Page 1

Message from the CEO ผู้หญิงคือเพศแม่ แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน เพศแม่ไม่ได้อยูแ่ ต่ ในบ้านเลี้ยงลูกทาความสะอาดบ้านแล้ว หากแต่พวกเธอ ต้องมาเป็นเสาหลักให้กบ ั ครอบครัว เมื่อต้องเจอกับภาวะ จายอมกลายเป็นคุณแม่เลีย ้ งเดี่ยว และต้องทางานหาเงิน เลี้ยงครอบครัวทั้งหมด จดหมายข่าวฉบับนี้เราจึงนา เรื่องราวของซิงเกิ้ลมัม หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาบอกเล่า ผ่านตัวอักษร ว่าชีวต ิ ของพวกเธอเป็นอย่างไร หากมอง ลึกลงไป เราจะพบว่าชีวิตทีต ่ ้องดิน ้ รนนั้นไม่ง่าย บางคน ถึงกับหมดหวังกับชีวิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเลือกยังมีให้เห็นอยู่เสมอ เหมือนกับพิมลวรรณ กับ ความหวังใหม่ที่มูลนิธิทอ ี่ ยู่อาศัยได้มอบให้ โดยได้รบ ั ความ ช่วยเหลือจากผูส ้ นับสนุน เพราะเราเชื่อว่าทุกเส้นทางยังมี ความหวังอยู่เสมอ สมิธ จิงเข้าใจ ประธานเจ้าหน้าทีบ ่ ริหาร

พิมลวรรณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกสาวและลูกชายในช่วงวัย หัวเลี้ยวหัวต่อ หลังจากแยกทางกับสามีมาเกือบสามป และกลับมาอยู่ บ้านแม่ การเป็นเสาหลักของครอบครัวกลายเป็นเรื่องจาเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ และด้วยการหาเลี้ยงชีพเพียงทานาและเย็บผ้าโหลส่งในช่วงกลางคืน รายได้ที่ได้มาก็ไม่ครอบคลุมกับสามชีวิตแม่ลูก “ทานาตอนกลางวัน ตอนกลางคืนเย็บผ้า เสียงเครือ ่ งจักรก็จะดังรบกวนเวลาคนอืน ่ นอนหลับ กัน บางทีเศษเสือ ้ ก็ปลิว ทาให้เรารู้สก ึ ลาบากใจ อยากได้พน ื้ ทีเ่ ป็นของ ตัวเองเอาไว้ทางาน ลูกสาวก็อยูใ่ นช่วงวัยรุน ่ เราก็กังวลกับเรือ ่ งความ ปลอดภัยเขาด้วย เวลาเขาเข้าห้องน้าตอนกลางคืน เราไม่มห ี อ ้ งน้าในบ้าน เวลาจะเข้าห้องน้าต้องออกไปนอกบ้านทุกครัง ้ ” เพียงหนึ่งปหลังจากได้ รับคาชักชวนของพี่สาวให้สมัครเข้าโครงการของมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัย หรือฮาบิแทต พิมลวรรณก็ได้มีโอกาสได้บ้านจากการช่วยเหลือจาก ผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ


“เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ไม่เคยฝันว่าจะได้บา้ นเหมือนกับคนอืน ่ เขา จาได้ดต ี ง ั้ แต่ตอนลงมือสร้าง อาสาสมัครและมูลนิธฯิ ที่เข้ามาช่วย สร้างบ้าน ทาให้เห็นว่าโลกนีย ้ ง ั มีคนคอยช่วยเราอยู่ ซึง ่ ตอนนี้ กลายมาเป็นบ้านของ บ้านทีม ่ พ ี น ื้ ทีใ่ นกาทางาน เราจะเย็บผ้าตอน ไหนตรงไหนก็ได้ ลูกสาวก็มห ี อ ้ งนอน มีหอ ้ งน้าทีป ่ ลอดภัย เป็น เหมือนกับสิ่งทีเ่ รารอคอยมานาน ทาให้เรามีกาลังใจทีจ ่ ะสูต ้ อ ่ ” ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างกาลังใจในการหาเลี้ยงชีพต่อแล้ว เธอยังมี ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเมื่อพูดถึงแผนอนาคตที่วางไว้ “ก่อนหน้านีไ้ ม่เคย มีหวัง ได้แต่ทางานแบบไร้จด ุ หมาย ตัง ้ แต่มบ ี า้ นเป็นของตัวเอง เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจและ กาลังใจนอกเหนือจากลูกๆ แล้ว ว่าเราเองก็สามารถเป็นผูน ้ าให้กบ ั ครอบครัวได้ และทาให้เรามีแรง ทีจ ่ ะลุกขึน ้ สู้ได้อก ี เพราะชีวต ิ พอเริม ่ มีความหวัง มันก็เหมือนมีทาง ให้เราได้เดินไปได้จริงๆ” ทุกวันนี้พิมลพรรณย้ายเข้ามาอยู่บ้านใน โครงการของมูลนิธิฯ พร้อมกับลูกๆ และมีแผนที่จะต่อเติมบ้านด้วย เงินเก็บของเธอเอง

Do little Good

Join u Volu s to be ntee a r

Do Little good! ทำดีง่ำยๆ เพียงเป็นอำสำสมัครร่วมกับมูลนิธิ

1 2 3 4

รวบรวมสมัครพรรคพวกใจอำสำด้วยกัน ตัง้ แต่ 15 แต่ไม่เกิน 25 คน ติดต่อมูลนิธฯิ เพือ่ ทรำบรำยละเอียในกำรเป็น อำสำสมัคร เลือกรำยละเอียดทำกิจกรรมสร้ำงบ้ำน หรือซ่อมแซม ลงมือลุย สร้ำงบ้ำนใหม่ได้เลย


Up Coming Event

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้ มูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัย จับมือร่วมกับ Ku de ta Bangkok เชิญชวนเหล่าฮี โร่ที่มีใจรักงานอาสามารวมตัวกันในงาน SuperHero Charity Party เพื่อนาเงินบริจาคไปสร้างที่อยู่ อาศัยให้กับโครงการ Make Her Day โดยมอบบ้านให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อเฉลิมฉลิองวันแม่แห่งชาติ โดยงานจะเริ่มจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 21.00น. ติดต่อสอบถามการจาหน่ายบัตรที่ www.facebook.com/kudetabangkok หรือ โทร. 02 108 2000

Contact us: www.habitatthailand.org

habitat4thailand

hfhthailand

Habitat for Humanity Thailand 253 Building, 12 Floors, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua, Wattana District, Bangkok, 10110 Thailand Tel : ++662 664 0644 Fax: ++662 664 0645

Profile for Habitat for Humanity Thailand

Enewsletters Vol.1 Habitat for Humanity Thailand  

Join us to build a decent place to live & Celebrate Mother day to Single mom.

Enewsletters Vol.1 Habitat for Humanity Thailand  

Join us to build a decent place to live & Celebrate Mother day to Single mom.

Advertisement