Page 1


‫ﺑﺎ درﮎ و ﺷﮑﻴﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ هﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻨﮕﻨﺎهﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺎن دردﻧﺎﮐﻨﺪ ﮐﻪ‬

‫ﭘﻴﺎم ﺳﺮدﺑﻴﺮ‬

‫‪٢‬‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ‬

‫‪٣‬‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ در ﮔﺬر ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺮﮔﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫‪۶‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯼ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻴﺪﻩ اﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﻢ ‪،‬‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ اﯾﻠﮕﺎ‬

‫‪٨‬‬

‫و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺷﺎﯾﺪ ‪،‬‬

‫هﺪف ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻴﺴﺖ‬

‫‪١۴‬‬

‫راهﯽ در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﯾﻢ ﮐﻪ‬

‫زﺑﺎن زﻧﺎﻧﻪ‬

‫‪١۵‬‬

‫ﺑﻪ ﺁن ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎز هﻢ ﭘﺎرﮎ داﻧﺸﺠﻮ‬

‫‪١۶‬‬

‫اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻴﺰ ‪،‬‬

‫ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ‬

‫‪١٨‬‬

‫ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ روﺑﻪ رو ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﯾﮏ ﻧﻘﺪ ﺳﺎدﻩ‬

‫‪١٩‬‬

‫داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ – ﻗﺴﻤﺖ اول‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﮔﻼﯾﻪ اﯼ از ﻟﺰﺑﻴﻦ هﺎ‬

‫‪٢۵‬‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ‬

‫‪٢۶‬‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ هﺎ‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻴﻠﻢ‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺗﺎزﻩ هﺎﯼ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ‬

‫‪٣٣‬‬

‫اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎ‬

‫‪٣۶‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم و ﭘﻴﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﺗﺎب ﭘﺎﯾﺪارﯼ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻧﺪارﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎن ﮐﻮﺑﻨﺪﻩ ‪ ،‬ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻴﻢ و ﻓﺮو ﻣﯽ اﻓﺘﻴﻢ‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬

‫ﮔﺎﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺁﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻴﻢ‪.‬‬ ‫و ﺁن ﮔﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪،‬‬ ‫ارزش ﺁن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ي ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺮاغ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ‪PGLO‬‬

‫‪CHERAGH MAGAZINE‬‬

‫‪Cultural – Social‬‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ ‪ :‬ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازي‬

‫‪Sponsor: PGLO‬‬

‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻧﻴﻤﺎ‬

‫‪Editor: Payam SHIRAZI‬‬ ‫‪Editor: Nima‬‬

‫ﻃﺮاح روﯼ ﺟﻠﺪ‪ :‬اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫هﺸﺘﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ‪ :‬ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬ ‫ﺁدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ‪:‬‬

‫‪Cover Designer: Amir Hosein‬‬ ‫‪٨th Pre-Issue: Desember 2005‬‬

‫‪www.cheragh.pglo.org‬‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ ‪:‬‬

‫‪١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫‪Web Site:‬‬

‫‪editor@pglo.org‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬

‫‪E-mail:‬‬


‫دادﻧﺪ‪ .‬ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺲ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و روح و‬ ‫ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازﯼ‬ ‫ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺮب در ﻣﻮرد‬ ‫اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺘﺮس اﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻩ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﺁﻧﻘﺪر ﺷﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﺮان هﻢ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺁن ﭼﻨﺎن ﻧﺎروا ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ‬ ‫اﯾﺮاﻧﻴﺎن در هﻤﻪ ﺣﺎل دوﺳﺖ دارﯾﻢ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ و ﭘﻴﺮوزﯼ را در‬ ‫هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﯾﺎ اﺻﻼ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﯾﺎ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ هﺮﭼﻨﺪ‬ ‫هﻢ ﻣﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺖ‬ ‫و ﻧﮕﺮش هﺎﯼ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﯾﺮان وارد ﺁوردﻩ ﺷﺎﯾﺪ هﻢ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب‬ ‫‪ ۵٧‬ﻣﻠﺖ را ﭘﺮ ﺷﺒﻬﻪ و ﺷﮑﺎﮎ ﺑﺎر ﺁوردﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻣﻠﺘﻤﺎن ﺁزادﯼ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ ‪٧٠‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب و ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻩ‬ ‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را اراﺋﻪ دهﺪ و‬ ‫ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﯼ هﻢ هﺪﻓﺎﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺪ و‬ ‫ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺁن را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎرچ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫هﺎﯼ ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫هﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ‬

‫ﺟﺴﻤﺸﺎن ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد!‬ ‫از هﻤﮕﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ و هﻤﮑﺎرﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن دل ﺑﺴﻮزاﻧﻴﻢ ﮐﻪ هﻴﭽﮑﺲ دل ﻧﺨﻮاهﺪ ﺳﻮزاﻧﻴﺪ‬ ‫وﻟﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮاﺗﻤﺎن و دﻓﺘﺮﻣﺎن و ﺧﻂ و ﻃﺮح و ﺁرم و ﻧﺎم‬ ‫و ‪ ...‬اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻴﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ هﻤﮑﺎرﯼ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ روﺑﻪ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان هﺸﺪار دادﯾﻢ و ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﯽ اﻓﺘﺎد‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ ،‬ﻟﻴﮑﻦ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮان و‬ ‫دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ وب ﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻩ و ﺗﻨﻬﺎ هﻤﺎن را ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﺧﯽ ﻓﺮهﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اهﺪاف ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺲ ﮐﺮدﻩ‬ ‫و ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺮاغ‪ ،‬رادﯾﻮ‬ ‫رهﺎ و ‪ ...‬را ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﻮ ﺗﺠﺮﺑﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ دوران رﺳﻴﺪﻩ‬ ‫اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در اﻣﺮﯼ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻟﺰوم اﻃﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ اﯼ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺁن اﺣﺘﻴﺎط‬ ‫از دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ روزﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺪ راﻩ وب ﻧﮕﺎران‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ دﯾﮕﺮ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮگ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺁواز‬ ‫ﺧﻮاهﻴﻢ ﺳﺮاﯾﻴﺪ و ﺁزادﯼ و ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎن ﺑﺎز‬ ‫ﺧﻮاهﻴﻢ ﺁورد‪.‬‬

‫هﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻧﻤﯽ‬

‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫وﺿﻌﻴﺘﯽ‬

‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬

‫ﻧﻴﺰ‬

‫در‬

‫ﻣﻮرد‬

‫ﻣﺎ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺪت هﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪادﯼ دور هﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫و ﮐﻤﺮ هﻤﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯼ در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﺘﻪ ﯼ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻴﺪار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﺮود اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﺮاﯼ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﺣﻀﻮرﻣﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺘﻮﯼ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪازﯼ و ﺿﺪ‬ ‫اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﻤﺎن دادﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﺮن هﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎز راﯼ ﺑﻪ ﻣﺰدورﯾﻤﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻴﺰﯼ‬ ‫هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﺸﺖ‬ ‫اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﺸﺎن ﭼﺸﻢ دﯾﺪن وب ﻧﻮﺷﺖ هﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺣﺬف ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﺁن هﺎ‬

‫‪٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﻣﻴﻦ – ﮐﺎﻧﺎدا‬

‫دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺮوس ﺷﻤﻴﺴﺎ‬

‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ‬

‫ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن‬

‫در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬

‫ﻋﻨﺼـــﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﮐﻴﮑـــﺎوس ﺑـــﻦ وﺷـــﻤﮕﻴﺮ از ﺷـــﺎهﺰادﮔﺎن‬

‫ﭘﺎدﺷــــﺎهﯽ ادارﻩ ﻣــــﯽ ﺷــــﻮد‬

‫ﺧﺎﻧﺪان زﯾﺎرﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮون ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ در ﮔـﻴﻼن و‬

‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﺮﻋﻴﺖ دﯾﻨـﯽ ﺣـﺎﮐﻢ‬

‫ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻨﺼـﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ داﻣـﺎد ﺳـﻠﻄﺎن‬

‫اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺁن رواﺑﻂ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ‬

‫ﻣﺤﻤــﻮد ﺑــﻮد و از دﺧﺘــﺮ اﯾــﻦ ﺳــﻠﻄﺎن ﭘﺴــﺮﯼ ﺑــﻪ ﻧــﺎم‬

‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺁل ﺳـﻌﻮد از دﯾـﻦ‬

‫ﮔﻴﻼﻧﺸﺎﻩ داﺷـﺖ‪ .‬ﮐﺘـﺎب ﻗﺎﺑﻮﺳـﻨﺎﻣﻪ را ﺑـﺮاﯼ ﭘﺴـﺮ ﺧـﻮد‬

‫اﺳﻼم و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﺣﺪود ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ رواﺑﻂ دو‬

‫ﻧﻮﺷـــﺖ ﺗـــﺎ راﻩ و رﺳـــﻢ زﻧـــﺪﮔﯽ را ﺑـــﻪ او ﺑﻴـــﺎﻣﻮزد و‬

‫هﻤﺠــﻨﺲ ﻣﻨــﻊ ﺷــﺪﻩ و ﻣﺠــﺎزات ﻣــﺮگ ﺑــﺮاﯼ ﺁن در ﻧﻈــﺮ‬

‫داﻧﺴـــﺘﻪ هـــﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴـــﺎت ﺧـــﻮد را ﺑـــﻪ او ﻣﻨﺘﻘـــﻞ ﮐﻨـــﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮﻓﺘــــﻪ ﺷــــﺪﻩ اﺳــــﺖ‪ .‬ﺣﮑــــﻢ ﻗــــﻮم ﻟــــﻮط در ﻣــــﻮرد‬

‫ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﮐﺘـﺎب ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖ و‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺮد ﺻﺎدق اﺳـﺖ و هـﺮ دو ﺑـﻪ ﺳﻨﮕﺴـﺎر‬

‫اﺳﺘﺎد ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر ﺁن را در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯼ‬

‫ﻣﺤﮑــﻮم ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﺁن هــﺎ‬

‫ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺧﻮاﻧـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬در اﯾـﻦ‬

‫ازدواج ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺎهﻞ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺿـﺮﺑﻪ ﺷـﻼق و‬

‫ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺮرا از ﻋﺸﻖ ورزﯼ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن و ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﺑﺎ ﺁﻧـﺎن‬

‫دﯾﮕﺮﯼ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ .‬در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﯾـﮏ ﻏﻴـﺮ‬

‫ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺸـﻖ و ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣـﺮد‬

‫ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﻣﺴــﻠﻤﺎن رواﺑ ـﻂ ﺟﻨﺴــﯽ ﺑﺮﻗــﺮار ﮐﻨــﺪ‬

‫ﺑــﻪ ﻣــﺮد در ﺗﻤــﺎم زواﯾــﺎﯼ زﻧــﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﻴــﺎن – ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ‬

‫ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ ﺳﻨﮕﺴـﺎر اﺳـﺖ‪ .‬اﺛﺒـﺎت‬

‫ﻃﺒﻘﺎت ﺑـﺎﻻ – ﻧﻔـﻮذ ﮐـﺮدﻩ ﺑـﻮد‪ .‬در ﺑـﺎب ﭼﻬـﺎردهﻢ ﮐـﻪ در‬

‫ﺁن ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر اﻗﺮار و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺷـﺎهﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل اﺳـﺖ و‬

‫ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪:‬‬

‫اﮔﺮ ﺷﺎهﺪ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﺮدو ﺑـﻪ ‪ ٨٠‬ﺿـﺮﺑﻪ‬

‫" ﺑــﻪ روزﮔــﺎر ﺟــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﻤﺲ اﻟﻤﻌــﺎﻟﯽ ﺧﺒــﺮ ﺁوردﻧــﺪ ﮐــﻪ‬

‫ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﻴﺖ ﻟـﺰﺑﻴﻦ هـﺎ‬

‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ﺑﻨﺪﻩ ﯾﯽ دارد ﺑﻬﺎﯾﯽ)ﺧﺮﯾﺪﻧﯽ و ﮔـﺮان(‪.‬‬

‫ﭼﻴﺰﯼ در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺁن را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﻗﺎﺿـﯽ و‬

‫ﻧﺨﺎس را ﺑﻔﺮﺳﺘﺎد و ﺁن ﻏﻼم را ﺑﻪ هﺰار و دوﯾﺴـﺖ دﯾﻨـﺎر‬

‫ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽ رود ‪ ١٠٠‬ﺿـﺮﺑﻪ‬

‫ﺑﺨﺮﯾــﺪ و ﺑــﻪ ﮔﺮﮔــﺎن ﭘــﻴﺶ اﻣﻴــﺮ ﺁوردﻧــﺪ‪ .‬اﻣﻴــﺮ ﺑﺪﯾــﺪ و‬

‫ﺷﻼق ﺑﺮاﯼ هﺮ ﮐﺪام در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﺪ‪ ...‬ﺗﺎ ﭼﻨـﺪﮔﺎهﯽ ﺑﺮﺁﻣـﺪ‪ .‬روزﯼ اﻣﻴـﺮ دﺳـﺖ ﭘـﺎﮎ‬

‫در ﺳﺎل ‪ ١٩٩۶‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ در‬

‫هﻤﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻏﻼم هﻤﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ‪ .‬ﻣﮕـﺮ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ‬

‫ﻋﺮﺑﺴـــﺘﺎن ‪ ٢۴‬ﮐـــﺎرﮔﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨـــﯽ ﺑـــﻪ دﻟﻴـــﻞ رﻓﺘﺎرهـــﺎﯼ‬

‫وﯼ ﺧﻮش هﻤﯽ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﭼﻮن زﻣﺎﻧﯽ از اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﺑﮕﺬﺷـﺖ‬

‫هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ هــﺮ ﮐـﺪام ﺑــﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ‪ ٢٠٠‬ﺿــﺮﺑﻪ ﺷــﻼق‬

‫اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻏﺎﻧﻤﯽ را ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻏـﻼم را ﺁزاد ﮐـﺮدم و‬

‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دادﮔـﺎﻩ هـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد‬

‫ﻓﻼن دﻩ وﯼ را ﺑﺨﺸﻴﺪم‪ .‬از ﺷﻬﺮ دﺧﺘـﺮ ﮐﺪﺧـﺪاﯾﯽ ﺑـﺮاﯼ‬

‫دﺧﻮل را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫وﯼ ﺑﺨﻮاﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺸـﻴﻨﺪ و ﺗـﺎ ﺁن ﮔـﺎﻩ ﮐـﻪ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ‪ UPI‬در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩٩۶‬ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﮔـﺰارش رﺳـﻤﯽ‬

‫رﯾﺶ ﺑﺮﻧﻴﺎورد ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﯾﺪ‪ .‬اﺑﻮاﻟﻌﺒـﺎس‬

‫ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن در روزﻧﺎﻣــﻪ ‪ OKAZ‬اﻋــﻼم ﮐــﺮد ﮐــﻪ دﺳــﺖ ﮐــﻢ‬

‫ﻏﺎﻧﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﻣـﺎ اﮔـﺮ راﯼ‬

‫‪ ٢٠٠‬ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٩٩۵-۶‬اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ‬

‫ﺧﺪاوﻧــﺪ اﻗﺘﻀــﺎ ﮐﻨــﺪ ﺑﻨــﺪﻩ را ﺑﮕﻮﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻘﺼــﻮد اﻧــﺪرﯾﻦ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ در‬

‫ﭼﻴﺴـــﺖ؟ اﻣـــﺮوزﻩ ﺣـــﺎل ﭼﻨـــﻴﻦ و ﺳـــﺨﺖ زﺷـــﺖ ﺑـــﻮد‬

‫ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ‪ ١٩٩٧‬اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر‬

‫ﭘﺎدﺷﺎهﯽ هﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ و ﻋﺎﺷﻖ! ﻣﺮا ﺑﻌﺪ از هﻔﺘﺎد ﺳﺎل‬

‫ﻣﺮداﻧــﯽ را ﮐــﻪ ﻣﻈﻨــﻮن ﺑــﻪ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ هﺴــﺘﻨﺪ را‬

‫ﺑــﻪ ﻧﮕــﺎﻩ داﺷــﺖ ﺑﻨــﺪﮔﺎن ﺧــﺪاﯼ ﺗﻌــﺎﻟﯽ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﺎﯾــﺪ‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ‪ ١٢‬ﻣﯽ ‪ ٢٠٠٠‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑـﻴﻦ‬

‫ﺑﻮدن‪"...‬‬

‫اﻟﻤﻠـــﻞ ﻧﻴـــﺰ در ﺧﻮاﺳـــﺖ ﮐﻤـــﮏ ﻓـــﻮرﯼ ﺑـــﻪ ‪ ٩‬ﺷـــﻬﺮوﻧﺪ‬

‫اﯾــﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﯼ از ﺣﮑﺎﯾــﺖ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب در ﻣﻮﺿــﻮع‬

‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ را‬

‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻧﺪرزهﺎﯼ او ﺑﻪ ﭘﺴـﺮش‬

‫ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫در اﯾــﻦ ﺑــﺎب ﮐــﻪ از ﺁن اﺳــﺘﻔﺎدﻩ هــﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ‬

‫‪٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮان ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮد ﺳﻮﮔﻠﯽ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد‬

‫ﻣــﺬﮐﺮ اﺳــﺖ‪ .‬ﻣــﺜﻼ در ﻣــﻮرد ﻋﻨﺼــﺮﯼ در ﮐﺘــﺎب ﻣﺠﻤــﻊ‬

‫ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ رخ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﻨﺪ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺼﺎﯾﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪:‬‬

‫"ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس و اﻓﻼﻃـﻮن ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﻟﮑـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ‬

‫"ﻧﻘــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در اﯾــﺎم ﺗﻘــﺮب ﺳــﻠﻄﺎن ﺑــﻪ ﻧﺰدﯾﮑــﯽ از‬

‫ﮐﻪ اﻧﺪﮎ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺮدﯼ دارد و ﻧﻴﺰ داﻧـﻢ ﮐـﻪ ﯾﻮﺳـﻒ ﯾﻌﻘـﻮب‬

‫ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺁن ﭘﺎدﺷـﺎﻩ ﺑـﻮد‬

‫ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻼوﺗﯽ و ﻣﻼﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ وﯼ را‬

‫ﺗﻌﻠﻘـــﯽ ﭘﻴـــﺪا ﮐـــﺮد ‪ ...‬ﻟﮑـــﻦ ﺁن راز را از ﻧﺰدﯾـــﮏ و دور‬

‫ﺗﺎ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ روﯼ ﻣﻌﺸﻮق‬

‫ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪ ‪ ...‬ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻻﻣﺮ راز اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﻼ اﻓﺘﺎد ‪ ...‬ﭘـﺪر‬

‫را ﺑــﺎ ﺧﻮﯾﺸــﺘﻦ ﻣﺒــﺮ و اﮔــﺮ ﺑــﺮﯼ ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕــﺎن ﺑــﻪ وﯼ‬

‫ﺁن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را از اﺧﺘﻼط ﺣﮑﻴﻢ ﻣﻨﻊ‬

‫ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎش و دل در وﯼ ﺑﺴـﺘﻪ ﻣـﺪار ﮐـﻪ ﺧـﻮد وﯼ را‬

‫ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻻﺟﺮم ﺣﮑﻴﻢ در ﻋﺸﻖ ﺁن ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯼ رﻧﺠﻮر‬

‫ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺘﻮاﻧﺪ ﺧـﻮردن و ﻣﭙﻨـﺪار ﮐـﻪ وﯼ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ هﻤـﻪ‬

‫و ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪ ‪ ...‬ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺁن رﺳﻴﺪﻩ ﺑـﻮد ﮐـﻪ رﺳـﻮاﯼ‬

‫ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺎن درﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ هﺮ‬

‫ﻣـــﺮد و زن ﺷـــﻮد ‪ ...‬اﺗﻔﺎﻗـــﺎ از ﻧـــﺎدرات ﺣـــﺎﻻت و ﺣﺴـــﻦ‬

‫زﻣﺎﻧﯽ وﯼ را ﻣﻴﻮﻩ ﻣﺪﻩ و هﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ وﯼ را ﻣﺨـﻮان و در‬

‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ‪ ...‬ﭘﺪر ﺁن ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾـﺪ ﮐـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ‬

‫ﮔﻮش وﯼ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮﯼ‪" ...‬‬

‫ﻣﺸﺮق اﺑﺮﯼ ﺳﻴﺎﻩ در ﻏﺎﯾﺖ هﻴﺒﺖ ﺑﺮﺁﻣـﺪ ‪ ...‬و اﯾـﻦ ﺻـﺪا‬

‫" ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎش ‪ ...‬اﻣﺎ از ﻏﻼﻣﺎن و‬

‫ﺷﻨﻴﺪ ﮐـﻪ از ﺑـﻼ ﺑﮕﺮﯾـﺰ و از درد دل ﻣﺴـﺘﻤﻨﺪ ﭘﺮهﻴـﺰ و در‬

‫زﻧﺎن ﻣﻴﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﺪار ﺗﺎ از هﺮ دوﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ‬

‫ﺳﺮاﭘﺮدﻩ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺁوﯾﺰ‪ ...‬اﯾﻦ واﻗﻌـﻪ در دل وﯼ اﺛـﺮ ﻋﻈـﻴﻢ‬

‫ور ﺑﺎﺷﯽ و از دوﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ دﺷـﻤﻦ ﺗـﻮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن‬

‫ﮐﺮد‪ .‬ﭘﺴﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﮔﺸـﺖ ‪...‬‬

‫ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻦ‪"...‬‬

‫ﭘﺴﺮ را ﺑﺎ وﯼ ﺑـﺎز ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺑـﺎز ﮔﺸـﺖ ‪ ...‬اﻟﻘﺼـﻪ ﭼـﻮن‬ ‫ﺣﮑﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺪﯾـﺪ و ﺧﺎﻧـﻪ را از ﻏﻴـﺮ ﺧـﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﺑـﺎر‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دورﻩ‬

‫دﯾﮕﺮ ﺳﺮ در ﻗﺪم وﯼ ﻧﻬﺎد و ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ هﻮش‬

‫هﻤﻪ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دورﻩ ﺑﻪ ﮐﺮات از ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺬﮐﺮ ﺳـﺨﻦ‬

‫ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺒﺎﭼﻪ ﺣﺴـﻦ او در ﺧـﺮوش ﺁﻣـﺪ ‪ ...‬ﻧﻘـﻞ‬

‫ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دورﻩ ﻋﻨﺼﺮﯼ و ﻓﺮﺧـﯽ‬

‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺁن ﺷﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﮑﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ ﮔﺬﺷﺖ‬

‫و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از اﻣﺜﺎل ﻋﺴﺠﺪﯼ و ﻟﺒﻴﺒﯽ دﯾـﻮاﻧﯽ‬

‫و هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﻋﺎﺷـﻖ در وﯼ ﻧﮕـﺎﻩ‬

‫ﺑﺮﺟــﺎﯼ ﻧﻤﺎﻧــﺪﻩ اﺳــﺖ‪ .‬ذﮐــﺮ ﻣﻌﺸــﻮق ﻣــﺬﮐﺮ را ﺑﺎﯾــﺪ در‬

‫ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﺣﺴﻦ او ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮداﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺸﺒﻴﺐ ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﻣﻘﺘﻀـﺐ‬

‫اﯼ ﻋﺰﯾﺰ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺟﺰﺑﺎت و ﻋﻔﺖ از ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪان ﻏﺮﯾﺐ‬

‫اﺳﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﺸـﺒﻴﺐ ﻧـﺪارد‪ .‬در ﺁن ﻗﺼـﺎﯾﺪ او ﮐـﻪ ﺗﺸـﺒﻴﻪ‬

‫و ﺑــﺪﯾﻊ ﻧﻴﺴــﺖ ‪ ...‬هــﺮ ﺁﯾﻨــﻪ ﻣﻄﻠــﻮب او را ﻃﺎﻟــﺐ ﮔــﺮدد و‬

‫دارد ﻣﻌﻤﻮﻻ وﺻﻒ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺬﮐﺮ ﺁﻣـﺪﻩ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬

‫ﻗﻀﻴﻪ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﺷـﻮد ‪ ...‬در اﻧـﺪﮎ ﻓﺮﺻـﺘﯽ اﻣـﺮ ﻣـﻨﻌﮑﺲ‬

‫اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﯽ ﻗـﺮاﺋﻦ ﺻـﺮﯾﺢ )ﻣـﺜﻼ ﻟﻔـﻆ ﭘﺴـﺮ‪ ،‬اﺷـﺎرﻩ ﺑـﻪ‬

‫ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ‬

‫ﺳــﭙﺎهﯽ ﺑــﻮدن( ﻧــﺪارد و ﻟــﺬا ﺧﻮاﻧﻨــﺪﻩ ﯼ ﻏﻴــﺮ ﺣﺮﻓــﻪ اﯼ‬

‫ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎت هﻤﺪاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻩ‪:‬‬

‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﻮﻧـﺚ ﻓـﺮض ﮐﻨـﺪ‪ .‬ﺗﺸـﺒﻴﺐ ﻗﺼـﺎﯾﺪ‬

‫ﭼﻨﺪان ﻧﺎز اﺳﺖ از ﺗﻮ اﻧﺪر ﺳﺮ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯼ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﺧـﯽ و ﻋﻨﺼـﺮﯼ ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ در وﺻــﻒ ﻃﺒﻴﻌــﺖ اﺳــﺖ‪ .‬اﻣــﺎ در ﺗﺸــﺒﻴﺐ‬ ‫ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﻗﺮاﯾﻦ ﺻﺮﯾﺢ‬ ‫ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا از ﻓﺮﺧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺧـﻮاهﻴﻢ‬ ‫ﮔﻔﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﻨﺼﺮﯼ و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯼ‬ ‫ﻣﯽ ﺁورﯾﻢ ﮐﻪ در ﺁن هﺎ ﻗـﺮاﯾﻦ ﺻـﺮﯾﺤﯽ دال ﺑـﺮ ﻣﻌﺸـﻮق‬ ‫ﻣﺬﮐﺮ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﭘﻴﺶ از ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﯾـﺪ اﺷـﺎرﻩ ﮐـﻨﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﺸـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻌﺸـﻮق ﻣـﺬﮐﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺪﯼ در ذهـﻦ ﻗـﺪﻣﺎ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌــﯽ و ﻣﺘﻌــﺎرف ﺑــﻮدﻩ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در داﺳــﺘﺎن هــﺎﯼ‬ ‫ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺸﻮق‬

‫ﮐﻪ اﻧﺪر ﻏﻠﻄﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ"‬ ‫ﺗﺎ هﻤﯽ ﺟﻮﻻن زﻟﻔﺶ ﮔﺮد ﻻﻟﺴﺘﺎن ﺑﻮد‬ ‫ﻋﺸﻖ زﻟﻔﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮد هﺮ دﻟﯽ ﺟﻮﻻن ﺑﻮد‬ ‫ﺗﺎ هﻤﯽ ﻧﺎﺗﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎب اوﻓﺘﺪ در زﻟﻒ او‬ ‫ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدن دل ﻋﺸﺎق را ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻮد‬ ‫ﻣﺮ ﻣﺮا ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺪﯾﺪم زﻟﻒ او‬ ‫ﮐﺰ ﺷﺒﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ز ﺷﺐ ﭼﻮﮔﺎن ﺑﻮد‬ ‫ﻋﺎرﺿﺶ داﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺁﯾﺪ ﺳﺘﻪ‬ ‫از ﻧﻬﻴﺐ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ داﯾﻢ درو ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻧﻔﺸﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺸﮏ‬ ‫زﻟﻒ او را هﺮ ﺷﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﺸﮏ اﻓﺸﺎن ﺑﻮد‬

‫‪۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﺳﺐ ﮔﺮدون اﺳﺖ از او ﮔﺮ ﺳﺮو ﺑﺮﮔﺮدون ﺑﻮد‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ از او ﮔﺮ ﻣﺎﻩ در ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد‬ ‫راﻣﺶ اﻓﺰاﯾﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد‬ ‫ﻟﺸﮑﺮ ﺁراﯾﯽ ﮐﻨﺪ روزﯼ ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان ﺑﻮد‬ ‫***‬ ‫ﺑﻴﻨﯽ ﺁن ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ او ﭼﻮن ﺑﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﮓ‪ ،‬ﭼﻨﮓ‬ ‫از دل اﺑﺪال ﺑﮕﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﺻﺪ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﺑﮕﺴﻠﺪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺮ ﺗﻨﮓ ﺻﺒﺮ‬ ‫ﭼﻮن ﮐﺸﺪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻮﯼ اﺳﺐ او ﺗﻨﮓ‪ ،‬ﺗﻨﮓ‬ ‫***‬ ‫اﯼ ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺴﺎر‪ ،‬ﻧﻮش ﻟﺐ و ﻧﻮش ﮔﻮﯼ‬ ‫ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﺑﻪ ﺧﺸﻢ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ روﯼ و ﺑﻪ ﻣﻮﯼ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﻴﮑﯽ ﺧﻮار ﻧﻴﮏ‪ ،‬ﺗﺎزﻩ رخ و ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯼ‬ ‫ﺗﻮ ﺳﻴﮑﯽ ﺧﻮارﺑﺪ‪ ،‬ﺟﻨﮓ ﮐﻦ و ﺗﺮﺷﺮوﯼ‬

‫اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻓﻘــﻂ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎﯼ ﺁن هــﺎ ﻣــﯽ ﺗــﻮان رﺳــﺎﻟﻪ اﯼ‬ ‫ﭘﺮداﺧـــﺖ‪ .‬در ﻣﻄﺎﻟـــﺐ ﻗﺒـــﻞ اﺑﻴـــﺎت ﻣﺘﻌـــﺪدﯼ از ﻓﺮﺧـــﯽ‬ ‫ﺁوردﻩ اﯾـــﻢ‪ .‬در اﯾـــﻦ ﺟـــﺎ ﭼﻨـــﺪ ﻧﻤﻮﻧـــﻪ دﯾﮕـــﺮ ﺑـــﻪ دﺳـــﺖ‬ ‫ﻣﯽ دهﻴﻢ‪ .‬در ﺗﻐﺰل زﯾﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق دﻋـﻮا ﮐـﺮدﻩ‬ ‫و او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻩ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ اﺑﻴﺎت ﺧﻮد را ﭘﺪر و او را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻣﺶ و ﺟﺎن و ﺟﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ‬ ‫در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎل و ﭼﻨﻴﻦ روز هﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺳﻨﮕﺪل ﻣﺮدم ﺑﺪﻣﻬﺮ و زﺑﺪﻣﻬﺮ ﺑﺘﺮ‬ ‫ﺳﻨﮕﺪل ﻧﻴﺴﺘﻢ اﻣﺎ دل ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ‬ ‫هﺮ ﮐﻪ را دل ﻧﺒﻮد ﮐﯽ ﺑﻮد از درد ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﮐﻨﻮن ﺁﮔﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﺮا‬ ‫ﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺘﻢ و دﯾﻮاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﮕﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻩ ام او را ز در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮون‬

‫ﻓﺮﺧﯽ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﭼﻨــﺎن ﮐــﻪ ﮔﻔﺘــﻴﻢ ﻣﻌﺸــﻮق ﻣــﺬﮐﺮ در دﯾــﻮان هﻤــﻪ ﯼ‬ ‫ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دورﻩ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻨﺼﺮﯼ و ﻓﺮﺧـﯽ و ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮﯼ‬ ‫دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ در دﯾﻮان ﻓﺮﺧﯽ اول اﯾﻦ ﮐـﻪ از هﻤـﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ و دوم اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺘﻨــﻮع ﺗــﺮ و ﺳــﻮم اﯾﻨﮑــﻪ ﻟﻄﻴــﻒ ﺗــﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﺑﺎزﯼ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ‪ .‬ﻣـﺎﺟﺮا اﯾـﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا "ﻓﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﯾﺎز ﯾـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﻏﻼﻣـﺎن ﺧـﺎص‬ ‫ﺑﺎدﻩ ﻧﻮﺷﻴﺪﻩ و ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺮ ﻓﺮﺧﯽ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را از درﮔﺎﻩ راﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬از اﯾﻦ‬ ‫رو ﻓﺮﺧــﯽ در ﺿــﻤﻦ ﻗﺼــﻴﺪﻩ ﯼ ﻣﺸــﻬﻮر ﺧــﻮد ﻧــﺪﯾﻤﺎن‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺰرﮔﺎن درﮔـﺎﻩ را ﺷـﻔﻴﻊ ﻗـﺮار دادﻩ و ﺑـﺎ اﻟﺤـﺎح و‬

‫ﺑﻪ ﺳﺘﻢ دوﺳﺖ ﺑﺮون ﮐﺮد ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪر؟‬ ‫هﻴﺞ دﯾﻮاﻧﻪ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﻨﺪ‬ ‫ﻻﺟﺮم ﺧﺴﺘﻪ دﻟﻢ زﯾﻦ ﻗﺒﻞ و ﺧﺴﺘﻪ ﺟﮕﺮ‬ ‫ﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﻢ از ﺣﺴﺮت او ﮔﺎﻩ ﺑﺮوﯼ‬ ‫ﺧﺮد ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ هﻤﻪ روﯼ و هﻤﻪ ﺳﺮ‬ ‫ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ او‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮔﺸﺘﻪ هﻤﭽﻮن دل و ﺟﺎن زﯾﺮ و زﺑﺮ‬ ‫از ﭘﺲ زر ﺑﻔﺮﺳﺘﺎدم او را ﺑﻪ ﻓﺴﻮن‬ ‫هﻴﭻ ﮐﺲ ﺟﺎن ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﻓﺮﯾﺒﺪ ﺑﺎ زر‬ ‫اﯼ دل و ﺟﺎن ﭘﺪر زر را ﺁﻧﺠﺎ ﯾﻠﻪ ﮐﻦ‬ ‫اﺳﺐ ﺗﺎزان ﮐﻦ و ﺑﺎز ﺁﯼ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺪر‬ ‫ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻬﺘﺮﯼ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ روﯼ زﻣﻴﻦ‬

‫اﻟﺘﻤﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻨـﺪ‪ .‬از‬

‫ﻧﺘﻮان ﺧﻮردن ﺑﯽ روﯼ ﺗﻮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ‪...‬‬

‫ﺷﻌﺮ او ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدﻩ اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻴـﺎدت ﺑﻴﻤـﺎرﯼ‬

‫)اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اداﻣﻪ دارد‪(...‬‬

‫رﻓﺘﻪ و ﭼﻮن از ﺑﻬﺒﻮد او ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﺻﺮار ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻧـﺪﻩ و‬ ‫ﺟﺎﻣﯽ ﺷﺮاب ﺑﺎ او ﻧﻮﺷﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮﯼ ﮐـﻪ ﺑﻘـﻮل ﺑـﻮ‬ ‫ﻧﺼﺮ ﻣﺸـﮑﺎن "ﺷـﺮاب ﺧـﻮردن او دو ﺳـﻪ روز ﺑﺮداﺷـﺘﯽ"‬ ‫ﻓﺮﺧﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺴﺎرﯼ ﻧﺮاﻧﺪﻩ ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﺮاب‬ ‫ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺑﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﻈـﺮ وﯼ ﺑـﻮدﻩ ﺑـﺮ او ﮔـﺮان ﺁﻣـﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ"‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﻌﺸـﻮق ﻣـﺬﮐﺮ ﺁن ﻗـﺪر ﻣﻄﺎﻟـﺐ در ﺧـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ و‬ ‫ﻣﺎﺟﺮاهﺎ و ﺣﮑﺎﯾـﺎت ﺟﺎﻟـﺐ در ﺗﻐـﺰﻻت ﻗﺼـﺎﯾﺪ ﻓﺮﺧـﯽ زﯾـﺎد‬

‫‪۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮد را ﻋـﻮض ﮐﻨﻨـﺪ و در‬ ‫ﺁرﺷﺎم ﭘﺎرﺳﯽ – دﺑﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾـﮏ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯼ اﯾﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ‪ ٢٩‬ﺳـﺎل‬ ‫دارد و ﺑﺎز داﺳﺘﺎن ﺗﺎﺳـﻒ اﻧﮕﻴـﺰ هﻤـﻪ ﯼ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن‬ ‫اﯾﺮاﻧــﯽ را در دل دارد و او را در ﻃــﻮل اﯾــﻦ ﺳــﺎﻟﻴﺎن ﺁزردﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫داﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﮔــﺮ در ﭘــﺎﯼ درد دل هــﺮ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺑﻨﺸﻴﻨﯽ ﺁن را ﺧﻮاهﯽ ﺷﻨﻴﺪ‪ .‬داﺳﺘﺎن ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ هـﺎ‪،‬‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺟﻔﺎﮐﺎرﯼ و ﺣﻖ ﮐﺸـﯽ هـﺎ‪ ،‬داﺳـﺘﺎن ﺗﺠﺎوزهـﺎ و‬ ‫اﺳﺘﺮس هـﺎ‪ ،‬داﺳـﺘﺎن اﺿـﻄﺮاب و ﺑـﯽ ﭘﻨـﺎهﯽ و هـﺰاران‬ ‫ﻏﺼﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺨﺖ‬ ‫و ﻃﺎﻗــﺖ ﻓﺮﺳــﺎ ﻣﻮﻓــﻖ ﺷــﺪ ﮐــﻪ هﻤﻴــﺎر و هﻤﺮاهــﯽ در‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻴﺪ را داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ دوران‬ ‫ﺧﻔﻘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺁﻣﺪﻩ و روزﻧﻪ ﯼ اﻣﻴﺪ ﺗﺎﺑﻴـﺪﻩ ﺧﻮاهـﺪ ﺷـﺪ‬ ‫اﻣﺎ اﻓﺴـﻮس و ﺻـﺪ اﻓﺴـﻮس ﮐـﻪ ﻧﺎاﻣﻴـﺪﯼ هـﺎ در ﮐﻤـﻴﻦ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ هﺴــﺘﻨﺪ و ﺁن هــﺎ را هــﺪف ﻗــﺮار‬ ‫دادﻩ اﻧﺪ‪ .‬او دوﺳﺖ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺮداد و‬ ‫ﺗﺼـــﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـــﺪ ﮐـــﻪ زﻧـــﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾـــﺪ را ﺁﻏـــﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪ و‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ هﺎﯾﺶ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﻨـﺪ‬ ‫و ﺑــﻪ ﺁﯾﻨــﺪﻩ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﺷــﮑﺮاﻧﻪ اﯾــﻦ ﺗﺼــﻤﻴﻢ ﺟﺪﯾــﺪ‬ ‫دوﺳﺘﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯼ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻴﻬﻤـﺎﻧﯽ دﻋـﻮت‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮوع اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺮوم ﺧﻮد ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ‪ .‬ﻣﻴﻬﻤـﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬـﺎ‬ ‫در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎغ هﺎﯼ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻧﻔﺮ از هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﺷـﺎد و ﺧﻮﺷـﺤﺎل‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮهﺒـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﯾﻨـﺎن ﻋﻄـﺎ ﻧﻤـﻮد و‬ ‫ﺁﯾﻨﺪﻩ اﯼ ﻧﻴﮑﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺁﯾﻨﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﮐﻨـﺎر‬ ‫هــﻢ و ﺑــﺎ هــﻢ ﺳــﺘﻢ هــﺎ و ﻣﺸــﮑﻼﺗﺶ را ﺗﺤﻤــﻞ ﮐــﺮد و‬ ‫ﻧﺨﺮوﺷﻴﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻧﻔـﺲ ﮐﺸـﻴﺪﻧﺖ را ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﺗـﻮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧــﺪ‪ .‬اﻣــﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑــﺎز هــﻢ هﻤﺎﻧﻨــﺪ هﻤﻴﺸــﻪ اﯾــﻦ‬ ‫اﻣﻴﺪ هﺎ و ﺁرزوهﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﻴﺪ و ﺟﻐﺪ ﺷﻮم ﺑﺪﺷﺎﻧﺴـﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁن هﺎ ﻧﺸﺴﺖ‪ .‬ﺧﺒـﺮ اﯾـﻦ ﺟﺸـﻦ ازدواج در ﺷـﻬﺮ‬ ‫ﭘﻴﭽﻴــﺪ و ﻧﻴﺮوهــﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘــﯽ از ﺁن ﻣﻄﻠــﻊ ﺷــﺪﻩ و ﻋﮑــﺲ‬ ‫اﻟﻌﻤــﻞ ﻧﺸــﺎن دادﻧــﺪ و در ﭘــﯽ ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﻋــﺎﻣﻠﻴﻦ اﯾــﻦ ﺑــﻪ‬ ‫اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ را از‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــــﻪ ﺑﺰداﯾﻨــــﺪ ﮔــــﻮﯾﯽ ﮐــــﻪ ﺗﻨﻬــــﺎ ﻣﺸــــﮑﻞ ﺁن هــــﺎ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺪود ﯾـﮏ ﻣـﺎﻩ ﭘـﺲ از ﺁن ﺑـﺮاﯼ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ زﻧـﺪﮔﯽ و ﻓـﺮار از ﭼـﺮا هـﺎﯼ‬ ‫اﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﻧﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺧـﺎﻧﻮادﻩ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯼ ﺧﺸـﮏ ذهـﻦ‬

‫‪۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺷﻬﺮﯼ دﯾﮕﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣـﯽ ﺁﯾـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﮕـﺮدد ﺗـﺎ ﻣﻘـﺪﻣﺎت‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل و زﻧﺪﮔﯽ ﺁرام و ﺑـﺪور از هﻤﻬﻤـﻪ ﻓـﺮاهﻢ ﺷـﻮد‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در هﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻬﺮداد رﻓﺘﻪ او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺟﺴﻮراﻧﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺰل ﻓﻴﻠﻢ ازدواج و ﺟﺸﻦ ﺁن هﺎ و ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻨﺎد ﺟﺮم ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘــﯽ ﺁن ﺑــﻪ ﻣﻨــﺰل ﭘــﺪرﯼ ﻣﺠﺘﺒــﯽ ﻣــﯽ روﻧــﺪ اﻣــﺎ او را‬ ‫ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺧـﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﺑـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻓـﺮاوان در ﺻـﺪد‬ ‫ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ و در ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎس هﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻋﻠﺖ‬ ‫اﯾــﻦ اﻣــﺮ را از ﻣﺠﺘﺒــﯽ ﺟﻮﯾــﺎ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و اﯾــﻦ ﺑﺎﻋــﺚ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از دوﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺧــﻮد از ﻗﻀــﺎﯾﺎ ﻣﻄﻠــﻊ ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﻬــﺮداد را دﺳــﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺁن هﻤﻪ روﯾﺎ و ﺁرزو ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺪﮎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺁﺗﺸـﺪان ﺳـﭙﺮدﻩ ﺷـﺪ و ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ ﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ هـﺎﯼ ﺁﯾﻨـﺪﻩ و اﯾﺠـﺎد زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺎ اﯾـﻦ‬ ‫اﻗﺪام ﭘﺎرﻩ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪ و ﺟﺰ ﻏﺒﺎر ﻏﻢ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴـﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﮎ ﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاﯼ زﻧـﺪﻩ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد و هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ و ﺗﻬﺪﯾـﺪ‬ ‫و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣـﯽ دﯾـﺪ‪ .‬هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺠـﺎزات ﺳـﺨﺘﯽ دارد و ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺟـﺮم‬ ‫ازدواج هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ را ﺑــﺮ دوش داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣــﺮﯼ‬ ‫اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕﻴـﺰ و ﺑـﻴﺶ از هـﺮ ﭼﻴـﺰ ﺁزار دهﻨـﺪﻩ زﯾـﺮا‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺮگ هﺪﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن دراﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁرﯼ ﻣﺠﺘﺒﯽ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ رﻓﺖ و ﺧﻮد را ﺑـﺎز‬ ‫ﺑﻪ دﻓﺘـﺮ ﮐﻤﻴﺴـﺮﯾﺎﯼ ﻋـﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در‬ ‫ﺁﻧﮑﺎرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤـﻮد و درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻤـﮏ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻧﻤـﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒـــﯽ ﺣـــﺪود دو ﺳـــﺎل ﭘـــﻴﺶ ﻧﻴـــﺰ ﻓﺸـــﺎر زﻧـــﺪﮔﯽ و‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ ﺑـﺮاﯼ او‬ ‫اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﺎزداﺷـﺖ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮاﯼ او ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ‬ ‫ﻣﺸــﮑﻼت و ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺎت ﺧﺎﺻــﯽ را در اﺟﺘﻤــﺎع ﺑــﺮاﯼ او‬ ‫ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و او را از ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮارﯼ ﺳـﺎﺧﺖ‪ .‬او در‬ ‫ﺁن زﻣــﺎن ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﮐــﺮدﻩ ﺑــﻮد اﻣــﺎ ﺑــﺎز‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﻴﺴﺮﯾﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ دادﻩ ﺑﻮد و او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﯾــﻦ ﮐــﻪ راﻩ ﭼــﺎرﻩ اﯼ ﺑــﺮاﯼ زﻧــﺪﮔﯽ در اﯾــﺮان ﮐــﻪ ﺑــﺮاﯼ‬

‫ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨـﺪ و ﺣـﻖ ﭘﻨﺎهﻨـﺪﮔﯽ را‬

‫ﻣﺠﺘﺒــــﯽ ﺷــــﺒﻴﻪ ﺟﻬﻨﻤــــﯽ ﺷــــﺪﻩ ﺑــــﻮد ﻧﺪاﺷــــﺖ و‬

‫ﺑﻪ اﯾﻦ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯼ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﻩ هﺪﯾﻪ دهﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠـﻴﺲ‬

‫ﻣﺠﺘﺒـﯽ هــﻴﭻ ﻧﻤـﯽ ﺧﻮاهــﺪ ﻣﮕـﺮ ﺣﻘــﻮق از دﺳـﺖ رﻓﺘــﻪ‬

‫ﺗﺮﮐﻴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ اﯾﺮان دﯾﭙﻮرت ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﭙﻮرت‬

‫ﺧــﻮد‪ ،‬ﻣﺠﺘﺒــﯽ هــﻴﭻ ﻧﻤــﯽ ﺧﻮاهــﺪ ﺟــﺰ ﺁراﻣــﺶ روﺣــﯽ و‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ رﻧﺞ و ﺧﻄﺮ در اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺁﻏـﺎز ﺷـﺪ‪ .‬او‬

‫رواﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺠﺘﺒﯽ هﻴﭻ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺟـﺰ ﯾـﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﺁرام و‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨـﺪ و ﺳـﻌﯽ‬

‫ﺁﺳــﻮدﻩ‪ ،‬ﻣﺠﺘﺒــﯽ هــﻴﭻ ﻧﻤــﯽ ﺧﻮاهــﺪ ﺟــﺰ ﺣــﻖ ﻧﻔــﺲ‬

‫ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﺎزد اﻣﺎ ﻣﮕـﺮ ﻣﺸـﮑﻼت و‬

‫ﮐﺸﻴﺪن‪ .‬ﺁﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺸﯽ اﺳﺖ زﯾﺎد؟ ﺁﯾﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺨﺖ و‬

‫ﻣﻌﻀﻼت او را رهﺎﯾﯽ ﻣﯽ دهﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ‬

‫ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؟ ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ او را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺑــﻪ اﯾــﻦ اﻓــﺮاد ﻣــﯽ دهﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻃﻌــﻢ زﻧــﺪﮔﯽ در ﺟﻬــﻨﻢ و‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻴـﺪ و ﺑـﻪ‬

‫ﺳــﻮﺧﺘﻦ را ﺣﺘــﯽ ﺑﭽﺸــﻨﺪ؟ هﻤــﻪ ﺟــﺎ ﺳــﺎﯾﻪ ﻣــﺮگ و‬

‫ﺳــﻬﻢ ﺧــﻮد او را ﯾــﺎرﯼ رﺳــﺎﻧﻴﺪ و ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﮐﻨﻴــﺪ ﻟﻄﻔــﺎ‬

‫ﺑﺪﺷـــﻮﻣﯽ اﺳـــﺖ و ﺗﺤﻤـــﻞ اﯾـــﻦ ﺳـــﺨﺘﯽ هـــﺎ ﻃﺎﻗـــﺖ‬

‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻤﻴﺴـﺮﯾﺎﯼ ﻋـﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨـﺪﮔﺎن‬

‫ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺁﻧﮑﺎرا اﯾﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺠﺘﺒﯽ را ﺑـﺎز از ﮐﺸـﻮر‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاﯼ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ‬

‫ﻣﺘﻮارﯼ ﺳـﺎﺧﺖ و او هـﻢ اﮐﻨـﻮن هﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﺎرﯾـﮏ‬

‫اﻧﮕﻠﻴﺴــﯽ ﻣﺸــﮑﻞ دارﻧــﺪ ﻣــﺎ ﯾــﮏ ﻣــﺘﻦ را در زﯾــﺮ ﺁﻣــﺎدﻩ‬

‫ﺧــﻮد در وﺿــﻌﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎر ﺑــﺪﯼ ﺑــﻪ ﺳــﺮ ﻣــﯽ ﺑــﺮد‪ .‬دﻓﺘــﺮ‬

‫ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﮐـﺎﻓﯽ‬

‫ﮐﻤﻴﺴﺮﯾﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در ﺁﻧﮑـﺎرا ﺑـﻪ‬

‫اﺳﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﮐﺸـﻮر ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ ﺧـﻮد را‬

‫دﻟﻴﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ رد ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮد و ﺗﻮﺳـﻂ‬

‫در زﯾـــﺮ ﻧﺎﻣـــﻪ اﺿـــﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴـــﺪ‪ .‬اﯾـــﻦ ﻧﺎﻣـــﻪ را ﺑـــﻪ ﺁدرس‬

‫ﭘﻠﻴﺲ از ﺗﺮﮐﻴﻪ دﯾﭙﻮرت ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل او را ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻒ‬

‫‪ turan@unhcr.ch‬ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺘﻤـﺎ ‪ CC‬ﺁن را ﺑـﺮاﯼ‬

‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ‪ .‬ﻃـﯽ‬

‫ﺁدرس ‪ hrc@pglo.org‬ارﺳــﺎل ﻧﻤﺎﯾﻴــﺪ ﺗــﺎ ﭘﻴﮕﻴــﺮﯼ هــﺎﯼ‬

‫ﮔﺰارش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ‬

‫ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗـﻮ ﺑـﺎز ﻧﻴﺴـﺖ و ﻓﻘـﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻـﺒﺮ‬

‫– ‪To: United Nations High Commissioner for Refugees‬‬

‫ﮐﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ان ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد‬

‫‪Ankara‬‬

‫و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠﺘﺒﯽ در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ اﺳﺖ‬

‫‪Subject: UNHCR file No. 385-03c35796‬‬

‫و از هﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻞ روﺣﯽ و رواﻧـﯽ‬

‫‪Dear Sir or Madam‬‬

‫ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮار‪ ،‬ﺷﮑﺴﺖ هﻤﻪ ﯼ اهﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬

‫‪I am writing in regards to Mr. Mojtaba, a citizen of‬‬

‫ﺧــﻮد‪ ،‬ﺁﯾﻨــﺪﻩ ﻧــﺎ ﻣﻌﻠــﻮم‪ ،‬ﺑــﯽ ﺟــﻮاﺑﯽ و ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻔــﯽ در‬

‫‪Iran, who has fled his country and arrived in Turkey. I‬‬

‫ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ‪ ،‬ﺗــﺮس از اﻋــﺪام و ﺳﻨﮕﺴــﺎر و ﻣﺠــﺎزات‬

‫‪understand that Mr. Mojtaba has applied to your‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ‪ ،‬ﻓﺸﺎرهﺎﯼ ﻣﺎدﯼ در ﺗﺮﮐﻴﻪ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻮس هﺎﯼ‬

‫‪commission to be recognized as a refugee. I also‬‬

‫ﻣﺪاوم و هـﺰاران هـﺰار درد و ﺑﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ هﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻐﺎﻟﯽ‬

‫‪understand that Mojtaba is a homosexual (gay) and has‬‬

‫ﺑﺪﺷﻮم در راﻩ زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد از‬ ‫دﻓﺘﺮ ﮐﻤﻴﺴﺮﯾﺎﯼ ﻋـﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣـﺮدم و‬

‫‪been persecuted in Iran because of his relationship with‬‬ ‫‪I have grave concerns about‬‬

‫‪his male partner.‬‬

‫‪Mojtaba's life if he is not given protection by the UN as‬‬ ‫‪a refugee, and sent back to Iran. Gay people are‬‬ ‫‪severely persecuted in Iran.‬‬ ‫‪Sexual relations between men are punished by death in‬‬

‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ‬

‫‪this country.‬‬

‫ﻣﺠﺘﺒــﯽ را ﺣﻤﺎﯾــﺖ و ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴــﺪ‪ .‬ﺷــﻤﺎ هــﻢ ﺑــﺎ‬

‫‪I urge your commission to provide Mr. Mojtaba with‬‬

‫ارﺳــﺎل درﺧﻮاﺳــﺖ هــﺎ و ﻧﺎﻣــﻪ هــﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﮐﻨﻨــﺪﻩ از‬

‫‪the‬‬

‫ﮐﻤﻴﺴــﺮﯾﺎﯼ ﻋــﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨــﺪﮔﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ در ﺁﻧﮑــﺎرا‬

‫‪refugee.‬‬

‫‪a‬‬

‫‪as‬‬

‫‪needs‬‬

‫‪he‬‬

‫‪that‬‬

‫‪protection‬‬

‫‪Yours sincerely,‬‬ ‫)‪(Name & Country‬‬

‫‪٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ ۵٠‬درﺻﺪ از ﻓﻌـﺎﻟﻴﻦ ﻣـﺎ زﻧـﺎن‬ ‫اﯾﻠﮕـــﺎ ﻣﺨﻔـــﻒ ﺟﻤﻌﻴـــﺖ ﺑـــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـــﯽ هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮاﯾﺎن‬ ‫ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ از ﻧـﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴـﯽ ‪ILGA‬‬ ‫‪Associations‬‬

‫‪Gay‬‬

‫&‬

‫‪Lesbian‬‬

‫هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫" ﯾﻌﻨﯽ در اﺻـﻞ اﺷـﺨﺎص‪ ،‬اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﭘـﺎ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ‬ ‫ﯾﮑﺴﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ هﻢ اﺗﻔﺎق ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫‪International‬‬

‫درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﺎ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﻋﻀـﻮ دارﯾـﻢ‪ :‬ﯾﮑـﯽ ﻋﻀـﻮﯾﺖ‬

‫ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ‪ .‬ﻣﻘـــﺮ اﺻـــﻠﯽ اﯾـــﻦ ﺳـــﺎزﻣﺎن در ﺑﺮوﮐﺴـــﻞ‬

‫ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ‪ LGBT‬هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوﻩ‬

‫ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺁرﺷـﺎم ﭘﺎرﺳــﯽ‬

‫ﻋﻀﻮهﺎﯼ ﻣﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ‪ LGBT‬هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻖ راﯼ دادن‬

‫ﺑـــﻪ هﻤـــﺮاﻩ ﭘﻴـــﺎم ﺷـــﻴﺮازﯼ‬

‫در ﺟﻠﺴﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺴـﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨـﯽ‬

‫ﻣﻼﻗﺎت و ﻧﺸﺴﺖ هـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ‬

‫ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮاﻧﺪ و ﮔـﺮوﻩ ﺳـﻮم ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎﯼ ﻣـﺪاﻓﻊ ‪LGBT‬‬

‫دﺑﻴﺮ ﮐﻞ اﯾﻠﮕﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺛﻤﺮﻩ‬

‫هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل‬

‫اﯾــــﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮهــــﺎ ﭘــــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ‬

‫ﺷـــﻬﺮدارﯼ ﺁﻣﺴـــﺘﺮدام ﯾﮑـــﯽ از ﻧﻤﻮﻧـــﻪ هﺎﺳـــﺖ و ﯾـــﺎ‬

‫ﺳــــﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴــــﮕﺮاﯾﺎن‬

‫ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و ﻏﻴﺮﻩ ﮐﻪ اﻋﻀﺎ ﺣـﺎﻣﯽ هﺴـﺘﻨﺪ و اﺟـﺎزﻩ راﯼ‬

‫اﯾﺮاﻧـــﯽ ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﻋﻀـــﻮ‬

‫در ﺟﻠﺴﺎت ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫رﺳــﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﻩ اﯾــﺮان در‬

‫" ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ وﻇﻴﻔﻪ اﯾﻠﮕﺎ و ﯾﺎ ﺧﻂ ﻣﺮزهﺎﯾﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫اﯾﻠﮕﺎ ﺑﻮد و ﻗـﺮار ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺟﻠﺴـﺎت ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و‬

‫ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﺎدﻩ اﺳـﺖ در ﮐـﻞ در اﯾـﻦ دﻧﻴـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن دهـﯽ ﺑـﻪ‬

‫ﻋﻤــﻮﻣﯽ و ﺣﺘــﯽ ﺟﻠﺴــﺎت وﯾــﮋﻩ اﯼ ﮐــﻪ ﺑــﻪ هــﺮ ﻧﺤــﻮ ﺑــﻪ‬

‫ﺗﺒﻌــﻴﺾ ﻋﻠﻴــﻪ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن )‪ (LGBT‬را ﺧﻮاﺳــﺘﺎرﯾﻢ‪ .‬از‬

‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ اﯾــﺮان ﺑــﺮ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد ﺣﻀــﻮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬در‬

‫اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ .‬اﯾﻦ را ﻣﺜﺎل زدم ﭼﻮن‬

‫ﺣﺎﺷــﻴﻪ اﯾــﻦ ﻧﺸﺴــﺖ هــﺎ ﮔﻔﺘﮕــﻮﯾﯽ ﺑــﺎ دﺑﻴــﺮ ﮐــﻞ اﯾــﻦ‬

‫هﻨﻮز در ﺑﺴـﻴﺎرﯼ از اﯾﺎﻟـﺖ هـﺎﯼ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺗﺒﻌـﻴﺾ در ﻣـﻮرد‬

‫ﺟﻤﻌﻴــﺖ داﺷــﺘﻴﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺣﻀــﻮرﺗﺎن ﺗﻘــﺪﯾﻢ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد‪.‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺟــﺪﯼ وﺟــﻮد دارد و ﻣــﺎ ﻣﺎﯾــﻞ‬

‫ﺷـــﺎﯾﺎن ذﮐـــﺮ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ اﯾﺸـــﺎن ﭘﻴـــﺎﻣﯽ را ﻧﻴـــﺰ ﺑـــﻪ‬

‫هﺴﺘﻴﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺘﻢ هﺎ و ﺗﺒﻌﻴﺾ هﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن‬

‫هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ دادﻧــﺪ ﮐــﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رادﯾــﻮ رهــﺎ‬

‫ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬

‫ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫" ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ هﻤﻮﻓﻮﺑﻴﮏ دارﯾﺪ؟‬

‫" ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮاﯼ هﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎﻧﺘﺎن در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﻴﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟‬

‫ﺑﻠﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻮرﺷﺎد ﮐﺎهﺮﻣـﺎﻧﻌﻠﻮ هﺴـﺖ و دﺑﻴـﺮ ﮐـﻞ اﯾﻠﮕـﺎ‬

‫هﺎﯼ ﺿﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ‪ ،‬ﺿﺪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺖ هـﺎﯼ‬

‫ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن هﺴـﺘﻢ‪ .‬اﯾﻠﮕـﺎ در‬

‫ﺣﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﺎﯼ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و اﻗﻠﻴﺖ هـﺎ‬

‫‪ ٩٠‬ﮐﺸــﻮر ﺟﻬــﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ دارد و داراﯼ ﺑــﻴﺶ از ‪٨٠٠‬‬

‫ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮ اﯾﻠﮕﺎ هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﺮاهﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ هـﺪف‬

‫ﻋﻀﻮ اﺳﺖ و در ﺑﻴﻦ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ هـﺎﯼ‬

‫اﺻﻠﯽ و اوﻟﻴﻪ اﯾﻠﮕﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴـﯽ در ﻣـﻮرد‬

‫ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺳـﺘﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺑـﻪ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﯾﺪ و از ﺳﺎل ‪ ١٩٧٨‬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮐـﺮدﻩ‬

‫" ﺁﯾﺎ ‪ LBGT‬در ﺗﻤﺎم ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ و اﺟﺘﻤﺎع هﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺛﺎﺑﺘﯽ دارد‬

‫اﺳﺖ‪ .‬دﺑﻴﺮ ﮐﻠﯽ ﺁن از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﺳـﺖ و از ﺳـﺎل‬

‫ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟‬

‫‪ ١٩٩٩‬ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫در ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺘﻤﺎع هﺎ ﻣﺘﻔﺎت اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﮐﺸـﻮرﯼ ﻣﺜـﻞ‬

‫" ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰاران ﺁن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟‬

‫هﻨﺪ ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد‬

‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰاران ﺁن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮐﺸـﻮرهﺎﯼ ﺟﻨـﻮب و ﻏـﺮب اروﭘـﺎ‬

‫اﻣــﺎ ﺁن ﭼــﻪ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﻮﻇﻔﻴﻢ ﮐــﻪ ﭘﻴﮕﻴــﺮﯼ ﮐﻨــﻴﻢ ﺗﺒﻌــﻴﺾ‬

‫ﺑﻮدﻧــــﺪ‪ .‬از ﺳــــﺎزﻣﺎن هــــﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠــــﻒ ﻣــــﺪاﻓﻊ ﺣﻘــــﻮق‬

‫ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﺮادﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ در‬

‫هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺜـــﻞ اﻧﮕﻠﺴـــﺘﺎن‪ ،‬هﻠﻨـــﺪ‪ ،‬ﮐﺸـــﻮرهﺎﯼ‬

‫اﻗﻠﻴــﺖ هﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻗﻄﻌــﺎ ﻣــﻮﻗﻌﯽ ﮐــﻪ اﯾﻠﮕــﺎ ﺑﺰرﮔﺘــﺮ ﺷــﺪ و‬

‫اﺳــﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوﯼ‪ ،‬ﺁﻟﻤــﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴــﻪ و ‪ ...‬ﺑــﻮدﻩ اﺳــﺖ‪ .‬اوﻟــﻴﻦ‬

‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﯼ ﮔﺮﻓـﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺸـﺎت را‬

‫ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎل ‪ ١٩٧٨‬در ﺷﻬﺮ ﮐﻮوﻧﺘﺮﯼ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ و از‬

‫وارد ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺁن روز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل هﻢ دﻧﻴﺎ و هﻢ اﯾﻠﮕـﺎ ﺧﻴﻠـﯽ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﮐـﺮدﻩ‬

‫" در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ‪ LGBT‬هﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼ اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ هﻴﭻ زﻧـﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ‬

‫ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ اﮔــﺮ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺣﺴــﺎب ﮐﻨــﻴﻢ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ و‬ ‫ﮐﺸــﻮرهﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ ﻣــﻮرد اﺣﺘــﺮام اﺳــﺖ و‬

‫‪٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ‪ LGBT‬هﺎ ﺑﻬﺘﺮ و‬

‫" اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ‪ LGBT‬ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﭼـﻪ‬

‫ﻣﺤﺘــﺮم ﺗــﺮ اﺳــﺖ‪ .‬هﺮﺟــﺎ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ اﺣﺘــﺮام‬

‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﺣﻘـﻮق‬

‫ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﺒﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ‪ .‬ﭼـﻮن‬

‫‪ LGBT‬هﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐـﺎر ﻣـﺎ ﺳـﺨﺖ ﺗـﺮ‬

‫ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دو در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻘـﻮق‬

‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪ .‬در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﯾـﮏ اﺟﺘﻤـﺎع از‬

‫‪ LGBT‬هــﺎ ﻧﻴــﺰ در ﻓﺸــﺎر ﺧﻮاهــﺪ ﺑــﻮد و ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ ﻣﺠﺎدﻟــﻪ‬

‫ﺁﻣﺎرهــﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣﻴــﺰان ﺑﺎﺳــﻮادان‪ ،‬ﻣﻴــﺰان رﺷــﺪ‬

‫ﮐﺮدن ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁن هﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑـﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ‪ ...‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﺁﻣـﺎر‬

‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را در‬

‫دﻗﻴــﻖ زﻣــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﺑﻴــﺎﯾﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨــﻴﻢ ﮐــﻪ ﯾــﮏ‬

‫ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣـﺎن ﻗـﺮار دادﻩ اﯾـﻢ‪ .‬ﭼـﻮن ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﺁن‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﺖ هـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و در ﺑـﻴﻦ‬

‫ﮐﺎرﻣﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﻮد ﺁن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ‪.‬‬

‫اﻗﻠﻴــﺖ هــﺎ‪ ،‬اﻗﻠﻴــﺖ هــﺎﯼ ﺟﻨﺴــﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻌﻴــﺎر‬

‫" ﺑﺒﻴﻨﻴـــﺪ اﯾـــﻦ روزهـــﺎ ﮐﺸـــﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑـــﯽ هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮاﯾﯽ را‬

‫ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫" در ﻣﻮرد هﻮﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺁن ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ داﺷﺘﻴﺪ؟‬

‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ هﻮﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﺗﺮﺳـﯽ اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ از ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﭼــﻪ ﺟــﺎﯼ اﺷــﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ دﯾــﺮ ﻗﺒــﻮﻟﺶ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﺷـﻐﻠﺶ ﻣﻌﻠـﻢ و ﯾـﺎ اﻓﺴـﺮ ارﺗـﺶ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﯼ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷـﺐ در رﺧﺘﺨـﻮاﺑﺶ‬ ‫اﻧﺠﺎم دهﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻬﻨـﺪس‪،‬‬ ‫ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ در رﺧﺘﺨـﻮاب اﻧﺠـﺎم‬ ‫دادﻧﺶ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻌـﻴﺾ از ﺑـﯽ‬ ‫اﻃﻼﻋﯽ و ﺗﺮس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﭼـﺮا ﻧﻤـﯽ داﻧﻨـﺪ؟ ﺑـﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺗﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ! ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع هﺴﺘﻨﺪ ﻣـﯽ ﺁﯾﻨـﺪ‬ ‫و ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﭼﻴـﺰ ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﺻﻼ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ زور‬ ‫ﺗﻮﺳــﺮﯼ‪ ،‬ﺷــﻼق و ﺟــﺰا و ﯾــﺎ ﮐﺸــﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜــﻞ اﯾــﺮان ﺑــﺎ‬ ‫اﻋــﺪام و ﺗــﺮس ﺁن را دور ﮐــﺮد و از روح و ﺟﺴــﻢ ﺧــﺎرﺟﺶ‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫" ﮔﺴــﺘﺮش دﯾﻨــﯽ‪ -‬ﻓﺮهﻨﮕــﯽ اﻋﻀــﺎﯼ اﯾﻠﮕــﺎ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﺷــﮑﻠﯽ‬ ‫هﺴﺖ؟‬

‫ﻣﺎ در ﺑﻴﻦ اﯾﻦ ﻧﻮد ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ دارﯾﻢ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺬاهﺐ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ‪ ،‬ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن در ﺑـﻴﻦ ﻣﺴـﻴﺤﻴﺎن و از‬ ‫ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴـﺰ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻋﻀـﻮ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ‪ ، PGLO‬ﻣـﺎ‬ ‫اﯾــﺮان را ﻧﻴــﺰ در ﺟﻤــﻊ ﺧﻮدﻣــﺎن دارﯾــﻢ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺑــﺮاﯼ ﻣــﺎ‬ ‫هﻤﭽــﻮن ﮔﻨﺠﻴﻨــﻪ اﯼ ﺑــﺰرگ اﺳــﺖ‪ .‬ﺣﺘــﯽ ﮐﺸــﻮرهﺎﯼ‬ ‫ﺑﻮداﯾﯽ ﯾـﺎ از اﻓـﺮاد و ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎﯼ ﯾﻬـﻮدﯼ ﻧﻴـﺰ دارﯾـﻢ از‬ ‫ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻴﺰ اﻋﻀـﺎﯼ زﯾـﺎدﯼ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ‬

‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وﻇﻴﻔﻪ اﯾﻠﮕﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮهﻪ و ﯾـﺎ از اﯾـﻦ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﭼـﻪ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ هﺪﻓﺶ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ؟‬

‫وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣـﯽ ﺁﯾـﺪ ﯾـﮏ‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ در ﻏـﺮب هﻤﭽﻨـﺎن‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸـﻮرهﺎﯾﯽ ﮐـﻪ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ را ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﯽ‬ ‫ﻗﺒــﻮل ﮐــﺮدﻩ اﻧــﺪ و ﯾــﺎ هﻨــﻮز ﻣﺒــﺎرزات ﺿــﺪ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ‬ ‫وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﺎن ﻣﺜﺎل ﻟﻬﺴـﺘﺎن ﮐـﻪ ﺧـﻮدش را ﻏﺮﺑـﯽ‬ ‫ﻣــﯽ داﻧــﺪ و ﺑــﻪ ﺗــﺎزﮔﯽ وارد اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ‬ ‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﯾﮏ ﮐﺸـﻮر ﮐﺎﺗﻮﻟﻴـﮏ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ‬ ‫روزهﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﻣﺠﺎدﻻت زﯾﺎدﯼ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳـﻤﺎت‬ ‫و راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ هﺎﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﯾـﻢ‪ .‬اﯾـﻦ ﻓﻘـﻂ‬ ‫در ﻣﻮرد ﻟﻬﺴـﺘﺎن ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬وﻗﺘـﯽ ﻏـﺮب ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻴﻢ ﯾـﮏ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤـﯽ ﺁﯾـﺪ و هﻨـﻮز‬ ‫در ﺁن ﻧﻘـــﺎط ﺑﺤـــﺚ و ﮐـــﺎر زﯾـــﺎدﯼ وﺟـــﻮد دارد‪ .‬ﺣﺘـــﯽ در‬ ‫اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن وﺿــﻌﻴﺖ ﺁرام ﺁرام ﺑــﻪ ﻧﻈــﻢ رﺳــﻴﺪ‪ .‬در ﺳــﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻗــﺎﻧﻮن رﻓــﻊ ﺗﺒﻌــﻴﺾ ﻋﻠﻴــﻪ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﻴﺪ و ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫" اﮐﻨــــﻮن ﭘــ ـﺲ از رﺳــــﻴﺪن ﺑــــﻪ ﺣــــﻖ ﻗــــﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷــــﻨﺎﺧﺘﻦ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اروﭘﺎ زﻣﻴﻨﻪ هـﺎﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﯾـﺎدﯼ ﻣﺜـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫ازدواج‪ ،‬ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ‪ ....‬ﺑﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣـﯽ ﺁﯾـﺪ ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺁن هﺎ ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻴﺪﻩ اﯾﺪ؟‬

‫اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳـﯽ اروﭘـﺎ دارد‪ .‬اﮔـﺮ ﯾـﮏ‬ ‫ﺟﺮﯾــﺎن ﻓﺎﺷﻴﺴــﺖ در اروﭘــﺎ ﭘــﺎ ﺑﮕﻴــﺮد و هﻤــﻪ ﮔﻴــﺮ ﺷــﻮد‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم دﺳـﺖ ﺁوردهـﺎﯼ ﻣـﺎ را زﯾـﺮ و رو ﮐﻨـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اروﭘـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ زﻣـﺎن‬ ‫دارد‪ .‬ﺑﺎز ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣـﯽ ﺁورﯾـﻢ‪ ،‬ﮐﺸـﻮرهﺎﯾﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬ ‫و دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ هﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﺑﺨﻮاهﻨــﺪ ﯾــﮏ ﭘﺎرﭼــﻪ از‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ اداﻣـﻪ راﻩ هﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫هﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﺜــﺎل دﯾﮕــﺮ اﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ هﺴــﺖ ﮐــﻪ هــﻢ ﮐﺸــﻮرﯼ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴــﮏ‬

‫هﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﭘﻴـﺮو اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻣﺸـﻬﺪ ﻧﺎﻣـﻪ اﯼ را ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ‬

‫هﺴــﺖ و ﺣﺘــﯽ ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽ ﻗﺒــﻞ دورﻩ هــﺎﯼ ﻓﺎﺷﻴﺴــﻢ را‬

‫رﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮرﯼ اﺳـﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ﻧﻮﺷـﺘﻴﻢ و ﺣﺘـﯽ ﻧﺎﻣــﻪ‬

‫ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣـﺎﻩ اﺧﻴـﺮ در ﻣـﻮرد ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن وﯼ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا ﮐـﻪ‬

‫ازدواج هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن و ﭘــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﺑــﺮﯼ ﺣﻘــﻮق ﺻــﺪ در‬

‫اﯾﻠﮕﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻓﺘﺎدﻩ در‬

‫ﺻﺪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﮔـﺮ ﺟـﻨﺲ ﮔﺮاﯾـﺎن ﻧـﻪ‬

‫اﯾﺮان در هﻴﭻ ﺟﺎﯼ دﻧﻴﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ و از ﻧﻈـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬

‫هﻴﭽﮑﺲ ﺣﺪس ﻣﯽ زد و ﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ! اﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل‬

‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾـﮏ وﺣﺸـﻴﮕﺮﯼ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣـﻦ اﯾـﻦ‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و هـﻢ اﮐﻨـﻮن‬

‫وﻗﺎﯾﻊ را اﺻﻼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرﯼ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ‬

‫در اﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ هﻤــﺎﻧﻄﻮرﯼ ﮐــﻪ ﯾــﮏ زن و ﻣــﺮد از اﻣﻨﻴــﺖ و‬

‫داﻧﻢ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻻﺑـﯽ و ﮔﻔﺘﮕـﻮﯼ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻤﻬـﻮرﯼ‬

‫ﺣﻘــﻮق ﻣﺴــﺎوﯼ ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ دو هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮا ﻧﻴــﺰ ﭼﻨــﻴﻦ‬

‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا ﺧﻮاهـﺪ ﮐـﺮد‪ .‬ﻣـﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن‬

‫هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗــﻮﯼ اﻗﺘﺼــﺎدﯼ و ﯾــﺎ اﻣﻨﻴﺘــﯽ و ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﺗﻨﻬــﺎ‬

‫" ﺁﯾﺎ اﯾﻠﮕﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ‬

‫ﺧﻮاﺳــﺘﺎر رﺳــﻴﺪن ﭘﻴــﺎم و ﺻــﺪاﯾﻤﺎن ﺑــﻪ ﮔــﻮش ﻣﻠــﺖ و‬

‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟‬

‫ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﻣﻴـﺪوارﯾﻢ ﮐـﻪ‬

‫ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ‬

‫ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ دوﻟﺖ ﭘﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑﻨﺸـﻴﻨﻨﺪ ﺗـﺎ‬

‫اروﭘﺎ و ﮔﺮوﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ‪ ILGA‬هﺴـﺘﻨﺪ و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ‬

‫وﺿــﻌﻴﺖ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن در اﯾــﺮان ﺑﻬﺘــﺮ ﺷــﻮد و ﺑــﺮاﯼ‬

‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺻـﻮرت دادﻩ اﯾـﻢ‪.‬‬

‫رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف هﺮ ﮐﺎرﯼ را اﻧﺠﺎم ﺧـﻮاهﻴﻢ داد ﭼـﻪ‬

‫هﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻣــﯽ داﻧﻴــﺪ اﯾــﺮان ﺑــﺎ اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ راﺑﻄ ـﻪ‬

‫از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ‪...‬‬

‫اﻗﺘﺼــﺎدﯼ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳــﯽ و ﻓﺮهﻨﮕــﯽ وﺳــﻴﻌﯽ دارد و ﻣــﺎ ﺑــﻪ‬

‫" اﮐﻨــﻮن اﮔــﺮ ﺑﺨــﻮاهﻴﻢ در ﻣــﻮرد ﺑــﺮون ﺁﯾــﯽ و ﯾــﺎ ﺁﺷﮑﺎرﺳــﺎزﯼ‬

‫هﻤــﻴﻦ دﻟﻴــﻞ از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾــﻦ ﮔــﺮوﻩ هــﺎ وارد ﻋﻤــﻞ ﺷــﺪﻩ و‬

‫)‪ (Come Out‬ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰﯼ ﺷـﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬

‫ﻣــﺬارﮐﺮاﺗﯽ داﺷــﺘﻪ اﯾــﻢ‪ .‬ﻣــﺎ اﺻــﻼ ﻣﺎﯾــﻞ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﮐــﻪ‬

‫اﺳﺖ؟‬

‫ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از دور ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻤﺎن ﺣﺬف ﮐﻨـﻴﻢ‬

‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾـﻦ را ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ هـﺮ ﭼﻘـﺪر‬

‫ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﻼ ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳـﯽ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ هـــﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳـــﯽ و ﻻﺑـــﯽ و ‪...‬‬

‫ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺜﻼ وﺿﻌﻴﺖ هﺴـﺘﻪ اﯼ اﯾـﺮان‬

‫اﺗﻔــــﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘــــﺪ ﺑﻬﺘــــﺮﯾﻦ ﮐﻤــــﮏ ﺑــــﺮاﯼ‬

‫زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻧـﺪارد ﯾﻌﻨـﯽ وﻇﻴﻔـﻪ‬

‫ﺁﺷﮑﺎرﺳﺎزﯼ ﺧﻮد ﯾﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣـــﺎ ﻧﻴﺴـــﺖ اﻣـــﺎ اﺗﻔﺎﻗـــﺎﺗﯽ ﮐـــﻪ ﺑـــﺮاﯼ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﺮدن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﮔـﺮ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬

‫از ﻓـــﺮدا ﺧـــﻮدت را ﺑـــﻪ ﻣﺤـــﻴﻂ اﻃﺮاﻓـــﺖ‬

‫ﻣﺮﺑــــﻮط ﺑــــﻮدﻩ و ﭘﻴﮕﻴــــﺮ ﺁن هﺴــــﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯽ هﺮﭼﻘﺪر دوﺳﺘﺪار و ﺁﺷـﻨﺎ‬

‫اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮاﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن‬

‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ هﻤﮕــﯽ ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن‬

‫ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻧﯽ اﺳـﺖ‪.‬‬

‫ﺧﻮاهــﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ﻓﺮزﻧــﺪ‪،‬‬

‫ﺑﺮاﯼ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎ و‬

‫ﺧـــــﻮاهﺮزادﻩ و هﻤﮑـــــﺎر و ‪ ...‬ﭘـــــﺲ از‬

‫ﻗﺮن هـﺎ ﻣـﺪﻧﻴﺖ هـﺎﯼ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺰرﮔـﯽ را‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﺎهﻞ ﺑـﻮدن ﺧﻮدﺷـﺎن را‬

‫ﺻــﺎﺣﺐ ﺑــﻮدﻩ اﺻــﻼ ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ ﻧﻴﺴــﺖ و‬

‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاهـﺪ‬

‫در اﯾﺮان‬

‫اﺻﻼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳـﻢ اﺳـﻼم را ﺑـﺪ‬

‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﮐـﻪ ﺧـﻮدش را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﻩ‬

‫ﺟﻠــﻮﻩ دادن ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﯼ دﯾﮕــﺮ ﻧﻴــﺰ ﻧــﺪارد‪ .‬ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ در‬

‫اش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬

‫ﮐﺸــﻮرﯼ ﻣﺜــﻞ اﯾــﺮان و در دﯾﻨــﯽ ﻣﺜــﻞ اﺳــﻼم ﮔــﺮﻓﺘﻦ و‬

‫ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﯾــﻦ هﻤــﻪ راهﭙﻴﻤــﺎﯾﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮهــﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳــﯽ‬

‫ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﺸﺎن ﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ‬

‫ﺧﻮاهــﺪ ﺑــﻮد‪ .‬ﻗﻄﻌــﺎ ﯾــﮏ ﭘــﺪر‪ ،‬ﻣــﺎدر‪ ،‬ﺧــﻮاهﺮ‪ ،‬ﺑــﺮادر ﯾــﮏ‬

‫ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ! وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان در ﺣﻴﻄـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣـﺎ‬

‫هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮا ﻗﺒــﻞ از اﯾﻨﮑــﻪ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮا ﺑــﻮدن ﺧــﻮدش را‬

‫ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺑﻴـﺮ‬

‫ﻓــﺎش ﮐﻨــﺪ دوﺳــﺘﺶ داﺷــﺘﻨﺪ و ﺑﻌــﺪ از ﺁن هــﻢ دوﺳــﺖ‬

‫ﮐﻠﯽ ﺁن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ در‬

‫ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘـﺪ ﺁن زﻣـﺎن ﺁﻣـﺎرﮔﻴﺮﯼ‬

‫اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و در‬

‫راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد‪ .‬ﻣﺜﻼ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻴﺰان هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن هﻠﻨـﺪ ﺑـﻴﺶ‬

‫‪١٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ درﺳـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ‪.‬‬

‫دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﺤﺚ و ﺟﺪال در اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت‪ ،‬ﯾـﮏ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻴـﺰان هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ در‬

‫ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻟـﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ وﺟـﻮد دارد و هﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﻗـﺎﻃﯽ‬

‫ﺗﻤــﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﯾﮑﺴــﺎن اﺳــﺖ‪ .‬اﻣــﺎ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن‬

‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧـﻢ‬

‫ﮐﺸﻮرﯼ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﻬـﺎن ﮐـﺎرﯼ هﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ‬

‫ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻐﺎت ﮔﯽ و ﻟـﺰﺑﻴﻦ هـﻢ ﻧـﺎﻓﻬﻤﻮم اﺳـﺖ و‬

‫در هﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺗﻤﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ‬

‫ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و هﻨـﻮز ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺁن را ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ و‬

‫دﻩ درﺻــﺪ ﺁﻣــﺎر ﺟﻤﻌﻴــﺖ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮا هﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﻔﻌــﺖ‬

‫ﺣــﺮام داﻧﺴــﺘﻪ و ﻓﺘــﻮﯼ ﺻــﺎدر ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ‬

‫ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن اﯾـﻦ ﺧﻮاهـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﻣﺜـﻞ ﺁزار و ﺗﺠـﺎوز‬

‫اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﯾﺐ هﺴـﺘﻨﺪ‬

‫ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬

‫و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑـﺮاﯼ ﻣـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻩ اﻧـﺪ و ﺷـﺒﻴﺨﻮن ﻓﺮهﻨﮕـﯽ‬

‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻬﺎﻟـﺖ و ﻗﺴـﻤﺘﯽ از دﺷـﻤﻨﯽ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ‬

‫ﺑﻮدن ﺁن را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ هﻢ‬

‫ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در‬

‫ﺧﻮدﺷﺎن و هﻢ ﺳـﺎﯾﺮ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن راﺣـﺖ ﺗـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫" هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣـﯽ داﻧﻴـﺪ در ﮐﺘـﺎب ﺗـﻮرات و اﻧﺠﻴـﻞ و ﯾـﺎ ﻗـﺮﺁن‬

‫" ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد دﯾﻦ و هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ و ﺟﺰاﯼ ﺁن ﻣﺸـﺨﺺ‬

‫ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺼـﺺ دﯾـﻦ ﻧﻴﺴـﺘﻢ ﯾـﮏ ﻋـﺎﻟﻢ دﯾﻨـﯽ و ﯾـﺎ ﺷـﻴﺦ‬

‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺁن ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻧﻈﺮﯼ دارﯾﺪ؟‬

‫اﻻﺳﻼم ﯾﺎ ﺁﯾﺖ اﷲ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣـﯽ داﻧـﻢ ﮐـﻪ‬

‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﯾـﮏ ﻣﺘﺨﺼـﺺ دﯾﻨـﯽ ﻧﻴﺴـﺘﻢ اﻣـﺎ‬

‫ﺗﻤﺎم دﯾﻦ هﺎ از ﯾﻬﻮدﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺮاﯼ‬

‫اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و اﻧﺠﻴﻞ و ﯾﺎ ﻗﺮﺁن از‬

‫ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﻴﮑﯽ اﻧﺴﺎن هﺎ ﺁوردﻩ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﯾﻌﻨـﯽ هـﻢ‬

‫ﯾﮑﺴﺮﯼ ﻓﻴﻠﺘﺮ رد ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬

‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﻧﻴﮑـﻮﯾﯽ ﻓـﺮد و هـﻢ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ و ﻧﻴﮑـﻮﯾﯽ‬

‫ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل زﺑـﺎن ﻣـﻦ ﻋﺮﺑـﯽ ﻧﻴﺴـﺖ و ﻗـﺮﺁن ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اش‪ .‬ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺁن دﯾﻦ را ﺣـﻖ و درﺳـﺖ‬

‫ﻋﺮﺑــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻧﮑــﺮدﻩ و ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﻣــﺎ رﺳــﻴﺪﻩ‬

‫ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻢ‪ ،‬ﮐﻪ دﯾﻨﯽ ﺣﻖ ﺑﻴﺎﯾﺪ و هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ را اﻧﮑـﺎر‬

‫اﺳــﺖ‪ .‬هــﺮ زﻣــﺎن ﮐــﻪ ﭘﺮﺳــﻴﺪﻩ ام ﮐــﻪ ﻗــﺮﺁن در ﻣــﻮرد‬

‫ﮐﻨﺪ و هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن را رد ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﻏﻴﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻓﺮاد و‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻓﻘـﻂ ﻣﺜـﺎل ﻗـﻮم ﻟـﻮط را‬

‫ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺁن دﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ هﺎ‬

‫ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﮐـﺮدﻩ اﻧـﺪ‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ دﯾﻨـﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن‬

‫و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁن هﺎ ﺁوردﻩ اﺳﺖ ﻣﺮگ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ‬

‫هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯼ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ وﺟـﻮد دارد‬

‫ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺟﺰاﯼ ﺁن ﻣﺮگ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ در ﻣـﻮرد‬

‫و ﭘﺎپ ژان ﭘـﻞ دوم در ﻣـﻮرد هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ ﭼﻨـﻴﻦ ﮔﻔﺘـﻪ‬

‫ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﯾــﻦ ﺁﯾــﺎت ﺗــﻼش هــﺎﯼ زﯾــﺎدﯼ داﺷــﺘﻪ ام ﮐــﻪ‬

‫اﺳﺖ‪" :‬ﮔﻨﺎهﮑﺎر را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش اﻣﺎ از ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔـﺮت‬

‫ﭼﻴﺰهــﺎﯼ ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ ﺷــﻨﻴﺪﻩ ام‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ﺑﺮﺧــﯽ‬

‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎش" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﯽ ﯾـﺎ ﻟـﺰﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷـﻴﺪ اﻣـﺎ‬

‫ﻣﻔﺴــﺮﯾﻦ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾﻨــﺪ اﺳــﺎس ﻣﺠــﺎزات ﻗــﻮم ﻟــﻮط رواﺑــﻂ‬

‫وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪن و اﺟـﺮا ﮐـﺮدن ﺁن اﺻـﻼ و اﺑـﺪا! ﺁﯾـﺎ‬

‫ﺟﻨﺴﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮدان ﻧﺒـﻮدﻩ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺪرﻓﺘﺎرﯼ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﻓﺮان و‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﯼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟! ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬

‫ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ‪ .‬اﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺗﻌﺠـﺐ ﻣـﯽ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ‬

‫ﺧﻮاهﺪ داد؟ ﺷﺨﺺ ﻓﺮدﯾﺖ و هﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش‬

‫ﺳﻮال و ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ‪ .‬در ﻣﺼـﺮ‪ ،‬اﯾـﺮان‬

‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧـﻮدش را‬

‫و ‪ ...‬ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺤﻘﻖ در دﯾﻦ اﺳﻼم هﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ‬

‫رد ﮐﻨﺪ و اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﯾـﮏ دﯾﻨـﺪار ﺧـﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاهـﺪ ﺷـﺪ‪ .‬اﯾـﻦ‬

‫ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﯾـﻦ‪ ،‬ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ ﺁﯾـﺖ اﷲ ﯾـﺎ ﻣﻔﺘـﯽ در ﻧﻤـﺎز‬

‫ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ اﮔـﺮ ﺑـﺎ دﺳـﺖ راﺳـﺘﻢ‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﻪ ﺑﻮدن‬

‫ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـﻢ و ﮐﺎرهـﺎﯾﻢ را ﺑـﺎ دﺳـﺖ راﺳـﺘﻢ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪﻩ و ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ؟ اﯾﻦ‬

‫دهﻢ و راﺳﺖ دﺳﺖ هﺴﺘﻢ دﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﻧـﻪ! ﺑﺎﯾـﺪ ﭼـﻼق‬

‫را ﺣﻀﺮات ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﺲ ﺁن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻩ و از ﺁن رد‬

‫ﺑﺸــﻮﯼ و ﭼــﭗ دﺳــﺖ ﺑﺸــﻮﯼ! اﯾــﻦ هﻤــﻪ ﺗﻨــﺪ روﯼ و‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁن را ﺟﺰا ﻣﯽ دهﻨﺪ و در ﻣـﻮرد ﺳـﺒﺐ ﺁن‬

‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐـﺎرﯼ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﭼـﻪ دﯾـﻦ‪ ،‬ﻧﻈـﻢ‪ ،‬ﻣﻠـﺖ ﯾـﺎ ﻗـﻮم و‬

‫هﻴﭻ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻔﺘﻪ هﺎ و ﺣـﺪﯾﺚ‬

‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در هﻤﻴﻦ ﮐﺸـﻮرهﺎﯼ ﺗﻨـﺪرو‬

‫هﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻓﺮادﯼ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ اﻃﻼﻋـﺎت‬

‫ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ دﯾﻨﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن‬

‫ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ از ﺁﻧﻬﺎ دارﻧﺪ‪ .‬اﻻن ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ اﯾﺮاﻧــﯽ ﮐــﻪ ﮐﺸــﻮر ﺷــﻤﺎ ﺟــﺎﯼ ﺧﺎﺻــﯽ را در‬

‫‪١١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺁﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤـﯽ‬

‫ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭼﻪ وﺿـﻌﻴﺘﯽ هﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ‬

‫و ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ؟ ﮐـﻪ ﻣـﺎ‬

‫هﻤﻴﻦ اﻧﺪازﻩ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ‬

‫راﻩ هــﺎﯼ روﺑــﻪ روﯾﻤــﺎن را ﺑــﺪاﻧﻴﻢ و ﺗﮑﻠﻴﻔﻤــﺎن ﻣﺸــﺨﺺ‬

‫و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم‬

‫ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺁن هﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن‬

‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﺻﻞ و اﺳﺎس اﺳﻼم اﯾﺮادﯼ ﺑﻪ‬

‫ﮐﻪ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﻗـﺮﺁن ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋﺮﺑـﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ وارد ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﯾﮑﺴـﺮﯼ‬

‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺁن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ‬

‫واﮐﻨﺸﻬﺎ رخ دادﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﮐﻨــﻮن ﻣﮑﺎﻟﻤــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد و راﯾــﺞ اﺳــﺖ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ‬

‫" ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻠﯽ وﺿﻌﻴﺖ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ در اروﭘﺎ‬

‫دﻗﻴﻘﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭼﺸﻤﻤﺎن‬

‫را ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد؟‬

‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎﯼ دﯾﻨﯽ ﺁن هﺎﺳﺖ و ﺁن هﺎ هﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ‬

‫ﻧﻪ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﭼﻮﻧﮑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﯽ در اروﭘـﺎ‬

‫ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺁن هﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﻓﻬﻤﻴـﺪن ﺁن و‬

‫ﯾﮏ ﭼﻴﺰ واﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬هﻤـﺎﻧﻄﺮ ﮐـﻪ ﮔﻔـﺘﻢ وﺿـﻌﻴﺖ ﺁن در‬

‫ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت هﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هـﻴﭻ ﺑﺤـﺚ‬

‫ﻟﻬﺴﺘﺎن و هﻠﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ‪ ...‬ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ هﻤﻪ‬

‫و ﺟﺪﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻧـﻪ در اﯾـﺮان و ﻧـﻪ در‬

‫اروﭘﺎ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت‪ ،‬اﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ‬

‫اروﭘﺎ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ‪ .‬در اﺳﻼم در ﻣﻮرد هﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ‬

‫ﻣﺸــﺘﺮﮎ دارﻧـﺪ و ﺁن اﯾﻨﮑــﻪ هﻤــﻪ اﯾﻨﻬــﺎ دارﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ‬

‫ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ و در ﮐﺘـﺎب هﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از‬

‫ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﻣـﯽ روﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و اهﻤﻴـﺖ‬

‫هﻤﺠﻨﺴــــﮕﺮاﯾﯽ و هﻤــــﻪ ﻣــــﺎ ﻣﺜــــﻞ ﻣﺘﺮﺳــــﮏ از ﺁن‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮدم‪.‬‬

‫" در ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر هﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﮎ‬

‫" ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺎﺟﺮاﯼ ﺟـﺰاﯼ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن‪ ،‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ‬

‫ﻗﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮق هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ؟‬

‫ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن را اﻋـﺪام ﻣـﯽ‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﭼﻮﻧﮑـﻪ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ازدواج‬

‫ﮐﻨﻨــﺪ ﭼﻴﺴــﺖ؟ و ﺟﺎﻟــﺐ اﯾﻨﮑــﻪ هﻤــﻪ اﯾــﻦ ﻧــﻪ ﮐﺸــﻮر ﻣﺴــﻠﻤﺎن‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻓﺘﺎد ﻣﺎ هﻤﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐـﺮدﯾﻢ و ﺑـﺎ ﻧﺎﺑـﺎورﯼ‬

‫ﻧﺸﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺎهﺪ ﺁن ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧـﻮد ﻣـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ‬

‫ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﯾـﻮد ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻪ‬

‫ﺑﻪ ازدواج ﺑﻴﻦ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﭼﻴـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ اﺳـﺖ وﻟـﯽ‬

‫ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﺣﺪود ‪ ۶٢٠‬ﺳﺎل اﺧﺘﻼف وﺟـﻮد دارد و ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ‬

‫اﯾــﻦ ﻧﻈــﺮ ﺳــﺎﯾﺮ دوﺳــﺘﺎن ﺑــﻮد ﮐــﻪ ازدواج ﺁﺧــﺮﯾﻦ ﻗﻠــﻪ اﯼ‬

‫اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺁن ﭼﻪ را ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﻣﺴـﻴﺤﻴﺖ اﻻن‬

‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺣﻘـﻮق را ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ‪ .‬در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﯾـﮏ‬

‫دارﯾﻢ را در اﺳﻼم ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ‪ .‬اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻪ هﻤـﺎن‬

‫ﻗﺎﻧﻮن "ﭘﺎﮐﺲ" ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﯾﮏ ﮔﻮاهﯽ ﺻﺎدر ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ‬

‫اﻧﺪازﻩ ‪ ۶٢٠‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔـﺮدﯾﻢ در ﻣﺴـﻴﺤﻴﺖ دادﮔـﺎﻩ‬

‫ﮐﻪ اﯾﻦ هﺎ ﺑﺎ هـﻢ ﭘـﺎرﺗﻨﺮ و ﺷـﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴـﯽ هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ‬

‫هﺎﯼ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﻣـﯽ دادﻧـﺪ و در ﺁن‬

‫دوﻟﺖ از ﺗﺮس ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ازدواج را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫دورﻩ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ هﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﻩ درﺳﺖ‬

‫اﯾﻦ هﺎ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ‬

‫را ﺑــــﻪ ﻣﻠﺘﺸــــﺎن ﻧﺸــــﺎن دهﻨــــﺪ و در هﻤــــﺎن اﯾــــﺎم‬

‫ﻣﻦ اﺻﻼ ﭼﻴـﺰﯼ را ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﻴﻤـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗﺒـﻮل ﻧﻤـﯽ ﮐـﻨﻢ‪،‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ هﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺁزار و اذﯾـﺖ دﯾـﺪﻩ اﻧـﺪ و‬

‫اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻴﺴﺖ! اﻣﺎ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد‪،‬‬

‫ﺣﺘﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و اﯾﻦ در ﻣﺪارﮎ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪.‬‬

‫ﯾــﮏ ﻗ ـﺎﻧﻮن ﭼﻨــﺪ ﺧﻄــﯽ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺁن‬

‫اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨـﻴﻢ ﮐـﻪ اﺳـﻼم ﻧﻴـﺰ زﯾـﺎد‬

‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ هﻢ ازدواج ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ دو زن‬

‫ﻋﻘﺐ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻪ ﮐﺸﻮرش اﻋﺪام ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و‬

‫و دو ﻣﺮد هﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ هﻢ ازدواج ﮐﻨﻨـﺪ‪ .‬اﯾـﻦ ﺑﺮاﺑـﺮﯼ‬

‫در ﺑﻘﻴﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاهﺎ رﺳﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ‬

‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﺑﺮﺗﺮﯼ رﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫هﺮ ﺳﻮال را در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ و‬

‫" ﮔﻔﺘﻴـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣﺎﯾـــﻞ ﻧﻴﺴـــﺘﻴﺪ اﻧـــﺮژﯼ اﯾﻠﮕـــﺎ ﺑـــﺮاﯼ ازدواج‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮدش ﺑﺒﺮﯾﻢ‪ ۶٠٠ .‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن هﺪر رود‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ؟‬

‫ﭘﺎپ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﻋـﻴﻦ‬

‫ﺑﻠــﻪ‪ ،‬ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ ﺑﺤــﺚ ازدواج ﺁن ﭼﻨــﺎن ﺛﺎﺑــﺖ و ﭘﺎﯾــﺪار‬

‫ﺁن را اﻻن در ﮐﺸــــﻮرهﺎﯼ ﻣﺜــــﻞ اﯾــــﺮان و ﭘﺎﮐﺴــــﺘﺎن و‬

‫ﻧﻴﺴــﺖ اﮔــﺮ ﻏﻴــﺮ از اﯾــﻦ ﺑــﻮد اﻻن ﺁﻣﺎرهــﺎﯼ ﮐﻠــﯽ ﺟﻬــﺎن‬

‫ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اﯾﻦ ﭼﻨﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺁن‬

‫ﻧﺸـــﺎن ﻧﻤـــﯽ داد ﮐـــﻪ ﺑـــﻴﺶ از ﻧﻴﻤـــﯽ از ازدواج هـــﺎﯼ‬

‫هﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮﺁن و ﯾﮏ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬

‫دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺧـﻮب ﻣﻤﮑـﻦ‬

‫ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﻦ ‪ ۶٢٠‬ﺳـﺎل دﯾﮕـﺮ زﻧـﺪﻩ ﻧﺨـﻮاهﻢ ﺑـﻮد ﮐـﻪ‬

‫اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن هﻢ ﺑﻴﺎﯾـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ‬

‫‪١٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮدن ﻣﺎﺟﺮاﯼ ازدواج هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در ﺁﯾﻨﺪﻩ‬

‫دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ‬

‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮاﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺸﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدﯼ ﻧـﺪارم ﮐـﻪ ﺁن ﺷـﺨﺺ درﺳـﺖ‬

‫" ﺁﯾﺎ اﯾﻠﮕﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﺎهﺠﻮﯾﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐـﺮدﻩ‬

‫ﻣــــﯽ ﮔﻮﯾــــﺪ‪ .‬ﭘﻴــــﺎم ﻋﺸــــﻖ و دوﺳــــﺘﯽ ام را ﺑــــﺮاﯼ‬

‫اﺳﺖ؟‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺁن هﺎ‬

‫هﻢ ﺑﻠﯽ و هﻢ ﺧﻴﺮ! ﻣـﺎ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬

‫در وﺿﻌﻴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ و‬

‫اﻧﻔــﺮادﯼ ﺑــﺮاﯼ ﭘﻨﺎهﻨــﺪﮔﺎن اﻧﺠــﺎم ﻧــﺪادﻩ اﯾــﻢ ﭼــﻮن ﮐــﻪ‬

‫هﻮﯾﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاﯼ ﺁن هﺎ ﺳﺨﺖ و‬

‫ﻗﺪرﺗﻤﺎن ﻧﻤـﯽ رﺳـﺪ و ﺗﻌﺪادﺷـﺎن ﺁﻧﻘـﺪر زﯾـﺎد اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬

‫ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ هﺴـﺘﻨﺪ اﻓـﺮادﯼ ﮐـﻪ ﺑـﻪ‬

‫اﺻﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ رﺳـﻴﻢ‪ .‬ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼﻨـﺪ‬

‫ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روزﯼ ﻓﺮاﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ در‬

‫ﻣــﻮرد‪ ،‬ﻓﻌــﺎﻟﻴﻦ ﺧــﻮد اﯾﻠﮕــﺎ ﻧﻴــﺎز داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﺠﺒــﻮر ﺑــﻪ‬

‫ﺁزادﯼ ﺑﻪ دور از ﺳﺨﺘﯽ و ﺟﺰا و ﻣﺠﺎزات و اﻋـﺪم‪ ،‬ﺗـﻮهﻴﻦ‬

‫ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﻮدﯾﻢ اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــﯽ ﺑــﺮاﯼ ﭘﻨﺎهﻨــﺪﮔﺎن‬

‫و ﺗﺠﺎوز و ‪ ...‬ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣـﺜﻼ ﭘـﺲ از اﯾـﻦ‬

‫" در ﺁﺧــﺮ ﺑــﺮاﯼ ﺳــﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﭼــﻪ ﺧﻮاهﻴــﺪ‬

‫اﺗﻔـــﺎق اﺧﻴـــﺮ دراﯾـــﺮان ﺳـــﺎزﻣﺎن هـــﺎﯼ ﻋﻀـــﻮ اﯾﻠﮕـــﺎ در‬

‫ﮔﻔﺖ؟‬

‫ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﭘﺬﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ و ﺑـﺮاﯼ‬

‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ‪ .‬ﺑﺮاﯼ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن‬

‫ﻣﺸــﺨﺺ ﮐــﺮدن ﺣــﻖ ﭘﻨﺎهﻨــﺪﻩ ﭘــﺬﯾﺮﯼ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن‬

‫هﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از هﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻴـﺎج اﺳـﺖ‪ .‬هـﻢ‬

‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻻﺑﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺟـﻮاب هـﺎﯼ‬

‫از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و هﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ‪ ،‬اﯾﻦ‬

‫ﻣﺜﺒﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ‪.‬‬

‫ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان زﻧـﺪﮔﯽ‬

‫" در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ دارﯾﺪ؟‬

‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺧـﺎرج از اﯾـﺮان هـﻢ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ دﻩ هﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ هـﻢ در اﯾـﺮان ﺑﺎﺷـﺪ‬

‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ‬

‫ﻣــﻦ ﻣﻄﻤــﺌﻦ هﺴــﺘﻢ ﮐــﻪ اﯾــﺮان و ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻓﺮهﻨﮕــﯽ و‬

‫ﺣﮑﻮﻣــﺖ اﯾــﺮان در ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ هــﺎﯼ اﺧﻴــﺮش ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ‬

‫ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺁن ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ادارﻩ ﺁن را دارد‪ .‬هــﻢ اﮐﻨــﻮن ﺷــﻤﺎ‬

‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺮ ﺳـﺮ و ﺻـﺪا ﻋﻤـﻞ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﻤﻪ ﺁن هﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻴﺪ و ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﺑـﻪ‬

‫ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑـﻮدﻩ و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ‬

‫ﺟﺎﯼ هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗـﻼش ﻣـﯽ ﮐﻨﻴـﺪ و ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ‬

‫ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ اﯾﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤـﺪﻩ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻤﺎ‬

‫ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ‪ .‬ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ‬

‫ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﺑﻘﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻠﮕﺎ در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬

‫ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾـﺎن و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﺷـﺎﯾﺪ از ﺷـﻤﺎ‬

‫هﺎﯾﯽ دارد و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺟﻤﻬـﻮرﯼ اﺳـﻼﻣﯽ‬

‫دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﺘﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﺎﯼ‬

‫اﯾﺮان وارد ﺑﺤﺚ ﺷﻮد اﻣﺎ هﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾـﻢ‬

‫ﺷـــﻤﺎ اﻧﺠـــﺎم ﻧﺨﻮاهﻨـــﺪ داد! و در ﭘﺎﯾـــﺎن هـــﻴﭻ ﮐـــﺲ‬

‫ﭘﺎﺳــﺦ ﻧــﺪادﻩ اﻧــﺪ‪ .‬ﭼــﻮن ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻗــﺮون هــﺮ دﯾــﻦ و ﯾــﺎ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاهﺪ داد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد‬

‫ﺣﮑـــﻮﻣﺘﯽ ﻣـــﯽ ﺧﻮاهـــﺪ ﺑﺎﺷـــﺪ اﯾـــﻦ رﻓﺘﺎرهـــﺎ ر ا ﺗﻨﻬـــﺎ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‪.‬‬

‫وﺣﺸﻴﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ اﺻـﻼ ﺑـﺎ‬

‫" ﻣﻤﻨـــﻮن ﮐـــﻪ وﻗﺘﺘـــﺎن را در ﺧﺘﻴﺎرﻣـــﺎن ﮔﺬاردﯾـــﺪ و ﻣـــﺎ هـــﻢ‬

‫هــﻴﭻ ﻣﻨﻄــﻖ و ﻣــﺪﻧﻴﺘﯽ هﻤﺨــﻮاﻧﯽ ﻧــﺪارد‪ .‬اﻣــﺎ ﻣﻄﻤــﺌﻦ‬

‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻠﮕـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻧﻴـﺪﻩ‬

‫هﺴﺘﻢ ﮐﻪ روزﯼ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ اﯾﺴﺘﺎد‪ .‬ﭼـﻪ‬

‫اﯾــﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪ و ﺗــﺎ ﺁزادﯼ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﭘــﺎ ﭘــﺲ‬

‫ﻣﻮﻗﻊ‪ ،‬اﺻﻼ ﻧﻤـﯽ داﻧـﻢ ﻓﻘـﻂ ﻣﻄﻤـﺌﻦ هﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم‬

‫ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﮐﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﺧـﻮدم ﺷﺨﺼـﺎ از ﺻـﻤﻴﻢ ﻗﻠـﺐ ﻧﺎراﺣـﺖ‬ ‫هﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮدم را ﮐﻨﺎر ﺁن هﺎ اﺣﺴﺎس ﻣـﯽ‬ ‫ﮐــــﻨﻢ‪ .‬ﺁن هــــﺎ ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑﺪاﻧﻨــــﺪ و ﻣﻄﻤــــﺌﻦ ﺑﺎﺷــــﻨﺪ ﮐــــﻪ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮاﯾﯽ ﮔﻨـــﺎﻩ ﻧﻴﺴـــﺖ‪ ،‬ﺧـــﻼف ﻧﻴﺴـــﺖ‪ ،‬ﻋﻴـــﺐ‬

‫ﺑ ﺮای دوﺳ ﺖ ﻳ ﺎﺑﯽ و ﺳ ﺎﺧﺖ ﭘﺮوﻓﺎﻳ ﻞ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬

‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن هﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ‬ ‫اﯾــﻦ اﻟﻘــﺎب اﺳــﺖ‪ .‬ﻋﺸــﻖ و ﻣﺤﺒــﺖ ﺑــﻪ اﻧﺴــﺎن در هــﻴﭻ‬

‫‪www.iranianpersonals.com‬‬

‫دﯾﻨﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﺸـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ دوﺳـﺘﯽ و ﻣﺤﺒـﺖ‪،‬‬ ‫ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در هﻴﭻ دﯾﻦ و ﻣـﺬهﺒﯽ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻧﺸـﺎن‬

‫‪١٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭼﻴﺰهــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﯾــﮏ روز ﺑﺮاﺷــﻮن ارزش ﺑــﻮدﻩ ﺑــﯽ ارزش‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺳﺎﻣﺎن ‪ -‬ﺗﻬﺮان‬ ‫)اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻟﺤﻦ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ دارد(‬

‫ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﻴـﺎﯾﻢ اﮔـﺮ ﻗﺒـﻮل ﮐـﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ ﮔـﯽ‬

‫ﻣﻦ هﻢ ﯾﮏ ﭘﺴـﺮ ﺟـﻮان هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮا هﺴـﺘﻢ‪ .‬در ﺗﻬـﺮان‬

‫هﺴــﺘﻴﻢ ﭘــﺲ ﺑﺎﯾــﺪ اﯾــﻦ رو هــﻢ ﻗﺒــﻮل ﮐﻨــﻴﻢ ﮐــﻪ ﺑﻴﻤــﺎر‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻴﻠﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را‬

‫ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﻓﻘــﻂ اﻗﻠﻴــﺖ هﺴــﺘﻴﻢ‪ .‬ﮔــﯽ ﺑــﻮدن دﻟﻴﻠــﯽ ﺑــﺮ‬

‫ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻴﺪ ﻣـﻦ رو ﺑﺸﻨﺎﺳـﻴﺪ‪ .‬اﯾﻨـﺮو ﮔﻔـﺘﻢ ﮐـﻪ ﺑﺪوﻧﻴـﺪ از‬

‫هﺮزﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺘﯽ!‬

‫ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻴﻮﻣﺪم‪ ،‬اون ور دﻧﻴﺎ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺗﻮ هﻤﻴﻦ ﺗﻬـﺮوﻧﻢ‪،‬‬

‫ﭼﺮا ﺑـﻪ ﻓﮑـﺮ ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮادﻩ ﻧﻴﺴـﺘﻴﻢ؟ ﺧﻮدﻣـﻮن و‬

‫ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎهﺎ‪.‬‬

‫ﻋﺸــﻘﻤﻮن زﯾــﺮ ﯾــﮏ ﺳــﻘﻒ‪ .‬ﻓﮑــﺮ ﻧﮑﻨﻴــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﻦ ﯾــﮏ‬

‫هﺪف ﻣﺎ ﭼﯽ هﺴﺖ؟ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ از ﻣﺎ وﻗﺘـﯽ ﻣـﯽ ﻓﻬﻤـﻴﻢ‬

‫ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺴﺘﻢ و دﻟﻢ ﺷﻮهﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاد )اﻟﺒﺘﻪ هـﻴﭻ‬

‫ﮐﻪ ﮔﯽ هﺴﺘﻴﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ اﯾـﻦ ﺷـﻐﻠﻤﻮن هﺴـﺖ! و‬

‫ﺗــﻮهﻴﻨﯽ ﺑــﻪ ﺗﺮﺳــﺠﻨﺪرهﺎﯼ ﻋﺰﯾــﺰ ﻧﻤــﯽ ﮐــﻨﻢ(‪ ،‬ﻧــﻪ ﻣﺜــﻞ‬

‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺸـﻴﻨﻴﻢ و ﺑﻬـﺶ ﻓﮑـﺮ ﮐﻨـﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨـﻴﻢ ﮐـﻪ ﭼـﻪ‬

‫اﺳﺘﺮﯾﺖ هﺎ اﻣﺎ ﺑﺎ هﻤﺠﻨﺴﺎﻧﻤﻮن ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﯼ ﭘﺎﯾـﺪار رو‬

‫ﺧــﺎﮐﯽ ﺗــﻮ ﺳــﺮﻣﻮن ﺑﺮﯾــﺰﯾﻢ‪ .‬ﮔــﺮوﻩ دوم ﻗﺒــﻞ از اﯾــﻦ ﮐــﻪ‬

‫ﺁﻏﺎز ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻧﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻢ زﯾـﺮ ﯾـﮏ ﺳـﻘﻒ اﻣـﺎ‬

‫ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﻤـﯽ ﺗﻮﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺟـﻨﺲ‬

‫ﺳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻩ! ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣـﺎﻧﻤﻮن وﻗﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺑﻴﻨـﻪ زن‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬رواﺑـﻂ ﺳﮑﺴﻴﺸـﻮن رو اوﻧﻘـﺪر ﮔﺴـﺘﺮش‬

‫ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﯾﻢ )ﯾﺎ ﺑﺮا ﻟﺰﺑﻴﻦ هﺎ ﺷﻮهﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ‬

‫ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻴﻤﺎرﯼ روﺣﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬

‫ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﻴﻤﻮن از ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ‪...‬‬

‫ﺑﻴﻤﺎرﯼ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوﺟﺶ ﻣﯽ رﺳﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﻓﻬﻤﻨـﺪ ﮐـﻪ‬

‫هﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدﯼ ﻧﻴﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨـﻮع ﻃﻠـﺐ ﻧﺒﺎﺷـﻪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ‬

‫ﮐﺎﻣﻼ ﮔـﯽ هﺴـﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ رو از دﯾـﺪ هﺮزﮔﻴﺸـﻮن در اﯾـﻦ‬

‫ﺟﻠــﻮش رو ﺑﮕﻴــﺮﯾﻢ‪ .‬ﻧﻤــﯽ ﮔــﻢ ﮐــﻪ ﺧــﺪا ﺳﻮﺳــﮑﻤﻮن‬

‫ﻣـــﺪت ﻣـــﯽ ﺑﻴﻨﻨـ ـﺪ! ﮔـــﺮوﻩ ﺳـــﻮم ﻣﺜـ ـﻞ ﺑﻘﻴـــﻪ ﺁدم هـــﺎ‬

‫ﻣﯽ ﮐﻨﻪ‪ ،‬ﻧﻪ! اﯾﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ روﺣﻤﻮن رو ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻪ‪،‬‬

‫)دﮔﺮﺟﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن( ﭼﺸﻤﺸــﻮن رو ﻣــﯽ ﺑﻨﺪﻧــﺪ و رواﺑــﻂ‬

‫ﺧﻮدﻣﻮن هﻢ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ ﯾﮏ ﺧﻼ‬

‫ﻣﺘﻌــﺪدﯼ رو ﺑــﺎ ﺁدم هــﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اداﻣــﻪ ﻣــﯽ دهﻨــﺪ‪.‬‬

‫]روﺣﯽ[ دارﯾﻢ ﮐﻪ هﺮﭼـﯽ ﺳـﮑﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨـﻴﻢ ﺧـﺎﻟﯽ ﺗـﺮ‬

‫هﻔﺘــﻪ اﯼ دﻩ ﺑــﺎر ﺑــﺎ دﻩ ﺁدم ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﮑﺲ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ‪،‬‬

‫ﻣﯽ ﺷﻪ‪ .‬در اﯾﻦ دو ﺳﻪ دهﻪ اﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻏﺮب‪،‬‬

‫ﻣﺎهﯽ ﺳﻪ ﺑـﺎر ﻋﺎﺷـﻖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر ﺑـﻪ هـﻢ‬

‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁزادﯼ ﻗﺪم هﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ وﻟﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ‬

‫ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ زوج رو ﺑﻪ هـﻢ ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ و ‪ ...‬ﮐـﻪ‬

‫ﻣﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﺟﺎهﺎ هﻢ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧـﻮدش رو ﺑـﻪ ﻗﻬﻘـﺮا‬

‫هﻤﻪ ﻣﺎ دور ﺑﺮﻣﻮن از اﯾﻦ ﺁدم هﺎ زﯾﺎد دﯾﺪﯾﻢ!‬

‫ﮐﺸﻴﺪ‪ .‬هﺮزﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑـﻪ هﻤـﻪ‬

‫ﺑﻌــﺪش ﺁﻗــﺎﯾﻮن )ﯾــﺎ ﺧــﺎﻧﻮم هــﺎ !( وﻗﺘــﯽ ﺳــﻨﯽ ازﺷــﻮن‬

‫ﺟﺎﯼ دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد‪ .‬ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﻗﺒﻼ ﻧﺒﻮدﻩ‪ ،‬ﭼﺮا ﺑﻮدﻩ اﻣـﺎ‬

‫ﮔﺬﺷﺖ ﯾﻬﻮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﻮﻧﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﻮن! ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ‬

‫ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻩ‪ .‬ﺣﺮف ﻣﻦ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮔﯽ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ‬

‫واﻗﻌــﺎ ﻋﺎﺷــﻖ ﮐﺴــﯽ‬

‫ﺑﻴﺸـــــﺘﺮ در ﻣـــــﻮرد دﮔﺮﺟﻨﺴـــــﮕﺮاهﺎ‬

‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻃــﺮف ﺑﻬﺸــﻮن‬

‫هﺴﺖ‪!.‬‬

‫اهﻤﻴــﺖ ﻧﻤﻴــﺪﻩ ﭼــﻮن‬

‫در ﺗﻤــﺎم ﻓــﻴﻠﻢ هــﺎ‪ ،‬ﻣﻮزﯾــﮏ وﯾــﺪﯾﻮ هــﺎ‪،‬‬

‫ﻣﻴﺪوﻧـــﻪ ﺷـــﺎﯾﺪ ﻓﻘـــﻂ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﺎت و ‪ ...‬ﺑــﯽ ﺑﻨــﺪ و ﺑــﺎرﯼ ﺗــﺮوﯾﺞ‬

‫ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷـﻴﺮازﯼ‬

‫دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺧﻴﻠـﯽ از‬

‫ﺑــــﺎ اﯾﺸــــﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪ‬

‫ﺟﺎهﺎ رو ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دادﻩ‪ .‬اﯾـﻦ هـﺎ‬

‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ! ﺑﻌﺪش هﻢ ﺑﻪ‬

‫رو ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻴـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺣـﺮف ﻣـﻦ هﺴـﺖ‬

‫اﯾــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣــﯽ رﺳــﻪ‬

‫ﭼﻨــﺪ وﻗــﺖ ﭘــﻴﺶ هــﻢ از رادﯾــﻮ ﻓــﺮدا‬

‫ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮص ﺑﺨﻮرﻩ و راﺣﺖ ﺑﺸﻪ!‬

‫ﺷﻨﻴﺪم ﺑﭽﻪ هﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ ﺑـﻪ ﺳـﮑﺲ ﻗﺒـﻞ از‬

‫ﮔــﺮوﻩ ﺑﻌــﺪﯼ‪ ،‬ﮐﺴــﺎﻧﯽ هﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در اﺛــﺮ ﺷﮑﺴــﺖ‬

‫ازدواج و ﺗﻌﺪد ﺷـﺮﮐﺎﯼ ﺟﻨﺴـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .‬ﭼـﺮا؟ ﭼـﻮن ﺗـﺎﺛﺮ‬

‫اﺣﺴﺎﺳـﯽ دﯾﮕـﻪ ﺑـﻪ رواﺑــﻂ ﭘﺎﯾـﺪار اﻋﺘﻘـﺎد ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻓﻘــﻂ‬

‫ﻣﻨﻔﯽ رو ﺗﻮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻴﺸﻮن دﯾﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهﻨـﺪ ﺳـﮑﺲ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ ﻧﺸـﻮﻧﺪ و ﺗﻤـﺎم‬

‫ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻣـﯽ ﮔـﺮدﯾﻢ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﯾﻞ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن‪ ،‬درﺳـﺖ‬ ‫هﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣﺘﻌــﺪدﯼ ﺑــﺮاﯼ زﻧــﺪﮔﯽ ﮐــﺮدن ﺑــﺎ‬

‫‪١۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﻌﺸﻮﻗﻤﻮن دارﯾﻢ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﻴـﻞ ﻧﻤﻴﺸـﻪ ﮐـﻪ روح و ﺑـﺪن‬ ‫ﺧﻮدﻣﻮن رو ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﯽ ﺑﮑﺸـﻴﻢ‪ .‬هﻤـﻪ ﺟـﺎ ﺣـﺮف از اﯾـﺪز و‬ ‫ﮐﺎﻧﺪوم هﺴـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ اﮔـﺮ رواﺑـﻂ ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎرف ﻧﺒـﻮد اﯾـﺪز هـﻢ‬

‫ﻣﻬﺸﻴﺪ راﺳﺘﯽ‬ ‫در دهﻪ ﺷﺼﺖ و هﻔﺘﺎد اروﭘﺎ‪ ،‬زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت‬

‫ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ‪ .‬دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔـﺖ در‬

‫ﺟﻨﺴــﻴﺘﯽ و ﺣﺘــﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻓﻤﻴﻨﻴﺴــﺘﯽ از زﺑــﺎن زﻧﺎﻧــﻪ‬

‫اروﭘــﺎ ﭼﻴــﺰﯼ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ازدواج وﺟــﻮد ﻧــﺪارﻩ ‪ .‬زﻧــﯽ اﮔــﺮ ﺑﭽــﻪ‬

‫ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐـﻪ زﻧـﺎن زﺑـﺎن‬

‫ﺧﻮاﺳـﺖ ﯾــﮏ ﺷــﺐ ﻣﻴــﺮﻩ دﯾﺴـﮑﻮ و ‪ ...‬ﺑﻌــﺪ از ﭼﻨــﺪ ﻣــﺎﻩ‬

‫ﺧﻮد را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و‬

‫ﻣﺎﻣــﺎن ﻣﻴﺸــﻪ! ﺑــﺪون اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﺑﭽــﻪ ﺑﺪوﻧــﻪ ﺑﺎﺑــﺎش ﮐــﯽ‬

‫ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ‪ .‬در ﻧﮕﺮش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن‪ ،‬زﺑـﺎن زﻧﺎﻧـﻪ‬

‫هﺴــﺖ! درﺳــﺖ هﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻏــﺮب در ﺑﺴــﻴﺎرﯼ از ﺟﺎهــﺎ‬

‫ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﻴﻮ‪ ،‬اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ و‬

‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻣﺎ ﺟﺎهﺎﯾﯽ هﻢ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮردﻩ و هﻨﻮز هﻢ‬

‫ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺁﺷﻔﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ‬

‫دارﻩ ﻣﯽ ﺧﻮرﻩ‪ .‬واﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﯾـﮏ ﮔـﯽ هﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ‬

‫زﺑﺎن ﻣﺮداﻧﻪ اﮐﺘﻴﻮ‪ ،‬داراﯼ ﻧﻈﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬

‫اﺳﺘﺮﯾﺖ هﺎ ﺣﻖ ﻣﯽ دم ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮔﯽ هـﺎ ﺑﺪﺷـﻮن ﺑﻴـﺎد!‬

‫ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺘـﺎب هـﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﻪ داﻋﻴـﻪ‬

‫اﯾﻦ ﮐـﺎرﻧﻮال هـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮔـﯽ هـﺎ در دﻧﻴـﺎ راﻩ ﻣـﯽ اﻧﺪازﻧـﺪ‬

‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ دو ﺟﻨﺲ را داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮد ﻧﻤـﺎﯾﯽ‬

‫ﺷﺮم ﺁور هﺴﺖ‪ .‬دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ‬

‫ﻣــﯽ ﮐــﺮد‪ .‬ﮐﺘــﺎب هــﺎﯾﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺮدان ﻣﺮﯾﺨــﯽ و زﻧــﺎن‬

‫ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺧــﻮاهﻴﻢ زن اﯾﺮاﻧــﯽ رو ﺑــﻪ دﻧﻴــﺎ ﻧﺸــﻮن ﺑــﺪﯾﻢ‪،‬‬

‫وﻧﻮﺳﯽ‪ ،‬ﭘﺎﺳﻴﻮﯾﺘﻪ زﻧﺎن را در ﺗﻤـﺎم اﻣـﻮر روزﻣـﺮﻩ و ﮐـﺎرﯼ‬

‫ﺑﻌﺪش ﯾﮏ ﻣﺸﺖ روﺳﭙﯽ رو ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﺗـﻮ ﺧﻴـﺎﺑﻮن راﻩ‬

‫اﺛﺒﺎت و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺑﻨﺪازﯾﻢ‪ .‬ﺧﻮب هﻤـﻪ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ زن اﯾﺮاﻧـﯽ روﺳـﭙﯽ‬

‫ﺑــﺎ رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و هﻤــﻪ ﮔﻴــﺮ ﺷــﺪن‬

‫هﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس هﻢ ﺗﻨﺸﻮن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ !.‬ﻣﺴـﻠﻢ‬

‫ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓـﺖ و اﯾـﻦ‬

‫هﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﺪﺷﻮن ﻣﻴﺎد و ﻣﺎ رو ﻣـﺮﯾﺾ ﻣـﯽ دوﻧﻨـﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را در زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬

‫ﭼــﺮا ﺗــﻮﯼ اﯾــﻦ ﮐــﺎرﻧﻮال هــﺎ ﺁدم هــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺳــﺮ و وﺿــﻊ‬

‫ﺧــﺎﻧﻢ اوا ارﺷــﻮن‪ ،‬ﻣﺤﻘــﻖ زﺑــﺎن ﺷــﻨﺎس و ﻓﻤﻴﻨﻴﺴــﺖ‬

‫ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ زﯾــﺎد ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨـﯽ ﺁﯾــﺎ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐــﻪ‬

‫داﻧﺸﮕﺎﻩ اوﻣﺌﻮ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭼﻴـﺰﯼ ﺑـﻪ ﻧـﺎم‬

‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ و از درﺟـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻻ هﺴـﺘﻨﺪ اﯾﻨﻘـﺪر‬

‫زﺑﺎن زﻧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬هﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﻴـﺰﯼ ﺑـﻪ ﻧـﺎم زﺑـﺎن‬

‫ﮐﻢ هﺴﺘﻨﺪ؟‬

‫ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺁن ﭼﻪ هﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎن ﻓﺮادﺳﺖ‬

‫ﻧـــﻪ! واﷲ ﺧـــﻮد ﻣـــﻦ هـــﻢ ﺣﺎﺿـــﺮ ﻧﻴﺴـــﺘﻢ در هﻤﭽـــﻴﻦ‬

‫و زﺑﺎن ﻓﺮو دﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭘـﻴﺶ از‬

‫ﻓﺴﺘﻴﻮال هﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺑﻌﻀـﯽ از‬

‫اﯾﻦ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻬﻠﺖ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ زﺑـﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ‬

‫اﯾﻦ ﻓﺴﺘﻴﻮال هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺜﻴـﻒ هﺴـﺖ رو اﻓـﺮاد هﻤﻮﻓﺒﻴـﺎ‬

‫ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﭘﺮورش دهﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺁن ﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑـﻪ‬

‫راﻩ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻔـﺮ ﻣـﺮدم رو ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮐﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ‬

‫ﻧﺎم زﺑﺎن زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺿﺢ زﯾﺮ دﺳـﺘﯽ‬

‫ﺑﻘﻴﻪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ‪ :‬ﻣﺎ از ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻴﻮﻣـﺪﯾﻢ‪ .‬ﻣﺜـﻞ ﺷـﻤﺎﯾﻴﻢ‪ .‬ﻓﻘـﻂ‬

‫زﺑﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﺷـﺪ و ﻣﻬﻠـﺖ زاد و وﻟـﺪ‬

‫ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻓﺮق دارد‪...‬‬

‫ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﺗـﺎرﯾﺨﯽ‬ ‫ﯾﻮﻧﺎن ارﺟـﺢ ﺑـﻮد و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت زﻧﺎﻧـﻪ و ﻣﺮداﻧـﻪ را ﻣﻌﺮﻓـﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺁن ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن زﻧﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ دادﻩ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ )ﭘﺎﺳــﻴﻮﯾﺘﻪ‪ ،‬اﺣﺴﺎﺳــﮕﺮاﯾﯽ و‬ ‫ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ( هﻤـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮف زﻧﺎﻧﮕﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رادﯾﮑﺎل ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ هﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ زﺑـﺎن در‬ ‫ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﺪ‪ .‬اﯾـﻦ ﻣـﺮدان‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﺮ ﺣﻴﻄﻪ هﺎﯼ زﺑـﺎﻧﯽ ﺗﺴـﻠﻂ داﺷـﺘﻨﺪ و‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑـﺎر ﮐﻠﻤـﺎت را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ‪ .‬از ﺁن ﺟـﺎﯾﯽ‬

‫و اﻣﺎ ﺣـﺮف ﺁﺧـﺮ‪ :‬ﺁزاد ﺑﺎﺷـﻴﻢ‪ ،‬ﺁزاد زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨـﻴﻢ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺑـﺎ‬

‫ﮐــﻪ ارزﺷــﻬﺎ و ﺗﺠــﺎرب زﻧﺎﻧــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﺑــﺎ ارزﺷــﻬﺎ و ﺗﺠــﺎرب‬

‫ﺁزادﯼ زﯾﺎد روح و ﺟﺴﻤﻤﻮن رو ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﻧﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ‬

‫‪١۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻪ "زﺑﺎن ﻣﺮداﻧﻪ"‪"،‬ﺗﺮﺟﻤـﻪ" ﮐﻨﻨـﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺮداﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ؟ ﺟـﻮاب ﻣﻨﻔـﯽ‬ ‫اﺳـــﺖ‪ .‬اﺳـــﺘﻔﺎدﻩ از زﺑـــﺎن ﻣﺮداﻧـــﻪ ﺑـــﺮاﯼ زﻧـــﺎن ﻣﻮﺟـــﺐ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻧﺎﻧﻪ ﺗﻬـﯽ ﺷـﻮد و‬ ‫اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﻣﻮﺟﺒــﺎت ﺑﻴﮕﺎﻧــﻪ ﺷــﺪن ﮐــﻼم ﺑــﺎ دﻧﻴــﺎﯼ زﻧــﺎن را‬ ‫ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد‪ .‬ﻣـﺬاﮐﺮات اﻓـﺮاد ﺗﻨﻬـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﺘﺤﻘ ـﻖ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻓــﺮد ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴــﺎﺗﺶ را ﺑــﺎ ﮐﻠﻤــﺎت‬ ‫ﺧﻮدش ﭘﻮﺷﺶ دهﺪ‬

‫ﺻﺒﺎ راوﯼ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در هﻠﻨﺪ‬ ‫درود ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮل دادﻩ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ رو در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﭘــﺎرﮎ داﻧﺸــﺠﻮ ﺁﻣــﺎدﻩ ﮐــﻨﻢ‪ .‬از‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرهﺎﯼ اروﭘـﺎﯾﯽ در ﻧﺎﻣـﻪ هـﺎﯼ ﺧﻮدﺷـﺎن‬ ‫اﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎرﮎ ﺑﺮدﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﯽ ارﺳـﺎل ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﯽ از ﺳﻔﺎرت ﮐﺸﻮراﯼ اروﭘـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﺎرﮎ‬ ‫رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن ﮔﺸـﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ‬ ‫اﯾﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ!‬

‫وﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﻬﻢ‬

‫اﻋﺘﻴﺎد و‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫اﻳ ﻦ وﻳ ﮋﻩ ﻧﺎﻣ ﻪ را ﺣﺘﻤ ﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴ ﺪ و ﺑ ﻪ دوﺳ ﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬

‫اﻋﺘﻴ ﺎد را در ﺑ ﻴﻦ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن رﻳﺸ ﻪ‬ ‫ﮐﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﻤﻮد‬

‫از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺷﺨﺼﺎ اﻓﺮادﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧـﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺳﮑﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﭘــﺎرﮎ ﻣــﯽ روﻧــﺪ و هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ در اﯾــﻦ ﭘــﺎرﮎ‬ ‫ﻏﺎﻓﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ هﺴـﺘﻨﺪ و ﭼـﻮن اﯾـﻦ اﻓـﺮاد اروﭘـﺎﯾﯽ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن هﻴﺠﺎن ﺁور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدﯼ‬ ‫در اﯾﺮان ﺳﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ! و ﺣﺘـﯽ ﺁن ﻗـﺪر ﺑـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫اﻓﺮاد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰﺷﺎن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ‪.‬‬ ‫هﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ اهﻤﻴـﺖ ﻧـﺪارد وﻟـﯽ در‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺳﻔﺎرﺗﯽ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎﯼ ﻣﻬـﻢ ﺷـﺪﻩ و در‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯼ دادن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﻌﺪود از اﻓﺮاد از اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺧﺒـﺮ‬ ‫دارﻧــﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠــﻪ دوﻟــﺖ هــﺎﯼ اروﭘــﺎﯾﯽ ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ اﯾــﻦ‬ ‫اﺷﺨﺎص در اﯾﺮان ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ اﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن هﻢ از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪﻩ ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﻧﻴﺴـﺘﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ‪ COC‬و ‪ PGLO‬ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﯾـﺎرﯼ‬ ‫اﯾﻨﺎن ﺑﺸـﺘﺎﺑﻴﻢ‪ .‬در هـﺮ ﺣـﺎل در ﭘـﺎرﮎ داﻧﺸـﺠﻮﯼ ﺗﻬـﺮان‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﭘﺎرﮎ هﺎﯼ دﯾﮕﺮ دﻧﻴﺎ از هﺮ ﻗﺸﺮﯼ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ‬ ‫از ﻣﺤﺼﻞ ﺗﺎ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا‪ ،‬از زﻧﺎن ﺗﻦ ﻓﺮوش ﺗـﺎ روﺣـﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺁﺧﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﻪ هﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐـﻪ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن در‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺎرﮎ ﺑﻪ ﺁزادﯼ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﮑﺲ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬

‫‪١۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﻟﺒﺘــﻪ دوﻟــﺖ هــﺎﯼ اروﭘــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻓﮑــﺮ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷــﺎن‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧـﻪ اﯼ هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻨﺎهﻨــﺪﮔﺎن ﻧﺪهﻨــﺪ‪ .‬ﭘــﺲ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾﻨــﺪ در ﭘ ـﺎرﮎ داﻧﺸــﺠﻮ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ هـﻢ‬ ‫ﮐﺎرﯼ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻧﺪارد!‬ ‫در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫ﺟﻨﺴــﻴﺖ ﺧــﻮدش ﺑــﻮد ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺷــﻬﺮام ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪ و هـﻴﭻ ﻧـﺎم و هـﻴﭻ ﻋﮑﺴـﯽ از او در‬ ‫هﻴﭻ روزﻧﺎﻣﻪ و اﺧﺒﺎرﯼ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪ زﯾـﺮا در اﯾـﺮان هـﻴﭻ‬ ‫وﮐﻴﻠـــﯽ ﺣـــﻖ ﻧـــﺪارد از ﯾـــﮏ هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮا دﻓـــﺎع ﮐﻨـــﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﯾﯽ اﯾـﻦ را ﺧـﻮب ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ و از ﺳـﮑﻮت‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﻇﻴﻔــﻪ ﺷــﻤﺎ و ﻣـﺎ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺘﻌــﺪد و‬ ‫دﯾﺪارهﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و‬ ‫ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن هــﺎﯼ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ اﯾــﻦ‬ ‫اﻋﺪام هﺎﯼ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻴﻢ هﻴﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔـﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻴﻢ ﻣﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎن درد ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ ﭼـﻪ‬ ‫ﮐﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ! هﻴﭻ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ اﯾﺮاﻧﯽ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮا‬ ‫ﺟــﻮاب ﻧﺨﻮاهــﺪ ﮔﺮﻓــﺖ و دوﻟــﺖ اﯾــﺮان هــﻢ ﺑــﻪ راﺣﺘــﯽ و‬ ‫ﻣﺨﻔﻴﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ اﻋــﺪام هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اداﻣــﻪ ﺧﻮاهــﺪ داد و‬ ‫دوﻟﺖ هﺎﯼ اروﭘﺎﯾﯽ هﻢ هﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺳـﺮﭘﻮش‬ ‫ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ!‬ ‫ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﯼ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ وﻟـﯽ‬ ‫ﻣﻬﻢ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ هﻤـﺪﯾﮕﺮ‬ ‫و اﻋﺘﻤــﺎد ﺑــﻪ ﻧﻔــﺲ ﻣــﯽ ﺗــﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻮﻓــﻖ ﺷــﻮﯾﻢ‪ .‬ﺷــﻬﺮام‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﯽ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ در اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﻋﺪام ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ روش هﺎﯼ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻌـﺪد دﯾﮕـﺮ در اﯾـﺮان‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ‪ .‬ﻣﺜـﻞ ﺗﺰرﯾـﻖ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و ﯾـﺎ‬ ‫ﺳﺮﻧﮓ هﻮا ﺑﻪ زور! اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ ﯾـﮏ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯼ اروﭘـﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣـﯽ رود ﺑـﻪ ﭘـﺎرﮎ داﻧﺸـﺠﻮ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﮔـﺰارش ﺳــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و‬ ‫ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﯽ اﺳـﺎس ﺑـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ادارﻩ‬ ‫دادﮔﺴﺘﺮﯼ هﻢ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ هـﺎ‬ ‫و ﻧــﺪاﻧﻢ ﮐــﺎرﯼ هــﺎ ﺑﺎﻋــﺚ اﯾﺠــﺎد ﻣﺸــﮑﻞ ﺑــﺮاﯼ هﻤــﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺁن هﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎﯾﻴــﺪ هﻮﺷــﻴﺎراﻧﻪ ﻗــﺪم ﺑــﺮدارﯾﻢ و ﺑــﻪ ﺑــﺮاﯼ هــﺮ ﮐﺴــﯽ‬ ‫ﺳــــــﻔﺮﻩ دﻟﻤــــــﺎن را ﻧﮕﺸــــــﺎﯾﻴﻢ و ﺑــــــﺎ دروغ هــــــﺎ و‬ ‫ﮐﻼس ﮔﺬارﯼ هﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎزﯼ ﻧﮑﻨﻴﻢ‬

‫ﻧﻴﻤﺎ‬ ‫ﻏﻢ ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﻢ اﻣﺎ راهﯽ ﺟﺰ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارم‬ ‫ﺑﺎر ﮔﺮاﻧﻢ اﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﺎر ﺗﻮ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﺪارم‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰم ﺗﻮﯾﯽ و هﻤﻪ ﮐﺴﻢ ﺗﻮﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ و رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﯾﯽ ﺷﻨﻮاﯼ ﻧﺪاﯼ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮاهﺶ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮ هﻴﭽﻢ‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮ ﭘﻮﭼﻢ‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ هﻴﭻ ﮐﺲ او را ﻧﺨﻮاهﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮ هﻤﻪ هﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ در ﺁرزوﯼ ﺁن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد‬ ‫اﯼ هﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻦ‬ ‫اﯼ ﯾﺎر ﻣﻦ‬ ‫اﯼ دﻟﺪادﻩ ﻣﻦ‬ ‫اﯼ ﺧﺪاﯼ ﻣﻦ‬ ‫اﯼ ﺷﻨﻮاﯼ رازهﺎﯾﻢ‬ ‫اﯼ ﺑﻴﻨﺎﯼ ﻧﻴﺎزهﺎﯾﻢ‬ ‫اﮐﻨﻮن ﺗﻮ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪم‬ ‫هﻢ ﺧﻮدم و هﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ داﻧﻢ‬ ‫اﯼ هﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺎش و ﻣﺎ را هـﺮ ﭼـﻪ زودﺗـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ اﯾـﻦ ﻧﻌﻤـﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﺮدان‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﻗﺼﻪ هﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﺷﻴﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﮔﺮم و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺁن ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻦ روا دار هﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯼ ﺧﺪاﯼ ﻣﻦ‬

‫اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دهﻢ ﺁذرﻣﺎﻩ‬

‫روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻳﺪز‬ ‫را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻳﻢ‪.‬‬

‫ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫‪١٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ هﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد او‬ ‫ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎﺳﯽ‬ ‫هﻴﭻ ﻓﻜﺮ آﺮدﻩ اﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻪ ﺣﻘﻮق زن را ﺑﺠﺎ ﺑﻴـﺎورﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ را ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﻢ هﻤﺎن ﺣﻘـﻮق اﺑﺘـﺪاﻳﻲ‬ ‫را ﻣﻴﮕـــﻮﻳﻢ آـــﻪ در ﻣـــﻮرد ﺧﻮدﻣـــﺎن ﺧـــﻮب‬ ‫ﻣﻴﺸﻨﺎﺳــﻴﻤﺶ و ﺑﺠــﺎﻳﺶ ﻣﻴــﺂورﻳﻢ و اﮔــﺮ‬ ‫آﺴﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﺶ ﻧﻜﺮد ﺁﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن ﺑـﻪ او‬ ‫درس ادب ﻣﻴــﺪهﻴﻢ ﺗــﺎ ﻳــﺎد ﺑﮕﻴــﺮد و ﻣــﺎ را‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ آﻨﺪ ــ ﻣﻨـﻮﻃﺶ ﻣﻴﻜﻨـﻴﻢ ﺑـﻪ اﻳـﻦ آـﻪ‬ ‫ﭼﻘــﺪر زن "ﺧــﻮﺑﻲ" اﺳــﺖ ﻳــﺎ ﺑــﺪ‪ ،‬ﭼﻘــﺪر‬ ‫"ﺧﺎﻧﻢ" اﺳﺖ ﻳﺎ "ﺷﺮ"‪" ،‬ﻣﻬﺮﺑـﺎن" اﺳـﺖ ﻳـﺎ‬ ‫"ﺳﻨﮓ دل"‪" ،‬ﺧﻮﺷﮕﻞ" اﺳﺖ ﻳـﺎ "زﺷـﺖ"‪،‬‬ ‫"ﭼﺎق" اﺳﺖ ﻳﺎ "ﻻﻏﺮ"‪" ،‬درون ﮔﺮا"ﺳـﺖ ﻳـﺎ‬ ‫"ﺑــﺮون ﮔــﺮا" و هﻤــﻴﻦ ﻃــﻮر ﺑﮕﻴﺮﻳــﺪ و ﭘــﻴﺶ‬ ‫ﺑﺮوﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻪ ﺁﻳﺎ ﺣﻖ و ﺣﺴﺎب ﻣﺮا ﻣﻴﺪهﺪ ﺗﺎ‬ ‫او را ﺑﺠﺎ ﺁورم و ﺣﻘﻮﻗﺶ را رﻋﺎﻳﺖ آـﻨﻢ! و اﻟﺒﺘـﻪ ﻓﺮهﻨـﮓ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌـﻪ هـﻢ آــﺎﻣﻼ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨــﻪ ﺑـﺎ ﻣــﺎ هﻤـﺮاﻩ و هﻤــﺪل‬ ‫اﺳﺖ و دﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺬارد آﻪ هﺮ ﺟﺎ ﻗﺎدر‬ ‫ﺑﻮدﻳﻢ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻳﻢ ﺣﻘﻮق او را زﻳﺮ ﭘـﺎ ﺑﮕـﺬارﻳﻢ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ‬ ‫ﺑــﻪ ﺻــﺮاﻓﺖ اﻳــﻦ هــﻢ ﻧﻤــﻲ اﻓﺘــﻴﻢ و ﻳــﺎ آــﻢ ﻣﻴــﺎﻓﺘﻴﻢ آــﻪ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺧﺎرج از ارادﻩ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﺎ "ﻣـﻦ" ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮق زن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ هﻤـﺎﻧﻄﻮر آـﻪ ﺣﻘـﻮق‬ ‫ﺧﻮد را‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﺟﺪاﻳﻲ هﺎي ﺗﻠﺦ و رﻧﺞ ﺁور اﺳﺖ آﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي‬ ‫ﻃﻲ آﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸـﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺧﺼﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮي‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هـﺎي زن آـﻪ‬ ‫ﻣﻴﺮﺳـــﻴﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻـــﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎرهـــﺎي ﻓﺮهﻨـــﮓ "ﺧـــﻮدي" و‬ ‫"ﻧﺎﺧﻮدي" ﺳﺮ ﻣﻴﻜﺸﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﺳـﻤﺞ و ﻣـﺰاﺣﻢ ﺧـﻮد را‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳـﻦ‬ ‫آــﻪ ﺑــﻴﺶ از هــﺮ زﻣــﺎن دﻳﮕــﺮي ﻣﺤــﻮر و اﺻــﻞ را ﻣﻨﻔﻌــﺖ‬ ‫ﻃﻠﺒﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺎن ﻗﺮار دهﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕـﻮﻳﻲ آـﻪ از‬ ‫ﺁن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ زن ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ـــ ﻣﻘـﺪس اﺳـﺖ و‬ ‫اﻳﺜﺎرﮔﺮ )ﺧﻮدي ﺳﺖ(ــ آﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺠﺎ ﺁوردن ﻣﺎ ﻧـﺪارد و‬ ‫ﻣﺎ ﻋﺎﺟﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﺮش آﺒﺮﻳـﺎﻳﻲ او دﺳـﺖ ﻳـﺎﺑﻴﻢ ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ‬ ‫دﻟﻴﻞ هﻢ ﺗﻨﻬﺎ رهﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد هﻤﭽﻨﺎن‬ ‫"ﻣﻘﺪس" ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬و ﻳﺎ دﻳﻮﺳﺖ و هﻴﻮﻻ)ﻧﺎﺧﻮدﯼ ﺳﺖ( آـﻪ‬

‫را ﭘﺲ ﺑﺮاﻧﻴﻢ ﺗﺎ در ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد زﺷﺖ ﺗﺮ و هﻴﻮﻻﺗﺮ ﺷـﻮد!‬ ‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را در ذهﻦ و آﺮدار ﺧـﻮد ﻧﺸـﻜﻨﻴﻢ و‬ ‫ﺑﻪ زن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﺑﻌـﺎد اﻧﺴـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻨﮕﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ و ﻣﻨﻔﻌـﺖ و ﻓﺮﺻـﺘﻲ آـﻪ ﻧﺼـﻴﺒﻤﺎن‬ ‫ﻣﻴﺸــﻮد ﺑــﺎ اﻳــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧــﻮرد ﻣﻴﻜﻨــﻴﻢ و‬ ‫ﻣﺮوج ﻓﺮهﻨـﮓ زن ﺳـﺘﻴﺰ دﻳـﻮ و ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻧﮕـﺮ‬ ‫هﺴﺘﻴﻢ و در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮﻳﻜﻴﻢ و ﭘﺮﻧﻘﺶ!‬ ‫در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺣﻘﻮق زن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ و اﮔـﺮ آﺴـﺎﻧﻲ از‬ ‫ﻣــﺎ ﺁن را ﻣﺮاﻋــﺎت ﻣﻴﻜﻨﻨــﺪ ﺑﺎﺑــﺖ ﺁن ﻣﺮاﻋــﺎت‬ ‫ﺑﺮاي ﺧـﻮد اﻣﺘﻴـﺎزي ﺧـﺎص ﻗﺎﺋـﻞ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ و‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻣـﺮ را ﺑـﻪ ﻣﻨﺼـﻒ ﺑـﻮدن و ﺧـﻮب‬ ‫ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺪهﻨﺪ و ﻧﻪ ﭘـﺬﻳﺮش ﻳـﻚ‬ ‫اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ رﻋﺎﻳﺖ آﺮدﻧـﻲ‪ ،‬و ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ هـﻢ هـﺮ‬ ‫وﻗﺖ ارادﻩ آﻨﻨﺪ و از "ﻣﻨﺼﻒ" ﺑﻮدن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷـﻲ از اﻳـﻦ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺳـﻠﺐ ﺣﻘـﻮق زن اﺳـﺖ و اﺷـﻜﺎل آـﺎر‬ ‫درﺳﺖ در هﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق زن ﻣﻮردي ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻨـﺪ و ﺧﺪﺷـﻪ‬ ‫ﻧﺎﭘــﺬﻳﺮ‪ .‬در ﭼﻨــﻴﻦ ﻓﺮهﻨﮕــﻲ‪ ،‬ﺑــﺎ ﭼﻨــﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرهــﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬــﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻴﺴـﺖ آـﻪ ﺑـﺎ ﺁن ﻣـﻮردي ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﻴﺸـﻮد و‬ ‫ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻴــﻞ و ﺳــﻠﻴﻘﻪ و ﻣﻨﻔﻌــﺖ ﻣﺤــﻖ ﻳــﺎ ﻏﻴﺮﻣﺤــﻖ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد‪ ،‬آﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻴﺘﻬﺎ و اﻗﻠﻴﺖ هﺎ هﻢ‬ ‫ﺑــﺎ هﻤــﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرهــﺎي اﻟﻜــﻦ "ﻧــﺎﺧﻮدي" ﻧﺎدﻳــﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘــﻪ‬ ‫ﻣﻴﺸـــﻮﻧﺪ و ﻓﺮهﻨـــﮓ اﺗﻮرﻳﺘـــﻪ ﻃﻠـــﺐ و ﺳـــﺎﻻرﻣﺤﻮر ﺑـــﺎ‬ ‫ﻗﻠﺪرﻣﻨﺸــﻲ ﺧﻮاهــﺎن از ﺑـــﻴﻦ ﺑــﺮدن هﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺗﻔـــﺎوت و‬ ‫دﻳﮕﺮﺧﻮاهﻲ و دﻳﮕﺮﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد و هﺮ ﻧﻮع هﻮﻳـﺖ ﻃﻠﺒـﻲ‬ ‫را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﻴﭙﻨﺪارد و ﺳﻌﻲ در ﻧﺎﺑﻮدي ﺁن دارد‪ .‬ﺑﺮاي‬ ‫هﻤﻴﻦ هﻢ هﺴـﺖ ﺗﻨـﻮع ﻓﺮهﻨﮕـﻲ و زﺑـﺎﻧﻲ را اﺻـﻼ ﺗـﺎب‬ ‫ﻧﻤﻴﺂورد‪ .‬ﭼﺮا آﻪ ﺗﻨﻮع و آﺜﺮت و ﺗﻔﺎوت ﻳﻌﻨﯽ رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻞ‬ ‫ﺁزادي و دﻣﻜﺮاﺳــــﻲ ﮐــــﻪ ﺑــــﺮاﯼ ﻓﺮهﻨــــﮓ "ﺧــــﻮدي" و‬ ‫"ﻧﺎﺧﻮدي" ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺁﻓﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﻨﺎﻩ دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﻧﺒـﻮد ﻓﺮهﻨـﮓ "ﺧـﻮدﯼ" و "ﻧـﺎﺧﻮدﯼ"‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﺪﻩ ﺗﺮدﻳﺪ و ﺷﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕـﺎﻩ آﻨـﺪ‬ ‫و آﻤﻲ هﺎ و آﺎﺳﺘﻲ هﺎ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و در ﭘﻲ ﭼﺎرﻩ و راﻩ ﺣـﻞ‬ ‫ﺑﺮاي ﺁن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﻮق ﭼﻨﻴﻦ آﺴﻲ دور از ﺷﺮط ﻋﻘـﻞ و‬

‫‪١٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺑﺎﺑﮏ ‪ -‬ﭘﺎرﯾﺲ‬

‫ﺁرﯾﻦ – ﮔﻮﻧﻪ اﯼ دﯾﮕﺮ‬

‫ﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮﺳـﻴﺪﻩ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ‬

‫در هﺸﺘﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﭼﺮاغ )ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ‪(١٣٨۴‬‬

‫ﻧﻘﺶ ﻣﺮد را ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺶ زن را؟‬

‫ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاي واﻗﻌـﻲ ﭼـﻪ‬

‫ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن اﺻﻠﻮب اﻓﺮاد دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮا و ﻃﺒﻘﻪ‬

‫آﺴــﻲ اﺳــﺖ؟" ﻧﻮﺷــﺘﻪ دوﺳــﺖ ﻋﺰﻳــﺰ رﺿــﺎ )وﺑــﻼگ‬

‫ﺑﻨﺪﯼ ﺁن هﺎ ﺑـﺮاﯼ ﻧﻬـﺎد ﺧـﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﻣـﺮد و ﯾـﮏ زن‬

‫هﻤﮕﻮن( آﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ ﺁﻣـﺪ و دوﺳـﺘﺎن را ﺑـﻪ‬

‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻴﻠﯽ هﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن‬

‫ﺧﻮاﻧــﺪن ﺁن دﻋــﻮت ﻣﻴﻜــﻨﻢ‪ .‬اﻣــﺎ ﻧﻜﺘــﻪ اي در اﻳــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ‬

‫هﻤﻴﺸــﻪ ﻣﻔﻌــﻮل هﺴــﺘﻨﺪ و ﻣــﺮدان ﻓﺎﻋــﻞ‪) .‬ﺑﺮﺗــﺮ ﺑــﻮدن‬

‫ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ آﺮد آـﻪ ﻣﻴﺨـﻮاهﻢ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺁن آﻤـﻲ‬

‫ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻋﻞ( ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻧﮕـﺎﻩ اﺷـﺘﺒﺎهﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬

‫ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ‪.‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي و ﺑﺮرﺳـﻲ‬

‫ﺑﺎرهﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ و ﺷﺮﯾﮏ هﻤﺠﻨﺴﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ درﺑـﺎرﻩ‬

‫رﻓﺘﺎري اﻓﺮادي آﻪ ﺑﺎ هﻤﺠﻨﺴﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻜـﻲ دارﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ‬

‫ﻧﻘﺶ زن ﯾـﺎ ﺑـﻮدن ﻣـﺎ ﺳـﻮال ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐـﺪاﻣﻴﻦ ﻣـﺎ زن و‬

‫ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن واﻗﻌـﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﺑـﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺪام ﻣﺮد هﺴﺘﻴﻢ! و ﻣﺎ ﺗﻮﺿـﻴﺢ دادﯾـﻢ ﮐـﻪ در درﺟـﻪ اول‬

‫اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ اي آﻪ وﺟﻮد دارد در ﻣﻮرد ﺳﻮﻣﻴﻦ دﺳﺘﻪ اﻳﺴﺖ‬

‫ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﺲ ﻧﻴﺴﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ‬

‫آﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻩ اﻧـﺪ‪ .‬در ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ ﺁﻣـﺪﻩ آـﻪ‬

‫رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﻧﻘﺶ هﺎ را ﺗﻌﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫"دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ‪ ...‬ﮔﻲ ﺑﻮدﻩ وﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرهﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﻩ‬

‫ﺣﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد‪ ،‬ﻣﺮدهﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗـﺮ ارﺿـﺎ‬

‫و ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ دادﻩ اﻧﺪ‪ ...‬اﻳﻨﻬـﺎ‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ هﺴﺖ و ﻓﮑﺮ‬

‫را هﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﮔﻲ اﻃﻼق آﺮد"‪ .‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ‬

‫ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯼ زن هﺎ هﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﯾﮑـﯽ ارﺿـﺎ‬

‫دﺳﺘﻪ هـﺎي دﻳﮕـﺮ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ هـﺎ ﺑـﻪ‬

‫ﺷﺪن ﺁن هﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ارﺿـﺎ‬

‫ﻋﻨﻮان هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن واﻗﻌﻲ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ "اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ‬

‫ﻧﺸﻮﻧﺪ دﺳـﺖ از ﮐـﺎر ﻧﺨﻮاهﻨـﺪ ﮐﺸـﻴﺪ و ﺁن هـﺎ )زن هـﺎ(‬

‫ﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻐﺰ ﺑـﺎ‬

‫ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻻزم ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮد ﻓﻜـﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ"‪ .‬ﺷـﺎﻳﺪ اﮔـﺮ ﺟﻤﻠـﻪ اﺧﻴـﺮ‬

‫ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل هﻢ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌـﻮل ﺑﺎﺷـﻨﺪ و‬

‫ﮔﻔﺘــﻪ ﻧﻤﻴﺸــﺪ و ﻳــﺎ ﻋﻨــﻮان ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﭼﻴــﺰ دﻳﮕــﺮي ﻣــﺜﻼ"‬

‫هﻢ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ هﺮ دو ﻧﻘـﺶ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در‬

‫هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮاﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﺑـــﺮاي اﻳﺠـــﺎد راﺑﻄـــﻪ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ‬

‫راﺑﻄﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ زن هﻢ هﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻲ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸـﻜﻠﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ‪ .‬اﻳـﺮادي آـﻪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ‬

‫ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ در اﻣﻮرات ﺟﻨﺴﯽ هﺰاران راﻩ ﻧﻬﻔﺘﻪ هﺴﺖ‬

‫ﻣﻘﺎﻟــﻪ وارد اﺳــﺖ ﺧــﺎرج آــﺮدن دﺳــﺘﻪ ﺳــﻮم‪ ،‬از ﮔــﺮوﻩ‬

‫ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻴﻢ‪.‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴـــﮕﺮاﻳﺎن اﺳـــﺖ )اﻟﺒﺘـــﻪ ﻣﻤﻜـــﻦ اﺳـــﺖ ﻣﻨﻈـــﻮر‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒـﻮدﻩ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﻩ اﻳـﻦ‬

‫ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺁورد‬ ‫آﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳـﺖ رﻓﺘـﺎري و اآﺘﺴـﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺎم وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ در‬

‫ﻧــﻪ ﻳــﻚ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺖ ذاﺗــﻲ‪ ،‬ﭼــﺮا آــﻪ اﮔــﺮ ﻓــﺮدي ﺑــﺎ ﺟــﻨﺲ‬

‫اﯾﺮان در ﺑﺮدارﻧﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎ‪ ،‬اﻃﻼﻋﻴﻪ هـﺎ‪ ،‬ﮔﺰارﺷـﺎت و ‪...‬‬

‫ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﺑــﻪ هــﺮ دﻟﻴﻠــﻲ ازدواج آــﺮد دﻳﮕــﺮ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮا‬

‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺨﻮاهــﺪ ﺑــﻮد‪ .‬اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺁن اﺳــﺖ آــﻪ ﺑﮕــﻮﻳﻴﻢ‬

‫‪T‬‬

‫دوﻣﻴﻦ وﻳﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺁن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‬

‫اﻓﺮادي آﻪ ﺑـﺎ هﻤﺠـﻨﺲ ﺧـﻮد ﻧﺰدﻳﻜـﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ دﻳﮕـﺮ‬ ‫دﮔﺮﺟﻨﺴــﮕﺮا ﻣﺤﺴــﻮب ﻧﻤﻴﺸــﻮﻧﺪ! اﮔــﺮ اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را‬

‫ﺷـــــﻤﺎ ﻣـــــﯽ ﺗﻮاﻧﻴـــــﺪ ﺑـــــﺎ ارﺳـــــﺎل ﻧﺎﻣـــــﻪ اﯼ ﺑـــــﻪ‬

‫ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﻲ را هﻢ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ‬

‫‪ pglo@pglo.org‬ﺁن را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺷـﻤﺎ‬

‫و ﺁﻣﻮزﺷـــﻲ ﺑـــﻪ دﮔﺮﺟﻨﺴـــﮕﺮاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ داد آـــﻪ اﻟﺒﺘـــﻪ‬

‫ارﺳﺎل ﺷـﻮد‪ .‬ﻟﻄﻔـﺎ ذﮐـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻴـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺪاﻣﻴﻦ ﺷـﻤﺎرﻩ را‬

‫ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ هﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬

‫از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺷـﺎرﻩ آـﺮدﻩ‪،‬‬

‫‪T‬‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎﻧﻲ آـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﺑـﺎ ﺟـﻨﺲ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺗـﻦ در‬

‫‪١٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﻲ دهﻨﺪ ﺟﺰو ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد هﺴـﺘﻨﺪ آـﻪ ﺳـﺘﻢ‬ ‫زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ روا ﻣﻴﮕﺮدد‪ .‬اﻳﻦ اﻓـﺮاد در زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد زﺟـﺮ‬ ‫زﻳﺎدي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ آـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺴـﺒﺐ ﺁن ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﺴــﺎﻧﻲ آــﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺿــﻌﻒ ﻓﺮهﻨﮕــﻲ‪ ،‬ﻧﺒــﻮد اﻃﻼﻋــﺎت‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ و وﺟــﻮد ﺗﻔﻜــﺮات اﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺧــﻮد را وﺻــﻠﻪ‬ ‫ﻧﺎﺟﻮر‪ ،‬ﮔﻨﺎهﻜﺎر و ﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﻴﺪاﻧﻨـﺪ و ﮔـﺎهﻲ دﻟﻴـﻞ ازدواج‬ ‫ﺁﻧﻬــﺎ اﻣﻴــﺪ ﺑــﻪ دور ﺷــﺪن از ﮔﻨــﺎﻩ!‪ ،‬ﺑﻬﺒــﻮد و ﻳــﺎ ﺷــﻔﺎ‬ ‫ﻣـــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ‪ .‬ﺑﺴـــﻴﺎري از اﻳـــﻦ اﻓـــﺮاد هﻨـــﻮز هـــﻢ واژﻩ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑـﻪ ﮔﻮﺷﺸـﺎن ﻧﺨـﻮردﻩ و ﻓﻜـﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ اﻣﻴـﺎل‬ ‫ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪارد‪ .‬دﺳـﺘﻪ دﻳﮕـﺮ هـﻢ‬ ‫وﻗﺘــﻲ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺷــﺪﻩ اﻧــﺪ آــﻪ دﻳﮕــﺮ آــﺎر از آــﺎر ﮔﺬﺷــﺘﻪ و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادﻩ را ﺑﻌﻬـﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ‪ .‬ﺷـﺮاﻳﻂ اﻳـﻦ‬ ‫اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻨﺮﻣﻨﺪي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اردوﮔـﺎﻩ‬ ‫آﺎر ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﻓﺮاد آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺁﻟﺘﺸﺎن ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ آﻢ ﻟﻄﻔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺁﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘﮕـﻮﻳﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ ام آﻪ ﺑـﺰودي ﺑـﺮاي ﻣﺠﻠـﻪ ﭼـﺮاغ ارﺳـﺎل ﺧـﻮاهﻢ‬ ‫آﺮد‪.‬‬

‫ﮐﻴﺎن‬ ‫اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن را ﺷـﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧــﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪ ،‬ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﺳــﺎل‬ ‫ﭘﻴﺶ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﺑﻪ دﻻﯾﻞ وﯾﮋﻩ اﯼ ﮐﻴﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ داﺳـﺘﺎﻧﺶ‬ ‫از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣـﺎل دوﺑـﺎرﻩ ﻣﺎﯾـﻞ‬ ‫ﺑــﻮدﻩ ﮐــﻪ داﺳــﺘﺎﻧﺶ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﮐﻨــﻴﻢ ﺗــﺎ دوﺳــﺘﺎن و هــﻢ‬ ‫اﺣﺴﺎﺳــﺎﻧﺶ از ﺁن ﻣﻄﻠــﻊ ﺷــﻮﻧﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﻴــﺎت او اﮔــﺎﻩ‬ ‫ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷــﺎﯾﺪ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺁن ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣــﺎ ﻧﮑــﺎت ﻗﺎﺑــﻞ‬ ‫ﺗــﻮﺟﻬﯽ در اﯾــﻦ داﺳــﺘﺎن ﻃــﻮﻻﻧﯽ هﺴــﺖ ﮐــﻪ اهﻤﻴــﺖ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﺁن را ﺿﺮورﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ان را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﻢ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل دادﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻧﮑـﺎﺗﯽ از‬ ‫ﺁن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻮدن ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺁن را در‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ‪ .‬داﺳﺘﺎن را از زﺑﺎن ﺧـﻮد‬ ‫ﮐﻴﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﺳﻼم‬ ‫ﻗﺒــﻞ از ﺷــﺮوع داﺳــﺘﺎﻧﻢ ﻣــﻲ ﺧــﻮاهﻢ از ﺑﭽــﻪ هــﺎي اﻳــﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧـﻪ درﺻـﺪد درﺳـﺖ‬ ‫ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا هﺎ را ﺟﻮري‬ ‫ﮐــﻪ هﺴــﺘﻴﻢ ﻧﺸــﺎن ﺑﺪهﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑﻌﻀــﻲ هــﺎﻳﻤﻮن دارﻧــﺪ‬

‫ﻓﺮهﺎد‬

‫هﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳـﺮ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻴﻨﻪ ام ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎ‬

‫‪ -١‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﻴﻠﻲ هﺎ داﺳﺘﺎن هﺎ و ‪ Web log‬هﺎي داﺧـﻞ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ هـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ رو ﺧﻮﻧﺪﻧـﺪ ﻣـﻦ در داﺳـﺘﺎن زﻧـﺪﮔﻴﻢ‬ ‫ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ رو ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ رو ﺑـﻪ‬

‫و ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻋﺸﻖ‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮔﻞ ﺳﺮخ‬ ‫و‬

‫اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺳﻌﻲ دارم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻮري ﺑﺎﺷﻪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي‬ ‫هﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﮐـﻲ هﺴـﺘﻴﻢ و ﭼـﻪ‬

‫اﻣﻴﺪﯼ ﺑﻪ ﺻﻼﺑﺖ ﮐﻮﻩ‬ ‫ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺖ ﻣﻴﺎﯾﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﺮﻧﻢ واژﻩ هﺎﯼ ﻋﺸﻖ را در ﻧﮕﺎهﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯽ‬

‫ﮐﺎرﻩ هﺴﺘﻴﻢ هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﮎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﮑﺴﻲ و اﻳـﻦ‬

‫اﯼ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺁﯾﺖ هﺴﺘﯽ‬

‫ﺟﻮر داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ‬

‫و‬

‫ﺧﻮاﻧــﺪن اﻳــﻦ داﺳــﺘﺎن ﻧﮑﻨﻨــﺪ ﭼــﻮن از اﻳــﻦ ﺧﺒﺮهــﺎ زﻳــﺎد‬

‫اﯼ دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﺸﻖ‬ ‫ﺑﻴﺎ ﺗﺎ دﺳﺖ در دﺳﺖ هﻢ‬ ‫ﭼﺮاﻏﯽ در ﺧﻮر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻓﺮوزﯾﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺟﺎﯼ دﮔﺮ اﻓﮑﻨﺪ‬

‫ﻧﻴﺴﺖ!!!‬ ‫‪ -۴‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮاﺗﻢ رو ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ و ﻗﺼﺪ ﺗﻮهﻴﻦ و ﺟﺴﺎرت‬ ‫و ﺗﺤﻘﻴﺮي ﻧﺪارم اﻋﻢ از ‪ Gay‬هﺎ در هﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﮑﺴﻲ‬ ‫و ‪ She male‬هﺎ و ‪ Transsexual‬هﺎ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي ﺗـﻮي‬ ‫اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ دل ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫‪ -۵‬ﺳــﻌﻲ ﻧﮑﻨﻴــﺪ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ اﻳــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ داﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ رو ﺗــﻮي‬

‫ﻣﻦ ﮐﻴﺎن هﺴﺘﻢ و ‪ ٢٢‬ﺳﺎل ﺳﻦ دارم و ﺳـﺎﮐﻦ ﺗﻬـﺮان و‬

‫ﺧﻮدﺗﻮن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺑـﺎز هـﻢ ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻤـﻲ رﺳـﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻻن داﻧﺸﺠﻮ هﺴﺘﻢ‪ .‬ﺑﻠﻪ ﻣﻦ هﻢ از اول ﺣﺲ ﻣﻲ ﮐﺮدم‬

‫ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ!!!!‬

‫ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪارم‪ .‬اون هﻢ از ﻧـﻮع ﺧﻴﻠـﻲ‬

‫‪ -۶‬ﺑﺮاي اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﮏ و ﻏـﻢ اﻧﮕﻴـﺰ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‬

‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ‪ .‬دﺑﺴﺘﺎن و راهﻨﻤﺎﻳﻲ ﮔﺬﺷـﺖ و ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ‬

‫ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ در اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن اﺳـﺘﻔﺎدﻩ‬

‫اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻢ ﮔـﻮرش رو ﮔـﻢ ﮐﻨـﻪ و‬

‫ﮐﻨﻢ‪ .‬ﭘﺲ ﺁﻗﺎﻳﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺎش رو ﺑﻪ ﺣﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻠﻲ )ﻳﺎ ژوﻟﻴﺖ ﻓﺮﻧﮕﻲ( ﺑـﺪﻩ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮي از داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻴﻢ رو ﻣﻲ ﮔﻢ و ﺑﻌـﺪش‬

‫دﻳﺪﻳﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن هﻢ ﮔﺬﺷﺖ و اﻳﻦ ﺣـﺲ ﮔـﻮرش رو ﮔـﻢ‬

‫ﺳﻌﻲ دارم ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤـﮏ‬

‫ﻧﮑﺮد ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﺎزﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺗﺮ هـﻢ ﺷـﺪ‪ .‬ﭘﺮﺷـﻴﺎ‬

‫ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺎر و ﺑﺎﻗﺎﻟﻲ ﺑﺎر ﮐﻦ ‪ )!.‬ﻣﻨﻈﻮرم ﭘﮋو ﭘﺮﺷـﻴﺎ هﺴـﺖ(‪ .‬اون‬

‫ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﻻزم هﺴﺖ ﻳﺎدﺁوري ﺑﺸﻪ ﺑﺮاي ‪Straight‬‬

‫اواﻳﻞ ﺣﺲ ﻣﻲ ﮐﺮدم ﮐـﻪ اﻳـﻦ ﺣـﺲ ﻣـﺎل ﻣـﻦ هﺴـﺖ و‬

‫هﺎ آﻪ ﻣﺎ ‪ Gay‬هـﺎ ﻧـﻪ ﻣﻔﻌـﻮل ) ﮐـﻪ اﺻـﻄﻼح ﻋـﻮاﻣﺶ رو‬

‫هﻴﭻ ﮐﺴﻲ ﻣﺜﻞ ﻣـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ و ﻣـﻦ ﺗـﻮي اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ‬

‫ﺧﻮدﺗﻮن ﻣﻴﺪوﻧﻴﺪ( ﻧﻪ اواﺧﻮاهﺮ ﻧـﻪ ﻣـﺮﻳﺾ و ﻧـﻪ هﻤﺠـﻨﺲ‬

‫هﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ رﺳﻴﺪ‪ .‬اﺗﻔﺎﻗـﺎ وارد ﻳـﮏ‬

‫ﺑﺎز هﺴﺘﻴﻢ‪ .‬زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس هﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷـﻖ‬

‫ﺳﺎﻳﺖ ﮔﯽ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺪم و ﺗﺎزﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ هﻢ ﮔﯽ‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮدﻣﻮن هﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺁدم و ﺣﻮا ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ‬

‫هﺴﺘﻢ‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺮام ﺟﺎﻟـﺐ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﻴﻠـﻲ هـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻦ‬

‫ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﺁدم رو ﺑﺎزي ﮐﻨﻪ و ﻳﮑﻲ دﻳﮕﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻮا‪.‬‬

‫هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﺮدم ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺟﻨﺒـﻪ ﺳﮑﺴـﻲ اون‬

‫ﺑﻠﻪ دوﺟﻨﺴﻲ هﺎ و اوا ﺧﻮاهﺮهﺎ هﻢ ﺟﺰو ﮔـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب‬

‫هﺎﺳــﺖ ﺗــﺎ اﻳﻨﮑــﻪ وارد ﮐﻠــﻮپ هــﺎي اﻳﺮاﻧــﻲ ﻳــﺎهﻮ ﺷــﺪم‬

‫ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و در هﻤـﻮن ردﻩ هﺴـﺘﻨﺪ ﻧـﻪ ﭘﺴـﺖ ﺗـﺮ و ﻧـﻪ‬

‫ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ‪ ) .‬اون زﻣﺎن هﻨﻮز ‪ Chat room‬ﻳﺎهﻮ ﮐﺎﻣﻞ‬

‫واﻻﺗﺮ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﯽ ﺑﺎ ﻇـﺎهﺮ ﻋـﺎدي رو‬

‫ﻧﺒــﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﺑﭽــﻪ هــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧــﺖ دﺳﺘﺮﺳــﻲ‬

‫ﮐﺴﻲ ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﮔﯽ ﺑﺎﺷـﻪ و ﺑﻬـﺶ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ‬

‫داﺷﺘﻨﺪ در اون زﻣﺎن ﮐﻢ ﺑﻮد ﻣـﻦ از هﻤـﻮن اول ﺗﺼـﻤﻴﻤﻢ‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎز اﻣﺎ اواﺧﻮاهﺮ هﺎ رو ﻣﺮﻳﺾ ﺧﻄﺎب ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و‬

‫رو ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ از هﻤﻴﻦ اﻻن ﮐﺴﻲ رو ﭘﻴـﺪا ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ‬

‫ﺑﻬﺸﻮن ﺣﻖ ﻣﻲ دﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﺣـﺎﻟﻲ‬

‫هﻤﻴﺸـــﻪ ﺑـــﺎ ﻣـــﻦ ﺑﺎﺷـــﻪ ﻣـــﺎل ﺧـــﻮدم ﺑﺎﺷـــﻪ ﺑـــﺮاي‬

‫ﮐﻪ هﺮ دو ﻏﻠﻂ هﺴﺖ‪ .‬ﻧﻪ! اﺻﻼ هﻢ رﺑﻄـﻲ ﺑـﻪ ژﻧﺘﻴـﮏ و‬

‫هﻤﻴﺸﻪ‪ .‬راﺳﺘﺶ از ﻳﮏ ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺁدم ﺳﻨﺘﻲ هﺴﺘﻢ‬

‫اﻧﺤــﺮاف ژﻧﺘﻴﮑــﻲ ﻧــﺪارد‪ .‬ﭘــﺲ اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ ﺑــﻪ ﺳــﻪ دﺳــﺘﻪ‬

‫اﺻﻼ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻧﻴﺴـﺘﻢ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ‬

‫ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ ‪ Straight .‬ﻳــﺎ ﻏﻴــﺮ هﻤﺠــﻨﺲ ﮔــﺮا و‬

‫اﻳﻦ رو ﮐﺜﻴﻒ ﻣﻲ دوﻧﻢ و ﺣﺲ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺟﺴـﻤﺖ‬

‫‪ Gay‬و ‪ Lesbian‬ﻳــﺎ هﻤﺠــﻨﺲ ﮔــﺮا ﻧــﻪ هﻤﺠــﻨﺲ ﺑــﺎز و‬

‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﮑﺲ ارﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻪ ﻧﻪ روﺣـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ ﮐﺴـﻲ هـﻢ‬

‫‪ Bisexual‬ﻳﺎ دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن )هﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬

‫ارﺿﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺸﻖ رو ﻧﻤﻲ دوﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ‬

‫و هﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاﻓﻖ(‬

‫ﻣﻌﺸــﻮﻗﺶ ﻧﺒــﻮدﻩ ﮐــﻪ ﺑﻔﻬﻤــﻪ ﮐــﻪ ارﺿــﺎي واﻗﻌــﻲ ﭼــﻲ‬

‫ﻳﮏ ﭼﻴـﺰ ﺟﺎﻟـﺐ اﻳـﻦ هﺴـﺖ ﮐـﻪ ‪ Straight‬هـﺎﻳﻲ ﮐـﻪ ﺑـﺎ‬

‫هﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣـﺎل ﺣـﺪود ‪ ۶‬ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻩ‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﺳـﮑﺲ ﻣـﻲ ﮐﻨﻨـﺪ هﻤﺠـﻨﺲ ﺑـﺎز هﺴـﺘﻨﺪ ﻧـﻪ‬

‫ﻧﻤﻲ دوﻧﻢ! ﺗﻮي ﻳﮑﻲ از اﻳـﻦ ﮐﻠـﻮپ هـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻢ ﮐـﻪ ﻳـﮏ‬

‫ﮔﯽ هﺎ‪ .‬ﭼﻮن او ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﺷـﻖ ﻳـﮏ هﻤﺠـﻨﺲ ﺧـﻮد‬

‫‪ Lover‬هﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﻲ ﺧـﻮاهﻢ و ﺳـﻨﺶ ﻣـﻲ ﺧـﻮام ﮐـﻪ‬

‫ﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ هﺮﮔﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﻮﻳﻢ‪).‬ﭼﻘﺪر‬

‫ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ‪ -١‬ﺑﻪ ﺳـﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺣـﺲ ﻧـﺪارم ‪-٢‬‬

‫هﻢ ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻨﺪ(‬

‫ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﻧـﻪ‬

‫ﻳﮏ ﺟﻮﮎ واﻗﻌﻲ‪ :‬ﻳﮏ روز از ﻳﮏ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﭘﺮﺳﻴﺪم ﮐﻪ‬

‫اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ﺗﮑﻠـﻴﻔﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣـﻪ ‪-٣‬‬

‫ﭼﺮا ﺧﻮدت را ﻣﺜﻞ ﮔـﯽ هـﺎ درﺳـﺖ ﮐـﺮدي ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪ‬

‫اﺻﻼ ﻃﺮز ﻓﮑﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ هﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺧـﻮرد ﺣﺘـﻲ‬

‫ﺷﺪﻩ ! ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ دوﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻲ از‬

‫‪ ١۵-١٠‬ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻦ هﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ‪ .‬اﻣﺎ اﺷﮑﺎل از ﻣﻦ‬

‫اﻳﻦ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﺧﻮاهﻨـﺪ! و ﺣـﺎﻻ ﺷـﺮوع داﺳـﺘﺎن ﻣـﻦ‪:‬‬

‫ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮﮔـﺰ ﺑﭽـﻪ ﻧﺒـﻮدم هﻤﻴﺸـﻪ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻢ ﮐـﻪ‬

‫)ﺗﻤﺎم اﺳﻢ هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑـﺮدﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻏﻴﺮواﻗﻌـﻲ‬

‫ﮐﺴﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ هﺎي ﮔﺮﻣﺶ ﭘﻨﺎﻩ دﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷـﻪ و‬

‫هﺴﺘﻨﺪ(‬

‫ﺷـﻮﻧﻪ هــﺎش ﭘﻨــﺎﻩ اﺷــﮑﺎم‪ .‬ﻧــﻪ اﺷــﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻨﻴــﺪ ﻣــﻦ اﺻــﻼ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ هﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺪارم ﻧﻤﻲ دوﻧﻢ ﭼـﺮا ﺧـﻼ هﻤﭽـﻴﻦ‬

‫‪٢١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﮐﺴــﻲ رو در وﺟــﻮدم ﺣــﺲ ﻣــﻲ ﮐــﺮدم! هــﺮ روز اﯾﻤﻴــﻞ‬

‫ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎ و ﮐﺎﻓﻲ ﺷﺎپ هﺎ ﻣﻲ ﮔﺸـﺘﻴﻢ هـﺮ ﺑـﺎر‬

‫ﻣﻲ زدم و ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و هﻔﺘﻪ اي ﭼﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‬

‫ﺑﺮام ﭼﻴﺰي ﻣﻲ ﺁورد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﭼﻮن ﻣﻲ دوﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ‬

‫)ﺗﻮي ﺧﻴﺎﺑﺎن( و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪم ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮهﻨﮓ‬

‫ﮐﺘﺎب دوﺳﺖ دارم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺁورد ﮐﻪ ﺧﻨـﺪﻩ‬

‫در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻧﺒﻮدﻳﻢ و ﻳﺎ ﺗﻴﭗ‪ ،‬و ﻳﺎ هـﺪف ﮐﺜﻴﻔﺸـﻮن رو از‬

‫دار ﺑﻮد ﻳﺎ داﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﮐﻮﺗـﺎﻩ‪ .‬اوﻟـﻴﻦ ﮐﺘـﺎﺑﻲ ﮐـﻪ ﺑﻬـﻢ داد‬

‫ﺗــﻮي ﭼﺸﻤﺎﺷــﻮن ﻣــﻲ ﺧﻮﻧــﺪم ﺑــﺪون اﻳﻨﮑــﻪ ﺑﻔﻬﻤــﻢ‪.‬‬

‫روش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪" :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑـﻪ‬

‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هﻤﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻣﻲ ﺁﻣﺪ‬

‫ﺧﻮدم اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲ ﮐﻨﻢ"‬

‫و ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ اون ﮐﺴـﻲ ﮐـﻪ‬

‫وﻟﻲ ﺧﻮب ﭼﻮن ﻗـﺮار ﺑـﻮد اﻳـﻦ ﮐﺘـﺎب رو ﻧﮕـﻪ دارم ﻣﺠﺒـﻮر‬

‫ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮام ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺪت ﮐﻮﺗﺎﻩ هﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮهﻨﮕـﻲ‬

‫ﺷﺪم اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺟﺪا ﮐﻨﻢ‪ .‬درﺳﺘﻪ ﮐﻪ اون ﮐﺴﻲ ﻧﺒﻮد‬

‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮري )اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺸﻪ ﻣﻦ ادﻋـﺎﻳﻲ ﻧـﺪارم اﻣـﺎ‬

‫ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮي روﻳﺎهﺎم دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدم هـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻇـﺎهﺮي و‬

‫ﺧﻮدﺗﻮن ﻣﻲ دوﻧﻴﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ‬

‫هﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮص و ﻣﺤﮑﻤﻲ‪ .‬ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑـﻪ ذهـﻨﻢ اوﻣـﺪ ﮐـﻪ‬

‫هﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ( ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ دل ﮐﺴـﻲ رو‬

‫اﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻢ ﺑـﺎ هﻤﭽـﻴﻦ ﺁدﻣـﻲ ارﺿـﺎ ﺑﺸـﻢ؟ و ﻳـﮏ ﻋﻤـﺮ‬

‫هـــﻢ ﺑﺸـــﮑﻨﻢ اﻣـــﺎ ﺧـــﻮب اﻳـــﻦ ﭼﻴـــﺰي ﻧﻴﺴـــﺖ ﮐـــﻪ ﺑـــﺎ‬

‫زﻧﺪﮔﻲ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻮع ﻃﻠﺒﻲ و اﻳـﻦ ﭼﻴﺰهـﺎ ﻧﺒـﻮد ﻣـﻦ‬

‫رودرواﻳﺴﻲ ﺑﺮي ﺟﻠﻮ ﭼـﻮن هـﻢ ﺿـﺮﺑﻪ ﻣـﻲ زﻧـﻲ و هـﻢ‬

‫هﻢ هﻴﭻ ﻗـﻮﻟﻲ ﺑﻬـﺶ ﻧـﺪادﻩ ﺑـﻮدم‪ .‬ﺁدم رﮐـﻲ هﺴـﺘﻢ و‬

‫ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﻮري‪ .‬ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﮐﺴﻲ رو دﻳـﺪم‬

‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪ ﭼﻴـﺰي ﮐـﻨﻢ روز اول‬

‫ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ از ﺗﻴﭙﺶ ﺑﺪم ﻧﻴﻮﻣﺪ‪.‬‬

‫هــﻢ ﺑﻬــﺶ ﮔﻔﺘــﻪ ﺑــﻮدم ﮐــﻪ از ﻧﻈــﺮ ﻇــﺎهﺮي ﺗﻴــﭗ ﻣــﻦ‬

‫ﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارهﺎي زﻳﺎد ﻳﮑﻲ رو دﻳﺪم ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻇـﺎهﺮش‬

‫ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﻳﮑﺮوز ﮐﻼهـﻢ رو ﻗﺎﺿـﻲ ﮐـﺮدم و ﮔﻔـﺘﻢ ﮐـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ‬

‫ﺑﺪ ﻧﺒﻮد دﻗﻴﻘﺎ ﺗﻴﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺒـﻮد‪ .‬دو دل ﺷـﺪم ﮐـﻪ‬

‫ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﻳﺎ زﻧﮕﻲ زﻧﮓ ﻳـﺎ روﻣـﻲ روم‪ .‬از هـﻴﭻ ﻧﻈـﺮ اون‬

‫ﺑﺮم ﻳﺎ ﻧﺮم اﻣﺎ رﻓﺘﻢ ﺟﻠـﻮ‪ .‬ﺳـﻼم و ﻋﻠﻴـﮏ ﮐـﺮدم و ‪٢٠-١٠‬‬

‫ﻣﺮدي ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‪ .‬ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ هﻢ ﺑـﺎ‬

‫دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻳﻢ ﻗﺪش از ﻣـﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﺗـﺮ ﺑـﻮد و‬

‫ﭼﺸﻢ هﺎي ﺧـﻴﺲ ﮔﻔـﺘﻢ‪ :‬ﺳـﻌﻴﺪ ﺗـﻮ ﺗﻴـﭗ ﻣـﻦ ﻧﻴﺴـﺘﻲ‬

‫ﻻﻏﺮ ﺑﻮد ﺳﻨﺶ هﻢ ﺣﺪود ‪ ٣۶‬ﺳـﺎل ﺑـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑــﺎادب و ﺷــﻮخ و ﺧــﻮش ﻟﺒــﺎس و ﻣﻬﺮﺑــﺎن‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﺳﻤﺶ ﺳﻌﻴﺪ ﺑـﻮد‪ .‬درﻧﮕـﺎﻩ اول ﻣـﻲ‬ ‫ﻓﻬﻤﻴﺪي ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﮑﺲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬وﻗﺘـﻲ‬ ‫از هــﻢ ﺟــﺪا ﺷــﺪﻳﻢ ﮔﻔــﺘﻢ ﺑــﺬارم ﻣــﺪﺗﻲ‬ ‫ﺑﮕﺬرﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷـﻮﻳﻢ ﺷـﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺘـﻮﻧﻴﻢ ﺑـﺎ هــﻢ ﺟـﻮر ﺑﺸــﻴﻢ‪ .‬ﻣـﺮدي ﮐــﻪ از‬

‫ﻟﻄﻔﺎ اﻳﻦ ﻃﻮﻣﺎر را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ هﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻃﻮﻣﺎر در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﺰرگ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺑﭽﮕﻲ در ذهﻦ ﻣﻦ ﺑـﻮد ﻗـﺪ ﺑﻠﻨـﺪ و هﻴﮑـﻞ‬ ‫درﺷــﺖ و ﻣﻬﺮﺑــﺎن ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺳــﻌﻴﺪ ﻓﻘــﻂ‬ ‫ﻣﻬﺮﺑــﺎن ﺑــﻮد‪ .‬هﻔﺘــﻪ اي ﻳﮑﺒــﺎر هﻤــﺪﻳﮕﺮ را‬ ‫ﻣﻲ دﻳﺪﻳﻢ‪ .‬ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﻲ رﻓﺘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳـﮏ‬

‫‪http://new.PetitionOnline.com/IRGLO/petition.html‬‬ ‫‪T‬‬

‫‪T‬‬

‫ﮐﺎﻓﻲ ﺷﺎپ ﻣﻲ رﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻧﺪاﺷـﺖ‬ ‫ﻳﻌﻨـــﻲ اﺻـــﻼ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣـــﻪ ﻧﺪاﺷـــﺖ ﭼـــﻮن‬ ‫دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺸـﻪ و‬ ‫ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ هـﻢ داﺷـﺖ‪ .‬ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﻌﻲ‬ ‫ﮐــﺮدم ﮐــﻪ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣــﻪ ﺑﮕﻴــﺮﻩ اﻣــﺎ زﻳــﺮ ﺑــﺎر‬ ‫ﻧﺮﻓــﺖ‪ .‬ﻣﻴﺸــﻪ ﺑــﻪ هﻤﭽــﻴﻦ ﮐﺴــﻲ ﺗﮑﻴــﻪ‬ ‫ﮐﺮد؟ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺣﺘﻲ ﻋـﺎدي‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ؟ ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎﻩ هﻔﺘـﻪ‬ ‫ي ﻳﮑﺒــﺎر دﺳــﺖ ﺗــﻮي دﺳــﺖ هــﻢ ﺗــﻮي‬

‫‪٢٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫هﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮدم‪ .‬ﻧﻤـﻲ ﺧـﻮام ﺑـﺮات ﻧﻘـﺶ‬

‫ﻋﻤﺮا ! دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﻮب ‪ OK‬ﺗـﺎ اﻳﻨﮑـﻪ‬

‫ﺑﺎزي ﮐﻨﻢ و ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺷـﻘﺖ هﺴـﺘﻢ ﺗـﻮ هـﺮ روز اﻳـﻦ رو‬

‫ﮔﻔﺖ ‪ ٢٧‬ﺳﺎﻟﺶ هﺴﺖ‪ .‬اﺳﻤﺶ ﭘﺪرام ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻮي ﮔﻮش ﻣﻦ زﻣﺰﻣـﻪ ﻣﻴﮑﻨـﻲ اﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺟـﺮات ﻧـﺪارم ﺑـﻪ‬

‫از ﺟﻠﻮ ﻳﮏ ﭘﺎﺳـﺎژ داﺷـﺘﻴﻢ رد ﻣـﻲ ﺷـﺪﻳﻢ ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺴـﺮ‬

‫دروغ اﻳﻦ ﻋﺸﻘﻲ رو ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮم ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﭘـﺲ ﺑـﺪم‬

‫اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﮐﺴﻲ‪ .‬ﻳﮑﻬﻮ زد رو ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻪ‪ :‬ﮐﻴـﺎن‬

‫ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺨـﻮري اﮔـﻪ اﻳـﻦ رو ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ‬

‫ﮐﺪوﻣﺸﻮن رو ﻣﻲ ﺧﻮاي ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ ؟ ! ﺣـﺎﻻ ﻣﻨـﻮ‬

‫ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ‪ .‬هﻴﭽﻲ ﻧﮕﻔﺖ و رﻓﺖ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ راﺣﺘـﻲ‪.‬‬

‫در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ‪ ٢١ - ٢٠‬ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺠﻮب و ﺑﺎادب و‬

‫ﻏﻢ رو ﻣﻲ ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺗﻮي ﭼﺸﻢ هﺎش ﺑﺒﻴﻨﻲ اﻣﺎ هﻴﭽﻲ‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪي‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدي ﺑﺎ ﮐﻲ ﻃﺮف هﺴﺘﻲ‬

‫ﻧﮕﻔﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﮑﻮﺗﺶ هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮي ﮔﻮﺷﻢ هﺴﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ‬

‫؟ﻟﻄﻔـــﺎ راﻩ ﺑﻴﻔـــﺖ ﻣـــﻦ دﻳـــﺮم ﺷـــﺪﻩ‪ .‬ﻋﺼـــﺒﺎﻧﻲ ﺑـــﻮدم‪.‬‬

‫ﻳﮑﻲ دوﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﻳﺪﻣﺶ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻮ‬

‫ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ رو ﺑﺰﻧﻢ ﺗﻮي ﺳﺮش‪ .‬ﻣﺮدﻳﮑﻪ ﻓﮑﺮ‬

‫ﺑﻮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ روراﺳﺖ ﺑﻮدي و هﻨﻮز دوﺳﺘﺖ دارم هـﺮ‬

‫ﮐﺮدﻩ از ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮎ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﮏ دوﻧـﻪ از اون ﺁﺷـﻮﻻش هـﺎ‬

‫ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻲ و ﺑﺎ هﺮ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻲ‪.‬‬

‫رو ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ ! وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪم دﺳـﺖ دادم‪ .‬دﺳـﺘﺎم رو‬

‫ﻧﻤﻲ دوﻧﻢ ﮐﺎرم درﺳﺖ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪش ﻓﻬﻤﻴﺪم ﮐﻪ‬

‫ﺳﻔﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ‪ :‬دودر دﻳﮕﻪ ؟ ﻧﻤﻲ دوﻧـﻢ ﭼـﻲ ﺷـﺪ‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺴﻲ رو ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻴﭙﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ هﻤـﻪ‬

‫ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ !‬

‫از ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻣﻲ اوﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮﻧﺴـﺘﻴﻢ‬

‫ﺷﺐ ﻧﺸﺴـﺘﻢ ﻳـﮏ اﯾﻤﻴـﻞ ﺑـﺮاش ﻧﻮﺷـﺘﻢ ﻗـﺪ ﺧـﻮدش و‬

‫ﻳﮑﻲ از اون ﺗﻴﭙﻬـﺎﻳﻲ رو ﮐـﻪ هـﺮ روز ﺗـﻮي دﮔﺮﺟﻨﺴـﮕﺮاهﺎ‬

‫ﮐﻠﻲ دﻋﻮا و ﻓﺤﺶ ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﮐﺸﻲ ؟ ﻓﮑﺮ ﮐـﺮدي‬

‫ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﺗﻮي ﮔﯽ هﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐـﻪ‬

‫ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐـﻲ هﺴـﺘﻢ ! ﻓـﺮدا در ﺟـﻮاب ﮐﻠـﻲ ﻋـﺬرﺧﻮاهﻲ‬

‫ﺑﻌﺪ از ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ هﻢ ﺑﺎ ﮐﺴـﻲ ﺑـﺎزي ﻧﮑـﻨﻢ‪.‬‬

‫ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻮان ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮﻓﻢ و‬

‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر رو هﻢ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدم‪ .‬ﺁذرﻣﺎﻩ ﺑـﻮد‪ .‬ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺎﻩ‬

‫از اﻳﻦ ﺣﺮف هﺎ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺘﺶ دوﺑـﺎرﻩ ﺑﺎهـﺎش ﻗـﺮار‬

‫از ﺟــﺪاﻳﻲ از ﺳــﻌﻴﺪ ﻣــﻲ ﮔﺬﺷــﺖ از ﮐﻠــﻮپ هــﺎ هــﺮ روز‬

‫ﮔﺬاﺷــﺘﻢ‪ .‬اﻳــﻦ ﺳــﺮي ﺧﻴﻠــﻲ ﺑــﺎادب و ﻣﻈﻠــﻮم ﺑــﻮد اﻣــﺎ‬

‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدم وﻗﺘـﻲ ﮐـﻪ ﻋﮑﺴﺸـﻮن رو‬

‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﻲ اوﻣـﺪ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﺷـﺎم ﺑـﺮﻳﻢ ﺑﻴـﺮون‪.‬‬

‫ﻣـﻲ دﻳـﺪم و ﻳـﺎ ﻗـﺮار ﻣــﻲ ﮔﺬاﺷـﺘﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﺎاﻣﻴـﺪ ﻣــﻲ‬

‫رﻓﺘﻴﻢ ﺳﻮﭘﺮ اﺳﺘﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮي‪.‬‬

‫ﺷﺪم‪ .‬ﻳﮏ روز ﺗﻮ ‪ Chat Room‬ﻣﻴﺰدم ﮐﻪ‪:‬‬

‫از ﺷــﻐﻞ و ﺗﺤﺼــﻴﻼﺗﺶ ﭘﺮﺳــﻴﺪم‪ .‬ﭼﻴﺰهــﺎﻳﻲ ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ‬

‫" ﻣــــﻦ ‪ ٢٠‬ﺳــــﺎﻟﻪ ﺗﻬــــﺮان ‪ +‬ﻗــــﺪ ‪ +١٧٧‬وزن ‪BF + ۵۵‬‬

‫ﻣﻌﻠــﻮم ﺑــﻮد اﻟﮑــﻲ دارﻩ ﻣﻴﮕــﻪ ﭼــﻮن اﻋﺘﻤــﺎد ﻧﺪاﺷــﺖ ﮐــﻪ‬

‫ﻣﻲ ﺧـﻮام ‪ ٣٠ +‬ﺳـﺎل ‪ ١٨٠ +‬ﻗـﺪ ‪ ٨٠ +‬وزن ‪ +‬ﻻﺷـﻲ‬

‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻩ‪ .‬ﺧﻮب ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺧﺮ ﻧﺒﻮد‪ .‬هﻤﻴﺸﻪ وﻗﺘﻲ ﮐـﻪ‬

‫ﻧﻴﺴﺘﻢ ‪ +‬ﻻﺷﻲ هﺎ ﭘﻴﺎم ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ‪".‬‬

‫ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺮد ﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ هـﻢ ﺑـﺮاي ﺑـﺎر دوم‬

‫اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم ﻗﺼﺎﺑﻲ ﮐﻪ ﻗﺪ و وزن ﻣﻲ دادم‬

‫ﺑﻴﺮون ﻣﻲ رﻓﺘﻢ دﺳﺘﻬﺎم رو ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧـﻮدش‬

‫و ﻣﻲ ﮔـﺮﻓﺘﻢ‪ .‬اﻣـﺎ از ﺑـﺲ ﺑـﺎ ﺁدﻣﻬـﺎي ﻻﻏـﺮ و ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﻗـﺮار‬

‫رو ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻲ ﮐﺮد و اﻳﻦ ﺣﺲ رو ﺑﻬﻢ ﻣﻲ داد ﮐﻪ ﺑـﺎ‬

‫ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺑــﻮدم ﺧﺴــﺘﻪ ﺷــﺪم‪ .‬ﻳــﺎرو ‪ ۶٠‬ﮐﻴﻠــﻮ هــﻢ ﻧﺒــﻮد‬

‫هﻢ هﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺧﻮب ﻣـﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧﻮﺷـﻢ ﻧﻤـﻲ اﻣـﺪ ﭼـﻮن‬

‫ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ‪ ٨٠‬ﮐﻴﻠﻮ هﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺑﺨـﻮرﻣﺶ‬

‫اﺻﻮﻻ ﺁدم ﺧﻮش ﻗﻠﻘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪.‬‬

‫اﻣﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻻﻏﺮهﺎ ﺣﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪.‬‬

‫اﻣﺎ اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ اون ﻧﻪ دﺳﺘﻢ رو ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧـﻪ در ﻧـﺰدﻳﮑﻴﻢ‬

‫ﺧﻼﺻﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ‪ pm‬داد ‪ "m/Tehran/٢۴" :‬ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ‬

‫ﻗﺪم ور ﻣﻲ داﺷﺖ ﻋﻴﻦ اﻳﻨﮑﻪ هﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ دوﻧﺴـﺘﻨﺪ‬

‫اي ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ‪.‬‬

‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﯽ هﺴﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺮام ﻗﺎﺑﻞ هﻀﻢ ﻧﺒﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺧـﻮب‬

‫ﻃﺮف ﮐﻨﻪ ﺷﺪ ﻣﮕﻪ ول ﻣﻲ ﮐﺮد !ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻘـﺪر اﻟﺘﻤـﺎس‬

‫ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﮐـﻪ ﻏﺮﻳﺒـﻲ ﻣـﻲ ﮐﻨـﻪ و ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬

‫ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎهﺎش ﻗﺮار ﮔﺪاﺷﺘﻢ‪.‬‬

‫زهﺮﭼﺸﻤﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ ازش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻧﺰدﻳﮑﻢ‬

‫ﻣﻨـﻮ ﮐــﻪ دﻳــﺪ ﻧﻴﺸـﺶ ﺗــﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮﺷــﺶ ﺑـﺎز ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮد ! ﺗــﻮ‬

‫ﺑﺸﻪ‪ .‬اﻣﺎ داﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻧﺒـﻮد ﻣـﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎدﻩ هﺴـﺘﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ‪ .‬ﻳﮏ ﭘﻠﻴﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻳﮏ ژﻳـﺎن‬

‫)ﺑﻌﻀﻲ هﺎ راﻩ راﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ هـﺎ ﺧـﺎل ﺧـﺎﻟﻲ‪ .‬اﻣـﺎ‬

‫ﺁﺑﻲ‪ .‬ﺳﻨﺶ اﺻﻼ ‪ ٢۴‬ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد اﻣﺎ ‪ ٢٧‬هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺳﺎدﻩ ي ﺳﺎدﻩ ﺑﻮدم(‬

‫ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟﺘﻮن هﺴـﺖ؟ ﮔﻔـﺖ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ‪ . ١٣۵۶‬ﮔﻔـﺘﻢ‬

‫وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻮب وراﻧﺪازش ﻣﻲ ﮐﺮدم ﻣﻴﺪﻳﺪم ﮐـﻪ اون هـﻢ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻴﭗ و ﻗﻴﺎﻓﻪ اش اوﻧﻲ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﻣـﻲ ﺧـﻮاهﻢ‬

‫‪٢٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﭼﻴﺰي هﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ازش ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻴﺎد و ﺑـﺪم‬

‫ﻧﻤــﻲ ﺧــﻮاهﻢ دﻳﮕــﻪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﻳــﻦ ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﻦ ﺁدرس و‬

‫ﺑﻴﺎد‪ .‬ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺳـﻌﻴﺪ هـﺮ روز هـﻢ رو ﻣـﻲ دﻳـﺪﻳﻢ ﺧـﻮب‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻢ را از اوﻧﺠﺎ ﭘﺎﮎ ﮐﺮدم‪ .‬ﭘﺪرام هﻢ در اﺛﺮ هﻤـﻴﻦ‬

‫ﻣﺎﺷﻴﻦ داﺷﺖ و وﻗﺘﺶ هﻢ ازاد ﺑﻮد ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺟﺮا ‪ ۴‬ﮐﻴﻠﻮ ﮐﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﻳﮑﻲ از دوﺳﺘﺎش ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد‬

‫روز اول ﺗﻠﻔﻨﺶ رو داد و ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎهﺎش ﺣﺮف زدم‪ .‬درﺑـﺎرﻩ‬

‫ﮐــﻪ اﮔــﻪ ﮐﻴــﺎن ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﺎﻳــﺪ ﻣﻬﻤــﻮﻧﻲ ﺑــﺪي و اﻳــﻦ ﮔــﯽ‬

‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑـﺎ هـﻢ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻲ ﮐـﺮدﻳﻢ ﮐـﻪ ﻣـﻲ ﺧـﻮاﻳﻢ ﭼﮑـﺎر‬

‫ﭘــﺎرﺗﻲ ﭼﻴــﺰي ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﻣــﻦ ﺗــﺎ ﺣــﺎﻻ ﻧﺪﻳــﺪﻩ ﺑــﻮدم اﻟﺒﺘــﻪ‬

‫ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ دودل ﺑﻮدم ﭼﻮن دﻗﻴﻘﺎ ﺗﻴﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﻧﺒـﻮد‬

‫اﺷـﺘﻴﺎﻗﻲ هــﻢ ﺑﻬــﺶ ﻧﺪاﺷــﺘﻢ ﭼــﻮن ﭼﻴــﺰ ﺧــﻮﺑﻲ از اﻳــﻦ‬

‫و ﺳﻨﺶ هﻢ ﮐﻢ ﺑﻮد ‪ .‬اون هﻢ دودل ﺑـﻮد ﭼـﻮن اﻣﮑـﺎﻧﺶ‬

‫ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ هﺎ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮدم‪.‬‬

‫رو ﻣﻲ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸـﺎر ﺧـﺎﻧﻮادﻩ و اﺟﺘﻤـﺎع ﻣﺠﺒـﻮر‬

‫اوﻟــﻴﻦ ﻣــﺎﻩ ﮔﺮدﻣــﻮن رو ﺟﺸــﻦ ﮔــﺮﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺟﺸــﻨﻲ ﮐــﻪ‬

‫ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﻪ‪ .‬روزﺷﻤﺎري ﻣﻲ ﮐﺮدم ﮐﻪ وﻗﺘﻲ ﮐـﻪ‬

‫هﺮدوﻣﻮن ﺗﻮش ﺷﻮﮐﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺧﺴﺘﻪ‪ .‬از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا‬

‫ﻳﮏ ﻣﺎﻩ از ﺁﺷﻨﺎﻳﻴﻤﻮن ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻩ ﮔﺮد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬

‫دﻧﺒــﺎل ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ‪ ٣٠‬ﺳــﺎل ﺑــﻮدي؟ ﮔﻔــﺘﻢ ﻳــﮏ ﻣــﺮدي ﮐــﻪ‬

‫ﺗﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯽ هﺎ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ‪ ۶‬ﻣﺎﻩ هﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﻪ ﭼﻪ‬

‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ‪ ٣٠‬هﺴــﺖ ﺗﮑﻠــﻴﻔﺶ ﺑــﺮاي ﺧــﻮدش ﻣﻌﻠــﻮم‬

‫ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫هﺴﺖ‪ .‬ﻣﺴﺘﻘﻞ هﺴﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج‬

‫‪ ٢٧‬روز از ﺁﺷــﻨﺎﻳﻲ ﻣــﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد ﻣــﻦ هﻨــﻮز ﭘﻴــﺎﻣﻢ در‬

‫ﺑﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻪ و ‪ ...‬ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﺶ رو داد دﺳﺘﻢ‪.‬‬

‫ﮐﻠﻮپ ﺑﻮد ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮام ارﺳﺎل ﺷﺪ‪ .‬ﻳﮏ ﺟـﻮان ‪ ٢۶‬ﺳـﺎﻟﻪ‬

‫اداﻣﻪ اﯾﻦ داﺳـﺘﺎن را در ﺷـﻤﺎرﻩ هـﺎﯼ ﺑﻌـﺪ دﻧﺒـﺎل‬

‫ﺑــﻮد‪ .‬ﺑﺴــﻴﺎر ﻣــﻮدب و ﮔــﯽ‪ ،‬ﺗــﺎزﻩ ﻋﮑﺴــﺶ رو هــﻢ ﺑــﺮام‬

‫ﮐﻨﻴﺪ‬

‫ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد‪ .‬دﻗﻴﻘﺎ ﻇﺎهﺮ اون ﮐﺴﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ‬

‫ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﻩ اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن داﺷـﺘﻴﻢ‬

‫دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدم دﻗﻴﻘﺎ هﻤﻮن ﺑﻮد ‪.‬‬

‫ﮐﻪ در هﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﮑﺮش رو ﺑﮑﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺴﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ﺑﮑﻨﻴـﺪ و‬ ‫ﻳﮑﺪﻓﻌﻪ ﻳﮏ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﺎﻓﺘﻪ‪ .‬ﻋﮑـﺲ رو ﮐـﻪ دﻳـﺪم‬ ‫ﺗﮑﻮن ﺧﻮردم‪ .‬از اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﺪرام رو دوﺳـﺖ‬ ‫دارم‪ .‬در ﺗﻪ ﻗﻠﺒﻢ اﺻﻼ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻧﻲ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ دادﻩ ﻗـﺮار ﺑﮕـﺬارم ﻧﻤـﻲ دوﻧـﻢ‬ ‫ﭼﺮا ! اﻣﺎ در ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ هﻤﻮن ﭼﻴﺰي رو ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‬ ‫دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم‪ .‬ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐـﺮدم ﮐـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﺎزﻩ وارد از روي ﺷﻬﻮت ﺑﺎﺷﻪ ! اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﻃـﻮر ﻧﺒـﻮد و‬ ‫اﻳﻦ رو ﻣـﻲ دوﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ ﻋﻼﻗـﻢ ﺑـﻪ ﭘـﺪرام اﺻـﻼ از روي‬ ‫ﺷﻬﻮت ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﻳﻨﻘﺪرهﺎ هﻢ ﺑﻬﺶ ﺣﺲ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻲ دوﻧﻢ ﭼﻪ ﭼﻴـﺰ ﻣﺜﺒﺘـﻲ ازش دﻳـﺪﻩ ﺑـﻮدم ﮐـﻪ اﻳﻨﺠـﻮر‬ ‫ﺑﻬﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ‬ ‫روز دﻳﮕــﻪ ﻣــﻲ ﺧــﻮاهﻴﻢ ﻣــﺎﻩ ﮔــﺮد ﺑﮕﻴــﺮﻳﻢ ! ﻣــﻦ ﺻــﺪام‬ ‫ﻣــﻲ ﻟﺮزﻳــﺪ ﮔﻔــﺘﻢ ﮐــﻪ ﻣــﻲ ﺧــﻮاهﻢ ﺑﺒﻴﻨﻤــﺖ ﮐــﺎرت دارم‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ اوﻣﺪ ﺟﺎ ﺧﻮرد از ﻧﻈﺮ ﻇﺎهﺮي ﺧﻮرد ﺑـﻮدم‪ .‬ﺁﺷـﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻢ ﻣﻲ ﻟﺮزﻳﺪ‪ .‬ﻗﻀﻴﻪ ﻃﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮ دﻳـﺪ ﺷـﻮﮐﻪ‬ ‫ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻲ ﺷﺪﻩ ؟ ﮐﺴﻴﺖ ﻃﻮري ﺷﺪﻩ؟ ﭼﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ؟ ﺑﻼﻳﻲ ﺳﺮت اوردﻧﺪ؟ ﻗﻀﻴﻪ را ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ اون‬

‫ﺁرﯾﻦ ‪ -‬اهﻮاز‬ ‫ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ام‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎرج از ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ‬ ‫اﻣﺎ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ‪-‬‬‫ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ دارﻧﺪ‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻴﺨﻮردم‬ ‫و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺐ زدﻧﺪ‬ ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﻲ‬ ‫ﭼﻴﺰي ﻏﻴﺮ از ﺁن ﺑﻮد‬

‫ﻋﻴﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن‬ ‫و هﻤﺠﻨﺴ ﮕﺮاﻳﺎن ﻣﺴ ﻴﺤﯽ ﺗﺒﺮﻳ ﮏ و‬

‫هﻢ داﻏﻮن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ "اﻳﻦ هﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺳـﺖ " ﺑﻐـﺾ‬

‫ﺷ ﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘ ﻪ و ﺑﻬﺘ ﺮﻳﻦ ه ﺎ را‬

‫و ﻣﻦ هﻢ اﻳﻦ را ﮐﻪ دﻳﺪم دﻟﻢ ﻗﺮص ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ دارﻩ‬

‫ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺁرزوﻣﻨﺪﻳﻢ‪.‬‬

‫ﮐﺮد و ﺷﮑﺴﺖ رو ﺗﻮي ﭼﺸﻤﻬﺎش ﻣﻲ ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺑﺒﻴﻨـﻲ‬ ‫و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اون ﻣﻴﻞ ﻣﻴﺰﻧﻢ و ﻣـﻴﮕﻢ ﮐـﻪ ‪ BF‬ﭘﻴـﺪا ﮐـﺮدم و‬

‫‪٢۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺑﺎزﯼ در ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯽ ﺑﺨـﺎر ﺷـﺪﻩ اﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻧﻪ ﻓﺮوهﺮ – دﺑﻴﺮ دوم ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫از ﺁن زﻣـﺎن هـﺎﯼ دور‪ ،‬از ﺁن هﻨﮕـﺎم ﮐــﻪ ﺑﭽـﻪ ﺳـﺎل ﺑــﻮدم‬ ‫ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺎور‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎب هـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن هـﺎﯼ‬ ‫ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم‪ .‬ﺧﻮاﻧﺪم و ﺷﻨﻴﺪم و دﯾﺪﯾﻢ‬ ‫و در ﺁﺧــﺮ ﻓﻬﻤﻴــﺪم ﮐــﻪ واﻗﻌــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﯾــﺮان ﻣﺮدﺳــﺎﻻرﯼ‬ ‫اﺳــﺖ و زﻧــﺎن از ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪم ﭼﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﯾﮏ زن ﺑﻮدم و اﯾﻦ وﻇﻴﻔﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐـﺮدم ﮐـﻪ‬ ‫ﻗﻄﺮﻩ اﯼ از درﯾﺎ هﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﻴﺮم اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷـﻢ ﭼﻄـﻮر اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺧﻮاهـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب دﻟﻢ ﺑﺮﺳﻢ؟! ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﻔﺸﻢ را ﮐﺸﻴﺪم و ﻗـﺪم در‬ ‫ﺻﻒ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘـﻮق زﻧـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻢ از اﯾـﻦ ﮐـﺎرم راﺿـﯽ‬ ‫ﺑﻮدم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ زﯾـﺎدﯼ اﻧﺠـﺎم دادم اﻣـﺎ هﻤـﻮارﻩ ﯾـﮏ‬ ‫ﻣﻮرد را ﮐﻢ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ و ﺁن را وﺷﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺗـﺮ ﺧـﻮد ﻣـﯽ‬ ‫داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﻼوﻩ ﺑـﺮ زن ﺑـﻮدﻧﻢ ﯾـﮏ ﺣـﺲ دﯾﮕـﺮﯼ‬ ‫داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﻣﻦ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا هﻢ ﺑﻮدم‪.‬‬

‫ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻼﯾﻪ دارم‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺎ از ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮد دﻓـﺎع‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﯽ هﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﺳﻢ ﻟـﺰﺑﻴﻦ‬ ‫هﺎ ﻧﻴﺰ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺁن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ هـﻢ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ‬ ‫دارﯾﻢ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺑﺮون دهﯽ هﺎﯼ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻴـﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺰﯾﺰان ﮔﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ هﺴﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﮔـﯽ هـﺎ هﺴـﺖ‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﭼـﺮا از ﺻـﺪ ﻧﺎﻣـﻪ اﯼ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ارﺳـﺎل ﻣـﯽ ﺷـﻮد‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺣـﺪود ‪ ٢٠‬ﻧﺎﻣـﻪ ﺁن از ﻟـﺰﺑﻴﻦ هﺎﺳـﺖ؟ ﭼـﺮا؟ ﺁﯾـﺎ اﯾـﻦ‬ ‫داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺁﯾـﺎ وﻗـﺖ ﺁن‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ هـﻢ ﭘﺎﺷـﻨﻪ هـﺎﯼ ﮐﻔـﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﺑﮑﺸﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﻴﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻢ هﺴﺘﻴﻢ دﺳﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺰگ ﺑﺰﻧﻴﻢ‪ .‬ﺑﻴﺎﯾﻴﺪ ﺑـﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎن ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻨـﻴﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﯾﮏ زن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯼ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺪرت دﻓﺎع از ﺧﻮد را‬ ‫دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺸـﻴﻦ و ﻓﺮﻣـﺎن ﺑـﺮدار‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺞ ﻓﮑﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﺒــﺎزﻩ ﺧــﻮاهﻴﻢ ﮐــﺮد‪ .‬ﻣــﺎ زﻧــﺎن هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯼ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻘﻮق زن ﺑﻮدن و هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑـﻮدن ﺧـﻮد دﻓـﺎع‬ ‫ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد و ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘـﻪ را‬ ‫ﺑﺎزﭘﺲ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺳﺘﺎﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﺎ هـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺨـﻮاهﻴﻢ ﺑـﻪ ﺁن‬ ‫ﻣﯽ رﺳﻴﻢ‪.‬‬ ‫از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ دوﺳﺘﺘﺎن دارم و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن هﺴﺘﻢ‪.‬‬

‫رادﻳﻮ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن اﻳﺮاﻧﯽ‬ ‫زن ﺑﻮدن ﺑﺮاﯼ ﻣـﻦ ﯾـﮏ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن‬ ‫ﺁوردﻩ ﺑﻮد و هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ را ﺗﺸـﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن از ﺣﻘﻮق‬ ‫زﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻧﻴـﺰ از ﺣﻘـﻮق‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒـﺪل ﺷـﺪم ﺑـﻪ‬ ‫ﯾﮏ زن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯼ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﻪ ﻓﺮوهﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم و اﯾﻦ را ﻣﻮهﺒﺘﯽ ﺧﺪادادﯼ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣـﻦ‪ ،‬ﺷـﺮاﯾﻂ ﺁن هـﻢ ﻣﻬﻴـﺎ ﺷـﺪ‪ .‬ﯾﮑـﯽ از ﭘﺎﺷـﻨﻪ‬ ‫هــﺎﯼ ﮐﻔﺸــﻢ را ﺑــﺎﻻ ﮐﺸــﻴﺪﻩ ﺑــﻮدم‪ ،‬دﯾﮕــﺮﯼ را هــﻢ ﺑــﺎﻻ‬ ‫ﮐﺸــﻴﺪم و ﺁﻣــﺪم و هﺴــﺘﻢ‪ .‬در ﺳــﺎزﻣﺎن ﻟــﺰﺑﻴﻦ هــﺎ دﯾــﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺑـﯽ ﺣـﺎل‬

‫‪٢۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫رهـــــﺎ‬ ‫هــﺮ ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ﺳــﻴﻢ هــﺎﯼ ﻣﺨــﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ‬ ‫ﭘﻴﻤﻮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺪاﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ وﺻـﻒ‬ ‫ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ هﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﻴــﺪوارﯾﻢ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ راﻩ ﯾــﺎر و ﯾــﺎرﯼ رﺳــﺎن ﻣــﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫رادﻳﻮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺧـﻮد ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺷـﻤﺎرﻩ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻴﺎز دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دادﻩ‬ ‫ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺁرزو ﺻﺎﻟﺤﯽ‬ ‫‪www.radio.pglo.org‬‬ ‫‪radio@pglo.org‬‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ‬ ‫ﮐﺴﺮﯼ ﮐﻴﻮﻣﺮﺛﯽ‬ ‫وﯾﻠﻴﺎم ﺳﺎﻣﺴـﺖ ﻣـﻮام )‪ (Viliam Samest Mooam‬ﻃـﯽ‬ ‫ﻧﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ‬ ‫ﺻــــﺪ رﻣــــﺎن‪ ،‬داﺳــــﺘﺎن ﮐﻮﺗــــﺎﻩ و‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸــــﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷــــﺖ‪ .‬وﯾﻠﻴــــﺎم در‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ‪ ١٨۴٧‬در‬ ‫ﭘـﺎرﯾﺲ در ﺳـﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﺁﻣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺶ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪ‪ .‬زﺑﺎن اﺻﻠﻴﺶ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ‬ ‫ﺑﻮد و از ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ اش درس هـﺎﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴـﯽ را ﻓـﺮا‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺪرش را ﮐﻢ ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎن زﯾﺎدﯼ ﺑﺎ ﻣـﺎدرش‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺎدرش را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷـﺖ و‬ ‫ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﻋﮑﺴﯽ از او روﯼ ﻣﻴـﺰ ﮐﻮﭼـﮏ ﮐﻨـﺎر ﺗﺨـﺖ‬ ‫ﺧﻮاﺑﺶ ﻣـﯽ ﮔﺬاﺷـﺖ ﮔـﻮﯾﯽ هﻤﭽـﻮن ﻣﺎرﺳـﻞ ﭘﺮوﺳـﺖ‬

‫ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﺑﺮادرزادﻩ اش ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد‬ ‫اﮔﺮ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت اﻋﺘﻘـﺎد دارﯼ دﻋـﺎ ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﺻـﺒﺢ از رﺧـﺖ‬ ‫ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻧﺨﻴﺰم اﯾﻦ دﻋﺎ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم در ﺷـﺎﻧﺰدهﻢ دﺳـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪ ١٩۶۵‬ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ‪ .‬وﯾﻠﻴﺎم ﻣﻬﺎرت ﻋﺠﻴﺒـﯽ در داﺳـﺘﺎن‬ ‫ﭘﺮدازﯼ و ﺳـﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼـﻴﺖ هـﺎﯼ داﺳـﺘﺎﻧﯽ داﺷـﺖ‪ .‬او‬ ‫ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﺎدﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘـﻴﺶ‬ ‫از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﮔﻨـﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺠـﺎزاﺗﺶ ﮐـﺮدﻩ ﺑـﻮد و هـﻴﭻ ﮔـﺎﻩ اﯾـﻦ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ از ﮐﻴﻦ‬ ‫و ﻧﻔﺮت اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻓﺘﯽ دﻳﮕﺮ ‪...‬‬ ‫ﺑ ﺎ ﻧﻬﺎﻳ ﺖ ﺗﺎﺳ ﻒ ﺑ ﻪ اﻃ ﻼع ﻣ ﯽ رﺳ ﺎﻧﺪ ﮐ ﻪ‬ ‫اﻣﻴﺮ ﻳﮏ دوﺳ ﺖ ‪ ٢٢‬ﺳ ﺎﻟﻪ دﮔﺮﺟﻨﺴ ﮕﻮﻧﻪ‬

‫ﺑﺪون دﻋﺎﯼ ﺧﻴﺮ ﻣﺎدر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑـﺪ ﺷـﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬

‫)‪ (Transgender‬ﻣ ﺎ در ﺷ ﺎهﻴﻦ ﺷ ﻬﺮ‬

‫ﻣﺎرﺳﻞ ﻣـﺎدرش را اﻧﻘـﺪر دوﺳـﺖ ﻣـﯽ داﺷـﺖ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ‬

‫اﺻ ﻔﻬﺎن ﺑ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻓﺸ ﺎرهﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ و‬

‫هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ زﻧـﯽ را ﺑـﺪان ﺣـﺪ دوﺳـﺖ ﺑـﺪارد‪ .‬وﯾﻠﻴـﺎم‬ ‫ﮔﻮاهﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ‪ ١٨٩٧‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺟﻨﺴ ﻴﺖ‬

‫او هﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺧــﺎﻟﻖ اﺛــﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﺳــﺎرت اﻧﺴــﺎن‪ ،‬ﻣــﺎﻩ و‬

‫او اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد و‬

‫ﺷــﺶ ﭘﻨــﯽ و دﻩ هــﺎ اﺛــﺮ دﯾﮕــﺮ هﺴــﺖ‪ .‬هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ‬

‫ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬارد و رﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻣﻨﺸـﺎ ﺗﺮﺷـﺮوﯾﯽ و ﺗﻠﺨﮑـﺎﻣﯽ‬ ‫وﯾﻠﻴﺎم ﺑﻮد‪ .‬او ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷـﺘﺒﺎهﻢ اﯾـﻦ ﺑـﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم وﺟـﻮدم ﻋـﺎدﯼ ﺳـﺖ و‬

‫اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎری ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ اﻳﻦ ﻓﺠ ﺎﻳﻊ‬

‫ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺁن ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﯼ اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻗﻀـﻴﻪ‬

‫هﺴ ﺘﻴﻢ و ه ﺮ ﺑ ﺎر ﺑ ﺎ دﻟ ﯽ اﻧ ﺪوهﮕﻴﻦ ﺗ ﺮ و‬

‫ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وﯾﻠﻴﺎم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ روﺣﻴﻪ اﯼ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان‬

‫ﻏ ﻢ ﺁﻟ ﻮدﻩ ﺗ ﺮ ﺧﻮاه ﺎن روزی هﺴ ﺘﻴﻢ ﮐ ﻪ‬

‫ﺟـــﻮان ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ زﻧـــﺎن داﺷـــﺖ ﭘﻨﻬـــﺎن ﮐﻨـــﺪ اﻣـــﺎ‬

‫دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧ ﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻳﺸ ﻤﺎن ﻣﺤﮑ ﻮم اﺟﺘﻤ ﺎع‬

‫هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﯽ او ﺑــﺮاﯼ ﻧﺰدﯾﮑــﺎﻧﺶ ﺁﺷــﮑﺎر ﺑــﻮد‪ .‬او ﺑــﻪ‬

‫ﻧﺸﻮﻳﻢ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺁزادﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺮادرزادﻩ اش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد "ﻣﺮدم ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﻨـﺪ‪ .‬ﺁن‬ ‫هﺎ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ را ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﯼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤـﯽ ﺁورﻧـﺪ و‬ ‫ﺁن را ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدﯼ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﻣـﻦ اﻋﺘﻘـﺎد‬

‫از دﺳ ﺖ رﻓ ﺘﻦ اﻳ ﻦ ﻋﺰﻳ ﺰ را ﺑ ﻪ ﺗﻤ ﺎﻣﯽ‬

‫دارم ﮐﻪ ﻣـﺮدم ﺳـﺮاﻧﺠﺎم روزﯼ ﺧﻮاهﻨـﺪ ﻓﻬﻤﻴـﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ‬

‫دوﺳ ﺘﺎن و ه ﻢ اﺣﺴﺎﺳ ﺎن ﺗﺴ ﻠﻴﺖ ﻋ ﺮض‬

‫هﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ ﻣـﯽ ﺁﯾﻨـﺪ و اﯾـﻦ‬ ‫اﺷﺨﺎص در اﯾﻦ ﻣـﻮرد هـﻴﭻ ﮐـﺎرﯼ از دﺳﺘﺸـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ‬

‫ﮐﺮدﻩ و ﺷﺎدی روﺣﺶ را ﺁرزوﻣﻨﺪﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻧﻴﺴﺖ"‪ .‬وﯾﻠﻴﺎم ﻣﻮان ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ زﯾﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧـﺪﻩ ﺑـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر داﺷـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻢ و ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻴﺰﯼ ﻏﻴﺮ از ﻧﻤﻮدهﺎﯼ ﺗﻴﺮﻩ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن اﻳﺮاﻧﯽ‬

‫ﺑﺨﺘــﯽ ﻧﻤــﯽ دﯾــﺪ از دﯾــﻦ ﺑﺮﮔﺸــﺖ‪ .‬در زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨــﺎ و‬

‫‪٢۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮدم‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻄﻢ در اﻳﺮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در‬ ‫هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﯼ را‬ ‫ﻃﯽ ﮐﺮدﻩ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫هﻤﻮارﻩ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁذرﻣﺎﻩ ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ‬ ‫وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ www.persiangayboy.com‬رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ‬ ‫راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هﺴﺖ و ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ‬ ‫ﮐﻪ هﻨﻮز او را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارﯾﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺁن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ‪.‬‬ ‫" ﺧﻮدﺗﺎن را هﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬

‫ﻣﻦ ﺳﺎﻣﺎن‪ ٢٣ ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و اهﻞ ﺗﻬﺮاﻧﻢ‪.‬‬ ‫" ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ و ﺁن زﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟‬

‫ﺣﺪود ‪ ٢‬ﯾﺎ ‪ ٣‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ‪ ،‬هﻨﻮز دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاﻓﺖ‬ ‫ﻧﻴﻔﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ هﺎ را ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﮑﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ وب‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﮐﻠﻮب هﺎي ﻳﺎهﻮ‪.‬‬ ‫وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﯽ هﻢ ﺗﺎزﻩ رواج ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ اﻏﻠﺐ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎي وﺑﻼگ هﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﮐﺮدم‪ .‬ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ‬ ‫روز ﺁﻗﺎﯼ ﺁرﻳﻦ در ﭼﺖ روم ﺗﻬﺮان ﮔﯽ روم در ﻳﺎهﻮ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻎ‬ ‫وب ﺳﺎﻳﺖ رو ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ هﻢ از وب ﺳﺎﻳﺘﺸﻮن دﻳﺪن‬ ‫ﮐﺮدم‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺤﺎﺗﺶ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺣﺮﻓﻬﺎي ﻣﻦ را‬ ‫ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻳﻦ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف وب‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ هﺎي دﻳﮕﻪ ﮐﻪ هﺪﻓﺸﻮن ﺑﻪ هﻢ رﺳﺎﻧﺪن دو ﻧﻔﺮ‬ ‫)اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﻳﮏ ﺷﺐ!( ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﺮف ﺟﺪّﯼ ﺗﺮﯼ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از زﻳﺮ و رو ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻳﮏ اﯾﻤﻴﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺁرﻳﻦ زدم و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدم را دادم و ﺁرﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ هﻢ ﻧﻈﺮاﺗﻢ‬ ‫را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻳﻦ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ هﺎ ﻓﺮق ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﺎً ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﺪﻓﺶ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺳﻌﻲ و ﺗﻼﺷﺶ ر ا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد‪.‬‬ ‫" ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد و در ﺁن زﻣﺎن ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫هﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ؟‬

‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﯼ ﺁرﻳﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﻲ ﮐﺮدم و در‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر وب ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻢ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن‬ ‫ﻣﻲ دادم‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ درد دل هﻤﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺁن‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻴﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺰﺷﺖ‬

‫‪٢٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫راﺑﻄﻪ هﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻲ هﺎ داﺷﺘﻢ ﺑﻮد‪ .‬داﺳﺘﺎن ﮐﻴﺎن در‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ روز ﻣﻲ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﯾﻤﻴﻞ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ‬ ‫ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺜﻞ ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدم‬ ‫و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ هﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫هﺪﻓﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫هﺎﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺮﺑﻪ اﯼ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮردم ﻧﺨﻮرﻧﺪ‪.‬‬ ‫" ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ اﯼ از ﺁن زﻣﺎن دارﯾﺪ؟‬

‫ﻣﻦ از ﻃﺮﻳﻖ وب ﺳﺎﻳﺖ "ﭘﺮﺷﻴﻦ ﮔﻲ ﺑﻮﯼ" و داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﻴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺁن هﺎ در‬ ‫ارﺗﺒﺎط هﺴﺘﻢ‪ .‬در داﺳﺘﺎن ﮐﻴﺎن‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫راﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻠﻴﻢ )ﭘﺪرام( ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎهﻢ داﺷﺘﻴﻢ؛ ﭼﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ ﻻور ﺑﻮدﻳﻢ و‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎت ﮐﺮدن ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﻳﮏ روز‬ ‫ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ داﺳﺘﺎن ﮐﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺁﺷﻨﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮردﻩ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ را ﺑﺎ‬ ‫اﯾﺸﺎن ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻪ ﺁن ﺁﻗﺎ ﺁدرس وب ﺳﺎﻳﺖ رو‬ ‫دادﻩ ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ‪ :‬ﻣﻦ ﮐﻴﺎن را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮﻧﻴﺪ ﺑﺎ هﻢ ‪ Try‬ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺪرام ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﻗﺎ ﮐﻴﺎن؟ ﺣﺎﻟﺘﻮن‬ ‫ﺧﻮﺑﻪ؟ از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﺳﻤﺘﻮن رو ﻋﻮض ﮐﺮدﻳﺪ؟؟‪ ...‬دﻳﮕﻪ‬ ‫ﺑﻘﻴﻴﻪ داﺳﺘﺎن را ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ!!!!!!!!!!! )داﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﻴﺎن رو ﺑﺨﻮﻧﻴﺪ(‬ ‫" ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ داد و‬ ‫روﻧﺪ ﺁن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟‬

‫ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪّﯼ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد‪ .‬در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ وب‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ‪ PGLO‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم دادﻩ ﺷﺪ‪ .‬اواﯾﻞ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب‬ ‫ﺑﻮد و ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻣﺎﺗﻮر در ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬اﻣّﺎ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻴﻠﯽ از ﺑﺎزدﻳﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻻن از‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻪ رادﻳﻮ و ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺮاغ ﺗﺎ ﺣﺪّ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﯼ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫" ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺮوز را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ و ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ در ﺁن اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟‬

‫ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻴﺮاز و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از ﺷﻬﺮهﺎ‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻮدﻩ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون هﻴﭻ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎدﯼ و ﺣﺘّﯽ ﻣﻌﻨﻮي هﻴﭻ دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﺣﺰﺑﯽ‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ‬

‫ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت‬

‫هﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم و در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوري اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﻢ ﻓﮑﺮ‬

‫ﺧﻮدش را در اﻳﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﻧﺸﺎن دادﻩ و اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ‬

‫ﻣﻲ ﮐﻨﻢ دارم ﺑﻪ ﺁن ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻲ ﺷﻮم‪.‬‬

‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ راﻩ را اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬

‫" ﺁﯾﺎ ﺧﻮد را ﯾﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ؟‬

‫ﻣﻨﻔﻲ اﯼ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ‬

‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺧﻮد ﻣﺎ‬

‫هﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ واﻗﻌﺎً ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫هﻤﻮﺳﮑﺸﻮال هﺎ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎ هﻢ‬

‫ﺑﻘﻴﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ هﺎي ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاهﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ‬

‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻣﻼً‬

‫از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ادارﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ‪ ،PGLO‬ﺻﺮﻓﺎً‬

‫اﺳﺘﺮﻳﺖ ﻟﻮﮐﻴﻨﮓ و‪ ...‬ﻣﻦ ﮔﯽ ﻟﻮﮐﻴﻨﮓ ﻧﻴﺴﺘﻢ و در ﺑﻴﻦ‬

‫ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﻓﻘﻂ در‬

‫ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﻢ‪ .‬هﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬

‫ﺣﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻮد‪ .‬ﻓﻘﻂ ﮔﻠﻪ ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬از زﻣﻴﻦ‬

‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻢ ﮐﻢ‬

‫هﻤﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺑﺸﻮد‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮏ دوﺳﺖ ﺗﺮﻧﺴﮑﺸﻮال‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ‬

‫ﮐﺴﯽ در ﻓﮑﺮ اﺻﻼح ﻳﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ ﺣﺮف هﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬

‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬

‫ﺑﺎرﯼ از دوش ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ هﻤﻪ را‬

‫ﮐﻨﻢ‪ .‬اﻣّﺎ ﺧﻮدم ﻧﺴﺒﺘﺎ از زﻧﺪﮔﻴﻢ راﺿﯽ هﺴﺘﻢ و زﻣﺎﻧﯽ‬

‫اﻓﺴﺮدﻩ ﺗﺮ هﻢ ﻣﻲ ﮐﺮد! هﺪﻓﯽ در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ‬

‫ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮدم را ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺪﻓﻢ ﺑﺮﺳﻢ‪ .‬ﻳﮏ‬

‫هﻤﻴﻦ ﮐﻪ ‪ PGLO‬هﺪف دار اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﻴﺶ را‬

‫زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدﯼ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺮد‪.‬‬

‫ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ ﻣﺎ را ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ هﻴﭻ‬

‫" ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻣﺮوز را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬

‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟‬

‫و زﻣﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ و دﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ .‬هﻤﻴﻦ و‬

‫" ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن دارﯾﺪ؟‬

‫اﻋﺪام دو هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاي ﻣﺸﻬﺪﯼ‪ ،‬ﮐﻤﯽ ﺑﻘﻴﻪ را ﺗﮑﺎن داد‬

‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻦ‪ ،‬ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫و هﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاي ﺧﻮد‬

‫دارد‪ .‬ﻣﻨﻈﻮرم از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاهﺎي‬

‫ﻣﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ روز ﺑﻪ روز‬

‫اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪ .‬ﭼﻪ‬

‫وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻲ هﺎي اﻳﺮاﻧﯽ وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬هﻤﻪ‬

‫زن و ﭼﻪ ﻣﺮد‪ .‬ﺑﺎ هﺮ دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و هﺮ ﻗﻮﻣﻴﺘﯽ و هﺮ‬

‫ﻣﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻼهﺎي روﺣﻴﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﮑﺲ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و‬

‫ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻴﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﮏ ﻧﻔﺮﻩ و‬

‫اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﮑﺲ دارد‪ .‬در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ‬

‫ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ اﻻن وﻗﺘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ‬

‫ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻲ هﺎ و ﻟﺰﺑﻴﻦ هﺎ هﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻴﻢ و ‪ PGLO‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ‬

‫رواﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ‬

‫ﺣﮑﻢ رهﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫هﻤﻮﺳﮑﺸﻮاﻟﻴﺘﯽ ﻣﺴﺎوﯼ ﺑﺎ هﺮزﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺳﻨﻨﯽ و‪...‬‬

‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ‬

‫" زﻧﺪﮔﯽ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟‬

‫"‬

‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا هﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮدم‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ زﻧﺪﮔﻲ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺜﻞ دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮاهﺎ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ دور ﮔﻲ ﻻﻳﻒ را‬ ‫ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻢ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ از ﻣﺎ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮهﺎ وﻗﺘﯽ‬ ‫ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا هﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪ .‬هﻤﺴﺮ و ﺟﻔﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ رواﺑﻂ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎﺳﯽ را ﺁﻏﺎز ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ و‬ ‫ﺳﮑﺲ زﻳﺎد ﺑﺎ ﺁدﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﻤﺎن را ﻣﺮﻳﺾ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣّﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻢ ﻣﺜﻞ دﮔﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮدﻣﺎن هﻤﺴﺮﯼ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ و هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎهﺎش ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد‪ ،‬هﻴﭻ ﮐﺸﻮرﯼ ازدواج هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاهﺎ را ﺁزاد‬ ‫ﻧﻤﻲ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ! ﺧﻮد ﻣﻦ اﻳﻦ‬

‫‪٢٨‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاهﺪ در زﻧﺪﮔﻲ هﻤﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد‬ ‫دارد‪ .‬ﻳﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎي ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺷﺮوع‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدن ﻣﻦ ﮐﺮد و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و‬ ‫روﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ زد‪ .‬ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ هﻨﻮز ﮐﻪ هﻨﻮز اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ام هﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ رﺳﻴﺪم ﮐﻪ‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺣﺮﻓﻢ را ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاﯼ‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ روﯼ او ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻢ‪ ...‬اﻟﺒﺘّﻪ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻳﮏ روز ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻠﺦ دﻳﮕﺮﯼ را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ رﻗﻢ‬ ‫ﻧﺰﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻃﺒﺮي در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻻﻣـﻢ و‬ ‫هــﺮ ﻣﻠﺘــﯽ هﻤــﺮاﻩ ﺑــﺎ ﺗــﺎرﯾﺨﺶ و ﺧــﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻧﺸــﺎﻧﯽ ﺑــﻪ‬ ‫هﻤﺮاﻩ دارد‪ .‬ﭘﺮﭼﻢ و ﺑﻴﺮق را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات داﻧﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﺎرﻩ ﻏﻴﺮت و هﻤﻴـﺖ ﻣﻠﺘـﯽ را‬ ‫ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﻴﺰاﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬از درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﭘـﺮﭼﻢ‬

‫اﻟﻤﻠﻮﮎ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ‪ :‬درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎن از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻠﻨﮓ درﺳـﺖ‬ ‫ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺑــﻪ درازاي دوازدﻩ ارش ﮐــﻪ اﮔــﺮ هــﺮ ارش را ﮐــﻪ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﮎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻩ ﺁرﻧﺞ اﺳـﺖ ‪۶٠‬‬ ‫ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺁورﻳـﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎٌ ﭘـﻨﺞ ﻣﺘـﺮ ﻋـﺮض و‬ ‫هﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﻴﺸـﻮد‪.‬‬

‫ﺳـــﺮخ و ﺳـــﻔﻴﺪ و ﺳـــﺒﺰ و ﺷـــﻴﺮ‬

‫اﺑﻮﻟﺤﺴــﻦ ﻣﺴــﻌﻮدي در‬

‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺮوج اهﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ‬

‫هﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﺧـﺎرج‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرﻩ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫از ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ هﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ‬

‫ﺑـــﻪ رواﻳـــﺖ اﮐﺜـــﺮ ﮐﺘـــﺐ‬

‫ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸـﺎن دهﻨـﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧـﯽ‬

‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ‪ ،‬درﻓـﺶ ﮐﺎوﻳـﺎن‬

‫دوﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬـﻮرﯼ ﺧـﻮاﻩ‪ ،‬ﺷـﻴﺮ و‬ ‫ﺧﻮرﺷــﻴﺪ را ﻧﺸــﺎﻧﯽ از ﺳــﻠﻄﻨﺖ‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺁن ﺑﯽ اهﻤﻴﺘﯽ ﻣﯽ‬

‫زﻣـــــﺎن ﺳﺎﺳـــــﺎﻧﻴﺎن از‬

‫ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﭘﻴﺶ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ‪١٣۵٧‬‬

‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑـﺪون‬

‫ﮐﻨﻨـــــﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑـــــﻪ ﺳﻴﺴـــــﺘﻢ‬

‫ﺁﻧﮑــﻪ ﻧﻘــﺶ ﺟــﺎﻧﻮري ﺑــﺮ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﭘـﺮﭼﻢ ﺁن‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻴﺮق ﺧـﺎﻃﺮات و ﻏـﺮور‬

‫روي ﺁن ﺑﺎﺷــــــﺪ‪ .‬هــــــﺮ‬

‫ﻣﻠـﯽ‬

‫ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت‬

‫اش هﺴــﺖ‪ ،‬ارﺗﺒــﺎط ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﯽ‬

‫ﻣـــﻲ رﺳـــﻴﺪ ﺗﻌـــﺪادي‬

‫ﻧﺪارد‪ .‬در هﺮ ﺣـﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﯾـﮏ‬ ‫ﻣﻠـــﺖ ﻧﻴـــﺎز دارﻧـــﺪ ﮐـــﻪ از ﻧﻘﻄـــﻪ‬

‫ﭘﻮﺳــﺖ ﺷــﻴﺮ ﻳــﺎ ﭘﻠﻨــﮓ‬

‫ﺟﻮاهﺮ ﺑﺮ ﺁن ﻣـﻲ اﻓـﺰود‪.‬‬

‫ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﺎل ‪١٣۵٧‬‬

‫ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺁﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﭼﻢ‬ ‫ﺷــﻴﺮ و ﺧﻮرﺷــﻴﺪ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﯾﺎدهــﺎ و ﺧــﺎﻃﺮﻩ هــﺎ را در ذهــﻦ‬ ‫زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ دارد‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺷﺎرﻩ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺎﻃﻴﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮﭼﻢ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻴﺎم ﮐﺎوﻩ ﺁهﻨﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ ﺁژي دهـﺎﮎ)ﺿـﺤﺎﮎ(‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد‪ .‬در ﺁن هﻨﮕﺎم ﮐﺎوﻩ ﺑﺮاي ﺁن ﮐـﻪ ﻣـﺮدم را ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺿﺤﺎﮎ ﺑﺸﻮراﻧﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﭼـﻮﺑﻲ‬ ‫ﮐﺮد و ﺁن را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ‬ ‫ﮐﺎخ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﺧﻮﻧﺨـﻮار را در هـﻢ ﮐﻮﺑﻴـﺪ و ﻓﺮﻳـﺪون را ﺑـﺮ‬ ‫ﺗﺨﺖ ﺷﺎهﻲ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺪون ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﭘﺎرﻩ ﭼـﺮم ﭘـﻴﺶ ﺑﻨـﺪ‬ ‫ﮐﺎوﻩ را ﺑﺎ دﻳﺒﺎهـﺎي زرد و ﺳـﺮخ و ﺑـﻨﻔﺶ ﺁراﺳـﺘﻨﺪ و دُر و‬ ‫ﮔﻮهﺮ ﺑﻪ ﺁن اﻓﺰودﻧﺪ‪ ،‬ﺁن را درﻓﺶ ﺷـﺎهﻲ ﺧﻮاﻧـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎن " درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎن " ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﻧﮕﻬﺎي ﭘﺮﭼﻢ‬ ‫اﻳﺮان زرد و ﺳﺮخ و ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي وﻳﮋﻩ‬ ‫ﺑــﺮ روي ﺁن وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬درﻓــﺶ ﮐﺎوﻳــﺎن ﺻــﺮﻓﺎً‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎ ﭘـﻴﺶ از ﺣﻤﻠـﻪ اﻋـﺮاب‬ ‫ﺑﻪ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻮﻳﮋﻩ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﭘـﺮﭼﻢ‬ ‫ﻣﻠﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳـﺮان را درﻓـﺶ ﮐﺎوﻳـﺎن ﻣـﻲ ﮔﻔﺘﻨـﺪ‪ ،‬هـﺮ‬

‫ﺑﻪ هﻨﮕـﺎم ﺣﻤﻠـﻪ اﻋـﺮاب‬

‫ﺑﻪ اﻳﺮان‪ ،‬در ﺟﻨﮕﻲ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷـﻬﺮ ﻧﻬﺎوﻧـﺪ در ﮔﺮﻓـﺖ‬ ‫درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻧﺎن اﻓﺘﺎد و ﭼﻮن ﺁن را هﻤـﺮاﻩ ﺑـﺎ‬ ‫ﻓﺮش ﻣﺸﻬﻮر " ﺑﻬﺎرﺳـﺘﺎن " ﻧـﺰد ﻋﻤـﺮﺑﻦ ﺧﻄـﺎب ﺧﻠﻴﻔـﻪ‬ ‫ﻣﺴـــﻠﻤﺎﻧﺎن‪ ،‬ﺑﺮدﻧـــﺪ وي از ﺑﺴـــﻴﺎري ﮔﻮهﺮهـــﺎ‪ ،‬دُرهـــﺎ و‬ ‫ﺟﻮاهﺮاﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻓﺶ ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد دﭼﺎر ﺷـﮕﻔﺘﻲ‬ ‫ﺷـﺪ و ﺑــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻓﻀــﻞ اﷲ ﺣﺴــﻴﻨﻲ ﻗﺰوﻳﻨــﻲ در ﮐﺘــﺎب‬ ‫اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ‪" :‬اﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺳـﭙﺲ ﺑﻔﺮﻣـﻮد ﺗـﺎ ﺁن‬ ‫ﮔﻮهﺮهﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺁن ﭘﻮﺳﺖ را ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻧﺪ"‪.‬‬ ‫ﺑــﺎ ﻓــﺘﺢ اﻳــﺮان ﺑــﻪ دﺳــﺖ اﻋــﺮاب ‪ -‬ﻣﺴــﻠﻤﺎن‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻴــﺎن ﺗــﺎ‬ ‫دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل هﻴﭻ درﻓﺶ ﻳﺎ ﭘﺮﭼﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ دو‬ ‫ﺗــﻦ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﺎن ﻣﻠــﻲ اﻳــﺮان زﻣــﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻌﻨــﻲ اﺑﻮﻣﺴــﻠﻢ‬ ‫ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮم دﻳﻦ داراي ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﭘﺮﭼﻤﻲ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺳﻴﺎﻩ رﻧﮓ داﺷﺖ و ﺑﺎﺑﮏ ﺳﺮخ رﻧـﮓ ﺑـﻪ‬ ‫هﻤﻴﻦ روي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓـﺪاران اﻳـﻦ دو را ﺳـﻴﺎﻩ ﺟﺎﻣﮕـﺎن و‬ ‫ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﮕﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ‪ .‬از ﺁﻧﺠﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي اﺳـﻼم‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮﭘﺮدازي و ﻧﮕﺎرﮔﺮي را ﺣﺮام ﻣﻴﺪاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎي‬ ‫ﻣﺪﻳﺪ هﻴﭻ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎري از ﺟﺎﻧﺪاران ﺑـﺮ روي درﻓـﺶ هـﺎ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺪ اﻳﻦ درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﻲ اﺳﺎﻃﻴﺮي ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روي ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان‬

‫ﺟﺪا ﺑﻮدﻩ و ﮔﺎﻩ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺁن‪ .‬ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣـﻪ‬

‫در ﺳﺎل ‪ ٣۵۵‬ﺧﻮرﺷﻴﺪي )‪ ٩٧۶‬ﻣﻴﻼدي( ﮐﻪ ﻏﺰﻧﻮﻳـﺎن‪ ،‬ﺑـﺎ‬

‫ژان ﺷﺎردن ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮد ﻓﺮاﻧﺴـﻮي اﺳـﺘﻔﺎدﻩ او ﺑﻴـﺮق هـﺎي‬

‫ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن‪ ،‬زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ‪،‬‬

‫ﻧﻮﮎ ﺗﻴﺰ و ﺑﺎرﻳﮏ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روي ﺁن ﺁﻳـﻪ اي از ﻗـﺮﺁن و ﺗﺼـﻮﻳﺮ‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤـﻮد ﻏﺰﻧـﻮي ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر دﺳـﺘﻮر داد‬

‫ﺷﻤﺸﻴﺮ دوﺳﺮ ﻋﻠـﻲ ﻳـﺎ ﺷـﻴﺮ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﻮدﻩ‪ ،‬در دوران‬

‫ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﻣـﺎﻩ را ﺑـﺮ روي ﭘـﺮﭼﻢ ﺧـﻮد ﮐـﻪ رﻧـﮓ زﻣﻴﻨـﻪ ﺁن‬

‫ﺻﻔﻮﻳﺎن رﺳﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان‬

‫ﻳﮑﺴــﺮﻩ ﺳــﻴﺎﻩ ﺑــﻮد زردوزي ﮐﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺳــﭙﺲ در ﺳــﺎل ‪۴١٠‬‬

‫ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرهﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ اﻋﺮاب‪ ،‬ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻮدﻩ ﻧـﻪ‬

‫ﺧﻮرﺷﻴﺪي )‪ ١٠٣١‬ﻣﻴﻼدي( ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴـﻌﻮد ﻏﺰﻧـﻮي ﺑـﻪ‬

‫ﭼﻬﺎرﮔﻮش‪.‬‬

‫اﻧﮕﻴﺰﻩ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺷﻴﺮ دﺳﺘﻮر داد ﻧﻘـﺶ و ﻧﮕـﺎر‬

‫ﭘﺮﭼﻢ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ اﻓﺸﺎر‬

‫ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺷـﻮد و از ﺁن ﭘـﺲ هﻴﭽﮕـﺎﻩ ﺗﺼـﻮﻳﺮ‬

‫ﻧﺎدر ﮐﻪ ﻣﺮدي ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﮐﻮﺷﺸـﻲ‬

‫ﺷﻴﺮ از روي ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﻲ اﻳـﺮان ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺪ ﺗـﺎ اﻧﻘـﻼب‬

‫ﻋﻈﻴﻢ اﻳﺮان را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮﮎ اﻟﻄـﻮاﻳﻔﻲ رهـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ‪،‬‬

‫اﻳﺮان در ﺳﺎل )‪ ١٩٧٩‬ﻣﻴﻼدي(‪.‬‬

‫ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺎﻩ او از ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ﺗـﺎ‬

‫اﻓﺰودﻩ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺮ‬

‫دهﻠﻲ‪ ،‬از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺧﻮارزم و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا‪ ،‬و از ﻏـﺮب‬

‫در زﻣﺎن ﺧﻮارزﻣﺸﺎهﻴﺎن ﻳـﺎ ﺳـﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺳـﮑﻪ هـﺎﺋﻲ زدﻩ‬

‫ﺗﺎ ﻣﻮﺻﻞ و ﮐﺮﮐﻮﮎ و ﺑﻐﺪاد و از ﺷﺮق ﺗـﺎ ﻣـﺮز ﭼـﻴﻦ ﭘـﻴﺶ‬

‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺁن ﻧﻘـﺶ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﺮ ﭘﺸـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﻮد‪،‬‬

‫روي ﮐــﺮد‪ .‬در هﻤــﻴﻦ دورﻩ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗــﻲ در ﺧــﻮر در‬

‫رﺳــﻤﻲ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ در ﻣــﻮرد ﭘﺮﭼﻤﻬــﺎ ﻧﻴــﺰ رﻋﺎﻳــﺖ‬

‫ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ‪ .‬درﻓﺶ ﺷـﺎهﻲ ﻳـﺎ‬

‫ﮔﺮدﻳــﺪ‪ .‬در ﻣــﻮرد ﻋﻠــﺖ اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﻮرﺷــﻴﺪ دو دﻳــﺪﮔﺎﻩ‬

‫ﺑﻴﺮق ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ در دوران ﻧﺎدرﺷﺎﻩ از اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺳـﺮخ و زرد‬

‫وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻳﮑﻲ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺷﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻤـﺎد دﻻوري‬

‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ هﻢ‬

‫و ﻗﺪرت‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮداد )اﺳﺪ( هﻢ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در‬

‫وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ درﻓﺶ ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن در اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﺳـﻪ‬

‫ﻣﺎﻩ ﻣـﺮداد در اوج ﺑﻠﻨـﺪي و ﮔﺮﻣـﺎي ﺧـﻮد اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬

‫رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺷﻴﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﺮخ و در‬

‫ﺗﺮﺗﻴﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ )ﺑـﺮج اﺳـﺪ( ﺑـﺎ ﻣﻴﺎﻧـﻪ‬

‫ﺣﺎل راﻩ رﻓﺘﻦ داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺧﻮرﺷـﻴﺪي ﻧﻴﻤـﻪ ﺑـﺮ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﺮ‬

‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻈﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺎًﺛﻴﺮ ﺁﺋـﻴﻦ‬

‫ﭘﺸــﺖ ﺁن ﺑــﻮد و در درون داﻳــﺮﻩ ﺧﻮرﺷــﻴﺪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد‪:‬‬

‫ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻣﻴﺘﺮاﺋﻴﺴﻢ در اﻳﺮان دﻻﻟﺖ دارد و ﺣﮑﺎﻳﺖ از‬

‫"اﻟﻤﮏ اﷲ" ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﻧﺎدر در ﺗﺼﻮﻳﺮي ﮐﻪ از ﺟﻨـﮓ وي ﺑـﺎ‬

‫ﺁن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺪس ﺧﻮرﺷﻴﺪ در اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﻲ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻗﻲ ﺳﻪ‬

‫ﮐﻬﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺳﮑﻪ هـﺎ و ﭘـﺮﭼﻢ ﺑـﺮ‬

‫ﮔﻮش ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑـﺎﻻﺋﻲ‬

‫ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫ﺁن ﻧﻮاري ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﺘﻲ ﺁن ﻧـﻮاري ﺳـﺮخ‬

‫ﭘﺮﭼﻢ در دوران ﺻﻔﻮﻳﺎن‬

‫دوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺷـﻴﺮي ﺑـﺎ دم ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬

‫در ﻣﻴﺎن ﺷﺎهﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ‪ ٢٣٠‬ﺳﺎل ﺑﺮ‬

‫ﻧﻴﻤﺮخ در ﺣﺎل راﻩ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و درون داﻳـﺮﻩ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺁن‬

‫اﻳــﺮان ﺣــﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧــﺪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺷــﺎﻩ اﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ اول و ﺷــﺎﻩ‬

‫ﺑﺎزهﻢ "اﻟﻤـﮏ اﷲ" ﺁﻣـﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﻣﻴﺘـﻮان‬

‫ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺑﺮ روي ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺷـﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ‬

‫ﮔﻔﺖ ﭘـﺮﭼﻢ ﺳـﻪ رﻧـﮓ ﻋﻬـﺪ ﻧـﺎدر ﻣـﺎدر ﭘـﺮﭼﻢ ﺳـﻪ رﻧـﮓ‬

‫ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺮﭼﻢ ﺷﺎﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ ﺑـﻮد و‬

‫ﻓﻌﻠــﻲ اﻳــﺮان اﺳــﺖ‪ .‬زﻳــﺮا در اﻳــﻦ زﻣــﺎن ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﺮاي‬

‫ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻩ ﻗﺮار داﺷـﺖ‪ .‬ﺷـﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳـﺐ ﻧﻴـﺰ‬

‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﭘـﺮﭼﻢ هـﺎي ﻧﻈـﺎﻣﻲ و‬

‫ﭼﻮن ﺧﻮد زادﻩ ﻣﺎﻩ ﻓﺮوردﻳﻦ )ﺑﺮج ﺣﻤـﻞ( ﺑـﻮد دﺳـﺘﻮر داد‬

‫ﻣﻠــﻲ ﺁﻣــﺪ‪ ،‬هــﺮ ﭼﻨــﺪ هﻨــﻮز ﭘﺮﭼﻤﻬــﺎ ﺳــﻪ ﮔﻮﺷــﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﻧﻤﺎد ﺑﺮج ﺣﻤﻞ(‬

‫دورﻩ ﻗﺎﺟﺎرهﺎ‪ ،‬ﭘﺮﭼﻢ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ‬

‫را هﻢ ﺑﺮ روي ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ و هﻢ ﺑـﺮ ﺳـﮑﻪ هـﺎ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﮐﻨﻨـﺪ‪.‬‬

‫در دوران ﺁﻏﺎﻣﺤﻤــﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟــﺎر‪ ،‬ﺳــﺮ ﺳﻠﺴــﻠﻪً ﻗﺎﺟﺎرﻳــﺎن‪،‬‬

‫ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان در ﺑﻘﻴﻪ دوران ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻮد‬

‫ﭼﻨـﺪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﺳﺎﺳــﻲ در ﺷـﮑﻞ و رﻧــﮓ ﭘــﺮﭼﻢ دادﻩ ﺷــﺪ‪،‬‬

‫و ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺮ روي ﺁن زر دوزي ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬

‫ﻳﮑﻲ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺁن ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎر از ﺳـﻪ ﮔﻮﺷـﻪ‬

‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻃـﺮز ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﻴﺮ در هﻤـﻪ اﻳـﻦ ﭘـﺮﭼﻢ هـﺎ‬

‫ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و دوم اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑـﻪ‬

‫ﻳﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻩ‪ ،‬ﺷﻴﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻩ‪ ،‬ﮔﺎﻩ ﻧﻴﻤﺮخ و ﮔـﺎﻩ‬

‫دﻟﻴﻞ دﺷﻤﻨﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدر داﺷﺖ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳـﺒﺰ و ﺳـﻔﻴﺪ‬

‫رو ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ‪ .‬در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد هﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺷﻴﺮ‬

‫و ﺳﺮخ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺎدري را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ رﻧﮓ ﺳـﺮخ را روي‬

‫‪٣٠‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﭘﺮﭼﻢ ﮔﺬارد‪ .‬داﻳﺮﻩ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﻴﺎن اﻳـﻦ ﭘـﺮﭼﻢ‬

‫اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان‬

‫ﺑﻮد ﮐـﻪ در ﺁن ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷـﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﻪ رﺳـﻢ ﻣﻌﻤـﻮل‬

‫ﺑــﺎ ﭘﻴــﺮوزي ﺟﻨــﺒﺶ ﻣﺸــﺮوﻃﻪ ﺧــﻮاهﻲ در اﻳــﺮان و ﮔــﺮدن‬

‫وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺎرز ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر‬

‫ﻧﻬﺎدن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷـﺎﻩ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﻣﺠﻠـﺲ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن‬

‫ﺷﻤﺸﻴﺮي در دﺳﺖ ﺷﻴﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮد‪ .‬در ﻋﻬـﺪ‬

‫ﻣــﺮدم در ﻣﺠﻠــﺲ هــﺎي اول و دوم ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﺗــﺪوﻳﻦ ﻗــﺎﻧﻮن‬

‫ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟـﺎر‪ ،‬اﻳـﺮان داراي ﭘﺮﭼﻤـﻲ دوﮔﺎﻧـﻪ ﺷـﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺘﻤﻢ ﺁن ﻣـﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪ‪ .‬در اﺻـﻞ ﭘـﻨﺠﻢ ﻣـﺘﻤﻢ‬

‫ﻳﮑــﻲ ﭘﺮﭼﻤــﻲ ﻳﮑﺴــﺮﻩ ﺳــﺮخ ﺑــﺎ ﺷــﻴﺮي ﻧﺸﺴــﺘﻪ و‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﻮد‪" :‬اﻟـﻮان رﺳـﻤﻲ ﺑﻴـﺮق اﻳـﺮان‪،‬‬

‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮهﺎي ﺁن ﺳﺮاﺳﺮ ﺁن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ‬

‫ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮخ و ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ اﺳـﺖ"‪،‬‬

‫ﺑﻮد‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺷـﮕﻔﺘﻲ ﺁور اﻳـﻦ ﮐـﻪ ﺷـﻴﺮ ﭘـﺮﭼﻢ زﻣـﺎن ﺻـﻠﺢ‬

‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺼـﻮﻳﺐ اﻳـﻦ اﺻـﻞ‬

‫ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ در ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻬﺪ ﺟﻨﮓ‬

‫ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬زﻳﺮا اﺷـﺎرﻩ اي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد‪ .‬در زﻣـﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ ﺷـﺎﻩ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از‬

‫رﻧﮕﻬــﺎ‪ ،‬اﻓﻘــﻲ ﻳــﺎ ﻋﻤــﻮدي ﺑــﻮدن ﺁﻧﻬــﺎ‪ ،‬و اﻳــﻦ ﮐــﻪ ﺷــﻴﺮ و‬

‫ﭘﺮﭼﻢ ﺳـﻔﻴﺪ رﻧـﮓ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴـﮏ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬

‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ از رﻧﮕﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻧﻴﺎﻣـﺪﻩ‬

‫ﻣﺮﺳــﻮم ﺷــﺪ‪ .‬در ﺗﺼــﻮﻳﺮي ﮐــﻪ ﻳــﮏ ﻧﻘــﺎش روس از ورود‬

‫ﺑـﻮد‪ .‬هﻤﭽﻨـﻴﻦ درﺑــﺎرﻩ وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻋــﺪم وﺟـﻮد ﺷﻤﺸـﻴﺮ ﻳــﺎ‬

‫ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان "اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن ﺷﻴﺮازي" ﺑﻪ درﺑﺎر ﺗﺰار روس‬

‫ﺟﻬﺖ روي ﺷـﻴﺮ ذﮐـﺮي ﻧﺸـﺪﻩ ﺑـﻮد‪ .‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ‬

‫ﮐﺸﻴﺪﻩ‪ ،‬ﭘﺮﭼﻤﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ‬

‫ﺑﺨﺸــﻲ از ﻋﺠﻠــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ وﺟــﻮد ﺷــﻤﺎري‬

‫و ﺷﻤﺸﻴﺮ‪ ،‬ﭘﻴﺸـﺎﭘﻴﺶ ﺳـﻔﻴﺮ در ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ‪ .‬ﺳـﺎﻟﻬﺎ‬

‫روﺣﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑـﻮدﻩ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺼـﻮﻳﺮ را ﺣـﺮام‬

‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﭘـﺮﭼﻢ هـﺎي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ دورﻩ‬

‫ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮاﻧﺪﻳﺶ در ﺗﻮﺟﻴـﻪ رﻧﮕﻬـﺎي ﺑـﻪ‬

‫ﻓﺘﺤﻌﻠــﻲ ﺷــﺎﻩ اﺳــﺘﻔﺎدﻩ ﮐــﺮد و ﻃــﺮح ﭘــﺮﭼﻢ اﻣــﺮوزي را‬

‫ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ اﺳـﺘﺪﻻﻻت دﻳﻨـﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ‪،‬‬

‫رﻳﺨــﺖ‪ .‬ﺑــﺮاي ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑــﺎر در زﻣــﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷــﺎﻩ ﻗﺎﺟــﺎر‬

‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ‪ ،‬رﻧﮓ دﻟﺨﻮاﻩ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬

‫)ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ( ﺗﺎﺟﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻي ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﻗـﺮار‬

‫اﺳـــﻼم و رﻧـــﮓ اﻳـــﻦ دﻳـــﻦ اﺳـــﺖ‪ ،‬ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎد‬

‫دادﻩ ﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ دورﻩ هﻢ دو درﻓﺶ ﻳﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﻲ‬

‫ﻣﻲ ﺷﻮد رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﺑﺎﻻي ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد‪.‬‬

‫رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روي ﻳﮑـﻲ ﺷﻤﺸـﻴﺮ دو ﺳـﺮ ﺣﻀـﺮت‬

‫در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ اﺳـﺘﻨﺎد‬

‫ﻋﻠﻲ و ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺮﭼﻢ‬

‫ﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ زرﺗﺸـﺘﻴﺎن اﺳـﺖ‪،‬‬

‫اول درﻓﺶ ﺷﺎهﻲ و دوﻣﻲ درﻓﺶ ﻣﻠﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮد‪.‬‬

‫اﻗﻠﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﮐـﻪ هـﺰاران ﺳـﺎل در اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺻـﻠﺢ و ﺻـﻔﺎ‬

‫اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ و ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان‬

‫زﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اﻳـﻦ ﮐـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﻤـﺎد ﺻـﻠﺢ‪ ،‬ﺁﺷـﺘﻲ و‬

‫ﻣﻴﺮزا ﺗﻘﻲ ﺧﺎن اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺰرﮔﻤﺮد ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان‪ ،‬دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ‬

‫ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﻲ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ در زﻳﺮ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد‪.‬‬

‫وﻳﮋﻩ اي ﺑﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ داﺷـﺖ و ﺑـﻪ هﻤـﻴﻦ ﺳـﺒﺐ ﺑـﻮد ﮐـﻪ‬

‫در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ارزش ﺧـﻮن ﺷـﻬﻴﺪ در‬

‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮐﺮد ﺷﺮح زﻧـﺪﮔﻲ‬

‫اﺳــﻼم‪ ،‬ﺑــﻮﻳﮋﻩ اﻣــﺎم ﺣﺴــﻴﻦ و ﺟــﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕــﺎن اﻧﻘــﻼب‬

‫ﻧﺎدر را ﺑﺨﻮاﻧـﺪ‪ .‬اﻣﻴﺮﮐﺒﻴـﺮ هﻤـﺎن رﻧـﮓ هـﺎي ﭘـﺮﭼﻢ ﻧـﺎدر را‬

‫ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﻮن ﺷـﻬﻴﺪان اﺷـﺎرﻩ‬

‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺷﮑﻞ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺑـﺮ‬

‫ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﺠـﺎب‬

‫ﺧﻼف ﺷـﮑﻞ ﺳـﻪ ﮔﻮﺷـﻪ در ﻋﻬـﺪ ﻧﺎدرﺷـﺎﻩ( و ﺳﺮاﺳـﺮ‬

‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﺎن ﺣﺎﺿـﺮ‬

‫زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ‪١٠‬‬

‫در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻦ را ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺸـﺎن ﺷـﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ‬

‫ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘــﺮ در ﮔﻮﺷــﻪ ﺑــﺎﻻﺋﻲ و ﻧــﻮاري ﺳــﺮخ رﻧــﮓ ﺑــﻪ‬

‫ﮐﺸــﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را اﻳــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ‬

‫هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﭘﺮﭼﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن‬

‫اﻧﻘـ ـﻼب ﻣﺸـــﺮوﻃﻴﺖ در ﻣـــﺮداد )ﺳـــﺎل ‪ ١٢٨۵‬هﺠـــﺮي‬

‫ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و ﺷﻤﺸـﻴﺮ در ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﭘـﺮﭼﻢ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد‪،‬‬

‫ﺷﻤﺴﻲ ‪ ١٩٠۶‬ﻣﻴﻼدي( ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﺑـﺮج‬

‫ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺎﺟﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﻮد‪ .‬ﺑـﺪﻳﻦ‬

‫اﺳﺪ)ﺷﻴﺮ(‪ .‬از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ﭼـﻮن اﮐﺜـﺮ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬

‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ و ﻓـﺮم ﭘـﺮﭼﻢ اﻣـﺮوزي‬

‫ﺷﻴﻌﻪ و ﭘﻴﺮو ﻋﻠـﻲ هﺴـﺘﻨﺪ و اﺳـﺪاﷲ از اﻟﻘـﺎب ﺣﻀـﺮت‬

‫اﻳﺮان درﺁﻣﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻴﺮ هﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮداد اﺳﺖ و هـﻢ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻪ اﻣــﺎم اول ﺷــﻴﻌﻴﺎن در ﻣــﻮرد ﺧﻮرﺷــﻴﺪ ﻧﻴــﺰ ﭼــﻮن‬ ‫اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮداد ﺑـﻪ ﭘﻴـﺮوزي رﺳـﻴﺪ و‬

‫‪٣١‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺧﻮرﺷــﻴﺪ در اﻳــﻦ اﻳــﺎم در اوج ﻧﻴﺮوﻣﻨــﺪي و ﮔﺮﻣــﺎي ﺧــﻮد‬ ‫اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ ﭘﺸـﺖ ﺷـﻴﺮ‬ ‫ﺳﻮار ﮐﻨﻴﻢ ﮐـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ هـﻢ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ هﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮداد و هﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺮداد‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ روز ﭘﻴﺮوزي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاهﺎن و اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﻲ ﺷﻴﺮ را‬ ‫ﻧﺸـــــﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸـــــﻮاي اﻣـــــﺎم اول ﺑـــــﺪاﻧﻴﻢ ﻻزم اﺳـــــﺖ‬ ‫ﺷﻤﺸﻴﺮ ذواﻟﻔﻘﺎر را ﻧﻴـﺰ ﺑﺪﺳـﺘﺶ ﺑـﺪهﻴﻢ‪ .‬ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ‬ ‫ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ در ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ١٣٣۶‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻗﺒﺎل‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﻴﺎﺗﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزارت ﺧﺎﻧـﻪ هـﺎي ﺧﺎرﺟـﻪ‪،‬‬ ‫ﺁﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش و ﺟﻨــﮓ ﻃــﻲ ﺑﺨــﺶ ﻧﺎﻣــﻪ اي اﺑﻌــﺎد و‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﭘﺮﭼﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺨـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ دﻳﮕـﺮي‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٣٣٧‬در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﺮﭼﻢ ﺻﺎدر‬ ‫ﺷﺪ و ﻃﻲ ﺁن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮل ﭘﺮﭼﻢ اﻧﺪﮐﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﻴﻢ ﻋﺮﺿﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب‬ ‫در اﺻــﻞ هﺠــﺪهﻢ ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﻲ ﺟﻤﻬــﻮري اﺳــﻼﻣﻲ‬ ‫اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ ١٩٧٩) ١٣۵٨‬ﻣﻴﻼدي( در ﻣـﻮرد ﭘـﺮﭼﻢ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ از ﺳـﻪ‬ ‫رﻧﮓ ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﺳـﻔﻴﺪ و ﺳـﺮخ ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻧﺸـﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ )ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣـﺮوف اﷲ اﮐﺒـﺮ( در‬ ‫وﺳﻂ ﺁن ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﺮا ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫از ﺗﻤ ﺎﻣﯽ دوﺳ ﺘﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﻃﻮﻣ ﺎر ﺳ ﺎزﻣﺎن را‬

‫ﻓﻴﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮐﻮﯼ ﻋﺸﻖ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ‪Antonio Parlebas :‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮدان‪Remi Lange :‬‬ ‫زﺑﺎن‪ :‬ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ‬ ‫ﻣﺪت‪ ٧٠ :‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫از‬

‫ﻣﺎﺟﺮا‬

‫ﭘﺴﺮ‬

‫ﯾﮏ‬

‫اﻟﺠﺰاﯾﺮﯼ در داﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪرﮐﯽ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﮔﯽ هﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫ﻣﯽ‬

‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﭘﺴﺮﯼ‬ ‫اﯾﻦ‬

‫دو‬

‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روﯼ‬ ‫ﭘﺮوژﻩ اﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ازدواج ﻣﺮدهﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮب‬ ‫ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯼ اﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ در ﭘﺎرﯾﺲ و ﻣﺮاﮐﺶ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارﯼ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﮔﯽ هﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﻔﺖ‪":‬ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ را ﺑﺎ ﮐﺎوش در‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻴﻘﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ از دل‬ ‫ﻓﺮهﻨﮓ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﯽ ﺁﯾﺪ را دوﺳﺖ دارم"‬

‫اﻣﻀ ﺎ ﮐﺮدﻧ ﺪ و ﺑ ﻪ ﺟﻤ ﻊ ﺣﺎﻣﻴ ﺎن ﻣ ﺎ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮب هﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮر‬

‫هﻤﺠﻨﺴ ﮕﺮاﻳﺎن اﺿ ﺎﻓﻪ ﺷ ﺪﻧﺪ ﮐﻤ ﺎل ﻗ ﺪرداﻧﯽ‬

‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ هﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺣﻀﻮر ﺁن هﺎ ﻓﻴﻠﻢ‬

‫را ﺑﻌﻤﻞ ﺁوردﻩ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺟﺎزﻩ اﻣﻀ ﺎ ﮐ ﺮدن را ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎ‬ ‫ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺷ ﻤﺎر اﻣﻀ ﺎ ﮐﻨﻨ ﺪﮔﺎن ﺗ ﺎ ﻧﻴﻤ ﻪ ﺁﺑ ﺎن ﻣ ﺎﻩ‬ ‫‪ ٨٩٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ ﺷﻤﺎری از‬

‫و ﯾﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﺎزﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ "ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺳﻴﻨﻤﺎ اﺷﺎرﻩ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺧﻮاهﺴﺘﻴﻢ ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﯽ در‬ ‫ﺳﺮ راﻩ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮدﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪".‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺣﻀﻮرهﺎﯼ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰﯼ در ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن )‪ (Queer‬ﻣﻠﺒﻮرن و ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﮔﯽ هﺎ و ﻟﺰﺑﻴﻦ هﺎﯼ ﻣﻴﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪٣٢‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺳﻮﺋﻴﺲ و هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﮐﻴﺎ اﺣﻤﺪﯼ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻮﺋﻴﺲ‬

‫اﻧﺰال زودرس – دﮐﺘﺮ ﻇﻬﺮاﺑﯽ‬ ‫اﻳﻦ واژﻩ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد آﻪ ﻓﺮد ﻗﺒـﻞ از‬ ‫دﺧﻮل‪ ،‬دﭼﺎر اﻧﺰال ﺷﻮد‪ ،‬اﻳﻦ اﻧﺰال ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻋﺸﻖ‬

‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و ﺗﻼش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺳﻮﺋﻴﺲ‬

‫ﺑﺎزي‪ ،‬ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﺑﻮﺳـﻪ هـﺎي ﺳـﺎدﻩ ﻳـﺎ وﻗﺘـﻲ آـﻪ اوﻟـﻴﻦ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ‪ PGLO‬اﻧﺠﺎم داد و‬

‫ﺗﻤــﺎس ﺟﻨﺴــﻲ در ﺣــﺎل اﻧﺠــﺎم اﺳــﺖ ﺑﻮﻗــﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧــﺪد‪.‬‬

‫ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و‬

‫اﻧﺰال زودرس ﻣﺸﻜﻠﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدهـﺎ را دﭼـﺎر‬

‫اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮهﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺮ‬

‫ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳــﺪ‪ .‬اﻏﻠــﺐ اﻳــﻦ اﻓــﺮاد )ﺧﺼﻮﺻــﺎ در ﺳــﻨﻴﻦ‬

‫و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ‬

‫ﺟﻮاﻧﻲ )دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻼت روﺣـﻲ ﺑـﻮدﻩ‪ ،‬و از اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ‬

‫ﻣﺎ‬

‫ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺮﻣﮕﻴﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﻣﻴﻨﻪ ي روﺣـﻲ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬در زﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ‬

‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران اﻏﻠﺐ ﻧﻮروﺗﻴﻚ‪ ،‬ﻋﺼـﺒﻲ‪ ،‬و ﻣﻀـﻄﺮب اﺳـﺖ و‬

‫ﻧﺎﻣﻪ هﺎ را ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬

‫هﻤﻴﺸــﻪ از اﻳﻨﻜــﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﺗﻤــﺎس ﺟﻨﺴــﻲ ﻣــﻮﻓﻘﻲ‬

‫"ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻨﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم و‬

‫داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ در ﻋــﺬاب و ﻧﮕﺮاﻧــﻲ ﺑﺴــﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧــﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬــﺎ‬

‫ﺁدرس ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﺑﺎ ﺷﻤﺎ‬

‫ﺳــﻌﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨــﺪ از ﻧﮕــﺎﻩ آــﺮدن ﺑــﻪ ﺻــﻮرت هﻤﺴﺮﺷــﺎن‬

‫دوﺳﺘﺎن اﺑﺮاز هﻤﺪردﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯾﺘﺎن را‬

‫ﺧﻮدداري آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ ﺧـﻮد ﻏﻠﺒـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ ،‬در‬

‫ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺸﻮﯾﻖ‬

‫ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺁﻣـﺎدﮔﻲ روﺣـﻲ ﺑـﺮاي‬

‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﮔﯽ هﺎ و ﻟﺰﺑﻴﻦ هﺎﯼ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ‬

‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﻜﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪهﺪ‪.‬‬

‫هﻢ هﺴﺘﻴﻢ و هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ‬

‫هﻢ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬و هﻢ زﻣﻴﻨـﻪ ي اﺿـﻄﺮاب اوﻟﻴـﻪ در اﻓـﺮاد‬

‫ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎرهﺎ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ اﻋﺘﺮاض ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮت اﯾﺮان‬

‫ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻳـﻚ ﺣﻠﻘـﻪ ي ﻣﻌﻴـﻮب ﻣﻴﺸـﻮد آـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ي‬

‫ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻩ ام و اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ روزﯼ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﯾﻦ‬

‫ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺁن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺸـﻜﻞ ﻓـﺮد ﺧﻮاهـﺪ ﺑـﻮد ! درﻣـﺎن اﻳـﻦ‬

‫اﻓﺮاﻃﻴﻮن ﻣﺬهﺒﯽ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎرهﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣـــﻮارد ﺷـــﺎﻣﻞ روان درﻣـــﺎﻧﻲ‪ ،‬و اﺳـــﺘﻔﺎدﻩ از داروهـــﺎي‬

‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ از اﻓﺮاﻃﻴﻮن هﺴﺖ ﻧﻪ از ﻗﺮﺁن‪،‬‬

‫ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ آﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎرهـﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ‬

‫ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺁن ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر‬

‫اﻧﺪ زﻣﺎن اﻧﺰال را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪازﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﯽ دهﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد‬

‫از ﺟﻤﻠﻪ داروهﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ‬

‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺧــﻲ داروهــﺎي ﻣﻮﺿــﻌﻲ‪ ،‬و ﻧﻴــﺰ ﺑﻌﻀــﻲ از داروهــﺎي‬

‫ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم‬

‫ﺧﻮراآﻲ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺷﺎرﻩ آﺮد‪.‬‬

‫ﮐﻪ‬

‫ﻧﻤﻮدﯾﻢ‬

‫ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ‬

‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‬

‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ‬

‫و‬

‫از‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﭼﻮن‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ هﻤﺎن ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﻴﻮن از دﯾﻦ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻗﺘﻞ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻠﺤﺠﻮ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻮل ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪".‬‬ ‫ﻣﻴﺸﻞ از ﺳﻮﺋﻴﺲ‬

‫‪٣٣‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫واﯾﮕﺮا )ﺳﻴﻠﺪﻧﺎﻓﻴﻞ(‬ ‫ﺑـــﺎ رﻳﻼآـــﺲ آـــﺮدن ﻋﻀـــﻼت ﺁﻟـــﺖ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺮداﻧـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﻔـﻮذ ﻣﻘـﺪار‬ ‫ﺑﻴﺸـــﺘﺮي ﺧـــﻮن ﺑـــﻪ ﺁن ﺷـــﺪﻩ و در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﻴــﺰان ﻧﻌــﻮذ را اﻓــﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﻴﺪهﺪ‪ .‬اﻳﻦ دارو اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮذ در ﻣﺮدان‬ ‫)اﻳﻤﭙـﻮﺗﻨﺲ( ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد اﻣـﺎ ﻣـﻮارد‬ ‫ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد ‪ ،‬آـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﻴﻠﺪﻧﺎﻓﻴﻞ ﻳﺎ واﻳﺎﮔﺮا ﺑﺼـﻮرت ﻗﺮﺻـﻬﺎﺋﻲ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﺁﺑـﻲ‬ ‫رﻧــﮓ ‪ ، ۵٠ ، ٢۵‬و ‪ ١٠٠‬ﻣﻴﻠﻴﮕﺮﻣــﻲ در دﺳــﺘﺮس ﻣﺼــﺮف‬ ‫آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﻧﺤﻮﻩ ي ﻣﺼﺮف‪:‬‬

‫اﺿﻄﺮاب ﭼﻴﺴﺖ؟ ‪ -‬دﮐﺘﺮ ﻇﻬﺮاﺑﯽ‬

‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﻠﺪﻧﺎﻓﻴﻞ را در زﻣﺎن ﻣـﻮرد‬

‫ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﭼﻬـﺎرم ﻣـﺎ دﭼـﺎر درﺟـﺎﺗﻲ از اﺿـﻄﺮاب و‬

‫ﻧﻴـﺎز ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ زﻣـﺎن‬

‫اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ هﺴﺘﻴﻢ! و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣـﻮرد‬

‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧـﻴﻢ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ‬

‫ﻗﺒﻮل از ﻧﮕﺮاﻧﻲ‪ ،‬دﻟﻬﺮﻩ و هﻴﺠﺎﻧﺎت رﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ( ﻗﺒﻞ از ﺳﻜﺲ‬

‫اﺿﻄﺮاب‪ ،‬ﺑﺼـﻮرت ﻣﻮذﻳﺎﻧـﻪ و ﻧﺎﭘﻴـﺪا ﺑـﺎ ﺑﻴﻘـﺮاري و زﻳﺮآـﻲ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف هﻢ زﻣﺎن ﻳﻚ ﻟﻴـﻮان ﺁب ﺑـﺎ ﺁن ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ‬

‫ﺧﺎﺻﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﻪ هـﺎي ذهـﻦ را اﺷـﻐﺎل ﻣـﻲ‬

‫ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮد ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﻌـﻮذ‬

‫آﻨﺪ و ﺁرام ﺁرام ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺗﺎزد و ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﻩ هﻤـﻪ ﺟـﺎي‬

‫ﺁﻟــﺖ ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ ﺧﻮاهــﺪ ﺷــﺪ‪ ،‬در ﻏﻴــﺮ اﻳﻨﺼــﻮرت ﺣﺘﻤــﺎ ﺑــﺎ‬

‫وﺟﻮد ﻓﺮد را درﮔﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺰﺷﻚ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻮرت آﻨﻴـﺪ‪ .‬ﻣﺼـﺮف هـﻢ زﻣـﺎن ﻏـﺬاهﺎي‬

‫اﺿﻄﺮاب از ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در‬

‫ﭼﺮب هﻤﺮاﻩ اﻳﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺷﺮوع ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﻣـﻲ‬

‫اﻳــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪﻩ ﺑــﻴﺶ از ‪ ۶۵‬ﻣﻴﻠﻴــﻮن ﻧﻔــﺮ را درﮔﻴــﺮ آــﺮدﻩ‬

‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﺳﺖ!‬

‫ﻣﺼــﺮف ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﻳــﻚ ﺑــﺎر در روز ﺳــﻴﻠﺪﻧﺎﻓﻴﻞ ﺗﻮﺻــﻴﻪ‬

‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ از اﺿﻄﺮاب‬

‫ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻌﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ‬

‫دﭼﺎر ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣـﺪ‪ ،‬ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤـﺎل ﺁﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ ﺁﻟـﺖ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ‪،‬‬

‫ﺁﻳﺎ ﺧﺒﺮ دارﻳﺪ آﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺑﺴـﺮﻋﺖ در ﺣـﺎل آﺸـﻒ‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ؟‬

‫ﻣﺼــﺮف ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺑــﻴﺶ از ﺣــﺪ ﺳــﻴﻠﺪﻧﺎﻓﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋــﺚ‬

‫در ﺑﺴــﻴﺎري از ﻣــﻮارد‪ ،‬ﻧﮕﺮاﻧــﻲ و اﺿــﻄﺮاب‪ ،‬ﻣﺘﻌﺎﻗــﺐ‬

‫دردهﺎي ﻗﻔﺴﻪ ﺳـﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻨﮕـﻲ‪ ،‬ﺿـﺮﺑﺎن ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠـﺐ‪ ،‬و‬

‫ﺧﺠــﺎﻟﺘﻲ ﺑــﻮدن‪ ،‬اﻓﺴــﺮدﮔﻲ‪ ،‬ﺣﻤــﻼت اﺿــﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸــﺮ‬

‫ﺗﻮرم ﭘﺎهﺎ ﺷﻮد‪.‬‬

‫)ﭘﺎﻧﻴــﻚ( و ﻳــﺎ ﺑــﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮﺳــﻬﺎي ﺷــﺪﻳﺪ روﺣــﻲ ﭘﺪﻳــﺪ‬

‫از ﺟﻤﻠﻪ واآﻨﺸﻬﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬

‫ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻴﻠﺪﻧﺎﻓﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن‬ ‫ﺣﻨﺠﺮﻩ‪ ،‬ﺗﻮرم ﻟﺒﻬﺎ‪ ،‬زﺑﺎن‪ ،‬و ﺻـﻮرت‪ ،‬هﻤﭽﻨـﻴﻦ‬

‫ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫ﭘﻴـﺪاﻳﺶ آﻬﻴـﺮ‪ ،‬درد ﻗﻔﺴـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ و ﺿـﺮﺑﺎن‬

‫ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺷـﻜﻞ وﻳـﮋﻩ اي‬

‫ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﮔﺰﮔﺰ و ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ ﺳـﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺑـﺎزو‬

‫از ﺗﺮس اﺳﺖ‪ ،‬درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ‬

‫ﻳﺎ ﮔﺮدن و ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗـﻮرم ﭘﺎهـﺎ‪ ،‬آﻮﺗـﺎهﻲ‬

‫اي از ﺣﺎﻓﻈـــــــﻪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮﺳـــــــﺎزي‪،‬‬

‫ﻧﻔﺲ‪ ،‬اﺣﺴـﺎس ﻣﻨﮕـﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻳـﺎ ﺷـﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻧﻌـﻮذ‬

‫ﺧــﺎﻃﺮات ﻗﺒﻠــﻲ‪ ،‬و ﺧﻠــﻖ و ﺧــﻮ در‬

‫ﺑــﻴﺶ از ﺣــﺪ‪ ،‬دردﻧــﺎك و ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت )ﺑــﻴﺶ از ﭼﻬــﺎر‬

‫اﻳﺠـــــــﺎد ﻧﮕﺮاﻧـــــــﻲ دﺧﺎﻟـــــــﺖ دارﻧـــــــﺪ‬

‫ﺳﺎﻋﺖ(‪ ،‬ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﻲ‪ ،‬ﺳﺮدرد‪ ،‬اﺣﺘﻘﺎن ﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬اﺳﻬﺎل و‬

‫ﻧﮕﺮاﻧــﻲ اﺷــﻜﺎل و ﭼﻬــﺮﻩ هــﺎي ﻣﺘﻔــﺎوﺗﻲ از ﺧــﻮد ﻧﺸــﺎن‬

‫ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ اﺷﺎرﻩ آﺮد‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺘـﺎ هﻤـﻪ ي اﻳـﻦ‬

‫ﻣﻴﺪهــﺪ اﻣــﺎ اﻏﻠــﺐ ﺑــﺎ اﺣﺴــﺎس ﻧــﺎاﻣﻨﻲ‪ ،‬آــﻢ ﻗــﺪرﺗﻲ و‬

‫ﻋﻮارض اهﻤﻴـﺖ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻮﻋﺸـﺎن‬

‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮوز ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧـﺎﮔﻮار را‬

‫ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ هﻤﺮاﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫در ﺑﻴــﺮون از ﺧﻮدﻣــﺎن ﺗﻠﻘــﻲ ﻣﻴﻜﻨــﻴﻢ‪ ،‬و ﺳــﻌﻲ ﻣﻴﻜﻨــﻴﻢ‬

‫ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارو و ﻏﺬا در اﻣﺮﻳﻜﺎ )‪(F.D.A‬‬

‫زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻤﺎن را ﻣﺴﺆل ﺁن ﺑـﺪاﻧﻴﻢ! اﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻘـــﺎت ﮔﺴـــﺘﺮدﻩ اي را ﺑـــﺮاي ﺑﺮرﺳـــﻲ ﺗـــﺎﺛﻴﺮ داروي‬

‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ آﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮهﺎ ﻓﻘﻂ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣـﺎ‬

‫واﻳــﺎﮔﺮا ‪) Viagra‬آــﻪ ﺑــﺮاي اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗــﻮان ﺟﻨﺴــﻲ و در‬

‫را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ داد‪ .‬اﻏﻠـﺐ ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن ﺧـﻮد اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را‬

‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﻨﻨﺪﻩ ي ﻧﻌﻮظ در ﻣـﺮدان ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﻗﺒــﻮل دارﻧــﺪ آــﻪ ﺣﺘــﻲ در ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﻧﻴــﺰ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﻋﻲ آﻮري ﺷﺮوع آﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬

‫درﺟــﺎﺗﻲ از ﻧﮕﺮاﻧــﻲ و اﺿــﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺧﻮاهﻨــﺪ آــﺮد!‬

‫ﻓﺮم از آﻮري اﺻﻄﻼﺣﺎ ‪ NAION‬ﻧﺎم دارد و اﻏﻠﺐ در ﻣﺮدان‬

‫ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻴﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان آﻨﺘﺮل ﻣﻐـﺰي‬

‫دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ آﻪ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل در‬

‫ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ و اﺛﺮات ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس‬

‫ﻧﻌﻮذ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬

‫آﻤﺘــﺮ از ﺳــﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳــﺖ‪ ،‬و ﻣــﺎدﻩ اي ﺑﻨــﺎم ﮔﺎﺑــﺎ )ﮔﺎﻣــﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﺁﻣﻴﻨﻮﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ( را در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞ دﺧﻴـﻞ ﻣـﻲ‬

‫‪٣۴‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫داﻧﻨــﺪ و اﻋﺘﻘــﺎد دارﻧــﺪ آــﻪ آﻤﺒــﻮد اﻳــﻦ ﻣــﺎدﻩ ﻳــﺎ ﭘﺎﺳــﺦ‬

‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﻼت ﭘﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺳـﻬﺎي ﻣﺮﺿـﻲ ﻣﺜـﻞ‬

‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﺻــﻲ در ﻣﻐــﺰ )ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺁن(‬

‫اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮﻳﺰي‪ ،‬ﺗﺮس از ﺻﺤﺒﺖ آﺮدن در ﺟﻤﻊ‪ ،‬و‪ ...‬ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس هـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ‬

‫درﻣﺎﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دارو درﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‬

‫دادﻩ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮﻋﻜﺲ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ‬

‫زداﺋﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ آﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ و در ﺷـﺮاﻳﻂ‬

‫ﻣﻘــﺎدﻳﺮ آــﺎﻓﻲ ﮔﺎﺑــﺎ داﺷــﺘﻪ و ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ ﺑــﻪ ﺁن‬

‫آﻨﺘﺮل ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎر را در هﻤـﺎن ﺷـﺮاﻳﻂ اﺿـﻄﺮاب ﺁور ﻗـﺮار‬

‫ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﺁرام و ﺧﻮﻧﺴﺮد هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺷﺪت ﺁن ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳﻨـﺪ‪ ،‬ﺗـﺎ ﺟـﺎﺋﻲ‬

‫در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺑﺮﺧــﻲ ﻣﺤﻘﻘــﻴﻦ اﻋﺘﻘــﺎد دارﻧــﺪ ژﻧــﻲ ﺑ ـﻪ ﻧــﺎم‬

‫آﻪ اﺛﺮات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺁن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ‬

‫اس‪.‬ال‪.‬ﺳﻲ‪.‬ﺁ‪ ۴.‬دراﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺿﻄﺮاب وﺟـﻮد دارد آـﻪ‬

‫روش را ﺑﻴﻦ ‪ %٨٠-۶٠‬ذآﺮ آﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬و ﺗﻔﻜﺮات ﻣﻨﻔﻲ‬

‫ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از اﺿﻄﺮاب ﻧﻴـﺰ هﺴـﺖ آـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤـﻼت ﭘﺎﻧﻴـﻚ‬

‫ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ درﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮدد‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﻧﺤـﻮﻩ ي‬

‫)اﺿﻄﺮاب هﺎي ﺣﻤﻠـﻪ اي ﺷـﺪﻳﺪ( ﺗﻈـﺎهﺮ ﻣﻴﻜﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ‬

‫زﻧــﺪﮔﻲ و اﺳـــﺘﺮس هـــﺎي دوران آـــﻮدآﻲ را در اﻳﺠـــﺎد‬

‫ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔـﺮد ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد‪ ،‬اﻳـﻦ‬

‫اﺿﻄﺮاب هﺎي دوران ﺑﻠﻮغ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻟﺖ را اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻳﺎ )‪ (G.D.A‬ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨـﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ هﺮﺣﺎل و ﺑﺎ هﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ آﻪ ﺗﺼـﻮر آﻨـﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺮرﺳـﻲ‬

‫)در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﭘﻴﭽﻴـﺪﻩ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ‬

‫هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ‬

‫اﺿﻄﺮاب را ﻧﺪارﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ذآﺮ ﻧﺎم اﻳـﻦ ﻣـﻮارد‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺑــﻴﺶ از ﺣــﺪ ﺑﺨﺸــﻲ از ﻗﺸــﺮ ﻣﻐــﺰ )آــﻮرﺗﻜﺲ‬

‫اآﺘﻔﺎ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ‪(.‬‬

‫ﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ( در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜــﻲ از ﺟﺪﻳــﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘــﻪ هــﺎي ﻣــﺎ اﻳــﻦ اﺳــﺖ آــﻪ ﻣﻐــﺰ‬

‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮاب‬

‫ارﮔﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑـﻮدﻩ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺴـﻴﺎر‬

‫ﺷﻤﺎ هﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت‬

‫ﺑﺎﻻﺋﻲ را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ دارد‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ آﻪ‪:‬‬

‫ﺧﻮاب دﭼﺎر ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪ .‬ﺗﻮﺻـﻴﻪهـﺎﯼ زﯾـﺮ ﺑـﺮاﯼ درﻣـﺎن‬

‫ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻐﺰ ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻐـﺰ ﺟﺪﻳـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬

‫ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬

‫آﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻗﺎدرﻳﻢ ﺁن را ﻣﺠﺪدا ﺷﻜﻞ دهﻴﻢ و دوﺑﺎرﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬

‫‪ -‬هﺮ روز در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻴﺪار ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬

‫) ‪( Reset‬آﻨﻴﻢ! ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن هﺴﺘﻴﺪ!‬

‫‪ -‬زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در رﺧﺘﺨﻮاب در روز را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺒﻞ‬

‫در ﺑﺴــﻴﺎري از ﻣــﻮارد ﻣﻴﺘــﻮان ﺑــﺎ آﻨﻜــﺎش در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و‬

‫از اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑــﺎزﻧﮕﺮي ﺁن ﺁﺳــﻴﺐ زﻣﻴﻨــﻪ ﺳــﺎز اﺿــﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧــﻲ را‬

‫‪ -‬ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮﮎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﯼ‪،‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آﺮد‪.‬‬

‫ﻗﻬﻮﻩ و ﺳﻴﮕﺎر را ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬از ﭼﺮت زدن روزاﻧﻪ ﺑﭙﺮهﻴﺰﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻤﻼت ﭘﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎي ﺣﻤﻠﻪ اي‪:‬‬

‫‪ -‬از ﻧﮕﺎﻩ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از‬

‫ﮔــﺎهﻲ اوﻗــﺎت ﺳﻴﺴــﺘﻢ هﺸــﺪاردهﻨﺪﻩ ي ﻣﻐــﺰ اﻧﺴــﺎن‬

‫ﺧﻮاب ﭘﺮهﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺧﻄﺮ را اﺷـﺘﺒﺎﻩ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ‬

‫‪ -‬ﻧﺰدﯾــﮏ زﻣــﺎن ﺧــﻮاب از ﻏــﺬاهﺎﯼ ﭘــﺮ ﭼﺮﺑــﯽ و ﺳــﻨﮕﻴﻦ‬

‫ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش آﺮدن ﺳﻴﮕﺎر از ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻞ ﺁب ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴـﺮد!‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺸـﺪار دهﻨـﺪﻩ در ﻋﻤـﻖ ﻣﻐـﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬

‫‪ -‬ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﻮاب از ﺣﻤﺎم ‪ ٢٠‬دﻗﻴﻘﻪاﯼ ﺑﺴﻴﺎر داغ ﮐـﻪ‬

‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺨﺮﻳـﺐ و ﺁﺳـﻴﺐ اﺳـﺖ! از‬

‫دﻣﺎﯼ ﺑﺪن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ ﺁﺳـﻴﺐ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ‬ ‫اﺷﺎرﻩ آﺮد‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ‬

‫در ﺣﻤــﻼت ﭘﺎﻧﻴــﻚ ﻓــﺮد ﻣﺮﺗﺒــﺎ از دورﻩ هــﺎي ﺷــﺪﻳﺪ و ﺁزار‬

‫ﻧﺎﻣﻪ دوﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎهﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫دهﻨﺪﻩ ي اﺿﻄﺮاب رﻧـﺞ ﻣـﻲ ﺑـﺮد‪ .‬ﺗـﻨﻔﺲ ﺗﻨـﺪ‪ ،‬اﻓـﺰاﻳﺶ‬

‫ﻟﻄﻔﺎ ﺁﮔﻬﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁدرس زﯾﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺒﻲ‪ ،‬و ﻣﻮﺟﻲ از ﺗـﺮس و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ‬ ‫ﺑﺪن‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ي ﺁن‪ .‬در ﻃﻮل ﺣﻤﻠـﻪ‪ ،‬ﺷـﺨﺺ‬

‫‪majaleh_maha@yahoo.com‬‬

‫ﺑﻴﻘﺮار ﺷﺪﻩ و ﺷﺪﻳﺪا ﻧﺎ ﺁرام ﻣﻴﮕﺮدد‪.‬‬

‫‪٣۵‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫اﻣﻮر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﺿﻌﻴﺖ‬

‫ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و‬

‫‪ LGBT‬هﺎﯼ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻴﻢ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت‬

‫هﻤﺴﻮ ﺳﺎزﯼ و هﻢ ﺁوازﯼ هﻤﻪ ﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن‬

‫را اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻴﻢ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن ﺁﮔﻬﯽ زﯾﺮ ﺑﺮاﯼ‬

‫اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ‪.‬‬

‫دوﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺗﻤﺎس هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ از دوﺳﺘﺎن‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف ﮐﻪ‬

‫ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺟﺎ دارد از ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﺮ و‬

‫هﻤﺎﻧﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در داﺧﻞ‬

‫ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﺁوردﻩ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ وﯾﮋﻩ‬

‫اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ‬

‫ﻧﺎﻣﻪ اﯼ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ زودﯼ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل‬

‫در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﮑﺲ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ‪.‬‬

‫اﻋﻄﺎﯼ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ هﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ‬

‫‪payam@pglo.org‬‬

‫ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﯾﻢ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺁدرس ‪ pglo@pglo.org‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﺎرﯼ و ﻧﻮﺷﺘﺎرﯼ ﺑﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ‬ ‫ﺁن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺳــﺎزﻣﺎن هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﺑــﺮاﯼ اﯾﺠــﺎد ارﺗﺒــﺎﻃﯽ‬ ‫ﺗﻨﮕﺎﺗﻨــﮓ ﺑــﺎ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن و ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﻘــﺎط ﺿــﻌﻒ و‬ ‫ﻗــــﺪرت ﺟﺎﻣﻌــــﻪ درﺧﻮاﺳــــﺖ دارد ﮐــــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــــﺪﮔﺎﻧﯽ از‬ ‫ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺣﻔـﻆ اﻣﻨﻴـﺖ اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻـﯽ در ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ‪ pglo@pglo.org‬ﺗﻤﺎس‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫‪٣۶‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﮐــﺎﻧﻮن ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران و ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯼ اﯾﺮاﻧــﯽ‬

‫ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﭼـﺮاغ‬

‫ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎن ﮐﻨﻨــﺪﻩ ﻧﺸــﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧــﯽ ﺧﻮاهــﺪ‬

‫در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﺪرت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ‬

‫ﺑﻮد‪ .‬ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺧﺒﺮهـﺎ و ﻧﻮﺷـﺘﻪ هـﺎﯼ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ‬

‫ﺧﻮد در ﻃﻮل هﺸﺖ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤـﻊ ﺁورﯼ‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ هﺎﯼ ‪Microsoft Word‬‬

‫اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﻟﺬا از ﺗﻤﺎﻣﯽ‬

‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‪) .‬ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن از ﻓﻮﻧـﺖ ﻓﺎرﺳـﯽ‬

‫دوﺳــﺘﺎن ﻋﺰﯾــﺰ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد ﮐــﻪ در اﯾــﻦ هﻤــﻪ‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻴـﺪ( هـﻴﭻ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮز ﻧﮕـﺎرش‬

‫ﭘﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺎ را در راهﻤﺎن ﯾـﺎرﯼ ﮐﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺁن‬

‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴـﺎز ﻣـﺎ ﺁن را وﯾـﺮاﯾﺶ ﺧـﻮاهﻴﻢ‬

‫ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را در ﭘﺎﯾﺎن‬

‫ﮐﺮد‪.‬‬

‫هﺮ ﺳﻮال ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮاﯼ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را‬

‫ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در هﺮ ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار‬

‫ﺑﻪ ﺁدرس ‪ editor@pglo.org‬ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ‬

‫دهــﻴﻢ‪ .‬از ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪﻩ ﭼﮕﻮﻧــﻪ‬

‫ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﯼ و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن را‬

‫اﺳﺖ؟‬

‫درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ ﭘﺲ از‬

‫ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﮕـﺎرش و ﻟﺤـﻦ ﻣﻘـﺎﻻت‪ ،‬ﺻـﻔﺤﻪ ﺁراﯾـﯽ و ﺳـﺘﻮن‬

‫ارﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﺧﺒﺮ و ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟‬ ‫وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻮن و ﺗﻨﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻃﺮح هﺎﯼ روﯼ ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت هﻔﺘﮕﯽ وﯾﮋﻩ اﯼ را در اﺗﺎق هﺎﯼ‬ ‫ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮏ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺑﺮاﯼ ﻋﻤﻮم ﺁزاد اﺳﺖ‬ ‫و در ﺁن اﺗﺎق هﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﺗﺎق هﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢٠:٠٠‬ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣـﯽ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﮐﻪ هﻨﻮز راﺟﻊ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺤﺚ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻩ و اهﻤﻴﺖ دارد؟‬ ‫روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ ﯾﺎ ﭘﺴﺮوﻧﺪﻩ و ﻧﺸـﺮﯾﻪ‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ؟‬ ‫ﭼﻪ ﻋﻨـﻮان هـﺎﯾﯽ را در ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣـﯽ ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪ و ﺧﻮاهـﺎن‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ ﺁن هــﺎ هﺴــﺘﻴﺪ و ﻧﻴــﺰ ﭼــﻪ ﻋﻨــﻮان هــﺎﯾﯽ را در‬

‫اﺗﺎق هﺎﯼ ﭘﺎﻟﺘﺎﻟﮏ‬ ‫دﺳﺘﻪ ‪By Language / Nationally / Other‬‬ ‫ﻧﺎم اﺗﺎق‪:‬‬

‫ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬

‫‪Iran-Persian Gay & Lesbian Organization‬‬

‫اﯾﻦ اﺗﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﺁﯼ دﯼ )‪ PGLO-PGLO (ID‬ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را در ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت هﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﻧﻤــﯽ ﭘﺴــﻨﺪﯾﺪ و ﺗــﺮﺟﻴﺢ ﻣــﯽ دهﻴــﺪ ﮐــﻪ ﺣــﺬف‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪ؟‬ ‫ﻧﺸـــﺮﯾﻪ از ﻧﻈـــﺮ ﺗﻌـــﺪاد ﺻـــﻔﺤﺎت و ﺣﺠـــﻢ ﻓﺎﯾـــﻞ هـــﺎﯼ‬ ‫ﭘﯽ‪.‬دﯼ‪.‬اف ﺷﺪﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺁﯾﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺮاغ را ﻣﻔﻴﺪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ؟‬ ‫ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ دهﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﻄﻮر‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﻈﺮﺗﺎن را راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ ﻧﺸـﺮﯾﻪ و ارﺳـﺎل ﺁن ﺑـﻪ داﺧـﻞ‬

‫ﻓﺮﯾﺒﺎ – اﺻﻔﻬﺎن‬

‫ﮐﺸﻮر را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ؟‬

‫از اﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪل هﺎ و ﻃﺮح هﺎ در وﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ‬

‫اﮔﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺮاغ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳـﻴﺪ ﺁﯾـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ‬

‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬در اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺮح هﺎﯼ‬

‫ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺁن ﺑﻮدﯾﺪ؟‬

‫ﺷﻤﺎ هﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮردﯼ هﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺑﺎ ﺳﻼم وﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‬ ‫در اﺑﺘﺪا از ﺷﻤﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰان ﮐـﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن زﺣﻤـﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗـﺪرداﻧﯽ را دارم و اﻣﻴـﺪوارم‬ ‫روزﯼ در اﯾﺮان و در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﺮاﯼ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎم ﻋﺰﯾﺰ‪:‬‬

‫رﻓﺘﻪ اﻣﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺑــﺎ درود ‪ ،‬ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﮑﺮ از ﺧــﺪﻣﺎت و ﺧﺴــﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷــﻴﺪ ﺑــﻪ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺮاغ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻪ ﮐـﺮدم ‪ .‬ﺑﺴـﻴﺎر‬

‫ﺟﻬﺖ ﮐﻠﻴﻪ زﺣﻤﺎت ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ‬

‫روﺷﻨﮕﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﺨﺖ هﺴﺖ‬

‫اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻋﺰﯾـﺰان در راﻩ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق‬

‫ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿـﺮم ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺁن ﻣﺸـﮑﻼت را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐـﻨﻢ و از‬

‫ﮐﺎﻣﻞ هﻤﺠﻨﺴـﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دهﻨﻴـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر‬

‫ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮم‪ .‬در ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ هـﻴﭻ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﺮاﯼ ﻣـﺎ‬

‫ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮدم ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗـﺮﯾﻦ‬

‫ﮔﯽ هﺎ ﻣﺘﺼـﻮر ﻧﻴﺴـﺖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮد؟ در‬

‫ﺗﺸﮑﺮ ﻗﻠﺒﯽ ام را از راﻩ دور ﻧﺜﺎرﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس و دﻟﻬﺮﻩ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﺮد ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬

‫ﺑـــﻪ اﻣﻴـــﺪ رﺳـــﻴﺪن ﺑـــﻪ ﺁرﻣـــﺎن هـــﺎﯼ واﻻﯼ هﻤـــﻪ ﻣـــﺎ‬

‫ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑـﺮد؟ دﯾﮕـﺮ ﻣـﻦ ﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد را‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫ﻧﺪارم و ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ اداﻣـﻪ دهـﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‬

‫ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ در اﯾـﻦ‬

‫دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻼم‬

‫ﻣــﻮرد ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬در ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﺠــﺪدا از هﻤــﻪ ﻋﺰﯾــﺰان در‬

‫اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ ﺧﻮب ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﺘﺎن‬

‫ﻣــﻦ در ﺻــﺪد هﺴــﺘﻢ ﮐــﻪ دوﺑــﺎرﻩ ﮐــﺎرم را ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن‬

‫ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺗﺸــﮑﺮ و ﻗــﺪرداﻧﯽ را دارم‪ .‬و ﺑــﺮاﯼ ﺷــﻤﺎ و هﻤــﻪ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮم‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺁرزوﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﻴﺮوزﯼ را ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬

‫ﭼﺮاغ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ‪ ،‬ﭼﻮن هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴـﺪ ﻗﻠﻤـﻢ ﺑـﺪﮎ‬

‫دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ ﻓﺮهﺎد‬

‫ﻧﻴﺴﺖ )ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﺮد( اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل اﮔـﺮ ﻓﮑـﺮ‬ ‫ﻣــﯽ ﮐﻨﻴــﺪ ﮐــﺎر دﯾﮕــﺮﯼ هــﻢ از دﺳــﺘﻢ ﺑﺮﺑﻴــﺎد ﻣﻤﻨــﻮن‬

‫ﺑﺎ ﺳﻼم و درود و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﻤﺎ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ رو‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎورﻩ اﯼ هﻢ راﻩ‬

‫ﺑﺮاﻣــﻮن ﻣــﯽ ﻓﺮﺳــﺘﻴﺪ و ﻣــﺎ رو از وﻗــﺎﯾﻊ و روﯾــﺪادهﺎ ﺁﮔــﺎﻩ‬

‫ﺑﻴﺎﻧﺪازﯾﺪ ﻓﮑـﺮ ﮐـﻨﻢ ﺑﺘـﻮاﻧﻢ ﻣﺸـﺎورﻩ ﺑـﺪهﻢ‪ .‬وﻗﺘـﯽ ﻣﺠﻠـﻪ‬

‫ﮐﻴﺎ – اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‬

‫ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ‪ .‬ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﺎﺷﯽ‪.‬‬

‫ﭼﺮاغ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺟـﺪﯼ‬ ‫ﺗــﺮ از ﻧﺸــﺮﯾﺎت دﯾﮕــﺮ اﺳــﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘــﻪ دﯾﮕــﺮان از ﻧﻈــﺮ اﻃــﻼع‬

‫ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن‬

‫رﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻤـﯽ ﺧـﻮب هﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ ﭼـﺮاغ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬

‫ﻣــﻦ ﯾــﮏ هﻤﺠﻨﺴــﮕﺮا هﺴــﺘﻢ در اﯾــﺮان‪ .‬ﺳــﺎل هــﺎ ﻗﺒــﻞ‬

‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ هﺮ ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ‬

‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ زدم اﻣـﺎ ﻓﻴﻠﺘـﺮ اﯾـﻦ‬

‫ﺟﻬﺖ ﻓﮑﺮﯼ دادن ﺑـﻪ هﻤﻨـﻮع هﺎﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ اﻧـﺪازﻩ ﮔـﺮﻓﺘﻦ‬

‫اﺟﺎزﻩ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ دهﺪ‪ .‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ را از ﺑﭽﻪ هﺎ ﺧﻴﻠـﯽ‬

‫ﺣ ـﻖ ﺁن هــﺎ ﻣﻬــﻢ هﺴــﺖ و ﺷــﺎﯾﺪ هــﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‪ .‬زﻣــﺎﻧﯽ‬

‫ﻣــﯽ ﺷــﻨﻮم و ﺷــﻨﻴﺪﻩ ام ﮐــﻪ ﺧﻴﻠــﯽ ﭘﺮﺑــﺎر ﺷــﺪﻩ اﯾــﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻴﻠــﯽ هــﺎ ﻓﮑــﺮ ﻣــﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑﭽــﻪ هــﺎﯼ ﺳــﺎزﻣﺎن‬

‫ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ‬

‫هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﻣﻨﻴﺖ در ﺁن ﻃﺮف دﻧﻴﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﻮد‬

‫ﻣﺴﻌﻮد‬

‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﺶ ﮐﻨـﻴﻢ!! اﻣـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﺁﻧـﺪرﻩ‪ ،‬ﺑﭽـﻪ هـﺎﯼ‬

‫و ﺑﺴﻴﺎرﯼ اﯾﻤﻴﻞ هﺎﯼ ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎ‬

‫اراﮐﯽ و اﻣﻴﺮ و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﻀﻴﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ را‬

‫در اداﻣﻪ راهﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﮐﻪ واﻗﻌـﺎ در اﯾـﺮان ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﯽ‬ ‫ﮔﺪار ﺑﻪ ﺁب زد‪ .‬ﺧﻮد ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺷﻤﺎ درﺑـﺎرﻩ‬

‫ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ‬

‫ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻣﻴـﺪان ﺁزادﯼ ﭼﻴـﺰ زﯾـﺎدﯼ ﻧﻤـﯽ داﻧـﻢ اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ‬ ‫ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﻧﮑﺸـﺪ ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺟﺮﯾﺘـﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﺳﺎﻣﺎن‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬


‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﺟﻨﺎب ﺁرﯾﻦ ورﺟﺎوﻧﺪﯼ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺁﻟﻤﺎن‬

‫دﺑﻴﺮ اول ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﺁﻧﺪرﻩ‬ ‫‪andre@pglo.org‬‬

‫‪pglo@pglo.org‬‬ ‫ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﻓﺮوهﺮ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻮﺋﻴﺲ‬

‫دﺑﻴﺮ دوم ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻴﺎ اﺣﻤﺪﯼ‬ ‫‪pglo@lycos.com‬‬

‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﺁرﺷﺎم ﭘﺎرﺳﯽ‬

‫‪kia@pglo.org‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺗﺮﯾﺶ‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻴﺎرش رﺳﺘﻢ زادﻩ‬

‫ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫دﺑﻴﺮ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫‪hrc@pglo.org‬‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازﯼ‬

‫‪kiarash@pglo.org‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در هﻠﻨﺪ‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﺻﺒﺎ راوﯼ‬ ‫‪saba@pglo.org‬‬

‫دﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻓﺮهﻨﮕﯽ‬ ‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ– ﭼﺮاغ‬ ‫‪editor@pglo.org‬‬ ‫ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺁرزو ﺻﺎﻟﺤﯽ‬

‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺎﻧﯽ‬ ‫‪mani@pglo.org‬‬

‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪاﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪radio@pglo.org‬‬ ‫ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎﺷﺎ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ رادﯾﻮ رهﺎ‬ ‫‪parisa@pglo.org‬‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺮهﺎد ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ رادﯾﻮ رهﺎ‬ ‫‪farhad@pglo.org‬‬ ‫ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻧﺎز ﺧﺠﺴﺘﻪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻴﻤﺎﯼ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪tv@pglo.org‬‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻴﺎ اﺣﻤﺪﯼ‬ ‫دﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺁﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫‪kia@pglo.org‬‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺪرام ﭘﺎرﺳﺎ‬ ‫دﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫‪pedram@pglo.org‬‬ ‫ﺟﻨﺎب ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺎﻧﯽ‬ ‫دﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‬ ‫‪mani@pglo.org‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫– ﺁذر ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬

‫ﺁﯾﻴﻦ ﭼﺮاغ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﻴﺴﺖ!‬

cheraq9  

Azar mah 1384