Page 1

คอมพิวเตอรก​ ราฟก (Computer Graphics) คือภ​ าพ​ กราฟกท​ ี่​ไดรับ​การ​สรางสรรค​ขึ้น​โดย​โปรแกรม​คอมพิวเตอร ซึ่งโ​ ดย​ ทั่ว​ไปแลว​เปน​ภาพ​แทน​หรือ​การ​จัดการ​กับ​ขอมูล​ภาพ​ที่​ผลิตขึ้น​ โดย​คอมพิวเตอร. ศัพทค​ ำ​วา”คอมพิวเตอรก​ ราฟก”ปกติแ​ ลว​ หมายถึง แทบ​ทุกสิ่ง​ที่อยู​บน​จอ​คอมพิวเตอรท​ ี่​ไมใชต​ ัวหนังสือ​ หรือ​เสียง ทุกวันนีค้​ อมพิวเตอร​เกือบ​ทุก​เครื่อง​สามารถ​สรางงาน​ กราฟกบ​ างอยาง​ได และ​ผูคน​หวัง​วา​จะ​ควบคุม​คอมพิวเตอรโ​ ดย​ ผาน​เมาส, ภาพ​ไอคอน(icon), รูปส​ ัญลักษณ, มากกวา​การ​ใช​ แปนพิมพ. นอก​จากที่​กลาว​มาแลว ศัพท​คำ​วา”คอมพิวเตอร​กราฟก” ยัง​หมาย​รวมถึง ภาพ​แทน​และ​การ​จัดการ​ขอมูล​ภาพ​โดย​โปรแกรม​ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีต​ างๆ ทีถ่​ ูก​นำมาใช​ใน​การ​สรางสรรค​และ​ จัดการ​ขอมูล​ภาพ, สาขาวิชา​ยอย​ของ​วิทยาศาสตร​คอมพิวเตอร (sub-field of computer science) ทีศ่​ ึกษา​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ สังเคราะห​เนื้อหา​ภาพ​ใน​ระบบ​ดิจิตอล ทุกวันนี้​ชีวิต​สวนใหญข​ อง​พวกเรา​ตาง​ไดรับ​ผลกระทบ​ จาก​คอมพิวเตอร และ​คอมพิวเตอร​กราฟก ไมวา​จะ​ผาน​จอ​โทรทัศน หรือ​บน​หนา​หนังสือพ​ ิมพ รวมทั้ง​ปายโฆษณา นอกจากนี้​เรา​ยัง​พบ​ เห็นภาพ​กราฟกเ​หลานี้​ใน​โรงพยาบาล อาทิเชน รายงานผล​และ​ ประมวล​ภาพ​บน​จอ​คอมพิวเตอร​ของ​บรรดา​แพทย​สาขา​ตางๆ ดวย​ เหตุนี้​ภาพ​คอมพิวเตอรก​ ราฟก​จึง​รายลอม​และ​เกี่ยวพันก​ ับ​เรา​อยาง​ ไม​อาจ​หลีกเลี่ยง​ได. ใน​โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันท​ างการเงิน วงการ​ธุรกิจ​และ​อุตสาหกรรม ลวน​แลวแต​ใชป​ ระโยชน​จาก​ภาพ​ คอมพิวเตอร​กราฟกด​ วยกัน​ทั้งสิ้น ไมวาจ​ ะ​ใน​รู​ปการ​สรางภาพ​ ประกอบการ​เรียน​การ​สอน รายงาน​ตางๆ ที่​แสดงผล​ออกมา​เปน​ ภาพ​กราฟกเ​พื่อ​สื่อสาร​ความ​เขาใจ​ใน​สำนักงาน

CG. Computer Graphic

Contents

สาระสำคัญ​ของ​ภาพประกอบ สำหรับ​ภาพ​ปก​ขาว​หอศิลป / ขาว​วิจิตรศิลป​ฉบับ​นี้ เปนการ​นำเสนอ​ ภาพเสมือน​ตัว​บุคคล virtual portrait วัฒนธรรม​พังค สรางขึ้น​ จาก เท​คนิก”คอมพิวเตอร​กราฟก”. พังค เปนว​ ัฒนธรรม​ยอย​ทมี่​ ี​ รากฐาน​มาจาก​พังค​ ร็อค(punk rock) ถือกำเนิดข​ ึ้น​จาก​บรรยากาศ​ ของ​ร็อค​มิวสิคใ​ น​ชวง​กลาง​และ​ปลาย​ของ​ทศวรรษ​ที่ 1970 ใน​ สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ​ออสเตรเลีย. ขบวนการ​พังค​ได​แผอิทธิพล​ทาง​วัฒนธรรม​ไป​ทั่วโลก​แมแต​ใน​สังคม​

2

ไทย และ​พัฒนา​ไปสู​รูปแบบ​ตางๆ ของ​บรรดา​พังคท​ ั้งหลาย. วัฒนธรรม​ พังค​หมาย​รวมถึง​สไตล​ทาง​ดาน​ดนตรี, อุดมคติ, แฟชั่น, ทัศนศิลป, วรรณกรรม, และ​ภาพยนตร. พังคย​ ัง​ถูก​อางวาเ​ปน​แบบฉบับ​ชีวิต​และ​วิถี​ ชุมชน​แบบ​หนึ่ง. ขบวนการ​พังค​มี​ความ​สัมพันธ​เกี่ยวเนื่อง​กับ​วัฒนธรรม​ ปอป คน​เหลานี้​ตอตาน​สังคม​บริโภค​นิยม และ​วัฒนธรรม​กระแส​หลัก

สราง​ตัวตน​ขึ้น​มา​ของ​สุนทรียภาพ​ แบบ​พังค. สวน​พัง​คร็อค​ที่​มคี​ วาม​ หลากหลาย​ทาง​ดาน​ดนตรี กำเนิด​ ขึ้น​จาก​ดนตรีป​ ระเภท​ร็อค​แอนด​โรลล วัฒนธรรม​ยอย​ของ​วัยรุนก​ อนหนา

ประวัติ​ความ​เปนมา วัฒนธรรม​ยอย​พังค(The punk subculture)ถือกำเนิดข​ ึ้น​มา​ใน​ สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย และ​แอฟริกาใต​ใน​ราว​ กลาง​และ​ปลาย​ทศวรรษ​ที่ 1970 และ​พังค​ได​พัฒนา​ตอมา​ใน​รูปแบบ​ที่​ หลากหลาย. วัฒนธรรม​ยอย​พังค​กำเนิด​จาก​ปรากฏการณแ​ ละ​อิทธิพล​ที่​มี​ มา​กอน ไมวา​จะ​เปน​ขบวนการ​ความคิดท​ าง​ปรัชญา และ​ศิลปะ​กอนหนา​ นั้น เชน ศิลป​ะสมัยใหม​ตางๆ ลวน​มีผลตอ​แนวคิด​พังค. นัก​เขียน​จำนวน​ มาก, หนังสือ, และ​ขบวนการ​ทาง​วรรณกรรม​ตาง​มคี​ วาม​สำคัญ​ใน​การ​

อุดมการณ​ของ​พวก​พังค แมวาอ​ ุดมการณพ​ ังค​สวนใหญ​จะ​เกี่ยวพันก​ ับ​อิสรภาพ​สวนตัว แตห​ าก​ จะ​ทำความ​รูจักก​ ับพ​ ังค​แลว ตอง​เขาใจ​พังค​ใน​ฐานะ​ที่​เปนการ​การ​ แสดงออก​ของ​ชนชั้น​แรงงาน​อยาง​ไม​เปนทางการ ซึ่ง​ตอตาน​แนวคิด​ กระแส​หลักท​ ี่​มั่นคง​แลว​ ทัศนะ​ของ​พวก​พังคท​ ี่​มรี​ วมกันค​ ือ จริยธรรม​ แบบ DIY ethic (do it yourself ethic - ทำ​ดวย​ตัว​คุณเ​อง), ไมมี​การ​ ปรับตัว​ให​ลงรอย​กับ​สิ่ง​ใด, มีปฏิก​ ริยา​ตอ​สิ่ง​ตางๆ อยาง​ตรงไป​ตรง​มา, และ​ไม​ขายตัว​ใหก​ ับ​เรื่อง​ใด (อานตอหนา 10)

Art Editor

• บ​ทบ​รรณาธิการ (2) • ALUMNI - ศิษยเกาวิจิตรศิลป (2)

• • • •

ArtFile

Art Media

• วิจิตรศิลป กับ รางวัล​ศิลปาธร (4) • เรื่องเลา อาจารย วิถี (11)

• ภาษาของสื่อ​ใหม สู​สื่อศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ (7) • อบรม​การ​ผลิต​สื่อ​ระยะ​สั้น รุน​ที่ 1 (12)

The Paradise of Flowers (6) Fine Arts Library (6) โครง​การจำลอง​ภาพ วัด​ภูมินทร (12) ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ (12)

ฉบับที่สอง​

Article

• หอศิลปและโลกของคน​หัว​ศิลป (3) • สมอง​ของเรา​ดาน​ซาย​และ​ดาน​ขวา (4) • ตัวละคร​ชื่อ ‘ลางวรรณ’ (9)

Aesthetics

• รางวัล​ยูเนส​โก: วัดปง​สนุก ลำปาง (8) • สุนทรียภาพ วัด​บาน​กอ (9)

คณะผูจัดทำ

บรรณาธิการบริหาร: สมเกียรติ ตั้งนโม. กองบรรณาธิการ: อารยา ราษฎรจำเริญ​สุข, ทัศนัย เศรษฐเสรี​, วีระพันธ จันทรหอม, สุวิทย คิดการงาน, พร​พิศ เดชาวัฒน, ฝายประสานงาน: สุวิทย คิดการงาน. ฝายการจัดการความรู: วีระพันธ จันทรหอม. ฝายศิลป: วรรณชัย วงษตะลา พิสูจน์อักษร: นภด​ล สุคำ​วัง​, พร​พิศ เดชาวัฒน ฝายเผยแพร: เลขานุการคณะ, ดวงใจ มาลีเดช และพนักงานสายสนับสนุนสำนักงานคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนังสือพิมพขาวหอศิลป จัดทำขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางระหวางกิจกรรมดานการศึกษาศิลปะ การวิจัย การบริการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิจิตรศิลป กับบุคคลและสถาบันภายนอกที่สนใจเรื่องคุณคาทางศิลปะและสุนทรียภาพ. ขาวและเนื้อหาขอมูล บทความทุกชนิดที่ปรากฏบนหนังสือพิมพนี้ ยินยอมสละลิขสิทธิ์ใหกับ สังคมไทย เพื่อประโยชนทางวิชาการ

Chiang Mai University

หนั ง สื อ พิ ม พ ข  า วหอศิ ล ป / ข า ววิ จ ิ ต รศิ ล ป ผลิ ต โดยคณะวิ จ ิ ต รศิ ล ป มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 50200

Faculty of Fine Arts

PUNK

หนังสือพิมพ FINE ARTS ฉบับที่ 2 กันยายน 2551

FINE ARTS


Fine Arts News

Arts Court ​ตอจากหนา 9 หญาจ​ ะ​งอกงาม​ขึ้น ความ​วา “Man muss die Anwesenheit der Toten als Dialogpartner oder Dialogstoerer akzeptieren. คน​เรา​ ตอง​ยอมรับ​การ​มี​อยู​ของ​ความ​ตาย​เฉกเชน​เปน​คูสนทนา​ หรือ​คู​กวนใจ... Zukunft entsteht allein aus dem Dialog mit den Toten. อนาคต​โดย​ลำพังแ​ ลว​กอ​เกิดมาจาก​การ​สนทนา​กับ​ ความ​ตาย”นั่น​แลวหลายๆ​ครั้ง​การ​เปน​คนดี เปน​เหตุ​ให​หาง​ รส​คมๆ​ขมๆ​ขางตน​ไป​เสีย ให​ภาพ​งาน​แกะสลัก​ยอน​สมัย​ ที่ตั้งน​ ิ่ง​บน​ฐาน​สูง ไร​แยแส​กับ​บริบท​สังคม​ที่​เปลี่ยนไป​ทั้ง​ เบื้องลาง​และ​ราย​รอบตัว จึง...เปน​ศิลปน​จะ​ดีกวา ตัวละคร​ชื่อ ‘ลาง​วรรณ’ ไดฟ​ นคืน​กลับมา​ใหม ใน​ เงื่อน​หมาย​ของ​การ​รับ​รางวัล ยืนยัน​ถึง ‘ตัวบท’ ไมวาจ​ ะ​เปน​ ศิลปะ หรือ​วรรณกรรม ทีส่​ ามารถ​นำ​เรา​ไปสู​การ​พลิกไ​ หว ของ​การ​ตีความ​ไดเ​นืองๆ ตอ​ตัวละคร​ตัวเ​ดิม และ​ขอเขียน​ ใน 20 ปท​ ี่แลว

Media Arts

and Design Training

ฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อระยะสั้น

โครงการจำลอง​ภาพ​ จิตรกรรม​ฝา​ผนังว​ ัดภ​ ูมินทร โครงการ​จำลอง​ภาพ​จิตรกรรม​ฝา​ผนัง​วัด​ภูมินทร ไดรับ​ความ​รวมมือ​จาก​การ​กระบวน​วิชา​จิตรกรรม​ไทย สาขา​จิตรกรรม คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม โดย อ.ฉลอง​เดช ​คูภานุ​มาต รวมกับ​นักศึกษา​ที่​กำลัง​ศึกษา​อยู เปน​ ผู​ดำเนินการ​จำลอง​ภาพ ดวย​เท​คนิก​สีฝุน​ผสม​สี​พลาสติก ความ​เปนมา​ของ​ โครงการ​จำลอง​ภาพ​จิตรกรรม​ฝาผนัง​วัด​ภูมินทร สืบเนื่อง​มาจาก รองคณบดี​ ฝาย​ศิลปกรรมฯ ประสงค​ให​บริเวณ​สโมสร​นักศึกษา และ​พื้นที่​ดานหนา เปน​ ลาน​กิจกรรม​นักศึกษา​โดย​จะ​จัดให​มี​การ​ฉาย​ภาพยนตร การ​บรรยาย​พิเศษ และ​ กิจกรรม​เชิง​สรางสรรค​อื่นๆ เพิ่มเติม​จาก​ชั่วโมง​การ​เรียน​ศิลปะ​ตามปกติ สถานที่​ จำลอง​ภาพ​ผลงาน​จิตรกรรม​วัด​ภูมินทร​คือ ผนังด​ านหนา​สโมสร​นักศึกษา ซึ่งม​ ี​ ความ​สูงป​ ระมาณ 4 เมตร​ยาว​ประมาณ 10 เมตร ใชเวลา​ราง​และ​จำลอง​ภาพ 4 สัปดาห เฉพาะ​วันเสาร​และ​อาทิตย ซึ่ง​เริ่ม​ดำเนินการ​ตั้งแต​วันที่ 13 กันยายน​ เปนตนไป ผลลัพธ​ที่​ได​จาก​กิจกรรม​ครั้งนีค้​ ือ การ​อนุรักษ​ศิลปกรรม​ลาน​นา และ​การ​ปลูกจ​ ิตสำนึก​ทางสังคม ใหน​ ักศึกษา​รูจัก​การนำ​ความ​รูความ​สามารถ​ ไป​สราง​คุณ​ประโยชน​ตอ​สวนรวม และ​ยัง​ได​ฝกก​ าร​ทำงาน​รวมกัน​ใน​กิจกรรม​ สรางสรรค​ดวย รับ​สมัครสมา​ชิ​ก​ขาว​หอ​ศิลป / ขาว​วิจิตร​ศิลป ติดตอ​ที่ สำนัก​งาน​คณะ​ วิจิตร​ศิลป มหาวิทยาลัย​เชียง​ใหม ถนน​หวย​แกว อำเภอ​เมือง จังหวัด​เชียง​ใหม​50200 โทรศัพท 053-944805, 053-211724 email: info@finearts.cmu.ac.th

สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สื่อ เชิญ​ทาน​ผู​ที่​สนใจ​เขา​ ฝกอบรม​หลักสูตร​การ​ผลิต​สื่อ​ระยะ​สั้น ณ หอง​ปฏิบัติ​การ​ คอมพิวเตอร สาขาวิชา​สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สื่อ ​ หอ​นิทรรศการ​ศิลป​วัฒนธรรม ​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม วัตถุ​ประสงค

• เพื่อ​เสริมสราง​ทักษะ การ​ผลิต​สื่อ​อยาง​มปี​ ระสิทธิภาพ​ใน​บริบท​สังคม​ยุคด​ ิจิตอล • เพื่อ​เสริมสราง​ความคิด​สรางสรรคด​ าน​การ​ผลิต​สื่อ​บน​พื้นฐาน​การ​ใช​วิชาการ​ ดานศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ • เพื่อ​ประยุกต​ใช​แนวคิด​ทฤษฎี “สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ” ผลิต​สื่อ​สำหรับ​บุคคล องคกร และ​อุตสาหกรรม​สื่อ ได​อยาง​มี​ประสิทธิภาพ​และไดมาตรฐาน​สากล • เพื่อ​ตองการ​ยกระดับ​มาตรฐาน​วงการ​การ​ผลิต​สื่อ

วิทยากร

อาจารยช​ าญ ​ขัยพงษ​พันธ, อาจารยโ​ ฆษิต ​จันทร​ทิพย, อาจารยว​ ีระ​พันธ จันทรห​ อม อาจารยป​ ระจำ​สาขาวิชา​สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สื่อ (Media Arts and Design) คณะ​วิจิตรศิลป ​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม

หลัก​สูตร​การ​ฝก​อบรม วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. การออกแบบเสียง (Sound Design ) สำหรับงานโฆษณา (สปอรตวิทยุ, เสียงประกอบ Music Video, เสียงประกอบโฆษณาโทรทัศน) วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. การออกแบบกราฟก (Graphic Design (การออกแบบโปสเตอร, E-magazine) วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. การออกแบบเว็บสะสมงาน (Web Portfolio) วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. การผลิตสื่อวีดีโอ (Audio & Visual) สำหรับงานโฆษณา, มิวสิควิดโี อ และหนังสัน้ วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. การผลิตสื่อแอนิเมชัน (​Animation 2D) สำหรับการนำเสนอผลงาน, หนังสั้น, และสื่อโฆษณารณรงค

ทุก​หลักสูตร

• มี​เอกสาร​ประกอบการ​อบรม​และ​อาหารวาง​ระหวาง​การ​อบรม • รวม​ระยะเวลา​อบรม 18 ชั่วโมง​ตอ​หลักสูตร • รับ​ผู​เขา​อบรม​จำนวน 20 คน​ตอ​หลักสูตร • ​อัตรา​คา​อบรม 12,000 บาท พรอม​ใบประกาศนีย​บัตร

ผู​เขา​ฝก​อบรม

• สำหรับ​ผู​มี​ความรูแ​ ละ​ทักษะ​คอมพิวเตอรเ​บื้องตน​ไมว​ า​จบ​สาขา​ ใด​ก็ตาม​ สามารถ​เขา​รับก​ าร​ฝก​อบรม​ได สนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ คุณปรัศนีย สินพิมลบูรณ โทร. 053-944846 Email : info@mediaartsdesign.org www.mediaartsdesign.org

12

Arts September 2008

ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย ศาสตรสาระ

เปดตัวลานกิจกรรมพิเศษ ลานเสวนาสื่อและภาพยนตรหนาสโมสร นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2551 พุธ ที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 18.30-20.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวขอ KALEIOSCOPE OF FRENCH CONTEMPORARY ART (MOVEMENTS AND THINKING) - TAYAC SEBASTIEN พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 18.00-21.00 น. - เปดลานกิจกรรมโดย รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมหนาสโมสร คณะวิจิตรศิลป - รวมเสวนากับผูสรางภาพยนตจากประเทศญี่ปุน โดย Tomonari Nishikawa รายละเอียดวันที่ 18 Talk and showing documentations of my installation works, plus Q&A I would like to talk about Avant-Garde/Experimental Cinema at film Festival; including film related installation worlds. Then, I would like to show the documentation of my installation works, including “Building 945” which I installed for this year’s Berlinale, the Berlin International Film festival. Below is the list of installation works I want to show (documentation of each piece is about 3 of 5 minutes) A Pinhole Behind Fences (2005) Passing Fog (2006) Building 945 (2007) ศุกรที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 18.00-21.00 น. ภาพยนตร โดย Tomonari Nishikawa <tomonarinishikawa@gmail.com> รายละเอียดวันที่ 19 Talk and Screenings and Q&A Below is the list of the works I want to screen: Apollo (2003) 3 min. Sketch Film#1 (2005) 3 min. Sketch Film#2 (2005) 3 min. Market Steet (2005) 5 min. Sketch Film#3 (2005) 3 min. Sketch Film#4 (2005) 3 min. Sketch Film#5 (2005) 3 min. Clear Blue Sky (2006) 4 min. พฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 19.00 น. THE STORY OF MATTHEW BARNEY PRESENTATION BY KOSIT JUNTARATIP THE ORDER from Mattrew Barney’s Cremester 3 Featuring an original score by Jonathan Bepler AN INTERVIEW WITH MATTHEW BARNEY A film from Maria Anna Tappeiner Der Koerper als Mattrix- Mattrew Barney’s CremasterCycle


Editor’s ถอยแถลง​บรรณาธิการ การ​วัด​ผลสำเร็จข​ อง​ศิลปน​ทุก​แขนง คือก​ าร​ได​มี​ โอกาส​นำเสนอ​ผลงาน​ตอ​สาธารณชน เพื่อ​รับค​ วาม​ชื่นชม​ และ​คำ​วิจารณ​จาก​บรรดา​ผูดู ผูฟง และ​นัก​วิจารณ​ทั้งหลาย แนนอน กอน​ที่จะ​ไปถึง​จุด​นั้น ศิลปน​ยอม​ผาน​การ​ฝกปรือ​ อยาง​เขมขน มี​การ​เรียนรูแ​ ละ​การ​ฝกฝน​ทักษะ​โดย​การ​ศึกษา​ จาก​ผล​งานศิลปะ​จาก​ศิลปน​กอนหนา ไม​ตาง​อะไร​ไปจาก​การ​ ทบทวน​วรรณกรรม(literature review)ของประ​พันธ​กร, นัก​ สังคมศาสตร, และ​นัก​วิทยาศาสตร​ทั้งหลาย อัต​ลักษณ​ของ​ศิลปน ถือเปน​ลายเซ็น (signature) [อันที่จริง​คำ​วา”ลายเซ็น”นี้ สังคม​ไทย​นาจะ​นำมาจาก​คำ​วา licence ซึ่งห​ มายถึง”การ​อนุญาต หรือก​ าร​ยินยอม” มากกวา) หรือ​ลายมือ​ของ​ศิลปน​เลย​ทีเดียว ทั้งนี้​เพราะ ลักษณะ​เฉพาะ​ ของ​สไตล​หรือ​ผลงาน​ทาง​ศิลปะ จัด​เปนส​ ิ่ง​บงชี้​ถึง​ตัวตน​ที่​ไม​ เหมือน​ใคร เปนการ​ยืนยัน​ของ​การ​มี​อยู​ของ​บุคคล หรือ​รสชาติ​ ที่​แตกตาง​อัน​เปนการ​เพิ่ม​เติมให​กับ​พื้นที่​ลิ้น​สมอง​ไม​ตาง​ ไปจาก​ลิ้น​ใน​ชองปาก​ของ​นัก​ชิม ผลงาน​วิทยานิพนธศ​ ิลปะ ของ​นักศึกษา​ ปริญญาโท สาขา​ภาพพิมพ (ปจจุบันเ​ปลี่ยน​เปน​สาขา​ ทัศนศิลป) ซึ่ง​กำลัง​จัดแสดง​ใน​รูป​ของ​นิทรรศการ​ศิลปะ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย​เชียงใหม ตั้งแต​ วันที่ ๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ นี้ ถือเปน​อีก​กิจกรรม​หนึ่งซ​ ึ่ง​ บรรดา​นักศึกษา​หลัง​ปริญญาตรี คณะ​วิจิตรศิลป ไดน​ ำเสนอ​ ผลงาน​อัน​มีอัต​ลักษณ​สู​สายตา​ของ​สาธารณชน อันเ​ปนการ​ วัด​ผลสัมฤทธิ์​ของ​มหาบัณฑิต​ศิลปน ที่จะ​ออกไป​รับใชส​ ังคม​ ในดาน​สุนทรียภาพ​และ​คุณภาพ​ชีวิต​ที่​เกี่ยวกับ​สมอง​ซีก​ขวา​ ของ​มนุษย (โปรด​อาน​บทความ​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นี้​ใน​หนา​ถัดไป) ผูเขียน​ได​พบ​กับ​ผู​เชี่ยวชาญ​ทาง​ดาน​ศิลปะ​ใน​วัน​เปด​ นิทรรศการฯ นี้ ซึ่ง​ได​เสนอแนะ​วา “ผล​งานศิลปะ​ที่​มี​คุณภาพ​ ทั้งหลาย ควร​จัดแสดง​อีกครั้ง​ที่​กรุงเทพฯ เพื่อน​ ำเสนอ​ผลลัพธ​ ของ​การ​เรียน​การ​สอน​ของ​คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​ เชียงใหม เปรียบ​เทียบกับ​สถาบัน​ทาง​ศิลปะ​ใน​ระดับ​ อุดมศึกษา​อื่นๆ” คำพูด​ของ​ผู​เชี่ยวชาญ​ดังกลาว แฝง​ไป​ดวย​ ความ​ภาคภูมิ​ตอ​ผลผลิต​ที่​มี​คุณภาพ พรอม​จะ​อวดอาง​กับ​ สายตา​ของ​สาธารณชน​โดย​ทั่วไป อีก​สอง​งาน​นิทรรศการ​ที่​ผูเขียน​ได​มี​สวนรวม​ใน​วัน​ เปดงานถัด​มา (๕ กันยายน ๒๕๕๑) ณ ศูนยการคา​เซ็นทรัล​ แอร​พอรต พลาซา เชียงใหม คือ งาน​แรก​เปน​นิทรรศการ​ ผลงานวิจัย “โครงการ​แปง​ขี้เห​ยื้อ​หื้อ​เปนท​ ุน เพื่อล​ ด​การ​เผา​

Introduction

ผลงานวิทยานิพนธศิลปะ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาพพิมพ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนสาขาทัศนศิลป) ซึ่งกำลังจัดแสดงในรูปของนิทรรศการ ศิลปะ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ขยะ” (การ​เปลี่ยน​ขยะ​ให​เปน​ทุน) ซึ่งเ​ปนความ​รวมมือ​ระหวาง​ คณะ​วิจิตรศิลป, สถาบันวิจัยส​ ังคม, และ​คณะบริหาร​ธุรกิจ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม โดย​ไดม​ ี​การ​จัดงาน “มหกรรม​หัตถ​วิจิตร” นำ​ผลผลิต​ที่​ได​จาก​ชาวบาน​ทเี่​ขา​รับ​การ​อบรม​ใน​โครงการฯ มา​ จัดแสดง​และ​จำหนาย​ให​กับ​ผูชม และ​อีก​งาน​หนึ่งค​ ือ “นิทรรศการ​ประติมากรรม​ดอกไม​ ขนาดใหญ” (Le Paradis des Fleurs) [The Paradise of

Flowers - สรวงสวรรคแ​ หง​บุปผชาติ] (โปรด​อาน​บทความ​เกี่ยวกับเ​รื่อง​นี้​ ใน​หนา​ถัดไป) เปนผล​งานศิลปะ​ที่​ไดร​ วมกัน​สรางสรรค​ขึ้นม​ าจาก​กระบวน​ วิชา​ตางๆ ๔ กระบวน​วิชา ที่ทำการ​สอน​อยู​ใน​คณะ​วิจิตรศิลป ภาควิชา​ ศิลป​ะไทย โดย ผศ.​สุนัน​ทา รัตนา​วะดี เปน​แมงาน และ​ไดรับค​ วาม​รวมมือ​ จาก​นักศึกษา ศิษยเกา องคกร​ที่​ใหการ​สนับสนุน​จำนวน​มาก ใน​วัน​เปดท​ ั้งสอง​นิทรรศการ, คณะ​วิจิตรศิลป​และ​หนวยงาน​ที่​ เกี่ยวของ ไดรับ​เกียรติจ​ าก​ทาน​อธิการบดี​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม ศ.ดร.​ พงษ​ศักดิ์ อั​งก​สิทธิ์ มา​เปน​ประธาน​ใน​พิธีเปด และ​ยัง​ไดรับเ​กียรติจ​ าก รศ.นพ.นิเวศน ​นันท​จิต คณบดีค​ ณะ​แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม รวมทั้ง​แขก​ผู​มี​เกียรติจ​ ำนวน​มาก​มา​รวม​เปดงาน​ดวย ทั้งสอง​ทาน​ได​ ใหความสนใจ​อยางยิ่ง พรอม​ซัก​ถามถึงร​ ายละเอียด​ตางๆ และ​กิจกรรม​ที่​ จัดแสดง​ตอ​สายตา​สาธารณชน​เปนชุดๆ ใน​วัน​เปดงาน​กวา 2 ชั่วโมง ขอ​กลับ​มายัง​หนังสือ​พิมพ​ขาว​หอศิลป / ขาว​วิจิตรศิลป (ฉบับ​ ที่ ๒) สำหรับ​เรื่องราว​ใน​เลม ซึ่ง​ได​มกี​ าร​เพิ่มเติมเ​รื่อง “ศัพท​นิยาม​ทาง​ ดาน​ศิลปะ” โดย​กอง​บรรณาธิการ”ศัพทศ​ ิลปะ” นอกจากนีย้​ ัง​ไดม​ ี​การ​ นำเสนอ​ผลงาน​ที่​คณาจารย​หลาย​ทาน​ใน​คณะ​วิจิตรศิลป ไดรับร​ างวัล​ใน​ ระดับโลก และ​ระดับชาติ เชน รางวัล​จาก UNESCO และ​รางวัล​ศิลปาธร ของ​สำนักงาน​ศิลป​วัฒนธรรม​รวมสมัย กระทรวง​วัฒนธรรม. อีกทั้ง​ยังมี​ ถอยแถลง​ของ​ผู​ไดรับ​รางวัล​ดังกลาว ตลอด​รวมถึง​เนื้อหา​สาระ​ที่​ยังคง​ เพิ่มเติมห​ มวดหมู​ความ​รูความ​เขาใจ​ทาง​ดาน​ศิลปะ​ใหก​ ับน​ ักศึกษา นัก​ วิชาการ และ​สาธารณชน ขึ้น​เรื่อยๆ อาทิ ความรู​เกี่ยวกับ​หอศิลป​และ​คน​หัว​ศิลป, หลัก​ทฤษฎี​การ​เขียน​ รูป​ดวย​สมอง​ซีก​ขวา, จิตรกรรม​ฝาผนัง​วัด​บาน​กอ อัน​เปนคุณล​ ักษณ​ เฉพาะที่​โดดเดนข​ อง​สุนทรียภาพ​แบบ​ลาน​นา, การ​แนะนำ​โครงการ​ลาน​ กิจกรรม​นักศึกษา เพื่อ​เพิ่มเติมเ​สริมแตงโ​ ลก​ของ​ความรู​ที่​พน​ไปจาก​ ชั่วโมง​เรียน​ตามปกติ และ​การ​เปดโอกาส​ให​นักศึกษา​พบปะ​กับ​ศิลปน นัก​ สรางสรรค​ระดับชาติแ​ ละ​ระดับโลก​ดวย, สุดทาย ไดม​ กี​ าร​เปดตัว”โครงการ​ จำลอง​ภาพ​จิตรกรรม​ฝาผนัง​วัด​ภูมินทร” ซึ่งค​ ณาจารย​สาขา​จิตรกรรม ได​ รวมกับน​ ักศึกษา​กระบวน​วิชา​จิตรกรรม​ไทย สรางสรรคแ​ ละ​สังเคราะห​ขึ้น แนนอน ทั้งหมด​นี้​เปน​ความคิดจ​ าก​ผูจัดทำ​หนังสือ​พิมพฯ ฝายเดียว ที่จะ​สรรหา​สิ่งที่คิด​วา​ดีงาม​มา​นำเสนอ ซึ่ง​ยังคง​ตองการ​รับ​การ​ตอบสนอง​ ใน​แบบสอง ทาง​จาก​ผูอาน ดวย​เหตุนจี้​ ึง​ขอ​เชิญชวน​ใหผ​ ูรับ​สื่อ​ทั้งหลาย โปรดใหค​ ำ​แนะนำ ติชม มายังก​ อง​บรรณาธิการ”ขาว​หอศิลป / ขาว​ วิจิตรศิลป” ไดที่ สำนักงาน​คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม ถนน​ หวย​แกว อำเภอ​เมือง จังหวัด​เชียงใหม 50200 หรือส​ งจดหมาย​ อิเล็กท​รอนิก​สไป​ที่ info@finearts.cmu.ac.th

รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม บรรณาธิการ​บริหาร ขาว​หอศิลป / ​ขาว​วิจิตรศิลป ​คณบดี​คณะ​วิจิตร​ศิลป มหาวิทยาลัย​เชียง​ใหม

ALUMNI - ศิษยเกาวิจิตรศิลป

วรรณ​ชัย วงษตะ​ลา

จาก​ความ​ฝน​และ​จินตนาการ​ที่​มี​พื้นฐาน​บน​ความ​เปนไปได วรรณ​ชัย วงษตะ​ลา ศิษยเกา​สาขาวิชา​ประติมากรรม คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​ เชียงใหม รุน​ป พ.ศ.2540 นับเปนค​ น​หนึ่ง​ที่​เดินท​ างผาน​ความ​ฝน เปลวแดด และ​แสงไฟ​มา​กวา 11 ป จนกระทั่ง​กลาย​มา​เปน​เจาของ​บริษัท Thai Interactive Studio หรือ ​ThaiiS (ไทย​อิส) บริษัท​ที่​มี​ความ​ เชี่ยวชาญ​ดาน​การ​ออกแบบ​เว็บไซต​และ​สื่อ​ใหม ประเภท​อิน​เตอรแอค​ทีฟ ระดับชาติ วรรณ​ชัย เริ่มตน​จาก​การ​มี​จุดประสงค​จะ​เปน​ประติมากร และ​ศรัทธา​ใน​อาจารย​ผูสอน​ วิชา​ดังกลาว ความ​ฝน​นั้น​ใกล​จะ​เปนความ​จริง​มาก​เมื่อ​เขา​ผลิต​ผลงาน​คุณภาพ​ออกมา​ในทาง​ ประติมากรรม​ที่​ไม​เหมือน​ใคร แต​เปน​เพราะ​อาจารย​ผู​ที่​เขา​ศรัทธา​ซื้อ​เครื่อง​คอมพิวเตอร​แม็ค​มา​ ตัว​หนึ่ง ทำให​เขา​ได​มี​โอกาส​จับตอง​มัน​เขา จากนั้น​เสนทาง​สาย​ประติมากร​จึง​เปลี่ยนไป และ​มัน​ แปรเปลี่ยน​ชีวิต​ของ​เขา​มา​จนกระทั่ง​ทุกวันนี้ ปจจุบัน วรรณ​ชัย ทำหนาที่​เปน​ที่ปรึกษา​ดาน​การ​ออกแบบ​สื่อ​ให​กับ​หลากหลาย​องคกร​ซึ่ง​ เปนทีร่​ ูจัก เชน รวมงาน​กับ​บริษัท คิง เพาเวอร มา​เก็ตติ้ง แอนด ​เมเนจ​เมนท จำกัด ใน​โครงการ​ ออกแบบ​และ​จัดทำ In-flight Catalogue ของ​สายการบิน​ไทย, โครงการ E-Radio ของ​คณะ​การ​ สื่อสาร​มวลชน มหาวิทยาลัย​เชียงใหม, การ​พัฒนา CRM (Customer Relationship Management) Web Application ใหก​ ับ​หลากหลาย​องคกร​ชั้นนำ​ใน​อุตสาหกรรม​ทองเที่ยว​ภายใน​ประเทศ, งาน​ ออกแบบ​และ​พัฒนา​ระบบ​เว็บไซต​ของ​แบรนด​ดัง เชน Honda และ Flynow รวมทั้งก​ าร​พัฒนา​สื่อ E-Learning ใหก​ ับ​อีก​หลากหลาย​โครงการ​และ​องคกร​ทั้ง​ภายใน​ประเทศ​และ​ตางประเทศ นอกจากนี้ ยัง​ได​ทำหนาทีเ่​ปน​อาจารย​พิเศษ​ใน​หลักสูตร​สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม โดย​สอน​เกี่ยวกับ Visual Design และ Information Design และ​พัฒนา​โครงการ​ที่​มี​เปาหมาย​ใน​การ​ลด​ขอมูล​ขยะ​ที่​กำลัง​เพิ่ม​ปริมาณ​ขึ้นอ​ ยาง​รวดเร็ว​ใน​ปจจุบัน​ นี้ ​และ​มี​แนวโนม​วา​ขอมูล​ขยะ​เหลานีจ้​ ะ​มี​ปริมาณ​เพิ่มขึ้น​อยาง​มหาศาล พรอมกับ​นำมาซึ่ง​การ​ลม​ สลาย​ของ​สังคม​ออนไลน​ใน​อีก​ไม​กี่​ทศวรรษ​นี้​ วรรณ​ชัย​จึง​ได​ริเริ่ม​โครงการ Trusted Information Gateway ขึ้น​มา​ภายใต​แนวคิด “Grow the Trusted Cyberculture” ใน​ลักษณะ Social Interactive เพื่อ​เพิ่ม​ปริมาณ​ขอมูล​ที่​เปน​ประโยชน​ให​กับ​สังคม​ออนไลน พวกเรา​อาจจะ​ฝน​อยาง​หนึ่ง แต​ตอง​มา​ทำ​อีก​อยาง​หนึ่ง อยางไร​ก็ตาม นั่น​มิไดห​ มายความวา​ คำพูด​ของ Albert Einstein ที่วา Imagination is more important than knowledge... ทำใหเ​รื่อง​นี้​ ขัด​แยงกัน อันที่จริง​แลว ความ​ฝน​ยังมี​ความ​สำคัญมาก เพียง​แตวา​มัน​ไมใช​ความ​ฝนเ​ดิมๆ แต​เปน​ฝน​ ใหมๆ อัน​ไม​สิ้นสุด​อยูที่​ขอบ​ขอ​งกระ​โห​ลก​กะลา นั่นเอง ​

2

Arts September 2008


Article ทัศนัย เศรษฐเสรี

ART MUSEUM จากพิพิธภัณฑ ถึง...

หอศิลป์ และโลกของคนหัวศิลป์

ศตวรรษ​ที่ ​17​ ​ ​–​ ​18​ ​ ​ใน​ยุโรป ​คือ​ชวงเวลา​แหง​ความ​คึกคัก​ที่​มนุษย​ตื่นตัวก​ ับ​ความ​สามารถ​ใน​การ​ใชเหตุผล ​ เรา​เรียก​ชวง​เวลานี้​วา ​ยุค​สวาง ​(​A​g​e​ ​o​f​ ​E​nl​​i​g​ht​​en​ m ​ e​ ​nt​​)​ ​การ​ใชเหตุผล​ทำ​ให​นัก​คิด​ใน​ชวง​เวลานี้​รูสึก​ถึง​ความ​ มี​ศักดิ์ศรี​ของ​ความ​เปน​คน ​(​D​ig​ ​ni​t​​y​ ​o​f​ ​Ma​ n​ )​ ​ ​อัน​นำมาซึ่งเ​สรีภาพ​ใน​การ​ปลดปลอย​ปจเจกชน​จาก​ความ​ไมรู ​ และ​นำไปสู​การ​ประดิษฐค​ ิดคน​เครื่องมือแ​ ละ​เทคโนโลยี​รูป​แบบ​ตางๆ​ ​ที่​ใช​ใน​การ​เปดเผย​ความ​จริง ​ซึ่งซ​ อนตัว​ อยู​เบื้องหลังป​ รากฏการณ ​ดวย​หลัก​คำ​อธิบาย ​(​E​x​p​la​ n​ a​ ​t​io​ n​ ​)​ ​มนุษย​สามารถ​ควบคุม​ความ​จริง ​และ​ใน​ที่สุด​ หาประโยชน​จาก​ความ​จริง​ที่​ตน​คนพบ ​ทามกลาง​บรรยากาศ​ใน​การ​แสวงหา ​การ​ทดลอง ​และ​การ​ประดิษฐ​คิดคน​เครื่องมือข​ อง​การ​พิสูจน​เชิงเ​หตุผล​ ใน​ศตวรรษ​ที่ ​1​7​ ​–​ ​18​ ​ ​นี้ ​แนวคิด​พิพิธภัณฑไ​ ดถ​ ือกำเนิด​ขึ้น ​Th​ e​ ​ ​Mu​ s​ e​ o​ ​ ​Sa​ c​ r​ o​ ​ ​ใน​โรม ​(​17​ 5​ 6​ )​ ​,​ ​Th​ e​ ​ ​B​r​i​t​is​ ​h​ ​ M​us​ ​eu​ m ​ ​ ​ใน​ลอนดอน ​(​17​ ​59​ )​ ​,​ ​Th​ e​ ​ ​U​f​f​iz​ ​i​ ​G​al​​l​er​ ​y​ ​ใน​ฟลอเรนซ ​(​17​ 6​ 5​ )​ ​,​ ​Th​ ​e​ ​B​el​​v​ed​ ​er​ ​e​ ​Pa​ l​​ac​ e​ ​ ​of​​ ​t​he​ ​ ​ H​ab​ ​sb​ ​ur​ ​g​ ​mo​ n​ ​ar​ ​ch​ s​ ​ ​ใน​เวียนนา ​(​17​ 8​ 1​ )​ ​ ​และ ​Th​ e​ ​ ​Lo​ u​ ​v​r​e​ ​Mu​ s​ ​eu​ m ​ ​ ​ใน​ปารีส ​(1​ 7​ 9​ 3​ )​ ​ ​ ​พิพิธภัณฑร​ ุน​แรกๆ​ ​เหลานีเ้​ปน​สถาน​ที่​แสดง​ของ​สะสม​ของ​บรรดา​เหลา​ขุนนาง​และ​ราชวงศเ​กา​ใน​ยุโรป ​คำ​ วา ​“​พิพิธภัณฑ”​ ​(M ​ ​us​ ​e​um ​ ​)​ ​มาจาก​รากศัพท​ใน​ภาษา​ลา​ติน ​คือ ​“​M​us​ ​eu​ ​m​”​ ​และ ​“M ​ ​ou​ s​ ​ei​​on​ ”​ ​ ​ใน​ภาษากรีก ​ซึ่ง​

เปนการ​ผสม​กันข​ อง​สอง​คำ​คือ ​“​M​us​ e​ s​ ​”​ ​(​ธิดา​ทั้ง ​9​ ​ของ​เทพเจา ​ Z​eu​ s​ ​)​ ​และ​คำ​วา ​“​M​n​em ​ ​os​ ​y​ne​ ”​ ​ ​ซึ่ง​แปล​วา​ความทรงจำ ​ (​M​em ​ ​or​ ​y)​ ​ ​เทพ ​M​us​ ​es​ ​ ​9​ ​องค​ตาม​ปกรณัม​กรีกม​ ี​ความ​เชี่ยวชาญ​ ใน​ศิลปะ​เฉพาะ​ดาน ​–​ ​ดนตรี ​บทกวี ​เตนรำ ​ประวัตศิ​ าสตร ​นาฏศิลป ​ ดาราศาสตร ​ละคร ​ฯลฯ ​ซึ่ง​ตาง​ให​แรง​บันดาล​ใจ​กับ​เทพ ​A​po​ ​ll​​o​ ​ผู​ขับ​ เคลื่อน​การ​สรางสรรค​ศิลปะ​ประเภท ​Pl​​as​ ​t​ic​ ​ ​Ar​ ​t​ ​(​หมาย​ถึง ​ศิลปะ​ที่​ สามารถ​จับตอง​ไดอ​ ยาง​เปน​รูปธรรม​ดวย​การ​มองเห็น​เชน ​จิตรกรรม ​ ประติมากรรม ​ภาพพิมพ ​ฯลฯ)​ ​ใน​ศิลปะ​สมัยใ​ หมใ​ น​เวลา​ตอมา ​ซึ่ง​เมื่อ​สำรวจดู​รากศัพท​ของ​คำ​วา ​“​M​us​ ​eu​ m ​ ​”​ ​ซึ่งป​ ระกอบขึ้น​ ดวย​คำ ​2​ ​คำ ​ดังกลาว​ขางตน ​พิพิธภัณฑ ​(​M​us​ ​eu​ m ​ ​)​ ​ทำ​หนา​ที่​ เปนพื้น​ที่​ของ​การ​ระลึก​ถึง ​(​R​e​m​in​ d​ ​er​ ​)​ ​ความทรงจำ​ของ​พัฒนาการ​ ของ​อารยธรรม​มนุษย ​ผาน​รูป​แบบ​และ​สวน​หลงเหลือ​ของ​ศิลปวัตถุ​ จาก​อดีต​ที่​มาจาก​หลาก​เวลา​และ​พื้น​ที่ ​พิพิธภัณฑท​ ำ​หนา​ที่​ใน​ฐานะ​ พื้น​ที่​ของ​การ​ศึกษา​เหตุการณ ​และ​ความทรงจำ​ดังกลาว​ขางตน ​ซึ่ง​ ชวงเวลา​ใน​ศตวรรษ​เดียว​กัน​นี้ ​แนวคิดก​ าร​ศึกษา​อดีตท​ ี่​เรียกวา ​ “​ประวัตศิ​ าสตร”​ ​กถ็​ ูก​พัฒนา​เปน​คูขนาน​ไป​ดวย​พรอม​กัน ​ความ​พยายาม​ใน​การ​ปะติดปะตอเ​รื่องราว​เหตุการณ​ใน​ประวัติ​ ศาสตร​ผาน​การ​เรียงลำดับ​ของ​เวลา ​และ​การ​จัดจ​ ำ​แนก​หมวดหมูข​ อง​ วัตถุต​ าม​ยุคสมัยเ​พื่อ​ประโยชนใ​ น​การ​ศึกษา​ที่​เกิดขึ้นใ​ น​พิพิธภัณฑย​ ุค​ แรก​นั้น ​มี​ความ​สอดคลองกับ​สิ่ง​ที่​เกิดขึ้นใ​ น​หอง​แหงค​ วาม​ฉงน ​ (​W​a​nd​ ​er​ ​ ​R​oo​ m ​ ​s​)​ ​หรือ ​Ca​ b​ ​in​ e​ t​​ ​of​​ ​C​ur​ ​i​os​ i​​t​ie​ s​ ​ ​ซึ่งเ​ปน​หอง​ของ​ การ​จัดเก็บ​ระเบียน​สาร ​และ​ตัวอยาง​วัตถุ​จาก​ธรรมชาติ​ทั้ง​พืช ​กอน​ หิน ​แมลง ​ปะการัง ​สัตวป​ ระเภท​ตางๆ​ ​โดย​มี​การ​จัดจ​ ำ​แนก​แยก​แยะ​ หมวดหมูไ​ ว​ตาม​ลักษณะ​ทางกายภาพ​และ​สายพันธุ​ตาม​แนวคิดแ​ ละ​ กรอบ​ความ​เขาใ​ จ​ใน​วิทยาศาสตรธ​ รรมชาติ ​(​Na​ t​​ur​ ​al​​ ​S​ci​e​ n​ c​ ​es​ ​)​ ​ ชวงตน ​การ​แบงว​ งศ ​(​D​om ​ ​ai​n​ )​ ​ ​ตาม​ระเบียบการ​จำ​แนก​หมวดหมู​ของ​ ตัวอยาง​วัตถุ​จาก​ธรรมชาติต​ าม​สำนึก​วิทยาศาสตรธ​ รรมชาติใ​ น​ชวง​ เวลานี้​มี​บางสิ่ง​ซึ่ง​รวม​กันโ​ ดย​ฐาน​ความ​เขา​ใจเดียว​กันก​ ับ​ความ​เขา​ ใจ​เรื่อง​การ​แบง​ลำดับ​เวลา​และ​พัฒนาการ​ของ​เหตุการณ​ที่​เกิดขึ้น​ ใน​ความ​เขาใ​ จ​เรื่อง​ประวัตศิ​ าสตรแ​ ละ​การ​จัด​ลำดับก​ าร​แสดง​หอง​ นิทรรศ​ใน​พิพิธภัณฑ ​ยิ่ง​ไป​กวา​นี้ภาย​ใต​สำนึกเ​ดียว​กัน​ทำ​ให​เกิด​ ความ​เขาใ​ จ​และ​ความรู​เฉพาะ​วงศ ​(​Do​ m ​ ​ai​​n)​ ​ ​และ​เฉพาะ​ชวงเวลา ​ (​Ti​m ​ ​e)​ ​ ​ที่​สามารถ​ถูกศ​ ึกษา​แยก​เฉพาะ​ออก​เปน​ประเภท ​(​หิน ​คน ​สัตว ​ พืช ​แมลง ​ปะการัง ​ฯลฯ)​ ​และ​แยก​เฉพาะ​ออก​เปน​ชวงเวลา ​(​กรีก ​โรมัน ​ยุคกลาง ​เร​นา​ซองซต ​ฯลฯ)​ ​โดย​มผี​ ู​เชี่ยวชาญ​เฉพาะ​ดาน​ ของ​วัตถุ​และ​เวลา​ทาง​ประวัตศิ​ าสตร​ที่​ถูกแ​ บงออก​เปนชวงๆ​ ​ดังกลาว ​ ตาม​สำนึก​ของ​การ​แบง​อาณาเขต​ของ​การ​ศกึ ษา ​(​A​r​e​a​s​ ​o​f​ ​S​t​u​d​y​)​ ​ จน​ถึง​เปนการ​แบงงาน​กัน​ทำ ​(​Di​​vi​​si​​on​ s​ ​ ​of​​ ​La​ b​ ​or​ ​)​ ​ของ​คน​ใน​ ศตวรรษ​หลังๆ​ ​ถัด​มา ​แรง​ปรารถนา​ใน​การ​สรางคำ​อธิบาย​ที่​เปน​องค​รวม ​(​W​h​ol​e​ ​ n​es​ ​s​)​ ​ของ​มนุษย​ที่​มตี​ อ​คำ​ถาม​ของ​ความ​สัมพันธร​ ะหวาง​มนุษย ​ ธรรมชาติ ​โลก ​จักรวาล ​และ​สิ่ง​ลี้ลับ​ตางๆ​ ​นั้น​ไม​ใชเ​รื่อง​ใหม ​หาก​แต​ ความ​พยายาม​ใน​การ​สรางคำ​อธิบาย ​(​E​xp​ ​la​ ​na​ t​​io​ n​ )​ ​ ​โดย​ตัด​แบงโ​ ลก​ ออก​เปน​สวนๆ​ ​แยกยอย ​(​Fr​ ​ag​ m ​ ​en​ t​​at​​io​ n​ )​ ​ ​และ​ทำการ​แยก​ประเด็น​ ศึกษา​และ​อาณาเขต​ของ​ศึกษา ​โดย​คาดหวัง​วา​สักวันหนึ่ง​จะ​คนพบ​ ชิ้นสวน​ของ​ความรู​ครบถวน ​และ​สามารถ​ตอ​เปน​ภาพ​องคร​ วม​ของ​ ความ​เขาใ​ จ​อีกครั้ง​นั้นเ​พิ่ง​เกิดขึ้นใ​ น​ศตวรรษ​ที่ ​17​ ​ ​–​ ​18​ ​ ​นี้​เอง ​เดิมศ​ ิลปวัตถุ​ถูกจ​ ัดแ​ สดง​รวมกับ​วัตถุ​ทาง​ประวัตศิ​ าสตรอ​ ื่นๆ​ ​ ใน​พิพิธภัณฑ ​แตห​ ลังจาก​การ​เกิดขึ้นข​ อง​ศิลปะ​สมัยใ​ หม ​ใน​ชวง​ ปลาย​ศตวรรษ​ที่ ​18​ ​ ​และ​เริ่มพ​ ัฒนา​เปน​ศาสตรเ​ฉพาะ​เรื่อย​มา​จน​ ถึง​กลาง​ศตวรรษ​ที่ ​19​ ​ ​หอง​แสดง​นิทรรศการ​ถูกต​ ระเตรียม​ให​มพี​ ื้น​ที่​ มากขึ้น​ใน​พิพิธภัณฑเ​ดิม ​และ​กลาย​มา​เปน​พิพิธภัณฑท​ าง​ศิลปะ ​ (​Ar​ ​t​ ​M​us​ ​eu​ m ​ ​)​ ​โดยเฉพาะ​ขึ้นภ​ ายหลัง ​ทั้งนี้​ยังคง​สถานะ​ของ​สำนึก​ การ​จัดเ​รียงลำดับ​พัฒนาการ​เชิงป​ ระวัตศิ​ าสตร​ของ​แนวคิด ​รูป​แบบ ​ และ​ลัทธิ​ทาง​ศิลปะ​ตางๆ​ ​เชน​เดียว​กับ​ที่เกิด​ขึ้นกับแ​ นวคิดพ​ ิพิธภัณฑ​ ใน​ชวงตนๆ​ ​โดย​ยัง​ทำ​หนา​ที่​เปนพื้น​ที่​ของ​การ​ศึกษา​สืบคน ​ของ​ศิลปะ​ โบราณ​และ​ปจจุบัน ​โดย​คาดหวัง​ถึง​การ​ตอ​ยอด​และ​ดำเนินตอ ​(​Pr​ ​o​g​r​es​ ​s​)​ ​ของ​ศิลปะ​ที่​จะ​เกิดขึ้นใ​ น​อนาคต ​สำนึก​เชนนี้​ถูกท​ ำ​ให​ เปน​รูปธรรม​ผาน​การ​จัด​แผนผัง​พื้น​ที่​ของ​พิพิธภัณฑ ​การ​จัดท​ างเดิน​ แบบ​เรียงลำดับ ​และ​ความ​เขาใ​ จ​เรื่อง​เวลา​ที่​วิ่ง​เปน​เสนตรง ​(​L​in​ e​ ​ar​ ​)​ ​ จาก​อดีต ​ปจจุบัน ​ไปสูอ​ นาคต ​รวม​ถึง​การ​วาง​ลำดับขั้น​ความ​สำคัญ​

อาน​ตอหนา 8

นิทรรศการประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2551 ​

เดือน

นิทรรศการ

พื้นที่

SEPTEMBER 2008​

8

1 - 25 ก.ย. 51

ศิลปะ​ของ​อาจารย​และ​นักศึกษา​สาขาวิชา​ศิลป​ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ชั้น 1 ดานหนา

9

4 - 28 ก.ย. 51

วิทยานิพนธ ระดับบ​ ัณฑิต​ศึกษา สาขาภาพพิมพ (วจศ.)

ชั้น 1 ดานหลัง หอง​เล็ก และ​ชั้น 2 ​ทั้งหมด

10

12 ก.ย. 51

สัมมนา​ภาควิชา​ภาพพิมพ และ​แสดง​มุทิตา​จิตแด ผศ.สม​พร รอด​บุญ

โรงละคร และ​บริเวณ​สนามหญา

11

27- 28 ก.ย. 51

สัมมนาวิชาการ นักศึกษา ป.โท สาขาจิตรกรรม คณะวิจติ รศิลป์ มช.

ชั้น 1 ดานหนาและโรงละคร

12

1 – 31 ต.ค.51

รักษ​สิ่งแวดลอม​ความ​พอเพียง

ชั้น 1 ดานหลัง

13

6 - 31 ต.ค. 51

ศิลปะเด็กโลก

ชั้น 1 ​ดานหนา

14

11 – 18 ต.ค.51

งานวิปัสสนากรรมฐาน (กำหนดการนีอ้​ าจมีก​ ารเปลี่ยนแปลง)

หอง​เล็ก ชั้น 1

15

23 ต.ค. – 23 พ.ย. 51

งาน​คณาจารย ​ภาควิชา​ภาพพิมพฯ คณะ​วิจิตร​ศิลป มช.

หอง​เล็กและ​ชั้น 2 ทั้งหมด

OCTOBER 2008​

Arts September 2008

3


Article

RIGHT SIDE สมองของเรา : ดานซายและดานขวา Yo​ur​ ​ ​B​r​a​in​ ​ ​:​ ​Th​ ​e​ ​R​i​g​h​t​ ​an​ d​ ​ ​Le​ ​f​t​ ​o​f​ ​I​t​ ​Fr​ ​o​m​ ​:​ ​D​r​aw​ ​in​ g​ ​ ​on​ ​ ​t​he​ ​ ​R​ig​ ​ht​​ ​S​i​d​e​ ​of​​ ​t​he​ ​ ​B​r​ai​​n​ ​b​y​ ​:​ ​D​r​.​ ​Be​ t​t​​y​ ​E​d​w​ar​ ​d​s​ ​

​ ยรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง สมเกี ​

คน​ที่​มี​ความคิด​สรางสรรค​คือ​คน​ซึ่ง​สามารถ​จัดการ​กับ​ ขาวสาร​ขอมูล​ใน​หนทาง​ใหมๆ​ ​ได​เปน​อยาง​ดี ​นัก​ประพันธ​ จัดการ​กับค​ ำ​ตางๆ​ ​สวน​นัก​ดนตรี​เรียบเรียง​ตัวโนต ​ศิลปน​ จัดการ​กับ​ผัสสะ​ตางๆ​ ​ทาง​สายตา ​ ​คน​ที่ทำงาน​ศิลปะ​ทั้งหลาย​ ตาง​ตองการ​ความรู​บางอยาง​ใน​เชิง​เทคนิค​ใน​งานอาชีพ​ของ​ พวกเขา ​คน​เหลานีแ้​ ตละคน​ที่​มคี​ วามคิด​สรางสรรค ​อาศัย​สหัช​ ญาณ(​ความรู​ที่​ไม​ผาน​กระบวนการ​เหตุผล)​ทำ​ให​เกิด​ความ​ เปนไปได​ใน​การ​เปลี่ยน​แปลง​ขอมูล​ธรรมดา​สามัญ​ไป​เปนการ​ สรางสรรค​สิ่ง​ใหมๆ​ ​เหนือ​ขึ้นไ​ ปจาก​การ​เปน​เพียง​วัตถุดิบ​เฉยๆ​ ​ เทา​นั้น ​คน​ที่​มี​ความคิด​สรางสรรค ​รำลึกแ​ ละ​จด​จำได​ถึง​ความ​ ตาง​ระหวาง​กระบวนการ​ขอมูล​สอง​อยาง​ที่มา​รวม​กัน ​และ​ เปลี่ยน​แปลง​ขอมูล​เหลา​นั้น​ไป​ใน​เชิง​สรางสรรค ​การ​คนพบ​ เมื่อ​ไมนานมานี้​เกี่ยวกับ​สมอง​ของ​เรา​วา​มัน​ทำงาน​อยางไร ​ได​ เริ่ม​ที่​จะ​ให​ความ​สวาง​ใน​เรื่อง​เกี่ยวกับ​กระบวนการ​สอง​ชนิด ​ มัน​ทำ​ใหเ​รา​ทราบ​ถึง​สมอง​สวนบน​สอง​ดาน​ของ​เรา ​ซึ่ง​เปน​ ขั้นตอน​ที่​สำคัญมาก​ใน​การ​ทำ​หนา​ที่​ปลดปลอย​ศักยภาพ​แหง​ การ​สรางสรรค​ของ​มนุษย​ออกมา ​งานวิจัย​ใน​เรื่อง​สมอง​ของ​มนุษย​เมื่อไ​ ม​กี่​สิบ​ป​ที่ผานมา ​ ได​ขยาย​ขอบเขต​ของ​มัน​ออกไป​อยาง​กวางขวาง ​อัน​เกี่ยวของ​ ไป​ถงึ ​ทฤษฎี​ตา งๆ​เกี่ยวกับ​ธรรมชาติ​แหง​ความ​สำนึก​ของ​มนุษย ​ การ​คนพบ​ดังกลาว​สามารถ​นำไป​ใชได​โดย​ตรง​กับ​เรื่องราว​ของ​ ความ​สามารถ​ใน​เชิง​สรางสรรค​ที่​เปนอิสระ​ของ​มนุษย ​ ​ทำความ​รูจัก​กับ​สมอง​สอง​ดาน​ของ​เรา ​(​Ge​ t​​t​in​ ​g​​t​o​​k​n​ow​ ​​bo​ t​​h​​s​id​ e​ s​ ​​of​​​y​o​ur​​​br​​ai​n​ )​​ ​หาก​เรา​เคย​เห็นภาพ​สมอง​ของ​มนุษย ​สมอง​ของ​มนุษย​ นั้น​คลายคลึง​กับ​ผล​ของ​วอลนัท​แบงครึ่ง ​เปน​สอง​ซีก​เทา​กัน​ ทั้งคู ​ปรากฏ​วา​มี​ลักษณะ​คลาย​กัน ​คือ ​มี​ลักษณะ​เปน​ลอน​ สมอง​ขดงอ​ไป​งอ​มา ​แบงครึ่ง​กลม​เทาๆ​ ​กัน​ใน​จุด​เชื่อม​ตอ​ ตรงกลาง ​ทั้ง​สองสวน​ถูก​เรียกวา ​“​ซีก​ซาย​และ​ซีก​ขวา”​ ​ (​Le​ ​f​t​ ​he​ ​m​i​s​p​he​ r​ ​e​ ​–​ ​ri​g​ ​ht​​ ​he​ m ​ i​​s​p​he​ r​ ​e)​ ​ ​ระบบประสาท​ของ​มนุษย ​ไดรับ​การ​เชื่อม​ตอ​กับ​สมอง​ ใน​ลักษณะ​ที่​ตรงขาม​กัน ​สมอง​ซีก​ซาย​ควบคุม​รางกาย​สวน​ ดานขวา ​สวน​สมอง​ซีก​ขวา​ควบคุม​รางกาย​สวน​ดานซาย ​ ยกตัวอยาง​เชน ​ถา​หากวา​เรา​ไดรับ​บาดเจ็บ​โดย​อุบัติเหตุห​ รือ​ ถูกท​ ุบ​จน​สมอง​ซีก​ซาย​ของ​เรา​ไดรับ​ความ​เสียหาย ​รางกาย​ของ​ เรา​ดานขวา​จะ​ไดรับ​ผลกระทบ​อยางรุน​แรง​ตอ​กรณี​ดังกลาว ​ และ​ในทาง​กลับก​ ัน ​หาก​เรา​ถูก​ทุบ​จน​สมอง​ซีก​ขวา​กระทบ​ กระเทือน ​รางกาย​สวน​ซีก​ซาย​ของ​เรา​ทั้งหมด​ก็​จะ​ไดรับ​ผล​ สะเทือน​เชน​กัน ​ทั้งนี้​เพราะ​เนื่องจาก​วา​เสนประสาท​ที่​กลับ​ขาง​ กันน​ ั่นเอง

​สมอง​สอง​ขาง ​(​T​he​ ​​do​ u​ b​ l​e​ ​​br​​ai​n​ )​​ ​ใน​สมอง​ของ​สตั ว​ตา งๆ​ ​นน้ั ​สว น​ของ​สมอง​ใหญ ​(​c​e​r​e​b​r​a​l​)​ ​ (​ทั้งสอง​ซีกข​ อง​สมอง)​ ​โดย​สาระ​แลว​เหมือน​กันท​ ั้งสอง​ดาน ​หรือ​ ทำ​หนา​ทสี่​ มมาตร​กัน ​(​sy​ ​m​me​ ​t​ri​c​ ​al​​)​ ​อยางไร​ก็ตาม ​สำหรับ​ มนุษยน​ ั้น​สวน​ของ​สมอง​ใหญ ​(​ทั้งสอง​ซีก)​ ​ไดพ​ ัฒนาขึ้น​มา​อยาง​ ไม​เทาเทียม​กัน​หรืออ​ สมมาตร ​(​as​ ​y​mm ​ e​ t​​ri​c​ a​ l​)​ ​ ​ใน​เรื่อง​หนา​ที่​ ของ​สมอง.​ ​ใน​ขอ​นี้ ​ผล​ที่​เรา​สังเกตเห็น​ได​มาก​ที่สุด​จาก​ภายนอก​ ของ​ความ​ไมเ​ทา​กัน​เกี่ยวกับ​สมอง​ของ​มนุษยก​ ค็​ ือ ​ความ​ โนมเอียง​ใน​การ​ใชม​ ือ​ขาง​หนึ่งม​ ากกวา​อีก​ขาง​หนึ่งน​ ั่นเอง

ใ​ นอดีต​ประมาณ ​15​ 0​ ​ ​ป​ที่ผานมา​หรือร​ าว​นั้น ​นัก​ วิทยาศาสตร​ทราบ​วา ​หนาท​ ี่​ของ​การ​ใชภ​ าษา ​และ​ความ​สามารถ​ ทีส่​ ัมพันธ​เกี่ยวกับ​ภาษา ​สวน​ใหญ​แลว​ตั้ง​อยู​ใน​สมอง​สวน​ซีก​ ซาย​ของ​แตละคน​เปนหลัก ​ราวๆ​ ​98​ ​ ​เปอรเซ็นต ​เปน​ผู​ที่​ถนัดขวา ​ และ​มจี​ ำนวน​เพียง ​2​ ​หรือ ​3​ ​เปอรเซ็นต​เทา​นั้น​ที่​ถนัดซาย ​ความรู​ เกี่ยวกับ​สมอง​ซีกซ​ าย​ที่​มี​ความ​เชี่ยวชาญ​ชำนิชำนาญ​ทาง​ดาน​ การ​ทำ​หนาท​ ี่​เกี่ยวกับ​ภาษา ​สวนมาก​ไดรับ​ทอด​มาจาก​การ​ สังเกต​ผล​ตางๆ​ ​ของ​สมอง​ที่​ประสบ​อุบัติเหตุ​หรือไ​ ดรับ​อันตราย​ นั่นเอง.​ ​มตี​ ัวอยาง​ที่​คอนขาง​ชัดเจน ​เกี่ยวกับ​การ​กระทบ​ กระเทือน​ของ​สมอง​ซีกซ​ าย ​จะ​เปน​มูลเหตุ​แหง​ความ​สูญเสีย​ ความ​สามารถ​ใน​การ​พูด​ไป ​ ​ในขณะ​ที่​การ​กระทบ​กระเทือน​ที่รุน​ แรง​เทาๆ​กัน​ของ​สมอง​ซีก​ขวา​จะ​ไมก​ อ​ให​เกิดผล​อยางเดียว​กัน​นี้ ​ทั้งนีเ้​พราะ ​การ​พูดแ​ ละ​ภาษา​มี​สวน​ที่​เชื่อม​ตอ​กับ​ความคิด ​ เหตุผล ​อยาง​ใกล​ชิดน​ ั่นเอง ​และ​หนาท​ ี่​ของ​สมอง​ชั้นสูงน​ ี้​ไดจ​ ัด​ ให​มนุษย​ตาง​ไปจาก​สัตว​ชนิด​อื่นๆ​.​ ​ใน​คริสต​ศตวรรษ​ที่ ​19​ ​ ​นัก​ วิทยาศาสตรก​ ลาว​วา ​สมอง​ซีกซ​ าย​เปน​สมอง​สวนสำคัญ ​มัน​ ครอบงำ​หรือ​เปน​ซีกห​ ลัก;​ ​ในขณะ​สมอง​ซีกข​ วามือ ​เปน​สวนรอง ​ (​s​ub​ ​or​ ​di​​na​ t​e​ )​ ห​ รือเ​ปน​ซีก​ที่​สำคัญ​นอยกวา ​ทรรศนะ​โดย​ทั่วไป​

เชนวา​นี้ ​มอี​ ิทธิพล​อยู​มา​จนกระทั่ง​เมื่อ​ไมนานมานี้​เอง ​ซึ่ง​ถือวา​สวน​ครึ่ง​ ดานขวา​ของ​สมอง​นั้น​เปน​ดาน​ที่​กาวหนา​และ​วิวัฒนาการ​มา​นอย ​กวา​ สมอง​ครึ่งด​ านซาย ​มันเ​ปนหนึ่ง​ใน​คขู​ อง​สมอง​ที่​เปน​ใบ ​ซึ่ง​ถือวา​เปนความ​ สามารถ​ใน​ระดับ​ต่ำ ​และ​ถูกช​ ี้นำ​และ​ดำเนิน​ไปตาม​สมอง​ซีก​ซาย​ที่​เปน​ คำพูด ​(​v​e​r​ba​ ​l)​ ​ ​เปนเวลา​นาน​ที่​การ​ศึกษา​ทาง​ดาน​ประสาท​วิทยา​ไดด​ ำเนิน​ไป​ใน​ เสน​ทางนี้ ​และ​ไมเคย​ทราบ​มา​กอน​เลย​จนกระทั่ง​เมื่อ​ไมนานมานี้ ​ไดม​ กี​ าร​ เพง​ความ​สน​ใจ​ไปยังเ​รื่อง​ของ​ระบบ​เสนประสาท​ใหญ ​ซึ่ง​ประกอบดวย​ เสน​ใย​ประสาท​นับ​ลานๆ​ ​ที่​เชื่อม​ตอ​สลับกับส​ มอง​ใหญท​ ั้งสอง​ซีก ​เสน​ สมอง​ที่​เชื่อม​ตอ​กับส​ วน​สมอง​อันนี้ ​เรียกวา ​co​ r​ ​pu​ s​ ​ ​ca​ l​​l​os​ ​um ​ ​ ​(​แถบ​เสน​ ใย​สีขาว​ที่​เชื่อม​กับส​ มอง)​ ​ ​เนื่องจาก​จำนวน​ที่​มากมาย​ของ​มัน ​เสน​ใย​ของ​สมอง​จำนวน​มหึมา​ และ​ตำ​แหนงท​ ี่ตั้ง​จุด​ยุทธศาสตรเ​ปน​จุดท​ ี่​เชื่อม​ตอ​ของ​สมอง​ทั้งสอง​ซีก.​ ​ สวน​ของ ​co​ ​r​pu​ ​s​ ​ca​ ​ll​​os​ ​um ​ ​ ​จึง​ไดใ​ ห​รูปลักษณ​เกี่ยวกับโ​ ครงสราง​ภาวะ​ ที่​สำคัญ​ทั้งหมด​ขึ้นม​ า​ที่​ยังคงเปน​ปริศนา​และ​เรื่อง​ที่​นา​ฉงนสนเทห​อยู ​ เทา​ที่​มหี​ ลักฐาน​ซึ่ง​พอ​จะ​หาได​บงชี้​วา ​co​ ​r​p​u​s​ ​ca​ ​ll​​os​ ​um ​ ​ ​อาจ​ถูกต​ ัด​หรือ​ พราก​ออกมา​อยาง​สมบูรณ​โดย​ปราศจาก​ผล​ของ​การ​สังเกต​ที่​มนี​ ัยยะ​ สำคัญ ​โดย​ผาน​การ​ศึกษา​จาก​สัตวท​ ี่​นำมา​ทดลอง​ชุด​หนึ่ง​ใน​ชวง​ระหวาง​ ทศวรรษ​ที่ ​19​ 5​ ​0​ ​ซึ่ง​สวน​ใหญไ​ ด​ปฏิบัตกิ​ าร​ใน​หองทดลอง​ที่​สถาบัน​ เทคโนโลยี​แหง​แคลิฟอรเนีย ​(​C​al​​if​​or​ ​ni​​a​ ​i​ns​ ​t​it​​ut​​e​ ​o​f​ ​T​ec​ h​ n​ o​ ​lo​ g​ ​y​)​ ​โดย ​ R​og​ e​ r​ ​ ​W​.​ ​Sp​ ​er​ ​r​y​ ​ ​และ​นักศึกษา​ของ​เขา ​อาทิ ​Ro​ n​ a​ ​ld​ ​ ​M​y​er​ ​s​ ​,​ ​C​ol​w​ ​y​n​ ​ T​r​ev​ ​ar​ ​t​he​ ​n​ ​และ​คน​อื่นๆ​ ​ได​รวม​ทำการ​ทดลอง ​ ​การ​ทดลอง ​ได​ทำ​ใหท​ ราบ​ถึง​หนา​ที่​หลัก​ของ ​co​ r​ ​pu​ s​ ​ ​ca​ l​​l​os​ ​um ​ ​ ​วา​ เปนตัว​ที่​ทำ​หนา​ที่​เตรียมการ​ติดตอ​ระหวาง​สมอง​ทั้งสอง​ซีก ​และ​เปนตัว​ ที่​อนุญาต​ให​มกี​ าร​สงผาน​เรื่องราว​ของ​ความทรงจำ​และ​การ​เรียนรู ​ยิ่ง​ ไป​กวา​นั้น ​มันไ​ ดรับก​ าร​พิจารณา​วา ​ถา​หาก​เสน​ใย​ประสาท​ที่​เชื่อม​ตอ​ อันนี้​ถูกต​ ัดไ​ ป ​สมอง​ทั้งสอง​ซีก​จะ​ยังคง​ทำ​หนา​ที่​ของ​มัน​ตอไป​อยาง​อิสระ ​ ซึ่ง​อธิบาย​ได​ใน​สวน​ที่​มันจ​ ะ​ไม​กอ​ใหเ​กิดผล​อัน​ใด​ตอ​ภาระ​หนา​ที่​และ​ พฤติกรรม​ของ​สัตว ​ใน​ชวง​ระหวาง​ทศวรรษ​ที่ ​19​ 6​ 0​ ​ ​นั้น ​ได​มกี​ าร​ขยาย​การ​ศึกษา​ อยางเดียว​กัน​นี้​ไปสู​คนไขท​ ี่​ไดรับ​การ​ผาตัดร​ ะบบประสาท ​ซึ่ง​ได​ทำ​ให​มี​ ขอมูล​ที่​กวางขวาง​ออกไป​เกี่ยวกับห​ นา​ที่​ของ​เสน​ใย​ประสาท ​ c​or​ ​p​us​ ​ ​ca​ l​​l​os​ ​u​m​ ​และ​ไดเ​ปน​มูลเหตุ​ให​กับน​ ัก​วิทยาศาสตร ​เปน​ขออาง​ ยืนยัน​เกี่ยวกับก​ าร​ปรับปรุง​ทัศนะ​เกี่ยวกับ​สมรรถนะ​ที่​สัมพันธก​ ัน​ของ​ ซีก​สมอง​ของ​มนุษย:​ ​ซึ่ง​สมอง​ทั้งสอง​ซีกน​ ั้นม​ ี​ความ​เกี่ยวพันก​ ันใ​ น​เรื่อง​ เกี่ยวกับห​ นา​ที่​ทางการ​รับรู​ขั้นสูง ​ ​ซึ่ง​แตละ​ซีกส​ มอง​มคี​ วาม​ชำนาญ​พิเศษ​ ใน​ทางตรง​กัน​ขาม​กัน ​แตเ​สริมก​ ัน​ให​สมบูรณ ​(​co​ m ​ ​p​l​em ​ ​en​ t​​ar​ ​y​ ​f​as​ ​hi​​on​ )​ ​ ​ สมอง​ทั้งสอง​ซีก​มี​วิธีการ​ทำงาน​ที่​ตาง​กัน ​(​di​​f​f​er​ ​en​ t​​ ​m​od​ ​e​s​)​ ​และ​มี​ความ​ สลับซับซอน​สูงมาก ​ทั้งนี้​เพราะ​การ​สัมผัส​รับรู​ที่​แปร​เปลี่ยนไป​นี้ ​ได​ครอบคลุมอ​ ยาง​ สำคัญ​ไป​ถึง​การ​ศึกษา​ใน​เรื่อง​ทั่วๆ​ ​ไป ​และ​สำหรับ​การ​เรียนรู​เกี่ยวกับ​ การ​วาดเสน ​(​l​ea​ r​ ​ni​​ng​ ​ ​t​o​ ​dr​ ​aw​ ​)​ ​ดวย ​โดยเฉพาะ​ใน​ที่นี้​จะ​ได​อธิบาย​ ถึง​ผลงานวิจัย​บาง​ชิ้น​อยาง​สั้นๆ​ ​โดย​สังเขป ​ซึ่ง​มัก​จะ​มี​การ​อางอิง​เสมอ​ เกี่ยวกับก​ าร​ศึกษา​ตางๆ​ ​ทาง​ดาน​การ​แบง​แยก​สมอง ​(​t​he​ ​ ​“​s​pl​i​​t​-​br​ ​ai​​n”​ ​ ​ s​t​ud​ y​ ​)​ ​ผลงานวิจัย​เหลานี้​สวน​ใหญแ​ ลว​กระทำ​กัน​ที่ ​C​al​​ ​t​e​ch​ ​ ​หรือ​ที่ ​ C​al​​i​f​or​ ​ni​​a​ ​i​ns​ ​t​i​t​u​t​e​ ​of​​ ​Te​ c​ h​ n​ ​ol​o​ g​ ​y​ ​โดย ​Sp​ ​er​ ​r​y​ ​และ​สานุศิษย​ของ​เขา ​ อยาง​เชน ​M​ic​ ​ha​ e​ l​​ ​G​az​ ​z​an​ i​​g​a​ ​,​ ​J​er​ ​r​y​ ​Le​ v​ ​y​ ​,​ ​C​ol​​w​y​n​ ​Tr​ ​ev​ ​a​r​t​he​ n​ ​ ​,​ ​ R​ob​ e​ r​ ​t​ ​N​e​b​es​ ​ ​,​ ​และ​คน​อื่นๆ​ ​ใน​การ​คนควา​นี้​มี​ศูนยกลาง​อยู​ที่​คน​กลุมเ​ล็กๆ​ ​ที่​ตองการ​ ทราบเรื่อง​เกี่ยวกับ​การ​ผา​แยก​สมอง ​หรือ​การ​ศัลยกรรม​ตัด​เอา​สวนตอ​ ของ​สมอง​ของ​คนไขอ​ อก ​พวก​คนไขเ​หลา​นั้น​หลังจาก​ที่​ถูกผ​ าตัดแ​ ลว ​จะ​ ไร​ความ​สามารถ ​โดย​เกิด​ภาวะ​ผิดปกติข​ อง​ระบบประสาท​กระ​ทัน​หัน ​ (​คลาย​อาการ​ของ​คน​เปน​โรค​ลมบาหมู)​ ​ซึ่ง​อันนี้​เกี่ยวกับส​ มอง​สอง​ซีก​ของ​

Silapathorn Award รางวัล ศิลปาธร ประจำป 2551

ความ​เปนมา สำนักงาน​ศิลป​วัฒนธรรม​รวมสมัย กระทรวง​วัฒนธรรม มี​ บทบาท​ใน​การ​สงเสริม สนับสนุน​และ​เผยแพร​กิจกรรม​สรางสรรค​ งาน​ศิลป​วัฒนธรรม​รวมสมัย​ของ​ไทย เพื่อ​เพิ่มพูนป​ ญญา​และ​ ประยุกต​ใช​ใน​สังคม​มา​อยาง​ตอเนื่อง รางวัล “ศิลปาธร” เปน​ รางวัลท​ ี่อยู​ภายใต​โครงการ​สรรหา​ศิลปนด​ ีเดน​รวมสมัย รางวัล “ศิลปาธร” ซึ่ง​เปนภาร​กิจ​และ​ความ​รับผิดชอบ​ ของ​สำนักงาน​ศิลป​วัฒนธรรม​รวมสมัย กระทรวง​วัฒนธรรม เริ่ม​ ดำเนินการ​ครั้งแรก​ใน​ป พ.ศ. 2547 โดย​กำหนด​วัตถุ​ประสงคเ​พื่อ​ การ​สงเสริม สนับสนุน และ​เชิดชู​เกียรติ​ศิลปน​รวมสมัย​ที่​มี​ความ​ มุงมั่น มานะ​สรางสรรค​ผลงาน​มา​อยาง​ตอเนื่อง ให​สามารถ​กาว​

4

Arts September 2008

ไป​ใน​เสนทาง​อาชีพไ​ ด​อยาง​มั่นคง​และ​มกี​ ำลังใจ​ใน​การ​สรางสรรคง​ าน​อยาง​ อิสระ เกิด​เปน​งานศิลปะ​อันท​ รงคุณคา เปน​ประโยชน​เชิงส​ ุนทรียะ กระตุน​ ให​เกิด​จินตนาการ​นำไปสู​ปญญา และ​ความรูน​ านาประการ การ​คัดสรร​ศิลปน​รวมสมัย​ดีเดน​ได​ดำเนิน​มา​อยาง​เขมขน คณะกรรมการ​ผู​ทรงคุณวุฒิ​ใน​สาขา​ตางๆ ไดท​ ำการ​คัดสรร​ศิลปน​ที่​มี​ คุณสมบัติ​และ​มี​ความ​เหมาะสม​เปน​ผู​ที่​ไดรับร​ างวัล “ศิลปาธร” ประจำป พ.ศ. 2551 จำนวน​ทั้งสิ้น 10 ทาน ใน 6 สาขา จำแนก​ดังนี้ ศิลปน​รวมสมัย​ดีเดน​รางวัล ”ศิลปาธร” ประจำป พ.ศ. 2551 จำนวน 6 สาขา 7 รางวัล ดังนี้ 1. รศ. อาร​ยา ราษฎร​จำเริญส​ ุข สาขา​ทัศนศิลป 2. นาย​ขจร​ฤทธิ์ รักษา สาขา​วรรณศิลป 3. นายไพว​รินทร ขาว​งาม สาขา​วรรณศิลป 4. รศ.ดร. ณรงคฤ​ ทธิ์ ธรรม​บุตร สาขา​ดนตรี


BRAIN คนไข.​ ​มี​การ​ควบคุม​ดวย​การ​ผาตัด​แยก ​co​ r​ ​p​us​ ​ ​ca​ l​​l​os​ ​um ​ ​ ​เสน​ใย​ทเี่​ชื่อม​ ระบบประสาท​ออก ​และ​ตัด​ความ​สัมพันธ​ของ​รอยตอ​ของ​สมอง​หรือ​สะพาน​ เชื่อม​ออก ​ดัง​นั้น​จึง​เหลือ​เพียง​สมอง​สวน​เดียว​เปน​เอกเทศ​จาก​สวน​อื่น ​การ​ ผาตัด​ครั้งนี้​เพื่อ​หวังผล​ใหอ​ าการ​ของ​บรรดา​คนไข​ถูก​ควบคุม​และ​ทำ​ให​ พวกเขา​ฟน​คืนสติข​ ึ้นม​ า ​ทั้งๆ​ ​ที่​โดย​แกน​แท​ธรรมชาติแ​ ลว ​การ​ทำ​ศัลยกรรม ​ ปรากฏการณ​ภายนอก​ของ​คนไข ​กริยา​อาการ ​และ​ความ​ประสาน​กัน​ตางๆ​ ​ ของ​อวัยวะ​จะ​มี​ผล​ที่​สอ​แสดง​ให​เห็น​นอยมาก ​และ​การ​สังเกต​อยาง​ไม​ เปนทางการ​เกี่ยวกับพ​ ฤติกรรม​ตามปกติ ​ดู​เหมือนวา​จะ​มี​การ​เปลี่ยน​แปลง​ ไป​ไมมาก​นัก ​ตอมา​ภายหลัง​พวก​กลุม ​C​al​​ ​Te​ c​ ​h​ ​ได​กระทำการ​ทดลอง​กับ​คนไข​ เหลานีใ้​ น​ชุด​การ​ทดสอบ​ที่​ละเอียดออน​และ​ฉลาด​มากขึ้น ​ซึ่ง​การ​ทดลอง​ นี้​ได​เปดเผย​ให​เห็น​ถึงห​ นา​ที่​ของ​สมอง​ทั้งสอง​ซีก​ที่​แยกออกจาก​กัน ​การ​ ทดสอบ​ครั้งนี้​ได​กอ​ให​เกิดห​ ลักฐาน​ใหมๆ​ ​ที่​นาประหลาด​ใจ ​ซึ่งส​ มอง​แตละ​ ขาง​สัมผัสรูถ​ ึง​ความ​จริง​ใน​วิถีทาง​ของ​ตัว​มัน​เอง​โดยเฉพาะ ​ ​ใน​สวน​ของ​สมอง​ซีก​ซาย​นั้น​เปน​ครึ่ง​หนึ่ง​ของ​สมอง​ที่​เกี่ยวกับ​ คำพูด ​(​ve​ r​ ​b​al​​)​ ​ซึ่ง​ปกติ​แลว​ตลอด​เวลา​จะ​ครอบงำ ​(​สมอง​ของ)​แตละคน​สวน​ใหญ ​โดย​มี​ผล​เทาๆ​ ​กับ​คนไขท​ ี่​ไดรับ​ การ​ผาตัดส​ มอง ​(​กลาว​คือ ​สมอง​ซีก​ซาย​สวน​ใหญ​มอี​ ิทธิพล​ ครอบงำ​สมอง​ซีก​ขวา​ตลอด​เวลา​ใน​คน​ปกติ ​หรือแ​ ม​แต​ คนไข​ที่​ถูก​ผาตัด​สมอง​นั่นเอง)​ ​ ​อยางไร​ก็ตาม ​ชุด​การ​ทดสอบ​ที่​เฉลียวฉลาด​ นี้ ​ ​กลุม ​Ca​ l​​ ​Te​ c​ h​ ​ ​ได​ทดสอบ​การ​แยก​สมอง​ซีก​ขวา​ ของ​คนไข ​และ​ได​พบ​หลักฐาน​วา ​สมอง​ซีก​ขวา​วา​ นั้นเ​ปนส​ มอง​และ​ประสบการณส​ วน​ที่​ไมเ​กี่ยวของ​ กับ​การ​พูด ​มี​ปฏิกิริยา​ตอบโต​ดวย​ความรูสึก ​และ​ มี​กระบวนการ​ติดตอ​สื่อสาร​โดย​ตัว​ของ​มัน​เอง ​ ​ใน​สมอง​สอง​ซีก​ของ​เรา ​ซึ่ง ​co​ r​ ​p​u​s​ ​ca​ ​ll​​o​ s​um ​ ​ ​หรือ​เสน​ใย​ของ​ระบบประสาท​ไม​ถูก​กระทบ​ กระเทือน ​จะ​มี​การ​ถายทอด​สื่อสาร​ระหวาง​สมอง​ ทั้งสอง​ซีก​ผสมผสาน​กัน ​หรือ​มี​การ​ประนีประนอม​ กัน​ใน​การ​สัมผัสรู​ทั้ง​สองสวน ​ดวย​เหตุนี้ ​สัมผัส​รับรู​ ทาง​ผัสสะ​ของ​เรา​เกี่ยวกับภ​ าวะ​ของ​คนๆ​ ​หนึ่ง​จึง​เปน​ หนวย​เดียว​กัน ​นอกเหนือ​จาก​การ​ศึกษา​ถึง​การ​ทำงาน​แยก​ กัน​ของ​สมอง​ทั้งสอง​ซีก ​ซาย-​ขวา ​ใน​เรื่อง​ที่​เกี่ยวกับ​ ประสบการณภาย​ใน​ที่​ถูกส​ รางขึ้น​มา​โดย​กระบวนการ​ทาง​ ดาน​ศัลยกรรม​ที่วา​แลว ​นัก​วิทยาศาสตร​ยัง​ได​ทำการ​ทดสอบ​ใน​ หนทาง​อยาง​อื่น​อีก ​ซึ่ง​สมอง​ทั้งสอง​ซีก​ได​ให​ขอมูล​ขาวสาร​จำนวน​ มาก ​จาก​หลักฐาน​ที่​รวบรวม​มา ​ได​แสดง​ให​เห็นวา ​วิธีการ​ทำงาน​สมอง​ซีก​ ซาย​นั้น​เปนเรื่อง​ที่​เกี่ยวกับค​ ำพูด ​(​ve​ r​ ​b​al​​)​ ​และ​การ​วิเคราะห ​(​an​ a​ ​ly​ t​​ic​ )​ ​ ​ ในขณะ​ที่​สวน​ของ​สมอง​ซีก​ขวา​เปนเรื่อง​ที่​ไม​เกี่ยวกับ​คำพูด (​no​ n​ -​ ​ve​ r​ ​b​al​​)​ ​ และ​เปนการ​มอง​ภาพรวม​ทั้งหมด ​(​g​l​ob​ ​a​l)​ ​ ​ ​หลักฐาน​ใหม​อันนี้ ​ได​ถูก​คนพบ​ขึ้นม​ า​โดย ​Je​ r​ ​r​y​ ​Le​ v​ ​y​ ​ใน​การ​ศึกษา​ ของ​เธอ​ระดับ​ปริญญาเอก ​ซึ่ง​แสดง​ให​เห็นวา ​วิธีการ​ของ​กระบวนการ​ใช​ สมอง​ซกี ข​ วา​นน้ั ​เปน​กระบวนการ​ทร​่ี วดเร็ว ​(r​​ap​i​d​)​ ​ซบั ซอน ​(​c​o​m​p​l​e​x​)​ ​เปนไป​แบบ​ทั้งหมด ​(w​ ​ho​ ​le​ ​)​ ​เกี่ยวกับ​ที่วาง ​(​s​p​at​i​​al​​)​ ​เกี่ยวกับ​ประสาท​ รับรู ​(​pe​ r​ c​ e​ p​ ​t​ua​ l​​)​ ​กระบวนการ​นั้น​ไม​เพียง​แต​แตกตาง​ไป​เทา​นั้น ​แต​ใน​เชิง​ เปรียบ​เทียบกับ​ความ​ซับซอน​ของ​สมอง​ซีก​ซาย​แลว ​สมอง​ซีก​ซาย​เปนเรื่อง​ เกี่ยวกับก​ าร​ใช​คำพูด​และ​การ​วิเคราะห.​ ​มากยิ่ง​ไป​กวา​นั้น​อีก ​Le​ v​ y​ ​ ​ยัง​ ได​คนพบ​ขอบงชีว้​ า ​วิธีการ​สมอง​สอง​ซีก​มี​แนวโนม​ใน​การ​สอด​แทรก​การ​ ทำงาน​ซึ่งก​ ัน​และ​กันด​ วย ​ซึ่ง​มี​การ​คาดเดา​ใน​เชิง​ปฏิบัติ ​และ​เธอ​ได​เสนอ​วา ​ มัน​อาจ​จะ​เปนเรื่อง​ของ​วิวัฒนาการ​ทาง​ดาน​เหตุผล ​ซึ่ง​พัฒนา​ให​สมอง​สอง​ ซีกข​ อง​มนุษยม​ ี​ความ​สมมาตร​กัน ​และ​มัน​เปน​หนทาง​ที่​เก็บรักษา​วิธีการ​ที่​ แตกตาง​กัน​เกี่ยวกับก​ ระบวนการ​ของ​สมอง​สอง​ซีก​เอา​ไว​ดวย

​จาก​หลักฐาน​เกี่ยวกับ​การ​ศึกษา​การ​ทำ​ศัลยกรรม​สมอง ​ ทัศนะ​อันนีค้​ อยๆ​ ​ดำเนิน​มา​ถึง​เรื่อง​ที่วา ​ ​สมอง​ทั้งสอง​ซีก​ไดใ​ ช​ วิธีการ​ตางๆ​ ​เกี่ยวกับ​การ​รับรู​ใน​ระดับสูง ​ซึ่ง​แตกตาง​กัน​ออกไป​ และ​พัวพัน​ไป​ถึง​ความคิด ​เหตุผล ​การ​ทำ​หนาท​ ี่​อัน​สลับซับซอน​ ของ​สมอง.​ ​กอนหนา​นใี้​ น​ชวง​ทศวรรษ​ที่ผานมา ​นับ​แต​การ​ ประกาศ​ผลงานวิจัยข​ ึ้น​มา​ครั้งแ​ รก​ใน​ป ​19​ 6​ ​8​ ​โดย ​Le​ v​ ​y​ ​และ ​ S​p​er​ ​r​y​ ​บรรดา​นัก​วิทยาศาสตร​ตาง​ก็ได​คนพบ​หลักฐาน​มากมาย​ ที่มา​สนับสนุน​ความรูน​ ี้ ​ซึ่ง​ไม​เพียง​แต​เฉพาะ​หลักฐาน​ที่​ไดม​ าจาก​ คนไข​ทไี่​ ดรับ​ความ​กระทบ​กระเทือน​ทาง​สมอง​เทา​นั้น ​แต​รวม​ถึง​ ใน​คน​ปกติ ​ซึ่งส​ มอง​ไม​ไดรับ​ความ​กระทบ​กระเทือน​ดวย ​ ​

5. นาง​สินี​นาฎ เกษ​ประไพ สาขา​ศิลปะ​การ​แสดง 6. นาย​นนทรีย นิ​มิ​บุตร สาขา​ภาพยนตร 7. ผศ.ดร. สมพิศ ฟู​สกุล สาขา​ออกแบบ​เชิง​สรางสรรค ศิลปน​รว มสมัย​ดเี ดน​รางวัล ”ศิลปาธร​กติ ติคณ ุ ” ประจำป พ.ศ. 2551 จำนวน 2 สาขา 3 รางวัล ดังนี้ 1. นาย​สม​เถา สุจริต​กุล สาขา​ดนตรี 2. นาย​ไสยาสน เสมา​เงิน สาขา​ออกแบบ​เชิง​สรางสรรค 3. นาย​สุวรรณ คง​ขุน​เทียน สาขา​ออกแบบ​เชิง​สรางสรรค

- 1994 Meisterschuelerin, Hochschule Fuer Bildende Kuenste Braunschweig, Germany (Konrad Adenauer Stiftung Scholar).

รศ. อาร​ยา ราษฎร​จำเริญ​สุข ประวัติ​และ​ผลงาน​ศิลปน​ศิลปาธร สาขา​ทัศนศิลป 2551 รศ. อาร​ยา ราษฎร​จำเริญ​สุข คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม ประวัติการ​ศึกษา - 1981 B.F.A. in Graphic Art, Silpakorn University, Thailand - 1986 M.F.A in Graphic Art. Silpakorn University, Thailand - 1990 Diplom Fuer Bildende Kuenste, Hochschule Fuer Bildende Kuenste Braunschweig, Germany (DAAD Scholar)

ความ​จริง​ซอน​ของ​คนไข​ที่​ไดรับ​การ​ผาตัด​สมอง ​ ​(T​he​ ​​D​ou​ b​ l​e​ ​​R​ea​ l​i​t​​y​​of​​​S​pl​i​​t​-​br​​ai​n​ ​​P​at​​ie​ n​ t​​s​)​ ​จาก​ตัวอยาง​เล็กนอย​ของ​แบบทดสอบ​ที่​ไดรับ​การ​ออก​แบบ​ ขึ้น​มา​เปนพิเศษ ​สำหรับ​ใชกับ​คนไข​ที่​ไดรับ​การ​ผาตัด​สมอง ​อาจ​ ชวย​แสดง​ภาพ​ให​เห็น​ถึง​ความ​จริง​ที่​แยก​กัน​ใน​การ​รับ​รู​โดย​สมอง​ แตละ​ซีก ​และ​วิธีการ​ซึ่งเ​ปน​กระบวนการ​พิเศษ​ที่​สมอง​แตละ​สวน​ ถูก​ใช​ใน​การ​ทดสอบ.​ ​ภาพ​สอง​ภาพ​ได​เกิดขึ้น​มา​อยาง​กระทันหัน​ ซึ่ง​เปน​ชั่ว​ประเดี๋ยวเดียว​บน​จอภาพ ​สายตา​ของ​คนไข​ที่​ไดรับก​ าร​ ผาตัด​สมอง​จอง​ไปยัง​จุดก​ ึ่งกลาง​เพื่อ​ตรวจสอบ​ภาพ​ทั้งสอง​อยาง​ ละเอียด ​และ​เก็บกัก​สิ่งท​ ี่​เห็น​นี้​เอา​ไว ​สมอง​แตละ​ซีกต​ าง​รับรู​ภาพ​ ที่​แตกตาง​กัน​ออกไป ​ ​ภาพ​ของ​ชอน​อันห​ นึ่ง​ที่​อยู​ทาง​ดานซาย​ของ​จอภาพ​เขาสู​ สมอง​ดานขวา ​ภาพ​ของ​มีด​เลม​หนึ่ง​ที่​อยูด​ านขวา​ของ​จอภาพ​ เขาสู​สมอง​ซีก​ซาย​ที่​เกี่ยวกับ​คำพูด.​ ​ ​เมื่อ​ถามคำถาม ​คนไขก​ ็​

ให​คำ​ตอบ​ที่​แตกตาง​กัน​ออกไป ​ถา​หาก​ขอ​ใหเ​อย​ถึง​สิ่ง​ที่​ปรากฏขึ้นบ​ น​ จอภาพ​อยาง​ทันที​ทันใ​ ด ​สมอง​ซีก​ซาย​ของ​คนไขจ​ ะ​สามารถ​แสดงออก​ เปน​คำพูดอ​ ยาง​มั่น​ใจ​ไดว​ า​เปน ​“ม​ ีด”​ ​ ​เมื่อ​ขอ​ให​คนไขห​ ยิบเ​อา​สิ่ง​ที่​อยู​หลัง​มานบังตา​ดวย​มือซาย ​ (​ซึ่ง​ควบคุมด​ วย​สมอง​ซีก​ขาว)​ ​และ​เลือก​หยิบส​ ิ่ง​ที่​เห็น​บน​จอภาพ​แบบ​ กระทันหัน ​คนไขจ​ ะ​หยิบ​เอา​ชอน​คันห​ นึ่ง​ขึ้น​มาจาก​กอง​วัตถุ ​ซึ่ง​มี​ทั้ง​มีด​ และ​ชอน​อยูใ​ น​กอง​นั้น ​ถาผ​ ู​ที่ทำการ​ทดลอง​ขอ​ให​คนไขพ​ ิสูจน​สิ่ง​ที่​เขา​ ได​ถืออ​ ยู​ใน​มือ​หลัง​มานบังตา ​คนไข​อาจ​ดู​สับสน​ขึ้น​มา​ทันที​ใน​ชั่วขณะ​ นั้น​และ​กลาว​วา ​“​มีด”​ ​สมอง​ซีกข​ วา​ทราบ​วา​คำ​ตอบ​วา​อันนี้​ผิด ​แตทวา​ ก็ไ​ มมคี​ ำพูด​ใดๆ​พอ​ที่​จะ​แกไข​คำพูด​ของ​สมอง​ซีก​ซาย​ได.​ ​ตอจาก​คำพูด​ นั้น​คนไขจ​ ะ​สั่นศีรษะ​คลาย​คน​ใบ ​(​บอกวา​ไมใ​ ช)​ ​ใน​ชั่วขณะ​นั้น ​สมอง​ที่​ เปน​คำพูดซ​ ีก​ซาย​เกิดส​ งสัย​หรือ​ประหลาด​ใจ​ออกมา​ดังๆ​วา ​“​ทำไม​ฉัน​จึง​ สั่นหัว?​”​ ​ใน​การ​ทดลอง​อีก​อัน​หนึ่ง ​ที่​แสดง​ให​เห็น​วาการ​ทำงาน​ของ​สมอง​ซีก​ ขวา​ทำงาน​ไดด​ ีกวา​สมอง​ซีก​ซาย​ใน​เรือ่ ง​เกีย่ วกับ​ปญ  หา​ตา งๆ​ ​เกีย่ วกับ​ ทีว่ า ง ​(​s​p​a​c​e​)​ ​การ​ทดลอง​อันนี้​เริ่มตนด​ วย​การ​ที่​ผูทดลอง​นำ​เอา​ วัตถุท​ ี่​ทำ​ดวย​ไม ​ซึ่ง​มรี​ ูปราง​หลายหลาก​มา​ให​กับ​คนไขช​ าย ​ แลว​ให​คนไขท​ ำการ​สวม​รูปทรง​ไม​ลง​ใน​ชองวาง​ที่​เปน​รูป​ เดียว​กัน ​ปรากฏ​วาความ​พยายาม​ของ​เขา​ดวย​มือขวา ​ (​ซึ่ง​สมอง​ซีกซ​ าย​ควบคุม)​ ​ลมเหลว​แลว​ลมเหลว​อีก ​ สมอง​ซีกข​ วา​ของ​เขา​พยายาม​จะ​ใหค​ วาม​ชวยเหลือ ​ แตม​ ือขวา​กลับผ​ ลักไส​มือซาย​ให​ออกไป​หางๆ​ ​และ​ ใน​ที่สุดค​ นไขผ​ ู​นั้นก​ ็​ตอง​วางมือ​ของ​ตน​ลง ​เพื่อ​ที่​จะ​ ปลอย​ให​ตัว​เขา​คลาย​จาก​ความ​งุนงง ​เมื่อ​ถึง​ที่สุด ​ นัก​วิทยาศาสตรท​ ี่ทำการ​ทดลอง​ได​แนะนำ​ให​คนไข​ ใชท​ ั้งสอง​มือ ​ปรากฏ​วา​มือซาย​ที่​มคี​ วาม​เขา​ใจ​ใน​ เรื่อง​ของ​ชองวาง​อากาศ​อยาง​ปราดเปรื่อง ​(​s​pa​ t​​ i​al​​ly​ ​ ​“​s​m​a​r​t​”​ ​l​ef​​t​ ​h​an​ d​ )​ ​ ​ไดผ​ ลักไส​มือขวา​ที่​บอด​ ใบใ​ น​เรื่อง​ชองวาง​อากาศ​นี้​ออกไป​หางๆ​ ​จาก​การ​ เขามา​สอด​แทรก​การ​ทำงาน ​จาก​ผล​ของ​การ​คนพบ​ที่​พิเศษ​กวา​ปกติอ​ ันนี้ ​ ปจจุบัน​ทำ​ให​เรา​ทราบ​วา ​แมวา​ความรูสึก​ตามปกติ​ ของ​เรา​นั้นจ​ ะ​บอกวา​เรา​เปน​คนๆ​ ​หนึ่ง ​มี​การ​ดำรงชีวิต​ อยูล​ ำพัง ​แต​สมอง​ของ​เรา​กลับม​ สี​ อง ​(​do​ u​ b​ ​l​e)​ ​ ​แตละ​ ซีก​ของ​สมอง​มหี​ นทาง​ใน​การ​รับรู​ของ​ตัว​มันเ​อง ​สัมผัสรู​ ดวย​วิถีทาง​ของ​มันเ​อง​กับ​ความ​จริง​ภายนอก ​ใน​วิธีการ​พูด ​ พวกเรา​แตละคน​มจี​ ิตใ​ จ​คู​หนึ่ง ​มจี​ ิตสำนึก​คู​หนึ่ง ​มี​การ​ไกลเกลี่ย​ ประนีประนอม​และ​ประสาน​รวมตัวก​ ัน​โดย​เสน​ใย​ประสาท​ที่​เชื่อม​ตอ​กัน​ และ​กัน​ระหวาง​สมอง​ทั้งสอง​ซีก ​พวกเรา​ได​เรียน​รูวา ​สมอง​ทั้งสอง​ซีก​นั้น​สามารถ​ที่​จะ​ทำงาน​รวม​ กัน​ใน​หนทาง​ตางๆ​ ​มากมาย ​บางครั้ง​มัน​กป็​ ฏิบัติ​งาน​รวม​กัน​ใน​แตละครั้ง ​ เพื่อ​สนับสนุน​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ดวย​ความ​สามารถ​พิเศษ ​และ​บางครั้ง​มันก​ ็​ ปลอย​ให​แตละ​สวน​ของ​ซีกส​ มอง​รับหนา​กับภ​ าระ​หนา​ที่ ​ซึ่ง​เหมาะสมกับ​ มันโ​ ดยเฉพาะ​ไปตาม​มรรค​วิธี​ของ​ตัว​มัน.​ ​ใน​บางครั้ง​บางคราว​สมอง​ ทั้งสอง​ซีกส​ ามารถ​ทำงาน​ไดอ​ ยาง​โดดเดี่ยว ​ดวย​การ​เปด-​ปด ​(​on​ ​-​of​​f​)​ ​ คือ ​ในขณะ​ที่​สมอง​ขาง​หนึ่ง​ทำงาน ​(​เปด-​on​ )​ ​ ​สมอง​อีก​ขาง​หนึ่ง​ดู​คลายๆ​ ​ วา​จะ​ปด ​(​ปด-​of​​f​)​ ​และ​มันด​ ู​เหมือนวา​สมอง​ทั้งสอง​ซีก​บางที​ขัดแ​ ยงก​ ัน​ และ​กัน ​อยาง​เชน ​สมอง​ซีก​หนึ่ง​พยายาม​จะ​กระทำ​สิ่ง​ใด​สิ่ง​หนึ่ง ​ในขณะ​ ที่​สมอง​อีก​ซีก​หนึ่ง​รูวา​มัน​สามารถ​จะ​ทำได​ดีกวา ​ยิ่ง​ไป​กวา​นั้น ​บางที​ดู​ เหมือนกับ​วา ​แตละ​ซีกส​ มอง​มี​วิธีการ​เก็บรักษา​ความรู​จาก​สมอง​อีกซ​ ีก​ หนึ่ง ​(​โดย​ที่​สมอง​อีก​ซีกห​ นึ่ง​ไม​รูเรื่อง​นั้น​เลย)​ ​

อาน​ตอหนา 10

ตำแหนง​และ​หนาที่​ปจจุบัน - รอง​ศาสตราจารยป​ ระจำ​คณะ​วิจิตรศิลป สาขาวิชา​ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม - นัก​เขียน​คอลัมน จุดประกาย​ทัศนศิลป กรุง​เทพ​ธุรกิจ, คอลัมน คิด ฝน​อยู​ใต​ฟา เหนือ​ดิน นิตยสาร​ดิฉัน , บทความ​ศิลปะ นิทรรศการ​ศิลปะ​นานาชาติ มติช​ น​สุดสัปดาห รูปแบบ​การ​สรางสรรค​ผลงาน ภาพพิมพ ประติมากรรม สื่อผสม วีดีโอ ภาพถาย ศิลปะ​จัด​วาง ประวัติการ​ทำงาน เคย​เปน​อาจารยส​ อน​ศิลปะ​ภาพพิมพว​ ิทยาลัย​ชาง​ศิลป กรุงเทพฯ ปจจุบัน​สอน​ศิลปะ​ที่​คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม ใน​ บทบาท​ประธาน​บริหาร​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา สาขา​ทัศนศิลป

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) เชิญทานผูที่สนใจเขาฝกอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อระยะสั้น (สนใจการ​ฝก​อบรม อาน​ตอหนา 12)

Arts September 2008

5


Le paradis des Fleurs The pa

5 กันยายน ที่ผานมา ศ.ดร.​พงษ​ศักดิ์ อั​งก​สิทธิ์ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม และ รศ.น.พ.นิเวศน ​นันท​จิต คณบดี​คณะ​ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม รวมทั้ง​แขก​ผมู​ ี​เกียรติ​จำนวน​ มาก ได​ใหเกียรติ​มา​เปดงาน Le paradis des Fleurs (The paradise of flowers) ครั้งท​ ี่ 7 ของ​คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม ณ บริเวณ​ลาน​กิจกรรม​ชั้น G ศูนยการคาเ​ซ็นทรัลแ​ อร​พอรต ​พลาซา เชียงใหม นิทรรศการ “สรวงสวรรค​แหง​บุปผชาติ” นีเ้​ปนความ​รวมมือ​ ของ 4 กระบวน​วิชา​ทเี่​ปด​ทำการ​สอน​ใน​คณะ​วิจิตรศิลป ประกอบดวย วิชา​ประดิษฐ​ดอกไม ใบไม ผลไม​ไทย, วิชาการ​ออกแบบ​นิทรรศการ​ และ​การ​แสดง​สินคา, วิชา​เครื่อง​แตงกาย​และ​การ​แตงหนา​ละคร, และ​ วิชาการ​ออกแบบ​เครื่อง​ประดับ ใน​การนำ​ผลงาน​นักศึกษา​ปจจุบัน และ​ศิษยเกา เสนอ​ตอ​สาธารณชน​ใน​ระหวาง​วันที่ 5-7 กันยายน 2551

ใน​กิจกรรม​ดังกลาว ผศ.​สุนัน​ทา รัตนา​วะดี รองคณบดีฝ​ าย​ วิชาการ คณะ​วิจิตรศิลป ใน​ฐานะ​ผูสอน​บาง​กระบวน​วิชา​ขางตน ใน​ ฐานะ​ประธาน​การ​จัดงาน และ organizer ไดเ​ปน​แมงาน​นิทรรศการ และ​จัดให​มี​การ​แสดงดนตรี​จาก​วง Trio Contemporary Band, การ​ เดินแฟชั่น​โชว​ของ​ศิษยเกา คณะ​วิจิตรศิลป ภายใต​ชื่อ “Societea Story” โดย​คุณ​สุก​ฤษฏิ์ แกว​คำ และ​จาก Brand “Nopparat Charapok” โดย​คุณ​นพรัตน ชรา​พก ​มนี​ างแบบ​จำนวน​ มาก​เขารวม พรอมกัน​นั้น​ได​มี​การ​แสดง​ชุด “สุนทรา​พา​เพลิน” และ​ การ​แสดง “โปรโมท​ลูกทุง​วิจิตรศิลป” ซึ่ง​เรียกรอง​ความ​สนใจ​จาก​ สื่อมวลชน และ​สราง​ความ​พึงพอใจ​กับ​ประชาชน​เปน​จำนวน​มาก รายงาน​ยอหนา​ขางตน เกิดขึ้น​ได​และ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ เพราะ กระบวนการ​เชิง​ระบบ​ใน​การ​ทำ​โครงการ (pre-project, project, และ post-project) กลาว​คือ นับจาก​การ​เตรียม​งาม

ประสาน​ความ​รวมมือ หา​การ​สนับสนุน​จาก​องคกร​และ​สถาบัน​ตางๆ, การ​แกปญหา​เฉพาะหนาใ​ น​ระหวาง​แสดง​งาน​ การ​จัดแสดง​นิทรรศการ การ​บำรุง​รักษา, ตลอดจน​หลัง​เลิกงาน มี​การ​ประเมินผล รับฟง​ขอ​ เสนอแนะ และ​การ​เก็บกวาด​เปนอัน​สิ้นสุด นอกจากนี้​กระบวนการ​วิภาษ​วิธี​ทาง​ศิลปะ (Art & dialectics) (Thesis, Anti-thesis, และ Synthesis) ก็ถ​ ูกน​ ำมาใช​เพื่อ​นำเสนอ​ความ​ แตกตาง​ไปจาก​นิทรรศการ​คราวกอนๆ กลาว​คือ กระบวนการ​ดังกลาว​ เปน​ยุทธวิธหี​ นี​ความ​ซ้ำซาก​จำเจ ดวย​การนำ​นิทรรศการ​ใน​ป​ที่ผานมา​ เปน​ตัวตั้ง, คิดห​ า​หนทาง​ที่​แตกตาง, และ​การ​สังเคราะห​เกา​กับใ​ หมเ​ขา​ ดวยกัน อัน​ถือเปนก​ ระบวนการ​สาม​ขั้นตอน​ของ​การ​พัฒนา​รูปแบบ​ผล​ งานศิลปะ​ทุกชนิด ดอกไม ใบไม ผลไม เปน​สุดยอด​ของ​การ​ผุดก​ ำเนิด​จาก​พันธุพืช​ ตาม​ธรรมชาติ มนุษยร​ ูจักค​ ัดสรร​สิ่ง​สูงสุด​เหลานี้​มา​ใชกับก​ ิจกรรม​ทาง​

หองสมุด​คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม

หองสมุด​สมัยใหม​ดาน​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม พรพิศ ​เดชาวัฒน

6

Arts September 2008

จาก​เจตนารมณ​ของ​คณะ​วิจิตรศิลป​ในดาน​การ​เรียน​การ​สอน คณะ​วิจิตรศิลป​ให​ความ​สำคัญกับ​ผูเรียน​เปนสำคัญ โดย​มุงเนน​ให​ นักศึกษา​สามารถ​นำ​ความรูท​ ี่​ไดรับ​ไป​ปฏิบัติ​ได​จริง เกิด​สัมฤทธิผล​ ในทาง​สรางสรรค โดย​มี​ปจจัย​สนับสนุน​การ​เรียน​การ​สอน​ใหเปนไป​อยาง​ มี​ประสิทธิภาพ อาทิเชน อุปกรณ​สื่อการสอน หองสมุด หอง​จัดแสดง​ นิทรรศการ หองสมุดค​ ณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัย​เชียงใหม สังกัด​ฝาย​ หองสมุดแ​ ละ​สารนิเทศ​สาขา​สังคมศาสตร​และ​มนุษยศาสตร สำนัก​ หอสมุด มหาวิทยาลัย​เชียงใหม และ​เปน​หนวย​หนึ่ง​ใน​งาน​บริการ​การ​ ศึกษา คณะ​วิจิตร​ศิลป ภารกิจห​ ลัก​ของ​หองสมุดค​ ณะ​วิจิตรศิลปส​ รุป ดังนี้ 1. เปน​แหลง​รวบรวม​และ​อนุรักษ​สารสนเทศ​สาขา​วิจิตรศิลป​และ​ สาขา​เกี่ยวเนื่อง​ใน​ทุก​รูปแบบ ไดแก สื่อ​สิ่งพิมพ สื่อ​โสตทัศนวัสดุ สื่อ​ มัลติ​มีเดีย และ​สื่อ​อิเล็กทรอนิกส 2. สนับสนุน​พัฒนา​คุณภาพ​การ​เรียน​การ​สอน การ​วิจัย​ของ​คณะ​ วิจิตรศิลป ดวย​การ​ใหบริการ​สารสนเทศ​อยาง​สอดคลองกับ​สาขาวิชา​ที่​ ดำเนินการ​เรียน​การ​สอน​ปจจุบัน 3. พัฒนา​และ​ขยาย​งาน​ระบบ​หองสมุด​อัตโนมัติ​ดวย​การนำ​ เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และ​การ​สื่อสาร​ที่​ทันสมัย​มา​ใช​ใน​หองสมุดค​ ณะ​ วิจิตรศิลป​อยาง​ครบ​วงจร งาน​บริการ​ของ​หองสมุด​คณะ​วิจิตรศิลป หองสมุดค​ ณะ​วิจิตรศิลป​จัดให​มี​บริการ​เพื่อ​สนับสนุน​การ​เรียน​ การ​สอน การ​วิจัย​และ​การ​ศึกษา​คนควา​ดวย​ตน​เอง โดย​นำ​เทคโนโลยี​ สารสนเทศ​และ​การ​สื่อสาร​ที่​ทันสมัย​เขามา​ชวย​ดำเนินการ​และ​จัดการ​ งาน​บริการ​หองสมุด 1. ทรัพยากร​สารนิเทศ​สาขา​วิจิตรศิลป​ที่​ใหบริการ 1.1 หนังสือป​ ระกอบการ​เรียน​การ​สอน การ​ศึกษา​คนควา วิจัย​ และ​สาขา​เกี่ยวเนื่อง จำนวน 19,984 เลม ภาษาไทย จำนวน 14,352 เลม และ​ภาษา​ตางประเทศ จำนวน 5,632 เลม 1.2 วารสาร​ศิลปะ​และ​สาขา​เกี่ยวเนื่อง ภาษาไทย จำนวน 90

รายการ​บอก​รับ​เปนสมาชิก 23 รายการ​ภาษา​ตางประเทศ จำนวน 33 รายการ บอก​รับ​เปนสมาชิก 27 รายการ 1.3 โสตทัศนวัสดุแ​ ละ​สื่อ​อิเล็กทรอนิกส จำนวน 1,327 รายการ​ ไดแก คอม​แพ​คดิกสส​ ารคดี ภาพยนตรท​ ไี่​ ดรับรางวัล​และ​ภาพยนตรศ​ ิลปะ ตลอด​ถึง​เพลง​คลาส​สิค และเพลง​ทั่วไป รวมทั้ง​การ​แสดงดนตรี 2. บริการ​สืบคน​ขอมูล​อิเล็กทรอนิกส ไดแก บริการ​คนร​ ายชื่อ​สิ่งพิมพ​ ของ​สำนัก​หอสมุด มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม(Online Public AccessCatalog หรือ OPAC) บริการ​ฐานขอมูล​ออนไลน บริการ​หนังสือ​อิเล็กทรอนิกส (e-Books) บริการ​วิทยานิพนธอ​ ิเล็กทรอนิกส (e-Theses) บริการ​วิจัย​ อิเล็กทรอนิกส (e-Research) บริการ​ขอมูล​เอกสาร​หา​ยาก​อิเล็กทรอนิกส (e-Rare Books) ขอมูลอ​ ิเล็กทรอนิกส​สาขา​วิจิตรศิลป ซึ่ง​ไดรับ​การ​ สนับสนุน​งบประมาณ​โดย​สำนักห​ อสมุด มหาวิทยาลัย​เชียงใหม สำนักงาน​ คณะกรรมการ​อุดมศึกษา (สกอ.) และ​คณะ​วิจิตรศิลป ไดแก - วารสาร​อิเล็กทรอนิกส​สาขา​วิจิตรศิลป ฉบับเ​ต็ม 238 รายชื่อ สืบคน​จาก​ฐานขอมูลe-Journal ฐานขอมูล A-Z หมาย​รวมถึง วารสาร​ชื่อ Museum Management and Curatorship ซึ่งค​ ณะ​วิจิตรศิลปส​ นับสนุน​ งบประมาณ​ป 2548และ2549 เปนว​ ารสาร​ดาน​การ​จัดการ​ศิลปะ​และ​ พิพิธภัณฑ เหมาะสำหรับน​ ักว​ ิชาการ​ดาน​ศิลปะ ภัณฑารักษม​ ขี​ อมูล​ตั้งแต ป ค.ศ. 1982 – 2006 ปจจุบันส​ ืบคน​จาก ฐานขอมูล Taylor & Francise - วิทยานิพนธ​และ​วิจัย​อิเล็กทรอนิกส​สาขา​วิจิตรศิลป ทั้ง​ภาษาไทย​ และ​ตางประเทศ​ฉบับ​เต็ม สืบคนจ​ าก​ฐานขอมูล e-Books (Dissertation Fulltext 136 รายการ) (CMULOPAC 25 รายการ) และ​สืบคน​จาก​เว็บไซต​ สำนัก​หอสมุดฐ​ านขอมูล e-Research และ​ฐานขอมูล Digital Collection เปนตน - หนังสือ​อิเล็กทรอนิกส​สาขา​วิจิตรศิลป นำเสนอ​ใน​รูปแบบ​หนังสือ​ อิเล็กทรอนิกส​ฉบับ​เต็ม เชน หัวขอ Fineart 43 รายการ Ceramics 842 รายการ Computer art 4 รายการ เปนตน สืบคนจ​ าก​ฐานขอมูลe-Books http://www.netlibrary.com/ 3.บริการสารนิเทศ​สาขาวิจิตรศิลป - บริการ​สูจิบัตร​นิทรรศการ เปนการ​รวบรวม​ผลงาน​ของ​ศิลปน​ที่​รวม​ แสดง​งานศิลปะ​แขนง​ตางๆ จำนวน 1,359 รายการ จัดแ​ บง​เปน 3 ประเภท


Art​News

radise of flowers

วีระพันธ จันท​ รหอ​ม

ศาสนา​มา​นับแต​อดีต, ในทาง​วิทยาศาสตร​สิ่ง​เหลานีไ้​ ด​ถูก​ศึกษา​อยาง​ เปนภว​วิสัย ลึก​ลง​ไป​ใน​ระดับ​เซลล, สวน​ในทาง​เศรษฐกิจ ถือเปนส​ ินคา​ ใน​การ​ทำ​รายได​อยางเป​นก​อบ​เปน​กำ, ทาง​วรรณกรรม​สิ่ง​เหลานีไ้​ ดรับ​ การ​เปรียบเปรย​เทากับอ​ ิตถี​เพศ​และ​อารมณ​ความรูสึก, สวน​ในทาง​ ทัศนศิลป ดอกไม​ไดรับ​การ​นำเสนอ​ในแงค​ วาม​งาม​หรือ​สุนทรียภาพ​และ​ บางครั้ง​ถูก​มอง​ในแงข​ อง​อีโร​ติก (เทพ​อี​รอส - เทพ​แหง​ความ​รัก​ใน​แบบ​ หนุมสาว) The Paradise of Flowers (สรวงสวรรคแ​ หง​บุปผชาติ)นี้ ได​ตัด​เอา​ มิตทิ​ ี่​แฝง​ฝง​อยูใ​ น​ศาสตร​ตางๆ แหง​ศรัทธา​และ​สมอง​ซีก​ซาย​ที่​เกี่ยวของ​ กับเ​หตุผล​ลง​ไป​สิ้น เหลือ​เพียง​การ​ชู​ชอเ​ดน​ตระหงาน​อวด​ความ​งาม​ใน​ตัว​ ของ​ดอกไม ใบไม และ​ผลไม​เอง ภายใต​การ​จัดการ​ของ​ฝมือ​มนุษย​เพื่อให​ อารมณ​ความรูสึก จินตนาการ และ​ความ​ฝน​ได​สัมผัส

สูจิบัตร​นิทรรศการ​ภายใน​ประเทศ​ไทย สูจิบัตร​นิทรรศการ​ตางประเทศ และ​ สูจิบัตร​นิทรรศการ​อาจารย นักศึกษา​คณะ​วิจิตรศิลป - บริการ​แฟมขอมูล​ศิลปน - ศิลปะ เปน​บริการ​ที่​หองสมุด​จัด​ทำขึ้น​ ใน​รูป​แฟมขอมูล จำนวน 2,582 หัวเรื่อง โดย​รวบรวม​บทความ ภาพ​ผลงาน ประวัติ​ของ​ศิลปน ชาง​พื้นบาน​ทั้ง​ชาวไทย​และ​ชาว​ตางประเทศ​ทุก​สาขา​ วิชาชีพศ​ ิลปะ ตลอด​ถึง​ขอมูล​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​จาก​วารสาร หนังสือพ​ ิมพ และ​สูจิบัตร​นิทรรศการ เพื่อ​ประโยชน​ใน​การ​ศึกษา​คนควา​เพิ่มเติม​ดาน​ศิลป​ วัฒนธรรม - บริการ mini TCDC เปนความ​รวมมือด​ าน​วิชาการ​สาขา​ออกแบบ ตาม​โครงการ​สราง​โอกาส​เขาถึง​บริการ TCDC สูภ​ ูมิภาค (mini TCDC) หองสมุดค​ ณะ​วิจิตรศิลปไ​ ด​รับมอบ​ภารกิจ​ใน​การ​ดำเนินงาน โดย​จัด​ พิธีเปด​ใน​วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เริ่มเ​ปด​ใหบริการ​อยาง​เปนทางการ ตั้งแต​วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป ซึ่ง TCDC จะ​ดำเนินการ​จัดสง​ ทรัพยากร​สารสนเทศ​สาขา​ออกแบบ​และ​หมุนเวียน​ตาม​ระยะเวลา​การ​เปด​ สอน​ของ​สถาบัน​การ​ศึกษา ไดแก หนังสือ​จำนวน 200 เลม วัสดุต​ ัวอยาง พรอมทั้งฐ​ านขอมูล​ดาน​การ​ออกแบบ ความ​รวมมือ​ระหวาง​หองสมุด สถาบัน และ​หนวยงาน 1. ดำเนินการ​ตาม​โครงการ”เครือขาย​หองสมุด​ศิลปะ​ในประเทศ​ไทย” ใน​ลักษณะ​ความ​รวมมือ​ใน​การ​ใชท​ รัพยากร​สารนิเทศ​ดาน​ศิลปะ​รวมกัน เชน​ การ​เขา​ใชบริการ​ใน​หองสมุด​เครือขาย การ​สำเนา​เอกสาร เปนตน ตลอด​ ถึงก​ าร​จัดทำ​ฐานขอมูล​อิเล็กทรอนิกส​ดาน​ศิลปะ โดย​มเี​ครือขาย​หองสมุด​ สถาบันอ​ ุดมศึกษา​ของ​รัฐ​ที่​รวม​กอตั้ง จำนวน 9 แหง ​โดย หอสมุด​สาขา วัง​ทา​พระ มหาวิทยาลัย​ศิลปากร เปนแ​ ม​ขาย​ใน​การ​ดำเนินงาน 2. ดำเนินการ​พัฒนา​ทรัพยากร​สารนิเทศ​ดวย​การ​ไดรับ​อภินันทนาการ ขอรับ​บริจาค และ​แลกเปลี่ยน​เอกสาร​ทั้ง​ในประเทศ​และ​ตางประเทศ โดย​ ความ​รวมมือ​กับ​หนวยงาน สถาบัน องคกร​ภาครัฐ​และ​เอกชน ตลอด​ถึง​ บุคคล​ที่​เห็น​ความ​สำคัญตอ​การ​พัฒนา​ให​หองสมุดค​ ณะ​วิจิตรศิลปเ​ปน​ แหลง​ใน​การ​สะสม​ทรัพยากร​สารนิเทศ​สาขา​วิจิตรศิลป 3. บริการ​วิชาการ​แกช​ ุมชน คณะ​วิจิตรศิลป โดย​หองสมุดด​ ำเนินการ​ บริจาค​สูจิบัตร​ศิลปกรรม​แกห​ องสมุด​ของ​หนวยงาน​และ​สถาบัน​การ​ศึกษา​ ทุก​ระดับ โดยเฉพาะ​สถาบัน​การ​ศึกษา​ดาน​ศิลปะ

NEW MEDIA ภาษา​ของ​สื่อ​ใหม สู สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ ประเทศ​ไทย (The Language of New Media to Media Arts and Design Thailand)

ภาษา​ของ​สื่อ​ใหม (The Language of New Media) สื่อ​ใหม(New Media) ..คืออ​ ะไร? การ​ได​มา​ซึ่ง​คำ​ตอบ​ของ​คำ​ ถาม​นี้ เปนเรื่อง​ไม​งาย​นัก กลาว​คือ จาก​การ​รวบรวม​หัวขอ​การ​สนทนา​ ทางวิชาการ มีค​ ำ​ถาม​เกิดขึ้น​ตาม​มา เชน Internet, Web sites, computer multimedia, computer games, CD-ROMs, DVD และ virtual reality ทั้งหมด​นี้​ใช​คำ​ที่​เรียกวา “สื่อ​ใหม” หรือไม? แลว​รายการ​โทรทัศน​บาง​รายการ​ที่​ผลิต​ดวย​คอมพิวเตอร รวมถึง​ ภาพยนตรท​ ี่​ผลิต​จาก 3-D Animation รวม​เรียกวา สื่อ​ใหม หรือไม? อีกทั้ง Image(ภาพ) และ text(ตัวอักษร) ทีถ่​ ูก​ผลิต​ใน​ระบบ​ คอมพิวเตอร​และ​พิมพ​บน​กระดาษ ใช​สื่อ​ใหม​หรือไม? ใน​ความ​เขาใจ​ที่​เปนที่​นิยม​ของ​คน​ทั่วไป “สื่อใ​ หม” มักไ​ ดรับก​ าร​ เขาใจ​วา คือ อะไรก็ตาม​ที่​ถูก​เผยแพร​และ​แสดงออก​ดวย​คอมพิวเตอร มากกวาจ​ ะ​พิจารณา​ถึง​ดาน​การ​ผลิต ยกตัวอยาง​เชน ขอความ​ที่​ถูก​ เผยแพร​บน​คอมพิวเตอร (Web sites และ electronic books) จะ​ถูก​ พิจารณา​วาเ​ปน​สื่อ​ใหม แต​ถา​ขาวสาร​ถูก​เผยแพร​บน​กระดาษ​นั้น​ไม​ เรียกวาเ​ปน​สื่อ​ใหม เชน​เดียว​กับ ภาพถาย​ถา​ถูก​บรรจุ​ลง​บน CD-ROM และ​ตองการ​คอมพิวเตอรส​ ำหรับ​เปด​ดู จะ​ไดรับก​ าร​ พิจารณา​ให​เปน​สื่อ​ใหม ใน​ลักษณะ​เดียวกัน​ถา​ภาพถาย​ถูกพ​ ิมพ​บน​ หนังสือ​ก็​จะ​ไม​เรียกวาส​ ื่อ​ใหม เรา​ยอม​รับคำ​จำกัด​ความ​ที่​กลาว​มา​หรือไม ถา​เรา​ตองการ​เขา​ ใจถึง​ผลกระทบ​ของ​คอมพิวเตอรต​ อ​วัฒนธรรม​โดย​รวม ในที่นผี้​ ูเขียน​ คิดวา จากที่​กลาว​มา​ยังมี​ลักษณะ​บางประการ​ที่​เปน​ขอจำกัดม​ าก​จน​ เกินไป ใน​ยุค​โมเดริ์น (Modern) ผลจา​การ​ปฏิวัติ​สื่อน​ ั้น​มี​ผลกระทบ​ตอ​ การ​พัฒนา​ของ​สังคม​และ​วัฒนธรรม ไมวาว​ ิวัฒนาการ​ของ​ขอความ​ ที่​ถูก​พิมพ​ใน​ชวง​คริสตศตวรรษ​ที่ 14 และ วิวัฒนาการ​ภาพถาย​ใน​ ชวง​คริสตศตวรรษ​ที่ 19 ปจจุบันน​ ี้​เรา​อยู​ชวง​กลาง​ของ การ​ปฏิวัติ​ สื่อ​ใหม เปนชวง​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​ผาน​ทาง​วัฒนธรรม​ไปยัง​รูปแบบ​สื่อ​ คอมพิวเตอร (computer-mediated) เกี่ยวกับก​ าร​ผลิต การ​เผยแพร และ​การ​สื่อสาร การ​ปฏิวัตใิ​ หม​ครั้งนี้​เปน​ขอถกเถียง​มากกวา​ขอสรุป​ ดังที่​ปรากฏ​ใน​ยุค​ที่​ผานๆ มา และ​เรา​กำลังเ​ริ่ม​กาว​เขาสู​ผลกระทบ​ ของ​มัน ใน​ยุค​การ​ปฏิวัตสิ​ ื่อ​สิ่งพิมพ ผลกระทบ​ที่​มี​ตอ​สังคม​เปน​แค​ บางสวน​ของ​วัฒนธรรม​การ​สื่อสาร การ​แพรกระจาย​ของ​สื่อ คลายๆ กัน​กับ​ยุค​ของ​ภาพถาย (photography) ซึ่งไ​ ด​สงผลกระทบ​ตอ​ ผูคน​และ​วัฒนธรรม​การ​สื่อสาร​ไมมาก​นัก แต​สำหรับ​การ​ปฏิวัติ​สื่อ​ คอมพิวเตอร นับวาแ​ ตกตาง​ไป​เลย​ทีเดียว กลาว​คือ​มันม​ ี​ผลกระทบ​ ตอ​ทุกๆ สวน​ของ​การ​สื่อสาร รวมไปถึงก​ าร​แปลง​ขอมูล​เปน​ดิจิตอล (acquisition), การ​จัดการ​ควบคุม (manipulation), การ​จัดเก็บ (storage), และ​การ​กระจาย-เผยแพร (distribution) การ​เปลี่ยนแปลง​ นี้​มี​ผลกระทบ​ตอ​สื่อ​ทุกชนิด ไมวา​จะ​เปน​ขอความ (text) รูปภาพ (images) ภาพ​เคลื่อนไหว (moving images) เสียง (sound) และ การ​สราง​สื่อ​รูปแบบ​พิเศษ​อื่นๆ ผล​จาก​การ​ปฏิวัติ​สื่อค​ อมพิวเตอร ทำให​สังคม​กาว​เขาสู “สังคม​ แหง​ยุค​ขอมูล​ขาวสาร (Information society)” ใน​สภาวะ​แนวโนม​ การ​พัฒนา​ทาง​เทคโนโลยี​อยาง​ตอเนื่อง​ทำให​ระบบ​โครงสราง​โดย​ รวม​ของ​การ​กาว​ไปสู​สังคม​สื่อ​ดิจิตอล ภาพ​โดย​รวม​ของ​สังคม​โลก​มี​ การ​พัฒนา​ไป​ในทาง​ที่​ดีขึ้น ประชากร​มคี​ ุณภาพ​ชีวิต​ที่​ดีขึ้นโ​ ดยเฉพาะ​ สังคม​โลก​ที่​เปน​ผูนำทาง​เทคโนโลยี แต​สำหรับส​ ังคม​ที่​ตอง​ติดตาม​ และ​เดินตาม​ความ​กาวหนา​ของ​เทคโนโลยี​ที่​พัฒนา​อยาง​ไม​หยุดยั้งน​ ั้น​ กลาย​เปนการ​ทำลาย​วิถี​ชีวิต​ดั่งเ​ดิม​และ​สราง​ความ​เสียเปรียบ​อยาง​ ไม​หยุดยั้ง ปรากฏการณ​ดังกลาว​เห็นไดชัด​ใน​สังคม​ไทย ประเทศ​

ไทย​หลังจากที่​ไดรับผ​ ลกระทบ​จาก​การ​ปฏิวัติ​คอมพิวเตอร​ดังกลาว​ มา​เปนเวลา​อัน​ยาวนาน เพื่อให​สังคม​ไทย​ไดร​ ูเทาทัน​ตอ​สถานการณ สราง​ความ​สมดุลใหเ​กิดขึ้น ใหส​ ามารถ​ใช​ประโยชน​จาก​กระแส​โลก​ ที่​กำลัง​เปลี่ยนไป​ใน​สังคม จึง​ได​ตั้ง​กระทรวง​เทคโนโลยีส​ ารสนเทศ​ และ​การ​สื่อสาร (ICT) ขึ้น และ​หนวยงาน​ที่​เกี่ยวของ พรอม​จะ​ใหการ​ สนับสนุน​ยกระดับอ​ ุตสาหกรรม​การ​ผลิต​สื่อ​ในประเทศ​ไทย เชน สำนักงาน​สงเสริม​อุตสาหกรรม​ซอฟตแวรแ​ หงชาติ (SIPA) สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สื่อ (Media Arts and Design) จาก​ความ​กาวหนา​ของ​เทคโนโลยีใ​ น​สังคม​ยุค​หลัง​สมัยใหม (Post modern) ยุคแ​ หง​เทคโนโลยี​และ​ขอมูล​ขาวสาร (Information and Technology) ใน​สภาวะ​แนวโนม​การ​พัฒนา​ทาง​เทคโนโลยี​อยาง​ ตอเนื่อง​ดังที่​กลาว​มา​นั้น สังคม​ไทย​เรา​จำเปน​บุคลากร​ที่​สามารถ​ รูเทาทัน​ปรากฏการณป​ ฏิวัตสิ​ ื่อ​รวม​สมัยนีท้​ ี่​สามารถ​วิเคราะห วิจารณ และ​สามารถ​ผลิตส​ ื่อ​ที่​ตอบสนอง​ตออ​ ุตสาหกรรม​สื่อ​ไดอ​ ยาง​มี​ มาตรฐาน และ​มปี​ ระสิทธิภาพ​สูงสุด สังคม​ไทย​เรา​ตองการ​บุคลากร​ ที่จะ​ชวย​ยกระดับค​ วามรู​ดาน​สื่อ​ตอส​ ังคม ซึ่ง​เปนภารกิจ​สำคัญข​ อง​ สถาบัน​การ​ศึกษา​ที่จะ​ตอง​ผลิต​บุคลากร​ดังกลาว​เพื่อ​ตอบสนอง​ตอ​ สังคม มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม จึงร​ ิเริ่ม​เปด​หลักสูตร​การ​เรียน​การ​ สอน​ใน​สาขาวิชา สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ออกแบบ​สื่อ (Media Arts and Design) ขึ้นเ​มื่อ​ป พ.ศ. 2546 เปนแ​ หง​แรก​ของ​ประเทศ​ไทย โดย​ ความ​รวมมือ​จาก คณะ​วิจิตรศิลป คณะ​การ​สื่อสาร​มวลชน คณะ​ วิศวกรรมศาสตร และ​วิทยาลัย​ศิลปะ สื่อ​และ​เทคโนโลยี ดำเนิน​ บริหาร​จัดการ​โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม ใน​ชวง​ ป​แรก​ไดเ​ปด​หลักสูตร​ใน​ระดับ​ประกาศนียบ​ ัตร​บัณฑิต (ป.บัณฑิต) และ​ปรับ​หลักสูตร​เปน​ระดับม​ หาบัณฑิต (ป.โท) โดย​มีปณิธาน​ มุงมั่น เพื่อ​สราง​บุคลากร​ดาน​สื่อ ที่​มี​ความ​รอบรู​ปรากฏการณ​ของ​สื่อ​ รวมสมัยผ​ าน​การ​ศึกษา​ทฤษฏี​สื่อ (Media study) การ​วิจัย วิจารณ ปรากฏการณส​ ื่อ สามารถ​นำเสนอ​แนวคิด​ผาน​การ​ทดลอง​สรางสรรค​ ผลงาน​สื่อ​ใน​รูปแบบ​ตางๆ รวมสมัย (Media Arts) และ​สามารถ​ผลิต​ สื่อ​ตอบสนอง​ตอ​อุตสาหกรรม​การ​ผลิต​สื่อ​ได​อยาง​มมี​ าตรฐาน มี​ ทักษะ มีสุทร​ ียศ​ าสตร และ​ชั้นเชิง​ของ​การ​วิเคราะห (Media Design) รายวิชา​ที่​เปด​สอน​อยาง​เชน Concept of Media Design, Seminar in Media Culture, Graphic Design, 3 D Animation, Computer Aided Architectural Presentation, Audio & Visual Media, Interactive Media and Network, Sound Design, Web Design, Web Database Design, Information Design, Media Design Project, Multimedia Project Media Arts and Design เนนก​ าร​เรียน​การ​สอน​ใน​ระบบ lab วิจัยเ​พื่อ​เนน​ให​ผูเรียน​ได​องคความรูม​ ี​ทิศทาง​ที่​ชัดเจน จาก​การ​เปด​ สอน​ของ​หลักสูตร​ที่ผานมา​จนถึงป​ จจุบัน Media Arts and Design มี​นักศึกษา​ที่​จบ​การ​ศึกษา​ใน​ระดับป​ ระกาศนียบ​ ัตร​บัณฑิต​จำนวน 14 คน จบ​การ​ศึกษา​ใน​ระดับป​ ริญญาโท​จำนวน 70 คน และ​กำลัง​ ศึกษา​อยู​ใน​ระดับ​ปริญญาโท 121 คน นอกจากนั้น Media Arts and Design ยังร​ ับน​ ักศึกษา​จบ​ปริญญาตรีท​ ุก​สาขาวิชา เขา​ศึกษาตอ​ ทุกปอ​ ยาง​ตอเนื่อง (ประกาศรับ​ใน​เดือน ธันวาคม ของ​ทุกป) เพื่อ สราง​บุคลากร​ที่​มีความรูด​ าน​วิชาการ​สื่อ สามารถ​สรางสรรค​ผลงาน​ สื่อ​ศิลปะ ออกแบบ​สื่อ และ​สราง​ผลงานวิจัย​ดาน​สื่อ​ศิลปะ​และ​การ​ ออกแบบ Media Arts and Design ตั้งอ​ ยูที่ ชั้น 2 อาคาร​หอ​นิทรรศการ​ ศิลป​วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม เลข​ที่ 239 ถ. นิมมานเห​มนิ​ ท ต.สุ​เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร 053-944846 www.mediaartsdesign.org Email: info@mediaartsdesign.org

Arts September 2008

7


Art Museum

ตอจากหนา 3 ของ​ศิลปะ​จาก​หลาก​วัฒนธรรม ​ทั้งนี้​โดย​มี​ยุโรป​เปน​จุดเ​ริ่มตน​ของ​ เวลา ​เชิง​พัฒนาการ ​และ​จุด​ศูนยกลาง​ของ​ความ​สำคัญ​ทาง​ศิลปะ​ที่​ เห็น​ได​อยาง​ชัดเจน ​การ​เกิดขึ้นข​ อง​หอศิลป ​(​Ar​ ​t​ ​Mu​ s​ e​ u​ m ​ )​ ​ ​ใน​โลก​ตะวันตก​นั้น​ ถูก​พัฒนา​ควบคู​พรอม​ไปกับ​วิชาการ ​หลัก​ปรัชญา​ตางๆ​ ​ใน​ศาสตร​ ศิลปะ​ซึ่ง​มี​การ​แบงแ​ ยก​ตัดขาด​อาณาเขต​ของ​การ​ศึกษาภาย​ใน​ ศาสตร​เอง​เปนชวงๆ​ ​และ​ตัดขาด​ความ​สัมพันธกับ​ศาสตร​อื่นๆ​ ​ นอกเหนือ​ตวั ​มนั ​เอง ​และ​ม​ลี กั ษณะ​เปนพืน้ ​ท​ป่ี ด ​(​C​l​o​s​e​ ​S​p​a​c​e​)​ ​ มาก​ยิ่งขึ้นเ​รื่อยๆ​ ​ซึ่ง​พื้น​ที่​ปด​ที่​เกิดขึ้น​นี้ ​ใน​ภายหลัง​ถูก​เขา​ใจ​ใน​ ฐานะ ​“​โลก​ศิลปะ”​ ​(​Ar​ ​t​ ​W​or​ ​l​d​)​ ​ซึ่ง​เปนโ​ ลก​ที่​อนุญาต​ให​เกิด​การ​ สื่อสาร​กันเ​ฉพาะกลุม​ของ​คน​ใน​โลก​เดียว​กัน ​คน​อื่น​ไมเกี่ยว ​เหตุการณ​หลัง​สงครามโลก​ครั้ง​ที่ ​2​ ​ซึ่ง​ทำ​ให​สังคม​โลก​ตาง​ ทบทวน​โครงงาน​ตางๆ​ ​รวม​ถึง​ความคิด​ความ​เชื่อ​ที่​เปน​มรดก​จาก​ ยุค​สวาง ​(​A​g​e​ ​of​​ ​E​nl​​ig​ ​ht​​en​ m ​ ​en​ t​​)​ ​แนวคิด​เรื่อง​พิพิธภัณฑ ​(​M​us​ ​e​um ​ ​)​ ​และ​หอศิลป ​(​Ar​ ​t​ ​Mu​ s​ ​eu​ m ​ ​)​ ​เริ่มมี​การ​ปรับตัว​และ​ถูก​ ทาทาย ​มี​การ​เกิดขึ้น​ของ​พิพิธภัณฑท​ างเลือก​มากขึ้น​ซึ่ง​มิ​ใช​เปน​ เพียง​เศษเหลือ​ของ​การ​เก็บ​สะสม​อารยธรรม​ตะวันตก​เทา​นั้น ​หาก​ เปน​พิพิธภัณฑช​ ุมชน​หรือ​วัฒนธรรม​เฉพาะถิ่น ​พิพิธภัณฑส​ งคราม​ รวม​ถึงพ​ ิพิธภัณฑใ​ น​รูป​แบบ​ใหม ​เชน ​พิพิธภัณฑท​ าง​วิทยาศาสตร​ เทคโนโลยีแ​ ละ​ยานยนต ​หรือพ​ ิพิธภัณฑท​ ี่​เกิดขึ้น​เพื่อ​แสดง​ความ​ สำเร็จ​ของ​ธุรกิจ​อุตสาหกรรม​โดย​เอกชน​เอง ​ใน​สวน​ของ​หอศิลป ​(​A​rt​​ ​Mu​ s​ ​e​um ​ )​ ​ ​มี​ศิลปนจ​ ำนวน​มากขึ้น​ เรื่อยๆ​ ​เริ่ม​ตั้งคำถาม​เชิง​วิจารณ​การ​ใช​พื้นท​ ี่​ใน​หอศิลป​ใน​ฐานะ ​“​พน้ื ​ท​ป่ี ด ”​ ​ซง่ึ ​ใน ​“​พน้ื ​ท​ป่ี ด ”​ ​น​ม้ี ​คี น​บาง​กลุม ​ถกู ​อนุญาต​ให​อยูภ าย​ใน ​ และ​มี​คน​จำนวน​มาก​ถูกกีด​กัน​ออกไป ​ศิลปนจ​ ำนวน​ดังกลาว​จึง​ มองหา​พื้น​ที่​ทางเลือก​นอก​หอศิลป ​ใน​การ​นำเสนอ​ผลงาน ​ซึ่ง​ นอกจาก​จะ​ไม​ถูก​ลอมกรอบ​ดวย​ลักษณะ​อัน​จำกัด​ของ​พื้นท​ ี่​เอง​แลว ​ ยังมี​อิสระ​ที่​มากขึ้น​จาก​การ​กด​ทับ​ของ​วิถี​ประวัติ​ศาสตร​เชิงทฤษฎี​ และ​คำ​อธิบาย​เชิง​ปรัชญา​ของ​ศาสตร​ศิลปะ​อีกดวย ​มี​ปญญาชน​จำนวน​มาก ​ผลิต​งานเขียน​เชิง​วิจารณ​สิ่งท​ ี่​ เกิดขึ้น​ใน​โลก​ศิลปะ ​รวม​ถึง​สถานการณ​ของ​พิพิธภัณฑแ​ ละ​หอศิลป ​

A​nd​ r​ ​e​ ​Ma​ l​​r​au​ x​ ​ ​(1​ 9​ 0​ ​1​ ​–​ ​19​ ​76​ )​ ​ ​นำเสนอ​แนวคิด​หอศิลป​ปราศจาก​ กำ​แพง ​(M ​ ​us​ ​eu​ m ​ ​ ​w​it​​h​ou​ t​​ ​w​al​​l​)​ ​หรืออ​ ภิ​มหา​หอศิลป ​(​Su​ p​ ​er​ ​ ​ M​u​se​ u​ ​m)​ ​ ​ใน​ป ​19​ 4​ 7​ ​ ​ประเด็น​สำคัญ​ที่ ​Ma​ l​​r​au​ x​ ​ ​ตองการ​ให​เกิด​ การ​อภิปราย​สาธารณะ​คือ​การ​ทำ​หนา​ทขี่​ อง​หอศิลป​ใน​ฐานะ​พื้น​ที่​ ปด ​ซึ่งบ​ ีบอัด​จินตนาการ ​แรง​บันดาล​ใจ ​และ​ลักษณะ​การ​ทำงาน ​ ความ​เขา​ใจ​ใน​ศิลปะ​ของ​ปจเจกชน​มากขึ้น​เรื่อยๆ​ ​บัญญัติ (​D​is​ ​ci​​p​li​n​ e​ ​)​ ​ใน​ศิลปะ​ทำ​ให​เกิด​การ​ลอมกรอบ ​มใิ​ ชเ​พียง​ตอ​การ​ ศึกษา​ศิลปะ​เทา​นั้น ​หาก​ครอบคลุม​ถึง​การ​มองหา​ศิลปะ​ที่​บางครั้ง​ ปะปน​อยู​กับช​ ีวิต​โดย​ทั่วไป ​ซึ่งด​ วย​บัญญัติ​ทแี่​ ข็ง​ใน​พื้น​ที่​ปด ​ ปจเจกชน​มิ​อาจ​มองเห็น​มันไ​ ด ​M​al​​ra​ u​ x​ ​ ​เชื่อ​วา​ประวัตศิ​ าสตร​ใด ​ๆ​ ​ ก็ตาม ​รวม​ถึง​ประวัตศิ​ าสตร​ศิลปด​ วย​เปน​ที่รวม​ของ​สวน​แยกยอย​ เปนอิสระ​ตอ​กัน ​ขึ้น​อยู​กับเ​สรีภาพ​ใน​การ​ปะติดปะตอ​ชิ้นสวน​ของ​ เนื้อหา​ตางๆ​ ​เพื่อ​สราง​โครงเรื่อง​ของ​คำ​บรรยาย ​(​N​ar​ ​r​at​​i​v​e​ ​S​t​ru​ c​ t​​ur​ ​e)​ ​ ​ใน​จินตนาการ​ของ​ปจเจก​แตละคน ​ซึ่งอ​ าจ​พบ​เนื้อหา​ ของ​เรื่องเลา​ที่​แตกตาง​กัน ​ใน​ที่สุด​สิ่ง​นจี้​ ะ​ทำ​ให​ความคิดส​ รางสรรค​ ถูก​ลอมกรอบ​นอยลง ​โดย​ใน​ลำดับแ​ รก​จะ​ไมเ​กิดขึ้น​เลย ​หาก​การ​ หนีจาก​การ​ลอมกรอบ​เชิง​บัญญัติ ​(​D​is​ ​ci​p​ ​l​i​na​ r​ y​ ​ ​C​on​ f​​i​ne​ m ​ ​e​nt​​)​ ​ไม​ถูก​พูด​ถึง ​แนวคิด ​Mu​ s​ e​ u​ m ​ ​ ​w​it​​ho​ u​ t​​ ​w​al​​l​ ​ของ ​M​a​lr​ ​au​ x​ ​ ​ถูก​ พัฒนา​ภายหลัง​ใน​รปู ​แบบ​ของ​หอศิลป​เสมือน​จริง ​(​V​i​r​t​u​a​l​ ​M​u​s​e​u​m​)​ ​ ใน​โลก ​C​y​b​er​ ​ ​และ​ให​แรง​บันดาล​ใจ​กับภั​ณฑ​รักษ​รุนใ​ หมๆ​ ​ใน​การ​ จัดการ​กิจกรรม​ศิลปะ​รวมสมัยด​ วย​แนวคิด​ที่​นา​สน​ใจ​ใน​เวลา​ตอมา ​หา​กลอง​พจิ ารณา​ประวัต​ศิ าสตร​ความคิด ​(​H​i​s​t​o​r​y​ ​o​f​ ​I​d​e​a​s​)​ ​ของ​ การ​เกิดขึ้น​ของ​พิพิธภัณฑ ​(​Mu​ s​ ​eu​ m ​ )​ ​ ​และ​หอศิลป ​(​Ar​ ​t​ ​M​us​ ​eu​ m ​ ​)​ ​ จะ​เห็น​ได​วาล​ ักษณะ​ความ​ขัด​แยงภาย​ใน ​(P​ ​ar​ ​a​d​ox​ ​)​ ​ของ​แนวคิด ​ M​u​s​eu​ ​m​ ​เกิดขึ้น​ตั้ง​แต​เริ่ม​แรก ​ความ​เปน​สวนรวม ​องค​รวม ​ (​Wh​ o​ l​e​ n​ ​es​ ​s​)​ ​และ​ความ​เปน​สวนยอย​แยกประเภท ​ (​Fr​ a​ g​ m ​ e​ n​ t​​at​​i​on​ )​ ​ ​เปน​คนละ​ดาน​ของ​เหรียญ​ที่​อยูรวม​กัน​โดย​ หาทาง​บรรจบ​กันไ​ มได ​อยางไร​ก็ตาม ​ไมวา​ดาน​ใด​ของ​เหรียญ​จะ​มี​ ชัยเ​หนือ​ดาน​ที่เหลือ ​สิ่ง​ทพี่​ บ​ได​เปน​ปรัชญา​พื้นฐาน​ใน​กระบวนทัศน ​ พิพิธภัณฑแ​ ตไหน​แต​ไร ​คือ ​พื้น​ที่​ของ​สิ่งของ ​เหตุการณ ​ฯลฯ ​จาก​ หลาก​ที่ ​หลาก​เวลา ​หลาก​บริบท ​มา​อยู​รวมๆ​ ​กัน​คง​จะ​ไม​เปนการ​

สรุป​สงเดช​จน​เกินไป​วา ​ความ​หลากหลาย ​(​D​i​v​e​r​s​i​t​y​)​ ​คือ ​เนื้อหา​ ที่​สำคัญ​ของ​พิพิธภัณฑ ​และ​ความ​หลากหลาย​นี้​เอง​ที่​เปน​พลัง​ สำคัญ​ที่​ทำ​ให​เกิดก​ าร​เรียนรู​รวม​กัน​ผาน​กิจกรรม​ที่​แตกตาง​ใน​หลาย​ ลักษณะ ​มใิ​ ช​เพียง​กิจกรรม​ที่​เกี่ยวของ​กับศ​ ิลปะ​แบบ​แข็งๆ​ ​เพียง​ อยางเดียว ​หอศิลป​รวมสมัยจ​ ำนวน​มาก​เริ่ม​ทลาย​กำ​แพง​การ​ปดลอม​ ตัวเอง​ใน​โลก​ศิลปะ ​และ​เริ่ม​เชื่อม​ตอ​ให​เกิดก​ าร​ไหลเวียน​ของ​การ​ เรียนรูร​ วม​กัน​ผาน​กิจกรรม​ตางๆ​ ​ทั้ง​เพื่อ​จรรโลง​ความ​เขา​ใจ​ศิลปะ​ แบบ​เดิม ​ตน​หา​รวมกับ​ความ​เขา​ใจ​ใหม ​หรือ​การ​ทำ​ให​ศิลปะ​ได​ เรียนรูแ​ ละ​ถูกเ​รียนรู​จาก​สิ่ง​ที่​ไม​ใช​ตัวม​ ัน​เอง​มากขึ้น ​เพราะ​สิ่ง​ที่​เปน​ หัว​ใจ​ของ​หอศิลป ​ใน​ฐานะ​พื้น​ที่​ของ​การ​ศึกษา​มใิ​ ช​เพียง​วัตถุท​ ี่​จัด​ แสดง​ใน​หอง​ใน​ฐานะ​ขอมูล ​ความรู​ใน​พื้นท​ ี่​หอศิลป ​(​หรือ​ที่อื่นๆ​ ​ใน​ โลก​นี้)​ ​มิ​ใชข​ อมูล​ที่​ควรคา​แกก​ าร​จดจำ ​หาก​แต​เปน​ความรูใ​ น​ความ​ เขา​ใจ​ชีวิต​ผาน​สิ่ง​ที่​คน​อื่นๆ​ ​นอกจาก​ตัวเรา​ทำการบาน​มา​ระดับ​ หนึ่ง​ในอดีต ​หรือ​ใน​ยุค​ที่​รวมกับเ​รา ​จุดประสงคค​ ือเ​พื่อ​เขา​ใจ​ชีวิต​ ทางสังคม​ของ​เรา​ใหด​ ีขึ้น​นั่นเอง ​ทั้งนี้​และ​ทั้ง​นั้น ​อะไรก็ตาม​ที่​ควร​ เกิดขึ้นใ​ น​พื้น​ที่​หอศิลป ​ควร​สงเสริม​บรรยากาศ​ที่​มี​ชีวิตห​ ลาก​ระดับ ​ มิใ​ ช​ปกคลุมไ​ ป​ดวย​ความ​ศักดิ์สิทธิท์​ ี่​ศาลพระภูมทิ​ ำ​หนา​ที่​แทน​ไว​ แลว ​ดัง​นั้น ​เสียง​บน​หลัง​กลับ​ออก​มาจาก​หอศิลป​วา ​“​อะไร​วะ ​ดู​ไม​ รูเรื่อง​เลย!​”​ ​ก็​จะ​คอย​เบาบางลง ​ในขณะ​ที่​ศิลปน​หรือ​คน​อื่นๆ​ ​ที่​เคย​ ลอมกรอบ​ตัวเอง​ใน​พื้น​ที่​หอศิลป​แบบ​เดิม​เริ่มเ​รียนรู​โลก​และ​ความ​ เปนไป​ของ​สังคม​อื่นๆ​ ​บาง ​หอศิลป​ทั่วโลก​กำลัง​เปลี่ยน ​นา​จับตาดูค​ รับ ​หอศิลป​แบบ​ ไทยๆ​ ​จะ​ถูกว​ างไว​ตำ​แหนง​ไหน​ทามกลาง​การ​เปลี่ยน​แปลง​นี้

www.finearts.cmu.ac.th www.finearts.cmu.ac.th/cmuartcenter

2008 UNESCO AsiaPacific Heritage Awards Announcement of Winners ผูชวย​ศาสตราจารยว​ รลัญจก บุ​ณยสุ​รัตน อาจารย​ประจำ​ภาควิชา​ ศิลปะ​ไทย คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม ไดรับร​ างวัล​ ทรงคุณคา (Award of Merit) จาก​องคการ​ศึกษา​วิทยาศาสตร​และ​ วัฒนธรรม​แหง​สหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำนักงาน​ภาคพื้นเ​อเชียแป​ซิฟก ใน​การ​ประกาศ​ผูชนะ​รางวัล​อนุรักษ​มรดก​เอเชีย-แป​ซิฟก ประจำป 2551 (2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards Annoucement of Winners) ใน​โครงการ​อนุรักษ วัดปง​สนุก จังหวัด​ลำปาง ซึ่ง​เปน​ โครงการ​ที่​มกี​ าร​อนุรักษ​ฟนฟู​บูรณะ​สิ่ง​ปลูกสราง​ทาง​ประวัติ​ศาสตร​อัน​ ทรงคุณคา​โดย​คงสภาพ​เดิมเ​อา​ไว​มาก​ที่สุด และ​จูงใจ​ใหเ​กิด​โครงการ​ บูรณะ​ใน​ที่อื่นๆ ตอไป​เพื่อ​เปน​มรดก​ของ​ชุมชน เปนการ​อนุรักษ​และ​ รักษา​วัด​ของ​ชาว​ลาน​นา ซึ่ง​แสดงใหเห็นถ​ ึง​การ​ทำงาน​รวมกัน​ระหวาง​ พระสงฆ กับ​ชุมชน ผูนำ​ชุมชน ชางฝมือ​ทองถิ่น และ​นัก​วิชาการ​เพื่อ​ บรรลุล​ผล​ทาง​ดาน​ประวัติ​ศาสตรข​ อง​ชุมชน​และ​ทองถิ่น

Wat Pongsanuk, Lampang Thailand received an Award of Merit. The restoration works have provided an inspirational model of community-led conservation in saving a unique Lanna temple. The project showcases the collective achievements of the monks and the local residents working in close cooperation with traditional craftspersons, local authorities and academic advisors. The project has also achieved educational aims in teaching local history, as seen in the thoughtful on-site exhibits and the subtle notations of the earlier building footprint.

8

Arts September 2008


ตัวละครชื่อ ‘ลางวรรณ’

Article

ไมเขาใจ​ก็​เปนได เชน การ​ตระหนก​เรา​ในใจ​ ขณะ​ลงนอน​เคียง​ราง​ไร​ชีวิตผ​ ู​ไมเคยยินเ​สียง​ บทกวี​และ​เพลง​เด็ก​ร่ำรอง​ถึง​ดวงดาว หรือ​ ความ​พิศวง​ตื่น​งง​ใน​ระงม​เสียง​สงขอความ​ ของ​ผูหญิง​วิกลจริต​รายลอม​ใน​หอง​กวาง​ ที่​ไม​อาจ​นำ​ใจความ​ใด​มาสู ลักษณาการ​ รับร​ ส​พรรณ​อยาง​นี้​จาก​ศิลปะ​นั้น ‘ลาง​วรรณ’ เคย​รับรู​มาแลว​จาก​ การ​เขียน​ครั้งต​ วัด​ดินสอ​เร็วๆ​บันทึก​ความ​คิดคำนึง​ใน​ค่ำคืน​การ​ เดินทางไกล​กลับ​บาน เปน​บทสงทาย​เรื่องสั้น​ชื่อว​ ัน​ลา​ความ​วา “จาก​หนาตาง​เครื่องบิน​ใน​ค่ำ​คืนนี้ ฉัน​อยู​สูง​เทากับ​ดวงดาว บางครั้งส​ ูงกวา เมือง​ขางลาง​ไกลลิบ​นั้น​เหมือน​ประกอบดวย​เพชร​เม็ด​ เล็ก​พราว​ใส ถักทอ​เปน​รางแห​กระจาย​อยู บาง​เปนกลุม​บาง​เปน​เสน​ เหลี่ยม แลดู​อยาง​กับ​เมือง​ใน​นิทาน​ตั้งอยู​บน​ผืน​ดำ​แกม​สีน้ำเงิน​เขม​ ของ​แผนดิน ของ​แผนน้ำ และ​เธอ​ก็​คง​เหมือน​ฝุน​เม็ด​เล็ก​บน​ผา​ขาว​นุม หลับ​นิ่ง​อยู​ในที่​แหง​หนึ่ง แหงใด ไกลๆ ภายใต​ราตรีกาล​ใน​อณู​ของ​วัน​ ใบไม​รวง ใน​ความ​เหน็บหนาว​ของ​ความ​เปนจริง​และ​การ​จาก​ลา” แลว​วันหนึ่ง ‘ลาง​วรรณ’ ตัวเอก​ก็​หวนกลับ​มา​เยาะเยย ถา​กลอ​ ศิลปะ​ใน​บางครั้ง ก็...เพราะ​เหตุวา​อยู​กัน​มา​นาน​หลาย​สิบ​ป เพราะ ‘เรา​สนิท​กัน ระหวาง​ศิลปะ​กับ​เจาของ​ผลงาน’ การ​เยาะเยยส​ ิ่ง​ที่​เคย​ ใหลหลง​อยู​ใน​บทความ​หนึ่ง​ขึ้นตน​วา “มัน​คือ​ศิลปะ อยา​ดูถูก​มัน​ละ หากวา​ฝน​ไม​ตก​เลย คุณ​สามารถ​ เลือก​ได​วาจ​ ะ​ยกยอ​มัน​หรือไม คุณ (อาจ) ทำ​อะไร​ก็ได เพราะวา​มัน​คือ​ศิลปะ กด​หมอ​กลอย​เรี่ย​ให​ฝง​จมน้ำใ​ น​บึง​เงียบ ไกลตา ใน​เชา​ที่​สวย​ ที่สุด แลว​ฮัม​เพลง​เบาๆ เดิน​จาก​มา” ดวย​ทัศนคติ​ที่วา (อาจ) ทำ​อะไร​ก็ได เพราะวา​คือ​ศิลปะ ในที่สุด ‘ลาง​วรรณ’ นางเอก​ของ​เรื่องสั้น​ที่...เมื่อ​เลา​มาถึงต​ รงนี้​เรื่อง​ชักจะ​ ตื้นเขิน​ขึ้น ก็​ไดรับ​รางวัลจ​ าก​สังคม​นัก​วิชาการ​ชั้นสูง ที่​เมื่อ​ทบทวนดู​ แลว ก็... ไม​นาแปลกใจ​นัก​ที่ ศีลธรรม​และ​จรรยาบรรณ​ของ​ผเู​กี่ยวของ​ เชิง​สังคม มัก​มี​คา​น้ำหนัก​มากกวา รส​ล้ำ​ใน​งาน​สรางสรรค​ของ​ศิลปน​ ที่​แม​ใคร​จับ​สำเหนียก​ได​วาล​ ้ำ​อยางไร​ใน​รส​ก็​เปน​นามธรรม​สำหรับ​ ปจเจก​หนึ่ง​เทานั้น อยาง​นอยๆ​เรื่องเลา​ที่​เกย​ตื้น​นี้ ก็...เปนเรื่อง​ดี​ที่​ วิญญาณ​ของ​ศพ​ใน​งานศิลปะ​วีดิทัศน สามารถ​ทำการ​โหม​เรา​ปลุก​

ในเรื่องสั้นชื่อ ‘วันลา’ กับ ‘รางวัล’ ของเธอ อาร​ยา ราษฎร​จำเริญ​สุข ตีพิมพ​ใน​สูจิบัตร ศิลปาธร 2551 มีค​ ำ​กลาว​วา “การ​ทำงาน​ของ​สมอง​ทั้งที่​เกี่ยวกับ​ความทรงจำ และ​ทั้ง​ การ​เลา​ถึง​ความทรงจำ​นั้น​เปนไป​ใน​ทำนอง​เดียวกัน” ตางกัน​ก็​แต ความทรงจำ​ พา​เรา​ยอนอดีต​อยาง​เงียบๆ​อยู​ใน​ความ​นึกคิด​ของ​ตัวเรา​เอง สวน​การ​เลา​ซ้ำ​ กินเวลา​ซึ่งเ​คลื่อนไป​ใน​อนาคต​อยาง​เปน​รูปธรรม วิธีการ​เขียน​บทความ​นใี้​ ช​การ​เลา​ซ้ำถ​ ึง​อดีต เรียบเรียง​เงียบๆ​ใน​ ความทรงจำ​แลวท​ ำให​ปรากฏ​ใน​รูปข​ อง​ตัวหนังสือ​ที่​ไม​มีเสียง​ใน​อักขระ​แต​อาจ​ มีเสียง​และ​สำเนียง​ใน​ตัวบท​ในขณะ​การ​รับรู​ของ​ผูอาน​ก็​เปนได ‘ลาง​วรรณ’ เปนช​ ื่อ​ของ​ตัวละคร​หญิง​ใน​เรื่องสั้น​ชื่อ “วัน​ลา” เขียน​ขึ้น​ ขณะ​ผูเขียน​พำนัก​อยู​เยอรมนีใ​ น​ระหวาง​ป พ.ศ. 2531 - 2533 เปนช​ วงเวลา​ หลังจาก​เวลา​กอนหนา​นั้น​ที่​ผูเขียน​เรื่องสั้นย​ ัง​ไม​รูวาค​ ุณคา​ของ​ศิลปะ​ ภาพพิมพ​ครั้งเ​รียน​ปริญญาตรี/โท​ทที่​ ำ​นั้น​ควร​ถูก​วางไว​ที่ไหน​และ​อยางไร จึง​ผูกต​ ิดค​ วาม​หมาย​ของ​ชีวิต​นักศึกษา​ศิลปะ​กับ​เรียงแถว​ของ “รางวัล” หลายครั้งใ​ น​แตละ​ป ซ้ำๆ​หลาย​ป ตอมา​การ​ประจักษถ​ ึง​โลก​กวาง และ​ทาง​ทดลอง​ศิลปะ​ที่​หลากหลาย​ ทำให ‘ลาง​วรรณ’ พบ​คุณ​คาที่​นอยลง​ของ ‘รางวัล’ ในขณะ​หลงใหล​วาค​ ุณคา​ ของ​ศิลปะ​ที่​เธอ​ทำ​นั้น​ลนทนเ​กิน​คา​ของรางวัล คา​ของ​สามัญ​ชีวิต และอื่นๆ​ ทั้งหมด​ทั้งปวง ทัศนคติด​ ังกลาว​ทำให​วันหนึ่ง​เธอ​ปฏิเสธ​การ​รับ​รางวัล​สำหรับ​การ​ สรางสรรคโ​ ครงการ​ระดับชาติ​แหง​หนึ่ง​จำนวน​หนึ่ง​แสน​บาท เรา​อาจ​ตั้ง​ขอส​ ังเกต​วา​เธอ​ทำ​ดังนั้น​ได​ก็​เพราะ ‘ลาง​วรรณ’ นางเอก​ของ​ เรื่อง​ไมมคี​ รอบครัว​ประการ​หนึ่ง นอกจากนี้​เรา​อาจ​ตั้ง​ขอส​ ังเกต​อีก​ดวยวา เธอ​ ยังมีค​ วาม​เปนผ​ ูใหญ​ไม​พอที่จะ​เขาใจ ‘เกม​เกียรติ’ ใน​แบบนั้น ตอมา​ทัศนคติ​ใน​ชีวิต​ของ ‘ลาง​วรรณ’ เปลี่ยนไป จากทีเ่​คย​ได​ปลื้ม​กับ​ ศิลปะ​เชิดชูด​ วย​การ​ได​รางวัล และ​มา​หลงใหล​รส​ศิลปะ​ที่​ปราศจาก​ซึ่ง​รางวัล ถึง​ตรงนี้​เรา​ตอง​ลง​รายละเอียด​จึง​จะ​เขาใจ หรือ​ลง​รายละเอียด​แลวก็​ยิ่ง​

สำนึก​ปราดเปรื่อง​ดีงาม​ของ​ปราชญ​ที่​ยังเปน อยู และ​คือ ได แมไ​ มพ​ ูดถึง​อรรถรส​ใน​ศิลปะ​กันเ​ลย​ก็ตาม แมไ​ มเ​อยถึง​ประเด็นว​ ิชาการ​วาดวย​ความ​ตาย​ผาน​สัมมนา​และ​ นิทรรศการ​งานศิลปะ​ใน​ยุโรป​และ​อเมริกา​ทั้ง​ขบวน​แถว​ใน​ราว​หา​ป​ ยอนหลัง​อยาง Bourgeois death the culture of civic burial from the Enlightenments to the early 20th century: ความ​ตาย​ของ​ชนชั้นกลาง: วัฒนธรรม​การ​ฝงศพ​จาก​สมัยเ​อน​ไลท​เมนต ถึง​กอน​ศตวรรษ​ที่ 20 Grave, cult and memory: หลุมฝงศพ ลัทธิค​ วาม​เชื่อ และ​ ความทรงจำ Construction of Death, Mourning and Memory: โครงสราง​ ความ​ตาย ความ​คร่ำครวญ และ​ความทรงจำ Cemetery: Design Object between eternity and transience: ปาชา: การ​ออกแบบ​วัตถุร​ ะหวาง​นิรันดร​กาล​กับ​ความ​ไมถาวร ในขณะทีศ่​ ิลปนเ​หลียว​หา​จรรยาบรรณ​ของ​ตน​เอง​ที่​ถูก​ทอด​ทิ้งไป​ นาน​แลว​ตั้งแต​ตกลงใจ​เปน​ศิลปน ตัวละคร​หญิง​แกตัว​ลง​เพราะ​เวลา​ใน​เรื่องสั้น​ผาน​ไปถึง 20 ป พลัน​ ชีวิต​แหง​ความ​ทะเยอทะยาน​ทั้ง​ทาง​ศิลปะ​และ​ทางโลก​ชะลอ​ชา​จวน​หยุด เปนไป​ใน​ทามกลาง​ชีวิต​ของ​สัตว​ที่​ลวน​ถูกกระทำ จน​พิกลพิการ ผู​ไมเคย​สงเสียง​เรียกรอง​ถึง​ความ​จำเปน​ใน​การ​เลี้ยงดู ‘ลาง​วรรณ’ ตระหนักถึงค​ ุณคาข​ อง​เงิน​รางวัล​อยาง​จริงจัง​เปน​ครั้งแรก​ใน​ชีวิต ใน​ คาอ​ ยาง​ธรรมดา​สามัญ​ทั่วไป ใช​ซื้อขาย​ทำ​กิน เลี้ยงชีวิต​สัตวต​ กยาก​ เหลานั้น​ได ใน​อีก​ดาน​หนึ่ง ‘ลาง​วรรณ’ ก็...ขบขันเ​อ็นดู​ใน ‘รางวัล’ ไมมอี​ ะไร​ซับซอน​ระหวาง ‘เกม​เกียรติ’ ไมวาผ​ าน​การ ‘ไดร​ างวัล’ หรือ​การ ’ประกาศ​ซึ่ง​จรรยาบรรณ’ ของ​ใคร ไมแ​ มแตค​ วาม​ซับซอน​ของ​ศิลปะ ตาง​ลวน​รวมกันเ​ปน ‘ตัวบท​ ชีวิต’ ให​อาน ให​ตีความ รับส​ ัมผัส เพื่อ​ทำความ​เขาใจ​กับ​การ​มี​อยู ทำความ​เขาใจ​แมกระทั่งก​ าร​ไมมี ไมต​ าง​จาก​ถอยความ​สราง​ความ​เขาใจ​ตอช​ ีวิต​มุมห​ นึ่ง มี​โจทย​ จาก​ความ​มแี​ ละ​ไมมขี​ อง​ชีวิต สำนวน​ของ Heine Mueller จาก​ขอเขียน​ ชื่อ Ueber Eurer Staedte wird das Grass wachsen: เหนือ​ผืนดิน​ของ​ ทาน​หญา​จะ​งอกงาม​ขึ้น ความ​วา

อาน​ตอหนา 12

วัดบานกอ สุวิทย คิดการงาน : เรียบเรียง

สุนทรียภาพ​คุณคา​ของ​ภาพเขียน​ชาวบาน ถือเปนห​ ลักฐาน​ชิ้น​ สำคัญ​ที่​สะทอน​ใหเ​รา​ทราบ​ถึง​บริบท​ใน​แตละ​ยุค แตละ​สมัย แตละ​ทองถิ่น ที่​สะทอน​วิถี​ชีวิต​ความ​เปนอยู​บานเรือน ภาพเขียน​ชาวบาน​จึง​เปนงาน​ ศิลปกรรม​ที่​เปน​สมบัติ​อัน​ล้ำ​คา​ของ​ชุมชน​ทองถิ่น และ​เปนส​ มบัติ​ของ​ชาติ​ที่​ ทรงคุณคา “วิหาร​วัด​บาน​กอ” เปนร​ ูปทรง​แบบ​ลาน​นา​ใน​ราว​คริสต​ทศวรรษ 1930 พระภิกษุช​ ื่อ หลวง​ปู​ปอ อุดหนุน ที่​ได​อุทิศ​ตน​ถายทอด​เรื่องราว​นิทาน​ ชาดก​รามเกียรติ์ ที่​บันทึก​ลง​ใบ​ลาน​ที่​เก็บรักษา​ไว​ใน​วัด ลง​บน​ฝาผนัง​วัดท​ ี่พึ่ง​ กำลัง​สราง​เสร็จ ภาพ​จิตรกรรม​ฝาผนัง มี​สัดสวน​ตัว​คน สัตว บาน เรือน​ที่​แสดงใหเห็น​ ใน​ภาพ ไมมี​ขนาด​มาตรฐาน​ที่​แนนอน เล็ก​บาง ใหญ​บาง สวน​สี​ที่​ใช​เขียน​ ภาพ​มี​เพียง​ไม​กสี่​ ี มี​สีแดง เหลือง เขียว และ​น้ำเงิน​คราม สี​ตางๆ​เหลานี้​ได​ มาจาก​วัสดุ​ธรรมชาติ ที่​เรียกวา​สีฝุน (tempera) เชน ดิน หินแ​ ละ​พืช สีดำ​ที่​ ไดม​ าจาก​เขมา​ไฟ​ที่​เรียกวา“เขมา” สีคราม​ได​จาก​ตน​คราม จึง​เรียก “สีคราม” ดวย​เทคนิค​วิธี​ตัด​เขียน​ดวย​สีดำ​เสนใหญห​ นา สื่อ​แสดง​อารมณ ลีลา​ทวงทา​ ทำให​ภาพ​ดู​ราว​เคลื่อนไหว แลวเ​ติมแตง​ใส​สี​ใน​ตัวเ​รื่องราว​เดนๆ ฉากหลัง​ จะ​ปลอย​หาย​กลืน​ไปกับ​ผนัง​สีขาว​เสนหข​ อง​งาน​จิตรกรรม​อยู​ตรง​ภาพ​ตางๆ สอดแทรก​อารมณ​สนุกสนาน แกก มุกตลก ขบขัน ประเพณีว​ ิถี​ชีวิต​ทองถิ่น​ ชุมชน เสริม​ให​ภาพ​นาสนใจ​มาก​ยิ่งขึ้น เขียน​ลง​บน​ผนัง​ปูนแหง (secco) อาจ​เพราะ​การ​เขียน​ภาพ​จิตรกรรม​ประเพณี​ไทย มัก​เปนภ​ าพ​ขนาดเล็ก ตอง​ ตัดเสน​ใชเวลา​มาก​ชาง​จึง​นิยม​ใช​ฝุน​ซึ่ง​หาได​งาย สะดวก จาก​วัสดุ​ใน​ทองถิ่น เรื่องราว​ที่​แสดง​อยู​บน​ฝาผนังท​ ั้ง 4 ดานใน​วิหาร ผนัง​ดานหลัง​ พระประธาน​เปนการ​เขียน​เรื่องราว พุทธประวัติ มี​ภาพ​เรื่องราว​เหตุการณ​ สำคัญ​เรียงลำดับต​ ั้งแต ประสูติ จนถึง​ปรินิพพาน​และ​ถวายพระเพลิงผ​ นัง​ ดานหนา​สันนิษฐาน​วา​เปน​เรื่องราว​เกี่ยวกับ​พระ​มาลัย​ภาพ​แสดงถึง​นรก​ ขนาดใหญ​เต็ม​ผนัง​ถายทอด​ภาพ​ของ​นรก​ได​อยาง​นาส​ ะพรึงกลัว ภาพ​ เหลายม​พระบาล​ทรมาน​ผู​ที่​ได​กอ​กรรม​ทำบาป ทำใหเ​ตือนสติ​แก​ผู​ที่​ได​มา​ ชม​ภาพ​ได​เปน​อยาง​ดี ผนัง​ทาง​ดาน​ทิศเหนือ​เขียน​เรื่อง​พระ​เวสสันดรชาดก ยาว​ตลอด​แนวทาง​ดาน​ทิศใต​เขียน​เรื่อง พรหมจักร หรือ รามเกียรติ์ ฉบับ​ ทองถิ่น​ลาน​นา​ดาน​ตอน​ลาง​บริเวณ​แทนอ​ าสน​พระสงฆเ​ขียน​ภาพ​พระสงฆ​ นั่ง​เรียงลำดับ​กัน​มี​ขนาด​เทาค​ นจริง ดานนอก​บริเวณ​หนา​ประตู​ทางเขา​เขียน​ เรื่อง ​หงษ​หิน เปน​วรรณกรรม​พื้นบาน​ลาน​นา

ตาม​ชอง​ขอบ​หนาตาง ชาง​ได​เขียน​ภาพ​บุคค​สำคัญ​ สอดแทรก​เขา​ไว อาทิ ภาพ​ตำรวจ​หญิง​ถือ​ปน กำลังเ​ล็ง​ที่จะ​ยิงปน ตำรวจ​ชาย​ใน​ทา​นั่ง​ยิงปน และ​อีก​หลาย​ชอง​เปน​ตำรวจ​อยู​ใน​ทาทาง​ยืน​พรอม​คู​กับ​ ปน​การ​จัด​วาง​องคประกอบ​ภาพ ชางเขียน​จาก​สวนลาง​ ของ​ผนัง​ไปหา​สวนบน​ผนัง เปนการ​สราง​ระยะใกลไ​ ปหา​ ระยะไกล ของ​ภาพ​จะ​ใช​ตำแหนง​ของ​ภาพ​แทน​การ​ใช​ ขนาดที่​ตางกัน​ตามหลัก​ทัศน​มิติ นับวา​โชคดี​ที่​กงสุลใหญ​ แหง​สหรัฐอเมริกา ได​เล็งเห็น​ความ​สำคัญ และ​ใหการ​ สนับสนุนงบประมาณ​กวา 2,112,000 บาท ผาน​อา​จาย​ วิถี พานิช​พันธ จาก​คณะ​วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม เพื่อ​เปนการ​อนุรักษ​ภาพ​จิตรกรรม​ฝาผนัง​วัด​บาน​กอ ทำให​

ภาพ​จิตรกรรม​ฝาผนัง​วัด​บาน​กอ​จึง​ยังคง​ให​เรา​เขา​ใจถึง​ พุทธประวัตชิ​ าดก และ​เรื่องราว​ในอดีต​เกี่ยวกับช​ ุมชน​ บาน​กอ​ไดเ​ปน​อยาง​นาชื่นชม และ​เปนที่​นายินดี​ยิ่งขึ้น​ เมื่อ​สมาคม​สถาปนิกส​ ยาม​ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ ไดม​ อบ​ รางวัล การ​อนุรักษ​ศิลป​สถาปตยกรรม​ดีเดน ประจำป พ.ศ. 2551 ประเภท​ปูชนียสถาน​และ​วัดวาอาราม​ใหก​ ับ “วิหาร​ วัด​บาน​กอ” หวัง​วา​ชุมชน​บาน​กอ​จะ​รวมกัน​อนุรักษ​ภาพ​ จิตรกรรม​ฝาผนัง​มรดก​ชิ้น​นี้​ให​สืบทอด​กันต​ อไป Arts September 2008

9


Article ​ตอจากหนา 5 แ​ ตทวา​สิ่งท​ ี่​เรา​ควร​ถาม​ทั้งหมด​เกี่ยวกับ​การ​เรียนรูน​ ี้​ก็​คือ ​จะ​ วาดภาพ​ได​อยางไร?​ ​งานวิจัย​เมื่อ​ไมนานมานี้​เกี่ยวกับ​หนาท​ ี่​ของ​ ซีก​สมอง​ของ​มนุษย ​และ​ลักษณะ​ของ​กระบวนการ​ทาง​ดาน​ขอมูล​ ขาวสาร​ของ​การ​เห็น ​ได​บงชีว้​ าความ​สามารถ​ใน​การ​วาดภาพ​นั้น ​ ขึ้น​อยู​กับ​การ​ที่​เรา​ตอง​เขาไป​ถึง​ความ​สามารถ​ของ​สมอง​สวนรอง ​ (​m​i​no​ r​ ​)​ ​หรือ​สวน​ที่สอง ​นั่น​คือส​ มอง​ซีก​ขวา ​หรือไ​ ม​เรา​กต็​ อง​ปรับ​ เปลี่ยน ​ลดเลี้ยว ​หรือ​ปด​สมอง​ซีก​ซาย​ที่​ครอบงำ​ทาง​ดาน​คำพูด​อยู​ นั้น​เสีย ​และ​เปดสมอง​ซีก​ขวา​ของ​เรา.​ ​คำ​ถาม​ตอมา​ก็​คือ ​การ​ทำ​ เชนนี้​จะ​ชวย​ให​ผูคน​วาดภาพ​ได​อยางไร?​ ​ปรากฏ​วา ​การ​รับรู​ของ​ สมอง​ซีก​ขวา ​ซึ่ง​เปน​กระบวนการ​ขอมูล​ขาวสาร​ที่​เปน​ภาพ ​(​v​i​su​ ​al​​ ​ i​nf​​or​ ​m​at​​i​on​ )​ ​ ​ตองการ​ใช​สายตา(​การ​มอง)​เพื่อท​ ี่​จะ​วาดรูป ​และ​การ​ รับรู​ของ​สมอง​ซีก​ซาย(​ที่​เกี่ยวของ​กับ​คำพูด)​ ​ดู​เหมือนวา​จะ​มา​แทรก​ แซง​ใน​การ​วาดภาพ ​ ​รองรอย​ตางๆ​​ของ​ภาษา ​ (​La​ n​ g​ u​ a​ g​ e​ ​​c​lu​ e​ s​ ​)​ ​ใน​การ​เขา​ถึง​ปญหา​ที่​ซอนเรน​ อยู ​พวกเรา​ตาง​ก็​ตระหนัก​กัน​แลว​ วา ​มนุษย​นั้น​ตอง​มี​ผัสสะ​บางอยาง​ที่​ แตกตาง​กัน​ระหวาง​ซีก​สมอง​ทั้งสอง​ ขาง ​ทั้งนี้​เพราะ​คำพูด​ของ​เรา​ได​มี​คำ​ และ​วลี​ตางๆ​ ​บรรจุอ​ ยู​ไว​เปน​จำนวน​ มาก ​ซึ่ง​ยกตัวอยาง​เชน​ดานซาย​ของ​ คนๆ​ ​หนึ่ง​นั้น​มี​คุณลักษณะ​ที่​เฉพาะ​ที่​แตกตาง​ไปจาก​ดานขวา ​ใน​ กรณี​นี้​ได​ชี้​ใหเ​ห็นวา​ไม​เพียง​แต​ความ​แตกตาง​ของ​ตำ​แหนง​ที่ตั้ง​เทา​ นั้น ​แต​คุณสมบัติ​เฉพาะ​หรือค​ ุณภาพ​โดย​พื้นฐาน​ก็​มี​ความ​แตกตาง​ กัน​ดวย ​อยาง​เชน ​ถา​เรา​ตองการ​ที่​จะ​เปรียบเทียบ​ความ​นึกคิด​ที่​ไม​ เหมือน​กัน ​เรา​อาจ​จะ​พูดวา ​“​ในดาน​หนึ่ง”​ ​(​on​ ​ ​th​ ​e​ ​on​ e​ ​ ​ha​ n​ ​d​ ​-​ ​บน​ มือหนึ่ง)​.​.​.​.​“​ใน​อีก​ดาน​หนึ่ง”​ ​(o​ n​ ​ ​th​ e​ ​ ​ot​​he​ r​ ​ ​ha​ n​ d​ ​ ​–​ ​บน​มืออ​ ื่น)​ ​หรือ​ การ​สรรเสริญ​แบบ​เสียดสี(​A​ ​le​ f​t​​-h​ a​ n​ d​ ​ed​ ​ ​co​ m ​ p​ ​l​i​me​ n​ t​​ ​–​ ​สรรเสริญ​ แบบ​มือซาย)​ ​หมาย​ถึง ​การ​ทิ่ม​แทง​ที่​มี​เลห​เหลี่ยม ​(​s​l​y​ ​d​ig​ ​)​ ​ซึ่ง​ เปนการ​อางอิง​และ​บงชีไ้​ ป​ถึง​คุณสมบัติ​ที่​ตาง​กัน ​ซึ่ง​พวกเรา​กำหนด ​ หรือ​มอบหมาย​ให​กับ​คำ​วา​ซาย​หรือ​ขวา ​อยางไร​ก็ตาม ​พึง​ระลึกไ​ ว​วา​วลี​ตางๆ​ ​เหลานี้​โดย​ทั่วไป​แลว ​ เปนการ​พูดถ​ ึง​เรื่อง​ที่​เกี่ยวกับ​มือ ​แต​เนื่องจาก​วา​สะพาน​ที่​เชื่อม​ ตอ​ของ​มือ​ทั้งสอง​มัน​ไป​ถึง​สมอง ​ใน​กรณี​นี้​จึง​เปนการ​อนุมาน​ถึง​ ความ​หมาย​ของ​สมอง​ซีก​ที่​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​มือ​แตละ​ขาง ​ จาก​ตัวอยาง​ตางๆ​ ​ที่​เรา​คุนเคย​ใน​สวน​ถัดไป​จะ​อางอิง​ถึง​มือซาย​ และ​มือขวา​เปนการ​เฉพาะ ​แต​ใน​ความ​เปนจริง​ได​มี​การ​อางอิงห​ รือ​ อนุมาน​ถึง​ซีก​สมอง​ที่​ตรงขาม​กัน ​สมอง​ซีก​ขวา​เชื่อม​ตอก​ ับ​มือซาย ​ สวน​สมอง​ซีก​ซาย​เชื่อม​ตอ​กับ​มือขวา ​ ​อคติ​ของ​ภาษา​และ​ธรรมเนียม​ประเพณี ​(​T​he​ ​​B​ia​ s​ ​​of​​​ L​an​ g​ u​ a​ g​ e​ ​​an​ d​ ​​C​us​ ​t​om ​ ​)​ ​เรา​เคย​สังเกต​ไหม​วา ​มี​คำ​และ​วลี​ตางๆ​ ​ที่​เกี่ยวของ​กับ​ แนวความคิด​ซาย-​ขวา ​ที่​ซึม​แทรก​อยู​ใน​ภาษา​และ​ความคิด​ของ​ เรา​โดย​ทั่วไป ​มือขวา ​(​หมาย​ถึง​สมอง​ซีก​ซาย)​ ​ได​ถูก​เชื่อม​ตอ​กับ​ สิ่ง​ที่​เปนเรื่อง​ความ​ดี ​ความ​ยุติธรรม ​ ​ศีลธรรม ​ ​ความ​เหมาะสม ​ ​ ในขณะ​ที่​มือซาย ​(​ซึ่ง​ผูกพัน​ไป​ถึง​สมอง​ซีก​ขวา)​ ​ได​ถูก​เชื่อมโยง​กับ​ แนวความคิด​ที่​เกี่ยวกับ​อนาธิปไตย ​และ​ความรูสึก​ตางๆ​ ​ซึ่ง​อยู​ เหนือ​การ​ควบคุม​หรือ​จิตสำนึก ​ที่​คอนขาง​จะ​เปนความ​หมาย​ที่​เลว ​ ​ ไมมี​ศีลธรรม ​และ​เปน​อันตราย ​ ​จน​กระ​ทั้ง​เมื่อเ​ร็วๆ​ ​นี้ ​อคติ​ที่​มี​มา​แต​โบราณ​กับ​มือซาย/​สมอง​ ซีก​ขวา ​ทำ​ให​บางครั้งค​ รอบครัว​ทางบาน​และ​ครูบาอาจารยห​ ลาย​ คน​ที่​มี​ลูก​หรือ​ลูกศิษย​ถนัดซาย ​พยายาม​ที่​จะ​บังคับ​เด็กๆ​ ​ให​ใช​ มือขวา​ใน​การ​เขียน​หนังสือ ​กิน​ขาว ​และ​ทำ​อะไร​ตางๆ​ ​การ​กระทำ​ ดังกลาว​เปนสาเหตุ​ของ​ปญหา​ติดตาม​มา​เมื่อ​เด็กๆ​ ​เหลานีเ้​ติบ​ โตขึ้นม​ า​เปน​ผู​ใหญ ​โดย​ตลอด​ประวัติ​ศาสตร​ของ​มนุษยชาติ ​คำ​ตางๆ​ ​ที่​แฝง​ ความ​หมาย​เกี่ยวกับ​ความ​ดี​ของ​มือขวา/​สมอง​ซีก​ซาย ​และ​ความ​ ชั่วราย​ของ​มือซาย/​สมอง​ซีก​ขวา ​ซึ่งป​ รากฏ​ซอนเรน​อยู​ใน​ภาษา​ ตางๆ​ ​สวน​ใหญ​ทั่วโลก ​ ​สำหรับ​ภาษา​ลา​ติน ​คำ​วา ​“​ซาย”​ (ส​ มอง​ซีก​ขวา) ก​ ็​คือ ​ “​s​i​n​i​s​t​e​r​”​ ​หมาย​ถงึ ​“​ความ​เลว”​ ​ลางราย ​ไมเ​ปนมงคล ​(​o​m​i​n​o​u​s)​​ อุบาทว-​อัปรีย ​ ​สวน​คำ​วา ​“​ขวา”​ ​ก็​คือ ​“​d​ex​ ​te​ r​ ​”​ ​หรือ ​ชำนาญ ​ แคลว​คลอง ​หลัก​แหลม ​ซง่ึ ​ผนั ​มา​เปน​ภาษา​องั กฤษ​วา ​“​d​e​x​t​e​r​i​t​y​”​​ มีความหมาย​วา ​“เ​ปน​ทักษะ-​ความ​ชำนาญ”​ ​(​sk​ i​​ll​​)​ ​หรือ ​“​คลอง​ แคลว”​ ​(​ad​ ​r​oi​​t​ne​ s​ ​s​)​ สวน​ใน​ภาษา​ฝรั่งเศส ​คำ​วา ​“​ซาย”​ ​(​สมอง​ซีก​ขวา)​ ​ก็​คือค​ ำ​ วา ​“​g​au​ c​ h​ e​ ​”​ ​หมาย​ถึง ​“​งุมงาม,​ ​เกงกาง”​ ​จาก​คำๆ​ ​นี้​มา​เปน​ภาษา​ อังกฤษ​วา ​“​g​aw​ ​k​y​”​ ​แปล​วา ​“​งุมงาม,​ ​ซุมซาม”​ ​สำหรับ​คำ​วา ​ “​ขวา”​ ​กค็​ ือ ​“​d​r​oi​​t”​ ​ ​หมาย​ถึง ​“​ความ​ดี ​ความ​ถูกตอง ​หรือ​เหมาะสม”​ ​ เปนตน ใน​ภาษา​อังกฤษ ​คำ​วา ​“​ซาย”​ ​(​สมอง​ซีก​ขวา)​ ​มาจาก​ภาษา​ แองโกล-​แซก​ซัน​วา ​“​ly​ ​f​t”​ ​ ​หมาย​ถึง ​“​ออน​แอ ​หรือ​ไมมี​คุณคา”​ ​(​w​ea​ k​ ​ ​or​ ​ ​w​or​ t​​hl​​es​ ​s​)​ ​อัน​ที่จริง​คน​ที่​ถนัด​มือซาย​ใน​หมู​ของ​คน​ ถนัดมือขวา ​สวน​ใหญ​มัก​จะ​ออน​แอ​กวา​อยู​แลว ​แตส​ ำหรับด​ ั้งเดิม​ ของ​คำๆ​ ​นี้ ​โดยนัยยะ​บงบอก​ถึง​การ​ขาด​เสีย​ซึ่ง​ความ​เขมแ​ ข็ง​ทาง​ ดาน​ศีลธรรม​นั่นเอง ​ ​ ​ความ​หมาย​ที่​เสื่อมเสียข​ อง​คำ​วา ​“​ซาย”​ ​อาจ​เปนการ​ สะทอน​ถึง​อคติ​ของ​คน​ที่​ถนัดขวา(​ซึ่ง​เปนค​ น​สวน​ใหญ)​ ​ที่​มตี​ อ​คน​

10

Arts September 2008

ที่​ถนัดซาย(​ซึ่งเ​ปน​คน​สวนนอย)​ ​อันเปน​บุคคล​ที่​มคี​ วาม​แตกตาง​ ไปจาก​พวก​ตน​นั่นเอง.​ ​เพื่อ​เปนการ​สนับสนุน​อคติ​นี้ ​คำ​วา ​“​ขวา”​ ​ซึ่ง​ มาจาก​ภาษา​แองโกล-​แซก​ซัน​วา ​“r​ ​a​bt​​”​ ​(ห​ รือ ​ri​​bt​​)​ ​มีความหมาย​วา ​ “​เหยียดตรง ​แนวตรง ​หรือถ​ ูกตอง”​ ​(​st​​r​ai​​gh​ t​​ ​or​ ​ ​j​us​ ​t​)​ ​จาก​คำ​วา ​ “​r​ab​ ​t​”​ ​และ​ภาษา​ลา​ติน​ซึ่งก​ ำเนิด​จาก​ตระกูล​เดียว​กันค​ ือ​คำ​วา ​ “​re​ ​ct​​us​ ”​ ​ ​ได​ถกู​ รับ​เขามา​เปน​ภาษา​อังกฤษ​คือ ​คำ​วา ​“ค​ วาม​ถูกตอง ​ และ​ความเ​ที่ยง​ธรรม”​ ​(​co​ r​ ​re​ ​ct​​ ​an​ d​ ​ ​r​ec​ t​​i​t​ud​ ​e​)​ ​นอกจากนี้ ​ความคิด​ดังกลาว​ยังมี​ผลกระทบ​ไป​ถึง​ความ​ คิดเห็น​ทาง​การเมือง​ดวย ​ยกตัวอยาง​เชน ​พรรค​ฝายขวา​ทาง​ การเมือง ​ถูก​ถือวา​เปน​อำนาจ​ทาง​การเมือง​ของ​ชาติ ​มลี​ ักษณะ​ อนุรักษน​ ิยม ​และ​ตอตาน​ความ​เปลี่ยน​แปลง ​สวน​พรรค​ฝายซาย​ เปน​พรรค​ที่​ตรงขาม​กัน​และ​ถือวา​เปนพวก​อิสระ ​ที่​สนับสนุน​การ​ เปลี่ยน​แปลง ​แมกระทั่ง​การ​เปลี่ยน​แปลง​ใน​ระดับ​ราก​เลย​ทีเดียว ​ ในทาง​ที่​สุดขั้ว ​พรรค​การเมือง​ฝายขวา​ถูก​ถือวาเ​ปนพวกฟาส​ซิสท ​ (​fa​ s​ c​ i​​s​t​)​ ​หรือเ​ผด็จการ ​ในขณะ​ที่​พวก​ฝายซาย​ถือวาเ​ปนพวก​ อนาธิปไตย ​(​an​ a​ r​ c​ ​hi​​s​t​)​ ​ใน​บริบท​ประเพณี​และ​วัฒนธรรม ​ที่​มแี​ ขก​ผู​มเี​กียรติ​นั่ง​หรือ​ ยืนอ​ ยู​ใน​งานเลี้ยง​อาหารค่ำอ​ ยาง​เปนทางการ ​จะ​ตอง​อยู​ใน​ ตำ​แหนง​ขวามือข​ อง​เจาภาพ,​ ​ใน​พิธแี​ ตงงาน ​เจาบาว​จะ​ตอง​ยืนอ​ ยู​ ทาง​ดานขวามือ ​สวน​เจาสาว​นั้น​อยู​ทางซาย.​ ​สาร​ที่​ไมต​ อง​ใช​คำพูด​ เหลานี้​เปนเรื่อง​ของ​สถานะ​ความ​สัมพันธ​ของ​บุคคล​ที่​มสี​ วนรวม​กัน​ สอง​คน ​เวลา​จับม​ ือ​ทักทาย​กันเ​รา​กใ็​ ช​มือขวา ​ดู​เหมือนวา​คอนขาง​ จะ​ผิดปกติ ​หาก​จับ​มือท​ ักทาย​กันด​ วย​มือซาย ​เหลานี้​เปนตน ​ภาย​ใต​ศัพทค​ ำ​วา ​“ม​ ือซาย”​ ​(l​​ef​​t​ ​ha​ n​ d​ )​ ​ ​ใน​พจนานุกรม​ได​ บันทึก​ศัพทค​ ำพอง​กับ​คำ​วา ​“​งุมงาม”​ ​(​cl​​um ​ ​sy​ ​)​ ​“เ​กงกาง”​​ (​aw​ ​kw​ ​ar​ d​ ​) ​​“ไ​ ม​จริงใ​ จ”​ ​(​i​ns​ ​i​nc​ ​er​ ​e)​ ​ ​และ ​“​ความ​ประสงค​ราย”​ ​ (​ma​ ​li​​ci​​oi​​us​ ​).​​ ​สวน​ศัพท​คำพอง​กับ​คำ​วา ​“​มือขวา”​ ​(r​ ​i​gh​ t​​ ​ha​ n​ d​ ​)​ ​ ก็​คือ ​“​ความ​ถูกตอง”​ ​(​co​ ​rr​ ​ec​ t​​)​ ​“จ​ ำเปน​อยางยิ่ง ​ขาด​เสีย​ไมได”​ ​ (​i​nd​ i​s​ ​pe​ n​ s​ ​ab​ ​le​ ​)​ ​และ ​“เ​ชื่อ​ใจ​ได”​ ​(r​ ​el​​i​ab​ ​le​ )​ ​ ​เปนตน.​ ​มา​ถึง​ตรงนี้ ​ สิ่ง​ที่​สำคัญ​กค็​ ือ ​คำ​ทั้งหลาย​เหลานี้​ตาง​ไดรับก​ าร​เสกสรร​ขึ้น​มา ​เมื่อ​ ตอน​ทเี่​ริ่มมี​ภาษา​ขึ้น​มา​ใช ​สมอง​ซีก​ซาย​เรียกชื่อส​ มอง​ซีกข​ วา​ดวย​ ชื่อ​ตางๆ​ ​ทเี่​ลวราย​เหลานี้ ​และ​สมอง​ซีก​ขวา​ถูก​ติด​ฉลาก​ไป​ในทาง​ที่​ ไมดี ​โดย​ที่​ธรรมชาติ​ของ​มัน​ถูก​บังคับ​ให​เชื่อฟง ​โดย​ปราศจาก​คำพูด​ ใดๆ​ ​ที่​จะ​ตอบโตห​ รือ​ปกปอง​ตัวเอง​เลย ​ ​หนทาง​ทั้งสอง​ของ​ความรู ​(​T​w​o​​w​ay​ ​s​​of​​​k​n​ow​ ​in​ g​ )​​ ​จาก​ตัวอยาง​ขางตน ​เปนเรื่อง​ของ​ความ​หมาย​กวางๆ​ ​ที่​ แฝงเรน​อยู​ในทาง​ตรงขาม​ของ​คำ​วา”​ซาย”​และ”​ขวา”​ใน​ภาษา​ตางๆ​ ​ ซึ่งเ​ปน​แนวความคิดท​ ี่​เกี่ยวกับ​ทวิน​ ิยม ​(​du​ ​al​​is​ ​m)​ ​ ​หรือค​ วามคิด​ แบบ​คู​ตรงขาม ​และ​ความคิด​เหลานี้​ไดถ​ ู​กวาง​หลักการ​ขึ้น​มา​โดย​ บรรดา​นัก​ปรัชญา ​ครูบาอาจารย ​และ​นัก​วิทยาศาสตร ​จาก​หลาย​ ยุค​หลาย​สมัย​และ​หลาย​วัฒนธรรม ​ความคิด​สำคัญ​อันนี้​กค็​ ือ ​มันม​ ี​ หนทาง​ที่​ขนาน​กันซ​ ึ่ง​เปน​หนทาง​ของ​ความรู​นั่นเอง ​เปนไปได​ที่​เรา​อาจ​จะ​คุนเคย​กับ​ความคิด​เหลานีก้​ ัน​มา​ แลว ​ซึ่งค​ ำ​วา ​“ซ​ าย”​และ”​ขวา”​ ​ไดฝ​ ง​ตรึงอ​ ยู​ใน​ถอยคำ​ภาษา​และ​ วัฒนธรรม ​ตัวอยาง​เชน ​การ​แบง​แยก​ที่​สำคัญ​ระหวาง”​ความคิด”​ และ”​ความรูสึก”​ ​(t​​hi​​nk​ i​​ng​ ​ ​an​ d​ ​ ​f​ee​ l​​in​ g​ )​ ​ ​“ส​ ติปญญา”​กับ”​สหัช​ ญาณ”​ ​(i​n​ ​t​el​l​​ec​ t​​ ​an​ d​ ​ ​in​ t​​ui​​t​i​on​ )​ ​ ​ ​การ​วิเคราะห​เชิง”​วัตถุวิสัย”​และ​ ความ​เขา​ใจ​เชิง”​อัต​ตวิสัย”​ ​(o​ ​b​j​ec​ t​​i​v​e​ ​an​ a​ l​​y​s​is​ ​ ​an​ d​ ​ ​s​u​bj​​ec​ t​​i​v​e​ ​i​ns​ ​ig​ ​ht​​)​ ​นัก​รัฐศาสตรก​ ลาว​วา ​โดย​ทั่วไป​แลว ​ผูคน​วิเคราะหเ​รื่อง​ ของ”​ความ​ดี”​-“​ ​ความ​เลว”​ของ​ประเด็น​ปญหา​ใด​ปญหา​หนึ่ง ​และ​ ก็​ออกเสียง​ลงคะ​แนน​ให​กับ​ความรูสึกท​ ี่​เปน​แกน​แทภาย​ใน​อัน​นั้น.​ ​ ใน​วิชา​ประวัติ​ศาสตร​และ​วิทยาศาสตร ​อุดมสมบูรณ​ไป​ดวย​เกร็ด​ ความรูต​ างๆ​ ​เกี่ยวกับ​นัก​วิจัย​ที่​พยายาม​จะ​แกปญหา​งานวิจัยข​ อง​ พวกเขา​ออกมา​ซ้ำๆ​ ​และ​มี​ความ​ฝน​อัน​หนึ่งซ​ ึ่งค​ ำ​ตอบ​ได​เสนอตัว​ มันเ​อง​ออกมา ​ดั่ง​อุปมา​ความ​เขา​ใจ​ใน​ลักษณะ​สหัช​ญาณ ​(​ไม​ เกี่ยวของ​กับเ​หตุผล)​.​ ​ ​คำ​กลาว​ของ ​H​en​ ​ri​​ ​Po​ i​​nc​ a​ ​r​e​ ​ ​นับวาเปน​ ตัวอยาง​ที่​ชัดเจน​เกี่ยวกับ​กระบวนการ​อันนี้ ​“ใ​ น​อีก​บริบท ​บางโอกาส​ผูคน​ไดพ​ ูด​ถึง​เกี่ยวกับ​คน​บางคน​ วา ​“​คำพูดค​ ำจา​และ​สำเนียง​ใชได ​แต​มบี​ างสิ่ง​บางอยาง​บอก​กับ​ฉัน​ วา ​อยา​ไดไ​ ป​แตะตอง​เขา​หรือเ​ธอ​เปนอันขาด”​ ​หรือ ​“​ฉัน​ไม​อาจ​บอก​ กับ​คุณเ​ปน​คำพูดไ​ ด​ชัดๆ​วา​มันเ​ปน​อะไร ​แต​มัน​มี​อะไร​บางอยาง​ เกี่ยวกับ​เขา​ทเี่​ปน​คน​ที่​ฉัน​ชอบ ​(​หรือไ​ มชอบ)​.​ ​คำพูด​ตางๆ​ ​เหลานี้​ เปนการ​ตั้ง​ขอ​สังเกต​ใน​ลักษณะ​สหัช​ญาณ ​(​in​ t​​ui​​t​iv​ ​e​ ​ob​ ​s​er​ ​v​at​​io​ ​n​ )​ ​ซึ่ง​สมอง​ทั้งสอง​ขาง​ทำงาน​รวม​กัน ​มันเ​ปน​กระบวนการ​ทาง​ดาน​ ขอมูล​อยางเดียว​กัน ​ใน​การ​รับรู​ที่​แตกตาง​กัน​สอง​ทาง”​ ​ ​ ​รูป​แบบ​สอง​อยาง​ของ​กระบวนการ​ขอมูล ​(​T​he​ ​​t​w​o​​m​od​ e​ s​ ​​of​​​ i​nf​​or​​m​at​​io​ n​ ​​pr​​oc​ ​es​ ​s​in​ g​ )​​ ​ภาย​ใน​กระ​โห​ลก​ศีรษะ​แตละคน ​เนื่องจาก​พวกเรา​ตาง​มี​ สมอง​กันอ​ ยู​คู​หนึ่ง ​ซึ่งเ​ปน​สมอง​ของ​ความรู,​ ​ความ​เปน​ทวิ(​คู),​​ ​และ​ มี​ลักษณะ​เฉพาะ​ที่​แตกตาง​กัน ​ครึ่งส​ มอง​ทั้งส​ องสวน​และ​รางกาย ​ แสดงออก​ไปตาม​สหัช​ญาณ​ใน​ภาษา​ของ​เรา ​แต​อยางไร​ก็ตาม ​มี​ พื้นฐาน​ความ​จริงอ​ ัน​หนึ่งใ​ น​วิชา​สรีรศาสตร​เกี่ยวกับ​สมอง​ของ​ มนุษย ​ตามปกติแ​ ลว ​มัน​มกี​ าร​เชื่อม​ตอ​ของ​เสน​ใย​ประสาท​นับ​ลาน ​ พวกเรา​จึง​ไมคอย​จะ​ประสบ​กับ​ความ​ขัด​แยงใ​ น​ระดับ​จิตสำนึก ​(​ซึ่งอ​ ันนีเ้​ปรียบ​เทียบกับ​การ​ทดสอบ​กับ​คนไข​ตางๆ​ ​ที่​ไดรับ​การ​ ผาตัด​สมอง)​ ​ขณะ​ที่​แตละ​ซีก​ของ​สมอง​ของ​เรา​รวม​กัน​รับรู​ขอมูล​ อยางเดียว​กัน​นั้น ​แตละ​ครึ่งส​ มอง​ของ​เรา​จะ​จับ​ฉวย​ขอมูล​ใน​ หนทาง​ที่​ตาง​กัน ​ภาระ​หนา​ทขี่​ อง​มันอ​ าจ​ไดรับก​ าร​แบง​แยก​ระหวาง​ ซีก​สมอง​ทั้ง​สองสวน ​แตละ​สวน​จะ​ยึด​ฉวย​ขอมูล​ใน​ลักษณะ​ที่​

เหมาะสมกับว​ ิธีการ​ของ​มัน ​หรือ​ไมกซ็​ ีก​ใด​ซีก​หนึ่ง ​ซึ่ง​มักจ​ ะ​เปน​ดานซาย​ ที่​มี​บทบาท​นำ ​จะ​รับหนา​ที่​และ​ทำการ​สกัดกั้นส​ มอง​อีก​ครึ่ง​หนึ่ง​ออกไป ​ สมอง​ซีก​ซาย​จะ​ทำ​หนา​ที่​วิเคราะห ​เก็บ​สาระสำคัญ ​ตรวจนับ ​เคาะ​ จังหวะ ​กระทำการ​วาง​แผน​เปน​ขั้นๆ​ ​ทำ​หนา​ที่​เกี่ยวกับเ​รื่อง​ของ​คำพูด​ สราง​คำพูด​ที่​เปน​เหตุผล​ที่​วาง​อยู​บน​พื้นฐาน​ของ​ตรรกะ ​ยกตัวอยาง​ เชน ​“​การ​ให​ตัวอยาง​ของ ​a​ ​b​ ​และ ​c​ ​–​ ​เรา​อาจ​กลาว​วา ​ถา ​a​ ​ใหญ​กวา ​ b​ ​และ ​b​ ​ใหญ​กวา ​c​ ​ดัง​นั้น ​a​ ​จึง​ใหญ​กวา ​c​ ​อยาง​แนนอน”​ ​ตัวอยาง​ที่​ ยกขึ้นม​ า​กลาว​นี้ ​เปนการ​แสดง​ให​เห็น​ถึง​วิธีการ​ของ​สมอง​ซีกซ​ าย ​ซึ่ง​ทำ​ หนา​ที่​วิเคราะห ​(​an​ a​ ​ly​ ​t​i​c)​ ​ ​เปนเรื่อง​ของ​คำพูด ​(​v​er​ ​ba​ l​​)​ ​คิดค​ ำนวณ ​ (​f​ig​ ​u​r​ei​​ng​ o​ u​ t​​)​ ​มคี​ วาม​ตอเนื่อง ​(​s​eq​ ​ue​ n​ t​​i​al​)​ ​ ​เกี่ยวกับส​ ัญลักษณ ​ (​s​y​m​bo​ l​​ic​ ​)​ ​เปน​เสนตรง ​(​li​​ne​ ​ar​ ​)​ ​และ​มลี​ ักษณะ​วัตถุวิสัย (​o​b​j​ec​ t​​i​ve​ ​ ​ m​o​de​ )​ ​ ​อีก​กรณีห​ นึ่ง ​พวกเรา​ตาง​ก็​มหี​ นทาง​อยู ​2​ ​ทาง​ใน​เรื่อง​ของ​ความรู ​ กลาว​คือ ​วิธีการ​ของ​สมอง​ซีกข​ วา.​ ​เรา ​“​เห็น”​ ​สิ่ง​ตางๆ​ ​โดย​อาจ​เปนเรื่อง​ ของ​มโนภาพ​หรือ​จินตนาการ ​ซึ่ง​ดำรง​อยู​เพียง​ใน​ดวงตา​แหง​จิตใ​ จ ​(​m​in​ ​d​’​s​ ​ey​ ​e​)​ ​หรือ​รำลึก​ถึง​สิ่ง​ตางๆ​ ​ที่​เปนจริง ​(​อยาง​เชน ​เรา​สามารถ​ นึก​ถึง​ภาพ​ประตูห​ นาบาน​ของ​เรา​ได)​ ​เรา​เห็น​สิ่ง​ตางๆ​ ​ที่​ดำรง​อยู​และ​ สวนประกอบ​ที่​ไป​ดวย​กัน​ซึ่ง​สรางขึ้น​มา​เปน​ภาพ​ทั้งหมด​ได ​เปนตน.​ ​ ​ การ​ใช​สมอง​ซีก​ขวา ​เรา​เขา​ใจ​เชิง​อุปมาอุปไมย,​ ​เรา​ฝน,​ ​เรา​สราง​ความ​ นึกคิดใ​ หมๆ,​​ ​มกี​ าร​ผนึก​กัน​ทาง​ความคิด,​ ​ ​เมื่อ​มี​บางสิ่ง​บางอยาง​ที่​มี​ ความ​ยุงยาก​ซับซอน​ที่​จะ​อธิบาย ​เรา​สามารถ​ที่​จะ​แสดง​อากัป​กริยา​ ยกมือ​ยก​ไมข​ ึ้น​ประกอบ​เพื่อ​ที่​จะ​สื่อสาร.​ ​นัก​จิตวิทยา ​D​av​ ​i​d​ ​G​al​i​​n​ ​ เปน​ตัวอยาง​ที่​ดซี​ ึ่ง​นิยม​นำมา​อาง ​ตัวอยาง​หนึ่ง​สำหรับ​เรื่อง​นี้​คือ ​การ​ พยายาม​ที่​จะ​อธิบาย​บันได​เวียน​โดย​การ​ทำ​มือท​ ำ​ไมวน​ไปวน​มา ​และ​ การ​ใช​สมอง​ซีก​ขวา​นั้น ​ทำ​ให​เรา​สามารถ​ที่​จะ​วาดภาพ​ตางๆ​ ​ที่​เรา​สัมผัส​ รับรูไ​ ด ​ใน​กระบวนการ​เกี่ยวกับ​ขาวสาร​ขอมูล​ของ​สมอง​ซีกข​ วา ​เรา​ใช​ สหัช​ญาณ​และ​กระโจน​ขาม​ไปสู​ความ​เขา​ใจ​อยาง​ลึกซึ้ง ​(​i​nt​​ui​​t​io​ ​n​ ​ a​nd​ ​ ​l​ea​ p​ ​ ​of​​ ​in​ ​s​ig​ ​ht​​)​ ​ใน​ชวง​ขณะ​ที่ ​“​สรรพสิ่ง​ดูเหมือน​กำลัง​ตก​อยู​ใน​ สถานการณ”​ ​ที่​ปราศจาก​สิ่ง​ใดๆ​ ​ซึ่ง​สามารถ​จะ​แกปญหา​ไดใ​ น​แบบ​แผน​ ของ​ตรรกะ​หรือ​เหตุผล ​เมื่อ​มเี​หตุการณ​ทำนอง​นี้​เกิดขึ้น ​ผูคน​สวน​ใหญ​ มักจ​ ะ​เปน​โดย​อัตโนมัตแิ​ ละ​ใน​ทันที ​พรอม​อุทาน​ออกมา​วา ​“​ฉัน​พบ​แลว”​ ​ หรือ ​“​อา.​.​.​ใช​แลว ​ฉัน​เห็นภาพ​ของ​มัน​แลว​ตอนนี้”​ ​ตัวอยาง​ที่​คลาสสิก​ ของ​การ​รอง​อุทาน​ออกมา​เชนนี้​กค็​ ือ ​ การ​ตะโกน​ออกมา​ดวย​ความป​ติ​ยินดี​ อยางยิ่ง​วา ​“ย​ ู​เรกา ​ยู​เรกา!​”​ ​(​ฉัน​พบ​ แลว ​ฉัน​พบ​แลว)​ ​ซึ่ง​เปน​คำ​อุทาน​ของ​ อารคิ​มิดิส.​ ​ตาม​เรื่องเลา​นั้น ​อารคิ​ มิดิสเ​ขา​ใจ​อยาง​แจมแ​ จง​โดย​ทันที ​ ในขณะ​ที่​แชต​ ัว​ลง​ใน​อางอาบน้ำ ​ซึ่ง​ ทำ​ให​เขา​สามารถ​ที่​จะ​สราง​สูตร​ใน​ การ​ชั่ง​น้ำหนัก​ของ​แข็งต​ างๆ​ ​ได​ดวย​ วิธีการ​ใช​การ​แทน​ที่​ของ​น้ำ ​ดวย​ตัวอยาง​ที่​ยกขึ้นม​ า​นี้ ​คือ​ ลักษณะ​การ​ทำงาน​ของ​สมอง​ซีก​ขวา ​ เปนเรือ่ ง​ของ​สหัช​ญาณ ​(​i​n​t​u​i​t​i​o​n​)​ ​เปนเรือ่ ง​อตั ต​วสิ ยั ​(​su​ ​b​j​e​c​t​i​v​e​)​ ​เปนเรื่อง​ ที่​สัมพันธ​กันท​ ั้งหมด ​ลักษณะ​ที่​เปนอิสระ​จาก​กาล​เวลา ​ซึ่ง​สิ่ง​ตางๆ​ ​ที่​ กลาว​มา​นี้​ไดรับก​ าร​ดูถูกเ​หยียดหยาม ​ถูกกลาวหา​วา​เปนเรื่อง​ของ​ความ​ ออน​แอ ​ลักษณะ​หรือ​วิธีการ​ของ​มือซาย(​สมอง​ซีก​ขวา)​ ​ซึ่ง​โดย​ทั่วไป​แลว​ ใน​วัฒนธรรม​ของ​เรา ​ถือวา​เปนเรื่อง​ที่​ถูกล​ ะเลย​อยาง​มาก ​ยกตัวอยาง​ เชน ​ระบบ​การ​ศึกษา​ของ​คน​สวน​ใหญ​ไดรับก​ าร​ออก​แบบ​ขึ้นม​ า​เพื่อ​ที่​จะ​ บม​เพาะ​วัฒนธรรม​ที่​เกี่ยวกับก​ าร​ใชค​ ำ ​(​พูด)​ ​(​v​er​ ​b​al​​)​ ​เกี่ยวกับ​เหตุผล ​ (​r​a​t​io​ n​ ​al​​)​ ​ซึ่ง​เปนเรื่อง​ของ​สมอง​ซีก​ซาย ​ในขณะ​สมอง​อีก​ซีก​หนึ่ง​ของ​ นักศึกษา​ทุกคน​ถูกล​ ะเลย ​โดย​ไมได​ใหค​ วาม​เอา​ใจ​ใสแ​ ตอ​ ยาง​ใด

ตอจากหนา 1 การเมือง​ของ​พวก​พังค ค​รอบ​คลุมใ​ น​ทุกๆ มิติ แมวาส​ วนใหญ​ของ​ บรรดา​พังค​อาจ​ไดรับก​ าร​จัด​หมวดหมูว​ า​เปนพวก​ฝายซาย,หรือ​มี​ ทัศนะ​ที่​กาวหนา​ก็ตาม. พังคบ​ าง​พวก​ได​มสี​ วนรวม​ใน​การ​ประทวง​การ​ เปลี่ยนแปลง​ของ​ทองถิ่น การ​เปลี่ยนแปลง​ประเทศ​และ​โลก. แนวโนม​ บางอยาง​ใน​กลุมก​ ารเมือง​พังค​รวมถึงพ​ วก​นิยม​แนวคิดแ​ บบ​อนาธิปไตย, แนวคิดส​ ังคมนิยม, แนวคิดต​ อตาน​เผด็จการ, ตอตาน​ลัทธิ​ทหาร, ตอตาน​ ทุนนิยม, ตอตาน​การ​เหยียด​เชื้อชาติ, ตอตาน​การ​ดูถูกท​ างเพศ, ตอตาน​ พวก​ชาตินิยม, ตอตาน​พวก​ที่รัง​เกียจ​รักรวมเพศ. บรรดา​พังค​ใหการ​ นับถือ​ลัทธิ​สิ่งแวดลอม, มังสวิรัติ​นิยม, ตอตาน​การ​บริโภค​ผลิต​ผลที่ได​ มาจาก​สัตว การ​สวมใส​เครื่อง​นุงหม​ที่​ทำจาก​หนัง​สัตว​และ​เสื้อ​ขนสัตว, ใหการ​เคารพ​ใน​เรื่อง​สิทธิ​สัตว(animal right). แตอ​ ยางไร​ก็ตาม พังคบ​ าง​ คนใน​กลุมว​ ัฒนธรรม​ยอย​พังค​ที่​เปนพวก​ฝายขวา​กม็​ ี (ยกตัวอยาง​เชน เว็บไซต​ของ​พังค​แนว​อนุรักษ​นิยม - the Conservative Punk website), พังค​ใน​แนว​เสรีนิยม, นี​โอ​นา​ซี, (neo-Nazi ดู Nazi punk), หรือพ​ วก​ที่​ ไมสนใจ​การเมือง(apolitical). (กอง​บรรณาธิการ: ศัพท​ศิลปะ)


Neo-Lanna ที่​ไมใช​ชุด​ไทย​อินเตอร​บวก​กับ​ความ​เปรี้ยว​ของ​นางแบบ ก็​ ประสบ​ความ​สำเร็จ​มาก สังคม​ก็​เริ่ม​ตระหนก​เพราะ​ผิด​ไป​จากที่​ คุนเคย เหมือนกับ​เคย​รมู​ า​วาช​ ุด​ไทย​อินเตอร​คือ​ชุดล​ าน​นา ผิด​ จากนี้​ไปแลว​ไมใช ก็​เปนที่​วิพากษ​วิจารณก​ ัน​อยาง​กวางขวาง แต​จากนั้น​ก็​มี​คน​ขอ​ไป​ออกงาน​ตางๆ มากมาย เชน ที่​บอ​สราง ที่​ลำปาง กรุงเ​ทพ​ที่​ริเวอรซ​ ิตี้​มี​เจากอ​แกว ประกาย​กาวิล​มา​ดู​ ดวย ทาน​วาร​ ูสึก​ดีใจ​ที่​ลาน​นา​ไดรับ​การ​ยอมรับ จากนั้น​ก็​เริ่ม​ ได​ซิ่น​ลาว​ครั่ง ซิ่น​อีสาน ซิ่นไท​ใหญ ก็​เลย​เปด “วิชา​สิ่ง​ถักทอ​ และ​ผาไท”เขาไป​ซึ่ง​เปน​วิชา​แรก​ที่​แตกตางจาก​ที่อื่นๆ มี​อาจารยเ​ผา​ทอง ทอง​เจือ เขามา​สอน​หัวขอ​ผา​ราชสำนัก อาจารยแ​ พ​ททริเซีย​สอน​หัวขอ​ผาล​ าว มี​ชวง​หนึ่ง​ที่​ยัง​ไมมี​บัณฑิต​จบ ผม​รูสึก upset มาก ทีม่​ ี​คน​พา​กันป​ ระณาม​

เรื่องเลา.... อาจารย์วิถี พานิชพันธ ผม​สอน​ที่​ภาควิชา​สื่อสาร​มวลชน มหาวิทยาลัย​เชียงใหม เมื่อ​ ป 2516 กระทั่งป​  2520 มหาวิทยาลัยม​ ี​โครงการ​จัดตั้ง​คณะ​ศิลปะ​ ขึ้น จึง​ได​เชิญ​อาจารย​ปฐม พัวพันธส​ กุล อาจารย​กมล ศรีว​ ิชัย​นันท อาจารยส​ งัด ​ปุยออก ไป​ประชุม สมัยน​ ั้น​อาจารยพสิ​ ิทธิ์ วร​อุไร เปน​ อธิการบดี ไดป​ ระชุม​ราง​โครงการ​ศิลปะ​ตางๆ ผม​ก็​เขา​บาง​ไม​เขา​ บาง ตอนหลังก​ ลาย​เปน​ชื่อ “วิจิตรศิลป” ที่​มี​แตห​ ลักสูตร​จิตรกรรม ประติมากรรม และ​ภาพพิมพเ​ทานั้น​เอง ผม​แยง​วาไมได ตอง​มี​ ศิลปะ​ทองถิ่นด​ วย ซึ่ง​ใน​ที่ประชุมก​ ็​วา​ศิลปะ​ทองถิ่น​มัน​เปน “low art” ให​ไป​เรียน​ที่อื่น​ก็ได เถียง​กัน​วา​ลาน​นา​เปนที่​ที่​มี​งาน​ศิลปกรรม​ เยอะ​มาก ขอ​ใส​ไวกอน ขอ​เรียก​ไปกอน​วา “ศิลปะ​ไทย” ก็แลวกัน ทุกคน​ก็​คิดวา​ศิลปะ​ไทย​คือ​ลายไทย ลาย​กนก ขอให​ผม​ราง​วิชา​ ศิลปะ​ไทย ผม​ก็​ใส​วิชา​ประวัติ​ศาสตร​ศิลป​ตะวันตก ตะวันออก ด​รอ​ อิ้ง มา​จนกระทั่ง​วิชา​ลวดลาย​พื้นเมือง งาน​ประติมากรรม​พื้นเมือง ลวดลาย​ปูนปน ไม​แกะสลัก​ตางๆ มี​คน​ถาม​วา​แลว​ใคร​จะ​สอน ผม​ วา​แถว​นี้​ชาง​พื้นเมือง​เยอะแยะ ผูบริหาร​เห็นวา​นาสนใจ​ดี ก็​เลย​แนบ​ ราง​หลักสูตร​ไป ซึ่ง​ปรากฎ​วา​ผม​ราง​เสร็จก​ อน ใบ​ราง​จึง​อยู​ดานหนา​

สุด พอ​สงไป​ก็​ไดรับ​ให​กลับมา​ปรับปรุงเ​รื่อง​หนวยกิต เชน หาม​มี 4 หนวยกิต​หา​มมี​ครึ่ง​หนวยกิต นอกนั้น​ก็​เรียบรอย มี​ออฟฟสเ​กิดขึ้น​ มา ทาง​มหาวิทยาลัย​ก็​สง​สตาฟ​มา​คือ อาจารย​สุนัน​ทา รัตนา​วะ​ดี อาจารยส​ วัสดิ์ โฆ​สิ​โต อาจารย​เลี่ยม ​ธีรัทธา​นนท ใน​ชวงแรก​ผม​ สอน​วิชา​ใน​ศิลปะ​ไทย ติดตอ​เชิญ​อาจารย​พิเศษ​ที่​รูจัก​มา​สอน เชน หมอมเจา​สุภัทรดิศ ดิศ​สกุล อาจารย​จักร​พันธ โปษ​ยกฤต ดร.พิริยะ ไกร​ฤกษ ซึ่งเ​พิ่ง​จบ​มาจาก​ตางประเทศ อาจารยสุร​พล วิรุฬหร​ ักษ ตอมา​ก็​เปน Connection ของ​ผม​ที่​ได​เชิญอ​ าจารย​มณี พ​ยอม​ยงค อาจารยเ​ผา​ทอง ทอง​เจือ อาจารย​คม​กฤช เครือ​สุวรรณ กระทั่ง​ชาง​ พื้นเมือง​ที่​รูจัก เชน ส​ลา​อูด เสถียร ณ วงศ​รักษ ใน​ชวง​ป 2526 ผม​ได​เอา​ผาท​ ี่​มี​อยู​มา​ผสมผสาน​กับ​ผา​สะสม​ ของ​คน​ที่​รูจัก​ไป​แสดง​แฟชั่น​ที่​โรงแรม​เชียงใหม​ออรค​ ิด มี​คุณ​อุม คุณ​ ปอม จาก​ราน​สบันงา​มา​ชวย มี​นางแบบ​มา​เดินแฟชั่น มีก​ าร​นุง​ผา มัด​นม ซึ่ง​นางแบบ​พยาม​ดึง​ผา​ลงมา​ปด​พุง​ไว ซิ่นค​ ุณยา​ที่​นำมาจาก​ ลำปาง ซึ่งจ​ าก​เชียงใหม ซิ่น​ไหม​คำ​จาก​เชียง​ตุง ซิ่น​แมแจมจ​ าก​ คนใช​ที่​บาน ซิ่น​หาด​เสี้ยว​จาก​คุณ​สาธา ซิ่น​เมืองนาน​จาก​อาจารย​ จิราภรณ ซิ่น​ลื้อ​ทา​ขาม​จาก​หลาน​ที่​เชียงของ ซิ่น​กาน​คอ​ควาย​จาก​ เมืองแพร รวมทั้งหมด​เจ็ดช​ ุด ก็​เดินแฟชั่นไ​ ด​ดวย​ความ​เปน​ลานนา​

นอย​ก็​สอนให​เขา​ได​รูจักก​ าร​นั่ง​สวม​ดีกวาม​ ี​โถสวม​ใหมๆ ก็ย​ ัง​อุตสาห​ ปนขึ้นไ​ ป​นั่งยองๆ หรือ​ใช​ผา​เช็ด​เทา​ที่​พาด​บน​อาง​มา​เช็ดหนา​เพราะ​ เห็นวา​มปี​ าย “welcome” เมื่อ​ตั้ง​คณะ​วิจิตรศิลป​มา​ไดร​ ะยะ​หนึ่ง ผม​ไป​ลำปาง​ได​เห็น​เด็ก​ คน​หนึ่ง​ฟอน​สวย​มาก จัดการ​หลัง​เวที​กเ็​กง​การ​เขาหา​ผูใหญ​กช็​ ำนาญ จึง​คิดวาค​ วร​สงเสริม​เด็กท​ ี่​มี​ความ​ชำนาญ​พิเศษ​เหลานี้ ผม​กลับมา​ คิด​และ​กอตั้ง “โครงการ​พิเศษ​ทาง​ศิลป​วัฒนธรรม” หรือ “โครงการ​ ชางเผือก” เปดโอกาส​ให​นักเรียน​ระดับมัธยม​มา​กอน ชวงแรกๆ ก็​ ตอง​ออกไป​เฟนหา​แลว​ชักชวน ตอมา​ครูท​ รี่​ ูจัก​โครงการ​นี้​กเ็​ตรียม​สง​ นักเรียน​มา​มากขึ้น​จน​ตอง​คัดก​ รอง​กัน มีก​ าร​แขงขันก​ ัน สวนใหญ​เกง​ ดาน​แบคสเตท​ซึ่ง​เปน​สิ่ง​ที่​ดี เพราะ​สวนใหญ​คิดเ​ปน จัดการ​เปน แต​

“ผมทำใหมันไมตาย การทำแบบนี้เรียกวา “นีโอลานนา” คือรูที่มาที่ไป ก็เพื่อการอยูรอด ไมมีใครนำใครตามใคร ของที่ถูกฝงดินก็ใหรูจักขุดเอา มาใช เปนการเรียนรูตนเองดวย ไมตองใหใครที่เปนฝรั่งมาชี้มาสั่ง” วาเ​ด็ก​ศิลปะ​ไทย​จบ​ไป​แลวจะ​ไป​ทำ​อะไร เขา​ไมเขาใจ​วาการ​สอนใหน​ ักเรียน​มา discover ตัวเอง​เปน​อยางไร ไมมีใคร​ยอมรับ​วาการ​สอน​เด็ก​กต็​ อง​ให​เด็กเ​สาะหา​ ดวย​ตัวเอง ทุกคน​เขาใจ​วาการ​สอน​ตอง​สอนให​เปน​ให​หมด จึง​จะ​จบ​ออก​ไปได ซึ่ง​

ผม​เอง​เคย​เห็น​มาจาก​เมืองนอก​วาถ​ า​สอนให​วาดรูปก​ ็​อดตาย​กัน​หมด ทุกคน​ที่​เพิ่ง​ จบ​มัธยม​มา​จะ​ไป​รู​ได​อยางไร​ถึง​การ​แสวงหา​ตน​เอง​จน​เมื่อ​มี​บัณฑิตจ​ บ​ไป​แลวก็​ มีสวนชวย​ให​ได​คำ​ตอบ เพราะ​สามารถ​คนหา​ตัวตน​ของ​ตัวเอง​เจอ ผม​ถือวา​นี่​คือ​ ความ​สำเร็จ​ของ​ศิลปะ​ไทย และ​มี​ความ​มั่นใจ​ขึ้น​วาอ​ ยาก​ทำ​อะไร​ให​ตอไป ซึ่ง​ การ​ทำ​อะไร​ให​นั้น ผม​มา​คิด​ตอ​อีกนาน​กระทั่ง​ประมวล​ได​วา ควร​เปดก​ ลุม​วิชาโท Art Management เพราะ​เห็นวา​จะ​เปนการ​ทำให​เรา​เขาสู​โลก​ของวงการศิลปะ​ ใน​ปจจุบัน​ได​เร็ว​ขึ้น ถา​เรา​รวู​ ิธี​เขาไป “จัดการ” เพิ่ม​ความ​คลองตัว มีความรู​ เรื่อง​ธุรกิจ​มี​นายหนา​ทั้งหลาย รู​วิธี​ที่จะ​หา​กินกัน​อยางไร ไมใช​เปน​คน​ที่​ถูกเ​ขา​ ใช​ให​ไป​หากิน แต​ตอง​รูวาเ​รา​จะ​เอา​อันนี้​มา​ตอ​กับ​อันนั้น​อยางไร เชน โรงแรม​ ปจจุบัน​ที่​ไมใช​จะ​มี​บริการ​อยางเดียว มัน​ตอง​มี art เขามา แต​จะ​เอาไปใช​อยางไร พิพิธภัณฑก​ ็​เหมือนกัน​ไมใช​เปน​ที่เก็บ​ของ​อยางเดียว นั่น​เปน​ศูนยกลาง​ความรู​ ของ​สังคม​เลย​ทีเดียว​เปน​สถานที่​ที่​เยาวชน​เขา​ไปแลว​สามารถ​เอา​แนว​บางอยาง​ มา​ตอ​ยอด​ไป​ขางหนา เรื่อง​พวก​นี้​มัน​เปน management หมด​เลย เหมือน​การ​ ถอยหาง​ออกไป​อีก​นิดหนึ่ง มี​การ​มอง​ถึง​วิธีการ ระบบ ธุรกิจ​เปน​อยางไร craft เขามา​แลวจะ​ขาย​อยางไร เงินเ​ขามา​จะ​บริหาร​อยางไร Politic เขามา​ได​อยางไร ซึ่งถ​ า​เรา​มี Art & Cultural Management ก็เ​หมือน​มี​ฐาน​ที่​แนน ก็​จะ​ตอ​ติด คลาย​ กับ​มี​เลขา มี​ผูชวย มี connection ก็ม​ ีสวนชวย​ได มี​ครั้งหนึ่ง​ที่​ตอง​ถอนหายใจ​ แรงๆ คือ มี​นักศึกษา​ที่​จบ​ไปแลว​ได​แตงงาน​กับ​ฝรั่ง ก็​มเี​รื่อง​ที่​ตอง​พูด​กัน​วา อยาง​

บาน​เรา​มี “การเมือง” อยาง thesis ของ​ผม ถาร​ ัฐนิยม​เขา​กร็​ ับไ​ อเดีย​ ไป แตท​ ี่นี่​ไม​กวาง​พอ ไม​เปด อะไร​ที่​เรา​คิดด​ ีกวา​เขา​ก็​ไมรับ ที่นตี่​ อง​ ปรับ​โดยเฉพาะ​วิธีการ​สอน การ​ชโี้​ พรง​ที่​มี​หลากหลาย ทั้ง​ความ​งาม การเมือง สังคม ชีวิต ตางๆ เหลานี้​อยาง​นอยที่สุด​จะ​ไดร​ ูจักก​ าร​ จัดการ​อยาง​เปนระบบ​โดย​มี​วัฒนธรรม​เปน​ตัวนำ ชางมัน​ครับ ชีวิต​ ก็แ​ คนี้ ผม​ทำ​เทาที่​ทำได แตก​ ็​ภาคภูมิใจ​ที่​ได​พัฒนา​ที่นี่ ชวย​เสริม​คน​ ที่นี่ สราง​องคความรู​ที่​ชวย​ให​สังคม​ดดู​ ีขึ้น ทัน​ได​เห็น​ผล​สวน​ที่​ผลักดัน แนนอน​สำหรับ​เสียง​คัดคาน ผม​ก็​คิดวา​กช็​ วย​ให​เขา​เกิดเ​หมือนกัน เพราะวาเ​มื่อกอน​ไมมกี​ าร​พูดถึง​การ​อนุรักษ ไมมี​การ​วิจารณ งาน​ที่​ จัดต​ างๆ ใน​เชียงใหม​ซ้ำๆ ซากๆ ไมมีใคร​ดู ดูแ​ ลว​รูสึก​เบื่อ เชน งาน​ ลอยกระทง เมื่อกอน​เปน​มี​แตเ​รือ​พระที่นั่งต​ างๆ เชน เรือ​พระญา​นาค เอา​ไฟ​สาด​ขางนอก ผม​กลับก​ ันเอา​โคม​ที่​หอย​ตาม​ชายคา​บาน​มา​ ขยาย ติดไฟ​ขางใน ให​นาง​นพ​มาศ​นั่ง​ดานหนา มี​แต​คน​ดาวา​ทำ​อะไร เชย​และ​ไมได​รางวัล แต​ไดล​ ง​ปก​นิตยสาร​ไทม แม็กกา​ซีน ฝรั่ง​ถายรูป​ ทำ​ปกหนังสือ​ที่​เดี่ยว​นี้​กย็​ ังมี​วางขาย​อยู หลังจากนั้น​คน​กเ็​ลียนแบบๆ นีก้​ ัน​หมด นีค่​ ือ​การ​สราง​สถานการณ​ใหมข​ ึ้น​มา​หรือ​ปราสาท​ศพ​ที่​ เมื่อกอน​ไมมี พอ​ผม​ทำขึ้น​มา​แรก​สุดว​ า​เชย ไปๆ มาๆ ก็ว​ า​ไมใชล​ าน​ นา ทำการ​พาณิชย ไมรู​จะ​อยางไร​ดี แตผ​ ม​เห็นวา ผม​เปน​คน​จุดไ​ มขีด​ ให​ประกาย​แสง ผม​เรียน​มา​ทาง​ไฟน​อารท สิ่ง​ที่​เรา​สราง​ก็​ตอง​จบ​ที่​ เรา​งานศพ​ที่​ผม​ศึกษา​มา​เปน​สิ่ง​ดี ไมใช​เรื่องเศรา แต​ถูกเ​ลือน​ไป ผม​ ก็ป​ ลุก​วา​อยา​เศรา เขา​ไป​ดี ตอนนีม้​ ี​คน​ทำ​ตามกันก​ ย็​ ัง​วา​ผม​อีก​เรื่อง​ การ​แตงตัวก​ ็​เหมือนกัน การ​เกลาผม เครื่อง​ประดับ วา​ไมใชล​ าน​นา ไม​เหมือน​ใน​จิตรกรรม​ฝาผนัง​คือ ผม​ทำให​มัน​ไมต​ าย การ​ทำ​แบบนี้​ เรียกวา “นีโ​ อ​ลาน​นา” คือ​รู​ที่มา​ทไี่​ ป ก็​เพื่อ​การ​อยูรอด ไมมีใคร​นำ​ ใคร​ตาม​ใคร ของ​ที่​ถูกฝ​ งดิน​ก็​ใหร​ ูจัก​ขุดเ​อามา​ใช เปนการ​เรียนรู​ตน​ เอง​ดวย ไมต​ อง​ให​ใคร​ที่​เปน​ฝรั่งม​ า​ชี้​มา​สั่ง พอ​เรา​รูจัก​แลว​การ​ใชก​ จ็​ ะ​ ไมเ​คอะเขิน มี​ความ​มั่นใจ ในอดีตเ​รา​กิน​ขาว​บน​ใบตอง พอ​เลิกใช แต​ มี​คน​กลับมา​ใชก​ ็​วา​เชย เดี๋ยวนี้เปน​อยางไร กลับมา​ใช​กันอ​ ีก วน​กัน​ ไปมา ใน​สมัย​หนึ่ง​ผม​ใช “ชาม​ขาวห​มา” (ดินเผา​เนื้อ​หยาบ​เคลือบ​ เขียว) คน​ก็​วา ตอนหลัง​กลับม​ ี​คา นี​โอ​มี​หลาย​ระดับ แยท​ ี่สุดก​ ค็​ ือ​ ความ​ไมพ​ อดี ไมรู​จังหวะ จน​เกินงาม ถาม​ ี​คน​แนะ​บาง​กอ็​ าจจะ​ไป​ รอด ตอง​เสี่ยง นี​โอ​ที่​ควร​ก็​คือ การ​พอดี การ​รจู​ ังหวะ ไมวา​จะ​อยาง​ ไรผม​กร็​ ูสึก​ภูมิใจ​วา​คน​อื่น​อางถึง​แตบางที​กแ็​ คนท​ ี่วา​อัน​ไหน​ไมดดี​ ัน​ มา​อาง​เรา เอา​อัน​ที่​ดี​ไป ลูกศิษยเ​คย​ถาม​วา​ทำไม​ผม​ไม​ออกไป​แกตาง มัน​ไมต​ อง​แกตาง เพราะ​เขา​กร็​ ูๆ กันอ​ ยู เรา​ไป​บอกวา​มันล​ งตัว​กไ็​ มใช ความ​พอดี​คือ การ​ที่​ทุกฝาย​ตอง​มา​เจอกัน​ตรงกันค​ ือ ผูทำ ชิ้นงาน ผูรับ ตรงกัน​ไหม ดังทีก่​ ลาว ผม​ก็​เหมือน​ไฟ​ที่​เปนตัว​จุดประกาย​ให​ แสง บางที​ไฟ​ก็​ติดใ​ ห​แสงสวาง​บางที​ก็​มอด​ไป ผม​เอง​ก็​ตอง​ยอมรับ จะ​อยางไร​ก็ตาม​ผม​กจ็​ ะ​ไมท​ ิ้ง​หนาที่​การ​สอน การ​เปน​ครู​ที่​ทำ​มา​นาน​ ทั้ง​ชีวิต​แตว​ ิธีการ​คง​ตอง​ปรับ​ไป​ตามกำลัง ที่ผานมา​ผม​กส็​ นุก​กับ​ชีวิต​ ตัวเอง​มากขึ้น เมื่อกอน​ผม​อาจ​เปน​เรือจาง เดี๋ยวนี้​เปน​เรือ​สำราญ คง​ ได​แวะ​ไปเรื่อยๆ ไมเ​ครียด ทยอย​รับ​เฉพาะ​เรื่อง​ที่​อยาก​รับ ไมมี​การ​ กดดัน ไมต​ อง​ประชุมไ​ ม​ตอง​เปน​กรรมการ ส​บายๆ และ “ชางมัน”

สำหรับ​ผูเห็น​คุณ​ประโยชน​ของ หนังสือพิมพ์ ขาว​หอ​ศิลป​/ข่าววิจิตรศิล​ป์ ​และ​ประ​สงค​จะ​สนับสนุน​สามารถ​บริจาค​ได​ผาน​ ชื่อบัญชี​หอนิทรรศการ​ศิลปวัฒนธรรม ​เลขที่บัญชี​05-3405-20-075259-8 ​ธน​าคารออมสิน สาขา​ยอย มหาวิทยาลัย​เชียง​ใหม หนังสือ​พิมพ​ขาว​หอ​ศิลป/ขาว​วิจิตร​ศิลป ผลิต​โดย สำนัก​งาน​คณะ​วิจิตร​ศิลป มหาวิทยาลัย​เชียง​ใหม : ถนน​หวย​แกว อำเภอ​เมือง จังหวัด​เชียง​ใหม 50200 โทรศัพท 053-211724 และ 053-944805 Email Address: info@finearts.cmu.ac.th (ขอมูล เนื้อหา​บทความ​ทุก​ชนิด ที่​ตี​พิมพ​บน​หนังสือ​พิมพ​ฉบับ​นี้ เปน​ความ​รับผิดชอบ​ของ​ ผูเขียน รวม​กับ​กอง​บรรณาธิการ) ผู​สนใจ​โฆษณา​และ​บริจาค​เพื่อ​สนับสนุน​การ​จัด​พิมพ​หนังสือ​พิมพ​ฉบับ​นี้ สามารถ​ติดตอ​ได​ตามที่​อยู เบอร​โทรศัพท และ​จดหมาย​อิ​เล็ก​ท​รอ​นิกส​

ADVERTISING SPACE - สำหรับ​ผูสนใจ​โฆษณา​ประชาสัมพันธ​แบน​เนอ​รใน​ขาว​หอ​ศิลป / ขาว​วิจิตร​ศิลป ติดตอ​ ​email address: info@finearts.cmu.ac.th​ หรือ โทรศัพท 053-211724 ​ไดใน​เวลา​ราชการ Arts September 2008 11

CMU ART 2  

ART JOURNAL CMU