Page 1


03


02


05


04


07


‫سال‬

‫ن‬ ‫ناخ‬

‫سواقع در‪TY‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ال ش ‪N‬‬

‫نو‬

‫زیبای‬

‫ی‬

‫در ن ها مال لن ‪I‬‬ ‫‪F‬‬ ‫زمی ی ای دن ‪N‬‬

‫‪I‬‬

‫ه‬ ‫نـ‬ ‫م موطنــ ـه ناخ رانی م جزو‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫شـتریا ان ای ــن و ی باشد لین‬ ‫ک ن غیـ رانــی زیبایــ که‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫یفیـ‬ ‫ت ارائ یرانـی همچن بــه‬ ‫نکتـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـه مـی خدمـا یــن‬ ‫ای‬ ‫قا‬ ‫م ــن ســ بــل‬ ‫دهـد‪ .‬ت بـا‬ ‫ذ‬ ‫جایــزه اســکار بــرای بهتریــن فیلــم بــدون شــک شــاخص تریــن جایــزه صنعــت سینماســت‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الن ا کــ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ــ‬ ‫در ایــن مطلــب بخــت هــای جایــزه بهتریــن فیلــم در هشــتاد و نهمیــن مراســم اســکار را مــرور مــی کنیــم کــه‬ ‫مرتبـط ص ــتفاده ا ر خ‬ ‫ص‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫خواهــد‬ ‫اعــام‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫فوریــه‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫برنــده‬ ‫و‬ ‫ر ایـن دارا کارمنـ ص‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫مــد دان‬ ‫مینـ‬ ‫هــ چــه‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫‪۲۰۱۷‬‬ ‫اســکار‬ ‫نامزدهــای‬ ‫فهرســت‬ ‫ی باش رک‬ ‫بر ای نا فیــ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ــ‬ ‫‪.‬‬ ‫باشــ یــن اه ن و رائــ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫‪ .1‬رسیدن ‪ ARRIVAL‬بازیگران‪ :‬ایمی آدامز و جرمی رنر ‪ .‬کارگردان‪ :‬دنی ویلنوو ‪ .‬تعداد‬ ‫معــ د‪ ،‬اســ ـداف ا زیبایــ ســر‬ ‫ف زیبای‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫نامزدی‪ . ۸ :‬داستان‪ :‬یک استاد زبانشناسی در راس تیم زبده ای از پژوهشگران تالش می‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫و ر کرد خن‬ ‫& ‪ D‬ف بــه ه از مـ ســالن جــز‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫کند دریابد چرا فضاپیماهای غول پیکر روی ‪ ۱۲‬نقطه در گوشــه و کنار جهان فرود آمده‬ ‫زا اکساز مژه‬ ‫‪ , CN‬روز ـارک مــ‬ ‫ی‬ ‫ئ‬ ‫د‬ ‫د بد ی‬ ‫‪H‬‬ ‫انــد‪ .‬نظــر منتقــدان‪« :‬فیلــم علمــی‪ -‬تخیلــی هوشــمند‪ ،‬شــیوا و گیرایــی اســت کــه از آغاز تا‬ ‫هـ‬ ‫نی‬ ‫با‬ ‫مو‬ ‫در ای ‪ ELIS L A C‬ــا شــ ـای‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫پایــان بیننــده را جــذب مــی کنــد‪« .‬رســیدن» از جملــه بهتریــن فیلمهــای ســال اســت‪».‬‬ ‫ن سالن ‪ .I, G H E L‬امل‬ ‫ش از‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫چشم ‪S‬‬ ‫‪ .2‬حصــار ‪ FENCES‬بازیگــران‪ :‬دنــزل واشــینگتن و وایــوال دیویــس‬ ‫‪O.P‬‬ ‫زی ـه د‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪ .‬کارگــردان‪ :‬دنــزل واشــینگتن ‪ .‬تعــداد نامــزدی‪ . ۴ :‬داســتان‪ :‬یــک پــدر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ست‪.‬‬ ‫جــذب را در کـه‬ ‫سال‬ ‫ع‬ ‫سیاهپوســت آمریکایــی در فضــای آغشــته بــه تبعیــض نــژادی ســالهای دهــه‬ ‫دکورا مــی ای ـن القـه‬ ‫م‬ ‫پنجــاه میــادی در پیتزبــورگ زحمــت مــی کشــد تــا معــاش خانــواده خــود‬ ‫کنــ س ـال شـت‬ ‫فر‬ ‫ســی‬ ‫را اهـم کـ ون بــ د‪ ،‬فض ن ب ـه ریان‬ ‫را تامیــن کنــد‪ .‬نظــر منتقــدان‪« :‬فیلــم داســتانی بلنــدی کــه بازیگــری‬ ‫کــ حتـی م ردن حـ ا ســلی اســاز خ ـود‬ ‫عالــی و زبانــی جــذاب را بــا یکدیگــر ترکیــب کــرده اســت‪».‬‬ ‫ق‬ ‫دا ه چنیــ شـتریا س ریل ه بــ ی و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪ .3‬هکسا ریج ‪ HACKSAW RIDGE‬بازیگران‪ :‬اندرو گارفیلد‬ ‫مبل ن ف ن طرا عزیـ کسیشـی رای‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و ســم وورتینگتــون ‪ .‬کارگــردان‪ :‬مــل گیبســون ‪ .‬تعــداد نامــزدی‪۶ :‬‬ ‫دی ـان و ضــای ـی و مـی ب ن و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫پ‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫داســتان‪ :‬یــک پزشــک ارتــش کــه در عیــن حــال ضــد جنــگ اســت‬ ‫ر سـا ذیرایـ مناســ تصــ شـد‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫شـ ص‬ ‫در بحبوحــه جنــگ جهانــی دوم مــی کوشــد بــدون شــلیک یــک‬ ‫ت ـر بـ هـای بـا ن‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫گلولــه هــر چــه در تــوان دارد انجــام دهــد‪ .‬نظــر منتقــدان‪:‬‬ ‫چش اخـ‬ ‫دنی‬ ‫ـم م ـی ن و زیب در‬ ‫«بــه خاطــر خلــق برخــی از عظیــم تریــن صحنــه هــای‬ ‫ا‬ ‫خ ـور یـی‬ ‫جنــگ کــه تاکنــون تولیــد شــده مــل گیبســون یــک بــار‬ ‫د‪.‬‬ ‫دیگــر اســتعداد خیــره کننــده خــود درکارگردانــی‬ ‫را بــه نمایــش گذاشــته و توانســته وحشــیگری و‬ ‫عطوفــت دردنــاک را در کنــار هــم نشــان دهــد‪».‬‬ ‫‪ .4‬اگــر ســنگ از آســمان ببــارد‬ ‫‪HELL OR HIGH WATER‬‬ ‫بازیگــران‪ :‬جــف بریجــز‪ ،‬بــن فاســترو کریــس پایــن‬ ‫کارگــردان‪ :‬دیویــد مکنــزی ‪ .‬تعــداد نامــزدی‪۴ :‬‬ ‫داســتان‪ :‬یــک خالفــکار ســابق و بــرادرش بــرای حفظ‬ ‫مزرعــه خانوادگــی شــان در تگــزاس بــه ســرقت بانــک‬ ‫متوســل مــی شــوند‪ .‬نظرمنتقــدان‪« :‬فیلمی جــذاب و عالی‪،‬‬ ‫درامــی سرشــار از تــرس و عشــق برادرانــه در ســرزمین‬ ‫هــای آفتــاب ســوخته غــرب تگــزاس اســت کــه در ظاهــر بــه‬ ‫خــواب رفتــه بــه نظــر مــی رســند‪ .‬چنــان اصیــل اســت کــه بیگانــه‬ ‫بــه نظــر مــی آیــد‪ ».‬جــف بریجــز‪ :‬شــاید دیگــر در فیلمــی بــازی نکنــم‬ ‫‪ .5‬ارقــام پنهــان ‪ HIDDEN FIGURES‬بازیگــران‪ :‬تاراجــی‬ ‫پــی هنســن‪ ،‬اکتاویــا اسپنســر و جانلــه مونائــه ‪ .‬کارگــردان‪ :‬تئــودور ملفــی ‪.‬‬ ‫تعــداد نامــزدی‪ . ۳ :‬داســتان‪ :‬ماجراهــای پشــت صحنــه مشــارکت ســه زن سیاهپوســت‬ ‫آمریکایــی اســت کــه در اولیــن ماموریــت فضایــی موفقیــت آمیــز ناســا نقــش داشــتند‪ .‬نظــر‬ ‫منتقــدان‪« :‬فیلــم ارقــام پنهــان‪ ،‬هــم اثــری ســرگرم کننــده و گیــرا و هــم دریچــه ای بــه ســوی شــناخت‬ ‫تاریــخ اســت کــه در عیــن حــال ســنت تولیــد فیلــم در مــورد ریاضــی دانــان مــرد و کســالت آور را مــی شــکند‪».‬‬ ‫ـروت ‪ . LA LA LAND‬بازیگــران‪ :‬رایــان گاســلینگ و امــا اســتون ‪ .‬کارگــردان‪ :‬دیمیــن شــزل ‪.‬‬ ‫ـم هپـ‬ ‫‪ .6‬عالـ‬ ‫تعــداد نامــزدی‪ . ۱۴ :‬داســتان‪ :‬زن جوانــی کــه آرزوی بازیگــر شــدن دارد و یــک نوازنــده پیانــوی جاز که بــه زحمت امرار‬ ‫معــاش مــی کنــد در لــس آنجلــس بــا هــم آشــنا و عاشــق یکدیگــر مــی شــوند و در طــول داســتان ترانــه هایــی را بــا هم مــی خوانند‪.‬‬ ‫نظــر منتقــدان‪« :‬بــی پــروا‪ ،‬خنــده دار‪ ،‬عاطفــی و بــا ظاهــری بــا مــد دهــه هــای گذشــته عالــم هپــروت تــازه تریــن فیلــم موزیــکال عالــی‬ ‫بــرای کســانی اســت کــه بــه موزیــکال عالقــه ندارنــد و حتــی بــر افســرده ترین چهــره ها لبخنــدی هــزاران متــری خواهد نشــاند‪( ».‬مجلــه امپایر)‬ ‫کــرد‬ ‫درو‬ ‫را‬ ‫گلــوب‬ ‫گلــدن‬ ‫جوایــز‬ ‫هپــروت‬ ‫عالــم‬

‫‪ 5‬سا‪1‬‬

‫بقه‬

‫‪06‬‬


09


08


‫مجله هفت‬

‫‪11‬‬


10Th Rea eThi lly S ngs Peo mar ple t Do

10


13


‫کاناپه از سینمای ایران حذف شد‪.‬‬ ‫کیانــوش عیــاری کارگــردان ســینما در گفــت و‬ ‫گویــی دربــاره پخــش نشــدن فیلمــش در جشــنواره فجــر‬ ‫ابــراز نگرانــی کــرده و نکتــه ای گفتــه کــه جــای تامــل دارد‪.‬‬ ‫عیــاری گفتــه» امیــدوارم در آینــده شــرایطی پیــش آیــد کــه «کاناپــه» نــه‬ ‫بــه خاطــر بدعــت مســئله حجــاب بلکــه بــه خاطــر خــود فیلــم دیــده شــود‪».‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه علــت پخــش نشــدن فیلــم عیــاری تابــو‬ ‫شــکنی و اســتفاده زنــان فیلــم از کاله گیــس در مقابــل شوهرانشــان‬ ‫اســت‪ ،‬موضوعــی کــه تــا بــه امــروز و پــس از انقــاب دیــده نمــی شــود‬ ‫از ســوی دیگــر دبیــر جشــنوار ‌ه فیلــم فجر هــم در اظهارنظری اعــام کرده بود‬ ‫کــه تصمیم‌گیــری دربــاره‌ نمایش فیلــم «کاناپه» به مراجع باالتــر برمی‌گردد‪.‬‬ ‫بازیگــران ایــن فیلــم عبارتنــد از فرهــاد آییــش‪ ،‬ابوالفضــل پورعــرب‪،‬‬ ‫بابــک حمیدیــان ‪ ،‬فــرگل فربخــش‪ ،‬آتوســاانواریان‪ ،‬بیتابیگــی‪،‬‬ ‫ســمیراذکایی‪ ،‬تینــا عبدی‪،‬رزیتاســلطانی‪ ،‬باحضــور فریباکامــران‬ ‫فیلــم کاناپــه روایــت زندگــی ‪ 2‬خانــواده ای اســت کــه‬ ‫مــی خواهنــد بــا هــم وصلــت کننــد امــا در نهایــت‬ ‫یــک کاناپــه باعــث ایجــاد مشــکالتی در‬ ‫زندگــی آنهــا مــی شــود‬

‫‪12‬‬


15


14


03 17


02 16


19 ITA


‫پیتــزای ایتالیــا‬ ‫ـدی‬ ‫ـه هنـ‬ ‫ـا ادویـ‬ ‫بـ‬

‫ایتالیــا‬

‫‪a‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪It‬‬

‫‪a‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪It‬‬

‫‪18‬‬

‫ایتالیــا‬

‫مرثیــه‌ای‬ ‫بــرای‬ ‫فیلــم‬ ‫ا و لــی‬ ‫‌هــا‬


21


20


23


‫پدری‬ ‫که نقاشی های فرزندش را به‬ ‫شخصیت های کارتونی زیبا تبدیل می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همواره راه های زیادی برای نشاه دادن توانایی ها و خالقیت وجود‬ ‫دارد‪ .‬یکی از بهرتین کارهایی که می توان در این زمینه انجام داد‪ ،‬استفاده‬ ‫از هرن نقاشی است‪ .‬افراد با مهارت در این شاخه‪ ،‬می توانند هر چیزی را روی‬ ‫کاغذ بیاورند و آثاری بی نظیر خلق منایند‪ .‬از نقاشی می توان برای رسیدن به‬ ‫دیگر اهداف نیز استفاده منود‪ .‬موضوعی که قصد داریم به آن بپردازیم‪ ،‬یکی از‬ ‫کاربردهای جالب این رشته را نشان می دهد‪ .‬هرنمندی فرانسوی به نام «توماس‬ ‫رومین» که در کشور ژاپن زندگی می کند‪ ،‬تصمیم گرفته نقاشی های پرسش را‬ ‫به شخصیت های کارتونی تبدیل مناید‪ .‬وی در این زمینه مهارت باالیی دارد‬ ‫و به صورت حرفه ای آن را دنبال می کند‪ .‬تصاویر زیر‪ ،‬کارهای زیبای‬ ‫آقای رومین را به شام نشان خواهند داد‪ .‬از شام دعوت می کنیم‬ ‫به متاشای آن ها بنشینید و لذت بربید‪.‬‬

‫‪Firm No 752682‬‬

‫‪MLR 12887452‬‬

‫‪www.manotoexchange.com‬‬

‫‪telegram.me/manotoexchange‬‬

‫‪info@manotoexchange.com‬‬

‫حواله الکترونیکی فوری پرداخت سریع شخصی دانشگاهی و شرکتی بدون کار مزد با بهترین‬ ‫نرخ بازار و آرامش خاطر از صرافی من و تو لندن با مدیریت برادران چهرازی‬ ‫”با توجه به سه نسل سابقه ابی کالج از یک سو و تخصص و تالش صادقانه شما در امور تحصیلی و ارزی از سوی دیگر‪ ،‬ادامه همکاری‬ ‫ما بدون شک ثمر بخش خواهد بود“ ‪Abbey College Malvern www.abbeycollege.co.uk‬‬ ‫”ما تمام معامالت ارزی مورد نیاز را‬ ‫با خیال راحت از صرافی من و تو‬ ‫انجام می دهیم“‬ ‫‪Sina Foods Premier Wholesaler‬‬ ‫‪telegram.me/sinafoods‬‬

‫”شریک انحصاری ما برای خدمات‬ ‫تجاری در بریتانیا“‬ ‫صادرکننده نمونه استان اصفهان‬

‫‪Dana International Trade Co‬‬ ‫‪www.danatradeco.com‬‬

‫”قابل احترام و اعتماد ‪ -‬پول من همیشه سر موقع و با آرامش خاطر از صرافی من و تو ارسال شده“ محمود محمدی‪ ،‬لندن‬

‫‪+44 7507 766 573 | +44 203 026 6730 | +44 7944 624 460‬‬

‫‪22‬‬

‫صرافی من و تو عالمت تجاری شرکت پیک یوک متخصص و واسطه خدمات دانشجویی زبان و حواله پول در خدمت هموطنان گرامی است‬ ‫‪Manoto Exchange is Registered Trademark UK3187177 of PICKUK LTD 35 Wimbledon Hill Road London SW19 7NB UK www.pickuk.com‬‬


‫جدول و سرگریم‬

‫‪25‬‬


‫بهمــن سلحشــور از خوانندگانــی‬ ‫اســت فعــال و بــا صدایــی‬ ‫گیــرا درایــن شــماره پــای‬ ‫معرفــي كتــاب‬ ‫صحبــت هــای او نشســتیم‬ ‫بازیگــری ســینما‬ ‫و از چگونــه وچــرا هــا‬ ‫کیــن‬ ‫مایــکل‬ ‫برایمــان حــرف زد‬ ‫کتــاب درس هایــی اســت‬ ‫بهمــن سلحشــور بچــه تهران‬ ‫دربــاره ی بازیگری در ســینما‬ ‫‪ ٢٠٠٩‬امــد بــه انگلســتان‬ ‫و تجربه‌هــای یــک بازیگــر‪.‬‬ ‫بــه تــب از دوران‬ ‫محتــوای بیشــتر درس ها و فصل‌ها‬ ‫كودكــى عالقــه‬ ‫تجربــی بــوده و در آن تــاش شــده‬ ‫مندشــدم بــه اواز‬ ‫اســت تــا بــا انتقــال تجربه‌هــای کاری‪،‬‬ ‫خوانــى چــون‬ ‫خواننــده را بــه هــم ذات‌پنــداری وا داشــته‬ ‫خانــواده پــدرم‬ ‫و بــه فهــم درس هــای کتــاب کمــک‌کنــد‪.‬‬ ‫بــه موســيقى‬ ‫مایــکل کیــن بازیگــر شــهیر جهانــی و برنــده‬ ‫عال قــه‬ ‫جایــزه اســکار بــا تجربــه نقش‌آفرینــی در بیــش‬ ‫خواصــى‬ ‫از صــد فیلــم‪ ،‬فنــون و رمــوز حضــور موثــر در‬ ‫مقابــل دوربیــن را در کتــاب بازیگــری ســینما بــرای‬ ‫عالقمنــدان بــه بازیگــری در مقابــل دوربیــن نوشــته‬ ‫اســت‪ .‬کیــن در ایــن کتــاب بــا نگاهــی روانشناســانه و‬ ‫کاربــردی جنبه‌هــای گوناگــون خلــق شــخصیت باورپذیــر‬ ‫و مانــدگاری در عرصــه تولیــد فیلــم را توضیــح می‌دهــد‪.‬‬ ‫نویســنده در فصــل نخســت کتابــش بــه تعریــف و‬ ‫شــناختی بازیگــری در ســینما می‌پــردازد و آن را‬ ‫از جنبه‌هــای گوناگــون در ســینماهای صامــت‪،‬‬ ‫محــرک‪ ،‬کمــدی و حادثــه‌ای بررســی می‌کنــد‪.‬‬ ‫خلــق یــک بازیگــر خــوب در ســینما را‬ ‫توضیــح می‌دهــد و تجربه‌هــای خــود‬ ‫را بازگــو می‌کنــد تــا ملموس‌تــر بــه‬ ‫بازیگــری در ســینما نگریســت‪ .‬آمادگی‬ ‫در بازیگــری درس هــای جــدی‬ ‫کتــاب اســت کــه نویســنده در آن‬ ‫از بازیگرانــی می‌گویــد کــه از‬ ‫رفتــن جلــو دوربیــن وحشــت‬ ‫دارنــد امــا پــس از آمادگــی‬ ‫و آمــوزش هــای الزم‬ ‫بــه بازیگــران جــدی و‬ ‫حرفــه‌ای در حــوزۀ‬ ‫ســینما و رســانه‌ای‬ ‫تصویــری تبدیــل‬ ‫می‌شــوند‪.‬‬

‫داشــتن مخصوصـا ً از نــوع اذرى ‪.‬‬ ‫‪١٦‬ســال داشــتم كــه شــروع كــردم‬ ‫بــه خوانــدن در عمــوم و چــون از‬ ‫قبــل بــا صــداى ابــى وترانهــاش‬ ‫آشــنا شــده بــودم مخصوصــا ً بــا‬ ‫ترانــه بــرج حــس خواصــى نســبت‬ ‫بــه ايــن ترانــه چــه بــه لحــاظ‬ ‫شعروموســيقى و صــدا بــه نوعــى‬ ‫مــى شــه گفــت عاشــق صــداى‬ ‫ابــى شــدم ‪.‬در ان زمــان هــم ســن‬ ‫وســالهاى مــن كــه رو بــه رقــص‬ ‫أورده بــودن (بــرك دنــس ومايــكل‬ ‫جكســون)ولى مــن عالقــه بــه اواز‬ ‫خوانــى داشــتم و در كوههــاى‬ ‫اطــراف تهــران هــر پنــج شــنبه يــا‬ ‫جمعــه مــى خونــدام و بــا تشــويق‬ ‫مــردم مواجــه مــى شــدم واز‬ ‫طــرف مأموريــن مــورد مواخضــه‬ ‫وتهديــد و زندانــي شــدم ‪.‬خــود‬ ‫ايــن امــر مرابيشــتر تشــويق مــى‬ ‫كــرد بــه خواندن‪.‬يــادش بخيــر از‬ ‫كــوه باالوپاييــن مــى رفتيــم و مــن‬ ‫مــى خوانــدم وبــه محــض ديــدن‬ ‫بســيجى يــا كميتــه مــردم مــى‬ ‫گفتــن كــت ســبزها امــدن‪.‬‬ ‫همســايه داشــتيم بــه‬ ‫نــام پرويــز عباســى‬ ‫كــه نوازنــده فلــوت‬ ‫و كيبــورد بــود‬ ‫كــه بــا شــنيدن‬ ‫صــداى مــن‬ ‫د‬ ‫خــو‬ ‫نيــز بــا‬

‫‪Interview With‬‬ ‫‪Bahman Salahshour‬‬

‫رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا ســفر شــهروندان ایــران‬ ‫و شــش کشــور دیگــر را بــه ایــن کشــور ممنــوع‬ ‫کــرده و ترانــه علیدوســتی در اعتــراض بــه ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬گفتــه کــه حتــی اگــر قانــون جدیــد شــامل‬ ‫رویدادهــای فرهنگــی نباشــد در مراســم اســکار‬ ‫‪ 2017‬شــرکت نخواهــد کــرد‪ .‬فیلــم فروشــنده‬ ‫ســاخته اصغــر فرهــادی نامــزد بهتریــن فیلــم‬ ‫خارجــی زبــان اســکار شــده اســت و ایــن‬ ‫تصمیــم علیدوســتی مــورد توجــه رســانه‌های‬ ‫خارجــی زیــادی ماننــد سـی‌ان‌ان‪ ،‬گاردیــن‬ ‫و هالیــوود ریپورتــر قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬بــرای نگاهــی دقیق‌تــر بــه‬ ‫جدیدتریــن ســاخته‌ی فرهــادی‬ ‫می‌توانیــد نقــد فیلــم فروشــنده‬ ‫را در زومجــی مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫روزنامــه واشــنگتن پســت بــا اعــام‬ ‫اینکــه ســال میــادی گذشــته نظــرات‬ ‫ترانــه علیدوســتی دربــاره حقــوق زنــان‬ ‫در ایــران واکنش‌هــا زیــادی داشــته‪،‬‬ ‫ایــن صبحــت او را ماننــد انتقــادات‬ ‫تنــد مریــل اســتریپ در مراســم گلــدن‬ ‫گلــوب از ترامــپ دانســته و معتقــد‬ ‫اســت هالیــوود در حــال شــکل دادن‬ ‫یــک جبهــه در مقابــل ترامــپ اســت‬ ‫و مشــخص نیســت ایــن اقدامــات چــه‬ ‫تأثیــری در موفقیــت فروشــنده در اســکار‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ترانه‬ ‫علیدوستی‬ ‫به اسکار‬ ‫نمی رود‬

‫ســازهايش اشــتى كــرد و شــروع‬ ‫كــرد بــا مــن ســلفژ كار كــردن ‪.‬و‬ ‫بــا هــم يــك مهمانــى رفتيــم كــه‬ ‫مــن شــروع بــه خوانــدن كــردم‬ ‫در همــان جــا آشــنا شــدم بــا ليــا‬ ‫كســاى كــه مــادر زن ابــى بــود هيچ‬ ‫وقــت هــم صــدا شــدن او بــا مــن در‬ ‫خوانــدن ترانــه خانــم وگل وشــكار‬ ‫و هــم كالم شــدن وتعريفهــاى كــه‬ ‫از ابــى و جايــگاه صــداى او مــى‬ ‫كــرد و صــداى مــرا متشــابه بــا‬ ‫صــداى ابــى بــزرگ ‪ .‬دردوران‬ ‫ســربازى توســط دوســتانم بــا‬ ‫نوازنــده كيبــورد ديگــرى بــه نــام‬ ‫علــى آشــنا شــدم و بــا او اوليــن‬ ‫مهمــان رفتيــم و ‪٣‬هزارتومــان‬ ‫پــول گرفتيــم و‪٣‬هــزار تومــان هــم‬ ‫شــباش‪،‬پول خوبــى بــود و از ان‬ ‫تاريــخ بــه بعــد شــروع كــردم بــه‬ ‫خوانــدن در مهمانهــا چقــدر كــه‬ ‫شــبها در كالنترهــا بــه واســطه‬ ‫خوانــدن بازداشــت شــدم ديگــه‬ ‫عاشــق خوانــدن شــده بــودم و‬ ‫از هيــچ نمــى ترســيدم ‪.‬و معــرف‬ ‫شــده بــودم حــس خوبــى بــود بــا‬ ‫گروهــاى مختلــف كار مــى كــردم‬ ‫مجتبــى كبيــرى نوازنــده كيبــورد‬ ‫‪،‬رضــا معرف‪،‬پركاشــن‪،‬نادر گيتــا‬ ‫ر‪،‬راميار‪،‬كيبورد‪،‬حميد‪،‬ســاعد‪....‬‬ ‫در ســال‪١٩٩٥‬برابر بــا اوليــن‬ ‫فســتيوال دبــى بــه امــارات رفتــم به‬ ‫همــراه بنــد خويش‪،‬ولــى صاحــب‬ ‫بارهــاى انجــا فقــط دلشــون مــى‬ ‫خواســت بــا مــن قــرارداد ببنــدن‬ ‫كــه مــن قبــول نكــردم و برگشــتيم‬ ‫ايــران ولــى چنــد مــاه بعــد بــه مــن‬ ‫زنــگ زدن و بــا بنــد موزيــك رفتيم‬ ‫و شــروع كار مــن بــه صــورت‬ ‫حرفــه اى كــه هــر شــب بخوانــم و‬ ‫پــول بگيــرم شــد‪ .‬هنــوز موســيقى‬ ‫پــاپ در ايــران ازاد نشــده بــود و‬ ‫خيلــى از دوســتان دلشــون مــى‬ ‫خواســت بيــان دبــى و كار كننــد‬ ‫ولــى براشــون ميســر نبــود فكــر‬ ‫كنــم در ســال ‪١٩٩٨‬موســيقى پاپ‬ ‫در ايــران دوبــاره شــروع بــه كار‬ ‫كــرد كــه بايــد مــا تشــكر خواصــى‬ ‫از اســتاد فريــدون شــهبازيان‬ ‫كنيــم كــه خيلــى زحمــت كشــيد‪،‬فكر‬ ‫كنيــد در ان جامــع و در ان تاريــخ‬ ‫ايــران و حكومــت اســامى ارى‬ ‫از هنــر كــه همــه چيــز رو حــرام‬ ‫مــى دانســتن موســيقى پــاپ شــكل‬ ‫گرفــت‪.‬در ســال ‪٢٠٠٠‬بــود كــه‬ ‫بــه ســازمان صــدا وســيما رفتــم‬ ‫و توســط اســتاد شــهبازيان اوليــن‬ ‫كار خــودم رو بــه نــام ناخدايم باش‬ ‫بــا شــعر زيبــاى ناصــر فيــض و‬ ‫اهنگســازى مجيــد رضــازاده بــا‬ ‫اهتمــام اســتاد شــهبازيان خوانــدم‬ ‫‪.‬و بــا كمپانــى پيــام قــراداد كاســت‬ ‫بســتم ‪.‬اوليــن كاســت مــن بــه نــام‬ ‫مســافر ســهراب بــا اشــعارى از‬ ‫ســهراب ســپهرى و دكلمــه خانــم‬ ‫فاطمــة معتمــد أريــا بيــرون امد‪.‬اما‬ ‫در دوميــن كاســت خــود به نــام تبغ‬ ‫و پيشــانى بــا انتخــاب غلــط ترانــه‬

‫و موســيقى از كار خــود پشــمان‬ ‫شــده دربــاره برگشــتم دبــى ولــى‬ ‫بــا ايــران در تمــاس بــودم و‬ ‫ســومين كاســت خــود بــه نــام هم‬ ‫نفــس رو بــه بــازار موســيقى‬ ‫عرضــه شــد‪.‬كه فــروش بــدى‬ ‫نداشــت‪.‬در ســال ‪ ٢٠٠٢‬وقتــى‬ ‫برگشــتم ايــران پاســپورت‬ ‫گرفتــه شــد‪.‬و بــه مــدت يكســال‬ ‫ممنــوع الخــرج بودم‪.‬ولــى بــه‬ ‫لطــف دوســتان اهنگســازم‬ ‫چنديــن كار بــراى ســازمان‬ ‫خوانــدم ولــى اجــازه تصويــر‬ ‫نداشــتم چــون دبــى مــى خوانــدم‬ ‫باالخــره در ســال ‪٢٠٠٥‬اجــازه‬ ‫تصويــر پيــدا كــردم و گــه گاهــى‬ ‫بــه شــبكه مختلــف مــى رفتــم‬ ‫‪.‬همــان ســالها در فيلــم ســينماى‬ ‫عطــش ترانــه خوانــدم بــه نــام‬ ‫پرنــده زخمــى مــن خيلــى ايــن‬ ‫كارمــو دوســت دارم و در ســال‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬از ايــران خــارج شــدم‬ ‫و ‪٢٠٠٩‬بــه انگلســتان امــدم‪.‬‬ ‫قبــل از آمــدن فكــر مــى كــردم‬ ‫بــه كشــورى مــى روم كــه مهــد‬ ‫موســيقى دنيــا اســت كــه هســت‬ ‫ولــى در ضمينــه موســيقى‬ ‫ايرانــى زيــر صفــر‪ ،‬مــن در‬ ‫شــهر بريســتول زندگــى مــى‬ ‫كنــم و بــا دو گــروه انگليســى‬ ‫كار مــى كنــم يــك بنــد جــزء و بــا‬ ‫أوركســترال رگــه شــهرم فعاليــت‬ ‫دارم و كنســرتهاى فــروان در‬ ‫شــهرهاى مختلــف كــه بــزودى‬ ‫در لنــدن هــم خواهيــم داشــت‬ ‫‪.‬در حــال حاضــر ايــام تعطيــل‬ ‫بــه لنــدن ميــام و در رســتوران‬ ‫يــا بــار يــا مهمانهــاى مــى خوانم‬ ‫نمــى خــوام بگــم بــد ولــى چــاره‬ ‫نيســت بايــد پــول داشــته باشــى‬ ‫و يــك اثــر هنــرى خــوب عرضــه‬ ‫كنــى كــه مــن در حــال حاضــر‬ ‫برايــم مقــدور نيســت‪.‬وقتى‬ ‫عاشــق باشــى از كوچكتريــن‬ ‫راه بــراى خشــنودى عشــقت‬ ‫تــاش مــى كنــى و درحــال‬ ‫حاضــر مــن بــا خوانــدن در‬ ‫رســتوران يــا ‪...‬خودمــو رازى‬ ‫نگــه مــى دارم و بــا شــنوندهام‬ ‫بــه فكــر فرداهــا هســتم فرقــى‬ ‫نمــى كنــى رســتوران كــه مــردم‬ ‫از نزديــك شــاهد هنرنمايــت‬ ‫هســتن يــا در رويــال البــرت هــال‬ ‫بســيار خوشــحالم كــه بــا هفتــه‬ ‫نامــه هفــت مصاحبــه كــردم‬ ‫و تشــكر خاصــى خواننــدگان‬ ‫واز ســر دبيــر هنرمنــد و توانــا‬ ‫چــه در ارثــه قلــم و چــه تاتــر‬ ‫فعاليــت دارنــد جنــاب اقــاى‬ ‫داريــوش رضوانــی كــه ايــن‬ ‫وقــت بــه مــن دادن ســپاس گفتــه‬ ‫و درود بــى كــران برايتــان دارم‬ ‫گل بوســه بهمــن سلحشــور‬


27


‫تلفن سفارش آگهی در مجله هفت‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫‪075212 44977 . 0779000 5050‬‬


Seven Journal Issue 3  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Seven Journal Issue 3  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Advertisement