Page 1


03


02


05


‫‪SK GRAPHIC‬‬ ‫‪DESIGN LTD‬‬

‫طراحی و صفحه آرایی‪:‬‬ ‫سحر خواجه‬ ‫شورای نویسندگان‪:‬‬ ‫داریوش رضوانی‪ ،‬ثمره‬ ‫بختیاری‪ ،‬مژگان‪ ,‬محسن زارع‬ ‫مشاوره‪ :‬منسینق‬

‫‪Design and layout:‬‬ ‫‪Sahar Khajeh‬‬ ‫‪Authors:‬‬ ‫‪Daryoush Rezvani,‬‬ ‫‪Samare Bakhtiari,‬‬ ‫‪Mojgan, Mohsen Zare‬‬ ‫‪Consultance:‬‬ ‫‪Mansingh‬‬

‫مجلــه هفــت هیــچ مســئولیتی در‬ ‫قبــال محتــوای آگهــی هــا نــدارد‪.‬‬ ‫لطفــا هنــگام داد و ســتد‪ ،‬اطمینــان‬ ‫الزم را از صحــت ادعــای آگهــی‬ ‫دهنــدگان بــه دســت آوریــد‪.‬‬ ‫مجلــه هفــت در قبــول و یا رد آگهی‬ ‫هــا صاحــب اختیــار مــی باشــد‪.‬‬ ‫مجلــه هفــت به هیچ گروه و دســته‬ ‫سیاســی و مذهبی وابســته نیســت‪.‬‬ ‫هرگونــه کپــی بــرداری از آگهــی‬ ‫هــا و مطالــب مجلــه مســتلزم‬ ‫اجــازه از ناشــر مــی باشــد‪.‬‬

‫‪Tel: 0779 0005050‬‬ ‫‪0752 1244977‬‬

‫با رقيب فيلم فروشنده در‬ ‫اسكار بيشتر آشنا شويد‬ ‫تونی اردمان ‪ /‬نقد‬ ‫جدی مزخرف!‬ ‫آدم های‬ ‫ِ‬ ‫امیرحسین نظری ‪:‬‬

‫خالصه داستان فیلم شاید کمی تماشاگر را به اشتباه بیندازد‪.‬‬ ‫تماشاگر با این پیش فرض به تماشای فیلم می نشینید که فیلم‬ ‫درباره رابطه دختری با پدرش است و قرار بر این است که‬ ‫در طی فیلم این رابطه ترمیم شود اما فیلم فراتر از این‬ ‫هاست‪ .‬این بار قرار است از رابطه نه چندان خوب‬

‫‪04‬‬

‫پدر با دختر حرفی جهان شمول تر بیرون کشیده شود‪ .‬از سکانس ابتدایی فیلم که وینفرد و شخصیت‬ ‫ساختگی اش (تونی اردمن) را مالقات می کنیم‪ ،‬متوجه جو شوخ طبعانه ای قرار است در سراسر فیلم‬ ‫بر فضای جدی و مرده این آدم ها غلبه کند می شویم‪ .‬فیلم اساسا ً در ستایش شوخ طبعی است و به دنبال‬ ‫نشان دادن جهان بینی آدم های شوخ طبعی که از زندگی پر تکرار و مالل آور و یکنواخت و در یک‬ ‫جدی‬ ‫کالم «مزخرف»شان خسته شده اند‪.‬تونی اردمن فرصتی‌ست برای وینفرد تا بتواند بر این زندگی‬ ‫ِ‬ ‫بی‌جان‪ ،‬غلبه کند‪.‬در واقع فیلم اصالً درباره رابطه آدم ها با یکدیگر نیست‪ ،‬بلکه درباره خود آن هاست؛‬ ‫درباره ایز (دختر وینفرد با بازی فوق العاده ساندرا مولر که به احتمال بسیار زیاد می تواند در بین نامزد‬ ‫های اسکار بهترین بازیگر زن امسال جا داشته باشد‪ ).‬و رئیسش و آن به اصطالح دوست پسرش و‬ ‫دوستانش‪ .‬فلسفه وینفرد درباره زندگی و شوخی گرفتن آن تماما ً در آن دندان مصنوعی است که همیشه‬ ‫جایش در جیب جلوی پیراهنش محفوظ است و البته عینک عجیب از وسط شکسته اش که با نخ به‬ ‫گردنش آویزان کرده ‪.‬شاید هم نوعی یادآوری است که شیوه زندگی کردنش را از یاد نبرد چرا که هر بار‬ ‫جدی مزخرف برخورد می کند‪ ،‬ممکن است یادش برود که جور دیگری هم می شود زندگی‬ ‫با این آدم های‬ ‫ِ‬ ‫کرد‪ .‬فیلمساز تمام این عناصر را به خوبی در یک سوم ابتدایی فیلم برای تماشاگر تعریف و آن ها را به‬ ‫خوبی به او می شناساند از جمله عنصر اصلی فیلم که شخصیت تونی اردمن است‪ .‬بدیهی است که تونی‬ ‫که از وینفرد بذله گو تر و شوخ طبع تر است‪ .‬صحنه هایی از فیلم هم که در یاد تماشاگر می ماند همین‬ ‫بذله گویی ها و شیطنت هاست‪ .‬تونی اردمن در انتهای یک سوم ابتدایی فیلم وارد داستان می شود اما‬ ‫تا قبل از آن فیلمساز به خوبی مصالحش را چیده تا همه چیز در دنیای دیوانه وار فیلم منطقی جلوه کند‪.‬‬ ‫اتفاقا ً یکی از نکات مثبت برجسته فیلم این است که جهانش را به درستی بنا کرده و شاخ و برگ داده‪.‬‬ ‫فیلمساز می داند که ساخت یک دنیای دیوانه و بی منطق‪ ،‬خود نیازمند منطق و نظم و هندسه دقیق است‬


07


‫بر‬ ‫م رس‬ ‫شک ی م‬ ‫قا در ب الت سائ‬ ‫لو‬ ‫لب ری‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫نیا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫پر در‬ ‫حقی وژ‬

‫قات ۀ‬ ‫‪S‬‬ ‫ی‬ ‫‪S‬‬ ‫‪ES‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪DR EM IA‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪AD E B AN Y‬‬ ‫‪TH O R T T‬‬ ‫‪P R F I I E EA‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪O C R IN‬‬ ‫‪SO G TA E F H‬‬ ‫‪IN I H O C‬‬ ‫‪BR T M R T‬‬ ‫‪I N R EA C‬‬ ‫‪FO S JE‬‬ ‫‪RE O‬‬ ‫‪PR‬‬

‫ت دقیق از این نیازها باعث می شده‬ ‫ایرانیان بر اساس کار میدانی بوده است‪ .‬دقیق تر آنکه نبود شناخ ِ‬ ‫ت تصمیم گیرنده در این کشور نرسد‪.‬‬ ‫ش مقاما ِ‬ ‫و می شود که صدای ایرانیان بریتانیا به رسایی به گو ِ‬ ‫های سازمان های اجتماعی و فرهنگی‬ ‫سخنران ادامه داد که ما بر این باورهستیم که با جهت دهی پروژه ِ‬ ‫های خود موفق تر عمل‬ ‫ایرانیان در مسیر جوابگویی به این نیازهاِ کشف شده‪ ،‬این سازمان ها در فعالیت ِ‬ ‫خواهند کرد‪ .‬خالصه آنکه‪ « :‬در زمینه شناخت نیازهای جامعۀ ایرانی بوضوح خالء مهمی وجود داشت‬ ‫رکردن این خالء سهمی داشته باشیم‪».‬‬ ‫که ما برآن شدیم که بنوبۀ خود در پُ‬ ‫ِ‬ ‫به منظورپُر مردن این خالء پرسشنامه ای با ‪ 24‬سئوال در بیکدو تنظیم شده است‪ .‬این پرسشنامه‬ ‫دربرگیرندۀ اساسی ترین مشکالت مانند مسائل مالی‪ ،‬بهداشتی و مسکن – تا خواسته های پیچیده تری‬ ‫مانند مسائل فرهنگی و همگنی اجتماعی است‪.‬‬ ‫خانم الجوردی در ادامه تاکید داشت که آنها در «بیکدو» با توجه به تجربه های قبلی واقف بودند که‬ ‫ت تعداد باالی پِر شدۀ‬ ‫چنین پرسشنامه ای را نمی توان از طریق اینترنت پخش کرد و امید به برگش ِ‬ ‫آن را داشت‪ « :‬بهمین دلیل نسخۀ چاپی آنرا با همکاری صمیمانه و فعاالنۀ خانم مریم روحی وآقای‬ ‫س زبان‬ ‫بهمن چهاردهی‪ ،‬بین اقشار‬ ‫ِ‬ ‫مختلف ایرانی مقیم لندن پخش کردیم « در اینجا سخنران از مدار ِ‬ ‫والدین شاگردان و هموندان‬ ‫فارسی و سازمانهای ایرانی تشکر کرد که « بیکدویی ها» را پذیرفتند و‬ ‫ِ‬ ‫همکاری نزدیک باعث شده است که ‪478‬‬ ‫کردن پرسش نامه کردند‪ .‬نتیجۀ این‬ ‫خود را ترغیب به پُر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ترین کار جمع‬ ‫پرسشنامۀ پُر شده برگردد‪ .‬سخنران گفت که‪« :‬تا جایی که می دانیم این تابحال وسیع‬ ‫ِ‬ ‫آوری اطالعات است که در زمینۀ شناخت جامعۀ ایرانی و نیازهای آن توسط یک سازمان ایرانی در‬ ‫بریتانیا انجام شده است‪ .‬تجربۀ قبلی در دانشگاه سواس بوده که براساس حدود ‪ 150‬پرسشنامه اینترنتی‬ ‫گردآوری اطالعات‪« ،‬بیکدو» از خانم دکتر معصومه طرفه‪،‬‬ ‫استواربوده است»‪ .‬سخنران گفت که پس از‬ ‫ِ‬ ‫که پژوهشگری مجرب در دانشکده های «مطالعات شرق شناسی و آفریقائی» و «اقتصاد» دانشگاه لندن‬ ‫است‪ ،‬خواسته است که با تجزیه و تحلیل علمی داده ها‪ ،‬گزارشی تهیه کند تا «بیکدو» آنرا بصورت‬ ‫کل‬ ‫کتابچه ای در اختیا ِر عموم قرا دهد‪ .‬خانم الجوردی با اشاره به کتابچه و گفتن اینکه‪« :‬این کتابچه به ِ‬ ‫جامعۀ ایرانی و به شما حاضران تعلق دارد‪ ».‬سخنانش را بپایان رساند‪.‬‬ ‫جریان مسائل عملی و مشکالت‬ ‫آقای بهمن چهاردهی پس از خانم الجوردی بطور مختصرحاضران را در‬ ‫ِ‬ ‫های‬ ‫مربوط به پخش و دریافت پرسشنامه در مراکز ایرانی قرار داد‪ .‬ارایۀ گزارشی کوتاه از یافته ِ‬ ‫پژوهش موضوع بخش بعدی جلسه بود که توسط آقای محمود نوروزی‪ ،‬معاون رئیس هیئت امناء‬ ‫ب‬ ‫«بیکدو» انجام شد‪ .‬آقای نوروزی درهمان‬ ‫ابتدای سخنانش گفت که ما در «بیکدو» واقفیم که کس ِ‬ ‫ِ‬ ‫ایرانیان بریتانیا تنها با یک پژوهش میسرنمی شود و این چیزی است که به‬ ‫ت دقیق از نیازهای‬ ‫شناخ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت بیشتریی نیاز دارد‪ .‬او ادامه داد که تا جائیکه تحقیق ما نشان می دهد نیازهای ایرانیان ترکیبی از‬ ‫تحقیقا ِ‬ ‫مسائل زیر هستند‪:‬‬ ‫های فرهنگی با «جریان اصلی» اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان؛‬ ‫زندگی درحاشیۀ جامعۀ بدلیل تفاوت ِ‬ ‫عُزلت گزینی؛ بلد نبودن و یا عدم تسلط بر زبان انگلیسی که الزمۀ شرکت موثردر حیات اجتماعی بریتانیا‬ ‫فقدان نمایندگی در نهادهای تصمیم گیرندۀ بریتانیا‪.‬‬ ‫است؛ و‬ ‫ِ‬ ‫نتایج بدست آمده در پژوهش نشان می دهد که این مشکالت‪ ،‬بنوبۀ خود ریشۀ‬ ‫آقای نوروزی افزود که‬ ‫ِ‬ ‫مسائل دیگری از قبیل مشکالت مالی‪ ،‬مسکن و بهداشت هستند‪.‬‬ ‫ت به ارباب رجوع نیست‪ ،‬امیدوار است که‬ ‫او گفت‪ :‬از آنجا که «بیکدو» مستقیما ً ارائه دهندۀ خدما ِ‬ ‫تحقیق ما بعنوان ابزاری برای‬ ‫های‬ ‫سازمان های ایرانی و نیزنهادهای مربوطۀ بریتانیایی بتوانند از یافته ِ‬ ‫ِ‬ ‫توسعۀ پروژه های خدماتی و فرهنگی استفاده کنند‪.‬‬ ‫در بخش بعدی این برنامه از «انجمن مدارس فارسی» دعوت شد تا «مسئلۀ زبان فارسی» را با حاضرین‬ ‫میان بگذارد‪ .‬خانم شهال طاهری‪ -‬وایت از سوی این انجمن خطاب به حاضرین گفت که سی سالی است‬ ‫که زبان فارسی در بریتانیا با خط ِر حذف‪ ALevel‬از امتحانات رسمی و‪ GCSE‬بوده است و دلیل اصلی‬ ‫این تهدید هم کمبود متقاضی است‪ .‬خانم طاهری‪-‬وایت اذعان کرد که گرچه مدارس زبان فارسی تمامی‬ ‫تالش خود را برای جلب دانش آموز انجام می دهند‪ ،‬اما والدین نیز می توانند با تشویق فرزندان خود به‬ ‫خواندن زبان فارسی‪ ،‬به بقای این زبان در فهرست رشته های امتحانی در انگلستان کمک کنند‪.‬‬ ‫حجم آموزشی برنامه یک تنفس الزم می نمود که با‬ ‫بدنبال سخنان خانم شهال طاهری و با توجه به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫یک برنامۀ هنری میسر شد‪ .‬دراین تنفس‪ ،‬موسیقی ایرانی با هنرمندی خانم ویدا عدالت‪ ،‬مجید کریم‬ ‫جوان‬ ‫نسائی و اردشیر حقیقی از گروه «صبا» اجرا شد که مورد توجه قرار گرفت‪ .‬در ادامۀ آن‪ ،‬دو‬ ‫ِ‬ ‫فعال در»بیکدو» یعنی فرزاد مرند و الناز امیری‪ -‬که عضو هیئت امنای «بیکدو» است‪ -‬به بخشی از‬ ‫ب رشتۀ تحصیلی‬ ‫های الزم جهت انتخا ِ‬ ‫مشکالت جوانان ایرانی در بریتانیا پرداختند‪ .‬این دو نبود راهنمائی ِ‬ ‫ت جوانان ایرانی معرفی می کردند و برای‬ ‫و نیز راهیابی به مشاغل مناسب را یکی از مهم‬ ‫ترین مشکال ِ‬ ‫ِ‬ ‫رفع آن پیشنهاد می کردند که مرکز «راهنمائی و حمایت جوانان» با پشتیبانی حاضرین‪ ،‬در «بیکدو»‬ ‫ب افرادی که با سیستم آموزشی و اشتغال‬ ‫شکل بگیرد‪ .‬آنها امیدوار بودند که با بهره گیری از تجار ِ‬ ‫جوانان تازه وارد به این کشورکمک‬ ‫بریتانیا آشنایی بیشتری دارند بتوان به جوانان ایرانی و بخصوص‬ ‫ِ‬ ‫شایانی کرد‪.‬‬ ‫در بخش پایانی برنامه ابتدا آقای ناصر مرند‪ ،‬از بنیانگذاران اصلی و از اعضای هیئت امنای» بیکدو»‪،‬‬ ‫آقای ریچارد بیکن‪ ،‬نمایندۀ پارلمان و رئیس گروه پارلمانی مربوط به ایران را به حاضران معرفی کرد‪.‬‬ ‫آقای ریچارد بیکن هم با اظهاراتی مثبت دربارۀ مهاجرین ایرانی سخنانش را آغاز کرد‪ .‬به زعم او‬ ‫ایرانیان یکی ازفعال ترین گروه های مهاجر و اقلیت های ساکن بریتانیا هستند‪ .‬او گفت ایرانیان سریعا ً‬ ‫جذب بازار کار می شوند و به سرعت موفق می شوند‪ .‬او فرهنگ و ادب ایرانی را ارج نهاد و گفت که با‬ ‫چنین پیشینۀ غنی ادبی وتاریخی‪ ،‬عجیب نیست که ایرانیان با کار و کوشش تالش می کنند تا شهروندانی‬ ‫مثبت و سازنده باشند‪.‬‬ ‫مهمانی‬ ‫مختلف مرتبط‪ ،‬این گردهم آیی با یک‬ ‫مسائل‬ ‫با برگزاری قسمت پرسش و پاسخ همراه با طرح‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کوکتل بپایان رسید‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که هموندان «بیکدو» در طول جلسه تاکید خاصی بر دریافت نظرات و پیشنهادات در مورد‬ ‫پژوهش و خود برنامه داشتند که این امر طبیعتا ً نشانۀ خوب و امیدوار کننده ای است‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر در مورد «بیکدو» و پژوهش مذکور می توانید به ‪www.BICDO.org :‬‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬

‫بررسی مسائل و مشکالت جامعۀ ایرانی در بریتانیا در قالب یک‬ ‫پروژۀ تحقیقاتی ‪:‬‬ ‫تاالر ‪« Central Hall‬سنترال هال» در منطقۀ وستمینستر و‬ ‫بسیار نزدیک به پارلمان بریتانیا در تاریخ اول فوریه ‪2017‬‬ ‫ایرانی فعال در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ِ‬ ‫شاهد گردهم آیی نمایندگانی از گروه ِ‬ ‫ِ‬ ‫زمینه های فرهنگی ‪ ،‬آموزشی و اجتماعی در لندن و شماری‬ ‫محدود ازمسئولین انگلیسی زبان نهادهای احتماعی کشور میزبان‬ ‫بود‪ .‬بیش از ‪ 120‬از اینان جمع شده بودند که در جریان اطالع‬ ‫رسانی در مورد نتایج پژوهشی نوین و مفید دربارۀ جامعۀ‬ ‫ایرانی لندن قرار گیرند‪.‬‬ ‫این گردهم آیی توسط سازمان نوبنیاد « ارتقاء جامعۀ ایرانی‬ ‫– بریتانیائی» تدارک دیده شده بود‪« .‬بیکدو» مخفف نام‬ ‫است‪British-Iranian Community Development.‬‬ ‫‪ Organisation‬انگلیسی این سازمان یعنی ‪=BICDO‬‬ ‫پروفسور علی حسامی‪ ،‬رئیس هیئت امنای «بیکدو»‪ ،‬پس از‬ ‫خوش آمد گوئی به حاضران در مقدمه ای کوتاه اهداف این‬ ‫سازمان را ارایه داد‪ .‬او با گفتن اینکه «بیکدو» سازمانی مردم‬ ‫نهاد‪ ،‬دموکراتیک‪ ،‬غیر مذهبی و غیر سیاسی است سخنانش را‬ ‫اعتالی جایگا ِه‬ ‫شروع کرد و ادامه داد که « بیکدو» هدف خود را‬ ‫ِ‬ ‫صدای این جامعه قرار‬ ‫ایرانیان مقیم بریتانیا و طنین دادن به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫داده تا این صدا بهتر به گوش مقامات تصمیم گیرنده دربریتانیا‬ ‫برسد‪« .‬بیکدو»‪ ،‬در راه رسیدن به این هدف در پی آن است که‬ ‫در فضائی مثبت و سازنده‪ ،‬توام با احترام و اعتما ِد متقابل با‬ ‫سازمان های ایرانی و با همکاری با آنها به پژوهش و بررسی‬ ‫در مسائل ایرانیان در بریتانیا بپردازد‪ .‬او گفت که در همین راستا‬ ‫«بیکدو» با موفقیت در بودجه یابی‪ ،‬مدتی بود که درگیر انجام‬ ‫ایرانیان بریتانیا بوده است‪ .‬این پژوهش‬ ‫نیازهای‬ ‫پژوهشی دربارۀ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫به پایان رسیده و گزارش آن نیز تهیه شده است و این گردهم آیی‬ ‫ت برنامه‬ ‫برای اطالع رسانی به‬ ‫سازمانهای دیگر ایرانی و مقاما ِ‬ ‫ِ‬ ‫ریز بریتانیا از نتایج این تحقیق برگذار می شود‪ .‬سخنران اظهار‬ ‫امیدواری کرد که هر یک از گروه ها با امکانات و توان خود با‬ ‫استفاده از نتایج این تحقیق در صدد بر طرف کردن گوشه هایی‬ ‫از این نیازها بوصورت کارآمدتر بر آیند‪.‬‬ ‫خانم صهبا الجوردی‪ ،‬مدیر پروژه تحقیقاتی‪ ،‬سخنران بعدی بود‬ ‫که توضیحاتی دربارۀ این پروژه داد‪ .‬او در ابتدای سخنان خود‬ ‫تنوع حرفه ای جمع حاضر را بازتابی از وجو ِد تنوع حرفه ای و‬ ‫ِ‬ ‫نیز اقشار مختلف اجتماعی درجامعۀ ایرانی بریتانیا دانست و گفت‬ ‫تلون وسیع ‪.‬‬ ‫که پژوهش « بیکدو» هم تاییدی است بروجود این‬ ‫ِ‬ ‫خانم الجوردی توضیح داد که پروژۀ حاضر ادامۀ یکی از پروژۀ‬ ‫قبلی «بیکدو» بنام «صدای ایرانیان» است که از نتایج مهم‬ ‫بررسی دقیق و علمی نیازهای‬ ‫آن مطرح شدن ضرورت‬ ‫ِ‬

‫‪06‬‬


09


‫واکنش‌های بامزه‌ و بعضا خالقانه‌ی مردم ایران‬ ‫به جایزه‌ی اسکار اصغرفرهادی برای فیلم‬ ‫فروشنده در توئیتر‬ ‫>> کارگردانانی که دو اسکار در کارنامه‬ ‫دارند‪ :‬استیون اسپیلبرگ‪ ،‬فرد زینه‌من‪،‬‬ ‫الخاندرو گونزالس ایناریتو‪،‬دیوید لین‪ ،‬کلینت‬ ‫ایستوود و اصغر فرهادی کاوه مشکات‬ ‫>>‏تاحاال انقدر خوشحال نرفته بودم مدرسه!‬ ‫سوگند محمدی‬ ‫>> سینمای ایران رو نه‪ ،‬ولی مراسم اسکار‬ ‫رو میشه به دو دوره تقسیم کرد‪ ،‬قبل ازفرهادی‬ ‫و بعد ازفرهادی ‪ .‬زیاسا‬ ‫>>‏فروردین به یکی ازمسئوالن فرهنگی گفتم‬ ‫شک نکنید فروشنده اسکار میگیره قابل پیش‬ ‫بینی بود؛فرهادی حتی به ترامپ م اعتراض‬ ‫کنه‪،‬دوست فرهنگ آمریکاس احسان رستگار‬

‫‪AND THE‬‬ ‫‪WINNER‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪THE HISTORY OF OSCAR‬‬

‫مراسم جوایز اسکار به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫الال لند با ‪ 6‬جایزه برنده‬ ‫بزرگ بود ‪ .‬اگرچه که مهتاب‬ ‫ساخته بری جنکینز برنده‬ ‫اسکار بهترین فیلم شد‪.‬‬ ‫لیست نهایی برنده ها را در‬ ‫زیر ببینید‪:‬‬ ‫>> بهترین فیلم‪ :‬مهتاب‬ ‫>> بهترین کارگردان‪ :‬دیمین‬ ‫شزل برای ال ال لند‬ ‫>> بهترین بازیگر مرد‬ ‫نقش اصلی‪ :‬کیسی افلک‬ ‫برای منچستر کنار دریا‬ ‫>> بهترین بازیگر زن نقش‬ ‫اصلی‪ :‬اما استون برای ال‬ ‫ال لند‬ ‫>> بهترین بازیگر نقش‬ ‫مکمل زن‪ :‬وایوال دیویس‬ ‫برای حصارها‬ ‫>>بهترین بازیگر نقش‬ ‫مکمل مرد‪ :‬ماهرشاه علی‬ ‫برای مهتاب‬ ‫>> بهترین فیلم غیرانگلیسی‬ ‫زبان‪ :‬فروشنده ساخته اصغر‬ ‫فرهادی خودمان‬ ‫>> بهترین فیلمنامه‬ ‫اریجینال‪ :‬کنت لونرگان‬

‫‪08‬‬

‫برای منچستر کنار دریا‬ ‫>> بهترین فیلمنامه اقتباسی‪:‬‬ ‫بری جنکینز برای مهتاب‬ ‫>> بهترین انیمیشن‪ :‬زوتوپیا‬ ‫>> بهترین فیلمبرداری‪:‬‬ ‫الینس سندگرن برای ال ال لند‬ ‫>> بهترین مستند بلند‪:‬‬ ‫او جی ساخت آمریکا‬ ‫>> بهترین موسیقی متن‪:‬‬ ‫جاستین هورویتز برای الال لند‬ ‫>> بهترین ترانه‪:‬‬ ‫ترانه شهر ستارگان از ال ال لند‬ ‫>> بهترین فیلم کوتاه‪ :‬بخوان‬ ‫>> بهترین انیمیشن کوتاه‪ :‬پایپر‬ ‫>> بهترین مستند کوتاه‪:‬‬ ‫کاله های سفید‬ ‫>> بهترین تدوین‪ :‬ستیغ اره‌ای‬ ‫>> بهترین صداگذاری‪ :‬ورود‬ ‫>> بهترین صدابرداری‪:‬‬ ‫ستیغ اره‌ای‬ ‫>> بهترین جلوه های ویژه‪:‬‬ ‫کتاب جنگل‬ ‫>> بهترین گریم‪ :‬جوخه انتحار‬ ‫>️> بهترین طراحی لباس‪:‬‬ ‫جانوران شگفت انگیز و محل‬ ‫زندگیشان‬ ‫>> بهترین طراحی صحنه‪:‬‬ ‫الال لند‬


11


10


13


‫احترام به‬ ‫اسطوره‬ ‫سينماي‬ ‫ايران‬

‫«تابستان تمام شد» به عنوان بهترین فیلم در جوایز‬ ‫«اسب طالیی» چین معرفی شد‪.‬‬ ‫پنجاه‌وسومین دوره رقابت‌های اسب طالیی از ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬نوامبر در تایپه برگزار شد و چهره‌هایی چون‬ ‫«ژولیت بینوش» و «کوکو لی» در مراسم فرش قرمز‬ ‫این رویداد هنری شرکت کردند‪.‬‬ ‫در مراسم اعطای این جوایز سینمایی که شامگاه ‪۶‬‬ ‫آذر ماه برگزار شد‪ ،‬به «عباس کیارستمی» کارگردان‬ ‫صاحب‌نام سینما ایران ادای احترام شد‪.‬‬ ‫«تابستان تمام شد» که عنوان بهترین فیلم را از این‬ ‫رویداد کسب کرده است؛ در دهه ‪ ۱۹۹۰‬در مغولستان‬ ‫روایت می‌شود و بازیگر نقش اصلی آن‪« ‌،‬کونگ ویی»‬ ‫جایزه بهترین بازیگر نوظهور و جایزه «فیرسکی» را‬ ‫هم از سوی منتقدان دریافت کرد‪.‬‬ ‫در این مراسم نام فیلم «دنیای دیوانه» در دو بخش‬ ‫بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن به‬ ‫عنوان برنده اعالم شد‪.‬‬ ‫«‪ »Detective Chinatown‬جایزه بخش‌های بهترین‬ ‫طراح صحنه‌های اکشن‪ ،‬بهترین چهره‌پردازی و‬ ‫بهترین طراحی صحنه و لباس را به خانه برد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال نصیب «تریویزا»‬ ‫شد و «آقای مشکلی نیست» جایزه بخش‌های بهترین‬ ‫بازیگر نقش اصلی مرد و فیلمنامه اقتباسی را به‬ ‫دست آورد‪« .‬جریان مخالف» برنده جوایز بهترین‬ ‫تصویربرداری و صدابرداری شد و «من مادام بوواری‬ ‫نیستم» موفق شد‪ ،‬جوایز بهترین کارگردانی و انتخاب‬ ‫تماشاگران را از آن خود کند‪ .‬جایزه بخش بهترین‬ ‫بازیگر نقش اول زن‪ ،‬بین «ژو دونگیو» و «ما سیچون»‬ ‫هنرپیشه‌های فیلم «همزاد» تقسیم شد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫يكي از‬ ‫برندگان‬ ‫سيمرغ‬ ‫امسال ليال‬ ‫حاتمي بود‬ ‫از او بيشتر‬ ‫بدانيم‬ ‫لیال حاتمی‪ ،‬بازیگر تلویزیون و سینما‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۱‬در تهران متولد شد‪.‬‬ ‫وی در خانواده‌ای هنرمند‬ ‫متولد شد‪ .‬وی فرزند علی‬ ‫حاتمی‪ ،‬کارگردان سرشناس‬ ‫سینمای ایران و زری خوشکام‪،‬‬ ‫هنرپیشه‌ی سینما است‪ .‬حاتمی‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۷‬با علی مصفا‪،‬‬ ‫بازیگر‪ ،‬کارگردان و تهیه‌کننده‌ی‬ ‫کشورمان ازدواج کرد‪ .‬لیال‬ ‫حاتمی پرافتخارترین بازیگر‬ ‫کشورمان‪ ،‬دیپلم افتخار بهترین‬ ‫بازیگر نقش اول زن از پانزدهمین‬ ‫جشنواره‌ی فیلم فجر و نیز خرس‬ ‫نقره‌ای بهترین گروه بازیگران زن‬ ‫برای فیلم «جدایی نادر از سیمین»‬ ‫(‪ )۱۳۸۹‬وبسیاری جوایز دیگر را‬ ‫درکارنامه دارد‪.‬‬


‫با سبزی پلو و ماهی‪،‬‬ ‫مهمان سفره های‬ ‫نوروزی شما‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫نوروز مبارک‬

‫‪15‬‬


‫بــاران کوثــری امســال بــا دو فیلــم‬ ‫در جشــنواره ســی و پنجــم حضــور‬ ‫داشــت‪ .‬او در فیلــم «ســد معبــر» ســاخته‬ ‫محســن قرایــی بــا حامــد بهــداد هــم بــازی‬ ‫شــد و در فیلــم «شــنل» بــه کارگردانــی حســین‬ ‫کنــدری نیــز نقش‌آفرینــی کــرد‪ .‬او چنــدی پیــش‬ ‫«هفــت ماهگــی» ســاخته هاتــف علیمردانــی‬ ‫را روی پــرده ســینما داشــت‪ .‬در گفــت و‬ ‫گــوی پیــش رو کــه بخــش از یــک گفــت و‬ ‫گــوی مفصــل بــا ایــن بازیگــر اســت‪ ،‬کوثــری‬ ‫از بــازی در «هفــت ماهگــی» و حضــور در‬ ‫ســب و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر گفــت‪.‬‬ ‫کوثــری‬ ‫بــاران‬ ‫فیلــم «هفــت ماهگــی» چنــدی پیــش روی‬ ‫پــرده نمایــش بــود‪ .‬در ایــن فیلــم بــازی‬ ‫متفاوتــی داشــتید‪ .‬شــخصیتی بــا شــک‪ ،‬بدبینــی‬ ‫و اســترس و البتــه بــا امیــد‪ ،‬دلبســتگی و‬ ‫انتظــار‪ .‬دربــاره حضورتــان در ایــن فیلــم‬ ‫و همبــازی شــدن بــا حامدبهــداد بگوییــد‪.‬‬ ‫حضــور اقــای کالری‪ ،‬علیمردانــی و بســیاری‬ ‫از دوســتان دیگــر باعــث شــد تــا در «هفــت ماهگــی» نقــش آفرینــی‬ ‫کنــم‪ ،‬بــه هــر حــال بــا اقــای علیمردانــی در فیلــم «کوچــه بی‌نــام»‬ ‫نیــز همــکاری داشــتم و تجربــه مثبتــی را در آن فیلــم نیــز کســب‬ ‫کــرده بــودم‪ .‬حضــور حامــد بهــداد ویژگی‌هــای خــاص خــودش‬ ‫را دارد‪ .‬نزدیــک بــه دوازده ســال اســت کــه مــا بــا هــم دوســت‬ ‫هســتیم‪ .‬بــه دلیــل رفاقتــی کــه بــا هــم داریــم مــی توانیــم در زمــان‬ ‫کار درک بســیار خوبــی نســبت بــه هــم داشــته باشــیم‪ .‬زوج خوبــی‬ ‫بــرای بــازی در نقــش هــای مختلــف هســتیم و ایــن تجربــه در‬ ‫فیلــم «روز ســوم» و « دنــدون طــا» بــه خوبــی مشــخص بــود‪.‬‬ ‫ماهگــی‬ ‫هفــت‬ ‫البتــه کامــا مشــخص اســت کــه شــناخت مناســبی نســبت بــه‬ ‫یکدیگــر داریــد‪ ،‬آیــا واقعــا بازیگــران نیــاز دارنــد کــه ایــن‬ ‫ســطح از شــناخت را از بازیگــر مقابلشــان داشــته باشــند؟‬ ‫قطعــا وظیفــه هــر بازیگــر در هــر شــرایطی ایــن خواهــد بــود‬ ‫کــه بهتریــن بــازی خــود را ارائــه دهــد‪ .‬امــا معتقــدم کــه رابطــه‬ ‫بیــن دو بازیگــر کمــک زیــادی بــه فهــم متقابــل و همــکاری بیــن‬ ‫ایــن دو مــی کنــد‪ .‬بــرای مثــال فیلم‌هایــی کــه محمــود کالری‬ ‫در آنهــا حضــور دارد قطعــا بــرای شــخص مــن تفــاوت ویــژه‬ ‫ای دارد‪ .‬شــاید مخاطــب ایــن ارتبــاط را در طــول فیلــم متوجــه‬ ‫نشــود‪ .‬امــا در بــازی یــک بازیگــر تاثیــر به‌ســزایی دارد‪.‬‬ ‫ـوان‬ ‫ـل جـ‬ ‫ـا نسـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـه خوبـ‬ ‫ـواره رابطـ‬ ‫ـود کالری همـ‬ ‫محمـ‬ ‫ـه‬ ‫ـانی کـ‬ ‫ـال کسـ‬ ‫ـر حـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـته و دارد‪ .‬بـ‬ ‫ـران داشـ‬ ‫ـینما ایـ‬ ‫سـ‬ ‫در یــک حــوزه بســیار موفــق و مشــهور می‌شــوند ‪،‬‬

‫‪Firm No 752682‬‬

‫ـود‬ ‫ـا در محمـ‬ ‫ـد‪ .‬امـ‬ ‫ـان را ندارنـ‬ ‫ـته شـ‬ ‫ـه گذشـ‬ ‫ـر و حوصلـ‬ ‫ـر صبـ‬ ‫دیگـ‬ ‫ـم‪ ... .‬بــه نکتــه مهمــی اشــاره کردیــد‪.‬‬ ‫ـزی را نمی‌بینیـ‬ ‫ـن چیـ‬ ‫کالری چنیـ‬ ‫عمومــا افــرادی کــه ســالهای زیــادی در ســینما هســتند و کارنامــه موفقــی هــم‬ ‫دارنــد ‪ ،‬متاســفانه صبــر و حوصلــه کافــی ندارنــد‪ .‬امــا آقــای کالری و مــادرم‬ ‫را اســتثنا مــی دانــم‪ .‬بــا اینکــه ســال‌های ســال اســت کــه مشــغول کار هســتند‬ ‫امــا بــاز هــم بــا حوصلــه و عالقــه رفتــار مــی کننــد‪ .‬بــه نوعــی همــواره در‬ ‫حــال تشــویق کــردن جوانــان هســتند‪ .‬همیشــه فکــر مــی کنیــد بــا رفیقتــان در‬ ‫حــال صحبــت هســتید و ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه در هــر کســی نمی‌شــود‬ ‫دیــد‪ .‬امــا کســانی هســتند کــه ســن و سالشــان ربطــی بــه نــوع معاشــرت و‬ ‫رفتــاری کــه بــا انســانها دارنــد نــدارد‪ .‬متاســفانه بســیاری از افــرادی کــه‬ ‫امــروز پیشکســوت شــده انــد دیگــر ماننــد دوران جوانیشــان نیســتند‪ ،‬از‬ ‫نظــر اخالقــی و حرفــه ای دیگــر شــباهتی بــه گذشــته شــان ندارنــد و شــما‬ ‫گاهــی بــا خودتــان می‌گوییــد امیــدوار بــودم فالنــی دیگــر فیلــم نســازد! افــراد‬ ‫کمــی هســتند کــه بــا بــاال رفتــن سنشــان بــاز هــم بــه جلــو حرکــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫برگردیــم بــه فیلــم «هفــت ماهگــی»‪ .‬ســکانس هــای درایــن‬ ‫ـم‪،‬‬ ‫ـر کنیـ‬ ‫ـود فکـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـث مـ‬ ‫ـوداگاه باعـ‬ ‫ـه ناخـ‬ ‫ـود دارد کـ‬ ‫ـم وجـ‬ ‫فیلـ‬ ‫ـا‬ ‫ـره مردهـ‬ ‫ـه چهـ‬ ‫ـد دارد کـ‬ ‫ـر قصـ‬ ‫ـردان اثـ‬ ‫ـی کارگـ‬ ‫ـف علیمردانـ‬ ‫هاتـ‬ ‫را تاحــدودی معصــوم جلــوه دهــد و بــر عکــس خانم‌هــا را در‬ ‫ـواده‬ ‫ـه و خانـ‬ ‫ـن خانـ‬ ‫ـت رفتـ‬ ‫ـی و از دسـ‬ ‫ـث جدایـ‬ ‫ـرایطی باعـ‬ ‫ـر شـ‬ ‫هـ‬ ‫معرفــی کنــد‪ ،‬ایــن فــرض درســتی اســت؟ نــه بــه هیــچ وجــه ایــن را قبــول نــدارم‪ .‬مــا نبایــد‬ ‫بــا دیــدن هــر تصویــری آن را تعمیــم دهیــم‪ .‬ایــن فیلــم بــه هیــچ وجــه نمادیــن نیســت‪ .‬صرفــا در ایــن‬ ‫اثــر دربــاره یــک موضــوع خــاص و خانــواده ای کــه درگیــر مســائل مختلــف هســتند صحبــت می‌شــود‪.‬‬ ‫البتــه اشــاره مــن بــه بــازی هانیــه توســلی و رابطــه ای اســت کــه بــا پــگاه آهنگرانــی‬ ‫دارد و همینطــور حامــد بهــداد بــه عنــوان شــخصیتی کــه قــرار اســت پــدر شــود و …‪.‬‬ ‫ایــن موضوعــات را بایــد هاتــف علیمردانــی پاســخ دهــد‪ ،‬نــه مــن! البتــه موضوعاتــی را کــه بــه مــن‬ ‫انتقــال داده مــی توانــم بــا شــما در میــان بگــذارم‪ .‬حامــد بهــداد نیــز در ایــن فیلــم تــا حــدودی بــه زندگــی‬ ‫و زنــی کــه دارد‪ ،‬ضربــه مــی زنــد‪ .‬ماجــرای اصلــی و دغدغــه هاتــف علیمردانــی ایــن بــود کــه مــا زنــی‬ ‫را بــه تصویــر بکشــیم کــه در مــاه هفتــم بــارداری بــا تــرس هــای زیــادی دســت بــه گریبــان اســت و ایــن‬ ‫واهمــه را دارد کــه فرزنــد دوم نیــز ماننــد بچــه اول ســقط شــود‪ .‬ســعی کردیــم کــه چنیــن زنــی را تصویــر‬ ‫کنیــم‪ .‬ایــن موضــوع در گریــم‪ ،‬لبــاس و روحیــات ایــن شــخصیت دیــده می‌شــود‪ .‬همــه ایــن پریشــانیها از‬ ‫بــارداری بــه وجــود مــی آیــد‪ .‬چنیــن زنــی در ایــن شــرایط نیــاز بــه مــردی دارد کــه او را درک کنــد و حامــد‬ ‫بهــداد در ایــن نقــش قــرار نبــود بــه انــدازه کافــی شــرایط همســرش را درک کنــد‪ .‬همــه زنــان و مــردان‬ ‫حاضــر در فیلــم بــه نوعــی مقصــر هســتند زیــرا شــرایط یــک زن بــاردار را بــه خوبــی درک نمــی کننــد‪.‬‬ ‫در جشــنواره امســال با دو فیلم حضور داشــتید‪« .‬شــنل» ســاخته حسین کندری و «ســد معبر» به کارگردانی‬ ‫محســن قرایــی‪ .‬دربــاره حضــور در ایــن دو فیلــم و همــکاری کــه بــا عوامــل آن هــا داشــتید توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫باعــث همــکاری بــا آقــای کنــدری و بــازی در فیلــم « شــنل» رضــا بهبــودی بــود‪ .‬تجربــه خوبــی بــود از ایــن‬ ‫منظــر کــه توانســتم مقابــل رضــا بهبــودی در ایــن فیلــم بــازی کنــم‪ .‬او یکــی از بازیگــران مــورد عالقــه مــن‬ ‫اســت‪ .‬البتــه بــا بهبــودی امســال در تئاتــر هــم همــکاری داشــتم ‪ ،‬در فیلــم «النتــوری» و «عصبانــی نیســتم»‬ ‫نیــز در کنــار هــم بودیــم کــه تجربــه قابــل قبولی بود‪ .‬از این منظر حضور در فیلم «شــنل» را دوســت داشــتم‪.‬‬ ‫ـت؟‬ ‫ـکل گرفـ‬ ‫ـی» شـ‬ ‫ـس ملفـ‬ ‫ـر «دوشـ‬ ‫ـودی در تئاتـ‬ ‫ـا بهبـ‬ ‫ـا رضـ‬ ‫ـکاری بـ‬ ‫ـت و همـ‬ ‫ـن رضایـ‬ ‫ایـ‬ ‫دقیقــا بــه دلیــل همــکاری در آن تئاتــر بــا هــم هماهنــگ بودیــم و در فیلــم «شــنل» نیــز ایــن همــکاری بــه‬ ‫اوج خــود رســید‪ .‬اتفاقــا در زمــان اجــرای «دوشــس ملفــی» بســیاری مــی گفتنــد کــه شــما چگونــه هــر‬ ‫شــب چهــار ســاعت اجــرا داریــد ‪ ،‬امــا بــه حــدی کار لــذت بخــش بــود کــه بــه هیــچ مــا خســته نمــی شــدیم‪.‬‬

‫‪MLR 12887452‬‬

‫‪www.manotoexchange.com‬‬

‫‪telegram.me/manotoexchange‬‬

‫‪info@manotoexchange.com‬‬

‫حواله الکترونیکی فوری پرداخت سریع شخصی دانشگاهی و شرکتی بدون کار مزد با بهترین‬ ‫نرخ بازار و آرامش خاطر از صرافی من و تو لندن با مدیریت برادران چهرازی‬ ‫”با توجه به سه نسل سابقه ابی کالج از یک سو و تخصص و تالش صادقانه شما در امور تحصیلی و ارزی از سوی دیگر‪ ،‬ادامه همکاری‬ ‫ما بدون شک ثمر بخش خواهد بود“ ‪Abbey College Malvern www.abbeycollege.co.uk‬‬ ‫”ما تمام معامالت ارزی مورد نیاز را‬ ‫با خیال راحت از صرافی من و تو‬ ‫انجام می دهیم“‬ ‫‪Sina Foods Premier Wholesaler‬‬ ‫‪telegram.me/sinafoods‬‬

‫”شریک انحصاری ما برای خدمات‬ ‫تجاری در بریتانیا“‬ ‫صادرکننده نمونه استان اصفهان‬

‫‪Dana International Trade Co‬‬ ‫‪www.danatradeco.com‬‬

‫”قابل احترام و اعتماد ‪ -‬پول من همیشه سر موقع و با آرامش خاطر از صرافی من و تو ارسال شده“ محمود محمدی‪ ،‬لندن‬ ‫‪SK GRAPHIC DESIGN LTD‬‬

‫‪50% Off‬‬

‫‪14‬‬

‫‪On any Design and‬‬ ‫‪Printing job‬‬

‫‪+44 7507 766 573 | +44 203 026 6730 | +44 7944 624 460‬‬ ‫صرافی من و تو عالمت تجاری شرکت پیک یوک متخصص و واسطه خدمات دانشجویی زبان و حواله پول در خدمت هموطنان گرامی است‬ ‫‪Manoto Exchange is Registered Trademark UK3187177 of PICKUK LTD 35 Wimbledon Hill Road London SW19 7NB UK www.pickuk.com‬‬


17


‫‪Report‬‬

‫گ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫شهرک سینمای غزالی در غرب تهران است که در آن دکورهای خیابان ها و‬ ‫ساختمان های مربوط به فیلم و سریال های ایرانی ساخته و نگهداری می شود‪.‬‬ ‫این شهرک در بزرگراه شهید لشگری روبروی شرکت سایپا در سال ‪۱۳۵۸‬‬ ‫توسط کارگردان فقیه ایرانی‪ ،‬علی حاتمی ساخته شده است‪ .‬احداث این شهرک‬ ‫سینمایی با طراحی خاصی آغاز شد‪ ۱۰ .‬هکتار مساحت برای ساخت و بازسازی‬ ‫تهران قدیم در نظر گرفته شد و سپس عکس هایی از ساختمان ها‪ ،‬عمارت های‬ ‫دولتی‪ ،‬محله های تهران و نوع پوشش مردم تهیه شد‪ .‬سپس حانمی عکس ها را‬ ‫در شهرک سینمایی ایتالیا به نام (چینه چیتا) با کمک نقاش ایتالیایی اتود زد و‬ ‫تابلو های کوچکی بوجود آورد‪ .‬پس از آن با کمک یکی از بهترین دکوراتورهای‬ ‫ایتالیایی به نام (جانی کورتینا) و گروهش نقشه را در مقیاس مشخصی ترسیم کرد‬ ‫و با ساخت ماکتی از شهرک به ایران بازگشت و پس از مدتی با بررسی اراضی‬ ‫کناره بزرگراه تهران کرج‪ ،‬احداث شهرک در اسفند ‪ ۱۳۵۸‬آغاز شد‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫شهرک سینمای غزالی در غرب تهران است که در آن‬ ‫دکورهای خیابان ها و ساختمان های مربوط به فیلم و‬ ‫سریال های ایرانی ساخته و نگهداری می شود‪ .‬این شهرک‬ ‫در بزرگراه شهید لشگری روبروی شرکت سایپا در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬توسط کارگردان فقیه ایرانی‪ ،‬علی حاتمی ساخته‬ ‫شده است‪ .‬احداث این شهرک سینمایی با طراحی خاصی‬ ‫آغاز شد‪ ۱۰ .‬هکتار مساحت برای ساخت و بازسازی‬ ‫تهران قدیم در نظر گرفته شد و سپس عکس هایی از‬ ‫ساختمان ها‪ ،‬عمارت های دولتی‪ ،‬محله های تهران و‬ ‫نوع پوشش مردم تهیه شد‪ .‬سپس حانمی عکس ها را‬ ‫در شهرک سینمایی ایتالیا به نام (چینه چیتا) با کمک‬ ‫نقاش ایتالیایی اتود زد و تابلو های کوچکی بوجود‬


19


18


10% Off For Norouz Valid Till End of March

Seven Journal Issue 4  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Seven Journal Issue 4  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Advertisement