Page 3

Kedves Olvasó!

A pedagógus akkor sikeres, ha a tanítványa az. Az IKT-eszközök és e-tananyagok lehetővé teszik, hogy az ismeretek közvetítése, a készségfejlesztés olyan módon – akár egyénre szabottan – folyjék, amely növelheti tanítványaink sikerességét, függetlenül szociokulturális hátterüktől vagy egyéni képességeiktől. A pedagógus munkája mindenképpen átértékelődik. Az eddigi – valljuk be – sokszor rutinból tartott, a verbális ismeretközlésre szorítkozó órán végzett munkát a fontossági sorban felváltja a tervezés, mint első számú és leglényegesebb mozzanat. Bár az óravázlat a mai oktatásban nem kötelezően előírt dokumentum, ajánlott újra elővenni ezt a szokást, és az óra mozzanatait írásban rögzíteni. Valószínűleg mindenki eljut addig a megállapításig, hogy ez a terv – bár hasonló a hagyományos óravázlathoz – mégis inkább egy forgatókönyv, amely hasznos számunkra az óra előkészítése során, de feltételezve a kollégák közötti kooperációt, mások számára is adott a lehetőség a későbbiek során az általunk létrehozott anyagok eredményes felhasználására.

Tehát jó tervezést mindenkinek! Hogy hogyan? Lehet például így: Első lépés: Mit akarok elérni? Határozzuk meg, milyen készségeket, kompetenciákat kívánunk kialakítani, fejleszteni. Ebben az értelemben az ismeret csak eszköz a cél eléréséhez. A jó tantervre épített átgondolt, tudatosan a gyermekcsoportra szabott tanmenet ebben a lépésben kiváló segítség. Második lépés: Hogyan akarom elérni? Itt kell átgondolnunk a módszereket, a tanulásszervezési eljárásokat, és itt, ebben a szakaszban kell eldöntenünk, hogy hol van a helye az e-tananyagelemeknek. Harmadik lépés: Mivel akarom elérni? (Látvány, e-tananyag-tervezés) Építhetjük a teljes órát a táblahasználatra, de ez nem kötelező, sőt nem is mindig célszerű. Lehet a teljes óra kerete egy prezentáció, amely nemcsak vázlatszerűen tartalmazza az óra fő mozzanatait, hanem a szükséges ismeretek is megjelennek, kiegészítve a szövegen túl más médiaelemekkel, de tervezhetjük az órát összességében hagyományos módon, és csak az adott szakasz, elem esetén használjuk az IKT-eszközöket. Azt azonban mindig tartsuk szem előtt, hogy a hatékonyság egyik záloga, ha sikerül az információval minél több érzékszervre hatni, a figyelmet pedig a dinamikusan változó tartalmakkal hosszabb ideig képesek vagyunk fenntartani. Az ezekhez szükséges eszközökkel pedig rendelkezünk. Akkor miért ne? Amikor legalább ezeket eldöntöttük, kezdődhet az anyaggyűjtés, a barkácsolás, kunyerálás stb. Ha saját interaktív tananyag mellett döntünk, mindenképpen ajánlott egységenként rövid forgatókönyvet készíteni. Ez főleg akkor szükséges, ha mi csak megtervezzük, de nem magunk állítjuk elő a tananyagot. Hogy „miből mennyi”, azt mindnyájunknak a célhoz, a tanulók egyéni sajátosságaihoz, a saját kompetenciánkhoz viszonyítva kell eldöntenünk, de azt a nagy igazságot mindig szem előtt tartva, hogy néha a kevesebb – több. Hogy mennyire lesz eredményes az óra, az jórészt a tervezés, illetve a tananyag-előkészítés fázisában fog eldőlni. Mivel az eszközök kiemelten biztosíthatják a tanuló aktív ismeretszerzését, az eddigi rutinjainkat el kell felejtenünk. Más, új szempontok alapján újra kell értékelnünk saját ismereteinket is. Ha jól terveztem és készítettem elő, az órán jórészt „csak” koordinálnom, visszacsatolnom kell. Ebben a szerepváltásban a pedagógusok egy része egyfajta presztízsvesztést lát, ezért utasítja el az IKT-eszközt, és ragaszkodik a hagyományos, főleg verbalitásra épülő frontális munkához. Kétségtelen az is, hogy főleg kezdetben az előkészítés komoly – a hagyományos, rutinszerű tervezést többszörösen meghaladó – idő- és energiaráfordítást igényel. Ami még nehezebb, magunknak is változnunk kell. Olyan pedagóguskompetenciákra van szükség ezentúl a folyamatban, amelyekkel eddig nem vagy nem kellő mértékben rendelkeztünk. Az élethosszig tartó tanulást már nem elég hirdetni, gyakorolni is szükséges. Nagy György sorozatszerkesztő

1

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement