Page 1

HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2011

Svar: Miljø

kan inneholde miljøgifter! Etter at miljøfarlige stoffer er Vi nærmer oss 7 milliarder mennesker på jorda og har fjernet fra det elektriske avfallet gjenvinnes resten.

begrenset med ressurser. Det er derfor viktig å ta vare Svar: Volum/kapasitet i egne beholdere på disse slik at de varer lengst mulig. Olje og metaller er eksempler på ikke fornybare ressurser. Det gode er da at for eksempel plast (oljeprodukt) og metaller kan gjenvinnes mange ganger før de kastes slik at disse ressursene varer lenger! Visste du for eksempel at cirka halvparten av Europas metallproduksjon kommer fra gjenvunnet metall!

I de fleste husholdninger kan ca ¾ av avfallet gjenvinnes. Dvs. at abonnenter som ikke sorterer bare benytter ca 25% av beholderkapasiteten. Dersom du ikke sorterer ut plastemballasje og matavfall benytter du bare halve kapasiteten. Dårlig sortering vil ofte medføre full restavfallsbeholder.

Når en omdanner avfall til nytt råstoff kalles dette material- Svar: Økonomi gjenvinning. Dette råstoffet benyttes så i nye produkter. Å Restavfallet som blir igjen etter at du har sortert fra alt som produsere nye varer av gjenvunnet råstoff er lite ressurskan materialgjenvinnes blir omdannet til energi i moderne krevende sammenlignet med å produsere nye varer fra jomenergigjenvinningsanlegg. Energigjenvinning er imidlertid fruelige råvarer. langt dyrere enn materialgjenvinning. Materialgjenvinning er dessuten miljømessig bedre enn energigjenvinning. Farlig avfall inneholder miljøgifter og skal sorteres ut og leveres separat. HIM sørger for at det blir behandlet på en Når du sorterer ditt avfall: miljømessig god måte. Videre inneholder mange elektriske • Bidrar du til redusert ressursbruk og til redusert global apparater og ”duppeditter” ulike miljøgifter og skal derfor oppvarming. sorteres ut og leveres til HIM eller til butikker som selger til• Forhindrer du at miljøgifter spres i naturen. svarende produkt. Husk at for eksempel blinkende barnesko • Får du bedre plass i restavfallsbeholderen. og ”syngende bursdagskort” inneholder små batterier som • Kan HIM behandle dette på rimeligste måte slik at renovasjonsavgiften kan forbli lav.

? e r e t r o s g e j l a k s Hvorfor


Nå kan du kjøpe flott matkompost hos HIM! Visste du at matavfallet ditt blir til et næringsrik jordforbedringsmiddel etter at du har kastet det i den brune dunken?

2. RenoNorden AS tømmer denne og frakter matavfallet til Toraneset Miljøpark.

1. Du sorterer eget matavfall og kaster det i den brune dunken.

3. Der tilsettes oppfliset rent trevirke før det legges i ranker.

4. Rankene luftes godt, slik at nyttige kompost bakterier omdanner dette til kompost.

5. Komposten ettermodnes i noen måneder før den er klar for salg.

Prosessen overvåkes nøye, og underveis tas det prøver, slik at en er sikker på at komposten får riktig kvalitet. Det er bl.a. et krav at komposten skal hygieniseres, slik at alle bakterier og smittestoff dør. Denne ”jobben” gjøres av nyttige kompostbakterier som sørger for temperaturer på over 80 grader. Komposten skal heller ikke inneholde miljøgifter. Etter at komposten er ferdig, må den ettermodnes, slik at en er sikker på at nedbrytningsprosessene er helt avsluttet. Når du kjøper kompost fra HIM følger det med en varedeklarasjon som bl.a. beskriver hvilke næringsstoffer komposten inneholder. Både prosess, anlegg og produkt er godkjent av Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Mattilsynet.

“Jeg har brukt en del kompost i bed og hage og er godt fornøyd med produktet – og jeg anbefaler det gjerne til andre!” Jan Frøyland henter kompost ved Toraneset Miljøpark.

Jan Frøyland


Betjente mottaksanlegg HIM har tre betjente mottaksanlegg, Årabrot Miljøpark, Toraneset Miljøpark og Etne Miljøstasjon. Mottakene tar i mot alle typer avfall fra privatpersoner og mindre bedrifter, men i Etne har vi dessverre ikke mulighet til å ta i mot store lastebilder osv. Restavfallet er svært dyrt å gjenvinne sammenlignet med avfallet som sorteres ut. Det er også miljømessig bedre å materialgjenvinne mest mulig av avfallet. For å redusere HIMs behandlingskostnader og øke miljønytten er det derfor viktig at alle sorterer eget avfall iht. skiltingen. De ansatte på anleggene vil selvsagt veilede og hjelpe til ved behov. Et sentralt prinsipp i forurensningsloven er at forurenser skal betale. D.v.s. at de som produserer avfall skal betale for behandlingen av dette. HIM tar

derfor betalt i forhold til avfallsmengden du leverer. Det koster fra 50 kr til noen hundrelapper og dette dekker deler av HIMs behandlingskostnader. Resten dekkes av renovasjonsavgiften. Kostnadsreduksjon, misbruk og miljøhensyn er årsaken til at HIM har fjernet de mange åpne stålcontainerne som før sto rundt i distriktet. Dette gjorde at sorteringsgraden i Bokn, Etne, Tysvær og Vindafjord økte fra 31% til 39% i 2010 på innsamlet avfall. Økt sortering førte også til vesentlige besparelser for HIMs abonnenter. Til sammenligning var sorteringsgraden i Haugesund, som ikke hadde slike gratisordninger, 54% i 2010. Av samme årsak har HIM nettopp fjernet de aller fleste ubetjente ”miljøstasjonene” i distriktskommunene. Dette vil medføre ytterligere miljøgevinster

og en årlig kostnadsreduksjon på 1-2 mill. Sorteringsgraden forventes å øke til ca. 55%. Som en erstatning for ordningene som er tatt bort har vi etablert bemannet mottak i Etne og utvidet kildesorteringsordningen i distriktskommunene til også å gjelde papiravfall og plastemballasje. Den utvidede henteordningen medfører en vesentlig volumøkning for disse abonnentene og er gratis! I tillegg hadde vi åpent på Toraneset fire lørdager i fjor vår. I år vil HIM ha lørdagsåpent ved våre anlegg på Toraneset og i Etne 9., 16. og 30. april, samt 7. mai fra kl 09.00-14.00. Følg med på www.him.as og i lokalmedia. I 2010 fikk du også tilbud om større dunk til restavfall og papiravfall mot et tilleggsgebyr, samt mulighet til å kjøpe ”EKSTRASEKK” til å sette fram i perioder du har mye avfall.

1 ETNE

3 MILJØSTASJON

TORANESET

2 MILJØPARK

1

ÅRABROT MILJØPARK

Øyjord Foto

2

3

Kartet viser HIMs tre mottaksanlegg. De aller fleste av HIMs abonnenter vil være innenfor en avstand på 20 km i radius fra ett av anleggene.


Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as

B ØMERKE ILJ T M

En av hovedmålsettingene med opprettelsen av HIM var å likestille tjenester og gebyr i eierkommunene. Noen kommuner har også vedtatt at HIM i framtiden skal stå for innkrevning av renovasjonsgebyret. Nå jobber derfor HIM med å kvalitetssikre registre, innføre nytt kundebehandlingssystem, opprette GPS-kommunikasjon med renovasjonsbilene osv. Dette vil gi en effektiv kommunikasjon mellom renovatør og HIM. På denne måten kan vi også bedre svare deg dersom det er noe du lurer på. Systemet vil også gi mulighet for avviksrapportering, generering av ulike statistikker, fakturering osv.

til abonnent. De har derfor vedtatt at HIM skal kreve inn gebyret fra 2. termin 2010. Neste gang haugesunderne mottar renovasjonsavgiften vil det derfor være HIM, og ikke Haugesund kommune, som er avsender. På denne måten kan våre abonnenter i Haugesund utelukkende forholde seg til HIM i alle forhold som omhandler renovasjon og renovasjonsgebyr.

Haugesund kommune har lenge sett fordelene ved at HIM tar seg av hele kommunikasjonsprosessen fra renovatør

Avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt gjenvinning og kildesortering, jobber HIM også med avfallsreduserende tiltak og ombruk:

r i 2010: oreninge /f k a lt ti nde o IM følge lær og sk støttet H 45 tonn k v a g n li I tillegg innsam n Heart - kraina • Ope U ed i g n li Bruktmark for utde n tssentrale h g ber for e li b il v Jo ær Fri ndet la a g u a • Tysv H g på n Hverda på • Grøn ennlig hverdag elt fokus miljøv d et spesi e M ” 0 1 Er Bra! 20 • ”Barn k og gjenbruk forbru

Om du har brukbare ting som du mener andre kan bruke, kan du levere dette til ett av HIMs skattkammer ved Toraneset Miljøpark eller Etne Miljøstasjon. I Haugesund kan slikt leveres til Affi bruktbutikk. Her finnes mange ”skatter” som kan brukes om igjen av andre!

HIM samarbeider med UFF (U-landshjelp fra Folk til Folk) om innsamling av brukbare klær og sko. Dette selges og overskuddet går til utviklingsprosjekter i det sørlige Afrika og India. I 2010 ble det samlet inn 104 tonn klær og sko i HIM- området!

ÅPNINGSTIDER

-----------------------------------------------------Årabrot Miljøpark Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Onsdag Lørdag

08:00-15:00 08:00-19:00 09:00-14:00

Toraneset Miljøpark Mandag - onsdag, fredag Torsdag Lørdag 9/4, 16/4, 30/4, 7/5, se www.him.as

08:00-15:00 08:00-19:00 09:00-14:00

Etne Miljøstasjon Mandag og onsdag Lørdag 9/4, 16/4, 30/4, 7/5, se www.him.as

HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as

15:00-19:00 09:00-14:00

klipp ut

steinariversen.no - foto: Geir Øyvind Gismervik

1

HIM overtar fakturering av renovasjonsgebyret i Haugesund

60

0

24

Trykksak

Nytt fra HIM  

Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you