Page 1

escaping centre (st端rzender Stein) (2012) Nicholas Martin


2

abbreviations: n.v.

non vibrato

vib.

con vibrato

s.t.

sul tasto

s.p.

sul ponticello

m.s.t.

molto sul tasto

m.s.p.

molto sul ponticello

m.fl.

molto flautato

Duration: c. 7 mintues This is a transposed score


3

I x = 72

punta d'arco s.p. m.fl.

#œ œ # œ #œ # œ œ œ nœ #œ 7 & 16 æ æ æ æ æ æ æ æ æ ‰

Violin

ppp

œbœ œ J

ppp

pp

7 & 16

∑

9:10

n.v.

Clarinet in Bb

?7 ‰ 16

ppp

pp

{

“”œ #œ œ nœ #œ ™ 7 ® J & 16

Piano

pp espress. e con rubato

#œ # œ œ #œ # œ œ œ œJ œ #œ ™ 7 & 16 P

Ϫ

œœœ J

œ #œ #œ

œ œ

œ J

œ R

pp espr.

##Oœ æ ≈ ‰ ™

pp

Ϫ J

Ϫ J

œ

ppp

≤ ™ # O # æœ æ ™ æ æ

p espress.

œ

œ J

s.p.

Oœ™™ J

∑

9:10

(ppp)

vib.

‰™

∑

≥ O O O œ ® œ œ RÔ J

U # œ #œ œ #œ # œ œ œ nœ #œ ‰ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ

7:8

(ppp)

con vib.

con sord. (sempre)

Violoncello

œ # œ #œ # œ œ # œ nœ ≈ ææ ææ ææ ææ ææ ææ ææ ‰ sim.

ppp

‰™

Œ

# Oœ≤ J

œ

#œ œ J

œ™ œ œ™ J

œ J

Ϫ J

nœ #œ # œ

œ

bœ ‰ ™

pizz.

U

pp

p

U

p

#œ œ #œ #œ œ œ

Ϫ J

œ ™#œ# œ œ œ™

U

l.v.

#œ œ œ#œ

II x = 42 n.v. s.t.

Vln.

5 ≤ & 16 nœ

r œ

pppp

Cl.

5 & 16

Vc.

Pno.

5 ≈ #œ & 16

{

pp

o j 5 & 16 #œ #O

5 & 16

œ

∑ n.v. s.t. / m.ft.

'bell-like'

pp

°

r œ ∑

pp

n.v.

b-œ R

ppp

s.p. vib.

‰™

∑

∑

∑

l.v.

≤ ≥ nœ bœ

s.p. vib.

≈

?

p

pp

œ R

‰ ™

≥ b -œ R b -œ R

ppp

∑

‰™

®

b œ ™ b œ ™ kœ™

‰ œ

‰™

pp

œ R

j #œ

∑ œ ™ bœ ™

pp

p

ppp

n.v.

≤ ## œO

‰ ∑

U

ppp

r Oœ

pppp

U

r Oœ

œO

∑

∑

∑

∑

U

U


4

III x = 72

Vln.

Cl.

punta d'arco s.p. m.fl.

7 ‰™ & 16 7 & 16 ≈

#œ ææ

œ

n.v.

ppp

# Oœ≤ ™™ ?7 16 æ

## Oœ ææ

7 & 16 ≈ ™

“” #œ œ œ #œ RÔ

Pno.

pp

{

≈

œ

œ #œ # œ œ™ 7 & 16

∑

ppp

œ

ppp

bOœ #nOœ bOœ nO ™ bO ™ n œ ™ œ ™ ® ‰™

n

p

œ

nœ # œ ™

U

œ

Ϫ J ppp

##Oœ≤ ‰ æ æ

Oœ≥ vib. #O #O æ#œ œ

pp

mp

“”œ œ œ œ #œ ™ œ œ # œ J

œ

œ nœ

#œ œ

#Oœ

##Oœ

p

U

pp

#œ œ R

œ

œ

#œ œ ™

U

∑

pp espr.

s.p.

œ

∑

9:10

œ

#nOœ

m.fl. m.s.p.

#œ œ œ J œ

bœ R

vib.

≈ ™

mf

pp espress. e con rubato

#œ # œ #œ œ # œ #œ # œ ‰ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ (ppp)

pp

s.p.

Vc.

5:6

ppp

Ϫ

#œ ææ ≈

œ # œ #œ ææ ææ ææ

œ #œ

sim.

œ™ J œ

œ

U

l.v.

œ #œ

P

IV x = 56

# -œ

IV n.v. Vln.

Cl.

6 & 16

Vc.

Pno.

?6 16

{

ppp lontano

6 & 16 n.v. m.fl.

# -œ

sim.

∑ # Oœ

Ϫ

œ

n

ppp

# Oœ

≥ œ

œ

poco

n.v.

sim.

≤ # -œ ™

‰ vib.

bœ J

U

∑ œ

n.v.

Ϫ

pp vib. m.s.p.

# Oœ

Oœ J

pp

ppp lontano

U

ppp

# Oœ R p

≈

U

ppp

6 & 16

∑

∑

∑

∑

6 & 16

∑

∑

∑

∑

U


5

V x = 42

n.v. s.p.

Vln.

≤ 5 & 16 #œj

œ

pp

Cl.

Pno.

5 & 16

∑ #œ

pp

{

œ

n.v. s.p.

® ‰™

œœ

≤ œ

≈

œ

n.v.

∑

œ

o 5 #œj & 16 #O

'bell-like'

≈

Oœ R

pppp

bœ ™

# œ≤ ™

œ

≈

pp

ppp

o j #œ #O

sim.

‰™

l.v.

∑

∑

∑

∑

pp

∑

U

ppp n.v. s.p.

Oœ R

U

ppp

pp

‰™

#œ ™

pp

ppp

pp

≤ œ ?5 J 16

5 & 16

®

#l œ

pp

n.v. s.p.

Vc.

‰™

IV

m.fl. / s.p. n.v.

l.v.

U

U

‰™

∑

VI x = 42

m.fl. s.p.

Vln.

≤ 5 r & 16 bœ-

∑

pp

pp

-œ 5 R & 16 n.v.

Cl.

b-œ

≈

Vc.

? 5 Oj 16

{

5 & 16

l.v.

p

5 & 16 ®

Pno.

o œ

œ R

U

ppp

pp pizz. III

≈

##œ-O

U

arco

‰™

I

O

O R

O

O R

U

pppp

nœ pp

6:5

œ

œ

#œ ppp

∑

®

‰ 6:5

o j #œ #O

l.v.

‰™

pp

∑

∑

U


6

VII x = 56 vib.

IV

Vln.

Cl.

6 & 16

6 & 16

p espr.

‰™

pp

bϪ

Ϫ

{

n.v.

ppp

p espr.

™ ## Oœ ™ ? 16 6 J

‰™

≤ j Bb O ™

pp

> # -œ œ R

œ œ

#œ œ

mp espr.

o bœ

‰™

∑ ∑

VIII x = 72

Vln.

7 & 16 ≈

punta d'arco s.p. m.fl.

œ ææ

ppp

Cl.

œ 7 R & 16

œ ææ

nœ #œ ææ ææ 7:9

œ ææ

6

? 7 nO 16 œ

{

n

7 & 16 ‰

Pno.

P

U

≈

pp

U Oœ

≤ ## Oœ ® RÔ

n.v.

#œO

“” #œ

#œ ™

ppp

p

œ

pp espress. e con rubato

œ #œ œ #œ 7 & 16

U

#œ ææ ≈ ™ œ

m.fl. m.s.p.

Vc.

#œ ææ

l.v.

#œ œ J

U

U

ppp

l.v.

∑

U œ ppp

p

6 & 16

U

ppp

vib.

6 & 16 ‰

Pno.

‰™

n.v.

vib.

Vc.

≤o j nœ ™

(pp)

U


7

IX x = 42

s.p. n.v.

Vln.

≤ j 5 & 16 œ

ppp

Cl.

U œ

m.s.t. n.v.

≤ #œ R

p

(m.s.p.)

ppp

5 & 16 œ

(mp)

U

≈

pp

Vc.

Pno.

Oœ≥ # O n O # O # œ n œ #œ ##Oœ O K O ?5 #œ K œ 16

{

7:5

pp

o j 5 & 16 #œ #O

##Oœ R

l.v.

U

ppp

U

‰™

pp

5 & 16 œ

#œ R

ppp

P

X x = 56 m.s.p

Vln.

6 & 16 œRÔ ® ‰

U

‰™

mp espr.

Cl.

Vc.

6 bœ & 16

?6 16

{

I

vib.

p

mf espr.

n.v.

m.s.p. vib.

p

6 & 16

U

®

O™ R

O

6 & 16 ‰ ™

Pno.

Ϫ R

n.v.

U

®

mf espr.

>-œ RÔ

≈ 3:2

p

∑ P

U œ


8

XI x = 42

Vln.

≥ ææ ™ ##œO ™

≤ ææ ## œO

5 & 16 ≈

pp

n.v. Cl.

œ

5 & 16 ®

{

œ

œ bœ

6

≈ ™

6

l.v.

#œ ‰ pp

#œ ‰

‰™

sim.

pp

b-œ bœ

≈

pp

‰™

≤ bbæOœ æ

pp

‰™

nœ- bœ ø

P

≈

XII x = 72

punta d'arco s.p. m.fl.

Vln.

#œ 7 & 16 ® ææ

œ #œ ææ ææ

nœ ææ

ppp

Cl.

7 & 16 ® ? 7 ≈ ™ 16

{

“” #œ 7 & 16

Pno.

9:10

œ bœ bœ

#œ ™ 7 & 16 ® R

œ

Oœ RÔ

vib.

œ #œ #œ ææ ææ ææ ≈ ™

®

Oœ J

œ

œ 6:7

Oœ # O #œ

œ

œ

Ϫ

®

#œ # œ œ

œ J #œ J

U

∑ Oœ™™ # O O O Oœ Oœ #œ œ œ J pp

œ

U

∑

p espr. e cant.

pp espress. e con rubato

P

#œ ææ

6:7

ppp

Vc.

#œ ææ

U

p

œ™ œ™ # œ œ ™

U

U

™™ bO ≈ bœ ææ ææ

ææ

p

sf

ppp

sf

5 & 16 œ -

ææ æ IV œ ™ nnœOæ ®

œ bœ

Oœ≥ ææ

m.fl. / s.t. n.v.

pp

nkœ

? 16 5 ≈

5 & 16

Pno.

ææj

sf

pp

Vc.

≤ ææ œ

œ R œ

l.v.

U

nnOœ≥ ææ sf

U pp

U


9

XIII x = 56

vib. ord.

vib. III

Vln.

Cl.

6 & 16

œ

s.p.

ppp

pp

6 & 16 ‰ ™

œ J

≈

Pno.

n

pp

mp molto espr.

nb œœ

bϪ

pp

œj

Cl.

?7 16

{

7 & 16

Pno.

mp molto espr.

pp

o j #œ ™ #O™

U

l.v.

p

∑

∑

5:6

#œ ææ

œ ææ

#œ ææ

nœ # œ ææ ææ

bœ b œ

œ

#œ ææ

#œ ææ

9:10

(ppp)

œ bœ bœ

œ

≈ ™

6:7

™ ## Oœ ™ J

∑ Oœ # O ™™ #œ pp

œ

œ œ pp espress. e con rubato

œ #œ

œ ææ

sim.

p espr. e cant.

P

U

XIV

7 ≈ & 16

nb œœ

∑

ppp

Vc.

U

pp

‰™

∑

#œ œ œ nœ #œ ‰ 7 æ æ æ & 16 æ æ æ ææ ææ

7 œ & 16

pp

n.v.

p

punta d'arco s.p. m.fl.

ppp

mp

bœ ™

∑

n.v.

vib.

x = 72

Vln.

vib.

p epsr.

∑

6 & 16

U

# -œ

Ϫ

pp

{

j bœ ™

≈

6 & 16

ord.

n.v.

#n œœ

? 6 ≈ 16

œ

pp

s.t.

Vc.

s.p.

Ϫ

œ J

œ R

#œ œ J

œ

≈ ™

sim.

œ J œ nœ ™

œ R

Ϫ J

®

6:7

Oœ # O #œ

p

#œ ™

U

(ppp)

Oœ # O ™ # œ™

Oœ Oœ Oœ J

U

#œ ææ

pp

“”œ

#œ œ #œ

U

Oœ J

#œ ™ #œ

nœ œ

l.v.

U


10

XV x = 42

m.fl. / s.p. n.v.

nœ bœ nœ bœ nœ 5 ® & 16 IV

Vln.

p

Cl.

Vc.

5 & 16

Pno.

{

ææ R

sf

vib.

n

ppp

≥ ≤ r ææ æ bOœ ≈ ææ nnœO æ™™bbœO ‰ b ææ æ ## œO æ pp

sf

∑

≈

pp

œ R

sf

œ RÔ ® ‰

≥ #œ ææ

pp

œ ææ ææ

sf

pp

∑

U

U

p molto vib. s.p.

pp

∑

≥ æ æ œæ #œæ ≈

≤æ #œæ

ppp

œ

n.v.

pp

≈

pp

bœ œ™ RÔ J

∑

5 & 16

œ

sf

≈ ™

Oœ≥ ? 16 5æ æ

5 & 16

≥ ææj #œO ™™

pp

∑

molto vib. s.p.

m.s.p.

∑

# œ≥

p

pp

bOœ≥ ™™ ® æ æ

o l.v. nœ ™ r #œ ® #O

&

bœ ™

≈ bœ ™

bœ ™

bœœ™ pp

∑

U

&

p

pp

p

pp

∑

™ ™

ææ

sf

ææ ææ bbœO ≈

m.fl. / s.p. n.v.

‰™

U

‰™ œ- #œ

≈

l.v.

pp

XVI x = 56 n.v. Vln.

6 ‰ & 16 n.v.

Cl.

6 & 16#œ ppp

6 ≤ & 16 nœ ™ œ n.v.

Vc.

{

ppp

6 & 16

Pno.

6 & 16

≥ œ R

œ

pppp

œ #œ≤ ™ J

vib.

#œ ™ J

vib.

p espr. vib.

® ‰™

?

œ J

pp

œ RÔ ®

n.v.

mf

‰™

## Oœ Oœ ™™ ® RÔ

>-œ l.v. ® RÔ

‰™

∑

# -œ

n.v.

mf

mp

∑

œ

‰ œbœ bœ 6:4

pp

# -œ

‰ bœ b œ n œ œ

sim.

® ‰

‰ Oœ ™™ J

‰ ™ ## Oœ ™ J

6:4

∑

®

U

pppp

## Oœ

p espr.

pp

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mf espr.

∑

U

sim.

pppp vib.

mp espr.

∑

œ

p espr.

Ϫ J

œ

œ

III

U

&

U


11

XVII x = 42

s.t.

Vln.

≤ 5 & 16 #œ

≈

pp

Cl.

∑

bœ ™

5 & 16 ≈

œ

5 #œ & 16

{

‰™

œ J

bœ-

n

p

?

5 ‰ & 16

b-œ

nb œœ

œœ R

œœ J

ppp

pp

∑

pp

5 & 16 ‰

nœ-

œœ RÔ

≈ ™

p

l.v.

≈

∑

≈

∑

≈

∑

p

n.v.

m.fl. / s.p. n.v.

Pno.

∑

pp

ppp 'echo'

Vc.

≥j ##œO ™™

n

o j #œ #O

l.v.

pp

∑

∑

∑

m.fl. / s.t. n.v.

Vln.

& ≈ #œ

p

Cl.

Vc.

{

& ≈

Pno.

& ≈

∑

∑

≈

∑

∑

pp

n.v.

∑

&

? ≈

≈

ppp 'echo'

Bb O

pp

n -œ

#œ pp

œ-

Oœ™™ J

n.v.

o n.v. b œ

l.v.

‰™ ‰™

## Oœ R

pp

o r #œ #O

l.v.

∑

∑

∑

pp

r œ-

ppp

œ

r œ

∑

?

Escaping Centre (stürzender Stein)  

for Piano, Clarinet in Bb, Violin & Violoncello