Page 1

Ă…rsberetning & Regnskap 2008


Styret i HAF 2008

Stig Frammarsvik

Vigdis Thomassen

2 Ă…RSBERETNING HAF 2008

Aina Willumsen

Kjell-Idar Juvik

Johan Svartis


Innhold 1. FORMÅL, HISTORIKK OG ORGANISASJON ................................................................................................4 1.1 Innledning ......................................................................................................................................................4 1.2 Formål ............................................................................................................................................................4 1.3 Historikk ........................................................................................................................................................5 1.4 Organisasjon ..................................................................................................................................................7 1.4.1 Representantskapet .............................................................................................................................7 1.4.2 Styret...................................................................................................................................................7 1.4.3 Likestilling..........................................................................................................................................7 1.4.4 Organisasjonskart ...............................................................................................................................7 2. INNSAMLING, SORTERING OG GJENVINNING ..........................................................................................8 2.1 Husholdningsrenovasjon ................................................................................................................................8 2.2 Septiktømming...............................................................................................................................................8 2.3 Gjenbruksstasjonene og mobile mottak.........................................................................................................8 2.4 Røssvollhei avfallsplass .................................................................................................................................9 2.4.1 Vekt og sorteringsområde...................................................................................................................9 2.4.2 Optibaganlegg.....................................................................................................................................9 2.4.3 Gassanlegg..........................................................................................................................................9 2.4.4 Deponi ................................................................................................................................................9 2.5 Mengder og gjenvinning ..............................................................................................................................10 2.6 Informasjon..................................................................................................................................................10 3. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ....................................................................................................................13 3.1 Arbeidsmiljø og sykefravær.........................................................................................................................13 3.2 Ytre miljø.....................................................................................................................................................13 3.2.1 Sigevann og påvirkning Langvassåga ..............................................................................................13 3.2.2 Flygeavfall ........................................................................................................................................13 3.2.3 Fly / fugl ...........................................................................................................................................13 3.2.4 Deponigass .......................................................................................................................................14 4. UTSIKTENE FRAMOVER................................................................................................................................15 5. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING ....................................................................................................16 5.1 Årsberetning 2008 .......................................................................................................................................16 5.2 Resultatregnskap 2008 HAF IKS ................................................................................................................17 5.3 Balanse 31.12.08 HAF IKS .........................................................................................................................18 5.5 Noter 2008 HAF IKS...................................................................................................................................20 5.6 Revisjonsberetning for 2008 HAF IKS .......................................................................................................23

ÅRSBERETNING HAF 2008

3


Formål, historikk og organisasjon 1.1 Innledning

1.2 Formål

HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, HAF, er et interkommunalt selskap opprettet den 4. mai 1994. Selskapet er eid av de 6 kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna og ble opprinnelig etablert i h.h.t. kommunelovens § 27, men er seinere organisert med hjemmel i Lov om interkommunalt samarbeid (IKS) § 40. Formålet er å ta seg av renovasjon og septikbehandling i eierkommunene samt å stå for driften av en felles fyllplass. Dette inkluderer også all administrasjon av eksisterende og nye ordninger i forbindelse med sortering av avfallet. Selskapet dekker i dag et område med totalt ca. 36.000 innbyggere.

«HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling.»

Vedtak om etablering av HAF: I mars 1994 vedtok kommunestyrene i alle seks HAFkommunene interimsstyrets forslag til: - Selskapsform, Renovasjonsforskrifter, Navn, Handlingsplan, Vedtekter og Samarbeidsavtale mellom kommunene.

3. Å stå for gjenvinning og sortering av resirkulerbare avfallsprodukter og distribusjon og salg av slike produkter.

Vedtak om omorganisering av HAF: I mai 2002 vedtok representantskapet at selskapet skulle organiseres som interkommunalt selskap (IKS) og ny selskapsavtale ble godkjent av alle eierkommunene i løpet av 2002. Ansvarsandelen for de enkelte kommunen ble etter den nye organiseringen slik; Hemnes kommune 14,30 % Rana kommune 47,62 % Nesna kommune 9,52 %

4 ÅRSBERETNING HAF 2008

Træna kommune 9,52 % Lurøy kommune 9,52 % Rødøy kommune 9,52 %

Formålet til selskapet er: 1. Å drive miljøvennlig avfallsbehandling i eierkommunene. 2. Å stå for innsamling og transport av de avfallstyper som egner seg for interkommunalt samarbeide etter avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon i alle eierkommunene.

4. Å være et konsultativt organ for eierne i avfallsspørsmål og bidra til løsning av slike. 5. I den utstrekning selskapet har kapasitet kan det selge tjenester til andre. Avtale om salg av tjenester i henhold til dette punkt skal godkjennes av representantskapet. Representantskapet kan delegere slik myndighet til styret.


1.3 Historikk 1991-2007 Samarbeide om renovasjonsløsninger for kommunene på Helgeland utredes. Det konkluderes med at det bør dannes to interkommunale avfallselskaper. HAF etableres som et selskap eid av de 6 nordligste Helgelandskommunene; Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna i juni 1994. Daglig leder, kontorleder og driftsleder tilsettes. Fra og med 1995 har HAF ansvaret for renovasjon og septiktømming i alle 6 medlems-kommunene samt driften av Røssvollhei avfallsplass. Det søkes ny utslippstillatelse for Røssvollhei avfallsplass som forutsetter full utnyttelse av denne. Oppgraderingen av Røssvollhei avfallsplass utredes. Representantskapet øker investerings-budsjettet slik at full utbygging av Røssvollhei avfallsplass kan gjennomføres og ber styret i HAF sørge for at Kildesorteringsplan og Plan for sluttbehandling av våtorganisk avfall utarbeides så snart som mulig. Optisk sortering velges som kildesorteringsløsning, og utdeling av plastdunker til erstatning for sekkestativer og gamle metalldunker gjennomføres. Ny renovasjonsforskrift vedtas og HAF utgir sin første informasjonsavis. Optibaganlegget settes i full drift og utsortering av matavfall i henhold til Fylkesmannens krav påbegynnes. Matavfall leveres til Innherred renovasjon for kompostering. Andre kontraktsperiode for husholdningsrenovasjon starter 1. juli 2001 med nye renovasjonsentreprenører i alle kommunene unntatt Rødøy. Deponigassen tas i bruk som brensel til oppvarming av Optibaganlegget.

HAF inngår avtale om leie av kontorlokaler med Mo i Rana Næringspark HAF omorganiseres etter lov om interkommunalt samarbeid. og det vedtas at HAF skal etablere et eget selskap for bedriftsrenovasjon og i 2003 stiftes Retura HAF AS som et heleid datterselskap av HAF IKS. HAF starter planleggingen av et forbrenningsanlegg for avfall i Mo i Rana og i november 2006 stiftes selskapet HAF Energi AS som skal ha til formål å drive forbrenning av avfall Samme år går HAF inn som medeier i Askeladden Brukthandel AS Rødboks innføres som innsamlingsordning for farlig avfall i alle HAF-kommunene Ny gjenbruksstasjon tas i bruk på Nesna. Drives i egen regi med åpningstid en dag i uka.

2008 (hovedpunkter) Utlysing av nytt anbud med oppstart av kontrakt pr. 1.juli 2008. Totalt 5 tilbydere gir pris og SB Transport AS velges som entreprenør for hele HAF området. Matavfallet sendes fra mai 2008 til Ecopro AS i Verdal Det inngås avtale med Rekom AS om levering av alt restavfall til forbrenning fra den dato deponiforbudet trer i kraft, dvs. 1.juli 2009.

HAF tegner seg som medeier i et nytt selskap som skal behandle våtorganisk avfall fra hele Midt–Norge, Ecopro as. Midlertidig avtale om levering av slikt avfall inngås med IRIS i Bodø.

ÅRSBERETNING HAF 2008

5


1.4 Organisasjon

Representantskapet

1.4.1 Representantskapet Eierkommunene vedtok i 2003 å organisere selskapet etter lov om interkommunalt samarbeide (IKS). Representantskapet i HAF består etter den nye organisasjonsmodellen av 21 representanter fordelt på 10 repr. fra Rana, 3 fra Hemnes og 2 fra hver av de andre kommunene, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna. Første konstituerende møte i representantskapet ble avholdt 4. mai 1994. I h.h.t. lov om interkommunalt samarbeid kan ikke samme person være medlem av både styre og representantskap i HAF, og dette må det tas hensyn til i valg av medlemmer til disse fora. I 2008 ble det avholdt 2 møter i Representantskapet med til sammen 15 saker til behandling. 1.4.2 Styret Styret i HAF består av 5 medlemmer med personlige varamenn valgt for 2 år av gangen. Rana har 2 medlemmer, Hemnes har 1 medlem, Nesna og Træna har 1 felles medlem, og Lurøy og Rødøy har 1 felles medlem. Det er i 2008 avholdt 5 styremøter og 1 strategisamling over 2 dager. Det er behandlet til Driftsleder sammen 37 saker.

Eirik Michalsen

1.4.3 Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn og har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 12 ansatte er 4 kvinner. I styret er det 3 menn og 2 kvinner.

6 ÅRSBERETNING HAF 2008

Driftsformann Odd-Bjørn Ruud

Fagarbeidere Tor Røssvassbukt Kenneth Rødahl Pål-Tore Bjerkli Thore Hansen Kristian Johnsen (lærling)

1.4.4 Organisasjons kart

21 delegater Leder; Olav Terje Hoff

Styret Leder; Stig Frammarsvik Nestleder; Kjell-Idar Juvik Styremedlemmer; Aina Willumsen Johan Svartis Vigdis Thomassen

Daglig leder Geir Nerdal

Informasjonsleder

Økonomileder Inger-Lise Lillebrygfjeld

Hilde B.Rønningsen

Kontorleder Ester Reppen

Sekretærer Nina Haug


2. Innsamling, sortering og gjenvinning 2.1 Husholdningsrenovasjon Mengden husholdningsavfall til Optibaganlegget har de siste årene steget minimalt. Andelen matavfall ligger på 35% av den totale mengden husholdingsavfall som samles inn, og dette er også samme fordeling som i 2007. Mengden returpapir fra husholdningen har sunket med ca. 6 % fra 2007 til 2008. Mengden innsamlet farlig avfall har sunket med 9,8 % fra 2007 til 2008 i disse seks kommunene. Ordningen med Rødboks har nå vært i bruk i snart 2 år i HAF-området, Første innsamling for alle HAF-abonnenter ble foretatt våren og høsten 2007. Ordningen vil bli evaluert i løpet av 2009.

markert økning i mengdene som er samlet inn. Spesielt øker mengdene av EE-avfall. Samlet for alle fraksjoner har det vært en økning på 178 tonn (46 %) fra gjenbruksstasjonene. Ordningene med Gjenbruksstasjoner fungerer stort sett bra, men en oppgradering/standardheving foretas kontinuerlig. De mobile innsamlingsrundene (vår og høst) på øyene i Rødøy, Nesna-øyene, Lurøy fastland, og Bleikvassli har vært kjørt som vanlig. Også herfra er mengdene økende, og enkelte plasser har det vært nødvendig å kjøre ekstra oppsamlingsrunder.

2.4 Røssvollhei avfallsplass 2.2 Septiktømming Septiktømmingen har også i 2008 foregått uten vesentlige problemer. Fra og med 2005 er i hovedsak alt slam i alle HAF-kommunene avvannet og transportert inn som tørrstoff til laguneområde på Langvasshei. Denne ordningen har fungert bra, og misnøyen og problemene rundt deponering av slam i distriktene er vesentlig redusert. Det er imidlertid problemer flere steder i Lurøy og Rødøy å finne oppstillingsplasser for avvanningsutstyret. Dette er et problem som HAF kommer til å ta opp med de respektive kommunene det gjelder slik at nødvendig ledningsnett til dypt vann kan bli lagt. På sikt må det påregnes at alt avvannet slam må sendes til godkjent anlegg for hygienisering, og det er i derfor innhentet tilbud på Ecopro på denne tjenesten.

2.3 Gjenbruksstasjonene og mobile mottak Vi er nå etablert på følgende plasser med Gjenbruksstasjoner og utvidede returpunkt: Korgen, Hemnesberget, Nesna, Aldersundet, Sleneset, Lovund, Vågaholmen, Onøy/Lurøy, Husøy og Selvær. Fra gjenbruksstasjonene har vi for andre året på rad sett en

Røssvollhei er bemannet med 5 faste ansatte, og fra høsten 2006 en lærling i Gjenvinningsfaget. Røssvollhei avfallsplass består nå av følgende hovedenheter: Vekt og sorteringsområde Optibaganlegg Deponigassanlegg Deponi Målestasjon for sigevann I tillegg til hovedenhetene har vi en betydelig lagerdrift og maskindrift. For Røssvollhei har vi hatt økning i mengder på noen fraksjoner fra 2007 til 2008 mens mengden restavfall, matavfall og klær har gått noe ned. Årsaken til nedgangen i restavfall skyldes at en større aktør ikke har levert restavfall til Røssvollhei, men til andre deponi eller forbrenningsanlegg. Nedgangen i matavfall er vanskelig å forklare, men en årsak kan være at vi ikke lenger deler ut grønne poser til alle abonneneter, og at publikum nå må hente eller be om å få utlevert poser.

ÅRSBERETNING HAF 2008

7


Sorteringsområdet (avfall fra private småkunder): økning EE-avfall (Renas og El-Retur): økning Restavfall til deponi (fra næringskunder): Treverk (fra næringskunder): økning

reduksjon

3% 19 % - 36 % 28 %

2.4.1 Vekt og sorteringsområde Det har i 2008 ikke vært gjort noen større omlegginger i driften ved Røssvollhei. Økte mengder inn har gitt økt aktivitet, og spesielt sorteringen av EE-avfallet er ressurskrevende.

men disse brønnene blir ikke tilknyttet gassanlegget før det er fylt tilstrekkelige mengder avfall over brønnene.

2.4.4 Deponi Til deponiet er det tilført ca. 7278 tonn avfall og 3985 tonn dekkmasse. Nivået på deponiet er nå kommet så høyt at dette har vært nødvendig for å begrense flygeavfallet, samt at vi har hatt økt fokus på å begrense fugleplagen. Videre har vi tatt i bruk en ny mobil nettvegg for hindre flygeavfall. Totalt er det etter profilering beregnet en innfylling i deponiet på ca 12 000 m3 masse. Dette er i tråd med de prognoser som er utarbeidet i Avfallsplanen.

Det er foretatt en del investeringer i nye containere til Gjenbruksstasjonen og en del fornying av containere til fritidsrenovasjon. Ny gjenbruksstasjon ble tatt i bruk på Nesna før årsskiftet. Denne drives i egen regi med åpningstid en dag i uka.

Vi har ikke hatt branntilløp på fyllinga og det har ikke vært vesentlige driftsproblemer ved deponiet i 2008. Det er ikke påvist rotter eller andre skadedyr på deponiet eller i noen av de bygningene vi disponerer.

2.4.2 Optibaganlegg

2.5 Mengder og gjenvinning

Driften ved Optibaganlegget har vært stabil i 2008, men vi har foretatt en del større vedlikeholdsarbeider som har medført driftsstans i ca 2 uke. Frysing har ikke vært noe problem i 2008.

Som følge av at vi i 2008 har sendt 3200 tonn avfall til forbrenning i Trondheim, har gjenvinningsgraden gått opp fra 50 % i 2007 til 56,4 % i 2008. For 2009 er det gjort avtale med Rekom om etter hvert å levere alt restavfall til forbrenning i Sverige.

Totalt er det kjørt inn 6043 tonn avfall gjennom anlegget. Av denne mengden er det sortert ut 1744 tonn matavfall mens ca 1100 tonn er gått til deponi og 3199 tonn til forbrenning. Den totale mengden avfall gjennom anlegget er relativt lik mengden fra tidligere år.

2.4.3 Gassanlegg Gassanlegget har i 2008 fungert tilfredsstillende, men fortsatt sliter vi med å få stabil god drift på fyrkjelen. Dette har medført at vi har brukt noe mer fyringsolje enn budsjettert. I 2007 ble det lagt ned 3 stk nye gassbrønner på deponiet,

8 ÅRSBERETNING HAF 2008

2.6 Informasjon I 2008 deltok HAF i en spørreundersøkelse hvor kundene til 18 renovasjonsselskap i Norge ble spurt. HAF ble best bla på ”Omdømme” og ”Informasjon til kundene”. I 2008 fikk HAF halvveis i året nye renovatører. Dette genererte en del ekstra informasjon til kundene for å for-berede dem på de nye slik at overgangen skulle gå greiest mulig. For å gi de nye renovatørene en ekstra god start har HAF utviklet ”Renovatørskolen” som tar sikte på å gi nye renovatører den nøkkelkunnskapen de trenger for å kunne gi HAFs kunder god service.


I 2008 har HAF hatt 2 utgaver av kalenderen per kommune (med unntak av Rødøy). Årsaken er bytte av renovatører og ruter. HAF driver 9 gjenbruksstasjoner. På høsten ble driverne samlet i Aldersundet for en felles fagdag på sikkerhet og rutiner, samt utveksling av erfaringer og behov på stasjonene. Kundemagasinene ble gitt ut på våren, høst og jul. Temaene som har vært tatt opp er hageavfallsmottak (levering og åpningstider), kompostkurs, nytt anbud, kildesortering, bestilling av grønne poser, priser og åpningstider Gjenbruksstasjonene, utleie og abonnement, farlig avfall, returkartonglotteri, tømming av rødboks, fritidsrenovasjon, kildesortering av mat, nytt returpunkt Ytteren, sortering av papp og papir, sortering av hard plastemballasje, forbrenningsanlegg, asbest, rengjøring av avfallsdunk, presentasjon av vinnere av returkartonglotteriet i Nordland 08. HAF har i 2008 sett en fin økning i lesertall. Antall innsendte svar på konkurransen brukes som måleenhet. Våren 2007 sendte 84 lesere svar inn til konkurransen, våren 2008 sendte 146 lesere inn svar til konkurransen. Innspill fra renovatører og drivere av gjenbruksstasjoner og Røssvollhei tas med og har prioritet. Det ble også kjørt kompostkurs i Rana, Hemnes, Lurøy og Nesna. For rødboks ble den fyldige informasjonsfolderen videreført for alle kommunene slik at kunden skal kunne se HVA som skal leveres og NÅR innsamlinga er. Mengden farlig avfall fra rødbokser har gått ned 659 kg fordelt på seks kommuner. Rødboksen er et sterkt holdningsskapende tiltak, men ikke den store innsamlingskanalen. Hovedmengden farlig avfall kommer inn via våre gjenbruksstasjoner. Hjemmesiden på www.haf.no oppdateres kontinuerlig med tømmetider, priser, sorteringstips og nyheter. Innsamling av grovavfall og elektrisk/elektronisk avfall fra husstander i distriktene, ble som i tidligere år informert om ved oppslag på nærbutikker/brev.

491 personer var på omvisning hos HAF i 2008.

I året 2008 har HAF opprettholdt omvisning for barn og voksne på Røssvollhei avfallsmottak med 491 personer per 1.nov. Totalt har nå over 3030 barn og voksne besøkt Røssvollhei de siste 5 årene. I tillegg kommer besøk informasjonsleder har gjort til helsestasjoner i Hemnes, flyktningmottak på Nesna, skoleklasser i Rana, samt omsorgsboliger i Rana. LOOP materiellet sendes ut til skolene i forkant av hver omvisning slik at elevene har en del teori

ÅRSBERETNING HAF 2008

9


om avfall før ”praksisen”. Omvisningene er populære og får mye god omtale blant elever og lærere. HAF deltok på messen Gjør din bolig bedre i Ranahallen i oktober. Besøket på standen var rimelig bra. Give aways av returkartongprodukter ble gitt til besøkende og film fra optibagen samt slideshow med kildesorteringbudskap ble vist. Grønne poser, papirsekker, avfallshåndbøker, penner og ”Nei, takk til reklame” klistremerker ble også delt ut til besøkende.

10 ÅRSBERETNING HAF 2008

HAF har i 2008 produsert 4 reklamefilmer om kildesortering som er tenkt vist på lokaltv og kino i 2009. I hovedrollen brukes en ung skuespiller fra Rana. Informasjonsarbeidet i HAF har som overordnet mål og informere og stimulere til økt kildesortering samt holdninger til- og konkret avfallsreduksjon hos husholdningene.


Mengder og gjenvinning 2008 135 tonn

1200 tonn

344 tonn

568 tonn

2148 tonn 6446 tonn

1100 tonn 3198 tonn

6178 tonn

Deponi

106 tonn

241 tonn

182 tonn

2153 tonn

2 tonn

Mengder totalt: 17555 t

Til gjenvinning: 10277 t

Til deponi: 7278 t

Genvinningsprosent: 56,4 %

Ă…RSBERETNING HAF 2008

11


3. Helse, miljø og sikkerhet 3.1 Arbeidsmiljø og sykefravær Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Syke- og skadestatistikken er fortsatt tilfredsstillende, noe som bl.a. skyldes bevisst satsing på å tilrettelegge arbeidsforholdene best mulig etter hvert som vi har investert i nytt utstyr, maskiner og bygninger. Ett tilfelle av langtidsfravær (mer enn 16 dager) drar imidlertid opp fraværet for 2007 og 2008 i forhold til tidligere. I 2008 var sykefravær 1-3 dager på 1,5 %.

Sykefravær i HAF (i %) Skader med fravær i HAF

2004

2005

2006

2007

2008

1,34

1,90

3,58

5,00

5,00

0

0

0

0

0

3.2 Ytre miljø 3.2.1 Sigevann og påvirkning Langvassåga Mengder sigevann måles kontinuerlig i avløpskum ved Røssvollhei avfallsplass. Mengden vann som slippes ut i Langvassåga varierer ganske betydelig fra år til år og fra måned til måned. I 2008 ble det målt et utslipp på ca. 32 550 m3 sigevann, mens det for 2007 var ca 39 000 m3. MOLAB tar på oppdrag fra HAF prøver av sigevann, sedimenter, grunnvann og elvevann. Dette er en betydelig utvidelse av måleprogrammet som er utført tidligere, og er kommet som et pålegg fra myndighetene. Det analyseres på de mest vanlige tungmetaller samt KOF, Klorid, Nitrogen, Ammonium og Bor.

3.2.2 Flygeavfall Flygeavfall består hovedsakelig av plastfolie i ulike former. Etter at vi iverksatte en ordning for gjenvinning av isopor har denne type forsøpling avtatt. Flygeavfall representerer et forsøplingsproblem for de umiddelbare omgivelser til Røssvollhei avfallsplass. Avfallplassen ligger eksponert for vinder fra øst og vest. Spesielt østlige vindretninger drar en del lett avfall fra deponiområdet og frem mot Langvassåga. Flygeavfall vil etter hvert som nivået på fyllingen stiger bli et økende problem. Forbruket av dekkmasse er over flere år økt for å begrense flygeavfallet, samt at det er tatt i bruk en ny mobil nettvegg som benyttes rundt aktivt deponiområde.. Med disse tiltak vurderes situasjonen som akseptabel, men det vil fortsatt være behov for å bruke betydelige ressurser på å plukke flygeavfall både inne på området på Røssvollhei samt utenfor området og langs elva.

12 ÅRSBERETNING HAF 2008


3.2.3 Fly / fugl Åpne avfallsplasser som Røssvollhei avfallsplass virker tiltrekkende på matsøkende fugl, særlig måker og visse kråkefugler som ravn og kråke. I den grad avfallsplassen ligger nær opp til en flyplass som på Røssvollhei vil store konsentrasjoner av måker og kråkefugl representere et problem for lufttrafikken. I " Veiledende retningslinjer for deponering av kommunalt avfall i fylling" (TA 533; 1986) er det anbefalt en minsteavstand på 7 km mellom avfallsfylling og flyplass. På Røssvollhei er avstanden 700 meter.

Miljøregnskap deponigassanlegg år 2008 Hvis vi forutsetter en miljøavgift på kr.200,- (antydet nivå på CO2-avgift) pr. tonn CO2 representerer deponigassanlegget en besparelse for HAF på kr 544 000,- i 2008. I tillegg kommer besparelsene i forbruk av fyringsolje. I 2008 har besparelsene i forhold til fyringsolje vært av mindre betydning da brenner i Optibag-anlegget har vært ute av drift i store deler av vinterhalvåret.

Problemet med mye fugl på avfallsplassen er i hovedsak knyttet til sommerhalvåret når Langvassåga er isfri, men i vinter har mengden kråkefugl vært ekstra stor.

3.2.4 Deponigass Etter pålegg fra Fylkesmannen i Nordland bygget HAF i 2000 et deponigassanlegg som i første omgang tok hånd om metangass fra den gamle delen av Røssvollhei Avfallsplass, men som i 2003 ble utvidet med 6 brønner lagt ned i den nye deponidelen, og i 2007 ytterlig utvidet med 3 brønner. Bakgrunnen for pålegget fra Fylkesmannen i Nordland er nasjonale målsettinger om reduksjon i utslipp av klimagasser. Sammenlignet med CO2 har metan (CH4) en drivhuseffekt som er 21 ganger sterkere. Sagt med andre ord så har 1 tonn metangass samme drivhuseffekt som 21 tonn CO2. Brenning av 1 tonn metangass gir 1 tonn CO2. Dette betyr at utvinning og brenning av 1 tonn metangass fra deponiet (gass som ellers ville ha gått ut i atmosfæren) reduserer drivhuseffekten tilsvarende 20 tonn CO2-ekvivalenter. Deponigassen benyttes til oppvarming av Optibag-anlegget. Tonn metan CO2-ekvivalenter (CH4) (tonn)

Metan utvunnet fra deponi CO2-utslipp fra brenning av metan Reduserte bruk av fyringsolje CO2-regnskap for deponigassanlegg

136

-2 856 136 Ca. 15 tonn -2 720

ÅRSBERETNING HAF 2008

13


4. Utsiktene framover Arbeidet med en lokal løsning for sluttbehandling( forbrenning med energigjenvinning) av restavfallet fra HAF har så langt ikke ført fram. Konsekvensutredning og søknad om utslippstillatelse for et anlegg i Mo i Rana er nå behandlet av myndigheten og HAF Energi as har alle tillatelser på plass. Til tross for dette har selskapet ikke greid å få på plass en beslutning om bygging av anlegget. Årsaken er ikke mangel på råstoff (avfall) til anlegget, men muligheten for avsetning av energi. For å innfri de krav til energigjenvinning som gjelder for et nytt forbrenningsanlegg i dag er det ikke nok å produsere elektrisk energi. Det må i tillegg eller istedenfor også leveres varmt vann eller damp som utnyttes til oppvarming. HAF har derfor tegnet kontrakt med Rekom as om levering av alt restavfall til forbrenning i 5 år. Slik prisbildet er nå vil alt avfall bli forbrent i Sverige, der rammebetingelsen for forbrenningsanleggene og for utnyttelse av fjernvarme, spesielt til bolighus, er vesentlig bedre enn i Norge. På Røssvollhei forbereder vi omlegging fra deponidrift til omlasting slik at alt restavfall skal omlastes og sendes ut av området. Maskinbruk og antall vogntog vil øke betraktelig og vi regner med å bruke en god del midler på nye maskiner og bygg for å få til en effektiv og sikker sorterings/omlastingstasjon. Om vi fortsatt kan ha mottak for private kunder på samme område må vi vurdere nøye. Sikkerhetsmessig kan det bli et problem å ha så mye folk og privatbiler innom porten. Et alternativ er å etablere et bynært mottak for private og mindre bedrifter. Selv om alt restavfallet etter 1 juli skal gå til forbrenning, fortsetter HAF arbeidet med å informere om kildesortering, gjenbruk og gjenvinning av avfall. Vi informerer bredt om hvilke avfallstyper som kan gjenvinnes, og hva som skjer med de forskjellige fraksjonen som vi samler inn. HAF har nå ordninger for å bli kvitt de fleste typer avfall som kan gå

14 ÅRSBERETNING HAF 2008

til ombruk eller gjenvinning, og vi har lagt vekt på at det skal være så god tilgjengelighet som mulig for alle innbyggerne i de kommunene der vi har ansvaret for renovasjon. Prøveordningen for innsamling av plast (bringeordning i Rana) var ikke særlig vellykket og er nå avsluttet. Årsaken var både dårlig kvalitet på det vi fikk inn og problemer med avstningen på den utsorterte plasten. Alternativ løsning for innsamling vil bli vurdert når avsetningsmuligheter blir stabile. En utfordring som vi ikke har tatt skikkelig tak i enda er fremtidig behandling av septikslammet som HAF henter inn fra de 5 kommunen som har krav om tømming av septiktanker. Nye krav til behandling gjør at den ordningen vi har i dag med avvanning, ettermodning og bruk av det tørre slammet som toppdekke på avfallsplassen sannsynligvis ikke blir tillatt i framtida. En mulighet er å sende også dette avfallet til Ecopro as på Verdal og vi har derfor bedt om tilbud fra dette anlegget. Alternativt kan det bli etablert et anlegg lokalt som skal ta i mot slam fra hele Helgeland.


5. Regnskap og revisors beretning 5.1 Årsberetning 2008 Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy, Rana, Rødøy og Træna. Selskapet håndterer renovasjon og septikbehandling for eierkommunene, inkludert felles fyllplass. Det er tvungen renovasjon i alle eierkommunene. HAF har sin administrasjon og fyllplass i Rana kommune. Pr. 31.12.2008 er det 12 ansatte i selskapet, derav fire kvinner. I styret er det tre menn og to kvinner. Styret har ut fra en vurdering ikke funnet det nødvendig å iverksette s pesielle tiltak men hensyn til likestilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om forsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Bedriften innretter seg på å ikke forurense det ytre miljø, og følger de lovpålagte forordninger og tillatelser. I løpet av året har det ikke vært hendelser av betydning for miljøet.

Arbeidsmiljøet anses som godt, og det er ikke igangsatt spesielle tiltak i forhold til dette. Det har ikke vært personskade eller andre ulykker i løpet av året. Sykefraværet var i 2008 på 5%, der ett tilfelle av langtidsfravær drar opp sykefraværet. Sykefravært for 1-3 dager var 1,5%. HAF oppnådde i 2008 en omsetning på 45,2 MNOK, en økning på 5% fra 2007. Resultatet ble 2.799.964,- mot 1.442.648,- i 2007. Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Selskapets egenkapitalandel er ved utgangen av 2008 på 49,6%. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Mo i Rana / Bodø den 2. april 2009

ÅRSBERETNING HAF 2008

15


5.2 Resultatregnskap 2008 HAF IKS Noter

2008 Regnskap

2007 Regnskap

2008 Budsjett

DRIFTSINNTEKTER Inntekter renovasjon Tippavgifter og salgsinntekter, avfall Inntekter septik Øvrige inntekter og tilskudd

30 191 026 10 890 108 2 969 936 1 177 926

26 809 441 11 962 765 2 828 321 1 369 294

30 016 000 11 306 000 3 218 000 1 545 000

Sum driftsinntekter

45 228 996

42 969 821

46 085 000

511 786 6 690 190 20 910 137 5 257 060 10 880 2 768 774 8 051 767

896 599 5 746 091 18 609 278 5 175 358 953 4 213 180 7 042 361

780 000 6 080 000 21 108 000 5 628 000 0 3 415 000 7 369 000

44 200 594

41 683 820

44 380 000

Driftsresultat

1 028 402

1 286 001

1 705 000

FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Annen renteinntekt Aksjeutbytte Gevinst ved salg aktiva Annen rentekostnad

511 354 2 144 966 139 600 1 024 358

367 479 646 081 0 856 913

225 000 0 0 900 000

Sum finansposter

1 771 562

156 647

-675 000

0 0

0 0

0 0

ÅRSRESULTAT

2 799 964

1 442 648

1 030 000

DISPONERING AV RESULTAT Overført annen egenkapital

2 799 964

1 442 648

1 030 000

DRIFTSUTGIFTER Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Transport og fraktkostnader, drift Avskrivning Tap på fordringer Statlig sluttbehandlingsavgift Andre driftskostnader Sum driftskostnader

EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære poster

16 ÅRSBERETNING HAF 2008

4, 5, 6 2 6


5.3 Balanse 31.12.08 HAF IKS Noter

2008

2007

10 190 510 5 629 325 7 577 433 1 209 456

11 787 511 5 873 340 7 734 179 1 091 970

24 606 724

26 487 000

2 2 2 2

1 017 650 550 613 107 100 3 886 802

1 017 650 500 000 107 100 3 537 302

2

5 562 165 30 168 889

5 162 052 31 649 052

Omløpsmidler Varebeholdning

11

156 878

434 491

Fordringer Kundefordringer Lån til Ecopro AS Andre kortsiktige fordringer

3 2 10

1 906 521 0 1 919 173

1 934 815 0 2 214 784

3 825 694

4 149 599

4 065 374

3 061 396

8 047 946

7 645 486

EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger og faste installasjoner Maskiner og inventar Uteanlegg Anlegg under utførelse

2 2 2 2

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskaper Lån til HAF Energi AS Aksjer i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler

7

ÅRSBERETNING HAF 2008

17


Egenkapital og gjeld Noter

2008

2007

8 8,9

2 799 964 16 137 238

1 442 648 14 694 590

18 937 202

16 137 238

2 799 964 16 137 238

1 442 648 14 694 590

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

3 071 216 605 619 2 219 804

4 188 998 687 854 2 197 454

Sum kortsiktig gjeld

5 896 639

7 074 306

Sum gjeld

19 279 633

23 157 300

SUM egenkapital og gjeld

38 216 835

39 294 538

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Overført resultat Annen egenkapital Sum egenkapital

GJELD Annen langsiktig gjeld Overført resultat Annen egenkapital

8 8,9

Mo i Rana / Bodø den 2. april 2009

18 ÅRSBERETNING HAF 2008


5.4 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Grunnlaget for inntekt skal være basert på Selvkostprinsippet. Inntekter resultatføres etter hvert som de er opptjent. Årlig utarbeides etterkalkyle for kontroll av selvkostprinsippet for husholdninger. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler og avskrivninger Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. De ordinære avskrivningene er lineære og fastsettes ut fra en vurdering av de enkelte driftsmidlers økonomiske levetid.

d) Aksjer/finansielle anleggsmidler Aksjer i andre selskaper er vurdert til anskaffelseskost. e) Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. f) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. g) Garantiansvar Som sikkerhet for låneopptak står eierkommunene som garantist, med andel lik eierandel i selskapet. h) Pensjonsforpliktelser Selskapets pensjonsforpliktelser dekkes gjennom forsikringsselskap. I henhold til reglene om små foretak er denne forpliktelsen ikke balanseført.

5.5 Noter til regnskapet Note 1 Anleggsmidler Aksjer i andre selskaper:

Totale aksjekapital

Antall aksjer eid av HAF

Pålydende

Kostpris Bokf. verdi

Eierandel %

Datterselskap Retura HAF as 1)

HAF Energi AS

100 000

100

1 000

500 000

100

100 000

1000

100

517 650

51

100 000

340

100

107 100

34

Tilknyttet selskap Brukthandel Askeladden AS

ÅRSBERETNING HAF 2008

19


forts. Note 1 Anleggsmidler Aksjer i andre selskaper:

Totale aksjekapital

Antall aksjer eid av HAF

Pålydende

Kostpris Bokf. verdi

Eierandel %

Andre selskap Rekom as

2 349 500

95

500

167 102

1,9

24 999 000

3 139

1 000

3 147 300

12,56

Retura Norge AS

9 246 000

227

1 000

470 900

2,46

Miljøpartner AS

1 000 000

100

1 000

101 500

10

2)

Ecopro as

5 011 552 1) HAF Energi AS er et gitt ansvarlig konvertibelt lån, stort kr 500 000, som krav for utlegg HAF IKS har forskuttert og betalt til eksterne tjenester i forprosjektet. Saldo inkl renter 550.613,- pr 31.12.08. 2) Ecopro har hatt sitt første driftsår. Det har vært problemer med anlegget som har påført selskapet store kostnader. Det blir rettssak ang hvem som skal betale ekstrakostnader. Regnskapet for 2008 viser et stort underskudd, og det er fare for at egenkapitalen går tapt. Ecopro har garantier fra leverandøren av anlegget som vil kunne komme til utbetaling, avhengig av resultat i rettssak. Vanlig drift viser at selskapet er levedyktig, og vi velger å ikke skrive ned aksjeverdien pr 31.12.08.

Aksjene er bokført til kostpris. Type anleggsmiddel Ansaffelseskost 1.1.08 Omklassifisering containere m.v. Tilgang Avgang Ansaffelseskost 31.12.08 Akumulerte avskrivninger 1.1 Ordinære Tilbakeførte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr. 31.12

Maskiner Inventar 14 604 889 0 2 528 968 533 730 A 16 600 127 8 731 549 2 601 353 362 100 B 10 970 802 A-B 5 629 325

Bygninger faste inst. 24 626 492 0 22 000 0 24 648 492 12 838 981 1 619 001 0 14 457 982 10 190 510

Uteanlegg inkl.gjerde 17 705 887

Anlegg Sum und. utfør. 1 091 970 58 029 238

879 960 0 18 585 847 9 971 708 1 036 706 0 11 008 414 7 577 433

117 486 0 1 209 456 0 0 0 0 1 209 456

3 548 414 533 730 61 043 922 31 542 238 5 257 060 362 100 36 437 198 24 606 724

Årets investeringer er finansiert med egne midler. Ny deponiforskrift fra 1.7.09 vil regulere bruk av deponiet. Søknad om dispensasjon sendt, svar ikke mottatt. Vi vil uansett kunne bruke deponiet, men i begrenset omfang. Dette gjør at vi vurderer verdien på deponiet som reell, og det er ikke foretatt nedskrivning. Verdi pr. 31.12.08 er 3,9 MNOK og avskrivninger løper til år 2017. 20 ÅRSBERETNING HAF 2008


Note 3

Fordringer og gjeld 2008

2007

Fordringer med forfall senere enn ett år

0

0

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

0

2 583

Antall i hele 1000

Grunnlag i saldo fra 31.12:

Langsiktig gjeld gjelder låneopptak hos Kommunekreditt. Garantiansvar: Innenfor låneramme på 40 millioner godkjent av Fylkesmannen og eierkommunene. Eierkommunene hefter for andel lik eierandel i selskapet i henhold til firmaattesten. Kundefordringer er verdsatt til pålydende, dvs. kr 2.000.286,- med fradrag for avsetning til påregnelig tap av krav med kr 93.765,-

Note 4

Pensjonsmidler

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets tjenestepensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Virksomheten har etablert en kollektiv tjenestepensjonsforsikring som omfatter alle ansatte, totalt 12 personer. De ansatte blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjonsordningen. Pensjonsordningen er en kollektiv livrente med rett til pensjon ved fylte 65 år. Innbetaling til pensjonsordningen utgjorde i perioden kr 457 842,-. Andel av premien gjeldende daglig leder utgjør kr 94 037,-. Kostnad til AFP utgjør kr 146 429,-.

Note 5

Lønns- og andre personalkostnader

Lønnskostnader (Alle tall i 1000) Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum

2008 5 595 317 593 185 6 690

2007 4 809 288 531 118 5 746

Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2006 vært 12 stk.

ÅRSBERETNING HAF 2008

21


Note 6

Ytelser/ godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer (Alle tall i 1000) Dalig leder - annen godtgjørelse, inkl. bilordning Styre og representantskap Revisor, revisjon Revisor, rådgivning

Note 7

Sakttetrekksmidler Skyldig skattetrekk pr. 31.12

2008 330 330

2007 377 314

Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2007 Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.2008

16 137 238 2 799 964 18 937 202

Se også note 9

Note 9

2007 603 99 164 59 12

Bundne midler

(Alle tall i 1000)

Note 8

2008 653 103 104 57 8

Avsetning for fremtidige forspliktelser - Oppryddingskostnader

HAF har ansvaret for driften av deponiet på Røssvollhei Avfallsplass. Selskapet har godkjennelse fra Fylkesmannen i Nordland for deponering og driften på dette området. Nye forskrifter for deponi fra 1.7.09. I forbindelse med avslutning og etterdrift av deponiet vil det sannsynligvis påløpe store utgifter til opprydding, tilsyn m.v. Norsk Regnskaps Standard nr. 13 (NRS 13) omhandler blant annet regnskapsmessig behandling av slike usikre forpliktelser. Standarden omhandler blant annet periodiseringer og fremtidige oppryddings-/ og fjerningsutgifter.

22 ÅRSBERETNING HAF 2008

Regnskapsstandarden gjelder i utgangspunktet alle foretak. Små foretak, jfr. regnskapsloven § 1-6, som også HAF defineres som, kan imidlertid velge en enklere periodisering enn det som ellers følger etter grunnleggende regnskapsprinsipper. Dette har også konsekvenser for regnskapsføringen av de ovennevnte forpliktelsene. Små foretak kan fravike sammenstillingsprinsippet når det gjelder ugifter til vedlikehold, fjerning og opprydding. Dette medfører at utgiftene regnskapsføres i den periode vedlikehold, fjerning mv. utføres. Jfr. NRS God Regnskapsskikk for små foretak. Kravene som vil bli stilt, og regelverket rundt fremtidig forpliktelser som nevnt over er fortsatt uklar. Vi har søkt Fylkesmannen om dispensasjon for å deponere inntil 1000 tonn/år, dette har vi ikke fått svar på. Deponiet vil ikke stenges 100 %, i tillegg må HAF sørge for etterdrift i 30 år. I og med at deponiet ikke vil bli helt stengt, er anleggsmidler knyttet til deponiet ikke nedskrevet i regnskapet.


5.6 Revisors beretning

Ă…RSBERETNING HAF 2008

23


Ă…rsmeldinga er laget av resirkulerte drikkekartonger

Grafisk produksjon: Xpresstrykk as, Mo i Rana 2009

Adr.: Moloveien 8, Pb. 1295, 8602 Mo i Rana Telefon: 75 19 82 00 - Fax: 75 19 82 10 E-post: haf@haf.no

HAF - Årsberetning 2008  
HAF - Årsberetning 2008  
Advertisement