Page 1

Haarlem

Welzijnsorganisatie

PUBLIEK JAARVERSLAG

2016


Locaties Haarlem Effect Wijkcentra Speeltuinen Jongerencentra Peuterspeelzalen Speelgroepen Ecosol Effect Overige

2

HAARLEM EFFECT

| Iedereen doet er toe


INLEIDING

Haarlem Effect: Iedereen doet er toe. Met trots presenteren we het jaarbericht 2016 waarbij Haarlem Effect laat zien wat we hebben bereikt met de inzet van onze deelnemers, vrijwilligers, actieve burgers en medewerkers. Vanuit onze gedeelde visie “Iedereen doet er toe” heeft Haarlem Effect in 2016 een duidelijke richting gekozen. Iedereen is welkom om mee te doen, we werken vraag- en wijkgericht, reageren op de vraag vanuit deelnemers en buurtbewoners die graag actief willen zijn in hun wijk en voor anderen. Zo bereiken we meer doelgroepen die onze opstap naar participatie goed kunnen gebruiken. De overname in 2016 van de Ecosol projecten (arbeidsmatige dagbesteding) sluit hier perfect bij aan. De medewerkers, betaald èn vrijwillig, leerden hoe ze attent kunnen zijn voor de wensen en behoeften van de individu als voor de dynamiek binnen ons groepsgerichte werk. Iedere deelnemer, jong of oud, zien en begrijpen hoe mensen te motiveren zijn om zich te ontwikkelen en te kunnen participeren. We zijn we trots op de sfeer in onze wijkcentra, dagbestedingsprojecten, Veronique de Kwant, directeur jongerencentra, speeltuingebouwen, speelgroepen en peuterspeelzalen: die is op veel locaties onder handen genomen en verbeterd. Elk onderdeel van de organisatie en afhankelijk van gestelde doelen en afspraken met de opdrachtgever, werkt met een specifieke methodiek. Belangrijk baken van ons werk, naast vraaggericht-werken, is het principe van samenwerken. Door samen te werken met andere professionals uit de zorg, het medische- en maatschappelijke veld in het belang van de burgers, vergroten we de kansen op succes voor de mensen die dat behoeven. Samenwerken doen we niet alleen met formele instanties, maar juist ook met anderen om innovaties een kans te geven. In dit verslag komt de wijkacademie opvoeden en burenhulp aan bod als informeel netwerk waarin de hulp van buren/ ouders wordt gestimuleerd. Beiden zijn voorbeelden van vernieuwende projecten in het sociale domein vanuit de burgers. Voor de gemeente Haarlem en omliggende gemeenten is het 2e jaar in van de decentralisaties jeugd, WMO en de participatiewet, met een visie en met nog een lange weg naar integratie van deze domeinen rondom de behoeften van de burgers. We hebben voorts in 2016 geprofiteerd van een coachingstraject van het ministerie van VWS (InvoorZorg!). Twee jaar lang stond dit programma ons terzijde met een coach die prachtig bij Haarlem Effect paste, met onder meer de opdracht om het effecten van ons werk inzichtelijk te maken. In dit jaarverslag tref je de resultaten van in verhalen, effectmetingen en de klanttevredenheidsonderzoeken uit 2016. Ik wens iedereen veel leesplezier toe

HAARLEM EFFECT

| publiek jaarverslag 2016

3


INLEIDING

Kentallen Aantal medewerkers HE

78

Waarvan vast dienstverband

64 %

Aantal nieuwe medewerkers 2016

8

Ziekteverzuimpercentage 2016

2,7 %

Aantal vrijwilligers verbonden aan HE

182

Aantal vrijwilligers/ actieve buurtbewoners bij projecten HE (Kinderuniversiteit, Burenhulp en (thuis in haarlem) maatjes)

60

Financieel resultaat

2016 2015

Resultaat jaar

1.435 -58.850

Onttrekking

25.000 -55.00

Dotatie

0 25.000

26.435 -28.850

Werkkapitaal

Eind 2016

Eigen vermogen

174.301 172.866

Voorzieningen (loopbaanbudget) Reserveringen

73.256 * 13.919

* 2 nieuwe locaties

HAARLEM EFFECT

47.256 50.359 0 25.000

MateriĂŤle vaste activa

4

Eind 2015

| Iedereen doet er toe


PIJLER 1

Pijler 1: Op eigen kracht zelfstandig en gezond De activiteiten van Haarlem Effect geven betekenis aan het leven van deelnemers

“Heel leerzaam en ook mooi dat jong en oud elkaar op positieve wijze ontmoeten. Ouderen hebben een gezonde maaltijd en een gezellige onderbreking van de dag”

We brengen burgers van Haarlem samen. Zodat zij kunnen bouwen aan hun persoonlijke netwerk en structuur kunnen aanbrengen in hun week. Want het is fijn om met andere mensen in contact te staan, dat voorkomt eenzaamheid. Er zijn allerlei manieren om anderen te ontmoeten. We adviseren en informeren burgers over oplossingen voor hun eigen situatie. We houden een oogje in het zeil en signaleren mogelijke belemmeringen. We zorgen ervoor dat burgers elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen. Zo betrekken we ook kwetsbare burgers bij de samenleving. Met als resultaat dat burgers langer zelfstandig kunnen blijven wonen en de algehele gezondheid stijgt. Hiervoor dagen wij deelnemers uit om meer te bewegen en vragen we ze deel te nemen aan eettafels. Daarnaast bezoeken onze vrijwilligers burgers die beperkt zelfredzaam zijn. Dit leidt tot meer mobiliteit. Ook stijgt hierdoor het aantal sociale contacten in de eigen buurt en voorkomen wij eenzaamheid.

Statistieken Buurtkamers Bij de Buurtkamers doet 55% van de bezoekers vrijwilligerswerk. 56% van de bezoekers geeft aan dat zij meer zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Ruim 56% van deze bezoekers regelt meer zelf dan vóór deelname. Deelnemers sluiten in 88% van de gevallen nieuwe vriendschappen. 96% ervaart meer gezelligheid dan voorheen. De respondenten geven een 8,3 als cijfer om de verbondenheid met de omgeving te waarderen. Het rapportcijfer voor de ervaren gezondheid is 7,7. Haarlem Effect heeft 6 Buurtkamers (locaties: De Tulp, De Fjord, De Brug, Selimiye, De Roos, Oosterduin). Cijfers Huiskamers Vanwege de grote vraag is het aantal Huiskamers van Haarlem Effect in 2016 uitgebreid, naar 4. Het gemiddeld aantal bezoekers ligt op 13 bezoekers per huiskamer. “Een mooi effect van de huiskamer is dat er vriendschappen ontstaan die ook buiten deze dagbesteding voortbestaan” (OVER: HUISKAMER ‘T TRIONK)

HAARLEM EFFECT

| Iedereen doet er toe

5


PIJLER 1

“Kerst vieren we samen” Door de actie van de Jumbo konden op diverse locaties kerstdiners plaatsvinden. De Stamtafel en de Tulp pakten uit met een kerstdiner en in de Fjord kon je op tweede kerstdag aanschuiven voor een maaltijd. Catch-it en Soos Binnensteeds organiseerden een groot kerstfeest met optredens, een lopend buffet en afsluitende disco. In totaal hebben 20 beroepskrachten en vrijwilligers gekookt voor zo’n 100 mensen. Daarnaast organiseerden de Buurt- en Huiskamers verschillende kerstontbijten en brunches.

De Stamtafel De Stamtafel is een plek waar mensen met of zonder (verstandelijke) beperking (hulp-)vragen kunnen stellen over allerlei onderwerpen. Zo komen zij makkelijk in contact met ambulante zorg, welzijn en informele zorg. In 2016 was de Stamtafel elke dinsdagavond in wijkcentrum Binnensteeds. De bezoekers ontmoeten elkaar en voeren gesprekken. Dit leidt ook tot nieuwe contacten en uitbreiding van het netwerk. We zien dat een aantal Stamtafelbezoekers doorstroomt als bezoeker aan de Soos van de vrijdag. Eén bezoeker is vrijwilliger geworden bij de Soos. Bij de Stamtafel zijn 3 vrijwillige koks actief: Roos, Joke en Clazina. De koks betrekken

6

HAARLEM EFFECT

bezoekers bij het koken en het tafel dekken. Na afloop van de Stamtafel is er een nagesprek met de beroepskrachten, stagiaire en vrijwilliger. De stamtafel wordt door steeds meer mensen bezocht. (Dat vraagt om uitbreiding in de stad.) Nu schuiven we gewoon nog tafels aan, zodat iedereen kan mee-eten.

De stamtafel, Haarlem Effect in samenwerking met SIG-STG, een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een beperking.

| Iedereen doet er toe


PIJLER 1

Activerend Huisbezoek Activerend huisbezoek wil ouderen motiveren en begeleiden bij het gaan doen van activiteiten, actief te blijven, het netwerk op pijl te houden en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit wordt samen met een vrijwillige welzijnscoach gedaan. Dit is een nieuw aanpak en werkwijze: voorheen kreeg men alleen informatie aangeboden, waar men zelf of met wat hulp mee aan de slag kon gaan.

Digitaal Perron In de regio Kennemerland is onderzocht hoe je hulp kunt bieden bij het aanleren van digitale vaardigheden. Het project Perron Kennemerland heeft laten zien dat je mensen met een weerstand tegen digitale middelen toch kunt verleiden. “Wij gebruikten in onze Buurtkamers (doelgroep: ouderen en buurtbewoners met een niet-westerse herkomst) tablets. De vrouwen en mannen waren allemaal heel nieuwsgierig. Degene die al wat ervaring hadden, wilden hun kennis wel overdragen aan de anderen.

HAARLEM EFFECT

Uiteindelijk hadden 7 vrouwen en 6 mannen interesse om hun digitale kennis te vergroten. Zij geven de voorkeur aan een tablet vanwege het gebruiksgemak. In 2 andere groepen lagen de tablets op tafel om de bezoekers te prikkelen. Pas toen een vrijwilligster een spelletje ging spelen op de tablet, lukte dat. Zelfs de grootste digibeet werd nieuwsgierig. Maar het proces verloopt traag. Sommige mensen moeten we echt verleiden om de tablet aan te raken. Wel willen ze heel graag de tablet blijven uitproberen in de groep.�

| publiek jaarverslag 2016

7


PIJLER 2

Pijler 2: Buurt op volle kracht! Haarlem Effect ondersteunt bewonersinitiatieven die een leefbare omgeving, wijk of stad bevorderen. Zodat jongeren en ouderen meer sociale samenhang in de wijk ervaren en prettig in Haarlem kunnen wonen. Wij bieden hiervoor passende en laagdrempelige ontmoetingsplekken in de stad. Dit zijn locaties in wijken waar burgers vragen kunnen stellen, waar bewoners samenkomen en waar kwetsbare burgers terecht kunnen. Met deze ontmoetingsplekken wil Haarlem Effect de sociale cohesie in de wijk en de samenleving in het algemeen versterken.

Locaties Haarlem Effect beschikt over een aantal ontmoetingsplekken. Buurtcentrum De Tulp, Wijkcentrum Binnensteeds, De Fjord, De Til (samen met CJG), Trefpunt ‘t Trionk, speeltuinen

De Til De Til is één van onze ontmoetingsplekken in de wijk. In 2016 is De Til verbouwd. Het CJG heeft met het consultatiebureau een vaste plek gekregen in De Til, tussen De Peppelaer en de peuterspeelzaal, het kinderwerk en de jongerenruimte. De officiële opening op 27 mei was een groot succes. Kinderen, ouders en netwerkpartners werden door de samenwerkende organisaties getrakteerd op een leuk programma.

De Fjord In 2015 is een bijzondere samenwerking in het gebouw ‘De Fjord’ aan de Paul Krugerkade in Haarlem gestart. Daar hebben Haarlem Effect, Zorgbalans en EcoSol samen een unieke plek gecreëerd om te ontmoeten, werken en leren. Zo biedt De Fjord onderdak aan een ontmoetingsgroep voor kwetsbare ouderen van Zorgbalans, buurtkamer van Haarlem Effect, en de Fietsenwerkplaats en het Activiteitencentrum

8

HAARLEM EFFECT

en speeltuingebouwen in Overveen, Centrum en Houtvaartkwartier, 8 peuterspeelzaal-locaties en jongerencentra.

Ook de opening van de Week van de opvoeding werd groots aangepakt. Op het plein voor De Til voerden 400 kinderen en ouders van De Peppelaer en de Bavoschool een dansje op, afgesloten met koffie in het Badhuis. De rest van de week vonden er in De Til zo’n 14 verschillende workshops plaats voor ouders en kinderen, waar 12 verschillende organisaties aan meewerkten.

van EcoSol. In 2016 is er een gezamenlijk activiteiten-aanbod gekomen, waardoor deelnemers makkelijk kunnen doorstromen naar activiteiten en was de Fjord de uitvalsbasis voor de succesvolle editie van de Buurtcamping. De Fjord is er nadrukkelijk ook voor wijkbewoners die initiatieven en activiteiten voor de buurt willen organiseren.

| Iedereen doet er toe


PIJLER 2

EVEN VOORSTELLEN: ELLARD Hoi, Ik ben Ellard, 46 jaar en sinds kort Burenhulp coördinator Slachthuisbuurt. Als postbode en hondenbezitter heb ik leuke en spontane contacten met mensen in de wijk. Ook ben ik Welzijnscoach. Ik merk dat veel mensen behoefte hebben aan contact, maar dat niet zelf

Over Burenhulp Een praatje maken, elkaar leren kennen, een boodschap, of een klusje voor elkaar doen. Buren die elkaar helpen, versterken de sociale cohesie in een wijk. Precies wat Burenhulp Haarlem voor ogen heeft. Dit bewonersinitiatief ontstond in de wijk Bosch en Vaart en bleef niet onopgemerkt. Samen met lokale ondernemers ondersteunt Haarlem Effect de verspreiding

kunnen organiseren. Zo kwam ik op het idee een burenhulp in de wijk te organiseren. Hiervoor heb ik contact opgenomen met Margo van den Berg, projectleider Burenhulp Haarlem, met de vraag of we dit ook kunnen opzetten in de Slachthuisbuurt.

van dit initiatief over heel Haarlem. Van 4 Burenhulp netwerken in 2015 is Burenhulp in 2016 uitgebreid naar 16 wijken.

Statistieken In 2016 zijn 2 Burenhulp enquêtes gehouden onder een grote groep Haarlemmers. De uitkomsten laten zien dat: • 83% van de bewoners wel eens iets voor buren doet • 69% van de bewoners zelf dingen doet om de buurt veilig en leefbaar te houden • 39% van de bewoners bekend is met het burenhulp initiatief

HAARLEM EFFECT

| publiek jaarverslag 2016

9


PIJLER 2

Vonk ‘Iedereen doet er toe’, is ook het motto van Vonk: buurttheatergroep in het Rozenprieel. Een buurttheater waar bewoners met verschillende achtergronden en ervaringen elkaar wekelijks ontmoeten,, talenten ontwikkelen en samenwerken. “Laagdrempelig, met humor, vertrouwd en verbonden, lachen met en om elkaar”, is wat de deelnemers zelf over hun buurttheatergroep zeggen. Plezier staat dus centraal. Aansluiten bij de groep is elk moment mogelijk. Vonk werkte samen met en voor ouderen uit De Roos, het naastgelegen woonzorgcentrum, aan een theaterdiner. Tijdens dit diner lieten

tih naamkaartje c:Opmaak 1

07-04-2017

09:55

de groepen afwisselend, tussen de gangen door, hun talenten aan elkaar en de gasten zien. Studenten van het Nova college van de afdelingen Horeca en Zorg voor de Buurt, bedoeld voor jongeren voor het verkrijgen van een startkwalificatie, verzorgden de maaltijd. Na het succes van De Roos, volgde een zelfde theaterdiner voor buurtbewoners rondom zorgcentrum De Blinkert. Voor dit diner deed WeCook de catering, een groep vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Pagina tih 1 naamkaartje c:Opmaak 1

Sarah Kruythof • Projectmedewerker 06 339 858 35 • skruythof@haarlemeffect.nl www.thuisinhaarlem.net

tih naamkaartje c:Opmaak @ 1 haarlemeffect.nl 07-04-2017 09:55 thuisinhaarlem

Postbus 164, 2000 AD Haarlem

Pagina tih 1

07-04-2017

Naam Telefoon www.thuisinhaarlem.net naamkaartje c:Opmaak @ 1 haarlemeffect.nl 07-04-2017 thuisinhaarlem Postbus 164, 2000 AD Haarlem

09:55

Pagina

09:55

Pagina

Thuis in Haarlem Thuis in Haarlem richt zich op de stad en je buurt leren kennen voor Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Zij leren achtergrond van Eritrea en Syrië. waar je boodschappen doet, waar je kan sporten, Thuis in Haarlem is een samenwerkingswaarSarah de bibliotheek en hoe je in contact Naam Kruythof • is Projectmedewerker project van diverse organisaties in opdracht komt06 met Thuis in Haarlem werft 339Nederlanders. 858 35 • skruythof @haarlemeffect.nl Telefoon van de gemeente Haarlem; Haarlem Effect, hiervoor Haarlem-maatjes. Dit zijn vrijwilligers www.thuisinhaarlem.net www.thuisinhaarlem.net tih naamkaartje c:Opmaak 1 haarlemeffect.nl 07-04-2017 tih 1 naamkaartje c:Opmaak @ 1 haarlemeffect.nl 07-04-2017 09:55 Vluchtelingenwerk-NWH, Vrijwilligersdie op basis van (gedeelde) interesses,09:55 leeftijdPaginaDock, thuisinhaarlem @ thuisinhaarlem Postbus 164, 2000 AD aan Haarlem 164, 2000 AD Haarlem centrale, BUUV,Postbus Sport Support, Hotel de en gezinssamenstelling Statushouders worKoepel, de samenwerkende Haarlemse den gekoppeld. kerken en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Thuis in Haarlem organiseert regelmatig Een groep actieve vrijwilligers levert daarmaatjesavonden. Vrijwilligers leren dan waar ze naast een bijdrage aan de organisatie van als Haarlem-maatje mee te maken krijgen. Ook het project. www.thuisinhaarlem.net zijn er thema-avonden over bijvoorbeeld de

10

Sarah Kruythof • Projectmedewerker 06 339 858 35 • skruythof @haarlemeffect.nl HAARLEM EFFECT | Iedereen doet er toe www.thuisinhaarlem.net thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl

Naam Telefoon www.thuisinhaarlem.net thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl

Pagina


PIJLER 2

Wijkcontactvrouwen De Wijkcontactvrouwen zijn er voor Haarlemmers met een migratie-achtergrond die de weg naar instanties nog niet goed weten te vinden. Ze hebben in 2016 bijna 400 nieuwe cliënten gezien, waardoor ze nu in totaal meer dan 750 cliënten hebben. Vragen rondom opvoeding, peuterspeelzalen, opleidingen, relatie, gezondheid, werk, financiën, inburgering komen aan bod. De wijkcontactvrouwen verwijzen door, ze kennen de weg naar allerlei organisaties en stemmen af. Met als doel om de belemmeringen

om volwaardig te participeren weg te nemen. Indien nodig zijn ze aanwezig bij gesprekken tussen cliënten en organisaties, ter ondersteuning van de cliënten én om de vragen over en weer van zowel cliënten als de organisaties, te verduidelijken. De Wijkcontactvrouwen zijn in 2016 incidenteel ingezet om migrantenorganisaties (met name de vaders) te informeren over en te motiveren tot sterkere opvoeders.

Speeltuinen Onze speeltuinen Overveen, Jeugdland, Floragaarde, Klarenhof en Paradijsje zijn een belangrijke ontmoetingsplaats in de buurt voor (groot-) ouders en kinderen. Tijdens vakanties en op feestdagen organiseren de toezichthouders hier allerlei activiteiten. Het beheer van de speeltuinen ligt bij Haarlem Effect.

Naast het onderhoud aan speeltoestellen en speelgoed kijkt Haarlem Effect naar grotere aanpassingen, zoals het opnieuw inrichten van de buitenruimte, vervanging van aanwezige opslagruimte, het plaatsen van extra of nieuwe opslagruimte en vervangingen van (grotere) speeltoestellen. Daarbij houden we rekening met de wens van ouders om hun kinderen in een duurzame omgeving te laten opgroeien. Initiatieven van de speeltuinbesturen sluiten hier op aan. Wij denken mee over de uitvoering en financiën en zoeken hiervoor de samenwerking op met de juiste partners. Denk aan de gemeente Haarlem, maar ook aan allianties met het bedrijfsleven en andere partijen.

HAARLEM EFFECT

| publiek jaarverslag 2016

11


PIJLER 3

Pijler 3: Naar een inclusieve samenleving: iedereen doet er toe! Haarlem Effect biedt laagdrempelige ontmoetingsplekken waar zowel kwetsbare en niet kwetsbare bewoners zich thuis voelen. We boren talent aan en bieden perspectief op verdere ontwikkeling en persoonlijke groei. De activiteiten variëren van sport en dans, muziek en zang, tot creatieve en/of educatieve bezigheden. Binnen het collectieve aanbod hebben we ook aandacht voor de individuele behoefte van een deelnemer of vrijwilliger. Samen met de GGZ stimuleren we kwetsbare Haarlemmers in de wijk mee te doen aan activiteiten. Hiervoor doen we ons best een passend aanbod te maken in een gastvrije, veilige omgeving. Onder de noemer ‘opbouwwerk’ organiseren we verschillende evenementen voor buurtbewoners. Deze evenementen vormen de kern van het bestaansrecht van Haarlem Effect. Het doel van het opbouwwerk is om de sociale cohesie te vergroten en bewonersparticipatie te

bevorderen. Dit doen we door onze organisatie, de wijkteams en andere partners en instellingen in de wijk aan elkaar te verbinden. Om zo de eigen kracht van de lokale samenleving te verbeteren.

Ontwikkeling van de Wijkplaats Binnen de Wijkplaats (een samenwerking met welzijn en psychiatrie) zien we dat deelnemers steeds meer meedoen aan arrangementen van meerdere activiteiten op één dag, inclusief lunch. Deelnemers kiezen dus hun eigen traject. Bijvoorbeeld in combinatie met geindiceerde dagbesteding, en aanvullend op een traject bij een GGZ behandelaar. Met de Haarlem Effect Kortingspas kunnen deelnemers voor 3 of 4 euro per dag gebruikmaken van een welzijnsarrangement.

“Deze bijzondere schilderstijl geeft me veel rust en ruimte in mijn hoofd” (Door: deelnemers Sumi-E: Japans Zen schilderen).

Statistieken Wijkplaats De statistieken van de Wijkplaats laten zien dat 80% van de deelnemers aan de wijkplaats vrijwilligerswerk doet. Van de Wijkplaats bezoekers geeft 75% aan dat zij meer zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Ruim 40% van deze bezoekers regelt meer zelf dan vóór deelname. Deelnemers sluiten in 52% van de gevallen nieuwe vriendschappen. 84% ervaart meer gezelligheid dan voorheen. De respondenten geven een 7,5 als cijfer om de verbondenheid met de omgeving te waarderen. Het rapportcijfer voor de ervaren gezondheid is 7,2


PIJLER 3

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En hier lachen we! “

Programmateam van Soos Binnensteeds over Soos Binnensteeds: “In de soos ontmoeten wij andere mensen en het is hier altijd gezellig. Wij zijn vrijwilliger omdat wij het belangrijk vinden dat mensen het naar hun zin hebben en wij willen graag

andere mensen een lach bezorgen. Zelf komen wij beiden van ver en hebben wij veel meegemaakt. Daarom helpen wij elkaar als er iets is, dat vind ik het leukst.”

Deelnemer, over Wijkcentrum Binnensteeds “Hier is het ouwe-jongens-krentenbrood. De medewerkers zijn lief en geven mij advies, maar ik moet wel zelf actie ondernemen. Mijn zoon zei laatst tegen mij hoe trots hij op mij is dat ik het allemaal zo goed red, sinds ik met pensioen ben. Dit komt ook door de activiteiten van Haarlem Effect waar ik naar toe ga.”

Karin Goudsmit, over samenwerken met Haarlem Effect “GGZ en Herstelacademie werken samen met Haarlem Effect. Ons gemeenschappelijk doel is verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden en te mixen. Haarlem Effect heeft een breed aanbod aan activiteiten die laagdrempelig zijn, waardoor ook kwetsbare doelgroepen zich welkom voelen. Welzijn biedt op deze manier een bijdrage aan de participatie

van burgers met een kwetsbaarheid, waarbij ontmoeten een belangrijke rol speelt. Als mensen zich prettig voelen blijven zij komen. Het bijzondere aan de wijkcentra is dat zij altijd netjes en gastvrij blijven en een hoge service bieden.” (Karin Goudsmit, GGZ Ingeest, Herstelacademie)

Samen met Ecosol-Effect Welzijnsorganisaties zijn er voor alle burgers, ook de meest kwetsbare. Logisch dus dat de welzijnsorganisatie Haarlem Effect en EcoSol – aanbieder van arbeidsmatige dagbesteding – zijn gaan samenwerken. Sinds 1 januari 2016 vallen de 2 organisaties onder hetzelfde bestuur en krijgt de samenwerking steeds meer vorm. EcoSol heet nu ook officieel EcoSol Effect. De mogelijkheden voor kwetsbare én ‘gewone’

burgers nemen zichtbaar toe. Door bijvoorbeeld onze gedeelde projecten in Buurtcentrum De Fjord.

HAARLEM EFFECT

| publiek jaarverslag 2016

13


PIJLER 3

Arbeidsmatige dagbesteding Ecosol Effect heeft verschillende locaties waar mensen terecht kunnen voor (arbeidsmatige) dagbesteding. Wij bieden dagbesteding, re-integratie, scholing, leer- en werktrajecten aan mensen met een psychiatrische achtergrond, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en jongeren met een licht verstandelijke beperking. EcoSol Effect beschikt onder meer over verschillende locaties in Haarlem Noord, waar buurtbewoners terecht kunnen om hun fiets te laten repareren, groenten of plantjes te kopen, of een houtwerkplaats te bezoeken.

Ivonne met de loopkar die Ecosol heeft aangeboden te maken na een oproepje van Ivonne op sociale media.

Opbouwwerk en Sociaal Wijkteam Vanuit Haarlem Effect zijn er 3 opbouwwerkers actief in de sociale wijkteams. Zij zijn actief in de wijken Rozenprieel, Zuid-West en Parkwijk. Waar de hulpverleners zich vooral richten op het ondersteunen van individuele bewoners, kijken de opbouwwerkers naar de bredere context waarin mensen leven, zoals hun netwerken en activiteiten in de wijk. De opbouwwerker laat bewoners en professionals in de wijk samenwerken om de saamhorigheid en leefbaarheid te vergroten. Maar ook om tot een gemeen-

schappelijk plan van aanpak te komen met collega’s van het sociaal wijkteam, en met andere betrokkenen in de wijk. Denk hierbij onder meer aan welzijnsorganisaties, gemeente, corporaties, wijkraden, hulpverleners, informele en formele netwerken en kerken. De opbouwwerker zorgt voor de uitvoering van het plan door collega’s, partners en bewoners actief betrokken te houden.

Welzijn op Recept In de stadsdelen van Haarlem Effect stijgt het aantal doorverwijzingen van 25 in 2015 naar 43 in 2016. 32 clienten zijn bij een goede activiteit of vrijwilligerswerk terecht gekomen of hebben een maatje gevonden. 70% van de verwijzingen komt van de huisarts. We werken met 15 huisartsen en praktijken samen. We werken met 10 vrijwillige welzijnscoaches voor begeleiding en toeleiding.

14

HAARLEM EFFECT

| Iedereen doet er toe


PIJLER 4

Pijler 4: Optimale ontwikkelingskansen Haarlem Effect stimuleert ontwikkeling en vergroot betrokkenheid bij de samenleving, van ouders, jongeren en kinderen. Bij peuters wordt gekeken of de sociaal emotionele ontwikkeling goed verloopt. Verder behoren advies over gezond en goed eten, sociaal gedrag aanleren en leren omgaan met frustraties tot onze dagelijkse activiteiten. We geven jongeren de kans zich voor de samenleving in te zetten en vanuit de eigen leefomgeving te bouwen aan hun netwerk. Dit doen wij onder meer in Delftwijk (Haarlem Noord), Leidsebuurt, Rozenprieel, Centrum en Zuid- West. Veel kinderen nemen deel aan speelgroepen of bezoeken onze peuterspeelzalen. We coachen volwassenen in de rol van ouder en zetten ons in voor de brede ontwikkeling van kinderen.

Werken in het Rozenprieel In 2016 is het jeugd- en jongerenwerk in het Rozenprieel veranderd. Het aanbod sluit nog beter aan op de vraag van de doelgroep. Inclusief nieuwe bewoners van de Roos. Aan de hand van interviews en gesprekken met de ouders, de school en de jeugd weten we beter wat de behoefte is van de jeugd in het Rozenprieel. Waarin kunnen de kinder- en de jongerenwerkers

Als jongerenwerker zorg ik voor vrijetijdsbesteding voor zowel jongens als meiden. Dit gebeurt in samenspraak met de jongeren en geregeld helpen zij mee om iets te bedenken en te organiseren. Het duurde even voordat ik het vertrouwen van de jongeren gewonnen had. Ze probeerden mij eerst uit. Nu is er respect, waardoor ik ze kan corrigeren als dat nodig is en hen normen en waarden bij kan brengen. (Marley, Jongerenwerker)

HAARLEM EFFECT

de jeugd stimuleren en ondersteunen? Het antwoord op deze vraag vormt de basis van activiteiten die we samen met de jeugd en hun ouders ondernemen op gebied van gezonde leefstijl (zoals, sport, spel en voeding) en talentontwikkeling (zoals creativiteit en cultuur). In een veilige, speelse en leerrijke omgeving.

Via tante Ciska ben ik bij buurthuis de Tulp terecht gekomen om de meisjesgroep te leiden. Ik ben zo’n 3 keer per week in de Tulp. In deze groep zit een meisje die op school steeds gepest wordt. De meisjes die haar op school pesten, zitten ook in de meidengroep. Maar in de meidengroep wordt zij wel opgenomen. Ik laat weten dat pesten niet acceptabel is en dat iedereen welkom is. (Sam, Vrijwilligster)

| publiek jaarverslag 2016

15


PIJLER 4

Druppiekunde in de Wijk School in de Wijk Rozenprieel is een samenwerkingsnetwerk van de Hannie Schaftschool, Opstoom, Sport Support en Haarlem Effect. De missie van School in de Wijk is dat de kinderen in het Rozenprieel gelukkig en gezond opgroeien in hun eigen leefomgeving. Druppiekunde is één van de projecten van dit samenwerkingsnetwerk. Dit is een sportief en educatief project, dat bestaat uit een combinatie van sporten, voedingsleer en koken. Bij het sporten bieden wij verschillende spelvormen aan, waarbij het plezier in sporten en bewegen voorop staat. Accenten liggen op veel bewegen, samen spelen en samenwerken. Maar ook gezond koken komt aan bod. Wij richten ons op kennisverbreding van nieuwe producten en hoe je kunt koken met verschillende ingrediënten.

Bij voorkeur volgens de principes van de Voedselzandloper. Hierbij maken we een koppeling met thuis, door de kinderen te stimuleren thuis te helpen koken en ze aan hun ouders te laten vertellen wat ze geleerd hebben.

Haarlem Effect is voor mij een stabiele factor met veel contactpersonen. Doordat SportSupport hetzelfde werkgebied heeft als Haarlem Effect, stemmen wij veel af. Zo zorgen we ervoor dat er altijd iemand op het plein is in het Rozenprieel. Daarnaast zetten we samen projecten op, zoals ‘Druppiekunde’. Een project om kinderen te laten afvallen door sport en gezonde voeding. Daarbij streven wij hetzelfde doel na; de jongeren normen en waarde bijbrengen. Dit heeft een goed effect op de jongeren van het Rozenprieel. Er is zo meer structuur voor hen. (Samenwerkingspartner Kaj van Wunnik, SportSupport)

Ouderbetrokkenheid Bij Haarlem Effect zijn 8 peuterspeelzalen die sinds 2015 hun eigen ouderadviesraad hebben. In de ouderadviesraad zitten van elke locatie 1 of meerdere betrokken ouders, die de manager adviseren over het beleid op de locaties. In 2016 waren 16 ouders betrokken bij de ouderadviesraad.

Onderwerpen die zijn besproken zijn de resultaten van de GGD inspecties, het ziektebeleid en vaccinaties, communicatie , en het meedenken in en het analyseren van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. Er zijn 5 bijeenkomsten geweest in bijzijn van de manager.

“De projectcoördinator van Haarlem Effect, de leidsters van de peuterspeelzalen en de ouderadviesraad werken nauw samen, waardoor wij knelpunten snel kunnen oplossen. Ik heb mij aangemeld voor de ouderadviesraad, omdat ik het anders wil doen dan mijn ouders en verantwoordelijkheid wil nemen voor mijn kinderen. Ouderparticipatie is belangrijk om het beste voor het kind te bewerkstelligen. Dit merk ik ook bij Haarlem Effect. Zij werken vanuit hun hart, omdat zij een hart hebben voor onze jeugd.” (Sederick, Ouderadviesraad)


PIJLER 4

“Wat ik vooral zo bijzonder vind, is dat ik andere ouders in mijn eigen buurt leer kennen. Ik voel me er nu meer thuis.” (Door: deelnemer speelgroep)

Klanttevredenheidonderzoek Peuterspeelzalen 112 ouders/verzorgers hebben het klanttevredenheidsonderzoek ingevuld. Dit is 32% van de totale groep ouders/verzorgers van kinderen die de peuterspeelzalen bezoeken. Zeer blij zijn we met de positieve resultaten, waaruit blijkt dat de ouders onze ‘iedereen-is-welkom-houding’ waarderen. De meeste ouders zijn enthousiast over de locatie die hun kind bezoekt. 94% voelt zich ook zeer welkom op de eigen peuterspeelzaal. Opmerkingen zijn : Ik ben dik tevreden, de dames (= leidsters) maken er altijd een feest van, ze komen met leuke werkjes thuis, en: We komen echt met plezier”.

Speelgroep-medewerker over werken bij HE: “Vroeger was ik basisschooldocent. Helaas moest ik hiermee stoppen vanwege de hoge werkdruk. In de tijd dat ik geen baan had, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Haarlem Effect om een dagbesteding te hebben. Dit beviel goed. Na twee jaar hebben zij mij een baan aangeboden. Haarlem Effect is voor mij een veilige werkplek, waar ik geleerd heb om

mijn grenzen te bewaken. Het prettige aan mijn werk vind ik dat ik alles bespreekbaar kan maken, met mijn collega’s, maar ook met de ouders van de peuters waar ik mee werk. Samen met de ouders zoeken wij naar een manier om de kinderen positief te stimuleren. Wij hebben altijd het beste met de kinderen voor.”

Wijkacademie Opvoeden Sinds oktober 2016 is Haarlem Effect, samen met Meetingz! partner in de ondersteuning van de Wijkacademies Opvoeden Schalkwijk. Er zijn 2 Wijkacademies Opvoeden, één al ruim drie jaar, de tweede is halverwege 2016 gestart. De Wijkacademie Opvoeden wordt gevormd door een kerngroep van ouders uit de wijk, met verschillende achtergronden. Zij houden zich bezig met de opvoeding, ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kind(eren), verkennen samen opvoedthema’s en bedenken manieren om deze met andere ouders in de wijk aan de orde te stel-

len. De kerngroep komt eens in de drie weken bij elkaar en bespreekt wat hen bezighoudt. De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen worden besproken en hoe deze in de wijk onder de aandacht worden gebracht. Daarbij wordt gewerkt aan concrete producten en activiteiten. Voorbeelden zijn: een krant over opvoeden in de wijk, een wijkbijeenkomst over Opvoeden in de Boerhavewijk, een congres over onderwijs, of een themamiddag over veiligheid op school samen met het Haarlem College.

HAARLEM EFFECT

| publiek jaarverslag 2016

17


PIJLER 5

Pijler 5: Zonder vrijwilligers kunnen we het niet Bij Haarlem Effect zijn 182 vrijwilligers actief geweest in 2016. De vrijwilligers werken bij allerlei welzijnsactiviteiten in de locaties, of bij projecten van Haarlem Effect. Buurtbewoners die actief zijn bij de Speeltuinen, Burenhulp, of andere wijkinitiatieven zijn niet als vrijwilliger bij ons geregistreerd. Deelnemers die helpen bij een activiteit zijn ook geen vrijwilligers. Vrijwilligerswerk kan een opstap betekenen naar de arbeidsmarkt, kan helpen om je leven in balans te houden, of kun je zien als maatschappelijke bijdrage. Ook kan vrijwilligerswerk een mogelijkheid bieden om ondernemerschap en eigenaarschap vorm te geven. Onze vrijwilligers zijn onbetaalde medewerkers bij Haarlem Effect. Zonder vrijwilligers kunnen wij ons werk niet uitvoeren.

VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD Vrijwilligster bij Welzijn op Recept: “Mijn vorige werkgever in de zorg heeft mij ontslagen en ik kreeg de kans om een nieuwe opleiding te volgen. Ik koos ervoor om coach te worden en heb de opleiding bijna afgerond. Ik wil graag ervaring opdoen in dit werk en zag bij de Vrijwilligerscentrale de vacature van Welzijnscoach voor Welzijn op Recept. Het lijkt me leuk werk. Ik heb nu twee keer meegelopen met een ervaren coach en ik krijg nog een training. Daarna ga ik zelf aan de slag. Ik heb er zin in!” (Linda, welzijnscoach voor Welzijn op Recept) Een aantal van onze coaches vond zelf een baan, na een maand of zes werken bij ons project, Dat zij coach zijn geweest voor Welzijn op Recept kan erbij geholpen hebben. Als je coach bent, krijg je meer zelfvertrouwen, vooral na een aantal gelukte matches. Dat zelfvertrouwen, en de ervaring als coach, kan helpen bij het krijgen van een nieuwe baan.

Vrijwilliger over Wijkcentrum Binnensteeds “Al heel lang werk ik als gastvrouw bij Wijkcentrum Binnensteeds. Eerst twee jaar als vrijwilliger, toen achttien jaar betaald en sinds ik met pensioen ben, werk ik weer als vrijwilliger voor vier ochtenden in de week. Het is voor mij vertrouwd en honkvast. Daarnaast is het vlakbij en is de sfeer goed. Vroeger kwamen hier veel daklozen; ik ben altijd al begaan geweest met mensen die het minder goed hebben.” (Anneke, Gastvrouw Binnensteeds)


PIJLER 5

Vrijwilligster bij de receptie “Ja, je kunt me nu interviewen. De renners in de Waalse Pijl moeten nog 20 kilometer”. Aan het woord is Sanneke: receptioniste van Binnensteeds. Als het rustig is bij de receptie kijkt ze graag even wielrennen. “Het receptiewerk doe ik al twee jaar hier en ik vind het vooral heel gezellig met de bezoekers en de medewerkers. Het was ook echt mijn wens om receptiemedewerker te worden. En ik ben blij met deze plek. Wel jammer dat de medewerkers van het centraal bureau hier weg zijn, de huidige medewerkers zijn minder honkvast en dan is het soms stil in huis. Bij Haarlem Effect vind ik het ook leuk dat ik me kan ontwikkelen: ik heb een training Dynamiek gedaan om te kijken naar mijn competenties en ook de training van Hostmanship vind ik interessant. Af en toe vragen de medewerkers een extra klus aan mij, dat doe ik erbij als ik het leuk vind. Ik kan namelijk ook heel goed nee zeggen!“

Vrijwilliger en deelnemer bij Haarlem Effect “Ruim tien jaar geleden kwam ik al bij het welzijnswerk als vrijwilliger. Ik ben er een poosje tussenuit geweest, sinds drie jaar ben ik weer vrijwilliger. Samen met Richard ben ik in de Tulp gaan werken. Dan wil ik ook Ingrid even noemen. Ik ken haar al heel lang en kan goed met haar over weg. Ik ben medewerker digitalisering, zo kan ik dat wel noemen. Het is breder geworden dan alleen maar hulp bij het computergebruik. Af en toe ben ik ook deelnemer bij bijvoorbeeld de wandelgroep, of een mindfulness activiteit. En sinds een poosje werk ik ook bij het Trionk. Daar ben ik flex-vrijwilliger. Ik woon daar vlakbij en als ik nodig ben, dan word ik gebeld. Ik doe daar van alles, gewoon helpen of gastheer. Het Trionk vind ik erg leuk, er zijn daar veel activiteiten en dat zorgt voor een rijke sfeer. Maandag ga ik daar weer naar toe, dan ben ik nodig. Ik doe het vrijwilligerswerk voor mijn balans. Maar ook voor de activiteiten, want ik ben graag sociaal actief! Vrijwilligerswerk: niet omdat het moet, maar omdat ik het belangrijk vind!”

Kengetallen vrijwilligers Bij Haarlem Effect zijn 182 vrijwilligers (vergelijkbaar met 2015) actief geweest in 2016. Hiervan zijn 7 vrijwilligers door- of ingestroomd naar werk.

HAARLEM EFFECT

| publiek jaarverslag 2016

19


Haarlem

Welzijnsorganisatie

Haarlem Effect Postbus 164 2000 AD Haarlem 023 - 5322547 info@haarlemeffect.nl www.haarlemeffect.nl

Publiek jaarverslag 2016 Haarlem Effect  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you