Page 1

thuyÕt minh tÝnh n¨ng kü thuËt tæng ®µi PANASONIC kx-tDa 200 ®Æc ®iÓm cña tæng ®µi Panasonic KX-TDA200 1. Tæng qu¸t vÒ tæng ®µi KX-TDA200 - C¸c chøc n¨ng lËp tr×nh: PANASONIC hiÓu b¹n nh chÝnh b¹n hiÓu nhu cÇu cña b¹n. B¹n sö dông tæng ®µi nhng chÝnh x¸c h¬n c¶ lµ b¹n sö dông mét thiÕt bÞ viÔn th«ng phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh cña b¹n, liªn kÕt kh¶ n¨ng, tiÒm n¨ng cña b¹n víi thÕ giíi bªn ngoµi còng nh b¹n cã thÓ kiÓm so¸t chi phÝ liªn l¹c cña b¹n, tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh...TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã: khai th¸c hiÖu qu¶, kinh doanh hiÖu qu¶. PANASONIC KX-TDA200 hoµn toµn ®¸p øng b¹n: phÇn mÒm linh ho¹t, giao diÖn hoµn h¶o. + B¹n muèn lËp tr×nh ®æ chu«ng cho m¸y lÔ t©n theo chÕ ®é ngµy ®ªm: PANASONIC KX-TDA200 hoµn toµn ®¸p øng. Hay b¹n muèn duy tr× mét ®êng d©y nãng (hot line) cho trëng phã bé phËn...KX-TDA200 s½n sµng tho¶ m·n. + B¹n muèn duy tr× mét h×nh ¶nh vÒ c«ng ty b¹n, b¹n kh«ng muèn nhì mét cuéc gäi nµo. PANASONIC KX-TDA200 gióp b¹n t¹o dùng vµ duy tr× h×nh ¶nh ®Ñp vÒ c«ng ty b¹n. “ C«ng ty A xin kÝnh chµo quý kh¸ch! Xin vui lßng bÊm sè m¸y lÎ cÇn gÆp, phßng Kinh Doanh vui lßng Ên sè 102, Phßng Hµnh chÝnh vui lßng Ên sè 103. §Ó ®îc trî gióp vui lßng nhÊn sè 0 “. Chøc n¨ng DISA cña PANASONIC KX-TDA200 cho phÐp b¹n thùc hiÖn ®iÒu ®ã mét c¸ch dÔ dµng vµ rÊt thuËn tiÖn. + C«ng ty b¹n muèn kiÓm so¸t chi phÝ còng nh néi dung giao dÞch, PANASONIC KX-TDA200 cung cÊp cho b¹n c«ng cô ®Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã thuËn tiÖn nhÊt. Ngêi qu¶n lý cã thÓ lËp tr×nh ng¨n c¶n c¸c cuéc gäi ®êng dµi, kÕt nèi m¸y in vµ chØ ®Þnh lÖnh in: ngµy giê cuéc gäi, sè thuª bao gäi, sè bÞ gäi, thêi gian cuéc gäi.... §Æc biÖt h¬n, PANASONIC KX-TDA200 cßn cung cÊp cho b¹n chøc n¨ng kho¸ riªng cho mçi thuª bao lÎ trong hÖ thèng, mçi nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm kho¸ vµ më m¸y víi password riªng. PANASONIC KX-TDA200 cung cÊp ph¬ng tiÖn cho phÐp c«ng ty qu¶n lý chi phÝ liªn l¹c cho tõng nh©n viªn.

17


+ PANASONIC KX-TDA200 cßn cung cÊp lap dat tong dai dien thoai cho b¹n mét c«ng cô ®Æc biÖt tiÖn Ých kh¸c. C«ng ty b¹n cã nhiÒu phßng ban. PhÇn mÒm cña PANASONIC KX-TDA200 cho phÐp b¹n chia nhãm thuª bao theo phßng ban, ®¬n gi¶n h¬n lµ theo thø tù lµ c¸c tÇng...Trong mçi nhãm thuª bao th× phÇn mÒm PANASONIC KXTDA200 cßn cho phÐp b¹n lËp tr×nh ®æ chu«ng nhãm th¼ng hay ®æ chu«ng xoay vßng. §iÖn tho¹i bªn ngoµi gäi vµo phßng b¹n, m¸y cña b¹n ®ang bËn vµ PANASONIC KX-TDA200 sÏ kh«ng bao giê ®Ó cho b¹n mÊt cuéc gäi. Sau 02, 03 håi chu«ng (tuú b¹n lËp tr×nh) cuéc gäi sÏ ®îc chuyÓn sang thuª bao tiÕp theo. - Chøc n¨ng lËp tr×nh n©ng cao dµnh cho qu¶n lý: PANASONIC KX-TDA200 ®îc thiÕt kÕ kh«ng nh÷ng ®¸p øng tèt nhÊt cho nhu cÇu liªn l¹c mµ nã lµ mét c«ng cô m¹nh dµnh cho c¸c nhµ qu¶n lý. LËp tr×nh viªn cã thÓ dµnh riªng Password cho nhµ qu¶n lý ®Ó nhµ qu¶n lý cã thÓ truy cËp vµ thay ®æi c¸c chøc n¨ng n©ng cao cña tæng ®µi nh nhµ qu¶n lý cã thÓ ng¨n c¶n kho¸ t¹m thêi c¸c thuª bao, thay ®æi ngµy giê hÖ thèng, cµi ®Æt chÕ ®é b¸o thøc (Wake-up setting).... - TÝnh n¨ng sö dông : Vµ m¹nh mÏ h¬n víi PANASONIC KXTDA200, mäi ngêi trong v¨n phßng cña b¹n hoµn toµn cã thÓ duy tr× vµ liªn l¹c víi tÊt c¶ kh¸ch hµng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt còng nh ®iÒu hµnh c«ng viÖc néi bé c«ng ty mét c¸ch nhanh chãng vµ tiÕt kiÖm vÒ mÆt chi phÝ. B¹n chØ cÇn nhÊc tæ hîp vµ nhÊn sè c¸c thuª bao lÎ trong néi bé c«ng ty vµ c«ng viÖc sÏ ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh chãng nhÊt, dÜ nhiªn cuéc gäi néi bé ®ã b¹n hoµn toµn miÔn phÝ. Nhng PANASONIC KX-TDA200 biÕt r»ng kh«ng chØ b¹n chØ lµm viÖc t¹i v¨n phßng mµ cã lóc b¹n cã thÓ ph¶i ®i ra ngoµi ®Ó tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, hoÆc ®¬n gi¶n h¬n b¹n ph¶i häp phßng ban. PANASONIC KX-TDA200 sÏ kh«ng ®Ó cho b¹n mÊt liªn l¹c, b¹n cã thÓ lËp tr×nh chuyÓn híng tÊt c¶ c¸c cuéc gäi vµo m¸y ®iÖn tho¹i gÇn b¹n nhÊt b¹n trong phßng. HiÖn ®¹i, linh ho¹t nhng l¹i rÊt thiÕt thùc ®i s¸t víi nhu cÇu cña b¹n. §¬n gi¶n nhÊt nh tæng ®µi cña b¹n n»m trong khu vùc tæng ®µi ®Þa ph¬ng cã tÝn hiÖu Tone/pulse kh¸c nhau song b¹n vµ c«ng ty b¹n kh«ng cÇn bËn t©m vÒ ®iÒu ®ã bëi phÇn mÒm cña PANASONIC cho b¹n dÔ dµng ®iÒu chØnh Tone/Pulse cho phï hîp víi m¹ng ®iÖn tho¹i mµ b¹n ®ang sö dông. Tone hay Pulse! Víi KX-TDA200 ngêi tiªu dïng 18


hoµn toµn cã quyÒn tù lùa chän trªn c¬ së phÇn mÒm rÊt gÇn gòi víi ngêi sö dông. Giao diÖn cho phÐp g¾n m¸y ghi ©m (cæng kÕt nèi ghi ©m). V¨n phßng b¹n, c«ng ty cña b¹n sÏ cã ngµy nghØ, ngµy lÔ vµ b¹n kh«ng muèn mÊt ®i nh÷ng b¶n fax còng nh c¸c th«ng tin quan träng. KXTDA200 sÏ thiÕt lËp cho b¹n mét ngêi th ký hoµn h¶o. KX-TDA200 thiÕt kÕ cho phÐp b¹n g¾n thiÕt bÞ ghi ©m trong c¸c trêng hîp nh thÕ. “Xin chµo ! C«ng ty chóng t«i rÊt h©n h¹nh ®îc phôc vô nhu cÇu cña quý kh¸ch. HiÖn nay chóng t«i kh«ng cã mÆt t¹i v¨n phßng. §Ó göi fax vui lßng Ên phÝm 105, quý kh¸ch muèn ®Ó l¹i lêi nh¾n h·y nãi sau khi cã tiÕng bÝp dµi, xin c¶m ¬n” B¹n cã thÓ kÕt nèi thiÕt bÞ modem, m¸y fax, ... c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµo trong tæng ®µi . B¹n ®ang rÊt bËn vµ b¹n kh«ng muèn m×nh bÞ l·ng quªn mét bÊt k× c«ng viÖc nµo. B¹n cã thÓ tù ®Æt chu«ng b¸o nh¾c c«ng viÖc mµ b¹n ph¶i lµm vµ h¬n thÕ n÷a 3.00 giê b¹n ph¶i lµm viÖc th× PANASONIC KX-TDA200 sÏ rÊt chÝnh x¸c nh¾c b¹n vµo ®óng 3 giê kÐm 15 phót. Vµ trªn tÊt c¶, b¹n kh«ng bao giê muèn nhÊc m¸y lªn ®Ó gäi ra ngoµi cho ®èi t¸c cña b¹n mµ ®êng trung kÕ l¹i bËn. B¹n h·y thëng thøc c«ng nghÖ cña PANASONIC víi KX-TDA200: chØ mét ®Õn ba thao t¸c cµi ®Æt, PANASONIC KX-TDA200 sÏ th«ng b¸o cho b¹n biÕt lóc nµo ®êng trung kÕ sÏ rçi vµ mêi b¹n thùc hiÖn cuéc gäi ra ngoµi b»ng håi chu«ng th«ng b¸o. Trªn tÊt c¶, KX-TDA200 ®îc s¶n xuÊt trªn nÒn t¶ng C«ng nghÖ mÒm: héi tô tÊt c¶ c¸c thµnh tùu cña khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i song còng b¶o ®¶m ®îc tÝnh thÝch nghi cao: t¬ng thÝch vµ khai th¸c hÕt c¸c tÝnh n¨ng m¸y trªn tÊt c¶ c¸c c¬ së h¹ tÇng th«ng tin truyÒn th«ng liªn l¹c. 2. Giíi thiÖu c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n - HÖ thèng điện thoại tổng hçn hîp: Tæng ®µi PANASONIC thÕ hÖ míi giíi thiÖu cho b¹n tÊt c¶ thÕ giíi viÔn th«ng víi kh¶ n¨ng kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®a d¹ng: m¸y kÐo dµi, ®iÖn tho¹i kÜ thuËt sè còng nh c¸c lo¹i ®iÖn tho¹i thêng, hÖ thèng ghi ©m tr¶ lêi tù ®éng, m¸y fax vµ nhiÒu h¬n n÷a... - Kh¶ n¨ng kÕt nèi linh ho¹t: Trªn tiªu chÝ ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn toµn thÕ giíi víi giao diÖn dÔ sö dông, dÔ cµi 19


®Æt. PANASONIC thiÕt kÕ c¸c phÇn mÒm cµi ®Æt cho viÖc khai th¸c tÝnh n¨ng KX-TDA200 mét c¸c tiÖn dông vµ linh ho¹t. C«ng ty b¹n më réng ho¹t ®éng kinh doanh? PANASONIC cung cÊp gi¶i ph¸p toµn diÖn cho b¹n, cã thÓ më réng tíi 256 thuª bao (kÓ c¶ m¸y kü thuËt sè). - HÖ thèng qu¶n lý chÝ phÝ bªn trong tæng ®µi: Chøc n¨ng ng¨n c¶n cuéc gäi: Chøc n¨ng nµy cho phÐp b¹n, c«ng ty b¹n kiÓm so¸t vµ ng¨n c¶n c¸c cuéc gäi ®êng dµi, quèc tÕ kh«ng ®îc phÐp. HoÆc cho phÐp thuª bao nµo ®îc gäi ra ngoµi, thuª bao nµy kh«ng ®îc gäi ra. Hoµn h¶o h¬n n÷a PANASONIC KX-TDA200 cung cÊp cho b¹n hÖ thèng qu¶n lý chi phÝ cho tõng nh©n viªn víi m· truy cËp riªng biÖt cho tõng nh©n viªn khi thùc hiÖn cuéc gäi quèc tÕ, ngo¹i tØnh. Tæng ®µi PANASONIC KX-TDA200 cho phÐp ngêi sö dông ®¹t ®Õn mét sù tiÖn dông tèi ®a. KX-TDA200 ®îc thiÕt kÕ gän nhá so víi bÊt k× mét lo¹i s¶n phÈm cã chøc n¨ng t¬ng ®¬ng kh¸c. Tæng ®µi KXTDA200 ®îc thiÕt kÕ víi giao diÖn cho phÐp ngêi sö dông dÔ dµng truy cËp c¸c chøc n¨ng tiÖn dông nhÊt cña tæng ®µi víi sù truy cËp tõ c¸c thuª bao lÎ. 3 - TÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng t¬ng thÝch víi thÞ trêng ViÖt nam TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña PANASONIC nãi chung vµ s¶n phÈm KX-TDA200 nãi riªng tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho ®Õn qu¸ tr×nh marketing, tiªu thô ®Òu tu©n theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng quèc tÕ. PANASONIC lµ mét th¬ng hiÖu næi tiÕng ®i s©u vµo tiÒm thøc cña ngêi tiªu dïng trªn toµn thÕ giíi bëi chÊt lîng s¶n phÈm, uy tÝn trong b¶o hµnh. Ngoµi ra, víi s¶n phÈm viÔn th«ng, PANASONIC híng tíi tèi ®a ho¸ lîi Ých, sù tiÖn Ých cña ngêi sö dông còng nh sù an toµn cña ngêi sö dông. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong viÖc c¸c s¶n phÈm viÔn th«ng cña PANASONIC ®Òu tu©n theo c¸c quy ®Þnh tiªu chuÈn vÒ kÜ thuËt, sö dông cña tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ (International Communication Union). Lµ thµnh viªn cña tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ, ViÖt Nam tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chung cña tæ chøc viÔn th«ng quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, KX-TDA200 hoµn toµn ®¸p øng ®îc c¸c chØ tiªu th«ng sè kÜ thuËt t¬ng thÝch víi m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng cña ViÖt Nam. Cuèi cïng, KX-TDA200 ®îc chÕ t¹o s¶n xuÊt trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ mÒm, do ®ã mang tÝnh thÝch nghi cao. KX-TDA200 hoµn toµn cã thÓ khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt trªn c¬ së h¹ tÇng th«ng tin liªn l¹c cña 20


ViÖt Nam. §ång thêi víi nhãm t¬ng thÝch G-3, KX-TDA200 hoµn toµn n»m trong kh¶ n¨ng cña c«ng nghÖ hiÖn t¹i cña ViÖt Nam vÒ c¸c vÊn ®Ò b¶o hµnh, söa ch÷a, vËt t, thiÕt bÞ thay thÕ.

21


. Mét sè tÝnh n¨ng c¬ b¶n • sö dông m· gäi ra • tù ®éng xãa c¸c cuéc gäi ra theo yªu cÇu • hÖ thèng tù thiÕt lËp nhËn cÊu h×nh • §Æt nh¹c nÒn • KÕt nèi víi thiÕt bÞ ngo¹i vi • Qu¶n lý tµi nguyªn hÖ thèng • X¸c ®Þnh tÝn hiÖu CPC • Ph©n líp dÞch vô (COS) • Lùa chän c¸ch quay sè • LËp nhãm quay sè trùc tiÕp (DIL 1:N) • LËp nhãm c¸c m¸y lÎ • §iÒu khiÓn MODEM • §¸nh sè cho c¸c m¸y lÎ • ThiÕt lËp tÝnh n¨ng linh ho¹t cho tr¹m • Truy nhËp PBX chñ • DÞch vô kh¸ch s¹n • DÞch vô tÝch hîp, tù ®éng dµnh riªng • TÝch hîp dÞch vôGiíi h¹n thêi gian cuéc gäi • Khãa • Qu¶n lý m¸y lÎ • §Æt nh¹c chê • DÞch vô ban ®ªm • LËp nhãm bµn ®iÖn tho¹i viªn • Ph¸t c¸c b¶n tin • LËp nhãm c¸c b¶n tin ®a ra • §Êu song song nhiÒu m¸y ®iÖn tho¹i • LËp sè ¶o cho c¸c m¸y lÎ • Gi¶i phãng kÕt nèi víi bµn ®iÖn tho¹i viªn • §iÒu khiÓn tÝnh n¨ng cña tr¹m tõ xa • §iÒu khiÓn khãa tr¹m tõ xa 22


• Quay sè bÝ mËt • Ghi sè liÖu cíc cña cuéc gäi • thiÕt lËp hÖ thèng ë chÕ ®é mÆc ®Þnh • KÕt nèi víi luång E1 (Pcm) • Nhãm c¸c ®êng trung kÕ • §iÒu khiÓn híng c¸c ®êng trung kÓ • X¸c ®Þnh c¸c c¶nh b¸o • Kh«i phôc l¹i hÖ thèng khi x¶y ra lçi • DÞch vô x¸c ®Þnh thuª bao chñ gäi • Truy nhËp ®êng d©y trùc tiÕp • Quay sè trùc tiÕp • Truy nhËp m¸y lÎ trùc tiÕp • LËp nhãm chu«ng • Tr¶ lêi c¸c cuéc gäi vµo tõ bÊt kú mét tr¹m • Ph©n ph¸t cuéc gäi • Tù ®éng gäi l¹i • Tù ®éng lùa chän híng • TÝn hiÖu b¸o bËn • DÞch vô kh«ng quÊy rÇy • ThiÕt lËp sè ®iÖn tho¹i khÈn • NhËn ©m b¸o bËn • Giíi h¹n c¸c cuéc gäi ®êng dµi • Giíi h¹n c¸c cuéc gäi ®êng dµi b»ng m· truy nhËp • KiÓm tra sù giíi h¹n ®êng dµi cho hÖ thèng quay sè nhanh • Truy nhËp ®êng d©y trung kÓ trùc tiÕp • Truy nhËp ®êng d©y trung kÕ rçi • Truy nhËp c¸c ®êng trung kÕ dµnh riªng • Truy nhËp nhãm trung kÕ • KÕt nèi c¸c ®êng trung kÕ, chØ thÞ trung kÕ cã thÓ gäi ra. • Tù ®éng gi¶i phãng tr¹m • Quay sè t¾t 23


• DÞch vô ®êng d©y nãng • Tù ®éng gäi l¹i • Gäi l¹i sè bÞ gäi cuèi cïng • thiÕt lËp hÖ thèng quay sè nhanh • Log-in/Log-out • DÞch vô b¸o thøc • Gi÷ cuéc gäi • Chê cuéc gäi • Tho¹i héi nghÞ • TruyÒn cuéic gäi • ChuyÓn cuéc gäi • KÕt nèi c¸c tuyÕn • B¶o mËt d÷ liÖu • B¸o hiÖu DTMF • truy nhËp tÝnh n¨ng thiÕt bÞ ngo¹i vi • ChuyÓn ®æi Pulse thµnh Tone • TrÔ chu«ng • Nh¾n tin • Nh¹c nÒn • KÕt nèi bµn kiÓm so¸t • Lùa chän Handset/Headset • §iÒu khiÓn ©m lîng • ChØ thÞ ®Ìn Led • §iÒu chØnh ®é t¬ng ph¶n cña mµn hiÓn thÞ • C¸c b¶n tin ®îi • KÕt nèi víi m¹ng sè ®a dÞch vô tÝch hîp (ISDN) • ThiÕt lËp c¸c m¸y lÎ sö dông dÞch vô ISDN • Giíi h¹n c¸c m¸y lÎ sö dông dÞch vô ISDN • ChuyÓn cuéc gäi ®Õn ®êng d©y kÕt nèi víi dÞch vô ISDN • DÞch vô ®êng d©y E&M (TIE) • KÕt nèi TIE víi TIE 24


diÔn gi¶i mét sè tÝnh n¨ng chÝnh cña tæng ®µi KX-TDA200 • DÞch vô sö dông m· (Account code entry) DÞch vô nµy sö dông nh»m môc ®Ých giíi h¹n cuéc gäi. Khi ngêi sö dông muèn thiÕt lËp cuéc gäi th× ph¶i vµo m· cÊm ®· ®Þnh s¨n. • H¹n chÕ ph¹m vi cuéc gäi (Class of service (COS) COS sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tÝnh n¨ng cho c¸c m¸y lÎ. VÝ dô cÊm gäi quèc tÕ, cÊm gäi ®êng dµi, di ®éng.... • DÞch vô ngµy ®ªm (Day/Night service) HÖ thèng cã thÓ ho¹t ®éng ë chÕ ®é ngµy ®ªm. C¸c m¸y lÎ cã thÓ ®îc thiÕt lËp c¸c tÝnh n¨ng ë chÕ ®é ngµy ®ªm lµ kh¸c nhau. • DÞch vô chuyÓn cuéc gäi (forwarding) Cho phÐp tÊt c¶ c¸c m¸y lÎ trong hÖ thèng dÔ dµng chuyÓn cuéc gäi tíi c¸c m¸y kh¸c khi ®i v¾ng, hoÆc bËn, kh«ng tr¶ lêi. • DÞch vô b¸o thøc TÊt c¶ c¸c m¸y lÎ ®îc phÐp sö dông dÞch vô nµy • LËp nhãm c¸c m¸y lÎ (extension group) HÖ thèng cã thÓ thiÕt lËp c¸c m¸y lÎ vµo mét nhãm. Trong nhãm ®ã c¸c m¸y lÎ cã ®Æc tÝnh, tÝnh n¨ng gièng nhau. • §¸nh sè cho c¸c m¸y lÎ C¸c m¸y lÎ ®îc ®¸nh sè t¬ng øng víi sè Jack. Mçi mét sè cho c¸c m¸y lÎ gåm 4 digit • Truy nhËp Host PBX (Host PBX Access) Tæng ®µi KX-TDA200 cho phÐp nhiÒu tæng ®µi kÕt nèi ®îc víi nhau. Nã cã thÓ ®îc l¾p ®Æt díi mét tæng ®µi PBX kh¸c. • TruyÒn b¶n tin ra ngoµi (outgoing mesage)

25


Cho phÐp ghi c¸c b¶n tin theo yªu cÇu. Cã ba lo¹i b¶n tin cã thÓ ®îc ghi. Sau khi ghi xong b¶n tin nã sÏ ®îc truyÒn ra ngoµi theo c¸c lo¹i b¶n tin. • In c¸c th«ng tin vÒ c¸c cuéc gäi ®· ®îc thùc hiÖ qua tæng ®µi (SMDR) Khi tæng ®µi ®îc kÕt nèi víi m¸y in, c¸c th«ng tin vÒ c¸c cuéc gäi ®îc thùc hiÖnqua tæng ®µi sÏ ®îc tù ®éng in ra. Tæng ®µi còng cã thÓ in ra c¸c sè liÖu vÒ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng • Bµn ®iÖn tho¹i viªn HÖ thèng cho phÐp sö dông tíi 16 bµn ®iÖn tho¹i viªn, c¸c bµn ®iÖn tho¹i viªn cã thÓ ®îc t¹o thµnh tõng nhãm trong hÖ thèng • C¸c nhãm trung kÕ gäi ra C¸c ®êng trung kÕ ®Êu nèi víi tæng ®µi cã thÓ ®îc chia thµnh nhiÒu nhãm cho c¸c phßng ban riªng biÖt trong c¬ quan hoÆc ®Êu nèi víi nhiÒu híng trung kÕ kh¸c nhau • B¸o c¸o HÖ thèng cho phÐp ngêi qu¶n lý in c¸c b¸o c¸o vÒ lçi cña hÖ thèng ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. • Tù ®éng chuyÓn c¸c ®êng trung kÕ tíi c¸c m¸y lÎ khi hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng • TÝnh n¨ng DID Cho phÐp c¸c cuéc gäi tõ bªn ngoµi quay sè trùc tiÕp ®Õn tõng m¸y lÎ • TÝnh n¨ng DISA Cho phÐp c¸c cuéc gäi tõ bªn ngoµi quay sè trùc tiÕp ®Õn tõng m¸y lÎ sau khi nghe b¶n tin ®· ®îc ghi s½n do ngêi sö dông. • Giao tiÕp trung kÕ E&M Cho phÐp liªn kÕt c¸c tæng ®µi. Giao tiÕp nµy cho phÐp c¸c m¸y lÎ gi÷a c¸c tæng ®µi liªn hÖ trùc tiÕp víi nhau.

26


• TÝnh n¨ng UCD Cho phÐp nhËn cuéc gäi tõ bªn ngoµi ®Õn mét nhãm thuª bao ®îc ®Þnh tuyÕn ®Õn mét thuª bao rçi cña nhãm. • Chøc n¨ng tù ®éng gäi l¹i ( Camp-on) Khi ®êng d©y thuª bao bËn mµ cã cuéc gäi tíi th× khi ®êng d©y rçi th× hÖ th«ng sÏ tù ®éng ®æ chu«ng l¹i. • Chøc n¨ng khãa m¸y lÎ Chñ m¸y cã thÓ sö dông m· ®Ó khãa thuª bao cña m×nh kh«ng cho bÊt kú ai sö dông khi kh«ng biÕt m·. • Chøc n¨ng ®Æt c¸c sè ®iÖn tho¹i khÈn Chøc n¨ng nµy cho phÐp ghi l¹i mét sè sè m¸y ®iÖn tho¹i khÈn cÊp nh c«ng an, cøu háa...mµ kh«ng chÞu bÊt kú mét sù giíi h¹n nµo. • TÝnh n¨ng giíi h¹n cuéc gäi ®êng dµi (Toll Restriction) TÝnh n¨ng nµy cã thÓ ®îc lËp tr×nh ®Ó ng¨n c¶n ngêi sö dông thùc hiÖn c¸c cuéc gäi tr¸i phÐp. • Chøc n¨ng tù ®éng gi¶i phãng cuéc gäi (Automatic Stasion Release) Sau khi nhÊc m¸y nguêi sö dông vÉn kh«ng quay sè sau mét kho¶ng thêi gian ®· ®îc lËp tr×nh tríc th× cuéc gäi se bÞ hñy. • DÞch vô ®êng d©y nãng (Hot line) DÞch vô nµy cho phÐp ngêi sö dông thiÕt lËp cuéc gäi chØ cÇn nhÊc tæ hîp. Sè m¸y bÞ gäi sÏ ®îc chØ ®Þnh tríc. • DÞch vô chèng quÊy rÇy (Do Not Disturb) Cho phÐp c¸c m¸y lÎ tõ chèi c¸c cuéc gäi tíi • DÞch vô chuyÓn cuéc gäi (Call Forwarding) Cho phÐp chuyÓn c¸c cuéc gäi ®Õn mét thuª bao ®Ých ®· ®îc chØ ®Þnh. Ta cã thÓ lùa chän viÖc chuyÓn c¸c cuéc gäi ®Õn theo nhiÒu chÕ ®é kh¸c nhau nh chuyÓn tÊt c¸c cuéc gäi ®Õn mét thuª bao ®Ých, chuyÓn c¸c cuéc gäi bËn ®Õn mét thuª bao ®Ých.... 27


• DÞch vô tryÒn cuéc gäi (Call Transfer) Cho phÐp thuª bao bÞ gäi chuyÓn cuéc gäi ®Õn mét thuª bao kh¸c. • Tho¹i héi nghÞ Cã thÓ tho¹i héi nghÞ víi sè lîng tíi 5 bªn (bao gåm c¶ thuª bao bªn ngoµi) • TÝnh n¨ng b¶o mËt th«ng tin Cho phÐp gi÷ cuéc gäi ®Ó ®µm tho¹i víi thuª bao kh¸c mµ thuª bao bÞ gi÷ kh«ng tham gia ®µm tho¹i ®îc • Nh¾n tin (Paging) Thuª bao cã thÓ cïng mét lóc thùc hiÖn nh¾n tin tíi nhiÒu ngêi. • Nh¹c nÒn (Background Music) C¸c thuª bao cã thÓ nghe nh¹c nÒn tõ hÖ thèng. • Lùa chän tæ hîp/tai nghe (Handset/Headset Selection) HÖ thèng hç trî ®iÖn tho¹i viªn hoÆc m¸y lÎ cã thÓ sö dông tæ hîp hoÆc hÖ thèng Microphone. • X¸c ®Þnh th«ng tin thuª bao chñ gäi (Caller ID) HiÓn thÞ th«ng tin vÒ thuª bao chñ gäi nh: tªn, sè ®iÖn tho¹i.... • TÝnh n¨ng ISDN Tæng ®µi KX-TDA200 cã thÓ kÕt nèi víi m¹ng ISDN vµ cung cÊp c¸c dÞch vô ISDN cho c¸c m¸y lÎ. §©y lµ tÝnh n¨ng ®Æc biÖt cña KX-TDA200. • Chøc n¨ng giao tiÕp víi luång E1 Tæng ®µi KX-TDA200 cã thÓ giao tiÕp víi luång sè E1. Luång E1 lµ luång ph©n cÊp sè. Luång E1 bao gåm 30 kªnh tho¹i, ®îc ®iÒu chÕ xung m·. • TÝch hîp VoIP (cÇn c¹c n©ng cÊp)

28


Gäi ®iÖn tho¹i qua giao thøc Internet. TÝnh n¨ng nµy gióp b¹n gäi ®iÖn tho¹i víi cíc phÝ rÎ nhÊt. máy chống trộm

Địa chỉ liên hệ: Công ty CP kỹ thuật số Sài Gòn - Saigon Digital Hà Nội: Số 96/156 - Tam trinh - Q.Hoàng Mai - Hà Nội TP.HCM: 135/12A - Hòa Hưng Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh Ðiện thoại: 04-3636-9436 04-3636-9438 Fax: (04) 36 36 94 38

29

Thuyet minh dien thoai tong KT TDA200  

Thuyet minh dien thoai tong KT TDA200

Thuyet minh dien thoai tong KT TDA200  

Thuyet minh dien thoai tong KT TDA200