Page 1

CHP'nin Fatih'te Makus Talihi 12 Mart 2009 Y›l: 4 Say›: 40

Fiyat›: 25 krfl.

Fatih’teki seçim yar›fl›nda iki isim ön plana ç›k›yor

Demir mi, Saltabafl m›? ❚ Partilerin h›z kazanan seçim propagandalar›nda Mustafa Demir'e rakip olarak Türker Saltabafl'›n ad› ön plana ç›k›yor. Mustafa Demir, belediye bütçesini seçim kampanyas›nda kullanarak avantajl› gibi görünse de Saadet Partisi'nin ›srarl› çal›flmas› aday›n› iddial› konuma getirdi.

Ecdad eserleri ilgi bekliyor ❚ Fatih’te Bizans eserleri yald›zlarla parlat›l›rken

Mustafa Demir bütçeyi hoyratça harc›yor

[Haberi 2’de]

milli tarihimizin nadide varl›klar› adeta çöpe gömülüyor. Bu konuda vatandafl›n flikayetlerini dikkate almayan yetkililer, tarihi çeflmeleri, yüzy›llar öncesinin el iflçili¤i ile bezenmifl tarihi girifl kap›lar›n› çöp konteynerleri ile gölgeliyor. [Haberi 6’da]

Demir’in adayl›¤›na tepki göstererek Ak Partiden Demir’in adayl›¤›na tepki gösteren istifa eden Meclis Saltabafl’› destekleyecek Meclis Üyesi Üyesi Saadet’i destekleyecek

❚ Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir Belediye Bütçesini seçim döneminde hoyratça harc›yor. Demir in seçim kampanyas›n›n paras› vatandafl›n cebinden ç›k›yor

‹fiTE FAT‹H’‹N BAfiKAN ADAYLARI

CHP Fatih’te aday bulmakta zorland› m›? ❚ ‹lçe seçim kurulu taraf›ndan ilan edilen Meclis Üyesi aday listelerine göre CHP yedek listeyi doldur (a) mad›. Ak Parti ve Saadet Partisi’nin eksiksiz teslim etti¤i listede CHP’nin sadece asil adaylar›na yerverdi¤i görüldü. [Haberi 7’de]

❚ Türker Saltabafl ise Fatih'te dürüst ve sayg›n kiflili¤iyle yar›flta siyasi ahlak›n d›fl›na ç›km›yor. Saltabafl, 10 y›l› aflk›n belediyecilik tecrübesi, yard›mseverli¤i ve Fatih'i sokak sokak bilmesiyle ipi gö¤üsleyecek gibi görünüyor. [Haberi 7’de]

Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, ilçenin dört bir köflesine cephe reklamlar› veriyor, vatandafl›n yolunun üstüne dev üçgen totemler koyuyor. Demir tüm bu reklamlar›n giderini ise belediye bütçesinden kullan›yor. [Haberi 8’de]

❚ En son 20 y›l önce Karadenizli Yusuf Günayd›n ismiyle Fatih’te SHP olarak seçim kazanan sol partiler, o tarihten bu yana her seçimde daha çok eridi. Bu sebeple, CHP gönüldafl› seçmenlerin de, AKP-Saadet Partisi aras›nda geçece¤i anlafl›lan yar›flta bu iki parti aday› aras›nda tercih yapaca¤› belirtiliyor. [7’de]

Oyum Türker Saltabafl’a Nüfusunu aday oldu¤u yere ald› muayenehane ev-ofis oldu ❚ Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, 4 kiflilik ailesinin adres kay›tlar›n› Bak›rköy’den efli fiule Demir’in Fatih’teki muayenehanesine tafl›d›. Mahalle muhtar›, Fatih Kaymakaml›¤›’na yazd›¤› yaz›da yanl›fl beyan nedeniyle Demir ailesinin seçmen kay›tlar›n›n düzeltilmesini istedi. Mustafa Demir’in efli, "Fatih’te ikamet etmiyoruz Fatihte oy kullanmak için böyle yapt›k" aç›klamas›nda bulundu. [Haberi 8’de]

Rizeliler Derne¤i'nin de baflkan yard›mc›s› olan Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Karo¤lu, partisinin mevcut Baflkan Mustafa Demir’i yeniden aday göstermesine k›zarak durumu protesto etti. Karo¤lu, yapt›¤› aç›klamada hemflehrilerinin de Türker Saltabafl'› destekleme karar› ald›¤›n› dile getirerek kendi oyunu Saadet Partisi'nin aday› olan Türker Saltabafl'a verece¤ini söyledi. Ak Parti'nin Fatih Belediye baflkanl›¤› için mevcut baflkan Mustafa Demir’i tekrar aday göstermesine tepki gösteren Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Karo¤lu, gazetemize yapt›¤› aç›klamada oyunu Saadet Partisi'nin aday› olan Türker Saltabafl'a verece¤ini söyledi. Üyesi bulundu¤u Ak Parti’nin Mustafa Demir’i aday göstermesine çok üzüldü¤ünü belirten ve ayn› zamanda Rizeliler Derne¤i'nin de baflkan yard›mc›s› olan Karo¤lu hemflehrilerinin de Türker Saltabafl'› destekleme karar› ald›¤›n› öne sürdü. AK Parti'li Meclis Üyesi Yakup Karo¤lu siyaseti b›rakma karar› ald›¤›n› da söyledi.


Haber Fatih

2

‹fiTE FAT‹H’‹N BAfiKAN ADAYLARI MUSTAFA DEM‹R 1959 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤du. 1

959 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤du. ‹lkokulu Diyarbak›r Ergani’de, orta ve lise e¤itimini Kahramanmarafl’ta tamamlad›. 1979 y›l›nda bafllad›¤› ‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi’nden 1983 y›l›nda mezun oldu. Daha sonra da yine kendisi gibi difl hekimi olan efli ile birlikte, Fatih’te açt›klar› difl hekimli¤i muayenehanesinde ifl yaflam›na devam etti. 2002 y›l›nda Ak Parti ‹l Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürüttü¤ü siyasi çal›flmalarda bir y›l sonra ‹l Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Halkla ‹liflkiler Baflkanl›¤› görevine getirildi. Mustafa Demir 28 Mart 2004 tarihinde yap›lan yerel seçimlerde Fatih Belediye Baflkan› olarak göreve bafllad›. Evli ve iki çocuk babas› olan Mustafa Demir, ‹ngilizce biliyor.

CAN ÖZYED‹ERLER 1962'de ‹stanbul'da do¤du. 962'de ‹stanbul’da do¤du.Evli ve 2 çocuk sahibi. Hekimo¤lu Ali Pafla ‹lkokulu, Vedide Baha Pars Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi’nde e¤itim ald›. 1991’den beri reklam sekötöründe yönetici ve flirket sahibi olarak yer al›yor. Özyedierler, 1985’te askerlik görevini tamamlad›ktan sonra, HP - SODEP birleflmesi ve SHP’nin kurulmas› ile aktif siyasi hayat›na bafllad›. 1985-1986’da SHP Fatih Gençlik Kollar› Yöneticili¤i, 1986-1987’de E¤itim Kültür ve Sanat Komisyonu Baflkanl›¤›,

1

AK‹F AK

1961 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. min 961 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. ‹lkö¤reti ‹stana sonr n ukta okud 'da anya ilk 2 y›l›n› Alm un mez an lu'nd Oku m ¤reti ‹lkö e bul'da F›nd›kzad VaFatih ni nimi ö¤re lise ve Orta . oldu tan Lisesi'nde tamamlad›. 1981-1983 y›llar› aras›nda Diyarbak›r'›n Silvan ‹lçesi'nde askerlik yapt›. Ayn› y›l evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi Mahalli ‹dareler Bölümünde ö¤renci. ‹fl yaflam›na 1983 y›l›nda ‹nan Holding'te yönetici olarak bafllad›. 1985 y›l›nda Koç Holdinge ba¤l› olan Diners Club kredi kartlar› merkezinde Kontrolör Yöneticisi olarak görev 1994 y›ald›..1992 y›l›nda ticaret hayat›na at›ld›. f Mahalfiere la Mol lerde Seçim l l›nda yap›lan Yere nd›. kaza i seçim ve oldu aday lesi Muhtarl›¤›'na y›l›n1996 önce e esind netic r mala Yürüttü¤ü çal›fl an da ‹stanbul Muhtarlar Derne¤i Genel Baflk bul ‹stan da y›l›n 2001 a sonr daha a Yard›mc›l›¤›'n 3 di. seçil Muhtarlar Derne¤i Genel Baflkanl›¤›'na el Gen dönemdir bu sivil toplum kuruluflunun Baflkanl›¤›n› sürdürüyor.

1

1987-1990’de SHP Fatih ‹lçe Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve 19921997’de CHP ‹stanbul ‹l Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›. Halen, Fatih ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclis Üyeli¤i, Fatih Belediye Meclisi CHP Grup Baflkan Vekilli¤i, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcülü¤ü ve CHP Kurultay Delegeli¤i görevlerini sürdürüyor. Fatih’teki 69 mahalle say›s›n›n 24’e indirilmesi ve tarihi isimlerinin de¤ifltirilmesi üzerine, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi aleyhine açt›¤› dava devam ediyor.

Z‹YA ÜNSAL Ziya mekli e¤itimci ve müfettifl olan Avukat Düü ürkç Atat Fatih anda zam ayn› Ünsal, yordu. flünce Derne¤i Baflkan› olarak görev yap› vden göre bu için a¤› olac Ünsal, DSP’den aday an› Baflk ‹l bul ‹stan DSP rdi. ayr›ld›¤›n› bildi Mustafa Aslan, düzenledikleri bir toplant› ile Fatih ‹lçe Belediye Baflkan aday› Av.Ziya Ünsal’›, DSP Fatih ‹lçe Örgütü’yle tan›flt›rd›. DSP Fatih ‹lçe Baflkan› Çi¤dem Korkmaz’›n baflkanl›¤›nda, Fatih ‹lçe Baflkanl›¤›’nda düzenlenen toplant›ya DSP ‹stanbul ‹l Baflkan› Mustafa Aslan, DSP ‹stanbul Milletvekili Hüseyin Mert ve DSP Parti Meclisi Üyesi Zabit Demir de kat›ld›. Aslan’›n örgütle tan›flt›rd›¤› Zikarfl›lanya Ünsal, DSP’liler taraf›ndan coflkuyla ant›topl ¤› t›rd› tan›fl tle örgü d›. Aslan’›n Ünsal’› lerde irme rlend de¤e n iliflki lere seçim l da, yere olaca¤› bulunuldu ve DSP’nin seçimlerin y›ld›z› olan ettifl müf ve mci iddia edildi. Emekli e¤iti Ziya DSP Fatih Belediye Baflkan Aday› Avukat Düflünü ürkç Atat Fatih anda zam ayn› , al’›n Üns aday ce Derne¤i Baflkan› oldu¤u ve DSP’den rildi. bildi d›¤› ayr›l dan olaca¤› için bura

E

TÜRKER SALTABAfi 958 y›l›nda Bayburt’ta do¤du. Erzincan ‹mam Hatip Lisesi'nde tamamlad›¤› orta ö¤reniminden sonra Bursa ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nden 1980'de mezun oldu.

1

Bursa’da yay›n yapan Marmara Gazetesi’nde yaz› iflleri müdürlü¤ü yapt›. 1984’ten beri Fatih’te oturan Saltabafl 1994 yerel seçimleri sonras›nda Fatih Belediyesi’nde baflkan yard›mc›l›¤› görevinde bulundu. 1995 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde Tan›t›m ve Halkla ‹liflkilerden sorumlu Baflkan Dan›flman› olarak göreve bafllad›. On y›la yaklaflan belediyecilik tecrübesinde birçok önemli projeye imza att›. Siyasette Refah Partisi Fatih ‹lçe Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Fazilet ve Saadet Partisi ‹lçe Baflkanl›¤›, Fazilet Partisi ‹l Genel Meclisli Grup Baflkan Vekilli¤i ve son olarak Saadet Partisi ‹stanbul ‹l Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu. Fatih’te birçok Sivil Toplum Örgütünün kurulmas›nda aktif rol ald›. Milli Gençlik Vakf› Fatih fiube Baflkanl›¤› ve Fatih Hilal Spor Kulübü Baflkanl›¤› yapt›. Haftal›k Gerçek Hayat Dergisi ‹mtiyaz Sahibi olan, ‹ngilizce ve Arapça bilen Türker Saltabafl, evli ve iki çocuk babas›.

Fatih seçimlerinin nabz›n› tutuyoruz www.haberfatih.com


Asayifl

Ka¤›t toplayan iki grup aras›nda kavga

Korku dolu anlar atih'te 3 katl› bir binan›n F bodrum kat›nda meydana gelen yang›n, korku dolu anlar›n yaflanmas›na neden oldu. Fatih, Kafl›kç›mektebi Sokak, numara 8'de bulunan 3 katl› bir binan›n bodrum kat›nda bafllayan yang›n, bir anda tüm binay› dumanlar içerisinde b›rakt›. Binada mahsur kalan çok say›da vatandafl, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtar›ld›. ‹tfaiye merdiveni ile bulunduklar› katlardan indirilen vatandafllar, olay yerinde haz›r bekletilen ambulansa al›narak, ilk yard›m uyguland›.

atih'de ka¤›t toplayan iki grup aras›nda tahta parças› yüzünden ç›kan kavgada silahlar ve b›çaklar konufltu. Olayda çeflitli yerlerinden yaralanan 4 kifli hastaneye kald›r›ld›.

Elektrikli battaniyenin afl›r› ›s›nmas› sebebiyle içerisinde bulunan kablolar›n k›sa devre yapmas› neticesinde ç›kt›¤› iddia edilen yang›n, maddi hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruflturma bafllatt›.

Tart›flman›n büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Bu s›rada kavgada taraflar aras›nda silah ve b›çak kullan›ld›. Olayda iki gruptan 4 kifli çeflitli yerlerinden yaraland›.

F

Edinilen bilgilere göre olay saat 15.30 s›ralar›nda Fatih Vefa Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Ka¤›t toplayan iki grup aras›nda tahta parças› yüzünden tart›flma ç›kt›.

Yaral›lar olay yerine gelen ambu-

Polis arac› kaza yapt›: 5 Yaral›

atih’te a¤z› aç›k b›rak›lan su kuyusuF na düflen bir çocuk ölümden döndü. Küçük çocuk yaral› halde kuyudan ç›kar-

ya inmekte zorland›. Bir itfaiye görevlisi, beline halat ba¤lanarak kuyuya indirildi. Kuyuya indirilen itfaiye görevlisi, halat› Karadafl'›n beline ba¤lad›ktan sonra küçük çocuk halatla çekilerek kuyudan ç›kar›ld›. Ayaklar›nda k›r›klar olufl-

atih'te meydana gelen trafik kazas›nda, 3'ü polis memuru 5 kifli yaraland›. Topkap›'dan Aksaray'a giden flüpheli bir otomobili kovalad›¤› öne sürülen Fatih ‹lçe Emniyet Müdürlü¤üne ba¤l› polis arac›, Sahil Yolu Yedikule Kavfla¤›'nda 34 ET 8150 plakal› araçla çarp›flt›.

F

lanslarla Samatya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ile Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'ne kald›r›ld›. Olayla ilgili soruflturma bafllat›ld›.

‹tfaiye eri hayat kurtard› t›l›rken, torununun kurtar›lmas›na sevinen dedesi, teflekkür etti¤i itfaiye erini aln›ndan öptü. Olay, Fatih Hac›evhaddin Mahallesi Teyyareci R›dvan Sokak'ta meydana geldi. Al›nan bilgiye göre, ilkö¤retim ö¤rencisi Mehmet Karadafl (12), akflam saatlerinde d›flar›da oynad›¤› s›rada evlerin aras›nda bulunan bofl alandaki su kuyusuna düfltü. Yaklafl›k 15 metre derinli¤inde, 70-80 santimetre çap›ndaki kuyuya düflen Karadafl ba¤›rarak yard›m istedi. Çevredeki vatandafllar›n durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sa¤l›k ekipleri ça¤r›ld›. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar olan kuyu-

3

tu¤u belirtilen Karadafl, ambulansa al›narak hastaneye kald›r›ld›. ‹tfaiye görevlileri, Karadafl'›n ç›kar›lmas›n›n ard›ndan halat› kuyuya salarak kuyuya inen itfaiye görevlisini de ç›kard›. Kuyudan ç›kar›lan görevli de ambulansa al›narak oksijen verildi. Kuyuya düflen Mehmet Karadafl'›n dedesi Sabri Çetintafl, torununun kurtar›lmas›na çok sevindi¤ini söyledi ve kuyuya inen itfaiye erini aln›ndan öptü. Çevre sakinlerinden Mehmet Altay, 3-4 gün önce kuyuyu fark etti¤ini belirterek, "Kuyunun a¤z›nda çürümüfl halde bir tahta vard›. Ben de düflen olur düflüncesiyle bu tahtayla iyice kapatt›m. Mahallenin muhtar›na giderek durumu anlatt›m. O da bir yerleri arayarak konuyu bildirdi. Ancak bugün bu olay meydana geldi" diye konufltu.

Çarpman›n etkisiyle araçta s›k›flan polis memuru Abdulmuttalip Ç›tk›ran, itfaiye ekiplerince kurtar›larak ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'ne kald›r›ld›. Ayn› araçta bulunan polis memurlar› ‹brahim Zeybek ve ‹zzet Da¤lar ile di¤er araçtaki Ahmet Kundurac› ve Mustafa Tör de çevredeki hastanelerde tedavi alt›na al›nd›.

q

Kardeflini öldürüp, cesedini sand›kta saklad› stanbul Fatih'te 11 yafl›ndaki karde-

‹flini öldürüp, cesedini sand›kta sakla-

Fatih'te do¤algaz zehirlenmesi

yan 17 yafl›ndaki ablan›n, bir dedektifin "Bu gece rahat uyuyabilecek misin?" sözü üzerine cinayeti itiraf etti¤i ortaya ç›kt›.Tutuklanan genç k›z›n kuzeninin de 9 y›l önce kardeflini öldürdü¤ü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu¤u belirlendi.

atih'te do¤algaz zehirlenmesi sonucu yaflam›n› yitiren Zübeyde ‹leri ile bedensel özürlü k›z› Ayten ‹leri son yolculu¤una u¤urland›.

F

'V‹CDANIN RAHAT MI?' 11 yafl›ndaki ilkö¤retim ö¤rencesi Alpay D. 2008 y›l›n›n kas›m ay›nda ortadan kaybolmufltu. Aile fertlerinin ç›kt›klar› televizyon programlar›ndaki konuflmalar›n› takip eden dedektifler, 17 yafl›ndaki abla S. D.'nin çeliflkili anlat›mlar› oldu¤unu fark etti. Danac› ailesinin tüm fertleri ifadelerine baflvurulmak üzere gözalt›na al›nd›. Ablaya, sorgusu s›ras›nda bir dedektif "Kardeflinin kaybolmas› ile ilgili bir flekilde bilgin var. Bu gece bafl›n› yast›¤a koy-

du¤unda vicdanen rahat uyuyabilecek misin?" dedi. Bunun üzerine genç k›z, "Ceset evin içindeki kullan›lmayan çeyiz sand›¤›nda" diyerek cinayeti itiraf etti. Tutuklanan S.D.'nin cinayeti planl› iflledi¤i ortaya ç›kt›. Karde-

flini bir s›rr›n› ö¤renmesi üzerine öldürdü¤ü ileri sürülen S.D.'nin kuzeni E.A.'n›n da 2000 y›l›nda kardeflini öldürdü¤ü iddias›yla tutukland›¤› ortaya ç›kt›. E.A.'n›n kardefli Funda Acar'› b›çaklayarak öldürdü¤ü belirlendi.

Fatih Aksaray Muratpafla Camii'nde ikindi namaz›na ard›ndan düzenlenen cenaze törenine ailenin arkadafllar› ve yak›nlar› kat›ld›. K›l›nan cenaze namaz› ard›ndan omuzlara al›nan annek›z›n tabutlar›, topra¤a verilmek üzere Habipler Yayla Mezarl›¤›'na götürüldü.


Belediye araçlar›n›n Ak Parti emrine verilmesi

Mustafa Demir ve Ak Parti’ye yak›flmad›! atih’te seçimin Saadet Partisi ile AK Parti aras›nda geçti¤inin en aç›k delili, Fatih Belediye’sine ba¤l› ekiplerin uygulamalar› olarak gösteriliyor. Belediyeye ait çöp araçlar› ve çal›flanlar, Saadet Partisi bayraklar›n› keserken di¤er hiçbir partinin bayra¤›na dokunmuyor. Yasa d›fl› bir durum olsa, bütün bayraklar toplanmal›. Yasal ise, hiç birisine dokunulmamal›…

F

Ama öyle olmuyor. Saadet Partisini tek rakip olarak gören AK Parti yönetimi, Belediye baflkanl›¤›n›n da imkanlar›n› kullanarak Saadet Partisi’nin propagandalar›n› engellemek istiyor. Fatih Belediyesi'nin çöp araçlar› ve çal›flanlar› sadece Saadet Partisi bayraklar› keserek AK Parti ve di¤er parti bayraklar›na dokunmuyor. Fatih’in AK Parti’li belediye yönetimi, belediye olanaklar›n› seçim çal›flmalar›na alet etmeye devam ediyor. Belediye araçlar›n›n daha önce de AK Parti’nin seçim çal›flmalar›nda kullan›ld›¤› pek çok kez görüntülenmiflti. Aradan geçen bu kadar süreye ra¤men “zihniyette” bir de¤ifliklik olmad›. Bu kez de Fatih Kocamustafa Pafla Meydan›’nda ayn› görüntülere rastland›. Vatandafl›n verdi¤i vergilerle yürüyen 34 UL 5613 plakal› resmi araç ve devletin imkanlar›ndan maafl alan personel, yine belediye yetkilileri taraf›ndan verilen emir gere¤i, AK Parti’nin seçim karavan›n› tafl›mak zorunda kald›. Ne de olsa, emir demiri keserdi. AK Parti’li belediye, Baflkan aday› Mustafa Demir’e destek çal›flmalar›nda bununla da yetinmiyor. Resmi araçlar, AK Parti’nin seçim karavan›n› da tafl›yor. Yasaya ayk›r› olmas›na ra¤men, iktidar partisi olmas› sebebiyle AK Parti’nin “kabahatlerine” göz yumuluyor.

Ak Nokta karavan› resmi hizmete mahsus Belediye arac›yla Kocamustafa Paflflaa meydan›na taflfl››n›yor. Hem de gündüz gözüyle.

Belediye kaynaklar› Mustafa Demir’in tan›t›m›nda kullan›l›yor! Tarih: 7 fiubat 2009 Cumartesi

Fatih Belediyesi vinci ile Belediye zab›tas› taraf›ndan Ak Parti bayraklar› as›l›yor

Yer: Karagümrük meydan›

Fatihliler flaflk›nl›kla izliyor.

‹flte www.haberfatih.com sitemize bu haberle ilgili yorum yapan Fatihlilerin yazd›klar›: GÖRMEK ‹STEM‹YORUM Ben bir Ak Partili olarak böyle manzaralar› görmek istemiyorum. Arkadafllar biraz daha dikkat lütfen... Nilgün Kocaman Tarihi: 10/3/2009 BEN DE GÖRDÜM Evet o gün 7 fiubat Cumartesi günü ben de oradan geçiyordum ve rezaleti gözlerimle gördüm... Hüseyin Nuri Tarihi: 9/3/2009 KINIYORUM Belediye biz halka çal›flmak için mi yoksa kendi partisinin reklam malzemelerini asmak için mi var! Belediye araçlar› ile Ak Parti bayraklar›n› asan ve di¤er parti bayraklar›n› söken belediyecilik anlay›fl›n› k›n›yorum! FAT‹HL‹ AHMET Tarihi: 9/3/2009

fiAH‹TE GEREK YOK Yukar›daki resimleri ile bence flahite bile gerek yok. Her fley ortada, yaz›k be kardeflim! Fatih Belediyesi e¤er böyle bir fley yapt› ise gözümden düfltüler bizim param›zla bize reklam yap›yorlar Ahmet Tarihi: 9/3/2009 SAVCILI⁄A VER‹N ‹ki flahitle savc›l›¤a vermek laz›m. Kenan oflubir@mynet.com Tarihi: 9/3/2009

Mizanpaj - Görsel Yönetmen Osman Yörük Gsm: 0537 724 94 03

Sahibi ve sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Sebahattin Erkoyuncu GenelKoordinatör

Editörler

Selahattin Kamber

Tuba Zuhal Demir Benan ‹lgen

Genel Yay›n Yönetmeni

Erkoç Kuleli

M. Murat ‹¤rek

Nurdan ‹. Keresteci

Yay›n Kurulu Sabri Akel Abone ve Reklam Bora fiahin Da¤›t›m Metin Erkoyuncu

Bask›: M‹LSAN A. fi. Cemal Ulusoy Cad. No: 38/A Bahçelievler -‹ST Tel: 0212 471 71 50 bas›n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay›n Türü: Yerel Süreli Bask› Tarihi:12 Mart 2009 Adres: ‹tfaiye cd. Hüsambey Sk. No:11 Fatih ‹stanbul TEL: 212- 531 6256 Faks: 212- 531 63 56 ‹nternet: www.haberfatih.com E-Mail: haber@haberfatih.com


6

Tarih ve Kültür

Bizans eserleri ihya edilirken...

Ecdad eserleri ilgi bekliyor atih’te Bizans eserleri yald›zlarla parlat›l›rken milli tarihimizin nadide varl›klar› adeta çöpe gömülüyor. Bu konuda vatandafl›n flikayetlerini dikkate almayan yetkililer, tarihi çeflmeleri, yüzy›llar öncesinin el iflçili¤i ile bezenmifl tarihi girifl kap›lar›n› çöp konteynerleri ile gölgeliyor. Camiler, çeflmeler, tarihi sokaklar ve tarihi yap›lar bir bir yok oluyor. Fakat dikkat çeken önemli bir nokta var. O da, yok olanlar›n tamam›n›n Osmanl› ve ‹slam eserleri dokusu içermesi. Bizans eserleri ise, elbirli¤i ile aya¤a kald›r›l›yor. Fener Balat Rehabilitasyon Program› çerçevesinde Dimitri Kantemir Müzesi ve Sosyal Merkezi Restorasyonu yap›larak bu eserin aç›l›fl› gerçeklefltirildi. Tekfur Saray›, Anemas Zindanlar› da restore edilen yap›lardan birkaç›. Bu restorasyonlar sürerken, üzerinde kitabeler bulunan ve as›rlar boyu her türlü hoyratl›¤a direnen ‹slam dönemi eserleri fütursuzca asfalta gömülüyor, çöp konteyn›rlar› ile kuflat›l›yor. ‹flte bir zihniyetin aç›k uygulamalar›…

F

Restore edilecekler listesi Avrupa Birli¤i fonlar›ndan da yararlan›lmas› öngörülen restorasyon projelerin Belediye bütçesinden gidecek kaynak da hiç az de¤il. Proje çerçevesinde ihyas› öngörülen bafll›ca 10 eser var. Bunlar›n ilk 8 tanesi 1985 y›l›nda UNESCO Dünya Miras› Listesi’ne de al›nan eserler. 1- Tekfur Saray› (Belediye 2 milyon YTL ay›r›yor) (bitti) 2- Anemas zindanlar› (Belediye 2 milyon YTL ay›r›yor) (bitti) 3- Bizans’tan kalan surlar›n onar›m› 4- Baflta Ayasofya olmak üzere, Bizans’tan kalan kiliselerin onar›m› (Haz›rl›k aflamas›nda) 5- Sultanahmet’teki arkeolojik park›n bak›m ve onar›m› 6- Süleymaniye ve çevresini koruma alan›n›n "kentsel dönüflümü" 7- Zeyrek’teki kilisenin (Pantokrator) ve çevresini bak›m-onar›m› (Avrupa Birli¤i 7 milyon Avro veriyor) 8- Saraçhane Park›nda bulunan, 524-527 tarihinde infla edilmifl Aziz Polieuktos kilisesinin yeniden inflas›. (Bu, Ayasofya’dan önceki en büyük kilise) 9- Sultanahmet’teki Yerebatan Sarn›ç›’n›n yan›ndaki Million Tafl› (ki Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti olarak ‹stanbul’un dünyan›n bafllad›¤› yer oldu¤unu ilan için dikilmifltir) 10- 390 y›l›nda Büyük Theodostus taraf›ndan M›s›r’dan ‹stanbul’a getirilen Dikilitafl.

BÜYÜK ‹HMAL! BU BINA ÇÖKENE KADAR NEREDEYDINIZ? Fatih'te sabah saatlerinde çöken 3 katl› binan›n enkaz›ndan ‹talyan as›ll› 70 yafl›ndaki piyano hocas›n›n cesedi ç›kar›ld›. Zemin katta yaflayan 7 kiflilik Memin ailesi ise çökme belirtileri üzerine son anda kendilerini soka¤a atarak kurtuldu. Fatih Vodina Caddesi üzerinde bulunan 3 katl› binan›n sabah saatlerinde çökmesi sonucu, ‹talyan as›ll›, soyad› ö¤renilemeyen Elginho isimli 70 yafl›ndaki piyano hocas› enkaz alt›nda kalarak hayat›n› kaybetti. Çökme sonras› olay yerine sevk edilen ‹tfaiye ve Arama Kurtarma Ekipleri, cesede ulaflabilmek için saatlerce çal›flt›. ‹fl makinelerinin de devreye girmesiyle cesede ulafl›ld›.

Az kals›n 7 kiflfliiye daha mezar olacakt› Binan›n zemin kat›nda 250 TL kira ödeyerek yaflayan 5 çocuklu Memin ailesi, binada çökme belirtileri oldu¤unu fark edince kendilerini soka¤a att›. Al›nan bilgiye göre, ifle gitmek için saat 04.00 s›ralar›nda uyanan Mehmet Memin, duvarlarda çatlaklar olufltu¤unu görünce efli Hatice Memin ve uyumakta olan 5 çocu¤unu uyand›rd›. Hemen ard›ndan duvardan parçalar kopmaya bafllad›. Müzisyen komflular›n› uyarmak için seslenmeleri ise sonuçsuz kald›. Ailenin soka¤a ç›kmas›ndan k›sa süre sonra bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme s›ras›nda ç›kan ses mahalle sakinlerini aya¤a kald›rd›. Çöken binan›n bitifli¤indeki binalarda yaflayanlar da evlerini terk etti. Sokaktaki panik havas› itfaiyenin çal›flmaya bafllamas›na kadar devam etti. Memin, Piyano dersi veren komflular›n›n yaklafl›k 15 y›ld›r çöken binada yaflad›¤›n› ve komfluluk iliflkilerinin de iyi oldu¤unu belirtti. Binan›n tehlike arz etti¤inin fark›nda olduklar›n› da ifade eden Memin,

"Mecburen oturuyoruz. Baflka yerde yaflamaya gücümüz yok. Yaz aylar›nda yetkililer gelip inceledi. O zaman oturmay›n demediler bize. Daha sonra da herhangi bir inceleme yap›lmad›." diye konufltu. Binan›n çökmesine tan›k olan Serkan Caymaz, "Eflimle soka¤a indik, çöken binaya do¤ru yürüyorduk. Sesler gelmeye bafllad›. Yaklafl›k 10 dakika sonra da bina çöktü. Bina çökerken kaç›p alt›nda kalmaktan kurtulduk" dedi.

KORUMAS‹Z BEfifi‹‹KÇ‹ZADE TEKKES‹ YANGINA TESL‹M OLDU Fatih K›z›lelma Caddesi Topçu Emin Bey Ç›kmaz›'nda yer alan Beflikçizade Tekkesi'nde meydana gelen yang›nda tarihi ahflap binay› yand›.Yang›na Fatih, Bayrampafla ve Zeytinburnu itfaiyeleri müdahale etti. ‹tfaiyenin park eden araçlar yüzünden yang›na güçlükle müdahale edebildi¤i görüldü. ‹tfaiye ekiplerinin yang›na müdahale etmesini güçlefltiren park halindeki bir araç ise çal›flmay›nca çevredeki vatandafllar taraf›ndan itilerek götürüldü.


Haber Fatih

7

Fatih’teki seçim yar›fl›nda iki isim ön plana ç›k›yor

Demir mi, Saltabafl m›? atih halk› 29 Mart günü yeni belediye baflkan›n› seçmek için sand›k bafl›na gidecek. Bu arada seçime kadar yo¤un bir tempo ile çal›flan siyasi partiler, çeflitli politik oyunlar› oynamaktan da geri durmuyor. Fatih, AKP aday› Mustafa Demir ile Saadet Partisi Aday› Türker Saltabafl’›n mücadelesine sahne oluyor. Bu ikilinin çekiflmesinden kimin belediye baflkan› olarak ç›kaca¤›na ise, seçmenin tercihi ve, AKP d›fl›ndaki partilerin Saltabafl’a olan desteklerini aç›kça ilan etmelerinin sonucunda ortaya ç›kacak tablo karar verecek. Tüm Türkiye’de sadece AKP-CHP aras›nda bir seçim varm›fl havas› estirmeye çal›flan çevrelerin oyunu uzmanlara tak›ld›. Baflbakan Erdo¤an’›n siyasi bir taktik uygulad›¤›n› belirten uzmanlar, “Oylar› kapt›rma riski oldu¤u için gizli rakibi Saadet Partisi’nin ad›n› gündeme bile getiriliyor” diyorlar. Fatih’te de benzeri bir durum var. AKP’li Belediye Baflkan› Mustafa Demir’in tek rakibi olarak görülen Saadet Partisi Aday› Türker Saltabafl’a örtülü bir sansür uygulan›yor. Bir k›s›m medya ve AKP yandafllar›, Saadet Partisi’nin belediyeyi kazanmas› halinde ç›kar musluklar›n›n kesilece¤inden

F

ve rant kap›lar›n›n kapanaca¤›ndan korkuyor. Fatih’de geçen 5 y›l içerisinde deprem tedbirleri ile ilgili önemli hiçbir ad›m at›lmamas›na karfl›n çok say›da kaçak çat› kat›na göz yumuldu. Belediyenin görevi oldu¤u halde, yap›lan ifllerin reklam› için büyük kaynaklar aktar›ld›. fiimdi seçim heyecan› Saadet Partisi Aday› Türker Saltabafl ile AKP’li Belediye Baflkan› ve Baflkan Aday› Mustafa Demir aras›nda geçiyor. Konu ile ilgili olarak kamuoyunda yap›lan yorumlar, AKP’den memnun olmayan di¤er par-

CHP Fatih’te aday bulmakta zorland› m›? ‹lçe seçim kurulu taraf›ndan ilan edilen Meclis Üyesi aday listelerine göre CHP yedek listeyi doldur (a) mad›. Ak Parti ve Saadet Partisi’nin eksiksiz teslim etti¤i listede CHP’nin sadece asil adaylar›na yerverdi¤i görüldü. (solda)

CHP'nin Fatih'te Makus Talihi

‹stanbul s›ralamas›nda CHP Fatih 20. s›rada n son 20 y›l önce Karadenizli Yusuf Günayd›n ismiyle Fatih’te SHP olarak seçim kazanan sol partiler, o tarihten bu yana her seçimde daha çok eridi. Son üç yerel seçimde Fatih'te belini do¤rultamayan sol partiler, söylem ve eylemleriyle de halk›n uza¤›na düfltü.

E

5 y›l önce yap›lan Mahalli seçimlerde CHP, 32 ilçe içerisinde ancak 20’nci olabildi. 2004 yerel seçimlerinde CHP'nin ald›¤› oylar, bu partinin Fatih

ilçesinde seçim kazanmas›n›n adeta imkans›z oldu¤unu gösteriyor. Önündeki 19 ilçedeki ortalamalara ulaflmas› halinde bile Fatih’te belediye baflkanl›¤› kazanmas› ihtimali zor görünen CHP’nin, bu seçimde de Fatih ilçesinde Belediye Baflkanl›¤›’na ortak olmas› bile söz konusu de¤il. Bu sebeple, CHP gönüldafl› seçmenlerin de, Mustafa Demir ile Türker Saltabafl aras›nda geçece¤i anlafl›lan yar›flta bu iki parti aday› aras›nda tercih yapaca¤› belirtiliyor.

tili adaylar›n da Saadet Partisi aday› Saltabafl’a destek verece¤ini gösteriyor. Bir süre önce Tercüman Gazetesi’nin manflete tafl›d›¤› durum, Fatih ilçesindeki durum ile örtüflüyor. Gazetenin haberine göre, Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n Saadet Partisi Genel Baflkan› Prof. Dr. Numan Kurtulmufl’a cevap vermemesi, onun Saadet korkusundan kaynaklan›yor. Meydanlarda AKP-CHP savafl› var gibi gözükse de, Fatih’te Mustafa Demir ile Türker Saltabafl’›n mücadelesi sürüyor. ‹lçe ...................CHP 2004 oy oran› 1- fiiflli................................65.70 2- Kad›köy..........................51.27 3- Befliktafl .........................44.62 4- Bak›rköy.........................42.72 5- Avc›lar............................41.70 6- Maltepe..........................33.94 7- Pendik............................30.28 8- Silivri .............................29.91 9- Kartal .............................29.69 10- fiile...............................29.16 11- Beykoz .........................28.04 12- Büyükçekmece ..............26.49 13- Tuzla ............................26.28 14- Beyo¤lu........................25.94 15- Sar›yer .........................25.79 16- Eyüp.............................25.78 17- Bahçelievler .................25.22 18- Sultanbeyli ...................24.18 19- Üsküdar ......................23.92 20- Fatih .....................21.29 21- G.O.P ...........................21.11 22- Çatalca .........................20.93 23- Küçükçekmece ...............20.30 24- Zeytinburnu .................19.88 25- Güngören.....................18.88 26- Adalar ..........................18.28 27- Ka¤›thane.....................17.89 28- Ümraniye .....................15.40 29- Ba¤c›lar........................14.89 30- Esenler.........................13.88 31- Bayrampafla .................12.03


Haber Fatih

8

Mustafa Demir bütçeyi hoyratça harc›yor! atih Belediye Baflkan› Mustafa Demir Belediye Bütçesini seçim döneminde hoyratça harc›yor. Demir in seçim kampanyas›n›n paras› vatandafl›n cebinden ç›k›yor

F

Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, ilçenin dört bir köflesine cephe reklamlar› veriyor, vatandafl›n yolunun üstüne dev üçgen totemler koyuyor. Demir tüm bu reklam›n giderini ise belediye bütçesinden kullan›yor. Mustafa Demir in her eve da¤›tt›¤› kitap, kahve, çanta gibi tüm malzemeler ve belediye logolu her pankart›n paras› bütçeden karfl›lan›rken AK Parti teflkilat›n›n belediye bütçesinden karfl›lanan reklam giderlerine göre çok az oranda harcama yapt›¤› belirtiliyor. Mustafa Demir in Ak Parti logosu tafl›mayan tüm reklamlar›n›n paras› belediye bütçesinden ç›karken, Fatihliler in ödedi¤i emlak, çevre temizlik vergileri ve esnaf›n belini büken ruhsat harc›, ilan reklam vergileri ise son befl y›lda kat kat artt›. ‹sraf kavram› seçim süreci boyunca lugatten ç›kar›l›rken Fatih te siyasetle ilgilenen uzmanlar Demir in bu harcamalar›n›n seçmen zihninde sorguland›¤›n› belirtiyorlar.

BU HABER‹M‹ZE WEB S‹TEM‹ZDE YORUM YAPAN FAT‹HL‹LER‹N YAZDIKLARI REKLAM KOL‹K MUSTAFA DEM‹R Kendi reklamlar›n›z yüzünden insan hayat›n› hiçe sayan Mustafa Demir. Apartmanlara, duvarlara boy boy asm›fls›n yetmedi mi de caddelere ve yollara da reklam›n› yap›yorsun? Belediye olarak yapt›klar›n›z görülüyor.sakat engelli vatandafl tekerlekli sandalyesi ile sizin koydu¤unuz reklamlar yüzünden art›k soka¤a ç›kamaz hale geldi. Sizin belediye hizmetleriniz böyle iflte ve paralar› bizden ç›ks›n. Belediye Mustafa Demiríden kurtulacak ve sokaklarda rahat reklams›z yaflayaca¤›z. HAVVA Tarihi: 9/3/2009

YÜRÜYEM‹YORUM Fatihíte ad›m bafl› reklam, Mustafa Demiríi görmekten b›kt›k,ama en kötüsü de yürüyemiyor olmam›z.kald›r›mda yürüyemiyoruz caddeden yolumuzu uzatarak yürümek zorunda kal›yoruz. Mesela m›? Historiaín›n az ilerisine kald›r›ma konulmufl dev üçgen reklam›Ö Kald›r›mdan inip cad.den yürümek zorunda kall›yorum.o anda h›zla

1 araba gelse ve ezilsem reklam tabelas›ndaki mustafa demir beni kurtarabilecek mi??? Adam reklam› u¤runa insan hayat› tehlikesi yaratmay› göze al›yor ve utanmadan oy istiyor.insan hayat›n› hiçe sayan insan bize ne hizmet verecek ? AHMET Tarihi: 9/3/2009

FAT‹H BELED‹YES‹ Say›n fatihliler lütfen oy vermeden Fatih Belediyesini bir araflt›r›n çünkü paralar›m›z›n nerelere harcand›¤›n› biraz araflt›rma ile görürsünüz gerçi çevrenize bakman›z da yeterli ayr›ca Belediyenin borcu ne kadar özellikle bunu araflt›r›n bu kadar borç yapan bir Belediye nas›l ve hangi yüzle tekrar karfl›m›za ç›k›p oy istiyor. Abarta abarta bitiremedi¤i 212 projenin en büüyükleriKAdir Topbafl taraf›ndan yap›lm›flt›r ‹nflallah yalanlar›n›n karfl›l›¤› olarak sand›¤a da gömülecektir. FAT‹HL‹ Tarihi: 8/3/2009

GÜNAHA ORTAK OLMAK Belediyeler bir vak›f say›l›r.Çünkü halk›n paras› ile ifller,bu paray› fuzuli ve kendi ç›kar› için kullanan kifli günaha girer. Denir ki günaha ortak olmay›n. Bir serçe Hz.Süleyman a vak›f mal›ndan saray›na bir toz b›rak›r›m bafl›na y›k›l›r; diye tehtid edebiliyorsa ve Allah (c.c.) günaha ortak olmay›n diyorsa bizde günaha ortak olmayal›m düflünerek oy verelim... TAMER Tarihi: 8/3/2009

YAKUP KARAO⁄LU BUNLARI SÖYLERKEN BOfi LAF G‹B‹ GELM‹fiT‹ Yakup KARAO⁄LU belediye meclisinde bu konuyu üstüne basa basa söyledi. Akdeniz caddesinde belediyenin arsas›n› sat›l›¤a ç›kar›rlarken REKLAM afifllerin alt›n› çizmiflti ìreklam afifli yapt›rma belediyenin yerlerini satmak zorunda kalmaî diye belediye meclis kürsüsünden baflkana seslendi ama dinleyen kimdi ki? KENAN Tarihi: 8/3/2009

FAT‹H BELED‹YES‹ REKLAM Fatihíte oturan biri olarak Fevzipafla Caddesinde insanlar›n karfl›dan karfl›ya geçecekleri alanlara böyle reklamlar›n konulmas›n› hiç hoflumuza gitmiyor. FAT‹H Tarihi: 7/3/2009 AK Parti teflflkkilat› taraf›ndan her eve da¤›t›lan kitap için Belediye bütçesinden 250 000 TL ç›kt›.

Nüfusunu aday oldu¤u yere ald› muayenehane ev-ofis oldu atih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, 4 kiflilik ailesinin adres kay›tlar›n› Bak›rköy’den efli fiule Demir’in Fatih’teki muayenehanesine tafl›d›. Mahalle muhtar›, Fatih Kaymakaml›¤›’na yazd›¤› yaz›da yanl›fl beyan nedeniyle Demir ailesinin seçmen kay›tlar›n›n düzeltilmesini istedi. Mustafa Demir, "Daireyi ev-ofis olarak kullan›yoruz" aç›klamas›n› yapt›.

F

Muhtar nüfusa gitti Fatih Hoca Üveyz Mahallesi Muhtar› Yalç›n Karacan, Mustafa Demir’in 2 fiubat 2008’de kendisiyle birlikte 4 kiflilik ailesinin adres kayd›n› Florya fienlikköy Mahallesi’nden kendi muhtarl›¤›na nakletti¤ini tespit etti. Muhtar Karacan, Demir’in beyan etti¤i Akdeniz Caddesi No:6/5’teki Baflç›lar ‹fl Han›’nda yapt›¤› kontrollerde buran›n difl hekimi efli fiule Demir’in muayenehane olarak kulland›¤› iflyeri oldu¤unu ve burada ikamet etmediklerini belirledi. Karacan, Fatih Kaymakaml›¤› ve Nüfus Müdürlü¤ü’ne yazd›¤› yaz›da Mustafa Demir’in yanl›fl beyan› üzerine gerçeklefltirilen adres de¤iflikli¤inin ve seçmen kay›tlar›n›n düzeltilmesi gerekti¤ini bildirdi.

Eflimin muayenehanesi Mustafa Demir ise konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada sözkonusu adresteki dairenin 1994’ten beri kendilerine ait oldu¤unu belirterek, "Buras›

fiule Demir: "Eflfliim bu ilçeden aday oldufiu ¤u için oyumuzu da burada kullanmak istedik. Fatih’te ikamet etmiyoruz.”

hem eflimin muayenehane olarak kulland›¤› hem de seçim dönemi gibi yo¤un dönemlerde ev olarak kulland›¤›m›z bir ev-ofis. Seçim dönemi ilçedeki yo¤un programlar nedeniyle aile fertlerimle birlikte kayd›m›z› buraya ald›rd›k" dedi.

Efli itiraf etti: Fatih’te oturmuyoruz fiule Demir ise, "Eflim bu ilçeden aday oldu¤u için oyumuzu da burada kullanmak istedik. Fatih’te ikamet etmiyoruz ama benim buradaki muayenehanem hem iflyeri, hem ev olarak kullan›lmaktad›r" diye konufltu.

Hürriyet 19 fiubat 2009 / Serkan AKKOÇ, Burak AKBULUT ‹ST

Haber Fatih 40  

Haber Fatih Gazetesi 40. Sayı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you