Page 1


MaxiMill 211 ●2 個切削刃 ●徑向力補償的銑削 ●最小的震動 ●最高的金屬移除率


系列 211

B71

XD..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r

R R R R R R R R R R R R R R R

R R

R

R R R R

R R RR RR

R R

RR RR

R R R R R

R R R RR RR

R R

RR RR

RR R

R

R R R R R R R R R R R R R R R R RR RR RR RR R R R R R R R R

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B97-B101

B118

B145-B147

B163

[mm] 4,90 4,90 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 9,30 4,90 4,90 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 9,30 9,30 9,30 12,50 12,50 4,90 4,90 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 9,30 4,90 4,90 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 9,30 9,30 d

l

s

l1

r

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 7,80 3,18 1,5 0,40 2,50 7,80 3,18 1,1 0,80 2,50 10,60 3,80 2,0 0,20 2,80 10,60 3,80 1,8 0,40 2,80 10,60 3,80 1,4 0,80 2,80 10,60 3,80 1,7 2,00 2,80 10,60 3,80 1,2 2,50 2,80 14,80 5,56 1,6 0,80 4,50 7,80 3,18 1,2 0,40 2,50 7,80 3,18 0,8 0,80 2,50 10,60 3,80 1,7 0,40 2,80 10,60 3,80 1,4 0,80 2,80 10,60 3,80 1,1 1,20 2,80 10,60 3,80 0,8 1,60 2,80 10,60 3,80 0,3 2,00 2,80 10,60 3,80 1,6 2,50 2,80 10,60 3,80 1,5 3,20 2,80 10,60 3,80 4,00 2,80 14,80 5,56 1,6 0,80 4,50 14,80 5,56 1,9 3,20 4,50 14,80 5,56 1,2 4,00 4,50 18,80 6,93 2,8 0,80 5,50 18,80 6,82 0,9 3,20 5,50 7,80 3,18 1,2 0,40 2,50 7,80 3,18 1,0 0,80 2,50 10,60 3,80 1,8 0,40 2,80 10,60 3,80 1,4 0,80 2,80 10,60 3,80 1,0 1,20 2,80 10,60 3,80 2,1 2,00 2,80 10,60 3,80 1,6 2,50 2,80 10,60 3,80 1,5 3,20 2,80 14,80 5,56 1,6 0,80 4,50 7,80 3,18 1,0 0,40 2,50 7,80 3,18 1,0 0,80 2,50 10,60 3,80 1,8 0,40 2,80 10,60 3,80 1,4 0,80 2,80 10,60 3,80 1,0 1,20 2,80 10,60 3,80 2,1 2,00 2,80 10,60 3,80 1,6 2,50 2,80 10,60 3,80 1,5 3,20 2,80 14,80 5,56 1,6 0,80 4,50 14,80 5,56 1,6 2,00 4,50 l s l1 r d1

刀片

R R R R R R R R

d

铣削刀具

XDKT 070304FR-F20 XDKT 070308FR-F20 XDKT 11T302FR-F20 XDKT 11T304FR-F20 XDKT 11T308FR-F20 XDKT 11T320FR-F20 XDKT 11T325FR-F20 XDKT 150508FR-F20 XDKT 070304ER-F40 XDKT 070308ER-F40 XDKT 11T304ER-F40 XDKT 11T308ER-F40 XDKT 11T312ER-F40 XDKT 11T316ER-F40 XDKT 11T320ER-F40 XDKT 11T325ER-F40 XDKT 11T332ER-F40 XDKT 11T340ER-F40 XDKT 150508ER-F40 XDKT 150532ER-F40 XDKT 150540ER-F40 XDKT 200708ER-F40 XDKT 200732ER-F40 XDKT 070304SR-F50 XDKT 070308SR-F50 XDKT 11T304SR-F50 XDKT 11T308SR-F50 XDKT 11T312SR-F50 XDKT 11T320SR-F50 XDKT 11T325SR-F50 XDKT 11T332SR-F50 XDKT 150508SR-F50 XDKT 070304SR-M50 XDKT 070308SR-M50 XDKT 11T304SR-M50 XDKT 11T308SR-M50 XDKT 11T312SR-M50 XDKT 11T320SR-M50 XDKT 11T325SR-M50 XDKT 11T332SR-M50 XDKT 150508SR-M50 XDKT 150520SR-M50

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

-M50

-F50

-F40

-F20

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H


系列 211

B72

XD..

P M K N S H

XDKT 11T304SR-R50 XDKT 11T308SR-R50 XDKT 11T312SR-R50 XDKT 11T320SR-R50 XDKT 11T325SR-R50 XDKT 11T332SR-R50 XDKT 150508SR-R50 XDKT 150520SR-R50 XDKT 11T308SR-R60 XDKT 150508SR-R60

R

R R

RR RR

R R

RR RR

RR RR RR RR

R

RR R

R

R R

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

-R60

-R50

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r d

l

[mm] 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 9,30 9,30 6,80 9,30

s

l1

r

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 10,60 3,80 1,8 0,40 2,80 10,60 3,80 1,4 0,80 2,80 10,60 3,80 1,0 1,20 2,80 10,60 3,80 2,1 2,00 2,80 10,60 3,80 1,6 2,50 2,80 10,60 3,80 1,5 3,20 2,80 14,80 5,56 1,6 0,80 4,50 14,80 5,56 1,6 2,00 4,50 10,60 3,80 1,4 0,80 2,80 14,80 5,56 1,6 0,80 4,50

d

l

s

l1

r

d1

系列 HSC

铣削刀具

刀片

XD..11..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r

XDHT 11T302FR-27P XDHT 11T304FR-27P XDHT 11T308FR-27P XDHT 11T312FR-27P XDHT 11T316FR-27P XDHT 11T320FR-27P XDHT 11T325FR-27P XDHT 11T332FR-27P XDHT 11T340FR-27P XDHT 11T350FR-27P

R R R R R R R R R R CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

-27P

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B97-B101

B118

B145-B147

B163

d [mm] 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 d

l

s

l1

r

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 10,60 3,50 2,0 0,20 2,80 10,60 3,50 1,8 0,40 2,80 10,60 3,50 1,4 0,80 2,80 10,60 3,50 1,4 1,20 2,80 10,60 3,50 1,4 1,60 2,80 10,60 3,50 1,4 2,00 2,80 10,60 3,50 1,4 2,50 2,80 10,60 3,50 0,8 3,20 2,80 10,60 3,50 4,00 2,80 10,60 3,50 5,00 2,80 l s l1 r d1


肩铣/槽铣刀

B97

C211-07

90

Ø d1

Ø dA h6

°

l1

a

-B

l2

-A

16

20

25 32

型号 规格 C211.10.R.01-07-A-20 C211.12.R.02-07-A-20 C211.16.R.03-07-A-32-165 C211.16.R.04-07-A-25 C211.16.R.04-07-B-25 C211.20.R.04-07-A-40-200 C211.20.R.05-07-A-25 C211.20.R.05-07-B-25 C211.25.R.05-07-A20-50-225 C211.25.R.06-07-A20-32 C211.25.R.06-07-B20-32 C211.32.R.08-07-A25-40 C211.32.R.08-07-B25-40

l1

l2

dA

a

nmax

[mm] 61 66,5 165 74,5 74,5 200 77 77 225 84 84 98 98

[mm] 20 20 32 25 25 40 25 25 50 32 32 40 40

[mm] 10 12 16 16 16 20 20 20 20 20 20 25 25

[mm] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

[min-1] 72.000 66.600 17.760 50.400 50.400 12.600 44.280 44.280 11.280 39.840 39.840 36.240 36.240

z 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8

XD.. 07..

刀具

d1 [mm] 10 12

订购示例:1件 C211.10.R.01-07-A-20

10006888/M2,2X4,2/07IP

10006918/TORX 07IP

B190-B193VC B204-B218

B236

B242-B246 XD.. 07..

d1 [mm] 10 - 32

铣削刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

B247-B252

B71

DMSD 1,0Nm/SORT 07IP


肩铣/槽铣刀

B98

C211-11

90

Ø d1

Ø dA h6

°

l1

a

-B

l2

-A

d1 [mm] 12 15,7 16

20

25

l2

dA

a

nmax

[mm] 20 25 25 32 32 25 25 40 25 40 25 32 25 25 32 50 50 32 50 32 40 32 32

[mm] 16 16 16 16 15 16 20 19 20 20 20 20 20 20 25 25 24 25 25 25 25 25 25

[mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

[min-1] 55.500 42.000 42.000 14.800 14.800 42.000 36.900 10.500 36.900 10.500 36.900 15.800 36.900 36.900 33.200 9.400 9.400 33.200 9.400 33.200 19.900 33.200 33.200

z 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4

XD.. 11..

订购示例:1件 C211.12.R.01-11-B-20 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

10005892/M2,5X5,0/08TP 10000126/M2,5X5,6/08TP

10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IPXD.. 11.. XD.. 11..

d1 [mm] 12 15.7 - 25

VC B190-B193

B204-B218

B236

B242-B246 

铣削刀具

24,7

l1 [mm] 75 75 75 165 165 75 77 200 77 200 77 165 77 77 90 225 225 90 225 90 165 90 90刀具

19,7

型号 规格 C211.12.R.01-11-B-20 C211.15.7.R.02-11-B-25 C211.16.R.02-11-A-25 C211.16.R.02-11-A-32-165 C211.16.R.02-11-A15-32-165 C211.16.R.02-11-B-25 C211.19.7.R.03-11-B-25 C211.20.R.02-11-A19-40-200 C211.20.R.02-11-A-25 C211.20.R.02-11-A-40-200 C211.20.R.03-11-A-25 C211.20.R.03-11-A-32-165 C211.20.R.02-11-B-25 C211.20.R.03-11-B-25 C211.24.7.R.04-11-B-32 C211.25.R.02-11-A-50-225 C211.25.R.03-11-A24-50-225 C211.25.R.03-11-A-32 C211.25.R.03-11-A-50-225 C211.25.R.04-11-A-32 C211.25.R.04-11-A-40-165 C211.25.R.03-11-B-32 C211.25.R.04-11-B-32

B247-B252

B71-B73

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP


肩铣/槽铣刀

B99

C211-11

90

Ø d1

Ø dA h6

°

l1

a

-B

l2

-A

32

40

型号 规格 C211.31.7.R.05-11-B-40 C211.32.R.02-11-A-64-250 C211.32.R.04-11-A25-40 C211.32.R.04-11-A-40 C211.32.R.04-11-A-64-250 C211.32.R.05-11-A25-40 C211.32.R.05-11-A-40 C211.32.R.05-11-A-50-165 C211.32.R.04-11-B-40 C211.32.R.05-11-B25-40 C211.32.R.05-11-B-40 C211.40.R.06-11-B32-50 C211.40.R.06-11-B-50

l1

l2

dA

a

nmax

[mm] 102 250 102 102 250 102 102 165 102 102 102 110 122

[mm] 40 64 40 40 64 40 40 50 40 40 40 50 50

[mm] 32 32 25 32 32 25 32 32 32 25 32 32 40

[mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

[min-1] 30.200 8.500 30.200 30.200 8.500 30.200 30.200 20.900 30.200 30.200 30.200 27.700 27.700

z 5 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 6

XD.. 11..

刀具

d1 [mm] 31,7

订购示例:1件 C211.31.7.R.05-11-B-40

10000126/M2,5X5,6/08TP 10000125/M2,5X7,3/08TP

10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP

B190-B193VC B204-B218

B236

B242-B246 XD.. 11.. XD.. 11..

d1 [mm] 31.7 - 32 40

铣削刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

B247-B252

B71-B73

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP


肩铣/槽铣刀

B100

C211-15

90

Ø d1

Ø dA h6

°

l1

a

-B

l2

-A

d1 [mm] 25

32

刀具

40

型号 规格 C211.25.R.02-15-A-32 C211.25.R.02-15-A-50-225 C211.25.R.02-15-B-32 C211.25.R.02-15-B20-32 C211.32.R.03-15-A-40 C211.32.R.03-15-A-63-250 C211.32.R.03-15-B-40 C211.32.R.03-15-B25-40 C211.40.R.04-15-A32-50 C211.40.R.03-15-A32-50-275 C211.40.R.04-15-B32-50

l1

l2

dA

a

nmax

[mm] 90 225 90 83 103 250 103 96 110 275 110

[mm] 32 50 32 32 40 63 40 40 50 50 50

[mm] 25 25 25 20 32 32 32 25 32 32 32

[mm] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

[min-1] 26.560 7.520 26.560 26.560 24.160 6.800 24.160 24.160 22.160 6.120 22.160

z 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4

XD.. 15..

订购示例:1件 C211.25.R.02-15-A-32

铣削刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

10006887/M3,5X8,6/15IP

10006919/TORX 15IP

B190-B193VC B204-B218

B236

B242-B246 XD.. 15..

d1 [mm] 25 - 40

B247-B252

B71-B73

DMSD 3,2Nm/SORT 15IP


肩铣/槽铣刀

B101

C211K-11/15

90 °

l1

Ø d1

Ø dA h6

a

l2

d1 [mm] 25 32 40 50

型号 规格 C211.25.R.02K3-11-B-40 C211.25.R.02K4-11-B-50 C211.25.R.02K5-11-B-60 C211.32.R.02K4-11-B-50 C211.32.R.03K5-11-B-60 C211.40.R.03K4-11-B32-50 C211.40.R.04K5-11-B32-60 C211.40.R.02K3-15-B32-60 C211.50.R.03K4-15-B40-64

l1 [mm] 97 107 117 111 121 110 120 120 134

l2 [mm] 40 50 60 50 60 50 60 60 64

dA [mm] 25 25 25 32 32 32 32 32 40

a [mm] 27 37 45,5 37 45,5 37 45,5 38 50,5

nmax [min-1] 22.200 19.400 19.400 20.200 20.200 18.500 18.500 14.800 13.600

z 2 2 2 2 3 3 4 2 3

n 6 8 10 8 15 12 20 6 12

XD.. 11..

XD.. 15..

刀具

订购示例:1件 C211.25.R.02K3-11-B-40 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

铣削刀具

n = 刀片数量

10000126/M2,5X5,6/08TP 10000125/M2,5X7,3/08TP 10006887/M3,5X8,6/15IP

10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP 10006919/TORX 15IP

B190-B193VC B204-B218

B236

B242-B246 XD.. 11.. XD.. 11.. XD.. 15..

d1 [mm] 25 32 - 40 40 - 50

B247-B252

B71

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP


肩铣/槽铣刀

B118

G211-07/-11/-15

90

Ø dA

Ø d1

Ø dG

°

a l2

d1 [mm] 16 20 25 32 16 20

32 40 25 32 40

l2

dA

dG

a

nmax

[mm] 27 33 35 35 27 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35

[mm] 8,5 10,5 12,5 17,0 8,5 10,5 10,5 12,5 12,5 17,0 17,0 17,0 12,5 17,0 17,0

[mm] 8 10 12 16 8 10 10 12 12 16 16 16 12 16 16

[mm] 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14

[min-1] 50.400 44.280 39.480 36.240 42.000 36.900 36.900 33.200 33.200 30.200 30.200 27.700 26.560 30.200 27.700

z 4 5 6 8 2 2 3 3 4 4 5 6 2 3 4

XD.. 07..

XD.. 11..

XD.. 15..

订购示例:1件 G211.16.R.04-07 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

nmax = 依据刀具安装后的旋长

10006888/M2,2X4,2/07IP 10000126/M2,5X5,6/08TP 10000125/M2,5X7,3/08TP 10006887/M3,5X8,6/15IP

10006918/TORX 07IP 10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP 10006919/TORX 15IP

VC B190-B193

B204-B218

B236

B242-B246 XD.. 07.. XD.. 11.. XD.. 11.. XD.. 15..

d1 [mm] 16 - 32 16 - 32 40 25 - 40铣削刀具

刀具

25

型号 规格 G211.16.R.04-07 G211.20.R.05-07 G211.25.R.06-07 G211.32.R.08-07 G211.16.R.02-11 G211.20.R.02-11 G211.20.R.03-11 G211.25.R.03-11 G211.25.R.04-11 G211.32.R.04-11 G211.32.R.05-11 G211.40.R.06-11 G211.25.R.02-15 G211.32.R.03-15 G211.40.R.04-15

B247-B252

B71-B73

DMSD 1,0Nm/SORT 07IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP


肩铣/槽铣刀

B145

A211-07/-11

° 90

Ød

a

h

Ø dAH6

Ø d1

40 50 40 50 63 80 100 125 160

h

d

dA

a

nmax

[mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 63 63

[mm] 38 38 38 38 43 43 38 38 43 43 48 48 58 58 58 78 78 88 98

[mm] 16 16 16 16 22 22 16 16 22 22 22 22 27 27 27 32 32 40 40

[mm] 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

[min-1] 36.240 36.240 33.240 33.240 30.480 30.480 27.700 27.700 25.400 25.400 23.300 23.300 21.300 21.300 21.300 19.600 19.600 17.900 16.500

z 6 8 10 8 10 12 4 6 5 8 6 10 7 10 12 8 14 10 13

XD.. 07..

XD.. 11..

订购示例:1件 A211.32.R.06-07 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

XD.. 07.. XD.. 07.. XD.. 11.. XD.. 11.. XD.. 11..

d1 [mm] 32 40 - 50 40 50 63 - 160

10006888/M2,2X4,2/07IP 10006888/M2,2X4,2/07IP 10000125/M2,5X7,3/08TP 10000125/M2,5X7,3/08TP 10000125/M2,5X7,3/08TP

DMSD 1,0Nm/SORT 07IP DMSD 1,0Nm/SORT 07IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP

B190-B193VC B204-B218

B235

B236

B242-B246 10006918/TORX 07IP 10006918/TORX 07IP 10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP

B247-B252

B71-B73

刀具

32

型号 规格 A211.32.R.06-07 A211.32.R.08-07 A211.40.R.10-07 A211.40.R.08-07 A211.50.R.10-07 A211.50.R.12-07 A211.40.R.04-11 A211.40.R.06-11 A211.50.R.05-11 A211.50.R.08-11 A211.63.R.06-11 A211.63.R.10-11 A211.80.R.07-11 A211.80.R.10-11 A211.80.R.12-11 A211.100.R.08-11 A211.100.R.14-11 A211.125.R.10-11 A211.160.R.13-11

铣削刀具

d1 [mm]

7818267/M8,0x30,0

S4/SW4

7818267/M8,0x30,0 7818268/M10,0X31,0

S4/SW4 7812301/SW 5


肩铣/槽铣刀

B146

A211-15/-20

° 90

Ød

a

h

Ø dA H6

Ø d1

d1 [mm] 40 50 63 80

125

63 80 100

d

dA

a

nmax

[mm] 38 38 43 43 48 48 58 58 78 78 88 88 93 93 48 58 78

[mm] 16 16 22 22 22 22 27 27 32 32 40 40 40 40 22 27 32

[mm] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 19 19 19

[min-1] 22.160 22.160 20.320 20.320 18.640 18.640 17.040 17.040 15.680 15.680 14.320 14.320 13.200 13.200 14.400 12.400 10.900

z 3 4 3 5 4 6 5 8 6 10 7 11 8 12 5 6 7

XD.. 15..

XD.. 20..

订购示例:1件 A211.40.R.03-15 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

XD.. 15.. XD.. 15.. XD.. 15.. XD.. 20..

d1 [mm] 40 50 63 - 160 63 - 100

10006887/M3,5X8,6/15IP 10006887/M3,5X8,6/15IP 10006887/M3,5X8,6/15IP 7822114/M4,5X10,5/T20

10006919/TORX 15IP 10006919/TORX 15IP 10006919/TORX 15IP 7724104/TORX T20

7818267/M8,0x30,0 7818268/M10,0X31,0DMSD 3,2Nm/SORT 15IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP DMSD 5,0Nm/SORT T20

VC B190-B193

B204-B218

B235

B236

B242-B246 

铣削刀具

160

h [mm] 40 40 40 40 45 45 50 50 50 50 63 63 63 63 45 50 50刀具

100

型号 规格 A211.40.R.03-15 A211.40.R.04-15 A211.50.R.03-15 A211.50.R.05-15 A211.63.R.04-15 A211.63.R.06-15 A211.80.R.05-15 A211.80.R.08-15 A211.100.R.06-15 A211.100.R.10-15 A211.125.R.07-15 A211.125.R.11-15 A211.160.R.08-15 A211.160.R.12-15 A211.63.R.05-20 A211.80.R.06-20 A211.100.R.07-20

B247-B252

B71+B73

S4/SW4 7812301/SW 5


肩铣/槽铣刀

B147

A211K-11/-15/-20

° 90

Ød

a

h

Ø dA H6

Ø d1

h [mm] 56 55 65 65 65 74 88 74 88 102 74 102 92 92

型号 规格 A211.40.R.03K4-11 A211.40.R.04K4-11 A211.40.R.04K5-11 A211.50.R.04K5-11 A211.50.R.05K5-11 A211.50.R.05K6-11 A211.50.R.03K5-15 A211.50.R.03K4-15 A211.80.R.04K5-15 A211.80.R.05K6-15 A211.63.R.03K4-15 A211.63.R.04K6-15 A211.63.R.04K4-20 A211.80.R.05K4-20

40

50

80 63 80

d [mm] 38 38 38 43 43 43 43 43 78 78 58 58 58 76

dA [mm] 16 16 16 22 22 22 22 22 32 32 27 27 27 32

a [mm] 37 37 45,5 45,5 45,5 54,5 63,0 50,5 63,0 75,5 51 75,5 68 68

nmax [min-1] 18.500 18.500 18.500 17.000 17.000 17.000 13.600 13.600 11.360 11.360 12.500 12.500 14.400 12.400

z 3 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 4 4 5

n 12 16 20 20 25 30 15 12 20 30 12 24 16 20

XD.. 11..

XD.. 15..

刀具

d1 [mm]

XD.. 20..

铣削刀具

订购示例:1件 A211.40.R.03K4-11 供货详细信息: 刀体, 刀片夹紧螺钉, 刀体螺钉 n = 刀片数量

第二行以后的刀片,请用刀尖圆角≤ 0.8 mm 确保刀片重 叠.

10000125/M2,5X7,3/08TP 10000125/M2,5X7,3/08TP 10006887/M3,5X8,6/15IP 10006887/M3,5X8,6/15IP 10006887/M3,5X8,6/15IP 7822114/M4,5X10,5/T20 7822114/M4,5X10,5/T20

10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP 10006919/TORX 15IP 10006919/TORX 15IP 10006919/TORX 15IP 7724104/TORX T20 7724104/TORX T20

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP DMSD 3,2Nm/SORT 15IP DMSD 5,0Nm/SORT T20 DMSD 5,0Nm/SORT T20

B190-B193VC B204-B218

B235

B236

B242-B246 XD.. 11.. XD.. 11.. XD.. 15.. XD.. 15.. XD.. 15.. XD.. 20.. XD.. 20..

d1 [mm] 40 50 50 63 80 63 80

B247-B252

B71-B73

S-10007790/M16,0X6,0/SW06 S-10007791/M20,0X7,0/SW08 S-10007791/M20,0X7,0/SW08 S-10007821/M24,0X9,0/SW10 S-10007822/M30,0X9,0/SW14 S-10007821/M24,0X9,0/SW10 S-10007822/M30,0X9,0/SW14


MaxiMill 490 ●4 個切削刃 ●最佳性能價格比 ●90°切入角


系列 490

B63

SD..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r

R R R R

R R

SDMT 1205ZZSN-31 SDNT 09T308SR-31

-31

R R R RR RR

R

-33 -M31 SD..T

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 9,52 3,97 2,5 0,80 4,40 9,52 3,97 2,5 0,80 4,40 12,70 5,00 2,2 0,80 5,00 12,70 5,00 2,2 2,50 5,00 12,70 5,00 0,9 0,80 5,00 9,52 3,97 2,5 0,80 4,40

0,80 0,80

5,00 4,40

12,70 12,70 12,70 12,70 9,52 9,52

5,00 5,00 3,97

1,8 1,0 2,5

1,20 2,00 0,80

5,00 5,00 4,40

12,70 12,70 9,52 9,52

5,00 3,97

2,5

0,80 0,80

5,50 4,40

R

9,52 9,52

9,52 9,52

3,97 3,97

2,5 2,5

0,80 0,80

4,40 4,40

R

12,70 12,70

5,00

2,2

0,80

5,00

s

l1

r

d1

R

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

SD..W

SDHW 120508SR

r

0,9 2,5

RR RR

SDHT 09T308SR SDNT 09T308ER

l1

5,00 3,97

RR R RR

SDMT 120508ER-M31 SDNT 09T308ER-M31

s

12,70 12,70 9,52 9,52

R RR

SDHT 120512SR-33 SDHT 120520SR-33 SDNT 09T308SR-33

[mm] 9,52 9,52 12,70 12,70 12,70 9,52

l

d1

15

d

l1

r

l

s

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B95-B96

B117

B143-B144

B165

d

l

刀片

-29

-27P

SDHT 09T308ER-27 SDHT 09T308FR-27P SDHT 120508FR-27P SDHT 120525FR-27P SDMT 1205ZZSN-29 SDNT 09T308SR-29

d

铣削刀具

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H


肩铣/槽铣刀

B95

C490-09/-12

° 90

l1

Ø d1

Ø dAh6

DIN 1835B

a l2

d1 [mm] 25

32 40

型号 规格 C490.25.R.02-09-A20-40-165 C490.25.R.02-09-A-40-165 C490.25.R.03-09-B-32 C490.32.R.04-09-B25-40 C490.32.R.04-09-B-40 C490.32.R.03-12-B-40 C490.40.R.04-12-B32-50

-A

l1

l2

dA

a

nmax

[mm] 165 165 88 96 100 101 112

[mm] 40 40 32 40 40 40 50

[mm] 20 25 25 25 32 32 32

[mm] 8 8 8 8 8 11 11

[min-1] 17.700 17.700 23.700 19.700 19.700 16.300 13.600

z 2 2 3 4 4 3 4

SD.. 09T3..

SD.. 1205..

订购示例:1件 C490.25.R.02-09-A20-40-165

铣削刀具

刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

7722111/M3,5X7,2/T15 7822114/M4,5X10,5/T20

B190-B193VC B204-B218

B242-B246 SD.. 09T3.. SD.. 1205..

d1 [mm] 25 - 32 32 - 40

B247-B252

B63

7724103/TORX T15 7724104/TORX T20

DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 5,0Nm/SORT T20


肩铣/槽铣刀

B96

C490-09K

° 90

Ø d1

Ø dA h6

l1

DIN 1835B

a l2

d1 [mm] 32 40

型号 规格 C490.32.R.02K3-09-B-40 C490.40.R.03K6-09-B32-60

l1 [mm] 100 120

l2 [mm] 40 60

dA [mm] 32 32

a [mm] 21 41

nmax [min-1] 9.700 8.000

n 6 18

z 2 3

SD.. 09T3..

订购示例:1件 C490.32.R.02K3-09-B-40 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

铣削刀具

刀具

n = 刀片数量

7722111/M3,5X7,2/T15

B190-B193VC B204-B218

B242-B246 SD.. 09T3..

d1 [mm] 32 - 40

B247-B252

B63

7724103/TORX T15

DMSD 3,2Nm/SORT T15


肩铣/槽铣刀

B117

G490-09/-12

Ø d1

° 90

d1 [mm] 25 32 40

型号 规格 G490.25.R.03-09 G490.32.R.04-09 G490.32.R.03-12 G490.40.R.04-12

l2

dA

dG

a

nmax

[mm] 35 35 35 40

[mm] 12,5 17,0 17,0 17,0

[mm] 12 16 16 16

[mm] 8 8 11 11

[min-1] 23.700 19.700 16.300 13.600

z 3 4 3 4

SD.. 09T3.. SD.. 1205..

订购示例:1件 G490.25.R.03-09 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

铣削刀具

刀具

nmax = 依据刀具安装后的旋长

7722111/M3,5X7,2/T15 7822114/M4,5X10,5/T20

B190-B193VC B242-B246 SD.. 09T3.. SD.. 1205..

d1 [mm] 25 - 32 32 - 40

B247-B252

B63

7724103/TORX T15 7724104/TORX T20

DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 5,0Nm/SORT T20


肩铣/槽铣刀

B143

A490-09/-12

° 90

a

h

Ød Ø dAH6

Ø d1

型号 规格 A490.40.R.05-09 A490.42.R.06-09 A490.50.R.06-09 A490.52.R.07-09 A490.63.R.07-09 A490.66.R.08-09 A490.80.R.09-09 A490.100.R.10-09 A490.40.R.04-12 A490.50.R.05-12 A490.63.R.06-12 A490.80.R.07-12 A490.100.R.08-12 A490.125.R.10-12

h

d

dA

a

nmax

[mm] 40 40 40 40 40 40 50 50 40 40 40 50 50 63

[mm] 38 38 43 43 48 48 58 78 38 43 48 58 78 88

[mm] 16 16 22 22 22 22 27 32 16 22 22 27 32 40

[mm] 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12

[min-1] 17.000 16.500 14.800 14.450 12.850 12.550 11.250 9.900 17.000 14.800 12.850 11.250 9.900 5.500

z 5 6 6 7 7 8 9 10 4 5 6 7 8 10

SD.. 09T3..

SD.. 1205..

铣削刀具

订购示例:1件 A490.40.R.05-09 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

SD.. 09T3.. SD.. 09T3.. SD.. 1205.. SD.. 1205.. SD.. 1205..

d1 [mm] 40 - 42 50 - 100 40 50 63 - 125

7722111/M3,5X7,2/T15 7722111/M3,5X7,2/T15 7822114/M4,5X10,5/T20 7822114/M4,5X10,5/T20 7822114/M4,5X10,5/T20

DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 5,0Nm/SORT T20 DMSD 5,0Nm/SORT T20 DMSD 5,0Nm/SORT T20VC B204-B218

B235

B242-B246 7724103/TORX T15 7724103/TORX T15 7724104/TORX T20 7724104/TORX T20 7724104/TORX T20

B190-B193

刀具

d1 [mm] 40 42 50 52 63 66 80 100 40 50 63 80 100 125

B247-B252

B63

7818267/M8,0x30,0

S4/SW4

7818267/M8,0x30,0 7818268/M10,0X31,0

S4/SW4 7812301/SW 5


肩铣/槽铣刀

B144

A490-09K

° 90

Ød

a

h

Ø dA H6

Ø d1

d1 [mm] 40 50 63

h [mm] 55 55 60

型号 规格 A490.40.R.03K6-09 A490.50.R.04K6-09 A490.63.R.05K6-09

d [mm] 38,2 48 61

dA [mm] 16 22 27

a [mm] 41 41 41

nmax [min-1] 8.000 7.500 6.500

z 3 4 5

n 18 24 30

SD.. 09T3..

订购示例:1件 A490.40.R.03K6-09 供货详细信息: 刀体, 刀片夹紧螺钉, 刀体螺钉

铣削刀具

刀具

n = 刀片数量

7722111/M3,5X7,2/T15

B190-B193VC B204-B218

B242-B246 SD.. 09T3..

d1 [mm] 40 - 63

B247-B252

B63

7724103/TORX T15

DMSD 3,2Nm/SORT T15


..

MaxiMill 274 ●同刀頭可選擇4個與8個切削刃 ●43°切入角 ●刀片安裝後絕對正角


系列 A274

B57

OF.. SF..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r d

l

s

r

d1

OFHT 040305FN-F10

R

[mm] 9,52

[mm] 3,94

[mm] 3,18

[mm] 0,50

[mm] 3,35

SFHT 0903AFFR-F10

R

9,52

9,52

3,18

1,00

3,35

9,52

9,52

3,18

1,00

3,35

SFHT 0903AFER-F40

R

OFHT 040305SN-F50

R

R

R

R

9,52

3,94

3,18

0,50

3,35

SFHT 0903AFSR-F50

R

R

R

R

9,52

9,52

3,18

1,00

3,35

R

R

R

9,52

3,94

3,18

0,50

3,35

R

R

9,52

9,52

3,18

1,00

3,35

9,52

9,52

3,18

1,00

3,35

9,52

3,94

3,18

0,20

3,35

d

l

s

r

d1

SF..-R50

R

SFKT 0903AFSR-M50

SFKT 0903AFSR-R50

R

R

OFHW 040302EN

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

OFHW

RR

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B92-B93

B120-B121

B138-B139

刀片

OFHT 040305SN-M50

铣削刀具

SF..-M50

OF..-M50

-F50

OF..-F50

SF..-F40

SF..-F10

OF..-F10

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H


面铣刀

B92

C274-09 OF..

DIN 1835B

Ø dA h6

Ø d1

Ø d2

45°

l1

1

8

7

-A

6

a l2

d1 [mm] 20 25 32

型号 规格 C274.20.R.03-09-A-25 C274.20.R.03-09-B-25 C274.25.R.04-09-A20-32 C274.25.R.04-09-B20-32 C274.32.R.05-09-A25-40 C274.32.R.05-09-B25-40

d2 [mm] 25,6 25,6 30,7 30,7 37,7 37,7

l1 [mm] 77 77 84 84 98 98

l2 [mm] 25 25 32 32 40 40

a [mm] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

dA [mm] 20 20 20 20 25 25

nmax [min-1] 42.600 42.600 37.200 37.200 32.200 32.200

z 3 3 4 4 5 5

OF.. 0403..

订购示例:1件 C274.20.R.03-09-A-25

铣削刀具

刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

OF.. 0403..

d1 [mm] 20 - 32

10007562/M2,5X7,6/08TP

VC B190-B193

B242-B246

B57

10000276/TORX 08IP

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP


面铣刀

B93

C274-09 SF..

3

DIN 1835B

Ø dA h6

Ød1 1

-A

4

2

Ø d2

45°

l1

a l2

d1 [mm] 18,9 23,8 30,7

型号 规格 C274.20.R.03-09-A-25 C274.20.R.03-09-B-25 C274.25.R.04-09-A20-32 C274.25.R.04-09-B20-32 C274.32.R.05-09-A25-40 C274.32.R.05-09-B25-40

d2 [mm] 27,4 27,4 32,5 32,5 39,5 39,5

l1 [mm] 77,7 77,7 84,7 84,7 98,7 98,7

l2 [mm] 25,7 25,7 32,7 32,7 40,7 40,7

a [mm] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

dA [mm] 20 20 20 20 25 25

nmax [min-1] 42.600 42.600 37.200 37.200 32.200 32.200

z 3 3 4 4 5 5

SF.. 0903..

订购示例:1件 C274.20.R.03-09-A-25

铣削刀具

刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

SF.. 0903..

d1 [mm] 18.9 - 30.7

10007562/M2,5X7,6/08TP

VC B190-B193

B242-B246

B57

10000276/TORX 08IP

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP


面铣刀

B120

G274-09 OF..

ØdG

Ø dA

Ø d1

2

Ø d2

45°

SW

5

1

8

7

6

a l2

d1 [mm] 20 25 32

d2 [mm] 25,6 30,6 37,7

型号 规格 G274.20.R.03-09 G274.25.R.04-09 G274.32.R.05-09

l2 [mm] 35 35 35

a [mm] 2,5 2,5 2,5

dA [mm] 12,5 12,5 17,0

dG [mm] 12 12 16

nmax [min-1] 42.600 37.200 32.200

z 3 4 5

OF.. 0403..

订购示例:1件 G274.20.R.03-09 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

铣削刀具

刀具

nmax = 依据刀具安装后的旋长

OF.. 0403..

d1 [mm] 20 - 32

10007562/M2,5X7,6/08TP

VC B190-B193

B204-B218

B242-B246

B57

10000276/TORX 08IP

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP


面铣刀

B121

G274-09 SF..

Ø dA

ØdG 1

4

3

Ø d1 2

Ø d2

45°

SW

a l2

d1 [mm] 18,9 23,8 30,7

d2 [mm] 27,4 32,5 39,5

型号 规格 G274.20.R.03-09 G274.25.R.04-09 G274.32.R.05-09

l2 [mm] 35,7 35,7 35,7

a [mm] 3,8 3,8 3,8

dA [mm] 12,5 12,5 17,0

dG [mm] 12 12 16

nmax [min-1] 42.600 37.200 32.200

z 3 4 5

SF.. 0903..

订购示例:1件 G274.20.R.03-09 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

铣削刀具

刀具

nmax = 依据刀具安装后的旋长

OF.. 0403..

d1 [mm] 20 - 32

10007562/M2,5X7,6/08TP

VC B190-B193

B204-B218

B242-B246

B57

10000276/TORX 08IP

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP


面铣刀

B138

A274-09 OF..

Ød

5

6 7

3 1

8

4 2

a

h

45°

Ø dA H6

Ø d1 Ø d2

d1 [mm] 32 40 50 63

刀具

80 100 125

d2 [mm] 37,7 45,7 45,7 55,7 55,7 68,7 68,7 85,7 85,7 105,7 105,7 130,7

型号 规格 A274.32.R.05-09 A274.40.R.04-09 A274.40.R.06-09 A274.50.R.05-09 A274.50.R.07-09 A274.63.R.06-09 A274.63.R.09-09 A274.80.R.07-09 A274.80.R.11-09 A274.100.R.09-09 A274.100.R.13-09 A274.125.R.12-09

h [mm] 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 63

a [mm] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

d [mm] 38 38 38 48 48 48 48 58 58 78 78 88

dA [mm] 16 16 16 22 22 22 22 27 27 32 32 40

nmax [min-1] 32.200 28.400 28.400 25.200 25.200 22.300 22.300 19.600 19.600 17.500 17.500 15.600

z 5 4 6 5 7 6 9 7 11 9 13 12

OF.. 0403..

订购示例:1件 A274.32.R.05-09

铣削刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

OF.. 0403.. OF.. 0403..

d1 [mm] 32 - 40 50 - 125

10007562/M2,5X7,6/08TP 10007562/M2,5X7,6/08TP

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP

VC B190-B193

B235

B242-B246

B57

10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP

7818267/M8,0x30,0

S4/SW4


面铣刀

B139

A274-09 SF..

Ød

1

a

4

2

3

h

45°

Ø dA H6

Ø d1 Ø d2

38,7 48,7 61,7 78,7 98,7 123,7

d2 [mm] 39,2 47,6 47,6 57,6 57,6 70,5 70,5 87,5 87,5 107,5 107,5 132,5

型号 规格 A274.32.R.05-09 A274.40.R.04-09 A274.40.R.06-09 A274.50.R.05-09 A274.50.R.07-09 A274.63.R.06-09 A274.63.R.09-09 A274.80.R.07-09 A274.80.R.11-09 A274.100.R.09-09 A274.100.R.13-09 A274.125.R.12-09

h [mm] 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 50,7 50,7 50,7 50,7 63,7

a [mm] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

d [mm] 38 38 38 48 48 48 48 58 58 78 78 88

dA [mm] 16 16 16 22 22 22 22 27 27 32 32 40

nmax [min-1] 32.200 28.400 28.400 25.200 25.200 22.300 22.300 19.600 19.600 17.500 17.500 15.600

z 5 4 6 5 7 6 9 7 11 9 13 12

SF.. 0903..

刀具

d1 [mm] 30,7

订购示例:1件 A274.32.R.05-09

铣削刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

SF.. 0903.. SF.. 0903..

d1 [mm] 30.7 - 38.7 48.7 - 123.7

10007562/M2,5X7,6/08TP 10007562/M2,5X7,6/08TP

DMSD 1,6Nm/SORT 08IP DMSD 1,6Nm/SORT 08IP

VC B190-B193

B235

B242-B246

B57

10000276/TORX 08IP 10000276/TORX 08IP

7818267/M8,0x30,0

S4/SW4


MaxiMill 273 ●16 個切削刃 ●44.6°切入角 ●正角的切削刃 ●3.5mm 的最大切深


系列 A273

B56

OA..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H

OAKU 060508ER-F40

l

s

l1

r

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 17,18 6,00 5,56 2,0 0,80 5,80

-F40

RR

d

R

R

R

17,18

6,00

5,56

2,0

0,80

5,80

R

R

17,18 17,18

6,00 6,00

5,56 5,56

2,0 2,0

0,80 0,80

5,80 5,80

17,18

6,00

5,56

2,0

0,80

5,80

d

l

s

l1

r

d1

OAKU 060508SL-M50 OAKU 060508SR-M50

R R

R RR

OAKU 060508SR-R50

R

R

铣削刀具

刀片

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

-R50

-M50

-F50

OAKU 060508SR-F50

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B91

B135-B137

B161


面铣刀

B91

C273-06

45°

Ø dA h6

Ø d1

Ø d2

l1

a l2

d1 [mm] 32 40

型号 规格 C273.32.R.03-06-B-40 C273.40.R.04-06-B32-50

d2 [mm] 42,2 50,2

l1 [mm] 101 111

l2 [mm] 40 50

dA [mm] 32 32

a [mm] 3,5 3,5

nmax [min-1] 19.600 17.000

z 3 4

OAKU 06..

订购示例:1件 C273.32.R.03-06-B-40

铣削刀具

刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

OAKU 06..

d1 [mm] 32 - 40

10000155/M5,0X14/T20

VC B190-B193

B242-B246

B56

7724104/TORX T20

DMSD 5,0Nm/SORT T20


面铣刀

B135

A273-06

45°

Ød

a

h

Ø dA H6

Ø d1 Ø d2

40 50 63 80 100 125 160

d2 [mm] 50,2 50,2 60,2 73,2 90,2 110,2 135,2 135,2 170,2 170,2

型号 规格 A273.40.R.03-06 A273.40.R.04-06 A273.50.R.05-06 A273.63.R.07-06 A273.80.R.08-06 A273.100.R.10-06 A273.125.L.12-06 A273.125.R.12-06 A273.160.L.14-06 A273.160.R.14-06

h [mm] 40 40 40 40 50 50 63 63 63 63

d [mm] 38 38 48 48 58 78 88 88 100 100

dA [mm] 16 16 22 22 27 32 40 40 40 40

a [mm] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

z 3 4 5 7 8 10 12 12 14 14

OAKU 06..

刀具

d1 [mm]

订购示例:1件 A273.40.R.03-06

铣削刀具

供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

OAKU 06.. OAKU 06.. OAKU 06..

d1 [mm] 40 50 63 - 160

10000155/M5,0X14/T20 10000155/M5,0X14/T20 10000155/M5,0X14/T20

7724104/TORX T20 7724104/TORX T20 7724104/TORX T20

DMSD 5,0Nm/SORT T20 DMSD 5,0Nm/SORT T20 DMSD 5,0Nm/SORT T20

VC B190-B193

B235

B242-B246

B56

B78

7818267/M8,0x30,0 7818268/M10,0X31,0

S4/SW4 7812301/SW 5


面铣刀

B136

A273-06

45°

Ød

a

h

Ø dA H6

Ø d1 Ø d2

d1 [mm] 80 100 125 160 200 250 315

d2 [mm] 90,2 110,3 135,2 170,2 210,2 260,2 325,2

型号 规格 A273.80.R.10-06 A273.100.R.14-06 A273.125.R.17-06 A273.160.R.20-06 A273.200.R.25-06 A273.250.R.31-06 A273.315.R.40-06

h [mm] 50 50 63 63 63 63 63

d [mm] 58 78 88 100 153 153 226

dA [mm] 27 32 40 40 60 60 60

a [mm] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

z 10 14 17 20 25 31 40

OAKU 06..

订购示例:1件 A273.80.R.10-06

铣削刀具

刀具

供货详细信息: 刀体, 刀片螺钉

OAKU 06..

d1 [mm] 80 - 315

7724103/TORX T15

VC B190-B193

B242-B246

B56

B78

DMSD 4,0Nm/SORT T15

S-10007860/M6,0X21,0/T15

K-10007861/11,8X12,5


MaxiMill HFC ●極高的進給量 ●斷屑溝為 M50 的輕快切削 ●HyperCoat 刀片


系列 HFC

B75

XD.. XO..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r

-F40

XDLX 09T308ER-F40 XOLX 120410ER-F40 XPLX 060305ER-F40

-M50

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H

XDLX 09T308SR-M50 XOLX 120410SR-M50 XPLX 060305SR-M50

RR RR RR R R

XOLX 120410SR-R50

R R

R R R

R R R

l

s

l1

r

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 9,60 9,00 3,97 2,4 0,80 4,40 12,70 12,00 4,76 2,2 1,00 5,50 6,35 6,00 2,75 1,0 0,50 2,80 9,60 9,00 12,70 12,00 6,35 6,00

3,97 4,76 2,75

1,5 2,2 1,0

0,80 1,00 0,50

4,40 5,50 2,80

12,70 12,00

4,76

2,2

1,00

5,50

s

l1

r

d1

d

l

铣削刀具

刀片

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

-R50

R

d

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B94

B116

B140


面铣刀

B94

CHFC-06/-09/-12

DIN 1835A

a

Ø dA h6

Ø d1

l2

-B

l1

-A

d1 [mm] 16 20 25 32

刀具

25 32 35

型号 规格 CHFC.16.R.02-06-A-40-200 CHFC.16.R.02-06-B-40 CHFC.20.R.03-06-A-50-225 CHFC.20.R.03-06-B-50 CHFC.25.R.04-06-A-50-225 CHFC.25.R.04-06-B-50 CHFC.32.R.05-06-A25-60-225 CHFC.32.R.05-06-B25-60 CHFC.25.R.02-09-A-50-225 CHFC.25.R.03-09-A-50-225 CHFC.32.R.03-09-A-63-250 CHFC.32.R.02-12-A-63-250 CHFC.35.R.03-12-A-63-250

l1

l2

dA

a

nmax

[mm] 200 89 225 101 225 107 225 117 225 225 250 250 250

[mm] 40 40 50 50 50 50 60 60 50 50 63 63 63

[mm] 16 16 20 20 25 25 25 25 25 25 32 32 32

[mm] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 2 2

[min-1] 4.600 17.300 4.200 14.500 4.600 15.600 3.900 11.000 9.000 9.000 8.100 6.480 6.480

z 2 2 3 3 4 4 5 5 2 3 3 2 3

XP.. 06

XD.. 09.. XO.. 12..

7883204/M2,5X5/T08 7722111/M3,5X7,2/T15 7883209/M3,5X8,6/T15 7822114/M4,5X10,5/T20

VC B190-B193

B204-B218

B242-B246 XP.. 06 XD.. 09.. XD.. 09.. XO.. 12..

d1 [mm] 16 - 32 25 32 32 - 35铣削刀具

订购示例:1件 CHFC.16.R.02-06-A-40-200 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

B247-B252

B75

7724106/TORX T08 7724103/TORX T15 7724103/TORX T15 7724104/TORX T20

DMSD 1,2Nm/SORT T08 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 5,0Nm/SORT T20


面铣刀

B116

GHFC-06/-09/-12

Ø dA

Ø d1

Ø dG

SW

a l2

型号 规格 GHFC.16.R.02-06-27 GHFC.20.R.03-06-33 GHFC.25.R.04-06-35 GHFC.32.R.05-06-35 GHFC.25.R.02-09 GHFC.25.R.03-09 GHFC.32.R.03-09 GHFC.32.R.02-12 GHFC.35.R.03-12

l2

dA

dG

a

nmax

[mm] 27 33 35 35 35 35 35 35 35

[mm] 8,5 10,5 12,5 17,0 12,5 12,5 17,0 17,0 17,0

[mm] 8 10 12 16 12 12 16 16 16

[mm] 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 2 2

[min-1] 20.800 19.800 18.700 22.000 30.000 30.000 27.000 21.600 21.360

z 2 3 4 5 2 3 3 2 3

XP.. 06

XD.. 09.. XO.. 12..

订购示例:1件 GHFC.16.R.02-06-27 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉 nmax = 依据刀具安装后的旋长

铣削刀具

刀具

d1 [mm] 16 20 25 32 25 25 32 32 35

7883204/M2,5X5/T08 7722111/M3,5X7,2/T15 7883209/M3,5X8,6/T15 7822114/M4,5X10,5/T20

B190-B193VC B204-B218

B242-B246 XP.. 06 XD.. 09.. XD.. 09.. XO.. 12..

d1 [mm] 16 - 32 25 32 32 - 35

B247-B252

B75

7724106/TORX T08 7724103/TORX T15 7724103/TORX T15 7724104/TORX T20

DMSD 1,2Nm/SORT T08 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 5,0Nm/SORT T20


面铣刀

B140

AHFC-09/-12

Ød

a

h

Ø dA H6

d1 [mm] 32 35 40 42 50 52 63 66 40 42 50 52 63 66 80 100

型号 规格 AHFC.32.R.03-09 AHFC.35.R.04-09 AHFC.40.R.04-09 AHFC.42.R.05-09 AHFC.50.R.05-09 AHFC.52.R.06-09 AHFC.63.R.06-09 AHFC.66.R.07-09 AHFC.40.R.03-12 AHFC.42.R.04-12 AHFC.50.R.04-12 AHFC.52.R.05-12 AHFC.63.R.05-12 AHFC.66.R.06-12 AHFC.80.R.07-12 AHFC.100.R.08-12

h

d

dA

a

nmax

[mm] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50

[mm] 38 38 38 38 43 43 48 48 38 38 43 43 48 48 58 78

[mm] 16 16 16 16 22 22 22 22 16 16 22 22 22 22 27 32

[mm] 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

[min-1] 27.000 26.700 26.400 26.100 23.500 23.000 20.500 20.000 21.120 20.880 18.800 18.400 16.400 16.000 14.000 12.000

z 3 4 4 5 5 6 6 7 3 4 4 5 5 6 7 8

XD.. 09..

XO.. 12..

订购示例:1件 AHFC.32.R.03-09 供货详细信息: 刀体和刀片夹紧螺钉

XD.. 09.. XD.. 09.. XO.. 12.. XO.. 12..

d1 [mm] 32 - 42 50 - 63 40 - 42 50 - 100

7883209/M3,5X8,6/T15 7883209/M3,5X8,6/T15 7822114/M4,5X10,5/T20 7822114/M4,5X10,5/T20

7724103/TORX T15 7724103/TORX T15 7724104/TORX T20 7724104/TORX T20

VC B190-B193

B204-B218

B235

B242-B246 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 3,2Nm/SORT T15 DMSD 5,0Nm/SORT T20 DMSD 5,0Nm/SORT T20铣削刀具

刀具

Ø d1

B247-B252

B75

7818267/M8,0x30,0

S4/SW4

7818267/M8,0x30,0

S4/SW4


ܳ‫ݶ‬᪜ᢚ ‫ڣܬ‬㈧݃ᱼ᫅

vc (m/min)

fz (mm)

ap (mm)

MaxiMill 211-07

vc (m/min)

fz (mm)

ap (mm)

211-11 / 260-054

vc (m/min)

fz (mm)

ap (mm)

211-11K

300 - 60

0,03 - 0,10

0,20 - 6,0

350 - 60

0,05 - 0,20

0,20 - 10

300 - 100

0,05 - 0,20

≤a

220 - 40

0,03 - 0,10

0,20 - 6,0

250 - 40

0,05 - 0,20

0,20 - 10

200 - 80

0,05 - 0,20

≤a

3000 - 70

0,03 - 0,10

0,20 - 6,0

350 - 70

0,05 - 0,20

0,20 - 10

300 - 110

0,05 - 0,20

≤a

3000 - 200

0,10 - 0,25

0,20 - 10

2000 - 300

0,10 - 0,25

≤a

100 - 30

0,03 - 0,08

0,20 - 4,0

100 - 20

0,05 - 0,15

2,0 - 4,0

80 - 40

0,05 - 0,15

≤a

60 - 30

0,05 - 0,10

0,5 - 4,0

50 - 30

0,05 - 0,10

≤a

MaxiMill 490-09 / 260-055

490-09K

350 - 80

0,05 - 0,25

0,1 - 4,0

300 - 120

0,05 - 0,25

≤a

280 - 80

0,05 - 0,25

0,1 - 4,0

220 - 120

0,05 - 0,25

≤a

280 - 120

0,05 - 0,25

0,1 - 4,0

230 - 150

0,05 - 0,25

≤a

< 2000

0,05 - 0,30

0,1 - 4,0

< 2000

0,05 - 0,30

≤a

110 - 15

0,05 - 0,15

0,1 - 4,0

80 - 35

0,05 - 0,15

≤a

273-06 / 260-057

MaxiMill 210 / 260-042 350 - 100

0,05 - 0,20

0,1 - 8,0

350 - 60

0,05 - 0,6

0,2 - 3,5

250 - 170

0,05 - 0,20

0,1 - 8,0

250 - 40

0,05 - 0,4

0,2 - 3,5

300 - 100

0,05 - 0,20

0,1 - 8,0

280 - 70

0,05 - 0,4

0,2 - 3,5 – 0,2 - 3,5

< 2000

0,05 - 0,20

0,1 - 8,0

75 - 25

0,08 - 0,15

0,2 - 4,0

100 - 10

0,05 - 0,15

500 - 150

0,04 - 0,09

0,2 - 0,6

MaxiMill HFC-06

HFC-09

HFC-12

280 - 100

0,1 - 1,5

0,1 - 0,8

280 - 100

0,1 - 2,5

0,1 - 1,0

280 - 100

0,1 - 3,0

0,5 - 2,0

260 - 140

0,1 - 1,5

0,1 - 0,8

260 - 140

0,1 - 2,5

0,1 - 1,0

260 - 140

0,1 - 3,0

0,5 - 2,0

230 - 110

0,1 - 1,5

0,1 - 0,8

230 - 110

0,1 - 2,5

0,1 - 1,0

230 - 110

0,1 - 3,0

0,5 - 2,0

75 - 25

0,1 - 0,5

0,1 - 0,4

75 - 25

0,1 - 0,8

0,1 - 0,5

75 - 25

0,1 - 1,0

0,5 - 1,5

MaxiMill 274-SF

MaxiMill 274-OF 350 - 60

0,23 - 0,34

0,1 - 2,5

350 - 60

025 - 0,42

0,1 - 3,5

220 - 40

0,13 - 0,22

0,1 - 2,5

220 - 40

022 - 0,34

0,1 - 3,5

280 - 100

0,18 - 0,29

0,1 - 2,5

120 - 20

0,10 - 0,17

0,1 - 2,5


系列 210, 212

B46

AP..

Rr RRRRRr rrRR rr rRrrrR RRrR RR rRRRRRr r Rr RR RR R R r rrrrRRrR R r

-27P

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

P M K N S H

APHT 100302FR-27P APHT 100304FR-27P APHT 100308FR-27P

R R R

APKT 1003PDSR-29

R R R

l

s

l1

r

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 6,65 9,80 3,50 1,7 0,20 2,80 6,65 9,80 3,50 1,7 0,40 2,80 6,65 9,80 3,50 1,7 0,80 2,80

R

RR

6,65

9,80

3,50

1,0

0,50

2,80

R

RR

6,65

9,94

3,80

1,6

0,50

2,80

6,65

9,80

3,50

1,0

0,50

2,80

6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65

9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 10,10

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

1,7 1,7 2,0 1,0 1,4

0,80 0,80 1,20 2,00 3,20 0,80

2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

d

l

s

l1

r

d1

-29

R

d

-29M

APKT 1003PDSR-29M

APKT 1003PDSR-31

APHT 100308SR-33P APHT 100308SR-33 APHT 100312SR-33 APHT 100320SR-33 APHT 100332SR-33 APHW 100308SR

R R R R R R

CTW4615 H216T S26T AMZ CTC3215 SR216 CTP6215 CTP3220 SR226+ CTP1625 CTP1235 GM43+ GM43 CTC5235 CTC5240 CTP2235 GM246 TCC410 TCM10 CTD4205 CTN3105 CTL3215

APHW

铣削刀具

刀片

-33

-31

R

VC B10-B11

B23-B24

B34-B35

B194-B203

B102-B103

B119

B148

B164

泰旦欣 型錄2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you