Page 1

Stichting Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012


1. Inleiding

Inhoud

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Missie 4 Visie 4 Faillissement afgewend 5 Een andere manier van denken en handelen 5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 5 Samenstelling bestuur 5

2. Asiel

2.1 Honden 6 - 7 2.2 Katten 8 - 9 2.3 Resultaat asiel 10

3. Pension

3.1 Aantal pensiondagen 11 3.2 Resultaat pension 11

4. Dierenkliniek

4.1 Welzijn van dieren gewaarborgd 12

5. Ondersteuning vanuit de samenleving

5.1 Donateurs 12 5.2 Giften 12

6. PR & Communicatie

6.1 Social Media 13 6.2 Website 13 6.3 Acties 13 6.4 Pers en evenementen 13

7. Organisatie

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Medewerkers 14 Vrijwilligers 15 Stagiairs 15 Opleidingen 15 Samenwerking met hondenschool Quiebus 16

8. Huisvesting

8.1 Voortgang verbouwingsplannen 17

9. Stakeholders

9.1 Gemeente 17 9.2 Dierenbescherming afdeling Haaglanden (DBH) 17

10. FinanciĂŤn

10.1 Begroting 2013 18 10.2 Balans (na verwerking resultaat) 19 10.3 Staat van baten en lasten 20 - 21 10.4 Toelichting op de balans 22 - 25 10.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 25 10.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 26 - 27


Voorwoord Hagenaars en Hagenezen konden in 2012 maar moeilijk om Het Haags Dierencentrum heen. Het oudste asiel van Nederland stond op het punt haar deuren te sluiten en dat heeft men geweten. Met een noodkreet wilden we een halt toeroepen aan de alsmaar dalende inkomsten. Deze noodkreet heeft, mede door de goede samenwerking met de regionale media, geleid tot het afwenden van het faillissement. Onze noodkreet heeft duidelijk gemaakt dat het asiel, mensen en bedrijven uit Den Haag en omstreken, zichtbaar aan het hart gaat. Niet alleen konden we sluiting voorkomen, ook mochten we vele hartverwarmende reacties en nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Deze moeilijke periode heeft ons echter ook verder wakker geschud. Hoewel we trots zijn op ons open aannamebeleid, waarbij ook dieren met een medisch- en of gedragsprobleem een tweede kans krijgen, is duidelijk geworden dat dit niet automatisch leidt tot voldoende (financiĂŤle) steun. Meer dan tevoren hebben we daarom contact gezocht met inwoners en bedrijven uit de regio. Zo gingen we met medewerkers en vrijwilligers naar het strand van Kijkduin, vierden we de jaarlijkse open dag van het asiel en zochten we online contact via een nieuwe website en social media. De meer dan 1.000 volgers op Facebook zijn hier een mooi bewijs van. Met vernieuwde energie zijn we aan het huidige jaar begonnen in de wetenschap dat we wederom alle zeilen moeten bijzetten. De aankondiging van de Dierenbescherming dat het de jaarlijkse bijdrage stop moet zetten, maakte al snel duidelijk dat het weer een spannend jaar gaat worden.

Daarnaast moeten we verder zonder onze dierenarts Karin van Laar, grondlegger van onze visie op dierenwelzijn. Met haar overlijden verloren we niet alleen een enthousiaste collegae die haar vak vol passie en tomeloze inzet uitoefende. Ook kwam er een abrupt einde aan de hechte vriendschap die velen met haar hadden. Maar we pakken de draad weer op. We zullen u opzoeken om gezamenlijk zorg te dragen voor de 2.000 zwerf- en afstandhonden en -katten die we jaarlijks opvangen en een passend baasje voor zoeken. En daarvoor hebben we u hard nodig! Ik hoop dat dit jaarverslag het belang van onze plek in de samenleving duidelijk maakt.

Martijn Franssen Voorzitter Haags Dierencentrum


1. Inleiding 1.1 Missie

1.2 Visie

Het HDC vindt dat iedere hond of kat de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past.

Lang niet altijd zijn eigenaren van gezelschapsdieren zich bewust van de verplichtingen en de voortdurende begeleiding en zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als gevolg hiervan komen vele honden en katten als zwerfdieren of afstandsdieren bij het HDC binnen, dikwijls met gedragsproblemen.

Daarom verenigen we onze krachten voor de opvang van thuisloze honden en katten, waar afstand van wordt gedaan, of die zwervend worden aangetroffen in de regio Den Haag. De behoeften van ieder afzonderlijk dier zijn onze leidraad voor de verzorging, (eventuele) training en bij het vinden van een geschikte nieuwe baas. We geven de toekomstige baas eerlijke informatie over het karakter en de behoeften van dit dier, zodat het ook na plaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die het nodig heeft.

Wij werken hieraan vanuit de volgende waarden: Toegankelijk Open aannamebeleid: ook honden en katten met probleemgedrag, een medische achtergrond of dieren op leeftijd, zijn bij ons welkom.

Door middel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspecten die zich voordoen bij de aanschaf en verzorging van een hond of kat. Door educatie en begeleiding in de opvoeding voorkomt het HDC voortijdig gedragsproblemen en afstand. Het HDC gelooft in een positieve manier van opvoeden door middel van beloning. Om deze rol optimaal te vervullen investeert het HDC in het opleiden van betaald en onbetaald personeel. Het HDC is van mening dat gezelschapsdieren op mensen een positieve uitwerking hebben op de emotionele en sociale gemoedstoestand. Het HDC ziet het als haar taak om mens en dier met elkaar te verbinden om ook een belangrijke rol te vervullen in mensenwelzijn.

Saamhorig Met grote passie werken beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten, ondersteuners en de Haagse samenleving zijn wij in staat de continu誰teit van het HDC te waarborgen. Voor vele toekomstige eigenaren brengen onze dieren geluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid, meer beweging, sociale contacten en het gevoel voor iemand te zorgen. Naast dierenwelzijn staat mensenwelzijn voorop. Het Haags Dierencentrum: voor mens en dier!

Zorgzaam We streven naar de beste zorg en verpleging voor zowel asiel- als pensiondieren.

Deskundig Wij informeren klanten op basis van onze jarenlange expertise op het gebied van dierenwelzijn, medischeen psychische gezondheid van honden of katten. Onze kennis onderhouden en vergroten wij door samen te werken met gerenommeerde partijen op dit gebied.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

4


1.3 Faillissement afgewend Begin 2012 is de ernstige financiële situatie van het HDC een feit. Er moet direct actie worden ondernomen om de toekomst van het HDC veilig te stellen. Op 25 maart jl. zijn zowel vast als vrijwillig personeel het strand van Kijkduin opgegaan om aandacht te vragen voor de financiële situatie van het HDC en om nieuwe donateurs te werven. De actie op Kijkduin was het begin van vele andere acties, samenwerkingen en initiatieven. 2012 kenmerkt zich door stress en onzekerheid, maar ook door warmte, betrokkenheid, passie, saamhorigheid en door veel wilskracht. Elementen die er voor gezorgd hebben dat het HDC nog bestaat en haar noodzakelijke taak kan blijven uitvoeren.

1.4 Een andere manier van denken en handelen De primaire taak van het HDC is altijd dierenopvang geweest. Door de jaren heen hebben we veel geleerd over dierenwelzijn en ons beleid hierop aangepast. Alles wordt beredeneerd vanuit het oogpunt van het dier. We hebben als organisatie tot op heden onvoldoende aan de buitenwereld laten zien wie we zijn en wat we doen. Veel bewoners van Den Haag zijn ook nog niet bekend met ons dierencentrum. Door inzet van Social Media kanalen als Twitter en Facebook, een vernieuwde website, door ons blad “Animail” openbaar te maken en intensiever contact met regionale en landelijke mediakanalen, creëren we meer extern draagvlak en betrokkenheid. In 2012 hebben we gezien hoeveel meer het HDC is dan alleen op een zo optimaal mogelijke manier zwerfdieren en afstandsdieren op te vangen en er voor te zorgen dat de dieren een goed thuis krijgen. Uit reacties van klanten blijkt dat wij hebben gezorgd voor een maatje voor het leven, een oplossing tegen eenzaamheid, veel plezier en geluk, meer sociale contacten en zorgzaamheid. Maar vooral hebben wij bijgedragen aan een opvulling van een leegte in moeilijke tijden. Iets wat vaak als onbetaalbaar wordt omschreven. Deze mensen staan centraal in het voortbestaan van ons dierencentrum.

1.5 M  aatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) In 2012 hebben we leveranciers gezocht, die bereid waren hun producten en diensten goedkoper aan te bieden. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de volgende bedrijven: • KAB Accountants & Belastingadviseurs. KAB heeft ons bijgestaan bij het omzetten van het bestaande administratieve systeem naar systeem, waarbij wij maandelijks de financiële voortgang op de voet kunnen volgen. Ook werken wij vanaf 2013 met kwartaaloverzichten (resultaat en liquiditeit). • EDR Credit Services. Dit bedrijf heeft ons ondersteund bij het vormgeven van een voor ons nieuw CRM-systeem. In de loop van 2013 zullen wij al onze asiel- en pensionklanten, sponsors, donateurs en vrijwilligers in dit systeem hebben opgenomen. Een betere en snellere communicatie wordt hierdoor mogelijk. • Van Hessen. Dit bedrijf ondersteunt ons bij het inrichten van een ander kassa- en reserveringssysteem. • Royal Canin, Hill’s en Smolke, Mars BV. Deze bedrijven hebben gezorgd voor levering van gratis breukvoer en het geven van kortingen op inkoopvoer. • Starsound Productions. Dit bedrijf heeft het mogelijk gemaakt een TV-spot met bekende Hagenezen te realiseren. • Dierenbescherming afdeling Haaglanden. Deze lokale afdeling van de Dierenbescherming heeft ons geholpen bij het organiseren van de SMS-actie. • NetSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hosting van onze website en advisering over onderhoud van de website.

1.6 Samenstelling bestuur Het bestuur was in 2012 als volgt samengesteld: Gerard van den Eijnden

Bastiaan Garnier

Voorzitter (tot 1 december)

Secretaris (vanaf 1 november)

Jan Bloemendaal

Sietse Veldhuizen

Lid (tot 1 november)

Martijn Franssen Penningmeester (tot 1 december) en Voorzitter (vanaf 1 december)

Penningmeester (vanaf 1 december)

Krista van den Berg Lid (vanaf 19 november)

Welmoed Lockefeer Lid (vanaf 1 november)

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

5


2. Asiel 2.1 Honden Binnengekomen honden Over de afgelopen drie jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen honden er als volgt uit: Hond IN

2010

Afstand

116

Zwerf

2011

2012

31%

102

25%

81

21%

187

49%

176

43%

197

51%

38

10%

33

8%

22

6%

Inbeslagname

0

0%

0

0%

0

0%

Uitwisseling

2

1%

2

0%

1

0%

Retour na plaatsing

Geboorte

0

0%

0

0%

0

0%

Huisuitzetting/sociaal

17

4%

99

24%

84

22%

Overig

19

5%

1

0%

0

0%

379

100%

413

100%

385

100%

Totaal IN

Opvallend is dat het aantal afstandhonden over deze periode is teruggelopen, terwijl het aantal zwerfhonden in 2012 is toegenomen. Een goede verklaring hiervoor is nog niet te geven. Het is niet uitgesloten dat eigenaren hun honden eerder op straat zetten, omdat door de economische crisis de (medische) onderhoudskosten van een hond te hoog zijn geworden. Ook hebben hogere medische kosten bij het doen van afstand invloed op het aantal honden, waarvan afstand wordt gedaan. Zwerfhonden komen steeds meer binnen met een slechtere gezondheidstoestand dan voorheen. Om een beter beeld te krijgen van onze omgeving zijn onderstaand de aantallen en percentages van afstandhonden en zwerfhonden in de opvangcentra van DB Rijnmond (Rotterdam, Krimpen, Spijkenisse, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen, de Dierenopvang Amsterdam (DOA) en Stichting Streekdierentehuis ’t Julialaantje (Rijswijk) weergegeven. Hond IN

DB Rijnmond 2010

2011

DOA 2012

2010

2011

Rijswijk 2012

2010

2011

2012

Afstand

325

25%

296

21%

272

22%

167

33%

143

36%

65

18%

35

25%

47

26%

38

26%

Zwerf

666

52%

838

59%

700

58%

264

52%

201

51%

253

70%

74

53%

91

49%

76

53%

Jaarverslag 2012

6

De bovenstaande cijfers uit de ons omliggende gebieden in de Randstand lijken op een voorzichtige trend te wijzen, waarbij het aantal afstandhonden vermindert en het aantal zwerfhonden toeneemt.

Haags Dierencentrum


Uitgaande honden Het aantal honden dat ons asiel heeft verlaten kan als volgt worden weergegeven: Hond UIT

2010

Geplaatst

204

Euthanasie Overleden Retour Eigenaar

2011

2012

55%

202

49%

162

42%

17

5%

21

5%

19

5%

1

0%

0

0%

0

0%

136

37%

184

44%

196

51%

Uitwisseling

8

2%

4

1%

6

2%

Overig

3

1%

4

1%

1

0%

369

100%

415

100%

384

100%

Totaal UIT

Het gemiddelde aantal uitgaande honden over de afgelopen drie jaar bedraagt 389. Het aantal van 384 in 2012 is hiermee in lijn. Ons open aannamebeleid in aanmerking nemend is het euthanasiepercentage laag te noemen. Slechts honden, die wij om gezondheidsredenen of gedragsproblemen (na training) niet meer kunnen plaatsen, worden geeuthanaseerd.

De gemiddelde verblijfsduur in dagen (voortschrijdend per maand per jaar) voor de honden is in de jaren 2011 en 2012 als volgt: Verblijfsduur

2011

2012

Hond afstand

84,42

84,72

Hond zwerf

33,25

34,30

De gemiddelde verblijfsduur stijgt in lichte mate. Dit houdt verband met het type hond, dat in tegenstelling tot voorheen, moeilijker plaatsbaar. De hogere verblijfsduur bij afstandsdieren ten opzichte van zwerfdieren is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische en/ of gedragsproblemen. Het aantal verblijfsdagen van de honden in het asiel is als volgt: Verblijfsdagen Hond

2011

2012

17.577

15.506

In 2012 is het aantal asieldagen fors verminderd. Dit houdt verband met het lagere aantal binnengekomen honden.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

7


2.2 Katten Binnengekomen katten Over de afgelopen drie jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen katten er als volgt uit: Kat IN

2010

Afstand

255

Zwerf

2011

2012

17%

306

18%

259

18%

1018

68%

1107

67%

997

69%

155

10%

127

8%

69

5%

0

0%

0

0%

0

0%

5

0%

1

0%

0

0%

58

4%

61

4%

48

3%

Retour na plaatsing Inbeslagname Uitwisseling Geboorte Huisuitzetting/sociaal

5

0%

50

3%

62

4%

Overig

0

0%

6

0%

4

0%

1496

100%

1658

100%

1439

100%

Totaal IN

Percentueel is het aandeel van afstandkatten en zwerfkatten de laatste drie jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven. In absolute zin is het aantal binnengekomen katten fors verminderd. Een oorzaak kan zijn het koude voorjaar van 2012, waardoor het aantal kittens geringer was dan normaal. Het aantal binnengekomen kittens was de afgelopen jaren als volgt1: Jaar

2008

2009

2010

2011

2012

Aantal kittens

670

618

634

761

572

De bij de honden beschreven economische omstandigheden is ook van toepassing bij de opvang van katten. Ook ons aantal afstandkatten en zwerfkatten hebben we in onderstaand overzicht vergeleken met de ons omringende asielen. Kat IN

Afstand Zwerf

DB Rijnmond

DOA 2010

2011

Rijswijk

2010

2011

2012

2012

2010

2011

2012

597 21%

581 22%

606 21%

329

23%

288

22%

189

17%

91 16%

99 18%

66 12%

1666 60% 1566 59% 1748 61%

989

70%

924

72%

849

76%

373 67%

372 69%

374 70%

Bij de dierenopvangcentra in Amsterdam en Rijswijk is in 2012 het aantal afstandskatten fors teruggelopen. Rekening is gehouden met het daadwerkelijk in het betrokken jaar binnengekomen aantal kittens, die geboren zijn na 1 juli van het voorafgaande jaar.

1

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

8


Uitgaande katten Het aantal katten dat ons asiel heeft verlaten kan als volgt worden weergegeven: Kat UIT Geplaatst

2010 1172

2011 81%

1383

2012 82%

1240

82%

Euthanasie

52

4%

60

4%

43

3%

Overleden

14

1%

17

1%

22

1%

191

13%

204

12%

198

13%

Uitwisseling

Retour Eigenaar

4

0%

0

0%

0

0%

Overig

9

1%

23

1%

8

1%

1442

100%

1687

100%

1511

100%

Totaal UIT

Het gemiddelde aantal uitgaande katten over de afgelopen drie jaar bedraagt 1547. Het aantal van 1511 katten in 2012 is benedengemiddeld. Dit houdt verband met het lager aantal binnengekomen katten. Zeker gezien ons open aannamebeleid is het euthanasiepercentage laag. Slechts katten, die wij om gezondheidsredenen of gedragsproblemen (na training) niet meer kunnen plaatsen, worden geeuthanaseerd. De gemiddelde verblijfsduur in dagen (voortschrijdend per maand per jaar) voor de katten is in de jaren 2011 en 2012 als volgt: Verblijfsduur

2011

2012

Kat afstand

72,58

62,90

Kat zwerf

46,39

37,74

De gemiddelde verblijfsduur bij de katten vertoont een dalende tendens. De hogere verblijfsduur bij afstandsdieren ten opzichte van zwerfdieren is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische en/of gedragsproblemen. Het aantal verblijfsdagen van de katten in het asiel is als volgt: Verblijfsdagen

Kat

2011

2012

86.927

59.869

In 2012 is het aantal asieldagen fors verminderd. Dit houdt verband met het lagere aantal binnengekomen katten.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

9


2.3 Resultaat asiel Exclusief de eenmalige bijdrage van DB Haaglanden in 2012 en erfenissen en legaten (€139.144) is met het asiel in 2012 het volgende resultaat behaald: ASIEL - Totaal

Totaal

Kat

Hond

Resultaat (€)

-65.078

39.475

-104.553

ASIEL - Katten

2012

# Katten IN

1.439

# Verblijfdagen kat # Verblijfdagen per kat per jaar Winst/verlies per kat (€) Winst/verlies per verblijfsdag per kat (€) Resultaat (€) ASIEL - Honden # Honden IN # Verblijfdagen hond # Verblijfdagen per hond per jaar

59.869 42 27,43 0,66 39.475

2012 385 15.506 40

Winst/verlies per hond (€)

-272

Winstverlies per verblijfsdag per hond (€)

-6,74

Resultaat (€)

-104.553

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

10


3. Pension/crèche Door de aanwezigheid van een kliniek, deskundig personeel op het gebied van dierverzorging (individuele aandacht), afwezigheid van correctiematerialen is het aantrekkelijk honden en katten bij ons in het pension/crèche onder te brengen. Onze wens is om de uitlaatplekken binnen ons opvangcentrum te vergroten.

3.1 Aantal pensiondagen Het aantal pension/crèchedagen is als volgt: Verblijfsdagen Hond Kat Totaal

2011

2012

13.579

15.092

7.986

9.200

21.565

24.292

Het aantal pension/crèchedagen is toegenomen onder handhaving van hetzelfde serviceniveau. Om een aantrekkelijk bedrijf te kunnen blijven voor pension- en crècheklanten zullen wij in de toekomst de dienstverlening gaan uitbreiden en initiatieven nemen om de verblijfplaatsen voor de dieren te verbeteren.

3.2 Resultaat pension Exclusief de eenmalige bijdrage van DB Haaglanden ter dekking van de in het verleden gemaakte kosten voor interim-managers (€50.000) en erfenissen en legaten (€139.144) is met het pension het volgende resultaat behaald: PENSION 2012

Totaal

Resultaat (€)

-4.555

Kat

Hond

-16.683

12.128

Aantal dagen 2012

9.200

15.092

Verlies/Winst per dag (€)

-1,81

0,80

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

11


4. Dierenkliniek 4.1 Welzijn van dieren gewaarborgd Slechts enkele asielen in Nederland beschikken over een eigen dierenkliniek met dierenartsen in loondienst. Naast financiële voordelen (uitbesteden van handelingen leidt tot betalingen op basis van individuele behandelingstarieven) worden voordelen behaald op het gebied van het behandelen van dieren in gezelschap (“shelter medicine”). Door de aanwezigheid van een eigen dierenartsenteam zijn we sneller op het spoor van besmettelijke ziekten en kunnen we een uitbraak hiervan voorkomen of binnen de perken houden. Hierdoor is het welzijn van dieren beter gewaarborgd; ze zijn minder lang ziek en sneller geplaatst. Door de kortere verblijfsduur vallen de kosten voor medische zorg uiteindelijk lager uit.

De gezondheidssituatie van dierenarts Karin van Laar is vanaf medio 2012 verslechterd. Vanaf het najaar kon zij niet meer voor ons werkzaam zijn. Dit heeft geleid tot extra inhuur van capaciteit bij een uitzendbureau. De tweede dierenarts is in het najaar met zwangerschapsverlof gegaan. Na afloop van het verslagjaar is Karin van Laar na een 18-jarig dienstverband met een nimmer aflatende inzet op 26 februari 2013 overleden.

In 2012 heeft de kliniek “terugkom acties” georganiseerd voor het uitvoeren van sterilisaties en castraties. Vanaf 2012 worden de medische behandelingen gesplitst in algemene behandelingen en behandelingen bij afstand. We zien bij het doen van afstand een slechtere gezondheidstoestand van het dier met als gevolg dat er aanvullende controles moeten plaatsvinden.

5. Ondersteuning vanuit de samenleving 5.1 Donateurs Vaste donateurs zijn de structurele gevers. Dit houdt in dat iemand jaarlijks, per kwartaal of per maand doneert aan het HDC. Er geldt een minimum van 20 euro per jaar. Het Dieren Adoptie Plan (DAPplan) valt ook onder het donateurschap. Als een bedrijf wil meedoen aan het DAPplan, dan is er sprake van sponsoring. Aan het eind van 2012 heeft het HDC 850 donateurs waarvan 36 DAPpers. Dit aantal is gestegen ten opzichte van eind 2011 (656 donateurs waarvan 23 DAPpers).

5.2 Giften

Op de website is er aan elke te adopteren hond of kat een donatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnen mensen gericht doneren en kiezen voor een naamsvermelding. Deze module is ontwikkeld speciaal voor het HDC door de vrijwilliger Marcel Tegelaar. Op www.asieldierenonline.nl is de donatiemodule ook beschikbaar gesteld voor andere asielen. Middels deze module is er in 2012, sinds de ingebruikstelling in maart, een kleine 10.000 euro gedoneerd. In 2012 hebben we een groot aantal giften ontvangen door het uiten van de noodkreet bij het dreigende faillissement.

Onder giften verstaan we alle donaties, die het HDC rechtstreeks op haar bankrekening of aan de receptie ontvangt. Ook de donaties via de donatiemodule op de website van het HDC, de inkomsten vanuit de sms dienst, collectebussen bij bedrijven en donaties verkregen uit interne of externe acties worden onder giften gerekend.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

12


6. PR & Communicatie 6.1 Social Media

6.3 Acties

Eind maart 2012 is de HaagsDierencentrum Facebook pagina live gegaan. Facebook is het kanaal geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positieve manier over honden en katten te praten en inzicht te krijgen in de nog te adopteren honden en katten. Ook zijn er verhalen te lezen over geadopteerde dieren. Eind 2012 tonen de statistieken 955 “vind-ik-leuks”, met een wekelijks bereik van ruim 2500 unieke bezoekers verspreid over 20 landen wereldwijd. Opvallend hierin is dat Brazilië op nummer 3 staat met 44 bezoekers.

Begin maart hebben vaste en vrijwillige medewerkers door middel van een grootschalige flyer campagne op de boulevard van Kijkduin onze noodkreet rondom de slechte financiële situatie van het HDC luid en duidelijk verkondigd. Deze actie heeft geleid tot meer donateurs. De Kijkduin actie is de start geweest van een jaar vol met acties, evenementen en initiatieven om het HDC te behoeden tegen een komend faillissement. Onderstaand een greep uit deze acties, georganiseerd door particulieren en bedrijven:

We hebben aan het eind van 2012, 401 volgers op Twitter en we volgen zelf 398 personen/bedrijven.

6.2 Website Begin 2012 is de website www.haagsdierencentrum.nl aan de nieuwe huisstijl aangepast. Met vrolijke kleuren, meer foto’s en een duidelijke structuur krijgt de website een professioneel karakter. Op de website staat informatie over de te adopteren honden en katten. Bezoekers kunnen door middel van verschillende plaatjes, YouTube filmpjes en een uitgebreide omschrijving, kennis maken met elk individueel dier, waardoor dieren sneller worden geplaatst. Bezoekers kunnen ook kennis nemen van onze diensten, nieuwe acties en donatiemogelijkheden. De website zal in 2013 verder worden geoptimaliseerd. De website wordt aan het eind van 2012 maandelijks bezocht door gemiddeld 13.000 unieke bezoekers verspreid over 43 landen. De homepagina en de pagina’s met de te adopteren honden en katten worden het meest bezocht. (Google analytics).

I dog You (studenten Haagse Hogeschool), Soep op de Stoep (Boog), Winnaar van de Specsavers actie, inzameling mobiele telefoons (Geef Je Mobiel), Sportactie (@the Gym), Bachelor Auction (café Happy Days), Benefietavond (café het Uytje), Benefietconcert (café Hildebrand), TV spot (Starsound Productions), inzameling statiegeldflessen (diverse basisscholen), donatieactie (beautygloss.nl), schaatsen op de Weissensee (Marloes Kleijs) en nog vele andere acties.

6.4 Pers en evenementen Naast de wekelijkse aandacht in de Posthoorn en de ZuidWester hebben we in 2012 de plaatselijke, regionale en landelijke persorganen opgezocht om hen te informeren over onze strijd voor ons voortbestaan. Enkele voorbeelden: TV West, Radio West, SBS, De Telegraaf, Algemeen Dagblad en Dier en Vriend TV. Evenementen zijn activiteiten, die we elk jaar willen organiseren. Al vele jaren organiseert het HDC in oktober een Open Dag, waar zo’n 2000 bezoekers kunnen ervaren wat het asielleven voor onze dieren betekent. De Open Dag van 2012 op 7 oktober stond volledig in het thema “Den Haag Bedankt”. In samenwerking met twee enthousiaste vrijwilligers is er een waar muzikaal feest neergezet. Alle goederen en materiaal (het geluid, het podium tot aan de mobiele toiletten) zijn gesponsord en de mensen (leden van de bands, de schminck dames, de geluidmensen etc.) hebben geheel belangeloos aan het evenement meegewerkt. In 2012 zijn we begonnen met het voorbereiden van de volgende evenementen in 2013: • het uitbrengen van een kalender (The Best Solution Model Management heeft de eerste HDC benefietkalender geproduceerd en gesponsord) • de jaarlijkse reclame of flyer campagne • een benefietavond (de basis is gelegd in 2012) • de collecteweek (voor het eerst in 2012 georganiseerd)

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

13


7. Organisatie 7.1 Medewerkers Per 31 december 2012 waren bij ons werkzaam: Asiel hond

Asiel Kat

Kliniek

Pension

Receptie

Natasja van Hagen

Anke Bakens

Melissa Posthuma

Laureen Bouman

Miriam van Hemert

Tessa Janson

Miranda Dekker

Martine van der Stok

Saskia van Eijk

Inge van Rijswijk

Anita Kloet

Joyce Langeveld

Anneke Strating

Prisca de Zwart

Zoë Visser

Marloes Mulder

Marloes Kleijs

Mirjam Vollebregt

Linda Pijnen

Esther van Schuur

Wendy Pille/Damen Iris Spannenburg Judith Straetemans

Het Managementteam bestond uit: • Cort van Dijk: algemeen manager • Mirjam Smit: operationeel manager • Beer Lankhorst: commercieel manager • Karin van Laar: manager kliniek De volgende medewerkers zijn in 2012 vertrokken: • Joyce van der Jagt (per 1 februari) • Bastiaan Keijser (per 20 februari) • Dunja Baumler (per 1 mei) • Lisa den Hertog (per 1 mei) • Inge van der Heide (per 1 juni) • Merel Baarsma (per 1 november) In 2012 waren er gemiddeld 25 medewerkers in dienst (2011:26). Het ziekteverzuim in 2012 bedroeg 7,06% (2011: 3,86%). In het verslagjaar werden we geconfronteerd met enkele langdurige ziektegevallen (in drie gevallen medisch van aard en in 1 geval een combinatie van werk en medisch), die hun stempel hebben gedrukt op het toegenomen ziekteverzuimpercentage.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

14


7.2 Vrijwilligers Verbreding van betrokkenheid Bij het HDC zijn op dit moment ongeveer 200 vrijwilligers actief. In het verleden was de inzet van vrijwilligers vooral merkbaar bij de verzorging en opvang van asieldieren. Deze inzet zal noodzakelijk blijven om alle taken met zorg te kunnen blijven uitoefenen. In 2012 is de inzet duidelijk breder in de organisatie opgenomen. Niet alleen door middel van werving zijn er veel meer verschillende vrijwilligers actief binnen het HDC, ook het dreigende faillissement is voor veel nieuwe vrijwilligers een aanleiding geweest om betrokken te raken bij het HDC. De bredere inzet van vrijwilligers heeft o.a. gezorgd voor de ontwikkeling van Social media en ondersteuning in de kliniek. Deze bredere inzet van kennis en expertise zal zeker voortgang vinden in 2013. In 2012 is een opzet gemaakt voor het verbeteren van het vrijwilligersbeleid binnen het HDC, o.a. door het op papier zetten van een gedragscode. Haagse stadspenning Langdurige inzet van vrijwilligers voor het HDC wordt gewaardeerd. Uit handen van wethouder Sander Dekker heeft Rita Terpstra de Haagse Stadspenning mogen ontvangen. Dit als blijk van waardering voor het feit dat zij zich al twintig jaar enthousiast inzet voor het HDC. Voortgang

7.3 Stagiairs Het HDC is een Aequor2 geregistreerd leerbedrijf. Een erkend Aequor leerbedrijf voldoet aan de voorwaarden van Aequor om invulling te geven aan praktijk gerichte stages. Wij bieden stageplaatsen aan MBO leerlingen, die een opleiding in de dierenverzorging volgen met kwalificatie niveau 3 en 4. Onderwijsinstellingen, waar de leerlingen vandaan komen, zijn het Wellant college (locaties Rijswijk en Gouda), het Groenhorst college (Barneveld), Cursuscentrum Barneveld, het Lentiz college (Maasland) en leerlingen van LOI Vakbekwaam honden en kattenbesluit.

Hoewel deze ontwikkelingen als zeer welkom worden ervaren op de werkvloer, zal naar mate er meer gebruik wordt gemaakt van een ander ”type vrijwilliger” de manier van werving en selectie en het onderhouden van communicatie met de vrijwilligers moeten worden verbeterd.

In 2012 hebben 24 leerlingen op verschillende afdelingen (pension, katten- en hondenafdeling) hun stage periode doorgebracht.

De begeleiding van vrijwilligers zal in de toekomst zeker meer tijd en inzet vergen van het vaste personeel als de trend van 2012 zich voortzet.

In 2012 hebben de volgende medewerkers een opleiding met succes afgerond:

7.4 Opleidingen

• Mirjam Smit: BHV • Saskia van Eijk: BHV • Martine van der Stok: BHV • Mirjam Vollebregt: Module B2 Ethologie hond • Vrijwel alle medewerkers: Module A Ethologie hond Aequor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Aequor stemt opleidingen in het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en voedingsindustrie.

2

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

15


7.5 Samenwerking met hondenschool Quiebus Ook in 2012 is er op verschillende gebieden weer een vruchtbare samenwerking geweest tussen het HDC en Kynologisch Centrum Quiebus, die wij zeker ook voortzetten in 2013.

Cursussen/Bijscholing Gedurende het verslagjaar zijn er op onze locatie weer cursusdagen en bijscholingsdagen gegeven door Quiebus & het CDB (Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld) in samenwerking met het HDC. We hebben een bijscholingsdag hondengedrag gegeven aan docenten/dierenartsen van het Groenhorst College. De jaarlijks terugkerende cursusdag van de opleiding Honden- en Kattenbesluit is weer een succes gebleken. Ook is in 2012 de start gemaakt voor de opleidingen van gedragstherapie voor asielhonden en gedragstherapie voor asielkatten. Gedragstherapie Indien er een hond geplaatst wordt met “probleemgedrag” of indien na plaatsing blijkt dat een eigenaar meer begeleiding nodig heeft met zijn hond, kan deze eigenaar dit aangeven bij het HDC. Het HDC brengt deze eigenaar vervolgens in contact met een bij Quiebus aangesloten gedragstherapeut. Deze zal gratis, dan wel tegen een kleine vergoeding, bij de eigenaren thuis komen voor gedragstherapie. Dankzij deskundige begeleiding na plaatsing wordt zowel het welzijn van de hond als van de nieuwe eigenaar vergroot. Tevens verkleint en voorkomt dit de kans dat de hond retour komt wegens zijn gedrag.

Iedere hondeneigenaar is welkom met zijn hond op de hondenschool. Is de hond echter geadopteerd uit het HDC, dan krijgt men 25% korting op de cursusprijs. Dit geldt eveneens als een geplaatste hond met zijn eigenaar privéles krijgt. Wij zijn blij in 2012 vele “oude bekende” op de cursus te hebben mogen verwelkomen met hun nieuwe eigenaren. In 2012 is er meerdere keren een cursus gestart voor vrijwilligers van het HDC en asielhonden. Deze lessen zijn zowel leuk en leerzaam voor de vrijwilligers als voor de asielhonden. Meerdere nieuwe eigenaren waren na plaatsing van een deelnemende hond, aangenaam verrast dat de hond al zo goed luistert. Iedere cursist van de hondenschool, die voor minimaal €20 per jaar donateur wordt van het HDC, ontvangt eenmalig €7,50 korting op de cursusprijs. Mede hierdoor heeft het HDC in 2012 weer nieuwe donateurs kunnen verwelkomen.

Trainingslocatie Hondenschool Quiebus Eigenaren met honden vanaf zes maanden krijgen les op drie verschillende afgesloten velden. De pups krijgen binnen de muren van het HDC les, zodat zij altijd verzekerd zijn van een warme en droge plek. Bij de start van iedere puppy-cursus en beginnerscursus hoort een theorie-avond over hondengedrag. Deze avond is niet alleen toegankelijk voor klanten van de hondenschool. Ook het personeel, de vrijwilligers en stagiaires van het HDC zijn van harte welkom. Eigenaren die een hond uit het HDC hebben geadopteerd, maar geen cursus volgen, zijn op deze avond kosteloos van harte welkom. Tevens worden deze avonden bijgewoond door de dierenpolitie, medewerkers uit andere asielen en eigenaren van diverse dierenspeciaalzaken. Dit heeft ook in 2012 weer gezorgd voor drukbezochte, leerzame theorie-avonden.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

16


8. Huisvesting

9. Stakeholders

8.1 Voortgang verbouwingsplannen

9.1 Gemeente

Aan het begin van het jaar was het de bedoeling om de bestaande accommodatie flink op de schop te nemen. Dak, gevels en verfwerk zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Uiteindelijk is besloten de renovatie uit te stellen. Het dreigende faillissement speelde bij de afwegingen een rol, maar als voornaamste reden gold dat met de renovatie geen eind werd gemaakt aan de zeer hoge energielasten. Toen het gebouw in 1991 in gebruik werd genomen, was het nog niet gebruikelijk vanuit een energetisch perspectief te kijken naar een gebouw. Onderstaand zijn de energielasten over de afgelopen twee jaar weergegeven:

Op basis van een driejaarlijks lopend inkoopcontract betaalt de gemeente Den Haag ons ieder jaar een vergoeding voor het opvangen van zwerfhonden en zwerfkatten. De afgelopen jaren heeft de gemeente ook de afstandshonden enafstandskatten in de vergoedingsregeling opgenomen. Het jaar 2012 was het tweede jaar van het tweede inkoopcontract van drie jaar. In 2013 vinden besprekingen plaats voor het nieuwe inkoopcontract vanaf 2014.

Energielasten

2011

2012

Totaal

98.896

77.269

Ook de lasten voor groot onderhoud zijn in 2011 en 2012 (€30.000 voor elk jaar) waren met de verbouwing niet goed terug te dringen. Bovendien zijn de verwarmingsketels in 2013 afgeschreven. Tegen deze achtergrond zijn er in 2012 verkennende besprekingen gevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is tot een meer ingrijpende verbouwing te komen. Wij verwachten in de eerste helft van 2013 hieromtrent meer zekerheid te kunnen bieden.

In 2012 heeft de gemeente ons een bedrag betaald van €323.830, hetgeen met 502.802 inwoners neerkomt op een bedrag van €0,64 per inwoner. In vergelijking met andere gemeenten is deze vergoeding aan de lage kant. Wij hopen de gemeente ervan te kunnen overtuigen mee te gaan met hetgeen in andere gemeenten binnen Nederland thans gebruikelijk is.

9.2 Dierenbescherming afdeling Haaglanden (DBH) Na het bekend worden van onze slechte financiële situatie in het begin van 2012 heeft DBH zich op het standpunt gesteld dat het nog slechts bereid was geld aan het HDC beschikbaar te stellen, als in een bezuinigingsplan een structurele tekortdekking zou worden gepresenteerd. In het voorjaar van 2012 is over dit plan overeenstemming bereikt en kon de financiële ondersteuning doorgang vinden. Later in het jaar is met DBH nog een kredietovereenkomst afgesloten. Van deze overeenkomst is verder geen gebruik gemaakt. Tegen het eind van het verslagjaar werd duidelijk dat gelet op haar eigen financiële situatie DBH niet meer in staat was de ondersteuning met een bedrag van €100.000 voort te zetten. Deze beweging van DBH betekende gelijkertijd een opdracht aan het HDC om te zorgen voor meer inkomsten dan wel het verder doorvoeren van bezuinigingen in 2013. Mede gelet op de landelijke ontwikkelingen binnen de wereld van de Dierenbescherming heeft HDC er uiteindelijk voor gekozen om geheel op eigen benen te kunnen staan. In 2013 zal de bestuurlijke en financiële ontliëring hun beslag krijgen. Op operationeel gebied zal HDC blijven samenwerken met DBH.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

17


10. FinanciĂŤn 10.1 Begroting 2013 BATEN Subsidies van overheden Subsidie van DB Haaglanden Baten uit sponsorwerving Baten uit beleggingen

2013 369.302 26.000 217.500 2.500

Baten asiel

181.049

Baten pension

246.750

Baten kliniek

61.000

Educatie - voorlichting Verkoop Overige baten Totaal Baten LASTEN Personele kosten Kosten kliniek Inkoopkosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten

1.000 17.400 4.250 1.126.751 2013 808.513 59.900 59.500 148.500 28.000 3.050

Algemene kosten

37.000

Afschrijvingskosten

36.700

Kosten fondsenwerving

14.700

Kosten educatie-voorlichting

13.000

Totaal Lasten Resultaat zonder erfenissen, legaten, extra HDB Erfenissen, legaten Resultaat met erfenissen, legaten

1.208.863 -82.112 0 -82.112

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

18


10.2 Balans (na verwerking resultaat) ACTIVA

31-dec-12

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

(1)

Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoermiddelen

Financiële activa

31-dec-11

935.524

935.524

62.287

86.360

1.499

6.048 999.310

1.027.932

11.701

11.701

17.733

23.634

(2)

Overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

(3)

Vorderingen

(4)

Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

621

2.399

50.466

29.367 31.766

232.108

141.611

1.311.939

1.236.644

(5)

Totaal

PASSIVA

31-dec-12 €

Stichtingsvermogen

51.087

31-dec-11 €

(6)

Algemene reserve

998.316

Continuïteitsreserve

115.151

80.080

Bestemmingsreserve

85.000

1.854

Langlopende schulden

1.198.467

81.934

998.316

(7)

Overige schulden Kortlopende schulden

(8)

Crediteuren

22.612

57.884

Overige belastingen en premies SV

28.085

26.831

Overige schulden en overlopende passiva

62.775

71.679

Totaal

113.472

156.394

1.311.939

1.236.644

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

19


10.3 Staat van baten en lasten

BATEN

Verschil 2012 tov 2011

Verschil realisatiebegroting 2012

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

323.826

323.780

316.545

7.281

46

36.302

36.302

36.302

4.920

-4.920

360.128

360.082

357.767

2.361

46

100.000

100.000

100.000

7.500

7.029

-7.029

-7.500

30.031

-30.031

137.060

-37.060

-7.500

1/ Subsidies van overheden Subsidie gemeente Gv opvang asieldieren Subsidie gemeente Gv huisvesting Overige bijdragen

2/ Subsidie DB Haaglanden (DBH) Bijdrage DBH structureel Bijrage DBH sociale gevallen Bijdrage DBH renovatie 100.000

107.500

3/ Baten uit sponsorwerving Giften in natura Open Dag Giften eenmalig (bank/balie contant)

16.355

8.000

2.923

13.432

8.355

4.779

5.000

5.104

-325

-221

90.756

25.000

15.293

75.463

65.756

Sponsoring

1.825

80.000

3.164

-1.339

-78.175

Vermogensfondsen

2.219

5.000

2.219

-2.781

3.210

-3.210

Fondsenwervingsproject Overige sponsorbijdragen Donaties

500

-500

65.325

100.000

60.822

4.503

-34.675

181.259

223.000

91.016

90.243

-41.741

8.597

6.750

6.461

2.136

1.847

22.978

29.625

26.048

-3.070

-6.647

4.650

4.000

3.768

882

650

4/ Baten asiel Bijdrage afstand honden Plaatsingen honden Retour eigenaar/asiel honden Bijdrage afstand katten

11.857

16.250

13.959

-2.102

-4.393

115.285

123.500

108.905

6.380

-8.215

8.140

6.476

5.643

2.497

1.664

171.507

186.601

164.784

6.723

-15.094

122.348

128.571

111.861

10.487

-6.223

278

1.071

1.359

-1.081

-793

Creche honden

16.683

18.000

17.042

-359

-1.317

Pensionvergoeding katten

69.838

60.504

52.681

17.157

9.334

151

649

-649

-151

209.147

208.297

183.592

25.555

850

Plaatsingen katten Retour eigenaar/asiel katten

5/ Baten pension Pensionvergoeding honden Pension sociaal honden

Pension sociaal katten

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

20


Begroting 2012

Realisatie 2011

10.627 6.673 3.447 830 7.843 6.164 26.189

14.000 7.500 7.500 1.500 12.000 13.000 –

13.945 – – 1.570 11.831 21.677 –

-3.318 6.673 3.447 -740 -3.988 -15.513 26.189

-3.373 -827 -4.053 -670 -4.157 -6.836 26.189

61.773

55.500

49.023

12.750

6.273

58.883 -37.426

63.500 -42.700

70.112 -55.268

-11.229 17.842

-4.617 5.274

21.457

20.800

14.844

6.613

657

5.686 – 2.116

4.000 – 120

5.130 5.000 6.682

556 -5.000 -4.566

1.686 – 1.996

7.802

4.120

16.812

-9.010

3.682

1.113.073

1.165.900

1.014.898

98.175

-52.827

812.910 30.865 69.036 51.052 136.136 25.096 3.511 43.081 10.460

855.134 37.150 54.500 75.150 155.421 26.729 2.457 43.000 25.000

801.343 33.962 76.579 88.103 161.397 26.329 2.060 211.999 19.189

11.567 -3.097 -7.543 -37.051 -25.261 -1.233 1.451 -168.918 -8.729

-42.224 -6.285 14.536 -24.098 -19.285 -1.633 1.054 81 -14.540

1.182.147

1.274.541

1.420.961

-238.814

-92.394

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-69.074

-108.641

-406.063

336.989

39.567

BIJZONDERE BATEN 18/ Extra bijdrage DB Haaglanden 19/ Erfenissen en legaten

50.000 139.144

50.000 25.000

– 241.922

50.000 -102.778

– 114.144

TOTAAL BIJZONDERE BATEN

189.144

75.000

241.922

-52.778

114.144

Totaal resultaat

120.070

-33.641

-164.141

284.211

153.711

6/ Baten kliniek Verkoop medicijnen Sterilisaties Castraties Verkoop chips Vaccinatie Medische handelingen Medische handelingenbij afstand

7/ Verkoop Omzet verkopen Kostprijs verkopen

8/ Overige baten Betalingskortingen Stichting Werkbij Overige opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN 9/ Personeelslasten 10/ Afschrijvingen materiële vaste activa 11/ Inkoopkosten kliniek 12/ Verbruikskosten 13/ Huisvestingskosten 14/ Kantoorkosten 15/ Autolasten 16/ Algemene lasten 17/ Kosten fondsenwerv./educatie/voorl. TOTAAL LASTEN

Verschil 2012 tov 2011

Verschil realisatiebegroting 2012

Realisatie 2012

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

21


10.4 Toelichting op de balans (1) MATERIELE VASTE ACTIVA

Gebouwen en terreinen

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

3.468.042

268.058

24.195

3.760.295

-2.532.518

-181.703

-18.147

-2.732.368

935.524

86.355

6.048

1.027.927

Investeringen

0

4102

0

4.102

Afschrijvingen

0

-28170

-4549

-32.719

-24.068

-4.549

-28.617

3.468.042

272160

24195

3.764.397

-2.532.518

-209.873

-22.696

-2.765.087

935.524

62.287

1.499

999.310

Boekwaarde per 1 januari 2012 Materiele vaste activa Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties

Boekwaarde per 31 december 2012 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2012

De WOZ-waarde van het pand per 1 januari 2012 bedraagt € 3.075.000. De actuele verkoopwaarde in het vrije economische verkeer is vanwege de aard van het gebouw en de bestemming van de grond niet goed vast te stellen.

(2) FINANCIELE VASTE ACTICA Dit betreft een waarborgsom van Eneco.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

22


(3) VOORRADEN

31-12-12

Grond en hulpstoffen

31-12-11 €

Voer en kattegrit

5.528

4.237

Medicijnen

9.446

14.001

Accessoires

2.386

2.812

Kantoorartikelen Schoonmaakartikelen Totaal

(4) VORDERINGEN

1.480

373

1.104

17.733

23.634

31-12-12

Overige vorderingen en overlopende activa Overlopende activa

31-12-11 €

50.466

29.367

Overlopende activa Rente

2.144

2.726

38.248

18.863

Contributies en abonnementen

196

2.249

Dierenbescherming Haaglanden

3.820

3.683

Overige vorderingen

6.058

1.846

50.466

29.367

Verzekeringen

Totaal

(5) LIQUIDE MIDDELEN

31-12-12

31-12-11 €

Rabobank, rekening-courant

48.424

Rabobank, bedrijfstelerekening

59.234

ING Bank N.V., 20.45.900

5.990

23.367

ING Bank N.V., 44.18.183

18.731

4.377

ASN Bank 880.03.75.650

204.000

308

3.563

3.079

2.646

232.108

141.611

Kas Gelden onderweg Totaal

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

23


10.4 Toelichting op de balans (vervolg) (6) STICHTINGSVERMOGEN

31-12-12

31-12-11

Algemene reserve

Stand per 1 januari

Storting stichtingskapitaal

998.316

Stand per 31 december

998.316

Het vrij besteedbaar eigen vermogen is € 998.316 31-12-12 Continuïteitsreserve

31-12-11 €

Stand per 1 januari

80.080

244.221

Resultaatbestemming

35.071

-164.141

115.151

80.080

Stand per 31 december

31-12-12 Bestemmingsreserve vervoermiddel Stand per 1 januari Onttrekking

31-12-11 €

1.854

6.693

-1.854

-4.839

1.854

Stand per 31 december

Op 26 april 2007 is 2 20.000 ontvangen van de Stichting voor Noodlijdende Dieren ter financiering van een nieuwe bestelbus. In 2008 is tot aanschaf van de bestelbus overgegaan. De afschrijving van de bestelbus (2 1.854) wordt ten laste van de bestemmingsreserve vervoermiddel gebracht. 31-12-12

31-12-11

Huisvestingsreserve

Stand per 1 januari

€ –

Dotatie

85.000

Stand per 31 december

85.000

De continuïteitsreserve is gebaseerd op de omvang van 2 bruto maandsalarissen. Het surplus wordt toegevoegd aan de reserve ten behoeve van de verbetering of aanpassing van de huisvesting.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

24


(7) LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-12

Dierenbescherming Haaglanden Stand per 1 januari Storting stichtingskapitaal

998.316

998.316

-998.316

998.316

Langlopend deel per 31 december

(8) KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-12

Crediteuren Nominale schuld

31-12-11

31-12-11 €

22.612

57.884

31-12-12 Overige belastingen en premies SV Omzetbelasting

31-12-11 €

8.109

4.421

Loonheffing

19.976

22.086

Pensioenen

324

28.085

26.831

31-12-12 Overige schulden en overlopende passiva

31-12-11 €

Vakantiegeldverplichting

29.890

32.635

Vakantiedagenverplichting

19.237

22.706

6.460

7.234

56

2.680

3.552

2.546

Accountantskosten Rente- en bankkosten Huisvestingskosten Vooruitontvangen bijdrage pension Te betalen borg Overige schulden

685

316

2.951

3.506

62.775

71.679

10.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen Verstrekte zekerheid Stichting Haags Dierencentrum heeft aan Dierenbescherming Haaglanden een recht van eerste hypotheek verstrekt op het onroerend goed gelegen aan de Lozerlaan 595 te Den Haag.

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

25


10.6 Toelichting op de Staat van baten en lasten 1/ Subsidies van overheden De gemeente verhoogt ieder jaar de vergoeding met een inflatiepercentage. 2/ Subsidie DB Haaglanden DB Haaglanden heeft besloten in 2013 de bijdrage te verlagen tot ca. €6.000. Gelet op de eigen financiële problemen is er voor gekozen de gelden maximaal in te zetten op het Knaaghof. 3/ Baten uit sponsorwerving Opvallend is de grote toename van de giften en de giften in natura. Dit is het resultaat van onze noodkreet vanwege het dreigende faillissement. Zonder deze extra bijdragen (en de extra bijdrage van DB Haaglanden van €50.000) was het helaas onvermijdelijk geweest de asieldeuren te sluiten in de zomer van 2012. 4/ Baten asiel Het aantal afstandhonden en afstandkatten is sterk teruggelopen. Het financiële resultaat is beïnvloed door het verhogen van de tarieven in 2012. Enkele jaren waren de tarieven ongewijzigd gebleven. 5/ Baten pension Het resultaat is gunstig beïnvloed door het verhogen van de pensiontarieven. Deze tarieven waren tot 2012 een aantal jaren ongewijzigd gebleven. 6/ 11 Baten en kosten kliniek De kosten zijn vooral verhoogd door het inhuren van extra capaciteit als gevolg van langdurige ziekte en zwangerschap. Vanaf 2012 worden de medische handelingen bij afstand specifiek vastgelegd. 7/ Verkoop winkel Verkoop accessoires

15.042

Verkoop hondenvoer

3.076

Verkoop kattenvoer

9.628

Verkoop dieetvoer honden

3.368

Verkoop dieetvoer katten

24.557

Verkoop kattengrit Huur bench Verkoop overig Totaal

2.680 0 532 58.883

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

26


9/ Personeelslasten

13/ Huisvestingskosten

Salarissen incl. vakantiegeld

677.276

Onderhoud gebouwen en tuin

Overige personeelslasten

135.635

Klein onderhoud

12.144

Personeelslasten Totaal

812.911

Gas, water en elektra

77.269

Gemeentelijke heffingen en erfpacht

21.862

Vuilafvoer

16.129

Overige personeelslasten: Sociale lasten, pensioenvoorziening, ziekengeldverzekering, WIA eigen risico, Arbodienst, collectieve ongevallenverzekering, reiskostenvergoeding, cursuskosten, ontvangen ziekengeld en overige kosten.

7.521

Verzekeringen

4.225

Beveiliging

2.117

Ontvangen huur Totaal

-5.131 136.136

Asiel Hond/Kat

37%

253.448

Pension

10%

65.542

Kliniek

21%

142.235

Receptie

10%

68.134

MT

22%

147.916

Automatiseringskosten

100%

677.276

Kantoorkosten

10.789

Totaal

25.096

Totaal

Opsplitsing van de werkzaamheden van de dierenverzorgers (Asiel Hond/Kat): Asiel Hond

Asiel Kat

14/ Kantoorkosten Telefoonkosten

6.752

Portikosten

1.448 6.107

15/ Autolasten Verzekering

795

Verzorgen

30%

35%

Brandstofkosten

939

Plaatsen

20%

25%

Belasting

384

Telefoon

10%

10%

Onderhoudskosten

680

Kliniek

10%

5%

Overige autokosten

711

Foto’s / verhalen

10%

5%

Vrijwilligers / stage

10%

10%

Afstand

5%

5%

Mail

5%

5%

Totaal

3.509

16/ Algemene lasten Interim management Administratiekosten

10/ Afschrijvingen materiĂŤle vaste activa Inventaris Vervoermiddelen

28.170 4.549

Vrijval bestemmingsreserve vervoermiddel

-1.854

Totaal

30.865

0 25.600

Bestuurskosten Inhuur advies

0 11.889

Bankkosten

1.686

Contributies

1.563

Verzekeringen

1.725

Overige algemene kosten

12/ Verbruikskosten

Totaal

Hondenvoer

23.451

Kattenvoer

18.083

Kattengrit

6.814

Schoonmaakartikelen

3.263

Totaal

51.611

619 43.082

17/ Kosten fondsenwerving en educatie/voorlichting Open dag

905

Drukwerk sponsoring

2.013

Animail

3.524

Reclame- en advertentiekosten

3.908

Overige promotiekosten Totaal

109 10.459

Haags Dierencentrum

Jaarverslag 2012

27


Vrijwilligers,

Sponsors Lions Club Den Haag Starsound Productions (TVSpot) Café Happy Days (Bachelor auction) Café Het Uytje (Benefietavond) The Best Solution Modelmanagement (Benefiet kalender) Beautygloss.nl (Doneeractie met filmpje) EDR (CRM Systeem) KAB (Accountancy) NetSolid (Hosting en advies website) The Gym (Sportevenement) Bedrijven (Collectebussen) Open Dag lijst Trigion (MVO dag meehelpen) Den Haag Direct (Blog) Café Hildebrand (Benefietconcert) Boog (Soep op de stoep) Geef Je Mobiel (Mobiele telefoonsinzameling) Dierenbescherming Haaglanden (SMS actie) Specsavers (Specsaversactie) Scouting (Schilderen i-lokaal) Anneke van der Sar (4 daagse Nijmegen) Marloes Kleijs (Schaatsen Weissensee) Mars BV, Royal Canin, Smolke en Hill’s (Donatie voer) JT Electric

Aad Duijvestijn, Margot Kemp, Liane Mulder, Lisa Pluimers, Lisette van de Weerthof, Sylvia van Adrichem, Monique Amerongen, Yvonne Bakker, Margaret Rose Banas, Anja Bantjes, A. Barentsen, Dawn Barrington, Linda Beekhuizen, Edith Bekkering, Marjoke van de Berg, Nieke van de Berg, Grietje Beyersbergen, Claire Bleumer, Klaas Blits, Evelien de Bloois, Marian van den Bogaard, Sandra Boot, Mira van de Bosch, Mira van den Bos, Ludolf Bos, Caroline Bosser, Sylvia Bouhuijs, Petra Bouman, Erwin van Braam, Petra van Breeden, Paul de Bruijn, Nancy Bruijs, Lara Brummelkamp, Ulrike Bundt, Maya Bus, Christine Clairambault, Patrice Coster, Debbrah Crookes, Gabriël Dagradi, Jose Dalmeijer, Merel de Vries, Simone Dekker, Hans Demkes, Arda Dijkstra, Carmen Dorsman, Linda Droffelaar, Angelique Drost-Kok, Fam. van Drunnen, Iris Duijndam, Monique Eilbracht, Sonja van den Enden, Marian van Es, Vanessa Fafie, Rosa Ferreira, Peter Fick, Olivia Flasch, Dave Flentge, Miranda Geelhoed, Lobke Geraerts, Nicole Gijben, Danielle Goldman, Wil Grijseels, Marian Haagedoorn, Aad Hage, Marian Haket, Sylvia Hale, Joyce Hamers, Simone Hardenberg, Chantal Harmsen, Elly Heemskerk, Marcella Hemkens, Rob van den Heuvel, Marja Hijlkema, Richard van der Hoek, Harriette Holzhauer, Marlous Hoogenbosch, Susan Hoogland, Aurelia Huijbregts, Kim Huisman, Jannie van Iepenburg, Nathalie Jasper, Anita Joppe, Menno Jorissen, Monique van Kasteren, Jan Katee, Kathy Kievith, Pilvi Kipper, Mart Kling, Mila Kluen, Wim Kobus, Debbie de Kok, Linda Kooijman, Daniel Koomen, Kelly van Kriekingen, Ekaterina Krijgsman, Familie Krijt, Tom Kroes, Piet Kuiper, Cliff Leeuwarden, Paul van Leeuwen, Jeroen Leeuwe, Ineke en Hans van Leeuwen, Dave Lemon, Mai Liem, Danielle Lodder, Daniëlle Lodewijks, Marga van Loenhout, Talita Peireira van der Loo, Milou Mallee, Jennifer Mathoera, Inge van de Meeberg, Natascha van Mill, Cynthia Mooy, Steven Mulder, Woutrina Mulder, Annelieke Mulders, Richard en Sandra de Munck, Mirjam Nieman, Lisette Noordam, Nicole Olvers, Tina Out, Rikki Overbeek, John Overkamp, Marjolein Paantjes, Fabio van der Parre, mevr. Van Pommeren, Sylvester Ponten, Marjolein Post, Marleen Prins, Olaf Quik, M.J.H. Qwerido-Wouters, Jennifer van Reep, Melody Reyneveld, Monique Richmond, Pauline van Rijen, Arnolke van Rijsewijk, Ricardo van Rijswijk, Simone Roelofsen, Sigrid Rog, Gerben en Irina Romberg, mevr. Ruijgt, Ruud Sablerolle, Anneke van der Sar, A. Schampers, Nandita Scheenjes, Eva van der Scheer, Pim Schipper, Yolanda Schouten, Melina Schouten, Familie Schouten, Joy Schuemie, Monique Schuitema, Cora Seip, Bart Simon, Annelies van der Spek, Desiree van der Starren, Noor van Steden, Jet van Steen, Petra Steenbakkers, Heiko Stehr, Mevr. Stienen, Diny Stijnman, Berry Straver, Josje van Swieten, Sharon Tas, Chantal Terpsta, Rita Terpstra, Marloes Tervoort, Friso Tjaden, Sonja Tol, Jurrie Torn, Caroline Totton, Tineke Troost, Calle Tse, Corry Veneman, Ellen Verblok, Rosanne Verdelman, Pernette Versteeg, Debbie Verstegen, Heleen Vonk, Kai van Weelden, Hans van der Weele, Frieda Wenmakers, Ellen Willemsen, Rosan Willemsen, Sabine Wils, Marije Winter, Wim Wiskamp, Marloes Witte, Wendy Wubbolt, Familie Zangi, Hedwig Zeinstra, Marga Zijl, Anita Zoutman, Samira Zuchouwski, Irma Zuurmond, Mieke de Zwart, Dorien van Rinsum.

Colofon Per jaar worden in het asiel van het Haags Dierencentrum zo’n 2000 dakloze katten en honden opgevangen. Ruim 25 vaste medewerkers, waaronder een tweetal dierenartsen en een groot aantal vrijwilligers, zijn zeven dagen in de week in touw om de dieren weer zo goed mogelijk ‘op poten’ te krijgen. © 2012 Stichting Haags Dierencentrum Vormgeving Bitzigeio Grafisch Ontwerp Drukkerij Oranje/Van Loon Drukkers

Stichting Haags Dierencentrum · Lozerlaan 595 · 2544 MC Den Haag · T: 070-3661806 www.haagsdierencentrum.nl · receptie@haagsdierencentrum.nl

Haags Dierencentrum Jaarverslag 2012  
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2012  

Jaarverslag van Stichting Haags Dierencentrum editie 2012.

Advertisement