Page 1

warcn nntttuurlijk 011s docl, vlrn~tmatcrisal cn In lrct nnjnnr '91 xnten Jan Jcllema cn ik over trim te pratcn, irnmers de winter 91/92 n ~ d c r d ccn hct ijszeilbloed begon weer te swomcn. Jna opperdc toen het voorstel, om nndat we vorig jaar in Ewlnnd dc Russisshe Irirn gocd Iiaddcn bekekcn am nu e n s poolshoo~cte ncmcn hij dc andcee snelle ijszcilnntic aan de anderc kanl van d c grotc ptas. Want hoc j e het went o f kccrt. door de bctere omstnndighedcn gaan 7e daar harder da~rbij ons in Europa cn door tegcn zc !c varen wordt je zell betcr. D c bcdocling was ook o m in ieder geval cen Amcrikmnte houten mast te kopen, omdat wij cr loch wcE achter waren dat, zckcr mct mccr wind, dit slleIIer was. Al tclefonercnd raakte John Hofland mcdc gci'ntcrcsscerd en besloten wcrd met z'n d r i t h tc vcmtckkcn. Tclcfonercnd cn laxctid met Evett vd Berg cen "Groninger" ijszoilcr in the Stntes, Bill Snrncs (schnntscn), Skip Boston, Hcnry BosseIt eri Tom H~rnill werden de nodige voorbereidingcn gctroffcn. Een camper wcrd gchuurd en ter plaatse bij Torn Hamill, bekend boten- en mnstcnbouwerd, werden door Jotin en mij 2 bote~lgchuurd. Jan was het wcl gclukt om vin CCII KLM-bekende zijn boot gocdkoop tc vcrsturcrl. D e Noord-Amcrikaarise knlnpioc~lschnppe~~ op I I cn 12 j n ~ ~ u a'92 ri

informatie. Op Sclriphol olltmocttcn wc Jnn Eindhwcn die met rn andere vluct~took op weg w a s naar de Nourd-A~nerikarr~lse hmpioenscbappen. Uiteindelijk vlogen we nnar Chicago op dinsdag 7 pnuari, piktcn Jan zijn boot op en hoefden op ccn haar na gwn exrra geld tc betalcn. Het prohlecm was dnt alles wnt Ben bcelje wnnrde heefi door cen vrach~makelnarter inklaring moet worden art~lgeboden lenzij .... jc ecn 'cnrnc@" hcbt ortewel eel1 "karnet". Dus een icdcr dic ooit eeo boot, kano, luchtballon, ctc. vcrscl~cept,zorg voor een kamet!! Dit h c s p ~ ~gcld r r c ~vecl l tijd. Hct camper verhuurbcdrijrpikte ons op met ccii 'VUII" w a r i l l Jan Z'II boot net paste. Bij hcr coinper vcrliuurbedrijf snel Jm z>l boot op I ~ cduk t en 's nvonds nog op weg door Chicrigo richtirig Detroit 600 miles east. 011dcswcgcrgcris gcslapen en daarna de volgendc dng m a r Dctroit. Ecrst llmr Skip Boston wnnr we de zcil~nnkcrijlichhcn bckcken, die ons echler nict cclit kon irnponeren, edocl~Skip was zccr gnatvrij cn regcldc van alles voor ons. [ t i A~ncrikrlmnkcn dc zcilcrs vcel minder ?.c[f, rnaor kopcn cr Ineer. zxkcr scl~aatsen. Bit! Snrncs is dc nnnln op dit gcbicd. Icdcrccn l~ccftS.rn~csruiiitcrs en bijna logiscl~wnnt 2 zccr franie pl,mtstalen

Foto: J. Tolsma Yertrek Schiphol, v.1.n.r.: John Hofland, JohanTolsma, Jan Eindhoven, Jan JeFlema.

h!untnosc (tang model) kosten $ 225,-. Bill Sarncs i s eea oude, stille degelijke man, die nog geen verroest mocnje weggooit maar zcer gocde achaatsen rnaakt. Zijn werkplaats is ca. 10x20 rn vol met oude troep en daartusscn krattcn vot plaatstalen lopers. Ron Shcrry liep hier ook d rond. Na dit intcrciisantc bczoek verlieten we Dctroit om bij Tom Hamill 2 boten en rnastcn op te halen. Dit is ca. 1'h uur van Detroit. In Ben klaine loods werd op ~ c r b ~ i n g w c k k c nc dc n ~ u d i g ewijze (weinig machincs) botcn, lopcrplanken en masten gcmaakt. Er mocst nog hct ccn en ander algemanteerd wordcn m onzt Iecnbotcn, mmr in gezclschap van icmand d s Tom Hamill, die m.i, ten 7mr doordachrc kijk heeft op materialen, is dit n i a erg. Na Een welverdiend gemmenlijk avondetcn diwe die nacht aldaar. De volgende dag naar Kalamazoo om Evert vd Berg en, nict tc vergctcn, Jan Eindhwen te bemcken. Evcn is ccn hccrlijke Amerikann m a ecn tcer HollandselGroning.~inherst. Zcer gastvrij e n gezellig wcrden we daar ontvangen. Duidclijk w r d dat natuurIijk rSdn icrnand onrbrak. JM Eindhwcn wns dit keer hier alleen, maat mede door Evert, die ook cen met grnre vriend van Wim was, wcrd dit gemis draaglijk gemaakt. Donderdngmrond door nnnr Madison, do


DN Journaal 1992  

Alle belevenissen van 1992

Advertisement