Page 1


03


02


05


‫وعــده اســکار بــردن خالــق ویپلــش در حــال محقــق شــدن اســت‪ .‬فیلــم شــزل بــا‬ ‫نقــش آفرینــی رایــان گاســلینگ و امــا اســتون رویــای مهیــج رومانیکــی مجلــل‬ ‫از یــک موزیــکال اســت کــه دل تماشــاگر معاصــر را هــدف قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫از آن زمــان کــه مــا گهگاهــی نســخه اصلــی از یــک فیلــم غنایی‪ ،‬عاشــقانه و بســیار مهم در ایــن زمینه‬ ‫را بــر پــرده دیده‌ایــم‪ ،‬زمــان زیــادی مــی گــذرد‪ ،‬امــا در عیــن حــال ایــن موزیکالــی اســت که قصــد دارد‬ ‫جــای پــای خــودش را در دنیــای واقعــی محکــم کنــد؛ حتــی اگر بــرای پرده عریض ســبک خاصــی وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ال ال لنــد بیننــده را بــه دوران واج‌هــای جادویــی موزیکال‌های دهــة ‪ 50‬و ‪ 60‬میالدی می‌برد‪.‬‬

‫‪La La Land‬‬

‫ال ال لنــد یــک گونــه کامــل ‪ tip-of-the-hat‬بــه گذشــته اســت امــا داســتان یــک پیانیســت‬ ‫جــاز رویاپــرداز بــا نــام سباســتین (بــا بــازی رایــان گاســلینگ) کســی کــه بــرای بــه دســت‬ ‫آوردن یــک بازیگــر زن بــه نــام میــا (بــا بــازی امــا اســتون) فــراز و فــرود بســیاری‬ ‫را تجربــه می‌کنــد‪ ،‬گاســلینگ و اســتون ســعی ندارنــد فــرد و جینجــر جدیــد باشــند‪،‬‬ ‫امــا تقریبــا مــردم در حــال حاضــر ارتبــاط را از جایــی بدســت می‌آورنــد‬ ‫کــه راهــی بــرای دریافــت رویاهــای فردی‌اشــان اســت‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬شــما‬ ‫احتمــاال می‌توانیــد بیشــتر موســیقی و داســتان را بــه ســمت ســطح‬ ‫خودتــان وارد کنیــد‪ .‬امــا ترانه‌هــای جدیــد بــه یادماندنــی نوشــته‬ ‫شــده توســط جاســتین هارویــز و تیــم ترانه‌ســرایی بــرادوی‪،‬‬ ‫بنجــی پاســک و جاســتین پائــول و همچنیــن طراحــی رقــص‬ ‫پرشــور منــدی مــور بافتــی از زندگــی را بــرای مــا‬ ‫ایجــاد کردنــد کــه مــن را بــه قلــب آســمان فیلــم بردنــد‪.‬‬ ‫گاســلینگ و اســتون در ایــن فیلــم ثابــت می‌کننــد که برای‬ ‫یــک موزیــکال تربیــت شــده‌اند‪ ،‬حتــی گاســلینگ آموختــه‬ ‫کــه چطــور یــک پیانیســت جــاز باورپذیــر باشــد‪ .‬هــر دو‬ ‫حقیقتــا عالــی هســتند و اســتون خــودش را بــه ســمت موفقیــت‬ ‫یــک بازیگــر می‌رســاند انــگار کــه می‌خواهــد قلبتــان را از جــا‬ ‫دربیــاورد‪ .‬او هرگــز بــه ایــن خوبــی بــازی نکــرده بــود‪ .‬شــزل‬ ‫کــه جی‪.‬کی‪.‬ســیمونز را در فیلــم قبلـی‌اش بــه اســکار رهنمــود کــرد‬ ‫بعیــد نیســت ایــن بــار نیز یکــی از بازیگــران فیلم‌اش اســکار بگیرند‪.‬‬ ‫امــا شــکوفایی واقعــی فیلــم در تأثیــرات فنــی آن اســت کــه از نبــوغ‬ ‫فیلمبــرداری لینــوس ســاندگرن‪ ،‬طراحــی هنــری دیویــد واســکو‪،‬‬ ‫طراحــی صحنــه ســندی واســکو و طراحــی لبــاس مــاری ُزفــرس‬ ‫و در نهایــت تأثیــر تدویــن تــام کــراس برنــده اســکار بهــره می‌بــرد‪.‬‬ ‫الهــام درســتی از نبــوغ هنرمنــدان موزیــکال چــون جیــن کلــی‪ ،‬وینســنت‬ ‫مینه‌لــی‪ ،‬بــه خصــوص ژاک دمــی و مایــکل لــگارد در فیلــم وجــود دارد‬ ‫امــا ســبک و جوهــره اصلــی فیلــم متعلــق بــخ شــزل اســت‪ .‬او بــا موفقیــت‬ ‫موزیــکال را کــه بــه دوران طالیــی هالیــوود تعلــق دارد‪ ،‬بــاز مــی گردانــد‪.‬‬

‫️س‬

‫‪04‬‬

‫نش‬

‫یمی‬

‫هد‬

‫اخت‬

‫زل‬

‫رومن‬

‫س مو‬

‫زیکال‬

‫بــرآورد نظــر منتقــدان نشــان مــی دهــد کــه ایــن فیلــم مــی توانــد از‬ ‫مدعیــان اســکار امســال مــی باشــد‪ .‬منتقــدان دربــاره ایــن اثــر گفتنــد ‪:‬‬ ‫جفــری مکنــب (ایندیپندنت)‪:‬فیلــم بعــدی دیمین شــزل پــس از ویپلش ِبرنده‬ ‫اســکار حقیقتــا شایســته ســتایش در فصــل جوایــز پیــش رو اســت‬ ‫رابــی کالین(تلگــراف)‪ :‬اکنــون فیلــم شــزل بــرای اســکار‬ ‫مســیر‬ ‫بهتریــن فیلــم در مــاه فوریــه ســال آینــده بــه حالــت‬ ‫طو ال نــی‬ ‫ایســتاده در حــال ســوت کشــیدن اســت!‬ ‫را‬ ‫افتخــار‬ ‫آغــاز کنــد‪ .‬آنهــا دیگــر‬ ‫سکســتون(ایوینینگ‬ ‫دیویــد‬ ‫فیلــم هایــی از ایــن دســت‬ ‫موزیــکال‬ ‫اســتاندارد)‪:‬آخرین‬ ‫نمــی ســازند؟ شــزل کــه ســاخت‬ ‫اریژینالــی کــه اســکار گرفت‬ ‫پیــت هاموند(ددالین)‪:‬خیلــی هوشــمندانه‬ ‫یــژ ی » ( ‪)۱ ۹ ۵ ۹‬‬ ‫«ژ ِ‬ ‫اســت کــه فیلمســازی ادای دیــن ســاده ای بــه دورانــی‬ ‫بــود‪ .‬الال لنــد مــی‬ ‫از دســت رفتــه داشــته باشــد؛ فیلــم او(شــزل) بــا نقــش آفرینــی رایــان‬ ‫توانــد از‬ ‫گاســلینگ و امــا اســتون رویــای رومانتیــک تــب دار ِزیبایــی از یــک‬ ‫امــروز‬ ‫موزیــکال اســت کــه بایــد دل تماشــاگر معاصــر را هــدف قــرار بدهــد‪.‬‬ ‫جســیکا کیانگ(پلــی لیســت)‪:‬گاهی نمــی دانیــد کــه بــه چــی احتیــاج داریــد تــا اینکــه‬ ‫بدســتش می آورید‪ .‬و دنیا؛ســینما‪ ،‬تاریخ‪ ،‬هنر؛ نوســتالژی‪ ،‬شــادی‪ ،‬موســیقی؛ عشــق؛‬ ‫خالقیــت و صداقت‪،‬هرکســی در حــال حاضــر به الاللند ســاخته دیمین شــزل نیاز دارد‪.‬‬ ‫پیتــر بردشــاو (گاردیــن)‪ :‬مــن بــی نهایــت مجــذوب نقــش آفرینــی های جــذاب رایان‬ ‫گاســلینگ و امــا اســتون بــودم کــه هــردو فــوق العــاده هســتند بــه خصــوص‬ ‫امــا اســتون کــه هیــچ گاه بهتــر از ایــن نبــوده اســت؛ چشــمان درشــت‬ ‫او زمانــی کــه پــر از اشــک نیســتند؛ باهــوش و شــوخ مــی نمایــد‪.‬‬


07


‫تمــام‬ ‫تــوي‬ ‫ ‬ ‫زندگيــم فقــط از يــه‬ ‫نفــر خواســتگاري كــردم‬ ‫‪ .‬اونــم جــواب رد داد ‪ .‬گفــت‬ ‫مــن نميتونــم بــا مــن ازدواج‬ ‫كنــم‪ .‬بعــد از اون ديگــه‬ ‫هيچوقــت بــه اينــه نــگاه نكــردم‪.‬‬ ‫زنم گفت احتاج به‬ ‫ ‬ ‫محبت دارم‪.‬بهش اعتماد كردم و‬ ‫بغلش كردم و بوسيدمش‪ .‬جيبم‬ ‫رو زد‬ ‫آخريــن اشــتباه زندگيــم‬ ‫ ‬ ‫وقتــي بــود كــه خواســتم امتحــان‬ ‫كنــم ببينــم شــوهرم مــن رو‬ ‫بيشــتر دوســت داره يــا تماشــاي‬ ‫فوتبــال رو‪.‬حــاال دارم فكــر ميكنم‬ ‫لبــاس مشــكي هــم بهــش ميــاد‬ ‫بهــش گفتــم دوســتت دارم‬ ‫ ‬ ‫امــا دوســتش نداشــتم‪ .‬اون لبخنــد‬ ‫زد و گفــت كــه اونــم دوســتم داره‬ ‫و مــن لبخنــد زدم امــا ميدونســتم‬ ‫كــه نــداره‪ .‬و بــه هميــن ترتيــب‬ ‫ســي ســاله كــه همديگــه رو‬ ‫دوســت داريــم و لبخنــد ميزنيــم‪.‬‬ ‫زنــم داشــت بــادوم زمينــي بــو‬ ‫ميــداد و مــدام حــرف ميزد‪.‬مــن يه‬

‫‪06‬‬

‫ده عاشقانه مضحك ‪:‬‬

‫راه شــما بــراي‬ ‫تحقــق بخشــيدن بــه‬ ‫روياهايتــان چگونــه‬ ‫اســت؟‬

‫«تمايــل بــه تغييــر» ريشــه‬ ‫و اســاس دســتيابي بــه‬ ‫موفقيــت اســت‪ .‬فرقــي‬ ‫نميكنــد كــدام موفقيــت يــا‬ ‫كــدام رويــا در ذهــن شــما‬ ‫موزيــك زيبــا گــوش ميــدادم‪ .‬گفتــم قبــل از ازدواج فكــر ميكــردم روحم را براي كســي عريان ميكنم‬ ‫شــكل ميگيــرد‪ ،‬رويــاي‬ ‫عزيــزم ميشــه مدتــي تنهام بــذاري؟ مردهــا همــه شــبيه هــم هســتند‪ .‬كــه جســمش را برايــم عريــان كنــد‬ ‫يــك شــغل خــوب‪ ،‬درآمــد‬ ‫اونــم كفشــش رو پوشــيد و بيــرون امــا بعــد از آشــنايي بــا پــل فهميــدم ايــن عريانــي هــم چيــز‬ ‫كافــي‪ ،‬يافتــن رابطــه اي‬ ‫رفــت و ســي ســال تتهــام گذاشــت‪ .‬تمــام مردهــا موجــودات بــي مضحكيســت‪ .‬مثــل عاشــقانه اي‬ ‫شــيرين‪ ،‬رهــا كــردن‬ ‫امشــب برگشــت و كفشــش رو در نظيــري هســتند‪ .‬يكيشــان كافيســت مضحــك از آدمــي مضحــك تــر‪.‬‬ ‫يــك عــادت قديمــي يــا‬ ‫بــه دوســت دختــرم‬ ‫آورد و گفــت موزيكــت تمــام شــد؟ بــراي خــراب كــردن تمــام دنيــات ‬ ‫يــك نقــص شــخصيتي‪،‬‬ ‫ميــز شــام كــه چيــده شــد و گفتــم بايــد ايــن رابطــه تمــام‬ ‫گفتــم بــادوم زمينــي هــا رو بيــار ‬ ‫يــا رســيدن بــه حــس و‬ ‫تــا باهــم كمــي حــرف بزنيــم لطفــا‪ .‬مشــروب كــه آورده شــد‪ ،‬عاشــقانه بشــه‪ ،‬زنــم شــك كــرده‪.‬‬ ‫حالــي بهتــر‪ .‬تــا زمانــي‬ ‫بــراي نگاهم كرد و گفت و من رو بيشــتر گريــه كــرد و گفــت خيلــي بــي‬ ‫زنــم‬ ‫بــا‬ ‫ ‬ ‫كــه «تمايــل بــه تغييــر» در‬ ‫إيجــاد يــك فضــاي عاشــقانه دوســت داري يــا مشــروبت رو؟ رحمــي‪ ،‬بــه هميــن راحتــي تمــام‬ ‫شــما بــه طــور كامــل شــكل‬ ‫بــه يــك رســتوران رفتيــم‪ .‬و مــن احمقانــه صــادق بــودم‪ .‬ميكني؟منــم شــوهرم شــك كــرده‬ ‫نگيــرد هــر نــوع تالشــي‬ ‫دختري زيبا پشــت ميز كناري بود‪ .‬حــاال سالهاســت كــه فكــر ميكنــم امــا چيــزي بــه تــو نگفتــم‪ .‬در واقــع‬ ‫بــراي رســيدن بــه ايــن رويا‬ ‫لحظــات در ســكوت گذشــت‪ .‬گاهــي هــم بايــد دروغ گفــت‪ .‬از وقتــي كــه معشــوقه اش تركــش‬ ‫بيهــوده و عبــث خواهــد‬ ‫مــن گفتــم مــن يــك زنــم و كــرده بــه مــا شــك كرده‪.‬امــا‪....‬‬ ‫غــذا كــه تمام شــد دختر زيبــا رفت‪ .‬‬ ‫بــود‪ .‬ايــن تمايــل زمانــي در‬ ‫هر دو در ســكوت به خانه برگشتيم جســمم را براي كســي عريان ميكنم‬ ‫شــما شــكل ميگيــرد كــه از‬ ‫محسن زارع‬ ‫و در ســكوت بــه رختخــواب رفتيم‪ .‬كــه روحــش را برايــم عريــان كنــد‪.‬‬ ‫شــرايط كنونــي بــه ســتوه‬ ‫من براي هميشــه زنم را گم كردم ‪ .‬اون هــم گفــت مــن يــك مــردم و‬ ‫آمــده باشــيد و درد ناشــي از‬ ‫عــدم تغييــر از درد ناشــي‬ ‫خالصه داستان‪:‬‬ ‫از تغييــر ســنگين تَــر شــده باشــد‪.‬‬ ‫امیر ( پدرام شریفی ) و الهام (‬ ‫و ايــن زمانــي ســت كــه بايــد از ايســتايي در‬ ‫هنگامه حمید زاده ) در سالروز‬ ‫شــرايط كنونــي و مقاومــت در برابــر تغييــر دســت‬ ‫آشنایی شان تصمیم می گیرند‬ ‫بكشــيد و بــر تــرس از تغييــر كــردن غالــب شــويد‪ .‬از‬ ‫خودشان را جای افراد مختلف‬ ‫ديــدگاه فيزيكــي طبــق قانــون اول نيوتــون هــر جســمي‬ ‫جا بزنند و در شهر شیطنت‬ ‫تمايــل بــه حفــظ موقعيــت كنوني خــود را دارد‪ -‬چــه در حال‬ ‫هایی انجام دهند‪ .‬اما این تصمیم‬ ‫ســكون باشــد يــا در حــال حركــت‪ -‬مگــر آنكــه نيرويــي ديگــر‬ ‫سرانجام خوشی ندارد ‪.‬‬ ‫جســم را وادار بــه ايجــاد تغييــر در وضعيــت موجــود كند‪.‬ايــن‬ ‫کارگردان‬ ‫همــان نيرويــي اســت كــه مــا در زمــان شــروع حركــت خــود بــه‬ ‫مجید توکلی ‪ :‬پیش از اینکه به‬ ‫ســمت موفقيــت نيــاز داريــم و آن همــان «تمايــل بــه تغيير» اســت‪،‬‬ ‫عنوان کارگردان فیلم بلند شناخته‬ ‫پــس هــرگاه كــه تصميــم بــه رســيدن بــه رويــاي خــود را داشــتيد بــه‬ ‫شود‪ ،‬تا مدتها دستیار کارگردان‬ ‫خاطــر داشــته باشــيد كــه ابتــدا بايــد از شــرايط كنونــي بــه ســتوه آييــد‬ ‫بود و بعدها نیز آثاری کوتاهی‬ ‫تــا تمايــل بــه تغييــر در شــما زاده شــود و قــوت بگيــرد‪.‬‬ ‫نظیر « پیتوک » و مستند سلطان‬ ‫همزمــان بــا زاده شــدن «تمايــل بــه تغييــر» در وجــود مــا‪ ،‬ســپاهي‬ ‫که درباره زندگی علی پروین بود‬ ‫از افــكار منفــي در ذهــن مــا بــه راه مــي افتــد تــا ايــن تمايــل كــه چــون‬ ‫را کارگردانی کرد‪ .‬وی یک فیلم‬ ‫طفلــي تــازه متولــد شــده اســت و هنــوز ضعيــف و ناتــوان اســت را‬ ‫به نام « زیگزاگ » را هم برای‬ ‫از ميــان بردارد‪.‬ايــن افــكار ديــواري را در پيــش چشــمان مــا ترســيم‬ ‫تلویزیون ساخته است‪ « .‬متولد‬ ‫ميكننــد بــه نــام «ديــوار انكار»‪.‬ديــواري كــه آجــر بــه آجــر و خشــت بــه‬ ‫‪ » 65‬اولین ساخته بلند سینمایی‬ ‫خشــت از « نميشــود» هــا و «نميتوانــم» هــا بنــا شــده اســت‪.‬اين ديــوار‬ ‫• ‬ ‫توکلی محسوب می شود‪ .‬‬ ‫يــك وظيفــه اساســي دارد و آن اينكــه بــا داليــل بــه ظاهــر منطقــي بــه مــا‬ ‫می‌شوند‪..‬‬ ‫تفهيــم كنــد كــه مشــكالتي كــه بــر ســر راه مــا قــرار ميگيرنــد همگــي‬ ‫بازیگران فیلم متولد ‪65‬‬ ‫واقعــي هســتند و رويــاي مــا يــك تخيــل بيشــتر نيســت‪.‬گفتمان ميــان مــا و‬ ‫هنگامه حمیدزاده ( در نقش‬ ‫ايــن ديــوار نتيجــه بــازي را تعييــن ميكنــد‪ .‬داليلــي كــه از ســوي ديــوار‬ ‫الهام ) ‪ ،‬پدرام شریفی ( در‬ ‫انــكار مطــرح ميشــوند چنــان صــورت منطقــي دارنــد كــه مــا را بــه‬ ‫نقش امیر)‪ ،‬مریم سعادت‪،‬‬ ‫ســمت يــك خودفريبــي كشــنده ســوق ميدهند‪.‬بــاور كــردن ايــن داليــل‬ ‫احسان امانی‪ ،‬علیرضا استادی‪،‬‬ ‫و حصــول بــه ايــن خودفريبــي يــك نتيجــه در پــي خواهــد داشــت‬ ‫کامران ملکی‪ ،‬مهتاب ثروتی‪،‬‬ ‫و آن اينكــه‪« :‬مــن در بدتريــن شــرايط ممكــن قــرار دارم و كســي‬ ‫الدن نازی‪ ،‬مجید رضایی و با‬ ‫مــرا درك نميكنــد « و يــا اينكــه «مــن حتمــا موفــق خواهــم شــد امــا‬ ‫حضور افتخاری آنا نعمتی‬ ‫زمانــي كــه ايــن شــرايط بــد برطــرف شــود» و بديــن ترتيــب‪ ،‬مــا‬ ‫فیلم متولد ‪65‬‬ ‫دســت از تــاش خواهيــم كشــيد و منتظــر برطــرف شــدن اوضاع‬ ‫“متولد‪ ”65‬یک اثر ساده با‬ ‫نابســامان زندگيمــان خواهيــم ماند‪.‬امــا آنچــه كــه مســلم اســت‬ ‫داستانی نو و امروزی است‪.‬‬ ‫ايــن اســت كــه داليــل ديــوار انــكار هيچــگاه تمامــي نخواهــد‬ ‫فیلمنامه ای روان و حساب شده‪،‬‬ ‫داشــت و چنانچــه شــما منتظــر ايجــاد شــرايط مناســب بــراي‬ ‫اجرایی سرپا و بازی هایی قابل‬ ‫رســيدن بــه موفقيــت خــود هســتيد‪ ،‬احتمــاال كــه هيچــگاه‬ ‫قبول دارد‪ .‬فیلم یک بازی ساده‬ ‫روي موفقيــت را نخواهيــد ديــد‪.‬‬ ‫و جذاب را طی روندی درست‪،‬‬ ‫به یک موقعیت پیچیده تر تبدیل‬ ‫می کند و به سادگی مخاطب را‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫با قصه درگیر و همراه می کند‪.‬‬

‫اکران فیلم‬ ‫در لندن‬ ‫فوریه ‪۲۰۱۷‬‬


‫مصاحبه از‪:‬‬

‫برنده دو جایزه‬ ‫بهترین بازیگر‬ ‫نقش مکمل زن‬ ‫برای شبنم مقدمی‬ ‫ ‬

‫جایزهبهترین‬ ‫فیلم در بخش‬ ‫نگاه ملی‬

‫بهشــان پیشــنهاد دادم‪ .‬ولــی بعــد برایشــان توضیــح دادم مــا بــرای ایــن نقــش احتیــاج بــه بازیگــری داریــم‬ ‫کــه جــوان باشــد چــون شــرایط ســختی پیــش رو داریــم‪ .‬مــا بــا بازیگرهــای دیگــر کــه ســن و سالشــان‬ ‫بــه ایــن نقــش میخــورد صحبــت کــرده بودیــم امــا واقعــا متوجــه شــدیم کــه کار کــردن در ایــن شــرایط‬ ‫مشــکل اســت‪ .‬شــاید ایــن در ایــن بیــن ایــن شــائبه بــه وجــود آمــده باشــد کــه مــن وسوســه شــدم تــا از یــک‬ ‫بازیگــر جــوان در نقــش یــک پیــرزن اســتفاده کنــم تــا بگویــم ایــن چنیــن قابلیتهایــی داریــم امــا واقعیــت‬ ‫اینطــور نیســت و شــرایط مــا اینطــور ایجــاب میکــرد‪ .‬مــا قــرار بــود در شهرســتان و در فصــل تابســتان‬ ‫کار کنیــم و ایــن هــم شــرایط مــان را ســخت تــر میکــرد‪ .‬از طــرف دیگــر حضــور ‪ 4‬بچــه شــر و شــور‬ ‫هــم کار را بــرای مــا و بازیگــر ایــن نقــش دشــوارتر میکــرد‪ .‬همــه ایــن مــوارد دســت بــه دســت هــم‬ ‫داد تــا خانــم پناهیهــا بیاینــد و ایــن گریــم ســنگین را نیــز تحمــل کردنــد‪ .‬مــن بــرای همــه شــخصیتهایمان‬ ‫معمــوال در ذهنــم مــا بــه ازاهــای واقعــی ترســیم میکنــم کــه آن را بــه بازیگــر منتقــل میکنــم‪ .‬بــر همیــن‬ ‫اســاس ایشــان ســفری بــه قــم داشــتند و تــا حــدودی خودشــان هــم مــا بــه ازاهــای واقعــی ننــه آقــا را از‬ ‫نزدیــک دیدنــد و بــا آنهــا نشســت و برخاســت داشــتند تــا اینکــه در پیــش تولیــد مــا بــه ایــن نقــش رســیدیم‪.‬‬ ‫در نهایــت چطــور توانســتید ایشــان را بــرای بــازی در ایــن نقــش قانــع کنیــد؟‬

‫ایشــان هــم از ابتــدا اســتقبال کــرده بودنــد امــا کمی دل نگرانی داشــتند آن هم بــه این دلیل که نقش واقعا ســخت‬ ‫بود‪ .‬اما از همان ابتدا که فیلمنامه را خوانده بودند با هم جلســه گذاشــتیم و درباره نقش با هم صحبت کردیم‪.‬‬ ‫در صحبــت هایتــان اشــاره کردیــد معمــوال مــا بــه ازایــی ذهنــی از شــخصیتهای فیلمهایتــان‬ ‫داریــد‪ ،‬وقتــی ایــن اتفــاق میافتــد طبیعتــا شــما یــک ویژگیهایــی را بــرای آن اشــخاص در‬ ‫ذهــن خودتــان ترســیم میکنیــد و بایــد آن چارچــوب را بــه بازیگــر منتقــل کنیــد تــا نقــش بــه‬ ‫اصطــاح در بیایــد‪ .‬پروســه انتقــال ایــن قواعــد از ذهــن بــه بازیگــران چطــور اتفــاق میافتــد؟‬ ‫مــن تــا شــخصیتی را نشناســم اصــا او را در کار نمیــآورم‪ .‬شــخصیتی کــه وارد قصــه هــای مــن میشــود بایــد‬ ‫خیلــی دربارهــاش شــناخت داشــته باشــم و برایــم ملمــوس باشــد‪ .‬شــخصیتهایی نظیــر ننــه آقــا‪ ،‬غفــور یــا حتــی‬ ‫خــود بهــار و همــه بچههایــی کــه در فیلــم «نفــس» هســتند بــه شــدت ملمــوس و باورپذیــر بودنــد‪ .‬در «شــیار‬ ‫‪ »143‬هــم همینطــور بــود‪ .‬مــن چــون شــخصیتهای قصههایــم را خیلــی خــوب میشناســم میتوانــم راحــت تــر‬ ‫آنهــا را بــه بازیگرانــم منتقــل کنــم‪ .‬همیشــه جلســات زیــادی بــا بازیگرانــم پیــش از شــروع کار میگذاریــم‬ ‫و راجــع بــه جــز بــه جــز ویژگیهــای هــر شــخصیتی بــا هــم صحبــت میکنیــم‪ .‬حتــی اگــر شــخصیتها مــا بــه‬ ‫ازای بیرونــی داشــته باشــند از بازیگرهــا میخواهــم کــه از نزدیــک آنهــا را ببیننــد و بیشــتر بــا او آشــنا شــوند‪.‬‬

‫ـم‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـد بچـ‬ ‫ـا چنـ‬ ‫ـون بـ‬ ‫ـود چـ‬ ‫ـر بـ‬ ‫ـخت تـ‬ ‫ـر و سـ‬ ‫ـس» طوالنیتـ‬ ‫ـه در «نفـ‬ ‫ـن پروسـ‬ ‫ـد ایـ‬ ‫ـر میرسـ‬ ‫ـه نظـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫البتـ‬ ‫ـتید؟ بلــه‪ ،‬مــا در ایــن «نفــس» چهــار بچــه داشــتیم کــه از بیــن آنهــا فقــط محمدرضــا شــیرخانلو‬ ‫ـر و کار داشـ‬ ‫سـ‬

‫تجربــه بــازی داشــت و ایــن مســئله کار مــا را خیلــی دشــوارتر میکــرد‪ .‬امــا بــه هــر حــال یــک تیــم پشــت ایــن‬ ‫ماجراســت و فقــط کار مــن نیســت‪ .‬مــا یــک گــروه بودیــم و همهمــان تــاش کردیــم تــا اتفاقــی خــوب رخ دهــد‪.‬‬ ‫نرگــس آبیــار بــا فیلمهایــش تصویــری متفــاوت از یــک فیلمســاز زن را به ســینما ارائه میدهد‪ ،‬به نظر میرســد‬ ‫کار کــردن در ایــن ســبک و روش در ســینمای ایــران دشــواریهای خــاص خــودش را دارد‪ .‬نظرتان چیســت ؟‬ ‫مــن معتقــدم کار کــردن یــک خانــم در جامعــه مــا خیلــی ســختتر از کار کــردن یــک مــرد اســت‪ .‬مــن فمینســت‬ ‫نیســتم امــا کمــاکان حــس میکنــم جامعــه مــا جامعــه مردســاالری اســت و مــا نمیتوانیــم آن را انــکار کنیــم‪ .‬البته‬ ‫نــه اینکــه ایــن ویژگــی فقــط مختــص جامعــه مــا باشــد نــه‪ ،‬همــه دنیا مــرد ســاالر اســت‪ .‬در ماجــرای انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن موضــوع بــه وضــوح دیــده شــد‪ .‬یــک فضــای مردســاالرانه‬ ‫ســالها بــر همــه دنیــا حاکــم بــوده و هنــوز هــم علــی رغــم تمــام قابلیتهایــی کــه زنــان دارنــد و حتــی در مــوارد‬ ‫زیــادی خیلــی بهتــر از مردهــا هســتند‪ ،‬عــوض نشــده اســت‪ .‬خانمهــا ایــن توانایــی را دارنــد کــه چنــد حــوزه‬ ‫فعالیــت را بــا هــم مدیریــت کننــد و کمتــر هــم خطــا داشــته باشــند امــا نــگاه مردســاالرانهای کــه حاکــم اســت‬ ‫باعــث مــی شــود بســتر فعالیــت بــرای برخــی خانمهــا کمتــر فراهــم باشــد‪ .‬امــا در عیــن حــال همیــن نــگاه‬ ‫باعــث میشــود یــک زن ده برابــر یــک مــرد تــاش کنــد تــا خــودش را بــه اثبــات برســاند‪ .‬ایــن اتفــاق در همــه‬ ‫حوزههــا حتــی حوزههــای مدیریتــی هــم میافتــد‪ .‬یکــی از دوســتان مــن قــرار بــود مدیــر بخشــی شــود و خیلــی‬ ‫تــاش کــرد تــا ایــن اتفــاق برایــش بیفتــد و ایــن در حالــی بــود کــه مــن متاســفانه میدیــدم همــکاران مــرد ایــن‬ ‫خانــم بیشــتر علیــه او گارد دارنــد و در واقــع ســنگ انــدازی میکننــد‪ .‬دوســت دیگــر داشــتم کــه فیلمســاز بود و‬ ‫اولیــم فیلمــاش را شــروع کــرده بــود‪ ،‬بــاورش نمیکردنــد و خیلــی تــاش کــرد امــا آن پروژهــاش بــا شکســت‬ ‫رو بــه رو شــد ومجبــور شــد منــزالش را بفروشــد تــا بتوانــد خــودش را ثابــت کنــد و بگویــد مــن فیلمســازم و‬ ‫در مــورد مــن اشــتباه میکردیــد‪ .‬بــاز هــم میگویــم یــک زن بایــد چندیــن برابــر یــک مــرد تــاش کند تــا خودش‬ ‫را ثابــت کنــد و ایــن شــرایطی اســت کــه بــر فعالیــت تمــام زنــان دنیــا حاکــم اســت‪ .‬ولــی وقتــی موفقیتهــای‬ ‫زنــان را در حوزهــای میبینــم ســر تعظیــم فــرود میــآورم مقابــل تمــام بانوانــی کــه فعالیــت میکننــد‪ ،‬کار هنری‬ ‫دارنــد‪ ،‬فیلــم میســازند و خودشــان را بــه جایــی رســاندند چــون میدانــم کــه چــه تالشــی را پشــت ســر گذاشــتند‪.‬‬

‫سرکار خانم سوسن فرخ نيا هنرمند گرامي‬ ‫تسليت و همدردي ما را براي از دست دادن خواهر‬ ‫گرامي تان بپذيريد‬

‫مجله هفت‬

‫‪09‬‬


‫میشــود و خیلــی هــم خــوب اســت کــه ســینمای اجتماعــی‬ ‫معاصــر مــا رونــق دارد امــا مــن بــه ایــن قضیــه فکــر‬ ‫نمیکنــم کــه االن میتوانــم چــه ســوژهای داشــته باشــم‬ ‫کــه روی مــوج ســینمای رئالیســتی و اجتماعــی ســوار‬ ‫شــوم یــا خــودم را بخشــی از ایــن ســینما کنــم‪ .‬بلکــه بــه‬ ‫ایــن فکــر میکنــم االن دوســت دارم چــه موضوعــی را‬ ‫روایــت کنــم و بــه آن بپــردازم کــه بخشــی از ذهنــم را‬ ‫اشــغال کــرده اســت‪ .‬موضوعــی کــه بــرای مخاطــب هــم‬ ‫چالــش ایجــاد میکنــد و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد‪.‬‬

‫وقتــی در پروســه ســاخت فیلــم هســتید چــه‬ ‫چیــزی باعــث مــی شــود ایــن دل نگرانــی‬ ‫را نداشــته باشــید کــه ممکــن اســت فیلــم‬ ‫موفــق نشــود و مخاطــب از آن اســتقبال نکنــد؟‬

‫همیشــه موقــع ســاختن فیلــم ایــن دل نگرانــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫حتــی مــن فکــر میکنــم کارکشــته تریــن فیلمســازها هــم‬ ‫موقــع ســاخت فیلــم بعدیشــان ایــن دل نگرانــی را دارنــد چــون هــر کســی فکــر میکنــد ممکــن اســت چــه اتفاقــی بــرای فیلمــاش‬ ‫بیفتــد‪ .‬امــا نظــر مــن ایــن اســت کــه فیلمســار بایــد راه خــودش را بــرود چــون اساســا معتقــدم فیلمســازی یعنــی اینکــه تــو داری‬ ‫در زندگیــات ریســک میکنــی و وقتــی ایــن ریســک را میپذیــری یعنــی همــه چیــز آن را قبــول میکنــی‪ ،‬پــس بایــد منتظــر‬ ‫همــه عواقبــش هــم باشــی‪ .‬از ســوی دیگــر همیشــه لزومــا روی خــوش نشــان دادن منتقــدان‪ ،‬جشــنواره هــا و مــردم بــه‬ ‫یــک فیلــم بــه معنــی اقبــال همــه جانبــه یــک فیلــم نیســت‪ .‬گاهــی اوقــات زمــان کــه میگــذرد یــک فیلــم خــودش را نشــان‬ ‫میدهــد و بیشــتر کشــف و درک میشــود‪ .‬کمــا اینکــه مــا فیلمهــای زیــادی هــم در کشــورمان داریــم کــه فــروش زیــادی‬ ‫میکننــد امــا ایــن موضــوع دلیــل بــر ایــن نیســت کــه فیلمهــای خوبــی هســتند‪ .‬حتــی فیلمــی ممکــن اســت مــورد اســتقبال‬ ‫زیــاد قشــر فرهیختــه قــرار بگیــرد و منتقــدان هــم در دروههایــی فیلــم را تحســین کننــد امــا بــاز هــم ایــن موضــوع‬ ‫دلیــل بــر مانــدگاری یــک اثــر نمیشــود‪ .‬زمــان اســت کــه تعییــن میکنــد چــه فیلمــی قابلیــت مانــدگار شــدن را دارد‪.‬‬ ‫پــس مــن بــه عنــوان یــک فیلمســاز بهتــر اســت صبــر کنــم و تحــث تاثیــر هیــچ موجــی قــرار نگیــرم‪ .‬ممکــن بــود‬ ‫مــن بعــد از «شــیار ‪ »143‬تحــت تاثیــر ایــن فضــا قــرار میگرفتــم کــه مــدام بخواهــم فیلمهایــی بســازم کــه بخواهــد‬ ‫همــان مــوج را ایجــاد کنــد‪ .‬حتــی ممکــن بــود مخاطــب هــم از مــن انتظــار داشــته باشــد بــاز از همــان جنــس فیلــم‬ ‫بســازم و بــاز هــم بــا اقبــال مواجــه شــود امــا مــن بعــد از ایــن تجربــه کمــی خــاف میــل مخاطــب عمــل کــردم‪.‬‬

‫ســاخته هــای قبلــی شــما در جشــنوارههای خارجــی شــرکت کــرده و «نفــس» هــم تــا‬ ‫با سالم خانم آبیار‪ ،‬ممنون از اینکه وقت خودتان را در اختیار مجله‬ ‫هفت گذاشتید‪.‬‬ ‫بــه حــال موفــق بــه حضــور در جشــنواره تالیــن و کســب جایــزه بهتریــن کارگردانــی از‬ ‫طــی گــزارش هــا اســتقبال خوبــی از فیلــم نفــس شــده و در ایــن جشــنواره درجــه الــف شــده اســت‪ ،‬فکــر میکنیــد بــا اینکــه فیلمهایتــان فضایــی‬ ‫برخــی ســینماها ســانس هــای فــوق العــاده هــم بــرای نمایــش‬ ‫کامــا ایرانــی دارنــد چــرا مــورد توجــه جشــنوارههای خارجــی قــرار میگیرنــد؟‬ ‫ایــن فیلــم گذاشــته شــده‪ .‬از نــگاه شــما بــه عنــوان کارگــردان گــروه تولیــد مــا ســعی میکنــد فضایــی کامــا بومــی‪ ،‬شــرقی و ایرانــی را در فیلمهــا بــه تصویــر بکشــد‬ ‫ایــن اثــر دلیــل ایــن اســتقبال از ســوی مخاطبــان چیســت؟ و اتفاقــا ایــن بومــی بــودن در جشــنوارههای جهانــی جــواب میدهــد‪ .‬البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا‬

‫ســام‪ .‬فکــر میکنــم چــون مــردم بخشــی از زندگــی‪ ،‬خاطــرات و نیســت کــه شــما در بحــث بومــی بــودن بــه ســمتی از زبــان یــا لهجــه برویــد کــه قابــل درک نباشــد‪.‬‬ ‫گذشــته خودشــان را میتواننــد در فیلــم پیــدا کننــد بــه راحتــی بــا فیلــم البتــه ایــن اتفــاق تــا بــه حــال بــرای مــا نیفتــاده امــا مــن خیلــی جمــات و کلمــات دارم کــه ننــه آقــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار میکننــد‪ .‬ایــن اتفــاق عــاوه بــر اینکــه دربــاره بزرگترهــا مــی گویــد و اگــر قــرار بــود ترجمــه شــوند خیلــی ســخت میشــد‪ .‬امــا مــن فکــر میکنــم مــا هــر چــه‬ ‫میافتــد دربــاره بچههــا هــم صــادق اســت‪ .‬وقتــی بچههــا هــم فیلــم «نفــس» بــه ســمت ســینمای بومــی برویــم یــک حســن بــرای ســینمایمان در جشــنوارههای جهانــی محســوب‬ ‫را نــگاه میکننــد بــه نوعــی خودشــان و تخیالتشــان را در فیلــم پیــدا میکننــد میشــود‪ .‬مــن در همــه کارهایــم ســعی مــی کنــم خیلــی تحقیــق کنــم‪ .‬دایــره واژگان‪ ،‬ضــرب المثلهــا‪،‬‬ ‫دیالوگهــا و همــه همــه را مطابــق بــا موقعیــت مکانیمــان تغییــر دادیــم‪ .‬در «نفــس» هــم همیــن‬ ‫و ایــن همــذات پنــداری و اینکــه فیلــم خیلــی صادقانــه روایــت خــودش‬ ‫آقــا تــه لهجــه قمــی دارد و مــا ســعی کردیــم دایــره‬ ‫را جلــو میبــرد باعــث شــده ایــن حجــم از اســتقبال از آن صــورت بگیــرد‪ .‬اتفــاق افتــاد‪ ،‬ننــه‬ ‫کــه او اســتفاده میکنــد بــه همــان انــدازه ای کــه الزم‬ ‫لغــات بومــی‬ ‫فکــر میکنیــد چــه ویژگــی در فیلــم نفــس اســت کــه‬ ‫باشــد‪ .‬مــن خیلــی تــاش میکنــم هــر کاری کــه‬ ‫ا ســت‬ ‫مــردم را درگیــر و بــه بحــث دربــاره آنهــا ترغیــب میکنــد؟‬ ‫مینویســم حتــی اگــر شــهری باشــد بــه انــدازه همــان‬ ‫‪ .‬فیلــم «نفــس» فضــای متفاوتــی را پشــت ســر میگــذارد و بــه تجربههــای یــک ملــت‬ ‫فضــای شــهری بومــی آن شــهر شــود‪ .‬ایــن نکتــه‬ ‫در دو بحــران بــزرگ در کشــور مثــل انقــاب و جنــگ میپــردازد و آنهــا را از دریچــه‬ ‫در فیلمهــای بعــدی مــن هــم لحــاظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نــگاه بــی قضــاوت یــک کــودک میبینــد‪ .‬از طــرف دیگــر ایــن فیلــم بــه معصومیــت و‬ ‫کودکانگــی میپــردازد و در خــودش فانتــزی تخیــل دارد و تخیــل را نیــز ســتایش میکنــد‪.‬‬ ‫تخیلــی کــه در جهــان امــروز کارکــردش رفتــه رفتــه کــم میشــود‪ .‬ایــن فیلــم بــه نوعــی میگوید‬ ‫تنهــا چیــزی کــه میتوانــد بــرای ایــن کــودک نجــات دهنــده باشــد تــا بتوانــد خــودش را بــا‬ ‫دنیــای پــر از رنــج وفــق بدهــد‪ ،‬تخیالتــاش اســت امــا ممکــن اســت آن را هــم‬ ‫جنــگ از او بگیــرد‪ .‬بــه عقیــده مــن چنیــن نگاهــی چالــش برانگیــز اســت‬ ‫و احتیــاج بــه فکــر کــردن دارد و همیــن بــرای مخاطــب جــذاب اســت‪.‬‬

‫ـه میگیرید‬ ‫ـک قصـ‬ ‫ـت یـ‬ ‫ـه روایـ‬ ‫ـما تصمیم بـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـد وقتـ‬ ‫ـر میرسـ‬ ‫ـه نظـ‬ ‫بـ‬ ‫ـه به‬ ‫ـازید‪ ،‬نـ‬ ‫ـی سـ‬ ‫ـد مـ‬ ‫ـت داریـ‬ ‫ـان دوسـ‬ ‫ـه خودتـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫آن را در زمانـ‬ ‫ـینما‪.‬‬ ‫ـازار سـ‬ ‫ـه و بـ‬ ‫ـه گیشـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـد نـ‬ ‫ـی میکنیـ‬ ‫ـینما توجهـ‬ ‫ـان سـ‬ ‫جریـ‬ ‫ایــن نکتــه در دو فیلــم اخیرتــان کامــا مشــهود اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫تصمیــم بــه ســاخت اثــری میگیریــد ایــن دل نگرانــی برایتــان‬ ‫بــه وجــود نمیآیــد کــه نکنــد برههــای کــه شــما میخواهیــد‬ ‫روایــت کنیــد بــا ســلیقه مخاطــب امــروزی ســازگار نباشــد؟‬

‫مــن بــه طــور کلــی آدمــی نیســتم کــه زمــان ســاخت فیلمهایــم نــگاه‬ ‫کنــم و ببینــم االن چــه فیلمهایــی مــورد توجــه اســت و منتقــدان و‬ ‫مــردم چــه چیــزی دوســت دارنــد‪ .‬االن در فضــای کنونــی کشــور‬ ‫مــا فیلمهــای رئــال روی بــورس هســتند‪ .‬حتــی انتقــادی کــه خیلــی‬ ‫از دوســتان دارنــد ایــن اســت کــه جــو ســینمای مــا خیلــی‬ ‫رئالیســم زده اســت ‪ .‬البتــه از ایــن فیلمهــا اســتقبال هــم‬

‫‪08‬‬

‫داور نر‬ ‫گ‬ ‫جشن س‬ ‫آ‬ ‫ب‬ ‫واره يار‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الم لل‬

‫شــما در «شــیار ‪ »143‬تصویــری متفــاوت از‬ ‫بــازی مریــا زارعــی را بــه مخاطــب و‬ ‫ـم‬ ‫ـس» هـ‬ ‫ـد و در «نفـ‬ ‫ـی کردیـ‬ ‫ـینما معرفـ‬ ‫سـ‬ ‫ـا‬ ‫ـی هـ‬ ‫ـآ پناهـ‬ ‫ـورد پانتهـ‬ ‫ـاق در مـ‬ ‫ـن اتفـ‬ ‫ایـ‬ ‫ـه‬ ‫ـورد توجـ‬ ‫ـیار مـ‬ ‫ـاش بسـ‬ ‫ـه بازیـ‬ ‫ـاده کـ‬ ‫افتـ‬ ‫ـدند‪.‬‬ ‫ـزه هم شـ‬ ‫ـده جایـ‬ ‫ـه و برنـ‬ ‫ـرار گرفتـ‬ ‫قـ‬ ‫بازیگرهــا وقتــی چنیــن پیشــنهادهایی را‬ ‫بهشــان میدهیــد چــه واکنشــی دارنــد؟‬ ‫حسشــان دربــاره نقشــی کــه قــرار‬ ‫اســت بــازی کننــد چیســت؟‬

‫ي‬

‫یــادم میآیــد خانــم زارعــی راحــت‬ ‫بــا ایــن موضــوع کنــار آمدنــد‪،‬‬ ‫موافقــت کردنــد و نقــش را‬ ‫دوســت داشــتند و بــازی‬ ‫کردنــد‪ .‬خانــم پناهیهــا اما یک‬ ‫مقــدار نگــران بودنــد و حتــی‬ ‫شــاید برایشــان عجیــب بــود‬ ‫کــه مــن نقــش یــک پیــرزن‬ ‫‪ 60‬و خــورده ای ســاله را‬


11


10


13


‫ش‬ ‫خیابــان مــی ســوزونن‪ .‬ایــن رایــ ِ‬ ‫ســومه کــه تصمیــم مــی گیــره مــردم بایــد‬ ‫منــم مثــل شــما خــدا رو شــکر‬ ‫چــی بخونــن‪ ،‬چــی نخونــن‪ .‬البتــه ایــن اولیــن‬ ‫می‌کنــم کــه لویــی اشــتباه مــی کرد‪،‬‬ ‫کتــاب ســوزی تاریــخ نیســت‪ ،‬ولــی اولین بــاره که‬ ‫چــون کتــاب خونــدن و فیلــم دیــدن‪ ،‬دو‬ ‫ازش فیلــم بــرداری شــده و اگــه شــما حــرف تاریــخ‬ ‫تفریــح بــزرگ زندگــی منــن‪ .‬تــازه ایــن آقــا‬ ‫نویســا رو بــاور نداریــن‪ ،‬مــی تونیــن فیلماشــو ببینیــن‪.‬‬ ‫ـی مــا‪ ،‬یــه آدم عادی نبــود‪ .‬در واقع اون و‬ ‫لویـ ِ‬ ‫حــاال بیایــن بیســت ســال جلــو بریــم‪ ،‬بــه آمریــکای ســال‬ ‫بــرادرش آگوســت‪ ،‬کســایی بــودن کــه ســینما رو‬ ‫‪ .۱۹۵۳‬ری داگالس بردبــری‪ ،‬علمــی تخیلــی نویــس‬ ‫بــه طــور رســمی در ســال ‪ ۱۸۹۵‬اختــراع کــردن‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬بهزاد وکیلی‬ ‫مشــهور‪ ،‬داره کتابــی مــی نویســه به نام «فارنهایــت ‪ »۴۵۱‬که‬ ‫البتــه قبــل از اونــا خیلیــای دیگــه‪ ،‬از جملــه تومــاس‬ ‫شاهکارشــه‪ ۴۵۱ .‬درجــه ی فارنهایــت یــا همــون ‪ ۲۳۳‬درجــه ی‬ ‫ادیســون‪ ،‬در ایــن راه زحمــات زیــادی کشــیده بــودن‪ .‬شــاید‬ ‫ســانتیگراد‪ ،‬دماییــه کــه در اون کاغــذ آتیــش مــی گیــره‪ .‬ری کتابشــو‬ ‫بــاور کردنــش ســخت باشــه کــه حتــی مخترعیــن ســینمام‪ ،‬بــا‬ ‫ـی آلمــان و موج‬ ‫یــه دنیــا قــدرت تخیــل‪ ،‬نمــی دونســتن کــه اختراعشــون چطــور‬ ‫بــا الهــام از کتــاب ســوزی بــزرگ نازیهــا در دهــه ی سـ ِ‬ ‫وحشــت و سانســور مــک کارتیســم در دهــه ی پنجــا ِه آمریــکا نوشــته‪.‬‬ ‫آینــده ی بشــر رو تحــت تاثیــر قــرار مــی ده‪ .‬بلــه‪ ،‬وســیله ای ســاده‬ ‫بــاز جلوتــر بریــم‪ ،‬بــه ســال ‪ .۱۹۶۶‬نمــی دونــم االن دقیقــا کجاییــم‪ ،‬ولــی‬ ‫کــه تصاویــر متحــرک رو ضبــط مــی کــرد‪ ،‬منجــر بــه صنعتــی شــد کــه‬ ‫فرانســوا تروفــو‪ ،‬فیلمســاز معــروف مــوج نــوی ســینمای فرانســه‪ ،‬داره فیلمــی‬ ‫‹هنــر هفتــم› نــام گرفــت و جهــان رو بــرای همیشــه متحــول کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس کتــاب «فارنهایــت ‪ »۴۵۱‬بــه همــون نــام مــی ســازه‪ .‬فیلــم در مــورد‬ ‫هیچــی مثــل قــدرت تخیــل نیســت‪ ،‬کافیــه کــه چشــماتونو ببندیــن و‬ ‫یــه کشــور خیالــی در آینــده ی نزدیکــه‪ ،‬کــه توســط یــه حکومــت توتالیتــر اداره مــی‬ ‫فکــر کنیــن‪ .‬اون وقــت مــی تونیــن هــر چــی دوســت داریــن‪ ،‬تــو‬ ‫شــه‪ .‬کتــاب خونــدن ممنوعــه و همــه مجبــورن فقــط تلویزیــون نــگاه کنــن‪ .‬مــردم اجــازه‬ ‫ذهنتــون بســازین‪ .‬بــا اینکــه قــدرت تخیــل وســعتش نامحــدوده‪،‬‬ ‫نــدارن فکــر کنــن و تخیــل‪ ،‬جــرم محســوب مــی شــه‪ .‬اســکار ورنــر‪ ،‬یکــی ازهنرپیشــه‬ ‫امــا بعضــی وقتــا بــه گــرد پــای واقعیتــم نمــی رســه‪ .‬مثلــن‬ ‫هــای محبــوب تروفــو‪ ،‬نقــش «گای مونتــاگ» رو بــازی مــی کنــه کــه یــه آتــش نشــانه‪.‬‬ ‫ویلبــر و اورویــل رایــت‪ ،‬بــرادران آمریکایــی کــه در ســال‬ ‫آتــش نشــانها تــو اون جامعــه‪ ،‬نقــش پلیســو دارن کــه وظیفشــون دســتگیر کــردن‬ ‫‪ ۱۹۰۳‬هواپیمــا رو اختــراع کــردن‪ ،‬در مــوردش گفتــن‪:‬‬ ‫زندگــی بــا‬ ‫نشــان مــا‪ ،‬کــه از‬ ‫کتابخونــا و آتیــش زدن کتاباســت‪ .‬یــک روز آتــش‬ ‫«هواپیما در حد تفریح آخر هفته ی آقایان باقی خواهد ماند‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اون‬ ‫زنشــم ناراضیــه‪ ،‬یکــی از کتابایــی رو کــه قــراره آتیــش بزنــه‪ ،‬یواشــکی برمــی‬ ‫حتــی اون خیالپــردازای حرفــه ایــی ‪،‬فکــر نمــی کــردن کــه‬ ‫مــر د ا‬ ‫داره و شــروع مــی کنــه بــه خونــدن‪ .‬ایــن کتــاب «دیویــد کاپرفیلــد» اثــر چارلــز‬ ‫روزی هواپیماهــا‪ ،‬هــزاران هــزار مســافرو از قــاره ای‬ ‫ه‬ ‫نــگا‬ ‫دیکنــزه‪ .‬ناگهــان پنجــره ی جدیــدی بــه دنیــای قهرمــان مــا بــاز مــی شــه‪،‬‬ ‫بــه قــاره دیگــه ببــرن بیایــن باهــم ســفر کوتاهــی کنیــم بــه‬ ‫کــر د م ‪.‬‬ ‫افــق دیــدش وســعت مــی گیــره و زندگــی فعلیــش بــراش غیــر قابــل تحمــل‬ ‫گذشــته‪ .‬نگــران نباشــین پیــاده نمــی ریــم‪ ،‬بــرای اینــکار‬ ‫کی می گه موجودات‬ ‫مــی شــه‪ .‬اینجاســت کــه دوســت دختــر یاغیــش‪ ،‬بــه کمکــش میــاد تــا‬ ‫ماشــین زمــان هربــرت جــورج ولــز رو قــرض مــی کنیم‪.‬‬ ‫فضایی وجود ندارن؟‬ ‫زندگــی قبلیشــو رهــا کنــه و پــا بــه دنیــای ماجراهــا بــذاره‪ .‬جولــی‬ ‫اجــازه بدیــن اول برگردیــم بــه ‪ ۱۰‬مــه ‪.۱۹۳۳‬‬ ‫موجوداتی که نه از کرات‬ ‫کریســتی‪ ،‬هنرپیشــه ی انگلیســی‪ ،‬در ایــن فیلــم در دو نقــش‬ ‫مــا االن تــو برلیــن‪ ،‬پایتخــت آلمانیــم‪ .‬بــه‬ ‫دیگه‪ ،‬بلکه از همین کره ی زمین‬ ‫متفــاوت ظاهــر مــی شــه؛ یکــی «لینــدا»‪ ،‬زن ناراضــی و معتــاد‬ ‫دســتور جــوزف گوبلــز‪ ،‬وزیــر‬ ‫اومدن‪ ،‬ولی چقدر غریبه به نظر می‬ ‫آتــش نشــان و دیگــری «کالریــس»‪ ،‬دوســت دختــر یاغیــش‪.‬‬ ‫تبلیغــات هیتلــر‪ ،‬نازیهــا دارن‬ ‫رسیدن‪ .‬حاال اونا بودن که تصمیم می‬ ‫بیاین با جهشــی دیگه در زمان به ســال ‪ ۱۹۶۸‬در انگلســتان‬ ‫بیــش از بیســت هــزار‬ ‫گرفتن ما بچه ها‪ ،‬چی بخونیم‬ ‫بریــم‪ .‬جــان کریســتوفر‪ ،‬یــه علمــی تخیلــی نویــس مشــهور‬ ‫جلــد کتابــو تــو‬ ‫طریــق‬ ‫چی نخونیم‪ ،‬چی ببینیم‬ ‫دیگــه‪ ،‬ســه گانــه ی معروفشــو بــه نــام «ســه پایــه هــا»‬ ‫پدرم‬ ‫ما شــینا ی‬ ‫چی نببینیم‪ .‬زمانی‬ ‫تموم کرده‪ .‬این ســه گانه‪ ،‬تشــکیل شــده از ســه کتاب به‬ ‫بزرگــی کــه ســه‬ ‫که تلویزیون به‬ ‫نامهــای؛ «کــوه هــای ســفید»‪« ،‬شــهر طــا و ســرب»‬ ‫ناراحت‬ ‫پایــه دارن‪ ،‬بــر زمیــن‬ ‫ندرت فیلم‬ ‫و «برکــه ی آتــش»‪ .‬مــی خوایــن بدونیــن داســتانش‬ ‫شد و منو‬ ‫حکومــت مــی کنــن‪ .‬اشــغالگرا‬ ‫نشون‬ ‫چیــه؟ هیفــده ســال دیگــه بهتــون مــی گــم‪.‬‬ ‫بوسید‪ .‬منم که‬ ‫بوســیله ی کالهکهــای مخصوصــی‬ ‫ســال ‪ ،۱۹۸۵‬ولــی مــکان‪ ،‬همــون‬ ‫ســال‪،‬‬ ‫احساس خستگی‬ ‫ِ‬ ‫کــه در ســن چهــارده ســالگی رو ســر آدمــا‬ ‫انگلیســه‪ .‬بــی بــی ســی‪ ،‬دو جلــد اول «ســه‬ ‫شدیدی می کردم‪،‬‬ ‫مــی ذارن‪ ،‬اونــا رو کنتــرل مــی کنــن‪ .‬ایــن کالهکها‪،‬‬ ‫پایــه هــا» یعنــی‪« ،‬کوههــای ســفید» و‬ ‫کنارش دراز کشیدم‪ .‬قبل از‬ ‫بــا شستشــوی مغــزی‪ ،‬بــه انســانها تلقیــن مــی کنــن کــه‬ ‫«شــهر طــا و ســرب» رو بــه صــورت‬ ‫اینکه چشمام سنگین بشه‪،‬‬ ‫موجــودات فضایــی خــدان و ضدیــت بــا خدایــان هــم کــه ممنوعــه‪.‬‬ ‫ســریال درآورده‪ ،‬ولــی متاســفانه‬ ‫دیدم که کتابو برداشت و‬ ‫ویــل پارکــر‪ ،‬قهرمــان داســتان‪ ،‬پســر یــه آســیابانه کــه داره چهــارده‬ ‫بــرای قســمت ســوم‪« ،‬برکــه ی‬ ‫شروع کرد به خوندن‪.‬‬ ‫ســالش مــی شــه و بایــد تــو جشــن کالهــک گذاریــش شــرکت کنــه‪ .‬ولــی قبــل‬ ‫آتــش»‪ ،‬بودجــه ی کافــی نــداره‬ ‫می دونستم که اون‬ ‫از جشــن‪ ،‬غریبــه ای بــه دهکــده وارد مــی شــه و بــه ویــل مــی گــه کــه‬ ‫و ایــن قســمت هرگــز ســاخته‬ ‫تلــف‬ ‫اولین کتاب تخیلی‬ ‫مــی شــه کالهــک نذاشــت و بــا متجاوزیــن مبــارزه کــرد‪ .‬ولــی بــرای‬ ‫نمــی شــه ‪ ...‬چــه حیــف!‬ ‫کنــم و باید‬ ‫بود که می خوند‪.‬‬ ‫اینــکار‪ ،‬بایــد دهکــده شــو تــرک کنــه و بــه کوههــای ســفید‪ ،‬پناهــگاه‬ ‫ماجــرای ایــن ســریال در‬ ‫کتابــای مفیدتــری‬ ‫انقالبیــون بــره‪ .‬و البتــه ایــن تــازه آغــاز ماجراســت‪ ،‬ماجرایــی‬ ‫ســال ‪ ۲۰۸۹‬اتفــاق‬ ‫بخونــم‪ .‬بــه نظــرش اون کتابــا‬ ‫کــه بــه پیــروزی انســانها بــر موجــودات فضایــی مــی انجامــه‪.‬‬ ‫مــی افتــه‪ .‬موجــودات‬ ‫مشــتی دروغ بــودن‪ ،‬کــه ارزش خونــدن‬ ‫شــاید بگیــن‪« :‬خــب کــه چــی؟»‪ .‬کمــی صبــر کنیــن‪ ،‬بهتون‬ ‫فضایــی کــره ی‬ ‫نداشــتن‪ .‬چنــد روز قبلــش تلویزیــون فیلم سانســور‬ ‫ـتون‬ ‫مــی گــم‪ .‬حــاال مــی برمتــون بــه یــه روز گــرم تابسـ ِ‬ ‫زمیــن رو اشــغال‬ ‫شــده ی «فارنهایــت ‪ »۴۵۱‬رو نشــون داده بــود و مــن کــه‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۱‬تــو تهــران خودمــون‪ .‬تقریبــا دو ســال‬ ‫کــردن و از‬ ‫خیلــی از فیلمــش خوشــم اومــده بــود‪ ،‬کتابشــم از کتابخونــه گرفتــم و‬ ‫از انقــاب اســامی گذشــته و متعصبیــن مذهبــی‬ ‫خونــدم‪ .‬حــاالم دارم اونــو برمــی گردونــدم کتابخونــه‪ .‬ســر همیــن کتــاب بود که‬ ‫دارن روز بــه روز قویتــر می شــن‪ .‬من ســیزده‬ ‫می‬ ‫پــدرم دعــوام کــرد‪ .‬وقتــی رســیدم‪ ،‬دیــدم کــه تــو حیــاط کتابخونــه عــده ای جمــع‬ ‫ســالمه و دارم بــه طــرف کتابخونــه ی محله‬ ‫داد‪،‬‬ ‫شــدن و دو مــرد ریشــو‪ ،‬بــا ظاهــری اســامی‪ ،‬می خــوان تعــداد زیــادی از کتابای‬ ‫مــی رم‪ .‬حالــم کمــی گرفتــس‪ ،‬چــون روز‬ ‫برای بچه ها‬ ‫کتابخونــه رو وســط حیــاط اتیــش بزنــن‪ .‬یکــی از اونــا بــا دیــدن مــن کــه کتابــی‬ ‫قبلــش پــدرم دعــوام کــرده بــود‪ ،‬کــه‬ ‫تو مسجدا‪ ،‬فیلمایی رو‬ ‫دســتم بــود پرســید‪« :‬آهــای بچــه‪ ،‬اســم کتابــی کــه دســتته چیــه؟» مــن کــه بهتــزده‬ ‫زیــاد کتابــای تخیلــی نخونــم‪ .‬البتــه‬ ‫می ذاشتن که تلویزیون اجازه‬ ‫تــر از اونــی بــودم کــه بتونــم جــواب بــدم‪ ،‬آروم جلــد کتابــو نشــونش دادم‪ .‬اون مــرد‪،‬‬ ‫پــدرم خــودش‪ ،‬عاشــق کتــاب‬ ‫پخششونو نداشت‪ .‬ظاهرن شستشوی‬ ‫بــه لیســت بلنــد باالیــی کــه دســتش بــود نگاهــی کــرد و کتابــو از مــن گرفــت و‬ ‫خونــدن و فیلــم دیــدن بــود‪،‬‬ ‫مغزی کودکان‪ ،‬یکی از اولین اهداف هر حکومت‬ ‫انداخــت قاطــی کتابــای دیگــه‪ .‬بعــد کمی نفت روشــون پاشــید و کبریت کشــید‪.‬‬ ‫ولــی معتقــد بــود کــه‬ ‫دیکتاتوریه‪ .‬وقتی که اون مردای ریشو رفتن که کتابای‬ ‫دمــای کتــاب «فارنهایــت ‪ »۴۵۱‬بــه ‪ ۴۵۱‬درجــه ی فارنهایــت رســید و‬ ‫مــن نبایــد وقتمــو‬ ‫بیشتری برای آتیش زدن بیارن‪ ،‬به خودم اومدم‪ .‬بیلی رو که‬ ‫آتیــش گرفــت‪ .‬یــه پســر بچــه ی دیگــه‪ ،‬بــا ســه جل ِد «ســه پایه هــا» از‬ ‫بــا کتابــای‬ ‫اونجا بود برداشتم و کتاب «فارنهایت ‪ »۴۵۱‬رو که جلدش سوخته بود‪ ،‬از‬ ‫راه رســید‪ .‬کتــاب محبــوب بچگیهــام‪ ،‬کــه ســالی دو بــار مــی‬ ‫تخیلــی‬ ‫تو آتیش بیرون کشیدم‪ .‬آتیش کتابو خاموش کردم و به سمت خونه دویدم‪ ،‬آخه تازه‬ ‫خوندمشــون‪ .‬حــدس زدن اینکــه چــه بالیــی قــراره‬ ‫یادم افتاده بود که بترسم‪ .‬خونه که رسیدم‪ ،‬پدرم داشت روزنامه می خوند‪ .‬نفس نفس زنون‬ ‫ســر اون کتابــا هــم بیــاد‪ ،‬کار ســختی نبــود‪ .‬بــه‬ ‫کتاب جلد سوخته رو نشونش دادم و فریاد زدم‪« :‬چطور می تونی بگی که اینا همش دروغه؟» منو‬ ‫که در اون حال دید‪ ،‬بغلم کرد و ازم پرسید‪« :‬چی شده؟»‪ .‬منم با گریه همه ی ماجرا رو براش تعریف کردم‪.‬‬

‫‪12‬‬


15


‫انتقــاد تنــد پرویــز پرســتویی‬ ‫بــه نویــد محمــدزاده‬

‫بــود خــوب شــد بــه مــن جایــزه‬ ‫ندادنــد‪ ،‬آنهایــی کــه ســیمرغ‬ ‫گرفته‌انــد کجــا هســتند‪ .‬هــر موقــع‬ ‫اراده کنــم ســیمرغ می‌گیــرم‪ .‬ایــن‬ ‫ادعــا از ســوی کســی کــه یــک‬ ‫کار کــرده‪ ،‬خیلــی اســفناک اســت‪.‬‬ ‫آقــای انتظامــی بــا ‪ 90‬ســال ســن‬ ‫چنیــن ادعایــی را نــدارد‪ .‬خیلــی‬ ‫راحــت یــک کار می‌کنیــم‪ ،‬دیگــر‬ ‫خــدا را بنــده نیســتیم و حرمــت‬ ‫نمی‌گذاریــم‪ .‬فکــر می‌کنیــم علــی‬ ‫آبــاد هــم شــهری اســت امــا نــه‬ ‫یــک ده کــوره بیشــتر نیســت‪ .‬بــه‬

‫ســازمان «پشــتوانه ملــی هنرهــای‬ ‫آمریــکا» بــه مــن ارائــه شــد‪،‬‬ ‫سپاســگزارم‪ .‬امــا در عیــن حــال بر‬ ‫ایــن بــاورم کــه حضــور مــن بــرای‬ ‫جلــب توجــه عمــوم مــردم بــه کهنـه‌‬ ‫ســربازان و تــاش بــرای فراهــم‬ ‫کــردن امکانــات زندگــی بــرای‬ ‫آن‌هــا تاثیرگذارتــر خواهــد بــود‪».‬‬ ‫دیلی‌میــل پنجشــنبه ‪ ۲۵‬آذر‬ ‫گــزارش کــرده بــود کــه ترامــپ‬ ‫قصــد دارد کــه باالتریــن پشــت‬ ‫مدیریتــی در بخــش هنــری دولــت‬ ‫را بــه سیلوســتر اســتالونه بســپارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اســتالونه در همــان‬ ‫زمــان ایــن خبــر را رد کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســازمان «پشــتوانه ملــی هنرهــای‬ ‫آمریــکا» مســئول توزیــع‬ ‫کمک‌هــای مالــی دولتــی در‬ ‫ســازمان‌های مختلــف هنــری‬

‫اســت‪ .‬این ســازمان در ســال‌های‬ ‫دهــه ‪ ۹۰‬هــدف حمــات شــدید‬ ‫جمهوری‌خواهــان بــود امــا‬ ‫در هــر صــورت بــه حیــات‬ ‫خــود ادامــه داد‪ .‬بودجــه‬ ‫ســاالنه ســازمان «پشــتوانه‬ ‫ملــی هنرهــای آمریــکا»‬ ‫‪ ۱۴۸‬میلیــون دالر اســت‪.‬‬ ‫در هــر صــورت اگــر‬ ‫اســتالونه پیشــنهاد ترامــپ را‬ ‫بپذیــرد‪ ،‬نخســتین بازیگــری‬ ‫خواهــد بــود کــه پــس از جیــن‬ ‫الکســاندر بــر مســند ریاســت‬ ‫ایــن ســازمان قــرار می‌گیــرد‪.‬‬ ‫الکســاندر بیــن ســال‌های‬ ‫‪ ۱۹۹۳‬تــا ‪ ۱۹۹۷‬مدیریــت‬ ‫ســازمان «پشــتوانه ملــی هنــر‬ ‫آمریــکا» را برعهــده داشــت‪.‬‬

‫پرویــز پرســتویی در بخشــی از‬ ‫یــک مصاحبــه واکنــش تنــدی‬ ‫نســبت بــه صحبــت هــای نویــد‬ ‫محمــدزاده دربــاره ســیمرغ‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر نشــان داد‪.‬‬ ‫پرســتویی کــه خــود رکــوردار‬ ‫دریافــت ســیمرغ اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫چنــدی پیــش مصاحبه‌ایــی را از‬ ‫آدمــی دیــدم کــه جایــزه‌اش را بــه‬ ‫عطــاران داده بودنــد و بــا خوانــدن‬ ‫آن دود از ســرم بلنــد شــد‪ .‬گفتــه‬

‫پاســخ راکی بــه پیشــنهاد‬ ‫دونالــد ترامــپ چیســت؟‬ ‫بازیگــر «اولین خون» یکشــنبه‬ ‫‪ ۲۹‬آذر در بیانیــه‌ای دربــاره‬ ‫پیشــنهاد دونالــد ترامــپ دربــاره‬ ‫مدیریــت ســازمان «پشــتوانه‬ ‫ملــی هنرهــای آمریــکا»‬ ‫توضیحاتــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه آمــده اســت‪:‬‬ ‫«از اینکــه پیشــنهاد مدیریــت‬

‫‪14‬‬

‫گــزارش ســام ســینما‪ ،‬نویــد محمــد‬ ‫زاده در ســی و دومیــن دوره‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر بــا کســب‬ ‫کامــل آرای داوران بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد‬ ‫بــرای کســب ســیمرغ انتخــاب‬ ‫شــد‪.‬اما بــه علــت فشــار گــروه‬ ‫هایــی خــارج از ســینما ایــن جایــزه‬ ‫بــه رضــا عطــاران اهــدا شــد‪.‬‬

‫شهرزاد تعطیل شد‬ ‫براســاس شــنیده هــای خبرنــگار ســینماپرس‪ ،‬تولیــد فصــل دوم‬ ‫ســریال شــهرزاد پــس از حواشــی بــه وجــود آمــده توســط تهیــه‬ ‫کننــده و ســرمایه گــذار ایــن ســریال بــه علــت مســائل مالــی و‬ ‫عــدم تــوان پرداخــت دســتمزد عوامــل و بازیگــران متوقــف شــد‪.‬‬ ‫در حالی که تولید ســریال شــهرزاد به نیمه راه رســیده بود و حتی حســن‬ ‫فتحــی از ادامــه تولیــد ایــن ســریال بــرای پخــش در شــبکه نمایــش خانگی‬ ‫خبــر داده بــود‪ ،‬ظاهــرا مســائل مالــی و عــدم تــوان پرداخــت دســتمزد‬ ‫عوامــل و بازیگــران پــروژه ســریال شــهرزاد را تعطیــل کــرده اســت‪.‬‬


17


‫ایــن روزهــا بــا‬ ‫آقــای‬ ‫حرف‌هــای‬ ‫مهــران مدیــری جنجالــی‬ ‫در فضــای مجــازی بــه پــا‬ ‫شــد‪ ،‬امــا مــن فکــر می‌کنــم‬ ‫اصالح‌طلب‌هــا نبایــد‬ ‫خیلــی بــه ایشــان بهــا‬ ‫بدهنــد؛ ایــن درســت که‬ ‫آقــای مهــران مدیــری‬ ‫کمدیــن و طنزپــرداز‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی فکــر نمی‌کنــم‬ ‫کســی ایشــان را از نظــر‬ ‫سیاســی و جهت‌گیری‌هایــش‬ ‫در ایــن بــاره جــدی بگیــرد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه موضعــی‬ ‫کــه ایشــان دربــاره تیــم‬ ‫مذاکره‌کننــده گرفتــه و توهینــی‬ ‫کــه بــه آقــای ظریــف کــرده‪،‬‬ ‫خیلــی تأســف‌برانگیز اســت‪.‬‬ ‫باید برویم و مســتقیم از ایشــان‬ ‫بپرســیم کــه شــما خــودت چقدر‬ ‫جســارت و جــرات سیاســی‬ ‫داری؟ یــا اینکــه شــهامت‬ ‫سیاســی داری کــه بــه پاســبان‬ ‫ســر کوچــه‌ات دیــر ســام‬

‫نقد‬ ‫صادق زیباکالم‬ ‫از‬ ‫مهران مدیری‬

‫کنــی؟ این‌قــدر جســارت و شــهامت‬ ‫سیاســی داری کــه یــک هــزارم‬ ‫آنچــه را کــه بــه ظریــف گفتــی‬ ‫بتوانــی بــه یــک اصولگــرای دســته‬ ‫ســوم‪ ،‬چهــارم‪ ،‬پنجــم بگویــی؟‬ ‫آن‌قدر جســارت و شــهامت سیاســی‬ ‫داری کــه بتوانــی بــه پیش‌نمــاز‬ ‫محلــه‌ات دیــر ســام کنــی؟‬ ‫همــه مــا پاســخ آقــای مدیــری‬ ‫بــه ایــن پرســش‌ها را می‌دانیــم‪.‬‬ ‫همــه می‌دانیــم کــه جســارت و‬

‫شــهامت ایشــان در چــه حــد و‬ ‫انــدازه‌ای اســت‪ .‬همــه می‌دانیــم‬ ‫کــه ایشــان جــرات نمی‌کنــد بــه‬ ‫پاســبان ســر کوچــه یــا پیش‌نمــاز‬ ‫محلــه‌اش دیــر ســام کنــد‪ .‬همــه‬ ‫می‌دانیــم کــه ایشــان جــرات‬ ‫نمی‌کنــد بــه یــک اصولگــرای‬ ‫دســته ســوم‪ ،‬چهــارم‪ ،‬یــا حتــی‬ ‫دســته پنجــم کوچک‌تریــن اســائه‬ ‫ادبــی کنــد‪ .‬ولــی اینکــه ایشــان بــه‬ ‫خــودش اجــازه می‌دهــد بــه دکتــر‬ ‫محمدجــواد ظریــف این‌گونــه‬ ‫اهانــت کنــد‪ ،‬نشــان می‌دهــد کــه‬ ‫چقــدر آدم فرصت‌طلبــی اســت‪.‬‬ ‫چقــدر نــان بــه نــرخ ولــی چــاره‌ای‬ ‫نــدارم‪ .‬آقــای مدیــری بــرای‬ ‫اصحــاب قــدرت و اصولگرایــان‬ ‫خوش‌رقصــی می‌کنــد کــه‬ ‫خیلــی عرصــه را بــه او تنــگ‬ ‫نکننــد و او را خــودی بگیرنــد‪.‬‬ ‫در مــورد اینکــه آقــای مهــران‬ ‫مدیــری روی خــط یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونــی آمــد و حــرف خــودش‬ ‫را توجیــه کــرد و گفــت منظــورش‬ ‫آقــای ظریــف و تیــم مذاکره‌کننــده‬

‫گپی با هنرمندان لندن‪ ،‬این شماره با شهروز‬

‫طبــق معمــول مصاحبــه هــا‬ ‫لطفــا خودتــان را معرفــي‬ ‫ـال‬ ‫ـد سـ‬ ‫ـد چنـ‬ ‫ـد و بگوييـ‬ ‫كنيـ‬ ‫اســت ســاكن لندن هســتيد ؟‬

‫ســام ميكنــم خدمــت شــما و‬ ‫دوســتداران مجلــه ي هفــت‪.‬‬ ‫اميــدوارم كــه حــال همگــي‬ ‫شــما خــوب باشه‪.‬اســم مــن‬ ‫شــهروز رســتمي هســت و ‪٨‬‬ ‫ســال هســت كــه در انگلســتان‬ ‫زندگــي ميكنــم كــه ‪ ٤‬ســالش‬ ‫را ســاكن لنــدن هســتم‪.‬‬

‫از كــي وكجــا بــه موزيــك‬ ‫عالقــه منــد شــديد‬ ‫وازكــي كار موزيــك را‬ ‫حرفــه اي آغــاز كرديــد؟‬

‫همانطــور كــه ميدانيــد كســاني‬ ‫كــه وارد دنيــاي هنــر ميشــوند‬ ‫از ســنين كــم ايــن عالقــة را در‬ ‫خــود حــس ميكننــد و مــن هــم‬ ‫از ايــن قاعــده مســتثني نبــوده‬ ‫ام ‪.‬خانــواده ي مــن موســيقي‬ ‫را دوســت داشــتند و مــن هــم‬ ‫از ســن ‪ ٧ ،٦‬ســالگي عالقــه‬ ‫ي زيــادي بــه موزيــك گــوش‬ ‫كــردن داشــتم و خــوب يــادم‬ ‫هســت اوليــن اهنــگ و صدايي‬ ‫كــه روي مــن تاثيــر بســياري‬ ‫گذاشــت ‪ ،‬اهنــگ كويــر بــا‬ ‫صــداي خانــم گوگــوش بــود و‬ ‫مــن از همــان ســالها بــا اهنــگ‬ ‫ســازها‪،‬ترانه نويســان و حتــي‬ ‫تنظيــم كننــدگان آثــار آشــنا‬ ‫شــدم و هميشــه دوســت داشــتم‬ ‫بدانــم كــه چــه كســاني ايــن‬ ‫همــه زيبايــي را خلــق كردنــد‪.‬‬ ‫كســاني ماننــد‪ :‬واروژان‬ ‫بزرگ‪،‬بابــك بيات‪،‬منفــرد‬ ‫زاده‪،‬پرويزمقصدي‪،‬فريــد‬ ‫زوالند‪،‬اندرانيــك و‬

‫‪16‬‬

‫‪ ....‬و اقايــان شــهريار قنبري‪،‬ايــرج‬ ‫جنتــي اعطايــي‪،‬اردالن ســرفراز‬ ‫و منصــور تهراني‪،‬خانــم زويــا‬ ‫زاكاريــان و‪...‬و صداهايــي مثــل‬ ‫ابــي بزرگ‪،‬داريوش عزيــز و بانو‬ ‫گوگــوش و زنــده يــاد هايــده و باقــي‬ ‫بــزرگان از آن عصــر طالئــي‬ ‫روي مــن تأثيــر بِــه ســزايي داشــتند‬ ‫و همچنــان دارنــد‪.‬در هميــن ســالها‬ ‫بــود كــه بــا خواننــده ايــي آشــنا شــدم‬ ‫كــه همچنــان هــم جــزو طرفتارهاي‬ ‫پــرو پــا قــرص ايشــون هســتم و ان‬ ‫شــخص آقــاي ابــي عزيــز بــود‪.‬‬ ‫خــوب يــادم هســت ده ســالم بــود‬ ‫كــه اهنــگ كلبــه ي مــن ( آه يكــي‬ ‫بــود يكــي نبــود ) از آقــاي ابــي را‬ ‫بــراي هــم كالســي هايــم ميخوانــدم‬ ‫و چقــدر دوســتانم مــرا تشــويق‬ ‫ميكردنــد و ‪ ١٤‬ســاله بــودم كــه‬ ‫بالخــره بــا اصــرار فراوانــم پــدرم‬ ‫كيبــوردي را برايــم خريــد و از‬ ‫همــان روز تــا هــم اينــك كــه ‪١٥‬‬ ‫ســال مــي گــذرد موزيــك ‪ ،‬كيبــورد‬ ‫و خوانــدن جــزوي از زندگــي‬ ‫مــن شــد و از مــن جــدا نشــد‪.‬‬

‫مــي آمــدم و دليــل نوازندگــي در‬ ‫رســتوران ايــن بــود كه نميخواســتم‬ ‫شــرايط زندگــي در اينجــا مــرا از‬ ‫موزيــك و عالقــه ام دور كنــد‪.‬‬

‫ـراد‬ ‫ـه افـ‬ ‫ـي كـ‬ ‫ـراي أنجمنـ‬ ‫ـما بـ‬ ‫شـ‬ ‫ـم‬ ‫ـد هـ‬ ‫ـگاه داري ميكنـ‬ ‫ـن را نـ‬ ‫مسـ‬ ‫ـي‬ ‫ـه اساسـ‬ ‫ـد چـ‬ ‫ـي ميكنيـ‬ ‫هنرنمايـ‬ ‫داريــد ؟ايــن كار بــراي مــن فقــط‬

‫و فقــط جنبــه ي احساســي دارد‬ ‫و مثــل يــك اداي ديــن اســت‪.‬من‬ ‫خــودم را عضــوي از آن خانــواده‬ ‫ميدانــم و در كل دوســت دارم كــه‬ ‫آنهــا را شــاد ببينــم و ايــن مهــم‬ ‫وظيفــه ي مــن و امثــال مــن اســت‬ ‫كــه حكــم فرزنــدان آنــان را داريــم‪.‬‬

‫آيــا درامــد زندگــي شــما‬ ‫هميــن كار اســت يــا ايــن‬ ‫كار كفــاف مخــارج زندگــب‬ ‫تــان را نميدهــد و مجبوريــد‬ ‫شــغل ديگــري داشــته باشــيد ؟‬

‫خيــر متاســفانه ايــن كار بــه‬ ‫تنهايــي در خــارج از ايــران كفــاف‬ ‫مخــارج زندگــي را نميدهــد و همــه‬ ‫ي مــا مجبوريــم در كنــار ايــن كار‬ ‫شــغل ديگــري هــم داشــته باشــيم‪.‬‬

‫ـده‬ ‫ـتر خواننـ‬ ‫ـان را بيشـ‬ ‫ـما خودتـ‬ ‫شـ‬ ‫ميدانيــد يــا موزيســين ؟‬

‫خاصــي‬ ‫مطلــب‬ ‫اگــر‬ ‫داريــد بــا خواننــدگان‬ ‫هفــت در ميــان بگذاريــد؟‬

‫را شــروع كرديــد وچــرا؟‬

‫ممنــون از وقتــي كــه در‬ ‫اختيــار مــا قــرار داديــد ‪.‬‬

‫جــواب ايــن ســؤال بــرأي مــن‬ ‫كمــي مشــكل اســت چــرا كــه بــا‬ ‫نوازندگــي حــس خوانندگــي در‬ ‫مــن رشــد كــرد و بــا خوانندگــي‬ ‫حــس نوازندگــي مــن ‪ ،‬مــن يــك‬ ‫ميوزيشــن خواننــده هســتم كــه هيــچ‬ ‫گاه ســازش ازش جــدا نميشــه‪.‬‬ ‫از چــه زمانــي كار در رســتوران‬

‫از زمانــي كــه وارد لنــدن شــدم‬ ‫نوازندگي در رســتوران را شــروع‬ ‫كــردم و قبــل از آن نيــز كــم و بيــش‬ ‫بــراي اجــراي برنامــه هــا بــه لنــدن‬

‫موزيــك جــان مــن اســت و حتــي‬ ‫يــك لحظــه نميتوانــم بــه نبــودش‬ ‫فكــر كنــم و بــراي هميــن موزيك را‬ ‫بــا تمــام عشــقم ادامــه داده ام ولــي‬ ‫خــوب همانطــور كــه ميدانيــد ايــن‬ ‫كار بــه خــودي خــود باعــث كســب‬ ‫درامــد كوچيكــي نيــز ميشــود‪.‬‬ ‫سپاســگزارم از شــما و‬ ‫خواننــدگان مجلــه ي هفــت‪.‬‬ ‫بــراي همــه آرزوي ســامتي‬ ‫و موفقيــت روز افــزون دارم‪.‬‬

‫نبــوده هــم بایــد بگویــم‪ ،‬ایشــان‬ ‫هنــوز فکــر می‌کنــد در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬بیــن جوانــان و بیــن‬ ‫اقشــار تحصیلکــرده محبوبیــت‬ ‫زیــادی دارد‪ .‬بــرای همیــن هــم‬ ‫اتفاقــی کــه در فضــای مجــازی‬ ‫افتــاد باعــث شــد آقــای مهــران‬ ‫مدیــری کــه آدم زرنــگ و تیــزی‬ ‫هــم هســت‪ ،‬متوجــه شــود چــه گاف‬ ‫بزرگــی داده‪ .‬می‌تــوان گفــت آقــای‬ ‫مدیــری اصــاً توقــع برخــوردی‬ ‫کــه در فضــای مجــازی و از‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی دیــد‬ ‫نداشــت‪ .‬بنابرایــن ایــن مســئله‬ ‫موجــب شــد در اولیــن فرصــت‬ ‫درصــدد توجیــه کارش بربیایــد‪...‬‬


19


‫تلفن سفارش آگهی در مجله هفت‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫‪075212 44977 . 0779000 5050‬‬


Profile for SK Graphic Design Ltd.

Seven Journal Issue 2  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Seven Journal Issue 2  

The First English-Persian Art Journal in UK.

Advertisement