Page 12

Egy tanórám aktívtáblával

A rovarok A témakör feldolgozása Béni Gabriella |

aktívtábla segítségével

Iskolánkban a kerettanterv bevezetése, 2003 óta – részben „óramegtakarítási” célból, részben a tantárgyi integráció lehetőségeit kihasználva – az alsó tagozaton a technika tantárgy tananyagát beolvasztot tuk a rajz, illetve a környezetismeret tananyagába, így több idő jut a kísérletezésre, a modellezésre, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, megvalósítására. Mivel a tananyagtól függően a tanító a tanórákat szabadon átcsoportosíthatja, ajánlatos, hogy a környezetismeret-órát egy rajz- vagy technikaóra kövesse. Az Élő természet témakör az Ember a természetben műveltségterület része, amely az alsó tagozat minden évfolyamán megjelenik, ezen belül a rovarokkal bővebben a 3. osztályos tananyag foglalkozik. A kisgyermekkor kedvelt témái az állatok, amelyek kedves, vagy éppen ártó szereplői a meséknek, verseknek. A gyermekTantárgy: környezetismeret – technika (2x45 perc) általános iskola 3. osztály Témakör: Az élő természet Téma: A rovarok Óratípus: Új ismeretet feldolgozó óra

10

ben ösztönös kíváncsiság él irántuk, természetes érdeklődéssel fordulnak feléjük. Rengeteg előzetes tapasztalatuk, ismeretük van a rovarok életéről, számos ismeretterjesztő film, könyv jelenik meg éppen érdeklődésüket, nyitottságukat kihasználva. Tanulmányi sétákon, kirándulások alkalmával, a lakásban vagy az iskolában gyakran találkozunk különféle rovarokkal. Az órán a fogalmak helyes kialakításához ezekre az ismeretekre, tapasztalatokra lehet és kell építeni. Az óra folyamán – melyet már megelőzött egy tanulmányi séta – az interaktív tábla segítségével olyan megfigyeléseket végezhetünk, amelyet természetben a hétköznapi ember nem láthat. Mivel az itt előforduló rovarokat mindenki „személyesen” is ismeri, lehetőség van a mélyebb, megismerésre, a fogalmak könnyebb elsajátíttatására. A vizsgálódás, megfigyelés, csoportosítás, összehasonlítás segítségével sor kerül az ok–okozati összefüggések feltárására is (életmód – testfelépítés). Kiemelt fejlesztési feladat: 1. Környezeti nevelés – környezettudatosság A tudatos megfigyelés tapasztalataival csodálkozzanak rá a természetre. A természet védelmének igénye Az ember és a természet viszonya A természethez való kötődés

Felhasznált irodalom, forrás: Rick Imes: Rovarok. A rovartan gyakorlati útmutatója. Új Exlibris Kiadó. Pákozdi E.–Kivovicsné Horváth Á.–Riznicsenkó F.: Természetismeret 3. osztályosok nak. Műszaki Kiadó, 2000 Brehm Alfréd: Az állatok világa. Budapest, Légrády Nyomda és Könyvkiadó R.T. és Genius Könyvkiadó R.T. Kiadása

2. Hatékony önálló tanulás Motiváció Az előzetes tudás, tapasztalatok mozgósítása Informatikai eszközök használata

Képek: www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/cs/uk/11/clipart/ home.html www5.pbrc.hawaii.edu/microangela/index.html Az eredeti elektronmikroszkópos fotókat Tina Carvalho a Hawai Biológiai Kutatóintézet munkatársa bocsátotta rendelkezésemre. www.infovisual.info/cgi-bin/search/alpha.pl?q=I www.myrmecos.net/use.html www.infovisual.info www.erdelyinimrod.ro/old/nim/03-6/c6.htm

Az óra végére várható ismeretek, fogalmak: A rovarok testének fő részei: fej – tor – potroh, összetett szem, csáp, szájszervek, 3 pár ízelt láb A megfigyelések, vizsgálódások alapján a rovarok jellemzése

Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Természettudományos kompetencia Hatékony önálló tanulás Kooperativitás Szociális kompetencia

Módszerek: tapasztalatok, előzetes ismeretek felidézése, megbeszélés, feladatmegoldás egyénileg és csoportban, tanári magyarázat, frontális munka Eszközök: Smart interaktív tábla, feladatlapok Szemléltetés: Smart Notebook 9.7 vagy 10. szoftver, MS PowerPoint vetítés, képek

Táblatanító második szám  
Táblatanító második szám  

Táblanatító magazin, második szám

Advertisement