Page 1

c~Üêëé~≈=áã=åÉìÉå=dçäÑ ^rqle^rp=e^fqwiboW=^âíáçåëí~ÖÉ=ìåÇ=dÉåÉê~íáçåÉåé~êíó

aáÉ= dÉåÉê~íáçå dçäÑ= ìåÇ= ÇÉê= åÉìÉ dçäÑ=T= ëí~åÇÉå= ~ã tçÅÜÉåÉåÇÉ= áã jáííÉäéìåâí= ÇÉë _ÉëìÅÜÉêáåíÉêÉëëÉë ÄÉáã= dÉêåëÄ~ÅÜÉê ^ìíçÜ~ìë= e~áíòäÉêK pÉáí= NVTQ= áëí= ÇÉê dçäÑ= ~ìÑ= ÇÉã j~êâíK= ^å= ÄÉáÇÉå q~ÖÉå= éê®ëÉåíáÉêíÉ Ç~ë= ^ìíçÜ~ìë= áå ÇÉê= pÅÜï~êòï~äÇJ ëíê~≈É= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ dçäÑJm~äÉííÉK= cêÉáJ í~Ö~ÄÉåÇ= ï~êÉå= ~äJ äÉ= cêÉìåÇÉ= ìåÇ dçäÑJc~ÜêÉê= òìê dÉåÉê~íáçåÉåé~êíó ìåÇ= òìã= ÄìåÇÉëJ ïÉáíÉå= pí~êí= ÇÉë dÉåÉê~íáçåëΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉë=^ìíçW=aÉê=dçäÑ=T=ïìêÇÉ=~ìÅÜ=ÄÉáã åÉìÉå= TÉê= dçäÑë ^ìíçÜ~ìë=e~áíòäÉê=îçêÖÉëíÉääíK Foto: vgk ÉáåÖÉä~ÇÉåK= łaÉê dçäÑ= áëí= Éáå= ÖÉåÉê~J íáçåÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉë= ^ìíçI ëáâ= ~ìÑK= p~ãëí~Öë= äìÇ= Ç~ë= råJ åÉå= ÇÉë= åÉìÉå= c~Üê~ëëáëíÉåòJ Éêò®Üäí=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=^åÇêÉJ íÉêåÉÜãÉå= òìã= c~ãáäáÉåí~Ö ëóëíÉãëK= fã= åÉìÉå= dçäÑ=T âçããÉå=ÉáåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=îçå ~ë=e~áíòäÉê=îçã=bêÑçäÖ=ÇÉê=m~êJ ÉáåK ^ìÑ= ÇÉã= mêçÖê~ãã= ëí~åÇÉå hçãÑçêíJ=ìåÇ=páÅÜÉêÜÉáíëëóëíÉJ íóK=sáÉäÉ=m~êíóÖ®ëíÉ=Ü~ííÉå=áÜêÉ Ö~åò= ÄÉëçåÇÉêÉå= dçäÑÖÉJ ~ìÅÜ= Éáå= jáåáÖçäÑíìêåáÉêI= mêçJ ãÉå=ëçïáÉ=ÉÑÑáòáÉåíÉ=ìåÇ=áååçJ ëÅÜáÅÜíÉå= ãáíÖÉÄê~ÅÜíI= Ç~òì ÄÉÑ~ÜêíÉå= ìåÇ= ~å= îÉêëÅÜáÉÇÉJ î~íáîÉ= qÉÅÜåçäçÖáÉå= òìã= báåJ EîÖâF äÉÖíÉ= Éáå= ag= ÇáÉ= é~ëëÉåÇÉ= jìJ åÉå= pí~íáçåÉå= Ç~ë= hÉååÉåäÉêJ ë~íòK=

Golf 7 Markteinführung - BT Artikel  

Zeitungsartikel Golf 7 Markteinführung