Habayebna Magazine 9th Issue February 2016

Page 1

Ë

ą ë ¦

×

° ä ¦

Habayibna Magazine

¦ë ąË ޼௠å ÷ ì ¦Ã ØĠ Õå

50 ë¡ ë Û


Our Reputation ... Your Trust Tamer N. Elhady , DMD , FAGD Virginia Living and Check Book Magazine. He is known for spending time to carefully listen to and treat each patient to their specific needs. Using the latest technology and most advanced techniques you will be certain to have the highest quality of care and service.

Dr. Elhady has over 16 years experience serving northern Virginia. He has advanced training and certifications in cosmetic, reconstructive and implant dentistry. Dr. Elhady has been continuously featured and recognized in magazines such as Washingtonian, Northern

Cosmetic Dentistry

Invisalign Treatment

Family & Children Dentistry

Implant Dentistry

Smile Makeover

Preventative Care

Sedation Dentistry

Full Mouth Rehabilition

Tooth Whitening

Call today and schedule a

COMPLIMENTARY consultation to address your needs

2940 Hunter Mill Road, Suite 101 Oakton, VA 22124

Tel : 703-281-6201 Fax: 703-281-6208 www.oaktonfamilydentistry.com


Habayebna Magazine

ǜŶǞŽȚ țƾƃŵ ƾƁ ǍŰƻů NjŻ ǀƃƯƫŽȚ ȜƾƸƑȚ ȯȶǍŷ ǒƯŮ ȴȚ ƾƬƁȚ ǍƳƶſ ǽȶ ǙŽȣ ǍƳƶſ ǽȶ ǝźȶǍŷ ȴƾƉſȚ ǚƳŽ ǀƂŶƾų ȝƾƸżǞƴŴ ǝŽ ȴǞƳƁ ȶȚ ȔƾƭųǽȚ ǒƯƃŮ ǚžƾƯƄƁ ǝƴƯƆƄź ȴƾƉſǽȚ ǀƸƉƱſ ǠƴŸ .ǀžƾŸ ȦƾƶŽȚ Ǖž ȶȚ ǀǧƾų ȵȢǽȶȚ Ǖž ǁƎ ǀƸƉƱƶŽȚ ƾƷƄŽƾŲȶ ǜƁǍžǽȚ ǝƶž ǠſƾƯů ǠƄŽȚ ƾƷűȶȥ ǜž ȜȤǞƷƲƓȚ ǀűȶǎŽȚ ǾƅƵź ǗƸż ȸǞŴ ǍƸŹ ȴƾƉſȚ Ǖž ǐƸƯů Ǡƀȶ ƾƁǞŴ ƾƂƪſ ǠŮǍů ȴȚ ƾƷƃŽƾŶȚ ǗƸż ǍƱƫŽȚ ǝƶž ǀžȶǍƇž Ǡƀȶ ȳƾƵƄƀǽȚȶ ȴƾƶƑȚȶ ƿƑȚ ƾƀȢǽȶȚ ǕǤǍů ǍƳƱƁ ǝƴƸŽ ǁƸƃƁ ǝŽƾƱŶȚ ǘžȤ NjƉƁ ƾž NjƆƁ ȢƾƳŽƾŮ ȶȚ ǍƲƱŽȚ Ǔų ǁƎ ǐƸƯƁ ȸnjŽȚ țǽȚ ȸȚǍŽȚ ǛƸƴŴ ȴǞƳƁ ȴȚ ǝƃŽƾŶȚ ǗƸżȶ ȵȢǽȶȚ ȲƾŲ Ǡź ǍƳƱƁ ǗƸż NjưŽȚ ȴǞƳƸŴ ǗƸż ǛƷƵƯƭƁ ǗƸż ȵǍƸƳƱů ȜǍƅż ǜž ȜǍž ǗŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ǠſƾƯƁ Ǟƀȶ ȵȢǽȶȚ Ǖž ȧƺƐȚ ǓŮȚȤ .ǛƷƸŮǍƁȶ ȴǞƳƁ NjƲź ȝƾƷžǽȚȶ ȔƾŮǽƾŮ ƾƲźȤ ȲǞŻȚ ǜƳŽȶ NjŲǽ ȚȤnjŸ Njűǽ ǏƸŽ ǂƁNjƑȚ Țnjƀ ǚż ȸȤNjſ ȶȚ ǍƯƪſ ǽ ǜƇſȶ ȴȶǍƫƲƁ ǛƷƴƯƏ ƾž țƾƃŴǽȚ ǜž ǛƀNjƶŸ ǟƄŲ ȶȚ ǛƷƸƴŸ ȴǞƴƲƅƁ ǽ ǠƄŲ ȤƾưƫŽȚ ƾƷŮ ǍƯƪƁ ǽ ƾžǞƵƀ ǛƀȤȶNjǧ Ǡź ȴǞƂƃƈƁ NjŻ .ǀƴžƾż ǀƸŽǞƂƉƓȚ Ǜƀ ȚǞƴƵƄƇƁȶ ȚNjƲƯž ǾƸű ǕƵƄƆƵƴŽ ȴǞűǍƈƁ ǛƸƂŽ ǽȚ ƾƵƷƲŲ ƾƵƷƉƈŮ ƾžȶ ƗǍż ǽȚ ƾƵƀȤNjŻ ȯǍŸ ƾƵź ǜƁNjŽȚǞŽƾŮ ƾƲźȤ ǝƄƸŮǍů Ǡź ǝƁǞŮȚ ǠſƾŸ Ǜż ȜƾƄźȶ țƾŵ ǚż ǝƸź ȯǍƯƁ ȸnjŽȚ ȳǞƸŽȚ ǠůƺƁ ȯǞƉŽȶ ǝƄƸŮǍů Ǡź ƾƂƭųȚ ȴȚ ȚȤnjŸ ƾƵƷŽ NjƆƁ NjŻ ƾƷƄŸƾŴȶ

International Graphics : Ǡź ǀŸƾƃƭŽȚ ǁƢ 10710 Tucker Street. Beltsville, MD 20705


ǍƁȚǍƃź

: ǠſǞưƵƉŽȚ ǜƉŲ ǍưƓȚ ȰȚȶǍŽȚ ǠŮ ǞŴ Ɓ ȯ ǞƳ Ț ȴ ƅż ſȚ Ǎ ƾƄƱ ƾŲ ƴŸ ŽȚ ǟ Ɖ ȰǞ ǽȚ ƁǍž ƸƳ ź ǀ 3 ȩǍƯž Ǡ

Ǖž ȝƾŻǾŸ ǀžƾŻȘ Țnjżȶ Ȇ (ǍƄſƾŴ ǜƁȚǎƁȢ ǜƭƶŵȚȶ) ȟȤǞű) ǜƭƶŵȚȶ ȟȤǞű ǀƯžƾƆŮ ǃƸƉƶŽȚ ǗƇƄž .(ǠƄƸŴǍƸƱƸſȶȖ ƗȥǞƸž ǚƸƄƉƳƸů ǜƭƶŵȚȶ ȰȚȶȤ ȲȶȖ ȴȖ ǟŽȘ ǠſǞưƵƉŽȚ ȤƾŵȖ ȆȷǍųȖ ǀƷű ǜž ȤƾŶȘ Ǡź ȆȱȤƾƪƸŴ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǀŸƾƶƫƴŽ ǠŮǍưž ǟƴŸ ƾŲƾƄƱſȚ ǍƅżȖ ȴǞƳƁ ȴȖ ǟŽȘ ǀƸžȚǍŽȚ ȵȢǞƷű ȱȤǞƁǞƸſ) ǍƸƃƳŽȚ ȩǍƯƓȚ Ǡź ȆǀƸƳƁǍžLjȚ ȰǞƉŽȚ 3ȶ ǍƁƾƶƁ 30 ƞŮ ƾž ȜǍƄƱŽȚ Ǡź NjƲƯƶƸŴ ȸnjŽȚ (Ǟŵ . ȱȤǞƁǞƸſ ǀƶƁNjƙ ǚƃƲƓȚ ǍƁȚǍƃź Ǖž ǗƸƳƄŽȚ ȜȤȶǍǤ ǟƴŸ ȷǍųȖ ǀƷű ǜž NjżȖȶ ȝƾƆƄƶž ǀƉźƾƶƓ ǀƸƳƁǍžLjȚ ȰǞƉŽȚ ȝƾƃƴƭƄž ǍƅżȖ ȠƾƄƱſǽȚȶ ȆǀƸƶƸƫŽȚ ƾǧǞƫų ȷǍųLjȚ ȲȶNjŽȚ .ǀƸŮǍŸ ȲǞǧȖ ǜž ǜǣƾŮǎŽȚ ǟƴŸ ȤȚǍƳů Ǡź ǚƅƵƄƁ ȢǞƪƶƓȚ ȯNjƷŽȚ ȴȖ ǟŽȘ Ǒƴųȶ .ȷǍųȖ ǀƸƳƁǍžȖ ȝƾƁǽǞŮ ƾƸƶƸűǍź ȰȚȶȤ ǀŮǍƏ ǎƁǎƲƴŮ Ȕƾƶƀ

4

.ǀƸžǞƸŽȚ ȜƾƸƑȚ Ǡź ǀƴƵƯƄƉƓȚ ǀƸŸȚNjŮȁȚȶ ǀƸƶƱŽȚ ȜȤƾƷƵƴŽ ƾƚǍƳů ȜȤȢƾƃƓȚ ȵnjƀ ǍƃƄƯůȶ ǔźƾƇƁ ȴȖ ȬƾƭƄŴȚ ȸnjŽȚ ǠŮǍưƓȚ ǕſƾƫŽȚ ǀƁǍƲƃƯŽȶ ǜž ǝƶƵƬƄƁ ƾƙ ǘƸƄƯŽȚ ȸNjƸƴƲƄŽȚ ȞȤȁȚ ǟƴŸ ȤƾƈƄźƾŮ .ȸȤƾƬŲ ǘƵŸȶ ǀŽƾǧȖ ȲǞŲ ƾƃƄż ǛƬů ǀƃƄƳž ǟƴŸ ƾƬƁȖ ȩǍƯƓȚ ȸǞƄƇƁȶ ǠƄŽȚȶ ȆǠŮȢLjȚȶ ǠŲȶǍŽȚȶ ǠƈƁȤƾƄŽȚ ǠŮǍưƓȚ ȞȤȁȚ .ǘƸƄƯŽȚ țǍưƵƴŽ ǠźƾƲƅŽȚ ȬǞƶƄŽȚ ǏƳƯů ȰȚȶǍŽȚ ǏƸǣȤ ȆǠſǞưƵƉŽȚ ǜƉŲ Ǎżȣ ȆȤƾŶȁȚ Țnjƀ Ǡźȶ ljƁǍƫů Ǡź ȆǀƸŮǍưƓȚ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǀŸƾƶƫƴŽ ǛǣȚNjŽȚ ǜž ǜƳƢ ȰȚȶǍŽȚ Țnjƀ ȴȖ ȆȔƾƃſȀŽ ǠŮǍƯŽȚ țǍưƓȚ ǀŽƾżǞŽ ȸNjƸƴƲƄŽȚȶ ǠźƾƲƅŽȚ ȞȚǍƄŽƾŮ ǗƁǍƯƄŽȚ Ǡź ǀƵƀƾƉƓȚ ǟŽȘ ȚǍƸƪž ȆǠƳƁǍžLjȚ ƿƯƪŽȚ ȷNjŽ ǀƳƴƵƵƴŽ ǠƶưŽȚ ȝƾŸƾƵƄűȚ ȜNjŸ ǛƸƮƶƄŮ ȝǎƸƢ ǀƸǤƾƓȚ ǀƶƉŽȚ .ƞƸƳƁǍžȖ ƞƵƵƫž ǀżȤƾƪƙ ȩȤƾƯžȶ ǠŮǍưž ȰȚȶȤ ȲȶȖ ǜƳƢ ȆȩǍƯŽȚ Țnjƀ ȬƾƯŵȘ ǚƬƱŮȶ ȜNjŸ Ǡź ǀƸŮǍưž ǀƁNjƸƴƲů ȢȚǞžȶ ȝƾƆƄƶž ƗNjƲů ǜž ǜƭƶŵȚǞŮ ǛƸƵƫƄŽȚ ǎżǍž Ǡź ƾǧǞƫų ȆǎżȚǍž

ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǀŸƾƶƫƴŽ Ǒƫƈž ǛǣȚȢ ȰȚȶȤ ȲȶȖ ȲȚǎƁ ƾž ǀƶƉŽȚ ljƄƄźȚ ȸnjŽȚ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽƾŮ ǀƸŮǍưƓȚ ǜŸ ȜǍƮſ ƞƸƳƁǍžȀŽ ȳNjƲů Ȝnjźƾſ ǍƃƄƯƁ ȆǀƸǤƾƓȚ .țǍưƓƾŮ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǀŸƾƶƫŽȚ ǀŽƾǧȖȶ ȬǞƶů ȤȚȢ” ȯǍŶ ǜž ǝƄžƾŻȘ Ɩ ȸnjŽȚ ȆǛǣȚNjŽȚ ȰȚȶǍŽȚ ǟŵƾƵƄƁȶ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ǀŸƾƶƫŽȚ ȜȤȚȥȶ Ǖž ǀżȚǍƪŮ “ǕſƾƫŽȚ ǐžƾƀ ǟƴŸ ȆǠƶžƾƬƄŽȚȶ ǠŸƾƵƄűǽȚ ȢƾƫƄŻǽȚȶ ǀƶƁNjƙ ƾƷƵƸƮƶů Ɩ ǠƄŽȚ “ǀƸŮǍưƓȚ ȳƾƁLjȚ” ȩǍƯž Ȇ2015 ǚƁǍŮȖ 30ȶ 27 ƞŮ (ƾƸƶƸűǍź) ƾƁȤNjƶƉƳƸŽȖ ǀžǾƯŽ ǃƁȶǍƄŽȚ ǟŽȘ ǟƯƉů ǠƄŽȚ 2015 ǀƁȗȤ” Ǖž .ȝƾűǞƄƶƓȚ ǘƁǞƉů ǛŸȢȶ ǀƸƶŶǞŽȚ ȝƾƆƄƶƓȚ ǀŮȤƾưƓȚȶ ƞƸƳƁǍžLjȚ ȤȚȶǎƴŽ ȰȚȶǍŽȚ Țnjƀ ljƵƉƁȶ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ȝƾƆƄƶƓȚ ȬǞƶůȶ ǟƶŹ ǟƴŸ ȬǾŶǽƾŮ ǠƄŽȚ Ȇ(… ȧǞƲƶƓȚ ƿƪƒȚ ȆNjƁNjƑȚ ȆǠŮȚȤǎŽȚ) ǀƸŮǍưƓȚ .ǀƲƁǍŸ ǀƁȤƾƬŲ ǀŽƾǧƺŮ ǎƸƵƄů ȝƾƆƄƶƓȚ ǜž ǀƯŴȚȶ ǀŸǞƵƆž ȰȚȶǍŽȚ ȩǍƯƁ ƾƵż ǕƭŻ ǜž ȬǞƶƄůȶ ȆȸǍƫƯŽȚȶ ȸNjƸƴƲƄŽȚ ƞŮ ȠȶȚǍƄů ȢȚǞƓȚ ǒƯŮȶ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ȔƾƁȥLjȚ ǟŽȘ ǀƭƸƉƃŽȚ ǀƶƁǎŽȚ


ȴƼź ȆȝǞƓȚȶ țǍƑȚ ǜž ǀƴűƾƯŽȚ ȤƾƃųLjȚ ǚƵƎ ǀƁȤƾżnjů ƿƫſȶ ǗŲƾƄžȶ ǀƸƈƁȤƾů ȴƾƃž ǝŽǞŲ .ǍƃżȖ ǀƫŻ ǚƲƶŮ ljƵƉƁ ǗƇƄƓȚ ǗƇƄž ƾƷƶž ȴƾż ȆǀƱƴƄƈž țǞƯƪŽ .ȢǞƷƸƴŽ ǀƁȥƾƶŽȚ ǀŻǍƤƾŮ ȨƾƒȚ “ǁŴǞżǞŽǞƷŽȚ” ȆǠŮǎŲ ǽȶ ǠŴƾƸŴ ǍƸŹ ȬȶǍƪƓȚ ȴȖ ȆǕŻǞƓȚ ƞƃƁȶ ȴƾƉſȁȚ ǀƫŻ ǀŶƾƉƃŮ ǠƳƇƁ ȔƾƬŻ Ǟƀ ǚŮ ȲǾų ȝƾŸǍƃů ǀƴƵŲ ǛƮſ Ȥƾƫſ ȴȖ ȆǕŻǞƓȚ ƞŮȶ ȆǠŽƾƑȚ ȰȥƺƓȚ ǜž ǘƵŸȖ ǛƷź ȔƾƶŮ ǟŽȘ ȯNjƷƁȶ ǛǤ ȸnjŽȚ ǗƇƄƓȚ ȠƾƄƄźȚ ǟŽȘ ȝȢȖ ȆȸȤƾƐȚ ȳƾƯŽȚ ȴǞƸƶƸƭƉƴź ȴǞſƾƶź ƾƀnjƱſ ǀƸƶź ȝƾŲǞŽȶ ȚȹȤǞǧ ȆǚŲȚǍž ǟƴŸ ǛƄƸŴ ǗƇƄƓȚ ȰǾŶȘ ȴȖ ȆƾƇǤǞž ȹ ȢȚǞžȶ ǀƸƶź ȲƾƵŸȖȶ ȝƾŲǞŽ ƾƷŽȶȖ Ǡź ȩǍƯƸŴ ƾƷƯƸƵűȶ ȆǀƸźȚǍưůǞź ȤǞƫŽ ǀźƾǤȁƾŮ ȆȴǞƂűǽ .ƞƸƶƸƭƉƴź ƞƂűǽ ǑƫŻ ȩǍƯů .ȳǾźȖȶ ǀƸƈƁȤƾů ǗƎȶ ȝǽƾƲžȶ ǀƸƵƸƴƯů ǗƇƄƓȚ ǗƸƬƄƉƸŴ ȆǀƸſƾƅŽȚ ǀƴŲǍƓȚ Ǡźȶ ƞƂűǾŽ ǀǧǍƱŽȚ ljƸƄƁȶ ȝȚǍƢƻžȶ ȝȚȶNjſ ȯNjƷŮ ȆǀƸƫƈƪŽȚ ǛƷƫƫŻ ȩǍƯŽ ǛƷŮȤƾŻȖȶ .ȲǞƲƁ ƾƵż “ȬƾƵƄŴǽȚ ǀźƾƲŰ” ǘƴų ȤǞŵƾŸ ȲƾƵű

5

ȲƾƫƁȁ ǀƫƶž ȴǞƳƸŴ ȩǍƯƓȚ ȴȖ ȆȯƾǤȖȶ ȚȹȤNjƫž ǚƅƚ ƾƵż ȆƞƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǑƫŻ ȜƾſƾƯž ǟƴŸ ȯǍƯƄƴŽ ǜƁǍųȃ ƾƸƵƸƴƯů ȹ .ȲǾƄŲǽȚ ǁƎ ƞƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ȯNjƷŽȚ ȴȖ ȆǗƇƄƵƴŽ ǠſȶǍƄƳŽȁȚ ǕŻǞƓȚ ljǤǞƁȶ ǟŽȘ ǜž ǠƶƸƭƉƴƱŽȚ ȞȚǍƄŽȚ ǚƲſ Ǟƀ ǝƄžƾŻȘ ǜž ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ȴȖ ƞŲ Ǡź ȆǀžȢƾƲŽȚ ȲƾƸűLjȚ

ȳǞƸŽȚ ȆǜƭƶŵȚȶ ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ljƄƄźȚ ǀƸƬƲŽƾŮ ȨƾƒȚ ǀƃƳƶŽȚ ǗƇƄž ȆǁƃƉŽȚ ǗŽȖ 700 ǍƸƆƷƄŽ ȝȢȖ ǠƄŽȚ ǀƃƳƶŽȚȶ ǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ .ȯǽȃȚ ȢƾƷƪƄŴȚ ǜŸ ȚNjŸ ǠƶƸƭƉƴź ȜȤƾƪŮ țƾƪŽȚ ȴƼź ȆǠƳƁǍžLjȚ “ǏƁȶNjſǞž” ǕŻǞƓ ƾ ȹƲźȶȶ ƾƁƾƬŻ ȲǞŲ ǍƸƄƉűƾž ǀŽƾŴȤ NjƯƁ ȸnjŽȚ Ȥƾƫſ NjƯŮ ȆȩǍƯƓȚ Țnjƀ ǀžƾŻȘ Ǘƴų ǗƲƁ ǜž Ǟƀ ȝƾŸȚǍƫŽȚ Njƀƾŵȶ ȆǜƭƶŵȚȶ ǓŴȶ “ȲǞž ȲƾſǞŵƾſ” ȵǎƄƶž ȤȚȥ ȴȖ


ǽ ƞŲ Ǡź ȆǀŲǞƴŽȚ ǁƆƄſȖ ǠƄŽȚ ǀƸƱƴƒȚȶ ȝƾžNjƲž ǟŽȘ ǠŻȚǍƯŽȚ ǠƲƴƄƓȚ ȟƾƄƇƁ ǝůƾƸŲ ȲȶƾƶƄů ǠƄŽȚ ȝƾŲǞƴŽȚ țƾƯƸƄŴǽ .ǝƄƸƬŻȶ Ǡź ǀƵƸƲƓȚ ȆƞžLjȚ ȷǞƍ ǀſƾƶƱŽȚ ȝǍƬƇƄŴȚȶ ƾƷƄƶƁNjž ȆǀƶŴ 15 ǞƇſ njƶž ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ǜž ƾƷƄŲǞƄŴȚ ǠƄŽȚ ƾƷƄŲǞŽ Ǡź ȢȚNjưŮ ȜǍƸŰLjȚ NjƁNjƯŽȚ ȴȘ ȲǞƲůȶ ȆǍƱƮž Ǡž ȜǍŸƾƪŽȚ ȜNjƸƫŻ ȆǠŻȚǍƯŽȚ ȴƾƶƱŽȚ ȴȶȤNjƲƁ ƞƸżǍƸžLjȚ ǜž ǜȮȮȮƸŮ ǠȮȮźƾƲƅŽȚ ȲȢƾƃƄŽȚ ǀƸƵƀȖ ǟŽȚ ȜǍƸƪž .țǞȮȮƯƪŽȚ ǜž ȖNjƃƁ NjƸŵǍŽȚ ȬȤƾŵ” ȴƾűǍƷž ȜȤȚȢȘ ǁſƾżȶ ȝƾƵűǍů ǁŸȥȶ NjŻ ȩǍƯƓȚ ǁƵƮſ ǠƄŽȚ Ȇ“ƾƶƀ ȔȚǍƯƪŽ ȜNjƸƫŻ 12ȮŽ ǀƁǎƸƴƳſȁȚ ǀưƴŽƾŮ ǀƯŮȤȖ ǟƴŸ ȆȤǞƫƯŽȚ ǗƴƄƈž ǜž ƞƸŻȚǍŸ ȳƾƷƴƄŴǽ ƞƸŻȚǍŸ ǀƸſƾƵŰȶ ƞƸżǍƸžȖ ƞſƾƶź ǠŴǞŽLjȚ Ǎżƾŵ ǛƷƶƸŮ ȆǛƷůƾŲǞŽ ǕƸǤȚǞž .ǠųǍƳŽȚ NjƵŲȖȶ ǍžƾŰ Ǎǧƾſȶ ǠǣƾƭŽȚ NjƵƇž

NjƸƃŸ ǜŮ NjƵƇž ǜŮ NjƵŲȖ ȤǞƄżNjŽȚ ǠŽƾƯž ǚƃƲƄŴȚ ȜȤȚȥǞŽȚ ȳƾŸ ȴȚǞƁNjŮ ǝƃƄƳƙ ǀƇƫŽȚ ǍƁȥȶ ȸNjƸƯƉŽȚ ǀƸƴż NjƸƵŸȶ ƾƸƶƸűǍź ǀƯžƾű ǏƸǣȤ ƿǣƾſ ȧȤƾž Ǡƴż ǀƶƭƴƉƴŽ ȜȤƾƁǎŮ ȳǞƲƁ ȸnjŽȚ ǀƯžƾƐȚ Ǡź ƿƭŽȚ ǜž ǀƶžƾƅŽȚ ǀƯźNjŽȚ ǃƁǍƈů ǚƱŲ ǀƃŴƾƶƙ ǀƸſƾƵƯŽȚ ȲȢƾƃů ǀƴŮƾƲƓȚ ȲǾų Ɩ .ǀƸƃƭŽȚ ȴƾƵŸ ǀƸƴż ǀƃƴŶ ȱǍƄƪƓȚ ȴȶƾƯƄŽȚ ǎƁǎƯů ǝűȶȖ ǂƇŮȶ ǀƁȢǞŽȚ ǂƁȢƾŲLjȚ .ƾƸƶƸűǍź ǀƯžƾűȶ ǀƇƫŽȚ ȜȤȚȥȶ ƞŮ ǛƮƶŽȚ ǍƁǞƭů ȲǞŲ ȴȶƾƯƄŽȚ ǝűȶȖ ǀƪŻƾƶž Ɩ ǙŽnjż ȔƾƃŶȀŽ ǠƃƭŽȚ ƿƁȤNjƄŽȚ ȲƾƆž Ǡź ȴȶƾƯƄŽȚȶ ǀƸƇƫŽȚ .ǀƸƵƴƯŽȚ ȞǞƇƃŽȚ ȲƾƆž Ǡź ȝȚǍƃƒȚ ȲȢƾƃůȶ ƞƸſƾƵƯŽȚ ǠǣƾƶƷŽȚ ƿŽƾŶ ǜŮ ǠƴŸ ȤǞƄżNjŽȚ ȜȢƾƯŴ ǀƴŮƾƲƓȚ ǍƬŲ ǜŮ ljŽƾǧ ȤǞƄżNjŽȚȶ ǓƸƭƈƄŽȚ ȴȶƻƪŽ ȜȤȚȥǞŽȚ ǚƸżȶ ǀƸƃƭŽ Ț ȴƾƵŸ ǀƸƴż NjƸƵŸ ǠƃƸƫƒȚ NjƵƇž .ǀƇƫŽȚ ȜȤȚȥǞŮ ƞŽȶƻƉƓȚ ǜž ȢNjŸȶ

6

ǀƁȤƾƵƯž ǀŴNjƶƷž Ǡƀȶ ȆȰǾƯŽȚ ȜȢǞž ȲǞƲůȶ ǁŴ njƶž ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ǐƸƯů ǀƸŻȚǍŸ ǜž ƾƷƄŲǞŽ ȬǞǤǞž ǁŲǞƄŴȚ ƾƷſȘ ȆȝȚǞƶŴ .ȜȤƾƵŸ ȦƾƃŸ ǀƯƸƓ ȜǍŸƾƪŽȚ ȜNjƸƫŻ ǀƭƪſȖ Ǡź ƞƸŻȚǍƯŽȚ ǀżȤƾƪž ȴȖ ǁƶƸŮȶ ȿ ȹ ƾƵƷž ȹ ȚǍƸŰƺů ȱǍƄů ǠżǍƸžLjȚ ǕƵƄƣȚ Ǡź ǀƸŸǞſ ǜŸ ǀƂƸƬž ȜȤǞǧ ǏƳƯůȶ ȆǠƲƴƄƓȚ ȷNjŽ ǜŸ ǍƸƃƯƄŽȚ ǝŽ ȠƾƄƁ ƾžNjƶŸ ǠŻȚǍƯŽȚ ȴƾƉſȁȚ .ȵȤƾƳźȖ ǀƁǽȶ Ǡź ǛƸƲƓȚ ȸNjƶƉŽȚ ǏƸŻ ȴƾƶƱŽȚ ƾžȖ ǠżǍƸžLjȚ ȤǞƷƵƐȚ ȴȖ ȆljǤȶȖ NjƲź ȆƾƸſȤǞƱƸŽƾż ǠŻȚǍƯŽȚ ȴƾƶƱŽȚ ȲƾƵŸȖ ȳƾȮȮžȖ ȚǎƱƇƄž ǗƲƁ ȜǍȮȮƳƱŽȚ ǜȮȮŸ ǂȮȮƇƃƁ ǝſLj ȆǠȮȮȮƃƶűLjȚȶ

ȔƾƉž ǜƭƶŵȚȶ ǀƸżǍƸžǽȚ ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ljƄƄźȖ ǚƵŲ ǠźƾƲŰ ȴƾűǍƷž ǐžƾƀ ǟƴŸ ǀƯƵƐȚ ȳǞƁ ȩǍƯž Ȇ“ǠƶźǍƯů ȔȚNjƸƃŽȚȶ ǚƸƴŽȚ” ȴȚǞƶŸ ȆƾżǍƸžȖȶ ƾƸŻȚǍŸ ȹ ƾſƾƶź 12 ǝƸź ȱȤƾŵ ǠƴƸƳƪů ƾƷƇžǾž ƿƁǍƲůȶ ǀƸŮǍƯŽȚ ǀźƾƲƅŽȚ ǘƵŸ NjƸżƺƄŽ .ǠŮǍưŽȚ ȤǞƷƵƆƴŽ ȩǍƯƓȚ ǁźƾƬƄŴȚ ǠƄŽȚ ǀŸƾƲŽȚ ǍƁNjž ȞNjƎȶ ǠƴƸƳƪů ȴƾƶź Ǟƀȶ ȆȤǎƄžȤȶȢ ǍƉƶƸƃŴ ȱǍƄƪƓȚ ȸnjŽȚ ǘƴƲŽȚ ǜŸ ȞNjƎ ȆȩǍƯƓȚ Ǡź ǀŲǞƴŮ ȱȤƾŵ ǝƄŲǞŽ ȳƾƢȘȶ ȆǀƸŽƾƯƱŽȚ Ƞƾƍ ƞžƺƄŽ ǝžȥǽ ǍŸƾƪŽȚ ȜNjƸƫŻ ǜž ƾƷƵƷƴƄŴȚ ǠƄŽȚ ǀżȤƾƪƓȚ ȔȚNjƸƃŽȚȶ ǚƸƴŽȚȶ ǚƸƒȚ “ ǠƃƶƄƓȚ ƿƸƭŽȚ ǞŮȖ .ǀƁǎƸƴƳſȁȚ ǟŽȘ ǁƵűǍů ǠƄŽȚ “ǠƶźǍƯů

ȤǍƲů ǝſȖ “ƾƳƁǍžȖ ȜǍƁǎƐȚ” ȜƾƶŻ Ǡź ȤȢƾƫž ǁŽƾŻ ǚƃƲƓȚ ȴƾƉƸſ /ǚƁǍŮȖ Ǡź ȜƾƶƲŽȚ ȰǾŹȘ ȲǾų ȤȚǍƲŽȚ ǜŸ ǗƪƳŽȚ Ɩ ǝſȖ ȤȢƾƫƓȚ ǁźƾǤȖȶ ȢǍů ǛŽ ƾƵƶƸŮ ȆȜƾƶƲŽƾŮ ƞƴžƾƯƴŽ șȤƾŶ ȬƾƵƄűȚ ǟƴŸ ǘƸƴƯƄƴŽ ƿƴŶ ǟƴŸ ȜƾƶƲŽȚ ǛŴƾŮ ǀŰNjƇƄƓȚ ȤȚǍƲŽȚ ǛŽ ƾƷſȖ ƾƵż ƾƷƄƸƭưƄŽ ȝȚȢƾƲƄſȚ ȜƾƶƲŽȚ ǝűȚǞůȶ ȢNjŸ ȠȶȚǍƄƁ ȣȘ ȆƾƷŻǾƭſȚ njƶž ǀƁǍƸƀƾƵű ǘƲƎ ǗŽȖ 40ȶ 20 ƞŮ ȜȶȤnjŽȚ ǁŻȶ Ǡź ǜƁNjƀƾƪƓȚ Ǒƈŵ ȔȚǍŵ NjƯŮ 2013 ȳƾŸ “ƾƳƁǍžȖ ȜǍƁǎƐȚ” ȜƾƶŻ ȝȖNjŮȶ “ƾƳƁǍžȖ ȜǍƁǎƐȚ” ƾƷƷűȚǞů ǠƄŽȚ ǚżƾƪƓȚ ƾƷƳƴƄƢ ǠƄŽȚ ǀƳƃƪŽȚ ȣƾƈůȚ Ǡź ǛƀƾŴ ǜž “Current TV” ȜƾƶƲŽ ǀƁǍƭƲŽȚ ȜǍƁǎƐȚ ǀƳƃŵ ȜƾƶƲŽȚ ȰǾŹȘ ȤȚǍŻ ǀƁǍƭƲŽȚ ǀžǞƳƑȚ 500 ǖƴƃƙ ȤǞŹ Ȳȕ ǘƃŴLjȚ ǠƳƁǍžLjȚ ǏƸǣǍŽȚ ƿǣƾſ Ǖž ǓƱƶŽȚ ȤƾƯŴȖ ǕűȚǍů ȴȖ ȶNjƃƁȶ .ȤǽȶȢ ȴǞƸƴž NjƵŲȚ ȳƾƪƀ


ǜž ǠſȶǍƄƳŽȁȚ țƾƄƳŽȚ ǀƫŲ ȝǍƲƄŴȚ .ǓƲź 20% ǀƃƉſ NjƶŸ ȰǞƉŽȚ ǀƱƸŷȶ ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳŽȚ ǍűƾƄž ȸȢƻůȶ ǀŮǍƆƄŽȚ ȢȶNjŲ ȥȶƾƆƄů ƾƷƭƸƇž Ǡź ǀƸźƾƲŰ ȶȖ ǀƸſȶǍƄƳŽȁȚ ƿƄƳŽȚ ȬƾƸƄŮȚ Ǡź ǀƁȢǍƱŽȚ ȵnjƷź ȆǁſǍƄſȁȚ ǍƃŸ ƾƷƶž ǀƸŻȤǞŽȚ ǟƄŲ ǀƭƪſLjȚȶ ǚŸƾƱƄƴŽ ȹ ǽƾƆž ljƸƄů ǍűƾƄƓȚ .ȵȢȚȶȤ ƞŮ ǀżǍƄƪƓȚ ǀƸźƾƲƅŽȚ ȲǞƲƁ ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳƴŽ Ǎųȕ ǍƆƄž ǠƱź ǝſȘ «ȚǍƸƸŴ ǞƴŮƾŮ» NjŸƾƲƄƓȚ ǀƁǍƇƃŽȚ ǓŮƾǤ ǚŸƾƱƄƴŽ ȴȚǞƶŸ ǟŽȘ ȲǞƇƄƁ ȴȖ ȵǍƆƄƓ NjƁǍƁ ȹ ƾŮǞƴŴȖ ǚƳƪů ƿƄƳŽȚ ȴȖ ȚȹǍƃƄƯž ȆǠźƾƲƅŽȚ ǟŽȘ ǀźƾǤȁƾŮ ȆȳƾŸ ǘźǍž ǟŽȘ ǍƆƄƓȚ ǚƁǞƇƄŽ .ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳŽȚ ǀƬƁƾƲž ǃžƾſǍŮ ǀƁƾƷſ Ǡź ȯNjƷƁ ǝſȖ «ȚǍƸƸŴ» ȯƾǤȖȶ ǟŽȘ ȵǍƆƄž ȲǞƇƄŮ ǝƄƁȗȤ NjƸƉƏ ǟŽȘ ȯƾƭƓȚ .ǝƭƸƇž ǟŽȘ ǀƃƉƶŽƾŮ ȜȔȚǍƲƴŽ NjƫƲž ȬƾƸƄŮȚ Ǡź ȦƾƶŽȚ ǍƳƱƁ ƾžNjƶƯź ǠŽƾƄŽƾŮȶ Ǡź ȶȖ ȴȶǍųȃȚ ȵȗǍƲƁ ƾž ǟƴŸ ȯǍƯƄŽȚȶ ƿƄƳŽȚ Țnjƀ ȴȶNjƫƲƁ ǛƷſƼź ȆNjƁNjƐȚ ȯƾƪƳƄŴȚ ȲNjƁ ǍƆƄƓƾź .ǠƴƤȚ ǕƵƄƣȚ ǚƅƚ ǝſLj ǍƆƄƓȚ ȔȚǍƲŽ ǝƭƸƇž Ǡź ǀƸźƾƲƅŽȚ ǀƲǣȚnjŽȚ ǟƴŸ NjƸǧȤ ȔƾƲŽ ǀƚNjƲŽȚ ǛƷƃƄƳŮ ǛƷƶž ȢȶǎƄƁ .ȷǍųȖ ȹ ƾƃƄż ǝŮ ȴȶǍƄƪƁ NjƵŲȚ ȳƾƪƀ

ǽ ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳŽȚ ȴȖ ǟŽȘ – ǁſ ȜǍƁǎƐȚ ȆǟŽȶLjȚ ȜǍƵƴŽ ƾƷůȔȚǍŻ NjƯŮ ƾƷƄƵƸŻ NjƲƱů ƾƷſLj NjŮLjȚ ǟŽȘ ƾƷŮ ȴǞƮƱƄƇƁ ȦƾƶŽȚ ǒƯƃź .ȜȔȚǍƲŽȚ ȳƾƢȘ NjƯŮ Ǎƈź ȳƾŴǞŮ ǝƃŵȖ NjƁNjƯŽȚ ȴƼź ǙŽȣ Ǖž ǝſȖ «ȝȶǍƚƾŴ» ȯƾǤȖȶ ǛŹȤ ȯǞźǍŽȚ ǟƴŸ ƾƬƁȖ ȹ ȳǞƳƄů ƿƄƳŽȚ ǜž ƾƷƯƸŮ ǜƳƚ ǠŽƾƄŽƾŮȶ ȆƾƷƄƵƸƲŮ ƾƷŷƾƱƄŲȚ ƾƀǍƯŴ ǕŮȤ ȥȶƾƆƄƁ ǽ ǍƸƅƳŮ ǑųȤȖ ǍƯƉŮ ȷǞƄƤȚ ǟƴŸ ǔźƾƎ ƾƵƶƸŮ ȆȜNjƁNjű ǁſƾż ƾžNjƶŸ .ǝƉƱſ ǁƄƃŰȖ ƾƷſƼź ǀƸŻȤǞŽȚ ƿƄƳŽȚ ȲǞźƺŮ ƻƃƶƄŽȚ ǛŹȤȶ ǍűƾƄž ȟȚȶȤ ǙŽȣ ǟƴŸ ȲNjƁ ƾžȶ ȆƾƷųǞŴȤ ƾƵƶƸŮ ȆǜƭƶŵȚȶ Ǡź ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳŽȚ

ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳŽȚ ȰǞŴ NjƷƪů ǗŽƾƈƁ ƾƄȹ źǽ ƾűȹ ȚȶȤ ǜƭƶŵȚȶ ǀƸżǍƸžLjȚ ǛŹǍź .ǠŻȤǞŽȚ țƾƄƳŽȚ ǍƫŸ ȲǞźƺŮ ȝƾƯŻǞƄŽȚ ǚƅƢ ȆǠſȶǍƄƳŽȁȚ țƾƄƳŽȚ ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ǀŽǞƷŴ ǚŸƾƱƄƴŽ ǀƇƉź ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳŽȚ ǍűƾƄž ƾƀǍźǞů ǽ ȔȚǍƲŽȚ ƞŮ ǠŸƾƵƄűǽȚȶ ǠźƾƲƅŽȚ .ǁſǍƄſȁȚ ǀƳƃŵ ǜƭƶŵȚȶ Ǡź ǀƴƵƯƄƉƓȚ ƿƄƳƴŽ ǍűƾƄƓȚ NjŲȖ ȝȚƻƃƶƄŽȚ ǛŹȤ Ȇ16ȮŽȚ ȳƾƯƴŽ ǝŶƾƪſ ǚǧȚǞƁ ǙŽȣ ȔȚȥȘȶ .ǠŻȤǞŽȚ țƾƄƳŽȚ ǜŸ ȔȚǍƲŽȚ ȩȚǍŸƼŮ ƾž ȔȚǍƲŽȚ ȴȘ «ȝȶǍƚƾŴ ȲǞŮ» ǍƆƄƓȚ ǙŽƾž ȲǞƲƁ ǀǧƾų ȆǀƸŻȤǞŽȚ ƿƄƳŽȚ ȔȚǍŵ ǟƴŸ ȴǞƴƃƲƁ ȚǞŽȚȥ .ǀƫƸųǍŽȚ ȤƾƯŴLjȚ ȝȚȣ ƾƷƶž ǀƴƵƯƄƉƓȚ ǕŻǞž ȵǍƪſ ǍƁǍƲů Ǡź – «ȝȶǍƚƾŴ» ȤƾŵȖȶ

ǟƲƄƴž ȝƾƸŽƾƯź ǁƲƴƭſȚ Ȇ"ǛƴŲ ȸNjŽ" ȤƾƯŵ ǁƎ ǀƯƵƐȚ ȳǞƁ ǀƸƳƁǍžLjȚ ǞŹƾƳƸŵ ǀƁǽǞŮ "ȱƾƵŴ" ƞƅƯƄƃƓȚ ǜž ȢNjŸ ǝƸź ȱȤƾŵȶ Ȇȳ2016 ǍƁƾƶƁ 22 .ȞƾƯƄŮǽȚ Ǡź ǀƇűƾƶŽȚ țȤƾƆƄŽȚ țƾƇǧȖȶ ǜƁǎƸƵƄƓȚ ǝƸź ȴƾż ȸnjŽȚ ƗNjƲƄŽƾŮ ǟƲƄƴƓȚ ȝȚǍƲź ǟŽȶȖ ȝȖNjŮȶ ȤNjƶŮȶ ȸȢȤȚǞƃŽȚ ǜƵŲǍŽȚNjƃŸ ƞƸžǾŸȁȚ ǜž ǚż .ǎƸƵưŽȚ ǀżȤƾƪž ǟŽȶƺŮ ǟƲƄƴƓȚ ȝƾƸŽƾƯź ǁƯŮƾƄůȶ ǀŮǍƏ ǜŸ ƾƷŮ ȞNjƎ ȸnjŽȚȶ ȸǍƲž ǚƸǧȖ ǂƯƄƃƵƴŽ .ǞƴƸż 65 ǟŽȘ ȳȚǍŹǞƴƸż145 ƞůȶǍŽȚ ǍƉż

ǀƫŻ ǜŸ ǂƁNjƑƾŮ ȆǛƸƳŲ ǀŮƾƇŴ ǃžƾſǍŮ ȢǍŶȶ ǀƸŮƾƆƁȁȚ ǜŸ ǀƵƷƴž ȜǍƸƅž .ǀƸƃƴƉŽȚ

7

ǠƵƸƵƄŽȚ Njƶƀ

ǙŽȣȶ ȆǂƯƄƃƓȚ ȜƾƸŲ Ǡź ȝƾƁȚǞƷŽȚ ǀƸƵƀƺŮ Ȇ"ǠůƾƸŲ ǠƄƁȚǞƀ" ǛƷƴƓȚ ȵȤƾƯŵ ǜž ȹ ƾŻǾƭſȚ ǝƄŮǍƏ ǕŻȚȶ ǜž NJƃƭŽȚ ȜȤƾƷž ǜŸ Ƚ ƾŰNjƇƄž .ǀƸƫƈƪŽȚ ȳNjƲž ȆǛƸƳŲ NjƵƇž ȤǞƄżNjŽȚ ȱȤƾŵ ƾƵż

ȜǎƸƵƄž ǀżȤƾƪž "ǏƁȤȢȘ ȲƾƸŽ" ǀƅƯƄƃƵƴŽ ȴƾż ƾƵż ȷNjŽ ȬȚNjŮǽȚȶ ȲƾƸƒȚ ǀƸƵƶů ȜǍƳź ȩǍŸ Ǡź ǁƴƅƢ .ǜƱŽȚȶ ȜȔȚǍƲŽȚ ǠƄƁȚǞƀ ǘƁǍŶ ǜŸ ǀžȢƾƲŽȚ ȲƾƸűLjȚ ȩȚǍžLjȚ Ǡź ǀƅŲƾƃŽȚ ǁžNjŻ ȑƿƭŽȚ ȲƾƆž Ǡźȶ ȜȤǞƄżNjŽȚ ȢȤƾźȤƾƀ ǀƯžƾƆŮ ȜǍǤƾƤȚȶ ǀƸƃƫƯŽȚ .ǀƇűƾſ ǀƸƃŶ ǀŮǍƏ ȆNjŮƾŸ ȱǾž ǘƴƯƄž ȬǞǤǞƙ ǐƃŲ NjŽƾų ǂƯƄƃƓȚ ȱȤƾŵȶ Țnjƀ.ǠƶƷƓȚ ȳNjƲƄŽȚȶ ȆǠƚȢƾżLjȚȶ ǠƫƈƪŽȚ ǀƸƵƸƴƯƄŽȚ ǞƸŽ ǀƉŴƻž ȴȖ ǟŽȘ ȤƾƪƁ ǀƃƴƭŽȚ ȴȶƻƪŮ ȴǞƫƄƈž ƾƷǣƾżǍŵȶ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ƞƸƶƸƭƉƴƱŽȚ .(ƾžƾŸ 18) ȰǞƱƁ ǛƷůȚǍƃų ȬǞƵƆžȶ ǠǣƾƭŽȚ NjƵƇž

ǽ ǛƴƉƓȚ ȴƾƉſȁȚ ȴƺŮ ȢǍƱƄů ǀƸžǾŴȁȚ ǀƁǍƮƶŽȚ" ǝźǍƫŽ ǝƸƴŸ ǜƢƻž Ǟƀ ǚŮ ȆȹƾƲƴƭž ȹ ƾƳƴž ȲƾƓȚ Ǚƴƚ Ǡźƾƶů ȝƾźǍƫƄŽȚ ȵnjƀȶ .ǀƸŸǍƪŽȚ ǝűȶLjȚ Ǡź ʇȚ ƾƷƇƶž ǠƄŽȚ ǀƵƯƶŽȚȶ ǠŸǍƪŽȚ ȩǍưŽȚ ."ǛƴƉƓƾſƾƉſȂŽ ǟŽƾƯůȶ ǝſƾƇƃŴ ǀƯžƾƐȚ Ǡź ȦȤNjƁ ȸnjŽȚ ȆȯȚǞſ ǜŮȚ ȯƾǤȖȶ ǘŲ ǜž : AU ǠŴ ȸȢ ǜƭƶŵȚǞŮ ǀƸƳƁǍžLjȚ ǏƸŽ ǜƳŽȶ ȆǝƸƴŸ ʇȚ ǛƯſȖ ƾƙ ǕƄƵƄƁ ȴȖ ȴƾƉſȁȚ ȆƞżƾƉƓȚȶ ȔȚǍƲƱŽȚ țǞƴŻ ǍƉƳƁ ȴȖ Ǡź ǘƑȚ ǝŽ ȳǾŴȁȚ ȝƾƸŻǾųȖ Ǖž ǠŵƾƵƄů ǽ ǀƲƁǍƭŮ ȤnjƃƁȶ ǍƸŹ ȯǍƫŽȚ ȴȖ ǒƯƃŽȚ NjƲƄƯƁ ǽȶ ..ǕƵƄƣȚ ǛɀƴŴȶ Ⱦ ȷǍƁ ȴƺŮ ʇȚ ǀƃƇž ǀƴƮž ǁƎ ǠůƺƁ ǠſǾƲƯŽȚ .ȵNjƸƃŸ ǟƴŸ ǝƵƯſ ƞƅƯƄƃƵƸŽȘ ȜǞŸNjŽȚ ǝƸűǞƄŽ ȜȤȢƾƃƓȚ ǘƁǍź ǟƯƉƁȶ ȲǾŵ ǗŻǞŽ ȑǀƁǞŸǞů ǚǣƾŴȤ ƗNjƲƄŽ ǍƸƀƾƪžȶ ȤNjƀȶ ȆǍƁnjƃƄŽȚ ǟŽƼƁȢƻƁ ƾž ȑȳǍƳŽȚ Ǡź ȝƾưŽƾƃƓȚ ȵnjƀ ȵƾƏ ǛƸƮƶů ȤNjƫƁ ȴȖ ǟŽȘ ȴǞźNjƷƁ ȣȘ ȑǛƯƶŽȚ ȴǞƳƁ ǠƳŽ ǠŸǞŽȚ ǕźȤȶ ȆǀƸŲƾſ ǜž ȝƾźǍƫƄŽȚ ȴȶȢ ǀƸſǾƲŸ ƿƸŽƾŴƺŮ ȳǍƳŽȚ ǀƸŮǍƯŽȚ ǛƸƪŽƾŮ ȦƾƉƓȚ .ǀƴƸǧLjȚ

9

ǠƵƸƵƄŽȚ Njƶƀ

ȜNjſƾƉƙ ȳǞƲů ǠƄŽȚ ƾƷƄƉŴƻž ȲǞŲ ƾƷƯž Ǡź ǀŴȚȤNjŽƾŮ ƞƃŹȚǍŽȚ ƞƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǀƃƴƭŽȚ ǟŽȘ ƗNjƲƄŽȚ ǀƸƴƵƯŮ ȚȔNjŮ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ȲǞƃŻ ǟƴŸ ȲǞƫƑȚȶ ǀƸżǍƸžLjȚ ȝƾƯžƾƐȚ ljƫƶŽȚȶ ȆǠźƾƲƅŽȚ ǛƴŻƺƄŽȚȶ ȆǀƸŴȚȤȢ ljƶžȶ

ǕŻǞž Ǡź (ȰƾƄŵƾƀ) ǛŴȶ ǍƃŸ ȝƾźǍƫƄŽȚ ȵnjƀ ǗŻǞů ǜž ȹ ƾƸǣNjƃž ȹ ƾƵŸȢ ƾſNjűȶ NjŻȶ .ǀƵƯƶŽȚ_ǍƱż#ǍƄƁǞů ."ǀƱƴƄƈž ȝǽƾƆž Ǡź ǀƸŸƾƵƄűȚ ȝƾƸƫƈŵ ȷǍſ ǀƭƸƉŮ ǚžƺů ǀƱŻǞŮ" :ȜȤȢƾƃƓȚ ǘƁǍź NjǣƾŻ ƞŮȶ dž ȲȶȢ Ǡź ȬǞƐȚȶ ǜžLjȚ ȳNjŸ ȆȰǍƱƄŽȚ ȆȤƾžNjŽȚ ǛƆŲ ǜž ƾſȤnjŲ ǟŽƾƯůȶ ǝſƾƇƃŴ ʇȚ ȴȖ ƞŲ Ǡź ȆƾƶŽǞŲ ǛƷƁNjƁȖ ȴǞƴƉưƁ ǜž ȷǍſȶ ȆǝƃŻȚǞŸȶ ǛƯȼ ƦƶŽƾŮ ǍƱƳŽȚ ǜž ȯǽȃȚ ȝȚǍƪŸ ǟŽȘ ǚƫů ǠƄŽȚ ȝȚȤǞƭƯŽȚ ǟƴŹƺŮ ǠƃƴŴ ǚƳƪŮ ǍŰƻƁ ƾž ȑȝƾƳƴƄƵƓȚ ȰǍŲ ȶȖ ȆȝǽƾƁǍŽȚ ǜžȶ ȆǀƸŲƾſ ǜž ǀƵƯƶŽƾŮ ǍƱƳŽȚ :ȵƾƏȚ ǜž ǍƅżȖ Ǡź ."ȸȢǞƯƉŽȚ ȴƾƉſȁȚ ȜȤǞǧ ǝƁǞƪů ȷǍųLjȚ ǀƸŲƾƶŽȚ ǟƴŸ ȹ ȚǍŰȖ ǙŽnjŽ ȴȖ ǠŸƾƵƄűǽȚ ȤƾƪƄƉƓȚ ȷǍƁȶ ƾžNjƶŸ"Ȯź ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ƞƁȢǞƯƉŽȚ țǾƭŽȚ ƿƯƄŽȚȶ ǀƲƪƓȚ ǛƆŲ ȷǍůȶȆǀƁȢǞƯƉŽȚ ȟȤƾų ǐƸƯů ȲȶNjŽȚ Ǡź ǐƸƯŽȚ ǀƵƲŽ ǟƴŸ ȲǞƫƇƴŽ ȠƾƱƳŽȚȶ ƾƶƇƶž ǠƄŽȚ ǛƯȼ ƦƶŽȚ ǀƵƸŻ ǍƅżȖ ȱȤNjů ȆǀžNjƲƄƓȚ ǟƄŲ ȵnjƀ ǚƅž ǚƫů ƾžNjƶŸȶ ȆƾƀƾƁȘ ǟŽƾƯůȶ ǝſƾƇƃŴ ʇȚ ǀƁȢǞƯƉŽȚ ǜŸ ǍƸƅƳŽȚ ȯǍƯů ǽ ȲȶȢ ǟŽȘ ȝƾŴȤƾƵƓȚ ǚƁǞŶ ǁŻǞŽ ȟƾƄƎ ǀƲƁǍƭŮ ȜȤǞƫŽȚ ȯǍƇƶƄžǾŴȁȚȶ ."ƾƷƇƸƇƫƄŽ ȆȯȚǞſ ǜŮ Ǜŵƾƀ ǠſǞſƾƲŽȚ ȤƾƪƄƉƓȚ ƞŮ dž Ȇǝƃſƾű ǜž ȴȖ ȆǠǣƾƶƐȚ ȴǞſƾƲŽȚ Ǡź ǍƸƄƉűƾƓȚ ǀűȤȢ ȦȤNjƁ ȸnjŽȚ

ǍƁǍƇƄŽȚ ǀƵƮƶƓ ǀžƾƯŽȚ ǀƸǤǞƱƓȚ ǏƸǣȤ ȦȖǍů ǍƸƱƉŽȚ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ Ǐƴƣ ȸȤȶNjŽȚ ȬƾƵƄűǽȚ ȆȝƾƲƁǍŸ NjƸŵȤ ǜƯž ǀƵǧƾƯŽȚ Ǡź ǜƁNjƵƄƯƓȚ țǍƯŽȚ ȔȚǍƱƉŽȚ ǟŽȘ ȬƾƵƄűǽȚ ȰǍƭůȶ .ǜƭƶŵȚȶ ǀƸżǍƸžLjȚ ȔȚǍƱƉŽȚ ǚƵŸ ǛƷů ǠƄŽȚ ƾƁƾƬƲŽȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ȝȚȤǞƭů ǀƯŮƾƄžȶ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź țǍƯŽȚ ȆǀƸŮǍƯŽȚ ǀƲƭƶƓȚȶ ǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǀƸƬƲŽȚ Ǡźȶ .ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ǀƸŴƾƸƉŽȚ ȬƾǤȶLjȚȶ ǀƸŽƾƐȚ ȔƾƶŮȖ ȝƾƲƁǍŸ ǍƸƱƉŽȚ ǕƴŶȖ ȆǍųȕ ȰƾƸŴ ǟƴŸ ȆǁƳƸƄſǞż ǀƁǽȶ Ǡź ǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǟƴŸ ǟƶŰȖȶ ƞƭƉƴź Ǡź ǀƶƀȚǍŽȚ ȝȚȤǞƭƄŽȚ ȆǀƁǽǞŽȚ Ǡź ǀƸŽƾƐȚ ȔƾƶŮȖ ǝŮ ȳǞƲƁ ȸnjŽȚ ȤȶNjŽȚ Ǡź ǠƯƵƄƣȚ ǚƵƯŽȚ Ǡź ȪȚǍƈſǽȚ ǟƴŸ ǛƷƅŲȶ ǀƸƶƸƭƉƴƱŽȚ ǀƸƬƲŽȚ ȠǍƪŽ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ǗŻȚǞž ȣƾƈůǽ ƾƶƀ ȤȚǍƲŽȚ Ȭƾƶǧ ǟƴŸ ǍƸŰƺƄŽȚȶ ǠƶƸƭƉƴƱŽȚ ȬȚǍƫŽƾŮ ǘƴƯƄƁ ƾƵƸź ƾſȥȚǞů ǍƅżȖ ǍƸƱƉŽȚ ǟƲƄŽȚ ȆǚƫƄž ȰƾƸŴ Ǡźȶ .ǠƴƸǣȚǍŴȁȚ ǀƉŴƻƵƴŽ ǀƁnjƸƱƶƄŽȚ ȜǍƁNjƓȚ Ǖž ȝƾƲƁǍŸ ǐŻƾƶůȶ ȆǍſǎƁȤȢ ȢȤƾſǞƸŽ ƾƸǤ (ǞƸŽ) ǀƸƵƸƴƯƄŽȚ

ǀƲƭƶž Ǡź ȴǞŴȤNjƁ ȆȴǞƁȢǞƯŴ ȴǞƅƯƄƃž ǘƴŶȖ ȜȤȢƾƃž ȆǠŴ ȸȢ ǜƭƶŵȚȶ ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƵǧƾƯŽȚ ǍƁnjƃƄŽƾŮ ǀƸƃƴƉŽȚ ȝƾŴȤƾƵƓƾŮ ȵǞƱǧȶ ƾž ǗŻǞŽ Ȇ"ȪƾƸƷŽȚ"ȮŮ ȹ ƾƸŸƾƵƄűȚ ǝƸƴŸ ȯȤƾƯƄŽȚ Ɩ ƾž ȶȖ ȆǛƯȼ ƦƶŽƾŮ ǚƫƁ ǠƳŽ ȑȴǞƁȢǞƯƉŽȚ ȴƾƃƪŽȚ ǚƄƳƄƁ ȴȖ ƞƴžȕ ȴƾƵƴŴ ǙƴƓȚ ƞƱƁǍƪŽȚ ƞžǍƑȚ ȳȢƾų ǟŽȘ ǛƷůǞǧ .ȝƾŴȤƾƵƓȚ ȵnjƀ ǗŻǞŽ ȑǎƁǎƯŽȚNjƃŸ ǜŮ ȤƾƪƄƉƓȚ ȆǠſƾƀ ǜŮ ȢǞƵƇž "ǘƃŴ"ȮŽ NjżȖȶ ȑǀƸŮƾƃŵ ȜȤȢƾƃƵż ǁůȖ ȜǍƳƱŽȚ" ȴȖ ȆǠŸƾƵƄűǽȚ ȚȶȤȢƾƃƁȶ ȚȶǍƳƱƁ ȴȖ ǜƁǍųȃȚ ǍƮƄƶſ ǽ ǜƇſ ȳǞƸŽƾź ȸnjŽȚ ǗƸƶƑȚ ƾƶƶƁNjź ȑȸȢǞƯƉŽȚ țƾƃƪŽȚ ǜŸ ǀŮƾƸƶŽƾŮ ȸnjŽȚ ǠŸǞŽȚȶ ǍƸƒȚ ǚƯƱŮ ȜȤȢƾƃƓȚ ǟƴŸ ƾƶƯƆƪƁ ǛƸƴƯƄŽȚȶ țƾƃƪŽȚ Ǡź ƾſȢǾŮ ȤƾƵƅƄŴǽ ǀƆƸƄſ ȵƾƶưƴŮ ȜȤȢƾƃƵƴŽ ƾƶƯźȢ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ Ǡź ȵƾƶƸƲƴů ȸnjŽȚ ǀƸƃƴƉŽȚ ȝƾŴȤƾƵƓȚ ȵnjƀ ȷǍſ ǽƺŮ ƾƶƶŶȶ ǟƴŸ ȜǍƸưŽȚȶ ."ƾƷƸź ǖŽƾƃƓȚ ȯȚǍŴȁȚȶ ǛƯȼ ƦƶŽȚ ȤNjƷŮ ǜž ǍƸƄƉűƾƓȚ ǀűȤȢ ǚƵƇƁ ȸnjŽȚ ȆǠſƾƀ ǜŮȚ ljǤȶȖȶ ǛƬů ȜȤȢƾƃƓȚ" ȴȖ ȆǏƱƶŽȚ ǛƴŸ Ǡź ȢȤȶƾƀ ǀƯžƾű ǀƸƵƴŸ ȝƾűȤȢȶ ȆǀƱƴƄƈž ȝƾǧƾƫƄųȚ Ǡź ƞƅƯƄƃž ǀŽƾžǎŽȚȶ ǍƸƄƉűƾƓȚȶ ȦǞƁȤǞŽƾƳƃŽȚ ƞŮ ȆǀůȶƾƱƄž ȝȚǞǧLjȚ ǜž ǍƸƃż ȢNjŸ NjƪƑ ȑȵȚȤǞƄżNjŽȚȶ ǀƸƃƭŽȚ ǚǣƾŴȤ ǚƵƎ ǕŶƾƲž ǚƸƆƉůȶ ȆǀƸſǾƲƯŽȚȶ ǀƵƸƳƑȚ Ǡż ȑǜŶǞŽȚ ȜȢƾƸƲŽ ȜNjŵƾƶƓȚ ȵnjƀ ǚƫů Ǡż ȑǀźȢƾƀȚNjƴŮ 127 Ǡź ǀƸſNjƓȚ ȝƾƯƵƄƣȚȶ ȝƾżǍƪŽȚȶ ǜž ȜȢƾƱƄŴǽȚȶ ȆȸȢƾƫƄŻǽȚ ǍƸƸưƄŽȚ ǍƸŮNjƄŽ .ǀƁȤƾƵƅƄŴǽȚ ȨǍƱŽȚ ǠƸƄſȚǍź) Ǎŵƻž Ǘƶǧ Ȇ2014 ǀƶŴ Ǡźȶ (ȲƾſȤǞű ǁƁǍƄŴ ȲȶǞŽ ǁƶƵƸƄſƾŴ ǏƄƸżƾž ǀƁȢȶNjŲ ȰȚǞŴȖ ǍƪŸ ǚƬźȖ ƞŮ ǜž țǍưƓȚ ǗƸƶƫƄŽȚ Țnjƀ ǎƳůǍƁȶ .ǠŮǍƯŽȚ țǍưƓƾŮ ȲȶLjȚȶ ƾƷžNjƲů ǠƄŽȚ ȝƾƸƭƯƓȚ ȝƾžǞƴƯƓȚ ǟƴŸ .ǀƸƉƶƐȚ ȜȢNjƯƄƓȚ ȝƾżǍƪŽȚ ǀƸƳƁǍžLjȚ ȤƾƃųLjȚ ǀƳƃŵ ǁƱƶǧ ȆƾƷƄƷű ǜžȶ 2014 ǀƶŴ ȔƾƬƸƃŽȚ ȤȚNjŽȚ ǀƶƁNjž Ȇ(ȴȘ ȴȘ ǠŴ) ȴȖ ȝNjżȖ ƾƵƸź ȆȜNjŸƾƫŽȚ ǀƸŽƾƓȚ ǎżȚǍƓȚ ƞŮ ǜž ǍƃŸ ƞŽȶƾƲƵƴŽ “ȚȣǾž” NjƯů ȝȶȥƾŹƾů ȜNjƴŮ .ȴNjƶŽȶ ǚůƾƸŴ ƿſƾű ǟŽȘ ǛŽƾƯŽȚ ȬƾƯŵȁȚ ȴƼź ȆƞƁȢƾƫƄŻǽȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ȸȖǍŮȶ ȝǽƾƆž ǜž NjƁNjƯŽȚ Ǡź țǍưƓȚ ȵNjƷƪƁ ȸnjŽȚ ǝƯŻǞž ǟŽȘ ȢǞƯƁ ȲƾƵŸǽȚȶ ȝȚȤƾƵƅƄŴǽȚ ǝůƾƸƶŮȶ ǠŴƾƸƉŽȚ ȵȤȚǍƲƄŴȚȶ ȆǠźȚǍưƐȚ ǠƄŽȚ ȝƾŲǾǧȁȚ ƿſƾű ǟŽȘ ȆȜȤǞƭƄƓȚ ǀƸƄƇƄŽȚ ǘƴųȶ ȝȚȤƾƵƅƄŴǽȚ țƾƭƲƄŴǽ ƾƷƸź ȪǍƈſȚ .ȜNjƁNjű ȰȚǞŴȖ

ȞƾƇŮLjȚ ǀźƾƅż Ǡź ǚƅƵƄů ȆǍƸƁƾƯž ǀƯƃŴ ǀŸƾƶƫƴŽ ǀźƾƬƓȚ ǀƵƸƲŽȚȶ ȆǀƸƵƶƄŽȚȶ ȆƾƸƴƯŽȚ ȝƾƸűǞŽǞƶƳƄŽȚȶ ȆǀƸűƾƄſȁȚȶ ǀƸƴƁǞƇƄŽȚ ȢNjŸȶ ƞƅŲƾƃŽȚ ǎƸżǍůȶ ȆȝƾžNjƒȚ ȬƾƭŻ ǀƸŽƾƯźȶ .ȬȚǍƄųǽȚ ȝȚȔȚǍŮ ǍƸƱƉŽȚ NjżȖ ȆǃǣƾƄƶŽȚ ȵnjƀ ǟƴŸ ǝƲƸƴƯů Ǡźȶ ȴȖ ȆǚƸƁǍŮƾŹ ȢȤȚȶȢȘ ȆțǍưƓƾŮ ǘŮƾƉŽȚ ǠƳƁǍžLjȚ ǾƸƴŻ NjƁǎƁ ƾž Ǡź ȚǍƸƃż ǁžNjƲů ǁƲƲŲ ǀƳƴƵƓȚ” ǜƁǍƵƅƄƉƵƴŽ ǀƷűȶ ljƃƫƄŽ ǜžǎŽȚ ǜž NjƲŸ ǜŸ “.ƿſƾűLjȚ ȲƾƵŸLjȚ ȲƾűȤȶ ǟƴŸ ǎƳůǍƁ ȸnjŽȚ ȆǠŮǍưƓȚ ȢƾƫƄŻǽȚ ȴȖ ȥǍŮȖȶ ƾƬƁȖ NjƵƄƉƁ ȆǃƸƉƶŽȚȶ ǀŲƾƸƉŽȚȶ ȪƾƱŴǞƱŽȚ ȝȚȤƾƸƉŽȚ ƾǧǞƫų ȆǀƁǞŻ ȝƾŸƾƭŻ ǜž ǝůǞŻ .ǝƄƭƪſȖ ȬǞƶů ƿſƾű ǟŽȘ ȆȴȚǍƸƭŽȚȶ ǀƭƪſȖ ǀŴȤƾƛ” ǗƸƶƫů Ǡź țǍưƓȚ ǚƄŲȚȶ ǀƃůǍƓȚ ȆǠŽȶNjŽȚ ǙƶƃƴŽ 2016 ȲƾƵŸLjȚ ȲƾƵŵȶ ǓŴȶLjȚ ȰǍƪŽȚ ǀƲƭƶƙ ǀŴȢƾƉŽȚ ȞȚNjŲȘ ȲƾƆž Ǡź ǟŽȶLjȚ ǀƃůǍƓȚȶ Ȇ(ƾƶƸž) ƾƸƲƁǍźȘ .ȝǽȶƾƲƓȚ ȲȶLjȚ ǎżǍƓȚ ǀƳƴƵƓȚ ǁƴƄŲȚ Ȇ2015 ǀƶŴ ȲǾųȶ “ǀƁǎƀƾƐȚ ǍƸƸưů” Ǎŵƻž Ǡź ǠŮǍƯŽȚ țǍưƓȚ Ǡź ȢȤǞƱƉżȖ“ȶ ǀƸŽȶNjŽȚ (Ǡű ȳȘ ǠŮ Ǡż) ǀƉŴƻƓ ȝƾžǞƳƑȚ ȜȤNjŻ ǁƵƸŻ ǠƄŽȚ Ȇ“ǏƳƸžǞſǞƳƁȘ

Ȇ2016 ȤƾƳƄŮǾŽ ȭȤǞƃžǞƴŮ Ǎŵƻž ǃǣƾƄſ ǁƱƪż ƞŮ ǜž ǗƶƫƁ țǍưƓȚ ȴȖ ȆǜƭƶŵȚǞŮ ȝǍƪſ ǠƄŽȚ ȆǛŽƾƯŽȚ Ǡź ȚȤƾƳƄŮȚ ǍƅżLjȚ ƞƉƵƒȚ ȝȚȢƾƫƄŻǽȚ .ǠƲƁǍźȁȚ NjƸƯƫŽȚ ǟƴŸ ǠſƾƅŽȚȶ ȴȖ ȭȤǞƃžǞƴŮ ǀƸƳƁǍžLjȚ ǀƸŽƾƓȚ ǀŸǞƵƣȚ ǍƁǍƲů ȥǍŮȖȶ ȬǞƵƆƙ ȚNjƴŮ 84 ƞŮ ǜž 48 ǀƃůǍƓȚ ǚƄƇƁ țǍưƓȚ .48.85 200 ǜž NjƁȥȖ ǀŴȚȤNjŮ ǍƁǍƲƄŽȚ ȳƾŻ ȆǀƁȚNjƃŽȚ Ǡźȶ ȆȚNjƴŮ 84 ǜž ǀƇǣǽ ǟƴŸ ǍƫƄƲƁ ȴȖ ǚƃŻ ȆȢƾƫƄŻȚ .ǛƸƸƲƄƴŽ ǀƲƸŻNjŽȚ ǍƸƁƾƯƓȚ ǁžǍƄŲȚ ǠƄŽȚ ǟƴŸ ȢƾƵƄŸǽȚ ȲǾų ǜž ȝȚȢƾƫƄŻǽȚ ǍŵƻƓȚ ǛƸƲƁȶ

ǠǣƾƭŽȚ NjƵƇž

ǠƶŶȚǞž ǠŻƾŮ ǚƅž ǍƱƉŽȚ ljƁȤƾƫƄŽ ǠſȶǍƄƳŽǽȚ .ȜǍƸŵƺƄŽȚ ǜž ǀƸƱƯƓȚ ȲȶNjŽȚ ǟŽȚ ȚǞƴůƾŻ ǜƁnjŽȚ ǗŽƾƇƄŽȚ ȝȚǞŻ ǍǧƾƶŸ ȴȚ ǁźƾǤȚȶ ȴǞƶƅƄƉƸŴ ȰȚǍƯŽȚ Ǡź ǀƸżǍƸžǽȚ ȝȚǞƲŽȚ ƿſƾű ǠƱŷǞž ȴȚ ƾƵż ȆȜNjƁNjƐȚ ƞſȚǞƲŽȚ ǜž ȚǞƶƅƄƉƁ ȴȚ ǜƳƚ ƞƸźƾƇƫŽȚȶ ǀŰƾŹǽȚ .“ȜNjŲ ǟƴŸ ǀŽƾŲ ǚż ƿƉŲ” ǙŽnjż

11

NjƵŲȚ ȳƾƪƀ

ƾſȚȤ ƾƷƄƴŴȚǍž ȴȚ ǠŴ ǠŮ ǠƃŽȚ ǀƂƸƀ ȝǍżȣ NjƲź ǀƸſƾƭƁǍƃŽȚ ƞƄƸƉƶƐȚ ǚƵƎ ǠƄŽȚ ȆȤǞƃƵƸƀȚȤ ǟŽȚ ǀƷűǞƄž ȜǍǣƾŶ țǞżȤ ǜž ǁƯƶž ȆǀƸſȚǍƁǽȚȶ ǀƸűȤƾƒȚ ȜȤȚȥȶ ǁƬźȤȶ .ȔƾƯŮȤǽȚ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ .ȜȢNjƇž ȝǽƾŲ ǟƴŸ ǘƸƴƯƄŽȚ ǀƸżǍƸžǽȚ ȦǍŮ ǏſȚǍź ǀŽƾżǞŽ ȥȤƾŮ ǠżǍƸžȚ ȲȶƻƉž ȠǍǧȶ ǘƃƭƶŴ” ǝƄƁǞƀ ǜŸ ǗƪƳŽȚ ȳNjŸ ƿƴŶ ȴȚ NjƯŮ ǝƯŻȶȶ ȦǍưſǞƳŽȚ ǝƸƴŸ ȰȢƾǧ ȸnjŽȚ ȴǞſƾƲŽȚ ǏƸǣǍŽȚ ǘƸŰȶ ǚƳƪŮ ǚƵƯů ǠžǞƲŽȚ ǜžǽȚ ȜȤȚȥȶ” ȴȚ ȲƾŻȶ ȴƾƵƬŽ ȔƾżǍƪŽȚ ǜž ƾƀǍƸŹȶ ǀƸűȤƾƒȚ ȜȤȚȥȶ Ǖž ǚƳƪŽƾŮ ȜNjƁNjƐȚ ȝǾƁNjƯƄŽȚ ȵnjƀ ǘƸƃƭů .“ƿŴƾƶƓȚ ƞƶŶȚǞƓȚ ȴȚ ǠžǞƲŽȚ ǜžǽȚ ȜȤȚȥȶ ǁŽƾŻȶ ȜȤǞżnjƓȚ ǕŮȤǽȚ ȲȶNjŽȚ ȚȶȤȚȥ ǜƁnjŽȚ ǜƁǍźƾƉƓȚȶ ȲǞųȢ ȝȚǍƸŵƾů ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ǛƷſƾƳžƾŮ ȴǞƳƸŴ ǚƳƪŽƾŮ ȝƾƃƴƭŽƾŮ ȚǞžNjƲů ȚȣȚ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ .ƿŴƾƶƓȚ ǀƸƴƵŸ Ǡƭƈů ǜž ȴǽȚ NjƯŮ ȚǞƶƳƵƄƁ ǜŽ ǛƷſȚ ǽȚ ȳƾƮƶŽȚ ǟƴŸ ǚƸƆƉƄŽƾŮ ȜǍƸŵƾů ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ

ƞſȚǞŻ ǘƸƃƭů ǏƸƵƒȚ ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ȝȖNjŮ Ȩƾƈŵǽ ȝȚǍƸŵƺƄŽȚ ljƶž ȝȚȔȚǍűȚ ȢNjƪů ȜNjƁNjű ǜž ǍƅżȚ ȴǞƴƵƇƁ ȶȚ țƾƀȤǾŽ ǚŻƾƯž ǍƃƄƯů ǽȶȢ ȚȶȤȚȥ .ȲȶNjŽȚ ȵnjƀ ȷNjŲǽ ƾƀȚNjŲȚ ǀƸƉƶű ȸȚ ǟƴŸ ƞƯƄƁ ljƃǧȚ ǝſȚ ǠžǞƲŽȚ ǜžǽȚ ȜȤȚȥȶ ȝǍżȣȶ ȶȚ ȴȚȢǞƉŽȚ ȶȚ ȰȚǍƯŽȚ ȶȚ ȴȚǍƁȚ ǘŮƾƉŽȚ Ǡź ȤȚȥ Ǒƈŵ ȴȚ ȆȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ȜȤƾƁȥ Ǡź ƾƸŽƾŲ ƿŹǍƁȶ ƾƁȤǞŴ .ȜȤƾƁȥ ȜǍƸŵƺů ǟƴŸ ȲǞƫƇƴŽ ƿƴƭŮ ȳNjƲƄƁ ǠƄŽȚ ȲȶNjŽȚ ǜž ȸȚ ǜž ȤȚȶǎŽȚ ǟƴŸ ƾƬƁȚ ǙŽȣ ǘƃƭƶƁȶ ȲǞųNjŽ ȜǍƸŵƾů ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ǜž ƾƀǞƶŶȚǞž ǟƱƯƁ ǀƲƁNjǧ ǍƃƄƯů ǀŽȶȢ 40 Ǡƀȶ ǀƸżǍƸžǽȚ ǠǤȚȤǽȚ .ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞƴŽ ǜž ȜƾƱƯƓȚ ȲȶNjŽȚ ǠƶŶȚǞž ȴƾź ǙŽȣ ǟŽȚ ǀźƾǤȚȶ ǀƸſƾŰ ǀƸƉƶű ƾƬƁȚ ȴǞƴƵƇƁ ǜƁnjŽȚ ȜǍƸŵƺƄŽȚ ƿűǞƄƁ ȆǀƁȤǞŴ ȶȚ ǀƸſȚȢǞŴ ȶȚ ǀƸŻȚǍŸ ȶȚ ǀƸſȚǍƁȚ ǟƴŸ ȲǞƫƇƴŽ ǚžƾż ƿƴƭŮ ȳNjƲƄŽȚ ǛƷƸƴŸ .ȜNjƇƄƓȚ ȝƾƁǽǞŽȚ ȲǞųNjŽ ȜǍƸŵƾů ƞſȚǞƲŽȚ ǘƸƃƭů Ǡź ȝȖNjŮ ƾƷſȚ ȜȤȚȥǞŽȚ ǁŽƾŻȶ ǜž ȚȢNjŸ ȴȚ ȝǍżȣ ǍƁȤƾƲů ȴȚ ǽȚ ȆǏƸƵƒȚ ȜNjƁNjƐȚ .ȲNjƆƴŽ ȜǍƸƅƓȚ ƞſȚǞƲƴŽ ƾƁƾƇǤ ȚǞƯŻȶ ǜƁǍźƾƉƓȚ


ȱǍƁNjƲů ǜž ȆǙƉƱƶŮ ǙŴƾƉŲȘȶ ǙůȚnjŽ ǙƄƁȗȤ ǜž ..ǙƴųȚȢ ǜž ǀƁȚNjƃŽȚ ǙůȚȣ -ȱNjƉű ǀƁȗȤ ƞƯƸƭƄƉů ƾƵƴƅžȶ ȆǙůȚȤNjƲŮ ǙŮƾƆŸȘȶ ǙůƾƸſƾƳžȁ ȆǙůƾŸƾƶŻ ȆȱǍƳź- ǚųȚNjŽȚ ǜž ǙůȚȣ ǀƁȗȤ ƞƳƴƢ ǁſƺź ȑȜȕǍƓȚ Ǡź -ǀƸǣǍƓȚ ȸNjƀ ǟƴŸȶ ȆȹƾƬƁȖ ǜƁǍųȃȚ ȴǞƸŸ Ǡź ƾƷƄŲƾƉžȶ -ǙƄƱƉƴź ȆǙƵƸƀƾƱž !ǏƳƯŽȚ ȶȖ ȳǎƯŽȚȶ ȲƾƬƶŽȚȶ ȸNjƇƄŽȚ ȠȶȤ ǙƴųȚNjŮ ƞƅƯƃů ȆȜȤǞƫŽȚ ȵnjƀ ȤNjŻ ǗƪƳů ǙƄžǾŸȶ ȆȝȚnjŽȚ ǛŴȤ NjŸȚǞŻ ǜž ȢNjŸ ǟŽȘ ǍƸƪƁ ȤƾƃƄųǽȚ» .«ƾƷŮ ǙſƾƚȘȶ ȆƾƷƯž ǙƸŶƾƯů Ⱦ

ȆǙƄƸƫƈŵ ǟƴŸ ǙůȚȣ ȜȤǞǧ ǍƭƸƉů ǚƀ Ȓƞƭƭƈůȶ ƞƴƯƱƶůȶ ǜƁǍƳƱů ǁſȖȶ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

Ǡƀ ȆǙƉƱſ ǜŸ ǙůȤǞǧ ȴȖ ƞƵƴƯů ǚƀ ȒǙƴųȚNjŮ ȸNjƇƄŽȚ ȠȶȤ ǂƯƃů ǠƄŽȚ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

ȜȤǞǧ ljžǾž NjƁNjƎ ǟƴŸ ȜȤȢƾŻ ǁſȖ ǚƀ ȑƾƷƸƴŸ ȹ ƾƸƫƈŵ ȹ ƾƵƳŲ ƞƳƴƢ ..ǙůȚȣ ȒǀƸſȚȶNjŸ ȶȖ ǀƓƾƉž !ǀƇƸƃŻ ȶȖ ǀƴƸƵű ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

ǙůƾŲƾƍ ȝȚǍƃųȶ ȆƾƷŮ ȝȤǍž ǠƄŽȚ ȞȚNjŲLjȚ ǚƀ ȆǀƵżȚǍƄƓȚ ȱǍŸƾƪžȶ ...ǙůƾŶƾƃŲȘȶ ȒǙůȤǞǧ ǚƸƳƪů Ǡź ǁƵƷŴȖ

ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

ƞƱŻǞƄů ǚƀ ...ǙůȚȣ ǜŸ ȜȤǞǧ ǙƵŴȤ Ǡź ȒȪƾƃŲȁȚȶ ǚƪƱŽȚ ȝƾƁǍżȣ ȤȚǍƄűȚ ǜŸ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

12


ǀƴƸƵű ȜȤǞǧ ƞƵŴǍů ........ Ǎƅżƺź A 5 ȹ ȚǍƁNjű ljƃƫƁȶ ȴƾƉſȁȚ ljƆƶƁ ǟƄŲ ǝſȖ ǀƁǍƪƃŽȚ ǀƸƵƶƄŽȚ ȔƾƵƴŸ NjżƻƁ ȜǍƮƶŽȚ ƞƳƴƢ ȱNjŲȶ ǁſƺź ȑȜȤǞƫŽȚ ȵnjƀ ǟƴŸ ǝƉƱſ ȷǍƁ ȴȖ NjŮǽ ȑȠƾƆƶŽƾŮ ȴƾƉſȁȚ Ǡƀ ȆǙůȚȣȶ ǙƄƱƉƴźȶ ǙƵƸƀƾƱžȶ ǙƱŶȚǞŸȶ ȱȤƾƳźȖ ǜŸ ǀƸƴƳŽȚ ...ǀƴƸƵƐȚ ǙůȤǞǧ ǛŴȤ ȝNjűȖ ǙſȘ ȲǞƲů ǙůƾŮƾűȘȶ ȆǙƴųȚNjŮ ǏƱƶŽȚȶ ȠȶǍŽȚȶ .ǚƬźȀŽȶ ȳƾžȀŽ ǙůǎƱŲ ǠƄŽȚȶ ȆǛŴǍŽȚ NjŸȚǞŻ ǜž ǍƸƅƳŽƾŮ ǁƶƯƄŴȚ ȴȖ NjƯŮ ȤȶǍưŽȚ ǘƁǍŶ ǟŽȘ ǙůȚȣ ǜŸ ǀƴƸƵƐȚ ǙůȤǞƫŮ ǙƄƲŰ ǚƫů ȴȖ ȸȤnjŲȚ :ǀƵƴż .ǙŽǞŲ ǜž ƞŮȶ ǙƶƸŮ ȔƾƭŸȶ njųȖ ȲƾƵƐƾŮ ȦƾƉŲȁȚ ȑǠŽƾƯƄŽȚȶ

ǀƴƸƵƐȚ ȜȤǞƫŽȚ ǜž ƞŮǍƄƲů ........ Ǎƅżƺź B 5 ȳƾƵƄƀȚȶ ǀƁƾŸǍŽ ȟƾƄƎ ǠƄŽȚ ǀƄƃƶŽƾż ȆǀƸƫƈƪŽȚ ǀƸŮƾƆƁȘȶ ǘƴƒȚ ǜƉŲȶ ȲƾƵƐȚ ǜŸ ǀƴƸƵű ȜȤǞǧ ǛŴȤȶ ȆǍƵƅůȶ ǞƵƶƄŽ ..ƾƷŽǞŲ ǜž ȜȤƾƬŽȚ țƾƪŸȀŽ ǚƫźȶ ȆǙůƾŲƾƍ ǜž ȜǍƃƯŽȚ ȆǀƲŮƾƉŽȚ ǙŮȤƾƏ ȜǍƃų ǜž njųLjȚ ǟƴŸ ǎƳůǍů ȴȖ NjŮǽ ȆǙůȚȣ ...ǙƴųȚNjŮ ȔƾƭƯŽȚȶ ƿƑȚȶ ǍƸƒȚ ȬȥȚǞſ ǟŽȘ ǀźƾǤȘ ȆǙůƾŶƾƃŲȘ ȤȚǍƳů ǜŸ NjƯƃŽȚȶ .ǙŽǞŲ ǜžȶ ǙſǞƸŸ Ǡź ȹ ƾƲƁǍŮ ȢȚȢǎů ǜŽȶ ȆǀƴƸƵű ǙůȤǞǧ ljƃƫů ǜŽ ǛƷſȶNjŮȶ ǚż ǚųȚNjŮ ȆȳƾƵƄƀǽƾŮ ǙƉƱſ ǟƴŸ Ǡƴƈƃů Ǿź ȑȲƾƵƐȚ ǜž ƞŮǍƄƲů ǁſȖ :ǀƵƴż ȤƾƃưŽȚ ǒƱſȶ ǠƯƉŽȚ ǽȘ ǙƸƴŸ ƾžȶ ȆȝƾƸŮƾƆƁȁȚȶ ȝƾƸŽƾƵƐȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ȴƾƉſȘ .ƾƷƶŸ

ǙůȤǞǧ ǛŴȤ Ǡź ǜƁǎżǍů ǽ ........ Ǎƅżƺź C 5 ȆȜNjǣƾƲŽȚȶ ǀƵƳƇƄƓȚ Ǡƀȶ ȝȚnjŽȚ ȜǞŻȶ NjƉƐȚ ȜǞŻ :ƞůǞŻ Ǚƴƚ ȴƾƉſȘ ǚż ǜŸ ƾƶƴƸƈů ȰǞƱů ȜǞŻ ȴƾƉſȁȚ Ǡź ǂƯƃůȶ ȆȹƾžƾƢ NjƉƐȚ ǟƴŸ ǍƭƸƉů ǠƄŽȚȶ ǜŸ ǙůȤǞǧ ǁſƾż ȚȣȘ ȔǠŵ ǽ ljƃƫů ƾƷſȖ ǀűȤNjŽ ..ǀƸǣǍƓȚ ǀƁȢƾƓȚ NjƉƐȚ ȜǞŻ ǀƴƸƵű ȜȤǞǧ ǟƴŸ ȲǞƫƇƴŽ ǜƁǎżǍů ǽ ǙſȘ ȲǞƲů ǙůƾŮƾűȘȶ !ǀƱƸƯǤ ǙůȚȣ .ȝȚǍž ƞƱŻǞƄůȶ ȜǍž ƞƯƉů ȆǙůȚnjŽ ȠȶȤ ǂƯƃƁ ȯǞŴ ǙůȚnjŽ ǀƴƸƵű ȜȤǞǧ ǛŴǍŽ ȑțȶȔNjŽȚ ȢƾƐȚ ǠƯƉŽȚ :ǀƵƴż ǍƸƉů ƾƷƴżȶ ..ȝȚȢƾŸ ǍƸưůȶ ȔƾƸŵȖ ǙƴųȚNjŮ ȱǍƇƁȶ ...ȳǎƯŽȚ ȆȲƾƬƶŽȚ ȆȸNjƇƄŽȚ .ǠſȶƾƷƄů Ǿź ..ǍƁǞƶƄŽȚȶ ȠǾǧȁȚ ǞƇſ ǙŮ ǙůȤǞǧ ǛŴǍŮ ǠƵƄƷůǽ ........ Ǎƅżƺź A 5 ǍžȖ ȆǙůȚnjŽ ǀƴƸƵű ȜȤǞǧ ǛŴȤ ȴȖ ǟƴŸ ǚƸŽȢ ȷǞŻȖ ȆȝȚǍž 5 ǜž ǍƅżȖ «ǽ» ȱȤƾƸƄųȚ ȆȹƾƁǞŻ ȶȖ ȹ ƾƱƸƯǤ ȴǞƳƁ ȴƾƉſȁȚ !ǍƸƇž ǍžLjȚ ȆǝŽ ƞŰǍƄƳů ǽȶ ǝƶƸŸȚǍů ǽ ȆǙƵƷƁ ǽ ǠƄŽȚ ȜȤǞƫŽȚ ǜž ǀƯŮƾſ ȱǞƴƉŽȚȶ ǀƸƫƈƪŽȚ ljƸůƾƱž ȴȘ ǂƸŲ ȑȹƾƇƸƃŻ ȶȖ ȹ ǾƸƵű ǙżǞƴŴȶ ǙƄƸƫƈŵ ȴƼź ȑȜȤǞƫŽȚ ȵnjƀ ǍƸƸưů ǁŽȶƾŲ ȴȘ ..ǙůȚȣ ǜŸ ƾƷƄſǞż .ǠŽƾƄŽƾŮ ȴȚǍƸưƄƸŴ ǀƭƲſ ȆǙƉƱſ ǜŸ ƾƷƄƵŴȤ ǠƄŽȚ ȜȤǞƫŽȚ ljžǾƙ ȦƾƶƴŽ ǜƁNjƃů ǁſȖ :ǀƵƴż ǙƄƁȗȤ ǜž ȆǀŽȶƻƉƓȚ ȆȜNjǣƾƲŽȚ ȆǀƵƳƇƄƓȚ ǁſƺź ..ǁſȖ Ǟƀ ȆǀƁƾƷƶŽȚȶ ǀƁȚNjƃŽȚ ȳȖ ȹ ƾƇžƾƉƄž ȆȹƾƁȤǞůƾƄƳƁȢ ȶȖ ȹ ƾƸŶȚǍƲƚȢ ȑǙůƾƸŲ țǞƴŴȖ ǚƳƪƄƁ ȆǙƉƱƶŽ ȹ ƾƸſȚȶNjŸ ȳȖ ȹ ƾƓƾƉž ȆȹǀƸſƾſȖ ȳȖ Ȕȹ ƾƭŸ..ȹ ȚȢNjƪƄž

ǙůƾƸſƾƳžȘ Ǡź ǀƲŰȚȶ ȆǙƉƱƶŮ ƞƶƄƯů ǚƀ ȒǀƸŮƾƆƁȁȚ ǙůȚȤNjŻȶ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

ǙƉƱƶŮ ƞƉƎ ȆǀƉźƾƶƓȚ ƞƪƈů ǚƀ Ǟƀ ǙƵƫų ȴȖȶ ȆȜȥȶǎƷžȶ ǀƱƸƯǤ ȒȷǞŻLjȚ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

ǝůȚȣ ǜŸ ǝůȤǞǧ ǍƸưƁ ȴȖ ǕƸƭƄƉƁ ȴƾƉſȁȚ ȤȢƾƫž ǜŸ ǂƇƃŽȚȶ ǠŮƾƆƁȁȚ ǍƸƳƱƄŽƾŮ !ǝůǞŻȶ ǝǣȚǍŰ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

Ǡź ǜƁǍƳƱů ȆȠƾƃǧ ǚż ƞƮƲƸƄƉů ǚƀ ǙžǞƁ Ǡź ƞƭƯƄŴ Țȣƾž ȑǍƸų Ǟƀƾž ǚż ȒǜƁnjųƺƄŴ Țȣƾž ȸǍƳƱů ȴȖ ǚƃŻ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A

ȷNjž ȸǍƄŽ ǙƴųȚȢ ǟŽȘ ȹ ƾžȶȢ ǜƁǍƮƶů ǚƀ ǙƉƱƶŽ ȜNjżƻž ...ȰNjƫŽȚȶ ȜǞƲŽȚȶ ȲƾƵƐȚ ȒǘƸźǞůȶ Ƞƾƍ ǚƳŮ ȜǍƁNjű ǙſȖ ǽ .D ƾſƾƸŲȚ .C ƾƃŽƾŹ .B ǛƯſ .A


ǗƸƮƶů ǟź ȹ ǽȶȖ ȖNjŮȚ ȆǛŽƾƯŽȚ ǟź ǀƸƃƴƉŽȚ ǜž .ǙƄźǍŹ ƿƸůǍů NjŸȖȶ ȆȨƾƒȚ ǙŮǽȶȢ ǁƭƲŴȶ ȝƺƭųȖ ƾž ȚȣȘ :ǀƯŮƾƉŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ȶȖ ǙƴƀȖ ƿſȣ ǏƸŽȶ ȆǙƃſȣ ƿſnjŽȚ ȴȖ ǛƴŸƾź ȆǁƳƃůȤȚȶ ǜž ǛƴƯů ȆǙƮŲ țNjƶůȶ ǟƳƃů ȴȖ ǜž ȹ ǽNjŮȶ ȆǙƁNjŽȚȶ .ǙǣƾƭųȖ ǽȶ ȲNjƃƄů ǽ ǀƄŮƾŰ ƾƸſNjŽȚ ƾƷƸƴŸ ǍƸƉů ǟƄŽȚ NjŸȚǞƲŽȚ ǁſȖ ǜƳŽȶ ȆǍƸưƄů ǽ ȴǞƳŽȚ ǟź ʇȚ ǏƸžȚǞƶź ȆǍƸưƄů ȝȚȤǞƫůȶ ȆǝƴƲŸ ǟź ǝŽ ȜǍƁƾưž NjŸȚǞŻ ǕƬƁ ȸnjŽȚ ȆǙŽȣ ǀƆƸƄſ ǚƵƇƄů ȴȖ ǙƸƴŸȶ Ȇǝƈž ǟź ǀƱƴƄƈž ȴȘȶ ȆȲȶƾŲȶ NjŸȶ ǙƉƱſ ǽȘ ǜžǞƴů Ǿź ȝƺƭųȖ ȴƺź ȆǁƵƴƉƄŴȚ ȚȣȘ ȴƾƃſȣ Ǟƀȶ ȆǙƃſȣȶ ƿſnjŽƾź ȝȤnjƯů ƾžȶȢ ǙŽȣ ǛƳƎ ǟƄŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ǚƮůȶ “ǾƵŸ ǜƉŲȖ ǜž ǍűȖ ǕƸƬƁ ǽ ʇȚ ȴȘ” ǁƫƴƈů NjŻ ǙƄŴȤNjž ȴǞƳů NjŻ :ǀƶžƾƅŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ȚǞŽȚȥ ƾž ǛƷſȖ ǽȘ ȆȹƾƯž ǟŽƾƉƳŽȚȶ ƞŻǞƱƄƓȚ ǜž Ɩ ȦȤȚNjƓȚ ǒƯŮ ǟź .. .ȴƾƳž ǚż ǟź ǜƁȢǞűǞž ǍƅżȖ ǀƃƴƭŽȚ ljƶž ǛƄƁ ǂƸŲ ȆțǞŴǍŽȚ ȝƾűȤȢ ȔƾưŽȘ ȨǍź ǟƀȶ ȆǀƇƸƇƫŽȚ ȝƾŮƾűȁȚ ȔƾƭŸȁ ǀǧǍź ǜž ȆǀƸƴƵƯŽȚ ȜƾƸƑȚ ǟŽȘ ȟȶǍƒȚ NjƶŸ ƾƷƸź ȚǞƯƄƵƄƁ ǜŽ ȜNjŲȚȶ ǀǧǍź ǽȘ ƾƶƇƶž ǛƄƁ ǽ ȴƾƸŲLjȚ ǒƯŮ ǟƱź .ǓƲź ǽ ǜǣƾŮǎŽȚ ȶ ȆȴǞźȖǍƁ ǽ ȴȶǍƁNjƓȚȶ ȆǛŲǍƁ ǽ ǚƵƯŽȚ ȰǞŴ ǍƮƄƶů Ǿź ǀŴȤNjƓȚ ǜž ȟȶǍƐȚ ȝǍƄųȚ ȚȣƼź ȆȴȶǍƮƄƶƁ Ǡůƺů ǀǧǍź ȲȶȖ ǍƮƄſȚ ȶ Ȇ ƾƷǧǍź ǟŽȘ ȶ ƾƷƸŽȘ ȜȢǞƯŽȚ .ȷǍųȖ ȜǍž Ǡůƺů ǽ ƾƙǍƴź ǙƸŽȘ ǜž ǀƴƉƴŴ ǁƉƸŽ ȜƾƸƑȚ :ǀƯŴƾƄŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ȴȖ ǕƸƭƄƉů ǜŽȶ ȆǀƯŮƾƄƓȚ ǀƸŴȚȤNjŽȚ ȲǞƫƱŽȚ ȴǞƳƁ ǜŽȶ ȆȜȥƾűȘ ǟź ǗƸǧ ǚƫź ǚż ǟƬƲů ǓƲź ƞŹǍƱƄž ƞƵƴƯƓƾż ȹ Ǿƅž ȲƾƵŸLjȚ țƾƇǧȖ ǚż ǎƆƶů ȴȖȶ ǙƉƱſ NjŸƾƉů ȴȖ ǙƸƴŸ ǙůNjŸƾƉƓ .ǁſȖ ǙƄŻȶ țƾƉŲ ǟƴŸ ǙŽƾƵŸȖ ǚƵƯŽȚ ǟź ƞƆŴȶ ǀŴȚȤNjŽȚ ǜž ǍŲ ȴȃȚ ǁſȖ ȝǍƉƯů ƾƵƴż ȚNjŮȖ ǍƮƄƶů ǽȶ ȆǙƉƱſ ǟƴŸ NjƵƄŸƾź Ǿź ȆƞƯƓȚ NjƏ ȴȖ ǁƃŴȤ ƾƵƴż ǽȶ ȆǙƸƶƯƁ ǜž NjƏ ȴȖ ǟƴŸ ǙƉƱſ ǓƃǤȚȶ ȆƿƴƭƁ ǾƱŶ ȢǞƯů ȴȖ ǍƮƄƶů ǎƆƶƁ ǾűȤ ȴǞƳů ǟƄŲ – ƞŻǞƱƄƓȚ ȳǍƄƎ ȴȖ ǙƸƴŸ :ȜǍŵƾƯŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ȲƾƑȚ ǙŮ ǟƷƄƶƁ ƾƙȤ ȴLj – ȤȚǞŶLjȚ ǟƃƁǍŹ ȚǞſƾż ȴȖ ȶ ǛƷůȢƾƸŻ ǁƎ ǚƵƯŽȚ ǟź ȆǝƫƲƶƁ ȷnjŽȚ ƿſƾƐȚ ǟź NjŲȖ ǟŽȘ ȚNjŮȖ ǍƮƶů ǽ ǁƴƪź ȴȘ ǙſƼź ȆǝƶƲƄƁ ȸnjŽȚ ƿſƾƐȚ ǟź ǝƶŸ ǂƇŮȚȶ ȆǝƸź Ǟƀ ǚƪź ƾƵƸź ljƆƶƁ ƾƙǍƴź ȆǝƸź Ǟƀ ljƍȶ ǝƸź ǝƴƪƱź ȆǝƸź Ǟƀ ljƍ ƾƵƸź ǚŵƾź ǁſȖ ǚƮůȶ ǕƸƵű ǟź ǚƪƱŽȚ ǠƶƯƁ ǽ ƿſƾű ǟź .ǙƸź ǍžLjȚ Ǟƀ ƾƵż ȆƿſȚǞƐȚ

14

ȟȚȶǎŽȚ ǟƴŸ ǀƱƸŷǞŽȚ ǜžȶ ȆǀƱƸŷǞŽȚ ǟƴŸ ƾƷƶž ȟǍƈƄƁ ǛŽ ƾƙȤ țƾƪŽȚ ȴȖ ǀƲƸƲƑȚ ǜƳŽȶ ȆȳǾŲLjȚ ǘƸƲƎ ȶ ǀƴƉƴŴ Ǡƀ ǀƴƉƴƉŽȚ ȵnjƀ ȴȖ ǚƀƾƏ ȶ ȱȤȢȖ ȶȖ ȆȱȤNjƁ ǛŰ ǚƵƯŽȚ ǛŰ ǛƸƴƯƄŽȚ ȞǾƅŽȚ ǚŲȚǍƓȚ ǙƴƄź ȆǀŸǞƭƲž ȆǒƯƃŽȚ ƾƷƬƯƃŮ ǀƭƃůǍž ǍƸŹ ȆȠƾƆƶŽȚ ȶ ȟȚȶǎŽȚ ǠƶƯž ǏƸŽȶ Ȇ ǚƵƯƄŴ ǙſȖ ǁƵƴƯů ǙſȖ ǠƶƯž ǏƸƴź ƾƷƁNjƁǍů ǟŽȚ ǀƷƐȚ ǟź ǚƵƯƄŴ ȴȖ ǁƴƵŸ ǙſȖ ȆǝƸŽȘ ȚǞŮǍů ƾž ǘƸƲƇƄŽ ǙƴƀƻƁ ƾƛ ȆNjƁǍů ȸnjŽȚ ǚƳƪŽƾŮ ǚŲȚǍƓȚ Ǚƴů ƞŮ NjƲƯŽȚ ǓŮǍů ǗƸż ȚNjƸű ǂƇŮƾź .ȞǾƅŽȚ ǙžȚǍƄŲȚ ȷNjž ǝƸƶƯƁ ǽ ǛŽƾƯŽȚ :ǀƅŽƾƅŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ Ǚƶž ǕŻǞƄƁ ȯǞƉź ȆǙƉƱſ ȷǍů ǗƸż ǽȶ ǙůȚnjŽ ǙŮƾƄƶƁ ȴȖ ǚƃŻ ȹ ȚȤȶȢ ȷȢƻů ȴȖȶ ȹ ƾƂƸŵ ǎƆƶů ȴȖ ǕƸƵƐȚ .ǙƉƱſ ȵƾƏ ǍƈƱŽƾŮ ȤǞƯŵ ȆȳȚǍƄŲǽȚ ǘƇƄƉů ǙſȖ ǙƉƱſ ȳǍƄƎ ǙſȖ ǠƶƯž ǏƸŽ ǜž ǀŸǞƵƆž ǓŴȶ ǐƸƯů ȶȖ ȆȚNjƸŲȶ ǐƸƯů ƾƙǍƴź ǀƲƸƲŲ ȝȢȤȖ ȚȣƼź ȆƞƲźƾƶƓȚ ǜž ǀŸǞƵƆž ȶȖ ȆǀƴƪƱŽȚ ȆǚƵƯŽȚ ȴȚNjƸž ǟź Țnjƀ ǜƳƸƴź ǙŲƾƍ ȦƾƶƴŽ ǁƃƅů ȴȖ ȢǍƆƙ ȚNjŮȖ ȴǞƳƁ ǜŽȶ ȆȵǎƷƆƶů ǚƵŸ ȶȖ ȆǝƯƶƫů ȥƾƍƼŮ ǙſȖ Ǎżnjůȶ .. ȝǾžƾƣȚ ǜž ǀŸǞƵƆž ȶȖ ȆȝȚȤƾƯŵ .ǙƉƱſ ǟƴŸ ǛƳƎ ȴȖ ǕƸƭƄƉů NjƁNjŵ ǙƵƴƯž ȴȖ NjƲƄƯů ǁƶż ȚȣȘ :ǀƯŮȚǍŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ȬǍƉů Ǿź ȆǙƄŻƾŶ ȰǞƱů ǀƴǧȚǞƄƓȚ ǝůƾƃƴŶ ȴȖȶ ǗƸƶŸȶ .ǍƁNjž ǙŽ ȴǞƳƁ ǟƄŲ ǍƮƄſȚȶ ǛƳƑȚ ǟź ȆNjƁǍů ƾƵż ǚƵƯů ǜŽȶ ȆǠƶƵƄů ƾƵż ǍƸƉƁ ǽ ǛŽƾƯŽȚ ƿƆƁ ǍžȚȶȖ ȶ ȆƾƷŽ NJǤǍů ȴȖ ƿƆƁ NjŸȚǞŻ ƾƵǣȚȢ ȱƾƶƷź ƾƵż ǠƶƵƄů ƾž ǚƯƱƄŴ ǙſȖ ƾžǞƁ ǜƮů ǽȶ ȆƾƀnjƱƶů ȴȖ ǏƸǣȤȶ ȱǍžƺƁ ǍƁNjž ǙŻǞź ȴǞƳƸŴ ƾƵǣȚNjź ȆǠƶƵƄů ȶ ǙżǍƇƁ ȰǞŴ ȱƾƶƷź ǍžLjȚ ȦȖȤ ǁƶż ȚȣȘȶ ȆȱǍƃƆƁ ǙƁNjƁ ȬǞŶ ȚNjŮȖ ƾƸſNjŽȚ ȴǞƳů ǜƴź ȆǙŮnjƏ ȯȚNjƀȖ .ǍžnjƄů ǽȶ ǙƉƱſ ǗƸƳů ȴȖ ǙƸƴƯź ǛŸƾƭž ǟź ǚƵƯŽȚ ȴȖ ǜƮů ǽ :ǀƉžƾƒȚ ȜNjŸƾƲŽȚ NjƲź ȆȷǞƄƉƓȚ ȴȶȢ ǀƱƸŷȶ ȰƾƃŶLjȚ ǚƸƉŹȶ ǍűǍƃƵƷŽȚ ȜǍƸƲƱŽȚ ȲȶNjŽȚ ǟź ȦƾƶŽȚ ȲȚȥ ƾžȶ ƾſȗƾŮȕȶ ƾſȢȚNjűȖ ȴƾż ..ȵnjƷż ǚƵŸ ǀǧǍź ȴǞƶƵƄƁ ǙƉƱſ NjƏ ƾƙȤȶ ȆƾƷƲƇƄƉů ǽ ƾƙȤ ǙſȖ ǙŽȣ ǜž ǍƅżȖȶ ȴȶȢ ȜǍƮƶŮ ȚNjŮȖ ȦƾƶƴŽ ǍƮƶů Ǿź Ȇ ƾƷƸƴŸ ȚǍƃƆž ƾžǞƁ ǁſȖ ȶ ƾƵƸƮŸ ȦƾƶŽȚ ȱȚǍƁ ȴȖ ȚNjŮȖ ǂƇƃů ǽȶ ȆȷǞƄƉƓȚ ȦƾƶŽȚ ȱȚǍƁ ȴȖ ȨǍŲƾź ȆǙŽȣ ǍƸŹ ǙƉƱſ ȜȤȚǍŻ ǟź .ǀƯźǍŽȚ ǕƶƫƄů ǽȶ ȆƾžȶȢ ǙƄƲƸƲŲ ǟƴŸ ȱȚNjŽȚȶ ǜƳƁ ǛŽ ǙůȢǽȶ ǚƃŻ :ǀŴȢƾƉŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ǙŽnjż ƾƇƃǧȖ NjƲŽ ȆȴȃȚ ǜƮů ƾƵż ƞƴƛ ƞƫƈŵ ǙƉŮǾž ǜƵŰ ȬƾƱůȤȚȶ ǙƄŴȚȤȢ ǗƁȤƾƫž ƿƃƉŮ ǙŽnjŽȶ ȆȳǞƁ NjƯŮ ȹ ƾžǞƁ ǍƃƳů ǁſȖȶ ǙƸŽȘ ǍƮƶŽȚȶ ȆǀƴƸƵƐȚ ȝƾŮƾưŽȚ ȣƾƲſȘȶ ǛŽƾƯŽȚ ǍƸƸưůȶ ȣƾƲſȘ ǟź ȬǍƪů ȴȖ ǚƃŻȶ ǑƴƈƄŽȚȶ ǀƂƸƃŽȚ ǀƁƾƵŲ ǟźȶ ȤƾžNjŽȚ ǜž ǀƸǣȚǞƄŴǽȚ

ǠŽǞƱƭŽȚ ǝűǞŽȚ ȶȣ ǚűǍŽȚ ǙŽȣ NjƯǧ ȳƾƁLjȚ ǜž ȳǞƁ ǟź ǟƶŹȖ ǠſƾŰ ǁŻǞŽȚ ǙŽȣ ǟź Ǟƀȶ ȆǏƄƸű ǚƸƃŮ ǠƵƉƓȚ ǽ NjŸȚǞŻ 10 ȴȚǞƶƯŮ ȜǍǤƾƇž ǠƲƴƸŽ Ȇ ǛŽƾƯŽȚ ȔƾƸƶŹȖ .. ǀŴȤNjƓȚ Ǡź ƾƷŴȤNjů ȰǾƵƯŽȚ ǙŽȣ ǟƶŮ ȸnjŽȚ ǚűǍŽȚ ǙŽȣ Ǟƀ ǏƄƸű ǚƸŮ ǜž ǍƱǧ ȸȶƾƉƁ Ȳƾž ȦȖǍŮ ǁźǞŴȶǍȮƳƁƾž ǟƵƉƓȚ ǝƶƳƚ ƽŵ ǚƳŮ ȯȥƾűȶ ȆǍŮƾŰ ȶ NjƷƄűȚ Ǟƀ ǓƲź ȆȲƾƓȚ .ǓƲźȶ ljƍ ǟƄŲ Ȇljƍ ǟƄŲ ǝŮ ǀźȥƾƣȚ ǝžǾż ǚƷƄŴȚ ǝůǍǤƾƇž ǏƄƸű ǚƸŮ ȖNjŮ ȴȖ NjƯŮ ȴȖ ǙƸƴŸȶ ȹ ƾžƾƢ ǀŽȢƾŸ ǁƉƸŽ ȜƾƸƑȚ :ǟŽȶLjȚ ǝůNjŸƾƲŮ .ƾƷƸź ǐƸƯů ǟƄŽȚ ȯȶǍƮŽȚ ǟź ǐƸƯŽȚ ȢƾƄƯůȶ ǚƃƲů ǐŸȶ ȆȝȚȤǍƃƓȚ ȜǍƅżȶ ȤȚnjŸLjȚ ǜž ǙŸȢ ǍųȖ ǠƶƯƙ ȶȖ ǁſȖ Ǿź ȆǝƸƴŸ ƿƴưƄů ǗƸż ǂƇŮȚȶ ȆǞƀ ƾƵż ǙƯŻȚȶ ǙůƾƸŲ ǐƯź ȆǍƸųLjȚ ȴǞƳů ǜŽȶ ȆǝƸź ǐƸƯƁ ǜž ȲȶȖ ǽȘ ǜžǞƴů Ǿź ȤȚnjŸȀŽ ǁƵƴƉƄŴȚ ȚȣȘȶ ȆǠƀ ƾƵż .ǙƉƱſ ǚųȢ ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ǕƸƭƄƉů ǜŽ :ǀƸſƾƅŽȚ ȜNjŸƾƲŽȚ ǀŴȤNjƓȚ ǜž ȟǍƈƄŽȚ ȢǍƆƙ Ȇ ȤǽȶȢ ǗŽȖ 60 ȵȤNjŻ ȷǞƶŴ ȴƾƉſȘ ǙſȖ ȢǍƣ ȹ ƾƯƸźȤ ȹ ƾƃƫƶž NjƴƲƄů ǜŽȶ ȆǀƁǞſƾƅŽȚ NjƏȶ NjƷƄƏ ȴȖ NjƯŮ ǽȘ ȜȤƾƸŴ ǟƴŸ ǚƫƎ ǜŽȶ ȆȳǍƄƇž ȜȤƾƸƉŽȚȶ ǀŻǞžǍƓȚ ǀƱƸŷǞŽȚ ǟƴŸ ȲǞƫƑȚ ǟź .ǀƀȤƾƱŽȚ ȵƾƏȚ ǟź ǍƸƉů țƾƃƪŽȚ ȳǾŲȖ ǁŽȚȥƾž ȶ ǁſƾż ǛŰ ǀƯžƾƐȚ ǟź ȦȤNjƸŴ ȴȖ ƿƉƇƁ ǞƷź ȆǀƸƲƭƶžǾŽȚ


Ǖſƾƫž ǁŸƾƭƄŴȚ NjŻȶ. ǀƸżǍƸžLjȚ ȔȚȶNjŽȚȶ ȔȚnjưŽȚ ȥƾƄƛ ǚƳƪŮ ȔȚȶNjŽȚ ǕƸƶƫů ǀƸſȢȤLjȚ ȔȚȶNjŽȚ ȤȚȢ ǀżǍŵ ǟƵƉƁȶ ǀƸſȢȤLjȚȶ ǀƸżǍƸžLjȚ FDA ǝƸƴŸ ǁƲźȚȶȶ ȴȖ ǀƲƸŻNjŽȚ ȝȚȔƾƫŲǽȚ ǁƶƸŮ NjŻȶ Hair GrowȆ ǟŽȘ ǚƫůȶ ȜȢǞƐȚ ǀƸŽƾŸ ǠſȢȤLjȚ ȟǾƯŽȚ ǃǣƾƄſ ȔƾƉƶŽȚ NjƶŸ ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉů ȝǽƾŲ ǛƮƯƓ95 % ȚȣȘ. ǠŰȚȤǞŽȚ ȸǍżnjŽȚ ǕƴƫŽȚȶ ȆǀƃƴƯƅŽȚ ǚƅž ȲƾűǍŽȚȶ NjŮ Ǿź ȜȖǍƓȚ ȷNjŽ ȜȢƾŲ ǀƸſǞžǍƀ țƾƃŴȖ ȱƾƶƀ ǁſƾż ȤȚǞƪŴȶ ǓƸƪƵƄŽȚ ȴƺŮ ȬƾƪƁ ƾž ƾžȖ. ƾƷƄƐƾƯž ǜž ǞƷź ǕƴƫŽȚȶ ǍƯƪŽȚ ȪǞƲŴ ƿƃƉƁ NjǣȚǎŽȚ ǍƯƪŽȚ ȳȚNjƈƄŴȚ ȶȖ ǍƯƪŽȚ ǚƉŹ ǙŽnjż ȆȹƾƇƸƇǧ ǏƸŽ ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉƄŮ ǀŻǾŸ ƾƷŽ ǏƸƴź ȔƾƶƑȚ ȶȖ ǀưƃƫŽȚ ȬǞǤǞž ƾžȖ. ǘƴƲŽȚȶ ǀƸƉƱƶŽȚ ǠŲȚǞƶŽȚ ǙŽnjż ȬǞǤǞž ǞƷź ȸǞƅſLjȚ ǕƴƫŽȚ ǍƸŹ ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉů .Ǎųȕ

ǞƃžƾƪŽȚ ǚƃŻ ǗƭƴƓȚ ȲƾƵƯƄŴȚ ȆƿƸŶǍƄŽȚ ȜȢƾƁȥȶ ȆǍƯƪŽȚ ǀưƃǧ ȴǞŽ NjžȖ ǀŽƾŶȁ ǜž ǀƲƃƭŮ ȆȲǞƉưƓȚ ǍƸŹ ƾƘȘȶ ȆǚƴƃƓȚ ȱǍƯŵ ǠƱƴŹ ǝƸƴƉŹȚ ǛŰ ȹ ȚNjƸű ȱǍƯŵ ǠƳŽȢ .ǍƯƪŽȚ Ǘƭƴž ȆǀƲƁǍƭŽȚ ȵnjƷŮ .ȢȤƾƃŽȚ ȔƾƓƾŮ ǝƸƱƭŵȚȶ ǞƃžƾƪŽƾŮ ǗƭƴƓȚ ȲƾƵƯƄŴȚ ǀƆƸƄſ ǀŮǞŶǍŽȚ ȱǍƯŵ ǑƄƚ .ǀƁȚNjƃŽȚ Ǡź ȜȤȚǍƑȚ ǜž ǀƸŻȚǞŽȚ ȝƾƆƄƶƓȚ ȲƾƵƯƄŴȚ ǀŮǞŶǍŽȚ ƿƴƉƁ ǠǣƾŮǍƷƳŽȚ ǗƱƣȚ ȴȖ ȹ ȚNjƸű ƞƵƴƯů ȱǍƯŵ ǗƸƴưƄŮ ǙƇƫƶſ ȆȚnjŽ .ǍƯƪŽȚ ǜž Ǡź ȬȶǍƪŽȚ ǚƃŻ ȜȤȚǍƑȚ ǜž ǀƸŻȚǞŽȚ ȝƾƆƄƶƓƾŮ ǗƱƣȚ ȹ ƾžȶȢ ǠƭƃǤȚȶ .ǠǣƾŮǍƷƳŽȚ ǗƱƣȚ ȲƾƵƯƄŴȚ ȴǞƳů ǂƸƇŮ ǓŴǞŽȚ ȤƾƸƯŽȚ ǟƴŸ ǠǣƾŮǍƷƳŽȚ .ǀƭŴǞƄž ȔȚǞƷŽȚ ǀſǞƈŴ ǕƸŮƾŴȖ ǀƄŴ ǚż ǍƯƪŽȚ ƿƁnjƪů ǚż ǟŽȘ ȜƾƸƑȚ NjƸƯƁ ȴȖ ǍƯƪŽȚ ȯȚǍŶȖ ƿƁnjƪů ǜƳƚ ǀźƾƐȚ ȯȚǍŶLjȚ ǀŽȚȥȘ ȲǾų ǜž ǙŽȣȶ ȱǍƯŵ ȔǾƄžȚ ǍƅżȖ ƾƷƶƸŲ ǍƯƪŽȚ ljƃƫƸź .ǀƱŽƾƄŽȚȶ .ǀƁǞƸŲȶ

15

ǍƲŵǽȚ ȠǍź

ȦȖǍŽȚ ȜȶǍƱŽ ǀƸžƾžLjȚ ǀƲƭƶƓȚ ǜž ǍƯƪŽȚ ȪǞƲŴ ǚƳŵ ǟƴŸ ǓŻƾƉƄŽȚ ȴǞƳƁ ȹ ƾſƾƸŲȖȶ ȆǍƳƃž ǁŻȶ Ǡź NjƄƚȶ ȳƾžLjȚ ǜž ȖNjƃƁ ǓƵƶŽȚ Țnjƀ ȸȖ ȢǾƸƓȚ ȜǍƆŵ ƾƘƺżȶ ǍƯƪŽȚ ȪǞƭų ƞŮ NjŸƾƃů ȞNjƇƁȶ. ǗƴƈƴŽ ǍƷƮů ƾƵż ȆǙŽnjż ǁƉƸŽ ƾƷƶƳŽ ȝƾŹȚǍƱŽƾż ǍƷƮů ǽ ȝǽƾƑȚ ȵnjƀ ǛƮƯž. ǀƲƸŻȤȶ ȜǍƸƫŻ ȝȚǍƸƯŵ ȆȝƾſǞžǍƷŽȚ ǕǤȶ ǀźǍƯƓ ǀƁǍƃƈž ȝƾǧǞƇƱŽ ȟƾƄƎ ǀƸƯƸƃƭŽȚ ȢȶNjƑȚ Ǡź ƾƷƄƸƃŽƾŹ Ǡź ȴǞƳů ǂƸŲ .ǀƁǍżnjŽȚ ȝƾſǞžǍƷŽȚ ƾƷƵƀȖȶ

ǗƴƄƈƁ ȜȖǍƓȚ NjƶŸ ȦȖǍŽȚ ȜȶǍź ǜž ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉů Ǡź ǍƁNjƄƉž ǚƳƪŮ ȖNjƃƁ ǂƸŲ. ǚűǍŽȚ NjƶŸ ǝƶŸ ǟƄŲ ǍƯƪŽȚ Ǡź ǀŻȤ ǝƃŲƾƫƁ ȆȦȖǍŽȚ ȜȶǍź ǓŴȶ ȸǞƅſLjȚ ǕƴƫŽƾŮ ǟƵƉƁ ƾž ȖNjƃƁ. ǕźȤȖ ǍƯƪŽȚ ljƃƫƁ ǓŻƾƉů ǜŸ ȹ ƾžƾƢ ǗƴƄƈž Ǟƀȶ ȜȖǍƓȚ ǍƵŸ ǚƃƄƲž Ǡź ǜŴ »ǟƵƉƓȚ ǍƵƯŽȚ Ǡź ȖNjƃƁ ǂƸŲ ǚűǍŽȚ ǍƯŵ ȸȖ Post menopausal hair loss Ȇ«ȦƺƸŽȚ ƾžȖ. ƞƄƉŽȚȶ ƞƉƵƒȚ ǜŴ ǟŽȘ ȜȖǍƓȚ ȲǞǧȶ NjƯŮ :ƾƷƫƸƈƴů ǜƳƵƸź țƾƃŴLjȚ

ǝŽ ljƵƉƁ ǚƳƪŮ Ǖƶƫž ȴǞƳƁ ȴȖ NjŮ Ǿź ȆȟǾƯŽȚ ƾžȖ ǍƯƪƴŽ ǏƸŽȶ ǍƯƪŽȚ ȝǾƸƫŮ Ȥȶnjű ǟŽȘ ȲǞǧǞŽƾŮ Ǟƀ ȜǍƸƃż ǀƸŽƾƯź ȶȣ ȟǾŸ ǛƀȖȶ. ȦȖǍŽȚ ȜȶǍź ȰǞź ǝŵǍŮ ȳNjƈƄƉƁȶ Minoxidil ǚƁȢǞƉżǞƶƸƓȚ ȡƾƈŮ ǙƸŽNjů Ǖž ǍƯƪŽȚ ǜž ȭǍƱƓȚ ȔǎƐȚ ȴƾƳž ǟƴŸ ƞůǍž ǞƘ ȝƾƇƄź ǜżƾžȖ ȲǾų ǜž ǚųNjƁ ǝƴƯƆƁ ǓƸƉŮ ȢNjƢ ǀƸƴƵƯŮ ȳǞƲƁ ǂƸŲ ǍƯƪŽȚ Ȥȶnjű ǟŽȘ ǍƯƪŽȚ ȆǍƯƪŽȚ Ȥȶnjű ȝǾƸƫŮ ȸnjưů ǠƄŽȚ ȳNjŽȚ ȝȚǍƸƯŵ ǛƮƯž Ǡźȶ ȷǍųȖ ȜǍž ǍƯƪŽȚ ǞƘ ǟŽȘ ȸȢƻƁ Țnjƀȶ ǍƷŵȖ ǀƄŴ ȜǍƄƱŽ ǝžȚNjƈƄŴȚ ȜNjž ȴǞƳů ȝǽƾƑȚ ǀƃƉſ ȶȣ ȡƾƈƃŽȚ ȳȚNjƈƄŴƾŮ ȟǾƯŽȚ ǀƁȚNjŮ ȴǞƳůȶ ǜƁǍƷŵ NjƯŮ ǜƉƎ ȸȖ ǍƷƮƁ ǛŽ ȚȣȘȶ % 2 ǎƸżǍƄŽȚ ǞƘ ȔNjŮ NjƯŮȶ % 5 ȜǞƲŮ ǍƬƇƄƉƓȚ ȳNjƈƄƉƁ ǕƶƓ ǀƴƁǞŶ ȝȚǍƄź ǟŽȘ ȟǾƯŽȚ ǍƵƄƉƁ ȜǍƯƪŽȚ Ǡź ǝžȚNjƈƄŴȚ ȝȚǍž ȢNjŸ ǚƸƴƲů ǜƳƚȶ ǝƭŻƾƉů ȆȳǞƁ NjƯŮ ȳǞƁ ǛŰ ƞůǍž ȲNjŮ ȜNjŲȚȶ ȜǍž ȸȖ ȳǞƸŽȚ ƾżǍƸžȖ Ǡź ǝƯƸƶƫů ǛƄƁ ȲƾƯƱŽȚ ȟǾƯŽȚ Țnjƀ. ȚnjƳƀȶ ǀƉŴƻž ǚƃŻ ǜž ǎƸűȖȶ ROGAINEȆ ǛŴȚ ǁƎ

NjŲƺż ǛƀƾƉů ǠƄŽȚ ȝƾƶƸƐȚ ȶȖ ǀŰȚȤǞŽȚ ǀƁǍƮſ ǕƴƫŽȚ ǀƃƉſ ǚƫůȶ ȸǞƅſLjȚ ǕƴƫƴŽ țƾƃŴLjȚ . ȦƺƸŽȚ ǜŴ ǀƴŲǍž ǚƃŻ% %6- 25 ƞŮ ǠŰȚȤǞŽȚ ȹ ƾƸƆƁȤNjů ǀƴŲǍƓȚ ȵnjƀ Ǡź ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉů ȴǞƳƁȶ ǚŮ ȆȲƾűǍŽƾż ǠƲƸƲŲ Ǖƴǧ ǍƃƄƯƁ ǽ ȸȖ ȹ ƾƱƸƅż ǍƸŹȶ . ǍƯƪŽȚ ȴȚNjƲƱŮ ȯǍƯƁ ǟŽȘ ȸȢƻƄź ȜNjƁNjŵ ǁſƾż ȴȘ ǀƁǍƷƪŽȚ ȜȤȶNjŽȚ ȴȖ ƾƵż ȸnjŽȚ NjƁNjƑȚ ǜž ȝƾƸƵż ȸȖ ȳNjŽȚ ǜž ȝƾƸƵż ȴȚNjƲź .ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉů Ǡź ǛƀƾƉƁ ǚŻLjȚ ȝȚȢǽǞŽȚ ȸȖ ǀŮȤƾƲƄƓȚȶ ȜȤǍƳƄƓȚ ȜȢǽǞŽȚ ȴȖ ƾƵż ǓŻƾƉů ƿƃƉů ȆǍųLjȚȶ ǚƱƭŽȚ ƞŮ ȝȚǞƶŴ ǕŮȤȖ ǜž .ȜȖǍƓȚ ǍƯŵ ǍƯƪŽȚ ǓŻƾƉů ǜƳŽ ȜNjżƻž ǍƸŹ ȷǍųȖ ǚžȚǞŸ ȟǾƯŽȚ ǀȹ ǧƾų ǀƁȶȢLjȚ ǒƯŮ ƿƃƉŮ ȞNjƇƁ ǗƸƅƳŽȚ .ȳȚȤȶȀŽ ȸȶƾƵƸƳŽȚ ȜȶǍź ǓŴȶȶ ȹ ƾƸƆƁȤNjů ȸǞƅſLjȚ ǕƴƫŽȚ ǚƳŵ ȴǞƳƁ ȢȶNjŲ ǚƮůȶ« The CrownȆ ȦȖǍŽȚ ȟƾů »ȸȖ ȦȖǍŽȚ ȖNjƃƁ ȹ ƾſƾƸŲȖȶ ǍƸƸưů ȴȶȢ ȦȖǍŽȚ ȟƾƄŮ ǀƭƸƤȚ ǍƯƪŽȚȆƾƷƶƲƃŴ ǜƙ ǀȹ ſȤƾƲž ȳǾŸȁȚȶ ȆǜƱŽȚ ƾƷźȚǍƄŲȚ ǀŰȚNjŲ ǜž ǛŹǍŽƾŮ ȆǠƶƸůǾŽȚ ǚƁƾƄƉŽȚ ȝȚȣ ǀƸſƾƶƃƴŽȚ ǀƸžǾŸȁȚȶ ǀſƾƶƱŽȚ ǁƇƍ ǀǧƾƒȚ ƾƷƄƵƫŮ ǍƱŲ Ǡź ȆțƾƁȢ ƾƁƾž ƾƷůǍƪŮ ȴǞŽȶ ƾƷŽƾƵƆŮ ȔƾŸȢȘ ȴȶNjŮ ȆǀƸŮǍƯŽȚȶ ǀƸƴƤȚ ǀƸžǾŸȁȚȶ ȆǀƸƶƱŽȚ ƞƄŶȤƾƒȚ ǟƴŸ ǁƃƉƳź ȆNjƸƱů ƾƛ ǍƅżȖ ǍƬů ǀƸžǾż ȱȤƾƯž ȲǞųȢ ȶȖ ȆǃƸƆǤ ȶȖ ǜƁnjŽȚ ǍƸƀƾƪƓȚȶ ȆȤƾƃƳŽȚ ƞſƾƶƱŽȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ ǀŻȚNjǧ ǙŽnjŮ ȆǛƷůǾƱŲȶ ǛƷŽƾƵŸȖ ƾƷƄżȤƾƪžȶ ȆƾƷƄŻȚNjǧ ǟŽȘ ȚǞƲŮƾƉů ǜƇƴƓȚ: ƾƵƷźǾƄųȚ ǛŹȤ ȴƾŮǍƲƓȚ ƾƀƾƲƁNjǧ ǛƷŴȖȤ ǟƴŸȶ .ȸȤǞƱż ǚǣȚȶ țǍƭƓȚȶ ȆǠſƾƃŲǍŽȚ ȢƾƁȥ ȤƾƲƸŴǞƓȚ ǙƸƀ (ǠƲƸŴǞƓȚ ǠǣƾƶưŽȚ ƾƷƆžƾſǍŮ Ƞƾƍ ƾƷƄƸžǞƍ ȦȿǍż ƾžȶ ȝȚǞƶŻ ȜNjŸ ǝƚNjƲůȶ ȆǝǣȚǍŵ ǟŽȘ ǁƲŮƾƉů ȸnjŽȚ)Ȇ Ǡƶưƶž .ǀƸſƾƶƃƴŽȚ mtv ǟŽȶLjȚ ǝůƾƶŻ NjƯŮ ǀƁǍƫžȶ ȆǀƸſƾƶƃŽ ǀƲƸƲŲ ȯǍƯƄŽ ƾƷŻƾƵŸȖ ǟŽȘ ǚƴƉƄŽȚ ǁŽȶƾŲȶ ƾƷůȤȶƾŲ ƾƶƄƴƆž ǀƲƁǍƭŮ ǁƱƪżȶȆǀűȶǎŽȚȶ ȳLjȚȶ ȆǀſƾƉſȁȚȶ ȆǀſƾƶƱŽȚ țƾƁȢ ƾƁƾž ƿŲ Ǡź ȹ ȚǍƸƃż ȹ ȚȤȶȢ ƿƯŽ ǠƯƸƃŶ ȸǍƭź ȔƾżnjŮ ƾƷƯƄƢ ƾƷůƾŮƾűȘ ȴȶȢ ȰNjƫŮ ƾƷƯž ȸǞƱƯŽȚȶ ljƁǍƫŽȚ ƾſȔƾƲŽ ǛƳƸŽȘ ȆƾƷŽ ȦƾƶŽȚ .ȧǞůȤ ȶȖ ǀƴžƾƆž ǍƸŶ ǞŮȖ ȴƾƭƴŴ – ȤȚǞŲ (ǀƸƶŹLjȚ ȶȖ ȆǀƸƆƸƴƒȚ ǀƸƶŹLjȚ ǠžNjƲů ȴȖ ǜƳƵƓȚ ǜž ǚƀ ȒǠŮǍƯŽȚ ǛŽƾƯŽȚ Ǡź ȹ ƾƸƃƯŵ ȹ ƾŲƾƍ ƾƄƲƲŲ ƞƄƴŽȚ) ǀƸŻȚǍƯŽȚ ȆǠƃƴƲŽ ǀƃƁǍŻȶ ȆǀƴƸƵű ǀƸƆƸƴų ǀƸƶŹȖ ȝNjűȶ ȴȘ Ȓǽ ǛŽ ȿ ǜƳŽȶ ȆȢȢǍů ȶȖ ǀƪŻƾƶž ȴȶNjŮ ƾƷǣƾƶưŮ ȳǞŻƺƉź ȆǠƶƱŽȚ ǠƴƁƾƄƉŽȶ ǀŮǍƆƄŽȚ ȵnjƷŽ ȜNjƯƄƉž ȴǞżȖ ȴȖ ǚƃŻ ǠƆƸƴƒȚ ȴǞƴŽȚ ǠƶŹȖ ǜŽ ǀƴƵƄƳƓȚ ǍƸŹ ǀŮǍƆƄŽȚ ȶȖ ȆǀƴžƾƣȚ țƾŮ ǜž ƾƷƸƴŸ ȳNjŻȖ ǜŽȶ ȆȹƾžƾƢ . ȒǀƸƆƸƴƒȚ ǝƆƷƴŽȚ ƞƶƲƄů ǚƀ ȆǎƸƛ ǠƆƸƴų ǚƵŸ ǟƴŸ ȝǍƅŸ ȴȘ ǠƶƳŽ ȆȹƾƸŽƾŲ ƾƷƶƲůȖ ǽ ȣƾƄŴȖ ǜž ƾƷƲƭſ ǀƲƁǍŶ ǛƴƯůƺƉź ȆǝŮ ǁƯƶƄŻȚȶ ȆǝƄƃƃŲȖȶ .ǑƫƈƄž ǀƆƷŽ ǀƸƶŹȀŽ ǜƀȔȚȢȖ ǁƃƃŲȖ ǠůȚǞƴŽȚ ȝƾƸſƾƶƃƴŽȚ ȝƾſƾƶƱŽȚ ǜƀ ǜž ȒǀƸƆƸƴƒȚ .ȹ ȚNjű ƾƷŴƾƉŲȘȶ ƾƷůǞǧ ƿŲȖ ǠƄŽȚ ȚȤƾƁ ǀſƾƶƱŽȚ ǚǣȚȶ ȴƾƶƱŽƾŮ ǙƭŮǍů ǀǧƾų ǀƸžȚǍŹ ǀŻǾŸ ȱƾƶƀ ȴȖ ȲƾƲƁ ȒǝŮ ǙƄŻǾŸ ǀƲƸƲŲ Ǡƀ ƾƵź ȆȸȤǞƱż ǍƸưƄƁ ǜŽ ȆƾƷƶŸ ȞNjƇƄſ ƾƶƴƴŷ ȚȣȘȶ ȆǀƱƸƈŴ ǀŸƾŵȁȚ ȵnjƀ ǠƁȖǍŮ ƾž ȹ ƾƲŲ ǛƴŸȖ ǽȶ ȆȢǽȶȖ ƾſNjƶŸȶ ȆƞűȶǎƄž ƾſȚǍů ƾžNjƶŸ ǽȘ ȔǠŵ ǚǣȚȶȶ ȆǀűȶǎƄž ǠſLj ǀƸƲƭƶƓȚ ǍƸŹ ǀŸƾŵȁȚ ȵnjƀ ǘƴƭž ǀƇƴƫž .ǓƲź ȴǞŮǍƲž ȔƾŻNjǧȖ ƾƶſȖ ȤȿǍżȖȶ ȢǞŸȖ ȆȟȶǎƄž ȹ ƾƬƁȖ ȒǀǧƾƒȚ ȔȚǍƵƑȚ ǙŶǞƭų Ǡƀ ƾž ȪǞƭų ǚƮů ǜŽ ȆǠůƾƸŲ Ǡź ȔȚǍƵƑȚ ȪǞƭƒȚ Ǡƀ ƾž ǙůǍƃųȖ ȚȣȘ ȆȴȃȚ ǙŽ ƾƷƄƱƪż ȴȘ Ǎųȕ ȴǞŽ ǟŽȘ ȹ ȚȤǞź ƾƷſǞŽ ǍƸưƄƸŴ ȆȔȚǍƵŲ .ȹ ƾƸǣƾƲƴů ǝŮ ǏƎ ȯǞŴ ǝƶž țǍƄƲů ƾžNjƶŸ ȆǍƵŲLjȚ Ǔƒƾź

17

ljƁǍǧ ǂƁNjŲ Ǡź țƾƁȢ ƾƁƾž


ǠŮ ǍŰƻů ǽȶ ȆȹȚǍƸƅż ȜǍƷƪŽȚ ǠƶƸƶƯů ǽ ȒǠžǾŸȁȚȶ ǠƶƱŽȚ ǙƴƵŸ ȆȴƾƸŲLjȚ ǍƅżȖ Ǡź ȨǍŲȖ ǚŮ ȆƾƷƴƀƾƏȖ ȶȖ ƾƷƴƵƀȖ ǽ ǠſLj Ȇǽ .ǠƯž ƾƷŮƾƇƭǧȚ ǟƴŸ ȝƾŻȶLjȚȶ

þŅƈ͝ Ĉ Ņƈ͝ Ņȴ

ȒǀƸƶưƓȚ ƾƁƾž ȳȖ ȆǃžȚǍƃŽȚ ǀžNjƲž ƾƁƾž ǙƃƴŻ ǟŽȘ țǍŻLjȚ ƾƵƷƁȖ

ǟŽȘ țǍŻLjȚ NjƴƃŽȚ Ǟƀ ƾž ǍƱƉŽȚȶ ȆǚƲƶƄȿ ŽȚ ǀƵǣȚȢ ǙſȖ ǛƳƇŮ ȒǙƃƴŻ ȹ.ƾƸŮǍŸ ǠŮȢȶ ȆȹƾƸƓƾŸ ǏƁȤƾŮ ǟŽȘ ȹ ƾƵǣȚȢ ǍƱƉŽȚ ȿ ƿŲȖȶ ǘƪŸȖ

ȳǾŸȁȚȶ ȔƾƶưŽȚ Ǿż ǜƳŽȶ ȆȳǾŸȁȚ ǜž ǠŽȘ ȿ țǍŻȖ ȔƾƶưŽȚ ȆȤƾƄŲƺŴ ƾƵƷƶƸŮ ȝǍƸų ǞŽ ȶ ȆǠƄƁǞƀȶ ȆǠƄƸƫƈŵ ȴǾƳƪƁ ǠſȘȶ ǀȹ ǧƾų ȆǍųȃȚ ǟƴŸ ƞŽƾƣȚ NjŲȖ ǚƬźȖ ȴȖ ǕƸƭƄŴȖ ǜŽȶ ǟŽȘ ǍƸƅƳŽȚ ȯƾǤȖ ȆȹȚǍƸƃż ȹ ƾŲƾƍ ǃžȚǍƃŽȚ ƗNjƲů Ǡź ǁƇƍ .ǀƸƶƷƓȚ ǠůǍƸƉž

ȜǍƷƪŽȚ

ǠƄƴǣƾŸ

ȒȜǍƷƪŽȚ ǙŽ ǠƶƯů Țȣƾž ǐƁƾƯƄſ ƞŲ ȔǠƪŽƾź ȆǠŮ ǍŰƻů ǽȶ ȆȹȚǍƸƅż ȜǍƷƪŽȚ ǠƶƸƶƯů ǽ ǐƁƾƯƄȿ ŽƾŮ ȜǍƷƪŽȚȶ ȆǝŮ ȳǞƲſ ȔǠŵ ȸƺż ljƃƫƁ ȆȳǞƁ ǚż ǝƯž .ǠŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ȹ ƾƶƸůȶȤ ǁƇƃǧȖ ȆǠžǞƸŽȚ

ȒƞſǞƳů ǗƸż ȳƺż ǙƶŸ ƾƶƸŰNjŲ ǜŸ ǠſǎƸƚ ƾž NjűǞƁ ǽ ȆǀƁȢƾŸ ȳȖ ȸƺż ȥƾƸƄžƾŮ ǀƸƯƸƃŶ ȳȖ ƾſȖ ȆƾƷƸƴŸ ȯƾųȖȶ ȆǠƄƶŮȚ ƿŲȖ ƾſƺź ȆȝƾƸŮǍƯŽȚ ȝƾƷžLjȚ ǠŻƾŮ .ȹ ƾƵǣȚȢ ǠůƾƸŲ Ǡź ǀƁǞŽȶLjȚ ƾƷƸƭŸȖȶ

ȒȜǍƷƪŽȚȶ ȠƾƆƶŽȚ ǙƇƶž ȸnjŽȚ ǙŽ ȦƾƶŽȚ ƿŲ ǍŴ ƾž ȆNjŲȚȶ ǝűȶ ȷǞŴ ǠŽ ǏƸŽȶ ȆǀƱƁǎž ǍƸŹ ǝƸƲƸƲŲ ǀſƾƉſȘ ǠſȖ .NjŲ ǟƫŻLj ǀƸƯƸƃŶ ǀſƾƶźȶ ȆȜȖǍžȚ ǠſȘȶ ȆǕƸƵƐȚ Ǖž ǝŮ ǚžƾƯůȖ

ȒȦƾƃŸ Ǚűȶȥ Ǖž ȳǞƸŽȚ ǙƄŻǾŸ ȬǞſ Ǡƀ ƾž .ʇȚ NjƵƇŮ ȹ ȚNjű ȜNjƸű

ȒȳǾŸȁȚȶ ǜƱŽȚ Ǡź ǙƴƵŸ ǜž ȝȚǞƶŴ NjƯŮ ȳǞƸŽȚ ǙƱƸż ljƵŶȖ ƾž ǘƲŲȖ ǟƄŲ ȆǠƉƱſ ǟƴŸ ȹ ȚǍƸƅż ǁƴưƄŵȚ Ǒƈŵ ƾſȖ .ȜƾƸƑȚ Ǡź ǝƸŽȘ

18

ǜƁNjƸƯƫŽȚ ǟƴŸ ȹ ƾſƾƸŲȖ ǙƉƱƶŽ ƞƶƵƄů Țȣƾž ȒǠƶƷƓȚȶ ǠƫƈƪŽȚ

ȳNjŸ ƿƃƉŽȚ ȴǞƳƁ ƾƙȤȶ ȆȹƾƵǣȚȢ ȱȢȤƾƭů ǙŻǾŶ ȝƾŸƾŵȘ ƾž ȝƾſƾűǍƷƓȚȶ ȆȝƾƃŴƾƶƓȚ ǜž NjƁNjƯŽȚ Ǡź ǙŽ Ǚűȶȥ ǀƲźȚǍž ȒǙƲƸƴƯů Ǡź ǛǣȚȢ ǚƳƪŮ ǠƯž NjűȚǞƄƁ Ǟƀ ȆljƸƇǧ ǍƸŹ Țnjƀ ǝŽ ljƵƉƁ ƾžNjƶŸ ȆǀžƾƯŽȚ ȝƾƃŴƾƶƓȚ ȶȖ ȆǀƸƴǣƾƯŽȚ ȝƾƃŴƾƶƓȚ .ǚƵƯŽȚȶ ǍƱƉŽȚ ǛǣȚȢ ȲƾƵŸȖ ǚűǍż ȆǙŽnjŮ ǝƄŻȶ

ǛƳƇŮ ȹ ȚǍƸƅż ƾƷƶŸ ƞƃƸưů ǙſǞż Ǚƶž ǙƄƶŮȚ ȔƾƄƉů ǚƀ


ƾƷŮ ȫƾƱƄŲǽȚ ǚƬźȖ ȆȲƾŸ ȝǞƫŮ NjŲLj ƾƷŽǞŻȖ ǽ ǠůƾƸƶžȖ Ȼ .ǠƉƱƶŽ ȒǀƵǣȚNjŽȚ ǙƄƵƳŲ Ǡƀ ƾž ȆǝƸź ȴǞżȖ ȸnjŽȚ ǕǤǞŽȚ ƿƉƇŮ ȆǍųȚ ǟŽȘ ȳǞƁ ǜž ǍƸưƄů ǠƄƵƳŲ .ǠůƾƸŲ Ǡź ȳǞƁ ǍųȚ ǝſƺżȶ ȆǝžǞƸŮ ȳǞƁ ǚż ǐƸŸȖ ƾſƺź ƾžȶ ȒƞƴƃƲƄŴ ǚƀ ǀƶƉŲ ƾƁȚǞſ ȜǍƸƱŴ ƿƫƶž ǙƸƴŸ ȩǍŸ ǞŽ ȒƾƷƸƴŸ ȔǞƬŽȚ ǓƸƴƉů ǟƴŸ ƞǧǍƇƄŴ ǠƄŽȚ ƾƁƾƬƲŽȚ ȥǍŮȖ Ǡƀ ȸȖ ȵƾƏ ȆǀſƾƉſƼż ǠƃűȚǞŮ ȳƾƸƲŽȚ ǜž țǍƷůȖ ǜŽȶ ȆǚƃŻƺŴ NjƸżȖ ȤNjŻȚ ƾž ǚż ȴȃȚ ǜž ȳNjŻȖ ƾſƺź ȆǀſǞƯƓȚȶ ǛŸNjŽȚ ǘƇƄƉů ǀƂź ȶȖ ȆǠŸƾƵƄűǽȚ ǠƭƸƇž ǚųȚȢ ǝƴƯź ǕƸƭƄŴȚ ƾž ǚżȶ ȆǝƸƴŸ .ǀǧǍƱŽȚ ǠŽ ȠƾƄů ƞŲ ȳƾƯŽȚ ǜƁnjƴŽȚ ȩǍƓȚȶ ȬǞƐȚ: ǠƄƴƳƪž ǟŽȘ ȤƾƮſLjȚ ǁƱŽ ǟŽȘ ǟƯŴƺŴȶ ȿ ǍžȖ ƞƄƴƳƪƓȚ ƞůƾƀ ȤƾƪƄſȚȶ ȆǍƪƃŽȚ ȝȚȤƾƸƴž ƾƵƷƶž ǠſƾƯƁ Ǡź ǐƸƯſ ǜƁnjŽȚ ȆǍƪƃŽȚ ǜƇſ ƾƶƲƇŮȶ ȆǛŽƾƯŽȚ ǘƇŮ ƿƸƯž ȹ ƾƸŸȚȶȶ ȹ ƾƁǞŻ ȹ ǾƸű ǏŴƻſ ȴȖ ƾƶŽ ǗƸƳź. ǜƁǍƪƯŽȚȶ NjŲȚǞŽȚ ȴǍƲŽȚ ǜŸ ȞNjƇƄſ ȴȖ ƾƶŽ ǗƸż ȒȬƾƸűȶ ǟǤǍž ȲƾƱŶȖ ȢǞűǞŮ ǛŽ ȜǍƸƅż ǚżƾƪž ǜž ȴǞſƾƯƁ ȲƾƱŶLjȚ ǜž ǝůƾƶȽŮȶ ȆǚƃƲƄƉƓȚ ȒNjƯŮ ǀƁNjƆŮ ǃŽƾƯů

țƾƁȢ ƾƁƾž ȶȖ ȜǍž SPA ȲȚ ǟŽȘ ƾƵǣȚȢ ƿƀȣȖȶ ȆǚƸƴŽȚ ȝƾŸƾŴ ȲǾų ƾƷƄƁǞƸŲ ȶȖ ȆǀŽǞưƪž ǁƶż ƾƵƷž ȹ ȚNjŮȖ ǗƴƈůȖ ǽȶ ȆȹƾƸŸǞƃŴȖ ƞůǍž .ȜǍźƾƉž ȒǙŽƾƵűȶ ǙƄŰǞſȖ ȤƾƷŷȘ Ǡź ȟƾƸżƾƓȚ ǟƴŸ ǜƁNjƵƄƯů NjŲ ȸȖ ǟŽȘ ǝƯǤȶ njƃŲȖ ǽȶ ȆǀǧƾƒȚ ǠůƾƸŲ Ǡź ȟƾƸżƾƓƾŮ ǀſƾƯƄŴǽȚ ȵǍżȖ ƾſȖ .ȝǾƱŲ ȶȖ ǍƁǞƫů ȶȖ ǚƵŸ ȸ ȿ NjŽ ǜƳƁ ǛŽ ȴȘ ȆȹƾƸžǞƁ ȒȲƾƵƆƴŽ ǙžǞƷƱž ƾž ǚƮƁȶ ȥǍƃƁ ǟƄŲ ǠƯƸƃƭŽȚ ȲƾƵƐƾź ȆȝƾŻȶLjȚ ǚƳŮ ǙůȚȣ ȴǞƳů ȴȖ ȹ ƾžƾƵƄƀȘȶ ȆǀƵǣȚȢ ǀƁƾŸȤ ƿƴƭƄƁ ȆǀƸŮȣƾűȶ ǍƇŴ ǜž ǝƸƴŸ ƾž ǟƴŸ ǁƇƶž ǞŽ ǀƁȢƾƯŽȚ ȜȖǍƓƾź ȜǍƸƃƳŽȚȶ ȜǍƸưƫŽȚ ǝƴƸǧƾƱů ǚƳŮ .ȝǾƸƵƐȚ ǍƷŵLj ǀƉźƾƶž ljƃƫů NjŻ ȆǀƁƾŸǍŽȚȶ ǁŻǞŽȚ ƾƷƉƱſ ȒƾƷƁNjůǍƁ ǠƄŽȚ ǝǣƾƁȥȖ ȬǞſ ǜž ǑƈƪŽȚ ȯǍƯſ ȴȖ ǜƳƵƓȚ ǜž ǚƀ .ƾƷƃŲƾǧ Ȱȶȣȶ ǀƸƫƈŵ ǜŸ ȹ ȚǍƸƅż ǍƃƯů ȔƾƁȥLjȚ ȴLj ȆǙŽȣ NjƲƄŸȖ

19

ȒǠſȢȤLjȚ ȱȤǞƷƵƐ ƞŽǞƲů Țȣƾž ȹ ȚǍƸųȖ ȶȖ ǚƱƇŮ ǝƄƸƲƄŽȚ ƾƵƴż ǠſȢȤLjȚ ȸȤǞƷƵƆź. ǙƃƇŮȶ ǙŽ ǁƲƄŵȚ ǁŻȶ țǍŻƺŮ ȵȔƾƲŽ ǟƶƢȖȶ ȆǝƃŲ ǜŸ ǠŽ ǍƃƯƁ ȴȢȤLjȚ Ǡź ǀƃŴƾƶž .ǜƳƛ

ǀǤǞƓȚȶ ȲƾƵƐȚ ǜž ǚƷź ȆȔƾƉƶŽȚȶ ȝƾƲƀȚǍƓȚ ǝŮ ȸnjƄƎ ȹ ƾűȣǞƘ ǙƄŻƾſȖ ǁƇƃǧȖ ǟƴŸ ǙƵŴƾŮ ǍűƾƄž ǀƴƉƴŴȶ ȆǀǤǞž Ǔų ǠƲƴƭů ȴȖ ǜƳƵƓȚ ȒȝƾƸƓƾŸ ȝƾſƾƶź ȤȚǍŹ ƾƷŽ ǚǧǞůȖ ƾžNjƶŸȶ Ȇƾž ǀƲƁǍƭŮ ǍžLjȚ ȚnjƷŮ ǍƳźƺŴ ȆȸȤȢȖ ǽ .ȱǍƃųƺŴ ȒȜȢǞƫƲž ȳȖ ǀƁǞƱŸ ǏŮǾƓȚ ȔȚNjůȤƾŮ ǙůȖǍű Ȇ ǠƄƸƫƈŵ Ǡź ǀƸƯƸƃŶ ǀƲƁǍŶ Ǡƀ ƾž ȤNjƲŮ ȜȖǍű ǁƉƸŽ Ǡƀ ǜž ǘƸźǞů ǀǧƾƒȚ ǠůƾżǞŽ Ƞƾƍȶ ȆǠƶƃŴƾƶƁ ƾžȶ ȆǝƃŲȖ ƾž ȸNjůȤȖ .ʇȚ NjŻ ȔǠŵ ȲȶȖ Ǟƀƾž ȆǙƴƳŵ ǟƴŸ ƾž ǍƸƸưů ȔȚǍűƼŮ ȝǍƳź ǞŽ ȒǝƶƁǍƸưů ȔǠŵ ȸȖ ǍƸƸưƄŮ ǍƳźȖ ǽȶ ȆǠŽƾƑȚ ǠƴƳƪŮ ȜNjƸƯŴȶ ǀƸǤȚȤ ƾſȖ .ǝƸź ƾƵź ȆȝƾſƾƶƱŽȚ ǚż ȯNjƀ ȆǘƸſȖ ǚƁƾƄŴȶ ȆǘƸŵȤ ȳȚǞŻ ǟŽȚ ȲǞǧǞŽȚ ȒȹȚNjƁNjƎ ǙƄŻƾŵȤ ǍŴ ƾƶž ƿűǞƄƉů ȆǟŽƾƯůȶ ǝſƾƇƃŴ ʇȚ ǜž ǀƵƯſ ƾƶƁNjŽ ƾž ǚż ǠƄŻƾŵȤ ǀƵƯſ ǟƴŸ ǔźƾŲȖ ƾſȖȶ ƾƷŮ ȳƾƵƄƀǽȚȶȆƾƷƸƴŸ ȵǍƳŵ ǀȹ ǧƾųȶ ǠůƾƸŲ Ǡź ǀƸŴƾŴLjȚ ǀǤƾƁǍŽȚ ǀŴȤƾƵƙ ȆǀƸƯƸƃƭŽȚ .ǏƶƄŽȚȶ ǀŲƾƃƉŽȚ: ǠƄǤƾƁȤ ȿ ƾƷůǍƪŮ ȜȤƾƬƶŮ ǀƁƾƶƯŽȚ Ǡź ǀǧƾƒȚ ƾƷƄƲƁǍŶ ǀſƾƶź ǚƳŽ ȒȹƾƸƫƈŵ ƾƷŮ ƞƶƄƯů ǗƸƳź ƾƷŽƾƵűȶ ȆǀƸƯƸƃŶ ȢȚǞƙ ǠůǍƪŮ ǗƸƮƶů NjƯŮ ǽȘ ȳǞƶŽȚ ȳNjŸ ǟƴŸ ȨǍŲȖ NjƸƯƄƉůȶ ȆǠůǍƪŮ ȳƾƉž ǏƱƶƄƄŽ ȆǚƸƵƆƄŽȚ ȝȚǍƬƇƄƉž ǜž


ȴƾƭƲŽȚ ȴƾŮ : ȢȚNjŸȚ:ȢȚNjŸȚ ȴƾƭƲŽȚ ȴƾŮ

"ǀƵƸƴŲ ǞƁȢ" ƾƷƆžƾſǍŮ ȯƾƲƁȘ NjƯŮ ǀžȥȖ Ǡź NjƶŽǞŮ ǀƵƸƴŲ

ǜź

ǀƯƁnjƓƾź ȆȳǾŸȁȚ ȲƾƆƙ ƾƷƴƵŸ njƶž ƾƷůƾžȥȖ ǍƃżȖ ȸNjŲȘ NjƶŽǞŮ ǀƵƸƴŲ ǀƸƄƁǞƳŽȚ ǀƸžǾŸȁȚȶ ǀƵƆƶŽȚ ǝűȚǞů .ƽűƾƱž ǚƳƪŮ ƾƷƆžƾſǍŮ ȯƾƲƁȘ Ɩ ȤǞƷƵƆƴŽ țȚnjƐȚ ƾƷŮǞƴŴȖȶ ƾƷŽǽNjŮ ȜȤǞƷƪƓȚȶ ǀƲŽƺƄƓȚ NjƯŮ ǙŽȣȶ ȆƾƷƄŵƾŵ ǟƴŸ ȬȚnjƓȚ "ǀƵƸƴŲ ǞƁȢ" ǃžƾſǍŮ ȯƾƲƁƼŮ ȹ ȚȤȚǍŻ ǀƸƄƁǞƳŽȚ ȸȚǍŽȚ ȜƾƶŻ ȝȤNjǧȖ NjƲź ǟƄŲȶ ǀƸźƾƲƅŽȚȶ ǀƸƶƱŽȚ ǠŲȚǞƶƴŽ ȵȤƾƲƄźȘ ƿƃƉŮ ǃžƾſǍƃŽȚ ȲǞŲ ȜƾƶƲŽȚ ƾƷƄƲƴů ǠƄŽȚ ȜȢƾƑȚ ȝȚȢƾƲƄſȁȚ ȸnjŽȚ ƾƷǣȚȢȖȶ NjƑȚ ǜŸ NjǣȚǎŽȚ ȲǽNjŽȚ Ǡź ƾƷŶȚǍźȁ ȚǍƮſ ȤǞƷƵƐȚ ȔƾƸƄŴȘ ȤƾŰȖ ǀƵƸƴŲ țǞƴŴȖ ȴȖ ƾƵż ȆȢȚNjŸȁȚ .ȤǞƷƵƐƾŮ ȤƾƄƷƄŴȁȚȶ ǀűȚnjƉŽȚ NjŲ ǟŽȘ ǚǧȶ ǍƃŸ ǀƴƵŲ ƾƷƴűȖ ǜž ȚǞƲƴŶȖ ǚŮ ȆȸNjƁLjȚ ǠźǞƄƳž ȜǍƸƷƪŽȚ ǀƸžǾŸȁȚ ȤǞƷƵű ǗƲƁ ǛŽ ȲƾƑȚ ǀƯƸƃƭŮȶ ȚǞƲƴŶȖȶ ȆȜȤȚȢȁȚ ƿſƾű ǜž ǗƉƯů ǝſȶǍƁ ȸnjŽȚ ȜƾƶƲŽȚ ȤȚǍƲŮ ƾƷƸź ȴȶȢNjƶƁ ǠŸƾƵƄűȁȚ ǚǧȚǞƄŽȚ ǕŻȚǞž .ǟŽȶLjȚ ǃƸƴƒȚ ǀƯƁnjž ƾƁ ȟƾƯž ƾƶƴż# ȴȚǞƶŸ ǚƵƇƁ ȭƾƄŵƾƀ ǝŮ ȳǞƲů ƾž ȚȶNjƲƄſȖȶ ǃžȚǍƃŽȚ ǜž ȔǠƉŽȚ ȷǞƄƉƓȚ ȚnjƷŽ ǛƷƬźȤ ȚǞƶƴŸȖȶ ȜƾƶƲŽȚ ȤȚǍƲŮ ȴȶǍųȕ ȢƾŵȖ ƾƵƶƸŮ .ǀƵƸƴŲ ǞƁȢ ǃžƾſǍŮ ȯƾƲƁȘ Ǟƀȶ Ǎųȕ ȭƾƄŵƾƀ ǘƁǍƱŽȚ Țnjƀ ȳNjƈƄŴȚȶ ȆȤǞƷƵƐȚ ƿƸƸưůȶ ȲǞƲƯŽȚ ǝƸƱƉů ǜž NjƁǎůȶ ǀƵƸŻ ȶȖ ȯNjƀ ǚƵƎ ǽ ǃžȚǍƃŽ ȩǍŸ ǜž ȝȚǞƶƲŽȚ ǒƯŮ .ƞƯŮƾƄƓȚ ȯǽȕ ǍƃŸ ǠƫƈƪŽȚ ƾƷŮƾƉŲ ǍƃŸ ȢǍƄŽ ȳȚǍưƄƉſȚ ǀƫƶž ȝȤƾƄųȚ ǂƸŲ ȆȜȢǞƷƯƓȚȶ ǀǧƾƒȚ ƾƷƄƲƁǍƭŮ ȞNjŲ ƾž ǟƴŸ ǀƴŽNjƓȚ ǁƁǞƳŽȚ ǀƵƍ ȝȢȤ ǕƃƭŽƾŮȶ ȸȚǍŽȚ ȜƾƶŻ ǠƴŸ ǀƵƸƴŲ ǞƁȢ ǃžƾſǍŮ ǗŻȶ Ɩ ..ǟŽȶLjȚ ǃƸƴƒȚ ǀƯƁnjž ƾƁ ȟƾƯž ƾƶƴż#..ǜƁNjŻƾƑȚ ǗſȚ ǜŸ ȹ ƾƃƫŹ ǝƴƵƳž ǝƵƸƴŲ" :ȞNjŲ ƾž ǟƴŸ ƾƷƲƸƴƯů Ǡź ǀƵƸƴŲ ǁƃƄżȶ ."ȵƾƶŻ ȸȚ Ǟž ƾſƾůȶȤ ȴLj ȸȚǍŽƾŮ ǝƯŮƾƄƁ ȴƾż NjƇž ȹ ǾǧȚ NjƲƄŸȖȶ ... ǝƸƆƸƴų ƾſƾůȶȤ ȜƾƶŻ ǟƴŸ ǍƵƄƉž ʇȚȔƾŵ ȴȚ ǜƳŽȶ

ǙŽƾž NjƵŲȖ țƾƪŽȚ ǚƅƵƓȚ ǀŽƾŲȘ ǀŶǍƪƴŽ ƞƷƓȚ ǞƁNjƸƱŽȚ NjƯŮ ǘƸƲƇƄƴŽ

ǀƁǍƫƓȚ ƾƵƶƸƉŽȚ ǀƴƱŶ ǚƸŲȤ ȜǍƸưƫŽȚ ȥȶǍƸź ȜǎƆƯƓȚ

TOP 10

Ǡź ǀƸƴƸƅƵƄŽȚ ǜƷƓȚ ǀŮƾƲſ ȝȤǍŻ NjƵŲȖ țƾƪŽȚ ȴƾƶƱŽȚ ǀŽƾŲȘ Ǎƫž ǀƸƱƴų ǟƴŸ ǘƸƲƇƄƴŽ ǙŽƾž ǀƴŮȖ" ǃžƾſǍŮ ǚŴȚǍžȶ ȵǍƪſ ȆNjƁȥǞŮȖ ƞƉŲ ȸȢƾŵ "ƾƄƸƀƾź ǀŶǍƪƴŽ ȹ ƾƂƸƉž ǞƁNjƸź ǕƭƲž .ǍƁƾƶƁ 25 ȷǍżȣ Ǖž ǜžȚǎƄŽƾŮ ǝƄƇƱǧ ǟƴŸ ǙŽƾž ȳNjŻȶ ǕŻǞž ǟƴŸ ǀƸƫƈƪŽȚ ȹ :ǝƸź Ȕƾű ȚȤȚnjƄŸȚ "ȱǞƃƉƁƾź" ƾƷſȖ ǕŻǞůȖ ǛŽ ȝȚȥȶƾƏ ǝƸź ȹ ǾƯź ǞƁNjƸƱŽȚ ȆǀŶǍƪŽȚ ǀǧƾųȶ ǞƁNjƸƱŽȚ ȵȔƾŴȖ Ǒƈŵ ǚƳŽ ȜNjƪŮ ȤnjƄŸȖ" ȵȢ ǜƉŽȚ Ǐź ȝƾŸƾŴȶ ǀƶŴ ǜƁǍƪŸ ȸǍƵŸ ƾſȖ .ƺƭƒȚ ǟƴŸ ȤǍƃž ǐž ȵȢȶ ȔƾŻNjǧLjȚ ȜǍƁȚȢ ȜǍŮ ȟǍƈů ȵȢȶ ȜȤǞƫžȶ ǀƴƆƉž ǁƲŮ ǏƄŻǞŽȢ ȝƾƭƴưŽȚ ǗŴȀŽ ȆǏſǾƲƯŽȚ ǍƸƳƱƄŽȚ ǘƃƉƄŮ ȜȤǞƷƄƓȚ ȤƾƳźLjȚ ȴƾžNjſ ȹ ǾƯźȶ ǀŮǞƉƇž ǐž ǀƮƑȶ ȤǞƷů ǀƮƑ ȸȢ…ǠƲƸƲƑȚ ƾƷƵƆŲ ǜž ǍƃżȖ ǛƆŲȶ ǍƵŸ ƾƷƁNjƸŮ ǗŻǞƓȚ ǜƳƚ ..ǗŻǞƓȚ njƲſȖ ȤNjŻȖ ƾž ǚƃŻ ȝǍƪƄſȚ ƾƷſȘ ǁƂűǞź ǁƶż ǜƳŽȶ ƾƷƇƉž ǁŽȶƾŲȶ ƾƷƸƴŸ ǝǤǍŮ ǏŮ ȆȦȢ ȳƾƁLjȚ ǝŴƾŲ ǏƴƸű ǏƴŽȚ ȦȖǍŽȚ ǜŸ ǍƸƃƯƄŽȚ ǟƴŸ ȜȤNjƲŽȚ ȳNjŸ ȪƾƃŲȘ ǜž ǕŮƾſ ǝƴż ȵȢ ǀűƾŲ ǍƄżȖ ..ǜƁǍųȃȚ ǘŲ Ǐź ȜȥȶƾƆƄž ǀƲƁǍƭŮ ǠƁȖȤ ǜŸ ǍƃŸȖ ȶȖ ȥȶƾƏȖ ǏſȚ ǘƑȚ ǐƸƶƁNjƸž ȵȢ ȸȢ ǀƭƲƶŽȚ Ǡź NjŲ ȳǞŽȖ ȧȤNjƲžȶ ȜȤǞƅŽȚȶ ȤȚǞƅŽȚ ǝƁǞƪƄŽ ȸȢ ǀƮƇƴŽȚ ȳȚNjƈƄŴȚ ǛƄƸƀ ǝſȚ ǠſƾƲƁƾƬž ƾƷſȖ ǟƴŸ ȸȢ ǀƮƇƴŽȚ Ǖž ȧǞƴžƾƯƄƸž ǛƷſȖ ǕƸƵƐȚ ǜž ǟƶƢȖ ..ƾƀƾƵŸ ȪƾƃŲȁȚ ǠƴŽȚ ǠƉƱſ ǽȘ ."ȤnjƄƯŮ ȷǍųȖ ȜǍž ..ȤǍƳƄů ǜŽ ȜǍŮƾŸ ǀƮƑ ƾƷſȖ ƾƀƾƯž ȚǞƴžƾƯƄƁȶ ǠƶƫƈƴƄŮ

ǜƁǍƸŵ - ǝŲǍƱŽȚ ǜž ȜǍƁƾŶ ǛŽƾƉŽȚ NjƵƇž - ǁſȚ ǛƯſ ȴǞƄƁȥ ǗƸǧƾſ - ȢȶNjŻ ȶ ƾƀNjŻ ǠƵƉƐȚ ƞƉŲ - ȬȚȢȶ ȜǞƷż ǙƁNjŽȚ ƞƉŲ - ǠżǾŲƾž

6 7 8 9 10

ǀƴƱŶ ƿƲŽ ǁƴƵŲ ǠƄŽȚ ȜǍƸưƫŽȚ ȥȶǍƸź ǀſƾƶƱŽȚ ƾƶƓƾŸ ǜŸ ǁƴŲȤ .ǀƴƁǞŶ ȝȚǞƶƉŽ ȜǎƆƯƓȚ ǀƁǍƫƓȚ ƾƵƶƸƉŽȚ Ǡź ȴƾż ƾƷƃƴŹȖ ȲƾƵŸLjȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ǜƱƴŽ ǁžNjŻ ȜǍƸưƫŽȚ ȥȶǍƸź ǛƴƸź ƾƷƶžȶ ȸNjűȶ ȤǞſȖ ǚŲȚǍŽȚ Ǖž ǀżȚǍƪŮ ȴƾż ƾƀǍƷŵȖȶ ƾƷƄŽǞƱŶ ǛƴƸź ƾƀǍƷŵȖ ȲƾƵŸȖ ȜNjŸ ǁžNjŻ ǛŰ Ȇ"ƞƵŴƾƁ" ǛƴƸź Ȇ"ƿƀȢ" ǜŸ ȤǞƷƵƐȚ ȜǍżȚȣ Ǡź ǁƯƃŶ ǠƄŽȚ ȲƾƵŸLjȚ ǜž ƾƀǍƸŹȶ "Ɣƾƀ ȥȶǍƸź" .ȰǍƪŽȚ ǚƃƢ ǠŽȤƾŵ ǀƁƾƶƯŽȚ ƾƷƄƴųȢȖ ǀƸƇǧ ǀƳŸǞŽ ǁǤǍƯů NjŻ ȜǍƸưƫŽȚ ȥȶǍƸź ǁſƾżȶ .ȹ ƾžƾŸ 72 ǎƀƾſ ǍƵŸ ǜŸ ƾƶƓƾŸ ȳǞƸŽȚ ȰȤƾƱƄŽ ȳƾƁȖ ǚƃŻ ȜǎżǍƓȚ .ȴȚǞƴƉŽȚȶ ǍƃƫŽȚ ƾƷƸƃƇž ǛƷŽȖȶ ȜǍƸưƫŽȚ ȥȶǍƸź ǀſƾƶƱŽȚ ʇȚ ǛŲȤ

1

ȳǍƆŸ ǠƉſƾſ - ȳȚǍưŽȚ ȲǞƲƯž ȧƾƸŸ ǠžȚȤ - ǠƶƯűȚȶ ǠƃƴŻ țƾƸŵ - ȴƾů ȳǾŲȚ - ǀƵŻ ȦȚȤ ǟƴŸ ǍƀƾƉŽȚ Ǜŷƾż - ƿƑȚ țƾƄż

2 3 4 5


"ǛƸƮŸ ȸNjƸż" ȰǾŶȁ NjƯƄƉůȶ ȔƾƱƪƴŽ ǚŰƾƵƄů ȳǾŲȖ

ȳǞƲů ǀƸƶŹȖ Ǡƀȶ "ǛƸƮŸ ȸNjƸż" ǛŴȖ ǁƎ ȜNjƁNjű ǀƸƶŹȖ ȰǾŶȁ ȳǾŲȖ ǀƸůȚȤƾžȁȚ ǀƵƆƶŽȚ NjƯƄƉů ȳǞƲů ȴȖ ǀƸƶŹLjȚ ȵnjƷŽ ƾƷŲǍƭŮ ȝȢȚȤȖ ȳǾŲȖ ȴȖ ȶNjƃƁȶ.ȜǎƸƵƓȚ ǀƸƶƱŽȚ ƾƷŽƾƵŸLj ǘŵƾƯŽȚ ƾƀȤǞƷƵƐ ƾƷǣȚNjƀƼŮ ƾƷƄŮƾǧȘȶ ȜǍƸųLjȚ ǀƸƇƫŽȚ ƾƷƄžȥȖ NjƯŮ ƾǧǞƫų ƾƷƯž ȯǾų ǟƴŸ Ǜƀ ǜžȶ ǍƈƉƁȶ ƾƀNjƲƄƶƁ ǜž ǟƴŸ ȢǍŽƾŮ .ƾƷžNjŻ Ǡź ȴȚNjƸƯŽȚ Ǡž ǀƸƄƁǞƳŽȚ ǀƸžǾŸȁȚ "ǛƸƮŸ ȸNjƸż" ǀƸƶŹȖ ȤȚNjǧȁ ǀƳƴƓȚ ȢȚNjƯƄŴȚ Ǎƃų Ǎƪſ ǜž ȲȶȖ ȴƾżȶ Ǡž ǁƶƢȶ Ȇ"ȳǾŲȖ ǀƳƴƓȚ" ǍƮƄƶƓȚ ƾƷƆžƾſǍƃŽ ƾƀǍƁǞƫů ǏƸŽȚǞż ǜž ȳǾŲLj ȜȤǞǧ ǍƪƶŮ ƾƬƁȖ ǁžƾŻ ǠƄŽȚȶ ƾƷƄŮƾǧȚ ǜž ǛŹǍŽƾŮȶ .ǍƃƫŽȚ ȭȤƾƱŮ ǃžƾſǍƃŽȚ ȜNjƀƾƪž ǍƮƄƶů ƾƷſȖ ǟƴŸ ƾƀNjƸżƺů Ǖž ǎƸƵƄŽȚȶ ȠƾƆƶŽȚ ȳǾŲLj ǚƱŲ Ǡź ȤǞƷƵƐȚ ǠƲƄƴů ǂƸŲ ǍƁȚǍƃź Ǿƀ ȴƾűǍƷž Ǡź ƾƷƄżȤƾƪž Ǡưƴů ǜŽ ƾƷſȖ ȝȤǍŻ ȳǾŲȖ ȴȖ ǽȘ ȜǍƸųLjȚ .ȴƾűǍƷƓȚ ȲȶNjű ǜƵǤ ǍƁȚǍƃź 4 NJƁȤƾƄŮ ȤǞƷƵű ƾƷƶž ǍƈŴ ȴȖ NjƯŮ NjƸƯƉŽȚ ǍƆź ǀƸƄƁǞƳŽȚ ǀƸžǾŸǽȚ ƾƷƄƲƁNjƫŽ ƾƸƫƈŵ ȚȤȚnjƄŸȘ ȳǾŲȖ ǁƴŴȤȖȶ ȵȤǞƷƵű ǜž ȤNjŮ ƾƵŸ ȤnjƄƯƄŽ ƾſƾƸŮ ȳǾŲȖ ǁƃƄżȶ .ǀŻƾƸƴŽȚ ȲǞǧȖ ǜŸ ƾűȤƾųȶ ǀƶƸƷžȶ ǀƂƸƉž ȝƾƵƴƳŮ ȳǾŲȖ ǀƁǍƈŴȶ ȯnjŻȶ ƿƉŽ ȳǾƳŽȚ ǚƫƁ ƾžNjƶŸ ǏŮ ǍƸƃƯƄŽȚȶ ȳǾƳŽȚ ǘŲ ǛƷŽ Ǜƀ ȵǍƸŹȶ ƿŴ ǜž ǙƲƇŮ ƞƸžǞƴƑȚ ǜž ȤNjǧ ƾž ǚż ǜŸ ȤnjƄŸȚ ƾſȖ NjƸƯƉŽȚ ǍƆź ȵȣƾƄŴȖ" :ǁŽƾŻȶ ."ǕƸƵƐȚ ǜŸ ȤnjƄŸȚ ȱǍƸŹ Ǖž ǽȶ ȱƾƯž ǽ țȢLjȚ ȢȶNjŲ ȥȶƾƏ ȳNjƯŮ ǏŮ ǛƀȢȤ ǜž ǛƷƯƶžȖ ƾž NjƸżȖȶ ȸNjƶŸ ǍƵŲȖ Ǔų NjƸƯƉŽȚ ǍƆź ȴȖ ȴǞƵƴƯƁ Ǜƀȶ ȆȲǞƃƲž ǍƸŹ ȚnjƷź ǝƶŸ ȤnjƄƯƄŴ ǁſƾż ȸnjŽȚ ǍƁȚǍƃź Ǿƀ ȴƾűǍƷž Ǡź ƾƀǍƮƄƶƁ ȸnjŽȚ ȠǍƉƓȚ ȤǞƷƵű ǟŽȘ ȹ ƾƯƁǍŴ ȜȢǞƯŽȚ ƾƷŽ ȚǞƶƢȶ ȆȔƾƱƪƴŽ ƾƷƴŰƾƢ țǍƲŮ ǀƳƴƓȚ ǛƷƄŮǞƃƇž ȤǞƷƵƐȚ ƺƶƀ NjŻȶ .ǀŮƾǧȁȚ ƿƃƉŮ

NjƸƯŴ ȳƾƷƁȤ ȟǍƇž ǗŻǞž Ǡź ȤƾƷƶŽȚ ȜƾƶŻ ǕƬů

ǂƸŲ ȟǍƇž ǗŻǞž Ǡź ȤƾƷƶŽȚ ȝȚǞƶŻ ǀƳƃŵ NjƸƯŴ ȳƾƷƁȤ ǀƸžǾŸȁȚ ǁƯǤȶ ȜƾƶƲŽȚ ǝƄžƾŻȖ ȸnjŽȚ ǍƸƃƳŽȚ ǚƱƑȚ Ǡź NjƸƯŴ ȳƾƸƀȤ ȜǞŸȢ ȜƾƶƲŽȚ ȜȤȚȢȘ ǁƴƀƾƏ ȆȳǾŸȁȚȶ ǜƱŽȚ ȳǞƍ ǜž ǍƸƃż ȢNjŸ ǛǤ ȸnjŽȚ ǚƱƑȚ ȤǞƬƑ ƾƀǞŸNjů ǛŽȶ ǏžȖ ǛŽ ƾƷƶƳŽ ȜƾƶƲŽȚ Ǡź ƞƴžƾŸ ǍƸưŽȚ ƞƸžǾŸȁȚ ǜž ǀŸǞƵƣ ȜȤȚȢȁȚ ȜǞŸȢ ǛŹǍź .NjƸƯŴ ȳƾƷƁǍŽ ȜǞŸNjŽȚ ǝűǞů ǍƬƎ ȴȖ ȝȤǍŻ ȜǍƸųLjȚ ǜƳŽ ȆȳƾƷƁǍŽ ƾƷƴƀƾƏ NjƸżƺů ȜƾƶƲŽȚ ǀŽȶƾƇž ǛŹȤȶ .ǜƁǞŸNjƓȚ NjŲȖ Ǖž ǚƱƑȚ ǁƴųȢȶ ȆǝŽ ȬNjů ǛŽ ȸnjŽȚ ǚƱƑȚ ǀźƾƇƫƴŽ ȤǞƫŽȚ ǜž ǀŸǞƵƆž ǁƴŴȤƺź ȆȷǍųȖ ǀƲƁǍƭŮ ȝȢȤ ȜƾƶƲŽȚ ǜƳŽ .NjƸƯŴ ȳƾƷƁǍŽ ȜȤǞǧ ȸȖ ǚŴǍů ǛŽ ƾƷƶƳŽ ȤǞƬƑȚ ǕƸƵű ǛƬů

ǀŻǾŸ ǟƴŸ ȴƾƃƯŵ ǟƱƭƫž !ǍŵȤȖ ȜȤƾŴ ȲƾƵƐȚ ǀƳƴƙ ǀƸƱŶƾŸ

ǀƸƱŶƾƯŽȚ ǝƄŻǾƯŮ ȵȤǞƷƵű ƽűƾƱƁ ȴȖ ȴƾƃƯŵ ǟƱƭƫž ȸǍƫƓȚ ǛƆƶŽȚ ȤǍŻ ǁƉƸŽ ǀŻǾƯŽȚ ȵnjƀ ȴȖ ǽȘ ǍŵȤȖ ȜȤƾŴ 2014 ȳƾƯŽ ƾƸſƾƭƁǍŮ ȲƾƵű ǀƳƴž Ǖž .țƾƸŹ NjƯŮ NjƁNjƐȚ ǠǣƾƵƶƸƉŽȚ ǝƴƵŸ ȲƾƆž Ǡź Ǡƀ ǚŮ ǀƸƯŻȚȶ NjƁNjű ǠǣƾƵƶƸŴ ǛƴƸź ȲǾų ǜž ȵȤǞƷƵű ǟƴŸ ȴƾƃƯŵ ǟƱƭƫž ǚƭƸŴ .ƾƷŽ ǠƴƸƅƢ ǚƵŸ ȲȶȖ ȴǞƳƸŽ ǍŵȤȖ ȜȤƾŴ ǀƴƸƵƐȚ ǀƲźǍŮ "Njƶƀ ȥǞű" ȴȚǞƶƯŮ NjƶƷŽȚ ǜž Ǡůƺů ǠƄŽȚ ȴƾƃƯŵ ǟƱƭƫž ǀűȶȥ ȤȶȢ ǍŵȤȖ ȜȤƾŴ NjƉƆƄŴ .ȲƾűǍŽȚ Ǖž ǀǧƾų ƾƷŽƾƵƐ Ǎƫž Ǡź ǚżƾƪƓȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ƾƷűȶǎŽ ƿƃƉůȶ ƾƀNjŽȚȶ ȴȖ ǜž ǛŹǍŽƾŮ ȰȚǍƯŽȚ Ǡź ȝNjŽȶ ǂƸƇŮ ǀƸŻȚǍŸ ȲǞǧȖ ǜž ǍŵȤȖ ȜȤƾŴ .ǀŻǾƭŮ ǀƸŮǍƯŽȚ ǀưƴŽȚ NjƸƏ ƾƷſȖ ǽȘ ǠƃƶűȖ

ǗŴǞƁ ȴȚȶǍž ȦȖȤ ǓƲƉž Ǡź ǀſǞƶƆž ǀŲǍź ǝƵŸNjů Ǡƃƀȶ ȔƾƱƸƀȶ ..ǠƚȢƾżȚ ȤƾƄŴ ƿƲƴŮ

Ǡź Ǐźƾƶůȶ."ǠƚȢƾżȚ ȤƾƄŴ" ƿƀȚǞƓȚ ȯƾƪƄżȚ ǃžƾſǍŮ ǜž ǍƸųLjȚ ǛŴǞƓȚ ƿƲƴŮ ǗŴǞƁ ȴȚȶǍž ǠſƾƶƃƴŽȚ ȥƾź ǗŴǞƁ ȴȚȶǍžȶ ȆǍƫž ǜž ǟŴǞž ȸNjƁƾƀȶ ȆȦƾƃŸ NjƵƇžȶ ȆǏſǞů ǜž ǠƉƁȚȤ ǛƸƉſ ǍƸųLjȚȶ 16ȮŽȚ ƗȚǍƃŽȚ .NjŵƾŲ ȸǍƸƀƾƵű ȲƾƃƲƄŴƾŮ ƾƷƶŮȚ ȥǞƱŮ ǀƸſƾƶƃƴŽȚ ǚƸƃű ǀƶƁNjž ǁƴƱƄŲȚȶ.ȴƾƶƃŽ ǜž Ȇ"ǠƚȢƾżȖ ȤƾƄŴ ƿƲƴŮ ȱȥǞź ǗŴǞƁ ȴȚȶǍž ȱȶǍƃž ǗŽȖ" :ǗŴǞƸŽ ǀżȤƾƃž Ǡƃƀȶ ȔƾƱƸƀ ƾƱƁNjŽȚ ȝȢȿǍŹȶ .ȴƾƶƃŽ ǛŴȶ ǀȹ ƱƸƬž ǀƵƆƶŽȚ ǁȿƴŲȶ .ǠſƾƶƃƴŽȚ ȱǍƄƪƓȚ ȥǞź ǘŮƾŴ ǁŻȶ Ǡź ǁƵƉŲ ȜNjŸ ǀƸźƾƇǧ ǍƁȤƾƲů ȴȖ ǍżnjŽƾŮ ǍƁNjƐȚȶ Ǖž ȱȚǍƄŵȁƾŮ ƾƷƸſƾŹȖ ȥǍŮȖ ǒƯŮ ǁžNjȿ Ʋź ȆȜǍƸųLjȚ ǀƲƴƑȚ ǟƴŸ ǀƱƸǤ țƾƀǞŽȚ ȿ NjƃŸ ǜƁǍƸŵ ǀƁǍƫƓȚ .ȷǍųȖ ȝƾƸƶŹȖȶ ȆțǍưƓȚ ǜž ƿƷƪŽ ǜŮ ǀƴƸƷŴ Ǖž "Ǚƶž ǀŽȶƻƉž" ǁȿƶưź ȆțǾƭŽȚ 21


Presents

ȌȤƞź ČłÇ?Ĺź

The Super Star

DJ & MC

Tamer Yehia

Saturday

March 12,

Bellevue Conference & Event Center Doors open 43350 John Mosby Hwy, Chantilly, VA 20152 9:00PM VVIP Lounges $3000 up to 15 people includes: 4 Bottles of champagne Free parking SULYDWH GDQFH ÀRRU Hot pass around food private area Meet and greet with Fares Karam

Promoted by

TICKETS STARTS

$59

For Resevation Call

Hosted by :

AV Production by:

Media Sponsors :

Wael 202.641.2343 Issa 703.625.9555 Tamer 240.751.7174


ǍƸƬƇƄŽȚ ǀƲƁǍŶ .ǀƸŻȤȶ ǚƁȢƾƶž ȳȚNjƈƄŴƾŮ Ǘƪƶůȶ NjƲŽȚ ǝƸƴƸź ǕƭŻ ǟƱƫůȶ ǀƁȚǞƪŽȚ ǜƈƉů ǟƄŲ ȚNjƸű ȱǍƎȶ ȥȤLjȚ ǚųȶ ǛƉƵƉŽȚ ǁƁȥȶ ǠƶƃŽȚ ǍƳƉŽȚ Ǖž ȶǎƸƓȚ ǓƴƈƁ .ǍƳƉŽȚ țȶnjƁ ǕǤǞů .ǚŻLjȚ ǟƴŸ ǀƲƸŻȢ 30 ȜNjƓ ǕƲƶů .ȶǎƸƓƾƭƸƴƈŮ ǝƸƴƸź ǀƯƭŻ ǚż ǜƀNjů ȶȣ ljƭƉŽȚ ljƃƫƁ ǟƄŲ ȴǍƱŽȚ ǜž ǀƁǞƴƯŽȚ ǀƲƃƭŽȚ Ǡź ǙƵƉŽȚ ǝƸƴƸź ǕƭŻ ȴǍƱŽȚ ǜž ǙƵƉŽȚ ǕƭŻ ǕźǍů .ǚƸžȚǍż ǟŽȚ ǍƳƉŽȚ ȲǞƇƄƁȶ ǜżȚȢ ǠƶŮ ȴǞŽ ǟƲƃů ƾž ƾƷŽ ȯƾƬƁȶ (ȴǍƱƴŽ ǀƫƫƈž) ǀƸźǎų ǀƁNjŮȥ Ǡź ǀƯƭŻ ǚż ǕǤǞůȶ 6 ȶȚ 5 ȜNjƓ NJƃƭůȶ ǀƁǞƂž 190 ǀűȤNjŽ ȴǍƱŽȚ ȜȤȚǍŲ ǒƱƈů .ȶǎƸƓȚ ǓƸƴų ǜž ǜž ǒƯƃŮ ǔƱƄƎ ȴȖ ǟƴŸ) ǀƆǤƾſ ǙƵƉŽȚ ǕƭŻ ljƃƫů ǟƄŲ ǀƸźƾǤȚ ǘǣƾŻȢ .ǀźƾű ljƃƫů ȴȖ ȴȶNjŮ (ƾƷůȤƾƫŸ .ȤƾƈƃŽȚ ǟƴŸ ȡǞƃƭƓȚ ǓƸƃſǍƲŽȚ ǜž Ǡƃſƾű ǘƃŶ Ǖž ȳNjƲů

23 22

: ǍƁȢƾƲƓȚ (ǝƸƴƸź ǕƭŻ 4) NjƲŽȚ ǙƵŴ ǝƸƴƸź ǛŹ 680 ȶǎƸƓȚ țǞƃŲ țǞż 1/3 ǜżȚȢ ǠƶŮ ǍƳŴ țǞż ¼ ǑƵƇž ǛƉƵŴ ǁƁȥ ȜǍƸưǧ ǀƲƯƴž 1 ȥȤLjȚ ǚų ȜǍƸƃż ǀƲƯƴž 3 ȤƾƈƃŽȚ ǟƴŸ ȡǞƃƭž ǓƸƃſǍŻ țǞż 3ǀƁȚȶȤ ʇȚ ȢǞűǞŮȶ ȆǍųȕ Ǒƈŵ ƿƴŻ Ǡź ǽȘ ȆƾƲŲ ǙƉƱſ ȷǍů .ǙƴųȚȢ Ǡź Ǿź ǀƆŸǎž ȔƾƸŵǽȚ ȝNjŮ ƾƵƷžȶ ǙůƾƸŲ Ǡź ȞNjŲ ƾƵƷžt ȆȜNjǧǞž țȚǞŮǽȚ ǕƸƵű ǁƴŷ ǞŽ ǟƄŲȶ .ȦƺƸŽȚ ȬǞŮȤ ǚųNjů ǚƷƉŽȚ ǜž !ǙŮȤ NjƵŲȚ .ǙŽ ȚNjƁNjű ƾŮȤȢ ljƄƱƸŴ ʇȚ ȴƼź .ȳȚǍƁ ƾž ǟƴŸ ȔǠŵ ǚż ȴǞƳƁ ƾžNjƶŸ ʇ NjƵƎ ȴȚ ǙƸƴŸ ǚŮ ȆƿƉƇź ȵƾƁȘ ǝƇƶž ƾž ǟƴŸ ʇȚ NjƵƇƁ ǽ ǠźǞƫŽƾź .ǝƶž ǝžǍŲ ƾž ǚż ǟƴŸ ƾƬƁȖ ȵNjƵƇƁ ȴȖ ǠƶƯƁ ǚŮ ƾƃƴŴ ƿŸƾƫƓȚ ǚƵƇƄů ȴȖ ǍƃƫŽȚ ǠƶƯƁ ǽt ǠƄŽȚ ǀƸǣƾƷƶŽȚ ǀƆƸƄƶŽƾŮ ǘƅů ǂƸƇŮ ǍƮƶŽȚ NjƸƯŮ ȴǞż ǠƶƯƁ ǝſȘ ȒǍƃƫŽȚ ǠƶƯƁ Țȣƾž .ǀƸƴƵŸ ȸȖ ǜŸ ǒƈƵƄƄŴ ȷǍůȶ ǚƸƴŽȚ ǟŽȘ ǍƮƶů ȴȖ ȆȜȢȤǞŽȚ ȷǍůȶ ǀżǞƪŽȚ ǟŽȘ ǍƮƶů ȴȖ ǽȶ ǍƮƶŽȚ ǍƸƫŻ ȴǞƳů ȴȖ ǠƶƯƸź ǍƃƫŽȚ ȢƾƱſ ƾžȖ ȆǍƆƱŽȚ ǛƀǍƃǧ NjƱƶƁ ǽ ʇȚ ȰƾƪŸ ȴȘ .ǀƆƸƄƶŽȚ ǀƁȗȤ ǜž ǜƳƵƄů ǞƷź ȚȤNjŮ ȲǾƷŽȚ ljƃƫƁ ǠƳŽ ǝſȖ ȴǞźǍƯƁ ǛƷſLj ƾƲƴƭž .ǁŻȶ ǟŽȘ ȟƾƄƇƁ

ȴƾƉſȚ ǀŸǞƵƆž ǁƴŻȶ Ȓ ǁſȚ ǜž ǁŽƾŻ ǠƶƸź ƞƲƴů NjǤ ȶ NjǤ ǚż ǜž ȴȚǎŲȚ ȶ ȠȚǍźȚȶ ǚƸŽȶ ȤƾƷſ ǠƶƸź ǠƶƸŸ ǓŴȶ ǍƁƾŲ ǠƯžȢȶ ǙƇǤȚ ȴƾžȥȖ ǀƁƾƷſȶ ǁŻȶ ǀƁȚNjŮ ǠƶƸźȶ ǠƶƸƶŲ ǠƉžȚ ǠƭŸȚȶ ǍżƾŮ ȰƾƄŵȚ ȴƾƸƵŷȶ ǘƪŸ ȦƾƶŽȚ țǞƴŻ ǠƲŴȚȶ Ȼ ǠƶƁȶ ȤƾƄŲȚȶ țȤNjŽȚ ȷȤƾƸŲ ȸNjƀȚȶ ȴȚǞƪſ ȳǞŲ ȚǞƷŽȚ ȤǞƲǧ ȳȶƾŲȚȶ ǜƁǎŲ ǕžȢ ȴƾƁȢǞŽȚ ǚƸŴȚȶ Ⱦ ȴƾƄƉŮ ȢȤǞŽȚ ǜž ǟƶƵƸŽȚ ǠƶƸŸ Ǡź ƞƶƉŽȚ ȟƾƆŸ ȚǍƉƸŽȚ ǠƶƸŸ Ǡźȶ Ⱦ ȴƾŴǍź Njſ ƾſȚȶ ǾƆƶŽȚ ǠƶžǎƷů ƞƃů ǝƃƤȚȶ ǠſǞƯŶ ǠƱųȚȶ ȴǾŸǎŮ Ǡſ Ǿź ǠƶƸƄźǍŸ ƾž ȴȘȾ ǠƶƸź ȝǍƄŲȚ ǠſȚǍů ƾſȚ ǟƄŲ

25

ȤǞŵƾŸ ȲƾƵű

ǛŽ ȚȣƼź ƾƶƉƱſȖ ƾƷƸź ȷǍſ ǠƄŽȚ ǀƲƁǍƭƴŽ ȯǞƒȚ ȷǞŴ ƾƶŽǞƲŸ ǟŽȘ ƿƴƆƁ ʇȚ ǜƳƁ ȯǞƒȚ ǜž ȚǍƸƃż ȚȤNjŻ ȴȖ ǠƶƯƁ ȚnjƷź ǀžǾƓȚȶ ʇȚ ƾƶƁȖȤ ȚȣȘ ƾžȖ ȆƾƶŴǞƱſ Ǡź ǘźNjƄƁ ǀžǾƓȚȶ .ǙŽnjż ȴǞƳſ ƾƶſƼź ǀƵŲǍŽȚȶ ǀƃƤƾŮ ƾƵƯƱž ǜž ǽ ƿƴƲŽȚ ǜž Ǎƚ ǀƲƸƲƑȚ ǟŽȘ ǘƁǍƭŽȚ ȴȘt ǙƴƸŽȢ ǙƴƲŸ ǽ ǙƃƴŻ ǚƯűƾź ȦȖǍŽȚ ǀƁƾƷſ Ǡź ƿƴưůȶ NjƎ ȆǝűȚȶ .ǠƉƸǣǍŽȚ ǙƄźǍƯž ȴȘ .ǙƃƴƲŮ ǏƱƶŽȚ ǟƴŸ ȯƾƭƓȚ ʇȚ ǀźǍƯž ǟŽȘ ȱȢǞƲƄŴ ǙƉƱƶŮ ȷǞƄƉƙ ǝƵƷƱƁ ƗǍƳŽȚ ȴȚǍƲƴŽ șȤƾŻ ǚż ȴȘt ǀƯŮȤȚ ȱƾƶƀȶ .ǝƵƷź ǘƵŸ ƿƉƇŮ ǗƴƄƈž ȷǞƄƉƓȚ ǚƅƵƄƁ :ȜǍƸƫƃŽȚ ǜž ȝƾƁǞƄƉž ȸnjŽȚ ǟƶƯƓȚ Ǟƀȶ ǠűȤƾƒȚ ǟƶƯƓȚ Ǡź ȲȶǽȚ Ǡźȶ .ǠƶŶƾƃŽȚ ȷǞƄƉƓȚ ǠůƺƁ ǛŰ ȆȦƾƶŽȚ ǛƮƯž ǝŮ ǕƶƄƲƁ ǕŮȚǍŽȚ ȷǞƄƉƓȚ ƾžȖ ȆǜŶƾƃŽȚ ǜŶƾŮ ǠůƾƁ ǂŽƾƅŽȚ ȷǞƄƉƓȚ ȤnjƯƄƁ ǙŽnjŽ ȆȝƾƵƴƳŽƾŮ ǝƶŸ țȚǍŸǽȚ ǜƳƚ ǽȶ ǘƵƯŽȚ ǞƷź .ǝƱǧȶ Ǒƈŵ ǚżȶ ȔǠŵ ǚż ȲǾų ǜž ʇȚ ȦȤNjů ȴȖ ǙƶƳƚt ȶȖ NjƆƉƓȚ Ǡź ǍƫƇƶƁ ǽ ʇȚ ȢǞűȶ ȴLj ȆȴǞƳŽȚ Țnjƀ Ǡź ȴȖ NjƁǍů ȲȚǎů ǽ ǁƶż ȚȣȘ .ǏƸƶƳŽȚ Ǡź ȶȚ ǀƉƸƶƳŽȚ Ǡź ǓƲź NjŲȚȶ ȴƾƳž NjűǞƁ ȆNjƁNjƇƄŽƾŮ ǝŵǍŸ ǕƲƁ ǜƁȖ ȯǍƯů .ǠƲƸƲŲ ǘŵƾŸ ƿƴŻ Ǟƀȶ ȆǝƶŸ ǝƸź ǂƇƃů ȴȖ ǕƸƭƄƉů ǜƵź ȆǝƄƁȗȤ NjƯŮ NjŲȖ ǁƚ ǛŽȶ ǝƄƁȗȤ NjƯŮ NjŲȖ ǐƯƁ Ǜƴź .NjŮLjȚ ǟŽȘ ǝƯž ǟƲƃƁ ȵNjƆƁ ǓŮǍƁ ǍƳƱŽȚ .ǀƱƴƄƈž ȢȚǞž ǜž ƿƑȚȶ ǍƳƱŽȚ ȴǞƳƄƁt ȿ ǍƳƱŽȚ ȴȘ ȆNjƲƯŽȚ ǕƸƵű ƿƁnjƁ ƿƑȚ ǜƳŽ ȆNjƲŸ Ǡź ǍƪƃŽȚ “ȜǞƪƶŽȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ȤnjŲȚ” :ƾƇǧƾſ ȲǞƲƁ Ǟƀȶ ƾžȶȢ ȤnjŲ .“ǀźȥƾƣȚ ȵnjƀ ǟƴŸ ȳNjŻȖ !ȞǍƄƳů ǽ” :ƿƑȚ ȲǞƲƁ ƾƵƶƸŮ ƿƑȚ ȴƼź ȆǀŽǞƷƉŮ ǟŵǾƄƁ ȴȖ ǜƳƚ ǽ ǍƳƱŽȚ ȴȖ ƞŲ Ǡźȶ ǜƳŽ ȆǝƉƱſ ȔƾƲƴů ǜž ƾžƾżȤ ljƃƫƁȶ ǀŽǞƷƉŮ ȳNjƷƄƁ ȚȥǞƶż ƽƃƈƁ ǍƸƉƳŽȚ ƿƴƲŽȚȶ ȩƾƲſǽȚ ƞŮ ȷȤȚǞƄů ȥǞƶƳŽȚ ǜžȶ ǀƁǞưŽ ȔƾƭųȖ ǜž ǛŽƾƯŽȚ ǚżƾƪž ǛƮƯž Ǖƃƶůt ȸǍƀƾƮŽȚ ƾƀƾƶƯƙ ȝƾƵƴƳŽȚ njųƺů ǽ .ǓƸƉŮ ǛƷź ȔǞŴ ǠƄŽȚ ǀưƴŽȚ ȴǞƳů ȆƿƑȚ ȜǍǣȚȢ ǃƴů ƾžNjƶŸȶ .ƾƲƴƭž ǜƳƚ ǽ ȸnjŽȚ ȔǠƪŽƾź ȆǜžǎŽȚ ƾƷƸƴŸ ǟƱŸ NjŻ ƾƷźǍƯſ .ǁƵƫŽƾŮ ǽȘ ǝżȚȤȢȘ ǜƳƚ ǽ ȆȝƾƵƴƳŮ ǝƶŸ ǍƸƃƯƄŽȚ ȆȚNjƸŲȶ ȴǞƳů ƾžNjƶƯź ȆȴƾƱƴƄƈž ȴƾƂƸŵ ȜǞƴƒȚȶ ȜNjŲǞŽȚt ǍƸƉů ǙſȖ ǙƸŽȘ ǚƸƈƁȶ ǙƉƱſ ȬNjƈů ȴȖ ǚƷƉŽȚ ǜž ƾƷſLj ȆƾƶŽ ǚƬźȖ ǠƷź ȜǞƴƒȚ ƾžȖ .ƗǞƲŽȚ ǘƁǍƭŽȚ ǟƴŸ ǜƳŽ .NjƸŲȶ ǙſƺŮ ǍƯƪů ȴȖ ȴȶȢ ǜž ȱNjŲȶ ȴǞƳů ȴȖ ǠƶƯů ȆǑƈŵ ǜŸ ǂƇƃů ȴȖ ǙŽ ǚƬźLjȚ ǜž ȆǍžLjȚ ǀƁƾƷſ Ǡź ȴȖ ǕƸƭƄƉů ǽ ǙſȖ Ǎżnjů Ȇ ǙŽ ȜȕǍž ǀŮƾƅƙ ȴǞƳƁ Ǒƈŵ

ǀƁǍƑȚ NjŸȚǞŻ ǚƲź ǁƂŵ ȴȘ ȶȖ ȴǞƯŮȤǽȚ ǘƪƯŽȚ NjŸȚǞŻ .ȴǞƯŮȤǽȚ ƞŮ ǀƁǍƇƴŽ ȜǞŸȢ NjƆƄŴ ȆȜNjŸƾŻ ǚż ȚNjƸű ǚžƺƄů ȴȖ NjƯƃź ǝŶƾƃůȤȚ ȷǍƃƳŽȚ ƿƑȚ ǀƴƳƪž ȴȖ ȣȘ ȆȝƾƵƴƳŽȚ ƾƁƾƶŰ .ƾž ȔǠƪŽ ȬǞƬƒƾŮȶ ǀƁȢǞƃƯŽƾŮ ȚȶȤǍƇƄƁ ǛŽ ȚnjƷŮ Ǜƀȶ ȆȪȶǍƪŮ ȚǞƃƇƁ ȴȚ ǍƪƃŽȚ ȢƾƄŸȚ .ƿƑȚ ǛŴƼŮ ǒƯƃŽȚ ǛƷƬƯŮ NjƃƯƄƉƁ ȆƾžǞƁ ȆȴƾƳƓȚȶ ȴƾžǎŽȚ Ǡź ǍƱŴ Ǡƀ “ȴǞƯŮȤǽȚ ǘƪƯŽȚ NjŸȚǞŻ” NjƏ ǂƸŲ ȆȜǍǧƾƯž ǀƫŻ ǛŲȤ Ǡź ǠǤƾƓȚ ǜž ƿŲ ǀƫŻ .ǀƸƲƪŸ ȜNjŸƾŻ ǚż ȰȚnjž ǛƯƭƁ “ǞƴƑȚ ǍƱƳŽȚ” ƞŮ ȆƿƴƲŽȚȶ ǚƲƯŽȚ ƞŮ ȢȢǍů “ȴǞƯŮȤǽȚ ǘƪƯŽȚ NjŸȚǞŻ” ǠžȶǍŽȚ ǜƁNjŽȚ ȲǾű ƾſǽǞž ƞŮ ȢƾƎȚ ǀƫŻ ȆƿƑȚȶ ǍƳƱŽȚ ǀƁNjƸƴƲƄŽȚ ȜȖǍƓȚ ǾƁȚ ƞŮ ȆȸǎƁǍƃƄŽȚ ǘƑȚ ǏƵŵ ǐƁȶȤNjŽȚȶ .ȠȶǍŽȚ ȸȶNjƃŽȚ ȤǞƫƓȚ ǎƁǎŸȶ ƿůƾƳŽȚ ȆȵNjƁǍžȶ NJƸƪŽȚ ȆnjƸƵƴƄŽȚȶ ȣƾƄŴǽȚ ƞŮ ȢƾƎȚ ȜȤȢƾƀ ǀƲźNjƄž ȜNjŲȚȶ ƾŲȶȤ ȴƾƇƃƫƸź Ȇ șȤƾƲŽȚȶ .ȲǾƪŽƾż ǝůǍƸŹȶ ǠžȶǍŽȚ ȜƾƸŲ ǟƴŸ ǘƑȚ ǏƵŵ ȤǞſ ǁƯƭŴ ȚnjƳƀ ȆǀƲƸƲƑȚ ȳǞƴŸ ǟŽȚ ǀƯƁǍƪŽȚ ȳǞƴŸ ǜž ǚƲƄſƾź ȆƿƑƾŮ ȠȚȶȤȚ ǏƵƴƁ ƿƸƭųȶ ȰƾźǽȚ ǾƢ ǝƄƯƵŴ ǛŽƾŸ ǜžȶ ǜž ǟƄŲ ȢǍƆƄƁ ȴȚ ȬƾƭƄŴȚ ǍŲ ǘŵƾŸ ǟŽȚ ȆǜƁǍųǽȚ .ǘƪƯŽȚ ȝƾűȤȢ ǟŻȤȚ ǖƴƃƁȶ Ǟƀ ǝŲȶȤ ǏƵƴƸŽ ǝƄƯƵŴ ǐƸƯů ǠƄŽȚ ǀűȶǎŽȚ Ǚƴů ǾƁȚ ǜž ƿƑȚ ǍƸŹ ƾƬƁȚ ȚnjƳƀ ƿŲ Ǡź ǕƲů ȴȚ ǚƃŻ ȆǀƶŴ ǜƁǍƪŸ njƶž ǀƷŮƾƪƄž ƾžƾƁȚ ȷNjŲȚ ljŽƾƫŽ ƾƀNjƲſ ǟƴŸ ǚƵƯů ǀƁȚȶȤ ǗŽƻž ǎƁǎŸ .ǀƸŮȢǽȚ ȝǽƾżǞŽȚ ǝŲȶǍŮ ȲȚǞŶ ȝȚǞƶŴ Ǔƃƈů ȸnjŽȚ ǚűǍŽȚ ǞƷź ǎƁǎŸ ƾžȚ ǝůȚȣ Ǡź ǕŮƾƲŽȚ ƿƑȚ Njűȶ ǟƄŲ ȆȳǾƉŽȚ ǜŸ ƾƅƇŮ ȵNjƉűȶ ȝȖNjŮ ƾƷžǞƁ ǜžȶ ȆǝůƾƸŲ ȷǍƆž ǍƸƸưůȶ ȵȤǞƷƮŽ ǀǧǍƱŽȚ ȸƾſȶ ȚǍƸžƾż ǀƲźǍŮ Ǎųȃ NjƴŮ ǜž ƾƇǣƾŴ ǀƸƲƸƲƑȚ ǝƄƴŲȤ .ǠŲȶǍŽȚ ǝűǞƬſ ǀƴŲȤ ȆƿƫŻ ǜž ǏƳƯů ȜȕǍž ǜŸ ǂƇŮ ǀƫŻ “ȴǞƯŮȤǽȚ ǘƪƯŽȚ NjŸȚǞŻ” ǜŸ ȆǒƯƃŽȚ Ǡź Ǚƴż ǜŸȶ ǚƳŽȚ Ǡź ǙƬƯŮ ǜŸ ȆǙŲȶȤ ȤNjƲŽȚ ƞŮ ǜǣƾƳŽȚ ȭȚǍƱŽȚ ƾƷƸź ǏƵƴů ǀƲƁǍŶ ƾƵƀȢȶNjŲ ǓƴƄƈů ƞŲ ȤƾƶŽȚȶ ȔƾƓȚ ǜŸ ȆȳǾƉƄŴǽȚȶ ǚż Ǡź ȆǙŮǞƃƇž Ǡź ȆǙƴųȚȢ Ǡź ʇȚ ǜŸ ȆǘƪƯŽƾŮ Ǡź ǙƄſǞƶƸż ȲƾƵű ǜŸ ȆʇȚ ǚųȚȢ Ǡź ǁſȚ ǙƶŸȶ ȔǠŵ ƾƵƴż ȜƾƸƑƾŮ ǙǣƾƪƄſȚ ǜŸ Ȇǝƶž ȱȤǍƎ ǕƁNjŮȶ ȔƾƵƄſǽȚ .ȳNjƯŽƾŮ ƾƸŸȶ ȝȢȢȥȚ ȦƾƳƯſȚ ǽȘ Ǡƀ ƾž ʇȚ ƾƷƸź ȷǍſ ǠƄŽȚ ǀƲƁǍƭŽȚ ȴȘt


ǚƫź ȲǞƴŲ Ǖžȶ .ǀƴƵƄƳž ǀƁǞƅſȖ ǀŽǾŶǽ ǍźƾŷǽȚ ȔǾŶ ȝƾűȤȢ ȞNjŲƺŮ ƾƀǍźƾŷȚ ƞƁǎƄŽ ȜȖǍƓȚ ȟƾƄƎ ȚnjŽ .ǀƲƸſǽȚ ǀƁǞƄƪŽȚ ǙǣƾƁȥȚ Ǖž ǟŵƾƵƄƄŽ ǍźƾŷǽȚ ȔǾŶ ǜž ǀƆǣȚǍŽȚ ȝƾűȤNjŽȚ ȞNjŲȖ ȤƾƸƄųƺŮ ǙƸƴŸ ,ȔƾƄƪŽȚ .ǀƸŮȣƾű ȶ ǀŻƾſƺŮ ǠƲŽƺƄƄŽ 2016 ȔƾƄŵ ǛŴǞƓ ǍźƾŷǽȚ ȔǾŶ ȴȚǞŽȚ ȝƾűȤȢ ȞNjŲȚ ǙƸŽȚ ƾƶƯƵű NjŻ

26

ǠŮƾƶƯŽȚ ȵƾƱƪŽȚ ǍƵŲȖ ǜž ǟŲǞƄƉž ǠŮƾƶƯŽȚ ǍźƾŷǽȚ ȔǾŶ ȔƾƁȥǽȚ ȤȶNjŽ ȜǎƸƵƓȚ ȩȶǍƯŽȚ ȲǾų ȚǍųƻž ǍƷŷ ȸnjŽȚ .ȔƾƄƪŽȚ ǍƸƳƸſƾž ǀǤǞž ȲǾų ȞNjŲǽȚ Ǟƀȶ .ȜǍƸƷƪŽȚ


1 ǜƁǍƪů 22 ȮŽǞƴƁȖ 23 ȴȚǎƸƓȚ .ǍƷƪŽȚ Țnjƀ ȲȚǞŶ ǙƇƁǍů ǠƄŽȚ ǀƁǞƶƯƓȚȶ ǀƸƉƱƶŽȚ ǀŲȚǍŽƾŮ ȤǞƯŵ NjŻ ƾƸƴƯŽȚ ǎżȚǍƓȚ ȸȶȣ ǜž Ǒƈŵ Ǖž ǀƵƷž ǀŻȚNjǧ ǀŻǾŸ ȱƾƶƀȶ Ǡź ǀżȚǍŵ ǚųNjů NjŻ ȶȖ ǀƵƷž ǀƸƴƵŸ ȝȚǞƭų ǟƴŸ ȱNjŸƾƉƁ Ǡźȶ ǠƴƵƯŽȚȶ ǠŽƾƓȚ NjƸƯƫŽȚ ǟƴŸ ȷǍƃż Ȱƾźȕ ǙžƾžȖ ljƄƱů ȝȚȤƾƵƅƄŴȚ .ǠůȚnjŽȚ ȳƾƆƉſǽȚ ȝƾűȤȢ ǟƫŻȚ ǟŽȘ ǚƫů NjŻ ǍƷƪŽȚ Țnjƀ ǗƫƄƶž ǀƸƶŹ ȳƾƁȖ ǐƸƯůȶ ƿƑȚ ȳǾŲȖ ǙŽ ǛƉƄƃůȶ ȷǍƃż ȜǞƲŮ ǕƄƵƄů :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ǙƁǍƪŽȚ Ǖž ǁƃƀȣ ƾƵƶƁȚ țǞƴƲŽȚ ǙŽ ljƄƱů ȆǀƸǣƾƶƅƄŴȚ ȯȶǍŷȶ 2 ǜƁǍƪů 22 Ȯ 1 ǜƁǍƪů 23 țǍƲƯŽȚ ȝȚǞŸNjŽȚȶ ǀƲŲǾƄƓȚ ȞȚNjŲǽȚȶ ȝƾƃƴƲƄŽȚȶ ȝȚǍƸưƄŽȚ ǜž ȜǍƄź ȩǞƈů ȜNjƁNjŸ ȝƾƀƾƏȚ Ǡź ƿƀnjůȶ ǀƶƷƓȚ Ǡź ȝƾƃƯƪƄŽȚ ǍƅƳůȶ ȆǀƂűƾƱƓȚ ȜǍƸƅż ȝȚǍžƾưž ȱƾƶƀ ȹ ƾƬƁȖ ȆǍųȕ ȹ ƾƶƸŲ ǙſƾƳƓ ȹ ƾžȥǾžȶ ȹ ƾƶƸŲ ȹ ƾƲƴƇž Ǖž ǗưƪŽȚȶ ƿƑȚ ȡƾƶž ȢǞƉƁ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ ȆȝǽƾƣȚ ǟƄŵ Ǡź ȫǞƮŲȶ .ǝƯž ǀƃųƾǧ ȝƾŻȶƺŮ ǛƯƶůȶ ǙƁǍƪŽȚ 1 ȴǞſƾż 21Ȯ ǜƁǍƪů 22 ȦǞƲŽȚ ǁƱƴů NjŻȶ ǀƇűƾƶŽȚ ȲƾƵŸǽȚ Ǡź NjƁNjƆƄŽȚ ǜž ȹ ƾŸǞſ ȜǍƄź ȵnjƀ Ǡź ǐƸƯů NjŲȖ Ǖž ȔƾƲŽ ȆǙůƾźǍƫů Ǡź ǙƄŻƾƃŽȶ ǙƄŻƾſƺŮ ǙŽǞŲ ǜž ǚż ȤƾƮſȚ ȝƾŻȶǽȚ ȵnjƀ ȴȘ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ǙǤȤȖ ȟȤƾų ȬȶǍƪƓ Ǔƭƈů NjŻȶ ȆȨƾƈƪŽȚ .ǙƁǍƪŽȚ Ǖž ǀƸƴƉžȶ ȜNjƸƯŴ ȝƾŻȶȖȶ ǀƴƸƵű ȔȚǞűȖ ǙŽ ƽƃƈů 2 ȴǞſƾż 20 Ȯ 1 ȴǞſƾż 22ȸNjƐȚ ǟŽȘ ǝƆƄů ǀƸƱŶƾƯŽȚ ǙůƾƸŲ Ǡź ǓƃƬŽƾŮ ȵNjƁǍů ȸnjŽȚ ƾž ȯǍƯů ǽ ƾžNjƶŸ ȆȹƾſƾƸŲȖ ǀƇǤȚȶ ǍƸŹ ǍƷƪŽȚ Țnjƀ ǙůƾƃŹȤ .ǙƭƸƇž Ǡź Ǎƅżƺź ǍƅżȖ ƿƴƭƄŽȚ ǜž ǍƅżȖ ǀƸƇƭŴ ǀŻǾƯŽ ȝƾƁǞŽȶȖ ǠƭƯůȶ ȆȤƾƸƄųǽȚ ǀŮǞƯǧ ǜž ǠſƾƯůȶ ǜƁǍǣȚȥ ǕŻǞů ȆǀƸƲƸƲƑȚ ǀŻǾƯŽȚ ǟŽȘ ȢǞƯƄŽ ƾƷƶŸ ǟƴƈƄů ǛŰ ǀƶƸƄƓȚ ȝƾŻǾƯŽȚ ȬǞžȢ ȯȤnjů NjŻȶ ȆǙůǍŴȖ ȢȚǍźȖ NjŲȖ ǜž ȜȤƾŴ ȤƾƃųȖ ȱƾƶƀȶ ȆȟȤƾƒȚ ǜž .ǙƄƸŮ Ǡź ȳƾƲů ǀƃŴƾƶƙ ǀŲǍƱŽȚ Ȫƾƃŵ 19 Ȯ 2 ȴǞſƾż 21 ǞŽNjŽȚ ȜǞƭų ǟƴŸ ȳȢƾŻ ǁƶż ȚȣȘ ǀžƾƷŽȚ ȤǞžLjȚ ǚƸűƺů ǍƷƪŽȚ Țnjƀ Ǚƶž ƿƴƭƄƁ ǒƯŮ ȱƾƶƀ ȴȖ ǽȘ ȆǝƸƴŸ ȜǍŮƾƅƓȚ ǙƶƳƵƸź ƗNjƲŽȚ ƾžȖ .NjƁNjű ȬȶǍƪž ȨǍƱŽȚ ǟƴŸ ǛƄƳƄŽȚ Ǚƶž țǞƴƭž ȆƽƭƃŽȚ ǒƯŮ ȶȖ ȠƾŮȤǽȚ Ǡź ȝȚǍƸųƺƄŽȚ ƾƷŮ ǁƵŻ ǀŻǾŸ ȱƾƶƀ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ǠƴƵƯŽȚ ǙƭƸƇž Ǡź ǙŽ ǀŲƾƄƓȚ ȬǞűǍŽȚ ȢȶƾƯů ǽ ȆǀűǍƇž ǗŻȚǞž Ǡź ǙƄƯǤȶȶ ǠǤƾƓȚ Ǡź .ƾƷƸŽȘ

27

ȤƾƁȖ 21 Ȯ ȴƾƉƸſ 21 ȤǞƅŽȚ ǙŽ ljƵƉů ȜǍƸƃż ƾžǎƁȤƾƳŮ ǕƪƄź ǀƸƳƸžƾƶƁNjŽȚȶ ȦƾƵƑƾŮ ǍƯƪů ǀƸƫƈŵ ǀŻǾŸ .ȔȚǞƉŽȚ ǟƴŸ ǀƸƶƷƓȚȶ ǀƸƫƈƪŽȚ ȨǍƱŽȚ ȪƾƲƄŽƼŮ ǒƯƃŽ ǘƸƲƎ ǀƸſƾƳžȚȶ ȜǍƸƃż ǀƸƶƷž ȨǍźȶ ȆȜNjƁNjű Ȳƾžȕ NjŽǞů ǀƵŸȚȢ Ǖž ǙŸƾźNjſȚ ǜž ǗƱƈůȶ ȜǍƸưƫŽȚ ȝȚȤȚǍƲŽȚ ȱǍƄů ǽ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ȳǾŲLjȚ .ǙƁǍƪŽȚ ȸǞƄƎ ȴȖ ȲȶƾŲ ȆǙƁǍƪŽȚ ȴȚǍƁǎŲ 21 Ȯ ȤƾƁȖ 22 ȔȚȥǞƐȚ ǒźǍů ǽ .ƿǣȚǞƪŽȚ ǒƯŮ ȢǞűȶ ǛŹȤ ǍƷƪŽȚ Țnjƀ ȦǞƵƴž ǜƉƎ ƿƯƄŮ ǀƁȚNjƃŽȚ Ǡź ȝǍƯŵ ȴȖȶ ƾƷźȢƾƫů ǠƄŽȚ ǀǣƾƶƃŽȚ ȝȚǍƸƸưƄŽȚ ȴȖ ǙƸƴŸȶ ȆȜƾƸƑƾŮȶ ǙƉƱƶŮ ǙƄƲŰ ǙŽ NjƸƯů ȜNjƸƱž ȝƾżǍƎ .ƾƷƃƃƉŮ Ǡź ȰƾƃƉŽȚȶ ȲȶLjȚ ǁſȖ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ǙůȤȚȢȚ ǜƉƇŮȶ ǀƁNjƆŮ ƾƷƯž ǚžƾƯƄů ȿ ǠǣNjƃƓȚ ȪƾƃůȤǽȚ Ǡź ǘƸźǞů ȱƾƶƀȶ ȆƿƸƃƑȚ ǜž ǀƂźƾƳž ǟƴŸ ǙŽǞƫŲ .ƿƸƃƑȚ ǜž ȚNjŸȶ ȶȖ ȳǾż ȰƾƱůȚ ȴƾż ȴȚ ȥǞƢ 22 Ȯ ȴȚǍƁǎŲ 22 ȴƾŶǍƉŽȚ ljƄƱŽ ȝǽȶƾƇž ȱƾƶƀȶ ǀƳǣƾŵ ǚżƾƪž ǠƷƶů ǠƴƵƯŽȚ NjƸƯƫŽȚ ǟƴŸ NjŻ ǚƵƯŽȚ Ǡź ǘƸƬŽȚ ȳȚȢ ƾž ǙŽƾƵŸȚ ȜǍǣȚȢ ǕŴǞƄů NjŻ ǝƶžȶ NjƁNjű țƾŮ ǚųNjů ƿƃƉŮ ǛƀƾƱů ȔǞŴ ȴǞźȢƾƫƁ NjƸŽȚǞƓȚ ǒƯŮ .ȱȤNjǧ ǘƶƈƁ ǠǤƾƓȚ ǟŽȘ ƞƶƑȚ ȱNjƪƁ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ǀƸƴƵƯŽȚ ǛƷſȶƻŵ Ǡź ȨƾƈŵȚ ȔƾŻNjǧǽȚ ǒƯŮ ȔƾƲƴŮ ȠǍƱů ȆǙƁǍƪŽȚ Ǖž ƾƷƲƸƲƎ ȢǞů ȜǍƸƃż ǀƃŹȤ ǟŽȘȶ .ȝȚǞŸNjŽȚ ǀƸƃƴůȶ ǟžȚNjƲŽȚ țȕ 23 Ȯ ȥǞƢ 23 NjŴLjȚ ǀƸŴƾŴȚ ǟƄŲ ǽȶ ǀƆŸǎž ȞȚNjŲȖ ǙŽ ǚƵƇƁ ǽ NjŻȶ Ȇȹ ǽƾƵűȚ șȢƾƀ ǍƷŵ ƾž Țnjƀȶ ȆǀƴǣƾƯŽȚ ȢȚǍźȖ NjŲLj ȹ ƾŲǍź ȱƾƶƀȶ ȆǀƴǣƾƯŽȚ Ǡź ǽȶ ǚƵƯŽȚ Ǡź ǽ Ǡź ǚƵŸ ǟƴŸ ȰƾƱůȚ ȱƾƶƷź ǚƵƯƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ ƾžȖ .ȹ ȚǍƸƅż ǙŲǍƱƁ NjŻ ǙƁǍƪƴŽ ȶȖ ƿƸƃƇƴŽ ȜȢǞŸ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ȱǍžȚ ǜž ȜǍƸŲ Ǡź ǕƲů NjŻȶ ȟȤƾƒȚ .ȳƾƫų ǀŽƾŲ Ǡź ƾƵƄſƾż ȚȣȚ ȲǞƴƁȖ 22 Ȯ țȕ 24 ȔȚȤnjƯŽȚ ȹ Ȱƾŵ ǚƵŸȶ ȜNjƁNjű ǀǤȶƾƱž ƾƬƁȖ ȆǍƷƪŽȚ Țnjƀ Ǡź ȜNjƁNjű ǀƸŽƾž ǀǧǍź ǍƸƸưƄŽ ȶȖ ǍƱƉƴŽ ǀǧǍź ȱƾƶƀ ȆǀƁǞŻ ǙůƾƁǞƶƯž ȶNjƃů .ƾž ǀƲƱǧ ȳƾƢǽ ȴǞƳů ǙƄƁǞƸŲ ȴȖ ƾƵż ȆȜȥƾƄƛ ǀƸƉƱſ ǀŽƾŲ Ǡź ȶNjƃů .ǙŽǎƶž ȶȖ ǙƄžƾŻȚ .țǞƴƭƓȚ ǁŻǞŽȚ Ǡź ȝȚNjŸƾƉƓȚ ǟƲƴƄůȶ ȜǍƸƅż ȝȚȥƾƍȘ ȥǍƇƄź ȢȶNjŲ ǾŮ ǀƸƱŶƾŸȶ ǀƸŲȶȤ ǀŻǾŸ ȶȖ ǙƁǍƪŽȚ Ǖž ǀƴŲȤ ǟŽȘ ǙƴƱŽȚ ǍƸƪƁ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .NjƁNjű Ǒƈŵ Ǖž


Ȫƾƃŵ 19 Ȯ 2 ȴǞſƾż 21 ǞŽNjŽȚ ǝůƾƸŲ ǟƴŸ ǍƭƸƉƁȶ ǞŽNjŽȚ ȟǍŮ ǛƳƇƁ ȸnjŽȚ ƿżǞƳŽȚ :ǀƸƳƴƱŽȚ ǑǣƾƫƒȚ ȆȠƾƆƶŽȚ ǞŽNjƴŽ ƿƴƆƁ ȸnjŽȚ Ǟƀȶ ȦǞſȚȤȶȚ ȹ ƾƬƁȖȶ ǚŲȥ ƿżǞż Ǟƀ ƾƷƸź ǍŰƻƁȶ .ȦƾƶŽȚ ǟƴŸ ǍƸŰƺƄŽȚȶ ƿƑȚ ȆǘƸźǞƄŽȚ ȆǔƱƑȚ .ǁƃƉŽȚ :ǙžƾƁȖ NjƯŴȖ .ȝȚǞƶŴ ǕŮȤȚ ǚż ǙůƾƸŲ ǍƸưƄůȶ 4 :ǔƇƴŽ ǙžƾŻȤȖ NjƯŴȖ

ȴƾƉƸſ ȼ 20 – ǍƃƵƄƃŴȼ 21 ǚƵƑȚ ȟǍŮ ȝƾŸƾƃƭſƾŮ ȟǍƈůȶ ǀƸƫƈŵ ȴȶƻŵ ǟƴŸ ǎżǍůȶ ȆǙǣƾƱƫŽ ȢǞƯů ȯǞŴ ǝƃƄſȚȶ ǙƉƱſ ǛƮſ .ǀƸǤǍž ǀƯƁǍŴ ȝȚȥƾƍȘ ǟŽȘ ǚǧǞƄůȶ ȜNjƁNjŸ ǍƯƪů ȶȖ ǍžƺŮ ȤƾƄƎ NjŻ .ƞƭƸƤȚ ǒƯƃŮ ǛƄƀȚȶ ǚŴƾƳƄů ǽȶ ǙƄƇƫŽ Ǡź ȜNjƁNjű ǀƸƉſƾžȶȤ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ljƸƇƫŽȚ ȴƾƳƓȚ Ǡź ǁƉŽ ǙſƺŮ .ǍƸƃż ǛƴŲ ǘƲƎ ƾƙȤȶ ȹ ȚǎƸƛ ȹ ƾƲƪŸ ȶȖ ȹ ȚǍƸƃż ȹ ƾƃŲȶ ǙůƾƸŲ

.ȰȤȥLjȚ ȝǞŻƾƸŽȚ : ǀƚǍƳŽȚ ȱȤƾƆŲȖ ȴƾƸǣȚǞƷŽȚ ȴȚǎƸƓȚȶ ȔȚȥǞƐȚ ǠűǍŮ ǜž ȴƾż ƾž ǙŽ ȟȚȶȥ NjƯŴȖ :ǠŽƾƅƓȚ ǙƁǍƪŽȚ .ƞƁȤƾƶŽȚ ȦǞƲŽȚȶ ǚƵƑȚ ǠűǍŮȶ ȆǀžƾƲƄŴǽȚ ƿŲ ȆȲǾƲƄŴǽȚ ȆǀźȚǍƭŽȚ ȆȳǞƴƯŽƾŮ ȳƾƵƄƀǽȚ ȆȤƾŰǽȚ ȟǍƃŽȚ ȝȚǎƸž .ǀƮźƾƇž ǀƯƸƃŶȶ ǀƭƸƑȚ ȆǍƮƶŽȚ NjƯŮ ȆǀƚǎƯŽȚ ȜǞŻ ȆǀŽǎƯŽȚ ƿŲ ȆǀŮƹƳŽȚ ȆȢƾƶƯŽȚ ȆNjƲƑȚ ȆȳȗƾƪƄŽȚ ȆǀƸſƾſLjȚ ȆǟǤǞƱŽȚ :ȟǍƃŽȚ țǞƸŸ .ȳƾƀȶLjȚȶ ȦȚǞŴǞŽȚ ȆǚƈƃŽȚ ƿƉƳŽȚȶ NjƣȚȶ ȜǍƷƪŽȚȶ ȜȶǍƅŽȚ ǙƸƭƯƁȶ ǙůƾŸȶǍƪž ȱȤƾƃƁ :ȜǍƀǎŽȚ ƿżǞż .ȝƾƀƾƏǽȚ ǕƸƵű Ǡź ȠƾƆƶŽȚȶ ǠŮȢLjȚ ǚƸŲ ƿŲƾǧ ǙƴƯƆƁȶ ǍƸŮNjƄŽȚȶ ǀſȶǍƓȚȶ ǚƲƯƄŽȚ ȜǞŻ ǙƃƷƁ :ȢȤƾƭŸ ƿżǞż .ǍƸƅƳŽȚ ȲƾƓȚ ǙƇƶƚȶ ǀƱƴƄƈž ȹ Ǡź ȜǍƸƃż ƾŷǞƮŲ ǙƇƶƚȶ ȆǔƱƇƄŽȚȶ ǠƴƲƯŽȚ ȤǞƷƄŽȚ ǙƸƭƯƁ :ǍƵƲŽȚ ƿżǞż .ȱǍƵŸ ǜž ƞŰǾƅŽȚ

ȤȚȣȕ 20 Ȯ Ȫƾƃŵ 20 ȝǞƑȚ ǒƯƃŽ NjƁNjƉů ȱƾƶƀ ȴȖ ƾƵż ȆȔȚǍƪŽȚȶ ǕƸƃŽȚ Ǡź ȤǞžȖ ǟƴŸ ȝƾǤȶƾƱž ǚƵŸ ǜž ȲƾƲƄſȚ ȶȖ ǠźƾǤȚ ǚƵŸ ȹ ƾƬƁȖ ǕŻǞůȶ ȆƾƷƶž ǁƸſƾŸ ǠƄŽȚ ȴǞƁNjŽȚ ȢȚǍźȚ NjŲȖ ȳƾžȖ ȝǽȥƾƶƄŽȚ ǒƯŮ ȳNjƲƄŴ .NjƁNjű ȲǞųNjž ȶȖ Ǎųȕ ǚƵŸ ǟŽȘ ǙƪŽȚ ȜȤƾŰȘ ȳNjƯŮ ǙƸƴŸ :ȹ ƾƸƱŶƾŸ .ǙŽ ȳǞƫų Ǖž ǀƑƾƫƵƴŽ ǀƴǣƾƯŽȚ .ǓưƬŽȚ ȳNjŸȶ ǙƁǍƪŽȚ Ǖž ȜǍƸưŽȚȶ

ǟŽȶLjȚ ǀƁǍƪƯŽȚ .ȜǍƀǎŽȚ ƾƷƵƳƇƁȶ 29/1 ǟŽȚ 20/1 ǜž ǀƸſƾƅŽȚ ǀƁǍƪƯŽȚ .ȢȤƾƭŸ ƾƷƵƳƇƁȶ 9/2 ǟŽȚ 30/1 ǜž ǀƅŽƾƅŽȚ ǀƁǍƪƯŽȚ .ǍƵƲŽȚ ƾƷƵƳƇƁȶ 21/2 ǟŽȚ 10/2 ǜž

28

Plastic Reconstructive Surgeon

MAZEN BDOUR M.D, FRCS (Ed.) Plastic & Reconstructive Surgeon

Mob. +962 79 5850085 Tel. +962 6 4646500 P.O.Box 930305 Amman 11193 Jordan

E-mail: bdour_m@hotmail.com


: ǝƃƯƴŽȚ ȪȶǍŵ ǚż ȶ ȜǍƸƃż ȝƾƯŮǍž 9 ǜž ǀſǞƳž ǀƳƃƪŽȚ ȵnjƀ ǜž .ȵǍƸưǧ ȝƾſƾų 9 ǟŽȚ ǛƉƲž ǍƸƃż ǕŮǍž ǜƵǤ 9 ǟŽȚ 1 ǜž ȳƾŻȤǽȚ ǕǤȶ ǀƃƯƴŽȚ ȪȶǍŵ ǍƸƃż ǕŮǍž ǚż Ǡź ǛŻǍŽȚ ȤǍƳƄƁ ǽ ǂƸƇŮ ȝƾſƾƒȚ .ȸȢǞƵŸ ȶ ǠƲźȚ Ǔų ǚż Ǡźȶ

ǙƲƁǍŶ ȩǍƄƯů ǀƃƲŸ ǚż ǝŮ ƿƷƴƄŽ ǙůȢȚȤȚ ȶ ǙƶƚǎŸ ȪǞŴ ǙƯžȶ ǽȚ ȜƾƸƑȚ ȰǍŶ ǜž ǘƁǍŶ Ǡź ǠƪƢ ǽ ǕǤȚǞƄŽȚ ǜž ǞſNjſ ƾž ȤNjƲŮ ǀƵƮƯŽȚ ǜž ǞſNjſ ǛƸƳƑȚ ȴƾƵƲŽ


DJ & MC

Tamer Yehia

19 Hazem 240.620.4607

VIPs : Dinner Included

Silver : Appetizers


DC Branch | 1776 Eye St NW | Suite 701 | Washington, DC 20006 | o 202.775.4663(HOME) | f 202.223.3471 MD Branch | 12850 Middlebrook Rd | Suite100 | Germantown, MD 20874 | o 240.720.1373 | f 240.686.2003

Ramzi Dalbah Agent

K A

A-K Real Estate, Inc. (“A-K”) offers a diverse, motivated group of real estate professionals—all of whom are dedicated to putting the DC Metropolitan clients’ needs first. Using the most cutting edge technology and providing constant education and training, A-K’s agents are always prepared and ahead of the market. These efforts have paid off because, most recently, Real Trends ranked A-K #2 in most units sold in the DC Metropolitan area and #107 in top producing brokerages nationwide on the Wall Street Journal.

866.941.8289 Follow us : /akrealestateinc

C 240.481.2078 Licensed MD-VA RDALBAH@A-KREALESTATE.COM WWW.A-KREALESTATE.COM

Commercial and Residential Finance www.financeusa.us Office: 703-941-4022 Direct Fax: 703-342-0419 E-mail: simmy@financeusa.us

Preferred Title company

Eastern Title and Settlements 1335 Rockville Pike Suite 340 Rockville, Maryland 20852 O: 240-403-1285 C: 240-876-0642 F: 301-576-5100 http://www.easterntitle.net


Total Dedication & Unyielding Commitment to our Clients

A Boutique Law Firm Specializing in: Investment Visas & Green Cards Immigration Business Transactions International Trade

Traffic & Accidents Civil Litigation Islamic Wills & Trusts

Edward Moawad

Attorney in Law

Virginia office

Maryland office

edward@abmlawpc.com 6302 Old Dominion Drive 5425 Wisconsin Ave, Suite 600 www.abmlawpc.com Edward Moawad, Esq. McLean, VA 22101 Chevy Chase, MD 20815 www.immigrationuslawyer.com (703) 848-6000 (301) 968-2400