Page 1

NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN – Kvinner Krysser Grenser 2017 Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinner Krysser Grenser jobber med lavterskel tilbud til målgruppen som i all hovedsak er kvinner med innvandrerbakgrunn i Oslo. Gode resultater oppnår vi fordi vi er direkte i vår kommunikasjon, og snakker like mye om plikter som om rettigheter.Mange kvinner som har deltatt i våre prosjekter de siste 17 årene i Oslo, har fått seg jobb, etablert nye nettverk, og følger opp barna bedre både i skole og i barnehage. Det er viktig for oss å si at samarbeid med ulike instanser, offentlige og private – samt mye grasrotsjobbing – lønner seg – og resultatene kommer.

NORSK FOLKEHJELP OSLO

NORSK FOLKEHJELP OSLO OASEN – Kvinner Krysser Grenser


4

1 Muntlig språktrening, rettet til utsatte grupper

Mange utsatte grupper sliter med muntlig norsk, selv etter lang tid i landet, enkelte også etter lang tid på nor2 Det ble gjennomført 15 norsk skkurs. muntlig språktrening opplegg i 2017, to timer per møte, to ganger i uka, i 14 uker. Med 10-12 deltakere på hvert opplegg. 180 deltakere.

Arbeidsmarkedsorientering til arbeidsinnvandrere

3 arbeidsinnvandrere om Orientere praktiske forhold knyttet til arbeidskultur, arbeidsforhold, skatteregler, veiledning i offentlig byråkrati, osv. Det legges spesielt vekt på nettverks bygging. Prosjektet samler 10-14 deltakere hver uke, på tre-fire timer, total 28 sesjoner, 350 deltakere. Personlig veiledning til ca. 280 personer i året. Åpen linje for telefonisk veiledning, rådgivning og orientering, gjen-

nomført ca. 350 telefonsamtaler i året. Infosenter til Arbeidsinnvandrere fungerer med kontor og telefontjeneste til målgruppe i Ormsundveien 16 og Storgata 39.

5

6

7

8


4

5

Informasjonstiltak ved Stortinget valg – seminarer

Tiltaket skal informere om valget og motivere til valgdeltakelse gjennom å organisere seks valgdebatter for innog gjennomføre praktisk in6vandrere formasjon om hvordan det stemmes. Det bearbeides skriftlig og visuell informasjon på tilrettelagt norsk. Støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartement. OASEN organiserte seks 7valgdebatter og informasjonsmøter i prosjektperioden. Deltakelse på møtene var variert, fra 35 deltakere til 140 deltakere. Total deltok ca. 420 personer. Det ble også organisert en Valgfestival på Sagene, på Gråbeinsletta, den 2. September, som varte Kl. 13.00 til Kl. 18.00. Det kom 8fra representanter fra seks politiske partier som holdte appeller og det var åtte kulturelle grupper og artister som deltok på den underholdning delen

av arrangementet. Det var ca. 350 deltakere på Valgfestivalen.

Dagsturer rettet mot utsatte familier

OASEN organiserer aktiviteter i sommer, høst og vinterferiene også helgene for å avlaste utsatte familier og aktivisere barn og unge. Vi har derfor i år arrangert 20 dagsturer med forskjellige aktiviteter både på hytta i Østmarka og KR – Malmøya. Støttet av Bufdir. Her er ungdom fra Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Oslo – engasjert for å være aktivitører for barna.


4

1

5 Gratis sommerferie for mor og barn – utsatte familier På Norsk Folkehjelp Oslo sitt feriehjem, Furukollen, har vi arrangert 2 seks gratis ferieopphold for utsatte familier i sommer. Her er ungdom fra Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Oslo – engasjert for å være aktivitører for barna. Til sammen 138 mødre med barn.

Familiene som deltar sliter med ut3 som prosjektet kan avhfordringer jelpe. Vi tenker her særlig på den manglende kontakten med storsamfunnet. Den manglende integreringen i storsamfunnet fører til lav arbeidsdeltakelse og lite nettverk, noe som på sikt igjen fører til både psykiske og fysiske helseproblemer. Mange er alenemødre eller har problemer med voldelighet, sosial kontroll, religiøst press osv. Derfor gjennomfører vi

dialog om personlige valg, religionsfrihet og verdien individer har i den norske kulturen og tradisjonen. Kvinnene blir oppfordret til å tenke over sin rolle som forbilder for sine barn og får også råd om grensesetting uten vold.

Gratis helgeferie for mor og barn (tre dager)

Samme opplegg som sommerferie men på tre dager. Det er gjennomført helgeopphold i sommer, og 2 i høstferien. Prosjektet fikk nye midler fra Bufdir og derfor gjennomføres det også helgeopphold i vinterferien. Deltok 138 mor og barn i 2017.

6

7

8


4

5 Førstehjelpskurs rettet mot mødrene

Over 30 prosent av Oslos befolkning har minoritetsbakgrunn. Blant dem 6finnes mange foreldre med barn i skolealder. Mange av disse foreldrene mangler kunnskaper om hvordan ulykker skal forebygges og hva man kan gjøre når ulykken først er ute. I 2017 ble det gjennomført 14 tilrettelaget 7førstehjelpskurs, mellom 10 og 15 deltakere. Kursene ble gjennomført av instruktører fra Norsk Folkehjelp Oslo. Kurset varte i 6 timer. Total 183 deltakere.

8

Gratis svømmekurs for ungdom som ikke kan svømme og livredning i vann Bedre svømmeferdighetene til ungdom. Bedre kunnskapen om livredning i vann. Minske faren for ulykker og drukning. Målgruppe: Minoritetsog majoritetsungdom i alderen 13-18 år, særlig ungdom fra familier med lav inntekt og ungdom som ikke har fått tilstrekkelig svømmeopplæring. I 2017/2018 skal prosjektet gjennomføre åtte svømmekurs, syv ganger hvert kurs. 15 deltakere for hvert kurs, total 84 deltakere. I 2017 har vi gjennomført 6 kurs. –Støttet av Extrastiftelsen.


4

1

5 Uutvikling og gjennomføring av bomiljøtiltak i Lindeberglia

2

Vi jobber for å utvikle et aktivt og inkluderende bo- og oppvekstmiljø i Lindeberglia, Bydel Alna. Det gjennomføres dialog og felles aktiviteter med beboere i Lindeberglia, boreslaggstyrene, Lindeberg fritidsklubb, barnehage og skole, samt lokale næringsdrivende. Flere voksne deltar 3 i bomiljøet og engasjere i aktiviteter seg i lokalmiljøet. Flere foreldre engasjere seg på barnas arenaer som barnehage, skole og fritid. Konsulenttjenester mellom Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN og Bydel Alna. Lindeberg område dekker 800 boliger. Prosjektet har foregått i tidsrom april 2017 til desember 2017. Skal fortsette hele 2018.

Forebygging av uønsket svangerskap og abort

Målet er å øke kunnskap om uønsket svangerskap og abort. Målgruppe er innvandrerkvinner som mangler kunnskap om uønsket svangerskap og abort, rettigheter knyttet til helse og helsetilbud i Norge. Særlig kvinner med lav utdanning, og/eller som lever isolert fra storsamfunnet (norske venner, arbeid). Økt kunnskap om kvinners seksualitet, familieplanlegging og seksuelle rettigheter, helseproblemer og (smittsomme) sykdommer. Totalt deltok 219 engasjerte deltakere.

6

7

8


4

5 Helseartikler tilrettelagt for innvandrere

Informere innvandrere med liten tilknytning til norsk samfunnsliv og arbeidsliv 6om helse temaer. I 2017 er blitt produsert og publisert 28 artikler og fire hefter pĂĽ lett norsk om helse temaer tilrettelagt for innvandrere. Artiklene ble publisert pĂĽ medier og sosiale medier. Aktuelle instanser er blitt oppfordret om ĂĽ ta i bruk tilrettelagt helse informasjonsmateriale.

7

8


NORSK FOLKEHJELP OSLO AID NORWEGIAN PEOPLE`S OASEN,,Kvinner Grenser OASIS WomenKrysser Crossing Border

1 1 1

SAMMEN ER VI STERKE! SOLIDARITET I PRAKSIS!

11 integreringsprogram i 2017

• 15 muntlig norsk språktrening rettet mot utsatte grupper, 180 2 deltakere

• 6 Informasjonstiltak ved Stortinget valg, seminarer, 750 deltakere

• 6 Gratis sommerferie 2 til fredag) for mor og barn, (mandag 138 deltakere

• 14 Førstehjelpskurs rettet mot mødrene, 183 deltakere

2

• 6 Gratis Helgeferie (fredag til søndag) for mor og barn, 138 deltakere (pågående)

3

• 12 Dagsturer rettet mot utsatte familier, 216 deltakere (pågående)

3

• 14 Forebygging av uønsket svangerskap 3 og abort seminarer, 219 deltakere (pågående)

• 6 Gratis svømmekurs og livredning i vann, 84 deltakere (pågående) • Utvikling og gjennomføring av bomiljøtiltak i Lindeberglia, Alna • 28 Helseartikler tilrettelagt for innvandrere, publiser i ulike medier + 4 hefter

• 28 Arbeidsmarkedsorientering sesjoner til arbeidsinnvandrere, 350 deltakere

Kontakt:

Susana Biamon Daglig leder, OASEN, Kvinner Krysser Grenser Norsk Folkehjelp oslo Telefon: 474 69 270 E-post: susana.biamon@nfoslo.no

Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinner Krysser Grenser 2017  

Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinner Krysser Grenser jobber med lavterskel tilbud til målgruppen som i all hovedsak er kvinner med innvandre...

Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinner Krysser Grenser 2017  

Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN Kvinner Krysser Grenser jobber med lavterskel tilbud til målgruppen som i all hovedsak er kvinner med innvandre...

Advertisement