a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Cbala'a JE:•

:.Ciitca .. •

Çe vire n

Cumhur Mısırlıoğlu

Yayma Hazırlayan Fevzi

Emir

ARITAN YAYINEVI Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi A Blok Kat:6 No:4NA6 Topkapı-lstanbul Tel: (0212) 576 87 41- 576 22 26

Fax: (0212) 576 87 06


Kitabın özgün Adı

: Chakra Handbook

Tüm Türkçe Hakları

: 2000ARITAN

Dizgi ve Ofset Hazırlığı

: Al'ltan Yayınevi

2.

Baskı

: Şubat 2000, Jstanbul

Baskı

: Kitap Matbaacılık

Kapak Tasarımı

: AydınAl'ltan


İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 G iriş

. . .........................................

.....

.........................................

II Enerj i Sistemi ve Sübtil Bedenler III C hakraların Amacı ve İ şlevi

3 5 11

..........

33

iV C hakra Öğretisi Işığında İ n sanın Geli şim Evreleri

47

V C hakralarda O l u şan Engellerin Nedenleri .... .. .

61

............ . . . . .......... . .

.....

........... . . .

VI C hakraların Açılması

........

......

.

....

.............

V I I Chakraların Durumları nın Belirlenmesi

................................

.

.

VIII Cinsellik ve C hakralar ................. .

IX Birinci Chakra X İ kinci Chakra

........ . . .....................

................................

XI Üçüncü Chakra

....

XII Dördü ncü Chakra XIII Beşinci Chakra XV Yedi nci C hakra

93 111 121 1 33

........................

1 45

.........................

1 59

.

.............. .... ..........

XIV Altıncı Chakra .

77

...............

.

.

.............

................

.

.......

..

...

1 73 1 87 201


1

Giriş


Chakra El Kitabı

7

Çoğu insan, ö m rü n ü n b i r anında, duru p , ken d i kend i ne, "Ben kimim?", "Ü zerimde ne tür güçler etkili oluyor?", "İçimde gizli kalmı ş yetenekler nelerdir?", "Mutlulu k ve yaratı cılık po tansiyelimi nasıl açığa çıkarabilirim?" gibi sorular sormu ştur. Enerj i merkezleri ya da diğer ad ıyla "chak­ ra bilgi si" d ı ş ı nda hiçbir b ilgi alanının bu so­ rulara tam bir yan ıt veremeyeceğine i nanıyo­ ruz . Bu kitap sayes inde chakraların amacı ve potansiyeline karşı bir sezgi de kazanacaksı­ n ı z . Bu potansiyel öylesine büyüleyici ve yü­ ce ki, yapabileceğimiz tek şey , Yaratılı ş muci­ zesi karş ı sında hayrete düşmek. Bu kitab ı n amacı içinizdeki insan potansi­ yelini tanıyıp ortaya çıkarmanıza yardı mcı ol­ mak. Chakralarla etkin bir şekilde çalışab ilmek içi n , altıncı hisse veya benzer güçlere sahip olmak gerekı:1iyor. Yine de, sizin de ileride farkedeb ileceğ i n i z gi b i , h a s s a s sevi yelere karşı d· ıyarlıl!ğın ı z di kkati çekecek ölçüde ar­ tacr 1,tır A•ın;�a. bilgi ve deneyim parçaları n ı bir�.:�tL.'erek sizi anlaşılı r, uyu mlu bir bütüne götürecel< anlayı ş düzeyine de ulaşacaksınız. C h akraları e t k i n le ş t i rmek ve b i rb iriyle :.ıyu mlu h ale getirmek o kadar kolay k i , b u


8

Chakra El Kitabı

yol boyunca bazı no ktalarda , b i l gi lerin ger­ çek değeri n i n küçümsenme s i n i engel lemek ve bir nesi lden d iğeri ne sadece ini siye olmuş kimseler tarafından a ktarı l m a s ı n ı sağlamak için esrarlı bir havaya b ürü ndürüldüğü i z le­ n i mine kapı l d ı k. B u g ü n , b irçoğumu z u n bu bilgi haz inesini ku l lanab i l mesi de, yakın za­ manlardaki gelişme ile açıklanabi l i r. Bu kitapta, chakraların ve çal ı şma şekil leri­ nin anlatı l ması yanında, enerji merkezlerinin b i rbiriyle uyumlu hale geti ri l meleri için kolay egzers i z ler de veri l mi ş tir. Bu tekn ikler, tıka­ n ı k l ı kların açı lması kadar, chakraları n yen i ­ den canlanmasına da y o l açacak bir dizi ha­ l i n de seç i l mi ş tir. B u meto d lardan han g i s i n i uygulayacağınız pek önemli deği l . A s ı l önem­ li o l a n , b i rini yap maya b a ş l am a n ı z , ç ü n kü s ö z konusu olan sizin başarınız. Bu yaşamda, şimdi ve burada. B i z , bu içi çe geçmiş i l i ş ki leri tanımlama ve kitap için uygun hale getirme sıras ında yaşa­ mın kural larına karş ı büyük sevgi ve saygı duyduk. Umarı z siz de, b u kitabı o kurken ve anlatılan terap ileri uygularken b i z i mle ayn ı şeyleri h i s sedersiniz. Shalila ve Bodo J.


Chakra El KitabÄą

9


il

Enerji Sistemi ve SĂźbtil Bedenler


Chakra El Kitabı

13

Çoğu i n s a n , fiz iksel duyularla algılanab il­ diği ve akılla kavranabildiği i ç i n , maddi dün­ yayı ve fi z i k beden i , var olan tek gerçekli k olarak görü r. Fakat i n s a n varlığına baktığı­ mızda, duyarlı bir gözün, fiz i k beden içinde­ ki ve etrafındaki pek ç o k enerj i yap ı s ı n ı , enerj i hareket, şekil ve renklerin i algılayabil­ diği ni görürüz. Maddi bedenin tek gerçeklik olduğuna ina­ nan b i ri olsan ı z bile , d ü ş ü n ü n lütfen ; fi z i k bedene yaşam veren, duygu ve ifade yolları kazan dıran enerjiye, yani yaşam gücüne, be­ den ölü nce ne oluyor? B i r fi z i k kanununun belirttiği gib i , enerj i , evrende hiçbir z aman kaybolmaz , sadece başka enerjilere dönüşür. Beden in maddi görünü şü ard ı ndaki i ş yapa­ bilme gücü , tüm i şlevleri ve yetenekleriyle, bedenin onsuz var olamayacağı karmaşık bir enerj i s i stemi nden olu şur. Bu enerj i si stemi­ nin de üç temel bileşen i vardır: 1- Sübtil bedenler ya da enerj i bedenleri ,

2 - Chakralar ya da enerj i merkezleri , 3 - Nad i'ler ya da enerj i kanalları .

Bu s i s temde nadi'ler b i r tür g i z l i ve duyar­ lı damar ağına benzer. "Nadi" terimi Sans krit­ çe'dir ve boru, damar anlamına gelir. B i r na­ df nin i şlevi, "prana"yı ya da yaşam enerj is i n i


14

Chakra El Kitabı

insanın sübtil e nerj i s i steminde ile tmektir. "

Sanskritçe " prana , " m u t l a k e n e rj i " anla­ mında çevri lebilir. Çin ve Japon krallı kların­ da bu evre n se l yaşam enerj is i n e d a "kai " de­ nir. Tüm enerj i şekillerinin ilk kaynağını tem­ s i l eder ve çeşitli fre kanslarda ke ndini göste­ ri r. İ fade ş e ki l l e r i n d e n b i ri olan hava, p ra­ na'yı almanın yollarından b iridir. H e r yaşayan varlığın b i l inç d ü z eyi , a l ı n ı p saklanabilen prana'nın fre kan s l arına bağlıd ır. Hayvan ların insan lardan daha düşük frekans­ ları vardır. İ l e rlemiş insanların da, geli şmesi­ nin başlarında olanlara·göre daha yüksek fre­ kan sları olur.


Chakra El KitabÄą

15


16

Chakra El Kitabı

Bir enerji bedeninin nadi'leri , komşu enerj i beden i n i n nadi 'leri i le chakralar yoluyla bağ­ l ı d ır. B a z ı eski H i n t ve Tibet met i n leri n de 7 2 ,000 nadi'den bahsed i l ir, öteki kadim yazı­ larda 3 50,000 nadi olduğu söylenir. B u enerj i kanallarının en önem l i leri olan " sush umna ", "ida" ve "pinga/a" önümüzdeki bölü mde ay­ rı n t ı l ı o larak incelenecektir. Ç i n l i ler ve Ja­ ponlar da meri dyen denen ben zer enerj i ka­ nallarından bah sederler (Akup u nktu r, merid­ yen bilgisi üzerine kuruludur.) Öte yandan chakralar, p rana'n ı n çeş i t l i şe­ k i l lerini a l ı rlar, d ö n ü ş türürler ve dağıtı rlar. Chakralar, yaşam enerj i s i n i nad i ' ler yoluyla, insan ı n sübtil enerji b ö l gelerinden, çevresin­ den , evrenden ve tüm enerj i yap ı l arından alırlar ve maddi beden ya da sübtil b ö l gelerin yaşaması için gerekli olan frekan s lara dönüş­ tü rü rler. Bununla birlikte çevrelerine de ener­ ji veri rler. Bu enerji sistemiyle insan varlıkla­ rı , çevrey le, evrenle ve Yarat ı l ı ş ' ı n fa rklı dü­ zeyleri n deki g ü ç lerle s ü rekl i bir a l ı şveri ş içinde olu rlar. Chakralarla enerji bedenleri yakın b i r i l i şki içi nde o l d ukları ndan, bu bölü mde enerj i be­ denleri nin özellikleri ve i ş levleri anlatılacak­ tır. C hakralar tek tek ayrın t ı l ı olarak yed i bö­ l ü m de anlatılacak, her b ö l ü m bir c hakraya ayrılacaktır. Kural olarak, dört enerj i bedeni


Chakra El Kitabı

17

olduğu söylenir. 1 - Eterik beden 2 - Duygusal ya da astral beden 3- Zihinsel beden 4 - Ruhsal ya da etkin beden

Bu b e d e n l e ri n h e p s i nin kendi temel ti tre­ şim frekan s ı vard ı r. F i z i k b e d e n e en yakın olan eteri k beden e n düşük frekans la titre şir. Astral ve z ihinsel bedenler daha yüksek fre­ kanslarda ve ruhsal beden de e n yüksek fre­ kans ta titreşir. Bu bedenlerin her b iri , kendi frekans sın ır­ ları içinde bir enerj i hareketine sahiptir ve in­ san g e l i ş t i kç e , buna bağlı olarak fre kan slar da yü kse l i r. Bu b e d e n l e r kendi titre ş i m dü­ zeylerindeki bilinci taş ırlar. Titre ş i m frekans­ ları yükeldikçe, insan varlığı, yaşam enerj i s i­ nin, hislerin ve farkı ndalığın daha yüksek şe­ kille rine u laşır. Farklı enerj i beden leri b irbi rinden ayrı de­ ği l d i r. Kendi fre kans alanlarında titre ş i rken birb i ri içinde yayılırlar. Onları görme yetene­ ğine sahip bir kimse, görüşünü özel bir küre­ ye ( sahaya) ayarlamı ş s a , araları ndaki farkı ayırdedebi lir. As tral bedeni görmek istiyorsa, görüşünü astral küreye ayarlamalı; z i h i n s e l b e d e n i görmek is tiyorsa, z i h i n s e l küreye (sa­ haya) ayarlamalı vb . .


Chakra El Kitabı

19

Eterik Bedeli Eterik beden şekil ve b oyut olarak fiz i ksel bedene benzer. Bu yüzden bazen "eteri k ikiz" veya " i ç fi z i ksel beden" de den i r. Fi z i ksel (mad di) beden i n yaşamsal, yaratıcı enerj i s i n i ve t ü m fi zi ksel duyu l arını şekillendi ren güç­ ler burada bulunur. Eterik bedenler, her reenkarnasyonla yeni ­ den şek i l len i r ve fi z i ksel ölümden sonra üç­ beş gü n i çinde maddi bedenden ayrı l ır. (Ast­ ral , z i h insel ve ru hsal beden ler ölümden son­ ra da varolu rlar ve her reenkarnasyonda, ye­ ni oluşmuş maddi bedenle birleşirler.) Eterik beden yaşamsal enerj iyi solar plek­ süs (güneş s i n i rağı ) c hakrası yoluyla güneş­ ten ve kök (al t) chakra yoluyla dünyadan alı r. Bu enerjileri saklayarak, chakralar ve nadi 'ler ü zeri nden fi z i kel bedene akan sü rekli akım­ ları besler. Bu iki enerj i şekli , bedenin hücre­ lerinde b i r yaşam dengesi kurarlar. Organ i z ­ m a n ı n enerj i i h t iyacı karşıla n m ı ş s a , ete r i k beden , aşırı enerj iy i chakralardan ve deri gö­ zeneklerinden dışarı verir. Gözeneklerden çı­ kan enerj i akımı , 5 cm. kadar u zakta duru r ve u s ta b irini n ilk olarak gördüğü , auran ın parçası olan eteri k aurayı oluşturu r. B u lar, fi z i k bedeni, koruyucu bir tabaka gibi ku-


20

Chakra El Kitabı

şatırlar. Hastalık yapıcı mikropların ve zararlı mad delerin bedene girmes ini engel ler ve aynı anda çevreye sürekli b i r yaşam enerj i s i ya­ yar. Bu doğal korunma, ki ş i n i n d ı ş etkenler yü­ zü nden hasta olamayacağı nı gösterir. Hastalı­ ğın nedenleri hep içimizdedir. Bedenin doğal ih tiyaçlarıyla uyumlu olmayan bir yaşam tar­ zı (stres, sağl ıksı z beslenme, aşırı alko l , niko­ tin ve ilaç ku llanımı) ile birli kte, o l u m s u z dü­ şünceler ve duygular da eterik yaşam gücünü harcay ı p enerj i yay ı l ı m ı n ı n kuvvetini ve yo­ ğun luğu nu azaltabil ir. Böylece zayıf aura şe­ kil leri o l u ş u r. Bedenden çıkan enerji akı mları düz değil eğik görü n ü r ya da b i rb iri ü zerin­ den düzensizce geçe rler. Bu d u ru mda, usta biri, aurada negatif ti treşimler ve has talık ya­ pıcı mi kropların bedene girmesine neden ola­ cak "gedi kler" ya da "çatlaklar" görecektir. Ay­ n ı zamanda, yaşamsal enerj i de, bu has sas kal kan ı n yaralarından d ı şarıya s ı z a b i l ir. Fi­ zi ksel beden in duru m uyla e te r i k bedenin enerj i yaymas ı arası ndaki yakın i l i şki yüzün­ den buna s ı k sık sağl ı k aurası olarak başvu­ rulur. Demek ki , hastalık, fi zik bedende orta­ ya ç ıkmadan önce eterik aurada görülebil ir. B u düzeyde tanınabilir ve tedavi edeb i l ir. Her can l ı nın i ç i ndeki bu enerj i yayı l ı m ı , Kirl ian fo toğrafı olarak b i l i nen b i r i ş lemle fo toğraf kağıd ı na aktarılabilir. Bu i şlem sayesin de, ke­ s i n teş h i s ler konul arak, has talı kl ar henü z or-


Chakra El Kitabı

21

taya çıkmadan tanımlanabilir. Hem eterik beden , hem de fizik beden , zi­ hinsel bedenden kaynaklanan düşünce dürtü· leri ne kuvvetli tep kiler gö steri rler. Böylece, poz itif düşü nmenin sağl ığı etkilemedeki ba­ şarı sı açı klanabi lir. Ö zel bir yöntemle, poz itif tel kinler uygu l ayarak beden i m i z i n sağlığı nı dü zeltebiliriz. Eterik beden in d iğer bir ö nemli i ş levi de, yüksek enerj i beden leri i le fi z i k beden ara­ s ı n d a aracı l ı k yap mas ı d ı r. Bu yolla, fizi ksel dli.yularımızla al dığı mız b i l gi leri astral ve z i · hi nsel beden lere i letir v e aynı a n d a yüksek beden lerden fi zik bedene enerj i ve bilgi akta­ rır. Eterik beden zayıflam ı şsa, enerj i ve b i l gi iletimi bozulan kişi duygu sal ve zihinsel ola­ rak i l g i s i z görü ne b i lecektir. Eterik beden i uyumlu hale get irmek ve yeniden yüklemek için gerekli olan çeş itli terapi şeki l leri bu ki­ tabı n ilerideki böl ümlerinde açıklanmıştır. Bitkilerin-özel likle çiçekler ve ağaçların-in­ sanı n eterik bedeninin çıkardığına çok benze­ yen bir enerj i yayı l ı mına sahip olmaları çok i l g i n ç t i r. Bu yayı l ı m ı a u ran ı z a yenil�n m i ş enerj i sağlamak i ç i n kul lanab ilirsiniz. İ leride­ ki bölü mlerde de anlatılacağı gib i , bu enerj i , eter yağlarında d a bulunur. B itki enerj i leri yle" doğrudan i l i şki kurabilirs i n i z . Bunun için,-is­ ted iğiniz bir ağaca s ı rt ı n ı z ı yaslayarak yere oturun ya da sarılarak tüm bedeninizi onunla temas ettirin. Şimdi s adece ağacın enerj isinin


22

Chakra El Kitabı

ve uyumlulaştırma gücünün bedeninize gir­ mes ine i z i n veri n . Ko kulu çiçeklerin bulun­ duğu bir çimenliğe yatarak ve çiçeklerin na­ rin titreşimleri nin bedeninizi sarıp yayılması­ nı sağlayarak da ihtiyacınız olan enerj iyi ala­ bilirs i n i z . Vazodaki kesilm i ş çiçekler b ile si­ ze canland ı rıcı ve uyu mlula ş t ı rıcı enerj ileri­ nin bir b ölümünü memnun iyetle verecekler­ dir. Bitkiler s i z i n sevgin ize ve minnettarlığı­ nıza karşılı k olarak daha fazla enerj i yayarlar çünkü bu , i nsanlara yard ı m etmeleri n i n b i r yoludur.


Chakra El Kitabı

23

Astral Beden Duygu sal beden olarak d a b ilinen astral beden , h isleri , duyguları ve karakter farklılık­ larını taşır. Neredeyse h iç geli şmemiş bir in­ sanda, çevresi çok az algılanab ilen astral be­ den , karmaşık bir şekilde her yöne hareket eden b ulutsu b i r madöe görü n ü mü ndedi r. Duygulara , eğilimlere ve karakter farklılıkla­ rına bağlı olarak , insan ne kadar geli şmi şse astral bedeni de o kadar parlak ve tem iz gö­ rünür. Bu durumda, bilgili biri, fi zik bedene tamamen aya rla n m ı ş a s t ral beden i ke skin hatlarıyla göreb ilecektir. Astral beden in oval b i r şekli vardır ve be­ den in çevres in. d e , birkaç metre ötesine kadar uzanabilir. Duygulardaki her değiş iklik astral beden tarafı ndan auraya yayılır. B u , ilk önce chakralardan ve biraz da gö zeneklerden ge­ çer. Duygu sal aura s ü rekli hareket halin � dir. Aurada sabit, temel ren kler olarak ffe6rü­ lebilen esas ve kararlı karakter farklrl ı kları yan ı n d a , as tral beden tüm a nlı k duyguları yans ıtır. H içbir sübtil beden ortalama bir insanın dünya görüşünü ve gerçekliği algılayış ını ast­ ral beden kadar güçlü şekillendiremez. Astral


24

Chakra El Kitabı

bede n , karars ız duyg u ları m ı z ı n , b i l i n ç l i ve b i l i nç s i z korku ve sald ırgan l ı kları m ı z ı n ya­ nında yal n ı z l ı k ve terk e d i l m i ş l i k duygu ları­ nı, özgüven eksikliklerini ve b e nzerlerini de saklar. Bu titre ş i m l e r duygu sal au ra ile yayı­ l arak dış dü nyaya gönderilen b i linçsiz mesa­ j ı m ı z ı oluştururlar. B u n o ktada karşılıkl ı çe­ kim ortaya çıkar. Dı şarı gönde rdiğimiz enerj i ti tre şiml eri çevre m i z d e ki b e n z e r titre ş i m l e ri çeke re k onlarla birleş ir. Demek ki, sık sık, bi­ l i nçli olarak uzak durduğu mu z , kurtulmak is­ t e d iği miz ya da korktuğu mu z in sanlarla ve çevrelerle karş ılaşıyoru z . B u yolla, çevremi z , bilinçten bil inçaltına geçirdiği miz bütü n öğe­ l eri b i z e gösteren b i r ayna görevi yapar. Fa­ kat as tral beden i m i z d e ki kararsız duygular canlı kal mak ve çoğalmak i sterler. Böylece b i­ z i zaman zaman özgün duygu sal titre ş imle­ rin b i r te krarını o lu ş t u rmaya iterler, çünkü bu titreşimler, onlar için b i r b e s lenme kayna­ ğıdır. K i ş i , içinde kararsız korkular taşıyorsa, b u korkuyu de stekleyen koşul ları çekecektir; ö r­ neğin bir kişi , içinde s a l d ı rgan l ı k h i s s i taşı­ yorsa , te krar te krar, öfke!0rh.,; ve saldırgan­ lıklarını d ışa vuran inscu1larla karşılaşacaktır. Zihinsel bedenin b i linçli düşünce ve entel­ l e ktüel hedefl e rinin , ke n d i kural larıyla i ş l e ­ yen astral beden ü z e ri n d e çok az e tkisi . var­ d ır. Z ihinsel beden d ı ş davra n ı şları yönetebi­ lir fakat bilinçaltı kal ı p ların ı e tkileyemez. So-


Chakra El Kitabı

25

nuç olarak, bir insan bili nçlice sevgi ve başa­ rı için çabalayıp b i l in ç s i z ce z ı t , k ı s ka n ç l ı k frekan sları y a da ö z güvende eksikli kler yayı­ yorsa, b i l i n ç l i hedefine u la şması engellene­ cektir. As tral beden, fi z i ksel ö l ü m den sonra da yaşad ığı ve �eenkarnasyondan sonra fi zik be­ denle b i rleş tiği i ç i n , eğer duygusal sorunlar çözüln:emişse, süregelen doğu ş larda var o l ­ maya devam edecektir. Astral bedende sakla­ nan çözü lmemiş deneyimler de yeni yaşamın koşullarını gen iş ölçüde beli rleyecektir. B u konu ları bir kez tamamen anla d ı ktan sonra, kend imizi "kurban" olarak görmeye ve kendi zayı flığı mız ve çaresiz liğimizden d iğer i n san ve çevreleri sorumlu tutmaya son ver­ mekten başka b i r seçeneğimiz kalmıyor�_Sar­ k ı n a varma, ken d i i çi nde d ü ş ü n d ı}Iilcü b i r ö z g ü rl ü k derece s i n i te ms i l ed iyor, çü n kü şi mdi b i l iyoruz ki , kaderimiz büyük ö lçüde kendi elimi zde ve artık kend imizi deği ş tire­ rek yaşamımızı da deği ştirebiliriz. As tral bedendeki "duygu sal düğü m lerin" çoğu solar p leksüs chakrasının içeriğine gir­ meli ve astral beden i n en yüksek ifade şekli olan sez gisel üçüncü göz chakrasının içeriği­ ne girmeli ve astral beden in en yükse k ifade şekli olan sez g i sel ü ç ü n c ü göz chakra s ı n ı k u llanmal ıyız . Fakat bu b i le gerçek ö z gürlü­ ğü sağlayamaz. Davranı ş ı n d uygu sal kalıpla­ rı , ancak Yüksek Benliğimizin bilgeliğini, sev­ g i s i n i ve mutluluğunu ifade eden astral be-


26

Chakra [[ Kitabı

c!en yoluyla çözü m leneb i l ir. Aynı zaman d a , astral bedenin evrensel karakteri d e belli iç i l i ş ki leri tanımamı z a yardım eder. Astral be­ den!e bağlantılar kalp ve taç chakraları yo­ luyla kurulu r. Yüksek benlik, yaşananları "iyi" ya da "kö­ tü" olarak yargılamaz , s u çlama z . B i z i İlahi Kaynaktan ayıran ve acı çekmemize yol açan duygu ve eylemlerin hangileri olduğu nu anla­ mayı öğrenmek için, s ırf bunun için birtakım tec rübelerden geç tiği m i z i b i ze gösterir. Do­ ğal den genin evrensel yasalarını kavramamı­ za yard ım eder. B u davranı şla, Yüksek Benli k, "emi rleri dinleyerek" en yüksek enerj i beden­ lerindeki ruhsal enerj ilerin tüm varl ığı mıza yayılmas ını sağlar. Ru hsal bedenin ti treşi mleriyle astral bede­ nirrkiler birleştiği nde, astral beden daha hı zlı titreşerek düşük frekanslı olu msuz deneyim­ lerden kurtu l u r. B öylece, b u deneyi m l e ri n duygu sal hafızasını kaybederek kend i mi zi ve başkaları n ı bağı şlama yeteneğine sah i p olu­ ru z . B u ş a ş ı rtıcı duygu sal kal ı pları çözümle­ di kçe a s t ral bedenimiz daha deri n sev gi ve neşe d uyguları yaya r. En açık, en parlak ve en saydam renkleriyle ı şı ldayan duygu sal au­ ra, çevresi ne gönderdiği mesaj larla, sevgi ve mutluluğu çeker. En yüksek frekans derece­ siyle titreşen, tamamen bütü nleş miş b i r ast­ ral bedenin doğal sonucu olarak, istenen her­ şeyin gerçekleşmesini sağlayan mucizevi bir yetenek kazanıl ır.


Chakra El Kitabı

27

Zihinsel Beden D ü ş ü n celeri m i z i n , yoru mlarımı z ı n , akılcı ve sezgi sel algılarımızın hep sini zihinsel be­ den doğu rur. Titreşimleri eterik ve astral be­ denin kilerden daha yü ksek ve yapısı daha az yoğu ndur. Şekli ovaldir ve k i ş i daha yü ksek düzlemlere ç ı k t ı kça hac m i , astral beden ve duygu sal au ran ı n b i rleş i m i kadar yer kapla­ yan b i r noktaya yükselebilir. Z i h i nsel bede­ kadar u za­ nin aura yayılımı bi rkaç yabilir. Z i h i n sel olarak az gelişmiş bir insanın zi­ hin sel bedeni sütlü , beyaz b ir madde görünü­ mü nded ir. Zaten az olan ren kleri donuk ve yapısı da geçirimsiz olur. Bir insanın düşün­ celeri ne kadar canlıysa ve farkındalığı ne ka­ dar deri nse zihinsel beden i n ı ş ıldadığı ren k­ ler de o kadar açı k ve yoğun olur. Astral beden gibi z ih insel bedenin de yük­ sek ve alçak o ktavları vard ı r. Çoğu i nsanın tek gerçekli k olduğu n a i n a n d ığ ı , akılcı ve mantı k sırası i zleyen düşü nce, alçak frekans­ larla ifade edilir. Bu çeşit z i h insel aktivite fi­ z iksel dü zeydeki algılara b ağlıdır. B ilgiler fi­ z i k beden ve duyularla z i h i n sel bedene alınır ve o radan da eterik beden yoluyla astral be-


28

Chakra El Kitabı

dene ilet i l i r . Ast ral beden, a l ı nan b i l gileri duygu lara çevirerek z ihin sel bedene gönde­ rir. Zihi nsel bedende de bu duygular düşün­ celere u yarlanır. Astral beden ve ç ö z ü mlen ­ memiş duygu sal kalı plar, b i lgiyi çarpıtarak yan l ı düşü nceler doğuru r. Dü nyamızda olup b i tenleri değerlendirmek için kul landığı mız tekrarlanan düşünce kal ıp ları bu şekilde orta­ ya çıkar. Yan i , akılcı z ih i n aslında hiçbir za­ man yansız ve nötr olama z . B u yolla zihinsel bedende ortaya Çıkan dü­ şünceler genellikle ki şisel m u t l u l u k ve dün­ yevi sorun larla ilgilidi r: Z i h i n sel bedenin ger­ çek i ş levi , gittikçe artarak, sorun lara akılcı çözü mler bulmak olur. Ne var ki , b u ö zgün karakterin çarp ıtılması ve yetenekleri n i n sı­ n ı rlanması demektir. Z i h i n sel beden i n a s ı l görevi , ru hsal beden d ü z leminden çı karak ve akılcı z ihi nle bütü nleştirerek evrense l gerçe­ ği yakalamaktır. Sonra da bu gerçekler somut k o ş u l larda u ygulanarak, evre n sel kan un la uyumlu çözümler getirir. Varlığımı z ı n ru hsal d ü z leminden b u yolla getirilen bilgi, kendini, önce sez gi ve anlık iç­ gö rüler şekli nde hayal ya da ses olarak göste­ rir; daha sonra da sözlü düşüncelere çevrilir. Eşyanın gerçek doğasını farketmem i z i sağla­ yan b i r içgörü kazandırır. Bu gerçeklik, akılcı zihi n den kaynaklanan l ineer anlayış ı n aksine holografiktir. Üçüncü göz chakra s ı ve taç chakras ı ara-


29

Chakra El Kitabı

sındaki b i r bağlantı yoluyla z i h i n sel bedenin yüksek derecelerine ulaşabilir. Z i h i n sel beden b i r kez tamamen geliştik­ ten sonra, ruhsal bedenin aynası olu r ve kişi, yaşamındaki Yü ksek Ben l iğin b ilgeliğinin ve holistik anlayı şının farkına varır.

/

/


Chakra El Kitabı

30

Ruhsal Beden Etkin beden de denilen ruhsal beden, tü m enerj i bedenleri arasında en yüksek frekansa sah i p olanı d ı r . insan varl ığı hen ü z r u h s a l dü zlemi n i n yete rince b i l i n ci nde o l mad ığı içi n , aurası fizik bedenden yal n ı zca bir metre kadar yüksekl iğe u l a ş ı r. Fa k a t , t a mamen uyan mış bir i n san ın ruhsal aurası , oval şekli ku s u r u z bir dai reye dönüşmüş halde, kilo­ metrelerce öteye yayılabilir. Eğer ayd ı n la n m ı ş b i r u s tan ı n hu zurunda bul unma fırsatı nı yakalamışsanız, b i r mil öte­ sinde b i le atmosferin nasıl aniden değiştiği n i farketm işsinizd i r. Au ra menzi l i n i n d ı ş ına çık­ tığı n ı z d a , u s tan ı n h u zu ru n d a h i s settiği n i z ı ş ık, b o l l u k ve sev gi yoğu n luğun u kaybede­ cektir. Ruhsal beden ve aurası en zarif ren klerle p arlar. Sözlerle anlatıl amayacak kadar deri n bir yayı l ı m a sahi p ti r. Ruhsal beden , sürekli o larak, bu e nerj iyi va rlığın ruhsal dü zeyi n­ den a l ı r. Enerj i daha düşük frekan slara i nse b i le, z i hinsel , astral ve eterik beden lerde a k­ maya devam eder. B u , bedenlerin t itreşimle­ rini h ı zland ırır ve kendi küreleri n de en yük-


Chakra El Kitabı

sek i fade b i çimine ulaşmalarına yardım eder. Bu enerjiyi b ilinçli olarak algılamamız ve alıp kullan m a m ı z chakrala r ı n k o ş u t gel i ş i mi ne bağlıdı r. Ruhsal beden yoluyla i ç b i rliği tümüyle ya­ şarı z . Bütün bel irtileri n , görünü mlerin kayna­ ğı ve Yarat ı l ı ş' ı n teme l i olan İ l a h i Varlık ile bütü nleş i ri z . Bu düz lemde, Yaratılı ş'ta var olan herşeyin içine gi rebili riz. Ki ş i , dünyevi as tra l ve z i h i nsel düz lemle­ rin gerektirdiği b ili n ç evrele r i n i aşmış olsa b ile , ölümsüz olan ruh sal beden i n d ı ş ı ndaki tüm bedenler zaman i ç i nde yavaş yavaş çö­ zülürler.

Varo l u şu m u z u n kaynağı nı ve hedefi n i ve yaşamımı z ı n am cını yal n ı z ca ruhsal beden yoluyla tanıyab il r i z . Kend i m i z i onun ti tre­ ş i m lerine açtığı ı z d a , yaş a m ı m ı z tamamen yen i b i r nitel i kle zenginleşecektir. Tü m ey­ lemleri m i z Yüksek Benl i k' ten doğar ve yaşa­ mımı z , bilgelik, güç, mutluluk ve sevgi i çeren. herşey i , kısacası Benliğin en yüksek dü ze/i olan doğal ö zell ikleri yans ı t ı r.


111

Chakraların Amacı ve İşlevi

1


Chakra El Kitabı

35

Bu bölümde s ize, chakraların işlevleri hak­ kında en önemli bilgileri vereceği z . Bu i şlev­ lerin teorik anlamı bireysel chakraların kuru­ lu şu ile ilgili p ratik b ilgilerin temeli ni oluştu­ ruyor. Geleneksel meti nlerde 8 8 .000 chakradan söz edilir. Demek ki, ins bedeni nin hemen hemen her bölgesi bu ene ji alışına, dönüştü­ rülmesine ve iletimine k rşı duyarlı b i rer or­ gan gi bidir. B u chakralarıtı çoğu çok küçüktür ve enerj i si s temi n de önems i z rolleri vardır. Yalnızca 40 kadar i kincil chakra önemli i şlev­ lere sahiptir. B u nları n çoğu dalakta, boynu n arkasında, avuç içlerinde ve ayak tabanların­ da bulunur. Beden in önü nde, merkezi ve di­ kine bir eksende bulunan yedi temel chakra i n s an beden i n i n z i h n i n i n ve r u h u n u n en önemli ve en temel yö nleriyle çalı ş mas ını açı kladığından, her birini ayrı ayrı bölümler­ de anlattık. Burada, her chakranın ruh sal, zi­ hinsel özellikleri ni, bedenin hangi bölgelerin( ve daha birçok şey hakkında b ilgiler b ulacak­ sınız.

Şu an için yedi temel chakranı n özellikleri­ ni açı klamakla yet i neceği z . Bu yed i temel çhakranın gerçek yeri eterik bedendir. Her bi­ ri farklı sayıd a taç yaprağın a sahip , huni şek­ linde çiçeklere ben zerler k i , bu yüzden Do-


36

Chakra El Kitabı

ğu'da lotus çiçekleri olarak da adlandırılırlar. Çi çeğin yaprakları , enerj in i n c hakralara akı p , oradan d a sü btil bedenlere geçmes i n i sağla­ yan enerj i kanalların ı , yani nadi'leri tem s il ediyorlar. Yap rakları ya da nadi'lerin say ı s ı dört (kök chakrada) ile bin ( taç chakrada) ara­ sı deği şebiliyorlar. Her chakra çiçeğinin en dip noktasından omurgaya giden ve onunla birleşen , sap şek· linde b i r enerj i kan a l ı chakraları s u s h u m na ile b i rleş t i ri r. Su s h u mna, omu rgadan b a ş ı n tepesine kadar u zanan en önemli enerji ka­ nalıdır. Chakralar sürekli bir devi r hali n dedir. B u yüzden, Sanskrit'çe "tekerlek" anlamına gelen "cha kra" adı verilm i ş tir. Devir yö nüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya i ten bu dönü ştür.


38

Chakra El Kitabı

Chakralar, cin siyete bağlı olarak sağa (saat yönünde) ya da sola doğru döndüklerin d e n , e rke kle kadı n ı n e n e rjile ri birbirlerini tamam­ larlar. Erke kte sağa doğru olan chakra dönü­ şünün kad ında zıt yönde olma s ı n ı n açıklama­ sı budur. H e r saat yönü nde d ö n ü ş e rildir, ya da Çin öğretisine göre , irade ve aktivite kadar daha olu msuz öze l likler olan sal d ı rga n l ı k ve gücü d e temsil e d e n Yan g'dı r. Saat yönünün tersine olan her dönüş dişildir ya da alıc ı l ı k ve uzlaşma kadar daha olumsuz öze l lik olan zayıfl ı ğı da t e m sil e d e n Yin ' dir. C h akral arı dönüş yönü chakradan chakraya değişir. Ör­ n eğin , sağa doğru d ö n e n e ril kök chakra s ı h e m maddi h e m d e cin s e l yö n d e n fe t h e tme ve hakim olma öze l likl e rin e sahip ken, sola doğru d ö n e n dişi kök chakra, merkezi n d e n çıkan canland ı rı cı v e yaşam verici g ü ç yüzü n­ d e n , kad ı n ı daha a l ı c ı yapar. İkinci chakrada b e lirti l e r değişir. Şimdi, kad ı n ı n sağa doğru döne n chakras ı , duygu ları ifade e tmekte da­ ha fazla e t kin lik g ö s t e rirke n , e rkeğin sola doğru dönen ikinci chakrası , duygusal düzey­ de e dilgin kal maya kar ş ı bir eğilim g ö sterir. Ve böylece devam e d e r , dönü ş l e r d e ğişirke n e rkekler ve kad ınlar farklı yö n l e riy le ş e kil l e ­ n i r ve yaşamı n her alanı nda enerjileri n birbi­ rini tamamlamaları sağlanır. C hakraların dönüş yö nü bilgisi, baz ı terapi şekil l e rinde e t kili bir rol oynar. Aroma terapi­ sini ku llanırken , örneği n , c hakral ara u ygu n daires e l hare ketle rd e güz e l kokul a r uygu la­ yabilirsiniz. Ya da değe rli taşlarla çal ı ş ı rken ,


Chakra El Kitabı

39

söz konusu olan e n e rj i me rkezinin yönünü izleyebilirsiniz. Çoğu in sanı n chakraları başlangıç n oktala­ rından 1 O cm. kadar ö t eye uzanır. Chakranın başlıca görevine uygu n tek bir rengin baskı n olmasına e n e rji m e rkezi tüm renk içerir. Kişi geliştikçe , chakralar daha yayılır ve titre şim fre­ kan sları artar. Renkleri de daha açık ve par­ lak görünür. Chakraların b oyutları ve titreşim s ı k l ı kları , çeşitli kaynaklardan alabildikleri e n e rjilerin miktarı nı ve nite liğini be lirler. Bu e n e rjiler bize, evre n d e n , yıldızlardan , doğa­ dan, çevremizdeki her şeyden ve herkesten, farklı sübtil bedenlerimizden ve tüm varl ıkla­ rı n g ö r ü n m e y e n t e m e l i n d e n ge lir. B u n l a r chakralara kısmen nadil er yoluyla u l a ş ı r fa­ kat bazen doğrudan aktığı da olur. En önemli ve temel iki enerji şe kli, insan sis temine kö k chakra , ve taç chakra yoluyla girer. Bu iki ch akra s u s h u mna ile birbirine bağl ı d ı r ve sushumna da, chakralara , yaşam e n e rjisi sağlayan "sap"lar ile bağ lı d ı r. Aynı zamanda, sushumna, kundalini gücünün yük­ s e l diği kanaldır. Kundalini gücü omurganı n a l t ucunda yılan gibi kıvrıl m ı ş hal de durur ve kök me rkezi yoluyla sisteme girer. Kundalini Hint ö ğraetile rin d e , Tanrı'nın dişi görünümü olan ve Shakti denen yaratıcı kozmik enerjiyi te msil eder. İ l ahi Var l ı ğ ı n bu yönü , Yarat:ı. h ş'taki tüm görünümleri doğurur. İlahi Varlı­ ğın kendi içinde bulunan oluşmam ı ş , s af yö-


40

Chakra El Kitabı

nü ileride ayrı ntılı o larak i ncelenece ktir.

Kadınlarda chakraların yönü Kafaya doğru sarmallarla kesintisiz çıkan devamlı çizgi, pingala ya da güneş enerjisini; kesik çizgi ise, ida ya da ay enerjisini temsil ediyor.


Chakra El Kitabı

//

41

-- �/'

Erkeklerde chakraların yönü Kafaya doğru sarmallarla kesin tisiz çıkan devamlı çizgi pingala'yı, kesikli çizgi ida'yı temsil eder.


42

Chakra El Kitabı

Çoğu kişide kundalini gücü ince bir ş e rit halinde akar. Fakat, gittikçe artan bir bilinçle uyarı l d ı ğı nda dal ga ş e klin d e su s h u m na ya yükse l e rek chakraları hareke te geçirir. Bu ha­ reke t l e n m e , e n e rji me rkezle rinin ge niş l e me ­ sine ve frekanslarının hızlanması na yol açar. Başka bir deyi ş l e ku ndalini, insan ı n evrimi boyunca, e n e rj e tik ve mad di yetenekler kaza­ nıp bun ları yaşamına geçirebilme si için ih ti­ yacı olan titre şiml eri chakralara kaz and ırır. Kundalini yüks el dikçe , e n e rjisi, s ö z konu­ su chakranın amacına uygun titreşim l e re d ö­ n ü ş ü r. E n dü şük titreŞ'im ş e ki l l e ri kök m e r­ ke zde ve e n yüksekl e ri d e taç merkezde bu­ lunur. Farklı sübtil b e d e n l e re ve fizik b e d e n e geçiri l e n d ö n ü ş tü rü l mü ş titre ş im l e r , duygu düşünce ve fizikse l his l e r olarak algı lanı r . Bir kişinin kendi i ç a l e minde çal ış ma dere­ ce si, yaşam ın çe şitli chakral arla te msil edilen alanlarında u laşı lan bilinç d e re ce sine ve bu chakraların s tres ve ç ö z ü m l e n m emiş d e n e ­ yiml e rl e t ıka n ı p tıkan ma d ı ğ ı na bağl ı olarak de ğişir. Kişi ne kad ar bilinçli ise chakraları da o kadar a ktif ve açık o l u r. Aynı zamanda kundalini de chakralara güçlü dalgalar halin­ d e girece ktir. Bu olay ne kadar çok görülürs e chakralar da o kadar aktif o lacak ve bilinçte bir yükse lmeye n e d e n olacaktır. Chakraları­ m ızdaki tıkanıkl ı kları ortadan kal d ı rmaya başladığım ızda ve geliş e n bilince gide n yolu izlidiğimiz � . kararlı bir e t ki-te p ki çevrimini


Chakra El Kitabı

43

hare kete geçiri riz. Kundalini e n e rj i s i n d e n başka, omu rgadan her b ireysel chakraya akan b i r güç daha var­ dır: Saf İ lahi Varl ı ğ ı n , Tanrı'nın görünmeyen enerj i s i. B u e n e rji insan varlığının, İ lahi Var­ lığın ortaya çıkmamış ve her yerd e bulu nan t e m e l i olarak görme s i n i sağlar. B e d e n e taç chakradan giren bu e n e rj i , öze l l i kl e chakra­ lardaki t ı kanı klıkları ç5zme k için uygundur. Eski H i n t öğre t ilerine göre , c e hal etin büyük düşmanı olarak bilinen tanrı Sh iva' n ı n varlı ­ ğında, İ lahi olana doğru b i r d e ğişim başlar. B ö y l e c e S h i va ve Shakti , yaşamlarımızın ilahi olanla bütü nleşme s i yol unda bir gelişim içi n in san varl ığının hol i stik geli şimi için e l e ­ le çal ışı rlar. S u s h u mna'n ı n yan ı nda, San skritçe 'de ida ve p in gala olarak b i l i n e n i ki e k e n e rj i kanalı daha vardır ki , e n e rji s i s te minde önemli rol oynarlar. Gün e ş enerj i sini taşıyan pingala ı s ı v e ku vvet doludur. Kök chakranın sağından başlar ve sağ burun d e l iğinin ü st bölgesinde biter. İ da ise soğu k ve sakinleştirici ay e n e rji­ sini taşır. Onun kanal ı d a kök chakranın so­ lundan başlar ve sol b u ru n d e l i ğ i n d e biter. Kök chakradan buruna kadar olan yol larında, bu iki nadi , sushumna e trafında sarılıdırlar. İda ve pingala, nefe s alma yoluyla havadan p ranayı a l ı r ve nefes verili rken z e hirli mad­ d e leri d ı şarı atarlar. S u s ha m n a i l e b i rl i kte


44

Chakra El Kitabı

e n e rji siste minin üç e sas kanalını oluş turur­ lar. İ kincil chakralar ve sübtil e ne rji bedenle­ ri , c hakra l ara (chakraların k e n di l e rind e n e n e rji b e d e nl erine güç aktaran) çok sayıda nadi yoluyla enerji sağlarlar. Chakralar, ayrı ca, çevred e n kendi fre kans­ larına uygu n titreşimleri de a l ı rlar. En e rji tit­ reşimlerinin tüm aralığı içind e , bir anten gibi davranarak, bizi, çevre mizl e , doğayla ve ev­ r e n l e bağlantı haline sokarl ar. D e m e k ki , chakralar duyarl ı organlar olarak görü l ebilir. Duyularla yüklü fizik b e d enimiz gezege ni­ mizdeki yaşam kanunları ile uyumlu bir araç­ tır. Bu dü nyada kazan ılan bil giler kadar iç de­ ğerl e rimizin de farkına varıp ku l lanmam ıza yard ı m e d e r l e r ve yaş a m ı n d ı ş yön l e rinde ke-n dimizi b u l mamızı kolaylaştı rırl ar. Chakra­ lar mad d e dünyasını a şarak e n e rji titre şim le­ rini ve bilgi l e rini alıcı i ş l evi görürler. O n lar sübtil e n e rjil e rin sınırs ız dünyasıyla bizi bir­ leştire n kap ı lardır. C hakralar, çevremize doğru dan e n e rji de yayara k, yakı n ı mızdaki atmosferi de ğiştirir­ l e r. Bilinç veya bilinçaltı mesaj larıyla birlikte iyileş tirici titreşimle r de gön d e re bilen ch ak­ ralar, insanl arı ve koşulları hem olumlu hem de olum suz yönde e tkileyebilirle r. Bütünlüğü ve yara t ı c ı l ı ğ ı , bil giyi ve gücü , sevgiyi ve mutluluğu yaşamak için , chakralar açık o lmalı ve birlikte uyum içinde çalı şmalı­ d ı rlar. Fakat bu çok a z insanda görü l e bilir.


Chakra El Kitabı

45

Kural olarak chakralar t e k t e k farklı d e re c e ­ lerd e etkinlik gösterir, öze llikle d e al ttaki i k i tan e s i . G e rçekte ö n e m l i sosyal ko numlarda bulunan ya da söz sahibi olan i n sanların so­ lar p leksüs chakraları gereğinden fazla aktif­ tir. Aynı zamanda, açık, tıkanı k ya da tek ta­ raflı aktif chakralar bulunma olasılığı da var­ d ı r. Te m e l hareke t l e ri h e r zaman i l eri, geri d evam e ttiği nde n , yaşam b oyunca d e ğ i ş i m hal i n d e d i r l e r . Bu yüzde n , cha kra b i l gi s i n i n kendi nizi tanımanızda sın ırsız faydası olabi­ lir ve i ç potansiyel i nizin farkı na varışın ızda size rehberlik edi p , bolluk ve n e ş e içinde bir yaşam geçirmenizi sağlar.


iV

Chakra Öğretisi Işığında .

insanın Gelişim Evreleri


Chakra El Kitabı

49

Evre nimizd e ki he rşey ö z e l ritiml e r e ve çevrim l e re b a ğ l ı d ı r . Atomların düzeyin d e n başlayarak, Yaratılış'taki t ü m varl ı k ş e kill e ri­ ni sararlar. B elirli ritim kanu n l arı h e r ye rde görül ebilir, kalp atışı ve nefes al ı p -vermed e , gü n ve gecenin de ğişimind e , mevsimlerin ge­ lip gidişinde ve yı l d ızların önceden tahmin edilebil e n hareke t l e rind e . Evre l e r , canlıların ge lişimind e d e te krarlanır. Ö rneğin , bitkiler­ de önce filiz görünür, s o n ra ilk yap raklar, gonca, çiçek ve sonunda da meyve ortaya çı­ kar. Her zaman bir aşama s ı rası izl e nir. O hal d e , maddi dü nyada ruhsal bir varl ık olan insanın da, aynı şekilde b e lirli bir sıraya göre ge liş mesi mantıksal dır. İn san: varl ığı yalnızca büyüyü p , beceri ve deneyim kazanmaz. G e li­ şimi özel zihin sel ve ruhsal evre l e re bağlıdır. B e l li bir özel lik ya da konu, yaşamın h e r aşa­ masında aynı ağırlığa sahip d e ğildir. Bu ger­ çeği daha yakı ndan ince l ediğimizde , h e me n farke diyoruz ki, Doğa A n a , yaşamın be l li an­ larında, bize o anda tamamen yerine ge tiril­ mesi gereken özel görevler ve riyor. Bu görev­ l e r farklı kılı klarda görü n s e bil e , ge lişimin b e lirli aşamaları nda, sadece optimal ( e n uy­ gu n ) bir d e re c eye kadar farkına varılabilir. Ö rneğin, 2 5 yaş ındayken , 5 ya da 1 2 yaşında yaşadığımız gelişim düzeyini yakalayamayız. Bu yüzde n , bazı insanlar için "yaşam evi" çü-


50

Chakra El Kitabı

rük temeller üzerinde d u ru r , çünkü zamanın­ da b e l li d e n eyiml e r kaza n ı l ma m ı ş ve ye t e ­ nekler geliştirilmemiştir. B u rada, yaşam evre l e rine iliş kin anlatıla­ caklar yeni ol mayıp , yalnızca bir süre dir ka­ yıptı. Ne var ki, çe şitli ru hsal düşünce oku lla­ rı n ı n , insan varl ı ğ ı n ı n tüm ge lişimiy l e ilgili öğretilerinde hala görülebiliyor. An troposofik çevre l e rde , öze l likle Ru dolf Steiner' ı n öğre­ tim m e todları n d a , bu bilgi, çocu klardaki do­ ğal ge lişim evre l e rin e göre uygulan ıyor. Ant­ ropo sofik hare keti n ku rucusu Rudolf S t ei­ n e r'ın , konu üzerin d e ayrın t ı l ı yazı ları b u l u ­ nuyor. Antroposofik görü ş t e , i n s a n yaşam ı , her biri yedi yı l l ı k dilim l e re bölünmüş e vre­ l e rden olu şuyor. Değişik dönemler değişik ni­ t e likl e r l e be lirir. Da ha doğru s u , yaşamdaki b e l li zamanlarda insan varl ığı b e lli e t ki l e re ve den eyimlere açık olur ve bu noktada, ge li­ şimin çok öze l basamakları için yete ri kadar olgunlaşmış du ruma gelir. İ l ginçtir ki, bu içgörü , bizim chakra siste­ minin i ş levi ve amacıyla il gili bilgile rimize tamamen uyuyor. Kök merkezden başlayarak, her yedi s e n e d e bir chakradan ge çiyoruz ve söz kon u s u c hakra n ı n karakte r öze l likl e ri , yedi y ı l l ı k süre b oyunca yaşamımızın temel özelliği oluyor. B u yedi yı l l ı k süre d e , h e rbiri, kök m e rkezd e n başlayarak yedi chakraya da uyan, yedi tane birer yıllık süreye bölünü r.


Chakra El Kitabı

51

Kök chakranın e tkisinde olan ilk yedi yıllık süreden sonra, solar p leksüs c hakra s ı n ı n et­ kili olduğu (gü ne ş sinirağı chakrası) ikinci ye­ di yıllık süreye ge liyor, ardarda gelen gelişim basamaklarından geçiyoruz. H e r y ı l , hem söz konusu yedi y ı l l ı k temel özellikl e , hem de bi­ reysel , bir y ı l l ı k öze l likl e b elirtilebiliyor. Beş tane yedi yıllık süreden sonra az çok yaşamı­ mızın orta s ı na ge liyoruz ve yedi tane peri­ yottan son ra da tüm bir evreyi tamamlamış oluyoruz. Başka bir deyi ş l e, 50. ya ş günü­ müzle birlikte , bu kez ge lişimin "daha yüksek düzeyi"ile her şeye yenid e n baş lama şansını elde ediyoruz. 50. yı ldan sonra bizi çok öze l deneyiml e r bekliyor. Böy l e c e , 98 yaşına gel­ miş insanlar ikinci ge lişim evre sini tamamla­ mış oluyorlar. Her yıl yeni bir özel lik, her yedi yıl da yeni bir temel öze l lik bizi bekliyor. B u n lar, her şartta birbirini tamaml ıyorlar. Her chakranın anlamı ve amacına iliş kin bil gil er, tek tek her yılın, geli şimimize yararlı olacak şekilde ku l ­ lanıl masına yardı m ediyor. Ayrıca, çocu kları­ mızın gelişimini daha iyi a n l ayıp ihtiyaçları olan ilgi ve deste ği on lara ihtiyacı n doğduğu zamanlarda verebilmemizi sağlıyor. H e r yedi yılda bir maddi düzeyde de bir değişim yaşanıyor . Bede nimizin h e r yedi yıl­ da bir ke n dini yenilediği, biyolojik bir g e r­ çek. Başka bir deyişl e , tü m hücrel e rimiz yedi yıl sonunda yenile riyl e yer değiştiriyor ve bi-


52

Chakra El Kitabı

yolojik olarak tamame n yeni bir insan o luyo­ ruz. Ruh sal düzle m d e fazla bir d e ğişimin o l ­ mad ığına dair b i r izle niminiz varsa, b u n u n nedeni as tra l b e d e nin hata zaman diliminin baş langıcı ndaki kal ı p larla yüklü o l m as ı d ı r. Ö te yandan , uzun bir aradan sonra il k kez ka rş ı l a ş t ı ğı n ız birinin çok b ü y ü k i l e rl e me kaydettiğini, şaşkı n l ı k içinde farke d ebilirsi­ niz . Ye di yıl içinde köklü bir değişim yaşamı ş olması muhtemel dir.


Chakra El Kitabı

53

Chakra Öğretisi Işığında İnsanın Gelişim Evreleri


3. Chakra Kişiliğin ortaya çıkması; duygu ve yaşantıların özümsenmesi, kişinin varlığının şekillenmesi; etki ve güç, kuvvet ve bolluk, akıl, tecrübeleri aşmak

ıs. yıl

16. yıl

17. yıl

18. yıl

19. yıl

20. yıl

21. yıl

22. yıl

23. yıl

24. yıl

25. yıl

26. yıl

27. yıl

28. yıl

İletişim ve karşılıklı anlaşma; kendinl yaratıcı bir biçimde ifade etmek, açık olmak, bağımsızlık, esinlenme, Oluş'un gizemli düzeylerine ulaşmak

29. yıl

30. yıl

31. yıl

32. yıl

33. yıl

34. yıl

35. yıl

6. Chakra Anlama ve gerçekleştirme, sezgi, iç duyguların gelişmesi, zihin gücü, iradenih sergilenmesi ve ortaya çı·

36. yıl

37. yıl

38. yıl

39. yıl

40. yıl

41. yıl

42. yıl

45. yıl

46. yıl

4. Chakra Kalbin yeteneklerinin ortaya çıkışı: Sevgi, şefkat, paylaşma, içtenlik, özveri, kendini adama ve şifa 5. Chakra

7. Chakra Kusursuzluk iç tefekkürle aydınlanma. Her yerde mevcut olan Varlık ile bir oluş. Evrensel bilince ulaşma.

43. yıl

44. yıl

47. yıl

48. yıl

49. yıl


3. Chakra Kişiliğin ortaya çıkması; duygu ve yaşantıların özümsenmesi, kişinin varlığının şekillenmesi; etki ve güç, kuvvet ve bolluk, akıl, tecrübeleri aşmak

64. yıl

65. yıl

66. yıl

67. yıl

68. yıl

69. yıl

70. yıl

71. yıl

72. yıl

73. yıl

74. yıl

75. yıl

76. yıl

77. yıl

78. yıl

79. yıl

80. yıl

81. yıl

82. yıl

83. yıl

84. yıl

6. Chakra Anlama ve gerçekleştirme, sezgi, iç duyguların gelişmesi, zihin gücü, iradenin sergilenmesi ve ortaya çıkışı

85. yıl

86. yıl

87. yıl

88. yıl

89. yıl

90. yıl

91. yıl

7. Chakra Kusursuzluk iç tefekkürle aydınlanma. Her yerde mevcut olan Varlık ile bir oluş. Evrensel bilince ulaşma.

92. yıl

94. yıl

95. yıl

4. Chakra Kalbin yeteneklerinin ortaya çıkışı: Sevgi, şefkat, paylaşma, içtenlik, özveri, kendini adama ve şifa

5. Chakra İletişim ve karşılıklı anlaşma; kendini yaratıcı bir biçimde ifade etmek, açık olmak, bağımsızlık, esinlenme, Oluş'un gizemli düzeylerine ulaşmak

93. yıl

96. yıl

97. yıl

98. yıl


Chakra El Kitabı

59

G e çtiğimiz sayfalarda, bir insanın her yıl neler yaşayabileceğini ve öze llikle duyarlı ol­ duğu e tkil e ri gösteren öze t tab lolar v e riyo­ ruz. Ö nümüzdeki b ö lümde is e birçok örnek, ayrıntılarıyla açıklanacaktır. E s ki zama n l arda, yedi say ı s ı olgu nl u ğu , bolluğu v e (ru h sal) mükemme lliği temsil e di­ yord u . Birçok kü l türde ku tsal bir sayıyd ı ve bugün bil e , dini metin l erde , mitlerde ve ma­ sal larda karşım ıza ç ı kıyor. Hafta da, yedi günlük bir evre d e n olu şur. B u , varl ı ğımızın her dönüşte yenilenen temel ritmidir. Kültür Devrimi s ı raları nda, Çin'in büyük lide ri Mao Zedung yedi gün l ü k haftayı on güne ç ı kart­ mayı d e n e mişti. Fakat kısa bir süre içind e , hastalanan işçi say ı s ı nda öyl e bir artış oldu ki, Çin , yedi gü nlük haftaya geri döndü. Doğmadan önce bile çeşitli chakra aşama­ ları ndan geçe riz. Fakat bu ge lişim ters bir yön d e oluşur, yani tüm doğu m öncesi evre­ de, e n e rj e tik ı ş ı klar taç çha krad. a n geçerek dölüte akar. Üçüncü göz c hakra s ı n ı n ge lişi­ mini diğer chakralar takip e d e r ve sonunda hamile liğin bitimin de, yeni doğan insan varl ı ­ ğ ı n ı dü nyayla bir l e ş tiren ve atmosfe rimize girişini hazırlayan kök chakra ge lişir. B öyle kanu n ların d o ğru luğunu kab u l e d e ­ bilir veya etmeyebilirsiniz. H e r iki d u ru mda da, b u kanunları yöneten evre n s e l kuvvet l e ri e tkil eyemezsiniz. Dilediği miz gibi kararlar almakta özgür olsak bile b elirli kura llar çer-


60

Chakra El Kitabı

çevesinde yaşıyoruz. Yani bu bil giyi uygula­ mak ya da uygulamamak bize kal m ı ş bir şey. Dikkat: İ n san ge lişiminin evre leriyl e ilgili tab lo ları incel e rken her zaman , doğu m y ı l ı ­ n ızdan bir yıl önde o l d u ğu muzu hat ı rlayın. Örn e ğin , "re s men" 24 yaş ı n daysanız, gerçek­ te 2 5 sinizdir; ya da 38. do ğu m günü nüzü geçtiyse niz, gerçekte bu dünyadaki 39. yılı­ nızdasınız.


v

Chakralarda OluĹ&#x;an Engellerin Nedenleri


Chakra El Kitabı

63

Gerçek doğamız, Yaratılış'ın titre şim ve ka­ nunları , renk ve şekilleri , koku ve se sleri ile sonsuz bir düzende kendini gösterir. Ayrı ol­ duğumuz hiçbir şey yoktur. Varlığımızı n için­ deki cevh er, varoluşun tüm alanlarını doğu­ ran ve yayan, Tanrı d ediğimiz mutlak, değiş­ mez ve her yerde bulunan Varlıkla bölünmez bir birlik içindedir. Doğas ı na bağlı olarak, bu saf, sını rsız varolu ş , mutluluktur. İlahi Varlığın durgun d enizle ri neşe ile dal­ ga dalga kabard ığında, içinde bizim de, sub til ve fizik bedenlerimizle bulunduğumuz Yara­ tılı ş'ın dan sı başlar. Bireyler olarak yalnızca fiziksel duyularla ve akılcı bir zihinle aldığı mız bilgile rle yaşa­ maya başlad ığı mızda, birlik bilincini kayb e­ dip ilahi kökle rimizi unu ttuk. Tamame n ger­ çe k bir korku duygusu doğuran bir ayrılık içi­ ne girdik. İç mükemmellik ve yaşamda gü­ vende olma duyguları n ı kayb e t tik ve bunu çevre mizde aramaya başlad ık. Fakat bu mü­ kemmellik çabaları tekrar tekrar hayal kırık­ lıklarıyla sonuçlandı ve yeni hayal kırıklıkla­ rından korkmaya başladık. Bu gelişim için de, hiç bir zaman yok olamayacağı mızı ve ölü­ mün sadece d ı ş görüntünün bir değişimi ol­ duğunu unuttuk. Korku , kaçınılmaz olarak bir b üzü l m e , ka-


64

Chakra El Kitabı

sılma ya da krampa yol açar; bu da ayrı l ı k ve ko rku duygu larını b e s le r . B u yan l ı ş çevrim­ den ku rtulup b i r l i k d uygu sunu ye n i d e n ka­ zanmak, hemen hemen Doğu'daki ve Batı'da­ ki tüm din içerikl i gru pların ve yol ların temel amacı dır. Chakralar insan enerj i si stemi içinde , kor­ kudan doğan e n g e l l e re en duyarlı ö ğ e l erdir. Nadiler boyu nca da engeller o l u ş u r. Sürekli bir kas ılma hal i , Yaşam enerj i lerinin serbest­ çe akıp çeşitli bedenle ri mize , birl i ğin b i l inci­ ni ya nsı tmal arı ve yaşatmaları i ç i n gerekl i olan enerj i l erin sağlanmasını enge l l e r. Ayrı­ l ı k , yal n ı z o l m a ve iç b o ş l u k duygu ları ve ö l ü m korku su, yal nızca i ç i m i z d e b u labilece­ ğimizi dış dü nyada aramamıza yol açar. Baş­ kalarının sevgi ve takd i r i n e , fi z i ks e l tutkula­ rımıza, başarıya ve maddi z e n gi n l i kl e re bağlı kal ı r ı z . Ya şam ı m ı z ı z e n g i n l e ştireb i l e ce ğ i m i ­ z e , içimizdeki boşluğu bunlarla d o l d u rmaya çal ı ş ı rız. Kayb e t t i ğ i m i z d e i s e , yaşamda her­ zaman b i z i m l e b i r l i kt e olan o s i n s i korku duygu su te krar karşı m ı z a çıkar. Ve e l b e t t e , başarı ve tatmin için ihtiyacımız o l a n ş eyleri baş kaları alır. H e p i mi z i n , bir diğerin i n parça­ sı olduğu ve h e p i m i z i n Kut sal Varlık' ta ortak kökü m ü z olduğu gerçeğini u n u tuyoru z . Çev­ rem i z d e ki insan ları sevece ğ i m i z e , o n ları ra­ ki p ve hatta d ü ş man olara k görüyoru z . Ve sonunda, kendi m i z i koru mamı z , b e l l i i n san­ lar, koşullar ve b i l gi lerle karşı karşıya g e l me-


Chakra El Kitabı

65

memiz ge re kt i ğ i n i h i s e tt iğimiz b i r noktaya ulaşıyo ruz. B u n u n için antenlerimizi geri çe­ kiyoruz ve b öylece c hakralarımızda daha faz­ la büzülme l e re neden oluyoruz. Çevre mizde ki i nsanl arı n ya da ait olduğu­ muzu h i s s e t t i ğ i m iz bir grubun takd irine o kadar güçlü ihtiyaç duyuyoruz ki bu in sanla· r ı n , ya da genel toplumsal kuralların beklen­ tilerine karş ı l ı k v e rmek için yaşamımızı de­ ğiştirebil iyoruz. İçten gelen duygularımızı da top lu msal ad e tl e rin çerçeve sine uymadı kları zaman bas t ı rıyoruz. Bunu yap man ı n tek yo­ l u , chakraları m ızı kontrolsüz duygu ların ge­ çemeyeceği bir ş e ki l d e s ı kı ş t ı rmak. Bu d e ­ mektir ki , s ö z kon u s u chakranın enerj i s i t u ­ tuluyor. Enerjiler özgün biçimle riyl e yayılma­ dıkları zaman bozu l u p , bir şeki lde bu engel­ lerden ç ı kıyorlar ve güçlü ve genellikle olum­ suz d uygular ya d a a ş ı rı bir hareket i s t e ği şeklinde d ı şarı veriliy.orlar. Bu da, enge le karş ı , bir Yang öze l l i ği taşı­ yan tep kiye yol açıyor. H ala enerj i öze l l iğine sahip olan bu yeni enerj i , ayn ı isabetsiz yol la te krar tekrar saldırıp pü skü rtülebiliyor. C h a kra e n g e l le me le r i n d e baskın b i r Yin tepkisi, kend i n i , neredeyse tü m enerj inin alı­ konması şeklinde gösterir. B i r noktaya kadar bu, e n e rj i akı ş ı n ı tamame n durdurdu rab i l i r ç ü n kü e n e rj i ni n yu karı ç ı kması i ç i n h i çb i r olanak sağlan m a m ı ş t ı r. Sonuç , yetersiz ya­ şam e ne rj i s i ve zarar görmüş chakra n ı n za-


66

Chakra El Kitabı

yıflama s ı dır. Enge l l e n e n c hakra i şl e v l e r i n i n sonuçları ve aşırı yükl e n me ni n e t k i l e r i , i l g i l i chakra bölümlerinde an latı lacaktır. Sizin bir­ ye s e l t e p k i l e riniz, veri l e n b i lg i l e rd e n farkl ı olabi lir, çünkü bunlar ilk önce engel yaratmı ş ve şimdi d e astral bedende hatta b i raz da zi­ hinsel bedende saklanan tecrüb e le rinizle b e ­ lirl enir. Fizikse l ö l ü m l e b i rlikte bu saklanan tecrü­ beler gerid e b ı rakıl maz. G e l i ş i m b oyunca çö­ zül e n e kadar bir dahaki e n karnasyonlara ta­ ş ı n ı r. Doğduğumuz çevreyi ve yeni yaşamı­ mızda astral beden yoluyla kendi mize çeke ­ ceğimiz tecrübeleri büyük ölçüde e tkil e rler. Faka t , her ya ş a m ı n ç o c u k l u k ev r e s i n d e böyle duygusal kal ı p l arı çok çabu k b i r şekil­ d e ç özme fırsatı veri l mi ş tir. Yeni doğan bir insandaki tüm e n e rj i sistemi tamamen geçir­ gen ve açıktır. Bu d e mektir ki , prensip olarak, her yeniden doğmu ş ruhun doyuma eren biri o lma şansı vardır. Fakat, ayrıca, h e r titreşime ve tecrübeye ve dolaysıyla her çeşit e t kiye de açıktır. Yeni doğmuş b i r i nsan varl:eı k e n d i yaşa­ mını b i l i nçlice şekillendire mez ve ter:rübeleri hakkın d a konu şamaz. B u yüzd e n , tamame n yetişkinlerin iyi niyet l e rine ve iigilerine bağ­ l ı d ı r. Bu, anne-babalara büyük bir fı rsat sun­ duğu kadar büyük d e b i r fırsat s u n d u ğu ka­ dar, büyük bir görev de yükler.


Chakra El Kitabı

67

Önümü zdeki sayfalarda b i r çocuğun, yaşa­ m ı n ı n ilk yı llarında iyi g e l i ş m e s i , yeni engel­ lerle karşı laşmaması ve e s ki kal ı p ları çözme­ si için i htiyacı olan etkil e ri anlatmaya çalı şa­ cağız . Bugü n ve bu çağda, b i rçok gel işmiş ru h , dünyadaki görevle rini tamamlamalarına en­ g e l olacak gereksiz e n ge l l e re maruz kalma­ dan en karne olabi lecekleri uygun anne-baba­ lar beklemekte dirler. Diğer ruhlar da bu deği­ şim çağında yeniden doğmayı iste rler çünkü böyl e bir öğre nme ve ge l i ş i m fırsatı bir daha zor ortaya çıkacaktır. Şimdi anl ataca ğ ı mı z bil g i l e r, a n n e -baba adayları n ı n , çocukları olarak gelecek ru hlara mümkün olan en iyi başlangı cı sağlamalarına yard ı m edebilir. Ayrıca her b i rimizi n kendi "enge l l e nme tari hi"ni daha iyi anlamasına ve daha kolayca çözmesine de yardımcı olabilir. Fetüs, dünyasını çoğunlukla annesi yoluyla yaşadığı ve algıladığı için, kendini d ı şlanmış h i s s e d e rse ya da anne sürekli b i r stre s (zor­ lanma) halinde yaşarsa, e n e rj i s i s temindeki e ngelenmeler rahimd e başlayab i lir. Rahimde­ ki küçük varlığa sevgi dolu b i r ilgi ile yaklaşı­ l ı rsa, o n u n e n e rj i s i s t e m i n e , kendini tama­ men iyi ve güvende h i s s e tm e sini sağlayacak titre şimler verilir. Anne mutlu gebel i k ayları geçirirse, çocuğuna mutlu ve yaratıcı b i r ya­ şam için önceden gerekli o l a n şeyleri verebi-


68

Chakra El Kitabı

lece ktir. Doğum anı, h e r in san varlı ğının yaşamında bir dönüm noktas ıdır. Dünyayı dost ve rahat, ya da sert, soğuk ve sevgisiz bir yer o larak algılamamızı e t kileyerek bir ö m ü r s ü r e c e k kalıcı bir iz bırakabilir. Doğumda çocuk, dün­ yadaki ö mrü nün ilk dokuz ayında onu b e sle­ yen ve koruyan e k siksiz maddi güve n l ikten ayrılır. Anne ve çocuğun ilaçlarla güçsüzle şti­ rilme diği bir d o ğu m , büyük bir çaba ve e me k gerektirse d e , çocuğa bir ş o k e t kisi yapmaz. Doğumdan sonra hemen an n e d e n ayrı l maya hiç hazı r de ğildir. Alışık o l d u ğu an n e sinin b e d e ninin titre şimlerini his s e t tikçe ve aura­ nın enerji titre şim l e ri içinde bulu nduğu süre­ ce bir güven duygusuyla, ke ndini yeni te crü­ belere açmak ister. Bunun yan ı n d a , anneyle ve çocuk a rasın­ daki bedensel ilişki, doğumdan sonra hemen bir bağ kuru l m a s ı n ı sağlar. An n e d e n, y e ni doğmuş çocuğa doğrudan ve bilinçli bir çaba ol maks ızı n sevgi d o l u d uygular ve o l u m l u enerji akar v e bu , annenin bebeğini yakın ı n ­ da his s e t tiği veya e n azı ndan o n u d u yu sa l aurası içinde tu ttuğu sürece d evam e d e r. Bu s evgi akışı küçük yavruyu güve n ve n e ş e ile d o l d u ru r. İ l gi n ç t i r ki, babalar d a , d o ğ u m anında orada b u l u nduklarında v e bebeğe do­ kunmalarına izin v e ril d iğ in d e , b e b e k l e rine karşı yakın d uygu ve sezgil e re sahip o l urlar. Eğer yeni doğmuş b e b e k d o ğu mdan s onra


Chakra El Kitabı

69

anne d e n ayrı l ırsa derin bir ayrıl ı k ve yaln ız­ l ı k acı s ı ç e ke c e ktir. Ann e çocuğuna bilinçli o larak s evgi dolu duygu ve d ü ş ü n c e l e rini gön d erdiği sürece aralarındaki b ağlantı d e ­ vam e d e r v e çocuk , anne nin e n e rjisin d e n ta­ mame n ayrılmış olmaz. Eğer anne başka şey­ lerle ilgile nirse veya aldığı ilaçlar yüzü n d e n yo rgu n ve d uygusal olarak da tü ke n miş i s e bu sürege l e n ilişki bozu lacaktır. Yeni do ğmu ş çocuk, anne sinin koruyucu , sıcak varl ı ğ ı ol mayan kendini tamamen yal­ nız hissettiği, tanımadığı soğuk bir dünyada­ ki çeresizliğinin farkına varacaktır. Bu tecrü­ be o kadar etkilidir ki, ku ral olarak, çocuğun e n e rji sistemi bu korkutucu duygularla başa çıkamaz ve � n e rjideki ilk e ngel e n m e l e rl e so­ nuçlanan derin bir e tki olu şur. Bu e n g e l l e nme ken dini i l k ola ra k kök chakrası bölgesinde gö sterir. Bir ö nc e ki bö­ lümde , Chakra öğre tileri ı şığında yaşam ritm­ lerini inc e l e miş tik. Tablolarda görebil diğiniz gibi , yedi y ı l l ı k ve bir yıllık temel öze l liklere göre , yaşamın ilk yılında kök chakranın ener­ jil e ri e t kilidir. İ l k güven duygu s u n u n temeli bu zamandadır. Bu ilk güven , kişiliğin korku­ suzca ve tamamen gelişmesi için potansiyeli­ ni oluşturu r. Ayn ı zamanda, kundalini'nin ya­ şam e n e rjisi tü m diğer merkezle re kök chak­ rası yoluyla geçer. Yani kök chakrasındaki bir enge l l e n m e , tüm e n e rj i sistemini e tkileyecek­ tir. P s i kologları n , kişinin yaşamının i l k y ıl la-


70

Chakra El Kitabı

rını tü m ömrün e n kritik dönemi o larak gör­ meleri, kesinlikl e bir ras lantı d e ği l d ir. Bu sü­ re boyunca çocuk, fi z i k bedeni yoluyla dene­ yim kazan ır. Bu demektir ki , h e rşeyden önce , annesiyl e , babasıyla ve diğer güvendiği kim­ selerle bedensel i l işkiye ihtiyacı vardır. Bu çağlarda, çocu ğu n zaman duygu su yok­ tur. Ağl ıyorsa, yal n ı z ve aç o lduğun dand ı r ; bu d u rumun b i t i p b i t meyeceğini b i l m e z v e kolayl ıkla u mut s u z l u ğa d ü ş e b i l i r. İhtiyaçları kısa zamanda karşı lan ırsa, bu dünyan ın , ço­ cukların yaşamasını sağladığı ve du ygu sal ih­ tiyaçlarını karşı la d ı ğ ı na dair b i r güv e n duy­ gusu gel i ştirir. Çocuk, maddi ve süb t i l düz­ l e ml e rde , kendini yeryü zünün sağladığı b e s ­ leyici ve koruyucu enerj i l e re açar. Doğayla yakı n ili şki i çinde yaşayan hemen hemen her i n s a n ı n b u ge l i ş i m l e r hakkında se zgi sel bilgisi vard ı r. Sürekli o larak çocukla­ rı n ı b e d e nl e rine yakın tu tarlar ve başka b i r yerde yal n ı z bı rakmaz l ar. Ç o c u k e m e kl e me çağ ı n a g e l d i ğind e onu kal d ı rı p yürütü rl e r. G e c e l eyin çocu k a n n e n i n yanında yatar ve ac ı ktı ğında a n n e n i n m e m e s i hemen yanı ba­ şı ndadır. Bu kü çü k i nsan varl ı klarının parla­ yan gözleri ve mutlu ifadel e ri herşeyi anlatır. Bu tip i n sanların çocukları nadiren ağlarlar ve e rken bir yaşta soru m l u l u k almaya hazır­ dırlar. B i z i m toplu mumuzdaki b i r anne, en a z ı n­ dan i l k yıl kendini çocuğunun bakımına adar-


Chakra El Kitabı

71

s a ve bu süre b oyunca kend i ihtiyaçlarını gö­ zardı et meye h a z ı rsa, çocuğuna , ö m rünün geri kalanında mümkün olan en iyi p otansi­ yel i kazand ı racaktır. Buna gerçekten değer diye dü şünüyoru z . Çocuğuyla sürekli beden­ sel temas sonucu , annenin yaşadığı sevgi ve mutluluk akı şı o kadar büyük ki , bunun kar­ ş ı l ığında vazgeçmek zorunda kalacağı Şeyler çok önemşiz kalır. Bir çocu k, bu i l k güven, doyu m ve korun­ ma duygularını kaybederse, bunları, büyü­ dükçe daha faz l a d ı ş a rıda, mad d i dünyada arayacaktır. B u , i nsan s ıcakl ığının ve yakınlı­ ğı nın yerini alan oyuncak hayvanlarla başlar. Daha sonra çocuk, bil inçsizce içindeki boşluk · duygu s u n u d o l d u racak b i r şeyler arad ı ğ ı n ­ dan, gitti kçe artan b i r şeki l de, daha faz la oyuncak ve şeker i s teyecektir. Yeti ş k i n b i r i olduğunda, güzel giys i ler, araba, eşya, e v ya da to plumsal s tatü, çocu kluğunda kaybettiği güven ve bütü n l ü k duygu sunu yeni den ka­ zanmak için tutunduğu nesneler o lacaktır. Tü ketim toplumu ci a denilen maddiyatçı top­ l u mu muz , üyelerinin çoğunl uğunun tatmin edi lmemiş i htiyaçları olmadan varolamaz d ı . Fakat, i ç güven v e tatmin duygusuna mad­ di nesnelerle u laşılamayacağı nı farkedenlerin sayı sı gün geçti kçe artmaktadır. Onlar, çoğu­ muzun doğarak ayrı ldığı kayıp cenneti yeni­ den keşfetmek i ç in tek şansları olan bir i ç arayışa giriyorlar.


72

Chakra El Kitabı

Yaşamı n ikinci yılında, kök chakrasının te­ mel öze l liğine yeni bir öze l lik katılıyor. Ço­ cuk büyüdükçe ikinci chakranın e n e rjil e riyl e ilişki ku rmaya baş lıyor. Sevecen okşayı ş lar ve kucaklamalar, artık fizikse l te mastan öte bir anlam kazanıyor. Çocuk, b e d e n s e l tutku­ larını keşfe tmeye , yaşamaya başlıyor ve duy­ guları n ı daha bilinçlice ifade e diyor. Bu nok­ tada , astral bedenin geçmiş yaşamlardan ge­ len öze l likl e ri yavaş yavaş ortaya ç ı k maya başl ıyor. Çocu k, ikin ci y ı l ı nda temel duygu­ sal kalıp larla karş ı laşıyor. Artık, anne ve babaları n çocuğa b e l li tavır­ lar zorlamaları daha fazla önem taş ıyor, çün­ kü bu koşu l larda, çocuk duyguları n ı tutmaya ve saklamaya başl ıyor. Diğer taraftan eğer ço­ cuk, duygu ları n ı basitçe yaşamayı ve varl ı k­ ları n ı kabul lenip , onlarla, oyu n oynarmı ş gibi n e ş e içinde meşgu l olmayı öğrenirse , kısa za­ manda t ü m o l u m s u z duygu sal izl e niml e ri yok edebilir. Anne ve babalar, çocuğun bu evre d e hiçbir olumsuzlu k göstermediğini anlamalılar. Eğe r kızgınsa, b u n u n nedeni, doğal bir ihtiyacı n ı n ka r ş ı lanmamış o l ma s ı d ı r . Kızgı nca a ğ l ama veya ç ı r p ı n m a , o l u ş m u ş e n ge l l e ri çöze r ve çocuğu onlardan kurtarır. Çoğu anne ve baba, çocu ğu nu n duygularını ifade e diş yolunu zor kab u l l e nirle r. Bunu yap ıp şunu yap madığı nda çocu klarını s eviyorlar; aksi takdirde , "Yeteri kadar iyi bir çocuk değilsin" diyorlar.


Chakra El Kitabı

73

Çocuk anne ve babas ının yargı şeklini be­ nimser (kendine katar) ve sevg i l e rini kaybet­ mek istemediğinden sevi lmeyen öze l l i klerini bastırı r. B u . çocuğun e n e rj i s i n i n terbiye si i l e i l g i l i , ç o k derinlere u laşan sonuçlar doğurur. Bunun yanında, eğer duygu sal teşvik eks i kli­ ği varsa, ilk güven duygu sunda ku surlar o rta­ ya çıkacak ve sakral chakra (kuyru k sokumu chakrası) tıkanacaktır. Yeti şkin biri ise, doğal d uygularını kabul­ lenmede ve ifade e tmekte zorluk çeker. H e r­ hangi birşey hissetmek için duygusal teşviğe ih tiyaç duyar ve diğer i n sanları, kendi tatmi­ nine hizmet eden n e s n e le r olarak görme eği­ limi yerleşir. Üçü n cü yılında, küçük insan , solar p leksüs chakras ı n ı n enerjileriyle i lişki kurar. Duygu ­ sal ifade daha da farklılaşır ve ikinci yıl hak­ kı nda söyledikle rimiz daha da fazla uygula­ nır. Çocuk, artık, kendini bir birey olarak de­ nemek, kendi etki sini öğre n me k ister ve za­ man zama n , sonunda ne olacağı nı görmek için "hayır" demeye başlar. Anne -babalar, çocuğu yetiştirmek için tek yolun kendi i stekl e ri doğrultu sunda çocuğu zorlamak olduğunu düşün ü rl erse, anne-baba ve çocuk aras ında, çocuğun ü çü n cü yılında doru k noktasına u laşan bir güç savaşı o rtaya çıkar. Eğer çocuk, uyanan kiş iliğiyle sevilme­ diğini ve kabul edilmediğini his s�derse, solar p leksüs chakrası n ı n e n e rj i l e r i tıkanır. Yetiş-


74

Chakra El Kitabı

kin b i ri o ld u ğunda da ke ndi kişiliğini yaşa­ mak, yaşamını ken d i d ü ş ü n c el e ri doğru l t u ­ s u n d a ş e killendirmek ve o l u m s u z deneyim­ l erde n bir şeyler öğrenmek için gerekli o lan güve n ve cesare t duyguları n ı n e ksikliğini çe­ ker. Bun ların yerine çevre s i n d e ki d ü nyaya uyar ya da onu kontrol e tmeye çalışır. Ve böyl e c e , küçük insanın yolculuğu ç e ş i t l i chakraları n enerj i leriyle devam e de r. Veri l e n örnekl erin yeterli o l d u ğuna i na n ı yoruz. B i ­ reysel chakraları n açıklamaları nın bulunduğu tablolar bu yolun geri kalanını çizme nize yar· d ı mc ı olacaktır. Bu ayrı n t ı l ı açı klamaları okurke n , her za­ man re enkarnasyon koş u l ların ı kendi miz seç­ tiğimizi hat ı rlamal ıyız. Ruhumuzun şekillen­ m e s i ve i h t iyacı olan de neyimleri kaza n ı p müke mme l l iğe doğru g e l i ş m e s i i ç i n bu ör­ nekleri ve rdik. Böyl e s i d e rin anlayışa ve s evgiye sahip , s evgi ve b il g i d o l u e l l e ri n d e a s t ral b e d e n i n son s ı n ı rlayıcı kal ı p lar ı n ı n da eriyip y o k o l ­ auğu anne v e babalara rastlamak ç o k zor. Bü­ tün bunlar deme k oluyor ki , yaşamı mızdaki görevimiz ve amacı mız, içimizd e ki e nge l l e ri aş mak için kendi mize karşı anlay ı ş dolu b i r sevgi gel i ş tirmek ve ruhumuzun bu sevilme­ yen yö n l e rinin çözümle mek. Farkında olma­ malarına rağmen, anne ve babalarımız , bi zim ilk öğre t m e n l e rimizdir, ç ü n kü d avra n ı ş ları­ mıza gösterdikl e ri tepkilerle, b a z e n kusurla-


Chakra El Kitabı

75

rımızı n farkına varmamızı sağlarlar. B öylece, kayb e t tiğimiz iç bütünlük d uygusunu ye ni­ den kazanmamız için bir yol bul mamıza yar­ d ı m e d e rl e r. Daha sonra , yaşamda amaç l ı , ama bilinç sizce kendimize çektiğimiz diğer insanlar ve koşul lar, ruhumuzun karanlık kö­ şelerine tuttuğumuz aynalar olacaklar. Ö n ü müzdeki b ö l ü m d e , e s ki iç b ü t ü n l ü k duygu suna geri dönmenize yardımcı olacak yönt e m l e r anlatılacaktır.


VI Chakraların Açılması


Chakra El Kitabı

79

Chakralarımızı soru n yaratmadan ve öz­ gürl eştirici b i r yaklaşı m l a e tkilemenin iki te­ mel yolu vardır. İlk yo l , chakralarımıza, en­ g e l s iz ve i ş l evine uygun e n e rj i titreşimleri vermektir. B öyle e n e rj i titreşi mleri, doğada bol ca bulu nan elementl e rle olduğu kadar saf, parlayan renklerl e , d e ğe rl i taşlarla, s e s lerle ve eter yağlarıyla da sağlanır. Bunların pratik uygulamaları , kitabı n terapi bölümünde açık­ lanmı ştır. C hakralara , i ç i n d e b u l u n a n e n e rj i l e rd e n daha yüksek ve saf fre kans l ara sahip enerj i­ l e r aktığı sürece titre ş i m l e r artar ve tıkanık­ l ı klardan kaynaklanan d ü ş ü k frekan s lar yok olmaya başlar. Enerj i me rkezleri yoluyla yeni yaşamsal e n e rjiler e m i l e b i l i r ve bu enerj i l e r hiçbir enge lle karşı laşmadan s ü b t i l bedenlere i l e ti lebilir. B u , enerj i sistemimizde esen serin bir rüzgar gibidir. İçimizde akan p rana, e te­ rik bedene e nerji sağlar ve buradan da fizik b e d e ne enerji iletilir. Asral b e dene ve zi hin­ sel bedene akan enerj i , b u bedenlerdeki titre­ şimlerden daha yüks e k b i r frekansa sahip ol­ duğu ndan , tıkanıklıkları çözece ktir. Son o la­ rak, tü m enerj i sisteminin nad i l e ri , yaşamsal e n e rj i dağıtarak, b e d e n i n , z i h n i n ve ruhun daha yükse k bir düzl e m d e titre ş i p sağlık ve mutluluk yaymasını sağlar.


80

Chakra El Kitabı

Bu temizle me ve saflaştı rma i ş l e mi n d e , en­ gel l e n e n e n e rj i l e r s e rb e s t b ı ra kı l d ı ğ ı n d a , ni­ telikl e ri bir kez daha bilincimize girer. İlk an­ da t ı kanıklığa yol açan duyguları korku , öfke ya da acı gibi b i r kez daha yaşarız. B e d e n s e l hastalı klar, tama m e n t e m iz l e n m e d e n ö n c e s o n b i r k e z daha ortaya ç ı karlar. Bu s ı rada, kendi mizi rahatsız, öfkel i veya tamamen yor­ gun hissedebil iriz. Kanallar temizlenip enerj i içeri alındığında, d e rin b i r mutl u l u k , d i ngin­ lik ve açıklık duygusu doğacaktır. Fakat çoğu i n san ı n , b u safla şma sürecin­ d e n geçmeye ce sareti yoktur. Ç o ğu zaman , gerekli olanı b i l m e d ikleri n d e n , s ürege l e n de· neyimleri g e l i ş i ml e rinde b i r gerileme o larak görü rle r. Doğrusu şu ki, enerj i si stemi mizde· ki tıkan ı k l ı klar ancak toplam g e l i ş i m i m iz b e n l iği mize yakından ba kmayı s a ğ l a m ı şsa e n ge l lenecektir. Bu, bizi, b u b ö l ü mü n başın· da bah s e t tiği miz ikinci yönteme götü rüyor. Chakraların doğ rudan etkin l e ş m e s i ve arın· ması yön t e m i n e h e r zaman e ş l i k e tm e s i ge­ rekse d e , bu yo l , tüm e n e rj i s i s te m i mizi n uyu ma kavuş turu l ması ve e ng e l l e r d e n kurta­ rılmasına yarayan ayrı bir yol sayı l ı r. Bu yö nt e m i n amacı , tam b i r rahatlamaya yol açan mutlak kabullenme için b i r iç yakla­ ş ı m yaratmaktır. Rahatlama, e nd i ş e l e r i n ka­ sı lmaları n ve e n g e l l e ri n karşıtı ve i lacıdır. Bi­ linçli ya da bilinçsizce içimizde ki b i r b ö lgeyi ya d a varlığı mızın p arçaların ı red d e d i p d ı ş la-


Chakra El Kitabı

81

dığımız süre c e tam rahatlamayı v e e n ge ll e ri n aşılmas ını ö n l e y e n sürekli b i r geri l i m içinde yaşarız . Zaman zaman rahatlamayı başaramadı ğını söyleye n i n s a n l arla karşılaşıyo ru z . B o ş za­ manlarında ya da tatilde b i l e bu i n sanlar sü­ rekli olarak oyalanmaya ya da bir şeyl e r yap­ maya ih tiyaç duyuyorlar ve dinlenme hal inde gözüktükl e ri zamanlarda b i l e aslında içlerin­ deki dialoglar b i t miyor. Fiz i ksel olarak sakin­ l e ş tiklerinde b i r i ç huzu rsuzlu k duyuyorlar. Kendi ke n dine te davi mekanizması bu insan­ larda o kadar aktif ki , enerji sistemleri bi raz sakin l e ş e b i l s e e nge l l e r de çözü l meye baş la­ yacaktır. Fakat bu mekanizmayı anlamad ı kla­ rından dolayı , sürekli olarak hareket halinde bulu nuyorlar ve böylece e ng e l l e nmiş e n e rji­ lerinin de ngeye kavuşmasını ve temizlenme­ sini bast ırıyorlar. Diğer insanlar astral bedenlerinin içerikle­ riyle karş ı karş ıya gelmemek için ke n d i l e rini zihin se l b e d e n l e rine kapatırlar. B u kimsel er­ de tüm te crüb e l e r zihin yoluyla ortaya ç ı kar. Analiz e derler, açıklama yaparlar, kategorize ederler ama asla tüm varlıklarıyla b i r tecrü­ beye (deneyime) girmezler. Baz e n d e chakralarını açmaya ç a l ı şan in­ sanlarla karşılaşırı z . Örneğin bir yol gösteren olmadan aşırı Kundalini yoga egzers i z l e ri ya­ parlar ve s o n u ç o larak sadece s ö z konusu chakranın b i l i nçaltı içe rikl erine g ö mülürler.


82

Chakra El Kitabı

Ve bu içeri kleri zorlayarak yeni ve daha d e rin enge l l e r yaratıl ır. B aze n d e ru hsal b i r yol iz­ l eyen biri b i li nçsizc e , düşük chakralarını ta­ nımak i stemediğinden sadece yüksek chakra­ larını aktifl e ştirir. Böyle bir kişi yükse k chak­ raları n e ge me nliğinde harika tecrü b e l e r kaza­ nabildiği gibi , içinde bir e ksiklik ya da ku sur da h i s s e d e b i lir. Mutlak n e ş e , tamame n can l ı olma duygusu ve yaşama sığınma, ancak tüm c hakral ar e ş i t mi ktarda a ç ı l d ı ğında ve fre ­ kan s ları mümkü n olan e n yüksek düzlemde titre ş tiğinde hissedilir. Kayıtsız şartsız kabullenme yaklaşı m ı bü­ yük oranda dürü s t l ü k ve ce sare t gerektirir. Dürüs tlüğü n an lamı , kendimizi , tüm zayıflık­ larımızla ve olumsuz karakter öze l l i kl e rim iz­ le görmeğe hazır olmaktır, hayal ettiğimiz gi­ bi deği l . Cesare t ise , gördü kl e rimizi kab u l l e n­ meye hazı r olmaktır. İstisnasız herşeye "evet" de mektir. Yaşadığım ız sürece s evgi l e rini kazan mak için anne -babalarımızın bizim hakkım ızdaki yargı larını b e n i m s e d ik. Top l u m u n , b i r gru ­ bun y a da idealin beklenti l e rine uygu n b i r ya­ şam u ğru na b e l l i d uygu ları m ızı b a s t ı r d ı k . Bun ların h e p s i n d e n vazge çmek, sadece ken­ dimize güve nme ve çevremizdekileri n s e vgi­ s i n i , takdirini kaybetme anlamına geliyor. İçi­ mizdeki e ne rj il e rin olumsuz i fade ş e ki lleri ne sahip o l malarının n e d e n i d e bu reddetme ya d a kab u l le nme eyle m i . Bastırı lan duygu lar,


Chakra El Kitabı

83

"kötü" sonuçlar doğuruyor, çünkü sevgi ve anlay ı ş la yüzle şeceğim ize on ları re dded iyo­ ruz. Ne kadar kuvvetli reddedil i rse o kadar kötü ve zararl ı o luyorlar ve bir gün sevgi ile özgür kalana dek bu devam ediyor. Ve nihayet, her duygu nun arkasında, öz­ gü n , cennetsi birliği yeniden kazanma i s te ği var. Fakat dü nyan ı n n e s n e l e re bakış a ç ı s ı na uyduğu muzda ve beş duyumuz ve zihnimiz­ le algıladığı mız bu d ı ş gerçekliği tek gerçek o larak gördüğümüz s ü rece , yaşamı n tümün­ de birlik ve bütünlük isteği, sah ip olma arzu­ suna dönüşüyor. Maddi nesne l e re oldu ğu ka­ dar bir kişiye , bir mevkiy e , sevgi ve takd ir kazanma i steği de, te krar tekrar hayal kırıkl­ ğıyla sonuçlan ıyor veya u mduğu muz kal ı c ı m u t l u l u ğa u l a ş t ı r m ıyor. O y s a b u , ancak i ç bi rlikle başarı l ı r. Ye n i hayal kırıkl ı klarından ko rktuğu m uz i ç i n , e nerj i lerimizi tutuyoruz -ve enerj i sis­ t e m i m iz t ı kan ıyor. Yukarıya doğru ç ı kan enerjiler, enge l lerle bozuluyor ve sık s ı k çev­ re mizdeki l e rin sevgi sini kayb etmemek i ç i n alıkoyup bastırd ı ğımız duygu lara y o l açıyor­ lar. Di kkat imizi hiç b ö l m e d e n duygu l a r ı mıza verere k, bu neden-sonuç çark ı n ı durdu rab ili­ riz. İşte o an değişmeye başlayacaklar, çünkü sonunda, onların , b irlik isteğiyle meydana çı­ kan özgü n biçimle ri n d e , engellenmiş e n e rj i­ l e r o l d uklarını anlayacağ ı z . Artık, olgu n b i r


84

Chakra El Kitabı

bütünlüğe giden yolda b i z e yardımcı o lacak­ lar. Basit bir b e nzetme bunu kafanı z da can­ l an d ı rabilir. Eğer bir ki ş i d e n korkuyorsa n ı z v e o n u kendinizden u z a k tutuyorsan ı z , onun tüm varl ığını asla öğre n e m e z si n i z . Fakat ona ilgi gösterirs e n i z ve mu tlak sevgi n i z i hisset­ mesini sağlarsanı z , yavaş yavaş size açı lacak­ tır Gö re ceksiniz ki, s i z i n kandığınız olumsuz davran ı şları arkasında, hayal kırıkl ı ğına uğra­ m ı ş b i r baş arma arz u s u n dan başka b i rşey yok. Anlayı ş ı nı z , onun gerçek başarı yoluna adım atmasına yard ı mcı olacaktır. S i z in duy­ gu lar ı n ı z da bu ki ş i n i 11kil erl e ayn ı süreçten geçiyor. B u , yan s ı z kab u l l e n m e , Yükse k B e n l iğimi­ zin yaklaşı mına uyuyo r. Bunu b i li n ç l i olarak b e ni mseyerek kend i m i z i içimi zdeki rehberin t i t r e ş i m d ü z l e m i ne açar ı z ve tam sağlık ve bütünlüğe götü rme görevini ona veririz. Yüksek B e n l ik, bizi İ lahi Varl ığa bağlayan ru humuzun b i r parça s ı . Zaman ve u zayla sı­ nırlı d eği l . Yani h e r zaman , ke ndi yaşamımız kadar evre nd e ki tüm yaşamı da i l g i l e n d i ren b i l gi hazinesine gire b i l i r. Eğer onun rehberli­ ğine güvenirsek, bizi e n düz ve dolaysız yol­ l a iç birliğe yöneltece k ve e n erj i sistemimiz­ d e ki e ngel l e r, akla gel e n e n yumuşak ş e ki l de kal kacaktı r. B u i l kele ri anlarsak, kitapta anlatılan tera­ pileri en iyi s onuçları verecek şekilde uygula­ yab i l i ri z . Ne kadar sevim s i z ve olumsuz olsa-


Chakra El Kitabı

85

lar da, terapi s ı rasında ortaya çıkan d uygula­ rın akmasına izin verin. Onlara yansız ilgi ve s evginizi ve rin ve kendinizi Yüksek B e nliğin iyil e ştirici gücü ne bırakın . Böyle b i r kab u l l enme yaklaşımını uygula­ manı za yardım edecek, engellerinizi aşmanı­ za yard ı m edecek ve Yüksek Benliğinizin iyi­ l e ş tirici gü ç l e rinin görevl e rini yapmalarını sağlayacak çe şitli meditasyon şekilleri vardır. Bu meditasyon tekniklerinden biri, kişisel de­ n e yim l e rimize dayanarak önerebi l e c e ğimiz Tran sandantal Me ditasyon , ya da kı saca TM. En dolaysız yaklaşımla, hiçbir çaba gös terme­ den ya da konsantrasyon sağlamadan inan bi­ ,lincinin saf "oluş hali"ni duyumsamas ı n ı sağ­ lıyor. Engellenmiş enerjil e rin ke ndi kendile ri­ ni özgürle ştirmel e riyl e birlikte, gittikçe artan bir b e rrakl ık, bir açıkl ı k bu sürece e ş lik edi­ yor. Ö z gürleştirilen düşünceler ve duygu lar d ı ş lanmıyor, sadece artan bir rahatlama ve mutluluk duygusuyla yer değiş tiriyor. Bu me­ ditasyon yön temi çok e t kili bir araç. Doğru ku llanırsanız , chakraları nız birbiriyle uyumlu bir şekilde harekete geçecek, e n e rji sistemi­ niz te miz lenecek ve zihins e l ve ru hsal potan­ siyelinizin farkına varacaks ı n ı z . Ancak TM, yal n ı zca ye tkili bir öğretmen yardımıyla öğ­ renilebilir. Diğe r me ditasyon türleri de siz e yolunuzda yardımcı olabilirle r. Fakat seçtiği­ niz meditasyon şeklinin d uygularınızı ve dü­ şünce l e rinizi yargılamadığından ya da dışla-


86

Chakra El Kitabı

matl ı ğ ı n dan e m i n o l u n . S e ç t i ğ i n i z a r ı n ma sürecind e , duygu ve düşüncel erinizin b ü tün­ l e b i r l e ş m i ş b i r parça o larak g ö rü ld ü ğü n e di kkat edin. E n e tkili ve doğal meditasyon şe­ kille rinde b i l e, alışkanlı k sonucu , yaşadıkları­ nızı yargılamaya başlayabilirsiniz veya e ngel­ l e rin kalkması sırasında ortaya çıkan, hoşu­ nuza gitmeye n d e neyiml e ri baskı a l t ı n a al­ mak i s teyebili rs i n iz. Böyl e bir durumda, ta­ rafs ızl ı ğı n ız bozu lacağı ndan, m e d i ta syonun et kisi azalacaktır. İyi e ğitilm i ş bir öğre tmen, gerekli yaklaşımı kazanmanıza yard ımcı ola­ cakt ır. Kendi nizi her şeyi nizle s evi p kabul e tmeyi öğre ndiğiniz zaman, bu nları auranızdan tit­ reşimler halinde yayars ı n ız ve d ı ş dü nyadan benzer d e n eyimleri çeke rsi niz. Bu d e m e ktir ki, kaybe tme kte n ko rktu ğu nuz baş kalarının sevgi ve takd irini bu kez gerçekten kazanır­ s ı n ız. O nlar da s izi olduğu nuz gibi kabul et­ meye başlarlar ve hatta kendiniz olma cesa­ re tinizi hayranl ı kla karşılarlar. G e rçek s evgi ve b i rlik, ancak bu koşullar altı nda mü mkün olur. B u konuyla ilgi l i son bir noktadan daha s ö z e tm e k i s tiyoru z . Holis tik geli ş i m yolun­ da, tüm engelleri ortadan kaldı rma m ı ş o l sa­ n ı z b i l e , chakralarınızın açı l d ı ğı evreler olabi­ l ir. B u hald e , au ranıza giren e n e rj ilere karş ı çok duyarlı olacaks ı n ı z , fakat yap ıcı e n e rj i l e ­ ri çeken titre ş i m l e ri yayamayacak ve ç evre-


Chakra El Kitabı

87

nizdeki negatif titreşiml e ri nötralize edeme­ yecek, zararsız hale ge tiremeyeceksiniz. Bu evre d e , ken dinizi , ta tmin sizlik, d ü ş ­ manl ı k y a da saldırgan l ı k tit reşimlerinin bas­ kın o l d u ğu bir atmosfe r d e bu labilirsiniz. Ch akraları n ız negatif e n e rjile rle yüklü olabi­ lir ya da kendile rini korumak için daralabilir­ ler. He. r iki durumda da son u ç , pozitif yaşam enerjisi yete rsizliği olacaktır. İki kişinin e n e rji alanları tema s ettiğinde ya da giriştiğinde , doğru dan bir alı şveriş ve enerjil erin karşıl ıklı e tkil e şimi olur. Bilinçiz­ c e , i s t e s e k de i s te m e s e k d e diğ� r kişinin enerji düzeyini algı larız. Bir kişiden hoşlanı­ yorsak veya hoş lanmıyors ak, bunun asıl ne­ de ni, onun aurasında his s e t tiğimiz e n e rji tit­ re şimlerinin doğas ıdır. Korku tatmin sizlik ya da öfke algıl ıyorsak, bu titreşiml er yal nızca kişi hakkı ndaki izl e nimimizi d e ğil , k e n di e n e rji siste mimizi d e e tkileyece ktir. B e lirli bir n e d e n e dayanmadan, bir kişinin varl ığın­ da kendinizi ge rgin ya da rahatsız hisediyor­ sanız, bunun nedeni o kişinin aurasının yay­ dığı titre şimlerdir. Diğer taraftan , bir kişinin aurasında mutluluk, sevgi ve be rraklık algı l ı ­ yorsanız, birbirinize tek b i r söz söyle memiş olsanız bil e , onu n varlı ğ ı n d a ke n dinizi çok iyi his sedersiniz. Bir gru p insanı n toplam auraları ortak bir amaç için bir araya gelince öyle güçlü bir e tki oluşur ki, gru b u n her üye si b u akıntıya kapı-


88

Chakra El Kitabı

hr, spor olaylarındaki taraftarların ortak duy­ gusunu hatırlayın. Ve bir grup in san dua ya da meditasyon için bir araya gelirse , bireys e l olarak b i r ü y e n o rmalde m ü mkün olandan çok daha yüksek bir bilinç düzeyine yü ksele­ bilir. Mad d e titre şim l e ri sak l ayabil di ği i çi n , mekan l a r ı n d a kendi auraları vard ı r. Bu , öze l likle kapal ı alanlarda yüksek düze ylere çıkar. Küçük çocu klarla iliş kilerimizde uygu­ layabilece ğimiz için bu ilişkil eri anlamak ger­ çekten ö nemli. G e n ç insan ı n e n e rji sistemi hala tüm enerji titre şimi çeşitlerini alabilir. Sevgi d o l u düşünce lere o l d u ğu kadar çevre­ sindeki gerilim , tartışma ve saldı rgan l ı k lara da duyarl ıd ı r. Çocuğun maruz kaldığı çok sa­ yıda garip titre şimlere karş ı , anne ve baban ın ya da başka güvenilir bir yetişkinin aura s ı ço­ cuğu zararlı titre şimlerden koruyan bir kal­ kan göre vi görece ktir. B e b eği çocuk arabası yerine kucakta taş ı man ı n tercih edilme si bu­ nun içindir. Kendi chakra ları mız kadar çocukla rımızın chakralarını da rahat ve açık tu tma konu sun­ da, yetişkinler olarak çok yard ı mcı olabiliriz. Teme l d e ke ndi e n e rji yayışımıza uya n titre­ şim l e ri ve ko ş u l ları ç e k s e k de bir d e re ceye kadar yaşamımızın d ı ş koşullarını b e lirleme fırsa t ı n a d a sahibiz. Ö rn e ğin , bir s evgi ve mutluluk atmosfe ri yaratacak e tkin likle re ka­ tılabiliriz. Pozitif, yararlı e n e rjiler yayan or-


Chakra El Kitabı

89

tanılara girebilir, evimizi d e b öyl e bir yere dönüştürebiliriz . Hoş renkler, çiçe kler, koku­ lar ve rahatlatıcı bir müzik, uyumlu ve olum­ lu bir atmosfer yaratmamıza yard ı m edebilir. Evimizde hangi tel evizyon programını izleye­ ceğimizi, nasıl konuşmalar yapacağ ı m ı z ı ve hangi aktivitel e ri düzenl eyeceğimizi be lirle­ yerek, evde bulunan he rkesin enerji sistemi­ nin rahat ve üre tici olacağı bir ortam hazırla­ yabiliriz. Kendi iç dü nyanız için d e yapabileceğiniz çok şey var; özellikle kendinizi çevreden ge­ len istemediğiniz e tkilere karşı koruma anla­ mında. D ı şarıya yayı lan s evgi, tüm n egatif titreşimleri nötralize edebileceği ya da değiş­ tirebileceği için , karakter terapisini uygu lar­ ken kalp chakra n ı z ı n açı l masına ö z e l bir ilgi göste rmenizi öneriyoru z . Sevginizi açabilme yeten eği, b a z ı yanl ı ş l ı klara karşı ö z e l bir meydan oku ma eylemini temsil ediyor. Bununla birlikte , kal p chakranı z ın gelişme­ si, b a ş kaları n ı n o l u m l u yanları n ı n farkına varmanı z ı ve yal n ı z ca bu titreşimlerin içinize girme sini sağlar. Sizin d e s teğiniz l e b u nite­ likl er ke ndiliğinden güçlenecek ve karş ı n ı z ­ daki kişi de canlanacaktır. H e r ilişki, h e r iki kişi için de bir kazanca dönüşebilir. Aktif olarak yayı lan titreşimler, tüm koşul­ larda iyi bir koru n ma sağlayacaktır. Kendini­ zi olduğu n u z gibi kab u l etmeyi öğrendiğiniz ve e n e rjilerinizi açıkça yayd ı ğ ı n ı z s ü r e c e ,


90

Chakra El Kitabı

çevre nizdeki n egatif titre ş i ml e r au ranıza gi­ remeye cektir. K e n d i i ç i n izde tama m e n açık ve rahat olursanız, d ı ş geri l imler içi nize gire­ mez ve s izi olumsuz yönde e tki leye mez. El­ bette , bu yeteneklerin ileri bir gelişim aşama­ sında kazan ı lacağı n ı n farkındayız. Bu yüz­ den, istenmeyen etkil e rden koru nmanız veya negatif e nerj i lere karşı koyab i l me n iz i ç i n b ir­ kaç basi t yöntemden s öz e tmek istiyoruz. H e rhangi bir koş u l da k e n d i n izi korumak ya da etkinizi artırmak istiyorsanız, taç chak­ ran ızdan b e d e n i n ize bir ı ş ı k girdiğini hayal e d i n ve yine hayal gücünüzü ku l lanarak, bu ışığı solar p le ksüs chakranızdan geçirdiği nizi ve böyl e c e b e deni nizi tüm o l u m s uz e tki l e r­ den koruyan bir ı ş ı k kalkanıyla çevre l e d iğini­ zi görmeye çalışın. Solar p l e ksüs chakranız­ dan yay ı lan bu ış ığın bir şe lale kadar güçlü aktığını ve önüne çıkan tüm negatif ti tre şim­ leri alıp götürdüğünü hayal e d i n . Etki l i bir koru ma sağlad ı klarından , e t e rik yağları da chakraları nıza doğrudan uygulaya­ bil irsiniz. Auranızı saf bir ı ş ıkla dol duracak, d ı şarıdan g e l e n gerilimleri ve uyumsuz e tki­ leri nö tralize edecekl erdir. B i r kaya kri stal ini ke n d i n ize yaklaştırdığı­ n ızda, au ranızı n ışığı ve ko ruyucu kal kanı yoğunlaşır. Kaya kristalinin ve eter yağlarının e tkileri b i rbirini çok iyi tamamlarlar. Ayrıca, i p e k iç çamaş ırları da koruma sağlarlar ve özel l i kl e küçük çocu klara ve yeni e me kleme-


Chakra El Kitabı

91

y e başlamış bebekler için tavsiye edilir. Ani bir korku, şok ya da öfke yüzü n d e n kendinizi rahatsız hissettiğinizde , sizi bu bi­ rikmiş enerjiden kurtaracak e t kili bir yöntem göstermek istiyoruz. Bunun için, ayaklarınız hafifçe aralı k olarak ayakta duru n ve birkaç saniye boyunca kasların ızı bütün gücünüzle kas ı n . Yalnızsanız, mümkün olan en yüksek s e s l e bağırın; yal nız değil s e niz, ciğerle riniz­ deki havayı bir nefe ste dı şarı verin. Bu alış­ tı rmayı, kendinizi daha iyi his s e dinceye ka­ dar ya p ı n . Enerji siste minizin baş e demeye­ ceği kadar ani bir de neyim sonucu oluşmuş tıkanıklı klar gevşeyece ktir. De rin , rahatlatıcı bir uykudan kal kmış gibi gerinmek d e ayn ı e tkiyi yaratabilir. Bazı insanlarda kas geril ­ m e s i , me ditasyon s ı ra s ı n d a ken diliğin d e n olu şacaktır. B u , alışt ırmanı n yararının v e e t ­ kisinin a ç ı k bir gösterge sidir.


VII

Chakraların Durumlarının Belirlenmesi


Chakra El Kitabı

95

Bu kitap chakralarınızın kendi aralarında uyumlu hale ge tir.i lmesi ve açı lması için bir tak ı m y ö n te m l e r g ö s te rdiğine göre , hangi chakraların tıkanık ya da d e n ge siz ol duğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu öze l bilgiler ol­ madan da, burada anlatılan tüm terapi yön­ temlerini, chakralarınızı uyumlu bir hale ge­ tirmek için uygu layabilirdiniz. Fakat örneğin iki chakranı z ı n iyile ş me ğ e diğerle rinden da­ ha ihtiyacı olduğunu anlamış sanız, buna bağ­ lı o larak onlara gereken il giyi göstermelisi­ niz. C hakraları n ızın d u r u m u n u n farkına var­ mak, kendinizi daha iyi tanımanız için büyük bir fırsat sağlar. Bunda e t kili olan, başkaları deği l , sizsiniz. Elbette diğer insan lara neler yaşadığı nızı anlatabilirsiniz , fakat bu radaki düşünce başkaların ı değiştirmek değil , kendi­ mizi tanımak ve özgü r l e ş tirme k, sonra da mümkü n s e karşın ızdakini, sevgiyle , kendini tan ı ma yoluna yönle ndirmektir. Chakraların durumunu te şhis e tmenin bir­ kaç farkl ı yöntemi var. B irin den yararlanma­ ya karar v e rdikten s o n ra , kendinizdeki v e başkalarındaki chakra s is t e mini tanıyabilirsi­ niz. 1 - Bu kitap , h e r bir chakran ı n açıklanması yanında, hangi chakran ın ö tekilerle , ve genel


96

Chakra El Kitabı

bünyenizle uyumlu, hangisinin uyumsuz ça­ l ı ştığını b e l irlemenize yardımcı olacak b i l gi ­ ler de veriyor. Bu yolla herke s , k ı s a zamanda soru n l u b ö l ge l e rini bel irleye b i l i r. B i l g i l e ri si­ ze su narken , c hakra bozukluklarıın e tkilerini kasıtlı olarak abarttık. Böyle c e , bazı eğilimle­ ri daha ko lay tanıyacağınızı umuyo ruz. Bu yazıları okurken şunu akl ı n ızdan çıkarmayı n ki , h e rk e s aynı şeki l d e e t ki l e n me y e c e k t i r . Metnin bazı parçaları derin bir e tki yaratabi · lir, hatta iş inize karı ş ı ldığı duygu suna kap ıla­ b i l irsin iz. Niyetimiz ke s i n l i k l e bu d e ğ i l . Tek i steğimiz kendinizi açıkça görüp tanımanıza yard ı m e t me k. Eğer baz ı a ç ı kl a m a l a r size uyuyorsa, b i r an durup d ü ş ü n m e n ize n e d e n olab i lir. Lütfen bu açıklamaları suçlama ola· rak görmeyi n . N iyetimiz s izi incitmek deği l , farkın dal ık kazanmanıza yard ımcı olmak. Fa­ kat şu da hatırlanmal ı d ı r ki , ke n d i n i tanıma her zaman hoş değildir. Buna rağmen karan­ lık yön l e rimiz ayd ınlatılmayı b e kl iyor çünkü özgü rl e ş me n i n tek yolu bu ve ke n d i n i b i l me yolu ge rçekten izlemeye d e ğe r b i r yoldur. Bu­ nun için de, kendi kendi nize c hakralarınızla kişiliği nizi uyuma kavu şturma ve tedavi yön­ temleri gerekiyor. 2- Chakralarımızı analiz etmenin b i r başka yolu da, alışılmadık stres ya d a şok d urumla­ rında c hakraların tepki l e rini yakı ndan incele­ mek. B e l ki siz de, zor ko ş u l larda her zaman şikaye t ettiğ inizi farke t m i ş s i n izdir. Ö rn e ğ i n ,


Chakra El Kitabı

97

kök chakra s ı y e t e ri kadar iyi çal ı ş mıyorsa, b a s k ıya maruz kal d ı ğ ı n ızda ayaklarınızın yerden ke sildiği veya altın ızdaki zeminin çe­ kildiği duygusuna kap ı labil ir, ya da ishal bile olab i l irsi n iz. Di ğer taraftan , kö k c hakranız a ş ı r ı çalış ı yorsa, b e nz e r koşullarda ö fke ya da saldırgan l ı k duyguları i l e karş ı laşabi lirsi­ niz. İ kinci chakranın yetersiz çalı şması e ndi­ şe duygu larına yol açar; aşırı çalışması halin­ d e i s e duygularınızı kontrol e d e m ezs iniz. Üçü ncü chakraya gelince, bunun iyi çalı şma­ ması sonucu kendinizi güçsüz h i s s e de rsiniz ve b u ; baskı altında, k e n d i ni mide bulantısı ya da sinirlilik şeklinde gösterebilir; aşırı ça­ l ı şma s ı n ı n sonuçları i s e b e lirgin b i r ö fke ve b i r durumu aşırı faal iyet (kı p ı r k ı p ı r olma) i l e kontrol etme çabası ş e klinde ortaya çıkar. Belli bir durum karşısında kalbi nizin hop ladı­ ğını h i s s ediyorsanız kal p c hakranızın fonksi­ yonları bozulmuş demektir. Başka bir durum­ da, nabzınız kuvvetle atıyorsa, bunun nedeni kal p chakranızı n genel b i r yetersizl i ği olabi­ lir. Boğaz chakrasının az çal ışmas ı boğazınız­ da b i r şeylerin tıkandığı n ı h i s s e ttireb i l i r ya da genel anlamda bas tırı l m ı ş bir duyguya yol açab i l i r ki, bu durumda kekele meye başlarsı­ nız ve başınız boynunuzdan itibaren titreme­ ye başlar. H i p e raktivite (aş ı rı hareketli olma) halinde i s e , bu durumdan kurtu l mak için dü­ şünmeden b i r sürü söz s öylersiniz. Son ola­ rak, stres ya da şok duru mu n da net düşüne­ meme, i ç göz (ü (; üncü göz) c hakra s ı n ı n yete r-


98

Chakra El Kitabı

siz çalı ştığı n ı , baş ağrıları ise aşırı çalı ş tığını gösterir. Böyle te p kil e r h e r zaman e n e rji sis te mi­ mizde ki zayıf noktalarda ortaya çıkar. Dik­ katli gözl e m , gözle rimizin açı l masına yarar. 3- Bede nin görünümü ve beden dili de han­ gi chakraları n tıkalı o l d u ğu n u b e lirl e me kte kul lanılabilir. Bedenimiz, sübtil e n e rJi yap ı la­ rımızın aynasıdır. Ortaya ç ı kabile cek anormal b e d e n s e l öze l likl e r , e ğ rilikler, şiş likl e r , g e r­ gin lik ya da güçsüzlük şe klinde olabilir. Bu şekil d e , söz konusu chakra ile bunların mey­ dana gel diği vücut bölgesi arası ndaki iliş kiyi b e lirl e m e k mümkün olur.. Çok zorluk çekme­ d e n bir insanın zihin s e l resmini kafamızda canlan dı rabil me mizin n e d e ni görünümlerde­ ki farklılıklardır. Bir kişi hakkı ndaki düşünce ­ miz chakranın durumuyla d a açıklanabilir v e bize yararlı bilgile r sağlayabilir. T ü m e ne rji­ lerini ş e kl e n daha zayıf olan alt bölge l e re de­ ğil , b e d e nin üst b ö l g e l e rine t o p lamış insan­ larla karşılaş ıyoruz. Başka insanlarda bunun tam te rsini görmek mümkü n . Bunu akl ı n ız­ dan ç ı karmadan, aynadaki ya da fotoğraflar­ daki görüntü nüze bilinçlice b akın . Ö rn e ği n , insan s e si , kişinin boğaz chakrasının duru mu hakkında öne mli ipuçları verebilir.

Eğer bununla birlikte kronik (müzmin) ve akut (ani o rtaya çıkan) b elirti l e ri d e düşünü r­ s eniz, kısa zamanda hangi chakraları n kusur­ l u çalı ştığını görüp onları iyile ş tirmeye başla-


Chakra El Kitabı

99

yabilirsiniz. Kitaptaki her chakra bölümünd e , chakralar ile organlar ve b e d e n i n bölgeleri a rasın daki bağlant ı l ar tüm ayrıntılarıyla verilmiştir. Bu bi lgileri kul lanarak bozuklukların nerede top­ lan d ı ğı n ı b e l irleyip bunları d ü z e ltmek i ç i n seçeceğiniz terap iyi uygulayabilirsiniz. 4- D ördü ncü b i r i mkan olarak, çoğu te ra­ p i stin ku l land ı ğ ı ö z e l b i r testten bahsetmek i s tiyo ru z . "Kinez i o l oj i k test" olarak b i line n b u yönte m , "Dokunma yoluyla sağlık" yönte­ minin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Ken­ di ·ü zerini zde den emeyi düşünüyorsanı z , yardımcı b i rine ihi tiyacınız olacak.

Te s t ş öyle yap ı l ıyor. Sağ e l i n i z i bir chak­ ranı n ü z e rine koyun ve sol e linizi bedeniniz­ den öteye bir dik açı yapacak şekilde uzatın. Şimdi d i ğer ki şi size hazır olmanı z ı söyleye­ cek ve siz kol u n u z u e ski p o z i syonunda tut­ maya çal ı ş ı rken, partneriniz bileğinize baskı yaparak kolunuzu aşağı indirmeye çalı şacak. Eğer c hakra uyu m l u ve doğ ru çalış ıyorsa, uzatt ı ğ ı n ı z kol u n u z açıkça güçlü bir direnç gösterece ktir. Fakat denediği ni z chakra düz­ gü n çal ışmıyorsa, bu, bir direnç eksikliği şek­ linde kendini gösterecek, partneri n i z az b i r çabayl a kolunuzu bastırabilecektir. Bu yöntemi kul lanarak kök c hakradan taç chakraya kadar tüm c hakraları deneye b i l i r ve böylece her chakranın e nerj i durumu hak-


1 00

Chakra El Kitabı

kında bir fikir edinebilirsiniz. Kol d e n e me sinde , kolun zayıf tepki göster­ mesi ilgili c hakradaki eksikliği gösterece ktir. Bu tes ti, meydana gel miş d e ğişiklikle ri b e lir­ l e m e k için ile ride te krarlayabilirsiniz. Eğer chakra sis temi e n ge l l erden kurtu l m u şs a, kol d e n e m e sinin sonucu, yedi chakranın h e p si için de "güçlü" olacak ve her d u rumda, kolu bas tırma çab ası açı k bir diren ç l e karş ılaşa­ c.aktır. Kolu yo rmamak için , h e r c hakranı n denenmesind e n sonra dinlenmek tavsiye e di­ lir.


1 02

Chakra El Kitabı

Ö z e l olarak yapılmış b i r ki n e z i o me trenin ve rd i ğ i s o n u çlara g ö re , "gü ç l ü " bir d i r e n ç , aşağı doğru baskıya karşı yaklaşık 2 0 k g . l ı k bir kuvvete karşılık geliyor (Ge n e l d e 8 kg. lık bir baskı kolu ind irir). Elbette burada b i reyin kuvveti önemli b i r faktör. Fakat vücut ö z e l ­ l ikleri y a da b e d e n s e l kuvveti b i r yana bıra­ kırsak, gerçek şu ki , her iki partner de "güç­ lü" ve "zayıf" arası ndaki ayrımı kolayca yapa­ bilecektir. Bu testin deği ş i k bir çeşidinde , sol e l dene­ nen chakran ı n ü z erine koyu l u rken , sağ e l i n baş v e i şare t parmaklarına baskı yap ı l ı r. De­ neme arkad a ş ı n ı z ş i mdi komutu verdi kten sonra baş ve i şare t parmakl arı n ı ayı rmaya ça­ l ı şacak. Bu zor yap ı l ı rsa söz konusu c ha kra sağlamdır; direnç zayıfsa, chakra b i r ş e kilde rahat s ı z lanmış ve ilgi gösteri l m e s i gere kiyor demektir. Bazen bu testi kendi ke n d i n e uygu layan ki m s e l e rl e karş ı l a ş ıyoru z . B u n u n i çi n z ihin belirli bir chakraya yoğunlaşmışke n bir e lleri­ nin baş parmağı ile i şare t parmağına bastıra­ rak ayırmaya çalı ş ıyo rlar. Testin bu ş e kl i d e , doğru çalışmayan chakraları açıkça gösterebi­ l iyor. Eğer baş p armak ile işaret parmağı ko­ layca ayrılab iliyorsa, durum "zayıf" d e m e ktir. Eğer baş parmakla i şaret parmağı kapalı du­ rnyorsa c hakr:ının durumu "güçlü" ve � :ı.ğ!ık­ lıdır. Elbe tte bu ki nezioloj i k te stlerde güveni­ lir sonuçlara u laşabilmek için b i raz alı ştırma


Chakra El Kitabı

103

yapmak gerekiyor. Yine de yöntemler kusur­ suz ve güve nilir bir biçimde, hangi chakrala­ rın uyu mlu hale getirilmesi gerektiğini göste­ riyor. 5- Chakraların durumunu yükseltmek için, "içe bakış" d ediğimiz bir yöntem var. B u , ço­ ğu kişi için enerji sisteml e riyl e bağlantı kur­ manın e n kolay ve çabuk yolu.

Birkaç dakikal ı ğına dingin bir meditasyon haline geçiyoruz ve sonra "iç gözle rimiz" ile her chakran ı n d u rumu hakkında bir fikir edinmeye çal ı ş ıyoruz. Burada yine sistematik olarak alttan baş layıp chakralardan teker te­ ker ge çiyoruz. Çoğu insan b u ş e kilde re n k değişim l e rind en chakraların d u rumunu anla­ yabilir. ( Ç e şitli renklerin anlamları ileride ay­ rıntı l ı o larak açı klanacaktır. Bu renklerden he rhangi bir sap ma, bir işaret o larak düşü­ nül melidir.) Bazı insanlar bunu yaparken ba­ zı ş e kil l e r görürler. O yüzden , gördüğünüz şekill e rin yuvarlak ve dengeli ya da girintili çıkıntı l ı o l u p olmadığına dikkat edin. Bazı in­ sanlar da chakralarının durumunu boyu tları ve parlaklıklarıyla tanı mlarlar. Sık sık, bu gö­ rüntülerin çeşitli bileşimle ri algı lanır. Chak­ raları d eğerlendirm enin tüm yöntem ve ö l ­ çü tleri be lirli bir miktar deneyim gerektiriyor ve güvenilir anla ş ı l ı r sonuçlar ç ı karabilmek için tekrar tekrar alışt ırma yapı lması ge reki­ yor. 6- Zamanla daha çok insan, e n e rji halleri-


1 04

Chakra El Kitabı

ni sübtil bedenlerinden, ell e riyle "hisse derek" anlama yeteneklerini gelişti riyorlar. Bu yön­ tem, chakraların bulundu ğu , kendi e t e ri k be­ denimizin e n e rj i ö rtüsünde b e l l i bir titre ş i m h i s s e d e b i l m e n i z i sağlıyor. Bu titre ş i m su al­ t ındaki hareke t l e re b e n z iyor. B o ş l u kl a r ve darbel e r kadar pürü z l e r d e h i s s e d e b il iyorsu­ nuz. Kendi bedenimizde ya da başka insan­ ları n , havan ların ve b itkile rin b e d e n l e ri n d e meydana gelen değiş imleri yavaş yavaş e l l e ­ rimiz l e hissetmeye çal ı ş ıyoru z . Bu rada doğru sonuçlar e l d e e tmek için te krarlanan a l ı ş t ı r­ malar yine çok ön e m l i . B.u nların öğre n i l e b i l e ­ ceği bir çalışma grubuna katılman ı z ı öne riyo­ ruz. 7- C hakraları d e ğe rl e n dirmenin en k e s t i r­ me yol u , au raları görme y e t e n e ğ i n i ku l l an­ maktır, fakat çok az in san bu yeteneğe sahip­ t i r. Bu yo l l a "gör e n " kişi k e n d i i ç i n d eki ve başkaların ı n içindeki e n e rj i o laylarını v e sü­ r e ç l e r i doğrudan tan ı mlayab i l ir. Chakraları görerek, var olan ruhsal ( s p i ritü e l ) , p s i ş i k ve maddi i l i ş ki l e ri tanıyıp d e ğ e r l e n d i re b i l ir. Bu yeteneklere sah i p s e n i z , gördüklerinizi doğru yorumlamak çok ö n e m l i o lacaktı r ve b u da çok faz la a l ı ş t ı rma, d e n e yi m ve d oğru göz­ l e m l e me ye t e n e ğ i gerektiri r . S e m i n e rl e rd e n veya b u konudaki kaynaklardan ç o k ş e y ö ğ re ­ nebilirsiniz.

Bu y e t e n e ğe sahip o l u p o l m a d ı ğ ı n ı z d a n e mi n d e ğ i l s e n i z , kendin i z i şöyle d e neyebi-


Chakra El Kitabı

105

l i rsiniz. H i ç ı ş ı k geç irmeyen b i r o dada otu­ ru n. (Ne çe şit bir ye r olduğu önemli deği l , ör­ neğin Bodo ilk deneylerini b i r s ığınakta yaptı önemli olan tek şey hiçbir şeki l de ışık girme­ mesi). Önce sessizl ik içinde b irkaç dakika ge­ çirerek b aş layı n . B aşlangıç n e s ne l e ri o larak kendize yakı n tutacağın ız ya da elinizde tuta­ cağınız b i rkaç kri stal taş y e t e r l i o lacaktır. Eğe r kris talden yayılan b e l l i sübtil e n e rj i l e ri algılama yeteneğine sahipseniz, görsel bir al­ tıncı h i s s e karşı e ğ i l i miniz var d e m e kt i r . O anda h i ç b i r e tki h i s s e tmese niz b i l e h e m e n vazgeçmeyin, çünkü bazı durumlarda b u ye­ teneğin d e kendini götere b i l m e s i için e ğ i t i l ­ mesi gere kiyor. Bu deneme sırasında ke ndini­ zi zorlamaya ya da bastı rmaya ç a l ı şmayı n . Hiç çaba göstermeden b ırakın olsun. Eğer bir kişi nin e n e rj i b e d e n i n i görmek i s tiyorsan ız, mümk ü n s e onu karanl ı k bir fo nun ö nü n e oturtun. B irkaç me tre öteden, kişinin ü stüne ve yanlarına bakın , çü nkü enerj i halka s ı , yan i aura buralarda görü nür. En iyi sonuçlar, bir meditasyon halinde e lde e d i l ir. Bunun için zaman harcayın. Göreceğiniz i l k şey, maddi bedeni parlak bir e ne rj i kal kanı şeklinde çev­ re leyen e t e rik beden olacaktır. G erekli alı ştır­ malardan so nra astra l bedenin renkl erini ve ş e k i l l e r i n i algılayab i leceksiniz. Statik, hare­ ketsiz renk ş e k i l l e ri görmeyi b e kl e me y i n , çünkü sübtil e ne rj i l e r parlak yarı saydam ve sürekli hareket hal i nded irler. Tem e l o larak, bu enerj i yapılarındaki uyumlu şeki l l e r d_e ki-


1 06

Chakra El Kitabı

şinin sorunlu b öl ge l e rini gösterir. Eğer ke n d i auranı z ı görmek is tiyorsanı z , b u yöntemi bir boy aynası nın önünde uygula­ yın. Fakat çoğu insan için başka b i rinin enerji yayılımını görme k daha kolaydır. Ayrıca, koyu mor ren kli ve ı ş ı k geçirme z ö z e l aura camları da ku llanab i l i r s i n i z . Fakat bu camlar yardı mcı aletler olarak düşünülme­ li. Her ku llanıcının otomatikman sübtil düz­ leml ere girmesini sağl amasa da ilk çabaları­ mızda bize gerçekte n yardım e d e b i l i rler. O n ­ larla, öze l l i kle a ç ı k havada ç o k iyi deneyimle­ rimiz oldu. Bugün daha çok insanın, yüzlerce kilomet­ re ötede n , bir ki şinin c hakralar ı n ı ve e n e rj i bedenini d e ğerlendirme yeteneğine sah i p ol­ duğunu görüyoruz. As l ı nda bu, yardım i s te­ yen kişinin fotoğrafıyla ya da tel e fonla da ya­ pı lıyor. B irçok in san b öyle yöntemleri inan­ d ı rıcı bulmuyor, fakat ç oğu kez bizim le ger­ çekten ilgile ndiklerine tanı k old uk. Böyle o lağanüstü olaylara inan makta zor­ l u k çe kiyo rsan ı z , radyo veya t e l evizyonun yapab il d i kl e ri n i b i r d ü ş ü n ü n . S özcü kler ve resimler görünmez bir ş e kilde büyük mesafe­ l e re yayı mlanabil iyor. Pratikte, telsiz bilgi ile­ timi d e d a h i l , teknolojide ki tü m ilerl em e l e r ü.5lında doğaC.3. da var olan olgu la.r. Eğer akla yakı n b u l muyors a n ı z b e l li yön­ temleri ve o l a s ı l ıkları reddetmekte ö zgürsü-


Chakra El Kitabı

107

n ü z . B i z h e rşeye rağ m e n, chakraları de ğer­ lendirmek için başka yöntemler de gösterece­ ğiz 8 - Bir ki şinin chakra fonksiyonlarını tanım­ lamanın b i r başka yolu, o kişinin deneyimle­ ri ni ve duyguların ı kendi chakramızda hisset­ me yeteneğini kul lanmaktır. Bunun için, te ra­ p i s t hastan ın enerj i beden ine girer. Çoğu te­ rapi st, bu yöntemi uyguladıktan sonra kendi­ ni karş ısındaki hasta gibi hisseder. Buyüzden bu yöntemi pek önermiyoru z . 9 - B i rçok ge l e n e k s e l Asya m e t i n l e r i n d e c hakraların b a s k ı n çal ı ş maları i ç i n ç e ş i t l i öz e l l iklerinden s ö z e d i l i r. Bu a landa uyku alışkanlıklarımız öze l b ir öneme sahiptir.

Eğe r bir ki şi çoğu nlukla ilk chakrayla yaşı­ yorsa 1 0- 1 2 saat aras ı uyuma i h t iyacı duyar ve tercih e ttiği uyku p o s izyonu karın ü s tü­ d ü r. 8 - 1 O saat uykuya i htiyacı olanlar ve do­ ğum ö n c e s i p o z i syonunda uyuyanlar daha çok ikinci chakralarıyla yaşarlar. Çoğunlukla üçüncü chakrayla yaşayanlar sırt ü stü yatma­ yı tercih ederler ve 7-8 saat uykuya ihtiyaçla­ rı vard ı r . Dördüncü chakras ı d i ğerleri n d e n daha ç o k gel işmiş b i ri gene l l ikle sol tarafı ü s ­ tüne v e 5 -6 saat u y u r . E ğ e r a l t ı n c ı chakra açık, aktif ve bas k ı n s a, k i ş i 4 saat uyku ve uyanıklık arasında geçirir. Böyle u yuma şekli b e d e n uyurken i ç bi l i n c i n devam ettiği bir haldir v e y e d i nci chakras ı açık ve b a s k ı n o lanlarda rastlanan d i n l en me ş e klidir. Tama-


1 08

Chakra El Kitabı

men aydı nlanmış b i r kims e , artık bilinen an­ lamda uyumaz, sad e c e b e d e n i n e d i n l enme süreleri verir. Burada anlatılan yöntemlerin yanında b i r d izi teknik ge l i ş me d e n d e yararlanab i l i riz. B u n lar, bazı terap i s tl e ri n c hakra anal izi için kul landığı sarkaçlar, k e hanet asaları ve Kirli­ an fotoğrafı olabilir. Kehanet asaları arasında " B i o t e n s or"d a d e n e n s arkaç asa bu iş i ç i n öze l likle uygu n dur. B u a l e t i ku l lanarak, sar­ kaç gerçeğine uygun bir şekilde, chakraların d u ru mu n u t a n ı m layab i l i rs i n i z. Sab i t b i r chakra o n u n g e n i ş dai rel e r l e sal ı n mas ı n a , hatta durmasına yol açabilir. Sonuçları açıkça değerlendirebil mek için bu alanda da a lı ştır­ ma yapmak şart. Ki rlian fotoğrafı , b e d e nin bazı bölge l e rin­ den yayılan e n e rjiyi fotoğrafta tes pit etmeye ve renkle ndirmeye yarayan özel bir tekniktir. Son zamanlarda, Peter M a n d e l 'i n , Kirlian fo­ toğrafından ç ı karak ge l i ş t i rdiği "son nokta t e ş hisi" büyük i l gi görüyor. Artık çok sayıda tıp doktoru ve p ratisyen b u bio·enerj e tik t e ş ­ his yöntemini kullanmaktalar. Japonya'da, sübtil d üzeyde t e ş h i s lere var­ mak i ç i n çok g e l i ş m i ş e l e ktronik s i s t e m l e r k u l la n ı lıyor, fakat doğanın b ize verdiği b u y o l l a rl a m e ş g u l o l d u kç a , t e kn i k ayg ı t l arı n, özel likleriyle kendimizi sınırlıyoruz. Eğe r n ihaye t , b u rada anlatı lan c hakra d e ­ ğ e rl e ndirme y ö n t e m l e r i n d e n b irini s e ç e rse-


Chakra El Kitabı

1 09

n i z b e lki de s i z i n ihtiyacınızı karşılayacaktı r. Bunlardan b irinde u s talaşmak.aynı anda b i r­ kaç yöntemle ace mice uğraşmaktan daha iyi­ d i r. Bu sayfalarda anlatılan bilgileri kul lan­ makta başarılı olmanızı diliyoruz.


Vlll

Cinsellik ve Chakralar


Chakra El Kitabı

1 13

C i n se l l i k insanın b i r i fade yoludur. Evre n boyunca tüm yaşam düzeylerinde sürekli ola­ rak meydana gel e n sonsuz yaratma eylemi­ nin aynasıdır. Birlik, yaratı l ı ş s ı ras ı n da çok­ luk o l du ve ş e k i l s i z varlık, başlangıç olarak kendini iki temel enerj i ş e kline böldü , verim­ li (döl leyen) eril güç ve alıc ı (döllenen) d i ş i g ü ç . Bin lerce yıl ö n c e Ç i n l i l e r bu güçl e re Yin ve Yang adını verdiler. B u en erjilerin birbiriy­ le e t kileşimi Yaratı l ış'ı meydana getirir. D i ş i Yin, Yang'ın eril tohu muyla döllenir ve yaşa­ mın binlerce şeklini doğuru r. Güçlerin bu etki l e ş i m i , kendini insanın fi­ z i ks e l d ü z eyinde c i n s e l l i k olarak gö sterir. O n u n la in san varlı ğ ı , t ü m b ü tünl ü ğü içinde sonsuz yaratma eylemiyle b i rle ş i r ve aldığı zevk, yaratma mutluluğu n u n bir yan s ı ması ­ dır.· Tü m evrende Yin ve Yang kuvvetleri ku­ tu p laş ma şeklinde görü lür. Varoluş için h e r­ şeyin zıddı ya da karşıt kutbu vardır. Her ku­ tu p varo lmak için karşıt kutbuna bağımlıdır ve b u kutu p la ş manı n b i r yönü e k s i k o l sa, karşıtı da var olamaz. B u temel kural herşeye uygu lanabilir. Ancak nefes alırsak nefe s vere­ b i l i r i z , b u n lardan b iri d u rursa d iğ e ri de du­ rur. İ ç dışı, gün geceyi, ışık gölgeyi , doğum ö l ü m ü , kad ı n erkeği m � ydana g e t i rir. Ta-


1 14

Chakra El Kitabı

mamlanmaları için, her ku tbun bir karş ıt ku t­ bu olmalıdır. Yin ve Yang, açıkça, t ü m yaşamın ritmik hareke tini sembolize ediyor. Yin bütünün di­ şi, geniş l eye n , duygu sal , pasif ve b i l i n ç s i z yanını t e m s i l e d e rke n , Yang da, eril daralan , aktif ve b i l i nçli yan ını temsil e d iyor. B u rada hiç bir ş e k i l d e b i r i n i n d i ğerinden daha kıy­ metli o l d u ğu gibi b i r d e ğ e r yarg ı s ı b u l u na­ maz. Çevremizdeki evre n i n varolan d e n ge s i , ku­ tupları n aralarındaki etki l e ş imin sonucudur. Evre n d e ki h e r ş ey hare ket h al i n d e ol duğun­ dan , Yin ve Yang da b i rbirlerinin karş ıt ku­ tuplarından varo luyorlar. B u , Yin ş e kl indeki b eya z nokta ve Yang ş e kl i n d e ki siyah nokta i l e semb o l i z e e d i l i r. H e r i ki ku tu p , karş ıt kut­ bunun tohumu nu i çe ri r ve bir kutbun d iğeri­ ne dönü ş m e s i sadece bir z aman soru nudur. Ato mlarda o l duğu gibi , b a z ı d ü z eylerde bu dönüşüm saniyeden daha az süre l e rde olabi­ lir. İnsan d ü z eyinde ki er ve dişi i l ke l e rin de­ ğişimi ayrı enkarnasyon lar (dünyaya ge l i ş l e r) gere ktirir. G ü n ve gecenin değişimi için orta­ lama on iki s aatl i k b i r süre geçerke n , n efe s alma ve verme için b irkaç saniye ye ter.


Chakra El Kitabı

115

B ü tü n s e l l i k

Kad ı n

Erk ek Ya ng Yin Yapmak

O l ma k D ı ş a Dönük içe Dön ü k G ü nd ü z Gece Zaman U zay Pozitron Elektron Po z i t i f Nega t i f Güneş Ay


1 16

Chakra El Kitabı

Herşey g e l i r ve gider, sürekli b i r hare ket hal i n d e d i r ve evre n d e ki bu iki t e m e l e ne rj i ş e k l i n i n e t ki le ş i m i n e bağlı o larak d ö n ü şü m halindedir. Ancak h e r iki çevrimin de tamam­ lanmasıyla Birliğe ulaşır. Sevgi ve c i n s e l l i k aynı i l keye dayan ı r. Bir mıknatı sın kutup ları gibi b irbi ri n i çekerler ve sonunda i ki zıt e n e rj i b irle ştiğinde karşılıklı olarak değiş irler. Erke k l e r ve kad ın lar, e n e rj i d ü z ey l e ri de dahi l o l mak ü z e re , tüm temel n i t e l i kl erinde birbirle rine zıt kutup lara sahiptirl e r. Erkekler p o z i t i f ku tupluysa kadınlar negatif kutu plu­ dur ve bunun tersi de ge çerl idir. Önceki bö­ lümde de an lattığımı z g i b i , bu olgu chakrala­ rın dönüş yönü için de uygulana b i l i r. (Örne­ ğin , homo s e ksü e l l ikte e n e rj e ti k ku tu p laşma bu kurala uymaz). Sonuç ol arak, c hakralarla temsil edilen tüm dü zeylerde , cins iyetler ara­ sında çeki m ve tamamlanma vardı r ve ancak bunun sonucu tam ve derin B i r l i k ortaya çı­ kab i l i r. Bunun olması i ç i n cha kra l a rı n tüm e nge l lerden kurtulmuş o lması gerekir. Cinsel b i rleşme s ırasında, ana kanal (sushumna) dan akan e n e rj i son derece uyarı l m ı ş v e yoğun­ laştırılmıştır. Enerj i akı ş ı i kinci c hakrada çok fazla artar ve bu enerj i b olluğu öteki chakra­ ların hep s i ni yükler. Prananın belli b i r ş ekli n i t e m s i l e d e n c i n s e l enerj i , burada d i ğ e r chak­ raların fre kanslarına d ön ü ş türülür. C hakra­ lardan başlayarak nadilere, maddi b e d e ne ve


Chakra El Kitabı

117

e n e rj i b e d e nl e ri ne yayılır ve o n l arı yüksek yaşam enerj i siyle yükl e r. Bu birle şmenin do­ ruk noktasında, partne rler ara s ı nda, y e d i chakran ı n t ü mü n d e , b i r e n e rj i b o ş a l ma s ı olu r v e chakralarla temsil e d i l e n t ü m düzey­ l e rd e b i r kaynaşma meydana ge l i r. Her i k i partnerin tüm varlıkları yeniden canlanır. Ya­ şad ıkları derin sevgi ve yakınlık kişisel sahip olma arzularını aşar. Aralarındaki i l i şikiyl e , t ü m d ı ş faktörlerden bağımsız o larak b i r bü­ tünle şme yaşarlar. B öyle doyurucu b i r cinsel birle şmeye u la­ ş ı l ması için partnerl e r bi rb irlerine tamamen bağlı olmalı ve enerj i s i s temlerindeki serbest akı ş ı e n g e l leyecek tüm korkulardan kurtu l­ mal ı lar. Partn e r l e r d e n b i r i n i n sadece bir chakra s ı b l o ke olsa b i l e birleşme tam anla­ .mıyla yaşanama z . Dahası, bu diğer partnerin enerj i akışında da engeller yaratab i l ir. Çoğu insan cinselliği sadece i kinci chakra­ da yaşar. B u n u n yanı nda, kök c h akras ı n ı n enerj i s i erkek cin siye tinde fiziksel dürtü an­ lamında baskın bir rol oynar. Eğer c i n s e l l i k d ü ş ü k c hakralarla s ı nırlandırılırsa, h e r i k i partneri d e güçsü z ve m u t s u z bırakan , kısa sürede ayrılmalarına ve yalnızlığa dönmeleri ­ ne y o l a ç a n tek taraflı bir d e n e y i m yaşanır. Bu, bir müz i k aletinin sadece bir ya da iki te­ l i n i çalmaya b e n zer; verebileceği s e s l e ri asla duyamazsınız. Aslında e nerjetik açıdan düşü­ nürse k , ö n e m l i miktarda e n e rj i böyle c i n s e l


1 18

Chakra El Kitabı

deneyimlerle ziyan edil iyor, çünkü e n e rj i ön­ ce ö t e ki c hakralardan a l ı n ı p c i n s e l e n e rj iye dönüş türülüyor ve oradan da ikinci chakraya aktarı lıyor. Bu şeki l d e , enerjilerin doğal yol­ ları n ı i z l eyere k t e p e y e kadar y ü k s e l m e l e ri , yedi chakraya birden aynı anda akarak yaşam gücü vermeleri engelle niyor. Tüm düz eylerde tam cinsel birl e ş meyi bo­ zan e nge l l e ri ç ö z m e n i n en d oğal yolu kal p c hakra s ı e n e rj i l e ri n i n a l ı ş ve ri ş i d i r. H e r i ki partner de sevgiyi kal p l e ri n d e n çevre l e rine korku s u z ca yayarl a r s a , e n e rj i s i s t e m l e r i uyum kazanacaktır. Korku v e e n d i ş e e ngel le­ ri yok olacak ve yedi chakranın hepsi düze­ yi nde b i r alışveriş mümkün olacaktır. Fiz ik­ sel caz ibenin yanında partnerlerin derin sev­ gisi c i n s e l birleşmede u la ş ı lan tamamlanma duygu sunun n e d e n id i r . Bu ş e k i ld e , yüksek enerj i fre kansları hare kete geçiyor ve cinsel­ lik, saf maddi karakteri aşıp, ru hsal birleşme­ ye dönü şüyor.


Chakra El Kitabı

1 19

B i n l e rce y ı l d ı r ö ğ re t i l e n ve uygu lanan Tan tra s anatı b u d u r. B u uygu l amayla, or­ gaz m de neyi mi, düşünülenden çok daha bü­ yük ve güçlü ö l çü l erde yaşanıyor. Bu yolla duyuların ve algıların farklı bir boyutuna ula­ ş ı l ıyor. B irde n , c i n s e l e n e rj ileri m i z i n sadece genital organ ları m ı z da saklı olmadığını, as­ l ında b e d e n i m i z i n her hücre si n d e bulundu­ ğu nu farke d iyoru z . Sevd i ğ i n i z b i riyle mü­ ke m m e l b i rle ş m e , evre ndeki "gü z e l z o nkla­ yan hayat" ile bir iç b i rl i ğ i yaşamda iç b irliği yaşa man ı za i z i n ve riyor. Tam doruk nokta­ sında, artık ikilik aşıldığı nda, kutupları n e tki­ l e ş i m i n i n temel nedeni olan mutlak, şekli ol­ mayan Varlık'la bütünleşme duygusunu yaşı­ yoru z .


IX Birinci Chakra

Muladhara Chakra, Kök Chakra; Te mel Chakra, ve Kuyruksokumu Merkezi adlarıyla da amlır


1 22

Chakra El Kitabı

Birinci chakra, makatla üreme organlarının arasın­ da bulun ur. Kuyruksokumuyla bağı vardır ve aşağıya açılır.


Chakra El Kitabı

1 23

Birinci Chakra ve İlgili Özellikler Renk: Aktif b i r birinci chakra p arlak alev rengiyle belirir. İlg ili Unsur. Toprak Duyu: Koku Se mboller. 4 yap rakl ı lotus (nilüfer) Te mel İlke: Var ol mak için maddi irade (ye­ d i n c i chakranın ruhsal varolma irad e s i n i n zıttı) Bede n deki İlgili Bölgeler: O murga , kemik­

ler, dişler ve tırnaklar gibi bedenin tüm sert b ö l g e l e ri . Makat, d ü z ve kal ı n b ağ ı rsaklar prostat bezi. Kan ve hücre yap ımı. İlgili Salgı Bezle ri: Böorekü stü bezleri

Böb reküstü b e z leri kan dolaşımını ihtiyaca göre ayarlama fonksiyonuna sahip ad re nalini ve norad renalini ü re t i r. B u yolla b e d e n i m i z i htiyaca göre a n ı n d a t e p ki gös terir. Dahası , böbreküstü bezinin b e d e n i n ısı dengesi ü z e­ rinde önemli etki s i vardır.


1 24

Chakra El Kitabı

İlgili astrolojik burçlar ve gezegenler:

Koç/ Mars: İ l k yaşam enerj i s i , başarma gü­ cü, saldırgan lık. . Boğa: D ü n yaya yakınlık, kararl ı l ı k, sah i p olma, maddi z evk. Akre p/Pl ü t o n : B i l i n ç s i z bağlanma, c i n s e l güç, d ö nüşüm v e ye nile nme Oğlak/ Satürn : Bünye ve kararl ıl ık. Ayu rve d i k ö ğ re t i l e rd e tüm y a ş a m ı n i l k kaynağı, kök chakrada güne ş l e temsil edilir.

Birinci Chakranın Amacı ve İşlevi Kök chakra b i z i maddi, dü nyaya bağlar. Kozmik enerj i l e ri maddi ve dü nyevi düz eyle­ re aktarır dünyasal enerj iyi de sübtil s i stemi­ mize i letir. Burada "To p rak Ananın ruhu" i l e bağlantı ku rarı z ve o n u n temel gücün ü , s evgi s i n i ve sabrını görü rü z . İnsanoğlunun b u gezegende yaşamas ı ve yaşamını devam ettirmesi için bireysel ve evre nsel ih tiyaçları vardı r. Bu nlar b i r i n c i chakra n ı n e tki küre s i n e ( sahası n a) . aittir. Onu açmayı başaranlar dünyadaki yaşamı tüm y ö n l e riyle kabull enece kler, fi ziksel var­ lıklarına "evet" diyecekler ve dünyasal güçler­ le uyum i ç i n d e yaşamaya ve d avranmaya ha-


Chakra El Kitabı

1 25

zır olacaklar. Kök c hakra, dünyasal öğelerle tanımlandı­ ğından , rengi kırmı z ıdır. G ez egenimi z i n çe­ kird e ğ i n d e n fı ş kıra n e n e rj i n i n ve canl ı l ığ ı n kırmızısı. B i z e dünyasal kararlılık ve hayatı­ mızı kurabilece ğ i m i z "sağlam temel" l e r ve­ rir. Bir varlık ku rmak, maddi güven bulmak ve bir aile kurarak soyu n u n h ayatta kal ması n ı sağlamak, c i n s e l l i ğin fiz i ksel bir işlev v e ço­ cuk sahibi olmanın bir yolu olarak kullanıldı­ ğı b irinci chakranın etki sahasına aittir. Kök chakra d i ğ e r yüks e k chakral arın ya­ şamsal temelini oluşturur ve yaşam gücü n ü n kaynağı dır. Burada tükenmez kundalini ener­ j isiyle i çiçeyiz. Sushumna, ida ve pingala, in­ san b e d e n i n i n ü ç t e m e l e n e rj i kanal ı , bu chakradan baş lıyor. Bedendeki kal p gibi kök chakra da sübtil e ne rj i çevrimlerinin me rke­ z i n i oluşturuyor. Dahası ortak b i l i n ç d ı ş ı n ı n gerçek me kanı da burası. O rtak bilinçdışının kayd e d i l m i ş bilgisine b u chakrayla gireb i l i ­ yorsu n u z . İ ç dengeyi sürdü rebi lmek için kök chakra yedinci chakrayla h e r zaman uyum içinde olmalıdır.

Uyumlu Çalışma Kök chakranı z açık olduğu n da ve ötekilerle uyum l u çalıştığında, d ünyayla ve b e s le d i ğ i


1 26

Chakra El Kitabı

yaşam şekilleriyle derin, kiş i se l b i r i l i ş ki ku­ racaksı n ı z . Yaşam enerj i n i z bozu lmamı ş ola­ cak, kökleri niz yaşamda ve kendinizde bulu­ nacak ve yaşamınız mutluluk ve i ç güce ka­ vuşacaktır. Durağanl ı k ve hare ketin değişimi s ırasında ken d i n i z i d oğal yaşam çevrimleri ­ n i n i çinde hissedersin i z ; eyl e m l e riniz, Ye ryü­ zü'ne ve d oğadaki tüm yaşamın üretici gücü­ ne her zaman bağlı kalarak, gezegen anadaki bu yaşam ı n ı z ı yaratı c ı ol arak ş e k i l l e n d i rme i s teği duyacaks ı n ı z . Bu dü nyadaki amaçları­ nıza ulaşmanı z çok kolay olur. Sarsı l maz bir güven duygu suyla yaşars ı n ı z . D ü nyay ı , ihti­ yac ı n ı z olan herşeyi karşıfayan güve n i l i r bir yer olarak a l g ı l ar s ı n ı z . G ü v e n l e kend i n i z i dünyadaki yaşama açars ı n ı z ve s i z i n için saklad ığı h erşeyi memnuniyetle kabul edersi­ niz.

Uyumsuz Çalışma Eğer kök chakranız kötü çalışıyorsa ya da denge s i z s e , d ü şünceleriniz ve e y l e m l e ri n i z , maddi sahip olma, güvenlik ya da iyi yiyecek, alkol seks gibi bedensel düşkünlükler ve kor­ kular etrafı nda döner. Sonuçları düşünmeden arzu ettiğiniz herşeyin sizin olmasını i s tersi­ niz. Ayn ı zamanda, ö zgürce alıp verm e kte çok z orlan ırsınız. Güven l i k ve m e safe sağla­ maya kar ş ı b e l i rgin b i r e ğ i l i m i n i z o l u r. B e ­ densel o larak t ü m b un lar kendini kab ı z l ı k ve


Chakra El Kitabı

1 27

şişmanlık o larak gösterir. Eyle mlerini zin temel amacı kişisel ihtiyaç­ ları n ı z ı tatmin e t m e ktir. K e n d i sağ l ı ğ ı n ı z , beslenme n i z , d inlenmeniz v e uyumlu , d enge­ li bir yaşama sahi p olman ı z ı da, başkaları nın ihtiyaçları o l duğu ge rçeğini de b i l inçsizce kü­ çü mser veya i hmal e dersiniz. Daha d a faz la s ı , ku rtulamad ı ğ ı n ı z b a z ı davranışlara v e tu tkulara bağlanırsı n ı z . Sap­ lantı ları n ı z i n sanlar ve koşullar tarafı ndan sarsıl maya başladığında kolaylıkla sinirlenir ve rahatsız olursunu z ; hatta bazen aşırı öfke­ li ve saldı rgan tepkiler göstereb i li rsiniz. Ken­ d i irad e n i z i ve i l kelerinizi başkalarına zorla­ man ı z , sağl ıks ı z bir kök chakranın belirtile­ ri nden biridir. Son tahli l d e , hiddet, öfke ve şiddet, te me l güven eksikliğini gösteren savu n ma mekani z ­ malarından başka b i r şey d e ği ldir. B u n u n ar­ kasında, her zaman size güve n vere n , kendi­ nizi iyi his setmenizi sağlayan b irşeyleri kay­ betme korkusu yatar. Sizin için dü nya, i nsanoğlunun yaşamasını güvence al tına almak bahan e s iyl e , egemen l i k ku rul acak v e s ömürü lecek b i r yerdir. Yani gü­ nümüz d e , doğal kaynakların sömürülmesi ve dü nyan ı n doğal dengesinin bozulması, nüfu­ sun çoğunluğunda görü l e n kök c hakra bo­ zukluğu n u n belirtileridir.


1 28

Chakra El Kitabı

Yetersiz Çalışma Eğer kök chakranı z e ngel l e n m i ş ya da ka­ palıysa , fiz i ks e l olarak zayıf ol maya e ği l i m göste ri r s i n i z . Maddi v e duygusal direnciniz yoktur. Yaşamdaki b irçok şey s i z i e n d i ş e l e n­ d i rir. En çok a l ı ş ı k ol duğun u z duygu , b e l i r­ sizlik hissid ir. Ayakları nızın yerden kesi ldiği­ ni ya da havada durduğunu sanki bulu nduğu­ nuz yerde d e ğ i l m i ş s i n i z gibi h i s s e d e b i l irsi­ niz. Günlük yaşam ı n i h tiyaç larına ka rş ı l ı k vermek s i z in için z o r olabilir v e s ı k sık karar­ l ı l ı k ve başarma gücünden yoksun olabi lirsi­ n i z . Çoğu zaman bu dü nyadaki yaşam, mut­ luluktan çok, yük gibi gelir. Daha kolay, daha hoş ve daha az yorucu bir hayat arayışına gi­ rersiniz. Eğe r yüksek chakralarınız düşükle re oranla daha çok gelişmiş s e , bu dünyaya ait olmama duygu s u , kök c hakranız daki b i r y e t e rs i z l i k hal inin b e l irtisidir. Eğe r sakral chakran ı z v e s o l a r p l e ks ü s chakran ı z d a e n g e l l e n m i ş s e , kök chakra yoluyla temel yaşam gücünü ala­ mamanız yüzünden iştahsız olab il i r s i n i z . Bu da kaçma i s teğinin bir b e l i rtiid ir. Fakat hol is­ tik gel i ş i m yolunuz için önemini kabu l lenme­ diğiniz sürece, dü nya hayatının soru n l arıyla karşı laşmaya devam edeceks i n i z .


Chakra El Kitabı

1 29

Birinci chakrayı temizlemenin ve harekete geçirmenin yolları Doğayı yaşamak Kan kırmı z ı sı bir gün e ş i n d oğuşunu ya da batı ş ı n ı ya da ışıl ışıl bir şafak veya akşam vaktini d ü ş ü n m e kl e kök chakra n ı z ı yaşama döndüreb i l i r ve öteki chakralarla ve kişiliği­ n i z i n bütü nüyle uyu mlu d u ruma getirebilir, bu kü me i çindeki sı nırlanmış yapıları gevş e­ tebilirsin i z . B i rinci chakra yoluyla gez e g e n i mi z i n ra­ hatlatıc ı , d engeleyici ve canlan dırıcı . e n e rj i si­ ni al mak için, lotus p o z i syonunda yere otu­ run ve bilinçli soluyarak ko ku sunu i çinize çe­ kin. Eğe r bu i ki doğal d e neyimi d e bi rle ştire bi­ lirseniz , kök chakraların ı zdaki en uygun ho­ li stik e tkiye ulaşabilirsiniz.

Ses Terapisi Müzik. Kök chakrayı faaliyete y ö n e l t m e k için en uygun müzik monoton, vurgulu ritm­ l e r d e n o l u şmalı . Çoğu i lk e l kab i l e n i n e s ki müzikleri bu ritmlerden en iyi şekilde ifade e derler. Dansları da doğayla , onun tüm e ner­ j i s i ve yaşam ş e ki l l e riyle i l i ş ki kurmaya ya­ rar.


1 30

Chakra El Kitabı

Kök chakrayı öteki chakralar ve ki ş i l i ğ i ­ m i z l e uyumlu kılmak için doğal ses leri kul la­ nabilirsini z . Kendi doğal mekan-ları nda bu­ lu namıyorsan ı z , kas e t l e r ve kayı tlar da işe yarayacaktır. Ses: "u" s e s i kök c h a kraya a i t t i r ve p e s D o' dan s öy l e n m e l i d i r . " u " s e s i köklerin-i z e doğru b i r hareket başlatır. B i l i n ç d ı ş ı n ı n d e ­ ri n l iklerine i n e rken birinci chakran ı z ı n ö z ­ gü n , dünyasal gücünü canlan dırır. Mantra: LAM

Renk Terapisi Birinci chakraya berrak, parlak bir kırmı z ı i l e hareket kazandırı l ı r. Kırm ı z ı renk ı s ı t ı r ve canlandırır. Yaşam gücünü , canl ı l ı ğ ı ve ce sa­ reti uyand ı rı r. Eğer bu kırm ı z ı , mavi i l e göl­ ge lendiril irse yaşam dürtülerinin ruh sal ener­ j inizle yayılmasına yard ı m eder.

Değerli Taş Terapisi A k i k , c i d d i y e t , d a ya n ı kl ı l ı k v e s ü kunet sağlar. Olumsuz duyguları ç ö z ü p i ç ben liği korur. Kendi ken d i n i z e güven duyma­ nıza yol açar ve cinsel organları aktive e d e r. Bazı kris tal ilave le riyl e , Aki k l e r i ç i n i zde bü­ yüye n , fiziksel ya da zihinsel yaşam şeki l l e ­ rini koru rlar . Güve ni güç l e n di rirler. Doğum sancılarını azaltır. Akik:


Chakra El Kitabı

131

He matit (Doğal De m ir Oksidi): H e matit güç ve enerj i sağlar. B e d e n de canlandırıcı bir et­ kisi vardı r . G i z l i e n e rji l e ri hareke t e t t i ri r. Böylece zayıflık hal l e ri n i n üstesinden gelme­ nize yardım eder ve hastal ı ktan sonraki iyi­ l e ş me dönemini de stekler. Dahası, kanın ve hücre lerin sağlıklı bir yap ıda olmasını sağlar. Kırmızı Yeşim Taşı: Ye ş i l -kırmızı yeşim ta­ şı sizi "Toprak Ana"nın temel gücü ve sabırlı sevgi si ile bağlar. Alçakgönüllü lüğü ve bencil olmamayı öğre tir. Kanınızı güçlendirir ve si­ ze can l ı l ık, kararlılık, güç ve sab ır verir. Fizik bedeni t e m i z l e r , d ö n ü ş türü r , i ç kuvve ti ve hu zuru bulduğumuz doğal yaşam çevrim l e ­ ri nde bir güvenlik duygu su oluşturur. Grena veya Lal: Lal , dürtü , i rad e , özgüven

ve başarı sağlar. B i l i nm eye n e g ö z l e r i m i z i açar ve durugörüyü (gai pten bilgi alma) d e s ­ tekler. Cinsel dürtüleri teşvik eder v e dönü ş­ türücü , canlandırıcı b i r e nerj iye dönü şmesi­ ne yardım eder. Fiziksel olarak da cinsel or­ ganların iyil e ş m e s i n e yard ımcı olur ve kan dolaşımını canland ırır. Kırmızı Mercan: Kırmı z ı mercan yaşamsal , akıcı enerj i ve rir. Kan hücrelerinin yap ılması­ nı destekl e r. Kararl ılık sağlar ve aynı zaman­ da hayat gailesi i ç i n d e sürü k l e nirken ke n d i Benliğini z e (karakterinize, ki ş i l iğinize) s ı kıca tutunmanıza yardımcı o lur. Yakut Yaku t , saflaşmaya ve değişime gö­ türen yaşamsal ve s ıcak yaratıcı enerj i verir.


132

Chakra El Kitabı

Fiziksel ve ruhsal sevgi arasında, cinsellik ve ru h s a l l ı k aras ında uyu mlu b i r s e n t e z kurar ve böylece ye ni deneyi ml e re açık hale getirir.

Aroma (Koku ve Tat Birarada) Terapisi Sedir: S e d i r ağacı yağ ı n ı n ke s ki n kokusu sizi dünya güçleriyle ve tüm doğal yaşam şe­ k i l l e riyle bağlar. Enerj i yaratmaya yard ı m eder v e "Toprak Ana" n ı n kucağında berraklık ve güven duygu sunu açığa ç ıkarır. Karanfil: Karanfil yağı kök chakradaki en­

ge l l e n m i ş e n e rj i l e r i n ç ö z.ü l m e s i n e yard ı m eder. Koru n ma v e güven l i k ihtiyac ı n da , kay­ naklanan e s ki ve s ı n ı rlayıc ı toplu msal kal ı p ­ lardan ku rtulmanı z a yard ımcı olur ve kendi ­ n i z i yeni, t a z e e n erj il ere açma n ı z ı sağlar. Bu şekilde, titre ş i m l e rindeki m esaj ı alabilirse­ niz , değişime ve ye n i l e nmeye doğru yönele­ bilirsiniz.

Birinci Chakra için Yoga Şekilleri Ha tha Yoga: S e l l i b e d e n s e l e g z e r s i z le rl e

v e duruşlarla n e fe s e g z e rs i zleri birle ş tiri l e ­ r e k fiz i k beden a r ı n ı r v e canlandırı l ı r. Böyle­ ce uyanıklık hali güçlenir. Kunda/ini Yoga: Kuyru ksokumundan baş­ layıp omurgaya paralel olarak yüksel e n "yılan gücü"nü n uyan d ı r ı l ması. Yu karı doğru çıkar­ ken diğer chakraları da canlandırır. Bu e tkiyi elde e tmek için s i z e yardımcı olab i l ecek bin­ lerce fiz iksel ve ruhsal egzers i z vardır.


x

İkinci Chakra Svadhistana Chakra, Ya da Kuyruksokumu Chakrası, Çapraz Merkez


1 34

Chakra El Kitabı

İkinci chakra cinsel organların üstündedir. Kuyruk­ sokumu (Latince: os sacrum) bağlantılıdır ve öne doğru açılır.


Chakra El Kitabı

135

- İkinci Chakra ve Özellikleri Renk: Turuncu (portakal) İlgili Unsur. Su Duyu: Tat alma Semboller. 6 yaprakl ı lotus Te mel İlke: Varlığın yaratıcı üreme s i Bedendeki İlgili Bölgeler. L e ğ e n ku şağı ke mikleri , üreme organları , b öbrekler, mesane. Kan , le nf, mide suyu ve sperm gibi bütün sı­ vı lar. İlgili Salgı Bezleri: Yu murtal ık, prostat be­

z i , e rbez leri. Bun ları n i ş l evleri e rke k ve d i ş i c i n s e l ö z e l l i kleri gös termenin yan ında, d i ş i çevriminin düzenini (ade t) sağlamaktır. İlgili Astrolojik burçlar ve gezegen ler:

Yengeç/Ay: Duygu z e ng i n l i ğ i , a l ı c ı lık, ve­ riml ilik Terazi/ Venüs: Kişinin kendine i l gi göster­ me s i , e ş olma temelinde ili şki ler,bedense ll ik, yaratıcılık Akrep/Plu to: Bedensel arzu , c i n s e l birleş-·


1 36

Chakra El Kitabı

me s ı rasında ki ş i n i n , e gosunu terkedere k ki­ şiliğini dönüştürmesi. Dikkat: Bazen ikinci chakraya dalak mer­ kezi de den ir. Bazı ezoterik düşünce okulla­ rmda, cinselliğin bulu nmadığı bir chakra sis­ te mi k ullamlırdı. Da ha so nra çeşitli düşünce oku llan bu fa rklı siste m le ri çeşitli yön leriyle birleştirdiler. Cinselliğin, kök merkezdeki da­ lak chakrasıyla bağdaştınlmasm m n e de n i budur.

İkinci Chakranın Amacı ve İşlevi İkinci c hakra s ü z ü l m e mi ş , i l ke l d uygu l a­ rı n , c i n s e l enerj i le rin ve yaratıc ı l ı ğı n me rke­ zidir. Tüm b iyoloj i k yaşamı n kaynağı olan su ile tanı mlanır ve astroloj i k d ü z l e m d e ki duy­ gu sal kü reye karşılık gelir. Su, yeni yaşamı döller ve üretir. Kuyrukso­ ku m u c hakrası yoluyla, doğa n ı n tü mü n d e n g e ç e n enerji leri dölleme ve alma i ş l e mine ka­ tılırız. Kendi n i , işimizde duygu ve yaratıcılık ş e k l i n d e i fa d e eden yaratma s ü r e c i n i n bir parças ı oluru z . Kuyruksokumu chakra s ı s ı k s ık , yara t ı c ı enerji şeklinde varolan, Tanrı ' n ı n "dişi" yönü Şakti'nin gerçek mekanı olarak dü şünülür. Et­ ki sahası içinde yeni yaşam yaratma dürtüsü ıaşı y dfl erkek ü reme organ ları ve kadı nlarda da yaratıq dürtüler alıp üreme hücrel eri üret-


Chakra El Kitabı

137

tikleri b ölge l e r bulunur. Bu b ölgelerde büyü­ yen varlık b e s lenir, ko ru n u r ve gel i şimi için ihtiyacı olan herşey sağlanır. Öte yandan, su u nsuru temizler ve saflaştı­ rır. Yaşamsal akı şını engell eyen tıkanıklıkları çözer ve sürükler. Maddi düz lemde bu, b öb ­ rekl erin ve mesanenin temiz leyici fonksiyon­ larıyla ken d i n i gös terir, ruhsal düzeyde ise, bizim, yaşamı her an yenilenen bir şeymiş gi­ bi görme m i z e yol açan ö z gür duygular ş e k­ linde görülür. Başkalarıyla, özellikle de karşı cinsle il işki­ l e r i m i z ikinci chakran ı n i ş l ev l e riyle önemli ölçüde e t ki l e n i r. Eros'un b i rçok be l i rtisi ve egonun sını rlarından kurtu l u p c i n s e l birleş­ mede daha çok bütünlük yaşama i s teği, hep bu alana aittir.

Uyumlu Çalışma Açık ve uyumlu bir kuyruksokumu chakra­ s ı , kendini yaşamı n ve duyguların doğal akı­ ş ı n da gösterir. Başkaları n a , ö z e l l i k l e karşı cinse ken d i n i z i açar ve doğal davranırs ı n ı z . Sevd iğiniz b i r partnerle c i n s e l birleşme, e r i l v e d i şil enerj il eri n yaratı l ı ş ı arasında s i z i n d e y e r almanıza fırsat sunar v e böylece doğayla kucaklaşarak, yavaş yavaş iç bütü n l ü ğe u la­ şırs ı n ı z . Kuyruksokumu chakrası uyu mlu çalıştığ1ı1-


1 38

Chakra El Kitabı

da, b e d e n i n i z d e n ru h u n u z dan ve z i h n i n i z ­ d e n akan yaratıcı yaşam enerjisini hissedersi­ n i z . Bu yolla, yaratıl ı ş ı n d e rin m u t l u l u ğuna katılırsınız. Yaşam sürekli olarak s i z e hayret ve coşku n l u k ve rir. Duyguları n ı z hakiki ve b o z u l mam ı ş , e y l e m l e r i n i z d e yaratıcı o l u r. Sadece ke n d i yaşamı n ı z ı d e ğ i l , başkaları n ı n yaşamları nı da canlandırır.

Uyumsuz Çalışma Kötü çal ı şan kuyru ks okumu chakra s ı n ı n ­ n e d e n l e ri erge n l i k çağı n d a b a ş l ar. C i n s e l e n e rj i l e rin uyan ı ş ı b i r b elirsi z l i k h a l i n e yol açar; anne-babalar ve e ği tmenler çoğu n lukla, genç i n sanlara bu enerj i lerle başa ç ı kman ı n yo ll arı n ı öğre tme y e t e n e ğ i n d e n yoks u n d u r . İ l k çocuklu ktan başlayan bir şefkat v e b e d e n­ s e l temas eksikliği olmuşsa sonraları bu, cin­ s e l liğin i nkarına ve red d e d i l m e s i n e götürür. Sonuç olarak, yaratıcı cinsel potansiye l i n ya­ saksız ifade l eri kaybedilir ve enerj ileri, ancak uygu nsuz bir şekilde, sık sık aşırı cinsel fan­ tazilerle ya da zaman zaman patlamaya eği­ limi olan bastırı l m ı ş tutkularla ortaya çı kar. Hatta seksi bir i laç gibi kul lanmanıza yol aça­ bil ir. Burada, yaratıcı cinsel potansiyel tanım­ lanmaz ve yan l ı ş yönlendiri l me z . H e r i ki du­ rumda da, karşı cinse bağl ı b e l i rs i z li k ve ge­ ril i ml e r b u l u nur. Tu tku l arı n ı z ç o ğ u z aman kabad ır ve cinsel arzuları n ı z ı bas tırmaya e ği-


Chakra El Kitabı

1 39

lim gösterirsiniz. Be lki de, başarıs ı z l ı ğ ı n ı z ı n sebebinin kendi içinizde yattığını bilmeden sürekli olarak tam b i r cinsel i li şki arayarak yaşarsınız. Yasaksı z doğal duyguların ve masumiyetin kaybı sonucu , enerj i le rle u ğraş ırke n bu ener­ j il e r i n Doğa'daki ifad e l e ri n i küçüms ersini z . V e artık, Yin v e Yang kuvve t l e ri n i n etkileşi­ mine açık olamaz , yaşamın müci z e l e rine kar­ şı çocuksu bir şaşkı n l ı k hissedeme z si n i z .

Yetersiz Çalışma Çoğu durumda, bu merkezin yetersiz çal ı ş­ mas ı n ı n n e d e n i , çocukl u ğa ve · bebekliğe ka­ dar u zanabilir. B e l ki anne ve babaların ız ken­ di tu tku ları nı ve cinsell ikl e rini bastırdılar ve s i z de doku nma, okşama şefkat ve sevgi şek­ l i ndeki uyarımlardan yoksun kald ı n ı z . Sonuç olarak, bu türden duyguları n ı z ı bastırdı n ı z ve t e n s e l mesaj ları a l a n ante n l e ri n i z i geri çektiniz. Ergenlik çağında , gelişen c i n s e l e n e rj i leri­ n i z i n önünü tamamen t ı kadı n ı z . Bu "başa­ r ı " n ı n sonucu , ö z güven e ks i kl i ğ i , duygusal fe lç ve cinsel soğukluktur. Yaşam kasvetli gö­ rü nür ve s i z gerçekten yaşamaya değmeyece­ ğini düşünürsünüz.


1 40

Chakra El Kitabı

İkinci Chakra 'yı temizlemenin ve canlandırmanın Yolları Doğayı Yaşamak Ay ışı ğını ve kırlardaki berrak suları sey­ retmek ya d a dokunmak, i kinci c hakrayı can­ landırır. Ö z e l l ikle d o lunay, duyguları n ı z ı par­ laklaştırır ve h ayalleri n i z l e ya da rüyalarınız­ la ve ril en mesajları alab i l menizi sağlar. Doğal, be rrak suları s e s s i zce seyrederek ya da bu suların içine girerek ya da bir kaynak­ tan bi rkaç yudum su içerek ruhunu zu temiz­ l e r ve saflaştırır, duygu sal engel l e rden ku rta­ rırsını z . Yani, i çinizdeki yaşam gücü yeniden e nge lsiz akabi lir. Eğe r mehtabı seyre t me ile suyla t e ma s ı b i rl e ş ti r e b i l i r s e n i z , ikinci chakrada ö n e m l i bir etki yaratabilirsiniz.

Ses Terapisi: Müzik: Kayg ı s ı z b i r n e ş e uyan d ı ran h e r­ hangi b i r "akı c ı " m ü z i k , ikinci chakrayı can­ landırmak için uygun dur. Halk dansları ve e ş­ l i dansların sürü kleyici ritmleri b u sınıfa gi­ re r. Bun lar o lmasa da, duygu ları n ı z ı canlan­ dıran herhangi bir mü z i k ku llanabilirsiniz.

Kuyruksokumu chakrası e ne rjilerini sakin ­ l e ş tirme k v e düzeni sağlamak i ç i n , kuş s e s l e ­ rin i , akan s u y u n s e s i ni ya d a kü çük b i r ç e ş -


Chakra El Kitabı

141

menin hoş melodisini d i nleyebilirsiniz. Ses: Kuyruksokumu c h akras ı kap a l ı b i r "ou" s e s iyle ("soğuk" s ö z cüğündeki gibi) tah­ rik edilir ve Re'den söylenmelidir. "oğu" s e s i daire s e l b i r hareket başlatır. Sesin sonu nda, "u" ya gelindiğinde, duygusal derinliği uyan­ dırır ve Yin ve Yang'ın uyumlu b i r b ü t ü n oluştu rmak i ç i n etkileştikleri yerde daire s e l birlik haline yol açar.

Çoğu dilde, "Oo!" ünlemi şaşırmayı anlatır. Böyle ce , Yaratılış'ın mu cizelerine şaşırma ye­ teneği "oğu" sesiyle canlan dırılır. Man tra: VAM

Renk Terapisi Açı k turu ncu (p ortakal) rengi, i kinci chak­ rayı kamçılar. Tu runcu rengi bize canlandırı­ cı ve yenileyici bir enerj i sağlar. Katı duygu kalıplarından kurtu l manıza yardım eder. Ö z ­ güven v e b edensel zevklerden aldığımız mut­ luluğu artırır. Ayurvedaya göre , portakal ren­ gi suyun i ç rengidir.

Değerli Taş Terapisi Karne/: Karn e l , ( k ı rm ı z ı m s ı akik) s ı z ı n , dünyanın yaratıcı e n e rj isiyle v e g ü z e l l i kl e ilişki kurmanızı sağlar. Tamame n şimdiki za­ manda yaşamanıza yardı m eder ve zihninizin


1 42

Chakra El Kitabı

yoğunlaşma gücünü arttırır. Yaratılış'ın muci­ z e lerine duyduğumuz şaşkın l ı ğ ı geri getirir, yaşam gücü nün yeniden akma s ı n a i z i n verir ve yaratıcı güçleri ca�landırır. Aytaşı : Ay taşı s i z i kendi duygusal z e ngin­ liğinize açar. Sizi, duyarlı , alıcı ve harikulade yanları n ı z la b irle ştirir ve bu yönünüzü kabul­ l e n i p ki şil iğini z l e bütü n l e ştirm e n i ze yardı m e d er. Duygu l ardan korkmanı z ı e n g e l l e r ve duygu sal dengenizde uyum sağlayıcı bir e tki yaratır.

Fiziksel olarak tıka n m ı ş l e nf b e z l erini te­ m i z ler. Kad ın larda hormon seviye sini denge­ ler.

Aroma Terapisi Ylang- Ylang: Ylang-ylang ağac ı n ı n çiçekle­ rinden elde edilen bu narin yağ , bilinen en iyi afrodizyaklardan (cinsel i stek artı rıcı) biridir. Rahatlatıcı bir e tkisi vardır ve ayn ı zamanda gizemli bedensel duyuları n ı z ı n b i l incine var­ manı z ı sağlar. Tatlı koku su s i z i güve nde hi­ s e ttirir ve kendinizi duyguları n ı z ı n akı ş ı na b ı rakman ı z ı teşvik e d e r. Enge l l e n m i ş ya da çalkan t ı l ı duygular ç ö z ü l ü r ve b u kokuyla u zaklaştırılır. Sandal Ağacı: U zak D oğu'da Sandal ağac ı yağı ç oğunlukla, c i n s e l e n e rj iyi artı rmak ve e ş l e b i rl e ş meyi rufisal d ü z e y l e re ç ı karmak


Chakra El Kitabı

143

için kullanılır. Hayal gücünü artırır v e yaratı­ cı b i r ş e k i l d e aktif o l m a n ı n m u t l u l u ğu n u uyandırır. Sandal ağacı yağının titre ş i m l e ri , tü m düşü n m e , h i s se tme ve hareket etme dü­ zeylerinde ruhsal enerj ileri birleştirir.

İkinci Chakra İle Yapılan Yoga Şekli Ta ntra Yoga: Tan tra doğayı , görü nen dün­

yayı hiç b i tmeyen b i r Yaratılış dansı yapan Shakti ile Shiva'nı n e rkek ve d i ş i e n e rj il e ri arasındaki bir oyun olarak görü r. Tantra'da, bu "kozmik cinsellik" ile b irle ş ­ mey e , duyuların açılması , c i n s e l deneyi mi n arındırıl ıp yüks e l tilmesi v e yaşamı kabu l l e n ­ me ile ulaşılır.


XI Üçüncü Chakra Manipura Chakra, Ya da Solar Pleksüs Chakrası (Güneş Sinirağı Clı akrası) ya da Göbek /ı/.erkezi

Dalak, mide ve karaciğer Chakrası terimleri de kullan ılır.


146

Chakra El Kitabı

Üçüncü chakra, göbeğin iki parmak kadar üstünde­ dir. Öne doğru açılır.


Chakra El Kitabı

147

Üçüncü Chakra İle İlgili Özellikler Renk: Sarıdan a l t ı n re ngine kadar ç e ş i t l i

nüanslar

İlgili Unsur. Ate ş Duyu: Görme Se mbol: 1 O yapraklı l otus Te mel İlke: Varlığın şekillenmesi Beden deki İlgili Bölgele r: S ı rtın alt ı , karı n , sindirim s i s t e m i , mide, karaciğer, dalak, saf­ ra kes esi, otonom sinir sistemi. İlgili Salgı Bezi: Pankreas (karaciğer)

P a n k re a s , b e s i n l e r i n s i n d i r i l m e s i n d e önemli b i r rol oynar. Karbonhidrat me kan iz­ ması n ı ve kandaki şeker miktarını ayarlayan insülin hormonu nu salgı lar. Pankreas tarafı n­ dan sal gılanan e n z i m l e r yağ ve p rotein den­ gesi için önemlidirler. İlgili Astrolojik Burçlar ve Gezegenler

A�lan/G ü n e ş : Sıcaklık, güç, bolluk, takd i r toplamak, güç v e toplumsal mevki i ç i n uğraş­ ma.


1 48

Chakra El Kitabı

Yay/J ü p i te r: Yaşam deneyimini kab u l l e n ­ me , g e l i ş i m ve g e n i ş l e me , s e n te z , bi lgel ik, bütünlük. Başak/M erkür: Sınıflandırma, anal i z , itaat , nefsini ye nerek h i z met etme, kendini adama. Mars: Enerj i ve faaliyet , eylem i radesi, öne çıkarma.

Üçüncü Chakra 'nın Amacı ve İşlevi Üçüncü c hakra b i rçok şekilde adlandırı l ı r. Buna bağlı olarak, yeri hakkr n da ç e ş i t çeşit düşünceler vard ır. Aslı nda s ö z konu su olan, b irkaç ikincil chakraya sahi p t e m e l bir chak­ radır, fa kat i ş l evsel olarak b i rbiriyle çok s ı kı i l i ş ki i ç i n d e o l du kl a r ı n d a n , t e k b i r cha kra ol arak dü şünülebilir. Yan i üçüncü chakran ın i ş l e v l e ri o l d u kça karma ş ı ktır. İ l g i l i u n s u ru ate ş t i r ve ateş ışığı, sı caklı ğı , enerj iyi ve akti­ viteyi temsil eder, ru hsal düzlemde de saflaş­ mayı göste rir. Bir adıyla Güneş Sinirağı Chakrası gü n e ş i ­ m i z i , gü ç merke z i m i z i te m s i l e d e r. B u rada, eteri k b e d e n i m i z i b e s leye n , oradan d a fi z i k b e d e n i m i z i can l a n d ı ran ve yaşatan g ü n e ş e n e rj i n i e m e r i z . Üçüncü chakrada i n sanlarla ve maddi dünyayla i li ş ki içine gire r i z . Bede­ nimizin duygusal enerj i yaydığı bölgesi bura­ dadır. Başkalarıyla ilişkilermi z , hoşlandıkları­ mız ve hoşlanmad ı kları m ı z , ve u z u n süre l i


Chakra El Kitabı

1 49

b i r i l i ş kiye girme yeteneği, h e p b u me rke z ­ d e n kontrol edil ir. Sıradan b i r i n san i ç i n , ü çüncü chakra ki şi­ l i ğ i n temel i n i temsil eder. B u rada toplumsa l kimliğimiz i buluru z ve ki ş i sel otoriteye, ba­ şarı ve güç i steğiyle ya da top lumsal kal ı pla­ ra uyum sağlayarak bu kimliği d e stekl emeye çalışırı z . Üçüncü chakranın e n ö n e m l i görevi, bilinç­ li olarak, yaratı cı enerj isini kontrol ederek ve kul lanarak düşük chakraların arzularını ve isteklerini saflaştı rmaktır. Bunun sonucunda tü m varlık düzeylerinde mü mkü n olan e n üst d e receye ulaşı larak, yüks e k cha kraları n ruh­ sal zenginliği maddi dünyada görülebilir. Üçüncü chakra, i s teklerimizin ve arzuları­ mı zın merke z i , duygula,rı n taşıyıcısı olan ast. ral bedene doğrudan bağlıdır. Bu rada düşük chakral arı n yaşamsal arzu ları , i s tekl eri ve duyguları s in d i r i l i r , daha doğru s u , yü k s e k e n e rj i kal ı p larına d ö n ü ştürü l ü r ve y ü k s e k chakraların enerj i siyle bağlantı koparılmadan varlığımız ş e killenir. Bedensel olarak karşılık geldiği bölge kara­ ciğerdir. Karaciğer, s i n d i ri m s i s te m i i l e bağ­ lantı hal i n d e , alınan yiyeceğin yararlı olanını yararsızından ayırarak ve yararlı olanı da, be­ denin uygun bölgelerine geçmeden önce kul ­ l a n ı l ı r maddelere d ö n ü ş tü rerek görevini ta­ mamlar.


1 50

Chakra El Kitabı

Duyguları n , i s teklerin ve dene yimlerin ka­ b u l l e n i l i p bütü n l e ştiri l me s i , üçüncü chakra­ n ı n rahatlayıp açılmasına yardımcı olur. B u ş e k i l d e i ç i m i z d e k i ı ş ı k artı r ı l ı p yaşamdaki durumumuz aydınlatı l ı r. Genel ruh halim i z , önemli ö l çü d e , içimizde parlaması na izin verdiğimiz ı ş ığın m i ktarına bağlıdır. Üçüncü chakra açı ldı ğında, kendimi­ zi, aydınlan m ı ş ve neşe dolu h i s se deriz. En­ ge l l e ndiği nde ya da b o z u l d uğunda ise kas­ vetli ve dengesiz h i s s e d e ri z . Ayn ı anda, i çi­ m i z d eki duyguları d ü nyaya yan s ı t t ı ğı m ı z i ç i n , yaşam b i z e parlak y a ·da kara n l ı k ge­ l i r. Gö rüş ü m ü z ü n a ç ı k l ı ğ ı n ı ve gördüğümü­ z ü n niteliğini b e l i rleye n , i ç i m i z d e ki bu ı ş ı k miktarıdır. Bu chakra, iç b ü tün lüğü artı rara k, yava ş yavaş entellektüel anlayı ş ı n sarı ış ığını bilge­ lik ve bolluğun altın rengine dönüştürü r. Solar pleksüs chakra yoluyla öteki insanla­ rın titreş imlerini algı layıp ona göre tepki gös­ teriri z . Kötü titre ş i m l e rle karş ı l a ş tı ğ ı m ı z da üçüncü chakranı n anı daralmas ı , b i z i muhte­ mel te h l i ke kon u s u n d a u yarı r. İ ç i m i z d e k i ı ş ı k , bedenimizi bir kal kan gibi saracak kadar güçlü olduğunda , bu geçici koru nma me ka­ n i z ması, gereksiz hale gel ir.

Uyumlu Çalışma Soru n yaratmaya n , uyu ml u v e a ç ı k b i r


Chakra El Kitabı

ısı

üçüncü chakra , Benliğinizde, genel olarak ha­ yata ve yaşamdaki yerini z e dair b i r huzu r ve iç d enge duygusu yaratır. Kendinizi tamamiy­ le kabulleneb i l i r s i n i z ve başkalarının duygu­ larına ve karakter farklı l ı kları na önem verirs i­ niz. Duyguları n ı z ı i s tekleri n i z i ve deneyimleri­ nizi kabull enme ve onları "doğru ı ş ı k" ile gör­ me ve geli ş i m i n i z i n g e rekli bir parçası ola­ rak tanıma yeteneğine sahip olursunuz. B öy­ lece bütü nlüğe ulaşabil irsiniz. Tü m eylemleriniz, evrende ve i n san varl ık­ larında geçerl i olan ko z m i k doğal denge ka­ nunlarına uyum gösterir. Eylemleri n i z , s i z i n v e ko mşuları n ı z ı n ru h sal v e maddi ge l i ş i m i ­ n e katkıda bulunuyorsa, evri me de katkıda bulunuyor demektir. Işık ve enerj i dolu olur­ sunuz ve i ç i n i z d e ki ı ş ı k bedeni n i z i de sarar. Sizi olumsuz titre ş i mle rden ko rur. Eğer iç göz chakran ı z ve taç chakranız da açık i s e , tü m görü n e n maddenin değişik ı ş ı k ti tre ş i m l e r i n d e n o l u ş t u ğunu fa rke d e rs i n i z . İ s tekleriniz ke n d i l i ğ i n d e n gerçekl e ş i r çünkü çevre n i z deki h e rşeyde bulunan ı ş ı k e n e rj i si i l e yakı ndan i lg i l i olduğunuz için aradı ğ ı n ı z herşeyi ke ndinize çekers iniz. B öy l e c e , b o ll u ğu n s i z in doğu ş tan g e l e n hakkınız v e i lahi m i rası n ız olduğu gerçeğiyle yaşarsınız .


152

Chakra El Kitabı

Uy11ms11z Çalışma Üçüncü chakra n ı z tek taraflı çal ı şıyorsa ya da kötü çalışıyorsa, kendi i steklerinizle ilgili herşeyi kendi d i l e d iğiniz gibi idare etmek is­ tersiniz. Egemen o l mak için, iç ve dış d ü nya­ n ı z ı denetle meye çalışırsın ı z . Bunun yanında, bir iç huz ursuzluk ve tatminsizlik yaşarsınız. Belki de çocukluk yıl larınızda ve e rginliğiniz­ de d ı ş lanma duygu sunu s ı k s ı k yaşad ı n ı z . Ve böyl ece kendi gerçek değerleri n i z i n farkına var:ı nad ı n ı z . Sonuç olarak, içinizde bu lama­ dığmız kabu llenme ve tatmini, maddi dünya­ da a r ıyorsu nu z . Ye tersizlik ve eksiklik duy­ guları nı örtmek için her an aktif olma dürtü­ sü g e l i ş tirdi n i z . İ ç berraklığa ih tiya c ı n ı z var ve o J ;?.yları kendi haline bırakmakta ve rahat­ lamakta zorlanıyorsunu z . Başkaları tarafından kabu l e d i l m e v e mad­ d i mutluluk, s i z i n için çok ö n e m l i ve b e l ki de bun ları elde etmekte oldukça başarı l ı sınız. Hiç birşeyin i mkansız olmadığını düşündü­ ğünü z d e n , arzu e tmediğiniz ya da sizi rahat­ sız eden her duyguyu bastı rıyorsunu z. Sonuç ol arak, duygular ı n ı z ı durduruyors u n u z . Fa­ kat zaman zaman bu duygu lar, kontrol ve sa­ vu nma duvarını s e l gibi yıkıp doğru yönde kanal i z e edilme lerini imkansız bir hale geti ri­ yorlar. Kolay ü z ü l üyorsu n u z , fakat bu çal­ kantı lar uzun bir süre boyunca içinize attığı­ nız öfkenin d ışavurumudur.


Chakra El Kitabı

1 53

Sonunda birgün s i z d e , maddi zenginlik ve tanınmak için uğraşmanı n uzun süre l i gerçek tatmin sağlayamayacağını kabu l e t m e k zo­ ru nda kalacaksınız.

Yetersiz Çalışma Üçüncü chakranın yetersi z çalışması , çoğu zaman, ke n d i n i z i ü z gün ve kırgın hisse tme­ nize yol açar. H e r yerd e engeller görürsü n ü z , arzu ları n ı za ulaşmanı z ı önleyen engeller . Kişiliğinizin özgü rce gelişmesi b e lki de siz çocı ken enge lle nmişti. Ana babanızın ya da ö ğ r e t me n l e ri n ı z i n g ö z ü n d e n d ü ş m e kt e n korktu ğunuz için duyguları n ı z ı ifade etmeyi neredeyse tamamen enge ll e d i n i z . "Sindirebi­ leceğinizden" çok daha fazlas ı nı bastırd ı n ı z . Ş u anda, i ç i n i z d e s o l a r p le k s ü s chakra n ı n parlak enerj i s i n i söndüre n ve ke ndiliğinden gelen gü çlü ey l e ml e ri n i z i ve duygu l arı n ı z ı s i z d e n çalan "d uygu sal kü l l e r" yığılmış d u ­ rumda. •

·

Bugün b i l e boyun e ğ e r e k kab ul ve takdir ku.zanmaya çal ışıyorsunu z . Fakat elde edece­ ğin i z :ek şey ke n d . yaşamsal arzuları n ı z ı ve duyguları n ı z ı d ı ş l amak olacaktır. Zor b i r du­ ru mla karşılaştığı n ı zda, h u z u rsu z l u k ve b e ­ lirsizlik hissediyorsunu z ya da öyle sinirleni­ y o r s u n u z k i , h a re k e t v e davra n ı ş l arı n ı z amaçsız v e isabetsiz o luyor.


Chakra El Kitabı

1 54

Kendinizi yaşamdaki mücad e l e d e n s oyut­ lamayı tercih ed iyorsu nuz. Alışılmadık dene­ yi mler sizi korku tuyor ve ke n d i n i z i hayatta kal ma k i ç i n mücad e l e e t m e y e t e n e ğ i n d e n yoksu n hissediyorsunuz.

Üçüncü Chakrayı Temizlemenin ve Canlandırmanın Yolları Doğayı Yaşamak G ü n e ş i n a l t ı n re n gi ı ş ı ğ ı , s o l a r p l e ks ü s chakra n ı n ı ş ı ğı na, s ı caklığına v e e nerj i sine uygun düşüyor. Eğer b i l i nçli olarak kend inizi onun e t kisine açars a n ı z i ç i n i z de ki b e n z e r özellikler canlanacaktır. Güneş ı şığıyla yıkanan o l gu n bir başak tar­ lasını i z l eyerek güneşin sıcakl ı ğının ve gücü­ nün sonucu olan belirgin bir b o l l u k duygu su yaşarsınız. Bir ayç i ç e ğ i n e bakt ı ğ ı n ı z d a , orta s ı n daki sarmal yapı ları ve buradan çıkan yaprakların taş ıdığı altın rengi ı şığı göreb i l irsiniz. B u do­ ğal mandalayı seyretmeye dalarak, bi rliğin iç d e n eyi m i nd e e n e rj i ve n e ş e i l e yayıl a n dü­ zenli bir hareket olduğu nu öğre nirsiniz.

Ses Terapisi Müzik: Üçüncü chakra canl ı ritmlerl e hare­

kete g e ç i r i l i r. Armo n i k s e s l e ri y l e orkes tra


Chakra El Kitabı

155

müz iği solar pleksüs chakranın uyumlu kılın­ ması için uygundur. Bu me rke z d e ki a ş ı rı et­ kin l i k d u rumunda, rahatlatıcı b i r mü z i k sa­ kinleşmenize yardı m edece ktir. Ses: Açı k bir "o" s e s i solar pleksüs chakra­ ya aittir ve Mi'den söyl e nmelidir. "o" s e s i d ışa doğru yönelen daire s e l bir hareket yaratır. İç bütünlüğün dışa vurul mas ını te şvik eder. "o", ayrıca kal p chakrasındaki "a" se sine dönüşür ve genişlik, bolluk ve neş eye yol açar. Man tra: RAM

Renk Terapisi Açık s arı ü çü n cü chakran ı n çal ı ş ma s ı na canl ı l ı k katar ve güçlend irir. Sarı renk s inirle­ rimi z i ve düşünce l e rimi z i sağlamlaş tırır. Fa­ kat bununla birlikte başkalarıyla ilişkilerimi­ zi ve e t ki le ş i m l e ri m i z i de d e s t e kler. İ ç yor­ gu nluk duygusuna karşı koyar, neşe ve keyif­ li bir rahatl ık yaratır. Çok pasif ve hayalciyse­ n i z , açık sarı , yaşamla aktif bir şekilde ilgi­ lenmenize yard ı m eder. Üstelik, hem beden­ sel hem d e ruhsal düzlemde sind irimi kolay­ laştırır. Altın rengi, p si koloj i k sorunlar ya da has­ tal ık duru munda rahatlamaya yol açar. Zihin­ s e l faaliyeti güçlendirir ve d eneyimle gelişen bilgeliği d es te kler.


1 56

Chakra El Kitabı

Değerli Taş Terapisi l_(aplan gözü: Kaplan gözü i ç ve d ı ş görü­ şü arttırır. Zihn imi zi ke skinleştirir ve hatala­ rımızı görüp ona göre davran mamı za yardı m eder. Amber. Amb e r s ı caklık ve güve n sağlar. Sahip olduğu gün e ş enerjisi daha çok neşe ve be rrak ışık yoluna i l e ti r. İçgörü l e r kazandırır ve b i z e , yaşamdaki Ben liği m i z i n farkına var­ mayı öğretir. Böylece amber, g i ri ş i mlerimiz­ de de başarılı olmamızı sağlar.

Organ i z may ı t e m i z l e r ve ·arı ndırır, sindi­ rim s i stemini ve i ç salgı b e z l e rini d e n g e l e r; son ol arak karaciğeri temizler ve güçle ndirir. Topaz: Al tın re nkli topaz i ç i m i z i g ü n e ş i n sıcak ı şığı ve e nerj i s i ile dol durur. B i z i daha büyük bilinç, dikkat , berraklık, neşe ve canlı­ l ı kla z e n gi n l e ş tirir. Duygusal yükleri ve kö­ tümser düşü nceleri ortadan kaldırı r. Bu endi­ ş e ve d e p re s yonun ü s t e s i n d e n ge l m e n i z e yardımcı olur.

Topaz tü m bedeni güçl endiri r ve d e stekler z ihinsel ve fi z iks el sind irime yard ı m eder. Sitrin: Sitrin (b i r çeşit sarı kuvars) g e n e l bir mutluluk, sıcakl ı k, can l ı l ı k ve güven duy­ gusu yaratır. Deneyimleri n i z i s i n dirme n i z e yard ı m e d e r ve s e z gi s e l algılarınızı b i l i n ç l i eyleme dönü ştürür. Ayrıca i ç ve d ı ş bo l luğu ç e ki p h e d e f l e ri n i z e u la ş m an ı z a y a r d ı m c ı


Chakra El Kitabı

157

olur. Maddi b akımdan, z e h irli mad d e l e ri n atıl­ masına yard ım eder; s i ndirim soru nların ı ve şeker hastalığını iyileş tirir. Ayrıca, kanı ve si­ nirleri canlandırır.

Aroma Terapisi Lavanta: Lavanta yağı n ı n aşırı çal ı ş kan üçüncü chakralarda sakinle ştirici ve rahatla­ tan bir etkisi vard ır. H o ş , s ı cak titre ş i mleri engellenmiş duyguların s i n dirilmesine ve çö­ zülmesine yardım eder.

Biberiye: B i b e r i y e b i t k i s i n d e n ç ı ka r ı l an keskin kokulu yağ, ö z ellikle yetersiz çalışan solar p l e ksüs chakralar için çok uygu ndur. Canlandırıcı ve fe rahlatıcı etkisi hareketsizli­ ğin ü s t e s i n d e n g e l m e n i z e yard ımcı o l u r ve harekete hazır olman ı z ı sağlar. Bergam ut: B e rgamu t ağacı n ı n meyve l e rin­ den cıkarılan yağın titreşimleri , içlerinde bü­ yük miktarda ışık barındırırlar. Taze, li mona benzeyen kokus u , yaşam e n e rj i mi z i güçlen­ diri r ve bize özgüve n verir.

Üçüncü Chakra İçin Yoga Şekilleri Karma Yoga: Karma Yoga d avranışlarınız­

da b e ncillikten kurtu l man ı z a , artık b u ey­ lemlerin olası sonuçlarını ve kişise l çıkarları


1 58

Chakra El Kitabı

d ü ş ü n me m e n i z e yard ı m e d e r. Karma Yoga yoluyla ke ndimizi İ lahi irade'ye açarız vehal ve hareke t l e ri m i z i , Yaratı l ı ş' ı n e z e li, kozmik enerj i s iyle uyumlu hale getiriri z .


XII Dördüncü Chakra Anah ata Chakra, Ya da kalp Chakra 'sı, Kalp Merkezi


1 60

Chakra El Kitabı

Dördüncü Chakra göğsün ortasında, kalbin hizasın­ dadır. Öne doğru açılır.


Chakra El Kitabı

161

Dördüncü Chakra ve İlgili Özellikler Renk: Ye ş i l , ayrıca pembe ve altın sarısı İlgili Unsur. Hava Duyu: Dokunma Sembol: 1 2 yapraklı lotus Temel İlke: Kendini adama, nefsini yenme Bedendeki İlgili Bölgele r. Kal p , sırtın yukar ı s ı , göğü s ve göğü s b o ş l u ğu , c i ğerlerin alt bölge s i , kan ve dolaşım s i stemi, deri İlgili Salgı Bezi: Timüs

Timüs bezi büyümeyi d ü z e n ler ve le nf sis­ t e m i n i kontrol e der. Ayrıca bağ ı ş ıklık si ste­ mini d e s tekleme ve gü ç l e n d i rme i ş l evi var­ d ı r. İlgili Astrolojik Burçlar ve Gezegenler

As l an/G ü n e ş : Duygu sal s ı ca kl ı k , i ç t e n l i k , cömertl i k Terazi/ Venüs : İ l i şki, sevg i , u y u m a rayı ş ı . B e n l i ğ i n büyümesi. Satürn: Bireysel egodan kurtulma ve böyle­ ce gerçek sevgiyi mümkün kılma.


1 62

Chakra El Kitabı

Dördüncü Chakranın Amacı ve İşlevi s i steminin mer­ Kal p chakra s ı tüm ke zidir. Üç dü şük fiz i ks e l ve mer­ ke zle üç yüksek zihinsel ve ru hsal merke z l e ­ r i b irleştiri r. Sembolü o l a n altıge n , b u üç d ü ­ şük ve ü ç yüksek chakran ı n nas ı l karş ı l ı k l ı olarak birbiriyle içiçe geçtikl e rini canlandırır. Dördüncü c hakran ı n u n suru B u , kalb i n e s n e k l i ğ i n i , i l i ş ki kurma yete neğini ve aynı anda h e m dokunma hem de dokunulma ö z e l l i klerine sah i p oldu­ ğunu gösterir. B u rada ayrıca b a ş ka larından hoşlanma yeteneğini ve kozmik titre ş i mlere katılımı b u l u ru z . Yine aynı enerj i merke ziyle doğadaki gü z e l liği ve m ü z i k , görs e l sanatlar ve ş i i rdeki uyumu algı ları z . Dördüncü chak­ rada haya l l e r, s ö zcü kle r' ve s e s l e r , duygu lara dönüştürülür. Ka lp chakra s ı n ı n amacı sevgi yoluyla tam birle şmeye u laş maktır. Bazen üzü ntü acı , ay­ rılık korku su ya da sevgiyi yitirme ko rku s u ş e k l i n d e g örü n s e l e r b i l e , d e r i n b i r i l i ş kiyi uyumu ve sevgiyi kal p chakrası yoluyla ifade e d e ri z . Saf ve tama men açık olduğu zaman , dördüncü c hakra, sadece ke n d i s i i ç i n var o­ lan ve kazan ı l ı p kayb e d i l e meyen b u gerçe k , mu tlak sevgi n i n merkez i n i oluştu ru r. Bu sev­ gi, yüksek c hakralarla bağland ı ğ ı n d a , Bhak­ ti'ye yan i tü m Yaratıl ı ş'taki İ lahi varlı ğ ı n far­ kına varma n ı z ı sağlayan ve evre n d e ki herş e ­ y i n kal b i y l e b i rl e ş tiren İ l a h i Sevgi'ye dönü-


Chakra El Kitabı

1 63

şür. Bu hedefe ulaşma yolunda kalbimiz ken­ di k i ş i l i ğ i m i z i sevmey i , a n lamayı ve kabul­ lenmeyi öğren meli ve ilk şart o larak, başkala­ rına ve genelde hayata "evet" d iyeb ilmeli. B i r kez , tüm deneyimlerimi z i , isteklerimizi ve duyguları m ı z ı d e r i n bir anlamda kabul e d i p amaç ları n ı anladı ktan sonra , dördüncü chakrada yaşamı sevgiy l e kab u l l e n e c e ğ i z , çü n kü yaşamın tüm duyguları v e i fad e l e ri sevgi ve birlik arayı şından doğuyor ve aslın­ da onlar da sevginin bir ifad esi. Olumlu ve sevgi dolu bir kabull eniş, bil inç­ li b i r "eve t" d eyiş , olumsuz i fade ş e kil lerinin ve duyguların karşı koyamayacağı titreşimler doğuruyor. Yo ğun ke d e r, ö fke ya da umut­ s u z l u k duygularının, sevgiyl e , yan s ı z ve bö­ lünmemi ş bir ilgiyle nötralize edi lebild ikerini b e l k i , siz de farketmişsinizdir. Henüz farket­ me diyseni z , zaman zaman bunu uygulayın. Acı ya da hastal ık çekiyorsanı z , zarar gör­ mü ş organa ya da vü cut bölge s ine sevgi dolu i l g i n i z i vererek sağlığına te krar kavu şması nı önemli ölçüde hız landı rab ilirsiniz. Demek ki, kal p chakra n ı z d a ke n d i n i z kadar başkaları için d e büyük bir dönüştürme ve yerleştirme potan siyeli taşıyoru z . K i ş i l i ğ i n i z i n tüm yön­ lerini sevmeyi ve tamamen kabu llenmeyi öğ­ renirsek değişebilir ya da iyile ş eb i l i ri z . Ayn ı s e v g i , baş kalarına karşı tam b i r sevgi i ç i n , şefkat v e anlayış için de b i r ön şartttır.


1 64

Chakra El Kitabı

Kalp chakrasının enerj i s i çok güçlü akar ve açı k b i r kalp c hakra s ı , b a ş ka l arı ü ze rind e , ken d i l iğind e n iyileş tirme v e d ö n ü ş tü rme et­ ki s i yaratabi lir. Fakat b i li nçli ve kasıtlı iyileş­ tirme durumların da i ç göz chakras ı da rol al­ malıdır. Kalp chakrası, ye ş i l , pembe ve bazen de al­ tın renginde ış ımalar yapar. Ye ş i l , tedav i , se mpati ve uyumun rengidir. Eğer ayd ı nlan­ mış bir kimse (aurayı "görme" yeteneğine sa­ h i p b iri ) bir kişinin kal p chakrasında açık ye­ şil b i r re n k algılıyorsa, b u , g e l i ş m i ş bir şifa verme yetene ğini gösterir;· eğer aura pembe ile karı şık altın re ngi ise, ki şi, İlahi olanın saf ve cömert sevgisinde vaş ıyor demektir. Kalp c h akrası g e n e l l i k l e e n d e rin ve e n can l ı sevg i l e r i n z e m i n i ol arak görülür. B u e n e rj i merke z i yoluyla ru humu z u n evre n s e l parçasıyla, içimizdeki İlahi varlı ğın parıltı sıy­ la i l i ş ki kurab i l i r i z . Kalp chakra s ı , ayrıca Üçüncü G ö z ya d a alın chakra s ı n ı n açılması için, algıların arı tılmasında önemli bir rol oy­ nar, çünkü Yaratılışın daha gizemli yönleriyle i l i şki kurmak, kalbini adamaktan geçer. Yan i , a l ı n c h a kras ı n ı n y ü k s e k y e t e n e k l e r i , kal p c hakrasıyla e lb irliği içinde gelişir. B u nu n i ç i n , D oğu'daki ve Batı 'd aki çoğu s p i ritüel d i s i p l i n l e r ya da o ku l l ar, ö z el l i kl e kal p c hakra s ı n ı n açı l ması ü z e ri n d e yoğunla­ ş ı rlar .


Chakra El Kitabı

165

Uyumlu Çalışma Ö teki c hakraların hep siyle uyum içinde ça­ l ı ş a n , tamame n açık bir kalp chakrası , İlahi sevgi i ç i n b i r köprüdür. Kal b i n i z in enerjileri dü nyan ı z ı d e ğ i ş ti reb i l i r ve çevre n i z d eki in­ sanları b i rleştirir, u z laştırır ve hatta iyileşti­ rir. Doğal b ir s ıcaklık, samimiyet ve mutluluk yaşarsı n ı z . Bu, çevrenizdeki insanların kal p ­ lerini açar, güven verir v e n e ş e yaratır. Şefkat ve yardım e tme iste ğ i , s i z e çok doğal görü­ nür. Duyguları n ı z , i ç çalkantılardan , ç e l i ş ki l er­ d e n , ş ü p h e d e n ve belirs i z l i kten u zaktır. Ver­ menin mutlul uğuyla sadece s evgi adına se­ versiniz ve bu yolla birşeyler kazanmayı bek­ leme z si ni z . Kendinizi Yaratılı ş'la uyuml u , gü­ vende ve rahat his seders i n i z . tüm farkına var­ ayrı l ma man ı z ı "İ lahi olanla nin t e m e l l e ri n i n , as l ı n d a yaşamın İ lahi yö­ n ü n d e n ayr ı l makta ve bu ayrı l ı ş la doğan üzüntüde yattığını size kendi deneyimleri n i z öğre tmişti r. Tanrı'l)ın gerçek sevgisinden d o ­ ö nce bir ğ a n sonsuz rıl ı k olmalıdır. "Kal b i n i z i n b i l ge liği" yoluyla, dü nyasal ve kiş i s e l olaylara yeni bir bakış açı s ından yak­ l a ş ı rs ı n ı z . Kalb i n i z deki sevgi , Tan rı'ya ve o n u n Yaratı ş'ı na duyulan s evginin büyüyüp


1 66

Chakra El Kitabı

ge l i şmesi i ç i n sarfe d i l e n tüm çabayı kendili­ ğinden destekleyecektir. Tüm varl ı kların kal­ b i n i zde yaşad ı ğ ı n ı anlar s ı n ı z . Artık yaşama belli bir mesafeden bakmayacak ve s i z i n ya­ pab i l eceği n i z b i r şey olmad ığını düşünmeye­ ceksin i z . O nu k e n d i yaşamı n ı z ı n bir parçası olarak göreceks i n i z . Yaş ıyor o l ma duygu su i ç i n i z d e o kadar güçlü ge l i ş i r ki , "yaşam"ın en saf ve ö z gü n ş e k l i i l e ne an lama ge l d i ğ i n i öğren meye baş­ lars ı n ı z : İlahi sevgi ve mutluluğu n hiç bi tme­ yen i fadesi.

Uyumsuz Çalışma Kötü çalı şan b i r kal p chakrası , kendini çe­ şitli şeki l l e rde göstereb i l i r. Ö rn e ğ i n , aslında sevg i n i n kaynağına b a ğ l ı o l mad a n , h e r z a­ man başkaların ın yanı nda ol mayı ve özgürce vermeyi istiyor olab i l i rs i n i z . G i z l ice -be lki de b i l i n ci n d e ol madan ya da kab u l e t m e d e n ­ verd i ği n i z "se:vgi " n i n karş ı l ı ğ ı nda her zaman takd ir ve d e s tek bekleye b i l i r , çabaları n ı z ye­ teri kadar takd ir e d i l mediği zaman, derin bir hayal kırı klığı yaşıyor olab i l irsini z . Ayrıca gücünüzün b i r bölümünü verebi l e ­ cek kadar g ü ç l ü v e sağlam h i ss e d iyor olab i ­ l i r s i n i z . Fakat öte yandan , başka ları n ı n s i z e s u n d u ğu sevgiyi kabu l e tm e y e t e n e ğ i n d e n yoksunsunuz ve a l mayı b e c e re miyorsun u z . Şefkat ve y u m u şa k l ı k s i z i rahat s ı z e d iyor.


Chakra El Kitabı

167

Belki de ken d i ken d i n i z e , baş kalarının sevgi­ sine i h t iyac ı n ı z o lmadığını söylüyors u n u z . B e d e n s e l o larak b u ve tüm bir o lacaktır.

Yetersiz Çalışma Kal p chakrasının yetersiz çalı şması s i z i ya­ ralanmalara karşı çok d uyarlı ve başkaları nın sevgi sine karşı çok bağımlı b i r hale geti rir. Ö z e l l ikle ke n d i n i z i başkalarına aç t ı ğ ı n ı z d a dış lanmış h i s s e d erse n i z , s o n d erece kırı l ı rsı­ nız. Bu olduğunda kendi kabuğunuza çekildi­ ğin i z i , üzgün ve ke derli olduğu nu z u h i ss e ­ dersi n i z . Sevgin izi vermek i s t iyorsu nuz, fa­ kat d ı ş lanma korkusu, bunu yapmanın uygun yolunu bulma n ı z ı imkan s ı z kılıyor. Ve s i z i n bakış açını za göre , b u , e ksikler-i n i z i v e yete­ neksizliğinizi s ı k sık doğru luyor. B e l ki de sevgi e ksikliğinizi kapatmak için aşırı arkadaş canlısı davranıyor ve her zaman başkalarına yard ımcı olmaya çalı ş ıyorsu n u z . Böyle yaparak, aslında, i n sanlarla gerçek i l i ş ­ kiler kurmadan, he rke se e şi t derecede mesa­ fel i davranıyorsunuz. Kalbiniz böyle b i r du­ rum l a karş ı l a ş t ı ğında, kurtu lmaya çalı şıygr ya da kendinizi dışa kapatıyorsunuz. Eğer kal p c hakranız tamame n kapalıysa, bu, ke n d i n i s o ğu kl u k , kayı t s ı z l ı k ve hatta


1 68

Chakra El Kitabı

"kal p s i z lik" şeklinde göste re cektir. H erhangi bir şey hissetmek için güçlü dış dü rtü lere ih­ tiyacınız vardır. Dengesiz ve çökkün olursu­ nuz.

Dördüncü Chahrayı Temizleme ve Canlandırma Yolları Doğayı Yaşamak El değmemiş yeşil kırlarda yapı l an her ses­ s i z yürüyü ş kalp chakranız yoluyla tü m varlı­ ğ ı n ı za uyum getirir. H e r b i r çiçek, b i r s evgi mesajı ve masum bir n e ş e fletir ve aynı ö z e l­ l i kl e ri n s i z i n kalbinizde de y e ş e rm e s i n i sağ­ l a r. Ö z e l l i kle p e m b e r e n k l i ç i ç e k l e r, kal p chakrasının enerji sini canlandı rmak ve iyi leş­ tirmek için uygu ndur. İnce bulutlu pembe bir gökyüz ü kalb i n i z i parla tır ve g e n i ş l e tir. G ökyü z ü n d e ki b u res­ m i n gü z e l ve yumu şak re n k l e r i n i n sizi sar­ masına ve alıp götürme s i n e izin verin.

Ses Terapisi Müzik: Kal b i n i z i n , yaşamın d a n s ı na kat ı l ­ mas ını sağlayan herhangi bir klasik, New Age ya da Doğu veya Batı'nın g e l e n e ks e l mü z i kle­ ri kal p c hakrası için uygu ndur. Sevginin gü­ cünü uyandırır ve onu ahenk yaratacak şekil­ d e e tkilerler. Yaratı l ış'ın uyumunu ve n e ş e s i -


Chakra El Kitabı

1 69

n i canlandıran i l a h i l e r y a d a m e d i tasyon dansları da çok uygundur. Ses: Kalp chakrasına ait olan ses "a" sesidir

ve Fa' dan söylenmelid ir. "A" s e s i kalbin doğ­ rudan farkına varı l ma s ı n ı s e mb o l i ze e d e r Tü m s e s l e ri n ("A!" en açık olanı budur ve i nsan sesinin çıkarab ileceği olası e n b üyük ifade z e n ginli­ ka· ğini temsil e d e r. sesi bullenme i ani sev i d o - uran kabullenme Akı l ları h e n ü z "iyi" ile "kötü" aras ın­ daki farkı anlayacak kadar g e l i ş m e m i ş o l u p , ç o ğ u zaman sadece d e ne y i m l e r i ü z e ri n d e "yorum" yaparak yaşayan bebeklerin sesidir. Mantra: YAM

Renk Terapisi Yeşil: Kırları n ve ormanların rengi olan ye­ ş i l , bize doğayla uyu m ve ş efkat ve rir ve b i z i u z laş maya a ç ı k bir h a l e getirir. Başkalarının durumunu anlar, i ç huzur ve berraklığı yaşa­ rı z . Ayrıca yeşilin beden, zihin ve ruh ü z e rin­ d e ü re tici b i r e tkisi vardır. Bize yeni e n e rj i sağlar. Pe mbe : Pe mbe rengin zarif, ş efkatl i titre­ ş i m l e ri kalb i n i z d e k i g e r g i n l i ğ i g i d e re b i l ir, sevgi ve şefkat duyguları n ı canlandırır ve ço­ cuksu bir mutluluk duygusunu geri getirebi­ l ir. Bu titre ş i ml e r, ayrıca yaratıcı e tkinlikleri


1 70

Chakra El Kitabı

de de steklerler.

Değerli Taş Terapisi Kızıl Kuvars: Kızıl kuvars yumuşak, p embe ren gi, inceliği, _şefkati ve sevgiyi cesaretlen­ diri r. Kal b i n i z d e kalabalık, düşünce s i z l i k ya da ilgisizl i kten doğmuş yaraları iyile ştirecek titre şi ml e rle ruhu nuzu sarar ve s evgiyi ö z ­ gürce alıp vereb ilmesi için ruh u açar.

Kızı l kuvars ke n d i n i z i sevme n i z i , kab u l ­ l e n m e n i z i öğretir ve kalb inizi i ç i n i z d e k i , baş­ kaları daki ve tü m Yaratılı {taki sevgi ve şef­ kat ifad e l erine açar. Mü zi ği n , ş i i r i n , resmin ve diğer tüm sanatların g ü z e l l i ğine duyarlı olman ı z ı sağlar ve hayal gücü n ü z ü , yaratıcı ifade gücünüzü can landı rır. Turmalin: Pembemsi kırm ı z ı tu rma l i n , sizi dar duygusal kalıp lardan ku rtarı r ve kalbinizi açıp g e n i ş l e tir. Sevginin n e ş e veren y ö n l e ri­ nin farkı na varman ı z ı sağlar ve s i z i , Yaratı lış g ü z e l liğinde , ma s u m n e ş e d e , ruh sal dansta ya da oyunda b e l i ren İlahi Sevgi'nin dişi gö­ rü nümüyle birleştirir.

G e ne l l ikle ke s i l m i ş halde kullanabileceği­ niz y e ş i l köş e l i pembe turmalinle rin ayrı bir ö n e m i vardır, çünkü pembemsi kırm ı z ı tur­ mal i n i n genişletici ö z e l l ikleriyl e , yeşil rengin iyi l e ştirici, uyumlulaştırıcı titre ş i m l e rini b i r­ leştirir.


Chakra El Kitabı

171

Kunzite: Kun zite yüce sevgi nin narin pem­ b e s iyle taç chakrasının m e ne kşe rengini b ir­ leştirir.

Kunz ite , kal p chakranı z ı İlahi Sevgi'ye açar ve kalbi n i z i n mü kemmell i ğe doğru ge l i ş i mi ­ ne yardı m eder. Herhangi bir şeki lde bu yol­ dan ayrıldığınızda her zaman geri dönme n i z i kolaylaştıracaktır. Zümrüt: Zümrüt herşeyi ku caklayan sevgi­ nin taş ı d ı r , çünkü s evgiyi tüm dü zeylerde güçlendirir ve derinleştirir. Huzur ve iç uyu m verirken s i z i doğanın e n e rjilerine de ayarlar. Dahası, onun parlak ışığını yan sıtmanıza yar­ d ı m e d e r ve bu durumda o lmayan bölgeleri size gösterir.

Zü mrü t u zaydan dü nyaya iyileşti rici e n e r­ jiler çeker. Üretir, gençle ş tirir, taz eler ve ra­ hatlatır. Yeşim Taşı: Yeşim taş ı n ı n yumuşak, y e ş i l ı ş ı ğı h u z u r , bi lgelik, adal e t v e alçakgö nüllü­ l ü k verir. Kalbimizi rahatlatır ve bizi sakin ­ l e ş tirir, doğan ın tüm güz e lliğini keşfedip ya­ şamamıza i z i n verir. B öylece tüm Yaratıl ı ş'a duyduğumuz sevgiyi arttırır. Eğer huzursuz­ san ı z , sizi rahatlatacak ve huzur içinde uyu­ yup mutlu rüyalar görmen i z i sağlayacaktır.

Aroma Terapisi Gülyağr. Başka hiçbir kokunun böyle tepe-


1 72

Chakra El Kitabı

den t ırnağa ahenk yaratı c ı b i r e t k i s i yoktur. Zarif, sevgi dolu titreşimleri kalbimi z d eki ya­ raları dindirir ve iyileş tirir. Yaratıl ı ş'taki sev­ gi, gü z e l l i k ve uyum algı ları m ı z ı uyan d ı rır. Kalbimize derin b i r n e ş e ve ö zveri i s teği gi­ rer. Gülyağı bedensel hazları d a canlandırır ve ayn ı zamanda üstün sevgiye d ö n ü ş me leri­ ne yard ı m eder.

Dördüncü Chakra İçin Yoga Şekli B hakti Yoga: Bhakti Yo ga, k e n d i n i aday ı ş v e Tanrı s evgisi yoluyla İ lah i o l a n ı n farkına varma yoludur. Kendini adayanlar duyguları­ n ı derinle ştiri p yoğunlaştırarak Tanrı'ya yö­ n e l i r l e r . H e rşeyi O ' na bağlarlar, h e r şeyde O'nu görürler ve O 'na olan sevgileriyl e , bam­ başka bir varlık olurlar.


XIII

Beşinci Chakra Vish uddha Chakra, Ayrıca Boyun ya da Boğaz Chakrası Ya da İletişim Merkezi de denir


1 74

Chakra El Kitabı

Beşinci chakra, boyun ile boğaz arasındaki çukur/da­ dır. Boyun omurundan başlar ve öne doğru açılır.


Chakra El Kitabı

1 75

Beşinci Chakra ve İlgili Özellikleri Renk: Soluk mavi , gümü ş rengi ya da yeşilimsi mavi İlgili Unsur. Esir Duyu: İşitme Sembol: 1 6 taç yapraklı lotus Te mel İlke: Varlığı n birlikte titreşmesi Bede ndeki İlgili Bölgele r. B oyun, boğaz ve ç e n e . Ku laklar, s e s , soluk boru s u , b ro n ş lar boruları , ciğerlerin üstü, yemek boru su , kol ­ lar. İlgili Salgı Bezi: Tiroid

Tiroid bezi iskeletin ve iç organların gelişi­ minde önemli bir rol oynar. Bedensel ve ru h­ sal gelişim arasındaki d e n geyi sağlar ve me­ tab o l i z ma yoluyla yiyec e ğ i n e n e rj iye dönü­ şüm h ı z ını düzenler. Dahası, iyot metaboliz­ mas ı n ı , kandaki ve h ü c re l e rd e ki kal s iyum dengesini kontro l eder. İlgili Astrolojik Burçlar ve Gezegenler

İ ki z l e r/Me rkür: İ l e şitim, bilgi ve de neyim


1 76

Chakra El Kitabı

alışverişi Mars : Kendini ifadede aktif oluş Boğa/Ve n ü s : Şekil ve oylu m (hac im) duy­ guları Kova/Uranüs : İ lahi e s i n , bilginin ve b i lgeli­ ğin i l etimi, bağımsızlık.

Beşinci Chakra'nın Amacı ve İşlevi Boğaz chakrası i n sanın i fade , i l e t i ş i m ve e s i n yete n e ğ i n i n merke z i d i r. Boyu nda bulu­ nan ve arkaya doğru açılan daha küçük bir yan chakrayla bağlantı lıdır. Çoğunlukla bu i ki e n e rj i merke z i tekmiş g i b i g ö rü lür. Boyu n c hakra s ı n ı n fo n ksiyonu b o ğ a z c h a krasıyla çok sık ilişki içinde olduğundan beş inci chak­ ranın anlatılmasında bu ikisini b irleştird ik. Beş inci chakra ayrıca düşük chakralarla taç merkez arasında ö ne m l i b i r bağlantı kurar. D ü ş ü n c e l e r i m i z l e duygular ı mı z , d ü rt ü l e r i ­ m i z l e tepkilerimiz arasında b i r kö p rü i ş l ev i görür. Ayn ı zamanda, t ü m chakralarla d ı ş dünya arasında iletişim sağlar. Boğaz chak­ rası yoluyla içimizde ki canlı olan herşeyi ifa­ de e d e ri z : gülmemiz ve ağlamamı z , s evgi ve mutluluk d uygularını z , e n d i ş e ve saldırganlı­ ğımı z , niyetlerimiz ve arzularımız, dü şü nce­ l e r i m i z , b il g i lerimiz ve iç d ü n yamı z ı algıla­ mamız . . .


Chakra El Kitabı

1 77

Boğaz chakrasının ilgili unsuru e sirdi r. Yo­ ga ö ğre t i l e ri n d e , d ü ş ü k chakralar, yani top­ rak, s u , ate ş ve havayı o l u ş tu ran temel öğe olarak görülür. Esir, ayrıca sesin d e i l e ticisi­ dir, genel olarak konuşulan sözün ve Yaratıcı "ke lam"ı n . Ö z e tlemek gerekirse, tüm oluş dü­ zeylerinde ki bilginin i letici ve aracı öğe sidir. İ ç yaşamımı z ı i l e tmemiz , öncelikle konu­ şulan sözle o l u r. M ü z i k, görsel ve sahne sa­ natları , dans gibi yaratıcı ifade şekille ri sonra ge l i r. Boğaz c hakrasında, sakral chakranı n yaratıcılı ğ ı d i ğ e r c hakraların enerj il eriyle b ir­ leşir ve e sir bu e nerj il e ri d ı ş dünyaya iletile­ cek şekle dönüştürür. Faka t , y a l n ı z c a i ç i m i z d e b u l u na n i fade edebileceğimi z d e n , be şinci c hakranın görev­ lerinden biri d e , b e l l i bir iç geni ş l i k sağlama­ sı , düşünce ve eylemlerimizi yansıtmaya yar­ dımcı o l ma s ı d ı r. Boğaz chakrası n ı ne kadar çok ge l i ş t i rirsek, z ih i n se l bedenimizin o ka­ dar bilincinde o l u ruz ve öteki enerj i b edenle­ ri aras ı ndaki ayrı mın farkına varab i l iriz. So­ nuç olarak, artık düşünceleri mi z , duyguların ve fi z i k s e l duyuların e g e m e n liği a l t ı nda o l ­ mayıp objektif bakış açı sına sahip olur. Esir ayrıca, zamanın başlangıcından beri kayd edilmiş olayların, eyl emlerin, duyguların ve düşüncelerin astral ışığı olan Akaşa kavra­ mıyla da açıklanır. Eğer s ı nırsız uzay ve son­ suz gökyüzü gibi açı l ı rsak, b i l ginin ve içgörü­ nün e n derin düz eyiyle ö d ü l l e ndiliri z . Esiri n


1 78

Chakra El Kitabı

açık mavi, rengi boğaz chakrasının d a rengi­ dir. Böyl e s i d e ri n bir bi lgiye u laşmanın en iyi yolu saki n o l mak ve iç ve dış u zayımızı d i n l e mektir. İ ş i tme duyusu b e ş i n c i c h akraya aittir. Burada kulaklar ı m ı z ı açıp Yara t ı l ı ş'ın açık ve gizli se slerini dinleriz. Yine burada kendi sesimizi algılar, iç ru humu z l a i l i şki ku­ ru p onun e sinine sahip oluruz. Ayrıca, kişi­ sel yol göstericiliğimize sar s ı l maz bir güve n duygusu gel i ş tiririz. Yaşamdaki gerçek göre­ vimi z i n , Dharma'm ı z ı n b i l i n c i n e varı rı z . İç dünya m ı z ı n ve var o l u ş u m u z u n s ü b t i l (gi­ zemli) dü zeylerin, madd i qünya kadar gerçek olduğu nu anları z ; gizemli sahalardan ve ger­ çekliğin yüksek boyutlarından b i l giyi alabilir ve yayab iliriz. Bu İ lahi esin; kendi m i z i ifade e tmemizin temeli olur. B e ş inci chakra yoluyla, tüm o l u ş d ü z eyle­ rindeki müke m melli ğin bireysel ifa d e s i ni bu­ luru z .

Uyumlu Çalışma Tamamen açık bir boğaz c hakras ıyla, duy­ guları n ı z ı , düşüncelerinizi ve iç bilgi n i z i öz­ gü rce , korkusu zca ifade edebilirsiniz. Z ayıflı­ ğ ı n ı z ı açığa çıkartma veya gücü n ü z ü göster­ me yeteneğine sahip olursun u z . Kendinize ve b a ş kalarına karşı dürü s tl ü ğ ü n ü z tavrı n ı z da görül ü r.


Chakra El Kitabı

1 79

Tüm ki şiliğinizl e , kendinizi ifade etme ye­ teneğine sah i p olursu n u z . Eğer uygu n sa ses­ siz kal ı p tüm kalbiniz ve anlayı şınızla başka­ ları n ı dinleyeb i l i rsi n i z . Konu şmanız yaratıcı ve renkli, aynı zamanda da tamamen açıktır. B u , istekl e ri n i z e u laşmak i ç i n n iye t l e ri n i z l e e t k i l i bir şekilde i le tişim ku rar. Sesiniz g ü r ve melodilidir. Zorlu klar ve d irençle karşılaştığı­ nızda, kendinize karşı dü rüst olup "hayır" di­ yebi lirsiniz. Ö teki i nsanların düşünceleri sizi yolu nuzdan saptırmaz veya kandırma z ; aksi­ ne bağıms ı z l ığ ı nı z ı , özgü rlüğünüzü ve azmi­ nizi korursunuz. Ö n yarg ı lardan ku rtu lmuş oldu ğunuz dan ve büyük bir iç geni şliğe sahip olduğunuzdan, gizemli b oyutların gerçekliği­ ne açıks ınızdır. Onlar i ç sesinize yol gös tere­ rek yaşamı n ı z ı yönlendirir. Siz de kendini z i , güve n l e , bu y o l göstericiye bırakırsı n ı z . Yara­ t ı l ı ş ' taki bütün t e zahürl e r i n kendi birey s e l mesajları olduğunu anlars ınız. Onlar, size ya­ şamları nı, evrensel oyu ndaki rolleri n i , bütün­ lük ve ışığa u laşmak için gösterdikleri çabayı anlatı rlar. Diğer oluş kü re l erindeki yaşamla d o ğrudan i l e ti ş i m kurma y e t e n e ğ i n e sah i p olurs u nu z v e uygun olduğu zaman kazandı­ ğ ı n ı z bi lgiyi , t e p k i l e r i n d e n ve fi k i r l e r i n d e n korkmadan baş ka in sanlara da vereb i lirsiniz. Yaratıcı ifade i ç i n ku l l a n d ı ğ ı n ı z herşeysize b i lgelik ve doğru luğa d a getirir. İ ç b ağıms ı z l ığınızdan ve tüm varl ı ğ ı n ı z ı n ö z gür ifad e s i n d e n d e r i n b i r n e ş e , t a m l ı k ve


1 80

Chakra El Kitabı

bütünlük duygusu yü kselir.

Uyumsuz Çalışma Boğaz chakrasındaki enerj iler e nge l l enmiş­ se, bu z i h i n l e , beden arasındaki i le ti ş imi bo­ zar. Bu, olay iki şekilde görülebilir. Ya d uygu­ ları nızı yan sıtmakta z orluk çekersi n i z ve do­ layı sıyla ç ö z ü m l en m e m i ş duyguları n ı z ı dü­ şüncesiz eyl e m l e rl e i fade e d e rs i n i z , ya da kendi z i hn i n i ze kapanır ve duygu ları n ı z a ya­ şama hakkı tan ı maz s ı n ı z . İ z i n v e r d i ğ i n i z duygu lar, yal n ı z ca kendi yargı fil tre n i z d e n geçebilen ve ayrıca çevre m i z d e ki i n sanları n yargısıyla çatı ş mayan duygu lardır. Bi l i nçdışı bir suçluluk duygusu ve içten kaynaklanan korku ları n ı z gerçek Benliğinizi görm e n i z i ve göste rme n i z i , e n dipte kalmış d ü ş ü n c e le rini­ z i duyguları n ı z ı ve ih tiyaçları n ı z ı , s erbe stçe ifade e tm e n i z i e n ge l l e r. G e rç e k Va rl ı ğı n ı z ı gizleyen b i r yığın s ö z v e hare ke t l e o n l arı ört­ meye çal ı ş ı rsı n ı z . D i l i n i z kaba y a da soğuk v e me safe l i d i r. Kekel eyeb i l i rs i n i z . S e s i n i z n i s p e t e n y ü k s e k v e s ö zl e ri n i z derin anlam lardan yoksundur. Zayıfl ı ğ ı n ı z ın görünmesine izin v e rm e z , her n e pahasına o l u rsa olsun süre k l i güçlü gö­ rünmeye çalışırsınız. Sonuç o larak, kendinizi baskı altında tutuyor o labi li r s i n i z . Yaşamın beklentileri omuzlarınıza büyük bir yük b i n­ dirm i ş olab i l i r. Bu durumda bir ç e ş i t s avu n-


Chakra El Kitabı

181

ma tavrıyla omuz larınızı yükseltip boynunu­ zu içeri çekerek ke nd inizi faz l a yüklerden ve yeni bir saldırıdan korumaya çalı şırsınız. B e şinci chakran ın i stenmeyen biçimde ça­ l ı şması, ifad e yeteneğini başkaları n ı kandır­ mak için ya da sürekli konuşarak başkaları­ nın i l gi s i n i çekmek için kullanan i nsan larda da görü lebilir. Kural olarak, boğaz chakras ındaki enerjile­ ri e n g e llenmiş i nsan lar"O luş"un gizemli bo­ yutlarına nüfu z edeme z . Çünkü bu sahaları algılamak için gerekli olan açıklıkta n , iç ge­ nişlikten ve bağımsızl ıktan yoksundurlar. Ayrıca, derin bir "iç bilgi"ye sahip olabilir­ siniz. Sadece, başkalarının yargısından ve so­ yutlanmaktan korktuğu-n u z için onu yaşayıp ifade e tmez s i n i z . Bu derin b i lgi , şiir, resim veya he rhangi b i r ifade şekliyle görül e b i l i r. Fakat bunu başkalarıyla paylaşmak i s temez­ siniz. Ruhsal enerj il e ri n i z kafanızda saplanıp kal m ı ş olab i l i r. B u duru m d a , d ö n ü ş t ü rücü güçleri duygularınıza u laşmakta zorluk çeke­ cektir ve düşük chakraların enerj i leri , yaşa­ m ı n ı z daki iç ruhsallığı anlamanız için gere­ ken gücü ve dayanıklılığı yüksek chakralara sağlayamayacaktır.

Yetersiz Çalışma Boğaz chakranızın yetersiz çal ışması, ken-


1 82

Chakra El Kitabı

d i n i z i gösterme ve ifade e tme ye t e n e ğ i n i z i engeller. İç b e n l i ğ i n i z i tamamen kısıtlarsın ı z ; utangaç, s e s s i z v e e z iksinizdir ve d ı ş yaşam­ la i l gi l i yalnı zca önemsiz şeylerd e n konu şur­ sunu z . D e rin d ü ş ü n c e v e duyguları nı z ı ifade e t­ meye çal ıştığınızda boğazınız düğümlenir ve sesiniz zorlukla ç ı kar. Burada, keke leme be­ l i rtisi uyumsuz çal ışmadaki nden daha sık gö­ rülür. Başkalarına karşı belirsiz duygular bes­ lersiniz ve onların yargılarından korkarsı n ı z . Ruhunuzun mesaj ıyla i li şkiniz kopmuştur ve sezgisel güçlerinize güvenmezsiniz. B e ş inci chakranı z ı geliştirmezseniz , b ir sü­ re sonra katı laş ı r s ı n ı z . İ ç i n i z d e ki duvarların ard ındaki boşluk, zaman ı n ı z ı n çoğunu geçir­ d i ğ i n i z ve potansiye l i n i z i d ı şa vu rduğunuz bu boşluk, kü çük ve sınırlıdır çünkü yalnı z ca d ı ş dü nyayı geçerl i b i r gerçeklik o l arak gö­ rürsünü z .

Beşinci Chakrayı Temizlemenin ve Canlandırmanın Yolları Doğayı Yaşamak B u l u t s u z b i r g ö ky ü z ü n ü n a ç ı k , s aydam mav i s i , boğaz chakra n ı z d a b i r yan s ıma b u ­ l u r. B u mavi rengi tamamen e m m e k i ç i n yere u za n ı n ve rahatlay ı n ; i ç varl ı ğ ı n ı z ı s ı n ı r s ı z g ö k kubbeye açın.Z ihninizin açı l ı p b e rraklaş-


Chakra El Kitabı

1 83

tı ğını.boğaz chakranı zdaki ve e t ki alanındaki dara lmaların ve sert liklerin yavaş yavaş çö­ z ü l d ü ğü n ü h i s se d e c e ks i n i z . Ş i md i kalb i n i z İlahi olanın "me saj larını" almaya hazırdır. Mavi gökyü zünün berrak b i r sudaki yansı­ mas ı n ı n , duygu larınızda geni şletici ve özgür­ l e ştirici bir e tkisi olacaktı r ve dalgaların yu ­ muşak s e s i gizli duyguları n ı z ı n farkına var­ man ı z ı sağlayacaktır. Eğer gökyü z ü n ü n ve suyun titre şimlerini alab i lirsiniz z i h n i n i z ve duyguları n ı z birbirini besleyecektir.

Ses Terapisi Müzik M e d i tatif dans ya da şarkı olduğu kadar, yüksek tonları çok olan bir müziğin de uyarıcı bir e t k i s i vard ır. Boğaz chakra s ı n ı uyu m l u l a ş t ı rmak ve rahat latmak i ç i n e cho efektli (ekolu) N ew Age m ü z ikler d inleyin. "iç kulağı" özgürleştirir, genişle tir ve açar. Ses: S o l ' d e n s ö y l e n e n "e" sesi be şinci chakrayı canlandı rır. "A"dan "i"ye yavaş yavaş inerseniz b e lirli b i r noktada "e" s e s i o l du ğu­ nu farkedersiniz. Boğazın kafayla bedeni b i r­ l e ş t i rd i ğ i gibi boğaz chakra s ı n ı n " e " s i kalp ("a") ile z i h ni ("i") b irleştirerek e n e rj i l erini dı­ şarı yayar. "e "yi söylerken , diğer chakra ses­ leri a rasında e n çok baskıyı gerektiren s e s ol­ duğunu farkedeceksiniz. Martra: HAM


1 84

Chakra El Kitabı

Renk Terapisi Açık ve berrak bir mavi , b oğaz chakrasının re ngidir. Bu renk s ü ku n e t yaratır ve s i z i ge­ nişleterek ruhsal esine açar.

Değerli Taş Terapisi Akuamarin: Aquamari n i n açık mavi rengi bulutsuz bir gökyü zünü yan s ıtan denize ben­ z e r. Böylece ru hunu z u , i ç i n i z d e ki g e n i ş l iğ i yan s ı tan bir aynaya d ö n ü ş türür. Ayrıca e n deri n varl ı ğ ı n ı z la i l e t i ş i m ku rmanıza yard ı m e d e r ve ru hunu z u n g i z l i köşe l e ri n e ı ş ı k ve be rraklık getirir. Titre ş imleri ruhumuzu saf­ l ı k , ö z gürlük ve genişlikle d o ldurarak görs e l berraklığa v e sezgisel anlayı şa açar. Akuama­ rin ayrıca, bu b i l giyi ö zgü rce ve yaratıcı bir şekilde ifade e tmenize yard ı m eder. Onun et­ kis i altında ru hun u z b i r s evgi ve şifa kanalı o lab i l i r. Turkuaz: Turkuazın renginde gökyü zünün mavis iyle yerin yeşilinin bir b i le şimini bulu­ ruz . Böylece turkuaz ruhun yüksek idealleriy­ le ge z e ge nimi z i ifade e tmeye yard ımcı olur ve o n l arı dünyadaki ya şamla b ü tü n l e ş tirir. Daha s ı , pozitif enerj i e me re k bedeni ve ru hu negatif etkilerden korur. Kadıköytaşı: B e ya z - mavi kad ı köyta ş ı n ı n , tiroid b e z i ü z e ri n d e o l u m l u e tk i l e ri vard ır. Z i h i n d e saki n l e ş tirici ve denge l eyici bir e tki


Chakra El Kitabı

185

yaparak öfkeyi v e aşırı duyarlılığı azaltır. Ra­ hatlatıcı e tkisiyle iç e si n i n kap ı s ı n ı açar; ko­ nuşma ve yaz ma yoluyla yaratıcı ifadeyi art­ tırı r.

Aroma Terapisi Adaçayı: Adaçay ı n ı n keskin koku s u "ko­ nuşma merke z i ne" iyileştirici titreş imler gön­ derir. Boğaz chakrasındaki gerilimleri gevşe­ tir ve söylemek zorunda olduğumuz şeyleri uyumlu ve e n e rj ik b i r yolla ifade e t m e n i z e yardım eder. Ruhumuzun i ç mesajların ı e tkin bir şekilde iletebilm�nizi sağlar. Okaliptüs. O ka l i p t ü s yağı n ı n fe ra h l at ı c ı kokusu beşinci chakrayı temizler v e genişle­ tir. Titre şimleri , b i z i iç sesimize döndürür ve iletişim yollarım ı z a yaratıcılık ve doğall ı k ge­ tirir.

Yoga Şekilleri Mantra Yoga: Mantralar İ lahi olanın b e l irli yönlerini yan s ı tan sihirli s ö z l e rdir. S e z si zce söylendiği gibi y ü ks e k s e s l e d e okunabil ir. Bir mant ray ı t e krarlayarak d ü ş ü n c e l e r ve duygu lar yavaş yavaş dönü ştürülür ve b öyle­ ce s ö z konusu mantrayla ifade e d i l e n İ l a h i koz mik güçle u y u m sağlanır.

Transandantal M ed i tasyonun bu anlamda


1 86

Chakra El Kitabı

bir farkı vard ır. Öğre ncinin, mant rayı , gi ttik­ çe artan bir ş e ki l d e , b i l incin süb t i l (gizemli) d ü z eylerinde yaşamasını sağlayan ve s onun­ da mantranın e n sübtil yön l e rini b i le aşarak, o l u şu n en saf ş e k l i n i yaşamasına yard ımcı olan b i r tekn iktir. Bu süreç, b i r Transandan­ tal M e d i tasyon seansında birkaç kez meyda­ na gelir.


xıv

Altıncı Chakra Ajna Chakra Ya da Kaş Chakrası, Üçüncü Göz, Bilgelik Gözü, İç Göz Chakrası veya Yöne tici Chakra


1 88

Chakra El Kitabı

Altmcı chakra, burun köprüsünün bir parmak üstün­ de alnm ortasmdadır. Öne doğru açılır.


Chakra El Kitabı

1 89

Altıncı Chakra ve İlgili Özellikleri Renk: Lacivert, ayrıca s arı veya menekşe Duyu: Tü m duyular ve duyu dışı algılama Sembol: 96 taç yapraklı l o t u s ( 2 x4 8 yap-

rak)

Te mel İlke: Oluş bilgis i Bede n le İlgili Bölgeleri: Yü z , gözler, ku lak­

lar, b u ru n , sinüsler, beyincik, merkezi s i n i r s i s temi. İlgili Salgı Bezi: Hi pofiz

H i p ofi ze bazen "temel b e z " de denir. Çün­ kü salgı lama aktiviteleri diğer b e z l e ri n d e ça­ h ş malarını kontrol e de r. B i r orkes tra şefi gi­ bi, diğer b e zlerin uyu mlu e tkile şimlerini ger­ çekle ş tirir. Astrolojik Burçlar ve Gezegenler:

M e rkü r: Ente l le ktü e l d ü ş ü n c e , akılcı d ü ­ şünce Yay/J ü pi ter: Holistik düşünce, i ç i li şkilerin ·arkına varma Kova/Uranü s : İ lahi olarak e si n le n m i ş dü-


1 90

Chakra El Kitabı

şünc e , yüksek bilgi, sezgi kıvılcımları B a l ı k/N e p t ü n : H ayal gücü, s e z g i , ke n d i n i adayarak i ç doğruya ulaş mak.

Altıncı Chakranın Amacı ve İşlevi O l u şu n bilinçli algılanışı altıncı chakra yo­ luyla meydana gelir. Yüks ek z i h i n sel güçleri ­ m i z i n , entel lektü e l kapasitemi z i n , hafı zamı­ nız ve irademizin merke z i dir. Fizik d ü z l e m­ d e , merke z i sinir s i steminin yönetim merke­ zidir. G e rçek rengi b e rrak b i r ç i v i t mav i s i d i r (lacivert) fakat sarı ve menekşe de bulu nabi­ l ir. B u renkle r ç e ş i t l i b i l i n ç d ü z ey l e r i n d e farkl ı fo nksiyonlara sah i p tirler. Akıl c ı y a d a e n t e l l e ktü e l d ü ş ü n c e s arı ı ş ı ma yaratı rke n , be rrak b i r koyu mav i , se zgiyi v e holistik dü­ şünceyi temsil e der. Duyu ü s tü algılama me­ nekşe tonu re nklerle gösteri lir. Yaşamı m ı z daki her b i l inçle nme , öncel ikle b i l i nçaltı duygu sal kal ıp larla ya da gerçeklik b i l g i s iy l e b e s l e n e n d ü ş ü nce ve haya l l e r l e baş lar. N a s ı l tamamlan m ı ş b i tkin i n i htiyacı olan bilgi tohumda bulunursa, Yaratıl ı ş ta be­ liren tüm b ilgiler de saf "Olu ş"ta bulunur. Ku­ antum fi ziğinde bu alana "s tandard i z e alan" ya d a "mad d e n i n e n düşük hareket alanı" d e ­ nir. O lu ş kendi varlığının b i l i ncine vardığında,


Chakra El Kitabı

191

yaratıcı gelişim başlar. Özne v e nesne arasın­ da başlangıçta oluşan i l i ş ki i kiciliğe yol açar. O l u ş , ş e k i l s i z l i ğ i nde , i l k t i t re ş im kalıb ı n ı meydana ge tirir. Bu i l k temel titreşim açı s ı ndan bakıldığın­ da farkı ndal ı ğı n ge lişimi yolundaki her adım yeni ve farklı bir titre ş i m kalı b ı yaratır. Böy­ l e c e saf eterik o lu ştan mad d e n i n e n yoğun haline kadar yaratılışın düzeyleri insan yaşa­ mında belirir ve çeşitli titre ş i m düzeyleriyle birlikte chakralarla tems i l e d i l i rl e r. Bu geli­ şim, içimizde ve üzerimizde meydana gelir. Üçüncü göz , bi lince ulaş man ı n mekanı ol­ duğu ndan , burada maddeyi b e l irleyi p , ayrı ş­ tırabi l i rs i n i z . Fiziksel düz eyd e yeni gerçek­ likl e r yaratabilir,eski leri çözebilirsiniz. Kural olarak, bu süreç b i z i m yönümüzden otomatikman ve b i l inçsizce g e l i ş ir. Yaşamı­ mı zdaki kararlı düşüncelerin çoğu çözümlen­ memiş duygusal kal ı p larla kontrol e d i l i r ve ke n d i m i z i n ve diğerleri n i n fikirlerine ve ön­ yargılarına göre programlanır. O halde, z ihni­ nimiz çoğu ke z , duygu yüklü düşüncelerimi­ zin e fe n disi değil u şağı dır. Bu düşünceler ya­ şamı m ı z da da ortaya çıkar çü n kü d ı şarıdan algıladığımız ve yaşadıkları m ı z aslında öznel gerçekl iğimizi n belirti leridir. B i l i nc i mi z i ge l i ş t i re r e k ve ü ç ü n c ü gözü açarak, bu süreci daha iyi dene tl eyebiliriz ve hayal gücümüz de i s teklere u laşmak için ge-


192

Chakra El Kitabı

rekli enerj iyi yaratabi lir. Açık bir kalp chakra­ s ıyla işbirliği içind e , yakın ve u z ak m e s afele­ re şifa dağıtan enerjiler gönderebil i rs i n i z . Aynı zamanda fi z i ksel gerçekliğin ö t e s i n ­ deki t ü m yara t ı l ı ş d ü z eylerine u l a ş ab i l i r i z . Bunun b i l g i s i b i z e , sezgi , altıncı his y a da aşı­ rı duyarlı i ş itme , h i s s e tme ş e k l i n d e u l a ş ı r. Ö n c e d e n b e l i rs i zce ş ü p h e e t t i ğ i m i z ş e y l e r ş i m d i daha açık bir şekilde algılanı r.

Uyumlu Çalışma G ü nü m ü z d e g e l i ş m i ş bir b i l i n ç d ü z eyiyle birli kte tamamen açık ü çü ncü göze sahip çok az insan vardır. Altıncı chakra, gel i ş i m i n i ta­ mamlamamış olsa b i l e , d iğer chakraların her­ hangi b i r i n d e n daha uyumlu çal ı şa b i l i r. Bu kendini aktif bir zihin ve gelişmiş entellektü­ el yetenekler şeklinde gösterir. B i l i m se l araş­ tırmaya ilgi ya da fel se fi ge rçe kleri tanı mla­ yab i l m e , k ı s m e n a ç ı k ve uyu m l u ç a l ı ş a n üçüncü g ö z chakrasının bir b elirtisi olabilir. B e lk i d e , tam g e l i ş m i ş bir görs e l l e ş t i rme kapasitesine ve çoğu şeyi sezgisel olarak an­ l aya b i l m e y e te n e ğ i n e sah i p s i n i z . Z i h n i n i z mistik ge rçe klere açık. Görünen dünyanı n sa­ dece fi z i k s e l d ü z eyde beliren ru hsal i l ke n i n b i r ale gori s i , s e m b o l ü olduğunu farke diyor­ s u n u z . İ d e a l i z m ve h aya l , d ü ş ü n m e n i z i n anahtar s ö z cü kleri. Zaman la dü ş ü n c e l e r i n i -


Chakra El Kitabı

193

zin gerçekleştiğini farkediyorsunuz. Üçüncü göz chakranız ne kadar çok gelişi r­ s e , d ü ş ü nc e l e r i n i z d e o kadar ke sti rme d e n gerçekl iğin iç farkındahğına yöne lir. Gittikçe daha çok sayıda insan , b e lirli oluş d ü z eyle­ rinde, altıncı his gibi altıncı chakra ye tenek­ lerini ge liştirmeye başl ıyor; d iğe rleri i s e ger­ çekliğin öteki boyutlarına (uyku da ya da me­ d i tasyon s ı rası nda) geçici iç görü ler kazanı­ yorlar. Açık bir üçüncü gözü n sah ip o l duğu yete­ nekleri ve algı ları tüm genişliğiyle açıkl aya­ b i l memiz olanaksı z . B öyle bir çalı şma b öyle bir ki taba s ığmazdı ve b i z diğe rl erinin bilgi­ l e ri n e bağlı kalmak z orunda o l u rd u k. Yine de, altıncı chakra n ı z ı tamame n gel iştirdikten sonra önümüzde neler bulu nduğu hakkı nda ge n e l bir fikir vermek i sitiyoruz. İlk olarak, d ü nyayı yeni bir şekilde algıla­ yacaksın ı z . Akı lc ı d ü ş ü n c e n i n s ı n ı rlamaları tamamen a ş ı l m ı ş olacak. Düşünme tarz ı n ı z hol ografi k olacak v e farklı yaratılış sahala­ rından gelen bilgileri, gelişen farkındalık ye­ teneğinizle bü tünle ştireceksiniz. Maddi dünya size saydam görü n e cek. Bi­ linciniz İlahi olanın bir aynası oldu kça, mad­ di dünya da, oluşun tüm sübtil düz eylerinde meydana gelen enerji dansının b i r aynası o la­ cak. Duyu ü stü algılarımız o kadar açıktır ki . dıştaki şeylerin yü zeylerinin ötesinde çalı şan


1 94

Chakra El Kitabı

e n e rj i le ri d o ğ ru dan a l gı l a rs ı n ı z . Hatta, b u enerji leri bilinçlice kon tro l edebilir ve ke ndi görünüm şekil l e ri n i z i yaratabi l i r s i n i z . Fakat yine d e , s ı n ırlarını aşamayacağı n ı z bazı ku ­ rallara bağlı kalacaksı n ı z , yani doğal b i r dü­ z e n her zaman var olacaktır. S e z g i n i z ve i çg ö r ü n ü z gerç e k l i ğ i n t ü m sübtil dü zlemlerine gid e n yolu açacak. Maddi yaratılış düzlemle riyle saf "oluş" arasında sa­ yısız dü nyalar olduğunu ve bunlarda yaşayan çok sayıda yaşam şekli olduğu nu anlayacak­ s ı n ı z . İ ç gözü nüzü n önünde çok yüzlü bir ya­ rat ı l ı ş oyu nu oynanacak ve ge rçe kl i ğ i n her an ye nilenen şe killeri ni n ve dü zeyle rinin so­ nu yokmuş gibi görünecek. Bu "yaratılış dan­ sı" s i z i hayrete düşürecektir.

Uyumsuz Çalışma Uyumsuz çalışan altıncı chakra n ı n e n sık karşılaşılan belirti s i , zihinsel alanın fazlasıy­ la ortaya ç ıkmas ı d ı r . Yaş amı n ı z , neredeyse tamamen akıl ve düşünceyle bel irle nir. Haya­ tınızın tüm yönlerini e n t e l l e ktüel b i r tavırla d ü z e n e s o kmaya çal ı ş t ı ğ ı nı z d a n , y a l n ı zca a k ı l c ı z i h n i n i z l e a l g ı l ayab i l d i ğ i n i z i kab u l e d e rs i n i z . Entellektüel yete nekleri n i z ç o k ge­ l i ş mi ş olabilir ve üstün b i r analiz kapasitesi­ � i � :-�hip olabilirsini z , fakat holi stik bakış açı­ � . nd a n ve yaşadıkların ı z ı doğal d e n ge n i n l<.o z m i k kanu n larıyla b ü t ü n l e ştirme y e t e n e -


Chakra El Kitabı

195

ğinden yoksunsu nu z . Kolaylıkla entellektüel kibir tuzağına düşe· bilirs i n i z . Kabul e ttiğiniz şeyler aklı n anlaya­ bi leceği ve bilimsel metod larla i s pat edilebi­ l e n o l gu lar. Ruh sal i ç görüyü , bilim d ı ş ı ve gerçek dışı b u l d u ğunu zdan d olayı reddedi­ yorsu nu z . Uyu msuz çalı şan üçüncü göz chakrasının sahip olab ileceği b i r başka e tki de, yalnızca gü ç göstermek, veya ki şisel ihtiyaçları gid er­ mek için insanları veya olayları zihin gücüyle e t k i l e meye çalı şmakt ı r . Bu durumda, so lar p l eksüs c hakra d e n ge s i z di r ve kal p ve · taç chakraları çok az ge l i ş m i ş tir. Üçü ncü gözü­ nüz e n g e l lere rağm e n açılırsa, n i y e t l e r i n i z yaşamın doğal a k ı ş ı n a z ı t olsa b i l e ge lişme gösterebi lirsiniz. Fakat e r ya da geç b i r yal­ n ı z l ı k duygusu doğacak ve e l d e etmeye çalı ş­ tığınız tatmin u zun süreli olamayacaktır. A l t ı n c ı chakradaki y a n l ı ş y ö n l e n d i ri l m i ş enerj i lerin muhtemel b i r sonucu t e m e l chak­ ra ve d iğer chakralar uyumsuz çalıştıkları za­ man ortaya çıkar. Algı lamanın sübtil düzeyle­ rine u la ş makla b e rab e r , a l d ı ğ ı n ı z b il g i n i n gerçek anlamını kavrayamayab i l i rs i n i z . Ç ö ­ zümlenmemiş duygu sal kalıplara bağlı olarak ke ndi hayal gücünü z l e birleşirler. Bu ö z n e l hayaller o kadar güçlü ve egemen olabilir ki, tek gerçe k olduğunu dü şünmeye başlarsınız. O nl arı dış dünyaya y a n s ı t ı r s ı n ı z ve sonuç


Chakra El Kitabı

196

olarak gerçeklikle bağlarınızı yitirirsiniz.

Yetersiz Çalışma Eğer altıncı chakradaki e n erj i akışı, ö n e m l i bir d ereceye kadar engel l e n m iş s e , görü p ka­ b u l edeceğiniz tek gerçekl ik d ışarıdaki görü­ nen dü nya olacaktır. Yaşamı n ı z , mad d i arzu­ lar, fi z i ksel ihtiyaçlar ve gizli kal m ı ş duygu­ larla dolu o l u r. Sp iritü e l ko n u ş maları ve tar­ tışmaları bir zo rlama ve zaman kayb ı olarak görürsünüz. Ruhsal gerçekleri re d d e d e rs i n i z çün kü on ları h i ç b i r i ş e y.aramayan duygu s u z rüya ürünleri olarak görürsünüz. D ü ş ü ncele­ rin i z kuru l u t o p l u m düzenine göre ayarlan­ mıştı r. Z o r k o ş u l l arda k o l a y l ı kla b o c a l ar s ı n ı z . U n u tkan d a olab i l i rsi n i z . G ö rü n ü ş ü n ü z bo­ z u l mu ş sa , altıncı chakran ın yete rsiz çalışma­ sıyla b irlikte yürüyen bir e tki meydana çıkar. Bu du ru md a , ke n d i i ç i n i z e daha yakından bakmalı ve yüzeyin ard ında yatan b ö l g e l e r i bilmelisiniz. Daha i leriki aşamalarda , düşünme tarzı n ı z karmaşıklaşır ve ç ö z ü l m e m i ş duygusal kalıp­ ların etkisine girer.


Chakra El Kitabı

197

Altıncı Chahrayı Temizlemenin ve Canlandırmanın Yolları Doğayı Yaşamak Geceleyin y ı l d ız l ı , lacive rt gökyü zünü sey­ rederek üçüncü gözü uyarab ilirsiniz. Bu doğa d eneyimi, zihninizi tüm ifade şekilleriyle sı­ nırsız genişl iklere açar. Uzayın sonsuz luğun­ daki gök cisimlerinin dans ıyla temsil e d i l e n , yaşamı n görü l e n d ü z l e m i n i n ardı ndaki sübti l e n e rj i ler, yap ı lar ve kanun lar hakkında s i z e bir fikir verir. ·

Ses Terapisi Müzik. Z i h n i n i z i rahatlatan ve açan, ko z ­ m i k boyutlar hakkında hayal ler v e d uygu lar uyandı ran sesleri ku l lanabilirs i n i z . New Age m ü z iği bu açıdan ö z e l l i kl e uygu n ol acaktı r fakat üçüncü g ö z chakrasını uyaran v e uyum­ lu laştıran Doğu ya da Batı klasik müz iği p ar­ çaları da vardı r (Klasik Batı müziği; ö z e l l ikle Bach). Ses: La'dan söylenen "i" sesiyle ("iyi" de ol­ duğu gibi) bu chakrayı harekete geçireb ilirsi­ n i z . Yukarı doğru bir hareket başlatır ve yeni içgörülere doğru esin gücünü temsil eder. Man tra: KSHAM (KŞAM okunur)


198

Chakra El Kitabı

Renk Terapisi Saydam Iacive rdi n al tıncı chakra ü z e rinde açıcı ve saflaş tırıcı bir etkisi vard ır. Zihne i ç sakinlik, b e rraklık v e d e rinlik verir, duyguları sübtil algı l ama dü z eylerine açar, güçlen d irir ve iyileş tirir.

Değerli Taş Terapisi Laciverttaşı: Batıda kullan ı lan adıyla Lap i s

lazu l i n i n laciverti n d e , gece gökyü zünde da­ ğ ı l m ı ş y ı l d ı z l ara b e n ze y � n altın r e n g i p i ri t parçaları b u l u n u r. Lap i s l a z u l i kozmo staki güven l i k duygusunu da ru humuza iletir. Zih­ ni içeriye yönlendirir, enerj i lerini güçlendi rir ve yü k s e k p re n s i p l eri anlayab i l me m i z i sağ­ lar. Se zgimizi ve iç görümüzü u ya rarak mad­ di d ü nyan ı n g i z l i a n l a m ı n ı n ve ard ı n d a ki enerj ilerin b i lincine vardırır. Mavi Safir: Lacivert b e rrak, saydam b ir sa­ fir z ih n i m i z i koz mik b i l giye ve s o n s u z ger­ çeklere açar. Titre ş i ml e ri n i n b e d e nimizde ve ruhumuzda saflaş tı rıcı , d ön ü ştürücü ve yeni­ leyici b i r etkisi vardır. Sonlu ve sonsuz ara­ s ı n d a b i r kö p rü ku rar ve b i l i nc i m i z i n İ l a h i Sevgi'yle b i rlikte akmasını sağlar. Ruhsal yol­ d a ge rçe k l i k aray ı ş ı n d aki canlara b e rraklık getirir. Soda/it Lacivert soda l i t z ihnimizi saflaştı­ rır ve daha derin düşünmesini sağlar. I şıması


Chakra El Kitabı

1 99

b i ze d inginlik verir ve sinirlerimiz i güçlendi­ ri r. Eski düşünce kal ı plarını çözmemize yar­ d ı m eder ve fikirlerimi z i ve bilgi leri mi zi gün­ l ü k yaşama uygulayab ilmek için gerekli olan güveni ve enerjiyi ve rir.

Aroma Terapisi Nane: Fe rahlatıcı nane koku su üçüncü gö­ z ü n küre si ndeki (sahası ndaki) t ıkan ıkl ıkları açar ve kişiyi e ski , s ı n ı rlayıcı düşü nce kal ı p ­ larından ku rtarır. Zihni b e rraklaştırır v e yo­ ğu n laşma gücünü arttırır.

H o ş , çiçek koku l u yas e m i n , z ih ­ derin gerçeklerin mesaj larını taşıyan hayal ve görü şlere açar. Titreşimleri duyula­ rım ı z ı ke skinl e ştirir ve üçüncü göz chakrala­ rının enerj isiyle kal p chakrasınınkileri birleş­ tirir.

Yoga Şekilleri Yn ana Yoga: Ynana Yoga, z ihnin gerçekl i k ile gerçek olmayan , sonsu zla geçic i aras ında­ ki farkı anlama yeteneğini ge l i ş ti rme ü zerine kuru l u bir fark ı n d a l ı k y o l u d u r (b i l i n ç l i l i k yöntemidir). Ynana Yoga'ya göre yalnızca tek b i r değişmeyen , sonsuza kadar süren gerçek­ l i k vardır. Tanrı'nın görünmeyen yönüyle bir­ l eş e ne kadar dikkati n i mutlak olana yönlen-


200

Chakra El Kitabı

dirir. Ya n tra Yoga: Yantralar, İ la h i O l u ş 'u tüm yö n l e riyle temsil eden geometrik şekilli re­ siml erdir. Görmeye yardımcı olurlar. Kişi me­ ditasyon yaparak bu re smedilmiş yönlere ta­ mamen girer ve onları iç g ö z l e m l e z ihinde canlandırır.


xv

Yedinci Chakra Sahasrara Chakra Ya da Taç Chakra, Tepe Chakrası Ya da 1 000 yapraklı lotus olarak da bilin ir.


202

Chakra El Kitabı

Yedinci chakra kafanın ortasında, en yüksek nokta­ dadır. Yukarıya doğru açılır.


Chakra El Kitabı

203

Yedinci Chakra ve İlgili Özellikleri Renk: Mor, ayrıca beyaz ve altı n renkle ri. Se mbol: 1 000 yapraklı l otus ( n i lüfer) Te mel İlke: Saf "oluş" Bedenle İlgili Bölge: Asıl beyin İlgili Salgı Bezi: Epifiz

E p i fi z i n e tk i s i b i l i m s e l o larak tama m e n açıklanmamıştır. M u hteme l e n tüm organi z ­ mam ı z ı e tkiler. Bu b e z i n b i r fon k s iyon b o ­ zukl u ğu , yarım kalan c i n s e l olgunl ukla so­ nuçlanır. Astrolojik Burçlar ve Gezegen ler

Yengeç/ Satürn: İç görü ş , öz ü z e rinde yo­ ğunlaşab i l me , maddenin İlahi ış ıkla girişimi Balık/N e ptün: Sınırların yıkı l ma s ı , kendini adama, he ryerde olanla birlik

Yedinci Chal<ranın Amacı ve İşlevi Taç c hakras ı e n yüksek i n san mükemmelli­ ğinin kaynağıdır ve gene l l i kl e kafanın ü stün­ de d u ru r halde t e m s i l e d i lir. Gökkuşağının


204

Chakra El Kitabı

tüm ren kleriyle parlar fakat baskın ren k mor­ dur. Bu chakranın dış çiçekleri 9 60 yapraktan oluşur. İçinde bulunan ikinci b i r çiçek beyaz ış ıkla parlayan 1 2 taç yapraktan oluşur. N a s ı l s p e ktru m u n tüm r e n kl e ri r e n k s i z ı ş ıkta birle ş iyorsa, e n yüksek ch akra da d ü ­ şük merke z lerin tü m enerj is i ni i ç i n d e barın­ dırır. Öteki chakra e nerj ilerinin h e p s i n i n kay­ nağı ve başlama noktası d ı r. Tüm olu ş mamış şeki l l e rin ve nitel i klerin b u l u nduğu o l u ş dü­ zeyiyle burada birle ş i r. Burada kendimizi evimizde hissederiz. Ha­ yat yolcu l u ğuna b u radan başladık ve ge l i ş i­ mimizin sonunda buraya döneceği z . H e p i mi­ zin parçası olan temel İ lahi i lkeyle birliği bu­ rada yaşarı z . K i ş i s e l enerj i alanımız evre nle bir olur. Önce z i h i n s e l , sonra sezgisel o larak kavra­ dığımız her şey ş i m d i tam anlayış no ktas ı na ulaşıyor. B i z e yedinci c hakrayl a veri l e n far­ kındalık, ü çüncü göz chakrasıyla veri l e n bil­ ginin çok ötesinde, çü nkü artık algılad ı ğımız nesneden ayrı değiliz. Ç e ş i-t l i Yarat ı l ı ş ifade­ leri n i , parçası olduğumu z ilahi b i r bilinç oyu­ nu olarak yaşıyoru z . Yedinci c hakranın açılım y o l u mor renkle bel irtilir. M or, meditasyon ve kendini adama­ nın rengid i r. Altı d ü ş ü k enerj i merke z i n i b i ­ l i n ç l i etki l e me o lanağı b u lu nmasına rağmen yedinci c hakra d u rumunda yapab i l e c e ğ i m i z


Chakra El Kitabı

205

tek şey, ke n d i m i z i açarak o l u ş u n ü zerimiz­ den geçme sine, bizi aşmasına i z i n vermek. Yed i n ci chakra açıldı ğı nda diğer a l t ı s ı nda kalan t ü m tıkanıklıklar çö zülür ve e n e rj ileri mü mkün olan e n yüksek fre kan slarda titreş­ meye başlar. Her c hakra, kendi düzeyinde, İ lahi o l u ş u n b i r aynas ı d ı r ve ke n d i n i , mü m­ kün olan e n yü ksek potansiyel l e ifade e der. Taç c hakras ı tamame n uyan ı r uyan maz, kozmik e n e rj i l eri e mme görevi sona erer ve enerjiyi kendi şekliyle yayar. Çıkan bir lotus çiçeği baş ı n ü stünde saf ı şıktan b i r taç oluş­ turur.

Uyumlu Çalışma Ye d i n c i c hakradaki e n g e l l e r ö t e k i l e r d e n hiçbirine b e n z e me z . Sadece daha yüksek ve­ ya daha d ü ş ü k miktarlara d ö n ü ş türü le b i l i r­ ler. Taç c h a kranı z a ç ı l maya b a ş l a d ı ğ ı n d a, iç oluşla dış yaşam arasındaki bölünmenin geri plana i ti ldiği anları daha çok yaşayacaks ı n ı z . B i l i n c i n i z tamamen sakin v e açı k o lacak v e Benliği n i z i n , maddede bulunan saf oluşun b ir parças ı o l duğunu göreceks iniz. Taç c hakras ı geliş tikçe bu anlar daha s ık yaşanacak ve sonunda kal ı c ı gerçe kliğe d ö nü­ şecekler. Eğer B e n l i ği n i z ayd ı n lanma n ı n bu son basamağına hazırsa, b e klediğiniz şey b ir-


206

Chakra El Kitabı

denb i re olabilir. U z u n b i r rüyadan uyan dığı­ nızı ve a rtık sonunda gerçe klikte yaşamaya başladığınızı h i s s edeceksi n i z . G e l i ş i m i ni z d e hiçbir geri adım atıl mayacak. Kendi n i z i b o ş bir kaba dönü ş tü rdünüz v e İlahi oluş bu kabı ağzına kadar dolduruyor. Gerçe k B e n l i ğin i z i , kal ı c ı o l a n t e k gerçekliği bulduğunuzu anla­ d ı n ı z . G e rç e k Bireysel e g o n u z evre n s e l b i r egoya d ö n ü ş t ü . Yaratı cının amacını davranış­ larınıza uygu lars ı n ı z ve yaydığı n ı z ışık İlahi varlığa açık o lanların kal p lerini açar. B i rşeyi bi lmek istiyorsanız tek yapacağı nız d ikkatini­ zi ona y ö n l e n d i rme n i z , ç ü n kü İ l a h i o l u ş l a birliği niz saye sinde, herŞey içinizde var o lur. Yaratı l ı ş , kendi sınırsız bilincinizde meydana gelen bir oyundur. Maddenin İ lahi B i l i nçte var olan bir düşün­ ce şekli nden başka b i r şey o l madığını ve as­ l ı nda gerçekten "var olmadığını" farked e rs i ­ n i z . Şimdiye kadar ge rçek d e d i ğ i n i z h e r şey artık bir yan ı l sama. En büyü k b oşluğu yaşar­ s ı n ı z , fakat bu boşluk en büyük bollukla aynı şey; çü n kü o saf özü nde yaşamın ta ken d i s i , v e bu İ lahi öz saf mutlulu ktur. Taç c hakrası n ı n e n e rj i l e ri n e açık o l d u ğu ­ n u z y e d i y ı l l ı k evre de önceden i mkan s ı z o l ­ duğuna i nandığı n ı z b i r i ç gö rü ve b ü t ü n l ü k g e l i ş t i re b i l i rs i n i z . M e d i ta s y o n ve k e n d i n i adama, artık İ lahi kaynağımıza b i r i ç görü ka­ zandırıyor ve b i r l i k duygu sunu yaşamanıza yardım e d iyor. B u kendi içinde yaşama fırsa-


Chakra El Kitabı

207

tını kullanma lı sınız. B i r bebeğin b ı n g ı l d ağı ( kafata s ı n ı n t e p e noktasındaki olu ş mamı ş bölüm) ilk 9 - 2 4 ayda açık kal ır. Ö mürl e rini n bu ilk döneminde be­ bekler bölünmemiş bir birliğin farkındalığın­ da yaşarlar. ·

Geniş Ölçüde Kapalı Bir Yedinci Chakranın Özellikleri Gördüğünü z gibi, bu noktaya kadar açıkla­ nan chakraların açılması ve uyumlu hale geti­ rilmesi i ş lemi bize büyük ölçüde bilgi , d e n e ­ y i m ve yetenek kazandırır. Fakat taç chakra s ı aç ı l mamı ş sa k e n d i m i z i b o l l u ktan v e b ü t ü n ­ lükten ayrı hissederiz v e korkudan tamamen ku rtu lamay ı z . Chakralardaki t ı kanıkl ı kları n açı l masını engell eyen b u korku dur. Yapab ile­ ceklerini tam olarak ortaya çıkaramazsak, bi­ reysel e nerj il e r n e "yaratılış dan sı" ile n e de birb iriyle uyum içinde titreşemezler. Taç chakras ının gelişebileceği yıllarda ken­ dinizi ruh sal gerçe kle re açmaz san ı z , bir be­ lirs i z l i k duygusu ve amaçsı z l ı k hissedersiniz. Bu duygu l a r ı , i ç i n i z e daha sık bakma n ı z ı söyleyen i puçları o larak değerlendirme l i s i­ niz. Yaşamı nızda, ayrıca belli bir hissizlik o l ­ duğunu farkedebilirs i ni z . Y a da ö l ü m korku­ su s i z i daha sık z iyaret edebilir. Belki de bu raha t s ı z e dici d uygu ları kontrol etmek i ç i n aşırı b i r uyku d u ra k b i lmeyen hareke tl i l iğe


208

Chakra El Kitabı

girer, ya da ke n d i n i z i vaz g e ç i l m e z kı l mak i ç i n ye n i sorumlu luklar a l ı rs ı n ı z . Ç oğu z a­ man, bu duru mdaki insanlar hastalanırlar ve dinlenmek zorunda kalırlar. Bu m e s aj ları gö­ zardı ederseniz yüzeysel bir yaşama b içimi­ ne saplanıp kalırsınız ve B e n l i ği n i z i kısıtlar­ sınız.

Yedinci Chakrayı Temizlemenin ve Harekete Geçirmenin Yolları Doğayı Yaşamak Çok yüksek bir dağın te p e sinde u z unca bir süre kalmak, yedinci c hakran ı z ı açmak için e n iyi yoldur, çünkü bu rada dünyevi sorun­ lardan u zak kalı p , ki şisel yaşamını zdaki olay­ lara b o ş vere b i l i rs i n i z . Gökyü z ü ne yakın ol­ man ı z b o ş l u ğu ve s ı n ı rs ı z l ı ğ ı yaşaman ı z a yardımcı olur.

Ses Terapisi Müzik: Taç chakrası için e n iyi mü z i k s e s ­ s i z l i ktir. Tam s e s s i z l i k halinde t ü m varl ığınız uyanır, sevginin ve uyumun gücünü t e m s i l e d e n Yarat ı l ı ş ' ı n İ l a h i s e s i n i d uyab i l i rs i n i z . S i z i b u s e s s i z l i ğe yön l e n d i r e n y a d a hazırla­ yan her müzik uygun olabi lir. Ses: Hindi stan'da bir s e s li (ünlü) olarak gö­ rül e n "m" s e si taç chakrasını açar. Sınırsız ve


Chakra El Kitabı

209

yap ı s ı z , m ı r ı l danan b i r ti treş i m e b e n z e r. Si'den söylenmelidir. Birliği ve maddenin gö­ rünmeye n şeklinde b ul u n a n saf, şekilsiz ve sınırsız b i l inci temsil e d e r. Man tra: OM

Renk Terapisi Mor ve beya z ı n taç chakrası nda açıcı ve ge nişle tici bir e tki s i vard ır. Mor renk z i h n i n ve ruhun d ö n ü şümünü sağlar ve her ikis ini de oluşun ruhsal boyut­ larına açar. Tıkanıkl ı kları ç ö z e r ve koz m i k birliği yaşamanızı sağlar. B eyaz , s p e ktru m u n tüm renklerini içerir. Farkl ı ya şam düzeylerini yüksek birlikte bü­ tünleştirir ve ru humuzu ilahi ışığa, bilgiye ve tedaviye açar.

Değerli Taş Terapisi Ame tist: Hareke t i n k ı z ı l ate ş i ve alıcılığın mavi ışığı, sessi z l i k ve b o ş l u k ametistte bü­ yük bir güçte birleş irler. B u taş, korkuyu ve uyumsuzluğu çözen can l ı bir d i n ginlik yayar ve evrendeki enerj i le re güven duymanızı sağ� lar. Zihnimizi sonsuza yönlendirir, meditas­ yon ve e s i n i canlandırı r. İ lham perisi herhal­ de bu taştadır.


2 10

Chakra El Kitabı

Kaya Kristali: Kaya kri s ta l i , b i z i yaşam ı n re nkli çeşitliliklerini içeren v e bi rleş tire n b ü ­ y ü k bütünlüğe götü rü r. Z i h n i m i z e v e ruhu­ mu za b e rrakl ı k ve ışık getirir. R u h u m u z u n evre n s e l ru hla birle ş mesine yard ı m e d e r , t ı ­ kanıklıkları ç ö z e r ve b i z e y e n i enerj i v e koru­ ma sağlar.

Aroma Terapisi Günlük: D i n i merasimlerde yak ı l a n g e l e ­ n e k s e l tü tsünün g ü n l ü k ağac ı reç i n e s i n d e n olu şması b i r ras lantı değild ir. Kokusunun z i ­ hinde ve ruhta canlandırıcı b i r e tki s i vard ı r v e orta m ı n hava s ı n ı temiz ler. G ü n d e l i k ya­ şam geri p lana i t i l i r , dini inançlar d e ri n l e ş i r v e ru h , İ l a h i ı ş ı k kaynağı olur. Lotus: Çamurd a y e t i ş e n l o t u s çiçe ğ i , Do­ ğu'da gü z e l liğin ve ru h sa l bütü n l ü ğü n sem­ bolüdü r. Ayd ınlan m ı ş kiş i , maddi d ü nyan ı n çamu runda yaşıyor o l sa d a , b u hiçbir şekilde Tanrıyla b irlik içinde olan ge rçek B e n l i ği e tki­ lemez. Böyle insanlar, dünyaya ı ş ı k ve uyu m , sevgi , mutlu luk v e bilgi yayarlar. Lo tus çiçeği aynı me s aj ı taşır ve kendini adamı ş , h a z ı r ruhları Tanrı i l e birliğe yönlendirir.

Astrolojik Bağlantılan Anlamak Esoterik (sadece b e l i r l i b i r gru b u n kendi arasındaki ile tişimiyle i lgili) yayınlarda, geze-


Chakra El Kitabı

211

ge nler ve zodyak burçları (on iki burç) her bir chakra i l e e ş l e ş tiril ir. Açı kças ı, çok çeşitil s i s­ temler vardı r ve her b iri farklı b i r n oktadan yola çıkar. Örneğin, zodyak ge z egenlerine ve burçlarına bağlı renkl e r vardır. Bu re nkle re bağlantılı özell iklerden, onlara karşılık ge len chakralar hakkında sonuçlara varabiliriz. Di­ ğer s i stemler hem z odyak bu rçları na hem de chakralara bağl ı unsurlar (öğe ler) üzerine ku­ ruludur ve organ s i s temleri i l e bedenin böl­ geleri arasındaki ili şkilerin de b i r anlamı var­ dır. Son olarak, yedi chakra ile klasik astrolo­ j i n i n y e d i gezegeni ( G ü n e ş , Ay , M e rkür, Ve­ nüs, M ars, J ü p i ter ve Satürn) ara s ı nda i li ş ki­ ler kuran bir metod da vard ır. Bu metotdaki ge z e g e n l e r , son zamanlarda k e ş fe d i l e n ve ö z e l likle riyle insanın g e l i ş imindeki adımları yan s ı tan satürn ö t e s i g e z e g e n l e r Uranü s , N e p tü n v e Pluto i l e yer değiştirerek de kulla­ nılır. Gördüğünüz gib i , bu astrol oj i k s i stemlerin her biri geçerlidir ve chakraların çeşitli y ö n­ lerini gö sterirler. B irey s e l e n e rj i me rke zleri ile ilgili b ölümlerd e , chakraları daha iyi anla­ mak için hem mantıksal hem d e anlamlı bul­ duğumuz dan dolayı zodyakın ge zegenlerin­ den ve b u rçlarından bahsettik. Ayrıca, bağ­ lant ı l ı ö z e l l ikleri hakkında kısa b il g i l e r de vardır.


212

Chakra El Kitabı

Chakraları Temizlemenin ve Canlandırmanın Yolları Chakraları açmak, B e n l i ğ e , yaşama ve Tan­ rı'ya doğru bir yolcu luğa çı kmaktır. Bir insan olarak sah i p ol duğumuz tüm p o tan siye l i açı­ ğa çıkarmanın holistik bir yoludur. Burada anlatılan yönte mlere bazen "terapi" ad ını verdik, fakat bu , uygu lamaları t e ra p i kal ı p ları i ç i n d e sın ırl amak anlamına gelir. B u bakımdan , örn e ğ i n , kokular, s e s l e r, renkler ve d e ğ e r l i t a ş l a r da ch akraları açmaya ve uyumlu hale geti rmeye y,ardım ederler. Chakra t e rap i s i n i n ol umlu e t ki l e ri ancak bir g e l i ş i m ve o lgunlaşma süre ciyle b i rl ikte yürürse o rtaya ç ıkar. Bunu başarmak içi n aşa­ ğıdaki l e ri incelemenizi öne riyoruz . 1 - H o şu n u z a g i d e n chakra terapi l e ri n d e n bir ya da b i rkaçını s e ç i n v e mümkü n o l duğu kadar düzenli b i r şekilde çalı şmaya başl ayın. Kısa zamanda, süre kl i g e l i ş i m i n i z için kaçı ­ n ı l m a z olan bireysel ö z e l l i kl e ri n i z i ke şfe de­ ceks i n i z . 2 - Chakralarını zdaki tıkanı klı klar çözülme­

ye baş lad ığında i l k anda o rtaya ç ı kan dene­ y i m l e rd e n veya duygu lardan kurtu lab i l i rs i ­ n i z . Doğal te davi yön temlerine b e n z e r şekil­ de, kro n i k hastalıklar geçici b i r akut evreye (ani kötü leşme) girebilir. Karı ş madan ve yargı lamadan, tüm b u tep-


Chakra El Kitabı

213

ki leri n ortaya çıkmasına i z i n verin. N e gülü­ ş ü n ü z ü ne de g ö z ya ş l ar ı n ı z ı bastı rmayı n , çü nkü yaşadığınız h e r ş e y chakralarınızın do­ ğal temizlenmesi için gere kli ve değe rli aşa­ malar. B öyle b i r t e m i z l e n me i şl e mi ş i d d e t l i ol maya başladığında, b u n u n s i z d e farkına varacaksınız . Bu durumda, i ş l e m i n hafifleme­ sine izin verin; b i r süre sakin kal ı n ve di kka­ tin i z i , b e d e n i n i z d e ve ru hunu z da meydana ge len bu değişimlere çevirin. 3- Tü m chakra s i st e m i n i n merke z i olan

kal p chakranıza, uyumlulaşması ve açılması sıras ında özel bir ilgi gösterin. Bizi yaşama ve d i ğ e r insanlara açan sevgi n i n , yan i , chak­ raları n ı z ı yeniden kapatab ilecek tüm gerilim­ leri ve tıkanıklıkları nötra l i ze etme gücünde olan bir sevginin gerçek m e kanı b u rasıdır. Kal p chakranızı açtığınızda, diğer chakraların da açık kaldığından ve potansiye l l e rini en iyi şekilde ifade ettiklerind e n emin o lursunuz. 4 - Chakraları n d e rece d erece günlük yaşa­ ma açılması sırasında yaşadığınız tüm dene­ y i m l e ri bütü n l e ş t i ri n . H i çbir şeyi d ı ş l ama­ yın , h e rş eye açık ve sevgi dolu b i r gözle ba­ kın. Yal nızca, bu ş e kilde , yaşadıkları n ı z ı an­ layabilir günlük yaşamda ve i ç gel i ş i m i ni zde uygulayabilirsiniz.

Terapi şekillerini, teker teker ayrıntılarıyla incelemeden önce, temel b i r noktaya değin­ m e k i s tiyoru z . Yaratı l ı ş , temel olara k saf, sonsuz bilinçte n , henüz ortaya çıkmamı ş , şe-


214

Chakra El Kitabı

ki l s i z e nerj i d e n o l u ş u r. B u b i l i nç titreş meğe başladı ğ ında, enerj i yap ı ları meydana gelir ve bu e n e rj i yap ı ları da, d a l gab oylarına, de ği­ şimlere ve dönüşümle re bağlı yaşam s p e ktru­ munu doğu ru rlar. B i li n c i n temel e n e rj i si ne kadar yoğun titre şiyorsa, kendini d e o kadar somut ve algı lanab i l i r bir şekilde ifade e d e r v e sonunda mad d e d ediğimiz ş eye dönüşür. Bu i l ke , kuantu m fi z iğ i n d e , mad d e n i n e n d ü ş ü k yap ıya sahip ol duğu satandard i z e bir alanla belirtil ir. Maddenin görü n meyen tüm yap ı ları bu alandadı r ve yine b u alandan ya­ y ı larak görü n ü r dü nyayı yaratı rlar. B i li n c i n temel e n e rj i s i ortaya ç ı k t ı ğ ı n d a , Yara t ı l ı ş ' ı n tü m d ü z eylerinde n g e ç e n titre ş i m kal ı p ları ge l i ş i r. B ildiğimiz gib i , renksiz b eyaz · ı ş ı k, b u dün­ yada b i ldiğimiz tüm re n k çeş itlerini o l u ş t u ­ ran ye d i renkten o l u ş u r. I ş ı k küre s i n d e renk olarak ortaya ç ı kan temel titre ş i m kal ı p ları , s e s l e rin dünyas ında da bu lunur. Burada, ö r­ neğin, temel bir gam , müzik eserleri n i n son­ suz çe şitliliğini içerir. Aynı şeyi, sayıların so­ yut d ü nyas ı n a , ş e k i l ve hareket d ü n ya s ı na (örneğin dan s ) , b itki ve hayvan lar yelpazesi­ ne uygu layab i l iri z . B u , koku ların kristallerin minerallerin ve metallerin dünyası için d e ge­ çerl i d i r. As troloj i d e bu titreşim kal ı p ları , tek tek zodyaktaki ge zegen l e r ve sembo l l e rle ifa­ de e d i l i r. İ n sanlarda bu titre ş imler, karakter ö z e l l i kl e r i , d ü ş ü n c e l e r ve h i s l e r . b e l l i o rgan


Chakra El Kitabı

215

s i s t e ml e rinin ya da b e d e n i n bölgelerinin i ş ­ levleri şekl inde ortaya ç ı kar v e bunlar çeşitli chakralara karşılık gelirler. Sonuç olarak, tit­ reşim kanunları n ı kul lanarak chakraları e tki­ l e m e k mümkündür. İ ç ve d ı ş duyu l a r ı m ı z ı ö z e l b i r titre ş i m kal ıbıyla b i rle ş tire rek, karşı­ lık gelen chakranın titre şimlerini canlandırıp hare ketle ndirebilirsiniz. Bunu bir örnekle ayd ın latabiliri z . Yumuşak p e mb e n i n etkisi kalp c hakra s ı nda z arif ve şefkatl i b i r sevgi duygusu uyandırır. D e ğerli taşlardan p e mbe veya kızıl kuvars , b e n z e r b ir titreşim doğurur v e m ü z i kte de arp ı n ya da kemanın zarif sesi aynı e tkiyi yaratır. Sev­ gi dolu, şefkatli b i r doku n u ş , kalp chakrasın­ da yarattığı ti tre ş i m l e o n u n açı l ma s ı na ve ke ndi titreşim düzeyinde aktif olma s ı na yar­ d ı m eder. Bu i l keye bağlı o larak, Yaratıl ı ş'ın tüm alanlarında ifade ş e k i l l eri b u l ab i l i r ve kendi o l u ş düzeyinizde bu i l keyi yaşatab ilir­ siniz. Ö nceki bölümlerd e , chakralarla ilgili doğa de neyimleri n i . renkleri , değerli taş ları . se s leri ve aromaları açıklam ı ş t ı k . Uygu lama l arın ı z ne kadar berrak, saf v e d oğal olursa, o kadar e t k i n b i r şekilde chakranı z ın titre ş i ml er i n i canlandıracak, olumsuz titreşimleri v e uyum­ suzluğu nötral ize edecektir.


216

Chakra El Kitabı

Doğayı Yaşamak Doğa, chakraların temi z l e nme s i , uyumlu hale getirilmesi ve canlandırılması i ç i n sayı­ s ı z im kan su nar. G ü z e l manza ralar, s u lar, hayvanlar, bitkiler ve çiçekler, ü ç alt c hakra­ nın titreşimlerine karşılık gelir, onları güçlen­ dirir ve d e s te kl e r. G e zege n i m i z i n g ü z e l l i ğ i , bu chakraların, Şimdi v e Burada ifade e d i l me­ sine ve kara r l ı h a l e g e t i ri l me s i n e yard ı m eder. I ş ı k v e renkle sürekl i değişen gökyü zü­ nün üç alt chakra ü z erinde ge n i ş l etici ve yük­ seltici bir etkisi vard ı r ve üç ü s t chakranın i ş ­ l ev l e rini geli ştirir. G ö kyü z ü n ü n v e ye ryü zü­ nün güzelliği, ö z e l titre ş i m l e riyl e , kal p c hak­ rasındaki sevgide birleş ir. D o ğayı yaşa d ı ğ ı n ı z d a b u n u iç h u z u ru , açıklık ve cömertli kle yap ı n . B u , s i z i , iyileşti­ rici, geniş letici ve d e s t e kleyici tüm e tki l e re açacaktı r. Ö z e l b i r doğa d e neyimin i n chakranı zdaki e t k i s i n i n farkına vard ı ğ ı n ı z d a , d i kka t i n i z i o n a yön e l t i n v e i ç i n i z d e uyanan duygu lara t e s l i m o l u n . Ç ü n kü , d o ğan ı n s ö z k o n u s u c hakra ü z erindeki saflaştırıcı ve can landırıcı e tkisi bu şekilde ortaya çıkar.

Ses Terapisi S e s , işi tilebilir, ti tre şimlerden o l u ş u r. Eğe r i ş itme duyumuz tü m frekans ları algılama ye-


Chakra El Kitabı

217

teneğine sahip o lsaydı . çiçekle rin ve çimenle­ rin , dağların ve vad ilerin mü ziğini, gökyü zü­ nün ve y ı l d ı z ların şarkı s ı nı v e b e d e ni m i z i n se nfonisini duyab i lirdik. Modern b i l i m , mistikl e ri n ve e ski kültürle­ rin bilge i nsanları n ı n bil d iklerini ve insan b i ­ lincini genişletmek i ç i n ku llandıkları yöntem­ l e ri doğrul uyor; ya şam temel o larak s e s t e n oluşuyor. İnsanı v e yaşamı d ünyaya o getirdi ve varoluşun d evamını o sağlıyor. B i l i m s e l bu lguların da i s pat e ttiği gibi , ev­ rendeki tüm parçac ıklar, tüm ı şıma ş e k i l l eri, tüm doğal kuvv e t l e r ve tüm b i l gi , mü z ikse l yapılarla, fre kan s l arla v e kal ı p larla b e lirleni­ yor. G e rçe kte evre n , milyarlarca titre ş i m ara­ sından uyumlu karakte re sah i p birkaç bin tit­ re şimi s e çiyor. B u titre ş i m l e r, armoniklerin oranlarıyla, bazı d i ni müziklerin gam ölçüle­ riyle H i nt ragalarıyla, majör gamıyla ve b i raz da mi nör gamıyla ifade ediliyorlar. Ö rn e ğ i n , oks ij e n ato munun p rotonları ve nötronları minör gamda titreşirle r. Işıktan ve mad d e d e n klorofil o l u ş tuğundan, her ç i ç e k ve h e r çimen tan e s i ke n d i m e l o d il e ri n i söy­ l e rl e r v e şarkıları uyumlu bir bütün o l u ş tu ­ rur. Bu olmasaydı , birlikte büyüyemezlerdi. B i t k i l e r hakkı n daki b i l gi l er i m i z i n b ü y ü k çoğu n lu ğ u n u , b i r g ü l gonca s ı n ı n açma s ı n ı duymamı z ı sağlayan fotoaku s t i k spektro s ko-


218

Chakra El Kitabı

piye c•ı borçluyu z . B u radaki s e s , b i r Bach ' ı n Tokata' s ı ndaki benzeyen, org s e s i n e b e n z e r gü rlem edir. Modern radyo teleskopinin c••ı de ispat e ttiği gibi, evre n seslerle doludur ve her gök c i s m i n i n ke n d i m e l od i s i vard ı r. B i z i m d i n l e diğimiz müzik, b u yaşam mü z iğinin bir kard e ş i dir. Çoğu dini t ö r e n de, Yara tı l ı ş ' ı n kendi ke ndini ifade e d i ş i n i t e m s i l ed er. Mü­ zik, tüm yaşam mü z i ğinin bir kopyasıd ır. Ço­ ğu dini törende, Yaratılış'ın ke ndi kendini ifa­ de e d i ş i n i temsil e d e r. Müzik, tüm yaşam şe­ ki l l e ri n e gire n , yaşamı y e n i l eyen ve devam e t t i re n bir enerj i ş e kl id i r. H e rş e y i n i ç i n d e b u l u n a n yaşam e n e rj i s i ' i l e b i r l i ğe u laş mak için onu ku llanabilir ve b öylece, e nerj i lerimi­ zi evrendeki yaşamla uyu mlu hale ge tirebili­ riz. Her tür müzik bu amaç i ç i n uygu n değil­ d i r. H e p i m i z i n b il d i ğ i gib i , farkl ı m ü z i k l e r farklı duygular doğurur. M ü z i k , saki nle ştirici ve rahatlatıcı bir etki yaratabi l i r, bir denge ve uyum hali getireb i li r. Bizi canlan dırabi lir, ha­ keke t l e n d i re b i l i r ya d a s a d e c e y ü z e y s e l ve değers i z olabilir. Uyumsuz s e s l e r , sinirliliğe, saldırganl ı ğa ve bir çare s i z l i k duygusuna yol açabi l i r. Hayvanlarla ve bitkilerle yap ıl an deneyler{") Foto akustik spektroskopi: Işık ses yelpazesinin dilimlerini inceleyen bilgi dalına.

(.u) Radyo

teleskopi: Görünmeyen astronomik ışımaları da iz· leyen bilgi dalı


..

Chakra El Kitabı

2 1 9"

d e , farklı mü z ik türlerinin etki l e ri kanı tlan­ m ı ş t ı r. Örneğin, kta s i k müz iğ i n e tkisiyle ta­ vuklar daha çok yumu rta ve inekler de d aha çok s ü t verir. Rock m ü z ik verimde h ı z l ı b i r d ü ş ü ş e y o l açar. Sürekli rock m ü z i ğ e maruz bırakılan b itkiler yavaş yavaş ö lüyorlar, fakat klas i k müz ikle bitki l e r daha h ı z l ı büyüyorlar ve h iç m ü z i k ve rilmeyen b i t k i l e rd e n daha çok yap rak ve çiçek ü retiyorlar. Dahası, bitki­ l e r görü n ü ş e göre Bach' ı n m ü z i ğ i n i tercih ediyorlar ve bir deneyde bazı ları hoparlörle­ re doğru 35 derecelik açı yap ıyorlar. Hint si­ tar müz i ğ i daha da faz la olumlu etki yapıyor ve büyüme açı ları 60 d e receye kadar ç ı kabi­ li yor. G e rçekte , bir d e neyd e , en yakındaki b i t ki l e r , bu yaşam veren m ü z i k kaynağıyla birleşmek i stermiş gibi neredeyse h oparlörle­ ri kucaklıyorlardı . Diğer taraftan, country ve fol k mü z i ğin hiçb i r e t k i s i olmuyor. B i tki ler kayıt s ı z kalıyorlar, ge lişim ve davranı şların­ da bir farklı l ı k olmuyor. B i t ki l e r ve hayvanlar için d oğru olan , in­ sanlara için de d oğ ru o l ab il i r. Eğer müzik yardımıyla e nerji me rke zle rimi zi kamçı lamak ve uyumlu hale getirmek istiyorsak, dinledi­ ğimiz müziği dikkatl i seçme liyi z . H e r b i r chakrayla i l g i l i b öl ü m d e , e n e rj i merke z i n i n canlan d ı r ı l ması v e uyumlu hale ge tiri l m e s i için uygu n o lan m ü z i k şekilleri hakkında temel bilgiler verm i ş t i k , fakat s i z de b i z i m ö ne rilerimiz d ı ş ı nda kendi duygu la-


2 20

Chakra El Kitabı

rı n ı z ı i z l e me l is i n i z . M ü z i k kol e ks iyonunuza bir bakı n . M u hteme l e n chakra t e ra p i s i için uygun bazı p arçalar bulacaksı n ı z . Veya chak­ rayı canlan d ı ran mü z i k türüne zaten i l g i n i z olabil ir. Akl ı n ı za geldiğinde , sevdiğiniz mü­ zik tü rlerini bir ke nara yazın ve yeni kaset ya da plak alacağı nız zaman, hangi chakrayı et­ ki l e d iğini de düşünün. Sevd i ğ i n i z m ü z i k l e r­ den üç b e ş dakika l ı k p arçalar kayd e d e re k kendi m ü z i k s e l c hakra yolcu l u ğu nu z u o l u ş ­ turab i l i r s i n i z . H e r b ö l ü m yavaş yavaş baş la­ yıp sona ersin. Ö nce kök chakras ıyla başlasın ve sırasıyla, ötekil e rl e de.vam etsin. Chakra t e rap isini yaparken rahatça u zanın ya da oturun. O turu rke n enerjilerin chakralar arasında kolayca akabilmesi için sırtın ı z ı dik tutun. Şimdi ken d i n i z i mü z i ğin s e s i n e açın; bıra­ kın b e d e n i n i z e ve ruhunuza girsin. Fre kans­ larının . z i h n i n i z i n , bedeninizin ve ruhunuzun titre ş i m l e r i n e dönüşmesine i z i n v e r i n . Dü­ ş ü n ce l e ri n i z i n ve b ek l e n t i l e r i n i z i n h e p si n i b i r yana b ı rakın v e s e s e girerek o n u n l a b i r o l u n . M ü z i ğ i n i l k bölümünde d i kkatin i z i ha­ fifçe ve çaba gös termeden kök chakrasına yön l e n d i ri n ve orada ne l e r olduğunu görün. Müziğin, i ç i n i z d e hayaller ve duygular uyan­ d ı rması n a i z i n verin. B i r chakradan d i ğe rine yüks e l i rken yavaş yavaş gevşe d i ğ i n i z i farke-. d e c e k s i n i z . Aynı zama n d a , a t t ı ğ ı n ı z h e r adımda daha canlı v e daha mutlu o lacaksınız.


Chakra El Kitabı

221

Müziği n , bir merke zi diğerleri nden daha faz­ la e tkil e d i ği gibi bir i z lenime kap ı lab ilirsiniz ya da b a z ı chakraların t ıkan m ı ş o l d uğunu farke d e b i l i r s i n i z . Bu durumda, s ö z ko nusu chakradaki e n e rj i akı ş ı n ı b i r dahaki s e fe re kri s ta l l e rl e artırab il i r s i n i z . ( B u n u n i ç i n , d e ­ ğerli taş terapisiyle ilgili bölüme bakın) Müzik yavaş yavaş sona e rdiğinde , bir süre için s e s s i z l i ği n ke yfi ni çıkarı n . B u can l ı b i r s e s s i z l i ktir, b e l ki d e nad iren yaşadığı n ı z bir sessizl ik. Renksiz ı ş ı k , nas ı l s p e ktrumun tüm renkleri ni içerirs e , bu sessizlik d e , evrendeki tüm s e s l eri i çiriyor. Ruhumuzu uyan d ı rıyor ve İlahi sese duyarlı hale getiriyor. Bu sessiz­ liğin, taç chakrası ndan başlayarak enerj i mer­ kezlerinize aktığını hayal edin. Bu saflaştırıcı ve canlandırıcı ruhsal e n e rj i banyo sunu sabah akşam yapabilirsiniz ; ya da ne zaman i stersen i z . E ğ e r s i z i rahatl atan v e saki n l e ş t iren b i r mü z i k parçası varsa b i l i nc i n i z i genişletirken , he rhangi bir terapi ş e k l i nd e fo n müziği ola­ rak ku llanabi l irsin i z . Ayrıca, d a n s e t m e n i z i d e ön eriri z . B i r ke z , chakralar boyu nca m ü z i k s e l yolculuğun u z u ayarladı kdan sonra, i s t e d i ğ i n i z zaman o n u n müz i ğiyl e dan s e d e b i l i r s i n i z . B e d e n i n i z i n kendi ifa d e şeklini b u l masına i z i n verin. B u dan s , t ü m düzeylerdeki yaratılış dansıyla b ü­ tün l e ş m e n i z i sağlar. B u d ü z eylerde ki e n e rj i-


222

Chakra El Kitabı

l e r bedeninizde kendi ifade şeklini bulur ve gü nlük yaşamı nızı da etkil er. Elb e tt e , yalnız­ ca bir tek chakra n ı n mü z i ğiyle dans e d e rek bu özel e n e rj i me rke z i n i n gücünü aktif b i r şekilde ifade edebilirsiniz. İ nsan sesini kullanan, etkili i ki ses terapi­ s i ya da meditasyonu vardır. B u yolla, titre­ ş i m l e r hem içten hem de d ı ş tan s i z i sarar. Dahası her bir chakra için sadece tek bir nota söylemeniz yeter. M ü z i kt e n b i l d i ğ i m i z g i b i , h e r bir ton biz algı layamasak bile, diğer: tonları d a içerir. Bir tel çalındı ğında -bizim s e s akorlarımız da bir aletin te llerine b e n zer- titre ş e n yal n ı z ca tam ses değildir (temel ton). Tam s e s i n yanında, i ki üçlük ya da b e ş l i , üç d ö rtlük ya da dör­ düncü , üç b e ş l i k ya da maj ö r altı l ı , d ört beş­ lik ya da majör ü çüncü, beş a l t ı l ı k ya da mi­ nör üçü n cü de bulunab i l i r. B u d e mektir ki , bü tü n gam, armo n i d i z i s i h a l i n d e t i tr e ş i r. Hindistan'da, yüksek perdeleri d e çalan ve in­ san kulağın ı n da duyması n ı sağlayan m ü z i k aletleri vardır. B u n u n benzeri b i r olay yüksek p e rdeden şarkı söylemede de görülür. Belli bir nota çalı nd ığında onun armonikle­ rin i n d e titre ş tiği gerçe ğ i , c hakralar i ç i n de geçerlidir. Belli bir enerj i merke z i n i uyarmak için söyle nen h e r t o n , ken d i l i ğ i n d e n öteki chakraları da etkiler. Bu s e s terap i le rin i , ayakta ya d a o t u rarak


Chakra El Kitabı

223

terc i h e n lotus p o z i syonunda ya da kal çanız topukları n ı z ı n arasında e lmas poz isyonunda durarak uygu layab ilirsiniz. Ses te rap i s in i n ilk ş e k l i n d e s e s l e r kadar notalar d a kullanı l ır. Burada "m" sesinin Hin­ distan'da ü n l ü s e s olarak görüldü ğünü unut­ mamak gerekir. Farklı s e s l e ri n e tkileri chak­ ralar bölümünde açıklanmıştır. Sesleri , nefe s i n i z i veri rke n söyleyin. Bunu normal şidde tte üçkez yap ı n ve her seferinde di kkatinizi chakralara çevire rek notanın titre­ şimlerini h i s s e d i n . Kök c hakra s ı ndan başla­ yarak s e s l e ri aşağıdaki s ıraya göre teleffu z edin: "u" Do'dan, birinci chakra için (bir

"oğu" Re'den, ikinci chakra için

açık

"o" M i'den, üçüncü chakra için

bir

"a" Fa'dan, dördüncü chakra için

kapalı)

"e" Sol'den, beşinc i chakra için "i" La'dan, altıncı c hakra için "m" Si'den, yedinci chakra için

Tüm k o z m o s bu s e s l e r d e n o l u ş m u ş tur. Onlar sizi tüm alanlara yönlendirir ve "m" ile sonsuz b irlikte birle şirler. Şimdi tonları yeniden yükselteb i l i r ve al­ çaltab i l i rs i n i z . B i ti rd i ği n i zd e , bir süre s e s s i z oturun ve duygu ları n ı z ı n yavaş yavaş sona


Chakra El Kitabı

2 24

ermesine i z i n veri n. Ses te rapi s i n i n ikinci şekl i n d e , s e s l e r yeri­ n e her c ha kraya ait man tralar k u l l a n ı l ı r . Mantralar, titre ş i m düzeyinde kullanı lan me­ d i tasyon h ec e l e ri d i r . B i re y s e l İlahi b i r l i ğ i n bel irli yönlerini ifade ederler v e kozmik en er­ j iyle bağlantı s ağ larlar. C hakra m e d i tasyo­ nunda, Bija ya da temel mantraları ku l l anırı z . B ij a , e n e rj i , tohu m ya d a t ü m mad d i görü­ nümlerin ardı ndaki kozmik e n erj i d e mektir. Burada, dikkat e n yüce birliğe çevrilir. Aşağı­ da ch akraları uyaran Bija mantralarını veriyo­ ru z : LAM

birinci chakra için

YAM

ikinci chakra için

RAM

ü çüncü chakra için

YAM

dördüncü chakra için

HAM

b e şinci chakra için

KSHAM

altıncı chakra için (KŞAM okunur)

OM

yedinci chakra için

B i ldiğimiz kadarıyla , g e l e n e k s e l öğre tiler­ d e , bu mantraların b e l l i notalardan s öylendi­ ğ i n e dair bir bilgi yok. Fakat e n e t ki l i yolu kendiniz bulmalısınız. Dil erse n i z , bu mantra­ ları ses çıkarmadan içinizden de söyleyeb il ir­ siniz.


Chakra El Kitabı

225

Çok az zaman harcand ı ğı ndan , bu i k i s e s terap i s i ni ya da m e d itasyonu nu her gün uy­ gu layabil irsiniz. Diğer terapi l e rde olduğu gi­ bi mümkü nse doğal kıyafetler giyin ve kendi­ nizi doğal madde l e re sarın. Bu bölümün ba­ şında, herşeyin ke ndi mü z iğini yarattığını an­ latmı ş t ı k. Titre ş i mler, mü z i k ya da ses gib i algı lanamaz lar, ancak, ü z er i m i z d e b i r e t ki yaratı rlar. İçimizde doğurdukları e tkile r ken­ di t i t re ş i m ka l ı b ı m ı z ı e t ki leye b i l i r ya da uyumlu fonksiyon ları bozabi lir. Tüm d o ğa l n e s n e l erin u y u m i ç i n d e s e s l e r ü re ttikle rine ve b i z i Yaratılış'ın büyük senfonisi ile uyum­ lu hale getirdiklerine inanıyoru z . Be l ki de bu yüzden duyarlı i n sanlar, plastik bir dünyada ya da sen tetik giy s i l e r içinde ke ndilerini ra­ hat hissede miyorlar. Bu s e s terap i l e rinden birini düzenli olarak uygularsanız can l ı l ı ğı n müziğine daha faz l a açıldığın ı z ı hissedeceksin i z . (Müz i k- İ nsan v e Evren Arasındaki Köprü , Arıtan Yayınevi) Bu bölümü n sonunda, H i n t Sufi müz i syeni Haz rat Inayat Khan'ın sözl erini aktarmak i sti­ yoruz. "Uyumun ve b i rl i ğin deneyimini her yerd e bulab i l i r i z , doğa g ü z e l likl e rind e , çiçekleri n re nkleri n d e , gördüğümüz ve karş ı laştığımız he rşeyd e , meditasyon ve yal n ı z l ı k anları nda veya aktif yaşam s ı rasında. Müziği her yerde algılayabi liyoruz ve neşe içinde uyumu nu ya­ şıyoru z . Çevre m i z i kuşatan duvarları y ı ktığı-


226

Chakra El Kitabı

mızda, Mu tlak i l e birliği yaşıyoru z . B u b irlik yaşamın müziğidir.

Renk Terapisi Renkler görünen seslerdir. Fakat fre kan sla­ rını kulakları mızla algılayamayız . O nları algı­ lamam ı z için d o ğa başka bir araç yara t t ı : Gözleri. Farkı nda olsak d a olmasak da renkle­ rin özel titre şimleri ü zerimizde güçlü bir etki uyandırır. Sürekli olarak re n klerden etkileni­ yoru z . D e n i z i n ve g ö kyü z ü n ü n mav i s i , or­ manların ve çayı rların yeşi l i , toprağı n rengi, çölün sarısı ve batan ya da doğan gün e ş i n de­ ğişen renkle ri, h e p titre şimleriyle bizi e tkili­ yor. B i reysel çevre m i z .giysil erim i z i n , yatak örtümü zün, mob i lyalarımı z ı n , duvar kağıtla­ rı nın ve hatta yiyeceklerim i z i n renkl e ri n d e n etkileniyor v e o n a göre şekilleniyor. H e r yer­ de re n k titreşimlerine maruz kal ıyoru z ve bi­ linçli ya da bilinçsiz onlardan etkileniyoru z . D e m e k ki , mantıksal ve d oğal o l a n d a , renkleri bilinçli olarak ku llanmaktır. R e n k tit­ re ş i m l e ri , yedi c hakra b oyunca çok ö z e l b i r e t kiye s ah i p tir. Ö n c e ki b ö l ü m l e rd e , h a n g i rengin hangi c hakrayla bağlantılı o l duğunu anlatmıştık. Aslında, s pekt rumu n her b i r ren­ gi, tüm enerj i merkezleri ile bağlantılıdır. He­ p i m i z i n b il d iği gibi, bir ışık d e me ti p r i zmaya gö n d e r i l d i ğ i n d e , gökku şağının ye d i r e n gine kırı l ı r. Doğada bu renkler b i r çiğ ya d a yağ-


Chakra El Kitabı

227

mur tan e s i nde görülürler ve elbe tte ki , gök­ kuşağı nda en mükemmel şekillerine u laşırlar. Burada spektral (renk yelpazesine ait) renkle­ ri n oyu n u nu en saf halle riyle i z leyebi l i r i z . Renkle ri tedavi için ku llandığımı zda d a , aynı şekilde mümkü n olduğu kadar saf olmalılar.

9,�,� � YeSaşıil 1.S-ı,r

r

Turu ncu Kırmızı

Beyaz ışık bir prizmayla spektrumun yedi rengine ayrılır. Bu renkler burada karşılık gelen chakralarla gösterildiği gibi, farklı dalgaboylarına ya da frekansla­ ra sahiptirler.


Chakra El Kitabı

Değerli taş ışın ünitesi

229


230

Chakra El Kitabı

Elbette, renkli kağı tlarla birl ikte normal b i r masa lambasını b e ş o n daki ka arası ku l lana­ rak chakraları ya da tüm bedeninize gereken i ş l e mi yapabilirsiniz. (Bu yöntemi uygul arken kağ ı t ve am p u l d e n kaynaklanab i l e c e k b i r yangın tehlikesine karşı dikkatli olun) B i rkaç yıl önc e , d eğerli taş ara ştırmac ı s ı joac h i m Roll er'in g e l i ştird i ğ i i l g i n ç b i r re nk radyasyon te davi s i vardı r. B u yönte md e , çe­ şitli taş ları n arkasına küçük spot ı şıkları yer­ l e ştiril iyor. Böylece ı ş ı k d e m e t i n i n titre ş i m i uygun b i r şekilde d ü z e n l e n e b i l iyor. H e r b i r d e ğ e r l i taşın spot ı ş ığı· kol aylıkla, oturan bir i n sana y ö n l e nd i r i l e b i l iyor. B u ö z e l t e d avi şekli, Joachim Rol ler'in d e u zu n bir süre ince­ l e d i ğ i Ayu rve da b i l g i s i ü z e ri n e kuru l u . Bu y ö n t e m i n iyi l e ş t i r me d e ki başarı s ı b i r d i z i sempo zyu mda gösterildi ve i spat edildi. Süzülerek renkl e ndirilmiş ışığın ö z e l e tkisi ü z e rine bilinenler y e n i d e ğil. Eski Yunan ve M ı s ı r kültürl eri n d e , ö z e l olarak, hastayı iyi­ l e ş t i rm e k için ku l lanıl ıyord u . Duruma bağlı o larak, h a s talar, p e n c e re l e ri mavi , kı rm ı z ı , mor vb. renklerle boyan mış ö z e l odalara yer­ l e ş tiri l iyordu. Bu ş e kl iyle , bazı fi z iks e l ve z i ­ h i n s e l d u rumlarda çok yararlı olduğu b i l ini­ yor. Elbette bu yö ntem, bugün d e uygul ana­ b i l i r. İ badethan e lerdeki renkli cam p e ncere­ ler de, giren ış ığa ayrı bir nitelik kazandırır. Büyük ki l i s elerin ve katedralleri n , mi marları­ n ı n , rengin etkisini b i l dikleri n e ve bunu kul -


Chakra El Kitabı

23 1

land ıklarına inanıyoruz . G i y s i l e rimi z i n , h at ta i ç çamaşırları m ı z ı n re nklerinin b i le ö n e m l i e tkil e ri vardı r. Eğer ö z e l l i kl e b i r chakrayı aktive e tmek is tiyorsa­ n ı z , b edeninizin i l gi l i b ö lgesinde doğru renk­ l e r seçtiğinize e m i n olun. Yatak ö rtül e ri d e arıca etkili olabilir. Eğer sürekli b i r güçsüzlük ve enerj i e ksikliği hissediyorsan ız , çevre nize yerleşti receğiniz kırm ı zı duvar kağıtları, p e r­ deler ve kırmız ı çiçekler işe yarayacaktır. Yiyecekleri n , i ç e c e k l e r i n ve baharatl a r ı n kı rmızı r e n g i de zayıf b i r b irinci chakrayı canlandırab i l i r. Kan s ı z l ı ğa karşı kul l an ı l an pancar da renk tera p i s i için uygundur. Re nk terap i s i n d e kul lanab i leceklerinizin bir s ı n ı rı yok, yap manız gereken tek şey, chakra re n k­ lerinin temel prensip lerini b i l mek. Ayr ı c a , tüm Yaratı l ı ş ' ı n , b e l l i man t ı ks a l re n k pre n sipleri ü zerine kurulu olduğunu ak­ l ı n ı zdan ç ı karmamanı z gere kiyor. Kan ı m ı z ı n rengi ile b i r volkandan fış k ı ran ateşin rengi­ nin ayn ı olması ras tlantı değil. Kırmız ı renkl e h e r karş ılaştığımızda, enerj i ve aktiviteyle de yüz l e ş iyoru z .Canlı bir kırmı z ı gülün polenle­ rini yayan böcekl eri çekmek i ç i n kullandığı p re ns i p , kırmızı ı ş ıklarıyla seks düşü nce sini uyandırmak i s t eye n b i r gece klübüyl e ayn ı . G e n e l evlerle d o l u b i r b ö l ge i ç i n ku llanılan "kırm ı z ı ı şık bölgesi" te ri m i n i b i liriz. C i n s e l ­ l ikte kırm ızı re n k s a f fiz i k s e l arzuyu ifade eder. İ ki nci chakranın portakal rengi ise, sev-


232

Chakra El Kitabı

gi b e l irti l e rine yol açar v e b i z i mutlu e d e n , daha zarif b i r şehve t duygu sunu uyandırır. Yıl larca , Bhagwan müritlerinin e n sevdiği ren­ gin p ortakal rengi olması i l gi nçtir. Bu birkaç örnek, renklerin etki l e r i n i n , bir de receye ka­ dar mod ern gü n l ü k yaşamda tanındığını ve uygulandığını göste riyor fakat bu sadece b ir­ kaç s ı nırlı alana yönelik. Re nklerin yararlı et­ kilerini ku l lanmanın bas i t ve etkili b i r yol u , yedi chakraya bağlı renkl e ri b i l m e k v e onları chakra öğre ti s ine b a ğ l ı ol arak uyg u l ayab i l ­ mektir. Kim bir volkanı daha faz l a alevlend irmek ister ki? Fakat yaşamda b u sık sık olur. Bo­ d o'nun başından geçen b i r o lay gü z e l bir ö r­ n e kt i r. B i r gü n , sırtındaki soru nlardan şika­ yet eden bir rahibe gelir. M uayene masasına yattığında, Bodo onun kı rmızı i ç çamaşırları giyd iğini göre rek şaşırır.Açıkça görülebildiği gibi, kadı n , cinselliğini tu tamadığından , omu­ riliğinin alt ucunda (b iri n c i chakra bölgesine) aşırı bir yük birikmi ş tir. Bu d u rumda, i ç ça­ maşırlarının rengi uygun d e ği l d i r. Eğer mor bir rengi seçseydi , bu aşırı yük ruhsal enerji­ ye d ö n ü şe b i l i rd i mavi b i r re nk seçseydi yük b i ri kimini bastırabi l i r ya d a nö tra l i z e edebi­ lirdi. Böyle b i r örnek, ge n i ş ölçüde, re n k titre­ ş i ml e rinin belirtilerini ayd ı nl at ıyor. Bu sıradı­ ş ı olayı s i z e anlattık. Çünkü kırm ı z ı iç çama­ ş ı rl arıyla bir rahibe g ö rü n tü sünü u nu tmak


Chakra El Kitabı

233

kolay değil. Renklerle e n e rj i merkez imiz arasındaki et­ ki l e ş i m l e r i n farkına vard ıkta n son ra , re n k l i b i l i n ç l i ve amaçlı b i r ş e ki l d e kul lanab i li ri z . Örneğin , kal p chakra s ı nı faaliyete geç i rmek is tiyorsak, mümkün olduğu kadar çok yumu­ şak pembe re n kler ku llanmalıyız. Evi m i z i ve iş y e r i m i z i p e mb e ç i ç e kl e r l e d on atab i l i r, pembe giys i l e r giye b i l i r ve m e ş h u r p e m b e gözlükleri takarak dünyayı bu ren kte görebi­ liri z . P e m b e r e n k l i amp u l l e r , p e mbe mu mlar, hatta pembe banyo mal z e m e leri de ku llana­ b i l i ri z . K e n d i m i z e yoğu rt ya da p u d i n g ha­ zı rlamak istediğimiz d e , b u neden p embe ol­ mas ın? Pembe kuvars mücevherler takab i l i r ya d a çal ı ş ma masam ı za , mu tfağa p e mbe re nkli mü cevhe rler koyab iliriz. Kend i n i z i sü­ rekli olarak kalb i n bu yumu şak rengiyle sar­ mak isterseniz, evin i z i ya da sadece özel bir odayı pembe renkte dekore etmelisiniz. B i z im kültürümüzde p embe , küçük kız la­ rın rengidir ve y e t i ş k i n kadı n lar da sık s ı k pembe i ç çamaşı rları s e ç e rl e r. Kal p chakra­ sındaki sevgi titre ş imleri n i uyarmak için d i ş i cinse özgü b i r niteliktir. Fakat b i z , erke klerin b u tabul arı aşmas ı n ı ve uygun o lduğu za­ manlarda çevrelerini pembe renkli nesnelerle kuşatmalarını i stiyoru z . Aslında, tek b i r ren k titre ş i mi n i kul lanmak


Chakra El Kitabı

234

imkans ı z . Bu yüzden daha önce de söz ettiği­ miz gibi, tüm renk ye lpazesini ve ih tiyacınız olan ö z e l rengi içeren renksiz b eyaz ışığı ku l­ lanma l ı s ı n ı z . Beyaz giy s i l e r giydiğinizde ya da güneş ı ş ığına çıktığınızda, doğrudan tüm re n k s p e ktru munu da kullan ı rs ı n ı z . Eski Yu­ nan ve M ı sırlılar bu olgunun yararl ı e tkil e ri­ nin farkındaydılar. Hastayı , gün e ş ışığına bı­ rakıyorlar ya da beyaz giys ilere sarıyorlardı. Siyahın z ı t bir etkisi vard ır, çünkü e n dü­ şük titre ş i m e sah i p t i r. B u yü z d e n renk teda­ visinde tercih e d i l m e z . Sürekli giy i l e n siyah e l b i s e l e r tüm chakra fonksiyonlarına c i d d i zararlar ve rir v e güç süz bir i n s a n , bu etkileri kısa zamanda farkeder. Doğayla uyum içinde ya da onun kanunla­ rına ters b i r yaşam b i ç i m i n i s e çmek b i z i m elimizde. Ö zgürü z ; öyleyse biz karar verelim!

Chakra Renk Meditasyonu " D ü ş ü n e n v e fi kir ü re t e n ru h u n gücünü z i hnimle anlıyorum" (Aristo, M Ö . 3 84 - 3 2 2 ) Şimdiye kadar anlatılan yöntemlerin h e p ­ s i n d e , kendinizi bir d ı ş e t kiye açıyorsunuz ve o ndan etki l e niyorşu n u z . Fakat , b u nların ya­ n ı n d a , b i raz çaba· g ö s t e r m e k gerekm e s i n e rağme n , ke n d i n i z i re nkle rle te davi e t m e n i n mükemmel yolları var. D o ğaları gere ğ i , ka-


Chakra El Kitabı

235

derleri n i aktif o larak ş e k i l l e n d i re n insan lar, böyle yöntemleri , chakra ların düzenlenme­ sinde e n e tkili yol o larak görüyorlar. Bu radaki s i h i r l i s ö z c ü k "gözünde canlan­ dırma" ya da "yö n l e ndirilmi ş hayal gücü"dür. Gözü n ü z d e canlandırma, tüm i nsanların sa­ hip o l d u ğu d oğal b i r ye t e n e ktir. Bugün çok sayıda do ktor ve p s i ko l o g , d i ğ e r tedavi lerle birl ikte kan s e ri d e yenme k i ç i n bu yöntemi kullanıyorlar. Gözü n görme d i ği birşeyi zihin­ sel olarak hayal etme yete n e ğiyl e anlatı lab i ­ len b u y ö n t e m , ayn ı zamanda, zihinim i z i n , b u hayalleri gerçeğe döndürme yeteneğini d e o rtaya koyuyor. Fakat b u n u başarab i l m e k içi n , gördüğümüz herşeyi tamamen kabullen­ meli ve gerçekleşmelerini yürekten i stemel i ­ yiz. Çoğu i nsan , bu tekniği çok çabuk öğre n i ­ yor v e diğerl e rinin de sadece b iraz alıştırma­ ya ihtiyaçları oluyor. Öyle veya böyl e , harca­ dığınız çabaya değecektir. Sıras ı gelmişken şunu d a b e l i rtelim ki , ateş grubu ndan olanlar (Ko ç , Aslan ve Yay) genel­ de belirgin b i r gözünde canlandırma yetene­ ğine sahi p ler. Chakra öğre t i le rinde de gördü­ ğümüz gib i , görme fonks iyon u n u n duygusal yanı ateş unsuruyla bağlantılıdır. Toprak gru­ b u ndan o l an insanlar. ( B o ğ a , Başak, O ğ lak) bunda daha çok zorluk çekme eğiliminde ler. Koku duyusu top rak u nsu ru n a bağlı olduğu i ç i n , bu kim s e l e r aroma t e ra p i s ine daha iyi


236

Chakra El Kitabı

cevap veriyorlar. Başka bir ifadeyl e , yaşamda bazı alanlarda, içgü d ü s e l o larak k e n d i m i z i barı ş ı k hi ssederiz v e bazıları nda da, ö nce b i r alışma evrimi geçirmek zorunda kal ı rı z . Doğa Ana'nın kanunu bu. Gözde canlandı rma için i h ti yacı m ı z olan her şey içimizde bulu nuyor. Hiç bir d ı ş yar­ d ı m a i h tiyacı m ı z yok, sadece b i ra z z aman. Bu şekilde olu şturulan iç hayallere , chakralar hemen tep ki gösterd ikleri n d e n d o l ayı , re nk­ l e r i n görs e l l e ş tirilme s i , e n erj i m e rke z le ri n i olumlu yönde etkilemenin mükemmel v e e t ­ k i l i bir yoludur. Chakra renk meditasyonu ayakta, oturarak ya da yatarak yapılabil ir. Ö n e m l i o la n , s ırtın tama m e n dik olması. Bir kez rahatladıktan sonra gözlerimizi kap ıyoru z ve sakinle şiyo­ ru z . N efe s alış veri ş i m i z s e s s i z ve d ü z e n l i . Düşünceler ortaya çıktığında, d i kkatmizi on­ lara verme d e n , geçip gitmel e r i n e i z i n veriyo­ ru z . Bu yol la birkaç daki ka s e s s i z kalıyoru z . Gittikçe daha da sakinleşiyoru z , b i r iç dingin­ l i k ve güven duygusu nun bizi alıp götürmesi­ n e i zi n veriyoru z . Şimdi dikkatimizi leğen k e m iğinin altma, yan i aşağıya doğru açılan b irinci chakra kü­ resine yöneltiyoruz. Burada, k üçük b ir kırmı­ z ı ışık kı vılcı mı görüyoruz. Gittikçe b üyüye ­ rek, parlak bir kırmızı ışık topuna dön üşmesi­ ne izin ve riyoruz. Bu, birkaç dakika sürebilir. Zaman kavramı bizden uzak, ö n e m li olan tek


. Chakra El Kitabı

237

şey ya rattığ ı m ız h ayal ve bunu n e kadar uzun tutabilirsek, alıştırma da o kadar e tkili olacaktır. Hayal yavaş yavaş yok olmaya baş­ ladığın da, herhangi b ir baskı ya da çaba gös­ termeden, zih in gözüm üzle yen ide n gö rüyo­ ruz. Bütün bunlar sadece bir oyu n fakat çok özel bir oyun, kozmosun e n e rjileriyle ve ka­ nunlarıyla oynanan bir oyun. Sınırla rınızın farkında olun. Ne zaman du­ racağınızı bilin. İki veya üç dakikalık bir göz­ de can landırma ge n e llikle ye terli olacaktır. Ch akralarımızı yaln ızca harekete geçirmek istiyoruz, onları aşırı yüklemeyin. Kırmızı ışık topunu görselleştirdik ten son ra, yavaş yavaş ve düzg ünce, dikkatin iz i ikin ci chakran ıza, göbeğin bir parmak kadar altına yönlendirin. Açık portakal re ngi bir kıvılcımı görün. Büyü­ mesine, parlak/aşmasına ve berraklaşmasına izin verin. Bu ışık topunu m ü mkün olduğu kadar açık ve uzun süre gö rmeye ça lışın. He rhangi bir çaba göstermeyin; ne kadar do­ ğal olursa o kadar iyidir. Ye terli olduğuna inandığ ın ızda, sıradaki merkeze geçebilirsi­ n iz. Bu, solar pleksüs chakradır ve göbeğin iki parmak kadar yukarısındadır. Parlak, al­ tın rengi bir ışık hayal edin ve bırakın büyü­ sün. Dikka tinizi, birkaç dakika onun üzerinde tuttuktan sonra, düzgünce ve çaba gösterme ­ den kalp chakranıza geçin ve burada, ortası pe mbe, çe vresi yeşil olan bir kıvılcım hayal


238

Chakra El Kitabı

edin. R e n kle ri apkça görene kadar devam edin. Büyümesine izin ve rin ve bir süre için güze lliğin keyfini pkarın. De rin b ir ta tmin duygusu ortaya pkacaktır. Şimdi boğaz merkezine yönelin ve parlak ma vi bir kıvılcı m görmeye çalışın. Bunun için ken dinizi zorlamayın, sadece sezgilerinizi iz­ leyin. Ola nları abartmayın bu e gzersiz sıra­ sında hep huzur dolu olmalısınız. Renk yolcu luğum uz, aln ın yak ı n ı n da, bu­ run direği devam ediyor. Burada, lacivert bir renk görün. Gittikçe büyüsün ve so n un da mü­ kemmel bir renk topuna dönüşsün. Bu h ayali, zihin gözün üzde m ü mkün o lduğ u kadar uzun b ir süre tu tmaya çalışın. Öne mli olan tek şey, bu topun lacivert parla masıdır. Şimdi alıştırmamızın doruğ unda taç chak­ rasına geliyoruz. Kafa n ızın o rtas ı n da n e n yüksek noktadan pkan mor bir ışık görün. Al­ tın re ngi ışınlar yayan mor b ir ale ve dön üş­ mesin e izin verin. Be lki de, diğer ch akralar­ dan dah a muh teşem bir şek ilde pa rlıyorlar. Bir ışık halesiyle taçlan mak ne kadar harika ve yüce ltici bir duygu! Işınların, çe vre m ize, ulaşabildikleri en uzak noktalara kadar ya ­ yılmalarına izin veriyoruz. Şimdi b itiriyoruz, gözlerimizi kapalı tuta­ rak bir süre sessizlik içinde kalıyoruz. B u me­ ditasyon egzersizi toplam 20 dakika k adar sürecek tir. Şimdi için izi din le rsen iz, h uzurlu


Chakra El Kitabı

239

ve de ngeli, kuvve t, enerji ve n eşe dolu o l­ duğun u farkedeceksin iz. A çıksınız ama aynı zamanda güvende h issedebilirsiniz; merkezi· n iz artık içinizde ama ayakları n ız da yere sağlam basıyor. R u h u m uzun açıldığı n ı ve enerji merkezlerini dengeli bir hale ge tirdiği­ ni an layacaksın ız. Ya lmzca maddi bede n in i­ zin değil, diğer süb ti/ beden lerin de efendisi sizsin iz. Bu yaşadıklarımzın gerçek olduğuna kesinlikle inanıyorsunuz.

B i z Bodo ve Shali l a , bu satırları yazarken , kendi chakralarımızda da ayn ı ş eyi yap t ı k ve böylece o n ları canland ı rd ı k. B i rkaç d akika sürmesine rağmen, kı sa bir seyahat geçirdiği­ mizi hissettik ve bu görsel hayal yolunu size açıklad ı ğı m ı z için bir kat daha mutlu olduk. Bu, bedeninizi ve ruhunuzu, kendi kendinize te davi e tmek ve uyumlulaştı rman ı n e n şaşı r­ tıcı yollarından b iridir. Gördüğünüz gib i , ec­ zaneye gitmekten daha kı sa zaman a lıyor ve tamamen doğal ; yani di lerseni z günde iki ke z yapabilirsiniz. Tab i i ki , b u görs e ll e ş tirme eg­ zersizini diğer chakra terapileri ile birleştire­ bilirsiniz. Lütfe n b u meditasyon ş e kl ini yal n ı zca en­ tellektüe l düz eyde anlamaya çalı şmayın, çün­ kü bu size çok az yarar sağlayacaktır. Bu si­ zin kendi kişisel d eneyi m i n i z . İ ç bilginiz bu yolda sizi daha da i leriye götürebilir özellikle bu harika ve basit yönte m i n yardımıyla. Gü­ cünü z , şimdi ve burada, b i l i ncinizde yatıyor. Deneyi n ; çabanıza değece ktir.


240

Chakra El Kitabı

Değerli Taş Terapisi Bildiğiniz tüm gelişmiş uygarl ıklar, d e ğerli taşları yal nızca gü z e l l ikleri i ç i n değil, fakat aynı zamanda şifa vermek ve ahenk yaratmak için de ku llanmışlardır. Değerli taş l ar mi lyon­ larca yıl süre n e tki lerle toprakta oluştu lar, i n­ san o nları , e n mükemmel şekil l eriyl e ke şfe­ dip gün ış ığına çıkarmadan önce, b i r arınma, temizlenme ve saflaş tırma sürecinden geçti­ ler. Değerli taşlar, chakra terap i s i nde ç o k ö z e l bir yolla kullanılır. Toprak Ana'nın ele mentle­ rinden yaratıldıkları içiiı, b i z i bu toprağın ko­ ruyucu , güçl e n d i ri c i ve b e s l e y i c i e n e rj iyle birle ştirirler. Işığı, e n saf ve en doğal renkle­ riyle v e r i r l e r . K o z m i k karakte ri s t i k l e ri ve enerjiyi yayarlar. H e m gö kyü z ü n ü n hem de yeryü z ü n ü n gü ç l e ri n i ç e kerler ve d ü n yaya yayarlar. Kristal yapı ları, biz imle koz m i k dü­ z e n ara s ı ndaki i l i ş kiye b e n z e r d ü z e n p ren­ s i p lerini yan s ı tı r. Ve böylec e , b e d e n ve ruh ü z e ri nd e uyum sağlayan bir e tkiye s ah i p olurlar. Yakı n ı n ı z da bir d e ğe rl i taş b u lu ndurduğu­ nuzda, içinizde b i r titreşim doğar. İ ç i n i z d e , tıkanmış ya da bozulmuş durumda b u l u nan tüm güçler ve nitelikler, değerli taş ların titre­ şi mlerine cevap verirler ve b öylece uyanarak asıl ş eki l lerine kavuşurlar. Chakra tera pi s i için her zaman, en iyi kal i-


Chakra El Kitabı

241

tede d e ğe rli taşları kullanmahsınz. Taş ne ka­ dar temi z s e ve yap ı s ı ne kadar saf ise, yaydı­ ğı e nerji de o kadar saf olacaktır. Değe rli taşları ku llanmadan önce onları te­ mizleme l isiniz, çü nkü aslında yalnızca enerj i yaymazlar, bunun yanında bedenden zararlı mad de l e ri e t e rik b e d e n d e n ve çevre d e n de neg<{tif titreşimleri e merler. Böylece s i z i ko­ rurlar. Bazı taşlar temizleme s ırasında renk­ l e r i n i kayb e d e b i l i r ya da çatlayab i l i rl e r. Bu durumda, artık kullanılmamaları gere kir. On­ ları toprağa gömü n . B i r süre sonra tekrar çı­ kar ı p , a s ı l renklerine ve temizliklerine kavu­ şup kavuş madıklarını görebi lirsiniz. Değerli taşları temiz lemek için su ve deniz tuzu kullanabi lirsiniz. Kısa süreli bir temizle­ me için, b i r iki dakika akan su altında y ı kan­ d ı ktan sonra doğal l iflerden yap ı l mı ş t e m i z b i r ku maş parçasıyla ku rulamak yeterli o la­ caktır. Suyun temizleyici titreş i mleri, taşların aldığı negatif e tki leri alıp götürür. Eğe r daha iyi bir temizlik is tiyorsan ı z , taş­ ları birkaç saat akar su altında bırakın. Bunun için e n uygunu doğal , temiz sular olacaktır, fakat gerekirse musluk suyu da kul lanılabilir. Başka b i r yol da, taşları doğal deniz tuzu­ na, koymak ya da kuru deniz tuzuna b ı rak­ mak olab i l ir. Bu d u rumda, tamame n tu z la kaplanırlar ve tekrar kullanılmaz hale gelebi­ lirler. En iyi si, yine toprağı n s aflaştırıcı gücü-


242

Chakra El Kitabı

n e b ı rakmak. Temi z l e d i k t e n s o n ra taşlar ı , b i rkaç saat gü n e ş ı ş ı ğ ı na b ı rakarak e n e rj i yükleyebilirsiniz. Eğe r değerli taşları n ı z s ı k s ık kullanı l ıyor­ sa, arasıra temizlenmeli ve e n e rj iyle yüklen­ rpelidirler. Çoğu zaman , temi z l e n meleri gere­ ken zamanı farkede rsi n i z . Bir has tal ı k i ç i n kul landığınızda, her s e fe rind e akar, su a l t ı n­ da yıkamanız ı tavsiye e deriz. S i z değerli taş ları satın almadan önce, on­ lar, uzun bir yolculuk geçüiyorlar ve bu süre i ç i n d e b i l i n me y e n tü m t i t re ş i m l e ri e m m i ş olabiliyorlar. Bu yüz d e n , onları ç o k iyi temiz­ l e m e l i s i n i z . Ancak o zaman, e n e rj il e ri n i size e n iyi şekilde verebil irl e r. C hakralarla ilgili bölümlerd e anlatıl d ı ğı gi­ bi, her enerj i merkez i ile bağlantı l ı bi rkaç de­ ğerli taş vard ı r. Eğer chakra ları m ı z a en uy­ gu n özellikl e re sahip bir taş seçin. Bunun ya­ n ı n d a , s e z g i n i z e güv e n e r e k s i z i ö z e l b i r şe­ kilde çeke n b i r taşı se çebi l i r s i n i z . Doğal ola­ rak, burada anlatılan taşları n d ı ş ında d a taş­ lar kul lanab i li rsiniz. Chakraların ı z ı değerli taşlarla tedavi e tme­ den önce, yarım saat kadar rahats ı z e d i lme­ yece ğinize emin olun ve rahatça u zanabi l ece­ ğiniz bir yer seçin. (Ayrıca daha önce d e anla­ t ı l d ı ğı gib i , tedavinin etkisini m ü zi kl e ve ko­ kularla artırab ilirsiniz . ) S ırt ü stü u za n ı n ve bacakların ı z ı uzatın.


Chakra El Kitabı

243

Değerli taş ları tek tek c hakraların ü z e rine koyu n . Derinin ü zerine yerl e ş t iril d i kl e rinde e n iyi so nuçlar e lde e d i liyor. Kök chakra s ı i ç i n , taşı anüs i l e gen ital organlar arasına, sı­ kı iç çamaşırların yerinde tutabil eceği bir şe­ kilde yerleştirin. Sakral c hakra için seçtiği n i z t a ş , ergenlik tüylerinin üst noktasına yerleşti ­ ri lmelidir. Şimdi, solar pleksüs merke z için taş ı , gö­ b e ğ i n i ki parmak kadar ü s tüne yerl e ş tirin. Kalp chakras ına karş ı l ı k ge l e n değerli taş ı , göğsü nüzün ortasına , kalbinizle aynı hizada yerleştireb ilirsini z . İste rse niz , burada biri ye­ şil diğeri pembe i ki taş kul lanab ilirsiniz. Bo­ ğaz chakranız için d e , aynı ş e ki l d e , iki taş ku llanab i l i rsiniz. Bunun için i l kini boğazını­ zın al tındaki çukura, ikincisini de ensenize y e rl e ş tirm e l i s i niz . İ ç g ö z iç i n , taş ı , buru n köprüsünün üstüne iki kaşın ortasına koyun. Ve taç chakrası i ç i n , taşı kafa n ı z ı n ü s tü n e ye rleştirin. Eğe r taşın doğal o lara k bir u c u varsa, b u u c u kafanızın yönünde çevirin. Bütün taş lar yerl e ştiril d i kten sonra , kolla­ rınızı iki yanınıza sarkı t ı n , gözlerini z i kapa­ yın ve enerj ilerin içinizde aktığını düşünün. Olmasını b e klediğiniz ş eyleri unutun ve şim­ d i o lan her şeyi n , i ç b ü tünlüğe ulaşmanı z için gerekli olduğuna güve n i n . Yaşad ıklarını­ z ı tahlil e t meyin ve d e ğe rlendirme yapmayın. Taş ların e n e rj i s i , s i z i b ü t ü n l ü k haline geri d ö ndüre b i l e c e k olan d o ğal tedavi güç l e r i n i


244

Chakra El Kitabı

uyandırır. O n u n rehberliğine güve n i n ve içi­ nizde meydana gel e n tedavi , safl a ş tı rma ve farkı ndalık sü reçleri n i n tepkilerini o l d u kları gibi kab u l l e n i n . H i s settikl e ri n i z i u z aklaşt ır­ maya veya bastırmaya çalış mayın , fakat ger­ çekleşmelerine de i z i n vermeyin. Değer yar­ gılarıyla dolu, s ını rlı anlayış ınız, doğal tedavi enerj i siyle başa çıkamaz . O, en iyi yolu, ke n­ d i bu lacaktı r. Eğer ö z e l l i kle bir c hakranın daha çok ener­ jiye ya da tam b i r temizl enmeye ve uyumlu­ laştı rmaya i h tiyacı olduğunu h i s s e d e r s e n i z , karşılık ge l e n değerli ta-şı n hare ketin i , çevre ­ s i n e b i rkaç kaya kristali koyarak d e s te kleye­ b i l i rs i n i z . Bu y o l l a , aynı zamanda b i rkaç c hakranın enerjil erini de güçlendirebilirsi n i z . Başka bir yolla, taşın e tkisini artırmak i ç i n , her iki e l i n i z e de b i r kaya kri stali a l ı n . Sağ elini zdeki kristali kolu nuzla ileriye doğru gö­ türü n ve sol e l inizdeki kri stali de, sağ e l iniz­ deki kri s tale do ğru çevirin. Bu şekilde oluş­ turduğu nuz sürekli enerj i çemberi nd e , sağ e l enerj i yayar v e s o l e l enerjiyi alır. En az altı kaya kris tali ve birkaç s iyah (tur­ malin) çu bukla, gerçe kten çok derin ve yoğun bir değerli taş d eneyimi yaşayab i l i r s i n i z . Si­ yah turmal i n l e r, negatif e n e rj il e r için parato­ ner gibid irle r. Yere u zanın ve kaya kristall erini bedenini­ zin çevresine yerle ştirin (uçları size doğru ol­ malıdır). İ l k i , kafan ızdan 1 0 cm. yukarıda ol-


Chakra El Kitabı

245

sun. Bir ya da i ki tane s ini ayaklarınızın altına ve geri kalanları da bedeninizin sağına ve so­ l u na y e r l e ş tirin. Ş i m d i tu rmal i n çubukları kristallerin arasına koyun. Artık, bir kaya kristali ışık çemberi ile çev­ ri l i s i n i z . Ç evre n i z d e ki n e gatif t i t re ş i m l e r uzak tutu luyor; aynı zamanda auranızdan da d ı ş arıya veri l iyor. Böylesine koruyuc u , can­ landırıcı ve saflaştırıcı bir ışık çemberinin or­ tasında yatmak çok harika ve de rin bir dene­ yim. Etki s i çok fazla gelebileceğinden, bu de­ ğerli taş terap isini çok s ı k kul lanmamalı s ı n ı z . Başka b i r d e ğ e r l i t a ş te davi y ö n t e m i n d e , t ü m chakralar i ç i n yal n ı zca kaya kristal leri kullanılıyor, çünkü kaya kristal i n i n saf, b e ­ ya z ı ş ı ğ ı y e d i c hakraya karşı l ı k g e l e n ye d i rengin e n e rj i p otansiye l ini taşıyor. Bu yü z ­ d e n . b i r kaya kris tali t ü m chakraları uyarır ve tüm enerj i s i s temini uyumlu bir hale getirir. Kaya kri s talini, kalbinize yön e l m i ş bir ş e ­ k i l d e de yerleştirebilirsiniz. Kal p c hakrasının kendisi için, b i r kaya kris talini kafanıza doğ­ ru , diğeri n i d e ayaklarınıza doğru yönlendi­ ri n . B u yolla tüm e ne rj i c hakra s i s t e m i n i z i n merke zi o l a n kalbini zden geçerek dı şarı yayı­ l ı r . Bu kris ta ll e ri ye r l e ştirme n i n sadece b i r y o l u � İ sterseniz d i ğ e r s i stemleri d e denemek­ te ö z gü r s ü n ü z . Parla t ı l m ı ş ya da k e s i l m i ş kris taller d e kul lanab il i rsiniz. Kural olarak. değerli taş terapi s i 2 0 dakika-


246

Chakra El Kitabı

yı aşmamalıdır. Bazen beş dakika b i l e yetebi­ l ir . Taşları b e d e n i n i z d e n u z aklaştı rdı ktan sonra , b irkaç dakika gözleriniz kapa l ı , ye rde durun. Tab i i ki , d e ğerli taşların titre ş i m l e r i n i , ta­ karak ya da cebinizde taş ıyarak, yaşamı nızın bir p arças ı hal ine getire b i l irs iniz. Bunun için hoşunuza giden ö z e l l i kl e re sahip bir ya da daha fazla taş seçi n . Baz en böyle bir taş , ger­ çek b i r d osta dönüşebil ir. Ayrıca, çok zaman geçirdiği n i z bir yere , bir kaç d e ğerli taş yer­ leştire biirsiniz . R e n k tera p i s i i l e i l g i l i b ö l ü mde , ç o k ö z e l bir değe rli t a ş terap i s i ni anlatmıştık; de ğerli taş ı ş ın üniteleri . B u bölü mde söz edi ldiği gi­ b i , joachim Roller, her chakra i ç i n , hakiki de­ ğerli taş tozu içeren özel bir merhem geli ştir­ miştir. B u , söz konusu chakra ile i l gi l i bölge­ ye uygulanır ve tedavi edici, hayat v e rici ve koruyucu bir e tkiye sahiptir. Son o larak, d eğerli taşlarla i l gi li b irkaç ge­ nel tavs iye de bulunmak i s tiyoruz . Bir de ğerli taş ı n dış şekl i , iç varlığıyla sağlanır. Unutma­ yın ki , ne zaman sevgi dolu ilginizi b i r varlı­ ğa yönle n d irirs e ni z , o n u n s i z e vere b i l eceği hediyel e re de açık olursu nuz. Bu, yalnı zca in­ sanlar için d e ğ i l , hayvanlar, bitkiler ve mi ne­ ral l e r için de geçerlidir. Yan i , taşlara sevgi ve saygıyla yakl a ş ı n , s i z e vere c e k l e r i n i kabu l e d i n v e e n uygun yerde saklayın.


Chakra El Kitabı

247

Aroma Terapisi Bazı durumlarda, algıl ayabi lmek için çok ge l i şmiş bir koklama duyusuna sahip olmak gere kse de her bitkinin, hayvanın ve i nsanın ayrı özel bir koku su vardır. Koku mu z , ki şili­ ğimizi b i reysel karakte r ö z e l l i k l e ri mi z i ve sağl ı k d u rumumuzu g ö s t e ri r. Ç o ğu zaman, hoş bir kokuyu , sağlık, yaşam ve uyumla bağ­ daştırırız. Yeni doğmu ş , sağlıklı b i r bebek, olgun şeftali koku suna benzer harika b i r ko­ ku yayar. Bedenlerini, oruçla, sağlıklı beslen­ meyle ve m e d i tasyo n l a a r ı n d ı ran in sanlar farklı b i r koku yayarlar. H o ş bir şeyi koklad ı ğ ı n ı z da, d o ğa l olarak, üzerimizde canlandırıcı bir e tkiye sahi p olan bu aromatik, yaşam verici kokuyu c iğerleri­ mize doldururu z . Kötü bir kokuyla karşılaştı­ ğımızda ise, içgüdüsel olarak, bu sağ l ı ksız ve yan l ı ş şeyin i ç i m i z e gi rme s i n i e n g e l l e m e k i ç i n n e.fe s i m i z i tu tarı z . G ü z e l ya da ç i rkin olarak algıladığımız h e r şey, tamame n geç­ m i ş te ki de neyimlere ve yaşam tarzına bağlı­ d ı r. Örneğin, s i gara içen b i ri s igara kokusu­ nu, s i garadan nefret eden b i ri n e göre daha farklı algılayacaktır. Eskiden kralların , rahi p l e ri n ve ku tsal var­ l ı kların huz urunda tütsü yakma adeti vardı. Be lki de en e ski aroma te rap i s i olan tütsü yakma, çeşitli has tal ı klardan korunmak için de ku llanılırdı. Ö z e l l ikle b e l i rgin bazı koku ­ lar, kötü ruh ları u zakla ş t ı rmak, tan rı l a r ı n


248

Chakra El Kitabı

sevg i s i n i kaz a n mak i ç i n ku l lanıyordu. Eski Yunanlar, M ısırlılar, Babilliler, Hintler ve Çin­ l i l e r , dengesi z l ik hallerini d ü z e l tmek, enerj i ­ yi uyumlu bir h a l e getirmek, hastalı kları iyi­ leştirmek ve on lardan korunmak, arınmak ve saflaşmak, huzur ve can l ı l ı k getirmek için çe­ şitli kokular kulland ılar. Ö teki birçok tedavi yönteminde o l du ğu gi­ bi, aromaların kullanımı bir terap i ş e k l i ola­ rak yeniden keşfedilmi ştir. B itkilerin öz varl ıkları, her b iri kendi ö z e l ­ liği v e mesaj ı , renkleri, aktif madd e le ri ve ko­ · kularıyla iyi l e ş t i rm e k , m u t l u l u k v e r m e k ve bilincimizi genişletmek için bize hizmet e d e rl e r. K ö k l e r i n i t o p ra ğ ı n d e ri n l i k l e ri n e , yap rakları nı ışığa doğru u zatarak yerin ve gö­ ğün e n e rj i l e rini içlerine alırlar ve b u n ları bi­ z e ile tmeden önce gü z e l l i ğe , re nge ve koku­ lara çevirirler. B i tkilerin aromatik e sa n s ları , i ç l e r i n d e ki ö z varl ıklarını b o z u l m a m ı ş b i r safl ı kta, uygun zamanda dışarıya aymak üze­ re haz ı r b i r şekilde s aklarlar. B itkilerin güzel koku ları , ru hun e n e rj i l e ri y l e b i r l e ş e r e k içi­ mizde bir dönüşüm süreci başlatırlar. Aromatik nesneleri n b i r odanın atmosferi­ ni n a s ı l d e ğ i ş ti rd i ği n i , b i z i d i n l e n d i r e n ve adeta yükümüzü hafifl e t e n b i r iklim yarattı­ ğını daha önceden yaşamış olabilirs i n i z . Böy­ le hallerde olayları daha açık bir ş e ki l d e gö­ rürü z ve ruh u m u z ş e ffafl a ş ı r. R u h u m u z u n s ü b t i l ve parlak yap ısını hissederek, o n u n ka-


Chakra El Kitabı

249

natları olduğu n u , sıkıcı p roblemlerin ağırlığı­ nın ve karanlığının onun gerçek varlığına ait olmadığını ve onun uzay ve zamanın ötesine geçe b i l me özgü rlüğüne ve yeteneğine sahip olduğunu hatırları z . G ü z e l kokulu esansların yard ı mıyla sorun ları gerçekte n ge ride b ıraka­ b i l i r veya o n lara daha obj ektif bir b i ç imde , yeni b i r perspektiften bakabiliriz. Çevremizi daha yüksek b i r düz eyde algılayı p , zamanı­ mızı baskı ve telaştan uzak bir şekilde geçi­ rirken , içimize temiz bir mutluluk yayılacak­ tır. Son araştı rmalar, duyu ları m ı z ü zerind eki e n güçlü etkiyi kokuların yap tığını ve kokula­ rın ayrıca ru h halimizi de doğrudan e tkiledi­ ğini göstermiştir. Öteki duyu larımızdan hiçbiri bilinçaltımız­ da saklanan bil giye , koku alma duyusu kadar dolay s ı zca u laşamaz; Hiç ş ü p he s i z , yaşamı­ nızda öyle zamanlar olmuştur ki, b e lirli b i r kokuyu duyduğunuzda geçmişte ki bir zama­ na ve yere dönerek o kokuyla ilgili duygu ları ­ n ı z ı y e n i d e n yaşamışsınızd ır. Olayın altında yatan gerçek şudur: Bu eteri k mad d e l e r, var­ l ı ğ ı m ı z ı n çok derin ve teme l b i r d ü z eyi n d e , b l o ke e di l m i ş e n e rj i l erimi z i n v e ç ö z ü m l e n ­ m e m i ş p roblemlerimizin ö t e sindeki b i r b ö l ­ g e d e , h o ş kokuların bize çağrı ştırd ı ğ ı mutlu­ luk a n ı larının da i spat ettiği gibi ruh u n saf varlığa yakın bir yerlerinde etkili olurlar. Uçucu yağlar i s e , diğer zamanlarda yolu-


250

Chakra El Kitabı

mu za çıkan engel l e ri çöz e re k b i z i mu tlulu­ ğu n b u yü ksek dü zeylerine çı karabilirl e r. Çiçe kl e rin ve b i tkilerin sübtil eterik mad­ deleri, i nsan varl ığının enerj i bede nlerine do­ kunarak, o n u n i y i l e ş t i ri c i , uyum yara t ı c ı enerj i lerini açığa çıkarırlar. Yapay olarak üretilmiş kokular, bitkileri n yaşam e n e rj i l e r i n d e n ve yal n ı z ca T o p rak Ana'nın b i r araya getirme yeteneğine sahip olduğu karmaşık unsurlardan yoksun o lduğu için, chakra aroma terap ile rinde yal nı zca saf bitki e san sları ku llanın. Sentetik koku ve par­ fü mleri n , doğal koku ların ve bunların güçle­ rinin seçkin dünyasında yerleri yoktur. Bu e sanslar doğa kaynaklı olduğundan et­ kil eri de bedeninizin ve ruhunuzun i h t iyaçla­ rı ile mükemmel bir uyu m i çindedirler. Ayrı­ ca g e n e l l i kle normal l e ş t i rici etkileri de var­ dır, yani sağlıklı ve uyu mlu bir mutlu luk ha­ vası yaratma eğilimindedirl er. Koku lu e sans­ ları n , burada, dü nyada var olmaların ı n sebe­ b i , koklanmaları içindir, çünkü bu onların ak­ tif unsu rlarının ortaya ç ıkma s ı n ı sağl ar. N e var k i , b u u n surlar yalnızca teneffü s yoluyla iletilme m e kted ir. Esanslar ayrıca, ortam ola­ rak buruna ih tiyaç duymayan titre ş i m l e r ya­ yarak, ü z erimizde doğrudan b i r etki d e bulu­ nurlar. Örnek olarak, karşı yönde esen rüz ga­ ra rağme n , b i r d i ş i tavu s kelebeğinin b i rkaç mi l d e n daha uzakta bulunan erkekl eri kendi­ ne çekme s i , o nları ç e z b e d e n şeyin yalnı zca


Chakra El Kitabı

251

koku o lmad ığını ispat eder. Chakralarım ı z ı uçucu yağların yardımıyla canlan dırırken , o nların nitel i kl e rini ile tmede kul lan d ı kları bu iki yönte mden de yararlanı­ rı z . Çeşitli esansların e tkileri ve bunlarla bağ­ lant ı l ı chakralar önceki b ö l ü mlerde d e tayl ı olarak anlatı l m ı ş t ı . Mutlaka her c hakra için ayrı bir esans kul lanın ve listemizin bir kural deği l bir tavsiye olduğunu u n u tmayın. Örne­ ğin, tatlı kokan tüm çiçek yağları her c hakra için tavsiye edilir fakat sakral chakra ü z erin­ d e ö z e l l i kl e uyum sağlayıcı bir e tkisi vardır. İ ç göz chakra s ı n ı dinlendirmek i ç i n l avanta uygundur. B iberiyenin, kök chakrası ü z erin­ de uyarı cı etkisi vardır. Tavsiyelerimi z i uygu­ larke n , esansların sizde ve sezginizde uyan­ dırdığı duyguları i zlemeniz en iyisidir. Aroma terapisi renk canlandırması , ses ve d e ğerli taş te rap i lerinin bazı ç e şitl eri ile be­ raber yürütmek için uygundur, ancak e n iyisi ileride an latı lacak olan nefes alma egzersizle­ riyle ol ur. Uçucu yağların titreşimlerini derin bir ş e ki l d e i ç i m i z e çekt i ğ i m i z d e nefe s i m i z , chakralarla esanslar arasında enerj i alı şverişi için bir ortam olur. Eğer yağı doğrudan cildi­ nize sürmek istiyorsanız, % 1 0 oranında bitki­ s e l yağlarla (j ojoba, badem, susam, v. s . ) ka­ rıştırılarak kul lanılması ya da seyreltilmemiş e sanstan b i r pamuğa iki damla emdiri l i p da­ ha sonra chakra ü z e ri ne yerleştirilmesi tavsi­ ye e d i l i r. Pamuk topakların ı n daha önceden


252

Chakra El Kitabı

h a z ı r l a n ı p yakın b i r y e r e k o n u l m a s ı i y i olur.Uygu lamaya kök c hakra ile başlayın ve bir sonraki chakraya, bilinciniz onun dü zeyi­ n e yükse l m e d e n ke s i n l ikle g e ç m e y i n . H e r chakra i ç i n b i rkaç dakika gene l likle yeterli­ dir. Diğer te rap i şekillerinde (aroma terap i s i hariç) b i r aro ma Iambası yakarak aromatik bir çeşit katab i l i rs i n i z . Şimdi kokuların s i z i alıp yeni bilinç alanlarına taşımasına i z i n ve­ rin.

Yoga Şekilleri Kuzey yarı mküre insanları "yoga" kelimesi­ ni duydukları zaman genellikle bunun Hatha Yoga' nın fi z ik egz ersiz l eriyle i l g i l i ol duğunu düşü n ü rl e r . Ne var ki, b u Yoga'n ı n yal nı z ca bir şeklidir ve Yoga'nın ge rçek anlamı sağlık için egzers i z l e r uygu lamaktı r. "Yoga"nın tam çevirisi "boyu nduru k , bağlılık" yan i ke n d i n i ku tsala, O'nunla birleşmek niyetiyle adamak­ tır. B öyle bir birl e şmeye giden her yol "Yoga" o larak a d l a n d ı rı lab i l i r. Bu yakl a ş ı m la Yoga b i rçok m e d i tasyon yö n t e m i i ç i n g e çe rl i d i r. Chakralarla i l g i l i b ö l ü m l e rd e , h e r e n e rj i dü­ zeyi bir ya da daha çok yoga ş e kl i i l e e ş leşti­ rilmiş ti. Yoga ya d a m e d i tasyon çalışmak i s terse­ n i z .her bir chakra için ayrı ayrı tavsiye e tt iği­ miz ş e ki l l e r yardı mcı olab il i r . N e var ki, bu kitabın konusu ç e rçeve s i n d e m ü m kü n o lan


Chakra El Kitabı

253

tüm olasılıkların detaylı b i r anali z i n i yapma­ mız i mkan s ı z . Ü stelik, burada değinilen yoga yöntemlerinin tüm potansiyelinden yararlan­ mak i s tiyorsanı z , bunları bu konuda u sta bi­ rin den öğrenmeniz gerekir. Bu yöntemlerin hep s i de, t ü m chakra s i s te m i n i arıtmak ve uyumlu hale sokmak için etki l i araçlardır.

Chakra Nefes Teknikleri B el ki d e , yaşamınızda bazı an larda, nefe s a l ı p verme n i z i n , s i z i , çevre n i z d e ki herşeyle birle ştird iği ge rçeğinin farkına varmı ş s ı n ı z ­ dır. İ n sanlar, hayvanlar ve bitkiler h e p aynı havayı so luyorlar. O n ların verdikleri havayı siz alıyorsanız ve tersi de geçerl i. Nefes alıp verişimiz bizi yalnızca dış dünyayla değil, iç dünyayla da bağlıyor. Nefe si m i z e n kü çük ve en u zaktaki hücre lere kadar ulaş ıyor ve bede­ nimize yaşam enerjisi sağl ıyor. San skrit m e t i n lerind e n p rana'yı b i liyoru z . Prana nefe s y a da evre nsel kozmik enerj i şek­ l i n d e çevri l e b i l i r. Bu ç e ş i t l i çevir i l e r, n e fe s a l ı p verm e n i n farklı d ü z eylerini anlatıyor. Nefes yoluyla, onsuz h i ç b i r Yarat ı l ı ş'ın var olamayacağı hayat e n e rj i s i bağlantı kuruyo­ ruz . Burada, nefe s alıp ve rmen i n , yani çoğu zaman, önemsenmeye n fakat evre n s e l bir an­ lamı olan bu sürecin b oyu tların ı n b i l i ncine varıyoruz . O zama n . ruhsal olarak i l e rl em i ş kültürle-


2 54

Chakra El Kitabı

rin heme n h e p s i n i n nefe s alıp vermeye ö z e l b i r ö ne m verd iklerini ve bu g e rç e k ı ş ığında çok çeşitli b i linç gen i ş l etici e g z e rs i z l e r uy­ guladıkları n ı görüyoru z . Doğu g e l e n e k lerin ­ d e , nefe s b a s i t b i r hava g i r i ş ç ı k ı ş ı i şl e m i n ­ d e n farklı görü lür. Dü nyadaki t ü m in sanlar aynı gaz karı şımını çekiyor olsalar b i l e , nefe s a l ı p verme n i n yolları da ö n e m l i b i r e tmen­ dir. B i l i nçli b i r yolla nefe s a l ı p -ve rme , belir­ gin bir ş e ki l d e , tedaviyi ve havada bulunan yaşam enerj i s i n i n e t ki l eri n i arttı rıyor. B i linç yoluyla havadaki belli enerj i frekanslarını çö­ züp on lardan yararlandığımızı da söyleyeb ili­ ri z . Buna bağl ı olarak, Ç ağlar b oyu nca . ç e ş i t l i de rece l e re ayrılmış nefe s a l m a teknikleri ge­ l i ş t i r i l m i ş t i r. Bu tekni kl er hemen h e m e n tüm s p i ri tüel ve bil inçli sağl ı k çevre l erinde derin saygı görü rler. B i l i n c i m i z i n e fe s al ı p verişe yönlendirerek çok olumlu sonuçlar sağlayab i­ l i r i z . Chakralar ü z e r i n d e de yara t ı l a b i l ecek olan bu e tkinin u z u n b i r geçmişi var. Şimdi size, çok e tk i l i olan ve he rke s tarafı ndan ev­ de uygu l anab i l e n , basit b i r c hakra t e ra p i s i anlatmak i stiyoru z . Yere u zanıyoruz veya sırtım ı z d i k b i r şe­ kil d e otu ruyoru z . Bir kaç dakika l ı k s ü kunet­ ten sonra sakin ve düzenli bir şekilde nefes almaya başlıyoru z , tercihen burundan. Sonra, n e fe s a l ı p v e r i rke n h avayı i ç i m i z e ç e k i p chakralara yaydığımı z ı hayal ed iyoru z . Dik­ kati m i z i kök chakrasına veriyoruz ve onunla


Chakra El Kitabı

255

nefes aldığımızı hayal ediyoru z . Yaşam verici p rananın h u z u rl a i ç e riye akması na ve yine acele e tmeden dışarıya çıkmas ına i z i n veriyo­ ruz . Buna 3 -5 dakika kadar devam ediyoru z ve s o n ra s ı radaki e n e rj i merke z i n e , s akral chakraya geçerek, yine ayn ı ş e ki lde onunla nefes alıp ve riyoru z . Bu ş e ki l d e , her b iri ne 35 dakika ayı rarak taç chakrasına u laş ıyoru z . Di kkat e d i l m e s i gereken nokta, b i l i ncin h e r zaman c hakra i l e b i rlikte olma s ı v e onunla nefe s alıp vermeniz. Bu bas it egzersizi yapan herke s , kendi s i n i uyumlu v e denge l i , sonrasında da e nerj i dolu h i s s e d iyor. B a z ı larının tamam e n şaşkı n l ı k içinde, "ye niden doğmuş gibi hissediyorum", "ye ni b i r insanım" ya da "gerçekten dinçleş­ m i ş hisse diyorum" gibi s ö z leri n i s ı k sık du­ yuyoruz. Çoğu kişi , sadece sakin ve rahat hissediyorlar. Böyle basit bir egzers i z i n s i z e verebi leceği şeyler ne kadar harika! Gerçekten de, bir ne­ şe , huzur, güç ve sevgi kayn ağı. Ö z e ll i k l e ke ndini zayıf v e tükenmiş h i s s e d e n kimseler için çok etki l i . Chakra nefe s tekniği ile enerj i s i s temimizi güçlü enerj i le rle yü kleyeb iliriz. Chakra nefe s tekniğini, değerli taşların , ko­ ku l arın ve re nklerin titre ş i m l e riyle b i rl i kte kul lanabil irsiniz . Daha önceki bölümlerde an­ latılan yönte mleri uygularken , b i l i nçli olarak chakralar yoluyla enerj il e rini alabil irsiniz. Bu


256

Chakra El Kitabı

yöntem de ayrı ca çok e tkil idir. Dinamik c hakra nefes tekn iğini d e d eneye ­ bilirsiniz. Burada yavaş yavaş değil, hayal gü­ cünü zü de kullanarak, güçlü ve h ı z l ı b i r ş e ­ ki l d e , chakralardan nefe s a l ı p veriyorsunu z . Söyl e nm e s i gereken ş u k i , bu ö z e l e nerjetik soluma b i ç i m i n i uygu layan insanın içind e , büyü k bir "ateş"i kıvı lcımlandırması için çaba ve çal ı ş ma gerekir. Baz ı ları na göre chakraları temizlemenin ve canland ı rmanı n gerçek yön­ temi budur, bazı ları ise. yönteme p e k ilgi gös­ terme z l e r. B u rada da, her koşulda olduğu gi­ bi, sizin için e n iyi olanına yöneltecek olan iç se sinizi izl eyi n. B a z ı l a rı n ı z pranayama'yı duymu ş ya da o n u n la i l g i l i t e kn i k l e ri uygu l a m ı ş o lab i l ir. Pra naya ma Sanskritçe "prananın efe n d i s i ol­ ma" anlamı na gelir. İçerdiği teknikler, chakra­ ların e n e rj i p otansiye l i n i uyarır ve uyumlu b i r hale getirirler. Fakat mümkü nse yetkin bir öğre t m e n i n r e h b e rl i ğ i n d e uygulan m a l ı d ı r . Hangi y ö n t e m i uygulars a n ı z uygulayı n , h e r defasında, gös terilen çabaya değecektir.

Chakra Refleks Bölgesi Masajı Çoğumu z , b e d e n i n h e r b ö l g e s i n i n ve her organ s i st e m i n i n b i r refleks bölge si n e sahip olduğunu uzun z amandan beri b iliri z . En iyi b i l i n e n refl e k s b ölgeleri ayakta b u l u nu r. Bu­ rada tüm organi zma küçük alanlarda ya da


Chakra El Kitabı

257

bö lgelerde temsil edilirl er. Bu refleks bölgele­ ri , onlara karşı l ı k ge l e n organlarla s ı kı bir i l i ş ki içinde o ld u klarından, organ sisteminin baskıda olduğu ya d a hasta o l du ğu zamanı b e l irtirler. ( Ü s t e l i k , b e n z e r refl e ks b ö l g e s i si stemleri, e l l e rd e , yü z d e , kulaklarda v e göz­ lerd e , burunda , kafada ve sı rtta da bulunur.) Fakat ayaktaki refl e ks b ö l ge s i sistemi yalnız­ ca e n iyi b i l i n e n ve e n çok kullanı lan d e ğ i l , aynı zamanda e n basi t ve e n açıkça tanımla­ nanıdır. Gele neksel ayak refleks bölgesi, tera­ pisi ö z e l bir baskı noktası masaj ından oluşur. Refleks bölgelerini şemalarla göstere n birçok kitap bulunduğundan, b i z b u konunun daha fazla derinlikl e rine inmeyeceğiz. Refleks b ö l g e s i masaj ı ile ilgilenenler i ç i n yeni olan, yedi chakranın her b i r i n i n ayakta kendi bölgesi olduğu ve chakraların , bu nok­ talara yapılan masaj larla etkilenebileceğidir. Başlangıçta, chakraları uyu mlulaş tırmanın bu kolay ama çok e t k i l i yönt emi b i z i d e şa­ ş ı rtmıştı. B irkaç doğru el hareketiyle chakra­ n ı n duru munu açıkça değiştirebi l iyorduk. Ki­ şinin kendi ayağına masaj yapması d a müm­ kündür fakat b a ş ka b i ri s i tarafından masaj yapı lması yal n ı zca daha etki l i değil , daha ke­ yifl i d i r de. İ ki kişinin s ı rayla birb irine uygu­ lamaları e n iyisid ir. c hakra bölge l e rine masaj yapmaya başladığımızda, hangi tekniği kul la­ nacağım ı z ı b i lmiyord u k. Bu yü z d e n , etkisini b e li rleyeb i l me k i çi n , farklı gru p l ar üzerinde


258

Chakra El Kitabı

ç e ş i t l i yönte m l e r d en e m e k zoru nd a kaldık. Burada, B odo'n u n o n yı l l ı k deneyimi ve tüm masaj teknikle ri hakkındaki pratik bilgisi çok değerl id ir. B u lguları m ı z ı n sonucu o larak , b i r ı ş ı k ve daire sel hare ke tlerle incitmeden yapılan ma­ saj ı n e n iyi s i o l duğunu gördük. B i l i ne n ref­ leks bölgesi masaj ları nın aks i n e , biz yağlı bir krem de öneriyoru z. İlk chakranın refleks bölge s i n e , 2 - 3 dakika masaj ya para k başlıyoru z . U n u t u l mamalıdır ki , c hakra terap i s i yal n ı z ca fi z i k d ü z l e mde d e ğ i l , en erj i d ü z eyinde d e etki s i n i göste rir. Bu yü zden, refl e ks bölgesi terap i s i n d e uygu­ landığı söyl e n e n güce i h ti ya c ı n ı z yok. Tek yapmanız gereke n , dai resel hareketlerle hafif bir baskı uygularken sürekli ve hafif fi ziksel teması devam e ttirme ktir. Masaj yap tıran kişi ayağını masaj yapana (masöre) d oğru u zat­ malıdır. Masaj yapı lı rke n mümkün o l d u ğu ka­ dar rahat o t u rm a l ı ya da yatma l ı d ı r. M asör, ayağa, zorlanmadan kolaylıkla ulaşabileceği b i r yerde otu rmal ıdır. B u lduğumuz en etkili yol, aynı a n d a h e m sağ ayak taba n ı n d aki chakra bölge s i n e , hem d e sol ayağın ü stünde­ ki aynı bölgeye masaj yap maktır. B u i ş l e m , s a ğ ayağın ü s t ü n d e ve sol ayağın tabanında tekrar e d i liyor. Her zaman, masaj yap ıl acak bölgeye bağlı o larak b i r , i ki ya da üç p armak­ la yumuşak daire sel hare ketler yap ıyoru z . Yine d e , s i z i katı masaj kurallarıyla s ı nırla-


260

Chakra El Kitabı

dir. Deneme gru p larında sürekli olarak gördü­ ğümüz şey, c hakralara d öndü kleri ye rde <*> refl eks bölge s i masaj ı yap ı l ı rsa etkinin arttı­ ğıydı. Diğer b i r deyi ş l e , b i r erkeğe masaj ya­ parken , b i rinci chakra saat yönünde , ikincisi saat yönünün tersinde, ü çüncü sü saat yönün­ de vs. hare ke t l e r yap ıyoru z . Kad ı n lar için de bunun tersi geçerli d i r . ( Chakraların d ö n ü ş yönl eri , chakraların a mac ı ve i ş l e v l e r i adl ı bölümde açıklanmıştır). B u işlem enerj i akı ş ı­ n ı e n iyi şekilde uyarıyor ve uyumlu h ale ge­ tiriyor. Bazı duru m larda gördük ki, masaj sı­ ras ında ya da sonrasında, diğer terapi şekille­ ri n d e n b i ldiğiniz b e l i r l i iyile ş tirici sonuçlar ortaya çıkıyor. Böyle tepkiler, hastalı k b e lirti­ l e ri olarak görü l me me l i dir. Baz ı durumlarda i s e , gülme ya da ağlama şeklinde duygu sal boşal malara da rastladık. Böyle tepkiler hiçbir ş e ki l d e bastırılmamalı­ d ı r. Çünkü fi z i ks e l kend i n i d ü z e n l ey i c i an­ lamları vardı r. Chakra masaj ı ndan s o n ra "has ta" b i r süre d i n l e nmelidir. Bu s e s s i z s üre içinde b e d e ni­ mizi dinlemek çok ilginç olabilir. Değişen bir­ şey var mı? Şimdi nas ı l h i s s e diyo r s u n u z ? Dengeme kavuştum m u ?

(") Chakrarıın dörıerı bir çark olduğunu ha tırlayınız.


Chakra El Kitabı

261

İki günde bir b u terapinin uygulanması çok etkili oluyor. Doğal olarak, chakra refleks bölgesi masajını, bu kitapta anlatılan diğer yöntemlerle birlikte kullana­ bilirsiniz. Bunun için değerli taş, renk, aroma ve ses te­ rapileri en uygunudur. Chakra refleks bölgesi masajı ayrıca yeni doğmuş bebekler ve çocuklar için de etkili olabilir. Deneme gruplarına katılanların çoğu bunu ya­ parken çok eğlendiler ve yarattığı etkiye şaşırdılar.


262

Chakra El Kitabı

Tıkanmış Enerjileri Çözmek İçin Beden Hareketleri K e i th Sherwood , b loke chakra e n e rj ilerini gevşetmek ve çözmek için b i z e aşağıdaki eg­ zersi z l e ri öğre tti. B i z de buradan ona teşek­ kü r e tmek istiyoru z . K e n d i s i · i n sa n ğ e l i ş i m i , uyu mlulaşması v e te dav i s i ü z e ri ne mükem­ mel � e m i n e r l e r veriyor ve bu e g z e rs i z h � ri Hint Yoga geleneğinin.eski b ilgileri temelinde kuruyor. · fiu e g z ersizler, t O m o rgani z maya, farkedi-


Chakra El Kitabı

263

lir b içimde yararlı ve d e n ge leyici e tkiler geti­ riyor. Yere u z anmak, ya d a s ırtınız dik ola­ rak, lotus p o z i syonunda, topukları n ı z ı n ü s ­ t ü n d e o turmak en iyisidir. Şimdi gözleri n i z i kapay ı n v e yavaş yavaş sakinleşin. Nefesiniz rah a t ve d ü z e n l i o l m a l ı . Bazı k i m s e l e r, 1 O' dan geriye sayarak, h e r basamakta d e ri n rahatlama düzeyl e rine i n meyi tercih ediyor­ lar. Egzersiz 1 : Kök chakranın kasılması

Saki n bir şe kilde nefe s i n i z i verin ve makat kas ını içeri ve yukarı doğru çekerek leğen ke­ miği bölge s i ni kas ı n. Şimdi genita l organları mü mkü n oldu ğu kadar kası n ve göbek bölge­ s i ndeki iç karını içeri doğru çekin. Egzers i z i n bu son başamağ ı , düz bağı rsağı v e üreme or­ ganlarını yukarıya ve arkaya doğru çekmeni­ z e yardım ede r. M ümkün olan en faz l a karın kasılmasına u laştığını zda, başlangıç pozisyonuna dönme­ den ö nce bu şekilde b i rkaç saniye kalmaya çal ışın. Bi rkaç saniye d i n l e n d ikten sonra , ilk üç basamağı ve son hali i ki kez tekrarlayın. B i l i n c i n i z i yalnı zca kas ı lan bölgeye verirken b i rkaç dakika d i n l e n i n . Bu egzers i z , birinci ve i k i n c i chakradaki t ı kan ı kl ı kl arı açar ve kun dalini gücünü uyar.ı r. Eg zersizden sonra , b i r e n e rj i v e sıcaklık duygusu yaşanması nor­ maldir.


264

Chakra El Kitabı

Egze rsiz 2: Diyaframın kasılması

(Diyafram , az ya da çok, göğsü ü s t karın­ dan ayı ran bir kas ve sinir demetidir.) İç hu­ zur ve rahat l ı k hal inde kal maya d evam e d i n v e nefe s i n i z ö nceki g i b i rahat ve d ü z e n l i ol­ sun. Şimdi nefesinizi d ı şarı verin ve diyafra­ mı göğü se do ğru ç e kmeye çal ı ş ı n . B u nu ya­ parke n , üst karın organlarını omuriliğe doğru bastırın . Kas ı l mayı b i rkaç saniye devam e t t i rmeye çal ı ş ı n ve sonra gevşetin. Dinlendikten sonra i ş lemi tekrar e d i n . Dinle_nirken d i kkati niz ça­ l ı ştığınız b ö l ge ü z e rinde o l malı. G e n e l d e bir titre şim duygusu hissedilir ve bazı i nsanlar bir sıcakl ı k yaşayab i l i rl e r . Bu t e p k i , solar pleksüs chakranın e n erj iyle dolduğunu gös­ terir. Bu e g z e r s i z l e çözü l e n e n e rj i n i n b i r bölü­ mü , kalp chakrasına ç ıkar ve onu can landırır. Eğer tamam e n rahat kal ı rsan ı z ve i ç i n i z de olup b i te nlere kon santre olursan ı z , deri n bir i ç huzur içinizde yayılacaktır. Birkaç d akika­ lık rahatlamadan sonra sıradaki egzersize ge­ çin. Egzersiz 3: Boyn un kasılması

Burnu n u z l a nefe s alıp verirke n , o m u z ları­ n ı z ı yukarı doğru, boyn u n u z u i çe r i d oğru çekmeye çal ı ş ı n . Birkaç saniye bu p o z i syonda kalı n ve boyun b ö l ge n i z e konsa n t re o l u n . Sonra gevşeyin. H e p s i n i ü ç kez d a ha tekrar


Chakra El Kitabı

265

ettikten sonra bir süre daha gevşeyin. Bu egzersiz boğaz chakrası ndaki tıkanmış enerj i l eri gevşetir ve kafa ile kal p arasındaki bu ö n e m l i t ü n e l i te m i z l e r. Ene rj i y e n i d e n s e rb e s tç e akmaya başlad ı ğ ı n d a b oyu n v e o m u z bölge lerinde yoğun bir "parlakl ı k" h i s ­ s e d i l e c e k v e b i r i ç gü ç , i ç t e n l i k ve kendine güven b i l i nci ortaya çıkacaktır. Bu egzersiz­ l e r Yin ve Yang e n e rj i lerini uyumlu bir hale getirirler. Bu üç e gz e r s i z i s ı rayl a yaparsanı z , g e n e l olarak tüm halinizde a n i b i r g e l i ş m e yaşaya­ caks ı n ı z . Fakat bu egzersizi çok fazla yapma­ maya d ikkat edin. Sabah ve akşam b irer ke z , başlangıç için yeterli o lacaktı r. Deneyim kazandıkça, egzersizleri bir s ıra­ da birkaç kez yapabilirsiniz fakat her zaman hisse ttikleri n i z i n farkı nda olun. Asla doğal iç sın ırları n ı z ı n ötesine geçmeyin. O nlar size ne zaman duracağınızı söylerler. B u egz ers i z . b i z de dahil b irçok kimsenin gü n l ü k yaşam ı n ı n kal ıcı bir p arças ı o l d u . Çünkü yal n ı z ca b i rkaç dakika i ç i n d e kazan­ d ı klarımı z çok faz la. Unu tmayın , bu etkili eg­ zersizle rle s i z i i l e riye götüren teorik bilginiz d e ğ i l , yaptığınız günlük alıştırmalard ır.

Evrensel Yaşam Enerejisinin İletilmesi B i z i çevreleyen u z ay pranayla, evre n s e l


2 66

Chakra El Kitabı

yaşam enerj i s iyle dolu dur. Bu yüz d e n , b u et­ kili koz mi k enerjiyi doğrudan ve ö z e l bir yol­ la kullan ma i s te ği mantığa uyar. B u n u n b i r y o l u n u z a t e n c hakra n efe s tekniği i l e i lg i l i bölümde açı klamı ştık. Fakat y i n e d e bu ener­ j i n i n hem t ı ka n ı kl ı kları açmak, h e m d e ileri h o l i s t i k ge l i ş m e u laş mak için k u l l a n ı l d ı ğ ı başka i l g i n ç v e e t k i l i y ö n t e m l e r d e vard ır. Bunlardan b iri "Reiki"dir. Bu doğal ve h o l i s t i k tera p i y ö n t e m i , 1 9 . yüzyıl ortalarında, birçok Doğu ve Batı ülke­ lerini b i r H r i s t iyan rah i b i o larak d o l a ş m ı ş olan Japon doktor M i kao. Usui tarafından (ye­ n i d e n ) k e ş fe d i l d i . "Re i k i " "evre n s e l yaşam enerj i s i " d e m e ktir ve b u koz m i k e n e rj iyi in­ sanlara ileten b i r tera p i şeklidir. Tera p i s t ya da Reiki'den geçen b i r kimse yalnızca bir çe­ şit katalizör ya da kanal görevi görür. Kendi adı na hiçbir şey yap maz. Kozmik e n e rj i onun e l l e rinden karşı s ındaki i nsana geçer. Bugün Reiki, e n h ı z l ı yayılan tedavi yönt em lerinden biridir. B irkaç yıl önce , onun hakkı nda, b ir­ kaç dile çevrilen ve b i rçok kez basılan (Reiki­ Evre n s e l Yaşam En e rj i s i - a d ı n d a b i r kitap yaz d ı k. Reiki çok popüler oldu çünkü hem e g z e r s i z l e ri basit he m d e çok e tki l i d i r . İki hafta sonunuzu verece ğiniz bir seminer ö ğre­ n e b i l irsin i z . Bu s e m i n e r s ı ra s ı n d a , e n e rj iyi iletme yeteneği , tüm i n sanlarda bulunan te­ davi kanallarin ı açan b i r i ş lemle, öğre tmeden öğrenciye geçiril ir.


Chakra El Kitabı

267

Reiki'yi çocuklar bile uygulayabil irler çün­ kü ö z e l bir b il gi gerektirme z. Bu e ne rj i , ken­ dine has bir " z e ka"ya sah i p t i r , yan i , d o ğru­ dan ge rekli b ö l geye , gerekli miktarlarda akar. Bugün R e i k i , tüm d ünyada, amatörlerden tu tun da tıp p rofesone lle rine kadar yüzle rce , b i n l e rc e i nsan tarafından uygulanmaktad ır. Reiki e n e rj is i kendi chakranızı ve başkalarını uyumlulaştırmak için kullanılır. Reiki e n e rj i s i , i nsanda d o ğal olarak bulu­ nan şifa kanallarından çıktı ğı için , içindeki ve çevre s indeki yüksek e n e rj ile re açık olan biri tarafından aktarılabi lir. B i r öğretmenden bu y e t e n e ğ i almamış o l s a n ı z b i l e , e l l e r i n i z i n süku n e t v e rahatlama sağlayacağı nı h i s sedi­ yorsanı z , aşağıdakileri denemekte serb e s tsi­ niz. Reiki'nin c hakralarla i lgili pratik uygulama­ ları çok basit. Yalnızca, e l le ri n i z i her e ne rj i merke z i ne koyarak u y u m s a ğ l ayan R e i k i enerj i s i n i n akmasını sağlıyorsun u z . Yedi chakradan her b i r i , d i ğe rl eriyl e sıkı b i r i li ş k i içindedir. Reiki e n e rj i s i aynı anda iki elinizden de aktığı i ç i n , chakralara yaşam e n e rj i s i verip onları aynı anda hem uyumlu­ laştırır hem de dengelersiniz. Eski Ahit'te ve Yahud i inancında d e ri n b i r s e mb o l i k an lama sahip o lan yedi k o l l u şam­ dan (can delabra), chakralar arası ndaki ilişkiyi çok iyi b i r ş ekilde canlan d ı rabi lir. B u rada


268

Chakra El Kitabı

alevler chakraları temsil eder.

Yedi kollu "Chakra Şamdanı"

G ö rü ldüğü gib i , merke z d e ki alev (merkezi bağlantı fon k s iyonuna s ah i p kal p chakra s ı ) tüm d i ğ e r alevlerle ya d a c hakralarla sıkı b i r


Chakra El Kitabı

269

il işki içindedir. Birçok e s ki gelenekte kal pteki e n e rj i merke z ine ö z e l bir önem veri l i r. B i z de mümküns e , bunu her te davi ş e kl i n d e kulla­ nacağı z . Reiki uygulayan birçok i nsanda gör­ düğümü z kadarıyla , yatmadan önce h e r iki e l l e ri n i d e kal p cahkralar ı n ı n ü z erine koyu­ yorlar ve bu p o z i syonda uykuya dalıyorlar. Eğe r kal p chakra s ı n ı n ö z e ll iklerini g e t i ş t i r­ m e k i s tiyorsan ı z b u i de a l b i r R e i ki tedav i yöntemidir. Çizimd e , hangi c hakraların birbiriyle ilişki içinde olduğunu açıkça görebiliyoru z : Kök chakra s ı , taç chakrasıyla; Sakral chakra i ç göz chakrasıyla; Solar p l e ks ü s chakra boğaz chakras ıyla Chakraları denge haline ge tirmek için, e l leri nizi aynı anda enerji me rke zinin ü stüne ko­ yu n ; ö rn e ğ i n biri kök merkezd eyke n diğe ri taç chakra s ı n d a o l sun. Artı k chakraya çiftler halinde bunu uygul ad ı ktan sonra, i ki e l i n i z i de kul lanarak R e i k i enerjisini kal p chakrasına i l e t i n . Her d u rumda, e l leriniz 3-5 dakika ye­ rinde dursu n. Chakra e n e rj ileri n i n denge l e n­ mesini gözlemek harika bir duygu verir. B i r sorun ya d a hastalık halinde , yaşam e n e rj i sine i h t iyaç duyan chakraları b e l irle­ me k için de yararlı olab i l i r. Chakralarla ilgili bölümlerde chakralara karşı l ık gelen bedenin bölgelerini anlatmı ş t ı k. Örneğin karaciğerde


2 70

Chakra El Kitabı

bir soru n yaşanıyorsa, l isteye bir göz atarak kara c i ğ e r i n s o l a r p l e k s ü s chakrayla i l i ş k i içinde olduğunu görebiliriz. B i r e l l e b u chak­ rayı tedavi ederken diğer e l l e Reiki e n e rj i s i n i karaciğere i l e t i r i z . D a h a ö nc e d e n g ö rdüğü­ müz gibi, kal p chakrası tüm sistemin merke­ zidir ve bu yü zden kalp c hakrası n ı d a diğer­ leri gibi dengelemek ö nemlidir. Bu konu Reiki uygu layıcıları için temel bir­ bilgi olduğundan, burada daha fazla d e rinine inmeye ge rek duy muyoru z . Umarız R e i ki ça­ l ı şmalarına karş ı b i raz içgö rü kazanmı ş s ı n ı z­ dır ve b u terapi şeklini; tam sağl ı k ve iç uyu­ ma basi t ama etkili b i r yöntemle u laşmak is­ teyen insanlara tavsiye ederiz. Kül türümüzdeki b irçok insan doğanı n yön­ t e m l e r i n d e n çok t e k n i k aygıtlara güve nme e ğ i l i m i içinde o l d u ğu i ç i n , bazı terapistler has talara kozmik e n e rj i sağlayan b i r dizi ay­ gıt ku llanıyorlar. Bu bakımdan, mod e l p i ra­ mitler ve orgon akümülatörleri ö z e l bir d eğe" re sahiptir. P i ram i d i n ke n d i n e ö z gü ş e k l i , k o z m i k enerj i leri odaklar v e R e i ki 'ye b e n z e r b ir şeki l­ de i l e ti r. Bu yüz d e n , b öyle mode ller, bedenin bazı b ö lgeleri n e y e r l e ş t i ri l e re k e n e rj i sağla­ nabi li r. Bugün böyle bir tedavi şekli için bu­ lunan ç e şitli p i ramitlerin hepsi de G iz e 'deki Keo p s p i rami d i n i n e ği m açısına (5 1 °) göre ku llanılır. En iyi s onuçlara u laşmak i ç i n , her zaman piramidi n köşelerinden b irin i n kuzey-


Chakra El Kitabı

271

güney e k s e n i n d e b u l u nmasına d i kkat e di n. Tahta, d e m i r , m e rmer, gümü ş , bakı r, s e ra­ mik, alümi nyum, karton, sentetik mal zemeler ve değerli taşlardan yapılmış çeşitli boyutlar­ da piramitlerle çalıştık. H e r zaman, kaya kris­ tal i , pembe kuvars ve ametistten yapılmış pi­ ramidleri tercih e ttik. Belki de değerli taş te­ rap i sinde kullanabildiğimi z için kural o larak, . piramit, bede nin i stenen bölgesine 5 - 1 O daki­ ka süres ince yerle ştiri l i r. Bu ş e ki l d e odakla­ nan e nerj i lere c hakralar çok olumlu tepkiler gösterirler. Anlatılan diğer terapi şeki l lerinde olduğu gibi, burada da, b il incinizi söz konu­ su bölgeye yön el tmelisiniz. Son zaman larda yay ı n lanan " D i e G l ü k s p ­ yramide" a d l ı kitabında, p iramit araştırmacısı Manfred K e p p e l e r ilginç b i r buluştan bahse­ diyor. Uzun araştırmalar ve hesap lamalar so­ nucunda, Keop s p i ramidinin açı sını Mısır için uygun olduğu fakat Avrup a ülkelerinde ideal açının 65° olduğunu bu lmuş. Bu açıyla yapı­ lan p iramitler e n e rj i p otansiyelinde d i kkate değer bir artışa yol açıyorlar. Doğal tedavide ku llanılan orgon akü müla­ törü , faz la ayrıntısına girmeden söz e tmek is­ t e d i ğ i m i z bir ayg ı t . B a ron von R e i c h e n b a c h ' ı n ( 1 7 8 8 - 1 8 6 9 ) i l e ri s ü r d ü ğ ü " O d i c Güç"ü doğrulamak v e p ratik b i r kullanım ya­ ratmak için Wilhelm Reich ( 1 8 9 7- 1 9 5 7) si ta­ sarladığı b i r aygıttır. İ l k bakışta, orgon akü­ mülatörü bir s a n dığa ya d a kabi n e b e n z e r.


2 72

Chakra El Kitabı

Fakat duvarları farklı meteryal l e rd e n o luştu­ rulmuş bir dizi tabakadan oluşur. Kab i n koz� mik enerj i leri yoğunlaştırarak tedavi için ku l­ l an ı ma s u nar. Kura l o larak, h a s ta k o z m i k enerj iyle yüklenmek i ç i n b i r süre kab i n d e o­ turtulur. Bu işleml e chakralara da e n e rj i veri­ l i r . Başka bir yön temde , organ a kü m ü lütö­ rün de yükl enen pamuk topakları cha kraların üstüne yerleştiri l i r veya yap ı ş kan bir bantla sab i t lenir. Önceden anlattığımız ki n e z ioloj ik kol testinin de gösterdiği gibi, bu yöntem ba­ zı duruml arda şaşı rtıcı derecede e tkili olmuş­ tur. Eğer burada anlatılan y ö n t e m l e r d e n b iri (ya da daha fazlası) ilginizi çe ktiyse d eneyin; ve sonuçlarını görünce şaşıracaksı n ı z .

Chakralar Bir İç Yolculuk Şimdi anlatacağımız yolculuk, iç hayallerin ve deneyimlerin kap ısını açacak olan yönlen­ dirilmiş bir meditasyon ş e klidir. Burada yaz ı­ lanları kendiniz b i r kasete kaydedebilir ya da e ş i n i z e veya b i r arkadaşınıza okutab i lirsiniz. Yavaş yavaş okumalı ; cümlelerin arasında kı­ sa b o ş luklar ve bazı d u ru mlarda b e l i rt i l diği ü z e re daha uzun boşluklar b ı rakma l ı dı r. Bu yolculuğa arkadaş ların ız la birl i kte çıkın. Son­ radan d eneyimleri n i z i paylaşab i l me k harika olacaktır.


Chakra El Kitabı

273

B u yolculuk öyle bir Ş e ki l d e anlatılmıştır ki , ö z e l li kle b i r c hakra ü stünde çalışmak is­ terseniz gere kli pasaj l a rı s e ç e b i l i rs in i z . Du­ ru m n e olursa o l s u n , her z aman başlangıçta nefe s i ni z i göz lemeli ve sonunda yaşadıkları­ n ı z ı yans ı tab ilmek i ç i n ke n d i n i z e b iraz z a­ man b ırakmal ısınız. Bir aroma lambasının yu­ muşak kokusu ya da değerli taşları n titreşim­ l e r i s i z e bu yolculukta e ş li k edebi lirler. Bu d e n eyimi yoğu n laş tırmak i ç i n yumuşak bir fon mü ziği de kullanabilirs i n i z . Tüm meditasyon s ü re s i boyunca rahatsız e d i l meyeceğini z d e n emin o l ma l ı s ı n ı z . Oda hoş b i r şekilde sı cak olmalı. Rahatça u zanın ve bacak üs tü ne atmayın çünkü serbest ener­ j i a k ı ş ı n ı e n ge l l eyeb i l ir. ( Lo tu s p o z i syonu mü ste sna.) Aşağıdaki meditasyon, chakraları n açılma­ sını ve uyarı lmas ını sağlayacaktır. Bu kendili­ ğinden olacaktı r. Sizin hesabınıza hiçbir çaba gerekmediğinden, hiçbir şey yapmak zorun­ da değil siniz . Burada önerilecek olan hayalle­ ri ve duyguları yaşamak için çabalamayın. Sa­ dece gevşeyin ve ortaya ç ı kacak düşünce ve duyguların farkında olun. Burada yazılanlara entelle ktüel bir yaklaş ım göstermeyin çünkü , olanlar.varlığımızın tamamen farkl ı bir düze­ yinde gerçekleş iyor. Yolculuğa çıkmadan ön­ ce , her seferinde bu iç yaklaşımı hatırlayın. İç y o l c u l u ğu n u z s ı ra s ı n d a , e n ge l l e n m i ş e n e rj i l er i n ç ö z ü l d ü ğ ü n ü h i s s e d eb i l i r s i n i z .


2 74

Chakra El Kitabı

Bastırılmış duygular bil inçli farkı ndalığa eri­ şebilir. O lanları kabulle nin. Hiçbir şeyi dı ş la­ mayı n. İ çinizdeki doğal tedavi gücüne t e s l i m olun. Şimdi rahatça uzanın ve g ö z l e ri n i z i kapa­ yın. Her nefes veri ş i ni z d e daha çok gevşeyin ve gittikçe daha derine , bir iç h u z u r h a l i n e girin. • Şimdi farkındalığını z ı n , anüs ve c i n s e l

organların aras ında, aşağı doğru açılan birin­ ci e n e rj i m e rke z i n e yö n e l m e s i n e i z i n ve rin . B ı rakın farkındal ı ğ ı n ı z . orada , b i r s ü re h e r­ hangi b i r niyeti veya amacı olmadan, beklen­ tilerden u zak, dolaş s ı n . Farkı n d a l ı ğ ı n ı z kök chakra n ı z ı yavaşça uyarır. Yavaş v e s ü rekli daire s e l b i r h are ket h i s s e d e rs i n i z , ı l ı k bir e n e rj i akı ş ı . B u akı ş ı n merke z i n d e n b e rrak, kırmızı ı şı klar çıkmaya başlar. Dalgalarla, bi­ rinci chakra n ı z e n e rj i s i n i b e d e n i n i z e , onu her hücreye taşıyan ve h u z u r dolu sıcakl ı k ve yaşam veren kan ı n ı z a yayar. İ ç i n i z d e ki bu s e s s i z gücü n dalgalarına tamame n te s l i m olun. Şimdi kök chakra n ı z ı n yukarı doğru daha faz l a a ç ı l d ı ğ ı n ı ve ye ryü z ü n ü n taze yaşam enerj i sini b e d e n i n i z e g e t i rdiğini h i s s e d iyor­ sunuz. Bu enerj iyi, kaynağına yani kendi kök chakranı z kadar yoğun kırmı z ı ı ş ıkla parla­ yan d ünya n ı n merke z in e kadar taki p e d i n . Toprak Ana'nın kalb inden farklı tabakalardan geçerek yükselen süre kl i bir enerj i akımı var-


Chakra El Kitabı

275

d ı r. Bedeninize birinci chakra yoluyla g i re r. Toprakta bulunan bu gizli gücü yaşayın. Kendi bede niniz d e b u güç tarafından ya­ p ı ldı ve sürekli olarak bu güçle besleniyor ve yaşıyor. Yine aynı e n e rj i , ge zegenimi z i n sı­ n ı rları n ı o l u şturd u , yeryüzünde yaşayan sa­ yısız bitkiye , hayvana ve i n sana yaşam verdi. Siz bir bağla dünyaya ve onun yaratı klarına bağl ı s ı n ı z . Yaşam gücü şu anda sizin ü z e ri ­ n i z d e n geçiyor. Yaşayan yeryü zünün bu çem­ be rle riyle korunmuş bir şeki l d e , onun besle­ yici ve iyile ştirici enerj i lerine teslim olun. Bu i ç yolculuk bi ttiğinde , sürekli kök chak­ ran ı za a kan bu bitmez tü kenmez kaynakla te­ mas hali nd e kalacaks ı n ı z . Yaşamdaki d u ru­ mu nuz sakin ve dingin olacak ve siz bu hari�'. ka gezegene , yani evi n i z e karş ı minnettarhl<. ve sevgi duyacaksı n ı z . • Yeryüzünün nabzıyla atan güç üzerjnız­ den akmaya devam ed iyor, farkındalığım z ı n dere ce d erece sakral chakraya sürükl enme si­ ne i z i n verin. Yeri göb eğin bir parmak kadar altındadır ve ileri .dogru açılır. Beklentisiz ve amaçsı z c a , sadece b u alanın farkında o l u n . Farkındal ı ğ ı n ı z i kinci c hakranı z ı uyarır. K ö k chakradakinden daha· can l ı b i r a k ı ş a s a h i p o l a n daire s e l bir hare ke t h i s s e dersiniz. I l ı k su girdabı gibidir, akan e n e rej i n i n d ö n e n ve dans eden hareketi. M e rkezinden açık p orta­ kal rengi b i r ı ş ı k büyümeye başlar. Akışın her dönüşüyl e , bu ı ş ı k daha da yoğunlaşır. Dalga-


2 76

Chakra El Kitabı

lar açılarak b e d e n i n i z i genişleyen dai re l e rl e dolduru r. Kanınızın ve saflaştırıcı l e n f s i ste­ m i n i z in akı ş ıyla karış ı r. B e d e n i n i z ş i mdi tek b i r yaşam enerj is i akı şıdır . . . V e e n erj i akışı hala ge n i ş liyor, d e rin i z i n gözeneklerinden geç iyor, s i z i çevreliyor ve bu zarif gücüyle s i z i yıkıyor. Oyun oynarmı ş gibi sizi okşayarak, onun çocuğuymuşsunuz gibi hafifçe sallayarak yaşamınızı devam etti­ riyor. Bu Ya şam suyu nun okşayan ve b e ş i k gibi sal layan hare ketine t e s l i m o luyorsunuz. Beden ve ru h düğüm l e rini çö züyorlar ve git­ tikçe daha fazla miktarda saflaştırıcı yaşam gücü emiyorlar. Tıkan mış kanal la r a ç ı l ıyor, unutulmuş a n ı lar ve duygular uyanıyor. Her yönden s i z e doğru yeni bir yaşam akıyor. . . Ve yine hala yaşamın akı ş ı genişliyor, şef­ katli sı cak su ların sınırsız okyanuslarına dö­ nü şüyor, sizi sevgiyle b e s l iyor. Üstünüzdeki gök kubbeye bir bakı n . Ufuktan gö rkemli bir sabah gü n e ş i d oğuyor , gökyü z ü altın rengi ışıklarını yayıyor. Ye ni bir dünyada ilk sabahı yaş ıyormu ş gibi his s e d iyorsunuz. İ ç i n i z deki kabaran mutluluk dalgaları , yaşamı n her yeri­ ne u laşıyor, yaratılmış her şeye ve her varlı ğa dokunuyor. Ta içinizde bil irsiniz ki, tüm ya­ rat ı l ı ş ü z e rinden akan bu aynı yaşam gücü , sizin üz erinizden de a kıyor. İçinizdeki yaşam tüm yaşamla karı şmaya baş l ıyor. Güve n le , o­ nun akı ş ı na teslim oluyorsunu z . B u yolculuk artık b i t t i ğ i zama n , i ç i n i z de ki


Chakra El Kitabı

277

yaşam kaynağıyla s o n su z a dek bağlan m ı ş olacaks ı n ı z . Yarat ı l ı ş ' ı n d oğurucu güçleri n e , içinizde akan ve çevren i z i saran yaşam muci­ zesine açık olacaksınız. • Yaşam suyu ü z e rinizden akarak bedeni­ n i z i ve ruhunuzu dol dururken, s i z şimdi dik­ katinizin üçüncü enerj i merke zinde dolaşma­ sına izin veri n . Göbeğinizin beş santim kadar üstünde öne doğru açılır. Farkındalığın ı z ı ya­ vaşça solar p l e ksüs c hakranı z ı ki şisel gücü­ nü zün teme l i n i ve kaynağını uyarır. Şimdiki hali nasıl olursa o l s u n , onu oldu ğu gibi kabul e de r s i n i z . Sizin bu kabu l le n m e n i z üçüncü chakranızı daha da çok rahatlatır . . . Dairesel b i r s ıcak e n e rj i akı ş ıyla dönmeye başlıyor. Az sonra dönme hareketiyle birlikte me rke z in d e n altın rengi sarı bir ı ş ı k çıkıyor. Yüksel e n gün e ş i n ı ş ı ğı gibi bedeninizi saki n­ l e ş t i ri c i p arlaklığıyla d o l d uruyor. Bu a l t ı n rengi sıcakl ı k i ç i n i z e de d o kunuyor. Tama­ me n rahatlamış ve huzur içinde, bu ışığa tes­ l i m oluyorsu nuz. Işık, ruhunuzun e n karanlık noktalarına kadar i nerek parlaklı k ve berrak­ l ı kla dolduruyor. Gölge l e r ve gerilimler çözü­ lüyor. Bu aydınlatıcı ı ş ı k, bedeninizin merke­ z i n d e n tüm varl ığınıza yayılıyor ve sonunda içinizde yalnızca h u z u r güç ve bereket kal ı ­ yor. İ ç t e n yay ı lan bu a l t ı n rengi ı ş ı nlar, s i z i parlak b i r ı ş ı k h alkasıyla sara ra k dü nyaya u laşıyor. Üçüncü chakranız bir güneşe dönü-


278

Chakra El Kitabı

şüyo r.Tüken m e z bir hayat bağış lay ı c ı s ıcak­ lık, güç ve ı ş ı k kaynağı oluyor. .. Bu yolculu ktan döndüğünüzde yaşam ı n ı z ı iç merke zden, ışık, h u z u r v e enerj i m erke z i n ­ den d ü z e n l eyeceks i n i z . İ ç i n i z d e ki ı ş ı k , dün­ yaya yayılacak, tüm o l u ş düzeyleri ndeki bol­ luk ve ı ş ı ğ ı çekecektir. Çevrem i z d e ki bitkil e r , hayvanlar, i n sanlar ve h e rşey i ç i n b i r ı şık merke zi oluduğunuzu kabul edeceks i n i z . İçinizdeki gü n e ş , sıcak ı ş ı kları n ı yayarken sürece, farkındalığı n ı z ı n yavaş yavaş dördün­ cü chakranızda dolaşmasına i z i n ve r i n . Göğ­ s ü n ü z ü n orta s ı n d a kal b i n i z l e aynı h i zada, öne doğru açıl ıyor. Farkındal ığınız kal p chak­ ran ı z ı uyarıyor. Çevre si ye şil bir au ra i l e kap­ lı pembe renkli bir parlaklı k, yavaş yavaş ha­ fif ve yumu şak titre ş i m l e ri n i yayıyor. S ay­ dam yaprakların ortasında ı ş ı ktan yap ı l m ı ş zarif bir çiçeğe benziyor. Bu çiçeğin ortasında, e n e rj i hafifçe d önme­ ye başl ıyor. D i kkatin i z i bu hare kete topladı­ ğınızda, çiçeğin gittikçe daha fazla açıldığını h i s s e d iyor � u n u z . Kal b i n i z d e k i b u ç i ç e kt e n yayılan s evgi d o lu titre ş i m l e r, s i z i s evgi ve uyumla kucaklıyor. B i r m e l e ğ i n e l lerinde ta­ ş ı n d ı ğın ı z ı ve e n derin s evgi ö z l e m i n i z d e ta­ mamen a n la ş ı l d ı ğ ı n ı z ı h i s s e d iyors u nu z . Bu sevgi dolu şefkate memnun iyetle t e s l i m olu­ yorsunuz . . . Kalbini z i n merke z i n d e n d erin b i r mutlulu-


Chakra El Kitabı

2 79

ğu n , b i r gü lümsemenin b i r i ç huzuru n fı şkır­ dığı n ı hissediyorsu nu z . Harika yatıştırıcı bir müzik gibi. Tüm bedeninize yayı lan dalgaları kendi müziğiyle uyanıyor. Ruhumuzun derin­ l i kl e rine girerek onu sevgi ve uyu mla doldu­ ruyor. Çevre n i z i kaplayarak, yaratılışın deri n­ l i kl e rine ulaşıyor . . . V e yine h e r tarafınızdan, b i r cevap gibi du­ yulan müzik, kalb i n i z i n mü ziğiyle kaynaşa­ rak mükemmel bir se nfo n i oluşturuyor. Ye ni bir gerçeklik düzeyinin kap ılarını açıyor. Bir sevgi ve mut luluk titre şiminin yaşamdaki her şeyi kap ladğını fark e diyorsunuz . Tü m yara­ tılışa bağlı olarak, bu İlahi sevgi nin müziğin­ de siz de titreş iyorsunuz. Bu yolcu l u ktan geri d ö n düğünü zde , asla yeniden yalnız olmayacaksını z . Kalp chakra­ nız yoluyla, herşeyin e n d e ri n olu şuyla b i r­ leşmiş olacaksınız. • Kal b i n i z i n mü z iği hala içinizde titre ş i r­ ken , farkı ndal ığınız , ö n e doğru açılan boğaz c hakranızda dolaşsın. Bu bölgeyi beklentisi z , amaçs ı z ve niye t s i z c e , sadece farkedin. Far­ kındalığınız b oğaz chakra n ı z ı uyarır. Onun titreş i m i , yarı saydam, açık mavi b i r ı ş ı ğa yol açar. Bu, gökyüzünün mavi liğinin titre şimi­ dir. Şimdi bu parlak titre ş imin genişlemesine ve tüm varlığınızı doldurmas ına i z i n veriyor­ sunuz . İ ç i n i zdeki yaşam h e r zamanki n d e n daha


280

Chakra El Kitabı

çok genişliyor ve parlaklaşıyor, sonunda gök­ yüzü gibi sınırsız oluyorsu nuz. Aynı s ınırs ı z u zayı ntüm y ı l d ı z ları n , ge z e ge n l e ri n v e gü­ neşlerin var olmasına i z in verdiği gib i , siz de i ç ve dış dünyanızda var olan herşeyle u zla­ ş ıyorsunu z . Ş i m d i , yaşamın dansı o l u şunu­ zun harika sonsuzluğunda açı l ıyor. H e rşeyi o l d u ğu g i b i kabu l e d iyors u nu z , he rşeyin gel i p geçmes i ne i z i n veriyorsunu z . B i l incin b u sonsuz ö z gü rl ü ğü n de s i z b i r bü­ tünsünü z . Parlak b i r mutluluk dalgası içiniz­ de ki sınırsız boşlukta titreşiyor. İ çeride din­ g i n l i k var. Tamame n se·s s i z s i n i z , b o ş l u ğu n sonsuzl u ğunu d i nliyorsu n u z . Ruhu n u z tara­ fı ndan alı nan tüm me saj lara karşı bir köprü olmanıza i z i n veriyoru z . Bu yolculuktan geri döndüğü n ü z d e , içiniz­ d e ki gökyü zünün parlak genişliğini taşımaya devam edeceks i n i z . K e n d i n i z i ne kadar çok kabul ederse n i z , enerj i l eri n özgü rce d ı şarı çı­ kab i l me lerine o kadar i z i n verirsiniz. • Açık ve be rrak sonsu z luk içinizde orta­ ya çıkmaya devam ederken, farkındalığınızın üçüncü göz chakraya doğru ilerlemesine i z i n verin. Kaşları n ı z ı n arasında ve biraz ü stünde öne doğru açılır. Bu bölgeye amaçsızca ve n i­ yetsi zce d ikkat edin. Koyu mavi ı ş ığın titreş i m i sizi d a ha alıcı ve saki n yap ıyor. Bu s e s i z mav i l i ğe gittikçe daha derinden dalıyorsun u z . İ ç i n i z d e ki ses-


Chakra El Kitabı

281

sizlik büyüyor. Düşünce l e r geride kaldı. Tüm b i l i n c i n i z bu s e s s i z ı ş ı ğ ı n h u z u r dolu titre­ ş i m l e ri n e d oyuyor. O l u şan bu derinliğinde, tüm yaratılış ile olduğu gibi sizinle de bütün­ leşmiş olan Evrensel Ruh'la bağlanıyorsunuz. Tü m kavramların ve düşü ncelerin ötesindeki koz m i k b i l incin s ınırs ı z b i l gisine açılıyorsu­ nuz. Bu yolcu l u ktan geri d öndüğünü zde, yaşa­ ma yakla ş ı mı nı z da , artmış b i r farkı n d a l ı k , s e s s i z b i r açıkl ı k ve dünyanın t ü m olgu ları­ nın dış görünüş lerinin ardında gizli gerçekle­ re karşı bir an layışla dolu olacaksınız. • D e rin s e s s i z l i k i ç i n i z d e titreşmeye d e ­ vam e d e rke n , bil i n çli farkı ndalığınızın şimdi kafatas ı n ı z ı n o rtasından yukarı do ğru açan taç chakranıza yön e l m e s i n e izin verin. Far­ kındal ığını z , burada b i r süre amaçs ı z ve n i ­ y e t s i z c e gezinsin. Dikkatiniz yavaşça v e y u ­ mu şakça bu kap ıyı açtığında, ortaya parlak ve s aydam bir mor ışık çıkar. Ku tsal bir kral­ lığa, b i r mor ı ş ık tap ı nağına girmi şsiniz gibi. Ve buradan , tüm renkleri saran yeni b i r be­ yaz ı ş ı k bo şalarak mor tapınağı dolduruyor. Bir duş gib i , mutluluğu üstünüze akıyor. H e r g ö z e n e ğ i n i z onu alab i l m e k i ç i n a ç ı l ıyor v e sonunda varlığınız açılarak, doyana kadar b u parlak ı şığı e miyor. Bu ı ş ık ne sınırb i l ir, ne de zaman. İçinizde ve tüm Yaratılış'ın kalbinde parlamayı her za­ man sürdürdüğü nü farked iyorsu nu z . Bu mü-


282

Chakra El Kitabı

kemmel ı ş ı kta, her yerde var olan İlahi Oluş ile birsiniz. Tam b i r s e s si z l i kt e ti treş i rke n tüm müziği de içeriyor. Güneşin doğuşundan ö nceki sessiz an gib i , tüm sonsuz basamakla­ rında ve ç e ş i t l e rinde Yaşamın d e rs i n i i çeri ­ yor. İ s t e k l e r d e n ve i hti yaçlardan kurt u l u ş olarak, b u ı şıkta h u z u r b u l u n . Burası s i z i n e­ vi n i z . Yölculuğunu z u n amacına ulaştınız. Artık, bu ışığın bir b ölümü her z aman içi­ n i zd e parlayacak. Yaşamınıza ve dünyanıza yayılacak. Bu saydam b eyaz ı ş ı k hala i ç i n i z d e bulu­ nurken, farkındalığınızın 'tekrar taç c hakrası­ n a dönmesine izin veri n . Şimdi görüyorsu­ nuz ki , renksiz ışık kendini parlak bir morun titre ş i m i ne d ön ü ş tü rüyor. Farkı n d a l ı ğ ı n ı z ı n üçüncü g ö z c hakrasına yönelmesine i z i n ve­ rin. Burada da, re nksiz ı ş ı ğı n , - koyu bir mavi­ ye d önü ştüğünü görüyorsunuz. Ş i m d i farkı ndal ığ ı n ı z b o ğaz c hakra s ı nda d o laşıyor. Saf, renksi z ı ş ı k , açık mavi titre­ şimlere dönüyor. Farkındalığınızın kal p chak­ ran ı z a s ü rü k l e n m e s i n e i z i n v e r i n . B u ra d a , r e n k s i z ışığı n kendini y u m u ş a k b i r pembeye ve açık bir ye ş i l e d ön ü ş tü rdüğünü görüyor­ sunuz. Yavaşça, farkındahğınızı solar p le ks ü s (gü­ n e ş s i n i rağı) c hakranı z a yön l e n d irin. B urada parlak b i r p ortakal re n g i n i n t i t re ş i m l e ri n e dönüşüyor.


Chakra El Kitabı

283

Son o larak kök chakranıza doğru i l e rleyin. Burada renks i z ışık açık bir koyu kırmız ıya dönüşüyor. S i z i Y a ş a m ' ı n b ü t ü n l ü ğü y l e b i r l e ş t i re n renksiz ı ş ığın renkli titre ş i ml e rinde bir süre dinlenin. Bu yolculuktan geri döndüğünü zde, yaşadığınız bütünlük, güç , ışık ve sevgi içi­ nizde kalacak ve yaşamaya devam edecek. Si­ z i ve dünyan ı z ı ze nginle ş tirecek. Bunun ken­ diliğinden olmasına izin verin. Şimdi dikkatin i z i tamamen bedeninize ve­ rin. D e ri n nefe s l e r alın ve verin. Şu ana ge ri d ö n d ü ğü n ü z ü h i s s e d e n e kadar b i r kaç kez b e d e n i n i z i gerin. Gözlerinizi açmadan önce kendinize biraz zaman tanıyın . N e zaman i sterseniz b i r yolculuğa daha çı­ kab i l i rs in i z , fakat bu de neyi mleri sindirme s i v e uyum sağlaması i ç i n ruhunuza zaman ta­ nıyın. Her yolculuk biraz farklı olacaktır. Dü­ z e n l i olarak d e nerseni z , deneyi m l e ri n i z za­ manla daha d erin ve açık olacak, günlük ya­ şamınızda daha büyük b i r rol oynayacaktır.


Chakralar ve İ lgili Etmenler Chakra

ı.

Chakra

2.

Chakra

3.

Chakra

1 4. Chakra

5.

Chakra

6.

Chakra

7.

ehakra

İsi m

Sembol

Bulunduğu Yer

Muladhara, Kök Merkez, Temel Chakra

4 Yapraklı Lotus

Anüs ve genitaller arasında, kuyruksokumu bağlı, aşağıya doğru açılır.

Savadhisthana Chakra, Sakral Chakra ya da Çapraz Merkez

6 Yapraklı L•t••

Saccum üst bölgesinde, kasık tüylerinin bittiği yerde öne doğru açılır.

Manipura , Solar Pleksüs Chakra ya da Göbek Merkezi, Dalak, Mide, Karaciğer Chakrası

1 0 Yapraklı Lotus

Göbeğin iki parmak yukarısında, öne doğru açılır.

Anahata Chakra, Kalp Chakrası ya da Yürek Merkezi

1 2 Yapraklı Lotus

Göğüs merkezi, öne doğru açılır.

1 6 Yapraklı Lotus

Köprücük kemiğiyle gırtlağın arasında, öne doğru açılır.

Vishddha Chakra, Boyun ya da Boğaz Chakrası, İletişim Merkezi

© g

@

9 6 Yapraklı Ajna Chakra, Kaş Lotus Chakrası, Üçüncü Göz, Bilgelik Gözü, İç Göz Chakrası

Sahasrara Chakra, Taç Chakra, Doruk Merkezi ya da 1 000 Yapraklı Lotus

1 000 Yapraklı Lofus

Burun hizasında, kaşların bir parmak yukarısındaki alın merkezi, öne doğru açılır. Kafanın en üst noktasında, yukarıya doğru açılır.


C hakralar ve İlgili Etmenler Chakra

1.

Temel Prensip

Duyu

Renk

Fiziksel irade

Koklama

Canlı Kırmızı

Yaratıcı Üreme

Tatma

Chakra

2.

Chakra

3.

Chakra

4. Chakra

5.

Portakal (Turuncu)

Görme

Sarı-Altın Sarısı

Dokunma

Yeşil, Pembe, Altın Sarısı

Oluşun Titreşimi

İ şi tme

Açık Mavi

Oluşun Bilgisi

Tüm Duygular ve Duyuüstü Algılama

Lacivert, Ayrıca Sarı ve Mor

Varlığın Şekillenmesi

Kendini Adama

Chakra

6.

Chakra

7.

Chakra

Saf Oluş

Mor, Beyaz, Altın Sarısı


C hakralar ve İlgili Etmenler Chakra

Burç ve Gezegenler Değerli Taşlar

Element

Koç/Mars, Boğa, Akrep/ Plüton, Oğlak/Satürn (Ayurvedik Öğretilerde: Güneş)

Akik, Kantaşı, Grena (Lal), Kırınızı Mercan, Yakut

Toprak

Yengeç/Ay, Terazi/Venüs Akrep/Plüton

Kırmızı Akik, Aytaşı

Su

Aslan/Güneş, Yay/Jüpiter, Başak/Venüs, Satürn

Kaplan Gözü, Amber, Sarı Topaz, Sitrin.

Ateş

Chakra

4. Chakra

Aslan/Güneş Terazi/Venüs, Satürn

Kunzite, Zümrüt, Yeşimtaşı, Pembe Kuvars, Turmalin

Hava

Akuamarin, Turkuaz, Kadıköytaşı

Esir

1.

Chakra

2.

Chakra

3.

5.

Chakra

İkizler/Merkür, Mars, Boğa/ Venüs Kova/Uranüs

(chalcedony)

Chakra

Yay/Jüpiter, Kova/Uranüs, Balık/Neptün

Lapis Lazuli, İndigo Safir, Sodalit

7.

Oğlak/Satürn, Balık/Neptün

Ametist, Kaya Kristali

6.

Chakra


C hakralar ve İlgili Etmenler Chakra

1.

Chakra

2.

Chakra

3.

Chakra

4. Chakra

s.

Chakra

6.

Chakra

7.

Chakra

Bedenle İlgili Bölge

Duyu

Renk

Katı olan herşey: Omurga, kemikler, dişler, tırnaklar, bacaklar; anüs, bağırsaklar, kan

Böbreküstü bezleri

Adrenalin, noradrenalin

Leğen kemiği bölgesi, üreme organları, böbrekler, mesane, tüm sıvılar: Kan, lenf sıvısı

Üreme bezleri, yumurtalık, prostat bezi, husyeler

Östroj en, testosteron

Sırtın altı, karın boşluğu, sindirim bölgesi, mide, karaciğer, dal ak, safra kesesi

Pankreas (karaciğer)

lnsülin (safra kesesi)

Timüs bezi

Timüs hormonu (henüz bilimsel olarak çözülememiştirl

Akciğer, bronşlar, yemek borusu, ses telleri, boğaz, ense, çene, alt çene

Troid bezi, paratinoid b e zi

Tiroxin

Beyincik, kulaklar, burun, sinüsler, gözler, sinir sistemi, yüz

Hipofiz

Vasapressin (hipofizin antidlüretik hormonu

Beyin, kafatası

Eplflz

Serotonin (entaramin)

Sırtın üstü, kalp, göğüs kafesi ve boşluğu, akciğerin altı, kan, dolaşım sistemi , deri, eller


Chakralar ve İlgili Etmenler Chakra

Ses

Müzik Şekli

Nota

Çok ritmik vurucu ritm

Uzun " oğı "

Do

Akıcı müzik (halk dansları, dans müziği

Kısa "o"

re

Chakra

3.

Ateşli ritmler, orkestra eserleri

Uzun "o"

mi

1.

Chakra

2.

Chakra

,

4. Chakra

Klasik müzik, New Age, yankılı sesler

s.

Armonik müzik, ruhani dini ve med itasyona uygun d ans, New Age, yankılı sesler

Chakra

Chakra

Doğu ve batı klasik müziği, kozmik bölgelerin ses!eri, New Age

7.

Sessizlik

6.

Chakra

" a"

fa

"e "

sol

"i "

La

"

m"

Si


Chakralar ve İlgili Etmenler Chakra

1.

Gün batımı, şafak, serin toprak

VAM

Ay ışığı, ber- Ylang-ylang yağı, rak sular sanda! ağacı

RAM

Güneş ışığı, olgun başak tarlası, ayçiçekleri

Lavanta, biberiye, bergamut

El değmemiş doğa, pembe gökyüzü

Gül yağı

HAM

Mavi gökyüzü, suda gökyüzü yansımaları, dalgalar

Adaçayı, Okalipüs

KSHAM

Gece gökyü-

Nane, yasemin

OM

Dağların tepesi

Chakra

3.

Chakra

4.

YAM

Chakra

5.

Chakra

6.

Chakra

7.

Chakra

Sedir, karanfil

LAM

Chakra

2.

Renk

Deneyim

Mantra

Günlük, lotus


Chakralar ve İlgili Etmenler Chakra

1.

Chakra

2.

Chakra

3.

Chakra

4. Chakra

s.

Chakra

6.

Chakra

7.

Chakra

Temel Prensip

Dişil Dönüş

ilksel yaşam enerj isı, temel güven, yeryüzün � ve maddi dünyaya bağlılık, denge

Sol

İlk duygular, yaşam akışı, şehvet, erotizm, yaratıcılık, korku ve heves

Sağ

Kişiliğin ortaya çıkması, duygularla ve deneyimlerle uğraşma, kuvvet ve bolluk, bilgelik

Sol

Kalbin niteliklerinin ortaya çıkması, sevgi, ş e fkat, paylaşma, kendini adama, iyileştirme

Sağ

İletişim, yaratıcı ifade, açıklık, geni şlik, bağımsızlık, esin, oluşum, sübtil olan

Sol

Tanıma, sezgi, iç duyguların gelişimi, zihinsel güçler, kişinin iradesi ni yansıtması

Sağ

Mükemmellik, iç gözlemle erişilen en yüksek b ilinç, evrensel bili nç

Sol

Eril Dönüş Sağ

Sol

�· · � -� . l .. .

1

Sağ

..

-

Sol

ı��j

·�

f

�'ti·"··

t"1'

Sağ

·• Sol

ıfyı. l.�� :u �\°' .. ,.,,. '/

Sağ


Chakralar ve İlgili Etmenler Chakra

1.

Chakra

2.

Yoga Şekli

Pozitif Güç

ltatha Yoga, Kundalini Yoga

Dengeleyen, sağlamlaştıran

Yüz üstü 1 0 - 1 2 saat

B hakti Yoga

Saflaştıran ve akışı sağ!ayan

Doğum öncesi pozisyonunda 8 - 1 0 saat

Tantra Yoga

Değiştiren, şekillendiren, saflaştıran

Sırt üstü 7-8 saat

Açıcı, bağlayıcı

Sol taraf üstünde 5 -6 saat

Mantra Yoga

İletişim ve yayılım

Sağ ve sol taraf üstünde değişerek 4-S saat

Jnana Yoga Yantra Yoga

Tanıyan

Derin ve yarı uyanık uyku, yaklaşık 4 saat

Aşkın (transandant)

Sadece yarı uyanık uyku

Chakra

3.

Chakra

4.

Karma Yoga

Chakra

5.

Chakra

6.

Chakra

7.

Chakra

Uyku Şekli


Profile for Håkan Üreten

Chakra el kitabi s sharamon b j baginski chev cumhur misiroghlu 2000 295s  

Chakra el kitabi s sharamon b j baginski chev cumhur misiroghlu 2000 295s  

Advertisement