Page 1

Program

Haugesund Arbeiderparti

2011 - 2014 haugesund.arbeiderparti.no


Innhold 1. Alle skal med 2. En trygg oppvekst 3. En god skole for alle 4. En bedre tilpasset helsetjeneste 5. Aktiv næringspolitikk – aktivt eierskap 6. Miljø, klima og samferdsel 7. Kultur- og idrettssatsing og frivillighet 8. Flere og billigere boliger 9. Fornyelse og utvikling av kommunen Et sterkt næringsliv sikrer velferd og arbeid for alle Omsorg, trygghet og helse gjennom hele livet Samferdselsløsninger for framtidens Haugesund

Dette er den lokalpolitiske plattformen for Haugesund Arbeiderparti i kommende valgperiode: 1. Alle skal med – vår ideologi Haugesund er en god by å bo i for de fleste av oss. Vi er stolte av de resultater som er oppnådd og den gjengse levestandarden. Men mye kan fortsatt gjøres betydelig bedre, spesielt for de som faller utenfor. Vi må se i øynene at de sosiale forskjellene i byen vår er økende. Dagens politiske flertall er for lite opptatt av å utjevne sosiale forskjeller. Skolene våre har et forbedrings-potensial. Ikke alle eldre får den omsorgen de fortjener. Samtidig er situasjonen omkring oss slik at selv under gode konjunkturer, er arbeidslivet blitt tøffere. Mange presses ut, mens andre sliter med å få seg jobb. Vårt klare, overordnede politiske mål er arbeid til alle. Ingen skal utestenges fra arbeidsmarkedet. Vi er innstilt på å gå langt for å få det til. Haugesund Arbeiderparti vil bruke sine politiske krefter langs hele skalaen av offentlig sektor og egen organisasjon for å oppnå nødvendige endringer. Haugesund bystyre er bare én av flere arenaer for vårt politiske arbeid. Slutt på naiviteten. I Haugesund må vi ta hensyn til at i valgperioden dette programmet skal gjelde for, står byen foran formidable økonomiske utfordringer. Årsaken til dette er dels et resultat av en dumdristig spekulasjon med kommunens framtidige inntekter som byens folkevalgte har hovedansvaret for, dels at Haugesund kommune ikke får den uttelling i fordelingen fra staten som byen burde fått som senter i en stor region. Haugesund Arbeiderparti har hatt en grundig analyse av sin medvirkning i den famøse og skjebnesvangre Terra-saken. Fra vår side vil slik naivitet aldri skje igjen. Vi har lært og skjerpet oss. Det politiske flertallet tok ikke Terra-saken alvorlig nok i de påfølgende budsjettene. Dette førte til at Haugesund i 2010 ble satt under administrasjon av staten på den såkalte ROBEK-listen. Blant annet har prioriteringene til flertallspartiene i bystyret gjort at statspålagte oppgaver innen sosialomsorgen og barnevern har blitt underbudsjettert, mens penger er brukt innenfor andre områder uten tilstrekkelig budsjettkontroll. Handlefriheten må gjenvinnes. De økonomiske realitetene de første årene vil uansett gjøre det vanskeligere å gi byens innbyggere det servicenivået de har krav på, gammel som ung. Arbeiderpartiet vil føre en ansvarlig økonomisk politikk slik at Haugesund kommune gjenvinner sin økonomiske handlefrihet i løpet av perioden. Dette er Arbeiderpartiets viktigste politiske oppgave. Det må rett og slett ryddes opp i den økonomiske situasjonen. Lovpålagte oppgaver vil bli prioritert. Budsjettene må være realistiske. Dette vil kunne medføre upopulære avgjørelser, men Arbeiderpartiet vil vektlegge målet om forutsigbarhet og at lover og forskrifter skal følges. Haugesund Arbeiderparti vil derfor i kommende valgperiode jobbe målbevisst for å unngå kutt i alle basistjenester knyttet til helse, omsorg, herunder barnevern, og skole. I tillegg vil vi slå ring om allmenne tilbud som Folkebibliotektet, bydelshusene, Havnaberg eldresenter samt tilskuddsordningene til det frivillige


Haugesund. Kulturskolen må gis økonomiske muligheter til å favne bredere og inkludere alle. Fattigdom skal aktivt bekjempes. Skarpere prioriteringer. Skal vi få dette til, er vi nødt til å gjennomgå grundig alle sider ved den kommunale pengebruken. Vi må ha et skarpt søkelys på ordninger som verken er lovpålagte ellers som ikke tilhører kommunens primæroppgaver. Skal byen vår arbeide for å sikre sosial utjevning og gi alle de samme muligheter, må mange innse at andre krefter i bysamfunnet må ta større ansvar for alt som ”e’ kjekt å gjørr”. Vi må samarbeide med aktørene i privat sektor i mye større grad og sammen ta felles ansvar for verdiskapingen. Det gjelder også satsingen på å oppruste Haugesund sentrum. I en periode kan vi ikke investere flere millioner kroner som fører til verdiøkning for private eiendomsbesittere, uten at disse bidrar selv i omfattende satsinger. Skal alle være med, må alle stille opp! Derfor vil Haugesund Arbeiderparti i kommende valgperiode arbeide målbevisst for å dele finansieringsansvaret for sekundære kommunale arbeidsoppgaver med de som tjener penger på kommunale investeringer. Vi satser på fellesskapsløsningene. Haugesund Arbeiderparti satser på fellesløsningene. Vi vil satse på samarbeid framfor konkurranse når de viktigste oppgavene skal løses i kommunen. Arbeiderpartiet vil dele rettferdig. Utdanning, eldreomsorg, barnehager og kultur er tilbud som må formes gjennom et aktivt lokalt demokrati. Velferdsløsningene må tilpasses alle, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn. Fellesskap og rettferdighet er våre viktigste mål, internasjonalt, nasjonalt og lokalt. I en tid med økte sosiale forskjeller, med klare tendenser til økt individualisme og personlig karrierejag, er det desto viktigere at det de neste fire år blir ført en lokal politikk for bedre fellesskapsløsninger og mer rettferdighet - og for å få alle ledige hender i arbeid. Det vi ikke klarer å oppnå innenfor våre lokale eller regionale rammer, vil vi arbeide for å oppnå gjennom sentrale omlegginger. Et inkluderende arbeidsliv. Arbeiderpartiet vil samtidig skape verdier. Vi vil være aktive i å bevare og skape ny næringsvirksomhet i byen og regionen med særlig vekt på følgende næringsområder: ü Maritime næringer ü Reiseliv ü Olje og gass ü Miljøteknologi ü Marine næringer. Vi vil ha et arbeidsliv som er inkluderende og har plass til alle, og vil bidra til at dette blir en rettesnor, både som arbeidsgiver og gjennom vårt løpende politiske arbeid i byen og regionen. Vi ønsker at alle skal bidra avhengig av arbeidskapasitet. Vi trenger alle krefter med om vi skal møte morgendagens økonomiske utfordringer. Dette innebærer også at vi vil se på ordninger som kan hjelpe mindre bedrifter i gang og ekspandere, da vi ikke bare kan skape arbeidsplasser i det offentlige eller i de største bedriftene. Det er i en slik samhandling mellom innbyggere og de folkevalgte byen kan vokse. Et inkluderende lokalsamfunn. Det norske samfunnet skal være tilrettelagt for alle. Mennesker som kommer til Norge trenger å lære seg språket vårt og få mulighet til utdanning og arbeid. Alle må kunne føle en tilhørighet til lokalsamfunnet vårt, uavhengig av bakgrunn, religion eller etnisk tilhørighet. En god integrering handler også om deltakelse i fritids- og aktivitetstilbud. Kulturpolitikken kommunen driver må gjenspeile den realitet at vi lever i et flerkulturelt samfunn. Universell utforming. Arbeiderpartiet vil at universell utforming skal være en ledetråd for samfunnsutviklingen. For å oppnå bedre framkommelighet i hele det offentlige rom, må vi ta de funksjonshemmedes organisasjoner med på råd i alt planarbeid og være villig til å lytte til deres brukererfaring. Personer med nedsatt funksjonsevne opplever ofte barrierer og trenger tilrettelegging for å ha like muligheter. Mange møter diskriminering i arbeidslivet på grunn av kjønn, alder eller etnisk tilhørighet. Andre sliter med sykdom og stress. Arbeiderpartiet vil aktivt bekjempe diskriminering. Vi ser det som et samfunnsansvar å gi ekstra støtte for å motvirke og oppveie for systematiske forskjeller.


2. En trygg oppvekst Barndommen påvirker alle menneskers utvikling og livskvalitet, og den legger grunnlaget for våre holdninger og handlinger resten av livet. Ved å prioritere barn og unge først når politiske beslutninger skal tas, legger vi et godt grunnlag for alt forebyggende arbeid. Kommunens oppgave er å sikre innbyggernes velferd og rettigheter gjennom en god kommunal sektor. Det begynner med barndommen! Gode skoler og barnehager Under Stoltenberg 1 og 2 har også Haugesund fått full barnehagedekning. I den kommende valgperioden vil vi jobbe for å få ned foreldrebetalingen i alle barnehager i byen, uansett om de er drevet i privat eller offentlig regi. Dette vil føre til at flere som ønsker det, kan få barnehageplass. Vi ønsker også å styrke innholdet i hverdagen for barna i barnehagene. ü Vi vil beholde de kommunale barnehagene og sikre at de ansatte får den nødvendige opplæring og kompetanseutvikling. Haugesund Arbeiderparti vil ha en god offentlig fellesskole der alle skal få utvikle evnene sine og oppnå godt læringsutbytte. Det betyr at den enkelte elev skal ha tilpasset opplæring. Læring er helt vesentlig for skolen. Både den flinke eleven og den som trenger ekstra hjelp skal ivaretas. Leksetid må endres til leksehjelp også i haugesundsskolen! Skolen skal også arbeide for at sosiale ferdigheter utvikles. ALLE SKAL MED! Mange av byens skoler har de siste årene vært i en ombyggingsfase. Noen skoler har hatt for mange elever og andre har hatt for få. En av grunnene har vært oppussingen av skoler, men det har ikke vært en god nok samkjøring mellom bydelene. Arbeiderpartiet vil sørge for at denne samkjøringen prioriteres, slik at vi utnytter alle skolenes kapasitet og unngår overbelastning på enkelte skoler. Dermed kan innholdet i undervisningen bedres og lærerkapasiteten utnyttes på en bedre måte. Arbeiderpartiet i Haugesund vil jobbe for godt læringsutbytte, gode og trygge skoleveier og gode bygningsmessige forhold. Spesielt vil vi framheve Brakahaug skole, der skoleveien siste stykke er bilfri. Videre vil vi satse på å redusere frafallet i videregående skole. Grunnlaget for dette legges i barne- og ungdomsskolen. Haugesund Arbeiderparti vil: ü Brakahaug skole utvides til 1.-7. skole ü Skoleveiene skal trygges i samarbeid med FAU og faglige instanser ü Gjennomføringen av skolebruksplanen skal ha et høyt økonomisk ambisjonsnivå for at flest mulig skolebygg skal få nødvendig oppgradering raskest mulig. ü Rådgivningstjenesten i skolene skal styrkes slik at frafall foran start på videregående opplæring reduseres. ü Midler til etter- og videreutdanning skal økes. Kompetanseheving innen skoleledelse skal ha fortsatt fokus. ü Haugesundskolen skal bli en digital skole når det gjelder elevers bruk av IKT. Haugesund Arbeiderparti vil at alleeleverbarne- og ungdomstrinnet skal skal benytte PC aktivt som et læremiddel i skolehverdagen. ü Det skal utarbeides en plan for bruk av og eventuelt innføring av digitale verktøy i skolen. ü Spesialundervisning skal fortrinnsvis utføres av kvalifisert personell. Dette er først og fremst pedagoger, men også andre yrkesgrupper (bl.a. vernepleier, sosionom) kan benyttes der dette er mer hensiktsmessig. ü Alternative opplæringstilbud skal oppdimensjoneres. Den enkelte elev skal tilhøre sin hjemmeskole. Imidlertid kan deler av opplæringen foregå andre steder og dermed gi et mer tilpasset opplegg for de elevene som har behov for det. Tilbudene på Fagerheim og Hagland skal utvikles og bygningene forbedres. De alternative skoleplassene på Stiftelsen Haugesjøen skal økes, særlig med tanke på elever i de siste årene i ungdomsskolen som har behov for praktiske løp. Haugesund Arbeiderparti vil jobbe for et godt tilbud også for jenter. ü Kvaliteten i barnehagene kan bli bedre. Et systematisk arbeid skal sørge for at tiltak i den enkelte barnehage kan iverksettes, enten denne er i privat eller offentlig eie. Brukerens behov skal tillegges stor vekt, enten dette gjelder åpningstider eller barnehagens daglige liv. Kommunen som tilsynsmyndighet skal styrkes.


Lovpålagte oppgaver skal etterleves. Arbeiderpartiet vil ha et ekstra fokus på barnevernet og rusområdet i tråd med dagens regjerings politikk for at alle barn og unge i dag skal få muligheter til en trygg oppvekst. Den fattigdomsbekjempelsen som gjenstår, er først og fremst på dette innsatsområdet. ALLE BARN OG UNGE SKAL MED! Haugesund Arbeiderpartis mål er å etterleve lovpålagte oppgaver og rettsregler for barn og unge i Haugesund. En selvfølge vil mange si, men likevel et ambisiøst mål! Grunnen til at vi har et slikt mål, er at mange barn og unge ikke får den hjelp de har krav på. Ofte kan det være starten på en skjevutvikling i ungdomsår/tidlig voksenliv. Både nasjonalt og lokalt er hovedutfordringen å få implementert barns rettigheter i kommunens praksis. Det er i dag et gap mellom regelverket og den virkeligheten mange barn og unge lever i. Slik er det også i flere offentlige tjenestesektorer, særlig innen helse og omsorg, lokalt og nasjonalt. Haugesund Arbeiderpartiet har en målsetting om å sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud innen lovpålagte tjenester. For oss er det naturlig og selvsagt å ha særlig fokus på barn og unge! Haugesund Arbeiderparti vil oppnå målet med å etterleve lovpålagte oppgaver og rettsregler for barn og unge i Haugesund gjennom følgende tiltak: Samarbeide med frivillige organisasjoner: ü Vi vil utvikle overordnede samarbeidsavtaler som sikrer forutsigbarhet, langsiktighet og nyskaping for frivillige organisasjoner. ü Vi vil ha utstrakt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner for å gi barn og unge omsorg og trygghet på å oppnå tilgang til alle lovpålagte oppgaver. Vårt mål er en utviklingsorientert kommunesektor i Haugesund som skal levere tjenester av høy kvalitet, tilpasset barn og unges behov. For å mestre denne utfordringen, og for å sikre trygghet og omsorg for alle barn og unge, er det ikke tilstrekkelig med gode offentlige velferdstjenester. Ved å samarbeide med frivillige organisasjoner, er det mulig å nå målet. Et godt eksempel her er Frivilligsentralen, som har tatt initiativ til å gi ungdom tilbud på dagtid i høstferien. Slike forebyggende tiltak kan kommunen ved barnevernet og SLT (Samordningen av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge) utvikle sammen med frivillige organisasjoner. Etablere et Barn & unges panel ü Vi vil organisere et Barn og unges panel som skal være en synlig pådriver til samfunnsengasjement- og utvikling for barn og unges rettigheter i Haugesund! ü Panelet, som skal organiseres som et råd, skal fremme barns deltakelse og medvirkning og sørge for at det blir tatt hensyn til deres synspunkter i alle forhold som angår dem i familien, på skolen og i andre institusjoner for barn og unge i lokalsamfunnet vårt. ü Barn og unges mulighet for medvirkning og innflytelse skal styrkes. ü Panelet skal bestå av medlemmer fra barn og unge selv, kommunen, frivillige organisasjoner, SLT koordinator, barnehage, skole, politi og eventuelt andre engasjerte. Barn og unge skal prioriteres ved følgende politiske arbeid: ü Vi skal sikre at barn og unge i Haugesund kommune har tilgang på alle lovpålagte oppgaver. ü Vi skal sikre barnevernet tilstrekkelig bemanning og ressurser for å kunne realisere alle lovpålagte oppgaver. ü Vi skal styrke opplæringen av alle som arbeider med og for barn og unge om barns rettigheter i de politiske organer og i forvaltningen i kommunene. ü Vi skal styrke og fremme respekt for synspunktene til barn og unge i alle aldre. ü Vi skal treffe tiltak for å beskytte barn og unge i Haugesund som lever i fattigdom mot skadelige følger av denne situasjonen. ü Vi skal gjennomføre anbefalte tiltak etter revisjonen av barnevernet i Haugesund. ü Vi skal sikre at de som jobber med barn og unge samarbeider på tvers av enheter og forvaltningsnivåer.


Alle ansatte skal få nødvendig kompetanse til å fungere innenfor en slik helhetlig tiltakskjede. Slik får vi et tilbud som henger sammen. 3. Velferd for alle Kommunen har det overordnede ansvaret for store deler av velferdstilbudet til sine innbyggere. Et levende folkestyre med bred deltakelse er en forutsetning for at tjenestene holder tritt med behovene blant byens innbyggere. Folkehelsearbeidet i fokus. Et godt utbygd og tilpasset helsetjenestetilbud skal være tilgjengelig for alle – uavhengig av personlig økonomi. I tiden som kommer må det legges mer vekt på forebygging og folkehelsearbeid for alle deler av befolkningen, slik at flere unngår å få helseplager og alvorlige sykdommer. I valgperioden skal Samhandlingsreformen gjennomføres også i Haugesund og på Haugalandet. Samhandlingsreformen vil kreve store omveltninger i tenkningen innenfor behandlingen av syke og gamle. Vi vet i dag at mange flere oppgaver vil bli flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette vil kreve omstrukturering av kommunehelsetjenesten og en faglig oppgradering som vi ikke aner konsekvensen av i dag. Det er urealistisk at alt vil komme på plass fra dag en, men Arbeiderpartiet vil umiddelbart ta tak i utfordringene. De aktuelle aktører i regionen må legge et langsiktig løp for gjennomføringen av reformen. For eksempel vil flere sykdommer bli behandlet av fastlegene og mer av oppfølgingen av sykdommene vil foregå her. Sykere eldre pasienter vil overflyttes til sykehjemmene raskere, og vi vil sannsynligvis få medisinske sentre som tar seg av pasienter som kommunen ikke greier fordi de trenger tettere oppfølging, som for eksempel sengeplass. Noen av sykehjemmene kan delvis fungere som dette, men vi ser også for oss at det må bygges nye institusjoner som tar høyde for disse utfordringene. Dette vil legge press på prioriteringer innenfor andre lovpålagte områder og kreve tettere samarbeid mellom enhetene. Vi i Arbeiderpartiet ser derfor tonivåmodellen som kommunen har i dag som en mulig hemsko for denne utviklingen. Vi vil ikke ha en økende byråkratisering, men en mye klarere samkjøring mellom enheter og derav strammere økonomikontroll. Dagens økonomiske situasjon gjør utfordringen ennå større. Samhandlingsreformen krever en bedre samhandling mellom de offentlige institusjonene og innbyggerne. Vi vet i dag at stadig flere seniorer ønsker å få sine siste levedager i eget hjem. Det er også flere som ønsker støtte og hjelp hjemme framfor en institusjonsplass. Dette vil kreve større innsats av nær familie og Arbeiderpartiet vil derfor arbeide for støtteordninger som gjør at slike løsninger blir mulig for pårørende, det være seg velferdspermisjoner i form av forkortet arbeidstid i perioder eller hjemmarbeid/hjemmekontor-muligheter. Med dagens IKT-teknologi og –utviklingen av velferdsteknologi, bør det være mulig å få til individuelle løsninger i alle familier. Likeledes kan kommunen gi støtte til borettslag for å legge til rette for at beboerne kan bo lengre hjemme. Det offentlige kan ikke overta alle omsorgsoppgaver i framtiden, men det kan legges til rette for at alle får den omsorgen de trenger og fortjener. Sist og ikke minst vil vi løfte livsglede inn som en del av reformen. Mennesker med utviklingshemning Personer som mottar praktisk bistand av kommunen skal ha rett til tjenester også på weekendutflukter og/ eller feriereiser. Vi vil at kommunen skal rekruttere flere støttekontakter ved å avholde kurs, opprette fritids- og treningskontakter med ulike idrettslag og andre foreninger, og sørge for at lønningene som tilbys er konkurransedyktige. Omfang må tilpasses de økonomiske rammene det er mulig å fristille i de årlige budsjettbehandlingene. Vi vil videre at kommunen skal medvirke til at det bygges flere boliger. Kommunen må oppmuntre til at mennesker med utviklingshemning selv skal eie sin bolig, legge vekt på intensjonene i ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemning og unngå store konsentrasjoner av mennesker med hjelpebehov. Personer med utviklingshemning skal gis nødvendig støtte slik at de kan bruke retten sin til medbestemmelse i saker som angår dem selv. Mennesker med funksjonsnedsettelser Haugesund Arbeiderparti skal i sin politikk legge til grunn universell utforming. Produkter og omgivelser må bli utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Målgruppen her er egentlig alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter. Hensynet til at funksjonsevnen varierer står sentralt når vi skal planlegge og utforme for hele befolkningen. Det er viktig å huske at universell utforming også handler om å gi alle muligheter til å komme seg på jobb. Uten slik tilrettelegging, ekskluderer vi en rekke mennesker fra arbeidsmarkedet. Alle som har rett til individuell plan, skal få det. En person skal være koordinator for planen. Planen må oppdateres og endres i takt med at innbyggernes livssituasjon blir endret. Et krafttak for de eldre Eldre mennesker er en ressurs. En god seniorpolitikk er viktig både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeiderpartiet vil ta et krafttak for de eldre. Vi vil ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og


privatliv. Eldre skal ha gode muligheter for utfoldelse og livsglede. Kommunen trenger aktive oppdaterte eldre arbeidstakere som kan være yrkesaktive så lenge de selv ønsker det. Vi trenger eldres erfaring og kunnskap, selv om de ikke skulle greie å arbeide i full stilling. Arbeidslivet må derfor tilpasses den enkeltes kapasitet og ønsker. De som trenger hjelp skal få det fra det offentlige, men gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Hjelpen må være tilpasset de utfordringer som den enkelte har. En god eldrepolitikk må ta utgangspunkt i den enkeltes situasjon, ressurser og behov. Alle seniorer i Haugesund skal ha trygghet for at de får den hjelp de trenger. Et godt omsorgstilbud handler også om et godt helsetilbud som må kvalitetsikres.Vi må derfor legge til rette for bruk av Husbankens ulike tilskuddsordninger for etablering av omsorgsboliger for målgruppen eldre, funksjonshemmede mennesker med utviklingshemming eller psykiske lidelser. Kommunen må ha sterkt fokus på riktig balanse mellom utbygging og dekningsgrad innenfor de ulike omsorgsbehov. Vi må forbedre vårt tilbud når det gjelder korttidsplasser i sykehjem. Vi skal følge opp bystyrevedtaket om å etablere sykehjemsplasser i umiddelbar nærhet til Haugesund sykehus. Dette innebærer at et nytt sykehjem i Skåredalen må settes på vent inntil videre. Vi ser for oss at behovet for tradisjonelle sykehjemsplasser ikke øker så mye som tidligere antatt, mens andre typer omsorg vil øke betraktelig: hjemmesykepleie og behandling i medisinske sentre. Da dagens innbyggere i mye større grad ønsker å bo hjemme framfor på institusjoner, vil det også kreve mer av hver enkelt av oss. Haugesund Arbeiderparti vil: ü sikre at det gis heldøgns omsorgstilbud til de som trenger det og styrke hjemmesykepleien for å kunne betjene de som trenger hjelp hjemme, ü gi rom for at aldersdement utredningsavdeling på Udland kommer i drift, ü arbeide for flere rehabiliterings- og korttidsplasser samt etablere flere dagplasser, ü gi gratis trygghetsalarmer til alle som ønsker det. ü etablere flere sykehjemsplasser i tråd med registrert behov, ü sørge for en langsiktig plan for å legge til rette for tiltak individuelt, inklusivt velferdsteknologi,rettet mot innbyggernes forskjellige behov i tråd med samhandlingsreformen. En aktiv rusforebygging En viktig del av folkehelsearbeidet er å medvirke aktivt til at unge og voksne innbyggere lever et mest mulig rusfritt liv. Målet for det rusforebyggende arbeidet er å redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange arenaer og i ulike faser av livet. Forebygging må derfor rette seg mot ulike arenaer der folk deltar. Det kan blant annet være barnehage, skole, arbeidsliv og ulike fritidsarenaer. Vi skiller mellom to hovedtyper tiltak: Tiltak for å redusere etterspørselen etter rusmidler ü Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om skader, kampanjer og holdningsskapende arbeid som har som mål å redusere bruk av rusmidler. Hensikten er å påvirke folks holdninger til bruk av alkohol og narkotika. Etterspørselsreduserende tiltak er et viktig supplement til de regulatoriske virkemidlene, men isolert sett har de begrenset effekt på alkoholforbruk og skader. Tiltak for å regulere tilgjengelighet av rusmidler ü Slike tiltak omfatter reguleringer og restriksjoner på salg og skjenking av alkohol, kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning, samt alkoholavgifter som begrenser økonomisk tilgjengelighet Forskningen på alkoholfeltet har påvist en nær sammenheng mellom det samlede alkoholforbruket i befolkningen og omfanget av alkoholrelaterte skader. Det er også nær sammenheng mellom det totale forbruket i befolkningen og antallet storforbrukere. Jo høyere totalkonsum, desto flere storforbrukere og flere alkoholrelaterte skader. Forebygging må derfor ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol, men det er samtidig nødvendig å rette inn tiltak mot særlig risikoutsatte grupper. Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper omfatter tiltak som retter seg mot grupper med bestemte kjennetegn og enkeltpersoner som viser tegn til begynnende problemer. Det er viktig at slike tiltak iverksettes overfor unge mennesker som er i faresonen for å utvikle eller forsterke et rusmiddelmisbruk. Målet bør være å stanse utvikling av, eller tilbakefall til problematferd og vanskelige livssituasjoner. Sosialtjenesten, barneverntjenesten og skolen er sentrale aktører i denne typen forebyggende arbeid. ü Haugesund Arbeiderparti vil fortsatt drive en restriktiv alkoholpolitikk


Et løft for de som sliter mest Haugesund har store utfordringer innen rusomsorgen. Graden av respekt brukerne blir møtt med er ikke god nok. Sykdomsbegrepet har vært til noe hjelp, men det må arbeides mer med holdningene til denne gruppen. Mangel på bolig med oppfølgning tilpasset brukers funksjonsnivå fremstår som den største svakheten. Boligene er ikke tilpasset den enkelte beboer og enkelte har ikke rammer rundt seg som kan hindre dem i ytterligere forverring av situasjonen. Boligsituasjonen gjør at brukere blir boende for lenge i midlertidige boliger, langt utover akutt situasjon. Mangelen på differensiert boligtilbud til mennesker med rusproblemer medfører dessuten at kommunen har økende utgifter til midlertidig husvære. Vedtak innenfor rusvernet har ikke samme fokus som andre oppgaver i kommunen og blir derfor ikke tilfredsstillende fulgt opp. Det er over tid svært kostbart. Derfor vil vi løfte opp dette viktige innsatsområdet. Haugesund Arbeiderparti vil: ü Bygge boliger tilpasset brukerne. Med det menes robuste boliger for brukere med lav boevne. Den boligsosiale handlingsplanen skal bli forpliktende for kommunens årlige innsats. Vi skal vurdere nærmere om slike boliger skal bygges i kommunal regi eller i samarbeid med private. ü Kommunens flaggskip, gatenær helsestasjon for rusavhengige, må opprettholdes ü Vi vil styrke miljøarbeidertjenesten innen rusomsorg og gjøre rusteamet til et permanent kommunalt tilbud ü Vi vil etablere medisinsk senter for rusavhengige som er omsorgstrengende ü Vi vil øke livskvaliteten for rusmisbrukere ved å gi et bedre helse- og kulturtilbud Bedre kvalitet i psykiatrien Psykiatri er først og fremst en spesialisthelsetjeneste. Det betyr at Helse Fonna har ansvaret for dette. Arbeiderpartiet har med bekymring sett utviklingen av psykiatrien siden reformen med øremerkete midler ble satt ut. Vi har ikke sett den ønskede bedring i kvaliteten. Riktignok er organiseringen langt på vei på plass med pasientnære behandlingsinstitusjoner og mer fokus på poliklinisk behandling. Dette er en forutsetning for at samhandlingsreformen også innenfor psykiatrien skal kunne være mulig å gjennomføre. Imidlertid vil Arbeiderpartiet ha et langt sterkere fokus på kvaliteten i neste periode. Vi kan ikke lenger tro at kvaliteten er på plass, vi må sørge for at den sikres. Dette vil vi gjøre ved å fortsette det tette samarbeidet mellom behandlingen av den lettere psykiatrien i kommunehelsetjenesten og behandlingstilbudet i Helse Fonna. Vi vil se til at vi får brukerutvalg på tvers av tjenestene, slik at vi kan vite om innbyggerne får den behandling de har krav på. Det blir spesielt viktig med samarbeid med ideelle organisasjoner. ü Samhandlingen mellom kommunehelsetjensten og Helse Fonna skal styrkes ü Brukerutvalg på tvers av behandlingsnivåene skal opprettes i samarbeid med brukerorganisasjonene Tannhelsetilbudet må utvides Haugesund Arbeiderparti vil jobbe for at tannhelsetilbudet på samme måte som det øvrige lovpålagte helsetilbudet skal være gratis for landets innbyggere. Fattigdom skal bekjempes Fortsatt er det mange haugesundere som har vedvarende lavinntekt og som av den grunn sliter med å delta i samfunnslivet. Våre nasjonale myndigheter har tatt i bruk en rekke virkemidler i en handlingsplan mot fattigdom og der hensikten er å føre en samlet politikk for sosial utjevning, inkludering og fattigdomsbekjempelse. Hovedinnsatsområdene i planen er: ü Tiltak for at alle skal gis mulighet til å komme i arbeid ü Tiltak for at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg ü Tiltak for å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Også kommunen er en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom. Sosialtjenesten har ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte. Sosialtjenesten skal gjennom forebyggende virksomhet, råd og veiledning, økonomisk stønad og sosiale tjenester arbeid for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Haugesund Arbeiderparti vil: ü målbevisst arbeide for at kommunens satser for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende satser. ü Styrke den kommunale ordningen med gjeldsrådgiving.


5. Aktiv næringspolitikk – aktivt eierskap Vårt mål er at Haugesundregionen med Sunnhordland skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte regioner i landet. For oss er det et mål at råvarer i så stor grad som mulig skal videreforedles før de transporteres ut av regionen. Da må vi føre en offensiv politikk for å skape ny og fremtidsrettet næringsvirksomhet. Haugesund er en viktig handelsby og har klart å beholde sin posisjon gjennom et mangeårig samarbeid mellom handelens organisasjoner, kommunale fagmiljøer og folkevalgte. Dette samarbeidet må videreføres og videreutvikles. I de kommende fire årene vil det bli en særdeles viktig oppgave å sikre Haugesund sentrum ei sunn økonomisk framtid. I denne sammenheng ser vi fortsatt på hele Flotmyrområdet som et betydelig potensial. En riktig bruk av dette sentrumsnære området kan understøtte og forsterke sentrumsutviklingen. Haugesund Arbeiderparti er åpen for å drøfte ulike modeller for utbygging under forutsetning at dette skjer på en måte som ikke belaster Bykassen med nye kostnader. Haugesund Arbeiderparti ser også viktigheten av en god infrastruktur ut av kommunen innenfor vei, båt, fly og jernbane og vil arbeide for at transportmulighetene til og fra regionen bedres. Dette vil bedre muligheten til ekspansjoner innenfor mange deler av næringslivet. Haugesund Arbeiderparti vil: ü Alt politisk arbeid som kan understøtte en fortsatt positiv passasjerutvikling på Haugesund Lufthavn, Karmøy ü Alt politisk arbeid som kan sørge for at alle planlagte strekningsvise tiltak på E134 blir prioritert og gjennomført ü Alt politisk arbeid som kan styrke Karmsund Havns posisjon som en nasjonal havn ü Gjennomføring av alle vedtatte prosjekter i Haugalandspakken. Kommunen har viktige oppgaver som utviklingsaktør og tilrettelegger, blant annet innefor kultur, kompetanse og kommunikasjon med næringslivet. Gjennom Haugaland Vekst AS og på andre arenaer ønsker vi å ha et aktivt partnerskap med det lokale næringsliv. En næringsvennlig kommune er et konkurransefortrinn for bedriftene. Kommunen må gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. De må ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling, og god kunnskap om næringslivets behov. Vi ønsker å stimulere til og skape en kultur for entreprenørskap. Da må kommunen være en fleksibel partner, ikke et byråkratisk hinder for næringslivet. Jo flere nye arbeidsplasser som skapes, jo flere kan komme i arbeid. Haugesund Arbeiderparti vil jobbe målbevisst for at det føres en aktiv arbeidsmarkedspolitikk i regionen. Tiltaksinnsatsen for ledige med sammensatte behov må være høy. Vi ønsker også å øke satsingen på tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv og i skjermet sektor. ALLE SKAL MED! Ungdomsgarantien for alle under 25 år må følges opp i praksis. Videre må antall lærlingplasser økes betraktelig, både i privat og offentlig sektor. Det må sørges for at ungdommen som starter en utdannelse, får fullføre innen rimelig tid. Vi vil samtidig videreutvikle det offentlige eierskapet. Kommunen skal være god eier med klare mål for sitt eierskap, bl.a. i Haugaland Kraft AS og Haugaland Vekst AS. Eierskapsmeldingen gir også et spesielt fokus på lærlingplasser. Vi ser vår region som et mulighetenes senter innenfor forskning på olje- og gassutvinning, men også innenfor utvikling av utvinning av fornybare ressurser som vindkraft og bølgekraft i tillegg til aluminiumsproduksjon. Norsk aluminiumsproduksjon er i dag miljøvennlig og kan om få år bli teknologisk, miljømessig og prosessteknisk sett den fremste i verden. I tillegg produserer den med forurensingsfri og fornybar vannkraft. Arbeiderpartiet vil arbeide for effektive rammevilkår for industrien, slik at Haugalandet kan utvide dagens produksjon. Det vil videre være Arbeiderpartiets mål å framme tettere samarbeid mellom institusjoner som Kårstø og Haugaland Kraft, Polytec og HSH for å utvikle forskningsenheter som kan være med å styre denne utviklingen. Samarbeidet mellom HSH og UIS er en forutsetning for dette. Vi ser det som en interkommunal oppgave å legge til rette for at slike samarbeidsprosesser ser dagens lys. I denne sammenheng er det også viktig å løfte blikket inn i tiden etter at Rogfast er på plass. Fastlandsforbindelsen gir mange nye perspektiver som kan styrke veksten i regionen som transportåre, større press på boliområder for arbeidstakere i store deler av Rogaland og mulige næringstomter som kan trekke fokus fra dagens Nord-Jæren til framtidens Haugalandet. Arbeiderpartiet vil sammen med nabokommune legge til rette for denne veksten. Haugesund Arbeiderparti vil: ü særlig satse innen reiseliv, energi og miljø samt maritim sektor, og medvirke aktivt til å utvikle regionale


verdiskapingsstrategier på disse områdene. Følge opp og understøtte etableringen av Haugaland Næringspark på Gismarvik og Norvegen Næringspark på Karmøy, ü være proaktive i forhold til Høyskolen Stord Haugesund og bidra til å utvikle undervisningstilbudet på høyere nivå (universitetsnivå). ü være proaktive for å legge til rette for tettere samarbeid mellom næringsliv og våre utdanningsinstitusjoner spesielt i forhold til forskning/innovasjon, ü initiere at det blir laget en handlingsplan for hvordan Haugesund gjennom de kommende 5-10 årene skal befeste og utvikle sin rolle som en av Nord-Europas mest kraftfulle og spennende maritime byer, dernest følge opp med ressurser for satsing. ü være pådrivere for satsingen på offshore vindkraft i vår region og bidra til at MetSenter kan utvikle seg med tunge pilotprosjekter utenfor Karmøy og Utsira. ü satse videre på Ungt Entreprenørskap, og følge opp nye etablerere. ü gjøre det lettere for folk med innvandrerbakgrunn å starte egen bedrift gjennom hjelp og rådgiving fra Haugaland Vekst AS. ü sikre fortsatt offentlig eierskap til våre felles vannkraftressurser. ü bruke Haugesund kommune aktivt for å bidra til å gi arbeidsledige mulighet for å skaffe seg ny arbeidserfaring og kompetanse for å styrke deres muligheter i arbeidsmarkedet. ü Øke antall lærlingplasser betydelig ü Støtte opp under Kirkens Bymisjons ”I Jobb”-prosjekt ved å gi det en fast, årlig jobbportefølje i pleie og vedlikehold av offentlige anlegg og arealer. ü Arbeide for regionen som merkevare 6. Miljø, klima og samferdsel Klimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer. Konsekvensene av klimaendringene ser vi også lokalt i form av økte forekomster av ras og flom. Kommunene vil spille en viktig rolle i å gjøre Norge til et foregangsland i miljø- og klimapolitikken. Gjennom den kommunale klima- og miljøplanen er vi med på å ta ansvar blant annet gjennom mest mulig miljøvennlig avfalls-håndtering, energibruk og arealplanlegging. Kommunen har dessuten en stor bygningsmasse. Det er store gevinster å hente ved å redusere energibruken i kommunale bygg. Følge opp kommunal og regional miljø- og energiplan. Klimapolitisk er det viktig for oss i Arbeiderpartiet at vi snarlig får på plass et forbrenningsanlegg så vi kan unngå unødvendig transport av avfallet vårt til Sverige. Dette anlegget kan gjerne være et interkommunalt samarbeid, men vi går inn for at det skal ligge i Haugesund for å sikre at det blir gjennomført. Videre vil satsing på fornybar energi være et hovedfokusområde i nært samarbeid med nabokommunene. Her blir forskning et stikkord. Vi vil også være en pådriver som sørger for at den kommunale klimaplanen følges opp og at målene nås. Likevel vil styrking av Haugesund som sykkelby bli det synligste miljøtiltak i denne perioden. Haugesund Arbeiderparti vil: ü bygge et interkommunalt forbrenningsanlegg for avfall snarest, blant annet for å etablere fjernvarmeløsninger til nye byggefelt ü gjennomføre målene for energisparing i offentlige bygg /-nybygg ü Understøtte regionens satsing på forskning på fornybar energi, med hovedvekt på offshore vindkraft. ü påvirke gjennom vårt eierskap i Haugaland Kraft og understøtte samarbeid med høyskolen og Polytec på dette prioriterte innsatsfeltet. ü sette opp mer synlige søppelkasser for sortering i sentrum (flasker/glass/papir) Hovedvegnett, parkeringssystem og kollektivtilbud Først og fremst er det en helseforebyggende effekt at befolkningen får muligheter til å komme seg fram av egen kraft. Dernest har vi i dag et veinett som er sprengt og selv med Haugalandspakken på plass, vil det være behov for avlastning av veinettet for å redusere personbiltrafikken. I tillegg er det ikke egnet for kollektivtrafikk i dag, da bussen står i de samme køene som personbilene. På toppen av det hele, forsinker det trafikken til og fra våre


næringsbedrifter som er avhengige av transport til og fra. I samarbeid med våre nabokommuner vil vi arbeide for at vi får et parkeringsområde for tungtransport og busser. I dette området kan en også se for seg er et parkeringsområde i forbindelse med større arrangementer i sentrum, det være seg idrettsarrangementer eller kultur arrangement. Slike større arrangement vil kreve bruk av matebusser til og fra arenaer. En reduksjon av personbiltrafikken mot mer sykkelbruk, har heller ikke negative effekter mot klimaet. Kollektivløftet som ble vedtatt på Landsmøtet i Arbeiderpartiet skal også komme Haugesund til gode. Det gir muligheter for å planlegge miljøgater og hyppigere avganger for busser som går i egne traséer. Men først av alt må harde og myke trafikanter skilles i Karmsundgata ved å bygge flere underganger eller overganger så flere dødsulykker ikke forekommer. Haugesund Arbeiderparti vil: ü arbeide for at hovedtrasé nord/sør bør legges utenom det sentrale by og boligområde. ü arbeide for at det opparbeides kollektivfelt / 2+-felt til og fra sentrum ü følge opp og gjennomføre planene for flere miljøgater /kollektivgater i sentrum ü snarest bygge underganger/overganger i Karmsundgata i og nær sentrum, så forgjengerfelt kan fjernes ü følge opp planene om parkeringshus under Grytå for å bedre framkommeligheten i sentrum ü arbeide for planfritt kryss Storesundgt/Karmsundgt ü utrede matebusser til og fra perifere parkeringsområder ü arbeide for et student-månedskort gjeldende for hele fylket (som ungdomskortet) ü satse på interkommunalt samarbeid for å markedsføre Haugesund som cruisebåthavn ü Sikre faste anløp på Vibrandsøy Offensiv for trygg og grønn persontransport Haugesund kommune ligger ypperlig til rette for å bli en sykkelby. Det er korte avstander og lite kupert terreng. Å satse på sykkel vil derfor være en av de viktigste samferdselsoppgavene til Arbeiderpartiet i kommende valgperiode. Vi må videreføre arbeidet med universell utforming av byrommet: Haugesund Arbeiderparti vil: ü sikre skoleveiene i samarbeid med Foreldrenes Arbeids Utvalg ü utvikle Haugesund som sykkelby med sykkelgarasjer, bysykler og sykkelveier/stier langs hovedveiene med særlig vekt på Karmsundsgata. ü tilrettelegge ytterligere i Djupadalen med handicapheis for å komme opp i og ut av båt/kano. ü etablere flere handicap-parkeringsplasser Satsing på framtidens løsninger Videre vil vi jobbe for å få Haugalandspakken på plass og arbeide for en pakke II som tar oppi seg behovene for både næring, personbiltransport/parkering, sykkel-og gangvei. Vi ser også behov for å satse på fly og tog. Vi ser dette i sammenheng. Ved å få på plass et høyhastighetstog som går fra Haugesund i traseen til E-134, vil det også åpne seg muligheter for transport av mennesker fra andre deler av landet til Haugesund og vår lavprisflyplass. Det blir derfor viktig å legge til rette for utbygging av flyplassen som et alternativ til Sola og ikke bare som en konkurrent. På samme måte vil Rogfast åpne for muligheter for innbyggere fra sørfylket lettere kan forflytte seg nordover og åpne nye muligheter for tettere samarbeid nærere tilknytning til sørfylket. Bedre vedlikehold av byens grønne lommer Haugesund Arbeiderparti vil: ü sørge for et bedre vedlikehold av parkområder i sentrum ü verne om det grønne beltet gjennom byen, innenfor rammen av vedtatte reguleringsplaner. ü Ytterligere tilretteleggelse for turgåere i Djupadalen


7. Kultur- og idrettssatsing og frivillighet Kultur og idrett gjør byen vår rikere! Vi ønsker en vitalisering av kulturlivet i Haugesund. Alle skal sikres tilgang til kulturopplevelser. Det nye politiske styringssystemet vil gjøre det mulig å ta tak i en rekke utfordringer som venter på dette viktige innsatsfeltet, ikke minst når det gjelder universell utforming av tilbudene. Det er blant annet viktig å kanalisere flere ressurser til kulturtiltak på eldreinstitusjonene. ”Den kulturelle spaserstokken” skal følges opp i nært samarbeid med det frivillige miljøet på Havnaberg Seniorsenter. Utøvende kunstnere skal ha gode arbeidsforhold og ett godt støtteapparat rundt seg. Det ligger mye god helse i en sterk kultursatsing. Vi ønsker å gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra egne ønsker og behov. Idretten skal ha gode vilkår i Haugesund. Haugesund Arbeiderparti skal jobbe for at kultur- og idrettskartet i byen skal være dynamisk og gi muligheten for nytenkning gjennom gode støtteordninger! Det frivillige engasjementet i byens forenings- og organisasjonsliv har en uvurderlig verdi. Støttenivået fra kommunen skal videreutvikles i kommende valgperiode. Kommunens overtakelse av Vibrandsøy åpner for nye muligheter til å ta vare på våre maritime røtter og sikre verdifull kystkultur for framtiden. Vi skal medvirke til at kommunen følger opp dette nye eierskapet med en konkret handlingsplan for vedlikehold og reparasjon av bygningsmassen og for tilføring av ny virksomhet til øya. Haugesund Arbeiderparti vil: ü Vi vil at innhold i SFO tiden skal preges av kultur & idrett! ü Vi vil at Hemmingstad Kultursenter, Gamle Slaktehuset Bleikmyr Bydelshus og Havnaberg Seniorsenter skal være viktige fyrtårn i Haugesund kommunes allmennkulturelle arbeid. ü Vi vil styrke kulturmidlingen til eldreinstitusjonene . ü Vi vil innføre ”Barnas Dag” med fokus på nærmiljø rundt lekeplassene. ü Vi vil ha øremerka midler for nytenkning innen kultur og idrett. ü Vi vil tilby alle innvandrere til Haugesund en kultur-/eller idrettsfadder. ü Vi vil skape et økonomisk fundament for regelmessige kulturaktiviteter på Vibrandsøy. ü Vi vil ruste opp og vedlikeholde Haraldsvang som bade-/leke og rekreasjonsområde. ü Vi vil støtte og tilrettelegge for eget kompetansesenter til utøvende kunstnere og musikere i Haugesund. ü Vi ønsker å legge til rette for satsing på Haugesund og nærområde som ”location” for filmproduksjon. 8. Flere og billigere boliger Det er Arbeiderpartiets politikk at alle skal disponere egen bolig. Boligpolitikken er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og få til god inkludering.Vi ønsker derfor å styrke virkemidlene i boligpolitikken, slik at alle kan gis økonomisk mulighet til å eie eller leie en egen bolig. Derfor fører vi som parti en boligpolitikk som bidrar til sosial utjevning. Hovedinnsatsen skjer her på nasjonalt nivå gjennom statens budsjetter. I årene som kommer er det en klar hensikt fra DnA’s side å legge til rette for flere tilskuddsordninger i pressområder for studenter, ungdom og andre grupper som har problemer med å komme inn på boligmarkedet på egen hånd. Haugesund Arbeiderparti vil at Haugesund kommune skal benytte seg av Husbankens tilskuddsordninger. Vi vil at kommunen skal være en drivkraft for å få fart på boligbyggingen. Kommunen må føre en offensiv tomtepolitikk og bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med boligutbyggerne. I kommende valgperiode er det naturlig å se nærmere på de arealmulighetene som åpner seg fra Fagerheim/Halsane og nordover mot Sveio. Samtidig vil vi holde fast i målsettingen om fortetting i sentrum. Her er det et potensial for nye grep som kan gi ytterligere vekst i boligbyggingen og som dessuten er god miljøpolitikk 9. Fornyelse og utvikling av kommunen Arbeiderpartiet ønsker at Haugesund kommune skal være en sterk og effektiv kommune som skal gi innbyggerne gode tjenester. Vi vil være pådrivere for fornyelse av kommunen, slik at den kan møte nye tider og nye behov. Kommunen er til for innbyggerne og skal kjennetegnes av tilgjengelighet og smidighet.


Kommunen må ha et godt tilbud for å motta og behandle henvendelser og søknader elektronisk. Vi vil utvide åpningstidene ved kommunenes servicefunksjoner, og videreutvikle ”døgnåpen forvaltning” over Internett på de områder det er mulig. Vi vil styrke og videreutvikle samarbeidet kommunen har med frivillige for å gi gode velferdstilbud. Vi sier nei til konkurranseutsetting og privatisering av grunnleggende velferdstjenester. Viktige tjenester som eldreomsorg, skole og deler av kulturtilbudet er ikke egnet til å skulle styres av markedets logikk og mekanismer. Befolkningen må alltid ha mulighet til å stille folkevalgte til ansvar for beslutninger, serviceytelser og forvaltning av offentlige midler. Derfor må det være politiske organ som står til ansvar overfor befolkningen. Vi vil arbeide for at det er de folkevalgte som foretar de viktige beslutningene i kommunen, og at disse ikke delegeres til andre. Omstilling og fornyelse av kommunen blir mest vellykket hvis de ansatte er aktive medspillere. Som arbeidsgiver må kommunen arbeide for økt likestilling, og for at kvinners arbeid skal verdsettes på lik linje med menns, også lønnsmessig. Haugesund Arbeiderparti stiller seg åpen for en fordomsfri debatt om kommunestrukturen på Haugalandet. Inntil nye grep kan tas, satser vi på gode samarbeidsordninger kommunene mellom for å oppnå stordriftsfordeler og gjennomføring av større, felles løft. Vi ser på Haugalandet som en felles region med Haugesund som et regionsenter. Haugesund Arbeiderparti vil: ü fornye kommunen ved å tilby bedre kvalitet, økt tilgjengelighet, større valgfrihet, større innflytelse, bedre samordning og kortere behandlingstid. ü at kommunen skal gi et godt servicetilbud over Internett, hvor søknader og henvendelser til kommunen, kommunale avgifter m.v. kan sendes elektronisk. ü styrke samarbeidet med frivillig virksomhet i kommunens velferdstilbud. ü at omstilling må skje i nært samarbeid med de ansatte. ü redusere bruken av ufrivillig deltidsarbeid. ü si nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende tjenester. ü at det på områder hvor kommunen åpner for konkurranse og anbud ikke konkurreres på en måte som svekker de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. ü at kommunen kan stille krav om etiske forhold, antall lærlinger etc. ved innkjøp og anbudsprosesser. ü øke rekrutteringen av ansatte med innvandrerbakgrunn i kommunene. ü at kommunen som arbeidsgivere fører en aktiv seniorpolitikk ü øke andelen kvinner i topplederstillinger i kommunen. ü at folkevalgte og de ansatte må beholde innflytelse og styring over pensjonskapitalen i kommunen. ü at kommunen bidrar aktivt til å skaffe flere lærlingplasser i egne virksomheter.

Program for Arbeiderpartiet - Haugesund  

Program for Arbeiderpartiet - Haugesund