Page 1

verd ve å vite:å

TILKOMST:TIL Ta E 39 til Lundsæ E3 ca. 800 m nord ca. Ådland bru,Ådl (el ved Førlandsk ved 4 km lenger4no km følg vegen følg 7k oppover mot F opp stova, vidare sto1 LundsæterLun kra stasjon.(Hald stat venstre i kryss ven Fjellstova.)Fje

r s-

av yss

og e,

PARKERING: T PAR rettelagt park rett ved Lundsæte ved kraftstasjon. kra

nga s-

GANGTID: GA Ca. Lett tur. ca.Let 9k

PÅ TUR: Tysevatnet. UT PÅ TUR: Tysevatnet.

MERKING:ME Tyd sti, for det me sti, Haugesund Turistforening har væ r seinare overteke og tek i og tek oppgradert i år 2009. Årleg produksjon har seinarevassrettane overteke vassrettane i oppgradert i år 2009. Årleg produksjon turtips: STORAVATNET Her er et av forslagene som forte godt merka m Her presenteres et lite utvalg av turtips, god g ut vatn i underløpet til kraftturbinen er ca. 2,4 GWh. dag ut vatn i underløpet til kraftturbinen er ca. 2,4 GWh. skilt i stikryss. som tidligere har stått på trykk skil undsæter kraftstasjon. Stord Jegerog fiskerforening har i Lundsæter kraftstasjon. Stord Jegerog fiskerforening har i Haugesunds Avis Vassmagasinet har eit samla naust mednaust robåtmed og fiskegarn i TyseVassmagasinet harvolum eit samla volum robåt og fiskegarn i Tyse- KART: Turkart 3 KAR 3 ca. 3 mill m vatnet. Nærare Tysebotn har dei og hytte og nedslagsfelt på på ca. 3 mill m og nedslagsfelt på e vatnet. Nærare Tysebotn har dei og hytte Stord – Fitjar 2 Sto2 2 – disponibel for sine medlemmer. I vassMed stipulert middels g5 km . ca. – disponibel for sine medlemmer. I vass5 km . Medårleg stipulert årleg middels 1:50 000 1:5 dels mykje og bitevillig dbørsmengd på 2,5 m gir draget er til dels mykje ogsmåbitevillig smånedbørsmengd pådette 2,5 m gir dette draget er til 3 aure. 12,5 mill . Sunnhordland kraftlag kraftlag aure. ca.m 12,5 mill m3. Sunnhordland grki dag Lund-sæter kraftstasjon, seinast Tekst og foto: STORD OG FITJAR eig i dag Lund-sæter kraftstasjon, seinast Tekst og foto: STORDTURLAG OG FITJAR TURLAG

UT

NÆRINGSPAR

PÅ TUR

turtips:

STORD

Haugesund Turistforening har vært ute og testet turmuligheten Her er et av forslagene som forteller deg alt om parkering, avsta

BLØTT: Turstøvler trengs hele året på runden rundt Storavatnet.

VI HAR MINST to store vann med

TA AV HOVEDVEIEN til Stavanger i rund-

Herfra er det to valg på re


turtips:

ORKJÅ

Haugesund Turistforening har vært ute og testet turmulighetene for deg. Her er et av forslagene som forteller deg alt om parkering, avstander og kart.

PAUSETID: På Arkanuten er det satt opp benker, hvor turgåere kan ta en velfortjent pause.

VEST FOR DJUPADALEN

DE SOM VIL prøve en tur i Byheiene på østsiden av Djupadalen, kan enten ta over den vesle brua til høyre like før bak-

K A RT : E L L E N J E P S O N

Dju

O-Hytta

pad ale

n

Orkjå

Stakk Sætrene Ramsdal

reabak

Kvernahaugen

ka

ARBOR

BRATT: De siste meterne opp mot Arkanuten er av det bratte slaget.

verd å vite: VARIGHET: Ca. 1 time tur-retur. Umerket, men tydelig sti. TILKOMST: Skjoldavegen til Steinerskolen/Eivindsvatnet. PARKERING: Parkeringsplass sør for Skjoldavegen.

OPPE: Utsikt fra Kvarnahaugen.

Arkastølen Geitaklubben

Longa

Tekst: PER QVALE Foto: BJØRN R. HAUGE

Slettebrekka

Haugesund Rv 47

E Skole

Eivindsvatnet

EN NGVEG RPI KY

HAUGESUND Turistforening ønsker å få flere til å legge søndagsturen i terrenget, slik at flest mulig kan bli kjent også med turmulighetene utenfor vegen. Søndag 25. mars arrangerer turistforeningen tur med turleder til Orkjå, med start klokka 11.00, 12.00 og 13.00. Turen tar til på skogsvegen til venstre ved toalettene i Djupadalen og går jevnt oppover. Siste del av oppstigningen er litt bratt, men bare et kort stykke. På toppen er det satt ut bord og benker til en velfortjent pause og flott utsyn.

ken opp mot HIL-hytta eller følge vegen rett fram etter å ha passert HIL-hytta og opp til Krokavatnet. Her er god sti for en rundtur rundt Presten eller til en tur rundt Krokavatnet. Det er mange stier i området, så turmulighetene er mange. De som vil prøve seg med en tur i terrenget den 25.03. vil også få en orientering om turistforeningens turprogram for 2012, og det blir servert gratis kaffe og lapper på neset ved Eivindsvatnet. Her blir det også laget til en natursti beregnet på de minste.

FJELLVEGEN

DJUPADALEN og Byheiene er et flott turområde som blir mye brukt. På vegen gjennom Djupadalen kan vi gå, jogge, sykle – og komme fram med rullestol og barnevogn. I Byheiene er det tydelige og tilrettelagte stier på kryss og tvers, så det er bare å ta beina fatt. Det er også turstier i terrenget på vestsiden av Djupadalen. I dette området er det også en rekke ruiner etter bygninger og bunkere fra 2. verdenskrig. Et naturlig turmål på denne siden av Djupadalen er Orkjå eller Arkanuten. Med sine 174 meter over havet har vi her en og fin og vid utsikt.

Fv

Vardafjell Rv 47 Haugesund

Husabråten

93

8

Mosskarsfjell Haugesund E 134

KART: 1113 I, Turkart Byheiene. 24. MARS 2012 LØRDAG 11


turtips:

STORAVATNET

Haugesund Turistforening har vært ute og testet turmulighetene for deg. Her er et av forslagene som forteller deg alt om parkering, avstander og kart.

NÆRINGSPARKTUREN

BLØTT: Turstøvler trengs hele året på runden rundt Storavatnet.

VI HAR MINST to store vann med benevnelsen Storavatnet i Tysvær kommune. Her skal vi vandre turen rundt vatnet som ligger i Haugaland næringspark. Hvem skulle for bare tjue år siden trodd at idylliske Storavatnet med øyer og lange, smale nes – omkranset av fredelige lyngmarker, myrer og småkoller med spredde furuer, tette einerkratt og småbjørkeholt – skulle ende opp med å bli en del av et kjempestort industriområde?

TA AV HOVEDVEIEN til Stavanger i rundkjøringen før Mjåsund bru og kjør i retning Gismarvik til veis ende i Hålå, i cirka sju kilometer. Ta skogsveien, østlig retning, gjennom plantefeltet. Du treffer den nye anleggsveien med tilhørende gangog sykkelsti mot Dyrnes. Kryss straks denne, gå ut på den gamle stien over myra øst til Butongjen – en fiske, båt- og badeplass for dem som bodde i Hålå. Litt sør for dette neset vasket de klær fra et berg med brådyp i det ellers grunne Storavatnet. VI TAR NORDOVER. I de senere årene er stien rundt vatnet grodd dels igjen. Man må konsentrere seg for å finne den. Iblant forsvinner stien i terrenget. Siden en skal rundt vatnet spiller det ingen rolle. Man finner saktens fram langs vatnet, men kanskje ikke så enkelt som man håpet. Lengst nord ved Vassnes ligger en liten, lun vik. Rett vest for vika ligger en nydelig ministrand med kritthvit sand – som skapt for små barneføtter. Nå begynner utfordringene. Stien opp en liten li mot sørøst er delvis skjult av lyng og einer. Terrenget veksler mellom lyng og delvis myr. Holder man seg langs dyretråkkene på steinavsatsene bortover, så er man på rett vei når den nye anleggsmasta kommer til syne på et nes foran deg. Ta gjerne turen forbi masta. Noen bekkefar i myrdragene kan bli vanskelige i fortsettelsen. Du er derfor på den sikreste siden hvis du tar en liten omvei nordover til der mye småbjørk brer seg i et myrdrag. RETT SØR FOR dem er det greit å komme over bekken nordfra; det kan stundom være besværlig å krysse andre steder. Nå skrår du sørøstover mot vatnet til Leirvågstemmen, der Storavatnet har avløp østover. Du går greit ved å hoppe over på noen steiner.

Herfra er det to valg på relativt gode stier: Den ene langs kanten på det vesle tjernet til venstre øst for deg og så på skrå opp et dalføre til ei lang myr, der du finner stien i myrsøkkene til venstre. Eller du kan velge rett fram sørover gjennom plantefeltet til du når vestenden av ovennevnte myr, krysse den og nå opp til en flate i landskapet som gir litt oversikt over omgivelsene.

verd å vite: VARIGHET: Mellom to og tre timer. TILKOMST: Kjør i retning Gismarvik til veis ende i Hålå.

NÅ SPEIDER DU sørover til blant annet anleggsarbeidene ved T-forbindelsen. Se etter god sti vestover, og følg den til en kryssende bekk og en delvis nedrast steingard. Vel over bekken kommer igjen to stivalg. Velg den som tar skarpt til høyre bak steingarden. Følger du den, kommer du raskt opp bakken til anleggsveien. For de fleste vil strevet nå være over. Følg anleggsveien til gang- og sykkelstien du skal følge tilbake til utgangspunktet for turen. Gang- og sykkelstien går først vest og siden nord. DE IVRIGSTE KAN fra ovenstående anleggsvei krysse den, og så skrå over myrdragene til sørenden av vatnet. Men da blir det bare sporadisk med sti. Den var en gang en kjerrevei. Nå er den dels druknet i myrene, og dels er den grodd helt igjen av tustegras og lyng. For å komme over til vestenden av Storavatnet må du nødvendigvis opp på gang- og sykkelstien for å forsere utløpet av en stri bekk. Men du har fremdeles alternativet å følge mer eller mindre tilgrodde dyretråkk nordover til Butongjen og utgangspunktet i stedet for veien. Tekst og foto: TONE HELENE STRAND KVEINEN

19. MAI 2012 LØRDAG

9


turtips:

HELLVIK – VÅGE

Haugesund Turistforening har vært ute og testet turmulighetene for deg. Her er et av forslagene som forteller deg alt om parkering, avstander og kart.

PÅ TUR I KYSTLANDSKAP verd å vite: VARIGHET: Ca. 1 ½ time, tur-retur TILKOMST: Riksveg 541 til Lykling, hvor vi ved skiltet avkjørsel til gullgruvene følger vegen via kaien, opp den bratte bakken og fortsetter forbi gullgruveområdet og kjører vegen til endes. Her er Hellvik. PARKERING: På Hellvik, ev. ved skiltet «Våge» ved siden av vegen. STIER: Merket, tydelig sti KART: Turkart Bømlo

DET HAR VÆRT ferdsel mellom Hellvik og Våge i uminnelige tider. Men de gamle stiene var stort sett gjengrodde da elever ved Våge skule for drøyt 20 år siden ryddet og merket denne traseen på nytt. Den merkede turstien går for det meste slik som ferdselen gikk i gamle dager.

vestover til sjøen og Hiskjo. Vi passerer en gammel gruvegang, som trolig stammer fra gullrushet i området på 1890-tallet. Straks før vi kommer til Våge, kommer vi inn på den gamle hovedvegen som ble brukt før dagens kjøreveg ble opparbeidet for noen tiår siden.

VI TAR AV PÅ sti fra vegen ved skilt like sør for det flotte tunet i Hellvik og går opp en liten bakke. Stien er merket med blått, som del av Nordsjøvegen. Merkingen er av eldre dato og en del steder noe utvisket. Men stien er tydelig og grei å følge. Landskapet er småkupert og lettgått. Vi går det meste av turen i sørøstlig retning i luftig furuskog med stein, lyng og myrer.

DET ANBEFALES å gå turen tilbake til bilen i samme trasé. Ikke bare for å komme tilbake til bilen, men turen er en helt annen når vi går i motsatt retning. Nå har vi også blikket vendt mot vest og sjøen. På veg hjemover fra Hellvik er et stopp ved gullgruvene på Lykling sterkt å anbefale for den som har tid til det.

INGEN TVIL: Her er du på gamle gruvemarker.

Tekst og foto: PER QVALE

FRA HØGALEITET er det flott utsyn

SJØUTSIKT: På tilbakeveien kan du nyte utsikten mot havet. 28. APRIL 2012 LØRDAG 15


turtips:

FRA LUNDSÆTER

Haugesund Turistforening har vært ute og testet turmulighetene for deg. Her er et av forslagene som forteller deg alt om parkering, avstander og kart.

TUR LUNDSÆTER – Stovegolvet – Heio – Lundsæter: Sti frå parkeringsplassen ved Lundsæter kraftstasjon, bratt opp Tyseskaret til Eldhusheddo. Kryss med sti ned til Tysevatnet og Store Tjødnadalen. Til høgre og bratt opp mot Stovegolvet. På dei mest utsette plassane er det lagt ut tau. Nydeleg utsikt frå toppen. Godt merka sti vidare mot Kvelve. Herifrå tek du ned Fossabrekko til Heio. Følg vegen ned til Kyvikesæter, skogsveg derifrå og ned til Lundsæter. Fin rundtur. Alternativt kan

ein ta stien midt i Fossabrekko ned lio til Kyvikesæter. KULTURMINNE/historie/op plevingar/spesielle ting på turen? Hytta på toppen vart bygd av Televerket den tid FM-sendingane gjekk herfrå, no er hytta i Stord tinde- og klatreklubb si eige. Det var taubane opp til toppen for frakt av utstyr den gong dei bygde sendaren, noko «Heishuset» på austsida er eit vitne om. Tekst: STORD OG FITJAR TURLAG

verd å vite: TILKOMST: : Ta av frå E 39 til Lundsæter, ca. 800 m nordom Ådland bru, (eller ved Førlandskrysset 4 km lenger nord) og følg vegen 7 km oppover mot Fjellstova, vidare 1 km til Lundsæter kraftstasjon. (Hald til venstre i kryss etter fjellstova) PARKERING: Tilrettelagt parkering ved Lundsæter kraftstasjon. GANGTID: Cirka 3 t. Tung tur første timen, elles middels tung tur, ca. 6 km.

STOVEGOLVET FOTO: UNNI GUDMUNDSEN

14 LØRDAG 3. NOVEMBER 2012

Turtips del 1 sommer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you