Page 1

Árið 2014 eru 100 ár frá því að Hagstofa Íslands tók til starfa. Gjörbylting hefur orðið í hagskýrslugerð á síðustu 100 árum rétt eins og á öðrum sviðum þjóðlífsins. Hagtölugerðin er löngu orðin alþjóðleg og vinnur Hagstofan eftir viðurkenndum stöðlum og aðferðum þar sem hlutlægni er gætt í hvívetna.

Hagskýrslur gegna mikilvægu hlutverki í allri þjóðmálaumræðu og við stefnu­mörkun stjórnvalda og atvinnulífs. Ekki síst eru opinberar hagskýrslur notaðar til að bera saman árangur ríkja á ýmsum sviðum. Traustar hagskýrslur eru í raun forsenda þess að reka flókin velferðarþjóðfélög og markaðshagkerfi nútímans.

This is the 24th publication of the Statistical Yearbook of Iceland presenting a comprehensive selection of statistical data on Iceland. With over 300 statistical tables, 50 charts and numerous photographs, the yearbook is a definitive collection of statistical information on the Icelandic society. Equally suited for reference and browsing, the yearbook is both in Icelandic and English.

This year marks the 100th anni­ versary of Statistics Iceland. There have been great changes in Iceland during the last century just as elsewhere in the world and official statistics is no exception. Statistical production in Iceland has been in agreement with interna­ tional standards, produced by approved methods in an objective and professional manner.

Statistics are of great importance in national discourse, in government policy making and in social and economic matters. Statistics are used to compare processes in various fields between nations of the world and sound statistics are fundamental for complex welfare societies and modern market economies.

Landshagir 2014

Árbók Hagstofu Íslands, Landshagir, kemur nú út í 24. sinn með nýjum hagtölum um flesta þætti íslensks samfélags. Bókin er bæði á íslensku og ensku og skiptist í 24 kafla með yfir 300 töflum, 50 myndritum og fjölda ljósmynda. Landshagir eru mikilvægt upp­sláttar­rit fyrir alla sem vilja fá hlutlausa mynd af landi og þjóð.

Landshagir 2014 ár

Y

SAR

N NIV ER

ha

100

a gt

h

YEA

100

RS A

fa ísl gsto and

s

OUDLY CELEB

RATE

ISBN 978-9979-770-53-4 ISSN 1017-6683

WE PR

Statistical Yearbook of Iceland

ö lu r í 10 0


Hagskテスrslur テ行lands III, 107 Statistics of Iceland III, 107

Landshagir Statistical Yearbook of Iceland

2014

Statistics Iceland Reykjavテュk


Landshagir 2014 Statistical Yearbook of Iceland 2014 24. árgangur  |  Volume 24

Útgefandi Hagstofa Íslands Published by Statistics Iceland

Póstfang  Address Borgartún 21a 150 Reykjavík Sími  Telephone (+354) 528 1000 Bréfasími  Facsimile (+354) 528 1098 Veffang www.hagstofa.is Website www.statice.is Ritstjóri  Editor Svava Guðjónsdóttir

Hönnun og umbrot Hagstofa Íslands / Brynjólfur Ólason Design and layout Statistics Iceland Prentun og bókband Prentsmiðjan Oddi ehf. Printed and bound by Oddi Printing Corp.

Pappír  Paper UPM Finesse Premium Silk 90 g Ljósmyndir Photographs Birgir Ísl. Gunnarsson, Myndasafn mbl.is, NordicPhotos, Shutterstock Sala og áskrift Hagstofa Íslands Sale and subscription Statistics Iceland Netfang upplysingar@hagstofa.is E-mail information@statice.is

ISBN 978-9979-770-53-4 ISSN 1017-6683 © Hagstofa Íslands 2014 Um rit þetta gilda ákvæði höfundalaga. Vinsamlegast getið heimildar. Reproduction and distribution, also of parts, are permitted provided that the source is mentioned.


Formáli Landshagir koma nú út í tuttugasta og fjórða sinn með nýjum hagtölum um flesta þætti íslensks samfélags. Ritið tekur jafnan nokkrum breytingum frá ári til árs eftir því sem efniviðurinn gefur tilefni til. Bókin skiptist í 24 kafla og í því eru yfir 300 töflur, 50 gröf og fjöldi skýringarmynda og ljósmynda. Aftast er atriðisorðaskrá í stafrófsröð sem auðveldar notendum leit í töflusafninu. Á síðustu árum hefur verið lögð aukin áhersla á myndræna framsetningu efnisins, auk þess sem skýringar fylgja hverjum efniskafla. Sem fyrr er efnið bæði á íslensku og ensku. Opinberar hagskýrslur sýna þróun á ýmsum sviðum yfir lengri tíma og stöðuna hverju sinni til skemmri tíma. Þær má nota til að meta árangur og bera saman við önnur ríki. Þær gegna mikilvægu hlutverki í allri þjóðmálaumræðu og við stefnumörkun stjórnvalda og atvinnulífs. Traustar hagskýrslur eru í raun forsenda þess að reka flókin velferðarþjóðfélög og markaðshagkerfi nútímans. Á síðustu árum hafa erlendir aðilar orðið æ mikilvægari notendur hagtalna frá Íslandi og kröfur gerðar um gæði og tímanleika hagtalna.

Hagstofa Íslands 100 ára Árið 2014 eru 100 ár frá því að Hagstofa Íslands tók til starfa. Á þeim tímamótum er hollt að líta til baka og fram á við. Í fyrsta hefti Hagtíðinda Hagstofu Íslands, sem gefið var út í janúar 1916, ritaði Þorsteinn Þorsteinsson, sem var fyrsti hagstofustjórinn, meðal annars: Stundum hafa heyrst kvartanir um, að hagskýrslur kæmu seint út, og verður hagstofan að viðurkenna, að æskilegt væri, að þær gætu komið fyrr út. En

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Ólafur Hjálmarsson, hagstofustjóri

bæði er það, að margt er það, sem tefur fyrir útkomunni, sem engan veginn er á valdi hagstofunnar, og ennfremur telur hagstofan það fyrstu skyldu sína að reyna að gera skýrslurnar svo úr garði, að þær verði sem áreiðanlegastar og rjettastar og sem aðgengilegastar til afnota, því að rjettar skýrslur halda ætíð gildi sínu hvað gamlar sem þær verða, en rangar skýrslur og götóttar eru lítils eða einskis virði, enda þótt þær séu glænýjar.

Segja má að þessi orð eigi jafn vel við í dag og fyrir tæplega hundrað árum, enda þótt gjörbylting hafi orðið í hagskýrslugerð sem og á öðrum sviðum þjóðlífs á síðustu hundrað árum. Gríðarlegar tækniframfarir með tilkomu tölvunnar og miðlun um netið hefur gefið kost á að flýta útgáfu hagtalna, en heimurinn breytist jafn hratt og væntingarnar með. Hagstofan hefur átt því láni að fagna að almennur skilningur hefur verið á nauðsyn hagskýrslugerðar, þótt aukinn hraði og mikið magn upplýsinga og

3


umfjöllunar virðist oft hafa í för með sér að umræða hefur verið um mikilvæg mál án þess að gætt hafi verið að staðreyndum eða traustum upplýsingum. Þó hefur líklega aldrei verið jafn auðvelt og nú að nálgast upplýsingar frá traustum aðilum, bæði hér á landi og í útlöndum. Stundum hefur gætt skilningsleysis á því hvers vegna hagskýrslum er safnað og að það krefst mikillar vinnu að gera skýrslur þannig úr garði, að þær séu sem áreiðanlegastar og réttastar.

Frumkvöðullinn Jón Sigurðsson Hagskýrslugerð á sér lengri sögu en frá því að Hagstofan tók til starfa fyrir hundrað árum. Einn af forgöngumönnum um gerð hagskýrslna var Jón Sigurðsson forseti. Í formála að Skýrslum um landshagi á Íslandi, sem Hið íslenska bókmenntafélag gaf út árið 1858, sagði hann meðal annars: Sá bóndi mundi harla ófróður þykja um sinn eigin hag, og lítill búmaður, sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða heimilisfólks, eða kynni tölu á hversu margt hann ætti gángandi fjár. En svo má og hver sá þykja harla ófróður um landsins hag, sem ekki þekkir nákvæmlega fólkstölu í landinu, eða skiptingu hennar, eða tölu gángandi fjár, eða sérhverja grein í atvinnu landsmanna. Í fám orðum má segja, að sá sem ekki þekkir ásigkomulag landsins, eða sem vér köllum hagfræði þess, í öllum greinum sem glöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað um landsins gagn og nauðsynjar; hann veit ekkert, nema af ágizkun, hvort landinu fer fram eða aptur; hann getur ekki dæmt um neinar uppástúngur annarra í hinum merkilegustu málum, né stúngið sjálfur uppá neinu, nema eptir ágiskun; hann getur ekki dæmt um neinar afleiðingar viðburðanna, sem snerta landsins hag, nema eptir ágizkun. En þessar ágizkanir eru svo óvissar í alla staði, og svo

4

Síðasti vinnudagur Klemensar Tryggvasonar (1914–1997) hagstofustjóra 31. desember 1984. Frá vinstri: Klemens Tryggvason, Matthí­as Á. Mathiesen, ráðherra Hagstofu, Hallgrímur Snorrason, sem tók við af Klemensi. Ljósmynd: Gunnar G. Vigfússon.

óáræðanlegar, að menn mega heita vaða í villu og svíma fyrir þær, og það því heldur, sem menn verða að beita þeim meira, það er að segja: Því almennari sem hugsan manna verður um landsins hag, og því optar sem menn verða kallaðir til ráðuneytis um landsins almennu málefni.

Hagskýrslugerð í framtíðinni Sé litið til framtíðar má að mestu búast við sömu kröfum og sömu þróun og á síðustu hundrað árum. Það er að gerðar verða kröfur um fleiri og ýtarlegri hagskýrslur, um gæði hagskýrslna, að þær komi út án óþarfa tafa og gerðar verða kröfur um að kostnaður við gerð þeirra lækki. Það sem bætist við er að gerðar verða meiri kröfur um vernd persónuupplýsinga og um öryggi gagna. Einnig um að hagskýrslur standist gæðavottun utanaðkomandi aðila. Þá munu áhrif notenda á hagtölugerð aukast, það er hvað er framleitt, svo og á forgangsröðun verkefna. Loks munu fleiri aðilar skipa sér í hóp hagtöluframleiðenda og meira magn upplýsinga berast úr ýmsum áttum frá ýmsum fyrirtækjum og hagsmunaaðilum. Til að mæta því er nauðsynlegt að notendur geti áttað

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


sig á hvaða hagtölur eru byggðar á viðurkenndum og traustum aðferðum og hvort hagtölur eru litaðar af hagsmunum eða ótraustum heimildum. Hagtölugerðin er löngu orðin alþjóðleg og því er mikilvægt að hagskýrslur séu unnar eftir viðurkenndum aðferðum og að þær séu gerðar á hlutlægan og faglegan hátt. Með nýjum lögum um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð árið 2008 voru skilyrði hagskýrslugerðar á Íslandi samræmd alþjóðlegum samþykktum. Ásamt lögunum starfar Hagstofan eftir grundvallarreglum Sameinuðu þjóðanna um opinbera hagskýrslugerð og meginreglum í evrópskri hagskýrslugerð. Á árinu 2014 var gerð gæðaúttekt á Hagstofu Íslands sem óháðir aðilar á vegum hagskýrslusamstafs í Evrópu gerðu. Hagstofan miðlar miklu magni upplýsinga um flest svið þjóðlífsins og gefur út um 500 fréttatilkynningar árlega. Fer miðlunin að

stærstum hluta fram á vef Hagstofunnar en þar er að finna í gagnasöfnum um eitt þúsund töflur. Gagnasöfnin eru öllum opin og leggur stofnunin áherslu á jafnan aðgang allra notenda að gögnum. Flestar fréttatilkynningar og töflur eru einnig birtar á ensku. Auk þess miðlar Hagstofan hagtölum til helstu alþjóðastofnana, svo sem Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat), Sameinuðu þjóðanna, Efnahagsog framfarastofnunar Evrópu (OECD) og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS). Það er von Hagstofu Íslands að útgáfa Landshaga veki áhuga á hagskýrslugerð og því víða sviði sem hún nær yfir.

Hagstofu Íslands í október 2014 Ólafur Hjálmarsson, hagstofustjóri

Frá skemmtiferð starfsfólks Hagstofunnar í Þjórsárdal 9. júlí 1956. Úr myndasafni Hagstofunnar.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

5


Preface This is the 24th publication of the Statistical Yearbook of Iceland. This year’s publication is divided into 24 chapters and comprises 300 tables, 50 graphs, several diagrams as well as photographs. There is an alphabetical index in the back which allows topical browsing and facilitates table searching. In recent years, an emphasis has been put on figurative presentation of data as well as written texts. The material is published both in Icelandic and English.

statistics is no exception. In 1916, Statistics Iceland’s General Director, Mr Thorsteinn Thorsteinsson, wrote in the first statistical publication that users were complaining over slow dissemination of statistical results which he admitted was true but that there were things delaying the process which Statistics Iceland had no effect on and that is was Statistics Iceland’s main responsibility to write reliable, correct and accessible statistical reports. Correct reports keep their value no matter how old they are while incorrect reports are unreliable and of little value even though they are brand new. These words are just as valid today as they were a century ago even though changes in technology have had great impact on statistics, especially with the arrival of the computer and the internet, but as the world evolves expectations change also.

The importance of statistics Ólafur Hjálmarsson, Director-General

Statistics are of great importance in national discourse, in government policy making, in social and economic matters and for measuring progress in society. Statistics are used to compare processes in various fields between nations of the world and sound statistics are fundamental for complex welfare societies and modern market economies.

There is a general understanding of the importance of official statistics. However, the increased speed and the information load in modern societies do not always leave room for facts and reliable information in social, economic and political discourse, even though reliable statistical information has never been as accessible, both in Iceland and abroad. And in spite of a prevalent understanding of the necessity of official statistics, there has sometimes been a lack of understanding regarding the

100th anniversary of Statistics Iceland This year marks the 100th anniversary of Statistics Iceland. There have been great changes in Iceland during the last century just as elsewhere in the world and official

6

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


fact that producing reliable and correct statistics takes much effort and time.

Statistics in the future Future demands and developments in statistics will probably resemble demands and development in the last 100 years, i.e. demands will be on more thorough statistical reports, increased quality of statistics, that statistical results be published without unnecessary delay as well as demands on lower production cost. Additional future demands in official statistics will be on the protection of personal data, data safety and a quality certification from an external party. Furthermore, users will have more influence on statistics, both on what is produced and the prioritisation of projects. Finally, there will be more producers of statistics in the future and statistical information will increasingly come from many and various enterprises and stakeholders. To be able to withstand these changes it is of paramount importance that users recognise which statistics are based on approved and reliable methods and whether data are affected by interests or unreliable sources.

Statistics and the European Code of Practice. A European Statistical System peer review, an external quality audit, was conducted in Iceland in 2014. Statistics Iceland disseminates a variety of information on many subjects and publishes around 500 news releases annually. Data are mainly disseminated through the website where there are over 1,000 web tables. Data are accessible to everyone and Statistics Iceland emphasises equal access for all users. The majority of news releases and datasets are also published in English. Furthermore, Statistics Iceland delivers information to international organisations such as Eurostat, UN, OECD and IMF. Statistics Iceland hopes that the publication of the Statistical Yearbook of Iceland will draw further attention to the broad field covered by statistics and make statistics more accessible to the general user.

International standards Statistical production in Iceland has been in agreement with international standards, produced by approved methods in an objective and professional manner. The new Act on Statistics Iceland and official statistics from 2008 statistics is in line with international agreements and standards. In addition, statistics Iceland operates in accordance with the United Nations Fundamental Principles of Official

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Statistics Iceland in October 2014 Ă“lafur HjĂĄlmarsson, Director-General

7


Helstu tákn og skammstafanir Primary symbols and abbreviations

“ endurtekning  sign of repetition – núll, þ.e. ekkert  nil 0 talan er minni en helmingur þeirrar einingar, sem notuð er  less than half of the unit used • tala á ekki að koma eðli máls samkvæmt  category not applicable … upplýsingar vantar eða niðurstaða ekki marktæk  not available or result not statistically significant * frávikshlutfall yfir 20%  relative standard error over 20% , komma aðskilur heila tölu og aukastafi  decimals separator ( ) tala í sviga er ekki meðtalin í samtölu  figure not included in total ISK íslenskar krónur  Icelandic krónur skýringar  notes @ sjá nánar  further information / 5 heimild  source ót.a.s. n.e.s.

ótilgreint annars staðar not elsewhere specified

Lárétt og lóðrétt strik í talnaröðum skilja að tölur sem eru ekki sambærilegar sökum ólíkrar skilgreiningar eða aðferðar við útreikning þeirra.  Horizontal and vertical lines across time series indicate a marked break in the series. Samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðu vegna þess að tölur eru jafnað­ ar.  Figures may not add up because of rounding.

8

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


Efnisyfirlit

Contents

Formáli 3 Helstu tákn og skammstafanir 8 Töfluyfirlit 10 Myndayfirlit 24 Landakort 26

Preface 6 Primary symbols and abbreviations 8 List of tables 17 Table of figures 25 Map of Iceland 26

Íbúar 1 Mannfjöldi 2 Kosningar

Population 1 Population 2 Elections

29 67

29 67

Samfélag 3 Vinnumarkaður 4 Laun og tekjur 5 Lífskjör 6 Heilbrigðis- og félagsmál 7 Tryggingamál 8 Menntun 9 Menning og miðlun 10 Upplýsingatækni 11 Dómsmál

85 103 123 141 171 187 225 245 255

Society 3 Labour market 4 Wages and income 5 Quality of life 6 Health and social protection 7 Social security 8 Education 9 Culture and media 10 Information technology 11 Justice

85 103 123 141 171 187 225 245 255

Efnahagur 12 Verðlag 13 Þjóðhagsreikningar 14 Fjármál hins opinbera 15 Utanríkisverslun 16 Peningamál

265 283 297 315 333

Economy 12 Prices 13 National accounts 14 Public finance 15 External trade 16 Money and credit

265 283 297 315 333

Atvinnuvegir 17 Fyrirtæki og velta 18 Sjávarútvegur 19 Landbúnaður 20 Ferðaþjónusta 21 Samgöngur 22 Orkumál

347 365 381 391 401 413

Business sectors 17 Enterprises and turnover 18 Fisheries 19 Agriculture 20 Tourism 21 Transport 22 Energy

347 365 381 391 401 413

Umhverfi 23 Land og umhverfi

421

Environment 23 Geography and environment

421

Heimur 24 Alþjóðlegar hagtölur

441

World 24 International statistics

441

Atriðisorðaskrá 454 Um ritröðina Hagskýrslur Íslands 463

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Index 459 About the series Statistics of Iceland 463

9


Töfluyfirlit

Töfluyfirlit 1 Mannfjöldi 1.1 Mannfjöldi eftir sveitarfélögum og kyni 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.2 Mannfjöldi eftir þéttbýlisstöðum 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.3 Mannfjöldi eftir byggðarstigi og kyni 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.4 Mannfjöldi eftir kyni og aldri 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.5 Mannfjöldi eftir fæðingar- og ríkisfangslandi 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.6 Mannfjöldi eftir erlendum bakgrunni og kyni 1996–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.7 Búferlaflutningar innanlands eftir kyni og aldri 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1.8 Búferlaflutningar milli landa eftir löndum og ríkisfangi 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.9 Veiting íslensks ríkisfangs eftir fæðingarlandi 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1.10 Mannfjöldi eftir kyni, aldri og hjúskaparstöðu 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1.11 Kjarnafjölskyldur eftir landsvæðum 2007–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1.12 Fjölskyldustaða eftir kyni og landsvæðum 2007–2014, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1.13 Hjónavígslur eftir aldri brúðhjóna 1971–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1.14 Lögskilnaðir eftir aldri hjóna 1961–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1.15 Hjónabönd og sambúð para af sama kyni, skilnaðir og sambúðarslit 1996–2011 . . . . . . . . . . . . 54 1.16 Stofnun sambúðar eftir aldri 1991–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1.17 Lok sambúðar 1991–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.18 Forsjá barna eftir skilnað eða sambúðarslit 1961–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1.19 Lifandi og andvana fædd börn 1951–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1.20 Frjósemi kvenna 1956–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1.21 Dánir eftir kyni og aldri 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1.22 Meðalævilengd og eftirlifendatala 1971–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 1.23 Mannfjöldaspá eftir kyni og aldri 2014–2060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2 Kosningar 2.1 Kjósendur á kjörskrá, greidd atkvæði og kosningaþátttaka eftir kyni 1874–2013 . . . . . . . . . . . . 70 2.2 Úrslit alþingiskosninga 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.3 Úrslit alþingiskosninga eftir kjördæmum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.4 Frambjóðendur og kjörnir þingmenn í alþingiskosningum 1959–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.5 Úrslit forsetakjörs 1952–1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2.6 Úrslit forsetakjörs 2004 og 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.7 Sveitarstjórnarkosningar 1990–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.8 Úrslit borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 1990–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2.9 Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu 6. mars 2010 og 9. apríl 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2.10 Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3 Vinnumarkaður 3.1 Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.2 Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og búsetu 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.3 Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og menntun 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . 90 3.4 Atvinnuþátttaka eftir búsetu, menntun, kyni og aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.5 Starfandi eftir búsetu, menntun, kyni og aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.6 Atvinnuleysi eftir búsetu, menntun, kyni og aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.7 Starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.8 Starfandi eftir starfsstéttum, kyni og búsetu 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3.9 Meðalfjöldi vinnustunda á viku eftir starfshlutfalli, kyni og aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.10 Meðalfjöldi vinnustunda á viku eftir starfshlutfalli, búsetu og aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . 100 3.11 Atvinnuleysi og hlutfall starfandi eftir kyni og mánuðum 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

10

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


Töfluyfirlit 4

Laun og tekjur

4.1 Launavísitala 1989–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.2 Vísitala launa helstu launþegahópa 2006–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4.3 Vísitala launa á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.4 Vísitala launa á almennum vinnumarkaði eftir atvinnugrein 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.5 Vísitala kaupmáttar launa 1989–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.6 Regluleg laun eftir launþegahóp og atvinnugrein 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 4.7 Regluleg laun á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.8 Laun fullvinnandi á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.9 Meðaltekjur eftir aldri og hjúskaparstöðu 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.10 Atvinnutekjur eftir skattumdæmum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.11 Dreifing atvinnutekna 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.12 Meðaltekjur eftir aldri og kyni 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5 Lífskjör 5.1 Lágtekjuhlutfall eftir aldri og kyni 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.2 Lágtekjuhlutfall eftir stöðu á vinnumarkaði og kyni 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5.3 Lágtekjuhlutfall einstaklinga eftir heimilisgerð 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.4 Nokkrir mælikvarðar á fjárhagsstöðu heimilanna 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.5 Gini-stuðull, fimmtungastuðull og hlutfall undir lágtekjumörkum 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.6 Skortur á efnislegum gæðum 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5.7 Skipting heimila á húsnæðismarkaði 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.8 Byrði húsnæðiskostnaðar eftir stöðu á húsnæðismarkaði 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.9 Neysluútgjöld á heimili 2009–2011 og 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 5.10 Meðalneysla á heimili á ári eftir búsetu 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.11 Meðalneysla á heimili á ári eftir heimilisgerð 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.12 Meðalneysla á heimili á ári eftir ráðstöfunartekjum 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5.13 Meðalneysla á heimili á ári, eftir stærð útgjalda, án bílakaupa 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.14 Ráðstöfunartekjur heimila árin 2010–2012 og samanburður við 2009–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.15 Ráðstöfunartekjur og útgjöld heimila 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6

Heilbrigðis- og félagsmál

6.1 Útgjöld til félagsverndar 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 6.2 Útgjöld til félagsverndar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 1997–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6.3 Útgjöld til félagsverndar eftir greiðendum 2008–2012, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6.4 Heildarútgjöld til heilbrigðismála sundurliðuð 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6.5 Heildarútgjöld til heilbrigðismála eftir tegund þjónustu 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6.6 Heildarútgjöld til heilbrigðismála eftir veitendum þjónustunnar 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 150 6.7 Heildarútgjöld til heilbrigðisþjónustu eftir umgjörð hennar 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 6.8 Fjárhagsaðstoð og félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.9 Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir fjölskyldugerð 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6.10 Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir aldri 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6.11 Félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga eftir tegundum heimila 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 6.12 Dagvistun barna á einkaheimilum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.13 Heilbrigðisstarfsmenn 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 6.14 Vistrými fyrir aldraða á stofnunum eftir landsvæðum 2005–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6.15 Vistmenn á stofnunum aldraðra eftir kyni og aldri 2002–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.16 Fóstureyðingar 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6.17 Tíðni fóstureyðinga 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.18 Ófrjósemisaðgerðir 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.19 Kynsjúkdómar 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6.20 Skráðir HIV-smitaðir einstaklingar 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6.21 Skráð tilfelli af alnæmi 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6.22 Reykingavenjur eftir kyni og aldri 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

11


Töfluyfirlit 6.23 Ný tilfelli algengustu krabbameina eftir kyni 1998–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6.24 Ný tilfelli algengustu krabbameina eftir kyni og aldri 2008–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6.25 Legur, legudagar og meðallegutími á sjúkrahúsum eftir kyni 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.26 Notkun og söluverðmæti lyfja eftir aðalverkunarflokkum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7 Tryggingamál 7.1 Fjármögnun lífeyristrygginga almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar 2001–2013 . . . . . . . 173 7.2 Fjármögnun slysatrygginga almannatrygginga 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 7.3 Útgjöld almannatrygginga og vegna félagslegrar aðstoðar 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 7.4 Bótaþegar og bótagreiðslur lífeyristrygginga 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7.5 Bótaþegar og bótagreiðslur vegna félagslegrar aðstoðar 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 7.6 Bótaþegar eftir kyni og bótagreiðslur lífeyristrygginga 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 7.7 Bótaþegar eftir kyni og bótagreiðslur vegna félagslegrar aðstoðar 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 7.8 Óskertar greiðslur lífeyristrygginga og vegna félagslegrar aðstoðar 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . 179 7.9 Bætur almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 7.10 Sjúkratryggingar eftir skiptingu gjalda 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7.11 Slys tilkynnt hjá almannatryggingum 1998–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 7.12 Atvinnuleysistryggingasjóður 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 7.13 Atvinnuleysisbætur 2006–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 7.14 Viðtakendur og greiðslur vegna fæðingarorlofs 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 7.15 Meðalfjöldi daga í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2005–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

8 Menntun 8.1 Heildarútgjöld til fræðslumála 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 8.2 Starfsfólk leikskóla í desember 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 8.3 Leikskólar og leikskólabörn eftir aldri 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8.4 Dagleg viðvera barna í leikskólum sem hlutfall af aldursflokkum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 193 8.5 Nemendur grunnskóla haustin 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 8.6 Starfsfólk grunnskóla haustið 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8.7 Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og kyni haustin 2012 og 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 8.8 Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og aldri haustin 2012 og 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 8.9 Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og lögheimili haustið 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8.10 Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og lögheimili haustið 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 8.11 Íslenskir nemendur erlendis eftir kyni, sviði og aldri haustin 2012 og 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8.12 Nemendur á viðbótarstigi og háskólastigi eftir námsgráðu 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 8.13 Skólasókn árganga 16–29 ára haustin 2012 og 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.14 Skólasókn árganga 16–29 ára innanlands eftir lögheimili haustin 2012 og 2013 . . . . . . . . . . . . . 208 8.15 Brautskráðir stúdentar 1999–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.16 Brautskráðir stúdentar eftir aldri og lögheimili skólaárið 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 8.17 Brautskráningar eftir stigi, sviði og kyni 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 8.18 Brautskráningar eftir prófgráðu og kyni 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 8.19 Brautskráðir nemendur eftir stigi, aldri og kyni 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 8.20 Brautskráðir nemendur eftir stigi, lögheimili og kyni 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 8.21 Starfsfólk í skólum á framhaldsskólastigi í nóvember 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 8.22 Starfsfólk í skólum á háskólastigi í nóvember 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 8.23 Mannfjöldi 25–64 ára eftir menntunarstöðu, kyni og búsetu 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 8.24 Mannfjöldi 25–64 ára eftir menntunarstöðu, kyni og aldri 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 8.25 Símenntun 25–64 ára eftir kyni, menntunarstöðu og tegund símenntunar 2013 . . . . . . . . . . . . 223

12

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


Töfluyfirlit 9

Menning og miðlun

9.1 Útgefnar bækur eftir efni 2006–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 9.2 Útgáfa tímarita og blaða 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9.3 Efni tímarita 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 9.4 Hljóðvarpsstöðvar 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9.5 Útsendingartími hljóðvarpsstöðva 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 9.6 Sjónvarpsstöðvar 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 9.7 Útsendingartími sjónvarpsstöðva 1999–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 9.8 Dagskrá Ríkisútvarpsins – Hljóðvarps eftir efni 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 9.9 Starfsemi atvinnuleikhúsa 1999–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 9.10 Starfsemi áhugaleikfélaga 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 9.11 Kvikmyndahús 2006–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9.12 Frumsýndar langar leiknar kvikmyndir eftir uppruna 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 9.13 Aðsókn að kvikmyndasýningum og andvirði seldra aðgöngumiða 2002–2013 . . . . . . . . . . . . . . 237 9.14 Þjóðbókasafn og háskólabókasöfn 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 9.15 Gestir safna 2002–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 9.16 Mannfjöldi eftir trúfélögum 2009 og 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9.17 Útgjöld til rannsóknar- og þróunar eftir uppruna fjár 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 9.18 Fjármagn til rannsóknar- og þróunarstarfsemi eftir viðfangsefnum 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 9.19 Starfandi fólk við rannsóknir og þróun 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

10 Upplýsingatækni 10.1 Tæki til að tengjast netinu á heimilum 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 10.2 Netnotkun einstaklinga 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 10.3 Tíðni netnotkunar einstaklinga 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 10.4 Notkun netnotenda á tölvuskýjum 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 10.5 Kaup einstaklinga um netið 2009–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 10.6 Vöru- og þjónustukaup einstaklinga um netið 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

11 Dómsmál 11.1 Hæstaréttarmál 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 11.2 Dómar Hæstaréttar 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 11.3 Afgreidd mál frá héraðsdómum 2008–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 11.4 Málatími afgreiddra mála voru frá héraðsdómum 2008–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 11.5 Skráð afbrot hjá lögreglustjóraembættum 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 11.6 Fangar 1998–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 11.7 Tilefni fangavistar 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

12 Verðlag 12.1 Vísitala neysluverðs 1939–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 12.2 Vísitala neysluverðs eftir mánuðum 1988–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 12.3 Vísitala neysluverðs án húsnæðis 1914–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 12.4 Hlutfallsleg skipting útgjalda í vísitölu neysluverðs í mars 2013 og mars 2014 . . . . . . . . . . . . . . . 271 12.5 Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 12.6 Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum, hlutfallsleg skipting 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 12.7 Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 12.8 Verð nokkurra vörutegunda og þjónustuliða 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 12.9 Vísitala byggingarkostnaðar eftir mánuðum 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 12.10 Vísitala framleiðsluverðs eftir mánuðum 2012–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

13


Töfluyfirlit 13 Þjóðhagsreikningar 13.1 Landsframleiðsla 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 13.2 Landsframleiðsla eftir ársfjórðungum 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 13.3 Landsframleiðsla á mann 1997–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 13.4 Þjóðhagslegur sparnaður og lánahreyfingar 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 13.5 Skipting landsframleiðslunnar á framleiðsluþætti 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 13.6 Hlutur atvinnuvega í landsframleiðslu 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 13.7 Einkaneysla heimila 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 13.8 Samneysla 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 13.9 Fjármunamyndun 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 13.10 Greiðslujöfnuður við útlönd 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

14

Fjármál hins opinbera

14.1 Helstu hagstærðir hins opinbera 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 14.2 Helstu hagstærðir ríkissjóðs 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 14.3 Helstu hagstærðir sveitarfélaga 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 14.4 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar hins opinbera 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 14.5 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar ríkissjóðs 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 14.6 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar sveitarfélaga 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 14.7 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar almannatrygginga 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 14.8 Sundurliðun á tekjum hins opinbera 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 14.9 Sundurliðun á tekjum ríkissjóðs 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 14.10 Sundurliðun á tekjum sveitarfélaga 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 14.11 Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 14.12 Peningalegar eignir og skuldir ríkissjóðs 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 14.13 Peningalegar eignir og skuldir sveitarfélaga 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 14.14 Heildarútgjöld hins opinbera 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 14.15 Opinber þróunaraðstoð 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

15 Utanríkisverslun 15.1 Jöfnuður vöru og þjónustu 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 15.2 Utanríkisverslun vöru 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 15.3 Vöruskiptajöfnuður 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 15.4 Verð og magnvísitölur útflutnings og innflutnings vara og vísitala viðskiptakjara 2004–2013 . 319 15.5 Útflutningur og innflutningur vöru eftir vörudeildum, SITC, 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 15.6 Út- og innflutningur vara eftir hagrænum flokkum og markaðssvæðum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . 322 15.7 Utanríkisverslun vara eftir markaðssvæðum 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 15.8 Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vörutegundum 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 15.9 Útflutningur vara eftir vinnslugreinum 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 15.10 Þjónustuviðskipti við útlönd 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 15.11 Þjónustuviðskipti við útlönd eftir markaðssvæðum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

16 Peningamál 16.1 Reikningar bankakerfisins 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 16.2 Vegnir meðalársvextir innlánsstofnana 1980–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 16.3 Greiðslumiðlun 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 16.4 Úr reikningum Seðlabanka Íslands 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 16.5 Innlán og útlán innlánsstofnana eftir tegundum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 16.6 Útlánaflokkun innlánsstofnana eftir lántakendum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 16.7 Velta verðbréfa í Kauphöll Íslands 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 16.8 Efnahagsyfirlit ýmissa lánafyrirtækja 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 16.9 Lánaflokkun ýmissa lánafyrirtækja 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 16.10 Löng erlend lán 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 16.11 Gengisvísitölur 2007–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

14

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


Töfluyfirlit 17

Fyrirtæki og velta

17.1 Skráð fyrirtæki og félög eftir rekstrarformi 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 17.2 Nýskráningar hluta- og einkahlutafélaga eftir landsvæðum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 17.3 Nýskráningar hluta- og einkahlutafélaga eftir atvinnugreinum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 17.4 Gjaldþrot fyrirtækja eftir atvinnugreinum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 17.5 Framkvæmdastjórar og stjórnarmenn fyrirtækja eftir kyni 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 17.6 Fyrirtæki og félög eftir atvinnugreinum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 17.7 Upplýsingatækni og netnotkun fyrirtækja — helstu niðurstöður 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 17.8 Heildarvelta eftir atvinnugreinum 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 17.9 Velta eftir ákveðnum atvinnugreinum 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 17.10 Heildarverðmæti seldra framleiðsluvara 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 17.11 Bygging íbúðarhúsnæðis eftir landsvæðum 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

18 Sjávarútvegur 18.1 Hagnýting aflans eftir tegundum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 18.2 Afli eftir tegund löndunar og fisktegundum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 18.3 Verðmæti afla eftir tegund löndunar og fisktegundum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 18.4 Heildarafli eftir verkunarsvæðum 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 18.5 Afli og aflaverðmæti eftir fisktegundum 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 18.6 Skipting afla og aflaverðmætis eftir veiðarfærum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 18.7 Fiskiskip og fiskibátar í árslok 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 18.8 Verðvísitölur sjávarafurða eftir afurðaflokkum og mánuðum 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

19 Landbúnaður 19.1 Heyfengur og uppskera grænmetis, korns og garðávaxta 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 19.2 Búpeningur og heyfengur eftir landsvæðum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 19.3 Kjötframleiðsla og árleg kjötneysla á íbúa 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 19.4 Laxveiði eftir veiðiaðferð 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 19.5 Lax veiddur á stöng eftir landsvæðum og völdum laxveiðiám 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 19.6 Dýra- og fuglaveiðar 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

20 Ferðaþjónusta 20.1 Farþegar um Keflavíkurflugvöll eftir ríkisfangi og tímabili 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 20.2 Farþegar með skemmtiferðaskipum til Reykjavíkurhafnar 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 20.3 Framboð gistirýmis á hótelum og gistiheimilum eftir tímabilum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 20.4 Nýting gistirýmis á hótelum og gistiheimilum eftir tímabilum 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 20.5 Gistinætur eftir tímabilum og ríkisfangi gesta 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 20.6 Gistinætur á öllum tegundum gististaða eftir landsvæðum 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

21 Samgöngur 21.1 Þilfarsskipastóllinn eftir tegundum 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 21.2 Skráð loftför 1998–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 21.3 Skráð loftför eftir þyngd 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 21.4 Farþega-, vöru- og póstflutningar um íslenska áætlunarflugvelli 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 405 21.5 Farþega-, vöru- og póstflutningar um Keflavíkurflugvöll 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 21.6 Skrásett ökutæki 1950–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 21.7 Skrásett ökutæki og nýskráning þeirra 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 21.8 Akstur strætisvagna og farþegafjöldi á höfuðborgarsvæðinu 1988–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 21.9 Umferðarslys 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 21.10 Símalínur og farsímar 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

15


Töfluyfirlit 22 Orkumál 22.1 Heildarnotkun orku eftir uppruna 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 22.2 Afl og orkuvinnsla almenningsrafstöðva 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 22.3 Stóriðja og almenn notkun raforku 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 22.4 Raforkunotkun 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 22.5 Olíunotkun 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

23

Land og umhverfi

23.1 Landupplýsingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 23.2 Friðlýst svæði 1928–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 23.3 Úrkoma 2013 og meðalúrkoma í millímetrum 1981–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 23.4 Hitastig 2013 og árlegt meðaltal 1981–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 23.5 Heildarþykkt ósonlagsins yfir Reykjavík í febrúar til október 1961–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 23.6 Fjöldi sólskinsstunda og árlegar meðalsólskinstölur 1951–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 23.7 Útstreymi brennisteinsdíoxíðs (SO2), flokkað eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 23.8 Útstreymi koldíoxíðs (CO2), flokkað eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 23.9 Útstreymi lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum, eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . 433 23.10 Útstreymi lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 23.11 Útstreymi brennisteinsdíoxíðs (SO2), flokkað eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 23.12 Útstreymi köfnunarefnisoxíða (NOx), flokkað eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 23.13 Útstreymi kolmonoxíðs (CO), flokkað eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 23.14 Útstreymi rokgjarnra lífrænna efna, án metans (NMVOC), eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . 436 23.15 Útstreymi díoxíns (PCDD/F) eftir uppruna 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 23.16 Magn úrgangs eftir uppruna 2008–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

24

Alþjóðlegar hagtölur

24.1 Mannfjöldi í Evrópu 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 24.2 Alþjóðlegar mannfjöldatölur 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 24.3 Efnahagsmál í ríkjum OECD 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 24.4 Vinnumarkaður í ríkjum OECD 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 24.5 Opinber útgjöld til félags-, mennta- og heilbrigðismála í ríkjum OECD 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 452

16

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


List of tables

List of tables 1

Population

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23

Population by municipalities and sex 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Population by localities 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Classification of localities by size and sex ratio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Population by sex and age 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Population by country of birth and citizenship 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Population by foreign background and sex 1996–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Internal migration by sex and age 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 External migration by country and citizenship 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Granting of Icelandic citizenship by country of birth 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Population by sex, age and civil status 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nuclear families by region 2007–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Family status by sex and region 2007–2014, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Marriages by age of bridal couple 1971–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Divorces by age of couples 1961–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Same sex marriages and consensual unions and dissolved marriages and unions 1996–2011 54 Registration of consensual unions by age 1991–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 End of consensual unions 1991–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Custody of dependent children after divorce or dissolution of consensual unions 1961–2011 57 Live births and late fetal deaths 1951–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Fertility of women 1956–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Deaths by sex and age 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Average life expectancy and number of survivors 1971–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Population projection by sex and age 2014–2060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2

Elections

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Voters on the electoral roll, votes cast and participation in elections, by sex 1874–2013 . . . . . . 70 Results of general elections to the Althingi 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Results of general elections to the Althingi by constituency 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Candidates and elected members in general elections to the Althingi 1959–2013 . . . . . . . . . . . 75 Results of presidential elections 1952–1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Results of presidential elections 2004 and 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Local government elections 1990–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Results of elections to the Reykjavík City Council 1990–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 The results for the referendum 6 March 2010 and 9 April 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 The results for the referendum 20 October 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3

Labour market

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Population 16–74 years old by labour force status, sex and age groups 2009–2013 . . . . . . . . . . 87 Population 16–74 years old by labour force status, sex and residence 2009–2013 . . . . . . . . . . . 89 Population 16–74 years old by labour force status, sex and education levels 2009–2013 . . . . . 90 Activity rate by residence, education, sex and age groups 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Employment rate by residence, education, sex and age groups 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Unemployment rate by residence, education levels, sex and age groups 2009–2013 . . . . . . . . . 94 Employed persons by economic activity, sex and residence 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Employed persons by occupation, sex and residence 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Average hours of work per week by full-time/part-time employment, sex and age groups 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.10 Average hours of work per week by full-time/part-time employment, residence and age groups 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.11 Unemployment and employment rate by sex and month 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

17


List of tables 4

Wages and income

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

Wage index for the whole economy 1989–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Wage index in the private and the public sector 2006–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Wage index in the private sector by occupational group 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Wage index in the private sector by economic activity 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Real wage index 1989–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Regular salaries for the private and the public sector and economic activity 2013 . . . . . . . . . . . 111 Regular salaries in the private sector by occupational group and sex 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Earnings in the private sector for full-time employees by occupational group and sex 2013 . . 114 Average income by age and marital status 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Income from employment by tax assessment districts 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Distribution of income from employment 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Average income by age and sex 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5

Quality of life

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13

At-risk-of-poverty rate by age and gender 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status and gender 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . 127 At-risk-of-poverty rate of persons by household type 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 A few indicators on household finances 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Gini index, income quintile share ratio and the at-risk-of-poverty rate 2008–2013 . . . . . . . . . . . 129 Material deprivation 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Households by tenure status 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Share of housing cost in disposable income 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Average household expenditure 2009–2011 and 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Average household expenditure by residence 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Average household expenditure by type of household 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Average household expenditure by disposable income 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Average household expenditure by size of expenditure excluding purchase of cars 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.14 Disposable income, years 2010–2012, comparison with 2009–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.15 Disposable income and expenditure 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6

Health and social protection

6.1 6.2

Social protection expenditure 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Social protection expenditure per capita and as percentage of gross domestic product 1997–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Social protection expenditure by type of payer 2008–2012,% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Total expenditure on health care 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Health expenditure by function of care 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Health expenditure by providers 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Health expenditure by mode of production 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Municipal income support and home-help expenditure 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Household receiving municipal income support 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Age of recipients of municipal income support 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Households receiving municipal home-help service 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Daycare in private homes 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Health personnel 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Number of beds and places in retirement homes, nursing homes and wards by region 2005–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Occupants of retirement homes and nursing homes and wards by sex and age 2002–2010 . . 159 Induced abortions 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Abortion rates 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Sterilizations 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18

18

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


List of tables 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26

Sexually transmitted diseases 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Reported HIV-infected individuals 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Reported cases of AIDS 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Smoking habits by sex and age 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 New cases of most common cancer types by sex 1998–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 New cases of most common cancer types by sex and age 2008–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Discharges, bed-days and average length of stay in hospitals by sex 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . 167 Consumption and sales value of drugs by main therapeutic groups 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . 168

7

Social security

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15

Funding of social security pension schemes and social assistance benefits 2001–2013 . . . . . . . 173 Funding of occupational injury insurance 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Social security and social assistance benefits expenditure 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Benefits and recipients of social security benefits 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Benefits and recipients of social assistance benefits 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Benefits and recipients of social security benefits by sex 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Benefits and recipients of social assistance benefits by sex 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Unreduced social security benefits and social assistance benefits 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . 179 Social security benefits and social assistance benefits 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Social security health insurance by type of expenditure 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Accidents reported to the Icelandic Health Insurance 1998–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Unemployment Insurance Fund 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Unemployment benefits 2006–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Recipients and payments in relation to maternity/paternity leave 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . 184 Average length of maternity/paternity leave per parent by birthyear of child 2005–2013 . . . . . 185

8

Education

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Education expenditure 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Personnel in pre-primary schools in December 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Pre-primary schools and number of children enrolled, by age 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Daily attendance of children in pre-primary schools as percent of age groups 2009–2013 . . . . 193 Pupils in compulsory schools by district and grades, autumn 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Personnel in compulsory schools, autumn 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Students by level and field of study, programme orientation and sex, autumn 2012 and 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Students by level and field of study, programme orientation and age, autumn 2012 and 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Students by level and field of study, programme orientation and domicile, autumn 2012 . . . . 200 Students by level and field of study, programme orientation and domicile, autumn 2013 . . . . 202 Icelandic students abroad by sex, age and field of study, autumn 2012 and 2013 . . . . . . . . . . . . 204 Students at post-secondary, non-tertiary level and tertiary level of education by degree 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Enrolment rates of age cohorts 16–29 years, autumn 2012 and 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Enrolment rates of age cohorts 16–29 years in Iceland, by students’ domicile, autumn 2012 and 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Students passing matriculation examination 1999–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Students passing matriculation examination by age and domicile 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . 211 Graduations by level, field of study and sex 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Graduations by diploma and sex 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Graduated students by level, age and sex 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Graduated students by level, domicile and sex 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Personnel in schools at the upper secondary level in November 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Personnel in schools at the tertiary level in November 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

19


List of tables 8.23 Population 25–64 years by educational attainment, sex and residence 2007–2013 . . . . . . . . . . 220 8.24 Population 25–64 years by educational attainment, sex and age 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 221 8.25 Participation of 25–64 year olds in lifelong learning by sex, educational attainment and type of learning 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

20

9

Culture and media

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19

Books published by subject 2006–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Periodicals, newspapers and other papers published 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Periodicals by subject 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Radio programme services 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Radio broadcasting time in hours 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Television stations 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Television broadcasting time in hours 1999–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Programming of the Icelandic National Broadcasting Service – Radio by category 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Professional theatres 1999–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Amateur theatres 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Cinemas 2006–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Full-length feature films released by origin 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Attendance and gross box office revenue of full-length feature films shown 2002–2013 . . . . . 237 National library and university libraries 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Visitors to museums 2002–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Population by religious organisations 2009 and 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Research and development expenditures by sources of funds 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Research and development expenditure by socio-economic objectives 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 242 Employed persons in research and development 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

10

Information technology

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Devices used to access the Internet in households 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Individuals’ use of the Internet 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Frequency in the use of the Internet 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Use of cloud computing, by Internet users 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Individuals' Internet commerce 2009–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Goods/services purchased over the Internet by individuals 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

11

Justice

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

Supreme Court cases 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Supreme Court Judgments 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Cases concluded in District Courts 2008–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Length of Distric Court proceedings in cases concluded 2008–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Offenses registered by the police 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Prisoners 1998–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Reasons for prison sentence 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

12

Prices

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

Consumer price index 1939–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Consumer price index by month 1988–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Consumer price index less housing cost 1914–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Breakdown of the CPI according to the base in March 2013 and March 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Consumer price index by groups of commodities 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Consumer price index by groups of commodities, percent 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Consumer price index by economic categories 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


List of tables 12.8 Retail prices of some commodities and services 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 12.9 Building cost index by month 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 12.10 Producer price index by month 2012–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

13

National accounts

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10

Gross domestic product 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Quarterly gross domestic product 2011–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 GDP per capita 1997–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Saving and net lending/borrowing 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Gross Domestic Product by income components 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Gross Domestic Product by industries 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Household final consumption expenditure 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Government final consumption expenditure 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Gross fixed capital formation by kind of activity and type of good 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . 293 Balance of payments 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

14

Public finance

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15

General government main aggregates 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Central government main aggregates 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Local government main aggregates 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 General government receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Central government receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Local government receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Social security receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Detailed account of general government revenue 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Detailed account of central government revenue 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Detailed account of local government revenue 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 General government financial assets and liabilities 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Central government financial assets and liabilities 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Local government financial assets and liabilities 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 General government total expenditure 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Official Development Assistance 2009–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

15

External trade

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11

Balance of trade in goods and services 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 External trade in goods 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Balance of trade in goods 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Price and volume indices of exports and imports in goods and indices for terms of trade 2004–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Exports and imports of goods by divisions of the SITC 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Exports and imports of goods by broad economic categories and market areas in 2013 . . . . . . 322 External trade of goods by market areas 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Quantity and value of exports by commodities 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Exports of goods by branches of processing 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 External trade in services 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 External trade in services by market areas 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

16

Money and credit

16.1 16.2 16.3 16.4

Accounts of the banking system 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Weighted average interest rates of commercial banks 1980–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Payment intermediation 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Summary of Central Bank accounts 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

21


List of tables 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11

Deposits and lending of commercial banks by category 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Commercial bank lending by borrowers 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Trading on the Iceland Stock Exchange 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Balance sheet of miscellaneous credit undertakings 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Sectoral breakdown of miscellaneous credit undertakings 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Long-term foreign debt 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Exchange rate indices 2007–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

17

Enterprises and turnover

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11

Registered enterprises and organisations 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 New registrations of limited liability companies by regions 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 New registrations of limited liability companies by economic activity 2009–2013 . . . . . . . . . . . 350 Insolvencies of Icelandic enterprises by field of activity 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Managers and board of directors of enterprises by gender 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Enterprises and organisations by economic activity 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Information and communication technology in enterprises — main results of 2014 . . . . . . . . . 354 Turnover by industry 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Turnover by detailed industry 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Total value of sold production 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Residential construction by region 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

18

Fisheries

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8

Utilisation of fish catch by species 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Catch by type of landing and species 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Value of catch by type of landing and species 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Total catch by region of processing 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Quantity and value of catch by species 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Quantity and value of fish catch by type of fishing gear 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Fishing vessels and fishing boats at year end 2011–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Price indices of marine products classified by group and month 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 378

19

Agriculture

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Production of field crops 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Livestock and production of field crops by region 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Meat production and annual meat consumption per capita 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Salmon fishing by fishing gear used 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Salmon catch by angling rod in selected rivers by region 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Hunting 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

20

Tourism

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6

Passengers through Keflavik airport by citizenship and season 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Passengers from abroad on luxury liners at the Port of Reykjavík 2010–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Available accommodation at hotels and guesthouses by season 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Occupancy rates in hotels and guesthouses by season 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Overnight stays by season and citizenship of guests 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Overnight stays by all types of accommodation establishments by region 2011–2013 . . . . . . . 399

21

Transport

21.1 Decked vessels by type 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 21.2 Registered aircraft 1998–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 21.3 Registered aircraft by weight 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

22

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


List of tables 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10

Passenger, freight and mail transport through Icelandic airports 2012–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Passenger, freight and mail transport through Keflavík airport 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Registered motor vehicles 1950–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Registered motor vehicles and new registrations 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Bus traffic and passengers in Reykjavík and the Capital region 1988–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Road traffic accidents 2008–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Telephone lines and cellular telephones 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

22

Energy

22.1 22.2 22.3 22.4 22.5

Gross energy consumption by source 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Installed capacity and generation in public power plants 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Gross consumption of electricity 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Electricity use 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Oil use 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

23

Geography and environment

23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16

Geographical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Protected areas 1928–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Precipitation 2013 and average precipitation in millimetres 1981–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Temperature 2013 and annual average 1981–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Amount of ozone over Reykjavík, February to October 1961–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Hours of sunshine and yearly average sunshine hours 1951–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Emission of sulphur dioxides (SO2) by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Emission of carbon dioxide (CO2) by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Greenhouse gas emissions by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Greenhouse gas emissions 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Emission of sulphur dioxides (SO2) by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Emission of nitrogen oxides (NOx) by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Emission of carbonmonoxide (CO) by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Emission of non-methane volatile organic compounds (NMVOC) by source 2006–2012 . . . . . . 436 Emission of dioxin (PCDD/F) by source 2006–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Amounts of waste generated by sector 2008–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

24

International statistics

24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Population in Europe 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 International population statistics 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Economics in OECD countries 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Labour market statistics in OECD countries 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Social, educational and health public expenditure in OECD countries 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

23


Myndayfirlit

Myndayfirlit 1.1 Mannfjöldi eftir aldri og kyni 1914 og 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.2 Mannfjöldi 1. janúar 1703–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.3 Íslenskir ríkisborgarar á Norðurlöndunum 1990–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1.4 Forsjá barna eftir lögskilnað 1971–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.5 Ættleiðingar 1956–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1.6 Ungbarna- og burðarmálsdauði 1951–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.7 Mannfjöldaspá 1960–2065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.1 Kosningaþátttaka í alþingiskosningum 1874–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.2 Kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar eftir kyni 1966–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1 Atvinnuleysi eftir menntun 1991−2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2 Atvinnuleysi 1991–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.3 Mánaðarlegt atvinnuleysi 2005–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1 Launavísitala og vísitala kaupmáttar launa 2013–2014, ársbreyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1 Svigrúm heimila til að standa undir útgjöldum 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.2 Neysluútgjöld heimila 2002–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6.1 Dagvistun barna á einkaheimilum 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.2 Daglegar reykingar 15–79 ára eftir kyni 1987–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 7.1 Örorkulífeyrisþegar 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7.2 Viðtakendur greiðslna vegna fæðingarorlofs eftir fæðingarári barns 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . 184 7.3 Meðalfjöldi daga í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 8.1 Fjöldi barna í leikskólum eftir aldri og lengd daglegrar viðveru 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8.2 Skólasókn 16 ára eftir landsvæðum 2013, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.3 Brautskráðir stúdentar eftir kyni, hlutfall af tvítugum 1994–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 9.1 Útgefnar bækur og tímarit 1999–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9.2 Fjármagn til rannsóknar- og þróunarstarfsemi eftir viðfangsefnum 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 10.1 Netnotkun einstaklinga 2002–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 11.1 Hæstaréttarmál á hverja 100.000 íbúa 1979–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 12.1 Ársbreyting vísitölu neysluverðs 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 12.2 Vísitala neysluverðs 1988–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 12.3 Verðþróun á efni og vinnu í byggingarvísitölu 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 13.1 Hagvöxtur á Íslandi og í OECD-ríkjum 1991–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 13.2 Magnvísitala einkaneyslu og landsframleiðslu 1990–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 14.1 Tekjur og útgjöld hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 14.2 Útgjöld hins opinbera eftir málaflokkum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 15.1 Vöruskiptajöfnuður sem hlutfall af landsframleiðslu 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 15.2 Utanríkisverslun vara eftir markaðssvæðum 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 16.1 Meðalsölugengi Bandaríkjadals og evru 1982–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 17.1 Skráð fyrirtæki og félög 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 17.2 Fjöldi gjaldþrota 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 17.3 Fullgerðar íbúðir 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 18.1 Heildarafli íslenskra fiskiskipa 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 18.2 Heimsaflinn — 20 aflahæstu þjóðirnar 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 19.1 Laxar veiddir á stöng 1974–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 19.2 Lífræn ræktun 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 20.1 Farþegar um Keflavíkurflugvöll 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 20.2 Farþegar með skemmtiferðaskipum til Reykjavíkurhafnar 1984–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 20.3 Farþegar til landsins með bílferjum 2005–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 21.1 Ökutæki á hverja 1.000 íbúa 1986–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 21.2 Farþegar til landsins um Keflavíkurflugvöll 1990–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 21.3 Fjöldi vélhjóla á hverja 1.000 íbúa 1986–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 21.4 Nýskráningar bíla á hverja 1.000 íbúa 1986–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 22.1 Stóriðja og almenn raforkunotkun 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 23.1 Helstu kennileiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 23.2 Úrkoma 2013 í millímetrum og meðalársúrkoma 1981–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 23.3 Útstreymi koldíoxíðs (CO₂) eftir uppruna 1990–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 23.4 Útstreymi köfnunarefnisoxíða (NOx) eftir uppruna 1990–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

24

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


Table of figures

Table of figures 1.1 Population by age and sex 1914 and 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.2 Population 1 January 1703–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.3 Icelandic citizens in the Nordic countries 1990–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1.4 Custody of children after divorce 1971–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.5 Adoptions 1956–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1.6 Infant and perinatal mortality rates 1951–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.7 Population projection 1960–2065 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.1 General elections to the Althingi, participation 1874–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.2 Local government representatives elected by sex 1966–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1 Unemployment rate by education levels 1991−2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2 Unemployment 1991–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3.3 Monthly unemployment 2005–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1 Wage index and real wages index 2013–2014, annual changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1 Flexibility of households to meet expenses 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.2 Average household expenditure 2002–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6.1 Daycare in private homes 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6.2 Daily smokers of 15–79 years old by sex 1987–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 7.1 Recipients of basic disability pension 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7.2 Recipients of payment in relation to maternity leave by birthyear of child 2001–2013 . . . . . . . . 184 7.3 Average length of maternity/paternity leave by birthyear of child 2001–2013 . . . . . . . . . . . . . . . 185 8.1 Number of children in pre-primary schools by age and daily attendance 2013 . . . . . . . . . . . . . . . 192 8.2 Enrolment rates of 16 years old by region 2013, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8.3 Students passing matriculation examination, percent of 20 year olds 1994–2012 . . . . . . . . . . . . 210 9.1 Books and periodicals published 1999–2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9.2 Research and development expenditure by socio-economic objectives 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 241 10.1 Individuals’ use of the Internet 2002–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 11.1 Supreme Court cases per 100,000 population 1979–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 12.1 Consumer price index, annual rate of change 2013–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 12.2 Consumer price index 1988–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 12.3 Price changes in materials and labour in the building cost index 2010–2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 280 13.1 Economic growth rate in Iceland and OECD 1991–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 13.2 Private final consumption and GDP, volume indices 1990–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 14.1 General government revenues and expenditures as per cent of GDP 2000–2013 . . . . . . . . . . . . . 301 14.2 General government expenditure 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 15.1 Balance of trade in goods as percent of GDP 2004–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 15.2 External trade of goods by market areas 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 16.1 Central Bank average selling rates of USD and EUR 1982–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 17.1 Registered enterprises and organisations 1999–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 17.2 Number of insolvencies 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 17.3 Completed residential construction 1994–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 18.1 Total catch of Icelandic vessels 1992–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 18.2 World catch—20 largest fishing nations 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 19.1 Salmon fishing by rod and line 1974–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 19.2 Organic farming 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 20.1 Passengers through Keflavík airport 2003–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 20.2 Passengers from abroad on luxury liners at the Port of Reykjavík 1984–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 394 20.3 Passengers from abroad on car ferries 2005–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 21.1 Vehicles per 1,000 inhabitants 1986–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 21.2 Passengers to Iceland through Keflavík airport 1990–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 21.3 Number of motorcycles per 1,000 inhabitants 1986–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 21.4 New registrations of automobiles per 1,000 inhabitants 1986–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 22.1 General electricity use and power intensive industries use 1996–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 23.1 Main landmarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 23.2 Precipitation 2013 in millimetres and yearly averages 1981–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 23.3 Emission of carbon dioxide (CO₂) by source 1990–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 23.4 Emission of nitrogen oxides (NOx) by source 1990–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

25


4200

Bolungarvíkurkaupstaður 4100 Árneshreppur 4901

Skagabyggð 5611

Ísafjarðarbær 4200

Tálknafjarðarhreppur 4604 Vesturbyggð 4607

Súðavíkurhreppur 4803 Strandabyggð 4911

Sveitarfélagið Skagaströnd 5609 Kaldrananeshreppur 4902 5611

Sveitarfélagið Skagafjörður 5200 Blönduósbær 5604

Reykhólahreppur 4502

Húnavatnshreppur 5612

Akrahreppur 5706

Dalabyggð 3811 Húnaþing vestra 5508

Stykkishólmsbær 3711 Helgafellssveit Grundarfjarðarbær 3710 3709 Snæfellsbær Eyja- og Miklaholtshreppur 3714 3713

Borgarbyggð 3509 Skorradalshreppur 3506 Hvalfjarðarsveit Akraneskaupstaður 3511 3000 Kjósarhreppur Reykjavíkurborg 1606 Seltjarnarneskaupstaður 0 Mosfellsbær 1100 1604 Garðabær Kópavogsbær Sveitarfélagið Garður 8719 1300 1000 2504 Hafnarfjarðarkaupstaður Sandgerðisbær 1400 8716 Sveitarfélagið Vogar 2503 2506 Reykjanesbær Sveitarfélagið Ölfus 8722 2000 Grindavíkurbær 8717 1400 2300 8200

Bláskógabyggð 8721

Hrunamannahreppur 8710 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8720

Rangárþing ytra 8614 8610

Rangárþing eystra 8613

Vestmannaeyjabær 8000

Mýrdalshreppur 8508


Fjallabyggð 6250 Grýtubakkahreppur 6000 6602

Svalbarðshreppur 6706

Tjörneshreppur 6611

Langanesbyggð 6709

Norðurþing 6100

Dalvíkurbyggð 6400 Svalbarðsstrandarhreppur 6601 Hörgársveit Akureyrarkaupstaður 6515 6000

Vopnafjarðarhreppur 7502

Borgarfjarðarhreppur 7509

Eyjafjarðarsveit 6513 Þingeyjarsveit 6612

Seyðisfjarðarkaupstaður 7000

Skútustaðahreppur 6607

Fjarðabyggð 7300

Fljótsdalshérað 7620

Fljótsdalshreppur 7505

Breiðdalshreppur 7613

Djúpavogshreppur 7617

Ásahreppur 8610

Sveitarfélagið Hornafjörður 7708 Skaftárhreppur 8509

Sveitarfélög Janúar 2014

Municipalities January 2014


1

Mannfjöldi Population

Hagstofan vinnur ýtarleg gögn um mannfjöldann og breytingar hans í samræmi við íbúaskrá Þjóðskrár Íslands 1. janúar ár hvert. Hagstofan birtir einnig tölur um mannfjöldann miðað við 1. desember og bráðabirgðatölur fyrir hvern ársfjórðung. Þá birtir Hagstofan tölur um breytingar mannfjöldans, fjölda fæddra og dáinna, um hjónavígslur og skilnaði, um búferlaflutninga, ríkisfangs- og trúfélagsbreytingar, auk ættleiðinga.

Íbúum landsins fjölgar um 1,2% Hinn 1. janúar 2014 voru landsmenn 325.671 og hafði fjölgað um 3.814 frá sama tíma árið 2013. Þetta jafngildir fjölgun landsmanna um 1,2%. Konum og körlum fjölgaði sambærilega á árinu og voru karlar 1.065 fleiri en konur 1. janúar 2014. Mikil fólksfjölgun var á höfuðborgarsvæðinu en þar voru íbúar 3.077 fleiri 1. janúar 2014 en ári fyrr. Það jafngildir 1,5% fjölgun íbúa á einu ári. Hlutfallslega varð fólksfjölgunin hins vegar mest á Suðurnesjum þar sem fjölgaði um 1,7% eða 354 frá síðasta ári. Fólki fjölgaði einnig á

Suðurlandi, um 253 einstaklinga (1,1%), og um 90 (0,7%) á Austurlandi. Minni fólksfjölgun var á Vesturlandi (0,4%) og Norðurlandi eystra (0,2%). Fólksfækkun var á tveimur landsvæðum, Vestfjörðum, þar sem fækkaði um 59 manns (0,8%) og á Norðurlandi vestra, en þar fækkaði um 26 (0,4%).

Framfærsluhlutfall Framfærsluhlutfall var 68,4% í ársbyrjun 2014 en var 68,6% ári áður. Framfærsluhlutfall er hlutfall ungs fólks (19 ára og yngra) og eldra fólks (65 ára og eldra) af fólki á vinnualdri (20–64 ára). Lækkun þessa hlutfalls stafar einkum af því að fólki á vinnualdri fækkar. Kjarnafjölskyldur voru 78.780 þann 1. janúar 2014 en 78.168 ári áður. Hinn 1. janúar voru 4.160 einstaklingar í hjónabandi sem ekki voru samvistum við maka. Hér er um að ræða einstaklinga sem skilið hafa að borði og sæng, svo og hjónabönd þar sem annar makinn hefur flutt lögheimili sitt til útlanda.

Menningarnótt í Reykjavík © Eggert Jóhannesson

29


1

Mannfjöldi Árið 2013 voru aðfluttir fleiri en brottfluttir í fyrsta sinn frá 2008

Níu sveitarfélög hafa yfir 5.000 íbúa

Árið 2013 fluttust 1.598 fleiri til landsins en frá því. Það er í fyrsta sinn frá árinu 2008 að flutningsjöfnuður er jákvæður. Á tímabilinu 2009–2012 fluttust samtals 8.692 fleiri frá landinu en til þess. Á árinu 2013 fluttust 7.071 til landsins en 5.957 árið 2012. Alls fluttust 5.473 manns frá Íslandi árið 2013, sem er nokkuð fall miðað við árið 2012 þegar 6.276 manns fluttust frá landinu.

Hinn 1. janúar 2014 voru 74 sveitarfélög á landinu og hafði þeim ekkert fækkað frá fyrra ári. Sveitarfélögin eru misstór. Alls var íbúatala sex sveitarfélaga undir 100 en undir 1.000 í 42 sveitarfélögum. Einungis níu sveitarfélög höfðu yfir 5.000 íbúa.

Frjósemi lækkaði árið 2013 Árið 2013 fæddust 4.326 börn á Íslandi, sem er nokkur fækkun frá árinu 2012 þegar hér fæddust 4.533 börn. Alls komu 2.129 drengir í heiminn og 2.197 stúlkur árið 2013, en það jafngildir 969 drengjum á móti hverjum 1.000 stúlkum.

Mynd 1.1  Mannfjöldi eftir aldri og kyni 1914 og 2014 Figure 1.1  Population by age and sex 1914 and 2014

90+ 85–89 80–84 75–79 70–74 65–69

Karlar Males

Konur Females

60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 0–4

15

12

9

6

3

0 1914

30

%

0

3 2014

6

9

12

15

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population Statistics Iceland provides detailed information on the resident population in Iceland 1 January each year. Figures for the population on 1 December and preliminary quarterly figures, including main demographic events, are also published. Figures on changes in the demographic characteristics of the Icelandic population are published yearly, e.g. information on marriages, consensual unions, divorces, births, deaths, adoptions, changes in residence, in citizenship and religious affiliation.

A population increase by 1.2% The total population 1 January 2014 was 325,671 compared with 321,857 in 2013. This constitutes an increase of 1.2%. The population declined in two regions, primarily in the Westfjords which lost 0.8% of its population in 2014 and in the Northwest which lost 0.4%. Six regions experienced a population increase. The region Southwest gained most proportionally (1.7%) with a population increase of 354.

The dependency ratio The dependency ratio was 68.4% 1 January 2014, a slight decrease from previous year when it was 68.6%. The dependency ratio is calculated as the ratio of the young and old to the working age population of 20–64 years of age.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

The number of nuclear families, i.e. couples with or without children under the age of 18 years or single parents with children under 18 years, was 78,780 on 1 January 2014, compared with 78,168 families in 2013.

Number of immigrants exceeds the number of emigrants for the first time since 2008 Net external migration was 1,598 in 2013 compared with -319 in 2012. The number of immigrants was 7,071 in 2013 compared with 5,957 in 2012. At the same time the number of emigrants declined from 6,276 in 2012 to 5,473 in 2013.

Nine municipalities with more than 5,000 inhabitants The number of municipalities 1 January 2014 was 74, same as the previous year. Six municipalities have fewer than 100 inhabitants and 42 have fewer than 1,000 inhabitants. Only nine municipalities had more than 5,000 inhabitants.

Fertility rate decreased in 2013 Live births in Iceland were 4,326 in 2013, 2,129 boys and 2,197 girls, 969 boys for every 1,000 girls. This is a decrease in the number of births from the previous year when 4,533 children were born. The total fertility rate was 1.93, compared with 2.04 in 2012.

31


1

Mannfjöldi 1.1

Mannfjöldi eftir sveitarfélögum og kyni 2014 Population by municipalities and sex 2014

1. janúar#1 January

Alls Total

Karlar Males

Konur Females

Allt landið#Whole country

325.671 163.318 162.353

Höfuðborgarsvæði# Capital region Reykjavík Kópavogur Seltjarnarnes Garðabær Hafnarfjörður Mosfellsbær Kjósarhreppur

208.752 103.593 105.159 121.230 60.078 61.152 32.308 16.061 16.247 4.381 2.167 2.214 14.180 6.985 7.195 27.357 13.521 13.836 9.075 4.659 4.416 221 122 99

Suðurnes#Southwest Reykjanesbær Grindavíkurbær Sandgerði Sveitarfélagið Garður Sveitarfélagið Vogar

21.560 14.527 2.888 1.609 1.409 1.127

11.050 7.368 1.509 846 749 578

10.510 7.159 1.379 763 660 549

Vesturland#West Akranes Skorradalshreppur Hvalfjarðarsveit Borgarbyggð Grundarfjarðarbær Helgafellssveit Stykkishólmur Eyja- og Miklaholtshreppur Snæfellsbær Dalabyggð

15.441 6.699 58 617 3.535 872 53 1.095 148 1.691 673

7.906 3.411 31 319 1.823 434 33 558 73 873 351

7.535 3.288 27 298 1.712 438 20 537 75 818 322

Vestfirðir#Westfjords Bolungarvík Ísafjarðarbær Reykhólahreppur Tálknafjarðarhreppur Vesturbyggð Súðavíkurhreppur Árneshreppur Kaldrananeshreppur Strandabyggð

6.972 950 3.639 271 297 949 202 53 105 506

3.541 495 1.806 138 151 499 102 28 53 269

3.431 455 1.833 133 146 450 100 25 52 237

Norðurland vestra#Northwest Sveitarfélagið Skagafjörður Húnaþing vestra Blönduóssbær Sveitarfélagið Skagaströnd Skagabyggð Húnavatnshreppur Akrahreppur

7.245 3.978 1.173 881 498 98 409 208

3.664 2.015 566 451 262 51 220 99

3.581 1.963 607 430 236 47 189 109

1. janúar#1 January

Alls Total

Karlar Males

Konur Females

Norðurland eystra#Northeast Akureyri Norðurþing Fjallabyggð Dalvíkurbyggð Eyjafjarðarsveit Hörgársveit Svalbarðsstrandarhreppur Grýtubakkahreppur Skútustaðahreppur Tjörneshreppur Þingeyjarsveit Svalbarðshreppur Langanesbyggð

29.091 18.103 2.822 2.010 1.867 1.026 559 387 353 371 55 917 90 531

14.571 8.977 1.415 1.001 956 536 285 204 185 190 27 467 50 278

14.520 9.126 1.407 1.009 911 490 274 183 168 181 28 450 40 253

Austurland#East Seyðisfjörður Fjarðabyggð Vopnafjarðarhreppur Fljótsdalshreppur Borgarfjarðarhreppur Breiðdalshreppur Djúpavogshreppur Fljótsdalshérað Sveitarfélagið Hornafjörður

12.524 665 4.675 695 68 134 187 470 3.463 2.167

6.602 347 2.504 361 46 79 106 247 1.766 1.146

5.922 318 2.171 334 22 55 81 223 1.697 1.021

Suðurland#South Vestmannaeyjar Sveitarfélagið Árborg Mýrdalshreppur Skaftárhreppur Ásahreppur Rangárþing eystra Rangárþing ytra Hrunamannahreppur Hveragerði Sveitarfélagið Ölfus Grímsnes- og Grafningshreppur Skeiða- og Gnúpverjahreppur Bláskógabyggð Flóahreppur

24.086 4.264 7.889 489 452 193 1.708 1.553 785 2.333 1.906

12.391 2.216 3.996 259 240 92 897 784 417 1.187 996

11.695 2.048 3.893 230 212 101 811 769 368 1.146 910

422 530 931 631

225 273 472 337

197 257 459 294

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

32

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.2

Mannfjöldi eftir þéttbýlisstöðum 2011–2014 Population by localities 2011–2014 Mannfjöldi 1. janúar Population 1 January 2014 Alls Karlar 2013 Total Males

Breyting á ári, % Annual Konur change, % Females 2013/2014

2011

2012

Allt landið#Whole country

288.471

315.459

321.857

325.671

163.318

162.353

1,2

Höfuðborgarsvæði#Capital region Stór-Reykjavík#Greater Reykjavik Álftanes Byggðakjarni í Mosfellsdal Grundarhverfi á Kjalarnesi Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

179.992 177.111 1.769 224 418

197.945 194.234 2.378 214 563

205.675 201.831 2.392 203 528

208.752 204.774 2.459 206 546

103.593 101.518 1.254 107 279

105.159 103.256 1.205 99 267

1,5 1,4 2,7 1,5 3,3

470

556

721

767

435

332

6,0

Suðurnes#Southwest Grindavík Sandgerði Garður Keflavík og Njarðvík Vogar Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

16.802 2.379 1.401 1.233 10.801 760

20.659 2.779 1.749 1.460 13.290 1.138

21.206 2.856 1.546 1.429 14.153 1.029

21.560 2.883 1.571 1.409 14.438 1.054

11.050 1.507 824 749 7.319 535

10.510 1.376 747 660 7.119 519

1,6 0,9 1,6 -1,4 2,0 2,4

228

243

193

205

116

89

5,9

Vesturland#West Akranes og nágrenni#Akranes and vicinity Hvanneyri Borgarnes Bifröst Hellissandur Ólafsvík Grundarfjörður Stykkishólmur Búðardalur Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

14.516 5.595 174 1.767 • 409 1.046 873 1.221 253

15.569 6.401 308 1.960 257 392 1.017 846 1.111 248

15.381 6.668 251 1.759 246 389 1.010 852 1.108 252

15.441 6.744 250 1.824 251 396 981 826 1.091 266

7.906 3.437 135 925 114 206 495 407 556 136

7.535 3.307 115 899 137 190 486 419 535 130

0,4 1,1 -0,4 3,6 2,0 1,8 -3,0 -3,1 -1,6 5,3

3.178

3.029

2.846

2.812

1.495

1.317

-1,2

Vestfirðir#Westfjords Patreksfjörður Tálknafjörður Þingeyri Flateyri Suðureyri Bolungarvík Ísafjörður Hnífsdalur Hólmavík Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

7.821 722 325 331 225 321 951 2.745 268 382

7.238 629 280 298 214 306 908 2.704 237 381

7.031 651 275 262 199 264 894 2.624 216 391

6.972 662 278 247 204 271 933 2.527 203 373

3.541 342 138 118 96 136 488 1.248 107 194

3.431 320 140 129 108 135 445 1.279 96 179

-0,8 1,7 1,1 -6,1 2,5 2,6 4,2 -3,8 -6,4 -4,8

1.776

1.495

1.454

1.274

674

600

1,5

Norðurland vestra1#Northwest1 Hvammstangi Blönduós Skagaströnd Sauðárkrókur Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

7.859 585 864 600 2.597

7.482 605 843 530 2.561

7.271 546 813 501 2.575

7.245 558 810 493 2.567

3.664 267 415 258 1.283

3.581 291 395 235 1.284

-0,4 2,2 -0,4 -1,6 -0,3

3.213

2.943

2.836

2.817

1.441

1.376

-0,7

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

33


1

Mannfjöldi 1.2

Mannfjöldi eftir þéttbýlisstöðum 2011–2014 Population by localities 2011–2014 Mannfjöldi 1. janúar Population 1 January 2014 Alls Karlar 2013 Total Males

Breyting á ári, % Annual Konur change, % Females 2013/2014

2011

2012

Norðurland eystra1#Northeast1 Siglufjörður Ólafsfjörður Dalvík Akureyri og nágrenni#Akureyri and vicinity Hrafnagil Svalbarðseyri Grenivík Húsavík Þórshöfn Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

28.372 1.454 1.041 1.491 15.922 118 209 286 2.394 378

28.902 1.311 884 1.420 17.224 206 233 261 2.262 357

29.026 1.190 790 1.359 17.797 263 271 278 2.228 379

29.091 1.190 785 1.366 17.928 262 266 275 2.205 377

14.571 593 391 690 8.884 124 138 141 1.084 198

14.520 597 394 676 9.044 138 128 134 1.121 179

0,2 0,0 -0,6 0,5 0,7 -0,4 -3,4 -1,1

5.079

4.744

4.471

4.437

2.328

2.109

-0,7

Austurland#East Vopnafjörður Fellabær Seyðisfjörður Egilsstaðir Neskaupstaður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður Djúpivogur Höfn í Hornafirði Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

11.611 587 360 749 1.641 1.402 967 623 566 200 384 1.765

14.002 557 449 715 2.243 1.462 1.119 1.502 689 190 359 1.634

12.434 543 403 658 2.303 1.466 1.014 1.152 654 189 348 1.690

12.524 550 409 650 2.332 1.486 1.026 1.136 660 200 372 1.698

6.602 278 208 337 1.168 766 547 631 356 109 190 883

5.922 272 201 313 1.164 720 479 505 304 91 182 815

0,7 1,3 1,5 -1,2 1,2 1,3 1,2 -1,4 0,9 5,5 6,5 0,5

2.567

3.273

2.203

2.005

1.129

876

-0,4

Suðurland#South Vík í Mýrdal Vestmannaeyjar Hvolsvöllur Hella Flúðir Reykholt í Biskupstungum Selfoss og nágrenni#Selfoss and vicinity Stokkseyri Eyrarbakki Hveragerði og nágrenni# Hveragerði and vicinity Þorlákshöfn Fámennari byggðakjarnar og strjálbýli# Other minor localities and rural areas

21.498 294 4.426 695 636 303 140 4.990 476 571

23.662 278 4.055 838 765 378 206 6.374 482 598

23.833 276 4.219 902 784 420 206 6.564 465 531

24.086 296 4.262 909 806 460 496 6.656 422 219

12.391 150 2.214 462 403 243 276 3.350 219 111

11.695 146 2.048 447 403 217 220 3.306 203 108

1,1 6,8 1,0 0,8 2,7 -1,1 -7,1 1,4 0,5 5,9

1.889 1.377

2.289 1.554

2.288 1.489

2.358 1.490

1.200 779

1.158 711

2,3 0,1

5.701

5.845

5.689

5.712

2.984

2.728

0,7

-0,5

@@ Tilgreindir eru þéttbýlisstaðir þar sem íbúafjöldi er 200 eða fleiri 1. janúar 2014, en þéttbýlisstaður er samfellt byggt svæði.#Localities with population 1

of 200 or more during the period. Hinn 1. janúar 2012 sameinuðust Húnaþing vestra og Bæjarhreppur í eitt sveitarfélag (Húnaþing vestra). Hið sameinaða sveitarfélag telst allt til Norðurlands vestra öll árin þó að Bæjarhreppur hafi áður flokkast með Vestfjörðum. Árið 2006 sameinuðust Þórshafnarhreppur í Norður-Þingeyjarsýslu og Skeggjastaðahreppur í Norður-Múlasýslu í eitt sveitarfélag (Langanesbyggð). Langanesbyggð fellur undir Norðurland eystra. Í töflunni er Skeggjastaðahreppur flokkaður með Norðurlandi eystra öll árin sem um ræðir. Sama ár sameinuðust einnig Siglufjarðarkaupstaður og Ólafsfjarðarbær í eitt sveitarfélag, Fjallabyggð. Í töflunni er Siglufjarðarkaupstaður flokkaður með Norðurlandi eystra öll árin sem um ræðir.#Due to merging of municipality over regions in 2006 and 2012 the municipality of Skeggjastaðahreppur, formerly belonging to the East region, is counted with the Northeast region for all the years. For the same reason the municipality of Siglufjörður, belonging to the Northwest region until 2006, is counted with the Northeast region for all the years. Likewise Bæjarhreppur belonging to Westjords until 2012, is counted with the Northwest region.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

34

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.3

Mannfjöldi eftir byggðarstigi og kyni 2014 Classification of localities by size and sex ratio 2014

1. janúar#1 January

Fjöldi þéttbýlisstaða Number of localities

Alls Total

%

Karlar Males

325.671

100,0

163.318

162.353

1.006

Þéttbýlisstaðir með 200 íbúa eða fleiri# Localities with 200 inhabitants or over 100.000 eða fleiri#or over 10.000–99.999 5.000–9.999 2.000–4.999 1.000–1.999 500–999 300–499 200–299

62 1 2 2 8 12 13 9 15

305.642 204.774 32.366 13.400 21.593 16.341 9.676 3.798 3.694

93,8 62,9 9,9 4,1 6,6 5,0 3,0 1,2 1,1

152.716 101.518 16.203 6.787 10.958 8.478 4.920 1.992 1.860

152.926 103.256 16.163 6.613 10.635 7.863 4.756 1.806 1.834

999 983 1.002 1.026 1.030 1.078 1.034 1.103 1.014

Fámennari þéttbýlisstaðir og strjálbýli# Other minor localities and rural areas 100–199 íbúar#inhabitants 50–99 Strjálbýli#Rural areas

• 19 14 •

20.029 2.603 1.023 16.403

6,2 0,8 0,3 5,0

10.602 1.354 531 8.717

9.427 1.249 492 7.686

1.125 1.084 1.079 1.134

Allt landið#Whole country

1

Mannfjöldi#Population

KynjaKonur hlutfall1 Females Sex ratio1

Karlar á móti 1.000 konum.#Males per 1,000 females.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

35


1

Mannfjöldi 1.4

Mannfjöldi eftir kyni og aldri 2014 Population by sex and age 2014

Aldur í árum#Age in years 1. janúar#1 January Alls#Total Á 1. ári#In 1st year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Alls Total

Karlar Males

Konur Females

Aldur í árum#Age in years 1. janúar#1 January

Alls Total

Karlar Males

Konur Females

325.671

163.318

162.353

4.325 4.556 4.509 4.879 4.884 4.726 4.557 4.451 4.384 4.362 4.220 4.088 4.202 4.416 4.250 4.324 4.402 4.505 4.477 4.737 4.981 4.937 4.878 5.137 4.821 4.958 4.487 4.333 4.420 4.553 4.636 4.727 4.646 4.820 4.653 4.293 4.123 4.332 4.314 4.158 4.476 4.530 4.110 3.880 4.042 4.034 4.117 4.393 4.364 4.421 4.388 4.349 4.122

2.135 2.327 2.329 2.499 2.503 2.436 2.356 2.284 2.265 2.216 2.124 2.056 2.151 2.242 2.097 2.216 2.277 2.323 2.297 2.408 2.495 2.556 2.535 2.633 2.451 2.572 2.327 2.174 2.196 2.312 2.345 2.453 2.412 2.462 2.365 2.160 2.047 2.219 2.173 2.118 2.270 2.261 2.087 1.968 2.006 2.052 1.991 2.158 2.189 2.125 2.159 2.148 2.061

2.190 2.229 2.180 2.380 2.381 2.290 2.201 2.167 2.119 2.146 2.096 2.032 2.051 2.174 2.153 2.108 2.125 2.182 2.180 2.329 2.486 2.381 2.343 2.504 2.370 2.386 2.160 2.159 2.224 2.241 2.291 2.274 2.234 2.358 2.288 2.133 2.076 2.113 2.141 2.040 2.206 2.269 2.023 1.912 2.036 1.982 2.126 2.235 2.175 2.296 2.229 2.201 2.061

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

4.358 4.381 4.169 4.153 4.073 3.912 3.755 3.711 3.485 3.377 3.373 3.195 3.112 2.920 2.712 2.690 2.436 2.312 2.172 1.882 1.734 1.681 1.592 1.572 1.526 1.469 1.415 1.356 1.321 1.271 1.250 1.064 958 842 759 639 524 462 376 299 214 147 120 73 59 34 14 16 4 7 2 3 – 1 2

2.194 2.219 2.041 2.125 2.058 1.939 1.897 1.866 1.776 1.652 1.763 1.644 1.524 1.507 1.404 1.351 1.229 1.110 1.060 902 800 818 779 768 693 670 652 609 609 576 538 454 396 352 293 244 196 155 141 84 67 45 38 17 18 15 3 4 1 – – 1 – – –

2.164 2.162 2.128 2.028 2.015 1.973 1.858 1.845 1.709 1.725 1.610 1.551 1.588 1.413 1.308 1.339 1.207 1.202 1.112 980 934 863 813 804 833 799 763 747 712 695 712 610 562 490 466 395 328 307 235 215 147 102 82 56 41 19 11 12 3 7 2 2 – 1 2

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

36

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.5

Mannfjöldi eftir fæðingar- og ríkisfangslandi 2014 Population by country of birth and citizenship 2014

1. janúar#1 January

Mannfjöldi alls#Population total Ísland#Iceland

Fæðingarland#Country of birth Þar af ísl. ríkisborgarar Thereof Alls Icelandic Karlar Konur Total citizens Males Females

Ríkisfangsland#Country of citizenship Þar af fæddir á Íslandi Thereof Alls born in Karlar Konur Total Iceland Males Females

325.671 288.442

302.927 286.442

163.318 145.298

162.353 143.144

325.671 302.927

288.442 286.442

163.318 151.664

162.353 151.263

6.727 3.247 173 330 84 1.004 1.889

5.364 2.747 70 140 21 773 1.613

3.207 1.585 57 135 37 473 920

3.520 1.662 116 195 47 531 969

1.591 915 108 – – 253 315

173 134 1 – – 18 20

689 418 29 – – 108 134

902 497 79 – – 145 181

18.790 119 103 1.238 177 131 466 36 267 101 232 4 702 1.451 140 3 520 10.172 312 195 32 432

3.906 48 70 679 82 45 185 13 129 36 73 3 53 87 134 2 52 1.127 92 22 16 146

9.726 56 51 750 84 44 252 24 142 59 133 2 336 719 67 1 327 5.339 167 116 17 251

9.064 63 52 488 93 87 214 12 125 42 99 2 366 732 73 2 193 4.833 145 79 15 181

16.769 77 35 614 112 95 301 27 147 68 194 – 696 1.659 5 3 527 10.224 231 189 19 325

1.573 5 – 12 10 4 14 – 2 – 2 – 48 193 1 – 22 1.171 13 9 – 7

8.920 32 16 431 64 36 166 18 82 49 118 – 338 855 3 3 333 5.488 125 113 13 190

7.849 45 19 183 48 59 135 9 65 19 76 – 358 804 2 – 194 4.736 106 76 6 135

16 175 185 1.581

9 33 46 724

8 86 90 605

8 89 95 976

– 156 155 910

– 8 7 45

– 76 75 296

– 80 80 614

Önnur lönd#Other countries Norðurlönd#Nordic countries Danmörk#Denmark Finnland#Finland Færeyjar1#Faroe Islands1 Grænland1#Greenland1 Noregur#Norway Svíþjóð#Sweden EES-lönd utan Norðurlanda# Other EEA-countries Austurríki#Austria Belgía#Belgium Bretland#United Kingdom Búlgaría#Bulgaria Eistland#Estonia Frakkland#France Grikkland#Greece Holland#Netherlands Írland#Ireland Ítalía#Italy Kýpur#Cyprus Lettland#Latvia Litháen#Lithuania Lúxemborg#Luxembourg Malta#Malta Portúgal#Portugal Pólland#Poland Rúmenía#Romania Slóvakía#Slovakia Slóvenía#Slovenia Spánn#Spain Tékkland / Slóvakía, ótilgreint#Czech Republic and Slovakia, unspecified Tékkland#Czech Republic Ungverjaland#Hungary Þýskaland#Germany

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

37


1

Mannfjöldi 1.5

Mannfjöldi eftir fæðingar- og ríkisfangslandi 2014 Population by country of birth and citizenship 2014

1. janúar#1 January

Önnur Evrópulönd# Other European countries Bosnía og Hersegóvína# Bosnia and Herzegovina Fyrrum Sovétríki# Former Soviet Union Kósóvó#Kosovo Króatía#Croatia Ríki í fyrrum Júgóslavíu, ótilgreint# Countries in former Yugoslavia, unspecified Rússland#Russia Serbía#Serbia Sviss#Switzerland Úkraína#Ukraina

Fæðingarland#Country of birth Þar af ísl. ríkisborgarar Thereof Alls Icelandic Karlar Konur Total citizens Males Females

Ríkisfangsland#Country of citizenship Þar af fæddir á Íslandi Thereof Alls born in Karlar Konur Total Iceland Males Females

2.016

1.308

911

1.105

633

55

272

361

149

120

79

70

31

14

17

113 201 160

45 145 136

53 105 90

60 96 70

– 63 31

– 9 3

– 40 25

0 23 6

149 371 317 138 265

121 206 245 86 129

86 129 152 64 88

63 242 165 74 177

18 148 73 52 151

2 14 4 2 13

8 47 37 20 49

10 101 36 32 102

Ameríka#America Bandaríkin#United States Brasilía#Brazil Chile#Chile Kanada#Canada Kólumbía#Colombia Mexíkó#Mexico Perú#Peru Önnur lönd í Ameríku# Other countries in America

3.232 2.015 129 69 278 186 85 72

2.158 1.459 48 54 144 134 48 46

1.603 1.093 33 38 138 67 36 24

1.629 922 96 31 140 119 49 48

1.062 607 74 14 135 33 36 26

64 51 4 2 1 1 1 3

550 360 18 8 65 12 16 8

512 247 56 6 70 21 20 18

398

225

174

224

137

1

63

74

Afríka#Africa Eþíópía#Ethiopia Gana#Ghana Kenía#Kenya Marokkó#Morocco Nígería#Nigeria Suður-Afríka#South Africa Önnur lönd í Afríku# Other countries in Africa

989 74 59 107 162 69 79

487 39 30 31 99 33 43

520 31 29 41 99 42 32

469 43 30 66 63 27 47

443 35 27 72 67 34 27

17 3 – 3 7 – –

256 14 17 37 40 25 13

187 21 10 35 27 9 14

439

212

246

193

181

4

110

71

5.199 1.540 295 123 58 60 96 550 98 163 1.167 68 583

3.176 1.020 200 86 16 28 31 332 60 110 661 41 361

1.911 525 141 46 35 41 32 183 52 63 304 42 256

3.288 1.015 154 77 23 19 64 367 46 100 863 26 327

2.052 558 101 38 12 26 60 217 42 62 531 25 230

109 39 9 2 – – 1 1 2 10 25 – 14

862 246 62 9 10 19 12 89 18 41 162 17 106

1.190 312 39 29 2 7 48 128 24 21 369 8 124

398

230

191

207

150

6

71

79

Asía#Asia Filippseyjar#Philippines Indland#India Indónesía#Indonesia Írak#Iraq Íran#Iran, Islamic Rep.of Japan#Japan Kína#China Nepal#Nepal Srí Lanka#Sri Lanka Taíland#Thailand Tyrkland#Turkey Víetnam#Viet Nam Önnur lönd í Asíu# Other countries in Asia

38

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.5

Mannfjöldi eftir fæðingar- og ríkisfangslandi 2014 Population by country of birth and citizenship 2014

1. janúar#1 January

Fæðingarland#Country of birth Þar af ísl. ríkisborgarar Thereof Alls Icelandic Karlar Konur Total citizens Males Females

Ríkisfangsland#Country of citizenship Þar af fæddir á Íslandi Thereof Alls born in Karlar Konur Total Iceland Males Females

Eyjaálfa#Oceania Ástralía#Australia Önnur lönd í Eyjaálfu# Other countries in Oceania

166 112

85 55

82 56

84 56

66 45

– –

36 27

30 18

54

30

26

28

21

9

12

Án ríkisfangs#Stateless Útlönd, ótilgreind#Unspecified

– 110

– 1

– 60

– 50

128 –

9 –

69 –

59 0

@@ Talin eru upp lönd, önnur en EES-lönd, þar sem fjöldi eftir fæðingar- eða ríkisfangslandi er 50 eða fleiri.#Countries, other than EEA countries, are specified 1

if population by country of birth or citizenship exceeds 49 persons. Færeyingar og Grænlendingar hafa danskt ríkisfang.#Danish citizenship.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Mynd 1.2  Mannfjöldi 1. janúar 1703–2014 Figure 1.2  Population 1 January 1703–2014 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1703

1735

1800

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

1850

1900

1960

2014

39


1

Mannfjöldi 1.6

Mannfjöldi eftir erlendum bakgrunni og kyni 1996–2014 Population by foreign background and sex 1996–2014

1. janúar#1 January

Árlegt meðaltal# Annual means Karlar og konur Males and females 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karlar#Males 1996–2001 2001–2005 2006–2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Konur#Females 1996–2002 2001–2005 2006–2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Önnur Fædd á Íslandi, Fædd erlendis, Fædd erlendis, kynslóð annað foreldri íslenskur annað foreldri innflytjenda erlent bakgrunnur erlent Second Born in Iceland, Born abroad, Born abroad, generation one parent Icelandic one parent immigrants born abroad background born abroad

Alls#Total

Enginn erlendur bakgrunnur No foreign background

Innflytjendur Immigrants

272.937 288.511 312.004

253.870 261.503 268.417

6.755 11.660 24.171

399 738 1.624

5.944 7.364 9.235

3.718 4.461 5.185

2.252 2.786 3.372

293.577 299.891 307.672 315.459 319.368 317.630 318.452 319.575 321.857 325.671

263.989 265.711 267.213 268.733 270.213 270.213 270.773 271.334 272.146 273.412

13.033 16.689 22.109 27.240 28.644 26.171 25.693 25.442 25.926 27.447

960 1.117 1.293 1.560 1.898 2.254 2.582 2.876 3.204 3.532

7.959 8.384 8.778 9.271 9.699 10.045 10.395 10.699 11.073 11.501

4.702 4.880 5.027 5.260 5.364 5.394 5.449 5.552 5.688 5.799

2.934 3.110 3.252 3.395 3.550 3.553 3.560 3.672 3.820 3.980

136.721 144.436 158.136

127.767 131.540 135.146

2.684 5.121 13.113

188 347 807

3.101 3.812 4.798

1.869 2.239 2.592

1.110 1.376 1.678

147.170 151.202 156.576 160.896 162.068 159.936 160.006 160.364 161.438 163.318

132.831 133.755 134.534 135.348 136.136 135.959 136.211 136.508 136.931 137.549

5.945 8.576 12.714 15.615 15.499 13.162 12.566 12.190 12.339 13.140

467 542 640 784 944 1.127 1.307 1.469 1.635 1.798

4.125 4.354 4.561 4.823 5.039 5.215 5.404 5.563 5.767 5.955

2.355 2.440 2.514 2.640 2.678 2.688 2.728 2.788 2.847 2.895

1.447 1.535 1.613 1.686 1.772 1.785 1.790 1.846 1.919 1.981

136.217 144.075 153.868

126.102 129.963 133.270

4.071 6.538 11.057

211 390 817

2.843 3.551 4.437

1.849 2.223 2.593

1.141 1.410 1.694

146.407 148.689 151.096 154.563 157.300 157.694 158.446 159.211 160.419 162.353

131.158 131.956 132.679 133.385 134.077 134.254 134.562 134.826 135.215 135.863

7.088 8.113 9.395 11.625 13.145 13.009 13.127 13.252 13.587 14.307

493 575 653 776 954 1.127 1.275 1.407 1.569 1.734

3.834 4.030 4.217 4.448 4.660 4.830 4.991 5.136 5.306 5.546

2.347 2.440 2.513 2.620 2.686 2.706 2.721 2.764 2.841 2.904

1.487 1.575 1.639 1.709 1.778 1.768 1.770 1.826 1.901 1.999

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

40

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.7

Búferlaflutningar innanlands eftir kyni og aldri 2013 Internal migration by sex and age 2013

Innanlandsflutningar alls Fluttir innan sveitarfélags Internal migration, total Within municipalities Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Male Female Total Male Female

Fluttir milli sveitarfélaga Between municipalities Innan landsvæðis Milli landsvæða Within region Between regions Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Male Female Total Male Female

Fluttir innanlands alls# Internal migr., total 50.661 25.037 25.624 31.606 15.435 16.171 10.355

5.248

5.107

8.700

4.354

4.346

Innan 15 ára# Under 15 years Á 1. ári#in 1st year 1–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15 ára og eldri# 15 years and over 15–19 ára#years 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85 ára og eldri# and over

12.402 627 4.860 4.151 2.764

4.188 197 1.611 1.395 985

2.031 132 886 618 395

1.034 72 482 296 184

997 60 404 322 211

1.969 110 749 656 454

983 45 378 330 230

986 65 371 326 224

38.259 18.806 19.453 23.204 11.221 11.983 2.879 1.410 1.469 1.709 838 871 6.244 2.665 3.579 3.380 1.453 1.927 7.131 3.383 3.748 4.191 1.947 2.244 6.062 3.135 2.927 3.823 1.921 1.902 4.025 2.169 1.856 2.676 1.381 1.295 2.899 1.553 1.346 1.852 950 902 2.341 1.224 1.117 1.442 743 699 1.909 952 957 1.125 561 564 1.474 762 712 915 471 444 990 496 494 583 295 288 748 369 379 429 200 229 484 241 243 314 153 161 391 168 223 259 108 151 329 144 185 235 99 136

8.324 616 1.461 1.605 1.292 782 621 522 426 319 231 156 100 75 61

4.214 294 603 785 713 477 350 284 221 164 105 83 48 37 28

4.110 322 858 820 579 305 271 238 205 155 126 73 52 38 33

6.731 554 1.403 1.335 947 567 426 377 358 240 176 163 70 57 33

3.371 278 609 651 501 311 253 197 170 127 96 86 40 23 17

3.360 276 794 684 446 256 173 180 188 113 80 77 30 34 16

57

22

35

25

12

13

353

6.231 305 2.474 2.108 1.344

135

6.171 322 2.386 2.043 1.420

8.402 385 3.225 2.877 1.915

218

271

4.214 188 1.614 1.482 930

101

170

Vissir þú Did you know 1. janúar 2014 voru 1.132 einstæðir feður á landinu en 11.614 einstæðar mæður 1 January 2014 there were 1,132 single fathers in the country and 11,614 single mothers

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

41


1

Mannfjöldi 1.7

Búferlaflutningar innanlands eftir kyni og aldri 2013 Internal migration by sex and age 2013

Innanlandsflutningar alls Fluttir innan sveitarfélags Internal migration, total Within municipalities Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Male Female Total Male Female

Fluttir milli sveitarfélaga Between municipalities Innan landsvæðis Milli landsvæða Within region Between regions Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Male Female Total Male Female

Á hverja 1.000 íbúa í hverjum aldursflokki# Per 1,000 inhabitants in each age group

156,5

154,2

158,8

97,6

95,1

100,2

32,0

32,3

31,6

26,9

26,8

26,9

Innan 15 ára# Under 15 years Á 1. ári#in 1st year 1–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára

186,1 141,3 257,5 187,4 130,6

183,4 136,9 255,3 185,4 125,8

188,9 145,8 259,8 189,4 135,4

126,1 86,8 170,9 129,9 90,5

124,1 84,4 166,5 130,3 87,1

128,2 89,2 175,4 129,4 93,9

30,5 29,8 46,9 27,9 18,7

30,4 32,3 49,7 26,0 17,2

30,5 27,2 44,0 29,9 20,1

29,5 24,8 39,7 29,6 21,4

28,9 20,2 39,0 29,0 21,5

30,2 29,4 40,4 30,2 21,4

148,8 127,3 254,2 316,9 260,7 189,5 139,5 108,8 88,7 74,2 58,6 55,3 50,9 51,5 52,5

146,5 121,5 211,3 296,9 263,0 202,0 148,3 115,6 88,7 76,3 57,9 53,9 52,7 47,4 51,7

151,1 133,3 299,5 337,4 258,2 176,8 130,5 102,2 88,8 72,2 59,2 56,7 49,2 55,2 53,2

90,2 75,5 137,6 186,2 164,4 126,0 89,1 67,0 52,3 46,1 34,5 31,7 33,0 34,1 37,5

87,4 72,2 115,2 170,8 161,1 128,6 90,7 70,2 52,3 47,1 34,5 29,2 33,5 30,5 35,5

93,1 79,0 161,3 202,0 167,8 123,3 87,4 63,9 52,3 45,0 34,5 34,2 32,6 37,4 39,1

32,4 27,2 59,5 71,3 55,6 36,8 29,9 24,3 19,8 16,1 13,7 11,5 10,5 9,9 9,7

32,8 25,3 47,8 68,9 59,8 44,4 33,4 26,8 20,6 16,4 12,3 12,1 10,5 10,4 10,1

31,9 29,2 71,8 73,8 51,1 29,1 26,3 21,8 19,0 15,7 15,1 10,9 10,5 9,4 9,5

26,2 24,5 57,1 59,3 40,7 26,7 20,5 17,5 16,6 12,1 10,4 12,0 7,4 7,5 5,3

26,3 24,0 48,3 57,1 42,0 29,0 24,2 18,6 15,8 12,7 11,2 12,6 8,7 6,5 6,1

26,1 25,0 66,4 61,6 39,3 24,4 16,8 16,5 17,4 11,5 9,6 11,5 6,1 8,4 4,6

64,6

66,3

63,6

49,6

49,6

49,6

10,4

10,8

10,2

4,6

5,9

3,8

15 ára og eldri# 15 years and over 15–19 ára#years 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85 ára og eldri# and over

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

42

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.8

Búferlaflutningar milli landa eftir löndum og ríkisfangi 2013 External migration by country and citizenship 2013

Aðflutnings-/brottflutningsland Immigration/Emigration country

Alls#Total

Aðfluttir umfram brottflutta Net migration Íslenskir Erlendir ríkisríkisborgarar borgarar Alls Icelandic Foreign Total citizens citizens

Aðfluttir Immigration Íslenskir Erlendir ríkisríkisborgarar borgarar Alls Icelandic Foreign Total citizens citizens

Brottfluttir Emigration Íslenskir Erlendir ríkisríkisborgarar borgarar Alls Icelandic Foreign Total citizens citizens

1.598

-36

1.634

7.071

3.139

3.932

5.473

3.175

2.298

40 303 17 27 5 -298

-12 290 2 9 1 -301

52 13 15 18 4 3

2.584 1.112 43 56 12 757

2.264 1.006 12 22 6 695

320 106 31 34 6 62

2.544 809 26 29 7 1.055

2.276 716 10 13 5 996

268 93 16 16 2 59

-2 -12

-1 -12

-1 –

– 604

– 523

– 81

2 616

1 535

1 81

EES-lönd utan Norðurlanda# Other EEA-countries Austurríki#Austria Belgía#Belgium Bretland#United Kingdom Búlgaría#Bulgaria Eistland#Estonia Frakkland#France Grikkland#Greece Holland#Netherlands Írland#Ireland Ítalía#Italy Kýpur#Cyprus Lettland#Latvia Liechtenstein#Liechtenstein Litháen#Lithuania Lúxemborg#Luxembourg Malta#Malta Portúgal#Portugal Pólland#Poland Rúmenía#Romania Slóvakía#Slovakia Slóvenía#Slovenia Spánn#Spain Tékkland#Czech Republic Ungverjaland#Hungary Þýskaland#Germany

1.313 10 -11 9 33 5 21 8 -28 6 1 2 33 1 44 36 1 57 776 35 26 2 110 25 12 99

21 12 -9 -7 2 -2 -7 1 -22 -2 -14 1 -2 – -1 42 -1 1 -9 1 -2 -1 14 1 -2 27

1.292 -2 -2 16 31 7 28 7 -6 8 15 1 35 1 45 -6 2 56 785 34 28 3 96 24 14 72

3.114 37 29 265 40 23 122 15 28 16 72 4 91 1 158 59 3 93 1.315 56 61 7 202 65 35 317

451 17 18 147 4 – 19 3 11 3 10 2 – – 1 56 1 5 4 1 – – 47 3 – 99

2.663 20 11 118 36 23 103 12 17 13 62 2 91 1 157 3 2 88 1.311 55 61 7 155 62 35 218

1.801 27 40 256 7 18 101 7 56 10 71 2 58 – 114 23 2 36 539 21 35 5 92 40 23 218

430 5 27 154 2 2 26 2 33 5 24 1 2 – 2 14 2 4 13 – 2 1 33 2 2 72

1.371 22 13 102 5 16 75 5 23 5 47 1 56 – 112 9 – 32 526 21 33 4 59 38 21 146

Önnur Evrópulönd og ótilgreind#Other countries in Europe and unspecified Kósóvó#Kosovo Króatía#Croatia Rússland#Russia Serbía#Serbia Sviss#Switzerland Úkraína#Ukraina Önnur lönd#Other countries

4 10 7 -1 1 -38 16 9

-29 – 2 -5 -3 -27 1 3

33 10 5 4 4 -11 15 6

171 10 10 24 23 36 27 41

34 – 2 1 1 22 2 6

137 10 8 23 22 14 25 35

167 – 3 25 22 74 11 32

63 – – 6 4 49 1 3

104 – 3 19 18 25 10 29

Norðurlönd#Nordic countries Danmörk#Denmark Finnland#Finland Færeyjar#Faroe Islands Grænland#Greenland Noregur#Norway Svalbarði og Jan Mayen# Svalbard and Jan Mayen Svíþjóð#Sweden

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

43


1

Mannfjöldi 1.8

Búferlaflutningar milli landa eftir löndum og ríkisfangi 2013 External migration by country and citizenship 2013

Aðflutnings-/brottflutningsland Immigration/Emigration country

Aðfluttir umfram brottflutta Net migration Íslenskir Erlendir ríkisríkisborgarar borgarar Alls Icelandic Foreign Total citizens citizens

Aðfluttir Immigration Íslenskir Erlendir ríkisríkisborgarar borgarar Alls Icelandic Foreign Total citizens citizens

Brottfluttir Emigration Íslenskir Erlendir ríkisríkisborgarar borgarar Alls Icelandic Foreign Total citizens citizens

Ameríka#America Bandaríkin#United States Brasilía#Brazil Kanada#Canada Kólumbía#Colombia Mexíkó#Mexico Önnur Ameríkulönd# Other countries in America

32 9 9 -24 9 -1

-40 -28 1 -24 1 '-1

72 37 8 – 8 –

546 368 18 88 11 11

212 164 4 26 1 2

334 204 14 62 10 9

514 359 9 112 2 12

252 192 3 50 – 3

262 167 6 62 2 9

30

11

19

50

15

35

20

4

16

Afríka#Africa Kenía#Kenya Suður-Afríka#South Africa Önnur Afríkulönd# Other countries in Africa

45 18 -6

8 -2 3

37 20 -9

134 23 11

26 – 8

108 23 3

89 5 17

18 2 5

71 3 12

33

7

26

100

18

82

67

11

56

Asía#Asia Filippseyjar#Philippines Indland#India Japan#Japan Kína#China Nepal#Nepal Sádi-Arabía#Saudi Arabia Sýrland#Syrian, Arab. Rep. Taíland#Thailand Tyrkland#Turkey Víetnam#Viet Nam Önnur Asíulönd# Other counties in Asia

171 52 11 – 5 3 -3 14 39 2 28

24 -5 – 2 15 – -3 1 5 -1 –

147 57 11 -2 -10 3 – 13 34 3 28

411 71 22 24 55 10 10 15 65 12 32

87 3 – 7 18 – 10 1 11 5 –

324 68 22 17 37 10 – 14 54 7 32

240 19 11 24 50 7 13 1 26 10 4

63 8 – 5 3 – 13 – 6 6 –

177 11 11 19 47 7 – 1 20 4 4

20

10

10

95

32

63

75

22

53

-5 – -6

-1 -3 2

-4 3 -8

59 31 27

37 15 22

22 16 5

64 31 33

38 18 20

26 13 13

1

1

1

1

-2

-7

5

52

28

24

54

35

19

Eyjaálfa#Oceania Ástralía#Australia Nýja-Sjáland#New Zealand Önnur lönd í Eyjaálfu# Other countries in Oceania Útlönd, ótilgreint land# Foreign country not specified

@@ Talin eru upp lönd, önnur en EES-lönd, þar sem fjöldi aðfluttra er 10 eða fleiri.#Countries, other than the EEA countries, are specified if immigration exceeds 9 persons.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

44

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.9

Veiting íslensks ríkisfangs eftir fæðingarlandi 1996–2013 Granting of Icelandic citizenship by country of birth 1996–2013 Árlegt meðaltal Annual means 1996– 2001– 2005– 2000 2005 2010

Alls#Total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

267

514

717

914

728

450

370

413

597

59

76

108

140

117

55

50

57

75

Norðurlönd#Other Nordic countries

5

12

10

7

8

5

11

15

2

Evrópulönd utan Norðurlanda# Europe outside the Nordic countries Pólland#Poland Serbía1#Serbia1 Kósóvó#Kosovo Rússland#Russia Lettland#Latvia Úkraína#Ukraina Búlgaría#Bulgaria

84 24 • • – – – 3

214 80 • • 10 4 6 4

309 122 37 5 22 3 13 7

392 134 77 • 32 6 16 6

311 118 52 9 17 2 16 8

172 44 20 14 21 2 13 7

132 32 14 18 12 1 9 1

163 23 18 16 14 4 19 4

229 73 24 20 17 16 15 10

Lönd í Ameríku#Countries in America Kólumbía#Colombia Bandaríkin#United States

26 1 12

42 2 16

47 5 16

48 4 14

47 9 6

38 4 19

59 25 9

45 5 8

73 24 11

Lönd í Afríku#Countries in Africa

15

27

34

51

24

29

26

24

36

Lönd í Asíu#Countries in Asia Filippseyjar#Philippines Víetnam#Viet Nam Taíland#Thailand

77 25 13 24

141 50 13 47

207 83 33 42

275 111 41 57

218 90 41 38

150 59 29 26

91 31 14 24

107 43 7 24

179 79 36 25

Lönd í Eyjaálfu#Countries in Oceania

1

1

1

1

3

1

1

2

2

Annað#Foreign country not specified

1

Ísland#Iceland

@@ Einstaklingar með tvöfalt ríkisfang teljast íslenskir ríkisborgarar. Upplýsingar um fæðingarland taka mið af landaskipan viðmiðunarárs. Í töflu eru talin 1

upp lönd þar sem einstaklingar eru 10 eða fleiri árið 2013.#Individuals with dual citizenship are counted as Icelanders. The table shows individual countries when the number of individuals granted Icelandic citizenship in 2013 exceeds 9 persons. Fram til ársins 2003 töldust Serbía og Svartfjallaland til lýðveldis Sambandsríkis Júgóslavíu. Frá árinu 2003 fram í júní 2006 voru Serbía og Svartfjallaland í laustengdu ríkjasambandi en öðluðust sjálfstæði í júní 2006.#Serbia and Montenegro was part of Yugoslavia until 2003. From 2003 to June 2006 Serbia and Montenegro formed a loose federation of two republics, Serbia and Montenegro. Since June 2006 Serbia and Montenegro form two sovereign states.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

45


1

Mannfjöldi 1.10 Mannfjöldi eftir kyni, aldri og hjúskaparstöðu 2014 Population by sex, age and civil status 2014 1. janúar 1 January Alls Total Karlar og konur alls Males and females, total 325.671 Á 1. ári#In 1st year 4.325 1–4 ára#years 18.828 5–9 ára 22.480 10–14 ára 21.176 15–19 ára 22.445 20–24 ára 24.754 25–29 ára 22.751 30–34 ára 23.482 35–39 ára 21.220 40–44 ára 21.038 45–49 ára 21.329 50–54 ára 21.598 55–59 ára 20.062 60–64 ára 17.141 65–69 ára 13.870 70–74 ára 9.781 75–79 ára 7.574 80–84 ára 6.262 85–89 ára 3.722 90–94 ára 1.498 95–99 ára 300 100 ára og eldri#and older 35 Karlar alls#Males, total Á 1. ári#In 1st year 1–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95–99 ára 100 ára og eldri# and older

46

Aldrei gifst Gift Never married Married Ein- Í sambúð1 Í samEkki í hleyp Consensual vistum samvistum Single union1 við maka2 við maka3

Ekklar/ekkjur Widowed Ein- Í sambúð1 hleyp Consensual Single union1

Fráskilin(n) Divorced Ein- Í sambúð1 hleyp Consensual Single union1

160.580 4.325 18.828 22.480 21.176 22.376 22.475 14.442 9.211 5.799 4.384 4.084 3.518 2.667 1.657 1.024 646 531 465 306 133 45

23.620 – – – – 57 1.756 4.969 5.563 3.794 2.641 1.874 1.368 876 396 167 78 38 33 9 1 –

105.517 – – – – 10 457 2.941 7.521 9.706 11.346 12.035 12.911 12.609 11.474 9.468 6.228 4.351 2.960 1.190 285 23

4.160 – – – – 1 44 174 369 505 575 627 566 503 361 196 124 64 35 9 5 2

11.230 – – – – – 1 5 20 41 72 117 262 404 669 943 1.417 1.808 2.258 1.986 988 215

195 – – – – – – 1 1 6 4 11 14 21 35 34 27 15 20 5 1 –

17.604 – – – – 1 20 185 608 1.080 1.639 2.162 2.530 2.598 2.246 1.864 1.168 722 474 207 84 15

2.765 – – – – – 1 34 189 289 377 419 429 384 303 174 93 45 17 10 1 –

8

2

24

1

163.318 2.135 9.658 11.557 10.670 11.521 12.670 11.581 12.037 10.717 10.592 10.515 10.781 10.060 8.701 7.015 4.690 3.562 2.786 1.481 492 91

85.106 2.135 9.658 11.557 10.670 11.509 11.945 8.253 5.418 3.321 2.443 2.233 1.893 1.461 934 606 372 301 207 134 45 11

11.692 – – – – 9 574 2.143 2.876 2.023 1.412 979 738 493 236 98 54 26 23 7 1 –

52.740 – – – – 2 131 1.047 3.294 4.566 5.579 5.883 6.441 6.396 5.963 5.023 3.251 2.425 1.748 771 195 23

1.940 – – – – 1 14 64 166 242 272 275 258 227 188 97 73 35 19 5 3 1

2.795 – – – – – – 3 2 1 9 26 72 108 211 244 370 415 580 477 219 54

96 – – – – – – – 1 4 2 5 – 9 21 18 10 12 11 2 1 –

7.492 – – – – – 6 62 218 421 672 888 1.135 1.146 980 833 513 323 186 80 27 2

1.457 – – – – – – 9 62 139 203 226 244 220 168 96 47 25 12 5 1 –

6

2

0

4

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.10 Mannfjöldi eftir kyni, aldri og hjúskaparstöðu 2014 Population by sex, age and civil status 2014 1. janúar 1 January Alls Total Konur alls# Females, total Á 1. ári#In 1st year 1–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95–99 ára 100 ára og eldri# and older

Aldrei gifst Gift Never married Married Ein- Í sambúð1 Í samEkki í hleyp Consensual vistum samvistum Single union1 við maka2 við maka3

Ekklar/ekkjur Widowed Ein- Í sambúð1 hleyp Consensual Single union1

Fráskilin(n) Divorced Ein- Í sambúð1 hleyp Consensual Single union1

162.353 2.190 9.170 10.923 10.506 10.924 12.084 11.170 11.445 10.503 10.446 10.814 10.817 10.002 8.440 6.855 5.091 4.012 3.476 2.241 1.006 209

75.474 2.190 9.170 10.923 10.506 10.867 10.530 6.189 3.793 2.478 1.941 1.851 1.625 1.206 723 418 274 230 258 172 88 34

11.928 – – – – 48 1.182 2.826 2.687 1.771 1.229 895 630 383 160 69 24 12 10 2 – –

52.777 – – – – 8 326 1.894 4.227 5.140 5.767 6.152 6.470 6.213 5.511 4.445 2.977 1.926 1.212 419 90 –

2.220 – – – – – 30 110 203 263 303 352 308 276 173 99 51 29 16 4 2 1

8.435 – – – – – 1 2 18 40 63 91 190 296 458 699 1.047 1.393 1.678 1.509 769 161

99 – – – – – – 1 – 2 2 6 14 12 14 16 17 3 9 3 – –

10.112 – – – – 1 14 123 390 659 967 1.274 1.395 1.452 1.266 1.031 655 399 288 127 57 13

1.308 – – – – – 1 25 127 150 174 193 185 164 135 78 46 20 5 5 – –

29

8

20

1

1 Einstaklingar í skráðri sambúð hjá Þjóðskrá Íslands.#Individuals reporting cohabition to the National Registry. 2 Einstaklingar í hjónabandi eða staðfestri samvist.#Married couples or couples in registered partnership. 3 Einstaklingar skildir að borði og sæng eða hjón með aðskilið lögheimili.#Judicially separated or married with separate domiciles.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Vissir þú Did you know 1,4% mannfjöldans höfðu erlent ríkisfang árið 1930 In 1930, 1.4% of the population had foreign citizenship

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

47


1

Mannfjöldi 1.11 Kjarnafjölskyldur eftir landsvæðum 2007–2014 Nuclear families by region 2007–2014 1. janúar 1 January

Kjarnafjölskyldur alls# Nuclear families, total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 alls#2014, total Höfuðborgarsvæði# Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög# Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South Mannfjöldi#Population 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 alls#2014, total Höfuðborgarsvæði# Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög# Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South

48

Hjónaband án barna2 Married couple Alls without Total children2

Kjarnafjölskyldur1#Nuclear families1 HjónaÓvígð Óvígð band sambúð án sambúð með barna3 með Faðir Móðir börnum2 Consensual börnum3 með börn með börn Utan kjarnafjölskyldu Married union Consensual Father Mother Not in nuclear families couple with without union with with with Karlar Konur children2 children3 children3 children children Males Females

74.667 75.856 77.047 77.227 77.370 77.621 78.168

26.174 26.829 27.607 28.108 28.538 29.123 29.700

23.896 24.266 24.355 23.852 23.480 23.038 22.715

3.212 3.212 3.159 3.002 3.025 3.161 3.258

9.145 9.319 9.434 9.460 9.613 9.723 9.759

983 1.064 1.090 1.102 1.139 1.111 1.129

11.257 11.166 11.402 11.703 11.575 11.465 11.607

• • • • • • •

• • • • • • •

78.780

30.297

22.544

3.310

9.883

1.132

11.614

49.807 27.745

18.531 10.151

14.333 7.520

2.047 1.272

6.024 3.397

714 427

8.158 4.978

• •

• •

22.062 5.265 3.892 1.710

8.380 1.886 1.591 742

6.813 1.547 1.093 468

775 189 149 74

2.627 633 548 238

287 92 46 21

3.180 918 465 167

• • • •

• • • •

1.759

769

451

92

278

21

148

7.313 3.073 5.961

2.987 1.232 2.559

2.044 867 1.741

343 195 221

976 472 714

101 49 88

862 258 638

• • •

• • •

216.565 219.666 222.373 222.331 222.443 222.493 223.349

52.349 53.658 55.214 56.216 57.076 58.246 59.400

93.179 94.508 94.693 92.856 91.636 90.061 88.973

6.424 6.424 6.318 6.004 6.050 6.322 6.516

34.044 34.565 35.067 35.248 36.001 36.499 36.692

2.244 2.435 2.483 2.482 2.566 2.495 2.507

28.325 28.076 28.598 29.525 29.114 28.870 29.261

52.673 55.305 55.186 53.244 53.168 53.409 54.142

38.434 40.488 41.809 42.055 42.841 43.673 44.366

224.849

60.594

88.641

6.620

37.135

2.513

29.346

55.377

45.445

141.455 77.608

37.062 20.302

56.045 29.089

4.094 2.544

22.315 12.422

1.579 944

20.360 12.307

36.190 23.447

31.107 20.175

63.847 15.319 11.235 4.867

16.760 3.772 3.182 1.484

26.956 6.086 4.353 1.861

1.550 378 298 148

9.893 2.449 2.104 915

635 203 107 51

8.053 2.431 1.191 408

12.743 3.711 2.431 1.170

10.932 2.530 1.775 935

5.098

1.538

1.845

184

1.092

48

391

1.191

956

20.929 8.874 17.072

5.974 2.464 5.118

8.095 3.442 6.914

686 390 442

3.712 1.794 2.754

220 113 192

2.242 671 1.652

4.403 2.233 4.048

3.759 1.417 2.966

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.11 Kjarnafjölskyldur eftir landsvæðum 2007–2014 Nuclear families by region 2007–2014 1. janúar 1 January

Hjónaband án barna2 Married couple Alls without Total children2

Meðalfjöldi í kjarnafjölskyldu# Average size of nuclear families 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 alls#2014, total Höfuðborgarsvæði# Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög# Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South

Kjarnafjölskyldur1#Nuclear families1 HjónaÓvígð Óvígð band sambúð án sambúð með barna3 með Faðir Móðir börnum2 Consensual börnum3 með börn með börn Utan kjarnafjölskyldu Married union Consensual Father Mother Not in nuclear families couple with without union with with with Karlar Konur children2 children3 children3 children children Males Females

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

• • • • • • •

• • • • • • •

2,9

2,0

3,9

2,0

3,8

2,2

2,5

2,8 2,8

2,0 2,0

3,9 3,9

2,0 2,0

3,7 3,7

2,2 2,2

2,5 2,5

• •

• •

2,9 2,9 2,9 2,9

2,0 2,0 2,0 2,0

4,0 3,9 4,0 4,0

2,0 2,0 2,0 2,0

3,8 3,9 3,8 3,8

2,2 2,2 2,3 2,4

2,5 2,7 2,6 2,4

• • • •

• • • •

2,9

2,0

4,1

2,0

3,9

2,3

2,6

2,9 2,9 2,9

2,0 2,0 2,0

4,0 4,0 4,0

2,0 2,0 2,0

3,8 3,8 3,9

2,2 2,3 2,2

2,6 2,6 2,6

• • •

• • •

1

Til kjarnafjölskyldu teljast hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 17 ára og yngri, einhleypir karlar og konur, sem búa með börnum 17 ára og yngri.#A nuclear family refers to all couples (married and in a consensual union), their children 17 years and under, single men and women who live with their children 17 years and under as well as those children. 2 Þar með talin pör í staðfestri samvist.#Including couples in (same sex) registered partnership. 3 Þar með talið óvígð sambúð fólks af sama kyni f.o.m. 2007.#Including same sex couple in consensual unions from 2007.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

49


1

Mannfjöldi 1.12 Fjölskyldustaða eftir kyni og landsvæðum 2007–2014, % Family status by sex and region 2007–2014, % 1. janúar 1 January

Karlar 18 ára og eldri Men 18 years and over Með maka og Með börnum Með maka With börnum With spouse Single spouse and with only children children

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög# Other municipalities Suðurnes Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra# Northwest Norðurland eystra# Northeast Austurland#East Suðurland#South

Einhleypir Single without children

Konur 18 ára og eldri Börn 0–17 ára Females 18 years and over Children 0–17 years Með Hjá Hjá maka og tveimur einum Með börnum Með Einfullfullmaka With börnum hleypar orðnum orðnum With spouse Single Single Living Living spouse and with without with two with one only children children children adults adult

25,3 25,0 25,5 26,2 26,6 27,6 27,3

28,4 28,0 27,9 28,0 27,8 27,9 26,9

0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9

45,4 46,1 45,7 44,8 44,7 43,5 44,9

26,2 26,0 26,1 26,3 26,5 27,4 27,1

29,5 29,2 28,7 28,2 27,8 27,8 26,8

10,0 9,7 9,7 9,9 9,7 9,7 9,6

34,3 35,1 35,5 35,6 36,0 35,1 36,5

76,9 77,2 77,0 76,2 76,4 76,4 76,1

23,1 22,8 23,0 23,8 23,6 23,6 23,9

27,5

26,4

0,9

45,2

27,3

26,4

9,4

36,9

76,1

23,9

26,5 24,8

26,1 23,5

0,9 0,9

46,5 50,7

25,6 24,0

25,5 23,1

10,2 10,5

38,8 42,5

74,2 71,5

25,8 28,5

29,0 25,7 29,7 30,1

29,8 27,0 28,0 26,0

0,9 1,1 0,8 0,8

40,3 46,1 41,5 43,1

28,0 26,9 31,0 31,1

28,9 28,3 29,2 26,9

9,7 11,9 8,3 6,4

33,4 32,8 31,5 35,6

77,5 72,0 80,1 83,4

22,5 28,0 19,9 16,6

30,8

26,0

0,8

42,5

31,9

27,1

5,5

35,5

84,6

15,4

30,7 28,3 29,7

27,8 26,5 26,2

0,9 1,0 0,9

40,6 44,2 43,2

30,4 32,1 31,5

27,5 30,2 27,8

7,9 5,8 7,2

34,2 31,9 33,5

79,4 84,3 81,0

20,6 15,7 19,0

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Vissir þú Did you know Lifandi fædd börn á ævi hverrar konu voru 3,898 árið 1914 Total fertility rate was 3.898 in 1914

50

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.13 Hjónavígslur eftir aldri brúðhjóna 1971–2011 Marriages by age of bridal couple 1971–2011

Brúðgumar# Bridegrooms Árlegt meðaltal# Annual means 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 Brúðir#Brides Árlegt meðaltal# Annual means 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 1

60 ára Ótilgr. 55–59 og eldri aldur ára 60 years Age not years and over specified

Alls Total

15–19 ára years

20–24 ára years

25–29 ára years

30–34 ára years

35–39 ára years

40–44 ára years

45–49 ára years

50–54 ára years

1.730 1.511 1.344 1.203 1.249 1.539 1.568 1.676

91 58 29 11 5 3 3 2

974 773 528 287 180 122 110 83

377 378 446 469 432 422 391 394

115 139 166 219 289 393 391 405

56 64 76 89 155 260 257 275

39 35 37 46 80 131 161 182

25 28 24 29 48 92 101 125

20 16 15 23 23 58 67 89

13 8 10 18 17 24 43 50

19 12 12 11 20 33 45 62

– – – 0 0 0 1 8

1.484 1.652 1.532 1.515 1.659 1.752 1.797 1.704 1.546 1.580 1.458

4 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3

113 125 117 109 84 85 95 87 73 76 77

419 441 353 347 393 409 417 422 379 345 302

356 406 399 366 429 439 429 386 373 399 334

225 264 266 248 280 293 316 272 234 260 272

127 162 174 168 172 179 218 189 163 160 161

92 104 83 119 109 148 130 126 110 111 111

56 59 58 78 84 80 84 109 84 88 74

42 49 33 41 48 52 52 47 48 51 64

48 39 46 34 56 60 50 62 71 66 55

2 0 0 3 1 4 4 1 10 21 5

1.730 1.511 1.344 1.203 1.249 1.539 1.568 1.676

369 252 124 43 27 24 18 12

919 812 658 448 296 237 217 197

236 254 336 413 467 504 486 486

80 81 112 156 227 331 345 379

43 45 48 57 111 211 209 223

29 27 28 38 58 106 127 142

21 21 16 22 28 59 75 99

13 9 10 13 16 33 43 62

8 5 5 8 11 19 25 35

11 6 7 5 9 14 23 30

0 0 0 – – 0 1 11

1.484 1.652 1.532 1.515 1.659 1.752 1.797 1.704 1.546 1.580 1.458

25 29 12 14 10 14 8 12 13 11 6

240 238 217 193 195 193 220 203 188 180 152

505 500 477 427 522 510 515 508 459 440 371

291 370 346 350 368 402 408 371 338 376 350

175 223 226 202 220 250 250 211 197 208 243

112 136 114 131 142 160 181 135 108 128 113

65 70 60 98 81 107 100 119 82 85 94

35 36 33 53 57 55 50 71 71 64 68

13 28 22 25 36 36 37 46 31 24 30

22 22 25 21 27 22 28 26 45 30 28

1 – – 1 1 3 – 2 14 34 3

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

51


1

Mannfjöldi 1.14 Lögskilnaðir eftir aldri hjóna 1961–2011 Divorces by age of couples 1961–2011 60 ára Ótilgr. 55–59 og eldri aldur ára 60 years Age not years and over specified

Alls Total

15–19 ára years

20–24 ára years

25–29 ára years

30–34 ára years

35–39 ára years

40–44 ára years

45–49 ára years

50–54 ára years

164 219 344 407 471 487 515 509 549 545

– 0 0 1 1 1 1 – – –

14 24 45 51 45 21 11 7 7 5

32 51 88 100 101 76 60 41 40 35

34 38 62 83 97 102 100 74 74 75

26 35 48 59 78 99 96 93 97 89

16 23 41 40 51 70 85 98 111 100

14 23 23 34 37 47 69 83 87 91

12 11 17 18 28 32 42 54 56 64

8 7 10 12 18 22 26 29 37 43

5 7 9 10 14 16 26 30 35 37

3 1 1 1 – – – 1 5 6

526 560 559 571 516

– – 1 – –

6 7 4 6 3

46 32 41 34 35

64 74 75 79 55

86 88 95 85 84

93 116 88 109 101

85 91 93 108 81

64 74 57 65 68

40 34 56 45 38

33 35 47 37 47

9 9 2 3 4

164 219 344 407 471 487 515 509 549 545

1 3 4 7 6 2 2 1 1 –

25 45 75 86 78 39 26 20 24 15

40 54 86 103 111 104 88 57 62 59

31 33 64 71 87 101 90 86 89 93

23 28 41 51 70 85 96 98 108 97

16 19 32 39 47 71 87 98 99 100

11 19 22 26 31 38 57 72 74 76

5 10 12 12 21 25 38 41 46 53

5 4 5 8 11 14 17 20 25 28

3 3 4 5 9 7 13 16 20 21

3 1 0 0 – – 0 0 1 3

526 560 559 571 516

1 – – 1 –

13 18 12 18 10

71 60 65 49 46

83 87 98 111 69

91 100 92 103 101

93 114 98 89 102

84 80 54 91 78

42 56 65 63 51

26 23 38 25 29

21 19 30 18 22

1 3 7 3 8

Árlegt meðaltal# Annual means Karlar#Males 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2007 2008 2009 2010 20111 Konur#Females 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2007 2008 2009 2010 20111

52

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.14 Lögskilnaðir eftir aldri hjóna 1961–2011 Divorces by age of couples 1961–2011

Alls Total

15–19 ára years

20–24 ára years

25–29 ára years

30–34 ára years

35–39 ára years

40–44 ára years

45–49 ára years

50–54 ára years

60 ára Ótilgr. 55–59 og eldri aldur ára 60 years Age not years and over specified

Skilnaðir á hverja 1.000 gifta í hverjum aldursflokki# Divorces per 1,000 married persons in each age-group Karlar#Males 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2007 2008 2009 2010 20111 Konur#Females 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2007 2008 2009 2010 20111 1

4,9 5,8 8,2 9,1 10,2 10,4 11,0 10,7 11,1 10,4

– 2,0 3,0 35,7 59,3 63,8 … – – …

9,0 9,4 15,6 20,3 31,0 29,1 30,7 31,5 37,7 38,5

8,8 12,2 16,2 17,2 20,3 20,8 24,1 24,6 27,3 25,8

7,8 8,5 13,0 13,8 15,0 16,9 20,0 18,4 20,3 21,0

6,1 7,3 10,8 12,4 12,8 14,9 15,0 16,0 18,3 17,6

4,2 5,1 8,6 9,1 11,0 11,8 13,0 15,0 17,2 16,6

4,0 5,8 5,4 7,4 8,7 10,5 12,0 12,9 13,2 13,8

3,8 3,3 4,5 4,2 6,5 8,0 9,7 9,7 8,8 9,6

2,9 2,3 3,1 3,3 4,6 5,4 6,7 7,1 6,9 6,9

0,8 1,0 1,1 1,1 1,4 1,4 2,1 2,3 2,4 2,2

• • • • • • • • • •

10,0 10,5 10,5 10,7 9,5

– – … … …

44,8 49,6 25,0 46,5 23,1

34,4 22,1 28,1 25,5 27,0

17,9 20,6 21,1 22,3 15,6

17,3 17,0 18,2 16,7 16,4

15,1 18,8 14,8 19,0 18,0

12,8 13,7 13,8 16,5 12,5

9,6 11,0 8,5 9,6 10,1

6,5 5,4 8,7 7,0 5,9

2,1 2,1 2,7 2,1 2,6

• • • • •

4,8 5,7 8,2 9,0 10,2 10,3 10,9 10,7 11,0 10,4

4,4 5,1 8,7 23,5 46,4 33,7 80,0 24,0 58,8 39,2

8,2 11,7 16,5 21,1 28,0 25,0 30,9 37,2 45,8 33,4

9,4 11,0 14,4 16,1 18,7 21,3 24,1 22,1 26,0 25,1

6,6 7,0 12,6 11,5 12,9 15,5 15,5 17,2 19,7 20,9

5,4 5,8 9,0 10,2 11,5 12,7 14,3 15,4 18,0 17,5

4,2 4,5 6,7 8,6 9,8 12,1 13,5 14,7 14,9 15,5

3,3 4,9 5,1 5,6 7,2 8,2 10,2 11,7 11,2 11,3

1,9 3,2 3,2 3,1 4,8 6,2 8,8 7,7 7,7 8,1

2,0 1,7 1,7 2,4 3,0 3,5 4,5 5,0 4,9 4,7

0,6 0,5 0,7 0,7 1,2 0,8 1,3 1,5 1,6 1,5

• • • • • • • • • •

10,2 10,6 10,4 10,6 9,6

… – – … …

29,9 37,9 24,5 42,2 23,8

31,2 24,5 26,7 21,0 20,2

18,5 19,8 21,7 25,0 15,5

16,7 17,7 16,3 18,4 18,0

14,1 17,3 15,4 14,5 17,2

12,5 11,8 7,9 13,4 11,6

6,6 8,6 9,7 9,4 7,6

4,5 3,9 6,4 4,1 4,7

1,5 1,3 2,1 1,2 1,4

• • • • •

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

53


1

Mannfjöldi 1.15 Hjónabönd og sambúð para af sama kyni, skilnaðir og sambúðarslit 1996–2011 Same sex marriages and consensual unions and dissolved marriages and unions 1996–2011 Hjónabönd1 Same sex marriages1 Alls Karlar Konur Total Males Females Árlegt meðaltal# Annual means 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112

Skilnaðir1#Dissolved Sambúð Sambúðarslit#Dissolved same sex marriages1 Same sex consensual unions same sex consensual unions Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Males Females Total Males Females Total Males Females

13 14 19

6 7 10

7 7 8

2 4 6

1 2 3

1 2 3

• • 31

• • 11

• • 21

• • 8

• • 2

• • 6

13 9 13 20 13 22 20 18 20 13 18

5 5 7 12 6 12 11 12 10 7 6

8 4 6 8 7 10 9 6 10 6 12

4 4 3 4 3 2 4 9 9 5 5

2 3 2 3 – 2 1 4 6 1 1

2 1 1 1 3 – 3 5 3 4 4

• • • • • 52 32 30 18 24 30

• • • • • 15 13 10 5 10 7

• • • • • 37 19 20 13 14 23

• • • • • 2 4 8 13 13 11

• • • • • – 1 3 3 5 4

• • • • • 2 3 5 10 8 7

1 Þ.m.t. staðfest samvist.#Including registered partnerships. 2 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Mynd 1.3  Íslenskir ríkisborgarar á Norðurlöndunum 1990–2014 Figure 1.3  Icelandic citizens in the Nordic countries 1990–2014

Fjöldi 1. janúar Number 1 January

10.000 Danmörk Denmark

9.000 8.000

Noregur Norway

7.000 6.000

Svíþjóð Sweden

5.000

Færeyjar Faroe Islands

4.000 3.000

Finnland Finland

2.000

Grænland Greenland

1.000 0 1990

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 Norræna ráðherranefndin.#Nordic Council of Ministers.

54

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.16 Stofnun sambúðar eftir aldri 1991–2011 Registration of consensual unions by age 1991–2011

Karlar#Males Árlegt meðaltal# Annual means 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 Konur#Females Árlegt meðaltal# Annual means 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111

60 ára og 55–59 eldri ára 60 years years and over

Alls Total

15–19 ára years

20–24 ára years

25–29 ára years

30–34 ára years

35–39 ára years

40–44 ára years

45–49 ára years

50–54 ára years

2.233 1.948 1.858 1.877

107 90 28 19

813 661 513 380

671 597 601 632

321 285 335 399

156 142 175 203

82 79 90 107

43 43 56 60

21 28 31 37

10 11 17 21

10 12 10 19

1.746 1.970 1.856 1.914 1.802 1.754 2.091 1.879 1.721 1.938 2.017

33 35 32 23 15 22 18 16 19 19 17

494 579 523 526 442 375 447 403 329 344 378

595 624 635 591 561 553 685 626 619 675 651

296 338 308 351 384 379 466 394 342 413 415

153 195 172 187 170 203 226 199 184 205 235

74 89 76 105 107 99 115 104 93 126 138

52 46 52 68 64 64 56 55 67 60 84

23 35 28 40 30 31 36 36 39 41 48

14 15 20 18 18 14 23 29 13 28 28

12 14 10 5 11 14 19 17 16 27 23

2.233 1.948 1.858 1.877

365 281 136 91

901 802 692 592

512 456 503 599

246 202 254 291

113 109 142 152

51 45 69 67

22 27 30 41

12 14 19 22

5 6 10 11

5 6 4 11

1.746 1.970 1.856 1.914 1.802 1.754 2.091 1.879 1.721 1.938 2.017

152 162 154 119 91 92 103 90 90 79 81

666 758 724 688 622 571 669 630 528 563 606

483 523 478 540 492 525 678 577 572 642 623

217 244 241 265 302 290 312 279 251 325 325

108 165 140 152 145 147 157 147 138 170 181

65 63 59 74 82 65 79 63 60 66 95

26 24 30 35 37 30 48 44 41 44 50

19 17 15 23 20 21 20 30 21 19 26

9 10 12 11 7 9 14 11 8 12 14

1 4 3 7 4 4 11 8 12 18 16

@@ Ekki meðtalin sambúð para af sama kyni.#Not including same sex consensual unions. 1

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

55


1

Mannfjöldi 1.17 Lok sambúðar 1991–2011 End of consensual unions 1991–2011

Árlegt meðaltal# Annual means 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111

Endar með giftingu End by marriage Hlutfall af öllum hjónavígslum Alls Porportion of Total all marriages

Lok sambúðar alls End of union, total

Lát karls Death of male

Lát konu Death of female

1.552 1.928 1.838 1.752

23 20 21 18

10 9 9 7

840 1.086 1.070 1.099

1.859 1.884 1.882 1.751 1.812 1.781 1.849 1.787 1.698 1.644 1.689

31 19 21 11 24 22 20 14 18 14 20

9 9 8 15 6 6 5 8 8 10 10

958 1.109 1.078 1.055 1.150 1.174 1.214 1.127 962 1.020 984

Sambúðarslit Dissolutions of consensual unions Alls Total

Á 1.000 íbúa Per 1,000 population

67,2 70,6 68,2 65,5

679 812 737 627

2,6 3,0 2,5 2,0

64,6 67,1 70,4 69,6 69,3 67,0 67,6 66,1 62,2 64,6 67,5

861 747 775 670 632 579 610 638 710 600 675

3,0 2,6 2,7 2,3 2,1 1,9 2,0 2,0 2,2 1,9 2,1

@@ Ekki meðtalin hjónabönd eða sambúð para af sama kyni.#Not including same sex marriages or consensual unions. 1

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Mynd 1.4  Forsjá barna eftir lögskilnað 1971–2011 Figure 1.4  Custody of children after divorce 1971–2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1971

1981 Móðir fær forsjá Custody of mother

56

1991

2001

Faðir fær forsjá Custody of father

2011

Sameiginleg forsjá Common custody

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.18 Forsjá barna eftir skilnað eða sambúðarslit 1961–2011 Custody of dependent children after divorce or dissolution of consensual unions 1961–2011 Börn úr hjónabandi Children from marriages Móðir Börn fær alls forsjá Children, Custody total of mother Árlegt meðaltal# Annual means 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112

Faðir Samfær eiginleg forsjá forsjá1 Custody Common of father custody1

Aðrir fá forsjá eða ótilgreint Custody of others or not specified

Börn úr óvígðri sambúð Children from consensual unions Móðir Börn fær alls forsjá Children, Custody total of mother

Faðir Samfær eiginleg forsjá forsjá1 Custody Common of father custody1

Aðrir fá forsjá eða ótilgreint Custody of others or not specified

250 326 485 477 497 553 561 562 624 600

233 308 454 435 444 492 442 319 230 112

17 18 30 42 51 61 38 20 19 9

• • • • • • … 224 374 477

– – 2 – 2 0 2 0 0 3

… … … … … … 581 692 656 566

… … … … … … 435 316 178 49

… … … … … … 14 9 7 3

• • • • • • 127 363 470 510

… … … … … … 5 5 2 4

701 596 593 623 606 600 570 613 573 644 531

339 223 217 221 151 151 127 105 74 102 45

24 20 15 24 13 11 12 6 9 5 2

338 353 361 378 441 437 428 497 488 533 477

– – – – 1 1 3 5 2 4 7

787 682 693 577 539 516 565 570 646 533 615

243 198 184 132 131 76 53 47 41 29 58

13 6 6 4 5 2 1 6 4 1 1

531 477 503 438 399 437 497 517 596 503 555

– 1 – 3 4 1 14 – 5 0 1

@@ Ekki meðtalin hjónabönd eða sambúð para af sama kyni.#Not including same sex marriages or consensual unions. Með barnalögum nr. 20/1992 var foreldrum heimilað að fara með sameiginlega forsjá barns.#The possibiltiy for parents to share custody of their children was introduced by law in 1992 (Act no 20/1992). 2 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data. 1

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Vissir þú Did you know Meðalævilíkur nýfæddra stúlkna árið 1911–1920 voru 57,9 ár Average expected lifetime for women was 57.9 years in 1911–1920 LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

57


1

Mannfjöldi 1.19 Lifandi og andvana fædd börn 1951–2013 Live births and late fetal deaths 1951–2013 Lifandi fæddir#Live births Fjöldi Á 1.000 Number íbúa Alls Drengir Stúlkur Per 1,000 Total Boys Girls population Árlegt meðaltal# Annual means 1951–1955 1956–1960 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Andvana fæddir#Late fetal deaths Fjöldi Af 1.000 fæddum Number Per 1,000 births Alls Drengir Stúlkur Alls Drengir Stúlkur Total Boys Girls Total Boys Girls

4.223 4.744 4.720 4.313 4.442 4.290 4.204 4.415 4.497 4.215 4.159 4.749

2.174 2.449 2.413 2.210 2.291 2.200 2.151 2.273 2.312 2.144 2.125 2.434

2.049 2.295 2.308 2.102 2.151 2.090 2.054 2.142 2.185 2.071 2.035 2.314

27,9 28,1 25,4 21,5 20,9 19,2 17,8 17,8 17,1 15,4 14,3 15,1

67 63 66 49 40 24 16 14 12 15 9 11

35 37 32 27 20 13 9 8 6 8 6 5

32 27 33 22 20 11 6 6 6 7 3 5

15,7 13,2 13,7 11,3 8,8 5,6 3,7 3,2 2,7 3,6 2,2 2,3

15,8 14,9 13,1 12,1 8,7 5,9 4,2 3,5 2,6 3,7 2,6 2,1

15,4 11,6 14,1 10,4 9,2 5,2 2,9 2,8 2,7 3,4 1,7 2,2

4.091 4.049 4.143 4.234 4.280 4.415 4.560 4.835 5.026 4.907 4.492 4.533 4.326

2.096 2.066 2.103 2.176 2.183 2.258 2.359 2.470 2.561 2.523 2.326 2.317 2.129

1.995 1.983 2.040 2.058 2.097 2.157 2.201 2.365 2.465 2.384 2.166 2.216 2.197

14,4 14,1 14,3 14,5 14,5 14,5 14,6 15,1 15,7 15,4 14,1 14,1 13,4

11 7 4 15 8 15 7 11 12 9 4 10 4

7 5 4 8 4 9 3 4 6 4 2 2 1

4 2 – 7 4 6 4 7 6 5 2 8 3

2,7 1,7 1,0 3,5 1,9 3,4 1,5 2,3 2,4 1,8 0,9 2,2 0,9

3,3 2,4 1,9 3,7 1,8 4,0 1,3 1,6 2,3 1,6 0,9 0,9 0,5

2,0 1,0 – 3,4 1,9 2,8 1,8 3,0 2,4 2,1 0,9 3,6 1,4

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Mynd 1.5  Ættleiðingar 1956–2012 Figure 1.5  Adoptions 1956–2012 120

Fjöldi Number

100 80 60 40 20 0

58

1960

1970

1980

1990

2000

2012

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.20 Frjósemi kvenna 1956–2013 Fertility of women 1956–2013

15–44 ára1 years1 Árlegt meðaltal# Annual means 1956–1960 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lifandi fædd börn af hverjum 1.000 konum Live births per 1,000 females 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 ára2 ára ára ára ára years2 years years years years

40–44 ára years

Lifandi fædd börn á ævi hverrar Fólksfjölgunarkonu4 hlutfall 45–49 Total Reproduction rate ára3 fertility Brúttó5 Nettó6 years3 rate4 Gross5 Net6

142,3 129,9 107,8 100,9 88,7 79,2 76,9 74,7 68,5 66,1 71,7

83,0 83,9 81,4 71,1 57,4 41,6 30,5 24,8 23,5 16,5 14,1

234,8 224,9 185,5 177,4 147,0 130,1 115,2 100,7 90,2 77,6 76,0

209,1 192,7 152,2 151,3 137,3 128,2 136,1 137,7 129,0 127,8 135,1

158,0 143,8 110,4 99,1 90,7 86,9 99,7 108,4 107,1 110,9 124,0

104,2 92,2 70,5 53,7 42,9 38,4 42,7 52,1 51,6 54,3 66,2

41,1 36,4 25,5 16,1 10,4 8,1 7,7 9,9 9,4 10,7 12,9

3,3 2,7 1,9 0,9 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6

4,2 3,9 3,1 2,8 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,1

2,0 1,9 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0

1,9 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

64,9 64,3 66,0 67,4 67,7 68,6 69,7 71,8 74,7 73,7 67,9 68,8 65,3

19,7 18,2 16,4 13,0 15,1 14,4 14,2 14,6 14,3 12,9 10,8 11,0 7,1

79,6 75,3 75,8 75,7 81,5 78,8 77,4 76,8 74,9 72,9 63,4 63,3 62,2

125,9 120,4 130,1 132,6 129,9 128,3 134,0 134,2 140,7 137,7 128,2 134,0 117,7

100,4 107,2 115,0 117,9 114,0 119,4 121,9 120,6 130,7 127,5 121,7 117,2 117,0

54,0 54,6 48,9 55,9 58,4 62,5 60,0 67,1 67,7 73,7 63,6 66,1 65,8

9,9 10,0 11,7 11,2 10,6 11,2 10,2 13,7 15,1 14,6 15,0 15,1 14,9

0,2 0,7 0,2 0,4 0,8 0,3 1,0 0,9 0,7 0,2 0,9 0,5 1,8

1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9

1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

@@ Tölur um frjósemi kvenna eru reiknaðar til þess að sýna í einni tölu hver fæðingartíðni ársins eða tímabilsins er í raun þegar sleppir áhrifum kyn- og

1 2 3 4 5 6

aldursskiptingar landsmanna, en hún er breytileg frá einum tíma til annars. Þær byggjast á fæðingartíðni á hverju aldursári kvenna, en hún er hlutfallið milli lifandi fæddra barna mæðra á aldursárinu og meðalfjölda kvenna á því aldursári.#Fertility rates are calculated to provide the actual birth rates for a year or a period irrespective of the nation's age structure, which varies from one time to another. They are based on age-of-mother specific birth rates, i.e. the ratio between live births of mothers at a specific year of age and the mean population of women of that age. Öll lifandi fædd börn á 1.000 konur 15–44 ára.#Total live births per 1,000 women 15–44 years. Börn fædd af mæðrum innan 20 ára á 1.000 konur 15–19 ára.#Live births to mothers under 20 years per 1,000 women 15–19 years. Börn fædd af mæðrum 45 ára og eldri á 1.000 konur 45–49 ára.#Live births to mothers 45 years and over per 1,000 women 45–49 years. Heildartala lifandi fæddra barna sem kona eignast á ævinni miðað við að hún lifi til loka barnsburðaraldurs og að á hverju aldursári gildi fyrir hana fæðingartíðni hvers aldursárgangs á viðkomandi ári eða tímabili.#Total number of live births a woman could have during her reproductive life if she was exposed to the fertility rates for each age-group experienced during that year or period. Tala dætra sem kona eignast á ævinni miðað við að fæðingartíðni hvers aldursárgangs haldist óbreytt.#Number of daughters that a woman would bear during her reproductive life assuming that the age-of-mother specific birth rates experienced during that year continue to apply. Brúttó fólksfjölgunarhlutfall að því viðbættu að einnig er gert ráð fyrir að dánarlíkur í hverjum aldursárgangi kvenna á barnsburðaraldri haldist óbreyttar.#Gross reproduction rate assuming in addition that mortality rates experienced during that year continue to apply.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

59


1

Mannfjöldi 1.21 Dánir eftir kyni og aldri 2001–2013 Deaths by sex and age 2001–2013 2001– 2005 Alls#Total Á 1. ári#In 1st year 1–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95–99 ára 100 ára og eldri#and over

Karlar#Males 2006– 2010 2011

2012

2013

2001– 2005

Konur#Females 2006– 2010 2011

2012

2013

934 6 2 1 1 5 10 9 6 6 14 22 28 43 53 65 113 150 168 129 75 23

1.008 5 2 1 2 5 9 9 10 9 14 23 34 41 59 68 102 150 179 167 90 25

999 3 2 3 2 4 5 9 7 9 13 22 24 34 61 77 96 150 185 167 97 27

953 2 2 1 0 2 5 8 14 10 16 16 28 47 65 85 65 110 190 158 103 23

1.091 2 1 1 2 2 8 6 17 8 12 20 30 46 53 94 96 133 210 212 108 26

873 4 1 2 2 2 3 3 5 5 11 13 22 28 31 48 81 106 160 168 120 48

963 4 2 0 1 3 3 2 3 6 8 14 18 29 38 49 76 130 164 199 145 55

987 1 1 1 2 2 4 2 1 4 7 12 20 35 44 52 64 122 168 194 162 73

1.002 3 0 0 2 0 2 3 2 4 13 5 15 27 52 71 59 103 194 203 167 66

1.063 6 2 1 0 2 3 2 2 5 8 14 22 25 50 62 82 114 176 247 144 72

5

4

2

3

4

10

14

16

11

24

Dánir af hverjum 1.000 íbúum á sama aldri# Deaths per 1,000 in the same age group Alls#Total Á 1. ári1#In 1st year1 1–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95 ára og eldri#and over 1

6,4 2,8 0,2 0,1 0,1 0,5 0,9 0,8 0,6 0,6 1,3 2,1 3,1 5,7 9,9 14,4 26,5 46,9 82,8 139,8 245,4

6,3 2,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,8 0,7 0,8 0,8 1,2 2,0 3,2 4,6 8,1 13,5 24,8 41,4 75,7 140,8 246,4

6,2 1,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,8 0,6 0,8 1,3 2,0 2,2 3,6 7,5 12,6 22,9 42,5 69,2 124,9 234,3

5,9 0,9 0,2 0,1 – 0,2 0,4 0,7 1,2 0,9 1,6 1,5 2,6 4,8 7,8 13,1 15,0 31,3 69,1 112,1 229,9

6,7 0,9 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 1,4 0,7 1,1 1,9 2,8 4,6 6,2 13,7 21,0 37,5 75,4 145,0 223,4

6,0 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 1,3 2,5 4,0 5,7 9,9 17,1 27,1 57,4 108,4 191,4

6,2 1,7 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1,3 1,8 3,4 5,5 9,4 16,9 30,7 51,5 104,4 194,4

6,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,7 1,1 1,9 3,7 5,6 8,5 14,2 29,7 48,5 91,7 190,6

6,3 1,4 – – 0,2 – 0,2 0,3 0,2 0,4 1,3 0,5 1,4 2,8 6,4 11,1 12,7 25,2 55,8 92,5 187,1

6,6 2,7 0,2 0,1 – 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 1,3 2,0 2,5 6,0 9,3 16,6 28,2 50,6 110,5 150,5

401,7

443,1

384,1

317,1

333,3

308,3

308,2

390,4

331,2

404,2

Dánir af 1.000 lifandi fæddum.#Deaths per 1,000 live births.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

60

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.22 Meðalævilengd og eftirlifendatala 1971–2013 Average life expectancy and number of survivors 1971–2013 Við fæðingu At birth

1 árs years

15 ára years

50 ára years

65 ára years

80 ára years

71,6 73,5 74,1 75,0 76,3 77,1 78,9 79,4

71,5 73,2 73,6 74,5 75,7 76,5 78,1 78,6

58,0 59,8 59,9 60,7 61,9 62,6 64,2 64,7

26,2 27,6 27,3 28,0 28,8 29,4 30,7 31,2

15,0 16,0 15,5 15,8 16,4 16,7 17,8 18,1

6,6 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,7 7,7

79,7 80,1 80,8 80,8

78,8 79,2 79,9 79,8

65,0 65,4 66,1 66,0

31,5 31,9 32,5 32,4

18,3 18,5 19,2 19,1

7,8 8,0 8,4 8,2

77,5 79,5 79,9 80,1 80,8 81,4 82,8 83,1

77,2 79,1 79,4 79,6 80,1 80,6 81,9 82,2

63,6 65,4 65,6 65,8 66,3 66,8 68,1 68,3

30,1 31,7 31,8 31,9 32,4 32,7 34,0 34,1

17,8 18,9 18,7 19,1 19,3 19,6 20,6 20,5

7,7 8,6 8,6 8,8 8,7 8,6 9,2 9,3

83,7 83,8 83,9 83,7

82,9 83,0 83,0 82,9

69,0 69,1 69,1 68,9

34,8 34,9 34,7 34,6

20,9 21,2 21,1 21,0

9,5 9,7 9,6 9,5

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

986 991 993 994 994 996 997 998

979 983 989 990 991 994 995 996

899 913 930 936 948 953 962 962

741 773 791 815 839 853 875 885

376 419 414 433 470 499 562 588

1.000 1.000 1.000 1.000

998 998 999 999

996 996 997 998

961 963 966 966

890 899 899 898

599 604 636 644

Ólifuð meðalævi#Average life expectancy Karlar#Males Árlegt meðaltal#Annual means 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2010 2011 2012 2013 Konur#Females Árlegt meðaltal#Annual means 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2010 2011 2012 2013 Eftirlifendur af 1.000 fæddum# Survivors of 1,000 born Karlar#Males Árlegt meðaltal#Annual means 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2010 2011 2012 2013

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

61


1

Mannfjöldi 1.22 Meðalævilengd og eftirlifendatala 1971–2013 Average life expectancy and number of survivors 1971–2013 Við fæðingu At birth

1 árs years

15 ára years

50 ára years

65 ára years

80 ára years

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

991 992 994 994 996 997 998 998

985 989 991 992 993 995 995 997

948 959 963 964 968 975 976 979

845 871 890 880 894 903 918 926

543 601 588 599 625 652 698 693

1.000 1.000 1.000 1.000

998 998 999 998

997 997 998 997

979 980 984 982

936 931 931 931

714 718 721 717

Konur#Females Árlegt meðaltal#Annual means 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2010 2011 2012 2013

@@ Útreikningar á meðalævilengd einstakra ára byggjast á viðmiðunarári að viðbættu árinu á undan.#Calculation of life expectancy for individual calender years is based on the mean of the reference year and one previous year.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Mynd 1.6  Ungbarna- og burðarmálsdauði 1951–2013 Figure 1.6  Infant and perinatal mortality rates 1951–2013

Á hverja 1.000 lifandi fædda Per 1,000 live births

30 25 20 15 10 5 0

1951

1961

1971

1981

Burðarmálsdauði Perinatal mortality

62

1991

2001

2013

Ungbarnadauði Infant mortality

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


1

Population 1.23 Mannfjöldaspá eftir kyni og aldri 2014–2060 Population projection by sex and age 2014–2060 1. janúar#1 January

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2050

2060

Alls#Total 0–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95-99 ára 100 ára og eldri #and over

325.671 23.153 22.480 21.176 22.445 24.754 22.751 23.482 21.220 21.038 21.329 21.598 20.062 17.141 13.870 9.781 7.574 6.262 3.722 1.498 300 35

329.696 23.083 23.106 21.396 22.064 24.783 23.257 23.538 21.854 21.239 21.002 21.650 20.639 17.605 14.495 10.370 7.605 6.250 3.859 1.562 310 29

349.817 24.269 23.487 23.602 21.953 22.593 25.961 24.167 24.306 22.406 21.590 21.192 21.560 20.214 16.979 13.586 9.249 6.116 4.210 1.899 433 45

369.020 24.719 24.656 23.956 24.108 22.381 23.705 26.847 24.926 24.840 22.748 21.784 21.124 21.152 19.530 15.956 12.135 7.525 4.202 2.118 545 63

384.209 24.103 24.939 24.987 24.348 24.235 22.996 24.236 27.370 25.295 25.066 22.868 21.700 20.734 20.485 18.418 14.316 9.926 5.298 2.186 621 82

396.501 23.339 24.283 25.233 25.349 24.407 24.727 23.435 24.692 27.692 25.497 25.157 22.779 21.331 20.123 19.384 16.606 11.807 7.050 2.854 660 96

407.068 23.360 23.519 24.577 25.597 25.410 24.902 25.166 23.899 25.025 27.894 25.604 25.066 22.427 20.751 19.107 17.571 13.817 8.514 3.855 900 107

425.192 24.464 24.100 23.836 24.188 25.019 26.157 26.344 25.811 25.978 24.467 25.380 27.928 25.206 24.125 20.895 18.104 14.710 10.958 5.766 1.552 204

440.468 24.729 24.961 24.940 24.771 24.295 24.766 25.954 27.068 27.168 26.398 26.365 24.611 25.078 27.044 23.720 21.329 16.498 11.741 6.517 2.177 338

Karlar alls#Males, total 0–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95-99 ára 100 ára og eldri #and over

163.318 11.793 11.557 10.670 11.521 12.670 11.581 12.037 10.717 10.592 10.515 10.781 10.060 8.701 7.015 4.690 3.562 2.786 1.481 492 91 6

165.341 11.771 11.894 10.842 11.292 12.720 11.796 12.060 11.024 10.743 10.411 10.674 10.344 8.897 7.351 5.004 3.593 2.781 1.538 514 87 5

175.270 12.501 11.962 12.131 11.157 11.808 13.116 12.173 12.393 11.275 10.866 10.423 10.539 10.087 8.521 6.800 4.348 2.734 1.689 634 104 9

184.752 12.730 12.691 12.193 12.421 11.631 12.191 13.481 12.519 12.641 11.393 10.878 10.303 10.296 9.680 7.897 5.907 3.346 1.697 713 134 10

192.199 12.407 12.841 12.858 12.429 12.753 11.809 12.390 13.708 12.686 12.706 11.381 10.763 10.070 9.903 8.997 6.885 4.566 2.130 750 154 13

198.105 12.022 12.505 12.992 13.087 12.725 12.881 11.961 12.578 13.854 12.746 12.681 11.267 10.540 9.711 9.238 7.879 5.354 2.929 972 168 15

203.125 12.032 12.120 12.656 13.221 13.383 12.853 13.033 12.149 12.735 13.914 12.733 12.565 11.055 10.194 9.094 8.130 6.178 3.478 1.357 228 17

212.022 12.596 12.413 12.282 12.505 13.186 13.646 13.663 13.193 13.383 12.386 12.809 13.800 12.436 11.997 10.122 8.546 6.400 4.279 1.959 389 32

220.029 12.733 12.856 12.846 12.800 12.817 12.932 13.466 13.986 14.013 13.440 13.477 12.336 12.567 13.279 11.530 10.218 7.345 4.707 2.133 500 48

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

63


1

Mannfjöldi 1.23 Mannfjöldaspá eftir kyni og aldri 2014–2060 Population projection by sex and age 2014–2060 1. janúar#1 January Konur alls#Females, total 0–4 ára#years 5–9 ára 10–14 ára 15–19 ára 20–24 ára 25–29 ára 30–34 ára 35–39 ára 40–44 ára 45–49 ára 50–54 ára 55–59 ára 60–64 ára 65–69 ára 70–74 ára 75–79 ára 80–84 ára 85–89 ára 90–94 ára 95-99 ára 100 ára og eldri #and over

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2050

2060

162.353 11.360 10.923 10.506 10.924 12.084 11.170 11.445 10.503 10.446 10.814 10.817 10.002 8.440 6.855 5.091 4.012 3.476 2.241 1.006 209 29

164.355 11.312 11.212 10.554 10.772 12.063 11.461 11.478 10.830 10.496 10.591 10.976 10.295 8.708 7.144 5.366 4.012 3.469 2.321 1.048 223 24

174.547 11.768 11.525 11.471 10.796 10.785 12.845 11.994 11.913 11.131 10.724 10.769 11.021 10.127 8.458 6.786 4.901 3.382 2.521 1.265 329 36

184.268 11.989 11.965 11.763 11.687 10.750 11.514 13.366 12.407 12.199 11.355 10.906 10.821 10.856 9.850 8.059 6.228 4.179 2.505 1.405 411 53

192.010 11.696 12.098 12.129 11.919 11.482 11.187 11.846 13.662 12.609 12.360 11.487 10.937 10.664 10.582 9.421 7.431 5.360 3.168 1.436 467 69

198.396 11.317 11.778 12.241 12.262 11.682 11.846 11.474 12.114 13.838 12.751 12.476 11.512 10.791 10.412 10.146 8.727 6.453 4.121 1.882 492 81

203.943 11.328 11.399 11.921 12.376 12.027 12.049 12.133 11.750 12.290 13.980 12.871 12.501 11.372 10.557 10.013 9.441 7.639 5.036 2.498 672 90

213.170 11.868 11.687 11.554 11.683 11.833 12.511 12.681 12.618 12.595 12.081 12.571 14.128 12.770 12.128 10.773 9.558 8.310 6.679 3.807 1.163 172

220.439 11.996 12.105 12.094 11.971 11.478 11.834 12.488 13.082 13.155 12.958 12.888 12.275 12.511 13.765 12.190 11.111 9.153 7.034 4.384 1.677 290

2020

2030

@@ Miðspá.#Medium variant. // www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

Mynd 1.7  Mannfjöldaspá 1960–2065 Figure 1.7  Population projection 1960–2065 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1960

1970

1980

1990 Lágspá Low

64

2000

2010

Miðspá Medium

2040

2050

2060

Háspá High

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Kosningar Elections

Eftir hverjar alþingiskosningar, sveitarstjórnarkosningar og forsetakjör gefur Hagstofa Íslands út kosningaskýrslu þar sem greint er frá fjölda kjósenda og kosningaþátttöku, framboðum, kosningaúrslitum og kjörnum fulltrúum. Þá hefur Hagstofan á sama hátt unnið skýrslur um þjóðaratkvæðagreiðslur sem fram hafa farið.

Þátttaka í forsetakosningum 69,3% Forsetakjör fór fram síðast 30. júní 2012. Við kosningarnar voru alls 235.743 á kjörskrá eða 73,8% landsmanna. Af þeim greiddu 163.294 atkvæði, 69,3% kjósenda. Kosningaþátttaka karla var 65,8% en kvenna nokkru hærri, 72,7%. Hlutfall utankjörfundaratkvæða af greiddum atkvæðum var óvenjuhátt eða 23,4%. Sex frambjóðendur voru í kjöri til embættis forseta Íslands, þau Andrea Jóhanna Ólafsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Hannes Bjarnason, Herdís Þorgeirsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson og Þóra Arnórsdóttir. Úrslit forsetakjörs urðu þau að Ólafur Ragnar Grímsson hlaut flest atkvæði, 84.036 eða 52,8% gildra atkvæða,

og var hann því endurkjörinn forseti Íslands fyrir tímabilið frá 1. ágúst 2012 til 31. júlí 2016.

Þátttaka í alþingiskosningum 81,5% Kosið var til Alþingis 27. apríl 2013. Við kosningarnar voru 237.807 á kjörskrá, 73,6% landsmanna, og kosningaþátttaka var 81,5%. Kosningaþátttaka kvenna var 81,9% á móti 81,1% hjá körlum. Í kosningunum buðu ellefu stjórnmálasamtök fram lista í öllum kjördæmum. Hlutfall kvenna meðal kjörinna þingmanna var 40% en kjörnar voru 25 konur og 38 karlar.

Hlutfall kvenna aldrei hærra í sveitarstjórnarkosningum Sveitarstjórnarkosningar fóru síðast fram 31. maí 2014 og náðu til allra 74 sveitarfélaga landsins. Í 56 sveitarfélögum var bundin hlutfallskosning og þar af var sjálfkjörið í þremur sveitarfélögum þar sem aðeins var borinn fram einn listi. Kosning var óbundin í 18 sveitarfélögum. Kjósendur á kjörskrá voru í heild 239.734. Í 71 sveitarfélagi þar sem kosning fór fram (sjálfkjörið

Alþingiskosningar 2013 © Ómar Óskarsson

67


2

Kosningar í þremur) var kosningaþátttaka 66,5%. Fjöldi frambjóðenda í sveitarfélögum þar sem kosið var um framboðslista var 2.916, þar af 1.532 karlar (52,5%) og 1.384 konur (47,5%). Alls voru kjörnir 504 sveitarstjórnarmenn á landinu öllu, 282 karlar (56,0%) og 222 konur (44,0%). Hefur hlutfall kvenna af kjörnum fulltrúum aldrei verið hærra, en það var 39,8% árið 2010.

Í þjóðaratkvæðagreiðslunni voru greidd atkvæði um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga og tiltekin álitaefni þeim tengd. Hafði Alþingi samþykkt þingsályktunartillögu þar að lútandi 24. maí 2012 þar sem jafnframt var kveðið á um þær sex spurningar sem bornar voru upp í atkvæðagreiðslunni. Gild atkvæði voru 114.570, auðir seðlar 661 og aðrir ógildir seðlar 659.

Þjóðaratkvæðagreiðsla 20. október 2012

Úrslit atkvæðagreiðslunnar voru mismunandi eftir spurningum en hverri og einni spurningu var svarað jákvætt með meirihluta gildra atkvæða á landinu í heild. Alls töldu 73.509 kjósendur að leggja ætti tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Sú spurning sem flestir svöruðu með jái var spurning um náttúruauðlindir í þjóðareign, alls 84.760, en sú sem fæstir svöruðu með jái var spurning um að setja ákvæði um þjóðkirkjuna í stjórnarskrá, 58.455.

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram 20. október 2012. Við kosningarnar voru alls 236.850 á kjörskrá, 73,9% landsmanna. Af þeim greiddu 115.890 atkvæði, 48,9% kjósenda. Kosningaþátttaka karla var hærri en kvenna, 49,9% á móti 47,9% hjá konum.

Mynd 2.1  Kosningaþátttaka í alþingiskosningum 1874–2013 Figure 2.1  General elections to the Althingi, participation 1874–2013 100 90 80 70 60 %

50 40 30 20 10 0

1874

1900

1914 Alls Total

68

1931

1942 Karlar Males

1959

1974

1991

2009

Konur Females

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections Following each election to the Icelandic legislative assembly, the Althingi, elections to local councils and the Presidency of Iceland, Statistics Iceland publishes an election report giving an account of the voters and their participation in the election, candidacies, election results and the representatives elected.

Participation of voters in presidential election 69.3% A presidential election was held in Iceland 30 June 2012. The total number of voters on the electoral roll was 235,743 or 73.8% of the total population. Participation of voters in the election was 163,294 or 69.3%. Participation of male voters was 65.8% and female voters 72.7%. The participation in previous presidential elections was highest in 1968, 92.2% but lowest in 2004, 62.9%. The number of absentee votes was unusually high in the presidential election now, 38,140 votes or 23.4% of votes cast. Six candidates took part in the election. Valid votes were 159,207. Andrea Jóhanna Ólafsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Hannes Bjarnason, Herdís Þorgeirsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson and Þóra Arnórsdóttir. Ólafur Ragnar Grímsson received 84,036 votes or 52.8% of valid votes and was thus re-elected President of Iceland for the period from 1 August 2012 until 31 July 2016.

Participation of voters in general elections 81.5% General elections to the Icelandic parliament, Althingi, were held 27 April 2013. The total number of voters on the electoral roll was 237,807 or 73.6% of the total population. Participation of voters in the

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

general elections was 81.5%. Participation of female voters was 81.9% compared with 81.1% male voters. Eleven political organisations offered candidate lists in the elections in all the constituencies. A total of 63 members were elected to Althingi, 38 men (60%) and 25 women (40%).

Proportion of elected female members the highest so far Local government elections took place on 31 May 2014. At that time the total number of municipalities was 74. The number of voters on the electoral roll in the 2014 elections was 239,734. Participation in the election was 66.5%. There were 2,916, 1,532 men (52.5%) and 1,384 women (47.5%). A total of 504 representatives were elected to a total of 74 local councils in 2014, 282 men (56.0%) and 222 women (44.0%). The proportion of women in local governments has never been higher.

Referendum 20 October 2012 The total number of voters on the electoral roll was 236,850 or 73.9% of the total population. Participation of voters in the referendum was 115,890 or 48.9%. Participation of male voters was 49.9% and 47.9% of female voters. In the last referendum on 9 April 2011 the participation was 75.3%. In the referendum the number of valid votes was 114,570; blank ballots 661 and void ballots were 659. The results of the referendum for the whole country were different for the six questions but the answer on the majority of valid ballots was yes for each question.

69


2

Kosningar 2.1

Kjósendur á kjörskrá, greidd atkvæði og kosningaþátttaka eftir kyni 1874–2013 Voters on the electoral roll, votes cast and participation in elections, by sex 1874–2013 Kjósendur á kjörskrá Voters on the electoral roll Alls Hlutfall2 Karlar Konur Total Percent2 Males Females

1874, haust autumn A/G 1880, september A/G 1886, júní A/G 1892, september A/G 1894, júní A/G 1900, september A/G 1902, júní A/G 1903, júní A/G 1908, 10. september A/G 1911, 28. október A/G 1914, 11. apríl A/G 1916, 21. október A/G 1918, 19. október Þ/R 1919, 15. nóvember A/G 1923, 27. október A/G 1927, 9. júlí A/G 1931, 12. júní A/G 1933, 16. júlí A/G 1934, 24. júní A/G 1937, 29. júní A/G 1942, 5. júlí A/G 1942, 18.–19. október A/G 1944, 20.–23. maí Þ/R 1946, 30. júní A/G 1949, 23.–24. október A/G 1952, 29. júní F/P 1953, 28. júní A/G 1956, 24. júní A/G 1959, 28. júní A/G 1959, 25.–26. október A/G 1963, 9. júní A/G 1967, 11. júní A/G 1968, 30. júní F/P 1971, 13. júní A/G 1974, 30. júní A/G 1978, 25. júní A/G 1979, 2.–3. desember A/G 1980, 29. júní F/P 1983, 23. apríl A/G 1987, 25. apríl A/G 1988, 25. júní F/P 1991, 20. apríl A/G 1995, 8. apríl A/G 1996, 29. júní F/P 1999, 8. maí A/G

70

6.183 6.557 6.648 6.841 6.733 7.329 7.539 7.786 11.726 13.136 13.400 28.529 31.143 31.870 43.932 46.047 50.617 53.327 64.338 67.195 73.440 73.560 74.272 77.670 82.481 85.877 87.601 91.618 95.050 95.637 99.798 107.101 112.737 118.289 126.388 137.782 142.073 143.196 150.977 171.402 173.829 182.768 191.973 194.705 201.443

8,8 9,1 9,2 9,5 9,2 9,4 9,5 9,8 14,1 15,4 15,3 31,7 33,7 34,3 45,2 44,9 46,4 46,7 56,4 57,1 59,7 59,7 58,5 59,0 58,7 58,2 58,4 56,8 55,3 55,2 53,9 53,9 55,9 57,6 58,8 61,6 62,6 62,8 63,8 70,0 69,9 71,1 71,8 72,4 72,8

6.183 6.557 6.648 6.841 6.733 7.329 7.539 7.786 11.726 13.136 13.400 16.330 17.468 17.630 20.710 21.721 24.226 25.605 31.039 32.663 35.773 36.017 36.184 38.048 40.577 42.641 43.423 45.398 47.317 47.627 49.762 53.409 56.350 59.085 63.321 68.788 71.041 71.604 75.424 85.694 86.931 91.332 95.921 97.294 100.517

• • • • • • • • • • • 12.199 13.675 14.240 23.222 24.326 26.391 27.722 33.299 34.532 37.667 37.543 38.088 39.622 41.904 43.236 44.178 46.220 47.733 48.010 50.036 53.692 56.387 59.204 63.067 68.994 71.032 71.592 75.553 85.708 86.898 91.436 96.052 97.411 100.926

Greidd atkvæði Votes cast Alls Karlar Konur Total Males Females 1.211 1.618 2.036 2.085 1.779 3.573 3.968 4.155 8.486 10.303 7.475 14.030 13.653 14.463 31.146 32.928 39.605 36.772 52.444 59.096 58.940 60.576 73.058 67.896 73.432 70.447 78.754 84.355 86.147 86.426 90.958 97.855 103.890 106.975 115.575 124.377 126.929 129.595 133.304 154.438 126.535 160.142 167.751 167.334 169.424

1.211 1.618 2.036 2.085 1.779 3.573 3.968 4.155 8.486 10.303 7.475 10.593 10.352 10.138 16.183 17.713 20.590 19.890 27.383 30.014 30.857 31.554 35.645 34.804 37.455 36.338 40.306 43.036 44.049 44.287 46.315 49.636 52.418 54.496 58.707 62.883 64.314 64.519 67.462 77.528 59.113 80.280 83.708 81.870 84.228

• • • • • • • • • • • 3.437 3.301 4.325 14.963 15.215 19.015 16.882 25.061 29.082 28.083 29.022 37.413 33.092 35.977 34.109 38.448 41.319 42.098 42.139 44.643 48.219 51.472 52.479 56.868 61.494 62.615 65.076 65.842 76.910 67.422 79.862 84.043 85.464 85.196

Kosningaþátttaka, %1 Participation, %1 Alls Karlar Konur Total Males Females 19,6 24,7 30,6 30,5 26,4 48,7 52,6 53,4 75,7 78,4 70,0 52,6 43,8 58,7 75,6 71,5 78,2 70,1 81,5 87,9 80,3 82,3 98,4 87,4 89,0 82,0 89,9 92,1 90,6 90,4 91,1 91,4 92,2 90,4 91,4 90,3 89,3 90,5 88,3 90,1 72,8 87,6 87,4 85,9 84,1

19,6 24,7 30,6 30,5 26,4 48,7 52,6 53,4 75,7 78,4 70,0 69,1 59,3 74,1 83,7 81,5 85,0 77,7 88,2 91,9 86,3 87,6 98,5 91,5 92,3 85,2 92,8 94,8 93,1 93,0 93,1 92,9 93,0 92,2 92,7 91,4 90,5 90,1 89,4 90,5 68,0 87,9 87,3 84,1 83,8

• • • • • • • • • • • 30,2 24,1 39,1 68,4 62,5 72,1 60,9 75,3 84,2 74,6 77,3 98,2 83,5 85,9 78,9 87,0 89,4 88,2 87,8 89,2 89,8 91,3 88,6 90,2 89,1 88,2 90,9 87,1 89,7 77,6 87,3 87,5 87,7 84,4

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.1

Kjósendur á kjörskrá, greidd atkvæði og kosningaþátttaka eftir kyni 1874–2013 Voters on the electoral roll, votes cast and participation in elections, by sex 1874–2013 Kjósendur á kjörskrá Voters on the electoral roll Alls Hlutfall2 Karlar Konur Total Percent2 Males Females

2003, 10. maí A/G 2004, 26. júní F/P 2007, 12. maí A/G 2009, 25. apríl A/G 2010, 6. mars Þ/R 2011, 9. apríl Þ/R 2012, 30. júní F/P 2012, 20. október Þ/R 2013, 27. apríl A/G

211.304 213.553 221.330 227.843 229.926 232.460 235.743 236.850 237.807

73,0 73,0 71,1 71,4 72,3 72,9 73,8 73,9 73,6

105.426 106.434 110.382 113.574 114.928 115.840 117.474 118.068 118.573

105.878 107.119 110.948 114.269 114.998 116.620 118.269 118.782 119.234

Greidd atkvæði Votes cast Alls Karlar Konur Total Males Females 185.392 134.374 185.071 193.975 144.231 175.114 163.294 115.890 193.828

91.930 … 91.978 95.962 72.295 87.287 77.304 58.935 96.121

93.462 … 93.093 98.013 71.936 87.827 85.990 56.955 97.707

Kosningaþátttaka, %1 Participation, %1 Alls Karlar Konur Total Males Females 87,7 62,9 83,6 85,1 62,7 75,3 69,3 48,9 81,5

87,2 … 83,3 84,5 62,9 75,4 65,8 49,9 81,1

88,3 … 83,9 85,8 62,6 75,3 72,7 47,9 81,9

@@ A/G = Alþingiskosningar; Þ/R = Þjóðaratkvæðagreiðsla; F/P Forsetakjör.#A/G = General elections to the Althingi; Þ/R = Referendum; F/P Presidential elections. Í kjördæmum þar sem atkvæðagreiðsla fór fram (síðast var sjálfkjörið í kjördæmi 1933).#In constituencies where voting took place (if a candidate was uncontested in a constituency he was elected without voting. This has not occurred since 1933). 2 Hlutfall kjósenda á kjörskrá af íbúatölu landsins.#Voters on the electoral roll as percent of population. 1

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

Vissir þú Did you know Í alþingiskosningunum árið 1914 var 70,0% kosningaþátttaka Participation in the general elections 1914 was 70.0%

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

71


2

Kosningar 2.2

Úrslit alþingiskosninga 1999–2013 Results of general elections to the Althingi 1999–2013 1999

2003

2007

2009

2013

Gild atkvæði#Valid votes Alls#Total Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur#Independence Party Frjálslyndi flokkurinn#The Liberal Party Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Vinstrihreyfingin – grænt framboð#The Left-Green Movement Borgarahreyfingin#The Civic Movement Björt framtíð#Bright Future Píratar#Pirate Party Aðrir og utan flokka#Others and outside parties

165.727 30.415 67.513 6.919 44.378 15.115 • • • 1.387

183.172 32.484 61.701 13.523 56.700 16.129 • • • 2.635

182.169 21.350 66.754 13.233 48.743 26.136 • • • 5.953

187.183 27.699 44.371 4.148 55.758 40.581 13.519 • • 1.107

188.995 46.173 50.455 • 24.294 20.546 • 15.584 9.648 22.295

Atkvæðahlutfall#Percent of valid votes Alls#Total Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur#Independence Party Frjálslyndi flokkurinn#The Liberal Party Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Vinstrihreyfingin – grænt framboð#The Left-Green Movement Borgarahreyfingin#The Civic Movement Björt framtíð#Bright Future Píratar#Pirate Party Aðrir og utan flokka#Others and outside parties

100,0 18,4 40,7 4,2 26,8 9,1 • • • 0,8

100,0 17,7 33,7 7,4 31,0 8,8 • • • 1,4

100,0 11,7 36,6 7,3 26,8 14,3 • • • 3,3

100,0 14,8 23,7 2,2 29,8 21,7 7,2 • • 0,6

100,0 24,4 26,7 • 12,9 10,9 • 8,2 5,1 11,8

Þingsæti#Members elected Alls#Total Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur#Independence Party Frjálslyndi flokkurinn#The Liberal Party Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Vinstrihreyfingin – grænt framboð#The Left-Green Movement Borgarahreyfingin#The Civic Movement Björt framtíð#Bright Future Píratar#Pirate Party Aðrir og utan flokka#Others and outside parties

63 12 26 2 17 6 • • • –

63 12 22 4 20 5 • • • –

63 7 25 4 18 9 • • • –

63 9 16 – 20 14 4 • • –

63 19 19 • 9 7 • 6 3 –

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

72

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.3

Úrslit alþingiskosninga eftir kjördæmum 2013 Results of general elections to the Althingi by constituency 2013

Allt landið Whole country Greidd atkvæði alls# Total number of votes cast Gild atkvæði alls#Valid votes Auðir seðlar#Blank ballots Ógildir seðlar#Void ballots

Reykjavíkur- ReykjavíkurNorðNorðkjördæmi kjördæmi vestur austur Suður- Suðvestursuður norður kjördæmi kjördæmi kjördæmi kjördæmi Constituency Constituency Northwest Northeast South Southwest of Reykjavík of Reykjavík constituency constituency constituency constituency south north

193.822 188.995 4.217 610

17.825 17.355 432 38

24.227 23.607 569 51

27.531 26.876 564 91

52.048 50.826 1.091 131

36.228 35.299 794 135

35.963 35.032 767 164

Gild atkvæði alls#Valid votes 188.995 Björt framtíð#Bright Future 15.584 Framsóknarflokkur#Progressive Party 46.173 Sjálfstæðisflokkur# Independence Party 50.455 Hægri grænir, flokkur fólksins# Right-Green People's Party 3.262 Húmanistaflokkurinn# The Humanist Party 126 Flokkur heimilanna# The Households Party 5.707 Regnboginn#The Rainbow 2.021 Sturla Jónsson, K-listi# Sturla Jónsson, K-list 222 Lýðræðisvaktin# The Democracy Watch 4.658 Landsbyggðarflokkurinn# The Rural Party 326 Alþýðufylkingin# People´s Front of Iceland 118 Samfylkingin# The Social Democratic Alliance 24.294 Dögun#Dawn 5.855 Vinstri hreyfingin – grænt framboð# The Left-Green Movement 20.546 Píratar#Pirate Party 9.648

17.355 792 6.104

23.607 1.537 8.173

26.876 1.202 9.262

50.826 4.687 10.944

35.299 3.790 5.931

35.032 3.576 5.759

4.282

5.327

7.594

15.608

9.464

8.180

208

296

702

925

575

556

55

71

161 774

241 306

786 412

1.838 188

1.394 161

1.287 180

222

251

313

431

1.241

1.025

1.397

326

54

64

2.122 328

2.505 460

2.734 904

6.932 1.927

5.007 1.163

4.994 1.073

1.470 537

3.733 716

1.581 1.268

3.995 2.541

4.279 2.179

5.488 2.407

100,0 97,5 2,2 0,3

100,0 97,4 2,4 0,2

100,0 97,4 2,3 0,2

100,0 97,6 2,0 0,3

100,0 97,7 2,1 0,3

100,0 97,4 2,2 0,4

100,0 97,4 2,1 0,5

100,0 8,2 24,4

100,0 4,6 35,2

100,0 6,5 34,6

100,0 4,5 34,5

100,0 9,2 21,5

100,0 10,7 16,8

100,0 10,2 16,4

26,7

24,7

22,6

28,3

30,7

26,8

23,4

1,7

1,2

1,3

2,6

1,8

1,6

1,6

0,1

0,2

0,2

3,0 1,1

0,9 4,5

1,0 1,3

2,9 1,5

3,6 0,4

3,9 0,5

3,7 0,5

0,1

0,6

Greidd atkvæði alls, %# Total number of votes cast, % Gild atkvæði alls#Valid votes Auðir seðlar#Blank ballots Ógildir seðlar#Void ballots Gild atkvæði alls, %# Valid votes, total % Björt framtíð#Bright Future Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur# Independence Party Hægri grænir, flokkur fólksins#Right-Green People's Party Húmanistaflokkurinn# The Humanist Party Flokkur heimilanna# The Households Party Regnboginn#The Rainbow Sturla Jónsson, K-listi# Sturla Jónsson, K-list

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

73


2

Kosningar 2.3

Úrslit alþingiskosninga eftir kjördæmum 2013 Results of general elections to the Althingi by constituency 2013

Allt landið Whole country Lýðræðisvaktin# The Democracy Watch Landsbyggðarflokkurinn# The Rural Party Alþýðufylkingin# People´s Front of Iceland Samfylkingin# The Social Democratic Alliance Dögun#Dawn Vinstri hreyfingin – grænt framboð# The Left-Green Movement Píratar#Pirate Party Þingmenn alls# Members of the Althingi Björt framtíð#Bright Future Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur# Independence Party Samfylkingin# The Social Democratic Alliance Vinstri hreyfingin – grænt framboð# The Left-Green Movement Píratar#Pirate Party Aðrir#Other

Reykjavíkur- ReykjavíkurNorðNorðkjördæmi kjördæmi vestur austur Suður- Suðvestursuður norður kjördæmi kjördæmi kjördæmi kjördæmi Constituency Constituency Northwest Northeast South Southwest of Reykjavík of Reykjavík constituency constituency constituency constituency south north

2,5

1,4

1,3

1,6

2,4

2,9

4,0

0,2

1,9

0,1

0,2

0,2

12,9 3,1

12,2 1,9

10,6 1,9

10,2 3,4

13,6 3,8

14,2 3,3

14,3 3,1

10,9 5,1

8,5 3,1

15,8 3,0

5,9 4,7

7,9 5,0

12,1 6,2

15,7 6,9

63 6 19

8 – 4

10 1 4

10 1 4

13 1 3

11 2 2

11 1 2

19

2

2

4

5

3

3

9

1

1

1

2

2

2

7 3 –

1 – –

2 – –

– – –

1 1 –

1 1 –

2 1 –

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

Mynd 2.2  Kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar eftir kyni 1966–2014 Figure 2.2  Local government representatives elected by sex 1966–2014 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1966

1970

1974

1978

1982

1986

Karlar Males

74

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Konur Females

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.4

Frambjóðendur og kjörnir þingmenn í alþingiskosningum 1959–2013 Candidates and elected members in general elections to the Althingi 1959–2013 Allir frambjóðendur#All candidates Fjöldi#Number % Alls Karlar Konur Karlar Konur Total Males Females Males Females

1959, 25.–26. október 1963 1967 1971 1974 1978 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2009 2013 Kjördæmi#Constituencies Norðvesturkjördæmi#Northwest Norðausturkjördæmi#Northeast Suðurkjördæmi#South Suðvesturkjördæmi#Southwest Reykjavíkurkjördæmi suður# Reykjavik south Reykjavíkurkjördæmi norður# Reykjavik north

Kjörnir þingmenn#Elected members Fjöldi#Number % Alls Karlar Konur Karlar Konur Total Males Females Males Females

438 402 450 525 556 598 484 556 958 1.029 843 776 776 756 882

402 371 406 447 459 449 355 361 521 560 418 464 447 399 517

36 31 44 78 97 149 129 195 437 469 425 312 329 357 365

92 92 90 85 83 75 73 65 54 54 50 60 58 53 59

8 8 10 15 17 25 27 35 46 46 50 40 42 47 41

60 60 60 60 60 60 60 60 63 63 63 63 63 63 63

58 59 59 57 57 57 57 51 50 48 47 41 44 43 36

2 1 1 3 3 3 3 9 13 15 16 22 19 20 27

97 98 98 95 95 95 95 85 79 76 75 65 70 68 57

3 2 2 5 5 5 5 15 21 24 25 35 30 32 43

1.512 192 220 220 286

879 109 136 123 175

633 83 84 97 111

58 57 62 56 61

42 43 38 44 39

63 8 10 10 13

38 5 5 6 8

25 3 5 4 5

60 63 50 60 62

40 38 50 40 38

308

181

127

59

41

11

7

4

64

36

286

155

131

54

46

11

7

4

64

36

Vissir þú Did you know 60% þingmanna eru karlar 60% of members of parliament are males

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

75


2

Kosningar 2.4

Frambjóðendur og kjörnir þingmenn í alþingiskosningum 1959–2013 Candidates and elected members in general elections to the Althingi 1959–2013 Allir frambjóðendur#All candidates Fjöldi#Number % Alls Karlar Konur Karlar Konur Total Males Females Males Females

Stjórnmálasamtök# Political organisations Björt framtíð#Bright Future Framsóknarflokkur# Progressive Party Sjálfstæðisflokkur# Independence Party Hægri grænir, flokkur fólksins# Right-Green People's Party Húmanistaflokkurinn# The Humanist Party Flokkur heimilanna# The Households Party Regnboginn#The Rainbow Sturla Jónsson, K-listi# Sturla Jónsson, K-list Lýðræðisvaktin# The Democracy Watch Landsbyggðarflokkurinn# The Rural Party Alþýðufylkingin# People's Front of Iceland Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Dögun#Dawn Vinstri hreyfingin – grænt framboð#The Left-Green Movement Píratar#Pirate Party

Kjörnir þingmenn#Elected members Fjöldi#Number % Alls Karlar Konur Karlar Konur Total Males Females Males Females

1.512 126

879 62

633 64

58 49

42 51

63 6

38 4

25 2

60 67

40 33

126

68

58

54

46

19

11

8

58

42

126

62

64

49

51

19

13

6

68

32

126

108

18

86

14

44

29

15

66

34

126 126

79 59

47 67

63 47

37 53

– –

– –

– –

– –

– –

22

18

4

82

18

126

72

54

57

43

16

9

7

56

44

44

29

15

66

34

126 126

64 62

62 64

51 49

49 51

9 –

5 –

4 –

56 –

44 –

126 126

63 95

63 31

50 75

50 25

7 3

3 2

4 1

43 67

57 33

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

76

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.5

Úrslit forsetakjörs 1952–1996 Results of presidential elections 1952–1996

Frambjóðendur Candidates

19521 Alls#Total Ásgeir Ásgeirsson Bjarni Jónsson Gísli Sveinsson

Gild atkvæði Valid votes

Hlutfallsskipting#Votes, percent distribution Norður- NorðurAllt Reykja- Reykja- VesturVestlandslands- AusturSuðurlandið víkurneslandsfjarða- kjördæmi kjördæmi landslandsIceland kjördæmi kjördæmi kjördæmi kjördæmi vestra eystra kjördæmi kjördæmi

68.224 32.924 31.045 4.255

100,0 48,3 45,5 6,2

100,0 52,0 40,9 7,1

100,0 55,5 39,6 4,9

100,0 45,3 50,1 4,6

100,0 59,0 39,0 2,0

100,0 38,7 56,6 4,7

100,0 46,3 50,8 2,9

100,0 31,8 62,1 6,1

100,0 37,1 49,7 13,2

1968 Alls#Total Gunnar Thoroddsen Kristján Eldjárn

102.972 35.428 67.544

100,0 34,4 65,6

100,0 39,0 61,0

100,0 35,2 64,8

100,0 32,7 67,3

100,0 35,4 64,6

100,0 32,9 67,1

100,0 24,0 76,0

100,0 19,1 80,9

100,0 35,2 64,8

1980 Alls#Total Albert Guðmundsson Guðlaugur Þorvaldsson Pétur J. Thorsteinsson Vigdís Finnbogadóttir

129.049 25.599 41.700 18.139 43.611

100,0 19,8 32,3 14,1 33,8

100,0 24,6 29,4 15,3 30,7

100,0 22,3 31,4 14,9 31,4

100,0 14,5 35,6 13,8 36,1

100,0 9,9 34,2 18,0 37,9

100,0 14,2 36,8 11,1 37,9

100,0 10,9 39,3 11,6 38,2

100,0 9,8 33,6 10,9 45,7

100,0 20,9 32,9 11,1 35,1

1988 Alls#Total Sigrún Þorsteinsdóttir Vigdís Finnbogadóttir

124.004 6.712 117.292

100,0 5,4 94,6

100,0 5,5 94,5

100,0 5,5 94,5

100,0 5,4 94,6

100,0 5,4 94,6

100,0 6,1 93,9

100,0 4,4 95,6

100,0 5,6 94,4

100,0 5,4 94,6

1996 Alls#Total Ástþór Magnússon Wium Guðrún Agnarsdóttir Ólafur Ragnar Grímsson Pétur Kr. Hafstein

165.233 4.422 43.578 68.370 48.863

100,0 2,7 26,4 41,4 29,5

100,0 2,7 27,8 37,6 31,9

100,0 2,8 25,3 40,4 31,5

100,0 2,3 25,5 46,8 25,4

100,0 2,1 17,5 50,4 30,0

100,0 2,6 25,2 46,8 25,4

100,0 2,7 27,1 46,2 24,0

100,0 2,5 27,8 50,2 19,5

100,0 2,7 25,8 43,1 28,4

1

Kjördæmaskipan sem hér er miðað við komst á 1959.#Constituencies as established in 1959.

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

77


2

Kosningar 2.6

Úrslit forsetakjörs 2004 og 2012 Results of presidential elections 2004 and 2012

Frambjóðendur Candidates

Hlutfallsskipting#Percent distribution

Gild atkvæði Valid votes

Allt landið Iceland

Norðvesturkjördæmi

Norðausturkjördæmi

Suðurkjördæmi

Suðvesturkjördæmi

Reykjavíkurkjördæmi suður

Reykjavíkurkjördæmi norður

2004 Alls#Total Ástþór Magnússon Wium Baldur Ágústsson Ólafur Ragnar Grímsson

105.913 2.001 13.250 90.662

100,0 1,9 12,5 85,6

100,0 1,2 10,8 88,1

100,0 1,3 11,9 86,8

100,0 1,7 14,7 83,6

100,0 1,8 12,7 85,5

100,0 2,5 12,6 85,0

100,0 2,4 12,1 85,5

2012 Alls#Total Andrea Jóhanna Ólafsdóttir Ari Trausti Guðmundsson Hannes Bjarnason Herdís Þorgeirsdóttir Ólafur Ragnar Grímsson Þóra Arnórsdóttir

159.207 2.867 13.764 1.556 4.189 84.036 52.795

100,0 1,8 8,6 1,0 2,6 52,8 33,2

100,0 1,2 7,3 2,1 2,2 58,2 29,1

100,0 1,7 9,2 1,4 2,8 50,6 34,3

100,0 1,5 7,8 0,9 2,4 63,6 23,9

100,0 1,9 8,7 0,7 2,5 53,0 33,3

100,0 2,0 9,1 0,8 2,6 49,6 36,0

100,0 2,2 9,1 0,8 3,1 46,3 38,5

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

78

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.7

Sveitarstjórnarkosningar 1990–2014 Local government elections 1990–2014

Fjöldi sveitarfélaga alls#Number of municipalities, total Bundin hlutfallskosning#Proportional voting Óbundin kosning#Direct voting Kjósendur á kjörskrá#Voters on the electoral roll Kosningaþátttaka þar sem ekki varð sjálfkjörið, %# Participation, %

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

204 78 126

171 77 94

124 66 58

105 66 39

79 60 19

76 58 18

74 56 18

177.483 186.454 193.632 204.945 216.163 225.855 239.734 82,0

86,6

82,3

83,2

78,7

73,5

66,5

Frambjóðendur í sveitarfélögum þar sem kosið var bundinni hlutfallskosningu, alls#Candidates in proportional voting, total Karlar#Males Konur#Females Kyn óþekkt#Sex unknown

3.339 2.071 1.268 –

3.323 2.045 1.206 72

2.740 1.698 1.042 –

2.714 1.603 1.111 –

2.675 1.503 1.172 –

2.846 1.513 1.333 –

2.916 1.532 1.384 –

Kjörnir fulltrúar alls1#Representatives elected, total1 Karlar#Males Konur#Females Í bundinni hlutfallskosningu#Proportional voting Karlar#Males Konur#Females Í óbundinni kosningu1#Direct voting1 Karlar#Males Konur#Females

1.116 873 243 516 370 146 600 503 97

981 738 243 523 377 146 458 361 97

756 543 213 472 322 150 284 221 63

657 450 207 466 307 159 191 143 48

529 339 190 436 275 161 93 64 29

512 308 204 418 247 171 94 61 33

504 282 222 410 224 186 94 58 36

62,0 38,0

62,9 37,1

62,0 38,0

59,1 40,9

56,2 43,8

53,2 46,8

52,5 47,5

78,2 21,8

75,2 24,8

71,8 28,2

68,5 31,5

64,1 35,9

60,2 39,8

56,0 44,0

71,7 28,3

72,1 27,9

68,2 31,8

65,9 34,1

63,1 36,9

59,1 40,9

54,6 45,4

83,8 16,2

78,8 21,2

77,8 22,2

74,9 25,1

68,8 31,2

64,9 35,1

61,7 38,3

Kjörnir fulltrúar í bundinni hlutfallskosningu, hlutfall af tölu frambjóðenda2#Representatives elected by proportional voting as percent of candidates2 Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

15,5 17,9 11,5

15,7 18,4 12,1

17,2 19,0 14,4

17,2 19,2 14,3

16,3 18,3 13,7

14,7 16,3 12,8

14,1 14,6 13,4

Meðalaldur kjörinna fulltrúa, ár# Mean age of representatives elected, years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

43,8 44,6 40,7

44,3 45,1 42,1

44,2 45,0 42,2

44,6 45,4 42,9

44,8 46,0 42,6

44,2 45,7 41,9

… … …

Hlutfallsskipting#Percent distribution Frambjóðendur1#Candidates1 Karlar#Males Konur#Females Kjörnir fulltrúar1#Representatives elected1 Karlar#Males Konur#Females Í bundinni hlutfallskosningu#Proportional voting Karlar#Males Konur#Females Í óbundinni kosningu1#Direct voting1 Karlar#Males Konur#Females

Að meðtöldum frambjóðendum og fulltrúum þar sem heimildir geta ekki um kyn.#Including candidates and representatives not specified by sex in the elections reports. 2 Miðað við sömu kynskiptingu meðal frambjóðenda sem upplýsingar vantar um og hinna.#Assuming the same sex distribution among candidates of unspecified sex as among others. 1

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

79


2

Kosningar 2.8

Úrslit borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 1990–2014 Results of elections to the Reykjavík City Council 1990–2014

Gild atkvæði alls#Valid votes, total Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur#Independence Party Alþýðubandalag#People's Alliance Frjálslyndi flokkurinn#Liberal Party Kvennaframboð#Women's Candidacy Flokkur mannsins#Humanist Party Nýr vettvangur#New Forum Grænt framboð#Green Candidacy Alþýðubandalag, Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur og Kvennalisti (1994), Reykjavíkurlisti (1998), Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð (2002)#Progressive Party, The Social Democratic Alliance and The Left-Green Movement Húmanistar#Humanists Launalisti#Wages List Frjálslyndir og óháðir#Liberals and Independents Höfuðborgarsamtökin#Capital Association Vinstri hægri snú#Left Right Turn Húmanistaflokkurinn#Humanist Party Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Vinstrihreyfingin – grænt framboð# The Left-Green Movement Besti flokkurinn#The Best Party Reykjavíkurframboðið#The Reykjavik Candidacy Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni# Candidacy for Integrity and Public Interest Dögun í Reykjavík#Dawn in Reykjavík Alþýðufylkingin#Peoples´s Front of Iceland Píratar#Pirate Party Björt framtíð#Bright Future Borgarfulltrúar1#City councillors1 Alls#Total Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur#Independence Party Alþýðubandalag#People's Alliance Kvennaframboð#Women's Candidacy Nýr vettvangur#New Forum Alþýðubandalag, Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur og Kvennalisti (1994), Reykjavíkurlisti (1998), Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð (2002)#Progressive Party, The Social Democratic Alliance and The Left-Green Movement Frjálslyndir og óháðir#Liberals and Independents Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Vinstrihreyfingin – grænt framboð# The Left-Green Movement Besti flokkurinn#The Best Party Píratar#Pirate Party Björt framtíð#Bright Future

80

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

56.112 4.635 33.913 4.739 • 3.384 594 8.282 565

64.972 • 30.554 • • • • • •

63.946 • 28.932 • • • • • •

68.364 • 27.516 • • • • • •

64.895 4.056 27.823 • • • • • •

59.523 1.629 20.006 • 274 • • • •

54.645 5.865 14.031 • • • • • •

• • • • • • • •

34.418 • • • • • • •

34.251 392 371 • • • • •

35.938 • • 4.141 397 246 126 •

• • • 6.527 • • • 17.750

• • • • • • • 11.344

• • • • • • • 17.426

• • •

• • •

• • •

• • •

8.739 • •

4.255 20.666 681

4.553 • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

668 • • • •

• 774 219 3.238 8.539

15 1 10 1 1 2

15 • 7 • • •

15 • 7 • • •

15 • 6 • • •

15 1 7 • • •

15 • 5 • • •

15 2 4 • • •

• • •

8 • •

8 • •

8 1 •

• 1 4

• • 3

• • 5

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

2 • • •

1 6 • •

1 • 1 2

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.8

Úrslit borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 1990–2014 Results of elections to the Reykjavík City Council 1990–2014

Hlutfall af gildum atkvæðum1#Percent of valid votes1 Alls#Total Framsóknarflokkur#Progressive Party Sjálfstæðisflokkur#Independence Party Alþýðubandalag#People's Alliance Kvennaframboð#Women's Candidacy Nýr vettvangur#New Forum Alþýðubandalag, Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkur og Kvennalisti (1994), Reykjavíkurlisti (1998), Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð (2002)#Progressive Party, The Social Democratic Alliance and The Left-Green Movement Frjálslyndir og óháðir#Liberals and Independents Samfylkingin#The Social Democratic Alliance Vinstrihreyfingin – grænt framboð# The Left-Green Movement Besti flokkurinn#The Best Party Píratar#Pirate Party Björt framtíð#Bright Future Önnur framboð#Others 1

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

100,0 8,3 60,4 8,4 6,0 14,8

100,0 • 47,0 • • •

100,0 • 45,2 • • •

100,0 • 40,2 • • •

100,0 6,3 42,9 • • •

100,0 2,7 33,6 • • •

100,0 10,7 25,7 • • •

• • •

53,0 • •

53,6 • •

52,6 6,1 •

• 10,1 27,4

• • 19,1

• • 31,9

• • • • 2,1

• • • • •

• • • • 1,2

• • • • 1,1

13,5 • • • •

7,1 34,7 • • 2,7

8,3 • 5,9 15,6 1,8

Framboðslistar sem hafa fengið mann kjörinn.#Candidate lists which have had a representative elected.

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

81


2

Kosningar 2.9

Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu 6. mars 2010 og 9. apríl 2011 The results for the referendum 6 March 2010 and 9 April 2011 Gild atkvæði#Valid votes Já#Yes Nei#No

Hlutfall#Percent Já#Yes

Nei#No

2010 Eiga lög nr. 1/2010 að halda gildi?1 Should Act No. 1/2010 remain in force?1

2.599

134.392

1,9

98,1

2011 Eiga lög nr. 13/2011 að halda gildi?2 Should Act No. 13/2011 remain in force?2

69.462

103.207

40,2

59,8

1

Lög nr. 1/2010 kveða á um breytingar á lögum nr. 96/2009. Alþingi samþykkti lög nr. 1/2010 en forseti synjaði þeim staðfestingar. Lögin eru um ríkisábyrgð vegna Icesave-samninga.#The Act No. 1/2010 stipulates the modification of Act No. 96/2009. The Althingi passed the Act No. 1/2010 but the president withheld its approval of it. The Act is on state guarantee of the Icesave loan agreement. 2 Alþingi samþykkti lög nr. 13/2011 en forseti synjaði þeim staðfestingar. Lögin eru um ríkisábyrgð vegna Icesave-samninga.#The Althingi passed Act No. 13/2011 but the president withheld its approval of it. The Act is on state guarantee of the Icesave loan agreement.

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

82

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


2

Elections 2.10 Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012 The results for the referendum 20 October 2012 Gild atkvæði#Valid votes Fjöldi#Number Hlutfall#Percent Ósvarað/ Ósvarað/ ógilt svar1 ógilt svar1 No No Já Nei answer/ Já Nei answer/ Yes No void1 Yes No void1 1. Vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá?2#Do you wish the Constitution Council‘s proposals to form the basis of a new draft Constitution?2 2. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu lýstar þjóðareign?#In the new Constitution, do you want natural resources that are not privately owned to be declared national property? 3. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um þjóðkirkju á Íslandi?#Would you like to see provisions in the new Constitution on an established (national) church in Iceland? 4. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði persónukjör í kosningum til Alþingis heimilað í meira mæli en nú er?#Would you like to see a provision in the new Constitution authorising the election of particular individuals to the Althingi more than is the case at present? 5. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að atkvæði kjósenda alls staðar að af landinu vegi jafnt?#Would you like to see a provision in the new Constitution giving equal weight to votes cast in all parts of the country? 6. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að tiltekið hlutfall kosningarbærra manna geti krafist þess að mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu?#Would you like to see a provision in the new Constitution stating that a certain proportion of the electorate is able to demand that issues are put to a referendum?

73.509

36.302

4.759

64,2

31,7

4,2

84.760

17.470

12.340

74,0

15,2

10,8

58.455

43.914

12.201

51,0

38,3

10,6

78.451

21.660

14.459

68,5

18,9

12,6

66.653

33.590

14.327

58,2

29,3

12,5

72.633

26.440

15.497

63,4

23,1

13,5

1 Upplýsingar voru ekki tæmandi til að aðskilja auð og ógild svör.#Information not available to devide no answer and void. 2 Svarmöguleikar: Já, ég vil að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar að nýrri stjórnarskrá? Nei, ég vil ekki að tilögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá.#Options: Yes, I wish the Constitution Council‘s proposals to form the basis of a new draft Constitution. No, I do not wish the Constitution Council‘s proposals to form the basis of a new draft constitution.

// www.hagstofa.is/kosningar#www.statice.is/elections

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

83


3

Vinnumarkaður Labour market

Vinnumarkaður Hagstofa Íslands hefur rannsakað vinnumarkaðinn hér á landi frá árinu 1991. Rannsóknin gefur áreiðanlegar upplýsingar um stöðu fólks á vinnumarkaði, svo sem atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi og vinnutíma.

Dregur úr atvinnuleysi á milli ára Árið 2013 voru 184.900 á vinnumarkaði sem jafngildir 81,4% atvinnuþátttöku. Fjöldi starfandi var 174.900, hlutfall þeirra af vinnuafli var 77%. Árið 2013 voru að meðaltali 10.000 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 5,4% vinnuaflsins. Atvinnuleysi var því nokkru lægra en árið 2012 þegar það mældist 6% og fækkaði atvinnulausum um 900 manns. Árið 2013 var atvinnuleysi að meðaltali 6,1% á höfuðborgarsvæðinu og 4,1% utan höfuðborgarsvæðisins. Atvinnuleysi mældist 5,7% hjá körlum og 5,1% hjá konum.

Heildarvinnustundir tæpar 40 klukkustundir á viku Árið 2013 var meðalfjöldi vinnustunda 39,8 klukkustundir á viku sem er það sama og árið áður. Þegar litið er á þróun vinnustunda hjá körlum frá árinu 1991 til 2013 má sjá að vinnustundum þeirra hefur fækkað nokkuð eða úr 51,3 klukkustundum í 44,0. Á sama tíma hafa vinnustundir kvenna verið tiltölulega stöðugar eða í kringum 35 klukkustundir. Árið 2013 voru þær 35,1 klukkustund.

Framkvæmdir á Klapparstíg © Ómar Óskarsson

85


3

VinnumarkaĂ°ur Labour market Statistics Iceland has carried out a labour force survey since 1991. The survey shows the labour market status of the Icelandic population, e.g. activity rate, employed persons, unemployment and working hours.

Unemployment rate decreases

Employed persons work nearly 40 hours per week The average actual working hours per week in 2013 were 39.8 hours which is the same as in 2012. In the years 1991 to 2013 the working hours of males decreased from 51.3 hours to 44.0. During the same period the working hours of females has remained relatively stable at around 35 hours. The working hours of females in 2013 was 35.1.

The number of persons in the labour force in 2013 was 184,900 of which 174,900 were employed and 10,000 unemployed. The employment rate was 77% and unemployment rate was 5.4%. The number of unemployed has decreased by 900 since 2012. In 2013, the unemployment rate in the Capital region was 6.1%, but it was 4.1% in other regions. Among males unemployment rate was 5.7% and among females it was 5.1%.

86

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.1

Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og aldri 2009–2013 Population 16–74 years old by labour force status, sex and age groups 2009–2013

Áætlaður fjöldi#Estimated number 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

Vinnuafl alls#Labour force, total Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

181.000 29.700 117.200 34.200 96.500 14.800 62.800 18.900 84.600 14.900 54.400 15.200

181.100 30.100 115.500 35.500 95.000 14.900 60.700 19.400 86.100 15.200 54.700 16.100

180.100 30.400 113.600 36.100 94.400 15.200 59.400 19.800 85.700 15.100 54.200 16.300

180.000 31.000 112.200 36.800 94.000 15.600 58.400 19.900 86.000 15.400 53.800 16.800

184.900 32.300 113.800 38.800 96.700 16.100 59.200 21.300 88.300 16.200 54.600 17.500

1.400 700 900 800 900 500 600 500 1.000 400 700 600

Starfandi alls#Employed, total Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

168.000 25.000 110.000 33.000 88.200 11.800 58.300 18.100 79.800 13.100 51.700 14.900

167.400 25.200 108.200 34.000 87.100 12.100 56.500 18.500 80.300 13.100 51.700 15.500

167.400 25.900 107.200 34.200 87.000 12.400 56.000 18.500 80.400 13.500 51.200 15.700

169.100 26.800 107.100 35.300 88.000 13.300 55.600 19.000 81.200 13.500 51.400 16.200

174.900 28.800 108.600 37.600 91.200 13.900 56.700 20.600 83.800 14.900 51.900 17.000

1.500 700 1.100 800 1.000 600 700 500 1.100 500 800 600

13.100 4.700 7.200 1.200 8.300 2.900 4.500 800 4.800 1.800 2.700 300

13.700 4.900 7.300 1.500 7.900 2.700 4.300 900 5.800 2.100 3.100 600

12.700 4.400 6.400 1.900 7.400 2.800 3.300 1.200 5.300 1.600 3.100 600

10.900 4.200 5.100 1.500 6.000 2.300 2.800 900 4.900 1.900 2.300 600

10.000 3.500 5.300 1.200 5.500 2.200 2.600 700 4.500 1.300 2.700 500

800 500 600 300 600 400 400 200 500 300 400 200

Atvinnulausir alls#Unemployed, total Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

87


3

Vinnumarkaður 3.1

Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og aldri 2009–2013 Population 16–74 years old by labour force status, sex and age groups 2009–2013

Áætlaður fjöldi#Estimated number

Utan vinnuafls alls#Not in labour force, total Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

42.300 10.800 13.700 17.800 17.400 6.100 4.200 7.100 24.800 4.700 9.500 10.700

42.000 10.500 13.500 18.000 17.400 5.900 4.300 7.200 24.600 4.700 9.200 10.700

43.800 10.600 13.900 19.200 18.300 5.800 4.600 7.900 25.400 4.800 9.200 11.400

43.700 9.600 13.500 20.500 19.100 5.500 4.800 8.700 24.600 4.100 8.700 11.800

42.300 8.700 13.100 20.500 18.200 5.200 4.600 8.300 24.100 3.400 8.500 12.200

1.400 700 900 800 900 500 600 500 1.000 400 700 600

@@ Vinnumarkaðsrannsóknin er samfelld könnun sem nær til allra vikna ársins. Heildarmannfjöldi er lægri en fram kemur í mannfjöldaskýrslum sem

nemur áætluðum fjölda fólks 16–74 ára sem er skráð í þjóðskrá en búsett erlendis. Fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.#The labour force survey is a continuous quarterly survey. Total population 16–74 years has been adjusted to account for persons residing abroad but with domicile in Iceland. Figures are rounded to the closest hundred.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

88

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.2

Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og búsetu 2009–2013 Population 16–74 years old by labour force status, sex and residence 2009–2013

Áætlaður fjöldi#Estimated number 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

Vinnuafl#Labour force Karlar og konur#Males and females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions

181.000 118.100 62.900 96.500 62.100 34.400 84.600 56.000 28.600

181.100 117.900 63.200 95.000 59.900 35.100 86.100 58.000 28.100

180.100 118.300 61.800 94.400 60.500 33.800 85.700 57.800 27.900

180.000 117.400 62.600 94.000 60.400 33.600 86.000 57.000 29.000

184.900 120.100 64.800 96.700 61.900 34.800 88.300 58.300 30.000

1.400 1.200 900 900 800 600 1.000 900 700

Starfandi#Employed Karlar og konur#Males and females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions

168.000 108.900 59.100 88.200 56.400 31.800 79.800 52.500 27.200

167.400 107.700 59.700 87.100 54.000 33.100 80.300 53.600 26.700

167.400 108.700 58.700 87.000 55.100 31.900 80.400 53.600 26.800

169.100 109.500 59.600 88.000 56.100 31.900 81.200 53.400 27.700

174.900 112.800 62.100 91.200 57.900 33.300 83.800 55.000 28.800

1.500 2.000 1.800 1.000 1.400 1.300 1.100 1.400 1.200

Atvinnulausir#Unemployed Karlar og konur#Males and females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions

13.100 9.200 3.900 8.300 5.700 2.500 4.800 3.500 1.300

13.700 10.200 3.500 7.900 5.800 2.100 5.800 4.300 1.400

12.700 9.600 3.100 7.400 5.400 2.000 5.300 4.200 1.100

10.900 7.800 3.000 6.000 4.300 1.700 4.900 3.600 1.300

10.000 7.300 2.700 5.500 4.000 1.500 4.500 3.300 1.200

800 700 400 600 500 300 500 500 300

Utan vinnuafls#Not in labour force Karlar og konur#Males and females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions

42.300 26.900 15.300 17.400 10.900 6.500 24.800 16.000 8.800

42.000 27.000 15.000 17.400 11.200 6.200 24.600 15.800 8.800

43.800 27.600 16.100 18.300 11.500 6.800 25.400 16.100 9.300

43.700 28.400 15.300 19.100 12.800 6.300 24.600 15.600 9.000

42.300 27.800 14.500 18.200 12.200 5.900 24.100 15.600 8.500

1.400 1.200 900 900 800 600 1.000 900 700

@@ Sjá töflu 3.1.#Cf. table 3.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

89


3

Vinnumarkaður 3.3

Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og menntun 2009–2013 Population 16–74 years old by labour force status, sex and education levels 2009–2013

Áætlaður fjöldi#Estimated number 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

Vinnuafl#Labour force Karlar og konur#Males and females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

181.000 64.200 64.800 52.100 0 96.500 33.100 39.000 24.400 0 84.600 31.100 25.800 27.600 0

181.100 63.100 66.800 51.200 0 95.000 31.800 40.500 22.700 0 86.100 31.200 26.300 28.500 0

180.100 61.300 65.500 53.300 0 94.400 31.200 40.100 23.100 0 85.700 30.100 25.400 30.200 0

180.000 59.500 64.400 55.900 100 94.000 30.300 39.600 24.100 0 86.000 29.300 24.900 31.800 100

184.900 59.400 66.700 58.800 100 96.700 30.700 40.100 25.800 0 88.300 28.700 26.500 33.000 0

1.400 1.100 900 600 100 900 700 700 300 100 1.000 900 600 500 100

Starfandi#Employed Karlar og konur#Males and females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

168.000 57.200 60.800 50.000 0 88.200 28.600 36.300 23.300 0 79.800 28.600 24.400 26.700 0

167.400 56.000 62.000 49.400 0 87.100 28.000 37.500 21.700 0 80.300 28.000 24.600 27.700 0

167.400 54.900 61.600 50.900 0 87.000 27.500 37.600 21.900 0 80.400 27.400 24.000 29.000 0

169.100 53.400 61.300 54.300 100 88.000 26.900 37.800 23.200 0 81.200 26.500 23.500 31.100 100

174.900 54.500 63.800 56.700 0 91.200 27.800 38.300 25.100 0 83.800 26.600 25.500 31.600 0

1.500 1.600 1.700 1.600 100 1.000 1.200 1.300 1.100 0 1.100 1.100 1.200 1.200 100

Atvinnulausir#Unemployed Karlar og konur#Males and females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

13.100 6.900 4.100 2.100 0 8.300 4.500 2.700 1.100 0 4.800 2.500 1.400 900 0

13.700 7.000 4.800 1.900 0 7.900 3.900 3.000 1.000 0 5.800 3.200 1.700 800 0

12.700 6.400 3.900 2.400 0 7.400 3.700 2.500 1.200 0 5.300 2.700 1.400 1.200 0

10.900 6.200 3.100 1.600 0 6.000 3.300 1.800 900 0 4.900 2.800 1.300 700 0

10.000 5.000 2.900 2.100 0 5.500 2.900 1.900 700 0 4.500 2.100 1.000 1.300 0

800 600 500 400 0 600 400 400 200 0 500 400 300 300 0

90

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.3

Mannfjöldi 16–74 ára eftir stöðu á vinnumarkaði, kyni og menntun 2009–2013 Population 16–74 years old by labour force status, sex and education levels 2009–2013

Áætlaður fjöldi#Estimated number

Utan vinnuafls#Not in labour force Karlar og konur#Males and females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

42.300 22.700 14.400 4.900 200 17.400 8.800 6.700 1.800 200 24.800 13.900 7.700 3.100 100

42.000 23.000 14.000 4.900 0 17.400 8.800 6.900 1.700 0 24.600 14.200 7.100 3.300 0

43.800 24.800 14.100 4.900 100 18.300 9.100 7.400 1.700 100 25.400 15.600 6.600 3.200 0

43.700 24.500 14.100 5.000 100 19.100 9.500 7.800 1.700 100 24.600 15.000 6.300 3.300 0

42.300 22.900 13.900 5.200 300 18.200 9.000 7.400 1.600 200 24.100 13.900 6.400 3.700 100

1.400 1.100 900 600 100 900 700 700 300 100 1.000 900 600 500 100

@@ Sjá töflu 3.1. Menntun er flokkuð eftir alþjóðlega menntunarflokkunarkerfinu ISCED97.#Cf. table 3.1. Education is coded using the international codification scheme ISCED97.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

Mynd 3.1  Atvinnuleysi eftir menntun 1991−2013 Figure 3.1  Unemployment rate by education levels 1991−2013 12 10 8 %

6 4 2 0 1991

1993

1995

1997

Grunnmenntun ISCED 1,2

1999

2001

2003

2005

Starfs- og framhaldsmenntun ISCED 3,4

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2007

2009

2011

2013

Háskólamenntun ISCED 5,6

91


3

Vinnumarkaður 3.4

Atvinnuþátttaka eftir búsetu, menntun, kyni og aldri 2009–2013 Activity rate by residence, education, sex and age groups 2009–2013

Hlutfall#Percent

Kyn#Sex Karlar og konur#Males and females Karlar#Males Konur#Females Aldur#Age 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Menntun#Education levels Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6

2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

81,1 84,7 77,3

81,2 84,5 77,8

80,5 83,7 77,1

80,5 83,1 77,7

81,4 84,2 78,5

0,6 0,8 0,9

73,4 89,5 65,8

74,1 89,5 66,4

74,1 89,1 65,3

76,3 89,2 64,2

78,9 89,7 65,4

1,6 0,7 1,3

70,8 93,7 72,7

71,7 93,4 72,9

72,3 92,7 71,6

74,0 92,3 69,5

75,5 92,8 71,9

2,3 0,9 1,7

76,2 85,2 58,8

76,6 85,6 60,0

75,9 85,4 59,0

78,8 86,1 58,8

82,5 86,6 58,9

2,2 1,2 2,0

81,4 80,4

81,4 80,8

81,1 79,3

80,5 80,3

81,2 81,8

0,8 1,1

85,0 84,1

84,3 84,9

84,0 83,2

82,5 84,2

83,5 85,4

1,1 1,4

77,8 76,5

78,6 76,2

78,2 75,0

78,5 76,3

78,9 77,9

1,2 1,7

73,8 81,8 91,4

73,2 82,7 91,2

71,2 82,3 91,6

70,8 82,0 91,8

72,2 82,8 91,8

1,2 1,1 0,9

79,0 85,4 93,0

78,3 85,5 93,1

77,3 84,3 93,2

76,1 83,5 93,4

77,4 84,4 94,2

1,7 1,3 1,2

69,0 76,9 90,0

68,7 78,8 89,8

65,8 79,3 90,5

66,2 79,7 90,7

67,3 80,5 90,0

1,8 1,8 1,3

@@ Sjá töflu 3.1.#Cf. table 3.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

Vissir þú Did you know Atvinnuleysi meðal karla var 5,7% árið 2013 og 5,1% meðal kvenna Unemployment among men was 5.7% in 2013 and 5.1% among women 92

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.5

Starfandi eftir búsetu, menntun, kyni og aldri 2009–2013 Employment rate by residence, education, sex and age groups 2009–2013

Hlutfall#Percent 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

75,2 77,4 72,9

75,0 77,5 72,6

74,8 77,2 72,4

75,6 77,8 73,3

77,0 79,4 74,6

0,7 0,9 1,0

61,7 84,0 63,5

62,1 83,9 63,6

63,3 84,1 61,9

66,0 85,1 61,5

70,4 85,5 63,3

1,8 0,8 1,4

56,7 86,9 69,5

58,5 86,8 69,4

59,0 87,5 67,1

63,1 87,9 66,4

65,3 88,7 69,5

2,6 1,1 1,8

67,0 81,0 57,5

65,9 80,8 57,9

67,8 80,6 56,7

69,1 82,3 56,7

76,0 82,3 57,1

2,5 1,3 2,0

75,1 75,5

74,4 76,3

74,5 75,3

75,2 76,5

76,3 78,4

0,9 1,2

77,2 77,9

76,1 79,9

76,5 78,4

76,7 79,9

78,1 81,8

1,2 1,5

73,0 72,9

72,7 72,3

72,5 72,0

73,6 72,8

74,4 74,8

1,3 1,8

65,8 76,7 87,8

65,1 76,8 87,9

63,8 77,4 87,5

63,5 78,1 89,2

66,2 79,2 88,6

1,3 1,2 1,1

68,3 79,6 88,7

68,8 79,1 88,8

68,2 79,1 88,3

67,7 79,8 90,0

70,2 80,4 91,6

1,8 1,4 1,4

63,6 72,8 86,9

61,7 73,6 87,1

60,0 74,9 86,9

59,8 75,5 88,6

62,4 77,3 86,4

1,9 1,9 1,5

Kyn#Sex Karlar og konur#Males and females Karlar#Males Konur#Females Aldur#Age 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Menntun#Education levels Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 @@ Sjá töflu 3.1.#Cf. table 3.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

93


3

Vinnumarkaður 3.6

Atvinnuleysi eftir búsetu, menntun, kyni og aldri 2009–2013 Unemployment rate by residence, education levels, sex and age groups 2009–2013

Hlutfall#Percent 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

7,2 8,6 5,7

7,6 8,3 6,7

7,1 7,8 6,2

6,0 6,4 5,7

5,4 5,7 5,1

0,4 0,6 0,6

16,0 6,1 3,4

16,2 6,3 4,2

14,6 5,6 5,2

13,6 4,6 4,1

10,7 4,6 3,2

1,4 0,5 0,7

19,9 7,2 4,4

18,4 7,0 4,8

18,4 5,6 6,3

14,7 4,8 4,4

13,6 4,4 3,4

2,2 0,7 1,0

12,0 4,9 2,2

14,0 5,6 3,5

10,7 5,6 3,8

12,4 4,4 3,7

7,8 4,9 3,0

1,7 0,8 1,1

7,8 6,2

8,6 5,5

8,1 5,0

6,7 4,8

6,1 4,1

0,6 0,7

9,2 7,4

9,8 5,9

9,0 5,8

7,1 5,1

6,5 4,3

0,8 0,9

6,2 4,7

7,5 5,1

7,2 4,1

6,3 4,5

5,7 3,9

0,8 0,9

10,8 6,3 4,0

11,2 7,1 3,7

10,4 6,0 4,5

10,3 4,8 2,9

8,4 4,4 3,5

0,9 0,7 0,6

13,5 6,9 4,6

12,1 7,4 4,6

11,9 6,2 5,2

11,1 4,5 3,6

9,4 4,7 2,8

1,3 0,9 0,9

7,9 5,4 3,4

10,2 6,6 2,9

8,9 5,6 4,0

9,6 5,3 2,3

7,3 3,9 4,1

1,3 1,0 0,9

Kyn#Sex Karlar og konur#Males and females Karlar#Males Konur#Females Aldur#Age 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Karlar#Males Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Konur#Females Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Menntun#Education levels Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 @@ Sjá töflu 3.1.#Cf. table 3.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

94

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.7

Starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 2012–2013 Employed persons by economic activity, sex and residence 2012–2013 2012 Fjöldi Hlutfall Number Percent

Fjöldi Number

2013 Hlutfall Percent

Karlar og konur#Males and females Landbúnaður og fiskveiðar#Agriculture and fishing Landbúnaður#Agriculture Fiskveiðar#Fishing Iðngreinar#Industry Fiskiðnaður#Fish processing Annar iðnaður#Manufacturing except fish processing Veitustarfsemi#Electricity & water supply Mannvirkjagerð#Construction Þjónustugreinar#Services Verslun og viðgerðaþjónusta#Wholesale, retail trade, repairs Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels, restaurants Samgöngur og flutningar#Transport, communication Fjármálaþjónusta#Financial intermediation Fasteigna- og viðskiptaþjónusta#Real estate & business activities Opinber stjórnsýsla#Public administration Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Health services, social work Önnur þjónusta og ótilgreind#Other services and n.s.

169.100 9.800 4.800 4.900 30.900 4.200 16.300 1.100 9.300 128.500 22.500 8.100 11.700 7.500 17.400 8.900 19.500 19.300 13.500

100,0 5,8 2,9 2,9 18,3 2,5 9,6 0,7 5,5 76,0 13,3 4,8 6,9 4,4 10,3 5,3 11,5 11,4 8,0

174.900 8.200 4.700 3.600 32.800 5.000 16.000 1.300 10.600 134.000 23.700 10.100 11.900 7.200 17.800 9.000 20.500 20.800 13.100

100,0 4,7 2,7 2,0 18,7 2,8 9,1 0,7 6,0 76,6 13,6 5,7 6,8 4,1 10,2 5,1 11,7 11,9 7,5

• 700 600 500 1.400 600 1.000 300 800 1.900 1.200 800 900 700 1.100 800 1.100 1.100 900

• 0,4 0,3 0,3 0,8 0,3 0,6 0,2 0,5 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5

Karlar#Males Landbúnaður og fiskveiðar#Agriculture and fishing Landbúnaður#Agriculture Fiskveiðar#Fishing Iðngreinar#Industry Fiskiðnaður#Fish processing Annar iðnaður#Manufacturing except fish processing Veitustarfsemi#Electricity & water supply Mannvirkjagerð#Construction Þjónustugreinar#Services Verslun og viðgerðaþjónusta#Wholesale, retail trade, repairs Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels, restaurants Samgöngur og flutningar#Transport, communication Fjármálaþjónusta#Financial intermediation Fasteigna- og viðskiptaþjónusta#Real estate & business activities Opinber stjórnsýsla#Public administration Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Health services, social work Önnur þjónusta og ótilgreind#Other services and n.s.

88.000 8.000 3.400 4.600 24.500 2.400 12.500 900 8.700 55.500 12.200 3.000 7.600 2.700 10.300 4.300 4.400 4.400 6.600

100,0 9,1 3,9 5,2 27,8 2,7 14,2 1,0 9,8 63,1 13,9 3,4 8,6 3,1 11,7 4,9 5,0 5,0 7,5

91.200 6.100 2.900 3.200 25.900 2.600 12.300 1.000 10.000 59.200 12.900 3.900 8.100 2.800 11.100 4.200 5.200 4.200 6.800

100,0 6,7 3,2 3,5 28,4 2,9 13,4 1,1 11,0 64,9 14,1 4,3 8,8 3,1 12,1 4,6 5,7 4,6 7,5

• 600 400 500 1.200 400 900 300 800 1.400 900 500 700 400 800 500 600 500 700

• 0,7 0,5 0,5 1,3 0,5 1,0 0,3 0,9 1,5 1,0 0,6 0,8 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7

Konur#Females Landbúnaður og fiskveiðar#Agriculture and fishing Landbúnaður#Agriculture Fiskveiðar#Fishing Iðngreinar#Industry Fiskiðnaður#Fish processing Annar iðnaður#Manufacturing except fish processing Veitustarfsemi#Electricity & water supply Mannvirkjagerð#Construction Þjónustugreinar#Services Verslun og viðgerðaþjónusta#Wholesale, retail trade, repairs Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels, restaurants Samgöngur og flutningar#Transport, communication Fjármálaþjónusta#Financial intermediation Fasteigna- og viðskiptaþjónusta#Real estate & business activities

81.200 1.800 1.400 300 6.400 1.800 3.800 300 600 73.000 10.300 5.100 4.100 4.800 7.100

100,0 2,2 1,8 0,4 7,9 2,2 4,6 0,3 0,8 89,9 12,7 6,3 5,1 5,9 8,8

83.800 2.200 1.700 400 6.900 2.400 3.700 300 500 74.800 10.900 6.100 3.800 4.300 6.800

100,0 2,6 2,1 0,5 8,2 2,8 4,4 0,3 0,6 89,2 13,0 7,3 4,6 5,2 8,1

• 400 400 200 700 400 500 100 200 1.300 800 600 500 500 700

• 0,5 0,4 0,2 0,8 0,5 0,6 0,2 0,2 1,5 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8

Áætlaður fjöldi#Estimated number

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Öryggisbil CI (± 95%)

95


3

Vinnumarkaður 3.7

Starfandi eftir atvinnugreinum, kyni og búsetu 2012–2013 Employed persons by economic activity, sex and residence 2012–2013

Áætlaður fjöldi#Estimated number

Opinber stjórnsýsla#Public administration Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Health services, social work Önnur þjónusta og ótilgreind#Other services and n.s.

2012 Fjöldi Hlutfall Number Percent

Fjöldi Number

2013 Hlutfall Percent

Öryggisbil CI (± 95%)

4.600 15.100 14.800 6.900

5,7 18,6 18,3 8,5

4.800 15.300 16.600 6.300

5,7 18,2 19,8 7,5

600 1.000 1.000 700

0,7 1,2 1,2 0,8

Höfuðborgarsvæði#Capital region Landbúnaður og fiskveiðar#Agriculture and fishing Landbúnaður#Agriculture Fiskveiðar#Fishing Iðngreinar#Industry Fiskiðnaður#Fish processing Annar iðnaður#Manufacturing except fish processing Veitustarfsemi#Electricity & water supply Mannvirkjagerð#Construction Þjónustugreinar#Services Verslun og viðgerðaþjónusta#Wholesale, retail trade, repairs Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels, restaurants Samgöngur og flutningar#Transport, communication Fjármálaþjónusta#Financial intermediation Fasteigna- og viðskiptaþjónusta#Real estate & business activities Opinber stjórnsýsla#Public administration Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Health services, social work Önnur þjónusta og ótilgreind#Other services and n.s.

109.500 1.700 700 1.000 16.800 600 9.800 700 5.700 91.100 16.400 5.600 8.500 6.000 13.700 5.600 12.000 13.700 9.600

100,0 1,5 0,6 0,9 15,3 0,6 8,9 0,6 5,2 83,1 15,0 5,1 7,7 5,4 12,5 5,1 11,0 12,5 8,8

112.800 1.600 900 800 17.700 800 9.800 900 6.200 93.500 16.900 6.700 7.800 5.700 14.000 5.600 12.800 14.400 9.600

100,0 1,4 0,8 0,7 15,7 0,7 8,7 0,8 5,5 82,8 15,0 5,9 6,9 5,0 12,4 5,0 11,3 12,7 8,5

• 300 300 200 1.100 200 800 200 600 1.900 1.000 700 700 600 1.000 600 900 1.000 800

• 0,3 0,2 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,6 1,7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7

Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Landbúnaður og fiskveiðar#Agriculture and fishing Landbúnaður#Agriculture Fiskveiðar#Fishing Iðngreinar#Industry Fiskiðnaður#Fish processing Annar iðnaður#Manufacturing except fish processing Veitustarfsemi#Electricity & water supply Mannvirkjagerð#Construction Þjónustugreinar#Services Verslun og viðgerðaþjónusta#Wholesale, retail trade, repairs Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels, restaurants Samgöngur og flutningar#Transport, communication Fjármálaþjónusta#Financial intermediation Fasteigna- og viðskiptaþjónusta#Real estate & business activities Opinber stjórnsýsla#Public administration Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Health services, social work Önnur þjónusta og ótilgreind#Other services and n.s.

59.600 8.100 4.100 3.900 14.100 3.500 6.500 500 3.600 37.400 6.100 2.500 3.300 1.500 3.600 3.400 7.500 5.600 3.900

100,0 13,6 7,0 6,6 23,6 5,9 10,9 0,8 6,0 62,8 10,3 4,2 5,5 2,6 6,1 5,7 12,5 9,4 6,5

62.100 6.600 3.800 2.800 15.000 4.200 6.100 400 4.400 40.500 6.800 3.400 4.100 1.500 3.800 3.300 7.700 6.400 3.500

100,0 10,6 6,1 4,5 24,2 6,7 9,8 0,6 7,0 65,2 10,9 5,4 6,6 2,4 6,2 5,4 12,4 10,3 5,6

• 700 500 400 1.000 500 600 200 500 1.500 700 500 500 300 500 500 700 700 500

• 1,1 0,8 0,7 1,6 0,9 1,0 0,3 0,9 2,4 1,1 0,8 0,9 0,5 0,8 0,8 1,2 1,1 0,8

@@ Sjá töflu 3.1. Atvinnugreinar flokkaðar í samræmi við Íslenska atvinnugreinaflokkun, ÍSAT2008.#Cf. table 3.1. Economic activity is classified in accordance with the Icelandic version of NACE, Rev. 2.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

96

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.8

Starfandi eftir starfsstéttum, kyni og búsetu 2012–2013 Employed persons by occupation, sex and residence 2012–2013 2012 Fjöldi Hlutfall Number Percent

Fjöldi Number

2013 Hlutfall Percent

Starfandi#Employed Stjórnendur og embættismenn#Senior officials and managers Sérfræðingar#Professionals Sérmenntað starfsfólk#Associate professionals Skrifstofufólk#Clerks Þjónustu- og verslunarfólk#Service and shop workers Bændur og fiskimenn#Agricultural and fishery workers Sérhæft iðnaðarstarfsfólk#Craft and related trades workers Véla- og vélgæslufólk#Plant and machine operators Ósérhæft starfsfólk#Elementary occupations

169.100 17.300 36.500 26.200 7.600 36.000 7.500 19.200 7.800 11.100

100,0 10,2 21,6 15,5 4,5 21,3 4,4 11,3 4,6 6,5

174.900 19.200 37.000 27.000 6.800 39.100 6.600 19.600 8.300 11.200

100,0 11,0 21,2 15,5 3,9 22,3 3,8 11,2 4,8 6,4

• 1.100 1.400 1.300 700 1.400 700 1.100 700 900

• 0,6 0,8 0,7 0,4 0,8 0,4 0,6 0,4 0,5

Karlar#Males Stjórnendur og embættismenn#Senior officials and managers Sérfræðingar#Professionals Sérmenntað starfsfólk#Associate professionals Skrifstofufólk#Clerks Þjónustu- og verslunarfólk#Service and shop workers Bændur og fiskimenn#Agricultural and fishery workers Sérhæft iðnaðarstarfsfólk#Craft and related trades workers Véla- og vélgæslufólk#Plant and machine operators Ósérhæft starfsfólk#Elementary occupations

88.000 10.600 14.400 11.900 1.600 13.400 6.300 16.800 7.100 5.900

100,0 12,1 16,4 13,5 1,9 15,2 7,2 19,1 8,0 6,7

91.200 12.100 15.000 12.300 1.200 15.000 5.000 17.100 7.400 6.100

100,0 13,3 16,5 13,5 1,4 16,4 5,5 18,7 8,1 6,7

• 900 900 900 300 900 600 1.000 700 600

• 0,9 1,0 1,0 0,3 1,0 0,6 1,1 0,8 0,7

Konur#Females Stjórnendur og embættismenn#Senior officials and managers Sérfræðingar#Professionals Sérmenntað starfsfólk#Associate professionals Skrifstofufólk#Clerks Þjónustu- og verslunarfólk#Service and shop workers Bændur og fiskimenn#Agricultural and fishery workers Sérhæft iðnaðarstarfsfólk#Craft and related trades workers Véla- og vélgæslufólk#Plant and machine operators Ósérhæft starfsfólk#Elementary occupations

81.200 6.600 22.100 14.300 6.000 22.600 1.200 2.400 800 5.200

100,0 8,2 27,3 17,6 7,4 27,8 1,5 2,9 1,0 6,4

83.800 7.100 22.000 14.700 5.600 24.100 1.600 2.500 1.000 5.200

100,0 8,5 26,3 17,6 6,7 28,8 1,9 3,0 1,1 6,2

• 700 1.100 1.000 600 1.100 300 400 300 600

• 0,8 1,3 1,1 0,7 1,3 0,4 0,5 0,3 0,7

Höfuðborgarsvæði#Capital region Stjórnendur og embættismenn#Senior officials and managers Sérfræðingar#Professionals Sérmenntað starfsfólk#Associate professionals Skrifstofufólk#Clerks Þjónustu- og verslunarfólk#Service and shop workers Bændur og fiskimenn#Agricultural and fishery workers Sérhæft iðnaðarstarfsfólk#Craft and related trades workers Véla- og vélgæslufólk#Plant and machine operators Ósérhæft starfsfólk#Elementary occupations

109.500 11.500 27.000 19.400 5.400 24.100 900 10.200 4.500 6.700

100,0 10,5 24,6 17,7 4,9 22,0 0,8 9,3 4,1 6,1

112.800 12.600 27.800 19.400 4.700 25.700 900 10.600 4.100 7.000

100,0 11,2 24,7 17,2 4,1 22,8 0,8 9,4 3,7 6,2

• 900 1.300 1.100 600 1.200 300 800 500 700

• 0,8 1,2 1,0 0,5 1,1 0,2 0,7 0,5 0,6

Áætlaður fjöldi#Estimated number

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Öryggisbil CI (± 95%)

97


3

Vinnumarkaður 3.8

Starfandi eftir starfsstéttum, kyni og búsetu 2012–2013 Employed persons by occupation, sex and residence 2012–2013 2012 Fjöldi Hlutfall Number Percent

Áætlaður fjöldi#Estimated number

Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Stjórnendur og embættismenn#Senior officials and managers Sérfræðingar#Professionals Sérmenntað starfsfólk#Associate professionals Skrifstofufólk#Clerks Þjónustu- og verslunarfólk#Service and shop workers Bændur og fiskimenn#Agricultural and fishery workers Sérhæft iðnaðarstarfsfólk#Craft and related trades workers Véla- og vélgæslufólk#Plant and machine operators Ósérhæft starfsfólk#Elementary occupations

59.600 5.800 9.600 6.800 2.300 11.800 6.600 9.000 3.400 4.400

100,0 9,7 16,1 11,4 3,8 19,8 11,0 15,1 5,7 7,4

Fjöldi Number

2013 Hlutfall Percent

62.100 6.600 9.200 7.700 2.200 13.300 5.700 9.000 4.200 4.200

100,0 10,6 14,8 12,3 3,5 21,5 9,2 14,5 6,8 6,8

Öryggisbil CI (± 95%) • 700 800 700 400 900 600 800 500 500

• 1,1 1,3 1,2 0,6 1,5 1,0 1,3 0,9 0,9

@@ Sjá töflu 3.1. Starfsstéttaflokkun er í samræmi við Íslenska starfaflokkun, ÍSTARF95.#Cf. table 3.1. Occupations are classified in accordance with the Icelandic version of ISCO-88.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

Mynd 3.2  Atvinnuleysi 1991–2013 Figure 3.2  Unemployment 1991–2013 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 %

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1991

1995

1998

2001

Vinnumálastofnun Directorate of Labour

98

2004

2007

2010

2013

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Labour force survey LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.9

Meðalfjöldi vinnustunda á viku eftir starfshlutfalli, kyni og aldri 2009–2013 Average hours of work per week by full-time/part-time employment, sex and age groups 2009–2013

Meðalfjöldi vinnustunda#Average hours 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

Starfandi alls#Employed, total Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

39,6 31,4 41,6 39,3 43,8 34,3 45,8 43,3 34,9 28,6 36,7 34,3

39,5 30,8 41,4 40,0 43,6 34,3 45,5 44,0 34,9 27,5 36,7 35,0

40,0 30,9 42,0 40,4 44,0 34,1 46,3 44,0 35,3 27,8 37,1 35,9

39,8 30,7 42,2 39,6 43,9 34,1 46,4 43,6 35,2 27,1 37,4 34,9

39,8 31,0 41,9 40,5 44,0 33,7 46,2 44,7 35,1 28,5 37,0 35,1

0,3 0,9 0,4 0,7 0,5 1,4 0,6 1,0 0,5 1,1 0,6 1,0

Fullt starf#Full-time employment Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

44,9 44,7 45,0 44,5 46,8 45,6 47,3 45,8 41,7 43,4 41,4 41,8

44,6 43,1 44,9 44,4 46,7 44,7 47,1 46,6 41,1 40,9 41,4 40,4

44,6 42,2 45,1 44,4 46,8 43,8 47,5 46,3 41,1 39,9 41,3 41,2

44,7 43,5 45,2 43,9 47,0 44,8 47,7 45,7 41,3 41,6 41,3 40,8

44,9 44,1 44,9 45,0 47,1 45,7 47,4 47,0 41,2 42,0 41,0 41,4

0,4 1,1 0,4 0,8 0,5 1,6 0,6 1,0 0,5 1,4 0,6 1,2

Hlutastarf alls#Part-time employment Karlar og konur#Males and females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

23,2 17,1 26,1 25,1 21,9 16,4 26,2 25,9 23,7 17,6 26,1 24,8

24,0 18,0 26,8 26,3 22,3 18,0 25,9 24,8 24,7 18,0 27,0 26,9

24,9 19,2 28,3 26,0 23,5 18,6 29,7 24,5 25,4 19,6 27,9 26,5

24,1 18,4 28,2 24,3 22,8 19,0 27,8 24,5 24,7 18,0 28,3 24,3

24,1 18,4 28,2 24,7 22,3 17,8 28,5 24,3 24,8 18,8 28,1 24,8

0,6 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 2,8 2,5 0,6 1,1 0,9 1,1

@@ Sjá töflu 3.1. Meðalfjöldi vinnustunda þeirra sem unnu a.m.k. eina klukkustund í viðmiðunarviku.#Cf. table 3.1. Average hours of work of persons working one hour or more in the reference week.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

99


3

Vinnumarkaður 3.10 Meðalfjöldi vinnustunda á viku eftir starfshlutfalli, búsetu og aldri 2009–2013 Average hours of work per week by full-time/part-time employment, residence and age groups 2009–2013 Meðalfjöldi vinnustunda#Average hours 2009

2010

2011

2012

2013

2013 Öryggisbil CI (± 95%)

Starfandi alls#Employed, total Höfuðborgarsvæði#Capital region 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

38,6 30,2 40,7 38,6 41,5 33,9 43,3 40,7

38,2 29,3 40,1 38,9 41,9 33,9 43,8 41,7

38,5 29,7 40,6 38,7 42,7 33,5 44,6 43,0

38,3 29,2 41,1 37,7 42,6 34,6 44,2 42,6

38,3 29,9 40,5 39,1 42,5 33,6 44,4 42,8

0,4 1,1 0,5 0,8 0,7 1,7 0,8 1,4

Fullt starf#Full-time employment Höfuðborgarsvæði#Capital region 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

43,8 44,4 43,8 43,3 46,9 45,2 47,2 46,7

43,3 42,2 43,5 43,2 46,9 44,6 47,5 46,3

43,0 41,4 43,3 42,9 47,5 43,7 48,4 46,7

43,4 42,8 43,9 42,1 47,1 45,0 47,6 46,6

43,3 43,4 43,3 43,3 47,6 45,5 47,9 47,9

0,4 1,3 0,5 0,8 0,7 1,8 0,9 1,4

Hlutastarf#Part-time employment Höfuðborgarsvæði#Capital region 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

22,4 17,1 25,4 24,9 24,6 17,2 27,2 25,4

23,3 18,1 25,9 25,8 25,5 17,9 28,4 27,2

24,1 19,0 27,8 24,7 26,4 19,7 29,0 28,4

23,3 18,2 27,9 23,4 25,9 19,0 28,9 26,1

23,4 18,1 27,5 24,7 25,5 19,2 29,3 24,8

0,7 1,0 1,1 1,2 1,0 1,6 1,5 2,0

@@ Sjá töflu 3.1. Meðalfjöldi vinnustunda þeirra sem unnu a.m.k. eina klukkustund í viðmiðunarviku.#Cf. table 3.1. Average hours of work of persons working one hour or more in the reference week.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

100

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


3

Labour market 3.11 Atvinnuleysi og hlutfall starfandi eftir kyni og mánuðum 2013–2014 Unemployment and employment rate by sex and month 2013–2014 Alls#Total Atvinnuleysi Hlutfall starfandi Unemployment Employment rate rate

Karlar#Males Atvinnuleysi Hlutfall starfandi Unemployment Employment rate rate

Konur#Females Atvinnuleysi Hlutfall starfandi Unemployment Employment rate rate

2013 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

5,8 4,7 6,9 6,6 7,5 6,4 3,6 4,4 5,2 5,0 4,2 4,4

74,1 75,1 73,8 76,6 77,2 78,9 81,0 78,8 77,6 77,5 76,3 77,3

6,4 4,5 7,4 7,2 8,4 6,7 3,8 4,7 5,2 5,4 4,2 4,3

76,0 78,1 75,2 78,5 80,7 81,2 84,8 80,9 79,7 80,2 78,2 79,4

5,1 4,8 6,3 6,0 6,5 6,1 3,4 4,1 5,3 4,5 4,2 4,6

72,1 72,0 72,4 74,6 73,6 76,5 77,0 76,7 75,4 74,8 74,4 75,1

2014 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September

6,8 4,3 6,1 6,0 7,2 4,6 3,3 4,7 4,1

73,9 75,6 75,0 74,4 78,8 81,4 82,1 79,1 75,9

8,1 4,7 6,7 6,7 6,5 4,5 3,1 3,6 4,0

75,9 79,1 77,6 76,9 83,1 85,4 87,1 82,8 76,9

5,4 3,9 5,5 5,3 7,9 4,7 3,5 5,9 4,3

71,8 72,2 72,4 71,9 74,6 77,3 77,1 75,3 74,8

@@ Sjá töflu 3.1.#Cf. table 3.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

Mynd 3.3  Mánaðarlegt atvinnuleysi 2005–2014 Figure 3.3  Monthly unemployment 2005–2014 14 12 10 8 %

6 4 2 0 2005 ágúst

2006 des.

2008 apríl

Rannsókn Survey

2009 ágúst

2010 des.

Árstíðaleiðrétt Seasonal adjustment

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2012 apríl

2013 ágúst

2014 sept.

Leitni SA-Trend

101


4

Laun og tekjur Wages and income

Útreikningar á launaþróun og launum byggjast á upplýsingum úr launarannsókn Hagstofu Íslands. Launarannsóknin er byggð á úrtaki fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana með tíu eða fleiri starfsmenn og er gagna aflað mánaðarlega rafrænt fyrir öll störf. Safnað er ýtarlegum upplýsingum um laun, launakostnað, greiddar stundir og ýmsa bakgrunnsþætti starfsmanna og launagreiðenda. Mánaðarleg launavísitala mælir mánaðarlegar breytingar á reglulegum launum á íslenskum vinnumarkaði og sýnir almenna launaþróun. Ársfjórðungsleg launavísitala gefur sundurliðaðar upplýsingar um launaþróun einstakra hópa á íslenskum vinnumarkaði. Birtar eru niðurstöður eftir launþegahópum og atvinnugrein.

Launavísitala hækkaði um 5,7% að meðaltali 2013 Árið 2013 hækkaði launavísitala að meðaltali um 5,7% en meðaltalshækkun kaupmáttar launa, sem sýnir breytingu launavísitölu umfram breytingu á vísitölu neysluverðs, var 1,7%.

Regluleg laun voru 436 þúsund krónur á mánuði Regluleg mánaðarlaun fullvinnandi launamanna á íslenskum vinnumarkaði voru 436 þúsund krónur að meðaltali árið 2013. Algengast var að regluleg laun væru á bilinu 250–300 þúsund krónur og voru ríflega 17% launamanna með regluleg laun á því bili. Þá voru rúmlega 75% launamanna með regluleg laun undir 500 þúsund krónum á mánuði. Regluleg laun karla voru 475 þúsund krónur að meðaltali og regluleg laun kvenna 393 þúsund krónur.

Regluleg laun voru hæst á almennum vinnumarkaði Á almennum vinnumarkaði voru regluleg laun 467 þúsund krónur á mánuði árið 2013. Regluleg laun opinberra starfsmanna voru 397 þúsund krónur að meðaltali . Eftir atvinnugreinum voru regluleg laun fullvinnandi hæst í fjármálaog vátryggingastarfsemi (K) en þar voru regluleg laun 653 þúsund að meðaltali.

Göngutúr í veðurblíðunni © Ernir Eyjólfsson

103


4

Laun og tekjur Wage statistics are mainly based on data from the Icelandic Survey on Wages, Earnings and Labour Cost. The target population contains all business units (company, institution or municipality) with more than 10 employees. In the survey, data is collected directly from business unit through the software used for calculating wages. Every month, a business unit in the survey sends information containing detailed information on the structure of earnings and labour cost items for all their employees, as well as background data on the employees and the business unit.

Wage index The monthly wage index is calculated and published according to the legal act on the wage index No 89/1989 and is a timely indicator of changes in regular wages. The quarterly wage index reflects changes in regular wages in the private sector by occupational group and economic activity, as well as overall changes in regular wages in the public sector.

Monthly regular salaries were 436 thousand ISK in the year 2013 In the year 2013 employees’ mean monthly regular salaries for full-time employees were 436 thousand ISK. The most common salaries were between 250–300 thousand ISK and about 17% of the employees received regular salaries in that range. About 75% of the employees had monthly regular salaries less than 500 thousand ISK. Mean monthly regular salaries for men were 475 thousand ISK and 393 thousand for women.

Regular salaries highest in the private Mean monthly regular salaries in the private sector were 467 thousand ISK for full-time employees. Mean monthly regular salaries in the public sector were 397 thousand ISK. The mean regular salaries were highest in the economic activity of Financial and insurance activities (K) 653 thousand ISK in 2013.

The wage index increased by 5.7% on average In 2013, the average increase of the wage index was 5.7% while the average increase of real wages was 1.7%.

104

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.1

Launavísitala 1989–2014 Wage index for the whole economy 1989–2014 Ársmeðaltal Annual average

Jan.

Febr.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

Des. 1988=100#Dec. 1988=100 1989 106,3 1990 116,1 1991 125,8 1992 129,5 1993 131,3 1994 132,9 1995 138,9 1996 147,8 1997 155,8 1998 170,4 1999 182,0 2000 194,1 2001 211,3 2002 226,4 2003 239,1 2004 250,3 2005 267,2 2006 292,7 2007 319,1 2008 345,0 2009 358,6 2010 375,8 2011 401,3 2012 432,5 2013 457,0 2014 •

100,0 113,3 120,2 127,8 130,7 131,9 133,9 146,7 148,8 167,9 180,4 186,9 204,2 224,6 237,0 244,9 261,1 282,8 311,5 330,9 355,7 366,9 383,2 418,2 439,2 468,5

100,6 114,7 120,3 127,8 130,8 132,0 134,8 146,9 148,9 168,4 180,9 189,3 204,8 224,8 237,5 245,4 261,9 284,4 312,3 333,5 355,7 368,6 383,9 427,1 449,4 470,5

101,3 114,7 123,7 128,1 131,1 132,1 136,6 147,4 149,5 168,7 181,2 189,6 207,0 225,0 237,8 246,8 262,9 285,4 313,2 337,6 356,1 369,0 385,2 431,7 455,3 475,3

102,6 114,7 123,7 128,1 131,1 132,2 137,3 147,4 154,1 169,2 181,4 191,1 208,7 225,4 238,0 247,5 264,2 286,4 314,6 340,5 355,4 369,5 385,6 431,4 456,4 478,4

105,7 115,0 123,7 130,0 131,2 132,2 138,8 147,8 156,7 169,4 181,6 194,5 210,0 225,8 238,5 249,5 265,9 289,1 316,9 342,0 356,0 370,1 389,9 432,9 456,5 480,4

106,3 116,6 127,0 130,1 131,3 133,1 139,6 147,9 157,1 169,9 181,8 195,7 211,7 226,3 239,0 251,1 267,0 290,4 319,0 346,2 356,7 378,3 405,0 433,1 457,8 482,7

106,8 116,9 129,2 130,2 131,3 133,1 139,7 147,9 157,9 170,4 182,0 196,4 212,4 226,5 239,3 251,4 268,0 295,4 319,8 348,8 358,0 379,5 409,1 433,5 457,5 484,7

107,0 116,9 129,2 130,2 131,3 133,2 140,3 147,9 158,0 171,4 182,2 196,6 213,9 226,7 239,6 252,0 268,9 297,4 321,1 350,4 358,1 379,5 409,7 433,7 458,6 490,6

110,1 116,6 129,3 130,3 131,5 133,3 140,8 148,0 158,5 171,7 182,5 196,8 214,8 227,2 239,9 252,5 269,8 298,9 323,1 352,2 359,0 380,7 412,8 436,3 462,0 •

110,3 116,9 127,8 130,4 131,5 133,6 141,2 148,2 159,3 172,1 182,9 197,2 215,2 227,9 240,4 253,2 270,6 300,4 324,6 353,3 360,1 381,8 415,7 436,8 463,1 •

112,7 117,0 127,8 130,4 131,8 133,7 141,5 148,2 159,8 172,5 183,5 197,4 215,9 228,1 240,7 253,8 272,3 301,0 325,9 351,3 365,4 382,4 416,9 437,7 464,2 •

112,7 120,1 127,8 130,7 131,9 133,8 141,8 148,7 160,7 173,3 184,0 198,0 217,0 228,7 241,0 255,5 273,9 300,8 326,6 353,6 366,5 383,1 418,2 437,7 463,8 •

@@ Mánaðarleg launavísitala byggist á þróun reglulegra launa.#Monthly wage index is based on regular salaries. // www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

105


4

Laun og tekjur 4.2

Vísitala launa helstu launþegahópa 2006–2014 Wage index in the private and the public sector 2006–2014

Meðaltal ársins 2005=100 Base year is 2005 average

1. ársfjórðungur 1st quarter

2. ársfjórðungur 2nd quarter

3. ársfjórðungur 3rd quarter

4. ársfjórðungur 4th quarter

Ársmeðaltal Annual average

Vinnumarkaður alls#Total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

106,8 118,6 127,0 134,9 139,6 145,9 161,7 170,1 179,4

108,7 120,2 130,4 135,1 141,3 149,5 163,9 173,5 182,9

112,0 121,8 133,3 136,0 144,2 155,9 164,8 174,5 •

114,0 123,6 133,9 138,2 145,2 158,5 166,1 176,1 •

110,3 121,0 131,1 136,1 142,5 152,4 164,1 173,5 •

Starfsmenn á almennum vinnumarkaði# Private sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

106,7 119,1 128,1 133,3 139,1 146,9 163,2 172,6 182,4

108,2 120,9 132,0 133,6 141,2 151,2 165,3 175,4 185,5

112,1 122,6 133,5 134,7 144,9 157,1 166,3 176,4 •

114,3 124,8 132,8 137,3 146,0 159,7 167,9 178,2 •

110,3 121,8 131,6 134,7 142,8 153,7 165,6 175,6 •

Opinberir starfsmenn alls# Public sector, total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

107,2 117,4 124,6 138,7 140,7 143,3 158,0 163,9 172,0

109,8 118,6 126,6 138,6 141,3 145,4 160,7 168,7 176,4

111,6 119,9 132,7 139,2 142,3 152,9 161,0 169,6 •

113,2 120,8 136,2 140,3 143,0 155,5 161,8 170,7 •

110,4 119,2 130,0 139,2 141,8 149,2 160,4 168,2 •

Mynd 4.1  Launavísitala og vísitala kaupmáttar launa 2013–2014, ársbreyting Figure 4.1  Wage index and real wages index 2013–2014, annual changes 7 6 5 %

4 3 2 1 0 Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

Jan.

Launavísitala Wage index

106

Febr.

Mars

Apr.

Maí

Júní

Júlí

Vísitala kaupmáttar launa Real wage index LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.2

Vísitala launa helstu launþegahópa 2006–2014 Wage index in the private and the public sector 2006–2014

Meðaltal ársins 2005=100 Base year is 2005 average

1. ársfjórðungur 1st quarter

2. ársfjórðungur 2nd quarter

3. ársfjórðungur 3rd quarter

4. ársfjórðungur 4th quarter

Ársmeðaltal Annual average

Ríkisstarfsmenn# Central government 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

106,0 116,5 124,0 136,8 138,1 141,1 156,9 162,6 171,6

108,6 118,4 125,9 136,7 138,9 143,6 159,5 167,6 176,8

111,0 120,1 133,4 137,2 140,2 150,9 159,8 168,8 •

112,2 121,0 136,4 137,8 140,7 153,7 160,2 169,9 •

109,4 119,0 129,8 137,1 139,5 147,2 159,1 167,2 •

Starfsmenn sveitarfélaga# Local government 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

108,9 118,3 125,0 141,0 143,9 146,0 159,4 165,6 172,4

111,3 118,7 127,2 141,0 144,2 147,7 162,1 170,2 176,1

112,2 119,1 131,1 141,6 144,9 155,2 162,4 170,6 •

114,1 120,1 135,4 143,4 145,8 157,7 163,6 171,7 •

111,6 119,0 129,6 141,7 144,7 151,5 161,9 169,5 •

@@ Vísitala launa byggist á þróun reglulegra launa. Opinberir starfsmenn teljast þeir starfsmenn sem eru starfsmenn sveitarfélaga og þeir sem fá greidd laun frá fjársýslu ríkisins. Aðrir tilheyra almennum vinnumarkaði.#Wage index is based on regular salaries. Employees in the public sector recieve renumeration from either municipalities or the central government. Other employees belong to the private sector.

// www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

107


4

Laun og tekjur 4.3

Vísitala launa á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt 2011–2014 Wage index in the private sector by occupational group 2011–2014

Meðaltal ársins 2005=100 Base year is 2005 average

1. ársfjórðungur 1st quarter

2. ársfjórðungur 2nd quarter

3. ársfjórðungur 3rd quarter

4. ársfjórðungur 4th quarter

Ársmeðaltal Annual average

Alls#Total 2011 2012 2013 2014

146,9 163,2 172,6 182,4

151,2 165,3 175,4 185,5

157,1 166,3 176,4 •

159,7 167,9 178,2 •

153,7 165,6 175,6 •

Stjórnendur#Managers 2011 2012 2013 2014

136,4 148,9 158,1 165,9

139,6 151,6 159,9 168,5

143,8 153,2 160,8 •

145,3 154,0 161,9 •

141,2 151,9 160,2 •

Sérfræðingar#Professionals 2011 2012 2013 2014

148,2 165,2 177,0 186,6

152,3 168,1 180,3 190,9

158,2 169,7 181,5 •

160,3 172,0 183,1 •

154,7 168,7 180,5 •

Tæknar og sérmenntað starfsfólk# Technicians and associate professionals 2011 2012 2013 2014

146,6 162,7 171,7 181,3

150,8 165,3 175,4 186,1

156,5 166,2 176,8 •

158,5 167,4 178,6 •

153,0 165,4 175,6 •

Skrifstofufólk#Clerks 2011 2012 2013 2014

155,1 174,3 186,0 199,1

159,7 176,8 190,4 202,1

166,5 178,5 192,4 •

169,2 180,5 194,5 •

162,5 177,5 190,8 •

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk# Service workers and shop and market sales workers 2011 2012 2013 2014

149,9 167,2 177,8 190,3

155,1 169,5 181,4 193,1

161,4 170,9 181,9 •

165,2 173,5 184,3 •

157,8 170,2 181,3 •

Iðnaðarmenn#Craft workers 2011 2012 2013 2014

139,0 152,4 160,3 169,0

142,9 154,6 162,5 171,1

148,0 155,2 163,6 •

149,7 156,1 164,6 •

144,8 154,6 162,8 •

Verkafólk#General, machine and specialized workers 2011 2012 2013 2014

154,8 173,1 181,3 190,7

159,4 173,2 183,3 193,2

166,7 173,8 183,8 •

170,4 175,6 186,3 •

162,7 173,9 183,7 •

@@ Vísitala launa byggist á þróun reglulegra launa. Starfsstéttir byggjast á ÍSTARF95.#Wage index is based on regular salaries. Occupations are based on ÍSTARF95 classification of occupations.

// www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

108

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.4

Vísitala launa á almennum vinnumarkaði eftir atvinnugrein 2010–2014 Wage index in the private sector by economic activity 2010–2014

Meðaltal ársins 2005=100 Base year is 2005 average

1. ársfjórðungur 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter

Ársmeðaltal Annual average

Alls#Total 2010 2011 2012 2013 2014

139,1 146,9 163,2 172,6 182,4

141,2 151,2 165,3 175,4 185,5

144,9 157,1 166,3 176,4 •

146,0 159,7 167,9 178,2 •

142,8 153,7 165,6 175,6 •

Iðnaður#Manufacturing (D) 2010 2011 2012 2013 2014

139,2 146,0 161,3 169,7 178,2

141,1 149,9 162,9 171,7 179,6

144,1 155,4 163,3 172,3 •

145,2 158,1 164,7 173,9 •

142,4 152,3 163,0 171,9 •

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð# Construction (F) 2010 2011 2012 2013 2014

138,0 141,4 153,1 161,2 172,6

139,4 144,1 154,3 163,5 176,4

141,9 150,1 156,1 165,3 •

141,0 151,0 157,3 167,5 •

140,1 146,6 155,3 164,4 •

Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta# Wholesale and retail trade; repair (G) 2010 2011 2012 2013 2014

136,9 144,0 158,4 167,0 177,2

138,9 148,5 160,4 169,8 179,4

142,2 153,8 161,0 170,3 •

143,3 156,1 162,6 172,0 •

140,3 150,5 160,4 169,7 •

Samgöngur og flutningar# Transport, storage and communication (I) 2010 2011 2012 2013 2014

146,7 156,6 176,1 186,2 197,8

149,3 161,6 179,1 190,6 203,3

154,2 168,6 180,2 192,8 •

155,9 172,3 181,8 195,0 •

151,5 164,7 179,1 191,1 •

Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar#Financial intermediation (J) 2010 2011 2012 2013 2014

140,7 152,7 174,0 187,2 197,0

143,3 157,4 177,3 190,9 202,5

148,4 164,3 179,6 191,7 •

150,4 166,8 181,9 193,6 •

145,7 160,2 178,1 190,8 •

@@ Vísitala launa byggist á þróun reglulegra launa. Atvinnugreinaflokkun er í samræmi við ÍSAT95.#Wage index is based on regular salaries. Economic activities are based on ÍSAT95.

// www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

109


4

Laun og tekjur 4.5

Vísitala kaupmáttar launa 1989–2014 Real wage index 1989–2014

Meðaltal ársins Base year average 2000=100 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ársmeðaltal Annual average

Jan.

Febr.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

86,1 81,8 83,0 82,4 80,3 80,0 82,3 85,6 88,6 95,4 98,5 100,0 102,0 104,3 107,9 109,4 112,3 115,2 119,6 115,2 106,8 106,1 108,9 111,7 113,6 •

90,5 82,8 82,3 81,8 81,4 79,9 79,8 86,0 85,5 94,5 100,2 98,2 103,4 104,2 108,3 109,3 111,9 116,2 119,5 120,2 109,0 105,5 108,2 110,8 111,7 115,5

89,1 82,8 82,2 81,7 81,1 79,8 80,3 85,9 85,6 94,7 100,3 99,2 103,3 104,2 108,0 109,4 111,7 116,3 119,7 119,5 108,4 104,8 107,1 112,0 112,5 115,3

87,6 82,3 84,2 81,8 81,2 79,8 81,5 86,1 85,6 94,6 100,0 98,7 103,5 104,0 107,5 109,4 111,6 115,4 119,9 119,2 109,2 104,3 106,4 112,1 113,7 116,2

86,9 81,8 83,5 81,8 81,0 79,8 81,9 85,7 88,0 94,6 99,6 99,0 102,9 104,2 107,6 109,0 112,3 114,3 119,6 116,3 108,5 104,2 105,7 111,1 113,8 116,6

87,4 81,4 82,5 82,9 81,0 79,8 82,7 85,8 89,5 94,5 99,1 100,4 102,1 104,2 107,9 109,0 112,9 113,9 119,6 115,2 107,5 103,9 105,9 111,5 113,8 117,0

86,3 82,0 83,8 82,8 80,7 80,2 83,0 85,8 89,6 94,8 98,6 100,6 101,8 104,1 108,2 109,5 112,9 113,5 120,0 115,6 106,2 106,6 109,5 111,0 113,6 117,1

85,8 81,8 84,6 82,7 80,0 80,1 82,8 85,5 89,8 95,5 98,3 100,9 101,5 104,5 108,4 109,9 113,2 115,0 120,1 115,4 106,4 107,6 110,5 112,0 113,8 117,8

84,6 81,7 84,1 82,8 79,5 80,0 82,8 85,1 89,6 96,2 97,8 101,2 101,8 104,6 108,2 109,9 112,6 115,2 119,8 114,9 105,9 107,4 110,3 112,2 113,7 118,2

85,3 81,4 83,6 82,8 79,2 80,0 82,8 85,1 89,5 96,1 97,2 100,7 101,5 104,3 107,7 109,5 111,8 115,3 119,5 114,5 105,3 107,7 110,5 112,0 114,1 119,1

84,0 81,2 82,1 82,9 79,0 80,3 83,0 85,1 89,9 96,0 97,1 100,2 101,2 104,4 107,6 109,3 111,8 115,8 119,3 112,4 104,5 107,2 110,9 111,8 114,4 •

84,3 80,9 82,0 82,7 79,4 80,3 83,3 85,3 90,3 96,2 97,2 100,2 101,1 104,5 107,5 109,2 112,4 116,0 119,0 109,9 105,2 107,3 111,2 111,7 114,3 •

83,2 82,7 81,9 82,2 79,8 80,1 83,3 85,6 90,6 96,5 96,9 100,4 100,9 104,6 107,5 109,6 112,7 115,8 118,7 109,0 105,0 107,2 111,1 111,6 113,6 •

@@ Sýnir breytingu launavísitölu umfram breytingu á vísitölu neysluverðs.#Refers to the change in the wage index deflated by the CPI. // www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

Vissir þú Did you know Atvinnutekjur voru hæstar á Austurlandi 2013 Income from employment was highest in the East 2013

110

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.6

Regluleg laun eftir launþegahóp og atvinnugrein 2013 Regular salaries for the private and the public sector and economic activity 2013

Þúsundir króna á mánuði Thousand ISK per month

Alls Fullvinnandi Hlutastarfsfólk Total Full-time Part-time Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Average Median Average Median Average Median

Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

398 447 361

349 374 335

436 475 393

375 397 359

321 332 317

293 283 297

Almennur vinnumarkaður#Private sector Karlar#Males Konur#Females

429 465 378

354 377 326

467 490 421

388 399 364

311 322 304

276 281 274

Opinberir starfsmenn#Public sector Karlar#Males Konur#Females

369 411 352

346 370 339

397 438 375

368 395 359

327 343 323

306 286 310

Framleiðsla#Manufacturing (C) Karlar#Males Konur#Females

391 426 326

330 360 272

423 446 364

353 377 301

282 309 263

256 273 245

Rafmagns-, gas- og hitaveitur# Electricity, gas, steam and air conditioning supply (D) Karlar#Males Konur#Females

510 527 465

430 473 370

526 535 498

449 476 378

328 345 316

295 282 295

Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun# Water supply; sewerage, waste management etc. (E) Karlar#Males Konur#Females

359 361 355

310 307 325

367 369 360

309 306 343

334 331 345

302 290 310

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð#Construction (F) Karlar#Males Konur#Females

394 392 417

350 350 328

406 403 449

350 350 377

362 364 339

344 345 317

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum# Wholesale and retail trade; repair of motor vehicle (G) Karlar#Males Konur#Females

369 405 329

306 340 285

418 440 371

361 379 329

297 288 302

271 266 273

Flutningar og geymsla#Transportation and storage (H) Karlar#Males Konur#Females

409 445 355

331 344 314

435 464 374

347 358 330

317 308 322

292 270 301

Atvinnugreinar#Economic activity

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

111


4

Laun og tekjur 4.6

Regluleg laun eftir launþegahóp og atvinnugrein 2013 Regular salaries for the private and the public sector and economic activity 2013

Þúsundir króna á mánuði Thousand ISK per month

Alls Fullvinnandi Hlutastarfsfólk Total Full-time Part-time Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Average Median Average Median Average Median

Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication (J) Karlar#Males Konur#Females

479 517 421

428 454 390

496 529 437

447 460 401

375 394 362

347 363 341

Fjármála- og vátryggingastarfsemi# Financial and insurance activities (K) Karlar#Males Konur#Females

625 810 512

519 711 444

653 828 535

548 724 464

402 479 387

350 357 350

Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar# Public administration; compulsory social security (O) Karlar#Males Konur#Females

446 466 424

416 435 392

466 489 439

432 449 405

348 339 356

302 268 326

Fræðslustarfsemi#Education (P) Karlar#Males Konur#Females

341 382 329

340 363 333

360 396 349

359 373 352

310 350 300

279 310 264

Heilbrigðis- og félagsþjónusta# Human health and social work activities (Q) Karlar#Males Konur#Females

361 390 353

333 321 335

391 431 377

355 346 356

338 344 337

319 282 324

@@ Regluleg laun eru greidd laun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður

fjöldi greiddra stunda er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. Laun hlutastarfsfólks eru uppreiknuð í fullt starf. Opinberir starfsmenn eru starfsmenn sveitarfélaga og starfsmenn ríkisins sem fá greidd laun frá fjársýslu ríkisins. Aðrir teljast til almenns vinnumarkaðar. Atvinnugreinaflokkun er í samræmi við ÍSAT08.#Regular salary is the remuneration for regular working hours, that is ordinary working hours according to collective agreements. Fulltime employees are defined as employees whose total working hours are equal to or exceed 90% of minimum working hours. Salaries for part-time employees are full-time equivalence. Employees in the public sector receive renumeration from either municipalities or the central government. Other employees belong to the private sector. Economic activities are based on ISAT08.

// www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

112

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.7

Regluleg laun á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni 2013 Regular salaries in the private sector by occupational group and sex 2013

Þúsundir króna á mánuði Thousand ISK per month

Alls#Total Meðaltal Miðgildi Average Median

Fullvinnandi#Full-time Hlutastarfsfólk#Part-time Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Average Median Average Median

Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

429 465 378

354 377 326

467 490 421

388 399 364

311 322 304

276 281 274

Stjórnendur# Managers Karlar#Males Konur#Females

932 985 768

809 853 667

939 989 779

819 854 679

682 771 586

565 650 563

Sérfræðingar#Professionals Karlar#Males Konur#Females

651 689 599

614 646 564

662 696 609

625 655 571

565 588 555

551 548 554

Tæknar og sérmenntað starfsfólk# Technicians and associate professionals Karlar#Males Konur#Females

505 553 442

460 512 406

520 562 457

479 517 425

390 421 377

356 373 355

Skrifstofufólk# Clerks Karlar#Males Konur#Females

379 412 370

359 371 354

396 431 385

373 385 370

327 327 327

311 297 312

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk# Service workers and shop and market sales workers Karlar#Males Konur#Females

308 340 285

280 311 268

340 367 303

321 349 286

274 273 274

261 264 261

Iðnaðarmenn#Craft workers Karlar#Males Konur#Females

412 413 364

379 380 354

417 418 370

387 389 354

381 382 339

355 356 335

Verkafólk# General, machine and specialized workers Karlar#Males Konur#Females

300 313 272

278 291 261

311 321 279

289 302 268

269 277 260

257 259 255

@@ Regluleg laun eru greidd laun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Einstaklingur telst fullvinnandi ef

samanlagður fjöldi greiddra stunda er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. Laun hlutastarfsfólks eru uppreiknuð í fullt starf. Starfsstéttir byggjast á ÍSTARF95.#Regular salary is the remuneration for regular working hours, that is ordinary working hours according to collective agreements. Fulltime employees are defined as employees whose total working hours are equal to or exceed 90% of minimum working hours. Salaries for part-time employees are full-time equivalence. Occupations are based on ISTARF95.

// www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

113


4

Laun og tekjur 4.8

Laun fullvinnandi á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni 2013 Earnings in the private sector for full-time employees by occupational group and sex 2013

Þúsundir króna á mánuði Thousand ISK per month

Regluleg laun Regluleg heildarlaun Regular salaries Total regular salaries Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Average Median Average Median

Heildarlaun Fjöldi Total salaries greiddra Meðaltal Miðgildi stunda Average Median Hours paid

Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

467 490 421

388 399 364

518 552 449

455 480 398

556 597 476

485 518 422

43,1 43,9 41,5

Stjórnendur# Managers Karlar#Males Konur#Females

939 989 779

819 854 679

957 1.009 789

824 870 683

1.034 1.093 847

874 908 723

39,6 39,7 39,4

Sérfræðingar#Professionals Karlar#Males Konur#Females

662 696 609

625 655 571

685 723 625

648 679 585

713 754 650

668 697 605

40,3 40,5 40,1

Tæknar og sérmenntað starfsfólk# Technicians and associate professionals Karlar#Males Konur#Females

520 562 457

479 517 425

558 615 471

507 559 440

593 660 493

527 585 456

41,1 42,0 39,9

Skrifstofufólk# Clerks Karlar#Males Konur#Females

396 431 385

373 385 370

416 458 402

401 434 392

434 480 420

418 455 409

40,3 41,2 40,1

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk# Service workers and shop and market sales workers Karlar#Males Konur#Females

340 367 303

321 349 286

373 400 334

354 385 320

398 425 361

381 417 345

41,8 42,1 41,4

Iðnaðarmenn#Craft workers Karlar#Males Konur#Females

417 418 370

387 389 354

511 513 399

492 494 378

578 581 436

552 555 409

45,7 45,8 41,5

Verkafólk# General, machine and specialized workers Karlar#Males Konur#Females

311 321 279

289 302 268

392 410 338

378 401 325

428 447 371

413 436 356

47,0 47,3 46,0

@@ Greiddar stundir eru meðaltal vikulegra stunda. Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda er a.m.k. 90% af mánaðarlegri

dagvinnuskyldu. Regluleg laun eru greidd laun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum yfirvinnulaunum og fyrirframgreiðslu vegna uppmælinga. Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna, þó er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna. Starfsstéttir byggjast á ÍSTARF95.#Hours paid are average weekly hours. Full-time employees are defined as employees whose total working hours are equal to or exceed 90% of minimum working hours. Regular salary is the remuneration for regular working hours, that is ordinary working hours according to collective agreements. Total regular salary is the total regular remuneration per month including overtime. Total salary is the total remuneration per month including piecework, irregular bonuses and various other irregular payments, excluding payments in kind. Occupations are based on ISTARF95.

// www.hagstofa.is/launogtekjur#www.statice.is/wagesandincome

114

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.9

Meðaltekjur eftir aldri og hjúskaparstöðu 2008–2013 Average income by age and marital status 2008–2013

Þúsundir króna#Thousand ISK

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Atvinnutekjur#Income from employment 16 ára og eldri#16 years and over Allir framteljendur#Total Allir karlar#Males, total Allar konur#Females, total Hjón og sambúðarfólk#Couples, married or cohabiting Kvæntir karlar#Married males Giftar konur#Married females Einhleypir#Single persons Ókvæntir karlar#Single males Ógiftar konur#Single females

3.673 4.471 2.847 8.467 5.871 3.238 2.724 3.014 2.412

3.541 4.214 2.855 8.102 5.570 3.317 2.551 2.749 2.348

3.636 4.355 2.903 8.293 5.760 3.381 2.615 2.840 2.386

3.927 4.715 3.124 8.920 6.199 3.619 2.841 3.094 2.583

4.146 4.970 3.303 9.477 6.577 3.844 3.000 3.266 2.726

4.391 5.228 3.529 10.082 6.935 4.131 3.179 3.452 2.897

25–65 ára#years Allir framteljendur#Total Allir karlar#Males, total Allar konur#Females, total Hjón og sambúðarfólk#Couples, married or cohabiting Kvæntir karlar#Married males Giftar konur#Married females Einhleypir#Single persons Ókvæntir karlar#Single males Ógiftar konur#Single females

4.425 5.444 3.384 9.025 6.128 3.366 3.818 4.187 3.420

4.300 5.169 3.425 8.628 5.805 3.446 3.665 3.942 3.384

4.419 5.358 3.478 8.830 6.000 3.507 3.766 4.111 3.424

4.743 5.777 3.713 9.514 6.466 3.750 4.039 4.439 3.644

5.014 6.102 3.927 10.135 6.875 3.991 4.232 4.656 3.808

5.301 6.408 4.192 10.799 7.258 4.291 4.437 4.861 4.012

Heildartekjur#Gross income 16 ára og eldri#16 years and over Allir framteljendur#Total Allir karlar#Males, total Allar konur#Females, total Hjón og sambúðarfólk#Couples, married or cohabiting Kvæntir karlar#Married males Giftar konur#Married females Einhleypir#Single persons Ókvæntir karlar#Single males Ógiftar konur#Single females

4.310 5.068 3.556 10.609 6.496 4.113 3.207 3.475 2.941

4.121 4.777 3.474 10.166 6.179 3.988 3.066 3.219 2.918

3.802 4.462 3.152 9.326 5.757 3.570 2.869 3.039 2.705

4.078 4.813 3.358 9.946 6.163 3.785 3.091 3.293 2.899

4.287 5.048 3.542 10.471 6.479 3.993 3.259 3.463 3.063

4.555 5.329 3.798 11.177 6.862 4.317 3.450 3.655 3.254

25–65 ára#years Allir framteljendur#Total Allir karlar#Males, total Allar konur#Females, total Hjón og sambúðarfólk#Couples, married or cohabiting Kvæntir karlar#Married males Giftar konur#Married females Einhleypir#Single persons Ókvæntir karlar#Single males Ógiftar konur#Single females

5.138 6.075 4.183 11.192 6.937 4.326 4.265 4.589 3.910

4.969 5.779 4.152 10.771 6.611 4.227 4.183 4.345 4.012

4.599 5.443 3.753 10.003 6.237 3.803 3.885 4.096 3.663

4.918 5.872 3.971 10.724 6.721 4.030 4.144 4.417 3.864

5.164 6.155 4.184 11.278 7.061 4.252 4.354 4.638 4.063

5.444 6.453 4.448 11.981 7.449 4.573 4.533 4.826 4.233

@@ Gögnin eru unnin upp úr framtöldum tekjum einstaklinga til skatts. Við útreikninga á meðaltekjum á framteljanda er tekjulausum framteljendum sleppt.#The table is based on personal tax returns. Those declaring no income are omitted in calculations of average income.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

115


4

Laun og tekjur 4.10 Atvinnutekjur eftir skattumdæmum 2009–2013 Income from employment by tax assessment districts 2009–2013

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norðurland vestra Northwest

Norðurland eystra Northeast

Suðurland og VestAustur- mannaland eyjar East South

Alls Total

Reykjavík

Reykjanes Southwest

Meðaltekjur, þús. kr. Average income, thousand ISK 16 ára og eldri 16 years and over 2009 2010 2011 2012 2013

3.541 3.636 3.927 4.146 4.391

3.608 3.662 3.932 4.144 4.401

3.672 3.759 4.064 4.310 4.584

3.348 3.510 3.781 3.975 4.157

3.396 3.522 3.752 3.935 4.108

3.220 3.395 3.628 3.776 3.989

3.255 3.415 3.705 3.876 4.107

3.660 3.831 4.219 4.499 4.698

3.183 3.296 3.628 3.837 3.989

25–65 ára#years 2009 2010 2011 2012 2013

4.300 4.419 4.743 5.014 5.301

4.355 4.432 4.735 4.988 5.289

4.476 4.586 4.912 5.217 5.547

4.064 4.231 4.524 4.783 4.959

4.073 4.223 4.476 4.716 4.890

3.950 4.142 4.390 4.637 4.841

3.987 4.188 4.532 4.727 5.008

4.408 4.576 5.052 5.428 5.644

3.859 4.023 4.400 4.651 4.825

Karlar, 16 ára og eldri Males, 16 years and over 2009 2010 2011 2012 2013

4.214 4.355 4.715 4.970 5.228

4.157 4.239 4.545 4.797 5.076

4.379 4.494 4.863 5.141 5.435

4.130 4.389 4.704 4.948 5.126

4.247 4.428 4.719 4.907 5.056

3.906 4.228 4.475 4.693 4.899

4.017 4.277 4.693 4.859 5.116

4.642 4.886 5.437 5.830 6.028

3.899 4.068 4.539 4.787 4.917

Karlar, 25–65 ára Males, 25–65 years 2009 2010 2011 2012 2013

5.169 5.358 5.777 6.102 6.408

5.041 5.161 5.524 5.827 6.161

5.382 5.551 5.951 6.311 6.680

5.116 5.414 5.794 6.138 6.278

5.126 5.397 5.706 5.995 6.109

4.937 5.278 5.564 5.911 6.080

5.026 5.354 5.889 6.067 6.376

5.656 5.938 6.645 7.158 7.361

4.836 5.092 5.646 5.979 6.117

Konur, 16 ára og eldri Females, 16 years and over 2009 2010 2011 2012 2013

2.855 2.903 3.124 3.303 3.529

3.072 3.102 3.335 3.504 3.732

2.949 3.009 3.247 3.454 3.705

2.492 2.554 2.783 2.924 3.114

2.489 2.546 2.713 2.880 3.092

2.522 2.562 2.762 2.860 3.074

2.444 2.500 2.659 2.829 3.036

2.550 2.623 2.825 2.986 3.158

2.421 2.470 2.658 2.823 2.992

Konur, 25–65 ára Females, 25–65 years 2009 2010 2011 2012 2013

3.425 3.478 3.713 3.927 4.192

3.687 3.725 3.976 4.176 4.442

3.551 3.617 3.868 4.116 4.409

2.964 3.008 3.226 3.401 3.608

2.958 3.000 3.186 3.380 3.622

3.002 3.060 3.255 3.430 3.647

2.921 2.988 3.154 3.355 3.602

3.000 3.048 3.273 3.476 3.689

2.868 2.932 3.133 3.303 3.501

116

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income 4.10 Atvinnutekjur eftir skattumdæmum 2009–2013 Income from employment by tax assessment districts 2009–2013

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norðurland vestra Northwest

Norðurland eystra Northeast

Suðurland og VestAustur- mannaland eyjar East South

Alls Total

Reykjavík

Reykjanes Southwest

Vísitölur: Allt landið=100 Indices: Whole country=100 16 ára og eldri 16 years and over 2009 2010 2011 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

101,9 100,7 100,1 99,9 100,2

103,7 103,4 103,5 103,9 104,4

94,5 96,5 96,3 95,9 94,7

95,9 96,9 95,5 94,9 93,6

90,9 93,4 92,4 91,1 90,8

91,9 93,9 94,3 93,5 93,5

103,3 105,4 107,4 108,5 107,0

89,9 90,7 92,4 92,5 90,8

25–65 ára#years 2009 2010 2011 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

101,3 100,3 99,8 99,5 99,8

104,1 103,8 103,6 104,1 104,6

94,5 95,8 95,4 95,4 93,5

94,7 95,6 94,4 94,1 92,2

91,9 93,7 92,6 92,5 91,3

92,7 94,8 95,5 94,3 94,5

102,5 103,6 106,5 108,3 106,5

89,7 91,0 92,8 92,8 91,0

Karlar, 16 ára og eldri Males, 16 years and over 2009 2010 2011 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

98,6 97,3 96,4 96,5 97,1

103,9 103,2 103,1 103,4 104,0

98,0 100,8 99,8 99,6 98,0

100,8 101,7 100,1 98,7 96,7

92,7 97,1 94,9 94,4 93,7

95,3 98,2 99,6 97,8 97,9

110,1 112,2 115,3 117,3 115,3

92,5 93,4 96,3 96,3 94,1

Karlar, 25–65 ára Males, 25–65 years 2009 2010 2011 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

97,5 96,3 95,6 95,5 96,1

104,1 103,6 103,0 103,4 104,2

99,0 101,0 100,3 100,6 98,0

99,2 100,7 98,8 98,2 95,3

95,5 98,5 96,3 96,9 94,9

97,2 99,9 101,9 99,4 99,5

109,4 110,8 115,0 117,3 114,9

93,6 95,0 97,7 98,0 95,5

Konur, 16 ára og eldri Females, 16 years and over 2009 2010 2011 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

107,6 106,8 106,8 106,1 105,8

103,3 103,7 103,9 104,6 105,0

87,3 88,0 89,1 88,5 88,2

87,2 87,7 86,8 87,2 87,6

88,3 88,3 88,4 86,6 87,1

85,6 86,1 85,1 85,7 86,0

89,3 90,3 90,4 90,4 89,5

84,8 85,1 85,1 85,5 84,8

Konur, 25–65 ára Females, 25–65 years 2009 2010 2011 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

107,6 107,1 107,1 106,3 106,0

103,7 104,0 104,2 104,8 105,2

86,5 86,5 86,9 86,6 86,1

86,4 86,2 85,8 86,1 86,4

87,6 88,0 87,7 87,3 87,0

85,3 85,9 84,9 85,4 85,9

87,6 87,6 88,1 88,5 88,0

83,7 84,3 84,4 84,1 83,5

@@ Sjá töflu 4.9.#Cf. table 4.9.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

117


4

Laun og tekjur 4.11 Dreifing atvinnutekna 2013 Distribution of income from employment 2013 Tekjur, þús. kr. Income, thous. ISK

Einhleypir Single persons Meðaltekjur Average Fjöldi Number income

Alls#Total <200 201–400 401–600 601–800 801–1.000 1.001–1.200 1.201–1.400 1.401–1.600 1.601–1.800 1.801–2.000 2.001–2.200 2.201–2.400 2.401–2.600 2.601–2.800 2.801–3.000 3.001–3.200 3.201–3.400 3.401–3.600 3.601–3.800 3.801–4.000 4.001–4.200 4.201–4.400 4.401–4.600 4.601–4.800 4.801–5.000 5.001–5.200 5.201–5.400 5.401–5.600 5.601–5.800 5.801–6.000 6.001–6.200 6.201–6.400 6.401–6.600 6.601–6.800 6.801–7.000 7.001–7.200 7.201–7.400 7.401–7.600 7.601–7.800 7.801–8.000 8.001–8.200 8.201–8.400 8.401–8.600 8.601–8.800 8.801–9.000 9.001–9.200 9.201–9.400 9.401–9.600 9.601–9.800 9.801–10.000 >10.001

83.087 4.217 3.093 3.384 3.741 3.687 3.806 3.522 3.453 3.187 2.737 2.588 2.387 2.212 2.156 2.392 2.221 2.123 2.142 2.120 2.003 2.050 1.935 1.801 1.760 1.641 1.520 1.374 1.254 1.194 1.073 1.034 848 736 662 624 586 528 432 400 359 349 301 271 250 223 188 157 176 153 148 1.889

3.179 91 298 503 701 902 1.101 1.301 1.501 1.698 1.898 2.098 2.301 2.498 2.702 2.900 3.099 3.299 3.499 3.699 3.898 4.100 4.298 4.499 4.700 4.899 5.099 5.299 5.498 5.699 5.897 6.100 6.298 6.502 6.698 6.901 7.099 7.298 7.503 7.695 7.897 8.105 8.299 8.504 8.695 8.896 9.102 9.286 9.499 9.694 9.907 13.911

Hlutfall Percent

Fjöldi Number

Karlar Males Meðaltekjur Average income

100,0 5,1 3,7 4,1 4,5 4,4 4,6 4,2 4,2 3,8 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,3

86.211 2.891 2.035 2.033 2.151 2.097 2.138 2.010 2.045 2.025 1.637 1.655 1.592 1.460 1.520 1.696 1.577 1.627 1.829 1.830 1.921 2.108 2.018 2.123 2.073 2.009 2.012 1.894 1.901 1.843 1.855 1.784 1.685 1.455 1.433 1.339 1.319 1.141 1.048 1.061 977 928 865 722 780 728 624 568 567 526 503 8.553

5.228 90 298 501 701 902 1.103 1.303 1.503 1.704 1.900 2.100 2.309 2.499 2.702 2.907 3.100 3.302 3.505 3.699 3.900 4.104 4.299 4.500 4.705 4.900 5.101 5.300 5.499 5.700 5.901 6.098 6.298 6.500 6.700 6.899 7.103 7.298 7.498 7.700 7.897 8.102 8.304 8.504 8.698 8.902 9.096 9.300 9.500 9.695 9.902 15.157

Hlutfall Percent 100,0 3,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 2,0 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 9,9

Konur Females Meðaltekjur Average Fjöldi Number income 83.782 3.063 2.070 2.351 2.590 2.666 2.787 2.667 2.790 2.697 2.606 2.523 2.539 2.495 2.654 2.946 2.765 2.699 2.655 2.647 2.421 2.502 2.424 2.355 2.340 2.194 2.041 1.766 1.647 1.442 1.232 1.154 966 802 797 733 670 584 508 490 407 377 334 275 239 226 230 175 179 190 153 1.719

3.529 86 299 504 702 901 1.102 1.302 1.501 1.699 1.900 2.099 2.302 2.500 2.703 2.899 3.100 3.299 3.498 3.699 3.898 4.099 4.301 4.499 4.699 4.899 5.095 5.299 5.497 5.698 5.899 6.100 6.298 6.498 6.697 6.898 7.099 7.299 7.501 7.696 7.896 8.105 8.298 8.496 8.696 8.893 9.102 9.295 9.498 9.699 9.910 13.484

Hlutfall Percent 100,0 3,7 2,5 2,8 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 2,4 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1

@@ Sjá töflu 4.9.#Cf. table 4.9.

118

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


4

Wages and income

Tekjur, þús. kr. Income, thous. ISK

Alls#Total <500 501–1.000 1.001–1.500 1.501–2.000 2.001–2.500 2.501–3.000 3.001–3.500 3.501–4.000 4.001–4.500 4.501–5.000 5.001–5.500 5.501–6.000 6.001–6.500 6.501–7.000 7.001–7.500 7.501–8.000 8.001–8.500 8.501–9.000 9.001–9.500 9.501–10.000 10.001–10.500 10.501–11.000 11.001–11.500 11.501–12.000 12.001–12.500 12.501–13.000 13.001–13.500 13.501–14.000 14.001–14.500 14.501–15.000 15.001–15.500 15.501–16.000 16.001–16.500 16.501–17.000 17.001–17.500 17.501–18.000 18.001–18.500 18.501–19.000 19.001–19.500 19.501–20.000 20.001–20.500 20.501–21.000 21.001–21.500 21.501–22.000 22.001–22.500 22.501–23.000 23.001–23.500 23.501–24.000 24.001–24.500 24.501–25.000 >25.001

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Hjón og sambúðarfólk Couples, married or cohabiting Meðaltekjur Average Fjöldi Number income 44.230 925 496 484 550 598 771 879 1.015 1.102 1.220 1.319 1.393 1.520 1.531 1.722 1.815 1.862 1.812 1.900 1.819 1.700 1.729 1.500 1.462 1.321 1.240 1.106 981 849 805 631 632 538 433 443 364 342 327 266 254 226 200 185 151 177 156 140 92 107 90 1.050

10.082 190 746 1.259 1.756 2.259 2.766 3.264 3.752 4.253 4.759 5.251 5.756 6.252 6.752 7.250 7.748 8.251 8.748 9.248 9.747 10.250 10.747 11.246 11.749 12.237 12.735 13.238 13.747 14.248 14.748 15.249 15.734 16.241 16.745 17.250 17.750 18.248 18.759 19.231 19.738 20.244 20.740 21.241 21.751 22.245 22.734 23.238 23.748 24.240 24.735 33.671

Hlutfall Percent 100,0 2,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,1 3,4 3,5 3,9 4,1 4,2 4,1 4,3 4,1 3,8 3,9 3,4 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 2,4

119


4

Laun og tekjur 4.12 Meðaltekjur eftir aldri og kyni 2012–2013 Average income by age and sex 2012–2013 Allir Total

2012 Konur Females

Karlar Males

Hjón Couples

Allir Total

2013 Konur Females

Karlar Males

Hjón Couples

Atvinnutekjur# Income from employment Alls#Total 20 ára og yngri#and under 21–25 ára#years 26–30 ára 31–35 ára 36–40 ára 41–45 ára 46–50 ára 51–55 ára 56–60 ára 61–65 ára 66–70 ára 71–75 ára 76 ára og eldri#and over

4.146 1.088 2.234 3.517 4.459 5.273 5.688 5.682 5.552 5.274 4.745 3.535 1.659 1.473

3.303 1.068 1.912 2.802 3.513 4.092 4.447 4.453 4.312 4.137 3.646 2.578 986 1.265

4.970 1.109 2.537 4.208 5.378 6.436 6.926 6.987 6.832 6.437 5.812 4.282 1.971 1.587

9.477 4.122 5.200 7.099 8.706 10.310 11.360 11.530 11.063 10.146 8.844 6.059 2.978 2.085

4.391 1.174 2.386 3.660 4.717 5.513 6.053 6.076 5.874 5.557 5.065 3.836 1.837 1.452

3.529 1.163 2.040 2.971 3.738 4.329 4.739 4.794 4.611 4.412 3.937 2.785 1.140 1.407

5.228 1.185 2.711 4.324 5.642 6.681 7.363 7.448 7.183 6.725 6.163 4.649 2.172 1.473

10.082 3.551 5.618 7.516 9.341 10.770 12.157 12.281 11.845 10.828 9.434 6.593 3.145 2.167

Heildartekjur#Gross income Alls#Total 20 ára og yngri#and under 21–25 ára#years 26–30 ára 31–35 ára 36–40 ára 41–45 ára 46–50 ára 51–55 ára 56–60 ára 61–65 ára 66–70 ára 71–75 ára 76 ára og eldri#and over

4.287 1.138 2.340 3.524 4.461 5.305 5.844 5.825 5.717 5.482 5.264 4.584 3.546 2.988

3.542 1.119 2.038 2.870 3.600 4.207 4.765 4.708 4.632 4.502 4.268 3.743 3.094 2.776

5.048 1.156 2.627 4.184 5.318 6.406 6.946 7.004 6.815 6.461 6.253 5.426 4.032 3.267

10.471 4.479 5.681 7.597 9.310 11.042 12.263 12.516 12.347 11.531 11.093 9.690 7.658 6.005

4.555 1.227 2.491 3.656 4.714 5.549 6.149 6.165 6.064 5.785 5.597 5.049 3.958 3.289

3.798 1.218 2.162 3.022 3.829 4.451 4.943 5.027 4.953 4.814 4.627 4.196 3.512 3.055

5.329 1.235 2.803 4.294 5.580 6.655 7.373 7.382 7.207 6.758 6.559 5.895 4.442 3.592

11.177 4.033 6.015 7.962 9.875 11.621 13.050 13.280 13.195 12.350 11.668 10.792 8.418 6.601

Þúsundir króna Thousand ISK

@@ Sjá töflu 4.9.#Cf. table 4.9.

Vissir þú Did you know Árið 2013 höfðu 9,9% karla tíu milljónir eða meira í atvinnutekjur en einungis 2,1% kvenna In 2013 9.9% of all men had more than ten million ISK from employment but only 2.1% of all women 120

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Lífskjör Quality of life

Lífskjör

Næstum 11% heimila í vanskilum

Hagstofa Íslands hefur rannsakað lífskjör hér á landi frá árinu 2004. Lífskjararannsókn Hagstofunnar er hluti af samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins (EU-SILC). Meginmarkmið rannsóknarinnar er að greina lágtekjuhópa og þá sem er hætt við félagslegri einangrun. Í rannsókninni er bæði aflað upplýsinga um einstaklinga og heimili.

Lífskjarannsókn Hagstofu Íslands 2013 sýndi að 10,7% heimila höfðu lent í vanskilum með húsnæðislán eða leigu undanfarna 12 mánuði og 9,4% heimila lentu í vanskilum með önnur lán á sama tímabili. Tæp 26% heimila töldu húsnæðiskostnað þunga byrði og rúm 13% heimila töldu greiðslubyrði annarra lána en húsnæðislána þunga.

Útgjöld heimila Rannsókn á útgjöldum heimilanna er úrtaksrannsókn þar sem heimili gefa upplýsingar um útgjöld sín. Frá árinu 2000 hefur rannsóknin verið framkvæmd samfellt allan ársins hring en áður voru gerðar útgjaldarannsóknir á fimm ára fresti. Úrtakið á hverju ári er um 1.200 heimili og hefur þátttaka verið í kringum 50%. Megintilgangur rannsóknarinnar er að afla upplýsinga fyrir útgjaldagrunn vísitölu neysluverðs. Þær veita einnig þýðingarmikla vitneskju um breytingar á neyslumynstri.

Árið 2013 áttu 50,3% heimila erfitt með að ná endum saman og tæp 36% heimila gátu ekki mætt óvæntum útgjöldum að upphæð 150 þúsund krónur með þeim leiðum sem þau venjulega nýta til að standa undir útgjöldum.

Karlar sem búa einir eru verr staddir fjárhagslega en konur sem búa einar Hlutfall Íslendinga sem mældist fyrir neðan lágtekjumörk var 9,3% árið 2013 en mörkin eru skilgreind sem 60% af miðgildi ráðstöfunartekna heimila. Hlutfallið hefur verið nokkuð stöðugt í kringum 10% frá því árið 2004 þegar lífskjararannsókn Hagstofunnar var fyrst framkvæmd. Þegar

Aldraðir njóta veðurblíðunnar © Ómar Óskarsson

123


5

Lífskjör litið er til fjölskyldugerða eru einstæðir foreldrar líklegastir til að lenda fyrir neðan lágtekjumörk en rúm 27% þeirra voru fyrir neðan mörkin. Karlar sem búa einir voru líklegri en konur sem búa einar til að lenda fyrir neðan lágtekjumörk. Rúm 23% einstæðra karla voru fyrir neðan mörkin á móti 9% einstæðra kvenna. Leigjendur voru mun líklegri en húseigendur til að lenda fyrir neðan lágtekjumörk eða tæp 22,4% á móti 5,8% eigenda.

heimilisútgjöldin aukist um 2,0% að teknu tilliti til verðbreytinga. Á heimili búa að meðaltali 2,4 einstaklingar. Ráðstöfunartekjur meðalheimilisins í rannsókninni voru 533 þúsund krónur á mánuði. Ráðstöfunartekjur flestra hópa voru hærri en útgjöld þeirra en neysluútgjöldin voru að meðaltali 89% af ráðstöfunartekjum.

Neysluútgjöld heimila aukast Neysluútgjöld á heimili árin 2010–2012 voru 476 þúsund krónur á mánuði og hafa aukist um 7,3% frá tímabilinu 2009–2011. Vísitala neysluverðs hækkaði um 5,2% frá 2011 til 2012 og hafa

Quality of life The European Survey of Income and Living Conditions (EU-SILC) has been carried out by Statistics Iceland since 2004. The main objective of the survey is to identify and analyze groups who are at risk of poverty or social exclusion. The research collects information on both household and individual level.

Household expenditure In the household expenditure survey households are sampled and report their expenditures. Since the year 2000 the survey has been carried out continuously, while prior to 2000 it was conducted every five years. The sample covers 1200

124

households annually and the response rate has been around 50%. The main purpose of the survey is to gather information on the consumption expenditures of households for the expenditure base of the CPI. It also provides important insight into changing patterns of consumer spending.

Nearly 11% of households were in arrears on mortgage In the Statistics Iceland‘s SILC survey 2013, 10.7% of households were in arrears on mortgage or rent payments in the past 12 months and 9.4% of households were in arrears on other loans during the same period. Nearly 26% of households said that housing cost was a heavy burden and

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life almost 13% claimed that payments of other loans were a heavy burden. In 2013 50.3% of households found it difficult to make ends meet and just below 36% of households could not meet unexpected expenses of 150,000 ISK with the usual household budget.

Men who live alone are worse off financially than women who live alone The at-risk-of-poverty rate in Iceland was 9.3% in 2013. Those who have disposable household income below 60% of the median value are considered to be at risk of poverty. The rate has been rather stable around 10% since the year 2004 when the European survey of income and living conditions was first conducted in Iceland. When broken down by household type the highest at-risk-of-poverty rate was measured among single parents, just over 27%. Men who live alone were at a higher risk of poverty, just over 23%, than women who

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

live alone (9%). Tenants were at higher risk of poverty than home owners or 22.4% versus 5.8%.

The average household expenditure increases Average household expenditure 2010– 2012 is 476 thousand ISK a month and has increased by 7.3% from the 2009–2011 survey. The CPI rose by 5.2% between 2011 and 2012, hence the real household expenditure increased by 2.0%. The average household inhabits 2.4 individuals. The average household disposable income is 533 thousand ISK per month. Household disposable income for most groups is higher than their expenditures but the average household expenditures amount to 89% of disposable income.

125


5

Lífskjör 5.1

Lágtekjuhlutfall eftir aldri og kyni 2008–2013 At-risk-of-poverty rate by age and gender 2008–2013 2013

Allur aldur#All ages Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 0–17 ára#years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 18–24 ára#years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 25–49 ára#years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 50–64 ára#years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 65 ára og eldri#and over Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 0–64 ára#years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 18–64 ára#years Alls#Total Karlar#Males Konur#Females 18 ára og eldri#and over Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

2012

2013

Vikmörk CI

Áætlaður fjöldi Estimated number

9,2 9,0 9,5

7,9 8,4 7,5

9,3 9,6 8,9

± 1,2 ± 1,4 ± 1,4

28.400 14.700 13.700

12,6 12,4 12,8

11,2 10,6 11,9

10,0 9,7 10,4

12,2 12,6 11,8

± 2,3 ± 2,8 ± 2,8

9.600 5.000 4.600

15,7 11,1 20,6

16,3 13,3 19,4

14,2 12,8 15,7

10,9 9,5 12,4

15,3 13,0 17,8

± 3,3 ± 4,0 ± 4,5

4.700 2.100 2.600

9,0 9,6 8,5

9,7 10,3 9,0

10,0 10,8 9,2

10,1 9,6 10,6

8,6 9,5 7,6

10,2 10,5 9,8

± 1,7 ± 2,1 ± 1,9

10.300 5.300 5.000

5,7 5,9 5,6

6,6 7,9 5,3

4,9 6,5 3,3

5,2 7,1 3,3

4,5 6,3 2,7

4,0 5,7 2,4

± 1,3 ± 2,0 ± 1,1

2.300 1.600 700

15,0 9,5 19,7

12,4 6,1 17,9

4,9 3,0 6,6

4,3 3,0 5,5

4,5 4,6 4,5

4,0 3,9 4,0

± 1,6 ± 2,2 ± 2,1

1.500 700 800

9,4 9,5 9,4

9,9 9,6 10,1

10,5 10,7 10,2

9,9 9,8 10,0

8,4 8,9 7,9

10,0 10,4 9,7

± 1,3 ± 1,5 ± 1,5

26.900 14.000 12.900

8,7 9,0 8,4

9,9 9,8 9,9

9,6 10,0 9,1

9,3 9,4 9,3

7,7 8,6 6,9

9,2 9,5 8,8

± 1,2 ± 1,5 ± 1,4

17.300 9.000 8.300

9,7 9,1 10,2

10,2 9,3 11,3

8,8 8,9 8,7

8,5 8,4 8,6

7,2 7,9 6,5

8,3 8,6 7,9

± 1,0 ± 1,3 ± 1,2

18.800 9.700 9.100

Hlutfall#Rate 2010 2011

2008

2009

10,1 9,5 10,7

10,2 9,3 11,1

9,8 9,8 9,8

11,2 10,5 11,9

9,9 9,3 10,5

12,5 12,4 12,6

@@ Í samræmi við vinnubrögð hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat, miðast ártölin í töflunni við könnunarár, það ár sem lífskjararannsókn er framkvæmd.

Upplýsingar um tekjur koma úr skattskrám ársins á undan.#According to Eurostat procedures the year of the table refer to the survey year, the year the survey was implemented. The income reference period is the previous tax year.

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/labourmarket

126

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life 5.2

Lágtekjuhlutfall eftir stöðu á vinnumarkaði og kyni 2008–2013 At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status and gender 2008–2013 2013

2012

2013

Vikmörk CI

Áætlaður fjöldi Estimated number

8,2 8,1 8,3

6,9 7,5 6,2

8,1 8,4 7,7

± 1,0 ± 1,3 ± 1,2

17.700 9.100 8.500

6,6 6,8 6,5

6,4 6,4 6,5

5,2 5,4 5,0

6,1 6,1 6,1

± 1,0 ± 1,3 ± 1,3

9.500 4.900 4.500

17,4 14,7 19,4

13,6 13,9 13,3

12,3 12,6 12,0

10,6 13,1 8,5

12,8 15,1 11,0

± 2,1 ± 3,3 ± 2,5

8.200 4.200 4.000

25,1 27,2 22,0

29,3 31,6 26,6

25,5 26,1 24,6

21,8 21,6 21,9

20,0 27,0 9,0

29,6 30,1 28,9

± 7,4 ± 10,3 ± 10,1

2.600 1.400 1.200

Á eftirlaunum#Retired Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

17,9 11,5 22,6

14,8 6,7 20,7

6,3 1,9 10,0

4,6 1,4 7,4

3,8 2,8 4,7

3,4 3,3 3,6

± 1,9 ± 2,5 ± 2,5

800 400 500

Aðrir utan vinnu# Other inactive Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

19,5 24,5 16,4

18,5 19,8 17,5

14,5 17,1 12,6

14,1 16,8 12,3

11,6 13,6 10,5

15,4 20,6 12,2

± 3,2 ± 5,5 ± 3,5

4.800 2.400 2.400

Hlutfall#Rate 2010 2011

2008

2009

9,5 9,0 10,1

9,9 8,8 11,1

8,7 8,7 8,6

6,7 6,9 6,4

7,7 7,4 8,0

Ekki í vinnu#Not at work Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

18,9 18,1 19,5

Atvinnulausir#Unemployed Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

Heildarfjöldi#Total Alls#Total Karlar#Males Konur#Females Starfandi#Employed Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

@@ Sjá töflu 5.1.#Cf. table 5.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/Income-distribution

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

127


5

Lífskjör 5.3

Lágtekjuhlutfall einstaklinga eftir heimilisgerð 2008–2013 At-risk-of-poverty rate of persons by household type 2008–2013

Hlutfall#Rate 2010 2011

2008

2009

11,6

13,2

9,6

20,4

25,9

35,8 28,6 22,4

Heimili án barna# Households without dependent children Einn á heimili, undir 65# One person household, under 65 years Einn á heimili, 65 og eldri# One person household, 65 years and over Ein á heimili, kona#One person household, female Einn á heimili, karl#One person household, male Tveir fullorðnir undir 65, engin börn# Two adults under 65 years, no children Tveir fullorðnir, a.m.k. annar yfir 65, engin börn# Two adults, at least one 65+ years, no children Önnur barnlaus heimili# Other no dependent children Heimili með börn# Households with dependent children Einstætt foreldri með barn eða börn# Single parent, one or more dependent child Tveir fullorðnir með 1 barn# Two adults, 1 dependent child Tveir fullorðnir með 2 börn# Two adults, 2 dependent children Tveir fullorðnir með 3 börn eða fleiri# Two adults, 3 or more dependent children Önnur heimili með börn# Other households with dependent children

2013 Áætlaður fjöldi Vikmörk Estimated CI number

2012

2013

9,1

7,8

8,3

± 1,4

10.000

23,2

25,2

17,2

21,8

± 5,2

4.800

31,0 33,2 22,4

12,7 16,1 23,2

7,7 16,0 22,5

7,9 9,0 18,6

7,6 9,0 23,1

± 3,7 ± 3,8 ± 5,8

1.100 1.600 4.200

6,8

9,5

6,8

5,8

7,1

8,7

± 2,6

3.500

5,0

2,7

1,1

2,7

2,9

1,3

± 1,1

300

3,7

4,1

3,4

2,7

2,7

1,7

± 1,6

300

9,1

8,3

10,0

9,3

8,0

10,0

± 1,8

18.400

28,0

22,8

30,1

28,4

24,5

27,1

± 7,5

6.400

6,0

5,8

5,8

6,8

4,9

8,0

± 3,4

2.500

3,8

4,2

5,8

6,9

5,6

5,5

± 2,3

3.100

12,9

10,3

12,0

8,0

6,5

11,5

± 4,1

5.100

4,2

5,8

0,4

1,8

2,6

4,5

± 2,6

1.300

@@ Sjá töflu 5.1.#Cf. table 5.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/income-distribution

Mynd 5.1  Svigrúm heimila til að standa undir útgjöldum 2004–2013 Figure 5.1  Flexibility of households to meet expenses 2004–2013 60

Hlutfall Percent

50 40 30 20

Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum Cannot meet unexpected expenses

10 0

128

2004

2005

2006

2007

2008

Erfitt að ná endum saman Difficult to make ends meet

2009

2010

2011

2012

2013

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life 5.4

Nokkrir mælikvarðar á fjárhagsstöðu heimilanna 2008–2013 A few indicators on household finances 2008–2013

Vanskil húsnæðislána eða leigu# Arrears of mortgage or rent payments Húsnæðiskostnaður þung byrði# Housing cost is a heavy burden Vanskil annarra lána#Arrears of other loans Önnur lán þung byrði#Other loans a heavy burden Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum# Cannot meet unexpected expenses Erfitt að ná endum saman# Difficult to make ends meet

Hlutfall#Rate 2010 2011

2008

2009

5,5

7,1

10,0

• 5,5 10,3

• 10,3 15,5

26,9 30,1

2013 Áætlaður fjöldi Vikmörk Estimated CI number

2012

2013

10,1

10,1

10,7

± 1.3

12.900

29,1 13,1 19,1

31,7 12,3 15,1

27,3 10,4 13,9

25,8 9,4 13,3

± 1.8 ± 1.2 ± 1.4

31.000 11.700 16.000

29,8

35,6

39,8

35,9

35,7

±2

43.200

39,0

48,7

51,5

48,2

50,3

±2

61.100

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/income-distribution

5.5

Gini-stuðull, fimmtungastuðull og hlutfall undir lágtekjumörkum 2008–2013 Gini index, income quintile share ratio and the at-risk-of-poverty rate 2008–2013

Gini-stuðull#The Gini coefficient Fimmtungastuðull#Income quintile share ratio Undir lágtekjumörkum eða í félagslegri einangrun# At risk of poverty or social exclusion Hlutfall undir lágtekjumörkum# The at-risk-of-poverty rate Með mjög lágt vinnuhlutfall#Very low work intensity Verulegur skortur á efnislegum gæðum# Severe material deprevision

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vikmörk CI 2013

27,3 3,8

29,6 4,2

25,8 3,6

23,6 3,3

24,0 3,3

24,0 3,3

± 1,1 ± 0,2

11,8

11,6

13,7

13,6

12,7

12,9

± 1,4

10,1 2,7

10,2 2,5

9,8 5,7

9,2 6,0

7,9 6,3

9,3 5,7

± 1,2 ± 1,0

0,8

0,8

1,8

2,0

2,3

1,9

± 0,6

@@ Sjá töflu 5.1.#Cf. table 5.1. // www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/Income-distribution

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

129


5

Lífskjör 5.6

Skortur á efnislegum gæðum 2004–2013 Material deprivation 2004–2013

Hlutfall#Percent

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Allir#Total Karlar#Males Konur#Females

8,0 7,4 8,6

8,0 7,3 8,7

7,0 6,2 7,8

7,4 6,7 8,0

2,5 2,5 2,6

3,4 3,5 3,2

6,8 5,9 7,3

6,9 6,1 7,5

6,6 6,4 7,4

6,7 5,9 7,5

9,0 10,4 11,4 6,8 3,2

9,1 11,7 10,5 6,5 3,8

8,5 9,6 8,4 5,4 4,5

9,5 9,1 9,0 5,9 3,8

2,9 3,1 4,1 1,8 1,5

3,5 5,4 3,9 3,2 1,1

8,4 5,8 9,8 5,8 2,0

7,8 5,6 10,7 6,9 1,1

8,8 5,8 11,3 5,8 2,6

8,4 6,8 8,3 6,3 1,5

8,1 7,7

7,8 8,5

6,4 7,9

7,0 8,1

2,6 2,3

3,1 3,9

6,4 6,7

6,7 7,0

6,2 8,1

7,1 5,9

Hemilisgerð#Household types 1 fullorðinn án barna#1 adult, no children 2 fullorðnir án barna <65 ára#2 adults, no children 1 fullorðinn með barn/börn#1 adult, whith child(ren) 2 fullorðnir, 1 barn#2 adults, 1 child 2 fullorðnir, 2 börn#2 adults, 2 children 2 fullorðnir, 3 börn eða fleiri#2 adults, 3 or more children

14,2 8,5 24,9 4,6 5,7 5,7

13,0 6,5 27,0 5,7 6,0 6,3

10,5 6,6 19,3 4,8 5,8 8,0

11,6 4,2 25,3 6,7 4,0 9,3

6,9 1,7 10,2 1,3 0,7 2,3

7,6 3,2 11,3 1,6 2,7 1,5

11,6 3,7 20,4 5,5 3,5 7,1

14,7 5,0 23,8 4,2 3,5 4,4

11,5 4,7 24,8 4,5 2,9 5,7

11,7 5,4 25,2 3,5 3,9 5,6

Menntun#Education Grunnmenntun#ISCED 1–2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3–4 Háskólamenntun#ISCED 5–6

10,6 6,2 3,1

8,9 6,6 4,5

8,5 5,6 2,9

8,7 5,7 3,9

3,2 2,5 0,8

4,4 2,7 1,5

7,2 6,0 4,2

9,5 6,9 3,1

9,8 5,4 4,0

7,7 6,2 4,2

Aldur#Age <18 18–24 25–34 35–64 >64 Búseta#Population density Þéttbýli#Densely populated areas Dreifbýli#Sparsely populated areas

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/Income-distribution

130

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life 5.7

Skipting heimila á húsnæðismarkaði 2004–2013 Households by tenure status 2004–2013

Hlutfall heimila, %#Proportion of households, % Leiguhúsnæði, endurgjaldslaust#Tenant, free Leiguhúsnæði, úrræði#Tenant, reduced rate Leiguhúsnæði á almennum markaði#Tenant, market rate Eigin húsnæði, skuldlaust#Owner, no mortgage Eigin húsnæði, með húsnæðislán#Owner, with mortgage

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,9 8,7 9,4 21,3 58,8

1,3 8,1 8,3 20,6 61,8

0,9 7,7 9,2 20,9 61,3

2 7,8 7,6 17,4 65,2

1,8 8,3 8,9 16,8 64,2

2,1 8,9 10,2 17,4 61,4

1,9 9 13,8 16 59,3

3,2 11,7 13,2 17,5 54,4

2,9 10,2 15,2 17,4 54,3

2,2 10,7 14,2 17,6 55,3

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/Income-distribution

5.8

Byrði húsnæðiskostnaðar eftir stöðu á húsnæðismarkaði 2004–2013 Share of housing cost in disposable income 2004–2013

Hlutfall heimila, %#Proportion of households, %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Alls#Total Eigandi, skuldlaust#Owner, no mortage Eigandi með húsnæðislán# Owner, paying mortgage Leigjandi, markaðsverð#Tenant, paying market price Leigjandi, niðurgreidd leiga#Tenant, reduced rent

16,9 12,2 17,9 19,7 13,1

18,3 12,5 19,8 21,6 12,2

18,7 13,7 20,2 21,4 14,3

16,6 10,7 17,4 19,9 15,5

16,5 10,1 17,5 23,8 15,4

16,4 10,1 17,2 22,6 15,3

17,5 9,4 18,4 22,6 14,2

16 7,6 16,1 26,3 21,5

16,5 11,4 16,5 24,5 17,2

16,8 10,3 16,9 24,5 17,6

// www.hagstofa.is/vinnumarkadur#www.statice.is/Income-distribution

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

131


5

Lífskjör 5.9

Neysluútgjöld á heimili 2009–2011 og 2010–2012 Average household expenditure 2009–2011 and 2010–2012 2009–2011 Þús. kr. Thous. ISK

Hlutfall Percent

2010–2012 Þús. kr. Thous. ISK

Hlutfall Percent

Neysluútgjöld alls#Total expenditure Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Föt og skór#Clothing and footwear Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipments Heilsugæsla#Health Ferðir og flutningar#Transport Póstur og sími#Communications Tómstundir og menning#Recreation and culture Menntun#Education Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services

5.322 785 180 287 1.410 250 207 765 181 594 60 254 348

100,0 14,7 3,4 5,4 26,5 4,7 3,9 14,4 3,4 11,2 1,1 4,8 6,5

5.712 850 188 287 1.540 267 217 828 180 647 64 276 367

100,0 14,9 3,3 5,0 27,0 4,7 3,8 14,5 3,2 11,3 1,1 4,8 6,4

Fjöldi heimila#Number of households Meðal fjöldi í heimili#Number of persons in households

1.799 2,40

• •

1.772 2,40

• •

@@ Niðurstöður áranna 2009–2011 á verðlagi ársins 2011, 2010–2012 á verðlagi ársins 2012.#The results for 2009–2011 at 2011 prices; 2010–2012 at 2012 prices. // www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

Mynd 5.2  Neysluútgjöld heimila 2002–2012 Figure 5.2  Average household expenditure 2002–2012 30

Hlutfall Percent

25 20

2002–2004

15

2007–2009

10

2010–2012

5 0

132

Matur, drykkir, tóbak og áfengi

Föt og skór

Húsnæði, Húsgögn, hiti og heimilisrafmagn búnaður o.fl.

Heilsugæsla

Samgöngur

Tómstundir og menning

Annað

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life 5.10 Meðalneysla á heimili á ári eftir búsetu 2010–2012 Average household expenditure by residence 2010–2012 COICOP-flokkur#COICOP group Verðlag 2012#At 2012 prices

Alls Total

HöfuðAnnað borgarþéttbýli svæði Towns outside Capital area capital area

Dreifbýli Other communities

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Neysluútgjöld alls, kr.#Total expenditure, ISK Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Föt og skór#Clothing and footwear Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment Heilsugæsla#Health Ferðir og flutningar#Transport Póstur og sími#Communications Tómstundir og menning#Recreation and culture Menntun#Education Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services

5.711.527 849.754 187.847 286.641 1.539.521 267.349 217.176 827.808 180.425 646.851 64.430 276.312 367.414

5.791.081 824.977 186.402 287.177 1.645.596 274.119 217.791 781.191 176.538 655.650 71.948 292.209 377.482

5.749.501 882.946 192.287 307.185 1.370.948 269.608 222.306 952.867 185.194 693.964 56.332 255.132 360.729

5.133.034 928.821 186.831 237.176 1.260.476 220.299 201.840 835.958 193.811 486.490 36.008 225.320 320.004

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown Neysluútgjöld alls#Total expenditure Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Föt og skór#Clothing and footwear Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment Heilsugæsla#Health Ferðir og flutningar#Transport Póstur og sími#Communications Tómstundir og menning#Recreation and culture Menntun#Education Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services

100,0 14,9 3,3 5,0 27,0 4,7 3,8 14,5 3,2 11,3 1,1 4,8 6,4

100,0 14,2 3,2 5,0 28,4 4,7 3,8 13,5 3,0 11,3 1,2 5,0 6,5

100,0 15,4 3,3 5,3 23,8 4,7 3,9 16,6 3,2 12,1 1,0 4,4 6,3

100,0 18,1 3,6 4,6 24,6 4,3 3,9 16,3 3,8 9,5 0,7 4,4 6,2

1.772 2,4 1,6 0,8 1,9 1,6

1.163 2,4 1,6 0,8 1,9 1,6

421 2,6 1,7 0,9 2,0 1,7

188 2,5 1,8 0,8 2,0 1,7

3.006.067

3.047.937

2.874.750

2.566.517

3.569.704

3.619.426

3.382.059

3.019.432

Fjöldi heimila#Number of households Meðaltals fjöldi í heimili#Average number of persons in households þ.a. fullorðnir#thereof adults þ.a. börn#thereof children Neyslueiningar skv. OECD#OECD equivalent scale Neyslueiningar skv. ES#Eurostat equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu OECD#Average expenditure by OECD equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu Eurostat#Average expenditure by Eurostat equivalent scale // www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

133


5

Lífskjör 5.11 Meðalneysla á heimili á ári eftir heimilisgerð 2010–2012 Average household expenditure by type of household 2010–2012 COICOP-flokkur#COICOP group Verðlag 2012#At 2012 prices

Alls Total

Einhleypir Oneperson households

Neysluútgjöld alls, kr.#Total expenditure, ISK 5.711.527 3.655.898 01 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 849.754 458.773 02 Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco 187.847 164.116 03 Föt og skór#Clothing and footwear 286.641 153.345 04 Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. 1.539.521 1.116.795 05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment 267.349 164.208 06 Heilsugæsla#Health 217.176 136.688 07 Ferðir og flutningar#Transport 827.808 575.167 08 Póstur og sími#Communications 180.425 132.134 09 Tómstundir og menning#Recreation and culture 646.851 399.607 10 Menntun#Education 64.430 19.437 11 Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants 276.312 163.962 12 Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services 367.414 171.666

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown Neysluútgjöld alls#Total expenditure Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Föt og skór#Clothing and footwear Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment Heilsugæsla#Health Ferðir og flutningar#Transport Póstur og sími#Communications Tómstundir og menning#Recreation and culture Menntun#Education Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Fjöldi heimila#Number of households Meðaltalsfjöldi í heimili#Average number of persons in households þ.a. fullorðnir#thereof adults þ.a. börn#thereof children Neyslueiningar skv. OECD#OECD equivalent scale Neyslueiningar skv. ES#Eurostat equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu OECD#Average expenditure by OECD equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu Eurostat#Average expenditure by Eurostat equivalent scale

Hjón/ sambýlisfólk án barna Couples without children

Hjón/ sambýlisfólk með börn Couples with children

Einstæðir foreldrar Singleparent households

Önnur heimilisgerð Other households

6.231.629 7.492.690 4.628.767 7.494.267 868.000 1.211.967 691.992 1.213.901 194.785 212.868 134.542 246.820 308.495 417.417 259.049 295.089 1.755.484 1.823.815 1.300.131 2.039.678 266.629 371.542 266.236 263.850 1.061.586 1.004.771 176.164 222.075 712.934 876.055 27.329 95.328 243.130 415.378

243.416 309.501 233.680 232.746 469.882 1.146.829 194.951 205.375 429.006 913.865 100.906 177.163* 256.911 274.196

350.858

577.625

314.299

439.103

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14,9 3,3 5,0 27,0

12,5 4,5 4,2 30,5

13,9 3,1 5,0 28,2

16,2 2,8 5,6 24,3

14,9 2,9 5,6 28,1

16,2 3,3 3,9 27,2

4,7 3,8 14,5 3,2 11,3 1,1 4,8

4,5 3,7 15,7 3,6 10,9 0,5 4,5

4,3 4,3 17,0 2,8 11,4 0,4 3,9

5,0 3,5 13,4 3,0 11,7 1,3 5,5

5,3 5,0 10,2 4,2 9,3 2,2 5,6

4,1 3,1 15,3 2,7 12,2 2,4* 3,7

6,4

4,7

5,6

7,7

6,8

5,9

1.772

584

313

573

182

120

2,4 1,6 0,8 1,9 1,6

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

2,0 2,0 0,0 1,7 1,5

3,9 2,0 1,9 2,8 2,2

2,5 1,0 1,5 1,9 1,6

3,4 2,6 0,8 2,6 2,1

3.006.067 3.655.898

3.665.664 2.675.961 2.436.193 2.882.410

3.569.704 3.655.898

4.154.420 3.405.768 2.892.980 3.568.699

@@ Tölur merktar með stjörnu (*) hafa staðalskekkju frá meðaltali meiri en 20%.#Numbers with an asterisk (*) have standard error of mean >20%. // www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

134

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life 5.12 Meðalneysla á heimili á ári eftir ráðstöfunartekjum 2010–2012 Average household expenditure by disposable income 2010–2012 COICOP-flokkur#COICOP group Verðlag 2012#At 2012 prices

Alls 1. fjórðungur 2. fjórðungur 3. fjórðungur 4. fjórðungur Total 1st quartile 2nd quartile 3rd quartile 4th quartile

Neysluútgjöld alls, kr.#Total expenditure, ISK 5.711.527 01 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 849.754 02 Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco 187.847 03 Föt og skór#Clothing and footwear 286.641 04 Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. 1.539.521 05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment 267.349 06 Heilsugæsla#Health 217.176 07 Ferðir og flutningar#Transport 827.808 08 Póstur og sími#Communications 180.425 09 Tómstundir og menning#Recreation and culture 646.851 10 Menntun#Education 64.430 11 Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants 276.312 12 Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services 367.414

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

4.620.498

5.114.915

5.728.938

7.386.225

677.356 160.066 189.339 1.258.574

785.076 164.471 243.607 1.418.354

866.877 210.656 279.964 1.603.086

1.070.368 216.316 434.037 1.879.164

198.907 180.281 725.193 176.131 479.804 81.113 232.431

209.167 226.692 804.549 178.508 500.333 53.757 228.842

263.083 235.281 692.970 190.166 657.991 68.827 283.599

398.548 226.553 1.088.913 176.911 950.040 53.983 360.589

261.302

301.557

376.437

530.804

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14,9 3,3 5,0 27,0

14,7 3,5 4,1 27,2

15,3 3,2 4,8 27,7

15,1 3,7 4,9 28,0

14,5 2,9 5,9 25,4

4,7 3,8 14,5 3,2 11,3 1,1 4,8

4,3 3,9 15,7 3,8 10,4 1,8 5,0

4,1 4,4 15,7 3,5 9,8 1,1 4,5

4,6 4,1 12,1 3,3 11,5 1,2 5,0

5,4 3,1 14,7 2,4 12,9 0,7 4,9

6,4

5,7

5,9

6,6

7,2

1.772

444

443

443

442

2,4 1,6 0,8 1,9 1,6

2,1 1,4 0,7 1,7 1,5

2,2 1,6 0,6 1,8 1,5

2,6 1,7 0,9 2,0 1,7

2,9 1,8 1,1 2,2 1,8

3.006.067

2.717.940

2.841.619

2.864.469

3.357.375

3.569.704

3.080.332

3.409.943

3.369.964

4.103.458

Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown Neysluútgjöld alls#Total expenditure Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Föt og skór#Clothing and footwear Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment Heilsugæsla#Health Ferðir og flutningar#Transport Póstur og sími#Communications Tómstundir og menning#Recreation and culture Menntun#Education Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Fjöldi heimila#Number of households Meðaltalsfjöldi í heimili#Average number of persons in households þ.a. fullorðnir#thereof adults þ.a. börn#thereof children Neyslueiningar skv. OECD#OECD equivalent scale Neyslueiningar skv. ES#Eurostat equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu OECD#Average expenditure by OECD equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu Eurostat#Average expenditure by Eurostat equivalent scale

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

135


5

Lífskjör 5.13 Meðalneysla á heimili á ári, eftir stærð útgjalda, án bílakaupa 2010–2012 Average household expenditure by size of expenditure excluding purchase of cars 2010–2012 COICOP-flokkur#COICOP group Verðlag 2012#At 2012 prices

Alls 1. fjórðungur 2. fjórðungur 3. fjórðungur 4. fjórðungur Total 1st quartile 2 nd quartile 3rd quartile 4th quartile

Neysluútgjöld alls, kr.#Total expenditure, ISK 5.584.765 01 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 849.754 02 Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco 187.847 03 Föt og skór#Clothing and footwear 286.641 04 Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. 1.539.521 05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment 267.349 06 Heilsugæsla#Health 217.176 07 Ferðir og flutningar#Transport 701.046 08 Póstur og sími#Communications 180.425 09 Tómstundir og menning#Recreation and culture 646.851 10 Menntun#Education 64.430 11 Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants 276.312 12 Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services 367.414

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown Neysluútgjöld alls#Total expenditure Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Föt og skór#Clothing and footwear Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, etc. Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment Heilsugæsla#Health Ferðir og flutningar#Transport Póstur og sími#Communications Tómstundir og menning#Recreation and culture Menntun#Education Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Fjöldi heimila#Number of household Meðaltalsfjöldi í heimili#Average number of persons in households þ.a. fullorðnir#thereof adults þ.a. börn#thereof children Neyslueiningar skv. OECD#OECD equivalent scale Neyslueiningar skv. ES#Eurostat equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu OECD#Average expenditure by OECD equivalent scale Meðalútgjöld á neyslueiningu Eurostat#Average expenditure by Eurostat equivalent scale

3.779.101

4.460.261

5.679.532

8.413.005

655.127 133.646 135.171 1.160.717

722.440 150.602 208.867 1.273.546

842.150 203.716 300.177 1.548.973

1.178.536 263.206 501.735 2.173.368

132.164 151.485 444.686 155.501 334.534 57.475 177.428

180.249 197.050 529.712 164.517 459.159 57.780 226.158

251.609 231.717 717.897 187.992 647.555 57.006 309.012

504.844 288.174 1.110.881 213.591 1.144.917 85.435 392.242

241.166

290.182

381.728

556.076

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15,2 3,4 5,1 27,6

17,3 3,5 3,6 30,7

16,2 3,4 4,7 28,6

14,8 3,6 5,3 27,3

14,0 3,1 6,0 25,8

4,8 3,9 12,6 3,2 11,6 1,2 4,9

3,5 4,0 11,8 4,1 8,9 1,5 4,7

4,0 4,4 11,9 3,7 10,3 1,3 5,1

4,4 4,1 12,6 3,3 11,4 1,0 5,4

6,0 3,4 13,2 2,5 13,6 1,0 4,7

6,6

6,4

6,5

6,7

6,6

1.772

441

444

444

443

2,4 1,6 0,8 1,9 1,6

2,4 1,6 0,8 1,9 1,6

2,3 1,6 0,7 1,8 1,6

2,5 1,6 0,9 1,9 1,6

2,6 1,7 0,9 2,0 1,7

2.939.350

1.989.001

2.477.923

2.989.227

4.206.502

3.490.478

2.361.938

2.787.663

3.549.708

4.948.826

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

136

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


5

Quality of life 5.14 Ráðstöfunartekjur heimila árin 2010–2012 og samanburður við 2009–2011 Disposable income, years 2010–2012, comparison with 2009–2011 Ráðstöfunartekjur á ári1 Disposable income per year1

2009–2011 Meðaltal Mean

2010–2012 Meðaltal Mean

Hlutfallsleg breyting Percent change

Heimilisgerð#Type of household Allir#Total Einhleypir#One-person household Hjón/sambýlisfólk án barna#Couples without children Hjón/sambýlisfólk með börn#Couples with children Einstæðir foreldrar#Single-parent households Önnur heimilisgerð#Other households

6.165.051 3.406.196 6.559.037 8.515.102 4.739.127 8.943.272

6.401.024 3.484.164 6.692.744 9.162.466 4.665.841 9.278.301

3,8 2,3 2,0 7,6 -1,5 3,7

Búseta#Residence Allt landið#Whole Country Höfuðborgarsvæði#Capital area Annað þéttbýli#Towns outside capital area Dreifbýli#Other communities

6.165.051 6.159.598 6.407.962 5.641.342

6.401.024 6.402.376 6.610.381 5.922.459

3,8 3,9 3,2 5,0

Tekjufjórðungur#Quartiles of income Allir#Total 1. fjórðungur#1st quartile 2. fjórðungur#2nd quartile 3. fjórðungur#3rd quartile 4. fjórðungur#4th quartile

6.165.051 3.842.316 5.035.884 6.289.902 9.486.795

6.401.024 3.841.286 5.194.000 6.549.857 10.029.135

3,8 0,0 3,1 4,1 5,7

Útgjaldafjórðungur#Quartiles of expenditure Allir#Total 1. fjórðungur#1st quartile 2. fjórðungur#2nd quartile 3. fjórðungur#3rd quartile 4. fjórðungur#4th quartile

6.165.051 5.642.204 5.482.683 6.203.041 7.328.995

6.401.024 5.840.295 5.700.519 6.449.975 7.610.827

3,8 3,5 4,0 4,0 3,8

Neyslueiningar skv. OECD#OECD equivalent scale Meðaltekjur á neyslueiningu OECD#Average income by OECD equivalent scale

1,90 3.227.775

1,90 3.355.392

• 4,0

1

Tekjur áranna 2009–2011 eru allar á verðlagi ársins 2011, tekjur 2010–2012 eru á verðlagi ársins 2012.#The income for 2009–2011 is expressed in 2011' prices, 2010–2012 in 2012' prices. Incomes are price updated with the wage index.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

137


5

Lífskjör 5.15 Ráðstöfunartekjur og útgjöld heimila 2010–2012 Disposable income and expenditure 2010–2012 Árstölur Per year

Ráðstöfunartekjur Disposable income Meðaltal Mean

Útgjöld Expenditure Meðaltal Mean

Útgjöld sem hlutfall af tekjum Expenditure as share of income

Fjöldi heimilismanna Household members Meðaltal Mean

Heimilisgerðir#Type of household Allir#Total Einhleypir#One-person household Hjón/sambýlisfólk án barna#Couples without children Hjón/sambýlisfólk með börn#Couples with children Einstæðir foreldrar#Single-parent households Önnur heimilisgerð#Other households

6.401.024 3.484.164 6.692.744 9.162.466 4.665.841 9.278.301

5.711.527 3.655.898 6.231.629 7.492.690 4.628.767 7.494.267

89,2 104,9 93,1 81,8 99,2 80,8

2,4 1,0 2,0 3,9 2,5 3,4

Búseta#Residence Allt landið#Whole Country Höfuðborgarsvæði#Capital area Annað þéttbýli#Towns outside capital area Dreifbýli#Other communities

6.401.024 6.402.376 6.610.381 5.922.459

5.711.527 5.791.081 5.749.501 5.133.034

89,2 90,5 87,0 86,7

2,4 2,4 2,6 2,5

Tekjufjórðungur#Quartiles of income Allir#Total 1. fjórðungur#1st quartile 2. fjórðungur#2nd quartile 3. fjórðungur#3rd quartile 4. fjórðungur#4th quartile

6.401.024 3.841.286 5.194.000 6.549.857 10.029.135

5.711.527 4.620.498 5.114.915 5.728.938 7.386.225

89,2 120,3 98,5 87,5 73,6

2,4 2,1 2,2 2,6 2,9

Útgjaldafjórðungur#Quartiles of expenditure Allir#Total 1. fjórðungur#1st quartile 2. fjórðungur#2nd quartile 3. fjórðungur#3rd quartile 4. fjórðungur#4th quartile

6.401.024 5.840.295 5.700.519 6.449.975 7.610.827

5.711.527 3.504.560 4.574.870 5.819.237 8.939.374

89,2 60,0 80,3 90,2 117,5

2,4 2,4 2,3 2,5 2,6

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

138

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


Heilbrigðis- og félagsmál Health and social protection

Hagtölur um heilbrigðismál og félagsvernd eru unnar úr gögnum frá ýmsum stofnunum, velferðarráðuneytinu og sveitarfélögum. Hagstofan tekur saman upplýsingar um útgjöld til heilbrigðismála samkvæmt uppgjöri þjóðhagsreikninga, en auk þess eru útgjöld til félagsvernd­ ar reiknuð samkvæmt NOSOSKO/ ESSPROS-flokkunarkerfinu.

Vistrýmum fyrir aldraða fækkar

Útgjöld vegna félagsverndar aukast

Rúmlega 3.000 manns bjuggu á stofnunum með vistrými fyrir aldraða í desember árið 2010, þar af voru rúmlega 64% konur. Tæplega 8% 65 ára og eldri bjuggu á stofnunum fyrir aldraða í desember 2010 og rúmlega 21% 80 ára og eldri.

Útgjöld til félagsverndar námu tæpum 422 milljörðum króna árið 2012. Þau hækkuðu frá árinu 2011 þegar þau námu 407 milljörðum króna. Mestu útgjöldin voru vegna slysa og veikinda eða rúmlega 34%, næst komu málefni öldrunar (24%) og því næst örorka og fötlun (15%).

Heildarútgjöld til heilbrigðismála 9% af landsframleiðslu Heildarútgjöld til heilbrigðismála árið 2013 námu tæpum 165 milljörðum króna, 8,8% af landsframleiðslu. 55% útgjaldanna runnu til þjónustu sjúkrastofnana, þ.e. sjúkrahúsa og hjúkrunarheimila, um 26% til þjónustu við ferlisjúklinga, 16% til lækninga- og hjúkrunarvara fyrir ferlisjúklinga og um 2,9% runnu til stjórnunar og annarra heilbrigðisþátta.

6

Í desember 2010 voru 3.125 vistrými fyrir aldraða hér á landi. Af þeim voru 2.217 hjúkrunarrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum, 70,9% vistrýma. Dvalarrýmum fækkaði um 70 og hjúkrunarrúmum á sjúkrastofnunum fækkaði um 98 milli áranna 2009 og 2010. Liðlega helmingur allra vistrýma aldraðra er á höfuðborgarsvæðinu.

Fleiri heimili fá fjárhagsaðstoð Frá árinu 2012 til 2013 jukust útgjöld sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar úr 4.064 milljónum króna í 4.553 milljónir króna. Í fyrra fengu 8.042 heimili fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum en þau voru 7.736 árið 2012. Fjölmennasti hópurinn sem fékk fjárhagsaðstoð árið 2013 var sem fyrr einstæðir barnlausir karlar (44,5% heimila) og einstæðar konur með börn (26% heimila).

Bráðamóttakan © Árni Sæberg

141


6

Heilbrigðis- og félagsmál Statistics Iceland collects figures on health and social affairs. The figures are collected from different institutions, e.g. Directorate of Health, The Ministry Welfare and the municipalities. Figures are also derived from the Statistics Iceland’s population database, from Government and Municipal Finances and from The State Social Security Institute accounts.

Expenditure on social protection increases Total expenditure on social protection was 422 billion ISK in 2012, which is an increase from the previous year when social protection expenditure was 407 billion ISK. About 35% of total expenditure on social protection is on sickness/health care, 24% on old age and 15% on disability.

The total health expenditure 9% of GDP The total health expenditure in Iceland in 2013 amounted to 165 billion ISK, 8.8% of GDP. Of the total health expenditure in 2013, 55% was spent on in-patient care, 26% on out-patient care and 16% on medical goods dispensed to out-patients. The remaining part or 2.9% went to health administration and other health categories.

142

The number of beds and places for the elderly decreases The total number of beds and places for the elderly was 3,125 in 2010, thereof 2,217 in nursing homes, 70.9%. Between the years 2009 and 2010, the number of beds and places in retirement homes decreased by 168. Over half (54%) of beds and places for the elderly are in the capital area. Around 3,000 inhabitants lived in retirement homes in 2010, thereof nearly 64% women. Nearly 8% of 65 years old and over lived in retirement homes and a little over 21% of those aged 80 years and over.

More households receive income support The total municipal income support expenditure has increased from 4,064 million in 2012 to 4,553 million in 2013. A total of 8,042 households received municipal income support in 2013, an increase since 2012 when 7,736 households received municipal income support. In households receiving income support in 2013 the most common group, as before, are single men without children (44.5% households) and then single women with children (26% households).

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.1

Útgjöld til félagsverndar 2010–2012 Social protection expenditure 2010–2012 Milljónir króna Million ISK 2010 2011

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Útgjöld til félagsverndar#Expenditure on social protection Slys og veikindi#Sickness/Health care Tekjutilfærslur#Social benefits Sjúkra- og slysadagpeningar#Sickness and injury benefits Aðrar slysa- og veikindabætur#Other sickness benefits Þjónusta#Services Sjúkrahúsaþjónusta#Hospital services Þjónusta við ferlisjúklinga#Outpatient services Lyf#Pharamceutical products Hjálpartæki#Other medical products Önnur þjón. v. slysa og veikinda#Other public services

2012

378.134 407.794 421.557 131.586 136.876 144.436 21.636 23.223 25.324 1.854 1.579 2.031 19.782 21.644 23.293 109.950 113.652 119.113 75.260 78.095 82.706 21.658 22.588 23.630 9.594 9.333 8.911 3.008 3.069 3.340 430 567 525

Hlutfall Percent 2010 2011

2012

100,0 34,8 5,7 0,5 5,2 29,1 19,9 5,7 2,5 0,8 0,1

100,0 33,6 5,7 0,4 5,3 27,9 19,2 5,5 2,3 0,8 0,1

100,0 34,3 6,0 0,5 5,5 28,3 19,6 5,6 2,1 0,8 0,1

2. Örorka og fötlun#Disability 2.1 Tekjutilfærslur#Social benefits 2.1.1 Örorkulífeyrir (og tengdar bætur)#Invality benefits 2.1.1.1 Almannatryggingar#Social security schemes 2.1.1.2 Lífeyrissjóðir#Private pension funds 2.2 Þjónusta#Services 2.2.1 Dvalarheimili#Lodging 2.2.2 Heimaþjónusta#Home help 2.2.3 Önnur þjón. við öryrkja#Other service for disable people

53.987 41.016 41.016 28.009 13.007 12.971 8.964 766 3.241

59.028 45.434 45.434 31.834 13.599 13.594 11.836 1.758 0

62.412 48.219 48.219 33.642 14.577 14.193 11.499 2.524 169

14,3 10,8 10,8 7,4 3,4 3,4 2,4 0,2 0,9

14,5 11,1 11,1 7,8 3,3 3,3 2,9 0,4 0,0

14,8 11,4 11,4 8,0 3,5 3,4 2,7 0,6 0,0

3. Öldrun#Old age 3.1 Tekjutilfærslur#Social benefits 3.1.1 Ellilífeyrir (og tengdar bætur)#Old age benefits 3.1.1.1 Almannatryggingar#Social security schemes 3.1.1.2 Lífeyrissjóðir#Private pension funds 3.2 Þjónusta#Services 3.2.1 Dvalarheimili#Lodging 3.2.2 Heimaþjónusta#Home help 3.2.3 Önnur þjónusta við aldraða#Other service for old age people

78.778 71.374 71.374 25.326 46.047 7.404 3.933 1.557 1.914

93.285 100.922 85.714 92.641 85.714 92.641 34.466 35.947 51.248 56.694 7.570 8.282 4.190 4.516 1.634 1.702 1.747 2.064

20,8 18,9 18,9 6,7 12,2 2,0 1,0 0,4 0,5

22,9 21,0 21,0 8,5 12,6 1,9 1,0 0,4 0,4

23,9 22,0 22,0 8,5 13,4 2,0 1,1 0,4 0,5

4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

Eftirlifendur#Survivors Tekjutilfærslur#Social benefits Ekkju- og ekklabætur#Survivor‘s pensions Dánarbætur#Death grants Aðrar bætur til eftirlifenda#Other survior‘s benefits

8.832 8.832 135 254 8.443

9.793 9.793 133 257 9.403

10.248 10.248 159 260 9.829

2,3 2,3 0,0 0,1 2,2

2,4 2,4 0,0 0,1 2,3

2,4 2,4 0,0 0,1 2,3

5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2

Fjölskyldur og börn#Families and children Tekjutilfærslur#Social benefits Fæðingarorlof#Maternity and parental leave benefits Barnabætur#Family and child allowances Aðrar fjölskyldu- og barnabætur#Other family benefits Þjónusta#Services Dagvistun barna#Pre-school services Önnur þjónusta við fjölskyldur og börn#Other services for families and children

48.023 22.711 9.230 10.342 3.140 25.312 14.518

45.839 19.947 8.080 8.906 2.961 25.891 14.847

46.218 19.156 7.786 8.242 3.128 27.062 16.315

12,7 6,0 2,4 2,7 0,8 6,7 3,8

11,2 4,9 2,0 2,2 0,7 6,3 3,6

11,0 4,5 1,8 2,0 0,7 6,4 3,9

10.795

11.045

10.747

2,9

2,7

2,5

6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2

Atvinnuleysi#Unemployment Tekjutilfærslur#Social benefits Atvinnuleysisbætur#Unemployment benefits Aðrar starfsmenntunar- og atv.leysisbætur#Other benefits Þjónusta#Unemployment services

25.300 24.273 23.305 968 1.027

24.833 23.797 22.386 1.411 1.036

23.149 21.954 20.880 1.074 1.195

6,7 6,4 6,2 0,3 0,3

6,1 5,8 5,5 0,3 0,3

5,5 5,2 5,0 0,3 0,3

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

143


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.1

Útgjöld til félagsverndar 2010–2012 Social protection expenditure 2010–2012 Milljónir króna Million ISK 2010 2011

7. 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

Húsnæðisaðstoð#Housing Þjónusta#Services Húsaleigubætur#Rent benefits Niðurgreidd húsaleiga#Subsidised rent Húsnæðisbætur (vaxtabætur)#Housing benefits

8. 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1

Félagsleg aðstoð ót.a.s.#Other social support n.e.c. Tekjutilfærslur#Social benefits Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga#Municipal income support Sérstök fjárhagsaðstoð#Special income support Þjónusta#Services Áfengis- og fíkniefnameðferð#Rehabilitation of alcohol and drug abusers 8.2.2 Önnur félagsleg aðstoð#Other Social support 9. 9.2

Önnur velferðarútgjöld ót.a.s.#Other social protection n.e.c. Þjónusta#Services

2012

Hlutfall Percent 2010 2011

2012

16.255 16.255 2.704 1.802 11.748

23.648 23.648 2.959 1.720 18.969

19.667 19.667 2.914 1.734 15.019

4,3 4,3 0,7 0,5 3,1

5,8 5,8 0,7 0,4 4,7

4,7 4,7 0,7 0,4 3,6

11.438 6.185 2.987 3.198 5.253

10.378 6.276 3.769 2.507 4.102

10.315 5.997 4.109 1.888 4.317

3,0 1,6 0,8 0,8 1,4

2,5 1,5 0,9 0,6 1,0

2,4 1,4 1,0 0,4 1,0

933 4.321

977 3.125

996 3.321

0,2 1,1

0,2 0,8

0,2 0,8

3.935 3.935

4.116 4.116

4.189 4.189

1,0 1,0

1,0 1,0

1,0 1,0

@@ Uppgjör félagsverndar samkvæmt ESSPROS samræmt uppgjöri COFOG-flokkunarkerfisins sem byggist á uppgjöri þjóðhagsreikninga. Í tengslum

við þá vinnu var farið yfir skilgreiningar og hugtök og þau samræmd milli flokkunarkerfa. Helstu breytingar frá birtum tölum er að leikskólar flokkast nú bæði undir menntamál og félagsvernd í stað félagsverndar áður. Þá er stjórnunarkostnaður nú færður í meira mæli undir hvern málalfokk fyrir sig.#Information on social protection according to ESSPROS and COFOG are harmonised and definitions and concept reconsiled. According to this revision, pre-schools (child day care) are now classified both into functions of education and socal protection, but not only to social protection as before.

55Hagstofa Íslands, reikningar ríkis og sveitarfélaga og ýmissa velferðarstofnana.#Statistic Iceland, general government accounts and accounts of relevant non-profit institutions.

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

Vissir þú Did you know 34% útgjalda til félagsverndar voru vegna slysa og veikinda 2012 34% of social security expenditures in 2012 were on sickness and health care

144

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.2

Útgjöld til félagsverndar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 1997–2012 Social protection expenditure per capita and as percentage of gross domestic product 1997–2012 Útgjöld til félagsverndar alls Social protection expenditure, total Á verðlagi Hlutfall hvers árs, af vergri millj. kr. landsMillion ISK framleiðslu at current Percent prices of GDP

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1

97.300 107.414 119.079 131.315 149.777 173.393 193.279 210.353 222.271 246.469 280.323 326.452 381.673 378.134 407.794 421.557

18,5 18,3 18,9 19,3 19,5 21,3 23,0 22,7 21,8 20,5 20,4 21,1 24,1 23,3 24,0 23,8

Útgjöld á íbúa Expenditure per capita Krónur Vísitölur á verðlagi miðaðar við hvers árs fast verðlag1 ISK at Index based current on fixed prices1 prices 1997=100 359.154 392.317 429.603 467.056 525.433 602.982 668.158 718.940 751.260 809.862 900.215 1.022.223 1.195.545 1.189.077 1.278.298 1.314.425

100 108 116 121 128 140 154 162 168 173 192 213 222 190 190 188

Útgjöld á íbúa 15–64 ára Expenditure per capita 15–64 years Krónur Vísitölur á verðlagi miðaðar við hvers árs fast verðlag1 ISK at Index based current on fixed prices1 prices 1997=100 558.741 609.251 664.879 722.863 810.880 927.229 1.025.131 1.103.228 1.149.048 1.209.911 1.335.274 1.508.105 1.774.257 1.776.902 1.916.070 1.975.968

100 108 115 121 127 138 152 160 165 166 183 202 212 183 183 182

Útgjöldin eru staðvirt með vísitölu neysluverðs án húsnæðis.#Expenditure per capita is deflated by the CPI less housing cost

55Hagstofa Íslands, reikningar ríkis og sveitarfélaga og ýmissa velferðarstofnana.#Statistic Iceland, general government accounts and accounts of relevant non-profit institutions.

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

145


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.3

Útgjöld til félagsverndar eftir greiðendum 2008–2012, % Social protection expenditure by type of payer 2008–2012,%

Greiðendur Payers

Fjölskyldur og börn Families Alls and Total children

Atvinnuleysistryggingar o.fl. Unemployment insurance etc.

Heilbrigðismál Health

Aldraðir Old age

Öryrkjar Disability

Önnur félags- Stjórnunaraðstoð o.fl. kostnaður Eftir- Other social Adminilifendur benefits stration Survivors etc. costs

Ríkissjóður# Central government 2008 2009 2010 2011 2012

39,5 45,6 42,2 42,8 42,3

29,0 31,0 30,8 27,6 25,2

0,1 1,2 0,4 0,4 0,4

82,5 84,2 83,7 83,1 82,7

11,1 15,4 14,1 18,7 18,3

38,6 48,4 45,7 37,0 35,4

0,9 1,3 1,2 1,4 1,5

30,1 24,6 20,9 21,2 20,7

39,7 38,0 36,4 32,0 32,0

Sveitarfélög# Local government 2008 2009 2010 2011 2012

8,7 10,1 10,0 12,0 12,6

49,7 50,8 52,6 54,0 53,1

– – – – –

0,4 0,3 0,3 0,4 0,3

3,4 4,4 4,1 4,6 5,1

3,2 4,1 3,4 18,4 20,0

– – – – –

56,3 60,6 59,3 57,3 54,8

60,3 62,0 63,6 68,0 68,0

Atvinnurekendur# Employers 2008 2009 2010 2011 2012

31,8 31,0 34,4 35,3 37,4

21,3 18,2 16,6 18,4 21,6

76,3 91,7 99,8 99,2 99,2

17,1 15,4 16,0 16,5 17,0

44,6 48,6 48,9 51,5 56,6

36,1 33,1 35,9 33,8 36,4

50,0 56,6 55,5 62,7 69,3

12,6 13,4 18,5 20,2 23,6

– – – – –

7,3 7,0 6,9 6,9 7,0

– – – – –

– – – – –

– – – – –

15,1 16,9 16,9 17,5 18,0

8,2 7,7 7,7 7,6 7,3

20,1 22,5 22,2 25,2 26,3

0,9 1,4 1,4 1,3 0,9

– – – – –

12,4 6,3 6,5 3,0 0,8

– – – – –

23,6 7,1 -0,1 0,4 0,4

– – – – –

25,7 14,7 16,0 7,5 2,0

11,9 6,7 7,3 3,3 0,8

29,0 19,6 21,1 10,8 3,0

– – – – –

– – – – –

Hinir tryggðu# The insured 2008 2009 2010 2011 2012 Önnur fjármögnun# Other financing 2008 2009 2010 2011 2012

@@Uppgjör félagsverndar samkvæmt ESSPROS samræmt uppgjöri COFOG-flokkunarkerfisins sem byggist á uppgjöri þjóðhagsreikninga. Í tengslum

við þá vinnu var farið yfir skilgreiningar og hugtök og þau samræmd milli flokkunarkerfa. Helstu breytingar frá birtum tölum er að leikskólar flokkast nú bæði undir menntamál og félagsvernd í stað félagsverndar áður. Þá er stjórnunarkostnaður nú færður í meira mæli undir hvern málalfokk fyrir sig.#Information on social protection according to ESSPROS and COFOG are harmonised and definitions and concept reconsiled. According to this revision, pre-schools (child day care) are now classified both into functions of education and socal protection, but not only to social protection as before.

55Hagstofa Íslands, reikningar ríkis og sveitarfélaga og ýmissa velferðarstofnana.#Statistic Iceland, general government accounts and accounts of relevant non-profit institutions.

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

146

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.4

Heildarútgjöld til heilbrigðismála sundurliðuð 2007–2013 Total expenditure on health care 2007–2013 2007

Verðlag hvers árs, millj. kr.#Current prices, million ISK Heilbrigðisútgjöld alls#Total health expenditure 1 Lækningavörur og hjálpartæki# Medical products, applicances and equipment 11 Lyf#Pharmaceutical products 12 Aðrar lækningavörur og tæki#Other medical products 2 Þjónusta við ferlisjúklinga#Outpatient services 21 Heilsugæsla og sérfræðiþjónusta# General and special medical services 23 Tannlækningar#Dental services 24 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og fleira# Paramedical services 3 Þjónusta sjúkrastofnana#Hospital services 4 Forvarnir og almenn heilbrigðisþjónusta# Prevention and public health services 5 Heilbrigðismál, ótilgreind annars staðar# Health n.e.c. Hlutfall af vergri landsframleiðslu alls#Percent of GDP, total 1 Lækningavörur og hjálpartæki# Medical products, applicances and equipment 11 Lyf#Pharmaceutical products 12 Aðrar lækningavörur og tæki#Other medical products 2 Þjónusta við ferlisjúklinga#Outpatient services 21 Heilsugæsla og sérfræðiþjónusta# General and special medical services 23 Tannlækningar#Dental services 24 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og fleira# Paramedical services 3 Þjónusta sjúkrastofnana#Hospital services 4 Forvarnir og almenn heilbrigðisþjónusta# Prevention and public health services 5 Heilbrigðismál, ótilgreind annars staðar# Health n.e.c. Heilbrigðisútgjöld staðvirt á mann, þús. kr. á verðlagi 2013, alls1# Per capita, at 2013 prices, in thous. ISK, total1 1 Lækningavörur og hjálpartæki# Medical products, applicances and equipment 11 Lyf#Pharmaceutical products 12 Aðrar lækningavörur og tæki#Other medical products 2 Þjónusta við ferlisjúklinga#Outpatient services 21 Heilsugæsla og sérfræðiþjónusta# General and special medical services 23 Tannlækningar#Dental services 24 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og fleira# Paramedical services 3 Þjónusta sjúkrastofnana#Hospital services 4 Forvarnir og almenn heilbrigðisþjónusta# Prevention and public health services 5 Heilbrigðismál, ótilgreind annars staðar# Health n.e.c. 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

118.994 135.261 144.400 142.780 147.107 154.082 164.964 18.498 12.975 5.524 29.051

22.443 16.416 6.027 33.225

25.776 18.794 6.982 35.281

26.070 18.616 7.454 35.910

25.723 18.266 7.457 37.542

26.123 18.107 8.016 39.378

26.232 17.741 8.491 42.799

17.029 7.176 4.846 68.055

19.788 7.972 5.465 76.045

20.999 8.451 5.831 79.376

21.393 8.784 5.733 76.675

22.493 9.118 5.931 79.528

23.215 9.657 6.507 84.180

25.076 10.634 7.090 91.164

756 2.634

720 2.827

763 3.203

741 3.384

554 3.760

520 3.881

507 4.262

8,7

8,7

9,1

8,8

8,7

8,7

8,8

1,3 0,9 0,4 2,1

1,4 1,1 0,4 2,1

1,6 1,2 0,4 2,2

1,6 1,1 0,5 2,2

1,5 1,1 0,4 2,2

1,5 1,0 0,5 2,2

1,4 0,9 0,5 2,3

1,2 0,5 0,4 5,0

1,3 0,5 0,4 4,9

1,3 0,5 0,4 5,0

1,3 0,5 0,4 4,7

1,3 0,5 0,3 4,7

1,3 0,5 0,4 4,7

1,3 0,6 0,4 4,9

0,1 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

0,0 0,2

551,0

554,2

535,1

508,2

504,5

500,2

509,5

84,1 59,2 25,0 133,1

91,4 66,9 24,5 135,6

94,3 68,9 25,4 129,6

91,0 65,1 25,9 126,3

87,3 62,0 25,2 127,9

84,5 58,6 25,9 127,6

81,0 54,8 26,2 132,2

78,8 32,1 32,1 317,9

81,1 32,2 32,2 312,7

77,8 30,4 30,4 296,4

76,2 30,0 30,0 276,1

77,1 30,6 30,6 274,5

75,4 31,1 31,1 273,9

77,5 32,8 32,8 281,6

3,5 12,3

3,0 11,6

2,8 11,9

2,7 12,1

1,9 13,0

1,7 12,6

1,6 13,2

Heilbrigðisútgjöld hins opinbera staðvirt með verðvísitölu samneyslunnar og heilbrigðisútgjöld einkaaðila með verðvísitölu heilbrigðisútgjalda einkaneyslunnar.#The health expenditure is deflated by price index of government final consumption and by the consumer price index of private health consumption.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

147


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.5

Heildarútgjöld til heilbrigðismála eftir tegund þjónustu 2009–2012 Health expenditure by function of care 2009–2012

ICHA

SHA-staðall1#SHA manual1

Heildarútgjöld til heilbrigðismála#Total health expenditure HC.1 HC.1.1 HC.1.2 HC.1.3 HC.1.3.1 HC.1.3.2 HC1.3.3 HC.1.3.9 HC.1.4 HC.2 HC.2.1 HC.2.2 HC.2.3 HC.2.4 HC.3 HC.3.1 HC.3.2 HC.3.3 HC.4 HC.4.1 HC.4.2 HC.4.3 HC.4.9

148

Þjónusta í lækningaskyni#Services of curative care Þjónusta við innlagða í lækningaskyni# In-patient curative care Þjónusta á dagdeildum í lækningaskyni# Day cases of curative care Ferliþjónusta í lækningaskyni#Out-patient care Grunnþjónusta og greining lækna# Basic medical and diagnostic services Tannlækningar á stofum#Out-patient dental care Öll önnur sérhæfð læknisþjónusta# All other specialised health care Öll önnur ferliþjónusta í lækningaskyni# All other out-patient curative care Heimaþjónusta í lækningaskyni# Services of curative home care Endurhæfing#Services of rehabilitative care Endurhæfing innlagðra#In-patient rehabilitative care Endurhæfing á dagdeildum# Day cases of rehabilitative care Endurhæfing í ferliþjónustu# Out-patient rehabilitative care Endurhæfing í heimaþjónustu# Services of rehabilitative home care Langtímahjúkrun#Services of long-term nursing care Langtímahjúkrun innlagðra# In-patient long-term nursing care Langtímahjúkrun á dagdeildum# Day cases of long-term nursing care Langtímahjúkrun í heimaþjónustu# Long-term nursing care; home care Stoðþjónusta#Ancillary services to health care Klínískar rannsóknastofur#Clinical laboratory Myndgreining#Diagnostic imaging Sjúkraflutningar# Patient transport and emergency rescue Öll önnur stoðþjónusta# All other miscellaneous ancillary services

Verðlag hvers árs, milljónir króna Current prices, million ISK 2009 2010 2011 2012

Hlutfall#Percent 2009 2010 2011

2012

144.335 142.721 147.318 154.140 100,0 100,0 100,0 100,0 75.941 74.466 77.616 82.868

53,5

52,2

52,7

53,8

35.016

32.986

33.501

35.700

24,3

23,1

22,7

23,2

6.831 32.452

4.980 34.867

5.334 37.333

6.020 39.660

4,7 22,5

3,5 24,4

3,6 25,3

3,9 25,7

15.169 8.448

17.190 8.780

18.346 9.112

19.639 9.650

10,5 5,9

12,0 6,2

12,5 6,2

12,7 6,3

7.504

7.557

8.166

8.595

5,2

5,3

5,5

5,6

1.330

1.340

1.709

1.776

0,9

0,9

1,2

1,2

1.642

1.633

1.447

1.489

1,1

1,1

1,0

1,0

8.454 3.512

8.152 4.230

7.621 3.450

8.271 3.901

5,9 2,4

5,7 3,0

5,2 2,3

5,4 2,5

468

162

287

267

0,3

0,1

0,2

0,2

4.474

3.760

3.883

4.102

3,1

2,6

2,6

2,7

25.930 25.600 27.674 28.431

18,0

17,9

18,8

18,4

25.542

25.188

27.377

28.225

17,7

17,6

18,6

18,3

387

412

297

206

0,3

0,3

0,2

0,1

3.347 1.176 903

3.338 1.086 892

2.945 856 664

3.178 982 732

2,3 0,8 0,6

2,3 0,8 0,6

2,0 0,6 0,5

2,1 0,6 0,5

1.268

1.361

1.425

1.464

0,9

1,0

1,0

0,9

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.5

Heildarútgjöld til heilbrigðismála eftir tegund þjónustu 2009–2012 Health expenditure by function of care 2009–2012

ICHA

HC.5 HC.5.1 HC.5.1.1 HC.5.1.2 HC.5.1.3 HC.5.2 HC.5.2.1 HC.5.2.2 HC.5.2.3 HC.5.2.4 HC.5.2.9

SHA-staðall1#SHA manual1

Lækninga- og hjúkrunarvörur og hjálpartæki handa ferlisjúklingum#Medical goods dispensed to out-patients Lyf og aðrar óvaranlegar lækninga- og hjúkrunarvörur#Pharmaceuticals and other medical non-durables Lyfseðilskyld lyf#Prescribed medicines Lyf án lyfseðils#Over-the-counter medicines Aðrar óvaranlegar lækninga- og hjúkrunarvörur# Other medical non-durables Hjálpartæki og aðrar varanlegar lækningavörur# Therapeutic appliances and other medical durables Gleraugu og önnur sjóntæki# Glasses and other vision products Stoðtæki og önnur hjálpartæki vegna bæklunar# Orthopaedic appliances and other prosthetics Heyrnartæki#Hearing aids Tæknibúnaður, þ.m.t. Hjólastólar# Medico-technical devices, including wheelchairs Allar aðrar varanlegar lækninga- og hjúkrunarvörur# All other miscellaneous medical durables

Verðlag hvers árs, milljónir króna Current prices, million ISK 2009 2010 2011 2012

Hlutfall#Percent 2009 2010 2011

2012

25.791 25.947 26.151 26.090

17,9

18,2

17,8

16,9

22.610 13.114 5.664

22.569 12.234 6.225

22.658 12.192 6.470

22.241 11.660 6.360

15,7 9,1 3,9

15,8 8,6 4,4

15,4 8,3 4,4

14,4 7,6 4,1

3.831

4.110

3.996

4.221

2,7

2,9

2,7

2,7

3.181

3.378

3.493

3.849

2,2

2,4

2,4

2,5

702

759

784

853

0,5

0,5

0,5

0,6

447 135

464 80

500 95

564 96

0,3 0,1

0,3 0,1

0,3 0,1

0,4 0,1

1.111

1.197

1.197

1.333

0,8

0,8

0,8

0,9

786

878

918

1.004

0,5

0,6

0,6

0,7

HC.6

Forvarnir og þjónusta á sviði lýðheilsu# Prevention and public health services

2.092

2.117

2.018

1.960

1,4

1,5

1,4

1,3

HC.7

Stjórnsýsla heilbrigðismála# Health administration and health insurance

2.781

3.101

3.294

3.341

1,9

2,2

2,2

2,2

1

Samkvæmt SHA-flokkunarkerfinu (The System of Health Accounts), töflu A2.#The classification is based on the SHA manual, table A2

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

149


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.6

Heildarútgjöld til heilbrigðismála eftir veitendum þjónustunnar 2009–2012 Health expenditure by providers 2009–2012

ICHA

SHA-staðall1#SHA manual1

Heildarútgjöld til heilbrigðismála#Total health expenditure HP.1 HP.1.1 HP.1.2 HP.1.3 HP.2

Sjúkrahús#Hospitals Almenn sjúkrahús#General hospitals Geð-, áfengis- og vímuefnasjúkrahús# Mental health and substance abuse hospitals Önnur sérhæfð sjúkrahús#Specialty hospitals Hjúkrunar- og dvalarstofnanir# Nursing and residential care facilities

HP.3

Veitendur ferliþjónustu# Providers of ambulatory health care HP.3.1 Læknastofur (sjálfstætt starfandi lækna)# Offices of physicians HP.3.2 Tannlæknastofur#Offices of dentists HP.3.3– Allir aðrir veitendur ferliþjónustu# HP.3.9 Other out-patient care centers HP.4

HP.5

Smásalar og aðrir sem útvega lækninga- og hjúkrunarvörur#Retail sale and other providers of medical goods

Verðlag hvers árs, milljónir króna Current prices, million ISK Hlutfall#Percent 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 144.335 142.721 147.318 154.140 100,0 100,0 100,0 100,0 57.177 56.821

51.856 51.451

51.266 50.837

54.476 54.034

39,6 39,4

36,3 36,1

34,8 34,5

35,3 35,1

… 356

… 405

… 429

… 442

… 0,2

… 0,3

… 0,3

… 0,3

15.669

16.553

18.259

18.636

10,9

11,6

12,4

12,1

39.228

41.592

44.667

47.547

27,2

29,1

30,3

30,8

6.323 8.448

6.617 8.780

8.509 9.112

8.458 9.650

4,4 5,9

4,6 6,2

5,8 6,2

5,5 6,3

24.457

26.195

27.046

29.440

16,9

18,4

18,4

19,1

25.791

25.947

26.151

26.623

17,9

18,2

17,8

17,3

2.092

2.117

2.018

1.960

1,5

1,5

1,4

1,3

2.781

3.101

3.294

3.341

1,9

2,2

2,2

2,2

2.224 556

2.314 786

2.710 584

2.709 632

1,5 0,4

1,6 0,6

1,8 0,4

1,8 0,4

1.599

1.556

1.663

1.556

1,1

1,1

1,1

1,0

Lýðheilsu- og forvarnarverkefni#Provision and administration of public health programmes

HP.6

Stjórnsýsla heilbrigðis- og tryggingamála# Health administration and insurance HP.6.1 Stjórnsýsla heilbrigðis- og tryggingamála# Government administration of health HP.6.2 Opinberir tryggingasjóðir#Social security funds HP.6.3– Aðrir stjórnsýsluaðilar# HP.6.9 Other insurance and administration HP.7

Aðrir sem veita heilbrigðisþjónustu# All other industries (rest of the economy) HP.7.1 Aðilar sem sinna þjónustu á vinnustöðum# Establishments as providers of occupational health care services HP.7.2 Heimili sem veita heimaþjónustu# Private households as providers of home care HP.7.9 Allir aðrir aðilar#All other industries as secondary producers of health care HP.9 1

Aðrir#Others

Samkvæmt SHA-flokkunarkerfinu (The System of Health Accounts), töflu A4.#The classification is based on the SHA manual, table A4.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

150

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.7

Heildarútgjöld til heilbrigðisþjónustu eftir umgjörð hennar 2009–2012 Health expenditure by mode of production 2009–2012

ICHA

SHA-staðall1#SHA manual1

Verðlag hvers árs, milljónir króna Current prices, million ISK 2009 2010 2011 2012

Hlutfall#Percent 2009 2010 2011

2012

Heildarútgjöld til heilbrigðismála#Total health expenditure 144.335 142.721 147.318 154.140 100,0 100,0 100,0 100,0 Þjónusta við innlagða#In-patient care 64.071 62.404 64.328 67.827 44,4 43,7 43,7 44,0 HC.1.1 Þjónusta við innlagða í lækningaskyni#Curative care 35.016 32.986 33.501 35.700 24,3 23,1 22,7 23,2 HC.2.1 Endurhæfing innlagðra#Rehabilitative care 3.512 4.230 3.450 3.901 2,4 3,0 2,3 2,5 HC.3.1 Langtímahjúkrun innlagðra#Long-term nursing care 25.542 25.188 27.377 28.225 17,7 17,6 18,6 18,3 Þjónusta á dagdeildum#Services of day-care HC.1.2 Þjónusta á dagdeildum í lækningaskyni# Day cases of curative care HC.2.2 Endurhæfing á dagdeildum# Day cases of rehabilitative care HC.3.2 Langtímahjúkrun á dagdeildum# Day cases of long-term care

7.686

5.554

5.918

6.494

5,3

3,9

4,0

4,2

6.831

4.980

5.334

6.020

4,7

3,5

3,6

3,9

468

162

287

267

0,3

0,1

0,2

0,2

387

412

297

206

0,3

0,3

0,2

0,1

36.926

38.627

41.217

43.761

25,6

27,1

28,0

28,4

32.452

34.867

37.333

39.660

22,5

24,4

25,3

25,7

15.169 8.448

17.190 8.780

18.346 9.112

19.639 9.650

10,5 5,9

12,0 6,2

12,5 6,2

12,7 6,3

7.504

7.557

8.166

8.595

5,2

5,3

5,5

5,6

1.330

1.340

1.709

1.776

0,9

0,9

1,2

1,2

4.474

3.760

3.883

4.102

3,1

2,6

2,6

2,7

Heimaþjónusta#Home care HC.1.4 Heimaþjónusta í lækningaskyni#Curative home care HC.2.4 Endurhæfing í heimaþjónustu# Rehabilitative home care HC.3.3 Langtímahjúkrun í heimaþjónustu# Long-term nursing home care

1.642 1.642

1.633 1.633

1.447 1.447

1.489 1.489

1,1 1,1

1,1 1,1

1,0 1,0

1,0 1,0

Stoðþjónusta#Ancillary services to health care HC.4.1 Klínískar rannsóknastofur#Clinical laboratory HC.4.2 Myndgreining#Diagnostic imaging HC.4.3 Sjúkraflutningar# Patient transport and emergency rescue HC.4.9 Öll önnur stoðþjónusta# All other miscellaneous ancillary services

3.347 1.176 903

3.338 1.086 892

2.945 856 664

3.178 982 732

2,3 0,8 0,6

2,3 0,8 0,6

2,0 0,6 0,5

2,1 0,6 0,5

1.268

1.361

1.425

1.464

0,9

1,0

1,0

0,9

25.791

25.947

26.151

26.090

17,9

18,2

17,8

16,9

22.610

22.569

22.658

22.241

15,7

15,8

15,4

14,4

3.181

3.378

3.493

3.849

2,2

2,4

2,4

2,5

2.092

2.117

2.018

1.960

1,4

1,5

1,4

1,3

2.781

3.101

3.294

3.341

1,9

2,2

2,2

2,2

Ferliþjónusta#Out-patient care HC.1.3 Ferliþjónusta í lækningaskyni# Out-patient curative care HC.1.3.1 Grunnþjónusta og greining lækna# Basic medical and diagnostic services HC.1.3.2 Tannlækningar á stofum#Out-patient dental care HC.1.3.3 Öll önnur sérhæfð læknisþjónusta# All other specialised health care HC.1.3.9 Öll önnur ferliþjónusta í lækningaskyni# All other out-patient curative care HC.2.3 Endurhæfing í ferliþjónustu# Out-patient rehabilitative care

HC.5 HC.5.1 HC.5.2 HC.6 HC.7 1

Lækningavörur handa ferlisjúklingum# Medical goods dispensed to out-patients Lyf og aðrar óvaranlegar lækninga- og hjúkrunarvörur#Pharmaceuticals and other medical non-durables Hjálpartæki og aðrar varanlegar lækningavörur# Therapeutic appliances and other medical durables Forvarnir og þjónusta á sviði lýðheilsu# Prevention and public health services Stjórnsýsla heilbrigðismála# Health administration and health insurance

Samkvæmt SHA-flokkunarkerfinu (The System of Health Accounts), töflu A3.#The classification is based on the SHA manual, table A3.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

151


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.8

Fjárhagsaðstoð og félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga 2012–2013 Municipal income support and home-help expenditure 2012–2013

Reykjavík

Önnur sveitarfélög Other municipalities

Önnur sveitarfélög með >250 íbúa Other municipalities with >250 inhab.

Öll önnur sveitarfélög á landinu All other municipalities

76 7 1 100,0 63,8 37,2 4.064.430 3.335.316 2.671.805 42.179 29.045 133 1,0 0,9 0,0

6 26,6 663.511 28.912 4,4

52 35,6 729.108 13.133 1,8

17 0,6 5 0 0,0

65,7 638.882

16,3 439.994

17,9 356.358

0,0 …

Útgjöld til félagslegrar heimaþjónustu#Home-help expenditure Útgjöld alls, þús. kr.#Total expenditure, thous. ISK 2.517.822 1.768.886 1.357.243 Heimili aldraðra#Homes of the elderly 1.892.908 1.375.033 1.033.154 Fatlaðir á heimili#Handicapped in households 506.745 311.744 255.615 Önnur heimili#Other households 116.133 82.108 68.473 Endurgreiðslur útgjalda, þús.kr.#Refunding of exp., thous. ISK 238.636 165.167 135.457 Endurgreiðslur af öllum útgjöldum, %#Refunding, % of total 9,5 9,3 10,0 Hlutfallsleg skipting útgjalda#Percent distribution of expenditure 100,0 70,3 53,9 Meðalfjárhæð á heimili, kr.#Average per household, ISK 297.128 320.218 356.700

411.643 341.879 56.129 13.635 29.710 7,2 16,3 239.466

746.900 517.875 195.000 34.025 73.427 9,8 29,7 253.789

2.036 … … … 42 2,1 0,1 …

5 26,8 825.754 39.764 4,8

54 35,4 812.331 16.562 2,0

16 0,6 9 0 0,0

64,0 681.896

18,1 374.832

17,8 380.483

0,0 …

Útgjöld til félagslegrar heimaþjónustu#Home-help expenditure Útgjöld alls, þús. kr.#Total expenditure, thous. ISK 2.640.982 1.918.723 1.399.732 Heimili aldraðra#Homes of the elderly 1.977.396 1.442.753 1.018.446 Fatlaðir á heimili#Handicapped in households 521.480 350.479 290.221 Önnur heimili#Other households 140.035 125.490 91.064 Endurgreiðslur útgjalda, þús.kr.#Refunding of exp., thous. ISK 246.474 174.874 138.273 Endurgreiðslur af öllum útgjöldum, %#Refunding, % of total 9,3 9,1 9,9 Hlutfallsleg skipting útgjalda#Percent distribution of expenditure 100,0 72,7 53,0 Meðalfjárhæð á heimili, kr.#Average per household, ISK 314.156 330.986 375.465

518.991 424.307 60.258 34.426 36.601 7,1 19,7 250.842

720.188 534.643 171.001 14.545 71.558 9,9 27,3 276.676

2.070 … … … 42 2,1 0,1 …

Höfuðborgarsvæði Capital region

Alls Total 2012 Fjárhagsaðstoð#Income support Fjöldi sveitarfélaga#Number of municipalities Hlutfallsleg skipting íbúa, %#Percent distribution of inhabitants Útgjöld, þús. kr.#Income support expenditure, thous. ISK Endurgreiðsla lána1#Refunding of loans1 Endurgreiðslur af öllum útgjöldum, %#Refunding, % of total Skipting útgjalda til fjárhagsaðstoðar, %# Percent distribution of expenditure Meðalfjárhæð á heimili, kr.#Average per household in ISK

2013 Fjárhagsaðstoð#Income support Fjöldi sveitarfélaga#Number of municipalities Hlutfallsleg skipting íbúa, %#Percent distribution of inhabitants Útgjöld, þús. kr.#Income support expenditure, thous. ISK Endurgreiðsla lána1#Refunding of loans1 Endurgreiðslur af öllum útgjöldum, %#Refunding, % of total Skipting útgjalda til fjárhagsaðstoðar, %# Percent distribution of expenditure Meðalfjárhæð á heimili, kr.#Average per household, ISK

1

100,0 678.082

Alls Total

82,1 758.199

76 6 1 100,0 64,0 37,2 4.552.517 3.740.177 2.914.423 92.265 75.703 35.939 2,0 2,0 1,2 100,0 759.511

82,2 850.234

Til útgjalda telst bæði hrein fjárhagsaðstoð og fjárhagsaðstoð í formi lána. Þegar lán eru endurgreidd, færast þau til tekna.#Expenditure includes direct financial support and assistance in the form of loans. On repayment loans are credited to revenue account.

// www.hagstofa.is/félagsmal#www.statice.is/socialaffairs

152

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.9

Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir fjölskyldugerð 2011–2013 Household receiving municipal income support 2011–2013

Hlutfall#Percent

Alls Total

Höfuðborgarsvæði Capital region Önnur sveitarfélög Other Alls Reykja- municiTotal vík palities

Önnur sveitarFjöldi félög, fjölsk./ >250 íb. heimila Other Number municiof palities, families/ >250 houseinhab. holds

2011 Alls fjölskyldur/heimili#Families/households, total Einstæðir karlar með börn#Single men with children Einstæðir karlar, barnlausir#Single men without children Einstæðar konur með börn#Single women with children Einstæðar konur, barnlausar#Single women without children Hjón/sambúðarfólk með börn#Married/cohabiting couples with children Hjón/sambúðarfólk, barnlaus#Married/cohabiting couples without children Fjöldi fjölskyldna/heimila#Number of families/households

100,0 1,9 43,2 26,8 19,5 5,9 2,6 7.715

100,0 1,8 45,7 25,5 20,6 4,0 2,4 5.705

100,0 1,6 47,5 23,4 20,9 4,5 2,0 4.155

100,0 2,1 41,0 31,2 19,6 2,8 3,4 1.550

100,0 2,5 36,2 30,3 16,6 11,1 3,3 2.010

• 150 3.336 2.066 1.506 455 202 7.715

2012 Alls fjölskyldur/heimili#Families/households, total Einstæðir karlar með börn#Single men with children Einstæðir karlar, barnlausir#Single men without children Einstæðar konur með börn#Single women with children Einstæðar konur, barnlausar#Single women without children Hjón/sambúðarfólk með börn#Married/cohabiting couples with children Hjón/sambúðarfólk, barnlaus#Married/cohabiting couples without children Fjöldi fjölskyldna/heimila#Number of families/households

100,0 2,1 43,0 27,1 19,9 5,5 2,4 7.736

100,0 1,8 45,0 25,9 20,6 4,7 2,0 5.690

100,0 1,5 45,7 24,3 21,5 5,0 2,0 4.182

100,0 2,7 43,0 30,3 18,2 3,8 2,1 1.508

100,0 2,8 37,5 30,5 17,9 7,9 3,4 2.046

• 161 3.326 2.098 1.540 429 182 7.736

2013 Alls fjölskyldur/heimili#Families/households, total Einstæðir karlar með börn#Single men with children Einstæðir karlar, barnlausir#Single men without children Einstæðar konur með börn#Single women with children Einstæðar konur, barnlausar#Single women without children Hjón/sambúðarfólk með börn#Married/cohabiting couples with children Hjón/sambúðarfólk, barnlaus#Married/cohabiting couples without children Fjöldi fjölskyldna/heimila#Number of families/households

100,0 1,8 44,5 26,0 19,7 5,6 2,3 8.042

100,0 1,6 46,6 25,1 20,2 4,6 1,8 5.907

100,0 1,3 48,4 23,6 20,1 4,8 1,8 4.274

100,0 2,6 41,7 29,1 20,4 4,3 1,9 1.633

100,0 2,4 39,0 28,6 18,4 8,2 3,4 2.135

• 148 3.582 2.094 1.587 450 181 8.042

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

153


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.10 Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir aldri 2010–2013 Age of recipients of municipal income support 2010–2013 Fjöldi#Number

2010 Heimili alls#Households, total Aldur viðtakenda#Age of recipients 24 ára eða yngri#years and under 25–39 ára#years 40–54 ára#years 55–64 ára#years 65 ára eða eldri#years and over Heildarfjöldi 18 ára og eldri#18 years or older, total Hlutfall af 18 ára og eldri#18 years or older, percent 2011 Heimili alls#Households, total Aldur viðtakenda#Age of recipients 24 ára eða yngri#years and under 25–39 ára#years 40–54 ára#years 55–64 ára#years 65 ára eða eldri#years and over Heildarfjöldi 18 ára og eldri#18 years or older, total Hlutfall af 18 ára og eldri#18 years or older, percent 2012 Heimili alls#Households, total Aldur viðtakenda#Age of recipients 24 ára eða yngri#years and under 25–39 ára#years 40–54 ára#years 55–64 ára#years 65 ára eða eldri#years and over Heildarfjöldi 18 ára og eldri#18 years or older, total Hlutfall af 18 ára og eldri#18 years or older, percent 2013 Heimili alls#Households, total Aldur viðtakenda#Age of recipients 24 ára eða yngri#years and under 25–39 ára#years 40–54 ára#years 55–64 ára#years 65 ára eða eldri#years and over Heildarfjöldi 18 ára og eldri#18 years or older, total Hlutfall af 18 ára og eldri#18 years or older, percent

Höfuðborgarsvæði Capital area

Önnur sveitarfélög, >250 íbúar Other municipalities, >250 inhab.

Alls Total

Alls Total

Reykjavík

Önnur sveitarfélög Other municipalities

6.910

5.113

3.799

1.314

1.797

2.256 2.792 1.326 375 161

1.659 2.086 981 267 119

1.167 1.556 776 202 97

492 530 205 65 22

597 706 344 108 41

7.471 3,2

5.433 3,6

4.033 4,4

1.400 2,3

2.038 2,4

7.715

5.705

4.155

1.550

2.010

2.417 3.228 1.480 409 181

1.746 2.429 1.105 298 127

1.221 1.781 815 234 104

525 648 290 64 23

671 799 375 111 54

8.372 3,5

6.071 4,0

4.426 4,8

1.645 2,7

2.301 2,7

7.736

5.690

4.182

1.508

2.046

2.351 3.303 1.451 458 173

1.679 2.466 1.069 344 131

1.202 1.792 812 271 105

477 674 257 73 26

672 836 382 114 42

8.347 3,5

6.071 3,9

4.475 4,8

1.596 2,5

2.276 2,7

8.042

5.907

4.274

1.633

2.135

2.280 3.401 1.600 546 215

1.615 2.525 1.208 401 158

1.135 1.819 886 311 123

480 706 322 90 35

665 876 392 145 57

8.673 3,6

6.289 4,0

4.555 4,9

1.734 2,7

2.384 2,8

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

154

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.11 Félagsleg heimaþjónusta sveitarfélaga eftir tegundum heimila 2010–2013 Households receiving municipal home-help service 2010–2013 Höfuðborgarsvæði Capital region

Önnur sveitarfélög Other Reykjavík municipalities

Önnur sveitarfélög, >250 íbúar Other municipalities, >250 inhabitants

Alls Total

Alls Total

2010 Heimili alls, %#Households total, % Heimili aldraðra#Homes of the elderly Fatlaðir á heimili#Handicapped in households Önnur heimili#Other households Fjöldi heimila#Number of households Breyting frá fyrra ári, %#Change from previous year, %

100,0 79,7 15,4 4,9 8.148 1,1

100,0 80,6 14,3 5,1 5.339 1,6

100,0 80,1 15,2 4,7 3.777 -0,3

100,0 81,8 12,2 6,0 1.562 6,4

100,0 78,0 17,6 4,4 2.809 0,2

2011 Heimili alls, %#Households total, % Heimili aldraðra#Homes of the elderly Fatlaðir á heimili#Handicapped in households Önnur heimili#Other households Fjöldi heimila#Number of households Breyting frá fyrra ári, %#Change from previous year, %

100,0 80,0 14,6 5,4 8.358 2,6

100,0 80,2 13,7 6,0 5.458 2,2

100,0 79,6 14,8 5,6 3.836 1,6

100,0 81,6 11,2 7,2 1.622 3,8

100,0 79,6 16,1 4,3 2.900 3,2

2012 Heimili alls, %#Households total, % Heimili aldraðra#Homes of the elderly Fatlaðir á heimili#Handicapped in households Önnur heimili#Other households Fjöldi heimila#Number of households Breyting frá fyrra ári, %#Change from previous year, %

100,0 80,3 14,7 5,0 8.467 3,9

100,0 80,8 14,4 4,8 5.524 3,5

100,0 80,1 14,7 5,2 3.805 0,7

100,0 82,4 13,8 3,8 1.719 10,1

100,0 79,3 15,3 5,4 2.943 4,8

2013 Heimili alls, %#Households total, % Heimili aldraðra#Homes of the elderly Fatlaðir á heimili#Handicapped in households Önnur heimili#Other households Fjöldi heimila#Number of households Breyting frá fyrra ári, %#Change from previous year, %

100,0 82,2 14,3 3,5 8.387 -0,9

100,0 82,3 13,6 4,1 5.797 4,9

100,0 82,2 13,2 4,6 3.728 -2,0

100,0 82,3 14,4 3,3 2.069 20,4

100,0 82,0 15,8 2,2 2.590 -12,0

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

155


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.12 Dagvistun barna á einkaheimilum 2009–2013 Daycare in private homes 2009–2013 Fjöldi í árslok#End-of-year data

Fjöldi dagforeldra Child minders

„Heilsdagsbörn“ á dagforeldri Full-time children per child minder

• •

403 …

3,7 …

0,0 0,0

• •

412 …

4,1 …

14,5 13,1

0,0 •

• •

472 …

4,1 …

• •

13,9 12,9

0,1 0,1

• •

465 …

4,0 …

• •

15,1 14,3

0,1 0,1

• •

472 …

4,2 …

2008

2010

Börn alls Children, total

Börn 0–2 ára Children 0–2 years

Börn 3–5 ára Children 3–5 years

Börn 6–9 ára Children 6–9 years

2009 Alls#Total Heilsdagsvistun#7–8 hour daycare

1.614 1.396

1.603 1.392

11 4

• •

11,5 10,0

0,1 0,0

2010 Alls#Total Heilsdagsvistun#7–8 hour daycare

1.771 1.575

1.768 1.574

3 1

• •

12,5 11,1

2011 Alls#Total Heilsdagsvistun#7–8 hour daycare

2.057 1.850

2.051 1.850

6 •

• •

2012 Alls#Total Heilsdagsvistun#7–8 hour daycare

1.945 1.804

1.931 1.792

14 12

2013 Alls#Total Heilsdagsvistun#7–8 hour daycare

2.030 1.928

2.017 1.915

13 13

Hlutfall af aldursflokki Percent of age groups 0–2 ára 3–5 ára 6–9 ára years years years

// www.hagstofa.is/felagsmal#www.statice.is/socialaffairs

Mynd 6.1  Dagvistun barna á einkaheimilum 1994–2013 Figure 6.1  Daycare in private homes 1994–2013 2.500

Fjöldi Number

2.000 1.500 1.000 500 0

1994

1996

1998

2000

2002

Heilsdagsvistun Full-time

156

2004

2006

2012

Hluta úr degi Part-time

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.13 Heilbrigðisstarfsmenn 2008–2013 Health personnel 2008–2013 Fjöldi í árslok#End-of-year number Aðstoðarlyfjafræðingar#Exam. pharmacists Félagsráðgjafar í heilbrigðisstofnunum# Social workers in health establishments Geislafræðingar#Radiographers Heilbrigðisfulltrúar#Environmental health officers Hjúkrunarfræðingar#Nurses Iðjuþjálfar#Occupational therapists Lífeindafræðingar#Biomedical scientists Ljósmæður#Midwives Lyfjafræðingar1#Pharmacists1 Lyfjatæknar#Pharmacy technicians Lyfsalar1#Proprietary pharmacists1 Læknar2#Physicians2 Sjúkraliðar#Practical nurses Sjúkraþjálfarar#Physiotherapists Tannfræðingar#Dental hygienists Tannlæknar#Dentists Fjöldi íbúa á hvern#Inhabitants per active: aðstoðarlyfjafræðing#exam. pharmacist félagsráðgjafa#social worker geislafræðing#radiographer heilbrigðisfulltrúa#environmental health officer hjúkrunarfræðing#nurse iðjuþjálfa#occupational therapist lífeindafræðing#biomedical scientist ljósmóður#midwife lyfjafræðing#pharmacist lyfjatækni#pharmacy technician lyfsala1#proprietary pharmacist1 lækni2#physician2 sjúkraliða#practical nurse sjúkraþjálfara#physiotherapist tannfræðing#dental hygienist tannlækni#dentist

2008

2009

2010

2011

2012

2013

27

22

23

23

21

17

331 107 55 2.729 184 296 2503 329 1733 52 1.158 1.997 475 18 301

356 113 53 2.686 191 299 250 334 1733 54 1.166 2.185 470 14 294

394 115 54 2.653 194 308 250 342 1733 57 1.146 1.972 473 14 299

378 118 54 2.765 213 299 278 357 180 59 1.121 … 470 15 283

383 109 54 2.909 237 297 256 337 164 59 1.144 1.954 498 14 270

418 114 54 3.025 235 304 264 343 … 55 1.174 1.978 515 14 272

11.828 965 2.985 5.807 117 1.736 1.079 1.277 971 1.8463 6.142 276 160 672 17.743 1.061

14.438 892 2.811 5.993 118 1.663 1.062 1.271 951 1.8363 5.882 272 145 676 22.688 1.080

13.846 808 2.769 5.897 120 1.642 1.034 1.274 931 1.8413 5.587 278 161 673 22.747 1.065

13.895 845 2.708 5.918 116 1.500 1.069 1.150 895 1.775 5.417 285 … 680 21.305 1.129

15.327 840 2.953 5.960 111 1.358 1.084 1.257 955 1.963 5.455 281 165 646 22.990 1.192

19.157 779 2.857 6.031 108 1.386 1.071 1.234 949 … 5.921 277 165 632 23.262 1.197

@@ Taflan sýnir fjölda heilbrigðisstarfsmanna óháð vinnuframlagi, þ.e. hvort viðkomandi vinnur fullt starf eða hlutastarf.#The table shows the number

of health personnel regardless of whether they work full time or part time. Lyfsalar eru lyfjafræðingar og eru því einnig taldir með lyfjafræðingum.#Proprietary pharmacists are pharmacists and are therefore also included in the number of pharmacists. 2 Læknar í Læknaskrá Landlæknisembættisins að frádregnum þeim sem voru með lögheimili erlendis í árslok og þeim sem eru 71 árs og eldri.#Physicians in the Register of Physicians except those having permanent recidence abroad at the end of the year as those aged 71 years or older. 3 Bráðabirgðatölur.#Preliminary figures. 1

55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

157


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.14 Vistrými fyrir aldraða á stofnunum eftir landsvæðum 2005–2010 Number of beds and places in retirement homes, nursing homes and wards by region 2005–2010 Fjöldi í desember Number in December

Vistrými alls#Beds and places, total 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Höfuðb. Þar af svæði of which Alls Capital ReykjaTotal region vík

Suðurnes VesturSouthland west West

Vest- Norðurl. Norðurl. firðir vestra eystra AusturWest- North- Northland fjords west east East

Suðurland South

3.397 3.458 3.383 3.461 3.369 3.125

1.848 1.824 1.778 1.873 1.811 1.694

1.346 1.348 1.302 1.397 1.335 1.245

95 96 93 93 92 92

243 258 270 268 259 215

84 86 88 110 110 86

163 174 173 169 157 153

412 453 438 393 393 358

161 163 159 154 152 148

391 404 384 401 395 379

852 816 748 658 612 542

302 288 255 241 200 164

200 199 166 152 111 96

19 15 8 – – –

100 97 93 81 81 74

13 13 13 13 13 2

32 30 31 26 25 29

155 150 143 101 101 95

48 50 42 36 33 33

183 173 163 160 159 145

Hjúkrunarrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum#In nursing homes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.046 2.138 2.179 2.316 2.315 2.217

1.401 1.398 1.395 1.499 1.499 1.421

1.001 1.011 1.008 1.112 1.112 1.040

76 81 85 93 92 92

112 130 146 156 156 127

35 37 37 43 43 31

3 3 41 42 35 46

191 238 238 240 240 235

72 72 68 72 70 85

156 179 169 171 180 180

Hjúkrunarrými á sjúkrahúsum# Nursing beds in hospitals 2005 2006 2007 2008 2009 2010

332 343 299 320 278 227

20 18 18 18 – –

20 18 18 18 – –

– – – – – –

31 31 31 9 – –

36 36 38 54 54 53

128 141 101 101 97 78

51 51 37 33 33 23

30 30 38 35 38 19

36 36 36 70 56 54

Rými á öldrunarlækningadeildum# Beds in geriatric wards 2005 2006 2007 2008 2009 2010

167 161 157 167 164 139

125 120 110 115 112 109

125 120 110 115 112 109

– – – – – –

– – – 22 22 14

– – – – – –

– – – – – –

15 14 20 19 19 5

11 11 11 11 11 11

16 16 16 – – –

Þjónusturými á dvalarheimilum# In retirement homes 2005 2006 2007 2008 2009 2010

@@ Taflan sýnir yfirlit yfir vistrými fyrir aldraða á stofnunum í desember ár hvert samkvæmt upplýsingum rekstraraðila.#The table shows places and beds for the elderly in institutions in December each year based on information from the institutions involved. Included are nursing beds in retirement homes with nursing wards (mixed homes).

55Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands.#The Ministry of Welfare and Statistics Iceland.

158

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.15 Vistmenn á stofnunum aldraðra eftir kyni og aldri 2002–2010 Occupants of retirement homes and nursing homes and wards by sex and age 2002–2010 Fjöldi í desember Number in December

Fjöldi vistmanna1 Number of occupants1 64 ára og yngri 65–69 70–79 Alls 64 years ára ára Total and under years years

80 ára og eldri 80 years and over

Vistmenn sem hlutfall af aldurshópi Occupants as percent of age groups 65 ára 80 ára og eldri 65–69 70–79 og eldri 65 years ára ára 80 years and over years years and over

Karlar og konur#Males and females 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.084 3.164 3.341 3.290 3.244 3.235 3.284 3.191 3.144

69 73 83 75 73 72 69 62 65

103 97 100 142 83 83 97 99 130

752 822 828 773 677 677 683 643 597

2.160 2.172 2.330 2.300 2.411 2.404 2.435 2.388 2.352

8,9 9,0 9,4 9,2 8,9 8,7 8,8 8,2 7,9

1,1 1,0 1,1 1,5 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1

4,7 5,1 5,1 4,7 4,1 4,1 4,1 3,9 3,7

25,7 24,9 25,9 24,9 25,0 23,9 24,3 22,6 21,4

Karlar#Males 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.130 1.163 1.241 1.213 1.174 1.167 1.174 1.160 1.126

38 40 46 32 38 36 33 34 38

56 44 48 66 43 42 46 49 64

329 367 364 329 304 294 290 280 258

707 712 783 786 789 795 805 797 766

7,2 7,3 7,6 7,4 7,0 6,8 6,9 6,5 6,0

1,2 1,0 1,1 1,4 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1

4,4 4,9 4,8 4,3 3,9 3,8 3,7 3,6 3,3

21,5 20,8 22,2 21,6 20,8 20,1 20,4 18,7 17,4

Konur#Females 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.954 2.001 2.100 2.077 2.070 2.068 2.111 2.031 2.018

30 32 37 43 35 36 36 27 27

48 53 52 76 39 41 51 50 66

422 455 463 444 374 383 393 363 339

1.453 1.460 1.547 1.514 1.621 1.609 1.630 1.591 1.586

10,4 10,5 10,9 10,6 10,4 10,2 10,4 9,7 9,4

1,0 1,1 1,1 1,6 0,8 0,8 1,0 0,9 1,1

4,9 5,3 5,3 5,0 4,2 4,3 4,5 4,2 4,0

28,4 27,6 28,2 27,0 27,7 26,4 26,8 25,1 24,1

1

Fjöldi vistmanna á við þá sem búa á dvalar- og hjúkrunarheimilum og aldraða í hjúkrunarrýmum og á öldrunarlækningadeildum sjúkrahúsa.#Number of occupants refers to those living in retirement and nursing homes and the elderly in nursing care and geriatric wards at hospitals.

Vissir þú Did you know 21,4% 80 ára og eldri eru vistmenn á stofnunum aldraðra 21.4% of people aged 80 years and over are residents in retirement homes and nursing homes

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

159


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.16 Fóstureyðingar 2004–2013 Induced abortions 2004–2013 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Alls#Total

889

868

904

905

959

981

977

970

980

963

Aldur1#Age1 Innan 15 ára#Under 15 15–19 ára#years 20–24 ára#years 25–29 ára#years 30–34 ára#years 35–39 ára#years 40–44 ára#years 45 ára og eldri#45 years and over

7 201 243 155 126 99 54 4

2 164 253 193 127 82 45 2

10 163 253 214 128 93 38 5

5 202 245 201 119 102 30 1

– 176 238 220 150 107 59 9

1 139 265 246 155 108 57 10

5 177 263 221 148 121 37 5

2 174 290 187 169 109 35 4

2 153 306 216 163 97 39 4

3 141 293 212 155 106 50 3

Fjölskyldustaða#Family status Í sambúð#Cohabiting Ekki í sambúð#Not cohabiting Ótilgreint#Not specified

214 669 6

214 651 3

246 655 3

313 584 8

282 670 7

302 678 1

368 603 6

360 608 2

373 604 3

371 591 1

Fyrri fæðingar#Previous births Engin eða ótilgreint#None or not specified 1 fæðing#1 birth 2 fæðingar#2 births 3 fæðingar#3 births 4 eða fleiri#4 and over

369 260 142 78 40

349 239 164 87 29

381 233 161 98 31

403 222 185 69 26

397 251 180 108 23

416 252 187 95 31

421 243 189 91 33

416 249 186 83 36

412 244 203 90 31

407 258 161 103 34

Fyrri fóstureyðingar#Previous abortions Engin eða ótilgreint#None or not specified 1 fóstureyðing#1 abortion 2 fóstureyðingar#2 abortions 3 eða fleiri#3 and over

596 220 58 15

587 213 52 16

610 225 50 19

599 220 60 26

634 230 66 29

631 252 72 26

645 240 67 25

600 251 82 37

631 241 82 26

593 258 74 38

Lengd meðgöngu#Length of gestation Minna en 9 vikur#Under 9 weeks 9–12 vikur#weeks 13–16 vikur#weeks 17–20 vikur#weeks Yfir 20 vikur#Over 20 weeks Ótilgreint#Not specified

589 253 20 17 3 7

556 269 28 10 3 2

587 259 33 8 6 11

629 214 41 5 7 9

639 258 43 4 3 12

679 214 39 8 1 40

702 208 45 4 6 12

731 184 39 9 3 4

735 196 31 6 11 1

708 198 44 3 9 1

Forsendur umsóknar#Grounds for application Félagslegar#Social Læknisfræðilegar#Medical Hvort tveggja#Both Annað eða ótilgreint#Other or not specified

826 43 7 13

819 29 16 4

853 43 4 4

869 28 5 3

926 31 2 –

948 27 2 4

928 46 – 3

937 30 3 –

945 33 – 2

922 40 1 –

@@ Fóstureyðingar framkvæmdar á grundvelli laga nr. 25/1975. Eingöngu fóstureyðingar kvenna með lögheimili hér á landi.#Induced abortions per1

formed under the Abortions Act of 1975. Figures refer to induced abortions of women with Icelandic domicile. Aldur á aðgerðardegi#Age at day of operation.

55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

160

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.17 Tíðni fóstureyðinga 1996–2013 Abortion rates 1996–2013 Árlegt meðaltal Annual means 1996–2000

2001–2005

2006– 2010

2011

2012

2013

Árlegur fjöldi fóstureyðinga#Annual number of abortions

928

916

945

970

980

963

Fóstureyðingar á 1.000 konur á hverju aldursskeiði1 Induced abortions per 1,000 females in each age group1 15–19 ára2#years2 20–24 ára#years 25–29 ára#years 30–34 ára#years 35–39 ára#years 40–44 ára#years 45–49 ára#years

21,9 24,2 17,8 11,9 9,7 4,2 0,4

19,4 23,7 16,9 13,5 9,1 4,5 0,3

15,4 22,8 19,0 12,9 10,2 4,1 0,6

15,6 25,0 16,6 15,3 10,2 3,4 0,4

13,8 26,0 19,5 14,6 9,2 3,9 0,4

13,1 24,5 19,1 13,7 10,1 4,8 0,3

15–44 ára alls3#15–44 years, total3

15,1

14,5

14,3

14,7

14,9

14,5

220,3

220,2

199,0

215,9

216,2

222,6

Fóstureyðingar á 1.000 lifandi fædda Induced abortions per 1,000 live births

@@ Sjá töflu 6.16.#See table 6.16. 1 Aldur á aðgerðardegi.#Age at day of operation. 2 Fjöldi fóstureyðinga kvenna undir 20 ára á hverjar 1.000 konur 15–19 ára.# Induced abortions of women under the age of 20 per 1,000 women 15–19 years. 3 Heildartala fóstureyðinga á hverjar 1.000 konur 15–44 ára.#All induced abortions per 1,000 women 15–44 years. 55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

6.18 Ófrjósemisaðgerðir 2008–2013 Sterilizations 2008–2013 2008

2009

2010

2011

2012

2013

520 339 181

512 358 154

603 418 185

582 424 158

607 483 124

675 507 168

Ófrjósemisaðgerðir á 1.000 karla á hverju aldursskeiði Sterilizations per 1,000 males in each age group 25–34 ára#years 35–44 ára#years 45–54 ára#years

2,8 8,7 2,2

2,8 9,3 3,3

3,2 11,7 3,9

3,1 12,4 3,7

4,7 12,9 4,2

4,7 14,6 4,0

25–54 ára#years

4,6

5,1

6,2

6,3

7,2

7,7

Ófrjósemisaðgerðir á 1.000 konur á hverju aldursskeiði Sterilizations per 1,000 females in each age group 25–34 ára#years 35–44 ára#years 45–54 ára#years

2,4 5,5 0,3

2,4 4,3 0,3

2,9 5,1 0,5

2,1 4,8 0,5

2,0 3,5 0,3

2,3 5,1 0,3

25–54 ára#years

2,8

2,3

2,8

2,4

1,9

2,5

Ófrjósemisaðgerðir alls#Sterilizations, total Karlar#Males Konur#Females

@@ Ófrjósemisaðgerðir framkvæmdar á grundvelli laga nr. 25/1975.#Sterilizations performed under Act 25/1975. 55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

161


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.19 Kynsjúkdómar 2007–2013 Sexually transmitted diseases 2007–2013 Tilkynnt tilvik#Notified cases

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Klamydía#Chlamydia Alls#Total Karlar#Males Konur#Females Ótilgreint#Unknown

1.813 679 1.068 66

1.834 703 1.079 52

2.321 896 1.369 56

2.211 848 1.300 63

2.090 800 1.245 45

1.893 721 1.123 49

2.179 866 1.241 42

Lekandi#Gonorrhoea Alls#Total Karlar#Males Konur#Females Ótilgreint#Unknown

21 15 5 1

26 14 12 –

47 24 23 –

18 12 5 1

32 24 7 1

29 21 7 1

19 13 6 –

Sárasótt#Syphilis Alls#Total Karlar#Males Konur#Females Ótilgreint#Unknown

1 … … 1

1 … … 1

2 … … 2

5 3 1 1

2 2 – –

5 4 – 1

3 2 1 –

55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

6.20 Skráðir HIV-smitaðir einstaklingar 2000–2013 Reported HIV-infected individuals 2000–2013 Árlegur fjöldi Number, each year Alls Karlar Total Males 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 11 7 10 5 8 11 13 10 15 24 23 20 11

7 9 5 6 4 5 8 6 7 4 18 12 13 8

Konur Females 3 2 2 4 1 3 3 7 3 11 6 11 7 3

Á 100.000 íbúa, ár hvert Per 100,000 population each year Alls Karlar Total Males 3,6 3,9 2,4 3,5 1,7 2,7 3,6 4,2 3,1 4,7 7,5 7,2 6,2 3,4

5,0 6,3 3,5 4,1 2,7 3,4 5,2 3,8 4,3 2,5 11,3 7,5 8,1 4,9

Konur Females 2,1 1,4 1,4 2,8 0,7 2,0 2,0 4,6 1,9 7,0 3,8 6,9 4,4 1,9

55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

162

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.21 Skráð tilfelli af alnæmi 2000–2013 Reported cases of AIDS 2000–2013 Skráð tilfelli#Reported cases Árlegur fjöldi Á 100.000 íbúa, ár hvert Number, each year Per 100,000 population each year Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Males Females Total Males Females 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 1 – 1 3 1 3 – – 1 1 3 1 1

1 1 – 1 2 1 2 – – – 1 2 1 1

– – – – 1 – 1 – – 1 – 1 – –

0,4 0,4 – 0,3 1,0 0,3 1,0 – – 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3

0,7 0,7 – 0,7 1,4 0,7 1,3 – – – 0,6 1,2 0,6 0,6

Dánir af völdum alnæmis#Deaths from AIDS Árlegur fjöldi Á 100.000 íbúa, ár hvert Number, each year Per 100,000 population each year Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Total Males Females Total Males Females

– – – – 0,7 – 0,7 – – 0,6 – 0,6 – –

1 1 – – 1 – 1 – – 1 – 1 – –

1 – – – 1 – 1 – – 1 – – – –

– 1 – – – – – – – – – 1 – –

0,4 0,4 – – 0,3 – 0,3 – – 0,3 – 0,3 – –

0,7 – – – 0,7 – 0,6 – – 0,6 – – – –

– 0,7 – – – – – – – – – 0,6 – –

@@ Sjúklingar með búsetu á Íslandi.#Patients with residence in Iceland. 55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

Mynd 6.2  Daglegar reykingar 15–79 ára eftir kyni 1987–2013 Figure 6.2  Daily smokers of 15–79 years old by sex 1987–2013 40 35

Hlutfall Percent

30 25 20 15 10 5 0

1987

1989

1991

1993

1995

Alls Total

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

1997

1999

Karlar Males

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Konur Females

163


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.22 Reykingavenjur eftir kyni og aldri 2013 Smoking habits by sex and age 2013

Alls Total

Hafa aldrei reykt Have never smoked

Hættu fyrir meira en ári Stopped more than a year ago

Hættu fyrir minna en ári Stopped less than a year ago

Reykja stundum Smoke occasionally

Reykja daglega Smoke daily

Fjöldi svarenda, alls, 15–89 ára# Total participants, 15–89 years

2.830

1.316

1.003

79

139

293

Karlar#Males Konur#Females

1.461 1.369

667 649

541 462

41 38

70 69

142 151

Hlutfall#Percent 18–69 ára#years 15–79 ára#years 15–89 ára#years

100,0 100,0 100,0

46,2 47,3 47,1

32,1 32,7 33,2

3,4 3,2 3,2

5,7 5,2 5,2

12,7 11,6 11,4

Karlar#Males 15–19 ára#years 20–29 ára#years 30–39 ára#years 40–49 ára#years 50–59 ára#years 60–69 ára#years 70–79 ára#years 80–89 ára#years

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

84,2 63,7 57,7 41,4 37,3 20,2 31,0 28,6

7,4 11,6 20,4 34,9 41,5 69,7 59,5 61,9

1,1 4,0 3,1 4,3 1,7 2,5 3,4 0,0

3,2 9,6 6,5 4,3 5,1 2,0 0,0 9,5

4,2 11,2 12,3 15,1 14,4 5,6 6,0 0,0

18–69 ára#years 15–79 ára#years 15–89 ára#years

100,0 100,0 100,0

46,2 46,8 46,5

33,2 34,3 34,8

3,0 2,9 2,9

5,8 5,1 5,2

11,8 10,9 10,7

Konur#Females 15–19 ára#years 20–29 ára#years 30–39 ára#years 40–49 ára#years 50–59 ára#years 60–69 ára#years 70–79 ára#years 80–89 ára#years

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

88,6 61,3 51,9 46,6 34,6 28,6 45,6 43,3

1,3 11,3 22,9 33,9 44,2 49,8 47,4 50,0

2,5 9,0 3,9 0,5 2,9 1,9 0,0 6,7

5,1 8,2 5,0 7,7 2,9 4,2 2,6 0,0

2,5 10,2 16,3 11,3 15,4 15,5 4,4 0,0

18–69 ára#years 15–79 ára#years 15–89 ára#years

100,0 100,0 100,0

46,2 47,8 47,7

30,9 31,2 31,6

3,8 3,4 3,5

5,6 5,3 5,2

13,6 12,3 12,1

@@ Byggt er á árlegum úrtaksathugunum sem gerðar eru á vegum Embættis landlæknis. Á bak við hlutfallstölur í einstaka aldurs- og kynjaflokki geta

verið fáir einstaklingar og ber því að taka hlutfallstölum með fyrirvara.#Based on surveys performed yearly on behalf of the Directorate of Health. Because of small number of individuals in some of the categories the percentages can be subject to qualifications.

55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

164

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.23 Ný tilfelli algengustu krabbameina eftir kyni 1998–2012 New cases of most common cancer types by sex 1998–2012 Árlegur meðalfjöldi Fjöldi á 100.000 íbúa1 Annual average number Number per 100,000 population1 1998–2002 2003–2007 2008–2012 1998–2002 2003–2007 2008–2012 C00–96 C61 C33–34 C65–68 C18 C44 C64 C82–85 C70–72 C43 C19–20 C16 C15 * C25 C62 C00–96 C50 C33–34 C18 C44 C54 C43 C70–72 C73 C64 C82–85 C65–68 C56 C53 C19–20 C25

Karlar#Males Öll mein#Total Blöðruhálskirtill#Prostate Lungu#Lung Þvagvegur (þvagblaðra o.fl.)# Urinary bladder etc. Ristill#Colon Húð#Non–melanoma skin Nýru#Kidney Eitilfrumuæxli#Lymphoma Æxli í miðtaugakerfi (m.a. heila)# Central nervous system (brain etc.) Sortuæxli í húð#Melanoma of the skin Endaþarmur#Rectum Magi#Stomach Vélinda#Oesophagus Langvinnt hvítblæði2#Chronic leukemia2 Bris#Pancreas Eistu#Testis Konur#Females Öll mein#Total Brjóst#Breast Lungu#Lung Ristill#Colon Húð#Non-melanoma skin Legbolur#Corpus uteri Sortuæxli í húð#Melanoma of the skin Æxli í miðtaugakerfi (m.a. heila)# Central nervous system (brain etc.) Skjaldkirtill#Thyroid Nýru#Kidney Eitilfrumuæxli#Lymphoma Þvagvegur (þvagblaðra o.fl.)# Urinary bladder etc. Eggjastokkar#Ovary Legháls#Cervix Endaþarmur#Rectum Bris#Pancreas

588 166 60

717 217 79

763 211 75

309,6 83,1 32,7

337,0 100,2 35,5

318,3 87,6 30,5

44 44 21 27 18

51 54 27 28 21

62 55 45 31 24

22,4 22,4 9,6 15,3 9,9

23,3 24,2 11,2 13,5 11,0

24,6 21,6 16,1 14,1 10,5

18 15 16 23 10 9 16 8

20 20 20 21 11 12 16 10

22 20 18 17 17 14 13 10

10,3 8,9 8,1 11,4 5,2 4,8 8,1 5,0

11,0 10,7 9,1 9,2 5,3 5,4 7,9 6,0

11,2 9,1 7,7 6,1 7,0 6,1 5,6 5,5

576 152 62 36 21 24 29

640 171 72 43 26 26 31

713 209 83 46 44 27 26

297,2 84,8 31,8 14,7 9,2 12,6 18,4

298,9 86,7 32,3 17,1 9,1 12,4 17,2

295,6 93,0 32,3 16,0 13,3 11,6 13,4

23 18 16 12

27 22 17 15

22 21 21 18

12,9 11,0 7,8 5,8

14,2 12,1 8,3 6,6

10,2 10,3 8,2 7,3

19 22 15 16 16

16 15 14 16 15

18 18 17 16 16

8,6 11,3 9,2 7,9 6,2

6,3 7,3 7,7 6,6 5,8

7,3 7,5 9,1 6,3 5,5

@@ Krabbamein eru flokkuð eftir 10. útgáfu Alþjóðlegs flokkunarkerfis sjúkdóma (ICD-10).#Classification according to International Classification of Dis-

eases, Rev. 10 (ICD-10). Aldursstaðlað árlegt nýgengi af 100.000 miðað við alþjóðlegan aldursstaðal („heimsstaðal“ Segi).#Age–adjusted world standardised incidence rate per 100,000 population. Based on „world“ standard of Segi. 2 C91.1, C91.4, C91.7, C91.9, C92.1, C92.3, C92.7, C92.9, C93.1, C93.7, C93.9, C94.1, C94.7, C95.1, C95.7, C95.9

1

55Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands.#Icelandic Cancer Registry.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

165


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.24 Ný tilfelli algengustu krabbameina eftir kyni og aldri 2008–2012 New cases of most common cancer types by sex and age 2008–2012 Árlegur meðalfjöldi#Annual average number

Alls Total

0–24

Aldur#Age 25–44 45–64

65–84

85+

C00–96 C61 C33–34 C65–68 C18 C44 C64 C82-85 C70–72 C43 C19–20 C16 C15 * C25 C62

Karlar#Males Öll mein#Total Blöðruhálskirtill#Prostate Lungu#Lung Þvagvegur (þvagblaðra o.fl.)#Urinary bladder etc. Ristill#Colon Húð#Non-melanoma skin Nýru#Kidney Eitilfrumuæxli#Lymphoma Æxli í miðtaugakerfi (m.a. heila)#Central nervous system (brain etc.) Sortuæxli í húð#Melanoma of the skin Endaþarmur#Rectum Magi#Stomach Vélinda#Oesophagus Langvinnt hvítblæði1#Chronic leukemia1 Bris#Pancreas Eistu#Testis Annað#Other

763 211 75 62 55 45 31 24 22 20 18 17 17 14 13 10 128

14 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 5

32 1 1 0 2 1 1 2 3 3 1 0 1 1 0 6 11

233 67 20 17 16 7 13 8 8 7 6 4 7 4 5 2 42

425 131 48 39 32 29 16 11 8 9 10 10 9 8 7 0 59

59 12 5 6 5 9 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 12

C00–96 C50 C33–34 C18 C44 C43 C54 C70–72 C73 C65–68 C82–85 C64 C53 C19–20 C56 C25

Konur#Females Öll mein#Total Brjóst#Breast Lungu#Lung Ristill#Colon Húð#Non-melanoma skin Sortuæxli í húð#Melanoma of the skin Legbolur#Corpus uteri Æxli í miðtaugakerfi (m.a. heila)#Central nervous system (brain etc.) Skjaldkirtill#Thyroid Þvagvegur (þvagblaðra o.fl.)#Urinary bladder etc. Eitilfrumuæxli#Lymphoma Nýru#Kidney Legháls#Cervix Endaþarmur#Rectum Eggjastokkar#Ovary Bris#Pancreas Annað#Other

713 209 83 46 44 27 26 22 21 21 18 18 18 17 16 16 113

10 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

78 25 1 1 2 2 9 4 7 0 2 1 1 10 0 2 10

252 97 26 13 7 13 9 10 8 8 7 6 8 4 4 6 28

311 75 51 25 25 11 4 7 5 11 8 9 7 2 9 6 55

63 12 4 6 10 1 1 1 1 1 2 2 1 0 2 2 15

@@ Krabbamein eru flokkuð eftir 10. útgáfu Alþjóðlegs flokkunarkerfis sjúkdóma (ICD-10).#Classification according to International Classification of Dis1

eases, Rev. 10 (ICD-10). C91.1, C91.4, C91.7, C91.9, C92.1, C92.3, C92.7, C92.9, C93.1, C93.7, C93.9, C94.1, C94.7, C95.1, C95.7, C95.9

55Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands.#Icelandic Cancer Registry.

166

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


6

Health and social protection 6.25 Legur, legudagar og meðallegutími á sjúkrahúsum eftir kyni 2000–2013 Discharges, bed-days and average length of stay in hospitals by sex 2000–2013 Legur Discharges Alls Karlar Total Males Fjöldi#Number 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fjöldi á 1.000 íbúa# Number per 1,000 inhabitants 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Konur Females

Legudagar Bed-days Alls Karlar Total Males

Konur Females

Meðallegutími (dagar) Average length of stay (days) Alls Karlar Konur Total Males Females

51.631 52.030 52.875 48.082 49.226 50.038 48.103 47.358 48.723 47.631 45.115 42.960 42.531 41.751

21.328 22.546 21.378 19.040 20.047 20.302 20.048 20.037 20.562 19.834 18.637 17.862 17.577 17.096

30.303 29.484 31.497 29.042 29.179 29.736 28.055 27.321 28.161 27.797 26.478 25.098 24.954 24.655

318.291 301.130 289.175 282.365 279.032 298.492 291.923 284.842 291.993 284.282 258.845 247.875 252.729 253.865

139.869 136.205 123.658 120.409 123.555 131.834 130.232 126.824 130.755 129.725 118.951 112.249 116.111 114.185

178.422 164.925 165.517 161.956 155.477 166.658 161.691 158.018 161.238 154.557 139.894 135.626 136.618 139.680

6,2 5,8 5,5 5,9 5,7 6,0 6,1 6,0 6,0 6,0 5,7 5,8 5,9 6,1

6,6 6,0 5,8 6,3 6,2 6,5 6,5 6,3 6,4 6,5 6,4 6,3 6,6 6,7

5,9 5,6 5,3 5,6 5,3 5,6 5,8 5,8 5,7 5,6 5,3 5,4 5,5 5,7

184 183 184 166 168 169 158 152 153 149 142 135 133 129

152 158 149 132 137 137 130 126 126 123 117 112 109 105

216 207 219 201 200 202 187 179 180 176 167 158 156 153

1.132 1.056 1.006 976 954 1.009 959 915 914 890 814 777 788 784

994 954 860 832 842 888 844 798 801 803 744 701 722 703

1.270 1.159 1.152 1.120 1.066 1.131 1.078 1.036 1.032 980 884 854 855 866

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

@@ Tölurnar ná yfir starfsemi á legudeildum vefrænna deilda og geðdeilda sjúkrahúsa. Allar legur undir 90 dögum eru taldar með. Nýburar eru með-

taldir. Tölur fyrir árin 2000-2009 voru uppfærðar á árinu 2014 vegna endurskoðunar vistunarskrár heilbrigðisstofnana. Tölur eru birtar með fyrirvara um breytingu vegna rauntímauppfærslu á gögnum í vistunarskrá.#Figures cover discharges from somatic and psychiatric in-patient wards in hospitals. Included are all discharges with a length of stay of <90 days. Neonates are included. Figures for years 2000-2009 were updated in 2014 following a revision of the Hospital Discharge Registry. Figures are subject to change due to real-time updates of the Hospital Discharge Registry.

55Embætti landlæknis.#Directorate of Health.

Vissir þú Did you know Árið 1910 voru 4.735 íbúar á hvern lækni í landinu In 1910 there were 4,735 inhabitants per active physician

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

167


6

Heilbrigðis- og félagsmál 6.26 Notkun og söluverðmæti lyfja eftir aðalverkunarflokkum 2009–2013 Consumption and sales value of drugs by main therapeutic groups 2009–2013

Millj. kr.#Million ISK Söluverðmæti alls#Sales value, total Breyting milli ára, %#Change from previous year, % ATC-flokkun#ATC classification A Meltingarfæralyf#Alimentary tract and metabolism B Blóðlyf#Blood and bloodforming organs C Hjarta- og æðalyf#Cardiovascular system D Húðlyf (útvortis og til inntöku)#Dermatologicals (topica and oral) G Þvagfæralyf, kvensjúkdóma lyf og kynhormónar# Genito-urinary system and sex hormones H Hormónalyf, önnur en kynhormón# System hormonal preparations excluding sex hormones J Sýkingalyf#General antiinfectives, systemic L Krabbameinslyf#Antineoplastic and immunomodulating agents M Vöðva- og beinalyf#Musculo-skeletal system N Tauga- og geðlyf#Central nervous system P Sníklalyf#Antiparasitica R Öndunarfæralyf#Respiratory system S Augn- og eyrnalyf#Sensory organs V Ýmis lyf#Miscellaneous DDD á 1.000 íbúa á dag#DDD per 1,000 inhabitants a day A Meltingarfæralyf#Alimentary tract and metabolism B Blóðlyf#Blood and bloodforming organs C Hjarta- og æðalyf#Cardiovascular system D Húðlyf (til inntöku)#Dermatologicals (oral) G Þvagfæralyf, kvensjúkdómalyf og kynhormónar# Genito-urinary system and sex hormones H Hormónalyf, önnur en kynhormón# System hormonal preparations excluding sex hormones J Sýkingalyf#General antiinfectives, systemic L Krabbameinslyf#Antineoplastic and immunomodulating agents M Vöðva- og beinalyf#Musculo-skeletal system N Tauga- og geðlyf#Central nervous system P Sníklalyf#Antiparasitica R Öndunarfæralyf#Respiratory system S Augn- og eyrnalyf#Sensory organs V Ýmis lyf#Miscellaneous

2009

2010

2011

2012

2013

23.608

23.107

23.308

23.767

24.221

19,4

-2,1

0,9

2,0

1,9

1.828 1.342 2.201 389

1.838 1.237 1.884 406

1.894 1.283 1.946 404

1.706 1.306 1.866 410

1.867 1.551 1.791 401

1.442

1.457

1.436

1.476

1.448

563 2.204 4.227 857 6.151 44 1.632 521 207

623 2.205 4.565 780 5.908 47 1.486 424 247

623 2.616 4.427 761 5.703 53 1.558 380 224

618 2.795 4.888 765 5.683 58 1.583 383 230

665 2.619 5.216 768 5.613 60 1.583 391 248

136,8 102,6 366,5 3,3

146,1 105,6 351,8 3,5

161,1 112,4 372,3 3,8

165,3 154,5 375,2 4,0

172,9 152,1 384,4 4,1

124,3

130,0

131,5

110,9

110,7

31,2 23,0 12,5 85,1 315,4 1,2 112,2 14,4 0,1

38,0 23,6 13,5 89,5 327,5 1,1 117,7 14,1 0,1

39,0 23,8 14,4 90,4 336,3 1,4 122,5 13,4 0,0

38,6 24,0 15,1 91,9 342,0 1,5 127,2 15,6 0,1

40,6 23,5 16,2 90,3 354,8 1,6 127,4 16,0 0,1

@@ Taflan nær yfir seld lyf sem ætluð eru mönnum og hafa markaðsleyfi á Íslandi. Þau eru flokkuð eftir ATC-flokkunarkerfi (Anatomical-TherapeuticalChemical Classification) þar sem lyf eru flokkuð eftir því hvaða líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif á. Söluverðmæti lyfja er hér í milljónum króna á útsöluverði úr apóteki með virðisaukaskatti samkvæmt lyfjaverðskrá hvers sölumánaðar. Söluverðmæti lausasölulyfja er ekki meðtalið, enda er verð þeirra ekki uppgefið í lyfjaverðskrá. Magn þeirra er meðtalið. Magn lyfjaneyslu er mælt í fjölda DDD (Defined Daily Dose), þ.e. skilgreindra dagskammta lyfja á 1.000 íbúa á dag. Dagskammtar eru samkvæmt staðli WHO hvers árs.#The table covers sold human drugs with marketing authorisations in Iceland. They are classified according to ATC (Anatomical-Therapeutical-Chemical Classification), an international classification maintained by the World Health Organisation. Sales value is shown in million ISK at retail prices including VAT according to reference price list each month. The price for OTC-medicines is excluded and its sales value in this table. Quantity is shown in Defined Daily Dose (DDD) pr. 1,000 inhabitants. The quantity of OTC-medicines is included. DDD is according to WHO standard of each year.

55Lyfjastofnun.#Icelandic Medicines Agency.

168

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Tryggingamál Social security

Hagstofa Íslands tekur saman ýmsar upplýsingar um tryggingamál úr gögnum frá Tryggingastofnun ríkisins, Sjúkratryggingum Íslands, Atvinnuleysistryggingasjóði, Vinnumálastofnun og Fæðingarorlofssjóði. Upplýsingum er m.a. safnað um bætur og bótaþega almannatrygginga, atvinnuleysisbætur og fæðingarorlof.

Viðtakendum greiðslna vegna fæðingarorlofs fækkaði á milli ára Feður tóku að meðaltali 80 daga í fæðingarorlof í fyrra en 102 daga árið 2008, fæðingarorlofsdögum sem feður taka að meðaltali hefur því fækkað um 22 frá efnahagshruninu. Konur tóku hins vegar 181 dag að meðaltali í fæðingarorlof í fyrra á móti 178 dögum árið 2008.

Viðtakendum greiðslna vegna fæðingar­ orlofs fækkaði á milli ára, 6.013 karlar tóku við greiðslum vegna fæðingarorlofs árið 2012 en 5.810 í fyrra. Konum fækkaði einnig á milli ára, voru 7.057 árið 2012 en 6.926 í fyrra.

Örorkulífeyrisþegum fjölgar lítillega Bótaþegum vegna örorkulífeyris fjölgaði lítillega milli ára, voru 15.526 árið 2012 en 16.146 í fyrra. Á sama tímabili fjölgaði einnig þeim sem fengu greiddan ellilífeyri úr 27.023 árið 2012 í 30.201 árið 2013.

Lokatakmark kvennabaráttunnar © Ómar Óskarsson

171


7

TryggingamĂĄl Statistics Iceland gathers information on social security from the State Social Security Institute, the Icelandic Health Insurance, the Unemployment Insurance Fund, the Directorate of Labour and the Childbirth Leave Fund. Data are collected on social security and social assistance recipients and benefits, benefits for the unemployed, the elderly and recipients of maternity/paternity benefits.

There were fewer recipients of payments for maternity/paternity leave The average length of paternity leave was 80 days in 2013, a decrease from 102 days in 2008. Since the financial crisis the number of days fathers take in paternity leave on average has decreased by 22 days. The average length of maternity leave was similar both years, 181 days in 2013 and 178 days in 2008.

172

There were fever recipients of payments for maternity/paternity leave in 2013 than in 2012, recipients of paternity leave decreased from 6,013 in 2012 to 5,810 in 2013. The number of recipients of maternity leave also decreased from 7,057 in 2012 to 6,926 in 2013.

More people receive disability pension The number of people who received disability pension was 15,526 in 2012 and increased to 16,146 in 2013. At the same period, the number of people receiving retirement pension also increased from 27,023 in 2012 to 30,201 in 2013.

LANDSHAGIR 2014â&#x20AC;&#x192; STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Social security 7.1

Fjármögnun lífeyristrygginga almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar 2001–2013 Funding of social security pension schemes and social assistance benefits 2001–2013 Milljónir kr.#Million ISK

Alls Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25.954 28.427 33.636 36.030 39.558 44.560 51.956 53.781 62.192 57.106 66.938 70.608 77.054

Lífeyristryggingar Social security pension Iðgjöld atvinnurekenda Alls Employers‘ Total premiums 20.100 22.157 26.642 29.819 32.981 37.605 44.396 45.453 51.647 47.873 56.229 59.076 64.611

Framlag ríkissjóðs Treasury transfers

Félagsleg aðstoð Social assist. benefits Framlag ríkissjóðs Treasury transfers

5.748 6.939 8.611 9.272 10.566 11.741 18.462 19.921 27.234 22.675 31.067 28.348 29.276

5.854 6.271 6.995 6.211 6.577 6.955 7.560 8.328 10.545 9.233 10.710 11.532 12.443

14.352 15.217 18.031 20.547 22.414 25.865 25.934 25.532 24.413 25.198 25.162 30.729 35.335

Hlutfallsleg skipting#Percent distribution Félagsleg Lífeyristryggingar aðstoð Social security pension Social assist. Iðgjöld benefits atvinnuFramlag Framlag rekenda ríkissjóðs ríkissjóðs Alls Employers‘ Treasury Treasury Total premiums transfers transfers 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

71,4 68,7 67,7 68,9 68,0 68,8 58,4 56,2 47,3 52,6 44,7 52,0 54,7

28,6 31,3 32,3 31,1 32,0 31,2 41,6 43,8 52,7 47,4 55,3 48,0 45,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

7.2

Fjármögnun slysatrygginga almannatrygginga 2001–2013 Funding of occupational injury insurance 2001–2013

Alls Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

580 579 693 632 673 709 637 635 812 764 879 905 943

Milljónir kr.#Million ISK Iðgjöld atvinnurekenda Employers‘ premiums EndurLög Lög Lög 144/ kröfur 117/1993, 113/1990, 1995, v/ Reimburse100/20071 trygg.gjald2 sjómanna3 ment 28 31 33 37 37 40 41 51 44 50 54 64 66

427 372 462 473 473 518 544 514 696 576 649 671 697

125 175 198 122 162 151 52 71 71 138 176 170 180

– – – – – – – – – – – – –

Hlutfallsleg skipting#Percent distribution Iðgjöld atvinnurekenda Employers‘ premiums EndurLög Lög Lög 144/ kröfur Alls 117/1993, 113/1990, 1995, v/ ReimburseTotal 100/20071 trygg.gjald2 sjómanna3 ment 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4,9 5,4 4,8 5,9 5,5 5,6 6,4 8,0 5,5 6,6 6,1 7,1 7

73,5 64,3 66,7 74,9 70,3 73,0 85,4 80,9 85,7 75,4 73,8 74,2 73,9

21,6 30,3 28,5 19,2 24,2 21,4 8,2 11,2 8,8 18,0 20,0 18,8 19,1

– – – – – – – – – – – – –

Meðtalin eru iðgjöld slysatrygginga við heimilisstörf og bein framlög ríkissjóðs.#Including premiums for occupational injury insurance in the home and direct contributions from the state treasury. 2 Payroll tax in accordance with Act No 113/1990. 3 Iðgjöld útgerðarmanna til tryggingar launa og aflahlutar sjómanna skv. lögum nr. 144/1995 um ráðstafanir í ríkisfjármálum.#Premiums of vessel owners for insurance of wages and catch shares of fishermen. 1

55Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslands.#State Social Security Institute and Icelandic Health Insurance.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

173


7

Tryggingamál 7.3

Útgjöld almannatrygginga og vegna félagslegrar aðstoðar 2009–2013 Social security and social assistance benefits expenditure 2009–2013

Milljónir kr.#Million ISK

2009

2010

2011

2012

2013

Útgjöld alls1#Expenditure, total1

87.441

84.625

98.211

102.473

107.980

Bætur alls#Pensions, total Ellilífeyrir#Basic retirement pension Örorkulífeyrir#Basic disability pension Aldurstengd örorkuuppbót#Age-related invalidity pension supplement Tekjutrygging ellilífeyrisþega#Income supplement of retirement pensioners Tekjutrygging örorkulífeyrisþega#Income supplement of disability pensioners Vasapeningar ellilífeyrisþega#Money support for retirement pension Vasapeningar örorkulífeyrisþega#Money support for disability pension Örorkustyrkur#Disability allowance Barnalífeyrir#Child pension Annað#Other

46.297 8.617 4.982 2.155 13.534 13.571 142 59 184 2.727 326

45.708 8.034 4.911 2.178 13.634 13.353 224 65 178 2.734 397

56.910 10.713 6.063 2.375 18.622 15.362 370 60 193 2.750 400

58.775 9.971 5.667 2.575 20.038 16.398 421 57 185 2.984 480

63.284 11.177 6.151 2.796 21.139 17.558 432 59 188 3.123 663

9.607 334

8.947 320

10.661 315

12.013 319

12.518 332

1.483 169

1.466 139

1.471 110

1.526 106

1.546 127

63 1.964 123 2.864 1.290 1.026 292 •

63 1.713 161 2.820 316 894 1.040 16

62 1.827 149 3.417 255 1.931 1.097 27

61 2.049 158 3.614 233 2.716 1.212 19

61 2.301 179 3.843 187 2.583 1.306 52

91

93

108

95

92

609

560

547

655

724

30.837

29.317

29.985

30.935

32.178

Bætur skv. lögum nr. 118/1993 um félagslega aðstoð# Social assistance benefits and allowances Mæðra- og feðralaun#Single parent’s allowance Umönnunarbætur /-greiðslur# Benefits and allowance for carers of sick and disabled children Maka- og umönnunarbætur#Spouse’s and attendance benefits Dánarbætur (ekkju-, ekkilsbætur)# Survivor's benefits (widow’s/widower’s benefits) Endurhæfingarlífeyrir#Rehabilitation pension Barnalífeyrir vegna menntunar#Child pension/education Heimilisuppbót#Household supplement Frekari uppbætur2#Additional pension supplement2 Sérstök uppbót lífeyrisþega3#Special supplement to pensioners3 Bifreiðakostnaður2#Motor vehicle cost2 Annað#Other Bætur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna# Payments to parents of chronically ill or severely disabled children Slysatryggingar#Occupational injury insurance Sjúkratryggingar#Health insurance

1 Skrifstofukostnaður, tillag í varasjóð o.þ.h., ekki meðtalið.#Administration costs, contribution to reserve fund etc., not included. 2 Uppbætur vegna reksturs bifreiða voru færðar úr flokknum „frekari uppbætur“ í liðinn „bifreiðakostnaður“ sem inniheldur einnig bílakaupastyrki árið 2010.#Supplements on the cost of running a motor vehicle were moved from “additional pension supplement” to the item “motor vehicle cost” which also includes car purchasing grants in 2010. 3 Reglugerð um sérstaka uppbót til framfærslu lífeyrisþega tók gildi 1. september 2009.#A regulation on special supplement to pensioners came into force 1 September 2009.

55Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslands.#State Social Security Institute and Icelandic Health Insurance.

174

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Social security 7.4

Bótaþegar og bótagreiðslur lífeyristrygginga 2011–2013 Benefits and recipients of social security benefits 2011–2013

Bótaþegar í desember en bótagreiðslur allt árið Recipients in December but benefits all year Alls#Total Ellilífeyrir#Basic retirement pension Örorkulífeyrir#Basic disability pension Aldurstengd örorkuuppbót#Age-related disability pension supplement Tekjutrygging ellilífeyrisþega#Income supplement for retirement pension Tekjutrygging örorkulífeyrisþega# Income supplement for disability pension Vasapeningar ellilífeyrisþega#Money support, old age pension Vasapeningar örorkulífeyrisþega#Money support, disability pension Örorkustyrkur#Disability allowance Barnalífeyrir1#Child pension1 Annað#Other Læknisvottorð#Medical certificates Vinnusamningur öryrkja#Employment contracts of disability pensioners Matsgerðir lækna#Doctors evaluation Annað#Other 1

Fjöldi bótaþega Number of recipients 2011 2012 2013

Bótagreiðslur, millj. kr. Benefits, million ISK 2011 2012 2013

• 26.293 15.197 15.196 24.468

• 27.023 15.526 15.526 25.579

• 30.201 16.146 16.188 25.242

56.910 10.713 6.063 2.375 18.622

58.775 9.971 5.667 2.575 20.038

63.284 11.177 6.151 2.796 21.139

15.092 1.196 112 786 5.888

15.448 1.243 105 764 5.992

15.543 1.300 99 730 6.083

15.362 370 60 193 2.750

16.398 421 57 185 2.984

17.558 432 59 188 3.123

322 … … .

401 … … .

434 … … .

17 332 51 .

17 413 50 .

18 528 52 65

Fjöldi barna, sem greitt er með í desember: 2011: 9.067; 2012: 9.214; 2013: 9.379. #Number of children supported in December: 2011:9,067; 2012: 9,214; 2013: 9,379.

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

Mynd 7.1  Örorkulífeyrisþegar 1994–2013

Figure 7.1  Recipients of basic disability pension 1994–2013

8

Hlutfall af 16–66 ára Percent of 16–66 years old

7 6 5 4 3 2 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

175


7

Tryggingamál 7.5

Bótaþegar og bótagreiðslur vegna félagslegrar aðstoðar 2011–2013 Benefits and recipients of social assistance benefits 2011–2013

Bótaþegar í desember en bótagreiðslur allt árið Recipients in December but benefits all year

Fjöldi bótaþega Number of recipients 2011 2012 2013

Bótagreiðslur, millj. kr. Benefits, mill. ISK 2011 2012 2013

Bætur vegna félagslegrar aðstoðar#Benefits of social assistance Mæðra- og feðralaun#Single parent's allowances Umönnunarbætur, -styrkur, -greiðslur# Benefits and allowances for carers of sick and disabled children Maka- og umönnunarbætur#Spouse's and attendance benefits Dánabætur#Survivor´s benefits Endurhæfingarlífeyrir#Rehabilitation pension Barnalífeyrir v/menntunar#Child pension/education Heimilisuppbót#Household supplement Frekari uppbætur#Additional pension supplement Sérstök uppbót til framfærslu#Special pension supplement Uppbætur vegna reksturs bifreiðar#Petrol allowance Uppbætur vegna bifreiðakaupa1#Car-purchasing grants1 Annað#Other

• 2.655

• 2.637

• 2.560

10.661 315

12.013 319

12.518 332

2.213 80 158 1.112 453 12.725 2.018 10.863 6.013 … …

2.204 80 138 1.235 492 12.940 1.859 12.624 5.942 53 …

2.149 91 141 1.414 509 13.185 1.402 12.851 5.918 43 …

1.471 110 62 1.827 149 3.417 255 1.931 835 262 27

1.526 106 61 2.049 158 3.614 233 2.716 874 338 19

1.546 127 61 2.301 179 3.843 187 2.583 898 408 52

82

53

57

108

95

92

6.042 2.758

5.976 2.764

5.845 2.736

• •

• •

• •

Bætur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna# Payments to parents of chronically ill or severely disabled children Fjöldi barna sem greitt var með#Number of children supported Mæðra- og feðralaun#Single parent's allowances Umönnunargreiðslur2#Carer's allowance2 1 Fjöldi styrkþega allt árið.#Number of recipients during the year. 2 Fjöldi barna allt árið.#Number of children during the year.

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

176

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Social security 7.6

Bótaþegar eftir kyni og bótagreiðslur lífeyristrygginga 2013 Benefits and recipients of social security benefits by sex 2013

Bótaþegar í desember en bótagreiðslur allt árið Recipients in December but benefits all year

Fjöldi bótaþega Number of recipients Alls Karlar Konur Total Males Females

Bótagreiðslur, millj. kr. Benefits, million ISK Alls Karlar Konur Total Males Females

Ellilífeyrir1#Retirement pension1

30.201

13.199

17.002

11.177

4.790

6.386

Örorkulífeyrir#Disability pension Aldurstengd örorkuuppbót# Age-related invalidity pension supplement Aldurstengd örorkuuppbót v.slysa# Age-related invalidity pension supplement - accident

16.146

6.296

9.850

6.151

2.352

3.799

16.144

6.295

9.849

2.784

1.176

1.609

12

Tekjutrygging ellilífeyrisþega1#Income supplement1

25.242

10.432

14.810

21.139

8.152

12.987

Tekjutrygging örorkulífeyrisþega# Income supplement for disability pensioners

15.543

5.923

9.620

17.558

6.545

11.014

Vasapeningar#Money support vegna ellilífeyris#for retirement pensioners vegna örorkulífeyris#for disability pensioners

1.308 99

373 68

935 31

430 59

117 41

313 18

730

237

493

188

57

131

4.314 582 258 54 262 3 730

1.369 141 2 51 64 – 192

2.945 441 256 3 198 3 538

2.289 243 93 22 103 3 371

705 57 20 22 – 97

1.584 186 92 1 81 3 274

18

434 …

269 …

165 …

528 52

351 …

177 …

Örorkustyrkur#Disability allowance Barnalífeyrir (fjöldi framfærenda)2#Child pension, because of2 vegna örorku foreldris#parent's disability vegna andláts foreldris#parent's death vegna ófeðraðra barna#unrecognised paternity vegna ellilífeyris#retirement pension vegna örorkustyrks#disability allowance vegna refsivistar#incarceration vegna endurhæfingarlífeyris#rehabilitation pension Annað#Other Læknisvottorð#Medical certificates Vinnusamningur öryrkja# Employment contracts of disability pensioners Matsgerðir lækna#Doctors evaluation

1 Sjómenn meðtaldir.#Including seamen. 2 Fjöldi barna sem barnalífeyrir er greiddur með í desember er 9.379.#Child pension is paid for 9,379 children in December.

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

Vissir þú Did you know Rúmlega 30.000 manns fengu ellilífeyri árið 2013 More than 30,000 inhabitants received old age pensions in 2013 LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

177


7

Tryggingamál 7.7

Bótaþegar eftir kyni og bótagreiðslur vegna félagslegrar aðstoðar 2013 Benefits and recipients of social assistance benefits by sex 2013

Bótaþegar í desember en bótagreiðslur allt árið Recipients in December but benefits all year

Fjöldi bótaþega Number of recipients Alls Karlar Konur Total Males Females

Mæðra- og feðralaun1#Single parent’s allowances1

2.560

75

2.485

332

10

322

Umönnunargreiðslur vegna fatlaðra og sjúkra barna# Carer’s allowance for carers of sick and disabled children

2.149

302

1.847

1.546

205

1.341

91 17

23 3

68 14

127 26

30 4

98 21

35

11

24

49

16

33

1

1

1

1

15

3

12

20

3

18

23

6

17

32

7

26

141 91 31 19

39 31 4 4

102 60 27 15

61 42 11 7

18 14 2 3

43 29 10 5

1.414 1.414 1.413 1.420

501 501 500 496

913 913 913 924

2.301 502 248 1.550

792 174 87 531

1.509 328 161 1.019

509

231

278

179

85

94

Heimilisuppbót#Household supplement vegna ellilífeyris (sjómenn meðtaldir)#for retirement pensioners vegna örorkulífeyris#for disability pensioners vegna endurhæfingarlífeyris#for rehabilitation pensioners

13.185 7.985 4.797 403

4.342 2.367 1.881 94

8.843 5.618 2.916 309

3.843 2.037 1.671 135

1.280 594 652 33

2.563 1.443 1.018 102

Frekari uppbætur#Additional pension supplement vegna ellilífeyris (sjómenn meðtaldir)#for retirement pensioners vegna örorkulífeyris#for disability pensioners vegna endurhæfingarlífeyris#for rehabilitation pensioners

1.403 658 680 65

513 188 291 34

890 470 389 31

187 64 116 8

82 18 58 6

105 45 58 2

Sérstök uppbót til framfærslu#Special pension supplement vegna ellilífeyris (sjómenn meðtaldir)#for retirement pensioners vegna örorkulífeyris#for disability pensioners vegna endurhæfingarlífeyris#for rehabilitation pensioners

12.861 5.932 5.885 1.044

4.349 1.825 2.154 370

8.512 4.107 3.731 674

2.583 1269 1145 169

871 409 402 60

1.712 860 743 109

Bifreiðakostnaður#Motor vehicle costs Uppbætur vegna bifreiðakaupa#Supplements for buying motor vehicles Bifreiðakaupastyrkir#Car-purchasing grants Uppbætur vegna reksturs bifreiða#Motor vehicle cost supplement

• 27 16 5.918

• 11 5 2.489

• 16 11 3.429

1.306 138 270 898

564 57 127 380

742 81 143 518

178

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Maka- og umönnunarbætur#Spouse’s and carer’s benefits Makabætur vegna ellilífeyris#Spouse’s benefits for retirement pensioners Makabætur vegna örorkulífeyris# Spouse’s benefits for disability pensioners Makabætur vegna endurhæfingarlífeyris# Spouse’s benefits for rehab. pensioners Umönnunarbætur vegna ellilífeyris# Carer’s benefits for retirement pensioners Umönnunarbætur vegna örorkulífeyris# Carer’s benefits for disability pensioners Dánarbætur#Death benefits Ekkju- ekklabætur, 6 mánaða#Paid 6 months Ekkju- ekklabætur, 12 mánaða#Paid 12 months Dánarbætur 19–36 mánaða#Paid 19–36 months Endurhæfingarlífeyrir#Rehabilitation pension Lífeyrir#Basic pension Aldurstengd örorkuuppbót#Age-related invalidity pension supplement Tekjutrygging#Income supplement Barnalífeyrir vegna menntunar#Child pension/education

Bótagreiðslur, millj. kr. Benefits, million ISK Alls Karlar Konur Total Males Females


7

Social security 7.7

Bótaþegar eftir kyni og bótagreiðslur vegna félagslegrar aðstoðar 2013 Benefits and recipients of social assistance benefits by sex 2013

Bótaþegar í desember en bótagreiðslur allt árið Recipients in December but benefits all year

Fjöldi bótaþega Number of recipients Alls Karlar Konur Total Males Females

Bætur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna# Payments to parents of chronically ill or severely disabled children Almenn fjárhagsaðstoð – grunngreiðslur# Parental payments – basic payments Fjárhagsaðstoð vegna vinnutaps#Parental payments – income related Námstengd fjárhagsaðstoð#Parental payments-study related Barnagreiðslur – almenn fjárhagsaðstoð#Child support – basic payment Sérstakar fjárhagsgreiðslur – 2 börn#Special child support – 2 children Sérstakar fjárhagsgreiðslur – 3 börn#Special child support – 3 children Annað#Other Meðlög2#Child maintenance2

Bótagreiðslur, millj. kr. Benefits, million ISK Alls Karlar Konur Total Males Females

92

6

86

31 – – 31 4 5

3 – – 3 – 1

28 – – 28 4 4

63 5 0 22 0 1

4 – – 2 – 0

58 5 0 21 0 1

10.446

714

9.732

4.412

256

4.156

1 Fjöldi barna á framfæri mæðra 5.676 og 169 á framfæri feðra.#5,676 children supported by their mothers, and 169 by their fathers. 2 Meðlög teljast ekki til bóta almannatrygginga, heldur annast Tryggingastofnun milligöngu greiðslna. Meðlög vegna menntunar eru meðtalin. Karlar fengu meðlag með 700 börnum og konur með 13.322 börnum. Þá var greitt meðlag vegna menntunar til 144 ungra karla og 180 ungra kvenna.#Child maintenance is not a social security benefit although the S.S.I. serves as an intermediary for payments. Child maintenance due to education is included. Children supported through child maintenance were 700 on behalf of men and 13,322 on behalf of women. In addition 144 young men and 180 young women were supported because of education.

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

7.8

Óskertar greiðslur lífeyristrygginga og vegna félagslegrar aðstoðar 2011–2013 Unreduced social security benefits and social assistance benefits 2011–2013

Árlegar fjárhæðir í krónum#Yearly amount in ISK Elli-, örorku- og endurhæfingarlífeyrir1#Retirement, disability and rehabilitation basic pension1 Aldurstengd örorkuuppbót, 100%#Age-related disability pension supplement 100% Örorkustyrkur 62–66 ára#Disability allowance age 62–66 Örorkustyrkur, yngri en 62 ára#Disability allowance under age 62 Tekjutrygging ellilífeyrisþega2#Income supplement, retirement pension2 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega2#Income supplement, disability penson2 Heimilisuppbót, einstaklingur2#Household supplement, single pensioner2 Barnalífeyrir og meðlag, eitt barn#Child pension and child maintenance, one child Mæðra- og feðralaun, tvö börn#Single parent´s allowance, two children Mæðra- og feðralaun, þrjú börn#Single parent´s allowance, three children Dánarbætur 12 mánaða#Death grants 12 months Vasapeningar#Money support Umönnunargreiðsla#Carer´s allowance Maka og umönnunarbætur#Spouse´s benefits and home-care payments Uppbót vegna reksturs bifreiðar#Motor vehicle costs

2011

2012

2013

418.139 368.139 368.139 272.162 1.228.882 1.247.069 362.149 272.162 78.784 204.840 303.679 526.491 1.472.549 1.237.630 136.075

393.300 393.300 393.300 290.760 1.292.546 1.311.667 380.914 290.760 84.168 218.844 324.432 562.476 1.573.200 1.322.232 145.380

408.636 408.636 408.636 302.100 1.342.859 1.362.716 395.744 302.100 87.456 227.376 337.080 600.000 1.634.556 1.373.796 151.090

Eingreiðsla kr. 50.000 greidd til þeirra sem fengu greiddan grunnlífeyri á tímabilinu 1.mars til 31.maí 2011#A lump-sum payment ISK 50,000 was paid to those who received basic pension during 1 March-31 May 2011. 2 Orlofsuppbót í júlí (20%) og desemberuppbót (30%) leggst á tekjutryggingu og heimilisuppbót viðkomandi mánuði.#An extra allowance is added in July (20%) and December (30%) respective months. 1

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

179


7

Tryggingamál 7.9

Bætur almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar 2013–2014 Social security benefits and social assistance benefits 2013–2014

1. janúar#1 January Fjárhæð á mánuði, kr.#Monthly amounts, ISK Elli-, örorku- og endurhæfingarlífeyrir, óskertur1#Retirement, disability and rehabilitation basic pensions1 Hámark tekjutrygging ellilífeyrisþega2, 3#Income supplement, max. per retirement pensioner2, 3 Hámark tekjutrygging örorku-, slysa- eða endurhæfingarlífeyrisþega2, 3# Income supplement, max. per disability, accident or rehabilitation pensioner2, 3 Heimilisuppbót, óskert3#Household supplement for single pensioners, max. per person3 Aldurstengd örorkuppbót, hámark#Age-related invalidity pension supplement, max. per person Örorkustyrkur# Disability allowance Örorkustyrkur 62 ára og eldri# Disability allowance 62 years and older Barnalífeyrir4#Child pension4 Barnalífeyrir vegna örorkustyrks#Child pension/disability allowance Mæðra-/feðralaun#Single parent‘s allowance 1 barn#1 child 2 börn#2 children 3 börn eða fleiri#3 children or more Dánarbætur (ekkju-, ekkilsbætur)#Widow‘s/widower‘s benefits Greitt í 6 mánuði#Paid for 6 months Greitt í 12 mánuði#Paid for12 months Dánarbætur í 8 ár (vegna slysa)#Death compensation paid 8 years Vasapeningar vistmanna (19. gr.)#Money support for inmates Vasapeningar vegna sjúkratrygginga (51. gr.)#Money support (health insurance) Umönnunargreiðslur, óskertar#Carer‘s allowance, full Makabætur (óskertar)#Spouse‘s benefits, full Umönnunarbætur (vegna aldraðra og öryrkja)# Carer´s benefits (in relation to pensioners and disability pensioners) Bensínstyrkur#Petrol allowance Fæðingarstyrkur5#Maternity/paternity allowance5 Fæðingarstyrkur, nemar í fullu námi#Maternity/paternity allowance, full-time student Fjárhæð á dag, kr.#Per-diem amounts, ISK Sjúkradagpeningar#Sickness benefits einstaklings#per person fyrir hvert barn á framfæri#per dependent child Slysadagpeningar#Injury benefits einstaklings#per person fyrir hvert barn á framfæri#per dependent child Vasapeningar utan stofnunar#Money support for outpatients

2013

2014

34.053 107.461

35.279 111.330

109.050 31.669 34.053 25.175 34.053 25.175 18.881

112.976 32.809 35.279 26.081 35.279 26.081 20.864

• 7.288 18.948

• 7.550 19.630

37.498 28.090 37.498 50.000 50.000 136.213 114.483

38.848 29.101 38.938 51.800 51.800 141.117 118.604

114.483 12.587 57.415 131.578

118.604 13.040 59.137 135.525

1.325 363

1.373 376

1.619 363 2.650

1.677 376 2.745

1 Miðað er við óskertan lífeyri til einstaklings.#Unreduced basic pension to an individual. 2 Tekjutrygging tengist elli- og örorkulífeyri, ekki ekkjulífeyri.#Income supplement relates to retirement pension and disability pension but not widow‘s basic pension. 3 Orlofsuppbót í júlí (20%) og desemberuppbót (30%) leggst á tekjutryggingu og heimilisuppbót í viðkomandi mánuði.#An extra allowance is added in July (20%) and December (30%) respective months. 4 Meðlag er sama upphæð og barnalífeyrir.#Child maintenance is the same amount as child pension. 5 Fæðingarstyrkur til foreldris utan vinnumarkaðar.#Maternity/paternity allowance paid to parents not in the labour market.

55Tryggingastofnun ríkisins.#State Social Security Institute.

180

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Social security 7.10 Sjúkratryggingar eftir skiptingu gjalda 2012–2013 Social security health insurance by type of expenditure 2012–2013 Milljónir króna Million ISK 2012 2013 Gjöld alls#Expenditure, total Læknakostnaður#Medical treatment Rannsóknir og slysastofugjöld#Research and emergency services Aðrar heilbrigðisstéttir#Other health professionals Lyf#Drugs Lyf með S-merkingu1#S-labelled medicines1 Hjálpartæki#Auxiliary equipment for patients Næring og sérfæði#Nutrition and special diet Hjúkrun í heimahúsum#Home nursing Þjálfun#Rehabilitation and therapy Tannlæknakostnaður#Dental care Sjúkraflutningar og ferðakostnaðar sjúklinga# Ambulance service and travel costs of patients Sjúkrakostnaður erlendis, siglinganefndarmál#Treatment abroad Sjúkrakostnaður erlendis vegna slysa og veikinda# Treatment abroad because of injuries and sickness Sjúkrakostnaður hérlendis vegna erlendra sjúklinga2# Domestic treatment of foreign nationals2 Sjúkradagpeningar#Per-diem sickness benefits Sjúkrakostnaður innlendur LSH/beinmergs-, nýrnaígræðsla o.fl.# Treatment by LUH/bone marrow and kidney transplant etc. Fæðing í heimahúsum og aðstoð vegna sængurlegu# Births at home and assitance there Endurgr. umtalsv. læknis- og lyfjakostnaður# Reimbursement of treatment and drug costs Húðsjúkdómameðferð, psoriasis#Epidermal treatment, psoriasis Áfengis- og fíkniefnameðferð, göngudeildarþjónusta# Alcohol and drug treatment, outpatient ward Annar kostnaður#Other

Hlutfallsskipting Percent distribution 2012 2013

30.935 6.140 338 1 8.911 5.882 3.080 201 189 1.835 1.403

32.178 6.468 359 2 8.218 6.387 3.213 215 197 1.999 1.789

100,0 19,8 1,1 0,0 28,8 19,0 10,0 0,6 0,6 5,9 4,5

100,0 20,1 1,1 0,0 25,5 19,8 10,0 0,7 0,6 6,2 5,6

465 1.498

715 1.380

1,5 4,8

2,2 4,3

61

188

0,2

0,6

175 252

235 272

0,6 0,8

0,7 0,8

252

285

0,8

0,9

173

176

0,6

0,5

– 32

– 33

– 0,1

– 0,1

42 4

42 3

0,1 0,0

0,1 0,0

S-merkt lyf eru lyf eingöngu ætluð til notkunar á sjúkrahúsum. Þau eru fjármögnuð með sérstakri fjárveitingu á fjárlögum.#S-labelled medicines are intended for hospital use only and are specially provided for in the State Budget. 2 Samkvæmt gagnkvæmum alþjóðlegum samningum.#Provided in accordance with bilateral insurance agreements. 1

55Sjúkratryggingar Íslands.#Icelandic Health Insurance.

Vissir þú Did you know 230 slys á sjómönnum voru tilkynnt almannatryggingum árið 2013 230 seamen‘s accidents were reported to the Icelandic Health Insurance in 2013

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

181


7

Tryggingamál 7.11 Slys tilkynnt hjá almannatryggingum 1998–2013 Accidents reported to the Icelandic Health Insurance 1998–2013

Slys á sjómönnum Alls Seamen's Total accidents 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.031 2.991 3.005 3.108 2.401 2.037 1.799 1.782 1.583 1.772 2.160 1.980 1.842 1.934 2.004 2.015

378 381 361 344 413 382 309 366 268 425 291 239 279 252 249 230

Slys#Accidents Sjúklingatrygg.atvik 2 ÍþróttaMedical Slys við slys1 treatment heimilisstörf Sports insurance Housework accidents1 incidents2 accidents 1.200 1.145 1.235 1.434 495 114 54 55 44 41 53 50 52 72 51 55

67 55 42 51 27 21 25 11 9 5 12 8 2 2 4 –

Önnur slys Other accidents

210 188 172 160 189 172 179 163 140 128 173 126 140 128 158 142

1.176 1.222 1.195 1.119 1.277 1.348 1.232 1.187 1.122 1.173 1.631 1.557 1.369 1.480 1.542 1.588

Dauðaslys#Fatal accidents Alls Sjómenn Total Seamen 7 5 5 7 11 5 1 3 6 4 5 2 4 1 3 3

3 1 1 2 5 1 1 1 2 2 – 1 1 1 1 –

Aðrir Other 4 4 4 5 6 4 – 2 4 2 5 1 3 – 2 3

1

Frá og með apríl 2002 voru reglur um íþróttaslys þrengdar sbr. reglugerð. nr. 245/2002. Slys atvinnuíþróttamanna eru í flokknum önnur slys frá og með árinu 2002.#With Regulation No 245/2002 rules on sports accidents were made more restrictive as of 1 April 2002. Accidents of professional athletes are grouped with other accidents as of 2002. 2 Heilsutjón vegna læknisaðgerða eða mistaka starfsfólks á opinberum sjúkrastofnunum fyrir 1. janúar 2001.#Medical treatment insurance incidents in public health institutions to 1 January 2001.

55Tryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslands.#State Social Security Institute and Icelandic Health Insurance.

7.12 Atvinnuleysistryggingasjóður 2009–2013 Unemployment Insurance Fund 2009–2013 Millj. kr., verðlag hvers árs#Million ISK, current prices

2009

2010

2011

2012

2013

Tekjur alls#Revenue, total Iðgjöld atvinnurekenda#Employers‘ premiums Fjármagnstekjur o.fl.#Capital revenue

12.332 11.399 932

28.315 28.265 50

30.848 30.725 123

20.588 20.262 326

19.612 19.343 269

Gjöld alls#Expenditure, total Atvinnuleysisbætur#Unemployment benefits Önnur gjöld#Other

26.422 25.388 1.034

25.832 23.849 1.983

24.960 22.540 2.420

23.354 20.999 2.355

18.557 16.392 2.165

-14.090

2.484

6.004

-2.766

1.055

2.376 817 1.559

5.245 1.202 4.042

11.080 1.034 10.046

8.862 1.582 7.280

10.030 1.695 8.335

Tekjujöfnuður#Revenue balance Stöðutölur á verðlagi í árslok#Status figures at end-of-year prices Eignir# Total assets Skuldir#Liabilities Hrein eign#Net assets 55Atvinnuleysistryggingasjóður.#Unemployment Insurance Fund.

182

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Social security 7.13 Atvinnuleysisbætur 2006–2014 Unemployment benefits 2006–2014 Krónur á mánuði ISK per month

Grunnatvinnuleysisbætur#Basic unemployment benefits Með hverju Tekjutengdar bætur barni undir Income 18 ára#Per adjusted benefits Lágmark Hámark dependent child Hámark á mánuði Minimum Maximum under 18 years Maximum a month

Frítekjumark Income threshold

2006 1. janúar 1. júlí

23.425 27.753

93.701 111.015

3.748 4.440

• 185.400

• 52.000

2007 1. janúar

28.561

114.244

4.569

185.400

53.716

2008 1. janúar 1. febrúar

29.503 34.005

118.015 136.023

4.720 5.440

191.518 220.729

53.716 53.716

2009 1. janúar

37.380

149.523

5.980

242.636

59.047

2011 1. janúar

40.381

161.523

6.461

254.636

59.047

2012 1. janúar

41.794

167.176

6.687

263.548

59.047

2013 1. janúar

43.152

172.609

6.904

272.113

59.047

2014 1. janúar

44.706

178.823

7.153

281.909

59.047

@@ Um skilyrði bótaréttar, fjárhæð bóta og bótatímabil, sjá lög nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar.#For entitlement to benefits, amounts and benefit periods see the Unemployment Benefits Act, No. 54/2006.

55Atvinnuleysistryggingasjóður.#The Unemployment Insurance Fund.

Vissir þú Did you know Feður tóku að meðaltali 80 daga í fæðingarorlof árið 2013 en mæður 181 dag The average length of paternity leave in 2013 was 80 days and maternity leave 181 days

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

183


7

Tryggingamál 7.14 Viðtakendur og greiðslur vegna fæðingarorlofs 2008–2013 Recipients and payments in relation to maternity/paternity leave 2008–2013

Alls Total

Viðtakendur Recipients Foreldrar á vinnumarkaði1 Parents in labour market1

Foreldrar utan vinnumarkaðar2 Parents outside labour market2

14.113 14.462 14.076 13.017 13.070 12.736

12.440 12.806 12.349 11.346 11.434 11.110

1.673 1.656 1.727 1.671 1.636 1.626

9.533 10.278 9.248 8.079 7.786 8.294

9.041 9.729 8.692 7.482 7.180 7.662

492 549 556 597 606 632

Karlar#Males 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.672 6.772 6.423 5.792 6.013 5.810

6.312 6.338 5.998 5.390 5.621 5.407

360 434 425 402 392 403

4.246 4.387 3.567 2.789 2.571 2.708

4.148 4.264 3.449 2.676 2.458 2.582

98 123 118 113 113 126

Konur#Females 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7.441 7.690 7.653 7.225 7.057 6.926

6.128 6.468 6.351 5.956 5.813 5.703

1.313 1.222 1.302 1.269 1.244 1.223

5.287 5.891 5.681 5.290 5.215 5.586

4.893 5.466 5.243 4.806 4.722 5.080

394 425 438 484 493 506

Alls#Total 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Greiðslur og styrkir, millj. kr. Payments and grants, mill. ISK Foreldrar á Foreldrar utan vinnumarkaði1 vinnumarkaðar2 Alls Parents in Parents outside Total labour market1 labour market2

@@ Fjöldatölur eiga við alla þá sem fengu greiðslur viðkomandi ár en ekki bara þá sem hófu töku orlofs viðkomandi ár.#The number of recipients refers to

all those receiving payments during respective year but not only those who started maternity/paternity leave in the respective year. 1 Foreldrar sem fá greitt úr Fæðingarorlofssjóði á árinu.#Parents who receive payments from the Maternity/Paternity Leave Fund during the year. 2 Foreldrar utan vinnumarkaðar, í minna en 25% starfi eða í námi sem fá styrk á árinu.#Parents not active in the labour market, have less than a quarter of a full-time employment or are students receiving grants in the year.

55Vinnumálastofnun, Fæðingarorlofssjóður.#Directorate of Labour, Childbirth Leave Fund.

Mynd 7.2  Viðtakendur greiðslna vegna fæðingarorlofs eftir fæðingarári barns 2001–2013 Figure 7.2  Recipients of payment in relation to maternity leave by birthyear of child 2001–2013 6.000

Fjöldi Number

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Karlar Males

184

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Konur Females LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


7

Social security 7.15 Meðalfjöldi daga í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2005–2013 Average length of maternity/paternity leave per parent by birthyear of child 2005–2013 Meðalfjöldi daga Average number of days

Fæðingarstyrkir#Maternity/paternity grants Hærri#Higher Lægri#Lower Karlar Konur Karlar Males Females Males

Fæðingarorlof Maternity/paternity leave Karlar Konur Males Females

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

101 100 100 102 99 92 88 84 80

187 185 181 178 178 179 179 179 181

105 101 106 105 104 98 101 105 99

173 166 160 156 159 162 166 168 169

Konur Females

92 111 93 101 93 93 88 88 90

147 146 147 142 143 150 153 155 151

@@ Sjálfstæður réttur mæðra er þrír mánuðir. Að auki geta foreldrar skipt með sér öðrum þremur mánuðum. Veikindi barna, veikindi móður og fjölburafæðingar

geta haft áhrif á dagafjölda foreldra í fæðingarorlofi eða á fæðingarstyrk. Bráðabirgðatölur.#The independent right of mothers to maternity leave is three months. The parents can then share other three months. Illness of children, mother and mulitiple births can increase the number of days a parent is entitled to. Preliminary figures.

55Vinnumálastofnun, Fæðingarorlofssjóður.#Directorate of Labour, Childbirth Leave Fund.

Mynd 7.3  Meðalfjöldi daga í fæðingarorlofi eftir fæðingarári barns 2001–2013 Figure 7.3  Average length of maternity/paternity leave by birthyear of child 2001–2013 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Karlar Males LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Konur Females

185


8

Menntun Education

Hagstofa Íslands aflar upplýsinga árlega um nemendur, starfsfólk og skólahald á öllum skólastigum. Upplýsingum er í flestum tilvikum safnað beint frá skólunum.

59,1% nýstúdenta. Brautskráningum með stúdentspróf að loknu starfsnámi hefur fjölgað ár frá ári undanfarin ár, og voru 742 skólaárið 2011-2012.

Tölur Hagstofunnar um leik- og grunnskóla ná aftur til ársins 1997, en á framhalds- og háskólastigi ræður Hagstofan yfir nemendaskrá sem nær aftur til ársins 1975. Hagstofan hefur haldið skrá yfir útskrifaða nemendur á framhaldsskólastigi og háskólastigi frá árinu 1995. Upplýsingum um starfsfólk í framhaldsskólum og háskólum hefur verið safnað frá árinu 1998.

Færri brautskráðust með sveinspróf en fleiri með iðnmeistarapróf

Aldrei áður hafa fleiri stúdentar verið brautskráðir á einu skólaári Alls útskrifuðust 3.574 stúdentar úr 35 skólum skólaárið 2011-2012; 342 fleiri en skólaárið áður (10,6% fjölgun). Ekki hafa áður brautskráðst fleiri stúdentar á einu skólaári og aldrei áður hafa svo margir skólar brautskráð stúdenta. Hlutfall stúdenta af fjölda tvítugra hækkaði umtalsvert frá fyrra ári, úr 69,2% í 74,1%, og hefur aldrei verið hærra. Konur voru

Alls brautskráðust 6.118 nemendur af framhaldsskólastigi með 6.761 próf skólaárið 2011–2012. Það er fjölgun um 534 nemendur frá fyrra ári, eða 9,6%. Fjölgunina má aðallega rekja til fleiri brautskráninga með ýmis styttri próf af framhaldsskólastigi og til fjölgunar stúdenta. Stúlkur voru fleiri en piltar meðal brautskráðra, eða 54,5%. Sveinspróf voru 518 og fækkaði um 42 frá fyrra ári (7,5%). Karlar voru 73,7% þeirra sem luku sveinsprófi. Brautskráningum með sveinspróf hefur fækkað um 218 frá skólaárinu 2008–2009 (29,6%). Brautskráningar með iðnmeistarapróf voru 213, 25 fleiri en árið á undan (13,3% fjölgun). Karlar voru 70,9% meistara og rúmlega einn af hverjum fjórum iðnmeisturum voru 40 ára eða eldri þegar þeir brautskráðust.

Háskólanemar © Kjartan Þorbjörnsson

187


8

Menntun Færri nemendur brautskráðir af háskólastigi Skólaárið 2011–2012 útskrifuðust 4.079 nemendur með 4.108 próf á háskóla- og doktorsstigi og voru konur 64,4% þeirra sem luku háskólaprófi. Brautskráðum háskólanemendum fækkaði um 225 (5,2%) frá fyrra ári. Fækkunin kemur svo til eingöngu fram í brautskráningum á sviði menntunar, þar sem 451 færri brautskráðust en árið áður. Að líkindum má rekja þessa fækkun til breytinga á skipulagi kennaranáms. Alls voru 2.594 brautskráningar með fyrstu háskólagráðu, 140 fleiri en árið áður (5,7%). Nemendum sem luku diplómanámi að lokinni Bachelorgráðu fækkaði um 54,2% og voru 247, en nemendur í viðbótarnámi til kennsluréttinda hafa verið fjölmennastir í þessum hópi. Þá luku 1.137 meistaragráðu, 56 færri en árið áður (4,7%).

Statistics Iceland collects annual data on students, staff and school operation in pre-primary schools, compulsory schools, upper secondary schools, colleges and universities. In most cases the data are collected directly from the schools. In 1997 Statistics Iceland began a data collection on pre-primary schools and compulsory schools. Statistics on upper secondary and tertiary level are available from 1975 and since 1995 data have also been gathered on graduates in upper secondary and tertiary level education. In 1998 the collection of data on the personnel and operation of upper secondary schools, colleges and universities was started.

188

Brautskráðir doktorar voru 41 á skólaárinu, 21 karl og 20 konur, þar af voru fimm karlanna og tólf kvennanna 40 ára eða eldri þegar þau luku doktorsnámi. Doktorum fækkaði um 7 frá árinu áður (14,6%).

Starfsfólk í leikskólum hafa aldrei verið fleiri Starfsfólk í leikskólum á Íslandi hefur aldrei verið fleira en í desember 2013. Þá störfuðu 5.826 manns í 5.099 stöðugildum í 256 leikskólum, 2,8% fleiri en árið áður. Á sama tíma sóttu 19.713 börn leikskóla á Íslandi og hafa aldrei verið fleiri. Leikskólabörnum fjölgaði um 98 frá desember 2012, eða um 0,5%. Rúmlega 83% barna á aldrinum 1–5 ára voru skráð í leikskóla og hefur það hlutfall ekki verið hærra.

Record number of graduates with the matriculation exam There were 3,574 graduates from 35 schools with a matriculation exam during the 2011–2012 school year, 342 more than in the previous year (10.6% increase). Never before have so many students completed the matriculation exam in one school year, and never before have so many schools graduated students with this exam. The ratio of students graduating with the matriculation exam to 20 year olds in the population has never been higher and increased considerably from the previous year; from 69.2% to 74.1%. Women were 59.1% of those completing the matriculation exam. Graduations with the matriculation exam after completing vocational

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education education have increased in recent years, and were 742 in 2011–2012.

Fewer graduates with the journeyman’s exam but more masters of a certified trade A total of 6,118 students graduated with 6,761 graduations from the upper secondary level of education during the school year 2011–2012, an increase of 534 graduates from the previous year, by 9.6%. The increase was mainly due to more graduations from various shorter programmes and to the larger number of graduates with the matriculation exam. Females were more numerous than males, 54.5% of graduates. There were 518 graduations with the journeyman’s exam, 42 (7.5%) less than in the previous year. Males were 73.7% of those completing the journeyman’s exam. The number of graduations with the journeyman’s exam has decreased by 218 (29.6%) since the 2008–2009 school year.

Fewer graduates from the tertiary level of education There were 4,079 graduates with 4,108 graduations at the tertiary level of education in 2011–2012. Females were 64.4% of graduates. The number of graduates at the tertiary level decreased by 225 (5.2%) from the previous year. The reduction is mostly found in graduates in the field of education, where there were 451 fewer graduates than in the previous year, probably caused by changes in the organization of teacher’s education.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

There were 2.594 graduations with a first tertiary degree, 140 more than in the previous year (5.7%). The number of graduates with a diploma after a Bachelor degree decreased by 54.2%, down to 247. Students acquiring a teaching licence have usually been most numerous among those earning this diploma. In addition, 1,137 completed a master’s degree, down by 56 (4.7%) from the previous school year. There were 41 Ph.D. graduates during the 2011–2012 school year, 21 males and 20 females. Five of the males and twelve of the females were 40 years or older when graduating with the Ph.D. Seven fewer graduated with a Ph.D. than in the previous school year (14.6%).

Never more children and staff in pre-primary schools There were 5,826 staff members working 5,099 full-time equivalent jobs in 256 preprimary schools in December 2013, an increase of 2.8% from the previous year. At the same time 19,713 children attended preprimary schools, more than ever before in Iceland. The number of pre-school children increased by 98 from December 2012, by 0.5%. More than 83% of 1–5 year old children attended pre-primary education, the highest proportion ever.

189


8

Menntun 8.1

Heildarútgjöld til fræðslumála 2009–2013 Education expenditure 2009–2013

Milljónir króna#Million ISK Heildarútgjöld til fræðslumála#Total expenditure on education 1 Leikskóla- og barnaskólastig# Pre-primary and primary level 11 Leikskólastig#Pre-primary level 12 Barnaskólastig#Primary level 2 Unglinga- og framhaldsskólastig#Secondary level 21 Unglingastig#Lower-secondary level 22 Framhaldsskólastig#Upper-secondary level 4 Háskólastig# University level, tertiary 8 Fræðslumál, ótalin annars staðar#Not allocated by level Hlutfall af vergri landsframleiðslu#Percent of gross domestic product Heildarútgjöld til fræðslumála#Total expenditure on education 1 Leikskóla- og barnaskólastig# Pre-primary and primary level 11 Leikskólastig#Pre-primary level 12 Barnaskólastig#Primary level 2 Unglinga- og framhaldsskólastig#Secondary level 21 Unglingastig#Lower-secondary level 22 Framhaldsskólastig#Upper-secondary level 4 Háskólastig# University level, tertiary 8 Fræðslumál, ótalin annars staðar#Not allocated by level

2009

2010

2011

2012

2013

129.741 54.557 15.479 39.078 40.129 17.134 22.995 26.269 8.786

129.828 53.651 14.952 38.699 39.025 16.798 22.227 27.601 9.551

133.308 57.119 15.737 41.382 40.841 17.857 22.984 25.881 9.467

137.431 56.247 15.844 40.403 44.939 18.841 26.098 29.500 6.745

145.575 60.022 16.914 43.108 47.111 19.821 27.291 31.289 7.153

8,18 3,44 0,98 2,46 2,53 1,08 1,45 1,66 0,55

8,01 3,31 0,92 2,39 2,41 1,04 1,37 1,70 0,59

7,84 3,36 0,93 2,43 2,40 1,05 1,35 1,52 0,56

7,75 3,17 0,89 2,28 2,53 1,06 1,47 1,66 0,38

7,77 3,20 0,90 2,30 2,52 1,06 1,46 1,67 0,38

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

Vissir þú Did you know 96% 16 ára ungmenna eru í námi 96% of the 16 year old cohort are students

190

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.2

Starfsfólk leikskóla í desember 2013 Personnel in pre-primary schools in December 2013

Alls Total

Menntun#Education Með aðra Leikskóla- uppeldisStöðuHlutfall kynja kennarar menntun Ófaglært gildi Sex rates, % Pre- Staff with starfsfólk Full-time Karlar Konur school other ed. Unskilled equivaMales Females teachers training staff lents

Alls#Total

5.826

6

94

5.099

Starfsfólk við uppeldi og menntun eftir starfssviðum# Educational personnel by fields of employment Leikskólastjórar#Headmasters Aðstoðarleikskólastjórar#Assistant headmasters Deildarstjórar#Heads of department Leikskólakennarar, leiðbeinendur#Pre-school teachers

5.326 262 190 813 4.061

6 3 4 2 7

94 97 96 98 93

1.960 225 175 658 902

728 34 12 90 592

2.638 3 3 65 2.567

4.705 240 180 757 3.528

Starfsfólk við uppeldi og menntun eftir landsvæðum1# Educational personnel by district1 Höfuðborgarsvæðið#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South

5.326 3.449 1.856 1.593 337 254 118 108 451 230 379

6 7 8 6 4 4 3 5 4 4 5

94 93 92 94 96 96 97 95 96 96 95

1.960 1.216 556 660 126 112 42 44 216 79 125

728 559 420 139 20 25 9 10 50 13 42

2.638 1.674 880 794 191 117 67 54 185 138 212

4.705 2.958 1.568 1.390 311 239 115 111 408 205 358

Starfsfólk við uppeldi og menntun eftir stöðugildum# Educational personnel by FTE <0,50 0,50–0,74 0,75–0,99 1,00 >1,00

5.326 264 544 1.377 3.085 56

6 14 5 1 7 7

94 86 95 99 93 93

1.960 38 146 637 1.115 24

728 48 75 200 404 1

2.638 178 323 540 1.566 31

4.705 78 318 1.163 3.085 62

500 405 95

10 9 16

90 91 84

• • •

• • •

• • •

394 345 49

Annað starfsfólk#Other personnel Starfsfólk við matreiðslu#Canteen workers Starfsfólk við ræstingar#Cleaning personnel

@@ Til starfsfólks leikskóla telst allt starfsfólk skólans aðrir en verktakar. Ef starfsmaður sinnir fleiri en einu starfssviði er miðað við aðalstarf hans.#Pre1

primary school personnel comprises all school employees, except external services. An employee performing functions belonging to more than one field of employment is classified according to his/her primary field of employment. Landsvæði sýna lögheimili starfsfólks 31. desember 2013.#District depicts the domicile of school personnel on 31 December 2013.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

191


8

Menntun 8.3

Leikskólar og leikskólabörn eftir aldri 2009–2013 Pre-primary schools and number of children enrolled, by age 2009–2013

Fjöldi í desember December data

Fjöldi stofnana Number of pre-primary schools

Fjöldi leikskólabarna eftir aldri#Number of children by age Yngri en 2 ára1 Alls Younger than 2 ára 3 ára 4 ára Total 2 years1 2 years 3 years 4 years

5 ára 5 years

2009 Alls#Total Sveitarfélög#Municipalities Aðrir#Other

282 243 39

18.716 16.123 2.593

1.857 1.308 549

4.273 3.664 609

4.274 3.759 515

4.225 3.721 504

4.087 3.671 416

2010 Alls#Total Sveitarfélög#Municipalities Aðrir#Other

277 238 39

18.961 16.263 2.698

1.793 1.276 517

4.440 3.806 634

4.364 3.784 580

4.293 3.788 505

4.071 3.609 462

2011 Alls#Total Sveitarfélög#Municipalities Aðrir#Other

265 228 37

19.159 16.570 2.589

1.453 923 530

4.604 4.032 572

4.537 4.010 527

4.362 3.835 527

4.203 3.770 433

2012 Alls#Total Sveitarfélög#Municipalities Aðrir#Other

262 224 38

19.615 16.697 2.918

1.472 921 551

4.602 3.973 629

4.685 4.080 605

4.548 3.973 575

4.308 3.750 558

2013 Alls#Total Sveitarfélög#Municipalities Aðrir#Other

256 221 35

19.713 16.912 2.801

1.594 1.086 508

4.239 3.676 563

4.703 4.122 581

4.727 4.141 586

4.450 3.887 563

1

Þar af á fyrsta ári 2013 alls 47, 2012 alls 51, 2011 alls 47, 2010 alls 50 og 2009 alls 64.#Thereof 47 children in their first year in 2013, 51 in 2012, 47 in 2011, 50 in 2010 and 64 in 2009.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

Mynd 8.1  Fjöldi barna í leikskólum eftir aldri og lengd daglegrar viðveru 2013 Figure 8.1  Number of children in pre-primary schools by age and daily attendance 2013 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

192

Klst. Hours

4

5 Á 1. ári First year

6 1 árs 1 year-olds

7 2 ára 2 year-olds

3 ára 3 year-olds

8 4 ára 4 year-olds

9 eða lengur or longer

5 ára 5 year-olds

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.4

Dagleg viðvera barna í leikskólum sem hlutfall af aldursflokkum 2009–2013 Daily attendance of children in pre-primary schools as percent of age groups 2009–2013

Hlutfall í desember Percent in December

Alls Á fyrsta ári Total First year

1 árs 1 year

2 ára 2 years

3 ára 3 years

4 ára 4 years

5 ára 5 years

2009 Hlutfall barna alls#Percent of children, total 4 klukkustundir#hours 5 klukkustundir#hours 6 klukkustundir#hours 7 klukkustundir#hours 8 klukkustundir#hours 9 klukkustundir#hours 10 klukkustundir#hours

67,7 1,3 1,8 4,4 6,5 29,1 23,7 0,9

1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 0,0

37,4 1,5 1,0 3,4 3,9 18,1 9,2 0,3

92,8 2,2 2,6 6,8 8,6 41,9 29,8 1,0

95,2 1,4 3,0 6,7 8,6 39,0 35,6 1,0

96,4 1,4 2,3 5,4 9,3 40,7 35,8 1,5

93,1 1,1 2,2 4,9 9,2 38,2 35,7 1,8

2010 Hlutfall barna alls#Percent of children, total 4 klukkustundir#hours 5 klukkustundir#hours 6 klukkustundir#hours 7 klukkustundir#hours 8 klukkustundir#hours 9 klukkustundir#hours 10 klukkustundir#hours

67,9 1,3 1,6 4,6 6,2 33,8 19,7 0,7

1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0

35,4 1,3 1,1 3,6 3,5 18,4 7,3 0,2

93,2 2,3 2,2 6,6 9,0 46,5 25,7 1,0

95,5 1,4 1,8 6,7 8,7 48,6 27,4 0,9

96,8 1,3 2,5 5,8 8,5 47,3 30,3 1,0

93,7 1,4 1,8 5,1 8,4 45,5 30,3 1,3

2011 Hlutfall barna alls#Percent of children, total 4 klukkustundir#hours 5 klukkustundir#hours 6 klukkustundir#hours 7 klukkustundir#hours 8 klukkustundir#hours 9 klukkustundir#hours 10 klukkustundir#hours

68,7 0,9 1,3 4,2 6,7 34,5 20,7 0,4

1,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6 0,1 0,0

28,9 1,1 1,0 2,8 3,0 15,7 5,2 0,1

94,4 1,5 1,6 5,7 9,1 48,2 27,9 0,4

96,2 1,2 2,0 5,2 9,3 47,8 30,1 0,6

96,1 0,7 1,4 5,9 9,2 49,1 29,3 0,5

95,1 0,6 1,8 5,5 9,3 45,4 31,8 0,7

2012 Hlutfall barna alls#Percent of children, total 4 klukkustundir#hours 5 klukkustundir#hours 6 klukkustundir#hours 7 klukkustundir#hours 8 klukkustundir#hours 9 klukkustundir#hours 10 klukkustundir#hours

70,1 0,8 1,1 3,7 6,6 37,2 20,3 0,3

1,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 0,3 –

31,7 1,0 0,7 2,5 2,9 18,5 5,9 0,2

94,7 1,6 1,4 5,3 9,1 49,9 27,1 0,3

96,0 0,9 1,6 4,8 8,9 51,1 28,4 0,4

96,8 0,8 1,6 5,0 9,3 49,7 29,8 0,5

95,2 0,4 1,5 4,4 8,8 51,0 28,6 0,4

2013 Hlutfall barna alls#Percent of children, total 4 klukkustundir#hours 5 klukkustundir#hours 6 klukkustundir#hours 7 klukkustundir#hours 8 klukkustundir#hours 9 klukkustundir#hours 10 klukkustundir#hours

70,7 0,8 0,9 3,2 6,0 37,9 21,6 0,3

1,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2 –

34,0 1,1 1,0 2,3 3,3 18,8 7,4 0,1

94,0 1,2 1,2 4,4 8,2 50,9 27,7 0,4

96,4 0,9 1,1 4,2 7,3 51,7 30,8 0,4

96,8 0,8 1,0 3,8 8,3 51,1 31,3 0,4

94,2 0,6 1,0 3,9 8,5 50,0 29,7 0,6

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

193


8

Menntun 8.5

Nemendur grunnskóla haustin 1994–2013 Pupils in compulsory schools by district and grades, autumn 1994–2013

Alls Total

Reykjavík

Höfuðborgarsvæði utan Rvíkur1

42.193 42.254 42.090 42.318 42.421 43.030 43.644 44.103 44.695 44.809 44.511 44.336 43.875 43.841 43.511 42.929 42.539 42.365 42.320 42.734

14.122 14.180 14.247 14.520 14.746 14.917 15.235 15.431 15.479 15.442 15.369 15.073 14.850 14.597 14.292 13.924 13.797 13.822 13.858 14.177

8.930 9.152 9.364 9.511 9.683 10.181 10.475 10.710 11.133 11.313 11.321 11.384 11.378 11.653 11.761 11.875 11.976 12.082 12.229 12.466

2.805 2.810 2.720 2.674 2.677 2.701 2.760 2.802 2.863 2.833 2.830 2.983 3.060 3.184 3.292 3.195 3.113 3.124 3.051 3.098

2.582 2.538 2.475 2.458 2.431 2.445 2.461 2.482 2.470 2.465 2.399 2.474 2.398 2.423 2.366 2.310 2.244 2.224 2.206 2.195

1.680 1.596 1.537 1.431 1.386 1.340 1.340 1.272 1.279 1.249 1.246 1.190 1.147 1.096 1.074 1.019 942 917 903 882

1.800 1.771 1.684 1.637 1.544 1.527 1.472 1.462 1.455 1.415 1.371 1.352 1.294 1.268 1.089 1.095 1.087 1.037 1.034 1.006

4.410 4.340 4.335 4.365 4.370 4.322 4.323 4.404 4.433 4.422 4.410 4.360 4.220 4.145 4.281 4.281 4.192 4.162 4.082 4.028

2.207 2.209 2.166 2.161 2.065 1.986 1.902 1.893 1.919 1.958 1.892 1.849 1.882 1.834 1.767 1.735 1.750 1.671 1.673 1.658

3.657 3.658 3.562 3.561 3.519 3.611 3.676 3.647 3.664 3.712 3.673 3.671 3.646 3.641 3.589 3.495 3.438 3.326 3.284 3.224

604 650 635 547 527 549 565 529 453 452 430 472 572 664 666 702 759 923 1.057 1.049

Þar af í einkaskólum# Thereof in private schools

1.049

572

477

1.049

Sundurliðun eftir bekkjum 2013 By grades 2013 1. bekkur#grade 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

4.481 4.406 4.331 4.301 4.186 4.040 4.147 4.374 4.204 4.264

1.590 1.499 1.533 1.390 1.331 1.334 1.344 1.427 1.348 1.381

1.310 1.290 1.241 1.322 1.282 1.167 1.231 1.251 1.178 1.194

347 306 313 322 296 296 294 312 325 287

224 213 212 219 224 191 240 222 238 212

77 87 95 83 77 103 75 85 83 117

77 101 95 92 96 103 93 119 130 100

394 391 368 385 411 387 394 427 413 458

150 197 141 176 149 153 155 183 173 181

312 322 333 312 320 306 321 348 316 334

188 182 191 136 84 71 87 47 29 34

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Suðurnes Southwest

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norður- Norðurland land vestra eystra NorthNorthwest east

Austurland East

Í einkaSuður- skólum2 land Private South schools2

1 Capital area excluding Reykjavík. 2 Nemendur í einkaskólum eru einnig meðtaldir í öðrum dálkum.#Pupils in private schools are also included in the preceding columns.

55Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Hagstofa Íslands.#Ministry of Education, Science and Culture and Statistics Iceland. // www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

194

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.6

Starfsfólk grunnskóla haustið 2013 Personnel in compulsory schools, autumn 2013

Alls Total

Hlutfall kynja Sex rates, % Karlar Konur Males Females

Með kennsluréttindi Licenced teachers

Án kennsluréttinda Unlicenced teachers

Stöðugildi Fulltime equivalents

Alls#Total

7.477

19

81

6.584

Starfsfólk við kennslu eftir starfssviðum# Educational personnel by fields of employment Skólastjórar#Headmasters Aðstoðarskólastjórar#Assistant headmasters Deildarstjórar#Heads of departments Grunnskólakennarar, leiðbeinendur#Teachers Sérkennarar#Special education teachers

4.779 172 120 215 3.742 530

19 38 28 13 20 8

81 62 72 87 80 92

4.577 171 118 211 3.547 530

202 1 2 4 195 –

4.432 165 119 208 3.462 478

Starfsfólk við kennslu eftir landsvæðum1# Educational personnel by district1 Höfuðborgarsvæðið#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South

4.779 2.714 1.431 1.283 317 287 126 148 496 240 451

19 18 19 17 21 17 16 19 20 22 24

81 82 81 83 79 83 84 81 80 78 76

4.577 2.655 1.401 1.254 295 276 103 137 472 216 423

202 59 30 29 22 11 23 11 24 24 28

4.432 2.558 1.343 1.215 301 260 114 133 445 221 399

Starfsfólk við kennslu eftir stöðugildum# Educational personnel by FTE <0,50 0,50–0,74 0,75–0,99 1,00 >1,00

4.779 222 375 443 1.416 2.323

19 32 14 9 19 21

81 68 86 91 81 79

4.577 176 333 417 1.368 2.283

202 46 42 26 48 40

4.432 80 226 370 1.416 2.340

2.698

18

82

2.152

60

8

92

46

100 28 140

11 – 6

89 100 94

• • •

• • •

88 17 125

779 166 10 234 119

18 11 50 19 80

82 89 50 81 20

• • • • •

• • • • •

605 145 8 204 111

1.062 –

15 –

85 –

• –

• –

803 –

Annað starfsfólk#Other personnel Bókasafnsfræðingar, bókaverðir og safnverðir# Librarians and library assistants Skólasálfræðingar, námsráðgjafar# Psychiatrists, student counsellors Skólahjúkrunarfræðingar#School nurses Þroskaþjálfar#Social pedagogues Stuðningsfulltrúar, uppeldisfulltrúar# Assistants for handicapped pupils Skólaritarar, tölvuumsjón#Clerks, computer personnel Tómstunda- og íþróttafulltrúar#Leisure and sports assistants Starfsfólk í mötuneytum#School canteen workers Húsverðir#School caretakers Starfsfólk við ganga- og baðvörslu, þrif og aðstoð við nemendur2# School aids and cleaning personnel Annað#Other

@@ Til starfsfólks grunnskóla telst allt starfsfólk skólans aðrir en verktakar. Ef starfsmaður sinnir fleiri en einu starfssviði er miðað við aðalstarf hans.#Compulsory

school personnel comprises all school employees, except external services. An employee performing functions belonging to more than one field of employment is classified according to his/her primary field of employment. 1 Landsvæði sýna lögheimili starfsfólks 31. desember 2013.#District depicts the domicile of school personnel on December 31, 2013. 2 Skólaliðar, gangaverðir, baðverðir, gangbrautarverðir og ræstingafólk.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

195


8

Menntun 8.7

Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og kyni haustin 2012 og 2013 Students by level and field of study, programme orientation and sex, autumn 2012 and 2013

Alls Total

Alls 2012 Total 2012 Karlar Males

Konur Females

Alls#Total

45.462

20.570

24.892

Framhaldsskólastig#Upper secondary level of education (ISCED 3) Almennt bóknám#General education Almennt nám#General programmes Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

25.496 17.081 17.081 8.415 398 123 1.568 343 340 2.863 175 921 1.684

12.749 7.870 7.870 4.879 274 6 623 107 325 2.551 88 76 829

12.747 9.211 9.211 3.536 124 117 945 236 15 312 87 845 855

Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

869 869 17 21 36 69 436 17 21 252

603 603 6 2 11 48 412 15 2 107

266 266 11 19 25 21 24 2 19 145

Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

18.627 2.207 2.816 6.892 1.858 1.624 202 2.553 475

7.034 451 971 2.707 1.179 1.126 100 349 151

11.593 1.756 1.845 4.185 679 498 102 2.204 324

Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

470 70 85 85 101 31 5 90 3

184 20 40 28 59 15 2 18 2

286 50 45 57 42 16 3 72 1

@@ Töflur 8.7–8.14 byggjast á gagnasafni Hagstofu Íslands um nemendur að loknum grunnskóla. Gögnum er safnað fyrri hluta vetrar ár hvert. Heildar-

fjöldi nær til nemenda innanlands í dagskóla, kvöldskóla og í fjarnámi. Iðnnemar á samningi eru taldir með framhaldsskólanemendum. Hver nemandi er talinn aðeins einu sinni, þannig að stundi hann nám í tveimur skólum þá telst hann aðeins í öðrum þeirra.#The data in tables 8.7–8.14 are compiled from a database comprising regular students enrolled in educational establishments above compulsory level, i.e. at upper secondary and tertiary level, using the ISCED97 classification of education.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

196

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

Dagskóli 2012 Day courses 2012 Alls Karlar Total Males

Konur Females

Alls 2013 Total 2013 Alls Karlar Total Males

Konur Females

Dagskóli 2013 Day courses 2013 Alls Karlar Total Males

Konur Females

40.814

18.597

22.217

45.379

20.400

24.979

40.056

18.224

21.832

22.426 14.996 14.996 7.430 398 38 1.511 308 323 2.609 140 625 1.478

11.424 7.026 7.026 4.398 274 – 598 97 311 2.308 74 45 691

11.002 7.970 7.970 3.032 124 38 913 211 12 301 66 580 787

24.712 16.379 16.379 8.333 400 137 1.559 311 431 2.821 152 859 1.663

12.397 7.475 7.475 4.922 270 2 614 100 414 2.512 72 76 862

12.315 8.904 8.904 3.411 130 135 945 211 17 309 80 783 801

21.374 14.227 14.227 7.147 400 28 1.486 269 400 2.481 114 527 1.442

10.998 6.661 6.661 4.337 270 2 591 84 390 2.184 56 44 716

10.376 7.566 7.566 2.810 130 26 895 185 10 297 58 483 726

453 453 17 16 1 69 186 – 21 143

323 323 6 2 – 48 180 – 2 85

130 130 11 14 1 21 6 – 19 58

828 828 14 50 21 62 392 6 – 283

554 554 7 9 – 44 373 6 – 115

274 274 7 41 21 18 19 – – 168

216 216 14 45 11 62 26 – – 58

123 123 7 9 – 44 19 – – 44

93 93 7 36 11 18 7 – – 14

17.465 2.165 2.804 6.329 1.714 1.622 149 2.348 334

6.666 443 970 2.528 1.084 1.126 68 341 106

10.799 1.722 1.834 3.801 630 496 81 2.007 228

19.348 2.218 2.723 7.081 2.130 1.775 210 2.662 549

7.263 467 910 2.709 1.366 1.184 108 349 170

12.085 1.751 1.813 4.372 764 591 102 2.313 379

17.975 2.117 2.710 6.351 2.079 1.773 146 2.429 370

6.917 454 907 2.493 1.356 1.183 73 338 113

11.058 1.663 1.803 3.858 723 590 73 2.091 257

470 70 85 85 101 31 5 90 3

184 20 40 28 59 15 2 18 2

286 50 45 57 42 16 3 72 1

491 82 79 87 107 33 3 95 5

186 19 32 34 59 20 1 19 2

305 63 47 53 48 13 2 76 3

491 82 79 87 107 33 3 95 5

186 19 32 34 59 20 1 19 2

305 63 47 53 48 13 2 76 3

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

197


8

Menntun 8.8

Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og aldri haustin 2012 og 2013 Students by level and field of study, programme orientation and age, autumn 2012 and 2013 Alls Total

2012 Aldur#Age ≤16 17–19

20–24

Alls#Total

45.462

4.364

11.429

12.617

Framhaldsskólastig#Upper secondary level of education (ISCED 3) Almennt bóknám#General education Almennt nám#General programmes Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manuf. and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

25.496 17.081 17.081 8.415 398 123 1.568 343 340 2.863 175 921 1.684

4.364 3.592 3.592 772 111 – 139 10 64 262 10 15 161

11.194 8.736 8.736 2.458 276 3 500 63 169 803 19 103 522

4.956 2.620 2.620 2.336 9 27 503 56 78 851 66 205 541

Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manuf. and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

869 869 17 21 36 69 436 17 21 252

– – – – – – – – – –

3 3 – – – 3 – – – –

162 162 12 2 3 35 58 2 – 50

Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manuf. and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

18.627 2.207 2.816 6.892 1.858 1.624 202 2.553 475

– – – – – – – – –

232 3 37 63 58 35 2 31 3

7.495 527 1.047 2.630 952 916 103 1.161 159

Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manuf. and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

470 70 85 85 101 31 5 90 3

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

4 – – – 3 – – 1 –

@@ Sjá neðanmáls við töflu 8.7.#Cf. note to table 8.7. // www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

198

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

2013 Aldur#Age 20–24 25–29

25–29

30–39

≥40

Alls Total

6.214

6.039

4.799

45.379

4.273

11.176

12.509

1.734 785 785 949 2 24 162 29 17 376 27 127 185

1.723 721 721 1.002 – 44 144 76 7 348 31 195 157

1.525 627 627 898 – 25 120 109 5 223 22 276 118

24.712 16.379 16.379 8.333 400 137 1.559 311 431 2.821 152 859 1.663

4.273 3.504 3.504 769 129 – 149 13 89 216 5 11 157

10.987 8.534 8.534 2.453 262 6 486 62 216 830 21 104 466

181 181 2 4 7 21 101 4 – 42

277 277 2 5 15 9 162 7 – 77

246 246 1 10 11 1 115 4 21 83

828 828 14 50 21 62 392 6 – 283

– – – – – – – – – –

4.216 502 615 1.572 398 389 41 590 109

3.828 609 565 1.529 318 232 27 465 83

2.856 566 552 1.098 132 52 29 306 121

19.348 2.218 2.723 7.081 2.130 1.775 210 2.662 549

83 3 12 5 33 10 – 20 –

211 18 36 38 55 17 5 41 1

172 49 37 42 10 4 – 28 2

491 82 79 87 107 33 3 95 5

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

≤16

17–19

30–39

≥40

6.434

6.265

4.722

4.664 2.406 2.406 2.258 9 28 499 43 88 786 57 186 562

1.679 747 747 932 – 23 155 28 21 378 21 113 193

1.682 656 656 1.026 – 42 148 57 10 378 30 201 160

1.427 532 532 895 – 38 122 108 7 233 18 244 125

4 4 – – – 3 – – – 1

145 145 11 16 3 30 43 – – 42

191 191 2 12 4 15 99 3 – 56

264 264 – 13 6 10 145 2 – 88

224 224 1 9 8 4 105 1 – 96

– – – – – – – – –

185 7 27 61 39 29 2 17 3

7.694 521 1.009 2.621 1.079 1.019 109 1.148 188

4.480 532 616 1.650 506 400 40 618 118

4.113 613 553 1.620 382 267 35 546 97

2.876 545 518 1.129 124 60 24 333 143

– – – – – – – – –

– – – – – – – – –

6 – – – 2 – – 4 –

84 3 9 8 41 7 – 16 –

206 18 34 36 53 19 3 41 2

195 61 36 43 11 7 – 34 3

199


8

Menntun 8.9

Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og lögheimili haustið 2012 Students by level and field of study, programme orientation and domicile, autumn 2012 Alls Total

Höfuðborgarsvæði utan Reykjavík Reykjavíkur1

Alls#Total

45.462

18.027

11.881

Framhaldsskólastig#Upper secondary level of education (ISCED 3) Almennt bóknám#General education Almennt nám#General programmes Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

25.496 17.081 17.081 8.415 398 123 1.568 343 340 2.863 175 921 1.684

8.778 5.940 5.940 2.838 108 36 660 156 152 820 17 321 568

6.657 4.642 4.642 2.015 91 25 462 89 93 654 15 201 385

Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

869 869 17 21 36 69 436 17 21 252

309 309 13 11 10 36 121 3 13 102

264 264 4 8 10 18 134 4 6 80

Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

18.627 2.207 2.816 6.892 1.858 1.624 202 2.553 475

8.661 776 1.718 3.197 914 745 19 1.107 185

4.855 517 580 1.939 527 473 30 661 128

Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

470 70 85 85 101 31 5 90 3

279 30 55 49 74 18 2 50 1

105 23 11 28 17 7 – 18 1

@@ Sjá neðanmáls við töflu 8.7.#Cf. note to table 8.7. 1

Capital area excluding Reykjavík.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

200

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

Suðurnes Southwest

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norðurland vestra Northwest

Norðurland eystra Northeast

Austurland East

Suðurland South

Erlendis Abroad

2.604

2.147

870

965

3.861

1.578

2.910

619

1.716 1.120 1.120 596 42 3 74 15 67 207 3 46 139

1.356 889 889 467 15 9 34 13 6 221 31 69 69

601 400 400 201 3 4 13 6 2 95 6 25 47

653 407 407 246 4 6 19 3 1 127 23 12 51

2.484 1.557 1.557 927 63 21 181 18 4 293 11 108 228

1.076 724 724 352 15 10 29 20 3 161 13 38 63

2.009 1.265 1.265 744 57 9 92 21 12 274 55 97 127

166 137 137 29 – – 4 2 – 11 1 4 7

40 40 – – 1 4 20 1 – 14

34 34 – – 4 – 24 – 1 5

16 16 – – 1 1 8 4 – 2

23 23 – – 1 1 14 – – 7

64 64 – – 4 4 39 3 – 14

40 40 – 1 2 1 31 – – 5

61 61 – 1 1 4 32 2 1 20

18 18 – – 2 – 13 – – 3

845 141 84 312 45 89 5 155 14

749 138 73 292 55 65 28 78 20

248 43 29 81 15 18 6 49 7

285 67 17 68 29 24 33 32 15

1.290 227 127 443 109 70 38 238 38

460 82 38 147 55 45 10 66 17

828 171 73 249 68 68 27 137 35

406 45 77 164 41 27 6 30 16

3 1 1 – – 1 – – –

8 2 2 – – – 2 2 –

5 1 3 – 1 – – – –

4 1 – 1 1 – – – 1

23 8 4 2 2 – – 7 –

2 – 1 – – – – 1 –

12 3 3 2 1 2 1 – –

29 1 5 3 5 3 – 12 –

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

201


8

Menntun 8.10 Nemendur eftir stigi, sviði, áherslu náms og lögheimili haustið 2013 Students by level and field of study, programme orientation and domicile, autumn 2013 Alls Total

Höfuðborgarsvæði utan Reykjavík Reykjavíkur1

Alls#Total

45.379

17.906

12.018

Framhaldsskólastig#Upper secondary level of education (ISCED 3) Almennt bóknám#General education Almennt nám#General programmes Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

24.712 16.379 16.379 8.333 400 137 1.559 311 431 2.821 152 859 1.663

8.417 5.626 5.626 2.791 84 28 660 153 198 806 11 327 524

6.625 4.554 4.554 2.071 81 33 451 85 124 689 14 186 408

Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

828 828 14 50 21 62 392 6 – 283

293 293 8 34 5 30 106 – – 110

256 256 5 7 7 19 129 – – 89

Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

19.348 2.218 2.723 7.081 2.130 1.775 210 2.662 549

8.889 741 1.689 3.200 1.069 809 29 1.122 230

5.043 532 563 2.001 545 534 31 710 127

Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

491 82 79 87 107 33 3 95 5

307 42 56 56 77 19 2 54 1

94 21 5 21 17 8 – 20 2

@@ Sjá neðanmáls við töflu 8.7.#Cf. note to table 8.7. 1

Capital area excluding Reykjavík.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

202

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

Suðurnes Southwest

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norðurland vestra Northwest

Norðurland eystra Northeast

Austurland East

Suðurland South

Erlendis Abroad

2.561

2.113

817

919

3.818

1.565

2.926

736

1.631 1.034 1.034 597 41 2 78 15 81 193 1 41 145

1.311 845 845 466 24 10 51 13 7 205 32 57 67

549 352 352 197 5 4 16 4 3 76 6 27 56

621 396 396 225 10 6 20 6 – 111 23 19 30

2.370 1.476 1.476 894 79 26 175 8 1 287 9 86 223

1.033 702 702 331 19 9 16 7 2 170 7 31 70

1.975 1.252 1.252 723 57 19 83 20 15 267 48 83 131

180 142 142 38 – – 9 – – 17 1 2 9

31 31 – – – 4 17 1 – 9

40 40 1 1 2 – 26 1 – 9

16 16 – – 1 – 10 2 – 3

21 21 – – 1 1 13 – – 6

64 64 – – 1 4 26 – – 33

35 35 – 2 1 3 25 – – 4

57 57 – 5 3 1 28 2 – 18

15 15 – 1 – – 12 – – 2

894 153 71 350 61 106 5 129 19

755 140 57 278 74 61 28 88 29

251 41 19 95 19 15 7 44 11

272 64 17 70 33 22 22 29 15

1.358 250 116 460 124 71 40 249 48

494 93 40 149 49 43 12 89 19

884 166 63 265 81 74 27 174 34

508 38 88 213 75 40 9 28 17

5 1 1 – 1 2 – – –

7 2 3 1 – – – 1 –

1 1 – – – – – – –

5 1 1 1 1 – – – 1

26 11 4 2 3 – – 6 –

3 – 2 – – – – 1 –

10 3 – 1 2 3 1 – –

33 – 7 5 6 1 – 13 1

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

203


8

Menntun 8.11 Íslenskir nemendur erlendis eftir kyni, sviði og aldri haustin 2012 og 2013 Icelandic students abroad by sex, age and field of study, autumn 2012 and 2013 Alls Total

2012 Aldur#Age 17–19

20–24

Nám erlendis#Studying abroad Alls#Total Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

2.121 20 25 583 510 158 495 25 243 62

20 1 – 6 5 1 3 – 3 1

755 11 6 226 153 60 155 12 110 22

Karlar#Males Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

1.012 7 2 233 232 88 349 3 72 26

7 – – 3 2 – 1 – 1 –

329 2 – 82 71 29 102 2 33 8

Konur#Females Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði#Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð#Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

1.109 13 23 350 278 70 146 22 171 36

13 1 – 3 3 1 2 – 2 1

426 9 6 144 82 31 53 10 77 14

@@ Námsmenn erlendis eru taldir samkvæmt gögnum Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Ekki eru til upplýsingar um aðra námsmenn erlendis.#Only those students outside Iceland who receive assistance from the Icelandic Student Loan Fund are included. Information is not available on other students abroad.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

204

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

2013 Aldur#Age 20–24 25–29

25–29

30–39

≥40

Alls Total

787 3 4 227 174 52 225 8 74 20

463 4 12 104 151 33 90 5 49 15

96 1 3 20 27 12 22 – 7 4

1.911 9 15 546 438 150 434 22 248 49

29 – – 10 5 4 6 1 3 –

684 8 6 191 136 63 125 7 127 21

384 3 – 86 73 29 159 1 25 8

244 1 2 58 71 22 68 – 13 9

48 1 – 4 15 8 19 – – 1

910 5 2 218 181 86 305 5 86 22

10 – – 2 2 – 5 – 1 –

403 – 4 141 101 23 66 7 49 12

219 3 10 46 80 11 22 5 36 6

48 – 3 16 12 4 3 – 7 3

1.001 4 13 328 257 64 129 17 162 27

19 – – 8 3 4 1 1 2 –

17–19

30–39

≥40

744 – 1 214 157 62 210 11 75 14

373 1 6 108 121 15 77 2 33 10

81 – 2 23 19 6 16 1 10 4

296 4 1 69 54 33 90 2 34 9

367 – – 88 56 38 142 2 35 6

200 1 1 52 60 10 55 – 15 6

37 – – 7 9 5 13 1 1 1

388 4 5 122 82 30 35 5 93 12

377 – 1 126 101 24 68 9 40 8

173 – 5 56 61 5 22 2 18 4

44 – 2 16 10 1 3 – 9 3

Vissir þú Did you know Árið 1913/1914 voru 58 nemendur í Háskóla Íslands There were 58 students at the University of Iceland in 1913/1914

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

205


8

Menntun 8.12 Nemendur á viðbótarstigi og háskólastigi eftir námsgráðu 2009–2013 Students at post-secondary, non-tertiary level and tertiary level of education by degree 2009–2013 ÍSNÁM 2008 Alls#Total Iðnmeistarar á viðbótarstigi#Master of certified trade ISCED 4 Karlar#Males Konur#Females Annað nám á viðbótarstigi# Other post-secondary, non-tertiary level ISCED 4 Karlar#Males Konur#Females Grunnnám á háskólastigi án gráðu# Tertiary level non-degree programmes ISCED 5B Karlar#Males Konur#Females Stutt, hagnýtt diplómanám# Short diploma programmes ISCED 5A Karlar#Males Konur#Females Fyrsta háskólagráða#First university degree ISCED 5A Karlar#Males Konur#Females Viðbótarnám/diplómanám eftir fyrstu háskólagráðu# Additional study after first university degree ISCED 5A Karlar#Males Konur#Females Meistaragráða#Master's degree ISCED 5A Karlar#Males Konur#Females Doktorsgráða#Ph.D. ISCED 6 Karlar#Males Konur#Females

Gráðuröð1 Degree1

2009

2010

2011

2012

2013

19.035 341 284 57

19.835 331 278 53

20.111 346 279 67

19.966 339 276 63

20.667 281 235 46

628 397 231

659 388 271

653 357 296

530 327 203

547 319 228

1

326 178 148

359 200 159

259 158 101

287 183 104

311 193 118

0

156 57 99 12.407 4.680 7.727

143 60 83 12.910 5.096 7.814

138 63 75 13.550 5.363 8.187

170 66 104 13.443 5.358 8.085

235 82 153 13.502 5.390 8.112

800 143 657 4.065 1.411 2.654 312 134 178

721 155 566 4.234 1.408 2.826 478 200 278

537 89 448 4.176 1.327 2.849 452 170 282

567 114 453 4.160 1.313 2.847 470 184 286

698 142 556 4.602 1.456 3.146 491 186 305

1

1 2 •

@@ Á viðbótarstigi er nám að loknu framhaldsskólastigi sem ekki er á háskólastigi skv. ÍSNÁM2008 menntunarflokkuninni (ISCED97). Auk iðnmeistara eru

1

þar t.d. taldir 4. stigs vélstjórar og skipstjórar, iðnfræðingar og leiðsögumenn. Viðbótarstig taldist á háskólastigi á Íslandi skv. eldri flokkun menntunar, ISCED76.#The post-secondary, non-tertiary level includes programmes between the upper secondary and tertiary levels, according to ISCED97. These programmes were classified at the tertiary level in Iceland according to ISCED76. Gráðuröð samkvæmt ÍSNÁM2008, eingöngu notuð á háskólastigi (stigi 5).#National degree structure according to ISCED97, only used at ISCED 5.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

206

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.13 Skólasókn árganga 16–29 ára haustin 2012 og 2013 Enrolment rates of age cohorts 16–29 years, autumn 2012 and 2013 Hlutfall af árgangi Percent of cohort

16 ára#years 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 árs 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára 26 ára 27 ára 28 ára 29 ára

Alls 2012 Total 2012 Alls Karlar Konur Total Males Females 96 90 83 74 55 58 58 55 49 43 35 30 26 24

95 89 79 72 56 55 51 47 43 40 31 27 24 19

97 91 86 77 55 62 65 63 55 46 40 33 29 28

Dagskóli 2012 Day courses 2012 Alls Karlar Konur Total Males Females 95 89 81 72 51 54 54 50 44 39 32 26 22 20

94 88 78 70 53 51 47 44 39 36 28 23 19 17

96 90 84 74 50 57 61 57 49 42 35 29 24 24

Alls 2013 Total 2013 Alls Karlar Konur Total Males Females 96 89 83 73 54 56 56 53 48 42 37 30 25 23

95 88 81 70 54 51 50 46 41 37 33 26 23 20

96 91 86 77 54 61 62 60 55 48 41 33 28 25

Dagskóli 2013 Day courses 2013 Alls Karlar Konur Total Males Females 95 89 81 70 49 52 52 48 43 37 32 25 21 18

95 87 79 67 50 48 47 42 37 33 28 22 19 17

96 90 83 73 48 56 57 54 50 42 36 28 23 20

@@ Fólk í námi frá og með fyrsta ári framhaldsskólastigs, innanlands og erlendis. Sjá ennfremur skýringar við töflu 8.7.#Students from the first year of upper secondary level and onwards in Iceland and abroad. Cf. also note to table 8.7.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

Mynd 8.2  Skólasókn 16 ára eftir landsvæðum 2013, % Figure 8.2  Enrolment rates of 16 years old by region 2013, %

Norðurland eystra Northeast Austurland East Vestfirðir Westfjords Vesturland West Suðurland South Norðurland vestra Northwest Höfuðborgarsvæðið Capital region Suðurnes Southwest 

50

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

60

70

80

90

100

207


8

Menntun 8.14 Skólasókn árganga 16–29 ára innanlands eftir lögheimili haustin 2012 og 2013 Enrolment rates of age cohorts 16–29 years in Iceland, by students' domicile, autumn 2012 and 2013 Hlutfall af árgangi Percent of cohort Alls Total

Reykjavík

Höfuðborgarsvæði utan Rvíkur1

2012 Alls#Total 16 ára#years 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 árs 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára 26 ára 27 ára 28 ára 29 ára

96 90 82 74 54 56 53 49 43 37 31 25 23 21

95 89 81 76 54 59 59 56 49 41 36 30 25 23

97 93 85 75 58 58 55 49 43 37 29 25 23 19

92 83 75 61 45 41 34 34 29 35 22 17 21 20

95 91 84 72 55 55 46 42 42 35 34 25 23 19

93 92 76 68 56 50 39 36 30 33 24 20 16 18

95 83 82 78 64 58 50 48 37 32 37 23 22 19

2013 Alls#Total 16 ára#years 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 árs 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára 26 ára 27 ára 28 ára 29 ára

95 89 83 72 52 53 52 48 42 36 31 26 22 20

94 89 82 73 55 58 56 53 48 41 35 30 26 23

96 90 86 75 54 57 55 52 42 37 33 28 22 21

93 83 74 63 44 36 36 31 27 23 27 18 18 18

96 90 87 71 56 49 52 42 40 34 34 29 22 18

97 89 84 71 39 46 39 35 24 24 22 19 19 11

2013 dagskóli#day courses Alls#Total 16 ára years 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 árs 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára 26 ára 27 ára 28 ára 29 ára

95 88 81 69 48 49 48 44 38 32 26 22 18 16

93 88 80 71 51 54 52 48 45 38 30 26 23 19

96 89 84 72 50 53 51 47 37 32 29 22 18 17

93 83 74 61 41 30 31 25 22 20 21 13 13 12

96 88 86 69 52 44 44 36 35 25 25 21 15 11

97 89 84 66 37 41 35 29 22 20 14 14 12 6

208

Suðurnes Southwest

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norður- Norðurland land vestra eystra NorthNorthwest east

Austurland East

Suðurland South

95 93 88 75 49 56 54 46 42 30 26 19 23 22

99 92 83 74 49 51 50 50 39 29 24 20 19 18

96 86 79 67 47 46 43 38 31 25 20 16 19 12

95 87 78 69 51 53 46 40 37 26 26 26 24 17

97 90 86 76 45 49 52 47 40 35 27 21 19 18

97 93 84 67 53 51 54 39 34 35 25 18 14 16

96 88 78 66 49 46 42 39 36 24 21 16 16 14

95 87 75 64 45 49 43 36 31 22 16 14 20 11

97 90 85 75 42 44 48 43 34 30 22 18 15 14

97 93 81 63 45 46 46 34 30 28 16 15 10 11

95 87 76 62 43 40 37 36 30 19 17 11 12 10

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.14 Skólasókn árganga 16–29 ára innanlands eftir lögheimili haustin 2012 og 2013 Enrolment rates of age cohorts 16–29 years in Iceland, by students' domicile, autumn 2012 and 2013 Hlutfall af árgangi Percent of cohort Alls Total

Reykjavík

Höfuðborgarsvæði utan Rvíkur1

Karlar í dagskóla 2013# Males in day courses 16 ára#years 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 árs 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára 26 ára 27 ára 28 ára 29 ára

94 87 79 67 49 46 44 39 32 29 23 19 16 14

92 85 79 68 51 50 48 43 39 35 26 24 20 16

96 90 82 71 52 50 46 45 33 29 25 19 16 15

92 82 71 58 41 30 25 25 18 16 21 11 13 12

94 89 85 68 53 38 40 30 30 25 19 15 11 11

98 91 80 64 35 33 36 29 15 17 8 13 13 4

94 86 70 48 43 43 39 35 29 16 24 12 21 12

Konur í dagskóla 2013# Females in day courses 16 ára#years 17 ára 18 ára 19 ára 20 ára 21 árs 22 ára 23 ára 24 ára 25 ára 26 ára 27 ára 28 ára 29 ára

96 90 83 72 46 52 53 49 43 36 30 24 20 19

95 91 81 74 51 57 57 54 50 41 35 29 25 22

96 89 86 73 47 56 57 49 41 35 32 24 20 19

93 83 77 64 41 31 40 25 27 23 21 15 13 13

98 87 87 71 51 50 48 44 42 26 32 27 18 11

95 88 89 68 39 49 33 30 31 25 23 16 12 10

96 88 79 80 46 58 47 37 34 31 8 16 19 11

Suðurnes Southwest

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norður- Norðurland land vestra eystra NorthNorthwest east

Austurland East

Suðurland South

96 89 81 71 44 45 49 37 26 26 14 12 13 12

98 93 79 58 50 48 40 27 25 23 17 16 12 10

95 83 72 61 45 38 34 26 23 19 17 12 10 7

98 90 88 79 40 43 48 49 43 35 32 25 17 17

95 94 83 68 40 45 52 44 34 34 14 13 8 12

96 91 80 63 41 43 41 48 39 20 17 11 15 13

@@ Fólk í námi innanlands frá og með fyrsta ári framhaldsskólastigs með lögheimili innanlands. Talsverðar sveiflur geta orðið á milli ára, þar sem á fámenn-

1

ustu landsvæðunum geta verið innan við 50 nemendur af hvoru kyni í árgangi. Sjá ennfremur skýringar við töflu 8.7.#Students in Iceland and domiciled in Iceland, from the first year of upper secondary level and onwards. Considerable fluctuations can occur from one year to the next as an age cohort can have fewer than 50 students of each sex in the least populated regions. Cf. also note to table 8.7. Capital area excluding Reykjavík.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

209


8

Menntun 8.15 Brautskráðir stúdentar 1999–2012 Students passing matriculation examination 1999–2012 Skólaár School year

Fjöldi skóla Number of schools

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

27 28 30 29 29 29 31 31 32 33 33 34 35

Brautskráðir stúdentar Number of students Alls Karlar Total Males 2.119 2.127 2.194 2.527 2.514 2.421 2.446 2.555 2.808 3.012 3.165 3.232 3.574

823 828 861 974 942 962 999 988 1.133 1.234 1.323 1.384 1.463

Konur Females 1.296 1.299 1.333 1.553 1.572 1.459 1.447 1.567 1.675 1.778 1.842 1.848 2.111

Hlutfall af fjölda tvítugra Percent of 20-year-olds Alls Karlar Total Males 46,3 47,9 49,3 58,3 60,3 60,5 61,0 59,4 57,9 63,6 63,6 69,2 74,1

35,3 36,5 37,4 45,3 44,4 49,2 49,1 43,5 45,3 51,7 52,3 57,4 59,0

Konur Females 57,8 59,8 61,9 71,1 76,7 71,4 73,2 77,2 71,2 75,7 75,3 81,8 90,1

@@ Taflan sýnir fjölda stúdenta sem ljúka stúdentsprófi sem veitir rétt til að hefja háskólanám.#This table shows the number of students that complete matriculation examination which grants admission to university education.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

Mynd 8.3  Brautskráðir stúdentar eftir kyni, hlutfall af tvítugum 1994–2012 Figure 8.3  Students passing matriculation examination, percent of 20 year olds 1994–2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Konur Females

210

Karlar Males LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.16 Brautskráðir stúdentar eftir aldri og lögheimili skólaárið 2011/2012 Students passing matriculation examination by age and domicile 2011/2012 Alls Total

Karlar Males

Konur Females

Brautskráðir stúdentar alls#Number of students, total

3.574

1.463

2.111

Brautskráðir á miðju skólaári#Graduated in the middle of the academic year Brautskráðir við lok skólaárs#Graduated at the end of the academic year

921 2.653

366 1.097

555 1.556

Brautskráðir úr dagskóladeildum#Graduated from day courses Brautskráðir úr kvöldskóladeildum#Graduated from evening courses Brautskráðir úr fjarnámi/utanskóla#Graduated from distance courses

3.345 43 186

1.393 19 51

1.952 24 135

Aldur við árslok 2012#Age at end of year 2012 19 ára og yngri#19 years and younger 20 ára#years 21 árs#years 22–24 ára#years 25–29 ára#years 30–39 ára#years 40 ára og eldri#years and older

352 1.697 492 456 278 182 117

107 669 248 217 129 66 27

245 1.028 244 239 149 116 90

Lögheimili í árslok 2011#Domicile at end of year 2011 Höfuðborgarsvæði#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South Erlendis#Abroad

2.276 1.257 1.019 206 222 49 71 376 123 227 24

958 522 436 69 84 16 35 151 56 88 6

1.318 735 583 137 138 33 36 225 67 139 18

@@ Taflan sýnir fjölda stúdenta sem ljúka stúdentsprófi sem veitir rétt til að hefja háskólanám.#This table shows the number of students that complete matriculation examination which grants admission to university education.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

211


8

Menntun 8.17 Brautskráningar eftir stigi, sviði og kyni 2010–2012 Graduations by level, field of study and sex 2010–2012 2010/2011 Alls Karlar Konur Total Males Females Brautskráningar alls#Graduations, total Framhaldsskólastig#Upper secondary level of education (ISCED 3) Almennt bóknám#General education Almennt nám#General programmes Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði# Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð# Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Almennt bóknám#General education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Landbúnaður#Agriculture Þjónusta#Services Starfsnám#Vocational education Almennt nám#General programmes Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði# Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð# Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði# Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð# Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare Þjónusta#Services

212

2011/2012 Alls Karlar Konur Total Males Females

11.128

4.840

6.288

11.485

4.998

6.487

6.218 3.350 3.350 2.868 64 58 400 376

3.001 1.437 1.437 1.564 39 – 167 129

3.217 1.913 1.913 1.304 25 58 233 247

6.761 3.746 3.746 3.015 87 102 405 378

3.151 1.571 1.571 1.580 54 1 172 133

3.610 2.175 2.175 1.435 33 101 233 245

22

22

26

26

1.065 63 276 544

987 26 20 174

78 37 256 370

1.038 48 254 677

926 24 12 232

112 24 242 445

564 70 11 16 22 21 494 18 12 12 12

326 20 3 4 3 10 306 6 4 2 7

238 50 8 12 19 11 188 12 8 10 5

616 40 8 5 1 26 576 1 10 36 17

385 18 – 3 1 14 367 – 5 10 6

231 22 8 2 – 12 209 1 5 26 11

25

16

9

26

13

13

176 16 23 200

175 14 – 82

1 2 23 118

223 13 – 250

211 10 – 112

12 3 – 138

4.298 1.023 502 1.509

1.487 220 148 576

2.811 803 354 933

4.067 573 526 1.537

1.441 108 189 563

2.626 465 337 974

241

160

81

314

193

121

450 9 511 53

300 2 67 14

150 7 444 39

406 35 576 100

273 11 80 24

133 24 496 76

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.17 Brautskráningar eftir stigi, sviði og kyni 2010–2012 Graduations by level, field of study and sex 2010–2012 2010/2011 Alls Karlar Konur Total Males Females Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Menntun#Education Hugvísindi og listir#Humanities and arts Félagsvísindi, viðskipti og lögfræði#Social sciences, business and law Raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði# Science, mathematics and computing Verkfræði, framleiðsla og mannvirkjagerð# Engineering, manufacturing and construction Landbúnaður#Agriculture Heilbrigði og velferð#Health and welfare

2011/2012 Alls Karlar Konur Total Males Females

48 3 4 3

26 1 2 2

22 2 2 1

41 2 6 4

21 – 3 3

20 2 3 1

16

11

5

16

10

6

5 1 16

4 – 6

1 1 10

4 – 9

3 – 2

1 – 7

@@ Gögnum er safnað frá framhaldsskólum, sérskólum og háskólum um nemendur sem útskrifast úr dagskóla, kvöldskóla eða fjarnámi í lok hvers misseris.

Upplýsingar um sveinspróf eru frá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Sami nemandi getur útskrifast af fleiri en einni námsbraut á sama ári. Próf eru flokkuð samkvæmt ÍSNÁM2008, sem er byggð á alþjóðlegri flokkun menntunar, ISCED97.#Data on graduations are collected from schools at upper secondary and tertiary level at the end of each semester. Information on journeyman's examination is derived from the Ministry of Education, Science and Culture. The same student can graduate from more than one programme each year. The diplomas are classified according to the ISCED97 classification of education.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

8.18 Brautskráningar eftir prófgráðu og kyni 2010–2012 Graduations by diploma and sex 2010–2012

Brautskráningar alls#Graduations, total Burtfararpróf úr iðn#Certified trade, school certificate, ISCED 3 Sveinspróf#Journeyman's examination, ISCED 3 Stúdentspróf#Matriculation examination, ISCED 3 Önnur framhaldsskólapróf# Other examinations at upper secondary level, ISCED 3 Iðnmeistarapróf#Master of trade examination, ISCED 4 Önnur próf á viðbótarstigi# Other diplomas at the post-secondary non-tertiary level, ISCED 4 Próf úr starfsnámi á háskólastigi (ekki háskólagráða)# Tertiary level diploma, ISCED 5B Háskólapróf, fyrsta gráða#First university degree, ISCED 5A Viðbótarnám að lokinni fyrstu gráðu, ekki framhaldsgráða# Diploma after first university degree 5A, not second degree Háskólapróf, meistaragráða#Master's degree, ISCED 5A Doktorsgráða#Ph.D., ISCED 6

Alls Total

2010/2011 Karlar Males

Konur Females

Alls Total

2011/2012 Karlar Males

Konur Females

11.128 691 560 3.261

4.840 525 447 1.393

6.288 166 113 1.868

11.485 715 518 3.601

4.998 504 382 1.472

6.487 211 136 2.129

1.706 188

636 131

1.070 57

1.927 213

793 151

1.134 62

376

195

181

403

234

169

112 2.454

60 877

52 1.577

89 2.594

44 951

45 1.643

539 1.193 48

121 429 26

418 764 22

247 1.137 41

35 411 21

212 726 20

@@ Gögnum er safnað frá framhaldsskólum, sérskólum og háskólum um nemendur sem útskrifast úr dagskóla, kvöldskóla eða fjarnámi í lok hvers

misseris. Upplýsingar um sveinspróf eru frá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Sami nemandi getur útskrifast af fleiri en einni námsbraut á sama ári. Sem dæmi um viðbótarnám að lokinni fyrstu háskólagráðu má nefna nám til kennsluréttinda. Próf eru flokkuð samkvæmt ÍSNÁM2008, sem er byggð á alþjóðlegri flokkun menntunar, ISCED97.#Data on graduations are collected from schools at upper secondary and tertiary level at the end of each semester.#Information on journeyman's examination is derived from the Ministry of Education, Science and Culture. The same student can graduate from more than one programme each year. Teaching certificate programmes are examples of diploma programmes after a first university degree. The diplomas are classified according to the ISCED97 classification of education.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

213


8

Menntun 8.19 Brautskráðir nemendur eftir stigi, aldri og kyni 2010–2012 Graduated students by level, age and sex 2010–2012 Alls Total Framhaldsskólastig#Upper secondary level (ISCED 3) Aldur#Age 19 ára og yngri#years and younger 20–21 árs#years 22–24 ára#years 25–29 ára#years 30–34 ára#years 35–39 ára#years 40 ára og eldri#years and older Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Aldur#Age 19 ára og yngri#years and younger 20–21 árs#years 22–24 ára#years 25–29 ára#years 30–34 ára#years 35–39 ára#years 40 ára og eldri#years and older Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Aldur#Age 20–21 árs#years 22–24 ára#years 25–29 ára#years 30–34 ára#years 35–39 ára#years 40 ára og eldri#years and older Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Aldur#Age 25–29 ára#years 30–34 ára#years 35–39 ára#years 40 ára og eldri#years and older

2010/2011 Karlar Konur Males Females

2011/2012 Alls Karlar Total Males

Konur Females

5.584

2.580

3.004

6.118

2.783

3.335

758 2.415 849 625 334 230 373

309 1.092 457 316 186 102 118

449 1.323 392 309 148 128 255

928 2.556 933 678 340 201 482

434 1.120 484 352 160 81 152

494 1.436 449 326 180 120 330

556

319

237

611

381

230

1 15 78 127 94 72 169

– 8 40 73 55 42 101

1 7 38 54 39 30 68

– 13 85 145 98 67 203

– 10 46 88 63 47 127

– 3 39 57 35 20 76

4.256

1.477

2.779

4.038

1.430

2.608

2 664 1.448 761 512 869

1 266 535 296 151 228

1 398 913 465 361 641

8 817 1.430 690 389 704

4 357 510 249 114 196

4 460 920 441 275 508

48

26

22

41

21

20

11 14 10 13

8 8 5 5

3 6 5 8

4 15 5 17

2 10 4 5

2 5 1 12

@@ Gögnum er safnað frá framhaldsskólum, sérskólum og háskólum um nemendur í dagskóla, kvöldskóla og fjarnámi. Aldur miðast við áramót eftir að

skólaári er lokið. Próf eru flokkuð samkvæmt ÍSNÁM2008, sem er byggð á alþjóðlegri flokkun menntunar, ISCED97.#Data are collected from schools at upper secondary and tertiary level. Age relates to December 31st following the completion of the school year. The diplomas are classified according to the ISCED97 classification of education.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

Vissir þú Did you know Árið 1913/1914 brautskráðust 18 stúdentar, þar af ein kona In 1913/1914 18 students graduated from upper secondary school, thereof one woman

214

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.20 Brautskráðir nemendur eftir stigi, lögheimili og kyni 2010–2012 Graduated students by level, domicile and sex 2010–2012 2010/2011 Alls Karlar Konur Total Males Females Framhaldsskólastig#Upper secondary level (ISCED 3) Lögheimili#Domicile Höfuðborgarsvæði#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South Búsettir erlendis#Abroad Viðbótarstig#Post-secondary non-tertiary level of education (ISCED 4) Lögheimili#Domicile Höfuðborgarsvæði#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South Búsettir erlendis#Abroad Háskólastig#First stage of tertiary education (ISCED 5) Lögheimili#Domicile Höfuðborgarsvæði#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South Búsettir erlendis#Abroad Doktorsstig#Second stage of tertiary education (ISCED 6) Lögheimili#Domicile Höfuðborgarsvæði#Capital region Reykjavík Önnur sveitarfélög#Other municipalities Vesturland#West Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Suðurland#South Búsettir erlendis#Abroad

2011/2012 Alls Karlar Konur Total Males Females

5.584

2.580

3.004

6.118

2.783

3.335

3.368 1.854 1.514 331 314 124 128 609 222 452 36

1.500 829 671 140 146 52 77 313 102 229 21

1.868 1.025 843 191 168 72 51 296 120 223 15

3.730 2.108 1.622 400 359 114 138 656 216 465 40

1.662 937 725 179 164 53 78 289 109 236 13

2.068 1.171 897 221 195 61 60 367 107 229 27

556

319

237

611

381

230

326 180 146 34 18 12 29 54 30 45 8

188 91 97 24 9 8 12 30 18 26 4

138 89 49 10 9 4 17 24 12 19 4

366 195 171 40 36 10 20 77 17 36 9

201 104 97 32 28 8 11 58 14 23 6

165 91 74 8 8 2 9 19 3 13 3

4.256

1.477

2.779

4.038

1.430

2.608

2.994 1.917 1.077 158 165 60 70 425 116 188 80

1.079 721 358 58 47 21 19 124 39 63 27

1.915 1.196 719 100 118 39 51 301 77 125 53

2.936 1.927 1.009 174 137 58 72 299 83 174 105

1.087 749 338 49 46 22 20 97 25 50 34

1.849 1.178 671 125 91 36 52 202 58 124 71

48

26

22

41

21

20

39 30 9 1 1 – – 7

22 15 7 – – – – 4

17 15 2 1 1 – – 3

35 27 8 – – 1 1 4

17 15 2 – – 1

18 12 6 – – – 1 1

3

@@ Sjá skýringar undir töflu 8.17. Lögheimili miðast við þjóðskrá 1. desember á haustmisseri hvers skólaárs.#Cf. note to table 8.17. Domicile refers to December 1st of the school year.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

215


8

Menntun 8.21 Starfsfólk í skólum á framhaldsskólastigi í nóvember 2011 Personnel in schools at the upper secondary level in November 2011 Starfsfólk Personnel Alls Karlar Total Males

Konur Females

Skólar alls#Schools, total Iðn- og fjölbrautaskólar#Comprehensive schools Menntaskólar#Grammar schools Sérskólar aðallega á framhaldsskólastigi#Specialised schools at upper secondary level

2.664 1.676 622 366

1.139 701 234 204

1.525 975 388 162

Aðsetur skóla#Location of school Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions

2.664 1.575 1.089

1.139 665 474

1.525 910 615

Starfsheiti#Occupation Skólameistarar#Principals Aðstoðarskólameistarar#Assistant principals Stjórnendur á kennslusviði#Managers Framhaldsskólakennarar og leiðbeinendur#Teachers at upper secondary level Sérfræðingar og sérhæft starfsfólk#Professionals Ráðgjafar og starfsfólk á bókasafni#Counsellors, librarians, library assistants Skrifstofu- og tölvufólk#Clerks, computer personnel Starfsfólk við rekstur húsnæðis#School caretakers Annað#Other

2.664 40 29 216 1.734 44 157 164 269 11

1.139 26 18 96 827 11 20 44 89 8

1.525 14 11 120 907 33 137 120 180 3

Aldur#Age 29 ára og yngri#years and younger 30–39 ára#years 40–49 ára#years 50–59 ára#years 60 ára og eldri#years and older

2.617 173 490 684 790 480

1.113 78 182 221 361 271

1.504 95 308 463 429 209

Stöðugildi#Full-time equivalents <0,50 0,50–0,74 0,75–0,99 1,00–1,24 1,25–1,49 ≥1,50

2.617 411 215 202 1.226 465 98

1.113 194 61 41 478 280 59

1.504 217 154 161 748 185 39

Menntun#Level of education Háskólapróf, doktorsgráða#Doctorate, Ph.D. Háskólapróf, önnur gráða#Second university degree Grunnpróf á háskólastigi#Diploma or first university degree Próf á framhaldsskólastigi#Upper secondary level Grunnskólapróf eða minna#Primary or lower secondary level Ekki vitað#Unknown

2.617 45 589 1.523 246 136 78

1.113 33 229 720 99 15 17

1.504 12 360 803 147 121 61

@@ Til starfsfólks á framhaldsskólastigi telst allt starfsfólk sem var í launaðri vinnu í nóvember 2011 hjá framhaldsskólum og sérskólum á framhaldsskólastigi.

Til starfsfólks við kennslu teljast allir sem stunduðu einhverja kennslu í viðmiðunarmánuðinum. Þegar talið er eftir tegund skóla, aðsetri skóla eða starfsheiti er um tvítalningar að ræða þar sem sami einstaklingur getur haft fleiri en eitt starfsheiti og/eða starfað við fleiri en einn skóla. Lögheimili er miðað við 1.12.2011. Menntun miðast við hæstu gráðu sem starfsmaður hefur lokið. Gögn eru fengin frá skólunum og frá Fjársýslu ríkisins.#Personnel in schools at the upper secondary level comprises all school employees in November 2011. Teachers include all staff members who taught during the reference month. When employees are counted by type of school, location of school or occupation, they can appear more than once since some are employed by more than one institution or have more than one occupation. Education refers to the highest level of education attained. Information is collected from schools and from the State Accounting Office.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

216

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

Stöðugildi Full-time equivalents Alls Karlar Total Males

Konur Females

Starfsfólk við kennslu Teachers Alls Karlar Total Males

Konur Females

Stöðugildi starfsfólks við kennslu Full-time equivalents Alls Karlar Konur Total Males Females

2.516 1.645 561 309

1.121 732 220 169

1.394 913 341 140

1.937 1.203 441 293

915 566 179 170

1.022 637 262 123

1.928 1.249 432 247

929 607 179 143

999 642 254 104

2.516 1.541 975

1.121 664 458

1.394 877 517

1.937 1.210 727

915 550 365

1.022 660 362

1.928 1.234 694

929 562 367

999 672 327

2.516 41 33 242 1.678 40 128 135 215 4

1.121 27 20 109 817 9 16 35 85 2

1.394 14 13 133 861 31 112 99 130 1

1.937 12 15 182 1.678 17 24 9 – –

915 9 8 85 802 4 5 2 – –

1.022 3 7 97 876 13 19 7 – –

1.928 13 18 211 1.637 18 24 7 – –

929 10 10 101 797 3 6 2 – –

999 3 8 110 840 14 18 5 – –

2.516 98 423 661 851 482

1.121 44 156 224 411 287

1.394 54 267 437 440 196

1.911 93 373 518 597 330

902 50 148 185 306 213

1.009 43 225 333 291 117

1.928 61 338 514 665 349

929 30 130 189 350 230

999 31 208 326 315 120

2.516 98 125 169 1.336 620 168

1.121 46 35 35 530 375 100

1.394 52 90 133 806 245 68

1.911 284 117 133 850 440 87

902 154 49 33 350 265 51

1.009 130 68 100 500 175 36

1.928 67 68 112 947 586 149

929 36 28 29 395 355 86

999 31 40 83 552 231 62

2.516 44 586 1.549 191 94 52

1.121 32 232 763 74 8 13

1.394 12 354 785 117 86 40

1.911 41 515 1.284 64 1 6

902 29 208 623 37 1 4

1.009 12 307 661 27 – 2

1.928 40 522 1.328 36 0 2

929 27 212 667 22 0 1

999 12 310 662 14 – 1

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

217


8

Menntun 8.22 Starfsfólk í skólum á háskólastigi í nóvember 2011 Personnel in schools at the tertiary level in November 2011 Starfsfólk Personnel Alls Karlar Total Males

Konur Females

Skólar alls#Schools, total Háskólar#Universities Sérskólar aðallega á háskólastigi#Specialised schools at tertiary level

3.022 2.980 42

1.434 1.419 15

1.588 1.561 27

Aðsetur skóla#Location of school Höfuðborgarsvæði#Capital region Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions

3.022 2.448 574

1.434 1.185 249

1.588 1.263 325

Starfsheiti#Occupation Rektorar/skólastjórar#Presidents Aðstoðarmenn rektors#Assistant presidents Prófessorar#Professors Dósentar#Assistant professors Lektorar#Lecturers Aðrir kennarar á háskólastigi#Other teachers at tertiary level Sérfræðingar og sérhæft starfsfólk#Professionals Stjórnendur á kennslusviði#Managers Framhaldsskólakennarar og leiðbeinendur kennaranema#Teachers at upper secondary level Ráðgjafar og starfsfólk á bókasafni#Counsellors, librarians, library assistants Skrifstofu- og tölvufólk#Clerks, computer personnel Starfsfólk við rekstur húsnæðis#School caretakers Annað#Other

3.022 9 4 304 222 256 1.222 424 61 59 53 294 103 11

1.434 7 1 224 142 125 563 139 30 27 4 109 58 5

1.588 2 3 80 80 131 659 285 31 32 49 185 45 6

Aldur#Age 29 ára og yngri#years and younger 30–39 ára#years 40–49 ára#years 50–59 ára#years 60 ára og eldri#years and older

2.902 336 614 788 790 374

1.376 166 276 332 380 222

1.526 170 338 456 410 152

Stöðugildi#Full-time equivalents <0,50 0,50–0,74 0,75–0,99 1,00–1,24 1,25–1,49 ≥1,50

2.902 951 315 180 1.292 98 66

1.376 446 164 51 618 58 39

1.526 505 151 129 674 40 27

Menntun#Level of education Háskólapróf, doktorsgráða#Doctorate, Ph.D. Háskólapróf, önnur gráða#Second university degree Grunnpróf á háskólastigi#Diploma or first university degree Próf á framhaldsskólastigi#Upper secondary level Grunnskólapróf eða minna#Primary or lower secondary level Ekki vitað#Unknown

2.902 745 1.052 786 265 20 34

1.376 503 426 310 111 7 19

1.526 242 626 476 154 13 15

@@ Til starfsfólks á háskólastigi telst allt starfsfólk sem var í launaðri vinnu í nóvember 2011 hjá háskólum og sérskólum á háskólastigi. Til starfsfólks við kennslu teljast allir sem stunduðu einhverja kennslu í viðmiðunarmánuðinum. Þegar talið er eftir tegund skóla, aðsetri skóla eða starfsheiti er um tvítalningar að ræða þar sem sami einstaklingur getur haft fleiri en eitt starfsheiti og/eða starfað við fleiri en einn skóla. Lögheimili er miðað við 1.12.2011. Menntun miðast við hæstu gráðu sem starfsmaður hefur lokið. Gögn eru fengin frá skólunum og frá Fjársýslu ríkisins.#Personnel in schools at the tertiary level comprises all school employees in November 2011. Teachers include all staff members who taught during the reference month. When employees are counted by type of school, location of school or occupation, they can appear more than once since some are employed by more than one institution and/or have more than one occupation. Education refers to the highest level of education attained. Information is collected from schools and from the State Accounting Office.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

218

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education

Stöðugildi Full-time equivalents Alls Karlar Total Males

Konur Females

Starfsfólk við kennslu Teachers Alls Karlar Total Males

Konur Females

Stöðugildi starfsfólks við kennslu Full-time equivalents Alls Karlar Konur Total Males Females

2.147 2.119 28

1.036 1.026 10

1.111 1.093 18

2.070 2.035 35

1.084 1.070 14

986 965 21

1.297 1.273 23

715 706 9

581 567 14

2.147 1.755 392

1.036 855 180

1.111 900 212

2.070 1.702 368

1.084 916 168

986 786 200

1.297 1.076 221

715 604 111

581 472 110

2.147 9 4 284 197 232 526 366 63 31 44 287 100 5

1.036 7 1 205 120 109 251 118 31 14 2 112 61 3

1.111 2 3 79 77 122 275 248 31 17 41 175 38 2

2.070 2 4 301 221 225 1.216 15 24 57 – 3 2 –

1.084 2 1 222 141 106 561 9 13 26 – 1 2 –

986 – 3 79 80 119 655 6 11 31 – 2 – –

1.297 2 4 282 197 216 522 13 25 30 – 3 2 –

715 2 1 204 120 102 250 6 14 14 – 1 2 –

581 – 3 78 77 115 272 6 11 16 – 2 – –

2.147 187 450 591 638 280

1.036 93 214 251 314 164

1.111 94 236 341 324 116

2.018 218 399 572 554 275

1.060 119 200 258 304 179

958 99 199 314 250 96

1.297 86 241 375 401 193

715 50 133 176 232 124

581 36 108 199 169 69

2.147 211 182 152 1.353 129 121

1.036 104 92 44 650 75 71

1.111 107 90 108 703 53 50

2.018 866 253 101 700 52 46

1.060 409 154 50 395 25 27

958 457 99 51 305 27 19

1.297 188 145 85 726 68 84

715 94 87 43 411 32 49

581 94 59 42 315 36 35

2.147 657 747 503 204 19 17

1.036 430 296 217 80 6 6

1.111 227 451 286 123 12 12

2.018 673 771 471 84 – 19

1.060 457 337 202 49 – 15

958 216 434 269 35 – 4

1.297 582 470 208 34 – 3

715 382 207 107 17 – 2

581 200 263 101 16 – 1

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

219


8

Menntun 8.23 Mannfjöldi 25–64 ára eftir menntunarstöðu, kyni og búsetu 2007–2013 Population 25–64 years by educational attainment, sex and residence 2007–2013 Áætlaður fjöldi#Estimated number

2013 Öryggisbil#CI 2013 ± 95%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Allir 25–64 ára#Total 25–64 years Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

160.600 49.200 61.700 49.000 700 83.800 22.800 37.100 23.400 400 76.900 26.400 24.500 25.600 300

164.100 50.900 61.300 51.700 300 85.400 24.000 36.800 24.400 100 78.700 26.900 24.500 27.200 100

163.600 49.300 60.300 53.800 200 83.800 23.700 35.400 24.500 100 79.800 25.600 24.900 29.300 0

162.600 47.700 61.800 53.000 0 82.000 22.600 36.800 22.600 0 80.500 25.100 25.000 30.500 0

162.000 47.600 59.600 54.600 100 81.400 22.100 36.400 22.900 0 80.600 25.500 23.200 31.800 100

161.200 47.100 57.600 56.300 200 81.100 22.300 35.300 23.400 100 80.100 24.800 22.300 32.900 100

163.300 45.400 58.900 58.700 200 82.200 21.400 36.300 24.300 100 81.100 24.000 22.600 34.400 100

140 1.520 1.620 1.620 130 110 1.070 1.200 1.110 100 80 1.090 1.090 1.180 80

Höfuðborgarsvæði#Capital region Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

104.000 23.700 41.000 38.800 400 54.900 11.200 24.300 19.100 300 49.100 12.500 16.700 19.700 200

106.200 25.600 39.600 40.900 100 56.300 12.700 23.300 20.200 100 49.900 12.900 16.300 20.700 0

106.200 25.200 39.200 41.700 100 53.500 11.800 22.500 19.200 100 52.700 13.400 16.800 22.500 0

105.200 24.300 39.900 41.000 0 51.800 11.400 22.900 17.500 0 53.400 12.900 17.000 23.500 0

104.800 25.400 36.900 42.400 100 51.800 11.800 21.700 18.200 0 53.000 13.500 15.200 24.200 100

102.700 24.900 35.800 41.900 100 51.300 12.200 21.200 17.900 0 51.300 12.700 14.600 24.000 100

104.500 23.700 36.500 44.200 100 52.200 11.500 21.800 18.800 100 52.300 12.200 14.700 25.400 0

1.170 840 1.080 1.020 60 1.160 870 930 1.120 50 1.650 1.210 1.420 1.510 80

Utan höfuðborgarsvæðis#Other regions Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

56.700 25.500 20.700 10.200 300 28.900 11.600 12.800 4.300 100 27.800 13.900 7.900 5.900 200

57.900 25.300 21.700 10.800 100 29.100 11.300 13.500 4.300 0 28.800 14.000 8.200 6.500 100

57.400 24.100 21.100 12.100 100 30.200 11.900 13.000 5.300 100 27.200 12.200 8.100 6.800 0

57.400 23.400 21.900 12.100 0 30.200 11.300 13.900 5.100 0 27.100 12.100 8.000 7.000 0

57.200 22.300 22.600 12.200 0 29.500 10.300 14.600 4.600 0 27.600 12.000 8.000 7.600 0

58.500 22.200 21.800 14.400 100 29.700 10.100 14.100 5.500 100 28.800 12.100 7.700 9.000 0

58.800 21.700 22.400 14.500 200 30.000 9.900 14.500 5.600 100 28.800 11.800 8.000 9.000 100

1.170 790 920 610 80 1.160 850 730 760 60 1.650 1.160 1.180 970 100

@@ Menntun er flokkuð eftir alþjóðlega menntunarflokkunarkerfinu ISCED97.#Education is coded using the international codification scheme ISCED97. // www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

220

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.24 Mannfjöldi 25–64 ára eftir menntunarstöðu, kyni og aldri 2007–2013 Population 25–64 years by educational attainment, sex and age 2007–2013 Áætlaður fjöldi#Estimated number

2013 Öryggisbil#CI 2013 ± 95%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25–34 ára#years Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

44.000 12.400 17.100 14.500 100 23.200 6.800 9.600 6.700 0 20.800 5.600 7.400 7.800 0

45.500 12.800 17.400 15.200 0 23.900 7.300 9.800 6.900 0 21.500 5.500 7.700 8.400 0

44.800 12.600 16.100 16.000 0 23.100 7.500 8.600 7.000 0 21.700 5.100 7.500 9.100 0

44.100 11.500 16.500 16.000 0 22.300 6.700 9.200 6.400 0 21.800 4.900 7.300 9.600 0

43.300 11.000 15.300 17.000 0 21.700 6.400 8.700 6.600 0 21.500 4.600 6.600 10.300 0

42.200 10.700 15.500 16.100 0 21.500 6.400 8.700 6.400 0 20.800 4.200 6.800 9.700 0

43.100 11.600 14.300 17.200 0 22.100 6.700 8.400 7.000 0 21.100 4.900 5.900 10.200 0

70 770 820 840 40 60 580 610 590 0 30 510 540 600 40

35–44 ára#years Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

43.700 11.400 16.200 15.900 200 22.800 5.800 9.700 7.200 100 20.900 5.600 6.500 8.700 100

44.000 11.900 16.000 15.900 100 22.900 6.500 9.400 6.900 0 21.100 5.400 6.600 9.000 100

43.100 10.800 15.700 16.500 100 22.100 5.900 9.100 7.100 100 21.000 4.900 6.600 9.500 0

42.100 9.900 15.700 16.500 0 21.200 5.300 9.300 6.600 0 20.900 4.700 6.400 9.800 0

41.400 10.500 14.700 16.200 0 21.000 5.700 8.900 6.400 0 20.400 4.800 5.800 9.800 0

40.800 10.000 13.700 16.900 100 20.600 5.300 8.900 6.400 0 20.100 4.700 4.900 10.500 100

41.000 8.800 14.500 17.600 100 20.600 4.700 9.000 6.900 100 20.400 4.100 5.500 10.700 100

80 720 820 840 100 70 520 620 590 60 30 490 540 610 70

45–54 ára#years Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

42.400 13.300 16.900 11.900 300 22.200 5.700 10.500 5.800 200 20.200 7.600 6.400 6.100 100

43.000 14.300 15.600 13.000 100 22.300 6.000 9.800 6.400 100 20.700 8.200 5.800 6.600 0

43.000 13.800 15.400 13.700 100 21.900 6.200 9.600 6.100 0 21.100 7.700 5.800 7.600 0

42.800 13.300 16.500 13.000 0 21.500 5.700 10.300 5.600 0 21.300 7.600 6.300 7.400 0

42.900 13.400 16.100 13.300 0 21.300 5.600 10.000 5.800 0 21.500 7.800 6.100 7.500 0

42.700 12.500 15.600 14.600 100 21.200 5.300 9.600 6.200 0 21.600 7.300 6.000 8.300 0

42.800 12.100 16.100 14.500 100 21.200 5.100 9.900 6.100 100 21.600 7.000 6.300 8.400 0

60 800 840 840 70 40 530 610 550 70 40 600 580 630 0

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

221


8

Menntun 8.24 Mannfjöldi 25–64 ára eftir menntunarstöðu, kyni og aldri 2007–2013 Population 25–64 years by educational attainment, sex and age 2007–2013 Áætlaður fjöldi#Estimated number

55–64 ára#years Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

2007

2008

2009

2010

2011

2012

30.500 12.100 11.500 6.700 200 15.600 4.500 7.300 3.700 100 14.900 7.600 4.200 3.000 0

31.700 11.900 12.300 7.500 100 16.200 4.200 7.800 4.300 0 15.500 7.800 4.500 3.200 0

32.700 12.000 13.100 7.500 0 16.700 4.100 8.200 4.400 0 16.000 7.900 4.900 3.200 0

33.600 13.000 13.000 7.600 0 17.000 5.000 8.000 4.000 0 16.600 8.000 5.000 3.600 0

34.500 12.700 13.500 8.200 0 17.400 4.500 8.800 4.100 0 17.100 8.200 4.700 4.200 0

35.400 13.900 12.800 8.700 100 17.800 5.200 8.200 4.300 100 17.600 8.600 4.600 4.400 0

2013 Öryggisbil#CI 2013 ± 95% 36.400 12.900 14.000 9.500 0 18.400 4.900 9.000 4.400 0 18.100 8.100 4.900 5.100 0

80 760 770 710 50 50 500 570 480 50 60 570 510 520 0

@@ Menntun er flokkuð eftir alþjóðlega menntunarflokkunarkerfinu ISCED97.#Education is coded using the international codification scheme ISCED97. // www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

222

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


8

Education 8.25 Símenntun 25–64 ára eftir kyni, menntunarstöðu og tegund símenntunar 2013 Participation of 25–64 year olds in lifelong learning by sex, educational attainment and type of learning 2013 Áætlaður fjöldi#Estimated number Önnur fræðsla með leiðbeinanda Other learning Námskeið with Course instructor

Fræðsla/ endurmenntun (í skóla ekki með), alls Education/ learning (excluding in school), total

Í skóla In school

Fræðsla/ endurmenntun og/eða í skóla, alls Education/ learning and/or in school, total

Áætlaður mannfjöldi Estimated population

Fjöldi#Number Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

15.400 3.300 5.400 6.600 0 6.700 1.300 3.300 2.100 0 8.600 2.000 2.100 4.600 0

14.900 1.900 3.600 9.400 0 7.000 800 2.200 4.000 0 8.000 1.000 1.500 5.500 0

29.000 5.000 8.800 15.200 0 13.200 2.100 5.300 5.800 0 15.800 2.900 3.400 9.400 0

16.000 3.100 6.000 7.000 0 6.300 1.300 2.800 2.300 0 9.700 1.800 3.200 4.600 0

41.900 7.800 13.700 20.300 0 18.300 3.200 7.500 7.600 0 23.500 4.600 6.200 12.700 0

163.300 45.400 58.900 58.700 200 82.200 21.400 36.300 24.300 100 81.100 24.000 22.600 34.400 100

Hlutfall#Percent Alls#Total Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Karlar#Males Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available Konur#Females Grunnmenntun#ISCED 1,2 Starfs- og framhaldsmenntun#ISCED 3,4 Háskólamenntun#ISCED 5,6 Upplýsingar vantar#Not available

9,4 7,3 9,2 11,3 0 8,2 6,2 9,1 8,6 0 10,6 8,2 9,3 13,2 0

9,2 4,1 6,2 16,1 0 8,5 3,9 6,0 16,3 0 9,8 4,3 6,5 15,9 0

17,8 11,1 14,9 25,9 0 16,1 9,8 14,6 23,9 0 19,4 12,2 15,2 27,3 0

9,8 6,8 10,2 11,9 0 7,7 6,0 7,6 9,5 0 11,9 7,5 14,3 13,5 0

25,6 17,2 23,3 34,6 0 22,3 15,0 20,7 31,3 0 29,0 19,2 27,4 37,0 0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

@@ Sami einstaklingur getur bæði verið á námskeiði, í annarri fræðslu og í skóla en hver einstaklingur er aðeins talinn einu sinni í samtölum. Til annarrar

fræðslu teljast ráðstefnur, málþing, fyrirlestrar og önnur fræðsla með leiðbeinanda. Hlutfallstölur eru reiknaðar áður en fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði. Frávikshlutfall er yfir 20% þegar fjöldi er minni en 1.000.#The same individual can both take part in a course, in other education or training and attend school, but each individual is only counted once in the totals. Other learning includes conferences, seminars, lectures and other education with an instructor. Percentages are computed before the totals are adjusted to the nearest hundred. The relative standard error is over 20% for numbers under 1,000.

// www.hagstofa.is/skolamal#www.statice.is/education

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

223


9

Menning og miðlun Culture and media

Hagstofa Íslands tekur saman tölur um menningarmál sem ýmsar sérhæfð­ ar stofnanir láta í té, lögaðilar, fyrirtæki, samtök og stofnanir. Kvikmyndahúsa­ eigendur í Reykjavík, atvinnuleikhúsin og söfn á landinu senda Hagstofu t.d. tölur um gesti, fjölda sýninga, uppruna kvikmynda og leikverka einu sinni á ári. Hagstofan tekur einnig saman tölur um útgefnar bækur og tímarit og efni þeirra, svo og um ritakost, útlán og starfsmenn bókasafna. Þá er tölum safnað um starfsemi fjölmiðla og tölur birtar um útsendingartíma og efni útvarps- og sjónvarpsstöðva. Ennfremur tekur Hagstofan saman tölur um mannfjöldann eftir trúfélögum og breytingar á trúfélagsaðild.

Hver landsmaður fer einu sinni á ári í leikhús Samanlagður fjöldi gesta á leiksýningar leikhúsa, atvinnuleikhópa og áhugaleikfélaga innanlands var 323 þúsund á leikári 2011/2012. Það jafngildir því að hver landsmaður hafi séð eina leiksýningu á leikárinu. Áhorfendum á leikári 2011/2012 fjölgaði um 22 þúsund frá því á leikárinu á undan, eða um 8%. Á síðasta leikári voru færðar á fjalirnar 150 uppfærslur á vegum leikhúsa, leikhópa og leikfélaga, sem sýndar voru 1.603 sinnum.

Tímaritum fækkar Gefin voru út 679 tímarit hér á landi árið 2013 en þeim fækkaði um 78 frá árinu á undan. Flest tímarit voru gefin út árið 1998, alls 1.122. Blöðum fjölgaði um 1 milli ára, fóru úr 74 árið 2012 í 75 árið 2013.

Aðsókn að söfnum Aðsókn að söfnum og tengdri starfsemi á árinu 2011 var ríflega 1,5 milljónir gesta. Gestum fækkaði um fimm af hundraði frá fyrra ári, en þá var gestafjöldinn í sögulegu hámarki, ríflega 1,6 milljónir. Aðsókn að söfnum og skyldri starfsemi er langsamlega mest á höfuðborgarsvæðinu, um 857 þúsund gestir, en það samsvarar um 56 prósentum af fjölda gesta safna árið 2011. Aðsókn að söfnum og sýningum í öðrum landshlutum var mun minni.

Sóknarbörn í Þjóðkirkjunni 75,1% mannfjöldans Hinn 1. janúar 2014 voru sóknarbörn í Þjóðkirkjunni 244.440 eða 75,1% mannfjöldans. Fyrir ári voru þau 744 fleiri eða 76,2% af mannfjöldanum. Kaþólska kirkjan er næstfjölmennasta trúfélag landsins með 11.454 sóknarbörn. Utan trúfélaga voru 17.218 einstaklingar 1. janúar 2014, en 20.959 voru í óskráðu trúfélagi eða með ótilgreinda trúfélagsaðild.

Sinfónían í Hörpu © Ómar Óskarsson

225


9

Menning og miĂ°lun Statistics Iceland collects figures on cultural activities from other institutions. Information is collected from specialised institutions and organisations (secondary data) and an annual inquiry by sending out questionnaires to companies and institutions involved in media and culture activities (primary data). The cinemas, theatres and museums across the country provide Statistics Iceland with information on the number of viewers and visitors, performances and exhibitions and the nationality of films and plays. Statistics Iceland also prepares statistics on published books and periodicals and their subject as well as the number of volumes, loans and employees of Icelandic libraries. Statistics Iceland collects figures on operation of mass media and provides figures on the broadcasting hours and programmes of radio and television stations. Figures on religious affiliation are also bublished by Statistics Iceland.

The number of periodicals decreases

Each individual attends the theatre once a year

Members of the Evangelical Lutheran Church 75.1% of the population

In the theatrical season 2011/2012, the number of spectators to performances of theatres and professional and amateur theatre groups within the country totalled 323 thousand. This equals each individual attending the theatre once a year. The number of spectators increased by 22 thousand (8%), between theatrical seasons. The number of works staged in the last theatrical season totalled 150, which were performed 1,603 times.

226

The number of periodicals decreased in 2013 compared with the previous year. A total of 701 periodicals were published in 2012 and 679 in 2013, while 1,122 periodicals were published in 1998 when publication peaked. The number of newspapers increased by one between the years 2012 and 2013, from 74 newspapers to 75.

Visitors to museum decreases In the year 2011, the number of visitors to museums and related institutions was 1.5 million. In 2011, visits to museums dropped five per cent from in the previous year, when the number of visitors was all time high, or roughly 1.6 million. Attendance to museums was greatest in the Capital region, some 857 thousand visitors in the last year, which equals 56 percent of the total. Attendance to museums in other regions was significantly lower.

On 1 January 2014 the members of the Evangelical Lutheran Church of Iceland numbered 244,440, 75.1% of the total population of that age, compared with 245,184, (76.2%) in the previous year. The Roman Catholic Church Diocese was the second largest religious organisation in 2014, with 11,454 members. Persons with no religious affiliation numbered 17,218 adult persons 1 January 2014, while 20,959 persons were members of non-registered organisations or not specified.

LANDSHAGIR 2014â&#x20AC;&#x192; STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.1

Útgefnar bækur eftir efni 2006–2011 Books published by subject 2006–2011 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fjöldi titla#Total titles Almennt efni1#Generalities1 Heimspeki, sálfræði#Philosophy, psychology Trúarbrögð#Religion Samfélagsgreinar#Social sciences Málfræði, tungumál#Linguistics, philology Raunvísindi og stærðfræði#Natural sciences and math. Tækni, framleiðsla og iðnaður2#Technology, production and manufacture2 Listir, skemmtanir og íþróttir#Arts, entertainment and sports Bókmenntir#Literature Landafræði, sagnfræði o.fl.#Geography, history, etc.

1.580 14 24 44 362 36 107 178 179 476 160

1.660 17 27 53 345 46 128 167 150 552 175

1.729 16 26 39 348 65 129 166 168 556 216

1.477 16 27 36 322 52 91 133 130 497 173

1.547 8 31 33 222 78 108 132 139 647 149

1.525 21 28 71 294 46 110 177 130 489 159

Hlutfallsleg skipting#Percent distribution Almennt efni1#Generalities1 Heimspeki, sálfræði#Philosophy, psychology Trúarbrögð#Religion Samfélagsgreinar#Social sciences Málfræði, tungumál#Linguistics, philology Raunvísindi og stærðfræði#Natural sciences and math. Tækni, framleiðsla og iðnaður2#Technology, production and manufacture2 Listir, skemmtanir og íþróttir#Arts, entertainment and sports Bókmenntir#Literature Landafræði, sagnfræði o.fl.#Geography, history, etc.

100,0 0,9 1,5 2,8 22,9 2,3 6,8 11,3 11,3 30,1 10,1

100,0 1,0 1,6 3,2 20,8 2,8 7,7 10,1 9,0 33,3 10,5

100,0 0,9 1,5 2,3 20,1 3,8 7,5 9,6 9,7 32,2 12,5

100,0 1,1 1,8 2,4 21,8 3,5 6,2 9,0 8,8 33,6 11,7

100,0 0,5 2,0 2,1 14,4 5,0 7,0 8,5 9,0 41,8 9,6

100,0 1,4 1,8 4,7 19,3 3,0 7,2 11,6 8,5 32,1 10,4

@@ Tölur miðast við stöðu skráningar 2. júlí 2014. Bækur og bæklingar. Fjöldi útgefinna titla.#Figures according to registration in the bibliography 2nd July

2014. Books and booklets. Number of published titles. 1 Ásamt tölvufræði og rannsóknum.#Including computer science. 2 Ásamt læknisfræði og skyldum greinum.#Including health sciences.

55Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn.#National and University Library of Iceland. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

227


9

Menning og miðlun 9.2

Útgáfa tímarita og blaða 2008–2013 Periodicals, newspapers and other papers published 2008–2013 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tímarit alls#Periodicals, total Útgefin vikulega#Weeklies Útgefin hálfsmánaðarlega#Biweeklies Útgefin mánaðarlega#Monthlies Útgefin á tveggja mánaða fresti#Bimonthlies Útgefin ársfjórðungslega#Quarterlies Útgefin árlega#Annuals Útgefin óreglulega#Irregular

796 17 6 45 29 266 358 75

701 20 7 47 29 242 325 31

728 19 1 46 25 252 350 35

699 17 4 28 31 253 305 61

701 19 1 27 22 219 366 47

679 16 – 23 17 216 363 44

Blöð alls#Newspapers and other papers, total Dagblöð alls#Dailies, total Morgunblöð#Morning papers Síðdegisblöð#Afternoon papers Önnur blöð alls#Non-dailies, total Útgefin nokkrum sinnum í viku#Issued more than once a week Útgefin einu sinni í viku#Weeklies Útgefin sjaldnar#Less frequent

130 4 2 2 126 2 16 108

64 2 2 – 62 2 14 46

72 2 2 – 70 2 18 50

62 3 3 – 58 1 15 43

74 3 3 – 71 1 22 48

75 2 2 – 73 2 23 48

55Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn.#National and University Library of Iceland. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

Mynd 9.1  Útgefnar bækur og tímarit 1999–2011 Figure 9.1  Books and periodicals published 1999–2011

2.000 1.800

Fjöldi Number

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Bækur Books

228

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tímarit Periodicals

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.3

Efni tímarita 2009–2013 Periodicals by subject 2009–2013 Flokkun DDC1

Alls#Total Almennt efni#Generalities 000 Heimspeki, sálfræði#Philosophy, psychology 100 Trúarbrögð#Religion 200 Þjóðfélagsfræði, hagskýrslur#Sociology, statistics 300/310 Stjórnmál, hagfræði, vinnumál#Politics, economics, labour market 320/330 Lögfræði, stjórnsýsla, félagsmál, tryggingar# Law, public administration, social welfare, insurance 340/360 Uppeldismál, fræðslumál#Pedagogy, education 370 Verslun, samgöngur, póstur og sími#Trade, communications, transport 380 Þjóðsiðir, þjóðtrú, þjóðsögur#Ethnography, folklore 390 Málfræði, tungumál#Linguistics, philology 400 Stærðfræði, tímatal#Mathematics, calendars 500/510 Stjörnu-, náttúru-, eðlis- og efnafræði#Natural sciences, physics, chemistry 520/590 Læknisfræði, heilbrigðismál#Medical sciences, public health 610 Verkfræði, tækni og hagnýt vísindi, iðnaður# 600/609, 620, Engineering, technology, industry 660/960 Landbúnaður, sjávarútvegur, veiðar#Agriculture, fishing and hunting 630 Heimilishald og þjónusta#Domestic science and service 640 Rekstur fyrirtækja, skrifstofuhald# Commercial and business management techniques etc. 650 Listir, skipulagsmál#Arts, planning 700/780, 791/792 Skemmtanir, íþróttir#Entertainment, sport 790, 793/799 Fagurbókmenntir#Belles-lettres 800 Landafræði, ferðasögur#Geography, travel 900/910 Sagnfræði, fornleifafræði#History, archaeology 920/990 Önnur tímarit, óflokkuð#Other periodicals not classified by subject 1

2009

2010

2011

2012

2013

701 28 3 41 23 77

728 35 4 39 24 83

699 34 4 35 8 92

701 38 6 36 3 74

679 38 5 31 3 86

104 35 26 1 5 4 8 30

100 29 21 1 5 4 9 34

76 39 13 – 3 5 12 34

86 28 16 2 3 2 8 37

87 35 14 1 3 1 7 41

20 41 15

31 48 16

27 44 16

27 44 14

31 45 11

6 17 91 9 27 14

6 25 82 9 34 8

3 45 69 10 31 12

7 42 85 7 34 8

5 42 63 10 36 7

76

81

87

94

77

Dewey Decimal Classification.

55Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn.#National and University Library of Iceland. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

229


9

Menning og miðlun 9.4

Hljóðvarpsstöðvar 1999–2013 Radio programme services 1999–2013

Stöðvar alls Services total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

23 24 26 25 23 24 24 24 24 22 23 23 20 18 21

Ríkisútvarpið – Hljóðvarp The Icelandic National Broadc. Service – Radio Stöðvar á Svæðislandsvísu2 útvarp Alls Nation-wide Regional Aðrar Total services2 services Other 5 5 5 5 6 7 7 7 7 6 6 5 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 – – –

• • • • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Einkastöðvar1 NemendaPrivate services1 og æskulýðsStöðvar á Svæðisb. stöðvar landsvísu2 stöðvar Student Alls Nation-wide Regional/ and youth Total services2 local stations channels 18 19 21 20 17 17 18 18 18 16 17 18 14 15 18

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 • • •

16 17 19 18 15 15 16 16 16 14 15 16 • • •

3 3 3 4 3 3 2 1 1 1 2 2 1 – –

Stöðvar með langtímaleyfi sem sendu reglubundið út á árinu að nemenda- og æskulýðsstöðvum frátöldum.#Stations holding a long-term broadcasting license and transmitting regularly in the year. Student and youth stations excluded. 2 Miðað er við að útsendingar nái til allra landsfjórðunga og a.m.k. 90% þjóðarinnar.#Stations receivable in all quarters of the country and to at least 90% of the population. 1

55Hagstofa Íslands, útvarpsstöðvarnar.#Statistics Iceland, the broadcasters. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

230

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.5

Útsendingartími hljóðvarpsstöðva 2000–2013 Radio broadcasting time in hours 2000–2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stundir á ári Yearly hours

Alls Total

147.264 133.012 149.643 134.929 148.857 136.302 … 147.746 150.679 150.772 156.337 141.280 144.352 152.280

16.144 15.865 15.613 15.579 20.131 24.430 … 24.348 26.700 26.628 26.307 26.280 26.352 26.280

Ríkisútvarpið – Hljóðvarp The Icelandic National Broadcasting Service – Radio Rás 1 Rás 2 Rondó#Rondo Channel 1 Channel 2 DAB Radio 6.854 6.598 6.404 6.448 6.487 6.442 … 6.420 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760

8.758 8.759 8.736 8.760 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760

• • • • 4.392 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760

Svæðisútvarp Regional services 532 508 473 371 4682 4682 4682 4082 3482 3482 272 • • •

Einkastöðvar1 Private services1 131.120 117.147 134.030 119.350 128.726 111.872 129.767 123.398 123.979 124.144 130.030 115.000 118.000 126.000

@@ Útsendingartími einkastöðva er að hluta til áætlaður. Endurskoðaðar tölur.#Broadcasting hours of the private radio channels are partly estimated.

Revised figures. Stöðvar með langtímaleyfi sem sendu reglubundið út á árinu að nemenda- og æskulýðsstöðvum frátöldum.#Stations holding a long-term broadcasting license and transmitting regularly in the year. Student and youth stations excluded. 2 Áætlað.#Estimated. 1

55Hagstofa Íslands, útvarpsstöðvarnar.#Statistics Iceland, the broadcasters. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

231


9

Menning og miðlun 9.6

Sjónvarpsstöðvar 2001–2013 Television stations 2001–2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stöðvar alls TV stations, total

Ríkisútvarpið – Sjónvarp The National Broadcasting Service–TV

9 9 11 12 13 10 10 10 10 12 12 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Einkastöðvar1#Private stations1 Alls Stöðvar á landsvísu2 Svæðisbundnar stöðvar Total Nation-wide stations2 Regional/local stations 8 8 10 11 12 9 9 9 9 11 11 11 12

3 3 3 3 3 5 5 5 • • • • •

5 5 7 8 9 4 4 4 • • • • •

Stöðvar með langtímaleyfi sem sendu reglubundið út á árinu.#Stations holding a long-term broadcasting license and transmitting their own TV programme on a regular basis. 2 Miðað er við að útsendingar nái til allra landsfjórðunga og a.m.k. 90% þjóðarinnar.#Stations receivable in all quarters of the country and to at least 90% of the population. 1

55Hagstofa Íslands, útvarpsstöðvarnar.#Statistics Icelands, the broadcasters. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

9.7

Útsendingartími sjónvarpsstöðva 1999–2011 Television broadcasting time in hours 1999–2011

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1

Stundir á ári Yearly hours

Ríkísútvarpið – Sjónvarp The National Broadcasting Service–TV

Einkastöðvar1 Private stations1

35.223 49.880 49.612 50.542 53.726 57.642 60.386 106.051 71.319 70.315 77.780 86.106 …

3.369 3.691 3.461 3.850 4.080 4.264 4.187 5.020 4.885 5.130 5.002 4.981 5.055

31.854 46.190 46.151 46.692 49.646 53.378 56.199 101.030 66.433 65.185 72.778 81.125 …

Stöðvar með langtímaleyfi.#Stations holding a long-term broadcasting license.

55Hagstofa Íslands, útvarpsstöðvarnar.#Statistics Iceland, the broadcasters. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

232

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.8

Dagskrá Ríkisútvarpsins – Hljóðvarps eftir efni 2001–2013 Programming of the Icelandic National Broadcasting Service – Radio by category 2001–2013

Stundir Fréttir og alls veður Hours, News and total weather

Samfélagsmálefni og talað mál Current affairs and talk programmes

Menning, listir og vísindi Arts, culture and science

Leikrit og leikAfþreylestur ing og Drama skemmtand Trúmál un recita- Religious Entertion matter tainment

Barnaog unglingaefni Children Íþróttir and Sports youth

Auglýsingar AdTónlist vertiseMusic ments

Annað Other

Rás 1 Channel 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.598 6.404 6.448 6.487 6.442 … 6.420 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760

1.259 1.169 1.363 1.322 1.264 … 1.261 1.297 1.154 925 908 … …

533 553 643 647 674 … 715 785 955 970 942 … …

836 751 766 698 680 … 731 1.687 1.836 1.970 2.060 … …

280 242 240 235 260 … 262 44 23 43 55 … …

102 100 102 104 64 … 65 94 114 107 100 … …

672 917 769 702 711 … 740 451 278 250 247 … …

– – – – – … – – – – – … …

102 98 99 98 98 … … … … … … … …

2.507 2.274 2.174 2.391 2.356 … 2.350 4.100 4.168 4.273 4.194 … …

240 229 230 233 232 … 229 241 232 222 254 … …

67 72 62 57 104 … 67 85 … … … … …

Rás 2 Channel 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.759 8.736 8.760 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760 8.760 8.760 8.784 8.760

1.433 1.386 1.490 1.439 1.468 … 1.468 1.497 1.746 1.838 1.920 … …

2.275 2.536 1.303 1.224 1.096 … 1.089 941 761 510 393 … …

51 – 7 5 – … 1 14 10 18 14 … …

– 15 – – – … – – – – – … …

– – – – – … – – – – – … …

67 22 76 96 85 … 222 333 216 319 359 … …

111 96 69 88 135 … 138 125 91 132 283 … …

29 71 98 245 136 … – – – – – … …

4.493 4.474 5.576 5.534 5.669 … 5.671 5.532 5.424 5.404 5.384 … …

297 135 137 150 166 … 168 289 512 539 407 … …

2 1 4 4 4 … 3 53 … … … … …

55Ríkisútvarpið.#The Icelandic National Broadcasting Service. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

233


9

Menning og miðlun 9.9

Starfsemi atvinnuleikhúsa 1999–2012 Professional theatres 1999–2012

Fjöldi leikhúsa Number of theatres

Svið Stages

Alls Total

9 8 8 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5

12 13 15 11 11 11 13 13 12 12 11 9 10

98 85 69 65 80 77 74 95 78 93 76 69 70

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Uppfærslur#Productions Óperur og óperettur Operas Leikrit Söngleikir and Plays Musicals operettas 70 63 56 43 46 50 48 63 46 49 43 43 39

3 4 2 5 4 5 6 6 7 5 7 1 7

Annað Ballett/ (leiklestur listdans o.fl.) Ballet/ Other (e.g. dance recitation)

2 3 4 3 7 3 6 5 5 6 2 2 4

5 10 6 10 13 15 10 14 10 14 12 9 6

18 5 1 4 10 4 4 7 10 19 12 14 14

Sýningar SýningarPerformgestir ances Spectators 1.516 1.524 1.266 1.026 904 953 1.160 1.224 1.205 1.158 1.196 1.013 1.072

271.403 276.155 213.840 188.869 230.172 215.934 261.999 259.030 275.207 275.794 305.542 260.951 287.172

@@ Að frátöldum sýningum erlendis. Ásamt samstarfsverkefnum og gestaleikjum.#Excluding performances abroad. Including co-productions and guest performances.

55Hagstofa Íslands, leikhúsin.#Statistics Iceland, the theatres. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

9.10 Starfsemi áhugaleikfélaga 1999–2013 Amateur theatres 1999–2013 Fjöldi leikfélaga Number of theatres 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

43 40 45 43 43 38 37 41 35 42 35 37 39 37

Fjöldi verka eftir þjóðerni Uppfærslur höfunda#Number of prod. Productions by nationality of authors Alls Fyrir börn Íslenskir Erlendir Total For children Icelandic Foreign 69 86 96 85 107 69 87 90 81 89 84 89 80 108

5 13 9 11 8 11 12 12 11 11 11 17 9 13

45 61 68 56 81 44 64 60 60 63 63 63 57 92

24 25 28 29 26 25 23 30 21 26 21 26 23 16

Fjöldi flytjenda Number of Sýningar performers Performances 1.616 1.733 1.909 1.972 1.681 1.309 1.400 1.453 1.562 1.951 1.585 1.685 1.684 1.406

485 427 724 526 534 485 482 499 457 602 546 572 531 523

Sýningargestir Spectators 30.280 27.346 44.029 57.213 43.614 26.383 28.524 30.113 29.669 40.032 36.056 38.523 35.410 35.077

55Bandalag íslenskra leikfélaga.#Association of Amateur Theatres in Iceland. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

234

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.11 Kvikmyndahús 2006–2013 Cinemas 2006–2013 Kvikmyndahús Cinemas

Salir Cinema halls

Sæti Seat capacity

Gestir Attendance

Sýningarstaðir Municipalities with cinemas

24 21 19 18 18 16 16 16

48 44 42 41 43 42 42 42

8.319 7.143 6.701 6.626 6.726 7.164 7.167 7.151

1.526.384 1.489.221 1.588.647 1.722.099 1.580.358 … … …

19 16 14 13 11 10 10 10

7 7 7 7 8 8 8 8

27 26 26 26 29 30 30 30

5.496 4.501 4.501 4.483 4.752 5.441 5.450 5.480

1.308.156 1.263.861 1.366.124 1.489.198 1.348.237 … … …

3 3 3 3 3 3 3 3

17 14 12 11 10 8 8 8

21 18 16 15 14 12 12 11

2.823 2.642 2.200 2.143 1.974 1.723 1.717 1.619

218.228 225.360 222.523 232.901 232.121 217.289 181.654 200.628

16 13 11 10 9 7 7 7

Kvikmyndahús, allt landið Cinemas, the whole country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kvikmyndahús á höfuðborgarsvæði Cinemas in the capital region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kvikmyndahús utan höfuðborgarsvæðis Cinemas outside the capital region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

55Hagstofa Íslands, kvikmyndahúsin.#Statistics Iceland, the cinemas. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

235


9

Menning og miðlun 9.12 Frumsýndar langar leiknar kvikmyndir eftir uppruna 1999–2013 Full-length feature films released by origin 1999–2013

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alls Total

Íslenskar Icelandic

Alls Total

193 164 177 176 175 167 163 168 176 167 173 152 184 202 160

2 6 4 9 4 4 2 4 4 8 5 8 8 8 7

191 158 173 167 171 163 161 164 172 159 168 144 176 194 153

Erlendar#Foreign Norrænar Aðrar evrópskar Nordic European, other 6 5 5 4 6 10 7 3 – 1 6 7 8 16 5

21 18 30 26 36 22 25 26 41 21 23 18 26 52 27

Bandarískar US

Aðrar Other

158 132 131 133 122 123 124 125 125 134 136 117 134 110 118

6 3 7 4 7 8 5 10 6 3 3 2 8 16 3

55Hagstofa Íslands, kvikmyndahúsin.#Statistics Iceland, the cinemas. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

Vissir þú Did you know Sjö leiknar íslenskar kvikmyndir í fullri lengd voru frumsýndar árið 2013 Seven Icelandic full-length feature films were released in 2013

236

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.13 Aðsókn að kvikmyndasýningum og andvirði seldra aðgöngumiða 2002–2013 Attendance and gross box office revenue of full-length feature films shown 2002–2013 Aðsókn#Attendance Alls Íslenskar Total Icelandic

Erlendar Foreign

Andvirði seldra aðgöngumiða, þús. kr. Gross box office revenue, thous. ISK Alls Íslenskar Erlendar Total Icelandic Foreign

Landið allt#Whole country 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.620.431 1.446.243 1.408.388 1.400.198 1.503.626 1.464.600 1.561.420 1.646.815 1.502.540 1.491.265 1.445.587 1.375.723

133.672 43.643 41.703 37.809 117.041 93.950 124.837 116.244 111.277 127.400 131.345 41.073

1.486.759 1.402.600 1.366.685 1.362.389 1.386.585 1.370.650 1.436.583 1.530.571 1.391.263 1.363.865 1.314.242 1.334.650

1.149.901 974.575 971.765 956.104 1.069.777 1.145.297 1.253.486 1.381.593 1.411.156 1.475.095 1.524.644 1.491.635

119.911 38.378 39.509 33.752 113.897 93.665 131.020 115.173 114.707 137.098 168.974 53.845

1.029.990 936.198 932.256 922.351 955.880 1.051.632 1.122.467 1.266.420 1.296.449 1.337.997 1.355.670 1.437.790

Höfuðborgarsvæðið# Capital region 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.412.213 1.265.227 1.244.399 1.206.786 1.285.621 1.239.240 1.338.897 1.413.914 1.270.419 1.276.314 1.264.561 1.188.928

110.947 37.274 36.949 32.475 96.264 82.078 104.169 86.497 83.534 98.762 110.891 34.252

1.301.266 1.227.953 1.207.450 1.174.311 1.189.357 1.157.162 1.234.728 1.327.417 1.186.885 1.177.552 1.153.670 1.154.676

1.003.671 851.983 858.665 816.452 924.995 978.558 1.072.965 1.218.006 1.201.974 1.326.668 1.330.368 1.281.972

99.385 33.362 35.508 28.699 93.261 81.009 109.531 84.423 85.220 115.109 141.412 44.901

904.286 818.622 823.156 787.753 831.734 897.549 963.433 1.133.583 1.116.754 1.211.559 1.188.956 1.237.070

@@ Sérsýndar myndir frátaldar.#Released films only. 55Hagstofa Íslands, kvikmyndahúsin.#Statistics Iceland, the cinemas. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

Vissir þú Did you know Á árunum 1911–1915 voru gefin út 42 blöð og tímarit 42 newspapers and periodicals were published in 1911–1915

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

237


9

Menning og miðlun 9.14 Þjóðbókasafn og háskólabókasöfn 2009–2013 National library and university libraries 2009–2013

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn# National and University Library of Iceland Ritaeign#Volumes Tímarit, blöð og ritraðir#Periodicals and serials Útlán#Loans Lestrarsalslán#Reading room loans Millisafnalán#Inter-library loans Lánuð úr safni#Loans supplied Fengin að láni#Documents received Starfsmenn í árslok#Employees at end of year Háskólamenntaðir#Thereof university graduates Aðrir#Others Skráðir lánþegar#Registered borrowers Rekstur, þús. kr.#Current expenditure, thous. ISK Laun#Salaries and wages Ritakaup og aðkeypt upplýsingaþjónusta# Acquisitions and information services Annað#Other expenditure Háskólabókasöfn#University libraries Fjöldi safna# Number of libraries included Ritaeign#Volumes Tímarit, blöð og ritraðir, titlar# Periodicals and serials, titles Útlán#Loans Millisafnalán#Inter-library loans Lánuð úr safni#Loans supplied Fengin að láni#Documents received Starfsmenn í árslok#Employees at end of year Háskólamenntaðir# Thereof university graduates Aðrir#Others Skráðir lánþegar#Registered borrowers

2009

2010

2011

2012

2013

1.011.150 3.630 82.846 • 3.625 1.258 2.367 90 58 32 8.014 814.434 404.475

1.022.850 4.609 78.708 • 3.555 1.116 2.439 87 55 32 5.879 861.529 418.110

1.043.950 5.419 73.138 • 3.433 891 2.542 83 52 31 16.288 803.831 418.866

… … 64.621 • 3.100 752 2.348 80 … … 15.195 840.470 425.890

1.058.550 6.639 57.364 • 2.717 643 2.074 75 47 28 15.733 855.171 433.369

281.512 128.447

313.911 129.508

291.500 93.465

321.356 93.224

331.494 90.308

7 217.088

7 252.485

7 …

7 …

6 190.024

4.613 68.908 3.391 1.306 2.085 39 28 11 11.871

… 64.875 3.187 1.310 1.877 38 29 9 11.864

… … … … … … … … …

… … … … … … … … …

… 41.354 2.431 552 1.879 30 25 5 10.058

55Hagstofa Íslands, bókasöfnin.#Statistics Iceland, the libraries. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

238

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.15 Gestir safna 2002–2011 Visitors to museums 2002–2011 Söfn og garðar1 Museums Gestir alls and Visitors, gardens1 total

Höfuðborgarsvæði Capital region

Suður nes Southwest

Vesturland West

Vestfirðir Westfjords

Norðurland vestra Northwest

Norðurland eystra Northeast

Austurland East

Suðurland South

Alls#Total 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

108 123 131 127 124 128 127 134 138 117

1.107.146 1.194.406 1.228.096 1.311.752 1.438.733 1.380.563 1.417.878 1.591.082 1.617.624 1.533.037

647.396 681.862 698.773 762.710 785.593 770.479 804.997 896.478 950.402 857.041

66.029 61.996 66.070 88.486 87.330 61.565 64.480 81.448 76.183 95.623

55.090 58.539 57.495 58.835 74.517 86.247 73.125 73.144 58.918 96.831

29.412 40.680 30.310 40.656 44.903 38.791 36.895 44.268 46.682 48.287

55.788 65.692 79.504 58.640 64.465 63.852 67.266 81.653 85.455 75.177

97.247 96.548 90.578 95.187 108.644 127.033 128.443 152.221 145.606 185.640

48.809 63.056 70.050 63.421 72.478 55.222 59.210 64.479 60.948 41.502

107.375 126.033 135.316 143.817 200.803 177.374 183.462 197.391 193.430 132.936

Minja- og munasöfn# Museums 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

104 119 128 124 120 125 124 131 135

859.425 950.738 1.006.928 1.108.970 1.261.761 1.187.004 1.237.459 1.386.885 1.407.190

438.435 470.161 495.680 578.507 627.381 590.993 639.683 708.749 754.947

46.029 46.996 66.070 88.486 87.330 61.565 64.480 81.448 76.183

55.090 58.539 57.495 58.835 74.517 86.247 73.125 73.144 58.918

29.412 40.680 30.310 40.656 44.903 38.791 36.895 44.268 46.682

51.708 64.192 78.004 57.140 62.705 63.852 67.266 81.653 85.455

97.247 96.548 90.578 95.187 108.644 127.033 128.443 152.221 145.606

48.809 63.056 70.050 63.421 72.478 55.222 59.210 64.479 60.948

92.695 110.566 118.741 126.738 183.803 163.301 168.357 180.923 178.451

Fiskasöfn og dýragarðar# Aquariums and zoos 2002 4 2003 4 2004 3 2005 3 2006 4 2007 3 2008 3 2009 3 2010 3

247.721 243.668 221.168 202.782 176.972 193.559 180.419 204.197 210.434

208.961 211.701 203.093 184.203 158.212 179.486 165.314 187.729 195.455

20.000 15.000 • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

4.080 1.500 1.500 1.500 1.760 • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

14.680 15.467 16.575 17.079 17.000 14.073 15.105 16.468 14.979

@@ Ásamt vísindamiðstöðvum, fræðasetrum og föstum sýningum opnum almenningi. Gestir grasagarða eru ekki meðtaldir. Gestafjöldi er að hluta 1

áætlaður.#Including science centres and permanent exhibitions open for public display. Visitors to botanical gardens are excluded. Einungis söfn og garðar sem veita upplýsingar um gestafjölda.#Only museums and gardens submitting data on visitors.

55Hagstofa Íslands, söfnin.#Statistics Iceland, the museums. // www.hagstofa.is/menningarmal#www.statice.is/culture

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

239


9

Menning og miðlun 9.16 Mannfjöldi eftir trúfélögum 2009 og 2014 Population by religious organisations 2009 and 2014 1. janúar#1 January

Konur Females

Breytingar á ári, % Annual change, % 2009/2014

Alls#Total

319.368 325.671 163.318 162.353

0,4

100,0

100,0

Þjóðkirkjan#The Evangelical Lutheran Church of Iceland

253.069 244.440 121.214 123.226

-0,7

79,2

75,1

2009 Alls Total

Alls Total

2014 Karlar Males

Hlutfall Percent 2009 2014

Fríkirkjur#Lutheran free churches Fríkirkjan í Reykjavík#Reykjavík Free Church Fríkirkjan í Hafnarfirði#Hafnarfjörður Free Church Óháði söfnuðurinn#Reykjavík Independent Church

16.016 7.920 5.243 2.853

18.919 9.386 6.221 3.312

9.073 4.531 2.882 1.660

9.846 4.855 3.339 1.652

3,4 3,5 3,5 3,0

5,0 2,5 1,6 0,9

5,8 2,9 1,9 1,0

Önnur skráð trúfélög#Other religious organisations Kaþólska kirkjan#The Roman Catholic Church Diocese Ásatrúarfélagið#The Asatru Association Hvítasunnukirkjan á Íslandi#The Pentecostal Assembly Búddistafélag Íslands#The Buddhist Association Kirkja sjöunda dags aðventista á Íslandi# Seventhday Adventists Church in Iceland Vottar Jehóva#Jehova‘s Witnesses Vegurinn#The Way Siðmennt# Sidmennt – the Icelandic Ethical Humanist Association Krossinn#The Cross Rússneska rétttrúnaðarkirkjan# The Russian Orthodox Church Félag múslima á Íslandi#The Muslim Association of Iceland Bahá‘í samfélagið#The Bahá‘í Community Menningarsetur múslima á Íslandi# Muslim Cultural Centre in Iceland Serbneska rétttrúnaðarkirkjan# The Serbian Orthodox Church Íslenska Kristskirkjan#The Icelandic Christ-Church Catch The Fire (CTF)#Catch The Fire (CTF) Önnur smærri skráð trúfélög1# Other smaller religious organisations1

18.772 9.281 1.275 2.053 840

24.135 11.454 2.382 2.075 964

12.169 5.436 1.614 1.034 347

11.966 6.018 768 1.041 617

5,2 4,3 13,3 0,2 2,8

5,9 2,9 0,4 0,6 0,3

7,4 3,5 0,7 0,6 0,3

782 685 735

754 688 632

377 353 322

377 335 310

-0,7 0,1 -3,0

0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2

• 646

612 601

336 353

276 248

• -1,4

• 0,2

0,2 0,2

297 404 412

563 481 399

220 261 210

343 220 189

13,6 3,6 -0,6

0,1 0,1 0,1

0,2 0,1 0,1

360

209

151

0,1

169 260 •

276 273 206

142 133 105

134 140 101

10,3 1,0 •

0,1 0,1 •

0,1 0,1 0,1

933

1.415

717

698

8,7

0,3

0,4

Önnur trúfélög og ótilgreint#Other and not specified

22.202

20.959

10.869

10.090

-1,1

7,0

6,4

9.309

17.218

9.993

7.225

13,1

2,9

5,3

Utan trúfélaga#No religious organisation 1

Trúfélög með færri en 200 meðlimi hinn 1. janúar 2014. Trúfélögin eru Alþjóðleg kirkja Guðs og embætti Jesú Krists, Betanía, Boðunarkirkjan, Bænahúsið, Emmanúel baptistakirkjan, Endurfædd kristin kirkja, Fjölskyldusamtök heimsfriðar og sameiningar, Fríkirkjan Kefas, Fyrsta baptistakirkjan, Heimakirkja, Himinn á jörðu, Hjálpræðisherinn trúfélag, Ísland kristin Þjóð, Kirkja hins upprisna lífs, Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilögu, Postulakirkjan BethShekhinah, Reykjavíkurgoðorð, Samfélag trúaðra, SGI á Íslandi, Sjónarhæðarsöfnuðurinn, Vonarhöfn, Zen á Íslandi – Nátthagi, Zuism.#Religious organisations with fewer than 200 members on 1 January 2014. The organisations are: Church of God Ministry of Jesus Christ International, Betania, The Church of Evangelism, Icelandic House of Prayer, Emmanuel Baptist Church, The Redeemed Christian Church of God, Family Federation for World Peace and Unification, The Free Church Kefas, The First Baptist Church, Homechurch, Heaven on earth, Hjálpræðisherinn trúfélag, Iceland Christian Nation, Church of the Resurrected Life, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, The Apostles Church Beth-Shekhinah, Reykjavik Chieftainship, Believers‘ Fellowship, Soko Gakkai International, The Sjónarhæð Congregation, Port of hope, Zen in Iceland, Zuism.

// www.hagstofa.is/mannfjoldi#www.statice.is/population

240

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.17 Útgjöld til rannsóknar- og þróunar eftir uppruna fjár 2011 Research and development expenditures by sources of funds 2011 Milljónir króna#Million ISK Alls Total MISK Fjármögnun rannsókna og þróunar alls# Source of funding for Research and development, total Frá fyrirtækjum#From private sources Frá hinu opinbera#From public sources Frá háskólum#From Universities Frá sjálfseignarstofnun# Non profit organisation Erlendis frá#From foreign sources

42.427 20.353 17.827 464

%

Atvinnufyrirtæki Business enterprise sector MISK %

100 22.543 48 19.373 42 1.825 1 –

275 3.507

1 8

2 1.343

Opinberar rannsóknastofnanir Government sector MISK %

100 86 8 –

7.527 462 6.381 –

0 6

37 647

Menntastofnanir Higher education sector MISK %

100 11.189 6 450 85 9.317 – 253 0 9

209 960

Aðrir aðilar Private non-profit sector MISK %

100 4 83 2

1.168 69 303 211

100 6 26 18

2 9

27 558

2 48

55Rannsóknamiðstöð Íslands.#The Icelandic Centre for Research.

Mynd 9.2  Fjármagn til rannsóknar- og þróunarstarfsemi eftir viðfangsefnum 2011 Figure 9.2  Research and development expenditure by socio-economic objectives 2011 18%

Atvinnufyrirtæki Business enterprise sector 26% 53%

Hið opinbera Government sector Æðri menntastofnanir Higher education sector Aðrir aðilar Private non-profit sector

3%

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

241


9

Menning og miðlun 9.18 Fjármagn til rannsóknar- og þróunarstarfsemi eftir viðfangsefnum 2011 Research and development expenditure by socio-economic objectives 2011 Milljónir króna#Million ISK

Alls Total Rannsóknir og þróunarstarfsemi alls# Reasearch and development, total Hagnýtar rannsóknir og þróunarstarfsemi alls# Applied research and development, total Fiskveiðar og landbúnaður#Agriculture and fishing Iðnaður#Industry Tölvuver og hugbúnaðarframleiðsla#Software Orkuframleiðsla og dreifikerfi# Energy production and distribution Umhverfi og mengunarvarnir# Pollution and environment protection Heilbrigðismál#Health Félags-mennta-menningar-og hagfræðileg málefni# Social welfare, education, culture and economic objectives Náttúruauðlindir og nýting# Exploration and exploitation of the earth and the atmosphere Ótilgreind viðfangsefni Grunnrannsóknir, almenn þróun vísinda alls# Basic research, general advances in knowledge Tækni og verkfræði#Technology Raunvísindi#Natural science Heilbrigðisvísindi#Medicine Fiskveiðar og landbúnaður#Fishing and agriculture Félagsvísindi#Social science Hugvísindi#Humanities Fjölfagleg viðfangsefni#Interdisciplinary

Atvinnufyrirtæki Hið Business opinbera enterprise Government sector sector

Æðri menntastofnanir Higher education sector

Aðrir aðilar Private non-profit sector

42.426

22.548

7.514

11.195

1.167

31.988 3.192 11.092 6.157

22.199 940 8.970 5.219

5.724 1.922 1.008 255

3.285 292 1.027 673

780 38 87 10

1.324

410

513

392

9

1.084 12.138

189 10.884

834 29

50 770

11 455

1.686

548

598

428

112

1.228 224

238 20

720 100

202 124

68 –

10.436 1.339 2.702 2.199 176 1.980 1.153 887

349 – – – – – – 349

1.790 426 879 17 58 38 68 304

7.910 849 1.768 2.028 115 1.916 1.028 206

387 64 55 154 3 26 57 28

55Rannsóknamiðstöð Íslands.#The Icelandic Research Centre.

242

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


9

Culture and media 9.19 Starfandi fólk við rannsóknir og þróun 2011 Employed persons in research and development 2011 Fjöldi#Number Alls Karlar Total Men

Konur Women

Ársverk#Man-years Alls Karlar Konur Total Men Women

Framkvæmdaaðilar#Sector of performance Atvinnufyrirtæki#Business enterprise sector Hið opinbera#Government sector Æðri menntastofnanir#Higher education sector Sjálfseignarstofnanir#Private non-profit sector

4.792 1.969 743 1.926 154

2.863 1.456 402 939 66

1.929 513 341 987 88

3.244 1.491 594 1.057 102

1.994 1.103 329 520 42

1.250 388 265 537 60

Starfsstétt#Occupation Sérfræðingar#Researchers Tæknilegt aðstoðarfólk#Technicians Annað starfsfólk#Other

4.792 3.337 892 563

2.863 2.077 592 194

1.929 1.253 296 380

3.243 2.258 604 381

1.993 1.446 412 135

1.250 812 192 246

Menntun#Education level Doktorsmenntun#University PhD level degrees Háskólamenntun önnur en doktorsmenntun# Other university degrees Önnur menntun#Other

4.792 1.053

2.863 668

1.929 382

3.244 713

1.994 465

1.250 248

2.284 1.455

1.408 787

871 676

1.546 985

981 548

565 438

55Rannsóknamiðstöð Íslands.#The Icelandic Research Centre.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

243


10

Upplýsingatækni Information technology

Hagstofan rannsakar ár hvert notkun landsmanna á upplýsingatækni og neti. Spurningalistar eru lagðir fyrir úrtak einstaklinga símleiðis og úrtak fyrirtækja með vefinnsöfnun annars vegar og símaviðtölum hinsvegar. Gagnasöfnunin fer fram í apríl og ná spurningarnar ýmist yfir fyrstu þrjá mánuði ársins eða allt árið á undan. Samanburðarhæfar rannsóknir eru gerðar á hinum Norðurlöndunum, svo og í löndum Evrópusambandsins.

98% landsmanna teljast til netnotenda Einstaklingar sem tengst höfðu netinu einhvern tíma innan þriggja mánaða fram að framkvæmdinni eru skilgreindir sem netnotendur og voru lagðar fyrir þá nánari spurningar um netnotkun þeirra á því tímabili. Árið 2014 teljast 98% Íslendinga á aldrinum 16–74 ára til netnotenda. Þar

af tengjast 99% netnotenda netinu í hverri viku. Á íslenskum heimilum er algengast að fartölvur eða spjaldtölvur séu notaðar til að tengjast netinu, en það á við um 92% nettengdra heimila. Á 82% heimila eru önnur þráðlaus tæki notuð til að tengjast netinu, borðtölvur á 51% heimila, sjónvörp á 32% og leikjatölvur á 21%.

Verslun á netinu eykst mjög Mikil aukning hefur orðið í verslun ein­ staklinga á vörum og þjónustu á netinu undanfarið ár. Höfðu 66% verslað á netinu ári fram að rannsókninni, en hafði verið 56% árin 2012 og 2013. Aukningin var helst í vélbúnaði, eða jaðartækjum, fyrir tölvur, s.s. prenturum, aðgöngumiðum á viðburði og matvælum og öðrum vörum sem seldar eru í matvöruverslunum.

Slegið á lyklaborðið © Shutterstock

245


10

Upplýsingatækni General usage of information technology and the Internet is established through annual data collection, from a sample of individuals via telephone interviews, and from a sample of enterprises via web-based surveys and telephone interviews. The data collection takes place in April, and the questions of the surveys refer either to the first three months, or the whole year, before. The surveys are standardised for all countries within the EEA.

98% of people living in Iceland are internet users Individuals who had accessed the Internet within the three months leading up to the survey were defined as internet users and they were presented with further questions on their usage of the Internet in that time period. In 2014 98% of people living in Iceland are internet users, and 99% of internet users access the Internet every

week. In Icelandic households the most commonly used devices for accessing the Internet are laptop computers and tablets, in 92% of households with internet access. Other mobile devices are used for connecting to the Internet in 82% of households with internet access, desktop computers in 51%, T.V.s in 32%, and game consoles in 21%.

Considerable increase in purchases of goods and services There was a considerable increase between years in purchases of goods and services made over the Internet in the 12 months leading up to the survey. 66% had made purchases or orders compared to 56% in the years 2012 and 2013. The biggest increase was in computer hardware, tickets to events, and food or groceries.

Vissir þú Did you know Sjónvörp eru notuð til að tengjast netinu á 32% nettengdra heimila Television sets are used for connecting to the Internet in 32% of households with internet access

246

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


10

Information technology 10.1 Tæki til að tengjast netinu á heimilum 2014 Devices used to access the Internet in households 2014 Hlutfall nettengdra heimila Percent of households with access to Internet

Borðtölva Desktop computer

Fartölva/ spjaldtölva Portable computer

Önnur þráðlaus tæki Other mobile devices

Sjónvarp TV

Leikjatölva Game console

Alls#Total

50,6

91,7

81,9

31,7

20,5

Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Landsbyggð#Other regions

51,0 50,0

91,9 91,4

84,4 77,8

34,3 27,5

21,6 18,7

51,8

88,4

75,4

27,5

12,3

48,4

97,9

94,2

39,9

36,1

41,1 48,9 46,5 55,8 52,3 48,0

86,8 84,6 91,2 96,5 99,3 98,8

73,5 68,7 81,2 89,4 92,6 97,3

26,7 29,0 26,4 29,3 41,8 47,1

13,7 14,0 20,9 22,0 32,3 30,9

Heimilisgerð#Type of household Heimili án barna yngri en 16 ára# Households without child(ren) under 16 years Heimili með barn/börn yngri en 16 ára# Households with child(ren) under 16 years Mánaðartekjur heimilis, flokkað# Household monthly income, grouped Tekjuþrep 1#Income bracket 1 Tekjuþrep 2#Income bracket 2 Tekjuþrep 3#Income bracket 3 Tekjuþrep 4#Income bracket 4 Tekjuþrep 5#Income bracket 5 Tekjuþrep 6#Income bracket 6 // www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

247


10

Upplýsingatækni 10.2 Netnotkun einstaklinga 2010–2014 Individuals' use of the Internet 2010–2014 Hlutfall heildarmannfjölda Percent of population

2010

2011

2012

2013

2014

Allir#All

93,4

94,8

96,2

96,5

98,2

Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

95,2 99,4 98,5 83,7

95,8 100,0 98,8 84,3

97,0 100,0 98,9 89,7

97,5 100,0 99,4 91,7

98,3 100,0 99,8 93,8

Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

91,5 99,3 96,9 72,5

93,9 100,0 99,0 78,0

95,5 100,0 98,9 84,9

95,6 100,0 98,7 85,5

98,0 100,0 100,0 95,8

Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Landsbyggð#Other regions

95,1 90,6

95,9 92,9

97,1 94,7

97,3 95,3

98,6 97,5

Menntun#Education Skyldunám#Primary Stúdent eða iðnnám#Secondary Nám á háskólastigi#Tertiary

86,8 94,3 99,2

89,5 97,5 99,8

95,3 98,6 99,8

92,9 97,5 99,3

96,5 98,1 100,0

100,0 96,1 74,0

100,0 97,3 82,7

100,0 98,2 81,9

100,0 98,2 87,0

100,0 99,2 92,5

Atvinna#Occupation Námsmaður#Student Starfandi#Employed Aðrir#Others

@@ Viðmiðunartími er þrír mánuðir fyrir framkvæmd rannsóknar.#Reference time is three months prior to the survey. // www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

Mynd 10.1  Netnotkun einstaklinga 2002–2014 Figure 10.1  Individuals’ use of the Internet 2002–2014 100 95 Hlutfall Percent

90 85 80 75 70 65 

2002

2003

2004

2005

Alls Total

248

2006

2007

2008

Karlar Males

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Konur Females LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


10

Information technology 10.3 Tíðni netnotkunar einstaklinga 2013–2014 Frequency in the use of the Internet 2013–2014 2013

Hlutfall netnotenda Percent of Internet users

2014

Daglega Daily

Einu sinni í viku Once a week

Sjaldnar en einu sinni í viku Less than once a week

Daglega Daily

Einu sinni í viku Once a week

Sjaldnar en einu sinni í viku Less than once a week

Allir#All

93,9

4,7

1,4

95,3

3,4

1,4

Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

94,2 97,4 95,3 89,0

4,6 2,6 3,7 8,6

1,2 0,0 1,0 2,4

95,4 98,1 96,4 91,3

3,5 1,3 3,2 5,7

1,0 0,6 0,4 2,9

Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

93,6 100,0 95,8 83,1

4,8 0,0 3,4 12,2

1,6 0,0 0,8 4,8

95,1 96,7 99,0 91,3

3,2 2,6 1,0 5,3

1,7 0,7 0,0 3,4

Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Landsbyggð#Other regions

95,1 91,8

3,9 6,2

1,0 2,0

95,2 95,5

3,3 3,5

1,6 1,0

Menntun#Education Skyldunám#Primary Stúdent eða iðnnám#Secondary Nám á háskólastigi#Tertiary

89,1 93,7 99,2

8,6 4,6 0,8

2,3 1,7 0,0

92,0 95,6 98,1

6,0 2,7 1,8

2,1 1,7 0,1

Atvinna#Occupation Námsmaður#Student Starfandi#Employed Aðrir#Others

99,6 94,8 86,0

0,4 4,5 8,5

0,0 0,8 5,5

98,5 96,1 89,1

1,5 2,7 7,9

0,0 1,2 3,0

@@ Viðmiðunartími er þrír mánuðir fyrir framkvæmd rannsóknar.#Reference time is three months prior to the survey. // www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

249


10

Upplýsingatækni 10.4 Notkun netnotenda á tölvuskýjum 2014 Use of cloud computing, by Internet users 2014 Hlutfall netnotenda# Percent of Internet users

Hafa notað geymslurými á netinu til að geyma rafrænt efni Having used Internet storage space for storing content

Hafa greitt fyrir Hafa notað geymslurými eða aðra tölvu- notkun á geymslurými skýs­þjónustu til að á netinu eða þjónustu til að deila efni deila rafrænu efni Having used Internet Having paid for cloud computing service, storage space or other for storing or sharing cloud computing service content for sharing content

Hafa notað forrit sem eru keyrð í gegnum netið, fyrir textaskrár, töflureikni eða glærukynningar Having used office software run over the Internet

Allir#All

34,3

35,9

8,1

24,1

Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

36,1 42,4 42,6 16,1

39,0 48,0 45,4 17,3

9,4 4,3 13,1 4,3

26,3 34,4 31,8 7,5

Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

32,6 40,1 49,0 16,0

32,8 39,7 47,5 17,8

6,7 4,6 12,1 2,8

21,9 45,9 28,5 7,9

Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Landsbyggð#Other regions

39,4 25,8

40,4 28,3

10,1 4,6

27,5 18,3

Menntun#Education Skyldunám#Primary Stúdent eða iðnnám#Secondary Nám á háskólastigi#Tertiary

24,4 31,5 48,2

25,7 33,1 50,0

5,4 6,8 12,5

19,1 21,6 32,7

Atvinna#Occupation Námsmaður#Student Starfandi#Employed Aðrir Others

54,9 34,9 17,0

56,0 36,1 20,2

7,7 8,7 4,9

57,9 21,6 10,4

@@ Tölvu- og netnotendur eru þeir sem hafa notað tölvu eða net á síðustu þremur mánuðum.#Computer and Internet users are those who have used a computer or the Internet three months prior to the survey.

// www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

250

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


10

Information technology 10.5 Kaup einstaklinga um netið 2009–2014 Individuals' Internet commerce 2009–2014 Hlutfall heildarmannfjölda Percent of population

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Allir#All

44,0

44,7

48,7

55,5

55,8

66,4

Karlar#Males 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

45,5 45,4 51,6 29,6

46,8 47,5 53,7 29,2

52,0 49,7 58,0 38,5

54,8 53,7 61,4 38,8

57,5 58,9 66,4 37,0

66,6 68,7 77,9 40,0

Konur#Females 16–24 ára#years 25–54 ára#years 55–74 ára#years

42,4 42,9 51,3 20,0

42,6 49,0 49,9 19,7

45,4 46,7 56,9 18,7

56,1 57,3 68,2 26,8

54,0 56,0 63,4 31,8

66,1 77,4 84,0 47,9

Búseta#Residence Höfuðborgarsvæði#Capital region Landsbyggð#Other regions

46,9 39,1

46,4 42,0

48,9 48,4

56,8 53,1

56,8 53,9

67,6 64,4

Menntun#Education Skyldunám#Primary Stúdent eða iðnnám#Secondary Nám á háskólastigi#Tertiary

29,1 45,4 59,9

35,1 42,5 57,2

36,4 51,1 68,1

41,4 54,1 72,6

39,6 56,1 73,4

50,2 68,5 79,7

Atvinna#Occupation Námsmaður#Student Starfandi#Employed Aðrir#Others

46,6 47,5 24,9

47,9 48,8 22,9

57,0 52,8 32,1

60,7 57,1 39,6

60,9 60,3 36,2

74,8 72,0 38,9

@@ Viðmiðunartími er tólf mánuðir fyrir framkvæmd rannsóknar.#Reference time is twelve months prior to each survey. // www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

251


10

Upplýsingatækni 10.6 Vöru- og þjónustukaup einstaklinga um netið 2011–2014 Goods/services purchased over the Internet by individuals 2011–2014 Hlutfall þeirra sem keyptu um netið Percent of individuals buying on the Internet Matvæli, hreinlætisvörur#Food, groceries Hlutir til heimilis, ekki raftæki#Household goods, excluding electronic equipment Lyf#Medicine Tónlist, kvikmyndir#Music, films etc. Bækur, tímarit, fjarkennsluefni#Books, magazines, e-learning material Föt, skór, íþróttavörur#Clothes, sport goods Hugbúnaður, tölvuleikir#Computer software Vélbúnaður fyrir tölvur, prentarar#Computer hardware Raftæki, myndavélar#Electronic equipment, cameras Hlutabréf, tryggingar#Shares, insurances Farmiðar, gisting o.fl. ferðatengt#Travel, accommodation etc. Gistingar á ferðalögum#Accommodation on travels Aðgöngumiðar á viðburði#Tickets for events Fjarskiptaþjónusta, t.d. áskrift að sjónvarpi eða síma#Telecommunication services Kennsluefni á rafrænu formi#Online educational material Annað#Other goods/services

2011

2012

2013

2014

9,4 17,4 6,7 31,0 41,5 40,9 34,3 10,4 16,4 10,1 46,9 41,0 44,9 54,9 19,6 6,1

8,4 33,5 7,5 31,9 44,5 45,6 34,5 15,8 22,9 12,5 64,5 55,7 73,3 61,7 18,4 9,4

6,7 27,9 8,4 38,2 47,2 50,4 42,51 15,3 22,1 13,7 64,8 55,8 70,4 64,5 20,8 13,2

12,0 30,2 8,8 45,1 33,8 53,4 35,2 21,2 15,9 12,4 62,9 54,5 74,5 54,2 21,0 13,2

@@ Viðmiðunartími er tólf mánuðir fyrir framkvæmd rannsóknar.#Reference time is twelve months prior to each survey. 1

Munur gæti skýrst af því að spurningu var breytt á milli ára#Differences between years possibly explained by changes in the question.

// www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

252

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


11

Dómsmál Justice

Hagstofa Íslands safnar tölulegum upplýsingum um héraðsdóma frá Dómstólaráði, þær upplýsingar ná aftur til ársins 1993. Einnig fær Hagstofan upplýsingar frá skrifstofu Hæstaréttar um hæstaréttarmál og ná þær tölur aftur til ársins 1979. Tölur um fjölda afbrota koma frá Ríkislögreglustjóra og tölur um fanga frá Fangelsismálastofnun.

Almennum einkamálum fækkar á milli ára Almennum einkamálum sem afgreidd voru frá héraðsdómstólum landsins fækkaði úr 21.349 árið 2009 í 14.059 árið 2010, þar af voru 12.627 útivistarmál (hinn stefndi sækir ekki dómþing), en fjöldi þeirra sveiflast mikið milli ára. Fjöldi munnlega fluttra einkamála (hinn stefndi sækir dómþing og tekur til varna) er hins vegar stöðugri milli ára og voru 1.432 slík mál afgreidd frá héraðsdómstólum árið 2010.

Sakamál voru 3.992 árið 2010 Alls voru 3.992 sakamál afgreidd hjá héraðsdómstólum árið 2010, en þau voru 4.428 árið 2009. Nærri öll þessi mál (99%) hafa komið frá lögreglustjóraembættum hin síðari ár en 1% frá ríkissaksóknara, eða 218 mál árið 2010. Úrskurðir í gjaldþrotamálum voru samtals 1.129 árið 2010, þar af 139 vegna einstaklinga, en gjaldþrotaúrskurðir lögaðila voru 990. Þetta eru svipaðar niðurstöður og seinustu þrjú ár.

96% afplánunarfanga eru karlar Meðalfjöldi afplánunarfanga var 135 árið 2013, þar af 130 karlar (96%). Að meðaltali voru 5 konur í íslenskum fangelsum árið 2013. Flestir fangar í fyrra afplánuðu dóm vegna fíkniefnabrota, en þar á eftir komu auðgunarbrot og ofbeldisbrot.

Hæstaréttarmálum fjölgar á milli ára Málum sem skotið var til Hæstaréttar fjölgaði á milli ára. Árið 2012 var 770 málum skotið til Hæstaréttar, en þau voru 826 árið 2013. Þetta er 7,7% fjölgun á milli ára, frá árinu 2008 hefur málum til Hæstaréttar fjölgað um tæp 19%.

Dómsalur 101 © Ernir Eyjólfsson

255


11

Dómsmál Data on received and concluded cases in the district courts are collected from the Judical Council. Information on Supreme Court cases are gathered from the Office of the Supreme Court. Data on the number of offences is received from The National Commissioner of the Icelandic Police and data on convictions and prisoners are received from The Prison and Probation Administration.

The number of civil cases decreases The number of civil cases concluded in the district courts decreased from 21,349 in 2009 to 14,059 in 2010. Thereof, 12,627 were default proceedings and 1,432 oral cases were concluded.

Cases to the Supreme Court increase The number of cases to the Supreme Court was 777 in 2012 and 826 in 2013, this is a 7.7% increase. Since 2008 the cases to the Supreme court has increased by nearly 19%

A total of 3,992 criminal cases concluded in 2010 The number of criminal cases concluded in district courts in 2010 was 3,992, whereof 99% came from the Police Commissioners and 1% came from the Prosecutor General or 218 cases. A total of 1,129 bankruptcies were decreed by the District Courts, whereof 139 cases were bankruptcy petitions against individuals and 990 against legal persons.

96% of prisoners are men The average number of prisoners in 2013 was 135, thereof 130 men, 96%. Five women on average served a sentence in Icelandic prisons. The highest number of prisoners in 2013 was serving a sentence for drug crimes and crimes of acquisition/forgery, crimes of violence came second and third.

Vissir þú Did you know 96% fanga eru karlar 96% of prisoners are males 256

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


11

Justice 11.1 Hæstaréttarmál 2008–2013 Supreme Court cases 2008–2013 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Málum skotið til Hæstaréttar#Cases appealed to the Supreme Court Áfrýjanir og kærur alls#Cases appealed, total Áfrýjanir alls#Ordinary cases appealed Einkamál#Civil cases Opinber mál#Criminal cases Kærur alls#Cases of special appeal Einkamál# Civil cases Opinber mál#Criminal cases

697 362 256 106 335 147 188

782 413 317 96 369 155 214

726 304 216 88 422 206 216

703 325 251 74 378 227 151

770 346 257 89 424 221 203

826 389 285 104 437 255 182

Dómar og aðrar ákvarðanir#Judgments delivered Áfrýjanir og kærur alls#Cases appealed, total Áfrýjanir alls#Ordinary cases appealed Dómar í einkamálum#Judgments delivered in civil cases Dómar í opinberum málum#Judgments delivered in criminal cases Kærur alls#Cases of special appeal Dómar í einkamálum#Judgments delivered in civil cases Dómar í opinberum málum#Judgments delivered in criminal cases

630 307 206 101 323 147 176

654 298 205 93 356 145 211

710 321 240 81 389 181 208

649 264 193 71 385 243 142

710 289 211 78 421 218 203

764 340 250 90 424 247 177

55Skrifstofa Hæstaréttar.#Office of the Supreme Court.

Mynd 11.1  Hæstaréttarmál á hverja 100.000 íbúa 1979–2013 Figure 11.1  Supreme Court cases per 100,000 population 1979–2013 300

Fjöldi Number

250 200 150 100 50 0

1979

1982

1985

1988

1991

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

257


11

Dómsmál 11.2 Dómar Hæstaréttar 2009–2013 Supreme Court Judgments 2009–2013 2009

2010

2011

2012

2013

Opinber mál#Criminal cases Eftir tegund mála#By type of cases Áfengislagabrot#Offences against the Alcoholic Beverages Act Ávana- og fíkniefnabrot#Drug offences Hegningarlagabrot#Offences against the General Penal Code Fjármunabrot#Offences against property Kynferðisbrot#Sexual offences Ofbeldisbrot#Violence against the person Annað#Other Umferðarlagabrot#Traffic offences Ölvunarakstur#Driving while intoxicated Annað#Other Annað#Other Kærumál#Interlocutory and summary appeals

304 1 9 63 14 21 23 5 14 4 10 6 211

290 1 8 57 13 19 19 6 7 6 1 6 211

213 – 9 57 16 13 24 4 3 1 2 2 142

281 1 6 65 20 20 19 6 5 2 3 1 203

267 – 8 70 17 19 24 10 6 1 5 6 177

Eftir dómsniðurstöðu#By outcome Héraðsdómur óraskaður#Sustained Héraðsdómi breytt, þ.a:#Altered, i.e: Refsing þyngd#Punishment increased Refsing milduð#Punishment reduced Sakfelling á sýknuðum#Convictions of acquitted persons Sýknun á sakfelldum#Acquittals of convicted persons Annað#Other Héraðsdómur ómerktur#District Court invalidated Vísað frá héraðsdómi#Dismissed from District Courts Vísað frá Hæstarétti#Dismissed from Supreme Court

304 224 62 22 12 – 7 21 5 2 11

290 199 68 26 24 1 4 13 2 – 21

213 144 47 8 9 2 7 21 17 – 5

281 203 63 9 10 1 3 40 6 2 7

267 175 71 22 10 2 8 29 7 0 14

Einkamál#Civil cases Eftir tegund mála#By type of case Barnsfaðernismál#Paternity cases Forræðismál#Custody cases Eignarréttarmál#Property rights cases Erfðamál#Cases under inheritance law Hjónaskilnaðarmál o.fl.#Divorce cases Kaup- og kjaramál#Wage and salary cases Kærumál#Interlocutory and summary appeals Aðfarargerðir#Enforcement Gjaldþrotamál#Bankruptcy cases Nauðungarsala#Forced auctions Þinglýsing#Registrations of property Annað#Other Meiðyrðamál#Libel cases Opinber gjöld#Tax cases Samningar#Contracts Skaðabótamál#Torts cases Skuldamál#Debt cases Vátryggingarmál#Insurance cases Víxilmál#Bill-of-exchange cases Önnur mál#Other cases

350 2 9 26 0 4 16 145 18 13 7 9 98 5 5 27 59 19 7 – 26

413 – 4 31 1 2 19 183 19 32 7 6 119 2 6 41 82 16 5 – 21

436 – 2 16 – 2 17 243 21 68 3 6 145 7 5 41 54 21 4 1 23

429 – 5 10 0 1 4 218 16 67 7 1 127 6 3 41 64 39 4 1 33

498 3 13 11 – – 14 248 31 72 11 5 129 3 2 32 60 50 13 – 49

Eftir dómsniðurstöðu#By outcome Héraðsdómur óraskaður#Sustained Héraðsdómi breytt#Altered Héraðsdómur ómerktur#District Court invalidated Vísað frá héraðsdómi#Dismissed from District Courts Vísað frá Hæstarétti#Dismissed from Supreme Court Fellt niður með dómi#Discontinued

350 199 106 20 9 12 4

413 215 143 17 29 8 1

436 268 113 25 10 18 2

429 262 123 9 16 16 3

498 330 135 12 7 7 7

55Skrifstofa Hæstaréttar.#Office of the Supreme Court.

258

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


11

Justice 11.3 Afgreidd mál frá héraðsdómum 2008–2010 Cases concluded in District Courts 2008–2010 Reykjanes VesturAlls Reykja- Southland Total vík west West

Vestfirðir Westfjords

Norður- Norðurland land vestra eystra Austur- SuðurNorth- Northland land west east East South

2008 Almenn einkamál#Civil cases Munnlega flutt mál#Oral proceedings Útivistarmál#Default proceedings Opinber mál#Criminal cases Frá ríkissaksóknara#From the State Prosecutor Frá lögreglustjórum#From Police Commissioners Gjaldþrotaúrskurðir#Bankruptcy orders Einstaklinga#Of individuals Lögaðila#Of legal persons

18.492 11.554 1.214 825 17.278 10.729 5.784 1.930 179 76 5.605 1.854 960 494 202 92 758 402

3.991 224 3.767 1.390 37 1.353 254 53 201

461 20 441 515 4 511 34 13 21

255 8 247 134 11 123 26 10 16

200 12 188 199 3 196 8 0 8

740 35 705 421 20 401 60 14 46

291 29 262 181 10 171 30 11 19

1.000 61 939 1.014 18 996 54 9 45

2009 Almenn einkamál#Civil cases Munnlega flutt mál#Oral proceedings Útivistarmál#Default proceedings Opinber mál#Criminal cases Frá ríkissaksóknara#From the State Prosecutor Frá lögreglustjórum#From Police Commissioners Gjaldþrotaúrskurðir#Bankruptcy orders Einstaklinga#Of individuals Lögaðila#Of legal persons

21.349 13.141 1.593 1.028 19.756 12.113 4.428 1.498 243 98 4.185 1.400 1.025 533 112 41 913 492

5.045 346 4.699 1.127 66 1.061 265 22 243

568 55 513 311 7 304 29 4 25

238 12 226 36 7 29 14 2 12

178 14 164 218 8 210 18 3 15

697 49 648 449 30 419 49 8 41

379 22 357 160 8 152 34 5 29

1.103 67 1.036 629 19 610 83 27 56

2010 Almenn einkamál#Civil cases Munnlega flutt mál#Oral proceedings Útivistarmál#Default proceedings Opinber mál#Criminal cases Frá ríkissaksóknara#From the State Prosecutor Frá lögreglustjórum#From Police Commissioners Gjaldþrotaúrskurðir#Bankruptcy orders Einstaklinga#Of individuals Lögaðila#Of legal persons

14.059 1.432 12.627 3.992 218 3.774 1.129 139 990

8.706 921 7.785 1.017 89 928 465 36 429

3.278 293 2.985 1.158 66 1.092 401 58 343

364 34 330 470 9 461 44 5 39

119 9 110 58 9 49 25 6 19

108 12 96 125 1 124 11 0 11

441 37 404 415 20 395 61 5 56

252 52 200 122 3 119 20 4 16

791 74 717 627 21 606 102 25 77

Hlutfallsskipting milli héraðsdóma# Percent distribution between District Courts 2008 Almenn einkamál#Civil cases Opinber mál#Criminal cases Gjaldþrotaúrskurðir#Bankruptcy orders

100,0 100,0 100,0

62,5 33,4 51,5

21,6 24,0 26,5

2,5 8,9 3,5

1,4 2,3 2,7

1,1 3,4 0,8

4,0 7,3 6,3

1,6 3,1 3,1

5,4 17,5 5,6

2009 Almenn einkamál#Civil cases Opinber mál#Criminal cases Gjaldþrotaúrskurðir#Bankruptcy orders

100,0 100,0 100,0

61,6 33,8 52,0

23,6 25,5 25,9

2,7 7,0 2,8

1,1 0,8 1,4

0,8 4,9 1,8

3,3 10,1 4,8

1,8 3,6 3,3

5,2 14,2 8,1

2010 Almenn einkamál#Civil cases Opinber mál#Criminal cases Gjaldþrotaúrskurðir#Bankruptcy orders

100,0 100,0 100,0

61,9 25,5 41,2

23,3 29,0 35,5

2,6 11,8 3,9

0,8 1,5 2,2

0,8 3,1 1,0

3,1 10,4 5,4

1,8 3,1 1,8

5,6 15,7 9,0

55Dómstólaráð.#The Judical Council. // www.hagstofa.is/domsmal#www.statice.is/justice

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

259


11

Dómsmál 11.4 Málatími afgreiddra mála voru frá héraðsdómum 2008–2010 Length of Distric Court proceedings in cases concluded 2008–2010 Fjöldi mála Number of cases 2008 2009 Almenn einkamál#Civil cases Munnlega flutt mál#Orally pleaded Alls#Total 0–3 mánuðir#months 3–6 mánuðir#months 6–9 mánuðir#months 9–12 mánuðir#months 1–2 ár#years 2–3 ár#years >3 ár#>3 year Útivistarmál#Concluded by judgment Alls#Total 0–30 dagar#days 31–60 dagar#days 61–90 dagar#days 3–6 mánuðir#months 6–9 mánuðir#months 9–12 mánuðir#months >1 ár#>1 year Opinber mál#Criminal cases Frá ríkissaksóknara#From the State Prosecutor Alls#Total 0–30 dagar#days 31–60 dagar#days 61–90 dagar#days 3–6 mánuðir#months 6–9 mánuðir#months 9–12 mánuðir#months >1 ár#>1 year Frá lögreglustjórum#From Police Commissioners Alls#Total 0–30 dagar#days 31–60 dagar#days 61–90 dagar#days 3–6 mánuðir#months 6–9 mánuðir#months 9–12 mánuðir#months >1 ár#>1 year

2010

Hlutfall málafjölda á tímabili Percent of cases in period 2008 2009 2010

1.214 124 323 356 195 178 29 9

1.593 160 466 460 244 213 39 11

1.432 90 289 350 361 274 60 8

100,0 10,2 26,6 29,3 16,1 14,7 2,4 0,7

100,0 10,0 29,3 28,9 15,3 13,4 2,4 0,7

100,0 6,3 20,2 24,4 25,2 19,1 4,2 0,6

17.278 13.656 2.459 692 414 40 10 7

19.756 12.455 4.628 1.622 927 91 21 12

12.627 5.386 3.666 2.076 1.040 251 162 46

100,0 79,0 14,2 4,0 2,4 0,2 0,1 0,0

100,0 63,0 23,4 8,2 4,7 0,5 0,1 0,1

100,0 42,7 29,0 16,4 8,2 2,0 1,3 0,4

179 28 46 36 49 12 2 6

243 57 53 39 71 15 5 3

218 35 45 28 77 26 4 3

100,0 15,6 25,7 20,1 27,4 6,7 1,1 3,4

100,0 23,5 21,8 16,0 29,2 6,2 2,1 1,2

100,0 16,1 20,6 12,8 35,3 11,9 1,8 1,4

5.605 3.684 1.058 413 329 85 23 13

4.185 2.593 857 244 33 111 29 20

3.774 2.399 719 296 242 75 26 17

100,0 65,7 18,9 7,4 5,9 1,5 0,4 0,2

100,0 62,0 20,5 5,8 7,9 2,7 0,7 0,5

100,0 63,6 19,1 7,8 6,4 2,0 0,7 0,3

55Dómstólaráð.#The Judical Council. // www.hagstofa.is/domsmal#www.statice.is/justice

Vissir þú Did you know Árið 1914 voru 3,2 fangar á hverja 100.000 íbúa í Reykjavík There were 3.2 prisoners per 100,000 population in Reykjavík in 1914

260

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


11

Justice 11.5 Skráð afbrot hjá lögreglustjóraembættum 2011–2013 Offenses registered by the police 2011–2013 Allt landið1#Whole country1 Afbrot á 10.000 íbúa Heildarjöldi Per 10,000 inh. Total

Fjöldi#Number Höfuðborgarsvæðið Landsbyggð#Outside Capital region capital region

Alls brot 2011#Total offences 2011 Alls brot 2012#Total offences 2012 Alls brot 2013#Total offences 2013

1.787,4 1.928,1 1.644,9

57.021 61.837 53.255

33.855 36.413 30.960

22.829 25.219 22.019

Brot gegn valdstjórninni# Offences against public authorities 2011 2012 2013

9,2 11,2 9,9

295 358 321

178 240 223

117 118 98

9,2 8,3 6,5

292 265 212

158 146 125

129 112 83

Kynferðisbrot#Sexual offences 2011 2012 2013

11,0 11,0 22,6

365 367 731

220 236 416

143 129 312

Líkamsmeiðingar#Assaults 2011 2012 2013

33,8 35,6 36,7

1.078 1.142 1.188

647 735 766

431 404 413

Brot gegn friðhelgi einkalífs# Offences against personal liberty 2011 2012 2013

15,9 18,6 17,5

507 596 565

314 368 351

192 223 211

Auðgunarbrot#Offences of acquisition 2011 2012 2013

221,3 200,8 185,8

7.059 6.439 6.014

5.430 4.989 4.751

1.523 1.366 1.197

Eignaspjöll#Offences against property 2011 2012 2013

76,1 64,3 56,1

2.428 2.062 1.817

1.536 1.300 1.199

891 762 618

Nytjastuldur# Unlawful use of motor vehicles 2011 2012 2013

12,8 9,4 6,8

407 302 221

328 238 182

79 64 39

Fíkniefnabrot#Drug crimes 2011 2012 2013

59,1 63,9 67,4

1.885 2.049 2.183

1.179 1.321 1.514

706 728 669

Áfengislög#Alcoholic beverages Act 2011 2012 2013

20,8 20,1 21,9

665 644 710

308 327 381

357 317 329

Skjalafals#Forgery 2011 2012 2013

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

261


11

Dómsmál 11.5 Skráð afbrot hjá lögreglustjóraembættum 2011–2013 Offenses registered by the police 2011–2013 Allt landið1#Whole country1 Afbrot á 10.000 íbúa Heildarjöldi Per 10,000 inh. Total Umferðarlagabrot#Traffic offences 2011 2012 2013 Öll önnur brot#Other offences 2011 2012 2013 1

Fjöldi#Number Höfuðborgarsvæðið Landsbyggð#Outside Capital region capital region

1.264,6 1.419,5 1.152,7

40.343 45.525 37.320

22.694 25.162 19.886

17.647 20.362 17.433

55,3 65,1 60,9

1.763 2.088 1.973

898 1.351 1.166

645 634 617

Undir heildarfjölda falla mál sem eru óstaðsett eftir lögregluumdæmum. Þau voru 337 árið 2011, 205 árið 2012 og 276 árið 2013. Flest falla þessi mál undir flokkinn „Öll önnur brot“ og eru skráð hjá Ríkislögreglustjóra og Ríkissaksóknara.#Included in Total are cases that cannot be assigned to individual police jurisdictions and most of them fall within the category “other offences" and are registerd by the National Commissioner of Police and the Office of the Prosecutor General. These cases were 337 in 2011, 205 in 2012 and 276 in 2013.

55Ríkislögreglustjóri.#The National Commissioner of the Icelandic Police.

11.6 Fangar 1998–2013 Prisoners 1998–2013

Alls1 Total1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1

91 79 71 87 85 98 100 97 97 103 118 116 134 136 124 135

Meðalfjöldi afplánunarfanga í fangelsum Average number of prisoners Karlar#Males Konur#Females Á 100.000 Á 100.000 Á 100.000 íbúa íbúa íbúa Per 100,000 Alls Per 100,000 Alls Per 100,000 population Total population Total population 33,2 28,5 25,3 30,5 29,6 33,9 34,2 32,8 31,9 33,3 36,8 36,6 42,2 42,5 38,7 41,6

86 76 69 84 80 93 95 91 93 99 112 110 130 129 119 130

62,7 54,8 49,0 58,8 55,6 64,3 64,8 61,3 60,1 62,0 68,4 68,1 41,0 40,3 37,0 40,0

5 3 2 3 5 5 5 6 4 4 6 6 4 7 5 5

3,7 2,2 1,4 2,1 3,5 3,5 3,4 4,1 2,9 2,9 3,8 3,8 1,2 2,2 1,6 1,6

Fangar sem luku afplánun á árinu, % Prisoners completing sentences that year, % Karlar Konur Males Females 92 95,5 95,7 92,9 90,0 94,7 91,6 90,8 92,1 92,7 89,8 87,7 93,0 91,0 90,4 93,0

8,0 4,5 4,3 7,1 10,0 5,3 8,4 9,2 7,9 7,3 10,2 12,3 7,0 9,0 9,6 7,0

Fjöldi afplánunarfanga er afplána óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar.#The number of prisoners serving unconditional prison sentence.

55Fangelsismálastofnun ríkisins.#Prison and Probation Administration.

262

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


11

Justice 11.7 Tilefni fangavistar 2003–2013 Reasons for prison sentence 2003–2013 Auðgunar- Nytjataka og brot/ umferðarskjalafals lagabrot Crimes Motor of acquisi- vehicle theft tion/ and traffic forgery offences

Fíkniefnabrot Drug crimes

Kynferðisbrot Sexual crimes

Ofbeldisbrot Crimes of violence

Annað Other

Alls1 Total1

Manndráp/ tilraun til manndráps Murder

Alls#Total 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

324 315 306 331 288 313 331 326 366 389 373

15 13 15 20 22 24 23 22 22 26 25

86 108 83 78 66 58 58 83 92 103 82

53 39 34 52 32 30 31 11 21 31 27

91 76 96 112 91 89 98 113 109 109 114

30 36 27 28 42 40 33 40 44 47 52

32 31 27 29 23 52 54 36 51 50 55

17 12 24 12 12 20 34 21 27 23 18

Karlar#Males 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

307 292 283 312 270 286 301 309 341 359 350

13 11 13 18 20 23 22 21 21 24 22

79 100 74 71 61 50 43 76 83 90 78

51 33 33 48 29 26 28 8 18 27 25

86 71 89 108 84 79 92 109 101 100 105

30 36 27 28 42 40 33 40 44 47 52

31 29 26 27 23 50 51 36 50 48 52

17 12 21 12 11 18 32 19 24 23 16

17 23 23 19 18 27 30 17 25 30 23

2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3

7 8 9 7 5 8 15 7 9 13 4

2 6 1 4 3 4 3 3 3 4 2

5 5 7 4 7 10 6 4 8 9 9

– – – – – – – – – – –

1 2 1 2 – 2 3 – 1 2 3

– – 3 – 1 2 2 2 3 – 2

Konur#Females 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1

Fjöldi fanga sem luku afplánun óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar á árinu og þeirra sem inni sátu í lok árs. Brot eru lögð að jöfnu við fjölda fanga. Ef um fleiri en eitt brot er að ræða hjá sama einstaklingi er farið eftir aðalbroti, þ.e. því broti sem þyngst viðurlög eru við.#The number of prisoners completing their unconditional prison sentence during the year and those still serving sentence at year end. Crimes are counted as equal to the number of prisoners. A prisoner serving a sentence for more than one crime is recorded under the most serious offence, i.e. the one punishable by the longest sentence.

55Fangelsismálastofnun ríkisins.#Prison and Probation Administration.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

263


12

Verðlag Prices

Hagstofa Íslands reiknar vísitölu neyslu­ verðs, vísitölu byggingarkostnaðar, vísitölu framleiðsluverðs og skyldar verðvísitölur mánaðarlega. Vísitölur varpa ljósi á efnahags- og verðlagsþróun í þjóðfélaginu.

Vísitala neysluverðs Vísitölu neysluverðs er ætlað að mæla verðbreytingar á tilteknu safni vöru og þjónustu sem myndar grunn vísitölunnar. Verði er safnað á umfangsmiklu úrtaki af vörum og þjónustu í vikutíma um miðjan hvern mánuð til þess að mæla verðbreytingar. Grunnur vísitölunnar er endurnýjaður í mars ár hvert og byggist hann m.a. á upplýsingum úr rannsókn á útgjöldum heimilanna. Vísitala neysluverðs er fyrst og fremst mælikvarði á verðbólgu en hún er einnig notuð til verðtryggingar.

Vísitala byggingarkostnaðar Vísitala byggingarkostnaðar mælir breytingar á byggingarkostnaði fjölbýlishúss á höfuðborgarsvæðinu. Verð á byggingaraðföngum, s.s. byggingarefnum og launakostnaði, liggur til grundvallar vísitölunni. Byggingarvísitalan er oft notuð til verðtryggingar á verksamningum.

Vísitala framleiðsluverðs Vísitala framleiðsluverðs mælir verðþróun á framleiðsluvörum innlendra framleiðenda í stóriðju, sjávarútvegi, matvælaframleiðslu og fleiri atvinnugreinum. Grunnur vísitölunnar byggist á heildarverðmæti seldra framleiðsluvara og er uppfærður árlega. Mánaðarlegar verðmælingar byggjast á sölufærslum fyrirtækja í úrtaki vísitölunnar.

Verðbólgan 3,9% á árinu 2013 Verðbólga er langvarandi hækkun á verðlagi, hér skilgreind sem 12 mánaða breyting á vísitölu neysluverðs. Árið 2013 var ársverðbólgan 3,9% en á árinu 2012 hafði hún verið 5,2%. Hlutfallslegt vægi útgjaldaflokka í vísitölu neysluverðs var endurskoðað í apríl 2014. Samanborið við fyrri grunn jókst vægi kostnaðar vegna húsnæðis, hita og rafmagns, en vægi útgjalda vegna ferða og flutninga minnkaði.

Veitingastaðir í miðborginni © Styrmir Kári

265


12

Verðlag Statistics Iceland compiles and publishes the consumer price index, building cost index, producer price index and related price indices every month. Indices reflect economic- and price developments within the society.

labour cost are measured. The building cost index is mainly used for indexation of contracts in the construction industry.

Producer price index The producer price index measures changes in prices received by domestic producers of power intensive metal products, marine products, food products and other industry products. The base for the index is the sum of sold manufacturing products and is updated annually. Price measurements are based on transaction data collected from sampled domestic producers.

Consumer price index The consumer price index measures price changes of a specific basket of goods and services which is the base of the index. Prices of an extensive sample of goods and services are collected for a week during the middle of each month for measuring price changes. The index is rebased in March every year and is mainly based on a household expenditure survey. The consumer price index measures inflation and is used for monetary targeting and indexation of financial obligations according to the law on interest rates and indexation.

Inflation was 3.9% in 2013 Inflation is a prolonged increase in price levels, defined here by 12 month changes of the CPI. In the year 2013 inflation was 3.9% compared to an inflation rate of 5.2% in 2012. When the expenditure base of the consumer price index was revised in April 2014 the In comparison to the previous base the share of expenditure towards housing, water, electricity and other fuels of total expenditure rose while the share of expenditure on transport decreased.

Building cost index for residential housing The building cost index measures changes in the building costs of a residential apartment house in the capital area. Prices of inputs, e.g. building materials and

Mynd 12.1  Ársbreyting vísitölu neysluverðs 2013–2014 Figure 12.1  Consumer price index, annual rate of change 2013–2014

6 5 4 3

%

2 1 0 J

F

M

A

M

J

J 2013

266

Á

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

Á

S

2014 LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.1 Vísitala neysluverðs 1939–2013 Consumer price index 1939–2013

Ár Year

Árlegt meðaltal Annual average

Meðalbreyting frá fyrra ári, %1

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

102,9 128,0 159,7 205,6 256,2 267,8 277,2 292,7 315,0 321,5 330,2 420,0 536,6 602,5 599,5 605,6 631,0 695,4 724,2 767,3 777,6 792,5 830,3 921,2 1.040,7

• 24,4 24,8 28,7 24,6 4,5 3,5 5,6 7,6 2,1 2,7 27,2 27,8 12,3 -0,5 1,0 4,2 10,2 4,1 6,0 1,3 1,9 4,8 10,9 13,0

Ár Year

Árlegt meðaltal Annual average

Meðalbreyting frá fyrra ári, %1

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1.243,2 1.332,5 1.475,1 1.524,5 1.767,7 2.150,8 2.432,9 2.588,0 2.857,1 3.490,2 4.992,2 7.436,5 9.829,0 12.822,1 18.473,4 26.870,9 42.603,4 64.274,1 97.064,7 178.866,5 231.042,6 305.843,4 370.898,8 440.498,5 552.634,3

19,5 7,2 10,7 3,3 16,0 21,7 13,1 6,4 10,4 22,2 43,0 49,0 32,2 30,5 44,1 45,5 58,5 50,9 51,0 84,3 29,2 32,4 21,3 18,8 25,5

Ár Year

Árlegt meðaltal Annual average

Meðalbreyting frá fyrra ári, %1

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

669.127,5 768.405,7 820.625,7 851.521,5 886.505,0 899.722,0 914.592,0 935.346,0 952.183,0 968.161,0 1.001.228,0 1.051.929,0 1.121.733,0 1.176.072,0 1.200.689,0 1.239.398,0 1.289.223,0 1.376.602,0 1.445.799,3 1.625.167,9 1.820.241,0 1.918.474,4 1.995.233,1 2.098.703,9 2.179.971,5

21,1 14,8 6,8 3,8 4,1 1,5 1,7 2,3 1,8 1,7 3,4 5,1 6,6 4,8 2,1 3,2 4,0 6,8 5,0 12,4 12,0 5,4 4,0 5,2 3,9

@@ Janúar–mars 1939=100. Heiti vísitölunnar var breytt úr vísitölu vöru og þjónustu í vísitölu neysluverðs án húsnæðis í mars 1995. Vísitalan er keðjutengd

á grunnum með gildistíma frá janúar 1939, mars 1950, mars 1959, janúar 1968, janúar 1981, febrúar 1984, maí 1988, nóvember 1992 og í mars á hverju ári frá 1997.#January–March 1939=100. The index is chain linked with bases that took effect in January 1939, March 1950, March 1959, January 1968, January 1981, February 1984, May 1988, November 1992 and in March every year after 1997. 1 Average change from previous year, %.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

Mynd 12.2  Vísitala neysluverðs 1988–2013 Figure 12.2  Consumer price index 1988–2013 450 400

1988=100

350 300 250 200 150 100

1988

1993 Vísitala neysluverðs Consumer price index

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

1998

2003

2008

2013

Vísitala neysluverðs án húsnæðis Consumer price index less housing cost

267


12

Verðlag 12.2 Vísitala neysluverðs eftir mánuðum 1988–2014 Consumer price index by month 1988–2014

Maí 1988=100 May 1988=100 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

268

Árið#Year

Jan.

Febr.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

104,6 126,7 145,5 155,4 161,2 167,8 170,3 173,2 177,1 180,3 183,3 189,6 199,1 212,4 222,6 227,3 234,6 244,1 260,6 273,7 307,7 344,6 363,2 377,7 397,3 412,7 •

-(95,0) 112,6 139,3 149,5 160,2 164,1 169,3 172,1 174,9 178,4 182,4 184,8 195,5 202,4 221,5 224,7 230,1 239,2 249,7 266,9 282,3 334,8 356,8 363,4 387,1 403,3 415,9

-(95,8) 114,2 141,5 150,0 160,4 165,3 169,5 172,3 175,2 178,5 182,0 184,5 194,9 202,8 220,9 224,3 229,4 239,7 249,5 268,0 286,2 336,5 360,9 367,7 391,0 409,9 418,7

-(97,1) 117,4 142,7 150,3 160,6 165,4 169,7 172,0 175,5 178,4 182,7 185,4 196,4 204,0 221,8 226,7 230,7 241,5 252,3 267,1 290,4 334,5 362,9 371,2 395,1 410,7 419,7

-(98,3) 119,9 143,1 151,0 160,6 165,9 169,9 171,8 175,8 179,7 183,1 186,4 197,6 206,5 221,9 227,0 232,0 242,0 255,2 268,7 300,3 336,0 363,8 374,1 398,2 411,5 421,0

100,0 122,3 144,4 152,8 160,5 166,3 169,9 172,1 176,9 179,4 183,7 187,3 198,4 209,4 221,8 226,6 233,9 240,7 258,9 271,0 304,4 339,8 365,3 377,6 398,1 411,3 421,3

103,4 125,9 145,4 154,9 161,1 166,2 170,1 172,3 176,7 179,8 184,0 188,8 199,1 212,6 222,8 226,8 235,7 242,4 261,9 272,4 307,1 344,5 364,1 379,5 400,1 413,5 422,8

107,0 126,8 146,4 156,0 161,4 167,7 170,4 172,8 176,9 180,1 183,6 189,5 200,1 214,2 223,0 226,5 234,6 242,7 263,1 273,0 310,0 345,1 361,7 379,9 397,2 412,4 422,1

109,3 128,5 146,8 157,2 161,4 169,2 170,5 173,5 178,0 180,6 182,6 190,2 199,1 214,9 221,8 226,3 234,6 243,2 264,0 273,1 312,8 346,9 362,6 380,9 396,6 413,8 423,1

110,0 131,1 146,8 158,1 161,3 169,8 171,0 174,1 178,4 181,3 182,8 191,8 199,5 216,3 222,9 227,9 235,6 246,9 265,6 276,7 315,5 349,6 362,6 383,3 399,6 415,2 422,6

110,4 133,7 147,2 159,3 161,4 170,8 170,8 174,9 178,5 181,9 183,6 193,3 201,5 217,7 224,1 229,0 237,4 248,4 266,2 278,1 322,3 353,6 365,3 384,6 400,7 415,2 •

110,5 135,7 148,2 160,0 161,4 170,8 170,7 174,3 178,6 181,7 184,1 193,3 202,1 218,5 223,7 229,3 237,9 248,0 266,1 279,9 327,9 356,2 365,5 384,6 402,0 416,7 •

110,7 138,6 148,6 159,8 162,2 169,9 170,8 174,2 177,8 181,4 183,7 194,0 202,1 219,5 223,9 230,0 239,0 248,9 266,2 281,8 332,9 357,9 366,7 386,0 402,2 418,9 •

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.2 Vísitala neysluverðs eftir mánuðum 1988–2014 Consumer price index by month 1988–2014 Árið#Year

Jan.

Febr.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ágúst

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

Breyting frá fyrra mánuði, % Change from previous month, % 1988 25,5 3,7 1989 21,1 1,7 1990 14,8 0,5 1991 6,8 0,6 1992 3,7 0,2 1993 4,1 1,2 1994 1,5 -0,4 1995 1,7 0,8 1996 2,3 0,4 1997 1,8 0,3 1998 1,7 0,6 1999 3,4 0,6 2000 5,0 0,8 2001 6,7 0,1 2002 4,8 0,9 2003 2,1 0,4 2004 3,2 0,0 2005 4,0 0,1 2006 6,8 0,3 2007 5,0 0,3 2008 12,4 0,2 2009 12 0,6 2010 5,4 -0,3 2011 4,0 -0,9 2012 5,2 0,3 2013 3,9 0,3 2014 • -0,7

0,8 1,5 1,6 0,3 0,1 0,7 0,1 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 -0,3 -0,2 -0,3 0,2 -0,1 0,4 1,4 0,5 1,1 1,2 1,0 1,6 0,7

0,9 2,7 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,2 -0,1 0,4 0,5 0,8 0,6 0,4 1,1 0,6 0,8 1,1 -0,3 1,5 -0,6 0,6 1,0 1,0 0,2 0,2

1,4 2,2 0,3 0,5 0,0 0,3 0,1 -0,1 0,2 0,7 0,2 0,5 0,6 1,2 0,0 0,1 0,6 0,2 1,1 0,6 3,4 0,4 0,2 0,8 0,8 0,2 0,3

1,8 2,0 0,9 1,2 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,6 -0,2 0,3 0,5 0,4 1,4 0,0 -0,2 0,8 -0,5 1,4 0,9 1,4 1,1 0,4 0,9 0,0 0,0 0,1

3,4 2,9 0,7 1,4 0,4 -0,1 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,8 0,4 1,5 0,5 0,1 0,8 0,7 1,2 0,5 0,9 1,4 -0,3 0,5 0,5 0,5 0,4

3,5 0,7 0,7 0,7 0,2 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 -0,2 0,4 0,5 0,8 0,1 -0,1 -0,5 0,1 0,5 0,2 0,9 0,2 -0,7 0,1 -0,7 -0,3 -0,2

2,1 1,4 0,3 0,8 0,0 0,9 0,1 0,4 0,6 0,3 -0,5 0,4 -0,5 0,3 -0,5 -0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,9 0,5 0,2 0,3 -0,2 0,3 0,2

0,7 2,0 0,0 0,6 -0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,8 0,2 0,7 0,5 0,7 0,4 1,5 0,6 1,3 0,9 0,8 0,0 0,6 0,8 0,3 -0,1

0,4 2,0 0,3 0,8 0,1 0,6 -0,1 0,5 0,1 0,3 0,4 0,8 1,0 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 0,2 0,5 2,2 1,1 0,7 0,3 0,3 0,0 •

0,1 1,5 0,7 0,4 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,3 0,0 0,3 0,4 -0,2 0,1 0,2 -0,2 0,0 0,6 1,7 0,7 0,1 0,0 0,3 0,4 •

0,2 2,2 0,3 -0,1 0,5 -0,5 0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 0,4 0,0 0,5 0,1 0,3 0,5 0,4 0,0 0,7 1,5 0,5 0,3 0,4 0,0 0,5 •

@@ Heiti vísitölunnar var breytt úr vísitölu framfærslukostnaðar í vísitölu neysluverðs í mars 1995, sbr. lög nr. 12/1995. Grunnarnir sem eru keðjutengdir eru frá maí 1988, nóvember 1992 og mars á hverju ári frá 1997. Tölur í svigum eru áætlaðar tölur.#The index was rebased in May 1988, November 1992 and in March every year after 1997 by chain linking. Figures in brackets are estimates.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

269


12

Verðlag 12.3 Vísitala neysluverðs án húsnæðis 1914–2013 Consumer price index less housing cost 1914–2013 Ár Year 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947

Vísitala Breyting, % Index Change, % 109 125 157 257 343 355 452 321 273 265 311 276 240 221 220 221 213 189 188 187 190 191 197 209 211 219 287 367 481 608 635 658 701 758

• 14,7 25,6 63,7 33,5 3,5 27,3 -29,0 -15,0 -2,9 17,4 -11,3 -13,0 -7,9 -0,5 0,5 -3,6 -11,3 -0,5 -0,5 1,6 0,5 3,1 6,1 1,0 3,8 31,1 27,9 31,1 26,4 4,4 3,6 6,5 8,1

Ár Year 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Vísitala Breyting, % Index Change, % 768 787 1.042 1.402 1.595 1.577 1.595 1.669 1.863 1.946 2.075 2.106 2.323 2.595 2.905 3.265 3.905 4.195 4.733 4.889 5.679 7.047 8.054 8.645 9.893 12.336 17.537 26.346 35.186 45.904 66.221 96.500 153.397 230.948

1,3 2,5 32,4 34,5 13,8 -1,1 1,1 4,6 11,6 4,5 6,6 1,5 10,3 11,7 11,9 12,4 19,6 7,4 12,8 3,3 16,2 24,1 14,3 7,3 14,4 24,7 42,2 50,2 33,6 30,5 44,3 45,7 59,0 50,6

Ár Year 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vísitala Breyting, % Index Change, % 349.043 648.302 844.961 1.120.864 1.351.488 1.607.178 2.031.192 2.484.120 2.849.972 3.052.947 3.178.768 3.334.261 3.390.362 3.438.990 3.530.897 3.587.011 3.624.560 3.712.071 3.845.289 4.107.538 4.297.758 4.329.762 4.420.496 4.459.928 4.675.595 4.793.299 5.377.520 6.243.886 6.712.081 6.970.916 7.338.964 7.621.085

51,1 85,7 30,3 32,7 20,6 18,9 26,4 22,3 14,7 7,1 4,1 4,9 1,7 1,4 2,7 1,6 1,0 2,4 3,6 6,8 4,6 0,7 2,1 0,9 4,8 2,5 12,2 16,1 7,5 3,9 5,3 3,8

@@ Júlí 1914 =100; 1914–38: verðlag í október; 1939 og síðar: ársmeðaltöl. Heiti vísitölunnar var breytt úr vísitölu vöru og þjónustu í vísitölu neysluverðs

án húsnæðis í mars 1995. Vísitalan er keðjutengd á grunnum með gildistíma frá júlí 1914, janúar 1939, mars 1950, mars 1959, janúar 1968, janúar 1981, febrúar 1984, maí 1988, nóvember 1992 og í mars á hverju ári frá 1997.#July 1914=100. 1914–38: October prices; 1939 and later: annual averages. The index is chain linked with bases that took effect in July 1914, January 1939, March 1950, March 1959, January 1968, January 1981, February 1984, May 1988, November 1992 and in March every year after 1997.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

Vissir þú Did you know Frá myntbreytingunni 1981 hefur verðbólgan mælst lægst 1,5%. Það var árið 1994. Since the currency change in 1981 the lowest inflation measure was 1.5%. That was in 1994. 270

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.4 Hlutfallsleg skipting útgjalda í vísitölu neysluverðs í mars 2013 og mars 2014 Breakdown of the CPI according to the base in March 2013 and March 2014 COICOP-flokkur COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose

Alls#Total 1 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 11 Matur#Food 111 Brauð og kornvörur#Bread and cereals 112 Kjöt#Meat 113 Fiskur#Fish 114 Mjólk, ostar og egg#Milk, cheese and eggs 115 Olíur og feitmeti#Oils and fats 116 Ávextir#Fruit 117 Grænmeti, kartöflur o.fl.#Vegetables including potatoes, etc. 118 Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl.#Sugar, jam, chocolate, etc. 119 Aðrar matvörur#Food products n.e.s. 12 Drykkjarvörur# Non-alcoholic beverages 121 Kaffi, te og kakó#Coffee, tea and cocoa 122 Gosdrykkir, safar og vatn#Mineral waters, soft drinks and juices

Vísitölugrunnur í mars 2013 Base in March 2013

Vísitölugrunnur í mars 2014 Base in March 2014

100,0 14,6 13,1 2,3 2,8 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,4 0,8 1,5 0,4 1,1

100,0 14,6 13,2 2,3 2,9 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,5 0,8 1,4 0,4 1,0

2 21 22

Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Áfengi#Alcoholic beverages Tóbak#Tobacco

3,4 2,0 1,4

3,4 2,0 1,4

3 31 32

Föt og skór#Clothing and footwear Föt#Clothing Skór#Footwear

5,1 4,3 0,8

4,8 4,1 0,7

4 41 42 43 44 45 451 455

Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, water, electricity, gas and other fuels Greidd húsaleiga#Actual rentals for housing Reiknuð húsaleiga#Imputed rentals for housing Viðhald og viðgerðir á húsnæði#Regular maintenance and repair of dwelling Annað vegna húsnæðis#Other services relating to the dwelling Rafmagn og hiti#Electricity, gas and other fuels Rafmagn#Electricity Hiti#Hot water

25,4 4,0 12,7 3,4 1,9 3,3 1,7 1,6

27,2 5,4 13,8 2,8 2,0 3,3 1,8 1,5

5 51 52 53 54 55 56

Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishing and household equipment Húsgögn og heimilisbúnaður o.fl.#Furniture, furnishings and decorations Vefnaðarvörur#Household textiles Raftæki#Electrical appliances Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld#Glassware, tableware and household utensils Verkfæri og tæki fyrir hús og garð#Tools and equipment for house and garden Ýmsar vörur og þjónusta til heimilishalds#Goods and services for routine household maintenance

4,5 1,5 0,3 0,9 0,5 0,3 0,9

4,6 1,5 0,4 0,9 0,5 0,2 0,9

6 61 62

Heilsugæsla#Health Lyf og lækningavörur#Medical products Heilsugæsla#Out-patient services

3,8 1,6 2,1

3,8 1,6 2,1

7 71 711 72

Ferðir og flutningar#Transport Kaup ökutækja#Purchase of vehicles Bílar#Motor car Rekstur ökutækja#Operation of personal transport equipment

17,5 5,9 5,6 9,3

15,5 5,2 4,8 8,1

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

271


12

Verðlag 12.4 Hlutfallsleg skipting útgjalda í vísitölu neysluverðs í mars 2013 og mars 2014 Breakdown of the CPI according to the base in March 2013 and March 2014 COICOP-flokkur COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose

Vísitölugrunnur í mars 2013 Base in March 2013

Vísitölugrunnur í mars 2014 Base in March 2014

1,7 5,8 1,3 0,6 2,3 0,4 1,8 0,1

2,1 4,1 1,3 0,6 2,3 0,4 1,8 0,1

3,3 0,1 3,0

3,2 0,1 2,9

10,3 1,4 0,6 1,8 3,7 1,4 1,5

10,7 1,7 0,3 1,7 4,1 1,3 1,6

1,2

1,1

11 Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants 111 Veitingar#Catering 112 Gisting#Accommodation services

4,6 4,2 0,4

4,7 4,4 0,4

12 121 122 123 124 125 126

6,4 2,7 0,4 1,0 1,2 0,7 0,4

6,3 2,6 0,3 1,0 1,2 0,8 0,4

721 722 723 724 73 732 733 734

Varahlutir#Spare parts and accessories Bensín og olíur#Fuels and lubricants Viðhald og viðgerðir#Maintenance and repairs Annað vegna ökutækja#Other services Flutningar#Transport services Flutningar á vegum#Passenger transport by road Flutningar í lofti#Passenger transport by air Flutningar á sjó#Passenger transport by sea and inland waterway

8 Póstur og sími#Communications 811 Póstur#Postal services 813 Símaþjónusta#Telephone services 9 91 92 93 94 95 96

Tómstundir og menning#Recreation and culture Sjónvörp, myndbönd, tölvur o.fl.#Audiovisual instruments, etc. Tómstundir, stærri tæki o.fl.#Major durables for recreation and culture Tómstundavörur, leikföng o.fl.#Other recreational items Íþróttir, fjölmiðlun og happdrætti#Recreational and cultural services Blöð, bækur og ritföng#Newspapers, books and stationery Pakkaferðir#Package holidays

10

Menntun#Educational services

Ýmsar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Snyrting og snyrtivörur#Personal care Skartgripir, úr o.fl.#Personal effects n.e.s. Félagsleg þjónusta#Social protection Tryggingar#Insurance Fjármálaþjónusta ót.a.s.#Financial services n.e.s. Önnur þjónusta ót.a.s.#Other services n.e.s.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

272

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.5 Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 2013–2014 Consumer price index by groups of commodities 2013–2014 2013 Maí Ágúst

Nóv.

Febr.

2014 Maí

Ágúst

231,9 214,2 217,3 238,0 190,9 306,3 207,7 222,6 222,8 192,6 207,2 232,0 190,4 245,2 176,2

233,5 214,6 217,7 239,5 193,8 305,3 214,8 226,7 210,8 180,1 209,9 231,7 191,0 246,7 176,6

234,6 214,8 218,3 238,4 192,4 305,8 215,9 227,8 213,1 181,4 214,4 231,3 188,6 244,0 174,2

236,1 213,7 217,0 238,2 190,7 309,1 215,9 226,6 215,6 173,7 213,1 229,9 188,0 233,7 176,1

237,1 213,8 217,4 238,3 190,3 309,7 215,7 215,7 210,5 181,1 214,9 231,3 186,5 232,5 174,5

291,1 212,5 419,1

290,3 211,6 418,8

290,8 212,2 418,8

297,4 215,9 431,4

298,1 216,2 433,1

297,2 215,8 430,9

143,7 143,7 144,4

149,6 150,1 147,5

143,7 144,4 140,5

151,5 151,8 150,3

144,2 143,6 148,1

149,8 149,4 152,4

143,0 144,0 137,8

Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, electricity and heating Greidd húsaleiga#Actual rentals for housing Reiknuð húsaleiga#Imputed rentals for housing Viðhald og viðgerðir á húsnæði#Regular maintenance Annað vegna húsnæðis#Other services relating to the dwelling Rafmagn og hiti#Electricity, gas and other fuels Rafmagn#Electricity Hiti#Hot water

301,5 387,0 303,0 265,9 376,2 213,0 218,6 200,6

307,0 397,4 309,5 270,9 376,2 213,2 218,6 201,2

312,1 400,6 317,5 270,9 376,2 217,1 222,1 205,3

316,0 413,8 321,8 271,7 376,2 217,3 222,5 205,3

321,3 420,0 328,1 271,6 389,0 220,3 226,1 207,6

326,9 424,2 337,6 273,8 389,0 220,0 225,4 207,7

328,3 428,1 338,4 275,7 389,0 221,3 226,2 209,5

51 52 53 54 55 56

Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.# Furnishing and household equipment Húsgögn og heimilisbúnaður#Furniture, furnishings, etc. Vefnaðarvörur#Household textiles Raftæki#Electrical appliances Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld#Glassware, tableware, etc. Verkfæri og tæki fyrir hús og garð#Tools and equipment Ýmsar vörur og þjónusta#Goods and services

202,7 198,5 231,8 166,5 190,8 212,0 246,4

202,8 200,4 235,1 161,6 196,3 202,6 247,5

203,1 201,4 239,0 158,7 196,9 205,3 249,2

205,7 201,0 241,6 167,9 196,3 204,4 250,8

203,1 197,9 240,8 162,4 196,3 204,0 250,9

203,7 199,9 242,4 161,1 195,9 203,5 251,9

199,4 194,7 240,3 154,4 189,9 204,5 251,8

6 61 62

Heilsugæsla#Health Lyf og lækningavörur#Medical products, etc. Heilsugæsla#Out-patient services

213,3 170,3 246,6

209,9 164,5 246,1

212,0 165,7 249,1

211,3 164,8 248,6

217,9 164,3 262,5

222,1 164,2 271,6

223,6 162,2 277,1

7 71 711 72 721 722 723

Ferðir og flutningar#Transport Kaup ökutækja#Purchase of vehicles Bílar#Motor car Rekstur ökutækja#Operation of personal transport equipment Varahlutir#Spare parts and accessories Bensín og olíur#Fuels and lubricants Viðhald og viðgerðir#Maintenance and repairs

277,3 214,0 214,1 314,1 257,3 355,0 315,2

265,5 207,0 206,3 296,9 254,3 323,9 320,8

267,4 208,2 208,0 303,6 254,6 335,4 322,7

264,7 208,3 207,9 297,6 253,4 324,9 324,0

265,3 208,1 207,6 298,9 254,9 325,9 327,2

265,4 208,1 207,7 298,5 253,0 326,8 329,2

270,6 207,4 206,8 299,8 251,7 327,0 337,6

Vísitölur (mars 1997=100) Indices (March 1997=100)

Febr.

Alls#Total 1 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 11 Matur#Food 111 Brauð og kornvörur#Bread and cereals 112 Kjöt#Meat 113 Fiskur#Fish 114 Mjólk, ostar og egg#Milk, cheese and eggs 115 Olíur og feitmeti#Oils and fats 116 Ávextir#Fruit 117 Grænmeti, kartöflur o.fl.#Vegetables including potatoes 118 Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl.#Sugar, jam, chocolate, etc. 119 Aðrar matvörur#Food products n.e.s. 12 Drykkjarvörur#Non-alcoholic beverages 121 Kaffi, te og kakó#Coffee, tea and cocoa 122 Gosdrykkir, safar og vatn#Mineral waters, soft drinks and juices

229,7 210,4 212,5 236,7 185,2 292,4 204,6 221,5 226,6 177,2 203,6 228,8 194,7 249,5 180,4

230,4 212,1 214,8 237,6 192,0 298,8 207,5 223,5 216,0 178,2 205,7 230,3 191,1 250,7 175,7

2 21 22

Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Áfengi#Alcoholic beverages Tóbak#Tobacco

289,6 211,6 416,4

3 31 32

Föt og skór#Clothing and footwear Föt#Clothing Skór#Footwear

4 41 42 43 44 45 451 455 5

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

273


12

Verðlag 12.5 Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum 2013–2014 Consumer price index by groups of commodities 2013–2014 Vísitölur (mars 1997=100) Indices (March 1997=100)

Febr.

2013 Maí Ágúst

Nóv.

Febr.

2014 Maí

Ágúst

724 73 732 733 734

Annað vegna ökutækja#Other services Flutningar#Transport services Flutningar á vegum#Passenger transport by road Flutningar í lofti#Passenger transport by air Flutningar á sjó#Passenger transport by sea

192,1 300,6 271,7 303,6 217,1

194,2 294,0 280,3 293,2 217,1

194,9 278,7 281,0 273,5 217,1

193,7 279,1 281,0 274,0 217,1

193,7 280,4 281,0 275,7 217,1

194,5 283,1 281,0 279,2 217,1

196,5 320,3 281,0 326,4 217,1

8 811 813

Póstur og sími#Communications Póstur# Postal service Símaþjónusta#Telephone services

138,8 258,0 154,0

140,6 258,0 156,2

144,1 272,8 160,1

158,0 273,3 178,3

158,6 289,9 178,4

153,0 292,0 171,6

158,7 319,3 179,0

9 91 92

172,0 59,8

173,5 59,4

172,7 58,3

181,4 55,6

182,1 54,2

182,3 53,0

181,8 52,1

188,2 197,9

189,0 201,5

191,3 198,6

189,8 206,5

189,7 208,1

193,7 209,3

193,1 207,1

95 96

Tómstundir og menning#Recreation and culture Sjónvörp, myndbönd, tölvur o.fl.#Audiovisual instruments, etc. Tómstundir, stærri tæki o.fl.# Other major durables for recreation and culture Tómstundavörur, leikföng o.fl.#Other recreational items Íþróttir, fjölmiðlun og happdrætti# Recreational and cultural services Blöð, bækur og ritföng#Newspapers, books and stationery Pakkaferðir#Package holidays

177,8 215,0 235,0

180,2 216,6 236,4

180,3 217,3 236,5

200,1 232,5 241,2

202,8 231,3 243,9

203,6 233,2 245,3

203,9 231,4 248,8

10

Menntun#Educational services

212,2

212,2

229,5

244,4

244,4

244,4

263,5

11 111 112

Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants Veitingar#Catering Gisting#Accommodation services

199,2 194,7 277,2

203,5 197,1 313,6

206,1 199,2 325,0

213,7 207,7 315,6

214,4 208,7 311,6

216,5 209,7 334,9

220,5 212,1 367,9

12 121 122 123 124 125 126

Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Snyrting og snyrtivörur#Personal care Skartgripir úr o.fl.#Personal effects n.e.s. Félagsleg þjónusta#Social protection Tryggingar#Insurance Fjármálaþjónusta ót.a.s.#Financial services n.e.s. Önnur þjónusta ót.a.s.#Other services n.e.s.

223,8 233,1 276,2 171,0 295,0 170,1 212,0

225,3 234,9 274,3 171,0 299,2 170,6 214,0

227,0 235,2 280,3 171,0 302,5 176,3 214,5

237,1 245,3 283,8 180,3 319,6 189,0 212,1

237,8 244,2 285,2 181,0 321,0 191,6 217,1

238,5 244,5 284,0 181,0 324,1 187,3 227,7

239,3 243,7 286,3 183,3 327,0 188,1 228,3

93 94

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

274

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.6 Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum, hlutfallsleg skipting 2013–2014 Consumer price index by groups of commodities, percent 2013–2014 2013 Maí Ágúst

Hlutfallsleg skipting Percent breakdown

Febr.

Alls#Total 1 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 11 Matur#Food 111 Brauð og kornvörur#Bread and cereals 112 Kjöt#Meat 113 Fiskur#Fish 114 Mjólk, ostar og egg#Milk, cheese and eggs 115 Olíur og feitmeti#Oils and fats 116 Ávextir#Fruit 117 Grænmeti, kartöflur o.fl.#Vegetables including potatoes 118 Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl.#Sugar, jam, chocolate, etc. 119 Aðrar matvörur#Food products n.e.s. 12 Drykkjarvörur#Non-alcoholic beverages 121 Kaffi, te og kakó#Coffee, tea and cocoa 122 Gosdrykkir, safar og vatn#Mineral waters, soft drinks and juices

100,0 14,5 12,9 2,3 2,8 0,8 2,4 0,3 1,0 1,2 1,4 0,8 1,6 0,4 1,2

100,0 14,6 13,1 2,3 2,9 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,4 0,8 1,5 0,4 1,1

2014 Maí Ágúst

Nóv.

Febr.

100,0 14,7 13,2 2,3 2,8 0,8 2,5 0,3 1,0 1,3 1,4 0,8 1,5 0,4 1,1

100,0 14,6 13,1 2,3 2,9 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,4 0,8 1,5 0,4 1,1

100,0 14,6 13,1 2,3 2,8 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,5 0,8 1,5 0,4 1,1

100,0 14,5 13,1 2,3 2,8 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,5 0,8 1,4 0,4 1,0

100,0 14,5 13,1 2,3 2,8 0,8 2,5 0,3 1,0 1,2 1,5 0,8 1,4 0,4 1,0

2 21 22

Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages and tobacco Áfengi#Alcoholic beverages Tóbak#Tobacco

3,5 2,0 1,5

3,4 2,0 1,4

3,4 2,0 1,4

3,4 1,9 1,4

3,4 2,0 1,5

3,4 2,0 1,4

3,4 2,0 1,4

3 31 32

Föt og skór#Clothing and footwear Föt#Clothing Skór#Footwear

5,2 4,4 0,8

5,2 4,4 0,8

5,0 4,2 0,8

5,2 4,4 0,8

4,9 4,1 0,8

4,8 4,0 0,8

4,6 3,9 0,7

4 41 42 43 44 45 451 455

Húsnæði, hiti og rafmagn#Housing, electricity and heating Greidd húsaleiga#Actual rentals for housing Reiknuð húsaleiga#Imputed rentals for housing Viðhald og viðgerðir á húsnæði#Regular maintenance Annað vegna húsnæðis#Other serv. relating to the dwelling Rafmagn og hiti#Electricity, gas and other fuels Rafmagn#Electricity Hiti#Hot water

24,8 3,4 12,4 4,0 1,8 3,2 1,7 1,5

25,7 4,1 13,0 3,4 1,9 3,3 1,8 1,6

26,0 4,1 13,3 3,3 1,9 3,4 1,8 1,6

26,1 4,2 13,3 3,3 1,9 3,3 1,8 1,6

26,4 4,3 13,5 3,3 2,0 3,4 1,8 1,6

27,5 5,4 14,0 2,8 2,0 3,3 1,8 1,5

27,5 5,5 14,0 2,8 2,0 3,3 1,8 1,5

5 51 52 53 54 55 56

Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.# Furnishing and household equipment Húsgögn og heimilisbúnaður#Furniture, furnishings, etc. Vefnaðarvörur#Household textiles Raftæki#Electrical appliances Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld#Glassware, tableware, etc. Verkfæri og tæki fyrir hús og garð#Tools and equipment Ýmsar vörur og þjónusta#Goods and services

5,2 2,0 0,4 1,1 0,6 0,3 1,0

4,5 1,5 0,3 0,9 0,6 0,2 0,9

4,4 1,5 0,3 0,9 0,6 0,3 0,9

4,5 1,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,9

4,4 1,5 0,3 0,9 0,5 0,2 0,9

4,6 1,5 0,4 0,9 0,5 0,2 0,9

4,4 1,5 0,4 0,9 0,5 0,2 0,9

6 61 62

Heilsugæsla#Health Lyf og lækningavörur#Medical products, etc. Heilsugæsla#Out-patient services

3,7 1,5 2,1

3,7 1,5 2,1

3,7 1,5 2,1

3,7 1,5 2,1

3,8 1,5 2,2

3,8 1,6 2,2

3,8 1,6 2,2

7 71 711 72 721 722 723 724

Ferðir og flutningar#Transport Kaup ökutækja#Purchase of vehicles Bílar#Motor car Rekstur ökutækja#Operation of personal transp. equipm. Varahlutir#Spare parts and accessories Bensín og olíur#Fuels and lubricants Viðhald og viðgerðir#Maintenance and repairs Annað vegna ökutækja#Other services

17,9 6,3 5,7 9,2 1,5 6,0 1,2 0,6

16,9 5,7 5,4 9,0 1,6 5,5 1,3 0,6

16,9 5,7 5,4 9,2 1,6 5,6 1,3 0,6

16,6 5,7 5,4 8,9 1,6 5,4 1,3 0,6

16,6 5,6 5,3 8,9 1,6 5,4 1,3 0,6

15,5 5,2 4,8 8,2 2,0 4,2 1,3 0,6

15,8 5,1 4,8 8,2 2,0 4,2 1,4 0,6

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

275


12

Verðlag 12.6 Vísitala neysluverðs eftir útgjaldaflokkum, hlutfallsleg skipting 2013–2014 Consumer price index by groups of commodities, percent 2013–2014 Hlutfallsleg skipting Percent breakdown 73 732 733 734

Flutningar#Transport services Flutningar á vegum#Passenger transport by road Flutningar í lofti#Passenger transport by air Flutningar á sjó#Passenger transport by sea

Febr.

2013 Maí Ágúst

Nóv.

Febr.

2014 Maí Ágúst

2,4 0,4 1,9 0,1

2,2 0,4 1,7 0,1

2,1 0,4 1,6 0,1

2,1 0,4 1,6 0,1

2,1 0,4 1,6 0,1

2,2 0,4 1,7 0,1

2,5 0,4 2,0 0,1

3,5 0,1 3,2

3,4 0,1 3,2

3,5 0,1 3,2

3,5 0,1 3,2

3,5 0,1 3,2

3,1 0,1 2,8

3,2 0,1 2,9

10,0 1,5

10,3 1,4

10,2 1,4

10,3 1,4

10,3 1,3

10,7 1,6

10,6 1,6

0,5 2,0 3,5 1,4 1,3

0,6 1,7 3,8 1,4 1,5

0,5 1,7 3,8 1,4 1,5

0,6 1,7 3,8 1,4 1,4

0,6 1,7 3,9 1,4 1,5

0,3 1,7 4,1 1,3 1,6

0,3 1,7 4,1 1,3 1,6

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

11 Hótel og veitingastaðir#Hotels, cafés and restaurants 111 Veitingar#Catering 112 Gisting#Accommodation services

4,3 3,9 0,3

4,7 4,3 0,4

4,7 4,3 0,4

4,6 4,3 0,4

4,6 4,3 0,4

4,8 4,4 0,4

4,8 4,4 0,4

12 121 122 123 124 125 126

6,3 2,7 0,4 0,9 1,2 0,7 0,5

6,4 2,7 0,4 1,0 1,2 0,8 0,4

6,4 2,6 0,4 1,0 1,2 0,8 0,4

6,4 2,6 0,4 1,0 1,2 0,8 0,4

6,4 2,6 0,4 1,0 1,2 0,8 0,4

6,2 2,5 0,3 1,0 1,2 0,8 0,4

6,2 2,5 0,3 1,0 1,2 0,8 0,4

8 Póstur og sími#Communications 811 Póstur#Postal service 813 Símaþjónusta#Telephone services 9 91 92 93 94 95 96

Tómstundir og menning#Recreation and culture Sjónvörp, myndbönd, tölvur o.fl.#Audiovisual instruments, etc. Tómstundir, stærri tæki o.fl.# Other major durables for recreation and culture Tómstundavörur, leikföng o.fl.#Other recreational items Íþróttir, fjölmiðlun og happdrætti#Recreational and cultural services Blöð, bækur og ritföng#Newspapers, books and stationery Pakkaferðir#Package holidays

10

Menntun#Educational services

Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Snyrting og snyrtivörur#Personal care Skartgripir úr o.fl.#Personal effects n..e.s. Félagsleg þjónusta#Social protection Tryggingar#Insurance Fjármálaþjónusta ót.a.s.#Financial services n.e.s. Önnur þjónusta ót.a.s.#Other services n.e.s.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

276

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.7 Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2013–2014 Consumer price index by economic categories 2013–2014 Vísitala (mars 1997=100) Indices (March 1997=100) Vísitala neysluverðs#Consumer Price Index 1 Búvörur án grænmetis#Agricultural products less vegetables 2 Grænmeti#Vegetables 3 Aðrar innlendar mat- og drykkjarvörur#Other domestic food and beverages 4 Aðrar innlendar vörur#Other domestic goods 5 Innfluttar mat- og drykkjarvörur#Imported food and beverages 6 Nýr bíll og varahlutir#Cars and spare parts 7 Bensín#Petrol 8 Innfluttar vörur aðrar#Other imported goods 9 Áfengi og tóbak#Alcohol and tobacco 10 Húsnæði#Housing 11 Opinber þjónusta#Public services 12 Önnur þjónusta#Other services Þar af:#Thereof: Innlendar vörur (liðir 1 til 4)#Domestic goods (items 1 to 4) Búvörur og grænmeti (liðir 1 og 2)#Agricultural products (items 1 and 2) Innlendar vörur án búvöru og grænmetis (liðir 3 og 4)# Domestic goods less agricultural products and vegetables (items 3 and 4) Innfluttar vörur alls (liðir 5 til 9)#Imported goods (items 5 to 9) Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks (liðir 5 til 8)# Imported goods less alcohol and tobacco (items 5 to 8) Kjarnavísitala 1 (VNV án búvöru, grænmetis, ávaxta og bensíns)# Core index 1 (CPI less agricultural products, vegetables, fruits and petrol) Kjarnavísitala 2 (kjarnavísitala 1 án opinberrar þjónustu)# Core index 2 (core index 1 less public services) Kjarnavísitala 3 (kjarnavísitala 2 án áhrifa raunvaxtabreytinga)# Core index 3 (core index 2 less effect of changes in real interest rate ) Kjarnavísitala 4 (kjarnavísitala 2 án reiknaðrar húsaleigu)# Core index 4 (core index 2 less imputed rent) Dagvara#Groceries (perishable items)

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Maí

2013 Ág.

Nóv.

Febr.

2014 Maí

Ág.

230,4 199,9 170,1 222,5 214,0 223,6 213,7 323,8 155,9 291,1 327,2 217,0 239,7

231,9 199,3 188,5 224,5 214,7 225,2 215,1 335,4 153,1 290,3 333,1 219,1 240,4

233,5 204,1 172,2 225,0 216,2 223,1 214,8 324,9 156,6 290,8 338,3 220,0 241,7

234,6 203,9 173,8 224,6 215,9 224,4 214,9 325,9 153,3 297,4 343,6 224,9 243,7

236,1 203,0 164,5 225,2 217,4 223,3 214,5 326,7 154,8 298,1 351,0 224,9 244,8

237,1 202,2 174,1 225,4 216,0 222,1 213,5 327,0 150,8 297,2 352,6 228,6 251,7

209,4 196,4

211,5 198,9

212,6 200,4

212,5 200,4

211,7 198,2

212,1 199,1

218,9 202,1

220,4 201,9

221,3 202,8

221,0 201,5

221,8 202,1

221,5 199,4

193,6

193,5

194,4

192,5

193,2

190,3

228,6

229,5

231,8

233,0

234,9

236,0

230,1

230,8

233,3

234,0

236,1

236,9

232,8

233,6

236,2

237,1

239,3

240,1

112,0 208,3

111,8 209,8

113,0 210,2

113,0 210,3

113,5 209,0

113,9 208,9

277


12

Verðlag 12.7 Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2013–2014 Consumer price index by economic categories 2013–2014 Vísitala (mars 1997=100) Indices (March 1997=100) Hlutfallsleg skipting#Percent breakdown Vísitala neysluverðs#Consumer Price Index 1 Búvörur án grænmetis#Agricultural products less vegetables 2 Grænmeti#Vegetables 3 Aðrar innlendar mat- og drykkjarvörur#Other domestic food and beverages 4 Aðrar innlendar vörur#Other domestic goods 5 Innfluttar mat- og drykkjarvörur#Imported food and beverages 6 Nýr bíll og varahlutir#Cars and spare parts 7 Bensín#Petrol 8 Innfluttar vörur aðrar#Other imported goods 9 Áfengi og tóbak#Alcohol and tobacco 10 Húsnæði#Housing 11 Opinber þjónusta#Public services 12 Önnur þjónusta#Other services Þar af:#Thereof: Innlendar vörur (liðir 1 til 4)#Domestic goods (items 1 to 4) Búvörur og grænmeti (liðir 1 og 2)#Agricultural products (items 1 and 2) Innlendar vörur án búvöru og grænmetis (liðir 3 og 4)# Domestic goods less agricultural products and vegetables (items 3 and 4) Innfluttar vörur alls (liðir 5 til 9)#Imported goods (items 5 to 9) Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks (liðir 5 til 8)# Imported goods less alcohol and tobacco (items 5 to 8) Kjarnavísitala 1 (VNV án búvöru, grænmetis, ávaxta og bensíns)# Core index 1 (CPI less agricultural products, vegetables, fruits and petrol) Kjarnavísitala 2 (kjarnavísitala 1 án opinberrar þjónustu)# Core index 2 (core index 1 less public services) Kjarnavísitala 3 (kjarnavísitala 2 án áhrifa raunvaxtabreytinga)# Core index 3 (core index 2 less effect of changes in real interest rate ) Kjarnavísitala 4 (kjarnavísitala 2 án reiknaðrar húsaleigu)# Core index 4 (core index 2 less imputed rent) Dagvara#Groceries (perishable items)

Maí

2013 Ág.

Nóv.

Febr.

2014 Maí

Ág.

100,0 5,6 0,9 4,7 2,4 3,4 7,0 5,5 16,0 3,4 20,4 8,7 22,0

100,0 5,5 1,0 4,7 2,4 3,4 7,0 5,6 15,6 3,4 20,7 8,7 22,0

100,0 5,6 0,9 4,7 2,4 3,4 7,0 5,4 15,9 3,4 20,9 8,7 21,9

100,0 5,6 0,9 4,7 2,4 3,4 6,9 5,4 15,4 3,4 21,1 8,8 22,0

100,0 5,5 0,9 4,2 2,2 3,8 6,9 4,2 15,8 3,4 22,2 8,6 22,3

100,0 5,5 0,9 4,2 2,2 3,8 6,8 4,2 15,3 3,4 22,3 8,7 22,8

13,5 6,4

13,6 6,5

13,6 6,5

13,5 6,5

12,8 6,4

12,7 6,4

7,1 35,3

7,1 35,1

7,1 35,0

7,0 34,6

6,4 34,1

6,3 33,5

31,9

31,7

31,6

31,1

30,7

30,1

87,1

86,9

87,1

87,2

88,4

88,4

78,4

78,2

78,5

78,3

79,7

79,7

79,3

79,0

79,4

79,3

80,6

80,6

65,4 17,1

64,9 17,2

65,1 17,1

64,8 17,0

65,7 16,9

65,7 16,8

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

278

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.8 Verð nokkurra vörutegunda og þjónustuliða 2010–2014 Retail prices of some commodities and services 2010–2014 Verðlag í ágúst hvert ár Price in August each year Hveiti#Flour Hrísgrjón#Rice Haframjöl#Oatmeal Rúgbrauð, seytt#Rye bread Franskbrauð#White bread Heilhveitibrauð#Whole-wheat bread Lambakjöt, súpukjöt#Lamb, mixed cuts Nautakjöt, gúllas#Beef, stew Kjúklingar#Chicken Kjötfars#Forcemeat Vínarpylsur#Sausages Hangikjötsálegg#Lamb smoked and sliced Ýsa slægð og hausuð#Haddock, gutted Saltfiskur#Salted cod Nýmjólk#Milk Skyr#Skyr (curds) Rjómi#Cream Mjólkurostur 26%#Dairy cheese 26% Egg#Eggs Smjör#Butter Smjörlíki#Margarine Tómatar#Tomatoes Agúrkur#Cucumber Epli, rauð#Apples Appelsínur#Oranges Rúsínur#Raisins Kartöflur#Potatoes Strásykur#Granulated sugar Kaffi, innlent#Coffee Rjómasúkkulaði#Chocolate Coca-cola, 50 cl#Coca-Cola in 50 cl can Vodka, amerískt Smirnoff 0,7 l#Vodka bottle, 700 ml Rauðvín, 0,75 l Montecillo Crianza#Red-wine, 750 ml Bjór, Víking, 50 cl#Beer, Icelandic in 50 cl can Bjór, Heineken Lager, 50 cl#Beer, imported in 50 cl can Brennivín íslenskt, 0,7 l#Aquavitae, 700 ml Vindlingar, 20 stk.#Cigarettes Herraskyrta úr bómull og gerviefni#Men’s shirts Gallabuxur á fullorðinn#Jeans Verð á rafmagni í Reykjavík#Electricity, kWh Verð á heitu vatni í Reykjavík#Geothermal water for space heating Olía til húshitunar#Oil for space heating Bensín (95 oktan), með þjónustu#Petrol (95 octane), full service Kæliskápur, 200–230 lítra#Refrigerator Strætisvagnafargjald fullorðinna í Reykjavík#Bus tickets, Reykjavík Bíómiði á venjulega sýningu#Cinema ticket Myndbandaleiga#Hire of movie Burðargjald undir 20 g bréf innanlands#Postage, domestic mail Þjóðleikhúsmiði#National Theater ticket

Eining Unit

2010

2011

2012

2013

2014

kg 138 138 135 150 kg 439 379 412 436 kg 421 403 461 502 kg 709 678 697 856 kg 386 436 446 507 kg 375 383 380 435 kg 643 835 852 849 kg 2.137 2.330 2.245 2.338 kg 539 733 763 795 kg 368 530 555 609 kg 1.176 1.069 1.164 1.261 kg 3.721 3.872 4.449 4.938 kg 743 939 939 939 kg 1.480 1.957 2.001 1.690 l 105 114 121 122 kg 296 340 400 401 l 823 842 898 913 kg 1.244 1.319 1.379 1.412 kg 533 605 645 707 kg 564 626 673 676 kg 417 441 519 536 kg 299 288 342 352 kg 380 395 407 456 kg 197 235 249 325 kg 255 216 251 283 kg 659 694 771 801 kg 202 192 234 250 kg 231 227 234 268 kg 1.325 1.508 1.873 1.884 100 g 215 166 162 168 dós 122 138 140 153 flaska 4.740 4.769 4.999 4.999 flaska 0 0 0 0 dós 347 365 379 379 dós 345 345 366 366 flaska 4.640 4.699 4.999 5.150 pk. 885 935 979 1.162 stk. 7.019 7.639 8.137 7.961 stk. 12.680 13.396 14.180 11.803 1.000 kWst 10.115 12.123 12.939 13.486 100 m³ 7.299 10.643 11.207 12.054 100 l 10.822 14.472 15.605 15.341 100 l 20.123 24.213 25.588 25.567 stk. 142.022 126.384 119.412 108.306 miði 227 273 273 273 miði 1.099 1.187 1.236 1.282 gjald 591 591 591 651 bréf 75 90 103 103 miði 3.450 3.900 4.400 4.400

141 428 484 909 454 536 901 2.547 799 567 1.277 5.284 939 2.101 128 410 933 1.473 693 695 532 352 439 259 242 767 269 386 1.877 178 146 5.299 1.999 389 373 5.340 1.192 8.828 14.481 13.792 12.285 14.405 25.082 98.635 273 1.299 630 125 4.750

@@ Miðað við verðlag á öllu landinu. Meðalverðum eru reiknuð sem margfeldismeðaltöl.#The prices cover the whole country and the average pices are calculated as the geometric mean.

// www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

279


12

Verðlag 12.9 Vísitala byggingarkostnaðar eftir mánuðum 2010–2014 Building cost index by month 2010–2014

Janúar 2010=100 January 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014

Jan.

Febr.

Mars

Apríl

Maí

Júní

Júlí

Ág.

Sept.

Okt.

Nóv.

Des.

100,0 100,8 112,3 115,8 119,0

101,1 101,4 111,2 116,0 118,9

100,8 101,6 113,0 118,7 118,9

101,1 102,5 113,4 118,7 120,0

100,9 106,7 115,0 118,5 120,0

101,8 107,4 114,9 118,2 120,6

102,1 109,9 115,4 118,7 120,7

102,2 110,8 115,1 118,7 120,7

102,5 110,5 114,8 118,6 120,8

103,0 111,3 115,2 118,7 120,5

100,9 111,4 114,9 119,0 •

100,8 111,6 115,5 119,3 •

@@ Vísitala miðuð við gildistíma.#Index refers to month of application. // www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

Mynd 12.3  Verðþróun á efni og vinnu í byggingarvísitölu 2010–2014 Figure 12.3  Price changes in materials and labour in the building cost index 2010–2014

Janúar January 2010=100

130 125 120 115 110 105 100 95 90

J M M

J

2010

S

N

J M M

J

S

2011

Innlent efni Domestic materials

N

J

M M

J

2012

S

N

J M M

J

2013

Innflutt efni Imported materials

S

N

J

M M

J

S

2014

Vinna Labour

@@ Janúar 2010–apríl 2011: Mynd sýnir verðþróun vinnu miðað við endurreiknaða tímaröð byggingarvísitölu.#January 2010–April 2011: Figure shows price changes of labour using the recalculated building cost index.

280

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


12

Prices 12.10 Vísitala framleiðsluverðs eftir mánuðum 2012–2014 Producer price index by month 2012–2014

Vísitala framleiðslu verðs Producer price index

2014 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí

Útfluttar afurðir Exported products

Útfluttar afurðir án sjávarafurða Exported products excl. marine products

Sjávarafurðir Marine products

Stóriðja Power intensive industry

Matvæli Food production

Annar iðnaður Other manufacturing industries

271,0 268,8 274,6 278,0 273,3 271,3 266,6 257,7 266,2 267,9 270,0 269,8

227,3 239,1 249,9 249,9 237,4 232,6 217,8 207,8 209,4 232,8 230,3 225,7

158,5 158,4 158,1 159,0 159,4 158,8 161,9 160,9 162,8 162,9 163,2 162,6

170,2 172,7 176,3 175,9 175,1 173,3 165,7 167,2 169,7 166,9 171,8 168,8

165,3 165,7 166,8 167,6 167,9 167,8 166,8 167,7 166,9 165,2 167,3 165,6

239,5 245,2 253,4 254,6 246,3 242,5 232,3 223,7 229,3 241,7 242,1 239,5

207,1 217,1 226,3 226,0 215,9 211,2 198,2 190,2 193,9 211,9 211,1 207,1

155,2 159,3 163,0 161,3 159,4 154,5 146,7 145,2 156,5 156,0 161,0 158,7

269,6

230,0

160,5

171,1

166,7

240,8

209,7

156,4

223,1 216,9 213,8 201,2 202,4 203,4 203,1 197,5 203,3 201,6 203,4 198,8

271,2 262,7 253,2 242,4 246,6 250,1 249,9 248,5 252,4 253,6 255,6 249,5

245,4 239,7 235,8 210,1 209,4 208,2 208,0 197,3 203,9 198,7 204,5 190,2

163,7 164,9 166,5 166,3 166,8 166,0 165,8 165,5 166,3 168,7 168,9 168,3

178,5 168,4 171,0 163,9 166,4 168,9 167,9 159,3 171,1 167,1 163,7 173,2

168,6 166,7 168,6 167,0 168,6 169,2 168,6 165,4 169,9 169,5 168,6 172,4

251,6 243,3 237,8 220,1 221,6 222,9 222,6 215,8 222,3 220,0 223,1 214,8

225,4 217,7 215,4 193,4 192,8 192,4 192,1 181,8 189,7 185,1 188,7 179,4

173,5 158,2 161,2 149,8 151,4 153,9 153,2 143,0 157,5 154,3 149,4 158,7

205,7

253,0

212,6

166,5

168,3

168,6

226,3

196,2

155,3

195,5 195,3 193,5 194,5 197,9 199,8 201,4

242,1 239,4 243,0 249,4 250,6 254,0 257,3

189,1 185,4 180,4 178,9 192,0 187,8 196,0

169,1 168,4 168,4 169,6 169,6 169,4 169,6

168,9 179,0 172,4 169,7 161,0 173,0 161,5

171,5 175,5 173,5 174,6 171,3 175,8 171,7

210,5 208,6 206,8 207,8 213,9 214,8 218,9

177,5 176,2 170,8 168,2 177,0 176,3 180,5

152,9 162,2 153,8 146,1 136,8 149,5 136,8

4. ársfj. 2005=100 4th quarter 2005=100 2012 Janúar 213,6 Febrúar 217,7 Mars 223,7 Apríl 224,8 Maí 219,1 Júní 216,5 Júlí 209,3 Ágúst 203,6 September 207,3 Október 215,3 Nóvember 216,2 Desember 214,0 Meðaltal# Average 215,1 2013 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember Meðaltal# Average

Afurðir seldar innanlands Products sold domestically

Útfluttar afurðir án sjávarafurða og stóriðju Exported products excl. marine prod. and power int. industry

@@www.hagstofa.is/verdlagogneysla#www.statice.is/pricesandconsumption

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

281


13

Þjóðhagsreikningar National accounts

Tölur um þjóðhagsreikninga sýna yfirlit yfir efnahagsstarfsemina í þjóðarbúskapnum og einstaka þætti hennar. Ekki er um að ræða bókhald í þeim skilningi að öll viðskipti séu skráð, heldur er athyglinni beint að nokkrum meginhugtökum. Má þar nefna landsframleiðslu, einkaneyslu, samneyslu, fjármunamyndun, viðskiptajöfnuð, launagreiðslur og rekstrarafgang fyrirtækja. Landsframleiðsla sýnir þau verðmæti sem verða til sem niðurstaða af efnahagsstarfseminni og ætluð eru til endanlegra nota. Unnt er að meta þessi verðmæti með tvennum hætti, annars vegar þegar eða þar sem þeim er ráðstafað, hins vegar þar sem þau myndast. Er því ýmist talað um ráðstöfunaruppgjör eða framleiðsluuppgjör. Ráðstöfunaruppgjörið sýnir skiptingu landsframleiðslunnar í einkaneyslu, samneyslu, fjármunamyndun og utanríkisverslun. Framleiðsluuppgjörið sýnir aftur á móti í hvaða atvinnugreinum landsframleiðslan myndast.

Þjóðhagsreikningakerfi Við gerð þjóðhagsreikninga á Íslandi, eins og hjá flestum, ef ekki öllum þjóðum heims, er fylgt þjóðhagsreikningakerfi

Sameinuðu þjóðanna (SNA), en Evrópusambandið og ríki EES fylgja evrópskri útgáfu þess (ESA). Lýsingu á aðferðum við gerð íslenskra þjóðhagsreikninga má finna í Gross National Income Inventory (ESA) 2008. Opinberar tölur um árlega þjóðhagsreikninga ná aftur til ársins 1945, en nokkrir háskólamenn hafa komið að gerð sögulegra þjóðhagsreikninga og ná þær tímaraðir aftur til ársins 1870. Á árinu 2000 hófst gerð ársfjórðungslegra þjóðhagsreikninga og frá 1. ársfjórðungi 2006 hefur árstíðaleiðréttingu einnig verið beitt við gerð þeirra. Í báðum tilvikum ná þessir reikningar aftur til ársins 1997. Frá og með september 2014 hafa þjóðhags­reikningar verið gerðir sam­ kvæmt nýju þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins, ESA 2010. Samfelldar tímaraðir miðað við það kerfi ná aftur til ársins 1997. Fyrir þann tíma voru íslenskir þjóðhagsreikningar færðir samkvæmt þjóðhagsreikningakerfi Sameinuðu þjóðanna, SNA93 og ESA95. Nýr staðall, ESA 2010, var tekinn upp í ríkjum EES í september 2014. Staðalbreytingin er gerð til að endurspegla

Stjórnarráðið © Sverrir Vilhelmsson

283


13

Þjóðhagsreikningar breytingar sem orðið hafa á efnahagslífi og rekstri fyrirtækja síðustu ár.

3,5% hagvöxtur árið 2013 Landsframleiðsla jókst að raungildi um 3,5% á árinu 2013. Hagvöxtur hefur ekki verið meiri frá árinu 2007 og hefur landsframleiðsla ekki verið hærri að raungildi frá árinu 2008. Utanríkisverslun dregur hagvöxtinn áfram því þjóðarútgjöld á árinu 2013 drógust lítillega saman eða um 0,3%. Einkaneysla og samneysla jukust hvor um sig um 0,8% en fjárfesting dróst saman um 2,2%. Útflutningur jókst um 6,9% og á sama tíma jókst innflutningur um 0,4% þannig að verulegur afgangur varð af vöruog þjónustuviðskiptum á liðnu ári, eða 156 milljarðar króna.

afgangi af vöru- og þjónustuviðskiptum leiddi til jákvæðs viðskiptajafnaðar í fyrsta sinn frá árinu 2002. Hann nam rúmum 121 milljarði króna, 6,5% af landsframleiðslu á árinu 2013 og hefur afgangurinn sem hlutfall af landsframleiðslu aldrei verið meiri. Viðskiptakjör versnuðu um 1,1% á árinu 2013 en hinn mikli viðsnúningur á viðskiptajöfnuði milli ára varð til þess að þjóðartekjur jukust mun meira en sem nam vexti landsframleiðslu eða um 11,2%.

Einkaneysla 52,7% af landsframleiðslu Árið 2013 reyndist hlutfall einkaneyslu af landsframleiðslu vera 52,7% sem er svipað og árið 2012 en það fór lægst í 51% árið 2010. Í sögulegu samhengi er þetta hlutfall mjög lágt, en það var á bilinu 55–61% fram til ársins 2007.

Halli á launa- og fjáreignatekjum frá útlöndum minnkaði verulega á síðasta ári samkvæmt tölum Seðlabankans. Það ásamt

Mynd 13.1  Hagvöxtur á Íslandi og í OECD-ríkjum 1991–2013 Figure 13.1  Economic growth rate in Iceland and OECD 1991–2013 12 10 8 6

%

4 2 0 -2 -4 -6

1991

1993

1995

1997

1999

2001

Ísland Iceland

2003

2005

2007

2009

2011

2013

OECD

55Efnahags- og framfarastofnunin.#OECD.

284

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


13

National accounts National accounts are a coherent, consistent and integrated set of macroeconomic accounts, balance sheets and tables based on a set of internationally agreed concepts, definitions, classifications and accounting rules. National accounts provide a comprehensive accounting framework within which economic data can be compiled and presented in a format that is designed for purposes of economic analysis, decisionmaking and policy-making.

driven by a large surplus in the balance of trade while the domestic final expenditure decreased slightly or by 0.3%.

Gross Domestic Product

The increased surplus in the balance of trade in 2013 and much lower deficit in primary income from abroad according to figures from the Central bank of Iceland resulted in a large current account surplus, 121 billion ISK or 6.5% of GDP, compared to current account deficit of 60 billion ISK or 3.4% of GDP in 2012. This is the highest surplus recorded since the compilation of national accounts started in Iceland in 1945 and only in six cases since 1980 has this balance actually been positive.

The core item is the Gross Domestic Product (GDP) which can be reached through two main approaches, the expenditure approach and the production approach. The main components of the expenditure approach are household and government consumption, gross fixed capital formation and exports and imports while the output approach presents the value added by individual industries.

International standards In order to ensure intertemporal and international comparability the national accounts are compiled according to international standards. The Icelandic national accounts are compiled according to the European version of the United Nations System of National Accounts (SNA 2008), i.e. ESA2010, which was implemented in all countries of the EEA in September 2014. For further information on methods applied see Gross National Income Inventory (ESA95) 2008.

3.5% growth in GDP in 2013 The revised annual national accounts for 2013 show a 3.5% increase in Gross Domestic Product (GDP) in real terms. The economic growth in 2013 is mainly

LANDSHAGIR 2014â&#x20AC;&#x192; STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Household and government final consumption increased by 0.8% respectively while gross fixed capital formation decreased by 2.2%. At the same time, exports grew by 6.9% and imports by 0.4%. This resulted in a 156 billion ISK surplus in the balance of trade in goods and services in 2013.

During 2013 the terms of trade deteriorated by 1.1% of the GDP of the previous year having a similar impact on Gross National Income (GNI). Despite this development the improvements in the current account balance led to 11.2% growth in GNI.

Household final consumption 52.7% of GDP In 2013 the share of household final consumption of GDP was 52.7%. Until 2008 this share used to be higher, in the range of 55â&#x20AC;&#x201C;61%, but since then it has diminished considerably. Government final consumption amounted to 24.3% of GDP, almost the same as 2012, 24.4%.

285


13

Þjóðhagsreikningar 13.1 Landsframleiðsla 2009–2013 Gross domestic product 2009–2013 2009

2010

2011

20121

20131

811.628 394.597 240.382 -2.282 1.444.325 787.875 459.377 328.497 646.679 403.696 242.983 1.585.520

827.397 398.341 228.455 -2.611 1.451.582 867.765 482.954 384.810 698.293 437.812 260.481 1.621.053

878.688 415.417 263.693 2.556 1.560.354 954.414 562.698 391.716 814.210 525.795 288.415 1.700.558

946.571 433.120 283.456 -627 1.662.521 1.006.139 576.340 429.800 894.659 563.980 330.679 1.774.001

986.500 455.735 282.749 -8.012 1.716.971 1.043.741 561.037 482.704 887.699 552.821 334.878 1.873.013

-290.035 1.295.485

-262.673 1.358.380

-215.732 1.484.826

-171.700 1.602.301

-34.578 1.838.435

-148.839 55.681 85.514

-93.202 45.142 124.329

-75.528 36.903 103.300

-60.220 12.359 99.121

121.464 8.216 147.826

-290.035 296.422

-262.673 291.297

-215.732 290.037

-171.700 303.131

-34.578 308.205

999.063

1.067.083

1.194.789

1.299.170

1.530.230

-8.209 990.854

-10.540 1.056.543

-12.271 1.182.518

-13.441 1.285.729

-15.945 1.514.285

Magnbreyting frá fyrra ári, %#Volume changes from prev. year, % 1. Einkaneysla#Private final consumption 2. Samneysla#Government final consumption 3. Fjármunamyndun#Gross fixed capital formation 4. Þjóðarútgjöld alls#Gross domestic final expenditure 5. Útflutningur alls#Exports of goods and services Vörur, fob#Goods, fob Þjónusta#Services 6. Frádr.: Innflutningur alls#Less: Imports of goods and services Vörur, fob#Goods, fob Þjónusta#Services 7. Verg landsframleiðsla#Gross domestic product 8. Vergar þjóðartekjur#Gross national income at market prices

-9,9 -1,7 -47,7 -17,9 8,3 9,0 7,0 -22,4 -27,7 -10,1 -5,1 -6,5

-0,2 -3,0 -8,6 -2,3 1,8 -8,0 15,4 4,3 2,8 6,9 -2,9 1,9

2,5 0,2 11,6 3,6 3,4 6,8 -0,8 6,8 6,8 6,7 2,1 4,8

2,0 -1,2 4,3 1,4 3,9 3,4 4,4 4,9 2,3 9,5 1,1 2,7

0,8 0,8 -2,2 -0,3 6,9 3,7 11,3 0,4 -0,3 1,5 3,5 11,2

Verðbreyting frá fyrra ári, %#Price changes from prev. year, % 1. Einkaneysla#Private final consumption 2. Samneysla#Government final consumption 3. Fjármunamyndun#Gross fixed capital formation 4. Þjóðarútgjöld alls#Gross domestic final expenditure 5. Útflutningur alls#Exports of goods and services Vörur, fob#Goods, fob Þjónusta#Services 6. Frádr.: Innflutningur alls#Less: Imports of goods and services Vörur, fob#Goods, fob Þjónusta#Services 7. Verg landsframleiðsla#Gross domestic product

10,6 10,1 16,8 11,3 14,1 4,7 30,5 24,3 19,2 33,8 8,0

2,1 4,1 3,9 2,8 8,2 14,2 1,5 3,5 5,5 0,3 5,3

3,6 4,0 3,4 3,8 6,3 9,1 2,6 9,2 12,4 3,8 2,7

5,6 5,5 3,0 5,0 1,5 -1,0 5,1 4,8 4,8 4,7 3,1

3,4 4,4 2,0 3,6 -3,0 -6,2 0,9 -1,2 -1,7 -0,2 2,1

Verðlag hvers árs, millj. kr.#Million ISK at current prices 1. Einkaneysla#Private final consumption 2. Samneysla#Government final consumption 3. Fjármunamyndun#Gross fixed capital formation 4. Birgðabreytingar#Changes in inventories 5. Þjóðarútgjöld alls#Gross domestic final expenditure 6. Útflutningur alls#Exports of goods and services Vörur, fob#Goods, fob Þjónusta#Services 7. Frádr.: Innflutningur alls#Less: Imports of goods and services Vörur, fob#Goods, fob Þjónusta#Services 8. Verg landsframleiðsla#Gross Domestic Product 9. Launa- og eignatekjur frá útl., nettó# Primary income from abroad, net 10. Vergar þjóðartekjur#Gross national income at market prices 11. Viðskiptajöfnuður án rekstrarframlaga# Balance of current account Vöruskiptajöfnuður fob#Balance of goods Þjónustujöfnuður#Balance of services Launa- og eignatekjur frá útl., nettó# Primary income from abroad, net 12. Afskrift fjármunaeignar#Consumption of fixed capital 13. Hreinar þjóðartekjur á markaðsvirði (13.=10.-12.)# Net national income at market prices 14. Rekstrarframlög frá útlöndum, nettó# Current transfers from abroad, net 15. Ráðstöfunartekjur, nettó#Net national disposable income

1

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

286

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


13

National accounts 13.2 Landsframleiðsla eftir ársfjórðungum 2011–2014 Quarterly gross domestic product 2011–2014 Verðlag hvers árs, millj.kr. Million ISK at current prices

Einkaneysla Samneysla Private Government final con- final consumption sumption

2011 1. ársfjórðungur#quarter 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur 20121 1. ársfjórðungur#quarter 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur 20131 1. ársfjórðungur#quarter 2. ársfjórðungur 3. ársfjórðungur 4. ársfjórðungur 20141 1. ársfjórðungur#quarter 2. ársfjórðungur

Fjármunamyndun BirgðaGross fixed breytingar capital Changes in formation inventories

ÞjóðarVerg útgjöld landsGross framleiðsla domestic ÚtInnGross final ex- flutningur flutningur domestic penditure Exports Imports product

203.140 219.495 217.483 238.570

98.791 105.035 104.463 107.128

53.828 62.036 65.601 82.227

18.363 -4.608 -4.762 -6.437

374.122 381.958 382.785 421.488

202.595 236.497 280.084 235.238

-174.824 -201.066 -215.877 -222.443

401.893 417.390 446.992 434.283

222.623 239.712 228.341 255.895

104.411 109.877 107.055 111.777

72.608 74.927 66.320 69.602

19.329 -11.641 -970 -7.344

418.970 412.875 400.746 429.929

224.352 256.763 283.218 241.806

-209.112 -241.055 -223.002 -221.490

434.211 428.583 460.962 450.245

232.121 247.077 239.127 268.174

110.369 115.897 112.427 117.042

64.004 71.470 72.285 74.989

13.173 -4.421 -6.162 -10.601

419.667 430.023 417.677 449.604

236.881 247.613 302.372 256.876

-205.492 -224.867 -229.133 -228.208

451.056 452.769 490.916 478.272

246.023 263.060

115.416 121.297

72.765 75.807

189 -252

434.392 459.913

220.194 249.649

-207.030 -234.360

447.557 475.202

1,2 -0,1 0,0 -0,6

-7,7 1,3 7,2 26,2

• • • •

4,7 -4,5 0,8 4,3

-5,6 1,0 8,3 -0,1

-2,5 -0,5 5,3 8,0

2,3 -3,4 2,9 0,2

-1,1 0,0 0,4 0,6

-5,9 -7,8 -7,7

• • • •

5,5 -8,7 1,1 -0,7

-3,1 2,0 4,5 -3,4

-2,4 2,0 -3,2 -3,2

4,4 -8,0 5,4

0,2 -0,2 0,0 0,4

-0,5 6,2 1,3 0,1

• • • •

4,0 -2,4 0,2 -0,9

1,6 0,3 9,8 0,0

-0,5 5,5 0,2 1,2

4,8 -4,6 5,8 -1,3

0,6 0,3

4,7 -2,4

• •

4,5 0,1

-5,5 -0,6

3,7 1,9

-1,0 -1,2

Raunbreyting frá fyrra ársfjórðungi, %2 Growth, quarter-on-quarter, %2 2011 1. ársfjórðungur#quarter -0,2 2. ársfjórðungur 1,6 3. ársfjórðungur 0,3 4. ársfjórðungur 0,3 20121 1. ársfjórðungur#quarter 0,9 2. ársfjórðungur 0,3 3. ársfjórðungur -0,2 4. ársfjórðungur 0,9 20131 1. ársfjórðungur#quarter -0,8 2. ársfjórðungur 0,6 3. ársfjórðungur 0,7 4. ársfjórðungur 0,6 20141 1. ársfjórðungur#quarter 1,5 2. ársfjórðungur 1,0 1 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data. 2 Árstíðaleiðrétt.#Seasonally adjusted.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

287


13

Þjóðhagsreikningar 13.3 Landsframleiðsla á mann 1997–2013 GDP per capita 1997–2013 Verg landsframleiðsla á mann í þús. kr. GDP per capita in thous. ISK 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121 20131

Verg landsframleiðsla á mann í dollurm GDP per capita in US dollars Skráð gengi Jafnvirðisgildi dollars dollars Current Current exchange rate PPPs

1.995 2.200 2.336 2.502 2.785 2.928 3.003 3.296 3.576 3.944 4.412 4.847 4.966 5.104 5.340 5.551 5.819

28.100 30.938 32.256 31.723 28.483 32.012 39.122 46.998 56.888 56.514 68.911 55.032 40.185 41.819 46.007 44.391 47.610

Verg landsframleiðsla á mann í evrum GDP per capita in Euros Skráð gengi Jafnvirðisgildi evru evru Current Current exchange rate PPPs

26.784 28.494 29.315 29.711 31.339 32.053 31.790 34.951 36.092 36.831 38.972 41.276 39.884 38.713 39.982 40.174 42.088

24.795 27.607 30.271 34.458 31.827 33.965 34.629 37.814 45.764 44.956 50.361 38.025 28.763 31.525 33.082 34.537 35.838

24.332 25.852 26.898 27.253 28.326 28.889 28.439 31.236 31.897 31.590 33.355 33.825 31.624 31.253 31.884 32.731 33.614

@@ Jafnvirðisgildi (PPP: Purchasing Power Parity) sýnir hvert gengi gjaldmiðils þyrfti að vera til þess að kaupmátturinn væri sá sami í þeim löndum sem

1

borin eru saman. Jafnvirðisgildið ræðst af því hvaða safnvara og þjónusta er lögð til grundvallar, en algengast er að miða við landsframleiðsluna. Ef jafnvirðisgildi er hátt miðað við skráð gengi gefur það til kynna að verðlag í því landi sé hátt í samanburði við það land sem samanburðurinn miðast við. Hlutfallið milli jafnvirðisgildis og skráðs gengis gefur til kynna hversu miklu hærra verðlag landsframleiðslu er í einu landi samanborið við annað.#Purchasing power parities (PPPs) are the rates of currency conversion that equalise the purchasing power of different currencies by eliminating the differences in price levels between countries. In their simplest form, PPPs are simply price relatives which show the ratio of the prices in national currencies of the same good or service in different countries. Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

13.4 Þjóðhagslegur sparnaður og lánahreyfingar 2008–2013 Saving and net lending/borrowing 2008–2013 2008 Verðlag hvers árs, millj. kr.#Million ISK at current prices 1. Hreinar ráðstöfunartekjur#Net national disposable income 2. Einka- og samneysla#Final consumption expenditure 3. Sparnaður, nettó (3.=1.-2.)#Saving, net (3.=1.-2.) 4. Fjármagnstilfærslur frá útlöndum, nettó# Capital transfers from abroad, net 5. Fjárfesting#Gross capital formation 6. Afskrift fjármunaeignar#Consumption of fixed capital 7. Lánahreyfingar nettó#Net lending/borrowing

2010

2011

20121

20131

976.358 990.854 1.056.543 1.182.518 1.285.729 1.514.285 1.179.430 1.206.225 1.225.738 1.294.105 1.379.691 1.442.234 -203.072 -215.371 -169.195 -111.588 -93.962 72.051 -981 400.834 251.275 -353.611

-1.387 238.099 296.422 -158.435

-1.379 225.844 291.297 -105.121

-1.474 266.249 290.037 -89.273

-1.244 282.829 303.131 -74.905

-1.300 274.737 308.205 104.219

-13,1 3,1

-13,6 5,1

-10,4 7,5

-6,6 10,5

-5,3 11,8

3,8 20,3

8. Hreinn sparnaður, % af VLF#Saving net, % of GDP 9. Vergur sparnaður, % af VLF#Saving gross, % of GDP 1

2009

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

288

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


13

National accounts 13.5 Skipting landsframleiðslunnar á framleiðsluþætti 2008–2013 Gross Domestic Product by income components 2008–2013 2008 Verðlag hvers árs, millj. kr.#Million ISK at current prices 1. Verg landsframleiðsla#Gross Domestic Product 2. Vörutengdir skattar#Taxes on products 3. Vörutengdir styrkir#Subsidies on products 4. Vinnsluvirði á grunnverði (4.=1.-2.+3.)# Value added, basic prices (4.=1.-2.+3.) 5. Aðrir skattar á framleiðslu#Other taxes on production 6. Aðrir styrkir á framleiðslu# Other subsidies on production 7. Vergar þáttatekjur (7.=4.-5.+6.-10.)# Gross factor income (7.=4.-5+6.-10.) 8. Laun og tengd gjöld#Compensation of employees 9. Vergur rekstrarafgangur (9.=7.-8.)# Operating surplus, gross (9.=7.-8.) 9.1. Bókfærðar afskriftir# Consumption of fixed capital (business acc.) 9.2. Hreinn rekstrarafgangur#Operating surplus, net Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown 1. Verg landsframleiðsla#Gross Domestic Product 2. Vörutengdir skattar#Taxes on products 3. Vörutengdir styrkir#Subsidies on products 4. Vinnsluvirði á grunnverði (4.=1.-2.+3.)# Value added, basic prices (4.=1.-2.+3.) 5. Aðrir skattar á framleiðslu#Other taxes on production 6. Aðrir styrkir á framleiðslu# Other subsidies on production 7. Vergar þáttatekjur (7.=4.-5.+6.-10.)# Gross factor income (7.=4.-5+6.-10.) 8. Laun og tengd gjöld#Compensation of employees 9. Vergur rekstrarafgangur (9.=7.-8.)# Operating surplus, gross (9.=7.-8.) 9.1. Bókfærðar afskriftir# Consumption of fixed capital (business acc.) 9.2. Hreinn rekstrarafgangur#Operating surplus, net 1

2009

2010

2011

20121

20131

1.547.817 1.585.520 1.621.053 1.700.558 1.774.001 1.873.013 191.463 173.696 183.527 195.695 212.131 219.479 13.198 13.719 14.051 15.037 15.764 13.833 1.369.552 1.425.543 1.451.577 1.519.900 1.577.634 1.667.367 40.942 37.052 37.160 36.588 41.607 46.680 14.128

14.287

13.438

13.964

14.494

16.897

1.342.739 1.402.778 1.427.855 1.497.276 1.550.521 1.637.585 829.930 754.794 786.726 850.295 913.257 979.012 512.809

647.984

641.129

646.982

637.264

658.573

258.571 254.238

262.584 385.400

256.440 384.689

256.213 390.769

266.650 370.613

… …

115,3 14,3 1,0

113,0 12,4 1,0

113,5 12,9 1,0

113,6 13,1 1,0

114,4 13,7 1,0

114,4 13,4 0,8

102,0 3,0

101,6 2,6

101,7 2,6

101,5 2,4

101,7 2,7

101,8 2,9

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

1,0

100,0 61,8

100,0 53,8

100,0 55,1

100,0 56,8

100,0 58,9

100,0 59,8

38,2

46,2

44,9

43,2

41,1

40,2

19,3 18,9

18,7 27,5

18,0 26,9

17,1 26,1

17,2 23,9

… …

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

Vissir þú Did you know Mesti samdráttur í landsframleiðslu sem mælst hefur var árið 2009 GDP decreased more in 2009 than ever before

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

289


13

Þjóðhagsreikningar 13.6 Hlutur atvinnuvega í landsframleiðslu 2008–2013 Gross Domestic Product by industries 2008–2013 2008

2009

2010

2011

20121

20131

6,6 5,4

7,3 6,1

7,6 6,4

7,6 6,4

7,7 6,3

18,0 4,9

19,9 4,3

20,8 4,3

19,6 4,7

19,5 4,9

16,2 3,9

15,8 3,7

17,0 4,2

17,0 4,1

17,0 4,1

12,2 8,0 6,9

11,6 8,9 6,8

9,6 8,2 7,0

9,7 7,4 7,0

8,7 7,7 7,6

19,6 2,9 100,0

19,1 3,2 100,0

18,9 3,1 100,0

19,5 3,1 100,0

18,7 3,1 100,0

95,7 91,1

98,8 96,1

90,5 86,4

94,0 89,1

97,6 92,4

102,6 95,9

120,4 100,7

119,4 60,3

120,3 53,2

124,0 51,8

126,8 51,8

128,3 57,4

115,1 108,4

104,8 104,2

101,5 100,2

105,6 106,3

109,9 108,0

113,0 112,2

232,2 121,8 113,5

219,7 119,9 97,6

211,0 136,6 94,1

209,3 135,2 96,0

211,7 128,8 95,7

217,4 131,7 107,8

98,7 109,8 119,4 2,0

97,9 107,5 111,1 -7,0

95,0 122,0 109,6 -1,4

95,2 114,5 111,2 1,5

94,1 116,0 112,4 1,1

94,8 123,5 116,2 3,4

1,1

-5,1

-2,9

2,1

1,1

3,5

Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown A. Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar# Agriculture, forestry and fishing 5,2 Þar af fiskveiðar#There of fishing 4,4 B.–E. Framleiðsla, námugröftur, veitur og meðhöndlun úrgangs# Mining; manufacturing; electricity; water supply; waste management 17,8 F. Byggingarstarfsemi#Construction 8,8 G.–I. Verslun, samgöngur, rekstur veitinga- og gististaða# Wholesale & retail trade; transportation; accommod. and food service 15,3 J. Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication 3,8 K. Fjármála- og vátryggingastarfsemi# Financial and insurance activities 12,0 L. Fasteignaviðskipti#Real estate activities 8,5 M.–N. Ýmis sérhæfð þjónusta#Other service activities 7,1 O.–Q. Opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta#Public adm.; education; human health and social work activities 19,4 R.–U. Önnur starfsemi#Other activities 2,7 Alls#Total 100,0 Magnvísitölur (2005=100)#Volume indices (2005=100) A. Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar# Agriculture, forestry and fishing Þar af fiskveiðar#There of fishing B.–E. Framleiðsla, námugröftur, veitur og meðhöndlun úrgangs# Mining; manufacturing; electricity; water supply; waste management F. Byggingarstarfsemi#Construction G.–I. Verslun, samgöngur, rekstur veitinga- og gististaða# Wholesale & retail trade; transportation; accommod. and food service J. Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication K. Fjármála- og vátryggingastarfsemi# Financial and insurance activities L. Fasteignaviðskipti#Real estate activities M.–N. Ýmis sérhæfð þjónusta#Other service activities O.–Q. Opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta#Public adm.; education; human health and social work activities R.–U. Önnur starfsemi#Other activities Alls#Total Breyting frá fyrra ári, %# Percentage change from previous year Til samanburðar:#Memorandum: Breyting samkvæmt ráðstöfunaruppgjöri, %# Change according to expenditure approach, %

@@ Atvinnugreinar eru flokkaðar skv. ÍSAT2008 staðli.#Industries are classified according to ÍSAT2008 (corresponds to NACE, Rev. 2). 1

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

290

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


13

National accounts 13.7 Einkaneysla heimila 2009–2013 Household final consumption expenditure 2009–2013

Milljónir kr. á verðlagi hvers árs#Million ISK at current prices Einkaneysla alls#Final Consumption Expenditure 01 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 02 Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages, tobacco and narcotics 03 Föt og skór#Clothing and footwear 04 Húsnæði, hiti og rafmagn# Housing, water, electricity, gas and other fuels 05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishings, household equipment and routine household maintenance 06 Heilsugæsla#Health 07 Ferðir og flutningar#Transport 08 Póstur og sími#Communication 09 Tómstundir og menning#Recreation and culture 10 Menntun#Education 11 Hótel og veitingastaðir#Restaurants and hotels 12 Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Útgjöld Íslendinga erlendis# Direct purchases abroad by resident households Útgjöld erlendra manna á Íslandi# Direct purchases in the domestic marked by non-resident households Einkaneysla heimila alls# Household Final Consumption Expenditure of Resident Households 13 Starfsemi samtaka# Non-profit institutions serving households (NPISHs) Magnbreyting frá fyrra ári, %#Volume changes from prev. year, % Einkaneysla alls#Final Consumption Expenditure 01 Matur og drykkjarvörur#Food and non-alcoholic beverages 02 Áfengi og tóbak#Alcoholic beverages, tobacco and narcotics 03 Föt og skór#Clothing and footwear 04 Húsnæði, hiti og rafmagn# Housing, water, electricity, gas and other fuels 05 Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl.#Furnishings, household equipment and routine household maintenance 06 Heilsugæsla#Health 07 Ferðir og flutningar#Transport 08 Póstur og sími#Communication 09 Tómstundir og menning#Recreation and culture 10 Menntun#Education 11 Hótel og veitingastaðir#Restaurants and hotels 12 Aðrar vörur og þjónusta#Miscellaneous goods and services Útgjöld Íslendinga erlendis# Direct purchases abroad by resident households Útgjöld erlendra manna á Íslandi#Direct purchases in the domestic marked by non-resident households Einkaneysla heimila alls# Household Final Consumption Expenditure of Resident Households 13 Starfsemi samtaka# Non-profit institutions serving households (NPISHs) 1

2009

2010

2011

20121

20131

811.628 107.118 40.207 40.175

827.397 109.688 40.357 34.809

878.688 118.548 41.296 33.957

946.571 131.270 43.187 34.799

986.500 141.546 44.605 35.968

189.167

184.132

194.210

204.314

212.165

41.572 23.992 98.559 19.404 70.603 9.533 61.193 81.062

46.516 26.095 107.892 18.862 77.433 9.946 64.543 71.793

56.448 26.450 120.823 18.694 86.302 10.539 69.553 70.396

61.885 27.735 140.197 21.783 94.166 11.522 77.927 73.453

68.019 29.281 145.157 22.851 100.107 12.529 91.100 74.105

68.391

74.758

87.934

99.118

105.405

-71.106

-70.749

-89.223

-109.630

-133.532

779.870

796.075

845.926

911.727

949.306

31.758

31.322

32.762

34.844

37.193

-9,9 -3,0 -8,3 -12,6

-0,2 -1,8 -8,8 -19,3

2,5 4,0 -1,2 -1,7

2,0 4,4 0,0 1,1

0,8 3,3 -3,1 4,7

19,4

1,0

0,4

0,9

0,8

-24,1 -1,1 -22,3 -10,7 -14,1 2,6 -4,9 0,3

10,0 3,6 -1,7 -8,9 5,0 0,4 0,6 -8,6

21,0 0,5 3,1 -5,8 9,6 2,0 3,9 0,4

5,8 2,3 7,6 8,2 1,0 2,2 5,9 -2,3

2,7 3,2 1,3 4,2 0,3 0,9 11,8 -2,6

-48,3

11,3

13,6

8,1

6,4

15,7

-6,1

22,4

16,6

16,8

-10,2

-0,1

2,6

2,1

0,8

-1,7

-3,0

0,3

-1,2

0,8

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

291


13

Þjóðhagsreikningar 13.8 Samneysla 2009–2013 Government final consumption expenditure 2009–2013 2009

2010

2011

2012

2013

Verðlag hvers árs, millj. kr.#Million ISK at current prices Samneysla alls#Government final consumption expenditure Laun og tengd gjöld#Compensation of employees Afskriftir#Consumption of fixed capital Kaup á vöru og þjónustu, nettó#Purchases of goods and services, net Kaup#Purchases Sala#Sales

394.597 217.144 31.992 145.461 191.946 -46.485

398.341 220.037 33.601 144.703 193.633 -48.930

415.417 229.655 35.076 150.687 200.444 -49.757

433.120 242.673 37.090 153.357 209.941 -56.584

455.735 256.819 38.274 160.641 218.096 -57.455

Hlutfallsleg skipting#Percentage breakdown Samneysla alls#Government final consumption expenditure Laun og tengd gjöld#Compensation of employees Afskriftir#Consumption of fixed capital Kaup á vöru og þjónustu, nettó#Purchases of goods and services, net Kaup#Purchases Sala#Sales

100,0 55,0 8,1 36,9 48,6 -11,8

100,0 55,2 8,4 36,3 48,6 -12,3

100,0 55,3 8,4 36,3 48,3 -12,0

100,0 56,0 8,6 35,4 48,5 -13,1

100,0 56,4 8,4 35,2 47,9 -12,6

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

Mynd 13.2  Magnvísitala einkaneyslu og landsframleiðslu 1990–2013 Figure 13.2  Private final consumption and GDP, volume indices 1990–2013

Vísitölur Indices 1990=100

200 180 160 140 120 100 80  1990

1992

1994

1996

1998

Landsframleiðsla GDP

292

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Einkaneysla Private final consumption expenditure

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


13

National accounts 13.9 Fjármunamyndun 2009–2013 Gross fixed capital formation by kind of activity and type of good 2009–2013

Verðlag hvers árs, millj. kr.#Million ISK at current prices A. Atvinnugreinaskipting#Classification by ownership branch Fjármunamyndun alls#Gross fixed capital formation, total Atvinnuvegir alls#Business sector investment Landbúnaður og skógrækt#Agriculture and forestry Fiskveiðar#Fishing Matvælavinnsla#Manufacture of food products and beverages Framleiðsla málma#Manufacture of basic metals Annar iðnaður#Other manufacturing Rafvirkjanir, raf-, hita- og vatnsveitur# Production and distribution of electricity and water Byggingarstarfsemi#Construction Verslun#Wholesale and retail trade Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels and restaurants Flugsamgöngur#Air transport Flutningar, ferðaskrifstofur o.þ.h.#Travel agencies and tour operators n.e.c. Samgöngur#Transport Fjarskiptaþjónusta#Telecommunications Fjármálaþjónusta, vátryggingar og önnur fjármálastarfsemi# Financial intermediation and insurance Fasteignaviðskipti#Real estate activities Ýmis leigustarfsemi og tölvuþjónusta#Computer and related activities Rannsóknir og þróunarstarf#Research and development Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta#Other business activities Annað#Other Íbúðarhús alls#Residential construction, total Starfsemi hins opinbera#Government services Vegir og brýr#Roads and bridges Götur og holræsi#Streets and sewers Byggingar hins opinbera#Public buildings Önnur fjárfesting hins opinbera#Other public investment B. Tegundaskipting atvinnuveganna# Business sector investment, type of assets Atvinnuvegir alls#Business sector investment, total Fólksbifreiðar#Motor vehicles for industrial use Skip og skipsbúnaður, flugvélar o.fl.# Ships, aircraft and pertaining equipments Verksmiðju-, iðnaðarvélar og tæki# Manufacturing machinery and equipments Skrifstofuáhöld og tæki#Office machinery and computers Vélar og tæki til jarðvegsvinnu og mannvirkjagerðar# Machinery tools for quarrying and construction Mannvirki#Construction þ.a. byggingar#thereof buildings Annað#Other

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2009

2010

2011

20121

20131

240.382 140.781 6.062 4.696 5.800 14.184 15.160

228.455 141.631 6.709 5.094 4.623 16.719 15.654

263.693 179.159 6.841 9.995 5.613 35.752 16.576

283.456 194.527 7.606 8.099 8.612 24.266 18.699

282.749 180.720 8.528 2.971 9.637 12.870 20.212

38.622 2.301 5.665 2.381 -21.499 5.048 554 5.889

28.431 2.971 5.329 2.661 -3.057 3.552 1.378 4.723

25.813 2.155 13.685 3.796 2.111 4.539 1.233 4.390

25.100 2.627 9.354 2.850 1.255 5.654 2.557 4.737

26.073 3.356 10.765 3.041 798 6.142 3.206 5.067

4.491 7.846 11.484 6.740 14.696 10.662 40.110 59.491 18.763 4.326 16.671 19.729

5.644 8.386 6.731 6.754 9.906 9.422 35.542 51.283 15.203 7.272 13.354 15.454

2.635 3.595 4.923 8.144 14.174 13.189 39.966 44.567 7.120 4.966 12.310 20.171

6.732 12.197 25.489 7.089 2.675 18.928 44.880 44.049 6.285 7.440 14.957 15.366

7.740 12.734 9.980 7.430 7.934 22.238 50.826 51.202 9.071 7.705 16.277 18.150

140.781 1.284

141.631 3.166

179.159 4.919

194.527 4.940

180.720 4.799

-8.566

3.001

10.095

30.088

7.969

11.600 25.538

15.591 23.401

37.889 26.778

31.524 28.533

22.252 33.282

8.224 75.408 38.897 27.292

9.793 59.403 33.105 27.275

11.726 58.999 33.865 28.754

20.412 49.418 24.974 29.613

27.073 54.223 25.144 31.123

293


13

Þjóðhagsreikningar 13.9 Fjármunamyndun 2009–2013 Gross fixed capital formation by kind of activity and type of good 2009–2013

Magnbreyting frá fyrra ári, %#Volume changes from prev. year, % A. Atvinnugreinaskipting#Classification by ownership branch Fjármunamyndun alls#Gross fixed capital formation, total Atvinnuvegir alls#Business sector investment, total Landbúnaður og skógrækt#Agriculture and forestry Fiskveiðar#Fishing Matvælavinnsla#Manufacture of food products and beverages Framleiðsla málma#Manufacture of basic metals Annar iðnaður#Other manufacturing Rafvirkjanir, raf-, hita- og vatnsveitur# Production and distribution of electricity and water Byggingarstarfsemi#Construction Verslun#Wholesale and retail trade Hótel- og veitingahúsarekstur#Hotels and restaurants Flugsamgöngur#Air transport Flutningar, ferðaskrifstofur o.þ.h.#Travel agencies and tour operators n.e.c. Samgöngur#Transport Fjarskiptaþjónusta#Telecommunications Fjármálaþjónusta, vátryggingar og önnur fjármálastarfsemi# Financial intermediation and insurance Fasteignaviðskipti#Real estate activities Ýmis leigustarfsemi og tölvuþjónusta#Computer and related activities Rannsóknir og þróunarstarf#Research and development Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta#Other business activities Annað#Other Íbúðarhús, alls#Residential construction, total Starfsemi hins opinbera#Government services Vegir og brýr#Roads and bridges Götur og holræsi#Streets and sewers Byggingar hins opinbera#Public buildings Önnur fjárfesting hins opinbera#Other public investment B. Tegundaskipting atvinnuveganna# Business sector investment, type of assets Atvinnuvegir alls#Business sector investment, total Fólksbifreiðar#Motor vehicles for industrial use Skip og skipsbúnaður, flugvélar o.fl.# Ships, aircraft and pertaining equipments Verksmiðju-, iðnaðarvélar og tæki# Manufacturing machinery and equipments Skrifstofuáhöld og tæki#Office machinery and computers Vélar og tæki til jarðvegsvinnu og mannvirkjagerðar# Machinery tools for quarrying and construction Mannvirki#Construction þ.a. byggingar#thereof buildings Annað#Other

2009

2010

2011

20121

20131

-47,7 -51,1 -25,3 136,9 -49,0 -50,2 -37,2

-8,6 -1,9 7,3 6,5 -21,6 18,4 -0,7

11,6 23,3 -4,6 88,9 20,5 109,8 1,6

4,3 6,4 4,7 -22,2 45,1 -36,1 6,1

-2,2 -8,6 10,5 -63,6 10,6 -47,2 4,4

-55,8 -82,0 -61,8 -36,4 18,0 -49,4 -73,4 -72,0

-28,5 23,5 -9,4 7,8 -86,9 -31,9 146,3 -20,9

-11,4 -27,9 148,2 40,1 -170,1 24,4 -10,8 -7,1

-8,0 15,3 -35,1 -28,9 -46,8 18,2 96,0 1,9

2,3 28,1 13,9 5,7 -36,8 6,9 25,2 6,4

-57,0 -70,8 416,9 4,0 -25,8 -30,5 -55,7 -26,8 -14,8 -72,9 -30,8 6,3

21,3 1,6 -40,7 -3,8 -36,2 -12,2 -18,0 -18,0 -23,8 58,0 -24,5 -23,6

-53,3 -57,4 -28,5 15,2 39,2 38,6 5,4 -16,3 -55,8 -35,2 -12,5 28,0

141,9 223,0 526,9 -18,4 -82,2 35,5 6,9 -6,3 -15,4 43,0 15,8 -28,8

13,1 1,2 -61,0 0,6 190,6 16,3 10,8 12,5 39,6 0,2 5,2 14,6

-51,1 -69,1

-1,9 120,5

23,3 48,3

6,4 -1,9

-8,6 -5,1

-27,0

-140,3

224,9

248,9

-73,5

-62,4 -61,2

71,3 -10,6

142,8 14,6

-21,8 -10,9

-29,3 14,7

-56,5 -54,9 -55,7 -2,9

18,1 -24,7 -19,8 -11,9

20,3 -4,6 -2,9 -0,8

64,1 -20,5 -29,7 -3,5

32,7 6,9 -2,7 0,8

@@ Atvinnugreinaflokkunin er í samræmi við Íslenska atvinnugreinaflokkun, ÍSAT95, 2. útgáfu.#Economic activity is classified in accordance with the Icelan1

dic version of NACE, Rev. 1. Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

294

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


13

National accounts 13.10 Greiðslujöfnuður við útlönd 2010–2013 Balance of payments 2010–2013 Milljónir króna#Million ISK

2010

2011

2012

20131

-103.742 31.523 482.954 451.431

-87.800 22.846 562.698 539.852

-73.661 -332 576.340 576.672

105.519 8.216 561.036 552.821

137.948 398.429 260.481

117.357 405.773 288.415

111.813 442.491 330.679

147.826 482.704 334.878

-262.675 72.734 335.409

-215.733 157.480 373.213

-171.700 104.629 276.329

-34.578 120.294 154.872

-10.539 6.083 16.622

-12.271 8.218 20.489

-13.441 9.040 22.481

-15.945 8.992 24.937

Jöfnuður fjárframlaga#Capital account Tekjur frá erlendum aðilum#Receipts Gjöld til erlendra aðila#Expenditures

-1.379 0 1.379

-1.474 0 1.474

-1.244 0 1.244

-1.300 0 1.300

Fjármagnsjöfnuður#Financial account Eignir#Assets Bein fjárfesting#Direct investment Verðbréf#Portfolio investment Afleiður, nettó#Financial derivatives, net Önnur fjárfesting#Other investment Gjaldeyrisforði#Reserve assets Skuldir#Liabilities Bein fjárfesting#Direct investment Verðbréf#Portfolio investment Önnur fjárfesting#Other investment

-60.194 -352.425 -289.451 -20.513 67 -278.651 236.123 -292.231 29.966 -78.489 -243.708

87.600 -47.831 2.047 104.518 855 -485.765 330.514 -135.430 128.418 111.430 -375.278

-85.255 -613.442 -400.971 80.095 14 250.877 -543.457 -528.186 128.226 137.122 -793.534

154.885 114.837 74.645 154.791 516 -116.245 1.130 -40.048 56.607 15.743 -112.398

44.927

176.874

-10.351

50.666

122

116

125

122

Viðskiptajöfnuður#Current account Vöruskiptajöfnuður#Goods Útflutningur vöru#Export of goods Innflutningur vöru#Import of goods Þjónusta#Services Útflutningur þjónustu#Export of services Innflutningur þjónustu#Export of services Frumþáttatekjur#Primary income Tekjur frumþáttatekna#Receipts of primary income Gjöld frumþáttatekna#Expenditures of primary income Rekstrarframlög#Secondary income - Balance on secondary income Tekjur af rekstrarframlögum#Receipts of secondary income Gjöld af rekstrarframlögum#Expenditures of secondary income

Skekkjur og vantalið#Net errors and omissions Umreikningsgengi USD 1 = ISK#Conversion rate USD 1 = ISK 1

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

Vissir þú Did you know Árið 1914 var hagvöxtur neikvæður um 1,2% Economic growth was -1.2% in 1914

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

295


Fjármál hins opinbera Public finance

Hagstofan tekur saman yfirlit yfir fjármál hins opinbera, það er ríkissjóð, sveitarfélög og almannatryggingar. Yfirlitið byggist á ársreikningum, en við úrvinnslu efnisins er frá september 2014 fylgt þjóðhagsreikningakerfi Sameinuðu þjóðanna (SNA 2008) og evrópskri útgáfu þess (ESA2010). Fjármál hins opinbera ná fyrst og fremst til þeirrar starfsemi í hagkerfinu þar sem tekna er aflað með álagningu skatta. Tilgangur reikninga um fjármál hins opinbera er því að gefa yfirlit yfir tekjur, útgjöld, eignir og skuldir hins opinbera og sömuleiðis mikilvægustu jöfnuði í rekstri þess, s.s. rekstrar- og tekjujöfnuð. Reikningar hins opinbera eru gerðir samkvæmt staðli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um fjármál hins opinbera (GFSM 2001, The Government Finance Statistics Manual), þjóðhagsreikningakerfi Evrópusambandsins (ESA2010) og málaflokkasundurliðun Sameinuðu þjóðanna (COFOG, The Classification

14

of the Functions of Government). Auk reikninga fyrir hið opinbera eru gerðir reikningar fyrir undirgeira þess, þ.e. ríkissjóð, sveitarfélög og almannatryggingar.

Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 32 milljarða króna Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 32 milljarða króna árið 2013 eða 1,7% af landsframleiðslu. Til samanburðar var tekjuafkoman neikvæð um 65,2 milljarða króna árið 2012 eða 3,7% af landsframleiðslu. Tekjur hins opinbera námu tæpum 796 milljörðum króna og jukust um 55 milljarða króna milli ára eða um 7,4%. Sem hlutfall af landsframleiðslu mældust þær 42,5%. Útgjöld hins opinbera voru 828 milljarðar króna og jukust um 22 milljarða króna milli ára eða 2,7% en hlutfall þeirra af landsframleiðslu var 44,2%.

Íslenskur gjaldmiðill © Kjartan Þorbjörnsson

297


14

Fjármál hins opinbera Heildarútgjöld til heilbrigðismála voru 8,8% af landsframleiðslu

Hrein peningaleg eign hins opinbera var neikvæð um 971 milljarða króna

Heildarútgjöld til heilbrigðismála voru 165 milljarðar króna 2013 eða 8,8% af landsframleiðslu. Þar af var hlutur hins opinbera 133 milljarðar króna en hlutur heimila tæpir 32 milljarðar eða 19,2%. Á mann námu heilbrigðisútgjöld hins opinbera 412 þúsundum króna og jukust þau um 2% milli ára. Frá árinu 2008 hafa þau dregist saman um rúm 10% á mann á verðlagi 2013.

Hrein peningaleg eign hins opinbera var neikvæð um 971 milljarða króna árið 2013 eða 51,8% af vergri landsframleiðslu og er það 20 milljörðum verri staða en 2012. Peningalegar eignir voru 1.199 milljarður og heildarskuldir 2.169 milljarðar króna í árslok 2013.

Til fræðslumála var ráðstafað 146 milljörðum króna 2013 eða 7,8% af landsframleiðslu. Þar af var fjármögnun hins opinbera 131 milljarður króna og hlutur heimilanna 14 milljarðar króna eða 9,7%. Á mann námu fræðsluútgjöld hins opinbera 406 þúsund krónum og hafa þau minnkað um 13% að raunvirði frá 2008.

Vissir þú Did you know Peningaleg eign umfram skuldir hins opinbera var neikvæð um 971 milljarð króna 2013 General government net financial asset was negative by 971 billion ISK in 2013

298

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance Statistics Iceland compiles the annual general government, central government, and local government statistics, on an accrual basis, in the context of the national accounts based on the ESA2010 and the ESA2010 Manual on Government Deficit and Debt. The government sector comprises those activities in the economy that are mainly financed by tax revenue.

Total expenditure on health 8.8% of GDP in 2013

One of the main purposes of keeping accounts of the general government is to give an overview of its revenue, expenditure, assets and liabilities and of its main balances, i.e. the operating balance and net lending/borrowing balance. The accounts are produced in line with the IMFâ&#x20AC;&#x2122;s GFSM 2001 standard on the government finances (The Government Finance Statistics Manual, 2001), the European System of Accounts (ESA2010) and the Classification of the Functions of Government (COFOG) issued by the United Nations. The accounts are produced for the general government as well as for its subsectors, i.e. budgetary central government, social security funds and local governments.

The total expenditure on education was 146 billion ISK in 2013 or 7.8% of GDP, of which 90.3% was financed by the general government. The expenditure per capita was 406 thousand ISK in 2013 and has decreased by 13% from 2008 in 2013 prices.

In 2013, the total expenditure on health was 8.8% of GDP, of which 80.8% was financed by the general government and the rest by households. The health expenditure per capita was 412 thousand ISK in 2013 and has decreased by 10% in real terms since 2008.

The general government net financial assets negative by 971 billion ISK in 2013 The general government net financial assets, i.e. financial assets less liabilities, were negative by 971 billion ISK in 2013 or 51.8% of GDP. The deterioration from 2012 is 20 billion ISK. The general government total financial assets amounted to 1,199 billion ISK at the end of 2013 and the total liabilities to 2,169 billion ISK.

Financial balance of the general government 32 billion ISK in 2013 In 2013, the financial balance of the general government was 32 billion ISK in deficit or 1.7% of GDP, which can be compared with a deficit of 3.7% of GDP for 2012. The reduced deficit in 2013 can be explained by 7.4% increase in revenue and 2.7% increase in expenditure. The general government total revenue amounted to 42.5% of GDP in 2013 while its total expenditure amounted to 44.2% of GDP.

LANDSHAGIR 2014â&#x20AC;&#x192; STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

299


14

Fjármál hins opinbera 14.1 Helstu hagstærðir hins opinbera 2010–2013 General government main aggregates 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK

2010

2011

2012

2013

641.204 798.968 -157.764

682.426 777.410 -94.983

741.081 806.287 -65.206

795.864 827.904 -32.040

Verg landsframleiðsla (VLF)#Gross domestic product (GDP) VLF á verðlagi 2013#GDP at 2013 prices VLF á mann á verðlagi 2013, þús. kr.#GDP per capita at 2013 prices, thous. ISK Vísitala VLF á mann#GDP index per capita

1.621.053 1.752.496 318.006 5.510,9

1.700.558 1.789.869 319.014 5.610,6

1.774.001 1.810.385 320.716 5.644,8

1.873.013 1.873.013 323.764 5.785,1

Tekjur sem hlutfall af VLF#Revenue, % of GDP Tekjur á verðlagi 20131#Revenue at 2013 prices1 Tekjur á mann á verðlagi 2013, kr.1#Revenue per capita at 2013 prices, ISK1 Raunhækkun tekna milli ára, %#Real revenue increase, % Vísitala tekna á mann#Revenue index per capita

39,6 693.196 2.179.821 -1,4 182,3

40,1 718.266 2.251.524 3,6 188,3

41,8 756.281 2.358.101 5,3 197,2

42,5 795.864 2.458.161 5,2 205,5

Gjöld sem hlutfall af VLF#Expenditure, % of GDP Gjöld á verðlagi 20131#Expenditure at 2013 prices1 Gjöld á mann á verðlagi 2013, kr.1#Expenditure per capita at 2013 prices, ISK1 Raunhækkun gjalda milli ára, %#Real expenditure increase, % Vísitala gjalda á mann#Expenditure index per capita

49,3 863.752 2.716.150 -1,6 236,1

45,7 818.238 2.564.901 -5,3 222,9

45,5 822.824 2.565.583 0,6 223,0

44,2 827.904 2.557.123 0,6 222,3

2010

2011

2012

2013

474.717 621.511 -146.793

497.094 593.920 -96.826

545.548 603.898 -58.349

584.545 618.049 -33.503

Verg landsframleiðsla (VLF)# Gross domestic product (GDP) VLF á verðlagi 2013#GDP at 2013 prices VLF á mann á verðlagi 2013, þús.kr.#GDP per capita at 2013 prices, thous. ISK Vísitala VLF á mann#GDP index per capita

1.621.053 1.752.496 5.511 163,3

1.700.558 1.789.869 5.611 166,3

1.774.001 1.810.385 5.645 167,3

1.873.013 1.873.013 5.785 171,4

Tekjur sem hlutfall af VLF#Revenue, % of GDP Tekjur á verðlagi 20131#Revenue at 2013 prices1 Tekjur á mann á verðlagi 2013, kr.1#Revenue per capita at 2013 prices, ISK1 Raunhækkun tekna milli ára, %#Real revenue increase, % Vísitala tekna á mann#Revenue index per capita

29,3 513.210 1.613.837 0,1 168,9

29,2 523.201 1.640.059 1,9 171,6

30,8 556.737 1.735.920 6,4 181,6

31,2 584.545 1.805.467 5,0 188,9

Gjöld sem hlutfall af VLF#Expenditure, % of GDP Gjöld á verðlagi 20131#Expenditure at 2013 prices1 Gjöld á mann á verðlagi 2013, kr.1#Expenditure per capita at 2013 prices, ISK1 Raunhækkun gjalda milli ára, %#Real expenditure increase, % Vísitala gjalda á mann#Expenditure index per capita

38,3 671.906 2.112.872 2,0 228,0

34,9 625.112 1.959.516 -7,0 211,4

34,0 616.283 1.921.586 -1,4 207,4

33,0 618.049 1.908.948 0,3 206,0

Tekjur hins opinbera#Total revenue Gjöld hins opinbera#Total expenditure Tekjuafgangur / -halli#Financial balance

1

Staðvirt með verðvísitölu landsframleiðslu.#Deflated by GDP-deflator.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

14.2 Helstu hagstærðir ríkissjóðs 2010–2013 Central government main aggregates 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK Tekjur ríkissjóðs#Total revenue Gjöld ríkissjóðs#Total expenditure Tekjuafgangur / -halli#Financial balance

1

Staðvirt með verðvísitölu landsframleiðslu.#Deflated by GDP-deflator.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

300

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.3 Helstu hagstærðir sveitarfélaga 2010–2013 Local government main aggregates 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK

2010

2011

2012

2013

194.842 207.768 -12.926

214.658 219.440 -4.781

225.709 233.090 -7.381

244.850 249.388 -4.538

1.621.053 1.752.496 5.511

1.700.558 1.789.869 5.611

1.774.001 1.810.385 5.645

1.873.013 1.873.013 5.778

Tekjur sem hlutfall af VLF#Revenue, % of GDP Tekjur á verðlagi 20131#Revenue at 2013 prices1 Tekjur á mann á verðlagi 2013, kr.1#Revenue per capita at 2013 prices, ISK1 Raunhækkun tekna milli ára, %#Real revenue increase, %

12,0 210.641 662.380 -3,5

12,6 225.932 708.220 7,3

12,7 230.338 718.199 2,0

13,1 244.850 755.280 6,3

Gjöld sem hlutfall af VLF#Expenditure, % of GDP Gjöld á verðlagi 20131#Expenditure at 2013 prices1 Gjöld á mann á verðlagi 2013, kr.1#Expenditure per capita at 2013 prices, ISK1 Raunhækkun gjalda milli ára, %#Real expenditure increase, %

12,8 224.615 706.323 -4,5

12,9 230.965 723.995 2,8

13,1 237.871 741.686 3,0

13,3 249.388 769.277 4,8

273,6 295,3 163,3

292,5 302,7 166,3

296,6 310,1 167,3

312,0 321,7 171,2

Tekjur sveitarfélaga#Total revenue Gjöld sveitarfélaga#Total expenditure Tekjuafgangur / -halli#Financial balance Verg landsframleiðsla (VLF)# Gross domestic product (GDP) VLF á verðlagi 2013#GDP at 2013 prices VLF á mann á verðlagi 2013, þús.kr.#GDP per capita at 2013 prices, thous. ISK

Vísitala tekna á mann#Revenue index per capita Vísitala gjalda á mann#Expenditure index per capita Vísitala VLF á mann#GDP index per capita 1

Staðvirt með verðvísitölu landsframleiðslu.#Deflated by GDP-deflator.

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

Mynd 14.1  Tekjur og útgjöld hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu 2000–2013 Figure 14.1  General government revenues and expenditures as per cent of GDP 2000–2013 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Heildarútgjöld Total expenditure

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Heildartekjur Total revenue

301


14

Fjármál hins opinbera 14.4 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar hins opinbera 2010–2013 General government receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 Milljónir króna#Million ISK

2010

2011

2012

2013

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Rekstrartekjur#Current revenue Eignatekjur#Property income Skatttekjur og tryggingagjöld#Tax revenue and social contributions Aðrar tekjur#Other nontax revenue Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services

640.933 39.990 541.578 10.434 48.930

682.222 34.574 585.936 11.955 49.757

740.886 47.305 626.450 10.547 56.584

795.627 51.107 676.142 10.923 57.455

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Rekstrarútgjöld#Current expenditure Rekstrarkostnaður#Operating expenditure Vaxtagjöld#Interest payments Framleiðslustyrkir#Subsidies Tekjutilfærslur#Current transfers Önnur gjöld#Other expense

705.832 447.271 80.247 27.762 131.720 18.833

738.099 465.175 77.480 29.154 147.780 18.510

771.013 489.704 89.428 30.485 142.963 18.433

796.955 513.190 90.598 31.070 142.324 19.772

3. Samneysla#Government final consumption

398.341

415.417

433.120

455.735

4. Hreinn sparnaður#Current balance

-64.900

-55.877

-30.127

-1.328

5. 5.1 5.2 5.3

92.864 53.756 -33.601 72.709

39.106 44.565 -35.076 29.616

35.078 45.707 -37.090 26.460

30.713 52.758 -38.274 16.229

-157.764

-94.983

-65.206

-32.040

Fastafjárútgjöld#Capital balance Verg fjármunamyndun#Gross capital formation Afskriftir (–)#Consumption of fixed capital (–) Fjármagnstilfærslur, hreinar#Capital transfers, net

6. Tekjuafgangur / -halli#Financial balance 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.7

Kröfu- og hlutafjárútgjöld#Net increase in claims Sjóður og bankainnistæður#Currency and deposits Verðbréf#Securities other than equities Veitt lán#Loans Hlutafé#Shares and other equities Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

30.876 110.320 199 -92.512 44.468 -31.599

61.373 191.811 4 -104.643 1.016 -26.815

-74.720 -77.214 -205 7.286 5.872 -10.458

-48.909 -53.012 3 -1.105 35.899 -30.693

8. 8.2 8.3 8.5 8.7

Hrein lánsfjárþörf#Net borrowing requirement Verðbréf#Securities other than equities Lántökur#Loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

188.640 96.879 60.256 1.113 30.392

156.357 61.688 90.584 4.856 -770

-9.514 43.760 -59.453 4.586 1.592

-16.869 -3.901 -18.255 4.389 898

-157.764 33.890 123.873

-94.983 79.080 15.903

-65.206 -49.198 114.404

-32.040 -12.309 44.349

9. Fjármögnun tekjuafgangs / -halla#Financing of financial balance 9.1 Erlend#Foreign 9.2 Innlend#Domestic // www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

302

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.5 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar ríkissjóðs 2010–2013 Central government receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 Milljónir króna#Million ISK

2010

2011

2012

2013

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Rekstrartekjur#Current revenue Eignatekjur#Property income Skatttekjur og tryggingagjöld#Tax revenue and social contributions Aðrar tekjur#Other nontax revenue Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services

474.406 30.549 403.597 14.440 25.819

496.848 23.168 430.097 17.251 26.332

545.322 36.722 461.653 16.600 30.347

584.275 40.028 496.569 17.632 30.046

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Rekstrarútgjöld#Current expenditure Rekstrarkostnaður#Operating expenditure Vaxtagjöld#Interest payments Framleiðslustyrkir#Subsidies Tekjutilfærslur#Current transfers Önnur gjöld#Other expenses

540.828 234.889 74.175 24.252 189.902 17.609

558.132 236.703 69.857 24.505 209.670 17.397

578.250 250.575 80.963 25.200 203.795 17.716

599.791 258.809 83.183 25.739 213.135 18.925

3. Samneysla#Government final consumption

209.070

210.371

220.228

228.763

4. Hreinn sparnaður#Current balance

-66.422

-61.284

-32.927

-15.517

5. 5.1 5.2 5.3

80.371 32.179 -24.565 72.756

35.542 27.712 -25.591 33.420

25.422 25.618 -26.977 26.781

17.987 29.887 -27.924 16.024

-146.793

-96.826

-58.349

-33.503

Fastafjárútgjöld#Capital balance Verg fjármunamyndun#Gross capital formation Afskriftir (–)#Consumption of fixed capital (–) Fjármagnstilfærslur, hreinar#Capital transfers, net

6. Tekjuafgangur / -halli#Financial balance 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.7

Peningalegar eignir, hreyfingar#Financial assets, transactions Sjóður og bankainnistæður#Currency and deposits Verðbréf#Securities other than shares Veitt lán#Loans Hlutafé#Shares and other equities Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

28.501 102.414 200 -81.338 42.526 -35.300

68.724 204.481 7 -110.018 681 -26.427

-77.152 -70.837 -207 4.580 3.045 -13.733

-44.330 -47.155 – 4.091 38.944 -40.209

8. 8.2 8.3 8.5 8.7

Skuldir, hreyfingar#Liabilities, transactions Verðbéf#Securities other than shares Lántökur#Loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

175.294 96.879 58.048 2.981 17.386

165.550 61.688 84.790 2.772 16.300

-18.802 43.760 -53.316 2.606 -11.852

-10.826 -3.901 -13.282 2.400 3.956

-146.793 39.156 107.637

-96.826 84.345 12.481

-58.349 -39.808 98.157

-33.503 -4.466 37.970

9. Fjármögnun tekjuafgangs / -halla#Financing of financial balance 9.1 Erlend#Foreign 9.2 Innlend#Domestic // www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

303


14

Fjármál hins opinbera 14.6 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar sveitarfélaga 2010–2013 Local government receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 Milljónir króna#Million ISK

2010

2011

2012

2013

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Rekstrartekjur#Current revenue Eignatekjur#Property income Skatttekjur#Tax revenue Aðrar tekjur#Other nontax revenue Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services

192.670 9.420 137.981 23.354 21.915

208.813 11.256 155.839 20.071 21.646

223.261 10.238 164.797 23.965 24.260

242.509 10.771 179.573 26.805 25.360

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Rekstrarútgjöld#Current expenditure Rekstrarkostnaður#Operating expenditure Vaxtagjöld#Interest payments Framleiðslustyrkir#Subsidies Tekjutilfærslur#Current transfers Önnur gjöld#Other expense

193.125 165.147 6.050 3.218 17.507 1.203

210.052 179.281 7.605 4.301 17.761 1.105

221.077 189.159 8.451 4.875 17.939 653

234.648 202.393 7.393 5.083 18.979 801

3.

Samneysla#Government final consumption

143.232

157.635

164.899

177.032

4.

Hreinn sparnaður#Current balance

-455

-1.239

2.184

7.861

5. 5.1 5.2 5.3

Fastafjárútgjöld#Capital balance Verg fjármunamyndun#Gross capital formation Afskriftir (–)#Consumption of fixed capital (–) Fjármagnstilfærslur, hreinar#Capital transfers, net

12.471 21.555 -9.036 -48

3.542 16.831 -9.485 -3.804

9.565 20.055 -10.113 -378

12.399 22.827 -10.350 -78

6.

Tekjuafgangur / -halli#Financial balance

-12.926

-4.781

-7.381

-4.538

7. 7.1 7.3 7.4 7.7

Peningalegar eignir, hreyfingar#Financial assets, transactions Sjóður og bankainnistæður#Currency and deposits Veitt lán#Loans Hlutafé#Shares and other equities Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

-7.587 4.713 -11.174 1.942 -3.068

319 -2.272 5.375 -293 -2.492

-3.441 -5.601 2.706 -345 -200

-65 -4.876 1.534 754 2.522

8. 8.3 8.5 8.7

Skuldir, hreyfingar#Liabilities, transactions Lántökur#Loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

5.339 2.208 7.474 -5.266

5.100 3.217 11.060 -7.842

3.940 -5.375 4.015 -9.390

4.472 -4.973 4.015 -8.988

-12.926 -5.266 18.191

-4.781 -7.842 12.624

-7.381 -9.390 16.771

-4.538 -8.988 13.526

9. Fjármögnun tekjuafgangs / -halla#Financing of financial balance 9.1 Erlend#Foreign 9.2 Innlend#Domestic // www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

304

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.7 Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar almannatrygginga 2010–2013 Social security receipts, outlays and finance accounts 2010–2013 Milljónir króna#Million ISK

2010

2011

2012

2013

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

Rekstrartekjur#Current revenue Eignatekjur#Property income Skatttekjur#Tax revenue Aðrar tekjur#Other nontax revenue Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services

142.850 21 – 141.634 1.196

160.591 150 – 158.662 1.779

157.504 345 – 155.182 1.976

166.561 308 – 164.204 2.049

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Rekstrarútgjöld#Current expenditure Rekstrarkostnaður#Operating expenditure Vaxtagjöld#Interest payments Framleiðslustyrkir#Subsidies Tekjutilfærslur#Current transfers Önnur gjöld#Other expense

140.875 47.235 22 291 93.307 21

153.946 49.190 18 348 104.381 9

156.888 49.970 14 410 106.430 64

160.232 51.988 23 248 107.927 46

46.039

47.411

47.993

49.939

1.977

6.645

616

6.328

21 21 3 –

22 22 4 1

91 34 5 57

327 44 6 283

6. Tekjuafgangur / -halli#Financial balance

1.956

6.623

525

6.001

7. 7.1 7.2 7.7

9.962 3.194 -1 6.770

-8.298 -10.398 -3 2.103

2.701 -777 2 3.476

6.016 -981 3 6.994

8. Hrein lánsfjárþörf#Net borrowing requirement 8.7 Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

8.007 8.007

-14.921 -14.921

2.176 2.176

15 15

9. Fjármögnun tekjuafgangs / -halla#Financing of financial balance 9.1 Erlend#Foreign 9.2 Innlend#Domestic

1.956 – 1.956

6.623 – 6.623

525 – 525

6.001 – 6.001

3. Samneysla#Government final consumption 4. Hreinn sparnaður#Current balance 5. 5.1 5.2 5.3

Fastafjárútgjöld#Capital balance Verg fjármunamyndun#Gross capital formation Afskriftir (–)#Consumption of fixed capital (–) Fjármagnstilfærslur, hreinar#Capital transfers, net

Kröfu- og hlutafjárútgjöld#Net increase in claims Sjóður og bankainnistæður#Currency and deposits Verðbréf#Securities other than shares Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

305


14

Fjármál hins opinbera 14.8 Sundurliðun á tekjum hins opinbera 2010–2013 Detailed account of general government revenue 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK Skatttekjur#Tax revenue 1. Tekjuskattar#Taxes on income, profits and capital gains Tekjuskattar einstaklinga#Individual Tekjuskattar fyrirtækja#Corporate Fjármagnstekjuskattur#Tax on capital income 2. Launaskattar#Taxes on payroll and work force 3. Eignarskattar#Taxes on property Fasteignaskattar#Recurrent taxes on immovable property Skattar á nettóeign#Recurrent taxes on net wealth Erfðafjárskattur#Inheritance tax Skattar á fjármagnsviðskipti#Taxes on financial and capital transactions Eignarskattar, óreglubundnir#Other noncurrent tax on property Eignarskattar, reglubundnir ót.a.s.#Other current taxes on property 4. Skattar á vöru og þjónustu#Taxes on goods and services Almennir skattar á vöru og þjónustu#General taxes on goods and services Vörugjöld#Excises Sértækir þjónustuskattar#Taxes on special services Neyslu- og leyfisskattar#Taxes on use of goods 5. Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti#Taxes on international trade Tollar#Customes and other import duties Útflutningsgjöld#Taxes on exports 6. Aðrir skattar#Other taxes Skattar á atvinnurekstur#Payable solely by business Aðrir skattar ótilgreindir annars staðar#Payable by other than business Tryggingagjöld#Social contributions Fjárframlög#Grants Aðrar tekjur#Other revenue 7. Eignatekjur#Property income Vaxtatekjur#Interest Arðgreiðslur#Dividends Aðrar eignatekjur#Rent 8. Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services Neyslu- og leyfisgjöld#Administrative fees Þjónustutekjur, frjálsar#Incidental sales by nonmarket establishments 9. Sektir og skaðabætur#Fines, penalties and forfeits 10. Frjáls fjárframlög#Voluntary transfers other than grants Rekstrarframlög#Current transfers Fjárfestingarframlög#Capital transfers 11. Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur#Miscellaneous revenue Heildartekjur hins opinbera#General government total revenue

2010

2011

2012

2013

477.979 239.664 197.318 14.609 27.737 2.827 38.068 28.542 3.849 2.613 2.656 146 263 185.481 123.695 46.711 3.940 11.135 5.952 5.950 2 5.988 763 5.225

519.116 266.823 220.571 29.480 16.772 2.900 39.282 28.348 6.312 1.292 2.890 177 263 195.153 131.057 50.239 4.018 9.839 7.288 7.288 – 7.670 2.474 5.196

561.567 283.238 234.475 33.980 14.784 5.402 44.304 29.129 9.396 1.916 3.352 227 284 210.948 142.814 53.930 4.278 9.926 7.682 7.682 – 9.993 4.383 5.610

606.243 315.577 258.623 40.479 16.475 6.534 46.493 30.664 8.886 2.437 3.973 233 299 220.803 149.828 55.171 4.457 11.347 5.815 5.815 – 11.020 5.255 5.766

63.599

66.820

64.882

69.899

2.403

2.944

3.733

2.881

97.223 39.990 32.071 2.815 5.104 48.930 5.153 43.777 3.214 1.745 1.474 272 3.344

93.546 34.574 24.647 2.830 7.097 49.757 5.623 44.134 4.485 1.627 1.423 204 3.102

110.899 47.305 25.443 7.526 14.337 56.584 7.279 49.305 2.844 1.636 1.440 196 2.530

116.842 51.107 21.170 16.459 13.478 57.455 7.378 50.077 3.600 1.443 1.205 237 3.237

641.204

682.426

741.081

795.864

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

306

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.9 Sundurliðun á tekjum ríkissjóðs 2010–2013 Detailed account of central government revenue 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK Skatttekjur#Tax revenue 1. Tekjuskattar#Taxes on income, profits and capital gains Tekjuskattar einstaklinga#Individual Tekjuskattar fyrirtækja#Corporate Fjármagnstekjuskattur#Tax on capital income 2. Launaskattar#Taxes on payroll and work force 3. Eignarskattar#Taxes on property Fasteignaskattar#Recurrent taxes on immovable property Skattar á nettóeign#Recurrent taxes on net wealth Erfðafjárskattur#Inheritance tax Skattar á fjármagnsviðskipti#Taxes on financial and capital transactions Eignarskattar, óreglubundnir#Other noncurrent tax on property Eignarskattar, reglubundnir ót.a.s.#Other current taxes on property 4. Skattar á vöru og þjónustu#Taxes on goods and services Almennir skattar á vöru og þjónustu#General taxes on goods and services Vörugjöld#Excises Sértækir þjónustuskattar#Taxes on special services Neyslu- og leyfisskattar#Taxes on use of goods 5. Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti#Taxes on international trade Tollar#Customes and other import duties Útflutningsgjöld#Taxes on exports 6. Aðrir skattar#Other taxes Skattar á atvinnurekstur#Payable solely by business Aðrir skattar ótilgreindir annars staðar#Payable by other than business Tryggingagjöld#Social contributions Fjárframlög#Grants Aðrar tekjur#Other revenue 7. Eignatekjur#Property income Vaxtatekjur#Interest Arðgreiðslur#Dividends Aðrar eignatekjur#Rent 8. Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services Neyslu- og leyfisgjöld#Administrative fees Þjónustutekjur, frjálsar#Incidental sales by nonmarket establishments 9. Sektir og skaðabætur#Fines, penalties and forfeits 10. Frjáls fjárframlög#Voluntary transfers other than grants Rekstrarframlög#Current transfers Fjárfestingarframlög#Capital transfers 11. Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur#Miscellaneous revenue Heildartekjur ríkissjóðs#Central government total revenue

2010

2011

2012

2013

339.998 132.867 90.521 14.609 27.737 2.827 9.526 136 3.849 2.613 2.656 146 263 182.703 123.695 46.711 3.940 8.357 5.952 5.950 2 5.988 763 5.225

363.277 140.239 93.987 29.480 16.772 2.900 10.933 131 6.312 1.292 2.890 177 263 194.115 131.057 50.239 4.018 8.801 7.288 7.288 – 7.670 2.474 5.196

396.770 148.125 99.361 33.980 14.784 5.402 15.175 169 9.396 1.916 3.352 227 284 210.225 142.814 53.930 4.278 9.203 7.682 7.682 – 9.993 4.383 5.610

426.670 168.441 111.487 40.479 16.475 6.534 15.829 168 8.886 2.437 3.973 233 299 218.863 149.828 55.171 4.457 9.407 5.815 5.815 – 11.020 5.255 5.766

63.599

66.820

64.882

69.899

8.277

9.392

10.748

10.496

62.844 30.549 26.940 1.201 2.408 25.819 5.081 20.738 3.214 1.745 1.474 272 1.517

57.606 23.168 17.640 1.486 4.042 26.332 5.551 20.781 4.485 1.627 1.423 204 1.993

73.147 36.722 19.264 6.505 10.953 30.347 7.182 23.165 2.844 1.636 1.440 196 1.598

77.481 40.028 14.660 15.438 9.930 30.046 7.276 22.770 3.600 1.443 1.205 237 2.364

474.717

497.094

545.548

584.545

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

307


14

Fjármál hins opinbera 14.10 Sundurliðun á tekjum sveitarfélaga 2010–2013 Detailed account of local government revenue 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK

2010

2011

2012

2013

137.981 106.797 106.797 – 28.406 28.406 2.778 2.778 – –

155.839 126.584 126.584 – 28.217 28.217 1.038 1.038 – –

164.797 135.114 135.114 – 28.960 28.960 723 723 – –

179.573 147.136 147.136 – 30.496 30.496 1.941 1.941 – –

Fjárframlög#Grants Frá opinberum aðilum, rekstur#Grants from other governments, current Frá opinberum aðilum, fjárm.#Grants from other governments, capital

23.699 21.527 2.172

24.809 18.963 5.846

25.481 23.034 2.448

28.273 25.932 2.341

Aðrar tekjur#Other revenue 7. Eignatekjur#Property income Vaxtatekjur#Interest Arðgreiðslur#Dividends Aðrar eignatekjur#Rent 8. Sala á vöru og þjónustu#Sales of goods and services Neyslu- og leyfisgjöld#Administrative fees Þjónustutekjur, frjálsar#Incidental sales by nonmarket establishments 10. Frjáls fjárframlög#Voluntary transfers other than grants Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur#Miscellaneous revenue

33.162 9.420 5.110 1.614 2.696 21.915 72 21.843 0 1.827

34.011 11.256 6.856 1.344 3.055 21.646 73 21.573 0 2.006

35.431 10.238 5.835 1.020 3.383 24.260 97 24.163 0 932

37.004 10.771 6.202 1.021 3.549 25.360 102 25.259 0 932

194.842

214.658

225.709

244.850

Skatttekjur#Tax revenue 1. Tekjuskattar#Taxes on income, profits and capital gains Tekjuskattar einstaklinga#Individual Tekjuskattar fyrirtækja#Corporate 2. Eignarskattar#Taxes on property Fasteignaskattar#Recurrent taxes on immovable property 3. Skattar á vöru og þjónustu#Taxes on goods and services Neyslu- og leyfisskattar#Taxes on use of goods 4. Aðrir skattar#Other taxes Skattar á atvinnurekstur#Payable solely by business

Heildartekjur sveitarfélaga#Local government total revenue // www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

Vissir þú Did you know Rúmlega 27% af tekjum hins opinbera eru tekjur sveitarfélaga 27% of general government revenue are local government revenue

308

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.11 Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera 2010–2013 General government financial assets and liabilities 2010–2013 Stöðutölur#Balance figures

2010

2011

Milljónir króna á verðlagi í lok hvers árs#Million ISK at end of year prices Peningalegar eignir#Financial assets Sjóður og bankareikningar#Currency and deposits Verðbréf#Securities other than shares Lánveitingar#Loans Hlutafé#Shares and other equity Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

1.181.464 364.749 220 271.808 378.708 165.980

1.282.090 568.430 225 177.211 367.357 168.868

1.248.173 1.198.587 511.200 427.316 19 22 192.792 196.556 361.606 400.940 182.556 173.753

Skuldir#Liabilities Verðbréf#Securities other than shares Lántökur#Loans Innlendir aðilar#Domestic loans Erlendir aðilar#Foreign loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

1.921.313 722.456 705.769 324.945 380.824 383.089 109.999

2.155.359 788.758 828.872 350.148 478.724 416.894 120.835

2.198.968 2.169.420 839.575 842.604 806.364 759.610 350.166 357.120 456.198 402.490 438.557 457.269 114.471 109.937

-739.849

-873.269

-950.795

-970.833

Hrein peningaleg eign#Net financial assets

2012

2013

Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera sem % af vergri landsframleiðslu# General government financial assets as % of GDP Peningalegar eignir#Financial assets Sjóður og bankareikningar#Currency and deposits Verðbréf#Securities other than shares Lánveitingar#Loans Hlutafé#Shares and other equity Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

72,9 22,5 0,0 16,8 23,4 10,2

75,4 33,4 0,0 10,4 21,6 9,9

70,4 28,8 0,0 10,9 20,4 10,3

64,0 22,8 0,0 10,5 21,4 9,3

Skuldir#Liabilities Verðbréf#Securities other than shares Lántökur#Loans Innlendir aðilar#Domestic loans Erlendir aðilar#Foreign loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

118,5 44,6 43,5 20,0 23,5 23,6 6,8

126,7 46,4 48,7 20,6 28,2 24,5 7,1

124,0 47,3 45,5 19,7 25,7 24,7 6,5

115,8 45,0 40,6 19,1 21,5 24,4 5,9

Hrein peningaleg eign#Net financial assets

-45,6

-51,4

-53,6

-51,8

55Fjársýsla ríkisins, Hagstofa Íslands.#State Accounting Office, Statistics Iceland. // www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

309


14

Fjármál hins opinbera 14.12 Peningalegar eignir og skuldir ríkissjóðs 2010–2013 Central government financial assets and liabilities 2010–2013 Stöðutölur#Balance figures

2010

2011

2012

2013

Peningalegar eignir#Financial assets Sjóður og bankareikningar#Currency and deposits Verðbréf#Securities other than shares Lánveitingar#Loans Hlutafé#Shares and other equity Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

1.045.826 317.552 200 247.986 342.934 137.154

1.142.151 533.903 207 148.134 331.877 128.030

1.113.473 483.050 0 161.078 326.471 142.874

1.064.230 404.051 0 163.462 365.051 131.666

Skuldir#Liabilities Verðbréf#Securities other than shares Lántökur#Loans Innlendir aðilar#Domestic loans Erlendir aðilar#Foreign loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

1.694.057 722.456 567.166 222.865 344.301 345.109 59.326

1.920.517 788.758 683.133 234.750 448.383 373.000 75.626

1.957.233 839.575 665.412 231.648 433.764 388.472 63.774

1.938.724 842.604 620.657 231.612 389.044 407.734 67.729

-648.231

-778.366

-843.760

-874.494

Peningalegar eignir#Financial assets Sjóður og bankareikningar#Currency and deposits Lánveitingar#Loans Hlutafé#Shares and other equity Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

64,5 19,6 15,3 21,2 8,5

67,2 31,4 8,7 19,5 7,5

62,8 27,2 9,1 18,4 8,1

56,8 21,6 8,7 19,5 7,0

Skuldir#Liabilities Verðbréf#Securities other than shares Lántökur#Loans Innlendir aðilar#Domestic loans Erlendir aðilar#Foreign loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

104,5 44,6 35,0 13,7 21,2 21,3 3,7

112,9 46,4 40,2 13,8 26,4 21,9 4,4

110,3 47,3 37,5 13,1 24,5 21,9 3,6

103,5 45,0 33,1 12,4 20,8 21,8 3,6

Hrein peningaleg eign#Net financial assets

-40,0

-45,8

-47,6

-46,7

Hrein peningaleg eign#Net financial assets Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera sem % af vergri landsframleiðslu#General government financial assets as % of GDP

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

310

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.13 Peningalegar eignir og skuldir sveitarfélaga 2010–2013 Local government financial assets and liabilities 2010–2013 Stöðutölur#Balance figures

2010

2011

2012

2013

Milljónir króna á verðlagi í lok hvers árs#Million ISK at end of year prices Peningalegar eignir#Financial assets Sjóður og bankareikningar#Currency and deposits Lánveitingar#Loans Hlutafé#Shares and other equity Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

130.147 34.641 24.894 35.774 34.840

130.466 32.369 30.269 35.480 32.348

127.025 26.768 32.975 35.135 32.147

126.960 21.892 34.509 35.889 34.670

Skuldir#Liabilities Lántökur#Loans Innlendir aðilar#Domestic loans Erlendir aðilar#Foreign loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

224.596 139.675 103.152 36.522 37.980 46.941

234.509 146.931 116.590 30.341 43.894 43.684

244.395 142.214 119.779 22.434 50.085 52.096

239.954 140.368 126.922 13.446 49.535 50.052

Hrein peningaleg eign#Net financial assets

-94.449

-104.043

-117.370

-112.995

Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera sem % af vergri landsframleiðslu# General government financial assets as % of GDP Peningalegar eignir#Financial assets Sjóður og bankareikningar#Currency and deposits Lánveitingar#Loans Hlutafé#Shares and other equity Viðskiptakröfur#Other accounts receivable

8,0 2,1 1,5 2,2 2,1

7,7 1,9 1,8 2,1 1,9

7,2 1,5 1,9 2,0 1,8

6,8 1,2 1,8 1,9 1,9

Skuldir#Liabilities Lántökur#Loans Innlendir aðilar#Domestic loans Erlendir aðilar#Foreign loans Lífeyrisskuldbindingar#Insurance technical reserves Viðskiptaskuldir#Other accounts payable

13,9 8,6 6,4 2,3 2,3 2,9

13,8 8,6 6,9 1,8 2,6 2,6

13,8 8,0 6,8 1,3 2,8 2,9

12,8 7,5 6,8 0,7 2,6 2,7

Hrein peningaleg eign#Net financial assets

-5,8

-6,1

-6,6

-6,0

// www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

311


14

Fjármál hins opinbera 14.14 Heildarútgjöld hins opinbera 2010–2013 General government total expenditure 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK Heildarútgjöld hins opinbera#General government total expenditure Almenn opinber þjónusta#General public service Varnarmál#Defence Löggæsla, réttargæsla og öryggismál#Public order and safety Efnahags- og atvinnumál#Economic affairs Umhverfisvernd#Enviromental protection Húsnæðis- skipulags- og veitumál#Housing and community amenities Heilbrigðismál#Health Menningar-, íþrótta- og trúmál#Recreation, culture and religion Menntamál#Education Almannatryggingar og velferðarmál#Social protection

2010

2011

2012

2013

798.968 139.284 747 20.565 109.440 10.033 38.501 121.531 57.111 129.246 172.510

777.410 136.726 655 27.899 97.186 9.976 5.725 124.653 53.434 132.314 188.841

806.287 154.053 343 25.162 85.309 10.723 19.463 131.590 55.692 136.503 187.449

827.904 156.029 524 26.619 88.836 11.264 11.476 140.054 60.591 143.537 188.973

49,3 8,6 0,0 1,3 6,8 0,6 2,4 7,5 3,5 8,0 10,6

45,7 8,0 0,0 1,6 5,7 0,6 0,3 7,3 3,1 7,8 11,1

45,5 8,7 0,0 1,4 4,8 0,6 1,1 7,4 3,1 7,7 10,6

44,2 8,3 0,0 1,4 4,7 0,6 0,6 7,5 3,2 7,7 10,1

Útgjöld hins opinbera sem % af vergri landsframleiðslu# General government total expenditure as % of GDP Heildarútgjöld hins opinbera#General government total expenditure Almenn opinber þjónusta#General public service Varnarmál#Defence Löggæsla, réttargæsla og öryggismál#Public order and safety Efnahags- og atvinnumál#Economic affairs Umhverfisvernd#Enviromental protection Húsnæðis- skipulags- og veitumál#Housing and community amenities Heilbrigðismál#Health Menningar-, íþrótta- og trúmál#Recreation, culture and religion Menntamál#Education Almannatryggingar og velferðarmál#Social protection // www.hagstofa.is/thjodhagsreikningar#www.statice.is/nationalaccounts

Mynd 14.2  Útgjöld hins opinbera eftir málaflokkum 2013 Figure 14.2  General government expenditure 2013

Umhverfismál Enviromental protection Húsnæðis-, skipulags- og veitumál Housing and community amenities Löggæsla, réttargæsla og öryggismál Public order and safety Menningar-, íþrótta- og trúmál Recreation, culture and religion Efnahags- og atvinnumál Economic affairs Heilbrigðismál Health Menntamál Education Æðsta stjórnsýsla General public service Almannatryggingar og velferðarmál Social protection % 0

312

5

10

15

20

25

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


14

Public finance 14.15 Opinber þróunaraðstoð 2010–2013 Official Development Assistance 2010–2013 Milljónir kr.#Million ISK

2010

2011

2012

2013

Alls#ODA, total Tvíhliða aðstoð#Bilateral Assistance Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ)# Icelandic International Development Agency (ICEIDA) Enduruppbygging á ófriðarsvæðum#Post-Conflict Peacebuilding Operations

3.471,5 1.764,1

2.966,0 1.331,4

3.268,4 1.399,6

4.263,4 1.916,7

1.418,0 346,1

1.160,9 170,6

1.247,1 152,5

1.772,8 144,0

Fjölþjóðleg aðstoð#Multilateral Assistance Sameinuðu þjóðirnar#United Nations Alþjóðabankinn#The World Bank Group Önnur marghliða aðstoð#Other Multilateral Assistance

1.067,8 576,1 421,4 70,2

995,9 552,7 291,2 152,1

1.076,2 580,6 348,6 147,0

1.324,4 757,1 377,8 189,5

639,6 423,8

638,7 433,7

792,5 513,4

1.022,3 597,4

1,0 – 121,0 21,0 – 7,8 –

1,0 20,0 1,0 5,3 3,0 6,5 0,7

1,0 25,0 174,8 12,3 1,4 6,4 –

1,5 38,0 285,4 14,9 2,5 – 3,0

13,1 3,6 – 48,3

6,2 3,6 – 51,0

– 3,6 – 54,8

– 6,0 7,7 65,9

0,3

0,2

0,2

0,3

Annað#Other Skólar Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi Samstarf við Alþjóðamálastofnun HÍ# The international Office at the Universtiy of Iceland Flóttamannaaðstoð#Refugee Assistance Framlög til félagasamtaka#Contributions to NGOs Þróunarverkefni í Palestínu#Developmental project in Palestina Þróunarverkefni í Afganistan#Developmental projects in Afghanistan Neyðarsjóður ISAF#NATO ISAF Emergency fund Framkvæmd ályktunar 1325#Enacting UN resolution 1325 Mannréttindaverkefni í þróunarlöndum# Human rights projects in Developing countries Félag S.þ. á Íslandi#UN Country committee Iceland Ýmis framlög og neyðaraðstoð#Emergency Assistance and Various Items Utanríkisráðuneyti og sendiskrifstofur#Administration Hlutfall af vergum þjóðartekjum#Share of Gross National Income, %

55Utanríkisráðuneytið – Þróunarsamvinnusvið.#Ministry for Foreign Affairs of Iceland – Directorate for international development.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

313


15

Utanríkisverslun External trade

Hagstofa Íslands tekur saman upplýsingar um utanríkisverslun Íslands, þ.e. útflutning og innflutning á vöru og þjónustu, og reiknar vöruskipti við útlönd og þjónustujöfnuð sem eru mikilvægir mælikvarðar á efnahagsþróun í landinu. Upplýsingar um vöruviðskipti eru fengnar að mestu úr tollskýrslum en upplýsingar um þjónustuviðskipti koma aðallega frá fyrirtækjum og úr gögnum um greiðslukortaviðskipti.

Jákvæður vöru- og þjónustujöfnuður Árið 2013 nam verðmæti útflutnings vöru og þjónustu 1.043,7 milljörðum króna og verðmæti innflutnings vöru og þjónustu 887,7 milljörðum króna. Vöruútflutningur nam 561,0 milljörðum króna og vöruinnflutningur 552,8 milljörðum. Jöfnuður vöru og þjónustu nam 156,0 milljörðum króna. Afgangur var á vöruskiptum árin 2009– 2012. Árið 2009 var 10,9% afgangur af útflutningsverðmæti, 14,9% árið 2010, 9,4% árið 2011 og 5,7% árið 2012 en árið 2013 var þessi afgangur neikvæður um 0,3%.

Meira flutt út af iðnaðarvörum en sjávarafurðum Iðnaðarvörur voru 50,6% af öllum vöruútflutningi í fyrra. Þetta er sjötta árið í röð sem hlutdeild iðnaðarvara er hærra en sjávarafurða. Hlutdeild sjávarafurða hækkaði þó milli ára, úr 42,4% 2012 í 44,6% 2013. Í útflutningi á iðnaðarvörum munar mestu um ál og álafurðir en útflutningur þeirra nam í fyrra 215,3 milljörðum króna (35,3% af heild), næst á eftir áli og álafurðum kom kísiljárn (20,0 milljarðar) og málm og málvörur (13,3 milljarðar). Sjávarafurðir voru fluttar út fyrir 272,5 milljarða króna (44,6%).

Mest viðskipti voru við Evrópska efnahagssvæðið EES-ríkin voru stærsta markaðssvæði Íslendinga í vöruviðskiptum í fyrra en þangað fóru 79,1% af öllum vöruútflutningi. Frá EES-ríkjum komu 62,4% af heildarinnflutningi á árinu 2013.

Uppskipun í Sundahöfn © Brynjar Gauti

315


15

Utanríkisverslun Þjónustujöfnuður hagstæður Árið 2013 nam sala á þjónustu til útlanda tæpum 483 milljörðum króna en kaup á þjónustu 335 milljörðum króna. Þjónustujöfnuður var því hagstæður um 148 milljarða króna. Mest seldist af þjónustu á sviði samgangna og flutninga líkt og árið á undan. Nam sala á samgöngu- og flutningaþjónustu alls 190,5 milljörðum króna, en það er 39,5% af heildarútflutningi á þjónustu. Næst samgönguþjónustu kom sala á ferðaþjónustu, en hún nam 131,6 milljörðum króna í fyrra og skilaði 27,3% af heildartekjum þjónustuútflutnings.

kom önnur viðskiptaþjónusta (stærsti liður rekstrarleiga) með 29,6% og samgöngur með 17,9% af allri innfluttri þjónustu. Samgöngu- og flutningaþjónusta skilaði 130,7 milljarða króna afgangi og tekjur af ferðaþjónustu 28,1 milljarðs króna afgangi árið 2013. Hins vegar var 60,7 milljarða króna halli á annarri viðskiptaþjónustu. Mest þjónustuviðskipti voru við ríki Evrópusambandsins, 43,9% af útfluttri þjónustu og 62,9% af innfluttri þjónustu.

Að sama skapi var mest keypt af ferðalögum frá útlöndum í fyrra, en kaupin námu alls 103,5 milljörðum króna, 30,9% af heildarinnflutningi á þjónustu. Næst

Statistics Iceland collects data on external trade, i.e. Icelandic exports and imports of goods and services. Data of exports and imports of goods are derived chiefly from customs declarations but the source of data for exports and imports of services are mainly information from companies and information of the use of credit cards.

Surplus of trade in goods and services In 2013 total exports of goods and services amounted to 1,043.7 billion ISK as compared with total imports of 887.7 billion ISK. The value of exports of goods was 561.0 billion ISK and imports of goods was 552.8 billion ISK.

316

There has been a trade surplus since 2009–2012, but in 2013 there was a deficit of 0.3%. In 2012 there was 5.7% surplus of the export value and 9.4% in 2011, 14.9% in 2010 and 10.9% in 2009.

Exports of manufacturing products exceeds exports of marine products Manufacturing products made up 50.6% of all exports of goods in 2013. For the sixth year in a row the share of manufacturing products exceeds marine products. The share of exported marine products increased from 42.4% in 2012 to 44.6% in 2013. The largest export product was aluminium and aluminium products, 215.3

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade billion ISK 35.3% of total exports of goods. Next in line to the exports of aluminum was the export of ferro-silicon, 20.0 billion ISK, and metal and metal manufactures, 13,3 billion ISK. Marine products were 44.6% of all exports of goods and exported marine products accounted for 272.5 billion ISK.

The share of EEA countries 79% in exports of goods The EEA was the largest market area for Icelandic products in 2013. The share of exports of goods to the EEA was 79.1% in 2013. The share of the EEA countries in total imports of goods was 62.4% in 2013.

Surplus in services trade In 2013, export of services was 483 billion ISK and the import of services 335 billion ISK. Therefore, the services trade surplus for the year 2013 was 148 billion ISK.

of services. Travel were the second largest category of exports, 131.6 billion ISK or 27.3% of total exports of services in 2013. In 2013, the largest category of imports was travel, 103.5 billion ISK or 30.9% of total imports of services. Next in line with travel came other business services (the largest category operational leasing services), 29.6% of total imports and transportation, 17.9% of total imports of services in 2013. There was a surplus of 130.7 billion ISK of transportation and 28.1 billion ISK of travel, but there was a 60.7 billion ISK deficit of other business services. EU was the largest trading partner in 2013, both with regards to exports and imports of services. 43.9% of total exports of services were sold to EU and 62.9% of total imports of services were bought from EU.

Transportation was the largest category of exports as the year before, accounting for 190.5 billion ISK or 39.5% of total exports

Vissir þú Did you know Árið 1914 var þurrkaður saltfiskur helsta útflutningsvara Íslendinga In 1914 the main export was dried salted fish

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

317


15

Utanríkisverslun 15.1 Jöfnuður vöru og þjónustu 2013 Balance of trade in goods and services 2013 Milljónir króna#Million ISK Útflutningur vöru og þjónustu alls# Exports of goods and services, total Útflutningur vöru, fob#Exports of goods, fob Útflutningur þjónustu#Exports of services Innflutningur vöru og þjónustu alls# Imports of goods and services, total Innflutningur vöru, fob#Imports of goods, fob Innflutningur þjónustu#Imports of services Jöfnuður vöru og þjónustu alls# Balance of trade in goods and services, total Vöruskipti#Balance of trade in goods Þjónustujöfnuður#Balance of trade in services

Ársfjórðungur#Quarter 2. 3.

Alls#Total

1.

4.

1.043.740,8 561.036,4 482.704,4

236.880,6 144.225,9 92.654,7

247.612,6 126.836,1 120.776,6

302.371,6 145.458,7 156.912,9

256.876,0 144.515,7 112.360,3

887.675,4 552.797,1 334.878,3

205.486,1 131.999,5 73.486,6

224.864,1 143.542,6 81.321,5

229.124,6 142.105,6 87.019,1

228.200,5 135.149,4 93.051,2

156.041,7 8.215,6 147.826,1

31.389,1 12.221,0 19.168,1

22.745,6 -16.709,4 39.455,1

73.239,0 3.345,2 69.893,8

28.667,9 9.358,8 19.309,2

@@ Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 ekki sambærilegar við tölur fyrri ára sem hafa birst í eldri útgáfum af Landshögum, tölur um vöru á greiðslu-

jafnaðargrunni eru ekki þær sömu og almennt eru birtar um vöru.#Due to change in standards, the figures for 2013 are not comparable with figures published in previous editions of the Statistical yearbook of Iceland, trade in goods on balance of payment basis is not the same as trade in goods generally published.

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

15.2 Utanríkisverslun vöru 2004–2013 External trade in goods 2004–2013 Milljónir kr. á verðlagi hvers árs#Million ISK at current prices

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Útflutt Exports fob

Innflutt Imports cif

Útflutt umfram innflutt Exports-imports (fob-cif)

202.373 194.355 242.740 305.096 466.860 500.855 561.032 620.127 633.029 610.692

260.431 313.855 432.106 429.469 514.739 446.128 477.222 561.626 597.262 612.621

-58.058 -119.500 -189.366 -124.373 -47.879 54.726 83.810 58.501 35.767 -1.930

Útflutt umfram innflutt sem % af útflutningi Exports-imports as % of exports -28,7 -61,5 -78,0 -40,8 -10,3 10,9 14,9 9,4 5,7 -0,3

@@ Vegna staðlabreytinga eru innflutningstölur 2013 ekki sambærilegar og fyrri ár.#Due to change in standards, the figures of imports in 2013 are not comparable with figures of the earlier years.

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

318

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade 15.3 Vöruskiptajöfnuður 2004–2013 Balance of trade in goods 2004–2013 Millj. kr. Million ISK

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1

Á verðlagi hvers árs At current prices Útflutt Innflutt Exports Imports fob fob 202.373 194.355 242.740 305.096 466.860 500.855 561.032 620.127 633.029 610.692

Á föstu verðlagi ársins 20131 At constant 2013 prices1 Útflutt Innflutt Exports Imports fob fob

240.160 288.895 401.201 397.241 473.525 410.575 440.820 522.985 555.695 570.488

292.229 280.960 356.104 365.953 502.451 526.457 602.189 657.177 650.812 610.692

216.198 207.744 243.751 255.027 371.454 442.712 466.854 524.883 550.414 570.488

Vöruskiptajöfnuður#Balance of trade Á verðlagi Á föstu verðlagi hvers árs ársins 20131 Hlutfall At current At constant af VLF prices 2013 prices1 % of GDP -37.787 -94.540 -158.461 -92.145 -6.665 90.280 120.212 97.142 77.334 40.204

76.031 73.215 112.353 110.926 130.998 83.745 135.335 132.295 100.398 40.204

-4,1 -9,2 -13,6 -7,0 -0,5 6,0 7,8 6,0 4,6 2,3

Miðað við breytingar á magnvísitölum útflutnings og innflutnings sem eru reiknaðar út frá verðvísitölum samkvæmt einingarverðum úr tollskrárnúmerum. Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 fyrir innflutning ekki sambærilegar við fyrri ár.#According to changes in volume indices of exports and imports, calculated from price indices (unit values in customs tariff numbers). Due to change in standards, the figures of imports in 2013 are not comparable with figures of the earlier years.

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

15.4 Verð og magnvísitölur útflutnings og innflutnings vara og vísitala viðskiptakjara 2004–2013 Price and volume indices of exports and imports in goods and indices for terms of trade 2004–2014 2000=100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Almennur útflutningur1 General exports1 Verðvísitala Magnvísitala Price indices Volume indices 109,9 105,5 132,7 136,0 185,8 196,6 224,1 244,6 241,3 227,0

125,7 119,9 116,8 128,7 160,6 166,3 169,5 171,6 178,1 183,7

Almennur innflutningur2 General imports2 Verðvísitala Magnvísitala Price indices Volume indices 115,6 111,3 131,1 134,7 196,0 233,2 242,5 269,7 281,1 275,9

113,0 140,1 154,4 153,7 131,8 95,6 101,2 105,8 105,2 109,1

Viðskiptakjör Terms of trade 95,1 94,7 101,2 101,0 94,8 84,3 92,4 90,7 85,9 82,3

1 Allur útflutningur að frátöldum „öðrum vörum“ ( í vöruflokkun Hagstofu Íslands).#All exports excluding other products (Statistics Iceland classification). 2 Allur innflutningur að frátöldum skipum, flugvélum og vörum ótilgreindum annars staðar (liður 7 í hagrænni flokkun innflutnings).#All imports excluding ships, aircrafts and goods n.e.s. (item 7 in BEC).

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

319


15

Utanríkisverslun 15.5 Útflutningur og innflutningur vöru eftir vörudeildum, SITC, 2013 Exports and imports of goods by divisions of the SITC 2013 Nettóþyngd í tonnum#Net weight in tonnes Verðmæti í þús. kr.#Value in thousand ISK

Alls#Total 00 Lifandi dýr#Live animals 01 Kjöt og unnar kjötvörur#Meat and meat preparations 02 Mjólkurafurðir og egg#Dairy products and eggs 03 Fiskur og unnið fiskmeti#Fish, crustaceans, molluscs etc. 04 Korn og unnar kornvörur#Cereals and cereal preparations 05 Grænmeti og ávextir#Vegetables and fruit 06 Sykur, sykurvörur og hunang#Sugars, sugar prep. and honey 07 Kaffi, kakó, te, krydd#Coffee, tea, cocoa, spices 08 Skepnufóður, nema ómalað korn#Animal feeds, excl. unmilled cereals 09 Ýmsar unnar matvörur#Miscellaneous edible products 11 Drykkjarvörur#Beverages 12 Tóbak og unnar tóbaksvörur#Tobacco and tobacco manufactures 21 Húðir, skinn og loðskinn, óunnið#Hides, skins and furskins, raw 22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar#Oil seeds and oleaginous fruit 23 Hrá-, gervi- og endurunnið gúmmí#Crude rubber, synth. and recycled 24 Korkur og trjáviður#Cork and wood 25 Pappírskvoða og úrgangspappír#Pulp and waste paper 26 Spunatrefjar og úrgangur#Textile fibres and their wastes 27 Áburður og jarðefni, óunnin#Crude fertilizers, crude minerals 28 Málmgrýti og málmúrgangur#Metalliferous ores, metal scrap 29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns#Crude animal and veget. materials 32 Kol, koks og mór#Coal, coke and briquettes 33 Jarðolía og -afurðir og skyld efni#Petroleum, petroleum products 34 Gas, náttúrlegt og tilbúið#Gas, natural and manufactured 41 Dýrafeiti og -olía#Animal oils and fats 42 Jurtafeiti og -olía, óunnin#Fixed vegetable fats and oils 43 Önnur feiti og olía, unnin#Animal/vegetable fats/oils, processed 51 Lífræn kemísk efni#Organic chemicals 52 Ólífræn kemísk efni#Inorganic chemicals 53 Litunar-, sútunar- og málunarefni#Dyeing, tanning and col. materials 54 Lyfja- og lækningavörur#Medicinal and pharmaceutical products 55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl.#Oils, toilet and cleansing prep. 56 Tilbúinn áburður, annar en í 27#Fertilizers, other than of 27 57 Plastefni, óunnin#Plastics in primary forms 58 Plastefni, unnin#Plastic manufactures 59 Kemísk efni og afurðir, ót.a.s.#Chem. materials and products n.e.s. 61 Leður, leðurvörur og loðskinn#Leather and dressed furskins 62 Unnar gúmmívörur ót.a.s.#Rubber manufactures n.e.s. 63 Unnar vörur úr korki og trjáviði#Cork and wood manufactures 64 Pappír, pappi og vörur úr slíku#Paper, paperboard, articles thereof 65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a.s.#Textile yarn etc. n.e.s. 66 Vörur úr ómálmk. jarðefnum#Non-metallic min. manufactures n.e.s. 67 Járn og stál#Iron and steel 68 Málmar aðrir en járn#Non-ferrous metals 69 Unnar málmvörur ót.a.s.#Manufactures of metal n.e.s. 71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður#Power generating machinery 72 Vélar til sérstakra atvinnugreina#Machinery for part. industries 73 Málmsmíðavélar#Metalworking machinery 74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a.s.#Gen. industr. machinery and equipm. 75 Skrifstofuvélar og tölvur#Office machines and computers 76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður#Telecom equipment etc. 77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki#Elec. machinery, app. and appliances 78 Flutningatæki á vegum#Road vehicles

320

Þyngd#Weight Útflutt Innflutt Exports Imports 2.218.603 406 6.143 1.202 573.306 76 110 79 358 124.353 170 15.886 – 2.976 0 1.697 206 25.359 2.196 114.902 44.544 45.489 – 92.553 – 59.101 1 38 1.550 12.908 2.466 972 58 0 4.188 292 20.622 1.207 93 418 1.139 1.039 4.080 126.042 834.750 701 59 2.216 13 1.746 67 8 78.499 719

Verðmæti#Value Útflutt Innflutt Exports Imports fob cif

4.450.937 610.691.562 612.621.344 11 916.830 94.135 1.817 2.963.615 1.463.994 789 561.837 683.881 23.871 236.534.292 7.896.442 89.617 27.991 10.077.450 51.725 49.661 12.852.370 14.763 77.955 2.236.326 5.829 343.311 4.959.880 32.814 26.846.579 3.746.130 8.967 456.622 7.256.966 14.347 1.271.960 4.767.308 467 – 1.793.068 – 2.770.082 – 1.779 25 267.753 436 36.705 94.133 57.836 4.851 3.594.156 19 245.093 7.065 273 279.523 180.999 347.806 1.246.794 3.777.306 1.669.289 2.522.681 62.004.396 53.213 2.596.834 2.865.124 153.223 – 4.611.703 970.634 9.763.834 111.633.401 3.071 – 399.214 13.390 16.578.935 4.775.444 6.235 163 1.419.812 690 27.620 201.923 3.378 274.448 5.587.271 30.339 413.848 5.743.881 8.725 124.215 3.415.112 1.163 11.626.754 17.095.776 7.283 414.147 5.878.220 48.108 3.429 3.244.011 9.861 529.817 3.231.423 7.547 225.494 4.886.541 19.473 1.000.275 6.355.826 82 328.319 230.392 5.356 40.105 4.666.646 18.677 35.860 3.668.568 45.637 267.795 10.658.185 4.964 1.107.085 5.923.419 116.262 336.339 7.349.294 36.057 20.315.212 6.765.114 10.975 227.986.666 11.290.597 18.231 649.132 15.091.928 2.001 474.626 6.403.814 5.685 5.967.264 10.345.721 424 60.901 1.148.946 11.388 5.208.030 20.080.036 898 473.452 13.870.954 1.119 228.375 14.871.491 453.696 5.289.161 66.544.030 18.588 1.015.394 29.796.848

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade 15.5 Útflutningur og innflutningur vöru eftir vörudeildum, SITC, 2013 Exports and imports of goods by divisions of the SITC 2013 Nettóþyngd í tonnum#Net weight in tonnes Verðmæti í þús. kr.#Value in thousand ISK

79 81 82 83 84 85 87 88 89 9

Þyngd#Weight Útflutt Innflutt Exports Imports

Önnur flutningatæki#Other transport equipment Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður#Prefab. buildings; fixtures Húsgögn og hlutar til þeirra#Furnit., mattr., cushions etc. Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h.#Travel goods, handbags etc. Fatnaður annar en skófatnaður#Apparel and clothing accessories Skófatnaður#Footwear Vísinda- og mælitæki ót.a.s.#Prof., scient. and contr. instruments Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur#Photogr. equip., opt. goods; watches Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a.s.#Misc. manufactured articles n.e.s. Aðrar vörur, ót.a.s.#Other commodities

6.299 26 33 5 41 4 117 3 2.201 2.872

4.853 3.034 9.765 279 3.108 671 709 442 16.593 2.654

Verðmæti#Value Útflutt Innflutt Exports Imports fob cif 5.131.268 39.890 40.761 35.505 293.526 21.636 3.327.315 72.102 8.462.825 2.746.797

12.304.443 2.836.472 7.489.954 910.245 15.414.331 3.443.854 7.967.001 2.675.146 20.997.238 778.240

@@ SITC, 4. endurskoðun. Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 ekki sambærilegar við tölur fyrri ára sem hafa birst í eldri útgáfum af Landshögum,

meðtalin í innflutningi vara núna eru kaup innlendra aðila (flutningsfara) á eldsneyti erlendis í samræmi við nýjan staðal fyrir vöruskipti við útlönd (IMTS 2010).#SITC Revision 4. Due to change in standards, the figures for 2013 are not comparable with figures published in previous editions of the Statistical yearbook of Iceland. Now purchases of fuels of domestic ships and aircrafts abroad are included in imports of goods, in line with new standards of trade in goods (IMTS 2010).

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

Mynd 15.1  Vöruskiptajöfnuður sem hlutfall af landsframleiðslu 2004–2013 Figure 15.1  Balance of trade in goods as percent of GDP 2004–2013 10 5 0 -5 -10 -15

2004

2005

2006

2007

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

321


15

Utanríkisverslun 15.6 Út- og innflutningur vara eftir hagrænum flokkum og markaðssvæðum 2013 Exports and imports of goods by broad economic categories and market areas in 2013 Verðmæti í millj. kr.#Value in million ISK

Alls Total Útflutn. Exports fob 610.691,6 257.685,2 918,5 44.792,2 14.789,8 197.184,7 294.161,6 9.965,3 284.196,3 9.759,8 0,1 7,5 9.752,2 20.573,7 12.378,9 8.194,8 5.900,9 746,8 175,4 3,0 571,1 4.404,5 – 19.197,0 6.813,0 662,3 11.721,7 3.413,4

612.621,3 58.268,1 2.917,6 15.283,5 8.138,7 31.928,3 176.970,3 9.424,0 167.546,2 114.799,6 3.405,6 16.850,6 94.543,4 133.067,5 63.322,8 69.744,7 49.922,8 18.876,5 6.554,1 1.443,7 14.554,8 3.685,4 4.808,2 78.711,3 14.779,3 30.117,8 33.814,2 881,8

Hlutfallsleg skipting vöruflokka innan hvers markaðssvæðis, % Percentage of goods within each market area Alls#Total 1 Matvörur og drykkjarvörur#Food and beverages 2 Hrávörur og rekstrarvörur ót.a.s.#Industrial supplies n.e.s. 3 Eldsneyti og smurolíur#Fuels and lubricants 4 Fjárfestingarvörur (þó ekki flutningatæki)#Capital goods (except for transport) 5 Flutningatæki#Transport equipment 6 Neysluvörur ót.a.s.#Consumer goods n.e.s. 7 Vörur ót.a.s. (t.d. endursendar vörur)#Goods n.e.s.

100,0 42,2 48,2 1,6 3,4 1,0 3,1 0,6

100,0 9,5 28,9 18,7 21,7 8,1 12,8 0,1

Hlutfall markaðssvæðis af hverjum vöruflokki, % Percentage of market area in each category Alls#Total 1 Matvörur og drykkjarvörur#Food and beverages 2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a.s.#Industrial supplies n.e.s. 3 Eldsneyti og smurolíur#Fuels and lubricants 4 Fjárfestingarvörur (þó ekki flutningatæki)#Capital goods (except for transport) 5 Flutningatæki#Transport equipment 6 Neysluvörur ót.a.s.#Consumer goods n.e.s. 7 Vörur ót.a.s. (t.d. endursendar vörur)#Goods n.e.s.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 111 112 121 122 2 210 220 3 310 321 322 4 410 420 5 510 521 522 530 540 550 6 610 620 630 7

Alls#Total Matvörur og drykkjarvörur#Food and beverages Óunnar, einkum til iðnaðar#Primary, mainly for industry Óunnar, einkum til heimilisnota#Primary, mainly for household consumption Unnar, einkum til iðnaðar#Processed, mainly for industry Unnar, einkum til heimilisnota#Processed, mainly for household consumption Hrávörur og rekstrarvörur ót.a.s.#Industrial supplies n.e.s. Óunnar#Primary Unnar#Processed Eldsneyti og smurolíur#Fuels and lubricants Óunnið eldsneyti#Primary Bensín, þ.m.t. flugvélabensín#Motor spirit Annað unnið eldsneyti og smurolíur#Other Fjárfestingarvörur (þó ekki flutningatæki)#Capital goods (except for transport) Fjárfestingarvörur#Capital goods (except for transport) Hlutar til þeirra#Parts and accessories Flutningatæki#Transport equipment Fólksbílar (þó ekki almenningsvagnar)#Passenger motor cars (excl. buses) Flutningatæki til atvinnureksturs (ekki skip, flugvélar)#Transport equipment (excluding ships, aircraft) Önnur flutningatæki, til einkanota#Other transport equipment, non-industrial Hlutar til flutningatækja#Parts and accessories Skip#Ships Flugvélar#Aeroplanes Neysluvörur ót.a.s.#Consumer goods n.e.s. Varanlegar (t.d. heimilistæki)#Durable Hálf-varanlegar (t.d. fatnaður)#Semi-durable Óvaranlegar (t.d. tóbak, lyf )#Non-durable Vörur ót.a.s. (t.d. endursendar vörur)#Goods n.e.s.

Innfl. Imports cif

@@ Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 ekki sambærilegar við tölur fyrri ára sem birst hafa í eldri útgáfum af Landshögum.#Due to change in standards, the figures for 2013 are not comparable with figures published in previous editions of the Statistical Yearbook of Iceland.

322

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade

EES EEA Útflutn. Exports fob

Önnur Evrópulönd Other European countries Innfl. Útflutn. Innfl. Imports Exports Imports cif fob cif

Bandaríkin United States Útflutn. Innfl. Exports Imports fob cif

Japan Japan Útflutn. Exports fob

Innfl. Imports cif

Önnur lönd Other countries Útflutn. Innfl. Exports Imports fob cif

482.961,0 166.903,7 799,5 28.754,3 10.678,4 126.671,6 278.637,3 8.147,4 270.489,9 5.473,4 – – 5.473,4 11.790,7 5.745,0 6.045,7 3.558,0 728,3 152,9 1,1 492,6 2.183,2 – 13.675,1 2.562,9 391,5 10.720,7 2.922,8

382.315,8 37.444,0 2.275,7 6.955,0 3.614,1 24.599,3 92.791,7 5.007,1 87.784,6 93.001,9 1.707,4 16.848,6 74.445,9 84.101,0 35.621,2 48.479,8 28.507,6 12.579,1 5.728,4 771,5 7.028,1 2.201,5 199,0 45.779,1 8.717,4 13.128,1 23.933,6 690,6

46.457,1 32.840,6 85,8 714,1 1.476,5 30.564,1 7.308,1 945,7 6.362,4 2.328,6 0,1 4,3 2.324,2 1.461,2 1.134,5 326,6 2.181,7 9,4 20,4 1,9 27,1 2.122,8 – 316,3 40,1 99,8 176,4 20,6

24.548,7 3.393,2 7,4 1.037,2 942,4 1.406,2 5.160,9 2.920,2 2.240,6 2.903,3 0,8 0,0 2.902,6 5.763,3 1.679,9 4.083,4 2.163,3 199,6 266,5 1,0 273,1 1.423,2 0,0 5.073,1 807,8 1.164,6 3.100,7 91,6

28.667,3 18.642,1 31,5 1.766,3 994,0 15.850,3 2.024,6 224,9 1.799,7 595,9 – 3,2 592,7 2.775,2 2.223,0 552,2 14,3 – – – 13,6 0,8 – 4.395,7 4.175,5 51,5 168,7 219,4

58.952,3 4.610,9 21,0 1.420,9 124,4 3.044,5 13.709,6 91,1 13.618,5 17.003,1 1.694,8 2,0 15.306,4 8.516,6 6.360,7 2.155,9 9.783,4 579,6 143,4 216,4 4.222,6 19,2 4.602,3 5.244,8 927,6 1.716,5 2.600,7 84,0

11.442,1 7.905,2 – 16,6 10,4 7.878,2 2.840,1 342,8 2.497,3 – – – – 575,3 402,8 172,5 1,0 – – – 1,0 – – 120,0 13,6 25,2 81,2 0,4

8.499,9 46,6 2,1 3,0 2,7 38,8 1.003,3 8,0 995,3 6,3 0,0 0,0 6,3 2.526,4 1.437,5 1.088,9 4.458,5 3.414,2 6,7 67,5 966,5 0,0 3,6 458,6 148,9 102,4 207,2 0,3

41.164,1 31.393,6 1,7 13.540,9 1.630,6 16.220,3 3.351,5 304,4 3.047,1 1.361,9 – – 1.361,9 3.971,3 2.873,6 1.097,8 145,8 9,1 2,1 – 36,8 97,8 – 689,9 20,8 94,4 574,7 250,2

138.304,5 12.773,4 611,4 5.867,4 3.455,1 2.839,5 64.304,7 1.397,5 62.907,2 1.885,0 2,7 – 1.882,3 32.160,3 18.223,6 13.936,7 5.010,0 2.104,0 409,2 387,4 2.064,5 41,5 3,3 22.155,7 4.177,5 14.006,2 3.972,0 15,3

100,0 34,6 57,7 1,1 2,4 0,7 2,8 0,6

100,0 9,8 24,3 24,3 22,0 7,5 12,0 0,2

100,0 70,7 15,7 5,0 3,1 4,7 0,7 0,0

100,0 13,8 21,0 11,8 23,5 8,8 20,7 0,4

100,0 65,0 7,1 2,1 9,7 0,1 15,3 0,8

100,0 7,8 23,3 28,8 14,4 16,6 8,9 0,1

100,0 69,1 24,8 – 5,0 0,0 1,0 0,0

100,0 0,5 11,8 0,1 29,7 52,5 5,4 0,0

100,0 76,3 8,1 3,3 9,6 0,4 1,7 0,6

100,0 9,2 46,5 1,4 23,3 3,6 16,0 0,0

79,1 64,8 94,7 56,1 57,3 60,3 71,2 85,6

62,4 64,3 52,4 81,0 63,2 57,1 58,2 78,3

7,6 12,7 2,5 23,9 7,1 37,0 1,6 0,6

4,0 5,8 2,9 2,5 4,3 4,3 6,4 10,4

4,7 7,2 0,7 6,1 13,5 0,2 22,9 6,4

9,6 7,9 7,7 14,8 6,4 19,6 6,7 9,5

1,9 3,1 1,0 – 2,8 0,0 0,6 0,0

1,4 0,1 0,6 0,0 1,9 8,9 0,6 0,0

6,7 12,2 1,1 14,0 19,3 2,5 3,6 7,3

22,6 21,9 36,3 1,6 24,2 10,0 28,1 1,7

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

323


15

Utanríkisverslun 15.7 Utanríkisverslun vara eftir markaðssvæðum 2012–2013 External trade of goods by market areas 2012–2013 Millj. kr.#Million ISK

Útflutningur#Exports#fob 2012 % 2013

%

Innflutningur#Imports#cif 2012 % 2013

%

Alls#Total

633.029,1

100,0

610.691,6

100,0

597.262,2

100,0

612.621,3

100,0

EES#EEA Austurríki#Austria Belgía#Belgium Bretland#United Kingdom Búlgaría#Bulgaria Danmörk#Denmark Eistland#Estonia Finnland#Finland Frakkland#France Grikkland#Greece Holland#Netherlands Írland#Ireland Ítalía#Italy Kýpur#Cyprus Króatía# Lettland#Latvia Liechtenstein#Liechtenstein Litháen#Lithuania Lúxemborg#Luxembourg Malta#Malta Noregur#Norway Portúgal#Portugal Pólland#Poland Rúmenía#Romania Slóvakía#Slovakia Slóvenía#Slovenia Spánn#Spain Svíþjóð#Sweden Tékkland#Czech Republic Ungverjaland#Hungary Þýskaland#Germany

495.807,5 1.324,8 10.055,0 62.170,7 8,1 16.504,2 558,2 1.476,9 28.116,1 1.395,9 189.654,4 1.362,1 13.014,1 66,6 – 385,5 – 10.843,8 16,8 249,5 32.258,0 9.241,4 9.158,3 124,0 894,5 78,4 22.076,1 2.930,3 132,3 209,3 81.502

78,3 0,2 1,6 9,8 0,0 2,6 0,1 0,2 4,4 0,2 30,0 0,2 2,1 0,0 – 0,1 – 1,7 0,0 0,0 5,1 1,5 1,4 0,0 0,1 0,0 3,5 0,5 0,0 0,0 12,9

482.961,0 648,5 10.590,0 57.894,5 60,7 17.414,8 870,2 1.785,2 28.341,1 1.272,8 183.402,7 1.457,7 13.478,5 341,5 158,9 608,2 5,3 10.508,5 39,2 542,8 28.913,1 7.282,8 7.645,8 108,2 2.428,6 39,0 24.057,0 2.671,9 528,7 5.699,2 74.165,5

79,1 0,1 1,7 9,5 0,0 2,9 0,1 0,3 4,6 0,2 30,0 0,2 2,2 0,1 0,0 0,1 0,0 1,7 0,0 0,1 4,7 1,2 1,3 0,0 0,4 0,0 3,9 0,4 0,1 0,9 12,1

366.777,5 2.677,1 7.928,1 27.753,6 271,5 33.801,5 3.604,0 5.584,7 12.777,4 325,3 36.120,9 8.699,3 17.912,9 37,4 – 2.494,6 27,6 2.896,7 235,4 797,3 99.315,6 2.156,2 7.167,1 652,2 1.942,1 638,0 7.048,6 22.929,5 4.540,3 1.629,4 54.813

61,4 0,4 1,3 4,6 0,0 5,7 0,6 0,9 2,1 0,1 6,0 1,5 3,0 0,0 – 0,4 0,0 0,5 0,0 0,1 16,6 0,4 1,2 0,1 0,3 0,1 1,2 3,8 0,8 0,3 9,2

382.315,8 3.713,4 7.307,0 36.618,7 392,9 50.833,7 3.923,2 5.253,6 15.315,5 400,7 30.449,1 4.114,6 20.173,4 27,7 115,3 2.924,4 21,3 3.264,2 289,9 1.354,1 92.268,8 1.655,5 9.778,1 811,9 1.922,6 547,7 7.672,8 24.594,9 5.942,2 1.518,6 49.110,0

62,4 0,6 1,2 6,0 0,1 8,3 0,6 0,9 2,5 0,1 5,0 0,7 3,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,2 15,1 0,3 1,6 0,1 0,3 0,1 1,3 4,0 1,0 0,2 8,0

Önnur Evrópulönd# Other European countries

50.536

8,0

46.457,1

7,6

19.182

3,2

24.548,7

4,0

Bandaríkin#United States

28.338,1

4,5

28.667,3

4,7

61.059,0

10,2

58.952,3

9,6

Japan#Japan

12.925,1

2,0

11.442,1

1,9

8.830,8

1,5

8.499,9

1,4

Önnur lönd#Other countries

45.422,6

7,2

41.164,1

6,7

141.412,9

23,7

138.304,5

22,6

@@ Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 ekki sambærilegar við tölur fyrri ára sem hafa birst í eldri útgáfum af Landshögum.#Due to change in standards, the figures for 2013 are not comparable with figures published in previous editions of the Statistical yearbook of Iceland.

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

324

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade 15.8 Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vörutegundum 2012–2013 Quantity and value of exports by commodities 2012–2013 Þyngd í tonnum Weight in tonnes 2012 2013 Alls#Total Sjávarafurðir#Marine products Síld#Herring Loðna#Capelin Kolmunni#Blue whiting Makríll#Mackerel Annar uppsjávarfiskur#Other pelagic fish Þorskur#Cod Ýsa#Haddock Ufsi#Saithe Karfi#Redfish Steinbítur#Catfish Langa#Ling Blálanga#Blue ling Keila#Tusk Skötuselur#Monk Skata#Skate Gulllax#Silver smelt Háfur og annar háfiskur#Dogfish and other sharks Lýsingur#Hake Túnfiskur#Tunas Hlýri#Spotted catfish Grásleppa#Lumpfish Annar botnfiskur#Other demersal Grálúða#Greenland halibut Lúða#Halibut Skarkoli#Plaice Sólflúra#Sole Sandhverfa#Turbots Þykkvalúra#Lemon sole Sandkoli#Common dab Skrápflúra#Rough dab Langlúra#Pole dab Annar flatfiskur#Other flatfish Rækja#Shrimp Humar#Lobster Kræklingur#Mussels Smokkfiskur#Cuttlefish Ígulker#Sea urchin Kúfiskur#Iceland cyprine Beitukóngur#Whelk Sæeyra#Red abalone Krabbadýr, skeldýr og lindýr ót.a.s.# Shellfish, crustaceans and mollusc n.e.s. Aðrar sjávarafurðir#Other marine products Landbúnaðarafurðir#Agricultural products Lax#Salmon Silungur#Trout Beitarfiskur#Tilapia Eldisþorskur#Farmed cod Eldislúða#Farmed halibut Annar fiskur#Other fish Hestar#Horses

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2.194.899,0 2.218.603,1

Verðmæti fob#Fob-value Millj. kr.#Million ISK Hlutfall#Percent 2012 2013 2012 2013 633.029,1

610.691,6

100,0

100,0

748.619,9 114.701,4 177.708,7 27.113,8 106.720,0 4.681,5 100.507,9 20.941,6 23.203,0 37.519,3 5.551,2 6.305,4 149,3 1.762,1 1.712,3 123,3 5.497,6 57,1 32,9 2,2 0,3 690,8 21.653,4 11.270,7 133,4 2.661,7 222,0 22,9 479,5 240,9 59,0 592,1 1.631,1 10.497,1 1.241,1 0,8 205,0 106,7 5,3 185,6 0,6

785.682,6 116.935,9 181.703,3 16.476,1 112.616,8 5.842,1 120.617,5 19.397,5 27.249,1 39.384,9 5.596,7 5.737,4 120,1 1.279,5 854,5 246,4 6.805,2 7,3 7,7 9,1 0,0 1.693,7 25.655,8 13.881,1 61,9 3.078,7 29,5 68,2 810,2 379,0 16,7 609,5 1.526,7 9.010,6 1.150,3 0,0 65,8 101,7 7,2 55,4 0,0

268.631,7 25.550,7 29.718,9 2.843,6 19.567,7 119,9 82.961,4 16.403,6 12.475,8 19.251,9 4.271,3 3.644,4 80,9 1.193,0 1.171,2 44,5 1.091,6 19,9 7,3 8,9 0,1 1.217,2 8.828,8 9.459,2 119,0 1.094,6 117,5 21,5 274,4 40,3 10,5 222,0 1.446,2 11.091,5 2.690,6 0,6 48,8 114,1 2,6 67,0 1,1

272.458,8 23.488,8 33.776,2 3.142,7 21.333,6 308,5 87.594,3 15.743,2 13.542,4 17.614,5 4.176,4 2.879,0 72,2 777,9 713,5 74,2 1.073,2 1,2 1,5 1,6 0,0 833,9 9.835,7 10.273,2 49,9 1.220,4 13,3 42,3 409,9 74,9 2,7 212,7 1.372,9 9.445,2 2.286,1 0,0 10,3 110,3 4,0 25,7 0,0

42,4 4,0 4,7 0,4 3,1 0,0 13,1 2,6 2,0 3,0 0,7 0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44,6 3,8 5,5 0,5 3,5 0,1 14,3 2,6 2,2 2,9 0,7 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

766,6 61.662,5

569,7 66.023,6

270,0 11.067,5

178,9 9.741,8

0,0 1,7

0,0 1,6

19.236,5 1.791,4 2.006,1 199,7 4,1 8,4 1,0 433,7

21.767,0 1.192,3 2.355,1 0,0 202,5 0,0 3,7 406,0

12.326,9 2.427,5 2.176,0 49,1 3,7 13,6 9,5 1.037,4

13.195,1 2.318,1 2.451,0 0,0 82,4 0,0 8,1 915,8

1,9 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

2,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

325


15

Utanríkisverslun 15.8 Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vörutegundum 2012–2013 Quantity and value of exports by commodities 2012–2013 Þyngd í tonnum Weight in tonnes 2012 2013 Annar búfénaður#Other livestock Afurðir hrossa#Products of horses Afurðir nautgripa#Products of bovine animals Afurðir svína#Products of swine Afurðir sauðfjár#Products of sheep Afurðir minka#Products of minks Afurðir refa#Product of fox Afurðir annarra sláturdýra#Products of other farm animals Mjólkurvörur#Dairy products Dúnn#Eiderdown Aðrar landbúnaðarvörur#Other agricultural products

0,1 773,3 537,2 390,0 7.569,1 32,0 – 0,6 1.192,9 3,2 7.109,2

1,1 278,5 139,9 30,5 2.688,9 1.587,8 0,2 6,0 867,0 515,0 495,3

1,0 278,4 143,9 32,1 3.177,7 1.990,6 – 5,6 557,0 612,6 620,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 – 0,0 0,1 0,1 0,1

Iðnaðarvörur#Manufacturing products 1.113.507,8 1.100.660,6 Fiskmeti#Marine products 4.245,1 5.154,8 Sælgæti#Confectionery 261,6 433,8 Drykkjarvörur#Beverages 15.341,0 15.886,5 Önnur matvara#Other food products 319,1 609,5 Fóðurvörur#Animal feeds 211,0 761,7 Lyfjavörur#Medicinal products 1.081,9 972,1 Tæki og vörur til lækninga#Medical products 233,0 220,3 Hreinlætis- og snyrtivörur# Toilet and cleansing preparations 33,8 57,8 Pelsgærur (mokkaskinn)#Tanned or dressed sheep skins 7,7 8,2 Aðrar gærur og loðsútuð skinn# Other tanned or dressed furskins 16,0 107,3 Garn, þ.m.t. lopi#Textile yarn, including wool tops 181,9 215,4 Spunavörur#Textile articles 23,1 23,5 Fatnaður og skófatnaður#Clothing and footwear 35,6 44,0 Aðrar leður-, skinna- og textílvörur# Other leather, fur and textile articles 5,8 4,3 Ál#Aluminium 811.734,0 832.533,3 Kísiljárn#Ferro-silicon 131.817,6 125.204,2 Salt#Salt 693,5 1.169,7 Steinull#Rock wool 2.386,1 2.900,0 Þang og þaramjöl#Seaweed meal 215,7 85,6 Jarðolíur og olíuvörur#Petroleum and petroleum products 108.544,4 88.797,2 Krýolít#Cryolite 2.578,9 3.409,7 Íblöndunarefni fyrir sement#Prepared additives for cements 5,7 34,9 Rafeindavogir#Electronic weighing machinery 270,7 230,9 Fiskinet, -línur, kaðlar o.þ.h.#Fishing lines, cable, nets etc. 976,2 789,2 Fiskkassar#Fishtubs 1.832,9 1.488,9 Vörur til fiskveiða ót.a.s.#Fishing equipment 409,1 382,7 Umbúðir#Containers and wrappings 1.502,6 1.483,2 Vélar til matvælaframleiðslu#Food processing machinery 511,2 373,1 Vörur úr plasti og gúmmí#Plastic and rubber manufactures 562,0 430,5 Ýmsar vörur úr viði#Miscellaneous articles of wood 188,9 283,9 Pappírs- og prentvörur#Paper and print 342,8 438,1 Málmur og málmvörur#Metal and metal manufactures 2.943,3 3.573,7 Aðrar vörur#Other products 23.995,7 12.552,5

331.145,0 3.790,6 280,2 1.186,7 464,8 119,6 15.294,2 8.127,5

309.140,1 4.136,2 416,4 1.274,0 569,5 157,8 11.628,6 7.718,6

52,3 0,6 0,0 0,2 0,1 0,0 2,4 1,3

50,6 0,7 0,1 0,2 0,1 0,0 1,9 1,3

332,7 68,5

413,3 73,1

0,1 0,0

0,1 0,0

98,9 211,7 82,4 302,7

81,3 222,1 87,0 315,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,1

150,5 225.297,8 21.676,8 152,0 263,9 31,9 12.708,8 118,2 1,0 4.186,0 888,7 1.155,2 1.396,4 341,3 3.823,5 920,1 267,8 250,0 10.137,8 17.016,8

124,5 215.307,1 20.014,5 203,1 270,8 13,2 9.640,4 116,1 12,5 2.844,7 759,1 1.019,7 1.670,4 426,1 3.482,9 687,2 48,9 308,6 13.328,0 11.769,4

0,0 35,6 3,4 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 1,6 2,7

0,0 35,3 3,3 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,1 0,6 0,1 0,0 0,1 2,2 1,9

326

0,1 780,5 579,9 338,2 6.284,2 23,5 0,0 1,5 2.014,5 3,1 4.766,6

Verðmæti fob#Fob-value Millj. kr.#Million ISK Hlutfall#Percent 2012 2013 2012 2013

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade 15.8 Magn og verðmæti útfluttrar vöru eftir vörutegundum 2012–2013 Quantity and value of exports by commodities 2012–2013 Þyngd í tonnum Weight in tonnes 2012 2013 Aðrar vörur#Other products Möl og sandur#Gravels and sand Önnur jarðefni#Other mineral substances Brotajárn#Metal scrap Plastvörur til endurvinnslu#Plastics for recycling Pappírsvörur til endurvinnslu#Paper for recycling Notaður fatnaður og spunavörur# Used clothing and textiles Úrgangur og leyfar frá orkufrekum iðnaði# Waste and residue from power intensive industries Askja, gjall og málmkenndar leifar# Ash,slag and metallic residues Aðrar vörur til endurvinnslu eða eyðingar# Other articles for recycling or waste Notuð skip#Used ships Flugvélar#Aircraft Bílar, notaðir eða endurseldir#Used or re-exported vehicles Aðrar vörur#Miscellaneous

Verðmæti fob#Fob-value Millj. kr.#Million ISK Hlutfall#Percent 2012 2013 2012 2013

313.534,7 92.094,4 50.957,8 28.765,2 4.110,5 21.217,5

310.492,9 81.264,6 32.432,5 40.777,8 4.100,4 25.359,2

20.925,5 680,4 322,2 1.649,9 185,7 224,7

15.897,6 768,2 257,6 2.021,2 170,7 245,1

3,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0

2,6 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0

1.377,5

1.638,3

61,9

82,5

0,0

0,0

100.936,3

103.925,1

4.512,4

4.351,3

0,7

0,7

21,8

0,1

119,8

76,1

0,0

0,0

4.604,7 5.006,5 15,7 1.283,8 3.142,9

10.458,8 6.112,7 0,8 477,2 3.945,4

234,6 5.633,7 706,7 2.161,5 4.431,9

500,0 3.443,2 12,5 883,1 3.086,0

0,0 0,9 0,1 0,3 0,7

0,1 0,6 0,0 0,1 0,5

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

Mynd 15.2  Utanríkisverslun vara eftir markaðssvæðum 2013 Figure 15.2  External trade of goods by market areas 2013 90 80 Hlutfall Percent

70 60 50 40 30 20 10 0

EES EEA

Önnur Evrópulönd Other European countries Útflutningur Exports

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

Bandaríkin USA

Japan Japan

Önnur lönd Other countries

Innflutningur Imports

327


15

Utanríkisverslun 15.9 Útflutningur vara eftir vinnslugreinum 2010–2013 Exports of goods by branches of processing 2010–2013 Fob-verðmæti í millj. kr.#Fob value in million ISK

2010

2011

2012

2013

Alls#Total

561.032

620.127

633.029

610.692

Sjávarafurðir#Marine products Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur#Whole fish, fresh, chilled or on ice Ný, kæld eða ísvarin fiskflök#Fish fillets, fresh, chilled or on ice Annað ferskt, kælt sjávarfang#Other marine products, fresh or chilled Sjófrystur heill fiskur#Sea frozen fish, whole Sjófryst, blokkfryst flök#Sea frozen fish fillets, in blocks Sjófryst flök ót.a.s.#Sea frozen fish fillets n.e.s. Annað sjófryst sjávarfang#Other sea frozen marine products Heilfrystur fiskur ót.a.s.#Whole frozen fish n.e.s. Landfryst, blokkfryst flök#Frozen fish fillets, in blocks Landfryst flök ót.a.s.#Frozen fish fillets n.e.s. Fiskmarningur, frystur#Minced or strained fish, frozen Fryst hrogn#Frozen roes Annað fryst sjávarfang#Other frozen marine products Þurrkaður saltfiskur#Dried-salted fish Blautverkaður saltfiskur#Uncured salted fish Saltfiskflök, bitar o.fl.#Salted fish fillets, bits etc. Söltuð hrogn#Salted roes Skreið#Stock fish Þurrkaðir hausar#Dried fish heads Annar hertur, þurrkaður, saltaður fiskur#Other dried, salted fish Fiskmjöl#Fish meal Lýsi#Fish oil Afurðir fiskvinnslu ót.a.s.#Fish processing n.e.s.

220.488 11.246 13.997 14.916 19.589 1.815 17.858 228 14.959 2.505 17.872 1.125 7.398 37.534 3.368 14.497 7.113 2.840 483 5.967 298 14.114 8.925 1.839

251.573 10.031 14.782 16.969 20.004 3.230 16.311 123 32.773 3.163 20.329 1.051 5.449 41.162 3.124 16.887 6.706 1.793 367 5.826 342 17.078 12.078 1.995

268.632 9.896 14.084 20.246 22.710 3.692 17.964 244 29.732 4.663 13.565 1.090 5.742 42.518 1.986 16.462 6.771 1.711 803 8.622 3.499 22.291 14.636 5.706

272.459 9.007 19.950 20.106 21.408 3.503 17.521 658 34.814 4.318 16.197 1.205 6.115 33.360 1.616 13.948 7.623 1.106 855 7.960 3.368 26.624 16.561 4.636

Landbúnaðarafurðir#Agricultural products Lifandi dýr#Live animals Eldisfiskur#Farmed fish Ferskvatnsfiskur ót.a.s.#Freshwater fish n.e.s. Kjöt, nýtt, kælt eða fryst#Meat, fresh, chilled or frozen Kjöt, saltað, þurrkað eða reykt#Meat, salted, dried or smoked Óunnar húðir og skinn#Raw hides and skins Sútaðar eða þurrkaðar húðir og skinn#Tanned or crust hides and skins Ókembd ull#Wool, not carded or combed Landbúnaðarvörur ót.a.s.#Agricultural products n.e.s.

8.970 903 2.626 128 2.350 18 444 980 135 1.386

9.911 778 3.152 161 2.310 22 779 1.216 221 1.271

12.327 1.038 1.935 2.744 2.293 16 615 1.592 215 1.877

13.195 917 2.910 1.950 2.644 23 775 1.996 191 1.791

311.012 3.396 956 994 87 123 235 228 241.386 24.725 2.155 8.977 27.752

335.479 3.523 755 1.019 137 312 203 312 257.059 29.939 3.204 8.702 30.315

331.145 3.643 893 1.048 139 325 278 311 247.093 32.669 3.436 10.794 30.516

309.140 4.130 992 1.008 266 287 336 257 235.438 23.320 3.455 9.904 29.748

Iðnaðarvörur#Manufacturing products Matvara í loftþéttum umbúðum#Preserved food product Matvara í öðrum umbúðum#Food products in other containers Óáfengar drykkjarvörur#Non-alcoholic beverages Áfengar drykkjarvörur#Alcoholic beverages Leður og loðsútuð skinn#Leather and tanned or dressed skins Ull#Wool Önnur spunaefni#Other textiles Afurðir orkufreks iðnaðar#Products of power intensive plants Afurðir annars efnaiðnaðar#Prod. of other chemical industries Búnaður til fiskveiða#Fishing equipment Vélar og tæki#Machinery and equipment Aðrar iðnaðarvörur#Other manufacturing n.e.s.

328

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade 15.9 Útflutningur vara eftir vinnslugreinum 2010–2013 Exports of goods by branches of processing 2010–2013 Fob-verðmæti í millj. kr.#Fob value in million ISK

2010

2011

2012

2013

20.562 694 5.420 11.869 2.580

23.165 999 6.819 11.613 3.735

20.925 1.003 6.977 8.502 4.444

15.898 1.026 7.412 4.339 3.121

100,0

100,0

100,0

100,0

Sjávarafurðir#Marine products Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur#Whole fish, fresh, chilled or on ice Ný, kæld eða ísvarin fiskflök#Fish fillets, fresh, chilled or on ice Annað ferskt, kælt sjávarfang#Other marine products, fresh or chilled Sjófrystur heill fiskur#Sea frozen fish, whole Sjófryst, blokkfryst flök#Sea frozen fish fillets, in blocks Sjófryst flök ót.a.s.#Sea frozen fish fillets n.e.s. Annað sjófryst sjávarfang#Other sea frozen marine products Heilfrystur fiskur ót.a.s.#Whole frozen fish n.e.s. Landfryst, blokkfryst flök#Frozen fish fillets, in blocks Landfryst flök ót.a.s.#Frozen fish fillets n.e.s. Fiskmarningur, frystur#Minced or strained fish, frozen Fryst hrogn#Frozen roes Annað fryst sjávarfang#Other frozen marine products Þurrkaður saltfiskur#Dried-salted fish Blautverkaður saltfiskur#Uncured salted fish Saltfiskflök, bitar o.fl.#Salted fish fillets, bits etc. Söltuð hrogn#Salted roes Skreið#Stock fish Þurrkaðir hausar#Dried fish heads Annar hertur, þurrkaður, saltaður fiskur#Other dried, salted fish Fiskmjöl#Fish meal Lýsi#Fish oil Afurðir fiskvinnslu ót.a.s.#Fish processing n.e.s.

39,3 2,0 2,5 2,7 3,5 0,3 3,2 0,0 2,7 0,4 3,2 0,2 1,3 6,7 0,6 2,6 1,3 0,5 0,1 1,1 0,1 2,5 1,6 0,3

40,6 1,6 2,4 2,7 3,2 0,5 2,6 0,0 5,3 0,5 3,3 0,2 0,9 6,6 0,5 2,7 1,1 0,3 0,1 0,9 0,1 2,8 1,9 0,3

42,4 1,6 2,2 3,2 3,6 0,6 2,8 0,0 4,7 0,7 2,1 0,2 0,9 6,7 0,3 2,6 1,1 0,3 0,1 1,4 0,6 3,5 2,3 0,9

44,6 1,5 3,3 3,3 3,5 0,6 2,9 0,1 5,7 0,7 2,7 0,2 1,0 5,5 0,3 2,3 1,2 0,2 0,1 1,3 0,6 4,4 2,7 0,8

Landbúnaðarafurðir#Agricultural products Lifandi dýr#Live animals Eldisfiskur#Farmed fish Ferskvatnsfiskur ót.a.s.#Freshwater fish n.e.s. Kjöt, nýtt, kælt eða fryst#Meat, fresh, chilled or frozen Kjöt, saltað, þurrkað eða reykt#Meat, salted, dried or smoked Óunnar húðir og skinn#Raw hides and skins Sútaðar eða þurrkaðar húðir og skinn#Tanned or crust hides and skins Ókembd ull# Wool, not carded or combed Landbúnaðarvörur ót.a.s.#Agricultural products n.e.s.

1,6 0,2 0,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2

1,6 0,1 0,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2

1,9 0,2 0,3 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3

2,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3

Aðrar vörur#Other products Jarðnám#Products of mining Endurheimtar vörur til endurvinnslu#Recovered articles for recycling Flutningsför#Transport equipment Aðrar vörur#Other products Hlutfallsleg skipting#Percent distribution Útflutningur alls#Exports, total

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

329


15

Utanríkisverslun 15.9 Útflutningur vara eftir vinnslugreinum 2010–2013 Exports of goods by branches of processing 2010–2013 Fob-verðmæti í millj. kr.#Fob value in million ISK

2010

2011

2012

2013

Iðnaðarvörur#Manufacturing products Matvara í loftþéttum umbúðum#Preserved food product Matvara í öðrum umbúðum#Food products in other containers Óáfengar drykkjarvörur#Non-alcoholic beverages Áfengar drykkjarvörur#Alcoholic beverages Leður og loðsútuð skinn#Leather and tanned or dressed skins Ull#Wool Önnur spunaefni#Other textiles Afurðir orkufreks iðnaðar#Products of power intensive plants Afurðir annars efnaiðnaðar#Products of other chemical industries Búnaður til fiskveiða#Fishing equipment Vélar og tæki#Machinery and equipment Aðrar iðnaðarvörur#Other manufacturing n.e.s.

55,4 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 4,4 0,4 1,6 4,9

54,1 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 41,5 4,8 0,5 1,4 4,9

52,3 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 39,0 5,2 0,5 1,7 4,8

50,6 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 38,6 3,8 0,6 1,6 4,9

3,7 0,1 1,0 2,1 0,5

3,7 0,2 1,1 1,9 0,6

3,3 0,2 1,1 1,3 0,7

2,6 0,2 1,2 0,7 0,5

Aðrar vörur#Other products Jarðnám#Products of mining Endurheimtar vörur til endurvinnslu#Recovered articles for recycling Flutningsför#Transport equipment Aðrar vörur#Other products // www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

Vissir þú Did you know Árið 1914 var Danmörk helsta viðskiptaland Íslendinga In 1914 Denmark was Iceland’s main trading partner

330

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


15

External trade 15.10 Þjónustuviðskipti við útlönd 2013 External trade in services 2013 Milljónir króna#Million ISK

Útflutningur Exports Verðmæti Hlutfall Value Percent

Innflutningur Imports Verðmæti Hlutfall Value Percent

Þjónusta alls#Services, total 1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara# Manufacturing services on physical inputs owned by others 2. Viðgerðir og viðhald ót.a.s.# Maintenance and repair services n.e.s. 3. Samgöngur og flutningar#Transport 4. Ferðalög#Travel 5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð#Construction 6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta#Insurance and pension services 7. Fjármálaþjónusta#Financial services 8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a.s.# Charges for the use of intellectual property n.e.s. 9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta# Telecommunications, computer and information services 10. Önnur viðskiptaþjónusta#Other business services 11. Menningar, afþreyingar og persónuleg þjónusta# Personal, cultural and recreational services 12. Opinber þjónusta ót.a.s.#Government goods and services n.e.s.

482.704,4

100,0

334.878,3

100,0

147.826,1

50.481,9

10,5

0,0

0,0

50.481,9

4.636,2 190.478,6 131.556,2 4.205,9 3.599,2 16.381,1

1,0 39,5 27,3 0,9 0,7 3,4

19.218,4 59.812,5 103.452,5 1.131,3 6.381,0 9.812,8

5,7 17,9 30,9 0,3 1,9 2,9

-14.582,2 130.666,1 28.103,7 3.074,6 -2.781,8 6.568,2

11.089,9

2,3

9.501,9

2,8

1.588,0

24.210,4 38.257,2

5,0 7,9

19.788,5 98.971,6

5,9 29,6

4.421,9 -60.714,4

5.346,3 2.461,5

1,1 0,5

4.650,2 2.157,6

1,4 0,6

696,1 303,9

Jöfnuður Balance Verðmæti Value

@@ EBOPS-flokkunarkerfi. Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 ekki sambærilegar við tölur fyrri ára sem birst hafa í eldri útgáfum af Landshögum.#Due

to change in standards, the figures for 2013 are not comparable with figures published in previous editions of the Statistical yearbook of Iceland. EBOPS classification.

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

15.11 Þjónustuviðskipti við útlönd eftir markaðssvæðum 2013 External trade in services by market areas 2013 Milljónir króna#Million ISK

Útflutningur Exports Verðmæti Hlutfall Value Percent

Innflutningur Imports Verðmæti Hlutfall Value Percent

Alls#Total ESB#EU EFTA#EFTA Önnur Evrópulönd#Other European countries Bandaríkin#United States Kanada#Canada Önnur lönd#Other countries Ótilgreint eftir landi#Not specified by country

482.704,4 211.738,1 66.064,3 12.082,1 69.435,2 14.207,5 93.502,3 15.674,9

334.878,3 210.577,4 22.894,7 5.472,8 65.096,4 4.159,2 20.373,4 6.304,5

100,0 43,9 13,7 2,5 14,4 2,9 19,4 3,2

100,0 62,9 6,8 1,6 19,4 1,2 6,1 1,9

Jöfnuður Balance Verðmæti Value 147.826,1 1.160,6 43.169,6 6.609,4 4.338,8 10.048,4 73.128,9 9.370,4

@@ Vegna staðlabreytinga eru tölur 2013 ekki sambærilegar við tölur fyrri ára sem birst hafa í eldri útgáfum af Landshögum.#Due to change in standards, the figures for 2013 are not comparable with figures published in previous editions of the Statistical yearbook of Iceland.

// www.hagstofa.is/utanrikisverslun#www.statice.is/externaltrade

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

331


16

Peningamál Money and credit

Hagstofan fær tölur um bankakerfið frá Seðlabanka Íslands. Seðlabankinn vinnur gögnin upp úr reikningum bankakerfisins, en þeim er safnað til að fylgjast með þróun þess. Upplýsingar þessar eru notaðar við efnahags- og peningastjórn. Reikningar lánakerfisins eru unnir upp úr samandregnum heildartölum frá ýmsum ólíkum lánastofnunum og/eða lánveitendum.

Verðbréfavelta í Kauphöll Íslands dregst saman

Bankakerfið hefur minnkað töluvert frá því að stærð þess náði hámarki fyrir fjármálaáfallið haustið 2008.

Krónan veikist

Erlendar eignir dragast saman Erlendar eignir bankakerfisins hafa dregist mikið saman síðan 2007 og munar þar mest um útlán til erlendra aðila. Erlendar eignir í lok árs 2007 námu 4.885 milljörðum króna en 938 milljörðum árið 2013.

Heildarvelta verðbréfa í Kauphöll Íslands náði hámarki árið 2008. Það ár var veltan 6.447 milljarðar króna en lækkaði í 2.074 milljarða árið 2013. Mest var veltan í ríkisbréfum, um 75% af heildarveltu árið 2013. Til samanburðar var velta í ríkisbréfum 42% árið 2008.

Gengi krónunnar hefur veikst mikið frá fjármálaáfallinu 2008. Meðalsölugengi Bandaríkjadals hækkaði um 39% frá 2008 til 2013 og evran hækkaði um 27%. Frá 2012 til 2013 lækkuðu vegnir meðalársvextir bundinna innlána úr 6,6% í 5,7%.

Seðlabanki Íslands © Kjartan Þorbjörnsson

333


16

Peningamál Statistics Iceland obtains data on the banking system from the Central Bank of Iceland. The Central Bank processes its figures from the accounts of the banking system Data are gathered in order to monitor the banking system and for monetary policy purposes. The accounts of the banking system are compiled from monthly reports from various deposit money banks and the Central Bank of Iceland. The size of the banking system is considerably smaller than at its peak before the financial crisis in 2008.

Foreign assets decrease Foreign assets of the banking system have decreased dramatically since 2007, especially foreign credit and equities. Foreign assets by the end of 2007 were 4,885 billion ISK but dropped down to 938 billion ISK at the end of 2013.

Trading on the Iceland Stock Exchange decreases Total trading of the Iceland Stock Exchange peaked in the year 2008. Total trading was 6,447 billion ISK in 2008 but decreased to 2,074 billion ISK by year end 2013. In 2013, the highest turnover was in treasury notes or 75%, a considerable increase from 2008 when it was 42% of trading in the Stock market.

Weakening of the Icelandic krona The Icelandic krona has collapsed since the beginning of the financial crisis in 2008. The Central Bank average selling rates of the USD rose by 39% from 2008 to 2013, the Euro rose by 27%. Weighted average interest rates of commercial banks decreased between years, were 6.6% in 2012 but 5.7% in 2013.

Mynd 16.1  Meðalsölugengi Bandaríkjadals og evru 1982–2013 Figure 16.1  Central Bank average selling rates of USD and EUR 1982–2013 200 180 Íslenskar krónur ISK

160 140 120 100 80 60 40 20 0

1982

1988

1994 Bandaríkjadalur USD

334

2000

2006

2013

Evra EUR LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


16

Money and credit 16.1 Reikningar bankakerfisins 2009–2013 Accounts of the banking system 2009–2013 Staða í árslok, millj. kr.#Million ISK at the end of year Erlendar eignir, alls#Foreign assets, total Erlend útlán og markaðsverðbréf#Foreign credit and equities Aðrar erlendar eignir#Other foreign assets Erlendar skuldir, alls#Foreign liabilities, total Erlend verðbréfaútgáfa#Foreign bond issue Aðrar erlendar skuldir#Other foreign liabilities

2009 772.292 375.267 397.025 515.456 – 515.456

2010

2011

2012

20131

950.570 1.405.795 358.529 459.558 592.041 946.237 490.781 556.212 – – 490.781 556.212

916.558 605.294 311.264 315.197 – 315.197

937.990 704.788 233.203 318.482 18.294 300.188

Innlendar eignir, alls#Domestic assets, total Innlend útlán og markaðsverðbréf#Domestic credit Útlán og markaðsverðbréf innlánsstofnana# Domestic credit of Deposit Money Banks Ríkissjóður og ríkisstofnanir#Treasury and Government institutions Sveitarfélög og -stofnanir#Municipalities Fjármálastofnanir aðrar en bankar#Non-bank financial companies Fyrirtæki#Companies Heimili#Households Eignarhaldsfélög#Holding companies Annað og óflokkað#Other Niðurfærslur#Provisions Útlán og markaðsverðbréf kröfur Seðlabanka# Domestic credit of Central Bank Afleiðusamningar#Derivatives Hlutdeildarfyrirtæki#Shares in associates Hlutir í tengdum fyrirtækjum#Shares in affiliated undertakings Aðrar innlendar eignir#Other domestic assets

3.195.101 2.927.099 2.995.865 2.944.978 2.950.078 2.269.375 2.241.808 2.369.138 2.369.260 2.385.342

Innlendar skuldir, alls#Domestic liabilities, total Peningamagn, sparifé og innlend verðbréfaútgáfa (M4)# Broad money and bonds (M4) Innlend verðbréfaútgáfa innlánsstofnana# Domestic bond issue of Deposit Money Banks Peningamagn og sparifé (M3)#Broad money (M3) Bundin innlán#Time deposits Peningamagn og almennt sparifé (M2)# Money and sight deposits (M2) Almennt sparifé#Sight deposits Peningamagn (M1)#Money supply (M1) Veltiinnlán#Demand deposits Seðlar og mynt í umferð#Notes and coins in circulation Aðrar innalendar skuldir#Other domestic liabilities

3.451.937 3.386.888 3.845.448 3.546.339 3.569.587

1

2.100.844 255.491 13.643 62.329 1.178.313 527.238 323.389 5.801 -265.360

2.068.280 237.635 21.394 49.567 1.136.679 545.529 309.574 4.343 -236.442

2.174.111 221.717 18.034 165.484 1.079.392 535.928 280.346 7.025 -133.816

2.181.084 217.444 15.182 173.735 1.073.845 607.084 230.269 4.320 -140.795

2.203.029 214.307 12.809 156.557 1.044.861 694.204 180.924 2.931 -103.565

168.531 14.078 12.868 597.270 301.510

173.528 1.508 8.324 484.090 191.369

195.027 1.245 14.575 448.112 162.795

188.177 1.066 13.817 437.932 122.903

182.313 2.390 24.200 362.816 175.330

1.628.236

1.453.563

1.706.759

1.683.001

1.770.983

19.643 1.608.593 596.845

4.596 1.448.967 515.416

131.533 1.575.226 570.516

150.962 1.532.038 618.216

175.207 1.595.776 657.467

1.011.747 497.835 513.912 488.187 25.725 1.823.702

933.550 427.874 505.677 471.011 34.666 1.933.325

1.004.710 498.588 506.122 466.731 39.391 2.138.689

913.822 444.703 469.119 428.257 40.862 1.863.339

938.309 451.295 487.014 445.397 41.617 1.798.604

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

335


16

Peningamál 16.2 Vegnir meðalársvextir innlánsstofnana 1980–2013 Weighted average interest rates of commercial banks 1980–2013 Almennar sparisjóðsbækur Víxillán, 60 daga General Bundin innlán1 Bills of exchange, savings deposits Time deposits1 60-day Á R Á R Á R

Almenn Ný (löng) útlán2 verðtryggð lán3 General loans2 Indexed securities3 Á R Á R

Verðvísitala, Dráttarvextir %4 Penalty rates Inflation Á R %4

1980 1981 1982 1983 1984

33,3 34,4 35,3 38,7 16,1

-12,6 -8,9 -15,7 -20,0 -2,4

45,0 45,9 61,8 74,7 22,7

-5,0 -1,2 0,8 0,7 3,2

40,0 39,8 40,4 44,6 23,2

-8,3 -5,3 -12,5 -16,6 3,6

39,9 45,1 45,4 48,8 23,0

-8,3 -1,7 -9,4 -14,2 3,4

56,1 51,3 65,2 78,6 25,4

2,3 2,5 2,9 3,0 5,5

55,8 55,3 58,0 58,2 31,5

2,1 5,2 -1,6 -8,8 10,6

52,6 47,6 60,5 73,4 18,9

1985 1986 1987 1988 1989

22,7 11,5 13,3 16,7 11,2

-9,5 -2,8 -7,3 -2,0 -8,6

39,4 18,0 26,1 23,2 24,8

2,8 2,9 3,2 3,4 2,6

36,0 20,3 28,7 34,0 29,4

0,3 4,9 5,3 12,5 6,4

32,5 19,6 27,9 33,2 29,5

-2,3 4,3 4,7 11,8 6,5

42,4 20,5 31,6 30,1 31,1

5,0 5,1 7,7 9,2 7,8

44,0 30,5 35,9 43,9 35,9

6,2 13,8 11,2 20,8 11,8

35,6 14,7 22,2 19,1 21,6

1990 1991 1992 1993 1994

3,7 4,8 1,2 0,8 0,5

-3,2 -2,7 -0,3 -2,1 -0,7

13,6 15,2 8,2 9,4 6,1

6,0 7,0 6,5 6,2 4,8

17,0 19,0 13,3 15,1 11,9

9,2 10,5 11,5 11,8 10,5

17,1 18,4 13,5 14,8 10,9

9,3 10,0 11,8 11,5 9,5

15,7 17,5 11,0 12,4 9,3

8,0 9,2 9,3 9,1 7,9

26,0 25,0 19,5 17,7 14,2

17,6 16,1 17,7 14,3 12,8

7,2 7,7 1,6 3,0 1,3

1995 1996 1997 1998 1999

0,6 0,7 0,9 0,7 0,8

-1,0 -1,3 -1,1 -0,5 -4,6

7,1 7,9 7,8 6,7 11,1

5,4 5,7 5,7 5,4 5,2

12,5 13,3 13,9 13,8 15,2

10,7 11,0 11,7 12,4 9,0

11,9 12,8 13,3 13,2 14,1

10,1 10,5 11,1 11,8 8,0

10,5 11,1 11,2 10,1 14,7

8,7 8,9 9,0 8,8 8,6

14,6 15,8 16,3 16,5 17,3

12,8 13,5 14,0 15,1 11,1

1,6 2,1 2,0 1,3 5,6

2000 2001 2002 2003 2004

1,4 1,7 0,7 0,2 0,3

-2,6 -6,4 -1,3 -2,4 -3,5

10,1 15,1 8,0 7,7 8,0

5,7 6,0 5,9 4,9 3,9

18,8 20,1 17,1 13,1 13,7

14,0 10,6 14,8 10,1 9,4

17,4 18,8 16,0 12,4 12,6

12,7 9,4 13,7 9,4 8,3

14,1 19,7 12,3 12,0 10,5

9,5 10,2 10,1 9,1 6,3

22,0 23,7 21,3 17,3 17,3

17,2 13,9 18,9 14,2 12,9

4,2 8,6 2,0 2,7 3,9

2005 2006 2007 2008 2009

1,3 3,4 4,6 6,0 3,5

-2,8 -3,3 -1,2 -8,9 -4,7

7,8 11,0 12,0 24,8 14,2

3,5 3,8 5,8 7,2 5,2

17,2 20,7 22,9 24,6 20,9

12,5 12,9 16,1 7,1 11,3

15,3 18,6 20,2 21,6 17,1

10,7 10,9 13,5 4,5 7,8

10,3 13,4 12,9 24,7 15,4

5,9 6,1 6,6 7,1 6,3

20,3 22,5 25,0 25,8 21,2

15,5 14,6 18,0 8,1 11,6

4,2 6,9 5,9 16,4 8,6

2010 2011 2012 2013

0,5 0,1 0,7 1,0

-2,0 -4,8 -3,6 -2,6

6,2 8,0 6,6 5,7

3,5 2,7 2,0 1,9

13,9 9,4 11,4 12,4

11,0 4,0 6,6 8,4

10,7 7,8 8,4 8,2

7,9 2,5 3,7 4,3

9,2 11,6 10,6 9,2

6,4 6,1 5,8 5,3

15,1 11,4 12,4 13,0

12,2 5,9 7,6 9,0

2,6 5,2 4,5 3,7

@@ Á = Ávöxtun í % á ári.#Nominal interest, % per year. @@ R = Raunvextir miðað við ársbreytingar verðvísitölu, % á ári.#Real interest, nominal interest deflated by the yearly change in inflation, % per year. Tímabilið 1980–1981: 12 mánaða verðtryggðir reikningar; tímabilið 1982–1989: 6 mánaða verðtryggður reikningur; tímabilið 1990–1993: 15–24 mánaða verðtryggðir reikningar; 1994–1998: 60 mánaða verðtryggðir reikningar.#1980–1981: 12-month deposits; 1982–1989: 6-month indexed deposits; 1990– 1993: 15–24 month indexed deposits and 1994–1998: 60-month indexed deposits. 2 Gert er ráð fyrir tveimur gjalddögum á ári.#Based on two due dates per year. 3 Ný verðtryggð íbúðalán og fasteignalán eru meðtalin frá 2004 í útreikningi raunvaxta nýrra verðtryggra lána.#New price-indexed loans and mortage loans are as of 2004 included in calculations of real interest on new indexed loans. 4 Breyting lánskjaravísitölu, janúar.#Twelve month rate, the credit terms index, January. 1

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

336

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


16

Money and credit 16.3 Greiðslumiðlun 2009–2013 Payment intermediation 2009–2013 2009

2010

2011

2012

2013

Heildarvelta, milljónir kr.#Turnover, million ISK Tékkar#Cheques Kreditkort#Credit cards Innanlands#Domestically Erlendis#Abroad Debetkort#Debit cards Innanlands#Domestically Erlendis#Abroad

740.231 77.482 279.974 243.076 36.898 382.775 373.214 9.561

744.642 65.489 306.447 260.950 45.496 372.706 362.151 10.556

775.305 55.738 334.485 280.121 54.364 385.082 372.338 12.744

801.880 47.306 358.063 298.882 59.181 396.511 382.158 14.354

819.162 36.980 378.673 315.264 63.409 403.509 388.285 15.224

Fjöldi færslna, þúsundir#Number of transactions, thousand Tékkar#Cheques Kreditkort#Credit cards Innanlands#Domestically Erlendis#Abroad Debetkort#Debit cards Innanlands#Domestically Erlendis#Abroad

107.351 241 44.761 42.258 2.504 62.348 61.599 750

110.825 169 47.092 43.806 3.285 63.565 62.642 923

113.944 104 48.992 44.900 4.093 64.847 63.706 1.141

117.272 63 50.814 46.177 4.637 66.395 65.043 1.352

121.375 49 54.280 48.783 5.497 67.046 65.585 1.461

Fjöldi kreditkorta í lok tímabils#Number of credit cards at end of period Fjöldi debetkorta í lok tímabils#Number of debit cards at end of period

299.692 481.551

297.877 487.302

299.319 402.663

306.445 413.505

319.295 423.827

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

Vissir þú Did you know Vextir á almennum víxlum hjá Landsbanka Íslands voru 5,5% í febrúar 1914 The interest rates of the National Bank of Iceland in February 1914 were 5.5%

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

337


16

Peningamál 16.4 Úr reikningum Seðlabanka Íslands 2009–2013 Summary of Central Bank accounts 2009–2013 Staða í árslok, milljónir króna#Million ISK at the end of year Eignir#Assets Innlendar eignir alls#Domestic assets, total 1 Innlánsstofnanir#Deposit Money Banks 2 Fjármálafyrirtæki, önnur en bankar#Non-bank financial institutions 3 Ríkissjóður og ríkisstofnanir#Treasury and government institutions 4 ESÍ, eignarhaldsfélag2#ESÍ Holding Company2 5 Aðrar eignir#Other assets Erlendar eignir alls3#Foreign assets, total3 Eignir alls#Assets, total Skuldir#Liabilites Innlendar skuldir alls#Domestic liabilities, total 5 Seðlar og mynt#Notes and coin 6 Innlánsstofnanir#Deposit money banks 7 Fjármálafyrirtæki, önnur en bankar#Non-bank financial institutions 8 Ríkissjóður og ríkisstofnanir#Treasury and government institutions 9 Aðrar skuldir#Other liabilities 10 Eigið fé#Capital and reserves Erlendar skuldir alls3#Foreign liabilities, total3 11 Erlendar skuldir til skamms tíma#Short-term foreign liabilities 12 Erlendar skuldir til langs tíma#Long-term foreign liabilities 14 Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn#Counterpart to IMF deposits Skuldir og eigið fé alls#Total liabilities and equity Liðir til skýringar#Memorandum Grunnfé#Base money

2009

2010

2011

2012

20131

692.952 661.804 538.306 535.007 516.153 28.869 90.037 4.312 17.792 53.327 3.133 3.004 3.122 3.050 2.782 165.398 170.525 191.905 185.126 179.531 490.665 391.524 329.283 313.512 250.498 4.887 6.715 9.685 15.526 30.015 485.131 666.436 1.047.469 539.947 487.624 1.178.082 1.328.240 1.585.775 1.074.954 1.003.777 1.095.204 1.258.861 1.501.998 976.854 913.970 891.215 978.648 1.102.211 783.206 741.617 28.958 38.269 43.205 45.142 47.016 152.664 170.537 118.114 158.377 185.662 245.418 316.915 358.224 42.334 48.020 446.668 424.648 528.816 489.189 404.706 17.507 28.279 53.852 48.163 56.213 82.878 69.379 83.777 98.100 89.807 203.989 280.213 399.787 193.648 172.353 36.752 67.004 37.043 35.942 29.845 145.266 193.238 341.604 135.492 122.610 21.971 19.971 21.141 22.214 19.898 1.178.082 1.328.240 1.585.775 1.074.954 1.003.777 116.565

93.929

74.491

98.357

98.658

1 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data. 2 Eignarhaldsfélag stofnað utan um kröfur Seðlabanka Íslands á fallnar fjármálastofnanir.#Holding company established for Central Bank claims on fallen banks and financial institutions. 3 Erlendur liður er þegar mótaðili er erlendur, skv. skilgreiningu í lögum um gjaldeyrismál (nr. 87/1992).#Foreign item means that the counterpart is non-resident, according to Act on foreign exchange (No 87/1992).

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

338

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


16

Money and credit 16.5 Innlán og útlán innlánsstofnana eftir tegundum 2009–2013 Deposits and lending of commercial banks by category 2009–2013 Staða í árslok, millj. kr.#Million ISK at the end of year

2009

2010

2011

2012

20131

Eignir#Assets Innlendar eignir alls#Domestic assets, total 2.671.044 2.481.279 2.579.487 2.585.136 2.624.987 Sjóður og innstæður í Seðlabanka#Cash and cash balances with Central Bank 132.705 117.766 121.303 159.955 184.106 Kröfur á innlendar lánastofnanir#Claims on domestic deposit institutions 170.178 80.811 27.385 20.002 14.817 Innlend útlán og markaðsverðbréf#Domestic credit and marketable securities 2.114.921 2.069.788 2.175.356 2.182.150 2.205.419 Útlán#Lending 1.652.721 1.676.648 1.761.938 1.778.939 1.858.886 Greiddar óinnleystar ábyrgðir#Redeemed liabilities 2.090 2.016 531 270 176 Yfirdráttarlán#Overdrafts 145.122 149.462 152.939 164.152 175.938 Víxlar#Bills 1.772 840 386 186 116 Óverðtryggð skuldabréf#Unindexed bonds 250.696 331.278 547.619 576.824 648.631 Verðtryggð skuldabréf#Indexed bonds 511.864 531.305 701.849 754.449 791.585 Gengisbundin skuldabréf#Foreign currency-linked bonds 974.854 866.281 466.220 404.830 326.455 Yfirdráttarlán í erl. mynt#Foreign currency-linked overdrafts 31.684 31.909 26.209 19.023 19.550 Niðurfærslur útlána#Provisions -265.360 -236.442 -133.816 -140.795 -103.565 Eignarleigusamningar#Leasing contracts 26.291 27.637 30.388 33.040 34.665 Markaðsskuldabréf og víxlar#Debt instruments 410.690 353.616 345.054 333.885 266.856 Hlutabréf#Equity 11.142 10.379 36.731 35.219 42.623 Afleiðusamningar#Derivatives 14.078 1.508 1.245 1.066 2.390 Hlutdeildarfyrirtæki#Share in associates 12.868 8.324 14.575 13.817 24.200 Hlutir í tengdum fyrirtækjum#Share in affiliated undertakings 106.606 92.566 118.830 124.419 112.318 Aðrar eignir#Other assets 133.766 112.024 122.038 84.793 84.126 Erlendar eignir alls#Foreign assets, total Erlend útlán og markaðsverðbréf innlánsstofnana# DMBs foreign credit and market securities Útlán til erlendra aðila#Lending to foreign parties Markaðsskuldabréf og víxlar#Debt instruments Hlutabréf#Equity Kröfur á erlenda aðila#Claims on foreign parties Afleiðusamningar#Derivatives Hlutdeildarfyrirtæki#Share in associates Hlutir í tengdum fyrirtækjum#Share in affiliated undertakings Aðrar eignir#Other assets

287.161

284.134

358.326

376.612

450.366

137.623 92.502 40.134 4.026 121.500 962 – 25.523 2.516

133.917 87.229 43.350 3.314 143.571 23 1.367 2.528 2.751

184.070 98.849 81.593 3.313 169.884 315 – 1.726 2.646

192.942 103.051 83.331 5.332 174.896 1.227 3.945 1.914 2.914

267.715 102.346 163.054 1.451 178.286 864 – 1.320 3.045

Eignir alls#Assets, total

2.958.205 2.765.413 2.937.813 2.961.748 3.075.353

Skuldir# Liabilities Innlendar skuldir alls#Domestic liabilities, total Skuldir við Seðlabanka#Central Bank facilities Innstæður innlendra aðila, alls#Domestic deposits, total Veltiinnlán#Current accounts in ISK Gengisb. veltiinnlán#Current acc. in foreign currency Peningamarkaðsreikningar#Money market rate accounts Óbundið sparifé#Sight deposits Verðtryggð innlán#Indexed deposits Orlofsreikningar#Holiday pay accounts Innlán v/viðbótarlífeyrissparnaðar#Supplementary pension deposits Annað bundið sparifé#Other time deposits Innlendir gjaldeyrisreikningar#Foreign currency accounts Innlán frá innlánsstofnunum#Deposits from credit institutions Verðbréfaútgáfa#Bond issue Víkjandi lán#Subordinated loans Beinar lántökur#Direct borrowing Afleiðusamningar#Derivatives Aðrar skuldir#Other liabilities

2.336.998 2.139.728 2.336.463 2.328.866 2.378.492 12.997 41.844 – 12.508 – 1.582.868 1.414.301 1.535.835 1.491.176 1.554.159 450.351 422.025 429.380 376.191 386.688 37.837 40.969 30.002 42.363 58.709 190.901 127.070 117.373 111.278 121.725 360.044 341.679 321.398 290.977 283.051 227.133 213.420 223.018 219.437 210.213 6.745 6.733 7.462 7.922 8.446 74.057 80.769 86.327 89.010 93.750 98.009 95.441 143.685 200.273 223.332 137.792 86.195 177.190 153.726 168.245 172.741 144.117 66.198 70.418 133.816 19.643 4.596 131.533 148.147 175.207 33.208 48.846 55.358 58.966 55.129 434.162 404.194 450.992 418.802 334.537 2.251 1.267 5.363 8.017 3.098 79.128 80.563 91.183 120.831 122.546

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

339


16

Peningamál 16.5 Innlán og útlán innlánsstofnana eftir tegundum 2009–2013 Deposits and lending of commercial banks by category 2009–2013 Staða í árslok, millj. kr.#Million ISK at the end of year

2009

2010

2011

2012

20131

Erlendar skuldir alls#Foreign liabilities, total Innlán frá erlendum lánastofnunum#Deposits from foreign credit institutions Innlán frá erlendum aðilum, öðrum en lánastofnunum# Deposits from foreign parties, other than credit institutions Afleiðusamningar#Derivatives Verðbréfaútgáfa#Bond issue Víkjandi lán#Subordinated loans Beinar lántökur#Direct borrowing Aðrar erlendar skuldir#Other foreign liabilities

311.467 180.259

210.568 160.489

156.425 107.438

124.364 63.451

146.129 57.966

80.729 – – – 50.340 140

45.850 807 – – 2.961 462

44.205 1.692 – – 3.090 –

57.786 142 – – 2.815 170

67.362 128 18.294 – 2.202 177

Eigið fé og hlutdeild minnihluta#Total equity and minority interest

309.740

415.117

444.925

508.519

550.732

Skuldir og eigið fé alls#Liabilities and equity, total 1

2.958.205 2.765.413 2.937.813 2.961.748 3.075.353

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

340

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


16

Money and credit 16.6 Útlánaflokkun innlánsstofnana eftir lántakendum 2009–2013 Commercial bank lending by borrowers 2009–2013 Staða í árslok í millj. kr.#Million ISK at the end of year Innlendir aðilar alls#Lending to residents, total Ríkissjóður og ríkisstofnanir#Treasury and government institutions

2009

2010

2011

2012

20131

1.944.372 1.940.727 1.926.142 1.952.774 1.997.116 3.041 2.859 2.292 3.308 1.864

Sveitarfélög og stofnanir#Municipalities

11.067

18.857

16.971

14.945

12.257

Fjármálafyrirtæki, önnur en bankar#Non-bank financial companies Þar af lífeyrissjóðir#of which pension funds þar af vátryggingarfélög#of which insurance companies þar af verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir# of which mutual- and investment funds

11.197 1.127 42

9.545 1.069 32

139.159 1.684 7

141.128 697 11

135.604 251 8

7.113

877

128.791

133.091

124.923

Fyrirtæki#Companies Landbúnaður#Agriculture Fiskveiðar#Fisheries Námugröftur og iðnaður#Mining and manufacturing Veitur#Electricity, gas and water Byggingastarfsemi#Construction Verslun#Trade Samgöngur og flutningar#Transport and communication Þjónusta#Services

1.162.071 1.128.607 1.038.041 1.040.562 1.001.098 12.049 13.572 11.042 12.122 11.572 165.756 149.951 159.938 153.843 134.228 246.751 203.821 178.151 190.298 187.162 10.142 11.761 11.744 13.580 11.257 105.967 83.756 69.842 62.497 67.888 143.305 135.014 128.171 127.233 119.965 13.964 30.182 40.583 43.168 41.448 464.138 500.551 438.569 437.821 427.578

Eignarhaldsfélög#Holding companies

226.200

231.157

186.978

141.465

149.237

Heimili#Households þar af íbúðalán#of which residential mortgage loans

527.238 285.104

545.529 308.776

535.928 302.687

607.084 365.270

694.204 449.248

3.558

4.173

6.773

4.282

2.852

-265.360

-236.442

-133.816

-140.795

-103.565

99.533

94.043

102.580

109.346

108.517

Óflokkað#Other Niðurfærslur#Provisions Erlendir aðilar alls#Non-residents, total 1

Bráðabirgðatölur.#Preliminary data.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

341


16

Peningamál 16.7 Velta verðbréfa í Kauphöll Íslands 2009–2013 Trading on the Iceland Stock Exchange 2009–2013 Milljónir kr.#Million ISK

2009

2010

2011

2012

2013

Heildarvelta#Turnover, total Peningamarkaður#Money market Ríkisvíxlar#Treasury bills Bankavíxlar#Bank bills

2.775.759 2.864.280 2.670.498 2.412.123 2.074.144 123.447 78.453 36.501 14.816 16.572 123.447 78.453 36.501 14.816 16.572 – – – – –

Langtímamarkaður#Bond market Verðbréf#Securities Spariskírteini#Saving bonds Ríkisbréf#Treasury notes Íbúða-, hús- og húsnæðisbréf#Housing bonds & Housing fund bonds Önnur#Other Hlutabréf#Shares Kauphallarsjóður#Exchange Trade Funds

2.601.792 1 1.646.727 928.721 26.344 50.518 2

2.760.346 5.799 1.854.318 876.630 23.599 25.481 –

2.565.482 – 1.864.687 683.765 17.030 68.514 –

2.308.750 – 1.649.369 629.212 30.169 88.557 –

1.805.404 – 1.351.744 404.568 49.092 251.428 740

@@ Taflan sýnir eingöngu viðskipti í viðskiptakerfi Kauphallar Íslands.#The table only covers trading channelled through the Iceland Stock Exchange. 55Kauphöll Íslands.#Iceland Stock Exchange.

16.8 Efnahagsyfirlit ýmissa lánafyrirtækja 2009–2013 Balance sheet of miscellaneous credit undertakings 2009–2013 Staða í árslok, millj. kr.#Million ISK at the end of year

2009

2010

2011

2012

2013

Útlán1#Credits1 Innistæður og sjóðir#Deposits and cash Kröfur á lánastofnanir#Commercial banks Markaðsskuldabréf og víxlar#Marketable securtities Hlutabréf og hlutdeildarskírteini#Shares & mutual fund certificates Erlendar eignir, nettó#Foreign assets, net Ýmsar eignir, nettó#Sundry assets, net Niðurfærslur2#Provisions2

1.036.021 34.999 84.513 14.476 4.015 2.571 17.874 …

1.003.506 48.550 77.368 15.012 2.779 5.997 64.302 -88.176

947.017 23.444 96.521 36.137 2.307 6.468 34.438 -49.250

937.934 20.250 76.370 36.098 2.895 5.478 40.330 -43.020

908.708 24.604 66.788 44.987 6.129 5.901 48.879 -38.685

Eignir = skuldir# Assets = Liabilities

1.194.469

1.129.338

1.097.081

1.076.336

1.067.310

307.666 26.647 2.989 77.717 3.361 86.248 110.703 823.386 47.831 46.589 25.963 703.004 63.416

207.857 – – 47.957 2.913 58.198 98.788 864.609 44.299 37.145 24.548 758.617 56.872

156.188 1.756 – 18.328 2.494 41.549 92.062 896.908 48.029 36.732 23.536 788.611 43.986

125.114 10.188 – 14.302 2.127 50.853 47.643 898.449 48.898 35.392 22.373 791.786 52.773

118.349 4.762 – 16.186 1.771 60.880 34.749 893.795 59.331 29.091 21.557 783.815 55.167

Lántökur#Borrowing Ríkissjóður og ríkisstofnanir#Central government Seðlabankinn#Central Bank Innlánsstofnanir#Deposit money banks Lífeyrissjóðir# Pension funds Önnur innlend lán#Other domestic borrowing Erlend lán#Foreign borrowing Innlán og útgefin verðbréf#Deposit and market securities Útgefin verðbréf#Marketable securities Útgefin húsbréf#Housing bonds Útgefin húsnæðisbréf#State Housing Fund bonds Íbúðabréf#HFF bonds Eigið fé#Capital

1 Eignarleigusamningar eru taldir með útlánum. #Leasing contracts are counted with loans. 2 Frá og með desember 2010 eru niðurfærslur útlána og eignarleigusamninga sýndar sérstaklega sem sér liður.#Since December 2010 credit provisions are displayed separately.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

342

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


16

Money and credit 16.9 Lánaflokkun ýmissa lánafyrirtækja 2009–2013 Sectoral breakdown of miscellaneous credit undertakings 2009–2013 Staða í árslok, millj. kr.#Million ISK at the end of year Útlán alls1#Lending, total1 Ríkissjóður og ríkisstofnanir#Central government Bæjar- og sveitarfélög#Local government Fjármálastofnanir#Financial institutions Fyrirtæki alls#Enterprises, total Landbúnaður#Agriculture Sjávarútvegur#Fisheries Verslun#Commerce Iðnaður#Manufacturing Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð#Building contractors and construction of residential Samgöngur#Communications Raforkumál#Electric power Þjónustustarfsemi#Services Eignarhaldsfélög#Holding companies Annað, óflokkað#Miscellaneous and unclassified Erlendir aðilar#Foreign sector Íbúðarlán til einstaklinga#Housing loans to households Niðurfærslur útlána og eignarleigusamninga2# Provisions of lending and leasing contracts2

2009

2010

2011

2012

2013

1.036.021

1.003.506

947.017

937.934

908.708

468

346

132

112

146

85.271

83.243

82.614

82.831

91.993

2.161

1.210

1.405

375

255

249.798 1.571 6.084 14.630 14.492

228.444 1.747 5.879 14.366 14.600

180.451 1.394 4.991 4.738 8.262

170.601 1.289 4.242 4.008 6.095

157.827 820 3.175 3.267 4.522

41.400 6.652 1.236 154.559 6.981 2.194

30.877 6.669 653 148.427 4.348 878

20.852 3.306 227 135.072 1.170 440

13.089 2.129 240 137.190 1.960 359

9.627 1.540 251 130.846 3.004 777

2.120

11

2

696.203

690.253

682.414

684.016

658.486

-88.176

-49.250

-43.020

-38.685

1 Eignarleigusamningar er taldir með útlánum. #Leasing contracts are counted with loans. 2 Frá og með desember 2010 eru niðurfærslur útlána og eignarleigusamninga sýndar sérstaklega sem sér liður.#Since December 2010 provision of lending and leasing contracts is displayed separately.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

343


16

Peningamál 16.10 Löng erlend lán 2009–2013 Long-term foreign debt 2009–2013 Staða í árslok, millj. kr.#Million ISK at the end of year Löng erlend lán alls#Long-term foreign debt, total Seðlabankinn#Central Bank Hið opinbera#General government Ríkissjóður# Treasury Sveitarfélög#Municipalities Innlánsstofnanir#Deposit money banks Aðrar lánastofnanir#Other loan institutions Innlánsstofnanir í slitameðferð# DMBs undergoing winding-up proceedings Atvinnufyrirtæki#Industries Gengi Bandaríkjadals#U.S. Dollar exchange rate Erlend lán sem hlutfall af:2#Total debt as percentage of:2 Vergri landsframleiðslu#GDP Útflutningstekjum#Export revenue Greiðslubyrði sem hlutfall af útflutningstekjum# Debt service burden as percentage of export revenue Afborganir#Amortization Vaxtagreiðslur#Interest

2009

2010

2011

2012

20131

6.282.414 4.408.802 3.734.820 2.286.987 1.874.376 144.751 192.583 339.989 135.136 122.317 387.819 364.169 470.691 408.036 362.603 356.144 340.753 447.572 388.610 351.205 31.675 23.416 23.119 19.426 11.398 32.352 – – 3.037 20.796 110.632 95.144 90.652 45.584 32.796 4.907.282 699.578

3.019.001 737.905

2.141.842 691.646

944.079 751.115

702.600 633.264

124,9

115,1

122,7

128,7

115,0

419,4 1.254,3

287,0 785,8

229,4 602,3

134,6 362,2

104,9 306,9

397,1 359,9 37,2

337,1 305,1 31,9

235,7 203,2 32,5

309,6 288,6 21,0

76,6 62,0 14,6

1 Bráðabirgðatölur.#Preliminary data. 2 Skuldahlutfall miðast við skuldastöðu í lok tímabils sem hlutfall af landsframleiðslu ársins á gengi hvers tíma.#The dept ratio is measured as the ratio of annual GDP at current exchange rate against the total debt at the end of the period.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland.

344

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


16

Money and credit 16.11 Gengisvísitölur 2007–2014 Exchange rate indices 2007–2014 Gengisvísitala Þröng viðskiptavog1 Exchange rate index Narrow trade weighted1

Viðskiptavog2 Vöruviðskiptavog3 Trade-weighted currency basket2 Merchandise trade-weighted currency basket3 31.12.1994=100 1983=100 Meðaltal Innflutningur Útflutningur Meðaltal Innflutningur Útflutningur Average Imports Exports Average Imports Exports

Ársmeðaltal# Yearly average 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

117,6 166,8 223,2 216,3 216,8 221,8 219,0

100,9 141,9 190,9 185,0 183,5 189,0 186,3

99,9 140,9 189,9 184,4 183,0 188,6 185,9

101,5 142,4 191,3 185,0 183,3 188,8 186,1

334,8 474,1 636,1 614,7 613,2 627,6 618,8

351,0 498,8 670,9 651,2 650,7 666,8 656,5

319,3 450,3 602,7 580,0 577,6 590,5 582,9

Tölur í árslok# End-of-year data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

120,2 216,4 232,8 208,0 217,3 232,7 210,1

102,3 184,4 198,5 176,7 185,2 197,8 179,0

101,4 183,5 197,5 176,3 184,8 197,4 178,2

102,8 184,7 198,8 176,5 184,9 197,6 179,2

342,1 613,8 663,8 588,4 615,2 658,1 595,4

358,9 647,6 700,8 624,8 653,5 698,8 629,0

326,0 581,5 628,4 553,8 578,8 619,4 563,2

Mánaðartölur 2013# Monthly indices 2013 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

233,2 231,4 221,8 210,9 214,0 216,8 215,9 213,5 216,9 219,8 219,1 213,2

198,0 196,2 188,4 179,1 181,7 184,6 184,1 182,2 185,0 187,1 186,8 181,8

197,6 195,9 188,3 178,8 181,4 184,2 183,8 181,7 184,4 186,5 186,1 181,0

197,7 195,7 187,8 178,7 181,4 184,4 183,8 181,9 184,8 187,1 186,9 182,0

658,9 652,6 624,9 593,9 602,4 612,8 610,4 604,9 614,2 622,5 620,7 604,4

699,9 693,9 665,0 631,2 639,8 650,4 647,9 641,6 650,9 659,2 656,7 638,6

620,1 613,4 586,8 558,4 566,8 577,1 574,7 569,9 579,2 587,5 586,3 571,8

Mánaðartölur 2014# Monthly indices 2014 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí

209,6 206,9 206,4 205,7 206,1 206,5 206,8

178,9 176,8 176,3 175,5 175,8 176,1 176,6

178,1 176,0 175,5 174,6 174,9 175,2 175,5

179,1 177,0 176,5 175,7 176,0 176,5 177,1

594,2 587,6 586,7 583,9 584,8 585,4 586,5

627,9 620,8 620,0 616,6 617,5 617,8 618,2

562,1 555,8 554,8 552,6 553,4 554,4 556,1

1 Ný vísitala sem tók sama gildi og eldri vísitala gengisskráningar 2. janúar 2009.#New index equivalent to the old Exchange Rate Index on January 2, 2009. 2 Vöruviðskipta- og þjónustuviðskiptavog samkvæmt skiptingu inn- og útflutnings 1998.#Merchandise trade-weighted currency basket plus tradeweighted currency basket for services in 1998. 3 Vöruviðskiptavog er byggð á landaskiptingu vöruviðskipta 1998 þar sem nokkrar leiðréttingar hafa verið gerðar fyrir áhrif þriðja lands í útflutningi sjávarafurða. Í voginni eru níu myntir.#The merchandise trade-weighted currency basket is based on merchandise trade with Iceland's major trading partners in 1998, which has been partially adjusted to third-country effects of fish exports. The basket is composed of nine currencies.

55Seðlabanki Íslands.#Central Bank of Iceland. LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

345


17

Fyrirtæki og velta Enterprises and turnover

Fyrirtæki Hagstofa Íslands vinnur upplýsingar um fyrirtæki úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Í hana eru skráð öll fyrirtæki og stofnanir sem fengið hafa kennitölu, svo og félagasamtök. Úr skránni eru m.a. unnar upplýsingar um fjölda fyrirtækja, nýskráningar og gjaldþrot félaga.

Velta Heildarvelta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum er byggð á skýrsluskilum fyrirtækja til skattyfirvalda á tveggja mánaða fresti. Veltan er sýnd án virðisaukaskatts og er hún flokkuð eftir atvinnugreinum samkvæmt atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar, ÍSAT2008. Tölur um byggingu íbúðarhúsnæðis koma frá Þjóðskrá Íslands sem geymir allar grunnupplýsingar um lönd, lóðir og spildur auk mannvirkja sem á þeim standa.

Hluta- og einkahlutafélögum fjölgaði um tæp 11% Árið 2013 var heildarfjöldi nýskráðra hlutaog einkahlutafélaga 1.952. Til samanburðar var hann 1.765 árið 2012. Þetta jafngildir tæplega 11% fjölgun á milli ára.

Nýskráningum fjölgaði mest á Norðurlandi vestra (46%), einnig var fjölgun á Suður­ landi (26%), á Suðurnesjum (22%), á höfuðborgarsvæðinu (13%) og á Norðurlandi eystra (4%). Í öðrum landshlutum fækkaði nýskráningum á milli ára. Flestar nýskráningar voru í Fjármála- og vátryggingastarfsemi (320), í heild- og smásöluverslun og viðgerðum á vélknún­ um ökutækjum (265) og í fasteignaviðskiptum (258).

Gjaldþrotum fækkar um rúm 17% Árið 2013 voru 918 gjaldþrot hér á landi, en þeim fækkaði um rúm 17% frá árinu 2012 þegar þau voru 1.112. Flest gjaldþrot voru í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, alls 179, en þar á eftir kom heild- og smá­ sölu­verslun og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, alls 172.

Heildarvelta fyrirtækja jókst um 3,2% Heildarvelta fyrirtækja var tæplega 3.400 milljarðar árið 2013 og jókst um 3,2% frá fyrra ári. Breytingar á veltu voru misjafnar eftir atvinnugreinum.

Glerturninn í morgunsólinni © Árni Sæberg

347


17

Fyrirtæki og velta Enterprises Statistics Iceland produces data from the Enterprise Register, which is maintained by the Internal Revenue Directorate, where information on all enterprises, institutions and organisations are recorded. Information on the number of enterprises, new registrations and insolvencies are among the data processed from the register.

Turnover The figures show enterprises turnover according to VAT data submitted to the tax authorities bi-monthly. The tax is excluded from the figures. Data on construction of residential buildings are derived from the National Register of Iceland.

New registrations of limited liability companies increase by 11% In 2013, 1,952 new private limited companies were registered compared with 1,765 in 2012, which is about 11% increase.

by 22%, the Capital region by 13% and Northeast by 4%. In other regions there was a decrease of new registrations of limited liability companies. The largest number of new registrations was in financial and insurance activities (320), wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (265), and in real estate activities (258).

Corporate insolvencies decreased by 17% In 2013, there were 918 corporate insolvencies compared with 1,112 in 2012, which is about 17% decrease. The largest number of insolvencies was in construction (179), wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles came second (172).

Turnover increased by 3.2% Turnover was 3,400 billion ISK in 2013 compared with 3,200 billion ISK in 2012, which is about 3.2% increase. The growth varied depending on industry.

New registrations of limited liability companies increased in the Northwest by 46%, in the South by 26%, in the Southwest

Vissir þú Did you know Árið 1914 voru 547 verslanir á landinu In 1914 there were 547 commercial enterprises in Iceland 348

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover 17.1 Skráð fyrirtæki og félög eftir rekstrarformi 2009–2013 Registered enterprises and organisations 2009–2013 Tölur í árslok#Year-end data Alls#Total Einstaklingsfyrirtæki#Sole proprietorships Sameignarfélög#Unlimited partnerships Hlutafélög/einkahlutafélög#Limited liability companies Samvinnufélög#Co-operatives Stofnanir og fyrirtæki ríkisins#Central government institutions Stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga#Local government institutions Stofnanir, sameign ríkis og sveitarfélaga# Joint central/local government institutions Félagasamtök/sjálfseignastofnanir#Associations, non-profit organisations etc. Önnur fyrirtæki og félög#Other enterprises and organisations   Nýskráð fyrirtæki og félög#New registrations   Alls#Total Einstaklingsfyrirtæki#Sole proprietorships Sameignarfélög#Unlimited partnerships Hlutafélög/einkahlutafélög#Limited liability companies Samvinnufélög#Co-operatives Stofnanir og fyrirtæki ríkisins#Central government institutions Stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga#Local government institutions Stofnanir, sameign ríkis og sveitarfélaga# Joint central/local government institutions Félagasamtök/sjálfseignastofnanir#Associations, non-profit organisations etc. Önnur fyrirtæki og félög Other enterprises and organisations

2009

2010

2011

2012

2013

59.753 1.625 2.752 30.930 46 1.309 908

60.945 1.624 3.185 30.910 43 1.312 911

61.734 1.615 3.456 30.709 43 1.304 924

62.961 1.605 3.758 30.995 43 1.299 936

64.625 1.599 4.025 31.773 44 1.309 929

6 21.969 208

6 22.742 212

5 23.463 215

4 24.103 218

4 24.715 227

3.609 – 142 2.642 – 23 6

3.017 – 535 1.629 1 19 8

2.849 – 348 1.706 1 7 17

2.885 – 392 1.765 – 3 5

2.979 – 343 1.952 2 16 1

– 787 9

– 814 11

– 755 15

– 698 22

0 644 21

@@ Skráð fyrirtæki og félög samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Ekki eru talin með fjölmörg fyrirtæki skráð á kennitölu eigenda.#Registered enterprises and organisations according to the official enterprise register of the Internal Revenue Directorate. Enterprises registered at the owners ID-number are not included.

// www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

Mynd 17.1  Skráð fyrirtæki og félög 1999–2013

Figure 17.1  Registered enterprises and organisations 1999–2013 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

349


17

Fyrirtæki og velta 17.2 Nýskráningar hluta- og einkahlutafélaga eftir landsvæðum 2009–2013 New registrations of limited liability companies by regions 2009–2013 2009 Alls#Total Höfuðborgarsvæði#Capital region Suðurnes#Southwest Vesturland#West Vestfirðir#Westfjords Norðurland vestra#Northwest Norðurland eystra#Northeast Austurland#East Suðurland#South

2.642 1.910 140 89 76 33 165 77 152

Fjöldi#Number 2010 2011 2012 1.630 1.137 101 54 44 42 97 49 106

1.706 1.251 76 58 43 24 112 48 94

1.765 1.311 79 63 54 22 104 43 89

2013

2009

1.952 1.481 96 56 29 32 108 38 112

100,0 72,3 5,3 3,4 2,9 1,2 6,2 2,9 5,8

Hlutfall#Percentage 2010 2011 2012 100,0 69,8 6,2 3,3 2,7 2,6 6,0 3,0 6,5

2013

100,0 73,3 4,5 3,4 2,5 1,4 6,6 2,8 5,5

100,0 74,3 4,5 3,6 3,1 1,2 5,9 2,4 5,0

100,0 75,9 4,9 2,9 1,5 1,6 5,5 1,9 5,7

// www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

17.3 Nýskráningar hluta- og einkahlutafélaga eftir atvinnugreinum 2009–2013 New registrations of limited liability companies by economic activity 2009–2013

Alls#Total Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar#Agriculture, forestry and fishing Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu#Mining and quarrying Framleiðsla#Manufacturing Rafmagns-, gas- og hitaveitur#Electricity, gas, steam and air conditioning supply Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun# Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð#Construction Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum# Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Flutningar og geymsla#Transportation and storage Rekstur gististaða og veitingarekstur#Accommodation and food service activities Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication Fjármála- og vátryggingastarfsemi#Financial and insurance activities Fasteignaviðskipti#Real estate activities Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi# Professional, scientific and technical activities Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta# Adminstrative and support service activities Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Human health and social work activities Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi#Arts, entertainment and recreation Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi#Other service activities

2009

2010

2011

2012

2013

2.642 178 3 152 3

1.630 127 3 109 6

1.706 101 5 92 5

1.765 108 4 95 3

1.952 91 1 89 8

6 275

2 130

1 140

1 148

– 186

428 69 125 159 331 331

289 25 105 112 144 200

283 37 105 137 182 248

266 34 100 132 202 263

265 42 130 171 320 258

250

143

168

178

150

148 36 50 54 44

122 22 28 31 32

90 27 16 38 31

119 28 17 35 32

137 21 15 34 34

@@ Skráð fyrirtæki og félög samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Ekki eru talin með fjölmörg fyrirtæki skráð á kennitölu eigenda. Miðað er við íslenska

atvinnugreinaflokkun (ÍSAT2008).#Registered enterprises and organisations according to the official enterprise register of the Internal Revenue Directorate. Enterprises registered at the owners ID-number are not included. Economic activity is classified in accordance with the Icelandic version of NACE Rev. 2.

// www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

350

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover 17.4 Gjaldþrot fyrirtækja eftir atvinnugreinum 2009–2013 Insolvencies of Icelandic enterprises by field of activity 2009–2013

Alls#Total Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar#Agriculture, forestry and fishing Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörð#Mining and quarrying Framleiðsla#Manufacturing Rafmagns-, gas- og hitaveitur#Electricity, gas, steam and air conditioning supply Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun# Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð#Construction Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum# Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Flutningar og geymsla#Transportation and storage Rekstur gististaða og veitingarekstur#Accommodation and food service activities Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication Fjármála- og vátryggingastarfsemi#Financial and insurance activities Fasteignaviðskipti#Financial and insurance activities Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi# Professional, scientific and technical activities Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta# Adminstrative and support service activities Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Human health and social work activities Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi#Arts, entertainment and recreation Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi#Other service activities Óþekkt starfsemi#Unknown activity

2009

2010

2011

2012

2013

910 31 – 57 1

984 35 – 76 –

1.579 50 2 84 –

1.112 32 1 63 –

918 31 1 57 –

1 257

2 265

– 328

1 230

2 179

167 34 61 34 54 72

176 29 73 43 83 92

271 44 102 70 178 211

205 30 74 54 111 136

172 31 64 50 79 122

56

41

102

72

61

45 5 6 13 15 1

29 3 8 10 18 1

73 7 7 24 23 3

39 5 12 23 21 3

27 3 2 19 15 3

@@ Samkvæmt Íslenskri atvinnugreinaflokkun ÍSAT2008.#Icelandic version of NACE Rev. 2 activity classification. // www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

Mynd 17.2  Fjöldi gjaldþrota 1992–2013 Figure 17.2  Number of insolvencies 1992–2013 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1992

1995

1998

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2001

2004

2007

2010

2013

351


17

Fyrirtæki og velta 17.5 Framkvæmdastjórar og stjórnarmenn fyrirtækja eftir kyni 2009–2013 Managers and board of directors of enterprises by gender 2009–2013 2009

2010

2011

2012

2013

Framkvæmdastjórar#Managers Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

11.370 9.164 2.206

11.077 8.841 2.236

11.077 8.812 2.265

11.253 8.910 2.343

11.618 9.137 2.481

Stjórnarformenn#Chairmen Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

13.253 10.239 3.014

12.979 9.983 2.996

12.976 9.930 3.046

13.140 9.995 3.145

13.512 10.309 3.203

Stjórnarmenn#Board of directors Alls#Total Karlar#Males Konur#Females

21.667 16.588 5.079

21.154 16.083 5.071

21.121 15.941 5.180

21.321 16.013 5.308

21.813 16.348 5.465

@@ Skráðir framkvæmdastjórar, stjórnarformenn og stjórnarmenn samkvæmt hlutafélagaskrá. Í skránni eru upplýsingar um hlutafélög, einkahlutafélög,

samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir í atvinnurekstri. Hér eru eingöngu settar fram upplýsingar um virk félög, þ.e. félög sem greiddu laun tiltekin ár. Nýskráð fyrirtæki eru þau fyrirtæki sem hófu starfsemi, þ.e. greiddu laun á því ári sem þau voru skráð í hlutafélagskrá.#Registered managers and board of directors according to the Register of Enterprises, managed by the Internal Revenue Directorate. The register contains information on managers and board of directors of limited liability companies, co-operative societies and foundations engaged in business operation. The figures contain only information on active enterprises, having at least one person employed in the given period.

// www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

Vissir þú Did you know Flest gjaldþrot árið 2013 voru í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (19%) The largest number of insolvencies in 2013 was in construction (19%)

352

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover 17.6 Fyrirtæki og félög eftir atvinnugreinum 2013 Enterprises and organisations by economic activity 2013 2013 Alls#Total Landbúnaður og skógrækt#Agriculture and forestry Fiskveiðar#Fishing Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu#Mining and quarrying Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður#Manufacture of food products and beverages Textíl- og fataiðnaður#Manufacture of textiles, wearing apparel and leather Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en húsgagnagerð; framleiðsla á vörum úr hálmi og fléttuefnum# Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Framleiðsla á pappír, pappírsvöru og fjölföldun upptekins efnis# Manufacture of paper and paper products, printing and reproduction of recorded media Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum#Manufacture of coke and refined petroleum products Framleiðsla á efnum, efnavörum, lyfjum og efnum til lyfjagerðar# Manufacture of chemicals, chemical products and basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum#Manufacture of rubber and plastic products Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum#Manufacture of other non-metallic mineral products Framleiðsla málma#Manufacture of basic metals Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði# Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Framleiðsla á tölvu-, rafeinda-, rafbúnaði og öðrum ótöldum vélum og tækjum# Manufature of computer, electronic and optical products, machinery and equipment n.e.c. Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum, tengivögnum og öðrum farartækjum# Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers and other transport equipment Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum og önnur framleiðsla ót.a.s.#Manufacture of furniture and other manufacturing Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja#Repair and installation of machinery and equipment Rafmagns-, gas- og hitaveitur#Electricity, gas, steam and air conditioning supply Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun# Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð#Construction Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum# Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum#Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum#Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles Flutningar og geymsla#Transportation and storage Rekstur gististaða og veitingarekstur#Accommodation and food service activities Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication Fjármála- og vátryggingastarfsemi#Financial and insurance activities Fasteignaviðskipti#Real estate activities Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi#Professional, scientific and technical activities Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta#Adminstrative and support service activities Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar#Public administration and defence; compulsory social security Fræðslustarfsemi#Education Heilbrigðis- og félagsþjónusta#Human health and social work activities Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi#Arts, entertainment and recreation Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi#Other service activities Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt#Activites of extraterritorial organisations and bodies

64.625 1.160 1.398 57 672 130 123 148 11 75 50 85 24 356 136 43 248 217 147 110 4.155 834 2.516 2.232 1.037 1.536 2.406 3.388 5.755 4.400 1.751 805 1.080 1.818 3.109 21.356 1.257

@@ Skráð fyrirtæki og félög samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Ekki eru talin með fjölmörg fyrirtæki skráð á kennitölu eigenda. Miðað er við íslenska atvinnugreinaflokkun (ÍSAT2008).#Registered enterprises and organisations according to the official enterprise register of the Internal Revenue Directorate. Enterprises registered at the owners ID-number are not included. Economic activity is classified in accordance with the Icelandic version of NACE Rev. 2.

// www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

353


17

Fyrirtæki og velta 17.7 Upplýsingatækni og netnotkun fyrirtækja — helstu niðurstöður 2014 Information and communication technology in enterprises — main results of 2014

Með starfandi sérfræðing í UT Employing IT specialist

Sérfræðingur í UT ráðinn á síðasta ári IT specialist hired the year before

Alls#Total

23,1

8,3

Atvinnugrein (ÍSAT2008), fyrirtæki með lágmark 10 starfsmenn# Field of activity (Nace Rev. 2), enterprises with at least 10 persons employed (10–39) Framleiðsla og veitur#Manufacturing and supply (41–43) Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð#Construction (45–47) Heild- og smásöluverslun, viðgerðir#Wholesale and retail, repair (49–53) Flutningur og geymsla#Transportation and storage (55) Gististaðir, veitingar#Accommodation and food service (58–63) Upplýsingar og fjarskipti#Information and communication (68–82) Sérfræðileg starfsemi, sérhæfð þjónusta#Specialised services

15,3 4,8 25,7 36,3 12,4 72,1 35,3

6,1 0,0 4,3 15,9 3,5 50,7 9,2

Fjöldi starfsmanna#Number of employees 10–19 20–49 50–99 100+

16,3 18,2 27,1 73,0

3,7 9,3 9,4 27,4

Hlutfall fyrirtækja#Percent enterprises

// www.hagstofa.is/upplysingataekni#www.statice.is/it

354

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover

Þar af: gekk erfiðlega að manna stöðu í UT Thereof: vacancy for IT specialist was hard to fill

Fyrirtæki með vefsíðu Enterprises with web sites

Nota samskiptasíður Use social networks

Eru með blogg eða örblogg Use blogs or microblogs

Nota vefsíður til að deila fjölmiðlaefni Use multimedia content sharing websites

Nota Wiki-síður Use Wiki-based knowledge sharing tools

31,4

84,7

60,2

14,1

21,4

4,7

29,1 – 0,0 40,0 44,7 37,2 33,8

82,0 62,3 84,8 83,1 92,5 95,7 91,6

43,4 27,2 68,7 45,3 89,6 77,2 56,4

6,5 0,0 11,6 14,3 21,7 49,8 15,3

14,8 6,7 21,7 21,8 27,2 50,9 22,0

1,8 0,0 2,6 11,6 1,3 34,2 5,5

32,5 24,3 39,5 36,5

77,7 88,5 93,8 98,3

55,0 64,2 63,1 69,7

12,5 13,5 17,8 20,6

19,3 19,8 25,0 34,9

2,7 4,9 7,3 11,7

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

355


17

Fyrirtæki og velta 17.8 Heildarvelta eftir atvinnugreinum 2012–2013 Turnover by industry 2012–2013 Milljónir króna, án virðisaukaskatts#Million ISK, excluding VAT

2012

2013

Alls#Total 3.262.758 3.368.765 01 Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi# Crop and animal production, hunting and related service activities 43.644 47.294 02 Skógrækt og skógarhögg#Forestry and logging 136 89 03/10.2 Fiskveiðar og vinnsla sjávarafurða; fiskeldi#Fishing, aquaculture; fish processing 416.573 399.161 05–09 Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu#Mining and quarrying 3.278 3.852 10 Matvælaframleiðsla, án 10.2 fiskvinnslu#Manufacture of food products, without 10.2, fish processing 115.344 124.276 11 Framleiðsla á drykkjarvörum#Manufacture of beverages 31.767 31.941 13 Framleiðsla á textílvörum#Manufacture of textiles 7.659 7.689 14 Fatagerð#Manufacture of wearing apparel 1.018 1.029 15 Framleiðsla á leðri og leðurvörum#Manufacture of leather and related products 838 890 16–17 Trjá- og pappírsiðnaður#Manufacture of wood and paper products 4.371 4.894 18 Prentun og fjölföldun upptekins efnis#Printing and reproduction of recorded media 15.911 19.714 19 Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum#Manufacture of coke and refined petroleum products 13 108 20–21 Framleiðsla á efnum og efnavörum og á lyfjum og efnum til lyfjagerðar#Manufacture of chemicals and chemical products and basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 59.220 57.105 22 Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum#Manufacture of rubber and plastic products 8.123 7.383 23 Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum#Manufacture of other non-metallic mineral products 11.459 13.302 24 Framleiðsla málma#Manufacture of basic metals 237.445 228.346 25 Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði# Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 21.239 22.133 26 Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum# Manufacture of computer, electronic and optical products 2.496 1.448 27 Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum#Manufacture of electrical equipment 12.415 14.108 28 Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum#Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 27.314 22.817 29 Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum# Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 1.221 1.253 30 Framleiðsla annarra farartækja#Manufacture of other transport equipment 1.869 1.828 31 Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum#Manufacture of furniture 4.240 4.778 32 Framleiðsla, ót.a.#Other manufacturing 15.807 15.348 33 Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja#Repair and installation of machinery and equipment 19.785 21.130 35–36 Rafmagns-, gas- og hitaveitur. Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun# Electricity, gas, steam and air conditioning supply, water collection, treatment and supply 125.637 135.377 37–39 Fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun#Sewerage; waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery; remediation activities and other waste management services 14.608 14.798 41 Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna#Construction of buildings 56.651 62.276 42 Mannvirkjagerð#Civil engineering 8.106 11.135 43 Sérhæfð byggingarstarfsemi#Specialised construction activities 55.355 65.089 45 Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum# Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 79.640 83.931 46 Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum# Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 635.960 675.793 47 Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum# Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 342.464 358.959 49–50 Flutningar á landi og á sjó og vatnaleiðum#Land transport, transport via pipelines and water transport 71.259 73.939 51 Flutningar með flugi#Air transport 200.941 215.212 52 Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir flutninga#Warehousing and support activities for transportation 40.203 40.490 53 Póst- og boðberaþjónusta#Postal and courier activities 31.567 3.718 55 Rekstur gististaða#Accommodation 32.670 40.000 56 Veitingasala og -þjónusta#Food and beverage service activities 50.740 57.753 58 Útgáfustarfsemi#Publishing activities 10.801 11.162 59 Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni; hljóðupptaka og tónlistarútgáfa#Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 20.038 16.910 60 Útvarps- og sjónvarpsútsending; dagskrárgerð#Programming and broadcasting activities 13.481 13.750 61 Fjarskipti#Telecommunications 49.831 52.915 62 Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni#Computer programming, consultancy and related activities 46.349 52.635 63 Starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu#Information service activities 4.223 4.741

356

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover 17.8 Heildarvelta eftir atvinnugreinum 2012–2013 Turnover by industry 2012–2013 Milljónir króna, án virðisaukaskatts#Million ISK, excluding VAT 64

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða# Financial service activities, except insurance and pension funding 65 Vátryggingafélög, endurtryggingafélög og lífeyrissjóðir, þó ekki lögboðnar almannatryggingar#Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security 66 Starfsemi tengd fjármálaþjónustu og vátryggingum# Activities auxiliary to financial services and insurance activities 68 Fasteignaviðskipti#Real estate activities 69 Lögfræðiþjónusta og reikningshald#Legal and accounting activities 70 Starfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf# Activities of head offices; management consultancy activities 71 Starfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining# Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Vísindarannsóknir og þróunarstarf#Scientific research and development 73 Auglýsingastarfsemi og markaðsrannsóknir#Advertising and market research 74 Önnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi# Other professional, scientific and technical activities 75 Dýralækningar#Veterinary activities 77 Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga#Rental and leasing activities 78 Atvinnumiðlun#Employment activities 79 Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta# Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80–82 Öryggis- og rannsóknarstarfsemi; Fasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja; skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta við atvinnurekstur#Security and investigation activities; services to buildings and landscape activities; office administrative, office support and other business support activities 84 Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar# Public administration and defence; compulsory social security 85 Fræðslustarfsemi#Education 86 Heilbrigðisþjónusta#Human health activities 87–88 Umönnun á dvalarheimilum og félagsþjónusta án dvalar á stofnun#Social work activities 90–92 Menningarstarfsemi; fjárhættu- og veðmálastarfsemi#Creative, arts and entertainment activities; libraries, archives, museums and other cultural activities; gambling and betting activities 93 Íþrótta- og tómstundastarfsemi#Sports activities and amusement and recreation activities 94 Starfsemi félagasamtaka#Activities of membership organisations 95 Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota# Repair of computers and personal and household goods 96 Önnur þjónustustarfsemi#Other personal service activities 97–98 Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota#Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use 99 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt# Activities of extra-territorial organisations and bodies Óþekkt starfsemi#Unspecified activities

2012

2013

46.209

44.771

114

130

1.963 51.859 35.463

1.667 57.103 37.040

12.045

12.869

35.667 6.531 14.749

31.921 7.748 16.208

7.412 1.480 30.958 323

8.230 1.588 36.114 340

2.885

3.860

25.099

27.720

12.815 1.547 1690,2 964,8

13.980 1.695 1634,7 1005,1

2214,9 3245,5 2633,2

2421,4 3468,3 2377,7

2530,3 8598,8

2770,7 9265,3

0

1,2

39,2 18,9

39,9 300,2

@@ Byggt á virðisaukaskattskýrslum. Atvinnugreinar eru flokkaðar samkvæmt ÍSAT2008.#Based on value added tax records. Industries are classified according to ÍSAT2008 (NACE, Rev. 2).

// www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

357


17

Fyrirtæki og velta 17.9 Velta eftir ákveðnum atvinnugreinum 2011–2013 Turnover by detailed industry 2011–2013 Milljónir króna, án virðisaukaskatts#Million ISK, excluding VAT 01.13.1 01.13.2 01.13.9 01.19 03.1 03.2 10.1 10.2 10.3–10.4 10.5 10.6–10.7 10.8 10.9 11 24.1 24.42 45.1 45.2 45.3 45.4

Ræktun á aldingrænmeti og papriku#Growing of fruit bearing vegatables and capsicum Ræktun á kartöflum#Growing of potatoes Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði#Growing of other vegatable, roots and tubers Önnur ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar#Growing of other non-perennial crops Fiskveiðar#Fishing Eldi og ræktun í sjó og vatni#Aquaculture Kjötiðnaður#Processing and preserving of meat and production of meat products Fiskvinnsla; vinnsla krabbadýra og lindýra#Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs Vinnsla ávaxta og grænmetis, framleiðsla á jurta- og dýraolíu og feiti#Processing and preserving of fruit and vegetables, manufacture of vegetable and animal oil Framleiðsla á mjólkurafurðum#Manufacture of dairy products Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru og framleiðsla á bakarís- og mjölkenndum vöru#Manufacture of grain mill products, starches and starch products, manufacture of bakery an Framleiðsla á öðrum matvælum#Manufacture of other food products Fóðurframleiðsla#Manufacture of prepared animal feeds Framleiðsla á drykkjarvörum#Manufacture of beverages Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi#Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys Álframleiðsla#Aluminium production Sala vélknúinna ökutækja, þó ekki vélhjóla#Sale of motor vehicles Bílaviðgerðir og viðhald#Maintenance and repair of motor vehicles Sala varahluta og aukabúnaðar í bíla#Sale of motor vehicle parts and accessories Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar til þeirra#Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.11/46.18– 46.19 Önnur umboðsverslun#Agents involved in the sale of a variety of goods 46.12 Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota# Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals 46.13 Umboðsverslun með timbur og byggingarefni#Agents involved in the sale of timber and building materials 46.14 Umboðsverslun með vélar, iðnaðarvélar, skip og loftför#Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft 46.15 Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað og járnvörur#Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery 46.16 Umboðsverslun með textílefni, fatnað, loðfelda, skófatnað og leðurvörur#Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods 46.17 Umboðsverslun með matvöru, drykkjarvöru og tóbak#Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco 46.2–46.3 Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lifandi dýr; heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak#Wholesale of agricultural raw materials and live animals; wholesale of food, beverages and tobacco 46.41 Heildverslun með textílvöru#Wholesale of textiles 46.42 Heildverslun með fatnað og skófatnað#Wholesale of clothing and footwear 46.43 Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur#Wholesale of electrical household appliances 46.44 Heildverslun með postulín, glervöru og hreingerningarefni#Wholesale of china and glassware and cleaning materials 46.45 Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur#Wholesale of perfume and cosmetics

358

2011

2012

2013

803 629

847 625

888 751

1.977

2.159

2.268

773 100.036 4.097 32.675

835 109.207 5.764 35.889

862 122.056 6.111 39.028

274.148

301.601

270.993

8.734 31.478

10.505 33.609

12.558 35.556

8.618 12.952 10.800 29.845

9.255 13.764 12.322 31.767

8.732 15.050 13.353 31.941

29.921 223.025 42.994 16.678 3.964

24.306 212.830 56.932 18.078 4.329

21.627 206.354 57.001 19.349 7.220

366

300

361

1.893

2.162

1.948

2.708

3.447

2.740

634

535

562

763

785

503

87

107

88

426

411

392

106.674

97.204

96.471

178.106 8.571 5.281

203.559 10.305 5.493

212.204 9.061 5.066

4.065

2.373

2.540

2.569 4.112

2.733 4.470

2.909 4.410

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover 17.9 Velta eftir ákveðnum atvinnugreinum 2011–2013 Turnover by detailed industry 2011–2013 Milljónir króna, án virðisaukaskatts#Million ISK, excluding VAT 45.46 46.47 46.48–46.49 46.5 46.6 46.71 46.72 46.73 46.74 46.75 46.76–46.77 46.9 47.1 47.2 47.3 47.4 47.51 47.52 47.53/47.59

47.54 47.61–47.62 47.63 47.64 47.65 47.71 47.72 47.73–47.74 47.75 47.76

Heildverslun með lyf og lækningavörur#Wholesale of pharmaceutical goods Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað#Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment Heildverslun með úr, skartgripi og aðrar vörur til heimilisnota#Wholesale of watches, jewellery and other household goods Heildverslun með upplýsinga- og fjarskiptatæki#Wholesale of information and communication equipment Heildverslun með aðrar vélar, tæki og hluti til þeirra#Wholesale of other machinery, equipment and supplies Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur#Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Heildverslun með málma og málmgrýti#Wholesale of metals and metal ores Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki#Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra# Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies Heildverslun með efnavörur#Wholesale of chemical products Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur,úrgangsefni og brotajárn#Wholesale of other intermediate products, waste and scrap Blönduð heildverslun#Non-specialised wholesale trade Blönduð smásala#Retail sale in non-specialised stores Smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum#Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores Bensínstöðvar#Retail sale of automotive fuel in specialised stores Smásala á upplýsinga- og fjarskiptabúnaði í sérverslunum#Retail sale of information and communication equipment in specialised stores Smásala á textílvörum í sérverslunum#Retail sale of textiles in specialised stores Smásala á járn- og byggingarvöru, málningu og gleri í sérverslunum#Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores Smásala á teppum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum, húsgögnum, ljósabúnaði og öðrum ótöldum heimilisbúnaði í sérverslunum#Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores Smásala á heimilistækjum í sérverslunum#Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores Smásala á bókum, dagblöðum og ritföngum í sérverslunum#Retail sale of books, newspapers and stationery in specialised stores Smásala á tónlistar- og myndupptökum í sérverslunum#Retail sale of music and video recordings in specialised stores Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum#Retail sale of sporting equipment in specialised stores Smásala á spilum og leikföngum í sérverslunum#Retail sale of games and toys in specialised stores Smásala á fatnaði í sérverslunum#Retail sale of clothing in specialised stores Smásala á skófatnaði og leðurvörum í sérverslunum#Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores Lyfjaverslanir; smásala á lækninga- og hjúkrunarvörum í sérverslunum# Dispensing chemist and retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised store Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum#Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores Smásala á blómum, plöntum, fræjum, áburði, gæludýrum og gæludýrafóðri í sérverslunum#Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised store

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

2011

2012

2013

38.303

39.905

64.625

1.685

1.662

1.917

5.544

5.045

4.856

20.912

22.251

23.179

30.293

32.936

35.474

131.572 5.109

143.780 5.064

142.649 4.904

6.188

7.103

7.530

3.931 1.081

4.288 1.151

4.889 1.267

2.587 32.311 148.036

2.817 36.374 160.318

3.484 42.123 169.056

31.162 785

32.785 851

34.395 856

9.250 1.335

10.137 1.319

10.583 1.388

30.720

30.330

31.179

16.384

16.629

17.641

8.630

11.180

12.505

7.340

8.004

8.151

434

437

501

6.393

6.875

7.113

55 19.717

49 21.812

56 21.030

2.270

2.422

2.530

21.404

22.531

24.957

811

785

712

2.825

2.745

2.727

359


17

Fyrirtæki og velta 17.9 Velta eftir ákveðnum atvinnugreinum 2011–2013 Turnover by detailed industry 2011–2013 Milljónir króna, án virðisaukaskatts#Million ISK, excluding VAT 47.77 47.78 47.79 47.8 47.9 55.1 59.11 77.11

Smásala á úrum og skartgripum í sérverslunum#Retail sale of watches and jewellery in specialised stores Önnur smásala á nýjum vörum í sérverslunum#Other retail sale of new goods in specialised stores Smásala á notuðum vörum í verslunum#Retail sale of second-hand goods in stores Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum#Retail sale via stalls and markets Smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum#Retail trade not in stores, stalls or markets Hótel og gistiheimili#Hotels and similar accommodation Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni#Motion picture, video and television programme production activities Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum#Renting and leasing of cars and light motor vehicles

2011

2012

2013

1.789

1.594

1.553

8.829 94 68

9.180 84 119

9.527 71 102

1.840 3.806

2.280 4.521

2.330 5.839

8.957

13.548

12.071

14.240

17.950

21.592

@@ Byggt á virðisaukaskattskýrslum. Atvinnugreinar eru flokkaðar samkvæmt ÍSAT2008.#Based on value added tax records. Industries are classified according to ÍSAT2008 (NACE, Rev. 2).

@@ www.hagstofa.is/fyrirtaekiogvelta#www.statice.is/enterprisesandturnover

Mynd 17.3  Fullgerðar íbúðir 1994–2013

Figure 17.3  Completed residential construction 1994–2013 4.000 3.500

Fjöldi Number

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1994

360

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


17

Enterprises and turnover 17.10 Heildarverðmæti seldra framleiðsluvara 2012–2013 Total value of sold production 2012–2013 Milljónir króna Million ISK

2012 Alls Hlutfall Total Percent

2013 Alls Hlutfall Total Percent

Alls#Total

750.121

100,0 734.145

100,0

Heildarverðmæti seldrar framleiðsluvara fyrir utan fiskvinnslu# Total value of sold production excluding fish production

482.195

64,3 479.112

65,3

2.590 363.595 267.926 3.687

0,3 3.000 48,5 382.431 35,7 255.032 0,5 3.618

0,4 52,1 34,7 0,5

08 Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu#Other mining and quarrying 10/11 Matvæla- og drykkjarvöruframleiðsla#Manufacture of food products and beverages Þar af sjávarafurðir#There of fish production 13 Framleiðsla á textílvörum#Manufacture of textiles Framleiðsla á fatnaði, leðri og leðurvörum# 14/15 Manufacture of wearing apparel and leather products 16 Framleiðsla á viði og viðarvörum#Manufacture of wood and of products of wood 17 Framleiðsla á pappír og pappírsvöru#Manufacture of paper and paper products 18 Prentun og fjölföldun upptekins efnis#Printing and reproduction of recorded media Framleiðsla á efnum og efnavörum; lyfjum# 20/21 Manufacture of chemicals and chemical products 22 Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum#Manufacture of rubber and plastic products Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum# 23 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Framleiðsla málma#Manufacture of basic metals Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði# 25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum; rafbúnaði# 26/27 Manufacture of computer, electronic and optical products and equipment Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum# 28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 29/30 Framleiðsla á farartækjum#Manufacture of transport equipment 31 Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum#Manufacture of furniture 32 Önnur framleiðsla#Other manufacturing Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja# 33 Repair and installation of machinery and equipment

1.544 3.027 3.086 9.117

0,2 0,4 0,4 1,2

1.497 3.086 3.363 9.982

0,2 0,4 0,5 1,4

20.193 7.391

2,7 1,0

7.278 8.015

1,0 1,1

1,2 10.222 32,7 223.548

1,4 30,5

8.745 245.210 14.968

2,0

14.520

2,0

14.439

1,9

15.133

2,1

22.968 1.920 3.954 7.613

3,1 0,3 0,5 1,0

18.668 2.121 4.067 7.819

2,5 0,3 0,6 1,1

16.075

2,1

15.776

2,1

// www.hagstofa.is/idnadur#www.statice.is/manufacturing

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

361


17

Fyrirtæki og velta 17.11 Bygging íbúðarhúsnæðis eftir landsvæðum 2008–2013 Residential construction by region 2008–2013 Í byggingu 1. jan. Under constr. on 1 Jan. Íbúðir Þús. m3 Number of Thous. of dwellings cub. m. 2008 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Utan höfuðborgarsvæðis# Other regions 2009 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Utan höfuðborgarsvæðis# Other regions 2010 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Utan höfuðborgarsvæðis# Other regions 2011 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Utan höfuðborgarsvæðis# Other regions 2012 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Utan höfuðborgarsvæðis# Other regions 2013 Allt landið#Whole country Höfuðborgarsvæði# Capital region Utan höfuðborgarsvæðis# Other regions

Byrjað á árinu Fullgerðar íbúðir Begun during year Completed during year Íbúðir Þús. m3 Íbúðir Þús. m3 Number of Thous. of Number of Thous. of dwellings cub. m. dwellings cub. m.

Í byggingu 31. des. Under constr. 31 Dec. Íbúðir Þús. m3 Number of Thous. of dwellings cub. m.

6.242

2.962

3.172

1.537

2.978

1.413

6.436

3.086

3.529

1.586

1.707

830

1.367

655

3.869

1.760

2.713

1.377

1.465

707

1.611

758

2.567

1.326

6.436

3.086

192

107

893

428

5.735

2.765

3.869

1.760

149

85

482

232

3.536

1.612

2.567

1.326

43

22

411

196

2.199

1.153

5.735

2.765

321

163

1.148

553

4.908

2.374

3.536

1.612

221

124

778

376

2.979

1.359

2.199

1.153

100

39

370

177

1.929

1.015

4.908

2.374

142

73

565

273

4.485

2.174

2.979

1.359

74

44

347

168

2.706

1.236

1.929

1.015

68

28

218

105

1.779

938

4.485

2.174

466

229

1.076

522

3.875

1.880

2.706

1.236

459

231

829

402

2.334

1.064

1.779

938

7

0

247

120

1.541

816

3.875

1.880

769

377

934

454

3.710

1.804

2.334

1.064

594

295

751

365

2.177

993

1.541

816

175

82

183

89

1.533

811

55Þjóðskrá Íslands, Hagstofa Íslands.#Registers Iceland, Statistics Iceland.

362

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


18

Sjávarútvegur Fisheries

Hagstofa Íslands hóf samantekt hagtalna um sjávarútveg árið 1999, bæði árstölur og mánaðartölur, en áður hafði sú vinna verið á hendi Fiskifélags Íslands og Fiskistofu.

Vigtarskýrslur Vigtarskýrslur geyma upplýsingar um aflakaup. Þar koma fram upplýsingar um fisktegund, stærðarflokkun, gæðaflokkun, magn og verð, svo og upplýsingar um kaupandann. Ein skýrsla er gerð fyrir hvert skip sem keypt er af og nær skýrslan í flestum tilvikum yfir mánaðarviðskipti fiskkaupanda, tilgreind eftir dögum. Fiskkaupandi útbýr vigtarskýrsluna og sendir Fiskistofu sem sér um skráningu hennar.

Ráðstöfunarskýrslur Ráðstöfunarskýrslur sýna afla sem er til ráðstöfunar hvern mánuð og hvernig honum er ráðstafað. Afli til ráðstöfunar felst í birgðum í upphafi tímabils ásamt fiskkaupum samkvæmt vigtarskýrslum. Hann er annað hvort seldur unninn eða óunninn. Aflamagn til ráðstöfunar þarf þess vegna að vera jafnt því aflamagni sem verkað er eða selt óunnið.

Ráðstöfunarskýrsla sýnir hvernig aflinn er verkaður. Hins vegar er ekki hægt að sjá í ráðstöfunarskýrslum hvaða afurðir verða til hjá framleiðanda. Í stuttu máli veita vigtarskýrslur upplýsingar um allan afla upp úr sjó, en ráðstöfunarskýrslur segja til um vinnsluaðferð hans.

Fiskafli dróst saman um tæp 6% milli ára Heildarafli íslenskra skipa árið 2013 nam tæpum 1.363 þúsund tonnum og var 5,9% eða 86 þúsund tonnum minni en árið 2012, en þá var hann rúm 1.449 þúsund tonn. Afli botnfisks jókst um 8,3% á milli ára, þar af var aukning í þorskafla um rúm 31 þúsund tonn, ufsaafla um rúm 6 þúsund tonn og einnig var aukning í karfaveiðum um tæp 5 þúsund tonn. Samdráttur varð í ýsuveiðum, rúmlega tvö þúsund tonn milli ára og í steinbítsafla um 1.224 tonn. Skel- og krabbadýraafli var svipaður og árið áður, um 14 þúsund tonn. Veiði á humri dróst saman um 9,9% milli ára en veiði á rækju jókst um 3,2%. Samdráttur var í heildarafla uppsjávarfisktegunda um 121.000 tonn, eða rúm 12% frá fyrra ári. Síldarafli dróst saman í magni um 15,1%,

Djúpivogur © Sigurður Bogi Sævarsson

365


18

Sjávarútvegur loðnuafli um 22,1% og afli norsk-íslenskrar síldar um 20,1% milli ára. Tæp 70% aukning var í kolmunnaafla frá árinu 2012 og makrílafli jókst um 1,2%. Flatfiskafli jókst um 4,9% milli ára og munar þar mestu um aflaaukningu í grálúðuveiðum. Uppsjávarafli nam 63,8% af heildaraflanum, botnfiskafli 33,3%, flatfiskafli 1,9% og afli skel- og krabbadýra var 1%.

Aflaverðmæti dróst saman um 4,1% Aflaverðmæti ársins 2013 var tæpir 153 milljarðar króna á verðlagi þess árs og lækkaði um 6,5 milljarða króna eða 4,1% frá 2012. Aflaverðmæti ársins 2013 á föstu verðlagi miðað við verðvísitölu sjávarafurða var 2,2% hærra en aflaverðmæti fyrra árs. Mikill munur er á vægi botnfisk- og uppsjávarfisktegunda í aflaverðmæti samanborið við hlutfall í magni. Uppsjávartegundir eru þannig um 64% af aflamagninu, en tæp 30% af verðmæti landaðs afla. Verðmæti botnfisktegundanna er hins vegar rúm 61%

af heildarverðmæti þó að magni til séu þær um 33%. Bæði skel- og krabbadýr svo og flatfiskur vega einnig nokkuð meira í aflaverðmæti en magnhlutfallið eitt segir til um.

Fiskiskipum fjölgar um 6 Í lok árs 2013 voru 1.696 fiskiskip á skrá og hafði þeim þá fjölgað um 6 frá árinu á undan. Samanlögð stærð fiskiskipaflotans var 153.854 brúttótonn en var 166.086 brúttótonn árið áður. Fjöldi vélskipa var alls 784 og samanlögð stærð þeirra 91.633 brúttótonn. Vélskipum fjölgaði um 6 á milli ára en flotinn stækkaði um 2.358 brúttótonn. Togarar voru alls 50 og fækkaði um sex. Heildarstærð togaraflotans var 58.051 brúttótonn. Opnir fiskibátar voru 862 og 4.170 brúttótonn að stærð. Opnum fiskibátum fjölgaði um 4 milli ára og heildarstærð þeirra jókst um 60 brúttótonn.

Mynd 18.1  Heildarafli íslenskra fiskiskipa 1992–2013 Figure 18.1  Total catch of Icelandic vessels 1992–2013 2.500.000

Tonn Tonnes

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

366

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014


18

Fisheries On January 1st 1999, Statistics Iceland took over the responsibility of processing and publishing monthly and yearly statistics on fisheries from the Fisheries Association of Iceland and the Directorate of Fisheries. Data on landed (and weighted) catch is registered into a database which is used in all ports receiving fish catches. The Directorate of Fisheries also collects data on landings of Icelandic vessels in foreign ports. Data is sent to Statistics Iceland on a monthly basis.

The total catch decreased by 6% The total catch of Icelandic fishing vessels in 2013 was 1,363 thousand tonnes which is 86 thousand tonnes less than in 2012. The total catch of pelagic catch decreased by 12% between 2012 and 2013, thereof catch of herring decreased by 15.1%, catch of capelin by 22.1% and Norwegian springspawning herring by 20.1%. Shellfish catch was the same as previous year, totalled 14 thousand tonnes in 2013. Shrimp catch increased by 3.2% and catch of lobster decreased by 9.9%. The total demersal catch increased by 8.3%. The total catch of cod increased by 31 thousand tonnes and saithe catch by 6 thousand tonnes and Redfish catch by 5 thousand tonnes. There was a decrease in the total catch of haddock and catfish.

Value of catch decreased by 4.1% The value of catch amounted to 153 billion ISK and increased by 4.1% from the previous year, 2.2% decrease at constant prices. The value of pelagic catch was 30% of the total value and the catch 64% of the total catch. The value of demersal catch was 60.1% and the catch 33% of the total catch. Both shellfish and flatfish catch value was higher than the total catch.

Number of vessels increased by 6 By year end 2013 the total number of fishing vessels was 1,696, an increase of 6 vessels from the previous year. The number of decked vessels was 784 and their combined size was 91,633 gross tonnages (GT). The number of decked vessels had increased by 16 items and their total size increased by 2,358 GT. The number of trawlers was 50 at the end of 2013 and their total size amounted to 58,051 GT. The number of trawlers had decreased by two from the previous year and their combined size decreased by 436 GT. The number of registered undecked vessels was 862 in 2013 and 4,170 GT. Undecked vessels increased by 4 in number from 2012 and their total size by 60 GT.

Vissir þú Did you know Árið 1914 veiddu íslensk fiskiskip hér við land 93.314 tonn In 1914 the total catch was 93,314 tonnes

LANDSHAGIR 2014  STATISTICAL YEARBOOK OF ICELAND 2014

367


18

Sjávarútvegur 18.1 Hagnýting aflans eftir tegundum 2013 Utilisation of fish catch by species 2013 Tonn#Tonnes

Heildarafli#Total catch Botnfiskafli#Demersal catch Þorskur#Cod Ýsa#Haddock Ufsi#Saithe Karfi#Redfish Úthafskarfi#Oceanic redfish Steinbítur#Catfish Hlýri#Spotted catfish Langa#Ling Blálanga#Blue ling Keila#Tusk Langhali#Grenadier Tindaskata#Starry ray Skötuselur#Monk Skata#Skate Lýsa#Whiting Gulllax#Silver smelt Háfur#Spiny dogfish Hákarl#Greenland shark Annar botnfiskur#Other demersal Flatfiskafli#Flatfish catch Lúða#Halibut Grálúða#Greenland halibut Skarkoli#Plaice Þykkvalúra#Lemon sole Langlúra#Witch Stórkjafta#Megrim Sandkoli#Dab Skrápflúra#American plaice Annar flatfiskafli#Other flatfish Uppsjávarafli#Pelagic catch Síld#Herring Norsk-íslensk síld#Norwegian spring-spawning herring Loðna#Capelin Loðnuhrogn#Capelin roe Kolmunni#Blue whiting Makríll#Mackerel Annar uppsjávarfiskur#Other pelagics Skel- og krabbadýraafli#Shellfish catch Humar#Lobster Rækja#Shrimp Kúfiskur#Iceland cyprine Önnur skel- og krabbadýr#Other shellfish Annar afli#Miscellaneous catch

Alls Total

Landfrysting Land freezing

Sjófrysting Frozen at sea

Söltun Salting

1.362.745

407.088

288.345

66.940