Page 1

Ayýn burs þampiyonu Aydýn Gýda

Zafer Bayramý çoþkuyla kutlanýldý

Amasya Valisi Çomaktekin, göreve baþladý

H

amamözü’nde Eðitimin Kalitesini Artýrma Derneðince (HEKAD) yaklaþýk 3 ay önce Hamamözü Esnafýna daðýtýlan burs kumbarasýnda en çok parayý Aydýn Market- Salim Aydýn topladý.

3

0 Aðustos Zafer Bayramý Ýlçemizde çoþkuyla kutlanýldý.Kutlamalar Cumhuriyet Meydaný'nda bulunan Atatürk Anýtý'na çelenklerin konulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.

GÜNCEL8

Valiler Karanamesi ile Amasya'ya atanan Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin, göreve baþladý.Valilik bahçesinde çiçeklerle karþýlanan Çomaktekin, polis tören mangasýný selamladýktan sonra kendisini karþýlayan kurum ve kuruluþlarýn yöneticileri ile tek tek tokalaþtý.

GÜNCEL2

SAYFA3

Baþarýlý personel ödüllendirildi K aymakam Kadir Güntepe üstün gayret ve özveri gösteren kurum müdürlerini "Baþarý Belgesi" ile ödüllendirdi.Kaymakam Kadir Güntepe tarafýndan Ýlçe Emniyet Amir Vekili Dursun Çiçek, Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk, Özel Ýdare Müdürü Muammer Þahin, Ýlçe Müftüsü Cemil Liv ve Hamit Kaplan Ortaokulu Müdürü Ender Ayrýk ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Personeli Satýlmýþ Gündoðdu "Baþarý Belgesi" ile ödüllendirdi.

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

Yý: 1

GÜNCEL8

Sayý: 18

Bir Bir rüya rüya daha daha gerçekleþti gerçekleþti

“Hayýrlý Olsun” Ýlçemizde uzun yýllardýr çok büyük eksiklik olan ve gençlerimizin merakla beklediði halý saha Vali A. Celil ÖZ, Amasya Milletvekili Dr. Avni ERDEMÝR, Ýlçe Kaymakam Kadir GÜNTEPE ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa ÇITIR’ ýn katýlýmýyla hizmete açýldý. GÜNCEL2

Göl ilkokulu onarýlýyor

G

eçtiðimiz ay onarým ihalesi yapýlan Göl Ýlkokulunda çalýþmalara baþlandý.Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ercan Gültekin, onarým çalýþmalarý devam eden Göl Ýlkokulunu yerinde inceledi. GÜLTEKÝN, Göl Ýlkokulu binasýný giderek, çalýþanlardan inþaatýn durumu ile ilgili bilgi aldý.Açýklamada bulunan Ercan Gültekin;” Okullarýmýzýn fiziki koþullar bakýmýndan iyi olmasý çok çok önemli.Bunun için fiziki koþullarý eksik gördüðümüz Göl Ýlkokulu için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüze baþvurarak onarým yapýlmasýný talep ettik.

Kaymakam Güntepe’den çay yerine süt ikramý

H

SAYFA 8

amamözü Ýlçe Emniyet Amir Vekilliðini görevini yaklaþýk 12 aydan beri üstlenen ve Gümüþhacýköy Emniyet Müdürlüðü emrine atanan Komiser Yardýmcýsý Dursun Çiçek için veda yemeði düzenlendi. Veda yemeðine, Kaymakam Kadir Güntepe, Garnizon Komutaný Mustafa Parlakay, Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek, Ýlçe Emniyet Amiri Baþkomiser Ömer Kapsal ve diðer daire amirleri katýldýlar. Yemeðin ardýndan bir konuþma yapan, Kaymakam Kadir Güntepe “Böyle çalýþkan bir görev arkadaþýmýzý yolcu etmek bizi üzdü. Yeni görev yerinde baþarýlar diliyorum” dedi.

H

amamözü Kaymakamý Kadir Güntepe, süt tüketimini teþvik etmek ve ilçede süt üretecilerine destek olmak amacýyla makamýna gelen tüm konuklarýna süt ikram ediyor.Güntepe: "Temel hedefimiz hem süt içilmesini teþvik etmek hem de ilçede süt üretimine destek olmak".Süt ikramý uygulamasý ile Milli Eðitim Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý'nýn ortak yürüttüðü "Okul Sütü Akýl Küpü Projesi"ni desteklediklerini belirten Kaymakam Güntepe, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye'de süt üretiminin bol olmasýna raðmen süt tüketiminin gerektiði kadar olmadýðýný söyledi. SAYFA 8

SAYFA 6

H

üzerinden takip edebilirsiniz.(www.facebook.com/HamamozuHaber ve www.hamamozu.gov.tr) Saðlýcakla kalýn..

Kur’an Kursu inþaatýnda sona doðru

undan bir yýla yakýn bir zaman önce temelini attýðýmýz Kur'an Kursu hizmet binamýz ilçe müftülüðümüzün ve Kur'an Kursu yaptýrma ve yaþatma derneðimizin yoðun çabalarý sonucunda binamýzýn inþaatýnýn tamamlanmasýna çok az kaldý. Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: Bir Yýl içinde ilçemizde hem merkez Hamit Kaplan Camiimizin hem de Kur'an Kursu Hizmet Binamýzýn temelleri atýldý. SAYFA 7

Göçeri Köyünde Domuz Zararý

Ayýn çiftçisi

Son sayýmýz amamözü Haber olarak yaklaþýk bir yýl önce baþladýðýmýz yayýn hayatýmýzý 18.sayýmýz, yani elinizde bulundurduðumuz bu sayýmýzla noktalýyoruz.Gazetemizin 18.sayýya ulaþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz.Yayýnlarýmýzý bundan sonra internet

H

amamözü Kaymakamlýðý baþlatmýþ olduðu "Mutlu ve Huzurlu Yýllar Projesi" ile çocuk sahibi olan ve yeni evlenen çiftlerin mutluluklarýna ortak oluyor. Yeni evlenen çiftlere mutlu günlerinde yanlarýnda olmak amacýyla porselen, yemek , fincan ve nevresim takýmý hediye ediliyor.Çocuk sahibi olan çiftlere ise yeni doðan seti hediye ediliyor. SAYFA 8

B

SAYFA 8

Ýlçe Emniyet Amir Vekili Dursun Çiçek'e veda yemeði

“Mutlu ve Huzurlu Yýllar Projesi”

Ý

lçemiz Damladere köyü çiftçilerinden Murat Yýldýz Hamamözü Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan ayýn çiftçisi olarak seçildi.

ÇAYKÖY

G

azetemizin bu sayýsýnda sizlere ilçemize baðlý Çay Köyünü tanýtacaðýz.Muhabirlerimizin köy hakkýnda edindikleri bilgilerden yola çýkarak sizler köyümüzü daha yakýndan tanýma fýrsatý bulacaksýnýz..Tüm bu bilgiler kaynak kiþilerden,köy halkýndan edinilen bilgilere hazýrlanmýþtýr. SAYFA 4

G

öçeri Köyünde mýsýr tarlasýnda domuz zararý meydana geldi. Ýlçemiz Göçeri köyü muhtarý Ömer Bað'a ait mýsýr tarlasýnda domuz zararý meydana geldi. Yaban domuzunun mýsýr tarlasýna girmesi sonucunda %90 oranýnda zarar meydana geldi. Köyde 5 dönümlük tarlasý bulunan ve tarlasýna silajlýk mýsýr ektiðini ifade eden Ömer Bað, tarlaya giren domuzlarýn tarlada 50 kök mýsýr býraktýðýný, zararýnýn çok olduðunu söyledi. SAYFA 6


GÜNCEL

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

2

Ayýn burs þampiyonu Aydýn Gýda Pazarý Ýlçemiz Halý sahaya kavuþtu Ý

lçemizde uzun yýllardýr çok büyük eksiklik olan ve gençlerimizin merakla beklediði halý saha Sayýn Valimiz A. Celil ÖZ, Amasya Milletvekili Sn. Dr. Avni ERDEMÝR, Ýlçe Kaymakamýmýz Kadir GÜNTEPE ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa ÇITIR’ ýn katýlýmýyla hizmete açýldý. Vali Celil ÖZ: “Ýlçemizdeki çok önemli bir eksikliði giderdik” Vali Öz burada yaptýðý konuþmada “Halý Saha ilçede çok önemli bir eksikliði giderecek. Gençlerimiz futbol oynamak için artýk baþka yerlere gitmek zorunda kalmayacak” dedi. Kaymakam Kadir GÜNTEPE’ de yaptýðý açýklamada “ Gençlerimizin ilçemize halý saha yapýlmasý yönünde çok ciddi talepleri vardý. Bizde kaymakamlýk olarak bu talepleri dikkate aldýk ve halý saha projesini hazýrladýk. Ancak unutulmamalýdýr ki bu tesis Kaymakamlýðýmýzýn giriþimleri sonucunda tamamen özel idaremizin imkânlarýyla finanse edilecek. Bu nedenle ben baþta Sayýn Valimize, Özel Ýdare Genel Sekreterimize ve Ýl Genel Meclis Baþkanýmýza teþekkür ediyorum.” dedi.

H

amamözü’nde Eðitimin Kalitesini Artýrma Derneðince (HEKAD) yaklaþýk 3 ay önce Hamamözü Esnafýna daðýtýlan burs kumbarasýnda en çok parayý Aydýn Market- Salim Aydýn topladý.Bu ay yeni bir rekora imza atýlarak tüm kumbaralarda 2005.35 tl toplandý.Birinci Salim Aydýn-Aydýn Gýda Pazarý 260,35 TL, ikinci Engin Dalgýç-Termal Aile Çay Bahçesi 142.35 TL, üçüncü Derya Þimþek-Cafedeyiz 123.20 TL topladý.Toplanan miktar Hamamözülülerin Eðitime desteðini gösterdi.Konuyla alakalý olarak açýklama yapan Milli Eðitim Müdürü Ercan Gültekin “Hamamözü esnaflarý öðrenci burslarýyla baþlatmýþ olduðumuz, bu eðitim faaliyetimize göstermiþ olduklarý ilgi ve alakadan dolayo teþekkür ediyoruz, herþey Hamamözü deki öðrenciler için.”dedi

“Hayýrlý Olsun” Tapu Müdür Vekili Ýshak Caner Candemir ile Atatürk ilkokulu Öðretmenlerinden Fulya Bolat Merzifon'da düzenlenen düðünle dünya evine girdi.Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz..

HAMAMÖZÜ HABER

Muammer Baloðlu ve Müberra Aktaþ çiftleri dünya evine

Ýki Haftada Bir Çýkar

girmiþtir.Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz...

Yýl :1 Sayý :18 16.09.2013 ************

SAHÝBÝ Hamamözü Köylere Hizmet Götürme Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi Birlik Baþkaný Hamamözü Kaymakamý: Kadir GÜNTEPE

Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni: Muammer ÞAHÝN

Sanat Yönetmeni: Ayhan DUMAN

Vefat Edenler

Ýletiþim Kanallarý

***** *******

Yönetim Yeri: Hükümet Konaðý Kat : 2 Hamamözü

Tel: 7876556 - 7876116

Yaþar Ertürk hakkýn rahmetine kavuþmuþtur.Geride kalanlara sabýr,vefat

Fax: 7876556 Posta Kodu: 05702 Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Ha-

edenlere Allah’tan rahmet dileriz.

mamözü Þb.25135167-5001 ***** ******

Yeni Doðan Bebekler Ýmran-Ramazan Güler çiftinin Efe isminde Mihrican-Orhan Turan çiftinin Mikail isminde Elif-Mehmet Erge çiftinin Zeynep Neris isminde Ýlçemiz Atatürk Ýlkokulu Sýnýf Öðretmenlerinden Arzu Tetik’in erkek çoçuðu,

Dizgi Tasarým: Halil Ýbrahim KARTAL ***** ******

www.hamamozu.gov.tr

facebook.com/HamamozuHaber

Uzman Jandarma Çavuþ Ali Bayram'ýn Hayal isminde çoçuklarý dünyaya gelmiþtir.Allah analý babalý büyütsün.

twitter.com/hamamozu_kymklg

Baský: TEKOFSET Tekmatsan Matbaacýlýk San. ve Tic. A.Þ. Adres: Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþmerkezi No: 1/8 ÇORUM Tel: 0364 224 05 05

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ


TÜRKÝYE VE DÜNYA

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

“Katliama destek olan da günaha ortaktýr”

Ý

slam Hukuku uzmaný Prof. Dr. Karaman, katliamlara destek olan BAE ve Suudi Arabistan'ý eleþtirerek, "Akýtýlan her damla kana ve sýkýlan her kurþuna iþtirak

ediyorlar" dedi. Ýslam Hukuku uzmaný Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Suriye ve Mýsýr'da yaþanan katliama destek olan Ýslam ülkelerinin yöneticilerinin ayný suça ortak olduðunu

belirterek, "Birleþik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, 16 milyar dolar yardýmda bulundu. Bu, akýtýlan her damla kana ve sýkýlan her kurþuna iþtirak etmektir. Bu, suça katýlma anlamýna ve suçun mesuliyetini paylaþmaktýr" dedi. Karaman, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, zulme sessiz kalan yöneticilerin uluslararasý güçler tarafýndan kullanýldýðýný ve tek ümitlerinin Müslüman halklar olduðunu vurguladý. Yaþanan olaylarda zalim ve mazlumun çok net biçimde belli olduðunu anlatan Karaman, "Bu, mazlum ve zalim çok nettir. Suriye'de mazlum olan, öldürülen halktýr. Mýsýr'da da yine halkýn büyük bölümünü oluþturan ve oylarýn çoðunluðunu alan Müslümanlardýr. Bugün Müslüman Suriye ve Mýsýr halklarý mazlumdur, onlarýn kanýný akýtan diktatörler de zalimdir" diye konuþtu. Ýslamiyet'te de suça ortaklýk kavramý bulunduðuna dikkati çeken Karaman, þöyle devam etti:

"Suçu doðrudan iþleyen yani öldüren, bir de destek olan var. Destekler de çok çeþitli oluyor. Mesela ABD, Mýsýr'daki olaya 'darbe' demeye tereddüt etti, hatta o zaman 1,5 milyar dolarlýk yardýmý verme konusunda tereddüt yaþadý. Müslüman olmayan ABD bile Mýsýr'a yardým konusunda tereddüt yaþadý ama körfezdeki Birleþik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, 16 milyar dolar yardýmda bulundu. Bu, akýtýlan her damla kana ve sýkýlan her kurþuna iþtirak etmektir. Bu, suça katýlma ve suçun mesuliyetini paylaþmaktýr." Karaman, sözlerini þöyle tamamladý: "Çok aðýr tabirler kullanmak istemiyorum. 'Yaptýklarý küfürdür' demek istemiyorum, öyle bir ihtimal olduðu halde bunu söylemek istemiyorum ama bu, büyük bir günahtýr. Bu zulme yardým edenlerin büyük günaha girdiðinden þüphem yoktur. Allah, onlara izan nasip etsin."AA

3

Rusya Ýran'a S-300 satacak

R

usya, Esad'a Suriye'nin elindeki kimyasal silahlarý uluslararasý kamuoyuna devretmesini kabul ettirmiþti. Bu defa Rusya'dan Ýran'ý yanýna çekecek bir hamle geldi. Cuma günü Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani ile görüþecek olan Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Ýran'a S300 füze sistemleri satýþý ve nükleer santral inþasý için teklifte bulunacak. Rusya bu teklifi ile hem Ýran'ý kendilerine yönelik açtýðý 4 milyar dolarlýk davadan vazgeçirecek, hem de ABD'ye gözdaðý vermiþ olacak. Rusya parlamentosunun alt kanadý Duma'nýn Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi Baþkaný Aleksey Puþkov bugün yaptýðý bir açýklamada, eðer ABD, Suriye'ye askeri müdahale kararýnda ýsrar ederse, Rusya'nýn Ýran'a silah sevkiyatýný artýracaðýný ifade etmiþti.

Amasya Valisi Çomaktekin, göreve baþladý

V

aliler Karanamesi ile Amasya'ya atanan Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin, göreve baþladý.Valilik bahçesinde çiçeklerle karþýlanan Çomaktekin, polis tören mangasýný selamladýktan sonra kendisini karþýlayan kurum ve kuruluþlarýn yöneticileri ile tek tek tokalaþtý.Daha sonra makamýna geçerek gazetecilere açýklamalarda bulunan Çomaktekin, 2003-2005 yýllarý arasýnda Amasya’nýn Gümüþhacýköy ilçesinde Kaymakamlýk yaptýðýný anýmsatarak, yaklaþýk 10 yýllýk bir aradan sonra yeniden Amasya’da olmaktan mutluluk ve heyecan duyduðunu ifade etti. Amasya’nýn güzel ve özel bir kent olduðunu vurgulayan Çomaktekin, “Amasya kadim bir þehir, kimlikli bir þehir, 8 bin 500 yllýk tarihi geçmiþine baktýðýnýz zaman bir çok mediniyetlere ev sahipliði yapmýþ gerek Osmanlý öncesi gerekse Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Þehzadeler þehri olarak kabul edilen, Cumhuriyet tarihinde de Cumhuriyetin do-

ðum belgesi olarak kabul edilen Amasya Tamimi’nin imzalandýðý bir þehir. Bir çok özellikleri ve güzellikleri olan bir þehir” diye konuþtu.Buraya efendilik yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik.Amasya’nýn son yýllarda kültür ve turizm baþta olak üzere eðitim, ulaþým ve alt yapý hizmetleri bakýmýndan önemli mesafe kat ettiðini belirten Çomaktekin, konuþmasýný þöyle sürdürdü:“Bizler de bugünden itibaren siyasi parti temsilcilerimizle bütün kamu kurum kuruluþ temsilcilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, halkýmýzla kaynaþarak anayasaya, kanunlara ve hukuka baðlý bir þekilde gücümüzü hukuktan, kanundan ve halktan alarak Amasya ilimizin daha iyi bir konuma gelebilmesi için canla baþla hizmet etmeye geldik. Buraya efendilik yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik. Her zaman halkýmýzýn emrinde olacaðýz. Halkamýzýn sevinci ile sevineceðiz, üzüntüsü ile üzüleceðiz. Bizi her zaman halkýmýzýn yanýnda göreceksiniz. Kimsesizlerin kim-

sesi olacaðiz. Gariplerin sahibi olacaðýz yanlarýnda olacaðýz. Gariplerin göz yaþlarýný silmek için var olacaðýz. Bütün kurum ve kuruluþlarýmýzla bundan en ufak bir þüpheniz olmasýn.’” Çomaktekin, konuþmasýnýn ardýndan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetkililerini makamýnda kabul etti.Kaynak: AA

Erzincan'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karý yaðdý

E

rzincan'ýn Üzümlü ilçesinde dün akþam saatlerinde etkisini gösteren yaðýþlý hava, ilçenin kuzeyinde yer alan 3 bin 549 metre yüksekliðindeki Keþiþ Daðý'nýn bazý bölümlerinde kara dönüþtü. Ýlçe merkezinden rahatlýkla görülebilen Keþiþ Daðý'nýn karlý zirvesi, güzel görüntüler ortaya çýkardý.AA

Tel:

ATON PETROL Adres: Gümüþhacýköy Yolu Üzeri / Hamamözü/AMASYA


KÖYLERÝMÝZ

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

ÇAYKÖY

G

azetemizin bu sayýsýnda sizlere ilçemize baðlý Çay Köyünü tanýtacaðýz.Muhabirlerimizin köy hakkýnda edindikleri bilgilerden yola çýkarak sizler köyümüzü daha yakýndan tanýma fýrsatý bulacaksýnýz..Tüm bu bilgiler kaynak kiþilerden,köy halkýndan edinilen bilgilere hazýrlanmýþtýr. KÖYÜN TARÝHÇESÝ: Köy adýný ortasýndan geçen dereden alýr.Çayköy alacaoðullarý (Þimdiki soyadlarý Alaca), cebecioðullarý (þimdici soyadlarý Yýldýz) ve urgancýlar tarafýndan kurulmuþ olup köyün ilk yerleþkesi 5 ailedir, Köyde Cumhuriyet Dönemi ile birlikte ilkokul yapýlmýþ olup bu ilkokul 1970 li yýllarda yanmýþ daha sonra 1978 yýlýnda þu anki ilkokul binasý yapýlmýþtýr, Köyün kuruluþu ile birlikte köyde cami de yapýlmýþtýr. Köyde yaþayan nüfusun en az üç katý kadar baþka illerde yaþan bulunmaktatýr, Köyün yüzde 95 i okur yazar olup eðitim durumu yüksektir. KÜLTÜR: Köyün gelenek ve görenekleri tibik anadolu bektaþi özelliklerini taþýmaktadýr Yöreye özgü baþlýca yemeklerimiz tarhana çorbasý ,baklalý yaprak dolmasý , haþhaþlý çörek ,keþkek dir.Düðün niþan ve bayramlarda da genelikle bu yemekler yapýlýr. Köyde tamamen doðal ortamdan toplanmýþ kuþburnulardan çok güzel kuþburnu ezmesi yapýlmaktadýr köyde düðünler genellikle cuma günü baþlar ve pazar günü gelin almayla veya gelin çýkarmayla biter Düðün ve niþanlarda baþlýca halay ,semah ,çifte telli ,sarýkýz gibi yöreye özgü halk oyunlarý oynanýr. Cenaze törenleri Ýslami usullere göre yapýlýr. COÐRAFÝ KONUMU: Amasya iline 90 km,Hamamözü ilçesine 4 km.dir. ÝKLÝMÝ: Köyün iklimi, karadenizi klimi ve karasaliklimin ortasýnda melez bir iklime sahiptir ani hava deðiþiklikleri görülür EKONOMÝ: Köyün ekonomisi tarým ve hayvancýlýkdýr.Köyde ve köy çevresinde iþ imkanlarýnýn olmamasýndan dolayý köyde göç olaylarý yaþanmakta-

dýr.Köyümüzden baþta gümüþhacýköy istanbul ankara gibi yerlere göç olmaktadýr. Köyün toplam 1800 dekar tarýma elveriþli arazisi vardýr köyde baþlýca Buðday arpa Nohut Haþhaþ Fið tütün yetiþtirilmektedir. 1980 li yýllarda daha çok küçük baþ hayvan yetiþtirilken günümüzde ise büyük baþ hayvan yetiþtiriciliði artmýþ küçük baþ hayvan yetiþtiriliciði ise önemli oranda düþmüþtür. Hayvan türleri arasýnda daha çok sýðýr önemli paya sahiptir.Sýðýrlarýn büyük kýsmý yerli ýrk olmasýna raðmen suni tohumlama çalýþmalarý ile hayvan varlýðýnda kültür ýrkýna doðru yönelmektedir.Köyde koyun yetiþtiriciliði de yapýlmaktadýr. NÜFUS: Yýllara Göre Köy Nüfusu Verileri 2012 162 2011 166 2010 173 .MUHTARLIK: Yerleþim yerinin köy tüzel kiþiliði almasý ile birlikte köyün tüzel kiþiliðini temsil etmesi için köy muhtarlýk seçimleri de yapýlmaktadýr. Seçildikleri yýllara göre köy muhtarlarý: 2009 - Ekrem Atik 2008 - Duran Þahin 2004 - Mehmet Ali Atik 1999 - Hüseyin Çiðdem 1994 - Hüseyin Çiðdem 1989 - Ceyhan Atik 1984 - Ýsmail Altunay KÖYÜN DOÐAL GÜZELLÝKLERÝ,TARÝHÝ YERLERÝ: Köylüler yaz döneminde yaylalara çýkmaktadýr.Sýrtýný ormana dayamýþ mis gibi havasý Çayköy’ü daha da güzelleþtirir.Köy meydanýndaki park köye farklý bir hava katmaktadýr. Köyün giriþinde bulunan cevizlikte düðünlerde, mevlütlerde ve yaðmur dualarýnda yemek verilir. KÖYÜN ALT YAPI BÝLGÝLERÝ: Köyde, ilköðretim okulu ve okul lojmaný vardýr ancak kullanýlamamasýnýn yaný sýra taþýmalý eðitimden yararlanýlmaktadýr. köyde cami ve imamý vardýr. Köyün içme suyu þebekesi ve kanalizasyon þebekesi vardýr Ptt þubesi ve ptt acentesi yoktur. Saðlýk ocaðý ve saðlýk evi yoktur. Köye ayrýca ulaþýmý saðlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardýr.

4


MÝLLÝ-MANEVÝ DEÐERLERÝMÝZ

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

5

Dua Köþesi Nikâh Duasý Nikâh merasimi için gerekli þartlar saðlandýktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kiþi, evlenme ile ilgili en az birer âyet ve hadis zikrederek, nikâh sözleþmesinin þartlarýndan, aile kurmanýn ve evliliðin öneminden bahseder. Þahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alýr ve aþaðýdaki duayý okur: Allâhümmec'al hâzel-'akde meymûnen mübârakâ. Vec'al beynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec'al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehüme kemâ ellefte beyne Âdeme ve ve Havvâe vi kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü 'aleyhi ve seleme ve Hatîcetel-kübrâ radiyallâhü 'anhâ ve beyne 'Aliyyin radýyallâhü 'anhü ve Fatýmetez-Zehrâ radýyallâhü 'anhâ. Allâhümme a'tý lehümâ evlâden sâlihâ. Ve 'umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi'â Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a'yünün vec'alnâ lil-müttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhýrati hesaneh. Ve kýnâ 'azâben-nâr. Sübhâne Rabbike Rabbil-'ýzzeti 'ammâ yasýfûn. Ve selâmün 'alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn. Anlamý "Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âl ve ashabýna salat ve selam olsun. Nefsimizin þerlerinden ve kötü amellrimizden Allah'a sýðýnýrýz. Bir tek Allah'tan baþka ilah olmadýðýna ve Onun ortaðýnýn bulunmadýðýna þahadet ederiz. Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olduðuna da þahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33; Ýbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16) Allahým! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasýnda ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarýnda nefret, geçimsizlik ve ayrýlýk var eyleme. Allah'ým! Bu çiftlerin arasýnda Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatýma (r.a.) arasýndaki var olan ülfet, geçim ve kaynaþma var eyle. Allah'ým! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rýzýk ihsan eyle. Ey Rabbimiz! Eþlerimizi ve çocuklarýmýzý bize göz aydýnlýðý kýl ve bizi Allah'a karþý gelmekten sakýnanlara önder eyle" (Furkan, 25/74) Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ðüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabýndan kor. (Bakara, 2/201) Senin Rabbin; kudret ve þeref sahibi olan Rab, onlarýn nitelendirdiði þeylerden uzaktýr, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. (Sâffât, 37/180182)

"Kim, bir insaný, bir can karþýlýðý veya yeryüzünde bir bozgunculuk çýkarmak karþýlýðý olmaksýzýn öldü-

BÝR AYET

rürse, o sanki bütün insanlarý öldürmüþtür. Her kim de birini (hayatýný kurtararak) yaþatýrsa, sanki bütün insanlarý yaþatmýþtýr. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçýk deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoðu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aþýrý gitmektedir.Maide Suresi 32. Ayet

"Allah katýnda dünyanýn yok olmasý, bir Müslümanýn öldürülmesinden daha hafiftir." (Tirmizî, Diyât, 7)

HADÝS-Ý ÞERÝF Soru : iki Bayram Arasýnda Evlenmek Caiz Midir?

FIKIH KÖÞESÝ

Cevap: Ülkemizin bazý yörelerinde, Ramazan ile Kurban Bayramý arasý kast edilerek "Ýki bayram arasýnda düðün yapýlmaz ve nikah kýyýlmaz." denilmektedir. Bu sözün dini yönden hiçbir dayanaðý bulunmamaktadýr. Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Aiþe (r.a.) de Þevval ayýnda evlenmiþlerdir (Müslim, Nikah, 73). Þartlar ve imkanlar müsait olduðu zaman senenin bütün gün ve saatlerinde düðün yapýlabilir, nikah kýyýlabilir. Yani nikah için belli bir zaman ve vakit yoktur. Bu nedenle iki bayram arasýnda düðün yapmakta ve nikah kýydýrmakta dinimiz açýsýndan hiçbir sakýnca bulunmamaktadýr

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mýsýr ve Suriye'deki Katliamlar Nedeniyle Ortak Hutbe Okuttu

D

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýslam dünyasýnda yaþanan zulümlere baskýlara dikkat çekmek için Türkiye genelinde Mýsýr Ve Suriye konulur ortak hutbe okuttu. Ýlçe Müftümüzün bizzat okuduðu hutbede: Maide suresindeki "Rabbimiz, 'Kim, bir cana kýymamýþ ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamýþ olan bir insaný öldürürse, sanki bütün insanlarý öldürmüþ gibidir' ayetinin meali hatýrlatýlarak "Bir baþka ayet-

te de Rabbimiz, 'Kim bir mümini kasten öldürürse cezasý, içinde ebedi kalacaðý cehennemdir. Allah ona gazap etmiþ, lanet etmiþ ve onun için büyük bir azap hazýrlamýþtýr' (Nisa, 4/93) denilerek. Peygamber Efendimiz (sas),ýn 'Allah katýnda dünyanýn yok olmasý, bir Müslümanýn öldürülmesinden daha hafiftir' (Tirmizi, Diyat, 7) hadisi bir kez daha hatýrlatýldý

Kur’an Kursu inþaatýnda sona doðru B

undan bir yýla yakýn bir zaman önce temelini attýðýmýz Kur'an Kursu hizmet binamýz ilçe müftülüðümüzün ve Kur'an Kursu yaptýrma ve yaþatma derneðimizin yoðun çabalarý sonucunda binamýzýn inþaatýnýn tamamlanmasýna çok az kaldý. Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: Bir Yýl içinde ilçemizde hem merkez Hamit Kaplan Camiimizin hem de Kur'an Kursu Hizmet Binamýzýn temelleri atýldý. Merkez Hamit Kaplan camiimiz Hamit Kaplan Camii Derneðinin ve hayýrsever vatandaþlarýmýzýn gayretleri sonucunda tamamlandý ve vatandaþlarýmýzýn hizmetine açýldý. Diðer yandan Kur'an Kursu Hizmet binamýzýn da inþaatýnda son aþamaya gelindiðini kaydederek yapýlan bu çalýþmalarýn Hamamözümüze hayýrlar getirmesini temenni etti.


TARIM-HAYVANCILIK

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

6

Ayýn çiftçisi Murat Yýldýz Ý

lçemiz Damladere köyü çiftçilerinden Murat Yýldýz Hamamözü Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan ayýn çiftçisi olarak seçildi. Geçimini Tarým ve Hayvancýlýkla saðlayan çiftçimiz hayvanlarýnýn yem ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 10 dekar alanda silajlýk mýsýr yetiþtiren Murat Yýldýz; çeþit seçiminden hasada kadar Ýlçe müdürlüðümüzle koordineli bir çalýþma sürdürerek dekara 6-7 ton verim saðlamýþtýr. Çiftçimizi bu baþarýlarýndan dolayý kutlar ve devamýný dileriz.

Göçeri Köyünde Domuz Zararý G

öçeri Köyünde mýsýr tarlasýnda domuz zararý meydana geldi. Ýlçemiz Göçeri köyü muhtarý Ömer Bað'a ait mýsýr tarlasýnda domuz zararý meydana geldi. Yaban domuzunun mýsýr tarlasýna girmesi sonucunda %90 oranýnda zarar meydana geldi. Köyde 5 dönümlük tarlasý bulunan ve tarlasýna silajlýk mýsýr ektiðini ifade eden Ömer Bað, tarlaya giren domuzlarýn tarlada 50 kök mýsýr býraktýðýný, zararýnýn çok olduðunu söyledi. Köylüler ise hasat zamanýnda ekili olan ürünlerden ürün elde edemediklerini ifade ederek, ''Yetiþmesi için gece gündüz demeden çalýþýyoruz. Ürünler yetiþmeye baþladýðýnda domuzlar tarlalara saldýrýyor ve bize ürün býrakmýyor. Bu konuda yetkililerden yardým bekliyoruz'' diye konuþtu.

Aspiri Satma Derdi Kalmadý G Bildiðimiz gibi yaban domuzu kültür bitkilerini yemek, çiðnemek, tarlayý burnuyla sürüp tahrip etmek suretiyle zarar veriyor. Bu konu ile ilgili yetkili kurum Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü olup çiftçi þi-

kayetleri, zararlý yoðunluðu, bitki florasý incelenerek yabani domuz populasyonunun zarar eþiðini geçip geçmediði deðerlendirmeye alýnýr. Yabani domuz mücadelesi için Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü'nce sürek avý yapýlmasýna karar veriliyor.

Varroa'ya Dikkat Ý

lçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Personellerinden Ziraat Mühendisi Ertuðrul DOÐAN, bölgemiz arýcýlýðýnýn karþýlaþtýðý en önemli arý zararlýlarýndan biri olan Varroa'ýn bal verimini önemli oranda düþürdüðünü ifade ederek bu zararlýnýn hafife alýnmamasý gerektiðini söyledi. Varroa'nýn kolaylýkla bir kovandan diðerine bulaþabildiðini, tedbir alýnmadýðýnda kovanlarda ciddi seviyede verim düþüklüðüne ve kovanlarýn sönmesine sebep olduðunu, diðer hastalýklara zemin hazýrlamasý ile de oldukça önemli bir zararlý olduðunu ifade eden DOÐAN; Varroa'nýn kovanda üremesinin ilkbaharda ana arýnýn yumurtlamaya baþlamasý ile birlikte baþladýðýný ve sonbaharda havalarýn soðumasýna kadar devam ettiðini belirtti. Varroa nedeniyle yavru arýlarýn iyi geliþemediðini, erginlerin ise güçsüz ve uçamaz hale geldiðinin altýný çizen DOÐAN; "Arýlar parazitten kurtulmak için çýrpýnýr ve huzursuz olurlar. Arý ailesindeki erkek arý sayýsý belirgin bir þekilde düþer. Erkek arýlarýn çiftleþme yeteneði azalýr. Ana ve iþçi arýlarýn ömürleri kýsalýr. Ýþçi arýlar normalden küçük olur. Gözden çýkan genç arýlarda kanatsýzlýk, tek veya kýsa kanatlýlýk, eksik

bacak, kýsa karýn gibi bozukluklar görülür. Ýþçi arýlarýn yavru bakýmý zayýflar ve buna baðlý olarak ananýn yumurtlamasý azalýr. Varroa'larýn beslenmesi sýrasýnda açtýklarý yaralar, çeþitli hastalýklar için elveriþli bir ortam oluþturur. Arýlarýn hastalýklara karþý direnci de azalýr. Hastalýk nedeniyle zayýf düþen kovanlar yaðmalanýrlar. Arýlar huzursuz olduklarý için bazen kýþ salkýmý yapamazlar" dedi. Bu parazitle mücadelenin zor olduðunu ifade eden DOÐAN; "Yaptýðýmýz incelemelerde bölgemizde kimi arýcýlarýmýzýn kovanlarýnda varroa tespit ettik. Arý sahiplerimizin kendi kovanlarýný inceleyerek tedbir almalarý gerekiyor. Varroa olan kovanlarda tedbir almazsalar arý mevcudu iyice azalacaðý gibi kýþý atlatamayarak sönebilirler. Bu dönemde yapacaklarý kimyasal mücadele için bal hasadýný yapmýþ olmalarý gerekiyor. Ya da ilaçlama sonrasý en az otuz gün bal hasadý yapmamalarý gerekiyor. Çünkü piyasada satýlan kimyasal ilaçlar, balda otuz gün kalýyor. En saðlamý bal hasadýný yaptýktan sonra

ilaçlama yapmalarýdýr. Kullanýlacak kimyasal ilaçlarýn arý ve insan saðlýðý üzerinde olumsuz etkisi olmamalýdýr. Ýlaçlar mutlaka tarif edildiði þekilde ve uygun dozda kullanýlmalýdýr. Erken ilkbahar ve geç sonbahar döneminde arý mevcudunun en az olduðu dönemde ilaçlama yapmalarý en uygunudur. Ýlaçlama genellikle hava sýcaklýðýnýn 14 derecenin üstünde olduðu günlerde ve arýlarýn kovana döndükleri tercihen akþam saatlerinde yapýlmalýdýr. Uygulama sýrasýnda maske, eldiven, gözlük takýlmalýdýr. Bu kapsamda Bakanlýk tarafýndan bal arýlarý için bu amaçla ruhsatlandýrýlmýþ ilaçlar kullanýlmak suretiyle düzenli ilaçlama yapýlmalýdýr."dedi.

Buðday üretiminde sertifikalý tohum kullanýmý

T

ürkiye buðday üretimi açýsýndan dünya sýralamasýnda ileri düzeyde olmasýna raðmen bilinçli üretim yapýlmamasý nedeniyle birim alandan yeterli ürün alýnamamaktadýr. Bunlarýn baþýnda kullanýlan tohum seçimi gelmektedir. Çiftçilerimizin bölge þartlarýna uygun sertifikalý tohum kullanýmý çok büyük önem arz etmek-

tedir. Þimdi neden sertifikalý tohum sorusunun cevabýný araþtýralým. Sertifikalý tohum kullanarak 1 dekara kullanacaðýmýz tohumluk miktarý azalýr ve maliyet düþer. D a h a kaliteli ve daha yüksek verim saðlanýr. Hastalýklara ve zararlýlara karþý dayanýmý yüksek olmasý sebebiyle ilaç girdisi azalýr. Tarlanýn tamamý ayný zamanda olgunlaþacaðýndan hasat kayýplarý engellenir. Pazar deðeri yüksek ürün elde edilir. Ýþte yukarda kýsaca saydýðýmýz sebepler sertifikalý tohum kullanýmýn ne kadar önemli olduðunu ifade etmektedir. Bölgenize uygun tohumluk cinsinin neler olduðunu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Hamamözü ilçe müdürlüklerine müracaat ederek öðrenebilirsiniz.

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý olarak Ülkemizin yemeklik yað açýðýnýn giderilmesi amaçlý olarak son 5 (beþ) yýldýr aspir bitkisi deneme çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Yapýlmýþ olan denemelerle aspir bitkisinin ilçemiz koþullarýnda özellikle kýraç alanlar için iyi bir alternatif bitki olduðu ve rahatlýkla yetiþtirilebildiði görülmüþtür. Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði ile yapýlan yazýþmalar neticesinde Ýlçemizde üretilen aspir ürünü Tarým Kredi Kooperatiflerince alýmý yapýlacaktýr. Bu açýdan ürettiðiniz aspiri satma derdi olmayacaktýr. Aspir yetiþtirecek çiftçilerimiz baðlý bulunduklarý Tarým Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Aspir, Biodizel hammaddesi olarak da kullanýlabilen yaðýnýn yaný sýra, küspesi hayvan yemi olarak deðerlendirilebilmektedir. Aspir kuraklýða dayanýklý, canavar otu ve verem otunun zarar veremediði, yazlýk karakterde ve ortalama 110-140 gün arasýnda yetiþebilen tek yýllýk bir uzun gün bitkisidir. Aspir kýraç koþullarda yetiþebilen bir yaðlý tohum bitkisidir. Aspirin köklerinin çok derinlere gitmesinden dolayý kuraklýða dayanýklý olmasýnýn yanýnda diðer bitkilere göre topraðýn daha alt katmanlarýndaki bitki besin elementlerinden de yararlanabilmektedir. Aspir tarýmýnda en önemli kolaylýðý, buðday ve arpa tarýmýnda toprak hazýrlýðýndan, ürünün depoya alýnmasýna kadar geçen sürede kullanýlan bütün alet ekipmanlarýn bu bitkinin tarýmýnda da kullanýlabilmesidir. Belki de bu özelliðinden dolayý, üreticiler tarafýndan benimsenmesi daha kolay ve çabuk olacaktýr. Toprak bakýmýndan çok da seçici deðildir ama derin, týnlý, drenaj problemi olmayan ve su tutma kapasitesi yüksek olan topraklar aspir tarýmý için idealdir. Ancak, kýraç alanlarda da baþarýlý bir þekilde yetiþebilmektedir. Toprak hazýrlýðý olarak, sonbaharda veya ilkbaharda pullukla sürülmelidir. Ekimden önce ise, kazayaðý týrmýk takýmý ile ekime hazýrlamak yeterli olacaktýr. Kuru þartlarda erken ilkbaharda ekim yapmak daha uygundur. Sulama imkaný olan yerlerde ekim tarihi geciktirilebilir. Kýþlýk ekim riskli olmasýndan dolayý tavsiye edilmemektedir. Kýþý fazla soðuk olmayan yerlerde sonbahar ekimi yapýlabilir. Kuraða dayanýklý bir bitki olmakla beraber sulama yapýldýðýnda aspirden daha yüksek verim almak mümkündür. Aspir bitkisine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kilogram baþýna 45 kuruþ prim desteði verirken Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu da Aspir üretimi yapan çiftçilerin depo binasý, makine garajý inþasý veya var olanlarýn modernizasyonu, bahçe ve tarla ekipmaný alýmlarýnda, bitkilerin depolanmasý/havalandýrýlmasý, kurutulmasý, iþlenmesi ve pazarlanmasý için tesis inþasý veya modernizasyonuna yönelik inþaat iþlerinde ve traktör alýmlarýnda % 50 hibe desteði saðlýyor. Üreticiler KDV ve ÖTV'den de muaf tutuluyor. Ayrýntýlý bilgi için Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne baþvuralým.

Çiftçilere müjde;Kredi borçlarý erteniliyor B

u yýl içerisinde çiftçilerimizin ürünlerinde meydana gelen zarardan dolayý üreticilerimizin banka ve kooperatif borçlarý ertelendi. Bu uygulamadan bu yýl içerisinde haþhaþ, soðan, fið, þeker pancarý tarýmý yapanlar ile elma ve kiraz sahipleri faydalanabilecek. Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, 2013 yýlýnda ekiliþleri, ürünleri, hayvanlarý ve tesisleri yangýn, aþýrý sýcak zararý, samyeli, çýð, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskýný, fýrtýna, aþýrý yaðýþ, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerinden en az %30 zarar gören, Çiftçi Kayýt Sistemine kayýtlý, T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. (Banka) ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden (TKK) almýþ olduklarý düþük faizli kredi kullandýrýlmasýna iliþkin Bakanlar kurulu kapsamýndaki kredi borçlarýnýn ertelenmesi çerçevesindeki Bakanlar Kurulu Kararýnýn 23.08.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlandýðý bildirildi. Yapýlan açýklamada borç ertelemesinden faydalanacak çiftçilerimizin öncelikli olarak Kredi kullandýklarý T.C. Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatifine giderek kullanmýþ olduklarý kredi borçlarýnýn bu kanun kapsamýnda olup olmadýðýný öðrenerek uygunluðu durumunda bu kredi kuruluþlarýna en geç 23.09.2013 tarihine kadar müracaatlarýný yapmalarý gerektiði söylendi. Kanun kapsamýnda kredi borçlarýnýn ertelemeye uygun olduðu anlaþýlan ve Banka ve Kooperatiflere müracaatta bulunan çiftçilerimizin ayrýca Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne yine 23.09.2013 tarihini mesai saatine kadar dilekçeyle müracaat etmeleri gerektiði belirtildi. Bilindiði üzere ilçemiz ve köylerinde bu yýl meydana gelen fýrtýna ve dolu afetleri çiftçilerimizin ürünlerinde hasarlara sebep olmuþtur. Meydana gelen afetlerin en çok haþhaþ, soðan, fið, þeker pancarý tarýmý yapanlar ile elma ve kiraz ürünlerinde hasara neden olduðunu söyleyen yetkililer borç ertelemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin yaptýklarý 2013 yýlýnda yaptýklarý ÇKS müracaatlarýnda mutlaka bu ürünleri beyan etmiþ olmalarý gerektiðini söyledi. Çiftçilerimizin bu haktan faydalanabilmesi için mutlaka Çiftçi Kayýt Sistemine kayýtlý olunmasý gerektiðini belirten yetkililer, Çiftçi Kayýt Sisteminde kaydý bulunmayanlarýn da müracaat süresi içerisinde Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat ederek kayýtlarýný mutlaka yaptýrmalarý gerektiðini söyledi. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkililerince borç ertelemesi kapsamýnda bütün hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný belirterek çiftçilerimizin Borç ertelemesine yönelik ayrýntýlý bilgi için Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerektiði ifade edildi. Müdürlük yetkilileri, meydana gelen bu afetlerde ürünleri hasar gören çiftçilerimizin zararlarýný tam anlamýyla karþýlayabilmeleri için mutlaka ekiliþ yaptýðý bütün ürünlere tarým sigortasý yaptýrmalarý gerektiðinin önemine vurgu yaptý.


YAÞAM-EÐLENCE-SAÐLIK

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

7

Fýkra

Karikatür köþesi

BÝZ ONLARI YEDÝK! Ýngilizler ilk defa Avustralya'ya çýkýyorlar. Medeniyet adýna yüz akýyla milyonlarca insan kaný döken bu yiðitler, yine de insan eti yiyen yamyamlarýn varlýðýndan ürküyorlar. Önce ilk karþýlarýna çýkan yerlilerle iþaret yoluyla sohbete dalarlar. Sonra da sýra asýl merak ettikleri soruya gelir: - Sizin buralarda insan eti yiyen kimseler var mý? - Niçin sordunuz? - Biz onlardan çok korkuyoruz da... Yerli gayet misafirperver bir tavýrla korkularý yok etti: - Korkmayýn korkmayýn... Var olmasýna vardý ama... Biz onlarý yedik!

Özlü Sözler "Geleceðin güvencesi saðlam temellere dayalý bir eðitime, eðitim ise öðretmene dayalýdýr."Atatürk "Dünyada, kendi hakkýnda konuþulmaktan daha kötü bir þey vardýr; kendi hakkýnda konuþulmamak."Oscar Wilde "Irmaktan geçerken at deðiþtirilmez."Türk Atasözü "Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir."Shakespeare

Labirent Haftanýn Sözü " Uçurtmalar rüzgâr gücü ile deðil, o güce karþý koyduklarý için yükselirler."

KOMÝK RESÝM


GÜNCEL

16 EYLÜL 2013 PAZARTESÝ

8

Kaymakam Güntepe’den çay yerine süt ikramý

H

amamözü Kaymakamý Kadir Güntepe, süt tüketimini teþvik etmek ve ilçede süt üretecilerine destek olmak amacýyla makamýna gelen tüm konuklarýna süt ikram ediyor.Güntepe: "Temel hedefimiz hem süt içilmesini teþvik etmek hem de ilçede süt üretimine destek olmak".Süt ikramý uygulamasý ile Milli Eðitim Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý'nýn ortak yürüttüðü "Okul Sütü Akýl Küpü Projesi"ni desteklediklerini belirten Kaymakam Güntepe, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye'de süt üretiminin bol olmasýna raðmen süt tüketiminin gerektiði kadar olmadýðýný söyledi. Süt tüketimini arttýrmak için söz konusu uygulamayý baþlattýklarýný ifade eden Güntepe, "Bu projeyle temel hedefimiz hem süt içilmesini teþvik etmek ve ilçede süt üretimi-

ne destek olmak. Tabi çay bizim geleneksel içeceðimiz. Gerek kahvaltýda gerekse misafirliklerde en önde sunulacak içeceðimiz çay. Bizler bunun yanýnda süt içilmesini teþvik ettik. Misafirlerimize çay dýþýnda süt seçeneði de sunuyoruz. Onlarý bu konuda zorlamýyoruz, teþvik ediyoruz. Bu anlamda olumlu tepkiler aldýk. Çünkü belli bir miktardan sonra her þeyin fazlasý zarar olduðu gibi çayýn da fazlasý zarar. Bu anlamda süt içilmesi saðlýða çok daha faydalý. Bizler de bu yönde güzel tepkiler aldýk" dedi. Memleketinin Rize olduðunu ve çaydan vazgeçmediklerini belirten Güntepe, "Biz çayýn yaný sýra sütün de içilmesini istiyoruz. Süt içmenin yaþý yok. Genci yaþlýsý ile herkesin süt içmesini teþvik ediyoruz. Bizler bu anlamda saðlýk için süt içilmesini de ayný zamanda teþvik ediyoruz. Taze saðýlmýþ günlük süt misafirleri-

mize ikram ediyoruz. Baþka bir ifadeyle sütü en doðal haliyle ikram ediyoruz. Bunlarýn yanýnda süt üretimini teþvik ederek köylümüze destek oluyoruz" diye konuþtu. Köylüye inek daðýtýldý Hamamözü Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý olarak kýsa bir süre önce süt üretimini teþvik etmek için maddi durumu iyi olmayan 112 çiftçiye 224 montofon cinsi inek daðýtýldýðýný anýmsatan Güntepe, söz konusu uygulama ile süt üreticilerinin üretimini artýrarak süt üretimini teþvik etmek istediklerini belirtti. Özel Ýdare Müdürü Muammer Þahin, Kaymakam Güntepe'nin uygulamaya koyduðu "makamda süt ikramý" uygulamasýndan memnun olduklarýný ifade ederek, kendisinin de konuklarýna süt ikramýnda bulunduðunu anlattý. Uygulamayý ilk duyduklarýnda þa-

þýrdýklarýný ancak daha sonra alýþtýklarýný belirten Þahin, "Saðlýk açýsýndan iyi bir uygulama. Süt içmenin bir yaþý yok, sütün çok büyük artýlarý var, dezavantajý yok. Onun için gerçekten iyi bir uygulama" dedi. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Eray Akbaþ ise eklemlerindeki rahatsýzlýk nedeniyle doktorunun kendisine süt içmesini tavsiye ettiðini dile getirerek, her bireyin günlük süt tüketimine özel göstermesi gerektiðini kaydetti. Saðlýklý bir yaþam için günlük süt tüketilmesi gerektiðini vurgulayan Akbaþ, "Ben günlük 25 bardaktan fazla çay içiyorum. Kaymakam Bey'in uygulamasýný ilk duyunca benim hoþuma gitmedi. Eklemlerimdeki rahatsýzlýk nedeniyle süt içmem gerekir. Saðlýk açýsýndan Kaymakam Bey'in uygulamasýný destekliyorum. Bizler gerek makamýmýzda

gerek toplantýlarýmýzda süt ikram etmeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Ýlçeye baðlý Damýdere köyü muhtarý Ýmdat Selvi ise uygulamayý

memnuniyetle karþýladýklarýný ifade ederek makamda süt ikramýnýn süt üretimini artýracaðýna ve destekleyeceðine inandýklarýný ifade etti.MURAT DEMÝRCÝ

Kaymakam Kadir Güntepe kurum müdürlerini Ýlçe Emniyet Amir Vekili “ Dursun Çiçek'e veda yemeði “Baþarý Belgesi” ile ödüllendirdi müdürlerini "Baþarý Belgesi" ile ödüllendirdi.Kaymakam Kadir Güntepe tarafýndan Ýlçe Emniyet Amir Vekili Dursun Çiçek, Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk, Özel Ýdare Müdürü Muammer Þahin, Ýlçe Müftüsü Cemil Liv ve Hamit Kaplan Ortaokulu Müdürü Ender Ayrýk ve Sos-

K

aymakam Kadir Güntepe üstün gayret ve özveri gösteren kurum

yal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Personeli Satýlmýþ Gün-

doðdu "Baþarý Belgesi" ile ödüllendirdi. Baþarýlarýndan dolayý Kurum Müdürlerini tebrik eden Kaymakam Kadir Güntepe Üstlendiðiniz görev ve sorumluluðu, özveri içerisinde yerine getirmeniz, ilçemizin daha iyi yerlere taþýnmasýnda önemli rol oynamýþtýr. Kurumlarýmýzýn, yakaladýklarý baþarýlarda elbette sizlerin de özverili çalýþmalarýnýn büyük katkýsý olmuþtur.” dedi. Kaymakam Güntepe konuyla alakalý olarak "Personelimizin baþarýlarýný yakýnda takip ediyoruz.Kendilerinin emeklerinin karþýlýðý olarak "Baþarý Belgesi" ile taltif ettik.Ayný þekilde çalýþmalarýný yakýndan ta-

H

amamözü Ýlçe Emniyet Amir Vekilliðini görevini yaklaþýk 12 aydan beri üstlenen ve Gümüþhacýköy Emniyet Müdürlüðü emrine atanan Komiser Yardýmcýsý Dursun Çiçek için veda yemeði düzenlendi. Veda yemeðine, Kaymakam Kadir Güntepe, Garnizon Komutaný Mustafa Parlakay, Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek, Ýlçe Emniyet Amiri Baþkomiser Ömer Kapsal ve diðer daire amirleri katýldýlar. Yemeðin ardýndan bir konuþma yapan, Kaymakam Kadir Güntepe “Böyle çalýþkan bir görev arkadaþýmýzý yolcu etmek bizi üzdü. Yeni görev yerinde baþarýlar diliyorum” dedi. Komiser Yardýmcýsý Dursun Çiçek , bundan böyle görevini Gümüþhacýköy Emniyet Müdürlüðü emrinde yürütecek. Hamamözü gibi güzide bir ilçede görev yapmaktan gerçekten onur duyduðunu vurgulayan Komiser Yardýmcýsý Dursun Çiçek, “Böyle bir kýsa süreli çalýþmayý beklemiyordum.Hamamözü’nde güzel dostluklar edindik. Görevimiz kutsal, nerede görev verilirse yapmaya hazýrým” dedi. Ayrýca Kaymakam Kadir Güntepe Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Komisrer Yardýmcýsý Çiçek'e baþarý belgesi verdi.

kip ettiðimiz memurlarýmýz da bulunmaktadýr.Onlarý da gayretli çalýþmalarý devam ederse "Baþarý Belgesi" ile ödüllendireceðiz."dedi

Hamamözü Kaymakamlýðý'ndan yeni bir proje “Mutlu ve Huzurlu Yýllar Projesi”

H

amamözü Kaymakamlýðý baþlatmýþ olduðu "Mutlu ve Huzurlu Yýllar Projesi" ile çocuk sahibi olan ve yeni evlenen çiftlerin mutluluklarýna ortak oluyor. Yeni evlenen çiftlere mutlu günlerinde yanlarýnda olmak amacýyla porselen, yemek , fincan ve nevresim takýmý hediye ediliyor.Çocuk sahibi olan çiftlere ise yeni doðan seti hediye ediliyor.Baþlatýlan bu proje kapsamýnda Mehmet-Elif Erge çiftçinin Zeynep Neris isminde çocuklarý dünyaya gelmesi sebebiyle Kaymakam Kadir Günte-

pe, Mehmet Erge'yi tebrik ederek, hediyesini verdi. Kaymakam Kadir Güntepe proje hakkýnda yaptýðý açýklamada Kaymakamlýk olarak vatandaþlarýmýzýn mutlu günlerinde yanlarýnda olmak istediklerini belirterek belki maddi deðer olarak küçük ama devletin vatandaþa sýcak yüzünü göstermesi açýsýndan önemli bir proje olduðunu belirtti.Kaymakam Güntepe "Mutluluklar paylaþarak büyür, dertler, sýkýntýlar paylaþarak küçülür.Bizler her zaman vatandaþýmýzýn yanýndayýz, içinde-

yiz"dediHamamözü Kaymakamlýðý baþlatmýþ olduðu "Mutlu ve Huzurlu Yýllar Projesi" ile çocuk sahibi olan ve yeni evlenen çiftlerin mutluluklarýna ortak oluyor. Yeni evlenen çiftlere mutlu günlerinde yanlarýnda olmak amacýyla porselen, yemek , fincan ve nevresim takýmý hediye ediliyor.Çocuk sahibi olan çiftlere ise yeni doðan seti hediye ediliyor.Baþlatýlan bu proje kapsamýnda MehmetElif Erge çiftçinin Zeynep Neris isminde çocuklarý dünyaya gelmesi sebebiyle Kaymakam Kadir Güntepe, Mehmet

Zafer Bayramý çoþkuyla kutlanýldý

3

0 Aðustos Zafer Bayramý Ýlçemizde çoþkuyla kutlanýldý.Kutlamalar Cumhuriyet Meydaný'nda bulunan Atatürk Anýtý'na çelenklerin konulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Cumhuriyet Meydaný’nda Atatürk Anýtýna çelenk býrakarak baþlayan 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýna Kaymakam Kadir Güntepe, Garnizon Komutan Vekili Mehmet Doðan , Belediye Baþkaný Vekili Eyüp KAHRÝMAN ve Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarý ile protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Törende, Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýnýn ardýndan, 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Daha sonra, Kaymakam Kadir Güntepe protokol üyelerini makamýnda kabul etti.

Erge'yi tebrik ederek, hediyesini verdi. Kaymakam Kadir Güntepe proje hakkýnda yaptýðý açýklamada Kaymakamlýk olarak vatandaþlarýmýzýn mutlu günlerinde yanlarýnda olmak istediklerini belirterek belki maddi deðer olarak küçük ama dev-

Göl Ýlkokulu onarýlýyor

G

letin vatandaþa sýcak yüzünü göstermesi açýsýndan önemli bir proje olduðunu belirtti.Kaymakam Güntepe "Mutluluklar paylaþarak büyür, dertler, sýkýntýlar paylaþarak küçülür.Bizler her zaman vatandaþýmýzýn yanýndayýz,içindeyiz"dedi

eçtiðimiz ay onarým ihalesi yapýlan Göl Ýlkokulunda çalýþmalara baþlandý.Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ercan Gültekin, onarým çalýþmalarý devam eden Göl Ýlkokulunu yerinde inceledi. GÜLTEKÝN, Göl Ýlkokulu binasýný giderek, çalýþanlardan inþaatýn durumu ile ilgili bilgi aldý.Açýklamada bulunan Ercan Gültekin;” Okullarýmýzýn fiziki koþullar bakýmýndan iyi olmasý çok çok önemli.Bunun için fiziki koþullarý eksik gördüðümüz Göl Ýlkokulu için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüze baþvurarak onarým yapýlmasýný talep ettik.Talebimiz yerinde görülerek Göl Ýlkokulunun onarým çalýþmalarýna baþlandý..Okulumuz eski halinden çok çok farklý olacak.Okulumuzun çatýsý onarýlarak kiremitlerin aktarýmý saðlanacak,Dýþ cephe mantolanacak,Ýç ve dýþ cephe boyalarý yapýlacak,Okul bahçesinin çevre düzenlemesi yapýlarak komple beton atýlacak,tuvaletlerin onarýmý yapýlacak,okulu çevreleyecek þekilde bordür taþý döþenecek.Bütün bunlar tamamlandýktan sonra yeni inþa edilmiþ okuldan hiçbir farký kalmayacak” diye konuþtu.

H

amamözü sakinlerinden Ýstanbul’da ikamet eden Ýsmail-Güleser KAHREMAN’ýn oðullarý Emre KAHREMAN ÖSYM tarafýndan yapýlan Dikey Geçiþ Sýnavýnda (DGS) alanýnda Türkiye 1.si, tüm alanlar bazýnda ise Türkiye 8.si olarak büyük bir baþarýya imza attý.Dün açýklanan Dikey Geçiþ Sýnav sonucuna göre Boðaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði bölümüne yerleþen Emre KAHREMAN kardeþimizi tebrik ediyor,baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.

Ýlçe Emniyete yeni Amir

Tebrikler

Usta ögretici baþvurularý baþladý

2

013-2014 Eðitimöðretim yýlýnda Halk Eðitim Merkezince açýlacak olan kurslarda görev almak isteyen ücretli usta öðreticiler için baþvurularýn baþladýðý bildirildi.Son baþvuru tarihi 27 Eylül 2013.

B

ir süredir Emniyet Amir Vekili Dursun ÇÝÇEK tarafindan vekalet yürütülen Ilçe Emniyet Amirligine yeni atama yapildi. Daha önceden Gümüþhacýköy Ýlçe Emniyet Müdürlüðünü vekaleten yürüten Baþkomiser Ömer Kapsal ilçemizin Milli oyuncu ,Kayserispor file bekçisi ayný za- yeni Emniyet Amiri oldu..Kendisine hamanda hemþehrimiz Ertuðrul TAÞKIRAN niþan- yýrlý olsun diyor,yeni görevinde baþarýlar dileriz.. landý.Hayýrlý olsun diyoruz.

Hemþerimiz niþanlandý

Gazete18 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you