RINGKASAN SKPMG2

Page 1

Wrrp

s

wrl

{gz

KI

Rr/

ffh

\

\

prnorDrrAn

STANDARD KUALTI MALAYSTA GEToMBANG 2

AIAT PENGURUSAN SEKOLAH

Disusun oleh: Md Said bin Md Daimon (KPPD) & SlPartners+ PPD Batu Pahat

I

I


RINGKASAN SKPM92 Buku kecil ini merupakan rinqkasan pengurusan dan pelaksanaan SKPMg2 di sekolah. Kandungan nufu vano dipersedrbahkan iialam b'entuk qrafik ini diharapkan dapat mErangsang pembaca untuk menghay5ti dan menjiwai SKPMg2 sefta niembudayakanriya sebalai alat pehgurusan di sekolah.

MENGAPA SKPMg2?

a D

Sebagai panduan pengoperasian sekolah mengikut keperluan dan

kepentingan bagi meningkatkan prestasi.

Instrumen penilaian yang digunakan pihak sekolah untuk menilai kualiti pendidikan secara berterusan ke arah pencapaian beftahap tinggi.

( Penilaian kendiri yang dilaksanakan

bertujuan untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sekolah bagi tujuan penambaikan.

SKPMg2 yang dibina dengan format

baharu dibangunkan khusus sebagai panduan kepida pengetua/guru besar (PGB) dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan.

D Instrumen yang berorientasikan tinda kan serta henitikberatkan kualiti dengan berdasarkan evidens.

(

Instrumen ini memberi penekanan kepada peranan PGB sebagai peneraju, pe'mbimbing, dan pendorong dalam melaksanakan tugas kepemimpinan disekolah.

Ia iuoa menekankan Deranan quru seSalai pemudahcari dalam pioses

PdP.

OBJEKTIF SKPMg2

05 Menggunakan SKPMg2 untuT<"memacu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid

o4 Melaksanakan SKPMg2 mengikut Buku Panduan terkini

03 PGB memberi bimbingan kepada PK, KB, KB guru-guru dan AKP

o2

menlahqmi-

Mengetahgi, dan menghayaU SKPMg2

r

I

Menouasai dan mahir pengioperasian SKPMg2


JANITIRI

I t

PENILAIAN FASA

-l

r...-...r.rr..rt..rrrr.

PENILAIAN FASA 2

1

SEKOLAH MELAKSANAKAN PENII.AIAN DAN MENYEDIAKAN EVIDEN

SEKOI.AH MEIXKSANAKAN PENIIAIAN DAN MENYEDIAIGN EVIDEN

15 Nov Status pengoperasian 2

31 Mac Status Pengoperasian 1 Skor PKS untuk Bimbingan dan Penambahbaikan

Skor PKS untuk Penentuan Taraf SKPMg2 Sekolah

Taraf Pengoperasian + Taraf Kemenjadian =

Bimbingan dan Proses Penambahbaikan

TAMF SEKOI-AH

@*rr*nrr*nil

o

PGB tidak dinamakan sebaoai ahli PPS kecu5li dalam standard -

O

t

Ersnzrp.ffigf

*

mengikut kepakaran dan minat masing-masing.

t

h il

PPS yanq dilantik hendaklah seorano wargn sdkolah yang betanggungjafiab secara lanosuno clalam oelaksanaan tuqas vand berkaitan ddnoan sesuatu As-pek/ Tiridakan Untuk M6ncaoai Stindlrd (TUMS).

,og;ifiAff,*rHffl

Io

Setiao orano boleh menoanoootai lebih dariptda-5atu pps.


PERINCIAN PERUBAHAN PORTAL PERLAKSANAAN SKPMg2

TEMPOH PENGISIAN

Pengisian Portal SKPMg2 dalam 2 fasa

Januari hingga 31 Mac Ogos hingga November (Pengisian April hingga 31 lulai tidak wajib tetapi boleh digunakan oleh sekolah yang ingin melihat perkembangan pencapaian pertengahan tahun masing-masing)

PENGISIAN SKOR PdP

Januari hingga 31 Mac Penilaian Kendiri PdP guru

April hingga 15 November Pencerapan 1 dan 2 boleh dilaksanakan pada bila-bila masa di antara April.hingga Noyember, tetapi pengisian skor di Poftal hendaklah dibuat mengikut ruangan pengisian berikut: Pencerapan t: Jalur April-Julai Pencerapan 2: Jalur Ogos * November

PENGISIAN EVIDENS PERIAKSANMN (Evidens menjawab perkara "Apa?" dan "Bila?")

;

Dinyatakan dalam Portal mulai Fasa

1

O Berdasarkan

dokumen tahun semasa sedia ada/persekitaran semasa di sekolah

O -

Dinyatakan secara spesifik, relevan dan sesuai dengan sesuatu Aspekfi-UMS

- Catatan Dialog Prestasi Bil. 1/2019 - ladual Pencerapan PdPc 20L9 (Contoh)

r


PROSEDU R PELAKSANAAN SKPMg2

Tubuhkan Jawatankuasa SKPMg2 Sekolah (JKSS)

-o_

Tubuh dan Lantik Pasukan

Laksanakan Penilaian

Pelaksana Standard

&-

(PPS).,,31

ALTRAN KERJA PETAKSANAAN SKPMg2 Dl SEKOLAH

BAGI SETIAP PERINGKAT PENGISIAN :

1. Mengeluarkan arahan berkenaan proses penilaian kendiri SKPMg2 kepada JKSS dan PPS

2. Menyediakan salinan AspekffUMS yang mencukupi bagi PPS mengikut bidang masing-masing. ( Kurikulum/ Kokurikulum/ H EM/Pentadbi ran) 3. Mengedarkan salinan Aspek/TUMS kepada PPS yang berkenaan dengan arahan tugas yang jelas.

4. Membuat penilaian dan menyatakan evidens menggunakan salinan Aspek/TUMS dan mengembalikan hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh PPS kepada JKSS. 5. Mengumpul semua hasil penilaian mengikut bidang masing-masing dan serah kepada PK masing-masing.

PGB

Minggu 1 (Jan/Ogos)

Semua SU

Minggu f (Jan/Ogos)

PGB/PK

Minggu 1 (lan/Ogos)

PPS

Semua SU

6. Menyemak hasil penilaian dan menyerahkan kepada Guru Data /Guru ICT untuk dimasukkan (key-in) ke portal.

PK

7. Key-in data ke poftal dan kembalikan dokumen penilaian (salinan AspeIVTUMS) kepada PK untuk

Guru Data

disimpan. 8. Menyemak dan membuat verifikasi hasil penilaian bagi semua AspekfIUMS

r

9. Skor Pengoperasian sekolah dimuktamadkan

I IC:T

Minggu 2 & Befterusan

Berterusan

Berterusan

Befterusan

PGB

Berterusan

JKSS

Nov

"* Proses Kerja 4 hingga 8 boleh berlaku berulang kali


F.,rd.rd

I

I

A'p.k

-l Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas dan mengambil kira keperluan sekolah. Mengetuai penyediaan garis panduan/ format pera nca n gan strateg ik, mera ngka strategi penca pa ia n sasaran, memantau dan menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan mekanisme yang sesuai, mengikut ketetapan, keperluan sekolah dan

Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

1.1 PGB SEBAGAI

Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap penguasaan

PENERA'U

murid dan menyemak hasil kerja murid mengikut arahan yang berkuatkuasa, mematuhi jadual, secara tekal dan menveluruh. 1.1.5 PEMIMPIN INSTRUKSIONAL

(Pelaksanaan Pencerapan PdP)

1.1.5 PEMIMPIN INSTRUKSIONAL

(Pemanhuan Pencapaian Murid)

z zt{

t.1.7 MENANGANI MASALAH/ ISU PENGOPEMSIAN

o,

H = ul = o, lrl

Y

Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan befterusan. Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan. Mengenal pasti, mengambil. tindakan daq menyelesaikan masalah/ isu pengoperasidn sekolah serta mengambil langkah kawalan dengan mekanisme yang sesuai, secara telus dan kreatif/ inovatif.

Memberi input, panduan & maklum balas kepada guru & AKP mengikut keperluan, dari semasa ke semasa, secara jelas dan menyeluruh.

1,2 PGB SEBAGAI

PEMBIMBING Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut keperluan, dari semasa ke semasa secara jelas dan menyeluruh.

Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan penampilan diri berwibawa, bertindak sebagai pakar rujuk dan memperlihatkan komunikasi yang berkesan secara tekal, bersungguh-su ngguh dan menyeluru h.

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.2 MEMBERI INPUT BERKATTAN PEMA]UAN SEKOLAH

Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan mengambil tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekal dan mengikut keperluan.

Memberi maklum balas positif, penghargaan, menyediakan keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan.


2.1.1 DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN

2.L

TERANCANG

PENGURUSAN

SUMBER MANUSTA MANUSIA DIURUS

SECAM TEMNCANG

2.2 PENGURUSAN ASET

2.3 PENGURUSAN

!{

KEWANGAN

(r,

2.2.t DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TERANCANG

2.3.1 DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TERANCANG

Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas sefta menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan, mengikut keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan telus. Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan mengikut keperluan, mengambil kira perkembangan pendidikan/ perkhidmatan semasa, secara menyeluruh dan berterusan. Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak alih, merekod dan mengambil tindakan susulan terhadap hasil pemeriksaan mengi kut prosedu r yang ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan befterusan.

Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secara menyeluruh.

11,

l{

z (o

d

o

2.4 PENGURUSAN

SUMBER PENDIDIKAN

2.4.t DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TERANCANG

z

u,

3 d

2.5.1 PERSEKITAMN FIZIKAL DISELENGGAM SECAM SISTEMAT]K DAN

(=9

zlu

Menyedia, menyimpan, mengguna dan merekod sumber pendidikan serta melaksanakan penyeliaan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan bertgrusan.

Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran fizikal sefta mewujudkan ciri-ciri keselamatan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara befterusan.

o. 2.5.2 SUASANA YANG SELESA DAN

HARMONI

2.6 PENGURUSAil PERPADUAN

2.6.1 KEPELBAGAIAN ]\4ASYAMKAT ]'4ATAYSIA DIURUS

Ul{ruK

MEMUPUK PERPADUAN

2.7 PERMUAFAXATAil

STRAIEGIK

2.7.1 DIUSAHAKAN SECAM PROFESIONAL DAN

TEMNCANG

Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang dan melaksanakan program peningkatan keakraban dengan mekanisme yang sesuai, secara tekal, menyeluruh dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program yang befteraskan

kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara menyeluruh dan befterusan.

Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta, mendapatkan sumbangan serta mewujudkan rangkaian komuniti dengan mekanisme yang sesuai, mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan berterusan.


lild;l f *,.k-l @ 3.1.1 KETETAPAN

PELAKSANAAN KURIKULUM

3.1.1.1 PELAKSANAAN KURIKULUM

DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TERANCANG

3.1.2-1 PEI.AKSANAAN

MATA PEIA'AMN DIURUS SECARA PROFESIONAL DAN TERANCANG

3.1.2.2 PROGMM PENINGKATAN

KUAUN PENGAJAMN GURU DiURUS SECAM

TEMNCANG

3.1.2

Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelakanaan kurikulum dan secara menyeluruh.

Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan befokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara befterusan.

PENGURUSAN

]tIATA PEIAIARAN 3.1.2.3 PROGMM PENINGKATAN PENCAPAIAN MURID

3.L.2.4 BANTUAN GERAN PER KAPITA MATA PEI.A'ARAN

DIMANFMTKAN

3.1.3

3.1.3.1

PENGURUSAT{

MASA PEI.AKSANMN PDP DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TEMNCANG

MASA

INSTRUKSIONAL

3.1.4 PENGURUSAN

PENILAIAN MURID

3.1.4.1 PEPERIKSAAN DAN

PENTAKSIMN DIURUS

SECAM SISTEMATIK DAN TEMNCANG

Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan

kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan befterusan.

Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan menyelaras program sekolah mengikut arahan yang berkuat kuasa, ketetapan kurikulum dan keperluan.

Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.


3.2.1.1 PEI.AKSANAAN

KOKURIKULUM DIURUS SECAM

SISTEMATIK DAN TERANCANG

3.2.2 PENGURUSAN

KErAB/ PERSATUAN

3.2.2.t KEI.AB/PERSATUAN

DIURUS SECAM

SISTEMATIK DAN TERANCANG

3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

3,2.3.1 BADAN BERUNIFORM DIURUS SECARA

SISTEMATIK DAN TERANCANG

= J= = Y

3.2.4.1

1{

d 3

SUKAN DAN PERMAINAN

DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN

Y o Y

TERANCANG

z

In = d (=9

zEI

3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN

3.2.5.L PROGRAM KECEMERLANGAN

KOKURIKUTUM

KOKURIKULUM DIURUS SECARA PROFESIONAL DAN TERANCANG

3.2.6

3.2.5.1 AKTIVITI SUKAN

A

PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

UNTUK SEMUA DIURUS SECAM PROFESIONAL DAN TERANCANG

3.2.7

3.2.7.1

PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

PENTAKSIRAN

KOKURIKULUM DII.AKSANAKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

Merancang dan melaksanakan aktiviti kelab/

persatuan yang berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi, merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti badan beruniform yang berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi, merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan/

permainan yang berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi, merekod, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan dengan mematuhi ketetapan . pelaksanaan kokurikul um, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan,

Merancang dan melaksanakan latihan dan program kecemerlangan kelab/persatua n, badan beruniform dan sukan/permainan mengikut keperluan, secara kreatif/ inovatif, menyeluruh dan berterusan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan Untuk Semua yang merangkumi kejohanan merentas desa, kejohanan tahunan olahraga sekolah dan pertandingan sukan/permainah dengan mematuhi ketetapan kokurikulum, mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan menyeluruh.

Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat kokurikulum serta mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.


Aspek

Tindakan Untuk Mencapai Standard (TUMS) 3.3.1.1 PEI.AKSANMN HAL EHWAL MURID DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TEMNCANG

3.3.2 PENGURUSAN

DISIPTIN MURID

3.3.3 PENGURUSAN KESELAMATAN

MURID

3.3.2.1 DISIPLIN MURID DIURUS SECAM PROFESIONAL DAN TERANCANG

3.3.3.1 KESEI.AMATAN MURID

DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TERANCANG

3.3.4.1

PROGRAM DAN PERKHIDMATAN KESIHATAN MURID

DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

3.3.5

3.3.5.1

PEilGURUSAN BANTUAI{

BANTUAN

PEWARAN MURID

PEIA'ARAT{ MURID

DIURUS SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG

Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan sekolah, menganalisis dan memanfaatkan data disiplin sefta merancang dan melaksanakan program pendidikan disiplin dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan berterusan.

Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi standard keselamatan, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara menyeluruh dan befterusan. Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang dan melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan dan mewujudkan persekitaran yang bermaklumat dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasb, secara menyeluruh dan berterusan.

Mengenal pastijenis bantuan dan murid yang layak, merekodkan maklumat dan memantau prestasi murid dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

3.3.6.1

PERKHIDMATAN

BIMBINGAN & KAUNSELING

DIURUS SECARA

3.3.6

PROFESIONAL DAN TERANCANG

Merancang dan melaksanakan sesi dan program bimbingan dan kaunseling dengan mekanisme yang sesuai, mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan dan secara befterusan,

PENGURUSAN

PERKHIDMATAI{

BIMBINGAil & KAUNSEUl{G

3.3.6.2 PENTAKSIRAN

E

PSIKOMETRIK DIURUS SECAM SISTEMATIK DAN TERANCANG

Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan befterusan.


4.1.L MEMNCANG PEI-AKSANMN PdPc

4.2.t MENGAWAL PROSES PEMBEIAIARAN

4.2.2 MENGAWAL SUASANA PEMBELA'ARAN

4.3 SEBAGAI PEMBIMBING

4.3.1 MEMBIMBING MURID

4,4.1 MENDORONG

MINDA MURID

4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

4.4.2 MENDORONG

EMOSI MURID

4.5

4,5.1

GURU SEBAGAI

METAKSANAKAN

PEilILAI

4.6 MURID SEBAGAI PEMBEtA,AR

AKIIF

PENILAIAN

4.6.L MELIBATKAN DIRI DALAM PROSES PEMBEIAIARAN

Menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran dan menyediakan sumber pendidikan mengikut keupayaan murid, peruntukan masa dan mematuhi arahan yang berkuatkuasa.

Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara befterusan dalam PdPc. Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan mengikut kesesuaian dan keperluan, secara berhemah, menyeluruh dan befterusan. Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber pendidikan serta menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran/mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dehgan betul, tepat secara berhemah dan bersungguh-sungguh.

Merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif, mengemdkakan soalafl yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran sefta memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara berterusan.

Memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan, memberi tugasan, membuat refleksi serta menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran, rirengikut ketetapan pela(sanadn p6ntak'siran y-ng berkuat kuasa, secara menyeluruh dan befterusan.

Memberi respons, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidu pan berdasarkan objektif pelajaran secaia aktif, yakin dan berhemah


til"'dl

E

r

ml l I MURID DALAM AKADEMIK

o l.| d 3

5.2 KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

= z t{

o

IE

5.1.1

Menengah Khas

5.t.2 Peratus murid menguasai -Awan dalam Peperiksaan (uPsR)

EI = Y

5.3 KEMENJADIAN MURID DAI-AM SAHSIAH

L

Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM).

5.1.4

Purata Nilai Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (STPM).

5.1.5

Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Keputusan Maqbul (SIAM).

5.2.1

Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan.

5,2.2

Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform.

5.2.3

Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan.

5,2.4

Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum.

5.3.1

Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini.

5.3.2

Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Ringan) bagi tahun terkini.

5.3.3

Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Sederhana) bagi tahun terkini.

5.3.4

Peratus murid vanq terlibat dalam kes salah laku (Kes Berat) baqi tahun terkini.

5.3.5

Peratus murid yang melakukan amalan baik bagi tahun terkini.

z. KBAT dalam SKPMg2

r

o tt G, lrt o z,

tahap minimum Sekolah Rendah

5.1,3

Fl

zut

Peratus murid

Memahami Mengingati


PERANAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

Pelaksana

O

Memahami dan melaksanakan (mengaplikasikan) tugas dan tangungjawab

Penggerak Sentr-asa melaksanakan tuqas dan tanoouno-

jq*gp iqryF dengan penyeliaan (penilaian)

-

-di "d"an

"

umDrngan yang mtntmu bimbingan.yang minim.um sefta mampu menvelesa menyelesaikan masalah

-o

"1HB?.3:l Pembimbing dan Mentor

,,.-

PERANAN PPP MENGIKUT GRED

/

p_erpgngalaman luas, mampu menyelia (Penilaianl check) dan membimbirig serta

berkebolehan melakukan educatedguess masalah (meramal) organisasi yang mungkin timbul dai mdlaksanahn iangkah pencegahan

Peneraju Perubahan Menjadi pakar rujuk, mentor dan pembimbinq sefta berkebolehan merancang (menganalisis-, mensintesis, meramal dll) dan melakianakan penambahbaikan berterusan dalam bidang tertentu

Pemikir Strateoik

f,-.-

Mempunyai kepakaran kepalaran khusus dan berkebolehan mengurus perubahan (melihat peluang, mencadang, merancang, menginovasi, menilai) secara cekap dan berkesan

Pemikir Holistik

pelbagai kepakaran dan O rF [vleppunyai berkebolehan menjadi konsultan dalam merangka strategi yang komprehensif dan melaksanakan latihan yang tepat untuk memastikan kejayaan s'ese6uah organisasi

Iil


ELEMEN KEMENJADIAN MURID DAN SEKOLAH BERKUALITI PGB SEBAGAI:

GURU SEBAGAI: 3 Perancang o Pengawal Pembimbing o Pendorong

o

t t t, I

I

o

.o

Penilai

Peneraju Pembimbing Pendorong Pengurus organisasi Pengurus instruksional

&*u

"r-#

tA ffi Pembelajaran Bermakna

O Aktifl<an sarana sekolah dan sarana ibu bapa PIBG, kumpulan sokongan ibu bapa (KSIB), biro maklumat o Sokongan moral, kewangan, kepakaran

7t

Sokonoan

HBCB

Komuniti ---/

MENANGANI ISU DAIAM DIALOG PRESI-ASI: (Kemahiran Menganalisis, Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah)

KPI: GPS (sM) %o Menguasai (SR) FOKUS PERBINCANGAN:

t Kluster: Kluster

Klrrsterz Kluster 4

$:

/ \ (TOV) \--/

MASATAH

FOI(US

W GROwPtLL/3FP

E

OPPM


Sub Naratif

Pelaiar (Pedagogi)

Naratif Baharu Amalan Pendidil<an

Fokus & Gerak Kerja Protesional KPPM

rro*;[u'n"n Kapasiti) Kendi

ri

*

. ,t

.fi ir fi4itI 1i '.tl--;"'"'**

2C i 9

1

T;-]*ffiftTto

Sub Naratif 3

Kepimpinan Pendidikan (Pengurusan)

*5'{-"-*-fl

F,"jr3lP.il],,

Perubahan Pedagogi 1. Berpusatkan Guru kepada Bgrpusatkan Murid a

a

. Pembelajaran Bermakna & Didik-Hibur . ... o Pembelajaran Abad Ke-2'l Pentaksiran Bilik Darjah . Sekolah Transformasi 2025 ffs25)

Pembangunan Kapasiti Gury 2.'Sta nd Alone System' kepa{3.Sokoti(jin Protesional

. . . . o

Menformalkan dan menginstitusikan Sistem Sokongan Profesional Rakan Peningkatan Sekolah (SlP+) Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) Rakan Kepemimpinan Pendidikan dan lnstruksional

l

(ELITE)

:

Pengurusan Pendidikan 3"

I'

Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)

)

Daripada Perspektif 'TopDown- kepada Perspektif

'Bottom-Up'

!

EI 4.L,L

Guru

4.2.L 4.2.2

Perancang

wAJARAN STANDARD 4

3

10

Guru Sebagai Pengawal Proses Pembelajaran

3

10

Guru Sebagai Pengawal Suasana Pembelajaran Guru Sebagai Pembimbing

4

05

5

15

7

25"

4.4.2

Guru Sebagai Pendorong Minda Murid Guru Sebagai Pendorong Emosi Murid

4

05

4.5.1

Guru Sebagai Penilai

4.6.L

5

10

Murid Sebagai Pembelajar Aktif

7

20

38

100

4.3.L 4.4.L

r

JUMLAH


Sinergi Memacu Transformasi

./

'/

Diedarkan oleh: Koperasi Pendidikan Daerah Batu Pahat Berhad (KOPDI)

d/a Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat JKR BP 2350 (P) Jalan Zaharah 83000 Batu Pahat, Johor Darul Ta2im Tel: 07-4342201 Faks: A7-4343276