Page 1

‫ن‬

‫ش‬ ‫ریه‬

‫‪ 1700‬هن‬ ‫ر‬ ‫‪ e‬ی‬ ‫‪u‬‬

‫‪Iss‬‬

‫ایر‬ ‫‪6‬‬

‫ان‬ ‫یان‬

‫‪01‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪er‬‬

‫لن‬ ‫د‬ ‫ن‬

‫‪mb‬‬

‫‪e‬‬ ‫‪ec‬‬

‫‪k‬‬

‫‪d ne‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪Lt‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪gn aga .‬‬ ‫‪si‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪De t M f‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪hi HA a‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪ap k:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Gr oo‬‬ ‫‪SK ceb w‬‬ ‫‪Fa w‬‬ ‫‪w‬‬

‫‪D‬‬ ‫بازیگــر‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫سر شــنا س‬ ‫و مشــهور ‪,‬‬ ‫در حالیکــه تنهــا‬ ‫یــک هفتــه از تولــد‬ ‫دختــر جســیکا سیمپســون‬ ‫نگذشــته اســت او تصمیــم بــه‬ ‫فــروش عکــس نــوزادش گرفــت‪.‬‬ ‫جســیکا سیمپســون در مذاکــره‬ ‫بــا مجلــه ‪ People‬اعــام کــرد‬ ‫کــه نخســتین عکــس ماکســول را‬ ‫بــه قیمــت ‪ ۸۰۰۰۰۰‬دالر مــی فروشــد‪.‬‬ ‫جــو پیــازا ژورنالیســت متخصــص درآمــد ســلبرتی‬ ‫هــا در ایــن بــاره گفــت‪ :‬دیگــر بــازاری بــرای نــوزادان‬ ‫مشــهور وجــود نــدارد‪ .‬بــه نظــر مــن صــاح نیســت بیــش‬ ‫از یــک میلیــون بــرای آنهــا بپردازنــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۸‬بــرای‬ ‫عکســهای دوقلوهــای جنیفــر لوپــز حــدود ‪ ۶‬میلیــون دالر‬ ‫پرداختــه شــد‪ .‬ای کاش برخــی از هنرمنــدان هالیــوود کمــی‬ ‫از افــرادی چــون شــارلیز تــرون یــاد بگیرنــد کــه نخســتین‬ ‫عکســهای فرزنــد خــود را بــه مجــات نفروخــت‪.‬‬

‫بازیگر زن مشهور‬ ‫عکس نوزادش‬ ‫را می‌فروشد‬ ‫یم‌ف‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫د‬

‫شوخی با برد پیت‬

‫ش‬

‫شــهاب حســینی و ترانــه علیدوســتی‬ ‫در صحنــه‌ای از «فروشــنده»‬ ‫فیلــم‪« :‬فروشــنده» بحــران‬ ‫زندگــی مشــترک‬ ‫ز و جــی ‪. . .‬‬

‫رضا یزادنی جلوی‬ ‫دوربین‬

‫رضــا یزدانــی» خواننــده مطــرح‬ ‫موســیقی پــاپ – راک کشــورمان‪ ،‬در‬ ‫جدیدتریــن فیلــم «مهــدی کرم‌پــور»‬ ‫بــه عنــوان بازیگــر نقش‌آفرینــی کــرده‬ ‫اســت بــه گــزارش ســایت خبــری و‬ ‫تحلیلــی «موســیقی ایرانیــان»‪ ،‬ایــن‬ ‫خواننــده عــاوه بــر اینکــه ترانــه فیلــم‬ ‫«ســوفی و دیوانــه» بــه کارگردانــی‬ ‫مهــدی کرم‌پــور را خوانــده‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫بیلــی بــاب تورنتــون در مصاحبــه‬ ‫ای بــه شــوخی گفــت کــه دلــش مــی‬ ‫خواهــد بــا بــرد پیــت یــک تریلــر مشــتی‬ ‫جنوبــی بــا موضــوع ســرقت کار کنــد‪.‬‬ ‫بیلــی بــاب تورنتــون و بــرد پیــت‬ ‫هــردو همســران پیشــین آنجلینــا جولــی‬ ‫محســوب مــی شــوند‪ .‬تورنتــون مــی‬ ‫گوید‪«:‬شــاید همــه غافلگیــر بشــوند امــا‬ ‫دلــم می‌خواهــد با بــرد پیــت در یک فیلم‬ ‫همــکاری کنــم‪ .‬فکــر مــی کنــم کنارهــم‬

‫‪INDEXT‬‬ ‫‪CONTEXTS‬‬

‫هم‌زمــان بــا آغــاز «فصــل اســکار» انجمــن نقــد‬ ‫فیلــم آمریــکا آثــار برگزیــده خــود را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫«فروشــنده» اصغــر فرهــادی جایــگاه بهتریــن فیلــم‬ ‫غیرانگلیســی‌زبان را بــه خــود اختصــاص داد‪« .‬منچســتر‬ ‫کنــار دریــا» اثــر کنــت لونــرگان برنــده بــزرگ جوایــز اســت‪.‬‬ ‫«فروشــنده» دو جایــزه‌ی بهتریــن فیلم‌نامــه و بهتریــن‬ ‫بازیگــر مــرد را در جشــنواره کــن از آن خــود کــرد‬ ‫انجمــن نقــد فیلــم آمریــکا فیلــم «فروشــنده» ســاخته‌ی اصغــر‬ ‫فرهــادی را یــک گام بــه دریافــت جایــزه اســکار نزدیــک کــرد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــا بــازی شــهاب حســینی و ترانــه علیدوســتی‬ ‫از ســوی انجمــن معتبــر آمریکایــی نقــد فیلــم موســوم بــه‬ ‫«هیــأت ملــی بازبینــی فیلــم» ‪National Board of‬‬ ‫‪( Review of Motion Pictures‬ان‌بــی‌آر) بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی‌زبان ســال شــناخته شــد‪.‬‬ ‫‪Negar‬‬ ‫‪wNemati,‬‬ ‫‪Designerkleidung‬‬ ‫‪Filmstill mit Taraneh Alidoosti and actor‬‬ ‫‪Shahab Hosseini (picture-alliancedpa/‬‬ ‫‪)Cannes Film Festival Handout‬‬

‫انبخ‬

‫ک جه‬

‫باب‬

‫نخســتین موفقیت «فروشــنده» فرهادی برای رســیدن به اســکار‬

‫‪Our Price Lists‬‬ ‫شاهرخ خا ن از ترامپ‬ ‫میگوید‬

‫شــاهرخان گفــت کــه می‌دانســته‬ ‫دونالــد ترامــپ برنــده انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری آمریــکا می‌شــود‪.‬‬ ‫او زمــان اقامتــش در اروپــا‪ ،‬تمــام‬ ‫مناظــرات نامزدهــای جمهوری‌خــواه‬ ‫و دموکــرات را تماشــا می‌کــرده‬ ‫و وقتــی بــه بمبئــی برگشــته نتیجــه‬ ‫انتخابــات را دنبــال می‌کــرده اســت‪ .‬او‬ ‫در این‌بــاره گفــت‪« :‬بــرای لیبرالیســم‪،‬‬

‫‪For more information:‬‬ ‫‪Tel: 077 9000 5050‬‬ ‫‪075 212 44977‬‬


‫مصا‬

‫حبه از‪:‬‬

‫ميرســيم‬ ‫و خــوداگاه‬ ‫انهــا را ميبينيــم ‪،‬‬ ‫ميشــنويم ‪ ،‬حــس ميكنيــم ‪،‬‬ ‫لمــس ميكنيــم و در اخــر از انهــا لبريــز‬ ‫ميشــويم‪ .‬انــگار يــك ظــرف خالــى را از مــاده‬ ‫اى پــر ميكنيــم و انــگاه كــه پــر شــد آن ظــرف ديگــر‬ ‫نامــش همــان چيــزى ميشــود كــه از آن پــر شــده اســت‪.‬‬ ‫معمــوالً دوســت داريــد چه نقش هايى را بــراى بازى قبول كنيد؟‬ ‫اصــوال نقــش هايــى را دوســت دارم كــه داراى پيچيدگــى‬ ‫هــاى درونــى باشــد و پارادوكــس هــاى حســى و موقعيتــى‬ ‫را كــه شــخصيت در آن قــرار ميگيــرد و باعــث ميشــود تــا‬ ‫كاركتــر در وضعيــت دو راهــى و چنــد راهــى قــرار بگيــرد‪ .‬از‬ ‫كاراكتــر هــاى صرفــا ســياه و ســفيد بــه هيــچ عنــوان خوشــم نميايــد‪.‬‬ ‫در هــر يــك از فيلــم هــا و ســريال هايــى كــه از شــما ديده ام متفــاوت بازى‬ ‫ميكنيــد‪ .‬يعنــى بطــور كامــل از مهــران احمــدى جــدا ميشــويد و ميشــويد‬ ‫آن شــخصيت بــا همــه ى خصوصيــات و جزئيــات آن؛ حتــى بازيتــان‬ ‫در نقــش هــاى ُكميــك و يــا بــا لحجــه هــاى مختلــف خيلــى موفــق بــوده‬ ‫انــد‪ .‬چگونــه از خودتــان جــدا ميشــويد و بــه نقــش ديگــرى مــى پيونديــد؟‬ ‫بازيگــرى را ابــراز احساســات شــخصى نميدانــم‪ .‬اصــوال فكــر ميكنــم بــه‬ ‫كســى بازيگــر ميگوينــد كــه بتوانــد نقــش هــاى متفــاوت از خــودش را بــه‬ ‫طــورى كــه بــاور پذيــر و قانــع كننــده بــراى مخاطــب باشــند را ايفــا كنــد‪.‬‬ ‫اصــوال اگــر بدانــم در نقشــى تكــرار خواهــم شــد آن نقــش را قبــول نميكنم‪.‬‬ ‫گريــه و خنــده و ديگــر احساســات يــك كاراكتــر قطعــا و حتمــا بايــد بــا‬ ‫مــن متفــاوت باشــد و هميــن كار اســت كــه بازيگــرى را ســخت ميكنــد‪.‬‬ ‫ايــن يعنــى اينكــه تــو بايــد بــراى پيــدا كــردن شــخصيتى كــه قــرار اســت‬ ‫بــازى اش كنــى؛ زحمــت بكشــى و بايــد دنبالــش بگــردى در جامعــه‬ ‫اطرافــت و از گنجينــه ذهنــى و خاطراتــت و حتــى يــك لحظــه هــم از پيــدا‬ ‫كــردن عواطــف و احساســات ايــن شــخصيت غافــل نشــوى و مــدام بــه آن‬ ‫فكــر كنــى‪ .‬حتــى هنــگام خــواب ممكــن اســت خوابــش را ببينــى‪ .‬تــو قــرار‬ ‫اســت چنــد مــاه بــا ايــن شــخصيت زندگــى كنــى‪ .‬گاهــى چنــد شــخصيت‬ ‫را از جاهــاى مختلــف ميــاورى و بــا هــم كالژ ميكنــى و از تركيــب چنــد‬ ‫حــس از هــر كــدام بــه يــك شــخصيت واحــد ميرســى‪ .‬بايــد ســاعت هــا و‬ ‫روزهــا بــا كارگــردان و نويســنده فيلــم نامــه حــرف بزنى؛ بحــث و حاصل‬ ‫ايــن چالــش باعــث خلــق يــك شــخصيت جديــد ميشــود كــه اوليــن ظهــور و‬ ‫بــروزش را خــود تــو درك ميكنــى و ايــن يــك اتفــاق كامــل درونــى اســت‪.‬‬ ‫بــه هنرجــو هايــى كــه ميخواهنــد در زمينــه هنــر‬ ‫ميكنيــد؟‬ ‫پيشــنهادى‬ ‫چــه‬ ‫كننــد‬ ‫فعاليــت‬ ‫پيشــگى‬ ‫پيشــنهاد ميكنــم كــه بــه هنــر بازيگــرى فقــط بــه شــكل هنــر نــگاه كننــد و نه‬ ‫چيزى ديگرى مانند يك شــغل يا يك حرفه كه ميشــود از آن پول در آورد‪.‬‬ ‫حــرف آخــرى بــراى خواننــدگان مــا؟ اخريــن فيلمــى كــه مــن بــازى كــرده‬ ‫ام نفــس نــام دارد و اميــدوارم هــر كســى ايــن فيلــم را ديــد دوســت داشــته‬ ‫باشــد و متوجــه تمــام زحماتــى كــه همــه ى مــا برايــش كشــيده ايــم شــود‬ ‫و در آخــر ارزوى شــادى و ســامتى بــراى خواننــدگان تــان را دارم‪.‬‬


‫‪MEHRAN AHMADI‬‬

‫بازیگر سینما‪ ،‬تیاتر و تلویزیون‬

‫آقــاى احمــدى لطفــا از پيشــينه ى بازيگــرى خودتــان بيشــتر برايمان‬ ‫بگوييــد و اينكــه چــه اتفاقــى افتــاد كــه ايــن حرفــه را پيــش گرفتيــد؟‬ ‫كار بازيگــرى را از تئاتــر مدرســه شــروع كــردم و كــم كــم بــا‬ ‫عالقــه اى كــه داشــتم وارد تئاتــر حرفــه اى شــدم و تقريبـا ً از ســال‬ ‫‪ ١٣٦٩‬در تئاتــر بازيگــرى را دنبــال كــردم‪ .‬در ســال ‪ ١٣٧٢‬در‬ ‫دانشــگاه هنــر و معمــارى تهــران مركــز در رشــته تئاتــر و گرايــش‬ ‫بازيگــرى مشــغول تحصيــل شــدم و همزمــان در چنــد تئاتــر حرفــه‬ ‫اى ايفــاى نقــش داشــتم‪ .‬نمايــش هايــى بــا نــام محاكمــه ژانــدارك اثــر‬ ‫برتولــت برشــت‪ ،‬چنــد و چــون بــه چــاه رفتــن چوپــان‪ ،‬ايــن قصــه را‬ ‫ايرانيــان نوشــته انــد‪ ،‬وحشــى اثــر چخــوف و‪ ...‬نمايــش هايــى بــوده‬ ‫انــد كــه مــن در آن ســال هــا بــروى صحنــه بــردم‪.‬‬ ‫تــا اينكــه در ســال ‪ ١٣٨٢‬در اوليــن فيلــم ســينمايى بــه نــام «آدم»‬ ‫بــازى كــردم‪ .‬در آن زمــان در چنــد ســريال تلويزيونــى ايفــاى نقــش‬ ‫كــردم كــه زيــاد راضــى كننــده نبــود‪ .‬از آن زمــان تــا بــه حــال‬ ‫در فيلــم هــا و ســريال هــا و تئاتــر هايــى بــازى كــرده ام‪.‬‬

‫بــا‬ ‫چــه انگيــزه اى وارد‬ ‫دنيــاى بازيگــرى و ســينما شــديد؟‬ ‫بــراى مــن خــود هنــر بازيگــرى انگيــزه اصلــى و‬ ‫كاملــى بــود و هســت‪ .‬ورود و ادامــه دادن در اين حرفه تمام شــرايط‬ ‫انگيزشــى را در مــن برانگيختــه ميكنــد‪ .‬البته شــايد در ابتدا فقــط روى صحنه رفتن‬ ‫كافــى بــود امــا بــه تدريــج داشــتند يــك رزومــه ى خــوب و شــايان توجــه در عرصــه بازيگــرى‬ ‫ـن انگيــزه هــاى مــن در ايــن امــر بــه حســاب مــى آيــد‪.‬‬ ‫ميشــدند و حــض بــردن از كارى كــه ميكنــم از مهــم تريـ ِ‬ ‫ايــد‪.‬‬ ‫شــده‬ ‫التحصيــل‬ ‫فــارغ‬ ‫بازيگــرى‬ ‫و‬ ‫تئاتــر‬ ‫ى‬ ‫رشــته‬ ‫از‬ ‫شــما‬ ‫دانــش آكادميــك در ايــن مقولــه چقــدر در پيشــرفت شــما مؤثــر بــوده؟‬ ‫قطعــا از همــان ابتــدا دانــش هــر چــه كامــل تــر از ايــن هنــر و درك تكنيــك هــاى بازيگــرى بــراى مــن بســيار‬ ‫مهــم بــود‪ .‬بنابرايــن طبيعــى بــود كــه از ســال هــاى اول ســوداى رفتــن بــه دانشــگاه و قــرار گرفتــن در كــوران‬ ‫مهمتريــن تكنيــك هــاى مــدرن و اصــول بازيگــرى آن هــم به صــورت آكادميك دغدغــه اى را برايــم ايجاد ميكرد‬ ‫و حــدس مــن درســت بــود زمانــى كــه وارد دانشــكده بازيگــرى شــدم متوجــه شــدم كــه اين اصــول و تكنيــك ها به‬ ‫انســان كمــك ميكنــد تــا در حقيقــت از اســتعدادى كــه درونــش حــس ميكنــد چگونــه بــه بهتريــن نحــو اســتفاده كنــد‪.‬‬ ‫در كنــار كار بازيگــرى‪ ،‬بــه شــغل ديگــه اى هــم عالقــه منــد هســتيد؟‬ ‫فعــا فقــط بــه بازيگــرى فكــر ميكنــم و شــايد روزى بــه كارگردانــى‪.‬‬ ‫كنــم‪.‬‬ ‫معطــوف‬ ‫رشــته‬ ‫ايــن‬ ‫روى‬ ‫را‬ ‫تمركــزم‬ ‫بيشــتر‬ ‫خواهــم‬ ‫مــى‬ ‫‪ .‬وقتــى تصميــم بــه هنرپيشــگى گرفتيــد‪ ،‬واكنش خانواده تان چه بود و چقدر در اين زمينه مشــوقتان بودند؟ شــما‬ ‫خودتــان چگونــه فكــر ميكنيــد؛ هنــر آخــر و عاقبــت نــدارد يــا آخــر عاقبتش به پشــتكار يــك هنرمند بســتگى دارد؟‬ ‫پــدر مــن از قشــر فرهنگــى جامعــه بــود و هميشــه بــه هنــر و مطالعــات ايــن چنينــى اهميــت‬ ‫مــى داد و هميشــه مشــوق مــن بــود‪ .‬مــادرم نيــز بــراى رفتــن بــه دانشــگاه انگيــزه بســيار بااليــى‬ ‫را در مــن ايجــاد كــرد‪ .‬ايــن هــا بــراى مــن بســيار قابــل احتــرام و مهــم بودنــد واز آنجايــى كــه‬ ‫بــازى مــن را در عرصــه ى تئاتــر قبــل از دانشــگاه ديــده بودنــد؛ پــى بــرده بودنــد كــه حــرف هايــى‬ ‫بــراى گفتــن دارم‪ .‬مطمئنــا ً اخــر و عاقبــت هــر زمينــه اى نيــاز بــه پشــتكار دارد‬ ‫كار بــا نرگــس آبيــار چگونــه بــوده اســت؟ مــن دوبــار بــا ســركار خانــم‬ ‫آبيــار همــكارى داشــتم‪ .‬اوليــن بــار در فيلــم «شــيار ‪١٤٣‬‬ ‫« و دوميــن بــار در فيلــم « نفــس» كــه‬

‫هــر‬ ‫دو جوايــز‬ ‫خوبــى در عرصــه ى‬ ‫ســينما بدســت آورده انــد‪ .‬خانــم آبيــار‬ ‫كارگردانيســت كــه بــا بازيگــران بســيار صميمــى و‬ ‫دوســتانه ارتبــاط برقــرار ميكنــد‪ .‬حاصــل ايــن ارتبــاط درونــى باعــث‬ ‫انتقــال بســيار خــوب از درك شــخصيت‪ ،‬موقعيــت هــاى درون فيلمنامــه‪،‬‬ ‫روابــط بيــن كاركتــر هــا و اتمســفر ايجــاد شــده بيــن آنهــا و همچنيــن‬ ‫اليــه ى زيريــن ديالــوگ هــا و در نهايــت فهــم درســت شــخصيت از‬ ‫ســمت بازيگــران خواهــد شــد‪ .‬در مــوارد زيــادى ســخت گيــرى هــاى‬ ‫فــراوان از طــرف خانــم آبيــار تــو را بــه عنــوان بازيگــر بــه شــور و‬ ‫شــعفى مضاعــف وادار ميكنــد و ايــن تــاش هــاى مضاعــف باعــث‬ ‫اتفاقــات بســيار خــوب و درجــه يــك ميشــوند‪ .‬در عيــن حــال انعطــاف‬ ‫پذيــرى ايشــان در برابــر منطــق قابــل ســتودن و شــايان ذكــر اســت‪.‬‬ ‫بــازى در كــدام فيلــم برايتــان دوســت داشــتنى تــر بــوده اســت؟‬ ‫كارهــاى زيــادى بــوده امــا در حــوزه ســينما فيلــم هــاى روز‬ ‫روشــن‪ ،‬هيــچ‪ ،‬شــيار ‪ ،١٤٣‬نفــس و در حــوزه تلويزيــون‬ ‫ســريال پايتخــت‪ ،‬آواى بــاران و تــا ثريــا از بهتريــن هــا هســتند‪.‬‬ ‫شــما بازيگــر تئاتــر‪ ،‬راديــو تلوزيــون و ســينما هســتيد‪ .‬چــه تفاوتــى رو‬ ‫بيــن ايــن ســه حــس كــرده ايد؟مــا بيــن ايــن ســه تفــاوت هــاى زيــادى وجود‬ ‫دارد امــا اگــر بخواهيــم بــه صــورت كلــى در مــوردش صحبــت كنيــم‬ ‫طبيعــى اســت كــه بگوييــم در تئاتــر مــا نمايشــگرى بيشــترى نســبت بــه‬ ‫ســينما و تلويزيــون داريــم‪ .‬در تئاتــر مــا تمــام رفتار ها و احساســات را به‬ ‫تماشــاچى بــه صــورت درشــت تــرى نمايــش ميدهيــم در صورتــى كــه در‬ ‫تلويزيــون و مخصوصــا در ســينما مــا بيشــتر بــه احساســات فكــر ميكنيــم‬ ‫و حاصــل ايــن تفكــر احساســى و درونــى توســط دوبيــن هــا‪ ،‬چهــره ى مــا‬ ‫بــه را عنــوان بازيگــر ثبــت مــى كنــد و در نزديــك تريــن نمــا هــا و بــاال‬ ‫تريــن كيفيــت هــا بــه مخاطــب نشــان داده ميشــود‪ .‬بنابرايــن در تلويزيــون‬ ‫و ســينما بازيگــرى بايــد حســاب شــده تــر و نــرم تــر اتفــاق بيافتــد‪.‬‬ ‫آيــا اينكــه يــك بازيگــر از پشــتوانه ى بازيگــرى در تئاتــر برخــوردار‬ ‫باشــد اهميــت ويــژه اى دارد؟ قطعــا هميــن طــور اســت‪ .‬در حقيقــت‬ ‫بازيگرانــى كــه از تئاتــر بــه ســينما و تلويزيــون وارد شــده انــد از‬ ‫جســارت بيشــترى بــراى ايفــاى نقــش هــاى متفــاوت تــر برخــوردار‬ ‫هســتند‪ .‬آنــان اصــوال بازيگرانــى هســتند كــه در تئاتــر ســخت تريــن‬ ‫تمريــن هــا را پشــت ســر گذاشــته انــد و همانطــور كــه ميدانيــد در تئاتــر‬ ‫كلمــه « كات « وجــود نــدارد و نمايــش از يــك جايــى شــروع ميشــود و‬ ‫در يــك جــاى ديگــر كــه پايــان نمايــش اســت تمــام‪ .‬بــدون اينكــه كســى‬ ‫بگويــد كات‪ .‬هميــن تمريــن ســخت در تئاتــر باعــث ميشــود كــه يــك‬ ‫بازيگــر تمــام عيــار‪ ،‬كار كشــته و ســخت جــان از تئاتــر بيــرون بيايــد‪.‬‬ ‫امــا در ســينما كار بــه گونــه اى ديگــر رقــم ميخــورد‪ .‬آنجــا اگــر‬ ‫بازيگــر اشــتباهى كنــد يــا تپقــى بزنــد ميتــوان آن صحنــه را دوبــاره‬ ‫تكــرار كــرد‪ .‬در تئاتــر ايــن وجــود نــدارد و اوليــن اشــتباه آخرينــش‬ ‫اســت‪ .‬البتــه در بازيگــرى ســينما مشــكالت ديگــرى وجــود دارد كــه‬ ‫از مهمتريــن آنهــا حفــظ كــردن ميباشــد‪ .‬ولــى اصــوال بازيگرانــى كــه‬ ‫از ســينما بــه تئاتــر مياينــد داراى يــك قــوام بهتــر و محكــم تــرى هســتند‪.‬‬ ‫از‬ ‫چقــدر‬ ‫ميكنيــد‬ ‫بــازى‬ ‫را‬ ‫نقشــى‬ ‫وقتــى‬ ‫بيــرون نقشــتان را مشــاهده و تجربــه ميكنيــد؟‬ ‫هنر بازيگرى اصوال يعنى مشــاهده و تحقيق در مورد نقش و شــخصيتى‬ ‫اســت كــه قــرار اســت توســط بازيگــر ايفــا شــود‪ .‬مــا از مشــاهده روابــط‬ ‫و احساســات درونــى و رفتارهــاى ظاهــرى و درك انهــا بــه كاراكتــر‬


‫سالم خیلی خوشحالیم که‬ ‫درخدمت شما هستیم بابک‬ ‫جهانبخش نام آشنایی برای‬ ‫همه ایرانی هاست بنابراین‬ ‫نیازی به معرفی ندارد اما اینکه‬ ‫از کجا به موسیقی عالقه مند شد‬ ‫تا گام اول حرفه ای رو برداشت‬ ‫رو شاید خیلی ها نمیدونن ؟‬

‫من در آلمان متولد شدم و‬ ‫همانجا به مدرسه موسيقى‬ ‫رفتم‪ ،‬در ابتدا به يادگيري‬ ‫پيانو پرداختم مدتي بعد به‬ ‫ايران آمدم و كالس هاى‬ ‫آهنگسازى را با اساتيد ايراني‬ ‫شروع كردم اما اولين ترانه‬ ‫من در سال ‪ ١٣٧٦‬يا ‪١٣٧٧‬‬ ‫در صدا و سيما پخش شد‪.‬‬ ‫بابک جهانبش دوست داره‬ ‫محبوب باشه یا مشهور وچرا؟‬

‫مصاحبه اختصاصی با‪:‬‬

‫محبوب بودن را دوست‬ ‫دارم‪ ،‬افراد محبوب قائدتا‬ ‫مشهور هم خواهند بود و‬ ‫خواننده اى كه مورد محبت‬ ‫مردم باشه هميشه مانده گار‬ ‫مى ماند‪.‬‬

‫شما جز محدود خواننده های‬ ‫بودید که تیتراژ فیلم وسریال‬ ‫میخوندید چطور این اتفاق‬ ‫افتاد ؟‬

‫محبوب ماندگار‬

‫فیلم دو خواهر با بازی آقای‬ ‫گلزار‪ ،‬خانم ها کریمی و‬ ‫شاکردوست که ‪ ۵‬آهنگ از‬ ‫من پخش شد و آهنگ های‬ ‫پناهم بده و دریا که خیلی‬ ‫مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫تیتراژ برای شب یلدا آهنگ‬ ‫برف که بسیار کار موفقي‬ ‫بود‪ .‬آهنگ عاشقم کن در‬

‫برنامه تلویزیونی نیمروز‪.‬‬

‫همه خواننده ها یه اهنگ هیت‬ ‫دارند که مردم دوست دارن ویه‬ ‫اهنگ دارن که خودشون دوست‬ ‫دارن اینا از نظر شما کدومون‬ ‫وچرا؟‬

‫اولین آهنگ که خیلی معروف‬ ‫شد نامش چی شده بود‪ ،‬كه‬ ‫خدا را شکر میکنم براي‬ ‫موفقيت زياد اين آهنگ و‬ ‫همینطور آهنگ من و بارون‬ ‫یکی از موفق ترین آهنگ‬ ‫هاي من بود‪ ،‬ولي همیشه‬ ‫آخرین آهنگم برايم جذابتر و‬ ‫آهنگ مورد عالقه من دوست‬ ‫دارم هست‪.‬‬ ‫یک خواننده بجز صدای خوب‬ ‫چه خصوصیات دیگری باید‬ ‫داشته باشه ؟‬

‫خواننده برای اینکه مورد‬ ‫توجه قرار بگیره باید یک‬ ‫بسته کامل داشته باشه اعم‬ ‫از تیپ‪ ،‬لباس‪ ،‬قیافه‪ ،‬رفتار‪،‬‬ ‫و کاری که اراعه میده اما‬ ‫از همه مهمتر ماندگارترین‬ ‫عامل اینه که مردم صدات رو‬ ‫باور کنند‪.‬‬

‫شما حدواد چندتا کنسرت‬ ‫داخلی داشتید وچند کنسرت‬ ‫خارجی وموفق ترین اونا کدوم‬ ‫ها بوده؟‬

‫‪ ١٢٠‬كنسرت در تهران و‬ ‫بيش از ‪ ٤٠٠‬اجراى زنده در‬ ‫شهرستانها داشتم در اروپا‬ ‫كشور سوئد‪ ،‬كانادا در ونكور‬ ‫و تورنتو همچنين دبى‪.‬‬ ‫در انتظار كنسرت در‬ ‫انگلستان بودم زيرا چند بار‬

‫سفر تفريحى به اين كشور‬ ‫داشتم‪.‬‬ ‫کدوم خواننده خارجی و‬ ‫داخلی مورد عالقه شما ؟‬

‫خواننده مورد عالقه‬ ‫‪ Celine Dion‬و‬ ‫‪Micheal Jackson‬‬ ‫خواننده ایرانی همه خوبند اما‬ ‫خواننده های قدیمی را خیلی‬ ‫دوست دارم‪،‬‬ ‫چرا خواننده ایرانی انقدر‬ ‫غمیگین میخوانند ؟‬

‫‏‪‎‬زيرا با روحیات ما سازگارتر‬ ‫هستند و این بخاطر پاکی و‬ ‫خالص بودن احساسات ما‬ ‫ایرانیهاست‪.‬‬ ‫شعر و اهنگ چقدر در موفقیت‬ ‫یک خواننده تاثیر داره؟‬

‫شعر و آهنگ اولين اتفاق‬ ‫هست براي شناخته شدن يك‬ ‫خواننده و ميشه گفت اولين‬ ‫قدم پيش روي اون هست‪.‬‬

‫ازاینکه وقتتون را در اختیار ما‬ ‫قرار دادید ممنون اگر حرف‬ ‫اخری دارید بفرمایید‪:‬‬

‫لحظه شماری میکنم در‬ ‫کنار عزیزانم باشم در لندن‬ ‫و منچستر و خیلی خوشحال‬ ‫میشم که دوستدارانم یک‬ ‫لیست از اهنگهای مورد‬ ‫عالقه شون را برام تهیه کنند‬ ‫تا من این فرصت را داشته‬ ‫باشم بر اساس سلیقه عزیزانم‬ ‫در انکلستان برنامه ام را‬ ‫اجرا کنم‪.‬‬ ‫با سپاس از لطف شما و به‬ ‫امید دیدارتون‪.‬‬


‫حامتــی کار هــری خــود را بــا نویســندگی‬ ‫در تئاتــر آغــاز کــرد و منایشــنامه‌های‬ ‫«ســاتن»‪« ،‬قصــ ٔه حریــر»‪« ،‬ماهیگیــر»‪،‬‬ ‫«حســن کچــل»‪« ،‬چهــل گیــس» و شــهر‬ ‫«آفتــاب و مهتــاب» را بـرای تئاتــر نوشــت‪.‬‬ ‫علــی حامتــی در کالس‌هــای منایشــنامه‬ ‫نویســی اداره هرنهــای دراماتیــک واقــع پــس از موفقیــت حســن کچــل‪ ،‬حامتــی از‬ ‫(درآب رسدار) رشکــت منــود و بعدهــا کــه تئاتــر فاصلــه گرفــت و توانایی‌هــای خــود‬ ‫ایــن اداره بــه نــام دانشــکده هرنهــای را معطــوف بــه ســینام کــرد‪ .‬او بالفاصلــه‬ ‫دراماتیــک تغییــر نــام داد او در رشــته بعــد از حســن کچــل فیلــم طوقــی‬ ‫ادبیــات منایشــی تحصیــات خــود را ادامــه (‪ )۱۳۴۹‬را ســاخت‪ .‬طوقــی نوعــی کبوتــر‬ ‫داد‪ .‬او در ســال ‪ ۱۳۴۴‬منایــش دیــب (دیو) اســت کــه کبوتربازهــا عالقــه زیــادی‬ ‫را کــه از اولیــن نوشــته‌های خــود بــود در بــه آن دارنــد‪ .‬حامتــی در فیلــم طوقــی‬ ‫تــاالر دانشــکده و بــا کــودکان مؤسســه بــه یکــی از ویژگی‌هــا و رسگرمی‌هــای‬ ‫آموزشــی فرهنــگ آرزو بــه اجــرا درآورد‪ .‬برخــی از مــردان آن زمــان کــه گاه از یــک‬ ‫اولیــن تجربــه ســینامیی حامتــی‪ ،‬فیلــم رسگرمــی فراتــر رفتــه و بــه نوعــی عالقــه‬ ‫حســن کچــل (‪ )۱۳۴۹‬بــود‪ .‬حامتــی ایــن افراطــی بــدل می‌شــد‪ ،‬می‌پــردازد‪ .‬در‬ ‫فیلــم را در پــی موفقیــت منایــش نامــه ایــن فیلــم نیــز عالقــه بــه یــک طوقــی‬ ‫حســن کچــل و اســتقبال بســیار خــوب و تــاش بــرای بــه دســت آوردن آن‪،‬‬ ‫مــردم از آن‪ ،‬ســاخت‪ .‬در واقــع ایــن رسانجــام بــه یــک فاجعــه بــدل می‌شــود‪.‬‬ ‫موفقیــت موجــب شــد کــه چنــد تــن از‬ ‫دســت انــدرکاران ســینام او را ترغیــب ️ فیلــم بعــدی حامتــی بــا نــام بابــا شــمل‬ ‫کننــد کــه ایــن منایــش نامــه را بــه فیلــم (‪ ،)۱۳۵۰‬بازگشــتی بــود بــه ســینامی‬ ‫بــدل کنــد و شــانس خــود در عرصــه ریتمیــک و موزیــکال مــورد عالقــه حامتــی‬ ‫ســینام را نیــز‪ ،‬بیازمایــد‪ .‬علــی عباســی‪ ،‬و دربــار ٔه لوطــی و لوطــی گــری‪ .‬حامتــی‬ ‫تهیــه کننــده ســینام‪ ،‬کــه منایــش حســن در ســال ‪ ۱۳۵۱‬فیلــم ســاز پــرکاری بــود‬ ‫کچــل را دیــده بــود‪ ،‬ب ـرای ســاخت فیلــم و ســه فیلــم در کارنامــه خــود ثبــت‬ ‫آن‪ ،‬اعــام آمادگــی کــرد‪ ،‬امــا بــه دلیــل کــرد‪ ،‬فیلم‌هــای قلنــدر‪ ،‬ســتارخان و‬ ‫بــی تجربگــی حامتــی در عرصــه ســینام‪ ،‬خواســتگار‪ .‬ایــن ســه فیلــم نیــز همچنــان‬ ‫می‌خواســت کارگردانــی فیلــم را بــه برخــوردار از ویژگی‌هــای ســایر آثــار‬ ‫شــخص دیگــری بســپرد‪ ،‬ولــی حامتــی حامتــی هســتند‪ .‬در ایــن میــان فیلــم‬ ‫مخالفــت کــرد و رسانجــام هــم عباســی را ســتارخان‪ ،‬رویکــردی تــازه بــه یــک حادثــه‬ ‫متقاعــد کــرد کــه خــود از پــس ســاخت آن تاریخــی بــود و ماجــرای مرشوطیــت و‬ ‫بــر می‌آیــد‪ .‬حســن کچــل نخســتین فیلــم‬ ‫ریتمیــک و موزیــکال ایرانــی و برگرفتــه‬ ‫از داســتان‌های کهــن ایرانــی بــود‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم بــا اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی‬ ‫متاشــاگران رو بــه رو شــد و زمینــه ورود‬ ‫وی بــه ســینامی ایــران را فراهــم کــرد‪.‬‬

‫دیگــر بیــان می‌کــرد‪ .‬منتقــدان ایــن فیلــم‬ ‫را تحریفــی از ماجــرای اصلــی دانســتند‪.‬‬ ‫حامتــی ســپس بــه تلویزیــون رفــت و دو‬ ‫رسیــال داســتان‌های مولــوی (‪ )۱۳۵۲‬و‬ ‫ســلطان صاحبقــران (‪ )۱۳۵۴‬را ســاخت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۶‬بــا پنــج ســال فاصلــه‪،‬‬ ‫حامتــی فیلــم ســوته دالن را ســاخت‪.‬‬ ‫بســیاری از منتقــدان ســوته دالن را‬ ‫مهم‌تریــن و کامل‌تریــن فیلــم حامتــی‬ ‫در قبــل از انقــاب می‌داننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫فیلــم هامهنگــی کاملــی بیــن فــرم و‬ ‫محتــوا وجــود دارد‪ .‬حامتــی در ایــن‬ ‫فیلــم ماجــرای فیلــم را کــه قصــه عشــق‬ ‫یــک عقــب مانــده اســت را‪ ،‬بــا زبــان‬ ‫تصویــری تــازه‌ای بــه فیلــم بــدل کــرد‪.‬‬ ‫پــس از امتــام ســوته دالن حامتــی مشــغول‬ ‫نوشــن فیلمنام ـ ٔه رسیــال هزاردســتان شــد‬ ‫کــه ابتــدا «جــاده ابریشــم» نــام داشــت‪.‬‬ ‫حامتــی بــرای نوشــن مــن ایــن رسیــال‬ ‫عــازم فرانســه شــد و موهــای خــود را از‬ ‫تــه تراشــید تــا رویــش نشــود بــه خیابــان‬ ‫بــرود و فقــط مشــغول نوشــن فیلمنامــه‬ ‫باشــد‪ ]۱[.‬وی بارهــا ایــن منت را بازنویســی‬ ‫کــرد و حتــی گفتــه می‌شــود تعــداد‬ ‫بازنویس ـی‌های ایــن مــن بــه بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫بــار رســیده اســت‪ .‬ســاخت ایــن رسیــال در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۸‬کلیــد خــورد و هشــت ســال‬ ‫طــول کشــید تــا رسانجــام «هزاردســتان»‬ ‫بــه آنــن تلویزیــون برســد‪ .‬علــی حامتــی‬ ‫بـرای تولیــد ایــن رسیــال دســت به ســاخت‬ ‫تهـران قدیــم زد و حاصــل کار او بــه عنوان‬ ‫یــک شــهرک ســینامیی ب ـرای تلویزیــون و‬

‫ســینامی ای ـران باقــی مانــد‪ .‬ایــن رسیــال‬ ‫روایــت گــر زندگــی رضــا تفنگچــی بــود‬ ‫کــه در اواخــر دور ٔه احمدشــاه قاجــار‬ ‫دســت بــه اســلحه می‌بــرد و یــک سلســله‬ ‫تــرور را آغــاز می‌کنــد‪ ،‬او درســال‌های‬ ‫پایانــی عمــر کار خوشنویســی را پــی‬ ‫می‌گیــرد و از رضــا تفنگچــی بــه‬ ‫رضــا خوشــنویس تبدیــل می‌شــود‪.‬‬ ‫حاجــی واشــنگنت (‪ ،)۱۳۶۱‬نخســتین فیلــم‬ ‫حامتــی بعــد از انقــاب اســامی بــود‪.‬‬ ‫جاجــی واشــنگنت‪ ،‬ماجــرای اولیــن ســفیر‬ ‫ایــران در آمریــکا را روایــت می‌کنــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۰۶‬هجــری قمــری‪ ،‬حــاج حســین‬ ‫قلــی خــان نــوری از ســوی نارصالدیــن‬ ‫شــاه بــه عنــوان ســفیر ای ـران بــه آمریــکا‬ ‫اعــزام می‌شــود‪ .‬ســفیر ایــران در آمریــکا‬ ‫هیــچ مراجعــه کننــده‌ای نــدارد‪ ،‬از‬ ‫طرفــی بودجــه ســفارت ای ـران در آمریــکا‬ ‫بــه شــدت کاهــش می‌یابــد و ســفیر‬ ‫مجبــور می‌شــود خدمــه را نیــز مرخــص‬ ‫کنــد و موقعیــت کمیــک او در ابتــدای‬ ‫فیلــم بــا گذشــت زمــان بــه تــراژدی‬ ‫تبدیــل می‌شــود‪ .‬فیلــم در ســال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫فقــط اجــاز ٔه منایــش در جشــنوار ٔه فجــر‬ ‫را پیــدا کــرد و بعــد از آن توقیــف بــود‬ ‫و در زمــان حیــات علــی حامتــی اجــاز ٔه‬ ‫منایــش پیــدا نکــرد‪ .‬رسانجــام در ســال ‪۲۰‬‬ ‫خــرداد ‪ ۱۳۷۷‬بــه منایــش عمومــی درآمــد‬ ‫و چندیــن بــار از تلویزیــون پخــش شــد‪.‬‬


‫‪IN‬‬ ‫معر‬ ‫‪TR‬‬ ‫في‬ ‫‪DU‬‬ ‫‪ C‬يك‬ ‫كار‪I‬‬ ‫‪NG‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪DI‬گر‬ ‫‪REC‬‬ ‫دان‬ ‫‪TOR‬‬

‫آلفونســو کــوارون (اســپانیایی‪Alfonso_ :‬‬ ‫‪ ;Cuarón‬متولــد ‪ ۲۸‬نوامــر ‪)۱۹۶۱‬‬ ‫کارگــردان‪ ،‬نویســنده‪ ،‬تهیه‌کننــده‬ ‫و تدوین‌گــر ســینام اســت‪ .‬وی را‬ ‫عمدتــاً بــرای فیلم‌هایــی چــون یــک‬ ‫پرنســس کوچــک (‪ ،)۱۹۹۵‬هــری پاتــر‬ ‫و زندانــی آزکابــان (‪ ،)۲۰۰۴‬فرزنــدان‬ ‫انســان (‪ )۲۰۰۶‬و جاذبــه می‌شناســند‪.‬‬ ‫بســیاری از آثــار وی هــم مــورد توجــه‬ ‫مخاطبیــن ق ـرار گرفــت و هــم منتقدیــن‪.‬‬ ‫وی تاکنــون ‪ ۶‬بــار نامــزد دریافــت جایــزه‬ ‫اســکار در عناویــن مختلــف شــده کــه از‬ ‫آخریــن آنهــا‪ ،‬برنــده شــدن اســکار بهرتیــن‬ ‫تدویــن و بهرتیــن کارگردانــی‪ ،‬جایــزه‬ ‫گلــدن گلــوب بهرتیــن کارگردانــی و یــک‬ ‫جایــزه بفتــا بــرای فیلــم جاذبــه باشــند‪.‬‬ ‫کارلــوس نــام بــرادر و‬ ‫ ‬ ‫خونــاس نــام پــرش اســت کــه‬ ‫هــردوی آنهــا نویســنده و کارگــردان‬ ‫هســتند و در بعضــی از پــروژه‬ ‫هــای وی بــا او همــکاری داشــته‌اند‪.‬‬ ‫آلفونســو کــوارون در دانشــگاه ملــی‬ ‫مســتقل مکزیــک در رشــته فلســفه‬ ‫و فیلم‌ســازی تحصیــل کــرده کــه در‬ ‫ایــن دانشــگاه بــود کــه بــا یکــی از‬ ‫کارگردانــان مکزیکــی آشــنا شــده و‬ ‫در نهایــت ایــن آشــنایی منجــر بــه‬ ‫ســاخت اولیــن فیلــم کــوارون کــه‬ ‫یــک فیلــم کوتــاه بــود می‌شــود‪.‬‬ ‫آلفونســو کــوارون بــرای اولیــن بــار کار‬ ‫خــود را در تلویزیــون و بــه عنــوان یکــی‬ ‫از عوامــل فنــی رشوع کــرد کــه بعدهــا در‬ ‫ســمت کارگــردان رشوع بــه فیلم‌ســازی‬ ‫و برنامه‌ســازی بــرای تلویزیــون منــود‪.‬‬

‫‪O‬‬

‫دوران کارگردانــی وی در تلویزیــون‬ ‫باعــث شــد کــه وی توســط چنــد‬ ‫کارگــردان شــهیر مکزیکــی‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫دســتیار کارگــردان مشــغول بــه کار شــود‪.‬‬ ‫شــاید اولیــن حضــور بین‌املللــی‬ ‫ ‬ ‫کــوارون بــا فیلــم یــک پرنســس کوچــک‬ ‫رقــم خــود کــه آن را در آمریــکا منتــر‬ ‫کــرد‪ .‬فیلــم‬ ‫بعــدی وی‬ ‫در عرصــه‬ ‫بین‌امللــل‪،‬‬ ‫فیلمــی‬ ‫تحــت نــام انتظــارات بــزرگ بــود کــه‬ ‫بازیگ ـران رسشناســی چــون‬ ‫ر ا بــر ت‬ ‫د نیــرو‪،‬‬ ‫ایــن هــاک‬ ‫و گوئینــت‬ ‫پالــرو در آن‬ ‫بــه ایفــای نقــش‬ ‫پرداختــه بودنــد‪.‬‬ ‫بعــدی‬ ‫فیلــم‬ ‫کــوارون امــا فیلمــی‬ ‫بــه زبــان اســپانیایی‬ ‫بــود کــه مجــددا ً وی را‬ ‫بــه مکزیــک برگردانــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۴‬کــوارون‬ ‫فیلــم هــری پاتــر و زندانــی‬ ‫آزکابــان را کارگردانــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بســیار مــورد تحصیــن‬ ‫منتقدیــن و متاشــاگران قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن تحســین‌ها تــا جایــی بــود‬ ‫کــه ایــن فیلــم را بهــر از دو قســمت‬ ‫قبلــی دانســته و اعتقــاد داشــتند‬

‫تنهــا فیلــم هــری پاتــری اســت کــه بســیار شــبیه بــه رمــان هــری پاتــر ســاخته‬ ‫شــده‪ .‬ایــن فیلــم همچنیــن بهرتیــن فیلــم هــری پاتــر بــود تــا اینکــه ســال‌ها بعــد‪،‬‬ ‫هــری پاتــر و یــادگاران مــرگ ‪ -‬قســمت دوم در ســال ‪ ۲۰۱۱‬رکــورد آن را شکســت‪.‬‬ ‫از فیلم‌هــای بعــدی وی می‌تــوان بــه فیلــم موفــق فرزنــدان انســان‬ ‫ ‬ ‫اشــاره منــود کــه ایــن فیلــم نیــز بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت و توانســت‬ ‫نامــزد دریافــت ســه جایــزه اســکار شــود‪ .‬از بازیگـران ایــن فیلــم می‌تــوان بــه کالیــو اوون‪،‬‬ ‫جولیــان مــور و مایــکل کیــن اشــاره منــود‪ .‬خــود کــوارون بـرای این فیلمــش نامــزد دریافت‬ ‫دو جایــزه اســکار‪ ،‬یکــی ب ـرای بهرتیــن تدویــن‬ ‫و دیگــری ب ـرای بهرتیــن‬ ‫فیلم‌نامــه اقتباســی شــد‪.‬‬ ‫فیلــم بــه قــدری جــذاب‬ ‫بــود کــه نامــزد دریافــت ‪۹‬‬ ‫جایــزه اســکار در عناویــن‬ ‫مختلفــی شــد کــه در‬ ‫بیــن آنهــا‪ ،‬آلفونســو‬ ‫کــوارون توانســت‬ ‫اســکار‬ ‫جایــزه‬ ‫بهرتیــن تدویــن‬ ‫(بــه هم ـراه یکــی‬ ‫دیگــر از عوامــل‬ ‫فیلمــش) و‬ ‫جایــزه اســکار‬ ‫بهرت یــن‬ ‫کارگردانــی‬ ‫را برنــده‬ ‫شــو د ‪.‬‬ ‫و ی‬ ‫فیلم‌ســاز‬ ‫تنهــا‬ ‫اســت‬ ‫التیــن‬ ‫کشــورهای‬ ‫کــه ایــن جایــزه را از آن خــود کــرد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۲۰۱۳‬مجموعــه تلویزیونــی بــاور را خلــق کــرد کــه در ژانــر تخیلــی‪-‬‬ ‫فانتزی‪-‬ماجرایــی اســت و از شــبکه ان‌بی‌ســی آمریــکا پخــش خواهــد شــد‪.‬‬


‫جــوان بــه نــام رعنــا و عمــاد را پــس از رخــداد ناگــواری بــرای زن داســتان تصویــر می‌کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تازه‌تریــن فیلــم اصغــر فرهــادی در جشــنواره کــن بــه نمایــش درآمــد و موفــق بــه‬ ‫دریافــت دو جایــزه‌ی بهتریــن فیلم‌نامــه و بهتریــن بازیگــر مــرد در آن جشــنواره شــد‪.‬‬ ‫«ان‌بـی‌آر» انجمنــی معتبــر در نیویــورک اســت متشــکل از کارگردانــان و کارشناســان ســینما کــه از ســال ‪۱۹۲۰‬‬ ‫میــادی هــر ســاله جوایــز معتبــری را بــه هنرمنــدان ایــن عرصــه هنــری اعطــا می‌کنــد‪ .‬ایــن انجمــن در ســال گذشــته‬ ‫میــادی (‪ )۲۰۱۵‬فیلــم «مکــس دیوانــه‪ :‬جــاده خشــم» ســاخته‌ی جــرج میلــر را بــه عنــوان بهتریــن فیلــم ســال برگزیــد‪.‬‬ ‫برنــده بــزرگ‪« :‬منچســتر کنــار دریــا» ســاخته‌ی کنــت لونــرگان‪ ،‬کارگــردان و فیلم‌نامه‌نویــس آمریکایــی‪ ،‬بــا‬ ‫بــازی کیســی افلــک در نقــش اول مــرد‪ ،‬برنــده‌ی بــزرگ امســال «ان‌بــی‌آر» بــود کــه بهتریــن فیلــم ســال شــناخته‬ ‫شــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد و بهتریــن فیلم‌نامــه غیراقتباســی نیــز از آن ایــن فیلــم شــد‪ .‬لونــرگان‬ ‫خــود فیلم‌نامــه‌ی «منچســتر» را نوشــته اســت‪ .‬بــا توجــه بــه موفقیــت اخیــر «منچســتر» در جوایــز گاتهــام‪ ،‬توفیــق آن‬ ‫در جوایــز انجمــن نقــد آمریــکا هــر چــه بیشــتر ایــن فیلــم را بــه نامــزدی جــدی بــرای دریافــت اســکار تبدیــل می‌کنــد‪.‬‬ ‫جایزه‌ی بهترین کارگردانی نیز به «مهتاب» ساخته‌ی بری جنکینز رسید و نائومی هریس برای نقش‌آفرینی در آن جایزه بهترین‬ ‫بازیگــر نقــش مکمــل زن را از آن خــود کرد‪.‬جــف بریجــز هــم برای بازی در «اگر ســنگ از آســمان ببارد»‪ ،‬بهتریــن بازیگر نقش‬ ‫مکمل مرد شناخته شد‪.‬جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول نیز به ایمی آدامز برای بازی در فیلم علمی تخیلی «ورود» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫درام تاریخــی «ســکوت» ســاخته‌ی مارتیــن اسکورســیزی هــم جایــزه بهترین فیلمنامه اقتباســی را از آن خود کرد که بــا همکاری ِجی‬ ‫کاکــس نوشــته شــده اســت‪ .‬انیمیشــن ســه بُعــدی «کوبــو و دو ریســمان» نیــز بــه عنــوان بهتریــن انیمیشــن بلنــد ســال انتخــاب شــد‪ .‬جوایــز‬ ‫انجمــن نقــد فیلــم آمریــکا روز ‪ ۴‬ژانویــه ‪ ۲۰۱۷‬طــی مراســمی در نیویــورک بــه برنــدگان اعطــا خواهنــد شــد‪.‬‬


‫کــه با ســاخت موســیقی ســریال‬ ‫رامیــن جــوادی‬ ‫«بــازی تــاج و تخــت» بــه شــهرت رســیده‪ ،‬طــی هفته‌هــای گذشــته بــا‬ ‫«وسـت‌ورلد» ســریال جدیــد شــبکه اچ‌بـی‌او دوبــاره مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬او در گفت‌وگویــی دربــاره ویژگــی موســیقی ایــن ســریال‬ ‫وســترن‪-‬علمی تخیلــی صحبــت کــرده و بــه اســتفاده از آهنگ‌هــای‬ ‫مشــهور ســبک راک در موســیقی «وســت‌ورلد» اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫در هــر قســمت ســریال اجــرای پیانــوی یکــی از آهنگ‌هــای‬ ‫ ‬ ‫مشــهور گروه‌هــای راک در ســریال «وســت‌ورلد» شــنیده‬ ‫می‌شــود و تماشــاگران ســعی می‌کننــد منبــع الهــام را بیابنــد‪.‬‬ ‫جــوادی در گفت‌وگــو با وب‌ســایت «پیچ‌فــورک» توضیح می‌دهد‬ ‫ ‬ ‫کــه چگونــه ایــن آهنگ‌هــای ســبک راک بــرای ســریال مناســب بوده‌انــد‪:‬‬ ‫«فکــر می‌کنــم کامــا مناســب و منطبــق هســتند‪ .‬مثــل آهنــگ «درختــان‬ ‫پالســتیکی قالبــی» (از گــروه ریدیوهــد)‪ .‬اگــر فقــط عنوانــش را در نظــر‬ ‫بگیریــد و بــا «وسـت‌ورلد» مقایســه کنیــد؛ چــه چیــزی واقعــی اســت؟ چــه‬ ‫چیــزی غیرواقعــی اســت؟ می‌تــوان بــه شــیوه‌های متنوع تفســیرش کرد‪».‬‬ ‫همچنیــن در طــول ســریال کاور آهنگ‌هایــی مثــل‬ ‫ ‬ ‫«بــدون غافلگیــری» از گــروه ریدیوهــد‪« ،‬حفــره ســیاه‬ ‫خورشــید» از گــروه ســاندگاردن‪« ،‬ســیاه رنگــش کــن» از‬ ‫رولینــگ اســتونز و «جنــگل» از گــروه کیــور شــنیده شــده اســت‪.‬‬ ‫جــوادی دربــاره دنیــای خلــق شــده در ســریال جاناتــان نــوالن‬ ‫ ‬ ‫گفتــه اســت‪« :‬چیــزی کــه باعــث می‌شــود دوســتش داشــته باشــم ایــن‬ ‫اســت کــه از هیــچ ظاهــر می‌شــود و انتظــارش را نداریــم‪ .‬صحنه‌هــا‬ ‫و شــیوه لبــاس پوشــیدن مــردم را می‌بینیــم و هرچنــد فکــر می‌کنیــم کــه‬ ‫آنهــا ربــات هســتند و کال بــرای ســرگرمی مــدرن ســاخته شــده‌اند‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن فکــر می‌کنیــم کــه افــراد مســلط همه‌چیــز را دقیــق ســاخته‌اند‪ ،‬حتــی‬ ‫هرآنچــه بــا آن پیانــو اجــرا می‌شــود‪ .‬آهنگ‌هــا از همــان زمــان می‌آینــد‪.‬‬ ‫و وقتــی آهنگ‌هــا مــال آن زمــان نیســت‪ ،‬ایــن مســاله یــادآوری می‌شــود‬ ‫کــه «صبــر کنیــد ببینــم‪ .‬یــک چیــزی درســت نیســت‪ .‬ایــن واقعی نیســت‪».‬‬ ‫ایــن ابــزار قدرتمندی‌ســت کــه فقــط موســیقی می‌توانــد از پســش بربیاید‪».‬‬ ‫ایــن آهنگســاز همچیــن می‌گویــد آن پیانــوی در حــال نواختــه‬ ‫ ‬ ‫شــدن نقــش مهمــی در ســریال و کار او بــازی کــرده اســتت‪« :‬جونــا‬ ‫(جاناتــان نــوالن) بــه مــن عکس‌هایــی نشــان داد کــه آنهــا برنامــه‬ ‫ریختــه بودنــد تــا در تیتــراژ آن ربــات کامــل نشــده حاضــر باشــد و‬ ‫پیانــو را بنــوازد‪ .‬مــن فهمیــدم کل قطعــات بایــد حــول محــور آن باشــد‪.‬‬ ‫بــه شــکل خــودکار همه‌چیــز را برایــم متفــاوت کــرد؛ می‌توانســتم‬ ‫در یــک مســیر کامــا متفــاوت بــرای ســاخت موســیقی پیــش بــروم‪».‬‬ ‫جــوادی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه پیانــو یــک شــیوه مینی‌مــال‬ ‫ ‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬یــادآوری می‌کنــد کــه پیانــو در ســریال مــدام تکــرار می‌کنــد‬ ‫کــه ایــن تــم اصلــی موســیقی پــارک اســت‪ .‬او همچنیــن می‌گویــد کــه بــا‬ ‫اســتفاده از آهنگ‌هــای مــدرن امیــدوار بــوده کــه تماشــاگران بــه یــاد‬ ‫شــخصیت‌های دیگــر در آن جهــان بیفتنــد‪« :‬مثــا بــا «ســیاه رنگــش کــن»‬ ‫فکــر می‌کنیــد‪« :‬اوه‪ ،‬ایــن وقتــی بــود کــه هکتــور وارد شــهر شــد و آن‬ ‫تیرانــدازی بــزرگ اتفــاق افتــاد‪ ».‬آهنــگ فقــط شــما را یــاد آن می‌انــدازد‪.‬‬ ‫همه‌چیــز در آن صحنه‌هــای بــزرگ برنامه‌ریــزی شــده اســت کــه‬ ‫شــامل موســیقی هــم می‌شــود‪ .‬ایــن یــک رویــداد طراحــی شــده اســت‪».‬‬

‫فيلم‬ ‫«نفس»‬ ‫بــه‬ ‫كارگردانى و نويسندگى‬ ‫نرگــس آبيــار در‬ ‫اوليــن حضــور بيــن‬ ‫المللــى خــودش در‬ ‫جشــنواره ى شــب‬ ‫هــاى ســياه تاليــن‬ ‫در كشــور اســتونى‬ ‫كــه از جشــنواره‬ ‫هــاى درجــه ى‬ ‫الــف بــه شــمار‬ ‫ميــرود‪ ،‬در بيــن‬ ‫فيلــم‬ ‫دوازده‬ ‫اصلــى بخــش‬ ‫مســابقه ايــن جشــنواره‬ ‫توانســت جايــزه ى‬ ‫كارگردانــى‬ ‫بهتريــن‬ ‫كــه بعــد از جايــزه بــزرگ مهمتريــن جايــزه ى ايــن جشــنواره‬ ‫اســت را از آن خــود كنــد‪ .‬فيلــم «نفــس» نگاشــتگرى عميقــى از‬ ‫معصوميــت و افســون كودكيســت كــه نوســتالژى ســه نســل را‬ ‫از نــگاه يــك كــودك بــه تصويــر ميكشــد‪ .‬نويــد دانــش بــراى فيلــم‬ ‫«دوئــت» كــه فيلمــى اجتماعيســت جايــزه ى فيلــم اول را دريافــت‬ ‫كــرد‪ .‬نرگــس آبيــار و نويــد دانــش زمانــى كــه روى صحنــه رفتنــد‬ ‫جايــزه شــان را بــه شــاعر ســينما‪ ،‬عبــاس كيارســتمى تقديــم كردنــد‪.‬‬ ‫ايــن جشــنواره در شــهر تاليــن پايتخــت كشــور اســتونى قــرار‬ ‫دارد‪ .‬شــهرى كوچــك وقديمــى كــه فاصلــه ى كمــى تــا قطــب‬ ‫دارد‪ .‬دو ســال اســت كــه ايــن جشــنواره جــزو جشــنواره هــاى‬ ‫درجــه يــك محســوب ميشــود و همــه ى اينهــا را مديــون مديريــت‬ ‫خانمــى اســت كــه ســال هــا ايــن جشــنواره را اداره ميكنــد‪.‬‬

‫برنده‬ ‫جشنواره‬ ‫شب هاى‬ ‫سياه تالين‬ ‫به‬ ‫کارگردانی‬


‫رســتوران خــوب نیســت وبــه تشــكر كنــم‪ ...‬ضمنــا ً شــعر يكــي‬ ‫هنــر هنرمنــد لطمعــه میزنــد از اهنگهــاي ايــن البــوم مديــون‬ ‫امــا همانطــور کــه میدانیــم زنــده يــاد اســتاد فريــدون مشــيري‬ ‫خواننــده بزرگمــان مثــل هســت بنــام كوچــه كــه بســيار‬ ‫گوگــوش داریــوش وابــی و‪ ..‬هــم خاطــره انگيــز ميباشــد‪،،،‬‬ ‫از رســتوران وکابــاره كــه بــزودي در رابطــه بــا هميــن‬ ‫شــروع‬ ‫کردنــد اهنــگ ســورپرايزي بــراي‬ ‫نظــر شــما چیســت ؟ دوســتان خواهــم داشــت‪ ....‬قابــل‬ ‫البتــه نظرهــا متفــاوت هســت بــه عــرض هســت كــه عزيــزان‬ ‫ولــي باالخــره از يــك جــا بايــد ميتواننــد بعضــي از اهنگهــاي‬ ‫شــروع شــه‪ ....‬و خوانندگــي در منــو در راديــو جــوان بشــنوند‪...‬‬ ‫ـون چيه ؟‬ ‫ـن آرزوتـ‬ ‫رســتوران بــه ايــن معنــي نيســت بزرگتريـ‬ ‫كــه اينــكاره خوبــي نيســت ‪ ....‬و بزرگتريــن ارزوي مــن بــراورده‬ ‫ايــن موضــوع كامــا بســتگي بــه شــدن ارزوهــاي عزيزانــم در‬ ‫شــرايط خواننده و محيــط داره‪ ....‬هــر كجــاي دنيــا كــه هســتن‬ ‫خودتــان را بيشــتر االن غيــر از معــدود خواننــدگان ميباشــد تــوام بــا تندرســتي‪....‬‬ ‫كنيــد؟ فكــر ميكنــم اكثــراً در كابــاره ها و ممنــون از شــما حــرف‬ ‫معرفــي‬ ‫رســتورانها مشــغول بــه خوانــدن اخــري داريــد بفرماييــد ؟‬ ‫بــا درود فــراوان بــر‬ ‫هســتند‪ ....‬و هــدف مــا فقــط اينــه اميــدورام روزي باشــه كــه‬ ‫عزيــزان‪...‬‬ ‫و‬ ‫دوســتان‬ ‫مــن ارش واال هســتم و بمــدت كــه بتونيــم ســاعات خوشــي رو همــه هنرمندهــا در جايــگاه‬ ‫بــراي دوســتان داشــته باشــيم واقعيشــون قــرار داشــته باشــند ‪...‬‬ ‫حــدوداً ســي ســال هســت كــه‬ ‫شــما‬ ‫از‬ ‫ســپاس‬ ‫و بــا بــودن در غربــت بتونيــم بــا‬ ‫مشــغول خوانندگــي ميباشــم‪....‬‬ ‫چنــد ســال اســت در كنــار هــم شــاد باشــيم‪....‬‬ ‫ايــا تــا حــاال اهنگــي‬ ‫كــه ميخوانيــد ؟‬ ‫دوست گرامی‪ ،‬عزیز جعفری‬ ‫داريــد كــه مــال‬ ‫مــن خوانندگــي رو بطــور‬ ‫رســما ً از دبــي شــروع خودتــان باشــه اگــر‬ ‫ايــا دوســت داريــد يــه‬ ‫ـرض‬ ‫ـلیت عـ‬ ‫ـان را تسـ‬ ‫ـرادر ارجمندتـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـوت ناگهانـ‬ ‫فـ‬ ‫كــردم و تــا االن كــه‬ ‫اهنــگ ًداشــته باشــيد ؟‬ ‫در خدمــت هموطنــان‬ ‫نمــوده و از خداونــد متعــال روحــی شــاد بــرای‬ ‫ايرانــي در لنــدن بلــه مــن البوم خــودم رو داشــتم به‬ ‫آن متوفــی و قلبــی آرام بــرای شــما و خانــواده‬ ‫نــام ( ادرس عشــق) كــه در دبــي‬ ‫هســتم ‪. . . . .‬‬ ‫گرامیتــان خواســتاریم‪.‬‬ ‫از طريــق ويدئــو كانتــري منتشــر‬ ‫از‬ ‫خیلــی‬ ‫شــد ‪....‬كــه جــا داره االن از‬ ‫هنر منــد ا ن‬ ‫اسی ـ اردوان ـ رضا ـ داریوش‬ ‫عزيــزان‪ :‬اســتاد ســعيد مهناويــان‬ ‫مــی گوینــد‬ ‫اهنگســاز و مجيــد رضــازاده‬ ‫خو ا نند گــی‬ ‫كــه تنظيــم كننــده البومــم بــودن‬ ‫ر‬ ‫د‬

‫رفتي و رفتن تو آتش نهاد رب دل‬ ‫از کاروان هچ ماند جز آتشي هب منزل‬


‫‪Review‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪C‬‬

‫یک خطی داستان ِ فیلم ‪:‬فیلم ‪ /‬زندگی خانواده یی فقیر و تنگدستی را روایت می کند که دخترشان‬ ‫قرار است با یک افعانی ازدواج کند ‪ /‬اما مشکالتی در خانواده پیش می آید ‪....‬‬ ‫شــاید بــرگ ِ برنــده روســتایی در اولیــن فیلمــش ‪ ....‬ایجــاد ِ ارتبــاط ِ تنگاتنــگ بیــن فیلــم و‬ ‫مخاطــب اســت ‪ /‬تــا جایــی کــه بعــد از پایــان فیلــم ‪ /‬هنــوز شــخصیت هــا ‪ /‬مناســبات ِ اخالقــی‬ ‫و رفتــاری آنهــا و محیــط ِ فیلــم‪ ......‬در ذهــن ِ مخاطــب ‪ /‬تــا مــدت هــا ‪ /‬باقــی میمانــد‪.....‬‬ ‫شــروع خــوب ِ فیلــم ‪ /‬درهمــان پنــج دقیقــه اول ‪ /‬تماشــاگر را غافلگیــر کــرده ودر فضــای داســتان ِ آدم‬ ‫هایــی قــرار میدهــد کــه ‪ /‬همگــی آشــنا هســتند و تماشــاگر را فریــب نــداده و بــا خــود همــراه میکننــد ‪.....‬‬ ‫ضرباهنــگ ِ دیالــوگ هــا و توالــی صحنــه هــا خیلــی زود تماشــاگر را احاطــه کــرده و او‬ ‫را بــا خــود بــه درون ِ دنیــای واقعــی آدم هــا و کاراکترهــای داســتان ِ فیلــم میکشــاند ‪....‬‬ ‫لحــن ِ روایــت ِ تصویــری داســتان ِ فیلــم ‪.....‬لحنــی صمیمانــه دارد ‪....‬شــعار نمیدهــد ‪....‬‬ ‫دوربیــن در زاویــه قضــاوت و تاکیــد قــرار نمیگیــرد ‪ /‬نــازو کرشــمه ای ندارد و ژســت‬ ‫هــای نوآورانــه را رهــا کــرده واز همــه مهــم تــر اینکــه « تقلید « نمیکنــد ‪......‬‬ ‫بــازی هــا بــه شــدت هدایــت شــده ‪ /‬درســت و هوشــمندانه اســت ‪ /‬بــاری بــه‬ ‫هــر جهــت و دلبخــواه و شــخصی و مطابــق ِ ســلیقه بازیگــران نیســت ‪......‬کنــش‬ ‫و واکنــش هــا بیــن ِ بازیگــران منطقــی و بــاور پذیــر و هــدف منــد اســت ‪/‬‬ ‫میزانســن هــای خــوب ِ کارگــردان و فضاســازی آگاهانه صحنه هــا ومونتاژ‬ ‫ِ هنرمندانــه فیلــم ‪....‬از امتیــازات ِ انــکار ناپذیــر ِ فیلم محســوب میشــوند ‪....‬‬ ‫پیمــان معــادی و نویــد محمدزاده‪...‬هــر دو خوبنــد ‪......‬و همــه بضاعــت ِ‬ ‫خــود را در عرصــه بازیگــری ارائــه داده انــد ‪......‬و میــان ِ ایــن دو ‪.....‬‬ ‫نویــد محمــد زاده بــا کمــی فاصلــه از معــادی ‪ /‬بــازی فــوق العــاده ای دارد‬ ‫پرینــاز ایزدیار‪.....‬یکــی از بهتریــن هاســت و جلــوی دوربیــن ‪ /‬راحــت و‬ ‫روان ایفــای نقــش کــرده اســت ‪ .....‬زن هــای دیگــر فیلــم ‪ /‬اعظم(شــبنم‬ ‫مقدمــی)‪ ....‬شــهناز(ریمارامین فــر) ‪ ....‬لیال(معصومــه رحمانــی) ‪.....‬و‬ ‫مــادر ِ خانواده(شــیرین یــزدان بخش)‪...‬کاراکتــر هایــی قابــل ِ قبــول‬ ‫وپذیرفتنــی هســتند ‪....‬همــه آنهــا ‪ /‬کــم فروشــی نکــرده انــد و همگــی‬ ‫درراســتای ایفای نقش ِ خود تالش کرده و زحمت ِ بســیار کشــیده اند‬ ‫بــه نظــر ِ مــن فیلــم ابــد و یــک روز‪ /‬برخــاف ِ آنچــه برخــی‬ ‫گفتــه انــد ‪ /‬فیلــم ِ ســیاهی نیســت ‪.......‬وبــه نظــرم ‪ /‬بــا همــه‬ ‫اشــکاالتی کــه در فیلمنامــه دارد ‪......‬فیلمــی موفــق و‬ ‫تامــل برانگیــز و تاثیرگــذار اســت‪....‬و اگــر موجــب ِ‬ ‫ناراحتــی مخاطــب میشــود ‪....‬اساســن بــی هــدف و بــی‬ ‫« جهــت « نیســت و قصــد ِ ســیاه نمایــی نــدارد ‪....‬‬ ‫فیلــم روســتایی ‪ /‬واقعیــت هــای عریــان ِ خانــواده‬ ‫ای را عیــان میســازد کــه هــم مــا بــه ازای عینــی‬ ‫دارد و هــم مایــه تاســف و انــدوه اســت ‪.....‬‬ ‫نهایتــن اینکــه ‪ /‬فیلــم ِ ابــد و یک روز « شــاهکار «‬ ‫نیســت ‪.......‬ادعــای روشــنفکری هــم نــدارد‬ ‫‪....‬قصــه تلــخ ِ آدم هایــی ســت کــه وجــود‬ ‫دارنــد و در ایــن جامعــه نفــس میکشــند ‪....‬‬ ‫چــه خوشــایند ِ مــا باشــند ‪...‬و چــه مــا‬ ‫را عصبانــی و اندوهگیــن کننــد ‪.....‬‬ ‫واقعیــت دارنــد ‪....‬و همیــن واقــع‬ ‫بینــی ‪.....‬امتیــاز ِ آن اســت ‪.....‬‬ ‫ابــد و یــک روز ‪....‬فیلمــی‬ ‫خــوب و متمایــل بــه متوســط‬ ‫اســت ‪.......‬فیلمــی کــه بــرای‬ ‫کارگــردان ِ جوانــش ‪....‬موفقیــت‬ ‫ِ بســیار بــه همــراه داشــته ‪......‬‬ ‫امیــدوارم ‪......‬ســعید ِ روســتایی‬ ‫‪.....‬قــدر ِ ایــن موفقیــت هــا را‬ ‫بدانــد ‪....‬و در بــاد ِ ایــن ماجــرا‬ ‫‪ /‬بــه ورطــه غــرور و توهــم‬ ‫هــای کاذب گرفتــار نگــردد‬ ‫جوانشــیر‬ ‫‪......‬کریــم‬ ‫ســینما عصــر جدیــد‬


‫شوخی با برد پیت‬

‫بیلــی بــاب تورنتــون در مصاحبــه‬ ‫ای بــه شــوخی گفــت کــه دلــش مــی‬ ‫خواهــد بــا بــرد پیــت یــک تریلــر مشــتی‬ ‫جنوبــی بــا موضــوع ســرقت کار کنــد‪.‬‬ ‫بیلــی بــاب تورنتــون و بــرد پیــت هــردو‬ ‫همســران پیشــین آنجلینــا جولی محســوب‬ ‫مــی شــوند‪ .‬تورنتــون مــی گوید‪«:‬شــاید‬ ‫همــه غافلگیــر بشــوند امــا دلــم‬ ‫می‌خواهــد بــا بــرد پیــت در یــک فیلــم‬ ‫همــکاری کنــم‪ .‬فکــر مــی کنــم کنارهــم‬ ‫باحــال بــه نظــر بیاییــم‪ .‬مــی توانیــم‬ ‫یــک زوج جنوبــی باشــیم‪ .‬مــا نزدیــک‬ ‫هــم بــزرگ شــدیم‪ .‬مــن در آرکانــزاس‬ ‫و او در میســوری‪ .‬رگ وریشــه هــای‬ ‫مــان یکــی اســت‪ .‬بــرد یــک شــخصیت‬ ‫جنوبــی خیلــی خــوب بــازی کــرده اســت‪».‬‬

‫رضا یزادنی جلوی‬ ‫دوربین‬

‫رضــا یزدانــی» خواننــده مطــرح‬ ‫موســیقی پــاپ – راک کشــورمان‪ ،‬در‬ ‫جدیدتریــن فیلــم «مهــدی کرم‌پــور»‬ ‫بــه عنــوان بازیگــر نقش‌آفرینــی کــرده‬ ‫اســت بــه گــزارش ســایت خبــری و‬ ‫تحلیلــی «موســیقی ایرانیــان»‪ ،‬ایــن‬ ‫خواننــده عــاوه بــر اینکــه ترانــه فیلــم‬ ‫«ســوفی و دیوانــه» بــه کارگردانــی‬ ‫مهــدی کرم‌پــور را خوانــده‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫بازیگــر هــم در آن حضــور دارد‪.‬‬ ‫«ســوفی و دیوانــه» درامــی عاشــقانه و‬ ‫متفــاوت اســت کــه فیلمنامــه آن توســط‬ ‫مهــدی ســجاده‌چی و مهــدی کرم‌پــور‬ ‫پــس از چندیــن بــار بازنویســی بــه نــگارش‬ ‫درآمــده و پس از عاشــقانه «پــل چوبی» پنجمین‬ ‫فیلــم کرم‌پــور در مقــام کارگــردان اســت‪.‬‬

‫بازیگــر ســانتای بــد مــی گویــد‪« :‬امســال یــک‬ ‫فیلــم جمــع و جــور بــه نــام ‪Hell or High‬‬ ‫‪ Water‬ســاخته شــد کــه موضوعــش دوبــرادر‬ ‫ســارق بانــک در تگــزاس بــود‪ .‬آنهــا بــرای‬ ‫نجــات مزرعــه مجبورنــد پــول جــور کننــد‪ .‬حــاال‬ ‫شــخصیت هــای ایــن فیلــم ‪ 35‬ســاله انــد کــه‬ ‫خــب چنیــن ســن وســالی طبیعــی اســت‪ .‬مــن‬ ‫و بــرد مــی توانیــم در یــک نســخه ی خــاص‬ ‫خودمــان از چنیــن تریلــر رسقتــی بــازی کنیــم‪».‬‬

‫شاهرخ خا ن از ترامپ‬ ‫میگوید‬

‫شــاهرخان گفــت کــه می‌دانســته‬ ‫دونالــد ترامــپ برنــده انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری آمریــکا می‌شــود‪.‬‬ ‫او زمــان اقامتــش در اروپــا‪ ،‬تمــام‬ ‫مناظــرات نامزدهــای جمهوری‌خــواه‬ ‫و دموکــرات را تماشــا می‌کــرده‬ ‫و وقتــی بــه بمبئــی برگشــته نتیجــه‬ ‫انتخابــات را دنبــال می‌کــرده اســت‪ .‬او‬ ‫در این‌بــاره گفــت‪« :‬بــرای لیبرالیســم‪،‬‬ ‫اَنتلکتوالیســم و پوپولیســم همیشــه یــک‬ ‫چرخــه وجــود دارد‪ .‬مــن فکــر می‌کنــم‬ ‫ایــن ســیکل در کل جهــان می‌چرخــد‪.‬‬ ‫ترامــپ کســی بــود کــه بــه زبانــی کــه‬ ‫پوپولیســت‌ها بــه آن اعتقــاد دارنــد‪،‬‬ ‫حــرف مــی‌زد و شــاید حــاال زمانــی باشــد‬ ‫بــرای روی کار آمــدن دیــدگاه پوپولیســتی‪».‬‬ ‫او در این‌بــاره گفــت‪« :‬و این‌طــور شــد کــه مــن‬ ‫مشــهور شــدم‪ .‬مــن واقعــا دمل منی‌خواســت ایــن‬ ‫کار را انجــام دهــم‪ ،‬امــا مــادرم فــوت کــرد و مــن‬ ‫بــه مببئــی آمــدم‪ .‬بــه خواهــر و همــرم گفتــم‬ ‫کــه افــرده شــدم و می‌خواهــم تغییــری در‬ ‫زندگ ـی‌ خــود ایجــاد کنــم‪ .‬دهلــی را ب ـرای یــک‬ ‫ســال تــرک کــردم و حــاال بیش از ‪ 25‬ســال اســت‬ ‫کــه دیگــر بــه آنجــا برنگشــته‌ام‪ .‬هنــوز منی‌دانــم‬ ‫دلیــل ایــن جــدا شــدن‪ ،‬بازیگــری بــوده یــا نــه‪».‬‬

‫️آلبرکامــو می‌گویــد‪ ،‬مــا انســان‌ها مخلوقاتــی هســتیم کــه زندگی‌مــان‬ ‫را بــا کوشــش بــرای اثبــات پوچ‌نبــودن زندگــی ســپری می‌کنیــم‪.‬‬ ‫لُــب کالم کتــاب ایــن اســت کــه مــردم چگونــه می‌کوشــند بــه‬ ‫ایده‌هــای متناقــض خــود معنــا دهنــد و زندگی‌هایــی را بگذراننــد‬ ‫کــه‪ ،‬الاقــل به‌نظــر خودشــان‪ ،‬بــدون تناقــض و بامعناســت‪.‬‬ ‫بــرای همــۀ مــا ســخت اســت کــه بپذیریــم اشــتباه کرده‌ایــم‪،‬‬ ‫امــا‪ ،‬بــر اســاس کتــاب جدیــدی دربــارۀ روان‌شناســی‪ ،‬همــه‌اش‬ ‫هــم تقصیــر مــا نیســت‪ .‬الیــوت آرونســون‪ ،‬روان‌شــناس‬ ‫اجتماعــی می‌گویــد مغــز مــا تــاش بســیاری می‌کنــد تــا مــا‬ ‫فکــر کنیــم داریــم کار درســت را انجــام می‌دهیــم‪ ،‬حتــی گاهــی‬ ‫بــا وجــود شــواهد مســلمی کــه خالفــش را ثابــت می‌کننــد‪.‬‬ ‫روز آخــر دنیــا‪ ،‬جالــب و گاهــی اوقــات‬ ‫خوانــدن پیش‌بینی‌هــای‬ ‫ِ‬ ‫ســرگرم‌کننده اســت‪ ،‬امــا از آن هــم جذاب‌تــر مشــاهدۀ آن چیــزی‬ ‫اســت کــه بــرای ذهنیــت معتقــدان حقیقــی رخ می‌دهــد وقتــی‬ ‫پیش‌بینــی شکســت می‌خــورد و جهــان کمــاکان بــه زندگــی‬ ‫ت خــود ادامــه می‌دهــد‪ .‬توجــه کنیــد‬ ‫بی‌هــدف و باری‌به‌هرجهــ ِ‬ ‫کــه کمتــر پیــش می‌آیــد کســی بگویــد‪« :‬گنــد زدم! بــاور نمی‌کنــم‬ ‫چقــدر احمــق بــودم کــه آن مزخرفــات را بــاور کــردم‪ ».‬برعکــس‪،‬‬ ‫ـر اوقـ ْ‬ ‫ـات آن‌هــا حتــی به‌نحــو عمیق‌تــری بــه قــدرت پیشــگویی‬ ‫اکثـ ِ‬ ‫خودشــان ایمــان می‌آورنــد‪« .‬کتــاب مقــدس وحــی‌ اســت» یــا‬ ‫«نوشــته‌های نوســتراداموس‪ ،‬کــه در قــرن شــانزدهم ادعــای‬ ‫پیامبــری می‌کــرد‪ ،‬هــر فاجع ـه‌ای را از طاعــون خیارکــی گرفتــه‬ ‫تــا حادثــۀ یازدهــم ســپتامبر پیشــگویی کرده‌انــد»‪ :‬مردمــی کــه‬ ‫چنیــن باورهایــی دارنــد محکــم بــه اعتقــاد خــود چســبیده‌اند و ایــن‬ ‫مشــکل کوچــک کــه پیشــگویی‌های پرابهــام آن‌هــا تنهــا پــس از‬ ‫ِ‬ ‫وقــوع حادثــه قابل‌فهــم می‌شــوند موجــب نگرانی‌شــان نمی‌شــود‪.‬‬ ‫نیــم قــرن پیــش‪ ،‬یکــی از روان‌شناســان اجتماعــی جــوان به‌نــام‬ ‫لئــون فســتینگر و دو همــکارش بــه درون گروهــی از مــردم‬ ‫نفــوذ کردنــد کــه اعتقــاد داشــتند جهــان در ‪ ۲۱‬ســپتامبر بــه پایــان‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬آن‌هــا می‌خواســتند ببیننــد زمانــی کــه پیشــگویی‬ ‫شکســت می‌خــو َرد (البتــه امیــدوار بودنــد کــه چنیــن شــود!) چــه‬ ‫اتفاقــی بــرای ایــن گــروه رخ می‌دهــد‪ .‬رئیــس گروه‪،‬وعــده داده‬ ‫بــود در نیمه‌شــب بیســتم دســامبر بشــقاب‌پرنده‌ای خواهــد آمــد و‬

‫ایمان‌آورنــدگان بــه ایــن موضــوع را نجــات بخشــیده و‬ ‫بــا خــود بــه جــای امنــی خواهــد بــرد‪ .‬بســیاری از پیــروان‬ ‫او شــغل و خانــۀ خــود را رهــا کــرد ‌ه بودنــد‪ ،‬پس‌انــداز‬ ‫خــود را خــرج کــرد ‌ه بودنــد و در انتظــار پایــان بودنــد‪.‬‬ ‫در عالــم افــاک پــول بــه چــه درد می‌خــورد؟ بقیــه هــم بــا‬ ‫تــرس یــا تســلیم و رضــا در خانه‌هایشــان منتظــر بودنــد!‬ ‫نیمه‌شــب‪ ،‬وقتــی هیــچ اثــری از ســفینۀ فضایــی در حیــاط‬ ‫دیــده نشــد‪ ،‬اعضــای گــروه کمــی عصبــی شــده بودنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫دو بعــد از نیمه‌شــب رســید‪ ،‬آن‌هــا جــداً داشــتند‬ ‫ســاعت بــه ِ‬ ‫نگــران می‌شــدند‪ .‬ســاعت ‪ ۴:۴۵‬صبــح‪ ،‬خانــم کیــچ مکاشــفۀ‬ ‫دیگــری داشــت‪ :‬او گفــت عظمــت ایمــان گــروه کوچکــش‬ ‫جهــان را نجــات داده اســت!!!‬


‫تلفن سفارش آگهی در مجله هفت‪:‬‬

‫‪075212 44977 . 0779000 5050‬‬


Seven Journal Issue 1  

The First English-Persian Art Journal in London.

Seven Journal Issue 1  

The First English-Persian Art Journal in London.

Advertisement