Page 1

A

A

A

A

A .

T Ü R K Ç E TE S T Ý 1.

3.

Bavulunu kendin götürebilirsin.

Didem Didem, “ön” sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. 1. Apartmanýmýzýn önünde duran araba kimin?

Azra Haným’ýn bu sözünde altý çizili sözcük, hangi anlamda kullanýlmýþtýr?

2. Ön görüþme yapmadan sýnava almýyorlarmýþ.

A) Koymak

B) Taþýmak

3. Güzelyalý önlerinde buluþup kahve içeceklerdi.

C) Temizlemek

D) Tutmak

4. Büyüklerimin karþýsýnda önümü iliklerim. Acaba doðru yanýt hangisidir? A) 1

2.

B) 2

C) 3

D) 4

4.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük, gerçek anlamýyla kullanýlmýþtýr?

A) Baþkalarýný çekiþtirmekten hoþlanmazdý. Anlatýlanlara kulak vermeyerek müzik dinlerdi.

B) Duygularýmý incitmekten çekindiðinizi biliyorum.

Bu cümledeki deyimin yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilemez?

C) Bu arabanýn moturu soðuktan donmuþ. D) Evimi geçindirecek parayý kazanabiliyorum.

A) önem vermeyerek B) kulak týkayarak C) aldýrmayarak D) eleþtirerek ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

1

6. SINIF


A

A

5.

A

A 7.

----

A .

Aþaðýdaki cümlelerden hangisi, tartýþmaya açýk bir yargý içermektedir? A) 23 Nisan 1920’de TBMM açýlmýþtýr.

Çok güzel! Efe

B) 23 Nisan, ülkemizde “Çocuk Bayramý” olarak kutlanýr. C) Çocuk Bayramý, çocuklarýn en neþeli günüdür.

Peki, tatilde nerelere gittiniz?

D) Çocuk Bayramý’nda çeþitli ülkelerden çocuklar, ülkemize gelir.

Cansu

Efe ile Cansu’nun konuþmasýna göre, boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ýþ ortamýnýz nasýl? B) Ege’yi gezdiniz mi? C) Yolculuðunuz nereye? D) Tatiliniz nasýl geçti?

6.

8.

1. en kýsa mesafedir

Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklý olursa olsun gözyaþlarýnýn rengi aynýdýr.

2. iki kiþi 3. gülümseme 4. arasýndaki Numaralanmýþ sözcük ve sözcük öbekleriyle anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulmak istendiðinde sýralama nasýl olur? A) 1 - 2 - 3 - 4

B) 2 - 4 - 1 - 3

C) 3 - 2 - 4 - 1

D) 3 - 4 - 2 - 1

Selay Haným

Selay Haným, bu cümlede aþaðýdakilerden hangisini anlatmak istemiþtir? A) Duygular, insanlýðý birleþtiren en büyük güçtür. B) Fiziksel özellikler, kiþiden kiþiye deðiþir. C) Ýnsanlarýn yaþadýðý acýlar ortaktýr. D) Ýnsanlarýn farklýlýklarý, duygularýný farklýlaþtýrýr.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

2

6. SINIF


A

A

A

9.

A 11.

A .

Bu küçük adanýn çam ormanlarýndan, doðal bir akvaryum gibi olan masmavi denizinden ve rengârenk balýklarýndan söz ediyordu. Bu cümlede aþaðýdaki duyulardan hangisine yer verilmiþtir? A) Dokunmaya

B) Görmeye

C) Ýþitmeye

D) Koklamaya

1. Kutup ayýsý, buz ve kar ülkesi olan kutuplarda yaþar. 2. Dondurucu soðuklar, rüzgârlar onu hiç mi hiç üþütmez. 3. Kutup ayýsýnýn çok kalýn bir kürkü vardýr. 4. Hatta ayaklarýnýn altýnda bile kürk vardýr. Yukarýda numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde kutup ayýsýnýn yaþam ortamýndan söz edilmiþtir?

10.

A) 1. ve 2.

B) 1. ve 3.

C) 2. ve 3.

D) 3. ve 4.

12.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “endiþe” anlamý vardýr?

Aþaðýdaki deyimlerden hangisinin açýklamasý yanlýþ verilmiþtir? Açýklama

Deyim

A) Yoksa arkadaþýmýn baþýna bir iþ mi geldi? B) Sandalyeni biraz öne çeker misin?

A) Gözünü dört açmak :

Aldanmamak için dikkatli olmak

B) Gözünün önünden gitmemek

:

Hep görür gibi olup unutamamak

C) Gözünün yaþýna bakmamak

:

D) Göze girmek

:

C) Sorularý dikkatli çözmelisin. D) Uçak, kalkmak üzeredir.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

3

Acýmamak, sýzlanmasýna aldýrýþ etmemek Olumsuz davranýþlarýyla dikkat çekmek 6. SINIF


A 13.

A

A

A 15.

Aþaðýdakilerden hangisi abartýlý anlatýma örnek olamaz? A) Odayý apar topar terk ettik.

A .

Ablamdan hediye alýnca dünyalar benim oldu. Kardeþim, üç sularýnda okuldan dönüyor. Bu akþam Ýsmailler bize yemeðe geliyorlar. “-ler / -lar” eki, bu cümlelere aþaðýdaki anlamlardan hangisini kazandýrmamýþtýr?

B) Palyaçoya gülmekten öldük. C) Bir of çeksem karþýki daðlar yýkýlýr. D) Maç yaparken kan ter içinde kaldýk.

14.

16.

Küçük bir kasabanýn üç ayrý mahallesi varmýþ: Birinci mahallede “evet, amacý”lar, ikinci mahallede “yapacaðýmcý”lar, üçüncü mahallede “keþkeci”ler yaþarmýþ. “Keþkeci”ler, mahallede her gün yürüyüþe çýkar, etrafa memnuniyetsizce bakarmýþ. “Yapacaðýmcý”lar, “keþkeci”lerle bu mahallede yürüyüþe çýkmak ister; ama bir türlü fýrsat bulamazmýþ. “Evet, amacý”lar da mahallenin güzelliklerini görmek yerine, aðaçlarýn gölgelerinin yeterince geniþ olmadýðýndan yakýnýrmýþ.

A) Yaklaþýklýk

B) Abartma

C) Aile

D) Benzerleri

Aþaðýdaki birleþik sözcüklerden hangisinin oluþum yolu ötekilerden farklýdýr? A)

B) Hanýmeli

C)

Sivrisinek

D) Balkabaðý

Aslanaðzý

Bu öyküden çýkarýlabilecek sonuç, aþaðýdakilerden hangisidir? A) Zamaný yakýnarak ve erteleyerek yaþamak, bizi mutsuz kýlar. B) Bir þeyin hayalini kurmadan, onu gerçekleþtiremeyiz. C) Ýnsanlarýn yazgýsý, kiþiliðini belirleyen en önemli etkendir. D) Yaþamýn iyi ve kötü yanlarý vardýr.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

4

6. SINIF


A 17.

A

A

A 19.

1. Köylüler, yolda kaldýlar. 2. Tarlayý traktörle sürdü dayým.

A .

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yapýlmýþtýr?

3. Baðdan salkým salkým üzüm kopardý. A) Herþey istediðin gibi olsun.

4. Erikleri aðaçtan topladýk.

B) Birkaç soruyu çözemedim.

Numaralanmýþ cümlelerin hangisinde Türkçenin ses yapýsýna aykýrý sözcük kullanýlmýþtýr?

C) Her biri, olan bitenin farkýndaydý. D) Herkes kendi mutluluðunun iþçisidir.

A) 1.

18.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Aþaðýdaki görsellerin adlarýndan hangisi, ünlü ile baþlayan bir ek aldýðýnda ünsüz yumuþamasýna uðramaz?

A)

B)

C)

D)

TÜRKÇE TESTÝ BÝTTÝ. MATEMATÝK TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

5

6. SINIF


A

A

A

A

A .

M ATE M AT Ý K TE S T Ý 1.

3.

Grafik: Sinem’in Yaþlarýna Göre Boy Uzunluklarý

Boy (cm) 179

95 Mehmet

Gamze

4

Yaþ

18

Yukarýdaki grafik Sinem’in 4 ve 18 yaþlarýndaki boy Yukarýdaki þekilde Gamze ve Mehmet’in bulunduklarý noktalar belirtilmiþtir.

uzunluklarýný göstermektedir. Buna göre, Sinem yýlda ortalama kaç cm uza-

Gamze 3 br yukarý, 5 br sola hareket ediyor.

mýþtýr?

Buna göre, Mehmet’in Gamze’nin yanýna gelebilmesi için aþaðýdaki öteleme hareketlerinden hangisini yapmalýdýr?

A) 6

B) 6,5

C) 7

D) 7,5

A) 5 br aþaðýya, 1 br sola B) 1 br yukarýya, 3 br saða C) 2 br aþaðýya, 4 br saða D) 4 br aþaðýya, 2 br saða

4.

ÝL ADI

SICAKLIK

ÝZMÝR

7 °C

ERZURUM

–15 °C

ÝSTANBUL

–4 °C

ANTALYA

13 °C

Yukarýda dört ilin ayný gün içerisinde ölçülen hava sýcaklýklarý verilmiþtir.

2.

5, 9, 13, 17, .......

Buna göre, hangi iki il arasýndaki sýcaklýk farký en fazladýr?

sayý örüntüsünün genel terimi aþaðýdakilerden

A) ÝZMÝR - ANTALYA

hangisidir?

B) ERZURUM - ÝSTANBUL C) ÝSTANBUL - ÝZMÝR

A) 4n+1

B) 4n–1

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) 4n

D) 2n+3

D) ERZURUM - ANTALYA 6

6. SINIF


A

A

5.

A

A

A .

6.

a ile b yi topladým. Bulduðum sayýyý c ye böldüm, sonucu d ile çarptým.

ÇÝÇEK APT.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Çiçek Apartmaný’nda 9 daire bulunmaktadýr. A, E, I, B dairelerinde oturan aileler X gazetesini, D, B, C, G dairelerinde oturan aileler Y gazetesini okumaktadýr. Bu durumu gösteren Venn þemasý aþaðýdakilerden hangisidir?

Gizem

Ç

a: Ýki basamaklý en küçük asal sayý A)

X

Y A E

b: Bir basamaklý en büyük asal sayý c: En büyük rakam

D

B

I

H

F

G C

d: En küçük sayma sayýsý Yukarýda verilenlere göre, Gizem’in yaptýðý iþlemin sonucu kaçtýr? A) 2

B) 4

C) 6

Ç

B)

X

Y C D

D) 8

B

G

H F A

I E

Ç

C)

X

Y A F

D C G

B

I

H E

Ç

D)

X H

Y A E I

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

7

B

D C G

F

6. SINIF


A 7.

A

A

A 9.

Aþaðýdaki çiçeklerin üzerindeki sayýlarýn toplamý saksýlarýn deðerini göstermektedir.

A .

Gözde, 12 si erkek öðrenci olan 24 kiþilik bir sýnýfta okumaktadýr. Sýnýftan rastgele seçilen bir öðrencinin Göz-

–5 –3

+5

–10

+8

+2

+3

de’nin kýz arkadaþý olmasý olasýlýðý kaçtýr?

–2

1 3

A) —

–8

11 24

B) —–

1 2

13 24

C) —

D) —–

+10

I

II

–3

+6

–7

+4

–14

+15

–1

+6

+14

+1

III

IV

Buna göre, deðeri en yüksek olan saksýnýn numarasý kaçtýr? A) I

8.

B) II

C) III

D) IV

10.  – 3 = 5

Tablo: Öðrencilerin Okuduklarý Sözcük Sayýsý Öðrenciler

Sözcük Sayýsý

Mert

63

Pelin

58

Yaðmur

52

Serkan

58

Ýpek

65

16 : Δ =  18 –  =  olduðuna göre,

 + Δ + ⋅Δ A) 30

iþleminin sonucu kaçtýr? B) 28

C) 26

D) 24

Bir ilköðretim okulunun 3/A sýnýfýnda okuyan 5 öðrenci hýzlý okuma yarýþmasýna katýlmýþtýr. Yukarýdaki tabloda öðrencilerin 1 dakikada okuduklarý sözcük sayýsý verilmiþtir. Buna göre, bu veri grubunun açýklýk deðeri kaçtýr? A) 2

B) 9

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) 11

D) 13 8

6. SINIF


A

A

11.

?

?

?

A

?

A 13.

?

A .

P K

Yukarýdaki trende vagon numaralarý ardýþýk 5 çift

F

13 4

doðal sayýyý göstermektedir. Vagon numaralarýnýn

6

toplamý 410 dur.

12 Buna göre, en küçük numaralý vagon aþaðýdakilerden hangisidir?

A)

Yukarýda bir konservatuarda piyano (P), keman (K),

B) 76

C) 78

flüt (F) çalan öðrencilerin sayýlarý gösterilmektedir.

D) 80

82

Buna göre aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) Piyano çalan öðrenci sayýsý 35 tir. B) Yalnýz iki enstrüman çalan öðrenci sayýsý 19 dur. C) Piyano ve flüt çalan öðrenci sayýsý 4 tür. D) Keman çalmayan öðrenci sayýsý 18 dir.

12.

14.

Yaþlar Ece

1. Adým:

: + 12

Annesi :

+ 72 2. Adým:

= 15

3. Adým: 3 ⋅ 15 + 12 = 57

Yukarýda çözümü verilen problem aþaðýdakilerden hangisi olabilir? 12 m yüksekliðindeki bir tramplenden 1 m yükseleA) Ece ile annesinin yaþlarý toplamý 72 dir.

rek atlayan bir sporcu, toplam 16 m yol almýþtýr.

Annesinin yaþý Ece’nin yaþýnýn 3 katýndan 12 fazla olduðuna göre, annesi kaç yaþýndadýr?

Buna göre, sporcu havuzda kaç metre dibe doðru inmiþtir?

B) Ece ile annesinin yaþlarý toplamý 72 dir. Annesinin yaþý Ece’nin yaþýnýn 12 fazlasýnýn 3 katý olduðuna göre, annesi kaç yaþýndadýr?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

C) Annesinin yaþý, Ece’nin yaþýnýn 3 katýndan 12 fazladýr. Yaþlarý toplamý 72 olduðuna göre, Ece kaç yaþýndadýr? D) Ece ile annesinin yaþlarý toplamý 72 dir. Annesinin yaþý Ece’nin yaþýnýn 12 fazlasýnýn 3 katý olduðuna göre, Ece kaç yaþýndadýr? ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

9

6. SINIF


A

A

A

A

A .

15. +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Yukarýda sayma pullarýyla gösterilen iþlem aþaðýdakilerden hangisidir? A) (–15) – (–4) = –11 B) (+15) – (–4) = +19 C) (+15) + (–4) = +11 D) (–15) – (+4) = –19

16.

Yukarýdaki þekil kesik çizgiler boyunca dörde katlanýrsa, aþaðýdaki görüntülerden hangisi elde edilebilir?

A)

B)

C)

D)

MATEMATÝK TESTÝ BÝTTÝ. FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

10

6. SINIF


A

A

A

A

A .

F E N v e TE K N O L O J Ý TE S T Ý 1.

3.

Belediye binasý

Çöp arabasý Ekmek fýrýný Elektrik santrali

Ekmek fýrýný ––––––

Erkek

Adet görme

+

Sperm oluþumu

+

Boy uzamasý

+

+

Kilo artýþý

+

+

Vücutta yaðlanma

+

+

Hayal kurma

+

+

Karþý cinse ilgi duyma

+

+

Tabloya göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?

Bu kasabadaki yapýlar, bitki hücresindeki organeller ve yapýlarla eþleþtirilirse aþaðýdakilerden hangisi doðru olur? Elektrik santrali ––––––

Kýz

Yukarýdaki tabloda ergenlik çaðýnda kýz ve erkek çocuklarda görülen deðiþiklikler (+) olarak gösterilmiþtir.

Bir kasabadaki belediye binasý, elektrik santrali, ekmek fýrýný ve çöp arabasý yukarýda gösterilmiþtir.

Belediye binasý –––––––

Bedensel ve Ruhsal Deðiþimler

A) Bazý deðiþiklikler her iki cinsiyette de görülür. B) Erkeklerde ergenlik dönemi kýzlardan daha önce baþlar.

Çöp arabasý ––––––

A) Çekirdek

Mitokondri Kloroplast Koful

C) Ergenlik çaðýnda bedensel deðiþimlerin yanýnda ruhsal deðiþimlerde görülür.

B) Mitokondri

Çekirdek

D) Adet görme sadece kýzlarda görülür.

C) Çekirdek

Mitokondri Koful

Kloroplast

D) Mitokondri

Çekirdek

Kloroplast

2.

s

Kloroplast Koful

Koful

4.

I

II

III

IV

H

l

IV III

I

n

II

Yukarýda bazý canlý örnekleri verilmiþtir.

Yukarýdaki þemada diþi ve erkek üreme sistemine ait organlar gösterilmiþtir.

Bu canlýlar için aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr?

Bu yapýlardan görevleri benzer olanlar aþaðýdakilerden hangisinde doðru eþleþtirilmiþtir?

A) I. ve II. canlýlarda yavru bakýmý görülür.

A) H ile I

B) l ile II

C) s ile III

D) n ile IV

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

B) I. ve III. canlýlarda iç döllenme görülür. C) II. ve IV. canlýlarda dýþ geliþme görülür. D) III. ve IV. canlýlarda baþkalaþým görülür. 11

6. SINIF


A

A

A

5.

A 7.

I

II

III

IV

Maddenin düzensizliði

Tozlaþma

b

c

Çimlenme

Tohum oluþumu

d

e

Genç bitki

Döllenme

6.

A)

III –––– c

Z

Fiziksel hal

X

Y

Z

Fiziksel hal

Buna göre, Deniz Öðretmen’in hangi öðrencisinin yorumu yanlýþtýr? Maddeler X, Y ve Z hallerinde titreþim hareketi yapar.

Yapbozun I, II, III, IV, V kýsýmlarýna a, b, c, d, e parçalarýndan hangileri yerleþtirilirse bitkinin yaþam döngüsü doðru olarak sýralanmýþ olur? II –––– b

Y

Deniz Öðretmen, bir maddenin X, Y, Z fiziksel halleri için tahtaya yukarýdaki grafikleri çiziyor. Bu grafiklere göre, dört öðrencisi aþaðýdaki yorumlarý yapýyor.

Bitkinin yaþam döngüsünü göstermek için bir yapboz hazýrlanmýþtýr.

I –––– a

Tanecikler arasý uzaklýk

V X

a

A .

IV –––– d

V –––– e

B)

a

e

d

c

b

C)

a

e

c

b

d

D)

e

a

c

d

b

A)

Madde Y ve Z hallerinde sýkýþtýrýlabilir.

B)

Aslý, K maddesiyle ilgili bazý bilgileri Kerem’e anlatýyor ve Kerem’den bu maddenin modelini çizmesini istiyor. Kendini oluþturan maddelere kimyasal yöntemlerle ayrýþýr.

Farklý cins atomlardan oluþur.

Madde X ve Y hallerinde akýþkandýr.

Aslý C)

Buna göre, Kerem’in K maddesi için çizdiði aþaðýdaki tanecik modellerinden hangisi doðrudur? A)

B)

Madde Z halinde öteleme hareketi yapamaz.

C)

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

D)

D)

12

6. SINIF


A

A

8.

A

A 10.

þeker

Madde

su

þekerli su

su

A . Zaman (dak) 0

5

10

X

Katý

Katý

Sývý

Y

Sývý

Sývý

Gaz

Z

Sývý

Gaz

Gaz

T

Gaz

Sývý

Sývý

Ýçinde sýcak su bulunan bir bardaða küp þeker atýlýp karýþtýrýldýðýnda þekerin suda çözündüðü ancak þeker çözünürken su seviyesinde bir deðiþiklik olmadýðý görülür.

X, Y, Z ve T maddelerinin belirli zamanlardaki fiziksel halleri yukarýda gösterilmiþtir.

Bu durum, maddenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisini kanýtlar?

Buna göre; X, Y, Z ve T maddelerinden hangisinin dýþarýya ýsý verdiði söylenebilir?

A) Tanecikli bir yapýya sahip olduðunu

A) X

B) Y

C) Z

D) T

B) Belirli bir kütlesinin olduðunu C) Belirli bir hacminin olduðunu D) Eylemsizliðinin olduðunu

9.

2l Boyu uzuyor.

s

H

Halka haline geliyor.

l Bakýr tel

n

l

l/2 l Paslanýyor. Ýki parçaya ayrýlýyor.

Þekilde bir bakýr tele uygulanan bazý iþlemler gösterilmiþtir. Buna göre, bu iþlemlerden hangileri fiziksel, hangileri kimyasal deðiþimlere örnektir? Fiziksel –––––– A) s, H, n

Kimyasal –––––––– l

B) s, H

l, n

C) H, n

s, l

D) n, l

s, H

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

13

6. SINIF


A

A

A

11.

A 12.

A .

• K cismi eþit zaman aralýklarýnda eþit yollar alýyor. • L cisminin konumu zamanla deðiþmiyor. • M cismi her bir saatte 10 km yol alýyor.

Mertcan motosikletle 1 saatte 72 km yol alýyor.

• N cismi sabit süratle hareket ediyor. K, L, M ve N cisimlerinin hareket durumlarýna ait bilgiler yukarýdaki gibidir. Buna göre, cisimlerin hareketlerine ait aþaðýdaki grafiklerden hangisi çizilemez? A) Aldýðý yol

B) Sürat

K

At arabasý 400 m lik yolu 100 saniyede gidiyor.

L 0

Zaman

C) Aldýðý yol

0

Zaman

D) Aldýðý yol

M N Serdar bisikletle 1 km lik yolu 100 saniyede alýyor.

0

Zaman

13.

0

Zaman

X

Begüm 400 km lik yolu arabayla 10 saatte alýyor.

Y

Sabit süratlerle hareket eden þekildeki hareketlilerden sürati en fazla ve en az olan aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? En hýzlý –––––– A) Begüm

En yavaþ ––––––– At arabasý

B) At arabasý

Mertcan

C) Mertcan

At arabasý

D) Mertcan

Serdar

Z

Doðrusal bir yolda ayný anda ayný yöne doðru sabit süratle harekete baþlayan X, Y ve Z araçlarýnýn ilk konumlarý þekildeki gibidir.

1. saatin sonunda X ve Y araçlarý yan yanadýr.

2. saatin sonunda Z aracý en öndedir.

Buna göre; X, Y ve Z araçlarýnýn süratlerinin büyüklüðü ile ilgili aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur?

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

14

A) Z > X > Y

B) Z > Y > X

C) Y > X > Z

D) X > Z > Y 6. SINIF


A

A

14.

3N

6N

4N

K 5N

A

2N

3N

K

ayný yönlü iki

D

kuvvetin bileþkesi Y kuvvetlerin farkýna eþittir.

Dünya

X gezegeni

Y gezegeni

Kütle = 1 kg Aðýrlýk = 10 N

Kütle = 1 kg Aðýrlýk = 25 N

Kütle = 1 kg Aðýrlýk = 5 N

8N

D

K ve L cisimleri dengelenmiþ kuvvetlerin etkisindedir.

Y

A .

16.

6N

L

Þekildeki

Bir noktaya etki eden

A

1. çýkýþ

K cisminin farklý gezegenlerdeki kütle ve aðýrlýk deðerleri verilmiþtir.

2. çýkýþ

Buna göre, K cismiyle ilgili aþaðýdaki öðrencilerin düþüncelerinden hangisi yanlýþtýr? sabit süratle giden araç

Þekildeki araç dengelenmemiþ kuvvetlerin etkisindeyken, D elma dengelenmiþ kuvvetlerin etkisindedir.

K cismi her üç gezegende de terazide 1 kg kütle ile dengelenir.

aðaçtan düþen elma

A) 3. çýkýþ

Y

4. çýkýþ

K cismi dinamometrede 25 N ölçülüyorsa bu ölçüm X gezegeninde yapýlmýþtýr.

Yukarýdaki þemada verilen bilgiler uygun þekilde takip edildiðinde hangi çýkýþa ulaþýlýr? A) 1. çýkýþ

B) 2. çýkýþ

C) 3. çýkýþ

D) 4. çýkýþ

B)

Y gezegeninin çekim kuvveti Dünya’dakinin 2 katýdýr.

C)

K cismine etki eden yerçekimi kuvveti en fazla X gezegenindedir.

15. X

Y

Z

D)

Sürtünmesiz ortamda sabit süratle yol alan X, Y ve Z cisimlerine aþaðýdaki kuvvetler uygulanmýþtýr. 4N

X

10 N

8N

Y

6N

5N

Z

2N 7N

Buna göre, bu cisimlerinden hangileri sabit süratli hareketine devam eder? A) Yalnýz X

B) Yalnýz Z

C) X ve Y

D) Y ve Z

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

FEN ve TEKNOLOJÝ TESTÝ BÝTTÝ. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ. 15

6. SINIF


A

A

A

A

A .

S O S YA L B Ý L G Ý LE R TE S T Ý 1.

2.

Gerçek alanlar düzleme aktarýlýrken uygulanan küçültme oranýna ölçek denir. Haritalara uygulanan küçültme oraný arttýkça haritalarýn ayrýntýlarý gösterme gücü azalýr.

l

Karadeniz Yukarýdaki þemada “?” ile gösterilen yerlere aþaðýdakilerden hangisi getirilemez?

ll

A) Olgu

B) Görüþ

C) Hipotez

D) Kavram

Karadeniz

3. Akdeniz lll Ayný büyüklükteki kaðýtlara, kaðýdýn tamamýný kaplayacak biçimde çizilen yukarýdaki haritalarýn ölçeklerinin büyükten küçüðe doðru sýralanýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) l - ll - lll

B) l - lll - ll

C) ll - l - lll

D) lll - l - ll

Selda Öðretmen’in verdiði bu bilgiye göre ülkemize esen numaralandýrýlmýþ rüzgarlardan hangileri sýcaklýðý azaltan özelliðe sahiptir?

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

16

A) l, ll ve lll

B) ll, lll ve lV

C) ll, lll ve Vl

D) lV, V ve Vl 6. SINIF


A

A

4.

A

A

A .

6.

Can’ýn bundan sonraki araþtýrma basamaðý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sunum metnini yazma Yukarýda Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumu gösterilmiþtir.

B) Varsayýmlarý test etme

Buna göre, Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumu, aþaðýda verilenlerden hangisinde doðru tanýmlanmýþtýr?

D) Kaynak araþtýrmasý yapma

Baþlangýç Meridyeni’nin Ekvator’un

5.

C) Konularý sýnýflandýrma

Bulunduðu kýtalar

A Doðusunda Güneyinde

Avrupa - Afrika

B Doðusunda Kuzeyinde

Asya - Avrupa

C Batýsýnda

Güneyinde

Afrika - Asya

D Batýsýnda

Doðusunda Asya - G.Amerika

7.

Atatürk, “Ülkesini, yüksek baðýmsýzlýðýný korumasýný bilen Türk ulusu, dilini de yabancý dillerin boyunduruðundan kurtarmalýdýr.” demiþtir. Aþaðýdakilerden hangisi, Atatürk’ün bu düþüncesiyle ilgili deðildir? A) Türkçe kökenli sözcükler araþtýrýlmalý ve dile kazandýrýlmalýdýr. B) Ulus olmanýn belirgin niteliklerinden biri de dildir.

Ahmet incelediði Türkiye fiziki haritasýnda Marmara Bölgesi’nde yeþil, Doðu Anadolu Bölgesi’nde ise kahverengi renklerinin daha çok kullanýldýðýný görmüþtür.

C) Yapýlan yenilik hareketlerinde Batý örnek alýnmalýdýr. D) Türkçenin ulusal bir dil haline getirilmesi yönünde çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Buna göre Ahmet’in incelediði haritada kullanýlan renklerin deðiþmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

17

A) Yükselti

B) Bitki örtüsü

C) Ekvatora uzaklýk

D) Ýklim 6. SINIF


A

A

A

8.

A

A .

10.

Bir haritada ölçek büyüdükçe deðiþen özelliklerin verildiði yukarýdaki diyagramda, boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilemez?

Ayþe Öðretmen, iklimler konusunu iþlerken tahtaya yukarýdaki grafiði çizmiþ ve öðrencilerine, ülkemizde bu grafiðe ait iklim tipinin yaygýn olarak görüldüðü bölgeyi sormuþtur.

A) Hata oraný azalýr. Öðrenciler, Ayþe Öðretmen’in bu sorusunu;

B) Gösterdiði alan geniþler. C) Kaðýtta kapladýðý alan büyür. D) Ölçeðin paydasýndaki rakam küçülür.

þeklinde cevaplamýþlardýr. Buna göre, Ayþe Öðretmen’in sorusunu doðru cevaplayan öðrenci aþaðýdakilerden hangisidir?

9.

A) Sevgi

B) Elif

C) Emre

D) Can

Yukarýda sýcaklýk ve yaðýþ grafiði verilen iklim türü, haritada numaralandýrýlmýþ yerlerden hangisinde görülür? A) l

B) ll

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

C) lll

D) lV 18

6. SINIF


A

A

A

11.

A

A .

13.

Mete Han’ýn böyle bir politika izlemesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Ekonomik yapýnýn zayýflamasýndan korkmasý B) Çinle iyi iliþkiler kurmak istemesi C) Çin ordusunun güçlenmesinden çekinmesi D) Türklerin milli benliklerini kaybetmesini istememesi

Yontma Taþ Devri’nde yaþamýþ olan yukarýdaki toplum için, aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Hukuk kurallarýna önem verdikleri B) Ticaret ve tarýmla uðraþtýklarý C) Göçebe bir yaþama sahip olduklarý D) Sanatsal çalýþmalarda bulunduklarý

12.

Buna göre, l. ve ll. bölgede yaþayan insan topluluklarý ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? l. Bölge

ll. Bölge

A) Göçebe bir yaþam sürmüþlerdir.

Yerleþik yaþama geçmiþlerdir.

B) Ticari faaliyetleri baþlatmýþlardýr.

Avcýlýk ve toplayýcýkla uðraþmýþlardýr.

C) Maðaralarda barýnmýþlardýr.

Evlerde yaþamaya baþlamýþlardýr.

D) Tüketici yapýya sahiplerdir.

Üretim yapmýþlardýr.

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

19

6. SINIF


A

A

A

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR AÞAÐIDAKÝ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR. OKUMAYANLAR BUNUN YERÝNE, AYNI NUMARALI SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR.

14.

A

A .

DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUMAYANLAR, AÞAÐIDAKÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKUYANLAR CEVAPLAMAYACAKLAR.

14.

Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin söylediði, namaz kýlmanýn insana kazandýrdýklarý arasýnda gösterilemez?

Bu bilgiye dayanarak, Frigyalýlarýn uðraþ alanlarý arasýnda aþaðýdakilerden hangisi gösterilemez?

15.

A) Tarým

B) Hayvancýlýk

C) Dokumacýlýk

D) Ticaret

15.

Hz. Muhammed’in, 632 yýlýnda yaptýðý son hac ziyareti sýrasýnda yüz binden fazla Müslümana yaptýðý konuþmaya Veda Hutbesi denir. Hz. Muhammed, Veda Hutbesi’nde; • Can ve mal güvenliði esastýr. • Kan davalarý ve tefecilik yasaktýr. • Bütün insanlar eþittir. • Kadýnlarýn ve erkeklerin birbirine karþý hak ve sorumluluklarý vardýr. yargýlarýna vurgu yapmýþtýr.

Yukarýdaki iki öðrencinin Hititlerle ilgili verdikleri bilgilere bakýlarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz?

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde yer verdiði yukarýdaki bilgilerden yola çýkarak aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz?

A) Kral, birden çok yetkiye sahiptir.

A) Kadýn haklarýna önem verildiðine

B) Çoktanrýlý dini inanýþ vardýr.

B) Ýnsanlar arasýnda eþitliðin saðlanmak istendiðine

C) Siyasi birlik saðlanmýþtýr.

C) Müslümanlarýn diðer toplumlardan üstün tutulduðuna

D) Anallar objektif tarih yazýcýlýðýnýn bir kanýtýdýr.

D) Ýnsanlarýn güvenli bir þekilde yaþamalarýna önem verildiðine ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

20

6. SINIF


A 16.

A

A

A

A .

16.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmeni Servet Bey, derste öðrencilerine peygamberlerin neden örnek alýnmasý gerektiðini sormuþtur. Buna göre, Servet Öðretmen’in sorduðu bu soruya aþaðýdaki öðrencilerden hangisi yanlýþ cevap vermiþtir?

Yukarýdaki kiþinin verdiði bilgilere göre, Uygurlarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Yerleþik hayata geçmiþlerdir. B) Askeri faaliyetlerde baþarýlý olmuþlardýr. C) Milli benliklerine baðlý kalmýþlardýr. D) Medeni bir toplumdur.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ BÝTTÝ. ÝNGÝLÝZCE TESTÝNE GEÇÝNÝZ. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

21

6. SINIF


A

A

A

A

A .

Ý N G Ý L Ý Z C E TE S T Ý 3.

1.- 3. sorularda verilen resmi doðru ifade eden seçeneði iþaretleyiniz.

1.

Kemal Zeynep Murat

A) There are some apples on the plate. B) There are some bananas on the plate. C) There are some apples in the box. D) There aren’t any bananas in the box. A: Who is Murat? B: ––––––––––.

4. ve 5. sorularda verilen ifadeye göre doðru resmi seçiniz.

A) Murat is Zeynep and Kemal’s daughter B) Murat is Zeynep and Kemal’s brother C) Murat is Zeynep and Kemal’s son

4.

D) Murat is Zeynep’s husband

My favorite sport is Kung-fu. I like Sushi. Who am I?

? 2.

A)

B)

C)

D)

Cem

A) Cem hates hamburger and chips. B) Cem doesn’t like hamburger and chips. C) Cem dislikes hamburger and chips. D) Cem likes hamburger and chips. ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

22

6. SINIF


A 5.

A

A

Jack loves animals. He looks after ill animals.

A .

7. soruda verilen konuþma balonunda boþ býrakýlan yere gelecek uygun ifadeyi seçiniz.

He is a ––––––––––––– .

A)

A

7.

B)

What have you got in your bag?

doctor

–––––––––– .

vet

C)

D)

A) No, I haven’t got a bag B) She has got a pencil sharpener in her bag C) I haven’t got a computer D) I have got two pencils and some books

butcher

farmer

8. soruda aþaðýda verilen sözcükleri tamamlayan ortak seçeneði bulunuz.

6. soruda aþaðýda verilen resimlerin ingilizce karþýlýklarýnýn ilk harflerini yan yana getirdiðinizde aþaðýdaki kelimelerin hangisi oluþur?

8. 6.

–––––––––– other –––––––––– own –––––––––– ead

1

4 A) father

B) friend

ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

2

5

3

A) cl

B) th

C) br

D) le

6 C) flower

D) family 23

6. SINIF


A

A

A

9. soruda aþaðýda verilen sözcükler sýnýflandýrýldýðýnda hangisi dýþta kalýr?

A

A .

12. soruda aþaðýda verilen ifadelerden hangisi anlam bütünlüðünü bozmaktadýr?

9.

12.

I. I like playing basketball. II. I live in Ýstanbul.

B)

A) mice

III. My father and his friend like chatting.

children

IV. I have got a computer. A) I men

C) II

D) III

foxes

10. ve 11. sorularda boþ býrakýlan yerlere uygun gelen ifadeyi seçiniz.

10.

B) IV

D)

C)

13. soruda aþaðýda verilen eþleþtirmelerden hangisi ya da hangileri yanlýþtýr?

13.

Jack: ––––––––– milk have we got? Sue: We have got only a –––––––––––– of milk in

I. fast - slow II. happy - young

the fridge.

III. fat - thin IV. strong - weak

A) How much / bottle A) I-II

B) How many / bottle

B) II

C) III-IV

D) III-II

C) How much / loaf D) Is there / bar

11.

Jack and Sam –––––––– from Mexico City. –––––––––– like tennis very much.

A) is / We B) is / They C) are / They

SINAV BÝTTÝ. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

D) are / I ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI

24

6. SINIF

6.Sınıf Deneme Sınavı (Özdebir Yayınları)  

6.Sınıf Deneme Sınavı (Özdebir Yayınları)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you