Page 1

DEMECSER VÁROS LAKOSSÁGÁNAK LAPJA

körkép

9. évf oly am 2 01 3. szep temb er


Tûzoltóesküvô

2013. szeptember

Takács Izolda Ingrid és Sebôk Miklós

Szûcs Katalin és Vegera Zoltán

2


2013. szeptember

Múltbéli emlékeink

Új sorozatot indítottunk az újságban, valamint a Mûvelôdési Ház honlapján. Demecser történelme, régmúltja az utókor számára források h i á n y á b a n i s m e r e t l e n . A m e g i s m e r é s , a f o r rá sh i á n y e n y h í t é se érdekében közlünk részleteket, adatokat. Hagymási Sándorné, Ica néni jóvoltából sikerült hozzájutnunk a korábbi demecseri földbirtokos, Pazonyi Elek Endre életének, naplójának összefoglalójához. Az élettörténetet Elek Endre fia, a közel 97 éves Pazonyi Elek Tibor rendezte össze levelezésekbôl és Elek Endre naplójából. A szerzô beleegyezésével, a könyvbôl vett részletek segítségével próbáljuk meg visszaadni a két világháború közötti Demecser történetét, valamint az Elek család sorsát.

III. rész - 1913-1916

Az érettségitôl a fogságba esésig (Az idevonatkozó gépírásos naplórész az 1. számú iratrendezôben található 185 számozott, egyénként négy oldalt tartalmazó íven, tehát összesen mintegy 750 oldal terjedelemben. Mivel a fogságba esés elôtti eredeti napló odaveszett, ennek az idôszaknak eseményeit Endre utólag írta meg emlékezetbôl az 1-40 sz. íveken. A további rész a 2 sz. iratkezelôbe foglalt eredeti napló nagy részének gépírásos másolatát tartalmazza. Erre vonatkozólag lásd a 2 sz. iratrendezô ismertetését.) Endre 1913-ban érettségizett. Ugyanez év ôszén hunyt el hôn szeretett és nagyra becsült apja, Dezsô, 72 éves korában. Endre, valamint bátyja, Tibor és húga, Désiré (akit leginkább Désy vagy „Cinu” becenéven emleget), apjuk második házasságából származott, Az elsô házasságból két fiú- és három leányféltestvérük volt, akiket mint egy korábbi generációhoz tartozókat „néniztek” illetôleg „bácsiztak”, de különösen két leány-féltestvért édestestvérként szerettek. A családnak különösen közeli kapcsolata volt a korábban Pusztatenk néven ismert Tenken lakó ággal, amelyhez dupla rokoni kapcsolat kötötte. (A pusztatenki földesúr és kamarás, Elek János, Elek Dezsônek Unokaöccse és egyben veje is volt, miután János Dezsô elsô házasságából született egyik lányát, Pálmát vette feleségül.) Errôl a házaspárról és egyetlen lányukról, Renérôl valamint kölcsönös látogatásaikról sok szó esik a korai naplóban. Ugyancsak igen közeli szálak fûzték a családot a Jármy családhoz, a másik leány-féltestvér, Malvin révén, aki a nyíribronyi földbirtokos és kamarás, Jármy Zoltán felesége volt. A házaspár korai elhunyta után a kapcsolat továbbra is fennmaradt Endre családja és a következô Jármy-generáció között. A háború kitörése természetesen egybôl megváltoztatta a késôbbi nosztalgikusan „régi szép idôkként” emlegetett békebeli korszakot. Az Elek családot a háború egyelôre, nem annyira életkörülményeikben, mint érzelmeikben érintette. Alkalmazottak és lovak behívása, megromlott vonatközlekedés és hasonlók természetesen érezhetôen megnehezítették a mindennapi életet, de a felszínre hozott hazafias érzések és a hazáért vállalt áldozatkészség feledtette a prózai nehézségeket. A demecseri állomáson a bevonuló és lelkesen éneklô leendô katonák, az azokat búcsúztató síró asszonyok és lányok, valamint a már besorozott katonákkal zsúfolt és a front felé menô vonatok egyre gyakoribb jelenségek voltak. Szomorú volt a sebesültekkel vagy orosz foglyokkal visszatérô vonatok látványa. A naplóban Endre beszámol az állomáson átélt élményekrôl, s kitûnik érdeklôdése az addig nem ismert oroszok iránt, akikkel sajnálatára nem tudott beszélni. A sok bevonuló katona, a sebesültek és foglyok és nem kevésbé azok családjának az életét a háború már ebben a stádiumban

érzékenyen érintette mind érzelmileg, mint pedig életkörülményeiket tekintve. Endre részletesen ír egy, a háborús idôkre jellemzô komikus epizódról, amelynek ô volt az átmeneti áldozata. Onkel Günther, Márta egyik bátyja demecseri látogatása lejártával vonaton hazaindult Hamburgba, de Nyíregyházáról üzent, hogy tárcáját pénzzel és egyebekkel elfelejtette és kérte, hogy küldjék utána. Endre lóhalálában vágtatott Nyíregyházára, ahol a tárcát átadta az állomásfônöknek továbbítás céljából. Ezután bekötötte lovát egy ismerôs helyre, maga pedig a cukrászdába ment kipihenni fáradalmait, de figyelmes lett arra, hogy egy férfi követte és gyanakvóan figyelte. Késôbb a cukrászdába bejött egy rendôr, és mint kémgyanús elemet ôrizetbe akarta venni Endrét, aki természetesen nem hordott magával igazoló okmányokat. Minden józan észre vagy tényekre való hivatkozás hiábavaló volt. Végül is a fôispánhoz fordult, aki jól ismerte a családot és ô személyesen jött védelmére és megmentette a letartóztatástól. A túlbuzgó hazafinak, aki mint egy veszélyes kém leleplezôjének kijáró magas kitüntetésben reménykedett, bizonyára csalódást okozott az izgalmasnak ígérkezô esemény kimenetele. Endre néhány kellemes élményrôl is beszámol, mint például a környéken állomásozó tisztekkel való társadalmi kapcsolatról és a velük átélt lovaglásokról. Apja halála, továbbá a háború kitörése miatt Endre csak 1914 ôszén iratkozott be a budapesti jogi karra, amit gyakorlati megfontolásokból, nem pedig érdeklôdésbôl választott. Pesti élete fôleg a szórakozás és a társadalmi élet jegyében zajlott, amely nagyjából továbbra is a békebeli stílusban folytatódott. Elek János és Pálma a téli szezonban Pesten élték az igen jómódúak élénk társadalmi életét. Ebbôl Endrének is kijutott, minthogy gyakran volt vendégük otthonukban vagy színházi páholyukban. Tanulmányait mérsékelt ambícióval és sikerrel folytatta, különösen azért, mivel egész idô alatt számított behívására. Már-már attól tartott, hogy a háború véget ér anélkül, hogy kivehetné részét hazafias kötelezettségekbôl, így behívását örömmel vette. Aggályai indokolatlannak bizonyultak… Endre akkori erôs nemzeti érzéseire jellemzô volt, hogy csakis honvéd ezredben kívánt szolgálni. Mivel a létszám mindenütt betelt, avval „ijesztgette” a családot, hogy inkább gyalogos, de honvéd ezredet választ, mint hogy közös huszár legyen. Mivel az Elekek mind huszárok voltak, a „baka” fegyvernem nem illett össze a névvel, így végül a jó kapcsolatokkal rendelkezô Elek János intézte el a hadügyminiszternél (Hazay Samunál) tett rövid látogatásával, hogy Endre honvéd huszár lett. (Késôbb ô maga nevetett túlzott patriotizmusán. Bátyjának, a reálisabb Tibornak, nem voltak ilyen vakbuzgó elvei.) Rövid katonai kiképzését, mint a kassai 5. honvéd huszár ezred önkéntese kapta különbözô helyeken (Mohács, Budapest, Kassa). Legkellemesebb kassai tartózkodása volt, ahol gyakran volt egy igen kedves idôsebb rokon házaspár vendége. Azonkívül alkalma volt társadalmi életet élni, szórakozni, kávéházba, színházba járni és egy csinos színésznônek udvarolni. Az orosz frontra, mint zászlós került, ahol mindössze hat hónapig teljesített szolgálatot. Harctéri beszámolójában ír a lövészárkokban folyó sajátos életrôl, néhány járôrséggel kapcsolatos drámai élményérôl és természetesen bajtársairól, feletteseirôl csakúgy, mint legénységrôl. Kitûnik, hogy bár igen fiatal volt, nagy felelôsségérzettel és együttérzéssel viseltetett katonái iránt, sorsukat szívén viselte és bátorította ôket. Ôszinte szánalommal emlékezik meg nemcsak a magyar, de az orosz elesettekrôl is, akikben nem az ellenséget, hanem embertársait látta. Mély benyomást tett rá a húsvéti magyarorosz barátkozás különös és emlékezetes élménye, amikor a kölcsönös megállapodás értelmében egy napra letették a fegyvert és együtt ünnepeltek. 1916. július 6-án esett orosz hadifogságba.

3


2013. szeptember

ÖN KOR MÁN YZATI HÍREK Városunkban 2013. április 15. napjától a települési komm u n á l i s e r e d e tû s z i l á r d h u l l a d é k o t a z És z a k -a l f ö l d i Környezetgazdálkodási Kft (székhelye: 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 7.) gyûjti össze és szállítja el. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy amennyiben a hulladék elszállítása során problémát észlelnek, azt haladéktalanul jelezzék a Demecseri Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Irodáján, Gyôri Tibor köztisztviselônél (elérhetôsége: 42/533-500). 2013. április 29-ei ülésén a képviselô-testületünk felülvizsgálta Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodását. A megállapodás alapján önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mûködéséhez. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben 509.650.- Ft összegû feladatalapú támogatásban részesült. Ezen összeget a roma nemzetiségi családok támogatására, a roma hagyományok ôrzését biztosító kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására használják fel. A védônôi feladatokat településünkön Bagonyiné Palicska Ildikó és Éles Judit védônôk látják el. Elérhetôségük: 42/233435. 2013. évben is csatlakoztunk a szociális földprogramhoz. A szociális földprogram lehetôvé tette, hogy az abban részt vevô 13 fô az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott földterületet saját mûvelésre igénybe vegye. A teljes földterület egy része pedig közös mûvelésben maradt. A program keretében burgonyát, hagymát, sárgarépát termeltek. Jelenleg az ôszi betakarítás tart. A programban részt vevô családok mindennapi megélhetéséhez nyújtanak segítséget a megtermelt növények. A következô gazdasági évben 16 fô kerül foglalkoztatásra a program keretén belül. Jogszabály módosítása miatt önkormányzatunknak felül kellett vizsgálnia társulásai mûködését. Ismeretes, hogy Demecser Város Önkormányzata központi szerepet tölt be a társulások mûködésében. Gesztor önkormányzatként mûködött és jelenleg is mûködik a szociális és gyermekjóléti, az óvodai, a központi orvosi ügyeleti, továbbá az ivóvízminôség-javító társulásokban. 2013 . július 1. napjától valamennyi társulás jogi személyiséggel rendelke zik. A társulások döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsba az önkormányzatokat a polgármesterek képviselik. A Demecseri Óvodai Társulás tagjai: Demecser, Székely, Berkesz települések önkormányzatai. A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjai: Demecser, Gégény, Kék, Székely települések önkormányzatai. A Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása tagjai: Demecser, Gégény, Székely, Berkesz települések önkormányzatai. A Demecser és Térsége Ivóvízminôségjavító Társulás tagjai: Demecser, Gégény, Kék, Székely települések önkormányzatai.

4

Demecser Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy lakosai részére az alapellátások helyben biz tosítva legyenek. Az emberi élet, egészség megóvása, a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében költségvetésébôl évi 10.902.000.- Ft összegû saját erôt biztosít az OEP finanszírozáson felül a központi orvosi ügyelet mûködéséhez. Demecser város történelmi múltjának kiemelkedô eredményei között kell megemlíteni a vallásgyakorlás évszázados hagyományát, amely meghatározta a település és az itt mûködô egyházak kapcsolatát. Ennek a példamutató hagyománynak a tapasztalataiból él és táplálkozik az az informális együttmûködés, amelyet az önkormányzat a területén mûködô egyházakkal kialakított, és amelyet értékeink megôrzése és a mûködésünket meghatározó feladatellátások javítása érdekében Demecser Város Önkormányzata folyamatosan tovább épít. 2013. július 23-ai és a 2013. szeptember 5-ei ülésén az önkormányzat együttmûködési megállapodá sok megkötésérôl döntött a Református Egyházközséggel, a Római Katolikus Egyházközséggel, a Görög Katolikus Egyházközséggel és a Hit Gyülekezetével. Az együttmûködési megállapodás célja a lelkiismeret és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások meggyôzôdését tiszteletben tartó, a tolerancia elvét megvalósító magatartás elôsegítése, hiszen a magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedô fontosságú, értékhordozó és közösségteremtô tényezôi. Az egyházak a hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett, kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentôs szerepet töltenek be az ország életében. Demecser Város Önkormányzata a megállapodás keretében vállalta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô eszközök térítésmentes használatba adásával, továbbá az önkormányzat által foglalkoztatott személyek személyes közremûködésével az egyházaknak segítséget nyújt. Ismeretes mindenki elôtt, hogy az adó befizetésének határideje szeptember 15-én lejárt. Köszönetet mondunk azon lakosainknak, akik adófizetési kötelezettségüknek határidôben, önként el eget tettek. Azokkal az adózókkal szemben pedig, akik az adót nem fizették meg végrehajtási eljárást folytatunk le, illetve az adótartozásuk összegét a Demecseri Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján és a Demecseri Körképben közzé fogjuk tenni. A IX. Demecseri Káposztás Napok rendezvényrôl a 2013. júliusi számban részletes tájékoztatást adtunk. Ezen kívül a programokról és a tudnivalókról minden családot értesítettünk. Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk.

Demecseri Polgármesteri Hivatal


2013. szeptember

Demecser városában gyalulják, savanyítják a káposztát, reszelik a torzsáját, hogy szeptember 27-29-én minden ide látogatót vendégül lássanak. Töltött káposzta, káposztás kocka, toros káposzta, korhely leves - ez az, amit Demecserben keress! 2013-ban 9. alkalommal kerül megrendezésre a három napos “fesztivál”. A káposztás ételeket fôzô és kóstoltató csapatok mellett színes kulturális program, kirakodóvásár, kézmûves bemutatók, versenyek várják az ide látogatókat . Több száz ember fáradságos, odaadó munkájával sikerül bizonyítani az összefogás erejét, a kis közösség vendégszeretetét. Kiemelten kezeljük a káposztával kapcsolatos ôsi hagyományokat: a káposzta gyalulást, valamint a legyalult káposzta taposását is. A két nap alatt, közel 120 fôzôstandon különféle ételek készülnek, mind-mind a káposzta hozzáadásával. A sokféleséget és a kínálatot tükrözi a korábbi ételek alapján összeállított 111 Káposztás Recept címû receptkönyv is. Rohanó és érdektelen világunkban egy kis szegletet biztosítunk a megfáradt ember és az értékeket szomjúhozó vándor számára. A különleges gasztronómiai élmények mellett igényes kulturális programokról is gondoskodunk. Több színpadon folyamatosan váltják majd egymást a hamisítatlan népzenét játszó muzsikusok, könnyûzenészek, táncosok. A gyermekeknek rengeteg szórakozási lehetôséggel kedveskedünk: népi játékok, versenyek és számos színpadi program: bábelôadás, interaktív gyermekmûsor, zenés-táncos mûsorok. A Káposztagyalulást versenyszerûn lehet kipróbálni, a káposztataposás népi módját mindkét nap délidôben mutatjuk be. Várjuk az ínyenceket, a gyermekes családokat és a kultúrára, zenére, könnyed, igényes szórakozásra vágyó kedves látogatóinkat! Látogasson el hozzánk 2013. szeptember végén! „Itt mindenki jóllakik”

Városunkban a káposztatermesztésnek és savanyításnak régi hagyománya van. A fesztivál erre épül, ezért jött létre. A taposással és a gyaluló versennyel is erre emlékezünk. Továbbadjuk az utókornak a káposzta szeretetét, a közösség összetartó erejét. - Közel 200 féle különleges káposztás étel - A Magyar Népi Ízôrzô Lovagrend bemutatkozása - Fôzôverseny és kóstolás mindenféle káposztás ételbôl - Egész napos népzenei és könnyûzenei programok, gyerekmûsorok két színpadon - Káposztás versenyek, ügyességi játékok

Egész napos programok

Káposztás napi ötpróba Káposztás Kupa labdarúgó torna Játékos vetélkedôk Káposzta gyalulás, taposás Kézmûvesek utcája Vidámpark Bazársor Íjászat Városnézô kisvonat Rendôrségi bemutató Solymász bemutató

Támogatóink

Gasztronómiai Fesztivál

A káposzta egyszerûen csodálatos. Ízletes, rengeteg vitamint tartalmaz, ezerféleképp elkészíthetô. Több változata ismert, és sosem lehet megunni. Kutatások szerint fogyasztása csökkentheti az emésztôszervi és a légzôszervi rákok kialakulásának veszélyét. A káposztafélék családjának legismertebb tagjai: a fejes káposzta, a lilakáposzta, a kelkáposzta. Közéjük tartozik a kelbimbó, a kínai kel, sôt a karfiol is. Magyarországon még a savanyú káposzta is idesorolható! Demecserben idén is felelevenítjük a káposztás ízeket, a régi, hagyományos recepteket, valamint az újításokat is. A középpontban, mindennek forrása, a káposzta áll. Kerek a világunk, de rétegek alkotják, akár a káposztalevelek.

VAKO KKt. - Republikon intézet - Képíró Sándor Raff-Team Bt. - Bartha Zoltán Korpai János - Szakács Gyula - Hegedüs László - Szuro-Trade - Zsóka Italdiszkont Doc Általános Iskola, Gimnázium, Mûvészeti Iskola, Mûvelôdési Ház, Élelmezési Üzem Városgazda Kft. - Demecser és Vidéke Áfész 5


2013. szeptember

- ÉSZAKI SZÍNPAD 2013. szeptember 28. (szombat) Mûsorvezetô: Puskás Gyula 11.00 Mózsi színjátszó csoport Pál Gy. AMI Székely 12.00 Szivárvány Bábszínház 13.00 Hegedûszó Zsuzsival Interaktív mûsor 14.00 Zenebona társulat 15.00 Nagyváradi bábszínház 16.00 Premier zenekar 17.00 Mentôs Roli

- ÉSZAKI SZÍNPAD 2013. szeptember 29. (vasárnap)

PROGRAMOK 14.00 15.00 15.10 16.00

- DÉLI SZÍNPAD 2013. szeptember 28. (szombat) Mûsorvezetô: R. Kárpáti Péter és MC DC 09.00

Zenés ébresztô Demecser utcáin

10.00

Megnyitó, Gasztronómiai lovagrend bevonulása

10.20

Pál Gyula Alapfokú Mûvészeti Intézmény mûvészeti

csoportjai 11.30

Tornyospálcai Napsugár Táncegyüttes Nyírtassi Ôszirózsa Nótakör

12.00

„Sobri Jóska” zenés mulatós mûsor

13.00

Káposzta-gyalulás, -taposás Barátság Ny. E.

14.00

Demecser Város Fúvószenekara

15.00

Cosombolis

15.40

Vogue Modellügynökség Show divatbemutató

16.00

Cairo

17.30

Eredményhirdetés, Tombola

18.00

Veríték Band

19.00

Tûzzsonglôrök

20.00

Irigy Hónaljmirigy

- DÉLI SZÍNPAD 2013. szeptember 29. (vasárnap) Mûsorvezetô: R. Kárpáti Péter és MC DC 09.00 Motorosok felvonulása 10.00 A Pál Gyula Alapfokú Mûvészeti Intézmény mûvészeti csoportjai, Tonio az erdélyi rapper 11.20 Retro Band 12.00 Magyar Nótacsokor (Debrecen) 12.40 Gyöngykoszorú Népdalkör 13.00 Káposzta-gyalulás, káposzta-taposás, 14.00 Nagy Szilárd (X Faktor) 14.40 Szirota Jennifer (Csillag Születik) 15.30 Eredményhirdetés, Tombola 16.00 Trapper Band rockzenekar (Oroszlány) 17.00 Majka és Curtis 18.00 4 for Dance 19.00 Beatrice nagykoncert

nagykoncert

Magyar Népi Ízôrzô Lovagrend bemutatkozása. Egész napos kirakodóvásár, kézmûves bemutató, íjászat, sportrendezvények, kisvonat, rendôrségi bemutató, vidámpark, Solymász bemutató A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

21.30

Tûzijáték

22.00

DJ. Szatmári és Jucus

www.demecser.hu www.kaposztasnapok.hu info: 06-30-635-4250

6

Mûsorvezetô: Puskás Gyula 11.00 Mózsi színjátszó csoport Pál Gy. AMI Székely 12.00 Pelehács Mihály bábszínháza 13.00 Répa, retek, mogyoró interaktív mûsor Nagyváradi bábszínház Farkas Éva – Demecser, ének Generációk El-Csa-Beat duó


2013. szeptember KÁPOSZTÁS INFORMÁCIÓ www.demecser.hu www.kaposztasnapok.hu info: 06-30-635-4250 - A rendezvény regisztrációs jeggyel látogatható, ára: 500.- Ft, ami tartalmaz egy darab kóstolójegyet is! Vásárlás elôvételben a demecseri Mûvelôdési Házban, valamint a rendezvény helyszínén. 14 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek ingyenes. Demecserieknek csak ELÔVÉTELBEN 400.- Ft A bejáratoknál a Regisztrációs sátrakban 500.- Ft-ért lehet megvásárolni a Regisztrációs jegyet. A 14 éven aluliak és a 70 éven felüliek is kapnak karszalagot, de nekik ingyenes. - Minden támogatást, segítséget szívesen elfogadunk. - A fôzôversenybe nevezôknek csapatonként 3?3 méter alapterületû pavilont és 3?6 méter elkerített elôteret biztosítunk. A pavilonokba 2 db sörpad garnitúrát helyezünk el. A fôzésre nevezési díj nincs! - A mesterszakácsokb ól álló zsûri több szempont alapján, több kategóriában oszt ki értékes díjakat.

- A rendezvényen résztvevô csapatok a standok díszítésérôl gondoskodnak. Lehetôség szerint péntek délutántól. A legszebb “káposztás” pavilonokat elismerésben részesítjük. - A tudásukat, fantáziájukat összemérô szakácsok által a helyszínen készített káposztás ételeket az információs sátrakban váltott KÓSTOLÓJEGYEKKEL (300.- Ft/db) mindenki megízlelheti. - A sorversenyekre, a káposztás vetélkedôkre, a kispályás labdarúgó tornára várjuk csapatok, baráti társaságok jelentkezését! Nevezni lehet a mûvelôdési házban, vagy a kijelölt versenyek helyszínén. - A káposztagyaluló versenyekre nevezni elôzetesen, vagy a helyszínen lehet. - A gyerekek kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt. Az Északi színpadon több mûsorszám is nekik szól. - Várjuk a Legnagyobb Káposzta Tulaj donosa címért versenyzôk jelentkezését szeptember 15-tôl! - A Demecseriek IX. Világtalálkozójára várjuk a Demecserbôl elszármazottak jelentkezését!

A Káposztás Napok tombolájára szívesen fogadunk minden felajánlást!

KÁPOSZTÁSNAPI FOCI

Szeptember 28-29-én a Demecseri Káposztás Napokon kispályás labdarúgó mérkôzéseket szeretnénk tartani. 5+1 (10) fôs csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj csapatonként: 3.000,-Ft.

Út Európába…..

Bizonyára sokan észrevették illetve bosszankodtak azok akik Borzsován keresztül a 4-es úton szerettek volna eljutni Nyíregyházára. Ugyanis szeptember elsejével elkezdôdött az Szent István út (3831 és a 4145 J.), Székelyi út aszfaltozása, javítása. Az új útszakasz javítása következtében a Lónyaicsatorna fölött átívelô hidat is megerôsítik, felújítják, ezáltal forgalomkorlátozásra lehet számítani a teljes felújítási idôszak alatt. A közel öt kilométer hosszú útszakaszt Unios támogatással valósítják meg. Kérjük türelmüket és megértésüket az Gera útjavítás idôszaka alatt.

ELSÔ ZEBRA

Szeptember elsejével kezdôdô tanévre Demecserben elkészült az elsô zebra (gyalogosátkelô hely). Legtöbb városban az iskolák és az óvodák környékén az úttesten a kijelölt gyalogosátkelô helyen kívül zebrákat is felfestenek a gyerekek biztonságosabb közlekedése érdekében. Itt Demecserben a Szabolcsvezér úton, a Vasvári Pál utca keresztezôdésénél lett kialakítva zebra. Reméljük, hogy egyre többen igénybe veszik ezen biztonságos helyen való áthaladást és a gyermekek is ezen szakaszon fognak az út egyik szélérôl a másikra átmenGera ni.

7


IN MEMORIAM ÓNODI JÁNOS Hideg januári napon kaptam a dermesztô hírt: elhunyt Ónodi János bácsi, akit versíróként ismertünk meg. Végtelenül szerény, fáradhatatlanul tevékenykedô volt. Versei elhangzottak névnapi, születésnapi köszöntések, évfordulók alkalmával. Csodáltuk friss gondolkodását, gyors észjárását. Mérnök fiát kértük fel, ismertesse Édesapja életútját. Ezzel a megemlékezéssel szeretnénk üzenni, hogy nem felejtettük el, s lát bennünket, ott fönn a bárányfelhôk mögött, elmosolyodik csendesen. Álmát is megpróbáljuk valóra váltani: verseskötetét válogatott verseivel születésnapjára megpróbáljuk megjelentetni. - Fábián Magdolna -

Ónodi János életútja (1936-2013)

Szegény cselédcsalád legkisebb, 13., de 7. élô gyermekeként 1936. január 14-én született Nyírtasson. Élete elsô évei - a szülei munkája miatt - a cselédek megszokott vándor életével különbözô uradalmakban teltek, majd Demecserben telepedtek le, ahol az általános iskolai tanulmányait végezte. Már itt is kitûnt éles elméjével, ezért a tanító úr azt mondta az édesapjának „Mihály bátyám ennek a gyereknek jó feje van, taníttassák…” De az akkori, háború és háború utáni nehéz idôszakban az édesapja, testvére hadifogsága miatti szegénység következtében csak 7 osztályt tudott elvégezni, ugyanis nem jutott cipôre télen, így a sok hiányzás miatt nem tudták osztályozni. (A 8. osztályt esti tagozaton végezte el az 1970-es években Pátrohán.) Munkáját már 16 évesen „gyerekként” kezdte meg, mint kétkezi kubikos. 43 évig dolgozott a Felsô-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon. 1957-ben vonult be határôrnek Nagyatádra, Fótra és azt követôen Mohácsra. Itt is felfigyeltek képességeire, hamar tizedessé léptették elô. Több kitüntetése mellett a bajtársa életének megmentéséért „Csapatzászlós

2013. szeptember fényképezés jutalomban” részesítették, melyet a Demecser Községi Tanácson falugyûlés keretében az itthon lévô szülôknek is átadtak. Parancsnokai szerették volna, ha hívatásos határôrként folytatja, de a szülôk szeretete és a honvágy hazahozta Demecserbe. Itt tovább folytatta munkáját a Vízügynél, ahol szintén kitûnt társai közül, ezért 1964-ben kinevezést kapott a PátrohaSzöveteni csatornaôr-járásba, ahonnan 1995-ben ment nyugdíjba. Itt több jelentôs belvíz-védekezési és kivitelezési munkát is irányított, vezetett. Munkáját mindvégig lelkiismeretesen látta el, melyet szolgálatnak tekintett. Ezt elöljárói többször kitüntetésekkel is elismerték. Többször kapott Igazgatósági, Miniszteri és Kormányzati kitüntetéseket is. Ezek közül a legrangosabb a Munka Érdemrend Bronz fokozata volt. Bár munkája miatt1964 és 1995 között Pátrohán élt és lakott szolgálati lakásban, mindig Demecserinek vallotta magát ezért 1973-74-ben itt építettek családi házat. Nyugdíjazásakor „haza költöztek” Demecserbe, és itt élt haláláig. 1963. február 23-án kötött házasságot a nyírbogdányi Zelenák Borbálával és éltek 46 nap híján együtt 50 évet. Egy lány- és egy fiúgyermekük született, akikbôl pedagógust és mérnököt neveltek. Családjára rendkívül büszke volt. Gyerekkorától nagyon sokat olvasott regényeket, verseket. Versírással már fiatal korában is foglalkozott, de igazán nyugdíjba vonulása után írt jelentôs számú verset. Hagyatékában több száz, de talán ezres darabszámú vers maradt. Környezete csodálkozását váltotta ki, hogy bármely felvetett témáról (esemény, természet, személy, politika, stb.) néhány perc alatt több versszakos verset tudott írni. Verseibôl jelent meg a Felsô-Tisza Híradóban, a Demecser újságban, több elhangzott a demecseri különbözô rendezvényeken és utoljára egy a temetésén is. Beteljesületlen álma maradt egy verseskötet megjelentetése, kiadása. A halál váratlanul, 77. születésnapja elôtt 6 nappal ragadta el 2013. 01. 08-án. Verseinek egy versszaka síremlékén ôrzi tehetségét az utókor számára. Nyugodjon békében! - Ónodi János

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Közben: Kedvenc magyar író, költô témában beszélgetés, filmvetítés, szakácskönyv bemutató (111 Káposztás recept)

Könyvtárunk részt vesz az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatban. A renedezvény 2 napos lesz, október 1213.-én a következô programokra várjuk kedves olvasóinkat:

Október 13. vasárnap - Könyves vasárnap

Október 12. szombat - 7 határon innen és túl Idôpont: 10.00-16.00-ig, Helyszín: Erkel Ferenc Mûvelôdési Ház és Könyvtár résztvevôk: 150 fô

I. Nemzeti ízek, gasztronómia, kultúrák sokszínûsége Gasztronómiai bemutató, hideg ételek készítése és kóstoltatás határon túli ízekkel. Ebéd: Demecseri töltöttkáposzta.

8

Idôpont: 9.00-16.00-ig, Helyszín: Erkel Ferenc Mûvelôdési Ház és Könyvtár Résztvevôk: 100 fô

I. Családi programok: játékos könyvtárismertetô, tesztekkel, nyereményekkel, mesefilm vetítés, Szerencsekerék könyvtárhoz fûzôdô ajándékokkal minden résztvevônek (könyvjelzô, képeslapok, füzetek, kifestôk, könyvek). II. Társasjátékok délutánja


2013. szeptember Filharmónia

A Szabolcsi Filharmónikusok elôadásával nyílt meg a filharmónia elôadások sora.

A D e m e c s e r i F ú v ó so k

A demecseri Fúvószenekar szeptemberben minden hétvégén fellép a környezô rendezvényeken. Képeinken a Jonatán majorettcsoportot kísérte a nyírnadai rendezvényen.

Suliváró

Hitta ntáb or

9


T ÁBOROK

A nyári szünetben a Mûvelôdési Ház adott lehetôséget a gyerekeknek a szabadidô hasznos eltöltésére. Az Olvasó-, kézmûves-, zene -, valamint honismereti táborban közel 200 gyerek vett részt

2013. szeptember


2013. szeptember


Szilvaíz fôzés Marosjárán

Szeptember 7-én elôször volt ilyen rendezvény Erdély kicsi hegyi falujában. Demecser város önkormányzata, a demecsei Szivárvány Egyesület, Gernyeszeg polgármestere és testülete és Marosjár a lakóinak összefogásából nagysikerû fesztivál kerekedett. Reggel hat órától rotyogott a lekvár a réz üstökben, aki csak tehette fogta a kavarófát és segített az asszonyoknak. Az üstök mellett mindenki azt mesélte, hogy az ô nagymamája, anyukája régen napokig fôzték a lekvárt, és a tatájukkal vitték szekéren a vásárokba, városokba eladni. A falun végighaladó vendégeket és az ôket kísérô demecseri fúvószenekart süteménnyel, itallal kínálták a szépen feldíszített házakból. Közben a színpadon különbözô stílusú kulturális mûsorok váltották egymást. Köszöntötték a legidôsebb asszonyokat, férfiakat, házaspárokat. . A demecseri konyha önkéntes asszonyai pedig töltött káposztával, gulyással vendégelték meg a meghívottakat, fellépôket, a falu lakóit. A marosvásárhelyi rádió, a román-, és a Duna Tv is meglátogatta a rendezvényt és riportokat készítettek a helyiek nagy örömére. Nagy volt a keletje a friss íznek, az elkészült lekvárt csuprokba, edényekbe öntötték A marosjáraiak nem is gondolták, hogy a számukra oly természetes gyümölcs mekkora értéket rejt magában. Az asszonyok már azt tervezgették, hogy jövôre elôre több szilvaízt fôznek, hogy az ünnepen jusson minden érdeklôdônek, meg azon túl is…... Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik e vállalkozást, megélhetést indító programban részt vettek, munkájukkal, anyagi tehetségükkel segítettek a járaiaknak.

REFORMÁTUS TÁBOR

12

2013. szeptember


2013. szeptember Jubileumi kiállítás Bátori Barnabás emlékére

50 éve, 1963 szeptemberében indult egy osztállyal a Demecseri Gimnázium. E fél évszázados jubileumi tanévnyitóhoz kötôdve egy kegyelet teljes, emlékezô kiállítást szervezett Bátori Barnabás alapító igazgató tiszteletre a kezdô, 1963-as osztály a gimnázium "Vas Lajos" termében. A család képviselôi, a város és a járási intézményfenntartó

Kolozsvári töltött káposzta 1 k g s a v any ú k áp os z t a, + 5 s av a ny í tot t k á pos z tal ev él (helyettesíthetô leforrázott édes káposztalevelekkel is), 40 dkg darált sertéshús (sovány), 5 dkg rizs, 8 dkg hagyma, 3 dkg só, 1 dkg fûszerpaprika, 2 g ôrölt feketebors, 4 dl tejföl, 2 dkg liszt, 1 c s om ó k apor , 20 dk g füs tölt k olbás z , 1 5 dk g ny er s császárszalonna, 30 dkg dagadó, 10 dkg zsír. Sós vízben megfôzöm a megmosott rizst, majd kihülését követôen összekeverem a darált hússal. Sóval, borssal fûszerezem, majd a káposztalevelekbe töltve azokat feltekerem és a végeit benyomom. A dagadót sózom, majd 8-10 perc alatt a zsírban megsütöm. Onnét kiszedve félreteszem.

szervezet vezetôi, a gimnázium, az általános iskola tanári kara, a régi tanártársak, tanítványok jelenlétében megható, ünnepi hangulatú tárlatvezetéssel tekintették meg a kiállítást. Az 1963-as osztály emléktáblát készített, a családtörténetiiskolatörténeti fotókból, dokumentumokból álló kiállítás széleskörûen, gazdag forrásokkal emlékezett e tragikussorsú 47 évet élt, napjainkig is köztiszteletben álló alapító igazgató, Bátori Barnabás életútja felett. Lucza János

A maradék zsírban aranysárgára pirítom az apróra vagdalt hagymát, megszórom a fûszerpaprikával, utána hozzáadom az egyszer kimosott savanyú káposztát (így nem lesz az ételünk túlzottan savanyú). Annyi vízzel öntöm fel, hogy a káposztát ellepje. Beleteszem a megmosott kolbászt, füstölt császárszalonnát és a megsült dagadót. Megszórom az apróra vágott kaporral és ráhelyezem a töltött káposztaleveleket. Lefedve kis lángon fôzöm, - most szinte mindennek azonos fôzési idôre van szüksége. A végén óvatosan kiszedem a húsféléket, a töltelékeket és melegen tartom ôket. A lisztet elkeverem a tejföllel és ezzel sûrítem be a káposztát. Újra felforralom. A tálalásnál tányérra teszem a káposztatöltelékeket, melléteszem a káposztát, majd ráhelyezem a húst és a kolbászt. Megszórom vágott kaporral.

13


A Forint története

2013. szeptember 8

A Tanácsköztársaság fô célja volt, hogy az embereket maga mellé állítsa. A földeket szétosztotta a parasztság között és az államosítást megkezdi a gyárakban. Új koronát ad ki a pénzverdén keresztül, fôképpen egyoldalú nyomatú pénzeket, melyek inkább munkás jellegû ábrázolással látnak el. Igen rossz minôségû papírpénzek, de átmenetileg a pénzhiányt megoldják vele. A váltópénzek a régi fémpénzeket is használják, mivel vas és nikkel hiány volt. Papírpénzekben 12-5-10-20-50 Koronásokat adtak ki, de már az 50 Koronást a vége felé csak minimális darabszámban. Tervezés alatt volt a Tanács kormánynak az ezüst és az arany pénzeknek a kinyomtatása is, a mintákat el is készítették, és a veretekbôl több százezer darabot, de az sajnos elveszett. Az emigrációba menekülô földbirtokosok és vezetô emberek, Horthy Miklós, bírák meg egy új hadsereg élére, amely leveri a Tanács kormányt. Külsô segítséggel és egy intervenciós hadsereget is felállítanak Magyarországon idôszakos ez (Békefenntartóknak hívnánk ma ôket). A külföldi országok szétosztják Magyarországot, a Román a Tiszáig követeli a területet. Egész Erdélyt megkapja. Ezeket és a Felvidéket. Teljesen leszûkítik a hont. A Tanácsköztársaság bukása után Horthy fô hadmûvelete volt az Osztrák hadsereg megsemmisítése, ami sikerült is. 1925-ben kikiáltják a Magyar Köztársaságot, és új pénznemeket hoznak be. Pengô néven hozzák forgalomba, a

KERÉKPÁROZUNK – és a rendôrnek fizetünk? Egyre többen panaszkodnak – leginkább a kerékpárosok – , hogy a rendôrök megbüntetik ôket. Holott nem is csináltak semmilyen szabálysértést. Sajnos NINCS IGAZUK, mert a k ö z l e k e d é s i s z a b á l y o k s z e r i n t c s a k o l y a n k e r é k p á r ra l közlekedhetünk, amely megfelel az elôírásoknak: - Elsô lámpa (fehér fényû). - Hátsó lámpa (piros fényû). - Elsô fék. - Hátsó fék. - Csengô. Ezeknek mûködôképeseknek kell lenniük, és a lámpáknak folyamatos fényt kell biztosítaniuk. - Elôre fényvisszaverô (prizma) fehér színû. - Hátul fényvisszaverô (prizma) piros színû. - Elsô-hátsó kerék küllôin fényvisszaverô (narancssárga vagy borostyán színû). Természetesen azért, ha esetleg a kerékpárok ütöttek-kopottak, attól még ezeknek a feltételeknek mindenkinek eleget kell tenni, és persze a gumik is megfelelô állapotban kell, hogy legyenek. Többször elôfordult már, hogy valakit azért büntettek meg, mert nem a látási útviszonyoknak megfelelôen közlekedett. Szürkületkor, vagy este nem volt kivilágítva, és nem volt

14

váltópénz pedig a Fillér. Igen jó minôségû, értékálló pénz kerül forgalomba, hisz megindul a Tôzsde, megalakulnak a KFT.-k, a külföldi befektetôk és az ipar fejlôdése. A gyárak és a személyautók gyártása, forgalmazása. Fémpénzek 1-2-5 pengô ezüstbôl készültek, a 10-20-50-100 pengôsök pedig papírpénzek voltak. Mert az elsô kiadású 10 pengôs melyen Deák Ferenc volt a mostani ára 30-50 ezer forint körül van. Abban az idôben elsô munkabér naponta 80 fillért ért. Egy pengô 20 fillér között volt. Az idôhöz kötött elvett területek Horthy visszaveszi bevonul Erdélybe. 1933-ban megindul egy új fajta soha nem látott infláció, amely az USA-bol indul el. Ebben az idôben Magyarországról 3 millió ember vándorol ki a nehéz gazdasági helyzet elôl. De egy újfajta politikai rendszer kialakulóban van fôleg Olaszországban és Németországban és a Fasizmus. Mely egész Európát magába hódítja, fô irányvonalával. Hisz Németország titokban nagyarányú fegyverkezésbe kezd. A tilalom ellenére nehéziparát teljesen felfejleszti a hadi gépezetéhez. De viszont ehhez még csatlósokat kell neki szervezni, nem csak politikailag de katonailag is. Németország egyességet köt az oroszokkal Európa két fô vezetô szerepét betöltô vezetô Hitler és Sztálin lett, ki megkezdi egymás közt az országokat. A világ újra felosztását hisz piac kell az új gazdasági piacnak A penge értékállósága egészen 1939-ig igen jó volt, míg nem Horthy Miklóst lemondatják illetve emigrációba kényszerítik és helyette Szálasi veszi át a hatalmat, megindul a Nyilas párt fasiszta eszméje Magyarországon is. Rozalak József rajta a láthatósági mellény, melyet lakott területen kívül kötelezô használni – nappal is. Ez saját érdekünk is. Ha valakinek nem így van felszerelve a kerékpárja, az igencsak meglepôdhet, ha 5-30.000 forintos pénzbírságot kap. Fôleg, ha ittas, vagy arrogánsan veszi a rendôri intézkedést. Reméljük, hogy egyre többen megértik a közlekedési szabályokat, és eleget tesznek a követelményeknek!

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok! Gera Sándor


2013. szeptember TÖBB MINT 20.000 RÉSZTVEVÔ A CSEPPNYI ÖNBIZALOM PROGRAMBAN A vizelettartási probléma ma M a g y a ro r s z á g o n m in teg y 500.000 embert érint, akik közül csupán minden ötödik fordul orvoshoz. A nem ellátot t in k ont inen s bet ege k feltér k épez és e és tájék oz tat ás a célj ából ind ít ott Cs e p p n y i Ö n b i z a l o m p r o gram az idei évben immár 203 háziorvosi praxisban zajlott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11 helyen tartottak betegedukációs fogadóórákat. Az országos betegedukációs program fogadóóráin több mint 20.000 érdeklôdô vett részt. A magas részvételi arány fôként a háziorvosoktól érkezô meghívásnak volt köszönhetô. A vizelettartási zavarok még mindig tabu témának számítanak hazánkban és a világban is. Az érintettek kis része fordul orvoshoz, legtöbben – mivel szégyellik a problémájukat – inkább magányosan küzdenek vele, és nem mernek beszélni róla. Sokan arról sem tudnak, hogy létezik megfelelô megoldás a panaszaikra. A tavalyi évig nem állt rendelkezésre átfogó magyarországi adat a vizelettartási probléma tekintetében. 2011-ben ugyanis az Új Inko Fórum kezdeményezésében, az Országos Alapellátási Intézet (OALI) a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai, illetve az SCA Hygiene Products Kft. szakmai partner-támogatásával 2012ben útjára indult a Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia Betegedukációs Program. A kampány során 2013 márciusában, áprilisában és májusában ismét kontinencia fogadóórákon várták az érdeklôdôket. Az egész országban összesen 203 háziorvosi praxisban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Demecseren, Ibrányban, Kemecsén, Eperjeskén, Bökönyben, Nyírtasson, Nyírkarászon, Nyírmihálydiban, Piricsén, Fehérgyarmaton és Baktalórántházán vehettek részt tanácsadási fogadóórákon az érintettek, érdeklôdôk vagy hozzátartozók, akiknek családtagjaik, ismerôseik vizelettartási zavarokat tapasztalnak és esetlegesen ápolásra is szorulnak. A tanácsadásokra a potenciálisan leginkább érintettek – a 45-65 év közötti hölgyek – személyesen a háziorvosuktól kaptak meghívót. A fogadóórákat nagyrészt a helyi háziorvosok mellett tevékenykedô körzeti ápolók (a háziorvos mellett dolgozó szakképzett asszisztens) tartották, akik az általános tájékoztatáson túl arra is lehetôséget biztosítottak, hogy az érdeklôdôk négyszemközt is feltehessék kérdéseiket, így biztosítva betegeik számára a megfelelô diszkréciót.

A Programban több mint 20.000 érintett és érdeklôdô vett részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a programban szereplô 11 praxisban összesen mintegy 1300 érdeklôdô vett részt a kontinencia tanácsadásokon, ami még a tavalyi eredményeket is meghaladó siker. További nagyon fontos siker az is, hogy a háziorvosuktól meghívót kapott hölgyek 39 százaléka személyesen is eljött a rendezvényekre, ami jól mutatja, hogy a potenciálisan érintettek körében mekkora igény mutatkozik a tájékoztatásra, tájékozódásra. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében az országos átlagnál többen, a megkeresettek mintegy 48 százaléka jött el a meghirdetett idôpontokra. Fontos kiemelni, hogy a kiemelkedôen magas részvételi arány - a hasonló edukációs programokhoz képest, ahol maximum átlag 10% - elsôsorban a háziorvosok aktív részvételének, az általuk kiküldött meghívó leveleknek és a kiváló körzeti ápolók – beteg kapcsolatnak volt köszönhetô. A résztvevôk, a tavalyi évhez hasonlóan az idei program során is kitöltöttek egy rövid, az inkontinenciával kapcsolatos anonim kérdôívet. A több mint 20.000 kitöltött kérdôív összesített eredménye alapján elmondható, hogy a megjelentek 62 százaléka érintett a vizelettartási zavar valamely formájában – 44 százalék enyhe, 16 százalék középsúlyos, 2 százalék súlyos –, ami hasonló eloszlást mutat, mint az elôzô évi eredmények. A tavalyi évhez hasonlóan azt is vizsgálták a szervezôk, hogy a megjelentek mennyire tartják magukat tájékozottnak, illetve milyen információforrásokból tájékozódnak legszívesebben. Ennek alapján a megkérdezettek több mint a fele azt nyilatkozta, hogy kevés vagy nagyon kevés információja van a témáról, és mindösszesen 6 százalék állította, hogy mindent tud az inkontinenciáról. Ami az információforrások kedveltségét illeti, továbbra is kimagasló a háziorvos szerepe (56% említi). A megkérdezettek 16 százaléka barátoktól, családtagoktól, ismerôsöktôl, további 15 százalék pedig a gyógyszerésztôl kérne információt, tanácsot. Sajnos továbbra is mintegy 12 százalék azoknak az aránya, akik senkitôl sem mernek/tudnak érdeklôdni. A fenti eredmények tükrében elmondható, hogy a vizelettartási zavarról továbbra is nehezen beszélnek az érintettek, de immár biztosan állíthatjuk, hogy a háziorvos mellett tevékenykedô körzeti ápolók lehet az egyik olyan „partner”, aki az érintettek tájékoztatásában és ellátásában kulcs szerepet vállalhat. Mindazonáltal az elmúlt két év eredményei is mutatják, hogy még sok a tennivaló, továbbra is minél szélesebb körben kell felhívni a figyelmet a vizelettartás problémájára és minél több érintettet tájékoztatni a megfelelô és életminôséget javító kezelési lehetôségekrôl. Ezen okokból kiindulva a szervezôk a kezdeményezés további folytatását tervezik.

15


2013. szeptember Az Új Inko Fórumról

Az Új Inko Fórum az elsô olyan civilszervezet, amely az inkontinenciához kapcsolódó problémák szakmai megoldását is segíti. Az Új Inko Fórum azt a célt tûzte maga elé, hogy a betegeknek, az orvosoknak és a szakmai döntéshozóknak is minden szakmai jellegû támogatást megadjon. Tagjai az inkontinencia által érintett orvosi szakterületek elismert szakemberei, akadémikusok, professzorok, fôorvosok. Az Új Inko Fórum a betegek, családtagjaik informálása mellett fontosnak tartja a legújabb orvosi megoldások, kezelési módszerek ismertetését a betegellátásban dolgozó kollégák számára is.

Az Országos Alapellátási Intézetrôl

Az Országos Alapellátási Intézet az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskolaorvosi, védônôi szolgálat és a beteg otthonában nyújtott ápolási szolgáltatás) szervezési-módszertani, tudományos-kutató, gyógyító-megelôzô intézménye. A népegészségügyi programmal összhangban célja a lakosság egészségi állapotának javítása, a népességet leginkább veszélyeztetô betegségek visszaszorítása, a halálozások számának csökkentése, demográfiai helyzetünk javítása. Segíti az egységes, egyenlô és hatékony megelôzô, gondozó és rehabilitációs tevékenységet. Alkalmazza és támogatja az Egészségügyért Felelôs Államtitkárság vonatkozó iránymutatásait, együttmûködik a megfelelô szakhatóságokkal és a szakfelügyeleti szolgálattal. Regionális központjain keresztül kapcsolatot tart minden alapellátási egységgel. Regionális központjain keresztül kapcsolatot tart minden alapellátási egységgel.

Magyar Általános Egyesülete

Orvosok

Tudományos

1967-ben alapították. Ebben az idôben alakultak elsôsorban a német nyelvterületen, de más nyugat európai országokban is a hasonló körzeti (házi) orvosi egyesületeket. Összefogta az akkori mintegy négy és félezer körzeti orvost. Elsôként vállalta fel tudományos igényû kutatásokat (körzeti orvosi továbbképzéséket) amelyek a krónikus betegségek gondozásával, elsôsorban a magas vérnyomás, cukorbetegség és más szív érrendszeri megbetegedések vonatkozásában.

HIRDETÉS Használt bútorok, kiegészítôk eladók: szekrénysorok, szônyegek, csillárok, heverô, konyhabútor, porszívó, TV- és telefon asztal. Érdeklôdni hétvégenként: 06-30/756-32-16. Demecser, Vasvári Pál út 22. 16

Munkálkodásának következményeként 1974 óta létezik háziorvostani szakvizsga, 1979-ben alakult az OALI elôdje az Országos Körzeti Orvosi Intézet Pécsett és tudományos munkásága elismeréseként a háziorvoslás jogi szabályozása 1992-ben és az elsô Tanszék a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

A Magyar Kamaráról

Egészségügyi

Szakdolgozói

A 2004-ben alapított Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) jelenleg az egyik legnagyobb létszámmal rendelkezô és legtöbb szakterületet magába foglaló szakmai kamara. A MESZK a szakdolgozói hivatás gyakorlásával összefüggô ügyekben képviseli és védi a szakdolgozók jogait, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. Legfontosabb célja, hogy szakmai és etikai támogatást nyújtson a folyamatosan önállóvá váló szakterületek dolgozóinak. Kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a Kamara társadalmi szerepének és súlyának megfelelô mértékben járuljon hozzá az egészségpolitika alakulásához, és ezen keresztül a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

Az SCA-ról

Az SCA egy nemzetközi higiéniai termék és papírgyártó vállalat, mely személyi higiéniai termékeket, higiéniai papírtermékeket, csomagolóanyagokat és papír alapanyagú termékeket állít elô. A cég higiéniai portfóliója olyan nemzetközileg ismert márkákat vonultat fel, mint a TENA és a Tork, illetve regionálisan jól ismert neveket is tartalmaz, mint például a Tempo, a Zewa, a Velvet, a Libero, a Libresse és az Edet. A vállalat a személyre szabott ellátás és a fenntartható fejlôdés élharcosa és mint ilyen, világszerte minden üzleti területén elismerésnek örvend. További sajtóinformáció: Nagy Ákos VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda Tel: (1) 350-6951, 20/933-1801 E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

Erdélyi csorbaleves

1 kg csirke, vagy tyúk, 20 dkg leveszöldség, 5 dkg zeller, 2 csô paprika, 2 fej hagym a, 2 paradi c s om , negy ed k i l ó fehér káposzta, 40 dkg burgonya, 2 ek olaj, fûszerpaprika, bors, tárkonyecet.

Az olajban üvegesre párolom az apróra vágott hagymát, rászórom a paprikát, ráteszem az összevágott tyúkot, a csíkokra vágott leveszöldséget és a szintén felcsíkozott fehér káposutát, az összeaprított csöves paprikát, paradicsomot és felöntöm 1,5 liter vízzel. Az egészet félpuhára fôzöm, majd hozzáadom a kock-

ákra vágott krumplit. Megsózom, borsozom és puhára fôzöm. Tárkonyecettel, vagy ecettel savanyítom, hogy jellemzô savanykás íze legyen.


2013. szeptember

Ahol édes teher a savanyítás Demecser – „Káposzta, káposzta, téli, nyári káposzta,/ Édesanyám háza nálam nélkül, de árva./ Az van a káposzta csipk é s l e v e l é r e r á ír v a . /É rt e d v a g y o k r ó z s á m h á r o m é v i g katona…” – hihete tlen, már-már mesés, hogy azonos idôpontban lett város Demecser és Vecsés, a két káposztás település. Tizenkét esztendeje kapták meg a megtisztelô rangot, és bár e téren a Pest megyei település jobban benne van a köz tudatba n , D em ec s e r be n r en g et e ge t t es z n e k ö nm ag u k n ép s z erûsítéséért. Korábban a másodosztályú labdarúgócsapat révén váltak ismertté, aztán három esztendeje a helység lovasa nyerte a Nemzeti Vágtát, a Káposztás Nap ok immár kilencedik alkalommal csábítja az ország legkülönbözôbb pontjáról és a határon túlról érkezôk sokaságát.

– Mitôl lesz másabb az idei rendezvény? – Demecser neve a köztudatban úgy élt, mint a káposztasavanyítás prominens helye. A természeti adottságok, a föld, az infrastruktúra lehetôvé tette a nagyüzemi gyártást is. A hosszú évszázadok nehéz, küzdelmes, de biztos megélhetési lehetôségét, forrását, a káposztát ünnepeljük ilyentájt. Most a Magyar Népi Ízôrzô Lovagrend jelenléte számít újításnak. Hosszasan lehetne ízelítôt adni a rendezvénybôl, a www.kaposztasnapok.hu weblapon minden fontos információ megtalálható. – A kecske is jóllakott, a káposzta is megmaradt az önkormányzati adósság konszolidációjánál. Mekkora az állami átvállalás nagyságrendje? – Száz százalékos mértékrôl beszélhetünk, ami esetünkben 920 millió forint. Az iskolabôvítés és a szennyvíztisztító-építés több mint 1 milliárdos beruházás, ami alaposan megnövelte a hitelállományt. Teljesen tehermentessé váltunk, és az új távlatokat nyitott meg a város életében. – Miért mondtak le az iskolák fenntartásáról? – Sajnos, rákényszerültünk erre a lépésre. Fájó szívvel adtuk át az államnak az általános iskolát, a mûvészeti iskolát és a középiskolát, mivel ráfizetés lett volna önkormányzatunk

számára a mûködtetés. Így is rengeteg közös feladatunk maradt: üzemeltetjük az 1100 adagos konyhát és a sportcsarnokot is. – Amennyiben nincs adósság, nincs mínusz, szerepel-e költekezés a tervekben? – Jelenleg nincs futó beruházás, viszont több nyertes pályázatunk van tartaléklistán. Ilyen például az orvosi rendelô vagy 1,5 kilométer belterületi út építése. Mûködik 5 hektáron a szociális földprogram, és 24 millió forintos összeg fordítható a civil szervezetek és a helyi vállalkozások erôsítésére. A térfigyelô kamerák kiépítésére elnyert pályázatunk jövôre valósul meg. Régi restanciánk a fôtér. Várjuk, figyeljük a fejlesztési lehetôségeket. KM-LTL

17


2013. szeptember HÍREK KÍVÜLÁLLÓK SZEMÉVEL

Szivárvány, Barátság és Gyöngykoszorú a közért

„Sokat teszünk azért, hogy minél több civil szervezet tudjon mûködni Demecserben” – említette Kiss Gyula polgármester. „Zömmel infrastrukturális segítségrôl van szó az önkormányzat részérôl. A polgárôr és a tûzoltó egyesület is lakossági igényeket szolgál, férfi kézilabdásaink évek óta NB II-esek, labdarúgóink a megyei másodosztályban játszanak, a Szivárvány Szabadidôs és Közmûvelôdési Egyesület a kulturális élet letéteményese, és a Barátság Nyugdíjas Egyesület Gyöngykoszorú Népdalköre is igen aktív. Az egyházak által mûködtetett civil szervezetekkel együttmûködési megállapodást kötött önkormányzatunk”. KM

A szociális földprogram a felét hozza a konyhára

A szociális földprogram keretében éppúgy jól járnak közvetve a helyiek, mint a program résztvevôi. Ugyanis az 5 hektáros földterületen megtermelt javak egyik felét az önkormányzati konyhán dolgozzák fel, a másik felét pedig maguk a mûvelôk kapják meg. Demecserben burgonyát, hagymát és sárgarépát termesztenek ily módon. KM

A torzsalkodás jele nélkül élnek

„Demecser nem járási központ, hanem kirendeltség mûködik a városban. Vonzáskörzetileg is adott, hogy Kemecséhez tartozunk. Okmányiroda mûködik nálunk, és kormányablak is létesül. Kétségkívül könnyebbséget jelent ez a lakosoknak. Mint ahogy az is, hogy a város nem politikai csatározások színtere. Nyugalomban és kíváncsian várjuk a Káposztás Napokat, hogy a torzsalkodás jele nélkül újra hallasson magáról Demecser” – mondta Kiss Gyula polgármester, aki az érdeklôdôk figyelmébe ajánlja a www.demecser.hu weblapot, hogy jobban megismerjék (a szavaival élve) „a barátságos és fiatal várost”. KM

Egészségügy: központi szerep

A szociális és egészségügyi ellátásban központi szerepet tölt be Demecser a vonzáskörzetében. Mintegy 10 ezer ember ellátásáról gondoskodik a központi orvosi ügyelet, amely négy települést érint. Házi segítségnyújtásban száznyolcvanan részesülnek, a szociális étkeztetés pedig megközelítôleg háromszáz fôt érint. Nemrég bôvült az Egészségház Demecserben, ahol a nôgyógyászat, a szemészet és a fizioterápiás kezelés egyaránt megtalálható. A járóbeteg-szolgálatban gyermekorvosi és fogorvosi körzetet mûködtetnek négy állandó orvossal – a rendszer KM jól mûködik.

18

Tetszetôs paprikás hangulat

Kárpátaljáról, Erdélybôl és a Dunántúlról is várják régi ismerôseiket, barátaikat a Káposztás Napokra. Elôszeretettel ápolják a testvértelepülési kapcsolatokat a demecseriek hosszú esztendôk óta. Az elmúlt hétvégén például az ukrajnai Kisdobronyban jártak, ahol paprikafesztiválon vettek részt, és a vendéglátók természetesen viszonozzák a látogatást a Káposztás Napok alkalmával.

Sajtfôzômesterek

Elôzôleg Erdélyben Gernyeszeg-Marosjára volt a demecseri küldöttség úti célja, ahol a Szivárvány Egyesület szilvafôzô fesztivált rendezett. Nem pusztán a határon túlról érkeznek, régi dunántúli ismerôsöket is üdvözölhetnek a Káposzta Fesztiválon, mégpedig a répcelaki sajtfôzômesterek és a bakonybéliek személyében. KM

Betonszilárdan hisznek a közmunkaprogramban

Közel 640 regisztrált munkanélküli van Demecserben, mintegy 300 fôt tudnak foglalkoztatni a Start-közmunkaprogramban. „Több pillérbôl áll ez a rendszer, aminek fontos eleme az eszközbeszerzés. A belterületi közutak, a vízelvezetô árkok karbantartása, a járdák, a parkok felújítása, létrehozása is a napi teendôk között szerepel” – mondta Kiss Gyula polgármester. „Négy hónapos munkát jelentett a betonelemek gyártása. A külterületi, mezôgazdasági földutak rendbe tétele úgyszintén napirenden van. Szociális tûzifaprogramot nyújtunk a rászorulóknak, ennek révén több mint száz köbméter fát termeltünk ki. Az illegális hulladéklerakók megszüntetésével tisztább a város”. KM


2013. szeptember

Megkezdôdött az almaszedés

Munkában a közmunkások: Szépül a város

19


FOCI 2013. augusztus 18-án kezdôdött meg a 2013-2014-es bajnoki labdarugó sorozat, a Demecser VKSE a Rakamazi csoportba került. Az eddigi mérkôzések alapján igencsak elgondolkoztató, hogy miért nem tudnak pontokat szerezni játékosaink. Négy mérkôzésbôl 2 vereség, 1 döntetlen és az utolsó 2 mérkôzésen sikerült csak biztos gyôzelmet aratni.

NB II. Demecserben…

Szeptember 6-án a Siófoki NB II-es labdarúgó csapata egy órányi átmozgató edzést tartott városunk sportpályáján. E patinás múltú csapat a Kisvárda elleni mérkôzés elôtti nap vette igénybe a sportlétesítményt.

2013. szeptember Úgy érzem, a csapatszellem még most kezd kialakulni, de ha nincs megfelelô erônlét és megfelelô alázat a labdarúgás és a játékostársaink felé akkor, el fognak maradni a várva várt gyôzelmek. Jelenleg a 9-ik helyen állunk, kevés rúgott góllal, mely - a helyzetünk alapján - több is lehetne. Bízunk a csapat összetartásában és a további sikeres mérkôzésekben!

HAJRÁ KINIZSI!

Gera

A siófoki játékosok, vezetôk elismeréssel szóltak az öltözô és az igen remek pályához. Reméljük, hogy az itt szerzett jó benyomás is közre játszott a Siófoki 2:0-ás gyôzelemhez! Gera

Kiadja: Erkel Ferenc Mûvelôdési Ház és Könyvtár 4516 Demecser, Szabolcs Vezér út 6. A szerkesztôbizottság tagjai: Balogh Lajos Gyula, Bodnár Péter, Fábián Magdolna, Gera Sándor, Gyôri Tibor, Kiss Gyula Tibor, Mák János, Pásztor Rita, Pilló István, Vass Lajosné, Szilágyi Jánosné, Zsohár Ádám Levélcím: 4516 Demecser,Szabolcs Vezér út 6. Telefon: 42 / 533-019 E-mail: demecserikorkep@freemail.hu „Kevés oldalon is sokoldalú" ISSN 1785-8623

Demecseri Körkép Szeptember  

Demecser Város Lakosságának Lapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you