Page 1

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2007 - 2008 YILI SÜPER KUPA STATÜSÜ

BĐRĐNCĐ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERĐ

MADDE 1- AMAÇ

Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2007 - 2008 sezonu Süper Kupa müsabakasının organizasyonu ve Süper Kupa’ya katılacak futbol kulüplerinin ve bu kulüplerin yönetici ve futbolcuları ile diğer tüm ilgililerinin uyacakları esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 2- KAPSAM

Bu statü, Süper Kupa’da yer almaya hak kazanmış futbol kulüplerini, bu kulüplerin yönetici ve futbolcuları ile diğer tüm ilgililerini kapsar.

MADDE 3- TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Bu Statü metninde yapılan kısaltmalar ve tanımlar aşağıdaki şekildedir.

FEDERASYON

: Türkiye Futbol Federasyonu’nu

KULÜP

:Türkiye Futbol Federasyonunca tescil profesyonel futbol takımı bulunan kulüpleri

KUPA MÜSABAKASI

: Süper Kupa müsabakalarını

TAKIM

:Futbol müsabakalarına katılan kulüplerin profesyonel takımlarını

SEZON

: 2007 - 2008 Futbol Sezonu’nu

edilen

ve


ĐKĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE - KUPAYA KATILIM

1 Kupa müsabakası aşağıdaki takımlar arasında oynanır: a) 2007 - 2008 Futbol sezonu Turkcell Süper Lig’ini 1.sırada (Şampiyon) tamamlamış kulüp, b) 2007 - 2008 Futbol sezonu Fortis Türkiye Kupası’nı kazanmış olan kulüp. Turkcell Süper Lig’i 1. (şampiyon) tamamlamış kulüp, aynı zamanda Fortis Türkiye Kupası’nı da kazanmış ise; Fortis Türkiye Kupası’nda final oynayan kulüp Kupaya katılır. MADDE 5- MÜSABAKA SĐSTEMĐ 1 Tek müsabaka şeklinde oynanır. 2 Oynanacak olan müsabakanın normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabaka 15’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenir. MADDE 6- ÖDÜLLER 1 Federasyon birinci olan takıma kupa verir. 2 Kupa müsabakası oynayan takımlara, bu başarılarını temsil eden 35’er adet madalya verilir. 3 Kupa müsabakasında yer alan takımların Başkanları, başkan bulunmuyorsa birer başkanvekili kupa seremonisine katılır. 4 Kupayı kazanan ve kaybeden takımlar ile hakemlerin müsabaka sonunda yapılacak seremoniye katılmaları zorunludur. Seremoni organizasyonuna ilişkin detaylı bildirim müsabaka tarihinden makul bir süre önce Federasyon tarafından tüm ilgililere bildirilecektir. MADDE 7- MÜSABAKA YERĐ, TARĐHĐ VE SAATĐ 1 Müsabakanın oynanacağı ülke, şehir ve stadyum Federasyon tarafından belirlenir. 2 Kupa müsabakasının oynanacağı tarih ve müsabaka saati Federasyon tarafından belirlenir. Lüzumlu görülen hallerde Federasyon belirlemiş olduğu tarih ve saati değiştirmeye yetkilidir.

MADDE 8- STADYUMLAR

1 Takımların kullanacakları yedek kulübeleri kura ile belirlenir. 2 Stadyum hakkında burada düzenlenmeyen hususlarda 2007 - 2008 Sezonu Turkcell Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün ilgili hükümleri uygulanır.


MADDE 9- TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ VE ORGANĐZASYON Tribün düzenlemesi ve organizasyon hakkı Federasyon’a aittir. Müsabaka öncesi, sırası veya sonrasında herhangi bir olay çıkması halinde olaylara sebebiyet veren taraftarların, meydana getirdiği eylemlerinden Kulüpler sorumludur. MADDE 10- GELĐRLER ve HASILAT DAGITIMI 1 Kupa müsabakasından elde edilecek tüm gelirlerden (medya hakları gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri, bilet satış gelirleri, vb.) organizasyona ilişkin (vergiler dahil olmak üzere) her türlü masraf çıktıktan sonra kalan meblağın % 10’u Federasyon payı olarak Federasyon’a ayrılır. 2 Federasyon payı çıktıktan sonra kalan meblağın %60’ı galip gelen takıma, %40’ı mağlup takıma paylaştırılır. MADDE 11- KULÜPLERĐN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1 Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp, 2007 - 2008 Fortis Türkiye Kupası müsabakasından men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca Federasyon tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla Federasyonu’nun karşılaşacağı maddi, manevi her türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai şart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi Kupa’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz. Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan Kulüp hakkında Federasyon Yönetim Kurulu tarafından Kupa müsabaka tarihini takip eden ilk resmi müsabakadan men cezası verilir. 2 Kupa’da mücadele eden kulüpler Kupa’nın saygınlığını zedeleyecek açıklamalarda bulunmaktan ve davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Süper Kupa markasının değerinin arttırılması yönünde Federasyon tarafından yapılacak her türlü faaliyete kulüpler destek verecek ve bu faaliyetlerde aktif olarak yer alacaklardır. 3 Kupa Organizasyonu’nda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarını kendileri karşılarlar. Kulüpler kendi aralarında masrafların paylaşımı ve benzeri amaçlı sözleşmeler yapabilirler. 4 Müsabakaya katılacak kulüplerin oyuncularının lisans işlemlerinin tamamlanmış olması zorunlu değildir. Ancak müsabakaya katılacak olan kulüplerin futbolcuların kulüpleriyle sözleşmelerinin devam ediyor olması veya yeni bir sözleşme yapılmış ise, söz konusu sözleşmenin Federasyon Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesi zorunludur. Uluslararası transferi yapılan oyuncular, ancak ilgili federasyondan Uluslararası Transfer Sertifikası geldikten sonra oynama hakkı elde ederler. Kulüpler Kupa müsabakasına katılacak olan oyuncularına ait listeyi müsabaka günü yapılacak olan eşgüdüm toplantısında Federasyon Temsilcilerine teslim etmek zorundadırlar. 5 Takımların oyun alanına, hakemler tarafından yapılacak teçhizat kontrolleri ve seremoni için müsabaka başlama saatinden 7 dakika önce çıkmış olmaları gerekmektedir.


6 Seremonide, iki takım oyuncuları başta takım kaptanı olmak üzere, önce hakemlerin ve daha sonra diğer takımın oyuncularının elini sıkacaklardır. Daha sonra her iki takım kaptanı para atışı yapmak üzere hakemlerin yanına geleceklerdir. 7 Kupa’da mücadele eden her kulüp işbu statü ve Federasyon tarafından çıkarılacak diğer talimat ve kararlara uymakla yükümlüdür. MADDE 12-OYUN KURALLARI Müsabakada uluslararası oyun kuralları uygulanır. MADDE 13- DĐSĐPLĐN HÜKÜMLERĐ: Bu müsabaka ile ilgili olarak futbolcular, kulüpler ile görevli ve yetkililer hakkında verilecek cezalar Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. A) KIRMIZI KART UYGULAMALARI: Kupa müsabakalarında hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, Futbol Disiplin Talimatı’na göre otomatikman idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Bu müsabakadaki eylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca cezalandırılan futbolcular, cezaları infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. infaz hesabında Profesyonel Lig, Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakaları resmi müsabaka sayılır. Profesyonel Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakaları dışında bulunan diğer kategorilere ait müsabakalar yönünden kırmızı kart cezası veya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca verilmiş cezası bulunan futbolcular cezalarını tamamlanıncaya kadar hiçbir resmi müsabakaya katılamazlar. B) ĐDARĐ TEDBĐRLER: Turkcell Süper Lig Müsabakaları’nda hakem tarafından oyundan ihraç edilmeyen, ancak yapmış oldukları eylemler nedeni ile TEF tarafından idari tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcu, antrenör, masör, yönetici ve diğer ilgililer, haklarındaki tedbir kararı kalkmadan takip eden Süper Kupa Müsabakasında yer alamazlar, bu kişiler hiçbir şekilde akredite edilmezler. C) SARI KART UYGULAMALARI: Süper Kupa’da görülen sarı kartlar Türkiye Profesyonel Liglerine ya da Fortis Türkiye Kupası’nda geçerli değildir. Aynı şekilde Türkiye Profesyonel Liglerinde ya da Fortis Türkiye Kupası’nda görülen sarı kartlar Süper Kupa müsabakasında geçerli değildir. MADDE 14 - TAKIMLARIN GĐYECEKLERĐ TESCĐLLĐ RENK VE ŞEKĐLLĐ FORMALAR: 1 Kupa müsabakasında mücadele edecek her kulübün, formalarının sağ kolunda Süper Kupa Logosunu taşıması zorunludur. Bu logolar Federasyonca belirlenerek


hazırlatılacak olup, Federasyonca sağlanacaktır. Süper Kupası Logosu, Süper Kupa dışındaki hiçbir resmi ve özel müsabakada kullanılamaz. 2 Kupa Organizasyonu’na isim/Sunucu Sponsoru alınması halinde, Federasyonca hazırlanan “Logo Parçalarına” bu sponsorun logosu da eklenebilir. 3 Kupa müsabakası, Federasyonun sponsorluk sözleşmesi akdetmesi halinde sponsorluk sözleşmesi akdettiği kuruluşun imal edeceği Oyun Kurallarına uygun futbol topları ile oynanacaktır. 4 Federasyon, kulüpler ile sponsorları ve/veya kulüpler ile spor malzemelerinin üretici firmaları arasında yapılan kontratlardan çıkacak uyuşmazlıklara taraf değildir ve bu uyuşmazlıklar sebebiyle Federasyonun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 5 Takımların giyecekleri tescilli renk ve şekilli formalar hakkında ayrıca belirtilmeyen hususlarda 2008 - 2009 Sezonu Türkcell Süper Lig Statüsü’nün ilgili hükümleri uygulanır. MADDE 15- MEDYA 1 Müsabakadan bir gün önce Federasyon tarafından belirlenecek bir yerde her iki takımın teknik direktörü ve bir sporcusunun katılacağı bir basın toplantısı düzenlenir. Müsabaka bittikten sonra da her iki takımın teknik direktörü ve bir sporcusu basın toplantısına katılır. Federasyon basın toplantıları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Her iki kulübün teknik direktörlerinin ve birer sporcularının söz konusu basın toplantılarına katılmaları zorunludur. 2 Medya hakkında ayrıca belirtilmeyen hususlarda 2008 - 2009 Türkcell Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün ilgili hükümleri uygulanır. MADDE 16- GÜVENLĐK 1 Müsabaka güvenlik organizasyonunu Federasyon yapar. 2 Stadyuma; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimler sokulamaz. Yukarıda yer alan madde ve cisimlerin müsabakaların yapıldığı alanlara ve bu alanlardaki kapalı mekanlara sokulması, saklanması ve bu alanlar içerisinde taşınması veya kullanılması yasaktır. 3 Herhangi bir müsabakada saha olaylarının gerçekleşmesi durumunda, stadyumun fiziki şartları müsabaka yapmaya uygun hale getirilinceye ve güvenlik koşulları sağlanıncaya kadar sahada müsabaka oynanması Federasyon Temsilcisi tarafından geçici olarak men edilebilir.


MADDE 17- ĐTĐRAZLAR: 1 Müsabakaya ilişkin itirazlar Futbol Müsabaka Talimatında belirtilen şekilde yapılır. 2 Bir müsabakada Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir hale karşı yapılacak itirazların yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı günün ertesinden başlayan üçüncü gün saat 12.00’ye kadar Merkez Hakem Kurulu’na iletilmek üzere verilmesi zorunludur. MADDE 18- KUPANIN TĐCARĐ HAKLARI 1 Federasyon, Kupa Organizasyonu’nun aşağıda zikredilen ticari haklarının ve Kupaya ilişkin her türlü fikri ve sınai hakkın münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi Federasyon’a aittir. 2 Sponsorluk ve Reklam Hakları: a) Federasyon, Kupa Organizasyonu’nun yapıldığı stadyumum saha kenarı reklam panolarının ticari kullanım hakkına münhasıran sahiptir. Kupa Organizasyonu’nun yapıldığı stadyumun içinde ve/veya üstünde Federasyon tarafından belirlenen sponsorlara ait olanlar dışında herhangi bir ticari kuruluşun reklamları bulunuyorsa, bunlar Federasyon’un münhasır yetkisini korumak amacıyla kapatılır. Söz konusu kapatma çalışmaları ile ilgili her türlü masraf Federasyon tarafından karşılanır. b) Federasyon, Kupa Organizasyonu’na isim sponsoru belirleme hakkına sahiptir. Böyle bir belirleme yapılması halinde, Kupa’ya katılma hakkı kazanmış olan kulüpler, isim sponsoru’na tanınan haklara uymakla yükümlüdürler. c) Federasyon, Kupa Organizasyonu’nun yapıldığı toplantısı odası, karma alan ve flaş röportaj dahil uygulamalarının yapılacağı alanlarında isim Sponsoru oluşan kompozit logo ile diğer sponsorların logolarını hakkına münhasıran sahiptir.

stadyumda bulunan basın olmak üzere tüm medya ve Kupa’ya ilişkin logodan içeren panolar bulundurma

d) Federasyon, Kupa Organizasyonu’nun yapıldığı stadyumda teknik imkanların yeterli olması durumunda skorboardlardan reklam yayınlama hakkına münhasıran sahiptir. e) Müsabaka günü Kupa Organizasyonu’nun yapıldığı stadyumun içinde ve/veya çevresinde etkinlik yapma hakkı münhasıran Federasyona aittir. f) Federasyon tarafından belirlenen ve/veya onaylanan sponsor, firma ve/veya markalardan başka hiçbir firmanın veya markanın, Kupa ve ona ait fikri sınai haklardan yararlanması, ticari amaçlarla markalarını ilişkilendirmesi, Kupa Organizasyonu’nun yapıldığı stadyum içinde ve/veya çevresinde reklam, tanıtım veya herhangi türden bir etkinlik yapması söz konusu değildir. g) Federasyon, Kupa Organizasyonu dahilinde, kendisi tarafından belirlenen sponsor ve/veya markalar haricinde yalnızca Kupa Organizasyonu’na katılmaya hak kazanmış olan kulüplerin daha önceden Federasyon tarafından onaylanmış sportif malzeme ve ekipmanlarının üzerinde bulunan reklamların kulüplerce kullanımına izin verir. Söz konusu malzeme ve ekipmanlar, kulüplerin sahaya çıkardıkları takımların


üzerinde bulunan resmi müsabaka formaları ile sahaya çıkan teknik heyet ve yedek oyuncuların giyindikleri müsabaka eşofman, rüzgarlık ve montlarından ibarettir.

h) Kupa Organizasyonu’na katılmaya hak kazanmış kulüpler, resmi müsabaka formalarının sağ kollarında (kol üzerinde bulunan reklamın üstünde) Federasyon tarafından temin edilen Süper Kupa logosunu bulundurmak zorundadırlar. 3 Medya Hakları Federasyon, Kupa Organizasyonu’na ait, hali hazırda mevcut veya gelecekte geliştirilebilecek olan teknolojiler vasıtasıyla kitle iletişimin yapılabileceği her türlü medya iletişim aracıyla yayın ve yayın nakil hakkının (TV, mobil, internet, radyo vs.) münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi Federasyon’a aittir. Medya hakları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki haklardan oluşmaktadır. a) Televizyon: Kupa müsabakasını Canlı Yayınlama ve yayınlama hakkı; Özet, Geniş Özet ve Banttan yayınlama ve yayınlatma hakkı; Arşiv hakları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Türkiye’de ve tüm Dünya’da pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları. b) Internet: TCP/ıP (Transmission Control Protocol/internet Protocol) yazılım protokollerini kullanan sistemler ile ISDN (Integrated Services Digital Network) aracılığıyla Türkiye dahil tüm Dünya’da yayın nakil, pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları. c) Radyo: Radyo aracılığı ile yurtiçine ve yurtdışına yayınlama ve yayınlatma, pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları. d) Mobil: Kupa müsabakasının hali hazırda mevcut ve ileride çıkabilecek her türlü mobil iletişim aygıtıyla yurtiçine ve yurt dışına pazarlama, satış, devir, dağıtım ve yayın nakil hakkı. MADDE 19- SON HÜKÜMLER: Statüde düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai karar verme yetkisi Federasyon Yönetim Kurulu’na aittir.

okoler  

ooooj ooooj ooooj ooooj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you