Page 1

‫ﻧﺎم ‪ :‬ﻧﺸﺮﻳﻪ ي ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺮاغ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ‪PGLO‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ‪ :‬ﺁرﻳﻦ ورﺟﺎوﻧﺪي‬ ‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ ‪ :‬ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازي‬ ‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪ :‬ﻧﻴﻤﺎ‬ ‫ﻃﺮاح روﯼ ﺟﻠﺪ‪ :‬اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎرﻩ‪ :‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎﻩ ‪٨۴‬‬ ‫ﺁدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ‪:‬‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ ‪:‬‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org‬‬ ‫‪payam@pglo1.org‬‬


‫ ﺳﺨﻦ ﺳﺮ دﺑﻴﺮ‬

‫‪١‬‬

‫ ﻣﺎهﻲ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ‬

‫‪١‬‬

‫ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاي ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ‬

‫‪٢‬‬

‫ ﭘﻴﺮ زﺷﺖ‬

‫‪٣‬‬

‫ ﭘﺎي ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ‬

‫‪۴‬‬

‫ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﮏ اﺷﺘﺒﺎﻩ‪ ،‬او ﻳﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻳﺎ زن؟‬

‫‪۴‬‬

‫ ﻧﻮﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ‬

‫‪۶‬‬

‫ ﭼﺸﻤﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺖ‬

‫‪٧‬‬

‫ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﻲ در ﮔﺬر ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ‬

‫‪٧‬‬

‫ ﻧﺒﺮد اﺣﺴﺎس‬

‫‪٨‬‬

‫ﻣﻦ ﺑﻪ هﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺎﻻن ﺷـــﺪم‬ ‫ﺟﻔﺖ ﺑﺪﺣﺎﻻن و ﺧﻮش ﺣﺎﻻن ﺷﺪم‬ ‫هﺮ ﮐﺴﻲ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ ﻳﺎر ﻣﻦ‬ ‫از درون ﻣﻦ ﻧﺠﺴﺖ اﺳــــــﺮار ﻣــﻦ‬ ‫ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻠﺨﻲ‬

‫ﮔﺬر و اﻧﺘﺨﺎب راﻩ ﻳﮏ ﺳﻮال هﻤﻴﺸﮕﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐـﻪ‬ ‫از ازل ﺑــﺎ ﺁن دﺳــﺖ و ﭘﻨﺠــﻪ ﻧــﺮم ﻣــﻲ ﮐــﺮدﻩ اﻳــﻢ‪ .‬ﺁﻳــﺎ درﺳــﺖ‬ ‫ﻣﻲ روم؟ ﺁﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي در ﺑﺮ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﮐﺴـﻲ هﺴـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺮا ﻳﺎري ﮐﻨﺪ؟ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ هﺎﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻳﺎ ﻓﮑﺮﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻳﮏ راﻩ ﺑﻪ ذهﻦ ﻣﻲ رﺳـﻨﺪ ﮐـﻪ ﮔـﺎهﻲ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻴﺎن راﻩ‪ ،‬ﭼﺸـﻢ از هﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ‬ ‫ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫راﻩ ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت ﺗﺎرﻳﮏ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺎهﻲ ﺳﻨﮕﻼخ‪ ،‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴـﺪود‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﮐﻪ راﻩ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﻣﺴﺨﺮﻩ‪ ،‬ﮔﺎهﻲ ﺗﻨﮓ و ﮔﺎهﻲ ﭘﺮ از دﺷﻤﻦ و ﻳﺎ ﭘﺮ از اﻧﺘﻈﺎرهﺎي‬ ‫ﮐُﺸﻨﺪﻩ‪ .‬اﻣﺎ راﻩ‪ ،‬راﻩ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻩ ﭘﻴﻤﺎ دارد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ راﻩ ﺑﺴﻴﺎري هﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻋﺪﻩ اي ﮔﻤﺮاهﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺑﺴـﻴﺎري در راﻩ ﺷـﻤﺎ هﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ راﻩ ﻗﺪم هﺎﻳﺘـﺎن را اﺳـﺘﻮار ﻣـﻲ ﺳـﺎزد‬ ‫اﻣﻴﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادي اﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ اﻳﻦ هـﺪف ﺷﻤﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫راﻩ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ﺑـﺎور ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺑـﻮدن راﻩ‪ ،‬ﺁن را ﺗﺤﻤـﻞ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت راهﻤﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪﻩ اﻳـﻢ و ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁن اﻳﻤﺎن راﺳﺦ دارﻳﻢ و ﻣﻲ ﺧـﻮاهﻴﻢ ﮐـﻪ در راﻩِ ﺷـﻤﺎ‪،‬‬ ‫هﻤﺮاﻩِ ﺷﻤﺎ و ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬

‫ﭘﻴﺎم ﺷﻴﺮازي‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ①‬

‫ﻓــﺮوردﻳﻦ ﻣــﺎﻩ ﺳــﺎل ‪ ١٣٨۴‬ﺁﻣــﺪ و ﮔﺬﺷــﺖ و ﭼﻴ ـﺰي از او ﺑــﺎﻗﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﺧـﺎﻃﺮات‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت و ﺻـﻔﺤﺎت ورق ﺧـﻮردﻩ ﺳﺮرﺳـﻴﺪ‬ ‫زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن‪ .‬ﭼﻪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ؟ ﭼﻪ ﺷﻨﻴﺪم؟ ﭼﻪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮدهﺎﻳﻲ را ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻗﺪردان ﺷﺪﻳﻢ؟‬ ‫هﻤﻴﺸﻪ ﻣـﺎ از ﮔﺬﺷـﺘﻦ اﻳـﺎم ﻏﻤﮕـﻴﻦ ﺑـﻮدﻩ و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﺸﻤﺮدن ﺁن روزهﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ و ﺁرزو ﻣﻲ ﮐﻨـﻴﻢ‬ ‫ﮐــﻪ در ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻟﺤﻈــﺎت را درﮎ ﻧﻤــﻮدﻩ و ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮ ﺑﺴ ـﻴﺎر ﻣﻄﻠــﻮب‬ ‫ﺳﭙﺮي ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬اﻣﺎ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻏﺎﻓﻞ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﺑــﺖ و ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ هــﻢ در ﺣــﺎل ﺁﻣــﺪن ﺑــﻮدﻩ و ﺑــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ‪ .‬اﺻﻮﻻ ﻣـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻳـﺎ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ هﺴـﺘﻴﻢ و ﻳـﺎ در‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻣﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ در ﺣﺎل ﺑﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺮﻳﻢ!!!‬ ‫ﺑﻠــﻪ دوﺳــﺘﺎن ﻣــﺎ ﻟﺤﻈــﻪ ﺑــﻪ ﻟﺤﻈــﻪ ﺁﻳﻨــﺪﻩ را ﺑــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺒــﺪﻳﻞ‬ ‫ﻣـﻲ ﮐﻨ ـﻴﻢ ﺑــﺪون اﻳﻨﮑــﻪ ﺣــﺎل را درﻳ ـﺎﺑﻴﻢ و هﻤــﻮارﻩ ﻳ ـﺎ در ﻏﺼــﻪ‬ ‫هﺴــﺘﻴﻢ و ﻳ ـﺎ در ﺁرزو و ﺁﻣــﺎل؛ ﺁﻳ ـﺎ زﻣــﺎن ﺁن ﻧﻴﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺣــﺎل را‬ ‫درﻳﺎﺑﻴﻢ؟‬ ‫وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ و اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ اي‬ ‫را ﺑـــﻪ ﻳـ ـﺎد ﻣـ ـﻲ ﺁورﻳـ ـﻢ ﻧﺒﺎﻳـ ـﺪ ﺁرزو ﮐﻨـ ـﻴﻢ ﮐـــﻪ در ﺁﻳﻨـــﺪﻩ ﺁن را‬ ‫ﺑﮑﺎرﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﺴﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﮐـﺮد زﻳـﺮا هﻤـﻮارﻩ در اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺮزخ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺎﻧـﺪ؛ ﺑﺎﻳـﺪ هﻤـﻴﻦ اﻻن اﻗـﺪام ﮐﻨـﻴﻢ‪ ،‬اﮔـﺮ ﻣـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ را از دﺳـﺖ دهـﻴﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ ﻟﺤﻈـﺎت ﺑﻌـﺪي ﻧﻴـﺰ از دﺳـﺖ‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ هﻢ زدﻧﻲ درﻣﻲ ﻳـﺎﺑﻴﻢ ﮐـﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﺁرزو را داﺷﺘﻴﻢ اﻣﺎ هﻨﻮز ‪....‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻲ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از هﻤﻴﻦ اﻻن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻃـﺮف‬ ‫ﺳﺎزي ﮐﻮﺗﺎهﻲ هﺎ و ﻗﺪرداﻧﻲ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑـﺮﺁﻳﻴﻢ ﻧـﻪ ﺣﺘـﻲ ﭼﻨـﺪ‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ زﻳﺮا اﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﺘـﺎﺑﻲ ﺧﻮاهﻨـﺪ ﺷـﺪ‬ ‫ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن!!!‬ ‫در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﺑﺲ ﻏﺮور اﻧﮕﻴﺰ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺁن در دﻧﻴﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ هﺎ و ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ‬ ‫ﺁن را زﻳﺒﺎ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ﭘﺎدﺷـﺎﻩ‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﭘـﺲ از ﭘﻴـﺮوزي ﺑـﺮ اهﺮﻳﻤﻨـﺎن ﺁن را ﺁﻓﺮﻳـﺪ و‬ ‫ﺟﺎودان ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺁري ﻧﻮروز اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﭘﺎﮎ و ﻣﻘﺪس اﻳﺮاﻧﻴﺎن‪.‬‬ ‫ﺁﻏﺎز روزي ﻧﻮ؛ روزي ﮐﻪ ﺑﺪي هﺎ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘـﻪ و ﻏﺒـﺎر ﮐﻬﻨﮕـﻲ را‬ ‫زدودﻩ اﻳﻢ و ﺗﺎزﮔﻲ و ﻃﺮاوت را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﻢ‪ .‬ﺁﻏﺎز روزي ﻧﻮ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺳﺎﻟﻲ ﻧﻮ و ﻓﺼﻠﻲ ﻧـﻮ و اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻧـﻮ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻬﺎر ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم زﻳﺒـﺎﻳﻲ هـﺎﻳﺶ‪ ،‬ﺳـﺮود ﻧﺸـﺎط ﺁﻓـﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺑﻮي ﺧﻮش ﮔﻠﻬﺎ و هﻤﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ هﺎ ﺑـﺎ هـﻢ و هـﻢ ﺻـﺪا‬ ‫ﺁواز ﺗﺎزﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل را ﺳﺮ ﻣﻲ دهﻨﺪ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎل و ﻣﺎﻩ و‬ ‫روز و ﺁﻏﺎزي ﺟﺪﻳﺪ؛ از راﻩ رﺳﻴﺪن ﻋﻤﻮ ﻧـﻮروز و ﺣـﺎﺟﻲ ﻓﻴـﺮوز ﺑـﺎ‬ ‫زﻣﺰﻣﻪ هﺎي "ﻋﻴﺪ اوﻣﺪ ﺑﻬﺎر اوﻣﺪ"؛ ﻧﻮﻳـﺪ ﺁﻏـﺎز ﺳـﺎل ‪ ٨۴‬هﺠـﺮي‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪي‪ ،‬اﻏﺎز ﺳﺎل ‪ ٣٧۴٣‬زرﺗﺸﺘﻲ‪ ،‬اداﻣـﻪ ‪ ٢٠٠۵‬ﻣـﻴﻼدي و‬ ‫‪ ١۴٢۶‬ﻗﻤــﺮي؛ دﻳـﺪ و ﺑﺎزدﻳـﺪ هــﺎ‪ ،‬ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲ هــﺎ‪ ،‬روﺑﻮﺳـﻲ هــﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻴﺪي هﺎ‪ ،‬ﺷﺎدي هﺎ‪ ،‬ﮐﻴﻨـﻪ ﺷـﻮﻳﻲ هـﺎ و ﺗـﺎزﻩ ﺷـﺪن هـﺎ؛ ﻓـﺮا‬ ‫رﺳـﻴﺪن ﺳــﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟــﺪ اﺷــﻮ زرﺗﺸــﺖ در ﺷﺸــﻢ ﻓــﺮوردﻳﻦ ﻣــﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻳﮑﻮﺑﻲ هﺎ و ﺳﺒﺰﻩ ﮔﺮﻩ زدن هﺎ و ﺷﺮوع ﮐﺎرهﺎ‪.‬‬ ‫هﻤﻪ و هﻤﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻃﺮاوت اﻣﺎ اﻓﺴـﻮس و ﺻـﺪ اﻓﺴـﻮس ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧــﺪ ﭼﻴﺰهــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﻃﻌــﻢ ﺷ ـﻴﺮﻳﻦ اﻳ ـﻦ ﻟــﺬات را ﺑــﺎ ﺗﻠﺨ ـﻲ ﺁن‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻩ هﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دادﻧـﺪ و ﺁن ﺧﺒﺮهـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ دل هـﺮ اﻧﺴـﺎن‬ ‫ﺁزادﻩ اي را ﺁﻧﭽﻨــــﺎن ﺑــــﻪ ﻓﺸــــﺎر ﻣـــﻲ ﺁورد ﮐــــﻪ زهــــﺮي از او‬ ‫ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻨﺪﻩ و ﺁن ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ هﺎ و اﺟﺮاي‬ ‫ﺣﮑﻢ هﺎي ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺁري ﺧﻮاﻧــﺪﻳﻢ و ﺷــﻨﻴﺪﻳﻢ ﮐــﻪ ﭼﻮﺑــﻪ ﭘﻴ ـﺮ و زﺷــﺖ دار در اﻧﺘﻈــﺎر‬ ‫ﮐﺒﺮي رﺣﻤﺎﻧﭙﻮر ﺟﻮان و زﻳﺒﺎ اﺳﺖ؛‬ ‫ﺁري ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ و ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ دو ﻣﺮد اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا‬ ‫ﺑــﻮدن ﺑــﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﮐﺒــﺮي و ﮐﺒــﺮي هــﺎ دﭼــﺎر ﺧﻮاهﻨــﺪ ﺷــﺪ و‬ ‫ﻋﻴﺪي ﺧﻮد را از ﺟﻼدان ﭼﻮﺑﻪ دار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪ؛ و اﻳـﻦ ﺧﺒﺮهـﺎ‬ ‫زﺧﻤﻲ ﺑﻮد ﺑﺮ دل ﺗﻴﻤﺎرﺧﻮردﻩ ﻣﺎ و و ﻧﻤﮑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎ‬ ‫و ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﻌﻢ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ هﺎي ﻧـﻮروز زهـﺮي ﺑﺴـﺎزد ﮐﺸـﻨﺪﻩ‬ ‫ﺗﺮ از ﺳﻢ ﻣﺎرهﺎي ﺿﺤﺎﮎ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﻣﻴـﺪ داد ﮐـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت را دﻳﮕﺮ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ اﻣﻴـﺪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘـﻖ ﺧﻮاهـﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ از هﻢ اﮐﻨﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎي ﻣﺼـﻤﻢ‪ ،‬ﮐﻤـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫دﻓﺎع از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺪي هـﺎ را ﺑﺮﻃـﺮف ﺳـﺎزﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت را از دﺳﺖ ﻧﺪهﻴﻢ و ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وب ﻻگ‪ :‬ﺷﺐ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎﻩ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺑﻮد‬ ‫ﻣﺪﺗﻬﺎ درﺻﺪد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﻳـﻚ هﻤﺠـﻨﺲ ﮔـﺮاي اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻮدم‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ ﺁﻣﺪ‪ .‬اآﺜﺮ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ‬ ‫ﻓﺸــﺎرهﺎي ﺳﻴﺎﺳــﻲ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺣــﺎآﻢ ﺑــﺮ اﻳــﺮان و اﺣﺴــﺎس‬ ‫ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻨﺴـﻲ ﺧـﻮد و اﻧﺠـﺎم ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻳﻚ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺁرﻣـﻴﻦ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺪ در ﻳـﻚ ﮔﻔﺘﮕـﻮي‬ ‫دوﺳــﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬از ﺧــﻮدش‪ ،‬ﮔــﺮاﻳﺶ ﺟﻨﺴــﻲ و ﻣﺸــﻜﻼﺗﺶ در اﻳــﺮان‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﺪ‪ .‬او ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان در ﻳﻜﻲ از رﺷـﺘﻪ هـﺎي‬ ‫ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ‬ ‫از آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺷـﺪﻩ و هـﻢ اآﻨـﻮن ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ‬ ‫اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ هﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ‪:‬‬ ‫" ﺷﻤﺎﻳﻚ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاي اﻳﺮاﻧﻲ هﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﻮال ﺷﻤﺎ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ‪ ،‬هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮع ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻨﺴﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﻠﻴﺖ اﺳﺖ‪.‬ﻓﺮد هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ آﻪ از ﻟﺤﺎظ روﺣﻲ‪ ،‬ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﺴـﻤﻲ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳـﻞ‬ ‫ﺑــﻪ هﻤﺠــﻨﺲ ﺧــﻮد دارد‪ ،‬ﺧــﻮاﻩ ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣــﺮد ﻳــﺎ زن ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاي اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮدي ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ‪.‬‬ ‫" ﭼﻄﻮر ﺷﺪ آﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺷﺪي؟‬ ‫ﻣﻦ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﻧﺸﺪم‪ .‬هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺑﻮدم‪ .‬ﺳﻮاﻟﺘﺎن را ﺑـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫ﺳــﻮال دﻳﮕــﺮ ﺟــﻮاب ﻣــﻲ دهــﻢ‪ .‬ﭼﻄــﻮر ﺷــﺪ آــﻪ ﺷــﻤﺎ‪ ،‬ﻏﻴــﺮ‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺷﺪﻳﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪهﻴﺪ‪..‬‬ ‫" ﻣﺴــﺌﻠﻪ آﻤــﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت هﺴــﺖ‪ .‬ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣــﺮدم دﻧﻴــﺎ‪،‬‬ ‫ﻻاﻗـــﻞ ﺁﻧﻄـــﻮري آـــﻪ دﻳـــﺪﻩ ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد ‪،‬ﻣﺜـــﻞ ﻣـــﻦ‬ ‫هﺘﺮوﺳﻜﺸﻮال )دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔـﺮا( هﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳـﺎ دﺳـﺖ آـﻢ‬ ‫اﻳﻨﻄــﻮر ادﻋــﺎ ﻣــﻲ آﻨﻨــﺪ‪ .‬وﻗﺘــﻲ ﻣــﻦ از ﺷــﻤﺎ اﻳــﻦ را‬ ‫ﻣﻲ ﭘﺮﺳـﻢ‪ ،‬ﻣﻨﻈـﻮرم اﻳـﻦ هﺴـﺖ آـﻪ ﭼـﺮا ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان و‬ ‫اآﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت داري؟‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ آﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻔﺎوت دارم‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣـﻲ آﻨـﺪ‪ .‬هﻤـﺎﻧﻄﻮري آـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ‪ ،‬اﻓـﺮاد ﺑﻠﻨـﺪ ﻗـﺪ و‬ ‫آﻮﺗﺎﻩ ﻗﺪ‪ ،‬ﭼﺎق و ﻻﻏﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ ،‬در هﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻓـﺮادي ﺑـﺎ‬ ‫ﮔﺮاﻳﺸــﻬﺎي ﺟﻨﺴــﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت هــﻢ ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ وﺟــﻮد داﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﺧـﻮد‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫" اﻣــــﺎ ﺧﻴﻠــــﻲ هــــﺎ‪ ،‬اﻳــــﻦ ﺗﻔــــﺎوت را ﺑــــﻪ رﺳــــﻤﻴﺖ‬ ‫ﻧﻤـــﻲ ﺷﻨﺎﺳـــﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨـــﻲ اﻳـــﻦ ﻣﺜـــﺎل ﺷـــﻤﺎ را ﺻـــﺤﻴﺢ‬ ‫ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ‪ .‬هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﺧﻴﻠـﻲ هـﺎ‪ ،‬ﻳـﻚ‬ ‫اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ‪ ،‬ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ‪...‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻧﮕﺎﻩ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻗﻀـﻴﻪ ﺑﻨﮕـﺮﻳﻢ و ﺑﺨـﻮاهﻴﻢ ﺟـﻮاب ﻋﻠﻤـﻲ‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺪا آﻨـﻴﻢ‪ ،‬ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ آﺸﻮرهﺎي دﻧﻴـﺎ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜـﺎ‪،‬‬ ‫آﺎﻧﺎدا‪ ،‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬ژاﭘﻦ و ﻗﺎرﻩ اروﭘـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﻮال ﻣـﺎن را ﺑﻴـﺎﺑﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺘــﻲ در ﺑﺴــﻴﺎري از آﺸــﻮرهﺎي ﺁﺳــﻴﺎي ﺟﻨــﻮب ﺷــﺮﻗﻲ آــﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤــﻲ ﺁﻧﭽﻨــﺎﻧﻲ هــﻢ ﻧﺪارﻧــﺪ‪ ،‬اﻳــﻦ ﮔــﺮاﻳﺶ ﺑــﺪور از‬ ‫هﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺗﻌﺼــﺐ و ﭘــﻴﺶ داوري و ﻋــﺎﻣﻲ ﮔﺮاﻳــﻲ‪ ،‬ﻳــﻚ ﻣﻮﺿــﻮع‬ ‫ﺻﺪدرﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺟﻨﺴـﻲ ﻗﺸـﺮي از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎم هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از آﺸـﻮرهﺎ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ]ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ[‪ ،‬ﺁﻟﻤﺎن‪ ،‬هﻠﻨﺪ آﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ازدواج و ﻓـﻮت هﻤﺴـﺮ‪ ،‬ارث و ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮاي هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫" ﻳﻌﻨـــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـــﺎت ﻋﻠﻤـــﻲ‪ ،‬اﻳـــﻦ را ﺛﺎﺑـــﺖ آـــﺮدﻩ آـــﻪ‬ ‫هﻤﺠــﻨﺲ ﮔﺮاﻳــﻲ اﻧﺤــﺮاف ﻧﻴﺴــﺖ؟ ﺑﻴﻤــﺎري ﻧﻴﺴــﺖ؟‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﻲ روﺷــﻦ ﻣــﻲ آﻨﻨـﺪ آــﻪ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻴﻤــﺎري‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬آﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺳﻢ اﻧﺤـﺮاف ﺑـﺮ‬ ‫روي اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ‪ ،‬اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟـﺪي‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎر ﺁوردﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫" ﻣﻤﻜﻦ هﺴـﺖ در هﻤـﻴﻦ ﻣـﻮارد ﻣﺜـﺎل هـﺎﻳﻲ از اﻳـﺮان‬ ‫ﺑﺰﻧﻴﺪ؟‬ ‫ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل‪ ،‬ﭘﺴــﺮي را ﻣــﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻢ آــﻪ از ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮاﻳﺶ‬ ‫ﺟﻨﺴـــﻲ‪ ،‬هﻤﺠـــﻨﺲ ﮔـــﺮا ﺑـــﻮد وﻟـــﻲ ﺑـــﺪﻟﻴﻞ وﺟـــﻮد ﺗـــﺎﺑﻮي‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ②‬

‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﻲ در اﻳﺮان و ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﺤﻴﺢ از ﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺜﻞ‪" :‬ﻣﻦ ﭼﻪ آﺴﻲ هﺴـﺘﻢ؟ و ﭼـﻪ ﻣـﻲ ﺧـﻮاهﻢ؟"‬ ‫ﺧــﺎﻧﻮادﻩ اش او را وادار ﺑــﻪ ازدواج ﺑــﺎ زﻧــﻲ ﻣــﻲ آﻨﻨــﺪ و ﻋــﺮوس‬ ‫ﺑﺨــﺖ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻋــﺪم ﺑﺮﺧــﻮرداري از ﻟــﺬات ﺟﻨﺴــﻲ‪،‬‬ ‫درﺧﻮاﺳـﺖ ﻃـﻼق از دادﮔـﺎﻩ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻣـﺮد از ﺗـﺮس آﺸـﻒ‬ ‫رازش‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدآﺸﻲ ﻣﻲ زﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺜـﺎل‪،‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺁﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ‪:‬‬ ‫ﻳﻚ‪ -‬ﺳﺮآﻮب ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮد هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا و هﻤﺴﺮش )ﻧﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮد از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ ارﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧـﻪ ﺁن زن(‪ .‬دو‪ -‬ﭘﺪﻳـﺪﻩ‬ ‫ﻃﻼق‪ .‬ﺳﻪ‪ -‬از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ‪.‬‬ ‫"ﺷﻤﺎ از ﻧﺪاﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﺤﻴﺢ ﮔﻔﺘﻴـﺪ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻮاﻻت "ﻣﻦ ﭼﻪ آﺴﻲ هﺴﺘﻢ و ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ"‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟!‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت آـﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد ذاﺋﻘـﻪ ﺟﻨﺴﻴﺸـﺎن دﭼـﺎر ﻳـﻚ‬ ‫ﺳــﺮدرﮔﻤﻲ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤــﻲ داﻧﻨــﺪ آــﻪ هﺴــﺘﻨﺪ؟ ﺣﺘــﻲ در‬ ‫ﻣﻮاردي آﻪ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ از ﺁن ﮔﺬﺷـﺖ‪ ،‬دﻳـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ آﻪ ﻓﺮد هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ دادﻩ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ زن‬ ‫ﻳﺎ ﻣﺮد ﺷـﺪن را‪ ،‬راﻩ ﺣـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺸـﻜﻞ ﻻﻳﻨﺤـﻞ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﻲ داﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ آـﻪ ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻔﻜـﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺎك آﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﭘـﺎك ﻣـﻲ آﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺬهﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آﺸـﻮرهﺎي‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺳـﻮم از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﺮان )آـﻪ هﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب‬ ‫ﺷـــﺮع و ﻋـــﺮف و ﻣـــﺬهﺐ و ﻗـــﻮاﻧﻴﻦ اﺳـــﻼﻣﻲ ﺑﮕﻨﺠـــﺪ( ﻋﻠـــﻢ‬ ‫ﺳﻜﺴﻮﻟﻮژي دﺳﺘﻜﺎري ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد آـﻪ‬ ‫راﺑﻄــﻪ ﺟﻨﺴــﻲ ﻓﻘــﻂ در ﭼﻬــﺎرﭼﻮب ﺷــﺨﺺ ﻓﺎﻋــﻞ و ﻣﻔﻌــﻮل‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻨﺠﺪ‪ .‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ آـﻪ ﻋﻠـﻢ ﻣـﻦ در ﺁوردي رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺁﻳﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻨﻲ را ﺑـﻪ زﻳـﺮ ﭘﻮﺳـﺖ اﻳـﻦ‬ ‫ﺟﻮاﻣــﻊ ﺗﺰرﻳــﻖ ﻣــﻲ آﻨــﺪ آــﻪ ﻣــﻲ ﺧﻮاهﻨــﺪ هﻤــﻪ ﭼﻴــﺰ را در‬ ‫ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺬهﺐ و ﺳﻨﺖ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻜﺴﻮﻟﻮژي‬ ‫را‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ آﻤﻲ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ آﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ آـﻪ‬ ‫از ﻧﻈـﺮ اﻳــﻦ ﺑـﻪ اﺻــﻄﻼح ﭘﺰﺷــﻜﺎن و ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘــﺮدازان‪ ،‬اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ از‬ ‫ﻟﺤــﺎظ ﺟﻨﺴــﻲ ﻓﻘــﻂ و ﻓﻘــﻂ ﺑــﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﻣ ـﺮد و زن و راﺑﻄــﻪ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬هﻤﺎن ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌـﻮل‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﭽﺎرﻩ هﻤﺠﻨﺲ ﮔـﺮا از دﻳـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ وﺟـﻮد ﺧـﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ وﺻـﻠﻪ ﻧـﺎﺟﻮر اﺳـﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ از ﺁﻧﺠـﺎﻳﻲ آـﻪ‬ ‫هﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ هـﻢ دارﻧـﺪ‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ هـﻢ از اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺴـﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴـﺖ و آـﻼﻩ ﺷـﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد‪ .‬ﻧﺎم اﻳﻦ آﻼﻩ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻨﺴـﻴﺖ‬ ‫اﺳﺖ!‬

‫" ﭼﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ را آﻼﻩ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻋﻠـﻲ ﻳـﻚ ﻣـﺮد هﻤﺠـﻨﺲ ﮔـﺮاي اﻳﺮاﻧـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ هﻤﺎن رﻓﺘﺎرهﺎي ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح اوا ﺧﻮاهﺮاﻧـﻪ‬ ‫ﻳﺎ زﻧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدي ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﺪ‪) .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ از‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣﺮدهـﺎ ﮔـﺮاﻳﺶ دارد‪ (.‬ﻋﻠـﻢ ﺳﻜﺴـﻮﻟﻮژي در‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن‪ ،‬ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ آـﻪ ﻋﻠـﻲ را وارد ﭘﺮوﺳـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻠﻲ‪ ،‬در ﻋﻠـﻢ ﺳﻜﺴـﻮﻟﻮژي ﺑـﻪ‬ ‫رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻧﺪارد‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺜـﻞ اﻳـﺮان‪ ،‬ﻋﻠـﻲ ﻳـﻚ ﺷـﺨﺺ‬ ‫ﻧــﺎﻗﺺ اﺳــﺖ‪ .‬او هﻤﺠــﻨﺲ ﮔﺮاﺳــﺖ و هﻤﺠــﻨﺲ ﮔــﺮا در رواﺑــﻂ‬ ‫ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺬهﺒﻲ و ﺳﻨﺘﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻧـﺪارد‪ .‬ﭘـﺲ ﻣﺮدﺳـﺎﻻري‬ ‫ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻲ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ ﺑﻴﻨـﺪ‬ ‫ﺑﻠﻜــﻪ او را ﻳــﻚ ﻣﺘﺠــﺎوز ﻗﻠﻤـــﺪاد ﻣــﻲ آﻨــﺪ آــﻪ ﺟـــﻮاﻧﻤﺮدي ‪،‬‬ ‫ﻣﺮداﻧﮕﻲ‪ ،‬ﻣﺮدﺳﺎﻻري و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳـﻤﺒﻞ هـﺎي ﻣـﺮد اﻳﺮاﻧـﻲ را‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫زﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬او را‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ زن ﺗﺒـﺪﻳﻞ آـﺮد‪ ،‬ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح‬ ‫ﺧﻮدﺷــﺎن ﺿــﻌﻴﻔﻪ ‪ ،‬ﻳــﻚ ﻣﻔﻌــﻮل ﻣﻨﻔﻌــﻞ از دﻳــﺪ ﻳــﻚ ﺟﺎﻣﻌــﻪ‬ ‫ﻣﺮدﺳﺎﻻر‪...‬‬ ‫"در اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ هﻤﺠـﻨﺲ ﮔـﺮا ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ؟‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﻲ و آﻠﻲ داد‪ .‬دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟـﻮد دارد‪ :‬دﺳـﺘﻪ اي از اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ‬ ‫ﻳــﻚ هﻤﺠــﻨﺲ ﮔــﺮا ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ﺑــﻪ اﻧﺤــﺮاف و اﺑﺘــﺬال‬ ‫ﻣﻲ آﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮاهـﺪ‬ ‫آــﺮد‪ .‬اﻳــﻦ ﮔــﺮوﻩ ﺑــﺎ ﺗﻮﺳــﻞ ﺑــﻪ اﺣﺎدﻳــﺚ و آﺘــﺐ ﺁﺳــﻤﺎﻧﻲ و‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻓـﺮد هﻤﺠـﻨﺲ ﮔـﺮا را ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﺠﺮم ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ وي را ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻣﺠـﺎزات ﻣـﺮگ ﺑـﻪ‬ ‫ﻃــﺮق ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣــﻲ داﻧﻨــﺪ‪) .‬رﺟــﻮع ﺷــﻮد ﺑــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺠــﺎزات‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ هـﺎي ﻣﺮاﺟـﻊ ﺗﻘﻠﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺁﻳـﺖ اﷲ ﻣﻮﺳـﻮي‬ ‫اردﺑﻴﻠــﻲ و ﻣﺤﻤــﺪي ﮔﻴﻼﻧــﻲ(‪.‬دﺳــﺘﻪ اي دﻳﮕــﺮ‪ ،‬ﺑــﺎ ﻣﻼﻳﻤــﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸـــﺘﺮي ﺑﺮﺧـــﻮرد آـــﺮدﻩ و هﻤﺠـــﻨﺲ ﮔﺮاﻳـــﻲ را ﻳـــﻚ ﺑﻴﻤـــﺎري‬ ‫ﻣﻲ داﻧﻨﺪ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻳﺸﻪ آﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد دﻳﮕـﺮ‬ ‫را ﻣﺒﺘﻼ آﻨﺪ‪ .‬دﻳﺪ و رﻓﺘﺎر اﻳـﻦ ﮔـﺮوﻩ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ هﻤﺠـﻨﺲ ﮔﺮاﻳـﺎن‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺟـﺬام ﻳـﺎ ﻃـﺎﻋﻮن‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬اﻳــﻦ دﺳــﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ هﻤﺠــﻨﺲ ﮔــﺮا ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﺤــﺖ ﻧﻈ ـﺮ و‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺧـﻮد را‬ ‫ﺑـــﻪ دﺳـــﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷـــﻲ ﺑﺴـــﭙﺎرد‪ ،‬ﺑﻠﻜـــﻪ دﻳﮕـــﺮ اﻧﺴـــﺎﻧﻬﺎي‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا را ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ‪ " :‬ﺗﻮ ﺑﻴﻤﺎر هﺴﺘﻲ‬ ‫و ﺑﺎﻳﺪ درﻣﺎن ﺷﻮي! " ﻋﺪﻩ اي هﻢ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻓـﺮد‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا دادﻩ و او را ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘـﻪ‪ ،‬ﺑـﻴﻦ زن و‬ ‫ﻣﺮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ‪.‬ﻋﺪﻩ اﻧﮕﺸـﺖ ﺷـﻤﺎري هـﻢ‪ ،‬اﻳـﻦ ﮔـﺮاﻳﺶ را ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﻴﻤــﺎري ﻧﺪاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻠﻜــﻪ ﭘــﺎرا ﻓﺮاﺗــﺮ از اﻳــﻦ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ‬ ‫اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﮔﺮاﻳﺸــﻬﺎي ﺟﻨﺴــﻲ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺎﻳــﺪ ﺁزادي‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫" دوﺳــﺖ دارم آــﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬــﺎي ﻣﻠﻤــﻮس ﺗــﺮي از ﺑﺮﺧــﻮرد‬ ‫ﻣــﺮدم اﻳــﺮان ﺑــﺎ هﻤﺠــﻨﺲ ﮔﺮاﻳــﺎن در ﺧــﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬آﻮﭼــﻪ و‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺸﻨﻮم‪.‬‬ ‫در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﻓﺘـﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ ﻳـﻚ ﻓـﺮد‬ ‫هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﻧﮕﺎﻩ آـﺮدﻩ و هـﻴﭻ در ﺻـﺪد ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ هـﺎ و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒـــﺎت وي ﻧﻴﺴـــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣـــﺜﻼ ﺑـــﻪ ﻳـــﻚ ﭘﺴـــﺮ هﻤﺠـــﻨﺲ ﮔـــﺮا‬ ‫ﻣــﻲ ﮔﻮﻳﻨــﺪ‪ :‬ﭼــﺮا اﻳــﻦ ﻟﺒــﺎس را ﻣــﻲ ﭘﻮﺷــﻲ؟ ﭼــﺮا ﻧــﻮع ﺁراﻳـﺶ‬ ‫ﻣﻮهﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻋﻤﻮزادﻩ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻪ زادﻩ ات ﻓﺮق ﻣﻲ آﻨـﺪ؟ ﺣﺘـﻲ‬ ‫در ﻣﻮاردي آﻪ در اﻳـﺮان آـﻢ هـﻢ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﻟﻐـﺎت آـﺎرﺑﺮدي ﺑـﺮاي‬ ‫هﻤﺠــﻨﺲ ﮔﺮاﻳــﺎن ﺑﺴــﻴﺎر ﺷــﺪﻳﺪا ﻟﺤــﻦ و زﺷــﺖ اﺳــﺖ ﻣﺜــﻞ‬ ‫اوا ﺧﻮاهﺮ‪ ،‬آﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺑﭽﻪ ُاﺑﻨﻪ و ﻟﻐﺎت زﺷـﺖ از اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ‪ ...‬ﻻزم‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺬآﺮ ﻣﻲ داﻧﻢ آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻓـﺮدي هﻤﺠـﻨﺲ ﮔـﺮا ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫وﻟﻲ ﻇﺎهﺮش ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺟﻨﺴـﻴﺶ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺸﺎرهﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩ و اﺟﺘﻤﺎع‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل‪ ،‬ازدواج هﺎي اﺟﺒﺎري و‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن ﻃﻼق و زﻧﺪﮔﻲ هﺎي ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲ ﺁﻳـﺪ آـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ذآﺮ ﺷﺪ‪...‬‬ ‫" در ﭘﺎﻳـــﺎن دوﺳـــﺖ دارم ﺑﭙﺮﺳـــﻢ‪ ،‬ﺁﻳـــﺎ ﺷـــﻤﺎ روزي را‬ ‫ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ آﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔـﺎد اﻋﻼﻣﻴـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن و ﮔﺮاﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎري‬ ‫ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸﻮد و از ﻃﺮف هﻴﭻ ﻣﺮﺟـﻊ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻴﺰ اﻋﻀـﺎي اﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﻮرد‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ؟‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد آﻪ ﭼﻘﺪر ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﺤﻴﺢ‬ ‫دادﻩ ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ در درﺳـﺘﺮس ﻋﻤـﻮم ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﻴﺮد‪ .‬اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ دادﻩ هـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪﻩ و ﺳﺎﻧﺴﻮرهﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آﺎرﺑﺮدش را‬ ‫رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از دﺳـﺖ ﻣـﻲ دهـﺪ‪ .‬ﻣﻤﻜـﻦ هﺴـﺖ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ‪ ،‬هﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر‪،‬‬ ‫ﻳﻚ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ هـﻢ وﻃﻨـﺎﻧﺶ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﮕـﻮ‬ ‫ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ‪ .‬ﺗـﺎ‬ ‫ﻣــﺎداﻣﻲ آــﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴــﻲ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻳــﺮان‪ ،‬ﺗــﺎﺑﻮ اﺳــﺖ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮔﺮاﻳﺶ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ‬ ‫ﮔﺮاﻳﺶ اﻗﻠﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ از اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﺘﺎن را در اﺧﺘﻴﺎرم ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ‪...‬‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ③‬

‫و ﺁن ﭘﻴــﺮ زﺷــﺖ ﮐــﻪ ﭘﺴــﺮان و دﺧﺘــﺮان ﻣــﺎ را ﻣــﻲ دزدد و ﺑــﺎ‬ ‫ﮔﻴﺴﻮان درازش ﺁﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻩ ﻣﻲ زﻧﺪ‪ ،‬هﻨﻮز زﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن‪ ،‬او اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻨـﺎن‬ ‫ﺑﺎ ادب و ﺑﻲ رﻳﺎ و ﻧﺎب ﮐﻪ ﮐﻼم ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﮔﻞ ﺁراﻣﺶ و ﻋﺸـﻖ و‬ ‫ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫او از درﻳﭽــﻪ ﺑ ـﻲ ﺷﻴﺸــﻪ و دور از دﺳــﺘﺮس اﺗــﺎق ﻓﻌﻠ ـﻲ اش‪،‬‬ ‫ﮔﺮﻳــﺰ ﺑــﺮگ هــﺎي ﺧﺸــﮑﻴﺪﻩ از ﮔﺮﻣــﺎي ﺑــﻲ ﻣﺮوﺗــﻲ را ﺗﻤﺎﺷــﺎ‬ ‫ﻣــﻲ ﮐــﺮد و درﺧﺘــﺎن را ﮐــﻪ ﺳــﺮاﭘﺎ ﺷــﮑﻮﻓﻪ ﻣــﻲ ﺷــﺪﻧﺪ اﻣــﺎ‬ ‫ﺧﺸــﮑﻴﺪﻩ و ﻣﻴــﻮﻩ هــﺎي رﺳــﻴﺪﻩ ﺑــﺎ ﻃﻌــﻢ ﮐــﺎل ﺁﻧﻬــﺎ را ﮐــﻪ در‬ ‫ﺑﺎﻏﺴــﺘﺎن زرد رﻧــﮓ ﮐﻨــﺎر اﺗــﺎﻗﺶ ﺑــﺮ زﻣ ـﻴﻦ ﻣ ـﻲ اﻓﺘﺎدﻧــﺪ‪ .‬در ﺁن‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﻴﺎط ﮐﻪ وﻳﺮان ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز‪ ،‬ﺁن ﺷﺎخ و‬ ‫ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن‪ ،‬دﻳﻮارهﺎي ﺗـﺮﮎ ﺧـﻮردﻩ از ﻓﺮﻳـﺎد ﺑـﻲ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ را و‬ ‫ﺳــﻘﻒ هــﺎي ﻓــﺮو رﻳﺨﺘــﻪ را ﻣــﻲ ﭘﻮﺷــﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و ﺣﺠــﺮﻩ هــﺎ و‬ ‫رواق هﺎي ﺑﺪﺑﻮ را ﺟﻠﻮﻩ اي از ﺑﻬﺸﺖ دروﻏﻴﻦ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺁﻻﭼﻴﻖ هﺎي ﮐﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﻴﺎط‪ ،‬ﮐﺒﻮﺗﺮان ﮐﺒـﻮد ﺑـﻪ ﺟـﺎي زاغ هـﺎي‬ ‫ﺳﭙﻴﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻬﭽﻬﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻟﺠﻦ ﺧـﻮار ﺟـﺎي ﻧﻤـﺎز و‬ ‫ﻧﻴﺎﻳﺶ هﺪ هﺪ زﻳﺒﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁن ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درﻳﭽﻪ‪ ،‬در اﺗﺎق هﺎي وﻳـﺮان‪ ،‬ﺳـﺎﻳﻪ ﺳـﺎري ﮔـﺮم‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﭘﺮواﻧﻪ هﺎ از ﻏﺒﺎر ﺑـﺎل ﺧـﻮد اﺑﺮﻳﺸـﻢ ﻣﻴﺘﺎﻓﺘﻨـﺪ و در‬ ‫ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﺳﮑﻮت ﺣﻴـﺎط ﮔـﺎﻩ ﮔـﺎهﻲ ﺑـﺎ ﺁﻣـﺪ و ﺷـﺪ‬ ‫ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ هﺎ در هﻢ ﻣﻲ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﻄﺮ ﻧﺮم ﺑﺮگ هﺎ اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻣﻬﺮ و ﺷـﻔﻘﺖ درﺧﺘـﺎن را ﮐـﻪ رﻳﺸـﻪ ﺷـﺎن ﺑـﺮ دﻳﻮارهـﺎي ﮐﻬـﻦ‬ ‫ﭼﻨﺒﺮﻩ زدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﮐﺮد و ﺳﻮﮔﻮار ﻣﻲ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫درون اﺗﺎق ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻮد و ﺧﻄـﻮﻃﻲ ﻗـﺪﻳﻤﻲ‬ ‫و ﻧﻮ ﺑﺮ دﻳﻮار ﺁن ﻗﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧـﺪ و درهـﺎي ﺑـﺲ ﮔـﺮان ﻗﻴﻤـﺖ و‬ ‫ﺁهﻨﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﻔﻞ هﺎﻳﻲ از اﻟﻤـﺎس ﭼﻨـﺪ ﻗﻴﺮاﺗـﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺪن داﺷـﺘﻨﺪ‬ ‫ﭼﻴﺰي ﻧﺒﻮد ﺟﺰ رﺷﺘﻪ هـﺎي ﭘﺮاﮐﻨـﺪﻩ ﺑـﺎد ﮐـﻪ از هـﻖ هـﻖ هـﺎي‬ ‫اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻨﺎن در ﻓﻀﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮي ﺁﺷـﻨﺎ و هـﺮاس اﻧﮕﻴـﺰ‬ ‫دﻳﺪار ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﻴــﺎهﻮي ﺷــﻬﺮ ﺁراﻣــﺶ درﻳﭽــﻪ او را در هــﻢ ﻣــﻲ ﺷﮑﺴــﺖ‪،‬‬ ‫واﭘﺴﻴﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺧﻨﺪﻩ ﻣﺮدي ﮐﻪ ﮔﻢ ﺑـﻮد‪ ،‬ﻧﺎﻟـﻪ ي‬ ‫زﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺳﮑﻮت دادﺧﻮاهﻲ ﮐﻪ ﺧـﻮدش را ﺗﺒﺮﺋـﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﻓﺮﻳـﺎد ﺑـﻲ زﺑـﺎﻧﻲ ﮐـﻪ ﮔﻨﺎهﮑـﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮد و‬ ‫ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻏﺮق در ﺁﺑﻬﺎي زﻻل و ﮔﻮﻧﻪ هـﺎﻳﻲ ﮐـﻪ ﺧـﻴﺲ از‬ ‫ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‪،‬ﺧﻨﺪﻩ‪،‬ﻧﺎﻟﻪ‪،‬ﺳﮑﻮت‪،‬ﻓﺮﻳﺎد‪،‬ﭼﺸــﻢ هــﺎ و ﮔﻮﻧــﻪ هــﺎ از ﭘـﻴﺶ‬ ‫ﭼﺸﻤﺶ ﻣـﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﺑـﻪ ﻋﻄﺮهـﺎﻳﻲ ﺁﻏﺸـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧــﺪ‪ .‬ﺁﺳــﻤﺎن ﺑــﻮي ﺧــﺎﮎ ﻣـﻲ داد ‪ ،‬زﻣـﻴﻦ ﺑــﻮي ﺁب ﻣـﻲ داد‪،‬‬ ‫دﻳﻮار ﺑﻮي ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻲ داد و ﮔﻴﺴﻮاﻧﺶ ﺑﻮي ﮔﺮﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﮑﻲ ﻓﺮا ﻣـﻲ رﺳـﻴﺪ ﺻـﺪاي ﻗـﻴﺞ ﻗـﻴﺞ و ﺗـﻖ ﺗـﻖ ﺗﺎﻻرهـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺧﺒﺮي از ﺳـﮑﻮت ﭘـﺮ ﺟﻨﺠـﺎل ﻣـﻲ داد‪ .‬ﺣـﺎل‬ ‫ﭼﻪ ﮐﺴﻲ از ﺑﻮﺳﻪ ﺣﺮف ﻣـﻲ زﻧـﺪ؟ ﭼـﻪ ﮐﺴـﻲ از رﻧـﮓ ﺳـﺮخ‬ ‫ﻻﻟﻪ ﺣﺮف ﻣﻲ زﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﻲ از اﺷﮏ ﻣﺎدر ﻣﻴﺪاﻧﺪ و اﺻﻼ ﭼـﻪ‬ ‫ﮐﺴﻲ ﭼﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ؟‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاي ﺗﻖ ﺗﻖ ﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ درﺳﺖ ﺷﻨﻴﺪﻩ؟‬ ‫ﺁﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮا رﺳـﻴﺪﻩ ﮐـﻪ ﻻﻟـﻪ ﺳـﺮخ ﻣﻌﻨـﺎي ﺷـﻘﺎﻳﻖ ﺳـﻴﺎﻩ را‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﺪ؟ ﺁﻳﺎ زﻣﺎن ﺁن رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺻﺪاي ﭼﮑﺶ ﺳـﮑﻮت ﮐـﻪ ﺑﺎرهـﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻴﺰ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻴﺴﻮان ﺁن ﭘﻴﺮ زﺷﺖ ﺁﺷﺘﻲ ﮐﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ‬ ‫زﻣﺎن ﺁن ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ ﮐـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺟـﺎي ﺑـﺪي را ﺑﮕﻴـﺮد و ﺁﻳـﺎ واﻗﻌـﺎ‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﻨـﺎ ﺷـﻮد و ﺑﺮﮔـﻲ دﻳﮕـﺮ از درﺧـﺖ زرد و‬ ‫ﻣﻴﻮﻩ اي ﮐﺎل و ﺷﮑﻮﻓﻪ اي ﺑﺨﺸﮑﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨـﺎي ﺑﻬـﺎر در زﻣﺴـﺘﺎن‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ درﮎ ﺷﻮد؟‬ ‫دري ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺪام درب ﺑﻮد؟ دري ﺑﻮد از درب هـﺎي‬ ‫ﺑﻬﺸﺖ ﻳﺎ دري از درهﺎي ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪﻩ؟ ﺁن در‬ ‫اﺗــﺎق او ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﮐﻮﺑﻴـﺪﻩ ﻣـﻲ ﺷــﺪ ﺑــﻪ اراﻣـﻲ اﻣــﺎ ﭘﺮﺻــﺪا ﺗــﺮ از‬ ‫هﻤﻴﺸـﻪ‪ .‬ﻣــﺮدي ﺧـﻮش ﺳـﻴﻤﺎ ﺑــﺎ ﺑـﻮي ﻋﻄــﺮ ﺁب ﮔـﻞ ﺳــﺮخ ﺑــﺎ‬ ‫ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﺧﻮر اﺣﺘﺮام ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن او ﻧﺎﺧﺪاﮔﺎﻩ ﺗﻤﺎم ﺑﺪي هﺎ و‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﺎي ﭘﻲ ﺁﻣﺪش‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎهﻲ ﻧﻪ ﭼﻨـﺪان دور‪ ،‬ﻏﻔﻠﺘـﻲ‬ ‫ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻢ و ﮐﻠﻤﺎﺗﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺎي ﻣﻌﻨﺎ رﺳﺎﻧﺪن در ذهﻦ‬ ‫ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻴﺸﺪ‪.‬‬

‫"ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﻓﺮزﻧﺪم و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ"‬

‫ﭼﻪ دﻟﻨﺸﻴﻦ‪ ،‬ﭼـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ‪ ،‬ﭼـﻪ زﻳﺒـﺎ واژﻩ هـﺎﻳﻲ‪ .‬ﮐﻔـﺶ هـﺎﻳﻲ‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ از ﭼﻼﻗﻲ ﺑﻪ هﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎهـﺎﻳﺶ ﭘﻮﺳـﻴﺪﻩ‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﭼﻼﻗﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺶ ﻣﻴﺮاث ﺧﻮد ﮐﻔـﺶ‬ ‫ﺑﻮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﭘﺎهﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن ﺁوردﻩ ﺑـﻮد‪ .‬ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺎﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬زاﻧﻮهﺎﻳﺶ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻤﻴـﺪن ﻧﻤـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺎهـﺎﻳﺶ ﭼﻨـﺎن ﺑـﺮ زﻣـﻴﻦ ﭼﻨـﮓ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر دﻳﮕـﺮ زﻣـﻴﻦ را ﻟﻤـﺲ ﻧﻤـﻲ ﮐﺮدﻧـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻨـﺪ‬ ‫ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد‪ .‬دﺳﺖ هﺎي او ﺑـﻮد ﮐـﻪ او را ﮐﻤـﮏ داد‬ ‫ﺗــﺎ ﺑﺮﺧﻴــﺰد و اﻳــﻦ اﺣﺴﺎﺳــﺎت در او ﻣﺘﺒﻠــﻮر ﺷــﻮد‪ .‬ﭼــﻪ زﻳﺒــﺎ‬ ‫واژﻩ هﺎﻳﻲ‪ .‬ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﭼﻨـﻴﻦ واﻟـﺪﻳﻨﻲ را ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻧﺪﻳـﺪﻩ ﺑـﻮد و‬ ‫هﻴﭽﮕﺎﻩ ﻃﻌﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدن را ﻣﭽﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ راﺳـﺘﻲ‬ ‫ﭼﻘــﺪر ﺑــﺎ ﺷــﻔﻘﺖ اﻳـﻦ ﮐﻠﻤــﻪ ادا ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮد‪ .‬هـﻴﭻ ﮔــﺎﻩ ﮐﺴـﻲ‬ ‫اﻳــﻦ ﭼﻨــﺎن ﺑــﺮ دري ﺑــﻪ اﻧﺘﻈــﺎر او ﻧﺒــﻮد‪ ،‬هﻤﻴﺸــﻪ ﻋﻤــﺮ ﺗﻨﻬــﺎ و‬ ‫ﺑــﻲ ﮐــﺲ ﺑــﻮد و هــﻴﭻ ﮐــﺲ در هــﻴﭻ ﺷــﺎم ﮔــﺎهﻲ در ﮐﻨــﺎر‬ ‫ﺷﻤﻊ هﺎﻳﻲ ﺳـﻮزان ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻲ از ﻋﺸـﻖ ﺑـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر‬ ‫ﻗـﺪم هـﺎي او ﻧﻨﺸﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد‪ .‬ﭼــﻪ زﻳﺒـﺎ واژﻩ هـﺎﻳﻲ‪ .‬ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣــﺎل‬ ‫هﻴﭻ ﮐﺲ از او دﻋﻮت ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻢ ﻗﺪﻣﺶ ﺷﻮد‪ ،‬هﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﺑﻲ ﮐﺲ وار ﻗﺪم ﺑـﺮ ﻣـﻲ داﺷـﺖ اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﮐﺴـﻲ ﺑـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر‬ ‫هﻢ ﻗﺪﻣﻲ او اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﺎﻧﻲ ﺧـﻴﺲ از اﺷـﮏ هـﺎي‬ ‫ﺷﻴﺮﻳﻦ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ و ﺑﺎ او رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ او رﻓﺖ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰهﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﺪﻳﺪ! او رﻓﺖ ﺗﺎ دﻳﻮار ﺗﺮﮎ ﺧﺮدﻩ را‬ ‫از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬او رﻓﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺮگ هـﺎي زرد را از ﻧﺰدﻳـﮏ ﺑﺒﻴﻨـﺪ‪ .‬او‬ ‫رﻓــﺖ ﺗــﺎ زﻣﺰﻣــﻪ هــﺎي ﻣﻐﻔﺮﺗـﻲ دروﻏـﻴﻦ را ﺑﺸــﻨﻮد‪ .‬او رﻓــﺖ ﺗــﺎ‬ ‫ﭼﺎرﭘﺎﻳــﻪ اي ﮐﻮﺗـــﺎﻩ را ﺑﺒﻴﻨـــﺪ‪ .‬او رﻓـــﺖ ﺗـــﺎ ﻣﻴـ ـﻮﻩ هـــﺎي ﮐـــﺎل و‬ ‫ﺷﮑﻮﻓﻪ هﺎي ﺧﺸﮑﻴﺪﻩ را از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺒﻴﻨـﺪ‪ .‬او رﻓـﺖ ﺗـﺎ ﮐﺴـﻲ را‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﻲ از او هﺮاﺳـﺎن ﺑـﻮد‪ ،‬از ﮐـﻮدﮐﻲ وﻋـﺪﻩ‬ ‫دﻳــﺪار او دادﻩ ﺷـــﺪﻩ ﺑـــﻮد‪ ،‬از ﮐـــﻮدﮐﻲ ﺑـــﻮي ان را اﺳﺘﺸـــﻤﺎم‬ ‫ﻣﻲ ﮐﺮد اﻣﺎ راهﻲ ﺟـﺰ رﻓـﺘﻦ ﻧﺪاﺷـﺖ زﻳـﺮا ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻧﻤـﻲ رﻓـﺖ‬ ‫ﭘﺎهــﺎﻳﺶ از او ﺷــﺎﮐﻲ ﻣـﻲ ﺷــﺪﻧﺪ ﭘــﺲ ﻧﺎﭼــﺎر ﺑــﻪ رﻓــﺘﻦ ﺑــﻮد و‬ ‫هﺮﮔﺎﻩ ﻓﮑﺮي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎدﻩ اش داﺷـﺖ ﭘﺎهـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ رﻓﺘﻨـﺪ‬ ‫اﻣــﺎ او را ﺑــﺎ ﺧــﻮد ﻧﻤ ـﻲ ﺑﺮدﻧــﺪ‪ .‬او رﻓــﺖ ﺗــﺎ ﺁن وﻋــﺪﻩ ﻣﻮﻋــﻮد را‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ‪ .‬او رﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺁن ﺗﻨـﻪ ﺧﺸـﮑﻴﺪﻩ درﺧﺘـﻲ را ﺑﺒﻴﻨـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫ﮔﻴﺴﻮاﻧﻲ از اﻟﻴﺎف داﺷﺖ و او را زﻳﻨﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬او رﻓﺖ ﺗـﺎ‬ ‫ﺁن را ﺑﺒﻴﻨــﺪ و ﮔﻴﺴــﻮاﻧﺶ را ﺑــﻪ ﻧﺎﭼــﺎر ﻟﻤــﺲ ﮐﻨــﺪ و از ﺁن ﮔــﺮدن‬ ‫ﺑﻨـﺪي زﻣــﺮد ﺳــﺎزد و ﺑــﺮ ﮔـﺮدن ﺧﺸــﮑﻴﺪﻩ ﺧــﻮد اﻓﮑﻨــﺪ و ﻗﻄــﺮات‬ ‫ﭼﮑﻴﺪﻩ ﭼﺸـﻤﺎﻧﺶ را ﺑـﻪ ان هﺪﻳـﻪ ﮐﻨـﺪ‪ .‬ﺁري او رﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺁن ﭘﻴـﺮ‬ ‫زﺷﺖ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و زﺷﺘﻲ اش را ﺑﺮاي ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دهﺪ‪.‬‬ ‫او رﻓﺖ و دﻳﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻩ اي ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻩ اي ﮐﻪ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ از ﺑﺎدام هﺎي ﺑﻲ ﻣﺮوت اﺳﺖ‪ ،‬ﺧـﺎﻃﺮﻩ اي‬ ‫ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﻨﺪﻩ ﺗﺮ از دﺷﻨﻪ ﺟـﻼدان ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺧـﺎﻃﺮﻩ اي ﮐـﻪ‬ ‫ﺁﺑﺸﺎرﺳــﺎزان ﭼﺸــﻢ هﻤﺠــﻨﺲ هــﺎي او اﺳــﺖ‪ .‬ﺧــﺎﻃﺮﻩ اي ﮐــﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اژدهﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﮐـﻮهﻲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ او ﭘﺮﺗـﺎب‬ ‫ﻣﻲ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺎﻃﺮﻩ اي ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺁﺟﺮهﺎي دﻳﻮاري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ‬ ‫او ﺧﺮاب ﻣﻲ ﺷﺪ و هﺰاران ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﺁري اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮﻳـﺪ دادﻩ ﺷـﺪﻩ ﮐﺴـﻲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮔﺮاﻳﺸـﻲ‬ ‫داﺷﺖ از دل و ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد‪.‬‬

‫ﺁري او ﻳﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺁرﺷﺎم ﭘﺎرﺳﻲ‬

‫ﺧﺎﮎ و ﮐﻔﺶ‪ :‬ﻣﺎ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﺎﮐﻴﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﮐـﻮهﻲ‬ ‫ﺧــﻮاهﻴﻢ ﺷــﺪ ﺑــﺰرگ‪ ،‬ﮐــﻮهﻲ ﺧــﻮاهﻴﻢ ﺷــﺪ اﺳــﺘﻮار‪ ،‬ﮐــﻮهﻲ‬ ‫ﺧــﻮاهﻴﻢ ﺷــﺪ ﺑﻠﻨــﺪ‪ ،‬ﮐــﻮهﻲ ﺧــﻮاهﻴﻢ ﺷــﺪ ﮐــﻪ هــﻴﭽﮑﺲ ﺗــﻮان‬ ‫ﺻﻌﻮدش را در ﺧﻮد ﻧﻴﺎﺑﺪ ‪ .‬ﺁري‪ ،‬اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺧﺎﮐﻴﻢ و ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺶ‪،‬‬ ‫و ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺎ ﻣﻲ ﮐﻮﺑﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎدﻩ اي ﺑﺮﺳـﻴﺪ‪ .‬ﺑﮑﻮﺑﻴـﺪ و ﺁﻧﭽﻨـﺎن‬ ‫ﺑﮑﻮﺑﻴـ ـﺪ ﺗـــﺎ از درون ﺧـــﺎﻟﻲ ﺷـــﻮﻳﺪ و دﻳﮕـــﺮ ﺣﺮﻓـ ـﻲ را در ﮔﻠـــﻮ‬ ‫ﻧﻴﺎﺑﻴﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻣـﺎ‬ ‫ﺑﺎ هﻢ هﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﺧﺎﮎ ﺑﻮدﻳﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻮﻩ هﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫اي ﮐﻔﺶ هﺎ ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﮕﺮدﻳﺪ و ﺧﺎﮐﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺧـﻮد ﺑﻴﺎﺑﻴـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﻴـﺪ و ﭘـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎدﻩ ﺧـﻮد ﮔﺬارﻳـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺑﺪاﻧﻴـﺪ ﻣـﺎ‬ ‫ﮐﻮهﻲ هﺴﺘﻴﻢ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎدﻩ ﺷﻤﺎ و ﺟﺎدﻩ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺧـﺘﻢ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺧـﺎﮎ هـﺎي ﮐـﻮﻩ ﺷـﺪﻩ‪ .‬اﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ ﻓـﺮق‬ ‫دارﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﮐﻔﺶ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﮐﻮهﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ از ﺧﺎﮎ ﻣﻘﺪﺳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻏﻮش ﺑﺎز در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﺎدﻩ اي هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﮎ هﺎي ﮐﻮﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ – ﻳﮏ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮا‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ④‬

‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ‪ :‬ﻟﻴﻦ ﮐﺎﻧﻮي ‪ -‬ﺗﺮﺟﻤﻪ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﻣﻼﺋﮑﻪ‬ ‫هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻳﮑﻲ از ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ هـﺎي هﻮﻳـﺖ ﻳـﮏ‬ ‫ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ‪ .‬اوﻟـﻴﻦ ﺳـﻮاﻟﻲ ﮐـﻪ هـﺮ‬ ‫ﮐﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ "او ﻣـﺮد اﺳـﺖ ﻳـﺎ‬ ‫زن ؟؟" در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﻪ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷـﺎن‬ ‫ﻧﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد درﮐﺸﺎن از دﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺑـﻮدن‪ ،‬ﻣـﺮد ﻳـﺎ‬ ‫زن ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ‪ .‬ﺧﺮد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐـﻪ‬ ‫اﻓﺮاد ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دﺧﺘﺮهﺎ ﺑـﺰرگ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ زن‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮد‪ .‬ﺗﻨﻬـﺎ دو اﻣﮑـﺎن وﺟـﻮد دارد و‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ هﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﺁن‪ .‬ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺑـﻮدن در هﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟـﺪ از‬ ‫روي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺁﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ‪ .‬اﻣـﺎ ﺁﻧﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ‬ ‫ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﭼــﻪ ﭼﻴــﺰ ﺟﻨﺴــﻴﺖ ﻣــﺎ و ﭼــﻪ ﭼﻴــﺰ هﻮﻳــﺖ ﺟﻨﺴــﻲ ﻣــﺎ را‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ؟!‬ ‫ﺟﻨﺴـــﻴﺖ ﻳـــﮏ اﻧﺴـــﺎن در اﺑﺘـــﺪاي ﺑـــﺎرداري هﻨﮕـــﺎﻣﻲ ﻣﻌـــﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺗﺮﮐﻴـﺐ ﮐﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ ‪ ،XY‬ﻧﻤـﻮد‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﮑﻞ ﻣﺮداﻧﻪ ﺧﻮاهـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ‬ ‫و اﮔﺮﺗﺮﮐﻴـــﺐ ﮐﺮوﻣـــﻮزوﻣﻲ ‪ XX‬ﺑﺎﺷـــﺪ‪ ،‬ﻏـــﺪد ﺟﻨﺴـــﻲ اوﻟﻴـــﻪ‬ ‫ﺗﺴﺘﺴــﺘﺮون ﺗﺮﺷــﺢ ﻧﺨﻮاهﻨــﺪ ﻧﻤــﻮد و در ﻏﻴــﺎب ﺗﺴﺘﺴــﺘﺮون‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﮑﻞ زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﻨـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ‪.‬‬ ‫در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﻴﻤﺎري هﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ ﻣﻤﮑـﻦ‬ ‫اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ‬ ‫و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻬﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ و ﻧﻘﺼـﺎن‬ ‫هﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﺁورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ ‪ Gender‬اﺳﺖ ﻳﻌﻨـﻲ درﮎ ﻣـﺎ از‬ ‫ﻣﺮد و زن ﺑﻮدن ﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدﮎ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳـﺎﻟﮕﻲ هﻮﻳـﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ‬ ‫هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﺪ؟‬ ‫وﺟﻮد ﻧﻮزاداﻧﻲ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﺘﻴﮑﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ دهـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ هـﺎي‬ ‫دﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ ﺑــﻪ هﻮرﻣــﻮن ﻣﺮداﻧــﻪ ﻣــﻲ ﺷــﻮد‪ ،‬دﺳــﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ زﻧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺑــﺎر ﻣــﻲ ﺁﻣــﺪﻩ اﻧــﺪ و ﻧﻴــﺰ ﺑﺴــﻴﺎري از ﺣﻘــﺎﻳﻖ اﺑﺘــﺪاﻳﻲ در ﻣــﻮرد‬ ‫اﻳﻨﺘﺮﺳﮑﺲ هﺎ )اﻓﺮاد داراي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣـﺒﻬﻢ ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ژﻧﺘﻴﮑﻲ ﺁﻧﻬﺎ ( در ﭼﻨﺪﻳﻦ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮد ﮐــﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪان اﻳــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧــﺪ ﮐــﻪ هﻮﻳــﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ در هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺖ و ﺑﻌـﺪ در اﺑﺘـﺪاي ﮐـﻮدﮐﻲ‪،‬‬ ‫هﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﮐﻮدﮎ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اش را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ در روﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴـﻲ‬ ‫زﻧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁورد‪ .‬واﺿـﻊ و ﻃﺮﻓـﺪار اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪ دﮐﺘﺮ "ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ" از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻧﺰهﺎﭘﮑﻴﻨﺰ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ‪ ،‬ﮐـﻮدﮐﻲ ﮐـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ‬ ‫زﻧﺎﻧﻪ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳـﮏ دﺧﺘـﺮ ﺑـﺰرگ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻘﻞ از‬ ‫ﺁﻧﮑﻪ ژن هﺎﻳﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮدان‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻟﻲ در هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴـﻲ‬ ‫ﮐﻮدﮎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﻳﺎ اﺷـﮑﺎﻟﻲ در ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر ﺧـﺎﻧﻮادﻩ ﺑـﺎ او ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮎ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﻲ‬ ‫اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻳﺎ هـﺬﻳﺎﻧﻲ ﻣﺒـﺘﻼ اﺳـﺖ ﭘـﺲ ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻓـﺮض ﮐـﻪ‬ ‫اﻳﻦ "اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ" ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻮل دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ دهـﻪ ‪ ١٩۶٠‬ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ .‬ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ هـﺎي‬ ‫زﻳﺎدي در ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺮاﺣﻲ‬ ‫ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﻪ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺮﻓﺎ‬ ‫رواﻧﻲ‪ -‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺟﺮاﺣـﻲ هـﺎي‬ ‫"ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ" را ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻬﺎم هﺎي دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ‬ ‫ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﺳﮑﺲ هﺎ در دوران ﻧﻮزادي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﻮد‬ ‫ﮐﻪ اﮔﺮ در دوران ﻧﻮزادي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﺎ ﺟﺮاﺣـﻲ‬ ‫ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮداﻧﻪ ﻳﺎ زﻧﺎﻧﻪ درﺁﻳﺪ و ﮐﻮدﮎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫دﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ ﺧــﺎرﺟﻲ اﻳﺠــﺎد ﺷ ـﻮد‪ ،‬در ﺧــﺎﻧﻮادﻩ و ﺟﺎﻣﻌــﻪ‬ ‫ﺑﺰرگ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫دﮐﺘﺮ "ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ" از دهﻪ ‪ ١٩۵٠‬ﺑﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺴـﻠﻂ در‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت هﻮﻳــﺖ ﺟﻨﺴــﻲ ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺷــﺪ و ﻃﺮﻓــﺪار اﺻــﻠﻲ ﭼﻨــﻴﻦ‬ ‫درﻣﺎن هﺎﻳﻲ ﺑﻮد‪ .‬او ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮا ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺁن ذهﻦ ﻧﻮزاد ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺳﻔﻴﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ‬ ‫ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ان وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻧﮕﻴــﺰﻩ ﺟﺮاﺣــﻲ هــﺎي ﺗﺼــﺤﻴﺤﻲ ﻓــﻮق ﺣــﻞ ﮐــﺮدن ﺑــﻪ اﺻــﻄﻼح‬ ‫"اﺿﻄﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣـﺒﻬﻢ ﺑـﻮد‪ .‬ﺧـﻮد وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﻧـﻮزادان اﻳﻨﺘﺮﺳـﮑﺲ در‬ ‫ﻃﺒﻴﻌــﺖ ﺑــﺎ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﻲ هــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ در دﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ‪ ،‬دو‬ ‫ﺷــﻌﺒﮕﻲ دﻗﻴــﻖ ﻣــﺮد ‪ -‬زن را در ﻓﺮهﻨــﮓ ﻣــﺎ دﭼــﺎر ﻣﺨـــﺎﻃﺮﻩ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﻮع ﻧﻮزادان ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪهﺎي ﻣﻮرد ﺳـﻮال ﻗـﺮار ﺧﻮاهـﺪ‬ ‫داد ‪ .‬واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺑﻬﺎم و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺟـﺎن ﻣـﺎﻧﻲ‬ ‫هﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺌﻮرﻳﮏ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ را ﻓﺮاهﻢ اوردﻩ‬ ‫ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮي ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺨﺸـﻴﺪﻩ ﺑـﻮد‪ .‬از ﺁن ﭘـﺲ هـﺰاران‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ" ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﻪ هﻮﻳﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ در اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻌﺠﺐ‬ ‫ﺁور ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻳــﮏ ﭘﻴﮕﻴــﺮي ﺳــﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻋﻠﻤــﻲ در ﻣــﻮرد‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻧـﻮزادان ﺑـﻮد‪ .‬در هﻤـﺎن ﺳـﺎﻟﻬﺎي اول اﻳـﻦ‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ هﺎ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻔﻆ اﺣﺘﻴﺎط را در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭼﻬﺮﻩ ﺑـﺎرز اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﭘﮋوهﺸـﮕﺮ ﺟـﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم‬ ‫"ﻣﻴﻠﺘﻮن دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ" ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ هـﺎواﻳﻲ اﻣﺮﻳﮑـﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬او زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮا ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﻟـﻪ اي در‬ ‫ﺳــﺎل ‪ ١٩۵٩‬ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان "ارزﻳــﺎﺑﻲ اﻧﺘﻘــﺎدي اﻧﺘــﻮژﻧﻲ رﻓﺘــﺎر‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺴﺎن" ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺮات دﮐﺘـﺮ ﺟـﺎن ﻣـﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧـﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮات دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎهﺪات در ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮد‪.‬‬ ‫او در ﺁن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺖ "ﺷﻮاهﺪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ‪،‬‬ ‫رواﻧﭙﺰﺷﮑﻲ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻏﺪد ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ از هﻤﺎن دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻃـﻮر ذاﺗـﻲ‬ ‫ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد‪".‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ هﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ "در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﺗـﺎﺛﻴﺮات‬ ‫ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ" و اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و هﻮﻳـﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺟﺘﻤـﺎع ﺷـﮑﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺁﻧﻘـﺪر در ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪاد‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﺣﮑـﻢ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ ﮐـﺮد‪ .‬ﺗﻨﻬـﺎ در اواﺧـﺮ ﻗـﺮن‬ ‫ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ هﺎي ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ دوﺑـﺎرﻩ ﺳـﺮﺑﺮاورد و‬ ‫ﻳﮏ ﻣﻮرد ﻧـﺎدر اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻳﮑـﻲ از ﻧـﻮزادان ﺗﺤـﺖ ﺟﺮاﺣـﻲ‬ ‫ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺁﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐـﻪ هـﻴﭻ ﮔـﺎﻩ ﻣﺴـﻴﺮ زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮزادان ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﮐـﺮدﻩ ﺑـﻮد‪ ،‬ﻧﺒـﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻮرد ﺟﺎن ‪ /‬ﺟﻮن‬ ‫دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ دهﻪ هﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮزادي ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن‬ ‫ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺁﻟـﺖ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ دادﻩ‬ ‫ﺑﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮزاد را ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧـﻮزاد را ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورش داد و ﻧﻪ "ﭘﺴﺮي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ"‪ .‬اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﺮاي‬ ‫ﭘﮋوهﺶ هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎ ارزش ﺑـﻮد زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻧـﻮزاد داراي‬ ‫دوﻗﻠﻮي هﻤﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﮑﻲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ او ﺑـﻮد و‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‬ ‫رﺷﺪ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در هﺮ ﺣﺎل اوﻟﻴﻦ ﮔـﺎم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﻩ ﺁﻟـﺖ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﭘﺴـﺮ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ و او ﺑﺼﻮرت ﻳﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ دﻩ هﺎ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺟﺎن‪/‬ﺟﻮن را ﻣﺪاوﻣﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﮏ‬ ‫ﭘﻴﺮوزي ﻧﻈﺮﻳﻪ اش ارﺟﺎع ﻣﻲ داد‪ .‬دﮐﺘﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺣﻔـﻆ رازداري‬ ‫ﺑﻪ هﻴﭽﮑﺲ اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﻲ داد ﺑﻪ "ﺟـﻮن" ﻧﺰدﻳـﮏ ﺷـﻮد و ﺟﺰﺋﻴـﺎت‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ او را درﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻮرد ﺟﺎن‪/‬ﺟﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺁﻧﻘـﺪر اﻓﺴـﺎﻧﻪ اي‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺒﻨﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ او در ﻣﻮرد هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ‬ ‫ﺑﺪل ﺷﺪ‪ .‬در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﺁن هـﺰاران ﺟﺮاﺣـﻲ ﺗﺼـﺤﻴﺤﻲ‬ ‫ﺑـﺮ اﺳــﺎس ﻧﻈﺮﻳــﻪ او ﺑــﺮ روي ﻧـﻮزادان اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮد‪ .‬ﻓﺮﺟــﺎم‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﻴﻠﺘﻮن دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ‪ ،‬هﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮي ﺟﻮاﻧﻲ ﮐﻪ ‪ ۴٠‬ﺳـﺎل‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ⑤‬

‫ﭘﻴﺶ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ هـﺎي ﺟـﺎن ﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد رﻗﻢ زد‪ .‬ﻣﻴﻠﺘﻮن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻓﺴـﻮر داﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻮد هﻤﻴﺸـﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﮐﺎرهــﺎي ﻣــﺎﻧﻲ ﻣﺸــﮑﻮﮎ ﺑــﻮد‪ .‬در ﻃــﻮل ﺳــﺎﻟﻬﺎ او‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوهﺸﻲ ﺑﺴـﻴﺎري اﻧﺠـﺎم داد و ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ دﻳﮕﺮان را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ان اﻣﮑـﺎن‬ ‫وﺟﻮد دارد ﮐﻪ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ذاﺗﻲ و هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺣـﻮزﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﮐﺴـﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﻧﻤﻲ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﻳﺎﻣﻮﻧـﺪ در اﺑﺘــﺪاي دهــﻪ ‪ ١٩٩٠‬ﺳــﻌﻲ ﮐــﺮد ﮐــﻪ "ﺟــﻮن " را ﮐــﻪ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮐﻨﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﻲ ﺑﺎﻟﻴـﺪﻩ ﺑـﻮد و اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨـﺪ‪ .‬دﻳﺎﻣﻮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﺪن از‬ ‫ﮔﺰارش هﺎي ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ "ﺟﻮن" ﺑـﻮد‪ ،‬وﻗﺘـﻲ او را‬ ‫ﻳﺎﻓــﺖ ﺑــﺎ ﺷــﮕﻔﺘﻲ درﻳﺎﻓــﺖ ﮐــﻪ "ﺟــﻮن" هﻴﭽﮕــﺎﻩ ﺧــﻮد را دﺧﺘــﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺮدي ﻣﺘﺎهﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠــﻮم ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺟــﻮن از هﻤــﺎن دوران ﮐــﻮدﮐﻲ ﺧــﻮد را ﭘﺴــﺮ‬ ‫ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸـﺎرهﺎ ﺑـﺮاي وارد ﮐـﺮدﻧﺶ ﺑـﺮاي رﻓﺘـﺎر‬ ‫دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻮن ﮐﻪ در ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ هﻨـﻮز‬ ‫از ﺟﺮاﺣﻲ اش ﺑﻲ اﻃـﻼع ﺑـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﻼش هـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﺎن و‬ ‫ﺧــﺎﻧﻮادﻩ اش ﺑــﺮاي زﻧﺎﻧــﻪ ﮐــﺮدﻧﺶ ﺑــﺎ هﻮرﻣــﻮن هــﺎي ﺟﻨﺴــﻲ و‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ هﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد‪ .‬او ﺑﻌﺪ هﺎ ﺑـﺎ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﺠـﺪد‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺧﻮد را ﻣﺮد ﺑـﺪل و ازدواج ﮐـﺮد‪ .‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺎر ﺁﻣـﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺧﺘـﺮ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣـﺲ ﺳﺮﺷـﺘﻲ او را از هﻮﻳـﺖ ﺟﻨﺴـﻲ واﻗﻌـﻲ اش‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ از وﻗـﺎﻳﻊ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻮن ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺷﻮاهﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ اش را‬ ‫ﺑﺮاي دﻩ هﺎ ﺳﺎل ﻣﺨﻔﻲ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرش ﺳﻴﮕﻤﺎﻧﺪﺳﻮن ﮐﺎري ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳـﺎ را ﭘـﻴﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑـﺮاي ﺟـﻮن ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن دوﺑـﺎرﻩ ﺟـﺎن‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮد‪ ،‬رخ دادﻩ ﺑــﻮد را ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﻘﺎﻟــﻪ اي را ﺑــﺮاي‬ ‫اﻧﺘﺸــﺎر ﺁﻣــﺎدﻩ ﮐﺮدﻧــﺪ‪ .‬ان ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺁﻧﻘــﺪر ﺑﺤــﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴــﺰ ﺑــﻮد ﮐــﻪ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭘﮋوهﺸﻲ از ﭼﺎپ ﺁن ﺧﻮدداري ﮐﺮدﻧـﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮاهﺪي را ﮐﻪ در ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﺎن ﻗﺮار دارد ﺑﺎور‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟـﺪ‪ :‬ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺠــﺪد و دﻻﻟــﺖ هــﺎي ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ" در ﻧﺸــﺮﻳﻪ اي ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﭙﺲ ﻃﻮﻓــﺎﻧﻲ در رﺳــﺎﻧﻪ هــﺎ و ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﭘــﮋوهﺶ ﮔــﺮان ﺑــﻪ ﭘــﺎ‬ ‫ﺧﺎﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اراﺋﻪ ﺷـﻮاهﺪ دروغ و ﭘﻨﻬـﺎن ﮐـﺮدن‬ ‫ﺷــﻮاهﺪ ﻣﺨــﺎﻟﻒ در ﻣــﻮردي ﮐــﻪ اﺳــﺎس ﮐــﻞ ﻧﻈﺮﻳــﻪ هﻮﻳــﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ اش ﺑﻮد ﻋﻠﻨﺎ ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺷﺪ‪ .‬دو ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ ﺟـﺎن ﮐـﺎﻻﭘﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﻣﺸﺮوح داﺳﺘﺎن را در ﮐﺘﺎﺑﻲ ﭘﺮﻓﺮوش "ﺁﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺁن را‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ" ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﻴﺪ‪ .‬ﺟﺎن ﮐﻮﻻﭘﻴﻨﺘﻮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫اي در ﻧﺸــﺮﻳﻪ "روﻟﻴﻨــﮓ اﺳــﺘﻮن " در ‪ ١١‬دﺳــﺎﻣﺒﺮ ‪ ١٩٩٧‬ﺑــﺎ ﻧــﺎم‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎن‪/‬ﺟﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم را ﺑﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮد ‪.‬‬ ‫او در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اش ﻧﻮﺷﺖ ‪ ..." :‬داﺳﺘﺎن ﺟـﺎن ﺑﻨـﺎي‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎﻳﻲ را ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻲ از دهﻪ ‪ ١٩۵٠‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ‬ ‫درﺁوردﻩ و ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ ﺧﻄــﺎي اﺻــﻠﻲ در ﻧﻈﺮﻳــﻪ اي‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ‪ ".‬زﻳﮕﻤﻮﻧـﺪ‬ ‫ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد رﺷﺪ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﻳـﮏ‬ ‫ﮐﻮدﮎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴـﺮ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻳـﺎ ﻏﻴﺒـﺖ ﺁﻟـﺖ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد‪ .‬ﺑﺮداﺷـﺘﻲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر ﻧﻈﺮﻳـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎرﻩ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪل ﺷﺪ و دﻟﻴﻞ ﻏـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺒـﺪﻳﻞ‬ ‫ﮐﺮدن "ﺟﺎن ﺗﻴﺴﻦ" ﺑﻪ ﻳﮏ دﺧﺘﺮ‪ .‬ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﮐﻪ اﻣـﺮوز ﺑﺮداﺷـﺖ‬ ‫هــﺎي ﻋﺼــﺐ ‪ -‬زﻳﺴــﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺣــﻮزﻩ ﺟﻨﺴــﻴﺖ ﺁن را ﺑــﻪ‬ ‫ﮐﻨﺎري ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ و داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﭘﻴﺸـﮕﺎم را ﺑـﻪ هﻤـﺎن ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ راﻳﻨﺮ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺣـﻮزﻩ اﻳـﻦ ﻃـﻮر‬ ‫ﺑﻴــﺎن ﮐــﺮدﻩ اﺳــﺖ‪" :‬ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﻧــﺪام ﺟﻨﺴــﻲ‪ ،‬ﺁﻟــﺖ ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ‪ ،‬ﻣﻐﺰ اﺳﺖ "‪.‬‬ ‫ﭘﺲ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﺪ؟‬ ‫ﺷـﻮاهﺪ ﻋﻠﻤــﻲ ﻓﺰاﻳﻨــﺪﻩ اي در دﺳــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎرهﺎي‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻐﺰ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ذاﺗﻲ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴـﻲ‬ ‫را ﺑﻮﺟــﻮد ﻣــﻲ ﺁورﻧــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ ﺁﻳــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺨﺸــﻲ از ﻣﻐــﺰ‬ ‫)هﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس در ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ ( BSTC‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺴﺎس دروﻧﻲ هﻮﻳـﺖ‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول دورﻩ ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ هﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﻳﺎ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ رﺣﻢ‪ ،‬در ﻳـﮏ‬ ‫ﻓﺰاﻳﻨﺪ ﻧﻘـﺶ ﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺧـﺎص ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺁورﻧـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﺎرهﺎي ﻣﻐــﺰي در اﻳــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑــﺎرداري ﻣﺮداﻧــﻪ ﻳــﺎ زﻧﺎﻧــﻪ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮد ﺑﺎ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳـﺪ‪ ،‬ﺟـﺪا‬ ‫از ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ او ﭼـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدي هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼ در اﺧﺘﻼﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن ﻋـﺪم ﭘﺎﺳـﺦ دهـﻲ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫اﻧﺪروژن ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﮐـﻪ‬ ‫ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ‪ XY‬دارد ﺑﺎﻓﺖ هﺎي هﺪف ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼﻟـﻲ‬ ‫ژﻧﺘﻴﮑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪروژن ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻤـﻲ دهﻨـﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل دارد‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ‬ ‫اﻧﺪروژن زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎي ﻣﻐﺰي ﺷـﮑﻞ زﻧﺎﻧـﻪ ﺑﺨـﻮد‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮزاد ﺑﺮﻏﻢ ﮐﺮوﻣﻮزوم ‪ XY‬هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ دﺧﺘﺮ را‬ ‫در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ دهﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺸﺎهﺪات ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار‪ ،‬ﻏﻴـﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر و ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﮐـﺮدﻩ‬ ‫اﺳــﺖ و هﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺣــﻮزﻩ اي از ﻋﻠــﻢ را ﮐــﻪ ﭘــﻴﺶ از اﻳــﻦ ﺗﺤــﺖ‬ ‫ﺳــﻠﻄﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻏﻠــﻂ ﺑــﻮد‪ .‬اﻳــﻦ ﺟﺎﺑﺠــﺎﻳﻲ در ﻣــﻮرد ﮔﺎﻟﻴﻠــﻪ از‬ ‫"ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ" ﺑﻪ "ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺮﮐـﺰ" ﺑـﻮد‪ ،‬در ﻣـﻮرد‬ ‫ﺗﮑﻮﻳﻦ هﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ "دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ‬ ‫ﺧـــﺎرﺟﻲ ‪ +‬ﻧﺤـــﻮﻩ ﺑـــﺰرگ ﺷـــﺪن ﮐـــﻮدﮎ" ﺑـــﻪ ﻧﻈﺮﻳـــﻪ ﺗﮑـــﻮﻳﻦ‬ ‫"ﻋﺼﺐ ‪ -‬زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ" اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳــﺘﻠﺰاﻣﺎت اﻳــﻦ ﺟﺎﺑﺠــﺎﻳﻲ ﭘــﺎراداﻳﻢ ﺑﺴــﻴﺎر ﮔﺴــﺘﺮدﻩ اﺳــﺖ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ از اﺧـﺘﻼﻻت هﻮﻳـﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁﻧﮑﻪ اﺣﺴﺎس هﻮﻳـﺖ ﺟﻨﺴـﻲ‬ ‫را "رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ" ﺑﺸﻤﺎرﻳﻢ‪ ،‬اﮐﻨﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان هﻮﻳـﺖ ﺟﻨﺴـﻲ را‬ ‫ﻣﺎهﻴﺘﺎ "ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ" ﺷـﻤﺮد‪ .‬در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي هـﺎي‬ ‫دﮐﺘــﺮ وﻳﻠﻴــﺎم راﻳﻨــﺮ ﻣﺘﺨﺼــﺺ اﻃﻔــﺎل و ﭘــﮋوهﺶ ﮔــﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن‬ ‫ﺟــﺎﻧﺰ هــﺎﭘﮑﻴﻨﺰ‪ ،‬ﮐــﻪ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﮐﺎرهــﺎﻳﺶ در ﻣ ـﻮرد ﮐﻮدﮐــﺎن ﺑــﺎ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣـﺒﻬﻢ اﺳـﺖ‪ ،‬ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ اي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان‬ ‫"ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻳـﺎ زن ﺑـﻮدن‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ" ﺁﻣـﺪﻩ اﺳـﺖ ﻣـﻲ‬ ‫ﺁورﻳﻢ ﮐـﻪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪازي ﮐﻠـﻲ از ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ دهـﺪ‪" :‬در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺁﺧـﺮ اﻳـﻦ ﺧـﻮد ﮐﻮدﮐـﺎن‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ هﺴـﺘﻨﺪ و ﭼـﻪ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮش دادن و ﺁﻣـﻮﺧﺘﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي هﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘـﻴﺶ‬ ‫ﺑﻴﻨﻲ هﺎي ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس "ﺗﺼـﺤﻴﺢ" ﮐـﺎرﮐﺮد‬ ‫ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺧـﻼق‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗـﺮﻳﻦ اﻟﮕـﻮي رﺷـﺪي رواﻧـﻲ ﺟﻨﺴـﻲ‬ ‫ﻳﮏ ﮐﻮدﮎ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ اﻧـﺪاﻣﻲ ﮐـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﮐﻨﻨــﺪﻩ ﺗﮑــﻮﻳﻦ رواﻧــﻲ ‪ -‬ﺟﻨﺴــﻲ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻧــﻪ اﻧــﺪام هــﺎي‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ‪".‬‬

‫ﺑﺰرﮔﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫دو ﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻧﻴﻢ ﮐﺮدار ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫)ﻓﺮدوﺳﻲ(‬ ‫ﺁﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ دﻳﮕﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺁري ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ؟‬ ‫هﺮ ﺷﺨﺼﻲ در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ دﻳﮕـﺮان او را درﮎ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎور ﮐﺮدﻩ و اﺣﺘـﺮام ﺑﮕﺬارﻧـﺪ‪ .‬هـﻴﭻ ﮐـﺲ از ﺑـﻲ اﺣﺘﺮاﻣـﻲ‬ ‫ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬هﻴﭻ ﮐﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮ او ﺧﺮدﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻋﻤﺎل و‬ ‫رﻓﺘﺎرش را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺎرهـﺎ و‬ ‫ﺑﺎرهﺎ در زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺧـﻮد ﺷـﺎهﺪ اﻳـﻦ ﻧﺎﺑـﺎوري هـﺎ و‬ ‫ﺑﻲ ﺣﺮﻣﺘﻲ هﺎ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ!!!‬ ‫ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﭼﺮا اﻳﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻣﻲ دهﺪ؟ ﭼﺮا وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧـﺮدﻩ‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﭘﺎﺳـﺦ دادن اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﻲ ورزﻳـﻢ و اﮔـﺮ هـﻢ ﻋﮑـﺲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎﻧﺐ داري و ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح‬ ‫ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪن هﺴﺖ؟!!!‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ اﻳﻦ اﺗﻔـﺎق را ﺣﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﮏ ﺑـﺎر در زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد ﻟﻤـﺲ‬ ‫ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪﻩ اﻳـﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺁن ﭼـﻪ ﺑـﻮدﻩ؟ ﺁﻳـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﻳﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ‬ ‫ﺳﭙﺮي ﺷﺪﻩ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ⑥‬

‫رﺳﻴﺪﻩ اﻳﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ و هﻢ دﻳﮕـﺮ را ﺑـﺪون‬ ‫ﻣﻨﻄــﻖ و ﺑــﻪ اﺻــﻄﻼح "ﻳــﮏ ﮐــﻼم" ﻣــﺘﻬﻢ ﻧﻤــﻮدﻩ و ﺑﺤــﺚ را‬ ‫ﺑ ـﻲ ﻧﺘﻴﺠــﻪ رهــﺎ ﮐــﺮدﻩ اﻳ ـﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ دﻟﻴ ـﻞ اﻳ ـﻦ اﺗﻔﺎﻗــﺎت‬ ‫ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺎ را درﮎ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣـﺎ اﺣﺘـﺮام ﺑﮕﺬارﻧـﺪ؟ دﻟﻴـﻞ و راﻩ ﺣـﻞ ﺁن ﺷـﺎﻳﺪ ﺁﺳـﺎن‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ هﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﺣـﺮف ﻣـﻦ را ﺑـﺎور‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﺑﺘﺪاي اﻣـﺮ ﺧـﻮدم‪ ،‬ﺣـﺮف ﺧـﻮدم را ﺑـﺎور داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻳـﺎ ﮐـﺮدارم ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ‬ ‫ﺟﺎي ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﻲ هﺴﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﺁن را ﺑـﺎور ﮐﻨـﺪ!!! اﻳـﻦ ﺗﻮﻗـﻊ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻲ ﺟﺎ و ﺣﺘﻲ ﺧﻨﺪﻩ دار هﻢ هﺴﺖ‪ .‬ﻧﻴﺴﺖ؟‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺧﻮدم را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و اﻋﻤـﺎﻟﻢ را ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ‬ ‫ﺑﺎورهﺎﻳﻢ ﺑﺪاﻧﻢ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻗﺪرت دﻓﺎع و ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزي دﻳﮕﺮان را ﭘﻴﺪا‬ ‫ﺧﻮاهﻢ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐـﻪ ﻣـﻦ هﻨـﻮز ﺑـﻪ واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎوري‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ام ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ دﻳﮕﺮان را ﻗﺎﻧﻊ و ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎزم‪ .‬ﺷﺎﻳﺎن‬ ‫ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮ زﺑـﺎن ﺁوردن ﺁن ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺧﻮدﺑﺎوري‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻓـﺮد اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﻟﻘـﺎ ﮐـﺮدﻩ و ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﺎور ﮐﺎذب دﭼﺎر ﺷﻮد در اﻳﻨﺼـﻮرت ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﺣـﻞ ﻧﺸـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷـﺪ‪ .‬ﻧـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺑـﺎور دارﻧـﺪ و ﻧـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺑﺎوري ﺻﺤﻴﺢ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻮﺗﺎﻩ‬ ‫دوﮔﺎﻧﮕﻲ هﺎ و ﺗﻀﺎدهﺎ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮدﻩ و ارﻣﻐﺎﻧﻲ ﺟﺰ ﺳﻠﺐ ﺁﺳـﺎﻳﺶ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ درازا ﻧﻤﻲ ﮐﺸﻢ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜـﺎﻟﻲ‬ ‫ﮐﻮﺗﺎﻩ و واﻗﻌﻲ اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ‪:‬‬ ‫ﻳﮏ روز ﻓﺮدي را دﻳﺪم ﮐﻪ از ﻳﮑﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن هـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑـﻮد‪ ،‬ﭘـﺲ از ﮐﻤـﻲ ﺻـﺤﺒﺖ و ﺷـﻨﻴﺪن‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺁورد ﮐـﻪ ﺑـﺪ ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ هـﻢ از ان ﻣﻄﻠـﻊ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪ .‬ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﻢ و ﮐﻴـﻒ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ او را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ اﻣـﺎ ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳﻨﺠـﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ او‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮد از اﻳﻨﮑﻪ اﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن او را ﺑﺎور ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﻳﺎ ﻧـﻪ‪ .‬ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و دﻋﺎ ﻣﻲ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺣـﺮف‬ ‫هﺎ و ادﻋﺎهﺎﻳﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد‪ ،‬ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ اﺳﺎﺳـﻲ و ﻣﻬـﻢ‬ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺁرزو داﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﻧﮕﺮان ﺑﻮد !!!!!‬ ‫ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻲ و اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫درﺧﻮاﺳــﺖ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﮐﻨ ـﻲ و ﺑــﺎ ﻧﮕﺮاﻧــﻲ در اﻧﺘﻈــﺎر ﭘﺎﺳــﺦ ﺁﻧﻬــﺎ‬ ‫هﺴــﺘﻲ‪ ،‬ﺁﻳ ـﺎ ﻣــﻮرد ﺣﻤﺎﻳ ـﺖ ﻗــﺮار ﮔــﺮﻓﺘﻦ را ﺣــﻖ ﻣﺴــﻠﻢ ﺧــﻮد‬ ‫ﻣﻲ داﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ اﻳﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ داري؟ ﺁﻳﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫داﺷﺘﻲ؟ ﺁﻳﺎ راﻩ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗـﻮ‬ ‫ﻧﺒﻮدﻩ و ﺗﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ دﻳﮕﺮان هﺴﺘﻲ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ هﺴـﺖ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻗـﺮار ﺧـﻮاهﻲ ﮔﺮﻓـﺖ اﻣـﺎ اﻳـﻦ را‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ را از هﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﻔـﻲ ﻧﮕـﻪ‬ ‫داري از ﺧﻮدت ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗـﻮ هﺴـﺘﻲ ﮐـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﻮدت ﺑﻲ ﭘﺮدﻩ اي‪ ،‬ﭘﺲ اﮔﺮ هﻨﻮز اﻳـﻦ ﻧﻴـﺎز را ﺑـﺎور ﻧـﺪاري‪ ،‬اﮔـﺮ‬ ‫هﻨﻮز واﻗﻌﺎ ﺧﻮدت را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤـﻲ داﻧـﻲ و هﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ را‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻲ داﻧﻲ ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮﻗﻊ هﺴـﺘﻲ ﮐـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺗـﻮ را ﺑـﺎور‬ ‫ﮐـﺮدﻩ و ﺣﻤﺎﻳﺘـﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ؟!!!! اﮔـﺮ واﻗﻌـﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪي هﺎﻳـﺖ را ﺑــﺎور‬ ‫داﺷﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺑـﻮدي ﮐـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺧـﻮاهﻲ ﺷـﺪ و ﻧﮕـﺮان‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺷﺪي‪ .‬ﭘﺲ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﮐﺎﻣـﻞ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اي‪ ،‬هﻨﻮز ﺗﻮ ﺧﻮدت را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻩ اي ﮐﻪ ﻧﮕﺮان هﺴـﺘﻲ‬ ‫‪ ،‬ﺁﻳ ـﺎ ﺑــﺎ اﻳ ـﻦ ﺗﻔﺎﺻ ـﻴﻞ ﺑــﻪ اﻧﻬــﺎ ﺣــﻖ ﻣ ـﻲ ده ـﻲ ﮐــﻪ ﺗــﻮ را ﺑــﺎور‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ؟؟!!! اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﻲ ﺑﻲ ﺟﺎﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ از او ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال را ﭘﺮﺳـﻴﺪم و اﻳـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اي ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رود و ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓﮑـﺎرش‬ ‫را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺎ را‬ ‫ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎوري واﻗﻌﻲ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔﺴـﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮد دﻓـﺎع ﮐـﺮدﻩ‪ ،‬ﺑـﺮ‬ ‫روي دﻳﮕﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻩ و اﻧﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻗـﺎﻧﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و‬ ‫اﺣﺘﺮام ﮔﺬار ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪.‬‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺪ ﺁﻣﻮز‪ ،‬ﮐﻠﻴﺪ راﻩ ﺣﻞ ﻣﺎﺳﺖ ‪:‬‬ ‫"هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد"‬ ‫ﺁري ﺑــﻪ هﻤ ـﻴﻦ راﺣﺘ ـﻲ‪ ،‬اﻣــﺎ ﺁﻳ ـﺎ واﻗﻌــﺎ راﺣــﺖ هﺴــﺖ؟ ﺳــﺨﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ راﺣﺖ راﺣﺖ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ!!!‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺮف هﺎي ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻲ از اﺷﮑﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ هﺎي‬ ‫ﺧــﻮد اﻳﻤــﺎن دارم؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺁرزو ﻣ ـﻲ ﮐــﻨﻢ ﮐــﻪ ﻧﻈــﺮات ﺷــﻤﺎ را‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻩ از ان ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ و رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ – ﻧﻴﻤﺎ‬

‫ﺑﺎ دﻳﺪن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻌﺮي از ﺳـﻬﺮاب ﺳـﭙﻬﺮي‬ ‫اﻓﺘﺎدم‪ ،‬ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﭼﺮا‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮا ﺑﻪ ﺁن واداﺷـﺖ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺳﻄﺮي در ﺁن ﺑﺎب ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺷـﻌﺮ "ﺻـﺪاي ﭘـﺎي ﺁب" او را‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻌﺮي اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟـﺐ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻣﻮزﻧـﺪﻩ‪ ،‬ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺗﮑـﻪ اي از ﺁن ﺑـﻴﺶ از هﻤـﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺁن اﻳﻨﺴﺖ‪:‬‬ ‫ﭼﺸﻢ هﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺖ‬ ‫ﺟﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ‬ ‫ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راز ﮔﻞ ﺳﺮخ‬ ‫ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫در اﻓﺴﻮن ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ ‫ﭼﻘﺪر زﻳﺒﺎ و ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ‪ ،‬ﺳﺎدﻩ اﻣﺎ ﭘﺮﺑﺎر‪ ،‬ﺁري هﺴﺘﻨﺪ ﭼﺸـﻢ هـﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻟﻮدﻩ و ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﮐﺪر و ﮐﺜﻴﻒ و ﺑﻲ ارزش‬ ‫ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺴﺘﻪ و رﻓﺘـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻨﺪ و هـﺰار ﺑﺎﻳـﺪ و ﻧﺒﺎﻳـﺪي‬ ‫ﮐــﻪ ﺑﺮاﻳﺸــﺎن ﻣﻘــﺮر ﻣــﻲ ﮐﻨﻨــﺪ اﻣــﺎ ﻏﺎﻓــﻞ از اﻳﻨﮑــﻪ اﺷــﮑﺎل از‬ ‫اﻧﻬﺎﺳــﺖ‪ ،‬اﻳــﻦ ﭼﺸــﻢ هــﺎي ﺁﻧــﺎن هﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ درﺳــﺘﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﭼﺸﻢ هﺎي ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ هﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ را‬ ‫از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و زﻣـﺎﻧﻲ ﮐـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﭘـﺎﮐﻴﺰﻩ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دورﻩ‬ ‫ﺁﺧﺮ زﻣﺎن ﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﮐﻤﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭼﻴﺰهﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺎل ﻧﺪﻳﺪﻩ اﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪ ،‬وﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻩ و از ﺗـﺮس دﻳـﺪن ﺁﻧﻬـﺎ‬ ‫ﭼﺸــﻢ هــﺎي ﺧــﻮد را ﺑﺴــﺘﻪ ﺗــﺮ و ﺑﺎﻳــﺪ و ﻧﺒﺎﻳــﺪ هــﺎ را ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ هﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴـﺖ و‬ ‫ﺟﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ‪ ،‬ﻟﺮزﻩ ﺑﺮ اﻧﺪام ﺷﺎن ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ و ﺑـﺮاي ﻓـﺮار از‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد ادﻋﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮان دﻳﺪن‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻴﺰهﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗـﺪرت ادراﮎ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫هﻤﻴﻦ اﻧﺪازﻩ اﺳﺖ‪ ،‬زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ‪ ،‬اي ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﺟﻮر دﻳﮕﺮي ﺧﻮاهﻨﺪ دﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ اﻳـﻦ ﻋﮑـﺲ ﭼـﺎرﻩ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﮐﺴـﺎﻧﻲ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺪت‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻮﺗﺎﻩ در ﺁوردﻩ و هﻤﻪ را ﺑﺎ هﻢ ﻣﻴﮑﺲ ﮐﺮدﻩ و از ﭼـﺮخ رد‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط ﺁﻧﻬـﺎ ﮐـﺮﻩ ﭼﺸـﻤﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑﺴـﺎزﻧﺪ و‬ ‫هﻤﮕـ ـﻲ ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت ﻣﺸـــﺘﺮﮎ از ﺁن ﺳـــﻮد ﺑﺒﺮﻧـــﺪ‪ .‬از اﻳـ ـﻦ راﻩ‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ⑦‬

‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰهﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧـﺪ ﺁﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮ روي‬ ‫ﺷﺒﮑﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷـﻴﺪ اﻳـﻦ ﺗﺤﻤـﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻧﺨﻮاهـﺪ داﺷـﺖ زﻳـﺮا ﺑـﺰودي ﺑـﻪ ﺁن ﺗﺼـﺎوﻳﺮ‬ ‫ﻋﺎدت ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ را ﻧﻤـﻲ ﺑﻴﻨﻴـﺪ ﮔﺮﭼـﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮﻩ ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺮخ زﻣﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ‬ ‫ﺷـﻌﺮ ﺑﻬــﺮﻩ ﺑـﺮدﻩ و ﺑﮕﻮﻳﻨــﺪ‪ :‬ﮐـﺎر ﻣــﺎ ﻧﻴﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ راز ﮔــﻞ‬ ‫ﺳﺮخ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺴـﻮن ﮔـﻞ ﺳـﺮخ ﺷـﻨﺎور‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻩ و ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻨﺪ اﮔـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ را ﻗﺒـﻮل‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺟﺎي دهﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫در اﻓﺴﻮن و ﺣﻴﻄﻪ ﺁن ﮔﺸﺘﻲ زدﻩ و ﺑﻴﺮون ﺁﻳﻨﺪ و اﻳﻦ راﻩ ﮐﻤـﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ زﻳﺮا ﻧﻪ هﻴﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدﻩ‬ ‫و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼـﺎﺋﺒﻲ را ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ ﺁورﻧـﺪ و هﻤـﻪ ﺑـﺎهﻢ و در‬ ‫ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ هﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزي ﮐﻪ ﺟﻮي ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻠﺰار ﮔﻞ هﺎي ﺳﺮخ ﺟـﻮاﻧﻲ ﮐـﻪ‬ ‫از ﺑﻲ ﺁﺑﻲ ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ رﺳﻴﺪﻩ و ﺁﻧﻬـﺎ را ﺷـﺎداب و ﭘﺮراﻳﺤـﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺧﻮد ﮔﻞ هﺎ ﻧﻴﺰ از ﺁن ﺁب ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ و ﭼﺸﻢ هﺎي ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ و در اﻓﺴﻮن ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ – ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬

‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷـﺪﻩ از ﮐﺘـﺎب "ﺷـﺎهﺪ‬ ‫ﺑﺎزي در ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳـﻲ" ﺗـﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﺳﺘﺎد ﺳﻴﺮوس ﺷﻤﻴﺴﺎ‪ ،‬ﭼـﺎپ‬ ‫اول ﺳـــﺎل ‪ ،٨١‬ﻓﺼـــﻞ ﭘـــﻨﺠﻢ‪:‬‬ ‫ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺮوف ﺳﺒﮏ ﻋﺮاﻗـﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ‪١۶۵‬‬ ‫ﺑــﻲ ﺷـــﮏ ﻣﻌﺸـــﻮق ﻏﺰﻟﻴــﺎت‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ هﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻋﺮان‬ ‫ﻗﺪﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺬﮐﺮ اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﺳـﻨﺖ‬ ‫ﺷﻌﺮي در زﻣﺎن او ﺑﺤـﺪي ﻗـﻮي‬ ‫ﺑــﻮدﻩ اﺳــﺖ ﮐــﻪ او ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ از‬ ‫ﺷــﺎهﺎن ﺁل ﻣﻈﻔــﺮ در ﻏــﺰل ﺑــﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﻌﺸــﻮﻗﻲ ﺳــﺨﻦ ﮔﻮﻳـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺷـﻌﺮ او‬ ‫ﮔﺎهﻲ ﻣﻤـﺪوح اﺳـﺖ و ﮔـﺎهﻲ‬ ‫ﻣﻌﺒﻮد ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ و ﮔﺎهﻲ ﻣﻌﺸﻮق زﻣﻴﻨﻲ‪ .‬ﺣﺎﻓﻆ ﮔـﺎهﻲ ﺻـﺮﻳﺤﺎ‬ ‫از ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺬﮐﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻏﺰﻟﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫در ﻣﺪح ﻓﺮخ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫دل ﻣﻦ در هــــــــــﻮاي روي ﻓــــــــﺮخ‬ ‫ﺑﻮد ﺁﺷﻔﺘﻪ هﻤﭽﻮن ﻣﻮي ﻓـــــﺮخ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺰ هﻨﺪوي زﻟﻔﺶ هﻴﭽﮑﺲ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ از روي ﻓــــــﺮخ‬ ‫ﺳﻴﺎهﻲ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ اﺳﺖ ﺁن ﮐﻪ داﻳﻢ‬ ‫ﺑﻮد هﻤﺮاز و هﻢ زاﻧــﻮي ﻓــــــﺮخ‬ ‫ﺷــــﻮد ﭼﻮن ﺑﻴــــﺪ ﻟــــﺮزان ﺳﺮو ﺁزاد‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻗـــﺪ دﻟﺠــــﻮي ﻓــــــﺮخ‬ ‫ﺑﺪﻩ ﺳﺎﻗــــﻲ ﺷــــــﺮاب ارﻏﻮاﻧــــــﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧــــﺮﮔﺲ ﺟﺎدوي ﻓــــــﺮخ‬ ‫دوﺗﺎ ﺷﺪ ﻗﺎﻣﺘـــﻢ هﻤﭽﻮن ﮐﻤﺎﻧـــــﻲ‬ ‫زﻏﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ هﻤﭽﻮن اﺑﺮوي ﻓﺮخ‬ ‫ﻧﺴﻴﻢ ﻣﺸﮏ ﺗﺎﺗﺎري ﺧﺠــــﻞ ﮐــــﺮد‬ ‫ﺷﻤﻴﻢ زﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮﺑــــﻮي ﻓـــــﺮخ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻴﻞ دل هﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮد ﻣﻴﻞ دل ﻣﻦ ﺳﻮي ﻓــــــﺮخ‬ ‫ﻏـــــﻼم هﻤـــــﺖ ﺁﻧـــــﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻨﺪﻩ و هﻨﺪوي ﻓـــﺮخ‬ ‫****‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬


‫ﻣﻲ ﻓﮑﻦ ﺑﺮ ﺻﻒ رﻧﺪان ﻧﻈﺮي ﺑﻬﺘﺮ از اﻳــــﻦ‬ ‫ﺑﺮ در ﻣﻴﮑﺪﻩ ﻣﻲ ﮐــــﻦ ﮔﺬري ﺑﻬﺘﺮ از اﻳــــﻦ‬ ‫در ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﺒﺖ اﻳﻦ ﻟﻄﻒ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻓـــــﺮﻣﺎﻳﺪ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﻴﮑﻦ ﻗﺪري ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﺻﺤﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻏﻢ ﭼﻪ هﻨﺮ دارد ﻋﺸﻖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ اي ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺎﻗﻞ هﻨـــﺮي ﺑﻬﺘﺮ از اﻳـﻦ‬ ‫دل ﺑﺪان رود ﮔﺮاﻣﻲ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮔـــــــﺮ ﻧﺪهﻢ‬ ‫ﻣﺎدر دهﺮ ﻧﺪارد ﭘﺴـــــــﺮي ﺑﻬﺘــــﺮ از اﻳـــﻦ‬ ‫ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ در ﻏﺰﻟﻴﺎت ﺣﺎﻓﻆ اﺷـﺎرﻩ‬ ‫هﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﺸـﻮق ﻣـﺬﮐﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻳـﺎﻓﺘﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣـﺜﻼ در‬ ‫اﺑﻴﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ رﻳﺶ ﻣﻌﺸﻮق اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﻂ ﻋــــﺬار ﮐﻪ ﺑﮕﺮﻓﺖ ﻣــــﺎﻩ از او‬ ‫ﺧﻮش ﺣﻠﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻟﻴﮏ ﺑﺪر ﻧﻴﺴﺖ راﻩ از او‬ ‫هﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺒﺰت ﺳﻮدا ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﭘـــﺎي از اﻳــــﻦ داﻳـــﺮﻩ ﺑﻴﺮون ﻧﻨﻬـــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷــــﺪ‬ ‫ﺑﻪ هـﺮ ﺣـﺎل ﺣـﺎﻓﻆ ﻣﮑـﺮرا ﺑـﺎ ﺻـﺪاي رﺳـﺎ ﺧـﻮد را رﻧـﺪ و ﻧﻈﺮﺑـﺎز‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪ و ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﻦ هﻤﻴﻨﻢ ﮐﻪ هﺴﺘﻢ و‬ ‫ﭼﻪ ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﻧﻈﺮ از ﺧﻮﺑﺮوﻳﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮم‪:‬‬ ‫ﻣﻲ ﺧﻮارﻩ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و رﻧﺪﻳﻢ و ﻧﻈﺮﺑﺎز‬ ‫و ﺁن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ‬ ‫ﻋﺎﺷﻖ و رﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺑﺎزم و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻓﺎش‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ هﻨﺮ ﺁراﺳﺘﻪ ام‬ ‫ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻳﻔﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﺎز وﻟﻲ‬ ‫زﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻓﻆ دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﺪﻧﺎم اﻓﺘﺎد‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻋﻴﺐ ﻧﻈﺮﺑﺎزي ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮑﻨﻴﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻦ او را زﻣﺤﺒﺎن ﺧﺪا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ‬ ‫ﺳﺮوﭼﺸﻤﻲ ﭼﻨﻴﻦ دﻟﮑﺶ‪ ،‬ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﺸﻢ از او ﺑﺮﮔﻴﺮ؟!‬ ‫ﺑﺮو ﮐﺎﻳﻦ وﻋﻆ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮا در ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد‬ ‫اﺳﺘﺎد زرﻳﻦ ﮐﻮب در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻀﺎي ﺷـﻌﺮ ﻋﺼـﺮ ﺣـﺎﻓﻆ در اﺷـﺎرﻩ‬ ‫ﺑﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ‪" :‬هﻢ ﺟﻨﺲ ﺑـﺎزي رﺳـﻢ راﻳﺠـﻲ‬ ‫ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ و ﺧﻠـﻮت ﻣﺪرﺳـﻪ هـﻢ ﻣﻤﮑـﻦ‬ ‫ﺑﻮد ﺻﺤﻨﻪ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺮﮐﺎن ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن و اﻣﺮاي ﻋﺼﺮ از ﺁن هﺎ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ اﻳﺎم ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ رﺳﻢ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﻲ هﻤﻪ ﺟﺎ‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼ اﺷـﺎرﻩ ﮐـﺮدﻳﻢ در هﻤـﻴﻦ دورﻩ هـﺎي‬ ‫ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺎﺑﮏ ﻳﺰد "ﺣﺎﺟﻲ ﺷﺎﻩ" )‪ (١‬ﺑـﺮاي ﺧـﺎﻃﺮ ﭘﺴـﺮي‬ ‫ﺧﻮﺑﺮوي ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺮادر ﺷﺎﻩ ﺷﻴﺦ )‪ ،(٢‬ﮐﻴﺨﺴﺮو اﻳﻨﺠﻮ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ‬ ‫رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن رﺳﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺁورد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ او ﻳﻌﻨـﻲ دوﻟـﺖ‬ ‫اﺗﺎﺑﮑﺎن ﻳﺰد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁن رﻓﺖ)‪"(٣‬‬

‫از ﭼــﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴــﻢ و از ﮐﺠــﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴــﻢ‪ ،‬از اﺣﺴﺎﺳــﻲ ﮐــﻪ در ﻣــﻦ‬ ‫دﮔﺮﮔﻮن اﺳﺖ و ﺟﻼدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮس از اﻳﻨﮑﻪ او ﺑﺎ اﻃـﻼع از اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺲ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮش ﺁزردﻩ ﺷـﻮد‪ .‬ﻓﮑـﺮ‬ ‫ﺁزار او ﻧــﺮﮔﺲ ﭼﺸـﻤﺎﻧﻢ را ﺑــﺎ ﺁﺗــﺶ ﮔﺪاﺧﺘــﻪ ﻣﺤﺒــﺖ او ﭘﮋﻣــﺮد و‬ ‫ﻧﮕﺎهﻢ را از ﭼﻬﺮﻩ اش ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﻠﻮر دﻟـﺶ ﺗـﺮﮎ‬ ‫ﺑــﺮدارد و ﻣــﺮغ ﮐﻼﻣــﻢ را در ﻗﻔــﺲ ﻏــﻢ زﻧــﺪاﻧﻲ ﻧﻤــﻮد ﺗــﺎ ﻣﺒــﺎدا‬ ‫ﺳــﺨﻨﻲ ﺑﻴ ـﺮون ﭘــﺮد ﺗــﺎ ﻣﺎﻳ ـﻪ ﻏــﻢ وي ﮔــﺮدد و دﺳــﺘﺎن ﺳــﺮدم‬ ‫ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ از اﻧﺘﻈــﺎر ﺑــﺮاي دﺳــﺘﺎن ﮔــﺮم و وﺟــﻮد ﻣﻌﺼــﻮﻣﺎﻧﻪ اش‬ ‫ﺧﺴــﺘﻪ ﻣــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪ و هﻤــﺮاﻩ ﺑــﺎ ﻳــﺦ ﻏــﺮور وﺟــﻮدم ﺑــﺮ زﻣــﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲ اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮدم ﻣﻲ ﮐﻮﺷـﻴﺪم ﺗـﺎ ﺁراﻣـﺶ را ﺑـﻪ او هﺪﻳـﻪ ﮐـﻨﻢ اﻣـﺎ در‬ ‫ﻋﻮض ﻧﺎاﻣﻨﻲ در دﻟﻢ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻲ ﮐﺮد‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﺷﻮق دﻳـﺪار او از ﻳـﮏ‬ ‫ﺳﻮ و ﻓﮑﺮ رﻧﺠﺶ او از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ زﺧﻤـﻲ روﺣـﻢ ﺷـﻼق‬ ‫ﻣﻲ زد‪ ،‬ﺗﺮس از ﮔﻔﺘﻦ راز دل ﺑﺮاي هﺮ ﮐﺲ ﻣﺮا ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ﻣﻲ ﺁزرد ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﻲ از درد دﻟـﻢ ﺁﮔـﺎﻩ ﮔـﺮدد و از ﻋﻴـﻮب‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و دﻟﻢ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻓﮑﺮ‬ ‫و اﺣﺴﺎﺳﻢ را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬و اﻧﮕﺎر او ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﺎﻧﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺑﻮد ﭼﻮن هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮ هﻢ ﻣﻲ ﻧﻬـﺎدم‪ ،‬ﭼﻬـﺮﻩ اش در ﺧﻴـﺎﻟﻢ ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺴﺖ و ﻏﻢ ﻣﺤﺒﺘﺶ دﻟـﻢ را ﻣـﻲ ﮔـﺪاﺧﺖ و ﺗـﻨﻢ را ﺗﺸـﻨﻪ‬ ‫ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از او ﺑﺮﺁﻳـﺪ و ﺳـﻴﻨﻪ ام ﺟﺎﻳﮕـﺎهﻲ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﮐﻼم او و ﻓﮑﺮم ﺑﺮاي او و اﺣﺴﺎﺳﻢ ﻣﺎل او ﺗﺎ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫دﻟﻢ راﺿﻲ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي ﺗـﻦ دردﻣﻨـﺪش و‬ ‫اﻣﻴﺪي ﺑﺮاي دﻳﺪن و ﺳﭙﺮي ﮐﺮدن ﻓﺮدا و ﻓﺮداهﺎ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ اي ﺑﻮد از ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻧﺒﺮد اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ هﺎﻳﻢ ﮐـﻪ‬ ‫ﭘﺲ از اﻳﻦ هﻤﻪ ﺻﺒﺮم ﻟﺒﺮﻳﺰ ﮔﺸـﺖ و ﺑـﺮ ﻏـﺮورم ﻏﻠﺒـﻪ ﮐـﺮد و از‬ ‫ﺑﺨﺎرهﺎي اﺣﺴﺎس ﺟﻮﺷﺎﻧﻢ‪ ،‬اﺑﺮي ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎرﻳﺪ و از ﺳﻴﺎهﻲ‬ ‫ﺁن ﺟﻮهﺮي ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ هﺮﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺬرد ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬ ‫ﺁورد‪.‬‬ ‫در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ – ﻃﻨﺎز‬

‫از ﺗﻤﺎﻣﻲ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ دﻋﻮت ﻣﻲ ﮔـﺮدد در‬ ‫ﺻ ـﻮرت ﺗﻤﺎﻳ ـﻞ ﺑــﻪ هﻤﮑــﺎري ﺑــﺎ ﻧﺸــﺮﻳﻪ ﺑــﺎ ﺁدرس ﭘﺴــﺖ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را در رﺳﺎﻧﻪ هﺎي ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓـﻲ و اراﺋـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫ﺣﺎﺟﻲ ﺷﺎﻩ اﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ اﺗﺎﺑـﮏ از اﺗﺎﺑﮑـﺎن‬ ‫ﻳﺰد ﮐﻪ ﺑﺴﺎط ﺣﮑﻮﻣﺖ او در ﺳﺎل ‪ ٧١٨‬ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻴﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ( ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻩ ﺷﻴﺦ اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﻳﻨﺠﻮ ﻣﻤﺪوح ﺣﺎﻓﻆ‬ ‫از ﮐﻮﭼﻪ رﻧﺪان ﺻﻔﺤﻪ ‪۵٨‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺗﺐ‬ ‫را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺷـﻤﺎ‬ ‫هﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﮐﺘـﺎب ﺷـﺎهﺪ ﺑـﺎزي در ادﺑﻴـﺎت ﻓﺎرﺳـﻲ‬ ‫اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺮاغ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ -‬ﺻﻔﺤﻪ ⑧‬

‫‪www.cheragh.pglo1.org , payam@pglo1.org‬‬

cheraq1  

Farvardin 1384

cheraq1  

Farvardin 1384