Habayebna Issue #10 March 2016

Page 1

Habayibna Magazine

©¥ Û

޼௠å ÷ ì ¦Ã ØĠ Õå


B EAUTY IS

AS SIMPLE AS

SECHOIR

IT 'S NOT JUST A LOOK, IT

'S A LIFESTYLE

SÉCH O IR

O FFERS

A

SELECTIO N

z z z z

LUXURIO US

PAM PERIN G,

SKIN CARE

BL OWOUTS C OL ORING KERA TIN TREA TMENT BRIDAL SERVICES

z z z

MAKE UP THREADING W AXING

BEAUTY ISN’T ONLY ABOUT HAIR WE OFFER THE T OP OF THE LINE MAKE UP B AR

IN DULGE

PRIV ATE ROOM C O M IN G S O O N

HAIR CARE

O F

z z z z z

HIJABI HAIR & SKIN SERVICES F ACIAL TREA TMENTS EYELASH EXTENSION PERMANENT MAKE UP LASER HAIR REMO VAL

2674D Avenir Place Vienna, V A 22180 703.698.8162 SechoirBlo wDryBar.com

OUR REPUT ATION... YOUR TRUST Tamer N. Elhady

DMD , FAGD

Dr. Elhady has over 16 years experience serving northern Vir ginia. He has advanced training and certifications in cosmetic, reconstructive and implant dentistry . Dr. Elhady has been continuously featur ed and recognized in magazines such as Washingtonian, Northern Vir ginia Living and Check Book Magazine. He is kno wn for spending time to car efully listen to and treat each patient to their specific needs. Using the latest technology and most advanced techniques, you will be certain to have the highest quality of car e and service. z Invisalign T

r eatment

z Cosmetic Dentistry z Implant Dentistry

z Sedation Dentistry

z Pr eventative Car

z Smile Mak

z Full Mouth Rehabilition

eo ver z Family & Childr en Dentistry

Call today and schedule a

COMPLIMENT ARY consultation to addr ess your needs.

2940 Hunter Mill Road, Suite 101 Oakton, V A 22124

e

z Tooth Whitening

Tel : 703-281-6201 Fax: 703-281-6208 www .oaktonfamilydentistry

.com


Habayebna Magazine

ȜǍƸųǽȚ ǀƮƇƴŽȚ Ǟƀ ƾƀ .ƾƀƾƶƯž ǀƵƴƳŽȚ ȝNjƲź .ǕƸŮǍŽȚ ƿƇſ ǽ ƾſNjŸ ƾƶſȖ ǟƴŸ ǘƱƄſ .țǍƄƲƁ NjƁNjű ǕƸŮȤ ǀƃƸƒȚ ǠŴƹƙ ǓƃůȤȚȶ ȆȵƾƶƯž ȿǚưƄȽ ŴȚȶ ǝƵŴȚ ǗƭųȽ ƾžNjƯŮ ȹ ȚȤnjŲ țǍƄƲƁ ǕƸŮǍŽȚ NjƁǍſ ƾſNjŸ ƾž ȤǞžȖ .ǕƸŮǍŽȚ ƾƷƱƪƳƁ ƽźȚNjŽȚ ǞƐȚ ǍƸŹ ȜǍƸƅż ȤǞžȖ .ȳǾŲLjȚ ǀŻǍŴȶ ƾƸźȚǍưƐȚ ǀƶƯƴŮ ǀƮƑ ǚż ƾſǍżnjůȶ ƾƶƸƴŸ ƾƷƉƱſ ȩǍƱů ƾƷƶƳŽ ȆƾƷƄƯŮƾƄžȶ ƾƷƄźǍƯž ȲȶLjȚ ǁƸƃŽȚ ǛƄƢȖ ƾſȖȶ ǕƸŮǍŽȚ ȔȯNjŮ ǍȿƳƶƄž ȸǞƄŵ Ƞƾƃǧ Ǡź ȝǞƇǧ .ƾƶŻȤƾƱů ǽ ǠƄŽȚ ǚƵűȖ ǜžǎŽȚ ȴƾż .ǝžǽȕȶ țƾƸƉŽȚ Ǎżƾŵ ȤNjƃŮ ǠſǍȿ żȣ ȸnjŽȚ ƾž ȸȤȢȖ ǽ .ǍƭƓȚ ȜȢǞƪſȖ ǜž ȿ ȹ ȔǞƆƴŽƾŮ țǞƇƫž ȴȃȚ ǝƶƳŽ ȆȲȚǎƁ ǽȶ ȚǍƭƸƉž ȬǞƐȚ ȴƾż . ȿǚŻȖ ȬǞƐȚȶ ǚƵűȖ ǚžLjȚȶ ǀŸƾŴ ǚƸƈſ ƾƄŮƾŹ ȱƾƶƸŸ» ȒǠžǞſ ǟŽȘ țƾƸƉŽȚ ȝƾƵƴż ǁƴȿƴƉů ǗƸż .ȬƾƸƬŽȚȶ ȿ ǕŶƾƲƙ ǛƴŲȖ ȝNjŸ ƾž .ǚƲƯŽȚ ǚƵŸ ǚƀnjž .ȹ ƾžƾƢ ǞƇǧȖ ȴȖ ǚƃŻ ȢȿȢȤȖ Ȇ«ǍƇƉŽȚ ȿ .ǀŮǞƄƳž ȴȖ ȲȶƾŲȖ ƾſȖȶ .ƾž ǀƴŲǍž Ǡź ǠƉƱſ ǟŽȘ ƞƶŲ ǟƴŸ ȜNjƁNjƐȚ ǠžǾŲȖ ȲNjů ǀŴȶǞƷž ǁƇƃǧȖ njƶž ǝƵƷź ǕƸƭƄŴȖ ƾž ȱƾƶƀȶ ƾƶƀ ȖǍŻȖ ȆǚƲƯŽȚ ǚƵŸ ǛƷźȖ .ǝůȚȤNjŻȶ ǠŲǞƵŶ ƞŮ ȴȥȚȶȖ ȴȖ ȲȶƾŲȖȶ ȆǝƸƴŸ ǓưƬŽȚ ǜž ȯƾųȖ .ǀƸŰȚȤǞŽȚ ǝǤȚǍžƺŮ ǀƴƄż ȆƾƶůǽƾƯƱſȚȶ ƾƶƱŶȚǞŸȶ ƾƶůƾƁǍżȣȶ ƾƶźȤƾƯžȶ ƾƶƸŸȶȶ ƾƶůƾưŽȶ ƾſȤƾƳźȖ ȆƾƶůƾƸŲ ȸǞƎ ƞŮ .ǗƸƱųȶ ǗƸƅżȶ ǘƸƵŸ ȴƾƉſȁȚ Ǡź ƾž ǚƵűȖ .ȳȚǍŹǞƴƸż Ǘƫſȶ ȹ ƾžȚǍŹǞƴƸż ȴǎů ǘƪŸȖ ǠƶƶƳŽ .ǍųƺůȖ ǽȶ ȸNjƸŸȚǞž ǟƴŸ ǍųƺůȖ ȴȖ ƿŲȖ ǽ .ǁŻǞŽȚ ȬƾǤ țƾƸƉŽȚȶ ǠƴƲŸ ȿ ǀƮƇƴŽȚ Ǡź ȤǞžȀŽ ǏƵƎȖ Ǡź ȱ ǍƎ ȴȖ ǍƮƄſȖ .ȜǍƸųLjȚ ǀƮƇƴŽȚ Ƚ ȿ ȿ .ǝƪƃſ ǜŸ ȝǎƆŸ ƾž ȿ ǠƄŽȚ ȜǍƸųLjȚ ǀƮƇƴŽȚ Ǡź ȤǞƫŽȚ ǟŽȘ ȰƾƄŵȖ .ȜǍƸųLjȚ ǀƮƇƴŽȚ Ǡź ƿƄżȖ .ȜǍƸųLjȚ ƞƇƁ ȴȖ ǚƃŻ ȜǍƸųLjȚ ǀƮƇƴŽȚ Ǡź ǝƸƴŸ ǘƱƄƓȚ ȴƾƳƓȚ ǟŽȘ ǚǧȖ .ƾƷƶž ǑȿƴƈƄŽȚ ǘƃƉů .ǍųƺůȖ ǽȶ ȆȔƾƲƴŽȚ NjŸǞž

International Graphics : Ǡź ǀŸƾƃƭŽȚ ǁƢ 10710 Tucker Street. Beltsville, MD 20705ȤǞƵƸƄŽƾŮ Ǡź ȜǍž ȲȶLj ȹ ȚNjƆƉž ȤȶǎƁ ƾžƾŮȶȖ

ȤǞƄŴNjŽȚ Ǖž ǛƆƉƶƁ ǽ ȳǾŴȁȚ ȴȖ ǟŽȘ ƾƄźǽ .ǠƳƁǍžLjȚ ƾƄŻƻž ƞƵƴƉƓȚ Ǖƶƙ ǀƃŽƾƭƓȚ NjŲ ǟŽȘ ƿžȚǍů ƿƀȣȶ ǚƴƉů Ǎƭų ƿƶƆƄŽ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ȲǞųȢ ǜž .ǀƸƳƁǍžLjȚ ǠǤȚȤLjȚ ǟŽȘ ƞƁȢƾƷű Ǟƀ ƾž ǀſƾƁȢ ǟƴŸ ǛƆƷƄŽȚ ȴȖ ȔƾƯŮȤLjȚ ƾžƾŮȶȖ ȷȖȤȶ ."ȝƾſƾƁNjŽȚ ǚż ǟƴŸ" ǛƆƷů NjƯŮ ȚǍƸƃż ƾƁǎžȤ ƾƯŮƾŶ ȸNjůǍů ǠƄŽȚ ȜȤƾƁǎŽȚ ȵnjƀ Ǡůƺůȶ ȜǍƀƾƲŽȚ Ǡź ƾžƾŮȶȖ țƾƭų ǟƴŸ ȳȚǞŸȖ ǀƄŴ ǜž ǍƅżȖ ljƄź ǟŽȘ ǝƸź ƾŸȢ ȸnjŽȚȶ 2009 ǞƸſǞƁ/ȴȚǍƁǎŲ Ǡź ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ƞŮ ȝƾŻǾƯŽȚ Ǡź ȜNjƁNjű ǀƇƱǧ .ǠžǾŴȁȚ ǛŽƾƯŽȚȶ ȴǞƸƴž 3,3 ǟŽȚǞŲ ȴƼź ȞƾƇŮȀŽ ǞƸŮ ǎżǍž ƿƉƇŮȶ ȴǞƴƳƪƁȶ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ȴǞƵƸƲƁ ǛƴƉž .ȴƾƳƉŽȚ ǠŽƾƵűȘ ǜž 1% ǟŽȚǞŲ ǎƁǎƲƴŮ Ȕƾƶƀ

4

ȤǍƃž ǍƸŹ ƾŮƾƭų ȜǍƸųLjȚ ǀſȶȃȚ Ǡź ƾƶƯƵŴ" ȯƾǤȖȶ 3 ȔƾƯŮȤLjȚ ȤȚȥ ȸnjŽȚ ȆƾžƾŮȶȖ ȱȚȤƾŮ ǠƳƁǍžLjȚ ǏƸǣǍŽȚ ȢNjſ ƾƷŽ ȴƾƳž ǽ ȝƾƇƁǍƫů ȆƞƸƳƁǍžLjȚ ƞƵƴƉƓȚ NjǤ Ǡź ȚNjƆƉž ǝƃƫƶž ǝƸŽǞů njƶž ǟŽȶLjȚ ȜǍƵƴŽ ǍƁȚǍƃź ."ƾſȢǾŮ Ǡź ǒƯƃŽ "ȤǍƃƓȚ ǍƸŹ" țƾƭƒƾŮ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ǟŽȘ ȜȤƾŵȘ Ǡź ȆƞƵƴƉƓȚ ǘƇŮ ƞƸŴƾƸƉŽȚ ǟƴŸ" ǛƆƷů Ǟƀ ƾž ǀſƾƁȢ ǟƴŸ ǛƆƷƄŽȚ ȴȖ ƾžƾŮȶȖ ȷȖȤȶ ǜŮȶ ƿžȚǍů NjŽƾſȶȢ ƞƁȤǞƷƵƐȚ ƞƇŵǍƓȚ ȝƾƇƁǍƫů ȚǞſƾż ȢǞƷƸŽȚȶ ǙƸŽǞŰƾƳŽȚ ȴƺŮ ȚǍżnjž Ȇ"ȝƾſƾƁNjŽȚ ǚż .ȴǞŴȤƾż .ǠƳƁǍžLjȚ NJƁȤƾƄŽȚ Ǡź ǛƆƷƄƴŽ ǀǤǍŸ ƾƬƁȖ ǟŽȘ ǝŽ ȜȤƾƁȥ ȲȶƺŮ ƾžƾŮȶȖ ȱȚȤƾŮ ǠƳƁǍžLjȚ ǏƸǣǍŽȚ ȳƾŻ ǍƸưǧ Ȕǎű" ƞŮ ǓƴƒȚ ȳNjŸ ȜȤȶǍǤ ǟŽȘ ǝůȤƾŵȘ Ǡźȶ NjƆƉž ǟŽȘ ȚNjƁNjƎȶ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź NjƆƉž "ȳǾŴȂŽ ǀźǍƇƶž ǀƁȗȤ ǍƪƶƁ ƞƵƴƉƓȚ ǜž Ǡź Ȇ(ȰǍŵ ȲƾƵŵ) NjſǾƁǍƸž ǀƁǽȶ Ǡź ȤǞƵƸƄŽƾŮ Ǡź Ǡź ȴȶǍƁ ǜƁnjŽȚ ǛŽƾƯŽȚ ǠƵƴƉž ǜž ȷǍƃż ǀƸƃŽƾŹ"ȶ ǠƶƁNjŽȚ NjƲƄƯƓȚ ǀƁǍŲ ǜŸ ȬƾźNjŽȚ ǟŽȘ ȯNjƷů ȜǞƭų NjƁNjƶƄŽȚ ǟŽȘ Ȕǽƻƀ ƾŸȢ Ȇ"ȳǾƉƴŽ ȚȤNjƫž ǛƷƶƁȢ ǒƀƾƶƓȚ ƞƁȤǞƷƵƐȚ ȜȢƾŻ ǒƯŮ țƾƭƈŮ NjƁNjƶƄƴŽȶ .ǜƁNjŽȚ ǜŸ ȯȚǍƇſȁȚ ȚnjƷŮ ȜNjƪŮ .ƞƵƴƉƵƴŽ Ǡź ǒƸŮLjȚ ǁƸƃƴŽ ȴƾƁȤǞƷƵű ȴƾƇŵǍž ǟŽȢȖȶ NjżȖ NjƲź .ƞƵƴƉƓȚ NjǤ ǗŻȚǞƙ ȜǍƸųLjȚ ǕƸŮƾŴLjȚ ǜƁǍƪů Ǡź ȴǞŴȤƾż ǜŮȶ ƿžȚǍů NjŽƾſȶȢ ǜž ǚż ȴǞƴƱƄƇƁ ƞƵƴƉƓ ȚȤǞǧ Njƀƾŵ ǝſȖ ǍƃƵźǞſ/ǠſƾƅŽȚ ǍƃƵƄƃŴ/ȲǞƴƁȖ 11 ȝȚȔȚNjƄŸƾŮ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź .ȚȤȚǍž ǝƸƱſ ǘƃŴ ȸnjŽȚ ǍžLjȚ ȆȱȤǞƁǞƸſ Ǡź 2001

"ǒƸưƃŽȚ" țƾƭƒƾŮ ȆNjƆƉƓȚ ǜž ƾžƾŮȶȖ ȱȚȤƾŮ ȢNjſȶ ƾƓƾƭŽ ȳǾŴȁȚ" ȴȖ ȚNjżƻž ȆƞƵƴƉƓȚ ȯNjƷƄƉƁ ȸnjŽȚ ."ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ǜž ȚȔǎű ȴƾż

ȢȚǍźȖ ȳƾžȖ ǝŮƾƭų Ǡź ǠƳƁǍžLjȚ ǏƸǣǍŽȚ ȲƾŻȶ 11 njƶž" ȤǞƵƸƄŽƾŮ Ǡź ǀƸžǾŴȁȚ ǀŸǞƵƣȚ ȴƾŴȶ ǏƁȤƾŮ ȝȚȔȚNjƄŸȚ njƶžȶ ȆǍƃƵƄƃŴ/ȲǞƴƁȖ ȬǞƶƛ ǝſȚ ǍƃƵƄƃŴ/ȲǞƴƁȖ Ǡź ȴǞŴȤƾż ǍƃƄŸȚ ȆǙŽnjż ȴǞƭƴƈƁ ƾŴƾſȖ ƖNjƀƾŵ ȆȜǍƸųLjȚ ǀſȶȃȚ Ǡź ǞƶƁȢȤƾſǍŮ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞƴŽ ƾƉƸǣȤ ljƃƫƁ ȴȖ ǛƴƉž ȸȖ ǟƴŸ ."ƾƷƴƵƆƙ ǀſƾƁȢȶ ǀƯƸƮƱŽȚ ǀƸŮƾƀȤȁȚ ȲƾƵŸLjȚ ƞŮ


Presents

ȌȤƞź ČłÇ?Ĺź

The Super Star

DJ & MC

Tamer Yehia

Saturday

March 12,

Bellevue Conference & Event Center Doors open 43350 John Mosby Hwy, Chantilly, VA 20152 9:00PM VVIP Lounges $3000 up to 15 people includes: 4 Bottles of champagne Free parking SULYDWH GDQFH ÀRRU Hot pass around food private area Meet and greet with Fares Karam

Promoted by

TICKETS STARTS

$59

For Resevation Call

Hosted by :

AV Production by:

Media Sponsors :

Wael 202.641.2343 Issa 703.625.9555 Tamer 240.751.7174


ȴƾƶƃŽ"ȮŽ ȤƾƵŸ ƾƁƾž "ǟƱż" ǀƵƮƶƓ ǀƸžǾŸȁȚ ȹ ƾůƾƃŰȚ ǚƳŵ" ǚŮ ǀƵƮƶƓȚ ǃŸǎƁ ǛŽ ǍžLjȚ ȴȖ "24 ȴƾƶƃŽ ȢȶNjŲ ǁƭƈůȶ ǀƁǞŻ ȜǍƳƱŽȚ ȴȖ ȹ ƾƇǤȚȶ Ȇ"ǛŽƾƯŽȚ ǟŽȚ ȵȔȚNjǧȖ ǁƴǧȶ ȣȚ ǠŮǍƯŽȚ ǜŶǞŽȚȶ ȥȚǎƄŸȚ ȤNjƫž" ǚƳƪƁ ȷǍű ƾž ȴȖ ǟŽȚ ǀƄźǽ ."ǟƱƳŽ Ǒƈŵ ȸȖ ǜž ǕŻǞƄƓȚ" ȴȖ ǟƴŸ ȝȢNjŵ ȤƾƵŸ ǜƳŽ ƾžȚ ȆȤNjƫƓȚ Ǎżȣ Ǟƀ ǀƶƸƯž ȜǍƳź ǘƸƃƭů NjƸƯƁ ǀƴŻ ǜŸ ǛƶƁ ƾž ȆǙŽȣ ǚƯƱƁ ǛŽ ǗŴǾŽ ǜŴǍƸŮ ."ȯȚǍƄŲȚ ǀƴƉƴŴ ǜž Ȕǎű ǞƁNjƸƱŽȚ Țnjƀ ȴȖ ǟŽȘ ȤƾƵŸ ǁƄƱŽȶ ǟƴŸ ȜȔƾǤǾŽ ƾƀǍƸƷƮů Ɩ "ǟƱż"ȮŽ ȝƾƀǞƁNjƸź ǀſƾƬƑȚ ǘŲȶ ȴƾƶƃŽ Ǡź ǀƸƫƈƪŽȚ ȲȚǞŲLjȚ ȴǞſƾŻ ƾƷƄŽȶȚNjů ǠƄŽȚ ǕƸǤȚǞƓȚ" ȴȖ ǀƱŵƾż ȆǀƲƱƶŽȚȶ ȝȢȚȤȖ ǠƄŽȚ "ǟƱż" ȤƾƳźȖ Ǡƀ ȝƾƀǞƁNjƸƱŽȚ ƾžȖ ȆǠŮƾƆƁǽȚ ǍƸŰƺƄƴŽ ǀžNjƫŽȚ ǍƫƶŸ ȲƾƵƯƄŴȚ Leo Burnett ǀżǍƪŽ ȴƾƳź ǠƶƲƄŽȚ ǘƸƃƭƄŽȚ ȴƾƳƉƴŽ ȜNjƇƄƓȚ ƜLjȚ ȰȶNjƶǧ ȴȚȶ ȝȶǍƸŮ Ǡź ȯNjƷŮ ǀƵƮƶƓȚ Ǖž ǚƵƯƁȶ ǀƴƵƑȚ ǟƶƃů UNFPA ."ȝȚǍǧƾƲŽȚ ȟȚȶȥ ǠƷƶů ȝƾƯƁǍƪů ȲƾųȢȚ ǝſȖ ǟŽȚ ȤƾƵŸ ȝȤƾŵȖ ȆȤǞƫƓȚ ȤƾƃƄųǽȚ ǃǣƾƄſ ǜŸȶ ǁŻǞŽȚ ƿƴƭƄƁ ǍžLjƾź ǃǣƾƄƶŽȚ ǍƷƮů ȴȖ ǍƳƃƓȚ ǜž" ǜƇƶź ȆƞſȚǞƲŽȚ ǍƸƸưů ǟƴŸ ǚƵƯſ ƾƶſLj ǀǧƾų ȳƾƯŽȚ ȸȖǍŽȚ NjƸƶƆƄŽ ǠŸǞŽȚ ǛżȚǍů ǀƴŲǍž Ǡź ȳǞƸŽȚ ."ǍƸƸưƄƴŽ ǠǣƾƭŽȚ NjƵƇž

ǝůǍűȖ ȤǞƫž ȤƾƃƄųȚ ǜŸ "ǚǧLjȚ ǘƃŶ" ǀƈƉſ Ǡź ǀƸſƾƶƃƴŽȚ "ȲǾưƄŴȚȶ ǗƶŸ ǟƱż" ǀƵƮƶž ȴƾƶƃŽ Ǡź ǀƸŸǞƄŽȚ Ǎƪſ ȯNjƷŮ 2015 ȲȶLjȚ ȴǞſƾż ǀƸƫƈƪŽȚ ȲȚǞŲLjȚ ƞſȚǞŻȶ ȝȚǍǧƾƲŽȚ ȟȚȶȥ ȲǞŲ ȿ .ǂƁNjƎȶ ǚƁNjƯůȶ ǍƁǞƭů ǟŽȘ ȟƾƄƎ ǠƄŽȚ ȸȖǍŽȚ ȵƾƃƄſȚ ǁƱŽ Ǡź ljƍ ȴǞŴǍƸŮ ȴȖ ǜž ǛŹǍŽƾŮ ȆǞƁNjƸƱŽȚ ȚnjƷŮ ǀƸƓƾƯŽȚ ǀźƾƇƫŽȚȶ ǠżǍƸžLjȚ ȳƾƯŽȚ ȴƾż ƾƵź Ȇ"ǟƱż" ȜȤȢƾƃž ǜŸ ǏƃƄƲž ǝſȖ ǍżnjƁ ǛŽ ȴȖ ǽȘ ǀƸſƾƭƁǍƃŽȚ "ǚƸž ǠƴƁȢ" ǀƱƸƇǧ ǟƴŸ .ƾƷŽ ȲƾƲž Ǡź ǙŽȣ ǟŽȚ ǀŻǍƭƄž ƺƭƒȚ ǁŮǞǧ ǜŴǍƸŮ ǠŮǞż ƿƉſ ȴȖ ǟŽȚ ȜȤƾŵǽȚ ǜž NjŮ ǽ ƾƶƀȶ ȲƾƇƄſȚ ǝſLj ȲǞƃƲž ǍƸŹ ǝƉƱƶŽ ǞƁNjƸƱŽȚ ȜǍƳź ǀƲƉƶƓȚ ȝNjżȖȶ .ǀƸŮȢLjȚ ǀƸƳƴƵƴŽ ljǤȚȶ

Ǡź ǝƸźƾƲŰ ȜȶNjſ ǠźƾƲƅŽȚ ƿƄƳƓȚ ǝƸſȚȢǞƉŽȚ ǀƸŽƾƆƴŽ

ǀƲƭƶƙ ǀƸſȚȢǞƉŽȚ ǀƸŽƾƆƴŽ ǠźƾƲƅŽȚ ƿƄƳƓȚ ǛƮſ Ǡź 2016 ǍƁȚǍƃź 21 NjŲǽȚ ȳǞƁ ȷǍƃƳŽȚ ǜƭƶŵȚȶ ǟŽȶLjȚ ǀƸźƾƲƅŽȚ ǝůȶNjſ ƾƸƶƸűǍź ǀƁǽǞŮ ȱȤǞŮ ǀƶƁNjž : țƾƄż ȤȶNjƫŮ ȹ ȚȔƾƱƄŲȚ ǙŽȣȶ ȳƾƯŽȚ ȚnjƷŽ ȢǍƉŽȚ Ǡź ǀƸƱƒȚ ǀưƴŽȚ .ǠƳƱŽȚ ǠƴŸ ǗƸƭƴŽȚNjƃŸ ȣƾƄŴȀŽ ƿůƾƳŽȚ ǀƲźǍŮ ǜƁǎŽȚ ȠǾǧ ȤǞƄżNjŽȚ ȜȶNjƶŽȚ ȳNjŻ ǗŽƻž Ǖž ǀŲǞƄƱž ǀƪŻƾƶž ƾƷƄƴů ȶ .ǍƸų ǔźƾŲ .ǠƳƱŽȚ ǟƴŸ ǗƸƭƴŽȚNjƃŸ ȣƾƄŴLjȚ țƾƄƳŽȚ ǀưƴŽȚ țƾƄż ƞŵNjů ȯǍŵ ǟƴŸ ǀžƾƲƓȚ ȜȶNjƶŽȚ ǀƸźƾƲƅŽȚ ƾƁƾƬƲŽȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ȲȶƾƶƄů ǀƸƱƒȚ .țƾƄƳŽȚ Țnjƀ ƾƷŲǍƄƲƁ ǠƄŽȚ ǀƸſȚȢǞƉŽȚ

6

ǀźƾƇƫŽȚȶ ǠŸƾƵƄűǽȚ ǚǧȚǞƄŽȚ ǕŻȚǞž ǁƴưƪſȚ Ǜƍ ȵnjƱſ ȤdžǞƫžȽ ȤƾƃƄųǽ ǞƁNjƸƱŮ ǏžȖ ǀƸƓƾƯŽȚ ǟƴŸ ȔǞƬŽȚ ȔƾƲŽȁ ǜŴǍƸŮ ǠŮǞż "țǞƸůǞƁ" ǕŻǞž ljƵƉů ǠƄŽȚ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ȝȚǍǧƾƲŽȚ ȟȚȶȥ ǛƄƁ ǂƸŲ ǛŽƾƯŽȚ Ǡźȶ ȆǝŮ ƾƷůƾƁǽȶ ǒƯŮ ƞſȚǞŻ .ȳǞƸŽȚ Ǡź ǀƴƱŶ ǗŽȖ 33 ǞƇſ ǃƁȶǎů ȵǍƵŸ ǜž 65 ȮŽȚ Ǡź ǏƁǍŸ ƾƵƷź ǞƁNjƸƱŽȚ ǾƭŮ ƾžȖ ȴƾƄƉź ȝNjůȤȚ ȆǍƵƯŽȚ ǜž 12ȮŽȚ ȥȶƾƆƄů ǽ ǀƴƱŶȶ ǎƚƾů" ǀŲƾŴ Ǡź ǝŸȚȤȣ ǀƭŮƺƄž ǁŽǞƏȶ ȯƾźǎŽȚ ȩƾƯƄžȚ ȝȤƾŰȖ ȜǞƭų Ǡź ȱȤǞƁǞƸſ Ǡź "ǍƁǞƳŴ .ǛƷſƾƆƷƄŴȚȶ ȜȤƾƓȚ ǞƁNjƸƱŽƾź ȆȹƾźǞŽƺž NjƷƪƓȚ Țnjƀ ȶNjƃƁ ..ǾƷž ǜƳŽ

ǀƵƮƶƓ ȳƾƯŽȚ ƞžLjȚ ƞŸ ȴǞƵƸż ȴƾŮ ȜNjƇƄƓȚ ƜLjȚ ȸNjƶŴ ȜƾƸŲ ȜȤǞƄżNjŽȚ ǍƸƉƸů ǀƸŽȕ ǛŸNjŽ ȜǍƸƃƈż ǀƵŻ ȲǾų (TFM)ǀƸƶƲƄŽȚ ǀƸƵƶƄƴŽ ȜNjƇƄƓȚ ƜLjȚ .ǀžȚNjƄƉƓȚ

ȆȰȤǞŽȚ ǜž ȬǞƶƫž NjƸŽȚ ǀƵƫŮ ǛƆƇŮ ȥƾƷű ǀƇƶž ǟƴŸ ǚƫƎ ǀƁȢǞƯŴ ȲȶȖ ƾƷſȖ ƾƵż ǀŲȶǍŶȖ ǍƸƬƇƄŽ ȟȢǍƃƵż ǀƯžƾű ǜž ǀƸŴȚȤȢ .ǀƁǞƸƑȚ ǀƸƶƲƄŽȚ ȲƾƆž Ǡź ȵȚȤǞƄżNjŽȚ NjƵŲȚ ȳƾƪƀ

ȜȤǞƄżNjŽȚ ȴȖ ǍżnjŽƾŮ ǍƁNjű Ǡƀ ȸNjƶŴ ȴƾƵƸƴŴ ȜƾƸŲ ȬȶǍƪž ǀƃŲƾǧ ǀƁȢǞƯŴ ǀƅŲƾŮȶ ǀƓƾŸ ǀƸƶƲů ǜŸ ȜȤƾƃŸ Ǟƀȶ Ȇ"ǕƸƵƆƴŽ ǑƸƈƪƄŽȚ" "NjƁƾƉƄƁȚȶ ȟȤǞű" ǚƵƯž Ǡź ƾƀǍƁǞƭů Ɩ ǀƅƁNjŲ Ǡź ǚƸƴƇƄŽȚ ȝȚǍƃƄƈž ȲǎƄƈƄŽ ȢǍźȤƾƀ ǀƯžƾƆŮ


"ǚƸƴų ȟƾƑȚ"ȮŮ ȹ ǽƾƫůȚ ȴǾƃŻ ȷǍűȖ NjŻȶ .ǀƂƶƷƄƴŽ (ȤƾƵŸ) ǛŽƾŸ Ǡź ǝƵŴȚ ǕƓ NjŻ ȴƾż "ǍƸžLjȚ" ǛƯƭž ƞžƾŸ ǚƃŻ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ǛŸƾƭƓȚ ǚƸŮ ǚƲƶƄƓȚ ǛŸƾƭƓȚ NjŻƾſ ȤƾƄųȚ ƾžNjƶŸ ǝžNjƲƁ ȸnjŽȚ ǀƸƶŽȚ ǀƃƳŽȚ ǜƇǧ ȴǞƉƁȢȘ don't-miss ȜƾƵƉƓȚ ǝƄƇǣǽ ǟƴŸ ȴǞƳƸŽ NjŲȖ ǀƸƶŽȚ ǀƃƳŽȚ ǍƃƄŸȚȶ Ȇcrown jewel ȳƾƯƴŽ ȳǞƇƴŽȚ ǟƴŸ ȜǎƳůǍƓȚ ȰƾƃŶLjȚ ǛƀȖ .2014 ȵǍƷǧȶ ǚƸƴų ȟƾƑȚȶ .ȬȤȥ ǾŮ ǠůƺƁ ǽ ȢƾƫƑȚ Țnjƀ ǟŽȘ Ǿǧȶ ǟƄŲ ǍƸƅƳŽȚ ƾžNjŻ Ǡżȥ .ȠƾƆƶŽȚ NjƵŲȚ ȳƾƪƀ

Ǟƀ ȆȴȤǞŮǍƁȢ Ǡź ȴȤȚȶȶ ǍƴƸž ǠŸȤƾŵ ƞŮ ǀƁȶȚǎŽȚ .ǜưƸƪƸž Ǡź ljƄƱƁ ǠſƾƶƃŽ ǛƯƭž ȲȶȖ ǕƁȥǞů ǚƱŲ Ǡź Ǜŵƾƀȶ ȤƾƵŸ ƗǍƳů ǛƄƸŴȶ ȤƾƁȖ ǜž ǠſƾƅŽȚ Ǡź ȢǍƸŮ ǏƵƸű ǀƉŴƻž ǎǣȚǞű .ǞŹƾƳƸŵ ǀƶƁNjƙ ȚǍŮȶLjȚ ȤȚȢ Ǡź ǚƃƲƓȚ țǍŸȖ ȆȴǾƃŻ ȲǾŮ ǁƁȶǍƄƁȢ Ǡź ȴƾƶƃŽ ǚƫƶŻ ȚnjƷŮ ȵȤȶǍŴȶ ȵǍƈź ǜŸ "ǜƁȥƾŹƾž ƾƶƴƃű"ȮŽ ǘƁǞƉƄŽȚ Ǡź ȤȶȢ ǜž ǝŽ ȴǞƳƸŴ ƾƓ ȆȥǞƱŽȚ ǍƸžLjȚ" ȴȘ ȲƾŻȶ .ȴƾƶƃŽ ȞȚǍůȶ ǠſƾƶƃƴŽȚ NJƃƭƵƴŽ ǝƶǣƾŮǎŽ ǝžNjƲƁ ƾž ǀƸŸǞſȶ ȜȢǞű ǟƴŸ ǔźƾŲ ǛŸƾƭƓȚ ǕƆƪſ ǜƇſȶ ȆȝȚǞƶƉŽȚ Ǎž ǟƴŸ ȴȖ ǟƴŸ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ȷǍųLjȚ ǀƸſƾƶƃƴŽȚ ǠſƾƶƃƴŽȚ ȤǞƷƵƆƴŽ ǚƬźLjȚ ȳNjƲůȶ ȵȶnjŲ ȶnjƎ Ǎƪſ Ǡź ǛƀƾƉůȶ ǠżǍƸžLjȚȶ ǠŮǍƯŽȚȶ ."NjƴƃŽȚ Țnjƀ Ǡź ȴƾƶƃŽ ǜŸ ǀƃƸƭŽȚ ǀƯƵƉŽȚ

ǀƸƉƶƐȚ ǜŸ ƞƸƴƈƄƓȚ ȴǞƴƆƉƁ ǀƸƳƁǍžLjȚ " ǀƸŴƾƸŻ ȹ ȚȢȚNjŸȖ "

"ȲƾſȤǞű ǁƁǍƄŴ Ȳȶȶ" ǀƱƸƇǧ ǁŽƾŻ ȴȘ Ȫƾƃŵ/ǍƁȚǍƃź 6 ǁƃƉŽȚ ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƸƉƶƐȚ ǜŸ ȚǞƴƈů ƾƫƈŵ 4729 ǜƁǍŹ) ǀƵǣȚNjŽȚ ǀžƾŻȁȚ ǜŸ ȶȖ ǀƸƳƁǍžLjȚ .2015 ȳƾƯŽȚ ȲǾų (ȢȤƾż Ǡź ȝȢȤȶ ȝƾſƾƸƃŽȚ ȵnjƀ ȴȖ ǀƱƸƇƫŽȚ ȝǍżȣȶ Ǡź ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƸŽƾƓȚ ȜȤȚȥȶ ƾƷůȤNjǧȖ ǀƲƸŰȶ .ǘŮƾŴ ǁŻȶ ȴǞſƾƲŽȚ Ǡź ǍƸƃƒȚ ǜŸ ǀƱƸƇƫŽȚ ǁƴƲſȶ ȴȘ ǝŽǞŻ ȆǾƸƪƄƸž ȶȤNjſȘ ǘƸƴƯů ǠŽȶNjŽȚ ƞƶŶȚǞƓȚ ǜž ȜNjƁȚǎƄž ȚȢȚNjŸȖ ȱƾƶƀ" ǍƱŴ ȥȚǞű ȱǾƄžȚ ȴȖ ȴȶNjƲƄƯƁ ƞƸżǍƸžLjȚ ǘƇƄƉƁ ǽ ǛǣȚȢ ǀžƾŻȘ ljƁǍƫů ȶȖ ǠƳƁǍžȖ ƞſȚǞƲŽȚ ǚƵƎ ȜȤȶǍǤȶ ȔƾƲƪŽȚ Țnjƀ ."ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƸƃƁǍƬŽȚ

7

ǠƵƸƵƄŽȚ Njƶƀ

James Beard Ȝǎǣƾű ǀŻǾƭſȚ njƶž ȜǍž ȲȶLj Foundation America’s Classics ǛŸƾƭƓȚ ǚƬźLj ȹ ƾƁǞƶŴ ljƶƢ ǠƄŽȚ Award ǜưƸƪƸž ǀƁǽȶ ǠſƾƶƃŽ ǛƯƭž ǚųȢȖ ȆǀƸżǍƸžLjȚ ǚƬźȖ ƿƲƴŮ ȵȥǞź ǜƴŸȖȶ ȆǀƃƈƶŽȚ ǀƇǣǽ ǟŽȘ ǟůƺź .ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ǠƳƸŴǾż ǛƯƭž ǛŸƾƭž ǀƯŮȤȖ ȆǝƸŽȘ ǁƵǤ ǀƇǣǽ ȹ ȚȤNjƫƄž .ǀƸżǍƸžLjȚ ǠǤȚȤLjȚ ǟƴŸ ȬȥǞƄů ȷǍųȖ ǀƵƯŶLjȚ ȳNjƲƁ ȸnjŽȚ "ǍƸžLjȚ" ǛƯƭž ǝſȘ ȴȖ njƶž ȯȚǍƄŲȚ ǚƳŮ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǀƸſƾƶƃƴŽȚ ȝȚȥƾƓȚȶ ȬƾƲƃŽȚ Ǡź ȜǍưƪž ȜNjƴŮ ǜž ǍűƾƷƓȚ ȵƺƪſȖ ǚųȢȖ ǛŰ Ȇ1989 ȳƾƯŽȚ Ǡź ȤƾƵŸ ǚƸƴų ǠŮǍưŽȚ Ǡź (ǀƶƸƄŽȚ ƞŸ ȜNjƴŮ ǜž ǍűƾƷƓȚ ȆǛŵƾƀ Ǡżȥ .(ǝŽ ȹ ƾƳƁǍŵ) ȹ ƾƬƁȖ ǠŮǍưŽȚ ȬƾƲƃŽȚ NjƶŸ ȢǞűǞƓȚ ȆǍƸžLjȚ ǛƯƭž ȴȖ ǍżnjŽƾŮ ǍƁNjƐȚȶ

ǜž NjƁNjƯŽȚ ȴȘ (ǁŴǞŮ ȴǞƄƆƶźƾƀ) ǀƱƸƇǧ ǁŽƾŻ ȝƾžǞƫųȶ ƾǤȶǍŸ ȳNjƲů ǀƸƳƁǍžLjȚ ȝƾżǍƪŽȚ ǀƸƳƁǍžȖ ǛŸƾƭž Țnjżȶ ǍƁȚǍƃź 29 ȳǞƸŮ ǽƾƱƄŲȚ ǜž ǍƁȚǍƃź 29 NjƸŽȚǞƓ ƾſƾƆž ȝƾƃűȶ ƗNjƲů ȝȤǍŻ ǜŸ ǁƶƴŸȖ ǠƄŽȚ (ǁƀȚǎƄƸŮ) ǛŸƾƭž ǀƴƉƴŴ ƾƷƶƸŮ ǜƁnjŽȚ ƾƷǣǾƵŸ ǚƳŽ ƾſƾƆž ȚǎƄƸƃŽȚ Ǎǣƾƭŵ ǕƸŮ NjƸŽȚǞž ǜž ǛƷſȖ ǁƃƅů ǀƸƫƈŵ ȝƾŻƾƭŮ ȴǞƴƵƇƁ .ȳǞƸŽȚ Țnjƀ

ȴȚǍƸƭŽȚ ȝƾżǍŵ ȴȖ ǟŽȘ ǀƱƸƇƫŽȚ ȝȤƾŵȖȶ ǜž ȳǞƸŽȚ ȚnjƷŮ ǚƱƄƇƄŴ ƾƷſȖ ǁƶƴŸȖ ȰȢƾƶƱŽȚȶ ǟƴŸ 30% ǟŽȘ ǚƫů ȝƾžǞƫų ƗNjƲů ȲǾų ǚƃŻ ǛƄů ǠƄŽȚ ȰȢƾƶƱŽȚ ȝȚȥǞƆŲȶ ȴȚǍƸƭŽȚ ǍżȚnjů .ǍƁȚǍƃź 29 ȳǞƁ Ǡź ȶȖ

ȴȘ ǍƷźǍƸů ȟȶȢ ǛŸƾƭƓȚ ǛŴƾŮ ȞNjƇƄƓȚ ȲƾŻȶ ǜżƾžLjȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ Ǡź ǚƱƄƎ (ǁƀȚǎƄƸŮ) ǛŸƾƭž ȴLj ȚǍƮſȶ ƞƶƉŽȚ Ǎž ǟƴŸ ǜƁǍƸƅƳŽȚ ȢǾƸž ȢƾƸŸƺŮ ȜǍž ǀƃŴƾƶƓȚ ȵnjƷŮ ȴǞƴƱƄƇƁ ǍƁȚǍƃź 29 ȳǞƁ NjƸŽȚǞž ǚƯƏ ȴȖ ǛŸƾƭƓȚ ȜȤȚȢȘ ȝȢȚȤȖ ȝȚǞƶŴ ǕŮȤȖ ǚż ȜȤǞƫŮ ǀƃŴƾƶƓȚ ȵnjƷŮ ȴǞƴƱƄƇƁ ǍƁȚǍƃź 29 NjƸŽȚǞž .ǀǧƾų ȥNjƸŽȶ ǍżǞŽ ȝǞź ǚƅž ǀƸǤƾƁǍŽȚ ǏŮǾƓȚ ǍűƾƄž ƾžȖ ǍƁȚǍƃź 29 NjƸŽȚǞƓ ǀǧƾų ƾǤȶǍŸ ȳNjƲƄŴ ƾƵƀǍƸŹȶ .ƾſƾƆž ȝƾůǍƸŵ Ǡů ǕƸŮ ƾƷƶƸŮ ǜž


ǜž ȝƾƶƁǍƪƯŽȚ ǗƫƄƶž Ǡź ǁƇƃǧȖ ƞŲ ǜŸ ȸNjŽȚȶ ǟƴƈů ǗƸż ǜŸ ǍƅżȖ ǁźǍŸ ȸǍƵŸ ǝůƾƸŲ ǜŸ ǛŰ ǜžȶ ȆǚƄƤȚ ǚƸƴƐȚ Ǡź ǝƄƴǣƾŸ ȚȣƾƓȶ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ǀƇűƾƶŽȚ ǀƸƚȢƾżLjȚ ȆǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ȜȤǞƅŽȚ ǟŽȘ 1970 ȳƾŸ ǛƬſȚ Ǡź ȝƾźǍŸ ǀŴƾƸƉŽ ȹ ƾǤȤƾƯž ȹ ȚȤƾƸů ǏŴȖȶ ȿ ȜNjŸ ȠǍƭŮ ȝȤǍŻȶ ȆǚƸǣȚǍŴȘ Ǖž ǀƁǞƉƄŽȚ Ǡż țȤƾŻLjȚȶ ȔƾŻNjǧLjȚȶ ȸNjŽȚȶ ǟŽȘ ǀƴƂŴȚ ȆǍƯƪŽȚ ȲǾų ǜž ǝƈƁȤƾůȶ ǠŮȖ ȜǍƸŴ ǗƪƄżȚ ǠƈƁȤƺƄŽȚ ȆǠƴǣƾƯŽȚȶ ǠƫƈƪŽȚ ǗƸŵȤLjȚ ȳǞƸŽȚ ǟŽȘ 1948 ǀƃƳſ njƶž ȆǠŴƾƸƉŽȚȶ ".ƾƁȤǞŴ Ǡź ǜƀȚǍŽȚ Ȇ8MM ȳǾźȖ ȶ ǀƸƴǣƾƯŽȚ ȤǞƫŽȚ ȆǗƸŵȤLjȚ VHS ȲȚȶ ȆȶǍżƾƓȚ ǍƁǞƫůȶ ȆǀżǍƇƄƓȚ ȳǞŴǍŽȚȶ Njƀƾƪž Ǡź ƿƫƶů ȝǾŮƾƲƓȚȶ Betamax ȲȚȶ ǚƅž ǒƯƃŽȚ ƾƷƬƯŮ ǞƴƄů ǀƸǣǍž NjǣƾƫŻ Ǡƀ .țƾƄż ȲǞƫź Ȇ1948 ȳƾŸ Ǡź ƞƭƉƴź Ǡź ǀƫƲŽȚ ȖNjƃů ȆǀƵǧƾƯŽȚ ǜƭƶŵȚȶ ǟŽȘ ǛƴƸƱŽȚ ȞȚNjŲȖ ǍźƾƉů ȹ ƾƬƁȖ ȴƾƶƃŽȶ ȴȢȤLjȚȶ ǚƸƴƐȚȶ ȆȱȤǞƁ ǞƸſ ǀƶƁNjžȶ țǍƑȚ ȳǞƸŽȚ ƾƷƄŻǎž ǠƄŽȚ ǘƪžȢ Ǡź ǠƷƄƶůȶ .ǀƶƀȚǍŽȚ

ǠǣƾƭŽȚ NjƵƇž

ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ȦNjƲŽȚ ȩǍƯž ǀŸƾŻ ǁǤǍŸ 2016 ǍƁȚǍƃź ǜž 12 Ǡź ǜƭƶŵȚȶ ǀƸƳƁǍžǽȚ ǠſƾźǞŵ Njƶƀ ǀűǍƈƵƴŽ ǚƸŲǍŽȚ Ǡź ǀƴŲȤ ǛƴƸź ǟƴŸ ǚƁǞŶ ǠƲǣƾŰȶ ǛƴƸź "ǚƸŲǍŽȚ Ǡź ǀƴŲȤ" ǛƴƸƱŽȚ ƿżȚǞƁȶ ȆǞƁNjƸƱŽȚ ǜźȶȖ ȝȤȕ ǞƁNjƸƱŽȚ ǃƷſ ǀƸŴƾƸƉŽȚ ȜƾƸƑȚ ǜž ȹ ƾƃƁǍƲů ȹ ƾžƾŸ 70 ȦƾƸŽȚ ȤǞƄżNjŽȚ NJƁȤƾů Ǡź ǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǍƁǍƇƄŽȚ ǀƵƮƶž ȜȢƾŻ NjŲȖ ȆǠſƾźǞŵ ǍƳƱƓȚȶ ǠƚȢƾżLjȚ ƿůƾƳŽȚȶ ȆǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǜƳŽȶ) ljƄź ǀżǍŲ ǚųȚȢ ǚƵŸ ȸnjŽȚ ȸȤƾƉƸŽȚ ȜNjž ȲȚǞŶ (ȝƾźǍŸ NjǤ ǀǤƾƱƄſǽȚ ȜȢƾŻ ǜž ȴƾż ȆǀűǍƥȚ NjŽȚȶ ƾƬƁȖ Ǟƀȶ .ǝƶŴ ǜƁǍƪŸ ǜž ǍƅżȖ .Njƶƀ ƞŲ ǒžƾưŽȚ ȸNjŽȚȶ ǚƵŸ Ǟƀ ƾž ȯǍŸȖ ǜżȖ ǛŽ" ƾƶƁNjŽ ȴƾż .ȴƾƵŸȶ ǘƪžȢȶ ȝȶǍƸŮ ƞŮ ǁŸǍŸǍů ǁƸŮȶ ǀźǍƪŽȚ ȲǞŲ ǀƸſNjƯž ȴƾƃƬŻȶ ȦȚȿǍŲ ȝƾƭƭƈƙ ǀƉžƾƀ ǂƁȢƾŲȖ ǝƸƴŸ ǜƵƸƷů ǜŸ ǁƴƂŴ ȴȘ ǠŽ ǚƸŻ NjŻȶ ȆǀƸŴƾƸŴ ȝȚǍžƻžȶ Ƚ ƾƶůƾƸŲ ǜŸ ȹ ƾƃǣƾŹ ȹ ƾƃŽƾŹ ȴƾż ȸnjŽȚ ȸNjŽȚȶ ǚƵŸ ."ƿůƾż" ǝſƺŮ ǀŮƾűȁȚ ǠƴŸ ȴƼź ȆǀƸžǞƸŽȚ ȿ

ǞƶƸƄƶŽƾź ljƃŵ :ǛƴƸź

ǜƭƶŵȚȶ ǀƸƳƁǍžǽȚ ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ǜƭƶŵȚȶ ǀƸƳƁǍžǽȚ ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ȦNjƲŽȚ ȩǍƯž ǀŸƾŻ ǁǤǍŸ ǞƶƸƄƶŽƾź ljƃŵ :ǛƴƸź ȜNjƶűȖ ǍƸŰƺſ ǟƴŸ ȔȚǞǤǽȚ ǓƴƉƁ ǠƲǣƾŰȶ ǙƴƸź Ǟƀ ǞƶƸƄƶŽƾź ljƃŵ ȳǾźȚ ǟƴŸ ǓŴȶLjȚ ȰǍƪŽȚ Ǡź ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƸűȤƾƒȚ ǀŴƾƸƉŽȚ țǍƯƴŽ ǀƸƉƸǣǍŽȚ ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ǍƁǞƫů ǀƲƁǍŶ ǟƴŸ ȶ ȢȶǞƸŽǞƀ .ƞƵƴƉƓȚȶ Ǡź 2012 ȳƾŸ ǠǣƾƵƶƸƉŽȚ ǀƸŻNjƶƃŽȚ ȴƾűǍƷž Ǡź ȲȶLjȚ ȩǍƯŽȚ njƶž ȲƾƲƄſȚ NjǧǍƁ ȣȚ ȜǍƸƃż ǀƆǤ ǍƸƅƁ ǞƶƸƄƶŽƾź ljƃŵ Ȇ ƾƸŽƾƭƁȘ ǟŽȘ "ǠƉſƾžȶǍŽȚ ǚƭƃŽȚ" ƾƷſǞż ǜž ǝƸŮǍƯŽȚ ǀƸƫƈƪŽȚ .ǍƪŽȚ NjƉƏ ǠƄŽȚ ǀƸƫƇƪŽȚ ƞƱƲƅƓȚȶ ƞſƾƶƱŽȚ ȚȣƾƓ :ȲȚƻƉŽȚ ǟƴŸ ȔǞƬŽȚ ǍƁǍƲƄŽȚ ǓƴƉƁȶ ǀƲƁǍƭŮ ƞƵƴƉƓȚȶ țǍƯŽȚ ȴȶȤǞƫƁ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ƞŮǞƀǞƓȚ :ǖƶƸŴ ǚƳƁƾž ȟǍƥȚ ȲǞƲƁ ȶ ȆǀƃƫƯƄƓȚ ƾƵż ƾƷƱǧȶ ǜƳƚ ȲǾų ǜž ǠŸȶ ǽ ǚƳƪŮ ƾƷƁNjƀƾƪž ȤƾƳźȚ ȜȤǞƴŮ ǟƴŸ ǍŰƺů ȳǾźǽȚ ǟƴƯź .ǀƸƱŶƾƯŽȚ ǀƶƀȣȚ Ǡź ǚưƴưƄůȶ ǛƀǍŸƾƪž ǍƸƅů ǠƄŽȚ ƾžȚȤNjŽȚ Ǡź ȜǍųƾŴ ȜȤǞƫŮ ȡȶȤƾƫŮ ǠƶƸƭƉƴź ǚƄŻ ȩǍŸ ȆȲƾƅƓȚ ǚƸƃŴ ȢǍŽƾŮ ȶȖ ȞȚǍƄżǽȚ ȳNjƯŮ ȔǍƓȚ ǛƷƴƁ Ȇ"(1994) ǀƸƲƸƲŲ ƿƁȣƾżȖ" ǛƴƸź ǀƴƱŶ ƗNjƲůȶ .ȤƾƃųǽȚ Ǡź ǠƶƸƭƉƴź ǚƄƲž ǜŸ ǜƴƯƁ ƾžNjƶŸ ȚǍƈŴ ǘƇƄƉů ǀƸŮƾƀȤƼż "(2000)ǁƶƵƸƆƸưſȚ ȯȶȖ ǎŽȶȤ" ǛƴƸź Ǡź ǀƸƶƚ ȵnjƀ .țǍƯŽȚ ȲƾƱŶǽȚ Ǖž ǗŶƾƯƄŽȚ ȳNjƯŮ NjƀƾƪƓȚ ǠŲǞƁ ȆǚƄƲŽȚ țǞƴŻ Ǡź țǍƯƴŽ ǀƬƀƾƶž ǍŸƾƪž ǘƴƈů ǀƸƃƴƉŽȚ ǀƸžȚȤNjŽȚ ȤǞƫŽȚ .ȚȣƾƓ ȚǞżȤNjƁ ȴȚ ȴȶNjŮ ȦƾƶŽȚ

8

ǠƵƸƵƄŽȚ NjƶƀDC BY NIGHT

NjƸŸ ǀƃŴƾƶƙ ƾƷžNjŻ ǠƄŽȚ ȝǾƱƑȚ ǚƵűȚ ǜž ǀƱŲ ljƸžȤ ǚƸƪƸž ǠſƾƶƃƴŽȚ ȴƾƶƱŽȚ ƾƸŲȖ .ǍƵŴǽȚ ǠſȶȤ ǘŽƺƄƓȚ ȴƾƶƱŽȚ ƿſƾű ǟŽȚ , ȝƾƁǍżȥ ǛƯƭž Ǡź ƿƑȚ ƽƪŽȚ, ƾƸƶƸűǍź ǀƁǽȶ Ǡź ljƸžȤ ǚƸƪƸž ȴƾƶƱƴŽ ǀƶƉŽȚ ǏƱſ ȲǾų ǠſƾƅŽȚ ǚƱƑȚ Ǟƀ Țnjƀ ȶ .ǝƯž ȤǞƬƑȚ ǚŸƾƱů ȷNjž ȶ ǝůǾƱŲ Ƞƾƍ NjżƻƁ ȸnjŽȚ , ǝƉƱſ ǚƸƪƸž ȴƾƑȚ ȶ ȝƾƵƴż ǜž ȱNjŻ ǚŸ ǀƃƯŽ ǀƸƶŹȚ ȚǍŲƻž ȤNjǧȚ ljƸžǍŽȚ ȴȚ ǍƸƪſ .ȴƾƶƃŽ ƾǧǞƫų ȶ ǠŮǍƯŽȚ ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ȜNjƁNjŸ ȝƾŲƾƍ ȝNjƫŲ ǠƄŽȚ ȶ


11


Plastic Reconstructive Surgeon

MAZEN BDOUR M.D, FRCS (Ed.) Plastic & Reconstructive Surgeon

Mob. +962 79 5850085 Tel. +962 6 4646500 P.O.Box 930305 Amman 11193 Jordan

E-mail: bdour_m@hotmail.com

12


DC BY NIGHT

ǛƮſ ǂƸŲ , ƿƑȚ NjƸŸ ȝǽƾƱƄŲȚ ȔƾƸŲȘ ȲǾų Bey Lounge ǛƯƭž ȜȤȚȢȚ ǁƲŽƺů ȳǞƁ , ǝƸŮǍŸ/ǝƸƃƶűȚ ȵǍƷƉŮ ǏƸƵƒȚ ȳǞƁ ȝȖNjƄŮȚ ǀƸŽƾƱƄŲȚ ȝȚǍƷŴ ȞǾŰ ǛƯƭƓȚ ȸȢƾź ȴƾƶƱŽȚ Ǖž ǁƃƉŽȚ ȳǞƁ ƾžƾƄų ȶ , ȸȶȚȤ ȴƾƶƱŽȚ ȶ ljŽƾǧ ȳƾƉŮ ȴƾƶƱŽȚ Ǖž ǝƯƵƐȚ .ǠƳƁǍžǽȚ ǠŮǍƯŽȚ ǕƵƄƣȚ ȵǞűȶ ǜž ȢNjŸ ȤǞƬƇŮȶ, ƾƶŮ ȳƾŴȶ ȴƾƶƱŽȚ ȶ Ǟſƾű


DC BY NIGHT

ǀƁǽǞŮ ƠƉƁǞŽȚ ȰNjƶź Ǡź ȚǍƀƾŴ ƾƸƶź ǾƱŲ ǠƯźNjƓȚ ȳƾƷŽȚ ǠŻȚǍƯŽȚ ǛƆƶŽȚ ƾƸŲȖ ʇȚ" ǀƸƶŹȖ ȳƾưſȖ ǟƴŸ ǀƴƱŲ ǠƯźNjƓȚ ȖNjŮ ȆǝƸƃƇž ǜž ǍƸƃż ȢNjŸ ȤǞƬƇŮ ȆƾƸƶƸűǍź ǜž ǍƸƃż ȢNjŸ ƾƬƁȚ ȳNjŻȶ ƾƵż ȆǝƉƱſ ȳƾƷŽȚ ǕƁȥǞůȶ ȴƾƑȚȶ ȝƾƵƴż ǜž "ǙƸƴŸ ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ "ȰǞƉŽƾŮ ǚưŵ ǠŽƾž ȆǙƶž ȯƾƫſȚ Ǟž Țnjƀ ȆȤƾƭų" ƾƷƶž ǝƸſƾŹȚ .ȤǞƬƑȚ ǜž ǍƸƃż ǚŸƾƱů ǓŴȶ ǠŮǍƯŽȚȶ ǠŻȚǍƯŽȚ ȤǞƴƳƴƱŽȚ ǜž ǠſƾŹȚ ȷNjŲȚ ǙŽnjż ȶ ƾƸƶƁȢȤƾŹ ǀżǍŵ ȜǍƁNjž , ǠƵƸƵƄŽȚ ǀƃƀ ȜNjƸƉŽȚ ǁžǍżȶ Țnjƀ ƾƶƸƵƅůȶ ǠŮǍƯŽȚȶ ǠŻȚǍƯŽȚ ǠƶƱŽȚ ȢȚȶȤ NjŲƺż ǠƯźNjƓȚ ȳƾƷŽȚ ǛƆƶŽȚ ,ǚƱƑȚ ǠƵƮƶž .ǚƸǧǽȚ ǠŻȚǍƯŽȚ ȔƾƶưŽȚȶ ǜƱƴŽ ǝžNjŻ ƾƓ ȚǍƁNjƲůȶ

ƗǍƳů


15


16
19


20


21


ǍƁǍƲů

22


23


24


25


26


27


28


: ǝƃƯƴŽȚ ȪȶǍŵ ǚż ȶ ȜǍƸƃż ȝƾƯŮǍž 9 ǜž ǀſǞƳž ǀƳƃƪŽȚ ȵnjƀ ǜž .ȵǍƸưǧ ȝƾſƾų 9 ǟŽȚ ǛƉƲž ǍƸƃż ǕŮǍž ǜƵǤ 9 ǟŽȚ 1 ǜž ȳƾŻȤǽȚ ǕǤȶ ǀƃƯƴŽȚ ȪȶǍŵ ǍƸƃż ǕŮǍž ǚż Ǡź ǛŻǍŽȚ ȤǍƳƄƁ ǽ ǂƸƇŮ ȝƾſƾƒȚ .ȸȢǞƵŸ ȶ ǠƲźȚ Ǔų ǚż Ǡźȶ

ǙƲƁǍŶ ȩǍƄƯů ǀƃƲŸ ǚż ǝŮ ƿƷƴƄŽ ǙůȢȚȤȚ ȶ ǙƶƚǎŸ ȪǞŴ ǙƯžȶ ǽȚ ȜƾƸƑȚ ȰǍŶ ǜž ǘƁǍŶ Ǡź ǠƪƢ ǽ ǕǤȚǞƄŽȚ ǜž ǞſNjſ ƾž ȤNjƲŮ ǀƵƮƯŽȚ ǜž ǞſNjſ ǛƸƳƑȚ ȴƾƵƲŽ


DC Branch | 1776 Eye St NW | Suite 701 | Washington, DC 20006 | o 202.775.4663(HOME) | f 202.223.3471 MD Branch | 12850 Middlebrook Rd | Suite100 | Germantown, MD 20874 | o 240.720.1373 | f 240.686.2003

Ramzi Dalbah Agent

K A

A-K Real Estate, Inc. (“A-K”) offers a diverse, motivated group of real estate professionals—all of whom are dedicated to putting the DC Metropolitan clients’ needs first. Using the most cutting edge technology and providing constant education and training, A-K’s agents are always prepared and ahead of the market. These efforts have paid off because, most recently, Real Trends ranked A-K #2 in most units sold in the DC Metropolitan area and #107 in top producing brokerages nationwide on the Wall Street Journal.

866.941.8289 Follow us : /akrealestateinc

C 240.481.2078 Licensed MD-VA RDALBAH@A-KREALESTATE.COM WWW.A-KREALESTATE.COM

Commercial and Residential Finance www.financeusa.us Office: 703-941-4022 Direct Fax: 703-342-0419 E-mail: simmy@financeusa.us

Preferred Title company

Eastern Title and Settlements 1335 Rockville Pike Suite 340 Rockville, Maryland 20852 O: 240-403-1285 C: 240-876-0642 F: 301-576-5100 http://www.easterntitle.net


Total Dedication & Unyielding Commitment to our Clients

A Boutique Law Firm Specializing in: Investment Visas & Green Cards Immigration Business Transactions International Trade

Traffic & Accidents Civil Litigation Islamic Wills & Trusts

Edward Moawad

Attorney in Law

Virginia office

Maryland office

edward@abmlawpc.com 6302 Old Dominion Drive 5425 Wisconsin Ave, Suite 600 www.abmlawpc.com Edward Moawad, Esq. McLean, VA 22101 Chevy Chase, MD 20815 www.immigrationuslawyer.com (703) 848-6000 (301) 968-2400