Page 1

Message from the CEO ทุกวันนีเ้ รามีโอกาสได้เห็นเยาวชนรุน ่ ใหม่เข้ามามีสว ่ นร่วมในการช่วยเหลือ ภาค สังคมเยอะมากขึน ้ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังในวัยเยาว์สามารถขับเคลือ ่ นโลกใบนีใ้ ห้มส ี ง ิ่ ดีๆ ขึน ้ อย่างมากมาย ดัง ่ เช่นอาสาสมัครรุน ่ เยาว์ของเราทีไ่ ด้เข้ามามีบทบาทในการสร้างบ้านให้กบ ั ผูด ้ อ ้ ยโอกาส ตัวเล็กๆ แต่ใจแรงเกินร้อยเหล่านีท ้ าให้เราเห็นรอยยิม ้ ของผูร ้ บ ั ในวันทีม ่ อบบ้านให้อย่างน่า ประทับใจ และทาให้เกิดการเรียนรูท ้ ง ี่ ดงามระหว่างทั้งผูใ้ ห้และผูร ้ บ ั หากเราคอยหมัน ่ เติมน้าและปุย ให้กบ ั เมล็ดพันธุเ์ หล่านี้ เชือ ่ เถอะว่าเราจะเห็นความงดงามในการเติบโตและขยายต้นกล้าไปทัว ่ ทุก แห่งหน เพียงเท่านี้ โลกของเราก็นา่ อยูข่ น ึ้ อีกเยอะ Timothy Loke ประธานเจ้าหน้าทีบ ่ ริหาร


อาสาสร้างบ้านกับ

FalPiN

Up Coming Event

กลุม่ อาสาตัวน้ อยแต่พลังเหลือหลาย เดินทางไกลจากประเทศญี่ปนในนามของกลุ ุ่ ม่ FalPiN หรื อเปรี ยบเสมือนช้ างไทยที่ คอยเติมแต้ มความฝั นด้ วยการสร้ างบ้ านให้ กบั ผู้ด้อยโอกาส กลุม่ นักศึกษากว่า 20 คน ร่วมสร้ างบ้ านให้ กบั คุณสมใจ สืบทอง ที่ จังหวัดปทุมธานี งานนี ้ตัวแทนของกลุม่ FalPiN ซายูริ สาวน้ อยวัย 21 ปี และเรี ยวเอะ หนุม่ ใสวัย 19 ปี มาร่วมพูดคุยกับ ความรู้สกึ ในการเป็ นอาสาสร้ างบ้ านกับเรา ซายูริเป็ นนักศึกษาจากคณะจิตวิทยาปี ที่ 3 เคยมีโอกาสร่วมเป็ นอาสาสร้ างบ้ านที่ประเทศกัมพูชา ทาให้ เกิดความสนใจที่จะ ร่วมกิจกรรมอีก ในขณะที่เรี ยวเอะซึง่ เป็ นน้ องใหม่จากคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 1 เพิ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยครัง้ แรก และร่วม กิจกรรมนี ้เป็ นครัง้ แรกเช่นกัน “ก่อนหน้านี ไ้ ม่รู้หรอกว่าการเป็ นอาสาสมัครต้องทาอย่างไร สร้างบ้านเป็ นอย่างไร ไม่เคยรู้ แม้กระทัง่ ว่าบ้านมี ความสาคัญต่อคนยากจนอย่างไร เพราะตัวเองมี หมดทุกอย่าง ไม่เคยได้ทางานหนัก ทัง้ ทีใ่ นประเทศญี ่ปนุ่ กลุ่มคนทีไ่ ร้บา้ นก็มีน้อยมาก พอได้มีโอกาสเข้ากลุ่ม FalPiN และได้เริ่ มสร้างบ้านร่ วมกับเจ้าของบ้าน และได้มีโอกาสพูดคุย กับเขา ทาให้เราเข้าใจว่าบ้านมี ความหมายและความสาคัญกับเขามากเพียงใด อีกทัง้ ยังทาให้เราเข้าใจว่า บ้าน เป็ นสถานที ่ แรกทีเ่ ราจะเริ่ มต้นอะไรๆ หลายๆ อย่างจากทีบ่ า้ น ปกติ ที่ญี่ปนุ่ เมื ่อเรากลับถึงทีพ่ กั เราจะตะโกนบอกว่า “ถึงบ้ านแล้ ว” นัน่


หมายถึงเราถึงทีพ่ กั ทีเ่ ราสามารถผ่อนคลายได้ เรามี ความสุขกับบ้าน และคนที ่บ้าน มันคื อสิ่ งเหล่านี ้” เรี ยวเอะ กล่าวถึงที่มาในการเข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ ในขณะที่ซายูริบอกกับเราว่า “เพราะเคยได้ร่วมสร้าง บ้านตอนไปกัมพูชา ทาให้เราได้เห็นวัฒนธรรมที ่ แตกต่างกันออกไป เสน่ห์ของมันคือการได้เห็น ได้ เข้าใจถึงความต้องการของคนทีไ่ ม่มีบา้ น อีกทัง้ ยัง ไม่ได้เห็นถึงการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าของบ้าน ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่มีอะไร นอกจากน้าใจ มันทาให้เราเห็นว่าสิ่ งที ่ เราสร้างทีเ่ รี ยกว่า “บ้ าน” ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่มนั เป็ นการรวมความรู้สึกดี ๆ ความเข้าใจ ความเกื ้อกูลและมี น้าใจมา รวมเข้าด้วยกันในบ้านแห่งนี ้ เป็ นอะไรที ่ยากต่อการอธิ บายแต่ถ้า หากได้ลองเข้ามามี ส่วนร่ วม เชื ่อได้เลยว่าสิ่ งเหล่านีจ้ ะกลายเป็ น ความเข้าใจและอยากเป็ นอาสาฯในการช่วยเหลือทันที ” "ทัง้ สองคนบอกกับเราการร่ วมกิ จกรรมในครั้งนี ้ ทาให้รู้สึกว่า

นอกจากการได้เป็ นผูใ้ ห้แล้ว พวกเขายังได้เป็ นผูร้ ับอี กด้วย “การมา ในครั้งนี ้ ทาให้เรารู้สึกว่า เวลาเราท้อหรื อมี อปุ สรรค แค่นีเ้ ราก็คิดว่า เราแย่แล้ว แต่พอมาที น่ ี ่ ทาให้เรารู้ว่า ยังมี คนที ่แย่หรื อลาบากกว่า เราอยู่เยอะมาก มันทาให้เรา รู้สึกว่าโชคดี แค่ไหนแล้วที เ่ รามี บา้ นให้อยู่ มี โอกาสในหลายๆ อย่าง ในขณะที บ่ างคน ไม่มีเลย” จากนี ้ทังสองคนจะน ้ าเรื่ องราวของการแบ่งปั นและช่วยเหลือในครัง้ นี ้ผ่าน ทางสื่อโชเซียลเพื่อที่จะไปบอกต่อให้ กบั เพื่อนที่ประเทศญี่ปนว่ ุ่ า... แค่ “ช่ วย” ก็ “ชื่นใจ”แล้ ว

หมายเหตุ: คนญี่ปุ่นเมื่อถึงที่บ้าน มักจะพูดว่ า กลับมาแล้ ว หรื อในภาษาญี่ปุ่นอ่ านว่ าTadaima (ทะดะอิ มะ) โดยเริ่ มต้ นจากกลุ่มทหารที่ได้ กลับสู่ดินแดนมาตุภมู ิหลังเสร็ จสิน้ สงคราม และเมื่อพูดเสร็ จ คนที่บ้านจะ ตอบรับกลับว่ า Okaerinasai แปลว่ ากลับมาแล้ วเหรอ เพื่อไถ่ ถามต่ อผู้มาถึง


Upcoming Events! แอน พัชริ นทร์ คุณแม่เลี ้ยงเดีย่ ววัย 32 ปี ที่ต้องดูแลลูกสองคน และมีความต้ องการหาที่อยูใ่ หม่ หลังจากต้ องอยูร่ วมกับญาติ กว่า 13 คน ในบ้ านหลังเล็กจังหวัดปทุมธานี แอนมีอาชีพรับจ้ าง รี ดผ้ าที่ไม่เคยเพียงพอสาหรับค่าใช้ จา่ ยในครอบครัว วันนี ้เราได้ การช่วยเหลืออันอบอุน่ จากบริษัททูน ประกันภัยและ คู เด ต้ า แบงกอกค์ เป็ นจานวนเงิน 234,044 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่ พันสีส่ บิ สีบ่ าท)ในการร่วมสร้ างบ้ านให้ กบั แอน ความสุขของแอน กาลังจะเริ่ มต้ นขึ ้นในเร็ ววันนี ้

ส่งมอบความสุขให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสอีกครัง้ เป็ นปี ที่ 11 ของบริ ษัท HMC Polymers ในการมีสว่ นร่วมเติมฝั น บริ จาคเพื่อสร้ างและ ซ่อมแซมบ้ านให้ ผ้ มู ีรายได้ น้อย โดยมีผ้ บู ริ หาร คุณศุภโชค เลีย่ ม แก้ ว ประธานบริษัทฯ มอบเงินจานวน 310,000 บาท เพื่อสร้ าง บ้ านใหม่ใน จังหวัดระยอง โดยมีคณ ุ สมิธ จริ งเข้ าใจ ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หาร มูลนิธิที่อยูอ่ าศัย ประเทศไทย เป็ นผู้รับมอบ และจะมีกิจกรรมอาสาสมัครสร้ างบ้ านในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ทีผา่ นมา .

เพียงแค่เริ่ ม “ช็อป” คุณก็ “ช่วย” สังคมได้ แล้ ว มูลนิธิที่อยูอ่ าศัย ประเทศไทยร่วมกับ Social giver พลังของการให้ จึงได้ เกิดขึ ้น Socialgiver คือ พื ้นที่ออนไลน์ที่ทาให้ การ ‘ช็อป’ และ ‘ช่วย’ กลายเป็ นเรื่ องเดียวกัน โดยทุกคนสามารถเลือกซื ้อสินค้ าและ บริ การชันน ้ า ในราคาสุดพิเศษจากทัว่ ประเทศ พร้ อมไปกับการ สนับสนุนโครงการดีๆเพื่อสังคม เพื่อทาให้ คณ ุ ภาพชีวิตของคนอีก หลายคนดีขึ ้น ร่วมกันเป็ นส่วนหนึง่ ที่ให้ พื ้นที่ออนไลน์ เป็ นพื ้นที่ๆ คุณสามารถ "ช็อป" ได้ และ "ช่วย" ได้ ในhttps:// www.socialgiver.com/…/habitat-for-humanity- thailand/


Contact us: www.habitatthailand.org

habitat4thailand

hfhthailand

Habitat for Humanity Thailand 253 Building, 12 Floor, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua, Wattana District, Bangkok, 10110 Thailand Tel : ++662 664 0644 Fax: ++662 664 0645

Profile for Habitat for Humanity Thailand

Enewsletters Vol.2 (THA ver.)  

Enewsletters Vol.2 (THA ver.)  

Advertisement