Page 1


גליון מס' 2 - ינואר 2012  

הרחוב הוא יוזמה עצמאית ושיתופית, נקייה לגמרי משיקולים מסחריים, שמטרתה להוות במה אלטרנטיבית לתכנים שאינם זוכים לסיקור הוגן במדיה הממוסדת. הרח...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you