Page 1

สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง

หาดสูงสาร สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียน วัดหาดสูง ฉบับที่ ๑ วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๖

ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานเปิด การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สพป.นศ.2 จัดอบรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย บุคลากรในสพป.นศ.2 ครูและผูบ้ ริหาร

สถานศึกษา จานวน 103 คน ระหว่าง วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556 เพื่อให้เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติม ใช้ เป็ นแนวทางในการ ประชาสัมพันธ์ นาเสนอ ข้อมูล ข่าวสารให้ สาธารณชนได้รบั ทราบ อย่างถูกต้องและมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ในเรื่องการบริการข้อมูล

ข่าวสาร ตาม พระราชบัญญัตขิ อ้ มูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ร่วมกัน” จึงเป็ นทีค่ าดหวัง ว่า การอบรมครัง้ นี้ ทาให้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ แนวทางในการเขียนข่าว มีความคิดสร้างสรรค์ใน สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง


สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง

การเสนอข่าว โดยการประสานงาน กันอย่างเป็ นระบบ และสามารถผลิต จดหมายข่าวอิเลกทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการนาเสนอเผยแพร่สู่ สาธารณชนได้

สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง


สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง

สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง


สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง

สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหาดสูง

ฉบับที่ ๑