Page 1


‫سینما‬

‫‪Cinema‬‬

‫سعیده محمد زاده‬

‫‪Saiedeh mohammad zadeh‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | APRIl 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫اگــر از جملــه طرفــداران پروپاقــرص آثــار کمــدی تلــخ بــا تــم وحشــت در ســینما هســتید‬

‫بــدون شــک میدانیــد کــه بــرای خلــق یــک عنــوان جــذاب در ایــن ســبک حتمــا بــه‬

‫‪4‬‬

‫ـت‬ ‫ـم را در نهایـ‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـوند‪ .‬ایـ‬ ‫ـا میشـ‬ ‫ـره رهـ‬ ‫ـان باالخـ‬ ‫ـتن کودکانشـ‬ ‫از کشـ‬

‫یــک هیــوال یــا روح بــرای ترســاندن نیــازی نیســت بلکــه تنهــا بــا یــک خالقیــت کوچــک‬

‫ـی‬ ‫ـد پیامـ‬ ‫ـنش میتوانـ‬ ‫ـدی و گاه اکشـ‬ ‫ـای کمـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـام صحنـ‬ ‫ـار تمـ‬ ‫و در کنـ‬

‫میتــوان فیلــم هایــی بــا درجــه کیفــی بــاال تولیــد کــرد‪ .‬پــدر و مــادر یکــی از ایــن‬

‫ـه‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـوان دانسـ‬ ‫ـودک و نوجـ‬ ‫ـن کـ‬ ‫ـرای مخاطبیـ‬ ‫ـار بـ‬ ‫ـی اینبـ‬ ‫اخالقـ‬

‫عناویــن اســت کــه بــه کارگردانــی برایــان تیلــور ســال گذشــته منتشــر شــد و توانســت‬

‫ـد‬ ‫ـی توجه ای باشـ‬ ‫ـر از بـ‬ ‫ـد بهتـ‬ ‫ـوب میتوانـ‬ ‫ـار خـ‬ ‫ـکر و رفتـ‬ ‫ـی تشـ‬ ‫کمـ‬

‫جوایــزی را نیــز کســب کنــد‪ .‬بــا بررســی ایــن عنــوان جــذاب همراهمــان باشــید‪.‬‬

‫ـاد روبرو‬ ‫ـواده ای شـ‬ ‫ـا خانـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـورت اسـ‬ ‫ـن صـ‬ ‫ـا در ایـ‬ ‫و تنهـ‬

‫ـه‬ ‫ـینمایی کـ‬ ‫ـت‪ .‬سـ‬ ‫ـخ دانسـ‬ ‫ـدی تلـ‬ ‫ـت و کمـ‬ ‫ـینمای وحشـ‬ ‫ـوآوری در سـ‬ ‫ـال نـ‬ ‫ـوان سـ‬ ‫ـال ‪ 2017‬را میتـ‬ ‫سـ‬

‫خواهنــد شــد‪ .‬هرچنــد کــه فیلــم در بخشــهایی هماننــد‬

‫ـتر از‬ ‫ـد و بیشـ‬ ‫ـیم کنـ‬ ‫ـود ترسـ‬ ‫ـرای خـ‬ ‫ـدی بـ‬ ‫ـت راه جدیـ‬ ‫ـال توانسـ‬ ‫ـری حـ‬ ‫ـه گـ‬ ‫ـالها کلیشـ‬ ‫ـس از سـ‬ ‫پـ‬

‫ـا‬ ‫ـیقی بـ‬ ‫ـن و موسـ‬ ‫ـتوری الیـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـش کلـ‬ ‫ـف در پوشـ‬ ‫ضعـ‬

‫ـهور‬ ‫ـی مشـ‬ ‫ـز زمانـ‬ ‫ـادر نیـ‬ ‫ـدر و مـ‬ ‫ـد‪ .‬پـ‬ ‫ـتفاده کنـ‬ ‫ـناختی اسـ‬ ‫ـوب روانشـ‬ ‫ـت در چهارچـ‬ ‫ـن وحشـ‬ ‫مضامیـ‬

‫ـادر در نهایت جز‬ ‫ـدر و مـ‬ ‫ـا پـ‬ ‫ـود امـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـکالتی مواجـ‬ ‫مشـ‬

‫ـا یک‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـان میدهـ‬ ‫ـی نشـ‬ ‫ـروف را درحالـ‬ ‫ـج معـ‬ ‫ـکالس کیـ‬ ‫ـی نیـ‬ ‫ـر تبلیغاتـ‬ ‫ـک تریلـ‬ ‫ـه در یـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫شـ‬

‫آثــار خــوب کمــدی تلــخ قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬

‫ـود تا‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـاه کافـ‬ ‫ـپ کوتـ‬ ‫ـن کلیـ‬ ‫ـدود‪ .‬همیـ‬ ‫ـودش میـ‬ ‫ـدان خـ‬ ‫ـال فرزنـ‬ ‫ـه دنبـ‬ ‫ـو بـ‬ ‫چاقـ‬

‫ـه‬ ‫ـرد و اینگونـ‬ ‫ـورت بگیـ‬ ‫ـم صـ‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـرای ایـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـات مردمـ‬ ‫ـدی از تبلیغـ‬ ‫ـوج جدیـ‬ ‫مـ‬

‫ـم‬ ‫ـتان فیلـ‬ ‫ـود‪ .‬داسـ‬ ‫ـروف شـ‬ ‫ـدود معـ‬ ‫ـن حـ‬ ‫ـا ایـ‬ ‫ـت تـ‬ ‫ـم توانسـ‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـه ایـ‬ ‫ـود کـ‬ ‫بـ‬

‫ـد در ظاهر‬ ‫ـه هرچنـ‬ ‫ـواده کـ‬ ‫ـک خانـ‬ ‫ـود‪ .‬یـ‬ ‫ـاز میشـ‬ ‫ـی آغـ‬ ‫ـش خاصـ‬ ‫ـا آرامـ‬ ‫ـدا بـ‬ ‫ابتـ‬

‫ـان نمی‌بینند‬ ‫ـب فرزندانشـ‬ ‫ـی از جانـ‬ ‫ـع محبتـ‬ ‫ـا در واقـ‬ ‫ـتند امـ‬ ‫ـر هسـ‬ ‫ـق یکدیگـ‬ ‫عاشـ‬

‫ـی در‬ ‫ـروز معمولـ‬ ‫ـس از یکـ‬ ‫ـوند‪ .‬پـ‬ ‫ـه میشـ‬ ‫ـان مواجـ‬ ‫ـی آنـ‬ ‫ـی توجهـ‬ ‫ـا بـ‬ ‫ـدام بـ‬ ‫و مـ‬

‫ـی‬ ‫ـه صورتـ‬ ‫ـن بـ‬ ‫ـام والدیـ‬ ‫ـه تمـ‬ ‫ـوند کـ‬ ‫ـه میشـ‬ ‫ـودکان متوجـ‬ ‫ـان کـ‬ ‫ـه ناگهـ‬ ‫مدرسـ‬

‫ـه‬ ‫ـز درهای مدرسـ‬ ‫ـس نیـ‬ ‫ـد و پلیـ‬ ‫ـده انـ‬ ‫ـر شـ‬ ‫ـه حاضـ‬ ‫ـل مدرسـ‬ ‫ـه وار در مقابـ‬ ‫دیوانـ‬

‫ـی از والدین‬ ‫ـه یکـ‬ ‫ـود کـ‬ ‫ـذاب میشـ‬ ‫ـی جـ‬ ‫ـه زمانـ‬ ‫ـا قضیـ‬ ‫ـته‪ .‬امـ‬ ‫ـه داشـ‬ ‫ـته نگـ‬ ‫را بسـ‬

‫ـس‬ ‫ـا پـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـام بچـ‬ ‫ـد و تمـ‬ ‫ـودرو میکشـ‬ ‫ـد خـ‬ ‫ـته کلیـ‬ ‫ـا دسـ‬ ‫ـودش را بـ‬ ‫ـد خـ‬ ‫فرزنـ‬

‫ـی‬ ‫ـر نامطلوبـ‬ ‫ـث تاثیـ‬ ‫ـوج باعـ‬ ‫ـک مـ‬ ‫ـرا یـ‬ ‫ـد‪ .‬ظاهـ‬ ‫ـرار میکننـ‬ ‫ـه فـ‬ ‫ـدن صحنـ‬ ‫از دیـ‬

‫ـی‬ ‫ـه در مدتـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـان را میکننـ‬ ‫ـاش خودشـ‬ ‫ـام تـ‬ ‫ـا تمـ‬ ‫ـده و آنهـ‬ ‫ـن شـ‬ ‫ـر والدیـ‬ ‫بـ‬

‫ـبختی را‬ ‫ـم خوشـ‬ ‫ـره طعـ‬ ‫ـود باالخـ‬ ‫ـودکان خـ‬ ‫ـتن کـ‬ ‫ـا کشـ‬ ‫ـاعت بـ‬ ‫ـر از ‪ 24‬سـ‬ ‫کمتـ‬

‫ـدند‪.‬‬ ‫ـی بهره شـ‬ ‫ـردی از آن بـ‬ ‫ـس از دوران مجـ‬ ‫ـه از پـ‬ ‫ـبختی ای کـ‬ ‫ـند‪ .‬خوشـ‬ ‫بچشـ‬

‫ـان‬ ‫ـه جهـ‬ ‫ـرود کـ‬ ‫ـمار میـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـم هایـ‬ ‫ـته فیلـ‬ ‫ـادر از آن دسـ‬ ‫ـدر و مـ‬ ‫ـع پـ‬ ‫درواقـ‬

‫مجلــه هفــت هیــج مســئولیتی در قبــال‬ ‫محتــوای آگهــی هــا نــدارد‪ .‬لطفــا هنــگام‬ ‫داد و ســتد‪ ،‬اطمینــان الزم را از صحــت‬ ‫ادعــای آگهــی دهنــدگان بــه دســت آوریــد‪.‬‬ ‫مجلــه هفــت بــه هیــچ گــروه و دســته‬ ‫سیاســی و مذهبــی وابســته نیســت‪.‬‬ ‫هرگونــه کپــی بــرداری از طراحــی‪ ،‬آگهــی‬ ‫هــا و مطالــب مجلــه مســتلزم اجــازه از‬ ‫ناشــر مــی باشــد و پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬

‫ـعی‬ ‫ـوع سـ‬ ‫ـک موضـ‬ ‫ـه یـ‬ ‫ـه بهانـ‬ ‫ـد و بـ‬ ‫ـر میکشـ‬ ‫ـه تصویـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـکلی موازیانـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫را بـ‬

‫میکنــد ســختی هــای یــک شــغل بــزرگ را بــه مخاطــب بفهمانــد یعنــی‬

‫ـعی میکند‬ ‫ـد سـ‬ ‫ـدی ماننـ‬ ‫ـی کمـ‬ ‫ـا روایتـ‬ ‫ـم بـ‬ ‫ـد فیلـ‬ ‫ـودن‪ .‬هرچنـ‬ ‫ـادر بـ‬ ‫ـدر و مـ‬ ‫پـ‬

‫ـان‬ ‫ـه دانستشـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـاوی نکاتیسـ‬ ‫ـک حـ‬ ‫ـا بدون شـ‬ ‫ـد امـ‬ ‫ـرگرم کنـ‬ ‫ـب را سـ‬ ‫مخاطـ‬

‫ـم‬ ‫ـط فیلـ‬ ‫ـد‪ .‬در اواسـ‬ ‫ـواده بکنـ‬ ‫ـن خانـ‬ ‫ـط بیـ‬ ‫ـه روابـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـک فراوانـ‬ ‫ـد کمـ‬ ‫میتوانـ‬

‫ـه‬ ‫ـواده بـ‬ ‫ـدر خانـ‬ ‫ـد پـ‬ ‫ـده انـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـواده زندانـ‬ ‫ـن خانـ‬ ‫ـاش در زیرزمیـ‬ ‫ـرادرش جـ‬ ‫ـی و بـ‬ ‫ـه کارلـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫زمانـ‬

‫ـه‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـه راحتـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـئولیتی‪ .‬دورانـ‬ ‫ـه مسـ‬ ‫ـت و نـ‬ ‫ـدی داشـ‬ ‫ـه فرزنـ‬ ‫ـه نـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـر میکنـ‬ ‫ـی فکـ‬ ‫دوران خوشـ‬

‫ـاد کنند‬ ‫ـادی ایجـ‬ ‫ـر زیـ‬ ‫ـد دردسـ‬ ‫ـه میتواننـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـت از کودکانـ‬ ‫ـه حفاظـ‬ ‫ـت و دغدغـ‬ ‫ـگذرانی میپرداخـ‬ ‫خوشـ‬

‫ـدرش را‬ ‫ـین پـ‬ ‫ـاش ماشـ‬ ‫ـه جـ‬ ‫ـم کـ‬ ‫ـی میرویـ‬ ‫ـه زمانـ‬ ‫ـری بـ‬ ‫ـک دیگـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫ـا فلـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـی بعـ‬ ‫ـا مدتـ‬ ‫ـود‪ .‬امـ‬ ‫نبـ‬

‫‪CONTACT US:‬‬ ‫‪Te: 020707 83956‬‬ ‫‪07790 005050 | 075212 44977‬‬ ‫‪E: Info@skgraphic.design‬‬ ‫‪W: www.skgraphic.design‬‬ ‫‪Publish by: SK Graphic Design Ltd‬‬ ‫‪Chief Editor: Daryoush Rezvani‬‬ ‫‪Graphic Design: Sahar Khajeh‬‬ ‫)‪Consultant: Mansingh (aka Jaipal‬‬

‫‪All‬‬ ‫‪rights‬‬ ‫‪reserved‬‬ ‫‪by‬‬ ‫‪SK GRAPHIC DESIGN LTD.‬‬ ‫‪No part of this publication in‬‬‫‪clude designs and contents may‬‬ ‫‪be reproduced, stored in a re‬‬‫‪trieval system or transmitted by‬‬ ‫‪any means electronic,mechani‬‬‫‪cal or by photocopying without‬‬ ‫‪prior permission of the publisher.‬‬

‫ـام‬ ‫ـه اتمـ‬ ‫ـار بـ‬ ‫ـه آثـ‬ ‫ـوان از اینگونـ‬ ‫ـن عنـ‬ ‫ـا چندیـ‬ ‫ـال ‪ 2017‬را بـ‬ ‫ـوود سـ‬ ‫ـد‪ .‬هالیـ‬ ‫ـر میکنـ‬ ‫ـاک پـ‬ ‫ـا خـ‬ ‫بـ‬

‫ـادی بـ‬ ‫ـباهت زیـ‬ ‫ـادر شـ‬ ‫ـدر و مـ‬ ‫ـال پـ‬ ‫ـن حـ‬ ‫ـا ایـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـاند کـ‬ ‫رسـ‬ ‫ـوا‬ ‫ـه در محتـ‬ ‫ـت چـ‬ ‫ـا ‪ babysitter‬داشـ‬ ‫ـه‬ ‫ـوع ارائـ‬ ‫ـر از موضـ‬ ‫ـدی تـ‬ ‫ـی جـ‬ ‫ـه ‪ mom and dad‬روایتـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـم هرچنـ‬ ‫ـی فیلـ‬ ‫ـم کلـ‬ ‫ـه تـ‬ ‫و چـ‬

‫ـت‬ ‫ـه زامبی هایی اسـ‬ ‫ـن بـ‬ ‫ـاد والدیـ‬ ‫ـباهت زیـ‬ ‫ـر شـ‬ ‫ـن اثـ‬ ‫ـورد ایـ‬ ‫ـی درمـ‬ ‫ـه جالبـ‬ ‫ـد‪ .‬نکتـ‬ ‫میدهنـ‬ ‫ـی‬ ‫ـوراک اولـ‬ ‫ـه خـ‬ ‫ـاوت کـ‬ ‫ـن تفـ‬ ‫ـا ایـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـود میگردنـ‬ ‫ـه خـ‬ ‫ـال طعمـ‬ ‫ـه دنبـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـه حریصانـ‬ ‫کـ‬ ‫ـوز هم‬ ‫ـن هنـ‬ ‫ـادر والدیـ‬ ‫ـدر و مـ‬ ‫ـم پـ‬ ‫ـد در فیلـ‬ ‫ـودش!! هرچنـ‬ ‫ـد خـ‬ ‫ـری فرزنـ‬ ‫ـان و دیگـ‬ ‫انسـ‬ ‫ـس‬ ‫ـه پـ‬ ‫ـتند کـ‬ ‫ـم هسـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـال دلگرمـ‬ ‫ـدام درحـ‬ ‫ـد و مـ‬ ‫ـری دارنـ‬ ‫ـدرت تصمیمگیـ‬ ‫قـ‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


‫گزارش‬

‫‪Report‬‬

‫داریوش رضوانی‬

‫‪Daryoush rezvani‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | APRIL 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫ـد‪.‬‬ ‫ـل کنـ‬ ‫ـی عمـ‬ ‫ـر از دی سـ‬ ‫ـدم جلوتـ‬ ‫ـد قـ‬ ‫ـینما چنـ‬ ‫ـم و سـ‬ ‫ـای فیلـ‬ ‫ـارول در دنیـ‬ ‫ـود مـ‬ ‫ـث میشـ‬ ‫باعـ‬

‫سسیی‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫ولوود‬ ‫رماورل‬ ‫ما‬

‫از پتــک شکســته ثــور تــا نبــرد کورکورانــه بتمــن و ســوپرمن بررســی دالیلــی کــه‬

‫ـری‬ ‫ـا در سـ‬ ‫ـه یـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـم‪ .‬قهرمانانـ‬ ‫ـده ایـ‬ ‫ـزرگ شـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـا قهرمانانـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـا از دوران کودکـ‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـا اکثـ‬ ‫تقریبـ‬

‫ـا‬ ‫ـا بـ‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـد و اکثـ‬ ‫ـاه میپردازنـ‬ ‫ـای بیگنـ‬ ‫ـان هـ‬ ‫ـان انسـ‬ ‫ـات جـ‬ ‫ـه نجـ‬ ‫ـا بـ‬ ‫ـک هـ‬ ‫ـی کمیـ‬ ‫ـا حتـ‬ ‫ـن و یـ‬ ‫انیمیشـ‬

‫ـه میکردیم‪.‬‬ ‫ـود اضافـ‬ ‫ـه خـ‬ ‫ـا جدید بـ‬ ‫ـخصیتی کامـ‬ ‫ـود شـ‬ ‫ـات خـ‬ ‫ـدن اوقـ‬ ‫ـر گذرانـ‬ ‫ـاوه بـ‬ ‫ـا عـ‬ ‫ـن از آنهـ‬ ‫الگوگرفتـ‬

‫ـدام دنیایی‬ ‫ـه هرکـ‬ ‫ـری کـ‬ ‫ـرکت و دیگـ‬ ‫ـتند‪ ،‬شـ‬ ‫ـی هسـ‬ ‫ـه دو کمپانـ‬ ‫ـوط بـ‬ ‫ـا مربـ‬ ‫ـوپرهیرو هـ‬ ‫ـر سـ‬ ‫ـان اکثـ‬ ‫ـن میـ‬ ‫در ایـ‬

‫ـاری به‬ ‫ـن آثـ‬ ‫ـی پای چنیـ‬ ‫ـه وقتـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـیده نیسـ‬ ‫ـی پوشـ‬ ‫ـا بر کسـ‬ ‫ـد‪ .‬امـ‬ ‫ـه میدهنـ‬ ‫ـب هدیـ‬ ‫ـه مخاطـ‬ ‫ـاوت را بـ‬ ‫ـا متفـ‬ ‫کامـ‬

‫ـار ابرقهرمانی را‬ ‫ـروش آثـ‬ ‫ـازار فـ‬ ‫ـام بـ‬ ‫ـا تمـ‬ ‫ـه تقریبـ‬ ‫ـرکتی کـ‬ ‫ـد زد‪ .‬شـ‬ ‫ـی را خواهـ‬ ‫ـرف اصلـ‬ ‫ـارول حـ‬ ‫ـد مـ‬ ‫ـاز شـ‬ ‫ـینما بـ‬ ‫سـ‬

‫ـید‪.‬‬ ‫ـراه باشـ‬ ‫ـا همـ‬ ‫ـرد‪ .‬بامـ‬ ‫ـم کـ‬ ‫ـو خواهیـ‬ ‫ـینما را بازگـ‬ ‫ـارول در سـ‬ ‫ـودن مـ‬ ‫ـر بـ‬ ‫ـل موفقتـ‬ ‫ـم دالیـ‬ ‫ـروز باهـ‬ ‫ـار دارد‪ .‬امـ‬ ‫در اختیـ‬

‫ـدودی‬ ‫ـا حـ‬ ‫ـت تـ‬ ‫ـار توانسـ‬ ‫ـن بـ‬ ‫ـرای اولیـ‬ ‫ـن بـ‬ ‫ـا بتمـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـد‪ .‬دی سـ‬ ‫ـوود دارنـ‬ ‫ـدان درازی در هالیـ‬ ‫ـه چنـ‬ ‫ـابقه نـ‬ ‫ـی سـ‬ ‫ـردو کمپانـ‬ ‫هـ‬

‫ـن و کاپیتان‬ ‫ـرد آهنیـ‬ ‫ـی که مـ‬ ‫ـد و زمانـ‬ ‫ـدان دوام نیامـ‬ ‫ـن قضیه چنـ‬ ‫ـا ایـ‬ ‫ـه دارد امـ‬ ‫ـود نگـ‬ ‫ـت خـ‬ ‫ـینما را در دسـ‬ ‫ـان در سـ‬ ‫ـای قهرمانـ‬ ‫دنیـ‬

‫ـن موضوع‬ ‫ـد‪ .‬و ایـ‬ ‫ـزد منتقدین شـ‬ ‫ـز زبانـ‬ ‫ـارول نیـ‬ ‫ـار مـ‬ ‫ـاالی آثـ‬ ‫ـازار نمرات بـ‬ ‫ـن بـ‬ ‫ـن رفتـ‬ ‫ـر از بیـ‬ ‫ـاوه بـ‬ ‫ـدند عـ‬ ‫ـدان شـ‬ ‫ـکا وارد میـ‬ ‫آمریـ‬

‫ـکلی‬ ‫ـودرا به شـ‬ ‫ـری خـ‬ ‫ـینما برتـ‬ ‫ـای سـ‬ ‫ـارول در دنیـ‬ ‫ـان مـ‬ ‫ـال همچنـ‬ ‫ـش از ده سـ‬ ‫ـت بیـ‬ ‫ـس از گذشـ‬ ‫ـال پـ‬ ‫ـه حـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـه یافـ‬ ‫ـکلی ادامـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫بـ‬

‫ـردد‪.‬‬ ‫ـاز میگـ‬ ‫ـای خود بـ‬ ‫ـخصیت هـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـر کمپانی بـ‬ ‫ـن هـ‬ ‫ـوه پرداختـ‬ ‫ـه نحـ‬ ‫ـلما بـ‬ ‫ـه مسـ‬ ‫ـن قضیـ‬ ‫ـل ایـ‬ ‫ـن دلیـ‬ ‫ـرده‪ .‬اولیـ‬ ‫ـظ کـ‬ ‫ـاده حفـ‬ ‫ـوق العـ‬ ‫فـ‬

‫ـند‬ ‫ـوردار باشـ‬ ‫ـری برخـ‬ ‫ـت کمتـ‬ ‫ـی از محبوبیـ‬ ‫ـای دی سـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـه نمونـ‬ ‫ـبت بـ‬ ‫ـت حتی نسـ‬ ‫ـن اسـ‬ ‫ـارول ممکـ‬ ‫ـای مـ‬ ‫ـخصیت هـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـال برخـ‬ ‫ـرای مثـ‬ ‫بـ‬

‫ـن‬ ‫ـی ممکـ‬ ‫ـد و حتـ‬ ‫ـد شـ‬ ‫ـس خواهـ‬ ‫ـه برعکـ‬ ‫ـن قضیـ‬ ‫ـد ایـ‬ ‫ـد کنـ‬ ‫ـاوت تولیـ‬ ‫ـر متفـ‬ ‫ـک اثـ‬ ‫ـا یـ‬ ‫ـدام از آنهـ‬ ‫ـرای هرکـ‬ ‫ـت بـ‬ ‫ـارول توانسـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـا زمانـ‬ ‫امـ‬

‫ـند‪.‬‬ ‫ـوردار باشـ‬ ‫ـت برخـ‬ ‫ـه محبوبیـ‬ ‫ـک درجـ‬ ‫ـارول از یـ‬ ‫ـک مـ‬ ‫ـای درجه یـ‬ ‫ـخصیت هـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـبت بـ‬ ‫ـان نسـ‬ ‫ـری محافظین کهکشـ‬ ‫ـای سـ‬ ‫ـر هـ‬ ‫ـال کرکتـ‬ ‫ـت حـ‬ ‫اسـ‬

‫ـتناک‬ ‫ـکلی وحشـ‬ ‫ـت به شـ‬ ‫ـگ عدالـ‬ ‫ـی و در لیـ‬ ‫ـه تازگـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـم‪ .‬موضوعـ‬ ‫ـتان میرویـ‬ ‫ـت داسـ‬ ‫ـوه روایـ‬ ‫ـی در نحـ‬ ‫ـف دی سـ‬ ‫ـراغ ضعـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـر بـ‬ ‫ـی دیگـ‬ ‫در بحثـ‬

‫ـم را از‬ ‫ـات فیلـ‬ ‫ـت جزئیـ‬ ‫ـدی توانسـ‬ ‫ـه حـ‬ ‫ـی روح بـ‬ ‫ـرد و بـ‬ ‫ـی‪ ،‬سـ‬ ‫ـیار خطـ‬ ‫ـت بسـ‬ ‫ـده‪ .‬روایـ‬ ‫ـل شـ‬ ‫ـی تبدیـ‬ ‫ـرای دی سـ‬ ‫ـدی بـ‬ ‫ـکلی جـ‬ ‫ـه مشـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـی میکنـ‬ ‫خودنمایـ‬

‫ـت‪.‬‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـن کمپانـ‬ ‫ـری ایـ‬ ‫ـل برتـ‬ ‫ـر از عوامـ‬ ‫ـی دیگـ‬ ‫ـوع یکـ‬ ‫ـن موضـ‬ ‫ـم و همیـ‬ ‫ـده بودیـ‬ ‫ـارول ندیـ‬ ‫ـای مـ‬ ‫ـی از دنیـ‬ ‫ـچ فیلمـ‬ ‫ـرا در هیـ‬ ‫ـه آنـ‬ ‫ـا نمونـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـم بپاشـ‬ ‫هـ‬

‫ـیار‬ ‫ـوپرمن بسـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـن علیـ‬ ‫ـوان بتمـ‬ ‫ـی در عنـ‬ ‫ـود ولـ‬ ‫ـت میشـ‬ ‫ـز یافـ‬ ‫ـن فرانچایـ‬ ‫ـن ایـ‬ ‫ـام عناویـ‬ ‫ـا در تمـ‬ ‫ـه اینروزهـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـم‪ .‬موضوعـ‬ ‫ـا میرویـ‬ ‫ـم دارک آثـ‬ ‫ـراغ تـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫بـ‬

‫ـه‬ ‫ـدارد بلکـ‬ ‫ـود نـ‬ ‫ـوع وجـ‬ ‫ـن موضـ‬ ‫ـا ایـ‬ ‫ـه تنهـ‬ ‫ـی نـ‬ ‫ـرد عنکبوتـ‬ ‫ـا مـ‬ ‫ـان و یـ‬ ‫ـد انتقامجویـ‬ ‫ـی هماننـ‬ ‫ـل و در عناوینـ‬ ‫ـه در مقابـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـن درحالـ‬ ‫ـود‪ .‬ایـ‬ ‫ـر میشـ‬ ‫ـگ تـ‬ ‫پررنـ‬

‫ـم موثر‬ ‫ـه واقعا هـ‬ ‫ـاند کـ‬ ‫ـینماها بکشـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـته بـ‬ ‫ـتر از گذشـ‬ ‫ـه بیشـ‬ ‫ـب را هرچـ‬ ‫ـم مخاطـ‬ ‫ـای فیلـ‬ ‫ـکانس هـ‬ ‫ـی سـ‬ ‫ـا پویایـ‬ ‫ـا بـ‬ ‫ـد تـ‬ ‫ـان را میکننـ‬ ‫ـاش خودشـ‬ ‫ـام تـ‬ ‫ـازندگان تمـ‬ ‫سـ‬

‫ـم‬ ‫ـا بازهـ‬ ‫ـرد امـ‬ ‫ـاال ببـ‬ ‫ـینمایی بـ‬ ‫ـار سـ‬ ‫ـث آثـ‬ ‫ـودرا در بحـ‬ ‫ـای خـ‬ ‫ـتاندارد هـ‬ ‫ـدودی اسـ‬ ‫ـا حـ‬ ‫ـت تـ‬ ‫ـن توانسـ‬ ‫ـون واندرومـ‬ ‫ـی همچـ‬ ‫ـوان هایـ‬ ‫ـا عنـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـد دی سـ‬ ‫ـوده‪ .‬هرچنـ‬ ‫بـ‬

‫ـردد‪.‬‬ ‫ـاز میگـ‬ ‫ـخصیت ها بـ‬ ‫ـده به شـ‬ ‫ـر شـ‬ ‫ـکات ذکـ‬ ‫ـاوه بر نـ‬ ‫ـش عـ‬ ‫ـه دلیلـ‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـان دهـ‬ ‫ـود نشـ‬ ‫ـر از خـ‬ ‫ـی بهتـ‬ ‫ـوگان نتایجـ‬ ‫ـل لـ‬ ‫ـت در مقابـ‬ ‫ـم نتوانسـ‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـه همیـ‬ ‫ـم کـ‬ ‫میبینـ‬

‫ـخه‬ ‫ـش نسـ‬ ‫ـد که پس از شـ‬ ‫ـه لوگانی برسـ‬ ‫ـردازی بـ‬ ‫ـخصیت پـ‬ ‫ـث شـ‬ ‫ـد در بحـ‬ ‫ـذارد نمیتوانـ‬ ‫ـش میگـ‬ ‫ـه نمایـ‬ ‫ـودرا بـ‬ ‫ـتقل خـ‬ ‫ـینمایی مسـ‬ ‫ـر سـ‬ ‫ـن اثـ‬ ‫ـه اولیـ‬ ‫ـری کـ‬ ‫ـا کرکتـ‬ ‫مطمئنـ‬

‫ـه به‬ ‫ـد کـ‬ ‫ـخصیت باشـ‬ ‫ـرای این شـ‬ ‫ـان بـ‬ ‫ـک پایـ‬ ‫ـن یـ‬ ‫ـر ایـ‬ ‫ـا اگـ‬ ‫ـده‪ .‬مخصوصـ‬ ‫ـل شـ‬ ‫ـا تبدیـ‬ ‫ـوپرهیرو هـ‬ ‫ـای سـ‬ ‫ـان دنیـ‬ ‫ـن قهرمانـ‬ ‫ـوب تریـ‬ ‫ـی از محبـ‬ ‫ـه یکـ‬ ‫ـال بـ‬ ‫ـود حـ‬ ‫ـور خـ‬ ‫حضـ‬

‫ـت اکثر‬ ‫ـم دسـ‬ ‫ـه بازهـ‬ ‫ـر کـ‬ ‫ـی دیگـ‬ ‫ـیقی‪ ،‬موضوعـ‬ ‫ـد‪ .‬موسـ‬ ‫ـخص کنـ‬ ‫ـس را مشـ‬ ‫ـروه ایکـ‬ ‫ـت گـ‬ ‫ـد سرنوشـ‬ ‫ـذاب میتوانـ‬ ‫ـتانی جـ‬ ‫ـراه داسـ‬ ‫همـ‬ ‫ـت دیدیم‪.‬‬ ‫ـی نهایـ‬ ‫ـرد بـ‬ ‫ـان‪ :‬نبـ‬ ‫ـده از انتقامجویـ‬ ‫ـش شـ‬ ‫ـر پخـ‬ ‫ـه آن را در تریلـ‬ ‫ـن نمونـ‬ ‫ـد تریـ‬ ‫ـا جدیـ‬ ‫ـدارد و مـ‬ ‫ـه میـ‬ ‫ـاال نگـ‬ ‫ـینما بـ‬ ‫سـ‬ ‫ـم بدون‬ ‫ـز بازهـ‬ ‫ـه ای و ثور نیـ‬ ‫ـرد مورچـ‬ ‫ـا مـ‬ ‫ـی یـ‬ ‫ـرد عنکبوتـ‬ ‫ـون مـ‬ ‫ـا عناوینی همچـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـری و تکنیکـ‬ ‫ـای بصـ‬ ‫ـوه هـ‬ ‫ـث جلـ‬ ‫بحـ‬ ‫شــکی میتــوان برتــری مــارول را تماشــا کــرد‪ .‬بــا تمــام ایــن تفاســیر امــا در نهایــت بازهــم بزرگتریــن دلیــل‬

‫ـا‬ ‫ـخصیت هـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـارول بـ‬ ‫ـای مـ‬ ‫ـم هـ‬ ‫فیلـ‬ ‫هــای دنیــای دی ســی بــا‬ ‫جایگاهــی ویــژه در‬

‫⁣‬

‫‪6‬‬

‫بازمیگــردد‪ .‬شــخصیت هایــی کــه برخــاف‬ ‫داســتان جــذاب خــود توانســته انــد‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـدا کننـ‬ ‫ـت پیـ‬ ‫ـن دسـ‬ ‫دل مخاطبیـ‬

‫آثــار مــارول را در‬ ‫همچنیــن‬

‫در‬

‫کوچکتریــن‬

‫محبوبیــت‬

‫فیلــم‬

‫بــه‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


‫اخبار‬

‫ثمرهبختیاری‬

‫‪News‬‬ ‫‪Saiedeh mohammad zadeh‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | April 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫‪8‬‬

‫ـیار‬ ‫ـد‪ ،‬بسـ‬ ‫ـی بیافرینـ‬ ‫ـم نقشـ‬ ‫ـد برایـ‬ ‫ـی خواهـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـم گفـ‬ ‫ـتم‪ ،‬و بهـ‬ ‫کارش هسـ‬ ‫ـی خواهی‬ ‫ـاس‪ ...‬مـ‬ ‫ـی حسـ‬ ‫ـت‪ ،‬خیلـ‬ ‫ـی خاص اسـ‬ ‫ـر خیلـ‬ ‫ـدم‪ .‬اصغـ‬ ‫ـان زده شـ‬ ‫هیجـ‬ ‫ـه در آن دچار‬ ‫ـه ای کـ‬ ‫ـازی صحنـ‬ ‫ـک روز بعد از بـ‬ ‫ـی‪ .‬یـ‬ ‫ـه او بدهـ‬ ‫ـه داری را بـ‬ ‫هرچـ‬

‫ـرون آمدم‪،‬‬ ‫ـی بیـ‬ ‫ـید‪ .‬وقتـ‬ ‫ـس کشـ‬ ‫ـه آمبوالنـ‬ ‫ـوم‪ ،‬کارم بـ‬ ‫ـی شـ‬ ‫ـی مـ‬ ‫ـه ی عصبـ‬ ‫حملـ‬ ‫ـحالی‬ ‫ـه با خوشـ‬ ‫ـم‪ ،‬کاری کـ‬ ‫ـم بگیریـ‬ ‫ـاره فیلـ‬ ‫ـت دوبـ‬ ‫ـرد و ازم خواسـ‬ ‫ـل کـ‬ ‫ـرا بغـ‬ ‫مـ‬

‫ـام داده ام‪.‬‬ ‫ـه ام انجـ‬ ‫ـود که در کل حرفـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـخت ترین نقشـ‬ ‫ـش دادم‪ .‬این سـ‬ ‫انجامـ‬ ‫‌‪.‬‬

‫[در ایــن مــدت] ایســتادم‪ ،‬از قلبــم پیــروی کــردم‪ .‬خــوب پیــش‬ ‫رفــت و پــروژه هــای واقعــا جالبــی بــه دســت آوردم کــه مــرا‬ ‫بــرای دو تــا ســه مــاه مشــغول نگــه مــی داشــت‪...‬به اســتثنای‬ ‫فیلــم اصغــر فرهــادی کــه فیلمبــرداری اش چهــار مــاه‬

‫طــول کشــید‪ .‬البتــه ایــن طــوری نبــود کــه مجبــور‬ ‫باشــم در طــول فیلمبــرداری از خانــواده ام دور باشــم‪.‬‬

‫شــگفت زدگــی زوج بازیگــر از‬ ‫همــکاری بــا کارگــردان ایرانــی‬ ‫پنه‌لوپــه کــروز‪ :‬نقشــی کــه در فیلــم‬ ‫فرهــادی بــازی کــردم‪ ،‬ســخت‌ترین‬ ‫نقــش دوران بازیگریــم بــود!‬ ‫خاویــر بــاردم‪ :‬اصغــر فرهــادی‬ ‫همــه چیــز را می‌دانــد!‬ ‫پنه‌لوپــه کــروز دربــاره همــکاری بــا‬

‫اصغــر فرهــادی بــه ال پاییــس می‌گویــد‪:‬‬ ‫مــی خواهــم بــا کارگردانانــی کار کنــم‬

‫کــه ریســک پذیرنــد‪ .‬وقتــی تماســی‬ ‫ـق‬ ‫ـه عاشـ‬ ‫ـردم‪ ،‬کـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـادی دریافـ‬ ‫ازفرهـ‬

‫ـه‬ ‫ـادی بـ‬ ‫ـا فرهـ‬ ‫ـکاری بـ‬ ‫ـاره همـ‬ ‫ـم دربـ‬ ‫ـاردم هـ‬ ‫ـر بـ‬ ‫خاویـ‬ ‫ـز را‬ ‫ـه چیـ‬ ‫ـادی] همـ‬ ‫ـر فرهـ‬ ‫ـد‪ :‬او [اصغـ‬ ‫ـن می‌گویـ‬ ‫ددالیـ‬

‫ـد‪،‬‬ ‫ـم نفهمـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـک کلمـ‬ ‫ـت یـ‬ ‫ـن اسـ‬ ‫ـد‪ .‬ممکـ‬ ‫ـی بینـ‬ ‫مـ‬ ‫ـط‬ ‫ـی‪ .‬او فقـ‬ ‫ـی گویـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـد داری چـ‬ ‫ـی دانـ‬ ‫ـا مـ‬ ‫امـ‬ ‫صداقــت خالــص را تــا عمیــق تریــن درجــه‬

‫ـره‬ ‫ـاب از چهـ‬ ‫ـی نقـ‬ ‫ـا بتوانـ‬ ‫ـد تـ‬ ‫ـی خواهـ‬ ‫اش مـ‬ ‫ات بــرداری و عریــان بــه همــان نقطــه‬

‫ـه‬ ‫ـه در چنتـ‬ ‫ـه هرچـ‬ ‫ـه اینکـ‬ ‫ـن بـ‬ ‫ـی‪ .‬مـ‬ ‫برسـ‬ ‫داری روی کنــی معتقــدم‪ ،‬امــا بــرای‬

‫ـه و‬ ‫ـر عاطفـ‬ ‫ـاس‪ ،‬پـ‬ ‫ـه حسـ‬ ‫ـتانی کـ‬ ‫دسـ‬ ‫ـت‬ ‫ـن اسـ‬ ‫ـرای همیـ‬ ‫ـت‪ ،‬بـ‬ ‫ـوب اسـ‬ ‫خـ‬ ‫کــه ایــن کار را بــرای او مــی‬

‫ـان داری‪.‬‬ ‫ـش اطمینـ‬ ‫ـی‪ .‬بهـ‬ ‫کنـ‬ ‫و او بســیار بانمــک اســت‪.‬‬

‫داریوش شایگان‪:‬‬

‫مــن زندگــی روتینــی دارم‪ .‬حــدود چهل ســال اســت که تنهــا زندگی می کنم‪ .‬شــب‬ ‫هــا دیــر مــی خوابــم و صبح هم دیر از خــواب بیدار می شــوم‪ .‬صبح ها ‪ 45‬دقیقــه در خانه ورزش مــی کنم تا بدنــم راه بیفتد‪ .‬ورزش‬ ‫خاصــی هــم نمــی کنم‪ .‬همین جا تــوی پذیرایــی‪ ،‬راه مــی روم و دور می زنم؛ نیم ســاعت‪ .‬پانزده دقیقــه هم ورزش پــا و کمر می کنم‪.‬‬ ‫آشــپز دارم کــه هفتــه ای دو روز مــی آیــد غــذا مــی پــزد و مــن ظهرهــا‪ ،‬بخشــی از همــان غــذا را گــرم مــی کنــم و مــی‬ ‫خــورم‪ .‬خیلــی کــم غــذا مــی خــورم‪ .‬یــک آقایــی هــم هــر روز از ســاعت هفــت صبــح مــی آیــد و خانــه را تمیــز مــی کنــد‬ ‫و خریــدی اگــر باشــد انجــام مــی دهــد و ســاعت دوازده ظهــر مــی رود‪ .‬شــامم هــم همیشــه یــک تکــه نــان و پنیــر اســت‬ ‫بــا چایــی شــیرین‪ .‬بــرای ســیگار کشــیدنم هــم کوپــن گذاشــته ام‪ .‬یــک جعبــه ســیگار برمــی دارم و هــر روز صبــح‪ ،‬ده نــخ‬ ‫ســیگار تــوی آن مــی گــذارم کــه کوپــن آن روزم اســت‪ .‬گاهــی تقلــب مــی کنــم امــا نــه همیشــه‪ .‬بعــد از ایــن کــه بیســت‬ ‫ســال قبــل ســکته قلبــی کــردم حواســم هســت کــه زیــاد ســیگار نکشــم‪ .‬بعــد هــم مــی روم بــه ســراغ کتــاب هــا و کارهایــم‪.‬‬ ‫حقیقــت را بایــد گفــت‪ .‬یادتــان هســت چنــد وقــت قبــل گفتــم روشــنفکران نســل من گنــد زده انــد و خیلــی به ایــران صدمــه زده‬ ‫انــد‪ .‬بــه مــذاق خیلــی هــا خــوش نیامــد‪ .‬نمــی دانــم چــرا ایــن جــا‪ ،‬روشــنفکران مــا دوســت دارنــد مــدام بــه دیگــران بــد و بــی‬ ‫راه بگوینــد‪ .‬انــگار کــه خودشــان قدیــس انــد‪ .‬مــن دلیلــی بــرای فحاشــی بــه دیگــران نمی بینــم‪ .‬اصــا ما روشــنفکران همیشــه‬ ‫غــر مــی زنیــم‪ .‬همیشــه ناراضــی هســتیم‪ .‬قبــل از انقــاب روشــنفکران مــا عمومــا در دانشــگاه یــا در ســازمان برنامــه اســتخدام‬ ‫بودنــد و حــدود هفــت‪ -‬هشــت هــزار تومــان هــم حقــوق مــی گرفتنــد‪ .‬موسســات علمــی پژوهشــی هــم راه افتــاده بــود و همیــن‬ ‫مقــدار هــم از ایــن موسســات مــی گرفتنــد‪ .‬امــا مــدام غــر مــی زدنــد‪ .‬هویــت بــازی را روشــنفکران نســل مــن راه انداختنــد‪... .‬‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


‫جشنواره‬

‫‪Festival‬‬

‫کریمجهانشیر‬

‫‪Karim Jahanshir‬‬

‫‪10‬‬

‫ده فیلم مستقل برتر ‪۲۰۱۷‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | APRIL 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫من دیگر در این دنیا‬ ‫احساس راحتی منی‬ ‫کنم‬ ‫‪I don’t feel at home in‬‬ ‫‪this world anymore‬‬

‫⁣فیلم درباره خصومت­‌های خانوادگی‬ ‫و بی­تفاوتی انسان­­ها با یکدیگر‪ ،‬به قول‬ ‫منتقد معروف ایندی­وایر وقتی این فیلم‬ ‫را مشاهده می‌­کنید از خود می‌پرسید‪:‬‬ ‫چه به رس مردم آمده است؟! ‪.../‬‬ ‫فیلم برنده جایزه بزرگ هیات داوران‬ ‫فستیوال ساندنس در بخش سینامی‬ ‫آمریکا شد‪.‬‬

‫پروژه فلوریدا‬ ‫‪The Florida Project‬‬

‫فیلمی مهم و تحسین شده و‬ ‫از بهرتین های مستقل سال‪.‬‬ ‫داستانی تکان دهنده با فیلمنامه‬ ‫ای قابل توجه و ناب‪ .‬داستانی‬ ‫تاریک با طیف رنگ های متنوع!‬ ‫اوج هرن شان بیکر کارگردان که با‬ ‫فیلمربداری دیدنی به هدف خود‬ ‫رسیده‪...‬‬

‫خارجی‬

‫ساعاتی کم‬

‫‪Gook‬‬

‫خاطره‬

‫حادثه نیل هیلتون‬

‫‪The Little Hours‬‬

‫‪Rememory‬‬

‫‪The Nile Hilton Incident‬‬

‫فیلمی که از نامش پیداست در‬ ‫مورد دو برادر کره‪-‬ای آمریکایی‬ ‫است که در یک مغازه کفش‬ ‫فروشی کار می کنند‪ .‬جاستین‬ ‫چو فیلم را نوشته‪ ،‬کارگردانی‬ ‫کرده و نقش اول را نیز بازی می‬ ‫کند! داستانی که در مورد اقلیت‬ ‫های نژادی و محل زندگی آنان‬ ‫است‪.‬‬

‫فیلمی با کمدی عجیب و دیالوگ‬ ‫های شنیدنی که در گیشه کم‬ ‫فروخت ولی با تحسین منتقدان‬ ‫همراه شد‪ .‬اثری که گویا میراث‬ ‫دار «مونتی پایتون» است‪...‬‬

‫فیلمیپیچیدهومالیخولیایی‬ ‫در مورد گناه گذشته و بخشش‬ ‫حال‪ .‬فیلمی با بازی پیرت دینکلیج‬ ‫که موضوع جالبش‪ ،‬آن را قابل‬ ‫توجه می کند‪ .‬در مورد خاطره و‬ ‫ساخنت گذشته توسط آن‪...‬‬

‫فیلمی محصول سینامی سوئد‬ ‫برنده جایزه بزرگ هیات داوران‬ ‫جشنواره ساندنس ‪ 2017‬در‬ ‫بخش سینامی جهان که توسط‬ ‫فیلمسازی مرصی ساخته شده‪.‬‬ ‫فیلمی تریلر و هیجانی‪...‬‬

‫رودخانه ویند‬

‫اوقات خوش‬

‫کلمبوس‬

‫گل آلود‬

‫‪Wind River‬‬

‫اولین فیلمی که تیلور رشیدان‬ ‫کارگردانی کرده تریلری خوش‬ ‫ساخت به حساب می رود‪.‬‬ ‫رشیدان که هرنش را در نوشنت‬ ‫فیلمنامه های جذاب نشان داده‪،‬‬ ‫در اولین فیلمش با رنگ ها‪،‬‬ ‫چهره انسان ها‪ ،‬زیبایی لوکیشن‬ ‫و خصوصیات نژادی بازی کرده‪.‬‬ ‫اثری که بسیار مورد توجه قرار‬ ‫گرفت‪...‬‬

‫‪Good Time‬‬

‫دیوانه وار! این کلمه بهرتین‬ ‫توصیف برای این فیلم است‪.‬‬ ‫ریتم نفس گیر و تند فیلم لحظه‬ ‫ای اجازه نفس کشیدن و تامل‬ ‫به بیننده را منی دهد و شام‬ ‫را مشتاق برای ادامه نگه می‬ ‫دارد‪ .‬به آن هایی که عاشق فیلم‬ ‫های جنایی و نفس گیر هستند‬ ‫پیشنهاد می شود‪.‬‬

‫‪Columbus‬‬

‫‪Mudbound‬‬

‫فیلمی که زیبایی خیره کننده اش‬ ‫را مدیون لحن آرامش است‪ .‬اثری‬ ‫در باب کاوش روابط والدین و‬ ‫فرزندانشان‪ ،‬فیلمی با دیالوگ‬ ‫هایی جذاب و مناهایی زیبا‪...‬‬

‫اثری از کارگردانی زن که نامزد‬ ‫دو جایزه اسکار بود‪ .‬فیلمی‬ ‫تحسین شده و دلنشین با بازی‬ ‫کری مولیگان درباره نژادپرستی‬ ‫در آمریکا‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


‫نقد فیلم‬ ‫علی حاتم‬

‫‪Critic‬‬ ‫‪ALI HATAM‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | APRIL 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫‪14‬‬

‫گ ُکشــی فیلمــی ســاخته بهــرام بیضایــی‬ ‫س ‌‬ ‫کــه چــرا چنیــن اســت‪« « :‬سگ‌کشــی»‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـش درآمـ‬ ‫ـه نمایـ‬ ‫ـال ‪ ۱۳۸۰‬بـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫اسـ‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـه اجتماعـ‬ ‫ـبت کـ‬ ‫ـان نسـ‬ ‫ـه همـ‬ ‫بـ‬ ‫ـاب فیلمنامهسگ‌کشــی نیــز بــه ســال‬ ‫سیاســی هــم هســت‪ ،‬پلیســی و جنایــی‬ ‫کتـ ِ‬ ‫هــم هســت‪ .‬اصــ ً‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬بــه قلــم بیضایــی چــاپ شده‌اســت‪.‬‬ ‫ا یــک فیلــم «نــوآر»‬ ‫اســت‪ .‬پــس بایــد خیــال خــود را از‬ ‫ایــن فیلــم پــس از آن ســاخته شــد کــه‬ ‫ـای مألوف‬ ‫ـه ژانرهـ‬ ‫ـم بـ‬ ‫ـاب فیلـ‬ ‫ـت انتسـ‬ ‫بابـ‬ ‫بیضایــی ده ســال امــکان فیلم‌ســازی‬ ‫راحــت کنیــم و بگوییــم‪« ،‬سگ‌کشــی»‬ ‫گ ُکشــی ســال ‪ ۱۳۸۰‬در‬ ‫نداشــت‪ .‬س ‌‬ ‫ـا بهتر‬ ‫ـت‪ .‬یـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـرام بیضایـ‬ ‫ـی از بهـ‬ ‫فیلمـ‬ ‫ســینماهای ایــران بــه نمایــش درآمــد‬ ‫ـبک بیضایی‪.‬‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـت بـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـم فیلمـ‬ ‫بگویـ‬ ‫و پرفروش‌تریــن فیلــم ســال شــد‪.‬‬ ‫‪ . . .‬ســینمای بیضایی ســینمای محتواست‪.‬‬ ‫مهــم ســینمای‬ ‫سگ‌کشــی از فیلم‌هــای‬ ‫ـه دارای‬ ‫ـه کـ‬ ‫ـار او الب ّتـ‬ ‫ـب آثـ‬ ‫ـکل و قالـ‬ ‫شـ‬ ‫ّ‬ ‫ایــران به‌شــمار مــی‌رود و برخــی ناقــدان‬ ‫ارزشــند‪ .‬امــا از آنجــا کــه بیضایــی‬ ‫ـار‬ ‫ـا آثـ‬ ‫ـم را بـ‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـی از ایـ‬ ‫ـی وجوهـ‬ ‫ایرانـ‬ ‫تنهــا بــه حکــم حرفــه‌اش فیلــم را‬ ‫کالســیک تاریــخ ســینما ســنجیده‌اند‪.‬‬ ‫نمی‌ســازد و اندیشــمندی اســت‬ ‫کــه نمایــش و ســینما را بــرای بیــان‬ ‫نامــی ایــران‪ ،‬شــمار‬ ‫از هنرپیشــه‌های‬ ‫ـرده‪ ،‬طبیعی‬ ‫ـاب کـ‬ ‫ـود انتخـ‬ ‫ـات خـ‬ ‫منویـ‬ ‫ِ‬ ‫بســیاری در ایــن فیلــم بــازی کرده‌انــد‪.‬‬ ‫ـار او‬ ‫ـوای آثـ‬ ‫ـون و محتـ‬ ‫ـت که مضمـ‬ ‫اسـ‬ ‫برجســته‌تر از دیگــر وجــوه باشــند‪».‬‬ ‫بیشــتر صاحب‌نظــران سگ‌کشــی را از‬ ‫گونــه نــوآر دانســته‌اند‪ .‬علی‌رضــا کاوه‬ ‫دربــاره نمادپــردازی و روایــت در‬ ‫می‌گویــد‪« :‬مایلــم در ایــن مقــال بــا آن‬ ‫سگ‌کشــی نیــز بســیار گفته‌انــد‪.‬‬ ‫گــروه از نظریه‌پــردازان و هنرمنــدان‬ ‫ـد‬ ‫ـا حمیـ‬ ‫ـو بـ‬ ‫ـی در گفتگـ‬ ‫ـعید عقیقـ‬ ‫سـ‬ ‫ـر فیلم‬ ‫ـه معتقدند هـ‬ ‫ـیم کـ‬ ‫ـدل باشـ‬ ‫ـینما همـ‬ ‫سـ‬ ‫امجــد گویــد‪« :‬هــر جــا بیضایــی‬ ‫اگــر کامــ ً‬ ‫ا در گونــه‌ای ســینمایی نگنجــد‬ ‫توانســته نقبــی بــه اســطوره و‬ ‫ـی از‬ ‫ـه یکـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫ـا در واکنـ‬ ‫ـر از‪ ،‬یـ‬ ‫حتمـ ًا متأ ّثـ‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـورد عالقـه‌اش بزنـ‬ ‫ـات مـ‬ ‫موضوعـ‬ ‫ـه‬ ‫ـم کـ‬ ‫ـر بپذیریـ‬ ‫ـود‪ . . . .‬اگـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـا خواهـ‬ ‫آنهـ‬ ‫به‌نظــرم موفق‌تــر بــوده و‬ ‫غریبــه و مــه‪ ،‬متأ ّثــر از گونــه ســامورایی و‬ ‫واقعیــت بهانــه‌ای شــده بــرای‬ ‫ـر‬ ‫ـی دیگـ‬ ‫ـاید وقتـ‬ ‫ـا شـ‬ ‫ـت یـ‬ ‫ـاوایی اسـ‬ ‫کوروسـ‬ ‫بازگشــت بــه همــان تم‌هــای‬ ‫ـانه‬ ‫ـی روانشناسـ‬ ‫ـر از گونـ‬ ‫متأ ّثـ‬ ‫آشــنا؛ ولــی هرجــا بیش‌تــر‬ ‫ـه جنایی‪/‬معمایـ ِ‬ ‫اســت‪« ،‬سگ‌کشــی» و بوگارتــی اســت‪. . . .‬‬ ‫ـده‬ ‫ـور شـ‬ ‫ـطح و مجبـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـده بـ‬ ‫آمـ‬ ‫ـی‬ ‫ـی بازآفرینـ‬ ‫ـه معنایـ‬ ‫ـی» بـ‬ ‫ـده «سگ‌کشـ‬ ‫ایـ‬ ‫داســتان واقعــی را در خــودش‬ ‫ِ‬ ‫اســت برتولــت برشــت اســت‪.‬‬ ‫آدم‪ ،‬آدم‬ ‫ـن‬ ‫ـطوره و آییـ‬ ‫ـا اسـ‬ ‫ـد‪ ،‬یـ‬ ‫ـل کنـ‬ ‫حـ‬ ‫‪ . . .‬امــا ایــن دو اثــر برجســته در وجــوه‬ ‫را در واقعیــت حــل کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ـم دارند‬ ‫ـا هـ‬ ‫ـاوت عمده بـ‬ ‫ـک تفـ‬ ‫ـاختاری یـ‬ ‫سـ‬ ‫ـه‪».‬‬ ‫ـوس گرفتـ‬ ‫ـه معکـ‬ ‫ـرم نتیجـ‬ ‫نظـ‬ ‫ـای‬ ‫ـل دیدگاه‌هـ‬ ‫ـم تقابـ‬ ‫ـاوت مهـ‬ ‫ـن تفـ‬ ‫ـه ایـ‬ ‫کـ‬ ‫عقیقــی سگ‌کشــی را از لحــاظ‬ ‫زیبایی‌شناســانه دو هنرمنــد را بــه نمایــش‬ ‫تکنیکــی فیلــم قوی‌تــری از‬ ‫می‌گــذارد‪ . . . .‬دســتیابی بــه چنیــن‬ ‫رگبــار می‌دانــد‪ ،‬وجوهــی از‬ ‫گوهــر زیبایی‌شناســانه‌ای متناســب بــا‬ ‫شــخصیت‌پردازی‌هایش را بــه‬ ‫ـرقی در آن‬ ‫ـدی شـ‬ ‫ـه هنرمنـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـتری اسـ‬ ‫بسـ‬ ‫ـد‬ ‫ـاوا ماننـ‬ ‫ـتن کوروسـ‬ ‫ـم زیسـ‬ ‫فیلـ‬ ‫زیســت می‌کنــد‪ :‬بــاوری خدشــه‌ناپذیر‬ ‫می‌کنــد‪ ،‬ولــی معتقــد اســت‬ ‫بــه تصاویــر پیــش رویمــان‪ . . . .‬هنرمنــد‬ ‫کــه در سگ‌کشــی «واقعیــت‬ ‫شــرقی مــا در ایده‌آل‌تریــن شــکل و‬ ‫بهانه‌ای‌ســت بــرای رســیدن‬ ‫ـت‬ ‫ـری اسـ‬ ‫ـود جادوگـ‬ ‫ـت خـ‬ ‫ـن حالـ‬ ‫موفق‌تریـ‬ ‫بــه جهــان ســمبولیک یــا‬ ‫ـن‬ ‫ـادوی متـ‬ ‫ـیر جـ‬ ‫ـود را اسـ‬ ‫ـب خـ‬ ‫ـه مخاطـ‬ ‫کـ‬ ‫آیینــی یــا اســاطیری»‪ ،‬بــه‬ ‫ـت‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـتاورد بزرگـ‬ ‫ـن دسـ‬ ‫ـت‪ .‬ایـ‬ ‫کرده‌اسـ‬ ‫طــوری کــه در آن «تعــادل‬ ‫ـه عم ً‬ ‫ـی‬ ‫ـه نوعـ‬ ‫ـینما بـ‬ ‫ـدان سـ‬ ‫ـی هنرمنـ‬ ‫ـه تمامـ‬ ‫کـ‬ ‫ال‬ ‫ـبک و درون‌مایـ‬ ‫ـن سـ‬ ‫بیـ ِ‬ ‫آرزوی آن را داشــته‌اند و بیــراه نیســت‬ ‫ـم‬ ‫ـت»‪ .‬ابراهیـ‬ ‫ـن رفته‌اسـ‬ ‫از بیـ‬ ‫کــه موفق‌تریــن شــکل مدیومــی را کــه‬ ‫گلســتان نیــز نمادپــردازی‬ ‫در فضایــی دیگــر خلــق شده‌اســت در‬ ‫آشــکار را نقصــی از بــرای‬ ‫شــرق بیابیــم‪ ».‬ولــی احمــد طالبی‌نــژاد‪،‬‬ ‫بیضایــی‬ ‫فیلم‌هــای‬ ‫کــه سگ‌کشــی را «تکان‌دهنده‌تریــن‬ ‫ـد‬ ‫ـد امجـ‬ ‫ـا حمیـ‬ ‫ـمرده‪ .‬ا ّمـ‬ ‫شـ‬ ‫ـی»‬ ‫ـی برزخـ‬ ‫ـک دوران اجتماعـ‬ ‫ـر از یـ‬ ‫تصویـ‬ ‫بــر ایــن بــاور اســت کــه‬ ‫می‌دانــد‪ ،‬بــر آن اســت کــه ایــن فیلــم‬ ‫ـای‬ ‫رد پـ‬ ‫ـی نیـ‬ ‫در سگ‌کشـ‬ ‫ـز ّ‬ ‫و ســرجمع فیلم‌هــای بیضایــی هیــچ در‬ ‫افســانه و آییــن هســت و‬ ‫قالــب گونه‌هــای متعــارف و شــناخته‬ ‫ـد‬ ‫ـان می‌دهـ‬ ‫ـی نشـ‬ ‫«بیضایـ‬ ‫ـت‬ ‫ـبکی اسـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫ـد‪ ،‬بلکـ‬ ‫ـینمایی نمی‌گنجـ‬ ‫سـ‬ ‫از تاریــخ و اســطوره‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫ـد خـ‬ ‫ـول و قواعـ‬ ‫ـا اصـ‬ ‫ـژه بـ‬ ‫ـه و ویـ‬ ‫یگانـ‬ ‫نداریــم»‪.‬‬ ‫خالصــی‬ ‫ـی»‬ ‫ـبک بیضایـ‬ ‫ـژاد «سـ‬ ‫ـه طالبی‌نـ‬ ‫ـزی کـ‬ ‫چیـ‬ ‫می‌نامــد‪ .‬وی در مقالــه «مــا لعبتگانیــم‬ ‫و فلــک لعبت‌بــاز» توضیــح می‌دهــد‬


pyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


‫سینمای هالیوود‬ ‫علی حاتم‬

‫‪Cinema‬‬ ‫‪ALI HATAM‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | April 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫‪16‬‬

‫در همــان حــال دســتور‬ ‫توقیــف و خلــع ســاح‬ ‫آورنــده فرمــان حکایــت‬ ‫از تســلط عجیــب وی بــر‬ ‫اعصــاب خــود دارد‪ .‬در آن‬ ‫ـان» به‬ ‫ـای جهـ‬ ‫ـام پول‌هـ‬ ‫ـم «تمـ‬ ‫ـدن فیلـ‬ ‫ـفارش به دیـ‬ ‫سـ‬ ‫شــب ‪ ۲۵‬مرداد او هوشــیارانه‬ ‫ـتوفر پالمر‬ ‫ـازی کریسـ‬ ‫ـکات و بـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـی ریدلـ‬ ‫کارگردانـ‬ ‫ـس کامل‬ ‫ـه نفـ‬ ‫ـاد بـ‬ ‫ـا اعتمـ‬ ‫و بـ‬ ‫تحــرکات دشــمن را زیــر‬ ‫محمــد علــی موحــد دربــاره دوران دکتــر مصــدق‬ ‫نظــر داشــت‪ .‬دنبــال کــردن‬ ‫ـا‬ ‫ـن آن‌هـ‬ ‫ـه مولفیـ‬ ‫ـی دارم کـ‬ ‫ـن کتاب‌هایـ‬ ‫ـد‪« :‬مـ‬ ‫می‌گویـ‬ ‫ریاحــی و فرســتادن فــوری‬ ‫بــرای دکتــر مصــدق مقامــی در حــد امــام معصــوم‬ ‫ـه‬ ‫ـود کـ‬ ‫ـش بـ‬ ‫ـتاد ارتـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫او بـ‬ ‫قائــل شــده‌اند‪ .‬مولفینــی هــم گفته‌انــد کــه این‌هــا‬ ‫ـه‬ ‫ـب را بـ‬ ‫ـای آن شـ‬ ‫ـه کودتـ‬ ‫نقشـ‬ ‫ـان‬ ‫ـد‪ .‬در زمـ‬ ‫ـی بوده‌انـ‬ ‫ـل اجنبـ‬ ‫ـن و عامـ‬ ‫ـدر خائـ‬ ‫ـدر در پـ‬ ‫پـ‬ ‫شکســت کشــانید‪ .‬در فاصلــه‬ ‫خــودش هــم می‌گفتنــد‪ .‬مصــدق دشــمنانی داشــت از دو‬ ‫ـوج‬ ‫ـا آن مـ‬ ‫ـرداد بـ‬ ‫ـا ‪ ۲۸‬مـ‬ ‫‪ ۲۵‬تـ‬ ‫جبهــه‪ ،‬یکــی جبهــه دســت راســت بــود کــه می‌گفتنــد‬ ‫ـه بود‬ ‫ـاال گرفتـ‬ ‫ـه بـ‬ ‫ـات کـ‬ ‫احساسـ‬ ‫ـه‬ ‫ـود کـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـر چپـ‬ ‫ـه دیگـ‬ ‫ـک جبهـ‬ ‫ـت؛ یـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـن انگلیسـ‬ ‫ایـ‬ ‫ـش‬ ‫ـاران نزدیکـ‬ ‫ـه یـ‬ ‫ـاری کـ‬ ‫و فشـ‬ ‫ـردم‬ ‫ـون مـ‬ ‫ـه خـ‬ ‫ـتند کـ‬ ‫ـیده می‌دانسـ‬ ‫ـراف پوسـ‬ ‫ـزو اشـ‬ ‫او را جـ‬ ‫بــر او وارد می‌آوردنــد شــرط‬ ‫را مکیده‌انــد‪ ،‬حــاال آمــده بــه دســتور ارباب‌هــا ایــن‬ ‫احتیــاط را فــرو نگذاشــت و‬ ‫بســاط را راه انداختــه و شــما خواهیــد دیــد کــه چطــور‬ ‫بــه تغییــر رژیــم تــن در نــداد‪.‬‬ ‫آخــر ســر دســت‌وپای مــا را بســته تحویــل اربــاب خواهــد‬ ‫ـش‬ ‫ـوادث را از پیـ‬ ‫ـیر حـ‬ ‫ـی مسـ‬ ‫گویـ‬ ‫داد‪ .‬این‌هــا را تمــام نوشــته‌اند‪ ،‬شــعر گفته‌انــد‪ ،‬فحــش‬ ‫مــی دانســت و نمــی خواســت‬ ‫داده‌انــد؛ هجونامه‌هــا هســت؛ امــا مورخــی کــه االن در آن‬ ‫ـد‪».‬‬ ‫ـی بدهـ‬ ‫ـت کسـ‬ ‫ـه دسـ‬ ‫ـزک بـ‬ ‫گـ‬ ‫ـی‬ ‫ـه آلترناتیوهایـ‬ ‫ـدق چـ‬ ‫ـد مصـ‬ ‫ـد ببینـ‬ ‫ـد‪ ،‬بایـ‬ ‫ـگاه می‌کنـ‬ ‫ـرا نـ‬ ‫ماجـ‬ ‫بــا کارهایــی کــه دکتــر مصــدق‬ ‫ـدق‬ ‫ـر مصـ‬ ‫ـت دکتـ‬ ‫ـفته نفـ‬ ‫ـواب آشـ‬ ‫ـاب «خـ‬ ‫ـد در کتـ‬ ‫ـت‪ » .‬موحـ‬ ‫داشـ‬ ‫ـی از نفت‬ ‫ـه نامـ‬ ‫ـی کـ‬ ‫ـر جایـ‬ ‫ـرد‪ ،‬هـ‬ ‫کـ‬ ‫و نهضــت ملــی ایــران» نیــز می‌گویــد‪« :‬شــیوه‌ای کــه مصــدق‬ ‫بــرده می‌شــود بــه ســرعت پــای‬ ‫ـی او‬ ‫ـاهکار سیاسـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـه کار بسـ‬ ‫ـود بـ‬ ‫ـت خـ‬ ‫ـر دولـ‬ ‫ـای آخـ‬ ‫در روزهـ‬ ‫او هــم وســط می‌آیــد‪ .‬در فیلــم‬ ‫ـا آن‬ ‫ـس تـ‬ ‫ـال مجلـ‬ ‫ـرای انحـ‬ ‫ـدوم بـ‬ ‫ـه رفرانـ‬ ‫ـل بـ‬ ‫ـگرد توسـ‬ ‫ـود‪ .‬شـ‬ ‫بـ‬ ‫«تمــام پول‌هــای جهــان» (‪)۲۰۱۷‬‬ ‫ـت می‬ ‫ـا آن مخالفـ‬ ‫ـت بـ‬ ‫ـذ نهضـ‬ ‫ـران منتفـ‬ ‫ـت و سـ‬ ‫ـابقه نداشـ‬ ‫ـخ سـ‬ ‫تاریـ‬ ‫بــه کارگردانــی ریدلــی اســکات و‬ ‫ـزل و‬ ‫ـان عـ‬ ‫ـه فرمـ‬ ‫ـاعت بـ‬ ‫ـخ و سـ‬ ‫ـد تاریـ‬ ‫ـا قیـ‬ ‫ـید بـ‬ ‫ـد‪ .‬دادن رسـ‬ ‫نمودنـ‬ ‫بــازی کریســتوفر پالمــر نیــز نــام‬ ‫مصــدق وســط می‌آیــد‪ .‬در جایــی‬ ‫شــیخ‌های عــرب مــی گوینــد کــه‬ ‫ـیا آمریکا‬ ‫ـازمان سـ‬ ‫ـور سـ‬ ‫ـن مأمـ‬ ‫ـه ایـ‬ ‫بـ‬ ‫ـقوط دولت‬ ‫ـث سـ‬ ‫ـد‪ .‬او باعـ‬ ‫ـاد نکنیـ‬ ‫اعتمـ‬ ‫ـازمان‬ ‫ـور سـ‬ ‫ـت‪ .‬و مأمـ‬ ‫ـده اسـ‬ ‫ـدق شـ‬ ‫مصـ‬ ‫ســیا (مــارک والبــرگ) می‌گویــد‬ ‫کــه ایــن قضیــه بــرای گذشــته بــوده‬ ‫اســت‪ .‬عرب‌هــا می‌گوینــد کــه چــرا‬ ‫مــا ماننــد «گتــی» ســلطان بــزرگ‬ ‫نفــت کســی کــه «تمــام پول‌هــای‬ ‫ـور‬ ‫ـدیم؟ و مأمـ‬ ‫ـدار نشـ‬ ‫ـان» را دارد‪ ،‬پولـ‬ ‫جهـ‬ ‫ســازمان ســیا جــواب می‌دهــد کــه او‬ ‫بهتریــن پیشــنهاد را بــه شــما می‌دهــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر‪ ،‬ریدلــی اســکات‪ ،‬می‌توانــد‬ ‫یکــی از کارگردان‌هــای موفــق سیاســی‬ ‫هــم باشــد‪ .‬البتــه نــام او بیشــتر در‬ ‫کنــار بزرگ‌تریــن فیلم‌هــای ژانــر‬ ‫علمی‪-‬تخیلــی می‌آیــد‪ .‬او در گذشــته در‬ ‫فیلم‌هایــی ماننــد «ســقوط شــاهین ســیاه»‬ ‫(‪ )۲۰۰۱‬و «‪ :۱۴۹۲‬فتــح بهشــت» (‪ )۱۹۹۲‬نیــز‬ ‫بــه خوبــی در حیطــه درام‌هــای سیاســی‬ ‫قــدم گذاشــته بــود‪ .‬شــگرد او راویــت‬ ‫درامــی قدرتمنــد در دل مســائل سیاســی‬ ‫اســت‪ .‬فیلــم «تمــام پول‌هــای جهــان»‬ ‫ـی که‬ ‫ـت‪ .‬فیلمـ‬ ‫ـی اسـ‬ ‫ـتان واقعـ‬ ‫ـه از داسـ‬ ‫برگرفتـ‬ ‫مملــو از حاشــیه هــم شــد‪ .‬کویــن اسپیســی‪،‬‬ ‫ـم‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـکار از ایـ‬ ‫ـده اسـ‬ ‫ـزرگ و برنـ‬ ‫ـر بـ‬ ‫بازیگـ‬ ‫اخــراج شــد و کریســتوفر پالمــر جــای او را‬ ‫گرفــت و توانســت نامــزد جایــزه اســکار هــم‬ ‫بشــود‪ .‬دیــدن ایــن فیلــم زیبــا و تأمل‌برانگیــز‬ ‫دربــاره ثروت‌هــای بــاد آورده غربی‌هــا‬ ‫از نفــت مــا شــرقی‌ها را از دســت ندهیــد‪.‬‬


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design

Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


‫از همه جا‬

‫‪Various‬‬

‫داریوش رضوانی‬

‫‪Daryoush rezvani‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | April 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫‪18‬‬

‫ـاری ‪،‬‬ ‫ـوش عیـ‬ ‫ـا کیانـ‬ ‫آیـ‬ ‫ـر‬ ‫ـم آخـ‬ ‫ـناریوی فیلـ‬ ‫سـ‬ ‫کیارســتمی را جلــوی‬ ‫دوربیــن مــی بــرد؟‬

‫آقــای عیــاری آیــا تمایــل داریــد ســناریوی فیلــم آخــر‬

‫آقــای کیارســتمی را کــه ایشــان بــه‌صــورت کتبــی و شــفاهی‬

‫خواســتند شــما انجــام بدهیــد‪ ،‬مقابــل دوربیــن ببریــد؟‬

‫ـت و‬ ‫ـث افتخار اسـ‬ ‫ـن باعـ‬ ‫ـرای مـ‬ ‫ـد بـ‬ ‫ـاری‪ :‬صددرصـ‬ ‫ـوش عیـ‬ ‫کیانـ‬ ‫ـتمی‬ ‫ـار آقای کیارسـ‬ ‫ـتین بـ‬ ‫ـکاوم‪ .‬نخسـ‬ ‫ـد و کنجـ‬ ‫ـم عالقه‌منـ‬ ‫بعد هـ‬ ‫ـه‬ ‫ـما را بـ‬ ‫ـم شـ‬ ‫ـم اسـ‬ ‫ـت می‌توانـ‬ ‫ـگ زد و گفـ‬ ‫ـن زنـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـرد‪ ،‬بـ‬ ‫ـف کـ‬ ‫لطـ‬ ‫ـن نگاه‬ ‫ـه ایـ‬ ‫ـن کـ‬ ‫ـردم و از ایـ‬ ‫ـت کـ‬ ‫ـم موافقـ‬ ‫ـن هـ‬ ‫ـم؟ مـ‬ ‫ـور بنویسـ‬ ‫ـن منظـ‬ ‫ایـ‬ ‫ـم‬ ‫ـد در فیلـ‬ ‫ـد و بعـ‬ ‫ـرح کردنـ‬ ‫ـنهاد را مطـ‬ ‫ـن پیشـ‬ ‫ـل» ایـ‬ ‫ـر اصـ‬ ‫ـی برابـ‬ ‫ـم «کپـ‬ ‫ـاره فیلـ‬ ‫ـتین‌بار دربـ‬ ‫ـردم‪ .‬نخسـ‬ ‫ـکر کـ‬ ‫ـد‪ ،‬تشـ‬ ‫ـن دارنـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫را بـ‬ ‫ـه؟‬ ‫ـا نـ‬ ‫ـد یـ‬ ‫ـرده بودنـ‬ ‫ـروع کـ‬ ‫ـد را شـ‬ ‫ـاری پیش‌تولیـ‬ ‫ـش از بیمـ‬ ‫ـا پیـ‬ ‫ـه آیـ‬ ‫ـم کـ‬ ‫ـر‪ .‬نمی‌دانـ‬ ‫ـم آخـ‬ ‫ـن فیلـ‬ ‫ـم ایـ‬ ‫ـد هـ‬ ‫ـق» و بعـ‬ ‫ـک عاشـ‬ ‫ـل یـ‬ ‫«مثـ‬

‫حتــی می‌دانــم یــک نســخه آزمایشــی از فیلــم ضبــط کردنــد و یــک اتــود اولیــه از فیلــم وجــود دارد؛ ولــی ســناریو را چنــد‬

‫بــار تغییــر دادنــد‪ .‬آخریــن بــار قــرار بــود بعــد از عمــل جراحــی فیلــم را بــه ‌صــورت جــدی تــا پایــان فیلم‌بــرداری کننــد‪.‬‬

‫ـاری‪ :‬اصــوال خیلــی بــه پیغام‌گیــر تلفــن خانــه مراجعــه نمی‌کنــم‪ .‬زمانــی کــه آقــای کیارســتمی در بیمارســتان جــم بســتری بودنــد‪،‬‬ ‫کیانــوش عیـ‬

‫خانمــی بــرای مــن پیغــام گذاشــتند کــه از اتــاق آقــای کیارســتمی از بیمارســتان جــم تمــاس می‌گیرنــد و آقــای کیارســتمی می‌خواهنــد مــن‬

‫را خیلــی فــوری ببیننــد‪ .‬طبــق چیزهایــی کــه پیــدا کــردم‪ ،‬دیــدم تلفــن بعــدی ‪ ۴٨‬ســاعت بعــد بــه مــن شــده بــود کــه بــاز تأکیــد‬ ‫شــده بــود ایشــان کار مهمــی بــا مــن دارنــد‪ .‬ایــن پیغام‌هــا را یــک مــاه بعــد شــنیدم‪ .‬افســوس خــوردم کــه بــا اختــاف‬ ‫یــک مــاه بعــد متوجــه ایــن موضــوع شــده‌ام؛ زمانــی کــه آقــای کیارســتمی دیگــر در بیمارســتان نبودنــد و فکــر‬ ‫می‌کنــم بــه فرانســه رفتــ ‌ه بودنــد؛ وگرنــه حتمــا موضــوع را پیگیــری می‌کــردم‪.‬‬

‫صــد‬ ‫جــاي ايــران كــه‬ ‫قبــل از مــرگ بايــد ديــد‪‎:‬‬

‫ـازار تبريز‬ ‫ـة بـ‬ ‫ـان ‪ .‎5‬مجموعـ‬ ‫ـل اصفهـ‬ ‫ـه پـ‬ ‫ـی و سـ‬ ‫ـعدیه ‪ .‎4‬سـ‬ ‫ـه و سـ‬ ‫ـارگاد ‪ .‎3‬حافظیـ‬ ‫ـید ‪ .‎2‬پاسـ‬ ‫ـت جمشـ‬ ‫‪ .1‬تخـ‬

‫ـراكان ‪.‎11‬‬ ‫ـده مـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـة حفاظـ‬ ‫ـو ‪ .‎10‬منطقـ‬ ‫ـار كرفتـ‬ ‫ـهوالن ‪ .‎9‬غـ‬ ‫ـار سـ‬ ‫ـه ‪ .‎8‬غـ‬ ‫ـة اروميـ‬ ‫ـدوان ‪ .‎7‬درياچـ‬ ‫ـتاي كنـ‬ ‫‪ .‎6‬روسـ‬

‫ـان ‪.‎17‬‬ ‫ـهر كاشـ‬ ‫ـاب ‪ .‎16‬شـ‬ ‫ـك ‪ .‎15‬مرنجـ‬ ‫ـور و بيابانـ‬ ‫ـان خـ‬ ‫ـون ‪ .‎14‬بيابـ‬ ‫ـاير شاهسـ‬ ‫ـور ‪ .‎13‬عشـ‬ ‫ـة نئـ‬ ‫ـا ‪ .‎12‬درياچـ‬ ‫ـره كليسـ‬ ‫قـ‬

‫ـن‬ ‫ـه نائين ‪ .‎22‬جشـ‬ ‫ـن قلعـ‬ ‫ـم ‪ .‎21‬ناريـ‬ ‫ـتان ‪ .‎20‬ارگ بـ‬ ‫ـع اردسـ‬ ‫ـجد جامـ‬ ‫ـجهان ‪ .‎19‬مسـ‬ ‫ـدان نقشـ‬ ‫ـة ميـ‬ ‫ـه ‪ .‎18‬مجموعـ‬ ‫ـتای ابیانـ‬ ‫روسـ‬

‫ـه‬ ‫ـتان ‪ .‎27‬مجموعـ‬ ‫ـتان و تنگسـ‬ ‫ـهر ‪ .‎26‬دشتسـ‬ ‫ـازار روز بوشـ‬ ‫ـام ‪ .‎24‬درة الر ‪ .‎25‬بـ‬ ‫ـک ايـ‬ ‫ـاير لـ‬ ‫ـوس ‪ .‎23‬عشـ‬ ‫ـان در افـ‬ ‫ـت زنـ‬ ‫حكومـ‬

‫ـراي قصر‬ ‫ـک ‪ .‎31‬كاروانسـ‬ ‫ـة بابـ‬ ‫ـعدآباد ‪ .‎30‬قلعـ‬ ‫ـاي سـ‬ ‫ـه كاخهـ‬ ‫ـاوران ‪ .‎29‬مجموعـ‬ ‫ـاي نيـ‬ ‫ـرود ‪.‎28‬كاخهـ‬ ‫ـدة جاجـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـق حفاظـ‬ ‫مناطـ‬

‫ـران‬ ‫ـازار تهـ‬ ‫ـتان ‪ .‎36‬بـ‬ ‫ـران باسـ‬ ‫ـوزة ايـ‬ ‫ـران ‪ .‎35‬مـ‬ ‫ـرش ايـ‬ ‫ـوزة فـ‬ ‫ـر ‪ .‎34‬مـ‬ ‫ـاي معاصـ‬ ‫ـوزة هنرهـ‬ ‫ـدان آزادي ‪ .‎33‬مـ‬ ‫ـرام ‪ .‎32‬ميـ‬ ‫بهـ‬

‫ـقاييها‬ ‫ـدوره ‪ .‎42‬قشـ‬ ‫ـي تنـ‬ ‫ـارك ملـ‬ ‫ـك ‪ .‎41‬پـ‬ ‫ـك و ماخونيـ‬ ‫ـاري ‪ .‎40‬خونيـ‬ ‫ـل بختيـ‬ ‫ـوچ ايـ‬ ‫ـاد ‪ .‎39‬كـ‬ ‫ـگ صيـ‬ ‫ـا ‪ .‎38‬تنـ‬ ‫ـة دنـ‬ ‫ـل قلـ‬ ‫‪ .‎37‬چهـ‬

‫ـه خان‬ ‫ـم ‪.‎48‬قلعـ‬ ‫ـارت مفخـ‬ ‫ـاد ‪. ‎47‬عمـ‬ ‫ـاس آبـ‬ ‫ـری ‪.‎46‬عبـ‬ ‫ـار آب پـ‬ ‫ـر ‪.‎45‬آبشـ‬ ‫ـة گواتـ‬ ‫ـوی ‪ .‎44‬دریاچـ‬ ‫ـار شـ‬ ‫ـارس ‪ .‎43‬آبشـ‬ ‫ـار فـ‬ ‫در بهـ‬ ‫ـه حفاظت‬ ‫ـل ‪ .‎55‬منطقـ‬ ‫ـوختة زابـ‬ ‫ـهر سـ‬ ‫ـنگی ‪ .‎54‬شـ‬ ‫ـج ‪.‎53‬دروازه سـ‬ ‫ـام لـ‬ ‫ـلیمان ‪.‎52‬حمـ‬ ‫ـت سـ‬ ‫ـتان ‪.‎51‬تخـ‬ ‫ـاق بسـ‬ ‫ـوه ‪.‎50‬طـ‬ ‫‪.‎49‬لیالکـ‬ ‫ـاد‬ ‫ـیر آبـ‬ ‫ـار شـ‬ ‫ـت ‪ .‎59‬آبشـ‬ ‫ـو دشـ‬ ‫ـای مینـ‬ ‫ـل چـ‬ ‫ـه چهـ‬ ‫ـا ‪ .‎58‬تنگـ‬ ‫ـام رضـ‬ ‫ـد امـ‬ ‫ـون ‪ .‎57‬مرقـ‬ ‫ـار مارگـ‬ ‫ـده ‪ .‎56‬آبشـ‬ ‫ـت گمشـ‬ ‫ـدة بهشـ‬ ‫شـ‬ ‫ـگل ‪.‎64‬‬ ‫ـتای نـ‬ ‫ـرآن تاریخی روسـ‬ ‫ـات ‪ .‎63‬قـ‬ ‫ـة اورامانـ‬ ‫ـوت ‪ .‎62‬منطقـ‬ ‫ـباران ‪ .‎61‬المـ‬ ‫ـدة ارسـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـة حفاظـ‬ ‫ـن ‪ .‎60‬منطقـ‬ ‫ـان ببیـ‬ ‫خـ‬ ‫ـة‬ ‫ـان ‪ .‎68‬مجموعـ‬ ‫ـی کرمـ‬ ‫ـت تاریخـ‬ ‫ـس ‪ .‎67‬بافـ‬ ‫ـه طبـ‬ ‫ـیف» بـ‬ ‫ـاده «دهسـ‬ ‫ـد ‪ .‎66‬جـ‬ ‫ـوت زنگیاحمـ‬ ‫ـوت ‪ .‎65‬لـ‬ ‫ـی لـ‬ ‫ـهر خیالـ‬ ‫شـ‬ ‫ـت‬ ‫ـرا ‪ .‎74‬جنـ‬ ‫ـن صحـ‬ ‫ـد ‪ .‎73‬ترکمـ‬ ‫ـل گنبـ‬ ‫ـان ‪ .‎72‬میـ‬ ‫ـتان ‪ .‎71‬دیلمـ‬ ‫ـی گلسـ‬ ‫ـارک ملـ‬ ‫ـورت ‪ .‎70‬پـ‬ ‫ـاداب سـ‬ ‫ـتون ‪ .‎69‬بـ‬ ‫بیسـ‬ ‫ـای‬ ‫ـاک ‪ .‎79‬جنگلهـ‬ ‫ـة فلکاالفـ‬ ‫ـم ‪ .‎78‬قلعـ‬ ‫ـره قشـ‬ ‫ـه ‪ .‎77‬جزیـ‬ ‫ـو و کهنـ‬ ‫ـولة نـ‬ ‫ـان ‪ .‎76‬ماسـ‬ ‫ـه رودخـ‬ ‫ـار ‪ .‎75‬قلعـ‬ ‫رودبـ‬ ‫دوهــزار و ســه هــزار تنکابــن ‪ .‎80‬جواهــرده ‪ .‎81‬ريــگ جــن ‪ .‎82‬غــار عليصــدر ‪ .‎83‬شــهر همــدان ‪.‎84‬‬ ‫ـاير‬ ‫ـيمبار ‪ .‎89‬عشـ‬ ‫ـدا ‪ .‎88‬شـ‬ ‫ـر عقـ‬ ‫ـزد ‪ .‎87‬كويـ‬ ‫ـي يـ‬ ‫ـت تاريخـ‬ ‫ـو ‪ .‎86‬بافـ‬ ‫ـك چكـ‬ ‫ـزد ‪ .‎85‬چـ‬ ‫ـيركوه يـ‬ ‫شـ‬ ‫ـه‬ ‫ـتان مازندرانـ‬ ‫ـة اراك ‪ .‎92‬چمسـ‬ ‫ـاد قلـ‬ ‫ـي ‪ .‎91‬هفتـ‬ ‫ـرة هندورابـ‬ ‫ـمالي ‪ .‎90‬جزيـ‬ ‫ـان شـ‬ ‫ـرد خراسـ‬ ‫كـ‬ ‫‪ .‎93‬جزيــرة ابوموســي ‪ .‎94‬نوژيــان لرســتان ‪ .‎95‬غــار كلماكــره ‪ .‎96‬روســتاي‬ ‫ـر حاجعليقلي‬ ‫ـگ ‪ .‎99‬كويـ‬ ‫ـدر كنـ‬ ‫ـتی ‪ .‎98‬بنـ‬ ‫ـت ‪ .‎97‬آواز دشـ‬ ‫ـات تخـ‬ ‫اورامانـ‬ ‫ـت‬ ‫ـاهان دشـ‬ ‫ـار شـ‬ ‫ـه و ابشـ‬ ‫ـال قلعـ‬ ‫ـالم خلخـ‬ ‫ـاده اسـ‬ ‫‪ . ‎100‬جـ‬


‫آموزشگاه فارسی آموزی حافظ‬ ‫آموختن زبان فارسی به فرزندان ایران زمین حق مسلم این عزیزان و وظیفهء همهء کسانی است که این نعمت‬ ‫را از دیگران کسب نموده اند‪ .‬در این راستا آموزشگاه زبان فارسی حافظ درجنوب لندن سابقه و افتخار برگزاری‬ ‫کالسهای ذیل رادر هیجده سال گذشته داشته است‪.‬‬

‫شعبه ی اول آموزشگاه ‪ :‬روزهای شنبه از ساعت ‪٩‬صبح تا ‪ 1‬بعد از ظهر‬ ‫‪Manor Park Primary School, Greyhound Road, Sutton, Surrey, SM1 4AW‬‬

‫آموزش خواندن ‪ -‬نوشتن –شنیدن و مکالمه ی زبان فارسی از کالس پیش دبستانی تا‬ ‫مقطع ‪ GCSE‬و ‪A Level‬‬ ‫آموزش رقص سنتی ایرانی‬ ‫داستان خوانی و داستان نویسی‬

‫شعبه ی دوم آموزشگاه‪ :‬روزهاى یکشنبه از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 11‬صبح‬ ‫‪Grey Court School, Ham Street, Richmond Upon Thames, Surrey, TW10 7HN‬‬

‫برای اطالعات با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪07878362878 - Text on Telegram / whatsapp‬‬ ‫‪nazanin.hafezpersianschool@gmail.com‬‬ ‫‪info@explorelanguages.com , www.explorelanguages.org‬‬

‫فارسی زبان عشق است و زبان مهر˓آن را پاس بداریم‬

‫فارسی زبان عشق است و زبان مهر˓آن را پاس بداریم‬


‫سرگرمی‬

‫‪Eentertainmen‬‬

‫سعیده محمد زاده‬

‫‪Saiedeh mohammad zadeh‬‬

‫‪SEVEN JOURNAL | The first london iranian art journal | APRIL 2018 | issue 1816 | Info@skgraphic.design | www.skgraphic.design‬‬

‫فروردین‪ :‬اگر شما به مسافرت رفتن و گردش‬ ‫عالقه دارید ولی از نظر مالی اوضاع مساعدی ندارید از این موضوع‬ ‫ناراحت و مضطرب نباشید زیرا افراد زیادی هستند که در موقعیت شما‬ ‫می‌باشند و هرگز شرایطی که می‌خواهند برایشان پیش نمی یاید‪ .‬شما‬ ‫مهر‪ :‬درست است که تفکر در مورد آینده بسیار مهم می باشد و شما‬ ‫می‌توانید با مطالعه کتاب های مختلف و استفاده از عکس ها و فیلم های‬ ‫باید از هم اکنون برای ان برنامه ریزی کنید اما اینکه بخواهید هر ثانیه‬ ‫کشور های دیگه با شرایط فرهنگ و رسوم و آداب کشور های دیگر آشنا‬ ‫از زندگیتان را به آینده فکر کنید مطمئناً حال را از دست خواهید داد‬ ‫شوید و تاریخ پربار ان هارا بخوانید و قطعا این کار از بی اطالعی و نا‬ ‫و باعث استرسهای بیهوده آینده تان را هم تباه خواهيد ساخت پس‬ ‫آگاهی بهتر است‬ ‫سعی کنید تا تعادل را نگاه دارید و برای چیزی که هنوز اتفاق نیافتاده‬ ‫اردیبهشت‪ :‬هیچ انسانی از آینده و روزای دیگر خبر ندارد پس چرا انسان‬ ‫غصه نخورید‪.‬‬ ‫باید نسبت به آن اینقدر بد بیین و نا امید َ‬ ‫باشد درحالی که سرگذشت هیج‬ ‫آبان‪ :‬تعریف و تمجید زیاد از خودتان می‌تواند نتیجه عکس بدهد‬ ‫کسی مشخص نیست‪ .‬قطعا شما با داشتن فکر ها و برنامه های مثبت و‬ ‫و يه دیگران این احساس را القا کند که شما فردی متوقع و خودخواه‬ ‫منفی به این رله جهت می‌دهید پس شایسته است که همواره به افکار‬ ‫هستید که چیزی جز خوبی های خود رل نمی بینید در صورتی که شاید‬ ‫مثبت و خوشبختی فکر کنید و همواره با خود بگویید موفق خواهید شد و‬ ‫چنین قصدی هم نداشته باشید‪ .‬بگذارید دیگران از روی رفتارهای تان‬ ‫سعادت ازآن شماست‬ ‫شما را قضاوت کنند و به کمال و متانت شما پی ببرند‪ ،‬احتیاجی نیست‬ ‫با گفتن این کلمات و افکار زندگیتان در مسیر خوب و درستی پیش می‌رود‬ ‫برای اثبات خود شایستگیتان را به نمایش بگذارید دیگران متوجه آن‬ ‫خرداد‪ :‬همواره به کا گفته اند که تو را دیگران باید تائید کنند و به‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫صحبت ها و پیشنهاد های دیگران احترام بگذاری در صورتی ک این‬ ‫آذر‪ :‬زندگی را دست کم نگیرید و از آن لذت ببرید باور کنید زندگی‬ ‫تفکری که از بچگی بر ما القا شده کامال نادرست است زیرا هر انسانی‬ ‫آنقدر کوتاه است که نباید هر لحظه آن را به هدر بدهید و بخواهید در‬ ‫زندگی خصوصی خود را دارد و باید هر جوری ک می‌خواهد زندگی کند‬ ‫غم و اندوه سپری کنید‪ ،‬پس کارهایی را انجام دهید که از آنها لذت می‬ ‫بدون اینکه عقاید و نظرات دیگران اون را اذیت کند‪ ,‬پس تالش کنید‬ ‫برید و همواره در زندگی خوشحال و خرسند باشید اجازه ندهید هیچ‬ ‫همواره خود را قبول داشته باشید و این کار بزرگترین سعادتی است که‬ ‫کس این حال خوبتان را از شما بگیرد‪.‬‬ ‫نصیب شخصی می‌شود‬ ‫دی‪ :‬قبل از اینکه با دیگران برخوردی زننده داشته باشید با حرف‬ ‫تیر‪ :‬وقتی صبح ها از خواب بلند میشید خداوند را برای آغازی دوباره شکر‬ ‫هایتان آنها را بیازارید خودتان را در جای آنها بگذارید و ببینید که آیا‬ ‫کنید و از او به خاطر همه چی تشکر کنید زیرا این کار باعث می‌شود شما‬ ‫دوست دارید با شما چنین رفتاری شود یا خیر در این زمان متوجه‬ ‫روز خوبی را شروع کنید و تا آخر نیز ادامه دهید و سبب موفقیت شما در‬ ‫خواهید شد که چقدر رفتارهایتان زننده می باشد و تا چه حد می‌تواند‬ ‫تمامی مراحل و زمینه ها می‌شود با این کار شما به خودتان افکار و انرژی‬ ‫به آنها آزار برساند با خوشرویی و مهربانی دل همگان را می توانید به‬ ‫های مثبت را القا میکنید و خدا را هر روز در کنار خودتان خواهید دید‬ ‫دست بیاورید‪.‬‬ ‫مرداد‪ :‬گاهی شما مجبورم برای حل شدن مشکالت با دیگران مشورت‬ ‫بهمن‪ :‬نباید خودتان را مجبور کنید تا سر از کارهایی در بیاورید که‬ ‫کنید و صبحت های خود را با آن ها در میان بگذارید زیرا تجربه افراد بزرگ‬ ‫برای تان هیچگونه خوشی و نشاطی به همراه نخواهد داشت‪ ،‬شما‬ ‫و عالم به شما کمک خواهد کرد زیرا گاهی آدم نمی‌تواند به تنهایی از پس‬ ‫مختار هستید تا به دنبال اعمالی بروید که می تواند بر زندگیتان تاثیر‬ ‫مشکالت خود برآید و اگر بخواهید به این پافشاری و لجاجت ادامه دهید‬ ‫گذار باشد و همچنین روحیه تان را در جهت مثبت سوق دهد پس به‬ ‫در آینده دچار مشکل میشوید پس همواره افرادی را برای خود نگه دارید تا‬ ‫دیگران اجازه ندهید تا شما را مجبور به کارهایی کنند که چندان به‬ ‫در شرایط سخت بتوانید به آن ها تکیه کنید و همچنین با خیال راحت تری‬ ‫آنها تمایلی ندارید‪.‬‬ ‫ادامه دهید‬ ‫اسفند‪ :‬در زندگی ابتدا از عالیق خود را در نظر بگیرید و به این‬ ‫شهریور‪ :‬اگر از شما کارهایی را گفتند انجام دهید که عمل‌کردن به آن‬ ‫موضوع فکر نکنید که دیگران رفتار شما را میپسندند یا خیر درواقع‬ ‫ها برای شما سخت و مشکل است هرگز نباید بپذیرید و حرف زور را‬ ‫زندگی شما به خودتان مربوط است و هیچ کس اجازه دخالت در‬ ‫قبول کنید زیرا شما هرگز نباید بزارید کسی به شما دستور و زور بگویند‬ ‫آن را ندارد و هر جور که راحت هستید آن را ادامه دهید و به نظرات‬ ‫و بخواهند زندگی شما را کنترل کنند‪ .‬همواره سعی کنید برای حل کردن‬ ‫دیگران هیچ اهمیتی نگذارید‪.‬‬ ‫مشکالت و سختی های زندگی به جای کمک گرفتن از دیگران توانایی و‬ ‫استعداد خود را تقویت کنید و همواره در مسیر درست حرکت کنید‬

‫‪20‬‬


WRITER AND DIRECTOR Bardia Jalali CAST

Saman Bayonsa / Tara Taban / Ehsan Aminseresht / Mahshid Alavi / Kia Hadavandi / Reza Pour / Elham Khaki / Sina Shahriari / Kayvan Kian / Hirbod Safaei and Bardia Jalali

Choreography: Mahshid Alavi / Graphic Designer: Armand / Sound Designer: Arvin Sahafa / Production Manager: Pejman Safaei / Assistant Director: Ehsan Aminseresht & Soheil Zanjani / Make up: Elham Ershadian / Public Relations: Farhad Panah / Technical Manager: Davood Hadizadeh

The Fifth London Persian-English Independent Theatre Festival

Saturday 12'th May 2018 At: 18:00 Watermans Art Centre 40 High street Brentford TW8 0DS Booking: 079 324 50 938 / www.HelloPersian.com Tickets: £20, £15, £10

‫ نمایش دیدنی در جشنواره تئاتر مستقل ایرانی لندن‬4 ‫ با‬،‫ می‬۱۲


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design


Copyright © SK Graphic Design Ltd | www.skgraphic.design

Seven Journal Issue 16  

Haft Magazine - The first London-Iranian Art Journal.

Seven Journal Issue 16  

Haft Magazine - The first London-Iranian Art Journal.

Advertisement