Page 1

Hafan Cymru a chi

and you a chi

Issue Rhifyn

Giving the Gift of freedom

Yn rhoi Rhodd Rhyddid

Help Hafan Cymru – help change lives Hafan Cymru is about far more than housing – donations and contributions from our supporters are a vital part in helping to change people’s lives. More and more businesses, groups and individuals are backing our work. They want to help transform the future prospects of women, men and their children who are escaping from domestic violence and abuse. What’s more, they’re having fun at the same time. Taking part in events can help to raise everyone’s spirits, build up team working and offer a high profile in the local and national media. Last year, Hafan Cymru supported more than 1,000 adults and more than 1,200 children, not only to find secure homes but also with a range of services to tackle complex problems and offer new hope.

Helpwch Hafan Cymru – a newid bywydau Mae Hafan Cymru’n golygu llawer mwy na thai – mae rhoddion a chyfraniadau gan ein cefnogwyr yn rhan allweddol wrth helpu i newid bywydau pobl. Mae mwy a mwy o fusnesau, grwpiau ac unigolion yn cefnogi ein gwaith. Maen nhw eisiau helpu trawsnewid gobeithion menywod, dynion a’u plant sy’n dianc rhag trais domestig a cham-drin. Yn fwy na hynny, maen nhw’n cael hwyl yr un pryd. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau’n gallu codi ysbryd pawb, yn datblygu gwaith tîm ac yn dwyn sylw yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol. Y llynedd, bu Hafan Cymru’n cefnogi mwy na 1,000 o oedolion a mwy na 1,200, nid yn unig i gael cartrefi diogel ond hefyd gydag amrywiaeth o

With offices across Wales, Hafan Cymru is helping people move on to live independent lives with services that range from housing to developing new skills, from work and education opportunities to personal development. As the cuts in public finances begin to bite, the demand for our services is greater than ever and so is our need for support. A sum of £6,000 can provide a whole year’s support for a woman or man and their children who are escaping from domestic abuse. This newsletter explains more about our work, shows how we are helping people and offers opportunities for support. It will be published twice a year to keep you in touch and to see exactly how you, our supporters, are helping to change lives.

wasanaethau i fynd i’r afael â phroblemau cymhleth a chynnig gobaith newydd. Gyda swyddfeydd led led y wlad, mae Hafan Cymru’n helpu pobl i symud ymlaen at fywydau annibynnol gyda gwasanaethau sy’n amrywio o dai i ddatblygu sgiliau newydd, o waith a chyfleoedd am addysg i ddatblygu personol. Wrth i’r toriadau mewn arian cyhoeddus ddechrau brathu, mae’r angen am ein gwasanaethau’n fwy nag erioed ac felly hefyd ein hangen ni am gefnogaeth. Gall swm o £6,000 gynnig cymorth am flwyddyn gyfan i ddynes neu ddyn a’u plant sy’n dianc rhag cam-drin domestig. Mae’r cylchlythyr hwn yn dweud rhagor am ein gwaith, yn dangos sut yr ydym yn helpu pobl ac yn cynnig cyfleoedd i gefnogi. Bydd yn cael ei gyhoeddi ddwywaith y flwyddyn i roi gwybod i chi beth sy’n digwydd ac i chi weld sut yr ydych, ein cefnogwyr, yn helpu i wella bywydau.

Atal Camdriniaeth l Hybu Annibyniaeth

Can you follow Katherin e? Allwch chi ddily n Katherine? Go to page 3 Ewch i dudalen 3

Bae Abertawe Swansea Bay Ras hwyl 10k R un Medi 25 Sept ember

Preventing Abuse l Promoting Independence


Hafan Cymru and you

We can help you help us There are all kinds of ways to raise money for Hafan Cymru and have fun at the same time. We have a Fundraising Pack full of ideas and tips. Hafan Cymru’s team in Pembrokeshire is a good example – in two sessions of bag-packing and a little singing at one of their local Morrison’s stores, they have raised more than £3,700.

Such activities also help raise awareness and at least two people have been inspired to take part in other fundraising events in Hafan Cymru’s name. Hafan’s Fundraising Pack

Helpu chi i’n helpu ni Mae pob math o ffyrdd o godi arian at Hafan Cymru a chael hwyl yr un pryd. Mae gyda ni Becyn Codi Arian (a hwyl) sy’n llawn o syniadau ac awgrymiadau. Mae tîm Hafan Cymru yn Sir Benfro’n esiampl dda – mewn dau sesiwn o bacio bagiau ac ychydig o ganu yn

un o archfarchnadoedd lleol Morrison’s, fe lwyddon nhw i godi mwy na £3,700. Mae gweithgareddau o’r fath hefyd yn codi ymwybyddiaeth ac mae o leiaf ddau o bobol wedi cael eu hysbrydoli i gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill

Can you follow Katherine ...? Last year, it was Katherine Jenkins; this year, could it be you? There are several opportunities to follow in the footsteps of Wales’s most famous classical singer and raise money for Hafan Cymru. Last year, Katherine swopped her fine gowns for running gear to take part in the Swansea 10k fun run and managed to raise more

than £11,000 towards Hafan Cymru’s work. That’s more than enough to support one woman or man and their children to escape from domestic abuse and live independently for 12 months. Katherine ran with a group of friends and even donated her running costume to be auctioned on eBay. “I am always shocked when I hear the statistic

For ideas and advice about organsing activities, in groups or on your own go to

includes ideas for people in the www.hafancymru.co.uk/supportus workplace or at schools and colleges, as well as a range of activities that one person could organise. The Fundraising Pack also outlines 5 easy steps to follow to make sure your event is a success.

i godi arian yn enw Hafan Cymru. Mae Pecyn Codi Arian Hafan Cymru’n cynnwys syniadau i bobol yn eu lle gwaith, neu ysgolion a cholegau, yn ogystal â gweithgareddau y gallai unigolyn eu trefnu. Mae’r Pecyn Codi Arian (a hwyl) hefyd yn nodi 5 cam hawdd i’w cymryd i wneud yn si[r bod eich digwyddiad yn llwyddiant.

that one in four women are affected by abuse, be it emotional or physical, during their lives,” said Katherine.

Allwch chi ddilyn Katherine? Y llynedd, roedd Katherine Jenkins yno; eleni, chi? Mae yna lawer o gyfleoedd i ddilyn yn ôl traed cantores glasurol enwocaf Cymru a chodi arian at Hafan Cymru. Y llynedd, roedd Katherine wedi cyfnewid ei ffrogiau llaes am ddillad rhedeg er mwyn cymryd rhan yn ras hwyl 10k Abertawe. Fe lwyddodd hi godi mwy na £11,000 at waith

Hafan Cymru. Mae hynny’n fwy na digon i gefnogi un wraig neu ddyn a’u plant i ddianc rhag cam-drin domestig a byw’n annibynnol am 12 mis. Roedd Katherine yn rhedeg gyda gr[p o ffrindiau ac, ar ben hynny, fe gyfrannodd ei dillad rhedeg ar gyfer ocsiwn ar eBay. “Dw i wastad yn dychryn

NG FUN-D RAISING FU YL HWYL N - A HW IAN ARIA CO CODIDI AR

... and Stacey? Stacey was overjoyed to join Katherine Jenkins on last year’s Swansea 10k run to raise money for Hafan Cymru. There were many reasons for her delight – being able to run the distance was one, being able to thank Hafan Cymru was another. Stacey is one of the hundreds of women that Hafan Cymru has helped to rebuild their lives after domestic abuse.

... a Stacey? Roedd Stacey wrth ei bodd yn ymuno gyda Katherine Jenkins ar ras 10k bae Abertawe y llynedd i godi arian at Hafan Cymru.

wrth glywed yr ystadegyn bod un o bob pedair menyw’n cael ei heffeithio gan gam-drin, yn emosiynol neu gorfforol, yn ystod eu hoes,” meddai Katherine.

Roedd yna lawer o resymau am hynny – ei bod wedi llwyddo i redeg mor bell, er enghraifft, a’r cyfle i ddiolch i Hafan Cymru. Stacey yw un o’r cannoedd o fenywod y mae Hafan Cymru wedi eu helpu i ailadeiladu’u bywydau ar ôl dioddef cam-drin domestig.


Hafan Cymru a chi

Fundraising Tips Tips from the Pembrokeshire team • Enthusiastic staff can inspire supporters and volunteers. • Small events work too – a Body Shop Party raised £100 and could become a regular event • Research into local grant-giving bodies and businesses that are ready to sponsor • Go for variety – to avoid going back to the same people • A positive attitude makes a positive result more likely Have fun!

Cyngor codi arian Tips gan tîm Sir Benfro • Mae staff brwdfrydig yn gallu ysbrydoli cefnogwyr a gwirfoddolwyr. • Mae digwyddiadau bach yn gweithio hefyd – Parti Body Shop yn codi £100 ac efallai’n dod yn beth rheolaidd • Ymchwiliwch i gyrff lleol sy’n rhoi grantiau a busnesau sy’n rhoi nawdd • Ewch am amrywiaeth – rhag mynd Am syniadau yn ôl at yr un bobol. a chyngor am drefnu • Mae agwedd bositif yn fwy tebyg gweithgareddau, ar eich o gael canlyniadau positif hefyd. pen eich hun neu mewn Codwch hwyl hefyd! gr[p ewch i

www.hafancymru.co.uk/supportus

Having seen her family break up because of abuse when she was a small child, Stacey too ended up with an abusive and controlling partner. But now she feels safe, following Hafan Cymru’s support with housing and experiencing the benefit of the Moving On learning and work programme and developing her basic skills. “Hafan Cymru helped me to rebuild my confidence,” says

Ar ôl gweld ei theulu’n chwarae oherwydd cam-drin pan oedd hi’n ferch fach, fe gafodd Stacey hefyd ei chaethiwo gan bartner oedd yn ei rheoli a’i cham-drin. Ond, bellach, mae’n teimlo’n ddiogel, ar ôl cael cefnogaeth Hafan Cymru i gael cartref ac elwa o’r rhaglen waith a dysgu, Symud Ymlaen, i ddatblygu ei sgiliau sylfaenol. “Helpodd Hafan Cymru fi i godi fy hyder eto,” meddai

Stacey. “I was so pleased that I was able to do the Swansea 10k run. “I want others to know of Hafan Cymru’s existence and to be able to contact them if they need help, just like i did.”

• To sign up for the Swansea 10k contact us on 01267 225555 or email enquiries@ hafancymru.co.uk

Stacey. “Ro’n i’n falch i allu gwneud y ras 10k yn Abertawe. “Dw i eisiau i bobl eraill wybod am Hafan Cymru ac i allu cysylltu â nhw os bydd angen help, yn union fel y gwnes i. • Er mwyn cymryd rhan yn 10k Abertawe, cysylltwch â Hafan Cymru ar 01267 225555 neu e-bostiwch enquiries@hafancymru. co.uk

Fundraising heroes Arwyr codi arian Making a day of it! Raising money can mean a day to remember for friends and family – as some of Hafan Cymru’s heroes have just shown. When Brother and sister, Ian Roberts and Jen Davies, ran in the Great Manchester 10k run, their mother, Julie Roberts, was there cheering them on in the rain with her two grandchildren in a buggy. Two of their friends, Philip

Truman and Iain Sear, had joined them to run too. In the London Marathon, Sherrie Evans was on hand with the camera as husband, Martyn, crossed Martyn Evans London Bridge and then the finishing line. He is the first to run the Marathon for Hafan Cymru and, as well as raising valuable funds, it was a great day, with thousands cheering him on.

“As you cross the line, all the aches and pains disappear. The sense of achieving such a feat hits home as the medal is hung around your neck.” – Martyn Evans

Diwrnod i’r brenin! Gallwch codi arian Ac ym Marathon olygu diwrnod i’w Llundain, gofio i ffrindiau roedd Sherrie a theulu – fel y Evans yn dangosdd rhai barod gyda’r o arwyr Hafan camera, Cymru. wrth i’w g[r Pan redodd y Martyn groesi Ian a Jen brawd a’r chwaer, Pont Llundain a’r Ian Roberts a Jen llinell derfyn. Davies, yn Ras 10k Fawr Ef yw’r cyntaf i Manceinion, roedd eu mam, redeg y Marathon ar Julie Roberts, yno yn y glaw ran Hafan Cymru ac, yn yn eu hannog, gyda’i dau ogystal â chodi cyllid [yr bach mewn bygi. gwerthfawr, roedd yn Roedd dau o’u ffrindiau, ddiwrnod arddechog gyda Philip Truman ac Iain Sear, chefnogaeth degau o filoedd wedi ymuno â nhw hefyd. o bobl ar hyd y ffordd.

“Wrth i chi groesi’r llinell, mae’r holl boen a’r straen yn diflannu. Mae’r teimlad o gyflawni camp yn eich taro wrth i’r fedal gael ei rhoi am eich gwddw.” – Martyn Evans


Hafan Cymru and you

A reason to help Rheswm tros helpu Hafan Cymru is about more than providing homes, it’s about building lives

Safe at last

– Michelle’s story After being abused for most of her adult life, Michelle is at last able to build a new future, thanks to Hafan Cymru. She is taking part in the Freedom Programme and has more confidence than ever before; Enough confidence to tell her story. When she was only 16 and already a single parent to twins, Michelle got caught in her first abusive relationship. Pregnant again, after violence and even rape, she escaped to a Woman’s Aid refuge. Her experiences and a fear that she couldn’t cope made her decide to have her new baby adopted. “That was a difficult time in my If you are life and still is,” she says. “But suffering from abuse knowing there is support out or would like to talk there from Hafan Cymru and confidentially to access other organisations is a great support, please comfort to me and people in contact: the same situation.” Michelle’s trials weren’t over. 01267 225555 Later she met another man, who seemed great at first but soon became controlling. “He was very sexually abusive, to such a degree that I feel it is too harsh to talk about it,” she explains. “I remained trapped in that relationship for five years until I finally snapped.” “Hafan Cymru have been excellent and, in doing the Freedom Programme, I now have more confidence than ever I thought I would have.” “Hafan Cymru are still there supporting me every step of the way and I take great comfort from that.” Listen to another personal story on Hafan Cymru’s website – a BBC radio interview about Josephine’s escape from domestic abuse. Go to www.hafancymru. co.uk and click on the link on the home page. n

Mae Hafan Cymru’n gwneud llawer mwy na darparu cartrefi. Mae’n ail-greu bywydau hefyd

Diogel o’r diwedd

– stori Michelle

Ar ôl cael ei cham-drin am y rhan fwyaf o’i bywyd yn oedolyn, mae Michelle o’r diwedd yn gallu creu dyfodol newydd iddi’i hun, diolch i Hafan Cymru. Mae’n cymryd rhan yn Rhaglen Rhyddid gan ennill mwy o hyder nag erioed o’r blaen; Digon o hyder i ddweud ei stori ... Pan oedd hi’n ddim ond 16 oed ac eisoes yn fam sengl i ddau o efeilliaid, fe gafodd Michelle ei dal yn ei pherthynas greulon gyntaf. A hithau’n feichiog eto, ar ôl trais a hyd yn oed dreisio, fe lwyddodd i ddianc i un o lochesi Cymorth i Fenywod. Oherwydd ei phrofiad a’r ofn na fyddai’n ymdopi, fe roddodd ei babi newydd i’w fabwysiadu. “Roedd hwnnw’n amser anodd yn fy mywyd, ac mae’n anodd o hyd,” meddai. “Ond mae’n gysur i fi a phobl eraill fel fi i wybod bod yna gefnogaeth i’w chael gan Hafan Cymru a chyrff eraill .” Ond doedd problemau Michelle ddim ar ben. Yn ddiweddarach, fe gafodd bartner arall. Roedd yn edrych yn wych i ddechrau, cyn dechrau ei rheoli hi. “Roedd y cam-drin yn rhywiol mewn ffordd sy’n rhy eithafol a garw i fi siarad amdano,” meddai. “Ro’n i’n gaeth yn y berthynas honno am bum mlynedd, nes methu â chymryd rhagor.“ “Mae Hafan Cymru wedi bod yn ardderchog a, thrwy wneud Rhaglen Rhyddid, mae gyda fi fwy o hyder nag a ddychmygais ei gael erioed.” “Mae Hafan Cymru yno o hyd yn fy Os ydych yn nghefnogi ar bob cam o’r daith ac mae cael eich cam-drin hynny’n gysur mawr.” neu eisiau siarad yn gyfrinachol am sut i n Gwrandewch ar stori bersonol gael cefnogaeth, arall ar wefan Hafan Cymru cysylltwch â – cyfweliad radio gyda’r BBC am Josephine yn dianc rhag cam-drin 01267 225555 domestig. Ewch i www.hafancymru. co.uk a cliciwch ar y linc sydd ar yr hafan.


Hafan Cymru a chi

How we help Safety

The Hafan challenge – for all of us Hafan’s Chief Executive, Cathy Davies, has laid out the challenge: “We in Hafan Cymru have always prided ourselves on the quality of our support, ensuring that vulnerable women and children and, more recently, men are empowered to successfully rebuild their lives. “Our challenge is to maintain

that quality and the added value of our services and to move forward without compromising either the breadth of our services or their quality.” Cathy Davies

Her Hafan – sialens i ni i gyd

• Domestic Abuse awareness and education; • Education, learning and work opportunities;

Sanctuary

• Temporary homes for single people, young people and families; • Safe house / refuges for women & children; • Supported house accommodation;

Support

• Floating support to families and single people in their own homes; • Women only projects / men only projects / Young people’s projects.

Sut yr ydym yn helpu Mae Prif Weithredwr Hafan Cymru, Cathy Davies, wedi egluro’r her: “Rydyn ni yn Hafan Cymru wedi ymfalchïo erioed yn safon ein cefnogath, gan sicrhau bod merched a phlant sy’n agored i niwed ac, yn fwy diweddar, dynion yn cael eu grymuso i ailadeiladu eu bywydau’n llwyddiannus. “Yr her i ni yw cynnal y safon yna a’r gwerth ychwanegol y mae ein gwasanaethau’n ei roi ac i symud ymlaen heb amharu ar ehangder nag ansawdd ein gwasanaethau.”

Diogelwch

• Ymwybyddiaeth ac addysg Cam-drin Domestig; • Cyfleoedd addysg, dysgu a gwaith;

Lloches • • •

Cartrefi dros dro i bobl sengl, pobl ifanc a theuluoedd; Tai diogel/ llochesi i fenywod a phlant; Llety mewn tai gyda chefnogaeth;

Cefnogaeth • •

Cefnogaeth symudol i deuluoedd a phobl sengl yn eu cartrefi eu hunain; Prosiectau i fenywod yn unig/ i ddynion yn unig/i bobl ifanc.

Gift of Freedom: How Your Money Helps Rhodd Rhyddid: Sut y mae eich Arian yn Helpu You can make a one off donation or give a small amount every month and make a massive difference to someone’s life. Gallwch wneud rhodd un-tro neu roi ychydig bob mis a gwneud byd o wahaniaeth i fywyd rhywun.

£10

pays for 1/2 hour of training for a vulnerable person to build their confidence and help them back into education digon i dalu am ½ awr o hyfforddiant i berson agored i niwed, i godi eu hyder a’u helpu’n ôl i fyd addysg

£20

pays for a starter pack for someone who’s had to flee their home to escape domestic violence. digon i roi pecyn dechrau i rywun sydd wedi gorfod dianc rhag trais domestig yn eu cartref.

£60

pays for two hours of crucial support to a vulnerable family trying to break free from violence. digon ar gyfer dwy awr o gefnogaeth allweddol i deulu bregus sy’n ceisio torri’n rhydd o drais.

£250 £6,000

pays for Hafan Cymru to educate young people and children about power and control in relationships to stop the cycle of abuse. i dalu i Hafan Cymru addysgu pobl ifanc a phlant am rym a rheolaeth mewn perthynas ac i dorri cylch cam-drin. pays for Hafan Cymru to support a woman or man (and their children) escaping Domestic Abuse for 12 months. digon i Hafan Cymru gefnogi menyw neu ddyn (a’u plant) i ddianc rhag Cam-drin Domestig am 12 mis.


Hafan Cymru and you

The gift of freedom – in words Poetry workshops help to heal the wounds. A famous poet has been helping some of Hafan Cymru’s service users to put their feelings into words. All across Wales, poetry workshops have been helping them to express themselves and work through their emotions. “Poetry allows me to express my feelings and have

a sense of humour about my situation,” says Michelle Telford, who joined poet Patrick Jones in one of the workshops.

She wrote a poem wishing for an “easy life”, fighting back against the abuse she suffered from her former partner.

t so deep do wn , “I’m a good person , no says No matte r what the ex wn fro le ab ser With his mi us ard rew ll Calm er wi This I believe d ha ppine ss With gif ts an d joy an th ease.” wi us to That co me Poet Patrick Jones at one of the workshops / Y bardd Patrick Jones yn un o’r gweithdai

s One of Michelle’s poem elle ch Mi i rdd Un o ge

Rhodd rhyddid – mewn geiriau Mae gweithdai barddoniaeth Hafan Cymru’n help i wella’r clwyfau. Mae bardd enwog wedi bod yn helpu rhai o ddefnyddwyr gwasanaethau Hafan Cymru i roi geiriau i’w teimladau. Ar draws, fe fu gweithdai barddoniaeth yn eu helpu i fynegi eu hunain a gweithio’u ffordd trwy eu hemosiynau. “Mae barddoniaeth yn caniatáu i fi fynegi fy

Helping Helen – to gain confidence and work How Hafan Cymru support women to gain training, jobs and confidence. Across Wales there are women taking up voluntary work and full-time jobs and returning to full or part time education who would have thought such a thing was impossible a short time ago. These are the women being helped by Hafan Cymru’s Moving On Project – there are all kinds of success stories showing how women who have suffered from domestic abuse have been supported to build new lives for themselves and their families. In 2010, the project helped 100 vulnerable women across Wales to move on. But Hafan Cymru hopes to do even more. “Eventually we would love to be able to offer this service to all our service

“I suffered a mental breakdown due to the abuse that both myself and my four children suffered,” says 39 year-old Michelle. “With the support of Hafan Cymru and other agencies, I’ve managed to pull myself back up and we’re looking to make a fresh start.”

users, because gaining employment is key to helping people achieve long term independence,” says Moving On Project Manager, Jayne Regan. The programme offers a wide range of support – from basic skills to personal development, from work experience or volunteer placements to support for moving into education and training or finding and keeping a job. Hafan has a team of Employment Link Co-ordinators offering a complete package of support that can be tailored to meet the individual’s needs. Hafan Cymru are looking for Voluntary agencies, public bodies and private companies who can all offer practical help too, by offering placements and jobs for people like Helen who are keen to get into work.

nheimladau a chael synnwyr digrifwch am fy sefyllfa,” meddai Michelle Telford, a oedd wedi ymuno gyda’r bardd Patrick Jones yn un o’r gweithdai. Fe ysgrifennodd gerdd yn dyheu am “fywyd hawdd”, gan ymladd yn ôl yn erbyn y camdrin yr oedd wedi ei ddioddef ar law ei chyn bartner. “Fe ges i chwalfa feddyliol oherwydd dy cam-drin yr oeddwn i a fy mhedwar

Helen’s story Helen, had to move to live in another part of Wales to escape domestic abuse. Now, thanks to the Moving On project, she completed 8 Open College Network qualifications and moved on to more formal education. She completed a course on mentoring young offenders and is now a volunteer with a drug and alcohol counselling agency.


Hafan Cymru a chi

Vital youth project leads the way

With your support, Hafan Cymru intends to continue this inspirational work and hopes to publish a collection of poetry – to help raise money and show how words can make a world of difference.

plentyn yn ei ddioddef,” meddai’r fenyw 39 oed. “Gyda help Hafan Cymru ac asiantaethau eraill, dw i wedi codi fy hun ar fy nhraed eto ac r’yn ni’n edrych ymlaen at ddechrau o’r newydd.” Gyda’ch cefnogaeth chi, mae Hafan Cymru’n bwriadu parhau i ysbrydoli gyda gwaith o’r fath ac r’yn ni’n gobeithio cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth – i godi arian a dangos sut y gall geiriau wneud byd o wahaniaeth.

Working with young people to dispel myths and help face the issues. One of Hafan Cymru’s flagship projects was nominated for two prestigious awards for its work in making young people aware of how they can guard against domestic abuse. The pioneering Spectrum Project received this recognition for High Sheriff Awards in both Gwynedd and Clwyd. Through most of Wales, Hafan Cymru is working in secondary schools, colleges and with youth organisations to make young people between 11 and 18 years old aware of domestic abuse – its causes, its effects and ways to stop it. The project is part funded by the Welsh Government but more financial support is needed urgently to carry out this vital work. So far, Spectrum has reached about 90,000 young people and about 8,500 adults.

Stori Helen Roedd Helen, wedi gorfod symud i fyw i ran arall o Gymru er mwyn dianc rhag cam-drin domestig. Yn awr, diolch i’r prosiect Symud Ymlaen, mae wedi gorffen 8 o gymwysterau Rhwydwaith y Coleg Agored ac wedi symud i addysg mwy ffurfiol. Cwblhaodd gwrs ar fentora troseddwyr ifanc ac mae bellach yn gwirfoddoli gydag asiantaeth gynghori ym maes cyffuriau ac alcohol. For more information on the project call: Am fwy o wybodaeth am y prosiect ffoniwch:

01267 225555

Prosiect ieuenctid yn arwain y ffordd Gweithio gyda phobl ifanc i chwalu’r chwedlau a’u helpu i wynebu’r cwestiynau mawr. Mae un o brif brosiectau Hafan Cymru wedi cael dwy wobr bwysig am ei waith yn codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o sut y gallan nhw warchod rhag cam-drin domestig. Llwyddodd y prosiect arloesol, Sbectrwm, i dderbyn cydnabyddiaeth yng Ngwobrau’r Uchel Siryf yng Ngwynedd a Chlwyd. Yn y rhan fwyaf o Gymru, mae Hafan Cymru’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, colegau a gyda mudiadau ieuenctid i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed o gam-drin domestig – yr achos, yr effaith a ffyrdd o’i rwystro. Mae’r prosiect yn cael arian gan Lywodraeth Cymru ond mae angen rhagor o gefnogaeth ar frys i wneud y gwaith allweddol yma. Ers y dechrau, mae Sbectrwm wedi cyrraedd tua 90,000 o bobl ifanc a thua 8,500 o oedolion.

The facts

Y ffeithiau

Surveys have shown the size of the problem

Mae arolygon yn dangos maint y broblem

64% of Welsh students know of a female student

n

n

41% know of a female student forced to have sex (NUS Wales and Amnesty International).

n

75% of teenage girls and 50% of teenage boys have experienced violence in a relationship.

n

n

who has suffered violence.

n

64% o fyfyrwyr Cymru’n gwybod am fyfyrwraig sydd wedi dioddef trais. 41% yn gwybod am fyfyrwraig sydd wedi’i gorfodi i gael rhyw. (UCMC ac Amnest Rhyngwladol). 75% o ferched a 50% o fechgyn yn eu harddegau wedi cael profiad o drais mewn perthynas.

Helpu Helen – i ennill hyder a gwaith Sut y mae Hafan Cymru’n cefnogi menywod i hyfforddiant, swyddi a gael hyder. Ar draws Cymru, mae yna fenywod yn dechrau ar waith gwirfoddol neu swyddi a fyddai’n methu â chredu hynny ychydig fisoedd yn ôl. Mae eraill yn dilyn cyrsiau addysg llawn amser neu ran amser a rhai hyd yn oed yn mentora a chwnsela, gan helpu pobl sydd â’r un problemau ag oedd ganddyn nhw. Dyma’r merched sy’n cael help gan brosiect Symud Ymlaen Hafan Cymru – mae pob math o stori lwyddiant ar gael yn dangos sut y mae menywod a fu’n dioddef o gam-drin domestig wedi cael cefnogaeth i adeiladu bywydau newydd iddyn nhw’u hunain a’u teuluoedd. Yn 2010, llwyddodd y prosiect i helpu 100 o ferched agored i niwed ar draws Cymru

i symud ymlaen. Ond mae Hafan Cymru’n gobeithio gwneud mwy fyth. “Yn y pen draw, fe hoffen ni allu cynnig y gwasanaeth hwn i bawb o’n defnyddwyr gwasanaethau, achos mae cael swydd yn allweddol wrth helpu pobl i gael annibyniaeth yn y tymor hir,” meddai Jayne Regan, Swyddog Prosiect Symud Ymlaen. Mae’r rhaglen yn cynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth – o sgiliau sylfaenol i ddatblygiad personol, o sicrhau profiad gwaith neu leoliadau gwirfoddol i gael cefnogaeth i symud i fyd addysg a hyfforddiant neu gael a chadw swyddi. Mae gan Hafan dîm o Cydlynwyr Cyswllt Cyflogaeth yn cynnig pecyn cyflawn o gefnogaeth sy’n gallu cael ei deilwrio i gwrdd ag anghenion yr unigolyn. Gall asiantaethau gwirfoddol, cyrff cyhoeddus a chwmnïau preifat i gyd helpu hefyd, trwy gynnig lleoliadau a swyddi i bobl fel Helen sy’n awyddus i gael gwaith.


Hafan Cymru and you

Your chance to Eich cyfle i godi raise funds arian These are some of the major fund-raising opportunities in the second half of 2011: August 19 – 70s & 80s Live Band perform at the Ridgeway pub, Newport. September 11 – 5k Fun Run, North Wales September 25 – Swansea Bay10k October 16 – Cardiff Half Marathon November 25 – White Ribbon Day – regional activity

Find out how to join

Dyma rai o’r prif ddigwyddiadau codi arian yn ystod ail hanner 2011: Awst 19 – Bandiau Byw o’r 70au a’r 80au’n perfformio yn nhafarn y Ridgeway, Casnewydd Medi 11 – Ras Hwyl 5k yng Ngogledd Cymru Medi 25 – 10k Bae Abertawe Hydref 16 – Hanner Marathon Caerdydd Tachwedd 25 – Diwrnod y Rhuban Gwyn – gweithgareddau rhanbarthol

Sut allwch chi ymuno marketing@hafancymru.co.uk www.hafancymru.co.uk

01267 225555

How to shop and feel good about it

Sut i siopa – a theimlo’n dda

There is a very easy way to give money to Hafan Cymru, without it costing you a penny. Through the on-line service Easyfundraising, you can donate money every time you shop on-line with a wide range of websites and brands. All you need to do is register and nominate Hafan Cymru as your charity, then use the Easyfundraising links to go to your favourite shopping sites.

Mae yna ffordd hawdd i roi arian i Hafan Cymru, heb iddo gostio dimai i chi. Trwy wasanaeth ar-lein Easyfundraising gallwch roi arian bob tro y byddwch yn siopa gyda dewis mawr o wefannau a brandiau. Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw enwebu Hafan Cymru’n elusen i chi, ac yna defnyddio dolenni Easyfundraising i fynd i’ch hoff safleoedd siopa.

Every time you buy on-line in this way, a donation of up to 15% will be made to Hafan Cymru. And it costs you nothing extra! You get the goods, Hafan Cymru gets an important donation.

To find out more, go to www.easyfundraising.org.uk

Bob tro y byddwch yn prynu ar-lein trwy’r dull hwnnw, bydd cyfraniad o hyd at 15% yn cael ei wneud i hafan Cymru. A fydd hynny’n costio dim rhagor i chi. Rydych chi’n cael y nwyddau, a Hafan Cymru’n cael cyfraniad pwysig. I ddysgu mwy, ewch i www.easyfundraising.org.uk

Atal Camdriniaeth l Hybu Annibyniaeth Preventing Abuse l Promoting Independence www.hafancymru.co.uk

( 01267 225555

Cylchlythyr Hafan Cymru Newsletter  

Cylchlythyr Hafan Cymru Newsletter Atal Camdriniaeth l Hybu Annibyniaeth Preventing Abuse l Promoting Independence