Page 1

PROGRAMOKKI SGY E RE KE KNE K

PROGRAMOKKI SGY E RE KE KNE K AKARÁCSONY I KI SVASÚTHASZ NÁL AT ÁNAKSZ ABÁL Y AI : 1 . Agy er ek ekér k ez és i s or r endbenv ehet eki gény beak i s v onat ot . 2. Av onat banc s ak i s1 2éval at t i gy er ek ekül het nek . 3. F el nőt t s z emél yk i s gy er ek k el egy üt t es ens emül het beak i s v as út ba. 4 . Súl y k or l át oz ásni nc s , agy er ek ekél et k or aamér v adó! 5. Av onat ból v onat bamenet k öz benk i ésbes z ál l ni t i l os ! 6. Ki – ésbes z ál l ásak i j el öl t t er ül et ent ör t éni k , as í nek enbel ül r emenni t i l os! 7 . Menet k öz benav onat banf el ál l ni t i l os ! 8. Av onat banut az ógy er ek ek nekmi ndenes et benbek el l t ar t ani ukak ez el ő ut as í t ás ai t ! 9. Agy er ek ekak i s v as ut at s z ül ői v agynagy k or úf el ügy el et emel l et t v ehet i k i gény be! 1 0. Ak i s v onat menet i dej ek b. 3per c .

KARÁCSONY I KI SVASÚTAZÁRKÁDBAN! NY I T VAT ART ÁS: Dec ember23i gmi ndennap1 0: 001 8: 00ór ái g Dec ember24 én1 0. 001 3. 00ór ái g AKI SVASÚTHASZ NÁL AT I DÍ J A: E gyut az ás : 300F t / gy er mek / al k al om Cs opor t osk edv ez mény( 1 0f ősóv odás , i s k ol ás c s opor t okes et én) : 200F T / gy er mek / al k al om

oldal4  

P R O G R A MO K K I S G Y E R E K E K N E K AKARÁCSONYIKISVASÚTHASZNÁLATÁNAKSZABÁLYAI: