Page 1

 

     


KORTING

OP HAAGSE ATTRACTIES?

Voor superscherpe aanbiedingen van de beste attracties in groot Den Haag, ga naar VANDAAGNAARDENHAAG.NL

muziek/dans

Toca Brasil! Geniet in Braziliaanse sferen van een gevarieerd muzikaal programma met dans en heerlijk eten & drinken. Met o.a. Het Nieuw Ensemble, Batuque Capoeira Group en Lilian Vieira (Zuco103).

zo 18 oktober vanaf 15:00 uur =C14,- middagkaart =C16,- avondkaart =C25,- dagkaart =C40,- dagkaart incl. eten

Zie hele programma: www.korzo.nl

Wat moet je doen? s Ga naar www.vandaagnaardenhaag.nl sBekijk de laatste informatie over alle attracties sGeef aan welke attractie jij wilt bezoeken sEn maak kans op je eigen aanbieding of korting!* * Voor de voorwaarden zie www.vandaagnaardenhaag.nl

Koop uw kaarten online www.korzo.nl

wie nodigt u uit voor Teppan yaki? Teppan Yaki staat garant voor een culinair Japans avondje uit. De mooiste grillgerechten worden aan uw teppantafel bereid. Zo maakt u kennis met de bijzondere techniek van het snijden en bereiden. En met de verjnde smaken natuurlijk. Een belevenis die gedeeld moĂŠt worden. En het welkomstdrankje? Dat krijgt u in de maand oktober van ons. Dus wie nodigt u uit voor een avondje Teppan Yaki?

%0663 1SJKTâ‚Ź ,PSUJOHTQBTTFOâ‚Ź 

,PPQOVKFLBBSUFOPQXXXSJKTXJKLTFTDIPVXCVSHOMPGCFM ,BTTBPQFOEJUN[BVVS

Stadhouderslaan 76R (tegenover het Gemeentemuseum) Den Haag, T: 070 - 346 47 00, I: www.shirasagi.nl Zondags gesloten.


www.paradisofilms.nl

15 OKTOBER IN DE BIOSCOOP Galerie De Gelegenheid Barentszstraat 10 2518 XG Den Haag Presenteert op

Zaterdag 3 oktober 2009

De Kerstman maakt het u dit jaar wel héél eenvoudig! Geef uw medewerkers of relaties een geschenkbon! *

vanaf 16.00 uur Vraag het bestelformulier aan (070 3618825

de tentoonstelling

of geschenkbon@denhaag.com) of bestel

‘Coloured Big Bangs’

direct op www.geschenkbondenhaag.nl. Particulieren zijn wij graag van dienst op onze VVV-kantoren in Den Haag en Scheveningen.

Schilderijen van Santiago Luis Ferrer “Kender” (Havana, 1965)

Muziek van de Cubaanse jazzpianist Ramón Valle

* U kunt bij ons terecht voor de VVV irischeque, de Nationale Dinercheque, de Theater & Concert Bon, de Nationale Bioscoopbon en de Bol.com Cadeaubon.

Wijnen van Wijnkoperij Hans Simon B.V. geschenkbondenhaag.nl

Toegang gratis


          

  

 +&

$&! 

 %

  %"&%% &( $  ( &!"+! $&! ($)&  &'$%! '&'$%  !%!%&&$( '$( !$!  %&( $ 

  &&$&! ,%%'+,!"$ !"$&&,"!"'$'+,'% %!),$&, %,+ &$$, ,,%&( 

' !!!"%(!!$%& 

  ' %&,'%,$%

 $$' (!  $&$!%"&! %%(&%

 $ 

 $%&'$ &( %! !

($$  $%% '&"%'&+ %&!  &&%!" ' !

 &&((!!$

!($!&!% !($! $#''%( & &! &!  $" $ " $

!!!  $ , '$,!" ,'&(( &%'&'$! ! $(  $& ,"!%&'%  " ,&.- 

*.- ,'&'$! 

#' )! +#!!3;4+7%>34=/;<()&"!-#'" 97/7+./9953/</8++1!+;496/38 /7:/;7+888/=4/&>;3/%3-5)38=1/< ),$.!)$$;/?3<398;+:23-&96>=398< #*+)#,+#!$&:>,63-3=/3=<</;?3-/ -!)+!'+#!*/8++1!+;5/=381&+8./; "99;./;7//;$9<=,><  /8++1=/6   ! +#!) !+4/6698./8?/638/?+8;//"3-96/==/ +,/;*3==/8,/;189>599;7+8 +8/>6.7+8*37?+8&=+7/836./;= %++347+5/;<!$*+!'+899<</8</8%9, 91/<6+1!3;4+7%>34=/;<66/8&/1/;/8 +;9638/ >.@31/83-5?+8'/A6381/8 (+(*!'#%%,*+)+#!*1;3::38+'97//5

88?+8./8;9/5"$+;63/;7/< +19<3+8+66/;A+6/;3/"%' 9?/;./%99<+8<&://5/8,;385+8< ?+8./891++;.9/:!9669;3<+89< 9<)34?/;,/;1 +>;+?+896;98!+;-/6 9/6/7+8!+;1;3/=96.381!/35/?+8./8 55/;!3<-2+!>346+/;=!A69>;/8-5/8 $+>6./++8$236/./:;/B&+8./;./ 9/./&A,&A,&A6?393==;3-2'A-29!/;348 *37=/;+5/   #:B/11/8?+8 +,988/7/8=9:(':+</890('7+1+B38/ 5+8+66//8<-2;30=/6345=@//7++8./8 ?99;./?/;699:.+=>7.;/<@34B31381 <?:.99;1/?/8++8++1<(3=,>;9=+?

.7383<=;+=3/$9<=,><  $/8 ++190?3+2++1<>3=,>;9./82++1-97 /=('7+1+B38/?/;<-2348= 5//;:/;4++; 9/@/62/=++1<(3=,>;9.3=7+1+B38/7/= ./1;99=<=791/6345/B9;1?>6.312/3.2//0= <+7/81/<=/6.B34809>=/8/8@34B31381/8 83/=>3=1/<69=/8/=++1<(3=,>;95+89: 1//8/85/6/@34B/++8<:;+5/6345@9;./8 1/<=/6.?99;09>=/8/8@34B31381/8 / %9,91/<6+1;4+ +629;8'%!-!)!'"!' "!"!-!'* 3809./82++1-97C/8++1!+;5/=381 '+?%/.+-=3/$9<=,><  $ /8++1 ! %#'!-(()'%!-!)!' "!' "!"!-!'*./-/7,/; 95=9,/;90 B9?//6//;./;+6<>./3809;7+=3/2//0=


  

 

*'$5'3)31'23$0)E+'681'7'45'+0 8-,==,/0@,9<,6E ??<E J '&;,=J  0949>4080@::<=>077492A,,<49 9:<809A,,</09>09,,9D409@,9 <074240=>,,>=@:<809>0<<:<4=80:; /030/09/,,2=0A002=.3,,7@,9/0 <0.3>=;<,,6A:</0920A:209$0240,,; #:=>8, 0> 4.34077,96A,,</>%4<A,9 ,8,7,<,5/, ,<4,!00@0=)48 00?A4==09 10''.)31'2' 22'.3$0-1 $.1+%$0&E.+;;07>30,>0<E ??<E J '&;,=J  +0,?>:A02=>,,>@:7,?>:=!408,9/ 6,9@::<:1,.3>0<?4>770=D4>@,=>*: -0=.3<001?=<04/,9?=@::<30>00<=>/0 4/00I9@::<D459940?A=>0@::<=>077492+09 8,,>=.3,;;45/4>>:>=>47=>,9/4=206:809 $0240?=<04/,9?= 0> ,<2?0<4>0/0 <,?A=,-077,3,;073,<7403,9 ,2070>,@4/0C=0900<>/0:92 ?D406,<70?68,93:<0:2<,F0 :99060@,90>3

10-E315' 0:949674560%.3:?A-?<2#,<,/45= E ??<EJ '&;,=J  <40A,><45;0<030<096:809,,930> A::</:39)4809%>0;3090<0980> 009<456>:9007@0<70/090>203007=4>?00<> D4.349009/096-007/420@,6,9>40-:0</0<45 49)0=><40=7,9/$0240$?>20<<::9 0>46:?>6,9,=967,,<,.6(0.3> $63$7$01.310E9$/' 4$%*'.133+' !,>4:9,70&:90070-:?A E ??<EJ '&;,=J 0=>?/09>0$,.307:<<40@0<><:69,,< /0,D,=><::6:8#,70=>459=0-?<20<=>0 307;09&:09D45D4.349$,1,3,7=70@09/ =.347/:;=>07/0A0</D0:@0<<0/09/::< 009-?77/:D0<),=30>:9207?6&06=>09 <0240,?<,@,9:7<:9 '')'02$35+,E*'$5'342135 &30,>0<,8?DE ??<E J '&;,=J &30,>0<=;:<>@0<094249209?4>30>3070 7,9/2,,9/0>30,>0<=><45/,,980>/0 &0209;,<>45 $$35'07$011:'0&$$.E0 01'/*'5/$$373+'0&'0 &30,>0<474209>4,E ??<E J '&;,=J E&<C:?>

&30,>0<.:9.0<>@:7:;940?A-0A0<6>0 3::2>0;?9>09:;207,;>0;,<07>50=09 =;0.4,,7@::</0D0-0D0>>49220=.3<0@09 940?A8,>0<4,,7 0> ,,<>09@,9 $::D09/,,7D,92;4,9: !3+,*'$5'3E'0''3'$3 (<45&30,>0<E ??< 098?=>@::<40/0<009/409::4>40>=@,9 4920,<3001>-02<0;09  # +7'+0&'$$2 ?D406.,1H/0#,,;E

??<E<,>4= 0$:.605,20<= *'$0&41/'$/+.9 #,,</@,9&<:50E ??<EJ 80<4.,9,;<0=09>0/-C:390,< :A4927?- $::%10%'35 $0209>096,80<E ??<EJ ,DD8?D406,209,7;0<499/0<=09 0==07,,<A,<>0> 5$5'1(10%E5$5'1(10% &30,>0<0$0209>0=E ??<E J '&;,=J !?5,DD;:8;09/0/,9.0.:8;70B0 -<0,6-0,>=80>1?9/,809>09?4>/0

5,DD><,/4>40%;0.4,702,=>09@,9/09 ?9209092<,>4=49704/492:8 ??< *'2$)*'55+"'45'303%*'453$ &30,>0</0(0=>0E ??<E J

 '&;,=J

 0<-0>::9,,9994: :<<4.:90  !$01654''5E!$01654 ''5 %*5'3.+,-'3&$0&8$34 &30,>0<,,930>%;?4E ??<E J '&;,=J "@0</0:9?4><:04-,<0-03:01>0@,9/0 809=:8@::</0206203:?/09>0A:</09 635*144'.16;'!'37''3 E 45'2'340-'.7$04)'01') &30,>0<#0#459E ??<E J '&;,=J ?--07;<:2<,88,930>00<=>0/007 2<,;;420@0<3,70909=.30<;0:-=0<@,>40= G7, ?<>3930>>A00/0/0076:809 :9/0<A0<;09,,9-:/A,,<509:<8,,7940> :@0<;<,,>:@0<2:>0980>/04984//07= A07-0609/03?8:<@,9$:?H  0531&$04E ?.09>,9=>30,>0<E ??<EJ  >8 '&;,=J >8        

    

 

) )'*(!' )$&"!$ $)($)'"('()+%%'()" "$$),&'(%%$(Carmen#!$ *-!))'%+' $$ '%*,

  


*+<.9@+8$237+C+533=//87//=6/:/8./ -29</91<+E/@96:+==3//8.B8+73/5 29</91<+0/8+8>=9//8'/6.7+8 7+5/83/./<//883/?A/-</+>3/@99<2/> /8=/7,6/*#+==/7,6/7/8>8//7>2/> :?,63/57//8++<./A/</6.@+8=6+@/<834 /82+<>=>9-2> !-')4;7 3672?3=/8++1D ??< <3/4981/CA+<>/7/<35++8=/ +.96/=-/8>/8.97:/6/8C3-298./<38 ./A/</6.@+8+01/><+:>/8+-2>-6?,=/8 .<+859@/<19>/8,/+>8350//=>4/= 43)9.8!5*(8'(91'.6 !783@/<=?7D ??< "<+-2>31/E67=9://8131+8>3=-2 59/:/6=-2/<7//6./81/6?3.38 !783@/<=?7C348C91<99>.+>2/>>2/+>/< 9:C3481<98.@/=>/8><36> 3/?A/E67$/+ 98=>/<=.389=?3>./.3/:>/ .:*+64243)43D!-'0*75*'6*7 11%*11"-'83)7%*11 "+>2G?3>/8290D ??<DI

 '96163@/@+8?3>98./8./C/>9::<9.?->3/ @+82/> +>398+6%2/+></

 "1438D&0428)*3''08* ;''6-*.)''3-''61.(-8 9<C9 !!D ??<D I &%:+= /8:?</:/<09<7+8-/+<>@99<=>/66381 A++<38//8C9/5>9-2>A9<.>1/=>+<>8++< .//-2>2/3./82/>797/8>@+8>2/+>/< />:?,63/5C+6@9/6/8.+>2/>++8A/C313= 9:./C/73837+63=>3=-2/+@98.

$ " """ "-*'8*6,64*56'3,D.*9;4*:*78*.3 7,+==+./@+8<+5D ??<D I &%:+=I C3/.9 "43**1,64*5*55*16'304 '14.('3)D1.0 ::/6>2/+>/<D ??<DI

 &%:+=I C3/.9 430D648* /983856345/$-29?A,?<1"+<+.34= D ??<DI &%:+=I C3/.9 

â&#x20AC;&#x153;De liefde is een opstandige vogelâ&#x20AC;?, zingt Carmen, en een oiseau rebelle is ze zelf ook. Daarmee is ze dus De Liefde in persoon. Ze werkt daarnaast in een sigarettenfabriek, smokkelt wat met haar medezigeuners, danst op tafels en ďŹ&#x201A;irt met burgermannen en stierenvechters. Als korporaal Don JosĂŠ, een vertegenwoordiger van het gezag, verliefd op haar wordt, is het fatale einde nog maar een kwestie van tijd. Nu zet ALBA Theaterhuis de beroemde opera van Georges Bizet naar zijn hand, na bijvoorbeeld WAM â&#x20AC;&#x201C; Mozart met andere woorden. Mahagonny was een groot succes op Oerol 2007, maar de erven Kurt Weill maakten bewaar tegen de â&#x20AC;&#x2DC;artistieke keuzesâ&#x20AC;&#x2122; en verboden de tournee. â&#x20AC;&#x153;Vorig jaar hebben we het maar niet gedaan, toen was er een Carmen-overschot, maar het moest er eens van komenâ&#x20AC;?, zegt regisseuse Saskia Mees. â&#x20AC;&#x153;Het past bij ons onderzoek. Muziektheater en wereldliteratuur, en dan zoâ&#x20AC;&#x2122;n verhaal. We spelen het met twee personages, maken een nieuw gerecht van oude ingredienten, zonder dat de smaak verloren gaat. Er is een groot gat tussen â&#x20AC;&#x2DC;musical for the millionsâ&#x20AC;&#x2122; en experimenteel muziektheater. Het lukt een groep als Orkater goed om voorstellingen te maken die in dat gat passen. Wij proberen dat ook, op een andere manier.â&#x20AC;?

!%$#" Wat voor gerecht Carmen gaat worden, weet ze nog niet; ze heeft een tekst geschreven, maar de repetities zijn nog maar net begonnen. â&#x20AC;&#x153;We kunnen er nog alle kanten mee op en gaan dat ook zeker doen: persiďŹ&#x201A;eren, kapotmaken, banaliseren, populariseren. We mogen van de â&#x20AC;&#x153;Habaneraâ&#x20AC;? best een heel

*84686*8756**08D9,4)*6448   *8./):*6:1.*,8 ++1=3=>9<3=-2?=/?7 D ??<DI 3=>9<3=-2,/6/@381=>2/+>/<9@/<2/>2/6/ 6/@/8@+8?19./<99>'99<+01++8. <98.6/3.381.99<./>/8>998=>/66381/> @</./=4++< %/5=>3-2/6/3==/8 />#9/6+8.<9=> '96':'341643D<'2* 7 '(-*1466.* +>398+6/%98//6/,9?AD ??<D I &%:+=I C3/.9 60'8*6*.*9;042*67D *3243):41='3) %2/+>/<++82/>$:?3D ??<D I &%:+=I  (+>+6=4/4/7+8//8=:99<699= @/<.A/8/899<691=49?<8+63=>>/<?1@38.> 73../838//8A9/=>348?3>1/7/<1/6. 1/./=9<3H8>//<.@/<A36./<./8,34//8 +8./</@<9?A%/5=>+17+<$6+1796/8 #/13/#3++<5=/>+17+<$6+1796/8 +@3.?-3//<#9=+<896.?C3/5#9=+ <896. "-*'8*6-9.7D'62*3 %2/+>/</#/1/8>/=D ??<D I &%:+=ID%<B9?> /87+8/8//8@<9?A:<9,/</8./ =-2/<@/8@+82?8</6+>3/,34/65++<>/

foute schlager maken. Over dat lallende â&#x20AC;&#x2DC;Toreador, en gardeâ&#x20AC;&#x2122; was ik nooit zo enthousiast. Toen las ik dat Bizet het zelf ook bagger vond; hij moest er gewoon een paar populaire liedjes tussen zetten om de opera voor elkaar te krijgen. Dat was een hele opluchting: dan hoef ik er zelf ook niet zo heilig mee om te gaan. We trekken het uit zâ&#x20AC;&#x2122;n verband en vinden er een nieuwe context voor. Op die manier vinden we de grenzen, om uiteindelijk de essentie over te houden. $+.5+;+44/+9('4-9+>/04*'9<+.+957/-/ 4++2(+8).'*/-+4*''7/8.+9;++29+89+71 ;55711'4+7.++2+7-;7++3*3++-''4 >54*+7.+954975:<9+>/04/013''74''7 !.'1+86+'7+*/+1:40+56*:/>+4*3'4/+7+4 (+4'*+7+43''7*+17').9;'4.+955786754 1+2/01+<+7117/0-0+'29/0*3++@

! ! ++8(+<+719+>+2,*+56+7';'4/>+9 ?1.+(551*+45;+22+;'47586+7B7/3B+ -+(7:/19<''756.+92/(7+995-+('8++7*/8 ''71530+*'4<++767').9/-+>/44+49+-+4 >5'28&++4<52,+4++4.54*-''44/+98'3+4 %+>/04>D;+7<'493''795).54;+7+4/-(''7 </2*+4-+9+3*@ ;/*++'4+4 5+2#'41+7)1.5;+486+2+4+4 >/4-+4*+9<++7522+4/4.+989:1 %+.+((+4562+/*/4-+4+4+7;'7/4-/43:>/+1 9.+'9+7+43+4-;573+4+4>/04'22+(+/ #2''38?'9-++,995).<'93++77'48+ 8,++7+3+719*'9#2''4*+7+4*/).9+7(/0 7'417/012/-9 ''7.+9(+2'4-7/0189+/84'9::72/01*'9.+9 -5+*+>'4-+78+4')9+:78>/04@ Carmen<57*9++4)522'-+;55789+22/4-<''7/4 >'4-+4*/'25-+4+21''7',</88+2+4 ?557*+3:>/+11:40+;++2<+-2'9+4/4.+9<+:/8./:+==3/++8>/A+55/</8/8 9:83/?A38,<+8.>/=>/5/8%/5=>/8<3 /362+-63,</>>9?.9@3-+6G@B63,</>>9 #/13///=/>@3.//+8#9/6 '+85/<-529@/8?C3/53C/> -*8'8.43'1*"43**160'8*6D#18.24 %2/+>/<./'/=>/D ??<D I &%:+=I  &6>3793=//8.<97/<7/>//89,=/==3/./ ++86/1@+82/>@967++5>/+?>9<+-/-3<-?3> 63C+@/>+A+=//8=&6>379=1<9>/ 98,/+8>A99<./63/0./)/,/=/0>.+>C/ &6>379+6=1/63/0./3=73=1/69:/8/8 ,/138>//8=:/?<>9-2>8++<C348-3<-?3> %/5=>6/==+8.<9+<3--9#/13/3<5 <9/8/@/6./><3+8/$-26?>/<"9<1B <+8==/8?C3/5+<+6.?=>,F86/3.381 97 ??< $6./"-*'8*6D*3**6*'6 '<34%2/+>/<D ??<C3/.9 !!#& 43.301./0437*6:'846.92D '(-45:6./)', ?>2/<=//<5D ??<DI +8>+>/:<91<+77+@/<C9<1..99< $>3-2>381?=3-+8>3-+.++7/<++-2 /8?28+?+-;?/=!11.3<31/8>

;+7.''2*+2/+*+7+4;573+4.+9,7'3+;'4*+ ;55789+22/4-$+-''456>5+14''7.+9+=97')9 ;'4Carmen3+9*B;75:<+4*B3'4/4;+2+ ;+78)./04/4-8;573+4 +9-''953;7/0.+/*9+-+45;+7-+(54*+4 .+/*+3'4/8852*''9+4<'90+3''7</2 551;+78/+7*+7>/04'73+4</22/+,*+>54*+7 )54,573/83+.+(>:).9975:<5,'4-8954 58B</2>+1+7.+/*98++4)2/).B3''7</+ .++,9+74/+93++9+3'1+4 '73+486++293+9.''73').93''7/84/+9 :/9562++*;+73''1%+.''29.+3.+9(25+* 54*+7*+4'-+28;'4*''43''7.5:*9551 ;'4.+3%/0;7''-9.+39+83511+2+4+49+ 3557*+4./0<57*9;+78).+:7*9:88+42/+,*+ +462/).9+*+7+8)C4+/8564/+:< :88/8).+ 75:2+99+ /0>54;+7.''2;'41/+>+4+4-7+4>+4(+ 6'2+4-''4<+4'9::72/01++4-5+*+*:)'9/+, 675-7'33'3'1+4<'9.+(0+5;+7;557++4 '4*+7.5+;+7</20+-''4;5570+2/+,*+@

"$& &"#$$ Carmen/8*+++789+;7:).9;'4*+8'3+4<+7 1/4-9:88+4+4".+'9+7+ +-+49+8 ?+</01754*53.+99.+'9+7/8.++2(7++*+4 *+675-7'33+7/4-;'4.+99.+'9+7/8*'9551 49+22+)9:++2054-'225).9554*'483:>/+1 ;'4'22+1'49+4A*+17').9/8*+*/;+78/9+/9 ''76'89:/989+1+4*(/0</0>/04551 4/+9>5-+3'11+2/019+2'(+2+4+4.+((+4;++2 1'49+4+4/49+7+88+8/91'445-++4355/ .:<+2/01<57*+4@

".+'9+7+ +-+49+8;7>' >5 <5 *5;7 >'>5<5 *5 ;7 >' <5*5 ;7 5195(+7


 

 026'#)! $7 ,,2=$:;09><?8D ??<D<,>4= 3,8;,290&A0,> =<:.609"0A:,> :1$,49>5,CC;:;<:.6

 %80D %90/'0&+20'!" ,!#0&-4 0%45=A456=0&.3:?A-?<2 D ??<DG (';,=G )4,+ :</:1>30,9.009+%4@0</,9.0 A0<//00<=0/,9=;:;?7,4<-45 009-<00/;?-7406

/'+-0"#*-/1#D -!##0#0 :<C:##D ??<DG (';,=G

 7,809.: '3#/'0&20'! !?<;3B= ,AD ??<D<,>4= !0>488B774=

 

#00# ## $,,</@,9'<:50D ??<DG &:?7

"(#D "(#001#//#,/#32# '30,>0<,8?CD ??<D G (';,=G

 !0>00960?<,,949>0<9,>4:9,702,=>09 009;7,,>=07456,8,>0?<=3:A-,770>09 ;<,.3>420740/50=A00>/50A00<30708,,7 /0;7,9684=>0=7,,9 3#/"#-. ':?==,49>4990<&3:A= D ??<DG &3:A@,9/<40=>0<<09:; 3?9<0>:?<3:;09/0 :;009.:80-,.6 >0<A457?20940>@,9 009@40<2,9209 /490<

&# 0'*5 -50 %0209>096,80<D ??<DG )40<C00<>,709>@:7705:9208?C46,9>09 @,9/0C420?90<1,84740,=47B/40C459 :;202<:04/80>/024;=B5,CC8?C406 @,9/070209/,<4=.30C420?90<24>,<4=> 5,92:%0493,</>

 ##0-/,D',"#3#/& * '30,>0<474209>4,D ??<D G (';,=G "?880<,.3>:08:0>/,>,F:;09=/4> C4597,,>=>0;<:2<,88,  #-*-%'#*#6',% !?=0:9D ??<DG $<:1<"4.:@,9&><,,709,.?7>04> ,</0970@09=A0>09=.3,;;09)<450 (94@0<=4>04>+*,>209:84.=6,9@0<>07709 :@0</0@<:0200@:7?>40@,930>70@09 & "-40 4783?4=09,,2D ??<C40/: +,'3#/02+D-,"2'1.#!1 !2* '/ #894@0<=?8D ??< "40?A0E78&0,!:9=>0<=/49:=?4>/0 /40;>0C40/: 

'*0!,1-0& ," '30,>0</0':--0D ??<D G (';,=G

 47=!.9>:=3-03::<>>:>/0800=> @::<,,9=>,,9/05,CC@:.,74=>0=49 "0/0<7,9/    

    

 


"   *'#5'3)31'23#0)F+'681'7'45'+0 9.->>-01A-:=-7F

 @@=F I '&<->I E510; 10''.)31'2' 22'. 3#0-1 #.1+% #0&F .+<<18?41-?1=F

 @@=FI '&<->I E510; 10-F315' 1;:5:785671%/4;@B.@=3#-=-056> F

 @@=FI '&<->I E510; 

1:7=-:7E5::5311:?=-357;95>/4195C A-:G/?519@E517 E-:31:B--=31.1@=01 215?1:;A1=,>B1=180>911>?.171:01 1:.8;100;=>?531A=;@B185671<5=-?1: &17>? -=561@..18>?17>?$1351 -=561@..18> 1?8>1)-==5:3-51> (5>>/410567&5:-01=@5:$;<(1=41561: -=/&51819-:> @E517 -=/&51819-:>

 *'#5'3*6+4F#3/'0 &41-?1=1$131:?1>F

 @@=F I '&<->IF&=D;@?E51A= 3+,*'#5'3F'0''3'#3 (=56&41-?1=F

 @@=E510;  "

0&3<7#0&'0 '3)'2-'!+55'7''0 #33:'35'04F1--'0310&1045#05+,0 1$56>B567>1%/4;@B.@=3 F

 @@=FI '&<->I 

;:>?-:?56:@D31:>--:41?B;;=0+1> A=;@B1:31A1:419B11=B;;=0&17>? 5/418 15>>1: #63#7#01.310F:#/' 4#%*'.133+' !-?5;:-81&;:1181.;@BF

 @@=F I '&<->I E510; 5) .11&:#3:F &41-?1=--:41?%<@5F

 @@=F I '&<->I 

63#,+53+'0&4F0&+#0 %.#44+%#./64+%%10%'35 ;=E;""F

 @@=F I '&<->I 

8->>5171:05->19@E517A;831:>01 .135:>181:A-:01D@=A105>/419@E517 ?41=-<51 " 46;+'-%#(< --3>#;<1:?=@9F 

@@=F=-?5> 1=19;:DB-A1=;/7

.!&+!")$&&% !%!&&+ $*&*)* !-& +) $&* &* +)$*)+!*+!# !)+,)!* !"&,+),!& & 

!&'#+')+ + '$$& & *+!-$-&*+)+ !+-')%+'(&!& -& +")!",!$,%-& +

*1$* ( ,)+)+ &'%(&0.)!&&++'+-'') #')+&-)'&&.*!*22&-& -$!&+)&+!'&$*+& "+189'752/4+:*</-

+9/8?/04*+7*+<+71*'-(/0.+9+*+72'4*8 '48".+'9+73''7*+3+7/1''4/3 #/4)+49;5+29?/).<++7.+2+3''29.:/8/4.+9 :)+49'489.+'9+7''4.+9!6:/4 560'7/-+2++,9/0*9+1+4*+./0++4)5497')9 (/0.+9-+?+28).'6./0?5:959(2/0;+4 #/4)+49(+.++789*++*+72'4*8+9''2-5+* 3''7*557*+2'4-+',<+?/-.+/*/8.+9++4 (++90+<+--+?'19/9-+867+1;5+79./0/4 ++4).'73'49+3/=;'44-+28+4+*+7 2'4*8

&)!* 7/8;++2-+(+:7*/4*+9:88+42/--+4*+0' 7+4#/4)+49@+9/8++42'4-+7+/8-+<++89 4++789+/489'49/+<'8/1;'462'4DD45, 9<++0''7/4+4''-9+(2/0;+44 </2*+/1<+-9+7:-4''7+<$571'++4 0''7;75+-/7F>2/C43+9+7:-4''7.:/89+ 153+4%545+3*+./0*'99.:/8135+89 ++789<+--''4533+;5572'4-+7+9/0*''4 .+9-+?+28).'69+1:44+4(/4*+4+78554 2/01<'7+4.+9;5573/0(+2'4-7/01+0'7+41 54935+99+3/04;75:<7'4)+-:>-+4*/+ 551(/0.+9-+?+28).'6*'489+4?+5:*89+ *5).9+7/8-+(57+4/4.+9 5*+7:/8?/+1+4

644:160)' #--=0A-:&=;61F 

@@=FI 

6>#-@88>?-7->>1A5:-;>#-A; &41(5<1=-=7=-A1= $@2G-: 114$''( #--=0A-:&=;61F

 @@=FI !101=8-:0>1.-:0@5?@5A1:91?=5?95>/4 <;<9@E517 #;;%10%'35 $131:?1:7-91=F 

@@=FI

;0@=;A&=5;595?-=;0@=;A5>11: @83--=>1<5-:;353-:?051;:8-:3>01 *;@:3#5-:5>?;@:0-?5;:<=56>B;:56 ><118?@83--=>19@E51731/;9.5:11=0 91?6-EE 1? 5>/4;A-:;A.->1:1:> @<<10=@9>E510; 

 ! 6//'04%*#0;F 9 1$56>B567>1%/4;@B.@=3 F

 @@=FI '&<->I 

!;:A1=.-81?41-?=-81?--805101 ?=-05?5;:181.-==5H=1>A-::-?5;:-85?15?1: /@8?@@=;A1=?=1221:@::51@B>?1>4;B .857??1=@3;< 6--= @991:>/4-:E

&,'F &,'445'33'03'76' &41-?1=-9@EF

 @@=F I '&<->I E51A= 7'3&'12 &;@>>-5:?5::1=%4;B> F @@=FIE51A=  

#$3+'.+14 &41-?1=01(1>?1F

 @@=F I '&<->I 

#@1=?;$5/--:>118391?11:95CA-: >-8>-8-?5:=-<0-:/11:1835>/41<;< *' '#%* #55.' * 9@E517/1:?=@9F 

@@=FI -:0185671?-81:?1:6-/4? 1(;;==;:01 91?#@:7D;:/4=133-18<4-.;C -8?1=:-?5A1);;?:051<;< 5>> !;A19.1==;/7

.:/8'.+9+*+72'4*8'48".+'9+7-/4- /14''7'*7/*53(/05:*)522+-'').5 :'959+<+71+41<+7*?/046+785542/01+ '-+49+789)53(/4++7*+/1.+9*'48+43+9 .+91'49557<+713''7/11<'3+7'284+2 ').9+7*'9*'94/+935-+2/01<'8"/0*+48*+ 7+6+9/9/+8<'8/1;++23++73+9*+'4*+7+4 *'43+93+?+2,(+?/-4'*7/*5498954**+ (+.5+,9+''4++4+/-+4-+?+28).'6B

!%!& %/04;52-+4*+89'4*62''98<'8>54@''7 <'8/1('22+93++89+7+47+6+9/957+4 </0**+3+*''74''89''43/04-+?/4*'9 <'8:/9-+(7+/*3+9++49<++*+*5).9+74 ;+7.:/8*+4<+4''7'7/08<''7/1959 <+719+'28*/7+)9+:7+;+4+3+49+4(/0 /84+>1.'*4/+989+3'1+43+9/)1+> 5,55,>3''7)7+E+7*+8.5<8+4(+4+A+9 -'2'8;557-759+/49+74'9/54'2+57-'4/8'9/+8 '48<'8*''7++412+/454*+7*++2;'4++4 -7559-+.++2'9?+99+3/04++7*+7+<+71/4 6+786+)9/+,/0/84+>2++7*+/1.+9?'1+42+ ;+41+44+4+4*'9<'8++4-5+*+;557(+7+/ */4-;5573/042'9+7+<+71B +',-+256+44+-+40''7<'8./0'79/89/+1 */7+)9+:7;'4:(('7*!97++9'4)+/4./

!+/'.4'0F'56637#0&'23654'3 &41-?1=58531:?5-F

 @@=F I '?<-> 

1E56?:51?B5131B58?E56:18513??131: @E18217@:?41?:51?1129--=?;1 #=@?>1=71 1'0655'F!18+546%*5'3/#0 &41-?1=#1#56:F

 @@=F I '&<->I 1?A1=4--8A-:11::@/4?1=<1=>;;: 0513=--3=18-?5A11=?5:11:B1=180A;8 19;?51>8-:31?1:1:1:7;=?18;:?1:&;?

:/8*+8)5563+9.:/8).57+5-7',+4'28 /-.9,559D547>89'2/9++45.'44-+7 ;++2(7+*+7B/0</245-4/+9;++21</095;+7 *+15+78*/+./0?'2;'7+4*''7;557/8.+9 45-9+;75+-+4<557**'989++*89+7:- 1++79'28./0.+95;+7*+95+15389.++,9 /8.+954;+7<').9+4;+7<').9+8'3+4 <+71/4-8;+7('4*+456'22+72+/4/;+':8 3+94/+:<+3+48+43''75513+9'4*+7+ -+47+8'28'7)./9+)9::7 2/;+3:?/+1+4(/0;557(++2*'+75*>4'3/)' @1</23++7*'4'22++4*'48/4++4&(2')1 (5=++;52:9/+;'4*'48?'2;'4(:/9+4 153+45579+7:-9+1+7+44''7.+9 +*+72'4*8'48".+'9+7/8;5573/0++4 *7553:/9-+153+4B #557,++89;/+7+42/019#/4)+49.+9153+4*+ 0''74/+9;++29/0*9+.+((+421/019./0<+2 :/94''7*+.+7+4/-/4-3+9?/04;5573'2/-+ -+?+28).'69/0*+48.+9522'4*'4)+ +89/;'2@+9(/0?54*+7+/8*'9:(('7*'2 -+(5+19<'8;557*'9(+1+4*<+7**'9/1 ./+7'79/89/+1*/7+)9+:7<+7*+)/71+2/8 754*B

,!+&$#'/

+9522'4*'4)++89/;'289''9-+.++2 /4.+99+1+4;'4.+9 0'7/-0:(/2+:3 ;'4.+9+*+72'4*8'48".+'9+7#'4 5195(+793 45;+3(+7153+4;+2+ 5:**'48+78+45:*).57+5-7',+44''7 +4''-57?5675*:)9/+8</0*99/0*+48 .+9,+89/;'2++486+)/''2675-7'33'''4 <+71;'45:**'48+78*/+?/).;/'57?5 959).57+5-7'',.+((+4549</11+2*./2/6

2*/+0'7+4/8#/4)+49.+9+*+72'4*8'48 ".+'9+7(2/0;+4;52-+4/0?'-*+,5):8;'4 .+9-+?+28).'6;+7'4*+7+4#/4)+49@"59 ++40''75,9/+4-+2+*+4<'8/7F>2/C4.+9 +*+72'4*8'48".+'9+7+4'4*+7853

"'>257"+88'551'79/45:22+7+*75 5:).'5+7/:((++4'4*+7+4(7+4-+4 ++45*+''4.:4''4895598 #5573++7/4,573'9/+5;+7.+9,+89/;'2?/+ <<<.522'4**'4)+,+89/;'2)53

)'-5+8.5<*'48;+7*<++4+71<'3++4 .+*+4*''-8*'487+6+795/7+;5579+7:-@2 2++4;557.+9+*+72'4*8'48".+'9+7<'8 /1(+7+/*:(('7*9+;+72'9+4+9/3/4-<'8 67+)/+8-5+*/1<'895+''4/+984/+:<8B
456F56:31B;189;1@8-@1:?<>171:568--@ F5/4B1>81501:@;@11:A:5171D<1>591:@ 1@<A.8517B;18@91@419911:4;1 

 

7#!'3$#$6'0#G.67+# >:@;:#4585<?F--8G

 AA>GL @ 9 '&<-?L @ 9 

*1>.-.A1:-C;>0@31F51:-8?11:B-:01 3>;;@?@1I-91:/;0-:?1>1??1:B-:01F1 @560>-@5?5:81505:3AA>B;;>--:B-:3

"  

 *'#5'3*6+4G#3/'0 &41-@1>1$131:@1?G 

AA>G L '&<-?LG&>E;A@F51B> 3+,*'#5'3G'0''3'#3 (>56&41-@1>G AA>F510;  "

1/2#0<##'33#0#G# #0&'3#.#/'0%# >:@;:#4585<?F--8G 

AA>G L

'&<-?L 

13>;1<9--7@0118A5@B-:016;:313->01 05101I-91:/;@>-05@514;;34;A0@1: -8@560;<F;175?:-->011??1:@51B-:01F1 <>-/4@5317A:?@

10%'0564 G'45'/1.%'71%' 9.-/4@?1:-86AC4A5? G AA>GL 

-:@-@1?A5@01@-85--:?1.->;7B-:;- :@;:5;(5B-80581??-:0>;%/->8-@@5 >-:/1?/; -:/5:51:5;B-::5-@@5?@- ;:;:/5:5-231C5??1800;;>1:7181 @>5;?;:-@1?> ='4+&'05+'3-'45G1.714'2 +%'05 .(3'&1&1%648#>:@;:#4585<?F--8G AA>G L

'&<-?L 61A30 !;3?@110?5?82>100>A75:01C11>;9 @1F;>31:0-@-805111:01:.A5@1:>;;@ )-@1>8-:0;;7C-@1>41..1:;94A: ?:-B18@1<;1@?1: 5?,9:51@82>10 ;0;/A?C-75?.-/7#>;3>-99- 1>9-:B-:(11:>57B-:01)A>22->>E

*#&184 5894A5?1:--3G AA>F510; 10&6+52'%5#%6.#+3 "9:5B1>?A9G 

AA> !51AC1H89%1- ;:?@1>?05:;?A5@01 051<@1F510; 

%-/7?5;:5:81505:311:AA>B;;>--:B-:3 /;:/1>@ ')'05'0-#/'3.#44+'$131:@1:7-91>GAA>GL

1895(1>4;1B1:1:(>51:01:91@11: B;/--8<>;3>-99- " +7'#;;+0#7.17 ->>1?@-A>-:@#-B8;BG 

AA>G>-@5? 1@;A?1@>5;91@>-:?B-:8?1: <5-:; 60&#:#;; 1>.1>3(851@F53@G 

AA>G>-@5? ;821831;:@B-:3@C1718567?11: C5??181:012;>9-@51B-:F;C18.171:01 6-FF9AF57-:@1:-8?6;:31@-81:@1: #;;12;10&#) ;88-:0-?5:;%/41B1:5:31:G 

AA> 1:51@B-:411>856716-FFE1-?E85?@1:5:3 ?9;;@4?;2@<;<1:>;9-:@5?/418-@5: 9AF517 / +.1/# ;>F;""G 

AA>G L '&<-?L +A50:05-?1918;051J:-87-:B;87? 851061?>-3-?>5@95?/41/E/851:?@AC1:01 3>;;B1?

#3/'4+ !51AC11>7G 

AA>G L

'&<-?L 

->91?K5?11:1:?19.810-@.1?@--@A5@ 11:0-:?1>1?1:.12--9019A?5/5F-:3 <5-:;35@--><1>/A??51 #;;%10%'35 $131:@1:7-91>G 

AA>GL

5/4-18(->17-9<1:<5-:5?@$19.>-:0@ >1>5/4?3--:B-:A5@-B;:@AA>1: ?<-::5:3@1C1>7+1?<>171::51@?-2=A- @;;:?;;>@1:@19<;11801:07A:?@1:--> -:5J8811:31>B-:$56??1:B1>@--8@-8 59<>;B5?1>1:001F1;B1><15:F5:31:85B15: 11:?/45801>56F510; #;;5*'0'95'0'3#5+10 &41-@1>-9AFG AA>G L '&<-?L  #35&'311(G#,'45'+5+4/1' &41-@1>#1#56:G 

AA>G L '@<-? 1:.56:->-:?1<1>2;>91>91@C->91 ?@191:?/41><1<1:B;;>C514A9;>1: 9AF5174-:05:4-:03--: 

 

"%+ +%"!*'.((*+,% %"' ('('*,"'%$*/"%1,,' *(*+"#/"%(-/'."("# /"%&$')(+,*+'30*+.((*/"% (',/*)'')*(++"('% %""' "#/"%$*"# '$'"'''$(*,,*!, "'!,-%,-*%"+!,* ,&(,' *-"+'',*-&.'&,-*$-'+, /(*'' ,"'''$(*,+,%"#$ ()'!,*&' *(+"#.** 2 ","+'!% *((,-.' &','+,4 $+, "$.'0%"' '

' "+'&(("'"-/,!,**"#$*' (&+,*,"+!,.((*&%" (%$+--*,&-+-&(& (-/,(,' )%,+/*"'-",.(*'&,-*!, .((*!,1 ' ,$*"# '!,*&' *(+"#.** ,',*(,+*(' %""' ((*!, -%,-*%"+!,*%' + ,/,!,*1%'&,*-"&,.((* ' 1($*+*"*),","+,-"(+' 3+(%*&-1"$$&*&,()'&&( %"#$!"'*-"&,.((*" ",%%/* $"' '(*/*$)%,+'')*(++"( '%$-$'*'+)*',"'.%$%-*" !" 1"#'%' *"#$,!&+"'!, (-/,"+ "' *"!,((*!,(,,*&+-*-  *!",,' .%.'(&+,*,"+ !%&%.' %+'(($2 --*%"#$+,'%%

 

   *&''*--*,()' %.'-",'.%, %' +!-"'/'()&,, %+.'' ,*",$%-*" %"''"++'1(* ,.*$%-*' .*%"!,"' .((*'().%%'',

*$!-"+ "#.** /+"*,-*.'!, &+,* &+-"*)((*,,!,*'$* '( /,


 )"%4!..34)454%/&%2&/2-).'

243F /,/2&5,)"%4 1$56>B567>1%/4;@B.@=3 F @@=FJ '&<->J  %181/?51A-:2;878;=5>?5>/411:9D>?1=51@E1 >-/=-819->71=0-:>1:@5?A1=>/45881:01 =135;>A-:&5.1?1:2=-391:?1:A-:01 4-9;01&5.1?-:--:>1;<1=- 2%3%.4!4)%:!-%.#/3#(/,%. @/1:?-:>?41-?1=F @@=FJ (5620;/1:?1:91?4@:811=85:31:.=1:31: 11:/4;=1;3=-G1 !7 !.#% /-0!.8F2/*%#4 &41-?1=01(1>?1F @@=F J

 '&<->J  ;:3-?81?5>/49@E57--81:3=-<<53 &-<0-:>1:11:H5:710;>5>2@:745<4;< =-<.1-?.;C1:-/=;.-?517-:>8@5?1:05: 012;D1=,8@.1A1:?0;;=;:?5? -9-

-:>;8-:0>8-A5>?1:A1=?-81=;A1= 41?81A1:1:B1=7A-:;>?;61A>755:41? -831911:1:01=;9-:,1+-/4?9;10531 5:41?.56E;:01= %9).'2%$%2)#/!2#)!/2#! @/1:?-:>?41-?1=F @@=FJ  1E5:30;;=<=;21>>;=1=9-:> ':5A1=>5?15?A-:=;:5:31:;A1=101=5/; -=/5-;=/-":01=0118A-:8-91:/; --D1 !#%3 5894@5>1:--3F @@= #;=?=1?A-:0191=57--:>1950081/8->> 11::-@B71@=531>?@051A-:41?@5?11:A-881: A-:11:4@B185671:01><5=5?@1818113?1A-: 01,91=5/-:B-D;28521 (!$/73 5894@5>1:--3F @@=E510; 

   %34 !@?>4@5>F @@=F=-?5> C<1=591:?11=<;05@91:>?@05@9 31:1=-810;;=/;9<;>?51>?@01:?1:A-:41? ;:5:78567;:>1=A-?;=5@9

/.).+,)*+%-!!43#(!00)* 6//2.!4552+5.$%/.$%2$% 9).302%5+ ),)'%.4)! &41-?1=58531:?5-F @@=FJ (;;=0=-/4?A-:11:@@=31A;8300;;=11: 05>/@>>51$;.;?5/--::; 0;;=#=;2 0=;:71=5;91/4-:5/-8:35:11=5:3 &'182? 

  )6%!99 %34%7).$ =-:0/-2I$1>?-@=-:?)1>?1B5:0 F @@=F=-?5> %?12A-:>35?--='858->E9-::/;:?=- .->1:1:%/4=;01=0=@9> )6%*!99*!-3%33)% @=<4D>-BF @@=F=-?5> 1?;->?@01:?1:A-:41?;:5:78567 ;:>1=A-?;=5@9

!#%3 5894@5>1:--3F @@=E51E; -.)6%235-/.$5)40%#4!#5,!)2 "9:5A1=>@9F @@= !51@B1G89%1- ;:>?1=>05:;>@5?01 051<?1E510; 

  

   /$)5- -2I ;921=01 ;8F @@=F=-?5> "<1:<;05@9

/.$5)40%#4!#5,!)2 "9:5A1=>@9F @@= !51@B1G89%1- ;:>?1=>05:;>@5?01 051<?1E510; 

%9).' /34/*%63+) 5?1=-5=&41-?1==-:;@8 F @@=FJ '&<->J 

)+$".$")"!"+""+,-)"&!&+$)/."$&//"1. "+!.*!, "+0&'-,-")0,*+%"03".( 0"$+7"0&/" %0""+3".(%1&/ *0"1./ (1++"+%&".!"0&'!"+!".1&*0"(.&'$"+,* %1+2,,./0"))&+$,-""+%,$".-)+0"0&))"+ "0&/,+6",-!. %0,*0"/0&*1)"."+0" , %"+0)"+00",+0!"(("+"+,+03&((")&+$/

 

*,$")&'(%"!"++0"!.$"+.%""+ 3"!"*"+/"+2,,.&+%1&/*.3"(1++"+ *0"1./,,(&+ ,+0 0."+$"+*"0+!"." -.,#"//&,+")"0%"0".*("./!+/"./*16& (+0"+,#3&"6"*.(1++"+$".1&("+" *0"1.&/%&".(,+&+$+!++&"0&+!"6&+ 2+&"*+!!&"%"0+&"06,$,"!(+*.&+ !")"00".)&'(""0"("+&/2+)&"#%"".

))"*0"1./6&'+%&".3")(,*9+&"0))""+ 2"."+&$&+$"+*.,,(&+!&2&!1"+"(".2,,. ',+$"."+"+&++,20&"2"-.,'" 0"+!3./2". +!"+01//"+2"./ %&))"+!"(1+/0/,,.0"+ *("+3"2,),-.1&*0"&"&!""<+%""#0 *.+&"06,$,"!3""0%,"%&'!&"2,.*(+ $"2"+*,"02,,.))+$/(,*"+-,-"+-, !&(+&"!".""+)0"+6&"+30%&',#6&'(+ +,,()/'"+&"03""0%,"'"""+/1/&!&"2". 6,"(*,"0,-/0"))"+(1++"+3"%")-"+:

 7"6&'+,,(""+-.!&+$"++&"0"+ 1./1/&+/0&0110&'2,,."")!9!.2,,.*,"0 '"&'"0,,."+%1&/6&'+#""+."/01.+0 .)/%"0&'""+-.,'" 0+,!&$&/,*""+ 3,.(/%,-0"$"2"+,#%-'"/().0"*("+ !+(+%"03"),*/%,,.0""+*)0&'!&' ""+2,,./0"))&+$"3&))"+!.)/%"0"2"+ (+ 0".&+$1&0!"3&'(&'0""0."(("+"0 1)01.)&/%"0".&/".2,,.%"")"+$ *.3&))"+2,,.)%"")$,"!"+!"+*"0!" 3&'(,-,13"+*!"!"1.+.,+6",* $"2&+$,-"+0"6"00"+"$&++"+3"/+")*"0

/,)4)%+ !&; %.!!' --3>/418@5>F @@= 1><=17>81501=-1?5?5-%95?>A-:"D1: 12=-/?51A;;=E5??1=>->%1<1=>#A 1:::1 @801=((3--:91?187--=5: 01.-?;A1=31911:?1.13=;?5:3 

""+ ,**1+&05.0-.,'" 0"6"00"+!"!"1. ,-"++.,+6",*$"2&+$,,.!",-"+&+$ $+3"*"0%"00%"0".!"3&'(&+"!".""+ *,"03"0"+30%&".$""1.0"+(+.+ *,"0%"00%"0".!"3&'(&+ "(1++"+3").,"-"+!03"!&"+/02".)" +"+!)$!."*-")&$"+0,"$+(")&'(6&'+ *.3"61))"+!"'1&/0"0)"++-(*," 0"+2&+!"+!&"!"*"+/"++/-.""(06,!0 %"0%&"." %0(+$+),"&"+0(+!. "+&(2+,2".01&$!3+0".$""1.0%"") 2"")&+!" %&)!"./3&'(:

   &'%"0$.,0",-"+&+$/#"/0&2)TAKE OFF ,(0,".9+,2"*"./0+!"*&0&"/ "+*,$")&'(%"!"+2+%"00%"0". "+0.) .&+/"/4&*,-"+0%"0#"/0&2)0$" "1.02,,.$"+,!&$!"+*.2&!.&+/!" .0&/0&"( ,=.!&+0,.2+%"0#"/0&2)3&)!" ,-"+&+$2,,.&"!".""+)0"++/-")"+*"0""+ 4&*/0+!&+",-"."+*16&"(0%" 0".."$&//"1.&//&+!/(,.0 %&)!"./3&'("3,

(%4!4)/.!,%/.%%,F1553 1;:5:785671%/4;@B.@=3F @@=F J '&<->J F&=D;@? 1:31B;:1>?-86;:31:0513175>;< <--=01:>?117?,?;?--8;:A1=B-/4?E1> <--=01:01;31:@5?)-?0=562?419?;? 01E13=@B1856710--0&17>?#1?1=%/4-221= $1351;4-:;1>.@=3 1?#51?1=A-:01= %9-:*-:01=A-:(81001=;.>?%/4:5..1

$.,0"$)6"+ 1/!&"$")1&!*("+ ))"/ &+!"/+")(,,(-+"%""+&+0,0)*"". !+%,+!".! 0/0,0&+!"()""!(*"./"+ ,-/)$.1&*0"++0,",,.;;+(""./-"")0 %"00%"0".!"%,,#!.,)9+!",-"+&+$6&'+ !0)0&'!!"/-")"./"+!"$.,"-"+ ,+!$*&!!$3,.!0%"00%"0".""+0 0)"$.,1+!++"*"+%&-%,--"./$.#80&. 0&"/0"+/0.""0!+ "./"+.--"./%"00%"0". ,2".-*+!$(&'("+3"30".+,$2+ ,2".&/+3"0"+3"&+&"!".$"2)30". %&".*,$")&'(&/.&+/ 7,+!$*&!!$3,.!0 %"00%"0".""+ 00)"$.,1+!++"*"+ %&-%,--"./$.#80&.0&"/0"+/0.""0!+ "./"+ .--"./%"00%"0".,2".-*+!$$+ 3"!+""+/(&'("+30".+,$,2".&/2+%"0 0%"0".+3"0"+3"&+&"!".$"2)30". %&".*,$")&'(&/:

+".&'3/&+"+$"".!"."0.,(("+&' !"+!&/ %",-".Attima"+!"#""/0")&'(%" !"+.,+!!",-"+&+$2+!"1".01/01++") "01)01.)&/%"0".(+."("+"+,-""+ !2"."+!""+0.""&+ 1)01."")"+$ 2".6"(".0%&'7"$+%"0*"0""+$.,0"()- )0"+&+!)"+&+!"$/"%,,#!"+"+%.0"+ !",-"+&+$/*+&#"/00&"6&'+".2,,.!+/ *16&"("+0%"0".&+!".""!/0"6&+/0""!/ !.&"!$"+"/ %&(.*"0))".)"&!3./ 2".+!"++3&"&+!"-16"+&"0+!". $06&00"+(+6& %&'2,,."")!)0"+2"../ /"+!,,./-,("+3,.!""+*+!,)&+",.("/0 *&*"./!&"1&0!,6"+(.1&-"+""+,-".6+ $"."/!&"0"$"+%./-&"$")"")!6&+$0,# ""+&+/0))0&"*"0""+/ %!13!+/"."/"+
:?;5:1??11831=>9-"181)-:%;9<-1D A-!-=5101*--81:%-9-71=>1- 4;=1;3=-G11?>D';=1:.;> )'#4'2F /''.30//+6'2)##, 6//2(2/4'-'.3'. '41-?1=--:41?&<@5F @@=F J ('<->J

 #A1=B--=B1:--=75671:-8>41?-/4? @@=5>%13511?>1-?18--:!1?=-9 ;;<9-:>%1:IA-:,?;2&D8A5-$;;=?- *5881956:+1A1:4@56E1:

 

"F!)/4)')',, '41-?1=--:41?&<@5F @@=F J ('<->J F'=D;@? ;95>/4-.>@=01<=;0@/?51;A1=A562 ;31:>/456:856731B;:191:>1:91? .;A1::-?@@=856713-A1:1E1>@<1=41801: 01:71:-881:01@5?A1=7;=1:1?1E56:'17>? -:)1809-:%1351'41;=-:>E!1? @>?-A;==19-:5;:5>5;!-?5->-571 182;=1-

9@E517!1? 5>--/;.>A5;;85=531:? $1?1=&H:?-$=;3=-99--D0: &D92;:51:= 5:3,15<11?4;A1: )5;;8=;9-:/1:= ;< )5;;8=;9-:/1:= ;< &/4@.1=?&D92;:51:=5:1> )'#(5'42*.( #2*#4*/.3F)'#(5' 42*.( #2*#4*/.35.%)%/.%'24 '41-?1=01';..1F @@=FJ 

! 

 #.34)'#4'2 8#F"*', '41-?1=01)1>?1F @@=FJ 8>610;;03--?B11361<8;?>185:3 3=-995:01=);831:>;:01=E;171=>5>0-? ;90-?61E518B13A8513?1E5185>@8?=-8534? !--=419;<1:1:.8;;??;:1:-?5> 41-AD+1>6;:310-:>1=>0;1:0-?B18E1 8-?1:4@:E5181:E-8534150E51:

 " " *6'#99*.#6,/6 -==1>?-@=-:?$-A8;AF @@=F=-?5> !1?><1/5-83@1>?1:A-:-2 @@=;<1: 6-9>1>>51 

 "

/-'&842#*. '41-?1=58531:?5-F @@=F J ('<->J 1?;<A-:01"101=8-:0>1>?-:0@< /;9105-:>91?A562;2E1>B5>>181:01 /;9105-:><1=711=

-34'2&#-8-0)/.8 2%)'342#F#.&,'6'. =:?;:$4585<>E--8F @@=F J ('<->J 8>@1A1:31:;134112?A-:41?0-318567>1 6-/4?531.1>?--:7;90-::--=11: /;:/1=?A;8A1==@771856711:<->?;=-81

8,/52'.%+'.F*4$'& '41-?1=$1$56:F @@=F J (?<->

F'=D;@? );;=5101=11:05118710-3?;/49--=B11= E:.10@5?7;9?"51@B1;:?9;1?5:31: #:A1=B-/4?1A1=2=5>>1:019--=;;7 -8810--3>11:E182>:-=1;:?9;1?5:31:

5&*/6*35','02'3'.4#4*' !@>1;:F

 @@=FJ $-?5-8-4;:0;<1C<105?515:0159-8-D- 5:  1E5:391?<=;61/?510;;=885> !1:>5:3 #%'3 5894@5>1:--3F @@=E51E; -.*6'235-/.&5*40'%4#%5,#*2 #9:5A1=>@9F @@= "51@B1G89&1-!;:>?1=>05:;>@5?01 051<?1E510; 

 /.'',(2/'0' 00', 2#.+/ #,/*% #.&F ,*+ <<18?41-?1=F @@=FJ ('<->J E510; )'4#4*/.#,'/.'',F1553 1;:5:785671&/4;@B.@=3F @@=F J ('<->J F'=D;@?E5105 )'#4'2(2/'02#.(F*'57/'6'34'*. --3>5>?;=5>/4!@>1@9 F @@=FJ ('<->J 1:5:?5191A;;=>?1885:3B--=5: :;=91:B--=01:?1:--:E51:A-: =185351>?--?>A;=91:?1==;=5>91;< 014101:0--3>1B113>/4--8A-:01 =1/4?><=--7B;=01:31B;31:%1351--< $;>?9-!1?!5/45188-:7B--=0?&5=B-: -9-8-=-60-!-=5-"11A1>*59 !11@B5>>1: 2*9#F 9*2$# 1?+1141801:?41-?1=F @@=FJ 1:;88-:0>915>61::-!-=@>47- >8--?;A1=.;;=01:><;18?--:;<41? 9D>?1=51@E1158-:0E5=.-

    (6.256*((1(1.(/(02(,6(200(6$74$ 8$12/421,1((1>/252>5&+*(534(.8(4<(,/' 6(4$.(1$6,5((1.9$/,6(,6',(<(22.23+(6 32',70*4(6,*%(176"(,51(66(47*7,6((1 %2(''+,56,5&+./2256(4,1+$,/$1'=.'$&+6 /(..(47,64756(1(16260(<(/).20(10$$4 +(6%/((.12*$/((1(:64(0(8$4,$166(<,-1 .9$512*1,(6%,11(12)0,-1(*29(4'$/ 20<((3*(+2/3(1,-0$$.66+($6(475-,- 0$$.6,//75,(5(6(*2,5((10,58$66,1*-( %(56$$6$//((1$/521'(4'((/8$1+(6*(+((/ $6.4((*,.0(6((16(+24(1@ $12/421921824,*-$$4'(4,. 2534,-5 ',((/.(69((-$$4924'67,6*(4(,.6$$1((1 %,-<21'(4(-21*(6+($6(40$.(4(6$6,21$/( 21((/12',*'( $12/4217,620$/5=$46,56 ,14(5,'(1&(@((1822456(//,1*6(0$.(1/5

230$$653((/6<(((4'(49(4.Welk stuk? (1 My Name Is Rachel Corrie1Welk stuk?53((/6 <(56(('50(6((1$1'(4<21'(4'$6<(8224$) 9((60(69,(My Name Is Rachel Corrie,5((1 567.23%$5,58$1'$*%2(.(1(1%4,(8(18$1 ((1-21*(0(4,.$$15(567'(16(',(,1'( $<$56422.$/(56,-15(%74*(459,/'(*$$1 +(/3(10$$4'224((154$B/,5&+(%7//'2<(4 28(44('(19(4' =.8,1'621((/(,*(1/,-.((14$4(%(<,*+(,' <(.(4,1'(<,18$1#,(0$1'$1'(4553(/(1 .56$$/6,-'$/50(<(/)23+(632',70!(/ 0(68(45&+,//(1'(56(00(10$$4',(<,66(1 $//(0$$/,10,-"2$/5((1.,1',0$*,1$,4( 84,(1'-(5+(()6 +($6(4'4,-)623+(6&21?,&623+(6*(0,5. *$/,(8(47,68$1'(0(15',(+(69A/.$1(1

9,/-7,5634$6(128(4'(9(4(/'<2$/5,.<27 9,//(1'$6',(,5.9,/((18224%((/'56(//(1 (<(822456(//,1*924'6((1822456(/2(/(() ,.!(/.(>/252>(/,*6'$$4$$16(1*421'5/$* !(/.(9$$4+(,'(15&+221+(,'<,6'$$4,1 10,-1/$$656(822456(//,1*+(%,.0(,10,-1 9(4.8224$/8(4+27'(1626'(6+($6(49( 4(/'179,/,.0(<(/)8(4+27'(1626'((&+6( 9(4(/'(61,(79(567.+((6'$122.Iemand moet het doen@ $6,21$/(21((/(%279 ;$0(5$&+(/244,('284(1<$ 2.62%(4 $6,21$/(21((/(%279 (0$1'02(6+(6'2(192 '2 84 <$ ', 92'284 <$ ', 92'2(1 84 2.62%(4


B(/4(%(%,, %0-);-9))60-;$8<1B <<9B G &%8):G B%9@7<;A1-,1

 (%!4%2(5)3B !2-%. %0-);-9-#-/-6;-:B <<9B G &%8):GB%9@7<;A1-=9 

;975*76-)6=)6<13-9-6;9758-; )9;126,-));;9758-;-6%161%075:-6 4;*)91;76:)?7.776 #-:-9=-9-6=1)"97:8-97   )#(!2$ /.! "))9,=)6%972-B <<9BG .913))6:-2)AAA)6/-9-6*)::1:;

  !59%#/.#%24%. 477:;-93-93B <<9B9);1: )9-4;-916,-6;-679))8;-916,-6 +-447-6)6)/-79/-4  !996/#!,)34%.3%33)% ).D788-9:B <<9B9);1: )AA2)5:-::1-5-;A)6/-9-:):0) $3797307,7=)*-/-4-1,,779--6;91774= 81)61:;1/<-4#7,91/<-A 2/30%2/!99!!. %% <:-<5--4,-6))6(-- B <<9BG -+9F5-,-4)+9F5-=)6,- -,-94)6,:- 2)AA78--6*12A76,-9--6:.--9=744-84-3 1/%15-.--:;-4123-+,89-:-6;);1-=)6 61-<>-*)6,=)6%75--3%75--3 :)?7.776)9;126=)6;-9:76/1;))9#7* =)6)=-481)67&,7")66-3--;*): )9+-4$-91-9:-,9<5:42)#-@6/7<,

(%)43B %0-);-9141/-6;1)B <<9B G &%8):G %$1:61-;;-:;788-6(-A1266);176))4 -616;-96);176))4*-3-6, %$:;)); =77981;;1/--1/-6A1661/--65-47,1-<A- 878:76/:-60-;=-957/-65-;0<6 ;-3:;-6-65<A1-3;-*412=-67=-99758-4-6

 

 )"%4!..34)454%/&%2&/2-).'

243B /,/2&5,)"%4 %0-);-9))60-;$8<1B <<9B G &%8):G $-4-+;1-=)6.7434791:;1:+0--65@:;-91-<A- :)+9)4-5):3-9,)6:-6<1;=-9:+0144-6,- 9-/17:=)6%1*-;-6.9)/5-6;-6=)6,- 0)57,-%1*-;)6))6:-78-9)  %302%+3(/& %/0%."!2%!#(4%2+!-%2 <;:0<1:B <<9BG #-)441=-;)43:07>7=-9)+;<)41;-1;-63<6:; -6+<4;<<9;9-6,:-6-=-6;:16-6))/ %0-5)/-:89-3))/:-7782-:

 

/-%$8 7!2$).!,)34%./52 $8-)3-9:B <<9BG -5--:;*-/--9,-:;)6,<8+75-,@8912: =)6 -,-94)6,-6-4/1E:;));/)9)6; =779--6=-99)::-6,-41+0;16/61-<>- +75-,1)6: 8,/52%.#+%.)4"%$ %0-);-9"-"126B <<9BG &;8):

B%9@7<;A1-,1

!#%3 1450<1:-6))/B <<9A1-A7 /.$5)40%#4!#5,!)2 !561=-9:<5B <<9 1-<>-C45$-)76:;-9:,167:<1;,- ,1-8;-A1-,7  /.%%,'2/%0 % 00%, 2!.+/ !,/)# !.$B ,)+ 88-4;0-);-9B <<9BG &%8):G A1-,7 (%4!4)/.!,%/.%%,B1553 -761634123-$+07<>*<9/B <<9B G &%8):G B%9@7<;A1-,1 (%!4%2'2/%0 2!.'B)%57/%6%34%). ))/:1:;791:+0<:-<5B <<9B G &%8):G A1->7 B(/4(%(%,, %0-);-9))60-;$8<1B <<9BG  &%8):G B"9-51F9-A1-,1

 (%!4%2(5)3B !2-%. %0-);-9-#-/-6;-:B <<9B G &%8):G B"9-51F9-A1-=9 2)*(%!4%2B%.%%2%!2 '912%0-);-9B <<9A1-,7   5.#(#/.#%24$//2345$%.4%. /.).+,)*+ /.3%26!4/2)5091:;<:%91<5.);793-93B <<9B9);1:

 

*13'1)3#('00!#0&'031'-+4;;07#0 &'127#..'0&45'&#04/#-'347#0&+5/1/'05 ##3%*13'1)3#:'<08'3&'07+'3,##3123+, &113&'4'.'%5+'%1//+44+'7#0&' '&'3.#0&4'#04&#)'0)'23'9'0'0918'. /'5*##3%*13'1)3#:'E19 (Richting San JosĂŠ) 

Co(te)lette

#.4I SOLO MENT 

8'3&9+,&113&'!'3'0+)+0)7#0 %*168$63)10%'35)'$168+3'%5+'4 )'01/+0''3&7113&'"8##0'45'#04231 &6%5+' '5Co(te)lette4.''25'!#0&'031'-&'9' 23+,4&##&8'3-'.+,-+0&'8#%*5 ##30+'6845'%*13'1)3#:'We Solo Men+4 ''0/#00'.+,-)31'24456-'0)##517'3&' 42#00+0)5644'0&'8+.1/5''05'35#+0'0 '0'39+,&4'0*'5107'3/1)'01/5'%1//60+

%'3'0#0&'39+,&4 â&#x20AC;&#x2DC;We Solo Men +4-1351/''06+545'-'0&&113 &#%*5'06+5)'8'3-5456-&#5&'51'4%*168'3 $''52#-5'00+'5/''3.14.##5.4%*3''( #0&'.4$.#&+0,6.+,. 0#&'23'/+=3'

(#.'0&' '31'21/##0&#%*57'3813&5515 8#0*1124-3''5 We Solo Men +4''0'05'35#+ 0'0&''06+5'+0&'.+,-''09#/'4%*'54

'0)31'2&#04'347'34%*+..'0&'')14'0 51%*;;0)'*''. '0&3#0)5156+5+0)'0 %105#%517'3*''345*'0 "'9+,0)'$3#0&12*'517'3$3'0)'07#0*60 $11&4%*#2 '*#)'07'3.'+&'06+5&#)'0 23171%'3'0##0/1'&+)'0%10(3105#5+' 1291'-'0 2*'5510''.+4#..'4/1)'.+,-&'4%=0' +4''02.'-/'5/#%*5 +%*#/'0+0##0 &#%*5 '0)'71'.7#010$'*#)'017'37#.5&' &#04'34 6021)+0)515%1//60+%'3'0+4

139173 '09# 1-51$'3 129# 1-51$'3125+'42'%+#.&+0'3/''5)3''5 711345'..+0)
Een ontspannen zondagmiddag met het Residentie Orkest 18 oktober 09 Miguel Harth-Bedoya dirigent Roberto Prosseda piano Mendelssohn Ouverture ‘Meeresstille und glückliche Fahrt’ Mendelssohn Pianoconcert nr. 3 Van Bree Allegro voor vier strijkkwartetten Mendelssohn Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’

15 november 09 Neeme Järvi dirigent Mozart Divertimento nr. 17 Brahms Serenade nr. 1

20 december 09 Christopher Hogwood dirigent Haydn Die Schöpfung 14.15 uur | Dr Anton Philipszaal Kaarten bestellen kan telefonisch 070 88 00 333 of via de website www.residentieorkest.nl

Speciaal kinderprogramma! Deze concerten hebben een speciaal programma voor de jonge muziekliefhebber (7-12 jaar). Volg de eerste helft een muziekworkshop, en luister na de pauze samen met je (groot)ouders naar de tweede helft van het concert.


*+*28*2/&1*60&77-*/ $/1/8>/85+7/<D ??<DI <38+?6359@+13>++< !! 8&&8734*6&:&2!&8&678&2D &)&1&988*6?< ?-/8>+8=>2/+>/<D ??<DI >7 '&:+=I >7 * +.+7+?>>/<FB,/299<>>9>./ 2991>/:?8>/8?3>2/>9:/<+</:/<>93</ 97:983=>#?--383 +.+7+?>>/<FB G?313663-+63,</>>93?=/::/3+-9=+ 63,</>>9<+>3=386/3.381//8??<@99< ++8@+81 ""% &)<-22*6&+2->(*28 *:*2D #++<.@+8&<94/D ??<DI 'A++8>C3-2>/<?138./4+</8@+8./ ,31,+8.=A381/84+CC56+==3/5/<=

" $ :*6)*!34 &9?==+38>388/<%29A= D ??<DIC3/@< ! 6-78*0%;**67D9-+ &2/+>/<3631/8>3+D ??<D I '&:+=I D#</73H</ )A//<=.9/>1//8373>+>3/=9063/.4/=)/ :<++>@/<<+=>/8-2+<7//<>)/5+81<90 C348C98./<9<.38+3<>/A9<./882+<. C348C98./<>/-29;?/</8 &7&6@*3,&233+*'331 D$-0.*1-.240*-78*6=-*2 &2/+>/<#/#348D ??<D I '&:+=I

 />2?79</87?C35+6/:</-3=3/=-2/::/8 C///8+6>/<8+>3/@/A/<5/63452/3. 

*'36&,&68*6*2)* $*783&78-+&2) &2/+>/<./&9,,/D ??<D I '&:+=I9-(/ /*8(,*7 9<C9""D ??<D I '&:+=I +8=/<=7?=3-3/8.3-2>/<=@/<5/88/8./ <++5@6+55/8/8./@/<=-2366/8@+8/65++<= 5?8>@9<7/8

&270-(/ D9,&2&)&7,**) -0)*+&6)6&&-.*6 &2/+>/<./(/=>/D ??<D I '&:+=I &A//@99<=>/66381/8A++<38./7+5/<= 3/./<9:2?8/31/87+83/<+0=-2/3. 8/7/8@+82/>@/<6/./8/82?8//<=>/ =>+::/8C/>>/8<3-2>381//889198,/5/8./ >9/597=> %!!""

66/=6345>389<./382/>1/C38@+8!3-5 /8 +,/67++<./0+8>+=3/<345/ +,/6 @9/6>./<96@+82?3=@<9?A79/./</8 /-2>1/89>/9:C3-2.<?55/8 12-:*679132)9-8 4*(8&(90&-6 "783@/<=?7D ??< !3/?A/E67%/+ 98=>/<=.389=?3>./ .3/:>/C3/.9 

# !

*=&(,813*)-+*:&23783.*:7/3>/<+3<&2/+>/<<+89?6 D ??<DI '&:+=I

 <+7+>3=-2/6/C3817/>+8=<93=/>+6= ./:+8.4/=,++=.3/:<9,//<>./C/60799<. @+8C348 4+<31//-2>1/89>/>/@/<56+</8 3962&0-71-231192-78*286&09634* !?>=2?3=D ??<D<+>3= ":./C/+@98.1++8//8!/./<6+8.=/ -9<</=:98./8>///8&=4/-23=-2/.3==3./8> /8//8"9=>?3>=/49?<8+63=>/?3>.3/>34. 7/>/65++<381/=:</59@/<./1</8C/8@+8 49?<8+63=>3/5+-2>/<2/>C/</89<.348 (9/<>++681/6= 

!!! !32**0+63*4*44*06&2/3 &03-(&2)D0-/ ::/6>2/+>/<D ??<DI '&:+=I C3/.9 ,*8&8-32&0*!32**0D5997 /983856345/%-29?A,?<1D ??<D I '&:+=I D&<B9?>C3/.3 !,*&8*6+63*46&2+D-*9;3*:*78*-2 ++1=3=>9<3=-2 ?=/?7D ??<D I '&:+=I C3/A9 !,*&8*6,9-7D&61*2 &2/+>/</$/1/8>/=D ??<D I '&:+=I C3/@< 

;31&292)*68,*-2?9*2(* 3672?3=/8++1D ??<

#$-($35$*3-12(-#$-$&$-2($-#$$$35 5.0#2&$-.$,#4( $$- &1$4$07 ,$ + 0.0-$+(1..&$-#()*(-$#$0+ -# 5$0#&$:-20.#3"$$0#3-12$6/.1(2($15 0$- #$/+ 21$-5 0'$2/3!+($*$-".++$& 1"'(+#$014 -#$-($3512$.-25(**$+(-&$- *.-#$-*$--(1-$,$-.&0.$(#$*.02-  '$2!$1$%# 2$0(-#$*3-12&0.2$#(-&$- 12.-#$-2$&$!$30$-.*(" 11.*0$$&'($0 !$5.-#$0 01 0- ..*.-#0( - - 7()-1/$302."'2- 0#$ !120 "2($!$&.-

 

 -#$' -#4 -2'$, 1$-!$+ -&5$**$-#$ ,.,$-2$-+$&2#$7$$6/.1(2($$$-4$0! -# 2311$-#0($&0.2$1"'(+#$01#($$$-12$, /$+./#$,.#$0-$30./$1$*3-12'$!!$- &$#03*2,$24 -7$+%1/0$*$-#..* -# "'2 4..0$#$0+ -#1$$-7$+%1 &1$ ""$-2$-

$27()-#0($!$*$-#$- ,$-#($#$&0.2$ - ) 01$6/.1(2($4 -'$2$,$$-2$,31$3, #0 &$- 87 --$(" 11.$-.-#0( -$ '$!!$-..*,$2$+* 02$, *$-, 0'.$ ,#$7$40 &#0 (2#$2$-2..-12$++(-& 87 --$5.0#2,$$12 + +1!$&(-/3-24 -#$ ,.#$0-$*3-12&$7($-(" 11./ *2$4( '$2 *3!(1,$#$#0 #./$-.-#0( -5 1'$2 &$-($# 2#$7("'2! 0$5$0*$+()*'$(#(-7()- 3(2$012$0$#3"$$0#$2.2+()-$-$-*+$304+ *)$1

$+ 15 1'$2, 07.$$-4.3#(&6/. 1(2($$-" 2 +.&31+ 2$-7($-# 2'$2!$&0(/ (-4+.$#(-&$5(**$+#$0(-$+* 012$$*2 2 & 24 -*./(90$-4( '$0!$+$4$-2.24..027$2 2$-$-7$+%1 %7$22$-$(2(1# 2#$7$#0($ , --$-$07()-$020.35$-1-.&4$$+,$$0 &$5$$12$$-/ 05$&$-+ 2$-7($-5 0./ 5() "'2$0 %#$.-25(**$+(-&4 -#$1"'(+#$0 *3-12*3--$-!$&0()/$- $2 0#(&$(1# 287 --$#($#$4 #$04 -

87 --$(" 11..-#0( $-

-$,$$-2$,31$3,

&

2 #'.3#$01+

- - .*2.!$02, ) -3 0(


!4,-+($6(4F(1((4($4 )=56'41-?1=F

 @@=E510; 

$15)((567''+$5,*+6 1?+1141801:?41-?1=F@@=FJ %;;7A=560-:>1:91?>B5:31:01>

 # (5,'(16,(4.(56F2/82+1624*$4'5 !(0(7/(1((6+28(1(1,%(/,75 =:?;:$4585<>E--8F

 @@=FJ ? 9 ('<->J ? 9 

131:01>@5?"101=8-:05:8-:01: =5171:8-:0;8A05=531:?;4:&?;=3-=0> 1:91?<5-:;A5=?@;;>16-: -E5/ $=;3=-99-)1=91@81:&D92;:5>/41 <=;8;;3@5?,1A85131:01;88-:01= 11?4;A1:$5-:;/;:/1=?:=&5.185@> 1995:7G5:1:8131:01::81505:311:@@= A;;=--:A-:3/;:/1=?

 

 (5,'(16,(3(4(66(F !,&624,$71'+475$4 1%56>B567>1&/4;@B.@=3 F@@=FJ ('<->J 

$=-/4?5319@E517-/?11=1:0-:>B1=7 :--=HH:A-:$-@8.=-4-9> 911>?1=B1=71:5=531:?=06;1:-&;1=6-05  #

74(-$;;!,16$*((55,215 %131:?1:7-91=F@@=FJ

!5/4-18)-=17-9<911?>%-8<4$1?1=>;: =0=@9>;=5>'11<1.->#:A1=A-8>?1 4-=0.;<91?11:A-:01.1>?10=@991=> ?1=B1=180 ,'(.,&.%2% -$$40(6 (6(4$13(('42&. &<1-71=>F 

@@=FJ  " +( 0%,/,&$/426+(453(('0275( '41-?1=58531:?5-F

 @@=F J

('<->J 

B-->"11=;:0@5?31>?;;=01>4;B> A-:&4-:1@:0->1:-A50;885:>E56: 11:95CA-:>?-:0@</;910D-/=;.-?517 A;/-81A5:05:3=567415095911:11:--:?-8 -.>@=01E-71: 8(4'(23 ';@>>-5:?5::1=&4;B> F @@=FJE51A= 

57;,(.&$)= --3>$;<1:?=@9F @@=F=-?5> -=0->11:1-0%@0;82>=;/7

  !,1&(16,-/2F!(4/,&+6 '41-?1=-9@EF

 @@=F J ('<->J F'=D;@? :01B1=180A-:41?75671:B;=0?E; A1=>/4=57718567B15:531/4?31E51:*1 8-?1:;:>A1=.85:01:0;;=41?0-385/4?A-: 01B--:9--=0-?5>:51?41?85/4?B--=;9 41?3--? $4*4,(62/',1*F!,8$'(34(55,8$ '41-?1=$1$56:F

 @@=F J ('<->J F'=D;@? 1<=1>>5A5?15?5>4-=0;<B13;9 A;87>E517?1:@991= ?1B;=01:=E56: E182>-8><;=1:A-:-:?501<=1>>5A-5:41? 3=;:0B-?1=31A;:01:$=;.11=0--=9--= 11:>A=;8567A-:?1B;=01:  /7%7:21,/$*9(4.*42(3 (1$$*F,1%$//$1'4$&( ;=E;##F

 @@=F J ('<->J 1=?51:9@>5/51:0-:>1=>;<E;17:--= 3=-?515:11:;:/;:?=;811=.-=1B1=180 (616(41$6,21$$/$156+($6(4F 6$03(1'(56,/6( @/1:?-:>?41-?1=F

 @@=FJ

? 9

('<->J ? 9

 F$=195I=1

1:78->>5171:?5608;;>A1=4--8;A1=11: =18-?51051;<.8;15?1:3=;15?B;=0?A1=?180 5:11:0-:>?--891?11:=5671@:5A1=>181 B;;=01:>/4-?);;=<=195I=1=-?5> 5:81505:311:@@=A;;=--:A-:3 # (;$&+602(',*(8$12562-(85., 5?1=-5='41-?1==-:;@8F

 @@=F J ('<->J E510; (2/2*,(/(;,1* !@>1;:F 

@@=FJ

=!--=?1:815:4-:>-/@8?15? -=0B1?1:>/4-<<1:1<?#2$4D>5/-8 1;3=-<4D(:5A1=>5?15?(?=1/4?,1:71:0 --:;88-:0E5157B;1>?1=5A51=1: %/2*$46 

'41-?1=--:41?&<@5F 

@@=FJ !@8?59105--81A1:191:?B--=/=1-?51A1 B1.8;331=><=;21>>5;:-8>1:-9-?1@=> :-->?187--=>?--:;<HH:<;05@9 920$171'(46+(,1<7(1&( 5894@5>1:--3F @@=E510; 21'7,63(&6$&7/$,4 #9:5A1=>@9F 

@@= 

    

;#3)3+'51.&+0)05*16&&'0##/"':10))1'&:'*#& /11+'5'-45'0'0:'$'811):+%*10)'&810)'0'00#56635# .'05=4%*3''(3+54$3#*#/4+0#0&'.4$.#&#3)3+'5810 +0 &' '23+,47#0/45'3&#/4.'+0-6045'45+7#.',639 31'/&'*##3%1/$+0#5+'7#0)'-5''0&+'2)#0)*##321>5+4%* 5##.)'$36+-'07'33#44'0&'8'0&+0)'0;#3)3+'51.&+0)+4''0 )31155#.'05&#5)'-5'515-60457'3*'(5=#.&64*'56393#22135 .''3&'35+,&'04*##3456&+'249%*1.1)+'+0310+0)'0810 #3)3+'5&''34110.+,-*'+&423+,47#0*'5310+0)'356&'05'0 #$#3'5'45+7#. '23'44+7+5'+5+4*#3&128')1/71.-4:+'-5'06//'35'813 &'03:+,0:'.(4#.4213'07#0#05+&'23'44+7#+0*'5)310&8#5'3 )'710&'031$''3&##3/##3''04731.+,-7#05'813&'0#3 )3+'5/##-5:+%*&#011-:13)'017'3&':'&'23'44+''2+&'/+' '07'45+)5+0*##3231)3#//#Viva Depresssiva&'##0&#%*512 &+0)'08##3,')'.?--+)7#0813&5#3)3+'58+.$.+,*'+&##0,#)'0 8#56+5'+0&'.+,-3'46.5''35+0''0.+'(&'71..'&11&48'04##0*'5 26$.+'-;##3)'-5'8#4(#4%+0'3'0&1/5':+'0=66&663 /#0*'5#311.

9.163'0%-'042''.52+#01:+0)5'07'35'.50*##3713+)' 231)3#//#.+'5:'*13'0&#5:'&'-60457'345##512+0&3+0)'0&' 8+,:'5':+0)'017'3:#-'0#.47'3.+'4#(4%*'+&'07'3&3+'5+5 -''3+4*'55+,&7113731.+,-'3:#-'000+'68'105/1'5+0)'0 107'38#%*5'7'3(3+44'0&'/##311-#..'&##)4''07'37'.'0&' 105/1'5+0)'0Uit bed)##517'3&113#&'/'0'0#..'48#5&##3$+, -1/5-+,-'0!113+'&'3''0&+'51%*/##38''3'.-'&#)6+5:+,0 $'&-1/5;'5*##37'3<,0&'5'-45'0'0)'&+45+0)''3&'23'4'0 5#5+'7'32.'55'35:'/'0+)451'3'%1..')#=&'!1.-4-3#0517'3 *##3713+)'231)3#//#Alles nog prachtig II

*'#5'3'+,073 '0:#1-51$'3 *'#5'3#/6:&1 1-51$'3

*'#5'3'+,0&+ '081 1-51$'3


!51@B1G89%1- ;:>?1=>05:;>@5?01 051<?1E510; 

    .-%%+&1.%/ % //%+ 1!-*. !+.(# !-$F +(* <<18?41-?1=F

 @@=FL '&<->L E510; '%3!3(.-!+%.-%%+F 0442 1;:5:785671%/4;@B.@=3F

 @@=F L ? 9 '&<->L ? 9

 F#=195K=1E5105 '%!3%1&1.%/ 1!-&F(%46.%5%23%(--3>5>?;=5>/4 @>1@9F 

@@=F L '&<->L E51B; 4&,%3$%&.4$%-3!-$F!--!'%-!13(&41-?1=--:41?%<@5F

 @@=F L '&<->L 

,-::-41: -=?5:5>31.->11=0;<01 3141591851201>=18-?51A-:016;;0>1 G8;>;21-::-4=1:0?1:4--=81=--= 017;=?>?;:053-/?51A1:-?5;:--8>;/5-85>? -=?5:1501331=&17>?5:171$56C9-: )5881901);82;-:!101=8;2 1?5:171 $56C9-:)5881901);82

 '%!3%1'4(2F !1,%&41-?1=1$131:?1>F

 @@=F L '&<->L E51A= !-3!23%-F.8%*!3%1 &41-?1=01&;..1F

 @@=F L '&<->L 

;D1:5=831A1:11:211>?618?4-:> 0-?01:71:E1B-:?B-?E1:51?B1?1:5> 0-?4@:A=51:01:.56B56E1A-:A1==->>5:3 -8819--8:51?7;91:%@=<=5>1&17>? -=81 =;@B1=$1351&5?@>&518=;1:1>?131 1? -=81=;@B1=-=?$56:5:7;D";?19-: @E517-=?$56:5:74;=1;3=-G1 ::-.1881;<1E"/4;- %,#. !,/%13!-4+$%1

!13 '!".3F.3 .%-2 &41-?1=01(1>?1F

 @@=FL

 5?1=-5=?41-?1=&41$;885:3%?;:1>4;@01: :;;5?;<?1.1>?--:-?E182013180?A;;= 01E141=1:: 35:31:E56A;;=41? 11=>?41??41-?1=5:!@:-11:7;=? 5:?1=91EE;E56:E1?1=@3+1:191::;3 JJ:711=0135?-=1:;< 1()'%!3%1F%-%%1%!1 (=56&41-?1=F

 @@=E510; 

   

   

!-(%+./%5(..+%"!23(!--!4%1 /(!-.F-,%,.1(!,%'4$(%-4'(=:?;:#4585<>E--8F

 @@=F L '&<->L 

5?=1/5?-80=--3?-:518;<1;<--:E56: 91:?;=#=;3=-99- 1:018>>;4:%;:-?1 5:=-49>%;:-?15:04;@=D ':G:5>410;@=:1D)-8?;:%;:-?1 %2-5%-3(.-2F;-$%+2 '!,"%142(# !51@B11=7F

 @@=F L

 '&<->L

 H:0189-30-:.171:0E56:;9E56:3=;?1 ;<1=->;=-?;=5-1:;=71>?9@E517;;75: 015:?595?15?A-:017-91=9@E517B5>?456 <=-/4?5316@B181:?1?;A1=1:#=;3=-99- H:018%;:-?1>A;;=A5;;84;.;1:.->>; /;:?5:@; +.2%3.+..2F .//%1 $131:?1:7-91=F 

@@=FL

8;>14-=9;:D7;;=8;>1?;8;;>E5:3? @5?>8@5?1:0I/-<188-;A1=8512011:0;;0 -2>/41501:A1=8-:31:%;9>.8;10>1=51@> >;9>91?11:31E;:017:5<;;3E;B18 5:.1>?--:01-==-:3191:?1:-8>1531: .1B1=75:31:

%23(5!+ !&(-$% 1!-$(-&,%3 '%3.-(-*+()* .-2%15!3.1(4, &41-?1=1$131:?1>F 

@@=F L '&<->L -35:01=-:05:35>11:?B--82@@= 0@=1:01;:?01775:3>?;/4?8-:3>!51@B1 @E5170-?A51=9--8<1=6--=<8--?>A5:0? .-#%13!-3%%23+!-$2%..15%1%-(&(-& 42(#!9%1!1$ 1<!2)!!1$(1(&%-3 );=80;=@9&41-?1=F@@=FL 

@.581@9/;:/1=?--?@911A;1=1:0;;= 6--=/;:/1=?1=A-=5:31:7;;=9@E517   '%%31./.+(3!-/%1!F(5% (-(&' %:-(3(.-.2#! @5?1:4;2F @@=FL 

(;8385A15:5341G:5?5;:0535?-8<=;61/?5;: 01E1?;<<=;0@/?51A-:01!1B*;=7 1?=;<;85?-:"<1=- %2($%-3(%/%1%33% F (#3.1(!4-$'142!1 1$56>B567>1%/4;@B.@=3F@@=F L '&<->L E51A= !#."3%1%+$'4(2F".7 %!13"1%!*%12 #--=0A-:&=;61F 

@@= (501;;<1=-":01=0118A-:-35:01 =-:05:3

 

Ghetto +471.$.1'&/45'3&#/471.-4510''.7#0'3/#0 '+,'3/#04'0$'7#5/''45'3.+,-'4%>0'4'023#%*5+)'&+#.1)'0 '57'3*##.42''.59+%*#(+0*'5/+4'3#$'.'$6635,'#%*5'3*'5 /45'3&#/4'!#5'3.112.'+0'0)##517'3&'73##)1(,1&'0 /1'5'0#44+/+.'3'01(&#59'$'5'3#(9+,0&1135'-+'9'07113 #(910&'3+0)+0&'8'3'.&'#0)45*''345&#5##02#44+0)##0&' 0+'68'5+,&$'5'-'05&#5,10)',1&'0*60#(-1/457'3.11%*'0'0 '0&#5&',11&4')''45&',11&4'53#&+5+'4*'5,11&4')'.11(9#. 7'3&8+,0'0!+.,'''0)'7#0)'0'9+,07#0,''+)'053#&+5+' #%*'.+48'&680##3$.+0&'0#%*5'3&1%*5+)+,$+&5515&'0' '0&+'055')'.+,-'35+,&&'/#//10+,&'04''09#-'.+,-'&'#. 17'381.3')'.5''0$'73+'0&-112/#05644'00'64'0.+22'0 &113'7'0*'5*68'.+,-7#09+,0'+)'0&1%*5'3/'5&'91107#0 #%*'."110#(#=.8+.0+'548'5'07#0&'9'#(423##-*+,+4#. 7'3.+'(&12''0%*3+45'.+,-/'+4,''5%10;+%55644'07#&'3'0 9110*''(5&'2312135+'47#0''03+'-4'53#)'&+''5456-+4 /''3&#0*10&'3&,##316&51%**'3-'00'08'/1'+5'.114&' 5*'/#4'0&'#3)6/'05'07#07#0&##)0&'3')+'7#0##2 2+,-'3442'.'0#3-+'5/#0#43&+0%*#3,##06+0*17'0 #3.''051.591%-'.+0'68'3-'3-#6.1'4'0664#/

0&'8'3'.&7#0*'5-+,-'0813&5917'34%*3+--'.+,-8'+0+)'%*5 )'9+'0!'.#5'01047'3$.+0&'0&113*'5&#).+%*57#0&'8##0 /##3&#5+40+'5*'5.+%*58##31/*'5)##5 '5-.+0-598##3/##351%*+4Verlicht&#50+'5'5-.+0-5 3'.+)+'64/##311-&#5+4*'50+'5''*'5+4''0-3#%*5+)' /11+''08#3/'1&'##0*'5.'7'0:!#05453#-4<1//'5 +0 %'055'423'-'0:#.48'&11&9+,0+4'301))'01')5+,&1/7#0 *'5&10-'35')'0+'5'0<

#/6973'09# 1-51$'3 +,48+,-4'%*168$63)73 1-51$'3

+.+)'05+#9# 1-51$'3


!!$ 68<-)/'%*> --3>#;<1:?=@9E @@=E=-?5> -<1=-<;<<@:71: -=;D5-4-=0=;/7 %<<'32')57 $131:?1:7-91=E @@=EK $;.A-:=11A180<5-:;-C8-->>1: A;/--8;> -/4?18.->1:;;>?A-: %/4-570=@9>D510; ,))%',%770) * 9@D517/1:?=@9E @@=EK 1(;;==;:0191?%-=-#4C99<;<=;/7 %;91)15=0%5::051=;/7$1G1/?10 -8?1=:-?5A1=;/7-<5>/1%5:31= %;:3B=5?1=D51D- 

%5+5-)730(-2+E"-9%()45)66-9% &41-?1=#1#56:E @@=EK '&<->K

E&=C;@?D51A= 08&8;32-0%+:)5/+53)4 )2%%+E-2&%00%2(5%') ;=D;""E @@=EK  '&<->K

D51A=

$ 

A1=?18?;<A1=9-7185671B56D1;A1=D56:81A1: 1:.181A1:5>>1:5:11:01:7.1180531>?-0 &17>?1:=1351=-:>%?=56-=0>

  32))0+53)4)44)05%2/3 %03-'%2(E0-/ <<18?41-?1=E @@=EK '&<->K D510; 

$ !!

)22;5)%238-69%2-./ 1;:5:785671%/4;@B.@=3E @@=E K ?9  ?9 &B11=->-=?51>?1:>-91:;<41?<;05@9 1A;881B-=91>?19A-:1::C=1-: 1:41?A5=?@;D1<5-:;><18A-:;@5>A-: 567>?--:3-=-:?A;;=11:<=;3=-99- 91?9@D57-814;;3?1<@:?1:$1351$@@? )15>>9-: 1?1::C=1-:D-:3;@5> A-:567<5-:;

)<%',713)(-+)9%23673.)96/5?1=-5=&41-?1==-:;@8E @@=E K '&<->K

D510;

,)%7)5+53)45%2+E-)8:3)9)67)-2 --3>5>?;=5>/4 @>1@9E @@=E K '&<->K D51B;5-<%E<-5&% 1?+1141801:?41-?1= E @@=EKD51B;

)727)52%7-32%%0%267,)%7)5E 7%14)2()67-07) @/1:?-:>?41-?1=E @@=EK ?9 '&<->K ?9 E#=195I=1 =-?5>5:81505:311:@@=A;;=--:A-:3 D51A=

 ,)%7)5,8-6E%51)2 &41-?1=1$131:?1>E @@=E K '&<->K D51A= "5-. ,)%7)5E)2))5)%5 (=56&41-?1=E @@=D510; !$ )6-()27-)5/)673093,2735+%5(6 E")51)80)2))7,39)2)2-&)0-86 =:?;:#4585<>D--8E @@=EK ?9 '&<->K ?9 :81505:311:@@=A;;=--:A-:3/;:/1=? D51A=

!#

 "-2')27-.03E")50-',7 &41-?1=-9@DE @@=EK  '&<->K

E&=C;@?D51A= 

3)("387 &;@>>-5:?5::1=%4;B>E @@=EK %4;BA-:0119-:-0->?1=B568@31:51? A-:11:A51=3-:31:05:1=

:31%282()57,)-2=8)2') 5894@5>1:--3E @@=D510; 32(8-74)'7%'80%-5 "9:5A1=>@9E @@= !51@B1F89%1- ;:>?1=>05:;>@5?01 051<?1D510; 

)01)57#38()2&)5+E%2/:335( &41-?1=--:41?%<@5E @@=E K '?<->

 14;;20<1=>;;:7=563?11:<1::5:3A-: A1=051:>?1-8>,2@895:-:?<;8195>?56

,))276E ,))276 %%5 !51@B11=7E @@=E K '&<->K -::1:7;;=91?11:.56D;:01= <=;3=-99- 1?;:01=1-:01=111: >181/?51@5?41?2-A;=51?11:?>=1<1=?;5=1 A-::318>11:91=57--:>1?=-05?5;:-8> 1?@/5-:- -:/5:591DD;>;<=--: -::1> 5::--=<5-:;5=531:?#1?1= 567>?=-H:5>588-3#=;3=-99- %/4@.1=?1>-:301=15>?1=J.1=01: )->>1=:=-49>8?=-<>;051=5??1: &41-88-0;25??81 @>3=-A1-:0-0C)+!6"") *".&(+"+)&"0"+5& %!,,.+&"0 3"/0"./"*15&"("<+2),"!"+.&+/-")"+ .&0*""+*"),!&"""+%,,#!.,),%,,.'"&' ..&/,+&+2),"!"+2+!"$*")+!0(,*0 )0".&+!"!$&' $""+ %""+,$0".1$

&0,.&:+0"".05& %'1&/0*"".,-1.,- *.&'%"*2&+!'"3"".2".3&'5&+$"++. !"'558

  

" +%"0!".!" ,+ ".0/-"")0+"")+!)/ -&+&/0/*"+*"0"..! ,13%1&/5")!"+ 1&0$"2,".!"/01(("+,)/Three Quarter-Tone Pieces2+2"/60&/""+ ,*&2+()"&+" $".#7+"".!"*15&"('"/9+-&+,3,.!0""+ (3.00,,+,*%,,$$"/0"*!"&+&$2".%11. !"./)"+"+%1+&+/0.1*"+0!.2,,."*,"0 ""+3""(2+0"2,."+"$&++"+*"0/0"* *"+3+0!"/0"**&+$)&'#0+&"0/0+ %"0 ,+ ".0!11.0%"0,,(3""."2"+2,,.!0 '"%"*+,.*)(1+0$".1&("+.3" %""+".""+$"."$")!8) %0%&'".!". %,."+3"""+"3".(&+$2+$*")+*15&"( !,,. ,)&+ %"""+Three Dances for Two Prepared Pianos2+,%+ $"6"-."-. 0&"/2+ $"%""+$""+$"2,)$"+2,,.!"

! # & &!Dag in de Branding !""  % $%" !$ #%! "(/0 ))"+"$"."+

"+/&+!"!.&"*+!"+5&+!".0"+$ ,-50".!$2+!"+&"13"*15&"("Dag in de Branding&/!+3"".,-2&".-)0/"+&+ !"/0!0"")"2"+&"3&)(+*"0!"1/ *""+.))"), 0&"/+!"5" ""!&0&"/00 *".&( "+0.)

""/2+"")+!""+2+!"-.,$.**"1./ 2".0")0,2".!" ,+ ".0"+ 6"0,-"+&+$/ ,+ ".0&/""+3".")!-."*&;."2+& %") ,.!,+ &'%"*%,,.'"&+2),"!"+2+!" "!".)+!/"+&"13"*15&"(&'%""#0,,( ""+0&'!'"&',1&/ +!.&"//"+$"/01!"".! .%&'$0,,(5"(".5&'+"&$"+$+$("+ ".$"+&"13!+.!"5"-."*&;."8 "003""!" ,+ ".0$0*"0&)0,+ &00 ,1..&/,+"+,%+ !*/""+/0-'"0".1$ &+!"0&'!6 !*/%""#05& %)0"+&+/-&."."+ !,,.!"*&+&*)&/0"+*.&'%"*(.&'$0%"0 &'+.,*+0&/ %"2,.*"+85"$0+""

-&+,82".5"(".0+"")+! )1&0/01(&/""+,,*,42&!",,-".2+ ,0".")!%1&/!&")/"!".)+!".2,,.) &+ *".&(#1.,."*(06&'3".(02"")*"0 /*-)"/!&"%&'.&0*&/ %$".1&(0 *".&( &/""+")+$.&'("&+/-&.0&".,+2,,.%"*8 )!1/+"")+!TVBOX1&/""+." "+03".( !0&+"0.!$,"!0,05&'+." %0(,*0

0".!$,(0,".!&2"./"), 0&"/2,,.-., $.**"+0&'!"+5&"333!$&+!".+!&+$+)


+<8+<.+<,/<8?8>+5/=>2/@/36 /<=2A38<<+81/7/8>/8@+863/./</8@+8 /<=2A38

 77./7.-# & 966+8.+=389%-2/@/8381/8 D ??<C3/C9 

+ 02)$1%0(11$*()*./*+ 11($* $/1/8>/85+7/<D

 ??<DJ "?./7?C3/5/856+==3/5/-97:983=>/8 .99<6++<>4/@+8(/6.29@/8=9:<++838 //879./<84+=4/1/=>95/8

5(-&" %: &2/+>/</$/1/8>/=D ??<D<+>3= //C381/8/8CA381/87/>!/./<6+8.= </:/<>93</

 

  $4 -&$-/..02+$7(-& ++1=3=>9<3=-2 ?=/?7 D ??<DJ #<9738/8>/=:</5/<=29?./8//86/C381 <98.97+->?/6/4?<3.3=-2/98./<A/<:/8 .A38$+,,3/7/>//86/C3819@/<?19 ./1<99>#<+5>3=-2+7,>.<+1/<4?<3=>/8 0?8->398+<3=38//8@/<.//6./=>+.

+90 ;027( -.0$"(2 + &2/+>/<./&9,,/D ??<DJ 6F<+)I<>CA/<.1/,9</8389/.+:/=>/8 ,/1989:2++<@340./7/>:3+89=:/6/8

".312(" ++$6 &2/+>/<38./%>//1D ??<DJ !+>398+6//838>/<8+>398+6/=381/< =981A<3>/<=1/@/8//838>3/79:></./8 +38 +>>2/A=7/>1,/<>/<3B

  

 $1(#$-2($/$0$22$ D ("2.0( 3-#'031 0 /$34=A345=/%-29?A,?<1D ??<D J '&:+=J C3/@<

 32"'0$ 2!6 3+4 -+($2 &2/+>/<#/#348D ??<DJ #+?6@+8(63/>7/>//881/6=:<91<+77+ 34=://6>/8C381>9+C348,/5/8./63/.4/= C9+6=* /3=4/=@+8

*/C//*9@/89: ./9?6/@+<./8*/1<9>/=>/<0=-H8/38 2/>81/6=

5., -3-#$02'$(-83$-"$ 3672?3=/8++1D ??<C3/.9

  (4$ 77(- 4+.4 +<</=>+?<+8>#+@69@D ??<D<+>3= />9?=/><397/><+8=@+86=/8 :3+89 3-# 6 77 /<,/<1(63/>C31>D ??<D <+>3=C3/C9 -"(-&!6 6+(&'2 9<C9""D ??<DJ '>:+= +163-2>.+8=/>/8/8.<385/87?C3/5 /8@/<<+==/8./98>79/>381/89:./ C98.+173..+1"8./<.//6@+8+138./ <+8.381

$7 "'2,.$#(&$4 - .12.)$41*( 3>/<+3<&2/+>/<<+89?6D ??<D J '&:+=J

C3/.9

'$*(++(-&.% '(-$1$!..*($ 3672?3=/8++1D ??< !+-2>-6?,/31/8++<63/02/,,/<@+87993/ @<9?A/8/8195@/<=6++0.=>++>382/>5<34> ,34./7+0E+.3/2/7>9>//863;?3.+>3/ .A381> .-#3(2/$"2 "3+ (0 "783@/<=?7D ??< !3/?A/E67%/+ 98=>/<=.389=?3>./ .3/:>/C3/.9   $-2D0 //1 212$ -# /983856345/%-29?A,?<1D ??<D J

>7 '&:+=J >7 <+::993>//8+7,3>3/?==-2<34@/<8? //89?./</7+8.3/+66//86//0>7/>C348 2/<388/<381/8A9<.>1/-980<98>//<.7/> //8,+8.9:8+7/@+8./<>314++<1/6/./8 &/5=>%+7?/6/-5/>>$/13/92+8 %3798= />%>/@/8(+8)+>/<7/?6/8 <+8=/@/<=3/C98./<,9@/8>3>/6381 .%D()*$-,$2 -#$0$.&$&2/+>/<#/#348D ??<DJ /8@<9?A3=9:C9/58++<.+>/8/.+> +8>A99<.1//0>9:+62++<@<+1/8++< C9/5>9-2>,6345>//898>./55381=</3=38 2++<,/A?=>C348 />2+88+9?A/6381 81/6=>+631/@/<=3/   /$0 623#$-2$-.-(-*+()* .-1$04 2.0(3,D &0(//(98385634598=/<@+>9<3?7D ??< />@/<2++6@+85/3C/<381<3::38+/8 2++<98@/<C+.31,+</2981/<8++<7+-2> @9<7>./5/<8@+8G8./6=9:/<+3<31/8> /<7+8%-2A+<>C7+897:983=>G8./6

  

) 0 ,-# ) )" -#,$!.0) #)0)/"* ,**. Mare Liberum *!1 ' 0,$% 2 .' $ ,.* . $ , ). " )1**,$")*"-. - 1 , '2 3)&) 0, ) ." )&. # ' )"$) )()$! -..$ $ )*".( ( ,//,.)*&.* , $- ,0)'' -. ' 0 ) )/6700)2)+)5)2

)7+)6',5-*7:%%5,)7%00)1%%031&)+32-6 Mare Liberum:)5(+)48&0-'))5(73)28+3 ()5337-2)2%%+:332())2:)5/7))76 3175376347)<-.2 :)));)140%5)2<-.2<)0*6 23+67))(6-2())6-()27-)%%2:)<-+%78-7 ()&-&0-37,))/9%2,)7!5)()64%0)-6-6287) <-)2&-.()7)2733267)00-2+Het Vredesjaar 1609 -2,)7%%+6-6735-6',86)81)7);)1 40%%59%2()32-2/0-./)-&0-37,))/,))*7 86)81))51%223-2&58-/0))2

 .*,., .+,

&.

)70)9)29%28+3()5337:%69))0&):3

+)2-.:%65)',76+)0))5()40)-7&)<35+)59%2 ()95)()-2() %',7-+.%5-+)3503+6',5-.9)5 9%2&38:67)2)29335326,8-(-+)5)',72,-. 32762%47)-2))2&3)/)2/-678-7<-.2')0-2037 3)9)67)-2")<38()2&-.2%9)5+)7)2(%7,-. 33/<332)2)',7+)2337:%60(-)*%')77)2 645)/)2737()9)5&))0(-2+-2()933567)0 0-2+9%2()7,)%7)5+53)4)73575)745))/7 %%5-2/58-472(5=9%2()2)5+-2(),8-( 9%28+3()5337)29)57)07)4/)"-77) 9))29)5,%0)239)5,)1%06<-.213)()50-(% 355)9%29)56',-))2%06<-.29538:%5-% 9%2)-+)56&)5',)+)6',-)()2-6/317()<) 1%%2(7370)9)2-28<))',)9)2-2+)234 <32(%+ )2 3/73&)531 885

"- " -#$ )$)25)+)01%7-+7)58+/)5)2(+)&)85)2-6() Dag van de Haagse Geschiedenis%78850-./ 608-7(-)()<)/))5%%2&-.Mare Liberum32()5 ()7-7)0$9)5,)75)',79%233503+)295)() 8+3()5337-2)2%%+)(%+34 3/ 73&)5&)+-271)7()13+)0-./,)-(317866)2

)2+5%7-6/%%57.)67),%0)29335 %00)50)-%'7-9-7)-7)2(-)(%+ )67(%21)7))2 8:,-6735-6',)/)22-6-2()%%+6))6',-) ()2-68-<)2+%)9)2+)6',-)(/82(-+9)5%27 :335(6,344)234(),-6735-6',)1%5/73/ ()/-2()5)2/31)2)534))20)8/)1%2-)5 %%2,8275)//)2#-)93351))5-2*3 :::(%+9%2(),%%+6)+)6',-)()2-620

**,1$ '' -1$'1 . ) )<)1%%2(/82787:)):)7)26',%44)56 %',7)5+532()2,35)29)57)00)239)58+3() 5337#-.25)0-+-)8<)31<:)59-2+)2:35 ()234 3/73&)58-7()(3)/)2+)(%%2-2 ()03367)5/)5/)2<-.2%%+6).%5)2:35(7 3270))(343/73&)5-2,)7%%+6-6735-6', 86)812*351%7-)39)5()0)<-2+)2)2%00) %2()5))9)2)1)27)2-2()1%2-*)67%7-)9-2(7 834:::1%5)0-&)58128
CULTURALIS THEATER TAKE 0FF!

MUZIEK

23 T/M 25 OKT.

THEATER

DEN HAAG. LUCENT DANSTHEATER. do 26 + vr 27 + za 28 nov zo 29 nov (matinee)

26 T/M 29 OKT.

DANS

30 T/M 1 NOV.

NEDERLANDS DANS THEATER

KAARTEN PER AVOND € 5

PER DRIEDAAGSE € 11 KASSA: 070-4452808 HOBBEMASTRAAT 120, DEN HAAG WWW.CULTURALISTHEATER.NL

www.youtube.nl ⁄ user ⁄ neddanstheater

II


psychologische thriller van Peter Shaffer 0WFSXFMEJHFOETVDDFTPQ8FTU&OE -POEFO FO#SPBEXBZ /FX:PSL /VJOEF,POJOLMJKLF4DIPVXCVSH %FKBSJHF"MBO4USBOHMJKLUFFOHFXPOFKPOHFOEJFHFLJTPQQBBSEFO.BBSPQFFO OBDIUTUFFLUIJKUPUBBMPOWFSXBDIU[FTQBBSEFOEFPHFOVJU%FHFSFTQFDUFFSEFQTZDIJBUFS .BSUJO%ZTBSUOFFNUEFEPPSOBDIUNFSSJFTHFUFJTUFSEFQVCFSPOEFSCFIBOEFMJOHPNIFN UFCFWSJKEFOWBO[JKOXBBOJEFFqO-BOH[BBNNBBS[FLFSSBBLU%ZTBSUJOEFCBOWBOEF UPNFMP[FQBTTJFWBO"MBO

&FOJOESVLXFLLFOEFUIFBUFSBWPOEVJU

NT XTRA Prikkelend debat zondag 18 oktober (Waan)zin!: is gek gewoon gek of soms ook waanzinnig waardevol? Tarief ` 7,50 Aanvang 15.00 uur Locatie Nationale Toneel Gebouw

GRATIS INLEIDING bij Equus vrijdag 23 oktober Aanvang 19.30 uur Kijk op www.nationaletoneel.nl voor de spectaculaire trailer van Equus en meer informatie.
 ! +7'#;; '45'8+0& =-:0/-2G%1>?-@=-:?*1>?1B5:0 E 

@@=E=-?5> &?12A-:>35?--=(858->D9-::/;:?=- .->1:'4;=>?1:=-@0=@9>

$=195H=10-3A-:01D1F8991?<=-/4?531 ;:01=B-?1=;<:-91:A-:B-8A5>>1: 4--51:0;8F6:1:1:6-:A-:31:?>

  

+7',#;;,#/4'44+' !@=<4C> -BE 

@@=E=-?5>D519- #3+..+10 $--=0A-:'=;61E

 @@=EJ =5?>1>C92;:5>/41=;/7.-:0 ! 1.+5+'-#(='0##) --3>/418@5>E

 @@= '13->?5>;=5>A-:01=-9'B1101 -91=850D519-

 

 *'-+..+0)1(#*+0'4'$11-+' 5894@5>1:--3E @@=D51D; 10&6+52'%5#%6.#+3 #9:5A1=>@9E 

@@= "51@B1F89*580#/1-:D510; +.&%'#0 #9:5A1=>@9E 

@@=

'05E3#224##545' #0& 1;:5:785671&/4;@B.@=3E

 @@=E J ? 9 ('<->J ? 9 

"101=8-:0>1A1=>51D519- *'#5'3)31'23#0)E+'681'7'45'+0 =-:3>?@05;E

 @@=E J ('<->J 

1:5:?5191A;;=>?1885:3B--=5: :;=91:B--=01:?1:--:D51:A-: =185351>?--?>A;=91:?1==;=5>91;< 014101:0--3>1B113>/4--8A-:01 =1/4?><=--7B;=01:31B;31:%1351--< $;>?9-!1?!5/45188-:7B--=0?&5=B-: -9-8-=-60-!-=5-"11A1>*59 !11@B5>>1: #63#7#01.310E'/#0&/1'5*'5&1'0 "-?5;:-81';:1181.;@BE

 @@=E J ('<->J E'=C;@? 8>>?-:0@<<458;>;<41=.@53?D56D5/4A;8 A1=.-D5:3;A1=0105:31:0514--=;<0-? 9;91:?--:41?4-=?3--:*-:?19-:0

9;1?41?0;1:'17>?1:=1351 -@=-A-: ;8=;:

A-:0191=57--:>10=;;91:A5:0? @5?15:018567D5/4D182%135111>$=5:>

'0+1&'3115E'<.#053112 '41-?1=--:41?&<@5E

 @@=E J (?<-> 

"--=01=;9-:,1F8-:?=;;<?1>?-91:? A-:11:>1=519;;=01:--=A-:'41;0;=1 -8=C9<811:5;01=;;?><118?01?;? 81A1:>8-:3A1=;;=011801>1=519;;=01:--= =-4-9(:01=B;;0'17>?'41;0;=1 -8=C9<81;;=><=;:7185671?17>?1:5;01 =;;??;:118.1B1=75:3

 !

!E *15*'*'.. '41-?1=01)1>?1E

 @@=E J ('<->J 

;95>/4-.>@=01<=;0@/?51;A1=A562 ;31:>/456:856731B;:191:>1:91? .;A1::-?@@=856713-A1:1D1>@<1=41801: 01:71:-881:01@5?A1=7;=1:1?1D56:'17>? -:)1809-:%1351'41;=-:>D!1? @>?-A;==19-:5;:5>5;!-?5->-571 182;=1- &'0'9E&'0'9 /'3+%#060' '41-?1=$1$56:E

 @@=E J ('<->J 8@1>C851061>1:A1=4-81:1:458-=5>/4 1:>;9>19;?5;:118A1=>8-3A-:11: 91=57--:>1=15>5:01A;1?><;=1:A-: -/71=;@-/*;;0C@?4=511:;. C8-:!1:3--?;<D;17:--=41?=--0>18

5+%*5+0)7113#/'3/6;+'- "43#7'0*#)' '41-?1=58531:?5-E

 @@=EJ +>-I17B-=?1?@5?=-:7=56791?B1=7A-: =-:/71:11?4;A1:  2'3##:56&'05'010+0-.+,- 104'37#513+6/E )3+22+0# ;:5:78567;:>1=A-?;=5@9 E @@=D519-  ! +7'#;;+0#7.17 -==1>?-@=-:?$-A8;AE@@=E=-?5> !1?><1/5-83@1>?1:A-:-2 

@@=;<1: 6-9>1>>51  100:#044'0#045E6+4 '41-?1=--:41?&<@5E

 @@=E J ('<->J 

1:@:51711:9-853<=;61/?0-?><1/5--8 319--7?B;=0?91?6;:3--:>?;=91:0 ?-81:?A-:01%;??1=0-9>1-:>-/-01951

   

.'- 11 4$2$15 1$$-,$0(* -1 "2$30 $-8+,, *$0#($5.0#2!$1"'.35# +1 &$$12$+()*4 #$04 -#$,$0(* -1$.- % ' -*$+()*$8+,(+,'3(1$- &2..-2(- $$-0$20.1/$"2($%$-*$+$4 -7()-8+,1.'- 11 4$2$1  #($2311$- $- 25 +%8+,10$&(11$$0#$$-# 0- 12 (-4$01"'(++$-#$2$+$4(1($1$0($1$-1/$$+8+,1 "2$$0#$5(+#$'$2 -#$01#.$-# -(-.+ +65..#&$!03(*$+()*5 1 - %7()-#$!3328+, Shadows *..1'()4..0$$-5$0*5()7$ 5 0!()'() "2$301(-$$-5.0*1'./ "'2(&$ 1$22(-&2.2'$23(2$012$+($2& -(-#$$,.2(. -$+$4$0*$--(-&4 -'3-* 0 *2$01-#$+../ #$0) 0$-4$07 ,$+#$'()$$-"0$ 2($4$&0.$/ 1/$+$01.,7("''$$-#($$$0#$0"' 0 "2$0 #0(4$-# -/+.2#0(4$-1/$$+#$-5 0.-#$0 $2$0 +*$6,.30 11$+$- 77 0 $- $- .5+ -#1 $2Faces !$4$12(&#$ 11 4$2$17()- 0$/32 2($ +1$(&$-&$0$(#8+,2 +$-2$8+, 5$0#(-7$1, -#$-./&$-.,$-&0.2$- #$$+1(-$(&$-'3(1,$2$(&$-&$+#$-,$2 40($-#$-4990$- "'2$0#$" ,$0 $ " 2$3015.0#$-(-+ -&$2 *$1&$4.+&#.,, 0 -($214 -#$(-2$-1(2$(24 -'3-/$0%.0, -"$ 2$4$0+($7$-$226/(1"'$$-!$5$$&+()*$ " ,$0 5$0*7$22$#$2..-4..0 11 4$2$1 8+,1(-#$) 0$-7$4$-2(&$-+$4$0#$*+ 1 1($*$01./ +1A Woman Under the InďŹ&#x201A;uence  ,$2$- .5+ -#1 +1-$30.2(1"'$ +".'.+(1"'$'3(140.35.3#$-$$05(- - 0Love Streams  5 0(-4$$+2'$, 1 3(27()-$$0#$0$8+,11 ,$-*.,$-5.0#2 &$7($- +1 11 4$2$18+,(1"'2$12 ,$-2

(+,'3(1$-

& 2, .*2.!$0


  1!&,2&/1")"-."/"+00&" "B@2<;H  BB?HM )?/62A$?/61242@056212;6@C.;12'6;A %62A2?6;&<:2 !2G6;4:2A=?<720A621<<? </F.91.? %"(&))&+$,# %&+"/",,(&" 69:5B6@2;..4H  BB?G62G<

 ,+!1&0-" 0 1)&. $:;6C2?@B:H BB? #62BD2I9:+691$02.; G621< 

 

  ,+"")$.,"- "--") .+(, ),& +!H )&( ==29A52.A2?H BB?HM )(=.@M G621< ,,.!"!".)+!/,+"")H &2&+ ,**"!& 2 <;6;896782'05<BD/B?4H BB?H M A : )(=.@M A : 2;I0A62C2?26@1<<?52A562?;.:..9@C.; 12529C6.52AC.42CBB?;..?52A=.?.167@ 

(28@A.;A2964562?6 <C.;12;<@05 /2D2?86;4 &2462$9.".3..9.;6 "2A ?2F.+2/2?"2?67;12<;4<@ 92672 . "BG628.; <<=2? 5<?2<4?.I2?2F. +2/2? "0%.&))".%"0".H "/-,,(0."&+ 2&67@D678@2'05<BD/B?4 H BB?HM )(=.@M 2;4?<2=42@A?.;12?26G642?@:<2A ;<<1421D<;42;12;.05A1<<?/?2;42; <=22;C2?9.A2;@A.A6<; ..?D<?12;G2 1<<?12@A.A6<;@0523420<;3?<;A22?1:2A 12:.0./2?29242;12C.;22;@=<<8A?26; ?;<91&6192F<<?@=?<;8296782A28@A "..?A2;C.;12?B6;C2?A.96;4 &2462 ?BB; B67A "2A2AAF2FA6;4$;;< ;;2:22 6:'0522?12?%6:C.;9A2; ".?8<2@..:2? %"0".$.,"- .+$H&"13,"2"/0"&+ ?.;4@AB16<H BB?HM )(=.@M G6216 .&4H4&. 2A,2252912;A52.A2? H BB?HMG62D< 1.2+ ,).,+H"*+!*,"0%"0!,"+ #.A6<;.92(<;2292/<BDH BB?H M )(=.@M H(?F<BAG6216 

       

"00&,+)",+"")."+$0&+!"."$&" 2+,%+,"/1.$""+"&$"+0&'!/" ,-2,".&+$2+!"-/4 %,),$&/ %"0%.&) )".Equus"02".%)!.&0,*)+ 0.+$""+5"2"+0&"+'.&$"/0)',+$"+ *"0""+-//&"2,,.-.!"+&')&'(0 +,.*)%&'%""#0)&"#!"2,))",1!"./ ""+/0&"))"2"+.,-""++ %0 /0""(0%&',*,+2".().."."!"+"+

"+&,!".,,0H "5)+0.,,(52.A2?..;52A'=B6H BB?H M )A=.@ G6216  %"0".%1&/H .*"+ (52.A2?2&242;A2@H BB?H M )(=.@M G62C?   1+ % ,+ ".0.&'/3&++./ .&+/"/ %.&/0&+ ,+ ,1./ #62BD2 2?8H BB?H?.A6@ ".?A6;2C.;'A64A(5.;@C6<<9?2;2 <8 0299<2;.@=.?*<@=6.;< "/&!"+0&".("/0*"0H1)&+",/0"+.&'( #62BD2 2?8H BB?H M )(=.@M '<9<5</<K@A2%.B96;2$<@A2;?6783B;422?A C.;.C<;1.9@4.@AC?<BD "2A%.B96;2 $<@A2;?6785</<%26%26,5BC6<<9 "685.69,2:A@<C.9AC6<<9.;@<9/2?@ /.@@2A5<<?; 89.?6;2A%2A2?..@A2?9.;1 3.4<A?.;8C.;12!..?=6.;< %?<4?.::..F1;6C2?A6:2;A<+56A2 (52#F:=5@0<:=9.6;A3<?A5212.A5<3 52?.D;?6AA2;'6E"2A.:<?=5<@2@ .3A2?$C6122A5<C2;B<B6A-62 2@05L=3212@%?<:2A52B@".96=62?< =<1626.:/6&6:@86 <?@.8<C*.?6.A62@ <=22;A52:.C.;96;8./2D #60<9..@ &.C2;@A67; 

442, )&/0"+/"//&" .3J<==2?@H BB?H?.A6@G62D< 1) .. ( %..?1C.;(?<72H BB?HM '<B9=<= '6;42?@<;4D?6A2?2;:B9A6 6;@A?B:2;A.96@A.??.08@=22912/67 '>22G2"682(52"205.;60@022;.9@ 4.@A:2A?609.=A<;&<EF"B@602;(52 .492@ 

  0%)&" .0*+H,/ 2&67@D678@2'05<BD/B?4 H BB?HM )(=.@M 2;5.;192616;4C<<?22;/2A2?/2@A..; <=..?1 ;1.;<<8;<4C.A=?</2?2;A2 8?6742;<=1.A22BD642421<2AB@@2;12 :.;;2A72@2;12C?<BDA72@ ?:.4:22? 425B==291D<?12;+.;A1D..@G67;6@G< 428;<4;62A ",+2+!".+!"+H ,) (52.A2?69642;A6.H BB?H M )(=.@M 62?:<2A@A..;1.A12C<<?@A2996;4 162=6;4..A<=12/<G2A671422@A:..? A24296782?A6712EA?22:4?.==646@ ;1.A !2<;;2?42;@C<<?A2?B4126;@A:2AG67; @052?=26:=?<C6@.A62C2?:<42; "..?

    

.--,,&0""+*&0&"1// %.&'2".&/ ""+,1!"."*+!&"))""+)""#0*"05&'+ %".&++".&+$"+-!"2,,.2,+!2+5&'+

/0"2".'.!$5&0.--+.'.)&'(/" $"3,,+0"().,*5&'+".2.&+$"+2+%"0 #$"),-"+'.,-+!&+0"/-."("+. ""./03&)%&'""+,-+*"2+!".0&$'. $")"!"+")1&/0"."+-!&",-+*"()&+(0

,+&+()&'(" %,131.$!& 3, !, 2. 

5&'+/0"*2+3")"".(. %0&$".*.2,,. %"0,2".&$")&'(0".+&"02"")2".+!".! "5")#!".&01")"+!"5")#!"""+5*%"&! !"5")#!"-&'+,**"+/"+!&"".+&"0*"". 5&'+,*%"0211.!0+&"0*""..+!0 2".!")&"#!"!&"2".!3&'+0"+!"%".&++" .&+$!&"".2,,.&+!"-)0/(,*0!.,2".

52."+5 ,(0,".

$0!"*,+,),,$Krapps laatste band"0

5"/-.!"+!",$"+1&00!.""#%"* 0,0!"5"$.13")!!"$"."+,* *"".!"-/4 %&0"..0&+4/.03,.!0 $"2.$!!&02.""*!"$"2)0",+!". 5,"("+"+!"',+$"+0""%+!")"+ 

)/&++!"."/01(("+2+*1")" ("00 "&/0%"02".)"!"+""+$.,0"-)0/,- ""1.0"+&//"+)&'("++&"0*"".-)0/0" 2&+!"+5"3,.!"+),10".,-$".,"-"+,( .--2,".0""+$"2" %0*"0!"/0"**"+ &+5&'+%,,#!"+$"2" %0!0%&'3&+0+, % 2".)&"/0&'.,"-0%"02".)"!"+,--.,"".0 %"00".")0&2"."+3,.!0".0")("+/,- +&"13!,,."2+$"+"+*(0%"05,0,0 ""+)"2"+!,+!".!"")2+%"0%"!"+0 &/30!"5"*,+,),,$5,!,"0,+0.,"."+ 6"+&'5"./0".("2".0,)(&+$!,,.0"2"++ 0".*"1)"+7!",)(/(.+0

,+&+()&'(" %,131.$*,(0,".


/0@::<=>0774924=009-070@094=092009 <0.7,80>06=>

  

!+.-1'38+,0D0+)+0:+,041135 &30,>0<#0#459D ??<D I '&;,=I 459008>9::4>009-7,/@::</08:9/ 094=/?=940>20=.346>@::<>0<0C407>50= (0<200>/0<:/0/<,,/:100920@:0742 740/50097,,>50800=70?<0949C459-4C,< 347,<4=.3020/,.3>092,9209

10''.)31'2' 22'. 3#0-1 #.1+% #0&D .+;;07>30,>0<D ??<DI '&;,=I C40/: *'#5'3)31'23#0)D+'681'7'45'+0 <,92=>?/4:D ??<DI '&;,=I C40/4 

'0%$19#%+D#35*#.17'4'13)' &30,>0<,,930>%;?4D ??<D I '>;,=  09/,9=,9>3?4=6,80</<,8,:@0</0 ::<7:2>?==098,990909@<:?A09$0240 ,,<>09:6 ?C406 ,<>49:9/=0

 *'#5'3*6+4D#3/'0 &30,>0<0$0209>0=D ??<D I '&;,=I C40@<  "

 1009#044'0#045D6+4 &30,>0<,,930>%;?4D ??<D I '&;,=I C40/4 " 

 

.:*'+/'3#(;'0##) !?>=3?4=D ??<D<,>4= @:9/80>,7=>308,+:0-0700150 /0809>40

+'68!'4531&6%5+'*6+4 155'3&#/!%1D+'27.''4 :<C: ""D ??<D I '&;,=I 02030480@700=60?<492=/409=>/:0> :9/0<C:069,,</0/::/@,92:< ?<CA0470</4<0.>0?<@,9/0E<8, 40;@700=454=70@097::=20@:9/09:; C459-?<0,?$0240<46),</00<7492= ,<>(4==0< 0> ,<409:920A,,</,9 7-0<>=0:-?-,>6,?/,:=7492, ?C4060<,,11

 *'-+..+0)1(#*+0'4'$11-+' 4783?4=09,,2D ??<C40C: 10&6+52'%5#%6.#+3 "894@0<=?8D ??< !40?A0E78)47/".0,9C40/: 

#63#7#01.310D'/#0&/1'5*'5&1'0 !,>4:9,70&:90070-:?AD ??<D I '&;,=I D#<084H<0C40/4 6:#0 11)#'3&5 +#0%#7#0&'3 %*115'0;''3.+0)4'.+*

1&+6/ 1%#.'D60%*%10%'35 #:/4?8(:.,70D ??<D<,>4= 709,(B,C946:@,F?4>09<0C084<0/06 24>,,<  +)*.+)*546+52'3# )3+22+0# ><4?809,,2D ??< ";0<, ,B-<092>=,80980>=>?/09>09 09:?/=>?/09>09@,930>:94967456 :9=0<@,>:<4?8009@::<;<:0150@,9 ,9/07=:;0<,2<4;;49,

09? 5,<420990=;007>C49209/ 80>>,,730>7401=>/40@,904209-:/08 8,,<::62<,,2@,9@0<<0-?<09,,< ;<:2<,88,4=009<04=@,9 5,,<A,,<49 C45C4.3C07109,770=:83,,<3009@:7 @0<A:9/0<49209@0<-,C492@0<=>,,9-,,< A478,609 ##35'07#011:'0&##.D0 01'/*'5/##373+'0&'0 0$45=A456=0%.3:?A-?<2 D ??<DI '&;,=I  &30,>0<.:9.0<>@:7:;940?A-0A0<6>0 3::2>0;?9>09:;207,;>0;,<07>50= 09=;0.4,,7@::</0C0-0C0>>492 20=.3<0@09940?A8,>0<4,,7 0> ,,<>09@,9$::C09/,,7C,92;4,9: '5!+44'.'0&110-8+05'5D110 '..')'0+'68'&+'3'07'3*#.'0 &30,>0<0$0209>0=D ??<D I '&;,=I 0,-=?</009:9><:0<09/0@0<3,709@,9 :9/0<,9/0<00063::<909840<C459009 :9?4>;?>>074560-<:9@,98?C46,7049=;4<,>40 @::<:<<40@,949=-0<209093,,< 6A49>0> 0>:<<40@,949=-0<20924>,,<

 "

00'7#0 ''0D 00' 0$45=A456=0%.3:?A-?<2 D ??<DI '&;,=I 

6/16#0)#3; #,,</@,9&<:50D ??<DI %,92,<G 4=009 ,7490=0C,920<0= *45@0<>0209A::</42>009940?A02090<,>40 +2<4:>>0=09C492>:@0</0@<45304/@,9   - 

% %* $,&&()*## %-( %%&($%% -(%*%%/ %,%(# )**),&($% *((&( )$&'%)-)#,% (*)'("-&(%-&% *)0#&)&&+&& %)&%% *&'/ !% #+./ #!*,%/ !%( %*'%) &% % -&(**!*&&(%%' (*%2% *( !/**%+&&,(&&( %/ !%&%,( -&)*(/-( $)&% *%%") ((&$)*% %)'&#* !%&'% &%-&&% #% +(* !%/ !%-&%( (# !"&,(#, %)&#+*%/$ &%(&%*/ % !%&)(,* )% 2%,%%+*(%&&((# %%&-# *(&+-( )##)-* !/ *%%"* 11%(&*##+ %(%*( ' % )* #% -#/&&%-&&%#)*# !"* '#/ ,(%"( !*+%*-&&( %$ )(# )

* )"&$ $*%+ )*((%!Nieuw Loevestein%,&&()*## %,%) *((&' (% %*"(,%*( (+$)* ,#

  

  

 !)!(+!!(+#,,, (&"&% '++$'(*#&")' ! 

(*%$*&,%)*%"&(* %/ !% ##%, -) *,%*((&'

(%,("( !( ,+#* !%)*)*# #%  % %*,#&+'&%&

"&(* % )% *# $%("&(* % %&&'(("&*"(*% <

<    < 


ER AT E TH NS DA M FIL IEK N Z E MU ER LD I G H NO SC ER EN ME L E VE OR N VO EE ER /M D T IE 2 N AR VA JA 3 1

Ooievaar spashoud ers 50% kor ting

H

2009 R E B O 25 OKT M / T 6 1 TIE ring.nl N e A v K o t A e V w. d e b ERFST ww


.IEUW THUISHONK

6ESTIAISTHUISINDEWIJK WWWVESTIANL

:ETSAMENMET3TAEDIONDELIJNENUIT 7IJWILLENLEUKEACTIVITEITENVOORKINDEREN DAAROMSPONSORENWIJFESTIVAL$E"ETOVERING

De OriĂŤnt

ERA Contour creĂŤert ruimte voor mens, stad en maatschappij. Ook onze klanten geven we graag de ruimte om mee te denken over hun toekomstige woning. Bijvoorbeeld bij De OriĂŤnt, waar de wensen van de wijkbewoners de basis vormden voor het plan.

DE BETOVERING

creĂŤert ruimte

In Transvaal wordt een uniek nieuw stukje stad gebouwd: De OriĂŤnt. ERA Contour ontwikkelt hier 100 woningen, gelegen rond fraai aangelegde gemeenschappelijke afgesloten binnenpleinen. De inspiratie voor De OriĂŤnt ligt in Transvaal en de vele Oosterse culturen die de wijk rijk is. Dat komt vooral tot uiting in de bijzondere architectuur met vrolijk gekleurde gevels, OriĂŤntaalse ornamentiek en silhouetten. Meer weten over De OriĂŤnt of andere projecten van ERA Contour in Den Haag? Kijk op www.eracontour.nl

Alles uitverkocht? Welnee, met 170 programmaonderdelen Kinder Kunst en Cultuur Festival hebben we plek voor iedereen!

Den Haag Herfstvakantie Kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn.


BIJZONDER BETOVERENDE TIENDE EDITIE Welkom bij de Betovering. Dit jaar vieren we een hele bijzondere editie, het festival bestaat namelijk tien jaar. Daarom presenteren we een wel erg duizelingwekkend programma met meer dan 170 programmaonderdelen. Er zijn theater-, muziek- en dansvoorstellingen die je laten lachen, huilen, je op het puntje van je stoel laten zitten en je mond doen openvallen van verbazing.

In dit programmaboekje vind je alles over het festival dat van vrijdag 16 t/m zondag 25 oktober Den Haag zal verblijden. Een paar bijzondere onderdelen willen we graag bij je onder de aandacht brengen: Koninklijke opening Het festival wordt geopend met de swingende muziektheatervoorstelling Ik en de Koningin. Stilzitten is onmogelijk door de vele liedjes en de meeslepende muziek gebracht door het orkest van MaxTak en hoofdrolspeelster Lottie Hellingman. Een voorstelling met een koninklijk tintje… In Escamp Het eerste festivalweekend gebeurt er heel veel op een nieuwe locatie: Cultuuranker Escamp en het Koorenhuis aan de Zuidlarenstraat. Hier hebben we twee dagen lang voorstellingen en workshops voor jong en oud. Er komt zelfs een gezelschap uit Denemarken hiernaartoe om je te vermaken met een voorstelling waarin niet gesproken wordt en waarin je gelijk krijgt in je twijfels over opvoeding. Je kunt ook breakdancebattelen of naar Yvon, een hele grappige voorstelling, waarna je je door geen enkele pestkop in je leven meer op je kop laat zitten. Nieuw: festivalcentrum op het Voorhout Van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober is de vrolijke Teatro Cuatro tent op het Korte Voorhout het kloppend hart van het festival. Met workshops, installaties en een voorstelling is er in dit festivalcentrum van alles te zien, doen en beleven. Bovendien is het dé plek om gezellig te kletsen en iets te drinken. Voor het eerst in Den Haag: de Knuffelautomatiek. Adopteer een knuffel! Hier kun je geen kroketten of frikadellen trekken, maar knuffelbeesten. Je kiest zelf een knuffel, gooit een muntje in de knuffelautomatiek en je hebt een nieuw vriendje. Als je zelf knuffels komt brengen, krijg je een muntje van BonteHond en mag je zo een knuffel trekken. Alle knuffels die niet worden geadopteerd, worden in een container gepropt (zielig hè) en naar Roemenië gestuurd. Naar een weeshuis, dat wel. In de Filmmachine mag je voor een camera dansen. Je wordt zo’n 5 seconden gefilmd, daarvan worden 40 beeldjes geprint. Deze plaatjes kun je uitknippen en met een elastiekje aan elkaar vastmaken zodat er een klein flip-boekje ontstaat. Als je de bladzijdes heel snel ‘doorflipt’ zie je jezelf weer terug, dansend en al!

Gratis: spectaculaire afsluiting Wat echt een megaspektakel wordt is de afsluitende, gratis toegankelijke voorstelling van Percossa in het Atrium. Heftig Drumvuurwerk? Humor? Acrobatiek? Na tien jaar bloed, zweet en tranen, wereldreizen en internationale successen, trakteren deze Haagse ‘Rebels of Rhythm’ jullie op de show der shows. Van helden tot pestkoppen tot jonkvrouwen Verder zijn er heel veel andere dans-, muziek-, film- en theatervoorstellingen: eigenwijze, bizarre, ontroerende, grappige, verrassende en spannende verhalen over helden en pestkoppen, koks en cowboys, ridders en jonkvrouwen. Lejo van Sesamstraat blijft een succesnummer voor de kleintjes. En als je Engels verstaat, grijp dan je kans je kans om dé hit van het Edinburgh Festival te zien: het magisch en onvergetelijk verhaal The man who planted trees van de Puppet State Theatre Company (UK). Zelf doen? Heb je genoeg van het kijken, wil je zelf laten zien wat je in huis hebt, kies dan uit een van de vele workshops: dans, muziek, film maken, schilderen, architectuur, vertellen, poëzie, theater en veel meer. Aan sommige workshops kun je deelnemen voor of na je voorstelling, andere kun je los en tijdens de voorstellingen volgen. Bij een paar workshops ga je eerst naar een museum of een galerie waar je onder begeleiding een paar kunstwerken bekijkt. Zo kun je bijvoorbeeld naar het GEM, Stroom, Haags Historisch Museum of het Meermanno Museum. Niks geen vakantie in het buitenland. Deze herfstvakantie wordt het Den Haag waar het dak eraf gaat! Cultuur zoals je het nog nooit beleefd hebt.

feest mee tijdens onze tiende editie! Bonny van der Burg en Suzanne Verboeket

Alles uitverkocht? Welnee, met 170 programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen! Kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. N.B. Ooievaarspashouders opgelet, jullie krijgen op alle voorstellingen en workshops 50% korting!

ontdek het bij De Betovering werkt vol plezier samen met Dak kindercentra. De grootste kinderopvangorganisatie in de regio.

3


PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2009 laatste info op www.debetovering.nl Workshop tijdens de voorstelling...: bezoek met uw ene kind de voorstelling, tegelijkertijd kan een jonger of ouder kind op dezelfde locatie deze workshop volgen. Deze workshops mogen ook ‘los’ gevolgd worden. Workshop bij de voorstelling...: voorafgaand aan of na afloop van de voorstelling kan uw kind deelnemen aan deze workshop.

VRIJDAG 16 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

5 t/m 10

Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag

070-3465272

Opening festival en Voorstelling: Ik en de koningin - MaxTak

19.00-19.30 19.30-20.30

10

ZATERDAG 17 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

4 t/m 7

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Bonje! - Compagnie Mouettes

13.00-14.00

12

4 t/m 7

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Bonje! - Compagnie Mouettes

15.00-16.00

12

4 t/m 7

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Bonje maken - o.l.v. Compagnie Mouettes bij de voorstelling Bonje

16.00-17.15

12

4 t/m 7

Koorenhuis - Prinsegracht 27 Den Haag

070-3422722

Voorstelling: Be(tje)waakt - Squeezz

14.00-14.45

14

4 t/m 7

Koorenhuis - Prinsegracht 27 Den Haag

070-3422722

Workshop: Maak je eigen(tijdse) dans - o.l.v. Squeezz bij de voorstelling Be(tje)waakt

15.00-16.00

14

5 t/m 12

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Workshop: Verbeeldingskracht is goud waard o.l.v. Niels Brandaan Cotterink bij de voorstelling Stoere Broer

13.00-13.45

13

5 t/m 12

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Voorstelling: Stoere Broer - Niels Brandaan Cotterink

14.00-14.45

13

6 t/m 8

Koorenhuis Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

stephaniehermes@koorenhuis.nl

Proefles: Dans - o.l.v. Het Koorenhuis

11.00-12.00

12

6 t/m 8

Koorenhuis Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

stephaniehermes@koorenhuis.nl

Proefles: Theater - o.l.v. Het Koorenhuis

11.00-12.00

12

6 t/m 12

Koorenhuis Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

stephaniehermes@koorenhuis.nl

Proefles: Beeldende kunst - o.l.v. Het Koorenhuis

11.00-13.30

13

6 t/m 7

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

www.clubghazal.nl of 06-25214805

Workshop: Feest bij de Tsaar - o.l.v. Club Ghazal bij de voorstelling Tsaar Saltan

11.30-12.30

11

6 t/m 7

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

www.clubghazal.nl of 06-25214805

Workshop: Feest bij de Tsaar - o.l.v. Club Ghazal bij de voorstelling Tsaar Saltan

14.30-15.30

11

6 t/m 12

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

www.clubghazal.nl of 06-25214805

Voorstelling: Tsaar Saltan-Prins Guidon en de zwanenprinses Club Ghazal met de kinderen van de workshops

13.00-14.00

11

6 t/m 12

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

www.clubghazal.nl of 06-25214805

Voorstelling: Tsaar Saltan-Prins Guidon en de zwanenprinses Club Ghazal met de kinderen van de workshops

16.00-17.00

11

8 t/m 12

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

www.clubghazal.nl of 06-25214805

Workshop: Op een onbewoond eiland - o.l.v. Club Ghazal bij de voorstelling Tsaar Saltan

11.30-12.30

11

8 t/m 12

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

www.clubghazal.nl of 06-25214805

Workshop: Op een onbewoond eiland - o.l.v. Club Ghazal bij de voorstelling Tsaar Saltan

14.30-15.30

11

8 t/m 13

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990

Voorstelling: Yvon - Theatergroep MAX. inclusief workshop ‘De Pest Test’ o.l.v. Theatergroep MAX.

13.00-14.15

10

8 t/m 13

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990

Voorstelling: Yvon - Theatergroep MAX. inclusief workshop ‘De Pest Test’ o.l.v. Theatergroep MAX.

15.15-16.30

10

9 t/m 12

Koorenhuis Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

stephaniehermes@koorenhuis.nl

Proefles: Dans - o.l.v. Het Koorenhuis

12.30-13.30

12

9 t/m 12

Koorenhuis Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

stephaniehermes@koorenhuis.nl

Proefles: Theater - o.l.v. Het Koorenhuis

12.30-13.30

12

ZONDAG 18 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: Prop & Berta - regisseur Per Fly (Dk)

13.00-14.20

14

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film Prop & Berta maar ook los te volgen

14.30-16.00

15

4 t/m 9

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Los Patatos Banditos - Poppentheater Valentijn

14.30-15.15

15

4 t/m 9

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Aardappelpoppetjes maken - o.l.v. Poppentheater Valentijn bij de voorstelling Los Patatos Banditos

15.30-16.30

15

5 t/m 7

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Workshop: Dansreizen - o.l.v. Nederlands Dans Theater

12.30-14.00

17

5 t/m 7

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Workshop: Dansreizen - o.l.v. Nederlands Dans Theater

15.00-16.30

17

5 t/m 10

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990

Voorstelling: Piet de smeerpoets - Theatret Thalias Tjenere (Dk)

12.00-12.40

16

5 t/m 10

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990

Voorstelling: Piet de smeerpoets - Theatret Thalias Tjenere (Dk)

15.30-16.10

16

6 t/m 12

Stella - Kerkstraat 11 Den Haag

070-3307070

Voorstelling: Niemand weet, niemand weet... - Stella

15.00-15.55

17

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film An angel for May maar ook los te volgen

13.15-14.45

15

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: An angel for May - regisseur Harley Cokeliss (Uk)

15.00-16.40

14

8 t/m 12

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Etalageroute: Dans inZicht!

11.00-12.00

16

4


PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2009 laatste info op www.debetovering.nl Alles uitverkocht? Welnee, met 170 programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen! Kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. 8 t/m 12

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Workshop: Dans inZicht! - o.l.v. Nederlands Dans Theater bij Etalageroute Dans inZicht, maar ook los te volgen

12.30-14.00

17

8 t/m 12

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Etalageroute: Dans inZicht!

13.30-14.30

16

8 t/m 12

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Workshop: Dans inZicht! - o.l.v. Nederlands Dans Theater bij Etalageroute Dans inZicht, maar ook los te volgen

15.00-16.30

17

8 t/m 13

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990

Showcase met workshops - Styles Confidential, System-Error en Wilde Westen Records

13.00-15.00

16

9 t/m 12

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Mexicaans masker maken - o.l.v. Haags Kinderatelier tijdens de voorstelling Los Patatos Banditos

13.45-15.15

15

MAANDAG 19 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

4 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

niet nodig

Festivalcentrum: Knuffelautomatiek, Filmmachine en workshops

12.30-17.00

18

4 t/m 6

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Workshop: Op Reis - o.l.v. Koorenhuis tijdens de voorstelling Miles en tram 7

13.00-14.30

20

4 t/m 8

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Verhalen koken - Opslag voor cacao

13.00-13.45

19

4 t/m 8

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Verhalen vertellen o.l.v. Dramacoach bij de voorstelling Verhalen koken

13.45-15.15

19

4 t/m 8

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Verhalen koken - Opslag voor cacao

15.00-15.45

19

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: Prop & Berta - regisseur Per Fly (Dk)

13.00-14.20

14

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film Prop & Berta maar ook los te volgen

14.30-16.00

15

4 t/m 7

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Prop’s Architecten Bedrijf o.l.v. Haags Kinderatelier bij de film Prop & Berta

14.30-16.00

21

7 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshopreeks: Zoon van Odysseus - o.l.v. Serge Bosman

10.00-12.00

18

7 t/m 12

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Workshop: Miles en Jazz - o.l.v. WolfSpeelt bij de voorstelling Miles en tram 7

13.00-13.45

20

7 t/m 12

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Voorstelling: Miles en tram 7 - WolfSpeelt

14.00-14.55

20

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film An angel for May maar ook los te volgen

13.15-14.45

15

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: An angel for May - regisseur Harley Cokeliss (Uk)

15.00-16.40

14

8 t/m 12

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Etalageroute: Dans inZicht!

11.00-12.00

16

8 t/m 12

Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

(v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie

Etalageroute: Dans inZicht!

13.30-14.30

16

8 t/m 12

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Voorstelling: Vlieg! - Muziektheater Collectief

14.00-14.55

22

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (grote zaal) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Help - Theatergroep MAX.

19.00-20.15

21

9 t/m 12

Livingstone Gallery Anna Paulownastraat 70b Den Haag

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Beeld met keramiek o.l.v. Haags Kinderatelier

10.00-12.00

19

9 t/m 12

Livingstone Gallery Anna Paulownastraat 70b Den Haag

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Beeld met keramiek o.l.v. Haags Kinderatelier

13.00-15.00

19

DINSDAG 20 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

4 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

niet nodig

Festivalcentrum: Knuffelautomatiek, Filmmachine en workshops

12.30-17.00

18

4 t/m 5

Koninklijke Schouwburg - Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Freeze - o.l.v. Dramacoach tijdens de voorstelling Erik of het klein insectenboek

14.15-15.30

23

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: Prop & Berta - regisseur Per Fly (Dk)

13.00-14.20

14

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film Prop & Berta maar ook los te volgen

14.30-16.00

15

4 t/m 7

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Prop’s Architecten Bedrijf o.l.v. Haags Kinderatelier bij de film Prop & Berta

14.30-16.00

21

4 t/m 8

PIP Kazerne - Binckhorstlaan 36 Den Haag

pippand@gmail.com

Workshop: Sprookjesdansen en kostuums maken o.l.v. Patty Broese van Groenou bij de voorstelling De ballade van de zoute zee

13.30-14.45

24

4 t/m 8

PIP Kazerne - Binckhorstlaan 36 Den Haag

pippand@gmail.com

Voorstelling: De ballade van de zoute zee Patty Broese van Groenou met de kinderen van de workshop

15.00-15.45

24

5 t/m 7

Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag

070-3465272

Voorstelling met workshop: De Cowboy en de Papegaai Pascal van den Berg / Crossing Border Festival

11.00-12.15

25

5


PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2009 laatste info op www.debetovering.nl Workshop tijdens de voorstelling...: bezoek met uw ene kind de voorstelling, tegelijkertijd kan een jonger of ouder kind op dezelfde locatie deze workshop volgen. Deze workshops mogen ook ‘los’ gevolgd worden. Workshop bij de voorstelling...: voorafgaand aan of na afloop van de voorstelling kan uw kind deelnemen aan deze workshop.

5 t/m 8

Kooman’s Poppentheater - Frankenstraat 66 Den Haag

070-3559305 of www.koomanspoppentheater.nl

Voorstelling: De Apenbroodboom - Kooman’s Poppentheater

14.30-16.00

24

6 t/m 12

Bibliotheek Bouwlust - Beresteinlaan 4 Den Haag

reserverenbouwlust@dobdenhaag.nl of 070-3672939

Voorstelling: Verdwaald in de Amazone - Nilo Berrocal

10.30-11.15

22

6 t/m 12

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Voorstelling: Pietje Bell en de Zwarte Hand - Theater van Santen

14.00-15.00

26

6 t/m 12

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Voorstelling: Rommelkabinet - Meekers

15.00-16.00 25 (14.00 zaal open)

6 t/m 12

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Workshop: Dansen met kranten o.l.v. Meekers bij de voorstelling Rommelkabinet

16.15-17.15

25

6 t/m 106 Koninklijke Schouwburg (grote zaal) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: De Gelaarsde Kat of De Markies van Carabas Opera Trionfo

20.15-21.15

24

6 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Erik of het klein insectenboek - Eric Borrias

14.30-15.25

23

6 t/m 12

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Bijzonder insect maken - o.l.v. Haags Kinderatelier bij de voorstelling Erik of het klein insectenboek

15.35-17.15

23

7 t/m 12

GEM - Stadhouderslaan 43 Den Haag

evdsprong@gemeentemuseum.nl of 070-3381149 of 070-3381120

Museumbezoek met workshop: Met kwast en draad o.l.v. het Gemeentemuseum

14.00-16.00

23

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film An angel for May maar ook los te volgen

13.15-14.45

15

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: An angel for May - regisseur Harley Cokeliss (Uk)

15.00-16.40

14

WOENSDAG 21 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

4 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

niet nodig

Festivalcentrum: Knuffelautomatiek, Filmmachine en workshops

12.30-17.00

18

4 t/m 5

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Dat is gek - o.l.v. Dramacoach tijdens de voorstelling Meisje van de zee

14.45-15.45

27

4 t/m 7

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Voorstelling: Vreemde Eend - Project Sally

15.00-15.45

29

4 t/m 7

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Workshop: Vreemde Eend Danst - o.l.v. Project Sally bij de voorstelling Vreemde Eend

16.00-17.00

29

4 t/m 7

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Workshop: De allerliefste - o.l.v. Dramacoach tijdens de voorstelling Al mijn later is met jou

13.45-15.15

31

4 t/m 8

Theater Camuz - Damlaan 44 Leidschendam

070-3000013

Voorstelling: Het gouden ei - Koekla

14.30-15.20

29

4 t/m 10

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Concert: Jazz4Kids in concert - Jazz4Kids

14.00-15.00

31

5 t/m 7

Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag

070-3465272

Voorstelling met workshop: De Cowboy en de Papegaai - Pascal van den Berg / Crossing Border Festival

11.00-12.15

25

6 t/m 12

Bibliotheek Schilderswijk - Koningstraat 439 Den Haag

reserverenschilderswijk@dobdenhaag.nl of 070-3887916 of in de bibliotheek bij Inge Gerbrands

Voorstelling: Verdwaald in de Amazone - Nilo Berrocal

11.00-11.45

26

6 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Meisje van de zee - Theatergroep Crash

13.00-13.45

27

6 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Meisje van de zee - Theatergroep Crash

15.00-15.45

27

6 t/m 12

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Dat is gek - o.l.v. Dramacoach bij de voorstelling Meisje van de zee

16.00-17.00

27

6 t/m 12

Paard van Troje - Prinsegracht 12 Den Haag

070-3601838 Groepsreservering via: 070-3562008 of www.totallykidz.nl

Meezwingconcert: TotallyKidz Halloweenfeest - TotallyKidz

13.30-15.30 30 (13.00 zaal open)

6 t/m 12

Philipszaal/Lucent Danstheater - Spuiplein 150 Den Haag

070-8800333 of www.philipszaal.nl

Concert: Trommelvuur - Twitching Eye Trio

14.30-15.30

28

8 t/m 12

Haags Historisch Museum - Korte Vijverberg 7 Den Haag educatie@haagshistorischmuseum.nl of 070-3123065

Museumbezoek met workshop: Kijkje achter de schemen o.l.v. het Haags Historisch Museum

14.00-16.00

27

8 t/m 12

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Voorstelling: Al mijn later is met jou - Theater Gnaffel

14.00-15.00

30

8 t/m 12

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Workshop: We kijken onze woorden stil - o.l.v. Nisrine Mbarki (Huis van Gedichten) bij de voorstelling Al mijn later is met jou

15.15-16.30

31

9 t/m 12

Galerie Chiefs & Spirits - Prinsestraat 49 Den Haag

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Plat beeldje van metaal o.l.v. Haags Kinderatelier

10.00-12.00

26

9 t/m 12

Galerie Chiefs & Spirits - Prinsestraat 49 Den Haag

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Schilderij in acryl op paneel o.l.v. Haags Kinderatelier

13.00-15.00

26

DONDERDAG 22 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

4 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

niet nodig

Festivalcentrum: Knuffelautomatiek, Filmmachine en workshops

12.30-17.00

18

4 t/m 6

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Olifant maken o.l.v. Haags Kinderatelier tijdens de voorstelling Blik

14.45-16.15

34

4 t/m 7

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Voorstelling: Vreemde Eend - Project Sally

15.00-15.45

29

6


PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2009 laatste info op www.debetovering.nl Alles uitverkocht? Welnee, met 170 programmaonderdelen hebben we plek voor iedereen! Kijk op www.debetovering.nl waarvoor er nog kaarten zijn. 4 t/m 7

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Workshop: Vreemde Eend Danst - o.l.v. Project Sally bij de voorstelling Vreemde Eend

16.00-17.00

29

4 t/m 8

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Workshop: Muziek en emotie o.l.v. Koorenhuis tijdens de voorstelling Clara en Franciscus

14.00-15.00

35

4 t/m 8

Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: TakkeKunst o.l.v. Carolien Adriaansche

09.30-11.00

33

4 t/m 8

Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: TakkeKunst o.l.v. Carolien Adriaansche

11.30-13.00

33

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: Prop & Berta - regisseur Per Fly (Dk)

13.00-14.20

14

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film Prop & Berta maar ook los te volgen

14.30-16.00

15

4 t/m 7

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Prop’s Architecten Bedrijf o.l.v. Haags Kinderatelier bij de film Prop & Berta

14.30-16.00

21

4 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (grote zaal) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Alice in een wonderlijke wereld Theatergroep Winterberg

14.00-15.00

33

5 t/m 7

Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag

070-3465272

Voorstelling met workshop: De Cowboy en de Papegaai Pascal van den Berg / Crossing Border Festival

11.00-12.15

25

6 t/m 12

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Voorstelling: Het allergeheimste goochelgeheim Hilbert Geerling

14.00-14.50

36

7 t/m 10

Bibliotheek Nieuw Waldeck - Rossinilaan 141 Den Haag

nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl of 070-3686390

Voorstelling: Midzomernachtsdroom - Serge Bosman

14.00-14.45

32

7 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Blik - Djo Art

13.00-13.50

34

7 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: Blik - Djo Art

15.00-15.50

34

7 t/m 12

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Terugblik - o.l.v. Djo Art bij de voorstelling Blik

16.00-17.00

34

8 t/m 12

Heden - Denneweg 14a Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: Er is er maar een zoals jij o.l.v. Ilse Versluijs

13.00-14.30

33

8 t/m 12

Heden - Denneweg 14a Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: Er is er maar een zoals jij o.l.v. Ilse Versluijs

15.00-16.30

33

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film An angel for May maar ook los te volgen

13.15-14.45

15

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: An angel for May - regisseur Harley Cokeliss (Uk)

15.00-16.40

14

9 t/m 12

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Workshop: Jonkvrouwen en Ridders - o.l.v. Tafel van Vijf bij de voorstelling Clara en Franciscus

12.30-13.45

35

9 t/m 12

Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

070-3871168

Voorstelling: Clara en Franciscus - Tafel van Vijf

14.00-15.00

35

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Beeldje van speksteen o.l.v. Haags Kinderatelier

10.30-12.30

32

blz.

10 t/m 13 Beeldentuin Berg en Dal Daal en Bergselaan 13 Den Haag

VRIJDAG 23 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

3 t/m 7

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

070-3637798 of www.deregentes.nl

Voorstelling: Keetje - De La Mar Poppentheater

15.00-15.50

38

4 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

niet nodig

Festivalcentrum: Knuffelautomatiek, Filmmachine en workshops

12.30-17.00

18

4 t/m 8

Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: TakkeKunst o.l.v. Carolien Adriaansche

09.30-11.00

33

4 t/m 8

Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: TakkeKunst o.l.v. Carolien Adriaansche

11.30-13.00

33

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: Prop & Berta - regisseur Per Fly (Dk)

13.00-14.20

14

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film Prop & Berta maar ook los te volgen

14.30-16.00

15

4 t/m 7

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Prop’s Architecten Bedrijf o.l.v. Haags Kinderatelier bij de film Prop & Berta

14.30-16.00

21

4 t/m 10

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Jazz - o.l.v. Jazz4Kids bij het concert Jazz4Kids in concert

13.15-14.00

38

4 t/m 10

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Concert: Jazz4Kids in concert - Jazz4Kids

14.30-15.30

38

4 t/m 12

Theater Merlijn - Bilderdijkstraat 33 Den Haag

070-3450996

Voorstelling: De kleine zeemeermin - Rabarber

15.00-17.00

39

6 t/m 12

Bibliotheek Haagse Hout - Theresiastraat 195 Den Haag

reserverenhaagsehout@dobdenhaag.nl

Voorstelling: Verdwaald in de Amazone - Nilo Berrocal

11.00-11.45

36

6 t/m 12

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

070-3933348

Voorstelling: Anansi goes teevee - Wijnand Stomp

14.00-15.00

39

7 t/m 12

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Presentatie: Zoon van Odysseus - Serge Bosman met de kinderen van de Odysseus workshop

11.00-12.00

39

8 t/m 12

Heden - Denneweg 14a Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: Er is er maar een zoals jij o.l.v. Ilse Versluijs

13.00-14.30

33

7


PROGRAMMA FESTIVAL DE BETOVERING 2009 laatste info op www.debetovering.nl Workshop tijdens de voorstelling...: bezoek met uw ene kind de voorstelling, tegelijkertijd kan een jonger of ouder kind op dezelfde locatie deze workshop volgen. Deze workshops mogen ook ‘los’ gevolgd worden. Workshop bij de voorstelling...: voorafgaand aan of na afloop van de voorstelling kan uw kind deelnemen aan deze workshop.

8 t/m 12

Heden - Denneweg 14a Den Haag

info@heden.nl of 070-3465337

Galeriebezoek met workshop: Er is er maar een zoals jij o.l.v. Ilse Versluijs

15.00-16.30

33

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film An angel for May maar ook los te volgen

13.15-14.45

15

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: An angel for May - regisseur Harley Cokeliss (Uk)

15.00-16.40

14

8 t/m 13

Clubhuis de Mussen - Hoefkade 602 Den Haag

jufamanda@hotmail.com

Showcase met workshops - Styles Confidential, System-Error en Wilde Westen Records

13.00-15.00

37

9 t/m 12

Galerie Chiefs & Spirits - Prinsestraat 49 Den Haag

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Plat beeldje van metaal o.l.v. Haags Kinderatelier

10.00-12.00

26

9 t/m 12

Galerie Chiefs & Spirits - Prinsestraat 49 Den Haag

reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl

Galeriebezoek met workshop: Schilderij in acryl op paneel o.l.v. Haags Kinderatelier

13.00-15.00

26

ZATERDAG 24 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

2,5 t/m 6

KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag

info@KOFFIEenKIND.nl

Voorstelling: Bart gaat logeren! - Kindertheater Kijk Haar Nou

10.00-10.30

40

2,5 t/m 6

KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag

info@KOFFIEenKIND.nl

Workshop: Ik ga logeren en ik neem mee… o.l.v. Carolien en Michelle bij de voorstelling Bart gaat logeren!

10.45-11.30

40

3 t/m 8

Theater PePijn - Nieuwe Schoolstraat 21/23 Den Haag

0900-4104104

Voorstelling: Dag hand - Lejo

11.30-12.15

41

3 t/m 8

Theater PePijn - Nieuwe Schoolstraat 21/23 Den Haag

0900-4104104

Voorstelling: Dag hand - Lejo

13.30-14.15

41

4 t/m 7

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Kleine appelgeit - o.l.v. Haags Kinderatelier tijdens de voorstelling The man who planted trees

14.15-15.30

41

8 t/m 12

Meermanno Museum - Prinsessegracht 30 Den Haag

reserveringen@meermanno.nl

Museumbezoek met workshop: Maak je eigen minischilderij o.l.v. Meermanno

14.00-15.30

42

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: The man who planted trees (Engelstalig) Puppet State Theatre Company (UK)

14.30-15.35

40

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Lavendel in je haren - o.l.v. Haags Kinderatelier bij de voorstelling The man who planted trees

15.45-17.15

41

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: The man who planted trees (Engelstalig) Puppet State Theatre Company (UK)

19.00-20.05

40

ZONDAG 25 OKTOBER leeftijd

locatie

reserveren

voorstelling/workshop

tijd

blz.

2,5 t/m 6

KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag

info@KOFFIEenKIND.nl

Voorstelling: Bart gaat logeren! - Kindertheater Kijk Haar Nou

10.00-10.30

40

2,5 t/m 6

KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag

info@KOFFIEenKIND.nl

Workshop: Ik ga logeren en ik neem mee… o.l.v. Carolien en Michelle bij de voorstelling Bart gaat logeren!

10.45-11.30

40

3 t/m 7

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

38

070-3637798 of www.deregentes.nl

Voorstelling: Keetje - De La Mar Poppentheater

15.00-15.50

4 t/m 104 Atrium van het Stadhuis - Spui 70 Den Haag

is niet nodig

Voorstelling: Rebels of Rhythm - Percossa

16.15-17.00 46 (15.15 zaal open)

4 t/m 6

Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag

reserverenjeugdbiblcentr@dobdenhaag.nl of Workshop: Spelen op muziek - o.l.v. Dramacoach 070-3534420 of bij de Informatiebalie Jeugd tijdens de voorstelling Midzomernachtsdroom

14.15-15.30

42

4 t/m 7

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Kleine appelgeit - o.l.v. Haags Kinderatelier tijdens de voorstelling The man who planted trees

14.15-15.30

41

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: Prop & Berta - regisseur Per Fly (Dk)

13.00-14.20

14

4 t/m 8

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film Prop & Berta maar ook los te volgen

14.30-16.00

15

6 t/m 8

Theater Diligentia - Lange Voorhout 5 Den Haag

0900-4104104

Workshop: Smijten met rijmen o.l.v. Tryater bij de voorstelling Stamppot Schmidt

13.00-13.45

45

6 t/m 12

Theater Diligentia - Lange Voorhout 5 Den Haag

0900-4104104

Voorstelling: Stamppot Schmidt - Tryater

14.00-15.00

45

7 t/m 10

Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag

reserverenjeugdbiblcentr@dobdenhaag.nl of Workshop: Maak je eigen Shakespeare 070-3534420 of bij de Informatiebalie Jeugd o.l.v. Serge Bosman bij de voorstelling Midzomernachtsdroom

13.00-14.00

42

7 t/m 10

Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag

reserverenjeugdbiblcentr@dobdenhaag.nl of Voorstelling: Midzomernachtsdroom - Serge Bosman 070-3534420 of bij de Informatiebalie Jeugd

14.30-15.15

42

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Workshop: Animatiefilm - o.l.v. Filmhuis Den Haag bij de film An angel for May maar ook los te volgen

13.15-14.45

15

8 t/m 12

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

070-3656030

Film: An angel for May - regisseur Harley Cokeliss (Uk)

15.00-16.40

14

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: The man who planted trees (Engelstalig) Puppet State Theatre Company (UK)

14.30-15.35

40

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Workshop: Lavendel in je haren - o.l.v. Haags Kinderatelier bij de voorstelling The man who planted trees

15.45-17.15

41

8 t/m 12

Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag

0900-3456789 (10cpm) of www.ks.nl

Voorstelling: The man who planted trees (Engelstalig) Puppet State Theatre Company (UK)

19.00-20.05

40

8


17

SC N AA IEL EG RN CA

DE

HO

DL

AA

N

MALIEVELD

SEG RA CH KO T NI NG AD

T AA

SK

TR

BE

TR T AA

VE

.

H TIE

23

AV

RN

.

S

DRI

R ST

T AA

A GR

4

EN

CH

CT

29

T

T AA

R.

R.

TR

TR

HEN

ST

DU

HA

7 NU 21 MU SP 1 AM U I KT E 28 AM AR 10 DE PT VL EM KA EM OT D GR E ER G WA E PA V GE VIL NS SE JO TR E EN . AM ZI 24 AD EK SG D R RK RA EN E BIE CH ST T AM ING

E

ST

KS

SS

TR

ER

A SI

LE

NE

IS PU

G TH

CS DVIA R BE

OF

AT

TR.

WE

NS

BINNENHOF

NH

RA

ENS

H

SE

RIJ

ST

JAN

KST

R.

BO

HO

NG

RS

.

OE

JE

25

IN .

EG

EIN

HS

WE

LW

W

PL

SE

LE

JS

SE

IJK G

PA

L RA

RI

IJK

SW

IL VA

8

KA

DE

RIJ

6

EF

G

TR

DE

WE

AS

NS

OZ

T

HT

OM

KA

EG

SP

RK

AC

TEN

HO

TS OF

NW

IO AT ST

GR

MA

GR

BUI

RS

TEN

WE

TR

EES

TS

EB

AC

EK

LA

GR

HT

OU

SE

ITE

OG

AT

DE

IDE

BU

HO

RA V GRA

ZU

T OU

E

E

13

HO

LA

OPENBAAR VERVOER

L

36 16

IND

EIN

IN PR

EG

KS DE

R.

BR

N

ID

22

ST

AA

ZU

PAR

SE

T AA

DE NB

EW

T AA OR

ST

18 LIJ

NN

TR

34

O M 11

KA

30 ST

DE

RS IN

TR

DE

WE

T AA

14

E

NO

PR

KA

TR

ES E AD PRINS

AN N LE

NS

EN

RS

32

MA

R

EM

ST

33

RE

IN

AR

L

27

TO

NG

IM

T AA

VE

AD

E YP

N LA

L

.

STRAAT

NI

WE

WA

SK

U

WA

TR

KO

5 2

GE

RIT

.K

SE

NS

.

DR

SE

MA

E

A

TR

VONDEL

HO

INS

UT

AD

AT RA ST IN R. E T T H DS PIE LAN E

ZO

AK

EL

S ND

U MA

PR

M

.

T AA

EM

TR

GO

BA

R.

TR

IN

HE

S RIK

HU

ST

R.

STR

NG INS

ND

R.

OT

ST

NA

NI PR

SP

ST

O GR

R ZA

LOW

KO N VA

K EIJ

DE

E

AU A.P

LAA

ME

AN NV

T ES

ELAAN

OR RVO RDE 20

ZE

15 GROOT HERTOGINN

GSK

B

T TRAA 26

NIN

CO

JAVAS

EX

JA

AN

KO

LA

A

E

ELA

AL

SP

L TS CA

TH

INN

EG

ER

N

OO

G RT O

W

UD

OE

AN

SE

AD ST

O SH

S NT

GR

NG

EN

N

NI

SID

N

AA

VE

E PR

E TK

L DY NE

HE

12

NT

31

LA AN

locatie

HO

EF

K

E AD

tram/bus (vet is het meest dichtbij de locatie)

1

Atrium van het Stadhuis - Spui 70 Den Haag

2

Beeldentuin Berg en Dal - Daal en Bergselaan 13 Den Haag

1,2,3,4,6,9,10,15,16,18,22,24 NB 7 min. lopen vanaf CS en HS

3

Bibliotheek Bouwlust - Beresteinlaan 4 Den Haag

4

Bibliotheek Haagse Hout - Theresiastraat 195 Den Haag

5

Bibliotheek Nieuw Waldeck - Rossinilaan 141 Den Haag

6

Bibliotheek Schilderswijk - Koningstraat 439 Den Haag

6,9,11,12,18 NB 10 min. lopen vanaf HS

7

Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag

1,2,3,4,6,9,10,15,16,18,22,24 NB 7 min. lopen vanaf CS en HS

8

Clubhuis de Mussen - Hoefkade 602 Den Haag

6,9,11,12,18 NB 10 min. lopen vanaf HS

9

Cultuuranker Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

21,23

10

Filmhuis - Spui 191 Den Haag

1,2,3,4,6,9,10,15,16,18,22,24 NB 7 min. lopen vanaf CS en HS

11

Galerie Chiefs & Spirits - Prinsestraat 49 Den Haag

1,2,3,4,6,10,16,17,22,24,25

12

GEM - Stadhouderslaan 43 Den Haag

21,17,24

13

Haags Historisch Museum - Korte Vijverberg 7 Den Haag

2,3,4,6,9,10,16,17,18,22,24 NB 6 min. lopen vanaf CS

14

Heden - Denneweg 14a Den Haag

1,9,10,16,17,18,22,24

15

Koffie en Kind - Laan van Poot 38 Den Haag

11,12,24

16

Koninklijke Schouwburg - Korte Voorhout 3 Den Haag

1,9,10,16,17,18,22,24 NB 6 min. lopen vanaf CS

17

Kooman’s Poppentheater - Frankenstraat 66 Den Haag

1,11,21, 23

18

Koorenhuis - Prinsegracht 27 Den Haag

2,3,4,6,25

19

Koorenhuis Escamp - Zuidlarenstraat 59 Den Haag

21,23

20

Livingstone Gallery - Anna Paulownastraat 70b Den Haag

1,10,22, 24

21

Philipszaal/Lucent Danstheater - Spuiplein 150 Den Haag

1,2,3,4,6,9,10,15,16,18,22,24 NB 7 min. lopen vanaf CS en HS

22

Meermanno Museum - Prinsessegracht 30 Den Haag

9 NB 2 min. lopen vanaf CS

23

Nederlands Dans Theater - Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag

1,2,3,4,6,9,10,15,16,18,22,24 NB 7 min. lopen vanaf CS en HS

24

Paard van Troje - Prinsegracht 12 Den Haag

2,3,4,6,25

25

PIP Kazerne - Binckhorstlaan 36 Den Haag

17 NB 10 min. lopen vanaf CS en HS

26

Stella - Kerkstraat 11 Den Haag

1,9 NB 15 min. lopen vanaf CS

27

Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag

1,10, 17,22,24

28

Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag

1,2,3,4,6,9,10,15,16,18,22,24 NB 7 min. lopen vanaf CS en HS

29

Theater Camuz - Damlaan 44 Leidschendam

39,45

30

Theater De Regentes - Weimarstraat 63 Den Haag

3,11,12

31

Theater De Tobbe - Burgemeester Feithplein 95 Voorburg

2,22,23,45

32

Theater Diligentia - Lange Voorhout 5 Den Haag

1,10,16,17,22,24

33

Theater Merlijn - Bilderdijkstraat 33 Den Haag

3,17,22,24

34

Theater PePijn - Nieuwe Schoolstraat 21/23 Den Haag

1,9,10,16,17,18,22,24

35

Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag

16,26, NB 5 min. lopen vanaf NS Station Moerwijk

36

Teatro Cuatro - Tent op het Korte Voorhout Den Haag

1,9,10,16,17,18,22,24 NB 6 min. lopen vanaf CS

3 9 19 35

3 4,9,21,25 2,6,23,24 2,3,11,12,21,23,26

9


VOORSTELLING

Yvon INCLUSIEF WORKSHOP

De Pest Test Theatergroep MAX. Yvon is een heel grappige voorstelling waarna je je door geen enkele pestkop meer op je kop laat zitten. Ik en de Koningin - Foto: Benoit Vanoverbeke

VR 16 OKT.

ZA 17 OKT.

19.00-19.30 uur opening festival 19.30-20.30 uur voorstelling Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag reserveren: 070-3465272 5 t/m 10 jaar ` 5,00

13.00-14.15 uur en 15.15-16.30 uur Cultuuranker Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: 06-81345990 of info@cultuurankerescamp.nl 8 t/m 13 jaar ` 5,00

In een krappe bedrijfskantine, bij een tafel vol drankjes en borrelnoten, wachten vier uitzendkrachten op de gasten voor een receptie. Om de tijd te doden bedenken ze een spelletje. Het loopt uit de hand: twee van de dames veranderen in kinderachtige, etterende, jennende pestkoppen, die zich storten op hun zwijgende collega Yvon. Ze zijn zo gemeen, dat het hilarisch wordt. Maar Yvon doorstaat alles stoïcijns, en het loopt allemaal goed af. Want wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Na afloop gaan de acteurs met vragen en anekdotes in op het thema pesten. In de voorstelling wordt Yvon, een meisje dat er anders uitziet dan anderen, met de grond gelijk gemaakt en vernederd. Yvon reageert niet! Ze zwijgt en laat de vernederingen langs zich afglijden. Gaandeweg het gesprek willen we je een eendenpak aantrekken. Dit eendenpak maakt je minder gevoelig voor beledigingen. De kunst van het laten afglijden. We proberen je te wapenen met humor zodat je, net als Yvon, het pesten kan keren. Trek jij ’m aan?

VOORSTELLING

Ik en de koningin MaxTak Een swingende voorstelling met een koninklijk tintje. Muziek voor ogen en oren met een tienkoppig orkest live op toneel. Een kind dat de wereld kleurt met haar kleurpotlood en het liefst de zon tekent. Met geel. Voor het bezoek van de koningin zoekt men een onberispelijk kind van onbesproken gedrag om de bloemen aan te reiken. Wat dat precies betekent weet ze niet, maar dat zij die bloemen zal aanreiken, dat staat vast! Maar als de grote dag is aangebroken en het kind het boeket mag geven, blijkt pap iets belangrijks te zijn vergeten.

10

Regie/tekst: René Geerlings Regieadvies: Moniek Merkx Spel: Frank Derijcke, Dorien Folkers, Jung-Sun den Hollander, Manon Nieuweboer

Yvon - Foto: Joep Lennarts

Stilzitten is onmogelijk door de vele liedjes en de meeslepende muziek gebracht door het orkest en hoofdrolspeelster Lottie Hellingman. Alle teksten zijn van Ted van Lieshout, winnaar van de Gouden Griffel en de Zilveren Zoenen.

‘Ik word gek van haar, ze zegt niets, helemaal niets. Terwijl ik toch zo mijn best doe om leuk en aardig te zijn. Ik gooi een balletje op over het weer. Niets. Ik vertel haar een van mijn beste grappen. Geen krimp. Ik maak haar zelfs complimenten over haar schoenen terwijl ik er niets van meen. Geen dankjewel of zelfs maar een knikje. Dat is toch niet normaal, dat is toch onbeschoft? Als ze niet gezellig met ons mee kan doen, dan moet ze maar weg! Weg met dat kind.’

Ouders en begeleiders mogen bij de workshop blijven kijken, of de kinderen na afloop weer ophalen. In de tijdsaanduiding van de voorstelling is er rekening mee gehouden dat de kinderen deelnemen aan de workshop. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!


Tsaar Saltan - Foto: Alexandra Verburg

ZA 17 OKT. 11.30-12.30 uur en 14.30-15.30 uur Cultuuranker Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: 06-25214805 of www.clubghazal.nl 6 t/m 7 jaar ` 2,50

WORKSHOP

Feest bij de Tsaar bij de voorstelling Tsaar Saltan o.l.v. Club Ghazal

ZA 17 OKT. 13.00-14.00 uur en 16.00-17.00 uur Cultuuranker Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: 06-25214805 of www.clubghazal.nl 6 t/m 12 jaar ` 2,50

VOORSTELLING

Tsaar Saltan-Prins Guidon en de zwanenprinses Club Ghazal en de kinderen van de workshops

GEZOCHT: echte chefkoks en bedienden om de Samen met meester-verteller Winston Scholsberg brengt Club Ghazal een sprookjesachtige voorstelling rond de vertelling van Tsaar Saltan. Het verhaal wordt omlijst met muziek van Russische componisten. De kinderen die hebben deelgenomen aan de workshop, doen ook mee in deze interactieve voorstelling. Deze voorstelling is de aftrap van een vertelserie waarin, samen met Winston Scholsberg, verhalen van over de hele wereld aan bod komen. Altijd met muziek natuurlijk!

PROFIEL: ™ ™ ™ ™ ™

Je bent tussen de 6 en de 8 jaar Een koksmuts of schortje staat je goed Je kunt taarten versieren met vrolijke kleuren Je hebt creatieve ideeën voor een gedekte tafel Je kunt eten op tafel zetten zonder al te veel te kliederen en te knoeien ™ Servetten kunnen vouwen vind je belangrijk

Tekst/verteller: Winston Scholsberg Arrangementen: Marc Kaptijn (naar Russische

TAKEN:

componisten)

™ het maken van het feestmaal op de bruiloft van de Tsaar en het bedienen in de voorstelling. ™ taarten beschilderen, glazen en flessen versieren en borden vol lekkernijen pimpen zodat het een feest wordt om nooit te vergeten.

Muziek: Marije van Gork, Marie-Christine Goergen,

‘Dank je wel prins Guidon', riep de zwaan. 'Je hebt me uit de macht van het kwaad verlost. Ik zal altijd bij je in de buurt blijven en al je wensen in vervulling doen gaan.’

schoonzus van de Tsaar van Rusland te helpen bij het feestmaal voor de bruiloft van de Tsaar en zijn mooie, lieve bruid.

Tom van Lent Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

Sollicitatieformulieren op: www.clubghazal.nl

ZA 17 OKT. 11.30-12.30 uur en 14.30-15.30 uur Cultuuranker Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: 06-25214805 of www.clubghazal.nl 8 t/m 12 jaar ` 2,50

™ je weet hoe een eekhoorn klinkt ™ je kunt goed bijen, wespen en hommels nadoen ™ je kunt goed met vliegenmeppers omgaan ™ je weet wat de zee voor geluiden maakt ™ je kunt trommelen, schudden, blazen en rinkelen

Ouders en begeleiders mogen blijven kijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

TAKEN: WORKSHOP

Op een onbewoond eiland bij de voorstelling Tsaar Saltan

™ maken van geluiden met verschillende materialen en instrumenten bij de voorstelling. ™ op belangrijke momenten in het verhaal zorgen voor de ‘special effects.’ Sollicitatieformulieren op: www.clubghazal.nl

o.l.v. Club Ghazal

GEZOCHT: herrieschoppers en kabaalmakers

Ouders en begeleiders mogen blijven kijken of de kinderen na afloop weer ophalen.

PROFIEL:

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reser-

™ je bent tussen de 8 en 12 jaar ™ je kunt goed vogeltjes nadoen

veren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

11


ZA 17 OKT. Koorenhuis Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: stephaniehermes@koorenhuis.nl 11.00-12.00 uur (6 t/m 8 jaar) 12.30-13.30 uur (9 t/m 12 jaar) gratis

PROEFLES DANS o.l.v. Het Koorenhuis

Bonje!

ZA 17 OKT. 13.00-14.00 uur en 15.00-16.00 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 7 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

Bonje! Compagnie Mouettestes Is het niet veel leuker een hoge blokkentoren om te gooien dan hem keurig op te stapelen? De buurjongen van Paulette is erg onhandig. Alles waar hij maar bij in de buurt komt gaat kapot… Verliefd als hij is op de mooie Paulette, droomt hij ervan haar zijn gevoelens te bekennen. Maar zijn verlegenheid maakt hem nog gevaarlijker. Het drama begint als de buurjongen stiekem Paulettes huis binnenkomt. Lukt het

ZA 17 OKT. 16.00-17.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 7 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Bonje maken bij de voorstelling Bonje! o.l.v. Compagnie Mouettes

hem zijn onhandigheden te verbergen? Natuurlijk niet! Maar vindt Paulette hem zo wel leuk??? Bonje! is een komische voorstelling waarin de situaties zijn geïnspireerd op slapsticks van bijvoorbeeld Charlie Chaplin en Bugs Bunny, in een opeenstapeling van onhandigheden die fataal blijken voor het gehele decor! Alles wat we doen in het leven is niet zonder consequenties, en als we dan alles vernielen, komt er een tijd dat we weer moeten opbouwen zowel materieel als relationeel - om het vervolgens te leren heel te houden... om niet het hele leven te slijten aan puinruimen. In Bonje! wordt geen genre geschuwd: dans en fysiek theater vinden elkaar op een toneel van mime en weten moeiteloos te overlappen in een hilarisch schouwspel.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

ZA 17 OKT. Koorenhuis Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: stephaniehermes@koorenhuis.nl 11.00-12.00 uur (6 t/m 8 jaar) 12.30-13.30 uur (9 t/m 12 jaar) gratis

Regie en concept: Angel Liegent Decor, spel en dans: Bas Dorlandt Spel en dans: Paula Duarte

PROEFLES THEATER o.l.v. Het Koorenhuis

Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

Het theater als vrijplaats om lekker gek te doen. Het is dé manier om je af te reageren. Een magische plek waarin je je verbeelding de vrije loop kunt laten gaan. Je krijgt meerdere theateroefeningen op het gebied van expressie en verbeelding. We trekken gekke gezichten, schreeuwen, veranderen voorwerpen van functie, verzinnen verhalen, maken er een puinhoop van en ruimen alles weer op. Dansen, spelen en mimen. Samen met de echte profs aan het werk. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

12

Hou je van dansen en swingen? Wil je wel een streetdance of moderne dans proberen? Improviseer je graag? Bij deze dansmix combineren we verschillende dansstijlen met elkaar! Je begint de les met een swingende warming-up. Als je spieren lekker warm zijn, dans je erop los op verschillende soorten muziek. Je leert passen en bewegingen, maar je verzint en maakt ook zelf dansen. Wie weet kun je daarna doorstromen naar een echte danscursus!

Toneelspelen is eigenlijk nep. Maar dan wel


ZA 17 OKT.

ZA 17 OKT.

ZA 17 OKT.

11.00-13.30 uur Koorenhuis Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: stephaniehermes@koorenhuis.nl 6 t/m 12 jaar gratis

14.00-14.45 uur Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag reserveren: 070-3933348 5 t/m 12 jaar ` 5,00

13.00-13.45 uur Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag reserveren: 070-3933348 5 t/m 12 jaar ` 4,00

VOORSTELLING

WORKSHOP

Stoere Broer Niels Brandaan Cotterink

Verbeeldingskracht is goud waard bij de voorstelling Stoere broer

PROEFLES BEELDENDE KUNST o.l.v. Het Koorenhuis

In het kinderatelier ga je zelf aan de slag. Je kiest het materiaal waarmee je wilt werken en maakt mooie, grappige, gekke en bijzondere kunstwerken. Echte kunstenaars helpen je op weg, geven je tips en leren je hoe je jouw eigen kunstwerk in elkaar moet zetten. Aan het eind van de les mag je het beeld of schilderij mee naar huis nemen. Wie weet kun je daarna naar een echte cursus beeldende kunst!

‘Op een dag, toen ik nog een kleutertje was, ging mijn broer het bos in om de tovenaar te zien. Bij de tovenaar vond hij een groot rood boek. Het boek viel open op bladzijde 373. Een kikvors sprong uit het boek en mijn broer las: ’Loop nergens heen!’ Mijn broer begon te lopen en kwam in een woestijn. Daar ontmoette hij een leeuw met een staart van wel vierhonderd meter lang. Ook maakte hij kennis met een giraffennek op een gouden fietswiel en zag hij een raaf, dieven en een heksenmeisje.’

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Het broertje van Stoere Broer voert de toeschouwer mee in zijn tomeloze fantasiewereld. Stoere Broer is een verrassende interactieve voorstelling met taalkunstjes, idiote grapjes en relativerende wijsheden waarin Cotterink vertelt, schildert, acteert, objecten manipuleert en muziekinstrumentjes bespeelt.

echte nep. Je speelt iemand anders en je leeft je helemaal in. Je moet wel zó goed proberen te ‘doen alsof’ dat iedereen jou gelooft. Als je dat lukt, zul je zien dat mensen om jou moeten lachen of huilen en soms… door jou betoverd raken. Lijkt dat je leuk? Doe dan mee! Wie weet kun je daarna naar een echte theatercursus!

o.l.v. Niels Brandaan Cotterink

In de workshop Verbeeldingskracht is goud waard neemt vertelkunstenaar Niels Brandaan Cotterink je mee in de wondere wereld van de verbeelding. Wil jij weten hoe je met een paar woorden, je stem, je lichaam en je mimiek een verhaal tot leven kan wekken? Schrijf je dan snel in. Je ouders of begeleiders mogen zich ook opgeven voor deze workshop! Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Bewerking, tekst en spel: Niels Brandaan Cotterink Speladvies: Monique Baas

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest! Proefles Theater Stoere Broer - Foto: Michel Wielick

13


ZA 17 OKT. 14.00-14.45 uur Koorenhuis - Prinsegracht 27 Den Haag reserveren: 070-3422722 4 t/m 7 jaar ` 5,00

ZO 18, MA 19, DI 20, DO 22, VR 23 EN ZO 25 OKT.

ZO 18, MA 19, DI 20, DO 22, VR 23 EN ZO 25 OKT.

15.00-16.40 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 8 t/m 12 jaar ` 5,00

13.00-14.20 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 8 jaar ` 5,00

FILM

FILM

An angel for May regisseur Harley Cokeliss (UK)

Prop & Berta regisseur Per Fly (DK)

De twaalfjarige Tom heeft sinds de scheiding van zijn ouders, astma-aanvallen en problemen op school. Het liefst zwerft hij in z’n eentje over de heivelden van Yorkshire. Bij de ruïne van een boerderij ontmoet hij de oude Rosie en haar bordercollie. De hond leidt hem naar een schoorsteenmantel. Als hij tijdens een onweersbui zijn rug tegen de stenen aandrukt, verdwijnt Tom door de muur en komt vijftig jaar eerder op dezelfde plek in de Tweede Wereldoorlog terecht. Op de boerderij, die dan nog in vol bedrijf is, ontmoet hij May. Het meisje is door een bombardement wees geworden. Langzaam gaat Tom vermoeden hoe alles in elkaar zit. Samen proberen ze de geschiedenis te veranderen...

Het mannetje Prop heeft een huis geërfd, maar de buurvrouw is een heks! Toch gaat Prop er wonen en samen met de koe Berta knapt hij de bouwval op. De heks tovert het huisje weer om tot een ruïne, en dan moeten Prop en Berta goede listen bedenken. Berta moet zelfs de strijd aanbinden met een gevaarlijke toverstier, die helemaal uit metalen potten, pannen en messen bestaat. Prop doet net of hij een drankje heeft dat hem tot de beste tovenaar ter wereld zal maken. De heks tuint erin…

VOORSTELLING

Be(tje)waakt Squeezz Betje en Sara zijn twee zussen. Ze zijn twee handen op één buik. Betje weet niet wat dat betekent, maar dat zegt iedereen. Betje maakt elke dag figuren van klei. Haar zus Sara droomt van een leven in Verweggistan. Maar kan Sara leven zonder de schepsels die Betje boetseert? Squeezz is de danstheatergroep van Anne-Beth Schuurmans en Marie-Rose Mayele. Deze combinatie geeft borrelend, speels en soms wringend danstheater. Over mensen zoals jij en ik. Over eenzaamheid, vriendschap, lelijke eend-perikelen. Over hartverknetteringen en groeivreugde.

ZA 17 OKT. 15.00-16.00 uur Koorenhuis - Prinsegracht 27 Den Haag reserveren: 070-3422722 4 t/m 7 jaar ` 5,00

WORKSHOP

Maak je eigen(tijdse) dans bij de voorstelling Be(tje) waakt o.l.v. Squeezz

Cokeliss heeft sinds 1976 zijn sporen als regisseur verdiend bij de Amerikaanse televisie, waar hij aan vele series heeft meegewerkt. Dankzij de late uitzendingen van de commerciële televisie is zijn werk ook in Nederland bekend, zoals The Immortal, Hercules en Xena, Warrior Princess. Veel eerder heeft hij de documentaire The making of the Muppet Show gemaakt. Actie en spanning zijn bekend terrein voor Cokeliss en dat is ook te zien in de grootse opzet van zijn speelfilmdebuut An angel for May. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke datum je kiest! Kinderfilms buiten De Betovering: www.filmhuisdenhaag.nl.

Doe je eigen(tijdse) dans! Rennen door het bos, dwarrelen als een blad, wervelen in het rond, springen als superman en lenig bewegen als spiderman. Hedendaagse dans vanuit beelden die je natuurlijk aanzetten tot bewegen. Geïnspireerd op de voorstelling Be(tje)waakt. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te

14

Prop en Berta

reserveren!

Voordat regisseur Per Fly in 1989 aangenomen werd op de Nationale Deense Filmschool, werkte hij al aan verschillende video's en toneelstukken. Naast korte films en televisiefilms, regisseerde Per Fly na zijn afstuderen talrijke commercials en videoclips en werkte hij aan veel andere projecten mee in de rol van assistent-regisseur. Prop & Berta won op het Chicago International Children’s Filmfestival de Children’s Jury Award en de Adult's Jury Award. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke datum je kiest! Kinderfilms buiten De Betovering: www.filmhuisdenhaag.nl.


ZO 18 OKT. Workshop Animatiefilm

14.30-15.15 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 9 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

ZO 18, MA 19, DI 20, DO 22, VR 23 EN ZO 25 OKT.

Los Patatos Banditos Poppentheater Valentijn

en er wordt gekookt, want de gasten zullen zo komen. Ze kookt voor hen de beroemde salsa van haar oma uit Mexico. De kokkin kent haar oma’s recept niet, maar Dolores de papagaai wel! Het gerecht wil maar niet vlotten, want de kokkin vertelt verhalen over haar opa en oma. De tijd dringt. Er ontstaat een conflict tussen de kokkin en haar baas. Zal het gerecht op tijd af zijn? Wie gaat haar helpen? Een kokkin, een papegaai, bandieten, sombrero’s, cactussen, en Mexicaanse muziek: dé ingrediënten voor een spannend verhaal. Het resultaat, een heerlijk Mexicaans gerecht!

Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 14.30-16.00 uur (4 t/m 8 jaar) 13.15-14.45 uur (8 t/m 12 jaar) ` 4,00

Een voorstelling met smaak. In een keuken van een Mexicaans restaurant werkt een kokkin. Er klinkt gezellige muziek

Regie: Henk de Reus

WORKSHOP

ZO 18 OKT.

ZO 18 OKT.

15.30-16.30 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 9 jaar ` 4,00

13.45-15.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 9 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP

WORKSHOP

Aardappelpoppetjes maken bij de voorstelling Los Patatos Banditos

Mexicaans masker maken tijdens de voorstelling Los Patatos Banditos

o.l.v. Poppentheater Valentijn

o.l.v. Haags Kinderatelier

Na de voorstelling Los Patatos Banditos ga je eigen aardappelpoppetjes maken en je kunt deze naar eigen idee aankleden.

Bij veel Mexicaanse verhalen horen maskers van dieren, schurken, madonna’s, duivels en grappenmakers. Je maakt onder leiding van een beeldend kunstenaar een masker met vele soorten materialen en je verzint daar zelf een verhaal bij. Het wordt echt heel bijzonder, dus hang het masker thuis aan de muur!

Animatiefilm bij de films An angel for May en Prop & Berta o.l.v. Filmhuis Den Haag Deze workshop kan ook zonder een filmbezoek gevolgd

Idee, spel en poppen: Elly Bakker

worden.

In de workshop leer je hoe je met kleipoppetjes een animatiefilm kunt maken. Dit jaar staat alles in het teken van feest omdat De Betovering tien jaar bestaat!! Hoe ziet jouw ideale partijtje eruit? Wat zou je het liefst willen doen en wie mogen er allemaal komen? Wil je een heerlijke taart met slagroom of juist gezonde lekkernijen serveren? We maken kleifiguren. Jij bedenkt wie er allemaal mogen komen: vriendjes en vriendinnetjes, opa en oma, maar misschien ook wel een stripheld of de hoofdpersoon uit je lievelingsfilm. En je kan je feestje over de hele wereld vieren: alles is mogelijk want het is jouw verhaal. De kleifiguren komen op een animatietafel met een achtergrond. Door achter elkaar een heleboel foto’s te maken, zal het lijken alsof jouw figuurtje echt gaat bewegen. Als iedereen klaar is met opnames maken, plakken we alle stukjes film achter elkaar tot een echte animatiefilm! Die film kun je daarna terugzien op de website van De Betovering en Filmhuis Den Haag: www.debetovering.nl of www.filmhuisdenhaag.nl.

Ouders en begeleiders mogen assisteren tijdens de workshop of na afloop de kinderen weer komen ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

TIP: Doe kleren aan die vies mogen worden en neem een grote plastic tas mee om je masker in te vervoeren. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke datum en welk tijdstip je kiest!

15


ZO 18 OKT.

ZO 18 EN MA 19 OKT.

13.00-15.00 uur Cultuuranker Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990 8 t/m 13 jaar ` 5,00

11.00-12.00 uur en 13.30-14.30 uur Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag reserveren: (v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie 8 t/m 12 jaar ` 5,00

SHOWCASE MET WORKSHOP ETALAGEROUTE Piet de smeerpoets

ZO 18 OKT. 12.00-12.40 uur en 15.30-16.10 uur Cultuuranker Escamp Zuidlarenstraat 59 Den Haag reserveren: info@cultuurankerescamp.nl of 06-81345990 5 t/m 10 jaar ` 2,50

VOORSTELLING

Piet de smeerpoets Theatret Thalias Tjenere (DK) NEDERLANDSE PREMIÈRE Een nieuwe en onbeschaafde versie van het klassieke prentenboek. Een visuele, taalloze en oorverdovende ervaring voor zowel brave als stoute kinderen en ouders. We zien kinderen op hun best: gehoorzaam, schoon, maar zonder scrupules. Het beeld van het goed opgevoede kind wordt volledig op de hak genomen. Absurd, komisch en een klein beetje eng.

Styles Confidential, System-Error en Wilde Westen Records Stichting Aight presenteert een breakdance en hiphopspektakel waarbij je ogen en oren tekort komt. In deze showcase laten de dansers van Styles Confidential, System-Error en de crew van Wilde Westen Records hun skills zien. Styles Confidential versterkte onlangs zijn team met een nieuwe generatie talentvolle dansers. Dat uit zich in een combi van B-boys & B-girls, teamwork, passie, zeer uiteenlopende stijlen en keiharde moves. People get ready for Styles Confidential’s next level: The Renaissance! De dansers van System-Error pakken de energie van de muziek en vormen deze tot iets visueels, iets uiterst creatiefs. Check hun inspirerende popping dance-act: Anti-matter. De jongens van Wilde Westen Records staan garant voor een spetterende muzikale show voor jong en oud. Hiphop, rap; van dansbare muziek tot nummers en teksten die jong en oud motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Ouders en begeleiders zijn de laatste tien minuten van de workshops welkom voor een presentatie. Let op: na afloop van de showcase kun je kiezen voor

De Deense theatergroep Theatret Thalias Tjenere heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het grootste maskertheatergezelschap van Denemarken. Het haalt inspiratie uit populaire theatervormen zoals Commedia dell’Arte, melodrama en slapstick. Entertainment met een attitude.

Regie: Andrew Kim Spel: Linda Falletin, Anna Panduro, Brian Samsboe, Stephan Vernier Muziek: Loz Kaye Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

16

tal plaatsen per workshop, maar iedereen kan aan een workshop deelnemen. In de tijdsaanduiding van de showcase is er rekening mee gehouden dat de kinderen deelnemen aan de workshop.

Showcase - Foto: Benny Blanco

De voorstelling is taalloos en dus geschikt voor Nederlandstalige en anderstalige kinderen.

één van de drie gratis workshops. Er is een beperkt aan-

Dans inZicht! Bienvenue, welcome, willkommen, bienvenidos, приятный, vítaný, bem-vindo, witaj, benvenuto, welkom bij Dans inZicht! Het Nederlands Dans Theater is een dansgezelschap dat over de hele wereld reist om haar voorstellingen aan het publiek te laten zien. Maar ook een dansgezelschap dat bestaat uit mensen van over de hele wereld die naar Den Haag komen om dát te doen wat ze het liefste doen, dansen! Het gezelschap viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Doe dus mee met Dans inZicht! In het jaar 1959 start een groep dansers een groot avontuur. Ze beginnen een eigen dansgezelschap, zonder een cent op zak, zonder een eigen ruimte en zelfs zonder een eigen publiek, maar wel met een flinke dosis energie, lef en zelfvertrouwen. Zo begint het Nederlands Dans Theater aan een heel eigen geschiedenis. Een verhaal vol spannende momenten dat nu nog aan de gang is. Tijdens Dans inZicht! kom je meer te weten over dit avontuur terwijl je samen met een reisleider langs verschillende etalages en locaties in de binnenstad van Den Haag loopt. Elke plaats zorgt voor nieuwe verrassingen waarbij je telkens meer te weten komt over een dag bij het Nederlands Dans Theater. Een reis waarbij je niet alleen luistert of kijkt, maar ook tekent, puzzelt en fotografeert. En natuurlijk mogen die paar danspassen niet ontbreken! Dans inZicht! vindt plaats in het kader van de 12e editie van het Holland Dance Festival, in samenwerking met het Koorenhuis. Na de route vindt er op zondag een dansworkshop plaats, waar je wel even apart voor moet reserveren. Hierbij kun je ervaren wat onze dansers elke dag meemaken. Het leukst is om deze activiteiten allebei te doen, maar natuurlijk kun je ook kiezen om er maar eentje te volgen. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke datum en welk tijdstip je kiest!


12.30-14.00 uur en 15.00-16.30 uur Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag reserveren: (v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie 8 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Dans inZicht! bij Etalageroute Dans inZicht o.l.v. Nederlands Dans Theater Deze workshop kan ook zonder deelname aan de Etalageroute gevolgd worden.

kamer voor de spiegel. Net als iedereen wel eens op een gaaf schoolfeest op de dansvloer heeft gestaan. Toch is het heel anders om in een dansvoorstelling te staan en deze over de hele wereld voor duizenden mensen te presenteren. Dat kost concentratie, hard werken en veel lef. Allemaal dingen die je samen met je sportschoenen tijdens deze workshop meeneemt de studio in. Wanneer we deze ingrediënten mixen met decor, kostuums en theaterlicht krijgen we een superleuke anderhalf uur durende workshop waarin je samen met dansdocenten van het Nederlands Dans Theater aan een eigen korte dansvoorstelling werkt. Ouders mogen de laatste vijftien minuten naar een presentatie komen kijken.

ZO 18 OKT.

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reser-

15.00-15.55 uur Stella - Kerkstraat 11 Den Haag reserveren: 070-3307070 6 t/m 12 jaar ` 5,00

veren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk

Waarschijnlijk heb jij ook wel eens een superswingende danspas gemaakt in je eigen

tijdstip je kiest!

ZO 18 OKT.

Een koffer… Een koffer en mijn danskleding… Een koffer, mijn danskleding en plezier… Een koffer, mijn danskleding, plezier en fantasie… Een koffer, mijn danskleding, plezier, fantasie en mijn lievelingsschoenen… Een koffer, mijn danskleding, plezier, fantasie, mijn lievelingsschoenen en al mijn familieleden die aan het einde van de workshop DansReizen mijn eigen voorstelling komen bezoeken.

12.30-14.00 uur en 15.00-16.30 uur Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag reserveren: (v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie 5 t/m 7 jaar ` 4,00

Niemand weet, niemand weet... - Foto: Michel Wielick

ZO 18 OKT.

WORKSHOP

Dansreizen

Ouders mogen de laatste vijftien minuten naar een presentatie komen kijken.

o.l.v. Nederlands Dans Theater

Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk

We gaan op dansreis en ik neem mee…

tijdstip je kiest!

VOORSTELLING

Niemand weet, niemand weet... Stella ‘Niemand weet, niemand weet…’ is natuurlijk het verhaal van Repelsteeltje, gespeeld in een betoverend decor vol visuele verrassingen. Molenaarsdochter Esmeralda kan zo mooi cello spelen, dat alle boerenjongens uit de buurt verliefd op haar worden. Maar haar vader wenst een betere man voor zijn oogappeltje… Een spannend sprookje met een happy end! Stella is een Haags jeugdtheatergezelschap onder artistieke leiding van Hans van den Boom.

Dans inZicht! - Foto: Hans van den Busken

Dans inZicht! - Foto: Joris Jan Bos

17


festivalcentrum in de tent teatro cuatro op het korte voorhout Teatro Cuatro

MA 19 T/M VR 23 OKT. Open voor iedereen tussen 12.30 en 17.00 uur reserveren is niet nodig (behalve voor de workshopreeks en de presentatie ervan) toegang is gratis In Teatro Cuatro, de gezellige tent op het Korte Voorhout, kun je van alles zien, doen en beleven. Er zijn te gekke installaties en dit is dé plek om even bij te kletsen en met je ouders wat lekkers te drinken. Op ieder gewenst moment kun je aanschuiven bij de doorlopende en gratis toegankelijke beeldende workshops om iets moois te maken dat je na afloop mee naar huis neemt. Het thema van de workshops is ‘de toekomst’. De workshopdocenten Alfred Beekenkamp en Laura van Eeden helpen je als je je eigen spacehuis bouwt, een handige robot ontwerpt of een zoefend vervoersmiddel van de toekomst maakt. Iedere dag zijn er andere materialen: klei, kosteloos materiaal, speksteen, dozen en papier.

muntje van BonteHond en mag je een knuffel trekken. Zo brengt de Knuffelautomatiek oude knuffels bij nieuwe eigenaars. Alle knuffels die niet worden geadopteerd, worden in een container gepropt (zielig hè) en naar Roemenië gestuurd. Naar een weeshuis, dat wel. Kijk de beestjes diep in de ogen, kies wie in Nederland mag blijven en wie weg moet. De keuze is keihard. Niks aan te doen. Wordt het de ijsbeer Happy uit China? De poedel Fluffy uit Taiwan? Of toch de kikker Rappit uit India?

MA 19 T/M VR 23 OKT. 10.00-12.00 uur reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 7 t/m 12 jaar ` 6,00

WORKSHOPREEKS THEATER

De zoon van Odysseus o.l.v. Serge Bosman Let op: voor deze workshopreeks moet je alle vijf de dagen kunnen meedoen.

MA 19 T/M VR 23 OKT. Doorlopend van 12.30-17.00 uur reserveren is niet nodig gratis

Vijf ochtenden lang volg je een spoedcursus theater en werk je toe naar een uitvoering. Je maakt een humoristische muziektheater voorstelling gebaseerd op een Griekse tragedie gaat over de held Odysseus, over vaders, moeders en volwassen worden. Op vrijdag 23 oktober om 11.00 uur ga je zelf optreden.

INSTALLATIE

De Filmmachine POLLY In de Filmmachine mag je voor een camera dansen. Je wordt zo’n 5 seconden gefilmd. Van deze 5 seconden worden 40 beeldjes geprint. Deze plaatjes kan je uitknippen en met een elastiekje aan elkaar vastmaken zodat er een klein flip-boekje ontstaat. Als je de bladzijdes heel snel ‘doorflipt’ zie je jezelf weer terug, dansend en al!

Als theatermaker en dramadocent heeft Serge de afgelopen jaren veel gewerkt aan projecten voor kinderen. Kinderen die niet meedoen aan de workshop, ouders en andere geïnteresseerden kunnen via telefoonnummer 0900-3456789 of www.ks.nl een kaartje reserveren voor de presentatie. De presentatie is op vrijdag 23 oktober van 11.00-12.00 uur en is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar. Een kaartje kost ` 2,50.

MA 19 T/M VR 23 OKT. Doorlopend van 12.30-17.00 uur reserveren is niet nodig ` 1. Als je zelf een knuffel ter adoptie afstaat, mag je gratis een andere knuffel trekken.

INSTALLATIE

De Knuffelautomatiek BonteHond

18

Knuffelautomatiek - Foto: Maurice Boyer

Adopteer een knuffel! Uit deze automatiek trek je geen kroketten of frikadellen, maar knuffelbeesten. Kinderen hebben tassen vol afgedankte, vergeten, verstofte, licht bemorste knuffels ingeleverd. Van achter de glazen raampjes smeken teddyberen, ijsberen, konijnen, eenden, honden, pinguïns, olifanten, poezen, giraffen, papegaaien om afgehaald te worden. Dus zeur bij je ouders om een euro en adopteer een knuffel. Je kiest zelf een knuffel, gooit een muntje in de knuffelautomatiek en je hebt een nieuw vriendje. Als je zelf knuffels komt brengen, krijg je een


MA 19 OKT.

MA 19 OKT.

13.00-13.45 uur en 15.00-15.45 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 8 jaar ` 5,00

13.45-15.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 8 jaar ` 4,00

VOORSTELLING

WORKSHOP

Verhalen koken Opslag voor cacao

Verhalen vertellen bij de voorstelling Verhalen koken

In de keuken van Manja en Toos is het altijd druk. Manja en Toos verzorgen samen alle toetjes voor de gasten van een groot restaurant. Al jaren maken ze hetzelfde toetje. Maar als Toos per ongeluk de toetjes verkeerd maakt, loopt alles mis. De kokkinnen weten echt niet meer hoe het moet en besluiten een nieuw toetje te bedenken. Een lekker en spannend toetje. Ze vertellen elkaar lekkere en spannende verhalen over eten en vergeten helemaal dat de toetjes op tijd af moeten zijn. Gelukkig helpen de kinderen mee en komt alles toch nog op tijd klaar.

o.l.v. Dramacoach

Spannende verhalen vertellen is leuk. Dat merken ook Manja en Toos tijdens de voorstelling. In de workshop Verhalen vertellen leer je hoe je jouw fantasie de vrije loop kunt laten en hoe je anderen meeneemt in jouw fantasieverhaal. Maar pas op: voor je het weet ben je de tijd vergeten en deze workshop duurt echt maar negentig minuten! Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Verhalen koken is een interactieve literaire theatervoorstelling. De kokkinnen zullen eigen verhalen vertellen, maar spelen ook stukjes uit kinderboeken waarin eten centraal staat.

MA 19 OKT. 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur Livingstone Gallery Anna Paulownastraat 70b Den Haag reserveren: reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl 9 t/m 12 jaar ` 4,00

GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

Beeld met keramiek o.l.v. Haags Kinderatelier

De kunstwerken van de beeldend kunstenaar James Brown (dus niet van de legendarische soulzanger) zijn groots, maar ook verstild. De beelden doen denken aan gedichten met ongewone versregels. Jeroen, de eigenaar van de galerie, legt uit hoe dat zit. Je kunt aan de schilderijen en de beelden van keramiek en brons zien dat Brown nadenkt over armoede en rijkdom in deze buitensporige maatschappij. Onder leiding van een kunstenaar maak je een beeld van onderdelen als meubels, aardewerken potten, kannen en andere spullen die hij voor je heeft meegebracht.

Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

Verhalen koken - Foto: Caroline Bijl.

TIP: breng een grote tas mee voor vervoer van het werkstuk! Ouders en begeleiders kunnen tijdens de workshop de tentoonstelling bekijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest! Graag gepast en contant betalen aan de docent ter plaatse!

19


MA 19 OKT.

MA 19 OKT.

11.00-12.00 uur en 13.30-14.30 uur Nederlands Dans Theater Schedeldoekshaven 60 (artiesteningang) Den Haag reserveren: (v.a. 21 sept.) 070-8800144 of www.nederlandsdanstheater.nl/educatie 8 t/m 12 jaar ` 5,00

14.00-14.55 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 7 t/m 12 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

Miles en tram 7 WolfSpeelt

ETALAGEROUTE

Dans inZicht! Zie pag. 16

Zingend, piepend, schurend, fluisterend, ademloos hard en oorverdovend stil. Miles is verdrietig om de dood van zijn vader. Miles kan niet praten over wat hem bezighoudt; wel zingen. Toch was het 93 dagen stil. In zijn hoofd en in zijn leven. Dan duiken de liedjes weer op. En daarmee ook de vragen. Want mag hij eigenlijk wel weer zingen? Wanneer kan het leven weer normaal zijn? En wat moet hij doen

met het half afgemaakte liedje, dat hij met zijn vader aan het componeren was? Miles stapt in tram 7 om zijn opa Joe om raad te vragen. Op zijn reis dwars door de stad beleeft Miles wonderlijke muzikale avonturen en vindt hij moedige antwoorden op zijn vragen. Miles en tram 7 gaat over eenzaamheid en verdriet. Maar ook over troost en het altijd weer opborrelende plezier van zingen en muziek maken. Miles en tram 7 is een jazzsprookje dat zich afspeelt in de grote stad. Want de grote stad is jazz. WolfSpeelt is het muziek- en theaterhuis van Esmée Olthuis en Denise Schreuder. WolfSpeelt maakt voorstellingen en bijzondere producties op het snijvlak van jazzmuziek, taal en theater voor zowel volwassenen als kinderen. Compositie en saxofoons: Esmée Olthuis Libretto en regie: Denise Schreuder Muzikanten: Teddy Steen, Pepijn van Dorst, Dion Nijland, Dick Verbeeck

MA 19 OKT. 13.00-13.45 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 7 t/m 12 jaar ` 4,00

De workshop wordt gegeven door één van de muzikanten van de voorstelling Miles en tram 7. Allereerst wordt er een korte, speelse, actieve introductie op het gebied van jazz, opera en theater gegeven. Daarna maken de kinderen het Jazzliedje over Gevoelens. Dit liedje krijgt een prominente plek in de voorstelling.

WORKSHOP

Miles en Jazz bij de voorstelling Miles en tram 7

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

o.l.v. WolfSpeelt

MA 19 OKT.

WORKSHOP

Op Reis tijdens de voorstelling Miles en tram 7 o.l.v. Koorenhuis

We gaan op reis door allerlei steden. In die steden komen wij van alles tegen waarover

20

Ouders en begeleiders mogen blijven kijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Miles en tram 7 - Beeld: Michiel van Poppel

Workshop Dans inZicht! / Dansreizen - Foto Jan Evert Zondag

13.00-14.30 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 4 t/m 6 jaar ` 4,00

we gaan vertellen, spelen en zingen. Welke stad wil jij graag bezoeken en wie of wat wil jij daar tegenkomen?


MA 19 OKT. 19.00-20.15 uur Koninklijke Schouwburg (grote zaal) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 8 t/m 12 jaar ` 17,50 (volw), ` 13,00 (kind)

VOORSTELLING

HELP Theatergroep MAX. Prop en Berta

MA 19 OKT.

MA 19, DI 20, DO 22 EN VR 23 OKT.

15.00-16.40 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 8 t/m 12 jaar ` 5,00

14.30-16.00 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 7 jaar ` 4,00

FILM

WORKSHOP

An angel for May regisseur Harley Cokeliss

Prop’s Architecten Bedrijf bij de film Prop & Berta

‘Het was een feest ofzo. In een soort kerk ofzo. Met een rozenkoningin. En ranja en suikerspin. Geweldig gezellig. Om te sterven zo saai. Maar er speelde ook een bandje. En dat was even heel wat anders. Dat hadden ze nog nooit gehoord!’ Liverpool vlak na de oorlog. Je moeder overlijdt jong. Je hebt geen cent te makken, alleen een vetkuif, een gitaar, een droom. En een nieuwe sound. HELP gaat over de hemel bestormen en de weg naar succes, maar vooral over welke afslag je neemt. Een muzikaal verhaal, geïnspireerd op The Beatles, over vriendschap en jaloezie en natuurlijk over een onstuitbaar brandende passie voor muziek.

o.l.v. Haags Kinderatelier

Zie pag. 14

MA 19 OKT. 13.00-14.20 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 8 jaar ` 5,00

In de workshop ga je een kunstwerk maken met de filmbeelden van de film Prop & Berta nog vers in je achterhoofd. Als een heuse architect bouw jij met hout en andere materialen je eigen versie van Prop’s huisje of de ruïne op een paneeltje. En wie komen er op visite? Berta, Prop, de heks of alleen de toverstier? De kunstenaars helpen je bij alles wat je wilt maken.

Regie: Moniek Merkx Tekst: Jan Veldman Spel en muzikanten: Viktor Griffioen, Erik van der Horst, Kaspar Schellingerhout (The Sadists), Roosmarijn Luyten, Marne Miesen, Mees van Warmerdam

FILM

Prop & Berta regisseur Per Fly

Voorstellingen van Theatergroep MAX. zijn dichtbij en intiem, groots en meeslepend, persoonlijk en universeel en worden gemaakt met een maximale variatie aan theatrale middelen.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Muziek: Vincent van Warmerdam

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor

Zie pag. 14

welke workshop, datum en tijdstip je kiest!

MA 19 OKT. Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 14.30-16.00 uur (4 t/m 8 jaar) 13.15-14.45 uur (8 t/m 12 jaar) ` 4,00

Animatiefilm o.l.v. Filmhuis Den Haag

Zie pag. 15

HELP - Foto: Joep Lennarts

WORKSHOP

21


DI 20 OKT. 15.00-16.40 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 8 t/m 12 jaar ` 5,00

FILM

An angel for May regisseur Harley Cokeliss Zie pag. 14

DI 20 OKT. Vlieg!

DI 20 OKT.

MA 19 OKT. 14.00-14.55 uur Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag reserveren: 070-3933348 8 t/m 12 jaar ` 5,00

10.30-11.15 uur Bibliotheek Bouwlust Beresteinlaan 4 Den Haag reserveren: 070-3672939 of reserverenbouwlust@dobdenhaag.nl 6 t/m 12 jaar gratis

VOORSTELLING

Verdwaald in de Amazone Nilo Berrocal

VOORSTELLING

Vlieg! Muziektheater Collectief Iedereen heeft een luikje in zijn hoofd; je moet het alleen durven opendoen. Lieve en vader hebben een geheim. Hij kan vliegen, beweert hij. Als een vogel, hoog in de lucht. Iedereen kan het, ook Lieve. Maar dan moet ze het wel écht willen! Lieve wil haar vader graag geloven, maar twijfelt of het waar is. Wanneer iedereen, zelfs haar moeder, vader voor gek verklaart, moet Lieve bewijzen dat hij gelijk heeft. Alleen zij kan hem redden. Ze stapt over de grens van het zichtbare en ontdekt een andere wereld. Muziektheater Collectief is een muziektheatergroep voor jeugd, met als thuisbasis Amsterdam. Het Muziektheater Collectief staat sinds 2005 onder artistieke leiding van Nynka Delcour.

Jantje is een slimme jongen die per ongeluk verdwaalt in het oerwoud aan de oever van de Amazonerivier, waar het wemelt van piranha’s en krokodillen. Voordat hij zijn vader terugvindt, komt hij terecht bij een Indianenstam die hem beloont voor zijn moed met een echte Indianennaam. De Peruaanse vertelkunstenaar Nilo Berrocal betovert kinderen én hun ouders met zijn verhalen, die hij altijd omlijst met levendige Zuid-Amerikaanse muziek.

DI 20 OKT. 12.30-17.00 uur Teatro Cuatro Tent op het Korte Voorhout Den Haag reserveren: niet nodig 4 t/m 12 jaar gratis

13.00-14.20 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 8 jaar ` 5,00

FILM

Prop & Berta regisseur Per Fly Zie pag. 14

DI 20 OKT. Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 14.30-16.00 uur (4 t/m 8 jaar) 13.15-14.45 uur (8 t/m 12 jaar) ` 4,00

WORKSHOP

Animatiefilm o.l.v. Filmhuis Den Haag

Zie pag. 15

DI 20 OKT. 14.30-16.00 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 7 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Prop’s Architecten Bedrijf bij de film Prop & Berta o.l.v. Haags Kinderatelier

FESTIVALCENTRUM: KNUFFELAUTOMATIEK, Zie pag. 21

FILMMACHINE EN WORKSHOPS

22

Zie pag. 18


DI 20 OKT.

DI 20 OKT.

DI 20 OKT.

14.00-16.00 uur GEM - Stadhouderslaan 43 Den Haag reserveren: evdsprong@gemeentemuseum.nl of 070-3381149 of 070-3381120 7 t/m 12 jaar ` 4,00

14.30-15.25 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 6 t/m 12 jaar ` 5,00

14.15-15.30 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 5 jaar ` 4,00

MUSEUMBEZOEK MET WORKSHOP

VOORSTELLING

WORKSHOP

Met kwast en draad

Erik of het klein insectenboek Eric Borrias

Freeze tijdens de voorstelling Erik of het klein insectenboek

In een klein glazen kastje ligt een baby. ‘Hij is erg klein’, zegt de zuster. ‘Te klein’, zegt de dokter. ‘Hij is mooi’, zeggen de vader en de moeder. Vader legt zijn hand tegen het glazen kastje. Zijn hand is zo groot, of de baby zo klein, dat je hem niet ziet. ‘Hij is zo klein, hij lijkt wel een insect. Hoe zullen we hem noemen?’ ‘Erik’, zegt de moeder die Vera heet. En ze haalt een boek tevoorschijn. ‘Hij zal nog wel een tijdje moeten blijven’, zegt de zuster. ‘Mooi’, zegt de moeder, ‘ik ook.’ Ze pakt een stoel, gaat zitten en begint te lezen. Dit boek: Erik of het klein insectenboek.

o.l.v. Dramacoach

o.l.v. het Gemeentemuseum

In het GEM, museum voor actuele kunst, is een heel bijzondere tentoonstelling te zien. De kunstenaar Michael Raedecker heeft niet alleen verf voor zijn schilderijen gebruikt, maar ook stof! Dat heeft te maken met het werk dat hij deed vóórdat hij ging schilderen. Weet je wat hij was? Modeontwerper! Hoewel hij het liefst schildert, heeft hij stof, naald en draad niet achter zich gelaten. In al zijn schilderijen gebruikt hij stof. Zie je het voor je: geschilderde landschappen met bloemen van stof? Of een man van wie de baard uit allemaal draadjes bestaat? In het GEM gaan wij zijn werk eens goed bekijken. Hoe heeft hij dat nou precies gedaan? Is dat moeilijk, schilderen én stof gebruiken? Dat gaan wij natuurlijk eens testen. In het atelier liggen kwasten, schilderdoeken, verf en een berg textiel voor je klaar! Wat ga je schilderen en waar ga je stof gebruiken?

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

15.35-17.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 6 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP Workshop Met kwast en draad - Kunstwerk: Michael Raedecker

Bijzonder insect maken bij de voorstelling Erik of het klein insectenboek o.l.v. Haags Kinderatelier atelier

maakt: je zult zien dat het met fantasie en mooie materialen iets bijzonders wordt. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren! Workshop Bijzonder insect maken

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen of tijdens de workshop het museum bekijken (entree ` 5,00). Ook is het mogelijk iets te drinken in museumcafé GEMber.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Regie: Martine Zeeman

DI 20 OKT. Na afloop neem jij je eigen gemaakte kunstwerk mee naar huis.

Freeze! Als je heel stil staat, lijk je wel een standbeeld, of een plaatje uit een prentenboek. En wat gebeurt er als de plaatjes tot leven komen? Wat gebeurt er als jij ineens in het boek terechtkomt? Erik beleeft dit tijdens de voorstelling en jij beleeft dat tijdens de workshop Freeze! Je gaat toneelstukjes verzinnen én spelen waarin je jouw mooiste prenten mag naspelen.

Een kunstenaar vertelt eerst een verhaal om je inspiratie te geven. En of je nou een mier, bij, rups ps of spin

23


DI 20 OKT.

DI 20 OKT.

DI 20 OKT.

20.15-21.15 uur Koninklijke Schouwburg (grote zaal) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 6 t/m 106 jaar ` 9,00 tot ` 22,00

14.30-16.00 uur (14.00 uur zaal open) Kooman’s Poppentheater Frankenstraat 66 Den Haag reserveren: 070-3559305 of www.koomanspoppentheater.nl 5 t/m 8 jaar ` 5,00

13.30-14.45 uur PIP Kazerne - Binckhorstlaan 36 Den Haag reserveren: pippand@gmail.com 4 t/m 8 jaar ` 4,00

WORKSHOP

VOORSTELLING

Sprookjesdansen en kostuums maken bij de voorstelling De ballade van de zoute zeee

De Gelaarsde Kat of De Markies van Carabas Opera Trionfo

VOORSTELLING

PREMIÈRE

Wasco de Wasbeer mag de postbode helpen, want op het postkantoor is het altijd erg druk. Wasco mag vandaag zelfs een pakje bezorgen op de Kale Berg. Hij neemt zijn tentje mee, want het is een lange wandeling. Opeens zit er een groot gat in het pakje. Weten de twee brutale rupsen er meer van? Wasco bouwt een machine en ontdekt waarom de Apenbroodboom zo speciaal is. Maar wat doet Max de Mol in de wasmachine?

Een molenaar laat in zijn testament, ogenschijnlijk, het minst waardevolle na aan zijn jongste zoon: de kat. De molenaarszoon zit in zak en as totdat de kat begint te praten. Zodra de kat krijgt waar hij om vraagt, zorgt hij er met allerlei slimmigheden voor dat zijn baasje zich verrijken kan. De Gelaarsde Kat van de schrijver Charles Perrault wordt als beeldroman verteld; uitgevoerd door orkest, vijf solisten en een verteller. Spaans gezongen, Nederlandse boventitels.

De Apenbroodboom Kooman’s Poppentheater

o.l.v. Patty Broese van Groenou

In deze workshop leer je sprookjesdansen te dansen en ga je kostuums maken. Na deze workshop kun je dan deel uitmaken van de vertelvoorstelling De Ballade van de zoute zee. Ouders en begeleiders mogen blijven kijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Kooman’s Poppentheater bestaat bijna vijftig jaar in Den Haag. Het verfijnde handpoppenspel wordt gecombineerd met verrassende decors, eigen muziek en liedjes.

Muziek en libretto: Xavier Montsalvatge Dirigent: Robbert van Steijn Bewerking: Bart Visman Regie: Susanne Knap

DI 20 OKT.

De Apenbroodboom - Foto: Pan Sok

15.00-15.45 uur PIP Kazerne - Binckhorstlaan 36 Den Haag reserveren: pippand@gmail.com 4 t/m 8 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

De ballade van de zoute zee Patty Broese van Groenou en de kinderen van de workshop Wil je weten waarom de zee zo zout is? Wat een zeeheks en zeemeerminnen hiermee te maken hebben? Waarom de zeereis van piraten soms veel langer duurt dan ze willen? Wil je helpen om samen met een monster de zeeheks te verslaan? De kinderen die meedoen aan de workshop voorafgaand aan de voorstelling nemen zelf ook deel aan de voorstelling.

24


14.30-15.30 uur Philipszaal/Lucent Danstheater Spuiplein 150 Den Haag reserveren: 070-8800333 of www.philipszaal.nl 6 t/m 12 jaar ` 10,00

CONCERT

Trommelvuur Twitching Eye Trio Stiekem vinden we het slagwerk misschien wel het leukste in de muziek. Als kind mag je er onverbloemd voor uitkomen. Het kan in de voorstelling Trommelvuur. Drie vrienden, zes handen, dertig vingers, drie deuren en een bak geluid. Ze slaan, roffelen, vegen, zwiepen, beuken en bezemen. Wie is de snelste, de slimste? Wie durft het langst stil te zijn? Ritmes vliegen je om de oren en bekkens tollen rond. Deuren maken muziek en stokken zingen. Een concert waar je ogen en oren tekort komt! De voorstelling bestaat uit verschillende korte scènes waarbij het decor als instrument wordt gebruikt en de instrumenten het decor zijn. De instrumenten zijn speciaal voor deze voorstelling gebouwd om een unieke sfeer en eigen geluid te creÍren. Ook de muziek is speciaal voor deze voorstelling gemaakt. Het is een mix van ritmische percussiestukken, vrolijke melodica deuntjes, sfeervolle fluitconcerten en meer. Regie: Claire Leenaers Percussie: Jasper Goedman, Marijn Korff de Gidts, Achim Heine

28

Trommelvuur - Foto: Anna van Kooij

WO 21 OKT.


WO 21 EN DO 22 OKT.

WO 21 EN DO 22 OKT.

15.00-15.45 uur Theater De Regentes Weimarstraat 63 Den Haag reserveren: 070-3637798 of www.deregentes.nl 4 t/m 7 jaar ` 5,00

16.00-17.00 uur Theater De Regentes Weimarstraat 63 Den Haag reserveren: 070-3637798 of www.deregentes.nl 4 t/m 7 jaar ` 4,00

VOORSTELLING

WORKSHOP

Vreemde Eend Project Sally

Vreemde Eend Danst bij de voorstelling Vreemde Eend

Stel je voor… Een nieuw huis in een nieuwe straat met nieuwe buren. Ze gluren vanachter hun gordijnen, maar groeten nooit. Vreemd. Want ze zien me toch? Vanachter het keukenraam staren Tom en Desy de straat in. Onverwacht wordt de rust verstoord. Een nieuwkomer neemt zijn intrek in het huis op de hoek. Wie is deze vreemde eend? Wat Tom ziet, bevalt hem niet. Met een plan probeert hij vreemde eend uit de straat te verdrijven. Desy pikt dat niet. Zij wordt bondgenoot van vreemde eend en samen keren ze zich tegen Tom. Wie is hier nu eigenlijk de vreemde eend?

o.l.v. Project Sally

Een speelse dansworkshop met bewegingen, thema’s en muziek uit de voorstelling Vreemde Eend. Ouders en begeleiders zijn de laatste tien minuten welkom voor een presentatie. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reser-

WO 21 OKT. 11.00-12.15 uur Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag reserveren: 070-3465272 5 t/m 7 jaar ` 4,00

Concept, choreografie, muziek, decor en uitvoering:

VOORSTELLING MET WORKSHOP

Dans: Caroline Ribbers, Gideon Poirier en Jaan Ulst

Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke datum je kiest!

14.30-15.20 uur Theater Camuz - Damlaan 44 Leidschendam reserveren: 070-3000013 4 t/m 8 jaar ` 5,00

welke datum je kiest!

Drie performers, moderne dans, spel, zang en kleurrijke sferische beelden vormen de hoofdingrediënten van Vreemde Eend, een kleurrijke dansvoorstelling met een licht tintelende nasmaak.

Stefan Ernst, Caroline Ribbers en Ronald Wintjens.

WO 21 OKT.

veren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor

VOORSTELLING

Het gouden ei Koekla

De Cowboy en de Papegaai Pascal van den Berg / Crossing Border Festival Zie pag. 25

Vreemde Eend - Foto: Tygo Merijn

Er was eens een kip, en op een dag legde die kip een gouden ei! Dit bericht ging als een lopend vuurtje door het bos. ‘Als je het ei uitbroedt’, zei de vos tegen de wolf, ‘dan komt er een kip uit die heel veel gouden eieren gaat leggen. Wij gaan die eieren verkopen en worden schatrijk.’ De vos en de wolf stelen het ei en de wolf begint te broeden. Iedereen in het bos lacht hem uit. Op een dag hoort hij getik, de eierschaal breekt in scherven. Een lief klein, schattig kuikentje komt te voorschijn. Maar al snel wordt duidelijk dat het kuikentje nooit gouden eieren gaat leggen, omdat het geen kip is maar een haantje... Wat nu? Poppenspeelster Christina Boukova is afkomstig uit Oekraïne en haalt haar inspiratie uit sprookjes omdat die immers waarheden vertellen die al eeuwen lang gelden. Voor alle voorstellingen worden de poppen en het decor in haar vaderland gemaakt.

29


kinderdisco en de vette optredens. Luuk beleeft samen met het publiek een spannend Halloween-avontuur. Durf jij in het spookhuis? Wil je geschminkt worden? Of zing en dans je liever mee met optredens van Whatever (X-Factor), Yes-R, Luuk en... Of wil je het gewoon allemaal? Het kan tijdens dit coolste kinderfeest van het jaar!

WO 21 OKT. 14.00-15.00 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 8 t/m 12 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

TotallyKidz Halloweenfeest (Yes-R)

Al mijn later is met jou Theater Gnaffel Een voorstelling met mooie woorden, liefjes, toekomstplannen, jaloezie en de tijd. Over de boezemvrienden Mees en Merel die fantaseren over woestijnloze tijden in tijdloze woestijnen. En ook over het echtpaar Arend en Duif dat geniet van warme herinneringen. Want voor Arend is Duif na veertig jaar nog steeds de állerliefste; zijn huppelkind met de langste paardenstaart. Maar dan is daar de Tijd als personage die, ontevreden over zijn rol aan de zijlijn, alles in de war wil schoppen. Op zomaar een dag zet hij de tijd even stil als twee liefjes kussen. Vermomd als wolf speelt de Tijd zijn spel en brengt het volgende moment honger, jaloezie, huiswerk, poep, verdriet, slaap en ziekte. En wie durft er dan nog te zeggen: ’Al mijn later is met jou?’.

WO 21 OKT. 13.30-15.30 uur (13.00 uur zaal open) Paard van Troje - Prinsegracht 12 Den Haag reserveren: 070-3601838 groepsreservering via: 070-3562008 of www.totallykidz.nl 6 t/m 12 jaar ` 10,00 excl. service kosten (` 1,50)

MEEZWINGCONCERT

TotallyKidz Halloweenfeest TotallyKidz

De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige dichtbundel samengesteld door Edward van de Vendel. Prachtige gedichten voor kinderen over tijd, liefde en toekomst. Voor de jonge auteur Laura Demelza Bosma dé inspiratiebron voor een poëtisch theaterscript. Gnaffel/ JONG zijn talentvolle theatermakers, gecoacht en geregisseerd in het poppenspel door artistiek leider en poppenspeler Elout Hol en huisregisseur van Gnaffel, Rob Vriens.

Vandaag is het weer zo ver: de derde editie van het TotallyKidz Halloweenfeest! Iedereen kan verkleed en onverkleed meezingen en dansen op zijn favoriete muziek tijdens de TotallyKidz

Al mijn later is met jou - Foto: Niels Zomer

TotallyKidz Halloweenfeest (Whatever)

30


WO 21 OKT. 13.45-15.15 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 4 t/m 7 jaar ` 4,00

De allerliefste tijdens de voorstelling Al mijn later is met jou o.l.v. Dramacoach

Het is heel fijn om vriendjes te hebben, maar wat nou als jouw beste vriend het beste vriendje van iemand anders wordt? Het is heel fijn om mooi speelgoed te hebben, maar wat nou als jouw speelgoed minder mooi is dan dat van je vriendje? De workshop De allerliefste gaat over het leukste en het mooiste hebben, over jaloezie en over dat echte vriendjes zijn het allerfijnste is. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Jazz4Kids in concert - Foto: Rob Overmeer

WORKSHOP

WO 21 OKT. 14.00-15.00 uur Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag reserveren: 070-3933348 4 t/m 10 jaar ` 5,00

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

WO 21 OKT.

WORKSHOP

We kijken onze woorden stil bij de voorstelling Al mijn later is met jou o.l.v. Nisrine Mbarki (Huis van Gedichten)

Jazz4Kids in concert Jazz4Kids Jazz4kids in concert is een uur lang luisteren, meezingen, klappen en zelf improviseren... misschien wel op het podium! Een concert met vrolijke Nederlandstalige jazzliedjes voor de hele familie. Al snel kan niemand meer blijven zitten met deze boogiewoogie, blues, funk, swing en zelfs rap! Een actief concert vol zingen en swingen...

12.30-17.00 uur Teatro Cuatro Tent op het Korte Voorhout Den Haag reserveren: niet nodig 4 t/m 12 jaar gratis

FESTIVALCENTRUM: KNUFFELAUTOMATIEK, FILMMACHINE EN WORKSHOPS Zie pag. 18

Bezoeksters TotallyKidz Halloweenfeest 2008 - Foto: José van de Kieft

15.15-16.30 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 8 t/m 12 jaar ` 4,00

CONCERT

DO 22 OKT.

Jazz4kids in concert wordt verzorgd door vijf professionele jazzmuzikanten: Thorsten Grau (drums), Jens Larsen (gitaar), Olaf Meijer (bas), Søren Ballegaard (sax) en Suzan Overmeer (zang).

Een van de gedichten in de bundel ‘Al mijn later is met jou’ is van Nisrine Mbarki. Het gaat over een bijzondere ontmoeting op de markt. Dichter en poëziedocent Nisrine nodigt kinderen uit zelf ook een gedicht te schrijven over een (bijzondere) ontmoeting met een andere persoon. Iemand die je tegenkwam of aan wie je werd voorgesteld. Waar was de ontmoeting en hoe zag die persoon eruit? Zeiden ze wat tegen elkaar of werd er alleen maar gekeken? Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

31


DO 22 OKT.

DO 22 OKT.

DO 22 OKT.

10.30-12.30 uur Beeldentuin Berg en Dal Daal en Bergselaan 13 Den Haag reserveren: reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl 10 t/m 13 jaar ` 4,00

14.00-14.45 uur Bibliotheek Nieuw Waldeck Rossinilaan 141 Den Haag reserveren: 070-3686390 of nieuwwaldeck@dobdenhaag.nl 7 t/m 10 jaar gratis

15.00-16.40 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 8 t/m 12 jaar ` 5,00

FILM

An angel for May regisseur Harley Cokeliss

VOORSTELLING GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

Beeldje van speksteen o.l.v. Haags Kinderatelier

Midzomernachtsdroom Serge Bosman

Zie pag. 14

In de tuin en de galerie van het tennispark zijn veel kunstwerken te zien van Smelik & Stokking die ‘net echt’ lijken, maar toch een beetje anders zijn dan de werkelijkheid. Een kunstenaar vertelt daar een verhaal over. Voor knappe kunstenaars in de dop met enige ervaring. Bij heel mooi weer kun je in de tuin een klein beeldje van ‘zachte’ speksteen maken. Als het daar te winderig of te druilerig voor is, doe je dat ‘op zolder’. Als het klaar is, plaats je het op een houten sokkel en neem je het mee naar huis. Er komt veel stof vrij bij het vijlen en polijsten.

Het verhaal, de Midzomernachtsdroom, is uiteraard van Shakespeare. De muziek is van Mendelssohn en de liedjes in de voorstelling zijn zelf geschreven. Die combinatie levert een wonderlijke voorstelling op over stiekem zijn, jaloezie, echtscheiding en... natuurlijk de liefde. Er is ruimte voor de kinderen om mee te doen met het verhaal. Om mee te zingen met de liedjes en te spelen in de scènes. Om te lachen om de namen van de figuren uit het verhaal en om een goed einde te bedenken voor dit eeuwenoude sprookje.

TIP: Doe kleren aan die vies mogen worden en

Als theatermaker en dramadocent heeft Serge de afgelopen jaren veel gewerkt aan projecten voor kinderen. In deze solovoorstelling komt alles samen: de drang om mooie verhalen te vertellen, de inspirerende klanken van klassieke muziek, het schrijven van liedjes en het spelen met en voor publiek.

DO 22 OKT. 13.00-14.20 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 8 jaar ` 5,00

FILM

Prop & Berta regisseur Per Fly Zie pag. 14

neem een grote plastic tas mee om je beeldje in te vervoeren. Ouders en begeleiders kunnen tijdens de workshop de tentoonstelling bekijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: graag gepast en contant betalen aan de docent

DO 22 OKT. Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 14.30-16.00 uur (4 t/m 8 jaar) 13.15-14.45 uur (8 t/m 12 jaar) ` 4,00

ter plekke!

WORKSHOP

Animatiefilm o.l.v. Filmhuis Den Haag

Zie pag. 15

DO 22 OKT. 14.30-16.00 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 7 jaar ` 4,00

WORKSHOP Midzomernachtsdroom

32

Prop’s Architecten Bedrijf bij de film Prop & Berta o.l.v. Haags Kinderatelier

Zie pag. 21


Workshop Er is er maar een zoals jij

DO 22 OKT. 14.00-15.00 uur Koninklijke Schouwburg (grote zaal) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 12 jaar ` 10,00

VOORSTELLING

DO 22 EN VR 23 OKT.

GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

Er is er maar een zoals jij o.l.v. Ilse Versluijs

Er zijn vele soorten mensen maar er is er maar één zoals jij! ‘Kleren maken de man’, zo hoor je wel eens zeggen. Door de kleren die je draagt, kun je laten zien wie of wat je wilt zijn. In deze workshop bepaal je zelf wie je bent en wat je wilt uitstralen. Je gaat een mooi ontwerp maken dat je vervolgens op een t-shirt drukt. Je maakt hierbij, onder deskundige begeleiding van beeldend kunstenaar Ilse Versluijs, gebruik van stempel- en sjabloontechniek. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke workshop, datum en tijdstip je kiest!

Alice is alleen. Ze heeft geen broertjes, zusjes en vriendjes om mee te spelen. Elke dag na school gaat zij alleen haar grote huis binnen, met de sleutel die om haar nek hangt. Thuis is er niemand. Alleen Joris. Een groot wit krullend konijn dat in een hok in de schuur woont. Op een dag is Joris spoorloos verdwenen. Als Alice op onderzoek uitgaat, ontdekt ze een klein dicht deurtje achter het stro. Als vanzelf opent de huissleutel het deurtje. Plotseling staat ze in een wereld vol vreemde figuren en rare snuiters. Een kleurrijke familievoorstelling voor de allerkleinsten met levensgrote poppen en live muzikanten, naar het beroemde verhaal ‘Alice in Wonderland’ van Lewis Caroll. Tijdens de voorstelling worden live tekeningen gemaakt en geprojecteerd, die de wereld waar Alice in terechtkomt verbeelden. Theatergroep Winterberg is een vernieuwende beeldende theatergroep, en werkt met objecten, poppen, installaties en acteurs.

Workshop Takkekunst - Foto: Carolien Adriaansche

13.00-14.30 uur en 15.00-16.30 uur Heden - Denneweg 14a Den Haag reserveren: info@heden.nl of 070-3465337 8 t/m 12 jaar ` 4,00

Alice in een wonderlijke wereld Theatergroep Winterberg

DO 22 EN VR 23 OKT. 09.30-11.00 uur en 11.30-13.00 uur Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag reserveren: info@heden.nl of 070-3465337 4 t/m 8 jaar ` 4,00

GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

Idee/Concept/ poppen: Meike van den Akker en Marlyn

TakkeKunst

Coetsier

o.l.v. Carolien Adriaansche

Regie: Jellie Schippers Spel: Meike van den Akker, Toon Kuijpers e.a. Live muziek: Job van Duijnhoven en Glenn Liebaut Alice in een wonderlijke wereld - Illustratie: Meike van den Akkker

We produceren veel afval dat allemaal in de vuilnisbak verdwijnt. Veel dingen die we weggooien, zien er mooi uit, zoals verpakkingsmaterialen van shampoos en schoonmaakmiddelen. Ze worden gebruikt om aandacht te trekken: koop mij! Het is zonde om dit allemaal zo maar weg te gooien. Kunnen we dat hergebruiken? Dat kan! De kinderen maken onder begeleiding van beeldend kunstenaar Carolien Adriaansche mobiles van takken en afvalmateriaal. De mobile mag je mee naar huis nemen om daar op te hangen. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke workshop, datum en tijdstip je kiest!

33


DO 22 OKT. 13.00-13.50 uur en 15.00-15.50 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 7 t/m 12 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

Blik Djo Art

DO 22 OKT.

DO 22 OKT.

14.45-16.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 6 jaar ` 4,00

16.00-17.00 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 7 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP

WORKSHOP

Olifant maken tijdens de voorstelling Blik

Terugblik bij de voorstelling Blik

o.l.v. Haags Kinderatelier

o.l.v. Djo Art

Een kunstenaar vertelt het mooie verhaal van Willy de olifant en zijn vrienden. Hij is heel dik, maar daar heeft hij geen last van, want hij is soepel en enthousiast. Jij verzint een leuke naam voor de olifant die je zelf op een paneeltje gaat maken op, dat je thuis aan de muur kunt hangen; een vrolijke, zachte dikkerd, die er bijzonder uitziet.

Aansluitend op de tweede voorstelling van Blik zal de acteur een workshop geven. Hij gaat in op de voorstelling en je kunt vragen stellen. Hoe kun je zelf een verhaal maken? Waar moet je op letten als je een verhaal gaat vertellen? Ook laat de acteur zien hoe je uit oude blikjes leuke dingen kunt maken, net als in het decor van de voorstelling.

TIP: Doe kleren aan die vies mogen worden en neem een grote plastic tas mee om de olifant in te vervoeren.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

Taliyo Tallatè is helemaal vanuit Guinée naar Nederland gekomen. Dit omdat hij in zijn eigen land gevaar loopt. Hij heeft daar namelijk een verhaal verteld dat niet verteld mocht worden. Toen moest hij vluchten. Taliyo Tallatè kent veel mooie en leuke verhalen over zijn geboorteland. Die verhaaltjes gaan bijvoorbeeld over het aapje Papi dat een vrachtwagen kon besturen. Of over de kameel die zijn bult was kwijtgeraakt. Of van de olifant die zo dik was dat hij niet meer bij zijn teennagels kon komen om ze te knippen. De verhaaltjes illustreert Taliyo met kleine decortjes die hij al vertellende uit oude blikjes knipt.

Spel: Alpha Omar Barry Regie: Stefan van Hees

Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk tijdstip je kiest!

34

Workshop Olifant maken

Op een speelse manier maken kinderen kennis met een Afrikaanse verteller en door het beleven van deze interactieve voorstelling krijgen zij een breder begrip van de eigen samenleving in de grote stad waar zeer uiteenlopende culturen wonen.


DO 22 OKT. 12.30-13.45 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 9 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Jonkvrouwen en Ridders bij de voorstelling Clara en Franciscus o.l.v. Tafel van Vijf

In een workshop van een uur studeert Wessel Schrik, de componist en musicus van de voorstelling Clara en Franciscus, een 4 stemmig kort Middeleeuws muziekstuk in. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het zeker niet. In de Middeleeuwen maakten ze al supermooie muziek, alleen met hun stemmen en met hele eenvoudige instrumenten. Je hoeft geen ervaring te hebben met zingen of noten te kunnen lezen. Kom gewoon lekker meedoen. Clara en Franciscus - Foto: Peter Gramberg

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

DO 22 OKT.

DO 22 OKT. 14.00-15.00 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 9 t/m 12 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

Clara en Franciscus Tafel van Vijf De vrolijke, rijke koopmanszoon Franciscus wil maar één ding: ridder worden. Trots draagt hij zijn peperdure harnas op weg naar het slagveld. En dan slaat plotseling de twijfel toe: is het wel eerlijk dat hij zo’n mooi harnas heeft, terwijl anderen met blote handen moeten vechten? Klopt het wel dat hij altijd alles krijgt wat hij wil? In een opwelling geeft hij

zijn paard en harnas aan een arme man. En dan lijkt er geen weg meer terug... In een spetterende muzikale zoektocht probeert Franciscus antwoord te krijgen op belangrijke vragen: wie ben ik als ik niets meer bezit, en wie is toch dat meisje dat mij de hele tijd in de rede probeert te vallen...? Clara en Franciscus is een hyperactieve voorstelling over een jongen uit de Middeleeuwen die ridder wil worden: Franciscus van Assisi. Energiek en ontregelend muziektheater met een driekoppige band over twijfel, geldingsdrang en het paradijs. Wessel Schrik (bekend van de band ‘Susies haarlok’) componeert muziek waarin hij pure rock naast polyfone klanken uit de Middeleeuwen zet. Tafel van Vijf maakt muziektheater voor kinderen, waarin livemuziek, tekst en beeld poëtisch samenkomen. Herman van Baar is artistiek leider van Tafel van Vijf: hij speelt, zingt, schrijft en regisseert.

14.00-15.00 uur Theater De Tobbe Burgemeester Feithplein 95 Voorburg reserveren: 070-3871168 4 t/m 8 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Muziek en emotie tijdens de voorstelling Clara en Franciscus o.l.v. Koorenhuis

Hoe voelt het om muziek van heel lang geleden te zingen? Hoe voelt het om liedjes van nu te zingen? En welke persoon zingt welke muziek? Hoe zou je die persoon uitbeelden? Ouders en begeleiders mogen blijven kijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

35


DO 22 OKT.

VR 23 OKT.

11.00-12.15 uur Theater aan het Spui - Spui 187 Den Haag reserveren: 070-3465272 5 t/m 7 jaar ` 4,00

14.00-14.50 uur Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag reserveren: 070-3933348 6 t/m 12 jaar ` 5,00

12.30-17.00 uur Teatro Cuatro Tent op het Korte Voorhout Den Haag reserveren: niet nodig 4 t/m 12 jaar gratis

VOORSTELLING MET WORKSHOP

VOORSTELLING

De Cowboy en de Papegaai Pascal van den Berg / Crossing Border Festival

Het allergeheimste goochelgeheim Hilbert Geerling

FESTIVALCENTRUM: KNUFFELAUTOMATIEK,

Zie pag. 25

Er wordt al generaties lang gefluisterd dat in het dagboek van Houdini het grootste en geheimste goochelgeheim ter wereld verstopt zit. Maar bestaat dat dagboek eigenlijk wel? De meeste goochelaars twijfelen en handelaren in oude boeken doen er liever het zwijgen toe. En dan is er nog het verhaal van iemand die het ooit in bezit had... maar die is lang geleden onder mysterieuze omstandigheden verdwenen.

VR 23 OKT.

Vreemde Eend - Foto: Tygo Merijn

DO 22 OKT.

DO 22 OKT. 15.00-15.45 uur Theater De Regentes Weimarstraat 63 Den Haag reserveren: 070-3637798 of www.deregentes.nl 4 t/m 7 jaar ` 5,00

Vreemde Eend Project Sally Zie pag. 29

DO 22 OKT. 16.00-17.00 uur Theater De Regentes Weimarstraat 63 Den Haag reserveren: 070-3637798 of www.deregentes.nl 4 t/m 7 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Vreemde Eend Danst bij de voorstelling Vreemde Eend o.l.v. Project Sally

Zie pag. 29

36

Verteld en gespeeld door viervoudig kampioen goochelen: Hilbert Geerling.

Djimmie en Simone - Foto: José van de Kieft

VOORSTELLING

Toch is er altijd wel iemand, tegen beter weten in, fanatiek op zoek naar het dagboek. In de hoop roem, glorie en de allerhoogste kennis van de goochelkunst en misschien zelfs van de toverkunst te vergaren. Maar is dat wel verstandig? Kunnen de allergeheimste geheimen niet beter voorgoed geheim blijven?

FILMMACHINE EN WORKSHOPS Zie pag. 18

11.00-11.45 uur Bibliotheek Haagse Hout Theresiastraat 195 Den Haag reserveren: reserverenhaagsehout@dobdenhaag.nl 6 t/m 12 jaar gratis

VOORSTELLING

Verdwaald in de Amazone Nilo Berrocal Jantje is een slimme jongen die per ongeluk verdwaalt in het oerwoud aan de oever van de Amazonerivier, waar het wemelt van piranha’s en krokodillen. Voordat hij zijn vader terugvindt, komt hij terecht bij een Indianenstam die hem beloont voor zijn moed met een echte Indianennaam. De Peruaanse vertelkunstenaar Nilo Berrocal betovert kinderen én hun ouders met zijn verhalen, die hij altijd omlijst met levendige ZuidAmerikaanse muziek.


VR 23 OKT.

13.00-15.00 uur Clubhuis de Mussen Hoefkade 602 Den Haag reserveren: jufamanda@hotmail.com 8 t/m 13 jaar ` 5,00

15.00-16.40 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 8 t/m 12 jaar ` 5,00

FILM SHOWCASE MET WORKSHOP

An angel for May regisseur Harley Cokeliss

Styles Confidential, System-Error en Wilde Westen Records

Workshop Takkekunst - Foto: Carolien Adriaansche

VR 23 OKT.

VR 23 OKT. Zie pag. 14

VR 23 OKT. Stichting Aight presenteert een breakdance en hiphopspektakel waarbij je ogen en oren tekort komt.

13.00-14.20 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 8 jaar ` 5,00

In deze showcase laten de dansers van Styles Confidential, System-Error en de crew van Wilde Westen Records hun skills zien. Styles Confidential versterkte onlangs zijn team met een nieuwe generatie talentvolle dansers. Dat uit zich in een combi van B-boys & B-girls, teamwork, passie, zeer uiteenlopende stijlen en keiharde moves. People get ready for Styles Confidential’s next level: The Renaissance! De dansers van System-Error pakken de energie van de muziek en vormen deze tot iets visueels, iets uiterst creatiefs. Check hun inspirerende popping dance-act: Anti-matter. De jongens van Wilde Westen Records staan garant voor een spetterende muzikale show voor jong en oud. Hiphop, rap; van dansbare muziek tot nummers die jong en oud motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

FILM

Prop & Berta regisseur Per Fly

GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

TakkeKunst o.l.v. Carolien Adriaansche

Zie pag. 33

VR 23 OKT.

Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 14.30-16.00 uur (4 t/m 8 jaar) 13.15-14.45 uur (8 t/m 12 jaar) ` 4,00

10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur Galerie Chiefs & Spirits Prinsestraat 49 Den Haag reserveren: reserveer@haagskinderatelier.nl of 070-3633745 (9.30-13.30 uur) of www.haagskinderatelier.nl 9 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP

GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

Animatiefilm

Plat beeldje van metaal / Schilderij in acryl op paneel

Zie pag. 14

VR 23 OKT.

Ouders en begeleiders zijn bij de laatste tien minuten van de workshops welkom voor een presentatie.

09.30-11.00 uur en 11.30-13.00 uur Stroom Den Haag - Hogewal 1-9 Den Haag reserveren: info@heden.nl of 070-3465337 4 t/m 8 jaar ` 4,00

o.l.v. Filmhuis Den Haag

Zie pag. 15

o.l.v. Haags Kinderatelier

Let op: na afloop van de showcase kun je kiezen voor

Zie pag. 26

één van de drie gratis workshops. Er is een beperkt aan-

VR 23 OKT.

tal plaatsen per workshop, maar iedereen kan aan een workshop deelnemen. In de tijdsaanduiding van de showcase is er rekening mee gehouden dat de kinderen deelnemen aan de workshop.

Showcase - Foto: Benny Blanco

14.30-16.00 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 7 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Prop’s Architecten Bedrijf bij de film Prop & Berta o.l.v. Haags Kinderatelier

VR 23 OKT. 13.00-14.30 uur en 15.00-16.30 uur Heden - Denneweg 14a Den Haag reserveren: info@heden.nl of 070-3465337 8 t/m 12 jaar ` 4,00

GALERIEBEZOEK MET WORKSHOP

Er is er maar een zoals jij o.l.v. Ilse Versluijs

Zie pag. 21

Zie pag. 33

37


VR 23 OKT.

VR 23 EN ZO 25 OKT.

14.30-15.30 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 10 jaar ` 5,00

15.00-15.50 uur Theater De Regentes Weimarstraat 63 Den Haag reserveren: 070-3637798 of www.deregentes.nl 3 t/m 7 jaar ` 5,00

CONCERT

VOORSTELLING

Jazz4Kids in concert Jazz4Kids

Keetje De La Mar Poppentheater

Jazz4kids in concert is een uur lang luisteren, meezingen, klappen en zelf improviseren... misschien wel op het podium! Een concert met vrolijke Nederlandstalige jazzliedjes voor de hele familie. Al snel kan niemand meer blijven zitten met deze boogiewoogie, blues, funk, swing en zelfs rap! Een actief concert vol zingen en swingen...

Keetje ligt gezellig op de kamervloer te puzzelen. Straks mag ze weer logeren bij Tante Do. Maar vandaag is alles anders. Tot haar grote schrik komen er ook Negen Neefjes logeren. Haar allerliefste knuffel Joep stelt haar gerust en

neemt haar mee op een avontuurlijke reis. Onderweg wordt ze een nieuwe Keetje; ze durft alles, wil alles meemaken en komt vol vertrouwen bij de Neefjes aan. Maar waarom wil Joep nu niet meer spelen? Keetje is een fantasierijke voorstelling met poppen, film en een levensgrote houten puzzel. In het filmlaboratorium worden beelden gemaakt die het onmogelijke toch mogelijk maken. Extra: Na de voorstelling gaan we samen een puzzel maken. Niet zomaar een puzzel, maar eentje die heel groot is en waar je doorheen kunt kruipen, net als Keetje! Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke datum je kiest!

Jazz4kids in concert wordt verzorgd door vijf professionele jazzmuzikanten: Thorsten Grau (drums), Jens Larsen (gitaar), Olaf Meijer (bas), Søren Ballegaard (sax) en Suzan Overmeer (zang).

VR 23 OKT. 13.15-14.00 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 10 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Jazz bij het concert Jazz4Kids in concert o.l.v. Jazz4Kids

In 45 minuten ontdek je het plezier van samen spelen, improviseren en ‘zelf iets verzinnen in muziek’. In deze swingende workshop komen diverse liedjes uit het concert voorbij, zodat je helemaal bent voorbereid op Jazz4kids in concert. Je hoeft geen muzikale achtergrond te hebben, want iedereen kan direct meedoen. Speel je wel al een instrument, dan mag je dat meenemen als je wilt! Ouders en begeleiders mogen blijven kijken of de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te

38

Keetje

reserveren!


VR 23 OKT.

15.00-17.00 uur Theater Merlijn - Bilderdijkstraat 33 Den Haag reserveren: 070-3450996 4 t/m 12 jaar ` 5,00

14.00-15.00 uur Theater Pierrot - Ferrandweg 4/T Den Haag reserveren: 070-3933348 6 t/m 12 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

VOORSTELLING

De kleine zeemeermin Rabarber

Anansi goes teevee Wijnand Stomp

Wanneer het rustig is op zee, de storm is gaan liggen en de sterren aan de hemel fel twinkelen… dan kan het zijn dat je ze hoort: de zeemeermensen. Zeemeermensen wonen diep in de oceaan, het schijnt er prachtig te zijn! Soms komen ze naar boven, en bewonderen ze het land. Kleine zeemeermensen mogen nog niet naar boven, dat is te gevaarlijk. Pas als je 15 bent mag je naar boven… Ariël is één van de dochters van Triton, de heerser van de zee. Ariël wil dolgraag de mensen bekijken, maar zij is nog geen 15… Wanneer ze tegen de regels van haar vader in toch een kijkje neemt boven het zeeoppervlak wordt ze verliefd, op een prins, een mensenprins… ‘De kleine zeemeermin’ is een muzikale familievoorstelling, geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. Dus trek je zwemkleren aan en neem een duik in de bijzondere wereld van de zeemeermensen.

Workshop theater - Foto: José van de Kieft

VR 23 OKT.

In deze voorstelling zien we hoe Anansi de spin zijn stoutste droom wil verwezenlijken: Anansi goes Teevee. Anansi roept de hulp in van professor Bobo Konijn, de grootste hightech computer-, ICT- en media-nerd van het Westelijk halfrond. Professor Bobo Konijn ontwikkelt een geheim apparaat waarmee Anansi elke computer en tv kan hacken. Anansi breekt in op alle internetsites en weet zich al zappend te profileren voor de hele digitale mediawereld. Hij creëert zijn eigen sterstatus. Plotseling verschijnt hij in Sesamstraat of De Wereld is Mooi van K3, bij Oprah Winfrey, Jensen, Rayman is Laat en de Wereld Draait Door. Binnen de kortste keren is Anansi een veelbesproken fenomeen, een celebrity. Wie is toch deze Anansi de spin? Een held of een boef? Anansi raakt verstrikt in zijn eigen spinsels en verdwaalt tussen werkelijkheid en fantasie. Toch weet hij zich er door list en bedrog weer uit te wurmen. Stand-up storytelling met een vleugje cabaret voor iedereen van 6 tot 106.

VR 23 OKT. 11.00-12.00 uur Teatro Cuatro Tent op het Korte Voorhout Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 7 t/m 12 jaar ` 2,50

PRESENTATIE

Zoon van Odysseus Serge Bosman met de kinderen van de workshop

Regie: Karim Traïdia Concept, tekst en spel: Wijnand Stomp Muziekcomposities: Llewy is Sel Live Muziek: Roel Calister of Levi Silvanie Videobeelden: Guido Groet De kleine Zeemeermin - Foto: Michiel Fokkema

Telemachos is de zoon van Odysseus. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Die moest oorlog voeren in Troje en vertrok toen Telemachos nog heel klein was. Iedereen kent zijn vader, maar niemand weet waar hij is. Telemachos gaat hem zoeken. Een ontroerend verhaal over vaders, moeders en volwassen worden. Meeslepend, ontroerend maar bovenal ook humoristisch muziektheater gebaseerd op de Griekse tragedie over Odysseus.

39


ZA 24 EN ZO 25 OKT. 14.30-15.35 uur en 19.00-20.05 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 8 t/m 12 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

Bart gaat logeren!

ZA 24 EN ZO 25 OKT.

ZA 24 EN ZO 25 OKT.

10.00-10.30 uur KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag reserveren: info@KOFFIEenKIND.nl 2,5 t/m 6 jaar ` 5,00

10.45-11.30 uur KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag reserveren: info@KOFFIEenKIND.nl 2,5 t/m 6 jaar ` 4,00

VOORSTELLING

WORKSHOP

Bart gaat logeren! Kindertheater Kijk Haar Nou

Ik ga logeren en ik neem mee… bij de voorstelling Bart gaat logeren!

Bart is blij. Hij mag een avond bij oma slapen; logeren heet dat. Mamma heeft het hem allemaal uitgelegd en Bart heeft goed geluisterd. Maar als Bart z'n koffertje ziet staan, weet hij het niet zo goed meer. Wat moet je eigenlijk allemaal gaan doen als je gaat logeren? En wat moet je dan allemaal meenemen? Bart is een beetje in de war. Maar gelukkig, zijn trouwe pop Poppelien weet raad. Zij helpt Bart zoals alleen poppen dat kunnen...

o.l.v. Carolien en Michelle

Samen met je vader of moeder maken we een koffertje van papier voor als je uit logeren gaat! Plakken, lijmen en verven.

Kijk Haar Nou is een jong en onafhankelijk kindertheater uit Rotterdam, opgericht in 1991 door Gerdien Braams. Let op: vermeld bij het reserveren je naam, telefoonnummer, het aantal kaartjes, de datum en het tijdstip van de voorstelling/workshop. Graag contant betalen.

40

Een magisch en onvergetelijk verhaal over een herder en zijn pratende hond, die het vervallen Franse platteland omtoveren tot een vruchtbaar en bloeiend landschap. Over een periode van meer dan vijftig jaar planten de herder en zijn hond samen meer dan duizend bomen, die iedereen inspireren tot een mooiere en betere wereld. Hoor de wind, voel de regen en ruik de lavendel in dit gevoelige en verfijnde poppenspel. Een unieke combinatie van komedie, poppenspel en verteltheater. In 2008 won deze voorstelling de Total Theatre Award for Story Theatre op het Edinburgh Festival. Een fascinerende bewerking van de klassieker van de Franse schrijver Jean Giono. Regie, poppen en decor: Ailie Cohen Spel: Richard Medrington & Rick Conte

‘Laughs, heartbreak, war, regeneration, scented breezes, sparkling wit, the best dog puppet ever. Perfect for children and grown-ups. Terrific.’ Guardian Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke

Ouders en begeleiders mogen blijven kijken en meehelpen. Let op: vermeld bij het reserveren je naam, telefoonnummer, het aantal kaartjes, de datum en het tijdstip

De voorstelling is interactief en is erop gericht om de kinderen zo veel mogelijk bij het spel te betrekken. Hoe meer ze reageren, des te beter. Er wordt met de kinderen onder meer gezongen en gedanst.

The man who planted trees (Engelstalig!) Puppet State Theatre Company (UK)

van de voorstelling/workshop. Graag contant betalen.

datum en welk tijdstip je kiest!


ZA 24 EN ZO 25 OKT.

ZA 24 EN ZO 25 OKT.

ZA 24 OKT.

14.15-15.30 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 7 jaar ` 4,00

15.45-17.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 8 t/m 12 jaar ` 4,00

11.30-12.15 uur en 13.30-14.15 uur Theater PePijn Nieuwe Schoolstraat 21/23 Den Haag reserveren: 0900-4104104 3 t/m 8 jaar ` 5,00

WORKSHOP

WORKSHOP

VOORSTELLING

Kleine appelgeit tijdens de voorstelling The man who planted trees

Lavendel in je haren bij de voorstelling The man who planted trees

Dag hand Lejo

o.l.v. Haags Kinderatelier

o.l.v. Haags Kinderatelier

Een kunstenaar vertelt het mooie verhaal van Kleine Appelgeit. Daarna gaan jullie samen een geitje in een mooie appelboomgaard maken. Je gaat schilderen met acrylverf op een roller en knutselen met leuke techniekjes en materialen. Als je klaar bent mag je je mooie werkstuk meenemen en misschien wel thuis in de kamer aan de muur hangen.

Een kunstenaar laat je de schapenhoeder of jezelf op een kunstzinnige manier verbeelden. Je maakt een minilandschap met ‘figuurtjes in de wind’ met hout, textiel en andere natuurmaterialen op paneel. Een bijzonder kunstwerk dat je thuis aan de muur kunt hangen.

TIP: Neem een grote tas mee om het kunstTIP: doe kleren aan die vies mogen worden en neem een grote plastic tas mee om de boomgaard in te vervoeren.

werk in te vervoeren. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Je ziet een hand maar denkt dat het een pop is. Een mannetje dat slaapt, speelt, werkt, sport, danst, jongleert, goochelt, lacht, stoeit, rent, achtervolgt, vecht, huilt, klimt, valt en opstaat; ja, zelfs flamenco danst… Leo Petersen, beter bekend als Lejo, is de man achter de poppenhanden in Sesamstraat. De oogballetjes op zijn vingers zijn inmiddels wereldberoemd. Daarom laat hij die dit keer thuis. In plaats daarvan heeft hij heel veel rode ballen bij zich. Ballen die stuiteren, vallen, schuiven en verdwijnen. Het beste handenvariété denkbaar, even simpel als fantasierijk. In Dag Hand geloof je je eigen ogen niet.

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen.

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reser-

Regie: Camiel Schouwenaar

veren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor

Spel, idee, ontwerp: Leo Petersen

Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reser-

welke datum je kiest!

veren en geef bij het reserveren duidelijk aan voor

Let op: geef bij het reserveren duidelijk aan voor welk

welke datum je kiest!

tijdstip je kiest!

Dag hand

The man who planted trees

41


ZA 24 OKT.

ZO 25 OKT.

ZO 25 OKT.

14.00-15.30 uur Meermanno Museum Prinsessegracht 30 Den Haag reserveren: reserveringen@meermanno.nl 8 t/m 12 jaar ` 4,00

14.30-15.15 uur Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag reserveren: 070-3534420 of reserverenjeugdbiblcentr@dobdenhaag.nl of bij de Informatiebalie Jeugd 7 t/m 10 jaar gratis

13.00-14.00 uur Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag reserveren: 070-3534420 of reserverenjeugdbiblcentr@dobdenhaag.nl of bij de Informatiebalie Jeugd 7 t/m 10 jaar gratis

VOORSTELLING

WORKSHOP

Midzomernachtsdroom Serge Bosman

Maak je eigen Shakespeare bij de voorstelling Midzomernachtsdroom

MUSEUMBEZOEK MET WORKSHOP

Maak je eigen minischilderij o.l.v. Meermanno

In het Meermanno Museum liggen heel veel oude boeken. Sommigen zijn wel duizend jaar oud en zitten vol met mooie kleine plaatjes. Die zijn nog met de hand geschilderd. Minischilderijtjes dus. Wil jij ook zo’n minischilderijtje maken? Dat kan bij ons in het museum. Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Ouders en begeleiders die dat willen, kunnen het museum of de tuin bekijken.

Het verhaal, de Midzomernachtsdroom, is uiteraard van Shakespeare. De muziek is van Mendelssohn en de liedjes in de voorstelling zijn zelf geschreven. Die combinatie levert een wonderlijke voorstelling op over stiekem zijn, jaloezie, echtscheiding en... natuurlijk de liefde. Er is ruimte voor de kinderen om mee te doen met het verhaal. Om mee te zingen met de liedjes en te spelen in de scènes. Om te lachen om de namen van de figuren uit het verhaal en om een goed einde te bedenken voor dit eeuwenoude sprookje. Als theatermaker en dramadocent heeft Serge de afgelopen jaren veel gewerkt aan projecten voor kinderen. In deze solovoorstelling komt alles samen: de drang om mooie verhalen te vertellen, de inspirerende klanken van klassieke muziek, het schrijven van liedjes en het spelen met en voor publiek.

o.l.v. Serge Bosman

In deze workshop gaan we samen een eigen ‘Shakespeare’ maken en spelen. We verzinnen een lied en/of zoeken muziek uit die past bij ons verhaal. Alles samen maakt een korte muziektheatervoorstelling die we kunnen presenteren. Ouders en begeleiders zijn de laatste vijf minuten welkom voor een presentatie. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

ZO 25 OKT. 14.15-15.30 uur Centrale Bibliotheek - Spui 68 Den Haag reserveren: 070-3534420 of reserverenjeugdbiblcentr@dobdenhaag.nl of bij de Informatiebalie Jeugd 4 t/m 6 jaar gratis

WORKSHOP

Spelen op muziek tijdens de voorstelling Midzomernachtsdroom o.l.v. Dramacoach

Midzomenachtsdroom

42

In de voorstelling Midzomernachtsdroom is de muziek belangrijk, want door muziek en toneelspel samen word je meegenomen in een wondere wereld. In de workshop worden de kinderen door middel van verschillende muziekfragmenten meegenomen in hun eigen en elkaars fantasiewereld. Er bestaat vrolijke muziek, treurige, spannende en zenuwachtige muziek. Wanneer ben jij zelf vrolijk, treurig, opgewonden of zenuwachtig? Laten we dat eens samen beleven en aan elkaar laten zien op muziek! Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!


ZO 25 OKT.

ZO 25 OKT.

ZO 25 OKT.

15.00-16.40 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 8 t/m 12 jaar ` 5,00

Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 14.30-16.00 uur (4 t/m 8 jaar) 13.15-14.45 uur (8 t/m 12 jaar) ` 4,00

10.00-10.30 uur KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag reserveren: info@KOFFIEenKIND.nl 2,5 t/m 6 jaar ` 5,00

FILM

WORKSHOP

VOORSTELLING

An angel for May regisseur Harley Cokeliss

Animatiefilm

Bart gaat logeren! Kindertheater Kijk Haar Nou

o.l.v. Filmhuis Den Haag

Zie pag. 15 Zie pag. 14

Zie pag. 40

ZO 25 OKT. ZO 25 OKT. 13.00-14.20 uur Filmhuis - Spui 191 Den Haag reserveren: 070-3656030 4 t/m 8 jaar ` 5,00

10.45-11.30 uur KOFFIE en KIND - Laan van Poot 38 Den Haag reserveren: info@KOFFIEenKIND.nl 2,5 t/m 6 jaar ` 4,00

FILM

Zie pag. 14

WORKSHOP Workshop Animatiefilm

Prop & Berta regisseur Per Fly

Ik ga logeren en ik neem meeâ&#x20AC;Ś bij de voorstelling Bart gaat logeren! o.l.v. Carolien en Michelle

Zie pag. 40

43


ZO 25 OKT.

ZO 25 OKT.

14.30-15.35 uur en 19.00-20.05 uur Koninklijke Schouwburg (Paradijs) Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 8 t/m 12 jaar ` 5,00

15.00-15.50 uur Theater De Regentes Weimarstraat 63 Den Haag reserveren: 070-3637798 of www.deregentes.nl 3 t/m 7 jaar ` 5,00

VOORSTELLING

The man who planted trees (Engelstalig!) Puppet State Theatre Company

VOORSTELLING

Keetje De La Mar Poppentheater Zie pag. 38

Zie pag. 40

ZO 25 OKT. 14.15-15.30 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 4 t/m 7 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Kleine appelgeit tijdens de voorstelling The man who planted trees o.l.v. Haags Kinderatelier

Zie pag. 41

15.45-17.15 uur Koninklijke Schouwburg Korte Voorhout 3 Den Haag reserveren: 0900-3456789 of www.ks.nl 8 t/m 12 jaar ` 4,00

WORKSHOP

Lavendel in je haren bij de voorstelling The man who planted trees o.l.v. Haags Kinderatelier

Zie pag. 41

44

Keetje

ZO 25 OKT.


14.00-15.00 uur Theater Diligentia Lange Voorhout 5 Den Haag reserveren: 0900-4104104 6 t/m 12 jaar ` 7,00

Stamppot Schmidt

ZO 25 OKT.

VOORSTELLING

Stamppot Schmidt Tryater “Selderij! Selderij!” Hoera! Eindelijk! De Commissie Tot VERS-terking (Van Verspreiding Van Versjes Van Annie M.G. Schmidt) wordt bereid gevonden om de kindertjes te leren hoe ze stamppot moeten maken. Commissieleden Koos en Klaas (en Kees) prakken herten, fluitketeltjes en een groot aantal tantes en Royalty tot één Grote Pan met Poëzie. (Laat dat maar aan hen over). En met hen zeggen wij: Hoerakatee! En Schep Nog Maar Eens Op! Stamppot Schmidt is gebaseerd op gedichten van Annie M.G. Schmidt. Variété, musical, slapstick, animatie en een goochelact: alles wordt uit de kast gehaald om de gedichten in een verrassend nieuw licht te zetten. Tryater is het oudste toneelgezelschap van Nederland en vierde in 2005 haar 40 jarig bestaan. Tryater is uitgegroeid tot een breed ontwikkeld theatergezelschap: van locatieproducties tot theatersolo’s en van familievoorstellingen tot jeugd- en jongerentheater. Script en muziek: Peter Sijbenga Vormgeving: Maria Dourron Concept en dramaturgie: Tamara Schoppert

ZO 25 OKT. 13.00-13.45 uur Theater Diligentia Lange Voorhout 5 Den Haag reserveren: 0900-4104104 6 t/m 8 jaar ` 4,00

In de voorstelling Stamppot Schmidt worden de gedichten van Annie M.G. Schmidt met alle mogelijke theatrale vormen uitgebeeld: liedjes, dansen, poppenspel, variété. In een korte spelles krijgen de jongste kijkers de gelegenheid om alvast kennis te maken met de (beeld)taal van de voorstelling. Dus we gaan gooien met woorden, smijten met rijmen en spelen met inhoud.

WORKSHOP

Smijten met rijmen bij de voorstelling Stamppot Schmidt

Ouders en begeleiders kunnen de kinderen na afloop weer ophalen. Let op: vergeet niet voor deze workshop apart te reserveren!

o.l.v. Tryater

45


ZO 25 OKT. 16.15-17.00 uur (15.15 uur zaal open) Atrium van het Stadhuis - Spui 70 Den Haag reserveren: is niet nodig 4 t/m 104 jaar gratis

VOORSTELLING

Rebels of Rhythm Percossa Het dak gaat eraf bij dit spectaculaire slot van de tiende editie van de Betovering. Komt dit zien, komt dit zien! Heftig drumvuurwerk? Humor? Acrobatiek? Begonnen als brutale schoffies op straat, maar uitgegroeid tot een wereldwijde, onbeschrijfelijke theatersensatie: Percossa. Na tien jaar bloed, zweet en tranen, wereldreizen en internationale successen, trakteren deze ‘Rebels of Rhythm’ het publiek op de show der shows.

Vanaf 15.15 uur is het Atrium open en is er voor de kinderen al van alles te doen én te beleven.

De pers roemt Percossa om de afwisseling in zijn voorstelling. Gigantische Japanse trommels worden gecombineerd met minuscule attributen; dampende samba-ritmes wisselen af met oorverdovende stilte; hilarische grappen staan oog in oog met ontroerende ballads. Onder regie van Karel de Rooij (Mini & Maxi) en Hans Minnaert (Internationaal Danstheater) gaan de mannen van Percossa tot het uiterste van hun fysieke kunnen, waarbij blauwe plekken en bloedneuzen geen uitzondering zijn.

Slotvoorste lling van De Betover ing 2009

Rebels of Rhythm - Foto: Ruben Seigers

46

Geen compromis, geen adempauze, geen genade maar een bulderende percussie-achtbaan vol rake klappen, scherpe humor en acrobatische capriolen, verpakt in theatrale fijnzinnigheid. 'Percussion will never be the same.’


De Betovering werkt vol plezier samen met Dak kindercentra. De grootste kinderopvangorganisatie in de regio. Wat maakt Dak kindercentra bijzonder? Wij vroegen het Willeke BriedĂŠ, bestuurder van Dak kindercentra. Wat maakt Dak kindercentra bijzonder? Wij verplaatsen ons in de wereld van het kind, waarbij ieder kind uniek is en eigen behoeften heeft. Wij hebben oog voor die individuele ontwikkeling en spelen daar voortdurend op in. We inspireren het kind bij de ontdekkingsreis door het leven. De ontwikkeling van medewerkers staat daarnaast bij ons ook centraal. Zij kunnen rekenen op een lerende en uitdagende werkomgeving.

ontdek het

Wat heeft Dak kindercentra met kunst en cultuur? Bij Dak kindercentra vinden wij het belangrijk dat elk kind kennis maakt met verschillende facetten van de samenleving zoals kunst, cultuur, natuur, techniek, wetenschap en sport. Hier worden allerlei activiteiten aan gekoppeld. Zo doet er nu een aantal kinderen mee aan een vierdaagse muziekworkshop om voor een spetterend optreden tijdens het slot van De Betovering op 25 oktober te zorgen. Dak kindercentra investeert in de kinderen, de medewerkers en in de toekomst. Dak kindercentra is inspirerend voor jong en oud!

bij

Prijsvraag Dak kindercentra heeft verschillende locaties in Den Haag, Voorburg en Rijswijk. Weet jij hoeveel locaties Dak kindercentra in totaal heeft?

kindercentra

Stuur je antwoord vóór 26 oktober naar redactie@dakkindercentra.nl, o.v.v. je naam, leeftijd en adres, en win een abonnement op een leuk tijdschrift.

zond b ge jij? en

e fit en Ho

Tip: Kijk op www.dakkindercentra.nl

  

 

 

Lichaam en geest

,  ( #  # $ -  (      $ (    ($

 .  ( # $     ($

 / '

     % #  $  $  ( $ (   $% 0 $    #          

(

 /    1  %  (  %    ( '  "      ( #   (      2 !

N MUSEO N OO F E L E T NET INTER ND E P O GE TEN GESLO OV

aag Den H 517 HV 2 , 7 3 an udersla Stadho n.nl 8 3 13 museo 0 uur 8 070 33 eon.nl, info@ 11.00 tot 17.0 pend s n eo u a www.m /m zondag v p maandag g t o g k i a o r d dins nties o r en 1 janua olvaka e in scho , 25 decemb ag maand n bus 24 e tram 17

47


DE BETOVERING BEDANKT ™ alle vrijwilligers ™ de medewerkers van de theaters, musea en andere locaties, gezelschappen en workshopdocenten ™ de Ooievaarspas en Chantal Hompe die het ambassadeurstraject mogelijk maken ™ Hugo Maerten voor de website ™ Irene Bakker, Judith Boot en Chantal Hompe voor hun redactiewerk ™ Roy de Hair, oud voorzitter van het bestuur ™ en iedereen die op wat voor manier dan ook meehelpt om het festival tot een succes te maken!

RESERVEREN ™ Reserveer op tijd! Het aantal plaatsen is vaak beperkt, zeker bij de workshops. Een plaats bij een voorstelling betekent niet automatisch dat uw kind ook aan de bijbehorende workshop mee kan doen ™ Is uw favoriete voorstelling of workshop uitverkocht? Vraag dan bij de kassa of ze u op de wachtlijst willen zetten en contact met u opnemen als er een reservering wordt afgebeld. U kunt ook de gok wagen en naar het theater gaan. Vaak is er nog wel iemand die per ongeluk vergeten is om af te bellen ™ Gereserveerd en toch verhinderd? Bel dan even af, dan kunnen anderen die op de wachtlijst staan gebruik maken van de plaatsen ™ Ooievaarspashouders hebben 50% korting op alle voorstellingen en workshops

™ Kinderen t/m 10 jaar die een voorstelling bezoeken graag onder begeleiding van een volwassene ™ Deze programmakrant is met zorg samengesteld maar toch: wijzigingen zijn mogelijk ™ De organisatie is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor uit de aangeboden activiteiten voortvloeiende gevolgen

ORGANISATIE ™ Festival De Betovering is een activiteit van Stichting De Betovering en wordt uitgevoerd door Bonny van der Burg en Suzanne Verboeket. ™ Stichting De Betovering, Westeinde 14, 2512 HD Den Haag, tel. 070-3642202, e-mail: info@debetovering.nl

BESTUUR ™ ™ ™ ™ ™

Ton van de Langkruis (voorzitter) Aad den Burger Els de Jeu Irene Bakker Karin Lucet

COMITÉ VAN AANBEVELING ™ ™ ™ ™ ™

Anke de Vries, kinderboekenschrijfster Anke van Kampen, oud-wethouder Frank Groothof, acteur Paula Udondek, actrice en presentatrice Oscar Wibaut, directeur Koninklijke Schouwburg ™ Anja Overhoff, algemeen directeur Den Haag Marketing

INFORMATIE: WWW.DEBETOVERING.NL FESTIVAL DE BETOVERING 2009 IS MOGELIJK Zijn er programmawijzigingen? Zijn er programmaonderdelen uitverkocht? Zie voor de laatste informatie: www.debetovering.nl

BELANGRIJK ™ Hou goed de leeftijden in de gaten. Te jonge kinderen kunnen wij niet toelaten

GEMAAKT DOOR FINANCIËLE STEUN VAN ONDER MEER ™ ™ ™ ™

Ambassade van Denemarken Bureau Binnenstad Den Haag Casema Cultuurfonds Cultuuranker Escamp

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

Cultuurfonds BNG DAK kindercentra Den Haag Marketing ERA Contour B.V. Fonds 1818 Gemeente Den Haag Gemeente Leidschendam-Voorburg Prins Bernard Cultuurfonds ’s-Gravenhage Shell Nederland SNS REAAL Fonds Stadsdeel Escamp Staedion Stichting Atrium Den Haag Stichting Boschuysen Stichting Madurodam Steunfonds Stichting Van Ommeren de Voogt Vestia VSB-fonds

VORMGEVING ™ Eindeloos, grafisch ontwerpen en illustreren


2,;?,05/,:/;=,3012,5<86;=,58,*/:,5 65+,8=,87,5+0,?,,8.,<6,30.30..,505 (30

&0326#,8=015@50.05?0159668: "/,(:,8,015@ ;;8@B #"7(9B?0,=6 

(??*65*,8: ,.,5:,52(4,8@ ;;8@B ,-3),89.0:((8(8,36,/3,,70(56 ,58(59<(5+,86,<,5)(9((9:?015 2=(30:,0:,5(39.0:(809::665:,-662?015 28(*/:(39*6476509:?0,+6

'#!#$$!

!0*63,55,5;77,:9:;--@ &0,/,,-:+,)(3 "/,(:,8((5/,:!7;0@ ;;8@ B #:7(9  0*6*6;.(37.,?=633,,53,55+, (5+(40,">7/665?6,2,5+,05:040:,0: <(5/,::/,(:,8,5.((5?,9(4,5=,82,5 4,:+,(26,9:09*/,)(5+;77,:9:;-- !# (88>36:?)(*/@ ;8(<0+( "/,(:,8030.,5:0(@ ;;8@ B #"7(9B  ,:3,<,509),9:4(22,3012(33,,5+, ,,89:, 1((846,:1,,<,5+668)01:,56, 2(505+,?,:01+/,:3,<,53,;2,5?05<63 .,4((2:=68+,5,.05+,8,9:<(51, 3,<,5)01<4,:+,?,9/6=)668+,<63/;468 30,+1,9,54,,8

%! #! ###!

62,<(5,,;=,5 "/,(:,8+,"6)),@ ;;8@ B#"7(9B !*/801-9:,8+0*/:,8,9:,2,5(8,9,5 7,8-684,8978,,2:6<,8/((8=,82,5 9*/801<,89*/(7&,9*/801-:<668(3205+,8 ,51,;.+)6,2,5,,5.,58,=((805?01 ;0:.,.86,0+09:6:,,505:,85(:065((3,82,5+ ,5),28665+-,564,,5 7,505.50./: 034/;09,5((.@ ;;8 ,23,44,5+79>*/636.09*/768:8,:<(5 ,,5(*:80*,+0,46,0:,/,,-:64-,0:,5 A*:0,:,9*/,0+,5 !65+;0:"7,*:(*;3(08 450<,89;4@;;8 0,;=,A34%03+*,(5?0,+6

" %&(!'&$? "!"$

,:';0+,3012#65,,3#(8.6@ ,4((2:64:,<,8.,:,5 "/,(:,8((5/,:!7;0@ ;;8@ B #"7(9B  <,826-A,+8052,505+,?65,:,54,:1, <80,5+,5,5(33,,505+,(;:6?0155(-,5 :6,,,58,3(:0,,:?64((80,4(5+5),+ 6-67+,)(52578(:,5:6:1,46,),5: 5+(593(7,5.((5",29:,58,.0,(8*,3 9:,867,:;9:;9<(5033,5044, "8,;850,:,02,%099,,(

#65,,3.86,7,77,38(526 (360*(5+@302 77,3:/,(:,8@ ;;8@B #"7(9B ?0,+6 #/,(:,8.86,78(5.@0,;=6,<,9:,05 8(5.9:;+06@ ;;8@B #"7(9B ?0,+0 

#/,(:,8/;09@(84,5 "/,(:,8, ,.,5:,9@ ;;8@ B #"7(9B ?0,<8 

,: 68:8,:978,,2:@;.6+,866:  ,:01+<,8<30,.: ((.909:6809*/;9,;4 @ ;;8@B?0,<8 6*/,4":(<,5;0:,8@3,6568( 68?6 @ ;;8@ B #"7(9B 86:,5+,,39(;:6)06.8(A9*/,4656366. <(5!:(<,5;0:,86<,8?01546,+,83,6568( &0128,,.,,5/,89,5)36,+05.:6,5/01 =(9,530,7+((8)01,,5,859:0., /,89,5),9*/(+0.05.67",29:6*/,4 !:(<,5;0:,8:,29: ,.0,(59(505': $,3+ (;8(<(563865@,4(5+46,:/,:+6,5 (:065(3,"65,,3,)6;=@ ;;8@ B #"7(9B?0,+0 

"!! %&(> !%#$%!

#/,(:,8.86,7(5:(-,3@ %86;=:1,4,:.86:,1(9 "/,(:,8,015@ ;;8@ B #:7(9 <,8/,:<,83(5.,564,,5)01?65+,8,5 .866:93,<,5:,3,0+,5,5,0.,5?0550., 4,5.<684<(5*()(8,:4;?0,2,5:65,,3 ",29:;88,;99,4(2,8 ,.0,"0:;9"0,3 86,5,9:,.,,:;88,;99,4(2,8 05(3#6;*/ "6;99(05:055,8!/6=9@ ;;8@B

 ;?0,2:/,(:,89:;26<,873(9:09*/,*/08;.0, 4,:4;?0,2;0:+,1(8,5':,8=013;.,50,: <(5,,5<0,8.(5.,5+05,8

)'%( "$&!"# !%!$ &!% "! !%&(

Eleonora09,,5.86:,5+,,39(;:6)06.8(A 9*/,4656366.<(56*/,4":(<,5;0:,8 DD5<(5+,165.,59<(5404,:/,(:,8.86,7 (4)0,&01546,+,83,6568(28,,.,,5 /,89,5)36,+05.:6,5/01<01-:0,51((8=(9,5 30,7+((8)01,,5,859:0.,/,89,5),9*/(+0 .05.67,<6689:,3305..((:6<,8<,8.,:,5 =0,1,),5:6<,8+,=,2,30129,),?6,2,5 ((5,,5:,/;09<6684,59,5+0,/;5 .,/,;.,52=01:?015@C.866:9,6+,((5,,5 46,+,8B%632928(5:

%(5 62:6),8:6:,54,: 56<,4),8 9:((:(599:(+,5((.=,,8/,3,4((3 05/,::,2,5<(5/,:633(5+(5*,,9 :0<(35/,:67,505.9=,,2,5+0965+,8 (5+,8,+,<6689:,3305.Radio Mythic Theater <(5(5((97,89,5:,?0,5 ,,5786+;*:0,<(5#/,689>:/,64 7(5>(97,89,5),.6505 )01/,: 8(52-;8:(33,:,52,5:905+9+0,5,,5 3(5.,9:((:<(5+0,59:)01689>:/,((8 05+805.,5+,),,3+:((3/6;+:/,:40++,5 <(505<,5:0,-,523,;88012(-.,=099,3+ 4,:9,80,;?,05:0,4,8,9*E5,9

!' ($ * "& ''$

##!#" $($ *

"&

!#$/:/9<//9<3,  

 ''$

#"" "!"($ "& ''$

!#&3.4/;:27870=/1 

$%$($!/5  

7<<

709/:/9<//9<3,  

+'&36"4;7-/979;361

0950,:.,3+0.0*4(5+,8,268:05.,56-67,,8+,8

,?,268:05.0950,:.,3+0.0*4(5+,8,

,?,((5)0,+05.0950,:.,3+0.0*4(5+,8,268

.,26*/:,2((8:,5!,9,8<,8,56<<,?,89((5

268:05.,56-67,,8+,8.,26*/:,2((8:,5

:05.,5012<6684,,805-684(:0,6<,8(5905,8

)0,+05.((.9$0:);86

!,9,8<,8,56<<'$0:052:6),868:05.

67===/633(5++(5*,-,9:0<(3*64

((8:,5)6<,59:((5+,268:05.?015(33,,5<0(+,

;0:,5+,:/,(:,8?((305.,978,2.((54,: */68,6.8(-,5+(59,89:,*/50*030*/:65: =,87,896-+,*68)6;=,89(:2(5:01+,59 /,:633(5+(5*,,9:0<(3((2:01+,59 ,,5.,/,,3<,8?68.++05,82,55094,:+, +(59=,8,3+,:,,89:,(5905,8<05+: 73((:967 62:6),805 0**63665+6 "7;073,05 ,:+05,8:=,,.(5.,5 2,;?,4,5;05*3;90,-:=,,+8(521,9,5 26-A, :/,,9:(8:64 

;;8053667 <(5(- ;;8,509:,*64)05,8,54,: +,<6689:,3305.<(5/,:,+,83(5+9(59 #/,(:,83(:,867+,(<65+05/,:;*,5: (59:/,(:,8

2(99(<(568?6#/,(:,8<,82801.)((8,268:05.

  @ 

 !#  @ 

$ @

    @

 

 ! #  @ $ @

  @ 

 !#  @

$ @ 


 # (5,'(16,(4.(562/8,*7(/$46+ ('2;$F(1'(/552+1(1!$14(( =9?:9#3474;>E,,7F

 @@=FL ? 8 '&;,>L ? 8 

0?,74,,9>0;4,94>?$:-0=?:#=:>>0/, 3001?A007?45/20>?:6094930?:;/40;09A,9 :9-0609/0;4,9:B0=609A,9 09/07>>:39 0?$:-0=?:#=:>>0/,;4,9:#=:2=,88, 09/07>>:39"@A0=?@=0+ 00=0>>?4770 @9/27K.674.30,3=?#4,9:.:9.0=?9= =0.:9>?=@.?40 ,=.077:@1,7494%D81:940 9=+?,74,,9>0(,9=007702=:A::= A40=>?=4566B,=?0??099704/492009@@=A::= ,,9A,92.:9.0=?

 

 3(4$ $;67'(16(121,1./,-. 215(48$624,70F *4,33,1$ 0:949674560%.3:@B-@=2F @@=F L

? 8 '&;,>L ? 8 

0?A0=3,,7A,9604E0=492=4;;49,09 3,,=:9A0=E,/42-,=03:920=9,,=8,.3? A:=8?/060=9A,9I9/07>:;0=,4=4209? 0=8,9%.3B,=?E8,9:8;:94>?I9/07  # $<<0((65 )4,&$ 9>?4?@?0:1%:.4,7%?@/40> F

 @@=FL 

(::=;=:2=,88,),7?0=):711;4,9: =,9.0>.:924@74-,>09=,9.0>.:0 $@-07>/=@8>::1/;=:2=,88,,=07 :03700?:0?>09&30:/0:92-,>/ (0=3:01124?,,=#,;0%0.6%0902,70>0 ;0=.@>>400974!4,D0$:>0%0902,70>0 ;0=.@>>40 $0>0=A0=09   +(226/(*($6/(5 #,,=/A,9&=:50F

 @@=FL&=4-@?0-,9//40,7 5,,=,7700,?70>34?> >;007?%084>0,?0/ ,**;-(",11( #,,=/A,9&=:50F

 @@=FL 7<,(.8$1'($/.$1 $0209?096,80=F@@=FL :92,,=>$:08009>0924;>D5,EE 9>08-70%49?4=:8,=@>

)49/4=00:=20@6009 470>,A4> $:9,7/%945/0=>H@4?09E,92):71 ,=?494 24?,,="7,10@>/=@8>09*0=8,9 ;:9?0-,>24?,,=

098,.3?>>?=45/0-=,.3?49+ C 849@?09/::=009A4516:;;42?0,849009 B4>>0709/0-0E0??492A,9>.3=45A0=>09 A0=3,709A0=?0770=>

 5+621426+(45F+$4/$6$15 $0(',&,1(5+29 0$45>B456>0%.3:@B-@=2 F

 @@=FL %;0.?,.@7,4=,->@=/09;:J?4>.3 ?:?,,7?30,?0=

3(1,1*1,*+6 4783@4>09,,2F @@=E40/: 

,&+$4'42(1(1',-.F(47*%,-$) &30,?0=,8@EF

 @@=F L '&;,>L F&=D:@? &0=@2-45,1::2?0;@9?09@4??4095,,= $4.3,=/=:0909/4564930??30,?0= # 34(5(16$6,(,0(5%(4$1')4,(1'5 %?04209-0=20=@=3,@>:?07 F@@=FL

49.7 0C.7 #=0>09?,?40A,9/0$0<@0>?=:8 ';423

(2/2*,(/(<,1* @>0:9F 

@@=FL

=>=,960@96,.@7?04?,=/09 70A09>B0?09>.3,;;09(=450'94A0=>4?04? + ,,=20:7:240

21$/'1,-'(45:6(1'('71.$1' &30,?0=/0&:--0F 

@@=F L '&;,>L 

&0=@29,,=/0A49?,201@96A,9,80> =:B9%7D%?:900=-40,9.:.6,=?3

$4'4$5216274 &30,?0=474209?4,F

 @@=F L '&;,>L 

(0=3,709A:7?=,20/40307/0909E,609 ,7>A0=740>0@1:=40?070@=>?077492    

#$-$6(1 +8()-'$+$+$4$-.-2'$0. # $$#$0+ -#1$0."*$01/$$+#$(- -.& ,$2$$10(-1$- 3+#$3--(*#$2.30#$ "' -2Op weg naar huis9 32'$-2($*(-2$-1$- ,$24$$+&$4.$+;".-"+3#$$0#$$$+$&0 % 2.$-.4$08()-!()#0 &$ American Tune(18()-$(&$-0. #,.4($./'$2 2.-$$+$-$6& 2./8.$*- 0'$20 #1$+ 4 -'$ ,$0(" -0$ ,$2&(2 0(12$ 4.--$!!$01!0$-&2'()$$-'(+ 0(1"'$-

$,.2(.-$$+4$01+ &:$#$0+ -#1&$1/0. *$--&$+1&$8.-&$-:4 -$$-0$(1#..0#$ $0$-(&#$2 2$-()20$$#28.(-#$4.$2 1/.0$-4 - "*$0.3 "..#732'0($$- .!7+ -+ *4..0#$2.30-$$4$01"'()-2#$ &$+()*- ,(&$"#9$-4 -$#$0+ -#1,$$12 !$&$- #(&#$1(-&$01.-&50(2$01;

'$ 2$0$()-#( .*2.!$0

21'7,63(&6$&7/$,4 "894A0=>@8F 

@@= !40@B0G78)47/".0,9E40/: 

#   21((/*42(3( 33(/4$1.2 $/2,&$1'F/,. ;;07?30,?0=F

 @@=FL '&;,>L E40/: 2&+(06$8(17,6(4F/(2124$ :=E:""F

 @@=FL  '&;,>L E40A= $'742'$0%;,*+6 ,/@=:/,8F @@= 0?A0=3,,7A,9,9>50=4960=49/0 A:=8009,A:9/>;06?,607B,,=-45/0


:6;6.@AA>?@.1B2>9605@F.9C<>12;1<<>22; ?5<CB.;C.@2>9605@2;9.?2>

"<4.92??<=>..;&2/.?@6.;><AC2> @2;<>2;%6D@B.;12><<67=6.;<

0-1) *'-*)G ()(* /# /* ) ".@6<;.92'<;2292/<ACG

 AA>G J ('=.?J F6216 

  

)/./ )G*4 &/ '52.@2>..;52@&=A6G

 AA>G J (@=.? 

<E2;6>942B2;22;322?@729@5.;? 1.@12;82;F2C.;@C.@F2;62@C2@2;6? 1.@5A;B>62;12;/67C67F2B.;B2>>.??6;4 .992:..9;62@8<:2;&A>=>6?2'28?@!.>92 ><AC2>%2462'6@A?'629><2;2?@242!2@ !.>92><AC2>.>@%67;6;8<E#<@2:.; !AF628.>@%67;6;85<>2<4>.H2 ;;./2992 <=2F#05<. # / -#0$.G -( ) '52.@2>2%242;@2?G

 AA>G J ('=.?J F62B> $)'*0# '<A??.6;@6;;2>&5<C? G AA>GJF62B>   * (.1)*,05)0-$) ..4?2A;?@8>6;4G

 AA>GJ 

20<;02>@6;12&=..;?20<;02>@?2>62 <;4)<0..91<<>?@2=5.;I.$2>1<:<

+ - 3/0 )/ )*)$)&'$%&

*). -1/*-$0(G"-$++$) 2<;6;896782&05<AC/A>4 G AA>GJ

@ : ('=.?J @ : F62B> 

  '0 .*&)# $($/. <124.12$<?@5<<>;G 

AA>G>.@6? ,2?:.;?3<>:.@62:2@?C6;42;12:AF628 A6@127.>2;- 2;- 

#- *!$) '52.@2>2%242;@2?G

 AA>G J ('=.?J .FF1<<>.;A6=2>&@<0529<%<?2;/2>4 2;,<A:.;.6.>>. !.?@2>09.??B.; 

 AA>2A><

# # //' +!:AF62802;@>A:G 

AA>GJ 2)<<>><;12:2@<<B2>><08&22A? =<= ><08&2:6?@2>2<=<?@><08><C; 920@>60<:=.;E$<C2>$<=;%<99F62 F. 

$) )/ $%'*G -'$#/ '52.@2>69642;@6.G

 AA>G J ('=.?J 

;12C2>291B.;52@86782;C<>1@F< B2>?05>68829678C26;64205@42F62;*2 9.@2;<;?B2>/96;12;1<<>52@1.49605@B.; 12C..;:..>1.@6?;62@52@9605@C..><: 52@4..@

  .#/*) -*/# -.G #-'/). ( $$) .#*2 2%67?C678?2&05<AC/A>4G

 AA>J F62B> 

)$"#/- $..>1B.;'><72G

 AA>GJ $><4>2??6B2><08&A==<>@(9E??2?

44*) -/ %242;@2;8.:2>G 

AA>GJ

!.>F6<&05<9@2;><A=!.>F6<&05<9@2; 46@..>.>:2;>..;72=6.;<&@23.; 62B2?@></.?2;+<;4.&A;1>A:?F62 1< 

".F67;?=<>2;@252//2;B2>162;16;?@.;1 A=0<:21E;A22;@52.@2>=><4>.::.<B2> 82AF2?:.82;

$#--* ) )$%&G -0"$%! '52.@2>.:AFG

 AA>GJ  ('=.?J G'>E<A@F62B> 

0 '+-*"-((.+ -1) 0$%& ) --$.1)$)& ' '52.@2>$2$67;G

 AA>G J ('=.?J ;-)2@<5223@.?=2>22;;A05@2>42B<29 B<<>5A:<>1.@..;?@2829678C2>8@; -#;42:.88296782962172?/>2;4@>>6? 42C.=2;1:2@F67;46@..>962172?2; .;281<@2?:2@/A6@2;42C<<;B229 F2446;4?8>.05@

 *('$"/$)"G'$"/$)"1 -'$#/$)" '52.@2>12'<//2G

 AA>G J ('=.?J 

'*-$ 69:5A6?2;..4G AA>

  ")"!"+2+!"1)011. 1+&+"//)1!.$"+"+$)/ 1)011. /0!&'1&0/0"(""+3.*%.00,"&'$"2"+5++ &6)",+!"./0"1+&+$ 2,,.!" ,))" 0&"2" 1)011.*.("0&+$"+,+0*,"0"+""++0)("."+ -".'.!"+!".")"!"+&'2,,."")!&+!"),$"/2+.(-,- &"*"+/-"+,.0%""$00),,-.+/0,.$+&/"".0

/0"+2+!"-,.0 1/&+"//)1"+!"1)011. 1/&+"//)1 "0"!.&'#/),$,3,.!0,-$"+,*"+&+!"!&2"./"1&0&+$"+)/ *$4&+"!"+$")/0)&$"%"0".1&!""+!" "/0")$&!/ ,,.*"".&+#,.*0&"(1+01 ,+0 0,-+"*"+*"0+!".,,.!". *"".  ,#/+,,.!".*"". !"+%$ ,*

"+$.("0&+$+,$ "&$"+$" ,*&+"".!"+"03".(&'""+(,*

72/+!2%.0,5!!0'$26!*$-+$4$-$-#3+2330$+*!!0.-2,.$2$-()*4..0,$$0(-%.0,!2($./555'!!&13(2"30.-+6!*$+()*.%"$+ 

 


.7*#8?5*7-;-?**5<-88:-.;<:*<.7 >*7 .?)8:489-.>5=,1<>88:-.6*/C* *71**:A23-.+.>27-<A2,1..7A.;3*:20 3870.<3.27A237+.A2<1../<123..7+8.4 ?**:27-.+*74:.4.7270.7>*7<1.68+ ;<**70.78<..:- 10&6+52'%5#%6.#+3 !672>.:;=6B ==: 2.=?.C56(25-!,.*7A2.-8 

"   #&631&#/$9+)*5 *-=:8-*6B ==:A2.A* 

 *'#5'3*6+4B#3/'0 %1.*<.:.#.0.7<.;B ==:B G &%9*;G A2.>: 

13# 63))3##('0#3+<55#'5-17#B #7'.16.'0%!1.('0%*6/#00 %1.*<.:-.'.;<.B

 ==:B G &%9*;G ":80:*66*#*>.52;<82:.;7*<=:.55.; "8=5.7,.+.;<2*2:.(85/207872.-.: $,1=6*77.-2,1<.-.:F72027*:2* $<=*:<.*:*<2;275.2-27086 ==:  2'3# #956&'05'010+0-.+,- 104'37#513+6/B )3+22+0# .872745234.$,18=?+=:0 B ==:BG <6 &%9*;G <6 A2.>: 

#::12:10&#) 855*7-*;278$,1.>.7270.7 B ==:A2.A8 1%# 3#4+. 8:A8!!B ==:BG <6 &%9*;G <6  9*;;.9*:<8=<27,5.<.7 !9:.2;7**:-.?87-.:5234.?**2.:>*7 =:89..;"8:<=0.;.<:*-2<2.;/:24**7;. .788:;9:874.5234.7-2**7;.27>58.-.7 -2.A2,1;<.:4*/<.4.7.7+23:*A252**7;. 4=7;<.7**:;>*77= 14;'.+%+#01 "**:->*7%:83.B ==:BG 2<**:>2:<=88;

 " +7'#::+0#7.17 *::.;<*=:*7<"*>58>B ==:B:*<2; .<8=;.<:286.<:*7;>*75;.7 92*78

 3#0& "**:->*7%:83.B ==:BG 7<?.:9;.+*7-6.<**7;<.4.5234. 98?.:98927-.;<235>*7%1.*7-@(*:185; .7%1.255.:;

 

 " '4+&'05+'3-'451.7+)6'.#35* '&19#B'0&'.441*0'0 #0 3'' :7<87"12529;A**5B ==:BG <6 &%9*;G <6 75.2-270..7==:>88:**7>*70,87,.:< A2.>: 

+/'4$'38#35'5 =5<=:..5.7<:=6+<;?8=-. B ==:BG

!'3'.&/6:+'#.0.7<.74*6.:B

 ==:BG 7;.6+5.-..6.5+.;<8:6.:;:87- 45*746*02E:07*;<.(2.5

 1'.'+,7+4B'0)31155')3#2 %1.*<.:"."237B  ==:B G

&%9*;G 23;<**<>88:-.0:*97..7==:>.:<.5< -.A. 3*:20.8>.:A2375.>.7.70../<123 A237423489-.6**<;,1*99237-*<?8:-< 0.1.2-5*,1.7?*7<#8.5-8.<*55.;>88: -.0:*9 " +5'3#+3#(; #.0.7<.74*6.:B ==:BG %*<2*7*#*-2.:9:.;.7<..:<-:2. 0:8<.7*6.787-.:DD778.6.: 427-.:+8.4.7;,1:23>.:;2.92.46*77 85/'.::8.7.7-2,1<.:.;;,1:23/;<.:70. %2.56*7 .13+# 2561=2;.7**0 B  ==:A2.A* 

/0+7'346/10&6+52'%5#%6.#+3 !672>.:;=6B ==: 2.=?.C56(25-!,.*7A2.-8 

60&#9#:: .:+.:0'52.<A20<B ==:B :*<2;A2.A8    

$%&)$%% ( ) ($!') &%& '"$'&&!($ $ &&%!%$(! % $+ $&.$&  $&%& !" !(( * &!$ , Ruig$'&*$%$" &! !$&&*&& )&$!% $! &&$ )&$&& &)(  &)$ &&(!'& !$$"$!%% $ %& &  $& (!!"($!!"$  $! )&&&* $'$&!& ($(  %'& $& )$% *!'&  !($ $!($$(!$"$!$ Onschuldig+"$&($$%& $$& $!* *! $!$ $&)!$  $* *! $&!#'$ - &$& ! %'*& ')"$& ! *& $&.$& $ &%& - !"&* !(( * !$ ,

 &!!&!$


   "%41/%"-#8)'(3 *-=:8-*6C ==:B2.B*  !

/5&231&"-2 2561=2;.7**0C ==: .7*$8?5*7-;.7817*;;*>.<.;*5; +:8.:.7B=;-2.2.-.:>88:B2,1?8:;<.5.7 6.<1=?.5234;9:8+5.6.7

)5&"99)."5,/5 *::.;<*=:*7<#*>58>C ==:C:*<2; .<;9.,2*50=.;<.7>*7*/ ==:89.7 3*6;.;;2. ! 

 ! )5&"99 &23&6).% :*7-,*/E$.;<*=:*7<).;<.?27- C ==:C:*<2; %<./>*7;02<**:'525*;B6*77,87<:* +*;.7.7%,1:8-.:-:=6; )5&*"99*"-2&22)& =:91A;*?C ==:C:*<2;B2.6*  ! /.).+,)*+&-""32$("00)* 5//1."3441+4.%&/.%&1%& 9).201&4+),)'&.3)" &1.*<.:2520.7<2*C ==:CG .,.5*5;,1.62;,1./*+:2.4-88:#:8/-: 2:.237.728<.,1785802.&'.5/< B2.6*

-.)5&124-/.%4)30&$3"$4,")1 "672>.:;=6C ==: !2.=?.D56)25-",.*7B2.-8 

  "%41/%"-#8)'(3 *-=:8-*6C ==:B2.B* "41"5"./,1/.C&-".%-/&3(&3%/&. !*<287*5.&87..5.+8=?C ==:C G '&9*;G

B2.-24%)/5)24&,&01&2&.3"3)& =;.87C

 ==:CG :8*<2F..7,:.*<2.>.,:8;;,8=7<:A<8=: .B2706.<9:83.,<2.-88: **:<.7$=23<.:; 0)./9"3&""1% #**:->*7&:83.C ==:CG .*+;85=<.?.<.7;,1*99.5234.<89>*7 !.-.:5*7-5.0<27+.0:239.5234.<**5-. /*;,27.:.7-.4*7<.7>*71=7>*40.+2.-=2< .<9=+52.4;9..5<12.:+23..7+.5*70:234. :85.:< .23.:.>.76*4.7.87 680.52341.-.7>*74=7;<6*<20.,.55.7 

 ! &1&,5".&&232/01"".16). &&1231"0)"./C4.$($/.$&13 &1.*<.:-.&8++.C ==:CG 

/5&231&"-2 2561=2;.7**0C ==:B2.6* /.%4)30&$3"$4,")1 "672>.:;=6C ==: !2.=?.D56)25-",.*7B2.-8 

&"3().&.)$& &1.*<.:-.&8++.C ==:C G '&9*;G 7-.B.D5645*;;2.4.:;9..5<2:480*:-. 8927-:=4?.44.7-.?23B.-.:85>*7-. ,869872;<-2.27(.7.<2F:=;<9:8+..:<<. >27-.76**:.:.,1<.:-.;,18871.2->27-< .7B23787-.:0*70<.0.68.<0**<

   /.&&,'1/&0& 00&, 1".+/ ",/)$ ".%C ,)+ 99.5<1.*<.:C ==:CG '&9*;G B2.-8 /.&&,'1/&0 -23&1%"-C "5/)7(4-").& .872745234.%,18=?+=:0C ==:C G

<6 '&9*;G

 <6 .7>:8=?>8.:<..7*55.:5**<;<.0.;9:.4 6.<1**:.@0.52./-.231../<-.:.5*<2. >.:+:84.7.7B23-8.<.:*55.;**7861.< <.5./8870.;9:.40**7-.<.18=-.7&.4;< .*78,<.*=88:;9:874.5234.<.4;<#.<.: >*7:**23>.:<*5270*527*$.237>.:<*5270 $.02.>8>*78>. .<*527*$.237 "%41/%"-#8)'(3 *-=:8-*6C ==:B2.B* 

 /%$/%*#-+.,!-+%..%* . !!*!#-%, +,$!/#!%! 1*%&5+* !-!&55+*!-/!*%* !*#!*+)./-!'!*('!!!-./!2+!*. #1+* 1* !)* +-#*%.!!-/-+.,!-+ )% !*/0..!* !)+ !-*!!!( $+02'0*./ 1*0.!0) !!( !**!!+,/-! !*.1* !-:)! !(-:)!1* !! !-(* .! &55 !5!)* ,-!.!*/!!-/.3+"+*%./+) !!' 5%&**%!02! Big Time )!/!!*.,!%( -1++-.)!*#!./!( *+*!/**%!/5+)- !!**+*!/!"*/./%.$!((./-* !.//+* !-* !-!0%/-/%&*1*/!-.+* #%/-(&!4*#+0 /-+)+*!!*99*1* !!./ !*'-!! !-(* .!-%/)!.!/%!. +1* 1!(+,,%*+ +**!'!!/+, .!*-!(!-%!-.!+, -0). !**+*!/ /.,!//!-/70%./!-/-+'/%),-+ 1%.!!-/!*+*/-+!-/ Big Time 2+- / *++'#!'!*)!-'/ ++- ,-$/%#!+-'!./-/%!.'-'$!( !-!*%!02! +),+.%/%!.!*!!*%*/!-*/%+*(!.+0* !*(0)2-!('!*++/+,5*,(/.%.5+ (.+,$!/.0/%!(!6$!- !*8 !*$!/.2%* #!* !+,!*%*#.*0))!-6!* %*/$!(+2*.8 /!$+-!*%.-#)!*/!*1* !*%!02! 5%&* +, !2!.%/!/+)!!'*(/!!(0%./!-!*- %.$!/(0)++' %-!//!!./!((!*1++-2%! *%!/'*2$/!*/+/ +'/+!-

0.!0) !!( !**!!2+ +'/+!-
"52"6"/0-20/A&."/%.0&4)&4%0&/ );176)4-$76--4-*7<>A <<9A F %$8):F

@1-,1-6/977;:--634-<99123-7,-))6,- =740-1,=)60-;4-=-61=-5<@1-36) )C778

"52"6"/0-20/A&."/%.0&4)&4%0&/ );176)4-$76--4-*7<>A <<9A F %$8):F

@1-,1&191/-6;"1+)9,7"7,91/<-@19)6,) !97/9)55)-+4)19D6,-4<44? )589)#+0-63-)

 )&"4&2)5*3A "2.&/ $0-);-9-"-/-6;-:A <<9A F %$8):F @1-=9 

/*()40'$0.&%8 $0-);-9!-!126A <<9AF #;)6,<8+75-,?<1;*166-6-6 *<1;-64)6,$)4-6;-6)=76,:;)6,<8 +75-,?

)&"4&20."%&A&&2-"/%3 42043*/#"22&4*+%&/ ")),=779,-"-+0;:89))3 A <<9AF 1-;-4163-6@126$0-);-975),-6-5-6 78-1/-6@1661/->12@-780-;;76--4,- +)676=)6,-=),-94)6,:-/-:+01-,-61: ,779-;*1-;-4163

 !

 ! "59&$0/$&24&/ 477:;-93-93A <<9A9);1: <-9,):&7+)4-:

 06&342&".3 1450<1:-6))/A <<9@1-5) 

 ! "9960$"-*34&/3&33*& ).E788-9:A <<9A9);1:@1->7

./*6&235.0/%5*41&$4"$5-"*2 561=-9:<5A <<9 1-<>-B45'14, +-)6@1-,7 

 )&"4&2)5*3A "2.&/ $0-);-9-"-/-6;-:A <<9A F %$8):F @1-=9 

7*-*()404&-*."340/ !))9,=)6$972-A <<9AF 743977;: 59*&,.&4&&/12""4+&*4""2 -*/*$ "-/-6;-63)5-9A <<9AF 6,-@-+4161+/));/1;)91:; 4).$)9-6:3--6 61-<>--1/-6+7587:1;1-:+7587:1;1-: =)6")480$7>6-9-62)@@(:;)6,)9, )99)6/-5-6;-6;-6/-079-*9-6/-6-6 *-:89-3-6

 !

 

 "/3&2.&5-&/#"/% $0-);-9141/-6;1)A <<9A F %$8):F $-9</16,-;12,5-;)44-5<@13)4- :<++-::-6=)6#)6,?7):;-6")16*7> $9)16))96)):;>79,-67736<55-9:=)6 ;12,/-67;-6/-:8--4, "2"2003A 0)&&.3 $0-);-9,-&-:;-A <<9A F %$8):F A$9?7<;

 

5/$)$0/$&24%002345%&/4&/ 0/*/,-*+, 0/3&26"402*5. 091:;<:$91<5.);793-93A <<9A9);1:

 0/&&-(20&1& 11&- 2"/,0 "-0*$ "/%A -*, 88-4;0-);-9A <<9AF %$8):F @1-,7 "%520%".#8*()4 ),<97,)5A <<9@1-@) 

&%&2-"/%3*3402*3$)"/3&/ )&"4&2&/3&.#-& "20,&/3&.#-& 0/*/,-*+, 0/3&26"402*5.A& $0/$&24&/6"/.*+/)&&2&*9 !)4-1:3-93A <<9AF -6897/9)55)=)6*)973,)6:;0-);-9 -65<@1-3976,,-))/:-)=76;<91-9 -65-+-6):9)6+1:+778-@,-1@-6 0-;:;),07<,-941238))9!916:-:66) =)6)667=-9-6:;),07<,-9'144-5

0&%054 $7<::)16;166-9#07>: A <<9AF@1-@)  "#"2&34"'&44& -"12:>123:-#+07<>*<9/ A <<9AF %$8):F 91-276/-;)4-6;-616EE6897/9)55) $0-);-95)3-9:,1---6,--4<1;0<6 897/9)55)))6<-;)4-9-6-=7951: )4;12,0-;@-4.,-5))95-;--6>1::-4-6,-      

!+")!* +")$&+ $!/ &$**' & )+ '$0.)')& #&&& $!/&$**' &1'$* !" %*+$.')+&'%-'')&%$!"#-& 1!"&Bruiloftsmars&A Midsummer Nightâ&#x20AC;&#x2122;s Dream!%&!),!*()&) +$+) &$! +$!&*(!&!*+' )+')'** +-$+!"*+'#&!& + '(!(&-&!&*'&#&(!&'.)#& )'**.)'&)&)&+)'##& '')* +*&-'') +Derde pianoconcert %&%+%,*!'$'')$$' ,$!&! *+,) !" +%&,*)!(+&'(*!* !)-&)'&*+),) !" +'&)++ &%!&)*($*&$**' &$+ ')& &..&1!"& +*!&+!)#*+'&)$!!&-&!)! &+!,$)+ '0'%($%&+)+ !+&$**' &(')+)+%+*()&#$& &),!*&Italiaanse symfonie &Ouverture Meeresstille und glĂźckliche Fahrt &&$**' &*+!"&''+) $&*'%('&!*+' &&* )&),*-& ) '')+, +1'&&!Allegro voor vier strijkkwartetten ' &&* )&),*-& ).*&-& %*+!&-$')!"#()*''&$!"# &-& ++'&%$! %*+)%*%,1!#$-& & )()')&+&.! ++!& +& )&**%#!!&)$& ()-$) !"()'()-'')$ + '-&&& $**' &&1++1! !&-'')-))!!& -& + ,!+*+$!')+')!,%

 !$!(*1$-)&1' '#+')


,/B/==381 /=9+ ++;=/8,,/;</8 &234< ++<

./38.3?3.>/8+8=@99;./8?+8>3=./ -2;3<=/6345/6/?/8<?3<3/

00--1C -&##+1 &2/+=/;./(/<=/C >>;C J '&:+<J C&;A9>= 3?/7>B3/58++E99:B3/@9 ,'%&2-$!-+#"5 &2/+=/;3631/8=3+C >>;C J '=:+<

 %=+8.>:-97/.A>3=,388/8/8 ,>3=/86+8.

-,"3'2.#!2!3*'0 "783?/;<>7C >>; !3/>@/D67)36."-/+8B3/.9 

   

3 #*.0-%0++&"'(11-3"' #,#0 #01!&#0+',%4,"#(#3%" &2/+=/;#/#348C >>;C J

'&:+<J 8*)//<//8598381<://6=2+.34+//8 ?;9>@.3/38./@+;3</8?99;<=/66381 ?+8=;+8/8/8//8583:9918*+6309;83+ 7+5/8;3/</8&377//;.+81/,;>35?+8 2>8+-2=/;1;98.+6<:<A-29691/8

-,##*%0-#. # ..#* 0,)- *-'! ,"C *') ::/6=2/+=/;C >>;CJ '&:+<J B3/.9 

  

#2-,##*.##*2C&#22/$34<@345</%-29>@,>;1 C >>;CJ '&:+<J 2/==9 ?+8/;7+8/34/;7+8< ?/;=/6=9?/;//8599:7+8.3/2/=2>@/6345 ?+8B348/31/8.9-2=/;7/=./B998?+8 %+-2/6;/1/6= ++;B998$+0+G6@3683/=< @/=/8?+8./B/+0<:;++5&/5<=/;7+8 /34/;7+8<$/13/++:%:345/;< /= +;5

#6',%1#0'#0##1#,4##0)0!&2 699<=/;5/;5C >>;CJ 99;$/38)366/7<</8+=9;/8 $/8F#++<?99;B3==/;3?9<+(//;5;+-2= +6<+7,3=3/38=34./8?+8-;3<3<"?/;./ 99;B+5/8?+8./D8+8-3//6/-98973<-2/ -;3<3<2/=?//;5;+-2=31?/;791/8?+8

   

&#22'-,*#-,##*C /331 /983856345/%-29>@,>;1 C >>;CJ =7 '&:+<J =7 B3/.3

$3/=7+8!+<;.38-2+; +;6//8%=96B >><+79-5/638/">@/;5/;5%4++8 >3829?/8 "30-"+ 5'%&2 +.>;9.+7C >>;B3/B+ 304, -*0-,C#+,"+-#2&#2"-#, !+=398+6/&98//6/,9>@C >>;C J '&:+<J

B3/.3

 &#2#0-+"#C##0*,"1 20-21', 00#2'("#, $++.?99;./$/-2=<:;++5C >>;C J C#;/73H;/B3/.9 '20+66-C#12-12#0-, &2/+=/;+7>BC >>;C J '&:+<J

C&;A9>= /7+88/8?+88=;7BB9B3488I1 7+88/6345/;!I1;>31/;!I1,;>=+6/;": /8=9:+,<>;.?9-+6-97/.A /=2/=@3==/ .9/5+6<;9./.;++. /= /;348345<=;+ )9>=/;;98/8,/;1&43../>2;<6/7/8< %-27>8-5 &#2#0&3'1C 0+#, &2/+=/;/$/1/8=/<C >>;C J '&:+<J B3/?;    #"#0*,"1'12-0'1!& ,1#, &#2#0#,1#+ *# 0-)#,1#+ *# -,',)*'() -,1#042-0'3+C # !-,!#02#,4,+'(,&##0 #'6 #+6/3<5/;5C >>;CJ B3/.9   .0#1#,21 ,,5 #++;.?+8&;94/C >>;CJ !+/+03<88/7+;3/8><969=/ ,/@98./;/8+6<88A%>::9;=%=>. >0D8< 07"70'/3#.'%2 **#1 &2/+=/;3631/8=3+C >>;C J '&:+<J /<=90=9>;7/=:;+-2=31/<+7/8B+81 ?//6+59/<=3<-2/13=+;/8/8//8299: <@381/8,6>/<!+=>>;634583/=B98./;./ 5973<-2//898./;29>./8./:;/</8=+=3/ ?+8%:31=B/60 66!-,!#02 $/1/8=/85+7/;C >>;CJ #+>6/;8/;+8.=2/6+=6+8./;<B3/.9 

!+")!*2&$") ")$&*+!) 1%,!+*&$*'%('&!*+!& '&&&.)'&))'+$&*+$$!& !"1+!&*+%!&*+)0 %&%++! +!&2&$  ')&!*)+ !$!(*1$!,.)#)! !"1'&)'&)+&)'&1)'% +''&%*+) 2&$%&#&1!"&'%1!"&)'+ '()*')+')!&')#*+%,1!#''#!& !&+!%!+!+-&#%)%,1!#.!*+ !"() +!",.$&++'-)& &-&*&-&+!'&* &&*$+! %#+,!++.,&$* *'&+*,!+ '(,*&+)!'*'&+*'(,* -'')+)-)*' -!''$ ''&**''&+!&,' *&-&+!'&*!*&/$$&+)'(%,*!! !!&1!"&#')+*+&$&)'+&% %#+ +$*-)+'$#)-&%,1!#,!+ ,.

!,.)#1'#+')
 " '-(B '-(667(55(15(98( %1.*<.:-.%8++.B ==:B E &%9*;E

 B%:@8=< .<..74.=:**727<.:7*<287*5.0*;<.7 ..795**<;.5234*6*<.=:;18?+*55.<.7 9:*,1<20.52.-3.;?..<-3.?..:1.5.6**5 -.95*7462;<.;5**7

 

2('!287 %8=;;*27<277.:$18?; B ==:BEA2.A*  

# 

2; (512876B //(6$/7,-'(129(5$/ .#23;?234;.$,18=?+=:0 B ==:BE &%9*;E 88->.:68.2-?8:-<123?*44.::=;<.>.7 =2<27-.A.<.5.7>.:>..5<A2,1+23-.48/C. 23A8.4<..7:.-.786<.+.<80.7..7 >.:45*:270>88:A23787<:8=?.7>.:5*70< ?*7189207**:..718++@

!7<;5*1.<0.?887<.-.74.76.<2*7,* 2.6,4.$,1:2.4)$9.5.76.<258;8C. 6.<2*7,*2.6,4.$,1:2.4

#   21((/*52(3( 33(/5$1.2 $/2,&$1'B/,. 99.5<1.*<.:B ==:BE &%9*;E A2.-8 (2/2*,(/(<,1* =;.87B ==:BE :*<<12.=*:<207@*,=5<.2< *:-?.<.7;,1*99.7.9<!/"1@;2,*5 .80:*91@&72>.:;2<.2<&<:.,1< )%:8.+.5270;;<:86.7-88:87-.:A..;. ,*7@87; ,/262=( #.0.7<.74*6.:B ==:BE 

+($7(520$'(B((5/$1'6 75276,1%$55(7,-'(1 #**->88:-.#.,1<;9:**4 B ==:BE A2.-8 

 01,9(568021'8,73(&7$&8/$,5 !672>.:;=6B ==: 2.=?.C56(25-!,.*7A2.-8 

" 5':$25<2 52'8&7,(6B"(62/20(1 8:A8!!B ==:B E &%9*;E

 *7;;<=46.<>23/6*77.7-2.?255.7 +.1*0.7>.:5.2-.7=2<-*0.7.7 9:8>8,.:.7**:1=798027086<. ,866=72,.:.7/**5<.72.-.:0.+**:?8:-< ..7?*71889;4:..<

1'(5 )5,&$1.,(6 %1.*<.:-.'.;<.B ==:B E &%9*;E $8=<1/:2,*;0:.*<.;<;870;

 

/.(0$'(/2(0(1B",- :,//(122.1$$5+8,6 %1.*<.:"."237B ==:B E &%9*;E

 %:*024862;,1<1.*<.:25*:2;,1..7 ;,1:237.7-.;,D7.;>850.7.54**:89

+(7$7,21$/(21((/B4886 .872745234.$,18=?+=:0 B ==:BE <6 &%9*;E <6 A2.-2 $'852'$0%;,*+7 *-=:8-*6B ==:A2.A* $85$9$12/521B(0$1'02(7+(7'2(1 *<287*5.%87..5.+8=?B ==:B E &%9*;E

A2.-2,7868,<(/$$52+1('';$$1 &+8850$16,(.(26$ /7,1.B2 %1.*<.:-.'.;<.B ==:B E &%9*;E .78=-.1*7-.5;:.2A20.:-:**2<.27-.588; 5*70;9..595*<.7>8527<.:>2.?;6.<8>*7 234!845..;<12327<.:>2.?;<.:=0.74234< 1237**:>2-.8+*7-.7*70A**66**: A.4.:?8:-<-.6*78>*7234.7:**4< 123A237.20.7+.;<**74?23<#.02.%2<=;%2.5 :8.7.;<.0.  # ",%,2(5-$',3,$12 .#23;?234;.$,18=?+=:0 B ==:BE .-.:5*7-;6..;<;=,,.;>855.92*72;<882< 7A23792*78;9.5,86+27..:<123>2:<=8;2<.2< 6.<:86*7<2;,1.5@:2.4 (5$/',1/(;%$5,7218/,865$.( 3,$12B&+80$115,(*$9(/(1$5%(5 2.=?..:4B ==:B E &%9*;E .*7*-.;.A*70.:.:*5-275.@ 2;+.:8.6-86A2371.5-.:.A25>.:.7 ;<.60.5=2-":80:*66*$,1=6*77 

 

 

   

(),%) % ),% + *)#%%,%"+%%%. $%+%(*&'#%%(%( %$"*.$%# !"-'&) * %*+ ),%*$%*$+)+$ %( !$ 


4.3>0<740-0<402 40/0<09:;?= %,@074=>:4<0=9,>?<0770=,<-0< 40/0<09  '%%20./.+(2!-/%0!E(4% (-(&' %9-(2(.- :$! $,>3G?4>093:1E ??<EH 

):7274@0494230F94>4:9/424>,7;<:50.>4:9 /0D0>:;;<:/?.>40@,9/0"0A+:<6 !0><:;:74>,9#;0<,

>,,720-40/8,,<20940>::649"0/0<7,9/ 00909:<80;:;?7,<4>04>

0%!0*%1234%-231 0%!0*%12.+4 !1.++!0$34%-231.+430(1+!4(-1 %-!-(1%20.41*(1E -$0(%11%- !0(1.-1 !08(-1 (%/%-"0.#*(2.+1 7::=>0<60<6E

 ??<EH ?@09>?=4=30>6::<@,9/0?94@0<=4>04> @,9%42,<D459:, 0>=06::<A0<609>0 3:<09

!0!$(.(4% $,,</@,9'<:50E 

??<E<,>4= 6:0=>4=.30:;><0/09=@,95:920-,9/= 80>701

!2!0(-!%0,%3+%-E%6,.-%7 '30,>0<$0$459E

 ??<E H (>;,= 

0D0209/80>009A,<807:0;D?4@0<0 =>0809/08?D46,7020909@,93,,<@,/0< <,8207/>,>,<49,,7=009@,9/02<:>0 >,709>0949/0"0/0<7,9/=0;:;8?D406

!88#.-#%02 %0209>096,80<E 

??<EH

,<>*4<>D$<:7:2?0;<0=09>,>4080> ,<>*4<>D,7>=,B,=;0<&:110<=;4,9: 0<:09)40</,2-,=09::=>@,9&.3,46 /<?8=D40/: 

'% %!#' !22+% +!8?D406.09><?8E 

??<EH 0)::<<:9/080>0,7;:; <:.6$:A0< :13,:=80>,7&9:A#9$,78'<00= 9/40<:.6$<:50.>7:90<:.6 80>,7 D40D, 

$.;0&%-1 :<>4=4<.?=>30,>0<E??<E H > 8 049#:=>09<45620-:<09D,920<4=009 ?4>0<=>207401/0,<>40=>4930>?4>=0

 

49/074564=3450</08?=4.,7:@0<30>70@09 @,9'30:"457,9/*40"457,9/3001>3:<09 D49209098?=4.0<09D,7-0,809/,>0< ,7>45/,70099020<49/08,9@0<=.3:709 D,> %!+(-&4(11%01 '30,>0<474209>4,E

 ??<E H (';,=H 

02<::>=>0:;0<,6<,60<=-0A0<6> >:>009:0<:77,9/=08?=4.,7'0209 009):709/,8=/0.:<:9><:7>D4.3009 ><,246:84=.3@0<3,,7:@0<>A00@<409/09 /40::4>@0<7401/A0</09:;/0D071/0@<:?A

 

-3!0E-&%0%,$ '30,>0</0':--0E

 ??<E H (';,=H 

)0<A,.3>2009/40;2,92;:74>40606A0=>40= :1A0<07/@0<-0>0<09/0F7:=:F08,,<009 =.30<;0=>,9/?;,.>@,9009.:80/4,9 /40<0.3>=><006=.:9>,.>D:06>80>30> ;?-7406

.-%%+&0.%/ % //%+ 0!-*. !+.(# !-$E +(* ;;07>30,>0<E 

??<EH (';,=H D40/: 

27'(24/2*256(1!(56&20071,50( (1.$3,6$/,50(/,(6(1,1(4/,-1%,-'(774 (/.$$4+716$1'(1<,(1 #!$$4,5'(77484$$*617((10(4,.$$15( 62(4,56(#,(,5(41,(60((40(84279//((1 ,5+,(4(1'$$4((1./(,1567.-(%(9$$4'$$4 12*((1+$/8(.,/20(6(4 "(/2236'224!$16<(02(6'(774<,(1

 

  (4/,-10$*17((1534$1.(/(1'(0(642322/ <,-1'(5324(18$1'(9(('(!(4(/'224/2* (18$1'(27'(24/2*/,**(1(412*8224+(6 234$3(111,(6$//((162(4,56(10(/'(1<,&+ 0$55$$/$$18224421'/(,',1*(1,121'(4 *421'5(.(/'(4520+(61$$'-(8$1'(.275 6(+24(128(4'(6,(16$//(18/7&+6*$1*(1',( 256(4/,-1(4521'(4'(774'224*42(8(1 20,1+(684,-(!(56(16(.20(1 2.'(7,65(45<(/).711(1*((1*(12(* .4,-*(18$1+71*(5&+,('(1,5/$((1(4 /,-15(.4$1623(1(1'(8(4+$/(153$66(18$1 '(3$*,1$5(6./,1.684((0'0$$4,1',6

,-(4%013,.-$3(2/%#2!#3+!(0 #894@0<=?8E 

??< "40?A0F78*47/#.0,9D40/: +(4'(1.,1*5-$$4/,-.6*(5&+,('(1,5$&67(/( .2566(<,-1,6-$$4924'(164279(1569(( 020(16(1+(4'$&+6+(6%(*,18$1'(9(('( !(4(/'224/2*,1 (1+(6(,1'(8$1'( ,11%(,'(+(%%(1$//(50(6(/.$$46( 0$.(1

'(4(1342-(&6*(5/$$*'!$16'(*(%279(1 ,0321(4(112*56(('5  

(4/,-1((1<211,*(2&+6(1'(4/,-1,517((1 *(921(';1$0,5&+(9(4(/'56$'$$4'(62( 4,56(1',((4.20(19(6(1'$6<(421''9$/(1 23((13/$$65',(<21<(8(16,*-$$4/$1*+(6 0,''(/37168$1'(9(4(/'32/,6,(.9$5(456 +22)'56$'8$1,6/(45#'7,<(1'-$4,*(4,-.(1 1$ $/5*('((/'(56$'5;0%22/8$1'(

(13$$4.,/20(6(48(4'(4%,-/(:$1'(43/$6< %(*,16'($4/$4://((,6,522.+,5624, 5&+(*421',(4%279'('(4(*(4,1* ((1%4('(7,68$/59(*0(6+2*(>$65,1'( %(56(64$',6,(8$1'(6$/,1,56,5&+($4&+,6(& 6774203(7<(%/2..(1%('2(/'20,1'47. 6(0$.(1!,('$$4179$1'(/602(6&21&/7

 0$5! .08. 0.$3#2(%1E%1.+.,%:<D:##E

 ??<E H (';,=H :<D:=;0.4,7/490<800>2<00> @::<=>077492@,9,1 

??<0?<: ,77 49D40@< 

.%$.32 ':?==,49>4990<&3:A= E ??<EHD40D, 

'%.()+!-$E()-+%4%-!+1'%.()+!-$ '30,>0<,8?DE

 ??<E H (';,=H E'<C:?>

.8%&%%12%4>0<,4<'30,>0<<,9:?7 E 

??<EH (';,=H .><4.047/0(4>>0<749/0949 009>30,>0<-0A0<6492@,9/0D0 @0<-,D492A06609/,.>?070<:8,9

+(%%(1*(56(/'$69(4'<$&+6*(<(*' '224'(0$&+6+(%%(451,(62334,-5*(56(/' 200,*(19(4'(1+(6/$1'7,6*(<(61'(4(1 3$56(1<,&+$$12)0$$.6(121'(4*421'58224 <,&+<(/)'(022,56(9(4.(1

 &+'(9,16,*-$$4*(/('(123 128(0%(48,(/'(774(1.9$0(4 ((1(,1'($$1'(#%2(4(1(1$4%(,'(4556$$6 8$14,&+21(&.(4 2248(/(1,1+(6!(56(1 62&+12*218(49$&+650$$49,('(2169,. .(/,1*(1,1',(-$4(182/*'(<$*+(6(,1'( $$1.20(1,1'5',(1,52567,65/$1'%,-1$ ((1#1240$$/'((/8$17,65/$1'*(924'(1 0$$4%,-8224%((/'5&+4,-8(45(1.7156(1$$45 4(>(&6(4(112*56(('523',(3(4,2'(8$1 8((46,*-$$46755(1 (19$$4,1 (66(/,-.(0,/-2(1(1,1921(45&2156$166755(1 +223(184((5/(()'(1!$16'(9$5*((1 1240$$//$1' 200,*(15&+,-1(1,1'(%$18$1+(,09(( 1$$4'(*2('(27'(6,-'6(<,-1 224 1256$/*,(,5((19224'7,6*(821'(156$/*,( (6/(8(19$5(4,00(4528(4<,&+6(/,-.(1 82249,(9(,1,*(,5(156(/'(62623<(.(4( +22*6(4('(/,-.&20)246$%(/$$4$1'(4(1 534(.(12120921'(18$1((1#$1*5656$$6 9$$4-(1,(0$1'<(/)5-(%(56(84,(1'(11,(6 .218(464279(19$16'(*(+(,0(',(156 6$5,%(5&+,.6(28(4((121*(/22>,-.*4226 $$16$//7,56(48,1.(1!,('(,1'47.9(..(1'( =/0Das Leben der Anderen+(()6*(<,(1,5 8224*2('*(1(<(18$1'(*('$&+6('$6'( 12*<2*(.1,(69$520'$6%,-8224%((/' ,('(4((1((1%$$1+$' (6<,-1$/6,-'.7156(1$$45*(9((56',('( *((56(/,-.(2184,-+(,',1'($$1'(.$$.

(0$.34(5(16((46',61$-$$469((342 -(&6(1"29(/,1Zimmer, Gespräche van Dora García 7,63$1-($/5,1((1'((/8$1+(69(4. 8$1$,:$;(47,6(,3<,*56$$6+(6/(8(1 ,17,65/$1'8224(11$'(!(1'(&(164$$/ $4&@$02&+6+(66$5,%((/'$4&+,(),1(1/$$6 )2625(1=/05<,(1$$4,1924'6'(*(53/( 6(1+(,'8$1'(5$0(1/(8,1*<,&+6%$$4 $,:$;(4.,-.61$$4'($4&+,6(&6774 $/55;0%22/8$1((1,'($/,56,5&+9(4(/' %((/',-'2(6'$6((4/,-.(1/$$6<,(1'$6,1 ',(*(%279(122.5&+221+(,'%(5/26(1.21 /,**(1"2+(4%279'(+,-((1573(4()=&,?16 )7674,56,5&+67,1+7,5-('$6+(6/(8(18$1+(6 82/.%(6(4(1/(7.(402(560$.(1 $$56'(6(1622156(//,1*,5(4((17,6*(%4(,' $&6,8,6(,6(1342*4$00$0(6/(<,1*(1(1 '(%$66(1$$4,1924'(1'((1'(8$/8$1 '(7748$1$//(.$16(1%(/,&+6

56$/*,((1$4$12,$(0$.$8,/-2(15*4$&+6 $1 2.62%(460 -$17$4,


(+;85+(3)>0./: ,/?<:/,8E ??<D40D, */),+,41,4"0, &30,>0<"0"459E ??<E K '&;,=K &30,>0<8?D406@,90<>:7><0.3>09?<> )04774900930/09/,,2=0.:9>0B>0> ,;390#?0=><:D,92"0>0< 47==:9;4,9:

492(4@,7/4:9.0<>@::<G,?>49:49 :9.0<>@::<,7>-7:6G?4>49<,>4= 49704/492009??<@::<,,9@,92 2(990,156+,?54+(.30++(. &30,>0<,8?DE ??<E K '&;,=K (0<<,==09/,,9-:/67,==4060.:9.0<>09 $!$'

""$'

#! 

(*/(4:(:,+0,49: 7::=>0<60<6E ??<E2<,>4= :770.>0-45/0?4>2,92 ,9>,>0)( +%.38J.60/4.3:740-0 %0070$0=4/09>40,.36::<$0=4/09>40 ,.3:<60=>09=:74=>09:7@:=(0<8?9> ,=;:*/*(+,3>5 2 < "0354;86/> E(*/#,2,3(44"*/0*1/(8+:,4%0<(2+0 40?A00<6E ??<E K '&;,=K 0-7:6G?4>A,=HH9@,9/0800=>207401/0 -7,,=49=><?809>09@,9/0-,<:64> .:9.0<>4=00900<-0>::9,,9/0-7:6G?4> -0=;007//::</0@4<>?::=8C":A0< "<:2<,88,,.3<,9/09-?<2=.:9.0<> 9< ,<4,=@::<=:;<,,9-7:6G?4>09 09=08-7049.7+%.3,106I9909=4.30< A04/09&0708,99,9>,>0@::<-7:6G?4> =:;<,,90909=08-70%.34.63,</> :9.0<>@::<-7:6G?4>=><4560<=09.:9>49?:

,8*599(E ((8<(4+,9:8((: ><4?809,,2E ??< %7,2A0<62<:0; , 5,,<-7:0/DA00> 09><,909A0<07/<04D090949>0<9,>4:9,70 =?..0==09><,6>0<09/0D0+$0-07=:1 $3C>3830>;?-7406:;3?92<::>=>034>= 80>940?A0=>?6609<?8@??<A0<6 3?8:<09,.<:-,>406$0240,<07/0$::45 ,9=499,0<> 80?(E?08)( 0>*00307/09>30,>0< E ??<EKD40A: 0<,(??04 (<25< ,<<0=>,?<,9>",@7:@E ??<E<,>4= 0>:?=0><4:80><,9=@,97=09 ;4,9:

022(1,890.(4+E&5;8 -(<5809:,9)>8,7;,9: 0$45=A456=0%.3:?A-?<2 E ??<EK  7702<:>034>=@,970994770<099C ::/8,909?6077492>:9A,<09 =?220=>40=@::</4>940?A0;<:2<,88,@,9 /0D0=A49209/042,9/ ";4+(>(?? 0<-0<2(740>D42>E ??<E <,>4=D40D: 

" #/,(.;,5<,9/(2<,@4(2, :<D: !!E ??<EK :920,8,>0?</,9=0<=09.3:<0:2<,109 A:</09?4>20/,,2/496:<>0>45/009=>?6 80>;:/4?86A,74>04>>0;<:/?.0<0909>0 ;<0=09>0<09 ' #!#$$!

(??56?54+(. :77,9/,=49:%.30@0949209 E ??<D40D: !(34"520:;+,,2<,:,:9 58: ",,</@,9&<:50E ??<EK 0>,7

(3,8(;2:;8( ?>=3?4=E ??<E<,>4= )0>09=.3,;;0<==.3<45@0<=F7:=:109 096?9=>09,,<=/07093?9;0<=::974560 /<451@0<090@0<=>47/0D:9/,2<0G0.>40@0 20=;<0660909-0@7:209;0<1:<8,9.0= A4==0709076,,<,1(:0<>,,7 0/0<7,9/= 099207=

5+0;3%5*(2,5-@,*54*,8: ":/4?8(:.,70E ??<EK 4=,&?C,7,5,DDD,920<0=80>;4,9:-,= 09@4::7,-,<0>=:92=@,94=70<)04770,

(4925,3,4+(2 %C9,2:20071>E ??<EK (::</<,.3>/::<,9=7:0809/,780> 042098?D406:;./:@0<D459;:=4>40 ,7=:;;0<@::<D,920<.3,DD,9@,9/0 8=>0</,8=03::1/=C9,2:20=49/= 

!,.,4:,41(3,8(=(00(4 $0209>096,80<E ??<EK :9:7?7?49=><07=03,9),8=(8:,: &0994=;,<60<209,7E ??<E<,>4=

!54+;0:"6,*:(*;2(08 !894@0<=?8E ??< 40?A0F78)47/!.0,9D40/: +-%#,6'!&##,,1*-.#/0',&#/&*"# -.3-#/',%#,3#/&#2%#,+/"# 2*)3,&#1 -#23/# *'($13--/&#1%/-1#.2 *'#),-%1#3) 3#/ -/%#, 7,"#*(/#,%&--.1"/3#/, "#/',%',1#)2,,#, /#,%#,#,&##$1"/1-###,,1*/#%'01#/0-.#,%#1/-))#, +#,+#1"#/'10#!-2,1#/1#,-/'!&#* &,!#./#0#,1##/1.#/5"#6#+," 7,"#*0+##01 #/2!&1#-.#/Agrippina #!01#,&#1-/)#013,"'1./-(#!1 #011 2'1012"#,1#,3,&#1-,',)*'()-,0#/31- /'2+01/#,%#0#*#!1'#06'(,6'(,"#0*% %#%, #%#*#'""--/&#1/1'01'#)#1#+3, .#/5 #01,"#2'1'!&#*&,!# /#%'00#2/*-/'0'00#/#,"'/'%#,1#/,, !&3/16+, #13#/&*3,)#'6#/',%/'..',#,&/ -,3#/6"'% /#&-,%#/,/+!&13-/+1"# )#/,3,7,"#*0-.#/#,+##01#/+,' .2*1/'!#"'#,'#11#/2%"#',013--/0+#, 64#/',%',!#01#,+--/" 1*',0%#6-,%#,#"#/*,"0 -3#,1'1#*" *0-.4/+#/1(#3--/"#!-,!#/1#,',"# -,',)*'()#!&-24 2/% /#,%#,012"#,1#, #,-2"012"#,1#,3,&#1-,',)*'()-,0#/ 31-/'2+%#6+#,*'()+#1.#/5#,)#*# &--%1#.2,1#,2'1"#6#-.#/1-1*#3#,',&#1 1/'2+

,'0#,%"##"#/*,"0#7,"#* 01" '(2'101#)/-1#./-"2!1'#04'00#*#, !-,!#/1#,',)*#',# #6#11',%#,*2"'#)##3# ,#+#,1#,$**#0-."#,2##,0*'!&13-#1'%# !",0",4##/"/+1'0!&#4#,"',%#,3, 88,3,"#+##0102!!#03-**#/-)!-+.-

,'01#, ##*+26'#)3,7,"#*'0+#"#",)6'("# ,%#*0#+/*%24--)2'10#1/"'1'#0 0',"0&#1-,101,-,$%# /-)#, *'(3#, )*',)#, ,-,0*,"6'(,#/ #)#,"#&'%&*'%&10#,

-,',)*'()-,0#/31-/'2++#,"' -)1- #/ 1/'2+"- -)1- #/ -,',)*'()#!&-24 2/%3/ 6 6- -)1- #/


   #.:3#/#*'#53'F1/!#0,# 0:949674560&.3:@B-@=2 F

 @@=FL ? 8 (';,>L ? 8 F$=084K=0 '>50.3:AA0=?07?30?A0=3,,7A,9$=:10>>:= &0=0-4=,6:A/40E4.380?E459?B00/0A=:@B 709,?0=@2?=06?:;30?;7,??07,9/4930? 3@4>A,9#:8*,95,@96:8>?A0=>?::=? /0-0>?,,9/0/,207456>0=02078,,?'06>? 9?:9'>50.3:A%0240 0A:/49!0?2:= A,9:A>094,%,;;:;:=?709,,74949, #&631&#/$:+)*5 !,/@=:/,8F @@=E40E,  " +7'#;; !'45'8+0& =,9/.,1I%0>?,@=,9?*0>?0B49/ F 

@@=F=,?4> &?01A,9>24?,,=(747,>E8,99.:9?=, -,>09'3:=>?09=,@/=@8> +7',#;;,#/4'44+' !@=;3D> ,BF 

@@=F=,?4>E408,

 10&6+52'%5#%6.#+3 #894A0=>@8F 

@@= "40@B0G78*47/#.0,9E40/: 

 

:;E459?0=0.3?>?077492'06>?!,=.07#??09 ?06>?%024029,.0:=9074>>09 #&631&#/$:+)*5 !,/@=:/,8F @@=E40E, 

+7'#;;+0#7.17 ,==0>?,@=,9?$,A7:AF@@=F=,?4> !0?>;0.4,72@0>?09A,9,1 

@@=:;09 5,8>0>>40

#63#7#01.310F'/#0&/1'5*'5&1'0 ",?4:9,70':90070-:@BF

 @@=F L (';,>L E40/4 

 !

 #.:3#/#*'#53'F1/!#0,# 0:949674560&.3:@B-@=2F

 @@=F L ? 8 (';,>L  ? 8 E408, +0+5: 0:949674560&.3:@B-@=2 $,=,/45>F @@=FL

9009>0=40A,9A40=,H0A0=49209-40/? :>8:;:74>09,,2=@48?0,,930? 49?0=.@7?@=07020>;=06:A0=/0@2/0909 :9/0@2/09 +%513<8+0&#7#0:%-'+0+'3 6.&'3+'0'-''169F1)1/11) 0%45>B456>0&.3:@B-@=2 F

 @@=FL (';,>L#A0=7401/03::;09>.3@7/0/0=009 3001?=0.3?:;7401/08,,=207/?/4?::6 A::=009?0=/::/A0=::=/007/0/40?0=0.3? >?,,?A::=009EB,,=84>/=4519009 80=46,,9>020A,92094>B,.3?0098,9

 

Moviestar/(+#%+#,((&-$*+(!+,#,55(/( -00#(((*+)$-(/(BNG Workspace Projectprijs 2009#-!(!,*.(-/))+#(,-&&-##,/)&.-#/(,*#& -,(+)&#2,*&(#(((#('-)!+3( &(%.(,- #(,-&&-##,(+-))(($)(!!,"#(#,/( ,*#& -,#()+')(-0#%%&#(!(" -))+!'%- &-,-((#($+(2/(-#!#(,*#& -, #('#&,))+#!#-&-"(#%(/+/(!(!"&(#.0 ')!&#$%"()'!3&'+&#-#-(#$&%+-/)!( ') -#)(-+%#(!&.,+((.#-%&#").-(*&,-#)*!).0 3&',-,/+(+(2)#((#!'-#,"2)(,2)(+*& -#$) *&-, #(,-&&-#!+.#%-&#/)*('(/(2)0&2)%+&, (/(&-+)(#,"(!,-..+3&',-(/)!-2,'( #(55(+&-#'*+)$-#0+#(2)%+2#"2& -+.!/#(- &,-.+#((3&')'+#(!))+')(,-+,,(,.+ +&#,-#,")(/))+,*&+!.+-(#,,( (Moviestar%+#$!(2)%+,(%#$%$/66+("-+ "

10''.)31'2##453+%*5F +,#0&7#0*'571.'30,?0=/0)0>?0F

 @@=F L (';,>L 

:6?0=&?:68,9:9?/06?/,?30?-=:9B,?0= A,90096@@=-,/EB,,=A0=:9?=04942/ 4>45B:=/?0=:820;=0E09?:?/,?/0 0.:9:84>.3009G9,9.4J70.:9>0<@09?40> ?:?40/0=009/::=/=49209'06>?09=46 ->09=40/0!:7-0B0=6492%0240=40 /0!:7!0?#7,1!,78-0=2!,=?459A,9/0= )009,9>'=09?078,9!,=,A,9)745809 %04940=080450==006/09,=?:23 0>>40*478>9704/492:8 @@= 31'(8'3'30,?0=+00-07?F@@=FL :9?;=:2=,88,80?5:9208,60=> '30,?0=;0=1:=8,9.0-007/098@E406

1$/+'.F1'+')3655'0 0%45>B456>0&.3:@B-@=2 F

 @@=FL (';,>L 

(9406084CA,9.,-,=0??30,?0= .:80/D0910072::/8,24.0=:08/0 809?,74>?09/@:80?;=45>B49909/0,.?> B,,=-4530?3070;@-7406800/:0?  +0%'05''34F0&'3%10531.' '30,?0=$0$459F

 @@=F L (';,>L ,-,=0?;=:2=,88,:A0=/49209/40,9/0=> E459/,9E07456098,.3?09/B,92E:9/0= /,?500=84>>.3409::68,,=40?>A,9 80=6? " 

6&+17+46'.'23'4'05#5+' !@>0:9F @@=FL ,>0.,8;48,7,D,70=? 0E49280? ;=:50.?40/::=0=94.0":?09-::8

  

 

 

(-+(-!-"--"-+#(#$(,"-+,-0&)! ,-#/&/( +&(%+#$!(+-#/&)!!+,() 4#(*)#.'0+ 2#$".(0+%*+,(-+(-(#.0!, ,-#/&&)!+- #-)(+%(*#)(#+,#"-#(-+(-&,*&- )+'/))+ ".(%.(,-(!+.#%( "-(.!-)',"+#$/+, )-)!+ ( 3&'+,) '.2#%(-(*+) ,,#)(&6 '-.+,-.%/))+,-.% '%(2#$"-#(-+(--)-(#(,*#++(*&%0+)(/+ 0"-,'))##(!()(-,-(20)+(-#$(,"- ,-#/& .#-/#+-.&,*&)(%(/("-0!"&(/))+"-/)- &#"-!+"-#(&2#(!(--()/+)./+,.,(#.0 '#1*),#-#,/( )-),(3&',('.2#%&)*-+(, /()(+(+)"(+)0#(! &.( &).'"#( +(,-2.&&(&)!!+,,'(0+%((&#/ )-),/#), '.2#%-%(#(!((-%,-()*#(-+(-*.&#+(0+))+ "- ,-#/&(1-+#'(,#%+#$!- )+-)' &)!+-#,5!&!("#)'/++,,((+-#/ ,*-(/("-#(-+(--)(-%%( %#$%&)!+-(&)' &/,-#(, +/("- ,-#/&-%)'(

,"+'(/(/+'0+&(0+#(2#$2& (+)&,*&( #&'".#,(!) )%-)+

"-+("-*.#/+ )%-)+
 32(9-84)'8%'90%-6 #894@0<=?8E ??< "40?A0F78*47/#.0,9D40/: 

#   

32))0+63)4)44)06%2/3 %03-'%2(E0-/ ;;07>30,>0<E ??<EH (';,=H D40/: @ ?$E#,38,),)00 0%45=A456=0&.3:?A-?<2 E ??<EH (';,=H :84=.3,-=?</0;<:/?.>40:@0<@451 :209=.3459745620A:90809=0980> -:@099,>??<745602,@090D0=?;0<307/09 /09609,7709/0?4>@0<6:<090>0D459'06=> ,9)07/8,9%0240'30:<,9=D!0> ?=>,@:<<08,94:94=4:!,>4,=,460 071:<0, %(963(%1&=-+,8 !,/?<:/,8E ??<D40D, %96%:%230632E)1%2(13)8,)8(3)2 ",>4:9,70':90070-:?AE ??<E H (';,=H

D40/463)*;)6/ '30,>0<+00-07>E ??<E H D40/4 

"-2')28))67E2()6'328630) '30,>0<$0$459E ??<E H (';,=H

D40/4 

!$)6+)=1-623:4-%238)*%2 )863:-'4-%23E 7.%-/3:7/$,704=60<6E ??<EH $<:2<,88,'=5,46:@=6405,,<20>45/09 %0=0<@0<095,,;/0A4>D422:97

32(9-84)'8%'90%-6 #894@0<=?8E ??< "40?A0F78*47/#.0,9D40/: 

 

!!$

@0<-<:60909D45/:0>0<,770=,,9:830> >0701::920=;<062,,9/0>03:?/09'06=> 0,9:.>0,?::<=;<:96074560>06=>$0>0< @,9 <,,45@0<>,7492,749,%0459@0<>,7492 %0240@:@,9:@0!0>,749,%0459 !!$ 3,%2 $,,</@,9'<:50E ??<EH "0/0<7,9/=024>,,<;:;1:<8,>40@,9 D,920<24>,<4=>=:92=.3<45@0<,..:/0 <00?A&?;;:<>'48 9:7

  %>>:3'%0-78)27)77-) ,1G:;;0<=E ??<E<,>4=D40A: 322)1%31)(=-+,8 ,@,9,E ??<EH !0>.:80/4,9=-0609/@,9:80/C,10 8=>0</,809:80/C,.>:<C 6-'300)6E -443438313278637)759-44)(%0-3*3&-) '30,>0<474209>4,E ??<E H (';,=H :770<4=940>8,,>=.3,;;456<4>4=.3345 4=809=6<4>4=.3#;.,<>::90=60A45D0 @0<@,,2>/0=.304/=7459>?==09><,240609 347,<4>04>

32))0+63)4)44)06%2/3 %03-'%2(E0-/ ;;07>30,>0<E ??<EH (';,=H D40/: %(963(%1&=-+,8 !,/?<:/,8E ??<D40D, %96%:%230632E)1%2(13)8,)8(3)2 ",>4:9,70':90070-:?AE ??<E H (';,=H

D40/4

 32))0+63)4178)6(%1E %:3-<,91%-2) '30,>0</0)0=>0E ??<E H (>;,= 09@<:?A@:0<>009,770<7,,>=>020=;<06 80>3,,<0B207401/0453001>/0<07,>40

98,%'388E%77-) 0%45=A456=0&.3:?A-?<2 E ??<EH (';,=H ",,=>"0/0<7,9/=>,7428,>0<4,,7::6 &;,,9=>,7420099207=>,74209?880<= /::<%?>3,.:>> )+)28)2/%1)69968'32')68 %0209>096,80<E ??<EH :9.0<>0980>8?D46,9>09?4>/0A45630> #?/009><?8%460994=24>,,<09%:- &;<4963?4D09/<?8=@:<809%460946 !0>-03?7;@,9=>088090706><:94=.30 @0<@:<8492090974@07::;==.30;;09D0 00904209@0<3,709/08?D46,70A0<07/ 

%%0'"+'$' &*"$'+ (,( *"&'&'(,(+&$, ",&,!-%).'3",+'(&)-,*)*( *&&+('*" ",% *)#+&* #-"+,&,',"$%'1''&*+' ' ',"'-/+,!'"$'*$*!, +!-"%,"'(&"',".'(*" "'%",",-* '.$&'+!) "'#*'' '," *("'++,*((* )-%",".''(,(($/*"'!* #(' $"'*'"'%%.*"#!"2 -**' (($'$,'!,)*-,+ &*"$."%, !%&%.*$**'*"!,,1!* '!,()%'+!))''()$*"' %(().'%%"' '/*"'%.''(( %$*/"++%'.'+!($$'&* "'&"%+/+&$+,*"&&--' *$, .((*$*","$+,/%,(,( *2' "'*"' '&"-&"+/*.'1!((),, !,&'+''!,'$'$'1,,' '!,(,(&-+-&1"#''$%+*"+.' %%0',1"'/*"'!* 1"''!, %'',*%+,' %+%'$.*(-/"'!, 1-"'.'*'" ,,'1 ,1 /(*,%+.' &*"$'+1"%,/"%%' ((* *(''(%+!,.*/*%(1'.'!, &"%"- (&,%'$'!,/*$'.' *.*( *'1/*,'(.*%",'' 1/(*,'( %,"# ("((**+, $(%('"+,'*,+('+*.,".&'+'.' /" +,%"#$'%,'+!)'( +,+ !,(''%,'.',%%(1 &*"$'' !*+,

%%0' !&"%0',!%'(,(&-+-& ' ,!(-*+%' &#'-*"


 6%2$%/0 &:?==,49>4990<%3:A= D ??<DIC40@< 

/28/2/$5#4)%3/,,!.$ !.#% %34)6!,D2%3%.4/&!34 :<C:""D ??<DI  '&;,=I D#<084H<0 +#<0=09>:1#,=>@40<>/0-45C:9/0<0 :9>8:0>492>?==09/0/,9=0<@,930> !0/0<7,9/=,9=&30,>0<09/0:<C: .3:<0:2<,,1"9/0</007@,9:77,9/,9.0 0=>4@,7

 !2'2)%4 /,$).'D)6!$%02%33)6! &30,>0<,8?CD ??<D I

 '&;,=I D&<B:?> 0;<0==4@4>04>4=3,</:;A02:8 @:76=C406>09?880< >0A:</09<C459 C071=,7=;:<09@,9,9>4/0;<0==4@,4930> 2<:9/A,>0<20@:9/09#<:-00</,,<8,,< 009=@<:7456@,9>0A:</09 2)#/,,%2D )00/0/4/-/.342/3%315)00%$!,)/&/")% &30,>0<474209>4,D ??<D I '&;,=I C40A: 2)34)!.)%,)#(D%'!!. ./'.)%4.!!2(5)3 &30,>0<#0#459D ??<D I '&;,=

 0>/<:203?8:<@0<609>#4074.3/02<09= >?==099,<.4=8009C071=;:>0>70@09 2,,>=9078,,<3453001>20093,,=>

%$%2,!.$3 !.3(%!4%2 %$%2,!.$3 !.3(%!4%2D %!23/&#(!,,%.').' !.#% ?.09>,9=>30,>0<D ??<DI >8 '&;,=I >8 %;0.4,,7:;09492=;<:2<,88,@,930> :77,9/,9.00=>4@,7A076020/?<09/0 /<40,@:9/09>0C4094=&45/09=/0C0 ,@:9/09C40>?/<40940?A0A0<609@,9 /0>:;.3:0<0:2<,109@,930>!0/0<7,9/= ,9=&30,>0< !.!.%.7,)9.6//2*/.'%$!.3%23 &30,>0<0$0209>0=D ??<D I '&;,=I &0<0<0@,9 5,,<!0/0<7,9/=,9= &30,>0<30--09/0/,9=@,6:;704/49209 @,9$:>>0</,88=>0</,80909 ,,2/03,9/094900920=7,20980>/0 2<::>800=>0<=@,9/0/,9=49!0/0<7,9/

    

4<4B74F909,9=@,9 ,909"9/0</007 @,9:77,9/,9.00=>4@,7 )07.#),-/5.'% 99,20-:?AD ??<DI 7607,,>=>0/:9/0</,2@,9/08,,9/ ;<0=09>00<><>4<,,6009E78;<:2<,88, /.$5)40%#4!#5,!)2 "894@0<=?8D ??< !40?A0E78)47/".0,9C40/: 

   /.%%,'2/%0 % 00%, 2!.+/ !,/)# !.$D ,)+ ;;07>30,>0<D ??<DI '&;,=I C40/: !$52/$!-"7)'(4 ,/?<:/,8D ??<C40C, !52!6!. /,2/.D%-!.$-/%4(%4$/%. !,>4:9,70&:90070-:?AD ??<D I '&;,=I

C40/4(%).'%23D2!#%3 &30,>0</0(0=>0D ??<D I '&;,=I (4515:920,<>40=>09-<09209009-<?>,70 @:<8@,9,.<:-,>406206<?4/80>009 =>0@420;:<>403?8:</,9==7,;=>4.6C,92 098?C406,9=7?4>09/4=0<00954930> >30,>0<.,1G 6) %%!.D !2$% &30,>0<#0#459D ??<D I

 '&;,= 098?C46,,7<04=@0<3,,7A,,<49009 670490<04=30>2<:>0@0<3,,7@,930>70@09 A:</>7:=7,>09:;940?A-024990909A00< >3?4=6:809$0240<??9?45> ?C406 $,9/,7:<=090<9,9/:,804<493,= #0>0<@,949>?8,<>):7@06,8;    /,,%')5-53)#5- -34%2$!-D !5$!4% /-).5:<;=60<6(::<=.3:>09D ??<DI (:.,70A0<609?4>/0,20,9/09 :1;=,7809@,9)477,0<>/0)0</09 #,70=><49,<:9//409=,.3>=>088420+ 4==, ,?/,>0:849?84<4209>9>3:9B *4073:<=>

+)+$ #%%)**, !* % !( * )($%,%'(#*!),% ,% %% !(*%*, ( ( )"+%)*"# $*&% # (),%#&+-"+%)*-*% !(# !")-*, %%%(* !/&%( &+-#+ *(,% %+ %%%

&+#,( %!(%/)* %&'( *() %&##* &'&+-,%#% &' $%),&($%/ !%)((- ) )#%.'&) * )#*%,#$(/ % # %%*%(# " *-&&( #% )*'("*-&(%,&&( "+%)* (*/ % )&#%) (*+(% +- )),(*##%"+%)*%()*%-&&( (%,(#%"&$%%,"+ * ! %)*##* ) %##(# )&&(*%%$*% /$%*&&%* #%%% )*& ( )*%*&&%)*## %,%#&+-"+%)*+ * !(%, !* *-)* !,%-( &'&+-*&%(#%)#&+-() % +%/&"*&**+))%(# )$%)*(* *&&( **%&'*# 0"($*,% "#)) ")&&% %"%*# %% #)( % %%/1"(%.'&) * ) % (#%% % + )*)**% -(",%( % %( (+ *()*%# % #%%-&(**,(#,% %*# %) %,#&&'(#%,(*#

(&+-%(+ *()%"( %#% #&+-"+%)*,% ( % %%/1+)+$ #%% (* ,#)*(*&" &+#,($%&,$(
,90+,5:0,82,9:63<40:80 0:(1,526G(8:05;,5(/3,8 >:@;:$4585<?F--8G AA>GL @9 ('<-?L @9 8?B;;><>;1261;<41@!-481>6--> ?<118@41@;>71?@;:01>81505:3B-:01 %A??5?/4105>531:@95@>55@-61:7;01 ,+1?01?E92;:51)-:01A5@;4191: -27;9?@531;4A?8-B!->@5:A?@--@41@ ;:@?<-::1:1:8E>5?/41,%4-<?;0E ;:/1>@;;<41@<>;3>-99-!1@!574-58 +19@?;B-8@B5;;8$>;3>-99-!->@5:A %4-<?;0E;:/1>@;!-481>&E92;:51:> :81505:311:AA>B;;>--:B-:3/;:/1>@ (9:,50,-+, 8;;?@1>71>7G AA>GL  %1?501:@51-91>7;;>1:%1?501:@51 -/4;>71?@;8B;?)1>9A:@.>1:31: C1>71:B-:-/4+181:7-1:>5@@1:

"

 

# #' 9;?0,2*(-A --3?$;<1:@>A9G AA>G>-@5? &1B1:@4-@1-8@1>:-@5B1>;/71:&<->7@; 5>1<;?@>;/791@-8 0*/(,3+,65. $-->0B-:'>;61G AA>GL

 1F15: 31.;>1:35@->5?@4112@01 .8A1?@1:856B1;:01>B;:01:+;21:;91:--8 -8?F56:4;;3@1<A:@1:C->1:F;051<C-?

F56:,>;/7.;@@;9112@31C1>7@B;;>1: 91@599E%110;4: 11;;71>;..E ->11-

@560311?@--:*-:@-8?519-:051@?:;053 9;1@F1331:0-:5?0-@@;/4F171>1>;1: B-:!1>C567

,.,5:,52(4,8;)((59(:05(?? %131:@1:7-91>G AA>GL 4>5?@5:1>;1:B;/--8B185;#8-F-.-8 ;<1F35@-->B;/--8 1;!->@5?@>1? >:1?@;$-F%5.15>;.-?1:#@@;01>--2 <1>/A??51

,.015,3,;G3(405.6905+,763+,8 '41-@1>01';..1G AA>G L

('<-?L

 1@B1>4--8B-:11:--:@-891:?1:0-@ --:01>-:0B-:01?-91:81B5:38112@ A:?@-9/-2I5?4A:1:531@4A5?1F1 B--7B>11901B;318?F;:01>85:31:.85671: 41@F;A@01>-->01@1F56::/;9.5:-@51 91@01F1B;;>?@1885:3>15?@1>B;;>F;B1> <>-7@5?/49;31856711:2;@;@1:@;;:?@1885:3 911B-:&@12%1:;0E:1F12;@;3>--2 4112@310A>1:01B5626-->5::@C1><1: 91:?1:;<31F;/4@051--:01>-:0B-: 01?-91:81B5:381B1:+;:01>B;E1A>5?91 4112@45601F13>;1<5:7-->@31.>-/4@

#!!% <,8+,"67 ';A??-5:@5::1>&4;C? G AA>GLF51B>  " ,*()(8,:76,3 1%56?C567?1&/4;AC.A>3 G AA>GL ('<-?L

 D 1A71:?;;>@>15F1:0/-.->1@21?@5B-8 F;:01>/;9<1@5@5118191:@0-@ --:?@;>91:0@-81:@019;3185674150.510@ ?<1181>B->5:3;<@10;1: ,86,5<(5,8=012G(:46,: 4,5,,8$(5,8=01256+0.?,..,5 '41-@1>-9AFG AA>G L ('<-?L

 #;75:05@<>;3>-99-3--@)-:!1>C567B;8 BAA>1:91@;<1:B5F51>01?@>56091@01

! 68?686+;*:0,9633(5+(5*, ,9:0<(3G8,9,5:6-(9: ;>F;##G AA>GL  ('<-?L F510; 

(+06>:/0*"/,(:8, '41-@1>--:41@&<A5G AA>G L ('<-?L G$>195K>1 &-91:91@B51>0-:?1>?/>1J1>@ -?<1>?1:11:C1>1800510>--5@>;:0;9 01B>--3,*-->;9F;A@41:-$>;91@41A? 418<1:41@BAA>@1?@181:B-:4-->B-01> +1A?#:01>0118B-:;88-:0-:/1 1?@5B-8 $(5(5,5>30@5<668165.,+(59,89 '41-@1>1%131:@1?G AA>G L ('<-?L F510; '" "## ,636.0,3,?05. !A?1;:G AA>GL >$-A8!1561>-/A8@15@ ->0C1@1:?/4-<<1:(:5B1>?5@15@(@>1/4@ ,1 =A58--->0.1B5:3B-:-<>58 7@51B1@17@;:5175:41@!500188-:0?1 +1131.510 

,+,83(5+9(59"/,(:,8 ,+,83(5+9(59"/,(:,8G &,(896-*/(33,5.05.(5*, A/1:@-:?@41-@1>G AA>GL @9 ('<-?L @9 F510; 

6*;4,5:(08,=,,2 "A@?4A5?G AA>GL<1>H89 #;?@A>;<1?1>135??1A>?41..1: 41@81B1::-01;9C1:@185:31:5:

A5@31.>1505:.118031.>-/4@ ;/A91:@-5>1?A5@F;C18*1?@-8?#;?@   

&)-9.7786&&8 !(-*:*3.3,*3  # 'LQVGDJWP]RQGDJXXU

8,7SDVPHQXäêSHUSHUVRRQ

1!4,348&1.&&37:446%*6442.7440 )&&);*60*1./0&17**3)6442'*,433*3:446 *.,*3&&622&67-&&0 5)*&)-9.7 786&&8.3!(-*:*3.3,*345*3)*-./.3/93. /1 <./3)*96*3 *8&1.&&37*0*90*32*8 **303.544,3&&6-*8496,43).7(-*1*:*3 :*684438**39.878*0*3)*56./70;&1.8*.8 :*6-49).3, 6;46)8)&,*1./07,*;*608 2*8:*67*564)9(8*3 *824884:&3)* (-*+19.)8=*00*61&3,8&+*1*3*3,*3.* 8*3:&3-*8*8*3.3,4*),*<*17(-&52*8 **31*00*6*-9.7;./34+2*8**3:&343<* 75*(.&1*;./3*3 ?5-*8'46)'9.8*356./08 -*8%)64422*392*8**37*1*(8.*).*)* &&3'*:*1.3,:&39.8)*0*90*306./,8 *8 .7**3)6.*4+:.*6,&3,*32*39;&&69.8 **30*9<*:446:1**74+:.7,*2&&080&3 ;46)*3 5:*6<4*0.7**3:*,*8&6.7(- 2*3944024,*1./0 &&78-*8:446,*6*(-8 -44+),*6*(-8*33&,*6*(-8.7*6:446&+)*

%'697(-*88&2*8:*67,*2&&08*8&5*3&)* ./-*8-44+),*6*(-8**32&3)/*'644)2*8 :*67*41./+41.* *83&,*6*(-8)*8&&68:&3 )*)&,<49<42&&6&&6)'*.*38&&680933*3 <./34+(-4(41&)*8&&68 *&38.5&78&1!4,34 .7-**61./0 .:*67*01*.3*7(-48*18/*72*8 ;&62**3 4+049)*,*6*(-8/*742)*&:43) 2**8*'*,.33*3 *3244.*0*9<*9.8:1**7 *3:.7,*6*(-8*3&17-44+),*6*(-8 405.<<& *35&78&778&&345-*82*39 .7.3*10 ,*:&1)*-9.7,*2&&08*"*6&2.793.*8 =.8.7395&7,&78:6./-*.)=<*.**32*:649; 8*,*3**3:&3)*2*)*;*60*67:&3-*86*7 8&96&38).*:446-&&6**3,1&&7/*.243(*114 .37(-430 *37+**6:411*&&301*).3,:&3)* <&&02&&08-*8,*<*11.,*30397 $&3&(-8*6 )*01&77.*0*'&6-49)8)*,&78-**6.3)* ,&8*34+&11*73&&6;*37.7 !5*(.&&1:446 #"5&7-49)*67-**+8 *78&96&381!4,34 **3=#"5&764422*39?7&2*3,*78*1) 

1&&7/*647*((4 ä 697(-*88&2*8-9.7,*2&&08*8&5*3&)* ä 38.5&78.1!4,34.: 01*.3*:446,*6*(-8*3 ä 44+),*6*(-82*82&3)/*:*67'644)*341./+41.* !1.'843,.3.243(*1147&974+ &27048*1*8.3 4)*;./37&97 ä "*6&2.798&1.&&373&,*6*(-8

#=<668+,,3 17#"5&7-49)*606./,89**3&&3<.*31./0* 0468.3,45).8#"5&72*39 *3892*8 5*6743*3)&3-**+8)* * 5*67443 " *3892*85*6743*3)&3**8*6  "! ,97,38,.,39 *8#"5&72*39,*1)89.8719.8*3):446)* 2&&3):&3)*9.8,&:* "*1*+43.7(-6*7*6 :*6*34 : : #"5&72*39 6&30/*7;./3 *304+>*:&11*33.*843)*6)*<*6*,*1.3, 4,,**3#"5&7./0455&, :446 2**6.3+462&8.*


<978)7=-90-;4-=-66),-=)4=)60-; @-9-679,12664-1,16/75 <<9 65+;0:!7,*:(*;3(08 !561=-9:<5A <<9 1-<>-B45(14,!+-)6@1-,7 

' " 

!!#'

 "

,90+,5:0,82,9:63<40:80 0:(1,526A(8:05;,5(/3,8 96;76"01418:@))4A <<9AE ;5 &%8):E ;5 64-1,16/--6<<9=779))6=)6/+76+-9; @1-=9 

,86,5<(5,8=012A(:46,: 4,5,,8$(5,8=01256+0.?,..,5 %0-);-9)5<@A <<9A E &%8):E

@1-=9 

# #' """ "65,,3.86,7,77,38(526 (360*(5+A302 88-4;0-);-9A <<9AE &%8):E @1-,7 (+;86+(4)>0./: ),<97,)5A <<9@1-@) (;8(<(563865A,4(5+46,:/,:+6,5 );176)4-%76--4-*7<>A <<9A E &%8):E

@1-,1

 "/, 05.,89A"8(*,9 %0-);-9,-'-:;-A <<9A E &%8):E )6:4<1;-6,1:-9--62160-;;0-);-9+).C @1-=9 

!6;:/90+,6/55>"/,9);8>;2,9 "))9,=)6%972-A <<9AE 4<-:/-;16;-97+369744

8(+(4,5"" -#12:>123:-$+07<>*<9/ A <<9AE &%8):E !6,-9*-/-4-1,16/=)6,-37881/-*)6, %%*9-6/;=743:@)6/-99),)5-6@126 61-<>--67<,-41-,2-:;-6/-079- (??*65*,8: #-/-6;-63)5-9A <<9AE ))9;-6=)6,-9916;-6>16;-;@1-,7 #!!% <,8+,"67 %7<::)16;166-9$07>: A <<9AE@1-=9 

0,:,8,829A%((5 %0-);-9141/-6;1)A <<9A E &%8):E -93:/));76*-:<1:,5))978@12607-,- 78@7-36))97<,-=-90)4-6-661-<>- 7=-9;<1/16/-6(+06>:/0*"/,(:8, %0-);-9))60-;$8<1A <<9A E &%8):E @1-=9 $(5(5,5>30@5<668165.,+(59,89 %0-);-9-#-/-6;-:A <<9A E &%8):E @1-,7  6*;4,5:(08,=,,2  <;:0<1:A <<9AE8-9B45 64-1,16/75 <<9@1-=9 

64,+>=(8+A"6;8.,9,3,*:,,8+,5 %0-);-9"-"126A <<9A E &%8):E

 -:;)6,<8+75-,?8912:=)6 -,-94)6, -6-4/1D ! 68?686+;*:0,9633(5+(5*, ,9:0<(3A8,9,5:6-(9: 79@7!!A <<9AE  &%8):E @1-,7 ,+,83(5+9(59"/,(:,8 ,+,83(5+9(59"/,(:,8A &,(896-*/(33,5.05.(5*, <+-6;)6:;0-);-9A <<9AE ;5 &%8):E ;5 @1-,7 

       

Smeerpoets =)6#0-);9-;#0)41):#2-6-9- 0-;/977;:;-5):3-9;0-);-9/-@-4:+0)8=)6 -6-5)93-6 )6:41-.0-**-9:57/-6Het rommelkabinet =)6,---3-9:-6Vreemde eend =)6!972-+; ")44?61-;51::-6 %779316,-9-6,1-)46/-4:=-9:;))63<66-6 0<63)6:/9128-675,A01;=)60-;,16*<9/0 -:;1=)4;-@1-60-;5)/1:+0-676=-9/-;-4123 =-90))4The Man Who Planted Trees =)6,- !<88-;";);-#0-);9-758)6?$ -;,)3/));-9).*120-;:8-+;)+<4)19-:47; =)6,--;7=-916/

;12,-6:Rebels of Rhythm =)6!-9+7::)5-;0-.;1/,9<5=<<9 >-930<579-6)+97*);1-3 6-91:67/@7=--45--9#0-);-9/97-8 &16;-9*-9/#0-);-96)..-4)@@ 31,:-6/) @75))9,779 %779316,-9-6,1-,779)4,1-+<4;<<9@-4.))6 ,-:4)/>144-6@126-9@--9=--4>793:078:75 <1;;-31-@-6 60-;.-:;1=)4+-6;9<5780-;79;-%77907<; 3<66-631,:3<66-6--6()./-,)63;-36<..-4 ),78;-9-67.@-4.--636<..-4;-9),78;1-))6 *1-,-6%-9/--;,)661-;0-;36<..-48):8779; 16;-=<44-6=)6>1-1:,-@-36<..-4/->--:; -6>);0--.;,-36<..-4*-;-3-6,123=779 5--916.795);1-78,-:8-+1)4-*124)/-6) 8)/16) -6>>>,-*-;7=-916/64

 .))+,- &&$(" ( (/)+%,#)*,)* &)-$ ,))+ -$ ( % +&/ +$, # -.(-)- (' -)%-) +! ,-$( ,-' -! ,-$.& -). +$(" -;.-:;1=)478-6;5-;,-:>16/-6,-5< @1-3;0-);-9=779:;-4416/Ik en de koningin =)6 '# ))96)>79,;0-;57-1412331-@-6-6 *9-)3,)6+-:07>+):-,-316,-978-9)

De gelaarsde kat, Pietje Bell, -27=)6 Sesamstraat7.0-;5--@>16/+76+-9;160-; !))9,=)6#972-5-;76,-95--9&0);-=-9 --9--6;?8-=779:897732-: -@7-3,)6Niemand weet, niemand weet =)6 ";-44)7.De kleine zeemeermin ),-=779:;-4416/Yvon#'3)6--6 316,1-,-9-8-:;3785-;/-5)3))6 #>12.-4:7=-90-;+76+-8;78=7-,16/ ),)66))90-;)*:<9,1:;1:+0-Piet de

1=-9:-47+);1-:=912,)/ ; 5@76,)/ 73;7*-9


!"

 

  " 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@HCC@H K 83C52 " ###"# $ %#$#$$ "" ( % " "" #$%( %  "# & " %' # $ !!#

$ " 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@HCC@H K 83C52 

' " BA,;()H!705+,9 (63/B3@3&353<B3AH 

CC@H K )(>/AK83C52

(7::37A33<8=<53<078</<3B/:A 7323@/<23@97<26786334B33<5@=B3 D3@G/;3:E=323::33<D3@G/;3:B(7::3 7<A31B3<(39AB'7;=<D/<23@33AB &3573 3::73'167>>3@A#3B"3<</@B #=</AB3@ 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@H 

3<CC@HK 83C52 B "A6470,+,699,),,9 !==;/<A%=>>3<B63/B3@H CC@H K )(>/AK 83C52 3<A:316B3:=@@3<;/<6334B230@7:D/< 23$C233:33@23#/<53AB=:3<3 2734E7:23078G=<23@30@7:D==@D33:53:2 D3@9=>3<3<D3@AB=>B23G37<G78<>/96C7A #//@2//@E==<B==9"=;>7333< D3@A:3B3<B322F033@

' " 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@H 

3< 

CC@HK 83C52 

B A(*8<,:$90,5:,">((3- 96,9:,5,022,926505. (63/B3@23(=003H 

CC@H K83C52 < 0@/16B*@73<A63B0=39 .@==B;=323@A5@=B3=@3<C7B3< 03E3@9B3BE33D3@6/:3<C7B27B A>@==983A0=39 /1?C3AG=2/B23G3 53A1679BG78<=;673@33<D==@AB3::7<5 ;33B3DC::3<=>63BB=<33:

" 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@HH K 83C52 

$ " 

,;!796621,:;/,(;,9H ,7,3:;,,3;1, 3B-3363:23<B63/B3@H 

CC@HK

393<B63BA>@==983E3:=D3@2/B 9:37<3@/@3;/<<3B832/B33</@;3 ;=:3<//@A2=16B3@63:>B=;D/<AB@= 5=C2B3A>7<<3<G=2/BG78;3B239=<7<5 B@=CEB&3A3@D3@3<A>@==983AB63/B3@ 6=B;/7:1=;

0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@HH K 83C52 

B A677,5;/,(;,9, 3((9H<0:6 (63/B3@3&353<B3AH 

CC@H K )(>/AK 83C52

#C7A3<=<<73G78<B6C7A32/57A5@78A ;//@230/<9:3993@G/16B3<=<<73 7AG33@B3D@323<#C7A<73B73E7:=> /D=<BCC@

BA,;.966;50,;;,40::,5 ((.:05+,9)6,2,5-,:;0=(3 3<B@/:370:7=B6339H 

CC@H@/B7A 7@1/A=2I17@1CAE3@9>://BAD/<3< //55334BE=@9A6=>A//@7<;//9 8393<<7A;3B27D3@A3/1BAD/<33< 97<23@17@1CA /<;3:23<<==2G/93:789 //5A0E43AB7D/:5;/7:1=;

 " ,;!796621,:;/,(;,9H ,7,3:;,,3;1, 3B-3363:23<B63/B3@ H 

CC@HK G73G=

%" 6470,+,699,),,9 !==;/<A%=>>3<B63/B3@H CC@H K )(>/AK 83C52G73G/ B A961,*;!(33@H$9,,4+,,5+ (63/B3@23*3AB3H CC@H K 83C52 <23AB@//BD/<(=;3<3AFE=@2B 23@CAB=<D3@E/16BD3@AB==@23< <73CE9=;3@<33;BG78<7<B@397<63B6C7A =>236=39+737A23G3D@33;2333<2

'" 

6470,+,699,),,9 !==;/<A%=>>3<B63/B3@H CC@H K )(>/AK 83C52G73G/ 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@H 

 3<HK 83C52 

'" 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@H 

 3< 

HK 83C52  B A(.,;;0,<.+;/,(;,9H ,56),9=(550? 70:7=B6339'163D3<7<53< H CC@H@/B7A %/53BB723=03@7AB3<37<23@//2::33< /:63BA3@D3@3<D/<33<3<93:5://A83 @/<8/9=AB63;235@==BAB3;=37B33 5/AB3<0:78D3<E35 &3A3@D3@3<<==2G/93:789A163D3<7<53< 2=023<6//5<:

B A$033(4796H,523,05(=65;<<9 (63/B3@3&353<B3AH 

CC@H K )(>/AK 83C52

323<9G3:4833753</D=<BCC@3<A>33: ;33 BA9(52,901*2,690,5 632,9:<5.!<5+,5633(5+,9 (5650,<>,)6,9H&=65 (63/B3@23*3AB3H 

CC@H K 83C52

3<03E3@97<5D/<,D=<<3>@7<A3AD/< =C@5=<27JD/<+7B=:2=;0@=E71G,D=< 7AD@33;2C723:789/<23@A<G30:789B ==9<=533<A<73BB3>@/B3<+/B;=3B83 2//@;33/:AG3>:=BA3:7<5;7223<7<83 E==<9/;3@AB//B(39AB3<@3573&3<I 33@:7<5A ,,3-;:,6,2,5),5+, 7<<3<AB/23:4BH 

CC@H@/B7A 3<A>3BB3@3<297<23@3<0=393<43AB7D/: *3AB3>:37< ,;.966;50,;;,40::,5((.: 05+,9)6,2,5-,:;0=(3 3<B@/:370:7=B6339H 

CC@H K (//@B3<D/<03: (//@B3<D/<03:B63/B3@0/<2+78A A16@78D3@A(87003*3:29/;>3BBF ':CFG3@3<6/@:=BB33;/B=<A 0/::=<<3<D=CE3<A16=@B83AD3@A73@3< 17@1CAE3@9>://BA7@1/A=3/ B A,,2,9:#0;.,:7962,5 (5:H3-(),;:6,7 (63/B3@23*3AB3H CC@HK

/<2FE7:5@//5<//@(=3B83A:/<2E//@ 83/::33<;//@B=3B83A6=34BB33B3<//@ G=39B=16B<//@63B03:==423:/<2D=3@B 2==@33<D@33;23D=32A3:E3@3:2

% " 0:2,+, (; =@B7A7@1CAB63/B3@HH K 83C52  B "A,7,5)966+)664 !==;/<A%=>>3<B63/B3@H CC@H K )(>/AK 83C52 +/A1=23+/A033@;/533<>/983 03G=@53<=>23!/:33@5+/A1=<33;B G78<B3<B83;33;//@=<B239BB7823<A63B 9/;>3@3<2/B63B>/983=>33<A:3357A


 < ;233(16+($6(4$&2%75",(0$1D ,1'(4(18$1(4*(15$1'(45 &30,>0<0$0209>0=D ??<D F '&;,=F 50?2/ ,,="8-<,%:8-<,A47/,>40/0<009 49/0=>,/4=,,920=7:>09:;009 203048C49942=::<>>?49=7,92A,,</0 =>,/CA,<>09@40=@,9A:</>

  ,5.('($6 :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ 

!  #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ ,5.('($6 :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ 

# 

 

 

#,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 

#,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 

< ;22'.$3-((75,&$/ :<>4=4<.?=>30,>0<D ??<D F >8 "<2078,9"74@40<9008>5080049 009-45C:9/0<@0<3,,7@:7=;,99492 =.3::9304/09/0;<,.3>4207401/0/40 :;-7:04>>?==09$::/6,;50/:7==>0< ,?/093,,<<0//0<,20<095,849

< ;(6:$1'.$56((/ :<>4=4<.?=>30,>0<D ??<D F >8 #0?>0<@::<=>07749220-,=00</:;/0 2074569,8420;:;?7,4<0>@=0<40:;* ;;0749 4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ 

(7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D ??<D F 50?2/ C40C, (3(1%422'%220 ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/C40A: 

  #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 

#,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 

,5.('($6 :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ 

(7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D ??<D F 50?2/

(7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D ??<D F 50?2/ C40C, 

,5.('($6 :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ 

(3(1%422'%220 ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/C40A: 

# #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ ,5.('($6 :<>4=4<.?=>30,>0<D 09

 ??<DF 50?2/ 6(//$(1$$*D,(0$1' 9((61,(0$1'9((6 %>077,&30,>0<D ??<D F 50?2/ 0>@0<3,,7@,9$0;07=>007>50&06=>,9= @,9/09::8$0240<9,@,9/090<2 0>7::<@,90<60=>459$:=, 00$46 9207200<&4>?=::9=><,$409?=<?7 (7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D ??<D F 50?2/ C40C, $$*5(,1'(4%2(.(10$4.6 ><4?809,,2D

 ??<D<,>4= 49/0<09@,9,7707001>45/096?9909 /03070/,2:920/A:920920940>09 @,9-:060920A07/420=.3<45@0<=09 477?=><,>:<09/::<7:;09/0;<:2<,88,= <:9/:8649/0<74>0<,>??<09A:<6=3:;= < ;'9,1766(12:$46-( :$/0$$4((1921'(4.,1':,-1 0$45=A456=0%.3:?A-?<2D ??<D F '&;,=F 50?2/ %>,;4930>A:9/0<7456070@09@,9 /4>5:9202094009809207492@,9 104>0909E.>4020.:8-4900</80>/0 A:9/0<-,,<745608?C406@,984==.3409 A07/02<::>=>0.:8;:94=>::4>

< ;! .,1'(4&$%$4(6 &30,>0<474209>4,D ??<D F 50?2/ ,.309:8,770=A,>940>8,27,.309 :850:?/0<=097,.309:850C071.>= 740/50=/:880/,9=50=099:2@007 800<

"  #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 4,.244,$54,.2)+(6 ./(,1,15(&6(1%2(. 0:949674560%.3:?A-?<2 #,<,/45=D ??< ,5.('($6 :<>4=4<.?=>30,>0<D 09

 ??<DF 50?2/ < ;(6:$1'.$56((/ 0$45=A456=0%.3:?A-?<2 D  ??<DF '&;,=F 50?2/ #0?>0<@::<=>07749220-,=00</:;/0 2074569,8420;:;?7,4<0>@=0<40:; *;;0749 (7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D  ??<D F 50?2/ C40C, < ;220$15 233(16+($6(4D2(5.2(5 ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/ :0=6:0=09),=.:/:09=,809800 ,,90096::6A0/=><45/?B/00;07,0< C:<2>0<@::</,>9408,9/@,7==;007>

(7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D ??<D F 50?2/ C40C, 220$15233(16+($6(4D2(5.2(5 ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/C40A: 

!  #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ (7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D  ??<D F 50?2/ C40C, < ;*(/6-(71$,5( ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/ 207>50#?9,4=0A472<,,2009600<C459 A49>0<=7,,;:@0<=7,,9,,<:82,,>345 80>/01,64<8009,,<009A,<87,9/

< ;#D"+26+(+(// 0$45=A456=0%.3:?A-?<2 D ??<DF '&;,=F :84=.3,-=?</0;<:/?.>40:@0< @451:209=.3459745620A:90809=09 80>-:@099,>??<745602,@090C0 =?;0<307/09/09609,7709/0 ?4>@0<6:<090>0C459&06=>,9(07/8,9 $0240&30:<,9=C 0>?=>,@ :<<08,94:94=4: ,>4,=,460071:< 0, *(/6-(71$,5( ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/C40@< 

  4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D  ??<DF 50?2/ 

!  4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D  ??<DF 50?2/ 

#  < ;(6$.%((56 ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/ ,660<<,88:0>0096<09>09-<::/ @::</0:9492-,6609+=!,.3>=6:8> 009,6-00=>09=>007>30>-<::/ 4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D 09 ??<DF 50?2/ 

#  #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ (7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D  ??<D F 50?2/ C40C, *(/6-(71$,5( ::8,9=#:;;09>30,>0<D ??<D F '&;,=F 50?2/C40@< 

#  #,(8224$//(822456(//,1*8$1)(56,8$/ ((628(4,1*'(,15(461$3$*,1$ 4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D 09

 ??<DF 50?2/ (7*'6+($6(45&+22/$%$4%(4D (./(,1(:((0((40,1 &30,>0< 0<7459D ??<D F 50?2/ C40C, 

"  < ; +($6(4*42(362.D (0$$.0$.(4 &30,>0<,8?CD ??<DF 09=;,9909/0@::<=>077492:@0<0>09 09=8,,6 4=60/0$,> :<>4=4<.?=>30,>0<D D F 50?2/ 


  * 

  

+ $1-).-++#( --#)(*.#'0) ..+ äWPRNWREHU'HNDWLQGHUHFODPH $IĆFKHVXLWGHFROOHFWLHYDQKHW .DWWHQNDELQHWLQ$PVWHUGDP&$'! " 1*.# '/+  )-)- 0 ..+ äWPRNWREHU=HHZDDUGLJ0DUH /LEHUXPYDQKHW+DDJV.LQGHUDWHOLHU 6HOHFWLHYDQZHUNGDWGHUXLP NXQVWHQDDUVYDQGHVWLFKWLQJ+DDJV .LQGHUDWHOLHUPDDNWHQQDYGH YHUKDOHQYDQKHW=HHZDDUGLJ0DUH /LEHUXP äWPRNWREHU,GHH­QSULMVYUDDJ 2QWZHUS3DOHLVWXLQHQ%HNLMNHQ EHRRUGHHOYHHUWLJLGHH­QSODQQHQ HQXLWJHZHUNWHYRRUVWHOOHQYRRURQV JHZHOGLJHVWDGVSDUNRSJURRWIRUPDDW '%'! ""1 +-/&-,-+- #0)

 ..+ äWPQRYHPEHU,WDOLDQLVDQWHQLQ GH1HGHUODQGVH3HQQLQJNXQVW

7HQWRRQVWHOOLQJJHKHHOJHZLMGDDQGH ,WDOLDDQVH,QYORHGRSGHQDRRUORJVH 1HGHUODQGVHSHQQLQJNXQVW äWPQRYHPEHU9URXZHQUXLWHUV HQNDUGLQDOHQ%HHOGKRXZNXQVWYDQ 0DULQR0DULQLHQ*LDFRPR0DQ]X äVHPLSHUPDQHQW6SURRNMHVEHHOGHQ DDQ]HH3HUPDQHQWH VFXOSWXXUH[SRVLWLHYDQ7RP2WWHUQHVV DDQGHERXOHYDUG &&")#$%"&$'!"""# 1#(((") '0 ..+-)- "(%&#$%/(*+)!+'' $+( %)+-#(! äSHUPDQHQW*HVFKLHGHQLVYDQGH SDUOHPHQWDLUHGHPRFUDWLHPHW URQGOHLGLQJ '%'!$'%1(!#$/++! #0)

 ..+ äSHUPDQHQW(HQFROOHFWLHYDQ VFKLOGHULMHQ]LOYHUHQSRUVHOHLQLQHHQ HHHXZVKHUHQKXLV

'%'!(##$#!!'"&1,-+- #/+ 00) ..+*, !&#! äVHPLSHUPDQHQW%ULHIJHKHLPHQ 6HOHFWLHYDQKRQGHUGHQNDDUWHQZDDURS 1HGHUODQGHUVHQ9ODPLQJHQKXQ JHKHLPDQRQLHPRSELHFKWHQ äVHPLSHUPDQHQW$OOHVZHUNW&RQWDFW LQGHMDUHQÜHQÜ&RQWDFWLQGH MDUHQÜHQÜ äWPGHFHPEHU+HW5LMNYDQ +HHQHQ:HHU.QHWWHUHQGVSDQQHQGH RQWGHNNLQJVWRFKWGRRU]HVZRQGHUOLMNH ODQGHQ $QGHUODQG7RHQODQG+XLVODQG 'LJLODQG'URRPODQGHQ9UHHPGODQG RS]RHNQDDUFRQWDFW äVHPLSHUPDQHQW6WDU5LQJ:DW KHEEHQ7KH0DWUL[+DUU\3RWWHU HQ0DU\3RSSLQVPHWHONDDU JHPHHQ"7HQWRRQVWHOOLQJGLHMH WHOHIRQLVFKPHHVOHXUWLQGHZHUHOG YDQGHVSHHOĆOP2QWGHNZHONHUROLV ZHJJHOHJGYRRUMRX]HOIHQYRRUMRXZ PRELHOWMH #&#!'%'! " 1 -").+,&( #0) ..+ *,!&#! äWPMDQXDUL6DOO\0DQ )RWRÝVRSHVWKHWLVFKHZLM]HYDQKDDU SHUVRRQOLMNHZHUHOG

1-").+,&( #0)  ..+*,!&#! äWPQRYHPEHU(PR9HUNHUN 'HKRQGHUGPRRLVWHWHNHQLQJHQ 2YHU]LFKWVWHQWRRQVWHOOLQJ äWPQRYHPEHU0LFKDHO5DHGHFNHU 6RORWHQWRRQVWHOOLQJPHWUHFHQWZHUNHQ KRRJWHSXQWHQXLW]LMQYURHJHUHRHXYUH % !"&$1*.# '/+ ) 0 ..+ äRNWREHUWPQRYHPEHU+DDJVH VSRUWYHUHQLJLQJHQ 6SRUW DUFKLHYHQ YDQGLYHUVH+DDJVHFOXEV

!"&!'%'! " 1 -").+,&( #0)

 ..+ *,!&#! äWPRNWREHU2RSVLH'DLV\*«.DUHO YDQGHU6WHUUHQVFKLOGHULM äWPQRYHPEHU*ODV V *HUULW 5LHWYHOG$FDGHPLH$PVWHUGDP 'HULMNHJHVFKLHGHQLVYDQ GHJODVDIGHOLQJPHWKHGHQGDDJVH RQWZHUSHQ äWPQRYHPEHU*OLQVWHUHQG*ODV -DDU(XURSHVHJODVNXQVW äWPMDQXDUL9ODKR%XNRYDF 6FKLOGHULMHQ äRNWREHUWPMDQXDUL 2XERUJSULMV/HV6DOWLPEDQTXHV äRNWREHUWPMDQXDUL &«]DQQH3LFDVVR0RQGULDDQ3DXO


 A>%22)():%()6:%2()13()62) /9278 #-.27',-0()6-.)2;36()2 +)8332(-2'31&-2%8-)1)8(-):%2 %&03-'%773(-)>-',%07%68-78-)/ )6*+)2%%1:%2 A>%22)&)7',39;() )2-)832(6-%%2(-)78)6/(336&)-() /9278)2%%67;)6(&)C2:03)( äRNWREHUWPMDQXDUL '904896)2 )60%+)328;-)64() 0-',8)6)',8,3)/-+)69-18)(-)29 %07463.)'8)2>%%0&)/)2(78%%833-8 %07&))0()2>%%0 )8:)67',-00)2() ,33+8)4928)2;36(8()>)298-.()0-./-2 )6),)678)0( äWPMDQXDUL30+)6-),%97 äRNWREHUWPIHEUXDUL %2(7',%44)2 0%77-)/13()62) 2)+)28-)2()))9;7))2,)()2(%%+7) 0%2(7',%44)2 äWPDSULO);32()6) ;)6)0(:%2()7.)',303;%%/7) +0%7/9278 0%7:)6>%1)0%%6%1 32/)6&39;()-2()%*+)034)2()68-+ .%%67%1)21)8%0)28-2)#%6)1&% ))2-2(69/;)//)2()'300)'8-):%2 ,)()2(%%+7)7.)',303;%%/7) +0%7/927834 31$3,#$$4 -&$-/..02A<1;-607.

<:-<5,--=)6/-68779;1:>--9 /-78-6,160-;6)2))9=)6 8,1; 575-6;1:0-;5<:-<5/-:47;-6 äSHUPDQHQW'HFROOHFWLH 786%*;)6/89-+)2(-)-2():)67',-00)2() ')00)2)2/%1)67;36(8+)8332( -7+)89-+):%2()+)7',-)()2-7:%2 1-7(%%()2786%*  &1(12.0(1"'31$3,A79;- &12=-9*-9/,1=9 @)@7  <<9%$8):/-4,1/ äWPMDQXDUL+HWYUHGHVMDDU 9LHUKRQGHUGMDDUJHOHGHQLQZHUG -2 28;)64)2,)8;%%0*.%6-+ )78%2( +)7038)2 )8&)78%2(:361()))2 69784%9>)2%:))68-+.%%63478%2(:%2 ())()60%2()28)+)2()4%%27) 0%2(7,))6 äVHPLSHUPDQHQW 00)1%%02%%6,)8 78)103/%%0 ;))))9;)2430-8-)/)2 ()13'6%8-)  &1/$-! 0$04.$031$3,A !)9)44-4>-/ @7

 <<9)8914 73;7*-9 äSHUPDQHQW)8197)910%%8>-)2 ,3),)834)2&%%6:)6:3)6-2)2%%+ )231786)/)2;%7-7)2>%0;36()2 +)6)+)0( $22$0*3-#(&31$3, (-#$0!.$*$-,31$3,A!916: '144-54-?)6,-907.,1=9 <<9 -;;-93<6,1/<:-<5@-4.1:/-:47;-6 %$8):/-4,1/ äVHPLSHUPDQHQW),)-1)2 2,)8 -2()6&3)/)2197)910))6.)34))2 %'8-):)1%2-)6%90:%23326%2'-2) 31)2)2%'59)76-)27/)22)2 ..1#3(-131$3, $.0$-1"'330A )9/=-66-*-9/>-/ @) -@7 =,5))6,

 <<9 äSHUPDQHQW+HWPXVHXPYHU]DPHOWHQ &),))68:)6>%1)0-2+)21 & 8 ()786))/ 337(9-2)2 .3(1 .3/$03131$3,A)=):;9)); ,7@7 <<9 äWPQRYHPEHU39-7 394)6)7 '30912-78 ))<437-8-):-79%0-7))68 ()1))7843490%-6)%983&-3+6%?7',)

789/.)7 :%2 394)697(-)+)&92()0( >-.2-232()6%2()6)$368)%6%&)7/)2 )2$)+)2()2:%2()&0%9;)/978  30(21'3(1A79;-&12=-9*-9/ 

,1@) @7

 <<9 äSHUPDQHQW'HNHUQYDQGH :)6>%1)0-2+;36(8+):361((336 834789//)29-8()39()2)9; ;%%632()67',-0()6-.)2:%2)61))6 )1&6%2(88))2)26%27%07 

31$3,$$0, --.A!916:-::-/9)+0;

,1=9

 @)@7 <<9 );;-6;1-0-;5<:-<51:;7;5-,17 :-8;-5*-9/-78-6,=)6 <<9 %$8):/-4,1/ äRNWREHUWPMDQXDUL

3)/)2;-.7,)-( 6-)))9;)2 1HGHUODQGVHERHNGUXNNXQVW ,QERHNHQODQG1HGHUODQG :)67',)2)2-2()>)4)6-3()1))6(%2 WLWHOV'HWHQWRRQVWHOOLQJODDW ,-)69-8))2(;%67(33672)()>-)2 31$3,$1# &A))6=)6 --9,-9=779;,1@7 <<9 äSHUPDQHQW0XVHXPYDQHHHXZVH 7',-0()6/9278-2,)8-278-.0 +)6)78%96))6(),9-7(%8)7(%+:336 >246-:A:)6>%1)0-2+0-)8&39;)2 31$.-A#;),07<,-9:4))6 ,1@7<<9%$8):/-4,1/ äWPQRYHPEHU %7)'%14-1%0%=% 0)68 )>3)/)67;36()2(3361-(()0 :%28)/78)2*383 7)2?01*6%+1)28)2 :%2 )62-')38)2&331-2())<437-8-) +)C2*361))6(3:)6()78%2(:%2>%/)2 8-.()27,)886%.)'82%%6()834:%2() 3928:)6)78 äWPQRYHPEHU)/7)2)283:)2%%67 ))<437-8-)+%%82%()6-234 ,-7836-7',),)/7)2)0)1)28)2(336 1-(()0:%2&)+6-44)2%07,)/7)2;%%2 ,)/7)2463')77)2)28368996 %%633/ 34()$13()62),)/7)2)283:)2%%67 9-8&3)/)2)2?017 äVHPLSHUPDQHQW))*69-18) :3361)27)2(-)6 (9'%8-):) 8)2833278)00-2+3:)63 % ()(69/(-) (336()1)27;36(89-8+)3)*)2(34 ()2%8996 äVHPLSHUPDQHQW)330>%%0 3:)60):)28977)2-.7)271)08;%8)6 )8)2833278)00-2+&-)(8-2>-',8-2 ():)6%2()6-2+)2(-)>3;)02%8996 %07'908996-2,)8430%-6)+)&-)( (3361%/)2)2+%%2(3361%/)2 äVHPLSHUPDQHQW)))678) NXVWEHZRQHUVRQWGHNKHWJHKHLP 32()6))2:-2)<;-./ !03'%8-) "4)2&96+;%7+)(96)2()))2%%28%0 ))9;)2,)8;332+)&-)(:%2() 46),-7836-7',1)27 37$$"'$4$-(-&$-A-8;<6<::;9));  ,1@) @7 <<9%$8): /-4,1/ äWPRNWREHU')%2)27%8-32 3837:%232()6;%8)6*383+6%%*)8)6 )6,33+ 321'3(1A"1=1-9=1:5)93;5)=9  <<9 äRNWREHUWPQRYHPEHU7KH 2(3*%26% 3UHFLHVMDDUJHOHGHQ ;)6(,)8'31192-71)-23789634% 8)2:%0+)&6%',81)8%07,33+8)4928 ():)62-)8-+-2+:%2() )60-.27) 1996 3364%+-2%7743846)28)2)2 2-)9;7*38379-8()>)4)6-3():900)2() 196)2:%2)8987,9-7  -.0 , $1# &A(--:;9));5)@)

 @7 <<9 äSHUPDQHQW=LQVEHJRRFKHOHQG SDQRUDPDYDQ6FKHYHQLQJHQLQ )2197)91+);-.(%%23:)6-+);)6/)2 :%2)2(6-/ -00)1)7(%+  +$0()0(-1(++$,A<1;-607. - )4-9121:575-6;--4/-:47;-6=)6>-/- ,-=-9*7<>16/=)6-63-4-7541//-6,- 8)6,-6))9=-9>)+0;16/*-6;< =)6).5-,17 >--9>-4375160-; 5<:-<5 äSHUPDQHQW9HU]DPHOLQJYRRUQDPHOLMN HHHXZVHVFKLOGHULMHQHHQ ;))674-)+)0-2+:%2()71%%/:%26-27 -00)1 

$2 0-:,(3(1A97<>-9:/9)+0; 5)@) <<9 äSHUPDQHQW'RFXPHQWDWLHFHQWUXP 3:)6()-2(3)78%%27) -11-+6%8-)+)7',-)()2-78%%0)2 '908996  "'$4$-(-&$-A#;9)6,>-/ 7<4-=)9,

5)@7 <<9 äWPGHFHPEHU86%2(+):3)0 %%/ ))2786%2(;%2()0-2+0%2+7(-:)67) /978)2)232813)8()&);32)67:%2 ()&6%2(-2+3 % /6%&&)8.)7+%62%0)2 >))78)66)2>)))+)07>))%2)132)2 )27',)04)2 $$0#($/(-&4 -$#$0+ -#A!916: '144-54-?)6,-907.5)@7 ,1 >7@) <<9 äWPGHFHPEHU%2,-)68383/-3 MDDUKDQGHOPHW-DSDQ)4)6-3() WRWKDOYHUZHJHGHHHHXZ XLWJHOLFKWLQGH]HMDUHQZDV1HGHUODQG ,)8)2-+)0%2((%8,%2()013',8(6-.:)2 1)8%4%2 .-*$+A::-6,-4.;:;9)); ,7-6=9

 <<9@) <<9 äWPRNWREHU)77-'%900)6 ',-0()6-.)2 äWPRNWREHU/LFKWLQJÜ)0)'8-) YDQLQDDQYHUVFKLOOHQGH )()60%2(7)%'%()1-)7%*+)789())6() /9278)2%%67 2+) %278338%2 -.78)6 %2()6 )())90-%-%+-0):%-7)88) 9->)2+%)2%6-77%:%2#%2)2 (3-$ "$31$3,A')/-6:;9));

5)=9 @7 <<9 äSHUPDQHQW(HUEHWRRQDDQGH 36)%%27)32%*,%2/)0-./,)-(7786-.()6 )2(-4031%%8"-92)2,)6-22)6-2+%%2 ,)8&6)()6)(3)0:%2;)6)0(:6)() 2$#$+()*31$3,/$-!30&A !4-:5)64))6 9;7;--3 76;16<;-*-@1+0;1/-6 äSHUPDQHQW2SHQOXFKWPXVHXPPHW ,)()2(%%+7):)6>%1)03&.)'8)29-8() %00)(%%+7)-28)6'90896)0))()60%2(7) 7%1)20):-2+ 8 $ %9"'$ +$0()A-;#7<;-99)16 #;);176#8<15)@7 <<9 äRNWREHUWPQRYHPEHU-DDU %*?',)7 (HQWHUXJEOLNRSMDDU )()60%2(7%27,)%8)6%*?',)7  +$0($ -#0$ A74<5*<::;9)); ,1=9

 @) <<9 äRNWREHUWPQRYHPEHU%2:%2

6%/)0 327869'8-:-78-7',)43686)88)2 

02$(-(,(2$1& +$0($A66) !)<47>6):;9)); =9-6@)4));:;-@7=, 5))6,

 <<9-678).:89))3 äRNWREHUWPGHFHPEHU-6-%1 32(323 9278;)6/)2:%24%4-)6 

2$+($0 $$+#A66)!)<47>6):;9)); =9 <<9@)-64));:;-@7=)6,- 5))6,

 <<9-678).:89))3 äWPRNWREHU36-7:%24%)2(32'/ ',-0()6-.)2 

'0(12310(3,% 2.0*$0*A))6=)6 1-<> 7:;6,1- 5)=9 <<9 äWPRNWREHU &)0,-87&%'/ +RXWVQHGHYDQ[PYDQ-RVGHOÝ2UPH PHWDOVWKHPDEURHGHUVWULMGQX "*' 02 ++$06A779,-16,- >7@7

 <<9-678).:89))3 äVHSWHPEHUWPQRYHPEHU ,-2% :)6>-',87)<437-8-):%2;)6/:%2 /9278*383+6%%*37)4,3@),2)6 

1"'$0(-$2 +$(1A)6/-&77907<; ,1@7

 <<9%$8):/-4,1/ äWPGHFHPEHU7',)6838-2 ()))9;-+,)-( ):)2)2;)6/:%2 7',)6:%29-8))2%2()64)674)'8-)* 4 4 -..0124 - $$12 ++$06A )63):;9)); >7@7

 <<9-678 ).:89))3 äWPRNWREHU-)6/',6D()6 ',-0()6-.)2 äRNWREHUWPQRYHPEHU638-'% ',-0()6-.)2 +.0$-"$A7.@1+0;4))6

5)@7

 <<9 äWPRNWREHU#31)67+))0 #31)67) /9278;)6/)2:%2(-:)67)/9278)2%%67  +$0($ A66)!)<47>6):;9)); 5)@7

 <<9 äWPRNWREHU/LHVEHWK/H5R\2OLYHU ',2)-()6 ))0()2)27',-0()6-.)2 $, *A!)=1427-6:/9)+0; 5)@7

 <<9 äRNWREHUWPMDQXDUL''5 78%0+-)%6%23-% )6/:%236% %6'B%)2%-<%=)6  +$0($()1!0$"'2 .+(- -& 0A 163+3079:;4))6 @)-6@7

 -6 78).:89))3 äWPQRYHPEHU %77%2(6%:%2))2 ',-0()6-.)2  &1$3-12*0(-&A-66->-/ ,1@)

 @7

 <<9 äWPRNWREHU)/)9>):%2 )2833278)00-2+7%1)2+)78)0((336 )0(6-/368,9=7,-0-4)8)6732 :%2-287 äWPRNWREHU-:)67) /9278)2%%67 9-2)%2():-%0:%2

)2-8%=0-97 6%?)/:%26790% %%7 ))0()2:%2%60)2))*):)6 )6/:%2%6-%2#908 $#$-+." 2($ $--$5$&A-66->-/

>7@)-6--9:;-@76,)/=)6,- 5))6, <<9 äWPRNWREHU',3 -8)74)'-?';)6/ (336)63)20%7)2)26-/6D2)6  -0 -$-#.-* ++$06A'-:;-16,- >7@) <<9-678).:89))3 äWPRNWREHU311%+)%%2)2/ YDQ:RHUGHQ ',-0()6-.)2 4%78)08)/)2-2+)2)2*3837 3-12/.12 0( '.$4$A:)*-44)4)6, -4->--3 <<9 äWPRNWREHU))0 )C274-6))6( (336()/0)96+))0;)6/:%2(-:)67) /9278)2%%67 äRNWREHUWPMDQXDUL63)8)2 9-8%6-%,3):) 92784378/9278)2%%67 0%8)2>-',-274-6)6)2(336();-./ %6-%,3):) (4(-&12.-$ ++$06A66) !)<47>6):;9)); >7@)  <<9-64));:;-@7=,5))6, 2<41 :-8;-5*-9)44--678).:89))3 äWPRNWREHU%1)7 63;2 '31192-'%8-32;-8,8,)92/23;2 äWPRNWREHU%2-)0)%00-%23 ',-0()6-.)2)2;)6/)2344%4-)6 31$.-A#;),07<,-9:4))6 ,1@7<<9%$8):/-4,1/ äWPIHEUXDUL%2+>%0.) 0):)2 ,)1%8)2833278)00-2+3:)6 0):)27/;%0-8)-8 28()/34-28)6%'8-):) ;-.>),3)+)>32()2+)09//-+.)&)28 )2,3)+3)(.).)>)@:3)08-2.))-+)2 0-',%%1 


 

(!-%!++- !%* !:113&'+0&' 819#  91 663 äWPRNWREHU$OH[DQGHU7LPRIHHY HQ0LNKDLO'URQRY6FKLOGHULMHQHQ EHHOGHQ äRNWREHUWPQRYHPEHU3HWHU .HL]HU6FKLOGHULMHQ

  

!0)!*%.$* $/.!*/-0): %*11.453##5 /#  &+73  9#  663 äWPRNWREHU<DVHQ,YDQFKHY 6FKLOGHULMHQ0($-%/0 %+:#0)'"113*165 &+91 663 äWPRNWREHU1DMDDUVVDORQ'LYHUV ZHUNYDQOHGHQPHWXLWUHLNLQJYDQGH 9DQ2PPHUHQ'H9RRJW3ULMV

(!-%!)'!-.: 1644#+05-#&' 819# 91 663 äWPRNWREHU1LNRGH:LWHQ*HHUW %DDV6FXOSWXUHQHQVFKLOGHULMHQ !#!*/!*')!-:#0)'''45'0/#3-5 8191 9# 663 äWPRNWREHU3DOHLD6DVNLD6(GH 5RR\,Q]H]GH&RR&DUWRRQVEHHOGHQ HQIRWRÝV äRNWREHUWPQRYHPEHU'LYHUVH NXQVWHQDDUV.XQVWHQDDUVXLWGHEXXUW YDQGH5HJHQWHQNDPHUH[SRVHUHQ äRNWREHUWPQRYHPEHU<YRQQH 6FKDULV$EVWUDFWDFU\ORSOLQQHQRI SDQHHO

(!-%!!$+-./:')'05'44'.##0 &19# ''345''0.##545'91  663'012#(423##- äWPRNWREHU)UDQV/DPSH&SULQWV IRWRÝV

$%,+" ++(. ((!-3:#563064453##5 &+73  663'012#(423##- äVHSWHPEHUWPRNWREHU-HN\OO +\GH:HUNYDQ6XSHURERWXUERDND -RUG\YDQGHQ1LHXZHQGLMN /-++) !* #:1)'8#. 8191 663 äWPQRYHPEHU3XVKZDJQHUHQ$]UD $NVDPLMD

(!-%!!./:31'0'8'),' 819# 663'012#(423##- äWPRNWREHU1LHQV'XOODDUW-DVSHU 1LHQV QLHXZHLQVWDOODWLH HQ&RQVWDQW 'XOODDUW QLHXZZHUN $!+-'.$+, ((!-3:!+.'$1/'0 &+73'091 &1 663 äWPRNWREHU2EVHUYDWLHV (LQGH[DPHQVWXGHQWHQIRWRJUDĆH .$%.:HUNYDQRD7KHR&DSWHLQ 0LFKHOOH+DPHUV2ODI+DUWRQJ(YD +RIPDQHQ1DWDVFKD/LEEHUW

 5 

!-!! .$,0.!0)!*.!-/:3+' -'34453##5 '9#7&/##0&  663)31'2'012#(423##äSHUPDQHQW9HU]DPHOLQJKLVWRULVFK JHUHHGVFKDSYDQGHWLPPHUPDQ PHWVHODDUORRGJLHWHUVFKLOGHUHQGH NXLSHU 0.!0))!-/1*!!-/!*:6&' '.(5 &+9# 91 663 ! 2#4)'.&+) äSHUPDQHQW+HWPXVHXPKHHIWHHQ RPYDQJULMNHWHJHOFROOHFWLH'HOIWV DDUGHZHUNRRVWHUVSRUVHOHLQJODV PHXEHOVKRXWVQLMZHUNHQVFKLOGHULMHQ

!#!-)0.!0):135'''3 &+73 9#91 663 äWPRNWREHU.HUNKRIYDQGH.RXGH 2RUORJ)RWRÝVYDQ0DUWLQ5RHPHUV ZDDULQHHQEHHOGZRUGWJHJHYHQYDQ GHYHUODWHODQGVFKDSSHQYDQGH.RXGH 2RUORJ äWPQRYHPEHU,QVFKHUIYHVWHQ EXUND)RWRÝVYDQ0DUL­OOHYDQ8LWHUV RYHUKDDUYHUEOLMILQ$IJKDQLVWDQ äWPMDQXDUL2QGHUYXXU0LOLWDLUH GLOHPPDÝV,QWHUDFWLHYHPXOWLPHGLD LQVWDOODWLHRYHUGHPRUHOHGLOHPPDÝV YDQ1HGHUODQGVHPLOLWDLUHQRS YUHGHVPLVVLH äVHPLSHUPDQHQW0DXULWVHQKHW RUDQMHJHKHLP.LQGHUHQPDNHQ VDPHQPHWKXQJLGV3ULQV0DXULWV HHQVSHFWDFXODLUHWRFKWRYHUKHW RRUORJVWRQHHOYDQYLHUHHXZHQJHOHGHQ äVHPLSHUPDQHQW%ORHGPRRL 'HÜPRRLVWHÝYXXUZDSHQVYDQGH ZHUHOG&ROOHFWLHHHQHHHXZVH KDQGYXXUZDSHQVYDQGHKHHU+9LVVHU äVHPLSHUPDQHQW0HHVWHUZHUN +ROODQGVHYXXUZDSHQVXLWGH*RXGHQ (HXZ'HWHQWRRQVWHOOLQJEHOLFKWGH EHODQJULMNHUROGLHGH1HGHUODQGVH YXXUZDSHQIDEULFDJHLQ(XURSDVSHHOGH WLMGHQVGHHHQHHHXZ äWPMDQXDUL5HWRXUWMH 5RPHLQHQ6WDSLQGHVDQGDOHQYDQ HHQ5RPHLQVHVROGDDW%HWUHHGHHQ 5RPHLQVIRUWHQVWDSLQGHZHUHOGYDQ OHJLRQDLUVHQDX[LOLDLUV äWPGHFHPEHU$FWLH=RQHQGH $FWLH=RQHGRRUORRSMHGHWUDLQLQJWRW PLOLWDLULQHHQQRWHQGRS9DQJURHQWMH WRWJHQHUDDOLQGULHNZDUWLHU

(!-%! !("/:*113453##5 8173  9# 91  663 äDXJXVWXVWPRNWREHU6LHPHQ 'LMNVWUDHQ0DULRQ9LVLRQH7KXULQJ +RXWVQHGHVHQEHHOGHQ

0.!0)0.*/-:5)#5*#2.'+0 &+9# 91 663 äSHUPDQHQW'HYDVWHSUHVHQWDWLH WRRQWGHMDDURXGHUHODWLHWXVVHQ 1HGHUODQGHQ,QGRQHVL­

/%$/%*#+-( -/ !("/: 155'3&#/4'8')   7391 663'012#(423##- äVHSWHPEHUWPRNWREHU'HOIW .XQVWHQDDUVKHEEHQWLMGHQVKHWWK :$'V\PSRVLXPÜ+RPDJHWR'HOIWÝ DXJXVWXV LQEHHOGKHEEHQ JHEUDFKWKRH]LMGHVWDG'HOIWEHOHYHQ

0.!0)0(6/-1* (1!*: 1130/#3-5&+91 663 äWPGHFHPEHU:+6FKPLGW  6FKLOGHULMHQ +*%*'(%&'!+-!(!3*! (!.: 155'3&#/4'8') /#9# 663 äSHUPDQHQW%HGULMIVPXVHXPPHW DQWLHN'HOIWVEODXZDDUGHZHUN /! !(%&'0.!0)$!/-%*.!*$+":+05 )#5*#2.'+0 &+9# 91 663 äSHUPDQHQW&ROOHFWLHYDQVFKLOGHULMHQ HQJHEUXLNVYRRUZHUSHQRSKHWJHELHG YDQVWDGVJHVFKLHGHQLVNXQVWQLMYHUKHLG RXGHHQPRGHUQHNXQVW '. %./+-%.$0.!0) !("/:"#0 144'453##5 2'012#(423##äSHUPDQHQW2YHU]LFKWYDQGH'HOIWVH WDEDNVLQGXVWULHYDQDIGHHHHXZ !$*%!'0.!0) !("/: 31/'5*'642.'+0 &+9# 91 663 äSHUPDQHQW+HWXQLYHUVLWHLWVPXVHXP YDQGH78'HOIWRUJDQLVHHUWH[SRVLWLHV URQGWHFKQLVFKHRQGHUZHUSHQXLW YHUOHGHQKHGHQHQGHWRHNRPVW !/!-)!!-!*/-0):"1.&'34)3#%*5 /#91 663 äWPGHFHPEHU'H OLHIGHVERRGVFKDSSHQYDQ9HUPHHU (U]LMQHOIVFKLOGHULMHQJHVHOHFWHHUG RPGH]HELM]RQGHUHERRGVFKDSSHQ ]LFKWEDDUWHPDNHQYHUGHHOGRYHUYLHU VRRUWHQOLHIGHV

 5  

(!-%!-%*:.'7'3+0)8') 819#  ''0.##545'917&/##0&  663'012#(423##- äVHSWHPEHUWPRNWREHU-DQ:LOOHP 0DULV7KLMO:LMGHYHOG6FKLOGHULMHQHQ EHHOGHQ

(!-%!+0.-/%*:31/453##5 81 73 9# 663 äVHSWHPEHUWPRNWREHU'HOIW RSGHNDDUW6LHUDGHQHQYRUPJHYLQJ JH±QVSLUHHUGGRRU'HOIWVEODXZ

(!-%!0/4:6&''.(5 &19# 91 663 äVHSWHPEHUWPRNWREHU /Ý$P«ULFDLQ/HV'HX[*DU©RQVPL[HG PHGLD

(!-%!+ !(.%*-/:.'7'3+0)8') &19# 663'0&#)'.+,-412#(423##- äWPGHFHPEHU+HWYURXZHOLMNQDDNW 5HFHQWHZHUNHQYDQKHGHQGDDJVH NXQVWHQDDUV 0-%:.6+9'0##34$1%*5&+91  663 äVHPLSHUPDQHQW9DQDIVFKXZWRW SDVVLH7HQWRRQVWHOOLQJRYHUUHSWLHOHQ HQNRXGEORHGLJHQPHWOHYHQGH UHSWLHOHQHQLQVHFWHQHQUHSOLFDÝVHQ NXQVW

(!-%!!-- !("/:+'68453##5&+73 73 9# 663 äVHSWHPEHUWPRNWREHU3DXOLQH :LHUW]+HGHQGDDJVNHUDPLHN äRNWREHUWPQRYHPEHU&DWULQ +RZHOO+HGHQGDDJVNHUDPLHN

(!-%! !(:1130/#3-5 

 &19# 91 663 äWPRNWREHU$UPLQ+DUWHQVWHLQHQ 3HWHU6WRIIHO0RYLQJ7KLQJVDQG,GHDV 6FKLOGHULMHQHQJHVFKLOGHUGHREMHFWHQ

5  

(!-%!-/%$+':%*11.453##5  8173 9# 91 663 äWPRNWREHU-DTXHOLQH6WXEHQLWVN\ HQ:LOOHNH6WXEHQLWVN\6FKLOGHULMHQHQ EHHOGHQ äRNWREHUWPQRYHPEHU-RHS )UDQVHQ6FKLOGHULMHQWHNHQLQJHQHQ REMHFWHQ 0.!0)%&.2%&':'3'0453##5  &+73'091 9# 663  &'%'0 ,#0)'4.15'0 äVHSWHPEHUWPRNWREHU /HGHQWHQWRRQVWHOOLQJ$UWL6KRFN äRNWREHUWPQRYHPEHU'LUN YDQ*HOGHUHQ$JQHVYDQ*HOGHU $TXDUHOOHQWHNHQLQJHQHQJUDĆHN

 5 0.!0)2!*./!3*:'3'0453##5   8191 663 äSHUPDQHQW+HWPXVHXPLVJHZLMGDDQ GHJHVFKLHGHQLVYDQ9RRUEXUJYDQGH NRPVWYDQGH5RPHLQHQWRWGHODDWVWH RQWZLNNHOLQJHQLQGHEHHOGHQGHNXQVW


KORTING

OP HAAGSE ATTRACTIES?

Voor superscherpe aanbiedingen van de beste attracties in groot Den Haag, ga naar VANDAAGNAARDENHAAG.NL

R

Wat moet je doen? s Ga naar www.vandaagnaardenhaag.nl sBekijk de laatste informatie over alle attracties sGeef aan welke attractie jij wilt bezoeken sEn maak kans op je eigen aanbieding of korting!* * Voor de voorwaarden zie www.vandaagnaardenhaag.nl


 4 1621+,/,35;$$/ (=A6=926;  ✆  33(//22'5"..;B.; &<<@✆ 33(/6+($6(4A6;?@>..@ ✆ $56$&$)= (052B2;6;4?2B22> ✆ /7%$;$46 "<<?1A6;?28.12 ✆ (25.$169AC292; A>4C.9✆  29/,1*!24/'"7,'(43$4. #> & ><<4922B2> <>@A67;C24 ✆ ,6(4$,4+($6(44$127/ #.962?@>..@ ✆ +($6(4$07;.:9..; "261?052;1.: ✆ 

22' ,&.(65+23<2)9(*(1$$*<  

< (1$$* ((18(4.223

+4,56754,70)$624.(4. "..;B.;$% 246,5,4&756+($6(4 6>0A??@>..@ 21&24',$<42-.;1  +($6(4,/,*(16,$".;42 +<<>5<A@   0=: ,/0+7,5(=A6  ✆ 426((4.'<;112><@2 !2>8 $$*523(16470 A>4 <BE9..; ✆ +($6(4$$1'($8(1 ,2?@1A6;C24  /2256(4.(4.".;42 +<<>5<A@ 21,1./,-. 215(48$624,70 A96.;.B (@<9/2>49..; ✆ 

21,1./,-.(&+279%74* !<>@2+<<>5<A@ ✆  0=: 220$15233(16+($6(4 >.;82;?@>..@ ✆ 24;2 6;085<>?@9..; ✆ 7&(16$156+($6(4 (=A6=926;  ✆ 76+(45((4."A@52>?2 A>4C.9 $4$1$6+$.(4. 2 (C2296;08?@>..@ 743+:5$9> !AE=2>?@>..@ $6,21$/(21((/(%279 (05<AC/A>4?@>..@  0=: ,(79((4.(=A6 ✆ 7;,(.&$)='($$3 &.=2?@>..@ 

$$4'8$142-( &>6;?24>.05@ ✆ $/(,5.(4.&.926??@>..@ $6+=7,6(1+2)A6@2;5<3 ✆  0=: +($6(4(,-1$62AC2 (05<<9?@>..@  ✆   0=: +($6(4,(4426 2>>.;1C24 ✆ 2',70 2&$/("..; B.;#22>12>B<<>@ ✆  4(0,>4($46(44( !<;6;46;::.8.12 ✆ (*(16(1.$0(4".;42 22?@2;:.>8@  ✆ +($6(4((*(16(5 ,26:.>?@>..@ ✆

(,-59,-.5(&+279%74* 2;2>..9(=<<>9..; '67?C678✆ ,4!,15621/7%2;2>..9 6?2;5<C2>=926; '67?C678✆  +($6(4$$1+(637,(=A6

✆ 6:1',&$$6$62AC2 #<9?@>..@ ✆ +($6(4'(2%%( A>42:22?@2>26@5=926; +<<>/A>4✆

 +($6(4'( (56( +2?@2=926; 293@  (4%(4* /,(6;,*6 ..4=.1 '67?C678  2.$$/ 4('(%4(7. &.=2?@>..@ ✆ !24/'2470+($6(4 5A>05699=926; 

 !

 

 

 ! :    :    ! ! : :            !  

 : 

 :                

   :      :  :

   

   ! 3441%&#&23&-#/.5/--&%*(*.(&54-%/0,1*+(3%&0"2#*..&.36&&9%1*&6&,&.3/&(&23441%""23 &0"2*2//,%*1&$33&,//0#*+%&,"22"25".%&""(2&3)&"3&12*$,&32)/0/'6&(&.""( $..:B<<>92@@2>?: B 1>2? &<?@0<122;C<<;=9..@? 2/<<>@21.@A:

1'(4*(6(.(1'(*$$6$..224'0(6+(6

.%(1/,()+(%%(48$1 

-$$4/,-.5$7620$6,5&+$)5&+4,-8(1'224+(6$$*5

. A / ..;8>A6?2;C.@B.;@<2=.??6;46?

,6%7428$1?#########? B = /21>.46;BA992; 6>< /.;8>28 ;> $..:

)29 ;> <B2>1.4

.@A:

)29 ;> ?.B<;1?

,<<;=9..@?

.;1@282;6;4

$68C694>..422;*)=.?B<<>G =2>7..>

#A?60.9 (5<C

!9.??6282:AF628

 .FF &<=:AF628

!9.??628/.992@

#<12>;21.;?

 2A41@52.@2>

%=2>. %=2>2@@2

./.>2@

"6@2>.@AA>

#A?2.

69:

*C=2>?<<;?4242B2;?2;1216?06=96;2?162A<=12/2?@29/<; ..;8>A6?@C<>12;F<>4BA9164/2C..>1 +.;128A;?@6;?@2996;42; 162..;42?9<@2;F67;/6752@..4?*6@/A><FA9@A?<:?6;3<>:.@62 <322;..;/6216;4<;@B.;42;<B2>22;?=206.92@52.@2>B<<>?@2996;4 <30<;02>@=.??2;1/67AC6;@2>2??2? *C=2>?<<;967824242B2;? C<>12;205@2>;<<6@1<<>4242B2;..;12>12;

3441/''"7%&8&#/..""1)&3""(2*3#41/ ;@C<<>1;A::2>>  ,2;..4

$68C694>..422;./<;;2:2;@<=52@

=<?@F2429;62@;<164 )29 

*):.4.F6;2B<<>G =2>7..> %=F2442;.9922;?05>63@29678 :..;12;B<<>B2>B.91.@A:

)<;229

.D  5..4?A6@/A><12;5..4 0<:


    # 

# !  

   #   & !

%

 $#  & #" & #" & # "  ! 


Tijdens de Dansparade van het Holland Dance Festival sDANSSCHOLENsDANSERSsMANPUBLIEK

1 november 2009 Start Parade: UURs,ANGE6OORHOUT Start Finale:UURs3PUIPLEIN

Kom ook! Š

n ge we ne e o Gr win Ed

www.hollanddancefestival.com

UITmagazine oktober 2009  

Het complete culturele overzicht voor Den Haag en omgeving. Met de overzichtelijke dagagenda, verhelderende interviews, boeiende achtergrond...

UITmagazine oktober 2009  

Het complete culturele overzicht voor Den Haag en omgeving. Met de overzichtelijke dagagenda, verhelderende interviews, boeiende achtergrond...

Advertisement