Page 1

Mİ MARİPORTFOLYO 2 0 1 8


EĞİ Tİ M

Tr a k y aÜnv e r st e s ( 2 0 1 3 2 0 1 7 ) Öz e lÇa k a b e yAn a d o l uLs e s ( 2 0 0 9 2 0 1 3 ) Ek r e mÇf cİ l k ö ğ r e tmOk u l u ( 2 0 0 0 2 0 0 9 )

YETKİ NLİ KLER STAJ LAR

OfsSt a j ı:2 0 1 4Ha z Te mVe r oCo n c e p tKa r ş ı y a k a / İ z mr Şa n ty eSt a j ı:2 0 1 5Ha z Te mKa r ş ı y a k aBe l e dy e s Ya p ıDe n e tmBrm Ka r ş ı y a k a / İ z mr

SEMİ NERVEKURSLAR 2 0 1 4M ma r l ı kÖğ r e n cFo r u mu İ s t a n b u l‘ Pe r s p e k tf ’ TMMOBİ s t a n b u lBü y ü k k e n tŞu b e s 2 0 1 2Tü r ky eMü n a z a r aLg Ha zr a n Te mmu z2 0 1 1Pa s c h J u g e n d k u r s / Go e t h eİ n s tt u t Sc h lt z / Al ma n y a 2 0 1 1Tü r kHa v aKu r u mu Ka r ş ı y a k aMo d e lUç a kSe r tfk a s ı 2 0 1 1TEVİ TÖLMü n a z a r aBu l u ş ma s ı Öz y e ğnÜnv e r st e s/ İ s t a n b u l

WORKSHOPLAR Ka s ı m2 0 1 6‘ Ak u s tkv eMe k a n ’Or g a nz a s y o nGö r e v ls Tr a k y aÜnv e r st e sYe nYü z y ı lÜnv e r st e s Ns a n2 0 1 4‘ Sn a n ’ ı nDe ğ dğYe r l e r ’Ka t ı l ı mc ı TMMOBM ma r l a rOd a s ıEdr n eTe msl cğ

Bl gs a y a rBl gs Au t o c a d Ar c hc a d Sk e t c hUp Lu mo n Ph o t o s h o p

Ya b a n c ıDl İ n glz c e( Or t aSe vy e ) Al ma n c a( A1Se vy e s) Sü r ü c üLs a n s ı BSı n ı f ı

DENEYİ MLER Ma y ı s2 0 1 1I SWEEEPEn e r j, Mü h e n ds lkv eÇe v r ePr o j e l e r Ho u s t o n / Te x a s Mü h e n ds lkDa l ıDü n y a2 . lğ Ma r t2 0 1 0TÜBİ TAKAr a ş t ı r maPr o j e l e rYa r ı ş ma s ı İ z mr By o l o jDa l ıEg eBö l g e1 . lğ


OKULPROJ ELERİ Dİ PLOMAPROJ ESİ:Tr a k y aHa v a lma n ıİ ç Dı şHa t l a rTe r mn a lBn a s ıTa s a r ı mı

Mİ MARİPROJ E6: Ar k e o l o jMü z e sTa s a r ı mı Mİ MARİPROJ E5:Edr n eBe l e dy eSa r a y ıTa s a r ı mı Mİ MARİPROJ E4:Be n a l Al a n ıTa s a r ı mı Mİ MARİPROJ E3:Öz e l lk lKo n u tTa s a r ı mı Mİ MARİPROJ E2:Da n sOk u l uTa s a r ı mı Mİ MARİPROJ E1:Bt kÜr e tm, Su n u m, Sa t ı şAl a n ıTa s a r ı mı Mİ MARİPROJ EYEGİ Rİ Ş:De nz a l t ı Ar a ş t ı r maKa p s ü l üTa s a r ı mı

DENEYİ MLER

Ma r t2 0 1 0TÜBİ TAKAr a ş t ı r maPr o j e l e rYa r ı ş ma s ı İ z mr By o l o jDa l ıEg eBö l g e1 . lğ


TRAKYAHAVALİ MANIİ ÇDI ŞHATLAR TERMİ NALBİ NASI EDİ RNEİ STANBULYOLU ÜZERİ NDEİ Ç VEDI Ş HATLAR BÖLÜMLERİOLMAK ÜZEREYI LLI K 2Mİ LYON Kİ Ş İTARAFI NDAN KULLANI LACAĞIÖNGÖRÜLEREK TASARLANANMI Ş TI R.

YALNI ZCA Bİ R ULAŞ I M YAPI SIDEĞİ L, KÜLTÜRLERİ N KARŞ I LAŞ TI ĞI YAŞ AYAN Bİ R MEKAN GÖZÜYLEBAKARAK KURGULANAN BU YAPI DA TÜM PLANLAMA BU DÜŞ ÜNCEÜZERİ NDEN İ LERLEMİ Ş Tİ R.

YAPI NI N GELEN YOLCU VEGİ DEN YOLCU KATLARI AYRIAYRIÇALI Ş MAKTA OLUPYAPIİ ÇERİ Sİ NDEN Bİ RBİ Rİ NEULAŞ I M DA SAĞLANABİ LMEKTEDİ R.


Dİ PLOMAPROJ ESİ DANI ŞMANLAR TÜLAYCANI TEZ Fİ Lİ ZUMAROĞULLARI BERKMİ NEZ

Pİ STHAKİ M RÜZGAR YÖNÜNEDAR AÇIYAPACAK Ş EKİ LDE KONUMLANDI RI LMI ŞOLUP2. 5KM UZUNLUĞUNDADI R. KAPASİ TEARTMASI SONUCU MUHTEMELGENİ Ş LEMEALANLARIDA HESABA KATI LMI Ş TI R.


ARKEOLOJ İMÜZESİ

EDİ RNEİ Çİ N DÜŞ ÜNÜlEN ARKEOLOJİMÜZESİ NDE KAPALIVEAÇI K SERGİALANLARI , ENSTİ TÜ, YÖNETİ M Bİ Rİ MLERİYEMEK Dİ NLENMEALANLARIVE SATI ŞBİ Rİ MLERİKURGULANMI Ş TI R.

ÖZELLİ KLESERGİALANLARI NDA I Ş I ĞI N PASİ FOLARAK ALMASI NI SAĞLAMAK AMACI YLA Ş EFFA YÜZEYLER KI RI K AÇI LARLA KULLANI LMI Ş TI R.

UZUN VEAYDI NLI K KORİ DORLARI N YÖNLENDİ Rİ CİETKSİ Nİ N OLMASI AMAÇLANMI Ş TI R.


YAPI NI N Gİ Rİ ŞCEPHESİ ÜSTÖRTÜ İ LE VURGULANMI Ş TI R.

ESERLERİ N TARİ HSEL DÖNEMLEREGÖRE SI RALANMASI PLANLANMI STI R.

Mİ MARİPROJ E6 DANI ŞMAN ATİ LLAERGİ N


EDİ RNEBELEDİ YESARAYI


Mİ MARİPROJ E5 DANI ŞMAN İ SMETOSMANOĞLU

YAPIBETONARMEKABUK İ LEÇEVRELENMİ Ş OLUP,FARKLIKI RI LMALARLA I Ş I ĞI FARKLIBİ Çİ MLERDEYANSI TARAK YAPI NI N Dİ KKATÇEKMESİ HEDEFLENMİ Ş Tİ R.

EDİ RNEİ Çİ N DÜŞ ÜNÜLEN BELEDİ YESARAYI , EDİ RNEİ Çİ N ÖNEMLİBİ R CADDEOLAN SARAÇLAR CADDESİ Nİ N BULUNDUĞU AKS ÜZERİ NEPLANLANMI Ş TI R.Gİ Rİ ŞCEPHESİBÜYÜK GALERİBOŞ LUĞU VEYÖNLENDİ Rİ Cİ PANOLARLA VURGULANMI Ş TI R.


B İ E N A L A L A N I TASARI M Bİ ENALİALANI BU ÇALI Ş MADA GEÇMİ Ş İ N BI RAKTI ĞIİ ZLERİ KORUYAN Bİ R SOKAKTA BUGÜNÜN İ ZLERİ NİOLUŞ TURMAK ÜZERE; TASARI M Bİ ENALİ NE MÜNAZARA ÇALI Ş MALARI NA, VEÖZGÜN Bİ R Bİ ENALTANI MI YARATACAK OLAN ‘ DÜNYA PAZARI ’FONKSİ YONLARI NA YÖNELİ K Bİ R PLANLAMA YAPI LMI Ş TI R.

KAT PLANI

KAT PLANI


Mİ MARİPROJ E4 DANI ŞMAN GÜLAYDALGI Ç

TASARI M ALANI NDAKİTESCİ LLİİ KİYAPIYENİ DEN İ Ş LEVLENDİ Rİ LEREK SERGİSALONLARI NA DÖNÜŞ TÜRÜLMÜŞ TÜR. TASARI MDA NEGATİ F MEKANLARDAN YARARLANI LMI Ş , UZUN RAMPALARLA YÜRÜME FONKSİ YONU GÜÇLENDİ Rİ LMİ Ş Tİ R.

NEGATİ FMEKANLARDAN ACİ LDURUMLAR İ Çİ N KAÇI Ş NOKTALARIBELİ RLENMİ Ş , NEGATİ F MEKANLARI N PSİ KOLOJİ K ETKİ Sİ GÖZÖNÜNDEBULUNDURULMUŞ TUR.


HEYKELTI RAŞEVİ EĞİ MLİARAZİÜZERİ NEKOTFARKI NDAN YARARLANARAK YERLEŞ Tİ Rİ LEN BU KONUT, Bİ R HEYKELTI RAŞVEAİ LESİ İ Çİ N TASARLANAN Bİ R ÖZELLİ KLİKONUTTUR.

KATPLANI

VAZİ YETPLANI

ARAZİÜZERİ NDE EĞİ M YÖNÜNDEYAŞ AMA ALANLARI NI NI Ş I ĞIGÜNEYVE GÜNEYDOĞUDAN ALACAĞIŞ EKİ LDE KONUMLANDI RI LMI Ş TI R. .

KATPLANI


Mİ MARİPROJ E3 DANI ŞMAN ESMAMI HLAYANLAR

YAPI NI N KUZEYVEKUZEYDOĞUYA BAKAN CEPHESİ NE HEYKELTI RAŞ ATÖLYESİPLANLANMI Ş TI R.

KESİ T

HEYKELATÖLYESİI Ş I KTAN PASİ FOLARAK YARARLANI LMASI DÜŞ ÜNÜLEREK KUZEYCEPHESİ NEPLANLANMI Ş TI R. GÖRÜNÜŞ


EDİ RNEDANSOKULU

BU TASARI MDA DANS İ Çİ N TEMEL İ LKELERDEN OLAN ESNEKLİ K KAVRAMI NDAN YOLA ÇI KI LARAK Bİ R PLANLAMA YAPI LMI Ş TI R.

KAT PLANI

VAZİ YETPLANI


KOTFARKIOLAN ÇATI LARI N BOŞ LUKLARI NDAN DA AYDI NLATMANI N SAĞLANMASI HEDEFLENMİ Ş Tİ R.

Mİ MARİPROJ E2 DANI ŞMAN Cİ HANGİ RAKANSEL

görünüŞ

görünüŞ YAPI NI N SEYİ RCİVESÜREKLİKULLANI CI LAR İ Çİ Nİ KİFARKLI Gİ Rİ Ş İVARDI R. YAPI DA İ DARİBÖLÜMLER, EĞİ Tİ MCİ LER, ÖĞRENCİ LER VE SEYİ RCİ LERİ Çİ N OLAN BÖLÜMLER FONKSİ YONLARI NA GÖRE AYRIAYRI KONUMLANDI RI LMI Ş , Kİ RLİTEMİ Z AYRI MI NA VEENGELLİKULLANI MIİ Çİ N GEREKLİESASLARA Dİ KKATEDİ LMİ Ş Tİ R.

ÇATI DA ÇELİ K MAKASSİ STMİ NİKULLANI LAN BU YAPI NI N CEPHELERİ NDEDEAYNIHİ SUYANDI RI LMAK İ STENMİ Ş Tİ R.

Kesi t

Kesi t


Bİ TKİÜRETİ M, SUNUM, SATI ŞALANI

TARİ HİÇEVREDEDOKUYU BOZMAMAK İ Çİ N MEVCUTDOKUNUN YÜKSEKLİ ĞİKORUNAN BU ÇALI Ş MA, ALANI NDA ZEMİ N KATTA Bİ TKİÜRETİ Mİ YAPI LMAKTA OLU, ÜSTKATI NDA SUNUM VESATI ŞALANIBULUNMAKTADI R.

KATPLANI

KATPLANI

VAZİ YETPLANI . PLANLAMADA Bİ TKİÜRETİ M ALANLARI GÜNEŞ İDAHA İ YİALMASIİ Çİ N DOĞU VEGÜNEYOĞUYA YÖNLENDİ Rİ LMİ Ş Tİ R. ÜSTKATTAKİSEYİ R TERASIİ SE SELİ Mİ YECAMİ SİMANZARASIYÖNÜNDE KURGULANMI Ş TI R. .


Mİ MARİPROJ E1 ÇELİ K VECAMI N ANA STRÜKTÜR ELEMANLARIOLDUĞU BU YAPI, SARMAŞ I Kİ LE ÇEVRELENMİ Ş Tİ R.

DANI ŞMAN Tİ MURKAPROL

GÖRÜNÜŞ

ÜSTKATTAKİSUNUM ALANI15Kİ Ş İ KAPASİ TELİ OLUPBURADA, ÜRETİ LEN Bİ TKİ LERİ N ÇAYLARIİ KRAM EDİ LMEKTEDİ R. KESİ T


DENİ ZALTIARAŞTI RMAKAPSÜLÜ

BU ÇALI ŞMADA FOK BALI ĞI NI Nİ SKELET Sİ STEMİVEYAŞAM FORMUNDAN YOLA ÇI KI LARAK Bİ R DENİ ZALTIARAŞTI RMA KAPSÜLÜ TASARLANMI ŞTI R.

ÇALI Ş MA ALANIOLARAK BÜYÜK RESİ F SEÇİ LMİ Ş Tİ R. DAHA İ YİGÖZLEM YAPI LABİ LMESİ İ Çİ N ARACI N ÇOĞU BÖLMESİŞ EFFAF TASARLANMI Ş TI R.

KATPLANI

BU ŞEFFAFELEMANLARI N KULLANI MLASI , GÖZLEM ALANI NI N ARTTI RI LMASI NA OLANAK SAĞLAMI ŞTI R.

KATPLANI

VAZİ YETPLANI


Mİ MARİPROJ EYEGİ Rİ Ş DANI ŞMAN SENNURAKANSEL

KAPSÜLDEWC, MUTFAK, DEPO, TEKNİ K EKİ PMANI N BULUNDUĞU Bİ R BÖLÜM BULUNMAKTA OLUP;BASI NÇLI KAPAKLAR, BASI NÇ ÖLÇER Gİ Bİ TEKNİ K Bİ Rİ MLER TEMEL DÜZEYDEKURGULANMI Ş TI R.

KESİ T DENİ ZALTIFOTOĞRAFÇEKİ MLERİ NE, ARAŞ TI RMALARA OLANAK SAĞLAYAN BU KAPSÜLÜNDE; FONSKİ YONU DOĞRULTUSUNDA GENİ ŞGÖRMEAÇI SISAĞLAYACAK Bİ Çİ MDEBİ R KOMUTA MERKEZİPLANLANMI Ş TI R.

GÖRÜNÜŞ

mimari portfolyo 2018  
mimari portfolyo 2018  
Advertisement