Page 1

f,İ*iliil'ffi İ'il-u# *** 5.

Kar.r*rrlşı

: ,. "."

.,,_:

ir,iiffi ,'.r'l;ıİ

iiılffi

",,,"-","*ili"n,

4t.:klemşlar

Danğmomere. . Kuırııctbirimidir. Newton. . Kuvııetin ölçülmesinde

."l.li;nilılilı

i

'""

|

7.

i İ kullanılan maddelerin i

ÖıeııçıdıJ.",ğr&N,ı1,1ıll

alettİr,

ll:::":;:.:,:

ölÇen

Yukarıda kuwet ile ilgili bazı kavramlar

l |

I ve l

Kavramlar ile açıklamaların uygun eş- İ :---_' _"-- _,o--_ _. l leştirmesi aşağıdakilerden hangisin- j| ,_ ]:":"'..':'.Y':'^"Eılıvıı \ de gösterilmiştir?

'

ffi:§*-t*"**İ*r,_E,'**Çt--R, Şekildeki tren bazı kavramların birimleritaqımaktarlır n,taşımaktadır. "ı ıluv

ü9ı

vıı ıııııııııı

vıvuırg

fi

Yq!,vııı9ı

tr"nden Ankara Garı'nda çıkarılacağı- İi-ıi na göre, tren hangi vagonlarla yoluna ji;ji,;

ll

İ_ryg_ll"l,__Yğ:l"ı -tş*_,ffi,E-Ü{ -.:,___:_: ıar , B} -t

^_ $i"""."r"t,d | ır,ı"tr" 'şşrşı' }5t- t4ı" i;il, r;,

|iil' ii;i.iıi1l#

,]illl

li

l

:

1.1:'il,

ijiii,r,g

i!l]i'i l

i!ıi-#

ı:i ,.'il I I

ffi.i*o tli* ffi ffi İııi1: l

iiiiüffi

]İ;,,ll+ı:ıli,;ş"

iıffi iliiffi ]'

ffi . \:

;;i]ıjiil,,

_

'"

ıai,

e a

uffiıit

ğtrt§§

& $ğil§ ı0

0 G

iliiiiiiıiffi ]i,|,

ill:ll, j].*,];

ü

Wlt

ffiT ıas,rrt Wx{üüi K 8N L İoN {§N M

ralari ııa M J\/l kuwetlerinin kı ırırıaflarinin büyükhiiııi.ık_ büyükreleri ila ile K K, lL ve lükleri

verilmiştir.

l|

i

I göre; y Buna,aAra. X, yııa7A Y ve Z dinamometreIei riyle ııiııı i|gili ..ırrrı. olarak aeaiırl aşağıdaki Öğrenciler, I |

den hangisinin yorumu

yanfştJ?

|

. A) n/,kfırı\^uvv9Ll,ulllolIlUlllçtl9lElllll... kuweti, dinamomltrelerin hepsiyle ölçülebilir. B) L KuVVeIl, l.rur"ti, saoece Saoece Z. Z olnamodinamometresiy|e

l

I

l ölçülebilir. İ C)ffimın* Xdinamometresi Mkuwetini I h\A_ :]!:.l"1_._|l,_ll_ KveLkuv- il D)S,yçm ıYdinamometresi l vetlerini ölçebilir. iıii,İ#llrİ l

.,:,

1:.

tll

ış

ffi*iğ K ffi, ilii,.,iiri|x||ıi,,ı;";i üffi S*d,*t l

1.1ı ıı r,

H ğ ğ

ffi66 Kımd

ryüüüı

ı( L ııı

20N 10N

N

ılON

ilr;i

]]:,

,

ffiN

Şşkil_1 Şeı{ı-ı

Şeı(ıı-ıı Şeklİ-ll

;il..

ln r'

Ş"xi|-l'dekitabloda büyüklükleriverilen k, L,MveNkuwetleri Şeki|-|l'deki özdeşXı'İ ve v9 Yl vlllqlllvlll9ıl 9l9lll19 uJ,vulqİllJv uygulanıyor. dinamometrelerine

Buna göre, X ve Y dinamometreIeri- :',,,ıı hangi kuwetler uYguIanırs| ry 1"'İn! dlnamometre de aYnı kuwet değerini i1. .

gOsterİr?

X dinamometresi Y dinamometresi

A)

lı C) -: D)

Kr"L

I,"Y LveM

K, L ve

M

M*N

,!,"I KveN M ve N

iii]i, ıı:.

ilr!

5 1 2  
5 1 2  
Advertisement