Page 1


อุดมการณ์ของนักสัญจรบนหน้ากระดาษ ผู้พิสมัยแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาใหม่มาบรรณาการนักอ่าน

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

1

all about gun.indd 1

15/5/2560 13:40:17


สารพัดเรื่องของ ปืน

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน” ราคา 280 บาท ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ สารพัดเรื่องของ ปืน -- กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560. 288 หน้า. 1. ปืน. I. ชื่อเรื่อง.   623.44 ISBN 978-616-301-605-8

© ข้อความและรูปภาพในหนังสือเล่มนี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

(ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 การคัดลอกส่วนใดๆ ในหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นเพื่อการอ้างอิง การวิจารณ์ และการประชาสัมพันธ์ บรรณาธิการบริหาร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการเล่ม กองบรรณาธิการ เลขากองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร ศิลปกรรม ออกแบบปก ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการทั่วไป จัดพิมพ์โดย พิมพ์ที่ จัดจำ�หน่าย

: คธาวุฒิ เกนุ้ย : วาสนา ชูรัตน์ : ฤชุตา วิทยาประพันธ์ : คณิตา สุตราม พรรณิกา ครโสภา ดารียา ครโสภา : อรทัย ดีสวัสดิ์ : สวภัทร เพ็ชรรัตน์ วนัชพร เขียวชอุ่ม : bddb : คีย์ ริชเนสส์ : นุชนันท์ ทักษิณาบัณฑิต : ชิตพล จันสด : เวชพงษ์ รัตนมาลี : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำ�กัด เลขที่ 37/145 รามคำ�แหง 98 แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2728 0939 โทรสาร. 0 2728 0939 ต่อ 108 www.gypsygroup.net/ : บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำ�กัด โทร. 0 2882 9981-2 : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำ�กัด โทร. 0 2728 0939 www.facebook.com/gypsygroup.co.ltd

สารพัดเรื่องของ ปืน

2

all about gun.indd 2

15/5/2560 13:40:17


ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

3

all about gun.indd 3

15/5/2560 13:40:18


สารพัดเรื่องของ ปืน ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

5

all about gun.indd 5

15/5/2560 13:40:18


คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ปืน เป็นอาวุธที่มีความสวยงามทั้งทางด้านศิลปะแห่งรูปลักษณ์และลวดลาย

สลักเสลาที่วิจิตรบรรจง เป็นศาสตราวุธประดับเกียรติและใช้ป้องกันตัวผู้เป็นเจ้าของ ขณะเดียวกัน ปืนก็มาพร้อมกับอันตรายทั้งต่อผู้อื่นและผู้ครอบครองมัน หนังสือ สารพัดเรื่องของ ปืน ที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านเล่มนี้เป็นผลงานของ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ พนมเทียน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2540 เจ้าของบทประพันธ์เรื่อง เพชรพระอุมา อมตะนิยายที่หลายคนรู้จักเป็นอย่าง ดี ซึ่งนอกจากเป็นผู้เขียนนวนิยายอันเลื่องชื่อลือลั่นแล้ว ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ พนมเทียน ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญและช่ำ�ชองสารพัดเรื่องของ ปืน ทั้งปืนสั้น ปืนยาว หลากขนาดหลายชนิด โดยรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับปืน และเรื่องของปืน ถูกรวบรวมและอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่ส่วนประกอบพื้นฐานของโครงสร้าง ปืน รายละเอียดของกระสุนปืน ที่มา บริษัทที่ผลิต กระสุนแต่ละชนิดเหมาะกับปืน แบบไหน ไปจนถึงท่ายิงที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ และในส่วนท้ายของเล่มเพื่อท่าน สุภาพสตรีโดยเฉพาะ ซึ่งว่าด้วยเรื่องปืนที่เหมาะสำ�หรับผู้หญิงที่อาจมีความจำ�เป็น ต้องพกพาไปในสถานการณ์และสถานที่อันตรายเพื่อป้องกันตัว ฯลฯ ขอขอบคุณ คุณวิทยา สุขสมโสตร บรรณาธิการบริหารนิตยสารกันส์ แอนด์ แทคติกส์ รายเดือน ที่อนุญาตให้นำ�ภาพมาใช้ประกอบบางเรื่องในเล่ม และ สุดท้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจและความเพลิดเพลิน

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

7

all about gun.indd 7

15/5/2560 13:40:19


ในการอ่าน สารพัดเรื่องของ ปืน ที่บรรจุกระสุนขึ้นไกพร้อมสำ�หรับผู้อ่านทุกท่าน แล้วในหนังสือเล่มนี้ ด้วยมิตรภาพ สำ�นักพิมพ์ยิปซี

สารพัดเรื่องของ ปืน

8

all about gun.indd 8

15/5/2560 13:40:19


คำ�นำ�ผู้เขียน

ตลอดระยะเวลา 85 ปีเต็มที่ผ่านมาแล้วของชีวิตผม ที่เป็นอาชีพหลัก

ก็มีอยู่สองชนิดคือ 1.  การเป็นนักเขียนบทประพันธ์ทางด้านนวนิยาย และสารคดีวิชาการ ต่างๆ อันเป็นความรู้ความชำ�นาญของผม 2.  การเป็นนักสำ�รวจป่าในยุคเก่า ก่อนที่จะมี พรบ. สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าออกมาบังคับใช้ และเป็นผู้ศึกษาทดสอบอาวุธปืนทุกชนิดเพื่อเขียนเป็นตำ�รา วิชาการออกเผยแพร่ตอ่ หน่วยราชการต่างๆ รวมทัง้ เขียนเป็นวิชาการทางสือ่ มวลชนด้วย จากอาชีพในหัวข้อที่ 2 นี้เอง ผมจำ�เป็นต้องคลุกคลี จับต้อง ตรวจสอบ ศึกษา และยิงอาวุธปืนต่างๆ สารพัดแบบ (หมายถึงเฉพาะปืนเล็ก ไม่ใช่ปืนใหญ่ใน ราชการสงคราม) เพื่อศึกษาปฏิบัติการกลไกของปืนต่างๆ จุดดี จุดด้อย เพื่อรายงาน ให้หน่วยที่ใช้อาวุธปืนทั้งหลายได้ทราบ สำ�หรับการสั่งนำ�เข้าเพื่อนำ�ไปใช้งานได้อย่าง เหมาะสมถูกต้อง ถ้าหากท่านสงสัยว่า ผม นายฉัตรชัย หรือ “พนมเทียน” คนนี้ มีโอกาส หรือสิทธิอย่างใดที่จะไปเข้าใกล้กับอาวุธปืนต่างๆ ได้ทุกชนิด ก็ขอให้ท่านอ่านใน หนังสือเล่มนี้ให้ตลอด ซึ่งผมได้อธิบายถึงที่มา-ที่ไประหว่างผมกับอาวุธปืนไว้แล้ว โดยไม่ต้องมาเสียเวลาบรรยายซ้ำ�ในคำ�นำ�นี้อีก

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

9

all about gun.indd 9

15/5/2560 13:40:19


หนังสือที่อยู่ในมือของท่านเล่มนี้ ชื่อว่า “สารพัดเรื่องของ ปืน” เป็นเพียง แค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวอาวุธปืนเท่านั้น อันเนื่องมาจากเนื้อที่ของกระดาษจำ�กัด และหนังสือก็ไม่ได้หนามากมายอะไรนัก จึงควรจะจัดได้ว่าเป็นแค่เล่มที่ 1 เท่านั้น ถ้ามีการพิมพ์ต่อในเล่มที่ 2 เนื้อหาเรื่องราวของปืนต่างๆ ก็จะมีต่อไปอีก ไม่ใช่จบสิ้นสมบูรณ์ลงเพียงแค่นี้ จึงสุดแต่ว่าท่านจะต้องการให้มีเล่มที่ 2 ต่อไปหรือไม่ ถ้ามี สำ�นักพิมพ์ก็คงจัดพิมพ์ต่อ ถ้าไม่มี ไม่ได้รับการสนใจ ก็คงจบสิ้นกันเพียงเล่มนี้ ขอขอบคุณครับ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือ “พนมเทียน”

สารพัดเรื่องของ ปืน

10

all about gun.indd 10

15/5/2560 13:40:19


สารบัญ

หลายเรื่องเกี่ยวกับปืน คำ�จำ�กัดความชิ้นส่วนของปืนสั้น 1 คำ�จำ�กัดความชิ้นส่วนของปืนสั้น 2 คำ�จำ�กัดความชิ้นส่วนของปืนสั้น 3 คำ�จำ�กัดความชิ้นส่วนของปืนสั้น 4 นักเรียนอาชีวะควรฝึกยิงปืนให้แม่นๆ เรื่อง “หญ้าปากคอกสำ�หรับปืน” แต่ขอให้ระวัง! ประวัติปืนซิก-ซาวเอ้อร์ ในเมืองไทย ซิก 226 VS เบเร็ตต้า 92 เอฟ ประวัติปืนตระกูล เอชเค ในเมืองไทย ปืนโครงโพลิเม่อร์กระบอกแรกของโลก เอชเค วีพี 70 ปืนพกกล! ปืนสั้นในตระกูล เอชเค ต่างๆ

19 25 40 56 72 76 82 91 102 111 117 120

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

13

all about gun.indd 13

15/5/2560 13:40:20


ความแตกต่าง ที่มา และการใช้งาน ระหว่าง “อาก้า” กับ “เอ็ม 16” ทำ�ไมถึงเรียกว่า ปืน “ลูกซอง” ทำ�ไมถึงเรียกว่า ปืน “ลูกกรด” วิธีเลือกปืนชนิดรีวอลเว่อร์ (1) วิธีเลือกปืนชนิดรีวอลเว่อร์ (2) 10 มม. กระสุนที่เอฟบีไอเคยหวังเอาไว้ ลูกซอง เบราว์นิ่ง ออโต้ไฟ้ว ออโต้ไฟ้ว “โกลด์ ฮั้นเต้อร์” ของเบราว์นิ่ง ปืนที่หาดูได้ยากในยุคนี้ “สฟิงซ์” ปืนลูเก้อร์ กับ ปืนรูเก้อร์ สมิธฯ เอ็ม 53 ปืนที่เล่นกลได้ เรื่องของปืนออโต้

133 141 148 155 162 170 180 188 192 200 211 220

สารพัดเรื่องของ ปืน

14

all about gun.indd 14

15/5/2560 13:40:20


สารบัญ

ผู้หญิงกับปืน ผู้หญิงกับปืน ผู้หญิงกับปืน 2 ผู้หญิงกับปืน 3 ผู้หญิงกับปืน 4 ผู้หญิงกับปืน 5 ผู้หญิงกับปืน 6 ผู้หญิงกับปืน 7

231 240 248 255 263 271 278 •••

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

15

all about gun.indd 15

15/5/2560 13:40:20


หลายเรื่องเกี่ยวกับปืน

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

17

all about gun.indd 17

15/5/2560 13:40:20


คำ�จำ�กัดความ ชิ้นส่วนของปืนสั้น 1 บัญญัติ 2 ประการของฉัตรชัย เมื่อท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอาวุธปืน ไม่ว่าจะซื้อปืนไว้ในครอบครองก็ดี จะ ถูกอบรมเกีย่ วกับการยิงปืนก็ดี หรือไม่วา่ อะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับ “ปืน” สิง่ จำ�เป็น ทีส่ ดุ เขาจะสอนท่านไว้เป็นกฎตายตัวอยู่เสมอใน... บัญญัติ 10 ประการ เริม่ ต้นด้วยคำ�ว่า อย่าทำ�อย่างโน้น อย่าปฏิบตั อิ ย่างนี้ อย่าประพฤติอย่างนัน้ เป็นข้อเตือนใจไว้เสมอ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ท่านใช้ หรือเกี่ยวข้องกับปืน อย่างปลอดภัย นั่นเอง ทีนี้ มันมีข้อห้าม ข้อเตือนใจ หรือข้อแนะ ไว้ตั้ง 10 ประการ ซึ่งมันค่อนข้าง จะมากมายเกินไป อาจทำ�ให้ท่านไม่สนใจ หรือเบื่อที่จะจดจำ�เอาไว้ หรือมิฉะนั้นก็ ไม่อยากจะสนใจส่งไปเลย เพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นทางการยุ่งยากมากมายไปหมด น่าเบื่อ น่ารำ�คาญ ไอ้ที่เขาสอน ห้าม หรือเตือนไว้ดังนั้น ความจริงมันก็ถูกต้องแล้วที่ท่าน ควรจะต้องถือปฏิบัติ เพื่อหวังผลในความปลอดภัยสุดยอด เพราะรู้ๆ กันอยู่แล้วว่า อาวุธปืนนั้นเป็น “ของอันตราย” พลาดพลั้งโดยไม่ตั้งใจก็ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสีย ขึ้นได้ ไม่ว่าทรัพย์สิน ร่างกาย หรือชีวิต (ถ้าตั้งใจก็ไม่เป็นไร ไม่ว่ากัน หมายถึงตั้งใจ จะยิง ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุพลั้งพลาด) ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

19

all about gun.indd 19

15/5/2560 13:40:21


ทีนี้ ถ้าบัญญัติ 10 ประการ มันจำ�ยากเกินไปสำ�หรับท่าน ทำ�ให้สับสน ปฏิบัติตามได้ยาก ก็เอางี้ จำ�ไว้เพียงแค่ 2 ประการ ก็พอ คือ 1)  อย่าสอดนิ้วเข้าไปในโก่งไกปืนถ้ายังไม่ประสงค์จะยิง 2)  ระมัดระวังปากกระบอกปืนที่ถืออยู่ในมือของท่าน แค่นี้พอจะจำ�ได้ง่ายๆ และปฏิบัติตามได้ง่ายๆ ไหมครับ ขอรับรองได้ว่า ถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้เพียง 2 ข้อนี้เท่านั้น ท่านจะใช้ปืน หรือเกี่ยวข้องกับปืนอย่างปลอดภัยที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าปืนในมือของท่านจะไปทำ� อันตรายให้แก่ใครโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเด็ดขาด โดยไม่จำ�กัดว่าท่านจะเป็นเด็ก อายุเพียง 6-7 ขวบ หรือเป็นผู้ใหญ่ อายุสูง ขึ้นไปโดยไม่จำ�กัด และไม่ว่าท่านจะเป็นชาย หญิง หรือกะเทย… ท่านจะไม่เป็นผู้ก่อ ให้เกิดอันตรายต่อใครโดยอาวุธปืน โดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่นอนที่สุด จะอธิบายให้ทราบตามหัวข้อ บัญญัติ 2 ประการนี้ให้ท่านได้เข้าใจ ดังนี้ 1)  อย่าสอดนิ้วเข้าไปในโก่งไกปืนถ้ายังไม่ประสงค์จะยิง หมายถึงว่าเมื่อท่านหยิบถือปืนขึ้นมา ไม่ว่าปืนสั้นหรือยาว หรือปืนชนิดใด ก็ตาม ถ้าท่านยังไม่คดิ ทีจ่ ะยิงอะไรละก็ อย่าได้สอดนิว้ เข้าไปในโก่งไกปืน อันหมายถึง ว่านิ้วจะต้องถึงตัวไกปืน (อย่างแน่นอน) โดยเด็ดขาดทีเดียว มันเป็นธรรมชาติของ มนุษย์เราทุกคน และทุกเพศทุกวัย อาวุธปืนนั้น เสน่ห์อันมากที่สุดของมันก็คือ “ไก” นั่นเอง ทันทีที่ใครก็ตาม เมื่อหยิบถือปืนขึ้นมามักจะต้องสอดนิ้วเข้าไปแตะที่ไกปืน เสมอไป เพราะมันเป็นสิ่งเย้ายวนใจ เป็น “เซ็กซ์ แอปพีล” เหลือเกิน (เปรียบเทียบ ไปในทางเพศให้เห็นชัดเสียเลย) เหมือนๆ กับ (ถ้าท่านเป็นผู้ชาย) เห็นผู้หญิงสวยๆ แต่งชุดบิกินีล่อตา  มีส่วนโค้งส่วนเว้าปรากฏเหมือนจะเชิญชวนให้จับต้องลูบคลำ�  ฉะนั้น “ไก” ปืนก็เหมือนกัน แม้จะไม่รู้จักกับปืนมาก่อนเลย ถ้าคนคนนั้นจับปืน สารพัดเรื่องของ ปืน

20

all about gun.indd 20

15/5/2560 13:40:21


ขึ้นมา เขา (หรือเธอก็ตาม) จะต้องสอดนิ้วเข้าไปในโก่ง เพื่อแตะสัมผัสกับตัวไกปืน ทันที และไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแตะสัมผัสเท่านั้น จะต้องมีการน้าว หรือเหนี่ยว ไกปืนให้ถอยหลังเข้ามา (อันเป็นลักษณะการยิงนัน่ เอง) เสมอไปอีกเหมือนกัน สิง่ นีเ้ ป็น ธรรมชาติหรือเรือ่ งปกติธรรมดา เพราะไกปืนนัน้ ก็อย่างทีบ่ อกแล้วว่า เป็นสิง่ “เย้ายวน” ชวนแตะต้อง เหนี่ยว ดึง มากที่สุด ถ้ายังสงสัย ท่านลองดูได้ เอาปืนออกมาวาง หรือส่งให้แก่บุคคลที่ไม่คุ้นเคย กับปืนมาก่อน บุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมในด้านการใช้อาวุธปืนโดยปลอดภัย (หรือต่อให้เคยรู้จักปืน หรือเคยได้รับการอบรมมาบ้างแล้วก็ตาม) แล้วจับสังเกตดู ให้ดี ไม่ช้าไม่นาน ขณะที่เขา (หรือเธอ) ถือปืนอยู่นั้น เขาและหรือเธอจะสอด นิ้วเข้าไปในโก่งไกเพื่อสัมผัสกับไกปืนทันที แล้วก็…ครับ จะทดลองเหนี่ยวไกดู แม้จะ เป็นการเหนี่ยวไกเล่นๆ เพื่อทดลอง หรือเรียกว่า “ดรายฟายร์” ก็ตาม ลักษณะการณ์ชนิดนี้แหละที่มันเป็นต้นเหตุทำ�ให้ปืนลั่นขึ้นได้  (ถ้าบรรจุ กระสุน) หรือถ้าไม่บรรจุกระสุน ก็จะเป็นการน้าวเหนี่ยวไกฟรีๆ ซึ่งทำ�ให้ดูแล้วน่า หวาดเสียว และเป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ “เลวๆ” คือจับปืนขึ้นมาทีไร จะต้องสอดนิ้ว เข้าไปในไก หรือเหนี่ยวไกเล่นเสมอ ถือว่าเป็นอาการที่อันตรายและต่ำ�ทรามมากสำ�หรับนักเล่นปืนทั้งหลาย ทีนี้ ท่านจะถามว่า “อ้าว แล้วจะทดลองไก หรือดรายฟายร์ดูบ้าง ไม่ได้เทียวหรือ แล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าปืนกระบอกนั้น ระบบลั่นไกดีหรือไม่ดี เพียงไร” คำ�ตอบก็คือ การทดลองเหนี่ยวไก หรือจะสอดนิ้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับไก อย่างใด ท่านทำ�ได้ทง้ั สิน้ แต่ทา่ นต้องมีสติและรูส้ กึ ตัวแน่ชดั ว่าท่านกำ�ลัง ทำ�อะไรอยู่ (คือสอดนิ้วเข้าไปในโก่งไก หรือทดลองเหนี่ยวไก) เมื่อท่านมีสติ รู้สึกตัวแน่ชัดว่าท่าน จะทดลองเหนี่ยวไกดู ท่านก็จะต้องเหนี่ยวไกในสถานที่ หรือในสภาพที่ให้ความ ปลอดภัยที่สุด คือขณะที่เหนี่ยวไก จะเป็นการทดลอง หรือเหนี่ยวเล่นก็ตาม ปาก ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

21

all about gun.indd 21

15/5/2560 13:40:21


กระบอกปืนจะต้องหันไปในทิศทางที่ปลอดภัยเสมอ ไม่มีอะไรที่อยู่ตรงกับปากลำ� กล้องปืน ที่กระสุน (ถ้าบังเอิญมีอยู่ในรังเพลิง ซึ่งอาจมีโอกาสหนึ่งในหมื่นก็ตาม) ลั่นออกไปแล้วจะไม่ไปทำ�ความเสียหาย บาดเจ็บ หรือถึงแก่ชีวิตของสิ่งใดหรือผู้ใด จะเหนี่ยวไกเล่นมากสักขนาดเอากันให้เข็มแทงชนวนหักเลยก็ทำ�ได้ แต่ขอ ให้ปากกระบอกปืนหันไปในทิศทางที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องฝึกหัดให้เป็นนิสัย  หรือสันดานติดตัวไปตลอดชีวิตที่ท่านเกี่ยวข้องผูกพันกับอาวุธปืนทีเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ (อันไม่น่าเกิด) ขึ้นได้ เป็นการ “ปลอดภัย ไว้ก่อน ดีกว่าที่จะมาเสียใจภายหลัง” และนี่จึงเป็นข้อห้ามข้อที่ 1 ที่ว่า อย่าได้สอดนิ้วเข้าไปในโก่งไกปืนถ้าท่านยัง ไม่ประสงค์หรือเจตนาจะยิงอะไร 2)  ระมัดระวังปากกระบอกปืนที่ถืออยู่ในมือของท่าน เมื่อท่านหยิบถือปืนขึ้นมา จะด้วยอาการพิจารณาดู ชมปืน หรือตรวจปืนก็ ตาม (ยกเว้นประสงค์จะยิงอะไรอยู่ก่อนแล้ว) ให้ใช้มรรยาทในการหยิบถือปืนเอาไว้ให้ มากที่สุด มรรยาทของการถือปืนในที่นี้ก็คือ ให้ระมัดระวังปากกระบอกปืนที่ถืออยู่ใน มือของท่าน ว่ามันจะไม่หันไปตรงกับร่างกายของผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆ แวดล้อมท่าน หรือห่างออกไปก็ตาม อย่าให้ปากลำ�กล้องมันชี้ไปที่ใบหน้า ศีรษะ อก พุง ขา เท้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทั้งสิ้น หันให้มันลงดิน ขึ้นฟ้า หรือหันเข้าหาฝาผนัง เสีย แม้ว่าปืนกระบอกนั้นจะไม่ได้บรรจุลูกอยู่ก็ตาม แม้ว่านิ้วของท่านจะไม่ได้สอดเข้าไปในโก่งไก หรือแตะต้องที่ไกปืนก็ตาม เพราะว่าปืนนั้น แม้ไม่มีลูก แม้ว่าจะไม่ได้แตะต้องกับไก แต่มันก็อาจลั่น ขึ้นได้เอง (หมายถึงนกสับ หรือสปริงเข็มแทงชนวนกระแทกไปข้างหน้าแบบยิง) เหมือนกันถ้าเกิดอาการสั่นสะเทือนจับต้อง อันเนื่องมาจากความบกพร่องชำ�รุดของ ระบบกลไกปืน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หนึ่งในหมื่นหรือแสนครั้งก็ตาม ซึ่งท่านจะต้องไม่ สารพัดเรื่องของ ปืน

22

all about gun.indd 22

15/5/2560 13:40:21


เปิดโอกาสให้มันเกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาด โดยวิธีระมัดระวังปากกระบอกปืนไม่ให้ชี้ไป ทางใครนี่แหละ อีกประการหนึ่ง ตามหลักของจิตวิทยาแล้ว ปากกระบอกปืน ไม่เป็น มงคล สำ�หรับใครทั้งสิ้น ถ้ามันจะหันไปตรงกับตัวเขา ดูแล้วมันน่าเกลียด น่าหวาด เสียวเสีย เพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ทำ�ให้เกิดความน่าเกลียด น่าหวาดเสียวต่อใคร ทั้งสิ้น โดยการระมัดระวังในการที่จะจับถือปืนแล้วไม่ให้ปากกระบอก หรือปาก ลำ�กล้องมันหันไปทางเขา “กูรู” ในเรื่องปืนแล้ว จะพิจารณาได้ในทันทีว่าท่านไม่ ประสีประสาต่ออาวุธปืนเลย ในกรณีที่ท่านไม่ระมัดระวังในเรื่องนี้ ต่อให้ท่านเป็น แชมป์ยิงปืน ได้ถ้วยได้เหรียญมาแล้วสักกี่ร้อยอันกี่ร้อยถ้วยแล้วก็ตาม เขาจะดูว่า ท่านยังจับถือปืนไม่เป็น และหละหลวมประมาท อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แม้จะมีโอกาสน้อยนิดสักเพียงใดก็ตาม และมันก็ไม่ยากสักแค่ไหนในการที่ท่านจะ ถือปืนโดยระมัดระวังปากกระบอกไม่ให้ส่องชี้ไปทางใคร มันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ไม่ควร มองข้าม ในขณะเดียวกันมันก็ไปสอดคล้องรับกับข้อห้ามข้อที่ 1 ด้วย อาทิเช่น ถ้าท่าน “ซวย” จริงๆ ทำ�ปืนลั่นขึ้น ท่านก็ไม่ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย หรือชีวิตของผู้ใด เพราะปากกระบอกอันเป็นวิถีทางที่หัวกระสุนจะพุ่งออกไปนั้น  มันอยู่ใน ทิศทางที่ขึ้นฟ้า ลงดิน เข้าแบ็กสต็อป หรือยัดเข้าไปในผนังคอนกรีตก็ยังดี ปืนนั้น ต่อให้ไม่มีใครจับต้องกับมันเลยก็ตาม อาทิเช่น มันวางไว้บนโต๊ะ ท่านก็ควรจะสังเกตดูให้ดีด้วยว่า มันหันปากลำ�กล้องล่อตรงมาที่ใบหน้า ศีรษะ อก หรือพุงกะทิของท่านหรือเปล่า ถ้ามันจ่อมาตรง ก็ควรหาทางหลบไปเสียทางอื่น หรือ ถ้าแตะต้องปืนกระบอกนัน้ ได้ ก็ควรจะเขีย่ ปากลำ�กล้องให้มนั เบนพ้นตัวของท่านไปเสีย จะเป็นมงคลต่อตัวท่านมากที่สุด เพราะดังที่บอกแล้วว่า ปากกระบอกปืนนั้น มีลูก หรือไม่มีลูก ยิงหรือไม่ยิง ถ้ามันจ่อมาตรงกับท่าน มันก็ไม่ใช่มงคลอยู่แล้ว ฝึกให้ได้เป็นนิสัยหรือสันดานอีกข้อหนึ่งด้วยนะครับ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ “พนมเทียน”

23

all about gun.indd 23

15/5/2560 13:40:21


และนี่คือบัญญัติเพียงแค่ 2 ประการที่จำ�ได้ง่ายที่สุด และปฏิบัติได้ง่ายที่สุด ไม่ต้องไปมัวท่องจำ� 10 ประการอยู่ให้เสียเวลา แล้วปฏิบัติตามไม่ได้ครบ •••

สารพัดเรื่องของ ปืน

24

all about gun.indd 24

15/5/2560 13:40:21


สารพัดเรื่องของ ปืน  

ISSUES OF GUN …ถ้าหากท่านสงสัยว่า ผม นายฉัตรชัย หรือ “พนมเทียน” คนนี้ มีโอกาสหรือสิทธิอย่างใดที่จะไปเข้าใกล้กับอาวุธปืนต่าง ๆ ได้ท...

สารพัดเรื่องของ ปืน  

ISSUES OF GUN …ถ้าหากท่านสงสัยว่า ผม นายฉัตรชัย หรือ “พนมเทียน” คนนี้ มีโอกาสหรือสิทธิอย่างใดที่จะไปเข้าใกล้กับอาวุธปืนต่าง ๆ ได้ท...

Advertisement