Page 1

7. SINIFLAR MATEMATİK 1-

☺=a ▼=b @=c

eşitliklerine göre;

☺ + ▼ 3 . @ 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) a 2

B) a 2 + b 3 .c

C) a 3 + b 3 + c 2

D) a + b 3 . c 2

2-

Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlemin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) +8

3-

B) 2.(+4)

C) +8 : (+2)

D) (-4). (-2)

(3)     Yandaki işlemlere göre B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  : (  2)  9

A)+8

B)-12

C)+6

D)+4

4-  7  +  2   4  ? işleminin sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir? A)En küçük pozitif tam sayıdır. B) En küçük asal saydır C)(+16) +(+4) D) En büyük negatif tam sayıdır

5- (25)  (47)  (98) işleminin sonucu kaçtır? A) -70 B) +68 C) -76 D) +92 6- (4)a3=84 ifadesindeki a nın değeri kaçtır? A) 8

B) 7

C) 6 D) 7


7-

(1) 888  (1) 889  (1) 900  ? işleminin sonucu kaçtır? (1) 901 A) -3

8-

C) -1

D) +1

3 1 1 3 14  :   işleminin sonucu nedir? 2 8 4 7 3

A) -2 9-

B) -2

B) -1

C) 1 D) 2

 5  (2)  (2) işleminin sonucu nedir? 3  (5) 1 1 A) 3 B)  C) 3 3

10-

5 1 1  : işleminin sonucu hangisidir? 8 8 2

A)1

11-

B)

7 8

C)

5 8

D)

3 8

5 5 3 5 , , , sayılarından en büyüğü hangisidir? 8 7 8 9

A)

12- 

D) 3

5 7

B)

5 8

C)

5 9

D)

3 8

3 ün çarpma işlemine göre tersi ile toplama işlemine gösterisinin çarpımı kaçtır? 4

A) +1

B) 

3 7

C) 

7 3

D) 1

13- Aşağıdaki sıralamadan hangisi yanlıştır? A)  18  16  8 C) 0  1  8 14- Aşağıdakilerden hangisi

A)

11 12

B)  15  1  0 D)  9  4  0

1 2 ile kesirleri arasındadır? 4 3

B) 1

5 6

C)

11 24

D)

13 12


5 13 x yz 8 10 olabilir?

15-

A)

25 27 35 , , 40 40 40

B)

olduğuna göre x,y,z sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

26 33 51 , , 40 40 40

C)

30 41 52 , , 40 40 40

D)

29 39 59 , , 40 40 40

16-

Yukarıdaki sayı doğrusunda birbirine eş aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. C noktasına -6, H noktasına 4 karşılık getirilirse aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu pozitif çıkar? A) A+B+R

B) M-N+F

C) H+D+L

D) C+E+P

17- a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, a.b=13 ve b.c=37 ise a+2.b-c ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)-23

B)-22

C)22

D)3

[ 6.(2)] : (4)  2 1

18-

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A)-3

19-

+

A)

B)-1

C)1

D)3

işleminin sonucu kaçtır?

B)

C)

20-

D)

işleminin sonucu kaçtır?

A)41

B)29

C)

D)

21- [(19)  (17)]  [(15).(4)]  ? işleminin sonucu kaçtır? A) 62

B) 24

C)58

D)36


22-

Ali, bir kitabın önce yarısını, daha sonra da kalan kısmının

2 sini 3

okuyor. Geriye

okumadığı 30 sayfa kaldığına göre, kitabın tamamı kaç sayfadır? A) 150

23-

B) 160

C) 170

D) 180

 3 5   3 1 1   :  1 x  İşleminin sonucu kaçtır?  8 4  4 2

A)

1 7

B)

1 4

C) 7

D) 8

99 999 9999 , b , c 100 1000 10000 sayılarının sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir

24- a 

A) a<b<c 25-

B) b<c<a

C)c<b<a

D)c<a<b

3a  2 kesrini bileşik kesir yapan en küçük “a” doğal sayısı kaçtır? 7

A)0

B)1

C)2

D)3

26- Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir? A) ( -3).(6-7)

B) (5-7).(-3+1)

C) -2.(-1+3)

D) (-2).(-3)

27- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Her tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır. II. Her tam sayı, aynı zamanda bir doğal sayıdır. III. 0 rasyonel sayı değildir. A) yalnız I

28-

B) I, II

C) I, III

D) yalnız III

(1)  (3) : (1)  (5)  (7)  ? A) 0

B) -3

C)

3

D)

5


29şekilde

m//n olduğuna göre y+z=?

A) 44

30-

B) 48

D) 94

Aşağıdaki işlemde her harf sıfırdan farklı bir rakamı göstermektedir. KOCAE, Lİ + KOCA, ELİ A) 11

31-

C) 92

a 4a+1

KOCA, ELİ KO, CAELİ B)

0 +1

+5 21

101

+1

=

?

İşleminin sonucu kaçtır?

C)110

+6 x

D)111

Y 41

Yukarıda sayı örüntüsü kuralı verilmiştir.Kurala uygun olarak x +y aşağıdakilerden hangisidir? A)10

B) 25

C) 35

32- (-2 ). ( +3 ).x = 12 eşitliğinde aşağıdakilerden hangisidir? A-) -3

B-) -2

D) 41

x

C-) 2

yerine yazılması gereken tam sayı D-) 3

33- Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur? 1-) -5/6 > 11/-12 A) Yalnız 1

2-) -1/3 < 5/4 B) Yalnız 2

3-) - (-11)/15 > 36/-45 C) Yalnız 3

34- -6. a. 2 = -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir? A-) 3

B-) -3

C-) -14

D-) 14

D-) 1,2,3


23 kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı 4a kaçtır?

35-

A) 4

36-

B) 5

C) 6

D) 7

(–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =? A)+2

B)+1

C)0

d) -1

37- (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır? A)-12 38-

39-

B)2

C)4

D)10

Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? A) P  E = { m , t }

B) m  k = t

C) P  E = 

D) P  E = t

a = 4 b = – 3 c = –2 ise A) –4

B) 4

3a – 4b –2c =? ifadesinin değerini bulunuz. C) 20

D) 28

40- Aşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur? I. (-1) - (+4) = -3 II. (-2 )+ (+5) = 3 III. (-4) + (-3) = -7 IV. (+3) – (-7) = -4 A) I VE II 41- Bir bütünün

A-)

1 18

B) II VE III

C) IIVE IV

D) I VE III

7 i taranmıştır, ne kadarı daha taranırsa %50 si taranmış olur ? 18

B-)

1 9

C-)

3 18

D-)

2 9

42- x= -2 ve y= +3 ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur ? A)

3x 3 = 2y 2

B) x 2 + y =25

C) x-y=1

D) x y - y = -1


43- ( 18-1 ).( 18-2 ).( 18-3 )……………..( 18-30 ).( 18-31) A-)0

B-) 188

C-) 818

işleminin sonucu kaçtır ?

D-) 3188

44- En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tamsayıdan ne kadar küçüktür ? A-) 9 45-

D-) 12

B) 1

C) -1

D) -3

a=5, b=+2 ve c=-3 tür. Buna göre 3a-4b+4c işleminin sonucu kaçtır. A) 15

47-

C-) 11

[(+3)·(-4)]:[(2³:2²)+(10:5)] işleminin sonucu kaçtır. A) 3

46-

B-) 10

B) 5

C) -5

D) -4

Aşağıdaki şekilde d1//d2 dir. Verilenlere göre a kaç derecedir. 5x-4

d1

4x+13

d2

a

d3 A) 80

48-

B) 60

C) 76

D) 89

1220 lik açının bütünleri kaç derecelik açıdır? A) 50

B) 58

49- (- 3)2. (- 1)5 + (- 5)0 . (+ 2)3 A) +17

B) -1

C) 60

D) 180

işleminin sonucu kaçtır ? C) +1

D) –17

50- Yeliz bayram için kendisine iki çift ayakkabı alacaktır. Mağazada deneyip beğendiği 5 çift ayakkabıdan 2’sini kaç değişik şekilde seçebilir? A) 10

B) 20

C) 25

D) 120

51- [(-4.9)+(-2+6)]÷8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 4

B) -4

C) -5

D) 5


52- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)(-12):4=(-3) B)15:(-3)=(-5) C)(-9):(-3)=(-3) D)4: 2=2

53- Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi en büyüktür? A) 1/28

54-

B) 2/7

C) 3/14

7+21:7-4= ? A) 14

D) -1/7

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir. B) 0

C) 6

D) 28/3

55- -10 İle +9 arasındaki tam sayıların çarpımları a, toplamları b olsun a+b nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir. a) 99

56-

b)-99

1

1 1

1

c) 9

d) -9

 ? işlemini sonucunu bulunuz.

1 3 7 B) 11

1

A)

11 7

57- 1 / 4 nün 2 / 7 a) 350

C)

5 11

D)

si 25 olan sayı hangisidir? b) 375

c) 400

A) (-2):(-1) +(-3) -1

59- -4,8<…………<-3,2 hangisi gelemez?

d) 425

işleminin basamakları aşağıda verilmiştir.işlem basamaklarının hangisinde hata yapılmıştır?

58- [5+(-7)]:[(-9) +8] +(-3) -1

A)-18/5

11 5

B) ( +2) +(-3) -1

C) -1\-1

D) -1

yanda verilen sıralamalarda noktalı yere aşağıdaki sayılardan

B)-12\3

C)-4,2

D) -26/5


60- -2 . [( - 7 + 5 . – 3 ) : - 11 ] + 4 A) – 8

61-

0,101 0,0101

B) – 4

0,03 0,002

A) 136

işleminin sonucu kaçtır?

C) 0

D) +8

x,xx 0,0x B) 127

işleminin sonucu kaçtır?

C) 95

D) 86

62- [(-27)/(-9)+1]-(+21)=? A)-15

B)-16

C)-17

)+17

63- İlimizdeki bu hafta içinde hava sıcaklığı 0, -3, +1, -5 ve -3 derecedir. Bu hafta içindeki ortalama hava sıcaklığı kaç derecedir? A)0

B)-1

C)-2

D)-3

64- Ozan ile Gökhan’ın yaşları toplamı 56 dır. 4 yıl önce Ozan’ın yaşı, Gökhan’ın yaşının 2 katı olduğuna göre Ozan’ın bugünkü yaşı akçtır? A) 34

65-

B) 36

C)38

D) 40

19 – 3 (6 – 2 : 2 )+ 7 işlemi aşağıdaki gibi çözülmüştür. I. adım : 19 – 3 ( 6 – 1 ) + 7 II. adım : 16 . (6 – 1) + 7 III. adım : 16 . 5 + 7 IV. adım : 80 + 7 V. adım : 87 Buna göre kaçıncı adımda hata yapılmıştır? A) I.adım C) III.adım

66-

B) II.adım D) IV.adım

I-3I-I-7I+1-I+2I=? A)+5

B)-5

C)8

D)-1

B) +4

C) +6

D) -4

67- (-40)*(-2)/-20=? A) -6


68-

(+9):(-3)-(-27).(-2) işleminin sonucu kaçtır? A) -57

69- a )-2/3

B)-51

b) -5/6

C)-42

c) 1/2

A) a<c<b<d C)c<a<b<d 70-

 3    3   3 2

A) 1

71-

2

0

d) 3/4

D)0

kesirlerin doğru sıralanışı hangisidir?

B)b<a<c<d D)b<c<a<d =?

B) 0

C) 19

D) 18

 (– 4) + (+ 5) – (– 7) –  (– 2)2 + (– 5) işleminin sonucu kaçtır? A-) 9

B-) 8

C-) 7

D-) 5

72- "Çarpımları 121 olan iki farklı doğal sayının toplamı kaçtır?" Bu problemin çözülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A-) sayıların farkıda verilmeli B-) küçük sayı verilmeli C-) büyük sayı verilmeli D-) verilenler yeterli

73- aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayıdır? A) (-4)²

B) -(-2)

C) (-a)

D) 13-(-36)

74- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A) ‘0’ en küçük rasyonel sayıdır. B)İki negatif tamsayının bölümü pozitif işaretli olur. C) Bütün rasyonel sayılar tamsayıdır. D) Zıt işaretli iki tamsayının toplamı her zaman negatif işaretlidir.

75- Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi ½ ile ¼ arasındadır? A)1/8 76-

B)3/4

C) 3/8

D) 5/8

3 katının (2) fazlası (-10) olan tam sayı kaçtır? A-) +2

B-) + 4

C-) –6

D-) –4


77-

4 7 11 (- ) + (+ ) – (- ) = ? işleminin sonucu kaçtır? 9 18 36 7 7 2 1 A-) B-) C-) D-) 36 36 9 4

78- ∆ = 56

eşitliğinin sağlanması için ∆ yerine hangi tam sayı gelmelidir?

A) 7

B) 9

C) -9

D) -7

79- Bir açının bütünleri , kendisinin 3 katının 16 eksiğine eşit olduğuna göre , bu açı kaç derecedir? A) 41 B) 49 C) 52 D) 58 80- Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu negatiftir? I. II. III. IV.

( 2-3).(-2-1) -4². (+3) (5-3):(-1)¹°°³ [(-2).(3)]:(-5)°

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

81- Aşağıda verilen rasyonel sayılardan hangisi 2/4 ile 10/12 arasında yer almaz? A) 7/12 82- , , 

B) 2/3

C) 2/6

D) 3/4

birer rasyonel sayı olmak üzere;

32 <  < 62 52 >  > 32 22 <  < 42 olduğuna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) +  +  toplamının en küçük doğal sayı değeri 23 tür. B) +  +  toplamının en büyük doğal sayı değeri 76 dır. C) +  toplamının en büyük doğal sayı değeri 60 dır. D) +  +  toplamının en küçük doğal sayı değeri ile en büyük doğal sayı değerinin toplamı 100 dür.

83-

4  (14) : 2  (7) 2

A) 2

B) 3

= ? İşleminin sonucu kaçtır? C) 1

D) 4


84- a=

1 2 , b= 2 5

ve

c=

A) a>b>c

1 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 3

B)b>a>c

C) c>b>a

D) b>c>a

85- Bir gökdelenin 23. katında bulunan bir kişi önce 10 kat aşağıya inmiş daha sonra 4 kat yukarıya çıkmıştır.Bu kişinin kaçıncı katta bulunduğunu gösteren tamsayı işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A)23-10-4

C)23+10+4

D)-23+10-4

 23  8  12  3 18  6   işleminin sonucu kaçtır?  7  2 14  11 9  3

86-

A)8 87-

B)23-10+4

B)6

C)-6

D)-8

(-3)-8:4.(-5) işleminin sonucu kaçtır? A)-7

B)-10

C)25

D)7

88- [AB] \\ [CD] olmak üzere; k açısının ölçüsü 60◦ ise l açısını bütünleyen açının ölçüsü nedir? A A) 60◦

B)120◦

C) 30◦

D)180◦

C

89- 32:24 - {9-3(4-5) - [3(12:6)] – 150 } işleminin sonucu kaçtır? A) 4

B) -4

B

C) 3

D)-3

D


902 4 1 6 3 1—— . —— - —— : —— + —— İşleminin sonucu kaçtır? 3 5 2 8 4 15 A) —— 17

91-

17 B) - —— 15

5 D) 1 —— 12

-8 | - | +3 | : (3- | -1 | . | 2 | ) =? A)10

92- a = -5

B) -8

ve

A)10

93-

1 C) 5 —— 12

b = 2 ise

C)5

D)-5

| a | . | b | =?

B) -12

C) -10

D) 5

a=10 b=-5 olmak üzere 10a+10b-50=? İşlemin sonucu kaçtır? A) 100

B) 75

C) -50

D) 0

94- Ali ve Sibel ekmek fırınından ekmek alacaktır.Ali ve Sibel‘le birlikte sırada toplam 20 kişi vardır.Ali baştan 12. Sibel ise sondan 14. ise Ali ile Sibel’in arasında kaç kişi vardır? A) 5

B) 4

C)3

D) 2

95- a = ( -1 ) 100 b=

(-1 )101

c= (0)1000 verilmiştir) A) a<b <c

olduğuna göre bu tamsayıların sıralanışı hangisinde doğru olarak

B) b< c < a

C)

c < b <a

D) b < a < c

96- Aşağıdakilerden hangisi 5/7 kesrine denk değildir? A) 15/21

B) 20/28

C) 30/45

D) 10/14

97- Aşağıdakilerden hangisi 1/5 ile 3/7 sayılarının arasında yer almaz? A) 8/35

B) 12/35

C) 15/35

D) 10/35


98- Değeri A) 7

1 olan kesrin pay ve paydasına hangi sayıyı ekleyelim ki değeri 2 olsun. 3

B) 5

C) -5

D) -7

99- (-101) ile (+99) arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır? A) -199

B) 1999

C) -201

D)201

C) +14

D)+34

100- 16 + 2 . (-3) - 8 . (-1) = ? A) -34

B) -14


CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 ) 1 D 11 D 21 C 2 C 12 D 22 D 3 C 13 D 23 A 4 D 14 C 24 A 5 C 15 B 25 C 6 B 16 B 26 7 C 17 B 27 8 B 18 D 28 9 C 19 C 29 10 D 20 A 30

CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 ) 51 B 61 D 71 A 52 C 62 C 72 D 53 B 63 C 73 54 C 64 B 74 B 55 D 65 B 75 C 56 A 66 B 57 A 67 58 D 68 59 D 69 B 60 C 70 A

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 ) 26 C 36 A 46 C 27 A 37 A 47 D 28 A 38 D 48 B 29 C 39 D 49 B 30 D 40 B 50 A 31 C 41 B 32 B 42 D 33 A 43 A 34 A 44 C 35 C 45 D

CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 ) 76 D 86 A 96 C 77 D 87 D 97 C 78 D 88 B 98 C 79 B 89 D 99 A 80 C 90 D 100 B 81 C 91 C 82 D 92 A 83 C 93 D 84 A 94 B 85 B 95 C

7. Sınıf 100 soruluk Matematik testi  

7. Sınıf 100 soruluk Matematik testi