Page 1

08.08.07

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

§ § § § § §

1


08.08.07

” HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere mengden av farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og å sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.”

2


08.08.07

Den første felles forskriften for kommunen i HAFregionen var fra 1994. Det er derfor ingen gammel forskrift som nå er revidert , men avfallshåndteringen er et område i rivende utvikling og behovet for revisjon var absolutt tilstede. Da den forrige forskriften ble laget, hadde vi kun begrensede ordninger for avfallssortering og gjenvinning i enkelte av eierkommunene. Den nye forskriften pålegger hver enkelt av oss en del plikter, men gir også mange muligheter for en miljøbevisst adferd. Differensiering av avfallsgebyrene, flere muligheter for å levere avfallet sortert og aktiv medvirkning fra HAF er blant virkemidlene. HAF er kommunenes serviceorgan for avfallshåndtering som har utviklet en rekke nye servicetilbud. For at HAF skal kunne gjøre jobben best mulig, er de avhengige av et godt samarbeide med alle innbyggerne i de 6 eierkommunene.

3


08.08.07

HVA ER DE VIKTIGSTE NYHETENE ? -

Hjemmekompostering. Du kan velge hjemmekompostering som et alternativ til å levere matavfallet i dunken.

-

Fellesabonnenment Flere abonnenter kan dele dunk

-

Differensierte gebyrer – alternative størrelser på beholdere Gebyr etter valgt dunkstørrelse. Alle kan velge dunk i 3 alternative størrelser.

-

Dunkplassering Dunken kan fortsatt plasseres i inntil 20 meter fra renovasjonsbilens kjørerute, men etter tømming kan den settes ca. 3 meter fra tømmestedet.

På de neste sidene finner du den nye forskriften i sin helhet. Sett deg inn i forskriften og bli med på den felles innsatsen det er å gjøre avfallsmengden mindre og miljøet bedre.

4


08.08.07

RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN §§ 30, 31, 33 og 34 i kommunestyet i : HEMNES KOMMUNE,

den 24.02.2000

LURØY KOMMUNE,

den 21.06.2000

NESNA KOMMUNE,

den 26.04.2001

RANA KOMMUNE,

den 01.02.2000

RØDØY KOMMUNE,

den 26.11.1999

TRÆNA KOMMUNE,

den 21.02.2000

( Denne forskrift erstatter tidligere renovasjonsforskrifter vedtatt i de 6 kommunene)

5


08.08.07

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 7:

Kapittel 1:

Generelle bestemmelser

Side 7 : ” : ” : Side 9 : ” : Side 10 :

§1 §2 §3 §4 §5 §6

” : Side 11:

§7 §8

Mål for avfall Retningslinjer til forskrift Definisjoner Virkeområde Kommunal innsamling av avfall Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling. Spesialavfall Hjemmekompostering

Side 12:

Kapittel 2:

Innsamling, sortering, gebyrer mv.

Side 12 :

§9

” : Side 14 :

§ 10 § 11

Side 15 : ” : ” : Side 16 : ” : ” : Side 17 :

§ 12 § 13 § 14 § 15 § 16 § 17 § 18

Anskaffelse og bytte av avfallsdunken, oppsigelse av abonnement. Krav til sortering og bruk av avfallsdunken Plassering og tømming av avfallsdunk og papirsekk Krav til kjørbar vei Hygieniske krav til renovasjon Gebyrer Innkreving av gebyrer, renter mv. Unntak, dispensasjoner og klager Sanksjoner Meldinger om endringer av abonnementet

Side 18:

Kapittel 3:

Septiktømming

Side 18 : § 19 ” : § 20 ” : § 21 ” : § 22 ” : § 23 Side 19 : § 24 ” : § 25

Side 20:

Kapittel 4 :

Side 20:

§ 26

Plikt til septiktømming Abonnentens plikter Krav til kjørbar vei HAF’s plikter Gebyrer Innkreving av gebyrer, renter mv. Dispensasjoner og klager

Unntak og begrensninger Unntak og begrensninger som gjelder

6


08.08.07

KAPITTEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER §1

Mål for avfall Kommunen skal, gjennom samarbeide i HAF, arbeide for å gi innbyggere og næringsliv i medlemskommunene, et best mulig behovstilpasset renovasjonstilbud, som samtidig oppfyller den nasjonale målsettingen for avfallshåndtering – til en lavest mulig kostnad. Kommunen har som målsetning å redusere avfallsproblemene ved å hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet, fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og å sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet. Mengden restavfall som må deponeres, skal reduseres så langt som mulig. Kommunen vil også arbeide for at tilsvarende målsettinger blir lagt til grunn for annet avfall som faller utenfor den kommunale renovasjonsordningen., jfr. Stortingsmelding nr. 44 ( 1991-92: Avfallsmeldingen) For å nå disse målene vil kommunen selv, gjennom samarbeide i HAF og andre interkommunale avfallsselskaper, gjennom bestemmelser i forskrifter mv., ved veiledning og informasjon, og ved differensiering av avfallsgebyrene, arbeide for en høy grad av kildesortering og separat innsamling/levering av ulike avfallsfraksjoner til kommunale og private anlegg for ombruk, gjenvinning og sluttbehandling.

§2

Retningslinjer til forskrift. HAF utarbeider og oppdaterer retningslinjer til renovasjonsforskriften. Retningslinjene skal godkjennes av styret i HAF.

§3

Definisjoner Med kommune menes i disse forskrifter også det interkommunale renovasjonsselskapet Helgeland Avfallsforedling DA (HAF) , hvor dette opptrer for kommunen. HAF er et interkommunalt avfallsselskap som eies av de 6 kommunene HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. Med avfall forstås i denne forskriften kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jf. Forurensningsloven § 27. Avfall kan inndeles i forbruksavfall, produksjonsavfall og spesialavfall. Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l fra husholdninger, mindre butikker, kontorer o.l. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet såfremt dette hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, og som ikke

7


08.08.07

hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall. Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for mennesker eller dyr. Eksempeler på spesialavfall kan være maling, spillolje, løsningsmidler og plantevernmidler. Sprøytespisser, bandasjer og annet smittefarlig avfall er også spesialavfall, men omhandles i denne forskriften som risikoavfall i §9, jfr. også egen forskrift for risikoavfall fra medisinsk virksomhet. Som våtorganisk avfall (bioavfall) regnes matrester, mindre mengder hageavfall, papir som er forurenset av matrester, og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for kompostering. Bind og bleier skal ikke leveres som våtorganisk avfall , men behandles som restavfall. Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av forbruks- eller produksjonsavfall og som leveres til avfallsdeponi eller forbrenningsanlegg. Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnenten, eller en annen avfallsprodusent, holder visse avfallstyper atskilt og legger dem i forskjellig fargede poser i oppsamlingsdunken, papiret i den orange flerbruksekken, eller bringer dem til anvist mottak. Med boenhet menes det leilighet, hybelleilighet, eller hybel dersom denne har eget kjøkken og bad. Det beregnes et abonnement pr. boenhet. Med abonnent regnes eier av en eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Leier av en eiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent. Med fellesabonnement menes at flere abonnenter går sammen om felles avfallsdunk for en eller flere fraksjoner. En av abonnentene i fellesabonnenmentet må stå ansvarlig overfor kommunen og hver enkelt eiendom som inngår i fellesabonnenmentet står økonomisk ansvarlig for sin del av fellesabonnementet. Med bruker menes den som til daglig bruker dunken. Brukeren plikter å følge med kunngjøringer vedrørende søppelhenting for bevegelige fri- og helligdager. Med miljøstasjon menes særskilt avfallsmottak (betjent eller ubetjent) hvor avfall kan leveres sortert av abonnent.

8


08.08.07

§4

Virkeområde Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og behandling av avfall og samt fastsettelse av avfallsgebyrer i kommunen. Forskriften gjelder: Alle typer avfall og septikslam som kommunen etter forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over. Alle eiendommer, boenheter/husholdninger og virksomheter i kommunen hvor det oppstår avfall eller septikslam som nevnt ovenfor. Kommunen kan etter nærmere bestemmelser, og etter søknad frita enkelte eiendommer fra forskriften jfr. §15. Det legges i forskriften spesiell vekt på å beskrive gjeldende ordninger for avfall jfr. pkt a. For visse avfallstyper er det fastsatt egne forskrifter, så vel nasjonale som lokale. Det vises til egen referanseliste som følger vedlagt denne forskriften.

§5

Kommunal innsamling av avfall Etter forurensningsloven §30, 1. ledd, er det tvungen renovasjon for den type avfall kommunen har ansvar for, jfr. §3, pkt a. Alle bebygde eiendommer i kommunen der det foregår virksomhet som medfører at det oppstår slikt avfall omfattes av tvungen kommunal renovasjon. Det er ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på åpen mark dersom dette kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller er til sjenanse for andre, jfr. forurensningsloven §7. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall og lignende i naturen, jf. forurensningsloven §28 ( forbud mot forsøpling). Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle stille krav til den enkelte abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for ulike deler av avfallet som omfattes av denne forskriften. Dette for å sikre en økonomisk samt ressurs- og miljømessig best mulig håndtering og disponering av avfallet, herunder levering av sortert avfall til miljøstasjoner. Kommunen kan selv stå for innsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, eller sette det ut til andre etter avtale. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn forbruksavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig jfr. forurensningsloven § 30. For øvrig gjelder bestemte krav for innsamling av spesielle avfallstyper, jfr. egne forskrifter, se vedlagte referanseliste.

9


08.08.07

§6

Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling. Spesialavfall fra virksomheter med mer enn 400 kg spesialavfall pr. år omfattes ikke av den kommunale innsamlingsordningen for avfall. Produksjonsavfall omfattes heller ikke av den kommunale innsamlingsordningen. Slikt avfall skal bringes til godkjent avfallsmottak. Åpen brenning av produksjonsavfall er ikke tillatt dersom det kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller er til sjenanse for andre. Avfallsbesitteren må selv sørge for å bringe produksjons- og spesialavfall som ikke omfattes av den kommunale innsamlingsordningen til godkjent avfallsmottak. HAF kan gi opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres. HAF kan tilby egen innsamling av avfall som faller utenfor den kommunale innsamlingsordningen.

§7

Spesialavfall Denne forskrift omfatter spesialavfall som faller innenfor den kommunale renovasjonsordningen. Dvs. spesialavfall fra husstander og fra næringsvirksomheter med mindre enn 400 kg spesialavfall pr. år. I retningslinjene til denne forskriften er det beskrevet nærmere hvordan spesialavfall skal oppbevares og behandles, for å unngå forurensning og skade. Spesialavfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike spesialavfallstyper skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndtering av avfallet. Det er forbudt å legge spesialavfall i beholdere for annet avfall, jfr. også §9. Abonnenter og virksomheter som omfattes av denne forskrift, skal levere spesialavfallet til godkjente spesialavfallsmottak, eller til egne kommunale mottak. Spesialavfall skal leveres minst 1 gang pr. år. HAF kan også tilby egne innsamlingsordninger for abonnenter som omfattes av denne forskriften. Abonnentene plikter å levere spesialavfallet til den ordningen som til en hver tid gjelder, og benytte egne beholdere for slikt avfall der slike deles ut og tømmes av HAF, jf. også §10. For øvrig gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om spesialavfall, jfr. referanseliste.

10


08.08.07

§8

Hjemmekompostering Abonnenter kan som alternativ til å levere våtorganisk avfall i egen pose i avfallsdunken, kompostere i egen beholder. Det er en forutsetning at abonnenten har inngått og følger bestemmelsene i en skriftlig avtale med HAF og dermed innfrir de betingelsen som stilles for å delta i ordningen. Dette for å sikre at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte ( varmekompostering). Det forutsettes at komposteringen skjer i en isolert og skadedyrsikret beholder, og at mat- og hageavfall ikke legges i dunken som tømmes ukentlig av HAF. Abonnenten har selv ansvaret for å skaffe og vedlikeholde komposbingen. Ved brudd på disse forutsetningene kan kommunen pålegge abonnenten tilslutning til ordningen med bruk av egen pose for våtorganisk avfall i oppsamlingsdunken som tømmes ukentlig av HAF. Samarbeidsavtale for kompostbingen kan inngås og regelverket for en slik avtale er beskrevet i retningslinjene til forskriften.

11


08.08.07

KAPITTEL 2. INNSAMLING , SORTERING, GEBYRER MV. §9

Anskaffelse og bytte av avfallsdunken, oppsigelse av abonnement HAF besørger førstegangs utlevering og vedlikehold, men ikke renhold av oppsamlingsdunken. Utgiftene til anskaffelse og utlevering av dunk, dekkes inn i renovasjonsgebyret. Ved seinere bytte av dunk på abonnentens anmodning kan denne bli pålagt et nærmere bestemt gebyr. Abonnement kan ikke sies opp annet enn ved flytting, eiendomsoverdragelse eller lignende (tvungen renovasjon), jfr. §4). Abonnement løper til det lovlig blir sagt opp av abonnent, og det er sendt bekreftelse på oppsigelsen fra HAF. Endring av abonnement m.h.t. dunkstørrelse, inngåelse av samarbeidsavtale og / eller hjemmekompostavtale kan skje før hvert halvårsskifte. Dvs innen 30.juni første halvår og innen 31. desember andre halvår må slike endringer være avtalt med HAF for at de rabatter som gis for de forskjellige ordningene skal gjelde fra det påfølgende halvårsskifte. Ved flytting skal dunken ikke tas med uten etter nærmere avtale med HAF. Dunken forblir HAF’s eiendom. Beboelseseiendommer skal ha det antall oppsamlingsenheter kommunen fastsetter regler for. Det skal beregnes ett abonnement for hver boenhet, jf. §6, når aktuell dunkstørrelse skal fastsettes for en eiendom. HAF gir skriftlig melding til abonnenten dersom det viser seg å være behov for flere eller større dunker. Flere abonnenter kan søke om avtale på fellesabonnement der to eller flere naboer kan ha felles dunk(er). En av abonnentene som inngår en slik avtale må stå ansvarlig overfor kommunen, jf. §3. I særskilte tilfeller kan HAF pålegge flere abonnenter å dele oppsamlingsdunk eller container. Renhold av dunken(e) besørges av abonnenten som også er ansvarlig for skader på dunk som skyldes feilaktig bruk, hærverk, tyveri o.l . HAF avgjør når en dunk må repareres eller fornyes.

§ 10 Krav til sortering og bruk av avfallsdunken Forbruksavfall som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen, skal kildesorteres i følgende fraksjoner: Papir som skal til gjenvinning skal legges i den oransje sekken/posen som er utlevert til hver husstand eller i dunk/container som er merket ”Papir” for de husstandene som er tilknyttet en slik ordning. Hvilke krav til sortering av denne fraksjonen som gjelder kan variere over tid, og abonnenten må derfor følge de anvisninger som HAF gir i sin informasjon. Andre avfallstyper må ikke leveres sammen med papirfraksjonen.

12


08.08.07

Våtorganisk avfall (bioavfall) til kompostering skal legges i grønne poser spesielt beregnet for dette formålet. Posene skal knyttes godt igjen og legges i innsamlingsdunken sammen med de hvite restavfallsposene. Det må ikke legges avfall som ikke kan komposteres i de grønne posene eller i hjemmekompostbingen. Restavfall til sluttbehandling skal legges i hvite poser ( hvite handleposer e.l kan benyttes) som knyttes godt igjen og legges i innsamlingsdunken sammen med de grønne posene med våtorganisk avfall. Det må ikke legges våtorganisk avfall i de hvite posene. Andre avfallstyper som glass-, plast- og metallembalsje, tekstiler og papp som det finnes mottaksordninger for i kommunen (bringeordninger) skal benyttes. Slike avfallstyper samt varm aske, spesialavfall, eksplosiver eller selvantennelige stoffer, er ikke tillatt å legge i innsamlingsdunken. Det er forbudt å legge døde dyr i innsamlingsdunken og den som eier dyret har ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Eieren må betale for en slik håndtering ved særskilte mottak, evt. gjennom veterinær. Bruk av kjøkkenavfallskverner for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt. Oppsamlingsdunken må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Vekten av avfallet i dunken må ikke overstige følgende vektbegrensninger: - Lite volum: - Standard volum: - Stort volum:

20 kg 35 kg 45 kg

Bruk av komprimeringsutstyr for dunker skal avtales på forhånd og kontrolleres av HAF. Før anbringelse i oppsamlingsdunken skal sanitetsbind, bleier, bandasjer og lignende pakkes i tett emballasje og legges i den hvite posen for restavfall. Ekskrementposer(colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt original hette og ellers pakkes forsvarlig inn. Abonnenter med større mengder smittefarlig, avfall kan kreves tilknyttet ordning for risikoavfall, jfr. egen forskrift. Aske, sot, pussestøv og lignende skal også pakkes inn og legges i restavfallsposen før det plasseres i innsamlingsdunken. Matavfall og annet vått avfall skal avrennes mest mulig før det pakkes i riktig pose (grønn pose). Sekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsenhet. Der sekker blir tillatt, må det ikke legges stikkende og/eller skjærende gjenstander i sekken som kan skade renovatøren.

13


08.08.07

Avfall som ikke kan leveres i pose og legges i innsamlingsdunken må leveres til egne mottak, eller det kan gjøres avtale med HAF om særskilt henting mot gebyr etter regning. Løst avfall må ikke legges i dunken. Spesialavfall skal leveres til egen kommunal innsamlingsordning eller til annen godkjent mottaksordning- se for øvrig §4 Kommunen kan vedta ytterligere innsamlings / mottakssordninger for spesielle avfallstyper. For øvrig vises til særskilte forskrifter, jfr. vedlagte referanseliste. HAF kan iverksette kontroll av innholdet i alle typer oppsamlingsdunker, containere og hjemmekompostbinger. Kontrollen kan skje uten varsling på forhånd.

§11

Plassering og tømming av avfallsdunk og papirsekk Avfallsdunken må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming, jfr. også politivedtektene. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av dunker som skal tømmes enn resten av året. Abonnentene skal rette seg etter HAF’s anvisning vedrørende korrekt plassering av dunker som skal tømmes. Dunken skal som hovedregel tømmes ukentlig, men i forbindelse med bevegelige helligdager, kan det skje mindre endringer i tømmefrekvensen. På tømmedagen må dunker være satt fram seinest kl. 07.00. Ved permanente endringer i normalt tømmetidspunkt vil HAF gi melding om dette til bruker. Maksimal avstand mellom renovasjonsbilens kjørerute og dunken kan være inntil 20 meter. Dunken må kunne tømmes uten hindring av noen art som trapper, murkanter, gjerder eller lignende. Høydeforskjellen mellom oppstillingsplassen for dunken og stoppestedet for renovasjonsbilen må ikke overstige 0,5 meter pr. 10 meter og dunken må kun settes fast etter nærmere anvisning og avtale med HAF. Renovatøren er ikke forpliktet til å sette på plass eventuelle festeanordninger for dunken etter tømming der hvor dette er aktuelt. Dunker som er plassert lengre fra renovasjonsbilens kjørerute enn 3 meter kan etter tømming plasseres av renovatøren i en avstand på ca.3 meter fra stoppestedet for renovasjonsbilen. Abonnenter uten kjørbar vei kan avtale spesielle ordninger. Hvor det er felt mellom gang-/sykkelvei og gate, skal dunken bringes fram til kanten av gaten dersom dette er mest praktisk for renovatøren. For at renovatøren skal kjøre stikkveier på ruta, kreves det at minimum 3 abonnenter bor langs denne veien, og at disse er tilknyttet kommunal renovasjon med minimum et abonnement hver. Den som samler inn avfall for kommunen er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve oppsamlingsdunken. Det samme gjelder returpapir som samles inn i sekker. Avfallet ( og papiret) skal hentes rutinemessig i henhold til en fast tømmeplan.

14


08.08.07

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året. Innsamling skal utføres slik at beboerne ikke unødvendig blir sjenert av støv, lukt og støy. Dunkene skal forlates i lukket stand og papirsekkene legges under lokket på avfallsdunken etter tømming. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av kjøretøyet.

§12

Krav til kjørbar vei Som kjørbar vei regnes vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle de kjøretøy som benyttes til renovasjon. Se for øvrig retningslinjer til denne forskriften. Hekker og trær som vokser inn over vei eller gate, skal beskjæres ved eiendomsgrensen slik at fri høyde blir minst 4 meter. Dersom anmodning fra kommunen om beskjæring innen en bestemt tidsfrist ikke etterkommes, kan kommunen foreta slik beskjæring og belaste huseieren for kostnadene, jfr. granneloven, §12.

§13

Hygieniske krav til renovasjon Renovasjon og tilhørende bestemmelsene skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og lokale helsemyndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. Det vises her til sentrale og lokale forskrifter i referanselisten til denne forskriften Helsemyndighetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§14

Gebyrer Abonnenten skal betale renovasjonsbebyr til kommunen for både pålagte og frivillig valgte tjenester i henhold til den kommunale renovasjonsordningen. For husstander mv. med fellesabonnementer skal gebyret betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og andeler i fellesabonnementet. Det skal beregnes et abonnement for hver boenhet jfr. §3, Definisjoner. Reglene for beregning av de forskjellige gebyrsatsene fastsettes av HAF. Størrelsen på gebyrsatsene for renovasjon og septiktømming beregnes ut fra budsjettet for det kommende året, og fastsettes årlig av kommunestyret. HAF fastsetter prisene på tilleggstjenester som selskapet utfører, som for eksempel utkjøring av nye eller henting av brukte dunker, mottak av avfall til mottaksplass og gjenvinningsstasjoner og innsamling av avfallsfraksjoner fra næringsvirksomheter og institusjoner.

15


08.08.07

For abonnenter som har fast bopel i en av HAF’s eierkommuner, inngår i det vanlige renovasjonsgebyret en andel som dekker opp kostnadene med fritidsrenovasjon. Abonnenter med fritidseiendom i en av HAF’s 6 eierkommuner, men som har fast bopel i en annen kommune, faktureres årlig et gebyr tilsvarende ¼ standardabonnement.

§15

Innkreving av gebyr, renter mv. Avfallsgebyret med påløpte renter er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens §61. Om renteplikt ved for sein betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§26 og 27 tilsvarende.

§16

Dispensasjoner og klager Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra eller gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften. Før en avgjørelse på en slik søknad tas skal HAF uttale seg i saken. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av eier, bruker og adresse samt hva det søkes om og begrunnelse. Søknader sendes kommunen. Gebyrberegninger og andre avgjørelser foretatt av kommunen eller HAF, kan påklages etter forvaltningsloven av 10. februar 1967. det vises særlig til kapittel VI om klage og omgjøring. Klager på vedtak fattet av kommunen eller HAF med hjemmel i denne forskriften, avgjøres i kommunens vanlige klagenemd .

§17

Sanksjoner Kommunen kan pålegge abonnenten å øke dunkvolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte, jfr. § 8. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra HAF om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av renovatøren, skriftlig med melding som festes til avfallsdunken og/eller med brev til abonnenten. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan HAF i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet, jfr. §10. Renovatøren kan nekte å tømme avfallsdunker som er overfyllte, for tunge eller på annen måte er fylt opp i strid med bestemmelsene i §10, eller som ikke til rett tid eller sted er plassert for tømming i henhold til bestemmelsene i §11. Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensningslovens §79, andre ledd.

16


08.08.07

§ 18 Meldinger om endringer av abonnementet. Abonnenten plikter å melde endringer som kan ha betydning for abonnementet på eiendommen, herunder alle eierskifter og eventuelle bruksendringer til HAF, jfr. for øvrig §8.

17


08.08.07

KAPITTEL 3. SEPTIKTØMMING § 19 Septiktømming. Eiendommer med fast bosetning (bebodd minst 3 mnd. pr. år) skal være tilknyttet slamavskiller. Slamavskillere og tette oppsamlingstanker tømmes hvert år. Kommunen kan vedta en annen tømmehyppighet.

§ 20 Abonnentens plikter Abonnentene skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med slamsugebil. Overdekking av kumlokk o.l med snø, is, jord osv. må fjernes av abonnenten før tømmingen skal utføres. Den som skal tømme anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 21 Krav til kjørbar vei Krav til kjørbar vei som beskrevet i forskriftens § 12

§ 22 HAF’s plikter HAF plikter å varsle gjennom pressen eller på annen måte om når tømming skal finne sted. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand og grinder, porter, dører og lignende skal lukkes event. låses. Tømming foretas fortrinnsvis vår, sommer og høst.

§ 23 Gebyr Alle eiendommer tilknyttet separat eller felles slamavskiller for oppsamling av septikslam, og som har tanken tilgjengelig for tømming med vanlig slamsugebil med inntil 30 meters slangeutlegg, skal betale et fastsatt gebyr som er likt for alle eiendommer /abonnenter. Gebyret skal være likt minimumsgebyret for enkelttank inntil 4 m3 volum. For ekstratømminger faktureres et gebyr beregnet ut fra faktiske kjøreutgifter og deponikostnader for slam - minimum 4 m3 eller tankens volum ved større tanker. For tanker med plassering som krever spesielle anordninger for å tømme, eller det må legges ekstra slangeutlegg, ut over 30 meter, kan det kreves tilleggsgebyr. HAF kan etter søknad differensiere septikgebyret for eiendommer tilknyttet flerbrukeranlegg i de tilfeller der minstekrav til antall kammer og våtvolum for slamavskiller oppfylles;

18


08.08.07

For eiendommer som innvilges differensiert gebyr settes gebyret for hver eiendom slik: Antall eiendommer: 2-4 5-7 8 eller flere

Gebyr: Årsgebyr x 0,9 Årsgebyr x 0,8 Årsgebyr x 0,7

§ 24 Innkreving av gebyr, renter m.v. For tømming av slamavskillere gjelder regler som i forskriftens §15.

§ 25 Dispensasjoner og klager For tømming av slamavskillere gjelder regler som i forskriftens §16.

19


08.08.07

KAPITTEL 4: UNNTAK OG BEGRENSNINGER § 26 Unntak og begrensninger som gjelder for Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna kommune. Slamavskillere / septiktanker tømmes 2. hvert år i henhold til godkjenning fra Fylkesmannen i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna og Rødøy. I Træna kommune er det ikke innført tvungen tømming av slamavskillere / septiktanker.

20


08.08.07

HelgelandAvfallsforedling DA

Retningslinjer til renovasjonsforskriften for Helgeland Avfallsforedling DA

Mo i Rana 29.10.01

21


08.08.07

Retningslinjer til renovasjonsforskriften for Helgeland Avfallsforedling DA (HAF) Disse retningslinjer er fastsatt med hjemmel i § 2 i Renovasjonsforskrift for kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Retningslinjene er behandlet og godkjent i styret i HAF 15.05.00 som sak 12/00.

§1. Formål med retningslinjer til renovasjonsforskriften Renovasjonsforskriften for HAF-kommunene trekker opp hovedlinjene i renovasjonsordningen. Renovasjonsforskriftene skal vedtas av den enkelte kommune. Retningslinjer til renovasjonsforskriften er en presisering av bestemmelser i forskriften rettet mot innsamling av husholdningsavfall og er ment å være styrets og administrasjonenes arbeidsredskap i den daglige utøvelse av renovasjonsordningen. Retningslinjer til renovasjonsforskriften og endringer av disse retningslinjer vedtas av styret i HAF.

§2. Definisjoner §2.1. Definisjon av de viktigste avfallsfraksjoner Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer, jf. Forurensningsloven § 27. Avfall kan inndeles i forbruksavfall, produksjonsavfall og spesialavfall. Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l fra husholdninger, mindre butikker, kontorer o.l. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet, såfremt dette hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, og som ikke hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale renovasjonen. Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall. Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for mennesker eller dyr. Eksempeler på spesialavfall kan være maling, spillolje, løsningsmidler og plantevernmidler. Sprøytespisser, bandasjer og annet smittefarlig avfall er også spesialavfall, men omhandles i denne forskriften som risikoavfall i §9, jfr. også egen forskrift for risikoavfall fra medisinsk virksomhet.

§2.2. Definisjon av de viktigste typer forbruksavfall Som våtorganisk avfall (bioavfall, komposterbart avfall) regnes matrester, mindre mengder hageavfall, papir som er forurenset av matrester, og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for kompostering. Eksempler på våtorganisk avfall fra husholdninger; Alt matavfall Kjøtt- og fiskerester Rester av bakevarer 22


08.08.07

Skalldyrrester Grønnsakrester og fruktskall Kaffefilter og kaffegrut Potteplanter og avskårne blomster Tørkerullpapir og papirservietter Teblad og teposer Bind og bleier skal ikke leveres som våtorganisk avfall men behandles som restavfall. Våtorganisk avfall skal leveres i grønne poser.

Med restavfall menes blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av forbruksavfall og som leveres til avfallsdeponi eller forbrenningsanlegg. Eksempler på restavfall fra husholdninger; Smør- og margarinemballasje Yoghurt- og rømmebeger Chipsposer Lær og gummi Emballsjeplast og emballsjepapir forurenset av matrester Sigaretter og sigarettsneiper Tobakkspakker Bleier, truseinnlegg og damebind Tekstiler som ikke kan gjenbrukes Restavfall fra husholdninger skal samles i hvite poser. Papp (brunt papir) og papir Med papp menes bølgepapp, massivpapp og kartong (samt drikkekartong). Bølgepapp; ett eller flere lag av bølget papir som er limt på eller mellom plant papir. Massivpapp; papplaminat av flere lag papir eller kartong med gramvekter fra 400 g / m2 2500 g / m2. Kartong; kvaliteter med gramvekter mellom 150 g / m2 og 400 g / m2 . Papir; enlags papir med gramvekter opp til 150 g / m2 Papir, kartong og drikkekartong fra husholdninger leveres i orange papirsekk eller i spesielt utplasserte papircontainere. Glass- og metallemballasje Klart eller farget glassmateriale (kvarts). Keramikk, krystall og porselen regnes ikke som glass. Eksempler på glassavfall fra husholdninger er; Flasker det ikke er returpant på Sylteglass Eksempler på metallemballasje fra husholdninger; Alle typer hermetikkbokser Metallokk til glassemballasje Glassavfall og metallemballasje fra husholdninger leveres til returpunkt for glass (glasscontainere).

23


08.08.07

Elektrisk - og elektronisk avfall (EE-avfall) Alle produkter som har vært tilknyttet en strømkilde. Eksempler på slike produkter fra husholdninger er; Kjøleskap / fryser Komfyr Støvsuger Hårføner Tv / data Lyskilder Elektrisk håndverktøy Kaffetrakter Elektriske varmeovner Forhandlere av tilsvarende produkt har mottaksplikt (gratis) for denne type avfall. Også kommunen (HAF) har plikt til å motta slikt avfall. Tekstiler Alle typer klær, tekstiler og skotøy som kan benyttes av andre. Tekstilene må være rengjort og pakket i tett emballasje før levering til returpunkt for tekstiler. Hageavfall Biologisk nedbrytbart avfall fra hager og parker. Hageavfall består i hovedsak av gress, løv, greiner, kvister og andre planterester.

§ 2.3. Andre definisjoner Med kildesortering forstås i denne forskriften at abonnenten, eller en annen avfallsprodusent, holder visse avfallstyper atskilt og legger dem i forskjellig fargede poser i oppsamlingsdunken, papiret i den orange flerbruksekken, eller bringer dem til anvist mottak. Med boenhet menes det leilighet, hybelleilighet, eller hybel dersom denne har eget kjøkken og bad. Det beregnes et abonnement pr. boenhet. Med eget kjøkken menes i denne sammenheng kokemuligheter ut over vannvarmer for tevann / kaffevann. Med eget bad menes eget sanitærrom med vaske- / dusje- / bademuligheter. Dersom flere hybler har felles kjøkken og bad / sanitærrom beregnes antall abonnement ut fra behov. Med abonnent regnes eier av en eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Leier av en eiendom kan unntaksvis stå som abonnent dersom dette avtales skriftlig mellom kommunen og eieren. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er festet bort for minst 30 år, eller der festet kan forlenges utover 30 år, skal festeren regnes som abonnent. Med fellesabonnement menes at flere boenheter (abonnenter) går sammen om felles avfallsdunk for en eller flere fraksjoner. En av boenhetene i fellesabonnementet må stå

24


08.08.07

ansvarlig overfor kommunen (HAF) og hver enkelt boenhet som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarlig for sin del av fellesabonnementet. Med bruker menes den som til daglig bruker dunken. Brukeren plikter å følge med kunngjøringer vedrørende søppelhenting for bevegelige fri- og helligdager. Med miljøstasjon menes særskilt avfallsmottak (betjent eller ubetjent) hvor avfall kan leveres sortert av abonnent. Miljøstasjoner kan ha returpunkter for ulike avfallsfraksjoner (for eksempel spesialavfall, glass, papp / papir m.v.) Eiendomsrett til avfallet Abonnenten har overdratt eiendomretten til avfallet til HAF når oppsamlingsenhetene (avfallsdunker, papirsekker, papirdunker, avfallscontainere) tømmes i renovasjonsbilen.

25


08.08.07

§3. Innsamling av avfall §3.1.1 Oppsamlingsenhetene §1.1.1 Avfallsdunken Oppsamlingsenheten for forbruksavfall i HAF-kommunene er plastdunker av ulik størrelse. Unntaket fra denne regelen er øyene i Rødøy kommune der det fortsatt er sekkeabonnement. Abonnenter med dunktømming kan velge mellom lite - , standard - eller stort tømmevolum. Flere abonnenter kan søke om avtale på fellesabonnement (samarbeidsavtale), jfr. Forskriftens §9 - 6 ledd. HAF's formular for samarbeidsavtale følger vedlagt (vedlegg 1).

Nedenforstånde tabell gir oversikt over dunkstørrelser på bakgrunn av bestilt tømmevolum og samarbeidsformer.

Egen dunk Deling av dunk

1 abonnement 2 abonnement 3 abonnement 4 abonnement 5 abonnement 6 abonnement 7 abonnement 8 abonnement 9 -10 abonnement 11 - 12 abonnement

Lite volum 80 140 240 360 360 500 500 660 770 1000

Standard volum Stort volum 140 190 240 360 500 660 770 1000

360 500 770 1000

§3.1.2 Papirsekker / papirdunker Enkeltabonnenter skal levere papir og kartong i orange papirsekk som settes frem for henting/tømming i henhold til tømmekalender for papir. Hvis 2 eller flere abonnenter samarbeider om felles avfallsdunk kan HAF etter en totalvurdering plassere ut egen oppsamlingsdunk for papir. Ved fastsetting av dunkstørrelse beregnes det ca. 60 liter papir pr. abonnent / mnd. Papirdunker skal være særskilt merket fortrinnsvis også med blått lokk. Tømmefrekvens for papirdunker er som for papirsekker.

26


08.08.07

Nedenforstående tabell viser papirdunkstørrelse utfra antall abonnement tilknyttet dunken.

Orange sekk Felles papirdunk

Volum 60

1 abonnement 2 abonnement 3 abonnement 4 abonnement 5 abonnement 6 abonnement 7 abonnement 8 abonnement 9 abonnement 10 abonnement 11 abonnement 12 - 15 abonnemnet

140 190 240 360 360 500 500 500 660 660 1000

§3.2 Bruk av oppsamlingsenhetene §3.2.1 Avfallsdunken Avfallsdunken for husholdningsavfall skal bare inneholde komposterbart avfall i grønne poser og øvrig husholdningsavfall i hvite poser. Posene må knytes godt før de legges i avfallsdunken. Det må aldri legges løst avfall i avfallsdunken. Avfallsdunken må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Lokket skal holdes lukket. Vekten av avfallet i dunken må ikke overstige følgende vektbegrensninger: - Lite volum: - Standard volum: - Stort volum:

20 kg 35 kg 45 kg

Vinterstid er det abonnentens plikt å sørge for at avfallet ikke fryser fast i bunnen av dunken. Dette kan gjøres ved å strø litt salt i bunnen av dunken. Før anbringelse i avfallsdunken skal sanitetsbind, bleier, bandasjer og lignende pakkes i tett emballasje og legges i den hvite posen for restavfall. Ekskrementposer (colostomiposer) må tømmes og innpakkes tilsvarende. Sprøytespisser skal ha påsatt original hette og ellers pakkes forsvarlig inn. Abonnenter med større mengder smittefarlig avfall kan kreves tilknyttet ordning for risikoavfall, jfr. egen forskrift. Aske, sot, pussestøv og lignende skal også pakkes inn og legges i restavfallsposen før det plasseres i avfallsdunken. Matavfall og annet vått avfall skal avrennes mest mulig før det pakkes i riktig pose.

27


08.08.07

Det er forbudt å legge døde dyr i avfallsdunken og den som eier dyret har ansvar for at det blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Eieren må betale for en slik håndtering ved særskilte mottak, evt. gjennom veterinær. Sekker vil bare i spesielle tilfeller bli tillatt brukt som oppsamlingsenhet. Der sekker blir tillatt, må det ikke legges stikkende og/eller skjærende gjenstander i sekken som kan skade renovatøren. HAF kan iverksette kontroll av innholdet i alle typer oppsamlingsenheter. Overfladiske visuelle kontroller om oppsamlingsenheten benyttes riktig kan skje uten varsling på forhånd. Grundige kontroller med detaljert gjennomgang av innholdet i den enkelte dunk skal av hensyn til personvernet varsles på forhånd. §3.2.2 Papirsekken / papirdunken Tømmekalender for papir utarbeides av HAF og sendes alle husstander i HAF-området som uadressert post. Papirsekken er ikke vanntett og bør fortrinnsvis oppbevares innendørs i perioden mellom hentedagene. Sekken skal ikke knytes igjen. Papirsekkens vekt skal ikke overstige 15 kg.

§3.3. Tømming av oppsamlingsenhetene §3.3.1 Avfallsdunken Avfallsdunken må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming, jfr. også politivedtektene. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av dunker som skal tømmes enn resten av året. Abonnentene skal rette seg etter HAF’s anvisning vedrørende korrekt plassering av dunker som skal tømmes. Dunken skal som hovedregel tømmes ukentlig, men i forbindelse med bevegelige helligdager, kan det skje mindre endringer i tømmefrekvensen. På tømmedagen må dunker være satt fram seinest kl. 07.00. Ved permanente endringer i normalt tømmetidspunkt vil HAF gi melding om dette til bruker. Dunken må kun settes fast etter nærmere anvisning og avtale med HAF. Renovatøren er ikke forpliktet til å sette på plass eventuelle festeanordninger for dunken etter tømming der hvor dette er benyttet. Dunken må kun plasseres i dunkskjuler / dunkskap etter nærmere avtale med HAF hvis den skal påregnes tømt av renovatøren. Hvis abonnenten selv triller frem dunken fra dunkskjuler / dunkskap er slike innretninger HAF uvedkommende. Det er abonnentens plikt å sørge for renhold av dunken etter tømming slik at det ikke oppstår sjenerende lukt eller usanitære forhold. Den som samler inn avfall for kommunen (renovatøren) er bare pliktig til å ta med avfall som er plassert i selve avfallsdunken dersom ikke annet er avtalt med HAF. Renovatøren skal føre en visuell kontroll med at avfallet som leveres er emballert og at dunken ikke inneholder løst søppel. Renovatøren skal sjekke at avfallsdunken er skikkelig tømt. Avvik fra disse

28


08.08.07

bestemmelsene skal umiddelbart meldes HAF. HAF følger opp slike henvendelser i forhold til abonnent. Innsamling skal utføres slik at beboerne ikke unødvendig blir sjenert av støv, lukt og støy. Dunkene skal forlates i lukket stand etter tømming. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av kjøretøyet.

§3.3.2 Papirsekken Papirsekken skal settes ut (på samme sted som avfallsdunken plasseres ) helst kvelden før tømming event. senest kl. 07.00 om morgenen. Innsamling skjer i henhold til tømmekalender. Papirsekken må være synlig fra renovasjonsbilens kjørerute. Hvis papirsekken er plassert i beholder / dunkskjuler eller lignende må deler av sekken være synlig slik at renovatøren ser sekken. HAF kan iverksette kontroll av innholdet i papirsekken. Overfladiske visuelle kontroller om oppsamlingsenheten benyttes riktig kan skje uten varsling på forhånd. Grundige kontroller med detaljert gjennomgang av innholdet i de enkelte sekk / dunk skal av hensyn til personvernet varsles på forhånd. Etter tømming skal renovatøren plassere tomsekken slik at den ikke blir tatt av vær eller vind - fortrinnsvis skal papirsekken henges over kanten under lokket på avfallsdunken.

§4. Adkomstvei og transportvei Den veiavstand som renovatøren må tilbakelegge for å komme frem til oppsamlingsenheten er delt inn i; 9 Adkomstvei for bil 9 Transportvei for manuell transport av avfallsdunken

Adkomstvei defineres som den kjørbare del av veien frem til avfallsdunken. Dette kan være offentlige veier, private veier, kjørbare gang- og sykkelveier eller interne transportveier i boligområder. Avtalte adkomstveier for renovasjonsbilen utgjør renovasjonsbilens kjørerute. Renovasjonsbilens kjørerute skal ikke endres uten etter avtale med HAF. Transportvei er definert som veiavstanden fra renovasjonsbilens kjørerute til standplass for avfallsdunken.

§4.1 Krav til adkomstvei for renovasjonsbil Kjørbar vei defineres i denne sammenheng som vei der renovasjonsbilen kan komme frem uhindret, eventuelt ved å snu på en godkjent måte innenfor området eller unntaksvis ved å rygge inn til standplass. For at renovatøren skal kjøre stikkveier på ruta, kreves at minimum 3

29


08.08.07

boenheter betjenes langs denne veien og at disse er tilknyttet kommunal renovasjon med minimum et abonnement hver.

30


08.08.07

§4.2 Fysisk utforming Veianlegg skal i hovedsak følge disse prinsipper; Vei Minste veibredde Minste svingradius Fri høyde Stigning Akseltrykk / totalvekt hele året Ryggeavstander

3,0 meter + skulderbredde 0,5 meter 7,5 meter + skulderbredde 0,5 meter 4 meter Maksimum 1:10 8 tonn / 25 tonn Rygging skal i størst mulig grad unngås

Rundkjøringer / snuplasser Indre radius Ytre radius Minste inn / ut radius

Min. 7 meter Min. 11 meter Min. 15 meter

Vendehammer Minste radius Minste lengde på vendehammer Minste bredde på vendehammer Skulder på ende av vendehammer

7,5 meter 14 meter 3 meter + skulderbredde 0,5 meter 1 meter

§4.3 Krav til transportvei for manuell transport av dunken og plassering av dunken Avstand mellom renovasjonsbilens kjørerute og dunken kan være inntil 20 meter ( for 4hjulsdunker inntil 5 meter). Dunker som er plassert lengre fra renovasjonsbilens kjørerute enn 3 meter kan etter tømming plasseres av renovatøren i en avstand på ca. 3 meter(*) fra stoppestedet for renovasjonsbilen. Dunker som er plassert i dunkskjuler / dunkskap (j.fr. § 3.3.1) innenfor 3 meter (*)fra renovasjonsbilens stoppested skal settes på plass i dunkskjuler / dunkskap. For å unngå skade på avfallsdunken skal renovatøren etter tømming plassere denne betryggende. Høydeforskjellen mellom oppstillingsplass for dunken og stoppested for renovasjonsbil må ikke overstige 0,5 meter pr. 10 meter transportvei. Dunken må kunne trilles uten hindringer av noen art som trapper, murkanter, grøfter, gjerder, porter, sinte hunder m.v. Transportveien må ha så fast dekke at dunkene kan trilles uten problemer. Vinterstid må transportveien være ryddet for snø og ved behov strødd med sand på tømmedagen. Hvis abonnenten selv triller frem dunken til renovasjonsbilens kjørerute er disse forhold HAF uvedkommende. (*) 20 meter for de som mot tilleggsbetaling velger denne avstanden

31


08.08.07

§ 5 Hjemmekompostering Abonnenter kan som alternativ til å levere våtorganisk avfall i grønn pose i avfallsdunken kompostere i egen kompostbinge.

§ 5.1 Krav til kompostbinge Til kompostering av husholdningsavfall skal det benyttes isolert kompostbinge. Bare kompostbinger som er godkjent av HAF kan benyttes til kompostering av husholdningsavfall. Ved henvendelse til HAF vil abonnenten få opplysninger om forhåndsgodkjente binger. Velger abonnenten å bygge kompostbingen selv skal denne godkjennes av HAF før den benyttes til kompostering av matavfall. Minimumskrav Isolasjonstykkelse vegger 50 mm Heldekkende gnagersikker netting i bunnen Isolert bunnplate (min. 50 mm) med luftehull / -spalter Isolert lokk (min. 50 mm) med luftehull / -spalter Overflaten på bingen bør ikke være over 250 cm2 Volum på kompostbinge bør ikke være mindre enn 70 liter Tett ytterkledning Kompostbeholderen skal plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.

§ 5.2 Dimensjonering av kompostbinge Dimensjonerende mengde våtorganisk avfall er 50 liter / person / år. En standard familie på to voksne + 2 - 3 barn skal ha en kompostbinge som rommer min. 200 liter.

§ 5.3 Krav til hjemmekompostør Alt kjøkkenavfall og organisk komposterbart avfall fra husholdningen skal komposteres. Komposteringen skal drives hele året. Restavfallet skal ikke inneholde komposterbart materiale. Minst en person i husholdningen som driver hjemmekompostering av husholdningsavfall skal ha gjennomgått kurs godkjent av HAF. I enkelttilfeller der det kan dokumenteres at kontaktperson har særlig kompetanse kan HAF fravike dette kravet. Det skal foreligge skriftlig avtale om hjemmekompostering av husholdningsavfall underskrevet av abonnent og HAF før fradrag i renovasjonsgebyr gis.

§ 5.4 Samarbeide om kompostbinge Flere abonnenter kan samarbeide om en kompostbinge. Ved valg av størrelse på binge må dimensjonerende mengde (50 liter / person / år) legges til grunn.

32


08.08.07

Hver abonnent som deltar i samarbeidet må inngå skriftlig kompostavtale med HAF samt delta på komposteringskurs. Blant de samarbeidende abonnenter skal det oppnevnes en kontaktperson.

§ 6. Hytterenovasjon - fritidsrenovasjon HAF har tilbud om fritidsrenovasjon i alle HAF-kommunene. Alle vanlige HAF-abonnenter betaler for tilbudet og har rett til å benytte ordningen. Fritidseiendommer med eieradresse utenom HAF-området faktureres 1/4 renovasjonsgebyr (som for standard volum). Fritidseiendommer med eieradresse innenfor HAF-området kan, etter avtale med HAF og mot ekstra betaling tilsvarende 1/4 renovasjonsgebyr, få ordning med egen hyttedunk.

§ 6.1 Hovedmodell for fritidsrenovasjon - fellesdunker HAF plasserer ut større fellesdunker merket fritidsrenovasjon i alle HAF - kommunene. Slike fellesdunker kan plasseres ut i hytteområder og viktige utfartsområder for befolkningen i HAF-kommunene. Det er samme krav til sortering og emballering av avfallet som leveres til fritidsrenovasjonsdunker som til avfall levert i den vanlige avfallsdunken. Kun komposterbart avfall (grønne poser)og restavfall (hvite poser) kan leveres til fritidsrenovasjonsordningen. Posene skal knytes godt igjen for den legges i dunkene.

§ 6.2. Ordning med egen hyttedunk Hyttedunker skal kunne identifiseres ved at den har lokkfarge (for eksempel brun) eller er tydelig merket slik at de skiller seg ut fra andre dunker. Kun fritidseiendommer som ligger langs renovasjonsbilens normale kjørerute kan få egen hyttedunk. Bruker av fritidseiendom med egen dunk må selv sette frem dunk når denne skal tømmes. Likeledes må bruker fjerne dunken når fritidseiendommen ikke er i bruk. Bruker av egen hyttedunk skal sortere avfallet etter samme modell som gjelder for vanlige HAF-abonnenter. Avfallet skal legges i poser (med riktig farge) som knytes før de legges i dunken.

§ 7 Sanksjoner § 7.1 Sanksjoner ved for lite dunkvolum Kommunen kan pålegge abonnenten å øke dunkvolumet hvis det anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte, jfr.Forskriftens § 9.

33


08.08.07

§ 7.2 Sanksjoner ved feilaktig sortering av avfall og / eller feil plassering av oppsamlingsenhet Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet og / eller feil plassering av oppsamlingsenheten i henhold til bestemmelsene i forskriften eller retningslinjer til forskriften, vil det bli gitt melding fra HAF om at dette må rettes på. Melding skal gis på en slik måte og i en slik tone at abonnenten stimuleres til å rette på forholdene i samarbeide med HAF. Aktuelle former for melding vil være i følgende rekkefølge; 1. Hvis mulig muntlig rettledning fra renovatøren. 2. Skriftlig med melding (standard grønt kort) som angir mangler og høflig anmodning om å rette forholdet festes til avfallsdunken. 3. Skriftlig advarsel (standard gult kort) som angir mangler og varsel om at dunken ikke vil bli tømt hvis manglende forhold ikke er rettet festes til avfallsdunken. 4. Skriftlig melding (standard rødt kort) som angir mangler og beskjed om at dunken ikke er tømt på grunn av disse. 5. Adressert brev til abonnenten med angivelse av mangler og videre reaksjonsformer. Renovatøren skal alltid melde fra til HAF når dunker ikke blir tømt pga. mangler. Slik melding skal gis uten opphold - dog senest når renovasjonsbilen er i dekningsområde for mobiltelefon. Hvis HAF og renovatøren er uenig om forholdet kvalifiserer til uteblivelse av tømming skal avfallet hentes av renovatøren inntil uenigheten er avklart. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan HAF i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet, jfr. Forskriftens §10. Overtredelse av renovasjonsforskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensningslovens §79, andre ledd.

34

Renovasjonsforskrift  

http://haf.hjulstad.no/_Resources/Persistent/b88c1a8292e23cda2037ec9ceeffe510296ce4b8/RENOVASJONSFORSKRIFT.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you