Page 1

Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social

Memòria d’activitats 2010


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

- Juny 2011-

2


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

ÍNDEX

Presentació

2

La nostra filosofia

4

Activitat de la Fundació

6

Els recursos humans

14

Dades econòmiques

15

Patronat i dades registrals

16

3


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

PRESENTACIÓ Durant el 2010, la crisi econòmica s’ha agreujat molt i l’atur ha augmentat fins a nivells impensables. Així, segons dades publicades a l’IDESCAT, els aturats a Catalunya eren en mitjana l’any 2008 uns 346.800, al 2009 van passar a ser uns 618.700, i l’any 2010 van arribar als 677.100 aturats, amb taxes mitjanes d’atur del 9,0%, 16,2% i 17,8% respectivament, assolint en el darrer trimestre del 2010 el 17,98%. És a dir, malauradament, la crisi encara s’està agreujant. D’altra banda l’any 2009 hi havia 172.000 llars a Catalunya amb tots els seus membres desocupats, el risc de pobresa havia augmentat en 1,8 punts i els ingressos per llar van disminuir. Hi caben pocs dubtes que l’any 2010 aquestes dades, encara no disponibles al moment de redactar aquesta memòria, hauran empitjorat. Amb aquest escenari, les sol·licituds d’habitatge a la nostra entitat han augmentat. Són moltes les famílies i persones que arriben a la Fundació en demanda d’un habitatge i no sempre és possible atendre-les. Durant el 2010 s’han atès 358 persones, això suposa un augment respecte l’any anterior d’un 18,5%. En aquesta Memòria s’expliquen els perfils dels nostres usuaris que en la seva majoria eren nouvinguts. El nombre d’infants és gairebé la meitat de les persones acollides i els adults són majoritàriament dones. La capacitat econòmica dels usuaris és molt precària. Les xifres econòmiques i l’activitat de la Fundació són similars a les de l’any anterior, els recursos materials i personals han estat en mitjana els mateixos, amb un significatiu augment a les darreries de l’any, per la inauguració d’un edifici de nova construcció que compta amb 19 habitatges. El nostre Compte de Resultats presenta un benefici notable gràcies als interessos bancaris proporcionats per una donació privada destinada a construir habitatges, la qual encara no ha estat utilitzada del tot. Deixant a banda els interessos, el benefici de l’explotació és lleuger, com lògicament ha de ser en un Fundació com la nostra. Durant el 2010 hem continuat rebent l’aportació econòmica de l’Agència de l’Habitatge per pertànyer a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, fonamental per a la nostra Fundació. També una part molt important dels nostres usuaris, han gaudit de la prestació de lloguer atorgada per la Generalitat de Catalunya que els permet fer front als lloguers de la nostra Fundació. Com a fets més remarcables destaquem, d’una banda la finalització de 19 habitatges al barri del Poble Sec de Barcelona i per altre, la compra d’un solar al Poble Nou de Barcelona, que ens permetrà disposar de 19 habitatges més l’any 2012.

4


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

Altre aspecte significatiu del 2010 ha estat l’acabament de la redacció del projecte de la Fundació. Fins ara disposaven d’uns estatuts i d’una manera de fer les coses consolidada però no escrita formalment. Aquest projecte permet clarificar els objectius i procediments assolint així una major eficiència i eficàcia. Per finalitzar dos agraïments, a les institucions públiques i privades que col·laboren al projecte i també a totes les persones que fan viable l’assoliment dels nostres objectius. Antoni Salamero Salas Director

5


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

LA NOSTRA FILOSOFIA MISSIÓ La Fundació Foment de l’Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre i d’inspiració cristiana que es dedica a la lluita contra l’exclusió social, en especial contra l’exclusió residencial. La Fundació concreta la seva acció oferint una llar a persones proposades per Càritas diocesana de Barcelona ó d’altres serveis socials, de manera temporal amb l’objectiu d’estabilitzar la seva situació personal i permetre les persones accedir a un habitatge estable en un futur. L’acció fundacional posa un especial èmfasi a la perspectiva de gènere i l’atenció a la infància.

VALORS Els nostres valors són, entre d’altres: la cooperació, la no discriminació per cap circumstància o creença, la sensibilització social, l’eficiència del professionals i voluntaris, la qualitat dels nostres recursos i la sostenibilitat del projecte de manera autònoma i al llarg del temps.

LES NOSTRES OPCIONS Opció per les persones i no per la seva situació, sense tenir en compte el nivell d’ingressos i sense necessitat que aquests en siguin de regulars. La prevenció de la desprotecció dels infants és preferent respecte de qualsevol altra situació. Opció pel treball amb Càritas Diocesana de Barcelona. És important el coneixement de les situacions i dificultats que tenen les famílies que atenem per tal de trobar conjuntament amb elles, i des de la proximitat, alternatives per a superar-les, i què el recurs que oferim s’adapti a les necessitats no cobertes. Opció per la independència i l’autonomia de les persones. El pis és entès com un lloc de punt de partida per reiniciar processos personals d’inclusió social, apropant la realitat “normalitzada” al dia a dia de les persones.

6


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

Opció per un parc propi d’habitatges de qualitat. Aquesta situació permet que la Fundació sigui menys permeable a les fluctuacions del mercat immobiliari i possibilita oferir lloguers a preus reduïts. Opció pel treball en xarxa. Amb altres entitats, agents socials i amb l’administració per tal d’aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan es treballa conjuntament amb un model comunitari, tot rentabilitzant esforços i recursos. Opció pel voluntariat. Des de la concepció de professionals voluntaris, atorgant-los un paper de participació i corresponsabilitat en tots els nostres projectes.

EL PROJECTE Aquest projecte té la finalitat de possibilitar la inclusió residencial així tot oferint, a famílies nuclears o monoparentals amb fills menors a càrrec, un dret que els faci sentir ciutadans, integrats a la societat i participants actius de la comunitat a través de l’accés a l’habitatge de lloguer just. Els pisos ofereixen una estada temporal on poder construir les diferents realitats de les persones. Es tracta d’un recurs on les famílies troben un espai on ser i sentir-se persones, on viure amb qualitat de vida, on crear noves xarxes i vincles. Són veritables oportunitats per sortir de la situació d’exclusió residencial, afavorint que les persones no només disposin d’un lloc físic on viure, sinó que, a més, siguin llogaters de dret, és a dir, que tinguin una relació jurídica amb l’espai on viuen. L’acompanyament dels professionals de la Fundació va en aquesta línia, la de vetllar pels drets de les persones acollides, alhora que es fomenta l’autonomia de les mateixes. L’eix central de la nostra intervenció és l’allotjament, dins el marc dels processos familiars i personals de recuperació de competències socials que afavoreixen l’autonomia. Aquesta intervenció s’emmarca dins d’una intervenció integral, global, acompanyada en la part individual pels treballadors socials dels serveis de Càritas.

7


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

L’ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ PERSONES ATESES I PERFIL DE L’USUARI Durant el 2010 la Fundació ha atès 358 persones amb un fort increment respecte l’any anterior, en el qual es van atendre 302 persones en total. Aquest fort creixement ha estat possible per la incorporació de 19 habitatges nous al barri del Poble Sec de Barcelona. COMPARATIVA ANYS ANTERIORS 358 302 250

250

75

69

2006

2007

265

Núm. unitats familliars ateses

85

2008

95

2009

104

Núm. total pers. ateses

2010

Any

Del total de 358 persones ateses al 2010, gairebé la meitat són menors. Dels adults, la major part són dones, responent així a les nostres opcions institucionals.

PERSONES ATESES 2010 173

117

68

Dones

Homes

Menors

8


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

Durant l’any 2010 s’han rebut 158 sol·licitud de les quals 24 van estar anul·lades per diverses circumstàncies, 104 han estat ateses i, resten pendent 30 demandes. SOL.LICITUDS 2010 (total ateses 158) 71

33

Altes

Renovacions

24

30

Anul.lades

Pendents

Del total d’unitats ateses, la major part, 61, procedien de Barcelona ciutat, 31 unitats de la resta de municipis de la diòcesi de Barcelona i 6 de cadascuna de les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu. SOL.LICITUDS ATESES SEGONS PROCEDÈNCIA 61

10

14 3

4

6

6

Barcelona ciutat Hospitalet Badalona/Sta. Coloma Cornellà Resta Diòcesi Barcelona Diòcesi Terrassa Diòcesi St. Feliu Ll.

De les famílies allotjades per la Fundació la major part d’elles, vivien en habitacions rellogades, en situació d’amuntegament i una part important provenien d’altres projectes residencials de Càritas diocesana de Barcelona, tals com cases d’acollida, pisos compartits,... Només en alguns casos disposaven de contracte de lloguer, i es trobaven immersos en situacions de desnonament per manca de pagament o per rescissió de contracte. Hem considerat les unitats familiars que vivien de

9


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

manera independent en un pis, encara que no disposaven de cap tipus de contracte de lloguer ni cap altra vinculació legal amb l’habitatge. SITUACIÓ RESIDENCIAL ABANS DEL PROJECTE 58

24 19 3 Pis lloguer

Pis en habitació de relloguer

Institució

Pensió / sense sostre

El nostre projecte és un recurs temporal, per això es produeix la rotació de les persones acollides, la major part d’aquest rotació és dóna perquè la unitat familiar troba un habitatge de lloguer al mercat privat, en d’altres casos opten per comprar un pis i també ara, hi ha unitats familiars que retornen al seu país d’origen. UNITATS FAMILIARS QUE CAUSEN BAIXA 5

3 2

2 1

Habit. lloguer mercat privat

Habitatge compartit

Habitatge propi

Retorn país orígen

Altres

El col·lectiu atès a la Fundació és jove, tal i com es mostra al gràfic, només 14 persones superen els 50 anys d’edat. Aquesta circumstància és una conseqüència de la nostra opció institucional de preferència per famílies amb menors i la lluita contra la pobresa infantil.

10


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

EDAT (respecte del total pers. ateses) 173 123

48 14 0 - 18 anys

18 - 30 anys

30 - 50 anys

+ 50 anys

D’altra banda, del total d’unitats familiars ateses, són les famílies nuclears les més representades, cosa que reflexa la composició familiar més estesa a la societat en general. Hem de remarcar però, que les famílies monoparentals representen gairebé el 35% del total atés, conseqüència de les opcions preferencials d’atenció de la nostra entitat. TIPUS DE FAMÍLIA 51 36

8

7

Persona sola

2 Nuclear

Monoparental Família extensa Diferents nuclis amb fills familiars menors

La composició familiar més freqüent és la de 3 membres amb 31 casos seguida a prop de la de 4 i 2 membres en 25 i 20 casos respectivament. En general, el gruix més important de sol·licituds rebudes al servei s’ajusta a aquesta composició familiar.

11


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

COMPOSICIÓ FAMILIAR 31 25

20

11

10

5 membres

+ de 5 membres

7

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

Pel que fa a la situació legal dels adults, aproximadament la meitat de les persones es troben en situació irregular, si bé, hi ha 9 casos que tenen la documentació en tràmit. Un objectiu de la Fundació és que, en aproximadament 3 anys d’estada al nostre projecte, els usuaris puguin aconseguir “papers” per tal de trobar feina normalitzada i pis pel seu compte. A l’entrada al projecte, un 80% de la població no disposa de documentació legal, percentatge molt més alt que el que figura al gràfic que mostra que en un moment determinat, a finals del 2010, un 54% ja en disposen ó estan en tràmits per disposar-ne.

SITUACIÓ LEGAL (respecte dels adults) 91

85

9 Regular (DNI, permís de treball i/o permís de residència)

Irregular amb documtentació en tràmit

Irregular sense documentaicó en tràmit

12


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

El nivell educatiu dels adults acollits és divers, d’altra banda, el gràfic mostra les titulacions manifestades pels usuaris que no tenen una correspondència clara amb les dels nostre país. Així quan diuen “tècnic”, vol dir al nostre país un nivell tipus FP, i quan diem sense formació acadèmica, vol dir pràcticament analfabets funcionals. Constatem que un 45% de la població atesa no té cap formació reglada que li permeti aconseguir una inserció laboral amb garanties suficients. NIVELL FORMATIU (respecte dels adults) 56 42

38 26

9

10

Tècnic

Universitari

4 Analfabet

Sense formació acadèmica

Primària

Secundària

Ofici sense formació reglada

En referència el nivell i la seva font d’ingressos observem que el valor més freqüent és de menys de 284€ mensuals (molt per sota del llindar de pobresa) i la procedència més sovint per aconseguir-los, és la del treball en precari. Els ingressos dels nostres usuaris han baixat respecte els que en disposaven l’any anterior. Podem fer un paral·lelisme entre la manca de formació reglada i el baix nivell d’ingressos econòmics, els sous molt sovint no provenen del treball, sinó d’ajuts o prestacions econòmiques. NIVELL D'INGRESSOS (respecte dels adults) 80

45 30

Menys de 284 €/mes

Entre 284 i 455 €/mes

30

Entre 456 i 681€/mes*

Més de 681€/mes

13


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

Pel que fa la procedència dels ingressos, només 33 unitats familiars tenien una feina més o menys estable, si bé en aquests casos només un membre de la família disposa de contracte. El treball sense contracte vol dir que normalment tenen petites feines irregulars i sense seguretat i un nivell d’ingressos que generalment no supera els 400€ mensuals per família. FONT D'INGRESSOS (unitat familiar) 49

33

10 5 Treball amb contracte

Treball sense contracte

RMI

1 PNC

Atur-subsidi / Ajut familiar

4

2

Ajuts Llei de econòmics / dependència Serveis Socials

GESTIÓ D’HABITATGES La Fundació disposa pel projecte, de 89 habitatges dels quals 60 són en propietat, 10 són cedits i 19 de lloguer. HABITATGES DISPONIBLES 60

19 10 Propietat

Lloguer

Cessió

Cal assenyalar que dels 60 habitatges propis, 19 són fruït del nou edifici inaugurat a les darreries del 2010. El percentatge d’habitatges en propietat ha anat creixent al llarg del anys, així, el 1998 era del 31% i al 2010 ha estat del 68%. Els pisos propis ens permeten una millor gestió al no estar condicionats a les decisions de les persones que ens els lloguen o ens els cedeixen. Tampoc estan subjectes a les fluctuacions de preu del mercat de lliure.

14


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS La Fundació treballa conjuntament amb les següents entitats per tal de realitzar un treball en xarxa: ►Càritas diocesana de Barcelona, fent seguiment social global de les persones acollides al programa. ►Secretaria d’Habitatge – Agència de l’Habitatge de Catalunya, quant la gestió de les prestacions de lloguer i amb un conveni signat des de 2005 per tal de gestionar els ajuts als nostres usuaris. ►Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Catalunya, en coordinació, seguiment i suport respecte dels habitatges inclosos dins la Xarxa de la Generalitat de Catalunya. ►Ajuntament de Barcelona, amb un “Acord Marc” (2007 – 2012) per a construir fins a 100 habitatges de protecció oficial. ►Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Terrassa i Sabadell per a la informació i seguiment social dels nostres usuaris. ► Xarxa d’Habitatges Inclusió de Barcelona – Ajuntament de Barcelona

La Fundació participa també, amb les següents organitzacions ó plataformes: ● Flataforma pel Dret a un Habitatge Digne (amb col·laboració amb Justícia i Pau, FAVB, UGT, CCOO, OCUC, ...) ● Consell de l’habitatge de Barcelona, equip permanent, comissió de treball i plenari. ● Càritas Espanyola per a coordinar projectes d’exclusió a tot el territori espanyol.

15


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

ELS RECURSOS HUMANS La Fundació compta amb 6 treballadors, un d’ells a temps parcial. A més, col·laboren 5 voluntaris. A banda d’això, eventualment es compta amb el suport de treballadors familiars per tal de fer una atenció més propera i intensa en els habitatges compartits. El personal contractat desenvolupa les següents tasques: ▪ Coordinació del projecte ▪ Educadors familiars ▪ Suport administratiu en general i suport els educadors ▪ Manteniment i supervisió dels habitatges D’altra banda la presència d’un grup de voluntaris és un fet que caracteritza la Fundació. El grup humà que forma el voluntariat està format per 5 persones, una és el Director, a plena dedicació i les altres 4 en forma de suport (2 arquitectes, 1 advocat, 1 persona de suport financer).

16


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

DADES ECONÒMIQUES La Fundació Privada Foment de l’habitatge Social pertany a la Coordinadora Catalana de Fundacions i els nostres comptes estan auditats per Francesc Martí Pigrau inscrit al Registre oficial d’Auditors de comptes amb el núm. 4071.

COMPTE DE RESULTATS DEL 2010

DESPESES Personal Comunitats Propietaris Arrendaments i cànons Reparacions i conservació Serveis professionals independents Assegurances Serveis bancaris Publicitat i relacions públiques

160.438,71 32.998,67 80.712,48 73.947,95 13.141,76 9.308,16 1.377,54 1.849,65

INGRESSOS Ingressos per activitat pròpia Subvencions oficials Donacions Altres ingressos Ingressos financers Total INGRESSOS

399.249,96 2.619,28 44.600,00 19.736,79 8.154,60 54.108,54 528.469,17

Subv. i donacions traspassades

Subministraments Altes serveis i tributs

5.348,61 36.849,48

TOTAL INGRESSOS

528.469,17

Amortitzacions

28.086,03

TOTAL DESPESES

463.529,04

Pèrdues procedents de l’immobilitzat

19.470,00

Total DESPESES

463.529,04

RESULTAT POSITIU

64.940,13

17


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

PATRONAT I DADES REGITRALS El Patronat de la Fundació Foment de l’Habitatge Social és format per persones que provenen de diversos camps professionals, aglutinats per Càritas Diocesana de Barcelona. En l’actualitat el Patronat està format per: President: Sr. de Delàs i de Ugarte, Ignasi Secretari: Sr. Contijoch Pratdesaba, Ramón Vocal: Sr. Estruga Estruga, Jordi Vocal: Sr. Franco Sala, Lluís Vocal: Sr. Roglà de Lew, Jordi Vocal: Sr. Romaní Blancafort, Andreu Vocal: Sr. Soriano Casanovas, Vicenç Vocal: Sra. Vendrell Aubach, Maria Vocal: Sra. Trilla i Bellart, Carme El Director de la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social és el Sr. Antoni Salamero Salas La nostra Seu Social és: Via Laietana núm. 5, 1r. 2a. 08003 - BARCELONA Tel: 93/302.71.97 Fax: 93/302.10.67 Email: funhabitatge@habitatgesocial.org Web: www.habitatgesocial.org La Fundació Privada “Foment de l’Habitatge Social” està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 520 i classificada com a Fundació benèfica de tipus assistencial. També és inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, del Departament de Benestar i Família amb el núm. E01180. Per fer aportacions monetàries els comptes corrents de la Fundació són: C/c 2100-0965-51-0200047154 (Caixa de Pensions) C/c 2013-0500-12-0213636565 (Caixa Catalunya) També es pot col·laborar oferint habitatges.

18


Memòria d’activitats 2010 ---------------------------------------

Promoguda per:

Amb la col·laboració de:

19

Profile for HABITATGE SOCIAL

Memòria 2010  

Memòria d'activitats corresponent l'any 2010

Memòria 2010  

Memòria d'activitats corresponent l'any 2010

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded