Page 1

w w w. h a f. n o

Ă…rsberetning & regnskap 2006


Styret i HAF 2006

Stig Frammarsvik

Kjell-Idar Juvik

Wenche H. Nilssen

2 ÅRSBERETNING HAF 2006

Anne-Lise Wold

Bjørnar Skjæran


Innhold 1. FORMÅL, HISTORIKK OG ORGANISASJON ................................................................................................4 1.1 Innledning ......................................................................................................................................................4 1.2 Formål ............................................................................................................................................................4 1.3 Historikk ........................................................................................................................................................5 1.4 Organisasjon ..................................................................................................................................................7 1.4.1 Representantskapet .............................................................................................................................7 1.4.2 Styret...................................................................................................................................................7 1.4.3 Likestilling..........................................................................................................................................7 1.4.4 Organisasjonskart ...............................................................................................................................7 2. INNSAMLING, SORTERING OG GJENVINNING ..........................................................................................8 2.1 Husholdningsrenovasjon ................................................................................................................................8 2.2 Septiktømming...............................................................................................................................................8 2.3 Gjenbruksstasjonene og mobile mottak.........................................................................................................8 2.4 Røssvollhei avfallsplass .................................................................................................................................9 2.4.1 Vekt og sorteringsområde...................................................................................................................9 2.4.2 Optibaganlegg.....................................................................................................................................9 2.4.3 Gassanlegg..........................................................................................................................................9 2.4.4 Deponi ..............................................................................................................................................10 2.5 Mengder og gjenvinning ..............................................................................................................................10 2.6 Informasjon..................................................................................................................................................10 3. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ....................................................................................................................13 3.1 Arbeidsmiljø og sykefravær.........................................................................................................................13 3.2 Ytre miljø.....................................................................................................................................................13 3.2.1 Sigevann og påvirkning Langvassåga ..............................................................................................13 3.2.2 Flygeavfall ........................................................................................................................................13 3.2.3 Fly / fugl ...........................................................................................................................................13 3.2.4 Deponigass .......................................................................................................................................14 4. UTSIKTENE FRAMOVER................................................................................................................................15 5. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING ....................................................................................................16 5.1 Regnskapskommentarer...............................................................................................................................16 5.2 Resultatregnskap ..........................................................................................................................................17 5.3 Balanseregnskap ..........................................................................................................................................18 5.4 Regnskapsprinsipper ....................................................................................................................................20 5.5 Noter til regnskapet .....................................................................................................................................20 5.6 Revisors beretning .......................................................................................................................................23

ÅRSBERETNING HAF 2006

3


Formål, historikk og organisasjon 1.1 Innledning HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS, HAF, er et interkommunalt selskap opprettet den 4. mai 1994. Selskapet er eid av de 6 kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna og ble opprinnelig etablert i h.h.t. kommunelovens § 27, men er seinere organisert med hjemmel i Lov om interkommunalt samarbeid (IKS) § 40. Formålet er å ta seg av renovasjon og septikbehandling i eierkommunene samt å stå for driften av en felles fyllplass. Dette inkluderer også all administrasjon av eksisterende og nye ordninger i forbindelse med sortering av avfallet. Selskapet dekker i dag et område med totalt ca. 36.000 innbyggere. Vedtak om etablering av HAF: I mars 1994 vedtok kommunestyrene i alle 6 HAFkommunene interimsstyret forslag til: - Selskapsform, Renovasjonsforskrifter, Navn, Handlingsplan, Vedtekter og Samarbeidsavtale mellom kommunene. Vedtak om omorganisering av HAF: I mai 2002 vedtok representantskapet at selskapet skulle organiseres som interkommunalt selskap (IKS) og ny selskapsavtale ble godkjent av alle eierkommunene i løpet av 2002. Ansvarsandelen for de enkelte kommunen ble etter den nye organiseringen slik; Hemnes kommune 14,30 % Træna kommune 9,52 % Rana kommune 47,62 % Lurøy kommune 9,52 % Nesna kommune 9,52 % Rødøy kommune 9,52 %

4 ÅRSBERETNING HAF 2006

1.2 Formål «HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling.» Formålet til selskapet er: 1. Å drive miljøvennlig avfallsbehandling i eierkommunene. 2. Å stå for innsamling og transport av de avfallstyper som egner seg for interkommunalt samarbeide etter avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon i alle eierkommunene. 3. Å stå for gjenvinning og sortering av resirkulerbare avfallsprodukter og distribusjon og salg av slike produkter. 4. Å være et konsultativt organ for eierne i avfallsspørsmål og bidra til løsning av slike. 5. I den utstrekning selskapet har kapasitet kan det selge tjenester til andre. Avtale om salg av tjenester i henhold til dette punkt skal godkjennes av representantskapet. Representantskapet kan delegere slik myndighet til styret.


1.3 Historikk 1991-2002 Samarbeide om renovasjonsløsninger for kommunene på Helgeland utredes. Det konkluderes med at det bør dannes to interkommunale avfallselskaper. HAF etableres som et selskap eid av de 6 nordligste Helgelandskommunene; Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna i juni 1994. Daglig leder, kontorleder og driftsleder tilsettes. Fra og med 1995 har HAF ansvaret for renovasjon og septiktømming i alle 6 medlems-kommunene samt driften av Røssvollhei avfallsplass. Det søkes ny utslippstillatelse for Røssvollhei avfallsplass som forutsetter full utnyttelse av denne. Oppgraderingen av Røssvollhei avfallsplass utredes. Representantskapet øker investerings-budsjettet slik at full utbygging av Røssvollhei avfallsplass kan gjennomføres og ber styret i HAF sørge for at Kildesorteringsplan og Plan for sluttbehandling av våtorganisk avfall utarbeides så snart som mulig. Optisk sortering velges som kildesorteringsløsning, og utdeling av plastdunker til erstatning for sekkestativer og gamle metalldunker gjennomføres. Ny renovasjonsforskrift vedtas og HAF utgir sin første informasjonsavis. Optibaganlegget settes i full drift og utsortering av matavfall i henhold til Fylkesmannens krav påbegynnes. Matavfall leveres til Innherred renovasjon for kompostering. Andre kontraktsperiode for husholdningsrenovasjon starter 1. juli 2001 med nye renovasjonsentreprenører i alle kommunene unntatt Rødøy. Deponigassen tas i bruk som brensel til oppvarming av Optibaganlegget.

HAF tegner seg som medeier i et nytt selskap som skal behandle våtorganisk avfall fra hele Midt–Norge, Ecopro as. Midlertidig avtale om levering av slikt avfall inngås med IRIS i Bodø. HAF inngår avtale om leie av kontorlokaler med Mo i Rana Næringspark HAF omorganiseres etter lov om interkommunalt samarbeid. og det vedtas at HAF skal etablere et eget selskap for bedriftsrenovasjon.

2003 Retura HAF AS stiftes. 100 % eid av HAF IKS. Overtar alle bedriftskunder som tidligere har vært en del av HAF IKS’s kundemasse. Eget regnskap for selskapet fra 1.1. 2003. HAF deltar i en rettet emisjon i Midt – Norsk Kompost, forutsatt at selskapet sikres med leveranseavtaler fra deltakerne. Søknad om videre drift av deponiet på Røssvollhei etter 2009 i h.h.t ny deponiforskrift. Administrasjonen gis mandat til å starte en dialog med de private avfallsaktørene i området for å vurdere et tettere samarbeide evnt. medeierskap. Intensjonsavtalen med NNEG forlenges til ut 1. kvartal 2004 Det vedtas å utrede om det optiske kildesorteringssystemet skal utvides med flere fraksjoner, emballasjeplast og/eller lettkartong. Det startes opp et skisseprosjekt for å utrede muligheten til forbrenning av restavfall lokalt.

ÅRSBERETNING HAF 2006

5


2004 Saken vedrørende utreding av ny fraksjon i Optibaganlegget utsettes.

Det iverksettes en gjennomgang av vedtektene for Retura HAF AS etter vedtak i representantskapet. Det vedtas å utarbeide nye vedtekter for Retura HAF AS

Videreføring av skisseprosjektet vedr. et forbrenningsanlegg vedtas Dialogen med to private avfallsaktører vedrørende mulig samarbeide fortsetter. Investereing i gassmotorer for å utnyte deponigassen til produksjon av el.kraft vedtas. Det forutsettes at kostnadene ikke blir vesentlig høyere enn antatt. Det vedtas at styret i HAF IKS er Generalforsamling i Retura HAF AS og at daglig leder i HAF IKS skal være styrleder i Retura HAF As fra det tidspunkt det tilsettes en egen daglig leder i datterselskapet. Planene om et forbrenningsanlegg i regi av HAF IKS videreføres Som en prøveordning sendes restavfallet fra Optibag anlegget til forbrenning i Sverige Selskapsavtalen §10 endres slik at rammen for låneopptak gjelder både lån og garantier. Flere eksterne avfallsaktører kan inviteres til å delta i selskapet som skal videreføre planene om et forbrenningsanlegg. Forutsetter at HAF IKS har min 51%

2005

Arbeidet med å utarbeide en konsekvensutredning for det planlagte forbrenningsanlegget iverksettes.

2006 (hovedpunkter) Febr. Nye vedtekter for Retura HAF AS som bl.a. betinger at minimum 3 av styrerepresentantene ikke kan ha styreverv i HAF IKS utarbeides Kravet om at HAF IKS skal ha minimum 51 % av aksjene i selskap som skal videreføre planene om et forbrenningsanlegg opprettholdes. Mai. Det inngås langsiktig leveringsavtale med Ecopro as på levering av våtorganisk avfall. Sept. HAF IKS inviterer til stiftelse av et eget selskap som skal videreføre planen for et forbrenningsanlegg. Investeringer i utstyr for produksjon av el. kraft av deponigassen på Røssvollhei utsettes pga. de økonomiske beregningene viser for dårlig inntjening. Okt Plan for oppgradering av mottaksordninger for avfall vedtas av styret En kartlegging av boenheter som ikke er tilsluttet den kommunale renovasjonsordningen skal gjennomføres

HAF IKS vedtar å kjøpe flere aksjer i Retura AS Det vedtas å utarbeide et forprosjekt for et mulig forbrenningsanlegg Det opprettes en ny stilling som administrasjonsleder Det ytes et lån til Ecopro as på kr. 500 000,- som forutsettes konvertert til aksjekapital i forbindelse med planlagt emisjon i 2006.

6 ÅRSBERETNING HAF 2006

Nov Det tegnes langsiktig, men oppsigelig avtale med Rekom om levering av restavfall til forbrenning i Trondheim. HAF IKS går inn som medeier i Askeladden Brukthandel AS. HAF Energi AS stiftes. Selskapet har som formål å drive energiproduksjon ved forbrenning av avfall.


1.4 Organisasjon

1.4.4 Organisasjons kart

21 delegater Leder; Steinar Joakimsen

1.4.1 Representantskapet Eierkommunene vedtok i 2003 å organisere selskapet etter lov om interkommunalt samarbeide (IKS). Representantskapet i HAF består etter den nye organisasjonsmodellen av 21 representanter fordelt på 10 repr. fra Rana, 3 fra Hemnes og 2 fra hver av de andre kommunene, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna.

Styret Leder; Stig Frammarsvik, Nestleder; Kjell-Idar Juvik

Første konstituerende møte i representantskapet ble avholdt 4. mai 1994. I h.h.t. lov om interkommunalt samarbeid kan ikke samme person være medlem av både styre og representantskap i HAF, og dette må det tas hensyn til i valg av medlemmer til disse fora. I 2006 ble det avholdt 2 møter i Representantskapet med til sammen 15 saker til behandling. 1.4.2 Styret Styret i HAF består av 5 medlemmer med personlige varamenn valgt for 2 år av gangen. Rana har 2 medlemmer, Hemnes har 1 medlem, Nesna og Træna har 1 felles medlem, og Lurøy og Rødøy har 1 felles medlem. Det er i 2006 avholdt 6 styremøter og 1 strategisamling over 2 dager. Det er behandlet til sammen 39 saker. 1.4.3 Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn og har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 12 ansatte er 4 kvinner. I styret er det 3 menn og 2 kvinner.

Representantskapet

Styremedlemmer; Anne-Lise Wold Johan Svartis Wenche H. Nilssen

Daglig leder Geir Nerdal

Informasjonsleder

Administrasjonsleder

Eirik Michalsen

Driftsleder Fagarbeider

Hilde B.Rønningsen

Kontorleder

Tor Røssvassbukt Kenneth Rødahl Pål-Tore Bjerkli Thore Hansen

Henrik Johansen

Ester Reppen

Sekretærer Nina Haug

Driftsoperatører Oddbjørg Lysheim

ÅRSBERETNING HAF 2006

7


2. Innsamling, sortering og gjenvinning 2.1 Husholdningsrenovasjon Mengden husholdningsavfall til Optibaganlegget har ikke endret seg fra 2005 til 2006. Andelen matavfall ligger på 30% av den totale mengden husholdingsavfall som samles inn, og dette er også samme fordeling som i 2005. Mengden returpapir fra husholdningen har økt med ca. 9% fra 2005 til 2006. Ordningen med henting av miljøfarlig avfall (”Rødboksen”) hos abonnentene i Hemnes og Nesna er videreført også i 2006. Mengden innsamlet farlig avfall har økt med 8% fra 2005 til 2006 i disse to kommunene. Ordningen er nå også innført i hele HAF-området, og alle abonnentene har fått utdelt Rødboks i løpet av høsten 2006. Første innsamling for alle HAF-abonnenter vil bli våren og høsten 2007. Ordningen vil bli evaluert i løpet av 2007.

2.2 Septiktømming Septiktømmingen har også i 2006 foregått uten vesentlige

problemer. Fra og med 2005 ble alt slam i alle 6 HAF-kommunene avvannet og transportert inn som tørrstoff til laguneområde på Langvasshei. Denne ordningen har fungert bra, og misnøyen og problemene rundt deponering av slam i distriktene er nå borte.

2.3 Gjenbruksstasjonene og mobile mottak Vi er nå etablert på følgende plasser med Gjenbruksstasjoner: Korgen, Hemnesberget, Nesna, Aldersundet, Sleneset, Lovund, Vågaholmen, Onøy/Lurøy, og i løpet av 2007 vil også være etablert på Træna/Selvær. Fra gjenbruksstasjonene har vi for andre året på rad sett en markert økning i mengdene som er samlet inn. Spesielt øker mengdene av EE-avfall. Samlet for alle fraksjoner har det vært en økning på 35 vekt % fra gjenbruksstasjonene. Ordningene med Gjenbruksstasjoner fungerer stort sett bra, men en oppgradering/standardheving anses fortsatt som nødvendig, og i 2007 vil vi fortsette arbeidet med dette. De mobile innsamlingsrundene (vår og høst) på Rødøyenen,

Husholdningsavfall (kg) pr innbygger 2006

Papir (kg) pr innbygger 2006 50

200

40 150

30 100 20

50 10

0

Rana 1

Hemnes Nesna

8 ÅRSBERETNING HAF 2006

Lurøy

Rødøy

Træna Gj.snitt 1

0

Rana Hemnes

Nesna

Lurøy

Rødøy

Træna Gj.snitt


Nesna-øyenen, Lurøy fastland, og Bleikvassli har vært kjørt som vanlig. Også herfra er mengdene økende, og enkelte plasser har det vært nødvendig å kjøre ekstra oppsamlingsrunder.

2.4.2 Optibaganlegg Driften ved Optibaganlegget har vært stabil også i 2006, men vi har hatt to uventede driftsstopper pga. tekniske problemer (henholdsvis 2 og 3 dager). Frysing har ikke vært noe problem i 2006.

2.4 Røssvollhei avfallsplass Røssvollhei er bemannet med 5 faste ansatte (4,8 stillinger), og fra høsten 2006 ble det tatt inn en lærling i Gjenvinningsfaget. Røssvollhei avfallsplass består nå av følgende hovedenheter: • Vekt og sorteringsområde • Optibaganlegg • Deponigassanlegg • Deponi • Målestasjon for sigevann I tillegg til hovedenhetene har vi en betydelig lagerdrift og maskindrift. For Røssvollhei har vi hatt relativt store økninger på alle fraksjoner fra 2005 til 2006 (økninger i vekt-%) Sorteringsområdet(avfall fra private småkunder): + 4 % EE-avfall (Renas og El-Retur): +28 % Restavfall til deponi (fra næringskunder): +47 % Treverk (fra næringskunder) +59 %

2.4.1 Vekt og sorteringsområde Det har i 2006 ikke vært gjort noen større omlegginger i driften ved Røssvollhei. Økte mengder inn har gitt økt aktivitet, og spesielt sorteringen av EE-avfallet er ressurskrevende. Økte mengder til deponi gir også større aktivitet på maskinparken. Det er ikke gjort noen større investeringer i containere, men avfallsdunker (plastdunker) er blitt kjøpt inn i større partier enn vanlig pga lang leveringstid.

Totalt er det kjørt inn 5870 tonn avfall gjennom anlegget. Av denne mengden er det sortert ut 1830 tonn matavfall mens ca 3245 tonn er gått til deponi og 755 tonn til forbrenning. Den totale mengden avfall gjennom anlegget er den samme som i 2005. Det er ikke gjort noe større vedlikeholdsarbeid på Otibaganlegget i 2006, men etter 6 års drift har behovene for en større vedlikeholdsstans begynt å melde seg. I løpet av 2007 planlegges det å gjøre en del av dette.

2.4.3 Gassanlegg Gassanlegget har i 2006 fungert tilfredsstillende, men fortsatt sliter vi med å få stabil god drift på fyrkjelen. Dette har medført at vi har brukt noe mer fyringsolje enn budsjettert. I løpet av 2007 vil vi vurdere å bytte ut gassfyrkjelen slik at vi skal få utnyttes deponigassen bedre. Metaninnholdet i gassen har vært bra, og gassmengdene for 2006 er de samme som for 2005. Det ble lyst ut anbud på innkjøp av gassmotor for å produsere elektrisk kraft av deponigassen, men mengden gass er ennå for liten til at en investering på ca 2,5 mill ble funnet økonomisk forsvarlig. I 2007 planlegges det å utvide gassanlegget med 5 stk nye gassbrønner på deponiet. På sikt vil dette kunne gi nok gass til å forsvare en investering i gassmotor for produksjon av elektrisk kraft

ÅRSBERETNING HAF 2006

9


2.4.4 Deponi Til deponiet er det tilført ca. 9400 tonn avfall og 7500 tonn dekkmasse. Mengden dekkmasse som er tilført er mer enn fordoblet i forhold til 2005. Nivået på deponiet er nå kommet så høyt at dette har vært nødvendig for å begrense flygeavfallet, samt at vi har hatt økt fokus på å begrense fugleplagen. Videre har vi investert i ny mobil nettvegg for hindre flygeavfall. Totalt er det etter profilering beregnet en innfylling i deponiet på ca 12 000 m3 masse. Dette er i tråd med de prognoser som er utarbeidet i Avfallsplanen. Vi har i 2006 ikke hatt branntilløp på fyllinga. Utover dette har det ikke vært vesentlige driftsproblemer ved deponiet i 2006, og det er ikke påvist rotter eller andre skadedyr på deponiet eller i noen av de bygningene vi disponerer.

2.5 Mengder og gjenvinning Som følge av at vi i 2006 sendte bare 755 tonn avfall til forbrenning i Umeå, har gjenvinningsgraden gått ned fra 56 % i 2005 til 50 % i 2006. Årsaken til at det ikke er sendt mer avfall til forbrenning i Umeå er en kraftig prisøkning på avfallsforbrenning i Sverige. For 2007 er det skrevet avtale med Rekom om å levere inntil 3000 tonn restavfall til forbrenning i 2007 og 2008.

2.6 Informasjon Rødbokser og farlig avfall har hatt stort fokus gjennom hele 2006. Rana, Lurøy, Rødøy og Træna fikk rødboksen på høsten og det har i den forbindelse vært mediaoppslag, annonsering på byens avfallskasser, informasjonsfolder i rødboksen om bruk av boksen og hva som er farlig avfall, varselkort om at boksen snart kommer, informasjon i begge utgavene av Grønt Hjørne, samt info på fakturavedlegg. HAF gav i 2006 ut to utgaver av kundemagasinet ”Grønt Hjørne”. Vårutgaven hadde fokus på fritidsrenovasjon, glassgjenvinning, behandling av husholdningsavfall og forestående

10 ÅRSBERETNING HAF 2006

utdeling av rødboks. Høstutgaven fokuserte på rødboks og farlig avfall i hovedsak, hard emballasjeplast, det nye produktet med egen papirdunk, viktig om dunktømming på vinteren og tilbudet om tøybleier. Tømmekalenderen gis ut en gang i året og innholder tømmetider for avfall/papir og alle miljøstasjonenes plassering i kommunene. Vedlegg til faktura er benyttet til begge terminer. Vedlegget til vårterminen tok for seg utdeling av rødboks og hvor innholdet fra campingtoaletter skal leveres. Høstterminen hadde info om konsekvensene av å legge mat i restavfallet og info om tøybleieordningen. Hjemmesiden på www.haf.no oppdateres kontinuerlig med tømmetider, priser, sorteringstips og nyheter. Arbeidet med nye websider som vil overta for den gamle ble påbegynt på høsten. Innsamling av grovavfall og elektrisk/elektronisk avfall fra husstander ble informert om ved oppslag på nærbutikker/brev. Oppslutningen var som tidligere år bra med unntak av Nesnaøyene på innsamling av grovavfall. Dette bunner nok i at lokalutvalgene ikke lenger dekker kostnaden der. Pga kapasitetsmangel ble det ikke kjørt innsamling på klær i Rødøy. Innsamling av farlig avfall på sommeren gikk ut i og med at husstandene nå fikk utdelt rødboks for farlig avfall. Omvisninger på Røssvoll har gått som normalt, og i 2006 hadde HAF 856 barn og unge på besøk. Under omvisningene ble blant annet ferdige produkter laget av råstoffer som HAF samler inn, vist frem. I forbindelse med prøveprosjektet for hard plastemballasje ble det sendt ut infobrosjyre om dette til alle husstander i Rana kommune, samt mediaoppslag i RB og informasjon i Grønt Hjørne. Hjemmekompostørene ble kontrollert og det ble også kjørt kompostkurs i Rana, Hemnes, Lurøy og Nesna.


Nytt av året var også ”Fritidsnytt” et infoark til våre kunder som har fritidsabonnement for å synliggjøre hvilke tilbud de kan benytte seg av i den respektive kommune (returpunkter, gjenbruksstasjoner, hageavfallsmottak, priser, egen fritidsdunk med mer). Fritidsnytt sendes ut på våren før de fleste starter hyttesesongen.

Informasjonsarbeidet i HAF har som overordnet mål og informere og stimulere til økt kildesortering samt holdninger til- og konkret avfallsreduksjon hos husholdningene.

ÅRSBERETNING HAF 2006

11


Mengder og gjenvinning 2006 105 tonn 1200 tonn 365 tonn 11920 tonn 1870 tonn

5870 tonn

3245 tonn 755 tonn 5999 tonn

Deponi

249 tonn

231 tonn

176 tonn

2349 tonn

Mengder totalt: 19100 t

12 Ă…RSBERETNING HAF 2006

Til gjenvinning: 9704 t

Til deponi: 9400 t

Genvinningsprosent: 50%


3. Helse, miljø og sikkerhet 3.1 Arbeidsmiljø og sykefravær Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Syke- og skadestatistikken er fortsatt tilfredsstillende, noe som bl.a. skyldes bevisst satsing på å tilrettelegge arbeidsforholdene best mulig etter hvert som vi har investert i nytt utstyr, maskiner og bygninger. Ett tilfelle av langtidsfravær (mer enn 16 dager) drar imidlertid opp fraværet i forhold til tidligere.

Sykefravær i HAF (i %) Skader med fravær i HAF

2002

2003

2004

2005

2006

3,13

2,52

1,31

1,90

3,58

0

0

0

0

0

for de umiddelbare omgivelser til Røssvollhei avfallsplass. Avfallplassen ligger eksponert for vinder fra øst og vest. Spesielt østlige vindretninger drar en del lett avfall fra deponiområdet og frem mot Langvassåga. Flygeavfall vil etter hvert som nivået på fyllingen stiger bli et økende problem. I 2006 er forbruket av dekkmasse økt betydelig (250% mer enn 2005) for å begrense flygeavfallet, samt at det er investert i en ny mobil nettvegg som benyttes rundt aktivt deponiområde. I tillegg er det gjort vedlikeholds-og reparasjonsarbeid på den stasjonære nettveggen mot Langvassåga. Med disse tiltak vurderes situasjonen som akseptabel, men det vil fortsatt være behov for å bruke betydelige ressurser på å plukke flygeavfall både inne på området på Røssvollhei samt utenfor området og langs elva.

3.2 Ytre miljø 3.2.1 Sigevann og påvirkning Langvassåga Mengder sigevann måles kontinuerlig i avløpskum ved Røssvollhei avfallsplass. Mengden vann som slippes ut i Langvassåga varierer ganske betydelig fra år til år og fra måned til måned. I 2006 ble det målt et utslipp på ca. 10 000 m3 sigevann, mens det for 2005 var ca 23 000 m3. Årsakene til de store variasjonene kan være flere, blant annet stor økning i bruk av dekkmasse og at nivået på deponiet har kommet så høyt. Dette fører til at regnvann/snøsmelting renner av som overflatevann og ikke går ned gjennom avfallet og blir til sigevann. MOLAB tar på oppdrag fra HAF prøver av sigevann, sedimenter, grunnvann og elvevann. Dette er en betydelig utvidelse av måleprogrammet som er utført tidligere, og er kommet som et pålegg fra myndighetene. Det analyseres på de mest vanlige tungmetaller samt KOF, Klorid, Nitrogen, Ammonium og Bor.

3.2.2 Flygeavfall Flygeavfall består hovedsakelig av plastfolie i ulike former samt isopor. Flygeavfall representerer et forsøplingsproblem

3.2.3 Fly / fugl Åpne avfallsplasser som Røssvollhei avfallsplass virker tiltrekkende på matsøkende fugl, særlig måker og visse kråkefugler som ravn og kråke. I den grad avfallsplassen ligger nær opp til en flyplass som på Røssvollhei vil store konsentrasjoner av måker og kråkefugl representere et problem for lufttrafikken. I " Veiledende retningslinjer for deponering av kommunalt avfall i fylling" (TA 533; 1986) er det anbefalt en minsteavstand på 7 km mellom avfallsfylling og flyplass. På Røssvollhei er avstanden 700 meter. Problemet med mye fugl på avfallsplassen er i hovedsak knyttet til sommerhalvåret når Langvassåga er isfri, men i vinter har mengden kråkefugl vært ekstra stor. I 2005 ble det gjennomført flere tiltak for å redusere konsentrasjonen av fugl ved Røssvollhei avfallsplass (reduksjon i areal åpen fylling, avskytning, innendørs mellomlagring av containere med restavfall som skal til forbrenning). I 2006 er disse tiltakene delvis fulgt opp, men det viser seg svært vanskelig å finne tiltak som gir noen særlig effekt på fugleplagen.

ÅRSBERETNING HAF 2006

13


HAF har ikke mottatt klager fra Luftfartsverket i 2006, men har også i 2006 hatt henvendelser fra Skonseng og Røssvoll Bøgdalag som ønsker flere tiltak for å redusere problemetikken med flygeavfall og fugleplage.

3.2.4 Deponigass Etter pålegg fra Fylkesmannen i Nordland bygget HAF i 2000 et deponigassanlegg som i første omgang tok hånd om metangass fra den gamle delen av Røssvollhei Avfallsplass, men som i 2003 ble utvidet med 6 brønner lagt ned i den nye deponidelen. Bakgrunnen for pålegget fra Fylkesmannen i Nordland er nasjonale målsettinger om reduksjon i utslipp av klimagasser. Sammenlignet med CO2 har metan (CH4) en drivhuseffekt som er 21 ganger sterkere. Sagt med andre ord så har 1 tonn metangass samme drivhuseffekt som 21 tonn CO2. Brenning av 1 tonn metangass gir 1 tonn CO2. Dette betyr at utvinning og brenning av 1 tonn metangass fra deponiet (gass som ellers ville ha gått ut i atmosfæren) reduserer drivhuseffekten tilsvarende 20 tonn CO2-ekvivalenter. Deponigassen benyttes til oppvarming av Optbag-anlegget. MILJØREGNSKAP DEPONIGASSANLEGG ÅR 2006 Tonn metan CO2-ekvivalenter (CH4) (tonn)

Metan utvunnet fra deponi CO2-utslipp fra brenning av metan Reduserte bruk av fyringsolje CO2-regnskap for deponigassanlegg

229

-4800 229 Ca. 15 tonn -4570

Hvis vi forutsetter en miljøavgift på kr.200,- (antydet nivå på CO2-avgift) pr. tonn CO2 representerer deponigassanlegget en besparelse for HAF på kr 900.000,- i 2006. I tillegg kommer besparelsene i forbruk av fyringsolje.

14 ÅRSBERETNING HAF 2006


4. Utsiktene framover Et av HAF’s viktigste strategiske spørsmål er hva som skal skje med restavfallet som vi i dag deponerer på Røssvollhei. Den samme problemstillingen hadde vi også i 1994 da HAF ble etablert og fikk ansvaret for den kommunale renovasjonen i 6 kommuner på Nord-Helgeland.

lagt vekt på at det skal være så god tilgjengelighet som mulig for alle innbyggerne i de kommunene der vi har ansvaret for renovasjon. Spesielt kan vi nevne bruktbutikken Askeladden og de andre bruktbutikkene i vårt område som gjør en kjempejobb for ombruk.

Konklusjonen ble den gang at vi skulle oppgradere den gamle avfallsplassen på Røssvollhei til et moderne avfallsmottak og deponi som skulle vare i 20 år. Nå er vel halve den tida gått, og nye regler for deponi gjør at vi fra 2009 sannsynligvis velger å legge ned deponidriften på Røssvollhei tidligere en beregnet. Det betyr at vi må finne fram til nye løsninger for å bli av med de avfallstypene som ikke kan gå til ombruk eller materialgjenvinning.

Mengden av avfall som kan gjenvinnes øker fra år til år og HAF’s kostnader øker tilsvarende. Utgiftene til innsamling, sortering og videresalg er for alle de gjenvinningsfraksjonene vi håndterer høyere enn inntektene vi kan oppnå. Det betyr igjen at renovasjonsgebyret øker mer enn den normale pristigningen ellers i samfunnet. Det er en stor utfordring for oss å forsvare at prisen går opp når vi blir stadig flinkere å sortere.

For å forsøke å få til et lokalt alternativ, der energien i avfallet utyttes fornuftig til oppvarming og/eller til produksjon av elektrisk energi, har HAF i samarbeide med Mo Industripark og avfallselskapet i Salten, utredet mulighetene for å bygge et forbrenningsanlegg for restavfall i Rana. Alternativet er å sende avfallet til Trondheim. Hva som blir den endelige løsningen er enda ikke besluttet, men en avklaring må på plass i løpet av året. For å redusere mengden avfall som må gå til deponering eller forbrenning, er HAF aktiv i arbeidet med å støtte ulike ordninger for avfallsreduksjon og gjenbruk. Vi informerer bredt om hvilke avfallstyper som kan gjenvinnes, og hva som skjer med de forskjellige fraksjonen som vi samler inn. Spesielt har vi lagt vekt på å veilede ungene våre til å bli bedre gjenvinnere og i 2006 hadde vi besøk av nesten 1000 barn på våre anlegg. HAF har nå ordninger der du kan bli kvitt de fleste typer avfall som kan gå til ombruk eller gjenvinning, og vi har

ÅRSBERETNING HAF 2006

15


5. Regnskap og revisors beretning 5.1 Regnskapskommentarer Det framlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld og finansielle stilling i 2006. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i års¬oppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Som deponieier har HAF IKS i følge Forurensningsloven ansvar for etterdrift av deponi¬gass¬anlegg og sigevannsanlegg samt generell rydding og vedlikehold i inntil 30 år etter avslutning av deponiet. I tillegg kommer avslutningskostnader i henhold til myndighetenes krav. Fremtidige forpliktelser i denne forbindelse er ikke avklart pr. dato, men mulige konsekvenser for selskapet er beskrevet i note 8 til årsregnskapet. Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet totalt tilsatt 12 personer fordelt på 11,8 årsverk inkludert en lærling.

Lønn og godtgjørelser til daglig leder var i 2006 kr 557 000,- samt bilordning og telefon. Honorarer til Representantskapet og Styret er utbetalt med kr 170 250,- inkl. møte¬godt¬gjørelse.

Styret foreslår at årets overskudd kr 621 669,overføres egenkapitalen. Resultatet for 2006 er ca. 300 000 kr bedre enn budsjettert.

Driftsinntektene var 39,146 mill kr., dvs 5 % mer enn budsjettert. Driftsutgiftene før avskrivning var totalt på 33,355 mill. kr, 5,7 % høyere enn budsjettert. Ordinære avskrivninger var 4,796 mill. kr, 2,1 % lavere enn budsjettert mens finanskostnadene var 0,626 mill kr, dvs. 3,7 % lavere enn budsjett. Årets overskudd ble 0,622 mill. kr, mot 2 436 mill. kr i 2005.

Mo i Rana den 7. mai 2007

16 ÅRSBERETNING HAF 2006


5.2 Resultatregnskap Noter

2006 Regnskap

2005 Regnskap

DRIFTSINNTEKTER Inntekter renovasjon Tippavgifter og salgsinntekter, avfall Inntekter septik Øvrige inntekter og tilskudd

24 992 998 10 263 746 2 973 664 915 790

24 729 688 8 099 205 2 671 858 1 153 202

Sum driftsinntekter

39 146 198

36 653 953

806 361 5 692 412 16 462 870 4 796 245 -1 077 3 861 651 6 532 635

651 480 5 408 142 16 283 868 4 346 754 -216 1 127 388 6 160 612

38 151 097

33 978 028

995 101

2 675 925

232 578 13 142 6 620 625 772 -373 432

208 136 0 55 600 503 872 -240 136

ÅRSRESULTAT

621 669

2 435 789

DISPONERING AV RESULTAT Overført annen egenkapital

621 669

2 435 789

DRIFTSUTGIFTER Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Transport og fraktkostnader, drift Avskrivning Tap på fordringer Statlig sluttbehandlingsavgift Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Annen renteinntekt Aksjeutbytte Gevinst ved salg aktiva Annen rentekostnad Sum finansposter

3, 4, 5 1 5

ÅRSBERETNING HAF 2006

17


5.3 Balanse Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger og faste installasjoner Maskiner og inventar Uteanlegg Anlegg under utførelse

1 1 1 1

Sum varige driftsmidler

2006

2005

13 429 205 6 341 507 8 300 672 144 281

17 735 238 3 071 033 9 141 973 665 770

28 215 665

30 614 014

Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskaper Lån til HAF Energi AS Aksjer i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper

1 1 1 1

1 017 650 500 000 107 100 3 525 402

500 000 0 0 2 024 100

Sum finansielle anleggsmidler

1

5 150 152

2 524 100

33 365 817

33 138 114

10

440 251

387 837

2 1 9, 11

2 336 660 0 2 109 653

1 615 838 500 000 1 687 464

4 446 313

3 803 302

668 318

3 846 441

Sum omløpsmidler

5 554 882

8 037 580

SUM EIENDELER

38 920 699

41 175 694

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Lån til Ecopro AS Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

18 ÅRSBERETNING HAF 2006

6


Egenkapital og gjeld Noter

2006

2005

7 7,8

621 669 14 072 921

2 435 789 11 637 132

14 694 590

14 072 921

0

0

0

0

18 782 994

21 482 994

18 782 994

21 482 994

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

2 549 811 801 164 2 092 140

4 038 388 676 421 904 970

Sum kortsiktig gjeld

5 443 115

5 619 779

Sum gjeld

24 226 109

27 102 773

SUM egenkapital og gjeld

38 920 699

41 175 694

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Overført resultat Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for etterdrift

8

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld

2

Sum langsiktig gjeld

Mo i Rana den 7.mai 2007

ÅRSBERETNING HAF 2006

19


5.4 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Grunnlaget for inntekt skal være basert på Selvkostprinsippet. Inntekter resultatføres etter hvert som de er opptjent.

e) Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

f) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

c) Anleggsmidler og avskrivninger Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. De ordinære avskrivningene er lineære og fastsettes ut fra en vurdering av de enkelte driftsmidlers økonomiske levetid. d) Aksjer/finansielle anleggsmidler Aksjer i andre selskaper er vurdert til anskaffelseskost.

g) Garantiansvar Som sikkerhet for låneopptak står eierkommunene som garantist, med andel lik eierandel i selskapet. h) Pensjonsforpliktelser Selskapets pensjonsforpliktelser dekkes gjennom forsikringsselskap. I henhold til reglene om små foretak er denne forpliktelsen ikke balanseført.

5.5 Noter til regnskapet Note 1 Anleggsmidler Datterselskaper

Totale aksjekapital

Retura HAF as 1) HAF Energi AS

100 000 1 000 000

100 1000

1 000 100

500 000 517 650

100 51

100 000

340

100

107 100

34

2 349 500 18 000 000 4 623 000

95 3 147 96

500 1 000 1 000

167 102 3 147 300 211 000

1,9 17,47 3,08

Tilknyttet selskap Brukthandel Askeladden AS Andre selskap Rekom as Ecopro as Retura Norge AS

Antall aksjer

HAF Energi AS er et gitt ansvarlig konvertibelt lån, stort kr 500 000, som krav for utlegg HAF IKS har forskuttert og betalt til eksterne tjenester i forprosjektet.

1)

20 ÅRSBERETNING HAF 2006

Pålydende

Bokført verdi

4 650 152

Eierandel %


Type anleggsmiddel

Maskiner Inventar

Anskaffelseskost 1.1.06 Omklassifisering containere mv. Tilgang Avgang Anskaffelseskost 31.12.06

A

Akkumulerte avskrivninger 1.1. Ordinære avskrivninger Tilbakeførte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger 31.12.05 Balanseført verdi pr. 31.12

B A-B

Bygninger faste inst.

Uteanlegg inkl.gjerde

Anlegg und. utfør.

Sum

6 026 477 4 571 309 2 684 230 772 983

29 072 926 -4 571 309 124 875 0

17 192 457

665 770

52 957 630

110 280 0

319 363 840 853

3 238 748 1 613 836

12 509 033

24 626 492

17 302 737

144 280

54 582 542

2 955 447 1 823 304 2 161 760 772 983

11 337 686 -1 823 304 1 682 905 0

8 050 485

0

22 343 618

951 580 0

0 0

4 796 245 772 983

6 167 528 6 341 505

11 197 287 13 429 205

9 002 065 8 300 672

0 144 280

26 366 880 28 215 662

1)Posten anlegg under utførelse er: Forprosjekt el. produksjon på deponigass

144 280

Avgang anlegg under utførelse er Forprosjekt avfallsforbrenningsanlegg: Prosjektet er overført til HAF Energi AS i 2006 til en verdi av kr Mottatt tilskudd RDA-midler Fakturert til HAF Energi, adm.kostnader Kostnadsført i HAF IKS

500 000 146 210 117 109 77 534 840 853

Note 2 Fordringer og gjeld Alle tall i hele 1000

Grunnlag i saldo fra 31/12:

Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

2006

2005

0 5283

0 7983

All langsiktig gjeld gjelder låneopptak hos Kommunekreditt. Garantiansvar: Innenfor låneramme på 40 millioner godkjent av Fylkesmannen og eierkommunene. Eierkommunene hefter for andel lik eierandel i selskapet i henhold til firmaattesten. Kundefordringer er verdsatt til pålydende, dvs kr 2 429 920,- med fradrag for avsetning til påregnelig tap på krav med kr 93 260,-

Note 3 Note 3 Pensjonsmidler Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets tjenestepensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.Virksomheten har etablert en kollektiv tjenestepensjonsforsikring som omfatter alle ansatte, totalt 12 personer. De ansatte blir trukket 2 % av brutto lønn til pensjonsordningen. Pensjonsordningen er en kollektiv livrente med rett til pensjon ved fylte 65 år. Innbetaling til pensjonsordningen utgjorde i perioden kr 457 842,-. Andel av premien gjeldende daglig leder utgjør kr 94 037,-. Kostnad til AFP utgjør kr 146 429,-.

ÅRSBERETNING HAF 2006

21


Note 4

Lønnskostnader

Lønnskostnader (Alle tall i 1000) Lønnskostnader (Alle tall i 1000) Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum

2006 2006 4538 350 603 129 5 692

2005 2005 4 471 462 125 5 408

Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av 2006 vært 12 stk.

Note 5

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

(alle tall i 1000) Daglig leder - annen godtgjørelse, inkl. bilordning Styre og representantskap Revisor, revisjon (inkl. sluttfakt. 2005) Revisor, rådgivnin

Note 6

2005

557 96 170 44 0

550 95 144 19 13

2006 367 304

2005 373 310

Bundne midler

Skattetrekksmidler Skyldig skattetrekk pr. 31.12.

Note 7

2006

Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2004 Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.2005 Se også note 8

14 072 921 621 669 14 694 590

Note 8 Avsetninger for Fremtidige forpliktelser – Oppryddingskostnader HAF har ansvaret for driften av deponiet på Røssvollhei Avfallsplass. Selskapet har godkjennelse fra Fylkesmannen i Nordland for deponering og driften på dette området. Da kravene til slike deponier stadig innskjerpes, kan konsekvensen bli at HAF må avslutte deponiet tidligere enn planlagt i 2009. I forbindelse med avslutning og etterdrift av deponiet vil det sannsynligvis påløpe store utgifter til opprydding, tilsyn m.v. Norsk Regnskaps Standard nr. 13 (NRS 13) omhandler blant annet regnskapsmessig behandling av slike usikre forpliktelser.

22 ÅRSBERETNING HAF 2006

Standarden omhandler blant annet periodiseringer og fremtidige oppryddings-/ og fjerningsutgifter. Regnskapsstandarden gjelder i utgangspunktet alle foretak. Små foretak, jfr. regnskapsloven § 1-6, som også HAF defineres som, kan imidlertid velge en enklere periodisering enn det som ellers følger etter grunnleggende regnskapsprinsipper. Dette har også konsekvenser for regnskapsføringen av de ovennevnte forpliktelsene. Små foretak kan fravike sammenstillingsprinsippet når det gjelder ugifter til vedlikehold, fjerning og opprydding. Dette medfører at utgiftene regnskapsføres i den periode vedlikehold, fjerning mv. utføres. Jfr. NRS God Regnskaps?skikk for små foretak. Da kravene som vil bli stilt, og regelverket rundt fremtidig forpliktelser som nevnt over fortsatt er uklare, har HAF valgt ikke å kvantifisere denne forpliktelsen per 31.12.06. Dette som følge av usikkerheten omkring forpliktelsens størrelse. Det er imidlertid klart at store deler av den opparbeidede frie egenkapitalen vil gå med til å dekke en slik fremtidig forpliktelse. Jfr. Note 7. Selskapet arbeider med å beregne størrelsen på forpliktelsen og vil implementere dette i regnskapet så snart forutsetningene er tilstede i tilstrekkelig grad.

Note 9 Andre kortsiktige fordringer

(alle tall i 1000)

Til gode mva termin 6/06 Til gode mellomregning Retura HAF as Til gode mellomregning HAF Energi as Andre kortsiktige fordringer Sum

702 775 35 111 1 623

Note 10 Varebeholdning Verdi på varelager er satt tilsvarende kostpris ved innkjøp.

Note 11 Mellomværende og transaksjoner med datterselskaper HAF Energi AS ble stiftet 9.11.07. Transaksjoner og mellomværende HAF Energi AS er administrasjon og prosjektledelse i perioden 1.7-31.12.07 samt kostnader til regnskapsklient (se også note 9). I tillegg er det gjort opp for kostnader forskuttert av HAF IKS jmfr. note 1. Retura HAF AS har kun to ansatte - markedsmedarbeidere, og kjøper derfor en del admini-strative tjenester, daglig ledelse og kjøreoppdrag, i tillegg til forholdsmessig andel av husleiekostnader, etc - fra morselskapet. I løpet av året er kjøpt husleie (25'), andel kontormaskiner og porto (58'), utleie av containere (150'), og arbeidskraft (470'). I mellomværende (se note 9) inngår spesifiserte leveranser fra Retura HAF til deponiet.


5.6 Revisors beretning

Ă…RSBERETNING HAF 2006

23


Ă…rsmeldinga er laget av resirkulerte drikkekartonger

Grafisk produksjon: Xpresstrykk as, Mo i Rana

Adr.: Moloveien 8, Pb. 1295, 8602 Mo i Rana Telefon: 75 19 82 00 - Fax: 75 19 82 10 E-post: haf@haf.no

HAF - Årsmelding 2006  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you