorum. Yaşadığınız bölgeyle ilgili olarak: Deprem tehlikesini il­ le de bu bitiş zamanıyla ilişkilendirmeyin. Sizin karşı karşı­ ya olduğunuz şey sadece jeolojidir, ve çok sınırlı (lokalize) bir durumdur. Kuşkusuz, büyük doğal sarsıntılar da evrensel olarak uygundur, onunla birlikte birçok insanın ölmesi de. Depremler nasıl bunu yaşadıklarında Asyalılar'a ya da Gü­ ney Amerikalılar'a felaket gibi görünmüşlerse, onları yaşar­ ken size de öyle görünebilirler, ama bu küresel bir olay değil­ dir. Siz ülkenizdeki bu hareketli bölgeyi yüz yılı aşkın bir sü­ redir biliyorsunuz. Otuz yıldır da ona tam olarak neyin yol açtığını ve onun nerede vuku bulabileceğini biliyorsunuz. Ve Dünya'nın eninde sonunda belli bir düzlemde harekete geçe­ ceğini, ve belki de size sıkıntı yaratacağını bildiğiniz halde bu bölgede yaşamayı sürdürüyorsunuz. Size Dünya ile olan ortaklığınızdan söz ettim. Toprağın daima gergin olduğu bir 112

r


Bölüm 4

bölgede yaşamanın sizin üzerinizdeki etkisini düşünebiliyor musunuz? Eğer bitkiler ve hayvanlar bunu ifade ediyorlarsa, o zaman siz de dengenizin bu yüzden bozulduğunu anlamalı­ sınız. Katıldığınız celse sırasında size serin olan bölgelere ta­ şınmanızı tavsiye etmiştim. Bu gerçek bir tavsiyeydi, çünkü benim size yaşamınızda şu anda huzur yaratacak iyi haber­ ler vermekten başka bir güdüm yok. Eğer yaşadığınız bölge, ve birçok jeolojik faaliyet tahmini sizi endişelendiriyorsa, o zaman orada kalmamalısınız. Daha serin olan kuzeye ya da doğuya göç edin. Bunlar sizin için en iyi bölgelerdir. Genel­ de, sizi endişelendiren bir durumda kalmaya devam etme­ mek mantıklı bir şeydir. Bu sizin için basit bir bilgi değil mi? Size bu konuda tavsiyede bulunmak, kuşkusuz, benim bilge­ liğimi gerektirmez. Diğer sorulara geçmeden önce size şu tavsiyede bulun­ mak istiyorum: Eğer kadim kehanetler sizi rahatsız ediyor­ sa, o zaman buradan taşınmalısınız. Diğerleri uygunsuz ke­ hanetler karşısında huzur içinde olmalarını mümkün kıla­ cak bir grup ayırt-edişine (tefrik gücüne) sahip olacaklardır. Siz birçok "kıyamet günü" kehanetinin bildirilen zamanda hiçbir şey olmadan boşa çıktığını göreceksiniz. Bazılarınız şimdi söylediğim şeye tümüyle inanabilmek için bu şeyler­ den geçmek zorunda kalacaklar. Ben buraya size sevgi, güç, enerji ve aydınlanma vermek için geldim -çünkü siz bunu hak ettiniz. Dersiniz sırasında "ya olursa" faktörüyle kendi­ nizi strese sokmayın. Sizin tüm insan biyolojinize bu zaman­ da benim çalışmamla ittifak ve uyum içinde ilerlemesi için talimat verilmiştir. Zamanınızı asla gerçekleşmeyebilecek şeyler için düşünce enerjisi üreterek harcamayın. Bunun si­ ze bir yaran olmayacaktır! Lütfen okumayı sürdürün, soru­ larınıza vereceğim yanıtlar endişelerinizin giderilip huzura kavuşmanıza yardımcı olabilirler.

113


Bitiş Zamanı Soru: Çivit-rengi (auralı) çocuklar, yapmak üzere gel­ dikleri şeylerin hiç olmazsa büyük bölümünü başarmak için vaktinde burada olacaklar mı? Yanıt: Hatırlarsanız, size yeni çağın aura renklerinden, özellikle bu zamanda gelen yeni koyu mavi auralı varlıklar­ dan söz etmiştim. Bunlar, hiç kuşkusuz, sizin "çivit rengi" çocuklar dediklerinjzdir, çünkü bu aşamada bu auraya sahip olanlar henüz çocuk yaştadırlar. Sorunuz bu grubun özel bir amaca sahip olduğunu dü­ şündüğünüzü gösteriyor. Durum böyle değildir. Şöyle açıkla­ yayım: Bu bireyler sizin sahip olmadığınız donanıma sahip yeni ifadelerdir sadece. Şöyle ki, onlar (1) daha yüksek bir titreşime, (2) genelde tüm insanları etkileyen belli astrolojik nitelikleri hükümsüz kılan bir damgaya, ve (3) gezegenin şimdi beşeri yaşam biçiminin bir parçası olan, ve insanların imal ettikleri- kirliliğiyle daha iyi başa çıkmalarını sağlayan özel bir biyolojik donanıma sahiptirler. Bu bireyler yeni bir ifade soyu olarak, ve -sizin yaratılmasına yardımcı olduğu­ nuz şeyi- (değişmiş bir damgayı) miras alarak gelmişlerdir. Bu zamanda gezegeni terk edenler (son sorunun yanıtının gösterdiği gibi, böyle birçok kişi olacaktır) eğer uygunsa, he­ men bu yeni koşulda geri dönebilecekler, böylece bu yeni güç çağında gezegene yardım edeceklerdir. Bu bireylerin diğer insanlardan ille de daha aydınlanmış olacakları, ya da belli gezegensel görevleri başarmak için bir araya gelip bir grup oluşturacakları garanti edilmemiştir. Ancak, onlar büyüyüp olgunlaştıkça, içlerinde bazılan normalde insanların zor geçtikleri tam aydınlanma haline kestirme yoldan ulaşabilecekler, ve çok erken bir yaşta, geze­ genin titreşiminin yükseltilmesi işinde sizlere yardım edebi­ leceklerdir. Şimdi söylediğim şeyde iki aşikâr sır saklıdır, ve onlardan biri sorunuzu direkt olarak yanıtlamaktadır: (1) Bu zamanda birçok kişinin gezegeni terk etmek zo114


Bölüm 4 runda olmasmın nedeni, birçoğunun daha sonra çivit-rengi auralı çocuklar olarak geri dönecek olmasıdır! Amaç bunu yapabilmelerini sağlamaktır. Bunun gezegenin geçişi için ne kadar güçlü bir şey olacağını görebiliyor musunuz? (2) Eğer onlar daha şimdi şimdi yeni donanımlarıyla gelmeye başlı­ yorlarsa, o zaman gelecek hakkındaki bir sırrı şimdiden bili­ yorsunuz demektir! Doğal olarak bir insanın olgunlaşması için ne kadar zamanın geçmesi gerektiğini bilirsiniz. Bunu hesaplayın. Peki, siz bir yirmi yıl ya da daha fazla süre bo­ yunca çalışabilir gibi görünüyor musunuz? Yanıt evettir. İfşa edilen bu sır size beklediğinizden daha farklı olabilecek bir (plânlanmış) zaman-çerçevesi vermektedir. Bu, bizim bu celsenin yapıldığı andaki genel bilinç ve a y d ı n l a n m a düzeyine dayanarak yaptığımız tahmindir. Evet, daha za­ man vardır. Ne kadar zaman olduğunu bilmek istiyor musu­ nuz? O zaman bir sonraki yanıtı okuyun. Soru: Boylam dairelerinin ayarlanmasının ne kadar za­ man alacağını tahmin ediyorsunuz? Yanıt: Harfi harfine yanıtlarsak: enlem dairelerinin ayarlanmasının aldığı zaman kadar! {kozmik mizah) Anladı­ ğım kadarıyla, siz enerji-ağı ayarlamalarının ne kadar za­ man alacağını öğrenmek istiyorsunuz. Ben, daha önce de be­ lirttiğim gibi, 31/12/2002 tarihinde buradan ayrılacağım. O tarihte tüm ayarlamalar bitmiş olacaktır. Bir önceki soru­ nun yanıtı gibi, bu yanıt da size görevinizi başarmak için sa­ hip olduğunuz zaman süresi hakkında daha rahat bir duygu verecektir. Ben buradan ayrıldıktan sonra, sizin benim bit­ miş ayarlamalarım içinde çalışmak için en azından on-onbeş yılınız olacak. Siz bunu hak ederek kazandınız. Bunu Okuyun! Partnerim bu bilgiyi çok iyi açıklamamı rica ediyor,

115


Bitiş Zamanı çünkü birçoğunuzun tüm bunların önemini henüz anlamadı­ ğı aşikârdır: 1. Bin yılınız artık sona ermektedir. 2. Birçok kez, bunun aynı zamanda Dünya üzerindeki tüm yaşamın sonu olacağı kehanet edilmiştir, çünkü bir bitiş plânlanmıştı, ve okul bir başka okula hazırlık olarak nötr bir yere dönüştürülecekti. Yeni okul için hazırlık bin yıl sürecek­ ti; ve evet, ben bundan sonra yeni bir ayarlama yapmak üze­ re geri dönecektim. 3. Bu şimdi değişmiştir! Siz sona erdirilmeyeceksiniz. Siz 2001 yılında Dünya'yı terk etmenizi gerektirecek kor­ kunç savaşlar ve gezegensel bir karışıklık yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Siz burada kalıp, veni bin yıllık devreninbirinci vüzvılına kadar kendi kaderinizi tamamen tayin etme hakkını kazandınız. Altmış yılı aşkın bir süredir (ki bu sizin son fırsatınızdı) düşünce bilinci vasıtasıyla gezegenin titreşi­ mini yükselterek bunu siz kendiniz yaptınız. 4. Bu yazılarda şimdiye kadar tarif edildiği gibi, birçok­ ları gidip yeni güçlerle geri döneceklerdir. Ayrıca bu elindelik (kendi kaderini belirleme) ve güç yeni çağına geçiş deği­ şikliklerle dolu olacaktır. Hiçbiriniz için hiçbir şey aynı kal­ mayacaktır, ama daha önce de dediğim gibi, sizin bu değişik­ likleri çok kolaylaştırmanız gerekiyor. Şimdi siz tam olarak neyin olmakta olduğunu biliyorsu­ nuz, ve ben size "ona ayak uydurmak" için eskisinden çok da­ ha fazla güce sahip olduğunuzu söylüyorum. Bu şeylerle ilgi­ li olarak huzur içinde olun! İnanın bana, eğer bu zaman es­ nasında huzura sahip olamazsanız, burada kalamazsınız da. Bu zamana kadar evrenle çalışmaya harcadığınız yıllar sizi evrensel uygun değişimi kabul edemeyeceğiniz kadar tem­ kinli, sabit davranmayacak ölçüde- bilgeleştirmiş olmalıdır. Sevgili varlıklar, bunlar sizin zamanlarınızdır; onları kulla­ nın!

116


Bölüm 4 Soru: Bireylerin kişisel olarak günlük yaşamlarında odaklanacakları esas nokta nedir? Yanıt: Bu ve bundan sonraki iki soru işinizi yapma­ nızla ilgilidir. İşte bu yüzden siz böylesine kutlanıyorsunuz! Siz sadece tehlike hakkında soru sormadınız; siz gerçekten çalışmak da istiyorsunuz! Ben de zaten bundan farklı bir şey beklemiyordum. Bunun ve sonraki iki sorunun yanıtlarını kendiniz için birlikte kullanabileceğiniz üçlü bir grup olarak düşünün. Birinci soru sizin günlük yaşamınızda spiritüel sağlığınızla ilgilidir. Onu izleyen ikinci soru sizin insanlık için yapacağınız çalışmayla, ve üçüncü soru da her ikisini başarmak için gerekli işlemle ilgilidir. Bu ilk soruyu harfi harfine yanıtlayacağım.. Siz daha yüksek şeylere geçmeyi beklemeden önce, günlük yaşamınız­ da neyin yanlış olduğuna bakmalısınız. Sizin günbegün üze­ rinde odaklanacağınız esas nokta, aydınlanmanıza eşlik et­ mesi gereken huzur ve dengeyi yeniden kazanmaktır. Bunu sağlamak için, size ilk öğüdüm kendi olumsuz vortekslerinizi (girdaplarınızı) yaratmaya son vermenizdir! Günlük yaşam­ larınız olaylara ve diğer insanlara uygunsuz tepkilerle dolu­ dur. Düşünceleriniz tüm bunların neden olduğu duygular ta­ rafından işgal edilmişken çalışmayı nasıl yapabilirsiniz? Bu kitapta bu noktaya kadar verdiğim tüm öğretiler yeni aşıları kabul ederek doğuştan sahip olduğunuz damganızı değiştir­ mekle ilgilidir. Şimdi karşılıklı ilişkiyi görüyor musunuz? Benim enerji-ağı ayarlamalarım sizdeki bu değişimi güçlen­ dirmeye, ve onu başarmanız için size daha fazla güç vermeye ayarlanmıştır. Bu şeyler tümüyle sizin yeni yeteneklerinizin bir parçasıdır. Siz günbegün, tüm bu yıllar boyunca, zihninizde basıl­ masına izin verdiğiniz "düğmelere" tepki göstermeme üze­ rinde yoğunlaşmalısınız. Bir başka insan size kötü davranıp size acı mı verdi? Bir şeyler görünüşte yanlış mı gitti? Bir in117


Bitiş Zamanı san sizi düş kırıklığına mı uğrattı? Günbegün bazında, bu tür şeyleri kontrol altına alın. Siz onları neredeyse tümüyle hükümsüz kılabilirsiniz! Bunu yaptığınızda, onu bileceksi­ niz. İnanın bana, kendinizi farklı hissedeceksiniz. Üçüncü so­ runun yanıtı size yöntem konusunda yardımcı olacaktır. He­ def budur: çalışmayı yapabilmeniz için önce hayatınıza hu­ zur getirin. Daha önce size endişe ve sıkıntı veren durumlara gösterdiğiniz tepkileri artık kontrol etmeyi öğrendiğinizde, güç kazanırsınız. Bu güç sizi onu tekrar tekrar yapmanızı sağlayacak bir yere yükseltir. En sonunda, çevrenizdeki, gö­ rünüşte sizin kontrolünüzde olmayan olayların aslında faz­ lasıyla sizin kontrolünüzde olduklarını da anlarsınız. Bu günlük şeyleri oldukları anda tanımayı öğrenmeniz önemlidir, ki böylece onları birer birer hükümsüz kılabilesiniz. Ayrıca, bu endişelere karşı nasıl muamele edegeldiğiniz hakkında içinizdeki gerçeği görmeyi de öğrenmelisiniz. Bazı insanlar bu vortekslerle yaşamaya o kadar alışmışlardır ki, onlarsız olmak gerçekten endişe ve huzursuzluk yaratır! Hu­ zur doğal bir haldir, bununla birlikte, bazılarınız kendi olum­ suz vortekslerinizi yaratma ve onların içinde yuvarlanma eğilimindesinizdir ki diğer insanların dikkatlerini üzerinize çekebilesiniz. Siz dengeli hale geldiğinizde, rehberleriniz si­ zin her zaman arzu ettiğiniz tüm dikkati size gösterecekler­ dir. Bu belki de sizin bu sorudan beklediğiniz yanıt değildi, ancak o uygun yanıttır. Siz kavanozun içini nasıl temizleye­ ceğinizi sordunuz, ve ben de kavanozu açabilmek için önce kapağı kontrol altına almanız gerekir diyorum. Soru: Kendi üzerimde kişisel olarak çalışmamın yanı sıra, insanlık için dünyada bir fark yaratmak için ne yapabi­ lirim? Yanıt: Bu soru birçok fasete sahiptir. Şimdilik sadece elzem olanlarını söyleyeceğim. Siz insanlığa yardım edebil118


Bölüm 4

mek için Dünya'nın kendisiyle işe başlamalısınız. Siz fiziksel Dünya meselesini ele almadan, gezegen için aydınlanma tit­ reşim hızını yükseltemezsiniz. Ondan sonra siz insan ırkının spiritüel meseleleri üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Dünya ile, sözünü ettiğim ortaklık, sizin kendi tekâmülünüzü sağlama­ nız için de kritik bir öneme sahiptir. (1) Fiziksel: Önem sırasına göre, siz önce Dünya sakin­ leri olarak bilgi ve biliminizi Yerküre'nin önemli kendinidengeleyici kaynaklarının aşındırılmasına son verilmesine adamalı, bu konuda ısrar etmelisiniz. Bu konunun birçok bölümü vardır, ama en önemlisi gezegenin atmosferidir. Üst katmanlardaki kimyasal maddelerin tüketilmesini, onların azalmasını kontrol altına alın. Bunun ne kadar önemli oldu­ ğunun henüz idrakinde değilsiniz. Eğer önce bunu kontrol altına almazsanız, o zaman hava durumunuz değişecektir. Hava durumunuz değiştiğinde, besin yetiştirilen bölgeler de değişime uğrayacaktır, ve hiç ummadığınız yerlerde birçok insan açlık çekecektir. Bu çok önemlidir! İkincisi, yapay olarak üretilen, gaza dönüşen parçacık (nükleer) yakıtlardan kurtulmalısınız. Bunlar Dünya üzerin­ deki en tehlikeli maddelerdir. Bu öldürücü maddeleri tesir­ siz kılmak için biliminizi kullanıp bir keşif programı başla­ tın. Eğer şimdi başlarsanız, 1999 yılında sizi sonuçlarla ödüllendirecek bir bilimsel fırsat penceresi elde edeceksiniz. Hangi amaçla olursa olsun, bu maddeleri kullanmayı bıra­ kın. Zeki varlıklardan oluşan bir ırk olarak, neden kontrol edemediğiniz, ve böyle çok büyük miktarda güçbelâ sınırla­ yabildiğiniz bir zehiri geliştirip imal ettiniz? Kentleriniz için gerekli enerjinin elde edilebileceği iki önemli, tükenmez böl­ geyi anlamak için aydınlanmış zihinlerinizi kullanmaya baş­ layın: (1) Dünya'daki her insanın ayaklarının altında sınırsız bir ısı kaynağı vardır. Ve siz ısının güce eşit olduğunu şimdi­ den anlıyorsunuz. Isı elde etmek için hiçbir şeyi tüketmek 119


Bitiş Zamanı gerekmez. Onu nasıl elde edeceğinizi ve kullanacağınızı öğre­ nin! (2) Kıyılarınıza sürekli vuran dev dalgaların sağlayabi­ leceği inanılmaz enerjiyi keşfedin. (Zaten birçok büyük kenti­ niz deniz kıyısında yer almıyor mu?) Evren size tonlarca ve tonlarca itme-çekme hareketi sağlamıştır -sadece onu kullan­ manızı bekleyen! Siz şimdiden hidro-elektrik enerjisinin ya­ rarlarını biliyorsunuz. O sizindir; ve o bedava, temiz ve son­ suz bir enerjidir. Dünya ulusları şimdiden bu sorunlarla ilgilenmeye ha­ zırdırlar, ve siz neler olacağını izleyebilirsiniz: Birincisi, bu kültürleri bir araya getirecektir. Bu barışı destekleyen bir şey olacaktır. Barış her gezegenin titreşimimin yükselmesin­ de bir katalizördür. İnsan enerjisi ve kaynakları savaş ve savaş plânlamak için harcanmazsa, birbirini yok etmeye gi­ derek daha ve daha az düşünce enerjisi sarf edilir. Bu, ulus­ ların ortak plânlar yapmak için bir araya geldikleri toplantı­ lar uluslar arasında hoşgörü yaratır, ki bu aydınlanmanın başlaması için ana unsurdur. Tüm bu şeyler olumsuzluğun hükümsüz kılınmasına yardımcı olur. Dolayısıyla, bu sözünü ettiğim değişim-dönüşüm sürecinin yöntemlerinden biridir. Tüm bunlara ek olarak, sizler savaş ekonomilerinizin nasıl çevresel (doğayı koruma amaçlı) ekonomilere dönüştürülebi­ leceğini görüp şaşıracaksınız. Daha çok insan herhangi bir biçimde gezegene yardımcı olma işinde istihdam edildikçe, işçiler de daha fazla bolluk ödülüne kavuşacaklardır. Sizin kültürünüz bunun tarafından zorlanmaktadır, ve ben Kryon olarak bu şeyleri anlıyorum, çünkü bunu birçok kez gördüm. Eğer ulusunuzun önümüzdeki on bir yıl içinde lider ulus ol­ masını arzu ediyorsanız, o zaman şimdi yapabiliyorken çaba­ larınızı çevre ile ilgili icat ve keşiflere sarfedin; aksi takdirde siz kendinizi başkaları için çalışıyorken bulacaksınız. Bilimi­ niz şimdi önemli çevresel alanlarda iyi keşiflere hazırdır. Biz size yardım edeceğiz, ama siz bir başlangıç yapmaksınız. 120


Bölûm 4

(2) Spiritüel: Bir araya gelip, gezegeniniz ve insan ırkı için olumlu düşünce enerjisi oluşturun. Bu işlemde bir hayli yeni ve gizli güç vardır, ama işlem doğru olarak anlaşılmalı ve yerine getirilmelidir. Bu yeni enerjide siz bütünün top­ lamından çok daha fazlasını yaratabilirsiniz. Yani, eğer bir grup aydınlanmış insan uyumlanmış ve dengeliyse, ve reh­ berleriyle temas içindeyse, onların birleşik enerjilerinin ya­ rattığı güç, grubun toplam sayısının üçe bölünmesiyle çıkan sayının üs rakamı olarak kullanılmasıyla bulunur. {Örnek: On iki kişilik bir grup bir 4 üs rakamı yaratır: on iki kişi, bölü üç, eşittir dört. Dolayısıyla, üs rakamı on iki üzeri dör­ düncü kuvvettir ya da 20.736!) Gördüğünüz gibi, on iki kişi­ lik aydınlanmış bir grup, bir stadyum dolusu iyi niyetli ay­ dınlanmamış kişinin gücünü yaratabilir. Bu yeni bir durum­ dur. Siz daha önce asla bu tür bir güce sahip olmadınız, ama siz nasıl ilerleyeceğinizi anlamalısınız. Bunu hesaba kata­ rak, az sayıda insanın nasıl birçok insanı etkileyebileceğini görebiliyor musunuz? Soru: Bilgi almak için daha iyi uyumlanıp merkezlen­ memizi sağlayacak bir fiziksel egzersiz verebilir misiniz? Yanıt: Daha iyi bilgi almak için uyumlanma işlemi ile düşünce enerjisinin aktarımı işleminin aynı olması rastlantı­ sal değildir. Verdiğim son yanıtta bu işlemi doğru biçimde anlamanın ve yerine getirmenin ne kadar önemli olduğun­ dan söz ettim. Bunu ne kadar vurgulasam azdır. Bu bir bi­ lim olacaktır! Sonuçlar o kadar şaşırtıcı olacaktır ki siz sü­ rekli daha rafineleşmiş yöntemler arayacaksınız. Benim bu­ rada size vereceğim şey başlangıç esaslarıdır. Daha sonra daha fazlası gelecektir. Bu yanıt gerçekte iki bölüme sahip­ tir: (1) bir grup için ve (2) bir birey için. Bu bir fiziksel egzer­ sizden çok bir işlemdir. Hiçbir tek egzersiz size şuna daha yakın bir şey getiremez: Her iki işlem için bu talimatların gerçek, az ve öz olduk121


Bitiş Zamanı larını vurgulamalıyım, ve her bir adım hakkında ayrıntısıyla açıklanacak çok daha fazla şey vardır. Partnerime bu konu­ da bilgi verdim, eğer isterseniz, o bu konuda sizi daha çok bilgilendirebilir. Başlıca unsurlar şunlardır (A) kendini hazırlama (B) rehberinizle iletişim kurma (C) bilgi alma ve/veya aktarma. En önemli yeni güç ikinci maddede yatar. Rehberleriniz sizin hem bilgi almanızın hem de aktarmanızın anahtarıdır. Siz onlar olmadan evrenle iletişim kuramazsınız. Bu onların tek amacıdır. Yazılarda daha önce tarif edildiği gibi, siz tüm Tanrı varlığınızı birlikte taşırsınız, ama siz ona ancak rehherleriniz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz Bir grup için: Birincisi, işi yapmak için gelin. Grupta­ ki dengesiz bir kişi gücü çarpıcı bir biçimde etkileyebilir. He­ definiz olarak seçeceğiniz konuya birlikte karar verin. Konu­ nuzun ve hedefinizin evrensel açıdan uygun olmasına dik­ kat edin. Şimdi kullandığınız güç miktarıyla, bu konuda bü­ yük sorumluluğa sahipsiniz. Sizi basamaklardan toplu halde geçirecek bir takım lideri seçin. Her seferinde sadece bir gö­ rev üzerinde yoğunlaşın; onu birçok görevle sulandırmak so­ nucu da sulandıracaktır. Aleyhte bulunan kişilerin bu toplu­ luğa yaklaşmalarına bile izin vermeyin. A: Kendini hazırlama (1) Grubunuzda kendinizi birlikte uyum içine sokmak için bedenin duruş yönü ve duruş biçimi hakkında zaten bil­ diğiniz şeyi uygulayın. Bu yeni bilgi değildir, ve o değişme­ miştir. Kuzey/güney ya da doğu/batı yönelimi yararlı olacak­ tır, ama kritik bir öneme sahip değildir. (Bir başka deyişle, kendinizi manyetik enerji-ağına uygun kılın, ama bu arada birbirinize dönük olarak oturabilirsiniz. Bunun için bir pusu­ la kullanın.) Ve manyetik girişimden (elektronik ve eletrikli

122


Bölûm4

aygıtlardan) uzak olduğunuzdan emin olun. (2) Evrensel sevgi içinde olmayan tüm düşünceleri uzaklaştırmak için güçlü bir imgeleme yapın. Eğer kendinizi bir biçimde dengesiz hissediyorsanız, gruptan ayrılmak için izin isteyin. Aksi takdirde grubun çabalarına zarar verebilir­ siniz. (3) Kendinizi idrake zaman ayırın. Sizin, Tann'nm forma bürünmüş, Dünya'da yaşayan bir parçası olduğunuzu anlayın. Kendinizi asıl varlığınız olarak imgeleyin. Kendinizi sevin. "BEN"in anlamını anlayın. (4) Sizi huzurla doldurması için sevgi kaynağını çağırın. O çağrıldığında gelmek zorundadır. O sizin hakkınızdır. Eğer sevgiyi getirmeye yardımcı olacaksa, en sevdiğiniz ki­ şisel yükselmiş üstadınızı "görün". (5) Kendinizi çevrenizdekilerin bir uzantısı olarak imge­ leyin. Çevrenizdeki kişileri sayın ve onları sizinle tek, bütün bir varlık olarak "görün". Onların her birinin bedeninde ken­ di yüzünüzü görün. Onların size olan sevgilerini hissedin. (6) Ego'nuzun kendini hükümsüz kılmasına izin verin. Dünya'da değilken gerçekten kim olduğunuzla kıyaslandı­ ğında, şu andaki ifadenizin ne kadar geçici olduğunu anla­ yın. B. Rehberlerinizle iletişim kurma (1) Rehberlerinizin mevcudiyetini yüksek sesle kabul ve tasdik edin. Bunu bireysel olarak, ama duyulacak şekilde yapın. Rehberlerinize onları sevdiğinizi ve sizinle yaptıkları işlerinden ötürü onlara saygı duyduğunuzu söyleyin. Onla­ rın sevgilerini hissedin. Onlardan size dokunmalarını iste­ yin. Eğer içinizden geliyorsa bu sevinç içinde ağlayın, çünkü bunu yapmak doğal ve uygun bir şeydir. Son adım kritik bir öneme sahiptir. Onsuz çalış-

123


Bitiş Zamanı manız yararsız olur. Rehberlerin rolünü anlayın, on­ larla birlikte yaratamayacağınız hiçbir şey yoktur! Onlar sizin perdenin öte yanıyla olan iletişim kanallarınızdır. Bunu anlamadıkça iletişim kuramazsınız. (2) Takım liderinin kontrolünde, rehberlere kısaca el al­ tındaki projeyi ve hedefin ne olduğunu açıklayın. Rehberle­ rin sizin yapmakta olduğunuz her şeyi bildiklerini varsay­ mayın. Rehberler sürekli olarak astral'dırlar, ve asla sizin kültürel bilincinizde bulunmazlar. Daima harfi harfine bir açıklama yapın, ve onlara sadece hedeflediğiniz sonucu bildi­ rin, onu nasıl başaracakları konusunda talimatlar vermeyin. (3) Hep birlikte, rehberlerden size katılmalarını isteyin. (4) Sessiz ve meditatif olun. Geçiş için zaman tanıyın. Şimdi ne kadar güçlü bir hale geldiğinizi imgeleyin. B: Çalışma Siz (1) bilgi aktarmayı, ya da (2) bilgi almayı, veya (3) her ikisini birden başarabilirsiniz. Bu noktada hepsi olabilir, ama aşağıdaki şey özellikle bilgi aktarmak içindir. {Bununla birlikte, bu zaman esnasında bilgi aktarmayı belli bir derece­ ye kadar da bilgi alma izleyecektir.) (1) Takım lideri hedeflenen eylemi sözlü olarak tarif et­ meli ve güçlü bir imgeleme sağlamalıdır. Bu o görevi başarıl­ mış olarak görme biçiminde olmalıdır, nasıl başarılacağını söyleyip imgeleme şeklinde değil. Bir başka deyişle, çalışma­ nızın ilk anlarında bütünüyle başarılı olmuşsunuz gibi nihai sonucu görün. (2) Takım liderinin yardımıyla, bu nihai sonucu hep bir­ likte yüksek sesle ifade edin. Bu noktada bu evrenden bir ricada bulunmak değildir! Bu nihai bir sonuç yaratmak üzere üretilmiş bir düşünce ey­ lemidir. Şimdi dilemediğinizi, yarattığınızı anlamalısınız. 124


Bölüm4

Takım lideri bu sözlü ifadenin özel metnini önceden hazır­ layabilir, ki o düzgün ve uygun olsun. Tam olarak istediğiniz şeyi gözünüzde canlandırmaya çok dikkat edin, çünkü o ger­ çekleşecektir. Bir başlangıç olarak, gezegeninizi stabil ve dengeli olarak gözünüzde canlandırın. Gezegeninizi, hiçbir dışsal felakete uğramayan, fiziksel olarak huzurlu bir yer olarak imgeleyin. Gezegeninizi, üzerinde ve içinde yaşayan varlıklarla uyum içinde olarak imgeleyin. Gezegeninizi den­ geli bir gezegen olarak gözünüzde canlandırın ve bunu sözlü olarak ifade edin! Ancak fiziksel Dünya ile ilgili çalışmayı yaptıktan son­ ra siz diğer insanlarla ilgili imgelemelere başlayabilirsiniz. Bu uygun önceliktir, ve bu, gelecek için spiritualitenizin na­ sıl belirlendiği hakkında size çok şey anlatmalıdır. (3) Bunu toplam üç kere yapın. Sözlü ifadeleriniz her neyse, onları üçer kere yapın. Bu çekinip utanacak bir za­ man değildir. Yaptığınız şeyin son derece önemli olduğunu hissedin. Ağır ağır, sakin ve ikna edici bir biçimde konuşun. Gücünüzün farkında olun. Bunu emredermiş gibi ifade edin. (4) Birden üçe kadar olan basamakları ne kadar zaman­ da uyguladığınıza dikkat edin, ve aynı uzunlukta bir süreyi de tam bir sessizlik içinde meditasyon yaparak geçirin. İşte bu sizin bilgi, ya da sadece sevgi enerjisi alacağınız zaman­ dır. Toplantıda bu sırada sessiz içsel duygunuzu ifade etme­ nizin uygunsuz olacağını düşünmeyin. Bunu artıracak dışsal fiziksel uyarımı {müzik, kokular, ışıklandırma vs.) sağlayın. (5) Liderin kontrolünde, yavaş yavaş başlangıç halinize geri dönün. Bu işlem bir saatten fazla sürmemelidir. Bu toplantı, aynı hedefle, bu kez diğer evrensel ayarlamaların işlerini yapmaları için tekrarlanmalıdır. Eğer siz dengeliyseniz, kü­ çük gezegen gerileyişleri bu iletişime müdahale edemez. 125


Bitiş Zamanı Ama, daha büyük gezegensel veçheler bunu yapabileceğin­ den, toplantıyı tekrarlayın. Kişisel olarak, hepiniz bu basamakları uygulayarak aynı türde bireysel iletişimi ve merkezlenmeyi sağlayabilirsi­ niz. Aslında huzurlu ve bolluk içinde yaşamak için sizin bu­ nu yapmanız gereklidir. Yine aynı ana unsurları kullanın: (A) kendini hazırlama, (B) rehberlerinizle iletişim kurma, (C) bilgi alma ve aktarma. Her şeyi sözlü olarak ifade edin! Rehberlerinize arzu ettiğiniz nihai sonucu açık bir biçimde ifade edin, ve ona sahip olacaksınız. Daha önce verilen liste­ deki aynı kuralları ve prensipleri, bu kez bir takım lideri ol­ madan uygulayın. Partnerimden, bu kitabın sonunda, sizin rehberlerinizle kurduğunuz kişisel iletişiminizi bir insan perspektifinden yazmasını istedim, çünkü o bu konuda deneyim sahibi ol­ muştur. Bu yazıları birçoğunuz için farklı ve özel yapan da budur. Ben sınırlı bir Metafiziksel hizmetten bir insan vası­ tasıyla konuşan manyetik hizmetten Kryon'um. Bu işbirliği size pratik biçimde yazılmış gerçekleri içeren sade bir kitap getirmektedir. Evrenin işleyiş biçimi hakkında daha söylene­ cek çok şey var, ama sizin şimdilik yeni enerjinin esaslarını anlamanız gerekiyor. (Lütfen 7. Bölüme bakınız.) Soru: Bir sevgi temeline sahip olan, ve insanları ayır­ maktan çok birleştirecek en iyi başkan kim olurdu? (Bu soru 1992 Temmuzunda sorulmuştu. Başkan adayları ise George Bush, Bill Clinton ve potansiyel olarak da Ross Perot idi.) Yanıt: Kryon, insanlığı ve bireyleri firsat pencerelerini temsil eden gruplar olarak görür. Daha önce söylendiği gibi, gelecek sizindir, ve hiçbir varlık gelecekte neler olacağını si­ ze söyleyemez. Sizin hükümetinizde bugün ironik ama uygun bir du­ rum vardır. Siz kültür grubunuzun liderliği içinde azami hoşgörüyü (toleransı) sağlayacak kurallar oluşturmuşsunuz. 126


Bölüm 4 Bu hiçbir ruhani ya da dini eğilimin kendisini iktidar yapı­ nızda sunmasına izin vermiyor. Hükümetlerini dini doktrin ve ideallerle yöneten kültürlerin tersine, böyle yapma kara­ rınızın doğru olması size büyük rahatlık vermelidir. Hoşgörü aydınlanmaya götüren anahtar unsurlardan biridir. Bununla birlikte, bu bir ayrılıkçı liderin uygun bir se­ çim olduğu bir durum yaratır, çünkü böyle bir insan hükü­ metinizin neyin doğru olduğu konusundaki belli fikrini takip eder. Sizin, sevgi-temeline en çok dayanan, birleştirici baş­ kanın kim olduğuyla ilgili sorunuza verilebilecek gerçek ya­ nıt, James Carter olurdu. Ne yazık ki bu seçimin sonuç ver­ mediğini çoktan gördünüz. Bu birey için fırsat penceresi ülke için olmaktan çok, kendisi içindi, ama bu ayrıca size henüz hazır olmayan bir arenada birleştirici bir liderin nasıl olabileceğiyle ilgili bir izlenim vermiştir. Sizin başkanlık ofisiniz henüz birleştirici bir lidere ha­ zır değildir, ama bir sonraki seçim zamanında hazır olacak­ tır. Siz bir sonraki başkanınızı seçmeden önce bir hayli şey değişecek, ve bazı değişiklikler sizin siyaseti bir kenara bıra­ karak ülkenizdeki geniş halk kitlelerine yardımcı olabilecek bir bireyi seçmenizi talep edecek. Bu, bunun şimdi olmasını önleyen ayrılıkçı prensipleri darıltmadan kendisini göstere­ bilecek birleştiricilik ve sevgi niteliklerini meydana çıkara­ caktır. Mevcut adaylarınızın hiçbiri bir sevgi ve birleştiricilik temeline önem vermiyor. Onların hepsi, ülkenizin beklediği gibi, ayrılıkçı. Benim perspektifimden, mevcut başkanınız tekrar iktidara gelme konusunda en büyük firsat penceresi­ ne sahip (ama çevresindekiler buna izin vermeyebilirler). Ancak, bu olursa, o da bu zaman esnasında karşı karşıya kalacağı büyük bir kişisel mücadele yaşayacak ki bu tehlike yaratabilir (eğer iktidara gelmezse, bunu yaşamayacak). Şu­ na da dikkatinizi çekmek isterim: Üçüncü başkan adayının 127


Bitiş Zamanı 1992 Ocağında yeni enerji vaki olduktan hemen sonra baş­ kanlığa aday olmasını ilginç bulmuyor musunuz? Bundan ne anlamalısınız? Unutmayın ki yeni enerji bireyin dünyada bir değişim yaratma gücü konusunda muazzam bir değişimi işa­ ret eder. Yeni enerji gelecek için bir kişisel sorumluluk çağı­ nı temsil eder. Bu adayın ortaya çıkışı onun açıkça bu mese­ leye hitap etmesi açısından önemlidir. Birçokları başkaları­ nın kendileri adına karar vermelerine rahatça izin verirken, birçokları da -sizin bu andan itibaren yapmaya zorlanacağı­ nız gibi- kendi kaderlerini yönetebileceklerini idrak etmeye başlıyorlar. On dört kişilik grup tarafından ortaya konan sekiz soru­ yu yanıtlamış bulunuyorum. Bu soruların hepsi de sizin za­ manınız için çok uygundu, ve yanıtlar sadece soruları soran­ lar tarafından değil, herkes tarafından incelenmelidir. Be­ nim niyetim asla size belirsiz, örtülü talimatlar vermek de­ ğildir. Eğer burada herhangi bir şey size öyle görünmüşse, lütfen geleceğinizin henüz oluşturulmadığını hatırlayın. Ne­ lerin olabileceğiyle ilgili yanıtlar verilemez, ama size olacak­ ları yaratmanız için talimatlar verilebilir. Gücünüzü idrak edin, ve geleceğinizi ona göre yaratın. Hepinizi yürekten seviyorum!


Beşinci Bölüm Şifa ve Hastalık

129


"Ben siz derstekilere hizmette olan Kryon'um. Siz yücelmiş olanlarsınız. Sizler gezegeninizin ve evrensel plânın hayrı için tekrar tekrar dünyaya gelip ölmeyi seçmiş olanlarsınız. Bu yüzden size büyük bir saygı duyuyor ve sizi ölçüsüz bir biçimde seviyoruz."

130


ŞİFA VE HASTALIK Bölüm 5

Değişim-Dönüşüm Öğretisinin Başlangıcı Benim Kryon olarak, henüz uygun sunuluş penceresini görmediğim sorulara yanıt vermem evrensel açıdan doğru ol­ maz. Yani, siz öğrenciler olarak, Öğretmeninizin bilgeliğinin sadece sınavlara yanıtlar vermek olmadığını, ama daha çok sizin dersleri öğrenmenizi ve böylece yanıtları kendinizin bulmanızı sağlamak olduğunu görebilirsiniz. Siz de Dünya üzerinde çocuklarınıza karşı bu konuda aynı yaklaşımı gös­ terirsiniz. Bununla birlikte, ben sizin tüm icatların, doğadaki ke­ şiflerin, ve eski uygarlıkların kalıntılarını bulmak gibi görü­ nüşte tesadüfi olan şeylerin bile tümüyle evren tarafından "verildiğini" anladığınızı da biliyorum. Bilimsel bilgilerin, ço­ ğunlukla, aynı anda gezegenin birçok noktasında size aydın­ lanma ve keşif şeklinde sunulduğunu fark ettiğinizden emi­ nim. Yani, bu şu anlama gelir ki, bir insan yeni bir fikirle or­ taya çıkmış gibi görünse bile, aslında o fikir birçok kişiye ve­ rilmiştir. Ve o yeni fikrin hak ve onurunu kazanan kişi, aldı­ ğı sezgiyi en hızlı biçimde uygulamış, o bilgiyi geçmiş bilgi­ lerle bir araya getirip yeni bir bilim yaratmış olan kişidir. Lütfen şunu bilin ki tüm bilimsel bilginin başlangıcı uygun zamanda fikirlerin spiritüel bir biçimde sunulmasıdır, ve az önce dediğim gibi, bu konuda hak ve onur, bilgiyi alma konu­ sunda en iyi sezgiye ya da spiritüel farkındalığa sahip olan­ lara verilir. Bunu sadece aydınlanmış olanlara verilen bilgiy­ le karıştırmayın. Birçokları pek fazla aydınlanmış olmadık­ ları halde harikulade bir farkındalığa (spiritüel bilgi olma­ dan iyi sezgiye) sahiptir.

131


Bitiş Zamanı Şimdi size söyleyeceğim şey Dünya hastalığı ile ilgilidir. Hangi hastalık olduğunu ayrıntılarıyla belirtmeyeceğim, ve çok genel konuşacağım. Ancak bu bilgi vakitli ve uygundur. Yani, bazılarınızın şimdi bilmesi doğrudur, ve o bu zamanda Kryon gibi başka varlıklar tarafından da verilmiştir. Bunu verine getirmek çalışma ve keşif gerektirecektir, ama esaslar şunlardır: Dünya'daki canlı hastalık organizmaları sürekli tekrar­ layan çok küçük parçalardan oluşurlar. Bu parçalar simetrik bir biçimde bir araya gelerek, kendini devam ettirmek, ve özellikle uygun olduğunda insan sistemlerine uymak, ve da­ ha fazla dengesizlik ve çoğunlukla da ölüm getirmek üzere tasarlanmış bir sistem üretirler. Ben bunun evrensel olarak uygun bir şey olduğunu ve karmik damga ve aşıların hasta­ lığa nasıl karşılık verdiklerini daha önce söylemiştim. Lüt­ fen anlayınız ki bu şeyler evrensel düzende hatalar değildir, onlar sizin gezegen üzerindeki karmaşık ifade etkileşiminiz için çok önemli ve doğru mekanizmalardır. Tüm hastalık organizmasını oluşturan bu tekrarlayan parçaların simetrisi içinde özel olan belli parçalar vardır. Bu belli parçalar insan bedenindeki benzer sistemler içinde kar­ şıt çıkıntı ve girintileri "arayan" çıkıntı ve girintilere sahip­ tirler. Bir kilide uyan öldürücü bir anahtar gibi, çıkıntılar ve girintiler -hastalık organizmasından insan organizmasınabirbirlerine uyarlarsa, o zaman hastalık kendini bağlar ve büyümeye başlar. Aydınlanmış bir insan olarak, eğer şu an­ da dikkat ediyorsanız, ve burada sunulanı gerçekten anlayabiliyorsanız, karmik damganızın hücresel düzeyde nasıl uy­ gulandığını da anlayabilirsiniz. Çünkü sizin kişisel biyoloji­ nizin birçok sistemindeki çıkıntıların ve girintilerin şekli hastalık organizması için bir "anahtar" görmeye... ya da gör­ memeye hazır bir kilit gibidir. Önemli bir aşı sizin kilidinizi değiştirebilir, dolayısıyla anahtarın onu açma yeteneğini hü132


'Bölüm 5

kümsüz kılar -ve böylece şifa ve denge meydana gelir. Bu yüzden, aşınızı hastalığı dışarıda bırakan bir şey olarak dü­ şünün. Çoğunuz olasılıkla hastalığa izin verecek bir damga ile doğarsınız. Bu şeyleri hükümsüz kılan daima sizin karmik aşınızdır. Bu sadece, siz doğduğunuzda Dünya ile ilişki ku­ ran genel insan karma'sının bir parçasıdır. Birçoğunuza da doğarken, genel damga parametrelerini hükümsüz kılacak çeşitli aşılar yapılır (işte bu yüzden, bazı insanlar hastalığa yakalanırlar da bazıları yakalanmazlar). Damgayı değiştirmek insan biliminin yapabileceği bir şey değildir. Siz bunu asla yapamazsınız, çünkü bu biyolojik bir işlem değildir. Dolayısıyla, mantıklı olarak, size yardım edebilecek sadece iki yöntem vardır. (1) Kişisel olarak sizin için: Bu noktaya kadar okuduğunuz yazılarda tarif edildiği gibi, aşınızın evren tarafından değiştirilmesi, ve (2) Gezegen için: hastalığı değiştirecek bir yöntem, böylece anahtar değiş­ miş olur, ve o artık herhangi bir insan sistemine uyamaz. Şunu bilin: Anahtar kilide uyduktan sonra bile bir şey­ leri değiştirmek için çok geç değildir. Çünkü, (1) anahtar, sürekli olarak, bedendeki diğer kilitlere uymayı sürdüren yeni anahtarlar üretmektedir, ve (2) anahtar kilitte asla ha­ yır için bulunmaz. Hastalık doğal olmayan. dengesiz bir hal­ dir. Bu şekilde kalmak için, eşleşmiş anahtarlar ve kilitler bile hâlâ birbirlerine uyup uymadıklarını görmek için birbir­ lerini "sorgulamayı" sürdürmek zorundadırlar. Eğer bunun anlamını kavrarsanız, o zaman çok geç kalındığında bile şifa­ nın nasıl başarılı olabildiğini de anlarsınız. Bu yazıda daha sonra, tüm hastalık organizmasını oluşturan kendini tekrar­ layan parçaların simetrisinin işleyiş biçimi hakkında bazı bilgiler vereceğim.

133


Bitiş Zamanı Yeni Enerjide Şifa Yeni enerjide siz daha önce asla sahip olmadığınız bir şifa gücüne sahipsiniz. O böyledir: Siz denge ve sevgi için­ deyken, ve siz dengesiz ama aynı zamanda sizin şifa gücünü­ ze açık bir insanla temasa geçtiğinizde, o zaman siz yaklaşıp "ruhsal sorgulama"yı (şifayı) gerçekleştirebilirsiniz. Bir in­ san diğer insana dokunduğu anda, o insanı astral düzeyde (o anda mümkün olan en yüksek düzeyde) ruhsal olarak sorgu­ lar. Şu soru ruhtan ruha sorulur: Şu anda senin damga­ nın, kilitlerini değiştirecek şekilde değişime uğratıl­ ması evrensel olarak uygun mudur? Eğer uygunsa, karma'nı değiştirmek ve bu sorguya kendini ivileştirerek karşılık vermek için Sevgi kaynağının gücünü kullanma iznine sahipsin. Varlığa kendini iyileştirme iz­ ninin dengeli varlığın gücü tarafından verildiğine dikkat edi­ niz. Dengeli varlığın gücü aslında hasta varlığı iyileştirmek­ te kullanılmaz; o, diğerinin işe koyulması için bir katalizör ya da harekete geçirici olarak kullanılır. Bu önemlidir, ve umarım okurlar bunun anlamını gözden kaçırmazlar. Siz diyebilirsiniz ki: Dengesiz bir varlık, kendini iyileş­ tirmek için içindeki gücü kullanma konusunda dengeli var­ lık tarafından kendisine verilen izni kullanmayı neden red­ detsin ki? İşte burada, sizin Dünya'da enkarne olmadan önce güçlü ruh varlıkları olarak derslerinizi ortaklaşa kararlaştır­ manızı içeren, evrensel açıdan uygunluk bilgeliği devreye gi­ rer. "Tanrı'nın bir parçası" olarak siz, sonuçta Dünya'nın tit­ reşimlerini yükseltecek dersleri öğrenmenizi sağlayacak damganızın nasıl olması gerektiğine karar vermek için sevgi kaynağını kullanırsınız. Daha sonraki bir yazıda size, çok yanlış anlaşılan önceden mukadder kılınma kavramı ile bu­ rada gerçekten neyin olmakta olduğu arasındaki farkı açık­ ­ayacağım. Sizler tüm bunların işleyişini gerçekten anlayamasanız bile, gerçeğin maksadını ve burada neyin olma-

134


Bölüm 5 makta olduğunu kavrayabilirsiniz. Bu, bu dünyadayken kendi kaderiniz üzerinde bireysel olarak ne kadar çok kont­ role sahip olduğunuzu anlamakta zorlanan bazılarınız için önemli olabilir. Eğer bir ruh öğrenilmesi gereken dersin henüz öğrenil­ mediğini hissediyorsa, o zaman o hastalığı hükümsüz kılma gücünü kullanma fırsatını geri çevirecektir. Bu "geri çevir­ me" konusunda dengeli insan hiçbir sorumluluk taşımaz. Si­ zin şifa kavramınız şimdi yeni, şifa izni verme kavramına uyacak şekilde değişmelidir. Bu izin kabul ya da ret edildi­ ğinde, o zaman şifa işi (bir sonraki sefere kadar) sona ermiş demektir. Siz ayrıca şunu da sorabilirsiniz: Hasta bir insanın neden bu tarzda bir izne ihtiyacı olsun? Neden şifa hemen gerçekleşmesin? Artık karma'ya ihtiyaç yoksa, o zaman in­ san neden hemen o gücü kullanıp kendini iyileştirmesin? Ya­ nıt basittir: Unutmayın ki hasta varlık dengesiz haldedir. Herhangi bir dengesizlik bütünü etkileyecektir. Yani, üç den­ gesizden sadece birine sahip olamazsınız. Fiziksel hastalık, çoğunlukla, astral ile iletişim kurmayı neredeyse olanaksız kılacak şekilde zihni ve ruhu etkiler. İşte bu yüzden bu ka­ dar çok sayıda insan hastalanır ve umutsuz bir biçimde ölür. Hastalık bedeni bir kez ele geçirdiğinde, çoğunlukla artık gerçek bir ruhsal iletişim kurulamaz. İronik bir biçimde, hasta bir insan ölümünün yakın olduğunu öğrendiğinde, ço­ ğunlukla, ruhsal bir barış ve dengeye kavuşmak için muaz­ zam bir çaba gösterir. Ama, bunlardan biri diğerini de talep eder. Gerçek bir şifa iletişimi ruhsal bir dengeyi gerektirir ki bu fiziksel bir hastalıktan ölen bir insanda bulunmaz, işte bu yüzden, gezegeninizde hastalık yüzünden "işin içinden

çıkamayan" bu, insanlara yardım edecek dengeli şifacıların bulunmaları çok önemlidir. Siz bir fark yaratamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Sizin fiziksel olarak hasta bir insanla aynı odada bulunmanız bile yararlı olabilir... Buna inanın! 135


Bitiş Zamanı Asla böyle bir fırsatı tepip gitmeyin. Bunun bir yararı olma­ dığını düşünseniz, ve hiçbir sonuç göremeseniz bile, orada yapılan bir iş vardır. Burada, çoğunlukla, şifayı önleyen yaşam derslerinin ve karma'nm iş başında bulunduğunun farkında olun, ve bu iletişimin konusu budur. Çünkü birçok durumda yaşama son vermek, ya da bir süre daha ıstırap çekmek uygundur; böy­ lece ruhun şifa sorgusuna yanıtı "hayır" olacaktır. Siz işinizi yapıp yolunuza devam edin. Eğer hasta karşılık vermezse başarısızlığa uğradığınızı düşünmeyin. Ama şunu da bilin ki, karşılık vermeyen hasta sayısı kadar karşılık veren hasta da olacaktır... ve siz böylece gezegenin enerjisini değişime uğratırsınız. Dolayısıyla, yeni enerjide bir şifacı geçmiş sürece "mü­ dahale eder", ve dengesiz varlığa yeniden içsel dengeye ka­ vuşmak için ihtiyaç duyduğu dengeyi sevgi kaynağından kul­ lanması için izin verir. Eğer bu doğruysa, ve zamanlama uy­ gunsa, o zaman dengesiz varlık kendine şifa verebilir. İyi haber şu ki, gelecek yıllarda siz aksi takdirde bu dünyadan ayrılmak zorunda kalacak olan birçok insanı iyileştirebile­ ceksiniz (onlara kendilerini dengeleme iznini vereceksiniz). Bu, sözünü ettiğim, enerjiyi dönüşüme uğratma süreci­ nin bir parçasıdır. Çünkü diğer insanlar için bu kestirme yolu sağlayarak yaratacağınız fark da bütünün zamanlama­ sını hızlandıracak, dolayısıyla insan ölümüne daima üzüntü, duygusal travma ve yoğun karmik etkileşim şeklinde eşlik eden olumsuz enerjiyi dönüşüme uğratacaktır -ayrıca, var­ lıkların yeniden enkarne olup, büyüyüp, yeni hedefleri ger­ çekleştirebilmek için harcayacakları zamandan söz etmeye gerek yok. Bunun nasıl böyle olduğunu görebiliyor musu­ nuz? Bu sonuçta gelecekte olabilecek olumsuz enerjiyi sil­ mekte, asla gerçekleşmemesini sağlamakta, ve olumlu ener­ jinin engellenmeden büyümeye devam etmesini sağlamaktaI

136


Bölüm 5

dır. Astral'da gelecek şimdidir, dolayısıyla bu şifanın şimdi olumlu gezegensel sonuçları olacaktır. Eğer bunu anlamakta zorlanıyorsanız, o zaman bir pilde depolanmış enerjiyi düşü­ nün. O gelecekte kullanılmak üzere, gelecek bir olay için de­ polanmıştır; ama o şimdi pilin içinde elektrik şeklinde bulu­ nan olumlu, gerçek bir enerjidir. Bundan dolayı, onun en so­ nunda kullanıldığında, gelecekte de bir etkiye sahip olacak olmasına karşın, o şimdi mevcuttur. Şu anda sizin gidip müdahale etmenizi bekleyen hasta bedenli insan ruhları var, ve onların ruhsal yanıtları evet, EVET olacaktır... buna inanın! Sevgi kaynağını kullanmanın bundan daha iyi bir yolunu düşünebiliyor musunuz? Hastalık Organizmasını Değiştirme Size, tüm hastalık organizmasını oluşturan, kendini tekrarlayan parçaların simetrisinin işleyiş biçiminden söz et­ miştim. Daha önce belirttiğim gibi, ben sizin bulmak üzere çalışmanız gereken yanıtları size veremem, ve bazen de size kasten, ancak üzerinde tefekküre dalıp, meditasyon yaparak anlayabileceğiniz mecazî yanıtlar veririm. Niyetim, asla, size kaçamaklı yanıtlar vermek ya da sizi strese sokmak veya si­ zin yanlış bilgiye dayanan eylemlere girişmenize neden ol­ mak değil, çünkü sizi yürekten seviyor ve bizzat sevgi kayna­ ğına saygı duyduğum gibi sizin ruhunuza saygı duyuyorum! Tüm hastalık organizmasını oluşturan, kendini tekrar­ layan çok küçük parçaların simetrisi içinde sadece çok az bir bölümü daha önce tarif edilen "anahtarı" oluşturur. Bu par­ çalar çok özel özelliklere sahiptirler. Onlar sadece hücresel düzeyde uyacak kalıpları "arayan" tek çıkıntı ve girintiler ol­ makla kalmazlar, ama onlar manyetik girişime karşı da duyarlıdırlar. Kendini tekrarlayan parçalar dizisi içinde manyetikler çok spesifiktir. Kuşkusuz, eğer Kryon yazılarını 137


Bitiş Zamanı takip etmişseniz bu sizi şaşırtamaz. Ben burada tüm yaşam­ larınız boyunca yaşadığınız manyetik nitelikleri değiştirmek için bulunuyorum, ki böylece siz daha fazla gücün tadını çıkarabilesiniz. Bu sözünü ettiğim şey, ta hücresel düzeyde ruhsallığınıza ince ayarlanmanızdır. Siz başarılı olabilmek için (1) bu parçalar dizisini mey­ dana çıkarmalı, (2) söz konusu parçaları tanımlamalı, ve (3) onları manyetik olarak değiştirmelisiniz. Şunu bilin ki man­ yetik enerjinin rasgele şekilde bir genel hücumu işe yarama­ yacaktır. Çünkü, genel kutbiyet değiştirilebilmiş olsa bile, tüm özellikler aynı oranda değişecek, böylece birbirleriyle olan dengelerini aynen koruyacaklardır. Anahtar değişme­ den kalacaktır. Siz bu dizi içindeki parçaların arasındaki dengeyi değiştirmelisiniz. Bu bir anahtarı alıp girintilerden birinin yerini değiştirmeye benzer bir sonuç yaratacaktır... o zaman o artık kilide uymayacaktır. Bu görevi başardıktan sonra, aynı yöntemi diğer çevre­ sel (doğayla ilgili) sorunlara uygulamayı sürdürün... özellik­ le de nükleer atık sorununuza. Değişken unsurlar tamamen nötrleştirilebilirler. Bu buharlaşabilen maddenin gezegeni­ nizde var olması gerekmez. Bu biyolojik olmadığı halde, hâlâ doğada dengesizlik arz eder, ve onun çoğu doğal olarak mey­ dana gelmez. Aynı belirli manyetik parçacık müdahale ve ye­ niden kutuplaştırma yöntemlerini kullanarak, başarıya ula­ şabilirsiniz. Gelecekteki teknolojiniz bunu mümkün kılacak, çünkü mekanikleri (bunun bilimini) keşfedebildiğinizde, par­ çacık değişimini daha büyük ölçekte gerçekleştirebileceksi­ niz. Siz buna hak kazandınız! Ben manyetik hizmetten Kryon'um. Hepinizi yürekten seviyorum!

Kryon 138


Altıncı Bölüm İsa Mesih

139


Sözle ifade etmekten ve gözünde canlandırmaktan daha büyük bir yeni güç yoktur. Bu ikisi birleştiğinde, daha önce olumsuzluk ve karanlıktan başka bir şey olmayan yerde amaç ve maddi cevher yaratacaktır. Bunu bildiğinizde, nasıl hiçbir şey yapmadan durabilirsiniz?

140


İSA MESİH Bölüm 6 Metafiziksel Mesih

Bu, İsa Mesih ile ilgili kısa bir Metafiziksel inceleme, ve ayrıca Metafizikçilerin neye inandıklarına kısa bir bakıştır. Bu Kryon tarafından en saf sevgi duygusuyla aktarılmıştır (tanrısal ruhun sorumluluğu içinde sunulmuştur). Bu ilk medyumik celse idi, ve bu (şu ana kadar okumakta olduğu­ nuz gibi) Kryon'un ağzından direkt olarak aktarılan bilgiler­ le birlikte, Kryon bilincini aktaran medyumun perspektifin­ den de yazılmıştır. Bu herhangi bir amacı ya da inanç sistemini savunmak, sizi ona inandırmak ya da teşvik etmek için yazılmamıştır. Eğer bu düşüncelere katılmıyorsanız, ya da bu görüşleri oku­ maktan rahatsız olursanız, o zaman okumayı bırakıp sizin için doğru olduğunu hissettiğiniz şeye geri dönebilirsiniz. Eğer okumaya devam ederseniz, verilen bilgi size yararlı ola­ bilir.

"Birinci dünya" olarak bilinen ve Amerika Kıtalarını ve Avrupa'nın büyük bir bölümünü kapsayan batı dünyasında, İsa Mesih belki de en çok bilinen isimdir. Birçokları için İsa ismi muazzam bir kişisel sevinci temsil eder, ve O'nun hak­ kında, çok güçlü duygular uyandırmadan konuşmak ya da tartışmak çok zordur. Biz birinci dünyadakiler herhangi bir şeyi anlayacak yaşa geldiğimizde, bize İsa anlatılır. Sizin bir Hristiyan olup olmamanız fark etmez; siz İsa hakkında bir şeyler bilirsiniz. 141


Bitiş Zamanı "Tek Başına Bir Yaşam" şiiri, Dünya'da yaşamış başka hiçbir insanın İsa'nın yaptığı etkiye benzer bir etki yapmadığını ifade eder. Birinci dünyada Noel, yılın, herkes tarafından beklenen çok özel bir zamanıdır. Eğer siz bir Musevi, ya da bir başka gayri-Hristiyan iseniz, onun etrafından dolaşmak için yolunuzu değiştirmek zorunda kalırsınız, ve hemen her­ kes onun tarafından bombardıman edilir. Bu İsa'nın doğum gününü yılın en özel, en iyi reklamı yapılan olayı kılar. Mu­ sevilere Mesih'in henüz gelmediği, ama gelecekte geleceği öğ­ retilir, ve Hristiyanlara, O'nun sadece burada bulunmadığı, ama aynı zamanda dünyanın günahları için de öldüğü... ve özel bir dünya düzeni kurmak üzere geri döneceği sözü veri­ lir. Ne yazık ki, son iki bin yıldır, hepsi de İsa'nın ne söyle­ diği ve kastettiği, ve bir insanın nasıl gerçek bir inanan ola­ bileceği ile ilgili kendi fikirlerine sahip yüzlerce Hristiyan mezhebi türemiştir. Her mezhep kendi doktrininin diğerle­ rinden daha doğru olduğuna inanmıştır, ve her biri kendi id­ dialarını kanıtlayacak spiritüel "doğrulamayı" öne sürmüş­ tür. Bazı çeşitlemeler, İsa'nın annesi Meryem'e de aynı şe­ kilde tapınılması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Bazıları sadece inananların bilebileceklerini düşündükleri, gizli tö­ renlerde seçilmiş bir azınlığa söylenmiş sırlar üzerinde dur­ muşlardır. Bazıları sizin bir inanan olmak için bir "imza atıp" taahhütte bulunmanız, ve bir gruba katılmanız gerek­ tiğini düşünmüşler, ve bazıları da İsa'yı sadece kalben kabul etmenizin yeterli olacağını düşünmüşlerdir. Bazıları sadece iki bin yıl önceki peygamberlerin geçerli olduklarını düşün­ müşler, ve bazıları da kilisenin hâlâ peygamberler ortaya çı­ kardığına inanmışlardır. Bir-iki kişi de en yüksek mertebede bir Hristiyan liderin olması gerektiğini düşünmüş, ama geri­ ye kalanlar yerel liderlerin yeterince iyi olduklarını düşün142


Bölüm 6

müşlerdir. Bazıları sadece çok özel adamların İsa ile iletişim kurabileceklerini, ve sıradan insanların bu özel kişilere baş­ vurmaları, ve yaptıkları yanlışları Tanrı ile konuşabilen bu özel adamlara itiraf etmeleri gerektiğini düşünmüşlerdir -ve bu özel kişiler asla kadın olamaz. Bazıları da herkesin İsa ile direkt olarak konuşabileceğini hissetmişlerdir. Bazıları, sa­ dece bir avuç adamın en sonunda O'nunla birlikte olmak üzere seçileceğini... ve bunların da doğal olarak onların mez­ hebinden adamlar olacaklarına inanmışlardır. Bazıları iki yüz binden daha az ruhun en sonunda O'nunla birlikte ol­ mak üzere seçileceğini... bunların da yine kendi takipçileri arasından seçileceklerine inanmışlardır. Diğerleri ise "doğru yola" inanan herkesin bunu başarabileceğine inanmış ve sonra dikkatle o "doğru yolu" dikte ettirmişlerdir. Bazıları, spiritüel bir lider olmak istiyorsanız evlenmemeniz gerekti­ ğini söylemiş, bazıları ise bunun önemli olmadığını bildir­ miştir. Bazıları sizin hem batı toplumunda yaşayıp, para sa­ hibi olup hem de bir lider olamayacağınızı söylemiş, bazıları bunun önemli olmadığını belirtmiştir. Diğerleri O'na tapın­ mak için İsa'nın doğumunun bir mucize olduğuna inanmak zorunda olduğunuz (aksi takdirde O'nun sizi dinlemeyeceği) konusunda ısrar etmiş, bazıları da bunun önemli olmadığını, herhangi bir insanın O'na tapınabileceğini (ve O'nun herkesi dinleyeceğini) söylemiştir. İlk (orijinal) kutsal yazıların birçoğunun anlamı yakın zamanlarda keşfedilen Ölü Deniz Parşömenleri tarafından doğrulanmıştır. Ancak, bu çok önemli yazılara elli yıldır el konulmuş, ve sadece belli bir gruptan belli yetki verilmiş âlimler onları incelemek üzere atanmışlardır. Birkaç adam hâlâ onları kimin görüp görmeyeceğini kontrol etmektedir. (Bazı şaşırtıcı ifşaatlarla bu durum yakında değişecektir.) İsa hakkında, ve bir insanm O'nun öğretileriyle ne yap­ ması gerektiği hakkında anlaşmazlığa düşmek çok sık rast143


Bitiş Zamanı lanan bir şeydi. Bununla birlikte, hemen hemen istisnasız biçimde, herkes İsa'nın Tanrı'nın sevgisinin özünü temsil ettiğine inanmıştır. O sevginin ta kendisiydi, ve öğretmek için Dünya'ya çok özel bir biçimde, doğaüstü bir insan olarak gelmişti. İsa'nın burada bulunmuş olduğuna inanan hiç kim­ se bu bölümü gözden kaçırmamıştır. Ancak, bilgiyle ne yapılacağı, ve hangi gruba katılınacağı ayrıntıları o kadar şiddet­ li bir biçimde tartışılmıştı ki İsa adına birçok sözde Kutsal savaş yapıldı, ve birçok masum insan imansız, kâfir diye ta­ nımlanmış insanlarla ittifak oluşturduğu için öldürüldü. Bu­ gün bile Avrupa'da İngilizce konuşulan belli ülkelerde iki Hristiyan mezhebinden hangisine bağlı olduğunuzu soran muhafızlarla karşılaştığınızda çok dikkatli olmak zorundasınızdır. Vereceğiniz yanlış yanıt size zarar getirebilir. Tüm bunları bir başka gezegenden henüz gelmiş bir zi­ yaretçiye açıklamak biraz tedirgin edici olabilir. (Aslında, herhangi bir şeyi uzaylı bir ziyaretçiye açıklamak tedirgin edici olabilir!) Ve eğer bu ziyaretçi Dünya tarihi, kültürü ve şimdiki zamana ait olaylar konusunda bilgili ise, İsa'nın öne­ mini kanıtlamak zor olabilir. Ziyaretçi şu olguyu ortaya ko­ yabilir ki: dünya nüfusunun büyük çoğunluğu diğer bir­ kaç "doğaüstü" bireye tapınmaktadır, ve burada da birçok mezhep bulunmasına rağmen, Tanrı'ya nasıl tapınılacağı ko­ nusunda çok daha iyi bir birleşme vardır. Milyonlarca insan, İsa hakkında hiçbir bilgisi olmadan, aynı zamanda dua edip Tanrı'ya şükretmek üzere bir araya gelmekte ve yaşamını sürdürmektedir. Ve İsa'nın takipçileri için işin gerçekten sı­ kıntı verici bölümü, bu diğer inananların kendi inanç sistem­ lerini son derece etkileyici bir biçimde taşımalarıdır, Ortado­ ğulu bir üçüncü dünya insanıyla bir zaman geçirin ve onla­ rın tapınmalarına ne kadar zaman ayırdıklarını ya da da­ yandıkları özverileri kıyaslayın. Asyalı bir insanla bir zaman geçirin ve aynı şeyi gözlemleyin; sonra da çağdaş bir birinci

144


Bölüm 6 dünya Hristiyanı ile. Bu kıyaslama sizi inanç hakkında bazı son derece acı ve keskin sorularla karşı karşıya bırakacaktır. Kuşkusuz, eğer bunun hakkında Hristiyan liderlere so­ ru sorarsanız, onlar size tüm diğerlerinin (Dünya nüfusunun çoğunun) yanlış yolda olduklarını söyleyeceklerdir. Onlar kâfirdirler, ve İsa'yı bilmedikleri için, onlar kayıp ruhlardır. Onlara (İsa hakkında) müjde götürmek ise Hristiyanlara kalmış bir şeydir. Hristiyanlara, Tanrı'nın İsa'yı, Dünya'ya gelip, sadece, şimdi Ortadoğu denen bölgede yaşayan çok seçkin bir grup Avrupalı beyaz insanla konuşması için seç­ tiği öğretilir. Ve bu grubun (ya da O'na inananların) görevi, O dönene kadar olan zaman süresi içinde O'nun öğretilerini dünyanın her yanındaki dört milyar insana taşımaktır. Tüm bunlar hakkındaki gerçekten ironik şey şu ki, İsa' yi "tanımayan" diğerleri de kendi doğaüstü bireylerine, Hristiyanlar'ın İsa'ya tapınmalarında kullandıkları bazı aynı te­ rimlere dayanarak tapınırlar. Aslında (inanılmaz bir biçim­ de) bu "kâfir" inananların bazı "kutsal yazıları" İncil'in öğre­ tisine çok benzer! Dağdaki Vaız'ın büyük bölümü ve klasik Eski Ahit emirleri diğerlerinin kutsal yazılarında prensip ve niyet olarak açıkça yer almaktadır. İçlerinde bazıları doğru­ dan Hristiyan kutsal yazılarından alınmış gibidirler, ama onların bazıları İsa gelmeden epeyce önce... ve bazıları da İsa'nın yaşamının bilinmeyen yılları sırasında yazılmıştır. Hepsinin içinde en garibi, diğerlerinin de kendi öğretmenle­ rinin Tann'nın sevgisinin özünü temsil ettiklerine, ve onla­ rın da Dünya'ya öğretmek ve mucizeler göstermek için doğa­ üstü bireyler olarak mucizeyi bir biçimde geldiklerine inan­ malarıdır. Bu arada, bu diğerlerine sorarsanız, Hristiyanlar kâfir ve imansızdırlar! Metafiziksel inanca göre, İsa Dünya'ya gelmiş en yüce yükselmiş-üstatlardan biridir. O bize gerçeği göstermek, sev­ gi vermek ve örnek olmak üzere gelmişti. O buradayken bir145


Bitiş zamanı çok kişi O'nun ne yaptığını yazarak, bize O'nun burada kalışıyla ilgili olağanüstü bir kayıt bıraktı. O buradan ayrıldık­ tan sonra, birçokları O'nun öğretilerini gerçek ve sevgiyle ta­ limat veren "ruh"tan (onlar ona Kutsal Ruh dediler) "medyu­ mik" yolla aktardı. Bu medyumik öğretilerin bazıları Yeni Ahit kitaplarıdır, bunlar birçok kez çevrilmiş, yeniden-çevrilmiş ve iki bin yıldır elden ele aktarılmıştır. Metafizikçiler, ayrıca, belki İsa kadar güçlü diğer üstatların -hatta, bizzat İsa'nın kendisinin başka bir çehreyle- Dünya'nın, kendileri gibi birini görmeye ihtiyacı olan diğer kültürel bölgelerini zi­ yaret ettiklerine inanırlar. O/onlar her ziyarette, temelde, aynı evrensel sevgi mesajını getirmişlerdir. (Bazıları, ayrıca, İsa'nın çarmıhta ölmediğine ve Ortadoğu'dan ayrıldıktan sonra öğretmeye devam ettiğine inanırlar.) Hristiyanlar size, kutsal yazılar (medyumik yolla alın­ mış mesajlar) çoğunlukla karışık olduklarından, sizin onları anlayacak bilgeliği vermesi için Kutsal Ruh'a güvenmeniz gerektiğini söyleyeceklerdir. Metafizikçilere göre, bu o yazı­ ları veren aynı Ruh'un onların anlamlarını da vereceğini söy­ lemektir. Yine, iktidardaki çoğu dini lider Ruh'un ne söyledi­ ği ya da kimin bu sözleri dinlemeye ehliyetli olduğu konu­ sunda bir türlü anlaşamaz! Bu, İsa'nın örgütlenmiş takipçi­ lerini muazzam bir parçalanmaya götürür. Metafizikçilere göre, İsa'nın ziyareti ile ilgili tüm tarihi olayın en talihsiz bölümü, iktidardaki a d a m l a r ı n bunu ne hale getirdikleridir. O'nun sözleri insan ruhunu ve iradesini alçaltıcı ve yıkıcı bir biçimde çevrilip yorumlanmıştır. Örne­ ğin: "Hiçbir insan değerli değildir"... "biz günahkâr doğduk" ... "herkes yetersizdir"... "kendinizi bu değersizlikten kurtar­ mak için kişisel olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur"... "insanın ruhu günahkârdır"... "siz öldüğünüzde Cehenneme gitm mirasıyla doğdunuz"... "siz değerli hiçbir şey yapama­ yacağınızdan, sorumluluğu daha yüksek bir güce vermelisi-

146


Bölüm 6

niz"... "eğer işler sizin için mükemmel giderse, sizin bununla bir ilginiz yoktur." Hristiyanlara daha çok küçük yaşta, onla­ rı beşeri değersizliklerinin bu çamurundan çekip çıkarması için yaşamlarını (güçlerini) İsa'ya vermeleri öğretilir. İnsan­ ların Tanrının Oğlunu öldürdükleri varsayılır. Onlar, Tanrı' nm bizden suçluluk duymamızı beklediğini ve üzüntü ve piş­ manlık duymamızı takdir ettiğini öğretirler. Bunu Tann ta­ rafından bağışlanma takip eder, ve İsa'nın Çoban, insanların da koyun sürüsü olmaları benzetmesi kutsal yazılarda sü­ rekli olarak tekrarlanır. (Bildiğiniz gibi, bir koyun sürüsü­ nün kendi adına düşünmesi beklenemez.) Bu kavram, Metafiziksel İsa ile Hristiyan'ın İsa'sı ara­ sındaki en büyük inanç boşluğudur. Metafîzikçiler, İsa'nın bunları söylediğine ve kastettiğine asla inanmazlar. İsa'nın bir İlah olarak tapınılmak istediğine de inanmazlar. O'nun sözleri bu yeni evrensel inancı benimseyenler için tamamen farklı bir şey ifade eder ve İsa'nın nakledilen ölümü aynı öneme sahip değildir. Metafîzikçiler, her insanın dünyaya, içinde Tanrı'nın ruhsal anlayış yoluyla kullanılmayı bekleyen- tüm gücüyle birlikte, spiritüel-temelli bir insan olarak doğduğuna inanır­ lar. Onlar ayrıca, her insanın kendi yaşamından ve gücün­ den sorumlu olduğunu düşünürler. Yaşamınızı Tanrı'ya dev­ retmeniz kontrolü elden bırakmak değil -İsa'nın ve diğer üs­ tatların öğretilerini, daima size ait olan gücü size verecek bir rehber olarak kullanarak- ele almaktır. İsa bizi bir koyun sürüsü yapmak için gelmemiştir. O hepimizin içindeki çoba­ nı nasıl uyandıracağımız konusunda bir anlayış vermek için gelmiştir! Buna "gücünüze sahip çıkmak" denir. (Çoğunlukla, geçmiş yaşamlar, UFO'lar ve psişik feno­ menler gibi yardımcı meşguliyet alanlarında bir hayli görül­ meye değer tanıtım olmasına rağmen), metafîzikçiler şimdi ve burada ile ilgilenirler. Gerçek metafizikçi, Dünya'dayken 147


Bitiş Zamanı yüksek bir bilince ulaşmak için yükselmiş üstatlar tarafın­ dan öğretilmiş evrensel yasaları nasıl kullanabileceğini ince­ leyerek kendini-geliştirmeyle, tekâmül etmekle ilgilenir... bir başka deyişle, onlar herkesin kullanabileceği Tanrı gücüne ulaşarak, Dünya'dayken daha iyi bir yaşam sürebilecekleri­ ne, huzur, sağlık ve sevinç içinde yaşayabileceklerine inanır­ lar. Bunu yaparken, onlar aynı zamanda, Dünya'da geçirdi­ ğimiz zamanın gerçek amacı olan şeye, gezegenin bilincini dua yoluyla yükseltmeye yardımcı olurlar. Bu evrensel inanç türü de, basitçe, bir başka mezhep olarak, şu anda mevcut yüzlerce farklı mezhepten biri olarak görülebilirdi. Peki, aradaki fark nedir? Metafîzikçiler, Tanrı' yi diğer insanlardan daha iyi bildiklerini düşünen bir başka grup mudur sadece? O halde onlar diğerlerinden hiç de farklı değildirler! Belki bu doğru olabilirdi, ama incelediğinizde, Metafiziksel inancın şu kendine özgü farklarını görebilirsi­ niz: • Tüm diğer inançlara saygı duyulur. - • Diğer hiçbir sistem "yanlış" olarak nitelendirilmez. - • Metafîzikçiler inançlarında tutucu değildirler. - • Onlar "Doktrin tarafın­ dan yönetilmezler"; özellikler, çoğunlukla, bireyin kendisine bırakılır. - • Hiçbir insan güç merkezi yoktur. - • Kurallar sadece bireyin kendisi tarafından kendisine empoze edilir ve yönetilir, ve • Onlar çoğunlukla İsa'nın ve diğer yükselmiş üstatların evrensel sevgi öğretilerine inanır ve onları uygu­ larlar. Metafiziksel İnanç Sisteminin Kısa Özeti Metafizik sözcüğü, kavranılması oldukça zor bir sözcük­ tür. Ünlü Thesaurus sözlüğü Metafizikle ilgili şu sözcük örneklerinivermekte:

metafiziksel; spiritüel, bedensiz, semavi, eterik, ilahî, tinsel, 148


Bölüm 6

manevi, hayali, elle tutulamaz, maddesel-olmayan, dünyevi olmayan, gerçek-dışı, cisimsiz; tekinsiz, esrarengiz, garip, ürkütücü, hayalet gibi, inanılmaz, mistik, acayip, meşum, doğaüstü, dünyaya ait olmayan. Resmi Thesaurus sözlüğünde garip, acayip, tekinsiz ve doğaüstü gibi sözcükler yer aldığına göre, çoğu insanın bir Metaiizikçiyle ilgili izlenimini hayal edebilirsiniz! İşte Metafiziksel insanların gerçekte ne olduklarıyla ilgili kısa bir ta­ rif: (1) Bir Metafîzikçiye göre, Tanrı, hepimizin birlikte oluşturduğumuz birleşik ortak bilinci (büyük "BEN"i) ifade eden bir kavramdır. Bu, her insanın Tanrı'nın bir parçası ol­ duğu anlamına gelir. Ancak, Dünya'da bulunurken bu ger­ çek perdeli, insandan saklıdır. Bu perde İncil'de, Korintliler'e 13:12'de (sevgiyi evrensel plânda çok güzel bir biçimde tanımlayan büyük sevgi bölümünde) tarif edilmiştir. Bu ayette, bizim gerçeği adeta karartılmış bir camın ardından gördüğümüz, ve ancak Tanrı ile yüz yüze olduğumuzda (Tanrı ile bir olduğumuzda) her şeyi bileceğimiz ifade edilir. Kral James versiyonundaki çevirinin güzelliği onun çok Metafiziksel olmasından kaynaklanmaktadır: "... ama o zaman ben bilindiğim gibi de bileceğim." Bu, bilenin aynı zamanda bilinen olduğu anlamına gelir, bu her birimizin içindeki Tan­ rı varlığı ile olan kuşku götürmez bir bağdır. Birçokları, her birimizin Tanrı gücüne sahip olduğumuza inanmanın gülünç olduğunu düşünür; ama Yuhanna.her birimizin İsa gibi olma gücüne sahip olduğumuzu açıkça belirtmiştir: Tanrı' nın bir "çocuğu", asıl Ruh'tan vücuda gelmiş biri (Yuhanna 1:12). Peki, maksat nedir? Eğer biz Tanrı isek, biz buraday­ ken gösteriyi kim idare ediyor? Yanıt belki kafamızı karıştı-

149


Bitiş Zamanı rabilir: Biz. Tanrı'nın bir parçası olarak biz buraya gelmeye karar verdik, ve sunulacak dersleri hep birlikte kararlaş­ tırdık. Buradan ayrıldığımızda, yine hep birlikte kendimizi ve buradaki icraatımızı değerlendirecek, ve tüm evren için mükemmel, tam bir sevgi enerjisi hedefine doğru yola devam edeceğiz. İşte bu yüzden, Metafîzikçiler daima, rastlantı diye bir şeyin olmadığını söylerler. Her şey bir nedenden ötürü olur. Çocuklar ölürler... savaşlar meydana gelir... insanlar şi­ fa bulurlar... hepsi de öğrenmek üzere buraya gelen insanla­ rın hayrına olması gerektiği gibi olur. Bu birçok düzeye sa­ hip büyük bir okuldur. Bizim burada geçirdiğimiz zaman, tüm düzen açısından, bir göz açıp kapayıncaya dek geçer. Biz buradayken, buraya bizimle gelmeyi kabul etmiş görünme­ yen varlıklardan yardım alırız. (Tekinsiz, ha? Bu konuda da­ ha sonra söylenecek şeyler var.) Mantıklı bir insana, bizim aslında Dünya'ya potansiyel olarak ıstırap ve sıkıntı dolu bir yaşam sürmek için gelmeye karar vermemiz anlamsız görünebilir, ama (bizim burada de­ ğilken sahip olduğumuz) Tanrı zihnine göre, bu olması ge­ rektiği gibidir, ve biz hepimize yardımcı olacak bir şeyden geçmeye seve seve geliriz. Ancak, bu konuda yanılmayın, biz burada bulunuyorken, Metafîzikçiler ayrıca, Tanrı'nın bir parçası olarak doğuştan sahip olduğumuz gücü kullanarak istediğimiz şeyi tezahür ettirebileceğimize de inanırlar. Yine dersler konusuna geliriz, ve Dünya üzerindeki tüm insanlar hazır oldukları zaman bu güce "fişi takabilirler." Tüm bunlar (belki inancın gerçek maksadıyla oransız bir biçimde) olası geçmiş yaşamlar, karmik grup bağlılıklan, önceden mukadder kılınma ve Metafizikçiyle ilişkilendirilmiş tüm diğer ekstra konularla ilgili sorulara yol açar. Bu ekstra şeyler öğreti (doktrin) değildir. Onlar -bireyin onlann uygulanabilirliğini hissettiği ölçüde, ve kendine yardım et­ mek için bu bilgiyle ne yapacağı ile direkt ilintileri ölçüsün-

150


Bölüm 6

de- birey için önemlidirler. Bununla birlikte, çoğu Metafizikçi sonunda, geçmişte Dünya'da ya da evrende başka yerlerde gerçekten bulunduğuna, ve (yaşanırken perdelenmeye de­ vam eden) diğer her bir yaşam gibi, bu Dünyevi yaşamın da tüm insanlığı nihai olarak Tanrısal bir aydınlanma düzeyine yükseltme amacına sahip dersler ya da sınavlar içerdiğine inanır -İncil'de, 21. İfşaat'ta yazılan, dünyevi zamanın so­ nunda bizim "kuzunun nihai evliliğini"ni yapacağımız "yeni cennet ve Dünya" tarifine benzer biçimde Tanrısal bir aydın­ lanma düzeyine. (Burada kuzu sözcüğü, Tanrı'nın O'nu Dünya'ya insanların elinde acı çekmeye yollayarak sevgiyle yap­ tığı fedakârlık olarak İsa'yı ima eder.) Metafızikçiye göre bu evlilik derslerden mezuniyettir, nihai bölümdür, ve aydın­ lanmış olanların aslında Dünya'davken perdeyi sıyıracakları bir zamandır. Ve evet, onlar İsa ve diğer yükselmiş üstatlar­ la ile yeniden buluşacaklardır, ve herkes birbirini tanıyacak­ tır. Hazır olmayan diğerleri buradan ayrılmak zorunda kala­ caklardır; bu Yuhanna'mn Vahyi'nin karanlık bölümüdür. Bir savaş yapılacaktır, ama bu sizin bekleyebileceğiniz türde bir savaş değildir. Ancak, önceden hepimizin kararlaştırdığı­ mız plân doğrultusunda birçok kişi ölecektir. Metafizikçiler, zamanın başlangıcından beri başımıza gelen her şeyi "hücre­ sel düzeyde" (ki bu "kalben" demektir) bildiğimize inanırlar. (2) Metafiziksel sistem tüm insanlığı kucaklar, ve in­ sanlığı (hasat edilecek insan grupları, ya da onlar için dua edilecek ya da misyonerliklere vs. gönderilecek kayıp ruhlar olarak görmek yerine) gerçek zaman içinde yapı itibariyle birbirine benzeyen (homojen) bir grup olarak görür. Bir ger­ çek zaman arenası şu anda etkileşim sağlar; yani, bugün Çin'de olup bitenler, New York'daki sosis satıcısı ya da Papa da dahil olmak üzere, tüm insanlığın ruhsal veçhelerini bu­ gün etkiler. Eğer zaman doğruysa, ve yeterince insan birlik­ te dua ederse, inanılmaz olaylar gerçekleşebilir -örneğin, ne151


Bitiş Zamanı redeyse bir gecede Berlin duvarının ortadan kaldırılması, ya da Rusya'daki çarpıcı değişiklikler, veya Güney Amerika'da, Ortadoğu'da barışın sağlanması gibi. Bunlar tek bir dine da­ yanan olaylar değil, evrensel olarak yönetilen, ve dua (meditasyon) ve sevgi gibi, birçok din tarafından uygulanan evren­ sel mekaniklerin işleyişine karşılık vermiş olaylardır. Onlar, ayrıca, bizim birleşmiş bir Dünya hedefine erişmekte oldu­ ğumuzun kanıtıdır. (3) Metafizik hiçbir insanı ya da insan grubunu "yanlış" diye nitelemez. O, kurtuluş için bir dizi kural değil, Tanrı ve evrenle ilişki kurmanın bir yoludur. O çok kişiseldir. Bir gru­ ba üye olmak gerekli değildir. Rekabetçi birinci dünya ülke­ lerinde bu anlaşılması güç bir kavramdır; bunun bir örneği, birçok farklı sınıftan oluşan bir okulda herkesin aynı diplo­ ma için koşut biçimde çalışması olabilir. Belli bireyler aynı eğitimi tamamlamak için seçime bağlı dersler ya da zorluk düzeyleri isteyebilirler. Bazı sınıflar rekabete dayalı ya da kapanmış olabilir, ama hepsi aynı hedefe doğru ilerlemekte­ dir. Öğrenciler o anki ihtiyaçlarına uygun olan, ya da aynı kültürde veya anlayışta oldukları insanlarla bir araya gelebi­ lecekleri sınıf düzeyini ve dersi seçeceklerdir. Mezuniyetleri, en sonunda herkesin ortak bir kutlama için bir araya geldiği, herkesin başarılan görevi sevgi ve uyumla kutladığı olağan­ üstü güzel bir mezuniyet olacaktır! Metafiziksel sınıf düzeyi­ nin "imzası," onların kendi Metafiziksel sınıflarının en iyi ol­ duğunda ya da onlarınkinin tek doğru yol olduğunda ısrar etmek yerine, diğerlerini kendi hedeflerine erişmeleri için teşvik-etmektir. Bir başka deyişle, o tüm diğer sistemlerin var olma hakkına sahip olduklarını, ve -birçok insanın Dünya'daki zamanında geçmek zorunda olduğu şeyler bağlamın­ da- doğru olduklarını kabul ve tasdik eden tek sistemdir. (4) Metafizikçiler meditasypn, dua ve sevgi mekaniğinin evrensel olduğuna, ve kim olursanız olun, çalışmaya ina152


Bölüm 6 nırlar. İşte bu yüzden dünyanın diğer spiritüelinanç sistem­ lerinin çoğu, düzenli olarak, çalışmalarının, örneğin duadan hemen olumlu sonuç almak, olağanüstü şifa ve başarı gibi birçok yararının "kancasına takılırlar." Düzenli dua ve meditasyon uygulaması sayesinde her gün üçüncü dünya ülkele­ rinde birçok mucize görülür (ki bunlar birinci dünyada duyu­ lup bilinmezler). Bugün hayatta olan Kutsal Kişiler insanla­ rın kendilerindeki gücü görmelerine yardım etmekte, onların toplantıları daima düzinelerce şifa ile sonuçlanmaktadır. (5) Yukarıdaki 3. ve 4. maddelerden dolayı, Metafizik tutucu değildir. O, Dünya üzerinde böyle olmayan tek sis­ temdir. Eğer siz ona hazırsanız, o zaman onu benimsersiniz. Eğer hazır değilseniz, o zaman benimsemezsiniz. Doğal ola­ rak, onu benimseyenlerin benimsemeyenlerden daha aydın­ lanmış oldukları düşünülür, ama bu beşeri bir yargıdır, ve size Tanrı hakkında değil, insanlar hakkında bir hayli şey söyler. Metafîzikçiler bilgiyi yaymaya inanırlar, kimsenin inancını ya da dinini o bilgiyle değiştirmeye değil. (6) Son olarak da, ki bu çoğu Hristiyana en çok acı ve­ ren şeydir, Metafîzikçiler İsa'yı sizden ya da benden daha fazla Tanrı saymazlar. Onlar İsa'ya tapınmazlar, ve O'nun da bunu yapmalarını istediğine inanmazlar. İsa'nın, Tanrı' ya ya da saf sevgiye belki evrendeki diğer herhangi bir var­ lıktan daha yakın olduğuna, ve O'nun Dünya'yı ziyaretinin insanlık için muazzam bir öneme sahip olduğuna inanırlar. O var olan en yüksek aydınlanmış düzeydendi, ve uygarlığın o bölümü için mutlak surette gerekli olduğu bir zamanda bize öğretmeye gelmişti... ve O, görevinin sonunda çok ıstı­ rap çekeceğini tam olarak bilerek gelmişti. O'nu yollamak ortak ve acı verici bir karardı. O, bildirilen tüm o mucizeleri gerçekleştirmiş miydi? Evet. O, öldükten sonra dirilmiş miy­ di? Kuşkusuz, O bu güce sahipti. İsa neden bir erkek olarak gelmişti? O bir insan olarak 153


Bitiş Zamanı gelmek için şu ya da bu cinsiyetten olmak zorunda olduğuna göre, o zamanın kültürü için İsa'nın erkek olarak ortaya çık­ ması daha kabul edilebilir bir şeydi. Bu durumda O'nun bü­ yüklere öğretmesinin ve sözlerini dinletmesinin daha kolay olacağı biliniyordu. ... O zamanın yazarları (büyük olasılıkla fazla düşünmeden) Tanrıya da -kabul edilebilir bir güç ve otorite kavramına uyması için- erkek cinsiyeti atfediyorlardı. Tanrı erkek midir? HAYIR. Bulutların cinsel organı var mı­ dır? Soluduğumuz hava erkek midir? Tanrı ruhtur, genel ve evrensel ruh. Bizim dişi ve erkek referansımız sadece Dünya üzerinde geçirdiğimiz zamana has bir şeydir. Bu nedenle, birçok Metafizikçi Tanrı'yı, "Ana-Baba Tanrı" ya da sadece "Ruh" olarak ifade eder. Bu, kadınların ve erkeklerin nihayet bir araya geldikleri, ve belki de ilk kez, belli bir cinsiyet hâ­ kimiyeti olmayan ortak bir ruhsallığı paylaştıklarını idrak ettikleri bir çağdır. Bu ayrıca, bilinen, ama ille de birinci dünya kavramı olmayan, ve çiftlerin mümkün olan en yük­ sek düzeyde: önce spiritüel (Tanrı Sevgisi), sonra insani sev­ gi, sonra da fiziksel sevgi düzeyinde bağlanmalarını içeren bir kavramın ortaya çıkış zamanıdır. Metafîzikçiler ayrıca, İncil'in büyük bir bölümünün er­ kekler tarafından, erkeklerin amaçları doğrultusunda yo­ rumlandığına ve çevrildiğine, ve bazı bölümlerin kasıtlı ola­ rak çıkarıldığına inanırlar (bu, Dünya'da eninde sonunda kanıtlanacaktır, ama ille de Hristiyanlar tarafından kabul edilmeyebilir). Metafîzikçiler klasik anlamda şeytana inan­ mazlar. Cehennem ve ebedi lanet de inançta geleneksel bir rol oynamaz ("Görünmeyen" başlığı altındaki yazıya bakı­ nız). Onlar, Hristiyanlığın bugün onu bildiğimiz haliyle bili­ nir hale gelmeden önce, güçlü hükümetlerin onu yönetip yönlendirdikleri ve hatta, savaş için kullandıkları bir zaman­ dan geçtiğine işaret ederler. Güç mevkilerinde çoğunlukla di­ ni liderler bulunurdu, ve onlar çoğunlukla ayartılıp yozlaş154


Bölüm 6 tırılmış kişilerdi. Kutsal yazılar insanların kontrol edilmesi­ ni sağlayacak biçimde atlanmış, düzeltilmiş ve çevrilmişti, ve bunlar bugün hâlâ okunup takip edilmektedir. Metafizikçiler İncil'in bütünüyle doğru olduğuna inanmazlar, ve bun­ dan dolayı da bir kişi için kutsal ve itimada lâyık olan şey bir başka kişi için bir anlam taşımayabilir. Metafizikçiler İn­ cil'i, İsa tarafından söylenen birçok genel gerçeğe bir refe­ rans olarak kullanır, ve orijinal halinde, onun -sadece sizin gördüğünüz bölümlerin değil, hepsinin- "medyumik kanalla" alınmış olduğuna (Ruh tarafından -insanlar kanalıyla- veril­ miş olduğuna) inanırlar. Metafizikçiler meditasyona güvenirler. Meditasyon basitçe duadır -konuşmak yerine dinlemektir- daha fazla bir şey değil. O esrarengiz ya da garip bir şey değildir, ve onu yaparken lotus duruşunda olmak ya da garip sesler mırıl­ danmak şart değildir. Meditasyon sizin güç, sezgisel bilgi ve yön bulmanızı sağlayan bir şeydir. Metafizikçiler ayrıca, te­ melde başkalarına yardım için kullanılan duaya (konuşma­ ya, tapınmaya ve diyaloga) çok kuvvetle inanırlar. Onlar, Ruh'un (Kutsal Ruh) kolektif Tanrı'nın sesi olduğuna, ve onun bugün her zamanki kadar güçlü olduğuna, ve onun sağ­ laması gerektiği kadar iyi bilgi sağlayacağına inanırlar. O hâlâ sürmektedir ve iki bin yıl önceki peygamberlerle birlik­ te son bulmamıştır. Üçlü Birliğin (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) yerini üçlü bir bölünme değil, herkes için eşit güç kav­ ramı almıştır. Tanrı sevgidir, ve sevgi evrendeki en güçlü kuv­ vettir. Biz bu dönemin sonuna yaklaşırken, Tanrı'nın Dün­ ya üzerinde çalışma yöntemi olarak, yasa ve inayetin yerini giderek daha çok sevgi alacaktır. Yüksek aydınlanma düzey­ leri buna izin verecektir. Biz bitirdiğimizde saf sevgi enerjisi hâkim olacak, ve tüm kaydedilmiş tarihin büyük üstatları Dünya üzerinde yine insanlarla birlikte yürüyeceklerdir. Bu, 155


'Bitiş Zamanı insanlar hâlâ buradayken Dünya'da perdenin kaldırılışını işaret edeceğinden, harikulade bir şey olacaktır! Metafizikçiler, dünyamızın bunun olacağı birçok dünyadan sadece biri olduğunu hissetmektedirler, ve bu olduğu her seferinde, bu evrenin her yanındaki (birçoğundan habersiz olduğumuz, ama tüm bu zaman boyunca bize yardım eden) her türlü spiritüel varlık tarafından yardım edilen ve kutlanan çok özel

bir olaydır. Hiçbir insan sevgi enerjisinin gerçek gücü konu­ sunda gerçekten bir kayrama sahip değildir, "Görünmeyen" Metafiziğin "görünmeyen" veçhesiyle ilgili o kadar çok şey yapılmıştır ki, o birçokları için sahte bir öneme sahiptir. Hayaletler, melekler, UFO'lar, rehber ruhlar, vs. konusunda ne düşünüyorsunuz? Hiçbirimizin neden burada bulunduğu­ muz, ve (tüm yaşamlarımız boyunca bizi meşgul edecek!) ne yapmamız gerektiğinden daha fazla bir şey bilmemiz gerekli değildir. Evrenin mekaniği, ve işlerin işleyiş biçimi bize genel hatlanyla ve küçük dozlarda verilmiştir. Bunun hepsini anlamanın o kadar önemli olmadığını söylemek yeterlidir. Eğer otomobil sizi oraya götürüyorsa, oraya emniyetli bir biçimde ulaşmak için motor hakkında her şeyi anlamanız ge­ rekmez. Mekanik ustası olmayı arzu edenler ise açıklamalar ve daha ileri öğretilerle onurlandırılırlar. Daha fazla bilmeyi arzu edenleriniz için, bu konuda cilt­ ler dolusu yazı vardır. Ama işte bazı temel gerçekler: Di­ ğer birçok Dünya senaryosu içinde bulunan (bizim gibi) bir­ çok spiritüel varlık vardır. Bazıları bizim Dünya üzerindeki amaçlarımızdan ayrı ve bağımsızdırlar, ve bazıları bizim bu­ rada yapmamız gereken şeyi direkt olarak desteklerler. Evet, başka Dünyalarda başka varlıklar vardır. (Bu sizi gerçekten çok şaşırtır mı?) Onların bazıları bizim gibidirler, ve (bizim-

156


Bölüm 6

kilerden daha düşük ve daha yüksek olan) başka derslerden geçmektedirler. Bazıları da bize hiç benzemezler, ve bizim alışık olduğumuz kadar elle tutulur maddesellikte değildir­ ler, ve bu yüzden de onları algılamak şaşırtıcı olabilir. Bazı­ ları onlarla son haddine kadar iletişim kurabilirler. Bazıları bunu denerler, ama denememeleri gerekir. Bazıları onları zi­ yaret ederler, bazılarının da etmemeleri gerekir. Zaman zaman bu diğer varlıkların bazılarıyla yolları­ mız kesişir, bu bazen bir ana plânın parçası olarak, ve bazen de bizim derslerimizle ilintisiz bir biçimde gerçekleşir. Ço­ ğunlukla, gözlendiğimizin geçici olarak farkına varırız, ya da bize bir şeylerin söylendiğini hissederiz. Bunlar bizim bura­ daki zamanımızla ilintili, özel ve normal olaylardır. Diğer zamanlarda (örneğin hayaletler gibi) korkutucu ve anlaşıl­ maz olabilen şeyler görebilir ya da işitebiliriz. Bu o kadar seyrek yaşanan olağanüstü bir şey değildir, ve bunun meka­ niğini anlayan birçok kişi vardır. Bu normal bir şeydir, ama yine, onu anlamamız bizim için gerekli değildir. Ancak, on­ ları yok saymak mantıklı olmaz. Metafizikçiler şeytana ya da Cehenneme inanmazlar. Onlar bu kavramların yıllar boyunca insanları siyasi bir bi­ çimde yönetmek için mecazî kutsal kitapsal referanslarla güçlendirildiğine inanırlar. Ancak, yanılmayın: kesinlikle spiritüel bir karanlık taraf vardır. İsa, bize bunun hakkında da öğretmek için gelmişti, ve uyarı açıktı: Ondan uzak du­ run! Siz sevgi ve şifayı tezahür ettirdiğiniz kadar kolayca olumsuzluğu ve trajediyi de tezahür ettirebilirsiniz. Sizin Tanrı'nın bir parçası olarak gücünüz mutlaktır... bunu düşü­ nün. Dünya'da "yasa" çağı esnasında Tanrı bir hayli ölüm ve ıstırap yarattı. Tezahür ettirilen her şey güzel ve sevgi dolu değildi. Kötü ruhları kovmak gerçektir. Davet edildiklerinde olumsuz (negatif) bir yere girecek düşük, görünmeyen var157


Bitiş Zamanı lıklar vardır. Derin depresyon ve kişiliğin içine kapanması klasik bir davet sendromudur. Bazen, kişi yardım edemeye­ cek kadar güçsüz olduğundan, bu varlıkları o kişiden uzak­ laştırmak için birkaçımızın bir araya gelmesi gerekir. Bu­ nunla birlikte, çoğu zaman, zihinsel hastalık ve biyolojik kimyasal dengesizlikler "kötü varlıklar tarafından ele geçiril­ me" olarak etiketlenir. Onları bunu yapmaya Şeytanın ittiği­ ni söylemek daha etkileyici olarak görünür. Gaipten gelen sesler işitmek, büyük bir olasılıkla, ruhsal bir dengesizlikten çok biyolojik bir dengesizliktir. Anormal beyin fonksiyonu ko­ layca -tersine, yani işitme merkezine geri dönebilen- bazal düşünce sinyalleri üretebilir; bu durumda bir insan gerçek­ ten bu istemdışı düşünce tarafından üretilmiş sesler "işitebi­ lir." (Bu, diodların bir elektrik devresinde arızalanıp, akımın bir yönde akmasına sebep olmalarına benzer.) Korkutucu ve çoğunlukla da trajik olmasına rağmen, o şeytanın ya da di­ ğer ruhların işi değildir. Bizim Dünya üzerindeki amacımız, yükselmiş üstatla­ rın öğretileri yoluyla, hem kendi yaşamımızda hem de tüm gezegen için- olumsuzu olumluya dönüştürmektir. Sevgi hü­ kümdardır ve çok daha güçlüdür; ama sevginin yokluğu gü­ nahtır. Bu halin inanılmaz karanlığı nefret, kıskançlık, ben­ cillik, hırs, güç tacirliği ve umursamazlıktır. İsa, Dünya'ya gerçek kimliğimiz hakkındaki, ve nasıl gücümüzü kuşanıp gezegeni iyileştirebileceğimiz hakkındaki gerçekler yoluyla kendimizi bu durumdan kurtarmamızı sağlayacak öğretiler vermek için gelmişti. Bize ayrıca gerçeği herkesin işitebilece­ ği şekilde yaymamız da söylenmişti. (Metafizikçiler herkesi bu gerçeği kabullenmeye zorlamamız yönünde talimat aldığı­ mıza da inanmazlar.) Sizi gerçek özgürleştirecektir. An­ cak, herkes ona hazır değildir, ve kimseye bu gerçek zorla dayatılmamalıdır. İşte bu yüzden bir Metafizikçi sizi sistem hakkında bilgilendirebilir, ve sonra sizi yalnız bırakır. Bazı158


Bölüm.6 ları Metafızikçilerin deli olduklarını düşünerek uzaklaşacak­ lar, bazıları da aydınlanacaklardır. İsa'nın Öğretileri H a k k ı n d a S ö z l e r İsa'nın öğretisini içeren sözler kutsaldır; bunların çevi­ rileri (size söylenmiş olanlar) değildir. Çeviriler hâlâ (aşağı­ da yer alanlar gibi) ortaya çıkmaktadır. Lütfen bu yeni yo­ rumları anlamaya açık olun; onlar önemlidir. Aşağıda, İsa' nın takipçileri tarafından yazılmış, ya da bizzat O'na atfedil­ miş en güçlü ayetlerden bazıları yer almaktadır. Onlar Kryon vasıtasıyla "Kutsal Ruh" tarafından yorumlanmışlardır. Y u h a n n a 3:16 — Y u h a n n a t a r a f ı n d a n y a z ı l m ı ş t ı r "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki vücuda getirdiği biricik oğlunu verdi, böylece O'na inananlar mahvolmayacak, ebedi bir yaşama sahip olacaklardır." Metafizikçinin görüşü "Tanrı Dünya insanlarını o kadar çok seviyordu ki, ev­ renin en ehliyetli ruhsal varlığını, aslında Ruh'tan doğmuş en yüce varlığını insanlar arasında yaşaması için gönderdi, ki böylece ona inanan ve onun söylediği şeylere inananlar ar­ tık Dünya'nın olumsuz yollarının çamuruna saplanmayacak, aydınlanmadan ölmeye maruz kalmayacak, ve sonsuz bir ya­ şamı meydana getirecek bilgiye sahip olacaklardır." Y u h a n n a 1:11 ve 12 - Y u h a n n a t a r a f ı n d a n y a z ı l m ı ş t ı r O kendininkilere geldi, ve kendininkiler onu kabul etme­ diler. Ama o, onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere, Tanrı'nın oğulları olma gücünü verdi."

159


Bitiş Zamanı Metafizikçinin görüşü "O Dünya 'ya geldi ve kendisi gibi insanlarla birlikte ol­ du, ve onlar onu tanımadılar ve ona inanmadılar. Ama onun sözlerine inanan ve onları uygulayanların hepsi tam O'nun gibi -Tanrı'nın bir çocuğu olarak doğmuş- olmak için gerekli sınırsız bilgi ve güce sahip oldu." Yuhanna 1:14 - Yuhanna tarafından yazılmıştır "...Ve Kelâm bedene dönüşüp, aramızda inayet ve ger­ çekle dolu bir yaşam sürdü (ve biz onun şanını, Babanın biri­ cik oğlunun şanı olarak gördük)." Metafizikçinin görüşü "Ve evrenin gerçeği, Dünya insanları arasında sevgi ve gerçekle dolu olarak yaşaması için bir insan şeklinde gönde­ rildi (ve biz onu, gördük, ve O'nun gerçeği konuştuğunu bil­ dik, ve biz onun evrene duyduğu sevginin parlaklığının müm­ kün olan en yüksek şekilde temsil edildiğini gördük)." Romalılara 3:23 — Paul tarafından yazılmıştır "Çünkü hepsi günah işlediler ve Tanrı'nın şanı için ye­ tersiz kaldılar; İsa Mesih'te olan kefaret vasıtası ile, onun inayeti ile bedelsiz olarak temize çıkmış sayılırlar." Metafizikçinin görüşü "Tüm insanlar, olumsuzlukları ve cehaletleri içinde, sa­ hip olabilecekleri bilgi, aydınlanma ve sevgi için yetersiz ge­ lirler; bu şimdi değişebilir, bu -seçilmiş varlık İsa'nın Dünya' ya getirdiği sevgi ve gerçek vasıtasıyla- Tanrı tarafından kar­ şılıksız sunulmuştur."

160


Bölüm 6

R o m a l ı l a r a 6:23 - P a u l tarafından y a z ı l m ı ş t ı r "Çünkü günahın ücreti ölümdür; ama Tanrı'nın arma­ ğanı, Isa Mesih vasıtasıyla ebedi yaşamdır." Metafîzikçinin görüşü "Sevgisiz bir biçimde olumsuzluk ve karanlık içinde kal­ manın sonucu aydınlanmadan ölmektir; ama Tanrı'nın kar­ şılıksız olarak verdiği Isa armağanı -onun sevgisi ve öğretile­ ri vasıtasıyla- ışık, güç ve ebedi yaşam meydana getirecektir." R o m a l ı l a r a 10:9 - P a u l tarafından y a z ı l m ı ş t ı r "Şöyle ki, İsa Rabdir diye ağzınla itiraf edersen, ve Tan­ rı'nın onu öldükten sonra dirilttiğine yürekten inanırsan, kurtulacaksın." Metafîzikçinin görüşü "Sen İsa'nın evrensel öğretilerini ve sevgisini açıkça ka­ bul ve tasdik ettiğin, ve O'nun kendisini ölümden diriltme gücüne sahip olduğuna inandığın zaman, aynı şeyi yapmanı sağlayacak aydınlanma, anlayış ve güce sahip olacaksın." Y u h a n n a 14:5-7 - Yuhanna tarafından İsa'dan alıntı yapılarak yazılmıştır "Tomas ona dedi ki: Ya Rab, nereye gidiyorsun bilmiyo­ ruz; yolu nasıl bilebiliriz? İsa ona dedi: Yol, gerçek, ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya hiç kimse gelemez. Eğer beni tanımış olsaydınız, Babamı da tanımış olurdunuz: ve şimdiden onu tanıdınız ve gördünüz."

161


Bitiş Zamanı Metafizikçinin görüşü "Tomas İsa'ya dedi ki: Rab, nereye gittiğini bilmiyoruz, öyleyse nasıl ilerleyeceğimizi nasıl bilebiliriz? Isa Tomas'a dedi ki: Ben size gerçeği vererek ve bizzat yaşamımla örnek olarak size yolu gösterdim. Benim öğretilerimi ve özümü uy­ gulamadıkça kimse Tanrı'ya ulaşamaz, çünkü ben Tanrı ile birim. Eğer beni tanımış olsaydınız, içimdeki Tanrı'yı da ta­ nırdınız; öyleyse bundan böyle siz Tanrı'yı gördüğünüzü ve O'nu bildiğinizi söyleyebilirsiniz." Bölüm Özeti: Metafîziksel inançlara sık sık yeni çağ hareketi olarak atıfta bulunulur. Bununla ilişkili konular genelde kristalleri, enerji modüllerini, bilinçaltıyla algılanan öğretileri, UFO' ları, Astrolojiyi ve görünüşte kanıtlanmamış diğer elle tutu­ lamaz şeyleri içerir. Birçok insan olağandışı herhangi bir şe­ ye çekim duyar, ve birçokları geleneksel kilise tarafından su­ nulanların dışındaki yanıtlara açlık duyarlar. Hiçbir merkezi kontrolün olmadığı bir harekette, bir ışığın etrafında dönen pervaneler gibi, böyle bir hayli "otomatik" takip vardır. Bu hareket, ne yazık ki, daha büyük aydınlanma peşinde olan­ ları olduğu gibi, antika kimseleri de çeker. Bu sistemi daha çok araştırmaya karar veren herkes, garipliklerin içinden geçmek zorunda kalacağını, ve gerçeği fanteziden ayırt etme, gerçek inananları ticari sömürenler­ den, ya da kafaları karışmış bulunduğu veya dengesiz olduk­ ları için orada bulunanlardan ayırt etme gücüne sahip ol­ ması gerektiğini anlamak zorundadır. (Ayrıca, dengesiz kişi­ ler Hristiyan inancına da büyük ölçüde çekilirler; bunu her­ hangi bir Hristiyan papaza sorabilirsiniz.) Bırakın İsa'nın öğretileri rehber olsun: Her insana baktığınızda, sevgi ve ak­ lı, orada olması gereken olgun ruhu arayın. 162


Bölüm 6 İnsanlar sistem içinde gelişip yavaş yavaş Metafiziği anlarken, "tekinsiz" olan giderek "daha az tekinsiz" hale ge­ lir. Açıklanamayan şeylerin ille de sahte, uydurma ya da te­ kinsiz olmaları gerekmez. İki yüz yıl önce Virginia'daki bir toplantıya getirilen bir hesap makinesi açıklanamayan, te­ kinsiz bir şey olurdu (ve siz onu taşıdığınız için bir cadı ola­ r a k nitelendirilip, kazığa bağlanarak yakılabilirdiniz!). Bu alet, çok açık ki, ne kötü ne de sahte bir şeydi, o sadece he­ nüz anlaşılmamıştı ve zamanının önündeydi. Metafizikçinin tekinsizliğinin çoğu, bu "henüz anlaşılmamış, a m a işe yara­ yan" kategorisine girer. İnsan uygarlığının ilk günlerinde biz evrenle (Tanrı'yla) ilişkimizi "yasa"nm ilahi takdiri olarak isimlendirdik. Sert bir ana-baba gibi, Tanrı kurallar koymuş ve yaramazlık edenleri, kötü hareket edenleri cezalandırıyordu. İnsan Ahit Sandığına dokunduğu zaman öldü, tıpkı Tanrı'nın güç mer­ kezine dokunursa öleceğini söylediği gibi... neden ve sonuç, suç ve ceza. Bu, evrenin o zamanki bilinç düzeyiyle ilişki k u r m a biçiminin bir sonucuydu, Dünya gelişen bir spiritüel grup olarak o z a m a n henüz bebeklik çağındaydı. Özellikle yükselmiş bir spiritüel duyguya sahip olanlar b u r a d a n gö­ türüldüler: örneğin Elijah'ın (İlyas peygamber) ölmeden "bu­ r a d a n alındığı" yazılmıştır. O zamanlar Tanrı ile yüzyüze ko­ n u ş m a k yaygın bir şey gibi görünüyordu, ama Tanrı korkusu da büyüktü. İki bin yıl önce biz İnayet çağına girdik. Bu, işlerin ger­ çek işleyiş biçimi h a k k ı n d a bize gerçeği vermesi için İsa'yı yollayan Tanrı'nın inayetini işaret eder. Öyle görünüyor ki dünya insanları spiritüel gücün kendileri için gerçek kul­ lanımının bilgisine hazırdılar. Bu insanlar için yukarı doğru bir hareketti, ve d a h a yüksek bir spiritüel düzey sunulmuş­ tu. Bilgiye sahip olmak onu kullanma sorumluluğunu da ge­ tirdiğinden, bu aslında sorumluluk çağıydı. O günlerde, bu 163


Bitiş Zamanı yeni inanç onların "yeni çağıydı", ve İsa'nın öğretileri (Spiritüel farkmdalıkta her yukarı harekette olduğu gibi) ikti­ dardaki olumsuz kişilerin tipik aşağılaması ve inançsızlığı ile karşılandı. Biz şimdi Sevgi çağına girmeye başlıyoruz. Yine, ona da yeni çağ deniyor. Bu nihai arena olacak, ve yaşayacağımız tüm karışıklık onu hissedenler ile hissetmeyenler arasındaki çarpışmalar (fikir ayrılıkları, uyuşmazlıklar) olacak. Bu me­ zuniyet için burada kalması gerekmeyenleri ayıklamak için doğal yol olacak. Bu nihai ilahi takdir bizim İsa'nın ve diğer yükselmiş üstatların öğrettiklerini öğrenmiş olmamızı talep eder, ve anlayan ve saf sevgi enerjisinin kullanımından so­ rumlu olanlara muazzam bir güç verir. Yeniden-doğmuş Hristiyanlar'ın tüm inançları sevgide köklendiğinden, onlar yeni çağa çok iyi uyarlar. Ama dokt­ rinlerine bağlı olarak, onlar gelişen olaylar karşısında çok ra­ hatsız olabilir, ve anti-Mesih'in (Deccal) birçok yeni-çağ lide­ ri tarafından temsil edildiğini düşünebilirler. Bu daha çok, Yuhanna'nın Vahyi'nin yüzyıllardır kilise tarafından sunu­ lan zayıf ve yönlendirici bir yorumundan kaynaklanacaktır. Onlar gevşeyip Tanrı'nın yol göstermesine izin verirlerse, ve sadece doktrine dayalı kararlar vermezlerse iyi olur. Bu bi­ reysel iman için sorumluluk alma, ve çevrelerinde gerçekten olup bitenlerle, olabileceği kehanet edilenleri birbirinden ayırt etme zamanı olacaktır. Eğer insanların bitiş (kıyamet) zamanını tam olarak bilmeleri gerekseydi, Tanrı bitiş zama­ nı yazılarını bu kadar muğlak ve gizemli kılmayı seçmezdi. Bir başkasının yorumunu değil, ruhen ayırt etme sorumlulu­ ğunu alma bireyin kendisine kalmış bir şeydir. Bitiş zamanı­ nın yazıları konusunda yetkili yoruma sahip olduğunu söyle­ yen birine inanmayın; bu henüz verilmemiştir. Bize, ilk Vahiy (Yuhanna'nın Vahyi) kitabına yeni yazılar eklememe­ miz, böylece o yazıların muğlak (belirsiz) kalması tembih 164


Bölüm 6 edilmiştir! Sevgi enerjisi giderek d a h a yoğunlaşacaktır. Bu bazıla­ rını çok rahatlatacaktır, ancak bazıları gerekli ayarlamayı yapamayacaklardır. Dünya yeni ilahi takdire fiziksel olarak tepki gösterecektir, ve dünyanın kutbiyeti yeni bilince uygun hale gelmek için kendini değiştirecektir. (Kutbiyet değişimi Vahiy kitabında altıncı m ü h ü r e eşit olarak gösterilmiştir... a m a bu da beşeri bir spekülasyondur... yoksa değil midir?) Bunu okuyan her kimseniz, bunu gerçek olarak bilin: Korku gelecek olanlar içinde yer almak zorunda değil, ve ge­ lecek olandan korkulmamahdır. Sevgi yeni büyük güçtür, ve sevgi yeni zamanlarda bizi koruyacak ve bize hizmet edecek­ tir. İsa, dünyaya sevgi enerjisini getirendi... O'nu bu k a d a r sevmeye devam etmemiz hiç de şaşırtıcı bir şey değil. T anrı Sizi Korusun!


Yedinci Bölüm Yazan'ın Özeti

167


YAZANIN OZETI Bölüm 7

Kryon yazılarının birinci kitabını bazı çok biyolojik (in­ sani) düşünceleri ve gözlemleri paylaşmadan bitiremezdim. Birincisi, eğer bu noktaya k a d a r gelmiş (ve buraya k a d a r ya­ zılan her şeyi gerçekten okumuşsanız) gösterdiğiniz sebattan ötürü sizi kutlarım! Daha önce belirttiğim gibi, yazılar daima mükemmel bir dil (İngilizce) ile yazdırılmamıştı, ve bazen bu çalışmaya gerçekten dahil olmamışsanız- t a m a m e n kapa­ lı, adeta şifreliydiler. Bununla birlikte, ben medyum olarak yazıları tümüyle anladığımı, ve onları çevremdeki ilgilenen ve sorular soran insanlara daha büyük ayrıntıyla açıklayabildiğimi gördüm. Bu ayrıca bizi birkaç özel danışma celsesine, ve sonra grup celselerine götürdü. Benim bu celselerde verilen bilgiden devşirdiklerime, ve Kryon bilgisini uygulayarak edindiğim kişisel deneyimime aşağıda yer veriyorum. Eğer siz de Kryon yazılarını yaşamınıza uygulamak istiyorsanız, o zaman bu son bölümü okuyun. Onu önemli bulacağınızı sanıyorum, çünkü o benim insanlara Kryon'un görüş noktasından değil, insanın-görüş noktasından tavsiyelerimi içermektedir. N ö t r Aşıyı T a l e p E t m e Rehber değişimini ve nötr aşıyı talep etmek istiyor mu­ sunuz? Ben şu a n a dek onu en iyi durumunda... ve en kötü d u r u m u n d a direkt olarak görmüş bulunuyorum; en iyi du­ r u m birisinin, her ne nedenle olursa olsun, bir rehber deği­ şimini neredeyse bir gecede elde edebilmesiydi! Bu t ü r bir in­ sanla konuştuğumda, bana öyle göründü ki (1) rehber değişi­ mi uzun bir dönemin ardından sonuç noktasına geliyordu, ve 168


Bölüm 7 kişinin bilgiye, ve ayrıca aşıya gerçekten hazır hale gelebil­ mesi ağır yürüyen zor bir mücadele olmuştu, ya da (2) kişi bu talepte bulunulduğu sırada, (bir ölüm, ya da yaşamı teh­ dit eden bir deneyim gibi) çok güçlü bir travma yaşamıştı. Bu bir biçimde olayı hızlandırmış görünüyordu. Tüm bunlar bana, rehber değişimi deneyimimin Kryon tarafından en kö­ tü durum senaryosunda anlatıldığını, onun böylece en kötü senaryoyu bile yaşasak şaşırmamamız için böyle yaptığını göstermektedir. Bu ayrıca bana, olayın zamanlamasının gö­ rünebileceği k a d a r çok ani olmadığını da gösterdi. Yani, öyle de olabilir, a m a bu ayrıca, siz Kryon yazılarını okumadan çok önce, u z u n bir zamandır süregelen bir süreç de olabilir. En kötü durumda, yazılarda tarif edilen tüm klasik be­ lirtileri (arazı) sergileyen bir insanla da birlikte oldum. O, Dünya'yı terk etmeye hazırdı, ve artık uğrunda yaşayacak bir şey bulamıyordu... bu kaybedilmiş bir sevgi ya da servet yüzünden y a ş a n a n bir depresyon hali değildi, ama artık hiç­ bir şeyin onu çekmediği, ona bir şey v a a t etmediği gerçek bir t a m a m l a n m a duygusuydu. Onun ailesi, dostları, mesleği ve hobileriyle işi bitmişti. Onu artık hiçbir şey ilgilendirmiyor­ du. Bu gerçek bir "nötrleşmiş kişi" idi. Sonra beklenmeyen ve (Kryon tarafından) yazılmamış bir şey oldu: bu kişi Dünya'nın içinde bulunduğu duruma son derece duyarlı hale geldi. Yani, onun için, insanın insana, ve insanın Yerküre'ye yaptığı t ü m adaletsizlikler boğucu bir biçimde aşikâr hale geldi: ve bu onun mutsuzluğuna mutsuzluk kattı. O sanki, insan ırkını neredeyse Tanrı'nın görebileceği gibi görebiliyor­ du, a m a deneyimlediği şeyi yumuşatıp hafifletecek bir sevgi ve hoşgörü hissetmeden. Bu onun içinde bulunduğu karanlık kuyuyu derinleştirdi. Yapabileceğim tek şey onu sevmekti. Onun geçişi ona ait olmak zorundaydı. Ben bu deneyimden uzaklaşırken, görmüş olduğum şeyin derecesi aklımı başıma getirmişti. Kryon'un b a n a yazdırdığı şeye bir göz atmış oldu-

169


Bitiş Zamanı ğumu fark ettim, ve yine bunun ne kadar vakitli verildiği be­ ni çok etkiledi. Allahtan, bu adam bu süreçten daha da güç­ lenerek geçmeyi başardı. Ben ayrıca, yeni rehberlerini henüz almış bir kadınla da birlikte oldum, ve o gerçekten yeni enerji ve sevgi aydınlanmasıyla duvarlara çarpıyordu. Onun deneyimi beni, size reh­ berlerinizle iletişim kurma konusunda bir tavsiyede bulun­ maya yöneltti. (Okumaya devam edin.) Evrenle İletişim Kurma Eğer size perdenin öbür tarafındakilerin bizimle nasıl çalıştıkları hakkında esasa ait bir şey söylemem gerekseydi, size onların istekleri gerçekten harfi harfine yerine getirdik­ lerini söylerdim. Birçok aydınlanmış kişi, hâlâ, evrenin sizin ne zaman uykuda ya da uyanık olduğunuzu, ne zaman kötü ya da iyi olduğunuzu bilen bir tür spiritüel Noel Baba oldu­ ğuna... ve tüm yapmanız gereken şeyin, orada durup gökten bir şeylerin kucağınıza düşmesini beklemek olduğuna inanır. Eh, bunun da biraz doğru bir yanı vardır. Eğer siz yolunuz­ dan yürüyorsanız, fırsat pencereleriniz sizin içinden geçme­ niz için gerçekten önünüze çıkacaklardır. Ancak, burada dik­ kate alınması gereken çok daha fazla şey vardır: Şunu bilin: eğer evren sizi rehber değişimi deneyimin­ den geçirirse, ve siz olumsuzu olumluya başarılı bir biçimde dönüştürüyorsanız, evren sizi işini yapıyor ve kontratını ye­ rine getiriyor olarak görür. Eğer siz bu sırada açlık ve yok­ sulluk çekiyorsanız, evren bunun farkında değildir! "Bu nasıl olabilir?" diyebilirsiniz. Unutmayın ki siz insanlara ait kü­ çük bir kültürel akvaryumda derste bulunan biyolojik bir varlıksınız. Evren sizin ihtiyaçlarınızdan haberdar edilme­ lidir, ve bu rehberlerinizle iletişim kurularak yapılır. Bu size acayip bir şey gibi görünebilir, ama gayri-spiritüel olan 170


Bölüm 7 her şeyin talep edilmesi gerekir. Evren sizin bir sonraki karmik dersinizin ne olduğunu, ya da neyin içinden geçmeniz gerektiğini, veya yolunuza hangi halis fırsatın çıkacağını gerçekten bilir; ama o, küçük beşeri akvaryumda var olabil­ mek için neye ihtiyaç duyduğunuzdan haberdar edilmelidir. İlk önce karnınızı doyurmanız gerekir! Siz bunu para kazan­ mak için çalışarak sağlarsınız (para spiritüel bir kavram de­ ğildir.) Bu konuda belli senaryoları talep etmeyin; onun yeri­ ne, rehberlerinizi bulunduğunuz yerde bunun genelde nasıl işlediği hakkında bilgilendirin. Kryon bize açıkça, rehberle­ rin perdenin öteki yanıyla ana bağlantımız olduklarını hatır­ latmıştır. Onların sizin işe ihtiyacınız olduğunu, ya da ihti­ yaç duyduğunuz para miktarını, veya evrenin daha az çalı­ şıp daha fazla kazanabileceğiniz, vs. bir yere girmenize nasıl yardım edebileceğini bilmelerini sağlayın. Bu işin "nasılları" konusunda çok belirleyici olmayın; yoksa, isteğiniz harfi har­ fine yerine getirileceğinden sonucu sınırlamış olursunuz. On­ lara neye ihtiyacınız olduğunu bildirin, ama bunu sizin için nasıl yapacaklarını söylemeyin. Buna birlikte-yaratma de­ nir. Rehberlerle gerçekten konuşulması gerekir. İsteklerini­ zi onlara yüksek sesle söyleyin. Konuşurken kullandığınız sözcüklere dikkat edin (ki doğru olsunlar); sonra geri çekilin! Siz talep ettiğiniz şeyi gerçekten elde edeceksiniz. Ben bunu defalarca yaşadım. Ben isteklerimi ifade etmediğim zaman işler verimsiz hale geliyordu. Bunu yaptığım zaman, işler ol­ maya başlıyor, ve onlar hiç beklenmeyen biçimlerde gerçekleşiyorlardı. Daima iletişimi sürdürün (günlük dualar gibi), ama sessizce dinlemeye zaman ayırmayı da unutmayın. Yeni rehberler alanlara tavsiyem, hemen onlarla ko­ nuşmaya başlamalarıdır. Birincisi: eğer bunu yapmazsanız, onlar kafanızın içinde o kadar hızlı çalışmaya başlayacaklar­ dır ki siz o durumda kendinizi gayri-Dünyevi gibi hissede171


Bitiş Zamanı cek, ve bu gidişle yanıp tükeneceğinizi sanacaksınız. Siz on­ lara yeni aşılarınız üzerindeki çalışmalarını ne k a d a r hızlı bir biçimde yapabileceklerini bildirmelisiniz... aksi takdirde onlar "anormal bir hızla" çalışacaklardır, ve siz bu durumda düzgün bir biçimde işlev yapamazsınız! Sözünü ettiğim, yeni rehberlerini henüz almış olan sevgili kadın bunu bilmiyordu. O başında öyle yoğun bir baskı hissediyordu ki adeta bir miğfer giymiş olduğunu hissediyordu! Buna ek olarak, enerji o k a d a r yoğun ve direkt bir biçimde geliyordu ki, başka in­ sanlarla birlikteyken, zaman zaman o kalkıp odadan çıkmak zorunda kalıyordu, çünkü o insanların enerjisi bu gelen ener­ ji akımı ile çarpışıyor ve onu rahatsız ediyordu. Eğer siz reh­ berlerinizi ihtiyaçlarınızdan haberdar ederseniz, bunların hiçbirinin olması gerekmez. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki, b u n u henüz deneyimlemiş bir insanla birlikte olmak çok ödüllendirici bir deneyimdir. Böyle taze, yeni bir aydınlan­ mayla birlikte olmanın sizi de yükseltmesi kaçınılmaz bir şeydir. Bu bana, bu insanların bir araya toplanmalarının na­ sıl bir şey olacağı konusunda bir izlenim vermektedir. Bu du­ r u m d a olumsuzluk hiçbir şansa sahip olamaz. Bu yeni deneyimle ilgili hiçbir şey istemeyenleriniz de bu temel evrensel yeni enerji bilgisi ile hâlâ çok şey kazana­ bilirler. Kryon, bu yeni enerjinin bize yeni yetenekler verdi­ ğini açıkça belirtmektedir. Bu yeni yetenekler aslında öz-farkındalık ve idrakin bir yoğunlaşmasıdır. Yani, biz şimdi ya­ radılıştan güçlü ve "Tanrı'nm parçası" olan tarafımızla çok d a h a fazla şey y a p m a iznine sahibiz, ve onu ancak rehberle­ rimiz yoluyla kullanabiliriz. Bizim onu bizzat kullanmamız engellenmiştir (böylece nötr aşı önerisi devreye girer), ama hâlâ, rehberlerimizle sürekli iletişim kurarak çok d a h a güçlü hale gelebilir... başkalarına ve kendimize yardım edebiliriz. Rehberlerle iyi iletişim k u r m a k kendi başına bir kitap olabilir, çünkü o insanın sezgisel bir davranışı gibi görün-

172


Bölüm 7 mez. Basit hızlı sır mı? En iyi yolun ne olduğunu rehberleri­ nize sorun! Eğer gerekiyorsa, işe hantalca başlayın, ve onlar­ la iletişim k u r m a k için en iyi yolu bulma konusunda yardı­ ma ihtiyacınız olduğunu yüksek sesle bildirin (bir sonraki paragrafı okuyun). Hem spiritüel hem de fiziksel olarak neye ihtiyacınız olduğunu derhal açıklamaya başlayın. Unutma­ yın, onlar işleri sizin için yürür kılmak için buradadırlar. Onların gerçek amacı bu iletişimi, gerçekleştirmenize yar­ dımcı olmaktır, ki böylece karmik ilişkilerinizi d a h a iyi hal­ ledebildiniz. Bu yeni yeni gelişen kanalı kullanın! Rehberlerle iletişimin en önemli bölümü SEVGİ'dir. Siz sevgisiz onlarla iletişim kuramazsınız. Rehberlerinizi de Tann'yı sevdiğiniz gibi sevin. Onları, Dünya üzerindeki en sevdiğiniz insanı, hayvanı ya da varlığı sevdiğiniz gibi sevin. Kendinizi onların kollarında, birbirinizi kucaklarken imgele­ yin... sonra iletişiminize başlayın. Sonuçlar elde etmek isti­ yor musunuz? Bu sonuç getirecektir. D a m g a l a r v e Aşılar Bu iki isim ve onların temsil ettiği şeyler kafanızı ka­ rıştırıyor mu? Eğer öyleyse, bu konuda yalnız değilsiniz. Bir­ çok kişi benden bunları açıklamamı istemiştir. Kryon'un ki­ tap boyunca bu iki çok önemli kavram hakkında iyi açıkla­ malar vermesine rağmen, sanırım, şu açıklama ve yardımcı bir grafikle daha özlü bir tablo çizebilirim: Damganız, sizin doğuştan sahip olduğunuz spiritüel "parmak iziniz"dir. O hücresel düzeyde temsil edilir, ve biyo­ lojinizle beraber DNA'nız ile ilişki ve etkileşime girer. O de­ ğiştirilemez. Damganızın örnekleri şunlardır: kendiniz için programladığınız, öğrenilmesi gereken karmik dersler, astro­ lojik doğum etkileri (manyetik denge doğum burcunuz), yıl­ dız karma'nız, yaşam dersiniz ve a u r a renginiz. Bunlar sizin 173


Bitiş Zamanı kişilik özelliklerinize, ego'nuza, beden tipinize, duygusal du­ rumunuza, hastalığa karşı bağışıklık derecenize ve yaşam çizginize yansıyan çok önemli niteliklerdir. Bu damganın asla değiştirilememesine karşın, o eşit derecede güçlü bir spiritüel vasıta tarafindan etkilenebilir ya da nötrleştirilebilir (bir sonraki paragrafa bakınız). Bu anlaşılması güç bir şey mi? Şunu gözünüzde canlandırın: Bahçenizdeki musluğa bağlı hortumda su basıncı daima mevcuttur. Sizin bunu değiştirmek için yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ancak siz bir musluk tıkacı yerleştirerek onu kontrol altına alabilir, hatta onu tamamen iptal edebilirsi­ niz. Böylece siz bir şeyi nötrleştirmek için ona bir şey eklemişsinizdir. Sizin aşınız da bu musluk tıkacı gibidir. O sizin dam­ ganızı hafifletip ıslah eder. Aşılarınızı damganız üzerindeki "kısıtlayıcılar", ya da değişen kontroller olarak düşünün. Damgadan farklı olarak, onlar sürekli değişirler, ve onlar ev­ renin -rehberlerinizin sizin "spiritüel makinenize" girmeleri­ ni sağlamasının- zeki yoludur. Siz, oluşumunuzun belli veçhelerini kısıtlayan bir dizi aşı ile doğarsınız. Kryon'un açık­ ladığına göre, hepimizin sahip olduğu tipik aşı, akıl ve zekâ­ yı kısıtlayan bir aşıdır, ki böylece biz kısıtlanmış iki-boyutlu bir zaman perspektifine sahip oluruz, ve evren hakkında da iki-boyutlu düşünme eğilimi gösteririz. Biz daha çok aydın­ landıkça, bu aşı bizim daha berrak bir biçimde "görmemizi" sağlayacak şekilde "ayarlanır", hatta, başka bir aşıyla değiş­ tirilir. Aşıların neleri etkilediklerinin örnekleri şunlardır: spi­ ritüel denge (aydınlanmanızın ne kadar kısıtlı olduğu), zekâ (yukarıda sözü edildiği gibi), hoşgörünüz ve ölçülü hale gel­ meniz, bilgeliğiniz, yetenekleriniz ve içsel huzurunuz. Do­ ğum damganız sizin çabuk kızan, aşırı öfkeli, hasta bir insan olmanıza yol açabilir; ama siz karma'nızı hallettikçe, aşılar 174


Bölüm 7 bu durumu 180 derece değiştirebilirler. Tüm bunların öner­ mesini hatırlamak son derece önemlidir. Siz bunu bu dünya­ ya gelmeden önce -"derste" değilken temsil ettiğiniz Tanrı' nın parçası olarak- sonsuz bir bilgelik ve sevgiyle seçersiniz. Evren tarafından yapılan aşının en büyük yararı, onun sizin karma'dan kurtulmanıza yardımcı olmasıdır. Siz yaşa­ mınızda karmik dersinizi tatmin eden bir dönemden başarıy­ la geçtiğinizde, doğum damganızın o dersi oluşturan bölümü­ nü nötrleştiren bir aşıyla ödüllendirilirsiniz. Bahçe hortu­ mu benzetmesiyle kıyaslandığında, bu, çimenliğin belli bö­ lümleri yeterince sulandığında o bölümlerdeki musluk tıkaç­ larını devreye sokup suyu kesmek gibidir. Su basıncı hâlâ oradadır, ama o bölümlerde sizin onunla işiniz bitmiştir, böylece siz tıkaçları devreye sokarak su akışını iptal edersi­ niz. Nötr aşıyı talep etmek Kryon tarafından temsil edilen yeni bir ayrıcalıktır. Yeni enerjide evren şimdi size -gelip damganızın size verdiği tüm yaşam niteliklerini hemen he­ men iptal edecek bir dizi süper nötrleştirici aşı verecek- özel üstat rehberler sunmaktadır. Şimdi siz tüm doğum nitelikle­ rinizi ortadan kaldırabilir, tüm karmik derslerinizden kurtu­ labilir, daha fazla aydınlanabilir (onunla birlikte daha fazla bilgelik, hoşgörü ve huzura kavuşabilir), dengeli ve sağlıklı bir hale gelebilir ve kendinizi gezegeni iyileştirmek üzere ça­ lışmaya hazırlayabilirsiniz. Bu teklifin mekaniği, üstat Kryon'un sevgi dolu yazıları vasıtasıyla bu kitabın mesajıdır Tüm bunların içine örülü olan gerçek, sizin nötr aşıyı alarak, gezegen için -kısa bir süre öncesine kadar mümkün olmayan bir biçimde- olumsuzun olumluya dönüşmesine yar­ dımcı olacağınız gerçeğidir. Sonraki sayfada, damgalar ile aşılar arasındaki farkları görmenize yardımcı olacak bir grafik yer almaktadır.

175


Damgalar ve Aşılar

Kalıcı doğum nitelikleri ve özellikleri. Örneğin: • Astrolojik burç

Yaşamınız sırasında damgayı iptal eden

• Karmık dersler • Aura rengi • Yasam dersi

olumlu ve olumsuz, değişken ayarloyıcılar:

• Beden tipi

Bedenin iyileşmesine izin verir •

• Hastalığa karşı bağışıklık

Daha fazla zekâya izin verir •

• Yaşam çizgisi

Huzur ve bilgeliğe izin verir •

• Kişiiik tipi

Daha fazla aydınlanmaya izin verir • Tamamlandığında karmik dersleri iptal eder • Ayarlamaların sayısına bir sınır yoktur» Bu kısıtlayıcı değil, özgürleştirici bir mekanizmadır •

176


Bölüm 7 Henüz Söylenmemiş Şeyler Kryon'un bana verdiği ama bu kitaba dahil edilmemiş şeyler vardır, çünkü bu çok çabuk ve çok fazla şey vermek olurdu. Duygu ve tartışma yüklü, ama şimdilik yazılmayan konular vardır, çünkü bunlar bazı okurların kafalarındaki düğmelere basacaktı, ve bu durumda Kryon'un mesajı ikinci plânda kalacaktı. İnsani doğamız ve yerel kültürel etkiler içinde yaşadığımız bu hal, düşüncelerin ve eylemlerin mü­ hürlenmiş bir suni yeri gibidir. Biz, bize öyle yapmanın doğ­ ru olduğu öğretildiği ya da onun uygun olduğuna inandığı­ mız için belli eylemlerde bulunur, düşünceler düşünür ve tepkiler gösteririz. Bazen bu davranışı gerekli "uygar" dav­ ranış olarak nitelendirir, sadece yerel suni yerimizde öğre­ nilmiş bir karşılık olan bazı eylemlere sahte bir güvenilirlik atfederiz. Evren bizimle meşgul olurken bizim kültürel ku­ rallarımızı görmez. Bu da bazen kimi gerçekleri kabul etme­ mizi zorlaştırır. Ben beşeri geçmişimiz hakkında, birçok insan üzerinde ters bir etki yapabilecek bilgiler de aldım, bu yüzden bu yazı­ ların geniş biçimde doğrulanacağı bir zamana dek bunları yayınlamayacağım. Ayrıca, bana evrenin şu anda bizi ilgilen­ dirmeyen bölümüyle ilgili küçük bir parça da gösterildi, ama şimdilik, çevrede bir hayli faaliyet olduğunu söyleyebilirim. Belki, bunlar hakkında konuşmanın uygun olacağı bir za­ man gelecektir. Sevgili dost, her kimsen, umarım bu kitap sana yardım­ cı olmuştur. Sen ve ben, şimdi giderek kuvvet kazanan kop­ maz bir sevgi enerjisi bağına sahibiz. Hepimiz bu gezegende huzur ve barış içinde yaşamak için elinden geleni yapan aynı insan ailesinin bir parçasıyız. Bu kitabı bitirdiğinde, onu bir arkadaşına ver, en önem­ li şey bu mesajın hazır olan herkese ulaşmasıdır. Sevgiyle sunulmuştur, Lee Carroll 177

(Yazan)


Kryon

Birleşmiş

Milletler'de!

21 Kasım 1995'de, Kryon, New York'daki Birleşmiş Mil­ letler binasında, S.E.A.T.'de (Society for Enlightenment and Transformation - Aydınlanma ve Değişim-Dönüşüm Toplu­ luğu) bir konuşma yaptı. Davet üzerine, Lee ve eşi Jan, Bir­ leşmiş Milletler delegeleri ve konuklarından oluşan seçkin bir gruba konferans, ses tonlaması, meditasyon ve medyumik bilgi içeren bir celse sundular. Üç ayda bir yayınlanan Kryon Dergis'nin ilk sayısı, Connecting Link dergisinin 32. sayısı (ve bu dizinin dördün­ cü kitabı) Kryon'un o gün yaptığı konuşmanın tam metnini içermektedir... ki bu konuşmanın bir kısmı bugün bilimsel topluluk tarafından da onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler'deki o parlak mevkii yöneten Mohamad Ramadan'a, davetinden, ve gezegenimizi aydınlatma ko­ nusunda gösterdiği çabadan ötürü yürekten teşekkür ederiz. • Kryon 1996 yılının Kasım ayında bir başka celse yapmak üzere yine davet edilmiştir.

178


Ek AŞI HAKKINDA SORULAR

Şimdi, bu kitabın okurlarından gelen seçilmiş birkaç so­ ruyu yanıtlamanın zamanıdır. Kryon kitabının ilk baskısını yaptığı yıl boyunca kuzey yankürenin her yanından bize so­ rular soran ve daha fazla bilgi rica eden mektuplar geldi. Aşağıda, kendini-keşif ve aşı hakkında, bazı okurlar tarafın­ dan Kryon'a yöneltilmiş sorular yer almaktadır. Bu şefkatli yanıtlarla bağ kurabilmeniz için, Kryon tarafından yapılan bazı kişisel değerlendirmeleri de yayınladığım için, okurla­ rın isimlerini ve yaşadıkları kentlerin, ülkelerin isimlerini vermiyorum. Böylece, mahrem iletişimin bütünlüğünü koru­ duğuma inanıyorum. Daha birçok soru gibi, bu sorular da ikinci Kryon kitabında yer alacaktır, ama onlar aşı konusu açısından önem taşıdıklarından bu kitaba da eklenmişlerdir. Bu bölüm, bu kitabın ikinci baskısına eklenmiştir. Soru: Ben nötr aşıyı talep ettim, ama bu isteğimin he­ nüz kabul edilip edilmediğini bilmiyorum. Şimdiden daha canlı rüyalar görmeye başladım ki bu benim için çok olağan­ dışı, ve yaşamımın bu aşamasında normal olarak yaşadığım­ dan daha ciddi derecede ve uzunlukta bir depresyon yaşa­ dım. Bunlar isteğimin gücüyle, ya da rehberlerimin üstat rehberlerin gelmeleri için beni hemen terk etmeleriyle ilintili olabilir mi? Yanıt: Sevgili varlık, aşıyı talep edebileceğinizi okudu­ ğunuz, ve onu kabul etmeyi sözlü olarak taahhüt ettiğiniz anda yaşamınızda değişiklikler başladı. Unutmayın ki Ruh sizi bilir ve O sizin doğrusal (lineer) zaman çerçevenizde bu-

179


Bitiş Zamanı lunmaz. Bu, bizim sizin isteğinize, siz onu talep etmeden çok önce hazırlandığımız anlamına gelir. Yani, yeni rehberleri­ niz, siz niyetinizi ifade ettiğiniz anda gelip sizin yanınızda hazır beklediler. Sizin kültürünüzde verilen bir söze saygı gösterildiği kadar, niyete de evren tarafından o kadar saygı gösterilir ve bu yüzden, sizin ricanız da doğal olarak derhal kabul edil­ miştir. Asla, sezginizin size olmakta olduğunu söylediği şeyi zihinsel bir biçimde "analiz etmeye" çalışmayın. Bunun size bir yararı olmaz. Siz yakın gelecekte daha fazla aydınlanma, ve çevrenizdekiler hakkında daha bilge bir hissediş bekleme­ lisiniz. Soru: Kitabınızın yaşayabileceğimizi bildirdiği olumsuz şeyleri yaşamaktan korktuğumu gördüm. Nötr aşıyı istiyo­ rum, ama karanlığa ve depresyona girmek istemiyorum. Ay­ rıca, kocamı kaybetmekten de korkuyorum... ve bunu istemi­ yorum. Sizce zihnim karışmış durumda mı? Yanıt: Eğer daha çok insan sizin mektubunuzda yaptı­ ğınız gibi korkularını sözlü olarak ifade edebilseydi, karmik nitelikleri hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabilirdi. So­ runuzu önce genel, sonra da özel olarak yanıtlamama izin ve­ rin: İnsan olmanın ortak yanlarından biri de astral'dan kork­ maktır, ve bu aslı astarı olmayan bir şeydir. Aşıdan korkma­ yın. Asla! Bu aşı yüksek benliği selamlamanın ilk adımıdır; geçici olarak yoksun bırakıldığınız, ve en sonunda sizi selam­ layıp sizinle bir olmak için bekleyen o parçanızı... Siz bu aşı­ yı ve onun gerçekleşme sürecinin gereklerini, bir şeye sahip olmak için bir başka şeyi kurban etmenizi şart koşan bazı Dünya ritüelleriyle karıştırmış olabilirsiniz. Nötr aşı asla böyle bir şeyi gerektirmez. Onun yerine, siz olgun bir bilge­ liği, içsel huzuru, ve elbette korkusuzluğu kabul edebilecek şekilde hazırlanır ve temizlenirsiniz. Bu işlemi herhangi bir fedakârlık (kurban etme) türüyle karıştırmayın! Siz yeni giy180


'Ek Bölüm

siler kuşanmadan önce bedeninizi temizlediğinizde, bu size acı verir mi? Burada da bir ceza söz konusu değildir. Ayrıca şunu da bilin: siz bu aşıyı talep ettiğinizde, kontratınızın ta­ mamlanmasını talep etmektesinizdir. Bu sizin mükemmel senaryonuzdur ve sizin için onu yerine getirmenizden daha iyi bir şey olamaz. Evren size kontratınızı tamamlamanız için bir gereç verdiğinde, size olumsuz bir şey vermeyecektir! Sevgili varlık, siz terk edilmekten çok korkuyorsunuz, bu korku sizin ta ruhunuzdan haykırmaktadır. Bu gerçekten sizin karmik niteliğinizdir, ve bu iptal olunacak şeyin ta ken­ disidir. Siz rehbersiz kalmaktan ve eşinizi yitirmekten kor­ kuyorsunuz. Aşının bu korkuyu temizlemeye başlayacağını anlamalısınız. Özellikle sizin durumunuzda, siz artık terk edilme korkusu sergilemediğinizde, eşiniz bir şeylerin değiş­ tiğini anlayacaktır, ve o zaman siz onun için çok daha denge­ li ve istikrarlı bir eş olacaksınız. Siz dengeye kavuştuğunuz­ da çok daha iyi bir ilişki, ve en sonunda da bu korku karma' sından kurtulmayı bekleyin. Sadece, eğer eşiniz ya da sevgi­ liniz özellikle karma'yı sergilemek için orada bulunuyorsa sizi terk edecektir, ve sizinki bunlardan biri değildir. Aşıdan korkmayın. Sizin niyetinizi belirtmenizden dolayı bir yeni rehber zaten yerini almıştır, ve öbürleriyle de kolay bir za­ man geçireceksiniz. Sizi ana-babanızın sevmesi gerektiği... ama sevmediği kadar ölçüsüzce seviyoruz. Ruh sizi terk et­ meyecektir. Soru: Rehber değişimini ve nötr aşıyı talep etmek iste­ diğimi biliyorum, ama şu anda sizinle bir danışma celsesi ya­ pacak kadar size yakın olmak isterdim! Ben, eğer aşıyı alır­ sam, aileme acı vermekten korkuyorum. Benim on ve on beş yaşında iki çocuğum var. Onlarla karmik bağlara sahip oldu­ ğumu biliyorum, ve şu anda bir ikilem içindeyim, çünkü on­ ları kaybetmek istemiyorum. Yanıt: Geçen hafta özel bir celsede, "çocuklarını Ruh'un 181


Bitiş Zamanı sunağına yerleştirip, iç huzuru duyması" öğütlenen sevgili bir anne ile birlikteydim. Bu bizi direkt olarak, Ruh'un, "ço­ cuklarınızı kurtarmak istiyorsanız onları Tanrı'ya kurban et­ meye gönüllü olmalısınız," şeklinde çok güçlü bir tarihi me­ saj vermek istediği, Abraham (İbrahim) ve İzak'ın çok eski öyküsüne getirir. Mesaj sizin için de açıktır: Bu değerli çocuklar, yetişme çağları boyunca sizinle birlikte olacaklardır, ve eğer siz onla­ rı Ruh'un şemsiyesi altında yetiştirmeye gönüllüyseniz, on­ lar sizden alınmayacaklardır. Aslında, sevgili varlık, sizin durumunuzda, sizin (nötr aşıdan dolayı) değişiminiz -direkt olarak sizin kontratınızda bulunan- çocuklarınızı da olumlu bir tarzda etkileyecektir. Onları yitirmek yerine, siz onlara başka türlü verilemeyecek büyük bir armağan vereceksiniz. İşte bu Ruh'un çalışma biçiminin şahane güzelliğidir. Gönül­ lü olun, ve Ruh niyeti onurlandırır. Nötr aşı SİZİ değiştirir, bu da çevrenizdekileri etkiler ve yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz şeyler için sizi Ruh ile bir birlikte-yaratan yapar. En çok değişen şey KORKU'dur. Başka türlü sizi dengesizlik sarmallarına sokacak korkula­ rınız aniden geri çekilip ortadan kaybolurlar, ve siz orada durup ne olduğunu merak edersiniz. Siz süreç içinde dengeye kavuşursunuz; ki bu çocuklarınızın görüp zevk alacakları ve yaşamlarının geri kalan kısmı boyunca taklit etmeye, geçme­ ye çalışacakları bir şey olacaktır. Onlar, siz bu dünyadan ay­ rıldıktan çok uzun zaman sonra bile annelerinin olaylara ve insanlara nasıl tepki gösterdiğini, nasıl yaklaştığını hatırla­ yacaklar, ve bu şeyler onları etkileyecek. Bunlar sizin çocuk­ larınızla yaptığınız kontratınızdır. Siz kitabı da bu yüzden aldınız. Lütfen bu konuda huzur içinde olun ve bir sonraki düzeye çıkmayı talep ederken, Ruh'a çocuklarınızla olan kon­ tratınızı tanıdığınızı (sözlü olarak) bildirin. Tüm bunlara gi­ den sevgiyi görebiliyor musunuz? 182


Ek Bölüm

Soru: Ben duygusuz bir insan haline gelmek istemiyo­ rum. Nötr aşı beni pasifleştirecek mi? Eğer ben nötrleşmiş karma'nın dramına artık tepki göstermeyeceksem... geriye ne kalacak? Peki, gülecek miyim? Yanıt: İnsani olan, gülen, neşeli olan ve seven yanınız, siz bu gezegene geldiğinizde Ruh'tan size değişmeden geçen tek yandır. Siz Ruh'un gerçek huzurunu aldığınızda, boş bir duygu­ sal gündem de alırsınız. Bunun ne anlama geldiğini anlayın: bu artık duygulara sahip olamayacağınız anlamına gelmez... bu sadece, sizin onları karma üzerinde israf etmeden kullan­ makta özgür olduğunuz anlamına gelir! Artık endişe, korku ve öfke yoktur. Artık eski karmik ilişki ve etkileşim dramını çok daha hoşnut edici ve olumlu kutlama, sevinç, sevgi ve hatta güldürü (mizah) niteliklerine dönüştürebilirsiniz. Özellikle güldürüye. Sözlerim sizi güldürdü mü? Soru: Üç ve altı yaşlarında iki çocuğum var. Onları yi­ tirmekten korktuğum için aşıyı talep etmeye de korkuyo­ rum. Ayrıca, kocamla aramızda neler olacağından da emin değilim. O spiritüel bir insan olmasa da, iyi bir baba ve ko­ cadır. Onu da yitirmek istemiyorum. Ne yapmalıyım? Yanıt: Hemen aşı için niyet edin. Sizin ve tüm insan­ ların bilmeleri için söylüyorum: aşı sizin ödülünüzdür. Bu iş­ lem kesinlikle bir şeyleri kurban vermeyi ya da ıstırap çek­ meyi içermez. Yaşamınızı terk edecek olanlar uygun kişiler olacaktır; artık onlarla işinizin bittiği kişiler; sizinle karma' larını tamamlamak için orada bulunan kişiler. Geçiş dönemi bazıları için zordur, özellikle karmik niteliklere derin bir bi­ çimde karışmış olanlar için. Sizin gibi denge sağlamış ve de­ ğişime hazır olanlar, ve sunulan temel gerçeği idrak edenler rehber değişiminde çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaklar­ dır. Çocuklarınızdan söz edelim. Bunu görmeniz sizin için 183


Bitiş Zamanı önemlidir. Çocuklar ve siz bu dünyaya gelmeden önce birbiri­ nizi dikkatle seçtiniz. Tüm annelerin durumunda olduğu gi­ bi, yetişme dönemleri boyunca onlar sizindir. Hiçbir annenin aşı yüzünden çocuklarını yitireceğinden kaygılanması gerek­ mez. Bu evrensel açıdan uygun bir şey değildir. Çocuklar eğer sizin ölçülülük ve hoşgörü sınırlarınızı sınarlarsa bile, bu uygundur; çünkü aşı böyle durumlarda da size yardımcı olacaktır. Çocuklar büyüdükten sonra ne olacağı ise bir baş­ ka öyküdür, çünkü onlar o zaman -şimdi sizin olduğunuz gi­ bi- Ruh'a ve karma'ya karşı sorumlu olacak ve sizinle bunun­ la bağıntılı olarak ilişki kuracaklardır. Evren çocukları sizin sevdiğiniz kadar sever, ve -onlar, belki sizin yardımınızla, kendi aydınlanmalarına erişinceye dek- sizin orada onlara bakmanıza ihtiyaç duyar. Zaman zaman onların gözlerine bakıp onları "tanımaya" çalışın. Bu konuda Ruh'tan bilgi isteyin. Bu çoğunlukla rüyalarda verilir ve onların "gerçekte" kim olduklarını bilmek eğlendirici, ironik ve yararlı olabilir. Kocanıza gelince, onun spiritualitesinin, siz aşıyı alırsa­ nız size olacaklarla hiçbir ilgisi yoktur. O da derste bulunan her insan kadar sevilmektedir ve o da kendi yoluna ve süre­ cine sahiptir. Sizin onunla ilişkiniz ve bunun sonucunda dünyaya gelen çocuklar gerçekten karma'nızın bir parçasıdır. Ama, aşıdan sonra olacakların olumsuz olması gerekmez. Bi­ rinci kitaptaki mesajlar, potansiyel olarak olabileceklerle il­ gili uyarılardır, ve bunlar en ağır karma'ya sahip olanlar ya­ şayabilecekleri şeylere hazır olabilsinler diye verilmiştir. Eğer eşiniz sizin sürecinize hoşgörü gösteriyor ve kişisel ara­ yışınızda sizi rahat bırakıyorsa, o zaman bu size ikinizin ara­ sındaki karma'nın onu sizden uzaklaştıracak türde bir kar­ ma olmadığını göstermektedir. Geçmiş yaşamlarda olanlara dayanarak, sizin beraberliğinizin çok uygun olduğunu, ve ağır bir nitelik içermediğini söyleyebiliriz. Aşıyı almak sizi değiştirecektir, ama eşiniz bu değişimden hoşlanabilir ve bu 184


Ek Bölüm

da beraberliği daha iyi bir hale getirebilir. Dengeli herhangi bir insanın bu yeni gücü vaaz etmesine asla bir ihtiyaç yok­ tur, ve hiçbir insan, kendisi aşıyı aldıktan sonra, çevresinde­ ki kişi aşıyı almadı diye onu "yanlışta" olarak nitelendirmeyecektir. Çünkü aşının sonucunda elde edilecek bilgelik ve denge bunu olanaksız kılar.

Kryon

185


"Sevgi hükümdardır. O sizin en rahat ettiğiniz kullanılmayan güçtür, ve o sizin geldiğiniz ve geri döneceğiniz haldir... O, en doğru anlamda, yuvaya dönüş duygusudur."

186


Yazar ve çalışması hakkında: Lee Carroll, aktif bir Metafizikçi ya da bir yazar değil, Californialı bir işadamıydı. O, Point Lama'daki California Batı Üniversitesi'nde İş İdaresi ve Ekonomi eğitimi gördü. Onun teknik çalışma çizgisi yayın için ses kaydıdır, ve bu çalışmaları sonucunda birçok Clio ve IBA Ödülü almıştır. O, kırk sekiz yaşında bu hayattaki asıl amacı gibi görünen şeye, yani, Kryon'a kanallık yapmaya başladı... ve siz 1992'de yazılmış ilk kitabı elinizde tutuyorsunuz. Bu kitabı, İkinci Kryon Kitabı - Bir İnsan Gibi Düşünmeyin, Üçüncü Kryon Kitabı - İnsan Ruhunun Simyası, ve Dördüncü Kr­ yon Kitabı - Tanrı ile Partnerlik takip etti. Bu sırada, ülkenin bir­ çok köşesinde yapılan canlı celselerin bant kayıtları da üretildi (bunların metinleri yukarıda adı geçen kitaplarda yer almaktadır), ve 1996 yılında, üç ayda bir yayınlanan Kryon Dergisi'nin yayınma başlandı. Bu dergide son celseler, Yerküre değişiklikleri hakkında haberler, Kryon'a sorulan sorular ve alınan yanıtlar, ve okurların yorumları yer almaktadır (bunlar da daha sonra, yukarıda adı ge­ çen kitaplarda yayınlanmıştır). Lee'nin hemen her şeye pratik, esasa-inen yaklaşımı okunma­ sı kolay türde yazılar ortaya çıkarmakta, ve celse sırasında alman en kapalı kavramların anlamlarını bile doğru ifade etmektedir. Manyetik üstadın ona öğütleri şöyledir: (1) Bir kilise (tapınak) kur­ ma (2) Takipçiler (müritler) edinme (3) Bu öğretiyi tutucu bir bi­ çimde vaaz etme (4) Bu çalışma etrafında büyük bir organizasyon kurma (5) Canlı yayınlarda medyumluk yapma. Kryon'un verdiği haberlerin bilimsel onaylamaları bu kitap yayınlandıktan sekiz ay sonra ana-görüşü temsil eden dergilerde görülmeye başladı, ve bun­ lar İkinci ve Üçüncü Kryon Kitaplarında ve Kryon Dergisi'nde su­ nulmuştur. Kryon şimdi Birleşik Devletler'de ve dünyanın birçok köşesin­ de canlı celseler yapmaktadır, ve iki kez de New York'daki Bir­ leşmiş Milletler binasında, S.E.A.T.'de çalışma yapmıştır. Kitaplar Fransızca, Almanca, İbranice, İspanyolca, Çince'ye ve Danimarka diline çevrilmiştir. Akaşa Yayınları'nın Notu: Kryon dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü kitapları da çok yakında yayınevimiz tarafından yayınlanacaktır.

187

Kryon bitiåÿ zamanä (1 kitap)  
Kryon bitiåÿ zamanä (1 kitap)  
Advertisement