Page 1

\

DN joumaa( 2 002

W ereld- en Europees kampioenschap in Estland '] 00 graden schaatsell favoriet ' Het EK cn WK zouden dit j aar in Po len gehouden worden. Voor het eerst werden deze twee kampioen­ schappen samengevoegd. Dus er wordt één wedsmjd verze ild en daar komt zowel de Europees als were ld­ kampioen uit te voorsc hijn. Het leek een nannale winier Ie worden, want er waren al een aantal wed­ strijden verzeild in Duitsland en Polen. En zelfs in Nederland werd in beperkte mate gezeild. Ondanks deze hoopvolle start werd het toch een grillige winter, waarbij het lange rijd onzeker was waar het kampi o­ enschap gezei ld kon worden, en of er gezeild kon worden. Zelfs Zweden had weinig goeds te bieden. Het wachten was dus op een geschikte locatie. Het communiceren gaat tegenwoordig vooral via de website van IDNYRA Europe. De Euro commodore bepaalt in samenwerking met de \\'edstrijdlciding van het organiserende land de plaats en geeft dit door aan de webmas ter Godie. Hieronder een deel uit de com· municatie naar de wedstrijdzei lers met als eindresul· taat de defini tieve plek. Let hierbij eens op de sne lle veranderingen die plaats vinden.

Regatta Info Regana World's 2002 answering tel. +48 89 5274601. Hot·line tel.+48 89 5244237. Final dec is ion aboutjunior camp - Feb 10. Fina l decision Juni or Championship . Feb 12 Final decision World's 2002 Feb 15 · 1200. Sec you in Po land. Stan .

WCIEC 2002 - if we have 10 move Due 10 the constani warm winds and rain we may have problems to saiJ WC 2002 in Po land The besl altem ative is Pamu in Estonia. 40 cm of black ice and good accomodation possibilities. Start planning for going to Estonia. F inal decision 12.00 Feb 13. Usefu l links: www.visi tesrorua.com(pass and visa rules) \V\V\\I. tallink.ee (Ferry from Sweden) \V\\'w.pamu. ee (whats on in Pamu)

..........

Think Jee! Hans Adolfsson S 325 .*.~

*•••••••• *••• *.* •••••••• *••••

S y Hans Ado lfssen (Commodore) on Sunday, February 10_ 2002 - 10:IOpm:

kc çondirions for the WC 2002. As you have noticed (he wann winds ond rain has damaged the iee in Po· land . Estonia sliIl has good iee. In Sweden the snow h as melted and eold weather is predicted that can give good iee in Sandviken and S iljan. My plan is to make a flOa l decis ion al 12 noon Wednesday L3 Feb . Hans Adolfsso n

By Hans Adolfssen (Commodore) on T uesday, February 12, 2002 - 10:44 am: WC 2002. No sn iJable ice in Poland. E stoniaIPamu w ith 40 cm blac k ice last wee k-end is the primary si te . Tee wi Jl he checked loday ( 12 Feb) for dec is ie n lhis aftemoon . Colder weather predicted. Sandviken 25 cm rough ice is the altemative.

By godie (Webmaster) on Thursday, January 3 1, 2002 . 09:06 pm: Here is the updated official startinglist which was publi shed by the Polish fleet.

Hotel Strand, Scandie, Maritime in Pamu will give discounts for icesailors. For tel see www.pamU.ee • Turi smiinfo -Majutus Hans Adolfsson

OFFI CIAL STARTINGLI ST By Hans Adolfssen (Commodore) on Tuesday, Febru ary 12, 2002 ·05:09 pm: By Hans Adolfssen (Commodore) o n Monday, February 4, 2002 - 10:37 pm:

O BS! We move to Pamu, Estonia !! Th..is is the fin al dec is ion about the WC/ EC 2002.

25


DN journaal 2002

After ice and weather check today we have decided to move Junior EC and lDNIYRA WCIEC 2002 to Parnu.

I will go to Estonia tonight and keep you infonned

via e-mail and this \vebsite.

Hans Adolfsson

First start in Junior EC Friday 15 Feb at 12.00

*******************************************

WCIEC according to original schedule:

Regatta check-in Saturday Feb 16th 17-20h and Sun­ day Feb 17th 1O-18h. Opening ceremony Sunday Feb 17th 15h on ice. The regattas will combine World's and European's- flIst start Monday Feb 18th lOh.The regatta will be continued until all 7 races are com­ pleted in a114 tleets-latest to Saturday Feb 23rd 2002. See you in Parnu. Hans AdolfssonJStan Macur

***************************** *** *********** By godie (Webmaster) on Tuesday, February 12, 2002 - 08:08 pm: Ferry Discount IT-Line from Travemünde and Rostock to TreIle­ borg. You can get 50% discount for \VM and SM . Codeword: Eissegeln. Timetable in internet at TT-Line Booking is welcome.

******************************************* By Hans Adolfssen (Commodore) on Wednesday, February 13, 2002-11:25 am: URGENT!!! NO ICE in Parnu. I just got a call from Peter Saraskin saying that the ice in Parnu is breaking away from share and na icesailing will be possible. They are investigating altematives in Tallinn and other Esto­ nian places.

Uiteindelijk kwam de beslissing dat we naar Haap­ salu zouden gaan. Op de Nederlandse website was infonnatie te lezen over de routes naar Estland. Daar­ naast werden we continue via mail geïnfonneerd over de gang van zaken door Johan Tolsma. Naar Estland rijden doe je niet zomaar. Je moet je goed voorbereiden. Het begint bij de keus 'over land' of 'over het water'. Gaje over het land, dan houdt dat in dat je langdurig over slechte wegen naar het noor­ den moet rijden. Met als bijkomend opstakei het oponthoud bij de grensovergangen van Polen, Litou­ wen, Letland en Estland. Het grote voordeel van 'over land' is het drukken van de kosten. Je bespaart veel geld uit door niet met een boot over te steken. Ga je 'over het water' dan moeten er ook weer keuzes gemaakt worden. Ga je via Zweden of vertrekje met de boot vanuit Duitsland? De laatste jaren zijn zeilers meestal via Stockholm gegaan. Je moet dan eerst naar Stockholm reizen (met de ferries Puttgarden­ Rodbyhavn en Helsingor-Helsingborg) waarna je vanuit Stockholm de ferry naar Tallinn neemt. Een tweede alternatief is een combinatie van de boot en toch nog een stuk rijden. Door de snelle verwestering van de Baltische staten rijden truckers daar momen­ teel wel doorheen. Populaire routes zijn eerst met een ferry van Noord-Duitsland naar één van de Baltische staten en dan doorrijden naar de bestemming. De mogelijkheden zijn onder andere van Lubeck naar Riga (Letland) ofvan Kiel naar Klaipeda (Litouwen). Hieronder twee route kaar1jes die o.a. op de Neder­ landse website te vinden waren. Nadat je de keus van de te volgen route hebt gemaakt, is het zaak om aandacht te besteden aan de juiste

Prepare for going to Sweden. Sandviken is the best option. New info not later than 14.00 hours.

..SlClCKhoIm :t STOCKHOLM

Hans Adolfsson

*********************.***************** **** liep ~ 1!I

By Hans Adolfssen (Commodore) on Wednesday, February 13, 2002 -12:46 pm: Junior and WC 2002 moved to Haapsaluu !

KoszaHn •

The ice has been checked by Matti HooI dlis morn­ ing. 25 cm good ice.

Grudl:l~dz

Norwi ch

Sweden, Sandviken is the first reser. ' .

Poznan

e

inity C

Route via Zweden

26

Lodi

<iJ

. i·~~~~~__~~~~o~,:r,:w~~~~ 8­ I

MTI . ~o Inc. N ~"..T.Dh

200 km


DN journaal 2002

-

...stockl~n . .. ,.

furt a. Oder gingen we de Poolse grens over. Bij de

', P." • '<--'

Áabor N '

.J.)ri(öpi!;JJ ..

RI~'

Koo~'fI1

CA

Hamburg

"-,,. .e

ÄmSt~e~

'

. +.WADDJNXVE1NW

''''::~I rU)::!l ..

KO'5zl!Im

.. Gn.ld~

~ '. S;r« ~ Warszawa

V\Iltten~ngen .. .. ' Ger.,

W

I€

- I€

Lublio

VlJroclaw

..

I€

Krakow

Route over land

papieren. Visa zijn voor de Baltische staten niet nodig, maar verschillende andere documenten moeten bij~voorbeeld bij de Al\T\VB gehaald worden. Daar~ naast is het belangrijk om de juiste papieren voor auto, camper of aanhanger te hebben. Vooral de aan~ hanger verdient aandacht. Bij de meeste grenzen vraagt men een apart kenteken voor de aanhanger. Indien dit registratiemîddel niet aanwezig is, kornje het land niet in of uit. Het werd dus Haapsalu. Ik reed mee met Emest Spaas, Ruud Hogenboom en Peter van Rooij. W ij hadden bes loten om ovel land te gaan. Wij bleken de enigen te zijn die voor deze route kozen. Guyonne en Daan kozen net als Jan Eindhoven en Hennie van den Brink voor een oversteek via Noord Duitsland. Het kle ine schip waarop zij meevoelen kreeg het zwaar te verduren in de Baltische zee en ook een aanlal van onze ijszeil vrienden had het niet makkelijk en werd door zeeziekte geve ld. De overige ijsze ilers van de Nederlandse equipe reden via Zweden. Voora l degenen die eerder weg gingen kozen voor deze route omdat de definitieve keus ook nog wel eens Zweden zou kunnen worden. Donderdagmiddag om 16.00 uur vertrokken wij. Woensdagavond stonden we al gereed, maar de definiri eve locatie was toen nog niet bekend en besloten werd om nog een nachtje te wach· ten. Het was voor mij de eerste keer dat ik met deze ploeg re isde. Het eerste wat mij opviel waren de vaste patronen en afspraken d ie gehanteerd werden. De boten \vorden op een veel beproefde mani er geladen en ook in de camper zijn de taken bekend. Di t werkt makkelijk en efficiënt. De sfeer is dan ook ui tstekend aan boord. Ik voelde me daar prima bij , ondanks dat ik de 'ptltronen' nog door moest krijgen. Het reizen met een camper heeft grote voordelen. Door conti nue te w isselen van chauffeur, staat de camper alleen stil tijdens een tankbeurt . Dal is ook wel nodig, want de Snelheid va n de combinatie camper en caravan ligt natuurlijk niet zo hoog. De wegen in Duitsland waren prima. We kozen voor de rOute via Berlijn. Bij Frank­

grens passeerden w ij een lange stoet met vracht~ wagens. Kilometers rollende containers die daar erg duur stonden te zijn . Uiteindelijk moesten wij ook aansluiten in een rij en dat kosne ons twee uur. Wij begrepen absoluut met waarom dat twee uur moest duren. Wat we wel begrepen is dat je dat nóóit zult begrijpen en dat je je er ook zeker niet druk om moet maken. In Polen werden de wegen slechter. Op een stukje snelweg na alleen maar tweebaans wegen . Wegen met grote wakken en spoorvorming. Na Warschau reden .we even verkeerd en werden bij een snelheid van 8 1 km/u aangehouden door de politie. Binnen de bebouwde kom magje 60 kmlu rijden en dat deden we volgens de agent met lasergun niet. Nu moetje wel erg goed kijken om een bebouwde kom te ontdekken en blijkt het dat drie huizen met wat bomen eromheen al gauw een dorp is. Peter pro ~ beerde de agenten meteen af te leiden door met de landkaart te voorschijn te komen. De agenten w ilden echter maar één ding en dat waren zloty's. Tja, dat was een probleem. We hadden geen zloty's. "Creditcard? No. zloty's! Euro's? Nein Zloty's! Zu llen we even gaan pirmen in een 'dorp? No, we want zloty's now!! De bekeuring naar Nederland sturen? Nein, nein, zloty's now! " We kwamen er dus niet uit. Zij wilden zloty's, maar w ij hadden geen zloty's. Onze inventiviteit stond lijnrecht tegenover hun rechtlijnigheid. Na enig beraad kregen wij te horen dat we verder mochten. De bekeuring ging niet door. Om 16.00 uur bij de grens van Litouwen. We hebben weinig oponthoud en z ijn binnen het uur de grens ove r. Het douanepersoneel is streng en onvriendelljk. Ik krijg het gevoel dat ik een film binnenstap die in de tijd van de koude oorlog gemaakt is. De wegen in Lilouwen zijn buiten verwachring. De overige gren~ zen passeren wij zonder veel oponthoud. Je moet zor~ gen dat je papieren goed z ijn. Vooral de aanhanger krijgt veel aandachr. Via Riga rijden we richting Ta l~ linn . Halverwege. de afslag naar HaapsaLu.

27


DN joumaal2002

We komen om 04.00 uur bij her ij s aan. De reis heeft 36 uur geduurd. Na nog paar uur te hebben geslapen staan we om 0830 uur op. De campers van Hennie en Jan en van Daan en Guyonne staan er ook al. Verder blijken Ruud Smit en Henk Rombouts al twee dagen aan­ wezig te zijn en hebben lekker kunnen trainen. Na hel o ntbijt worden de boten op het ij s gezet. Langzamer­ hand komen de overige Nederlanders binnendrup­ pel en. Harry Maronier en Sil Sleeuwits, Johan Tolsma en Rob Schutte, Piet P louw, Lilian en Charles Mittelmeyer en Bart Reedijk en Martin van Wettum. Het waait hard en het ij s is redelijk . We zeilen op 'brak ijs'. Het ijs heeft een raar patroon . De structuur bestaat uit kleine hobbeltj es. Op deze ij sv!oer kom.je met 100 graden lopers waarschijnlijk het beste weg. Het gewenningsproces gaat voor mij gewoon door. Tk heb nog nooit met mijn nieuwe boOi gezeild. AJles is rueuw en het meeste i.s zelf (lees: door mijn vader) gemaakt. Daarnaast had ik voor het laatst in 1997 gezeild tijdens her Nederlands kampioenschap. Th: stante tijdens dal kampioenschap in de A-viOOl (omdat ik daar altijd in stante!) en had waarschijnlijk als enige nog een aluminium mast. Het tweede ho uten tijdperk had ik bewust overgeslagen, mo ar na dat kampioenschap kwam het besef dat all es anders moest. Dus, voor hel eerst met glasmast en ook voor hel eerst de Q-koers. Om de zeilers de gelegenheid Ie geven te trainen werd de Hi iumaa cup verzeild. Ik zeil buiten het wed­ strijdveld om mee. Ik: moet eerst wennen aan de bui ging van de mast, m..ijn plek in de boot en de

De ij sstnlcluur in de baai van Haapsalu FOlo: uk van Kome-n

gevoeligheid van de sruurinrichting. Langzamerhand begint het gevoel te komen en kim ik me meer ver­ diepen in de trim van de ruast/zei}çombinatie. Ik zeil op plaatlopers om mij n 100 graden slots te sparen. De wedstrijd ,...ord! overruigend gewonnen door Bemd Zeigner (G 107) met vijf eerste p laatsen. Kar! l ablon­ ski (P 36) wordt tweede mei een seri e van 2, 2, 3, 2, en 1. De Nederlanders spelen geen rol van betekenis.

Dit komt vooral omdat niet iedereen alle starts meemaaJ...-t. Beste N ederlander wordt Peter van Rooij mei een veertiende plaats. Daan zit er in de eerste race nog goed bij, met een zesde plaats. Drie maal DNS en een dertiende plaats doen hem op een 26e plaats eindigen. Ruud Smit (24) en Emest Spaas (25) zinen daar nog russen. Zaterda gavond volgt de inschrijving. Het verloopt chaotisch en wedstrijdleider Stan Macur komt nogal gestresst over. Sommigen moeten uitgebreid aan­

'maandag bracht qua weer niet veel goeds' tonen dal ze goed verzekerd zijn. maar ik hoef he­ lemaal niets te laten zien. Na de inschrijv ing zoeken we een restaurant op om Ie eten. In HaapsaJu is niet zoveel keus, maar we vinden toch een aantal gezel­ lige restaurants. Het eten is eenvoudig, veel en niet duur. Een deel van de Nederlandse zeilers zit in een hotel. Omdat v ier man in de camper niet comfortabel is, ga ik ook in een hoteL Ik dee l de kamer met Martin van We rrum, die z'n repulan e in di e week ab~ saluut niet waannaakt. Gelukkig ..... .. ! Naast het hotel bevindt zi ch een bar. En die bar heeft een tele­ visie. En dat lruram moo i uit, want de Olympische spelen brachten mooie schaatsbeelden die met elkaar gekeken werden. Zondag werd ook nog gebruik1: om wat te trainen. Peter van Rooij kreeg eeD vervelend bericht uit Nederland . Z'n moeder lag in het ziekenhuis en Peter moest er rekening m ee houden dat hij terug moest naar Nederl and. 's Avonds vond de openingsceremo­ nie plaats. Een terugkerend ritueel dat op mij weinig indruk maakte. 's Avonds weer naar Hermanus om te eten. Na een gezell ige avond niet te laat nunr bed, want morgen moeten we fi t zijn voor de eerste starts. De maandag bracht qua weer niet veel goeds. ln Nederland zou ik misschien wel thuis gebleven zijn. Harde \Vind met regen. Er wordt toch gestart. We beginnen met de kwalificatiewedstrijden. In de D-vloot komt niemand in aanmerking om door te schuiven naar de C-vloot. Piet Ploum komt net te kort en ik ga in de spin. Ik beweeg nog niet goed in de boot en maak daardoor een stuurfout. Vervolgens passeer ik de boei verkeerd en krijg een DNF achter mijn naam. Dat de benedenboei omgewaa id was, lelde op dat moment niet mee. lk. hoop dat we genoeg wedstrijden zullen zeilen om voor aftrek in aanmer­ king te komen. Ook Guyonne en Rob kwalificeren zich niet. In de C-vloot hebben de Nederlanders even­ m in succes. Martin van Wettum en Ruud Hogenboom komen nog het verst, maar zullen in dit veld moeten blij ven zeilen. De 8-v loot geeft hetzelfde beeld en

28


• ON journaal 2002

,

houdt het lichaam fit

genoeg om een prestatie te leveren.

De enige prestatie die wij dinsdag

moeten leveren is de ijszeilboten op

de wal te zetten. Het ijs is gaan kruien

en de kans is groot dat we moeten

verplaatsen . Het oppervlak waarop

gezeild kan worden, is aanzienlijk

verkle ind en het is afwachten afhief

nog we l een kampioenschap verzeild

kan worden. De meeste zeilers

geloven er ni et meer in en tuigen hun

boot af. De auto's, aanhangers en

campers wo rden weer volgeladen.

Wij beslui ten om dit niet te doen. We

wachten rustig af op wat er komen

. Nadat de wedstrijdcommissie

'1..;:1 ~~:!~i,:teom vandaag geen wedstrijden organiseren kunnen we

....

~lln ,mdere plannen maken.

Peter van Rooij moel loch naar huis. De stenuning is bedrukt, want dit gun j e niemand. Ge lukkig heeft Peter een reisverzekering en wordt er vanuit Nederland een vluchtschema bepaald. Na één telefoontje was alles geregeld. Het vliegtuig gaat al om t3.00 uur

#,

'~~~i~~~~i~ .:::,:nU~:EtT~naar a~llinn~ · ~;.:~we Tallinnbesluiten Ie gaan. met Naast dede gaan ook Daan (de

~è~~J~~~', Guyonne, Charles. Lil ian, ~

en S il mee. Het past allemaaL . Na enig zoek en bereiken we het

~~~:~:,:;:~:~ ; Het ligt naast een meer misschien het vervolg van het

i;_ _":'.J~~~~J~f:~"~·~;::~~~~~~:~~~~:~s;~~;~,wordt r;; "

daarin presteert Hany Maronier het beste met een 28e plaats. Onze hoop is gevestigd op de mannen in de A­ vloot. Na de fantastische pres taties van vorig jaar niet onterecht. De pres taties lij ken echler op bet weer en de Nederlandse vloot druipt af. Een belangrijk aspect tijdens zo'n dag is de kleding e n schoe i-se!. Het is niet echt koud, maar door de regen kan je hel loch koud krijgen. Het is daarom belangrijk om droog te blijven. Een goed ademend regenpak of jas is aan Ie bev elen. De schoenen zijn misschien nog wel belangrijker. Ik ben zelf aan het experimenteren geweest met regen­ hoezen (wielrenners gebruiken deze) om mijn spikes. Ik bleefredelijk droog. Daarnaast droeg ik Odlo wanntesokken met daaroverheen een Gore-tex sok. Een rede lijke combinatie. Direct na de wedstrijd trek ik mijn spikes uit om mijn Canadese boo ls wee r aan te trekken. Dit, in combinatie met op tijd iets elen,

verzeild. De geruchten blijken later niet te klop­ pen. Het meer is een drinkwaterreser­ vaat en stel je eens voor dat er plekken gee l ijs ontSlaan. He t Îs waardeloos om op deze manier af­ scheid te moete n nemen van Peter. We kunnen echter we inig voor hem doen en gaan meteen door naar het centrum van Tallinn.

Tallinn is een leuke stad. Of, eigenlijk is all een het kleine centrUm leuk. We besluiten om een wandeling te maken door de stad en nemen wat tijd om te shop­ pen en te eten. Het is fijn om even in een andere om­ geving te zijn en we hebben er geen spijt van dat we niet voor de modderbaden zijn gegaan. Een goed modderbad, daar staat Haapsalu bekend om, is snel uitverkochr en de kans was nihil dat het ging lukken. Op de terugweg doen we in een buitenwijk van Tal­ linn boodschappen bij een Prisma Superstore. We constateren da t het ni veau van de winkel hoog is.

29


DH joumaa/ 2002

Groot opgezet, schoon en een breed en diep assorti­ ment. Vergelijkbaar met de grotere winkels van bij­ voorbeeld AJbert Reijn. In de grOle steden staat de welvaart op een hoger niveau dan op het platteland. D e contrasten zijn soms erg groot. Na een vette pizza bij het hotel en een slaapmutsje naar bed. Moeten we morgen verkassen of hebbe n we ge luk en blijven we op dezelfde plek?

vaart een cons tante serie in de sub-top ( 13,12 en 9) en kan misschien nog voor een verassing zorgen. In de

'er werd beslotelI de boot vat! Charles ritu eel te verbranden ' B- vloot gaat Harry als beste Nederlander over de srreep. Toch komt hij ner snelheid te kort voor de top. Helaas werd het kwakkelen in de A-vloot. Daan had pech. Een harp aan z'n emonkaké was los getrild en midden in de wedstrijd viel z'n mast van de boot. Johan haalde de gewenste bootsneLheid niet. Een nieuwe mast kan hier de oorzaak van zijn. Onze derde troef, Hennie draaide een s lechte serie. Meer­ dere oorzaken waren hiervoor aan te wijzen. De sfeer werd er echter ni et slecht van. De aanmoedigingen over en weer waren fantastisc h en goede prestaties werden met elkaar gevierd. Na de serie wedstrijden werd de Nederlandse groep door Sil en Harry bij de opstapplaats getrakteerd op gluhwein en andere ver­ snaperingen. A lle oranje mutsen (verzorgd door Peter) stonden gebroederlîjk rond de grote pan met wijn. De bool van Charles bleek niet meer te maken. Besloten werd om de boot ritueel te verbranden en de vrijkomende warmte deed de gluhwein lekker borrel­ en. De epoxydampen namen we op de koop toe. Kaas en worst aan de hoge kant, niets aan de hand! De Poolse organisatie trakteerde de zeilers op een ban­ keI. Een gezelJig samenzijn, na een prima zeildag.

De volgende ochtend blijken wij geluk te hebben. We blijven op dezelfde plek. 95% van de vloot moet de boten weer van de trailers halen cn opnieuw optuigen. Emest, Ruud en ik geven aan dat je geluk afdwingt en inzicht in ijs en weerveranderingen mede bepalend is

'geluk dwillg je af' geweest in onze afweging om de boten te laten staan. Niet iedereen deelt deze mening. Wij kunnen rustig aan doen en bereiden ons relaxed voor op de wedstrij­ den van vanmiddag. Het waait stevig. De baan is klein. In de O-vloot zijn de-N ederlanders redelij k suc­ cesvol. De strijd gaat tussen een jonge Pool, Lukasz Zakrezewski (P 155), Piet Ploum en mijn-persoontje. Piet zeilt 2,6.2, en ik zeil 3,4, 1. In de C -vloot gaat Martin van Wetrum goed. Een goede sen e van 14, 13 en 6. Martin is echter niet tevreden en baalt nog steeds van het feit dat hij niet doorgekwalificeerd is. Charles vaart buiten de wedstrijd om zij n boot aan diggelen, en is vandaag uitgezei ld. Ruud Hogenboom

DN Î1a

Fi ---.. . . . q

.

24 t

-

~

,­ -Nf"- ..--­

Eric

'·all

Komen en Dariusz Runo in de selectiewedstnjd

Foto: Peler van RooiJ

30


ON journaal 2 002 Do nderdagochtend tijdens het ontbijt waren we er al bang VOO f . De vlaggen buiten hi.n­ gen er slap b ij . Af en toe denk j e dan een windvlaag waar te nemen, maar de waarneming is meer gebaseerd op hoop. De hele vloot ging het meer op en het wedstrijdcomite schreef ondanks d e w indstilte d e eerste wedstrij d uit. Het lukte echter niet om binnen de limi et een ronde afte leggen. Ik besloot om mijn boot niet naar de nieuwe omstandigheden te trimmen. Het weerbericht gaf voor de vrijdag harde wind aan en de trim van woensdag zou dan met wat Op de laatste dag veel wind aanpassingen moeten kloppen.

Veel zeilers namen die moeite wel en bleven sleu­

telen aan de geen wind trim. Even rennen, con­

stateren dat het niet liep en bez\veet weer terug om

door te sleutelen. De kans dat met deze ijsstructuur

met zo weinig wind gezeild kon worden was erg

Foto: Etic van Komen

's A yonds werden wij door DN Nederland getrakteerd op een maaltijd Beregezellig ! Een leuk initiatief van Rob en Johan. De volgende dag harde wind. Ik begon me zorgen te maken over mijn DNF. Als er maar wel gezeild zou \vorden. Gelukkig gebeurde dat wel. De trim \verd ietsjes aangepast en de slots blijven er gewoon onder. Er ontstond in de D-vloot nog een in­ teressante strijd tussen Lukasz Zakrzewski (P 155), Piet Ploum en ondertekende. De Pool was het snelst en ik kon Piet net achter me houden. Gelukkig was de DNF achter mijn naam weg. In de C-cloot zeilde Martin naar een prima n egende plaats. Ruud Hogen­ boom zat daar kort achter met een tiende plaats. In de A-vloot is het kampioenschap in het voordeel van Ron Sherry (US 44) beslist. Karl Jablonski (P 36) zeilt constant maar komt drie punten te kort. Michal Burczynski (P 114) heeft een gelijk aantal punten maar door de gezeilde serie wordt hij derde. Op de laatste dag gebeurt dat door niet meer te zeilen. Het waait zo ontzettend hard dat de boten in de wind nog niet eens te houden zijn. De zeilen moeten gestreken worden. De eindstand t.a .v. de Nederlanders was als volgt. Beste Nederlander in de A-vloot was Daan met een 22'e plek. In de B-vloot: beste Nederlander HarT)' Maronier met een 33'e plaats. In de C-vloot kwam Martin uit op plaats zes en Ruud Hogen boom op de negende plaats. In de D-vloot werd ik tweede en ein­ digde Piet op de derde plaats. Er is nog een vervelend incident. De boot van Guyonne werd aangezeild ter­ wij l de boot onbeheerd bij de startlijn stond, maar de 'dader' zeilde gewoon verder. Gelukkig werd het door iemand gezien en kon de man aangehouden worden. De schrik zat er bij Gyonne behoorlijk in, want het is naruurlijk heel erg sneu als je zelf gemaakte boot zo beschadigd wordt.

'hij gaat het halen) de kloot:.ak· klein. Zo'n no-wind dag wordt op vele manieren ge­ bruikt. Vooral kijken bij 'de snelle jongens', om te constateren dat het toch wel erg op je eigen spullen lijkt. Tocb was er veel exotisch materiaal te zien. Zo noemt onze voorzitter dat. Dure rompjes en beslag met minimale afmetingen en gewicht. Redelijk prij­ zig. Ook J....'Wam de discussie op gang of de romp nu minimale hoogte of maximale hoogte moet hebben. Ik heb zelf minimale hoogte, wat als nadeel heeft dat het met mijn 1.96 meter wel erg krap in de bak wordt. Daar komt een aantal zeilers van terug en de hoge romp v,rint weer aan populariteit. Wat ik ook merkte tUdens deze rustdag was dat een aantal Nederlanders een schietgebedje deed om vooral niet te hoeven starten. Het idee om constant de boot uit te moeten deed sommigen het zv,reet uit breken. Het mooiste voorbeeld is Piet Ploum. Er ging eindelij k een vloot van start en ik stond met Piet te kijken naar het ver­ loop van de wedstrijd. Het ging niet snel en Piet stond te g lunderen bij het idee dat het niet gehaald zou wor­ den. Toen kwam er over bakboord met redelijke snel­ heid een ijszeilboot aanzeilen. Oh, nee hè? Hij gaat het halen, de klootzak !! Ge lukkig ging bet om een zeiler die ni et aan deze manche meedeed. Aan het eind van de middag kregen wij het signaal dat er geen wedstrijden meer geze ild zoude n worden. Nu, maar hopen dat er morgen wel geze ild gaat worden, want ik had nog steeds de DNF achter mijn naam staan en aftrek was nog niet mogelijk. 31


ON journaal 2002

Door de harde \Vind begon het ijs te scheuren . Binnen enkele minuten waren de small e scheuren flink e wak­ ken geworden. Door snel naar de kant te lopen (zeil en was niet mogelijk, door de voor-de-windse koers) konden alle spullen gered worden. De mini-quad van Sil en Harry werd ingezet om een aantal notoire niet­ lopers naar de kant te slepen.

stanries bracht hun ook niet verder. Uiteindelijk zijn ze thuis gekomen, maar de tocht duurde erg lang en onder slechte omstandigheden. \Vij reden zondag­ ochtend Nederland binnen. Het weer was prima. Omdat er geen ij s te ontdekken was, besloten we om meteen door te rij den naar Bodegraven. De camper en caravan werden opgeruimd en na gezellig bijpraten onder het genot van een kop koffie, ging iedereen ZIjns weegs.

Vervolgens ging het snel. De boten werden opge ­ laden, er volgde een prijsuitreiking en binnen de kort­ ste keren waren we op weg naar Nederland.

Eric H59

We besloten om door te rijden Daar Riga. Daar werd kort overnachl om snel de reis te vervolgen. De om­ stancligheden waren prima. Eén grens duurde erg lang. We konden niet uitleggen dat het kenteken van de caravan bij de auto hoorde. Na lang discussiëren kregen wij het voor elkaar om het nummer in de dis­ sel als kenteken Ie laten zien. Dit nummer was wel ook op een papier terug te vinden. Chris Williams (K 1) had minder geluk. Samen met Stan Macur lag hij onder de aa nhanger naar een nwruner te zoeken. Er werd niet gevonden. Telefoneren naar allerlei in­

Staand v.l.tt.c. Bart, Henk, Guyonne.

Sil, Eric, Harry, Martin. Ruud.

Op de voorgrond de keT>verse wereldkampioen Ron Sherry en Tom en Rosem ary HaOliIl

32

Foto: Rob $(: hutte


DN journaal 2 00 2

Een schaats met lage weerstand 'nu /tadden loch we/ alle alarm bel/el!

zijn, zoa ls de spikes, de s tart en andere kleding, te ove rschatten.

moeten gaan rinkelen' Tijden s het afge lopen se izoen werd het langzaam duidelijk dat het WK niet in Polen gezeild zou k."Unnen worden. Op het moment dat Estland voor het eerst in beeld kwam als mogelijk land om het WK te zeilen realiseerde ik me meteen dat er weer een kans was dat we op slecht zout-water ij s zouden moeten zeilen. Ik heb dat ze lf nog maar zeer weinig meegemaakt. Ik moet teru ggaan naar de eerste dag van het E K van 1997 in Ka lmar, Zweden voor de laatste en enige keer dat ik op dat soort ij s gezeild heb. Op d it soort ijs is het belan grij k om dikke schaatsen mee te hebben di e niet te ver, in he: . T} de loop van de dag steeds zachler wordende ij s, zakken. Uite inde lijk kan hel zover komen dal er alleen nog met hoekJopers gezeild kan worden. Ik was dus gewaarschuwd en he b ook de schaatse n die ik voor die omstandigheden had, goed voorbere id. Wat daarna volgde was een aan ee n­ sc hakeling van onderschatting van de effecten van zwaarder ij s en negeren van de voortekenen.

De volgende dag het m oment van de waarheid, eerst wachten op alle kwalificatiewedstrijden en daarna de eerste wedstrij d van het WK. Ik had een supergoede loti ng ; pl aats twee en naast mij een aantal minder snelle starters . De vlag ging naar beneden en gaan! Aan mijn kant was alleen P 114 beter weg dus kwam ik goed bij de bovenboei. Maar in de loop van de wed­ strijd k\vamen er toch een aantal boten voorbij, op de fini sh was ik 14. Z elfs op dat moment kwam ik nog niet tot de juiste conclusie en ging ik mijn boot nog iets vertrimmen. De volgende start stond ik boven de beste Let, 0 6. Ik startte sn eller, was bij na over hem heen gezeild en toen ge beurde het ! Tk was aan het e inde van mijn acceleratie en zie hoe hij vanuit deze onmogelij ke positie nog doorgaat mei versneUen en weer onder mij uit zeilt. Mijn schaatsen hebben teveel weerstand !! Ik werd die wedstrijd 28 en na d ie wed­ strijd probeerde ik nog wel wat, maar ik bad geen snellere schaatsen bij me dus was dat allemaal futiel. E en probleem met schaatse n die tevee l weerstand geven, kunje niet met trinune n op tossen. Aan het einde v an de eerste dag waren we al halverwege het WK, had ik niet al te best gezeild en een probleem op te lossen. Op dit ij s waren overduidelijk hele vlakke 100 graden schaatsen nodig. P 11 4 zeilde bijvoorbeeld met 100 graden en een sprong va n 55 cm. Dit soort schaatsen had ik gewoon niet. Die avond moest ik dus omslijpen. Om mijn uitlijning ni et te verpesten heb ik het loopvlak van mij n 6 mm slotrunners eerst met een viltstift ingekJeurd waardoor je steeds goed kan con­ troleren ofje de vouw niet scheef zet; het gedeelte waar de kle ur bl ij ft staan, moet steeds overal even breed blij ven. Zo had ik voo r de vo lgende dagen ook een set 100 graden schaatsen met een sprong van 53 cm .

In Estland aangekomen bleek inderdaad dat we op typisch zeeij s zeilden. Het ijs was zeer ruw en in de loop van iedere dag werd het door de dooi steeds zachter en dus zwaarder. Tijdens de dagen voor het \VI< w erden er telkens wedstrijden gezeild in Haap­ salu . Eerst nog het jeugd-EK en daarna een voor­ bereidingswedstrijd voor iedereen, de Hiium aa..çup . T ijdens de eerste dagen was al du idelijk dat Michal Burczynski, P 11 4 , erg hard ging. Ikzclf he b nog even een wedstrijdje meegedaan met d ie Hiiumaa-cup en kon ondanks dat ik op snowboofs zonder spikes ze ilde, goed voori n meekomen. Maar dat was nog wel vroeg op de dag terwij l het ij s nog hard was! lk ze ilde de he le tijd met zes mm slotrunners ges le pen op 90 graden met een sprong van 49 cm . 's M iddags zeilde ik nog een keer mee, maar nu eindigde ik rond de r\vintig. Maar j a, zonder spikes en dus door het veld van zestig boten heen zeilend, leek dat nog niet zo slecht. Nog wat later op de dag waren we met team Nederland rondjes aan het ze ilen en kwamen we de Finnen tegen \I,raarvan er een aantal harder gin gen dan ik. Nu hadden toch wel alle alannbell en moeten gaan rinkelen! ! Zo bad ik d us {wee dagen gezeild . De nirn was geopti­ mali seerd, de mast-zeil combinatie srond gocd en loch g ing ik objectief gezien niet hard genoeg. Dan kan her dus alleen nog aan de schaatsen liggen. Hel probleem was dat ik die conclusie op dat moment nog niet trok.Tk zat mezelf meer rij k te rekenen door de effec ­ ten v an dingetj es die de volge nde dag anders zouden

39


ON journaal 2002

Deze volgende dagen is er weliswaar niet veel gezeild maar was het probleem met mijn schaatsen opgelost en kon ik weer aardig met de voorsten meedoe n. Had ik mijn schaatsen maar één dag eerder veranderd, De conclusies van de dagen die volgden en het later nog gezeilde Zweeds kampioenschap zij n duidelijk: Dit soort vlakke (52 -56 cm sprong) 100 graden schaatsen geven minimale weerstand en moeten gebruikt worden zolang dat m oge lijk is. Dat geldt vooral bij weinig wind enlof zach{ en ruw ijs. Pas als deze schaatsen niet m eer genoeg grip geven, bij veel wind en hard ijs, moet er overgestapt worden op v lakke 90 graden schaatsen. Een probleem met schaatsen die teveel weerstand geven, kunje niet met ni.mmen oplossen. Een volgende conclusie is dat je oefen wedstrijden net

(Vcm:olg van paglfUJ 38)

De D N spoorde als een tre in en trots demonstreerde hij vanui t stilstand met een duwtje tegen de DN wat hieronder werd verstaan. En inderdaad hoorde je de schaatsen niet krassen, ze gleden fluisterzacht ove r het ij s alsof ze het baasje wilden vertellen " goed gedaan jochie". De proe Fmet mijn DN verliep minder fl or issanl Het gaat n iemand aan hoe hoog de geluidsfrequentie van het krassen van mijn schaatsen was, maar duidelijk was dat mijn schaatsen niet optimaal s tonden uitge· fijnd. In de loop van de middag verscheen ook op initiatie f van de Nagelhoutj es een televisi ep loeg van SBS op het ijs om opnamen te maken. Die opnamen werden ' s-avonds nog uitgezonden en moeten de wanhopigen onder ons die denken dat het ijszeilen in Nederland " finito" is tot andere gedachten hebben gebracht.

zo moet zeilen als echt belangrijke wedstrijden om te voorkomen dat er verkeerde conclusies getrokken worden. Gebruik de oefendagen zo efficiënt mogelijk, wij Nederl anders k'UJUlen al zo weinig zeilen. Blijf op het ijs bedenken hoe je harder kunt gaan en onderneem ook actie als j e iets bedacht hebt. Door niets te doen ga j e zeker niet harder. Deen Schutte H 633

laat geworden., ze zouden overnachten en kijken of er de volgende dag gezeild kon worden. Helaas voor hen en de andere zeilers was het de volgende dag mistig, geen wi nd en dooide het.lk ben nog even naar het Mirror in Manniekendam geweest om te kijken hoe de Go uwzee erbij lag. De Gouwzee was gedeelte­ lijk met hobbelig grondijs dichtgevroren. Gisteren hadden ze daarop nog gezeild, maar ook vandaag hier mi st, geen wind en dooi. De dagen erna bleef het Veluwemeer de en ige plek waar nog een tijdje geze ild is, maar na een week was de pret owr en waren we aangewezen op het bu iten­ land. Met name in Duitsland zijn niet ver over de grens de afgelopen winter veel mogelijkheden ge­ weest om te ijszeilen op diverse meren (Dümmersee, Steinhudersee, Goldbergersee, Chiemsee e.d.). Het lijkt mij dat daar meer de aandac ht op gevestigd moet worden, vi a het antwoordapparaat van DN Nederland. Fra ns Vlugt, H 11 6

Later in de middag zwaJ..'1 e de wind sleeds verder af tot het niveau "duwen" en toen werd het tijd voor ons om te stoppen. Tijdens het aftuigen kwamen de Rot­ terdammers Harry Maronier en Sil Sleeuwits nog aan­ gereden met camper en trailer, maar he t had voor hun geen zin meer om de boo~ es op te tuigen. Het was te

40

DN Journaal 2002  

Alle belevenissen uit 2002

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you